Sunteți pe pagina 1din 5

Dezvoltarea personală

Competențe specifice:

-Exprimarea identității personale în relaționarea constructivă cu familia și ceilalți, prin explorarea sinelui și resurselor sociale;

-Demonstrarea autonomiei personale în realizarea unui comportament orientat spre valorificarea optimă a resurselor personale și a mediului de viață;

-Manifestarea comportamentului centrat pe modul de viață sănătos, prin implicare activă în menținerea sănătății proprii;

-Proiectarea carierei, prin determinarea traseului școlar și/sau profesional, din perspectiva valorificării potențialului personal și oportunităților pieței muncii;

-Adoptarea comportamentului activ, privind securitatea personală,centrat pe responsabilitatea pentru starea de bine a sa și a celor din jur.

Competența specifică Unitatea de competență Unități de conținut Numărul Data Activități de învățare
de ore
Unitatea de învățare I : Identitatea personală și relaționarea armonioasă
1.introducere în studierea disciplinei Dezvoltarea 1
personală
2. Evaluare inițială 1
Evaluarea resurselor 3.Puncte forte,limite și acceptarea de sine. 1 Exerciții de reflectare asupra
proprii pentru consolidarea Atitudine pozitivă față de sine și cei din jur resurselor personale și sociale,
Exprimarea identității atitudinii pozitive față de de descriere a caracteristicilor
personale în relaționarea sine personale pozitive și negative, de
constructivă cu familia și completarea de fișe de tipul Ce
ceilalți, prin explorarea știu? Ce pot? Ce vreau? Ce-mi
sinelui și resurselor sociale place?
4.Relațiile interpersonale și comportament 1 Discuții asupra studiilor de caz cu
prosocial. referire la tematica etichetărilor.
Modalități de prevenire a etichetării și hărțuirii Utilizarea de carduri/imagini ce
ar ajuta înțelegerea impactului
etichetelor asupra persoanei
Luarea deciziilor privind 5.Conflictele:pro și contra. 1 Discuții „Conflictul în viața mea,
comportamentul prosocial Modalități de soluționare constructivă Factori ce contribuie la inițierea
și tehnicile de soluționare conflictelor și menținerea unui conflict.”
constructivă a conflictelor
în clasă, școală, familie,
comunitate
Determinarea legăturii 6.Emoții, comportamente și consecințe. 1 Exerciții de auto-reflecție cu
între emoții, acțiuni și Importanța și rolul emoțiilor- modalități de privire la emoțiile personale, de
consecințele acestora ca menținere a echilibrului emoțional formulare argumentată a
parte a mecanismului de opiniilor personale
apreciere a
comportamentului
Luarea deciziilor privind 7.Viața în familie:relații și rezultate pozitive. 1 Vizionarea unor segvențe din
comportamentul prosocial Relații,condiții de manifestare în familie și filme, exemple din viața reală
și tehnicile de soluționare strategii de depășire a dificultăților pentru identificarea și
constructivă a conflictelor înțelegerea relației dintre emoții,
în clasă, școală, familie, conduite și consecințe
comunitate 8. Produs: Realizarea unui produs comun: 1 Realizarea proiectului în comun
“Dezvolt relații cooperante”

Unitatea de învățare II: Asigurarea calității vieții

9.Integritatea persoanei. 1 Interviuri adresate colegilor


Stabilirea relației dintre Integritatea-situații și contexte de manifestare despre valoarea
deciziile bazate pe norme comportamentului integru
și valori și calitatea 10. Garanția calității vieții prin învățare. 1 Vizionarea unor secvențe de
rezultatelor obținute Modalități de realizare a vieții de calitate și rolul film/imagini pentru identificarea
învățării în asigurarea perspectivei de viață elementelor unei vieți de calitate
11.Perseverența și munca- surse ale succesului. 1 Studii de caz despre o persoană
Perseverență –modalități de manifestare și de succes realizată prin
statornicia în convingeri și atitudini perseverență și muncă
Demonstrarea autonomiei Relatarea despre normele 12.Binele și frumosu din jur. 1 Colaje ale imaginilor despre
personale în realizarea morale și valori: binele, Crearea binelui și frumosului,beneficiile pentru faptele bune
unui comportament frumosul, munca, sine și comunitate
orientat spre valorificarea perseverența ca surse ale
optimă a resurselor succesului
personale și a mediului de Stabilirea relației dintre 13.Decizia corectă. 1 Elaborarea și rezolvarea în
viață deciziile bazate pe norme Algoritmul de luare a deciziei în raport cu vîrsta perechi a unui careu de cuvinte
și valori și calitatea în problemele cotidiene și insistența pentru încrucișate, care să conțină pașii
rezultatelor obținute corectitudinea lor în luarea unei decizii corecte
Gestionarea resurselor 14.Resursele proprii și ale familiei. 1 Joc de rol privind buna
proprii și a familiei din Economisirea, gestionarea banilor de buzunar, gospodărire și gestionarea
perspectiva utilizării bugetul familiei resurselor
raționale 15. Produs: Elaborarea Jurnalului reflexiv, în care 1 Postere cu enunțuri privind
să prezinte 2-3 deciziii corecte care i-au deciziile corecte luate pe
îmbunătățit calitatea vieții parcursul unui an

Unitatea de învățare III: Modul de viață sănătos

Manifestarea 16.Sănătatea. 1 Discuții ghidate despre nevoile


comportamentului centrat Importanța sănătății pentru dezvoltarea elevului personale
pe modul de viață sănătos,
prin implicare activă în Stabilirea corelației dintre
menținerea sănătății calitatea mediului ambiant
proprii și sănătate, prin elucidarea
efectelor poluării 17.Mediul înconjurător și sănătatea elevului. 1 Portofoliu „Mediu în care trăiesc
Efectele poluării asupra sănătății îmi asigură sănătatea mea!”
Descrierea propriei stări de 18.Sănătatea fizică și mintală. Caracteristici- 1 Formularea și rezolvarea de
sănătate prin utilizarea factori de influnță și modalități de menținere situații de problemă privind
adecvată a noțiunilor starea de sănătate, modificările
specificecu referire la organismului la pubertate
sănătatea fizică și mintală 19.Regimul alimentar corect vs dieta. 1 Redactarea unui referat „ Când
Scopul dietelor și efectele alimentației incorectă pot fi sigur că dieta e sănătoasă”
Manifestarea 20.Fumatul și alcoolul-tentații periculoase. 1 Realizarea unui poster: Tentațiile
responsabilității pentru Cauzele și efectele consumului asupra periculoase
propria sănătate prin preadolescentului și efectele negative
rezistență la tentații dependenții pentru ele
periculoase diverse 21. Produs: Proiect ecologic „Mă implic în 1 Realizarea proiectului-albumului
activitățile de protecție a mediului” pentru un mod sănătos de viață
sau Realizarea unui album” Așa îmi doresc să fiu”

Unitate de învățare IV: Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial

Proiectarea carierei, prin Corealarea rezultatelor la 22.Clubul cunoscătorilor de profesii. 1 Proiecte de grup pentru
determinarea traseului diferite discipline școlare Profesii vechi și profesii noi-stereotipuri la studierea specificului profesiilor
școlar și/sau profesional, cu perspectivele de profesiile pentru femei și pentru bărbați
din perspectiva valorificării dezvoltare personală și
potențialului personal și profesională în anumite
oportunităților pieței domenii
muncii Identificarea profesiilor 23.Domeniile profesionale. 1 Aplicarea testului Inventarul
solicitate în comunitate Tipuri de interese profesionale și preferințe- intereselor profesionale (adoptat
pentru o bună proiectare a testul lui Holland după Holland)
carierei -Colectarea informațiilor despre
profesia părinților, care este
atractivă pentru elev sau a unui
profesionist recunoscut în
comunitate
Formularea inițiativelor 24.Potențialul meu. 1 Elaborarea Hărții mentale a
personale,orientate spre Dezvoltarea și valorificarea calităților forte, potențialului
activități antreprenoriale, corelarea dintre potențialul școlar și cel
prin valorificarea profesional
potențialului propriu și a 25.Brand-ul personal. 1 Elaborarea și prezentarea Brand-
imaginii de sine Imaginea de sine ca element a brand-ului ului personal în baza unui set de
personal întrebări
Corealarea rezultatelor la 26.Calitățile unui antreprenor. 1 Discuții cu antreprenori,
diferite discipline școlare Noțiunea de antreprenor și inițiativele angajatori din comunitate
cu perspectivele de antreprenoriale în comunitate, pot eu oare fi
dezvoltare personală și antreprenor?
profesională în anumite 27.Arborele profesiilor. 1 Elaborarea Clusterelor la un
domenii Clusterul profesiei dorite domeniu profesional în baza
cerințelor prezentate din timp
28. Produs: Proiect de carieră. Proiectul de 1 Elaborarea produsului pentru
carieră poate fi prezentat colegului de bancă, proiectarea carierei profesionale
părinților, altor persoane de încredere
sau” Arborele profesiilor”

Unitatea de învățare V :Securitatea personală

Adoptarea Descrierea unor situații 29.Odihna activă în mediul înconjurător. 1 Discuția dirijată,Exerciții de
comportamentului activ, excepționale și a Reguli de comportare-riscuri de utilizare a identificare a soluțiilor proprii
privind securitatea consecințelor lor privind bazinelor acvatice și măsuri de prevenire a pentru consolidarea securității
personală,centrat pe securitatea umană riscurilor personale
responsabilitatea pentru 30.Atenție în situații excepționale! 1 -Simularea comportamentului în
starea de bine a sa și a Situație excepțională:cauze, modalități de acțiune situații trafic rutier și
celor din jur excepționale
-Simularea elementelor de
comportament în situații
excepționale de proveniență
naturală(cutremure și alunecări
de teren)
Aprecierea rolului 31. Hobbyul și riscuri posibile. 1 Realizarea unor mini-cercetări ce
hobbyurilor personalității Tipuri de hobby-uri-avantaje și hobbyuri vizează preferințele/hobbyul și
din perspectiva dezvoltării periculoase riscurile posibile;
unor capacități și Prezentarea hobbyului personal
satisfacerii unor interese
Adaptarea 32.Dispozitivul exploziv- pericol. 1 Exerciții de descriere,analiză,
comportamentului la reguli Substanțe și dispozitive explozibile-dispozitive comentariu a situațiilor simulare,
de securitate privind casnice cu risc și modul lor de utilizare reale în situații excepționale și
situații excepționale, incendii
contactul cu materialul
exploziv, explorarea
mediului virtual, prin
simularea și activități
concrete
Aprecierea rolului 33.Eticheta on-line-siguranța în mediul virtual. 1 Exerciții de identificare a
hobbyurilor personalității Eticheta-mod de prezentare on-line, posibilități și soluțiilor proprii pentru
din perspectiva dezvoltării limite consolidarea securității în mediul
unor capacități și virtual
satisfacerii unor interese 34.Produs: Elaborarea unui Rebus în grup: 1 Elaborarea produsului pentru
Securitatea personală, securitatea personală
cuvinte- cheie:seisme/ cutremure de pământ,
inundații, alunecări de teren, întroieniri, furtuni

S-ar putea să vă placă și