Sunteți pe pagina 1din 8

Organisme financiare

Organisme financiare organisme financiar-monetare internationale


bazele acestor organisme au fost puse cu ocazia conferintei de la Bretton Woods din 1944 si au rolul de a reglementa relatiile valutare si financiare internationale si regionale. Dintre aceste organisme amintim Fondul Monetar International, Banca Internationala de Reconstructie si Dezvoltare, Banca Europeana de Investitii, Fondul European de Cooperare Monetara, Banca Araba pentru Dezvoltare Economica, Fondul Monetar Arab, Banca Asiatica de Dezvoltare, Banca Internationala de Dezvoltare, Banca Africana de Dezvoltare, etc.

Fondul Monetar Interna ional


Fondul Monetar Interna ional (ini iale: FMI) este o organiza ie interna ional care are 186 de state membre. A fost constituit prin Tratatul de la Bretton Woods n anul 1944, avnd ca scop principal promovarea unei economii mondiale s n toase. Pe 22 Iulie 1944 a avut loc Conferin a de la Bretton Woods, pentru restructurarea rela iilor interna ionale monetare i financiare. Peste 40 de ri au participat la semnarea Acordului de la Bretton Woods care prevedeau proceduri i reguli care vor guverna economia mondial . Acest acord a condus la nfiin area BIRD (Banca Interna ional pentru Reconstruc ie i Dezvoltare deasemeni cunoscut ca i Banca Mondial ) i FMI (Fondul Interna ional Monetar). Aceste institu ii sunt cunoscute ca fiind gemenii Bretton Woods. Sistemul Bretton Woods pr evedea o rat de schimb valutar stabil , avnd ca referin standard, aurul, iar dolarul era singura moned convertibil n aur. FMI are ca scop principal promovarea cooper rii monetare interna ionale, garantarea stabilit ii financiare, facilitarea comer ului interna ional, contribuirea la un nivel nalt de ocupare a for ei de munc , la stabilitate economic i combaterea s r ciei.

Obiective principale
y y y y

promovarea cooper rii monetare interna ionale i a stabilit ii valutare stimularea cre terii economice asigurarea unui nivel nalt de ocupare a for ei de munc acordare de asisten financiar temporar pentru rile care se confrunt cu dezechilibre ale balan elor de pl i

Func ii
y y y

monitorizeaz ac iunile i politicile economice i financiare din rile membre, precum i la nivel global acord asisten tehnic creditarea rilor membre cu dezechilibre n balan a de pl i

Resursele fondului Resursele Fondului sunt asigurate din contribu ia statelor membre, prin plata unor cote n func ie de puterea economic a fiec rei ri. Fiecare ar achita cota sa la Fond n propor ie de 25% ntruna dintre valutele acceptate pe plan interna ional (dolarul american, euro, yenul japonez sau lira sterlin ) sau n DST, iar restul de 75% n moneda na ional . Cotele sunt revizuite la fiecare 5 ani. n urma unei major ri cu 45 % a cotei de subscriere ncepnd cu 22 ianuarie 1999, totalul acestor cote se ridic n prezent la aproximativ 311 miliarde dolari SUA. Puterea de vot a fiec rei ri este propor ional cu cota subscris . FMI r spunde n fa a guvernelor din rile membre. Organismele de conducere sunt: Consiliul Guvernatorilor, Comitetul Financiar i Monetar Interna ional i Consiliul Director. n vrful structurii organiza ionale se afl Consiliul Guvernatorilor, format din guvernatorii b ncilor centrale sau mini trii de finan e din fiecare dintre cele 184 de state membre. To i guvernatorii se ntlnesc o dat pe an n cadrul ntlnirii Anuale a FMI i a B ncii Mondiale. Consiliul Director este format din 24 de membri i conduce activit ile curente.

Banca Mondial
Banca Mondial este o banc sus inut cu finan ri interna ionale care ofer asisten financiar i tehnic rilor s race. Grupul B ncii Mondiale este o institu ie format din alte cinci institu ii financiare interna ionale, i anume:[1]
y y y y y

Banca Interna ional pentru Reconstruc ie i Dezvoltare - IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) Corpora ia Financiar Interna ional - IFC (International Finance Corporation) Asocia ia Interna ional de Dezvoltare - IDA (International Development Association) Agen ia de Garantare Multilateral a Investi iilor - MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) Centrul Interna ional de Reglementare a Diferendelor din Domeniul Investi iilor - ICSID (International Center for Settlement of Investments Disputes).

Fiecare institu ie are un rol distinct n lupta mpotriva s r ciei i mbun t irea condi iilor de via pentru popula ia din statele n curs de dezvoltare. Termenul generic de Banca Mondial se refer n principal la IBRD i IDA, iar proiectele principale de finan are se deruleaz prin IBRD Statele Unite sunt principalul ac ionar i finan ator al B ncii Mondiale

Banca European de Investi ii


Banca European de Investi ii (BEI) a fost nfiin at n 1958 prin Tratatul de la Roma. Rolul principal al b ncii este de a mprumuta fonduri pentru proiectele de interes european, precum c ile de comunica ie rutier i feroviar , aeroporturile sau programele de mediu. Banca finan eaz , de asemenea, investi iile ntreprinderilor mici n UE i dezvoltarea economic din rile candidate i rile n curs de dezvoltare. Priorit ile b ncii la nivelul UE sunt de a sus ine:
y y y y

coeziunea i convergen a; ntreprinderile mici i mijlocii; durabilitatea mediului; inova ia,

y y

dezvoltarea re elelor de transport transeuropene i sursele de energie durabile, competitive i sigure.

Philippe Maystadt a fost ales pre edinte al BEI n ianuarie 2000.

Ce face banca?
BEI este o institu ie nonprofit, care se autofinan eaz i este independent de bugetul UE. Banca este finan at prin mprumuturi pe pie ele de capital. Ac ionarii b ncii statele membre ale Uniunii Europene subscriu colectiv la capitalul b ncii, iar contribu ia fiec rei ri reflect puterea economic a acesteia n Uniune. Prin sus inerea statelor membre, BEI beneficiaz de cel mai bun rating de credit (AAA) de pe pie ele de capital, de unde poate ridica sume foarte mari de capital n condi ii foarte avantajoase. La rndul ei, banca poate s investeasc n proiecte de interes public pentru care nu s-ar putea g si fonduri din alte surse sau pentru care ar trebui efectuate mprumuturi costisitoare. Proiectele n care banca investe te sunt selectate atent. n exteriorul UE, BEI sus ine politicile UE de dezvoltare i cooperare n rile candidate i poten ial candidate, n rile din regiunea M rii Mediterane i din estul Europei (inclusiv Rusia) care se ncadreaz n sfera politicii de vecin tate a UE, i n rile din Africa, Caraibe, Pacific, Asia i America Latin . n final, BEI este ac ionarul majoritar al Fondului European de Investi ii, al turi de care formeaz Grupul BEI.

Cum este organizat activitatea b ncii?


BEI este o institu ie autonom . Banca adopt deciziile de mprumut i de creditare pe baza punctelor forte ale fiec rui proiect i a oportunit ilor oferite de pie ele financiare. n fiecare an, banca prezint un raport cu privire la toate activit ile sale. BEI coopereaz cu institu iile UE. De exemplu, reprezentan ii s i particip n comitetele Parlamentului European, iar Pre edintele BEI particip la reuniunile Consiliului atunci cnd se ntlnesc mini trii economiei i finan elor din statele membre UE. Deciziile b ncii sunt adoptate de urm toarele organisme.
y

Consiliul Guvernatorilor este alc tuit din mini tri (n mod normal, mini trii de finan e) din toate statele membre. Acesta define te politica general de mprumuturi a b ncii, aprob bilan ul contabil i raportul anual, autorizeaz banca s finan eze proiecte n exteriorul UE i ia hot rri cu privire la cre terile de capital. Consiliul Director aprob opera iunile de creditare i de mprumut i se asigur c BEI este administrat corespunz tor. Consiliul este alc tuit din 28 de directori unul nominalizat de fiecare stat membru UE i unul nominalizat de Comisia European . Comitetul Administrativ este organul executiv permanent al b ncii. Acesta administreaz activit ile zilnice ale BEI i are nou membri.

Fondul European de Investi ii


Fondul European de Investi ii (FEI) a fost creat n 1994 pentru a sus ine ntreprinderile mici.

Ac ionarul s u majoritar este Banca European de Investi ii, al turi de care formeaz ,,Grupul BEI.

Care sunt rolurile Fondului?


FEI ofer capital de risc pentru ntreprinderile mici i mijlocii (IMM-uri), n special pentru societ ile recent nfiin ate i pentru cele cu orientare tehnologic . De asemenea, furnizeaz garan ii institu iilor financiare (de exemplu b ncilor) pentru a acoperi mprumuturile acordate IMM-urilor. FEI nu este o institu ie creditoare: Fondul nu acord credite sau subven ii i nici nu investe te direct n vreo societate. n schimb, ac ioneaz prin b nci i al i intermediari financiari, folosind fie propriile fonduri, fie pe cele care i sunt ncredin ate de BEI sau de Uniunea European . Fondul este activ n statele membre ale Uniunii Europene i n Croa ia, Turcia i n trei state AELS (Islanda, Liechtenstein i Norvegia).

Banca Central European


Banca Central European (BCE) a fost nfiin at n 1998. Sediul b ncii este la Frankfurt (Germania). Misiunea b ncii este s administreze moneda euro monedaunic a UE i s p streze stabilitatea pre urilor pentru cele peste dou treimi din cet enii UE care utilizeaz moneda euro. BCE este responsabil i pentru crearea i implementarea politicii monetare n zona euro. Pentru a- i ndeplini rolul, BCE colaboreaz cu Sistemul European al B ncilor Centrale (SEBC), din care fac parte toate cele 27 de state membre ale UE.Cu toate acestea, doar 16 dintre ele au adoptat pn n prezent moneda euro, formnd mpreun zona euro. B ncile centrale na ionale ale acestor ri i Banca Central European alc tuiesc a a-numitul Eurosistem. BCE i desf oar activitatea n condi ii de independen total . BCE, b ncile centrale na ionale ale SEBC sau alt membru al organismelor lor de decizie nu pot solicita sau primi instruc iuni de la niciun alt organism. Institu iile UE i guvernele statelor membre UE trebuie s respecte acest principiu i au obliga ia de a nu ncerca s influen eze BCE sau b ncile centrale europene. Jean-Claude Trichet a fost numit pre edinte al BCE n noiembrie 2003.

Ce face banca?
Una dintre atribu iile principale ale BCE este de a men ine stabilitatea pre urilor n zona euro, astfel nct puterea de cump rare s nu fie erodat de infla ie. BCE are ca obiectiv s asigure o cre tere anual a pre urilor de consum mai mic , dar aproape egal cu 2 % pe termen mediu. Pentru a face acest lucru, BCE stabile te praguri pentru ratele dobnzilor n urma analizei evolu iilor economice i monetare. Banca m re te ratele dobnzilor dac dore te s controleze infla ia i le reduce n cazul n care consider c riscul de infla ie este limitat.

Cum este organizat activitatea b ncii?


Comitetul Executiv Comitetul este alc tuit din pre edintele BCE, vicepre edintele i al i patru membri, to i fiind

numi i de comun acord de c tre pre edin ii sau prim-mini trii rilor din zona euro. Membrii Comitetului Executiv sunt numi i pentru un mandat de opt ani care nu poate fi rennoit. Comitetul Executiv al BCE este responsabil pentru aplicarea politicii monetare stabilite de Consiliul Guvernatorilor (a se vedea n continuare) i pentru transmiterea instruc iunilor c tre b ncile centrale na ionale. De asemenea, Comitetul preg te te reuniunile Consiliului Guvernatorilor i este responsabil de administrarea activit ilor zilnice ale BCE. Consiliul Guvernatorilor Consiliul Guvernatorilor este organul de decizie la cel mai nalt nivel din cadrul B ncii Centrale Europene. Acesta este alc tuit din cei ase membri ai Comitetului Executiv i guvernatorii b ncilor centrale din zona euro. Consiliul este condus de pre edintele BCE. Misiunea fundamental a acestui Consiliu este s defineasc politica monetar a zonei euro i, n special, s fixeze ratele dobnzilor pentru b ncile comerciale care doresc s mprumute fonduri de la BCE. Consiliul General Consiliul General este alc tuit din pre edintele i vicepre edintele BCE i guvernatorii b ncilor centrale na ionale din toate cele 27 de state membre UE. Consiliul General contribuie la activitatea consultativ i de coordonare a BCE i contribuie la preg tirile n vederea extinderii zonei euro.

banca asiatica de dezvoltare


Organism regional de finantare a dezvoltarii infiintat in anul 1996 avand sediul in la Manila ( Filipine ) si ca scop acordarea de asistenta tehnica si de mijloace de finantare tarilor membre din regiune, in vederea rezolvarii problemelor lor de dezvoltare. B.A.D. acorda finantare numai pentru proiectele care se incadreaza in programele generale de dezvoltare economica regionala; banca nu se limiteaza la studierea proiectelor prezentate de tarile menbre sau initiate de ea, ci se angajeaza in elaborarea unei strategii ami largi a dezvoltarii regionale, in domenii cum sunt: comertul exterior, transportul, politica productiei etc. . Scurt istoric Banca Asiatic de Dezvoltare a fost conceput dup r zboi ca mijlocul de reabilitare i reconstruc ie a anilor 60. Viziunea a fost de a realiza o institu ie financiar , pentru a stimula cre terea economic i de cooperare n regiune asiatica si regiunea Pacific - atunci una dintre cele mai s race zone din lume. Capitala Filipine a statului Manila a fost aleasa pentru a g zdui noua institu ie - Banca Asiatic de Dezvoltare - care s-a deschis, la 19 decembrie 1966, cu 31 de membri pentru a deservi o regiune predominant agricola. Takeshi Watanabe a fost primul pre edinte. La jum tatea anilor 60, ADB s-a axat mai mult pe asisten n produc ia de alimente i de dezvoltare rural . n urm torii trei ani ADB s-a bazat pe asisten tehnic , mprumuturi (inclusiv o prim de concesiune, n 1969) i emiterea de obliga iuni (n Germania). Asisten a s-a extins n anii 1970 n educa ie i s n tate, i apoi in infrastructur i industrie. Evolu ia trept a economiei asiatice la sfr itul 1970 a stimulat cererea pentru o infrastructur mai bun pentru a sus ine cre terea

economic . ADB s-a axat pe mbun t irea drumurilor i furnizarea de energie electric . n perioada n care lumea a suferit primul oc al pre ului petrolului, ADB s-a axat pe sprijinirea proiectele de energie, n special cele de promovare a dezvolt rii interne de surse de energie n rile membre.Cofinan area opera iunilor au nceput s ofere resurse suplimentare pentru proiectele i programele ADB. ADB a realizat prima emisiune de obliga iuni n Asia in anul 1970 n valoare de 16.7 milioane dolari - n Japonia. Un reper de importan majora a fost nfiin area n 1974 a Fondului de Dezvoltare din Asia pentru a oferi mprumuturi concesionale rilor s race membre ale ADB. La aproape zece ani, unele economii asiatice sau mbun t it considerabil i au evoluat gradat datorita asistentei ADB .1980 Sectorul privat a fost un important aliat n cre terea economica. Astfel ADB, n anii 1980 a f cut prima sa investi ie directa de capital. De asemenea, ADB a nceput s se foloseasc de rezultate pentru a mobiliza resurse suplimentare pentru dezvoltare in sectorul privat. n urma celei de-a doua criz a petrolului, ADB a continuat sprijinul s u n 1980, la dezvoltarea infrastructurii, n special la proiectele de energie. n 1982, ADB a deschis primul birou n Bangladesh - pentru a aduce operatiunile mai aproape de beneficiari. Mai trziu, n zece ani, ADB a aprobat o politica de colaborare cu organiza iile nongovernmentale pentru a redresa nevoile de baz ale grupurilor dezavantajate, ale rilor membre n curs de dezvoltare. La nceputul anilor 1990, ADB ncepe promovarea cooper rii regionale, crearea de leg turi strnse ntre rile vecine printr-un program de cooperare economic n Greater Mekong Subregion. n 1999, ADB v znd c dezvoltarea n regiune a fost prea mult timp ocolit a adoptat ca obiectiv general reducerea s r ciei. In anul 2003 regiunea a fost lovita de sindromul respirator acut sever (SARS) , ceea ce face evident faptul c lupta mpotriva bolilor infec ioase cere cooperare regional . ADB a nceput furnizarea de sprijin la nivel na ional i regional, pentru a ajuta rile s r spund mai eficient la HIV / SIDA i la amenin area gripei aviare. ADB a trebuit s r spund la alte dezastre naturale, f r precedent, angajnd mai mult de 850 de milioane de dolari pentru recuperare n zone din India, Indonezia, Maldive, Sri Lanka lovite de tsunami asiatic din decembrie 2004 i 1 miliard de dolari pentru a ajuta victimele cutremurului din Pakistan . n 2007 ADB a s rb torit 41 de ani de cooperare fructuoas cu guvernele i popoarele din Asia i Pacific, privind inapoi la fenomenal de cre tere economic n regiune. n prezent, Banca Asiatic de Dezvoltare are 57 de membri din care 41 din regiune i 16 din afara regiunii. Acum, n 2008, ADB i planific viitorul cu strategia 2020, care va determina viitorele direc ii i viziuni, pentru urm torii doisprezece ani. Banca Asiatic de Dezvoltare are drept misiuni principale: extinderea creditelor i a investi iilor n vederea dezvolt rii economice i sociale a rilor membre din regiune; acordarea asisten ei tehnice n preg tirea i executarea programelor i proiectelor de dezvoltare i a unor servicii consultative; sus inerea i facilitarea investi iilor n sectorul public i privat, n scopul dezvolt rii economice a rilor din regiune; furnizarea de asisten n coordonarea planurilor i politicilor de dezvoltare ale rilor membre din zona Asiei.

Banca African de Dezvoltare


Banca African de Dezvoltare a fost creat la 4 august 1963 de c tre guvernatori africani care au semnat actul de constituire la Khartum, n Sudan i are sediul n Tunis.Ea a fost conceput pentru a sus ine dezvoltarea economic i progresul social n rile membre din regiunea african , dar ncepe s func ioneze efectiv n 1967. Ea face parte dintr-un grup financiar-bancar(African Development Bank Group) al turi de Fondul African de Dezvoltare i Fondul Special Nigerian. Scurt istoric n 1961 a avut loc n Liberia, Conferin a de la Monrovia, unde discu iile s-au axat pe dezbaterea a dou planuri de proiect: OAU(acum Uniunea African ) i Banca African de Dezvoltare. n cadrul acestei conferin e, o comisie condus de A. Romeo Horton(Pre edinte al B ncii Centrale din Liberia la acea vreme) mpreuna cu majoritatea pre edin ilor africani i leaderi din vest, au sus inut ideea instituirii B ncii Africane de Dezvoltare. O alt figur cheie n aceasta etap de fondare a B ncii Africane a fost Mamoun Beheiry - la acel timp Guvernator al B ncii Centrale din Sudan, care mai tarziu a fost numit primul pre edinte al B ncii Africane de Dezvoltare. n data de 4 august 1963, n Khartoum-Suedia, 23 de ri africane au semnat Conven ia de constituire a B ncii Africane de Dezvoltare, alte 8 ri semnnd n decembrie, urmnd ca pe 10 decembrie 1964, 20 de ri membre s subscrie 65% din capitalul propriu, evaluat atunci la 250 milioane dolari. Cu toate c s-a instituit oficial n 1964 sub auspiciile Comisiei Economice Africane, Banca African de Dezvoltare i-a nceput activitatea n 1966, cu sediul n Abidjan, Cte d'Ivoire. Ini ial, n 1964, cuprindea 29 ri africane i abia ncepnd cu anul 1982 au fost acceptate ca membri ai b ncii sau contribuabili la Fondul African de Dezvoltare i alte state non-africane, n urma modific rii acordului de instituire al b ncii. De innd statutul de banc de dezvoltare regional multilateral , Banca African de Dezvoltare s-a angajat n promovarea dezvolt rii economice i a progresului social n cadrul rilor membre din Africa. Membri n prezent, BAFD cuprinde 77 de membri: 53 ri din Africa ( ri regionale) dintre care o parte sunt membre la Fondul African de Dezvoltare i alt parte sunt membre la Banca African de Dezvoltare i 24 ri de pe continentele american, european i asiatic( ri non-regionale) precum Canada, SUA, Portugalia, Italia, Coreea de Sud, Japonia.