Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT ECONOMIA COMERTULUI

COMERTUL CU RIDICATA

Danci Adina Gabriela Sectia ECTS, Gr. 722

Comertul cu ridicata
Potrivit nomenclatorului activit ii economice uzitat n rile UE (NACE), comer ul cu ridicata este definit astfel: unit i angajate n exclusivitate sau n principal n revnzarea m rfurilor, n nume propriu, detaili tilor, altor grosi ti, produc torilor i altor utilizatori n vederea unei prelucr ri ulterioare, condi ion rii, ambal rii sau dezambal rii. n general, rolul en-grosist -ului implic , pe de o parte depozitarea m rfurilor i, pe de alt parte, titlul de proprietate sau dreptul de a dispune de m rfurile respective.Aceast defini ie reflect rolul tradi ional al comer ului de en- gros de a asigura depozitarea i serviciile de transport, cu accent special pe furnizarea n mari cantit i a bunurilor de consum c tre sectorul industrial i agricol. Totu i, n prezent, a devenit tot mai dificil identificarea grani elor ntre comer ul cu ridicata i alte activit i comerciale i, de asemenea, mai pu in util . n practic , defini ia NACE ca i statisticile realizate n conformitate cu aceasta nu mai reflect , n mod corespunz tor, natura i amploarea activit ii comer ului de en-gros. Activitatea de en-gros trebuie privit prin prisma func iei pe care o ndepline te n domeniul distribu iei m rfurilor. La nivelul fiec rei etape a canalului de distribu ie, firmele adaug valoare produsului, f r a ndeplini neap rat o func ie de produc ie, ci realiznd func ii de servicii: informa ii, sprijin tehnic, oferirea unei game largi de bunuri, servicii de livrare, instruire i ntre inere etc.. Comertul cu ridicata cuprinde activitatile de revanzare a marfurilor (fara ca acestea sa sufere transformari esentiale fata de starea in care ele au fost cumparate) in cantitati mari, catre comercianti cu amanuntul, utilizatori industriali si comerciali, colectivitati si utilizatori profesionali, alti comercianti cu ridicata sau intermediari de comert cu ridicata si nu catre consumatori finali. La comertul cu ridicata se includ si activitatile de intermediere in comertul cu ridicata (activitatile comisionarilor, intermediarilor de marfuri, precum si toate intermedierile care se realizeaza in numele sau in contul altora) indiferent daca vanzarea se face pe piata interna sau pentru export. Pornind de la locul pe care l ocup comer ul cu ridicata n circula ia m rfurilor, activitatea comercial care se desf oar n cadrul acestei verigi comerciale prezint cteva tr s turi specifice: actele de vnzare-cump rare au loc ntre ntreprinderi economice. Aceasta nseamn c att cump r torul ct i vnz torul sunt ntreprinderi sau diferite organiza ii economice, sociale i din administra ia public ;
2

 n cadrul activit ii de comer cu ridicata cump r rile de m rfuri se realizeaz n cantit i mari, n sortiment industrial, iar vnz rile n cantit i mici, n sortiment comercial; activitatea de comer cu ridicata nu ncheie circuitul economic al m rfurilor a a cum face comer ul cu am nuntul, ci mijloce te doar leg tura dintre produc ie i veriga comercial cu am nuntul. Comer ul cu ridicata aflndu-se n drumul m rfurilor de la produc tori spre consumatori genereaz o serie de imobiliz ri de fonduri, cheltuieli b ne ti necesare ntre inerii re elei de depozite, pl ii personalului etc.. De asemenea, trebuie precizat c n aceast verig m rfurile r mn o perioad de timp mai ndelungat n sfera circula iei, avnd o vitez de circula ie mai lent , ceea ce influen eaz att rela iile economice din cadrul pie ei bunurilor i serviciilor, ct i rela iile financiare de pe pia a capitalurilor. ntreprinderile de comer cu ridicata se caracterizeaz printr-o serie de tr s turi specifice distinct: Una dintre aceste caracteristici se refer la faptul c aceste firme trebuie s dispun de o acoperire financiar mai mare deoarece aprovizionarea se face n cantit i mari care se stocheaz , iar livrarea se realizeaz n cantit i mici, n sortimentele comerciale solicitate de c tre comercian ii cu am nuntul. A doua caracteristic se refer la faptul c firmele care au ca principal activitate comer ul cu ridicata trebuie s - i specializeze activitatea pe familii de produse (familia, clasa de produse, linia de produse, tipul de produse, marca, articolul) deoarece este tiut faptul c diferitele produse genereaz probleme specifice de stocare, depozitare i conservare a valorii lor de ntrebuin are. Alt caracteristic a firmelor specializate n activit i comerciale cu ridicata const n interven ia acestora att n fluxul produselor realizate de produc torii indigeni, ct i de cei externi, aceasta deoarece, de multe ori, produsele de pe pie ele externe au un raport calitate-pre mult mai bun dect produsele indigene. Ultima caracteristic a ntreprinderilor de comer cu ridicata se refer la faptul c aceste firme ofer servicii comerciale bine puse la punct, fiind ncadrate cu personal de nalt calificare n vederea satisfacerii nevoilor celor mai exigente ale clien ilor lor.

Rolul economic al comer ului cu ridicata innd seama de faptul c , prin interpunerea sa n drumul m rfurilor de la produc ie la consum, comer ul cu ridicata genereaz , a a cum s-a mai ar tat, mobiliz ri de fonduri, cheltuieli suplimentare i o ncetinire a vitezei de circula ie, este recomandabil ca, atunci cnd este posibil, s se procedeze la o trecere a
3

m rfurilor de la produc tor direct n re eaua comercial cu am nuntul, ocolindu-se astfel veriga cu ridicata. n frecvente cazuri, ns , o astfel de circula ie este fie imposibil , fie ira ional din punct de vedere economic. Ori, tocmai asemenea situa ii, care impugn existen a verigii cu ridicata ca intermediar n circula ia m rfurilor, scot n eviden rolul economic al acestui stadiu al activit ii comerciale. Dat fiind complexitatea rela iilor generate de interven ia comer ului cu ridicata n fluxul produselor, rolul acestuia trebuie analizat pe ansamblul economiei, v zut att n raport cu produc torii, ct i cu comer ul cu am nuntul. n raport cu produc torii, sistemul de rela ii bazat pe prezen a comer ului cu ridicata ofer o serie de avantaje care, pe ansamblul pie ei, exercit influen e multiple, asigurnd continuitatea activit ii comerciale, o mobilitate corespunz toare n ceea ce prive te orientarea m rfurilor n raport cu cererea, precum i asigurarea unei for e de echilibru, f r oscila ii puternice de la un sezon la altul sau de la o zon la alta. Datorit faptului c lanseaz i pl te te comenzi care se refer la partizi mari de m rfuri, comer ul cu ridicata permite produc torilor, prin alimentarea constant a fluxurilor financiare, s - i continue f r ntrerupere activitatea, evitndu-se astfel orice stagnare a produc iei, ce s-ar putea interpune ntre momentul realiz rii produselor i momentul asigur rii vnz rii acestora. Stocnd mari cantit i de produse, comer ul cu ridicata asigur produc torilor multiple servicii logistice, eliberndu-i astfel de sarcinile depozit rii i condi ion rii m rfurilor, scutindu-i de cheltuielile materiale, financiare i cu for a de munc generate de procesul de stocare, ct i de grijile permanente cu privire la asigurarea capacit ilor de stocare. Comer ul cu ridicata i e aloneaz comenzile n timp, pornind de la informa iile pe care le ob ine prin intermediul unit ilor cu am nuntul, cu privire la evolu ia i oscila iile consumului. O asemenea e alonare a comenzilor, ct i previziunile pe care le elaboreaz cu privire la viitoarele evolu ii ale consumului, contribuie, de asemenea, la regularizarea produc iei, evitarea rupturilor de stoc sau a unor suprasolicit ri bru te ale produc iei. Comer ul cu ridicata, ca mijloc de leg tur ntre comer ul cu am nuntul i produc tori, permite acestora din urm s aib informa ii pre ioase asupra modului n care le sunt primite produsele.Aceasta reprezint o cale important de a se cunoa te baza motiva ional a pie ei. Avnd interesul ca m rfurile produc torilor cu care colaboreaz s se vnd n permanen , comer ul cu ridicata particip activ la schimbarea vnz rilor
4

respective, prospectnd detaili tii, stabilind i realiznd cataloage, documenta ii, punnd, dac este cazul, chiar proprii speciali ti s realizeze cercet ri de pia , pentru o mai bun cunoa tere a cerin elor pie ei, o mbun t ire a sistemelor de vnzare i chiar a unor produse. Comer ul cu ridicata poate participa, de asemenea, la campaniile de promovare a vnz rilor al turi de diferitele categorii de revnz tori i, ntrun mod general, la toate formele de ac iune capabile s ajute detaili tii i, deci, de a antrena consumatorul. Fa de comer ul cu am nuntul, rolul economic al comer ului cu ridicata este dat de asemenea, de c tre o serie de avantaje care prezint importan att pentru ntreprinz torii ce ac ioneaz n domeniul respectiv, ct i pentru circuitul economic general din cadrul pie ei. Astfel, comer ul cu ridicata joac un rol foarte important n ceea ce prive te informarea detaili tilor. ntr-adev r, n cazul unui comer descentralizat, bazat pe mecanismul pie ei, numai comercian ii cu am nuntul din afara marilor aglomera ii sunt slab informa i sau total ignora i att de c tre produc torii indigeni, ct, mai ales, de c tre cei str ini, de pe ter ele pie e externe.Prin cuno tin ele sale, prin documenta iile realizate i prin diversele cataloage elaborate, en-grosi tii i informeaz permanent i i ajut n ob inerea partizilor de m rfuri necesare. En-grosi tii care se aprovizioneaz vagonabil sau cu mijloace auto la ntreaga capacitate frac ioneaz respectivele partizi de m rfuri i livreaz spre comer ul cu am nuntul, la unit ile apropiate, cantit ile exacte pe care acestea le pot stoca sau vinde ntr-o unitate de timp, corespunz tor posibilit ilor financiare; un asemenea procedeu permite o armonizare rapid n caz de nevoie. Ca un corolar al capacit ii sale de stocaj, comer ul cu ridicata permite, n frecvente cazuri, detaili tilor s beneficieze de pre uri mai joase dect dac s-ar aproviziona direct de la produc tor, ca urmare a sistemelor de remize care nu se acord dect pentru achizi ionarea unor cantit i foarte mari. Prin faptul c se pot adresa unui singur en-grosist i nu unei mul imi de furnizori, comercian ii cu am nuntul au i avantajul simplific rii i u ur rii muncii administrative generate de nlocuirea comenzilor, facturilor, recep iilor, coresponden ei diverse etc. Acela i fenomen genereaz i o reducere a cheltuielilor precum i o u urare a muncii de asortare i mbog ire a sortimentelor de m rfuri comercializate. Pornind de la asemenea considerente, speciali tii eviden iaz faptul potrivit c ruia firmele de comer cu ridicata sunt utilizate cnd reu esc s fie mai eficiente nurm toarele direc ii:
5

vnzarea i promovarea produselor, avndu-se n vedere c respectivii agen i, prin personalul calificat din sectorul vnz ri, ofer produc torilor posibilit i opera ionale de a intra n rela ii comerciale cu un num r mare de mici ntreprinz tori cu cheltuieli substan ial mai reduse; asigurarea sortimentelor necesare comercian ilor cu am nuntul, comercian ii cu ridicata avnd capacitatea de a alege diferitele articole i de a realiza, prin alegerea f cut , sortimentele respective, f r alte investi ii de efort din partea furnizorilor sau din partea clien ilor aproviziona i; fragmentarea loturilor mari, atunci cnd loturile industriale impun, ca o condi ie obligatorie n procesul de comercializare, segmentarea n loturi mai mici i preg tirea unor partizi comerciali pentru firmele aprovizionate; depozitarea m rfurilor, cnd este vorba de fluxuri comerciale care presupun stoc ri temporare de m rfuri, depozit ri i conservarea valorilor de ntrebuin are, comercian ilor cu ridicata revenindu-le sarcina de a organiza asemenea procese cu costuri reduse, concomitent cu determinarea riscurilor implicate de depozitare, att pentru furnizori, ct i pentru clien i; finan area unor tranzac ii, specificul activit ii impunnd, n unele situa ii, ca ntreprinz torii din comer ul cu ridicata s fie capabili a oferi m rfurile pe credit clien ilor lor, iar, n alte cazuri, de a le comanda furnizorilor anticipat o serie de m rfuri, pl tindu- i concomitent facturile; informarea cu privire la conjunctura pie ei, comercian ii cu ridicata trebuind s ofere att furnizorilor, ct i clien ilor informa ii referitoare la activitatea concuren ilor, la noile produse ap rute pe pia , la evolu ia pre urilor, precum i cu privire la o serie de alte aspecte din afara pie ei, care au totu i un anumit impact asupra mecanismelor de pia ; servicii i consultan de management, n aceast privin avndu-se n vedere, n special, comercian ii cu am nuntul ce pot beneficia de sprijin n ceea ce prive te preg tirea personalului, amenajarea magazinelor, gestiunea stocurilor, prezentarea m rfurilor precum i cu privire la preluarea i utilizarea anumitor tehnologii comerciale. n ceea ce prive te evolu iile viitoare, o serie de al i speciali ti, avnd n vedere cre terea complexit ii fenomenelor cu care se confrunt operatorii economici antrena i n activit i comerciale, consider c rolul economic al comer ului cu ridicata va spori, cunoscnd ns o oarecare restructurare a func iilor sale , accentual mutndu-se pe func ia fizic i logistic , func ia financiar i func ia de informare.Respectivul comer va trebui s ofere mai multe servicii, mai mult siguran n derularea activit ii comerciale i oportunit i pentru cre terea gradului derentabilitate a activit ii partenerilor antrena i n afaceri.

Func iile comer ului cu ridicata n general, func ia comer ului cu ridicata const n asigurarea leg turilor dintre produc tori i comercian ii cu am nuntul, en-grosi tii avnd fa de detaili ti cam acela i rol pe care detaili tii l au fa de consumatori. innd seama de locul comer ului cu ridicata n cadrul circuitelor comerciale, rolul s u, comer ului cu ridicata i revin o serie de func ii specifice: a) cump rarea unor partizi mari de produse i concentrarea unor fonduri de m rfuri de la un num r mare i divers de produc tori din cadrul pie ei interne sau de pe diverse pie e externe, n vederea aprovizion rii continue i n sortiment variat a comer ului cu am nuntul; b) stocarea unor cantit i mari de m rfuri n vederea asigur rii unei e alon ri normale a fluxului de produse c tre detaili ti; c) transformarea sortimentului industrial, format din partizi mari de produse de un anumit fel, livrat de produc tori, n sortiment comercial, corespunz tor variet ii cererii popula iei; d) revnzarea m rfurilor n cantit i mici c tre comercian ii cu am nuntul; e) cercetarea permanent a pie ei i studierea ndeosebi a evolu iei cererii de m rfuri a popula iei i a utilizatorilor industriali sau asimila i acestora, n vederea inform rii produc torilor, orient rii fluxurilor de m rfuri, mbun t irii distribu iei, a mijloacelor de promovare, precum i pentru realizarea unor previziuni care s stea la baza propriei activit i n perioadele viitoare. n cadrul comer ului cu ridicata, o no iune mai aparte o formeaz comer ul industrial. Func iile en-grosi tilor industriali, n principal, constau n: asigurarea circuitului de distribu ie al produselor specifice; realizarea logisticii comerciale specifice fiec rui produs. BIBLIOGRAFIE Florescu, C.-Marketing, Ed. Expert, Bucuresti, 1992 Kotler, Ph.-Managementul marketingului, Ed. Teora, Bucuresti, 1997 Patriche, D.-Tratat de economia comertului, Ed. Eficient, Bucuresti, 1998 Kotler Ph. - Managementul marketingului, Editura Teora,Bucure ti 1997 Kotler Ph., Saunders J., Armstrong G., Wong V. Principiile marketingului,EditurTeora, Bucure ti, 1998 y Patriche D., St nescu I., Grigorescu M., Felea M. - Bazele comer ului, Editura Economic , Bucure ti, 1999 y Gh. M. Pistol - Bazele comer ului Ed. a 2-a Bucure ti: Editura Funda iei Romnia de Mine, 2007 y y y y y
7