Sunteți pe pagina 1din 24

Managementul serviciilor publice, MAAFAD II

MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE Institutia Publica: Universitatea Babes-Bolyai-Cluj REFERAT

Masterand: MAFFAD II

Managementul serviciilor publice, MAAFAD II

INSTITUTIA PUBLICA UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ


1. Prezentare Universitatea Babe -Bolyai (UBB) este una din cele mai prestigioase institu ii de nv mnt superior de stat din Romania, continuatoarea tradi iei Universit ii din Cluj, nfiin at n anul 1581. Din punctul de vedere al num rului de studen i (peste 45.500), precum i al diversit ii specialit ilor oferite (105), este una dintre cele mai importante universit i din Romnia. Universitatea poart din 1959 numele a doi renumi i oameni de tiin : bacteriologul romn Victor Babe i matematicianul maghiar Jnos Bolyai. n topul Quacquarelli Symonds (cunoscut prin The Times Higher Education Supplement), Universitatea Babe -Bolyai ocupa n 2009 locul 601+, aflndu-se astfel printre cele mai bune 1000 universit i din lume. Este a doua pozi ie a unei universit i romne ti n topul QS, fiind precedat de Universitatea din Bucure ti pe locul 501-600. Pe de alt parte Universitatea Babe Bolyai ocup locul nti n ar n ceea ce priveste cercetarea tiin ific (vezi Raportul CNCSIS 2010) i locul nti n ar n ceea ce prive te calitatea ofertei educa ionale. 2. Istoric n anul 1959, cele dou universit i din Cluj (cea romneasc , Babe , i cea maghiar , Bolyai) au fost unite sub numele de Universitatea Babe -Bolyai, cu predare n limbile romn i maghiar . Ulterior, sub regimul comunist al lui Nicolae Ceau escu, de i au fost reduse treptat, studiile n limba maghiar au continuat s existe. Dup c derea regimului comunist, Universitatea Babe -Bolyai a nceput s - i consolideze caracterul s u multicultural, prin dezvoltarea puternic a linilor de studiu n limbile maghiar i german . Structura multicultural a UBB este reprezentat acum n toate posturile din cadrul universit ii (inclusiv cele de conducere), care sunt organizate n func ie de cele trei componente etno-lingvistice, romn , maghiar i german . Astfel, n conducerea executiv a universit ii se reg sesc 20 de reprezentan i ai acestor etnii la nivel de prorectori, decani, prodecani, secretari tiin ifici i efi de departamente. 3. Misiune UBB este o institu ie public de nv mnt superior a c rei misiune este s promoveze i s sus in n comunitatea local , regional , na ional i interna ional dezvoltarea unor componente culturale specific. In contextual actual aceste component sunt: o cultur a ac iunii bazate pe cunoa tere sistematic i inovatoare o cultur a nv rii permanente i inovatoare; multiculturalitate, dialog intercultural i interconfesional;
2

Managementul serviciilor publice, MAAFAD II

cultur a competen ei tiin ifice i tehnologice, competen ei organiza ionale i a competen ei cet ene ti o cultur a dezvolt rii personale i morale; o cultur a atitudinii proactive i particip rii; o cultur a dezvolt rii personale; o cultur a integr rii n diversitate i a globaliz rii, n condi ii de respect al identit ii i de reciprocitate.

Universitatea Babe -Bolyai este cea mai veche institu ie academic din Romnia care i-a asumat ntreaga tradi ie academic din Transilvania, inaugurat prin Colegiul iezuit nfiin at la Cluj de principele B thory tefan n 1581. Universitatea Babe -Bolyai sintetizeaz ntreaga tradi ie cultural , tiin ific i confesional n Transilvania. Universitatea Babe -Bolyai dezvolt un program educa ional multicultural i multilingual n conformitate cu legile n vigoare n Romnia i n acord cu valorile europene. Simbolurile i inscrip iile n limbile comunit ilor etnice din Transilvania sunt prezente n Universitatea Babe -Bolyai. Sistemul organiz rii multiculturale instalat prin Carta Universit ii Babe -Bolyai (1995) asigur nv mnt complet n limba romn , limba maghiar , limba german , precum i studii iudaice la toate nivelurile de calificare academic : licen , masterat, doctorat, nv mnt la distan i formare continu . Acest sistem asigur , prin reglement ri adecvate, autonomie liniilor de studii n limbile romn , maghiar , german i dreptul liniilor de studii de a- i elabora i aplica propriile decizii n domeniul resurselor umane, al cooper rilor interna ionale, al cercet rii tiin ifice, precum i de edita publica ii n limbile romn , maghiar sau german . Reglement rile adoptate de Universitatea Babe -Bolyai au avut n vedere interesele romnilor, ale maghiarilor, ale germanilor, ale evreilor i prevederile legisla iei statului romn, criteriile performan ei i profesionalismului. Multiculturalitatea a transformat Universitatea Babe -Bolyai n cea mai mare i cea mai complex universitate din Romnia. Nicicnd n principala universitate din Transilvania nu au studiat att de mul i romni; nicicnd nu au studiat att de mul i maghiari; nicicnd oportunit ile de studii n limba german nu au fost mai largi; nicicnd istoria i cultura poporului evreu nu sau studiat att de extins. Nicicnd diversificarea specializ rilor nu a fost att de dezvoltat . 4. Strategii si obiective Misiunea UBB Cluj-Napoca - universitate apar innd categoriei World Class Universities. Universitatea Babe -Bolyai i propune s contribuie la crearea acestui viitor prin: - formarea unor elite i a unor lideri de opinie responsabili, toleran i, avnd o viziune democratic i deschidere pentru nevoile tuturor cet enilor. Universitatea ns i joac rolul unui lider de opinie n societate, oferind r spunsuri avizate atunci cnd societatea se confruntat cu ntreb ri dificile;

Managementul serviciilor publice, MAAFAD II

- formarea unor creatori de cultur , capabili s mbog easc con inutul ideatic i imagistic al lumii n care tr im, s experimenteze i s inoveze. Universitatea ns i este un generator de cultur , stabile te tendin e i formeaz gustul i percep ia artistic a unor ntregi genera ii; - formarea unor manageri responsabili, bine preg ti i, avnd viziune clar i valori etice bine fundamentate i a unor speciali ti n administra ie capabili s n eleag mecanismele macroeconomice i s conceap strategii i politici. Universitatea ns i ofer consultan de top i asisten tuturor organiza iilor implicate n dezvoltarea economic a acestui teritoriu; - formarea i promovarea celor mai buni cercet tori, recunoscu i pe plan mondial prin rezultatele muncii lor. Prin cadrele sale didactice i prin cercet torii ei, Universitatea ns i ofer lumii un flux continuu de teorii, modele, instrumente i explica ii menite s avanseze cunoa terea n toate domeniile; - formarea de inovatori, care vor crea noi produse i procese i vor mbog i con inutul tehnologic al lumii n care tr im. Universitatea ns i genereaz noi tehnologii i extinde utilizarea unora clasice n noi domenii, asigur transfer de know-how i asisten a pentru inovare Prin tot ceea ce face, Universitatea Babe -Bolyai este ea ns i un model al diversit tii, experimentului cultural, un pol de cre tere sustenabil , un centru mondial al cunoa terii i inova iei tehnologice. Valorile Universit ii Babe -Bolyai Cluj-Napoca 1. Excelen 2. Tradi ie 3. Multiculturalism i dialog intercultural 4. Inovare 5. Dinamism 4.1. Componenta Educatie Procesul de predare-nv are este principalul proces ce se desf oar n universitate, al turi de cele de cercetare i de prest ri servicii. Menirea universit ii este n primul rnd de a preg ti personal calificat pentru dezvoltarea unei economii bazate pe cunoa tere, de a preg ti cet eni activi, responsabili, cu poten ial ridicat de implicare n dezvoltarea i ns n to irea societ ii romne ti. Scopuri strategice Scopul strategic 1. mbun t irea calit ii procesului de predare - nv are i evaluare academic la nivel licen /master/doctorat Strategii specifice: - Elaborarea i aplicarea de noi tehnologii didactice de predare-nv are adecvate domeniilor specifice ale UBB, diseminate n cadrul corpului profesoral i de cercetare al universit ii. - Formarea unor competen e specifice adecvate noului stadiu de dezvoltare a cunoa terii n fiecare domeniu pentru studen ii universit ii. - Formarea unor competen e generale pentru studen ii universit ii, care s ridice gradul de adaptare al absolven ilor la pia a muncii i s mbun t easc gradul de inser ie al acestora.
4

Managementul serviciilor publice, MAAFAD II

Obiectivul 1: Formarea continu i mbun t irea presta iei personalului didactic Indicatori de performan : num r de module de perfec ionare lingvistic i pedagogic absolvite de personal distribu ia normal a rezultatelor studen ilor/doctoranzilor la examene (semestriale, de absolvire, referate doctorat etc...) rezultatele evalu rii anuale a presta iei cadrelor didactice de c tre studen i gradul de acoperire al disciplinelor cu materiale didactice proprii Obiectivul 2: Formarea deprinderilor practice (activit ile de cercetare: surs de dezvoltare profesional i metod completiv a procesului de predare nv are) Indicatori de performan : num rul total de studen i cuprin i n grupuri de cercetare/echipe de proiect raportat la num r total cadre didactice implicate n acestea num rul de stagii de tip internship n companii procentul de studen i inclu i n stagii de tip internship Scopul strategic 2: Ajustarea programelor educa ionale la cerin ele actuale ale pie ei for ei de munc In vederea men inerii num rului de beneficiari (studen i), se impune adaptarea programelor de studii la modific rile socio-economice rezultate prin evolu ia demografic a popula iei colare dup 1990, dinamica economic zonal , modific rile cererii/ofertei pe pia a for ei de munc , toate generate ca urmare a ader rii la Uniunea European . De asemenea, o dimensiune deosebit de important trebuie s o capete programele de preg tire continu (Life Long Learning) i de nv mnt la distan . Men inerea sau chiar cre terea, dac este posibil a num rului de studen i la UBB, ine i de politica de preg tire a personalului cu calificare superioar , care este foarte redus n Romnia. Strategii specifice: - dezvoltarea programelor de preg tire profesional continu (Life Long Learning) - perfec ionarea metodicii de preg tire la ID - dezvoltarea unor programe de preg tire tehnologic , n domeniul ingineriei - dezvoltarea spiritului inovativ, antreprenorial al studen ilor universit ii - dezvoltarea gndirii orientate spre rezolvarea problemelor practice - reorientarea universit ii spre studii masterale i doctorale, n lumina ultimelor dezvolt ri ale procesului Bologna Obiectivul 1: Diversificare ofertei de programe la UBB Indicatori de performan : num r programe de nv mnt unice n zon (Transilvania) sau n ar (Romnia), pe nivele de formare, la nivel de facultate/universitate num r programe de studii n regim ID num r tutori ID raportat la num r de beneficiari num r de programe de formare continu

Managementul serviciilor publice, MAAFAD II

Obiectivul 2. Dezvoltarea studiilor de inginerie pe domenii noi, de ni Indicatori de performan : num r de programe de studiu n domeniul ingineriei num rul i procentul de studen i participan i la programele de studiu n inginerie procentul studen ilor participan i n programele Institutului de Tehnologie Obiectivul 3: Adaptarea la cerin ele pie ei for ei de munc cu scopul oferirii nu numai a cuno tin elor de specialitate dar i a deprinderilor antreprenoriale respectiv cu scopul dezvolt rii UBB ca pol de formare continu i educare a adul ilor: Adaptarea studiilor n raport cu pia a muncii este deosebit de important i const n formarea de competen e de specialitate i competen e transferabile de baz , la nivelul studiilor de licen n primul rnd. Adaptarea la pia a muncii este de dorit s se fac i prin diversificarea programelor de studii de master i doctorat, prin masterate i doctorate construite la cererea firmelor. Indicatori de performan : num r de absolven i angaja i n decurs de 1 an de la absolvirea studiilor num r de absolven i insera i n domeniu pe pia a for ei de munc num r de ofertan i de locuri de munc n intervalul 3-5 ani de la absolvirea studiilor num r programe de formare continu a adul ilor acreditate/an num r de spin-off-uri ale UBB dezvoltate de absolven i Obiectivul 4. Formarea unor cet eni activi civic, dinamici, inovativi, capabili s rezolve probleme practice, capabili s lucreze n echip . Acest obiectiv se poate realiza prin a ezarea procesului de predare n toate domeniile pe bazele teoriei moderne ale educa iei. Spiritul de lucru n echip se poate promova i prin ncurajarea activit ilor sportive de echip . Indicatori de performan : procentul de seminarii/lucr ri practice n cadrul curricula procentul de aplica ii n subiectele de examinare num rul activit ilor centrului de pedagogie i metodic universitar n sensul sprijinirii/consilierii personalului didactic din UBB procent de studen i cu activit i n ONG-uri procent de studen i care particip la programele de sport n echip Obiectivul 5. Amplificarea ponderii studiilor masterale i doctorale. Participarea activ a UBB la construirea societ ii bazate pe cunoa tere se face prin cercetare, dar i prin crearea de absolven i cu cuno tin e avansate n toate domeniile dezvolt rii. Indicatori de performan : procent de studen i nscri i la masterat i doctorat num r de masterate de performan Scop strategic 3. Interna ionalizarea studiilor la UBB Demografia n sc dere, competi ia deschis cu universit ile din spa iul european va cere ca num rul de studen i proveni i din afara Romniei, din alte zone ale lumii s creasc esen ial. UBB i dore te s devin o universitate proeminent pentru spa iul european i, ca atare, va
6

Managementul serviciilor publice, MAAFAD II

trebui s capete o dimensiune interna ional . Zone cu poten ial de atragere a studen ilor str ini (zonele limitrofe Romaniei i China, India, Turcia, zona Magreb) Obiectivul 1. Diversificarea ofertei educa ionale n vederea interna ionaliz rii studiilor Indicatori de performan : num rul de programe oferite n limba englez i n alte limbi de circula ie interna ional num rul de masterate atractive organizate n cooperare interna ional num r de extensii ale UBB n zonele cu poten ial de recrutare Scop strategic 4. Consolidarea caracterului multicultural i a dimensiunii europene a UBB. Accederea Romniei n Uniunea European , cu accentul acesteia pe diversitate cultural i lingual , a amplificat importan a profilului multicultural, definitoriu al UBB. Pe de alt parte, accederea a amplificat mobilitatea cet enilor rii i cere formarea unor noi competen e legate de dinamica circula iei i a angaj rilor absolven ilor. Strategii specifice - dezvoltarea corpului profesoral participant la activitatea de predare/nv are pe fiecare linie de studiu - analiza i mbun t irea con inutului i calit ii programelor de studiu pe liniile romn , maghiar i german - mbun t irea abilit ilor lingvistice ale studen ilor i corpului profesoral al universit ii Obiectivul 1. Accentuarea profilului multicultural al UBB, ca tr s tur definitorie a Universit ii. Profilul multicultural al universit ii implic nu numai posibilitatea studierii n limba matern , dar i amplificarea interculturalit ii necesare dezvolt rii armonioase a unei societ i multietnice. UBB i propune n continuare sus inerea i dezvoltarea profilului multicultural. Strategii specifice: - Se extind programele de afirmare a identit ii culturale romne ti n spa iul Europei unite - Se sprijin programele de afirmare a identit ii culturale a maghiarilor n cadrele noii Europe - Se dezvolt programele de studii n limba german la noi specializ ri, la noi nivele (master i doctorat) - Se dezvolt programele de studii iudaice - Se extind programele de studii americane Indicatori de performan : num rul de programe de studiu la nivel licen , master, doctorat pe liniile de studiu romn , maghiar i german con inutul i calitatea programelor de studiu pe liniile romn , maghiar i german num rul de programe de studiu la nivel licen , master, doctorat n limbi de circula ie interna ional num rul de programe comune, reciproce ale liniilor de studiu

Managementul serviciilor publice, MAAFAD II

Obiectivul 2. mbun t irea abilit ilor lingvistice ale studen ilor Un atuu al absolven ilor UBB este acela al preg tirii lingvistice. Firmele care i dezvolt afaceri n regiune, sunt atrase i chiar determinate de a se instala aici i datorit competen elor lingivstice ale absolven ilor, care indic o mai mare deschidere i flexibilitate n acceptarea noului. Strategii specifice: - se promoveaz studiul limbilor asiatice - se promoveaz programe de studiu cu predare complet n alte limbi dect cele ale liniilor de studiu, dar relevante pentru dezvoltarea economic a regiunii Indicatori de performan : num r programe de studii n limbi de predare de larg circula ie interna ional num rul de programe de studiu n limbi asiatice num rul de programe n alte limbi dect cele cu circula ie interna ional num r programe de tip joint-degree la nivel de universitate i la nivel de facult i procentul de absolven i/studen i cu bune abilit i lingvistice Scopul strategic 5. nt rirea rolului educa iei fizice i a sportului Activitatea de educa ie fizic i sport completeaz dezvoltarea personal , cu rezultate directe n privin a performan elor studen ilor i absolven ilor, creaz unele competen e specifice competi iei. Promovarea acestor activit i va consolida imaginea UBB, va cre tecalitatea vie ii studen ilor, va servi ca instrument de marketing, i, nu n ultimul rnd, va atrage i alte surse de venit. Obiectivul 1. nt rirea rolului educa iei fizice i a sportului n UBB ca activitate complementar de formare i dezvoltare personal i de grup Indicatori de performan : num r programe flexibile de educa ie fizic i practicare a sportului, extinse pe toat durata studiilor universitare sau existen a unui calendar competi ional anual num r programe de activit i sportive adaptate pentru studen ii/beneficiarii cu dizabilit i Obiectivul 2. Consolidarea imaginii i pozi iei UBB n comunitatea local prin politica de promovare a culturii fizice i a sportului Indicatori de performan : num r de cursuri/activit i sportive pentru beneficiari din afara UBB num r ac iuni/manifest ri sportive cu impact local i na ional cu implicare din partea UBB num r sisteme de abonamente preferen iale low-cost sau carduri personalizate ce permit accesul la bazele sportive. 4.2 Componenta Cercetare stiintifica Activitatea de cercetare tiin ific din Universitatea Babe -Bolyai (UBB) acoper trei componente fundamentale: (1) cercetarea fundamental i aplicativ ; (2) dezvoltarea (generarea prin cercetare de produse i servicii prototip inovative) i (3) inovarea (implementarea n
8

Managementul serviciilor publice, MAAFAD II

mediul socio-economic a serviciilor i produselor inovative). Activitatea de cercetare tiin ific (cercetare-dezvoltare-inovare; CDI) este coordonat de Consililul Cercet rii tiin ifice (CC ) din UBB, cu ramura sa executiv , Departamentul de CercetareDezvoltare-Inovare (DCDI). Pentru atingerea unui nivel ridicat al activit ilor specificate, UBB i propune cinci scopuri strategice. Atingerea acestor scopuri strategice este o condi ie fundamental pentru redefinirea i reorganizarea UBB ntr-o World Class University, toate universit ile din Top 100 i/sau Top 500 avnd scopuri strategice similare. Pentru atingerea acestor scopuri strategice am elaborat o serie de obiective, strategii de atingere a acestor obiective i indicatori de performan privind atingerea acestor obiective. S le analiz m n continuare. Scopuri Strategice Scop strategic 1. Asigurarea unui avantaj competitiv la nivel na ional, ntr-un spectru larg de domenii, i asigurarea un avantaj competitiv la nivel interna ional, n cteva domenii cheie . Scop strategic 2. Intrarea UBB n categoria primelor 500 de universit i ale lumii Transformarea UBB ntr-o platform de atragere a cercet torilor de prestigiu, romni sau str ini, din ar sau str in tate n acest sens, UBB va sprijini prioritar reintegrarea cercet torilor romni de valoare din str in tate prin programele na ionale i/sau interna ionale i va ncerca s atrag cercet tori de frunte de pe pia a interna ional Obiective, Strategii i Indicatori de Performan n vedera atingerii scopurilor strategice formul m urm toarele obiective: Obiectivul 1. Cre tere calit ii cercet rii n UBB prin stabilirea unor indicatori de performan n cercetare, congruen i cu setul de bune standarde interna ionale Strategii specifice: - elaborarea unor proceduri de evaluare complex a cercet rii, care ine seama de valoarea operei tiin ifice. - focalizarea n demersul de cercetare i n evaluarea academic pe output-ul cercet rii definit ca: publica ii de tip ISI (Web of Science). Ele se refer la publica iile indexate n: (a) Science Citation Index; (b) Social Science Citation Index; i (c) Art&Humanities. n domeniul tiin elor umaniste se includ i publica iile stabilite de European Science Foundation (ESF), ca fiind reprezentative pentru aceste domenii (tip A i B) brevete de inven ie na ionale, europene i/sau triadice produse i servicii inovative implementate n mediul socio-economic care se bazeaz pe brevete de inven ie i/sau nregistr ri ORDA - cre terea ponderii output-ului tiin ific definit mai sus n: promovare academic (obligatoriu la conduc tor de doctorat, profesor, conferen iar) distribuirea locurilor bugetate la doctorat i masterat salarizarea personalului academic din UBB - accentuarea caracterului interdisciplinar al cercet rilor n UBB, pentru abordarea unor teme de mare complexitate i importan Indicatori de performan : elaborarea de c tre Consiliul Cercet rii tiin ifice a unor criterii de performan care s
9

Managementul serviciilor publice, MAAFAD II

fie incluse, cu o anumit pondere, n Regulamentul de promovare i evaluare academic la UBB, n distribuirea locurilor bugetate la doctorat, n acordarea premiilor anuale de cercetare tiin ific cuantumul anual al fondurilor de CDI ob inute prin indicatorul IC6 cuantumul anual al fondurilor de cercetare ob inute prin competi ie na ional i interna ional evolu ia produc iei tiin ifice anuale num rul de premii interna ionale/na ionale ob inute de personalul didactic i de cercetare Obiectivul 2. Identificarea unor domenii strategice de cercetare, care s implice i componenta inter/transdisciplinar , n UBB care pot asigura avantaj competitiv UBB n ar i str in tate i publica ii de top mondial n Nature i Science. Se au n vedere consolidarea domeniilor prioritate deja adoptate de Senatul UBB: sisteme nanostructurate; procese i (bio)tehnologii la scar nanometric lumi virtuale, informatic aplicat , bio-informatic , analize de baze de date dezvoltare durabil : resurse naturale, dezvoltare economic , social i ecologic calitatea vie ii i a mediului; valori i comportamente socio-umane integrare prin religie i cultur Strategii specifice: Utilizarea unor analize scientometrice i peer-review pentru a identifica: (a) domeniile de excelen ale personalului academic din UBB; (b) colile de tiin ; i (c) colile de cercetare de excelen din UBB. Aceste domenii de excelen trebuie s fie congruente cu tendin ele la nivel european i interna ional dar, acolo unde este posibil, se pot stabili i domenii care pot asigura competitivitate UBB-ului pe termen lung, chiar dac n acest moment ele nu sunt priorit i interna ionale. Indicatori de performan : calitatea operei tiin ifice a fiec rei coli de cercetare num r de proiecte depuse anual pentru competi iile de cercetare pe direc iile prioritare de c tre consor iile/centrele stabilite pe aceste direc ii (7 direc ii prioritare) num r de proiecte c tigate anual pentru competi iile de cercetare pe direc iile prioritare de c tre consor iile/centrele stabilite pe aceste direc ii (7 direc ii prioritare) num r anual de publica ii interna ionale (ISI i ESF) din cadrul colilor tiin ifice din fiecare direc ie de cercetare prioritare num r anual de opere de sintez publicate n cadrul colilor tiin ifice Obiectivul 3. Promovarea cercet rii tehnologice cu impact economic Strategii specifice: - instalarea i func ionarea la parametri normali a Institutului de Tehnologie - elaborarea de programe pentru dotarea specific a Institutului de Tehnologie - crearea unei culturi a cercet rilor aplicative cu impact economic - crearea unor structuri de sprijin i promovare a rezultatelor cercet rilor aplicative cu efecte n brevetare (legisla ia dreptului de autor, elaborarea contractelor cu ter i, marketingul rezultatelor etc.)
10

Managementul serviciilor publice, MAAFAD II

Indicatori de performan : evolu ia anual a num rului de brevete evolu ia anual a fondurilor ob inute din contractele cu ter i Obiectivul 4: Atragerea unor oameni de tiin de marc de pe plan na ional i interna ional, cre terea num rului i stabilizarea personalului de cercetare-dezvoltareinovare, inclusiv a exper ilor i managerilor de cercetare Strategii specifice: - elaborarea Statutului personalului de cercetare-dezvoltare-inovare din UBB, n acord cu legisla ia n vigoare i cu setul de bune practici interna ionale de la universit i de prestigiu din str in tate - angajarea pe perioada nedeterminat a personalului de CDI n domeniile strategice de cercetare n UBB, cu un salariu minim, completat cu venituri din granturi na ionale i interna ionale mobilizate de cel angajat; Evolu ia veniturilor personale provenite din cercetare - num rul de exper i/manageri certifica i n cercetare i redactarea de proiecte institu ionale majore - elaborarea Codului de Etic i Deontologie n activitatea de CDI Indicatori de performan : existen a unui Statut al personalului de cercetare-dezvoltare-inovare din UBB aprobat de Senatul UBB existen a unui num r de cel pu in 100 de cercet tori angaja i pe perioad nedeterminat n UBB i a unui num r de 500 cercet tori cu norm ntreag de cercetare existen a unui num r de minim 10 exper i/manageri n cercetare, capabili s redacteze proiecte institu ionale majore, localiza i ntr-un serviciu din cadrul DCDI i/sau distribui i la nivelul Facult ilor UBB existen a unui Cod de Etic i Deontologie n activitatea de CDI aprobat de Senatul UBB evolu ia num rului de cercet tori/profesori conduc tori de coli de cercetare atra i din str in tate Obiectivul 5. Reorganizarea unit ilor de CDI din UBB n scopul creerii unor cercet ri interdisciplinare de for Strategii specifice: - organizarea nivelar i matriceal a unit ilor de CDI din UBB. Prin organizarea nivelar se n elege organizarea n: (1) laboratoare de cercetare; (2) centre de cercetare (care trebuie s includ unul sau mai multe laboratoare); i (3) institute de cerceatre (care nglobeaz unul sau mai multe centre de cercetare). Prin organizare matriceal se n elege stabilirea unor Institute strategice de cercetare (nu mai multe de 8) care s nglobeze interdisciplinar resursele celor 21 de Facult i ale UBB - acreditarea intern , na ional i/sau interna ional a unit ilor de CDI din UBB - stabilirea unor unit i de CDI strategice pentru UBB, pe baza identific rii unor coli de cercetare de excelen , care s fie finan ate direct, din resursele extrabugetare ale UBB

11

Managementul serviciilor publice, MAAFAD II

Indicatori de performan : acreditarea intern i/sau na ional i/sau interna ional a tuturor unit ilor CDI din UBB existen a unor unit i strategice, interdisciplinare, de cercetare n UBB reprezentate de coli de cercetare de excelen care sunt sus inute financiar pentru activitatea de performan . Obiectivul 6. Asigurarea unei infrastructuri de cercetare performante, de nivel mondial, care s permit realizarea unor cercet ri de vrf i publicarea n reviste de top (ex. Nature, Science etc.) Strategii specifice: - realizarea unui acces nelimitat on-line la literatura de specialitate relevant - elaborarea de proiecte pentru dotarea unit ilor de cercetare din UBB (ex. laboratoare, centre, institute etc.) Indicatori de performan : existen a accesului la principalele baze de date interna ionale (ex. EBSCO, SCOPUS, Thomson Web of Science etc.) evolu ia anual a num rului acces rilor bazelor de date interna ionale num rul proiectelor UBB depuse anual n programele na ionale i interna ionale dedicate dot rii unit ilor de cercetare (ex. Programul CAPACIT I, programe fonduri structurale) Obiectiv 7. Asigurarea contextului necesar ca activitatea de CDI din UBB s fundamenteze, dup modelul universit ilor de top orientate spre cercetare, toate celelalte activit i academice principale: didactice i servicii de specialitate inovative c tre comunitate Indicatori de performan : num r de cursuri noi bazate pe direc ii proprii de cercetare num r contracte bazate pe idei/inova ii proprii num r de spin-off-uri 4.3.Componenta Relatia cu societatea Scopul strategic 1: Ad ugarea dimensiunii de prestator de servicii comerciale de nalt clas destinate mediului economic i administra iei publice. Orientarea spre dimensiunea comercial a prest rii de servicii va avea un impact benefic asupra procesului educa ional i veniturilor Universit ii. De asemenea, aceast dimensiune este i m sura implic rii universit ii n via a economic i social a rii i comunit ii apropiate. n acela i timp, activarea pe pia a serviciilor comerciale permite o n elegere corect a competen elor pe care firmele i administra iile publice la caut la noii angaja i. Asemenea informa ii sunt vitale n calibrarea ofertei de cursuri, n punerea la punct a unor programe de studiu adecvate i n dimensionarea corect a num rului de locuri oferite studen ilor n cadrul fiec rei specializ ri. De asemenea, contactul cu realitatea pie ei permite profesorilor punerea la punct a unor studii de caz inspirate din via a real , permite mbun t irea contactului cu profesioni ti din domenii variate care pot fi invita i s - i mp rt easc experien a n cadrul seminariilor i, per ansamblu, duce la o cre tere a calit ii actului de predare.

12

Managementul serviciilor publice, MAAFAD II

Strategii specifice: - mbun t irea sectorului de servicii c tre comunitate n cadrul universit ii i trecerea la o alt dimensiune a contractelor economice - perfec ionarea activit ii Centrului de Transfer Tehnologic i Cognitiv, orientarea sa spre servicii de marketing, de consultan pentru proprietate intelectual - nfiin area n cadrul Institutului de Tehnologie, a unei componente de consultan tehnicoeconomic cu suport administrativ adecvat. - utilizarea pe scar larg a cercet rilor cu poten ial aplicativ cu perspective de brevetare i implementare n firme economice. Obiectivul 1: Amplificarea dimensiunii prest rii de servicii n Centrele de cercetare multidisciplinare, din domeniile strategice identificate prin politica de cercetare Indicatori de performan : - num r de laboratoare de prest ri servicii i de centre cu poten ial de cercetare aplicativ - num r de spinoff-uri nfiin ate - num r de cadre didactice, doctoranzi i masteranzi cuprinse n aceste centre - num r/valoare contracte de consultan i prest ri servicii Obiectivul 2: Punerea la punct a unei oferte de servicii comerciale de nalt nivel orientat n special c tre: consultan , training, executive education, elaborarea de planuri strategice i solu ii tehnice individualizate Pentru o bun fundamentare a ofertei, Universitatea ar trebui s desf oare, prin divizia sa de cercetare, dar mai ales prin componenta sa de transfer tehnologic, studii de pia n vederea identific rii nevoilor i oportunit ilor de consultan , training, executive education, elaborarea de planuri strategice i solutii tehnice individualizate. Formalizarea ofertei acestor centre trebuie realizat de o manier unitar , n a a fel nct fiecare serviciu s aib clar men ionate condi iile de prestare, personalul implicat i modul de calcul al pre ului. Implementarea contractelor ob inute trebuie evaluat folosind indicatori de rezultate, indicatori de obiective i indicatori de impact; studii privind satisfac ia clien ilor trebuie realizate la final pentru a ob ine un feed-back necesar perfec ion rii continue. Indicatori de performan : - satisfac ia clien ilor - num r de proiecte de cercetare aplicativ i prest ri servicii din cadrul centrelor de cercetare - finan area proiectelor de cercetare aplicativ i prest ri servicii de colaborare cu ter i - procentul de finan are provenit din prestarea de servicii pe baza contractelor cu ter i - valoarea/numarul contractelor Scopul strategic 2: Transformarea Universit ii ntr-un lider de opinie n cadrul societ ii civile Mecanism institu ional: nfiin area de forumuri multidisciplinare, n care sunt invita i s participe lideri marcan i n domeniile lor de activitate din ar i str in tate. Aceste structuri vor organiza dezbateri periodice, vor organiza conferin e i workshop-uri cu participarea unor invita i din ar i str in tate, vor elabora documente de pozi ie i documente de reflec ie.
13

Managementul serviciilor publice, MAAFAD II

Societatea n ansamblul ei, dar mai ales organiza iile din sfera societ ii civile sau chiar din sfera politic a teapt din partea Universit ii s i asume un rol mai activ n dezbaterea problemelor controversate i n propunerea de solu ii pentru acestea. Solu iile dezb tute n forumurile universit ii pot g si ecouri n societate i pot legitima reluarea lor ca teme de dezbatere n spa ii de decizie politic i administrativ . Universitatea reprezint o instan informa ional de puncte de vedere n care cet eanul poate avea ncredere. Obiectivul 1: nfiin area de forumuri multidisciplinare Aceste forumuri sunt nfiin ate pe domenii de interes na ional sau/ i interna ional, cu participarea voluntar a cadrelor didactice, doctoranzilor i masteranzilor din diverse facult i. Indicatori de performan : - num r de activit i organizate n perioada de program - num rul de participan i - impactul lor mediatic Obiectivul 2: Organizarea de dezbateri periodice, conferin e i workshop-uri cu participarea unor invita i din ar i str inatate, elaborarea de rapoarte, documente de pozi ie i documente de reflec ie.Universitatea are poten ialul s devin cel mai respectat think-tank existent n societate. Indicatori de performan : - num r de evenimente i manifest ri organizate - num r de rapoarte i documente de reflec ie/pozi ie elaborate - num r de prelegeri sus inute - num r de participan i externi (din afara mediului universitar) i participan i interni (din cadrul Universit ii). - impactul mediatic Scopul strategic 3: Accentuarea rolului de catalizator cultural al UBB Prin extensiile sale, Universitatea este o prezen semnificativ n marea majoritate a ora elor importante ale Regiunii. Din acest punct de vedere, ea reprezint un partener poten ial pentru institu iile de cultur i art , din cel pu in dou perspective. Universitatea ofera spa ii pentru organizarea a diferitelor evenimente culturale i, mai ales, genereaz interes i participare n rndul studen ilor. Asemenea evenimente pot fi: - locale - Universitatea contribuind, astfel, la revitalizarea institu iilor de cultur i art din comunit ile respective - itinerante - Universitatea oferind, astfel, momente culturale deosebite, unice, unui num r mare de doritori din diferite ora e ale regiunii Mecanism institu ional: Semnarea de parteneriate cu institu iile de cultur i art din comunit ile n care Universitatea este prezent , n vederea organiz rii de evenimente comune. Obiectivul 1: Realizarea de parteneriate cu institu ii culturale i de art de pe plan local, na ional sau interna ional Indicatori de performan : - num r de parteneriate semnate
14

Managementul serviciilor publice, MAAFAD II

- num r de activit i - impact mediatic - diversitatea institu iilor culturale ce devin parteneri ai Universit ii Obiectiv 2: Organizarea de evenimente mpreun cu institu iile culturale i de art partenere i nfiin area de organiza ii informale studen e ti sus inute de c tre acestea Indicatori de performan : - num rul de evenimente/manifest ri organizate n colaborare cu centre culturale, muzee, galerii de art - num rul de evenimente/manifest ri organizate de centre culturale, muzee i/sau galerii de art la care a participat i Universitatea - num r de evenimente organizate de studen i (cenacluri, trupe de teatru, ateliere de pictur , ansambluri folclorice etc.) derulndu- i activitatea ntr-un strns parteneriat cu institu ii culturale i de art locale Scopul strategic 4: Implicarea Universit ii n comunitate prin ac iuni de CSR (Corporate Social Responsability) Universitatea dispune de o serie de facult i cu un capital de expertiz i interes pentru implicarea n rezolvarea problemelor comunit ii. n plus, prin extensiile sale i prin re eaua sa de parteneri i alumni, Universitatea poate deveni o prezen local activ nu doar pe plan tiin ific i cultural, ci i pe plan social, ajutnd categorii defavorizate de popula ie sau comunit i aflate n situa ii dificile. n fine, Universitatea reprezint spa iul de existen pentru o serie de ONG-uri studen e ti avnd deja numeroase preocup ri n domeniul CSR, a c ror experien i ac iuni pot avea un impact superior ntr-un context partenerial l rgit. Obiectiv 1: Identificarea principalelor contribu ii sociale pe care UBB le poate avea, pentru mbun t irea condi iilor de via ale grupurilor sau comunit ilor defavorizate Indicatori de performan : - num r de competen e-cheie identificate - num r de segmente- int identificate - misiune social formulat , detaliind contribu ia Universit ii la mbun t irea condi iilor de via ale acestor segmente- int Obiectiv 2: Formarea de departamente noi/extinderea atribu iilor unor departamente deja existente i semnarea de parteneriate cu autorit ile publice locale, organiza iile studen e ti, ONG-uri i companii locale, regionale, na ionale i interna ionale interesate de CSR Indicatori de performan : - num r de departamente nou nfiin ate sau num r de noi atribu ii i direc ii de dezvoltare ale unor departamente existente - num r de organiza ii partenere identificate - num r de acorduri de parteneriat semnate Obiectiv 3: Organizare de evenimente, crearea de programe specializate sau elaborarea i implementarea de proiecte concrete

15

Managementul serviciilor publice, MAAFAD II

Indicatori de performan : - num r de evenimente organizate - num r de participan i la evenimentele organizate - num r de studen i voluntari implica i n aceste programe - impact mediatic Scopul strategic 5: Transformarea UBB ntr-un lider de opinie n domeniul educa ional Participarea activ a UBB n structuri parteneriale constituite la nivel local, regional, na ional i interna ional n care se dezbat probleme ale nv mntului sau conexe acestuia. Parteneriatele posibile n prim instan sunt cu Universit ile clujene, n scopul configur rii unei politici de dezvoltare a regiunii i n perspectiva construirii universit i metropolitane, n consor iul Universitaria sau n Conferin a Na ional a Rectorilor, pentru definirea unor politici comune n domeniul nv mntului superior. Obiectivul 1: Participarea activ a Universit ii n structuri parteneriale Universitatea particip activ la ntlnirile acestor structuri parteneriale; pentru aceasta UBB identific mecanisme clare de atribuire a responsabilit ilor, de preg tire a materialelor reflectnd punctul de vedere al Universit ii i de redactare a rapoartelor privind deciziile luate i dezbaterile derulate. n lipsa unor asemenea mecanisme, participarea la structurile parteneriale devine o responsabilitate difuz , navigant , o alt sarcin de serviciu care nu aduce beneficii semnificative nici partenerilor, nici Universit ii, nici celui desemnat s participe. Indicatori de performan : - num r de structuri parteneriale n care Universitatea este activ implicat - impact mediatic - procedura redactat privind participarea activ a Universit ii n structurile parteneriale Obiectivul 2: Dezbaterea intern continuare a dezbaterilor din structurile parteneriale Adesea impactul particip rii la edin ele unei structuri parteneriale dispare o dat cu terminarea ntlnirii. Universitatea trebuie s construiasc i s men in o platform intern de dezbatere care s permit reluarea temelor discutate ntr-un cadru mai larg i s faciliteze transferul de know-how i date de la o persoan c tre un grup, eliminndu-se silozurile informa ionale. Critica argumentativ va fi promovat ca alternativ clar la dogmatisme i la falsific rile descrierilor i evalu rilor, iar prin op iunea pentru abord ri ra ionale, pe baz de probe factuale, n coordonate universale de gndire, se va afirma continuu alternativa la subiectivisme i ideologii. Indicatori de performan : - num r de consult ri privind dezbaterile din cadrul structurilor parteneriale - num r de ac iuni/m suri/recomand ri ale structurilor parteneriale implementate intern din care face parte i Universitatea

16

Managementul serviciilor publice, MAAFAD II

4. 4. Componenta Management si servicii suport Scop strategic 1. Optimizarea managementului resurselor umane n vederea ob inerii excelen ei n educa ie, formare i cercetare Strategii specifice: - realizarea unei structuri optime de personal la fiecare catedr , extensie, departament sau facultate - stagii de formare, activit i de training pentru perfec ionare a personalului nedidactic (administrativ, tehnic, didactic auxiliar) n management administrativ i organizare - evaluarea periodic (intern si/sau extern ) prin metode scientometrice i peer review - realizarea unor planuri individuale de dezvoltare profesional pentru fiecare cadru didactic, fiecare cercet tor i personal nedidactic din Universitate, devenit component a evalu rii profesionale anuale de c tre efii de catedr , respectiv de c tre managerii centrelor de cercetare - ocuparea posturilor personalului nedidactic, pentru realizarea unui raport adecvat ntre personalul didactic i personalul administrativ Obiectiv 1. Cre terea gradului de ocupare a posturilor didactice, conform politicii MRU a Universit ii, atragerea de personal nou, competitiv Indicatori de performan : num rul de noi angaja i pe posturi didactice la nivelul Universit ii i pe facult i gradul de ocupare a posturilor didactice n cadrul catedrelor i facult ilor gradul de ocupare cu cadre didactice pe Universitate num rul de cercet tori angaja i permanent n Universitate i n facult i num rul de cadre didactice/cercet tori atra i din str in tate raportul personal nedidactic, personal administrativ/personal didactic Obiectiv 2. Dezvoltarea continu a personalului potrivit standardelor de performan didactice i de cercetare Indicatori de performan : num r de programe de perfec ionare urmate n cadrul UBB num r de programe de perfec ionare urmate n afara UBB num r de persoane implicate n programe de perfec ionare Obiectiv 3. Dezvoltarea continu a personalului auxiliar i administrativ potrivit standardelor de performan ale acestuia ntr-o unitate de nv mnt superior Indicatori de performan : num r de persoane implicate n programe de perfec ionare n administra ie indicator complex de satisfac ie al cadrelor didactice, conceput pe baza unui chestionar anual aplicat persoanelor implicate n rezolvarea problemelor administrative Obiectiv 4. mbun t irea tehnicilor de recrutare n vederea atragerii de personal valoros din exterior i asigurarea extensiilor din teritoriu cu personal propriu Indicatori de performan : num r de cadre didactice nou angajate
17

Managementul serviciilor publice, MAAFAD II

num r de cadre didactice nou angajate cu studii la alte universit i din ar i str in tate num r de cadre didactice angajate i stabilizate la extensii Obiectiv 5. Elaborarea de strategii i politici pentru perfec ionarea sistemului de recompense care s motiveze personalul i s ncurajeze i stabilizeze personalul. Sistemul de retribuire i recompense trebuie s derive din obiectivele i strategiile Universit ii. El trebuie s se bazeze pe performan ele ob inute de fiecare angajat, asigurnd diferen ierea i stimularea salarial . O men iune special pentru personalul cunosc tor de limbi str ine la un nivel ridicat. Indicatori de performan : valoarea cumulat la nivel de catedre a coeficien ilor de salarizare veniturile realizate la nivel de catedre din activitatea didactic veniturile realizate la nivel de catedre din proiectele de cercetare sau din prest ri servicii venit mediu global pe cadru didactic, cercet tor i personal nedidactic Obiectiv 6. Cre terea calit ii vie ii angaja ilor Strategii specifice: - dezvoltarea unor politici de monitorizare periodic a st rii de s n tate a angaja ilor, mbun t irea ofertei de cazare pentru tinerii cercet tori i cadrele didactice etc. - politica de stimulare a personalului tn r pentru a- i construi locuin proprie - inchirierea unor locuin e de serviciu personalului tn r pe o perioad limitat , pn la construirea unei locuin e personale - nlesnirea accesului, printr-un parteneriat cu b ncile, la credite cu dobnd preferen ial , pentru personalul tn r - antrenarea personalului tn r n activit i lucrative, altele dect cele de predare (cercetare, servicii profesionale) - cre terea veniturilor medii lunare a personalului Indicatori de performan : rata de cre tere venituri medii lunare pentru toate categoriile de personal procentul din personalul recent angajat care prime te credit cu dobnd preferen ial , sau este cazat temporar n locuin ele universit ii procentul din venturile personalului care provin din alte activit i dect cea de predare gradul de satisfac ie al angaja ilor Scop strategic 2. Perfec ionarea structurii de organizare a UBB Aceasta este necesar pentru implementarea strategiilor, respectiv pentru ndeplinirea obiectivelor strategice educa ionale, de cercetare i a celor privind rela ia cu societatea. Strategii specifice: - descentralizarea bugetului Universit ii pe facult i, pn la nivel de catedr - descentralizarea activit ii administrative la nivel de facult i Obiectiv 1. Descentralizarea func ion rii UBB prin asigurarea autonomiei func ionale a facult ilor, a catedrelor i departamentelor potrivit Cartei Universit ii i legisla iei n vigoare prin consolidarea r spunderii pentru performan i buget propriu.

18

Managementul serviciilor publice, MAAFAD II

Indicatori de performan : grad de descentralizare a veniturilor la nivelul catedrelor grad de realizare a bugetelor de venituri i cheltuieli pe unit i i programe durata activit ilor de aprovizionare Obiectiv 2. Promovarea unor forme, metode i stiluri de management, respectiv de descentralizarea serviciilor administrative Indicatori de performan : durata de ntocmire a actelor financiar contabile nc rcarea zilnic a personalului administrativ, financiar - contabil din administra ia central durata opera iunilor de achizi ie, de semnare a actelor administrative Obiectiv 3. Asigurarea suportului metodologic pentru elaborarea i implementarea strategiilor i politicilor prin valorificarea expertizei interne i externe Indicatori de performan : num r de proceduri i regulamente elaborate/revizuite anual pentru toate activit ile Universit ii cre terea aloc rii financiare n vederea dezvolt rii infrastructurii realizarea programului de audit intern anual Obiectivul 4. Asigurarea unui management administrativ performant al cercet rii care s degreveze personalul de cercetare de activit ile adiacente cercet rii Strategii specifice: - realizarea unui sistem informatic de urm rire a contractelor, a devizelor contractelor i a achizi iilor aferente contractelor de cercetare - stabilirea unei structuri de personal de management al cercet rii, cu competen e de urm rire a contractelor i a achizi iilor - stabilirea unui buget al cercet rii necesar sprijinirii politicii de cercetare Scop strategic 3. Identificarea de noi surse de dezvoltare a infrastructurii la standarde europene i a resurselor corespunz toare obiectivelor de dezvoltare institu ional printr-un angajament puternic de a men ine un mediu care s asigure protec ie i securitate Strategii specifice: - asigurarea condi iilor de cazare i hran la standarde interna ionale - asigurarea condi iilor de informare/documentare prin dotarea corespunz toare a bibliotecilor - asigurarea structurii de informatizare i comunica ii propice unei bune inform ri/ document ri a corpului didactic i studen ilor - asigurarea unei infrastructuri de calcul performante corespunz toare societ ii cunoa terii Obiectiv 1. Asigurarea de cl diri i spa ii pentru nv mnt i cercetare prin achizi ionare, construire i modernizare Indicatori de performan : gradul de ndeplinire a normelor de construire pentru spa ii de nv mnt i biblioteci construirea unor spa ii de cazare pentru studen i cu ndeplinirea normelor de construire

19

Managementul serviciilor publice, MAAFAD II

Obiectiv 2. Asigurarea infrastructurii de dotare a laboratoarelor didactice, de cercetare, a bibliotecilor, a ID Indicatori de performan : investi ii n laboratoare didactice i de cercetare investi ii n sisteme de nv mnt la distan , telelaboratoare investi ii n dotarea bibliotecilor clasice i on-line num r de volume de bibliotec /student Obiectiv 3. Cre terea calit ii vie ii studen ilor Calitatea vie ii studen ilor nu const numai n condi iile de studiu ci i de condi iile de cazare i mas , de condi iile de alimenta ie, dar i de petrecere a timului liber (loisir). Indicatori de performan : procentul de cazare din popula ia studen easc a Universit ii procentul de satisfacere a cererilor de cazare gradul de confort la cazare n c mine calitatea i suficien a facilit ilor de sport (suprafa alocat sportului pentru fiecare student practicant) calitatea condi iilor de alimenta ie (num r de studen i externi care iau masa la cantin ) Obiectiv 4. Dezvoltarea infrastructurii tehnologiei informa iilor i a comunica iilor (TIC) accesibilitate extins la serviciile TIC n cadrul UBB asigurarea unei calit i ridicate a serviciilor Internet din re eaua UBB Net dezvoltarea re elei UBB Net i a infrastructurii TIC (calculatoare, servere, comunica ii n re ea) cre terea calit ii serviciilor TIC n extensiile academice ale UBB continuarea strategiei de dezvoltare prin propriile resurse umane TI i sus inerea acestei strategii printr-o politic de resurse umane adecvat Indicatori de performan : conturi re ea i sisteme informatice UBB pentru toate cadrele didactice, studen ii i angaja ii UBB viteza acces Gbit din toate loca iile UBB num r calculatoare/angajat si num r de studen i/calculator Obiectiv 5: Extinderea suportului TIC pentru: Sisteme informatice performante pentru modelarea proceselor didactice, de cercetare i management administrativ Integrarea sistemelor informatice dedicate ale UBB i dezvoltarea facilit ilor oferite Asigurarea unor facilit i de asisten managerial prin intermediul sistemelor informatice ale UBB Indicatori de performan : gradul de utilizare a sistemelor informatice dedicate de c tre toate cadrele didactice, studen ii i angaja ii UBB facilit i avansate i integrate n sistemele informatice dedicate ale UBB

20

Managementul serviciilor publice, MAAFAD II

Obiectiv 6. Dezvoltarea facilit ilor de promovare electronic a programelor de studii i cercetare ale UBB Strategii specifice: - cre terea performan ei n promovarea electronic i serviciile de informare i comunicare c tre comunitatea public - reflectarea electronic a caracterului multicultural i intercultural al UBB 23Universitatea BABES-BOLYAI PLAN STRATEGIC - dezvoltarea site-urilor i portalurilor UBB n vederea unei promov ri ct mai eficiente a programelor de studii i cercetare ale UBB - extinderea site-urilor UBB n liniile i limbile programelor de studiu n vederea promov rii acestor programe i a atragerii de studen i interna ionali - dezvoltarea site-urilor centrelor de cercetare i conferin elor organizate n cadrul UBB Indicatori de performan : cre terea cot rii domeniului ubbcluj.ro n ierarhiile webmetrics gradul de completare a versiunilor website-ului n limbile liniilor/limbilor de studiu pentru toate programele academice oferite n aceste limbi promovarea electronic a tuturor programelor de studii i cercetare ale UBB gradul de cre tere a num rului de site-uri pentru unit ile de cercetare acreditate Obiectiv 7: Dezvoltarea suportului de e-learning pentru programele de nv mnt la distant , educa ie continu i life long learning ale UBB Strategii specifice: - dezvoltarea facilit ilor de e-learning i videoconferin n cadrul portalului ID al UBB - dezvoltarea programelor de studii de tip ID i educa ie continu conform metodologiei de elearning a UBB Indicatori de performan : gradul de integrare a tuturor programelor de ID i educa ie continu n platforma de elearning a UBB gradul de conectare a tuturor extensiilor la sistemul de videoconferin a UBB gradul de utilizare a facilit ilor de videoconferin cu institu iile partenere UBB Scop strategic 4. Realizarea unui management performant, eficace i eficient Managementul academic i cel administrativ sunt elemente cheie ale reu itei proceselor n orice universitate. Existen a/inexisten a acestor dou componente esen iale ale conducerii plaseaz Universitatea pe o traiectorie ascendent sau descendent Obiectiv 1. Realizarea unui management performant prin dezvoltarea competen elor manageriale pentru cele peste 300 de persoane cu func ii de conducere din UBB Indicatori de performan : num r de participan i la cursul anual de management academic i administrativ num r de proiecte elaborate de personalul de conducere pentru mbun t irea managementului

21

Managementul serviciilor publice, MAAFAD II

Obiectiv 2. Dezvoltarea i consolidarea culturii organiza ionale Strategii specifice: - definirea i promovarea elementelor de baz ale culturii organiza ionale UBB - cre terea gradului de identificare institu ional a angaja ilor prin procese de branding intern (promovarea n rndul angaja ilor a misiunii, viziunii i valorilor) - comunicarea intern orizontal i vertical n vederea transferului de informa ii i de know how Indicatori de performan : cunoa terea i utilizarea constant a elementelor de identitate vizual cre terea gradului de fidelizare i de identificare institu ional a angaja ilor Obiectiv 3. Elaborarea unei strategii coerente de marketing i comunicare care s includ urm toarele aspect. Demografia n sc dere, competi ia deschis cu universit i din spa iul european vor cere ca numarul de studen i proveni i din afara Romaniei, s creasc esen ial Strategii specifice: - men inerea num rului de studen i la cifra de 50.000 de studen i n urm torii 4 ani i, implicit, cre terea cotei de pia n condi iile dinamicii acesteia - atragerea unui num r semnificativ de studen i romni i str ini - organizarea unor activit i de marketing n zone cu poten ial de recrutare - atragerea de studen i din spa iul limitrof Romniei - atragerea de studen i din zone cu poten ial precum: China, India, Turcia, zona Magreb - promovarea ofertei educa ionale spre alte categorii (n afara absolven ilor de liceu din ultima genera ie) pentru a limita posibilele efecte ale sc derii demografice - mbun t irea constant a notoriet ii UBB - crearea unei imagini pozitive a UBB n rndul tuturor categoriilor de public int - realizarea i implementarea unei strategii de branding prin intermediul comunic rii utiliznd avantajul competitiv deja existent i dezvoltnd alte elemente menite s sus in avantajul competitiv existent Indicatori de performan : evolu ia num rului de studen i romni i str ini (din zonele limitrofe Romniei, din zonele identificate ca avnd poten ial pentru atragerea de studen i i din alte state) evolu ia num rului de studen i str ini, - num r de persoane alte categorii atrase n programele de studiu UBB evolu ia num rului de mobilit i studen e ti incoming i outgoing evolu ia num rului de mobilit i ale cadrelor didactice UBB n universit i prestigioase din str inatate num rul de acorduri interinstitu ionale de cooperare ncheiate cu universit i din primele 500 din WCU numarul de activitati de promovare interna ionale (trguri i expozi ii) ale UBB valoarea i evolu ia indicatorilor de notorietate a UBB pe segmentele de public int specifice la nivel na ional i interna ional
22

Managementul serviciilor publice, MAAFAD II

imaginea institu iei n mass-media Obiectiv 4. Dezvoltarea i perfec ionarea sistemului de managementul calit ii pentru dezvoltarea i implementarea de strategii i politici de mbun t ire continu a calit ii proceselor de predare-nv are, cercetare tiin ific i servicii profesionale Dezvoltarea programelor de calitate; cultur i educa ie prin calitate care s asigure: identificarea obiectivelor calit ii i a factorilor critici de succes, identificarea nevoilor de pe pia a educa ional i eviden ierea necesit ilor de mbun t ire a ofertei educa ionale elaborarea standardelor de calitate i a mecanismelor de feed-back pentru procesele de baz strategii pentru asigurarea resurselor necesare func ion rii sistemului de managementul calit ii i sus inere a politicii calit ii n cadrul institu iei strategii de dezvoltare i men inere a unui sistem informatic suport pentru sistemul de managementul calit ii Indicatori de performan : nivelul de satisfac ie al absolven ilor i al angajatorilor nivelul de satisfac ie al personalului didactic, de cercetare i administrativ nivelul de satisfac ie al studen ilor Obiectiv 5. Realizarea unui management economico-financiar performant care s asigure: accesul la resurse, dotarea corespunz toare a spa iilor didactice elaborarea de strategii de retribuire i recompens care s fie legate de performan ele ob inute de fiecare angajat n parte, bazat pe eficien i valorificarea competen elor individuale continuarea procesului de descentralizare financiar i decizional de la nivel de facultate la nivel de catedr diversificarea bazei de finan are prin: atragerea de finan are extern prin oferirea unor programe educa ionale cunoscute, apreciate i diversificate dup standardele n vigoare, recunoscute interna ional, prin cercetare i servicii externalizarea unor servicii care nu in de func iile centrale ale Universit ii Indicatori de performan : fluxul numerar monetar disponibil pentru cofinan ri sau credit ri de achizi ii durata ciclului contabil de la intrare la ie ire distribu ia procentual a resurselor extrabugetare durata circuitului actelor de la referat de necesitate pn la achizi ia propriu-zis timpul consumat pentru opera iunile birocratice adiacente procesului de predare, cercetare, servicii 5. Rolul si importanta salariatilor - Personalul didactic n politica de recrutare i promovare a cadrelor didactice i a cercet torilor se aplic principiul suveranit ii competen ei profesionale. Activit i n unit i concurente pot fi desf urate n condi iile unui contract institu ional dintre Universitatea Babe -Bolyai i unitatea respectiv , aprobat de Consiliul de Administra ie i nregistrat oficial.

23

Managementul serviciilor publice, MAAFAD II

Clauza de fidelitate este anex la contractul individual de munc . Clauza de fidelitate semnat de angajat i de rector - produce efecte pe durata exercit rii contractului de munc . Pozi ia de profesor este certificat n catedr de un domeniu de cercetare distinct, bine conturat. Toate posturile se ocup prin concurs. Ocuparea unui post didactic se face n func ie de competen , inndu-se cont de resursele financiare. Concursurile se organizeaz conform Regulamentului de ocupare a posturilor didactice (Anexa 7). Men inerea pe post didactic sau de cercetare este condi ionat de performan ele tiin ifice i didactice. Persoana atestat pe un post didactic poate fi supus procedurii de infirmare declan at de Consiliul profesoral. Nu pot fi men inu i ca asistent, lector/ ef de lucr ri, conferen iar, profesor cei care timp de cinci ani consecutivi nu au contribu ii tiin ifice relevante, concretizate n publica ii de specialitate. Neconfirmarea pe post atrage desfacerea contractului de munc i vacantarea postului. n concursurile pentru posturi didactice se angajeaz r spunderea personal a decanilor, respectiv a directorilor colegiilor. Pe lng fiecare Consiliu i Senat func ioneaz comisii de onoare formate din Decan, respectiv Rector, i primii patru dintre cei mai vrstnici profesori. Universitatea Babe -Bolyai asigur , conform legii, semestru de cercetare i an de cercetare ("an sabatic"), n func ie de finan rile aflate la dispozi ie. "Anul sabatic" ob inut de un cadru didactic prin finan ri interna ionale se respect , cu condi ia aprob rii de c tre catedr i decan a absen ei respectivului cadru didactic pe perioada respectiv . Este interzis angajarea de cadre didactice titulare cu postul de baz n alt institu ie. Se excepteaz de la aceste dispozi ii cei numi i n posturi prin decret preziden ial, ale i sau numi i la nivel na ional (mini tri, parlamentari, judec tori de instan e superioare etc.) sau numi i prin alte reglement ri de nivelul unei legi. Cadrele didactice angajate n str in tate sau care doresc s se ncadreze cu func ia de baz n alt institu ie, pe o perioad determinat , se supun aprob rilor Senatului i Consiliului de Administra ie. Catedrele i facult ile pot angaja, n regim cadru didactic asociat, personalit i de prim plan ale tiin ei, culturii na ionale i interna ionale, speciali ti indispensabili procesului didactic. 2. Personalul tehnic-administrativ i didactic auxiliar Personalul tehnico-administrativ este format din angaja ii universit ii care nu au activit i didactice. ncadrarea i salarizarea acestui personal se face conform prevederilor legale, n direc ia economic -administrativ . Direc ia economic -administrativ este condus de Directorul general administrativ, n subordinea c ruia intr servicii i birouri, conform organigramei proprii. Activitatea financiar contabil este condus de contabilul ef care se subordoneaz Rectorului. Personalul didactic auxiliar al catedrelor i colegiilor cuprinde personal de specialitate cu studii superioare sau personal cu studii medii ncadrat la facult i, respectiv colegii. Catedrele i facult ile pot angaja personal auxiliar suplimentar, n func ie de resurse financiare suplimentare disponibile. Drepturile i obliga iile salaria ilor sunt cele prev zute n fi ele posturilor i n contractul colectiv de munc .

24