Sunteți pe pagina 1din 41

Colegiul NaŃional „B. P.

Hasdeu”
Bd. Gării, Nr. 1, cod poştal 120218
Telefon/ fax : 0238/717421; 0238/720884 Buzău – România
email hasdeu@hasdeu.bz.edu.ro

PLAN MANAGERIAL
An şcolar 2010-2011

I. Preambul
Consiliul European de la Lisabona din Martie 2000 a analizat situaŃia cu care se confruntă Uniunea Europeană ca urmare a
efectelor globalizării şi dezvoltării economiei bazate pe cunoaştere şi a fixat ca Ńintă strategică pentru anul 2010 ca Uniunea Europeană
să devină cea mai dinamică şi mai competitivă economie bazată pe cunoaştere pe plan mondial, capabilă să-şi asigure o creştere
susŃinută, cu locuri de muncă mai multe şi mai bune şi o coeziune socială mai mare precum şi transformarea Europei în leader mondial
în termeni de calitate a educaŃiei si a sistemelor de formare. S-a subliniat că aceste schimbări necesită nu numai o transformare
radicală a economiei europene dar şi un program de modernizare a sistemelor de educaŃie şi formare profesională. În cadrul Strategiei
de la Lisabona educaŃia şi formarea profesională constituie domeniul prioritar. Obiectivele cheie ale educaŃiei conform agendei
lisabona sunt:
1. Formarea profesorilor si a formatorilor.
2. Dezvoltarea competenŃelor de bază.
3. Dezvoltarea abilităŃilor de comunicare în limbi străine.
4. Dezvoltarea abilităŃilor TIC.
5. Dezvoltarea abilităŃilor pentru matematică, stiinŃă şi tehnologie.
6. Utilizarea eficientă a resurselor.
7. Mobilitate şi cooperare europeană.
8. Atractivitatea învăŃării şi legarea ei de viaŃa activă.
9. CetăŃenie activă şi incluziune socială.
10. Consiliere şi orientare pe tot parcursul vieŃii.
11. Recunoasterea învăŃării non-formale şi informale.
12. Măsurarea progresului prin indicatori şi benchmarks.
13. Flexibilitatea sistemelor şi accesul la educaŃie – Lifelong Learning

1
Raportul referitor la obiectivele concrete ale sistemelor de educaŃie şi formare profesională au fost prezentate la Consiliul
European de la Stocholm în martie 2001. Au fost stabilite următoarele trei obiective strategice:
I. ÎmbunătăŃirea calităŃii şi eficienŃei sistemelor de educaŃie şi formare profesională;
II. Facilitarea accesului tuturor la educaŃie şi formare profesională;
III. Deschiderea sistemelor de educaŃie şi formare profesională spre societate

Consiliul European a subliniat determinarea sa de a furniza un răspuns cuprinzător la provocările societăŃii cunoaşterii,
globalizare şi procesul de lărgire a Uniunii Europene şi a stabilit obiective ambiŃioase dar realiste. Pentru anul 2010:
• În domeniul educaŃiei şi formării profesionale se va atinge cel mai înalt nivel de calitate iar Europa va fi recunoscută ca nivel
de referinŃă pe plan mondial pentru calitatea şi relevanŃa sistemelor şi instituŃiile sale de educaŃie şi formare profesională.
• Sistemele de educaŃie şi formare profesională vor ajunge la un grad de compatibilitate suficient pentru a permite cetăŃenilor să
se mişte liber şi să profite de diversitate.
• Posesorii de calificări, cunoştinŃe şi deprinderi dobândite oriunde în Uniunea Europeană, vor fi în stare vor fi în situaŃia ca
acestea să le fie validate atât pentru practicarea ocupaŃiei cât şi pentru acces la continuarea educaŃiei şi formării profesionale.
• Europenii, indiferent de vârstă, vor avea acces la educaŃie continuă (lifelong learning).
• Europa va fi deschisă pentru colaborare reciproc benefică cu alte zone din lume şi va constitui destinaŃia preferată a studenŃilor,
elevilor şi cercetătorilor din alte regiuni.

Articolele 149 şi 150 ale Tratatului de la Maastricht stabilesc clar că Statele Membre au întreaga responsabilitate pentru conŃinutul
şi organizarea sistemelor lor de educaŃie şi formare profesională. De aceea în primul rând Statele Membre sunt cele care vor acŃiona,
în mod specific, pentru implementarea concluziilor summitului de la Lisabona.

Comisia Europeană şi Consiliul European au adoptat următoarele Ńinte concrete (benchmarks) pentru sistemele de învăŃământ:
1. Până în 2010, toate Statele Membre trebuie să reducă cel puŃin la jumătate procentul celor care părăsesc prematur şcoala, faŃă
de situaŃia din anul 2000, astfel încât rata medie la nivelul Uniunii Europene să fie de cel mult 10 %.
2. Până în 2010 se va reduce la cel puŃin jumătate dezechilibrul pe sexe dintre absolvenŃii de matematică, ştiinŃe şi tehnologii în
timp ce numărul de absolvenŃi în aceste domenii va creşte semnificativ faŃă de anul 2000.
3. Până în anul 2010 Statele Membre trebuie să asigure că procentul mediu al Uniunii Europene a celor cu vârsta între 25 şi 64
ani care au absolvit cel puŃin studii secundare superioare va fi de cel puŃin 80 %.
4. Până în anul 2010 procentul elevilor de 15 ani cu performanŃe slabe la alfabetizarea literară, matematică şi la ştiinŃe din
fiecare Stat Membru trebuie să se reducă la jumătate faŃă de anul 2000.

2
5. Până în anul 2010 media Uniunii Europene a participării la lifelong learning trebuie să fie de minimum 15 % pentru
populaŃia activă cu vârsta între 25 şi 64 ani iar în nici o Ńară nu trebuie să fie mai mic de 10 %.

În conformitate cu strategia Ministerului EducaŃiei şi Cercetării de postaderare 2007 – 2013 elaborată în ianuarie 2007
obiectivele generale şi specifice care vizează învăŃământul preuniversitar sunt:
1. Asigurarea egalităŃii de şanse şi creşterea participării la educaŃie:
- Asigurarea condiŃiilor echitabile de igienă şi educaŃie pentru sănătate în mediul rural.
- Facilitarea accesului elevilor din zonele izolate la servicii educaŃionale de calitate.
2. Dezvoltarea învăŃământului obligatoriu:
- Asigurarea infrastructurii, a resurselor umane calificate, a dotărilor şi a facilităŃilor obligatorii.
- Promovarea evaluării instituŃionale criteriale, prin activitatea organismului ARACIP.
- Asigurarea calităŃii serviciilor educaŃionale în educaŃia timpurie şi în învăŃământul pentru copiii şi elevii cu cerinŃe
educaŃionale speciale.
3. Descentralizarea şi autonomia sistemului de învăŃământ preuniversitar:
- Aplicarea prevederilor legislative şi a formulei de finanŃare experimentale.
- Extinderea, la nivel naŃional, a procesului de formare a managerilor şcolari.
- Aplicarea procedurilor descentralizate privind managementul resurselor umane în judeŃele pilot.
- Diseminarea bunelor practici şi a expertizei din judeŃele pilot.
- Generalizarea la nivel naŃional a procesului de descentralizare.
- Monitorizarea procesului la nivel naŃional.
4. Dezvoltarea educaŃiei permanente din perspectiva instituŃională:
- Stimularea consilierii pentru cariera şi performanŃa în carieră.
- Dezvoltarea şi diversificarea ofertei educaŃionale instituŃionale.
- Încurajarea participării la educaŃia adulŃilor a persoanelor cu nivel scăzut de calificare.
- Recunoaşterea şi certificarea învăŃării non-formale si informale.
5. Corelarea sistemului de educaŃie şi a celui de cercetare, dezvoltare şi inovare cu obiectivele şi reperele europene în
învăŃământul preuniversitar:
- Compatibilizarea competentelor dobândite în sistemul educaŃional naŃional cu cele europene.
- Adoptarea Cadrului European al Calificărilor (EQF).
- Implementarea Sistemului de Credite pentru ÎnvăŃământul Profesional si Tehnic (ECVET).
6. Creşterea calităŃii în educaŃie şi cercetare pentru formarea resurselor umane creative:

3
- Revizuirea sistemului naŃional de evaluare şi examinare a elevilor în context european.
- Transpunerea în practică a prevederilor de la Bologna.
- Aplicare de concepŃii novatoare în sistemul educaŃional primar: ISCED 1
- Formarea si promovarea culturii antreprenoriale inovative.

II. MotivaŃie
Colegiul NaŃional „B.P.Hasdeu” Buzău este o instituŃie de învăŃământ de tradiŃie a cărei deziderat este promovarea unei
educaŃii moderne, fundamentată pe principii şi valori europene, capabilă să formeze caractere neschimbătoare şi puternice, premisă a
reuşitei în plan academic, ocupaŃional şi social a tuturor elevilor săi, să stimuleze şi să încurajeze creativitatea acestora în perspectiva
adaptării la climatul competitiv generat de integrarea în Uniunea Europeană.
Principiile acceptate la temelia acestei proiecŃii sunt: afirmarea liberă a personalităŃii, formarea şi exersarea spiritului critic,
formarea şi afirmarea demnităŃii umane. Cultivarea atitudinilor are legătură directă cu dezvoltarea sistemelor de valori personale, iar
valorile sunt cele care durează cel mai mult. Valorile ce vor fi urmărite în calitate de standarde abstracte în definirea şi construirea
atitudinilor considerate ca dezirabile în această viziune sunt: libertatea, demnitatea, responsabilitatea, toleranŃa, prietenia, iubirea,
frumosul, dreptatea, modestia, unitatea, camaraderia. Prin intermediul acestora dorim ca absolvenŃii colegiului să dobândească
trăsături de caracter stabile şi durabile precum cinstea, altruismul, spiritul de răspundere, disciplina, sârguinŃa, spiritul de iniŃiativă,
modestia, încrederea în sine, sentimentul demnităŃii personale, etc în consecinŃă să devină cetăŃeni competenŃi, autonomi, responsabili,
factori activi în zidirea şi consolidarea democraŃiei în Ńara noastră.
Colegiul îşi propune de asemenea să dezvolte o cooperarea şi un parteneriat reale între toŃi actorii implicaŃi în acest demers:
profesori, părinŃi, comunitatea locală, autoritatea locală, agenŃi economici.
În această perspectivă şcoala este în egală măsură preocupată de crearea unui climat favorabil studiului şi învăŃării continue
atât pentru elevi cât şi pentru personalul şcolii. Sunt încurajate cercetarea, studiul individual, competenŃa şi perfecŃionarea continuă a
cadrelor didactice care predau în şcoală, condiŃii sine qua non ale formării deprinderilor prin dezvoltarea competenŃelor transferabile şi
a atitudinilor bazate pe valori.
Ne propunem să oferim şanse europene absolvenŃilor noştri prin asumarea şi transformarea în imperativ a următoarei misiuni:
„să creştem caractere neschimbătoare şi puternice”.
Suntem convinşi că într-un caracter puternic, clădit în funcŃie de talentele şi aptitudinile individuale, care oferă încrederea în
posibilităŃile proprii prin cunoaşterea de sine şi cultivarea respectului de sine, se află resursele necesare reuşitei într-o lume aflată într-
un dinamism accelerat şi în care singurele repere durabile sunt cele interioare. Considerăm că astfel oferim fiecărui tânăr instrumentele
absolut necesare pentru a-şi maximiza posibilităŃile de progres intelectual pe tot parcursul vieŃii, competenŃele şi valorile necesare

4
pentru a fi cetăŃeni activi, toleranŃi şi responsabili, educaŃi în spirit de echipă, precum şi aptitudinile necesare construirii unei cariere de
succes.
Punctul de plecare în acest demers trebuie să îl constituie conştientizarea ideii că fiecare hasdeiean este, într-un fel, purtătorul
unui însemn nobiliar, invizibil, care nu îi dă drepturi în plus, ci înalte datorii: să fie printre primii care să atace culmile ştiinŃei şi artei.
Obiectivul strategic al şcolii devine astfel generarea sustenabilă a unei resurse umane înalt competitive, capabile să funcŃioneze
eficient în societatea actuală şi viitoare. Un asemenea deziderat este imposibil de realizat fără un management adecvat al calităŃii
educaŃiei din colegiul nostru. Calitatea, echitatea şi eficienŃa sunt cei trei piloni ai reformelor educaŃionale din ultimele decenii din
Europa şi din lume, care sunt în vederea construirii sistemelor de management si de asigurare a calităŃii din fiecare instituŃie de
învăŃământ europeană, inclusiv a celor din România. Aceasta aliniere a managementului educaŃional şi a calităŃii educaŃiei din
Colegiul NaŃional „B.P.Hasdeu” Buzău este necesară nu numai pentru a se asigura o integrare reală şi funcŃională, din punct de
vedere educaŃional, a şcolii hasdeiene în sistemul educaŃional al Uniunii Europene, ci şi pentru ca absolvenŃii colegiului, beneficiarii
direcŃi ai acestei educaŃii, să aibă şanse reale de reuşită în competiŃia europeană universitară şi a forŃei de muncă în care vor intra după
terminarea colegiului.

III. PriorităŃi strategice


Diagnoza activităŃii pe anul şcolar 2009-2010 a condus la identificarea priorităŃilor strategice pentru anul şcolar în curs,
priorităŃi ce se identifică cu cele ale planului de dezvoltare instituŃională pe următorii 5 ani:
1. Conceperea şi implementarea unui sistem de management şi de asigurare a calităŃii în Colegiul NaŃional „B.P.Hasdeu” Buzău
2. Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei pentru realizarea unei educaŃii centrate pe elev
3. Formarea corpului profesoral pentru aplicarea metodelor active, de grup(munca în echipă)
4. Adaptarea ofertei educaŃionale la nevoile de dezvoltare personală a elevilor Ńinând cont de perspectiva evoluŃiei socio-
economice şi de relaŃia cu comunitatea
5. Asigurarea mijloacelor umane, materiale şi didactice necesare formării abilităŃilor de cunoaştere ştiinŃifică.
6. Realizarea unor grupe de performanŃă în vederea pregătirii elevilor cu potenŃial intelectual ridicat.

Obiectivele ce decurg din aceste priorităŃi sunt:


1. Conceperea şi implementarea unui sistem de management şi de asigurare a calităŃii în Colegiul NaŃional „B.P.Hasdeu” Buzău
Obiectiv 1.1.: PerfecŃionarea managementului educaŃional în domeniul asigurării calităŃii educaŃiei;
Obiectiv 1.2.: Creşterea eficienŃei exercitării funcŃiilor manageriale şi orientarea acestora spre obŃinerea de rezultate;
Obiectiv 1.3: Continuarea procesului de dezvoltare a unui management bazat pe delegarea de competenŃe, concomitent cu
construcŃia unui optim motivaŃional pentru întregul personal (apartenenŃă, recunoaştere, autorealizare);

5
Obiectiv 1.4: Crearea condiŃiilor optime desfăşurării activităŃii în colegiu şi asigurarea protecŃiei şi securităŃii personalului angajat;
Obiectiv 1.5: Aplicarea normelor privind descentralizarea financiară şi administrativă a învăŃământului preuniversitar;
Obiectiv 1.6: Asigurarea calităŃii serviciilor educaŃionale prin dezvoltare instituŃională;
Obiectiv 1.7: Monitorizarea personalului din subordine conform standardelor profesionale;
Obiectiv 1.8: Realizarea strategiilor şi a procedurilor pentru implementarea principiilor de asigurare a calităŃii;
Obiectiv 1.9: Realizarea strategiilor privind iniŃierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităŃilor
desfăşurate;

2. Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei pentru realizarea unei educaŃii centrate pe elev
Obiectiv 2.1.: Asigurarea resurselor, a bazei logistice şi a condiŃiilor pentru o educaŃie centrată pe elev de calitate;
Obiectiv 2.2.: Activitate didactică şi educativă în conformitate cu documentele normative şi bazată pe o metodologie centrată pe
elev;
Obiectiv 2.3.: Realizarea progresului optim pentru fiecare elev în parte şi menŃinerea rezultatelor şcolare la un nivel ridicat;

3. Formarea corpului profesoral pentru aplicarea metodelor active, de grup(munca în echipă)


Obiectiv 3.1.: Formarea iniŃială şi continuă a personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic în vederea desfăşurării procesului
instructiv-educativ la un nivel calitativ ridicat;
Obiectiv 3.2.: Asigurarea pregătirii continue a cadrelor didactice în domeniul didactic şi pedagogic cu accent pe munca în echipă;
Obiectiv 3.3.: Planificarea şi realizarea în echipă a activităŃilor didactice şi educative şcolare şi extraşcolare;
Obiectiv 3.4.: SusŃinerea şi promovarea iniŃiativelor personale având ca scop creşterea calităŃii educaŃiei oferite şi a muncii în
echipă;
Obiectiv 3.5.: Diversificarea metodelor de evaluare şi standardizarea la nivel local (a catedrelor şi a şcolii) a evaluării elevilor;
Obiectiv 3.6.: Realizarea unei politici de personal optime în contextul unei societăŃi educaŃionale şi democratice;

4. Adaptarea ofertei educaŃionale la nevoile de dezvoltare personală a elevilor Ńinând cont de perspectiva evoluŃiei socio-
economice şi de relaŃia cu comunitatea
Obiectiv 4.1.: Asigurarea orientării şcolare şi profesionale a elevilor;
Obiectiv 4.2.: Asigurarea comunicării interne şi externe a instituŃiei şcolare;
Obiectiv 4.3.: Adaptarea CDS la cerinŃele beneficiarilor direcŃi – elevii şi părinŃii – şi indirecŃi – comunitatea locală;
Obiectiv 4.4.: Respectarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a unităŃilor din învăŃământul preuniversitar şi a
Standardelor de comportament interne;

6
Obiectiv 4.5.: Stabilirea unui cadru organizatoric pentru colaborarea cu instituŃiile de cultură şi de artă, cu instituŃiile
descentralizate ale judeŃului şi cu ONG-uri;
Obiectiv 4.6.: Promovarea imaginii publice a Colegiului NaŃional „B.P.Hasdeu” Buzău;
Obiectiv 4.7.: Implicarea părinŃilor în activităŃile Colegiului NaŃional „B.P.Hasdeu” Buzău;
Obiectiv 4.8.: Implicarea elevilor, cadrelor didactice şi părinŃilor în organizarea şi desfăşurarea de activităŃi extracurriculare şi
extraşcolare;
Obiectiv 4.9.: Formarea competenŃelor cheie specifice unei societăŃi democratice şi a motivaŃiei pentru participarea la viaŃa socială în
vederea asigurării coeziunii sociale

5. Asigurarea mijloacelor umane materiale şi didactice necesare formării abilităŃilor de cunoaştere ştiinŃifică
Obiectiv 5.1.: Organizarea şi administrarea olimpiadelor, a concursurilor şcolare, a examenelor naŃionale şi a tezelor cu subiect
unic
Obiectiv 5.2.: Dezvoltarea infrastructurii şi dotarea cu mijloace moderne de învăŃământ, în concordanŃă cu standardele europene;
Obiectiv 5.3.: Construirea de mijloace didactice adecvate însuşirii cunoaşterii ştiinŃifice şi cercetării;
Obiectiv 5.4.: Aplicarea curriculumului naŃional şi dezvoltarea curriculumului local (CDŞ)

6. Realizarea unor grupe de performanŃă în vederea pregătirii elevilor cu potenŃial intelectual ridicat.
Obiectiv 6.1.: Realizarea unor parteneriate cu instituŃii care pot sprijini colegiul în pregătirea elevilor cu potenŃial ridicat;
Obiectiv 6.2.: Identificarea domeniilor în care poate fi valorificat potenŃialul elevilor şi a beneficiarilor programului de pregătire;
Obiectiv 6.3.: Elaborarea unei strategii pentru identificarea lectorilor şi constituirea echipelor mixte de lucru;
Obiectiv 6.4.: Elaborarea unei curricule specifice pregătirii elevilor cu potenŃial intelectual ridicat;
Obiectiv 6.4.: Organizarea unei tabere de vară pentru pregătirea specială a grupelor de performanŃă.

7
IV. Plan operaŃional:

A. Management strategic

Domeniu Activitatea Obiective Resurse Termene ResponsabilităŃi Indicatori de


funcŃional performanŃă
Dezvoltarea 1. Adaptarea Proiectului de Dezvoltare 1.2., 1.3., 1.4., - Analiza SWOT Septembrie – Ionel Banu - director PDI-ul
organizaŃională InstituŃională (PDI) în funcŃie de evoluŃiile 1.6., 1.8., 4.1, - Stabilirea 2010 Echipa de proiect
şi relaŃii înregistrate în anul şcolar 2010 - 20010 . 4.2., 4.6., 4.7., comisiilor de lucru
comunitare 5.4. în colegiu
2. Elaborarea planului managerial al 1.2., 1.3., 1.4., PDI-ul Septembrie Director Ionel Banu Planul managerial
Colegiului NaŃional „B.P.Hasdeu” Buzău 1.5., 1.6., 1.7. Propunerile şefilor 2010
de catedre şi a
şefilor de comisii
din colegiu
reprezentanŃi ai
elevilor,
reprezantanŃi ai
părinŃilor şi ai
comunităŃii locale.
3. Elaborarea planului managerial al 1.2.; 1.3.; PDI-ul Septembrie, Director adjunct Proiectul planului
Directorului adjunct al Colegiului NaŃional Propunerile şefilor 2010 LaurenŃiu łepeluş managerial
„B.P.Hasdeu” Buzău de catedre şi a
şefilor de comisii
din colegiu
reprezentanŃi ai
elevilor,
reprezentanŃi ai
părinŃilor şi ai
comunităŃii locale.
4. Elaborarea planului managerial al 1.2.; 1.3.; PDI-ul Octombrie, Consilierul pentru Proiectul planului
Consilierului pentru proiecte şi programe Propunerile şefilor 2010 proiecte şi programe managerial
educative din Colegiului NaŃional de arii curriculare educative din
„B.P.Hasdeu” Buzău pentru dirigenŃie şi Colegiului NaŃional
a diriginŃilor „B.P.Hasdeu” Buzău

8
5. Elaborarea strategiei privind dezvoltarea 1.2.; 1.3.; 4.2.; Propunerile Octombrie 2010 Ionel Banu – director Strategia privind
relaŃiilor comunitare şi de parteneriat şcolar 4.5; 6.1; reprezentanŃilor Director adjunct dezvoltarea relaŃiilor
Consiliului LaurenŃiu łepeluş comunitare şi de
consultatv al Consiliul de parteneriat şcolar
părinŃilor, ale AdministraŃie
reprezentanŃilor
organizaŃiilor
publice locale dar şi
a ONG –urilor cu
care colegiul
colaborează
6. Elaborarea Organigramei Colegiului 1.2.; 1.3.; LegislaŃia în Septembrie, Ionel Banu – director Organigrama colegiului
NaŃional „B.P.Hasdeu” Buzău vigoare, deciziile 2010
Consiliului de
administraŃie şi ale
Consiliului
profesoral
7. Dezbaterea proiectelor legislative privind 1.4.; 4.2.; LegislaŃia în vigoare Conform Director Ionel Banu Proces verbal.
învăŃământul preuniversitar ExperienŃa cadrelor calendarului Notă cu propuneri
didactice legislativ
Dezvoltare 1. Corelarea planului de şcolarizare cu 1.2., 4.3., 5.4., LegislaŃia în vigoare Decembrie Ionel Banu - director Planul de şcolarizare
curriculară priorităŃile de dezvoltare a resurselor umane MenŃinerea tradiŃiei 2010 Consiliul de
preconizate de Planul NaŃional de dezvoltare şcolii AdministraŃie
şi cu Strategia de Dezvoltare a JudeŃului Corelarea resurselor
Buzău. umane materiale,
financiare cu
cerinŃele
beneficiarilor
educaŃiei din judeŃ.
2. Stabilirea ofertei curriculare 1.4.; 1.9.; 2.1.; Analiza de nevoi Decembrie Director Banu Ionel Oferta curriculară
4.3.; 5.4.; educaŃionale ale 2010 - ianuarie Consiliul pentru
elevilor şi a 2011 curriculum
intereselor părinŃilor
acestora
3. Elaborarea unui curriculum specific 1.4.; 1.9.; 2.1.; Analiza de nevoi Noiembrie 2010 Director Banu Ionel Oferta curriculară pe
pregătirii elevilor cu potenŃial intelectual 4.3.; 5.4.;6.4 educaŃionale ale Director adjunct domenii şi grupe de
ridicat; elevilor; LaurenŃiu łepeluş performanŃă

9
Rezultatele la Comisia pentru
olimpiadele şi centrul de excelenŃă
concursurile şcolare
4. Definirea modalităŃilor de promovare a 1.2.; 4.6.; 4.8.; Comisia pentru Permanent Director adjunct Planul privind
ofertei educaŃionale. promovarea LaurenŃiu łepeluş promovarea ofertei
imaginii colegiului Şefii de comisii educaŃionale
Comisia pentru
curriculum
5. Stabilirea criteriilor de realizare la clasa a 1.4.;1.6.; 2.1.; Metodologia Septembrie Director Banu Ionel Colectivele claselor a 9a,
IX-a, a unor colective echilibrate, precum şi 4.4.; privind 2010 Director adjunct grupele de elevi pentru
a grupelor de studiere a limbilor străine şi a fundamentarea LaurenŃiu łepeluş opŃionale şi pentru
grupelor de CDS. cifrei de şcolarizare Consiliul de studierea limbilor străine
pentru învăŃământul administraŃie
liceal Consiliul pentru
curriculum
6. Elaborarea Programului managerial al 1.6., 1.9., 2.1., Propunerile şefilor Septembrie, Director adjunct Programul managerial al
Consiliului pentru curriculum. de catedre 2010 LaurenŃiu łepeluş Consiliului pentru
curriculum.
Dezvoltarea 1. Elaborarea unei strategii de recrutare 1.2.; 1.7.; 3.6.; LegislaŃia în vigoare Septembrie Director Banu Ionel Strategia de recrutare,
resurselor formare, dezvoltare şi motivare a PDI-ul, 2010 Director adjunct dezvoltare şi motivare
umane personalului, precum şi de disponibilizare a Planul managerial LaurenŃiu łepeluş Strategia de
acestuia în funcŃie de situaŃiile concrete. Consiliul de disponibilizare
administraŃie
2. Elaborarea fişei postului directorului 1.3., 2.1., 4.4., Planul managerial al Septembrie, Director Banu Ionel Fişa postului
adjunct 4.5., 4.8. directorului adjunct 2010 Consiliul de
administraŃie
3. Elaborarea fişei postului Consilierului 1.3., 2.1., 4.4., Planul managerial al Septembrie, Director Banu Ionel Fişa postului
pentru proiecte şi programe educative 4.5., 4.8. Consilierului pentru 2010 Director adjunct
proiecte şi programe LaurenŃiu łepeluş
educative Consiliul de
administraŃie
4. Elaborarea fişei postului, cu sarcini clare 1.3. În conformitate cu Septembrie, Director Banu Ionel Fişele postului
pentru fiecare dintre angajaŃii colegiului idealul educaŃional 2010 Director adjunct
şi cu fişele de LaurenŃiu łepeluş
evaluare Consiliul de
administraŃie

10
5. Elaborarea programului de acŃiune 1.4.; În conformitate cu Octombrie, Director adjunct Strategia privind
privind asigurarea sănătăŃii şi securităŃii în cerinŃele legislaŃiei 2010 LaurenŃiu łepeluş asigurarea sănătăŃii şi
muncă şi PSI în colegiu în vigoare şi cu Comisiile de securităŃii în muncă şi PSI
condiŃiile concrete asigurare a sănătăŃii şi în colegiu
din colegiu securităŃii în muncă şi
PSI
6. Realizarea unei strategii privind 1.1.; 1.2; 3.3; ExistenŃa unor Octombrie, Director Banu Ionel Strategia privind
cooperarea în domeniul educaŃiei cu toate 4.8.; parteneriate viabile 2010 Director adjunct cooperarea în domeniul
părŃile implicate în acest proces: şcoală, cu părinŃii, cu LaurenŃiu łepeluş educaŃiei
Comitetul de părinŃi, organisme care organismele care Consiliul de
reprezintă comunitatea locală reprezintă administraŃie
comunitatea locală
7. Elaborarea unei strategii pentru 1.1.; 1.2; 3.3; ExistenŃa unor Noiembrie 2010 Director Banu Ionel Strategia pentru
identificarea lectorilor şi constituirea 6.3. parteneriate viabile Director adjunct identificarea lectorilor şi
echipelor mixte de lucru în vederea pregătirii cu instituŃii care pot LaurenŃiu łepeluş constituirea echipelor
elevilor cu potenŃial intelectual ridicat. sprijini colegiul în Consiliul de mixte de lucru în vederea
pregătirea elevilor administraŃie pregătirii elevilor cu
cu potenŃial ridicat; potenŃial intelectual
ridicat.
Dezvoltarea 1. Elaborarea şi dezvoltarea unor proiecte 1.2.; 1.5.; 5.3.; ExistenŃa unor Pe tot parcursul Director adjunct Proiectele în cauză
resurselor care vizează atragerea de fonduri pentru proiecte anului şcolar LaurenŃiu łepeluş
materiale şi reabilitări, reamenajări, activităŃi didactice şi educaŃionale şi de
fizice educative. reabilitare care
necesită finanŃare
2. Elaborarea unei strategii pe termen mediu 1.4.; 2.1.; 5.2.; ExistenŃa Octombrie, Consiliul de Numărul de cărŃi
privind achiziŃionarea de carte şi mijloace de programelor MEC 2010 administraŃie achiziŃionate
învăŃământ. în acest sens
3. Evaluarea posibilităŃilor de închiriere a sălii 1.2.; 1.5.; PrezenŃa Permanent Consiliul de Contractele de închiriere
de sport şi a altor spaŃii şcolare solicitărilor de administraŃie
închiriere a sălii de
sport
4. Elaborarea unui plan de marketing pentru 1.2.; 2.1.; 4.9.; ExistenŃa centrului Permanent Consiliul de Planul de marketing
ECL, ECCL, Dalf şi testarea CAMBRIDGE ECL, solicitările din administraŃie
partea Consiliului
Britanic si Francez
privind evaluarea
lingvistică de tip

11
Cambridge si Dalf
5. Fundamentarea bugetului pentru anul şcolar 1.2.; 1.3.; 1.4.; Serviciul Conform Consiliul de Proiectul de buget
următor 2.1.; contabilitate termenului administraŃie
Consiliul de
administraŃie
6. Elaborarea procedurilor privind aplicarea 1.3.; Serviciul Septembrie Director adjunct Procedurile privind
programului naŃional „Lapte - Corn” administrativ 2010 LaurenŃiu łepeluş aplicarea programului
lapte - corn
7. Elaborarea planului de m[suri privind 1.3.; Cabinetul medical Septembrie Director adjunct Procedurile privind
prevenirea imbolnavirilor virale, A(h1n1, Serviciul secretariat, 2010 LaurenŃiu łepeluş prevenirea şi limitarea
etc. la nivelul Colegiului NaŃional Catedra de biologie extinderii îmbolnăvirilor
„B.P.Hasdeu” Buzău virale precum A(h1n1),
etc. la nivelul Colegiului
NaŃional „B.P.Hasdeu”
Buzău

12
B. Management operaŃional

Domeniu Activitatea Obiective Resurse Termene ResponsabilităŃi Indicatori de


funcŃional performanŃă
Dezvoltarea 1. Elaborarea rapoartelor de activitate 1.2.; 1.3.; ActivităŃile Octombrie 2010 Şefii de catedre Rapoarte de activitate
organizaŃională anuale ale catedrelor, comisiilor, desfăşurate în anul
responsabililor desemnaŃi pentru şcolar precedent
derularea diferitelor activităŃi
2. Elaborarea raportului de activitate 1.2.; 1.3.; Raporturile de Octombrie 2010 Director Ionel Banu Raportul de activitate
pe anul şcolar precedent activitate ale Director adjunct
comisiilor existente LaurenŃiu łepeluş
în colegiu
3. Dezbaterea şi aprobarea raportului 1.2.; 1.3.; Consiliul profesoral 7 octombrie 2010 Director Ionel Banu Proces verbal
de activitate în cadrul Consiliului de analiză
profesoral
4. Elaborarea propunerilor şefilor de 1.2.; 1.3.; DiscuŃii în catedre Septembrie – Şefii de catedre Propuneri scrise
catedre şi a şefilor de comisii pentru şi în comisii octombrie 2010
planul managerial pentru anul şcolar
curent
5. Dezbaterea şi aprobarea 1.4., 2.1., 4.4., ROF, Standarde, Septembrie 2010 Director Ionel Banu Regulamentul de
modificărilor privind Regulamentului Cod deontologic, Comisia de ordine interioară cu
intern al Colegiului NaŃional ROI CNBPH disciplină, Comisia anexele sale:
„B.P.Hasdeu” Buzău prin pentru Standarde de
referendum managementul comportament, Codul
resurselor umane deontologic al
profesorului, etc
6. Dezbaterea si adaptarea 1.4., 2.1., 4.4., Regulamentul decembrie 2010 Director adjunct Regulamentul de
Regulamentului de organizare şi Consiliul Şcolar al LaurenŃiu łepeluş organizare şi
funcŃionare a Consiliul Şcolar al Elevilor la nivel Consilierul pentru funcŃionare a
Elevilor naŃional, ROF, proiecte şi programe Consiliul Şcolar al
Standarde, Cod educative Elevilor
deontologic
7. Planificarea activităŃii Consiliului 1.2., 1.3. DiscuŃie în Octombrie Director Ionel Banu Plan de activitate
de administraŃie Consiliul de 2010 Consiliul de
administraŃie administraŃie
8. Planificarea activităŃii Consiliului 1.2., 1.3. DiscuŃie în Octombrie Director Ionel Banu Plan de activitate

13
profesoral Consiliul de 2010 Consiliul de
administraŃie şi în administraŃie
Consiliul pentru
curriculum
9. Stabilirea conŃinutului şi 1.2., 1.3. DiscuŃie în Octombrie Director Ionel Banu Opis dosar catedră;
formatelor standardizate pentru Consiliul pentru 2010 Director adjunct formate
dosarele de evidenŃă a activităŃii curriculum LaurenŃiu łepeluş standardizate
catedrelor Şefii de catedră
10. Monitorizarea realizării planului 1.2., 1.3. Lunar Director Ionel Banu Procese verbale; note
managerial şi aplicarea corecŃiilor Director adjunct de serviciu
necesare LaurenŃiu łepeluş
Consiliul de
administraŃie
11. Analiza de nevoi educaŃionale 1.1.; 2.1.; 3.5; 4.1.; Bateriile de teste septembrie 2010 Director adjunct Dosarele diriginŃilor
ale elevilor şi a intereselor părinŃilor iniŃiale pentru elevii de clasa LaurenŃiu łepeluş Cataloage
acestora. Procedurile şi fişele a 9-a Comisia de asigurare Informare a
Comisia pentru Evaluarea şi de evaluare Septembrie – şi evaluare a calităŃii consiliului de
Asigurarea CalităŃii din Colegiul elaborate de octombrie pentru Psihologul şcolar administraŃie
NaŃional „B.P. Hasdeu” va elabora comisia pentru celelalte clase DiriginŃii
şi aplica teste specifice. asigurarea calităŃii
Psihologul şcolar va aplica,
evalua şi monitoriza activitatea de
testare, după caz.
Consilierul educativ va acŃiona
împreună cu cele 5 comisii
organizate la nivelul profesorilor
diriginŃi: gimnaziu, a IX-a, a X-a, a
XI-a, a XII-a.
12. Testarea din punct de vedere 1.1.; 2.1.; 3.5; 4.1.; Baterii de teste Anul şcolar 2010 – Director adjunct Dosarele diriginŃilor
aptitudinal a elevilor de clasa a XI-a privind aptitudinile 2011 conform LaurenŃiu łepeluş Cataloage
programării pe clase Consilierul pentru Informare a
proiecte şi programe consiliului de
educative administraŃie
Psihologul şcolar Informare a
DiriginŃii consiliului consultativ
al părinŃilor
13. Avizarea planului managerial al 1.2.; 1.3.; 1.8.; Octombrie, 2010 Ionel Banu - director Proces verbal al

14
directorului adjunct şi al Consiliului de
Consilierului pentru proiecte şi administraŃie
programe educative
14. Emiterea deciziilor şi a notelor 1.3.; 1.4.; ExistenŃa Sept. – oct., 2010 Ionel Banu – director Decizii şi note de
de serviciu care vizează realizarea procedurilor Vioreanu Marci – serviciu
politicii educaŃionale şi de secretar şef
dezvoltare instituŃională.
15. Programarea întâlnirilor de 1.3.; 1.7.; Septembrie, 2010 Director adjunct Procese verbale
consultare cu comisiile metodice din LaurenŃiu łepeluş
colegiu
16. Participarea la „Târgul ofertelor 1.3.; 2.1.; 4.1.; Comisia pentru Mai 2010 LaurenŃiu łepeluş – Materialele
educaŃionale” promovarea director adjunct promoŃionale
imaginii colegiului Consilierul cu
Consiliul proiecte şi programe
consultativ al educative
elevilor
17. Asigurarea cadrului legislativ 1.2.; LegislaŃia în Septembrie – Ionel Banu – director Dosarele catedrelor şi
pentru acŃiunile curriculare şi vigoare octombrie, 2010 LaurenŃiu łepeluş – ale comisiilor care
extracurriculare. director adjunct funcŃionează în
Consilierul cu colegiu
proiecte şi programe
educative
18. Optimizarea colaborării cu 1.3.; 2.1.; 4.1.; ExistenŃa centrului Permanent LaurenŃiu łepeluş – Protocoale şi procese
Centrul de AsistenŃă de asistenŃă director adjunct verbale
Psihopedagogice. Elaborarea unor psihopedagogică în Psihologul şcolar
instrumente de cunoaştere a elevilor colegiu
nou veniŃi în Colegiul NaŃional „B.P.
Hasdeu”
Dezvoltare 1. Organizarea colectivelor de 1.2., 1.3. Cursuri de formare Septembrie 2010 Director adjunct Procese verbale;
curriculară catedră şi elaborarea programelor de a cadrelor didactice LaurenŃiu łepeluş Programe de
activitate specifice. pentru munca în Şefii de catedră activitate
Interdisciplinaritatea va fi echipă
considerată Ńintă predilectă a
activităŃii ce se va desfăşura, în
contextul acestui obiectiv, la nivelul
colegiului.

15
2. Elaborarea orarului 2.1. ExperienŃa 14. 09, 2010 Comisie orar Orarul
colectivului de
elaborare
3. Dezbaterea în cadrul catedrelor a 1.9.; 2.2.; 3.2.; 5.4. Membrii Septembrie 2010 Şefii de catedre Proces verbal
problemelor legate de aplicarea colectivelor de Cadrele didactice
curriculumului la clasă catedră
4. Realizarea proiectării didactice, 2.1.; 2.2.; 5.4. Membrii Septembrie 2010 Şefii de catedre Planificări
abordarea cu predilecŃie a temelor ce colectivelor de Februarie Cadrele didactice calendaristice
favorizează interdisciplinaritatea dar catedră 2011
şi însuşirea logică a cunoştinŃelor. Programele şcolare
Planificările calendaristice să vizeze pe disciplină
funcŃionalitatea şi eficienŃa, Manualele şcolare
parcurgerea ritmică şi integrală a
materiei. Şefii de catedră vor viza
planificările calendaristice,
acceptând – dacă este cazul – şi
planificările standardizate oferite de
autorii manualelor şcolare vizate de
MECT.
5. Elaborarea planului anual de 2.1.; 2.2.; 3.2; 3.3.; Membrii Octombrie, 2010 Şefii de catedră Planul anual de
acŃiune şi a calendarul activităŃilor 3.5.; colectivelor de acŃiune şi calendarul
fiecărei comisii metodice. catedră activităŃilor
6. Elaborarea planului anual de 2.1.; 2.2.; 3.2; 3.3.; Membrii comisiilor Octombrie, 2010 LaurenŃiu łepeluş – Planul anual de
acŃiune şi a calendarul activităŃilor 3.5.; director adjunct acŃiune şi calendarul
fiecărei comisii înfiinŃată în colegiu. Şefii de comisii activităŃilor
7. Elaborarea în cadrul comisiilor 2.1., 3.5. Membrii Septembrie 2010 Şefii de catedră Setul de teste iniŃiale
metodice a testelor de evaluare colectivelor de pe fiecare disciplină
iniŃială şi aplicarea acestora la clase catedră
8. Planificarea evaluărilor scrise în 2.1., 2.3., Octombrie 2010 Şefii de catedră Fişele sintetice
urma consultării elevilor Februarie 2011 Profesorii privind planificarea
evaluărilor pentru
fiecare clasă
9. Conceperea şi evaluarea unor 2.2.; 2.3.; 3.2.; Membrii Permanent Şefii de catedră Portofoliile în cauză
portofolii – teme de interes pe 3.5.; colectivelor de Profesorii
discipline diferite şi interdisciplinar. catedră
10. Monitorizarea actului 3.3.; Membrii Permanent Şefii de catedră Rapoarte de analiză a
educaŃional din perspectiva colectivelor de Profesorii evaluărilor iniŃiale,

16
progresului şcolar şi a reuşitei. catedră periodice şi finale
Elaborarea unor seturi de teste care
să fie utilizate în evaluarea
performanŃelor dobândite de elevi.
11. Evaluarea ritmică şi obiectivă a 3.5.; Comisia pentru Semestrial Ionel Banu – director Procese verbale
cunoştinŃelor şi competenŃelor curriculum LaurenŃiu łepeluş –
elevilor va fi o Ńintă a demersului Comitetele de director adjunct
didactic. Analiza periodică a părinŃi pe clase Comisia pentru
evaluării se va realiza şi cu Membrii Comisiei Evaluarea şi
implicarea părinŃilor, Comisia pentru asigurarea şi Asigurarea CalităŃii
pentru Evaluarea şi Asigurarea evaluarea calităŃii Anca Florea
CalităŃii din colegiu având un rol
important în acest sens.
12. Selectarea şi pregătirea elevilor 2.1.; 2.3.; Membrii Permanent ToŃi profesorii Rezultatele la
pentru concursurile şi olimpiadele colectivelor de colegiului olimpiadele şi
şcolare. Elaborarea unor programe catedră concursurile şcolare.
speciale de pregătire suplimentară. Programe de pregătire
13. Stabilirea criteriilor de selectare a 2.1.; 2.3.; 6.3.; Membrii Permanent Colectivele de Baterii de teste şi
elevilor capabili de performanŃă colectivelor de catedră chestionare pentru
pentru constituirea grupelor în cadrul catedră fiecare domeniu de
„Centrului de excelenŃă” excelenŃă.
14. Completarea CDŞ prin 2.1.; 2.3.; 4.3.; Membrii Iulie 2010 Colectivele de Fişele de opŃiuni ale
asigurarea cursurilor opŃionale la colectivelor de catedră elevilor
clasele a IX-a, nou venite în colegiu: catedră Grupele de elevi
1 oră pentru profilul real, cu excepŃia pentru opŃionale
clasei cu specializare matematică-
informatică, bilingv engleză; 2 ore
pentru clasele profilului umanist, cu
excepŃia clasei cu predare bilingvă.
15. Demararea acŃiunii de realizare a 2.1.; 2.2.; 2.3.; 4.3.; Propunerile Decembrie , 2010 – Director Ionel Banu Fişele completate
pachetelor opŃionale (CDŞ) pentru 5.2.; cadrelor didactice, februarie, 2011 Director adjunct Grupele rezultate
anul şcolar 2010/2011. Vor fi OpŃiunile elevilor şi LaurenŃiu łepeluş
parcurse toate etapele acestui ale părinŃilor Şefii de catedră
demers: propunerea unor cursuri
opŃionale, completarea de către elevi
a fişelor de opŃiune, procesarea

17
fişelor, definitivarea şi aprobarea
programelor specifice, aprobarea
cursurilor opŃionale.
16. Elaborarea programelor şi a 2.1.; 2.2.; 2.3.; 4.3.; Propunerile Septembrie 2010 Director adjunct Programele cursurilor
planificării activităŃilor din cadrul 5.2.; cadrelor didactice, łepeluş LaurenŃiu opŃionale, suporturile
CDŞ în concordanŃă cu cerinŃele OpŃiunile elevilor şi Şefii de catedră de curs
elevilor şi resursele şcolii. ale părinŃilor
Asigurarea bazei logistice necesare.
17. Discutarea cursurilor opŃionale 2.1.; 4.3.; 4.4.; Colectivele de Decembrie 2010 Ionel Banu – director Procese verbale
în colectivele de catedră, aprobarea cateră ianuarie 2011 LaurenŃiu łepeluş –
acestora în Consiliul de administraŃie director adjunct
şi Consiliul profesoral. Şefii de catedră

18. Asigurarea documentelor 2.1.; 2.2; 5.3.; 5.4.; Profesorii Septembrie 2010 Ionel Banu – director Procesele verbale
curriculare, alegerea manualelor şi colegiului LaurenŃiu łepeluş – Avizele inspectorilor
stabilirea auxiliarelor curriculare. director adjunct de specialitate
Programele specifice ale cursurilor Şefii de catedră
opŃionale vor fi avizate de ISJ
Buzău, prin inspectorii de
specialitate.
19. Popularizarea şi 2.2.; 5.1.; Profesorii Octombrie Ionel Banu – director DocumentaŃia
dezbaterea metodologiilor de colegiului 2010 LaurenŃiu łepeluş – aferentă
Metodologia director adjunct
examene în cadrul orelor de
examenului de DiriginŃii claselor
dirigenŃie în clasele cu elevii bacalaureat terminale
din anii terminali
20. Includerea activităŃilor de 2.1. ; 2.2. ; Profesorii Permanent Şefi de catedre Planificări
pregătire la clasă a elevilor pentru colegiului Cadre didactice calendaristice
examene în programe speciale suplimentare
21. Organizarea de simulări 2.1. ; 2.3. ; Profesorii Noiembrie 2010 şi Comisia pentru Procese verbale,
pentru examene; valorificarea colegiului aprilie 2011 curriculum. Şefi de rezultate, planificări
Şefii de catedră catedre. Cadre
rezultatelor pentru tezele
didactice
unice
Aprilie 2011
pentru simularea

18
examenului de
bacalaureat
22. Desfăşurarea în conformitate cu 1.4.; 5.1.; Normele Mai - Iunie, 2011 Ionel Banu – director Rezultatele la
metodologiile în vigoare a metodologice LaurenŃiu łepeluş – examene
examenului de bacalaureat şi a director adjunct
admiterii în liceu. Vioreanu Marci –
secretar şef
23. Elaborarea programelor speciale 2.1. ; 2.3. ; Profesorii Semestrial LaurenŃiu łepeluş – Pogramele în cauză
de pregătire suplimentară a elevilor colegiului director adjunct Planificarea
capabili de performanŃă (olimpiade, Profesorii centrului Şefii de catedră activităŃilor
concursuri, parteneriate). de ExcelenŃă Şefii de arii
Şefii de catedră curriculare din
cadrul Centrului de
excelenŃă
24. Organizarea olimpiadelor pe 5.1.; Cadrele didactice Decembrie - aprilie Ionel Banu – director Procese verbale
disciplina de învăŃământ: etapa din cadrul Şefii de catedră
locală, judeŃeană, naŃională comisiilor metodice
25. Utilizarea metodelor didactice 3.3.; 3.4.; 3.5.; Colectivele de Permanent Şefi de catedre Planificări, planuri de
activ-participative, inclusiv a catedră Cadre didactice lecŃie, fişe de
Consiliul pentru Analist programator observare etc.
instruirii asistate de calculator
curriculum
26. Utilizarea unor metode de 3.3.; 3.4.; 3.5.; Colectivele de Cf. termen Şefi de catedre Teste, portofolii,
evaluare adecvate; valorificarea catedră Cadre didactice proiecte etc.
Consiliul pentru
evaluărilor
curriculum
27. Profesorii care predau fizica, 1.4.;2.1.;5.2.;3.3.; Colectivele Lunar Director adjunct Programarea în
chimia, biologia, tehnologia 3.4.; 3.5.; 5.3.; profesorilor de LaurenŃiu łepeluş laboratoare a
informaŃiei, educaŃia fizică vor fizică, chimie, Profesorii activităŃilor practice
asigura, împreună cu laboranŃii, biologie LaboranŃii Fişele cu necesarul de
desfăşurarea în condiŃii optime a materiale şi substanŃe
lucrărilor de laborator, probelor pentru desfăşurarea
practice sau de evaluare (educaŃie activităŃilor practice
fizică). Va fi urmărită respectarea Fişele de protecŃie a
normelor de protecŃie a muncii şi muncii
PSI.
29. Dezvoltarea programului 1.4.;2.1.;5.2.;3.3.; ExistenŃa Permanent Ionel Banu – director Site-ul de internet,

19
„Nexus” 3.4.; 3.5.; 5.3.; laboratorului de LaurenŃiu łepeluş – rezultate valorificate,
cercetare director adjunct lucrări ştiinŃifice
interdisciplinară Catedrele de fizică,
chimie, informatică,
30. Popularizarea şi dezvoltarea unor 1.2.; 1.6.; 2.3.; 4.2.; Programele ECL şi Permanent Ionel Banu – director Numărul de atestate
programe care vizează obŃinerea LCCI, LaurenŃiu łepeluş – acordate
unor atestate în domeniul limbilor CAMBRIDGE, director adjunct
străine (ECL), managementului Dalf Profesorii asociaŃi
(LCCI) , Cambridge si Dalf sau în ECL şi LCCI,
domeniul informaticii Cambridge si Dalf,
şeful catedrei de
informatică
31. Prelucrarea de către profesorii 1.4.; 4.4.; 4.7.; 4.9.; Standardele de Septembrie, 2010 Director adjunct Procese verbale
diriginŃi, la nivelul fiecărei clase dar comportament LaurenŃiu łepeluş
şi a Consiliului părinŃilor a Acordul de Profesorii diriginŃi
Standardelor de comportament, parteneriat
Acordului de parteneriat şi a decalogul
Decalogului
309. Elaborarea unui Program 1.4.; 4.4.; 4.7.; 4.9.; ExperienŃa Octombrie, 2010 Director adjunct Programul de măsuri
special de măsuri care să vină în Comisiei de LaurenŃiu łepeluş privind evitarea
întâmpinarea evitării abaterilor disciplină Comisia de abaterilor disciplinare
disciplinare. disciplină
32. Analiza periodică a frecvenŃei la 1.4.; 4.4.; 4.7.; 4.9.; Comisia de Conform planificării – Director adjunct Rapoarte ale comisiei
cursuri a elevilor şi stabilirea, după disciplină Comisia de disciplină LaurenŃiu łepeluş de disciplină şi ale
caz, a unor măsuri de ameliorare şi Comisia de comisiilor diriginŃilor
eliminare a absenteismului. disciplină
Profesorii diriginŃi
33. Responsabilizarea tuturor 1.4.; 4.4.; 4.7.; 4.9.; Standardele de Conform planificării – Director adjunct Notarea abaterilor
profesorilor în demersul de comportament Comisia de disciplină LaurenŃiu łepeluş disciplinare în
respectare de către elevi a Ńinutei Comisia de tabelele din cataloage
colegiului(costumului şcolar) şi a disciplină Procesele verbale ale
comportamentului la ore sau în Profesorii diriginŃi Comisiei de calitate
campusul şcolar. Profesorii colegiului
34. Implicarea elevilor şi 4.2.; 4.5.; 4.6.; Permanent Ionel Banu – director Parteneriate cu
profesorilor colegiului în relaŃii de LaurenŃiu łepeluş – instituŃiile în cauză
parteneriat cu: Biblioteca „Vasile director adjunct
Voiculescu”, FundaŃia pentru Şefii de arii

20
Tineret, Biserica, PoliŃia comunitară, curriculare
DirecŃia JudeŃeană pentru Sport,
Inspectoratul JudeŃean pentru
Cultură, DirecŃia de ProtecŃie a
Copilului, C.C.D. Buzău, O.N.G.-uri
(la nivel judeŃean sau naŃional),
mass-media.
35. Dezvoltarea capacităŃii de 4.2.; 4.5.; 4.6.; Permanent Ionel Banu – director Parteneriate cu
cooperare a şcolii cu alte instituŃii LaurenŃiu łepeluş – instituŃiile în cauză
de învăŃământ, organizaŃii ale director adjunct
societăŃii civile, autorităŃii publice, Consiliul de
instituŃii de cultură. administraŃie
a) Pe plan local: cu Prefectura,
Consiliul JudeŃean şi Primăria
Municipiului Buzău, cu C.C.D.
Buzău, cu biserica; cu PoliŃia
comunitară şi de proximitate; cu
Jandarmeria; cu DirecŃia Pentru
ProtecŃia Copilului; cu FundaŃia
pentru Tineret; cu DirecŃia
JudeŃeană de Sport; cu AJOFM
Buzău; cu ONG-uri şi agenŃi
economici; cu leagănele de copii şi
căminele de bătrâni, Cu Liceul de
Artă „Margareta Sterian” din
Buzău, etc.
b) Pe plan naŃional: cu
AsociaŃia Colegiilor Centenare, cu
licee şi colegii din Ńară; cu ONG-
uri; cu Academia Română
Universitatea Bucureşti,
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi;
Universitatea Politehnică Bucureşti;
Academia de Studii Economice
Bucureşti,
Institutul Goethe,
Consiliul Britanic, etc.

21
c) Pe plan internaŃional: cu
universităŃi şi colegii (FranŃa,
Belgia, Germania); participare la
proiecte internaŃionale: Comenius,
Global Teenager, Mondialogo etc.
36. Realizarea unei baze de date care 1.2.; 1.3.; Octombrie, 2010 Consilierul pentru Baza de date
să reunească proiectele şi proiecte şi programe
parteneriatele care au implicat în educative –
ultimii ani elevi din Colegiul Centrul de
NaŃional „B.P. Hasdeu” informatică
37.Valorificarea potenŃialului 4.8.; Permanent Ionel Banu – director Proiecte propuse de
Consiliul Şcolar al Elevilor şi al Consilierul pentru Consiliul consultativ
Clubului Elevilor Seniori în proiecte şi programe al elevilor
domeniul proiectelor şi educative -
parteneriatelor şcolare.
38. Derularea unor evenimente 4.7.; 4.8.; 1 – 8 noiembrie 2010 Ionel Banu – director Programe ale
importante în viaŃa colegiului: LaurenŃiu łepeluş – activităŃilor PublicaŃii
a. Săptămâna George Emil Palade director adjunct Dovezi audio-video

b. Balul boboceilor 4.7.; 4.8.; Octombrie 20101 Ionel Banu – director


LaurenŃiu łepeluş –
director adjunct
Consilierul pentru
proiecte şi programe
educative
Şerbu Amalia
diriginte
c. Balul bobocilor 4.7.; 4.8.; ExperienŃa claselor 29.10.2010 Ionel Banu – director
a XI-a LaurenŃiu łepeluş –
Sponsorizări director adjunct
ContribuŃii ale Consilierul pentru
părinŃilor proiecte şi programe
educative
diriginŃii claselor a
IX-a
d. Balul majoratului 4.7.; 4.8.; Noiembrie 2010 Ionel Banu – director
LaurenŃiu łepeluş –

22
director adjunct
Consilierul pentru
proiecte şi programe
educative
DiriginŃii claselor a
XII-a

e. Zilele colegiului 4.7.; 4.8.; 1 – 6 Decembrie 2010 Ionel Banu – director


LaurenŃiu łepeluş –
director adjunct
diriginŃii claselor a
XII-a
f. Ziua patronului spiritual şi 4.7.; 4.8.; Regulamentul 6 decembrie 2010 Ionel Banu – director
decernarea Diplomei George Emil decernării Diplomei LaurenŃiu łepeluş –
Palade pentru cercetare ştiinŃifică George Emil Palade director
pentru cercetare adjunctConsiliul de
ştiinŃifică administraŃie
Profesorii
colegiului
Sponsorizări
g. Ziua Portilor deschise 4.7.; 4.8.; 22 mai 2011 Ionel Banu – director
LaurenŃiu łepeluş –
director adjunct
Consilierul pentru
proiecte şi programe
educative –
Sefii de arii
curriculare
h. Festivitatea de absolvire 4.7.; 4.8.; 27 mai 2011 Ionel Banu – director
LaurenŃiu łepeluş –
director adjunct
diriginŃii claselor a
XII-a
i. Simpozion „Ziua Mondială a 4.7.; 4.8.; 15.11.2010 Gheorghe Tarara
ToleranŃei”
j. Activitatea revistei on-line 4.7.; 4.8.; Permanent Consilierul pentru
„Avocatul Elevilor” proiecte şi programe

23
educative -
k. Simpozion – 1 Decembrie – piatră 4.7.; 4.8.; 28.11.2010 Dan Solcan
de hotar în istoria poporului român
l. Participare la proiectul 4.7.; 4.8.; An şcolar 2010 - 2011 Consilierul pentru
Parlamentul european al tinerilor proiecte şi programe
educative -
m Participare la concursul cu 4.7.; 4.8.; Regulamentul Comisia pentru łepeluş LaurenŃiu
tematică de protecŃie civilă Cu viaŃa concursului apărarea civilă, IoniŃă Gabriel
mea îmi apăr viaŃa. elaborat de ISU responsabil
Buzău
n. Serbare de Crăciun 4.7.; 4.8.; 18.12.2010 Mihaela Amăricăi
Dezvoltarea 1. Stabilirea criteriilor pentru 1.3., 1.7., LegislaŃia în Septembrie 2010 Consiliul de Procese verbal
resurselor acordarea primelor vigoare administraŃie
umane 2. Stabilirea criteriilor (fişei) pentru 1.3., 1.7., 2.2., LegislaŃia în Decembrie 2010 Consiliul de Fişa de evaluare
acordarea salariului de merit vigoare administraŃie
3. Stabilirea criteriilor pentru 1.3., 1.7., 2.2., LegislaŃia în Septembrie 2010 Consiliul de Fişele de evaluare a
acordarea calificativului vigoare administraŃie activităŃii cadrelor
didactice, a
personalului auxiliar
şi a celui nedidactic
4. Efectuarea serviciului pe şcoală 1.4.; Orarul colegiului Permanent Ionel Banu – director Procese verbale
de către directori, cadre didactice şi LaurenŃiu łepeluş –
director adjunct
elevi
Responsabil serviciu
pe şcoală
DiriginŃii
5. Colectarea şi prelucrarea 2.1.; 5.1.; Serviciul secretariat Permanent Ionel Banu – director ColecŃia actelor
informaŃiilor referitoare la LaurenŃiu łepeluş – normative; procese
director adjunct verbale
organizarea şi desfăşurarea
Comisia curriculum
examenelor DiriginŃii
6. Colectarea opŃiunilor elevilor 1.6.; 4.1.; Serviciul secretariat Cf. termen Ionel Banu – director Liste nominale
pentru probele de examen (clasele a LaurenŃiu łepeluş –
director adjunct
XII-a)
DiriginŃi
Consiliul elevilor

24
7. Pregătirea suplimentară a elevilor 2.1.; 2.2.; Membrii Cf. termen Comisia pentru Planificări, evidenŃa
prin organizarea de formaŃiuni de colectivelor de curriculum activităŃi
catedră Responsabili
studiu specifice
cercurilor metodice
pe discipline
8. Popularizarea elevilor care s-au 2.1.; 2.2.; Membrii săptămânal diriginŃii Liste
distins printr-o acŃiune pozitivă colectivelor de
catedră
9. Sprijinirea cabinetului de 2.3.; 4.1.; Psihologul şcolar Permanent Ionel Banu – director DocumentaŃie
informare şi consiliere privind Membrii catedrei LaurenŃiu łepeluş – aferentă
de ştiinŃe socio - director adjunct
cariera umane Catedra de ştiinŃe
socio - umane
10 Informarea elevilor colegiului 4.1.; 4.2.; 4.5.; Colaborarea cu Martie - mai Ionel Banu – director Contract sau protocol
privind cariera universităŃile şi 2011 LaurenŃiu łepeluş – de colaborare
facultăŃi din Ńară director adjunct
Consilierul pentru
proiecte şi programe
educative
11. Elaborarea şi aprobarea planului 1.4. LegislaŃia în Octombrie 2010 Director adjunct Planul de activitate al
de activitate pentru comisia privind domeniu LaurenŃiu łepeluş Comisiei pentru
sănătatea şi securitatea în muncă şi Lucrătorii formaŃi Membrii comisiilor sănătate şi securitate
PSI pentru evaluarea în muncă şi al
riscurilor Comisiei PSI
12. Participarea conducerii la 1.2.; 1.3.; 4.2.; Permanent Ionel Banu – director Procese verbale
întâlnirile Consiliul Şcolar al LaurenŃiu łepeluş –
director adjunct
Elevilor Consilierul pentru
proiecte şi programe
educative
13. Proiectarea unui calendar al 4.7.; 4.8.; ExistenŃa unui real Octombrie, 2010 Ionel Banu – director Programul întâlnirilor
întâlnirilor cu părinŃii. parteneriat cu DiriginŃii
părinŃii
14. Actualizarea băncii de date 4.2.; 5.1.; Permanent Director adjunct Listele cu rezultate
privind rezultatele din ultimul an ale LaurenŃiu łepeluş Copii ale diplomelor
elevilor: concursuri şi olimpiade Profesorii colegiului
internaŃionale, examene naŃionale,

25
admiterea în învăŃământul superior.
15. Alegerea comitetelor de părinŃi 4.4.; 4.7.; 4.8.; Septembrie 2010 DiriginŃii Procese verbale
pe clase, semnarea Acordului de Standardele semnate
parteneriat pentru educaŃie şi a
Standardelor de comportament.
16. Alegerea Consiliului 4.4.; 4.7.; 4.8.; noiembrie 2010 Ionel Banu – director Proces verbal
reprezentativ al părinŃilor pe colegiu, LaurenŃiu łepeluş –
desemnarea reprezentatului în director adjunct
Consiliul de administraŃie. Consilierul pentru
proiecte şi programe
educative
Preşedintele
Comitetului de
părinŃi pe colegiu
17. Organizarea de lectorate cu 4.4.; 4.7.; 4.8.; Cursuri de formare Lunar Ionel Banu – director Programul şi tematica
părinŃii pe educaŃia LaurenŃiu łepeluş – întâlnirilor
adulŃilor urmate de director adjunct
profesori ai Relu Olteanu
colegiului Elena Martin
18. Lectorat cadru cu părinŃii 4.4.; 4.7.; 4.8.; 15. 11. 2010 Ionel Banu – director Proces verbal
elevilor claselor a IX-a LaurenŃiu łepeluş – Chestionare
director adjunct
Consilier pentru
proiecte şi programe
educative
18. Consultarea reprezentanŃilor 4.4.; 4.7.; 4.8.; Decembrie 2010– Ionel Banu - director Procese verbale
Comitetelor de părinŃi constituite la ianuarie 2010 DiriginŃii
nivelul claselor în elaborarea
proiectului CDŞ pentru anul şcolar
2010/2011 claselor.
Dezvoltarea 1. Constituirea Comisiei de licitaŃie 1.2.; 1.5.; 2.1.; Serviciul Septembrie – Consiliul de Procese verbale
resurselor la nivelul colegiului, desfăşurarea contabilitate octombrie, 2010 administraŃie
materiale şi licitaŃiilor; selecŃia de oferte privind Director adjunct
fizice achiziŃionarea de carte şi mijloace de LaurenŃiu łepeluş
învăŃământ; desfăşurarea licitaŃiei Necula Ion
privind achiziŃionarea de mobilier Şefii de catedră
şcolar (pentru întreg Centrul

26
bugetar).
2. Asigurarea unui flux 4.2.; 4.6.; 4.8.; Permanent Director adjunct CorespondenŃă
informaŃional riguros între familie şi LaurenŃiu łepeluş Materiale informative
şcoală (feed-back), între şcoală şi Comisia pentru pe diferite suporturi
comunitatea locală. promovarea imaginii
colegiului
3. Asigurarea documentaŃiei 1.4.; LegislaŃia în 12.09.2010 Administrator Set documente
necesare aplicării normelor de vigoare
Lucrătorii formaŃi
protecŃia muncii şi PSI
prin ITM

4. Efectuarea instructajelor de 1.4.; LegislaŃia în Cf. termen Administrator Procese verbale


protecŃia muncii şi PSI vigoare Şefi comisii
Lucrătorii formaŃi
LaboranŃi
prin ITM
5. Actualizarea fişelor de 1.4.; LegislaŃia în 12.09.2010 Şef comisie Fişele de protecŃia
protecŃia muncii vigoare muncii
Lucrătorii formaŃi
prin ITM
6. MenŃinerea la zi a 1.4.; LegislaŃia în Permanent Şefi comisii Dosarele pentru
documentaŃiei dosarelor de vigoare protecŃia muncii şi
Lucrătorii formaŃi
protecŃia muncii şi PSI prin ITM PSI
7. Dezbaterea Regulamentului 1.3.; 1.4.; LegislaŃia în Octombrie 2010 Comisia pentru Regulamentul
pentru asigurarea sănătăŃii şi vigoare asigurarea sănătăŃii comisiei
securităŃii în muncă şi securităŃii în
muncă
8. Monitorizarea permanentă a 1.9.; Permanent Ionel Banu - director Note informative
păstrării dotărilor existente Director adjunct
(mobilier, mijloace de învăŃământ, LaurenŃiu łepeluş
dotări în grupuri sanitare şi DiriginŃii
cabinete), a stării de curăŃenie în Administrator
colegiu şi campus.
9. Asigurarea bazei materiale şi 5.1.; Metodologiile Conform graficului Ionel Banu – director Deconturi contabile
financiare necesare desfăşurării concursurilor desfăşurării Ion Necula –
olimpiadelor şi concursurilor contabil şef
(judeŃene, interjudeŃene) Olimpiada Şefii de catedră

27
Sportului Şcolar.
10. Realizarea inventarierii anuale 1.2.; 1.7.; 2.1. LegislaŃia în 21.12.2010 Comisia de Liste de inventar
vigoare inventariere şi
casare
11. Finalizarea inventarierii 1.2.; 1.7.; 2.1 LegislaŃia în 23.01.2010 Contabil şef Registrul inventar
vigoare
12. ActivităŃi de casare 1.2.; 1.7.; 2.1 LegislaŃia în Februarie 2011 Comisia de Procese verbale;
vigoare inventariere şi registrul inventar
casare

13. Imputarea pagubelor 1.2.; 1.7.; 2.1 LegislaŃia în Februarie Director Decizii de
produse patrimoniului, vigoare 2011 Contabil şef imputare
după caz

28
C. Managementul personalului

Domeniu Activitatea Obiective Resurse Termene ResponsabilităŃi Indicatori de


funcŃional performanŃă
Dezvoltarea 1. Alegerea Consiliului de administraŃie 1.2., 1.3. Consiliul profesoral 15 Octombrie Director Ionel Banu Proces verbal
organizaŃională 2010
2. Numirea consilierului pentru programe şi 1.2., 1.3. DiscuŃii în Consiliul 15 Octombrie Director Ionel Banu Proces verbal; decizie
proiecte educative de administraŃie 2010 Consiliul de internă
administraŃie
3. Stabilirea componenŃelor catedrelor şi 1.3. DiscuŃii în colectivele Septembrie Director Banu Ionel Decizie internă
desemnarea şefilor de catedre de profesori pe 2010 Director adjunct
discipline LaurenŃiu łepeluş
Consiliul de
administraŃie
4. Stabilirea atribuŃiilor membrilor 1.3. Consiliul de Octombrie Director Banu Ionel Proces verbal
Consiliului de administraŃie administraŃie 2010 Director adjunct
LaurenŃiu łepeluş

5. Alegerea dintre membrii Consiliului de 1.3. Consiliul de Octombrie Ionel Banu – director Proces verbal
administraŃie a secretarului şi numirea lui administraŃie 2010 LaurenŃiu łepeluş – Decizie de numire
prin decizie. director adjunct

6. MenŃinerea colectivelor de proiect 1.3.; 1.4.; Colectivele de proiect Permanent Ionel Banu - director Decizii interne
organizate în anul şcolar trecut, LaurenŃiu łepeluş –
diversificarea obiectivelor specifice. director adjunct

7. Reactualizarea, la nivelul colegiului, a 1.2.; 1.3.; Colectivul profesoral Octombrie Ionel Banu – director Decizii interne
unor comisii şi echipe de lucru: LegislaŃia în vigoare 2010 Ion Necula – contabil Procese verbale
a. Comisia de lucru privind şef
achiziŃiile în vederea actualizării şi
îmbogăŃirii fondului de carte şi de
repartizare a fondurilor în vederea dotării
laboratoarelor, în special cel de informatică,
precum şi a sălii de sport, în conformitate cu
OrdonanŃa de Guvern nr.52/2006.

29
b. Alegerea, în cadrul Consiliului
profesoral, a Comisiei pentru Evaluarea şi
Asigurarea CalităŃii şi numirea ei prin
decizie.
8. Constituirea Comisiilor metodice şi a 1.2.; 1.3.; Septembrie Director Banu Ionel Decizii interne
comisiilor de lucru cu caracter permanent 2010
sau temporar:
- Comisia pentru Curriculum, 1.2.; 1.3.; LaurenŃiu łepeluş
- Comisiile metodice pe discipline de 1.2.; 1.3.; LaurenŃiu łepeluş
învăŃământ
- Comisiile metodice ale diriginŃilor 1.2.; 1.3.; Consilierul pentru
proiecte şi programe
educative
- Comisia pentru coordonarea şi 1.2.; 1.3.; LaurenŃiu łepeluş
evaluarea activităŃii educative şi Comisia
pentru aplicarea Standardelor de
comportament (Comisia de disciplină)
- Comisia pentru formarea şi LaurenŃiu łepeluş
perfecŃionarea resurselor umane – în 1.2.; 1.3.;
domeniul formării profesorilor pentru
proiectarea didactică şi activitatea
educativă
- Comisia pentru formarea şi Alin BurŃa
perfecŃionarea resurselor umane – în 1.2.; 1.3.;
utilizarea limbilor străine şi a mijloacelor
moderne de învăŃământ (AEL)
- Comisia pentru evaluarea resurselor 1.2.; 1.3.; Gheorghe Tarara
umane
- Comisia pentru elaborarea 1.2.; 1.3.; Banu Ionel
schemelor orare
Comisia pentru activităŃi culturale: 1.2.; 1.3.;
1.2.; 1.3.; Iulia Lazăr
- cenaclu
1.2.; 1.3.; Iulia Lazăr
- Revista colegiului „Viziuni”

30
1.2.; 1.3.; Elena - Liliana
- Pagina Web a colegiului Martin
1.2.; 1.3.; Aurelian Damian
- Revista CREDO
1.2.; 1.3.; Mihaela Amăricăi
- Corul şi grupul cameral „Hasdeu”
1.2.; 1.3.; Gabriela Bozeşan
- Spectacole
1.2.; 1.3.; Mihai-Marius Mîncu
- Cercul de turism
Comisia pentru coordonarea activităŃii 1.2.; 1.3.; Auraş Popescu
AsociaŃiei sportive „B.P.Hasdeu”
Comisia pentru coordonarea Consiliul 1.2.; 1.3.; LaurenŃiu łepeluş
Şcolar al Elevilor
Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea 1.2.; 1.3.; LaurenŃiu łepeluş
CalităŃii
Comisia pentru burse 1.2.; 1.3.; Ionel Banu
Comisia de organizare a serviciului pe 1.2.; 1.3.; LaurenŃiu łepeluş
şcoală
Comisia de acordare a sprijinului financiar 1.2.; 1.3.; Banu Ionel
„bani de liceu”
Comisia de recepŃie 1.2.; 1.3.; LaurenŃiu łepeluş

Comisia pentru coordonarea activităŃii 1.2.; 1.3.; Consilierul pentru


Clubului elevilor seniori proiecte şi programe
educative -
Comitetul pentru securitate şi sănătate în 1.2.; 1.3.; LaurenŃiu łepeluş
muncă
Comisia pentru situatii de urgenta 1.2.; 1.3.; LaurenŃiu łepeluş
Gabriel IoniŃă
Comisia pentru protecŃia mediului 1.2.; 1.3.; Mihai-Marius Mîncu
Comisia pentru educaŃie pentru sănătate 1.2.; 1.3.; Madi Mocanu

Comisia pentru coordonarea acŃiunilor 1.2.; 1.3.; Elena Năstăsoiu

31
comunitare
Comisia pentru coordonarea parteneriatelor 1.2.; 1.3.; Consilierul pentru
şcolare proiecte şi programe
educative
Comisia pentru prognoză şi programare 1.2.; 1.3.; Ionel Banu
bugetară
Comisia pentru comunicare şi promovarea 1.2.; 1.3.; Anca Florea
imaginii colegiului
Comisia de onoare 1.2.; 1.3.; Lazar Iiulia
Comisia pentru organizarea evaluarilor 1.2.; 1.3.; Ionel Banu
nationale si internationale (examene
nationale si atestate)
9. Realizarea, la clasa a IX-a, a unor 1.4.; 3.6; Metodologia privind Septembrie – Ionel Banu - director Listele cu repartizarea
colective echilibrate, respectându-se fundamentarea cifrei 2010, LaurenŃiu łepeluş - elevilor pe clase
Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare respectiv 2011 director adjunct
de şcolarizare pentru învăŃământul liceal pentru clasele
(clasele de început vor fi constituite din 28 a IX-a
elevi). Vor fi respectate opŃiunile iniŃiale, rezultate în
ale elevilor admişi, rezultate din repartizarea urma
computerizată: profilul ales, specializarea, Admiterii
cât şi cursul pachetul opŃional ales, limbile 2011
străine studiate (limba germană – doar a
doua limbă de studiu; limba rusă va fi
înlocuită cu engleza sau franceza).
10. Planificarea asistenŃei la ore 1.7.; Conform legisaŃiei în Octombrie 2010 Ionel Banu - director Planificare asistenŃe la ore
vigoare Februarie 2011 LaurenŃiu łepeluş -
director adjunct
11. Realizarea şi valorificarea asistenŃei la 1.7.; Conform legisaŃiei în Semestrial Ionel Banu - director Fişe de asistenŃă
ore vigoare LaurenŃiu łepeluş -
director adjunct
Comisia pentru
evaluarea calităŃii
Echipa de evaluatori
din CEACBPH
12. Evaluarea şi aprobarea activităŃii 1.2.; 1.7.; Fişele de evaluare Anual Ionel Banu - director Proces verbal, fişe de

32
personalului conform fişei de evaluare Şefii de catedră, Şefii evaluare
de compartimente
13. Stabilirea modalităŃilor de ocupare a 3.6.; Metodologiile MEcT Decembrie Ionel Banu – director Metodologie proprie
posturilor şi catedrelor vacante, respectându- Consiliul de
se cu stricteŃe metodologiile elaborate de administraŃie
MECT
14. Activitatea de recrutare, formare, 3.6.; Metodologie proprie Permanent Ionel Banu – director Concurs de ocupare a
dezvoltare şi motivare a întregului personal, Consiliul de posturilor vacante
iar – în situaŃii limită – disponibilizarea După caz administraŃie
acestuia se va realiza în funcŃie de situaŃiile
nou apărute.
15. Organizarea şi desfăşurarea 4.7.; Semestrial Consilierul pentru Procese verbale
întâlnirilor cu părinŃii la nivelul De câte ori esteproiecte şi programe
claselor cazul educative
DiriginŃii
16. Organizarea si desfăşurarea 4.7.; Metodologia 6 mai 2011 Directorii colegiului, Rezultatele concursului
Concursului „Ortofrance” concursului Inspectorul de
specialitate, Catedra
de limbi romanice
17. Organizarea si desfăşurarea Regulamentul Aprilie 2011 Directorii colegiului, Rezultatele olimpiadei
Olimpiadei InternaŃionale de limba olimpiadei Inspectorul de
si literatura romana specialitate, Catedra
de limbi romanice
Dezvoltare 1. Stabilirea ofertei educaŃionale 5.4.; Propunerile Decembrie 2010 Consiliul pentru Oferta educaŃională
curriculară catedrelor – ianuarie 2011 curriculum
Consiliul de
administraŃie
Consiliul profesoral
2. Alcătuirea unui proiect de încadrare 3.6.; LegislaŃia în vigoare Cf. termen Ionel Banu - director Proiect încadrare
flexibil şi echitabil, asigurându-se catedra LaurenŃiu łepeluş -
fiecărui cadru didactic cu ore, în special din director adjunct
trunchiul comun. Şefi de catedre
3. Negocierea proiectului de încadrare la 3.6.; LegislaŃia în vigoare Cf. termen Ionel Banu - director Proiect de încadrare
nivelul IŞJ
4. Încadrarea cu personal didactic cf. 3.6.; LegislaŃia în vigoare Cf. termen Ionel Banu – director Încadrare
prevederilor legale în vigoare cu Şefi de catedre

33
personal didactic calificat.
5. Asigurarea continuităŃii didactice, 3.6.; LegislaŃia în vigoare Cf. termen Ionel Banu – director Încadrare
inclusiv prin colaborarea cu ISJ Buzău în Şefi de catedre
scopul menŃinerii unor profesori pensionari Consiliul profesoral
sau suplinitori cu rezultate notabile în anul
şcolar precedent.

6. Încadrarea activităŃilor de pregătire a 3.6.; LegislaŃia în vigoare Cf. termen Ionel Banu - director Încadrare
elevilor capabili de performanŃe şcolare LaurenŃiu łepeluş -
director adjunct
deosebite (cercuri pe discipline, Centrul
Şefi de catedre
de ExcelenŃă)
7. Definitivarea formaŃiunilor de studiu 2.1.; 3.6.; Criterii de selecŃie Octombrie Cadre didactice Liste nominale pe
pentru pregătirea suplimentară a elevilor propuse se catedre 2010 Şefi de catedre discipline
capabili de performanŃe şcolare deosebite

8. Stabilirea unui program de asistenŃe la 1.7.; Începând Ionel Banu – director Programul de asistenŃe
ore, activităŃi educative, comisii metodice cu luna LaurenŃiu łepeluş – Fişele de observaŃie
ca parte integrantă a acŃiunii de îndrumare şi director adjunct
control. octombrie Profesorii metodişti
din colegiu
Şefii de catedră
Comisia pentru
Evaluarea şi
Asigurarea CalităŃii
9. Verificarea parcurgerii materiei conform 1.7. Comisia de asigurare Octombrie – Ionel Banu – director Fişe de observare
planificărilor anuale şi semestriale. şi evaluare a calităŃii Iunie, LaurenŃiu łepeluş –
Verificarea ritmicităŃii notării. Lunar director adjunct
(notarea)
10. Organizarea de activităŃi metodice la 3.1.; 3.2.; Conform LaurenŃiu łepeluş – Procese verbale
nivelul instituŃiei planificării director adjunct
Şefii de catedră
11. Organizarea de consilii profesorale 3.1.; 3.2.; Propuneri ale Semestrial Ionel Banu – director Procese verbale
tematice cadrelor didactice şi LaurenŃiu łepeluş –
ale comisiilor director adjunct
metodice Comisia formare

34
continuă

12. La nivelul catedrelor din colegiu vor fi 3.1.; 3.2.; 3.4.; Semestrial LaurenŃiu łepeluş – Procese verbale
proiectate şi organizate activităŃi sub egida 9 Decembrie director adjunct
Zilei Metodice pe colegiu cu tema: 2010 Şefii de catedră
„Deontologie şi normativitate în educaŃie”, Mai 2011 Comisia pentru
precum şi dezbateri, prezentarea unor curriculum
noutăŃi în domeniul didacticii, comunicări
ştiinŃifice. ActivităŃile de cerc se vor derula
în conformitate cu graficul ISJ Buzău.
13. Optimizarea colaborării cu Centrul de 4.1.; Baterii de teste si Permanent LaurenŃiu łepeluş – Baterii de teste de
AsistenŃă Psihopedagogice. Elaborarea chestionare director adjunct evaluare iniŃială
unor instrumente de cunoaştere a elevilor Psihologul şcolar
nou veniŃi în Colegiul NaŃional „B.P.
Hasdeu”
14. Profesorii colegiului care nu au dobândit 3.1.; 3.2.; Metodica fiecărei Permanent LaurenŃiu łepeluş – Proiectele de lecŃie
definitivarea în învăŃământ vor întocmi pe discipline director adjunct
tot parcursul anului şcolar proiecte Şefii de catedră
didactice; schiŃele de proiect didactic vor sta
în atenŃia tuturor cadrelor didactice.
15. Monitorizarea progresului 1.7.; Semestrial Ionel Banu – director Fişe de observaŃie
şcolar din perspectiva prestaŃiei LaurenŃiu łepeluş –
director adjunct
didactice. Şefii de catedră
Echipa de evaluatori
Dezvoltarea 1. Stabilirea limitelor de competenŃă în 1.2.; 1.3.; Octombrie Director Banu Ionel Norme interne
resurselor luarea deciziilor 2010 Consiliul de
umane administraŃie
2. Asumarea fişei postului directorului 1.2.; 1.3.; Octombrie Director Banu Ionel Semnarea fişei postului şi
adjunct 2010 Consiliul de completarea sarcinilor
administraŃie personalizate
3. Asumarea fişei postului consilierul pentru 1.2.; 1.3.; Octombrie Director Banu Ionel Semnarea fişei postului şi
proiecte şi programe educative 2010 Director adjunct completarea sarcinilor
LaurenŃiu łepeluş personalizate
Consiliul de
administraŃie

35
4. Asumarea fişei postului de către întregul 1.2.; 1.3.; Octombrie Director Banu Ionel Semnarea fişei postului şi
personal angajat 2010 Director adjunct completarea sarcinilor
LaurenŃiu łepeluş personalizate
Consiliul de
administraŃie
5. Realizarea testării psihologice iniŃiale a 2.1., 2.3., Septembrie, Director adjunct Bateria de teste iniŃiale
elevilor din clasa a IX-a 2010 LaurenŃiu łepeluş
Consilierul educativ
Rădulescu Eugen
6. Formarea cadrelor didactice din colegiu 3.1.; Programe speciale de Septembrie Director adjunct Programarea participării
prin tematici speciale în cadrul catedrelor formare 2010 LaurenŃiu łepeluş cadrelor didactice la
pentru realizarea finalităŃilor activităŃilor de Formatori specializaŃi cursul de formare
cercetare şi metodice propuse de pentru activitatea în
CEACBPH pentru anul şcolar 2010-2011. echipă
7. Formarea cadrelor didactice prin tematici 3.1.; Programe speciale de Septembrie LaurenŃiu łepeluş - Programarea participării
speciale în cadrul catedrelor, pentru a lucra, formare 2010 director adjunct, cadrelor didactice la
când este cazul, cu elevii care se găsesc în Atunci când Şefii de catedră, cursul de formare
situaŃii vulnerabile. intervine Comisia pentru
necesitatea Evaluarea şi
formării Asigurarea CalităŃii
din Colegiul NaŃional
„B.P. Hasdeu”
8. Selectarea elevilor capabili de 2.3.; 6.3; ExistenŃa testelor Permanent Şefii de catedră Procese verbale
performanŃă pentru fiecare
disciplină
9. Organizarea de consilii profesorale 3.6.; Lectori şi formatori Semestrial Director Banu Ionel Procese verbale
tematice Director adjunct
LaurenŃiu łepeluş
Comisia pentru
curriculum
10. Informarea cadrelor didactice cu privire 3.6.; Permanent Director adjunct DocumentaŃie punct de
la ofertele de formare continuă (local, LaurenŃiu łepeluş informare
naŃional, UE) Consilierul educativ
Comisia pentru
curriculum
11. Acordarea diferenŃiată a primelor 1.7.; ExistenŃa fişelor de Trimestrial Director Banu Ionel Procese verbale
evaluare Consiliul de

36
administraŃie
12. Aplicarea criteriilor pentru acordarea 1.7.; Dosare pentru Decembrie Director Banu Ionel Procese verbale
salariilor de merit şi întocmirea listelor de întocmirea listelor 2010 Consiliul de
privind salariile de administraŃie
propuneri
merit
13. Analiza cererilor pentru acordarea 1.3. Evaluarea Decembrie, Director Banu Ionel Proces verbal
gradaŃiilor de merit şi întocmirea profesorilor 2010 Consiliul profesoral
Ianuarie, 2011
recomandărilor necesare
14. Sprijinirea profesorilor nou veniŃi în 3.1.; ExperienŃa didactică Permanent Director Banu Ionel Repartizarea profesorilor
colegiu pentru a-şi asuma rapid a profesorilor mentori Director adjunct debutanŃi pe profesorii
responsabilităŃile. Reconsiderarea activităŃii LaurenŃiu łepeluş mentori
profesorului – mentor. Profesorii mentori
15. Întocmirea proiectelor didactice pe tot 3.2.; Îndrumarele metodice Permanent Director adjunct Proiecte didactice
parcursul anului şcolar de către profesorii pe discipline LaurenŃiu łepeluş
care nu au susŃinut încă examenul manualele Şefii de catedră
definitivării în învăŃământ.
16. Optimizarea activităŃii cu elevii capabili 3.5.; Septembrie, Ionel Banu - director Încadrare şi normare
de performanŃă. 2010 Comisia pentru
Permanent curriculum.

17. PerfecŃionarea activităŃii serviciilor de 1.3.; 1.7.; Permanent Ionel Banu – director Liste de participare
secretariat şi de contabilitate se va realiza Ion Necula – contabil
prin participarea la stagii de formare, la şef
nivel judeŃean şi naŃional. Marci Vioreanu –
secretar şef
18. Desemnarea comisiei de protecŃia 1.4. Septembrie Ionel Banu - director Decizii interne
muncii şi a comisiei PSI 2010
19. Implementarea la nivelul tuturor 3.5.; ExistenŃa Permanent Catedra de EvidenŃa orelor
disciplinelor de învăŃământ a programului laboratorului AEL şi informatică desfăşurate în sistemul
AEL; dezvoltarea programului AEL şi a a profesorilor formaŃi LaurenŃiu łepeluş – AEL
altor programe de instruire informatizată. în sistemul AEL director adjunct

20. Efectuarea instructajelor şi semnarea 1.4. Fişele elaborate în Septembrie, Director adjunct Fişele de protecŃie a
fişelor de protecŃie a muncii în laboratoare conformitate cu 2010 LaurenŃiu łepeluş muncii şi PSI

37
şi sălile de curs şi a celor PSI legislaŃia în vigoare Profesorii
Profesorii diriginŃi
Şefii de comisii
LaboranŃii
Dezvoltarea 1. Actualizarea bazei de date a elevilor 5.2. Serviciul secretariat Permanent Director adjunct Baza de date
resurselor LaurenŃiu łepeluş
materiale şi DiriginŃi Secretariat
fizice 2. Întocmirea unei baze de date a cadrelor 5.2. Serviciul secretariat Permanent Comisia formare Baza de date
didactice privind activităŃile de formare continuă
continuă Şefii de catedre

3. EvidenŃa termenelor privind formarea 5.2. Metodologia Anual Comisia formare Notă de informare
periodică şi informarea cadrelor didactice şi examenelor de continuă
a conducerii formare
4. Aplicarea prevederilor legale în 3.2. LegislaŃia în vigoare Permanent Ionel Banu - director Note de serviciu
vigoare privind formarea periodică
5. Aplicarea prevederilor legale în 3.2. LegislaŃia în vigoare În conformitate Ionel Banu - director DocumentaŃie aferentă
vigoare privind obŃinerea definitivatului cu calendarul
şi gradelor didactice acestor forme
de perfecŃionare
6. Elaborarea de propuneri concrete privind 5.2. Permanent Şefiide catedre Referate de necesitate
îmbunătăŃirea bazei materiale a instituŃiei
7. Elaborarea unor instrumente specifice de 5.2. Permanent Director adjunct Documentele aferente
evaluare a personalului didactic LaurenŃiu łepeluş
Comisia pentru
asigurarea şi
evaluarea calităŃii

38
D. Managementul calităŃii

Domeniu Activitatea Obiective Resurse Termene ResponsabilităŃi Indicatori de


funcŃional performanŃă
Dezvoltarea 1. Alegerea sau reconfirmarea 1.1.; 1.2.; 1.3.; Consiliul profesoral Septembrie Director Ionel Banu Proces verbal
organizaŃională membrilor Comisiei pentru asigurarea şi 2010 Director adjunct
evaluarea calităŃii LaurenŃiu łepeluş
Consiliul profesoral
2. Elaborarea Strategiei de evaluare 1.1.; 1.2.; 1.3.; Consiliul de Octombrie, Director Banu Ionel Strategia de evaluare
internă a calităŃii 1.8. ; administraŃie 2010 Director adjunct internă a calităŃii
PDI-ul LaurenŃiu łepeluş
Consiliul de
administraŃie
3. Planul de activitate a comisiei în 1.1.; 1.2.; 1.3.; Octombrie Director adjunct Planul de activitate a
conformitate cu respectarea strictă a 2010 LaurenŃiu łepeluş comisiei pentru asigurarea
prevederilor legale Preşedintele şi evaluarea calităŃii
CEACBPH, Anca
Florea
4. Reconfrmarea Echipei de evaluatori 1.1.; 1.2.; 1.3.; Profesorii metodişti, Octombrie Director adjunct Lista evaluatorilor pe
în cadrul Comisiei pentru asigurarea şi inspectorii ISJ, şefii 2010 LaurenŃiu łepeluş discipline
Comisiei pentru
evaluarea calităŃii de catedră
asigurarea şi
evaluarea calităŃii
5. Asigurarea procedurilor de 1.1.; 1.2.; 1.3.; Permanent Comisia pentru Procedurile în cauză
monitorizare a aplicării în activitatea Evaluarea şi
didactică a rezultatelor participării la Asigurarea CalităŃii
programe de formare continuă şi în Colegiul NaŃional
dezvoltare profesională „B.P. Hasdeu”
6. Asigurarea indicatorilor de evaluare a 1.1.; 1.2.; 1.3.; Fişa postului Permanent Comisia pentru Fişa postului
relaŃiei şcoală - părinŃi Evaluarea şi
Asigurarea CalităŃii
în Colegiul NaŃional
„B.P. Hasdeu”
7. Asigurarea unei strategii de motivare 1.1.; 1.2.; 1.3.; LegislaŃia în vigoare Permanent Comisia pentru Plan de acŃiune
a personalului fundamentată pe valorile, Evaluarea şi
scopurile şi Ńintele strategice din Asigurarea CalităŃii

39
documentele programatice în Colegiul NaŃional
„B.P. Hasdeu”
Dezvoltare 1. Elaborarea raportului de activitate pe 1.1.; 1.2.; 1.3.; CEACBPH Anual Director adjunct Raport anual de evaluare
curriculară anul şcolar precedent Echipa de evaluatori LaurenŃiu łepeluş internă privind calitatea
din cadrul Preşedinte educaŃiei
CAECBPH CEACBPH, Anca
Florea
2. Asigurarea transparenŃei şi a fluxului 1.1.; 1.2.; 1.3.; Permanent LaurenŃiu łepeluş – Plan de acŃiune al
informaŃional între comisie şi toate director adjunct comisiei
structurile din colegiu Comisia pentru
Evaluarea şi
Asigurarea CalităŃii
în Colegiul NaŃional
„B.P. Hasdeu”
3. Optimizarea accesului la resurse 1.1.; 1.2.; 1.3.; Analiză de nevoi Permanent LaurenŃiu łepeluş – Plan de acŃiune al
educaŃionale pe baza nevoilor actuale şi dir. adj. comisiei
de perspectivă, deopotrivă ale Comisia pentru
beneficiarilor şi ale furnizorului de Evaluarea şi
educaŃie Asigurarea CalităŃii
în Colegiul NaŃional
„B.P. Hasdeu”
4. Monitorizarea respectării standardelor 1.1.; 1.2.; 1.3.; Standardele de Permanent LaurenŃiu łepeluş – Raport anual de evaluare
de calitate corespunzător legislaŃiei în calitate dir. adj. internă privind calitatea
Comisia pentru educaŃiei Documente
vigoare
Evaluarea şi conŃinând proceduri şi
Asigurarea CalităŃii activităŃi de asigurare şi
în Colegiul NaŃional evaluare a calităŃii
„B.P. Hasdeu”
Dezvoltarea 1. Formarea membrilor Comisiei pentru 1.1.; 1.2.; 1.3.; Programe ARACIP În funcŃie de Ionel Banu - director, Planificarea activităŃilor
resurselor Evaluarea şi Asigurarea CalităŃii prin necesităŃi LaurenŃiu łepeluş - de formare
umane participare la cursuri sau stagii specifice director adjunct Procedurile de formare
organizate la nivel judeŃean sau naŃional.
2. Comisia pentru Evaluarea şi 1.1.; 1.2.; 1.3.; Teste Septembrie – Director adjunct Raport asupra activităŃii
Asigurarea CalităŃii din cadrul decembrie, LaurenŃiu łepeluş consiliului reprezentativ
Colegiului NaŃional „B.P. Hasdeu” va 2010 al părinŃilor
aplica teste pentru a evalua şi apoi
eficientiza activitatea cu părinŃii.

40
3. Comisia pentru Evaluarea şi 1.1.; 1.2.; 1.3.; Permanent Director adjunct Rapoarte asupra
Asigurarea CalităŃii va urmări LaurenŃiu łepeluş ritmicităŃii şi structurii
respectarea standardelor de notare. Preşedintele notării
CEACBPH, Anca
Florea
4. Formarea iniŃială a echipei de 1.1.; 1.2.; 1.3.; Curs de formare Octombrie Director adjunct Planificarea activităŃilor
evaluatori a relaŃiei şcoală - părinŃi Proceduri 2010 LaurenŃiu łepeluş de formare
Preşedintele Procedurile de formare
CEACBPH, Anca
Florea
Dezvoltarea 1. Definitivarea Manualului calităŃii 1.1.; 1.2.; 1.3.; decembrie, Director adjunct Manualul calităŃii
resurselor educaŃiei în Colegiul NaŃional „B.P. 2010 LaurenŃiu łepeluş
materiale şi Hasdeu” cu proceduri privind activitatea Şefii de catedră
fizice tuturor serviciilor din şcoală
2. Identificarea sistemului nevoilor 1.1.; 1.2.; 1.3.; Permanent Comisia pentru Bugetul comisiei
materiale şi a posibilităŃilor financiare de Evaluarea şi
satisfacere a lor. Asigurarea CalităŃii
în Colegiul NaŃional
„B.P. Hasdeu”

Director,
Prof. Ionel Banu

41

S-ar putea să vă placă și