Sunteți pe pagina 1din 9

Ministerul Educației și Cercetării al RM

Instituția Publică Liceul Teoretic „Petru Zadnipru ”


APROBAT COORDONAT
Directorul instituției__________ Responsabil la disciplină ________
Daniela Barnaciuc Svetlana Nicoglu

PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ


ARIA CURRICULARĂ: Consiliere și Dezvolare Personală
DISCIPLINA : Dezvoltare Personală
ANUL ŞCOLAR 2022-2023
PROFESOR LA CLASĂ: ___________________________
Clasa a ________

Discutat şi propus pentru aprobare la şedinţa


Comisiei Metodice Consiliere și Dezvoltare Personală
proces-verbal nr. 2 din________________

Şeful Comisiei Metodice Pavlenco Ludmila _____


COMPETENȚE SPECIFICE

•Exprimarea identităţii personale în relaţionarea constructivă cu familia şi ceilalţi, prin explorarea sinelui şi resurselor sociale;
•Demonstrarea autonomiei personale în realizarea unui comportament orientat spre valorificarea optimă a resurselor personale şi a mediului de
viaţă;
•Manifestarea comportamentului centrat pe modul de viaţă sănătos, prin implicare activă în menţinerea sănătăţii proprii;
•Proiectarea carierei, prin determinarea traseului şcolar şi/sau profesional, din perspectiva valorificării potenţialului personal şi oportunităţilor
pieţei muncii;
•Adoptarea comportamentului activ, centrat pe responsabilitate, privind securitatea personală, starea de bine a sa şi a celor din jur.

Nr. d/r Unități de învățare Numărul


de ore
1 Arta cunoașterii de sine și a celuilalt /Identitatea personală și relaționarea 7
armonioasă
2. Asigurarea calității vieții 7
3. Modul sănătos de viață 7
4. Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial 6
5 Securitatea personală 7
Total 34
Clasa a V - a
Nr. TOTAL DIN ELE
MODUL DE ÎNVĂŢARE ORE REALIZAREA PREZENTAREA
SARCINILOR PRODUSULUI
(35)
(30) (5)
1.
Arta cunoașterii de sine și a celuilalt.
7 6 1
Identitatea personală și relaţionarea
armonioasă .
2.
Asigurarea calităţii vieţii . 7 6 1

3.
Modul sănătos de viaţă. 7 6 1

4.
Proiectarea carierei profesionale și 7 6 1

dezvoltarea spiritului antreprenorial.


5.
Securitatea personală. 6 5 1

Unitatea de învățare Dimensiunea 1. Artacunoașterii de 7

sine și a celuilalt.
Identitatea personală și
relaţionarea armonioasă .
Competenţa specifică: Exprimarea identităţii personale în relaţionarea constructivă cu familia și ceilalţi, prin explorarea sinelui și resurselor
sociale;.
5.1.Recunoaşterea 1. Evaluare inițială 1 - Exerciţii de stimulare a exprimării orale a
propriilor nevoi, gândurilor şi emoţiilor legate de schimbări.
calități, atitudini 2 . Elevul.din perspectiva
pentru fortifica-rea 1 - Exersarea capacităţii de analiză a calităţilor
trecutului, prezentului și
încrederii în sine. personale dezvoltate în diferite contexte.
viitorului. Realizări, suc-cese,
5.2. Utilizarea diverse-lor
modalităţi adec-vate de puncte tari, puncte slabe;
exprimare a opiniilor și - Exerciţii de identificare a emoţiilor utilizând
emoți-ilor în contextual 3.Nevoile, dorinţele personale şi suporturi diverse: imagini, fotografii, poveşti, piese
școlii.. ale celuilalt. Încrederea în sine și de teatru, secvenţe de film.
1
5.3..Aprecierea schim- în ceilalți.
bărilor specific treptei - Exersarea abilităţii de ascultare active, exprimării
de gimnaziu pentru 4. Comunicarea. Ascultarea trăirilor affective, abilităţii de exprimare clară a
evoluţia propriei opiniilor şi formulare de argumente pentru
activă, exprimarea şi
persoane. susţinerea acestora.
argumenttarea opiniei. 1
- Joc de rol – perceperea libertăţii şi flexibilităţii în
exprimarea emoţiilor şi a opiniilor.
5. Cercul relational al elevului.
Principii ale relaționării
Exemple de produse
positive cu semenii, colegii de
clasă, familia. 1 Proect individual: „Povestea familie mele”.
identificarea rolului şi locului fiecăruia în familie,
pentru cunoaşterea istoricului familiei.
6. Relaţii de cooperare la şcoală şi
în familie. Necesitatea cooperării,
posibilităţi, depăşirea dificultăţilor 1

7.Evaluare sumativă / produs.


1
-

Unitatea de învățare Dimensiunea 2 . Asigurarea 7

calităţii vieţii .
Competenţă specifică : Demonstrarea autonomiei personale în realizarea unui comportament orientat spre valorificarea optimă a resurselor
personale și a mediului de viaţă;
2.1 Relatarea despre Elaborarea unor fişe personale cu acțiuni care să
normele etice şi 1. Respectul. Manifestări în diverse 1 includă activități de menținere a ordinii și curățeniei
comportamentul situații. Respect versus servilism. în clasă și în școală;
respectuos care asigură
o atmosfere de 2. Reguli de comportament etic în Exerciţii de identificare a comportamen-telor
colegialitate, confort clasă şi şcoală. Corectitudinea 1 respectuoase demonstrate de către colegii din clasă,
emoţional şi fizic; relaţiilor dintre colegi., școală, persoanelor din comunitate.
2.2Demonstrarea atitu-dinii Comportament la lecţii şi în afara
grijulii față de animale, lor Jocuri de rol/ scenete cu personaje aflate în situaţii ce
păsări, natură.
diverse:
prestabilite;
3. Ordinea şi curăţenia în clasă şi 1 „Cum mă comport în cadrul unei lecţii,
2.3 Aprecierea unui
în şcoa-lă.Menţinerea,în ordine a „Știu să mă comport la şcoală, acasă, în localitate”;
comportament correct
rechizitelor școlare.
şi respect-tuos faţă de
munca celor din jur. 4. Importanţa menţinerii ordinii și 1
Mesaje de recunoştinţă aprofesorilor, părinților,
curățeniei pentru sănătatea și
membrilor comunității pentru munca realizată.
confortul personal și a celor din
jur. .
Jurnalul dezvoltării personale prin imagini sau
5. Respectul pentru muncă. 1 cuvinte;
Respect pentru munca adulţilor,
părinţilor, profesorilor,
persoanelor care asigură
Intervievarea membrilor familiei despre importanţa
condiţiile de viaţă şi studii
respectului faţă de muncă;
Prezentarea prin desen/fotografie a unei flori, arbust,
copac, pasăre , animal preferat.
Exemple de produse
6. Prietenul meu care nu cuvântă. 1
Atitudinea grijulie faţă de animale, Codul unui comportament respectuos și etic:
păsări, natură. 1 activitate în grup.
7. Evaluare sumativă/produs.

Unitatea de învățare Dimensiunea 3. Modul sănătos de 6

viaţă.

Competenţă specifică: Manifestarea comportamentului centrat pe modul de viaţă sănătos, prin implicare activă în menţinerea sănătăţii
proprii;
3.1.Descrierea regi-mului 1. Sănătatea. Importanţa sănătăţii 1 Elaborarea unui regim al elevului pentru o zi obişnuită
personal de activitate, pentru viaţă. Importanța regimul de şi una de odihnă.
odihnă și alimen-tație activitate şi odihnă pentru sănătate.
centrat pe acțiuni Joc didactic: Norul cuvintelor.(pe tablă/ flipchart se
specifice de 2. Igiena şi anotimpurile. Modalităţi 1 scriu amestecat 10 beneficii ale modului sănătos de
menținerea sănătății.. de pre-venire a bolilor prin viaţă şi 10 riscuri. Copiii desenează un soare în dreptul
3.2. Compararea stării respectarea regulilor de igienă beneficiului şi un nor în dreptul riscurilor.)
fiziologice și personală.
emoționale în perioada
Comunicare: Sportul contribuie la dezvoltarea mea.
puber-tâții cu perioada 3. Organismul elevului şi
anterioară în baza  Prezentarea şi analiza piramidei alimentare
pubertatea. Procese fiziologice, 1
informației relevante.
stări emoţionale.
3.3. Proectarea acțiu-nilor Discuţie: Cum poţi fi sigur că te alimentezi sănătos?
de menținere a stării 1
4. Sportul. Rolul exerciţiilor fizice
de sănătate prin Studiu de caz: Respect regulile de igienă – protejez
asupra dezvoltării fizice a corpului
respectarea regulilor sănătatea.
copilului.
de igienă în condiții Elaborarea unoi program de reguli privind igienă
casnice, școlare și în
5. Regimul alimentar acasă, la personală.
spații publice.
şcoală. Acţiuni în caz de 1 Alcătuirea unui poster cu fotografii personale de la cea
intoxicaţie alimentară. mai mica vârstă până în present.

Exemple de produse
6. Evaluare sumativă/produs. 1
Realizarea unui filmuleţ ”Știu să mă alimentez
corect”
Concurs: Cel mai bun eseu ” Știu să respect igiena
personală în diferite anotimpuri”

Unitatea de învățare Dimensiunea 4. Proiectarea 7

carierei profesionale și
dezvoltarea spiritului
antreprenorial.
Competenţă specifică: Proiectarea carierei, prin determinarea traseului școlar și/sau profesional, din perspectiva valorificării potenţialului
personal și oportunităţilor pieţei muncii;
4.1. Identificarea 1. Profesia preferată. Factori de 1 Crearea bazelor de date cu exemple de oameni,
informaţiilor despre influenţă, înțelegerea profesiei. pentru care muncă este o plăcere.
muncă, meserii şi Utilitatea și importanța unor
profesionişti din profesiei.
Elaborarea Posterelor la diferite teme (individual sau
diferite domenii, împreună cu colegii, prietenii). De exemplu:„Munca
pentru înţelegere 2. Munca şi vocaţia. Noţiunea de 1
muncă. Profesiile îndeletnicirile din vocaţie – plăcere şi creaţie”
diversității profesiilor
4.2. Valorificarea părinţilor, munca de vocaţie.
oportunităţilor oferite Prezentări ale profesiilor prin diverse modalităţi:
de comunitatea şcolară 3. Prima impresie contează. arborele profesiei, text coerent, versuri, colaj etc.
pentru lansarea Comporta-mente care influenţează
iniţiativelor şi stabilirea unor relaţii eficiente cu Realizarea interviurilor cu buneii, părinţii, prietenii,
1 alte persoane apropiate, consăteni etc. privind decizia
dezvoltarea calităților persoanele la prima prezentare.
de lider. lor de a alege o anumită profesie, specificul acestei
4.3. Aprecierea 4. Cartea de vizită. Importanţa profesii şi dezvoltarea carierei lor în domeniu.
producerii unei bune impresii la 1
beneficiilor proiectării
carierei în baza unor prima prezentare. Identificarea calităţilor unui lider în baza poveştilor
decizii informate 5. Calităţi specifice unui lider şi şi/sau istoriilor reale din comunitate.
pentru dezvoltarea unui membru de echipă.
1 Elaborarea Cărţilor de vizită pe o foi A4.
personal. Calităţile unui lider. Distribuirea
rolurilor în echipă. Lansarea
inițiativelor. Descrierea viitorului profesional în baza unui
6. Decizia în proiectarea carierii. algoritm dat.
Noţi-unile de decizie. Factori care 1
influenţează decizia. Proiectarea Exemple de produse
carierei. Proiectul de carieră. În proiect se va indica profesia
1 preferate şi cel puţin o acţiune pe care o pot întreprinde
7. Evaluare sumativă/produs. pentru a face visul professional realitate.
Unități de învățare Nr. Data Strategii de predare/învățare
Conținuturi de
ore
Unitatea de învățare Dimensiunea 5. Securitatea 7

personală
Competenţa specifică: Adoptarea comportamentului activ, centrat pe responsabilitate privind securitatea personală, starea de bine a sa și a
celor din jur.

1. 1.Identificarea situațiilor 1. Securitatea individual și 1 Fișă de lucru


și acțiunilor din spațiul colectivă în spaţiul şcolar şi Discuţii dirijate despre importanţa securităţii vieţii
școlar și casnic, care pot casnic. Obiecte și acțiuni personale în spaţiu şcolar şi casnic; Jocul cu spry-urile
provoca risc pentru periculoase cu gaz lacrimo-gen în interiorul clădirilor
securitatea personală și a
celor din jur. 2. Spaţii și traseele periculoase. Exerciţii de analiză a situaţiilor de risc la drum şi
1.2. Analiza modalităților Locuri și trasee periculoase în în 1 spaţii periculoase în comunitate;
de prevenire și depășire comunitate
a situațiilor de risc, Simularea acțiunii în caz de incendiu acsă și la
inclusiv prin 3. Acţiuni în caz de incendiu casnic. 1 școală.
contactarea instituțiilor Planul de evacuare acasă și la
publice care asigură școală.
protecția copilului. Activităţi practice: Traficul rutier în preajma şcolii,
1.3. Proiectarea unui traseu 4. Traseul zilnic al elevului şi Semnalele agentului de circulaţie;
sigur spre școală în intersecţiile. Disciplina pe drum, 1
baza recomandărilor selectarea corectă a drumului spre Vizite în instituţiile publice care asigură securitatea
propuse. şcoală, casă, bibliotecă, magazin în comunitate. protecţia civilă ; dialog cu
etc. reprezentanţii instituţiilor respective (pompieri,
5. Instituţiile publice ce asigură polițiști);
1
protecţia copilului. Descrierea
activității. Modalități de Elaborarea traseului sigur spre casă.
contactare.. Produse :Reprezentare grafică (tabel, schemă) a
6. Securitatea vieții în vacanța de propriilor achiziţii la una dintre teme:
vară. Securitatea mea în şcoală şi acasă/ Acţiuni în caz de
7. Evaluare sumativă/produs incendiu./ Instituţiile publice care ne protejează./
Regulile de circulaţie etc.

S-ar putea să vă placă și