Sunteți pe pagina 1din 2

ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE

136 A COMUNICĂRII UNITATEA 4

Apoziția. Norme de punctuație


DESCOPERĂ!

Citește cu atenție următorul text, pentru a răspunde la cerințele de


mai jos:
Legendele regelui Arthur, celebrul conducător britanic, datează încă de la
sfârșitul secolului al V-lea și începutul secolului al VI-lea, întruchipând epoca
spiritului cavaleresc, atât în război, cât și pe timp de pace. Existența sa istori-
că este dezbătută și contestată de istoricii moderni, adepții dovezilor incon-
testabile. Folclorul și invenția literară îi completează figura legendară, adică
imaginea cavalerului ideal. Sabia sa magică, Excalibur, ordinul Cavalerilor
Mesei Rotunde, vrăjitorul Merlin, apărarea Britaniei de invadatorii saxoni,
aventurile magice la care iau parte anumiți cavaleri: Kay, Gawain, Lancelot,
Percival și Galahad, căutarea Sfântului Graal sunt teme centrale ale poveștilor
Evrard d’Espinques, Cavalerii Mesei Rotunde regelui Arthur.
(pictură de manuscris medieval, cca 1475)
1. Identifică, pentru fiecare cuvânt sau grup de cuvinte evidențiate în
textul de mai sus, termenul față de care se află într-o relație de echivalență.
Model: celebru conducător britanic — regele Arthur.
2. Ce poziție ocupă aceste structuri față de termenul cu care se află în
relație de echivalență?
Reflectează!
REȚINE!
l  Relația apozitivă (de echivalență) se
deosebește de relația de subordonare ce Două cuvinte sau două grupuri de cuvinte se pot afla într-o rela-
se stabilește între un atribut și regentul ție de echivalență. Apoziția este funcția sintactică prin care se exprimă
său; așadar, apoziția este o funcție sintac- relația de echivalență între doi termeni.
tică de sine stătătoare, nu alt tip de atribut. Structurile regele Arthur (baza) și celebrul conducător britanic (apo-
l  Fiind o structură detașată, are un ca- ziția) se referă la aceeași persoană, cu scopul de a explica mai clar des-
racter facultativ, deci se poate elimina din pre cine este vorba. Apoziția stă întotdeauna după bază: istoricii mo-
enunț, fără a-i schimba structura sintac-
derni (baza) + adepții dovezilor incontestabile (apoziția). Schimbarea
tică, deși înțelesul poate fi afectat.
ordinii cuvintelor determină schimbarea rolurilor sintactice.
Cum recunoaștem apoziția? Apoziția se recunoaște ușor, deoarece
este întotdeauna izolată grafic prin virgule, două puncte, linie de pau-
ză. Uneori este însoțită de adverbe explicative, numite mărci apozitive
(adică, și anume, mai exact, respectiv).

APLICĂ!

1. Transcrie, în caiet, apozițiile din următoarele enunțuri.


a) „… vine iar părintele la școală cu moș Fotea, cojocarul satului…”
(Ion Creangă, Amintiri din copilărie)
JOC b) „Ar putea măcar să guste / Dânsul, gingașul, lăcuste?”
(Tudor Arghezi, Doi frumoși)
Org aniz ați-vă în echipe de câte c) „Nănașul nostru și prietenul dumitale, cumătrul lup, se și arată în
patru membri. Creați enunțuri în care să
prag!” (Ion Creangă, Capra cu trei iezi)
existe apoziții pentru următoarele baze:
Mircea cel Bătrân, Roland, Vlad, mama, pri-
d) „Un biet poet latin, Ioan Salius, […] începuse a pune pe versuri
etenul meu. laudele sale …” (Alexandru Odobescu, Mihnea-Vodă cel Rău)
2. Precizează, pentru fiecare apoziție de la exercițiul 1, baza.
Câștigă echipa care, în trei minute, al-
cătuiește cele mai multe enunțuri corecte. 3. Explică punctuația apozițiilor de la exercițiul 1.
ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE
UNITATEA 4 A COMUNICĂRII 137

DESCOPERĂ!
Observă!
1. Citește fragmentele pentru a răspunde la cerințele de mai jos:
l „El, Sobieski, […] să fie nevoit pentru a doua oară să dea pas turcilor...” Substantivul, pronumele sau numera-
(Costache Negruzzi, Sobieski și românii) lul cu rol de apoziție pot fi în cazul nomi-
nativ, indiferent de cazul bazei „împreună
l „Au ăștia, bogătanii, pământ.” (Zaharia Stancu, Desculț)
cu bădița Vasile, dascălul bisericii”, sau pot
l „Dar ea striga pe celălalt, pe mort.” (Mihail Sadoveanu, Baltagul) relua cazul și prepoziția bazei: „pe celălalt,
l „… umbla prin sat din casă în casă, împreună cu bădița Vasile, das- pe mort”.
călul bisericii, un holtei zdravăn, frumos și voinic.”
(Ion Creangă, Amintiri din copilărie)
a) Completează, în caiet, următorul tabel cu informațiile potrivite:

Baza apoziției Ce parte de vorbire este; cazul Apoziția

b) În ce caz sunt apozițiile identificate la punctul a)?


2. Prin ce se realizează apozițiile evidențiate?
a) Prietena mea, Andreea, este pasionată de pictură.
b) Copiii calificați, adică ei, vor fi trecuți pe listă.
c) Elevii întârziați, al patrulea și al cincilea, nu mai au loc în sală.
d) D-l. Goe este un copil răsfățat, adică obraznic.
e) A venit la noi alergând, adică grăbindu-se.
f) Au ales calea cea mai ușoară: să meargă împreună la gară.
g) Fetița a primit o păpușă, adică ce iubește cel mai mult.

REȚINE!

Apoziția se poate realiza prin:


„Au ăștia, bogătanii, pământ.” (Zaharia Stancu, Desculț)
substantiv comun sau propriu „El, Sobieski, […] să fie nevoit pentru a doua oară să dea pas turcilor...”
(Costache Negruzzi, Sobieski și românii)
pronume Copiii calificați, adică ei, vor fi trecuți pe listă.
numeral cu valoare pronominală Elevii întârziați, al patrulea și al cincilea, nu mai au loc în sală.
adjectiv D-l. Goe este un copil răsfățat, adică obraznic.
formă verbală nepersonală – gerunziu A venit la noi alergând, adică grăbindu-se.
Au ales calea cea mai ușoară: să meargă împreună la gară.
propoziție
Fetița a primit în dar o păpușă, adică ce iubește cel mai mult.
Apoziția poate fi simplă, când se realizează printr-un singur cuvânt („ăștia, bogătanii,”) sau dezvoltată,
când se realizează printr-un substantiv însoțit de termeni subordonați („dascălul bisericii, un holtei zdra-
văn, frumos și voinic”). În interiorul structurii, adjectivele zdravăn, frumos și voinic au funcția de atribut și se
acordă în gen, număr și caz cu substantivul regent (un holtei).
Apoziția poate relua baza, descompunând-o în elementele componente (Elevii întârziați, al patrulea și al
cincilea…) sau o poate rezuma (A încercat ceaiuri, pastile, sirop de tuse, adică tot.).

EXERSEAZĂ!

1. Identifică apozițiile în fragmentele următoare, c) „... venim să ne închinăm noului Domn ales de
transcriindu-le în caiet. obşte, lui Mihnea-Vodă”.
a) „Intră în codru, în patria verde.” (Alexandru Odobescu, Mihnea-Vodă cel Rău)
(Lucian Blaga, Haiducul) 2. Analizează morfologic fiecare apoziție descope-
b) „... tatăl său, Cosma Florii Căzacului, seamănă cu rită la exercițiul 1.
dânsul.” (Ioan Slavici, Gura satului)

S-ar putea să vă placă și