Sunteți pe pagina 1din 2

În adresa: Redacției Ziarul de Gardă

În privința întrebărilor formulate la 05.05.2023, Administratorul Autorizat Crețu


Adriana, Vă comunică următoarele:
Administratorul Autorizat Crețu Adriana a fost desemnată în calitate de locțiitor al
administratorului insolvabilității ÎS „SDE Chetrosu” prin Încheierea Judecătoriei Anenii Noi
din 06.04.2020.
Conform art.66 alin.1 lit. Administratorul insolvabilității are ca atribuție conducerea
şi/sau supravegherea debitorului, administrarea masei debitoare.
Vă informăm că ÎS „SDE Chetrosu” se află în procedura planului de restructurare care
a fost aprobat prin Hotărârea Adunării creditorilor din data de 11.05.2017 și confirmat prin
Hotărârea Curții de Apel Chișinău nr. 2i-354/16 din 29.05.2017.
Potrivit art. 201 alin. 1 al Legii insolvabilității ,,După ce hotărîrea de confirmare a
planului procedurii de restructurare devine definitivă şi irevocabilă, debitorul reintră în
dreptul de administrare a masei debitoare în conformitate cu planul confirmat, sub
supravegherea sau sub conducerea administratorului insolvabilităţii”.
Conform Planului procedurii de restructurare al ÎS „SDE Chetrosu”, competențele
administratorului insolvabilității se rezumă la supravegherea debitorului pe perioada
executării planului de restructurare.
Acțiunile administratorului insolvabilității sunt orientate inter alia spre asigurarea
conservării masei debitoare, supravegherea activității funcționale a directorului executiv sub
conducerea căruia se află întreprinderea insolvabilă, asigurarea stingerii datoriilor curente ale
întreprinderăă; satisfacerea creanțelor validate ale creditorilor și reinserția întreprinderii în
drepturile de administrare cu încetarea procedurii de insolvabilitate.
Totodată, conform art.4 alin.1 al Legii insolvabilității, Participanţi la procesul de
insolvabilitate sînt: administratorul provizoriu, administratorul insolvabilităţii, lichidatorul,
creditorii, adunarea creditorilor, comitetul creditorilor, debitorul sau, după caz, reprezentantul
debitorului, alte organe şi persoane stabilite în prezenta lege.
În sensul dat, vă informăm că toate deciziile de gestiune economică a
întreprinderii sunt luate doar cu aprobarea prealabilă a Comitetului creditorilor
și Adunării creditorilor după caz, conform competențelor legale ale acestor
organe prin prisma art.54 alin.1 și art.61 alin.4 ale Legii insolvabilității.
Toate procesele-verbale ale Comitetului creditorilor și Adunării creditorilor sunt
prezentate instanței de insolvabilitate în modul și termenul prevăzut de legea insolvabilității,
fapt care asigură posibilitatea oricărui participant de a face cunoștință cu acestea și ași exercita
după caz opțiunea de a le contesta.
În măsura în care toate deciziile adoptate de subsemnată și Adunarea
creditorilor/comitetul creditorilor sunt legale și urmăresc scopul procedurii de insolvabilitate
enunțat de legiuitor în art.1 alin.1 al Legii insolvabilității, nicio măsură întreprinsă de mine,
precum și nici un proces-verbal al Adunării/Comitetului creditorilor nu a fost contestat.
Complementar, conform art.67 alin.1 al Legii insolvabilității,
Administratorul/lichidatorul îşi exercită atribuţiile sub supravegherea instanţei de
insolvabilitate care examinează cauza de insolvabilitate.
În legătură cu acest fapt, vă informăm că în exercitarea activității de administrator
autorizat toate măsurile care sunt întrepinse au fost comunicate instanței de insolvabilitate
fără a fi formulate careva obiecții ori rezerve de legalitate sau oportunitate.
În privința modului de administrare a 3 întreprinderi de stat, vă informăm că potrivit
art.63 alin.8 al Legii insolvabilității, Una și aceeași persoană poate fi desemnată nelimitat în
funcția de administrator provizoriu, administrator al insolvabilității sau lichidator.
Prin urmare, considerăm că unde legea nu distinge și în special nu interzice nu pot fi
invocate obiecții fără vreun substrat factologic sau legal, cu atât mai mult cu cât nu au existat
și nu există pretenții legate de modul de desfășurare a activității.
În special vă atragem atenția în privința informațiilor eronate de care dispuneți prin
invocarea administrării a 3 întreprinderi de stat. În acest sens, vă informăm că prin diligența
administratorului autorizat s-a reușit achitarea integrală a datoriilor de către Întreprinderea de
Stat „Stațiunea Tehnologico-Experimentală Maximovca” și încetarea procesului de
insolvabilitate încă la 24.12.2021.
Astfel, prin hotărârea Judecătoriei Anenii Noi, sediul Central din 24.12.2021 s-a aprobat
Raportul final înaintat de locțiitorul administratorului insolvabilității Î.S. „Stațiunea
Tehnologico-Experimentală Maximovca” Crețu Adriana. S-a încetat supravegherea planului
procedurii de restructurare a Î.S. „Stațiunea Tehnologico-Experimentală Maximovca”. S-a
încetat procesul de insolvabilitate față de Î.S. „Stațiunea Tehnologico-Experimentală
Maximovca”. S-a reluat activitatea organelor de conducere ale Î.S. „Stațiunea
TehnologicoExperimentală Maximovca” în drepturile depline de administrare.
În același mod, vă informăm că grație efortului conjugat al administratorului
insolvabilității și organelor statutare ale ÎS „STE Pașcani” au fost stinse practic creanțele față
de creditorii validați; întreprinderea nu înregistrează datorii la salarii și nici față de bugetul de
stat; sunt prelucrate la nivel înalt toate terenurile aflate în gestiunea întreprinderii, fiind
preconizată aprobarea de către instanța de insolvabilitate aprobarea în viitorul apropiat a
distribuției fiale a mijloacelor financiare față de creditorii validați; aprobarea Raportului final
al administratorului insolvabilității și încetarea procedurii de insolvabilitate cu reinserția
debitorului în activitatea statutară.

Digitally signed by Creţu Adriana


Date: 2023.05.11 16:22:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Administrator Autorizat Location: Moldova Adriana Crețu

S-ar putea să vă placă și