Sunteți pe pagina 1din 6

CURS Profilul psihosocial al grupului

Numeroase situa ii din via a social necesit n mod imperios aplicarea metodelor de cunoa tere a grupurilor, cu scopul culegerii de informa ii despre caracteristicile, func ionalitatea i dinamica lor n condi iile n care: a) rela iile dintre oameni cap t n prezent o semnifica ie f r precedent; b) stilul de via i de conducere al grupurilor se schimb permanent; c) activitatea i decizia n grup cap t tot mai mult un caracter colegial; d) oamenii resimt din ce n ce mai acut nevoia de n elegere, acceptare, prietenie i dragoste din partea altora, toate aceste nevoi neputnd fi satisf cute n mod optim dect n cadrul grupului. Atunci cnd i ncepe activitatea cu o clas de elevi, profesorul simte nevoia de a ti cte ceva despre cei cu care lucreaz (performan e, tr s turi de personalitate, etc), iar aceste informa ii sunt ob inute de la elevi i contribuie la formarea unei imagini de ansamblu. Dezavantajul l reprezint faptul c informa iile solicitate pun n eviden caracteristicile psihoindividuale ale fiec ruia din membrii, care pot fi bune, pozitive, interesante, dar pe care grupul le-ar putea contracara sau chiar inhiba (grupurile i climatele existente n cadrul lor pot pune n valoare competen a profesional a oric rui membru, dar la fel de bine o pot i inhiba). Din acest motiv, profesorul trebuie s cunoasc informa ii despre grupul luat ca entitate de-sine-st t toare. Numai cunoscnd particularit ile grupului, profilul psihosocial al acestuia, cei care lucreaz cu grupurile sociale i-ar organiza mai bine propria activitate, ar putea asigura condi iile optime n care aceasta se desf oar , astfel nct ea s de in ct mai multe influen e educative. Profilul psihosocial este o metod de reprezentare grafic a rezultatelor unor m sur tori f cute prin utilizarea unei probe asupra membrilor unui grup. Informa iile ob inute, convertite ntr-o unitate de m sur , sunt dispuse vertical i apoi reunite printr-o linie. Profilul psihosocial vizualizeaz rezultatele ob inute de membrii unui grup n cadrul unei probe (un chestionar cu ntreb ri ce vizeaz anumite propriet i ale grupului), putnd fi astfel detectate acele propriet i deficitare ale grupului, care necesit interven ii, ct i particularit ile forte ale acestuia, ce reprezint adev rate elemente de sprijin n organizarea i func ionalitatea optim a acestuia. Astfel, profilul psihosocial al grupului prezint avantajul de a oferi o imagine de ansamblu, clar i foarte precis asupra nivelului de dezvoltare a diferitelor propriet i ale grupului. Pentru realizarea acestui instrument, care s redea grafic tr s turile psihosociale ale unui grup, sunt necesare (Zlate, M., Zlate, C., 1982, pp.73-77): A. Stabilirea acelor propriet i ale grupului care urmeaz a fi m surate i apoi vizualizate sub forma unui profil. n acest sens au fost folosite 12 propriet i considerate a fi esen iale pentru grupurile mici, dintre care vom aminti: 1. consensul (existen a atitudinilor asem n toare n grup); 2. conformismul (respectarea normelor de grup); 3. coeziunea (unitatea grupului ); 4. eficien a (ndeplinirea obiectivelor); 5. controlul (grupul ca mijloc de control al ac iunilor membrilor s i);

6. stratificare (ierarhizarea statutelor); 7. permeabilitatea (cooptarea altor membrii i acceptarea lor); 8. flexibilitatea (capacitatea de a manifesta comportamente variate, opus rigidit ii i stereotipiei); 9. omogenitatea (similaritatea psihologic i social a membrilor); 10. tonul hedonic (pl cerea apartenen ei la grup); 11. intimitatea (gradul de apropiere psihologic ntre membrii); 12. participarea (ac ionarea pentru grup). B. Transformarea acestor propriet i n ntreb ri ce vor alc tui chestionarul care se va adresa membrilor grupului. n acest sens, se urm re te ca pentru fiecare proprietate, con inutul principal al acesteia s devin ns i con inutul ntreb rii din chestionar. Fiecare ntrebare trebuie s fie clar , strict delimitat , s fie pe n elesul tuturor i s permit elaborarea unor conduite de r spuns adecvate. Astfel, chestionarul de evaluare va con ine urm toarele ntreb ri corespunz toare celor 12 propriet i re inute: 1. n ce m sur exist atitudini i comportamente asem n toare la membrii grupului dumneavoastr ? 2. n ce m sur membrii grupului dumneavoastr manifest conduite de acceptare i traducere n fapt a prescrip iilor normelor de grup? 3. n ce m sur membrii grupului dumneavoastr sunt uni i, ac ioneaz unitar? 4. n ce m sur grupul dumneavoastr i realizeaz scopurile i sarcinile propuse? 5. n ce m sur grupul dumneavoastr controleaz conduita i ac iunile membrilor s i? 6. n ce m sur n grupul dumneavoastr statutele i rolurile membrilor sunt strict delimitate i ierarhizate? 7. n ce m sur admite grupul dumneavoastr cooptarea sau p trunderea n grup a unor noi membri? 8. n ce m sur permite grupul dumneavoastr manifestarea unor idei sau comportamente diferite, variate? 9. n ce m sur se caracterizeaz grupul dumneavoastr prin asem narea caracteristicilor sociale i psihologice a membrilor s i? 10. n ce m sur membrii grupului dumneavoastr se simt bine, satisf cu i n cadrul grupului i simt pl cerea de a fi n grup? 11. n ce m sur membrii grupului dumneavoastr sunt apropia i ntre ei? 12. n ce m sur membrii grupului dumneavoastr ac ioneaz pentru grup? C. Stabilirea unit ii de m sur a propriet ilor grupului, men ionate anterior. n acest scop se va folosi o scar de atitudini de tip Lickert cu cinci intervale valorizante (ntr-o foarte mic m sur , ntr-o mic m sur , ntr-o oarecare m sur , ntr-o mare m sur , ntr-o foarte mare m sur ), care d posibilitatea stabilirii gradului n care fiecare proprietate caracterizeaz grupul respectiv. Etapele necesare realiz rii profilului psihosocial al grupului sunt: 1. preg tirea grupului n vederea aplic rii chestionarului. n cadrul acestei etape se poate face: a) o preg tire de con inut, n care are loc o discu ie cu membrii grupului despre grup n general, despre propriet ile acestuia i despre termenii mai dificili ce vor fi ntlni i n chestionar;

b) o preg tire tehnic , care presupune repartizarea foilor de r spuns fiec rui subiect (cu ntreb rile n stnga i scara de atitudine n dreapta), sau instruirea subiec ilor pentru a da r spunsul la fiecare ntrebare prin notarea n dreptul ntreb rii a num rului de puncte acordat ( ntr-o foarte mic m sur 1p; ntr-o mic m sur 2p; ------- ntr-o foarte mare m sur 5p), n cazul n care cel ce investigheaz grupul nu dispune de foi de r spuns, ntreb rile fiind citite de el. 2. aplicarea chestionarului. 3. construirea profilului psihosocial al grupului. n cadrul acestei etape, pe orizontal sunt notate cele cinci unit i de m sur , iar pe vertical cele 12 propriet i ale grupului, n dreptul fiec reia trecndu-se punctajul (simbolizat printr-un semn), rezultat din media aritmetic a punctelor ob inute de la to i membrii grupului (ntr-un grup de patru persoane, pentru prima proprietate, doi dintre membrii au acordat 3p, unul 1p, iar altul 5p, media fiind (2x3)+(1x1)+(1x5)/4 = 3, ceea ce nseamn c la caracteristica 1 se va trasa un semn n dreptul acestei unit i). n acest fel, unind cele 12 semne, se va ob ine profilul psihosocial al grupului cercetat. Un exemplu de profil psihosocial este redat n tabelul nr.3. Propriet ile grupului 1. consens 2. conformism 3. coeziune 4. eficien 5. control 6. stratificare 7. permeabilitate 8. flexibilitate 9. omogenitate 10. ton hedonic 11. intimitate 12. participare Tabelul nr.3 Profilul psihosocial al grupului (conform cu Zlate, M., Zlate, C., 1982, p.77) Profilul psihosocial joac un rol important n cunoa terea grupurilor, el oferind informa ii pre ioase despre: a) orientarea general (pozitiv sau negativ ) a caracteristicilor grupului (dac propriet ile grupului sunt prezente ntr-o m sur ce tinde c tre partea de sus a sc rii de atitudine nseamn c grupul este bine organizat i func ioneaz optim, iar dac acestea sunt prezente ntro mic sau foarte mic m sur nseamn c grupul este dezorganizat, tensional, neeficient); b) gradul de dezvoltare a fiec rei propriet i n cadrul grupului, ceea ce poate indica att valoarea grupului, ct i necesitatea interven iei n cadrul acestuia (n cazul propriet ilor deficitare se poate interveni n direc ia cre terii lor, dar numai prin mijloace i modalit i adecvate); c) cauzele probabile ale unei situa ii din grup i unele efecte ce s-ar putea ob ine. n foarte n mic mic m sur m sur ntr-o oarecare m sur n mare n foarte m sur mare m sur

Analiza corelat a propriet ilor grupului eviden iaz existen a unor rela ii cauzale ntre acestea. Profilul psihosocial al grupului este un instrument adecvat de cunoa tere a grupului i de anticipare a func ionalit ii lui viitoare.

Bibliografie: 1. Anzieu, D., Martin, J.Y., Le dinamique des groupes restreints, Paris, P.U.F., 1969; 2. Albou, P., Les questionnaires psychologiques, Paris, P.U.F., 1968; 3. Adler, P.A., Adler, P., Observational Tehniques, n Denzin, N.K., Lincoln, Y.S., Handbook of Qualitative Research, London, Sage, 1994; 4. Bogdan, T., Bogdan, A.T., Radu, T., Educa ia colar sociale, vol.6, Bucure ti, Editura Politic , 1968; 5. Bailey, K.D., Methodes of Social Research, Edi ia a II-a, New-York, The Free Press, 1982; 6. Chelcea, S., Experimentul n psihosociologie, Bucure ti, Editura tiin ific 1982; 7.Chelcea, S., M rginean, I., Cauc, I., Cercetarea sociologic . Metode i tehnici, Ia i, Editura Polirom, 1998; 8. Dafinoiu, I., Personalitatea. Metode de abordare clinic . Observa ia i interviu, Ia i, Editura Polirom, 2002; 9. Daval, R. i colab., Traite de psychologie sociale, Paris, P.U.F., 1967; 10. Dic ionar de psihologie social , Bucure ti, Editura tiin ific i Enciclopedic , 1981; 11. Ezechil, L., Ghidul profesorului diriginte, Pite ti, Editura Paralela 45, 1996; 12.Ezechil, L., Comunicarea educa ional n context colar, Bucure ti, E.D.P., 2002; 13. Festinger, L., Katz, D., Les mthodes de recherche dans les sciences sociales, Paris, P.U.F., 1963; 14. Flament, C., Reseaux de comunication et structures de groupe, Paris, Dunod, 1965; 15. Gold, R.A., Roles in sociological field observations, 1958, n Ilu , P., Abordarea calitativ a socioumanului, Ia i, Editura Polirom, 1997; 16. Gould, J., Kolb, W.L.(ed.), A Dictionary of the Social Sciences, 1965, Sociometria. Eseu critic, Bucure ti, Editura Politic , 1967; n Mihu, A., i Enciclopedic , n perspectiva sociologiei i a n tiin ele psihologiei sociale n colec ia Cercetarea sociologic .Teorie i metod

17. Grama, D., Preferin a interpersonal . Elemente de psihosociologie aplicat , Bucure ti, Editura tiin ific , 1974; 18. Golu, P., Psihologie social , Bucure ti, Editura Didactic a metodelor, Bucure ti, Editura Didactic i Pedagogic , 1974; 19. Holban, I., Gugiuman, A., Munteanu, A., Cunoa terea elevului. O sintez i Pedagogic , 1978; 20. Ilu , P., Abordarea calitativ a socioumanului, Ia i, Editura Polirom, 1997; 21. Irimie, I., Modelare i experiment n Teorie i experiment, Bucure ti, Editura Politic , 1971; 22 Kohn, R.C., Negre, P. Les voies de lobservation, 1991, n Chelcea, S., M rginean, I., Cauc, I., Cercetarea sociologic . Metode i tehnici, Ia i, Editura Polirom, 1998; 23. Kluckhohn, F., Die Methode der teilnehmenden Beobachtung in Kleinen Gemeiden, 1956, n Chelcea, S., M rginean, I., Cauc, I., Cercetarea sociologic . Metode i tehnici, Ia i, Editura Polirom, 1998; 24. Miftode, V., Metodologia sociologic . Metode i tehnici de cercetare sociologic , Gala i, Editura Porto-Franco, 1995; 25. Mihu, A., Sociometria. Eseu critic, Bucure ti, Editura Politic , 1967; 26. Moreno, J.L., The Sociometry Reader, 1960 n Mihu, A., Sociometria. Eseu critic, Bucure ti, Editura Politic , 1967; 27. Mucchielli, R., Linterview de groupe, Libraires Techniques et Edition Sociales Franaises, 1968; 28. Nicola, I., Microsociologia colectivului de elevi, Bucure ti, Editura Didactic 1974; 29. Northway, M.L., Initiation la sociomtrie, Paris, Dunod, 1964; 30. Noelle, E., Umfragen in der Massengesellschaft, 1963, n Chelcea, S., M rginean, I., Cauc, I., Cercetarea sociologic . Metode i tehnici, Ia i, Editura Polirom, 1998; 31. Payne, S.L., The Art of Asching Questions, 1951 n Chelcea, S., M rginean, I., Cauc, I., Cercetarea sociologic . Metode i tehnici, Ia i, Editura Polirom, 1998; 32. P un, E., Sociopedagogie colar , Bucuresti, Editura Didactic 33. Rotaru, T., Ilu , P., Ancheta sociologic Polirom, 2001; 34. Simon, J., Basic Research Methods, 1969 n Chelcea, S., M rginean, I., Cauc, I., Cercetarea sociologic . Metode i tehnici, Ia i, Editura Polirom, 1998; i Pedagogic , 1982; i sondajul de opinie. Teorie i practic , Ia i, Editura i Pedagogic ,

35. Singly, F., Blanchet, A., Gotman, A, Kaufman, J.C., Ancheta i metodele ei, Ia i, Editura Polirom, 1998; 36. Sthal, H.H., Teoria i practica investiga iilor sociale. Metode i tehnici, vol.1, Bucure ti, Editura tiin ific , 1974; 37. Szczepanski, J., Probleme ale sociologiei contemporane poloneze, n colec ia Cercetarea sociologic .Teorie i metod n tiin ele sociale, vol.II, Bucure ti, Editura Politic , 1969; 38. Turcu, A., Turcu, F., Fundamente ale psihologiei colare, Bucure ti, Editura All, 1999; 39. Zajonc, R.B., Psychologie sociale experimentale, Paris, Dunod, 1967; 40. Zlate, M., Zlate, C., Cunoa terea i activarea grupurilor sociale, Bucure ti, Editura Politic , 1982; 41. Zlate, M., Psihologia social Pedagogic , 1972. a grupurilor colare, Bucure ti, Editura Didactic i