Sunteți pe pagina 1din 2

CURS 1

Metodologie. Metod . Tehnic . Procedeu.


Pentru a limpezi pu in limbajul folosit n descrierea domeniului metodologic al tiin elor socioumane, este necesar a face distinc ie ntre metode, tehnici, procedee i instrumente de cercetare. Petru Ilu define te metoda ca o modalitate general , strategic (din punct de vedere al mijloacelor de cercetare i nu al teoriei) de abordare a realit ii (Rotaru, T., Ilu , P.,2001, p.45). Astfel, prin metod (gr. methodos = cale, mijloc) se n elege modul de cercetare, sistemul de reguli i principii de cunoa tere i de transformare a realit ii obiective, gndirea metodic asigurnd coeren a logic intern i concordan a imaginilor noastre mentale cu realitatea obiectiv . Jan Szczepanski (1969, p.37) n elege prin metod un mod de cercetare care d o imagine adev rat fragmentului ales al realit ii i explicarea fenomenelor care au loc n cadrul lui. ntruct via a social cuprinde o mare varietate de aspecte, atunci cnd ntreprindem o cercetare tiin ific asupra ei, aceste aspecte se impun mai nti observate, apoi descrise i n sfr it n elese i explicate. Metoda reprezint mersul sistematic al gndirii n opera iunile sale de cunoa tere i n elegere a realit ilor, n scopul dezleg rii unor probleme teoretice i practice (Stahl, H.H.,1974, p.70). Metodele din tiin ele socioumane pot fi clasificate dup mai multe criterii (dup Chelcea, S., M rginean, I., Cauc, I., 1998, p.32): 1) Dup criteriul temporal a. metode transversale, care surprind fenomenele, procesele socioumane la un moment dat (observa ia, ancheta, tehnica sociometric etc); b. metode longitudinale, care studiaz evolu ia fenomenelor n timp (biografia, studiul de caz etc). 2) Dup gradul de interven ie a cercet torului asupra obiectului studiat (reactivitate) a. metode experimentale (experimentul); b. metode cvasiexperimentale (ancheta, sondajul de opinie); c. metode de observa ie (studiul documentelor, observa ia etc). 3) Dup num rul unit ilor sociale luate n studiu a. metode statistice, care studiaz un mare num r de unit i sociale (sondajul de opinie, anchetele socio-demografice); b. metode cazuistice, care studiaz integral numai cteva unit i socioumane (biografia, studiul de caz). 4) Dup locul ocupat n procesul investiga iei: a. metode de culegere a informa iei (studiul de teren, anchet ); b. metode de prelucrare a informa iei (metode cantitative, calitative); c. metode de interpretare a datelor cercet rii (metode comparative etc). Jan Szczepanski afirm c orice metod se compune dintr-o serie de procedee diferen iate care trebuie s fie standardizate, putnd fi aplicate ntotdeauna n mod identic de orice cercet tor. Aceast standardizare const tocmai n stabilirea exact a tehnicilor de cercetare. Tehnicile sunt forme concrete pe care le mbrac metodele, fiind deci posibil ca una i aceea i metod s se realizeze cu ajutorul unor tehnici diferite (Rotaru, T., Ilu , P., 2001, p.45). Exemplu: ancheta pe baz de chestionar, ancheta pe baz de interviu etc.

n tiin ele sociale, termenul de tehnic nu este ntotdeauna clar, nef cndu-se tot timpul distinc iile cuvenite ntre metode i tehnici, fapt pentru care unele lucr ri apar sub titlul de Metode i tehnici, ncercndu-se astfel dep irea dificult ii de identificare a metodelor i a tehnicilor. Multitudinea tehnicilor prin care se aplic o aceea i metod rezult i din diversitatea instrumentelor de cercetare i a modului diferit de folosire a lor, acestea reprezentnd materializarea metodelor i tehnicilor. Exemplu: dac ancheta reprezint o metod , chestionarul apare ca tehnic , modul de aplicare ca procedeu, iar lista propriu-zis de ntreb ri (chestionarul tip rit) ca instrument. Astfel, instrumentul poate fi definit ca un mijloc ce poate mbr ca o form mai mult sau mai pu in material , cu ajutorul c ruia se realizeaz captarea informa iei tiin ifice, el fiind cel care se interpune ntre cercet tor i realitatea studiat (Rotaru, T., Ilu , P., 2001, p.45). Procedeul reprezint maniera de ac iune, de investigare, de utilizare a instrumentelor, care nu sunt altceva dect unelte materiale (fi de observa ie, ghid de interviu) de care se sluje te cercet torul pentru cunoa terea tiin ific a fenomenelor socioumane. ntre metode, tehnici, procedee i instrumente exist leg turi de subordonare generate de gradul de abstractizare, de nivelul la care se opereaz (abstract, concret) i de raportul n care se afl cu nivelul teoretic(fig. nr. 10). Nivelul teoretic al cercet rii
Metode Tehnici Procedee
P1 T1 P2 M1 M2 ................Mn T2 ..................Tn P3 ......................Pn

Metode Tehnici Procedee Instrumente de investiga ie

Instrumente I1 I2 I3 I4......................In de investiga ie Nivelul empiric al cercet rii

Fig. nr. 10 Rela ia dintre metode, tehnici, procedee i instrumente de investiga ie (conform cu Chelcea, S., M rginean, I., Cauc, I., 1998, p.34) Dup ce am cunoscut semnifica ia termenilor de metod , tehnic , procedeu, instrument putem preciza con inutul conceptului de metodologie. Etimologic, metodologia desemneaz tiin a metodelor (gr. methodos + logos), n tiin ele sociale ea avnd dou laturi: analiza critic a activit ii de cercetare i formularea unor sugestii pentru perfec ionarea acestei activit i. Cea mai veche, dar i cea mai actual sarcin a metodologiei vizeaz i clarificarea n elesului conceptelor, corectitudinea definirii lor, analiza limbajului utilizat. Metodologia se preocup i de analiza metodelor i tehnicilor de cercetare, de respectarea regulilor de alc tuire a chestionarelor, de construc ia e antioanelor cu scopul elimin rii distorsiunilor i asigur rii validit ii concluziilor (Chelcea, S., M rginean, I., Cauc, I., 1998, p.36), Paul Lazarsfeld sus innd c metodologia are 6 teme principale: delimitarea obiectului de studiu, analiza conceptelor, analiza metodelor i tehnicilor de cercetare, analiza raportului dintre metodele i tehnicile utilizate, sistematizarea datelor ob inute, formalizarea ra ionamentelor.