Sunteți pe pagina 1din 11

CUPRINS

CAPITOLUL I.NOIUNI GENERALE DESPRE CONTRACTE.................. I.1. CRITERIILE DE CLASIFICARE A CONTRACTELOR......................... CAPITOLUL II.CONTRACTELE ADMINISTRATIVE II.1 Noiunea de contract administrativ ........................................................ II.2 Caracterele contractelor administrative .......... ...................................... II.3 Trsturile caracteristice distinctive ale contractelor administrative ... 3.1. Prtile n contractele administrative .................................... ..................... 3.2. Obiectul contractelor administrative ............................................................ 3.3. Clauzele contractelor administrative ................................... ......................... 3.4. Executarea contractelor administrative ............................... ...................... 3.5. Regimul juridic aplicabil contractelor administrative ......... ........................... II.4 Tipuri de contracte administrative ................... ........................................... 4.1. Contractul de concesiune ..................................................... ....................... 4.2. Contractul de achizitie public ................................................................... 4.3 Contractul de nchiriere a bunurilor proprietate public a statului si a unittilor administrativ-teritoriale................... .............................. 4.4. Contractul de lucrri publice ............................................... ........................ 4.5. Contractul pentru concesiunea de lucrri ............................. .................... 4.6. Contractul de asociere n participatiune ............................... ...................... 4.7. Contractele de comodat ncheiate de ctre organele administratiei publice ........................................................... ............................. 4.8. Contractul de parteneriat public-privat ........................................... 4.9. Contractul de grant .....................................................................................

ARGUMENT

Contractele reprezinta cea mai importanta si mai des folosita specie a actelor juridice . Contractele reprezinta acordul de vointa intre doua parti sau mai multe persoane , incheiat in scopul producerii unor efecte juridice ( art. 942 C civ. ). Categoria juridica pe care o cuprindem sub denumirea de contract are o sfera foarte bogata . Ea inglobeaza o varietate deosebita de specii de contracte. Abstragandu-se din aceeasi specii cele mai generale caractere , lasandu-se la o parte particularitatile si toate celelalte laturi specifice , in teoria si practica dreptului a fost determinata categoria juridica a contractului , ca izvor de obligatii civile. Clasificarea ne da putinta sa intelegem ca, in fond , toate nenumaratele contracte speciale se incadreaza in diferite tipuri , ale caror caracteristici pot fi exprimate succinct , dar cuprinzator, in insesi denumirile date acestor tipuri. Fiecare dintre clasificarile rezultate prezinta insemnatate pentru stabilirea regimului juridic aplicabil speciilor de contracte ce se subsumeaza fiecarui tip. Cand spunem , de exemplu, despre un contract, ca este bilateral sau sinalagmatic, vom sti, fara sa fie necesar sa adaugam alte precizari , ca acelui contract i se va aplica un anumit regim juridic , care este valabil pentru toate contractile sinalagmatice , fara deosebire. Toate clasificarile generale la care ne vom referi in continuare sunt necesare tocmai pentru ca reduce la un limbaj sintetic o varietate nesfarsita de forme juridice. Contractul administrativ poate fi definit ca un acord de voin ntre o autoritate administrativ sau un alt subiect dedrept autorizat de aceasta i un particular, prin care particularul se angajeaz, n schimbul unei sume de bani, s asigurefuncionarea unui serviciu public, ori s efectueze o lucrare public a cror organizare reprezint obligaii legale ale administratiei. Administratia, incheie cu particularul, prin acordul de vointe, un contract;Se deosebeste de celelalte contracte prin faptul ca: administratia trebuie sa tina seama decompetenta si formele speciale;Contr.adm. au cunoscut cea mai mare dezvoltare in Franta, unde exista o jurisdictie separata de jurisdictia destat; In Romania, in per.interbelica, administratia nu avea o jurisdictie separata, astfel incat nu s-a ridicat la nivelulcelei din Franta; particularul nu este obligat sa incheie contractul => intentia, vointa contractantuluide a contracta cu administratia;=>de regula, contr.se incheie in legatura cu organizarea, functionarea si exploatarea unui serviciu public;=>notiunea de serviciu public trebuie caracterizata prin continuitate; Ca reguli specifice de incheiere a contr.adm.mentionez:e un acord de vointa;el se incheie intre o autoritate a adm.publ. sau structuri guvernamentale, cu conditia ca ele sa fie autorizate de catreadministratie si,de regula, un particular; particularul se obliga, in schimbul unei sume de bani, sa asigure functionarea executarii serviciului public, sau chiar sa efectueze o lucrare; partile sunt obligate sa introduca in contractele lor, clauzele reglementare, prestabilite;

Exista 3 tipuri de contracte administrative:contracte de achizitii publice, contracte de achizitii publice prin mijloace electronice si contracte de concesiune a serviciilor;

CAPITOLUL I.NOIUNI GENERALE DESPRE CONTRACTE


Termenul de ''CONTRACT'' provine din latinescul ''CONTRAHERE'' care nseamna ''atrage mpreuna''. n dreptul francez termenul de contract a fost folosit initial pentru a desemna acordul de vointa doar n urmatoarele forme: verbala, scrisa, remiterea contractului. n dreptul englez contractul este prezentat ca afacere si rareori ca accord de vointa bazat pe ncredere. n dreptul american contractul este privit ca un instrument de schimburi economice n doua forme: contractul clasic (presupune negocieri prealabile, efectele sale fiid instantanee) si contractul relational (presupune ca ncheierea sa sa fie precedata de lungi tratative si negocieri care vizeaza un numar mare de persoane, acesta fiind renegociabil).

I.1. CRITERIILE DE CLASIFICARE A CONTRACTELOR


In literatura juridica au fost concretizate urmatoarele criterii de clasificare a contractelor : a) dupa manifestarea de vointa a persoanelor; b) in functie de modul de formare a contractelor ; c) dupa modul in care se echivaleaza prestatia unei parti ; d) dupa modul de executare ;

e) in functie de reglementarea legala ; f) in functie de caracterul contractelor; g) in functie de clauzele contractului; a) Dupa manifestarea de vointa a persoanelor distingem: Contracte 1. Unilaterale 2. Sinalagmatice 1. Contractele unilaterale- sunt acele contracte in care numai una dintre parti isi asuma obligatii . Sunt doua sau mai multe parti contractante dar numai una isi asuma obligatii , spre deosebire de actul juridic unilateral care este incheiat de o singura parte. Cel mai des intalnit este contractul de donatie. Alte exemple de contracte unilaterale : imprumutul (una din parti se obliga sa dea ceva altei parti, bani, bunuri..); depozitul ( casuta de valori). 2. Contractul juridic sinalagmatic- da nastere la obligatie reciproce intre parti (contractul de vanzare - cumparare in care vanzatorul este creditor al pretului si debitor al obligatiilor de a preda lucrul iar cumparatorul este debitor al pretului si creditor al obligatiei de a i se preda obiectul). b) In functie de modul de formare a contractelor deosebim: Contracte 1. consensuale 2. reale 3. solemne 1. Contractele consensuale- sunt acele contracte care se incheie prin simplul acord de vointa al partilor , simpla lor manifestare de vointa , neansotita de nici un fel de forma , fiind suficienta pentru formarea valabila a contractului .

2. Contractele reale - se bazeaza pe consimtamantul partilor , dar pe langa acordul de vointa este necesara si remiterea bunului ( a obiectului contractului ) . Exemplu : contractul de gaj sau de amanet. 3. Contractul solemn- e acela care necesita pe langa acordul de vointa al partilor si indeplinirea unor forme solemne , prevazute de lege. Exemplu : contractul de ipoteca , sau de donatie ( incheiate in forma autentica ). c) Dupa modul in care se echivaleaza prestatia unei parti deosebim intre contractele: 1. cu titlu oneros 2. cu titlu gratuit Contractul oneroseste acela in care fiecare parte voieste a-si procura un avantaj; iar contractul cu titlu gratuit sau de binefacere este acela in care una din parti voieste a procura , fara echivalent , un avantaj celeilalte. 1. Contractele oneroase pot fi impartite in : 1.1. contracte comutative 1.2. contracte aleatorii 1.1. Contractele comutative - sunt acelea unde prestatia partilor este de la bun inceput cunoscuta . 1.2. Contractele aleatorii - la aceste contracte este implicat riscul, intinderea partilor ne fiind cunoscuta de la bun inceput, deoarece depinde de un eveniment viitor incert ( ex. contractul de asigurare ). 2. Contractele cu titlu gratuit pot fi impartite in : contracte dezinteresate liberalitatile

d) Dupa modul de executare distingem: 1. contracte cu executare imediata 2. contracte cu executare succesiva Spre deosebire de contractile cu executare imediata , a caror executare se produce intr-un singur moment, contractele cu executare succesiva se executa treptat, in timp (in mai multe etape, fie sub forma unei prestatii periodice, ex. contractul de inchiriere, fie sub forma unei succesiuni de prestatii ,ex. contractul de furnizare. e) In functie de reglementarea legala deosebim: 1. contracte numite 2. contracte nenumite 1. Sunt numite acele contracte ce corespund unei operatiuni juridice determinate si care sunt nominalizate in legislatia civila . 2. Sunt nenumite acele contracte care sunt nominalizate , ca figuri juridice distincte , in legislatie . f) In functie de caracterul contractelor deosebim : 1. contracte principale 2. contacte accesorii 1. Se numesc principaleacele contracte care au o existenta de-sine-statatoare si a caror soarta nu este legata de aceea a altor contracte incheiate de parti. 2. Contractele accesorii insotesc unele contracte principale, de a caror soarta depind. g) In functie de clauzele contractului poate fi contractul de adeziune - in care una dintre parti sa aiba doar posibilitatea de a adera la clauzele contractuale ale celeilalte parti .

Exemplu : contractul de transport in comun .

CAPITOLUL II.CONTRACTELE ADMINISTRATIVE


II.1Notiunea contractelor administrative
Organele administratiei publice, pentru a realiza sarcinile ce le revin, folosesc, nu numai Actele Administative ( AA ), care au un caracter unilateral, ci folosesc si contractele, care sunt acte administrative bilaterale, in special prin faptul ca sunt supuse unor reguli de drept public, care fac parte din regimul de drept administrativ.

Contractele administrative sunt acte juridice ( AJ ) pe care le incheie organele administratiei publice ( OAP ) cu cei administrati, acte care cuprind un acord de vointa generator de drepturi si de obligatii pentru partile contractante. Din punct de vedere al regimului juridic aplicabil, potrivit articolului 2 alineatul 1 litera ( c ), fraza a II- a din Legea contenciosului administrativ 554 / 2004, contractele administrative sunt asimilate actelor administrative, adica, acele contracte incheiate de autoritatile publice si care au ca obiect :

Punerea in valoare a bunurilor proprietate publica, Executarea lucrarilor de interes public, Prestarea serviciilor publice, Achizitiile publice.

II.2Caracterele contractelor administrative

Principalele caractere ale contractelor administrative sunt :


1. caracterul sinalagmatic, in sensul ca, atat autoritatea administrativa, cat si persoana de drept privat, au obligatii in executarea contractului ; 2. caracterul oneros, in sensul ca autoritatea administrativa urmareste realizarea unui interes public, in timp ce, persona de drept privat, urmareste obtinerea unui castig material ; 3. sunt contracte numite, avand fiecare o reglementare specifica, corespunzatoare unor operatiuni economice specifice ; 4. sunt contracte cu executare succesiva in timp ; 5. sunt contracte de adeziune, clauzele fiind stabilite in mod unilateral de catre autoritatea administrativa, prin caietul de sarcini, in baza prevederilor legale ; 6. sunt contracte solemne, neindeplinirea formelor si a procedurilor prevazute de lege, fiind sanctionata cu nulitatea absoluta ; 7. sunt contracte comutative, in sensul ca ambele parti, atat autoritatea administrativa, cat si persoana de drept privat, cunosc intinderea obligatiilor inca din momentul incheierii.

II.3Trasaturi caracteristice distinctive ale contractelor administrative :

3.1Partile in contractele administrative


O prima trasatura distinctiva, in raport cu contractele civile sau cu cele comerciale, consta in aceea ca, in orice contract administrativ, una din partile contractante va fi o autoritate administrativa sau o alta persoana juridica autorizata de catre autoritatea competenta.

Cealalta parte contractanta va fi un particular, din afara Sistemului organelor administratiei publice ( SOAP ), si care va putea fi o persoana fizica sau o persoana juridica. Incheierea contractului va reprezenta realizarea unui acord de vointa intre partile contractante, dar clauzele contractuale sunt determinate in prealabil, si in mod unilateral, de catre autoritatea administrativa, particularul avand posibilitatea sa accepte, sau sa refuze, incheierea contractului. 3.2Obiectul contractelor administrative : Obiectul contractelor administrative este prezentat in mod concret in actele normative care le reglementeaza, cum sunt spre exemplu :

Legea 15 / 1990 privind reorganizarea unitatilor economice de Stat, ca Regii Autonome si societati comerciale, Legea fondului funciar 18 / 1991, Legea 219 / 1998 privind regimul concesiunilor, OUG 60 / 2001 privind achizitiile publice, etc.

Potrivit articolului 2 alineatul 1 litera c ) din Legea 554 / 2004, obiectul contractelor administrative poate consta din :

Punerea in valoare a bunurilor proprietate publica, Executarea lucrarilor de interes public, Prestarea serviciilor publice, Achizitiile publice.

3.3 Clauzele contractelor administrative

Clauzele contractelor administrative nu sunt negociabile, ele fiind stabilite prin lege, sau pe baza si in executarea legii, de catre organele administratiei publice ( OAP ), cealalta parte contractanta, particularul adica, avand numai posibilitatea sa le accepte, caz in care va incheia contractul, sau sa le refuze, caz in care nu se va realiza acordul de vointa,iar contractul nu se va incheia.

3.4 Eexecutarea contractelor administrative

Executarea obligatiilor care decurg din contractele administrative, se deosebeste de executarea obligatiilor care decurg dintr-un contract civil, sau dintr-un contract comercial, prin aceea ca, autoritatea administrativa, pe parcursul executarii contractului, va putea proceda la denuntarea acestuia, atunci cand interesul public impune acest lucru.

Astfel, potrivit articolului 8 lineatul 4 din legea 554 / 2004, la solutionarea litigiilor legate de incheierea, de aplicarea si de executarea contractelor administrative, instanta de contencios administrativ va avea in vedere, regula dupa care principiul libertatii contractuale este subordonat principiului prioritatii interesului public. Intr-o asemenea situatie, instanta de contencios administrativ va putea, potrivit articolului 18 alineatul 4 litera d ) din Legea 554 / 2004, sa pronunte o hotarare, prin care sa suplineasca consimtamantul unei parti, atunci cand interesul public o cere.

3.5 Regimul juridic aplicabil contractelor administrative

In doctrina administrativa s-a exprimat opinia potrivit careia, contractelor administrative li se aplica, atat regulile de drept civil, cat si regulile de drept administrativ, dar si opinia ca acest gen de contracte este supus unui regim de drept public. Legat de problema regimului juridic aplicabil contractelor administrative, s-a pus si problema jurisdictiei, in cazul litigiilor care se ivesc intre partile contractante, cu privire la incheierea si executarea acestora. In perioada cat legea 29 / 1990, s-a aflat in vigoare, a functionat regula dupa care aceste contracte, fiind acte de gestiune, sunt exceptate de la controlul instantelor de contencios, potrivit articolului 2, litera d ) din Lege. Totusi au existat si exceptii, precum cea reglementata de OUG 60 / 2001, privind achizitiile publice, ordonanta care prevedea competenta instantelor de contencios administrativ pentru solutionarea litigiilor legate de contractele administrative ce aveau ca obiect achizitii publice. In momentul de fata, dupa intrarea in vigoare a Legii 554 / 2004, prin asimilarea contractelor administrative cu actele administrative, instantele de contencios administrativ au dobandit o competenta deplina si exclusiva, in ceea ce priveste solutionarea litigiilor care apar in fazele premergatoare incheierii unui contract administrativ, precum si a oricaror litigii legate de aplicarea si executarea acestuia.

II.4 Tipuri de contracte administrative

Legea actuala a contenciosului administrativ nu enumera nici exemplificativ, contractele administrative folosite de catre autoritatile publice pentru :

Punerea in valoare a bunurilor proprietate publica,

Executarea lucrarilor de interes public, Prestarea serviciilor publice, Achizitiile publice.

Consideram insa necesar sa ne referim in continuare la tipurle de contracte administrative care sunt reglementate de legislatia in vigoare, acestea sunt : 1. contractul de concesiune, 2. contractul de achizitie publica, 3. contractul de inchiriere a bunurilor proprietate publica a Statului si a unitatilor administrativ-teritoriale, 4. contractul de lucrari publice, contractul pentru concesiunea de lucrari, 5. contractul de asociere in participatiune, 6. contractele de comodat incheiate de catre organele administratiei publice, 7. contractul de parteneriat public-privat, 8. contractul de grant.