Sunteți pe pagina 1din 21

“Există în vremuri de

mare densitate, cum


sunt cele de azi, o
supremă valoare din care
omul îşi face hrana
zilnică: informaţia".
(Constantin Noica)

Contabilitatea
datoriilor
Conf. Grigoroi Lilia
ASEM, 2006

1
Obiectivele:
1. Caracteristica, componenta si clasificarea datoriilor
2. Contabilitatea datoriilor financiare
3. Contabilitatea datoriilor comerciale
4. Contabilitatea datoriilor calculate
5. Contabilitatea altor datorii

Banii nu aduc invatatura,


dar invatatura aduce bani
(popular)
2
Datorii Cine nu-i dator e destul de bogat
(L. Blaga)
 Datoriile reprezintă angajamente de plată ale
întreprinderii faţă de furnizori pentru bunurile
procurate şi serviciile prestate, faţă de
personalul angajat privind retdibuirea muncii,
faţă de stat privind plata impozitelor şi taxelor,
faţă de alte persoane fizice şi juridice, sau
 Datoriille reprezinta valori furnizate de terti,
pentru care intreprinderea trebuie sa acorde o
prestaţie sau in echivalent valoric.
 Persoanele fizice şi juridice, faţă de care
intreprinderea are obligaţii, sunt denumite
creditori.
3
Clasificarea datoriilor in functie
de termenul de achitare
Datorii

Pe termen lung Pe termen scurt

Cu termenul de Cu termenul de
achitare mai mare achitare mai mic
decat un an decat un an

4
Datorii pe termen lung
calculate

421 ”Datorii de arenda


pe termen lung”
financiare
422 “Venituri anticipate
411 “Credite bancare pe termen lung”
pe termen lung”
423 “Finanatari si incasari
412 “Credite bancare cu destinatie speciala”
pe termen lung
pentru salariati” 424 “Avansuri pe termen
lung primite”
413 “Imprumuturi
pe termen lung” 425 Datorii amanate privind
impozitul pe venit
414 “Alte datorii
426 “Alte datorii pe termen
financiare lung calculate” 5
pe termen lung”
Clasificarea datoriilor pe termen scurt

51
financiare

Datorii
Pe termen
53 scurt 52
calculate comerciale

6
Datorii fiananciare
Pe termen scurt
512 “Credite bancare
511 “Credite bancare
pe termen scurt
pe termen scurt”
pentru salariati”

514 “Cota parte


513 “Imprumuturi
Curenta a datoriilor
pe termen scurt”
pe termen lung”

516 “Alte datorii


515 “Venituri anticipate
financiare
curente”
pe termen lung” 7
Datorii pe termen
scurt comerciale

521”Datorii pe termen scurt


privind facturile comerciale”

522 “Datorii pe termen scurt


fata de partile legate”

523 “Avansuri pe termen


scurt primite”
8
Datorii pe termen scurt calculate
531 “Datorii fata de personal 532 “Datorii fata de personal
privind retribuirea muncii” privind alte operatii”
534 “Datorii privind decontarile
533 “Datorii privind asigurarile”
cu bugetul”
536 “datorii privind platile
535 “Datorii preliminare”
extrabugetare”
537 “Datorii fata de fondatori 537 “Rezerve pentru cheltueli
si alti participanti” si plati preiliminare”
539 “Alte datorii
pe termen scurt”

9
Datoriile financiare
 Datoriile financiare cuprind datoriile legate de
angajarea capitalului atras, şi anume creditele
si imprumuturile primite de către întreprindere
de la alte persoane fizice şi juridice, pe un
termen stabilit şi pentru o anumită plată;
 Modul de creditare, primire si rambursare a
creditelor şi împrumuturilor este reglementat de
contractele de credit si actele normative
bancare in vigoare;
 Creditele bancare si imprumuturile pot fi primite
in valuta nationala si straina;
10
Contabilitatea creditelor si
imprumuturilor
 Primirea creditelor si imprumuturilor
Dt 242, 243 Ct 411, 511, 412, 512, 413, 513;
Dt 521 Ct 411, 511,
 Rambursarea creditelor si imprumuturilor

Dt 511, 512, 411, 412, 413, 513 Ct 242, 243;


 Calculul dobanzii

Dt 714 Ct 511, 512, 513 sau


Dt 112, 121, 811 Ct 511, 512, 513
11
Cheltuielile privind imprumuturile
 Modul de determinare si contabilizare a cheltuielilor privind
imprumuturile este reglementat de SNC 23 “Cheltuieli
privind imprumuturile”
 Cheltuielile de împrumut reprezinta cheltuielile pentru plata
dobînzilor şi/sau alte cheltuieli suportate de întreprindere în
legătură cu primirea mijloacelor împrumutate;
 Cheltuielile de împrumut cuprind:
a) dobînzile privind împrumuturile pe termen scurt şi pe
termen lung, inclusiv overdraftul bancar;
b) amortizarea reducerilor (scontului) sau premiilor
privind împrumuturile;
c) amortizarea altor cheltuieli ce ţin de primirea
împrumuturilor;
d) diferenţele de curs generate de împrumuturile în
valută străină şi considerate drept corecţii ale cheltuielilor
aferente plăţii dobînzilor.
12
Constatarea si contabilizarea
cheltuielilor privind imprumuturile
 Metoda recomandata de SNC 23:
o Cheltuielile de împrumut se consideră drept cheltuieli în acea
perioadă de gestiune, în care au fost suportate de întreprindere,
indiferent de destinaţia specială şi de utilizarea efectivă a
împrumuturilor primite. Dt 714 Ct 411, 511, 413, 513;
 Metoda alternativ admisibila prevazuta de SNC 23:
o Cheltuielile de împrumut se capitalizează, adică se includ în valoarea
de bilanţ a activelor calificate. Capitalizarea acestor cheltuieli se
efectuează cu respectarea următoarelor condiţii:
a) cheltuielile de împrumut sînt legate nemijlocit de achiziţionarea,
construcţia sau producţia activului calificat;
b) există o certitudine justificată că activul calificat creat sau achiziţionat,
în valoarea căruia se includ cheltuielile de împrumut, va aduce în viitor
avantaje economice întreprinderii;
c) cheltuielile de împrumut suportate efectiv pot fi determinate cu
exactitate.
Dt 112, 121, 811 Ct 411, 511, 413, 513
o Cheltuielile de împrumut care nu corespund condiţiilor sus-numite se
consideră drept cheltuieli în acea perioadă de gestiune, în care au
fost suportate de întreprindere. Dt 714 Ct 411, 511, 413, 513. 13
Exemplu
 La 02 ianuarie întreprinderea „Vicol” S.A. a primit
următoarele credite:credit bancar prin achitarea de
către bancă a datoriei pentru mijloacele fixe procurate
în valoare de 850000 lei, pe un termen de 10 luni, cu
o dobândă anuală de 18 % (dobânda se calculă şi se
achită lunar);credit bancar sub formă de mijloace
băneşti în sumă de 300000 pe un termen de 4 ani, cu
o dobândă anuală de 15 %, (dobânda se calculă şi se
achită trimestrial).
 Se cere: de reflectat în conturi operaţiunile de primire
si rambursare a creditelor şi împrumuturilor.

14
Exemplul (rezolvarea)
Formula
Suma, contabila
№ Conţinutul operaţiei
lei
Debit Credit
Reflectarea creditului bancar primit pentru achitarea
1
datoriei privind procurarea mijloacelor fixe 850000 521 511

2 Reflectarea sumei creditului bancar pe termen lung primit 300000 242 411
Calculul lunar al dobânzii aferente creditului bancar pe
3
termen scurt (850000 × 18 % / 12) 12750 714 511

Calculul trimestrial al dobânzii aferent creditului bancar


4
pe termen lung (300000 × 15 % / 12 × 3) 15000 714 411

75 Achitarea dobânzilor aferente:


- creditului bancar pe termen scurt (lunar) 12750 511 242
- creditului bancar pe termen lung (trimestrial)
15000 411 242
15
Particularitatile contabilitatii emisiei de
obligatiuni
 Obligatiunea este un document care atesta dreptul
proprietarului de a primi suma varsata in contul achitarii
obligatiunii si dobanda sau un alt profit aferent in marimea si in
termenul stabilit prin decizia de emitere a obligatiunilor;
 Obligatiunea are stabilita valoare nominala si aceasta trebuie sa
se imparta la o 100 lei;
 Obligatiunile pot fi emise si vandute la o valoare de piata egala
cu valoarea nominala sau care difera de aceasta;
 Daca obligatiunile se vand la valoarea de piata mai mica decat
valoarea nominala, acestea se vand cu discont, in caz contrar
(daca valaorea de piata depaseste valoarea nominala) acestea
se vand cu prima;
 Valoarea primei sau discontului reprezinta suma care resctifica
valoarea imprumutului pana la valoarea de rambursat (valoarea
nominala). La scadenta imprumutului valoarea lui trebuie sa fie
egala cu valoarea nominala, deaceea discontul si prima se
amortizeaza pe parcursul primirii imprumutului prin trecerea la
cheltuieli sau venituri. 16
Particularitatile contabilitatii emisiei de
obligatiuni
 Valoarea primei sau discontului se determina prin
diferenta dintre valoarea nominala si valoarea de piata
a obligatiunilor emise si vandute;
 Metodele de amortizare a discontului sau primei –
metoda liniara si metoda dobânzii efective;
o Metoda liniara prevede amortizarea proportionala pe
perioada detinerii imprumutului;
o Metoda dobanzii efective presupune utilizarea ratei de piata
a dobanzii la momentul emisiunii asupra sumei ramas de
rambursat in fiecare perioada de plata a dobanzilor;
 Amortizarea primei Dt 513 Ct 622;
 Amortizarea discontului Dt 722 CT 513
17
Exemplul
 La 15 februarie anul curent, întreprinderea
„Industrial D” a emis 2000 obligaţiuni cu
valoarea nominală de 300 lei, pe termen
de 4 ani, rata anuală a dobânzii – 10 %.
Obligaţiunile au fost vândute la valoarea
de piaţă de 330 lei. Se cere de reflectat în
conturi: operaţiunea de vânzare a
obligaţiunilor; calculul şi plata lunară a
dobânzii; amortizarea lunară a primei /
scontului 18
Exemplul) (rezolvarea
Formula
Suma, contabila
№ Conţinutul operaţiei
lei
Debit Credit
1 Înregistrarea valorii obligaţiunilor emise 660000 229 413
Încasarea mijloacelor băneşti din vânzarea
2 660000 242 229
obligaţiunilor
Calculul dobânzii aferente obligaţiunilor
3 emise (600000 × 10 % /12) 5000 714 413

4 Achitarea lunară a dobânzii 5000 413 242


Trecerea primei de amortizat în categoria
5 datoriilor pe termen scurt ((660000- 1250 413 513
600000) / 4 ani / 12 luni)
6 Amortizarea lunară a primei 1250 513 622
19
Exemplul
 La 15 aprilie anul curent întreprinderea „Astra”
SRL a emis şi vândut 1000 obligaţiuni pe un
termen de 3 ani, la preţul de piaţă de 180 lei /
obligaţiunea. Valoarea nominală a obligaţiunilor
emise este de 200 lei, rata anuală a dobânzii –
15 %, se plateste lunar.
 Se cere: de contabilizat operaţiile aferente
emiterii obligaţiunilor, calculul lunar al dobânzii
pentru aceste obligaţiuni, amortizarea primei /
scontului la fiecare dată de calcul a dobânzii.
20
Exemplul (rezolvarea)
Formula
Suma,
№ Conţinutul operaţiei contabila
lei
Debit Credit
1 Înregistrarea
180)
emisiunii de obligaţiuni (1000 × 180 000 229 413
Încasarea mijloacelor băneşti din emisiunea
2 180 000 242 229
de obligaţiuni
Calculul lunar al dobânzii aferente
3 obligaţiunilor emise (200000 × 15 % / 12) 2 500 714 413

Trecerea scontului de amortizat în categoria


4 datoriilor pe termen scurt (20000 / 3 ani / 12 ) 555 413 513

Amortizarea lunară a scontului aferent


5 obligaţiunilor emise 555 722 513
21