Sunteți pe pagina 1din 88

Aria curriculară

Consiliere şcolară şi dezvoltare personală

Curriculumul disciplinar Dezvoltarea personală:


Cadrul conceptual al disciplinei
Sesiunea I
CADRUL CONCEPTUAL AL DISCIPLINEI

La finalul acestei sesiuni participanții vor fi capabili să:

Explice principiile ce stau la baza elaborării curriculumului Dezvoltare personală în baza experienței
didactice;
Caracterizeze structura curriculară și cadrul conceptual al disciplinei Dezvoltare personală în baza
materialului prezentat;
Genereze corelații relevante între toate componentele curriculare în baza unui algoritm logic.
Să elaboreze un Plan de dezvoltare personală și profesională în baza oportunităților cunoscute
Sarcină :
 Dezvoltarea personală reprezintă…
Dezvoltarea personală reprezintă o disciplină de
studiu ce include activităţi şi experienţe care au
scopul să:
 susţină elevii în procesul de autocunoaştere, relaţionare corectă cu
colegii, familia şi mediul din care face parte;
 să dezvolte abilităţile de comunicare eficientă şi management
eficient al emoţiilor¸ să îmbunătăţească starea de conştientizare a
propriului potenţial,
 să dezvolte talentele şi abilităţile personale, orientate spre
îmbunătăţirea calităţii vieţii prin aderarea la valorile societăţii
contemporane, prin a contribui la realizarea aspiraţiilor şi viselor
personale într-un mediu de viaţă sănătos şi sigur.
Sarcină:

De ce profesorul are nevoie de


curriculum?
Curriculumul la disciplina Dezvoltare personală
este documentul normativ - reglator, care stabileşte
cadrul operaţional de realizare a prevederilor de politici
educaţionale, reieşind din perspectiva de evoluţie a
statului Republica Moldova, axat pe priorităţile de
formare a cetăţenilor, orientat spre atingerea unui nivel
înalt al calităţii în educaţie.
Curriculum la disciplina Dezvoltare personală are
ca finalitate formarea competenţelor, prin achiziţii
specifice disciplinei, dar şi prin valorificarea
interdisciplinară a achiziţiilor căpătate în cadrul
altor discipline şcolare.
Statutul Aria Nr. de ore Nr. de ore
Clasa
disciplinei curriculară pe săptămână pe an

V 1 34
VI 1 34
VII 1 34
Consiliere şcolară
VIII 1 34
Obligatorie şi dezvoltare
IX 1 34
personală
X 1 34
XI 1 34
XII 1 34
[1] Poate varia în funcție de structura anului școlar și datele calendaristice.
Clasa
Unități de învățare (module) V VI VII VII IX
I
1. Identitatea personală si relationarea
6 6 6 6 6
armonioasă
1. Asigurarea calităţii vieţii 6 6 6 6 6
1. Modul de viaţă sănătos 6 6 6 6 6
1. Proiectarea carierei profesionale şi
6 6 6 6 6
dezvoltarea spiritului antreprenorial
1. Securitatea personală 6 6 6 6 6
La discreția cadrului didactic 4 4 4 4 4
Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare

Curricula

Clasa
Unități de învățare (module)
X XI XII
1. Identitatea personală si relaționarea 6
6 6
armonioasă
1. Asigurarea calității vieții 6
6 6
1. Modul de viață sănătos 6
6 6
1. Proiectarea carierei profesionale și 6
6 6
dezvoltarea spiritului antreprenorial
1. Securitatea personală 6
6 6
La discreția cadrului didactic
4 4 4
Elaborarea curriculumului Dezvoltare personală
se bazează pe următoarele principii:
 Principiul axiologic
 Principiul abordării sistemice şi dezvoltării graduale a competenţelor
 Principiul învăţării centrate pe elev în relație activă cu mediul său de viață;
 Principiul valorificării responsabile şi productive a parteneriatului
profesor –elev – familie – comunitate
 Principiul motivaţiei optime şi implicării active
 Principiul creării unui mediu favorabil educaţiei de calitate
 Principiul respectării autonomiei şi libertăţii individuale.
Sarcină:

Ce presupune respectarea principiului de


bază a curriculumului care va revenit
echipei?
 În ciclul gimnazial, curriculumul se va axa pe următoarele
principii:
 Valorificarea tendinţei elevului de a-şi manifesta identitatea;
 Valorificarea tendinţei elevului de a învăţa de la semeni şi a acţiona
în grup;
 Organizarea procesului didactic prin utilizarea diverselor posibilităţi
de abordare a problemei: de la particular la general şi de la general
spre particular;
 Axarea procesului didactic pe modele acceptate de către
preadolescent;
 Învăţarea activ- participativă;
În timpul preadolescenţei începe să se dezvolte maturitatea şi se
vor aplica exerciţii care vor sprijini elevii în procesul de auto
cunoaştere şi înţelegere; de conturare a eu-lui şi nevoii de
exprimare; vor experimenta roluri constructive diferite, punând
accent pe adoptarea şi manifestarea identităţii; manifestarea
modului responsabil şi sănătos de viaţă; respectarea condiţiilor ce-i
asigură securitatea şi siguranţa vieţii; identificarea vocaţiei şi
elaborarea unui plan de realizare în carieră. Activităţile
educaţionale se vor axa pe un sistem de valori şi idealuri autentice,
care să-i asigure o viaţă demnă.
Din perspectiva particularităţilor de vârstă, elaborarea și
implementarea curriculumului de liceu, ţine cont de următoarele
principii:
 Valorificarea interesului adolescentului pentru problemele abordate;
 Accentuarea caracterului funcţional al educaţiei;
 Valorificarea capacităţii elevilor de a aborda problemele puse în
discuţie cu un grad sporit de complexitate;
 Respectarea legăturii dintre abordările teoretice şi viaţa practică;
 Respectarea punctului de vedere şi a opiniei elevului.
. Pe parcursul studierii disciplinei Dezvoltare personală în
ciclul liceal, se recomandă învăţarea prin reflecţii asupra
problemelor reale din viaţă; implicarea elevilor în activităţii
concrete, orientate spre rezolvarea problemelor personale,
interpersonale şi din comunitate. Valorificând capacităţile
caracteristice vârstei, vom pune accent pe conturarea
sistemului de atitudini şi valori, formarea cărora în perioada
adolescenţei, are o mare influenţă asupra parcursului de viaţă
adultă.
Cercetările realizate la sfârșitul secolului XIX începutul
secolului XX demonstrează că rapiditatea gândirii şi promptitudinea
cu care analizăm situațiile și luăm decizii, este unul din factorii
principali ce contribuie la dezvoltarea noastră personală și
profesională. Pentru a ne realiza cu succes trebuie să ne cunoaștem
scopurile personale, să planificăm realizarea lor și, evident
dezvoltarea noastră. Un om de succes, fiind întrebat de scopuri,
trebuie să poată enumera, într-un timp foarte scurt, cel puțin 30-40
de scopuri personale.
Sarcină:
Pentru a testa viteza gândirii noastre, dar nu numai
scrieți individual cât mai multe
scopuri personale în următoarele 5 minute.
Repartizați scopurile pe axe
Analizați schema și distribuiți scopurile în spațiile cu componenta la care credeți că ele se referă.
De exemplu, dacă un scop ține de frecventarea unor cursuri pentru dezvoltarea personală
(interese, hobby etc.) atunci el ține de educație, dar dacă scopul ține de îmbunătățirea
competențelor profesionale atunci este la componenta carieră.

Familie
Carieră

Educație
Identitate

Prieteni Bani/Avere

Securitate Sănătate
În mod ideal, orice persoană trebuie să aibă, cel puţin, 2-3
scopuri (sau chiar mai multe) în cadrul fiecărei componente.

Familie
Carieră

Educație
Identitate

Prieteni Bani/Avere

Securitate Sănătate
Sarcina: Elaborați un plan de dezvoltare personală care să includă
obiective, acțiuni pentru toate componentele și timpul necesar pentru
realizarea lor.

Plan de dezvoltare personală echilibrată

Componentele Obiective Acțiuni Timpul planificat


dezvoltării personale pentru realizare
Educația/Autodezvoltarea
Identitatea
Familia
Sănătatea
Securitatea
Prietenii
Banii
Cariera
Sesiunea II
RAȚIONAMENTE PENTRU STRUCTURAREA
DISCIPLINEI PE MODULE
La sfârșitul acestei sesiuni, participanții vor fi capabili să:
- Identifice avantajele abordării modulare a disciplinei Dezvoltare
personală, în baza particularităților procesului de dezvoltare
personală;
- Analizeze reperele conceptuale ale fiecărui modul, în baza
materialului prezentat;
- Aprecieze potențialul formativ al mesajului educațional
promovat prin intermediul modulelor vizate.
Modulele studiate în cadrul disciplinei
Dezvoltare personală

Identitatea personală si
relationarea armonioasă

Securitatea personală Asigurarea calității vieții

Proiectarea carierei
profesionale şi
Modul de viață sănătos
dezvoltarea spiritului
antreprenorial
Sarcină:
Formulați 2 argumente pentru
necesitatea abordării modulare în
predarea-învățarea-evaluarea
disciplinei Dezvoltare personală.
Argumente pentu abordarea modulară
 Flexibilitatea manevrării: eșalonarea modulelor pe parcursul anului în
dependență de condițiile concrete de realizare a procesului didactic;
 Acoperirea unei diversități largi a sferelor de dezvoltare personală a
elevului;
 Posibilitatea configurării modulului(intervenții în interiorul
modulului)în dependență de interesele elevului, nevoile lui de formare,
etc.
 Posibilitatea monitorizării unui parcurs educațional relativ finit, cu
prezentarea unor produse care atestă formarea competențelor. Această
abordare este binevenită mai cu seamă în cazul când se urmărește
progresul elevului, se insistă pe autoevaluare, nu se dau note.
Sarcină:

Definiți noțiunea de modul


Definirea conceptului de modul
Modul-unitate conceptuală a procesului didactic, care
stabilește/determină acțiunile elevului (Jh.Rassel)
Modul-unitate, relativ autonomă a procesului didactic, care are
scopul de a călăuzi elevii spre atingerea unor obiective clar
definite. (M. Goldshmidt)
**Sistemul de competențe specifice ale disciplinei, care asigură
realizarea prevederilor de politici educaționale, determină
sistemul de module.
***Se pune accent pe respectarea principiului integralității,
respectarea continuității și complementarității în procesul
didactic.
Identitatea personală si relationarea armonioasă(PRIMAR:
ARTA CUNOAŞTERII DE SINE ŞI A CELUILALT)

Aprecierea identităţii Valorificarea identităţii


personale și a celorlalți în Exprimarea identităţii personale în relaţionarea
contexte educaționale/ personale în relaţionarea armonioasă cu familia şi
familiale/ comunitare, constructivă cu familia şi comunitatea,prin
demonstrând încredere în ceilalţi, prin explorarea autoevaluarea critică şi
forțele proprii și atitudine sinelui şi resurselor sociale selectivă a sinelui şi a
pozitivă resurselor sociale

Comunicare asertivă,
Autoevaluare, nonviolentă, Relaționare cu cei din
stimă de sine, nonconflictuală jur: semeni, familie,
acceptare de sine comunitate
ARTA CUNOAŞTERII DE SINE ŞI A CELUILALT
CLASA A II-A

Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare, evaluare şi produse recomandate

Unicitatea și diversitatea persoanelor.  Exerciţii-joc:


1. Identificarea asemănărilor şi Asemănări şi deosebiri după criterii simple: - de cunoaștere interpersonală: „Eu pot, el/ ea poate”, „Eu sunt..., el/ ea
deosebirilor între sine şi ceilalţi aspect fizic, preferinţe, aptitudini. este”, „Cu cine mă asemăn? De cine mă deosebesc?”;
în baza de criterii simple Drepturile și responsabilitățile copiilor. „Convenția - de recunoaştere și exprimare a emoţiilor în baza semnelor verbale și
2. Corelarea drepturilor și a privind drepturile copilului” pe înțelesul celor mici. nonverbale, utilizând imagini, basme etc.;
responsabilităților elevilor în Abuzul față de copii. Situații periculoase. Semne de  Exerciții creative:
contexte școlare și cotidiene recunoaștere a situațiilor periculoase. Acțiuni de a face - de alcătuire și prezentare a unor scurte povestiri, poezii despre sine,
3. Recunoașterea situațiilor față provocărilor. Adresarea după ajutor. Acțiuni de colegi;
potențial periculoase la sau protecție.  Jocuri de rol:
lângă școală, în parc, la Emoții plăcute și neplăcute. Semne verbale şi - de imitare a dispoziților, emoţiilor cu ajutorul mimicii, gesturilor,
magazin, în stradă, acasă sau nonverbale ale emoţiilor: mimică, gesturi, poziții ale limbajului;
lângă casă corpului, reacții fizice. - de tip vorbitor-ascultător pentru exersarea exprimării de opinii și a
4. Solicitarea ajutorului în cazurile Ascultarea activă. Exprimarea opiniei. Menținerea ascultării active;
când sunt victime sau martori ai dialogului. Formularea întrebărilor. Răspunsul empatic. - de simulare a acțiunilor de protecție față de abuz: Spune NU!;
abuzului Respect față de părerea celuilalt. Îndepărtează-te!; Caută ajutor!; Spune unui adult de încredere!;
Managementul clasei: abordări situaționale concrete. - de simulare a adresării la Telefonul copilului 116 111
- dramatizare „Drepturile și responsabilitățile mele”;
 Mini-studii de caz cu referire la diversitatea emoțiilor, drepturile și
responsabilitățile copiilor, situații de abuz, etc., în baza: utilizării
software-urilor educative; vizionării desenelor animate; povestirii unor
situații din cotidian, lecturării unor texte mici.
 Produse: mini-proiect de grup.
Asigurarea calităţii vieţii

Utilizarea rațională a Demonstrarea autonomiei Manifestarea unui


personale în realizarea unui comportament pro-activ,
resurselor personale, sociale
comportament orientat spre axat pe integritate şi
și ale mediului,
valorificarea optimă a gestionarea eficientă a
demonstrând integritate și
resurselor personale şi a resurselor, orientat spre
responsabilitate mediului de viaţă sporirea calităţii vieţii

Integritate Responsabilitate
Gestionarea pentru o dezvoltare
Politețe eficientă a durabilă, o bună
Învățarea resurselor gospodărire
ASIGURAREA CALITĂŢII VIEŢII
CLASA V
Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare şi produse recomandate

1. Relatarea despre norme etice  Respectul. Manifestări în diverse situații.  Elaborarea unor fişe personale cu acțiuni, care să
şi comportament respectuos Respect versus servilism. includă activități de menținere a ordinii și
care asigură o atmosferă de  Regulile de comportament etic în clasă curățeniei în clasă și în școală;
colegialitate şi confort şi şcoală. Corectitudinea relaţiilor dintre  Exerciţii de identificare a comportamentelor
emoţional şi fizic; colegi. Comportament etic la lecţii şi în respectuoase demonstrate de către colegii din
afara lor. clasă, școală, persoanele din comunitate;
1. Demonstrarea atitudinii  Ordinea şi curăţenia în clasă şi în  Jocuri de rol/ scenete cu personaje aflate în
grijulii față de animale, şcoală. Menţinerea ordinii. Modalităţi de situaţii diverse: „Cum mă comport în cadrul unei
păsări, natură; implicare. Menținerea în ordine a lecţii, „Știu să mă comport la şcoală, acasă, în
rechizitelor școlare. Importanţa localitate”;
1. Aprecierea unui menţinerii ordinii și curățeniei pentru  Mesaje de recunoştinţă profesorilor, părinților,
comportament corect şi sănătatea și confortul personal .și a celor membrilor comunității pentru munca realizată;
respectuos, faţă de munca din jur.  Interviuri aplicate membrilor familiei despre
celor din jur;  Respectul pentru muncă. importanţa respectului faţă de muncă;
Munca adulţilor, părinţilor, profesorilor,  Prezentarea prin desen, fotografie a unei flori,
persoanelor care asigură condiţiile de arbust, copac, pasăre, animal preferat;
viaţă şi studii. Produs
 Prietenul meu care nu cuvântă.  Elaborarea, în grup, a codului unui
Atitudinea grijulie faţă de animale, păsări, comportament respectuos și etic;
natură.
Mod sănătos de viață

Adoptarea unui mod de


Adoptarea modului de viață
Manifestarea viață activ în vederea
sănătos în contexte variate,
comportamentului centrat protecţiei sănătăţii proprii şi
demonstrând interes și
pe modul de viață sănătos, a celor din jur, prin
implicare în activități de
prin implicare activă în asumarea responsabilă a
menţinere a sănătăţii proprii consecințelor deciziilor
menţinerea sănătăţii proprii
şi a celor din jur
luate

Sănătatea fizică Alimentaţia Contracararea


Sănătatea sănătoasă viciilor (droguri,
emoţională alcool, fumat etc)
MOD SĂNĂTOS DE VIAŢĂ
Clasa X
Unități de competență Unități de conținut Activități de învățare și produse recomandate
1. Analiza impactului relațiilor  Conceptul - modul de viaţă sănătos. Bazele  Prezentarea unor informații privind modul sănătos
sexuale neprotejate, din cunoştinţelor medicale cu referință la modul de viață de viaţă.
perspectiva riscului pentru sănătos.  Dezbateri: Pro și contra imunizării;
sănătate și a consecințelor de  Curba fiziologică a capacităţii de muncă  Realizarea sondajelor despre factorii ce
ordin social; intelectuală. Durata activităţii intelectuale. Efortul influenţează dezvoltarea capacităţii de muncă
2. Stabilirea relației dintre modul de intelectual. Repartizarea sarcinilor în timp. intelectuală.
viață și consecințele asupra  Modalităţile de diminuare a stresului şi oboselii.  Elaborarea unor sugestii pentru colegul de bancă,
sănătății: oboseală, extenuare, Cauze ale stresului. Mod de manifestare. Modalităţi de privind diminuarea streasului și oboselii;
obezitate, etc; diminuare a oboselii şi extenuării.  Analiza cazurilor de obezitate, bulimie, anorexie și
3. Aprecierea rolului imunității și  Tulburările de nutriţie. Obezitatea: atitudine faţă de a modalităților de dininuare a lor.
imunizării asupra sănătății oamenii obezi. Bulimia. Anorexia. Modalităţi de  Redactarea unor fişe informaţionale referitoare la
proprii și a celor din jur; depăşire și de prevenire pericolul relaţiilor sexuale neprotejate.
 Relaţiile sexuale neprotejate. Responsabilitatea Produs
partenerilor. Riscuri de ordin psihofiziologic şi social. Activitate de grup. Elaborarea unui Pliant (care va fi
Consecinţe. repartizat în instituţie:
 Imunizarea şi imunitatea. Imunizarea, proces natural Imunizare şi imunitate – impact asupra sănătății
şi artificial: Atitudinea față de imunizarea atificială..
Mituri şi beneficii. Modul de viaţă şi imunitatea.
Proiectarea carierei și dezvoltarea
spiritului antreprenorial

Proiectarea carierei din


perspectiva potențialului Proiectarea carierei, prin
determinarea traseului şcolar Proiectarea responsabilă a
individual și a intereselor
şi/sau profesional, din carierei prin valorificarea
profesionale, manifestând
perspectiva valorificării potenţialului individual şi a
atitudine pozitivă faţă de
potenţialului personal şi oportunităţilor pieţei munci;
dezvoltarea personală și învățare
oportunităţilor pieţei muncii
ca muncă de bază a elevului.

Deciziile de carieră Dezvoltarea


Lumea profesiilor
Proiectarea spiritului
Potențialul personal carierei antreprenorial
PROIECTAREA CARIEREI PROFESIONALE ŞI DEZVOLTAREA SPIRITULUI
ANTREPRENORIAL
Clasa I

Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare

4. Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea


4.1.Descrierea diverselor spiritului antreprenorial Exerciţii-joc:
activități preferate de către Dorinţele şi necesităţile individuale pentru dezvoltarea -de identificare a necesităţilor şi dorinţelor; hobby-urilor,
elevi personală. Necesităţi individuale, dorinţe în dezvolarea activităţilor preferate; a meseriilor/ profesiilor cunoscute.
4.2. Clasificarea dorințelor și propriilor talente și interese, folosind diverse resurse. -de identificare și prezentare a unor obiecte personale care
necesităților din perspectiva Activităţile preferate. Hobby-uri. Activităţi preferate şi exprimă cel mai bine ceea ce îi place fiecăruia să facă,
utilizării eficiente a resurselor calităţi necesare. indiferent de domeniu;
proprii De ce oamenii muncesc. Munca și utilitatea ei. Munca – Discuţii ghidate cu referire la muncă şi rolul ei în viaţa
4.3.Aprecierea muncii și utilității modalitate de satisfacere a necesităţilor şi dorinţelor. fiecăruia.
ei, în baza exemplelor din Activităţile casnice şi dezvoltarea abilităţilor. Joc de rol cu prezentarea diverselor meserii;
familie și comunitate Copiii şi meseriile. Meserii/activităţi/profesii cunoscute. Confecționare de lucrări: albume (care cuprind
Utilaje şi instrumente. Condiţii de desfăşurare. date/imagini), postere despre meserii cunoscute; ilustrații,
Abilităţile şi interesele. Abilităţi personale. Profesii de vis. fotografii, cărți de vizită.
Concurs: ghicitori despre meserii şi identificarea
Managementul clasei. Abordări situaționale concrete. instrumentelor specifice unor meserii;
Produse: proiect individual: Obiectul meu pentru expoziţia
noastră, în care elevul va prezenta un obiect confecționat de
el, care va reflecta unul din talentele/ interesele sale (desen,
modelare din plastilină, fotografie etc.) și va explica ce
resurse și ce efort a depus pentru al elabora.
Securitate personală

Adaptatrea Manifestarea
comportamentului privind Adoptarea comportamentului comportamentului constructiv şi
securitatea personală şi a celor activ, privind securitatea responsabil în acţiuni de
din jur în situaţii cotidiene, personală, centrat pe protecţie personală şi a celor
demonstrând atenție și responsabilitate pentru starea din jur, axat pe cunoştinţe
atitudine responsabilă față de de bine a sa şi a celor din jur. acumulate şi atitudini social
sine și cei din jur. pozitive.

Asigurarea Asigurarea Pericole acasă,


securităţii securităţii la școală,
proprii celorlalţi în comunitate
SECURITATE PERSONALĂ
Clasa IX-a

Unităţi de competenţe Unităţi de conţinut Activităţi de învăţare şi produse


5.1 Relatarea despre regulile de  Traficul rutier. Reguli de circulație. Utilizarea  Prezentarea imaginilor despre atacurile teroriste;
circulație, utilizarea mijloacelor mijloacelor de transport. Acces legal conform vârstei.  Ateliere practice: Ştiu să mă comport în stradă.
de transport din perspectiva Contravenţii. Ştiu să citesc grupurile de semne; Știu să utilizez
securității personale și colective;  Comportamentul recomandat în caz de ameninţare a mijloacele de transport.
5.2. Analiza contextelor de asigurare a unui act terorist. Surse ale terorismului. Modalităţi de  Discuţii dirijate cu privire la securitatea
securității datelor cu caracter manifestare. Reguli de comportament în raport cu tipul
personală în contextul securităţii naţionale;
personal, în baza cadrului actului terorist.
 Formularea şi rezolvarea de situaţii problemă
normativ existent;  Securitatea personală în contextul securităţii
privind securitatea datelor personale, agresiunea
5.3. Argumentarea necesității naţionale. Securitate naţională; modalităţi de asigurare.
cunoașterii fenomenului bullying Comportament legal şi corect în caz de ameninţare a în mediul on-line.
și a modalităților de securităţii naţionale. Produs
comportament, din perspectiva  Securitatea datelor personale. Cadrul legal. Activitate de grup. Elaborarea afişului publicitar
asigurării securității personale Posibilităţi şi limite ale securizării datelor cu caracter (care va fi plasat în clasă/în şcoală ), în cadrul
personal. Riscuri ale accesului la datele cu caracter unei campanii de promovare a securităţii
personal. Mod de reacţionare a încălcării dreptului la personale cu una din tematici: Traficul rutier,
securitatea datelor cu caracter personal. Securitatea datelor personale, Pericolul unui
 Bullyingul. Agresiunea în mediul on-line. Modalităţi de act terorist, etc.
protecţie. Reacţie şi comportament în caz de bullying.
ASPECTE METODOLOGICE

DIVERSITATEA
TEHNOLOGIILOR
DIDACTICE
ÎNVĂȚAREA
EXPERENȚIALĂ
CENTRAREA PE
ELEV
PARTENERIAT
EDUCAȚIONAL
COMPETENȚA
SPECIFICĂ
Alte aspecte importante

Portofoliului de dezvoltare personală

Produse ale învățării la fiecare modul

Evaluare și autoevaluare în bază de descriptori

Dezvoltarea personală nu acordă note, nici calificative


Sarcină:

Care sunt elementele de bază a reperelor


metodologice și de evaluare ale
curriculumului?
Sarcina:
5 grupuri: câte un grup responsabil de câte un modul,
care în timpul prezentărilor se vor completa reciproc.
Sarcină: Analizați curriculum și identificați: reperele
conceptuale, mesajul educațional, rezultatele învățării;
Repere conceptuale Mesaj educațional Rezultate ale învățarui
ale modulelor ( ce accente punem în conținutul ( care vor fi achizițiile elevilor:
( pe care noțiuni, concepte este activităților ) ce va ști, va putea și cum va fi
construit modulul ) elevul)

Modul I. Identitatea personală și relaționarea armonioasă


Repere conceptuale ale Mesaj educațional Rezultate ale învățării
modulelor

Unicitatea fiecăruia și diversitatea Pune accent pe cunoaşterea şi Exprimarea și controlul emoțiilor;


persoanelor; resursele personale; acceptarea de sine; explorarea şi recunoașterea unicității proprii;
emoțiile; comunicarea; atitudinea autoevaluarea resurselor încredere în forțele proprii și a
față de sine; drepturi și obligații; personale, stima de sine; familia celorlalți; manifestarea
ca valoare: responsabilităţi, roluri responsabilității; stima și
de gen, stereotipuri; comunicarea aprecierea de sine și a celorlalți;
asertivă, non-conflictuală şi non- comunicarea asertivă; respectarea
violentă, relaţionarea armonioasă regulilor; recunoașterea și
cu cei din jur, etc. apărarea în situații de intimidare și
abuz;
Repere conceptuale ale Mesaj educațional Rezultate ale învățării
modulelor

Comportament bazat pe Pune accent pe educația Valorificarea resurselor de


corectitudine, demnitate și integrității persoanei și educația învățare; demonstrarea unui
respect, bunele maniere; durabilă: gestionarea eficientă a comportament demn, respectuos,
diferența dintre necesități, dorințe resurselor proprii, naturale și corect, adaptat la diverse situații
și posibilități; lucrurile personale și sociale; din viață; identificarea și
banii de buzunar; grija față de aprecierea calităților colegilor;
resurse: timp, apă, energie, gestionarea grijulie a lucrurilor
mediul ambiant, consumabile; personale și respect față de
surse de învățare: cărți, persoane bunurile celorlalți; respectarea
apropiate, persoane din regulilor în relațiile cu ceilalți;
comunitate, mass- media; manifestarea atitudinii grijulii față
consumul bunurilor și serviciilor în de natură; demonstrarea relațiilor
limita necesităților – corecte cu colegii de ambele
comportament economicos. genuri; utilizarea grijulie a
resurselor (timp, resurse naturale,
energie, consumabile etc.);
Repere conceptuale ale Mesaj educațional Rezultate ale învățării
modulelor

Sănătate; igienă Îi ghidează pe elevi în Respectarea regimului zilei


personală; alimentația și aspecte care ţin de și a celui alimentar;
regimul alimentar; sănătatea fizică, aplicarea regulilor de igienă
particularitățile emoţională, igienă personală; recunoașterea
organismului în creștere; personală, alimentaţia alimentelor folositoare și a
odihna activă; sportul și sănătoasă, contracararea celor dăunătoare sănătății;
sănătatea; efortul fizic și viciilor. descrierea și acceptarea
mintal. modificărilor corporale;
aprecierea importanței
dozării efortului fizic și
mintal.
Repere conceptuale ale Mesaj educațional Rezultate ale învățării
modulelor

Studiile și munca ca valoare; Pune accent pe cunoașterea Estimarea resurselor proprii


diversitatea activităților; potențialului individual, din perspectiva îmbrățișării
aprecierea oamenilor care informarea despre lumea profesiei dorite; identificarea
muncesc; profesii practicate profesiilor și modalitățile de punctelor forte și a lacunelor
de către membrii familiei și exercitare a acestora; ce trebuie depășite pentru a
persoanele din comunitate; formarea unei atitudini pozitive îmbrățișa profesia dorită;
abilități și interese; și responsabile față de studii și aprecierea valorii muncii și
comportamentul în raport cu muncă; formarea capacității de studiilor; descrierea diverselor
banii; importanța activității în luare a deciziilor și dezvoltare profesii; adoptarea deciziei
echipă; a spiritului antreprenorial. privind viitorul traseu școlar.
Repere conceptuale ale Mesaj educațional Rezultate ale învățării
modulelor

Securitatea elevului acasă, Oferă elevilor contextul de Respectarea regulilor de


la școală, în stradă, în formare a unui comportament pentru
comunitate și în natură; comportament orientat spre prevenirea situațiilor de
securitatea în comunicarea asigurarea securităţii proprii risc; respectarea regulilor
directă și on-line; reguli de şi a celorlalţi. de circulație; aprecierea
circulație; aparatele recomandărilor privind
electrice și de gaz; stările securitatea personală
excepționale și incendiile. acasă, la școală, în stradă,
în natură, în comunitate;
Sarcina:
Stabiliți efectele interacțiunii dintre modulul de
care sunteți responsabil și alte module
Cunoașterea, aprecierea, stima de sine, buna relaționare
cu cei din jur, îl va determina pe elev să aibă grijă de
sănătatea și securitatea personală; să utilizeze responsabil
și grijuliu resursele; să demonstreze interes pentru învățare și
activități profesionale
Comportamentul bazat pe demnitate, respect si corectitudine,
atitudine grijulie față de resursele personale și cele ale mediului de
viață, vor determina elevul spre un mod de viață sănătos și sigur și
spre proiectarea carierei în concordanță cu potențialul propriu și
diversitatea activităților profesionale.
Cunoașterea condițiilor de protejare, fortificare a sănătății și atitudinea responsabilă față de
sănătatea proprie îl va face pe elev receptiv la factorii de risc care amenință securitatea
personală; va consolida stima de sine și tendința de relaționare constructivă cu cei din jur;
va consolida convingerea despre necesitatea utilizării rezonabile a resurselor; îl va
determina pe elev să facă o corelație dintre sănătatea proprie și profesia pe care o va
îmbrățișa
Cunoașterea propriului potențial, descrierea diverselor activități profesionale
și aprecierea pozitivă a studiilor și muncii, va consolida imaginea de sine a
elevului; îl va determina să aibă o atitudine responsabilă față de resursele pe
care le posedă sau le utilizează; să proiecteze cariera profesională în
conformitate cu sănătatea proprie;
Respectarea recomandărilor privind securitatea proprie, consolidează grija
pentru sănătatea proprie; asigură siguranța comunicării directe și mijlocite cu
ceilalți; determină elevul să utilizeze atent și econom resursele; să-și proiecteze
carieră, luând în considerație securitatea personală.
Sesiunea III
PROIECTAREA DIDACTICĂ

La finalul acestei sesiuni participanții vor fi capabili să:

 Determine etapele elaborării calitative/originale/individuale pe clasă a


unității de învățare la disciplina Dezvoltare personală;
 Integreze creativ unitățile de competență cu strategiile didactice și
produsele de evaluare în proiectul unității de învățare la disciplina
Dezvoltare personală;
 Analizeze constructiv un model de proiect a unității de învățare din
perspectiva realizării competenței specifice disciplinei.
Sarcină:

Discutați în grup și restabiliți


succesiunea pașilor proiectării unității
de învățare
Recomandări pentru proiectarea didactică

 Lectura personalizată a curriculum-ului şi în consecinţă conştientizarea libertăţii de


acţiune în asigurarea ordinii de parcurgere a conţinuturilor curricular;

 Proiectarea unităților de competenţe racordate/asociate conţinuturilor unităţii de


învăţare;

 Selectarea şi ordonarea logică a unui număr de conţinuturi tematice cu caracter


unitar;

 Alocarea timpului pentru învăţarea fiecărui subiect de conţinut şi a unităţii de


învăţare în general;

 Proiectarea demersului didactic prin intermediul unor tehnologii de predare-


învăţare-evaluare axate pe formarea unităţilor de competenţă;

 Structurarea tuturor sarcinilor şi activităţilor de învăţare în baza cadrului de învăţare


şi gândire Evocare/Realizarea sensului/ Reflecţie/ Extindere (ERRE)
 Finalizarea demersului instructiv-formativ în cadrul unităţii prin evaluare sumativă
(prezentarea unui produs realizat de elev sau de grupul de elevi) şi autoevaluare;
Sarcină:
Răspundeți la întrebări:
De ce este important să realizăm
proiectarea unității de învățare?
Care sunt deosebirile dintre proiectarea
unității de învățare și proiectarea lecției?
Unitatea de învăţare este elementul generator al planificării
calendaristice pe care fiecare profesor trebuie să o facă înainte de începutul
anului şcolar.
Proiectarea detaliată a unităţii de învăţare se realizează ca regulă după ce s-
a făcut planificarea calendaristică, au fost cu acest prilej identificate unităţile
de învătare şi li s-a stabilit succesiunea.
Spre deosebire de planificarea calendaristică care se realizează înainte de
începerea anului şcoalr, planificarea unităţii de învătare se face pe tot
parcursul anului şcoalr, înainte evident ca profesorul să predea tema
respectivă.
La disciplina Dezvoltare personală, fiecare
unitate de învățare din cele cinci, finalizează cu un
produs care poate fi evaluat pentru a observa
gradul de dezvoltare a competenței specifice.
 În cadrul disciplinei Dezvoltare personală elevii trebuie să fie permanent orientaţi să-şi
formeze o imagine de ansamblu asupra scopurilor învăţării prin expunerea obiectivelor de
formare personală şi a competenţelor pe care şi le vor dezvolta;
 să fie permanent preocupaţi să clarifice prioritățile pe care se axează o formare autentică
a personalităţii; încurajaţi să folosească cunoştinţele şi experienţele acumulate anterior, să
aplice noi experienţe, să reflecte, să formuleze opinii şi concluzii, să automonitorizeze
dezvoltarea personală.
 În proiectarea și realizarea demersului didactic profesorul va ține cont de specificul
acestor ore/lecții, care reprezintă o formă de activitate educativă/ didactică căreia, spre
deosebire de alte lecții, nu îi sunt caracteristice academismul şi tipul povăţuitor al
interacţiunii pedagogice, ci se axează pe modalități de activitate flexibile după
componenţa şi structura interacţiunii educative.
 Cadrul didactic, după fiecare unitate de învățare, va oferi un feed-back constructiv la
autoevaluarea elevului, cu sugestii pentru dezvoltarealui personală. Astfel profesorii şi
elevii vor fi antrenaţi nu numai într-un continuu proces de învăţare şi formare, dar şi în
activităţi de evaluare şi autoevaluare care contribuie la dezvoltarea personală a ambilor
participanți la procesul de învățare. Acţiunile de evaluare formativă oferă cadrului didactic
posibilitatea să observe, să discute cu elevul şi să aprecieze realizările fiecăruia. Elevul
este în acţiune (competenţa în sine este o acţiune) continuă de formare şi evaluare şi
capătă încredere în sine, în posibilităţile sale, acumulează experienţa socială directă care
este evaluată şi autoevaluată de el, de colegi, de membrii familiei, de profesori etc.
Elemente importante

sugestii metodologice
pentru desfășurarea
orelor în baza cadrului
Dezvoltare personală ERRE

sugestii privind
elaborarea și
prezentarea
produsului educațional
Sarcină:

Studiați în grup suportul informațional


primit și elaborați un poster în care să
explicați colegilor misiunea didactică a
etapei cadrului ERRE care v-a revenit.
ce ştie elevul despre subiectul abordat;
Motivarea elevului pentru studierea subiectului propus
Implicarea

Contactul elevului cu informaţia nouă;


încurajarea analizei critice, analizei comparative şi sintezei

consolidarea cunoştinţelor noi şi restructurează activ schema cognitivă iniţială,


pentru a include în ea noi concepte; exteriorizarea atitudinii, schimb de idei

aplicarea celor însușite în diferite situaţii de integrare:simulate și/sau autentice,


crează contexte pentru dezvoltarea competențelor
Sarcină:

Analizați în grup segmentul de proiectare


de lungă durată și realizați un segment al
proiectării unității de învățare pentru o
unitate de conținut.
Prezentarea proiectelor
Sesiunea IV
ÎNVĂȚAREA AXATĂ PE SARCINI. ELABORARE DE
PRODUSE.
STRATEGII DE EVALUARE
La finalul acestei sesiuni participanții vor fi capabili să:
- utilizeze noţiunile de bază ale ECD la Dezvoltare personală;
- proiecteze demersul formativ la Dezvoltare personală în baza
de ECD, axat pe materialul propus
- interpreteze rezultatele obţinute la Dezvoltare personală în
activitatea de evaluare.
?????
Evaluarea la disciplina
Dezvoltare Personală
Evaluare Criterială prin Descriptori
Ştiu – Vreau să ştiu – Am învăţat
Evaluarea la disciplina
Dezvoltare Personală
• nu se rezumă doar la constatarea măsurii în care finalităţile curriculare au fost
îndeplinite, ci, dimpotrivă, oferă multiple oportunități de a perfecţiona procesul
didactic în demersurile ulterioare întreprinse de cadrul didactic.

• Modificarea accentelor în procesul de evaluare - de la verificarea şi aprecierea


rezultatelor către autoevaluarea procesului de dezvoltare personală, aprecierea
nu numai a achiziţiilor cognitive, dar şi a abilităţilor şi atitudinilor –
această abordare permite atât atingerea obiectivelor stabilite, cât şi dezvoltarea
competenţelor școlare.
Noţiune de bază a ECD

Baza metodologică a evaluării criteriale este evaluarea


pentru învăţare.
Evaluarea criterială prin descriptori reprezintă un sistem de
eficientizare permanentă şi diferenţiată a predării, învăţării şi
evaluării prin introducerea criteriilor şi descriptorilor.
Noțiuni de bază a ECD

Criteriile de evaluare sunt seturi de calităţi importante, care se


regăsesc în produsele învăţării şi care trebuie să se prezinte ca un
sistem.
Sintagma „criterii de evaluare” se utilizează doar de către cadrele
didactice în medii profesionale, la scrierea rapoartelor, lucrărilor
metodice, referatelor, articolelor etc.
Criteriile de evaluare se anunță anticipat elevilor în formă de criterii
de succes, formulate în limbaj accesibil, pe scurt, folosind verbe, de
obicei la persoana I singular.
Exemplu
Criterii de succes Criterii de evaluare
(pentru elevi) (pentru cadre didactice)
1. Propun reguli de realizare a 1. Propune reguli de realizare a
produsului. produsului.
2. Stabilesc cu colegii scopul, volumul și 2. Stabilește cu colegii scopul, volumul și
formatul proiectului. formatul proiectului.
3. Respect tematica și condițiile 3. Respectă tematica și condițiile stabilite.
stabilite. 4. Respectă timpul pentru prezentarea
4. Respect timpul pentru prezentarea produsului.
produsului. 5. Exprimă impresiile proprii.
5. Exprim impresiile proprii. 6. Respectă opinia și manifest atitudine
6. Respect opinia și manifest atitudine pozitivă față de colegi.
pozitivă față de colegi. 7. Formulează concluzii.
7. Formulez concluzii.
ECD – fără note, fără
calificative
La disciplina Dezvoltare personală produsul școlar reprezintă un
rezultat școlar proiectat pentru a fi realizat de către elev sau de un
grup de elevi, evaluat de către cadrul didactic, elevul însuși,
colegii și, eventual, părinții.

Produsul poate fi elaborat pe parcursul


modulului, sau la ultima oră din modul, dar
este important să oferim timp şi spaţiu pentru
prezentarea produsului.
forma de
realizare
(pereche, grup,
individual)
achiziţiile
elevilor pe achiziţii formate: cunoştinţe, abilităţi,
parcursul a 5-6 atitudini şi valori

ore

Produs
școlar
Infographic
Tipuri de produse (după forma de organizare)

Produse realizate în grup

Produse realizate Produse realizate


individual frontal
Portofoliul de dezvoltare personală

Produse ale activităţi Fişe de feedback


Diploma Resurse pentru
i de învăţare
Fişe de autoe
învăţare valuare/reflec
ţie
Tipuri de evaluare
Evaluare Evaluare Evaluare
inițială formativă sumativă
La final de modul
Interactivă focusată pe
instrumentală competențe –
non-instrumentală Tabel de
performanță

Cumulativă –
Autoevaluare Portofoliul de
non-instrumentală Evaluare reciprocă dezvoltare
personală
Evaluare iniţială:
 se raportează la aşteptările elevului de la disciplina dată;
 poate fi non-instrumentală, dar și instrumentală – pe bază de
instrumente de evaluare alese în funcție de contextul specific:
probă orală, scrisă sau practică, test, conversaţii dirijate;
 este de tip reflexiv și creează elevilor condiţii de autoevaluare şi
autoreglare a invăţării;
 este o activitate de motivare şi orientare de către cadru didactic a
elevilor spre performanţele aşteptate la această disciplină, un mic
plan de acţiuni pentru dezvoltare personală.
 Evaluare inițială va fi realizată la început de an școlar. La
necesitate și la discreția cadrului didactic, evaluarea inițială va fi
realizată, inclusiv, la începutul unitatății de învățare.
Evaluarea formativă interactivă:
se raportează la obiectivele lecției;
se realizează fără instrumentare (nu presupune instrument de evaluare);
este o activitate de tip feedback:
emoțional (de ex.: zâmbet; gesturi de aprobare; mimică de încurajare);
de conținut (de ex.: ai scris corect; ai fost original; ai citit cu o intonație
potrivită; ai rezolvat corect; fii atent în continuare la utilizarea liniei de
dialog);
de activitate (de ex.: te-ai implicat; ai fost activ; ai apreciat obiectiv
colegul; ai susținut atmosfera de lucru în grup; am încredere că poți să te
implici; ai nevoie de un pic de curaj);
mizează și pe autoevaluare, evaluare reciprocă;
se va realiza, inclusiv la finalizarea unităţii de învăţare/modulului prin
completarea de către elev a tabelului de performanță.
Exemple de produse
Propuneţi posibile produse pentru un modul.

1 2 3 4 5

Identitatea Asigurare Proiectarea Securitatea


personală si Modul de carierei personală
relaţionarea a calității viață profesionale
armonioasă vieții sănătos și
dezvoltarea
spiritului
antreprenorial
Tabelul de performanță școlară la
disciplina Dezvoltare personală
Rezultatul elevului
DEZVOLTARE PERSONALĂ Întotdeauna Deseori Rareori
La sfârșitul clasei V-a elevul va demonstra următoarele capacități:
IDENTITATEA PERSONALĂ ŞI RELAŢIONAREA EFICIENTĂ
1. Identific propriile nevoi, calități, atitudini.
1. Utilizez diverse modalităţi adecvate de exprimare a opiniilor şi
emoțiilor.
1. Pot relaționa pozitiv cu alte persoane, dând dovadă de apreciere și
considerație față de ceilalți.
Concluzii personale despre performanţa atinsă:
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

Sugestii pentru dezvoltarea personală din partea cadrului didactic:


_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
____________
Evaluarea

Încurajarea
Accent pus pe
copilului,
progres și
accent pe
succes
creștere
MULȚUMIM PENTRU ACTIVITATE

S-ar putea să vă placă și