Sunteți pe pagina 1din 64

Autori

• Mariana MARIN, dr. conf.univ.


• Victoria STRATAN, lector universitar
• Tatiana MÎRZENCO, lector universitar
• Lucia PÎRĂU, lector universitar
Modulul tematic școala părinților „La
școală, fără note” oferă:
• Ghidaj părinților și informații privind etapele dezvoltării
copilului pe parcursul școlarității mici din perspectiva ECD.
• Metode și tehnici constructive de motivare a copilului
pentru învățare.
• Strategii de comunicare eficiente, necesare părinților
pentru situațiile dificile apărute în cadrul procesului de
evaluare școlară și soluții pentru situațiile dificile pe care le
experimentează copiii.
• Bibliografie și suport informațional.
• Posibilitatea de a deveni conștienți de propria istorie
personală și de impactul acesteia în educarea armonioasă a
propriilor copii.
• Curricula se sprijină pe documente de politici:
• STRATEGIA intersectorială de dezvoltare a
abilităţilor şi competenţelor parentale pentru
anii 2016-2022
• Regulamentul cu privire la formarea continuă
a adulților, http://lex.justice.md/md/369645/
• MECD la clasele 1,2,3 , aprobate de MECC
• SCOPUL
• Fondarea unei „rețele” de ajutor interfamilial în ceea ce privește educația
și supravegherea copiilor, subliniindu-se nu numai necesitatea colaborării
școala – familie dar și a părinților între ei.

• OBIECTIVELE PROGRAMULUI:
1. Atragerea părinților ca parteneri în actul educațional prin ameliorarea
comunicării și cooperării între familie, școala și alte instituții ori persoane
cu funcții educative;
2. Cunoașterea de către părinți a particularităților individuale și de vârsta ale
copilului prin informarea părinților în probleme evaluării fără note;
3. Asistarea psihologica a familiilor in care apar situații de criza in educația
copilului sau care au copii greu educabili;
4. Stabilirea nevoilor de educație și a intereselor parentale;
5. Cunoașterea comportamentului educațional al părinților si a climatului
familial.
Sesiunea
1
Evocare

Ce știm
Așteptările
despre
Prezentarea de la
Școala fără
seminar
de note?
Loteria amintirilor
Ce moment Ce moment
pozitiv vă negativ vă
amintiți amintiți
despre despre
școală? școală?

• Ce emoții are părintele din imagine?


• Cum se simte copilul din imagine?
• Ce-i spuneți când nu are rezultatele dorite?
• Cine este prietenul copilului dvs?
• Cum învață să povestească un text?
• Cât timp își pregătește lecțiile?
• Condiția: Într-un bol se propun întrebări părinților.Ei • Care este activitatea preferată a copilului dvs?
se prezintă și răspund la întrebare. • Care este cartea pe care copilul dvs o citește?
Întreaga sală-şi strânge mâna

• Grupul formează 2 cercuri concentrice mari – unul in interiorul altuia.


• Participanţii din cercul intern se întorc cu faţa la participanţii din cercul exterior, se prezintă repede
şi dau călduros mana.
• Cercul extern se roteşte mereu spre stânga şi cercul intern se mişcă spre dreapta pană când toţi
participanţii se reîntâlnesc.
Sesiunea
a 2-a
Focus grup
• Ce trebuie să știe un copil
preșcolar?
• Ce trebuie să poată un
preșcolar?
• Cum trebuie să fie un
preșcolar?
• Moderatorul prezintă un jurnal cu 3 intrări în
care sunt sintetizate cunoștințele, priceperile
și atitudinile unui preșcolar.

• În baza Fişei de monitorizare a progresului


preşcolarului
Integrarea copilului în activitatea şcolară este un
fenomen complex și un factor determinant al
succesului școlar.

Pregătirea pentru şcoală trebuie să-i asigure


acestuia o tranziţie uşoară şi o adaptare optimă
la mediul şcolar.

Maturitatea şcolară include aşa aspecte, ca:


A. DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ȘI IGIENEI
•Demonstrează coordonarea părţilor propriului corp (merge, aleargă, loveşte mingea etc.).
•Utilizează independent cu uşurinţă materiale pentru a scrie și a picta; îşi pune singur pantofii şi îşi leagă şireturile.
•Explică beneficiile sau daunele anumitor alimente pentru organismul uman.
•Demonstrează independenţă în igiena personală (se spală şi se şterge singur pe mâini, foloseşte independent toaleta, se spală pe dinți
etc.).
•Respectă corespunzător regulile de comportare (la grădiniță, pe stradă, în transportul public etc.).

B. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ
•Interacţionează adecvat cu adulţii (părinţi, bunici, medic etc.) și identifică adulții care pot să-l sprijine în situații periculoase.
•Identifică asemănări/deosebiri dintre persoane după diferite criterii (gen, vârstă, profesie etc.) și acceptă diferențele între persoane.
•Cunoaşte ziua, luna, oraşul şi ţara în care s-a născut.
•Manifestă încredere în propriile abilități și acționează în mod independent (are încredere că poate, îşi ştie calităţile, nu se teme să
încerce etc.).
•Reacţionează emoţional într-o manieră adecvată (îşi controlează exprimarea sentimentelor.

C. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂŢARE


•Caută informaţii noi legate de domeniile care îl/o interesează; găseşte forme noi de exprimare a gândurilor şi emoţiilor (prin muzică,
desen, dans etc.)
•Alege și finalizează o activitate de interes; se concentrează la o activitate 20 de minute, fără supervizare, chiar dacă are dificultăţi sau
este întrerupt.

D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI ȘI A COMUNICĂRII ŞI PREMIZELE CITIRII ȘI SCRIERII


•Participă la activităţi de lectură interactivă (mai mult de 20 min.).
•Povesteşte un eveniment/ o poveste respectând succesiunea evenimentelor.
•Folosește fraze construite logic, utilizând sinonime, antonime, cuvinte noi.
•Se implică în dialoguri, adresând întrebări, clarificând și răspunzând la întrebări.
•Recunoaşte literele mari și mici de tipar şi le pune în corespondenţă cu sunetul asociat.

E. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ
•Numără cu uşurinţă și cunoaşte ordinea numerelor până la 20; numără 10 obiecte prin corespondenţă 1 la 1.
•Utilizează numere şi operaţii simple.
•Recunoaşte forme în obiectele din mediul înconjurător (cercuri, triunghiuri, pătrate, dreptunghiuri).
•Clasifică obiecte în funcţie de utilizare (jucării, instrumente muzicale etc.).
•Cunoaşte şi foloseşte corect zilele săptămânii, lunile și anotimpurile.
•Participă la îngrijirea şi protecţia mediului, reciclarea materialelor.
•Este conştient de existenţa tehnologiei şi a modului în care aceasta îmbunătăţeşte şi afectează viaţa.
Ce trebuie să știe un copil Ce trebuie să poată un preșcolar? Cum trebuie să fie un preșcolar?
preșcolar?
 Să cunoască ziua, luna, oraşul şi ţara în  Să demonstreze și să coordoneze  Să manifeste încredere în propriile
care s-a născut, numărul de telefon. părţile propriului corp (merge, aleargă, abilități și să acționeze în mod
 Să explice funcţiile benefice loveşte mingea, face mișcări simple de independent.
/dăunătoare ale anumitor alimente dans).  Să fie conştient de existenţa
pentru organismul uman.  Să utilizeze independent materiale tehnologiei şi a modului în care aceasta
 Să respecte regulile de comportare în pentru a scrie și a picta. îmbunătăţeşte şi afectează viaţa.
stradă, în transportul public etc.  Să își pună singur pantofii.  Să identifice asemănări/deosebiri
 Să povestească un eveniment, o  Să îşi lege şireturile. dintre persoane după diferite criterii
poveste cunoscută, respectând  Să se spele şi să se şteargă singur pe (gen, vârstă, profesie etc.) și să accepte
succesiunea evenimentelor. mâini. diferențele între persoane.
 Să recunoască literele mari/mici de  Să interacţioneze adecvat cu adulţii  Să accepte responsabilităţi şi să le
tipar şi să le pună în corespondenţă cu familiari din comunitate (părinţi, bunici, respecte, individual și în grup.
sunetul asociat. medic etc.)  Să țină cont de dorinţele şi nevoile altor
 Să numere cu uşurinţă și să cunoască  Să participe la activităţi în grupuri mici copii și să vorbească despre emoţiile
ordinea numerelor până la 20. sau mari (ca şi conducător, ca şi celorlalţi.
 Să numere 10 obiecte prin executant).
corespondenţă 1 la 1.  Să folosească fraze construite logic,
 Să recunoască forme în obiectele din gramatical corect, utilizând sinonime,
mediul înconjurător, inclusiv cercuri, antonime și cuvinte noi.
triunghiuri, pătrate și dreptunghiuri.  Să utilizeze numere şi operaţii simple.
 Să clasifice obiecte în funcţie de  Să caute independent, din diferite
utilizare (jucării, instrumente muzicale surse, informaţii despre sine și mediu și
etc). să le discute cu alții.
 Să cunoască şi să folosească corect  Să participe la îngrijirea şi protecţia
zilele săptămânii, lunile și anotimpurile mediului, reciclarea materialelor.
în succesiune.
Dispariția notei: motiv de îngrijorare?
Lex
• Codul Educației (art. 16,
alin 5)
• Evaluarea este criterială și
se realizează prin
descriptori
Nota
Element de
„Sancţiune“ Demotivare Dresaj
disciplină

Elevul nu CD este
Rezistența în
învață, el Atitudinea CD
fața
colectează
decidentul
concurenței față de elev
note... notei

elevul doar Subiectivitate:


acceptă autoritatea și
decizia CD supremația CD

... elementul criterial este absent


Operaţiile evaluării didactice

Măsurare Apreciere Decizie


• Cât de mult? • un set de • Continuă
Ce cantitate? criterii, aprecierea
Ce norme, într-o notă
dimensiuni? emitere de
judecăţi
Criterii
• Calități generale ale produsului
• Cum poate fi produsul?

Descriptori
• Calități particulare ale produsului
• Cum este un produs concret?

Calificative
• Verdictul: Foarte bine, bine,
suficient
Produsul

Criteriul

Descriptorul

Calificativul
Produsul

Mărul
Mărimea
Criterii Culoarea
de Gustul
Aroma
evaluare
Descriptorii raportați la criterii

Mărimea: Culoarea:
mare, mic Roșu, galben

Aroma:
Gustul: Puternică,
Acru, dulce, slabă, fără
dulce-acrișor aromă
Produs
Criteriile de evaluare:
1. Citirea corectă
2. Citirea cursivă.
3. Pronunţia clară.
Textul citit 4. Intonaţia.
5. Expresivitatea.
Produs: Textul citit
Criteriile de Descriptorii:
evaluare:
• 1. Citirea corectă • Citesc fără greșeli
• uneori greșesc
• de mai multe ori greșesc
• 2. Citirea cursivă. • Citesc fără opriri, fără pauze
• Citesc și uneori ezit, fac pauze
• Citesc cu mai multe pauze
• 3. Pronunţia clară. • Pronunț clar fiecare cuvânt
• La unele cuvinte întâlnesc dificultăți, nu știu cum să le propunț
• Mai multe cuvinte nu pot să le pronunț, îmi este dificil
• 4. Intonaţia. • Am o intonație potrivită
• Unoeri nu sunt sigur când să vorbesc mai încet, când să accentuez
• De mai multe ori îmi este dificil să citesc: nu sunt sigur mai tare sau
mai încet...
• 5. Expresivitatea. • Citesc cu expresivitate
• Uneori nu sunt expresivă la citire
• De mai multe ori îmi este greu să fiu expresivă
Sesiunea
a 3-a
De ce
evaluare
fără note?
Focus grup

Ce înseamnă nota pentru copil?


Ce este nota pentru părinte?
Ce este nota pentru învăţător?
Ce concluzionăm?
De ce totuşi evaluare fără note?
SEMNELE CONVENȚIONALE
ECD – CHEIE PENTRU PĂRINȚI

Calificative (foarte bine, bine,


suficient) elevul va primi
Descriptorii – judecăți de
Criterii – cerințe, care le calificative doar la evaluările
valoare, cu ajutorul cărora
înaintează învățătorul pentru sumative la final de modul,
învățătorul caracterizează
activitatea elevului. Părintele semestru, an școlar. Necesar
răspunsul copilului, adică
știind și înțelegând criteriile, este ca testele să nu fie ratate,
indică cât de corect,
este capabil să se orienteze la deoarece la revenirea elevului
independent și calitativ este
verificarea temei de acasă, la ore el la sigur va fi obligat să
îndeplinită sarcina dată.
respectând-o le pas cu pas. Ele scrie testul conform unui plan
Amintindu-și analiza
ajută la depistarea lacunelor în de recuperare în afara orelor
învățătorului copilul acasă este
cunoștințele copilului și la de clasă. Rezultatele testelor se
apt să povestească părinților
înlăturarea lor până la scriu în agenda elevului și
cum a fost evaluat pas cu pas,
evaluarea de către învățător. părintele poate lua cunoștință
la ce trebuie să atragă atenția.
cu calificativul obținut de către
elev.
CROMATICA SEMAFORULUI
A. AUTOEVALUARE
• elevul arată/colorează/subliniază pe fișa de
autoevaluare modul în care crede că a lucrat;

B. PENTRU A SEMNALA GRADUL DE ÎNȚELEGERE A UNEI SARCINI


• elevul demonstrează o anumită culoare (de ex.
cupele-semafor) că a înțeles sarcina (verde) sau că
are anumite dificultăți (galben) sau nu înțelege defel
(roșu).
C. PENTRU NOTAREA ÎN DIAGRAMA PERFORMANȚELOR
• La dorință, învățătorul folosește cromatica în
propriile instrumente, fără a le plasa în agenda
elevului, fără a le folosi în caiete sau fișe de lucru ale
elevilor.
Principiile ECD
Încurajare/ motivare

Confidențialitate

Succes

Transparenţă și participare la
procesul evaluării

Prioritate autoevaluării
Dacă
dragoste
nu e,
nimic
nu e…

Marin Preda
100 DE CUVINTE ÎNCURAJATOARE PENTRU UN COPIL
51. Foarte plăcut! 79. Părinții tai vor fi mândri
1.A meritat! 27. Deosebit! de tine!
52. Formidabil!
2. Acum am înțeles! 28. Din ce în ce mai bine! 80. Perfect!
53. Genial!
3. Adevărată operă! 29. E cazul să aplaudăm! 81. Performant!
54. Grea treaba, dar bine făcuta!
4. Admirabil! 30. Emoționant! 82. Performanță olimpică!
55. Grozav!
5. Ai ajuns la culmea potențialului tău! 31. Este o plăcere când tu te 83. Plăcut!
56. Îmi faci meseria mai plăcuta!
6. Ai atins noi performanțe! descurci așa de bine! 84. S-a născut o stea!
57. Impecabil!
7. Ai făcut un lucru unic! 32. Ești în frunte! 85. Se întrevede rezultatul!
58. Impresionant!
8. Ai parcurs kilometrul în plus! 33. Ești bine pregătit! 86. Senzațional!
59. Încântător!
9. Ai pornit spre succes! 34. Ești grozav și rezultatul e pe 87. Serioasa treaba!
60. Încrede-te în tine și vei reuși!
10. Azi te prezinți la nivel internațional! măsură! 88. Sigur că vei reuși ce ți-ai
61. Incredibil!
11. Bine făcut!
35. Ești hotărât sa ajungi la propus!
62. Inteligent!
perfecțiune! 89. Splendid!
12. Bine gândit! 63. Interesant!
36. Ești mult mai bun astăzi! 90. Știam ca poți să o faci!
13. Bine organizat! 64. Îți merge mintea!
37. Ești pe drumul cel bun! 91. Sunt mândru de tine!
14. Buna alegere! 65. La fix!
38. Ești și tu surprins, nu-i așa? 92. Sunt mulțumit!
15. Ce îmbunătățire! 66. Lăudabil!
39. Remarcabil! 93. Super!
16. Ce încurajator! 67. Lucru de excepție!
40. Eu te știu luptător! 94. Tare de tot!
17. Celui care muncește nu-i este niciodată 68. Mă bucur!
41. Excelent! 95. Te susțin!
rușine! 69. Mai bine ca oricând!
42. Excepțional! 96. Te descurci bine!
18. Convingător! 70. Marcant!
43. Extraordinar! 97. Te-ai depășit pe tine
19. Creativ! 71. Matur răspuns!
44. Extrem de bine! însuți!
20. Crede în forțele tale! Ai curaj! 72. Merita discutat!
45. Fabulos! 98. Te-ai străduit!
21. Dai dovadă de multă înțelepciune! 73. Minunat!
46. Fantastic! 99. Uimitor!
74. N-am cuvinte!
22. Dai dovada de o gândire profunda! 47. Fascinant!
75. Nemaipomenit! 100. Unicat!
23. Data viitoare va fi mai ușor! 48. Fenomenal!
76. Nu iuta că ești o ființă
24. De apreciat! 49. Fermecător! deosebită, că ești
25. De neuitat! 50. Foarte drăguț! unică/unic!
26. De văzut! 77. Nu-i rău!
78. Onorată de răspuns!
Încurajare pentru diligență
• ,,Interesant! Ai cules cele mai potrivite expresii!” • ,,Un răspuns pătruns de nişte sentimente
• ,,Deosebit! Ai poposit pe diverse tărâmuri ale măreţe!”
imaginaţiei!”
• ,,Excelent răspuns! Ai evidenţiat ideile
• ,,Minunat! Gândurile tale vor frapa şi colegii!” principale!”
• ,,Perfect! Textul compunerii a fost aranjat corect
în pagină,respectând scrierea cu alineate !”
• ,,Răspunsul tău merită cele mai înalte
aprecieri, deoarece ai redat excelent
• ,,Îţi sunt recunoscătoare pentru munca depusă
şi scrierea caligrafică!” trăirile personajelor din text!”
• ,,M-ai impresionat prin străduinţa de a aplica • ,,Eu am rămas plăcut surprinsă de modul
regulile de ortografie studiate!” tău de a-ţi expune propriile tale
• ,,Impresionează modul de expunere a sentimente!”
gândurilor!” • ,,Ne-ai frapat prin modul de a menţine
• ,,Admirabilă creaţie! Ai utilizat diverse expresii contactul cu publicul, modelarea vocii,
artistice!” utilizarea gesturilor şi mimicii!”
• ,,Bine închegat! Ai avut un plan bun de idei, pe
• ,,De necrezut! Ai reuşit să ne convingi că
care l-ai respectat!”
textul ţi-a lăsat impresii plăcute!”
• ,,Bravo! Prin muncă omul le reuşeşte pe toate!
Ai reuşit şi tu să alcătuieşti un text interesant, • ,,Ai redat conţinutul aproape de text, sunt
dar să fii atent la despărţirea în silabe pentru sigură că l-ai citit de mai multe ori! Îţi
trecerea cuvintelor dintr-un rând în altul!” mulţumesc pentru munca depusă!”
• motivare pentru
învăţare

evaluarea
≠stres
DR. M.MARIN. ŞCOALA MODERNĂ: PROVOCĂRI ŞI OPORTUNITĂŢI. CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ, ISE, 2015
Unii copii sunt precum roabele:
Trebuie împinse.
Unii sunt precum bărcuţele:
Trebuie vâslite.
Unii sunt precum zmeiele:
Dacă nu le ţii strâns de sfoară,
Vor zbura departe, sus.
Unii sunt precum pisicuţele:
Torc mulţumite când sunt mângâiate;
Unii sunt precum baloanele:
Tare uşor de vătămat,
Dacă nu le mânuieşti cu grijă.
Unii sunt mereu de nădejde
Şi gata să te ajute.
(autor necunoscut )
CONFIDENȚIALITATE

DATE PROTEJATE!!!

DISCUŢII DE TIP TÊTE-À-TÊTE!!!

CONSILIERI

COACHING
SUCCES

AMELIORARE

RECUPERARE

ÎMBUNĂTĂŢIRE
TRANSPARENŢĂ

Participarea LA
EVALUARE A
copilului /
părintelui /
reprezentantului
legal al copilului
Principiile didactice ale evaluării

Prioritatea autoevaluării

DR. M.MARIN. ŞCOALA MODERNĂ: PROVOCĂRI ŞI OPORTUNITĂŢI. CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ, ISE, 2015
Dacă
dragoste
nu e,
nimic
nu e…

Marin Preda
Procedeul „R” - RECUPERARE
Principiul motivării pentru învăţare, principiul succesului şi al corelării evaluărilor
formative cu cele sumative condiţionează o evaluare fără eşec, astfel încât în sensul
evaluării pozitive nu se va folosi calificativul insuficient.
În cazurile excepţionale, când se constată elemente de nereuşită (motiv de boală,
abandon şcolar, absenţe motivate/nemotivate) se va recurge în mod obligatoriu la
activităţi de recuperare.

Recuperarea se realizează timp de o săptămână după revenirea elevului (sau din


momentul stabilirii planului de recuperare).

În catalog, în dreptul numelui elevului nu se menţionează niciun calificativ pe perioada recuperării.


După realizarea repetată a evaluării sumative (de ex., a unui test clonat), în ziua recuperării se
înregistrează calificativul respectiv. În catalog, la rubrica Notă se scrie: Recuperare.

Pentru copiii cu CES se va folosi acelaşi sistem criterial în evaluare, dar aplicat pe baza
Planului educaţional individualizat.

Numărul evaluărilor sumative recomandate pentru clasa a III-a cu acordare de


calificative se decide ținând cont de recomandările Scrisorii metodice din anul în curs.
Plan de recuperare
Conținutul recuperării Data Semnătura
Nr. Disciplina Rezultatul
(produse școlare) reevaluării părintelui

Conținutul
Numele, Semnătura
recuperării Perioada de Motivul Data
prenumele Disciplina Rezultatul învăță Coordonat
(produse recuperare recuperării retestului
elevului torului
școlare)
Ce facem dacă elevul a lipsit înainte
de evaluarea sumativă?
Nu se recomandă a-l încadra imediat după revenire în
evaluarea sumativă. Aceasta ar putea să-i sporească riscurile
de nereușită.

Se recomandă să se ofere proba/testul doar în


cazul în care elevul acceptă.

Se va lua în considerare doar rezultatul


acceptat de elev.

În caz contrar, se intervine după procedeul „R”


(Recuperare).
CE ESTE PORTOFOLIUL
performanțelor?
Portofoliul elevului, sau portofoliul de succes, este un dosar în care
sunt colectate toate rezultatele formării elevului la diferite
discipline. El poate cuprinde fișe de evaluare utilizate la lecții, pot fi
evaluări formative punctuale, pe etape și teste de evaluare
sumativă, care se aplică pentru o anumită perioadă de timp,
(unitate / semestru) indicând nivelul de pregătire al elevilor.

Cu conținutul portofoliului, Este recomandabil ca părintele


părintele se poate cunoaște în să pună întrebări referitor la
timpul ședințelor cu părinții sau informațiile prezentate în
la necesitate, poate fi invitat portofoliu în mod individual,
părintele la școală pentru a i se păstrând confidențialitatea, fără
prezenta succesul elevului în a face publice problemele
particular. copilului său.
Am aflat… N-am știut… Mi-am
propus…
Voi face… Voi Voi analiza
discuta…
Sesiunea
a 4-a
Părintele este
primul profesor
din viața copilului.
Efectele unei colaborări pozitive

Copiii simt implicarea părinților

Crește încrederea reciprocă

Relație prietenească între școală și casă

Copiii beneficiază de modele de echipe cooperante


Cum pot fi parteneri părinții și școala?

• Căi pentru o relație eficientă școală- părinte

Comunicare Variate mijloace


bilaterală clară de implicare
Procesul ascultării
• A ști să asculți înseamnă a fi capabil să creezi premisele
colaborării.

Audiție Interpretare Evaluare Răspuns

Ascultare eficientă
Pași de comunicare eficientă
PărintelePași
ca emițător de mesaje Învățătorul
de comunicare eficientă ca
cureceptor
părințiide
informație
Exprimă mesajul Își focalizează atenția asupra scopului
și intenției emițătorului

Aude ce se transmite Parafrazează și repetă părți


importante de mesaj
Își dă seama dacă ascultătorul a Se străduiește să înțeleagă complet
înțeles intenția mesajul
Clarifică mesajul Rămâne deschis la intenția
emițătorului
Drepturile și obligațiile părinților
în evaluarea criterială prin descriptori
DREPTURI OBLIGAȚII
1. Să obțină, la cerere, informații sigure cu privire la 1. Zilnic să se familiarizeze cu rezultatele elevului
rezultatele învățării copilului său sub formă de prin portofoliul de succes; prin fișe de autoevaluare;
comunicare orală sau scrisă, printr-un caiet de dialog, prin carnetul de dialog.
scrisori individuale sau din portofoliul de succes. 2. Să depună eforturi pentru a înlătura dificultățile de
2. Să protejeze interesele copilului său. învățare ale copilului, conform recomandărilor
3. Să cunoască despre criteriile pentru evaluarea învățătorului, inclusiv în perioada de recuperare (R).
produselor școlare. 3. Să informeze învățătorul despre posibilele dificultăți
4. Să beneficieze de consultări individuale cu referire la sau probleme de învățare ale copilului.
problemele și dificultățile ce le întâmpină copilul și a 4. Să participe la ședințele cu părinții, la care se
modalităților de a le depăși împreună cu învățătorul. desfășoară activități instructive cu privire la instruirea
5. Să fie informați despre evaluarea criterială prin și educația copiilor.
descriptori. 5. Să încurajeze copiii.
6. Să fie familiarizați cu Tabelul de performanță de la 6. Să comunicați cu învățătorii.
începutul anului școlar, pentru a oferi copilului, pe tot 7. Să nu comparați rezultatele propriului copil cu ale
parcursul anului, sprijinul necesar pentru a obține altor elevi.
succesul. 8. Să observați succesele copilului.
7. Să accepte principiul confidențialității
Calități funcționale versus
calități disfuncționale din perspectiva ECD
Lucru în echipe.
Propuneți o listă de așteptări referitor la această
idee.
 Ședințe cu părinții
 Lectorate pentru părinți
 Activități de consiliere a părinților
 Școala părinților
 Activități de tip tete-a-tete
 Activități de coaching cu părinții
 Cluburi de dezbateri pedagogice
 Mese rotunde
 Training-uri
Instrumentele de comunicare cu părinții
Carnetele de dialog – o
modalitate potrivită prin care familiile pot Scurte mesaje scrise.
dialoga cu învățătorul, mai ales dacă Comunicarea dintre școală și familie poate
familiile nu prea au timp să viziteze frecvent fi facilitată și prin transmiterea prin copil a
școala. Pot fi simple caiete cu foi detașabile, unei scurte note către părinți. Mesajele
decorate de către copil. În cazul unui copil trebuie să fie scurte și clare, să descrie o
cu particularități sau probleme specifice, realizare a copilului, o nouă deprindere sau
carnetul de dialog poate fi un mod optim de un nou comportament.
a asigura fluxul unei comunicări continue.

Afișierul pentru părinți. Informațiile de pe


afișier pot repeta sau accentua date deja menționate prin
intermediul altor forme de comunicare cum ar fi scrisorile sau
mesajele scrise. Sunt adresate direct anumitor părinți:
anunțuri referitoare la diverse întruniri; informații despre
activitățile desfășurate în școală; produse artistice ale copiilor;
fotografii cu membrii familiilor din care provin copii.
CE ESTE O SCRISOARE DE
ÎNȘTIINȚARE?
Modalitate de aduce la cunoștința părinților
informația deplină despre rezultatele instruirii și
comportamentului elevului pentru o anumită
perioadă de timp. (de exemplu o lună sau două).

Scrisoarea o scrie învățătorul care învață copilul.


În scrisoare se aduce la cunoștință succesul
elevului din cadrul temelor fiecărui obiect.

Această informație ajută părinților să determine


succesul și insuccesul în instruirea copilului său și
să găsească calea optimă pentru înlăturarea
problemei depistate.
CE ESTE O SCRISOARE DE
ÎNȘTIINȚARE?
Părintele poate face cunoștință cu scrisoarea la adunarea
părintească. Scrisoarea poate fi expediată părintelui
acasă numai cu ajutorul propriului copil. Alte persoane
nu au dreptul să participe la expedierea scrisorii.

În cazul când părintele a lipsit de la adunarea


părintească, nu a primit scrisoarea, atunci el are dreptul
să vină la școală în orice zi și să facă cunoștință cu
conținutul scrisorii. Trebuie de ținut minte, că nu trebuie
de deranjat învățătorul în timpul orelor.

Este important ca părintele să-și noteze


datele din scrisoare, care vor fi axate spre
înlăturarea lacunelor depistate în
cunoștințele elevului său.
Conștientizez că…
Am învățat…
Referințe bibliografice
• Coord. Pogolșa L., et al. Marin M., Gaiciuc V., Ursu L. Evaluarea criterială prin descriptori în învăţământul
primar. Clasa I. Ghid metodologic. Ed. a 2-a, Chişinău: S. n., 2017 (Tipogr. “Cavaioli”)., 64 p.
• Ungureanu D., Teroarea creionului roşu. Evaluarea educaţională, Editura Universităţii de Vest, 2001
• (de) Vecchi, G. Evaluer sans dévaluer et évaluer les compétences. Paris, Editura Hachette Education, 2011.
• Амонашвили, Ш.А. Воспитательная и образовательная функция оценки учения. М, 1984
• Болотов, В.А., Вальдман И.А., Ковалёва Г.С., Пинская М.А. Российская система оценки качества
образования: главные уроки. (аналитический обзор). Accesat http://www.rtc-
edu.ru/resources/publications/94
• Воронцов, А.Б. Организация контрольно-оценочной деятельности в бразовательном процессе
основной школы (методические рекомендации)
http://sch1133.mskobr.ru/files/voroncov_kniga_kod.pdf
• Логвина, И., Рождественская Л. Пособие для учителя Инструменты формирующего оценивания в
деятельности учителя-предметника. accesat
http://www.narva.ut.ee/sites/default/files/nc/oppevahend.pdf
• Цукерман, Г. А., Елизарова Н. В. О детской самостоятельности // Вопр. психол. 1990. № 6. С. 37 –
44.
• Цукерман, Г.А. Оценочная самостоятельность как цель школьного образования .// Материалы
семинара «Система оценки качества знаний младших школьников в условиях безотметочного
обучения» от 28.03.2003.http://modern.ed.gov.ru/themes/basic/materials-
document.asp?folder=1471&matID=1873
• Цукерман, Г.А. Оценка без отметки - М.,Рига 1999, tsukerman_g.a._otsenka_bez_otmetki.pdf

S-ar putea să vă placă și