Sunteți pe pagina 1din 13

Colegiul de Medicină Orhei

Proiect la disciplina: „Neurologie cu


nursing specific„
Tema: „Narcomaniile„

A elaborat: Ioniță Mihaela, grupa 49


Profesor: Stăvilă Svetlana
Obiective
 1. Generalități
 2. Definiție
 3. Caracteristica subsanțelor narcotice
 4. Cauze
 5. Riscuri pentru sănătate
 6.Măsuri de prevenire și combatere
 7. Abstinența
 8. Bibliografie
Generalități
 Narcomania în Republica Moldova ia proporţii
din ce în ce mai mari, devenind un factor serios ce
influenţează negativ dezvoltarea societăţii,
prezentînd un pericol pentru sănătatea publică.
Începând cu anul 1986, răspîndirea narcomaniei în
Republica Moldova a căpătat caracter epidemic.
 Conform datelor statistice, în Republica Moldova
numărul consumatorilor de droguri creşte anual
cu 42,3%, cuprinzând persoane tot mai tinere, în
fiecare an decedează 120-140 narcomani.
Definiție
Narcomania este starea de intoxicaţie periodică sau
permanentă (cronică) a organismului provocată de
consumul repetat al narcoticului natural sau artificial,
dăunătoare pentru organismul omului şi pentru
societate.
Se spune că narcomania este ciuma secolului al 21-lea,
maladia societății contemporane.
Narcomania este o maladie grea, caracterizată de
dependenţă fizică şi psihică a organismului uman provocată
de drogurile narcotice consumate şi se manifestă prin
dereglarea funcţionării lui normale. În primul rând se
schimbă funcţia normală de percepţie a creerului, apar
senzaţii de plăcere (euforie ), putere şi superioritate urmate
de letargie, ameţială, confuzie. Apoi apar dereglări cardiace
şi respiratorii, scade imunitatea. Adesea se asociază alte boli:
SIDA, trombembolismul, endocardita bacteriană, abcesul
cerebral, hepatita serică, ciroza hepatică, malformaţiile.
Caracteristica substanțelor narcotice

Caracteristici:
Substanţele narcotice pot fi vegetale cît şi
sintetice. Ele sunt utilizate în medicină, dar sunt
produse şi ilegal, pentru narcomani

Plantele ce conţin narcotice sunt: macul şi cânepa,


cunoscute din antichitate. În Moldova ele cresc
pretutindeni, haotic sau cultivate pe tot teritoriul.

După acţiunea lor pot fi deprimante, excitante,


halucinogene. Din narcoticele ilegale cele mai
răspîndite sunt: Marihuana, Heroina, Cocaina şi
Amfitericinele, Halucinonele.
Mass-media (anumiti
Personalitatea şi mediul idoli ai tinerilor, care
social (drogul poate consumă droguri,
reprezenta un mod de beneficiază de o largă
evadare dintr-o realitate publicitate).
dură); Cauz
e Tendință de
Disponibilitatea experimentare,
drogului; curiozitate;
Presiunea grupului
Riscurile pentru sănătate
 Riscurile
Riscurilepentru
pentrusănătate
sănătatevariază
variazăîn înfunctie
functiededetipul
tipuldededrog,
drog,modul
modulde de
administrare
administrareşişistatusul
statusulafectiv,
afectiv,fizic
fizicşişinutriţional
nutriţionalalalconsumatorului.
consumatorului.
Consumul
Consumulcronic
cronicdededroguri
droguripoate
poateproduce
produceafectare
afectarehepatică,
hepatică,infecţii
infecţiişişi
afecţiuni
afecţiunineurologice,
neurologice,mortinatalitate,
mortinatalitate,retard
retarddedecreştere
creşterefetală
fetalăşişi
morbiditate
morbiditateneonatală.
neonatală.

 Supradoza
Supradozaeste estecauza
cauzaprincipală
principalăde
dedeces
decesprematur
prematurdar darmai
maiexistă
existăşişialte
alte
cauze
cauzeca caşocul
şoculanafilactic,
anafilactic,septicemia,
septicemia,endocardita,
endocardita,hepatita
hepatitaşişiviolenţa
violenţacu cu
oocreştere
creştereaanivelului
niveluluisinuciderilor.
sinuciderilor.Abuzul
Abuzuldededroguri
droguricauzează
cauzeazăşişialte
alte
tipuri
tipuridedeprobleme
problemecomportamentale
comportamentaleşişisociale:
sociale:suicidul,
suicidul,accidentele,
accidentele,
absenteismul,
absenteismul,delicventa
delicventaetc.
etc.Narcomanii
Narcomaniicronici
croniciau
autendinţa
tendinţade dea-şi
a-şi
abandona
abandonafamilia,
familia,şcoala
şcoalaşişiau
auun
uncerc
cercde
deprieteni
prieteniunde
undeconsumul
consumulde de
droguri
drogurieste
estefoarte
foarterăspîndit.
răspîndit.DeDecele
celemai
maimulte
multeori,
ori,părintii
părintiilor
lorsunt
sunteiei
însisi
însisitributari
tributarialcoolului
alcooluluisisidrogurilor.
drogurilor.Deoarece
Deoarececonsumul
consumulde dedroguri
droguriesteeste
ilegal,
ilegal,utilizatorii
utilizatoriişişifurnizorii
furnizoriisînt
sîntdirect
directsau
sauindirect
indirectimplicaţi
implicaţiîntr-o
într-oreţea
reţea
de
dedelicvenţă
delicvenţăşişiposibil
posibildedeviolenţă.
violenţă.
Măsuri de prevenire și combatere
• Control asupra producerii şi distribuţiei produselor
farmaceutice;
1.

• Control asupra producţiei, comercializării sau folosirii anumitor


droguri;
2.

• Pedepse aspre pentru cei care fac comert ilegal cu droguri ş mai
ales pentru cei care incită un minor să-şi procure sau să
3. utilizeze droguri;

• Măsuri de educaţie pentru sănătate şi promovare a modului


sănătos de viaţă.
4
Prevenția Prevenția
primară secundară
- diminuarea accesibilităţii droguri. Este
„reducerea utilizării nocive" sau „a
un fapt dovedit astăzi, că scăderea
gradului de nocivitate" a uzului de
consumului este direct proporţională cu
droguri ilegale, ţintind ameliorarea
reducerea locurilor de vînzare şi invers
integrării sociale a utilizatorilor
proporţională cu preţul;

- diminuarea motivaţiei iniţierii „normalizarea" existenţei lor în condiţiile


consumului de droguri la tineri (grupele în care abstinenţa rămîne mai mult sau
de vîrstă de risc maxim sunt 10-20 de ani) mai puţin un deziderat sau chiar unul din
prin mesaje adecvate şi vectori eficienţi, modurile de a evita problemele reale ale
credibili; acestui flagel social.

- diseminarea în opinia publică a „dacă o persoană care foloseşte droguri


nu este capabilă sa renunţe la ele, ea
unor cît mai relevante informaţii trebuie asistată pentru a o determina să
privitoare la consecinţele reducă nocivitatea consumului asupra sa
devastatoare ale adictiei; sau a altora".

- promovarea alternativelor
sănătoase, non-drog.
Abstinența
Întreruperea bruscă a consumului de droguri
provoacă sindromul abstenenţei în timpul căruia
persoana se simte foarte rău şi chiar nu mai poate
trăi fără drog. Totodată narcomania distrugandu-l
psihic pe om îl impune să treacă la modul de viaţă
antisocial şi îl face adesea periculos pentru
societate.
Bibliografie
 Link: https://sanatatea.com/pub/deprinderi-
daunatoare/2551-narcomania-copilul-si-
adolescentul.html
 Link:
https://www.eurolab.md/ro/article/narcoma
nia-mai-usor-de-prevenit-decat-de-tratat/
 Link: http://scm1.md/educatie-pentru-
sanatate/narcomania-v-smolnitchi/

S-ar putea să vă placă și