Sunteți pe pagina 1din 23

LUCRARE DE LICENŢĂ

(prezentare suport electronic)

Coordonator ştiinţific:
Lect.univ.dr. Mirela Constandache
Absolvent:
Orza (Cristea) I. Carmen
Constanţa
2008
“ABORDAREA SOCIO-PEDAGOGICĂ A
SUCCESULUI ŞCOLAR ÎN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR, ÎN
ALTERNATIVA “Step by Step”
Motto:

“Şcoala trebuie să urmărească


tot timpul ca tânărul să
părăsească băncile ei nu ca
specialist, ci ca o personalitate
armonioasă.”
Albert Einstein
CAPITOLUL 1
Specificul alternativei educaţionale „Step by Step” în contextul învăţământului
primar
1.1. Conceptele şi baza teoretică a programului educaţional „Step by Step”............6
1.2. Linii definitorii ale programului educaţional „Step by Step”..............................9
1.3. Premise psihopedagogige ale programului educaţional „Step by Step”...........11
1.3.1. Principiile programului educaţional „Step by Step”........................................11
1.3.2. Centrarea procesului de învăţământ pe copil, individualizarea
educaţiei..........................................................................................................................11
1.3.3. Organizarea văţării pe centre de activitate.......................................................12
1.3.4. Familia, partener activ în educarea copiilor din programul educaţional „Step by
Step”................................................................................................................................15
1.4. Concepţia programului în legătură cu rolul educatorului şi relaţia educator-
elev...................................................................................................................................17
1.5. Strategii didactice – abordare teoretică................................................................19
1.5.1. Tipuri de strategii................................................................................................19
1.5.2. Selectarea strategiei de instruire........................................................................23
1.5.3. Proiectarea strategiilor didactice.......................................................................24
1.5.4. Premisele implementării strategiilor didactice.................................................25
1.6. Evaluarea în cadrul programului educaţional „Step by Step”……………….26
CAPITOLUL 2
Profilul psihologic al şcolarului mic 6/7 – 10/11 ani

2.1.Profilul psihologic al şcolarului mic 6/7 – 10/11 ani.................................................31


2.1.1.Caracteristici legate de vârstă................................................................................31
2.1.2.Particularităţile dezvoltării anatomo-fiziologice...................................................31
2.1.3.Coordonate ale dezvoltării psihice..........................................................................31
2.1.4.Formarea şi dezvoltarea personalităţii şcolarului mic..........................................38
CAPITOLUL 3
Individualizarea şi diferenţierea prin alternativa educaţională „Step by Step” –
strategii de promovare a succesului şcolar

3.1. Succesul şcolar – exigenţă socială imperioasă.......................................................40


3.1.1. Definirea conceptului ..........................................................................................40
3.1.2. Factorii succesului şcolar.....................................................................................43
3.1.3. Mijloace de identificare şi cauzele rămânerii în urmă la învăţătură…………..50
3.2. Strategii de promovare a succesului şcolar în ciclul primar...............................52
3.3. Individualizare şi diferenţiere prin alternativa educaţională „Step by Step”…53
3.3.1. Individualizarea experienţei de învăţare............................................................56
3.3.2.Tehnici de adaptare individuală...........................................................................57
CAPITOLUL 4
Diferenţierea individualizării procesului formativ în cadrul STUDIULUI TEMATIC
specific alternativei educaţionale „Step by Step”- cercetare

4.1. Cercetare tip – acţiune.............................................................................................62


4.1.1. Ipoteza şi obiectivele cercetării.............................................................................62
4.1.2.Lotul de subiecţi......................................................................................................63
4.1.3. Metodele de cercetare............................................................................................65
4.2. Desfăşurarea cercetării.............................................................................................65
4.2.1. Proiectarea STUDIULUI TEMATIC realizat în cadrul cercetării…………....74
4.2.2. Derularea unor activităţi din cadrul STUDIULUI TEMATIC........................82
4.2.3.Finalizarea STUDIULUI TEMATIC..................................................................115
4.2.4. Evaluarea activităţilor, observaţii în urma studiului tematic.........................117
4.3. Interpretarea rezultatelor........................................................................................121
4.4. Concluzii....................................................................................................................122
BIBLIOGRAFIE.........................................................................................................125
ANEXE.........................................................................................................................127
Introducere
Problematica succesului şcolar este complexă şi este determinată de două
componente:
1)Succesul ca mijloc educaţional, ca atribut al activităţii cadrului didactic, ca
performanţă atinsă în urma unui act bine gândit şi realizat.

2)Succesul ca rezultat al actului educaţional manifestat la nivelul elevilor sub


forma performanţei şcolare.

Alternativele educaţionale iniţiate şi organizate cu acordul M.E.C.T., în


particular „Programul Step by Step”, recunosc, preţuiesc şi încurajează dezvoltarea
capacităţilor necesare pentru parcurgerea drumului spre succesul şcolar.

Finalitatea „Programului Step by Step” este asigurarea succesului şcolar al


elevilor care îl parcurg, precum şi integrarea în societate a viitorului matur.
Istoricul „Programului Step by Step”:
1990 – George Soros promovează valorile şi idealul societăţii deschise în Europa.
În România se înfiinţează „Fundaţia Soros pentru o Societate Deschisă” având
ca obiectiv principal dezvoltarea unor programe pentru încurajarea
iniţiativelor civice şi a alternativelor educaţionale.
1994, iunie – este lansat în colaborare cu Ministerul Educaţiei programul HEAD
START (Început de drum), program destinat învăţământului preşcolar.
1995 – Programul HEAD START este acreditat şi primeşte denumirea „Step by Step”.
1998, martie – Programul „Step by Step” este preluat şi continuat de Centrul pentru
Dezvoltare Profesională (C.E.D.P.).
Programul „Step by Step” se află într-o continuă dezvoltare în România.
Pe plan internaţional este prezent în 29 ţări şi este reprezentat de Asociaţia
Internaţională „Step by Step” (I.S.S.A.).
Linii definitorii ale Programului „Step by Step”:
1.Respectă Convenţia Drepturilor Copiilor;
2.Funcţionează în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
3.Oferă soluţii educaţionale diferite de cele oficiale, tradiţionale;
4.Introduce strategii noi de atingere a scopurilor vizate fără a nega valorile tradiţionale.
CAPITOLUL 1
Specificul alternativei educaţionale “Step by Step” în contextul învăţământului primar
Primul capitol al lucrării constituie o prezentare sumară a alternativei educaţionale “Step by
Step”.
Bazată pe achiziţiile psihologiei dezvoltării copiilor cuprinşi între 3 şi 14 ani, aceasta
implementează strategii de predare centrate pe elev şi implică participarea familiilor copiilor
alături de cadrele didactice şi comunitate.
Având drept concepte: Comunicarea, Preocuparea, Comunitatea, Relaţiile, programul se
fundamentează pe teoriile lui Jean Piaget, Eric Erikson şi L.S.Vygotsky potrivit cărora copilul
este implicat activ în propria formare.
Ca linii definitorii ale programului “Step by Step” sunt prezentate şi analizate:
constructivismul, practicile adecvate dezvoltării şi educaţia progresivă.
Principiile care stau la baza programului sunt:
 Tratarea copilului ca întreg.
 Procesul de învăţământ este centrat pe copil, determinând individualizarea educaţiei.
 Organizarea învăţării pe centre de activitate.
 Accentuarea participării părinţilor la educaţia copiilor.
Am prezentat modul în care sunt concretizate aceste principii în organizarea activităţilor
din cadrul programului educaţional “Step by Step” şi în organizarea mediului
educaţional (centre de activitate).
În principiile care stau la baza programului un loc important îl ocupă realizarea
parteneriatului activ familie – şcoală. Fiind primele modele, primii profesori ai
copiilor, părinţii implicaţi activ în procesul educaţional se constituie ca parteneri
valoroşi, susţinători ai activităţii instructiv-educative a cadrelor didactice în clasa
“Step by Step”. Modalităţile de implicare prezentate sunt doar câteva exemple din
multitudinea oportunităţilor de care aceştia dispun pentru a susţine activitatea şcolii.
Deosebit de importantă este relaţia dintre cadrul didactic şi elev. Concepţia
alternativei promovează o relaţie bazată pe încredere, respect, interes, afecţiune
pentru fiecare copil, fără discriminare. Totodată echipa cadrelor didactice trebuie
să-şi însuşească şi să aplice noi standarde profesionale bazate pe principii
democratice. Am prezentat succint aceste standarde (p.18-19) subliniind faptul că
aceasta trebuie să stimuleze permanent dorinţa de învăţare, trebuie să acţioneze
pentru a-l învăţa pe elev să înveţe.
Pentru a realiza cu succes acest deziderat, cadrele didactice trebuie să deţină o înaltă
pregătire profesională concretizată şi prin selectarea şi aplicarea strategiilor didactice
activ-participative prin care să asigure participarea activă a fiecărui copil conform
particularităţilor de vârstă şi mai ales celor individuale.(p.19-26)
O deosebită importanţă în activitatea cadrelor didactice o are
evaluarea. Programul “Step by Step” adoptă o nouă perspectivă asupra
evaluării. Aceasta primeşte dimensiuni comprehensive, este permanentă, se
desfăşoară în paralel cu procesul instructiv-educativ şi oferă o viziune clară,
autentică, corectă asupra dezvoltării copilului.
În subcapitolul dedicat evaluării am prezentat criteriile pe care aceasta
trebuie să le respecte, precum şi scopurile urmărite.
Am prezentat diferite moduri în care poate avea loc evaluarea elevilor
(p.28-29).
Evaluarea din cadrul alternativei educaţionale “Step by Step” permite,
prin tehnici şi modalităţi variate, prezentarea progresului copiilor, într-o
manieră semnificativă, atât părinţilor, cât şi altor persoane interesate.
CAPITOLUL 2
Profilul psihologic al şcolarului mic de 6 /7 –
10 /11 ani
Intrarea la şcoală determină formarea unor noi cerinţe faţă de conduita de ansamblu şi
faţă de calitatea relaţiilor cu cei din jur.
Activitatea de bază: ÎNVĂŢAREA.
Învăţarea este activitatea impusă din afară, se realizează în ritm susţinut, solicită eforturi din
partea copilului, urmăreşte scopuri neînţelese la început de el, se desfăşoară într-un anumit sens.
Relaţiile copilului se modifică. Situaţia de elev îi conferă obligaţii şi drepturi, îl supune
unor solicitări variate care determină apariţia unor caracteristici noi, semnificative pentru
dinamica vieţii psihice.
Particularităţile dezvoltării anatomo-fiziologice
Accentuarea diferenţelor de creştere.
Se intensifică procesul de osificare – schimbarea dentiţiei, dezvoltarea cartilagiilor.
Dezvoltarea musculaturii – creşterea volumului, dezvoltarea muşchilor mici ai mâinii.
Se dezvoltă sistemul nervos: masa cerebrală, 1200 g, creşterea lobilor frontali,
dezvoltarea funcţiei coordonatoare a creierului, intensificarea controlului reglator al scoarţei.
Coordonate ale dezvoltării psihice
Senzorialitatea
Dezvoltarea sensibilităţii şi receptivităţii senzoriale este remarcabilă – „setea de
impresii”; „curiozitatea senzorială”. Mai târziu apare „curiozitatea epistemică”, (setea de
cunoaştere), în care un rol semnificativ îl are motivaţia.
Dezvoltarea celui de-al II lea sistem de semnalizare determină fixarea şi mărirea
posibilităţilor de diferenţiere, precizie, analiză senzorială dând senzaţiilor caracter conştient.
Sensibilitatea tactilă, vizuală, auditivă, kinestezică se dezvoltă, se diferenţiază
Percepţia
Se subordonează rolului cognitiv al gândirii, devine o activitate dirijată şi cu sens, creşte
caracterul său organizat, sistematizat. Sunt subordonate sarcinilor şcolare având un caracter
intenţionat, voluntar.
Se dezvoltă percepţia de spaţiu, orientarea într-un spaţiu abstract, perspectiva reflectării
spaţiului tridimensional. Percepţia timpului se realizează prin formele de activitate, durata lor,
orar şcolar, calendarul naturii, studierea anotimpurilor. Copilul începe să aibă o percepere
subiectivă a timpului.
Reprezentările
Alături de senzaţii şi percepţii sunt materia primă a gândirii, imaginaţiei şi memoriei.
Formate în contactul direct şi permanent cu realitatea, oferă posibilitatea de a elabora generalizări
logice, conştiente, motivate, de a înţelege relaţiile de cauzalitate, de dependenţă.
Reprezentările sunt fenomene reflecto-sintetice bogate care fac trecerea spre treapta
logică abstractă.
Memoria
Devine mai organizată, creşte electivitatea şi natura sistematizatoare pe măsură ce se
răspunde solicitărilor şcolare. Fixarea şi păstrarea se mută de la detalii şi aspecte concrete , la
esenţial. Prin activitatea şcolară se formează şi se dezvoltă deprinderi complexe şi multiple de
muncă intelectuală, de învăţare, de memorare. Se cultivă în mod activ, conştient, păstrarea,
recunoaşterea, reproducerea. Se dezvoltă caracterul voluntar, logic al memorării, se dezvoltă
calităţile memoriei: Trăinicia, exactitatea, promptitudinea, rapiditatea, volumul.
Atenţia
Creşte în volum, se dezvoltă distribuirea, flexibilitatea, concentrarea acesteia.alături de
atenţia involuntară se dezvoltă cea voluntară şi postvoluntară declanşate şi susţinute prin
modalităţile inedite, atrăgătoare, vii de prezentare a materi
Imaginaţia
Este una din cele mai importante supape ale înţelegerii şi intuirii.
Imaginaţia reproductivă devine instrument de reflectare adecvată, corectă a realităţii, are caracter
complex, bogat şi asigură înţelegerea.
Imaginaţia creatoare se manifestă în produsele activităţii creatoare, fabulaţie, joc. Începe să se
organizeze mijloacele tehnice de realizare a actului creator.
Gândirea
Se produce saltul la operaţiile logice concrete (J.Piaget).
Caracteristici:
•Mobilitate crescută; cristalizarea operaţiilor mentale, achiziţia reversibilităţii;
•Saltul de la gândirea de tip funcţional la cea de tip categorial;
•Dezvoltarea operaţiilor de clasificare, incluziune, subordonare, seriere, cauzalitate;
•Dezvoltarea raţionamentului cauzal;
•Se păstrează dependenţa de conţinutul pe care îl prelucrează: materialul concret;
•Are caracter categorial – concret (noţional).
Limbajul
Dezvoltarea capacităţii de a citi, însuşirea limbajului scris.
Vocabularul atinge 4000 – 4500 cuvinte, vocabularul activ este de 1500 – 1600 cuvinte.
Contactul cu limba literară duce la îmbogăţirea vocabularului, la dezvoltarea capacităţii de a se
exprima frumos, artistic, la creşterea capacităţii de înţelegere şi folosire a sensului figurat al cuvântului.
Se dezvoltă capacitatea de a se exprima corect gramatical, de a înţelege valoarea gramaticală a diferitelor părţi
de propoziţie.
Afectivitatea
În centrul trăirilor afective se plasează rezonanţa socială a activităţii şcolare.
Se dezvoltă o gamă variată de stări afective: plăcere, bucurie, durere, tristeţe, insatisfacţie la nereuşitele şcolare,
satisfacţia pentru succesul şcolar.
Registrul emoţiilor este deosebit de intens. Este necesar ca predominante să fie emoţiile pozitive.
Sentimentele sunt caracterizate printr-o relativă stabilitate. Stimularea dezvoltării sentimentelor
superioare de natură intelectuală, morală şi estetică.
Se dezvoltă deprinderile estetice şi de comportare civilizată unele transformându-se în obişnuinţe.
Interesele
Parcurg calea de la nediferenţiat la diferenţiat, înregistrându-se preferinţe, orientări spre
anumite activităţi.
Se dezvoltă interesul logic, se structurează interesele extraşcolare pentru lectură, colecţii,
tehnică, sport. Se urmăreşte formarea unor interese stabile şi profunde.
Voinţa
Devine intenţionată, sistematică, susţinută prin efort voluntar.
Deprinderi şi priceperi
Are loc perfecţionarea deprinderilor constituite anterior, precum şi constituirea unora
noi, intelectuale, motorii.
Dezvoltarea deprinderilor estetice, de comportare civilizată.

Formarea şi dezvoltarea personalităţii şcolarului mic


Statutul de şcolar, noile solicitări, lasă o amprentă puternică asupra personalităţii
copilului. Formarea acesteia este un proces complex de asimilare a experienţei social-istorică a
omenirii şi pe baza dezvoltării structurilor morfo-funcţionale ale organismului în relaţiile sale
reciproce cu mediul.
Experienţa social-istorică se însuşeşte în procesul activităţii.
CAPITOLUL 3
Individualizarea şi diferenţierea prin alternativa educaţională „Step by Step” –
strategii de promovare a succesului şcolar
Cel de al treilea capitol al lucrării se axează pe analiza conceptului de succes şcolar ca
exigenţă a procesului instructiv-educativ.
Succesul şcolar, progresul elevilor exprimă nivelul de concordanţă dintre cerinţele sociale şi
„produsul” procesului de învăţământ.
Am prezentat câteva accepţiuni ale succesului şcolar:
a)în termeni sociologici;
b)pe plan psihologic;
c)din punct de vedere pedagogic.
Succesul şcolar reprezintă concordanţa dintre capacităţile, reuşitele, interesele, atitudinile
şcolare ale elevilor şi nivelul cerinţelor şcolii, programelor şi finalităţilor propuse de acestea.
Analizând factorii care determină succesul şcolar putem desprinde două categorii: una
referitoare la geneza, organizarea şi administrarea solicitărilor obiective, cealaltă, înglobând
toate variabilele personalităţii elevului implicate în procesul învăţării.
•Factorii sociopedagogici: structura instituţională a învăţământului; factori familiali,
organizarea pedagogică a procesului de învăţământ;
•Factorii biopsihologici: factorii biologici (starea de sănătate); factorii psihologici (structura
personalităţii umane).
Din analiza factorilor care concură la obţinerea succesului şcolar în procesul de învăţământ
se poate concluziona că individualizarea şi diferenţierea procesului instructiv-educativ asigură
independenţa elevului în activitatea de învăţare dând posibilitatea fiecăruia să se exprime în
funcţie de ritmul şi capacităţile de asimilare proprii.
Datorită acestui fapt se impune adaptarea instruirii în funcţie de trăsăturile
tipologice sau individuale ale elevilor. Rămânerea în urmă la învăţătură poate fi
prevenită, diminuată sau înlăturată daca este identificată la timp şi dacă sunt antrenaţi
toţi factorii educaţionali.
Alternativa educaţională „Step by Step” ia în considerare factorii
care concură la realizarea succesului şcolar şi manifestă o preocupare constantă faţă de
individualizarea şi diferenţierea activităţii didactice prin respectarea stadiului de
dezvoltare a copilului şi planificarea unor activităţi care să asigure o experienţă de
succes pentru fiecare.
Tehnici de adaptare individuală a activităţilor:
•Încurajarea intereselor elevilor;
•Organizarea copiilor câte doi sau în grupuri mici (J.Piaget);
•Diversificarea activităţilor;
•Axarea pe nevoi speciale, (dezvoltarea unor aptitudini, talente).
CAPITOLUL 4
Diferenţierea individualizării procesului formativ în cadrul STUDIULUI
TEMATIC specific alternativei educaţionale „Step by Step” – Cercetare
STUDIUL TEMATIC cuprinde activităţile care presupun gândire individuală,
folosirea experienţei personale, capacitatea de a face distincţii şi de a lua decizii,
iniţiativă, inventivitate, stăpânire de sine şi spirit de colaborare.
Beneficii ale predării tematice prin studiul tematic:
Implicarea activă, individualizată şi diferenţiată a elevilor.
Studierea unor conţinuturi noi, abordarea unor strategii activ-participative.
Implicarea familiei.
Dezvoltarea deprinderilor de comunicare.
Formarea spiritului de colectiv( clasa - grup social).
Explorarea interdisciplinară şi transcurriculară a conţinuturilor.
Proiectarea şi cooperarea didactică.
Asigurarea motivaţiei intrinseci pentru activitatea de învăţare.
Dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor.
Tipul cercetării realizate: practic – aplicativă de factură constatativ – acţională.
Durata cercetării: anul şcolar 2007 – 2008.
Ipoteza cercetării:
„Dacă învăţătorul cunoaşte şi analizează factorii socio-pedagogici care
determină dezvoltarea elevului şi utilizează strategii de tratare diferenţiată şi
individualizată în cadrul predării tematice (evidenţiată prin studiul tematic),
specifică alternativei educaţionale „Step by Step”, atunci va oferi posibilitatea ca
fiecare elev să înregistreze succes şcolar continuu, în ritmuri proprii observabile şi
măsurabile.”

Obiectivele cercetării:
•Cunoaşterea particularităţilor de dezvoltare psiho-fizică şi condiţiile
sociale ale subiecţilor din lotul de cercetare.
•Proiectarea unor strategii de adaptare a învăţării la posibilităţile interne
ale elevilor.
•Detectarea dificultăţilor întâmpinate de elevi şi înregistrarea lor în fişele
de observaţie.
•Organizarea mediului socio-educaţional în care se manifestă
personalitatea fiecărui elev şi dezvoltarea reţelelor de comunicare.
•Evidenţierea relaţiei cauzale dintre tratarea diferenţiată şi individualizată
a elevilor şi reuşita şcolară.
Lotul de subiecţi:
Colectivul de elevi supus cercetării este format din elevii clasei a II-a F, „Step by step”, din
Şcoala Generală „B.P.Hasdeu”, Constanţa şi prezintă următoarele caracteristici:
•Este neselecţionat, format din 17 elevi, număr optim de elevi prevăzut de normele în vigoare.
•Din punct de vedere al sexului colectivul este echilibrat: 9 băieţi şi 8 fete.
•În ceea ce priveşte vârsta copiilor: din cei 17 elevi, 14 au vârsta de 8 ani şi 3 elevi au vârsta de
9 ani.
•Nivelul de studii al părinţilor: din cele 17 familii ale elevilor, 10 sunt formate din părinţi cu
studii medii, iar 7 familii au cel puţin un părinte cu studii superioare.
•Din punctul de vedere al profesiilor părinţilor pot spune că acoperă o paletă largă: de la
muncitori în diverse domenii, construcţii, şantier naval, ateliere mecanice, lucrători comerciali,
şoferi, foto-reporteri mass-media, asistent medical, economişti, cadre militare.
•Condiţii socio-culturale: majoritatea familiilor dispun de resurse financiare necesare
asigurării unui climat decent în interiorul familiei, fapt determinant în obţinerea unui randament
bun la învăţătură şi a succesului şcolar.
•Apartenenţa la diferite etnii: din colectivul de elevi, 11 sunt de naţionalitate română, 5 de
naţionalitate aromână şi 1 elev de naţionalitate turcă. 14 elevi sunt de religie ortodoxă, 2 de religie
penticostală şi 1 de religie islamică.
Metode de cercetare utilizate:
- observarea sistematică;
- experimentul pedagogic;
- analiza produselor activităţii elevilor;
- ancheta.
Desfăşurarea cercetării:
I.Etapă: Cunoaşterea profilului individual al elevilor şi a factorilor
sociali care vor determina evoluţia acestora.
-chestionar aplicat părinţilor la debutul clasei I;
-observarea comportamentelor manifestate de elevi la debutul
şcolarităţii şi la finalizarea clasei I.
II.Etapă: Realizarea propriu-zisă a cercetării prin derularea
STUDIULUI TEMATIC, clasa a II-a.
- chestionar aplicat părinţilor la începutul clasei a II-a;
- observarea sistematică a modificărilor apărute în comportamentele
manifestate de elevi pentru evidenţierea progresului şcolar;
- proiectarea studiului tematic (Anotimpurile);
-derularea unor activităţi pentru ilustrarea strategiilor de
individualizare şi diferenţiere a învăţării;(p.82 – 114);
- finalizarea studiului tematic;
- evaluarea activităţii din cadrul studiului tematic.
CONCLUZII
1.Studierea atentă a obiectivelor, conţinuturilor, resurselor umane,
materiale şi procedurale conduce la trasarea unui demers constructiv, în care
strategiile folosite îl plasează pe copil în centrul acţiunii educaţionale,
transformându-l în participant activ la propria formare.
2.Strategiile specifice alternativei Step by Step induc motivaţii pozitive
intrinseci pentru învăţare în condiţiile în care predarea este individualizată, iar
elevul se raportează la propria devenire.
3.Selectarea şi aplicarea strategiilor potrivite nevoilor fiecărui copil şi
fiecărei experienţe de învăţare au ca rezultat rezolvarea cu plăcere a unor sarcini de
lucru potrivite nivelului propriu, integrarea şi interrelaţionarea.
4.Utilizarea strategiilor activ-participative a declanşat creşterea
randamentului şcolar, cristalizarea şi sintalitatea grupului şi creşterea interesului
elevilor pentru activitatea de învăţare şi implicit la succesul şcolar.
5.Analiza, compararea, clasificarea şi corelarea rezultatelor elevilor
evidenţiază evoluţia ascendentă a acestora, progresul în activitatea de învăţare.
Ipoteza cercetării îşi găseşte astfel confirmarea prin toate aspectele prezentate în
lucrare.
Acţiunile instructiv-educative reuşite sunt acele condiţii pedagogice care
asigură succesul şcolar al elevului.
Premisele succesului şcolar realizat:
- transformarea reală în sensul dorit a personalităţii şcolarilor ajutaţi
să fie capabili să rezolve problemele şi să realizeze sarcinile şcolare;
- canalizarea curiozităţii şi a activismului natural al copilului spre
munca şcolară;
- cristalizarea motivaţiei intrinseci în activitatea şcolară;
- conţinutul, structura, direcţia şi ritmul adecvat al procesului
instructiv-educativ menţin nivelul optim de activare al elevului;
- colaborarea efectivă cu elevul, incitându-l să argumenteze şi să
contraargumenteze, permiţându-i să descopere informaţii noi;
- crearea plăcerii de a munci şi a atitudinii pozitive a elevului faţă de
activitatea şcolară;
- sprijinul familiei în realizarea succesului şcolar este de necontestat,
fiind un factor favorizant al învingerii de către elev a dificultăţilor şcolare;
- evaluarea autentică şi autoevaluarea progreselor înregistrate prin
implicarea eforturilor proprii ale copiilor, creşterea încrederii în forţele
proprii.

S-ar putea să vă placă și