Sunteți pe pagina 1din 43

Curs 1 22 noiembrie 2011

BIOLOGIE VEGETAL

Obiective
n elegerea importan ei biologiei vegetale i a modului n care aceasta serve te unor discipline geologice; nsu irea unor notiuni de citologie, histologie, organografie vegetala; Familiarizarea cu principalele sisteme de clasificare a organismelor vegetale, inclusiv a protoctistelor fotosintetizante; nsu irea principalelor caractere ale diferitelor unit i sistematice din Regnul Plantae, precum i a protoctistelor fotosintetizante.

Tematic general
Elemente de citologie vegetal ; Elemente de histologie si anatomie vegetala; Elemente de organografie radacina, tulpina, frunza; Morfologia si anatomia florii; fructul; inmultirea plantelor; Caracterizarea bacteriilor fotosintetizante; ecologie i importan a acestora; Principalele linii evolutive n cadrul regnului Protoctista: Bacillariophyta, Dinophyta, Rhodophyta, Phaeophyta, Chlorophyta, Charophyta caractere generale, clasificare i reprezentan i, ecologie, importan ; Principalele linii evolutive din cadrul regnului Plantae (Bryophyta, Pteridophyta, Spermatophyta) caractere generale, clasificare i reprezentan i, ecologie i importan .

Bibliografie obligatorie
ANASTASIU P. 2008. Taxonomie vegetal . Bucure ti: Edit. Universit ii din Bucure ti. SARBU A. 1999. Biologie vegetala note de curs. Buucresti: Edit. Universitatii din Bucuresti. CIOCRLAN V. 2009. Flora ilustrat a Romniei. Vol. 1-2. Bucure ti: Edit. Ceres. ISBN 9743-40-0495-6. CRISTUREAN I. & LUNGU L. 1974. Botanic sistematic . Chei de determinare (Mycophyta-Lichenes-Bryophyta). Bucure ti: Edit. Universit ii din Bucure ti. IONESCU V. & CRISTUREAN I. 1974. Lucr ri practice de tehnica prepar rii materialului biologic (Botanic sistematic ). Bucure ti: Centrul de multiplicare al Universit ii din Bucure ti. IONESCU V. 1974. Botanica sistematic . Chei de determinare alge. Bucure ti: Centrul de multiplicare al Universit ii din Bucure ti. JUDD W.S., CAMPBELL C. S., KELLOGG E.A., STEVENS P.F. & DONOGHUE M.J. 2008. Plant Systematics: a phylogenetic approach. Sunderland, Massachusetts USA: Sinauer Associates. NABORS M.W. 2004. Introduction to Botany. San Francisco: Edit. Pearson Education.

EVALUARE
Condi ii
Prezen 100% la lucr rile practice.

Criterii

Cunoa terea elementelor fundamentale de citologie, histologie, organografie vegetala; Cunoa terea principalelor categorii taxonomice; Cunoa terea unor reprezentan i din grupele taxonomice majore, precum i importan a lor ecologic i economic ; Evaluare a cuno tin elor nsu ite n cadrul lucr rilor practice i a activit ilor independente (realizarea unor eseuri legate de con inutul cursurilor, realizarea unei colec ii de frunze i descrierea acestora dpdv morfologic); Examinare scrisa cu bilete care presupune verificarea cuno tin elor predate la curs, precum si verificarea cunostintelor insusite in cadrul lucrarilor practice

Forme

Formula notei finale


40% activit i de laborator i independente (caiet + colec ie frunze + eseu) + 60% evaluare final (examen).

CELULA VEGETAL

Cum este definit celula?

Etape n apari ia celulei


formarea macromoleculelor de ADN, capabile s - i produc propria lor replicare; dezvoltarea mecanismelor (apari ia codului genetic) prin care macromoleculele de ARN puteau s direc ioneze sinteza proteinelor; formarea unei membrane care s delimiteze sistemul autoreplicabil, alc tuit din ARN i proteine, urmnd ca ceva mai trziu, n procesul de evolu ie, ADN-ul s ia locul ARNului, ca material ereditar.

Tipuri structurale de celule


Celulele procariote au o structur relativ simpl , fiind lipsite de majoritatea organitelor celulare, exceptnd ribozomii; Din punct de vedere biochimic sunt diverse, n sensul c sunt prezente cele mai importante c i metabolice, implicate n glicoliz , respira ie, fotosintez . Materialul lor genetic este reprezentat de o macromolecul de ADN, mpachetat ntr-o manier complex , care implic un grad mare de condensare. Aceasta nu este ad postit ntr-un nucleu tipic, delimitat de un nveli nuclear, ci este agregat , ca o structur distinct n interiorul celulei, numit nucleoid.

Tipuri structurale de celule


Celulele eucariote sunt mai mari i mai complexe, con in mai mult ADN, localizat ntr-un nucleu i n alte organite celulare, printre care se num r mitocondriile, iar n celulele vegetale se afl i cloroplastele. Totodat , celulele eucariote sunt dotate cu un citoschelet implicat n organizarea citoplasmei, ct i n mobilitate.

Tr s turi proprii celulei vegetale


Prezen a PC alc tuit n principal din celuloz , hemiceluloze i substan e pectice, la care se mai adaug uneori proteine, lipide, lignin , tanin, s ruri minerale. PC este o consecin a competi iei pentru aer i lumin a grupelor de plante ce au populat mediul terestru. Alte structuri caracteristice, strns legate de prezen a PC, sunt punctua iile i plasmodesmele prin care se asigur unitatea structural-func ional dintre celulele unui esut. n structura i compozi ia chimic a plasmalemei predomin galactozildigliceridele; n celula animal fosfatidicolina i fosfatidiletanolamina.

Tr s turi proprii celulei vegetale


Cre terea n volum a celulelor vegetale se realizeaz prin cre terea treptat a dimensiunilor aparatului vacuolar, n timp ce n celula animal acest proces are loc prin sporirea cantit ii de citoplasm . Microcorpii sunt organite specifice celulei vegetale: peroxizomii intervin n procesele de respira ie, iar glioxozomii n conversia lipidelor n glucide simple. n celulele vegetale g sim o mare diversitate de substan e de rezerv : amidon, inulin , aleuron , uleiuri, laminarin , manitol etc. Substan a de rezerv specific celulei animale este glicogenul.

Caractere generale ale celulei vegetale


Sunt n general sisteme de dimensiuni microscopice, dar foarte complexe. Celulele parenchimatice din esuturile plantelor superioare au m rimi care variaz ntre 10 i 100 m, unele fibre sclerenchimatice pot atinge ns 65 mm lungime (Linum usitatissimum In) sau chiar 550 mm lungime (Boehmeria nivea). Recordul l de in celulele laticifere (celule de form tubular ) de la unele euforbiacee lemnoase, care ajung la dimensiuni de c iva metri.

Caractere generale ale celulei vegetale


Plante Boehmeria nivea, fibre, Lg Urtica dioica, fibre, Lg Linum usitatissimum, fibre, Lg Musa sp., traheide, Lg Vinca minor, fibre, Lg Pinus sylvestris, traheide, Lg Sambucus sp., parenchim medular, Lt Rosa sp., celule epidermale, Lt Alge Chara sp., celule internodale, Lg Acetabularia sp., Lg Chlorella vulgaris, Lt Dimensiuni 250-550 mm 50-75 mm 40-65 mm 8-10 mm 1-2 mm 1-2 mm 0,20 mm 0.04 mm Dimensiuni 40-80 mm 0,20 mm 0,01 mm

Caractere generale ale celulei vegetale


Forma celulelor vegetale este foarte variat , fiind n raport cu func ia pe care o ndeplinesc, cu originea lor, cu pozi ia pe care o ocup n corpul plantei i cu factorii de mediu. Organismele fotosintetizante unicelulare prezint frecvent form sferic (Chlorella sp.), oval (Chlamydomonas sp.), disciform , cilindric , triunghiular , semilunar etc. La organismele fotosintetizante pluricelulare forma celulelor poate fi sferic , oval , prismatic , cilindric , stelat , fusiform , reniform etc. Forma sferic este considerat a fi fundamental . Din ea au derivat cele dou tipuri morfologice n care se ncadreaz toate celulele plantelor:
celule izodiametrice sau parenchimatice (gr. para = de lng , enchyma = umplutur ) (Ex. celulele stomatice ale dicotiledonatelor, celulele asimilatoare cu pere ii cuta i din mezofilul unor conifere, celulele sclerenchimatice n form de mosor, celulele stelate etc.) heterodiametrice sau prosenchimatice (gr. pros = c tre, enchyma-). (Ex. celulele stomatice ale monocotiledonatelor, celulele palisadice, vasele lemnoase (traheide) ale gimnospermelor, fibrele sclerenchimatice, celulele cilindrice ale unor alge verzi (Spirogyra sp., Cladophora sp.), articulele de vas liberian etc.)

Compozi ia chimic a celulelor vegetale


Celulele vii, n general, sunt structurate pe baza unui set restrictiv de elemente chimice dintre care C, H, N, O, P, S sunt predominante (99%). Apa reprezint aproximativ 70% din greutatea umed a celulei, iar marea majoritate a reac iilor intracelulare se desf oar ntr-un mediu apos. Pe baza leg turilor covalente dintre carbon i alte elemente, se formeaz n celul un num r imens de compu i, care reprezint ns doar o mic parte din totalul compu ilor teoretic posibili. Anumi i compu i simpli cum sunt grup rile metil (-CH3), hidroxil (-OH), carboxil (-COOH), i amino (-NH2) se repet frecvent n moleculele biologice. Fiecare grupare are propriet i fizice i chimice distincte, astfel nct influen eaz comportamentul moleculelor de ap cu care interac ioneaz . Ierarhic, urmeaz apoi moleculele organice mici (circa 30 atomi carbon), localizate frecvent n citosol (faza apoas a citoplasmei), unde formeaz un depozit intrermediar utilizat n sinteza macromoleculelor. Celulele con in patru grupe mari de molecule organice de dimensiuni mici: monozaharide, acizi gra i, aminoacizi, nucleotide. Glucoza este sursa energetic primar a celulelor (C6H12O6 + 6O2 p 6CO2 + 6H2O + energie), fiind totodat implicat n stocarea energiei prin ncorporare n polizaharide. Astfel, prin adi ia unui num r mare de molecule de glucoz se formeaz n celula vegetal , ca substan de rezerv , amidonul. Unele materiale celulare (celuloza) sunt alc tuite numai din polizaharide simple, dar pe lng acestea se formeaz n celule i combina ii complexe, reprezentate de glicolipide i glicoproteine.

Compozi ia chimic a celulelor vegetale


Cea mai mare parte a acizilor gra i dintr-o celul sunt lega i covalent de alte molecule prin grup rile lor carboxil. Acizii gra i au valoare energetic mic , rolul lor cel mai important viznd participarea la sinteza fosfolipidelor, care intr n structura biomembranelor. Aminoacizii sunt subunit i ale proteinelor. Proteinele au o pondere semnificativ n compozi ia celulei, i determin structura, servesc ca instrumente de recunoa tere molecular i catalizatori (proteine enzime). Nucleotidele sunt subunit i ale macromoleculelor informa ionale (ADN, ARN). Sunt alc tuite dintr-un glucid simplu (riboz sau dezoxiriboz ), o baz azotat purinic (adenin , guanin ) sau pirimidinic (citozin , timin , uracil) i o grupare fosfat. Cre terea i supravie uirea celulelor necesit men inerea permanent a ordinii lor interioare, fapt care depinde de fluxul energetic care le str bate continuu. n acest proces joac un rol important acumulatorii energetici celulari (ex. ATP = acidul adenozin trifosfat) a c ror hidroliz i sintez cupleaz i, respectiv, decupleaz diferitele procese energetice celulare.

STRUCTURA CELULEI VEGETALE

STRUCTURA CELULEI VEGETALE


Componente protoplasmatice: plasmalem hialoplasm organite celulare:
Reticul endoplasmatic Dictiozomii Lizozomii Peroxizomii Mitocondriile Plastidele Nucleul

Componente neprotoplasmatice: peretele celular sucul vacuolar substan ele ergastice

Biomembranele
Termenul de biomembrane define te totalitatea membranelor biologice caracteristice unei celule vegetale eucariote, care au o structur de baz comun , fiind alc tuite din molecule lipidice i proteice men inute mpreun prin leg turi necovalente. Fundamentul structural al membranelor biologice este reprezentat de dou straturi lipidice distincte i continue avnd fiecare 4-5 nm grosime i care formeaz un bistrat lipidic, cu rol de barier relativ impermeabil n calea migr rii celor mai multe molecule solubile n ap . Dup topografia lor, biomembranele se clasific astfel:
plasmalema (membrana plasmatic = membrana celular ) citomembranele (endomembrane = membrane interne)

Biomembranele
Plasmalema delimiteaz fiecare celul n raport cu mediul nconjur tor, reprezentnd limita extern a protoplastului. Func ioneaz ca un filtru cu nalt selectivitate, mediind schimburile i asigurnd men inerea caracteristicilor esen iale ale mediului celular n raport cu cel extern. Este o structur dinamic , polarizat (datorit reparti iei inegale a ionilor pe cele dou fe e ale sale) i asimetric (prin configura ia diferit a mozaicului de proteine).

Biomembranele
Citomembranele separ mai mult de jum tate din volumul celulei n compartimente intracelulare distincte, cunoscute sub denumirea de organite celulare. Ele se deosebesc chimic i fizic de plasmalem . Au o permeabilitate selectiv specific , asigurnd un anumit comportament func ional organitelor n structura c rora intr . Existen a unor compartimente intracelulare mpiedic interferen a reac iilor enzimatice simultane i permite celulei s desf oare procese biochimice care altfel sunt incompatibile.

Citoplasma
Este o structur deosebit de complex , constituit din dou faze distincte, dar interrelate structural i func ional: citosolul i granuloplasma. Citosolul reprezint 50-60 % din volumul celulei vegetale. Mai este cunoscut i sun numele de hialoplasm . Elementul de baz al acestuia este apa (85-95% din greutatea proasp t ). Granuloplasma cuprinde mai multe categorii de structuri reprezentate de diferitele organite celulare i de elementele citoscheletului. Acesta din urm este alc tuit din trei categorii de elemente: microfilamente (60 A), filamente intermediare (100 A) i microtubuli. Microtubulii intr i n alc tuirea structurilor care asigur mi carea intracelular (inclusiv fusul de diviziune) sau pe cea a celulei ca ntreg (cili, flageli).

Reticulul endoplasmatic
Apare ca un organit extins, format dintr-un sistem de cavit i intracitoplasmatice (cisterne, tubuli, vezicule), delimitate de o singur membran . Membrana RE se continu cu membrana extern a nveli ului nuclear, de aceea lumenul acestui organit este desp r it de con inutul nucleului doar prin membrana nuclear intern . RE con ine numeroase enzime, inclusiv pe cele implicate n sinteza lipidelor. n func ie de prezen a ribozomilor se deosebesc morfologic i func ional dou tipuri de RE:
REN lipsit de ribozomi REG asociat cu ribozomi.

Reticulul endoplasmatic
Ribozomii sunt structuri celulare mici, de natur ribonucleoproteic , cu rol esen ial n biosinteza proteinelor i nu sunt delimita i de membrane. Se g sesc ata a i de RE, n nucleu, n mitocondrii i n cloroplaste, dar i liberi n citosol. Sunt foarte numero i n celulele cu activitate proteosintetic intens (celule meristematice, celule secretoare de nectar, uleiuri eterice, latex etc.).

Reticulul endoplasmatic
RE are un rol important n biosinteza macromoleculelor destinate a fi transportate ulterior, n func ie de necesit i, spre dictiozomi, plasmalem , lizozomi, sau spre exteriorul celulei. Prin topografie, extindere i organizare, RE func ioneaz ca un sistem circulator intra- i intercelular, mijlocind n bun parte leg turile structurale i func ionale dintre celulele unui esut. Totodat , la sfar itul diviziunii celulare, elementele RE particip la formarea peretelui celular primordial, care va deveni ulterior lamel mijlocie.

Cuprinde dou tipuri de elemente: dictiozomii i veziculele golgiene. Dictiozomii rezult din suprapunerea i dispunerea n teancuri a unor cisterne aplatizate (saculi), u or curbate i umflate la capete. Veziculele golgiene rezult din nmugurirea lateral a cisternelor ce formeaz dictiozomii. Func ii: intervine n formarea fragmoplastului i a lamelei mediane a celulei n cursul citochinezei; stau la originea lizozomilor primari; membrana veziculelor golgiene intervine n renoirea plasmalemei; rol n trasportul unor macromolecule din celul (ex. transportul ligninei c tre PC). Dictiozomii sunt mai numerosi n celulele secretoare de nectar, n celulele caliptrei (fiind implica i in producerea mucilagiilor), n celulele glandulare ale plantelor carnivore etc.

Aparatul Golgi

Aparatul Golgi

Lizozomii
Sunt componente celulare de forma unor vezicule, delimitate de o singur membran i specializate pentru ingestia intracelular . Con in o mare varietate de enzime hidrolitice (hidrolaze acide).

Peroxozomii
Sunt componente celulare delimitate de o singur membran , specializate pentru desf urarea reac iilor oxidative. Sunt implica i n procesul de fotorespira ie. Un tip diferit de peroxizomi (glioxizomi) au fost pu i n eviden n celulele semin elor germinate. Ace tia au rolul de a converti acizii gra i stoca i n glucide care ulterior vor fi utilizate ca surs energetic necesar cre terii i dezvolt rii.

Mitocondriile

Sunt organite semiautonome, capabile de autoreproducere, prezente n toate celulele eucariote. Au dimensiuni mici, de circa 4 m, iar totalitatea lor formeaz condriozomul sau mitocondriomul. Din punct de vedere structural, mitocondria prezint un nveli dublu-membranar i dou compartimente distincte: spa iul intermembranar i spa iul matricial. Membrana mitocondrial intern este frecvent puternic pliat , formnd invagin ri n matricea mitocondrial . Aceste invagin ri pot avea aspect de saculi turti i (tip crista) sau aspect de tubuli (tip tubulos). Func ia principal a mitocondriilor este de a produce n timpul respiratiei celulare, prin degradarea substan elor de rezerv , ATP, substan a capabil s nmagazineze o mare cantitate de energie n leg turile ei macroergice.

Mitocondriile

Cloroplastele sunt organite implicate n procesul de fotosintez , capabile s capteze i s fixeze energia la nivel celular, n baza unei structuri pigmentare adecvate. Factorul determinat al form rii cloroplastelor este lumina, iar forma densitatea lor sunt variabile, dependente de tipul de celul i caracteristicile diferitelor grupe de plante. La alge, n general, cloroplastele numite i cromatofori sunt pu in numeroase, au dimensiuni mari i pot avea diferite forme. La plante forma lor este frecvent lenticular , dimensiunile mai mici i num rul mare (n medie 20-40 cloroplaste/celul ). Un cloroplast prezint un nveli bimembranar, un spa iu stromatic i un spa iu tilacoidal. Tilacoizii sunt strict aranja i n stive (asem n toare fi icului de monede) denumite grana. Membranele tilacoidale con in toate componentele necesare absorb iei luminii i transferului de electroni.

Plastidele

Plastidele

Plastidele
Feoplastele sunt plastide caracteristice algelor brune. Ele con in xantofile, clorofil a i c. Rodoplastele sunt caracteristice algelor ro ii i con in ficobiline, clorofilele a i, n unele cazuri, d. Leucoplastele sunt palstide incolore, de form diferit , prezente n organele subterane ale plantelor, dar i n cele supraterane, mai pu in expuse luminii. Se formeaz din cloroplaste prin pierderea capacit tii de fotosintez . Tipuri de leucoplaste: amiloplaste, oleoplaste, proteoplaste. Cromoplastele sunt plastide colorate diferit, f r rol n fotosintez . Ele acumuleaz pigmen i carotenoidici i dau culoarea galben , portocalie, ro ie, violet petalelor, fructelor, semin elor.

Nucleul
Este un organit autoreproductibil cu importan major n via a celulei. Nucleul controleaz ntreaga activitate a celulei pe baza informa iei genetice nscris n structura ADN-ului. Este totodat implicat n transcrip ia, transla ia i transmiterea cu fidelitate a acestei informa ii codificate. n general, fiecare celul vegetal con ine un singur nucleu, cu unul sau mai mul i nucleoli. Exist ns i celule binucleate sau polinucleate (ex. unele alge verzi, laticiferele de la Euphorbia sp. etc.). Dimensiunile, forma i pozi ia nucleului n celul sunt caracteristici variabile, care se modific cu tipul de celul , starea ei de func ionare i etapa ontogenetic a plantei. Nucleul unei celule vegetale n interfaz eviden iaz urm toarele componente:
nveli nuclear matricea nuclear cromatina - cromozomi nucleoplasma nucleolul

Nucleul

Nucleul

Peretele celular
Este o structur caracteristic tuturor celulelor vegetale (excep ie game ii i zigotul n primele stadii de dezvoltare). Se prezint sub o form nalt specializat , cu o grosime variabil , care ader strns la suprafa a extern a plasmalemei. Peretele celular primar este caracteristic celulelor tinere. El este sub ire, semirigid. Pe m sur ce celulele i-au ncheiat cre terea determinat genetic, se formeaz noi straturi ale peretelui celular, mai rezistente i cu o compozi ie chimic complex , constituindu-se astfel peretele celular secundar. Peretele celular primar este format din:
matrix, reprezentat de un gel polizaharidic, puternic hidratat un sistem de microfibrile celulozice, nguste, lungi, nconjurate de un num r mare de lan uri liniare de celuloz , mai pu in ordonate.

Cre terea n suprafa dou c i:

a peretelui celular primar se realizeaz pe

prin ntindere (alunecarea microfibrilelor de celuloz unele peste altele) prin intussuscep iune (intercalarea de noi microfibrile printre cele vechi)

Peretele celular
Compozi ia i forma PC se modific substan ial n cursul cre terii i dezvolt rii celulelor, n raport cu func ia pe care o vor ndeplini:
prin ngro area PCP prin formarea de pere i celulari secundari prin depunerea unor substan e hidrofobe peste PCP.

Cele mai importante modific ri ale PC sunt:


lignificarea suberificarea cutinizarea mineralizarea.

Leg turi intercelulare


Celulele vegetale care alc tuiesc esuturile plantelor superioare sunt legate ntre ele prin:
lamela mijlocie (forma iune predominant pectic ) plasmodesme

Sucul vacuolar
Este localizat n vacuole, vezicule mari, evidente, separate de citoplasm printr-o singur membran , numit tonoplast. Totalitatea vacuolelor formeaz vacuomul.

Substan e ergastice
Sunt produ i intermediari i finali ai metabolismului celular care intr cel pu in par ial n circuitul nutritiv al plantei sau sunt substan e de excre ie, care sunt scoase definitiv din activitatea metabolic a celulei. Acestea pot fi depozitate n plastide sau vacuole. Dup natura lor, pot fi:
substan e ergastice organice (amidonul, aleurona, inulina, mucilagiile, gumele, cauciucul, alcaloizii, r inile, taninurile, antocianii etc.) substan e ergastice anorganice (cristale minerale de CaSO4, SiO2, CaCO3).

S-ar putea să vă placă și