Sunteți pe pagina 1din 3

VirgilTeodorescu

VirgilTeodorescu

byAlextefnescu


The following ad supports maintaining our C.E.E.O.L. service

Source: LiteraryRomania(Romnialiterar),issue:36/2002,pages:10,11,onwww.ceeol.com.

Un suprarealist n Marea Adunare Na]ional\


IRGIL TEODORESCU (n\scut la 15 iunie 1909 n comuna. Cobadin din jude]ul Constan]a) a debutat, conform propriilor lui preciz\ri, de trei ori: prima oar\ n 1926, n Anuarul Liceului Mircea cel B\trn din Constan]a unde era pe atunci elev; a doua oar\ n 1928, sub pseudonimul Virgil Rare[, n miniaturala [i faimoasa revist\ Bilete de papagal (seria nti) a lui Tudor Arghezi; [i a treia oar\ n 1932, ca soldat n Compania a V-a a Regimentului 34 Infanterie din Constan]a, ntr-un fel de manifest, scris de mn\ de el nsu[i, n mai multe exemplare, sub impresia mor]ii unui recrut s\rac [i delicat, Iuseim, cople[it de asprimea vie]ii militare. Poemulnecrolog, intitulat Cu chipiul pe cap, exprim\ o atitudine protestatar\ ntr-un stil ludic [i marcheaz\ aderarea lui Virgil Teodorescu la suprarealism: Curgeau p\duchii de pe el [i i zisei/ m\ iuseime/ m\ iuseime frate/ f\-te-ncoace/ [i ia o barz\-n cioc/ ei zise el nu [tii/ mai s\pt\mna/ mi-a mai trntit un general cadna/ a[a-i dom caporal cnd n-ai noroc/ m\ iuseime/ f\-te mai ncoace/ [i ia o barz\-n cioc/ las c\ se face/ se face iuseime ct e[ti viu/ n-ai auzit c\ lui papuc majurul/ \l de-nvrte[te manutan]a/ i s-au sc\pat recru]ii n chipiu?/ Se face iuseime ct e[ti viu. Din aceast\ perioad\ dateaz\, de altfel, [i efemera (dou\ numere) revist\ avangardist\ Liceu, editat\ de Virgil Teodorescu - care public\ n paginile ei versuri semnate Cocoi Taalat - [i prietenul s\u Ta[cu Gheorghiu (Suly), [i el const\n]ean. Elaborat\ mai mult n joac\, revista va deveni, spre surpriza propriilor ei realizatori, un pre]ios document de istorie literar\, consultat de to]i cercet\torii celui de-al doilea val suprarealist din Romnia. Acest al doilea val, cu momentul de apogeu n 1945, i-a avut ca promotori pe Virgil Teodorescu, Ta[cu Gheorghiu, Gellu Naum, Gherasim Luca, Paul P\un, D. Trost [i a fost nregistrat (cu satisfac]ie) inclusiv de Andr Breton, pontiful suprarealismului european. Ca [i emulii s\i, Virgil Teodorescu a semnat programe estetice incendiare, a scris versuri n colaborare, [i-a folosit cultura - multilateral\ [i bine nsu[it\ pentru a inventa texte excentrice, care s\ epateze spiritul burghez. El a urmat tradi]ia suprarealist\ [i prin aderarea la mi[carea comunist\ (devenind, din 1933, membru al Uniunii Tineretului Comunist), iar la
10 Romnia literar\

maturitate prin academizare, [i la propriu, [i la figurat. Poetul a avut, de altfel, ntotdeauna o stare de spirit solar\, astfel nct revolu]ionarismul pentru care a optat din ra]iuni de program estetic a luat, n cazul s\u, o form\ echilibrat\ [i senin\, compatibil\ cu studiul sistematic (Facultatea de Litere [i Filosofie din Bucure[ti absolvit\ n 1935) [i cu func]iile importante din anii de dup\ instaurarea comunismului (redactor-[ef al revistei Luceaf\rul, pre[edinte al Uniunii Scriitorilor, vicepre[edinte al Marii Adun\ri Na]ionale etc.). La prezidiul Marii Adun\ri Na]ionale afi[a un surs luminos, n concordan]\ cu aureola sa de p\r rar [i alb. Cnd a murit (la 24 iunie 1987) a f\cut-o discret [i mp\cat cu sine. Pe catafalc avea figura - neverosimil\ - a unui Robespierre angelic.

la o nou\ lectur\

Virgil Teodorescu

de Alex. {tef\nescu

Edi]ii princeps, reedit\ri, antologii


|R}ILE lui Virgil Teodorescu, numeroase, sunt de un nonconformism monoton. Ele reprezint\ recolta - bogat\ - a unui cultivator pa[nic [i con[tiincios: Poem n leopard\ (Les ditions de loubli, exemplar ilustrat cu harta Leopardiei [i un mare num\r de stilamancii), 1940, Diamantul conduce minile (exemplar unic, n colab. cu Paul P\un [i Trost), 1940, Bl\nurile oceanelor (cu dou\ reproduceri de W. Paalen), Butelia de Leyda (Colec]ia suprarealist\, cu patru lovaje [i un brevet lovaj), 1945, Critica mizeriei (text programatic, n colaborare cu Gellu Naum [i Paul P\un), 1945, Spectrul longevit\]ii, 122 de cadavre (n colaborare cu Gellu Naum), 1946, Au lobe du sel(La collection surraliste Infra-Noir), 1947, La provocation (La colection surraliste Infra-Noir), 1947, Eloge de Malombra (text programatic, en collaboration avec Gherasim Luca, Gellu Naum, Paul P\un et Trost), 1947, Pisica de mare (pies\ ntr-un act), 1953, Scriu negru pe alb, 1955, Drepturi [i datorii, 1958, Semicerc, 1964, Rocad\, 1967, Corp comun (coperta de Jacques Herold), 1968, Bl\nurile oceanelor [i alte poeme (antologie, coperta executat\ de autor), 1969, Vrsta cretei (n colectia Cele mai frumoase poezii a Ed. Albatros, cu o prefa]\ de Al. Protopopescu [i un portret al autorului de Marcela Cordescu), 1970, Repaosul vocalei, 1970, Poemul ntlnirilor (coperta dup\ o idee a autorului), 1971, Ucenicul nic\ieri z\rit, 1972, Sentinela aerului, 1972, Heraldica mi[c\rii, 1973, Dreptatea m\rii (pies\ pentru teatrul de p\pu[i), 1976, Poezie nentrerupt\ (col. Biblioteca pentru to]i a

Ed. Minerva, 1976), Ancore lucii, 1977, Culmina]ia umbrei, 1978, Ct vezi cu ochii (edi]ie ngrijit\ de autor, n col. Poe]i romni contemporani a Ed. Eminescu), 1983. Texte ale sale [i referiri semnificative la opera sa mai exist\ n Antologia literaturii romne de avangard\ (alc\tuit\ de Sa[a Pan\, cu cteva desene de epoc\, Ed. pentru Literatur\), 1969 [i Avangarda literar\ romneasc\ (antologie, studiu introductiv [i note bibliografice de Marin Mincu, Ed. Minerva), 1983.

Malaxor pentru simbolistica tradi]ional\


PRE deosebire de scrierile altor avangardi[ti, poezia lui Virgil Teodorescu nu r\mne o simpl\ curiozitate, destinat\ muzeului literaturii. {i aceasta pentru c\ autorul ei a deviat de la tehnologiile de crea]ie preconizate

de textele programatice. Suprareali[tii - [i cei din primul, [i cei din al doilea val [i propuneau s\ asocieze cuvintele f\r\ interven]ia unei inten]ii artistice, n func]ie de ceea ce le dicta subcon[tientul. Fa]\ de dadai[ti, care promovau un hazard de loterie, impersonal, ei au f\cut un pas nainte, ncurajnd individualizarea crea]iei; a l\sa mecanismul exprim\rii lingvistice s\ func]ioneze de la sine, n absen]a unui plan - a[a cum se ntmpl\ la copii, uneori, n timp ce se joac\ - nseamn\ a eviden]ia ceea ce este unic, inconfundabil n subcon[tientul unui individ (care are obsesii particulare, o structur\ aparte a stoc\rii informa]iilor n memorie, o logic\ asociativ\ distinct\ etc.). Acest pas f\cut nainte este ns\ prea mare [i duce la o c\dere n extrema cealalt\ care este la fel de sterilizant\ n art\ ca [i impersonalitatea extragerii din urn\ - [i anume la o c\dere n monadism, n singularitatea inclasificabil\ ([i

incomunicabil\). A[a cum confesiunile f\cute de un pacient unui psihanalist nu au valoare artistic\ ntruct ofer\ doar imaginea unui caz [i nu reprezint\ o fic]iune/sintez\ expresiv\ n care s\ se poat\ recunoa[te [i al]i oameni, poezia suprarealist\ se nf\]i[eaz\ ca un document indescifrabil, dependent exclusiv de cel care l-a emis [i menit, de aceea, s\ dispar\ n neant odat\ cu el. O singur\ func]ie artistic\ este ndeplinit\ cu succes de textele suprarealiste [i anume discreditarea conven]iilor estetice consacrate n scopul preg\tirii sensibilit\]ii cititorilor pentru conven]ii noi. Suprareali[tii i fac pe cititori disponibili. Renun]nd n mod provocator la orice organizare controlabil\ a poemelor, ei demonstreaz\ c\ autoritatea regulilor scrisului este oricnd atacabil\. Binen]eles c\ dup\ atacul lor aceast\ autoritate se restaureaz\ - din fericire, fiindc\ altfel s-ar desfiin]a lite-

nr. 36 ? 11 - 17 septembrie 2002

Access via CEEOL NL Germany

ratura ns\[i ([i nici r\zvr\tirea avangardi[tilor n-ar mai avea sens: r\zvr\tire mpotriva a ce?). Dar, oricum, momentul de relativizare a conven]iei este fertilizator, ca orice criz\, ca orice punere n discu]ie a ceea ce s-a f\cut pn\ la un moment dat. Virgil Teodorescu ndepline[te, [i el, aceast\ func]ie asumat\ de suprareali[ti, realiznd prin poezia sa o critic\ a poeziei institu]ionalizate. Ca ni[te malaxoare de o perfec]iune terifiant\, textele pe care le-a publicat de-a lungul timpului sf\rm\ lent [i sigur simbolistica tradi]ional\. Faptul c\ insurgentul nu se gr\be[te, c\ nu este impetuos n ac]iunea lui iconoclast\, c\, dimpotriv\, procedeaz\ metodic [i calm reprezint\ un mod insolit de a fi avangardist: Expectoram flamingi cu ciocul ro[u [i din cnd n cnd un cleric gr\bit/ dar besacteaua c\ptu[it\ cu atlaz vi[iniu/ instalat\ n mijlocul memoriei ca pas\rea lir\/ nu d\dea nici un semn de via]\/ pe[ti cu ochi enormi [i tren\ de aluminiu/ s\riser\ din plasa [iroind de ap\/ [i dup\ lungi c\ut\ri infructuoase/ g\siser\ n sfr[it pe strada Stanislav Voievod/ pisica birmanez\ pierdut\ de so]ii baboianu/ gre[eal\ mortal\/ c\ci lund-o drept unitate de m\sur\ a tuturor corpurilor solide [i lichide/ ridicaser\ bariera/ cmpia [i bomb\ pieptul eliminnd cernoziomul/ [i vecinul [i t\ie la repezeal\ coco[ul pintenog/ femeia tn\r\ de vis--vis/ dominat\ de complexul lui Irod/ [i ascunse pruncul nou n\scut n beci de frica/ masacrului/ atunci/ profitnd de z\p\ceala general\/ din tenebrele vscoase ][ni specia trilobal\/ gata oricnd s\ fac\ orice/ nzestrat\ cu o for]\ de penetra]ie nemaintlnit\/ capabil\ s\ parcurg\ milioane de kilometri/ ca s\-[i depun\ ou\le la loc sigur/ pe strada Stanislav Voievod se f\cuse lini[te/ noi stam n parc pe-o banc\/ [i ne priveam palmele mpietri]i de durere (Pr\pastia din palm\). Frazele de o elegan]\ rece (impresie datorat\ frecven]ei

mari a neologismelor, dar [i unei siguran]e stilistice imperturbabile) nu comunic\ nimic. Se desfac din ele nsele, maiestuos, atr\gnd ini]ial aten]ia ca jetul de ap\ al unei fntni arteziene [i pierzndu-[i treptat orice relevan]\, transformndu-se ntr-un element de decor. n modul acesta este ridiculizat\ agita]ia poetului tradi]ional, care mereu vrea s\ spun\ ceva cuiva. Simbolistica n care el investe[te att de mult poate fi nlocuit\ - ne-o demonstreaz\ suprarealistul Virgil Teodorescu - cu orice combina]ie de cuvinte.

Dac\ dragoste nu e, totu[i e


AR, dup\ cum l preveneam pe cititor de la nceput, valoarea poeziei lui Virgil Teodorescu nu const\ exclusiv ntr-o ac]iune demistificatoare. Poetul nu a respectat ca pe o liter\ de lege programul suprarealist; l-a tr\dat discret n tinere]e [i din ce n ce mai evident ulterior. ntre]innd impresia c\ las\ cuvintele s\ se asocieze de la sine, el [i-a exprimat totu[i anumite st\ri afective prin turnura retoricii, prin ton, printr-o semantic\ metalexical\. Multe dintre textele lui seam\n\ cu gemetele sugestive ale unui om legat la gur\ care ]ine neap\rat s\ ne comunice ceva. Se remarc\ astfel faptul c\ pn\ la urm\ libertatea suprarealist\ a fost resim]it\ de poet ca o restric]ie c\reia a ncercat s\ i se sustrag\. Starea afectiv\ cea mai frecvent exprimat\ este o dorin]\ intens\ de dragoste. ntr-un limbaj ininteligibil, a[ezat ns\ n tiparul sintactic al invoca]iilor erotice, poetul se adreseaz\ unei iubite ipotetice: A[ vrea s\ deschidem dulapurile s\ curg\ din ele r\[ina de brazi/ [i obrazul t\u s\ curg\ o dat\ pentru totdeauna/ S\ pot vorbi despre oamenii din Marte/ Despre limbile de p\mnt intrate adnc n ocean/ Sau despre a muletele f\cute din trestii/ Nim\nui nu-i trece prin gnd s\ deschid\ dulapurile/ Pentru ca toate libert\]ile s\ ne fie permise/ [i obrazul t\u s\ fie din nou o l\cust\/ Din nou m\nu[ile s\ se lipeasc\ de carne (Noaptea meduzele [i desfac voalurile). Alteori, sunt descrise reverii erotice, bizare. Ele sugereaz\ indirect, prin exuberan]a imagina]iei, pasiunea ndr\gostitului: Voi fi amantul t\u cu lilieci pe moarte pn\ la ora cinci pn\ la [oldul t\u/ Pentru c\ numele t\u ncepe cu roza vnturilor ncepe/ Cu o cange n [ira spin\rii/ Pentru c\ oricum l-a[ r\sturna el geme ncet/ Ca un solz albastru ca un sac cu oase. (n numele t\u plou\). n c\r]ile trzii ale lui Virgil Teodorescu aceast\ dogoare erotic\ se atenueaz\ [i i ia treptat locul o alt\ dispozi]ie sufleteasc\, meditativ-elegiac\: Voi fi-n adncul m\rii un batiscaf pasiv/ ncol\cit de-atroce [i splendide sargase,/ voi fi o umbr\-a celui ce de pe ]\rm plecase,/ argonaut statornic [i-al apelor conviv./ Str\vechi iubit al tenebroasei mase/ fixat\ n fluidul convulsiv,/ voi fi un cearc\n vn\t, asemeni unui tiv/ pe marginea talazurilor groase:// Pietrificatul lustru zvrlind efecte stranii,/ o alchimie palid\ [i brusc\,/ zim]ata zvrcolire de molusc\/ ce-o sfrtec\ n pliscuri cormoranii. (Adagiu). Totodat\, dup\ cum se observ\ [i n ultimul text citat, se ajunge la o anumit\ logic\ a mesajului, prin gruparea n poem a numeroase cuvinte din aceea[i arie tematic\. inteligibile, ca zvonul unui cntec adus de undeva, de foarte departe, de vnt. Trebuie spus ns\ c\ numeroase alte poeme ale sale - datnd din toate perioadele, de la vrsta primelor ncerc\ri [i pn\ la ultimii ani de via]\ - sufer\ de ariditate. De o ariditate iremediabil\, consternant\, ca aceea a de[erturilor: ncepe s\ se-aud\ o [oapt\ un murmr/ ce preveste[te trecerea spre punctul/ suprem al unit\]ii secretul adev\r/ acolo unde ct ai zice pe[te/ cel care [tie s\ cunoasc\ n cunoscut se contope[te -/ ncepe s\ se-aud\ un zorn\it impar/ precipitarea n adversa for]\/ concilierea-n termenul dinti/ al recompenselor de orice gen/ ncepe s\ se-aud\ umbra cum se ntinde sub copaci/ [i cum pleznesc broboanele t\cerii/ cum intr\ fulgeru-n p\mnt/ piezi[ ca l\mpile filante/ cum umbl\ fo[netul retras/ pe podurile de aram\/ ncepe s\ se-aud\ cum curge ca o coam\/ pe sub pavajele de stras/ nisipul. (Consemn). Chiar [i n poeme cu un anumit dramatism pot fi detectate versuri care nu spun nimic [i care nu spun nimic nici prin faptul c\ nu spun nimic. Ele r\mn, pur [i simplu, combina]ii neinspirate de cuvinte, de genul: A[ putea spune c\ e[ti firul circular de marmur\ verde/ Pe care oamenii [i ntind pl\mnii ca ni[te cupe adnci; Tu e[ti la fereastr\ ca un traumatism cunoscut; Matri]a e un pe[te cu bronhiile galbene/ r\nit de scorpioni n ele cresc/ bamele putrede; O brn\ moart\. Iat\ cum atrn\/ aici, deasupra mea, n col]ul stng/ ca o bucat\ stranie de scrn\ etc. Nimeni - nici autorul nsu[i nu a f\cut o selec]ie exigent\ din poezia lui Virgil Teodorescu. O asemenea selec]ie ar pune n eviden]\, mai bine dect orice comentariu critic, frumuse]ea acestei poezii. O frumuse]e statuar\ [i enigmatic\, necircumstan]ializat\ istoric: Femeile mai toate erau fntni fragile./ Crepusculul p\tat murea cu zile/ n ]ara f\r\ nici un scop/ tremur\toare ca un simplu plop.// Desperecheate pasiuni fugare/ treceau prin frunze, r\t\ceau pe mare,/ cercei de glod uscat, sigilii sumbre,/ [i-ndr\gosti]ii deta[a]i de umbre/ [i obseda]i de cinii lup din lan]/ [i cheltuiau [i cel din urm\ sfan]/ tr\gnd la ]int\ ntr-al spaimei blci,/ stingndu-se pe rnd, r\pu[i de glci.// Femeile, fntni cu pulpe albe,/ purtau ferestrele la gt drept salbe,/ [i populau cmpia f\r\ cer/ n\bu[it\ sub mobilier,/ desp\turind lumina cear[afurilor, tandru,/ pe patul cald din lemn de palisandru.// Cuprinse de triste]e [i urt,/ [i desf\cur\ salba opac\ de la gt -/ [i-au galopat pe [esul lung ferestre/ cu herghelii lipsite de c\pestre. (Colanul de ferestre). n func]ionarea acestei poezii recunoa[tem ritmul lini[tit [i amplu al valurilor m\rii. Necircumstan]ializat\ istoric, o pera lui Virgil Teodorescu este circumstan]ializat\ geografic. n biografia spiritual\ a autorilor n\scu]i la Pontul Euxin, marea conteaz\ - se pare - foarte mult. Iat\, n acest sens, o declara]ie a lui Ta[cu Gheorghiu, poet suprarealist lipsit de oper\ (i-a ap\rut n timpul vie]ii un singur poem), grafician de aceea[i orientare, suprarealist\, traduc\tor rafinat din Lautramont, Valry, Desnos, Shakespeare, Rimbaud, Lampedusa, admirator al fastuosului roman Craii de Curtea Veche al lui Mateiu Caragiale: Marea este o puternic\ ma[in\ pentru visare, c\l\torie, r\t\ciri...; Marea este o deschidere spre toate orizonturile...; Copil fiind, vrnd-nevrnd, priveam marea. Deschideam geamul, vedeam marea. nchideam geamul, vedeam marea. Sp\rgeam geamul, vedeam marea. Aveam toate condi]iile s\ m\ satur de mare. {i nu m-am s\turat. Poezia lui Virgil Teodorescu este [i ea o ma[in\ de visare,
Romnia literar\ 11

n a[teptarea unei selec]ii exigente


ENTRU a ilustra disiden]a lui Virgil Teodores cu n cadrul suprarealismului am ales poeme cu o anumit\ consisten]\ liric\, vag
nr. 36 ? 11 - 17 septembrie 2002