P. 1
Control Intern

Control Intern

|Views: 472|Likes:
Published by anamaria0507
manual control intern
manual control intern

More info:

Published by: anamaria0507 on Sep 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2014

pdf

text

original

Control intern Capitolul 1.

Prezentarea generală a companiei
Date despre companie: Persoana juridică: D PLAST-EFTEC RO S.R.L. Judeţul: Arges Adresă: Comuna Budeasa, Judetul Arges Numar din registrul comertului: J03/354/1998 Forma de proprietate: 35 - Societăţi comerciale cu răspundere limitată Activitatea preponderentă (cod şi denumire clasa CAEN): 2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a. Cod de identificare fiscală: 10669143 Atribut fiscal : RO Date despre sedii secundare: Denumire: PUNCT DE LUCRU AUTOMOBILE DACIA SA Domiciliu : România Judeţ: Arges Localitate: Mioveni Adresa: Str.Uzinei nr. 1 Cod de identificare fiscală: 27124477 Date despre activitate Istoric S.C. D PLAST EFTEC RO SRL este una dintre cele mai mari societăţi de pe piata locala. De a lungul timpului societatea a avut mai multe denumiri: 1995÷1998 – FLEXIPLAST S.A. 1998÷2001 – GURIT ESSEX Romania S.A (Joint Venture with FLEXIPLAST S.A.) 2001÷2006 – DOW Automotive Romania S.A.(Joint Venture with FLEXIPLAST S.A.) 2006 ÷ 2009 – AUTO COATING SRL Martie 2009 – AUTO COATING SRL parte a grupului D PLAST EFTEC-Group Iunie 2010 – D PLAST-EFTEC RO SRL.

• • • • • •

Capitolul 2. Cadru general control intern
In cadrul „O.M.F.P. 3055/2009 – sectiunea 11 – controlul intern pct. 309” se stabilesc obiectivele, componentele si procedurile privind controlul intern cadrul entitatii. Controlul intern urmareste obiectivele: Asigurarea conformitatii activitatilor entitatii cu legislatia in vigoare; Buna functionare interna a S.C. Dplast-Eftec Ro Srl cu respectarea deciziilor luate de personalul cu responsabilitati in managementul entitatii, sefi de compartimente; Eficacitatea operatiunilor derulate si utilizarea eficenta a resurselor; Masuri pentru prevenirea si controlul riscurilor de a nu fi realizate obictivele entitatii; Asigurarea fiabilitatii informatiilor financiare furnizate prin raportarile financiare. Controlul intern opereaza ca timp preventiv, operativ si ulterior, respectiv: a) Preventiv pentru: – elaborarea bugetelor; – dispunerea si certificarea operatiunilor semnificative si care pot modifica patrimoniul entitatii; Activitatea de control financiar preventiv se desfăşoară potrivit prezentei Decizii (anexa 1), a Normelor Metodologice proprii (anexa 2) precum si a Regulamentului de organizare şi funcţionare a controlului financiar preventiv, Regulament care se prezintă în Anexa nr.3 la prezenta Decizie. - Tabel nominal cu persoanele care exercita controlul financiar preventive si specimenle de semnaturi ale acestora (anexa 4), tabel nominal cu persoanele care răspund pentru realitatea, regularitatea, şi legalitatea operaţiunilor care se supun controlului financiar preventiv(anexa nr.5);

- Documentele şi operaţiunile supuse controlului financiar preventiv şi atribuţiile ce revin directorilor executivi, sefilor de departament si şefilor compartimentelor de specialitate în care au loc operaţiunile supuse controlului financiar preventiv, precum şi persoanelor care exercită controlul financiar preventiv sunt prezentate în anexa nr.5 . b) Curent – se realizeaza la derularea operatiunilor privind masura in care realizeaza obiectivele cantitative si calitative ale entitatii si este in sarcina fiecarui sef de compartiment ( sarcini si atributii nominalizate in fise posturi); c) Ulterior – sub forma controlului intern de gestiune prin: - verificarea rentabilitatii operatiunilor, a conformitatii; - depistarea anomaliilor si corectarea erorilor. Controlul ulterior se realizeaza de catre sefii de compartimente si de catre controlul realizat de catre firma mama D Plast-eftec As. De asemenea societatea mama realizeaza prin directorul financiar al societatii D Plast-Eftec AS Dl. Vit Jasensky si auditul intern prin verificarea tuturor operatiunile financiar contabile realizate in cadrul D Plast-eftec Ro Srl. Normele si procedurile care compun sistemul de control intern pe nivele ierarhice urmareste: Cine aproba operatiunea? Cine autorizeaza efectuarea ei? Cine verifica si ce presupune aceasta verificare? Cum se realizeaza securitatea activelor? Separarea functiilor pentru operatiunile de mai sus; Politici clar definite privind delegarea competentelor; Politici adecvate de resurse umane privind recrutarea de personal calificat, gestionarea carierelor, formarea continua, evaluari individuale, consiliere, promovare, actiuni de corectare si coercitive. Periodic conducerea entitatii face evaluarea controlului intern pentru a determina cat de bine este realizat, cum ar putea fi imbunatatit si masura in care sistemul de control intern ajuta la identificarea si abordarea riscurilor principale ale entitatii privind frauda, risipa, abuzul sau un management defectuos. La evaluare trebuie avute in vedere componentele controlului intern: 1. Mediul de control (MC); 2. Evaluarea riscului (ER); 3. Activitati de control (AC); 4. Informare – comunicare (IC); 5. Monitorizare (MO). Pentru fiecare componenta, sunt analizati factori principali. In anexa nr. 6 sunt prezentate procedurile de evaluare pentru fiecare din cele 5 componente.

Anexa 1

D E C I Z I A nr. .... Directorul General al SC. D Plast-Eftec RO Srl Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 şi ale Ordinului M.F. nr. 522/16.04.2003, pentru aprobarea Normelor metodologige generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv; emite următoarea DECIZIE: ARTICOLUL 1. Controlul financiar preventiv se organizează în cadrul SC. D Plast-Eftec RO Srl în conformitate cu structura organizatorică aprobată de Administartorul Unic. ARTICOLUL 2. Activitatea de control financiar preventiv se desfăşoară potrivit prezentei Decizii, a Normelor Metodologice proprii (anexa 2) precum si a Regulamentului de organizare şi funcţionare a controlului financiar preventiv, Regulament care se prezintă în Anexa nr.3. ARTICOLUL 3. Documentele şi operaţiunile supuse controlului financiar preventiv şi atribuţiile ce revin directorilor executivi, sefilor de departament si şefilor compartimentelor de specialitate în care au loc operaţiunile supuse controlului financiar preventiv, precum şi persoanelor care exercită controlul financiar preventiv sunt prezentate în anexa nr.4 . ARTICOLUL 4. Controlul financiar preventiv se exercită sub coordonarea contabilului sef, de către persoanele desemnate prin Decizia Directorului General. Pentru documentele pe care se solicită semnătura contabilului sef, alături de cea a directorului general, sau a persoanei desemnate ca inlocuitor de drept, reprezinta viza de control financiar preventiv, fara a mai fi necesara si aplicarea stampilei. Documentele cu caracter financiar, fiscal şi contabil vor fi vizate C.F.P de către contabilul sef, si, pentru o serie de operaţiuni şi documente, viza de control financiar preventiv se va realiza prin împuterniciţi, persoanele desemnate, specimenul de semnatura al acestora si numarul de stampila atribuit este prezentat in Anexa nr. 3. Persoanele care acordă viză de control financiar preventiv exercită această atribuţie ca sarcină de serviciu, fiind cuprinsă în fişa postului. ARTICOLUL 5. Tabelul nominal cu persoanele coordonatoare ale departamentelor si compartimentelor de specialitate care prezintă documente în vederea acordării vizei de control financiar preventiv este cel prezentat în Anexa nr.4. Documentele supuse controlului financiar preventiv vor fi semnate de către directorii executivi coordonatori şi şefii departamentelor si compartimentelor de specialitate, iar în lipsa acestora de către înlocuitorii de drept numiţi prin decizie sau de catre persoanele nominalizate in anexa nr.4. Prin semnatura data pe documentele justificative, note, rapoarte, referate sau alte documente prezentate pentru viza CFP, se certifica realitatea, economicitatea, oportunitatea şi legalitatea operaţiilor şi documentelor respective. Certificarea prin semnătură a unor documente privind operaţiuni patrimoniale care nu sunt legale, necesare, oportune, reale şi economicoase atrage după sine răspunderea disciplinară, materială şi penală, după caz, a persoanelor care le-au semnat. Aceeaşi răspundere o vor avea şi persoanele care au exercitat din vina lor, sau exercită necorespunzător controlul financiar preventiv. ARTICOLUL 6. Termenele de verificare şi acordare a vizei de control financiar preventiv de către persoanele împuternicite sunt următoarele: - până la trei zile lucratoare de la primire pentru contracte economice, acte adiţionale la contracte economice, primire şi confirmare de comenzi ; - până la două zile lucratoare de la primire pentru documente privind consumurile de materii prime şi materiale, reparaţii curente şi capitale, facturi, avize de expeditie, alte documente de evidenţă gestionară; - până la o zi lucratoare de la primire pentru operaţii de încasări şi plăţi în lei şi valută (ordine de plată, dispoziţii de plată pentru bancă şi casierie, ştate de plată,e.t.c.) precum şi alte documente aferente acestor operaţii; - până la trei zile lucratoare de la primire pentru documente şi operaţii privind imobilizările corporale şi necorporale; - până la trei zile lucratoare pentru toate celelalte operaţii financiare. ARTICOLUL 7. Documente in baza carora se efectueaza inregistrarea in evidenta financiar-contabilă, definite ca documente justificative conform legii, trebuie să fie supuse vizei de control financiar preventiv. Viza de control financiar preventiv constă în semnarea şi certificarea semnăturii cu ştampilele de control financiar preventiv sau in conditiile prevazute de prezenta Decizie.

ARTICOLUL 8. Prezenta decizie intră în vigoare de la data semnarii, dată la care încetează orice altă dispoziţie pe această linie. Orice act normativ care va intra în vigoare după data prezentei decizii va duce la adaptarea acesteia cu prevederile legale ulterioare. De asemenea, orice modificare a structurii organizatorice sau a personalului din cadrul societatii va duce la adaptarea prezentei decizii, în sensul corelării anexei cu persoanele împuternicite să acorde viză de control financiar preventiv şi a celor îndreptăţite să întocmească documentele supuse vizei. ARTICOLUL 9. Directorul financiar şi persoanele înputernicite să efectueze controlul financiar preventiv, precum şi cele care supun documente şi operaţii vizei de control financiar preventiv departamentele şi compartimentele din cadrul companiei vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii. ARTICOLUL 10. Persoanele împuternicite să acorde viza de control financiar preventiv, în cazul în care în urma verificării constată că operaţiunile nu întrunesc condiţiile de legalitate, regularitate şi de încadrare în limitele şi destinaţia prevederilor din BVC şi/sau de angajament, vor refuza motivat, în scris, acordarea vizei de control financiar preventiv. Refuzul de viză, însoţit de actele justificative semnificative, va fi adus la cunoştinţa Administratorului şi a directorului general al societatii, iar celelalte documente se vor restitui, sub semnătură, compartimentelor de specialitate care au iniţiat operaţiunea. Efectuarea pe propria răspundere a operaţiunii refuzate la viza de control financiar preventiv se face printrun act de decizie internă emis de conducătorul societăţii comerciale. O copie de pe actul de decizie internă va fi transmis persoanei care a refuzat viza precum si la auditul intern al societatii. ARTICOLUL 11. Prezenta decizie s-a întocmit în 2 exemplare, din care: - exemplarul nr.1- la directorul financiar, - exemplarul nr.2- la serviciul resurse umane Decizia se difuzează in copie persoanelor nominalizate in Anexele nr.3 si 4 prin grija serviciului resurse umane. DIRECTOR GENERAL Dată : …………..

VIZAT Director financiar

Anexa 2

1. NORMELOR METODOLOGICE GENERALE REFERITOARE

LA EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV .................................................................. Pag. 7 - 28

2. CODUL ETIC SPECIFIC CFP.....................................……………………………… Pag. 29-34

REFERAT PRIVIND APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE GENERALE REFERITOARE LA EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV Prezentam in continuare Normele Metodologice Generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv intocmite in vederea aplicarii acestora la nivelul SC D Plast-Eftec Ro Srl. Necesitatea elaborarii prezentelor

cu modificarile si completarile ulterioare . de promovare a unei politici de disciplina financiara la nivelul intregii companii. referitoare la scopul. de identificare a riscurilo . proceduri intocmite in vederea aplicarii acestora la nivelul societatii. o o Cadrul legislativ in baza caruia au fost elaborate prezentelor norme este urmatorul : OG nr. cu recomandarea aplicarii acestora si la nivelul filialelor din structura companiei nationale CONTABIL SEF. . 522 / 2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice Generale referitoare la exercitarea controlului financiar. OMFP nr.119/1999. Ca urmare. dupa caz. adresam rugamintea Administratorului Unic sa analizeze si sa aprobe Normelor Metodologice Generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si Codul privind conduita etica a persoanelor desemnate sa acorde viza de control financiar preventiv. Controlul financiar preventiv are drept scop identificarea proiectelor de operatiuni (denumite in continuare operatiuni) care nu respecta conditiile de legalitate si regularitate si/sau. de incadrare in limitele si destinatia fondurilor de plata sau angajament si prin a caror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul companiei. SCOPUL CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV SI CATEGORIILE DE OPERATIUNI ASUPRA CARORA SE EXERCITA 1.norme metodologice cu caracter general de aplicare. organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv a aparut ca urmare a promovarii la nivelul companiei a unei politici de intarire a activitatii de control intern. NORMELE METODOLOGICE GENERALE REFERITOARE LA EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV 1.1. de dezvoltare in consecinta a unor planuri de actiune privind reducerea riscurilor la nivele acceptabile.

c) incadrarii in limitele si destinatia creditelor bugetare si/sau de angajament.2. in principal: . in vigoare la data efectuarii operatiunilor (control de legalitate). inainte ca acestea sa devina acte juridice. asigurand astfel o dezvoltare progresiva a acestora. Se va dispune detalierea. . . referate necesitate. Controlul financiar preventiv se exercita asupra tuturor operatiunilor care afecteaza fondurile si/sau patrimoniul societatii. 1/c). dezvoltarea si actualizarea procedurilor de exercitare a controlului financiar preventiv. a obiectivelor verificarii. de catre directorii executivi si conducatorii compartimentelor de specialitate emitente. regularitatea si legalitatea operatiunilor ale caror acte si/sau documente justificative le-au certificat sau avizat. 1/d). conducatorii acestora vor dispune particularizarea. In functie de specificul unei activitati se poate decide exercitarea controlului financiar preventiv si asupra altor categorii de operatiuni. b) indeplinirii sub toate aspectele a principiilor si a regulilor procedurale si metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operatiuni din care fac parte operatiunile supuse controlului (control de regularitate).1. Controlul financiar preventiv asupra operatiunilor care reprezinta recuperari de sume utilizate si constatate ulterior ca necuvenite se va organiza. 3. 3. precum si verificarea operatiunilor deja efectuate. dupa caz (control bugetar). . 3. In anexa 2 este prezentata. 1.concesionarea sau inchirierea de bunuri . concesionarea sau inchirierea de bunuri.alte categorii de operatiuni stabilite prin Decizia Directorului General sau a altor organe de conducere. 2. In functie de propunerile primite.filiale companiei nationale. Listele de verificare constituie un ghid in exercitarea controlului financiar preventiv de catre persoanele desemnate.4. contractuale.2. Nu intra in sfera controlului financiar preventiv analiza si certificarea situatiilor financiare si/sau patrimoniale.1. 1/e) la prezentele norme metodologice cuprind modele exemplificative de astfel de liste de verificare. gajarea. de modificarile legislative sau de alte conditii aparute. obligatii asumate. Controlul financiar preventiv al operatiunilor se exercita pe baza actelor si/sau documentelor justificative certificate in privinta realitatii. 1/b). Operatiunile ce privesc acte juridice prin care se angajeaza patrimonial societatea se supun controlului financiar preventiv dupa avizarea lor de catre compartimentele de specialitate juridica si compartimentele de specialitate. pentru fiecare operatiune cuprinsa in cadrul specific al fiecarei societati. In toate cazurile in care se gestioneaza fonduri provenite din finantari externe.1. Controlul financiar preventiv se exercita asupra documentelor in care sunt consemnate operatiunile patrimoniale. :dispozitii aplicate ca urmare a unor prevederi legale.3. 2 ORGANIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV 2. in normele de exercitare a controlului financiar preventiv vor fi integrate procedurile prevazute de regulamentele organismelor finantatoare. din punct de vedere al: a) respectarii tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile. 3.3. .5. la structura/structurile responsabile pentru recuperarea unor astfel de sume 2. prin liste de verificare (check-lists).ordonantarea cheltuielilor. Controlul financiar preventiv consta in verificarea sistematica a operatiunilor care fac obiectul acestuia.vanzarea.deschiderea si repartizarea de credite bugetare. In raport de specificul fiecarei entitati.2. .compania nationala – aparat central. aceste persoane avand totodata si obligatia de a formula propuneri de perfectionare a listelor respective. Directorii si/sau conducatorii compartimentelor de specialitate raspund pentru realitatea.6. 3. 3 CONTINUTUL CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV 3. prin aprobarea lor de catre titularul de drept al competentei sau de catre titularul unei competente delegate in conditiile legii. lista cu principalele acte normative care trebuiesc insusite si aplicate atat de persoanele care promioveaza documentele supusu vicei CFP. Fac obiectul controlului financiar preventiv operatiunile care vizeaza. rapoarte de control etc ). cat si de persoanele ce acorda viza. Obtinerea vizei de control financiar preventiv pentru operatiuni care au la baza acte si/sau documente justificative certificate sau avizate. 1/a). regularitatii si legalitatii. fara a fi limitativa. Anexele nr. In cadrul companiei nationale controlul financiar preventiv se organizeaza distinct la : .angajamentele legale ( ex. conducatorii entitatilor vor aproba modificari ale listelor de verificare. .3. .

de incadrare in limitele si destinatia fondurilor prevazute si/sau de angajament. 4.care se dovedesc ulterior nereale. Documentele privind operatiunile prin care se afecteaza fondurile si/sau patrimoniul vor fi insotite de avizele directiilor si/sau compartimentelor de specialitate. in functie de natura si complexitatea operatiunilor cuprinse in Cadrul general si/sau specific al operatiunilor supuse controlului preventiv. data acordarii vizei (an. Dupa efectuarea controlului formal. Persoanele care exercita controlul financiar preventiv sunt altele decat cele care aproba si efectueaza operatiunea supusa vizei. Controlul financiar preventiv se exercita. In raport de natura operatiunilor. dupa caz.completarea documentelor in concordanta cu continutul acestora.2.1. Daca prin parcurgerea listei de verificare cel putin unul dintre elementele verificarii formale . numarul sigiliului (numarul de identificare a titularului acestuia). se acorda viza prin aplicarea sigiliului si a semnaturii pe exemplarul documentului care se arhiveaza . In conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare .nu este indeplinit. 5. atunci operatiunea nu poate fi autorizata. parcurgerea listei de verificare specifica operatiunii primita la viza este obligatorie. regularitatii si. regularitate si. In efectuarea controlului financiar preventiv de catre persoanele desemnate.4. de acte si/sau documente justificative si. al incadrarii in limitele si destinatia fondurilor si/sau de angajament. de asemenea. 5. Dupa caz. dupa caz. Prin acordarea vizei se certifica implicit si indeplinirea conditiilor mentionate in listele de verificare. luna. documentele prezentate la viza de control financiar preventiv se pot inscrie in Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv. in vederea exercitarii unui control preventiv cat mai complet. de persoane din cadrul compartimentelor de specialitate desemnate in acest sens de catre conducatorul societatii. prin viza. pentru a dispune masurile legale. dupa caz. de regula. dar nu si limitativa. procedandu-se la restituirea documentelor catre compartimentul care a initiat operatiunea. Interzierea sau refuzul furnizarii actelor justificative ori avizelor solicitate va fi comunicat conducatorului societatii . persoanele desemnate sa exercite controlul financiar preventiv pot inregistra documentele in Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv ( model prezentat in Anexa 3 ) si efectueaza. 4 ORGANIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU 4.4. 5. Termenul pentru pronuntare (acordarea/refuzul vizei) se stabileste.7.2. indicandu-se motivele restituirii. zi). : la parteneri de afaceri. Daca in urma verificarii de fond operatiunea indeplineste conditiile de legalitate.1. 5.5. controlul operatiunii din punct de vedere al legalitatii. de note de fundamentare.3. 4.Pentru documentele supuse acordarii vizei CFP . care circula si in afara companiei ( ex. 4. conducatorul societatii poate decide extinderea acestuia si la nivelul altor compartimente de specialitate in care se initiaza. conform propriilor proceduri. care va cuprinde mentiunea "vizat pentru control financiar preventiv". 4. persoana desemnata sa exercite controlul financiar preventiv poate extinde verificarile ori de cate ori este necesar.5. Daca necesitatile o impun. se pot solicita si alte acte justificative. Documentele care privesc operatiuni asupra carora este obligatorie exercitarea controlului financiar preventiv se transmit persoanelor desemnate cu exercitarea acestuia de catre compartimentele de specialitate care initiaza operatiunea. 5. sau se constata obligatii de plata sau alte obligatii de natura patrimoniala. existenta semnaturilor persoanelor autorizate din cadrul compartimentelor de specialitate. .6. Viza de control financiar preventiv se exercita prin semnatura persoanei desemnate si poate fi completat si prin aplicarea sigiliului personal. la diverse institutii publice ) se considera acordata viza de control financiar preventiv daca pe acestea este numai semnatura uneia din persoanele desemnate prin Decizie de Directorul General al societatii. inexacte sau nelegale. prin decizie interna. nu exonereaza de raspundere directorii si/sau sefii compartimentelor de specialitate sau alte persoane competente din cadrul acestora. 5. prin acte juridice.3. in cadrul compartimentelor de specialitate financiarcontabila. in astfel de situatii nu se face consemnarea refuzului de viza. de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli" si/sau de un Referat de necesitate sau "Angajament individual/global. existenta actelor justificative specifice operatiunii prezentate la viza . Actul de numire va cuprinde limitele de competenta in exercitarea acestuia. 5 PROCEDURA DE CONTROL 5. precum si avizul compartimentului de specialitate juridica. Pentru simplificarea si accelerarea circuitului administrativ. prin parcurgerea listei de verificare. de conducatorul societatii. Controlul financiar preventiv se organizeaza.

2. 7. regularitatii si. operatiunile refuzate la viza se pot efectua pe propria raspundere a conducatorului societatii. O copie de pe actul de decizie interna va fi transmisa persoanei care a refuzat viza. compartimentelor de specialitate care au initiat operatiunea.numarul.8. Refuzul de viza. in esenta. potrivit anexei nr.Se identifica si se evalueaza riscurile asociate actelor de gestiune a patrimoniului si a fondurilor societatii si se formuleaza opinii si recomandari cu privire la actiunile ce trebuie intreprinse pentru o mai corecta si eficienta utilizare a resurselor.opiniile formulate prin avizele consultative. 6. al incadrarii in limitele si destinatia resurselor si/sau fondurilor de angajament. 6. prin transmiterea unei copii de pe actul de decizie interna si de pe motivatia refuzului de viza. pregatirea profesionala si calificarea personalului.3. dupa caz.4. de a optimiza circuitul documentelor.capacitatea de a organiza sisteme de gestiune bazate pe norme. . consemnand acest fapt in Registrul privind operatiunile refuzate la viza de control financiar preventiv ( model similar Anexei 3 ) La refuzul de viza se va proceda la indicarea elementului/elementelor a carui/ale caror cerinta/cerinte nu este/ nu sunt indeplinita/indeplinite. in scris. Daca in urma controlului se constata ca cel putin un element de fond nu este indeplinit. . c) actiunile ce au fost sau trebuie intreprinse pentru reducerea riscurilor in administrarea patrimoniului si/sau fondurilor. DISPOZITII FINALE . operatiunea nu intruneste conditiile de legalitate. insotit de actele justificative semnificative. .caracteristicile legislatiei precum si din constrangerile datorate lipsei de fonduri. dupa caz. Efectuarea pe propria raspundere a operatiunii refuzate la viza de control financiar preventiv se face printr-un act de decizie interna emis de conducatorul societatii. In vederea atingerii acestui scop. . regularitate si. in raportul anual privind controlul preventiv se va face referire la: a) rezultatele activitatii de control financiar preventiv. dupa caz. 7. b) factorii de risc decurgand din: . si cel al entitatii publice sub a carei autoritate se afla compania nationala.3. .5. 8. perfectionarea cadrului normativ. a unor operatiuni care nu intrunesc conditiile prevazute de actele normative in vigoare pentru a fi efectuate. tipologia si structura operatiunilor analizate din punct de vedere al legalitatii.1. Cu exceptia cazurilor in care refuzul de viza se datoreaza depasirii creditelor bugetare si/sau de angajament. 7 RAPORTUL ANUAL PRIVIND CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV 7. va fi adus la cunostinta conducatorului societatii. organul ierarhic superior al enitatii publice asupra operatiunilor refuzate la viza si efectuate pe propria raspundere. 6 REFUZUL DE VIZA 6.neasigurarea unei independente reale in exercitarea controlului financiar preventiv. in vederea continuarii circuitului acestora.1. . sub semnatura. Documentele vizate si actele justificative ce le-au insotit sunt restituite compartimentului de specialitate emitent.neidentificarea operatiunilor sensibile si avizarea unor operatiuni care se dovedesc a fi nelegale sau ineficiente. acordarea vizei de control financiar preventiv. 6.neautorizarea.2. de incadrare in limitele si destinatia fondurilor prevazute si/sau de angajament. . Informarea companiei si a organului ierarhic superior se va face de indata ce efectuarea operatiunii a fost dispusa. introducerea unor noi standarde de control.5. concretizate in: . de a defini riguros responsabilitatile directiilor/compartimentelor de specialitate si ale personalului din cadrul acestora si de a aplica principiul separarii atributiilor. persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv vor refuza motivat. al companiei nationale ( care va informa directorul general al companiei ) . 4 la prezentele norme metodologice. iar celelalte documente se vor restitui.volumul. 6. orientate spre asigurarea unei mai bune gestiuni financiare. compartimentului de audit public intern propriu. date ce vor fi cuprise si in Raportul Administratorilor intocmit la inchiderea exercitiilor financiare .modul in care conducatorul societatii trateaza refuzurile de viza si/sau avizele consultative emise. Directorul General si Directorul economic al societatii vor informa anual Consiliul de Administratie cu privire la organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv. In raportul annual . ghiduri si proceduri detaliate de efectuare a operatiunilor. prin refuz de viza. Persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv vor informa Ministerul Finantelor Publice si. la prezentarea datelor privind controlul preventiv se poate evalua activitatea de control financiar preventiv si capacitatea administrativa a societatii de integrare a acestuia in sfera responsabilitatii manageriale prin dezvoltarea unui sistem de control intern eficace.

DESCHIDEREA. Intocmit . 2. 119 / 1999 (3) . 5 si 6 fac parte integranta din prezentele norme metodologice. . . Pentru intelegerea si utilizarea corecta a unor termeni s-a intocmit si anexa 6 “ Definitii utilizate in controlul financiar preventiv. nr.1/b.Legea nr. 1 ( 1/a. . 1/c. 1/e ) . 189 / 1998 (2) . 500 / 2002 (1) . 3. 8.G 95/2002.2009 .solicitarile filialelor pentru repartizarea de credite bugetare.O.G. data pana la care se va emite Decizia Directorului General de organizare si aplicare a controlului financiar preventiv in cadrul societatii.Aprobari ale 3 nota de fundamentare pentru solicitarea deschiderii de credite pe baza de elemente de legislatie specifice fiecarui ordonator.5 se prezinta Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu.Legile bugetare anuale . REPARTIZAREA SI MODIFICAREA CREDITELOR BUGETARE Nr Documentul crt supus controlului financiar preventiv 0 1 1 Decontul justificativ pentru deschidere de credite bugetare Cadrul legal Acte justificative Modul de efectuare a controlului financiar preventiv 2 . 4.O.1.3. 2/ a CADRUL GENERAL al operatiunilor supuse controlului financiar preventiv A.Legea nr.U. 8. 4 Se verifica: incadrarea creditelor bugetare solicitate in prevederile bugetului ordonatorului principal de credite.2 . Aceste definitii au fost completate cu definitiile utilizate in economiei in aplicabilitatea Legii finantelor publice.4 Prezentele Normelor Metodologice Generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv se aplica incepand cu data de 01. repartizate pe trimestre si luni si detaliate conform clasificatiei bugetare. 1/d.09. 8. Anexele nr. In anexa nr. CONTABIL SEF ANEXA nr.8.

respectarea legalitatii si regularitatii specifice procedurii de achizitie publica. dupa caz.actul de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii. .2 Dispozitia bugetara (ordinul de plata) pentru repartizarea creditelor bugetare (alimentari) sau borderoul centralizator al acestor documente Guvernului privind limitele lunare de cheltuieli Normele Ministerului Finantelor Publice privind deschiderile de credite bugetare . .OUG 34/2006 privind atribuire contractelor de achizitie publica .incadrarea sumelor din dispozitiile bugetare in creditele bugetare aprobate ordonatorilor. .Alte acte normative specifice 3 .Legea nr. .G. 119 / 1999 (3) . fundamentarea sumelor inscrise in dispozitiile bugetare de repartizare pentru bugetul propriu si bugetele ordonatorilor Se verifica: .daca cererea pentru bugetare deschise deschiderea de credite se anterior si neutilizate. . .documentul de aprobare de catre conducatorul entitatii publice a procedurii selectate de achizitie.programul anual de achizitii publice. incadreaza in limitele de cheltuieli aprobate de Guvern.Ordin ME . Anexa 2 / b B.daca sumele prevazute pentru repartizare sunt cuprinse in cererea de deschidere de credite.Ordin ME . 500 / 2002 (1) .situatia creditelor . .Legile bugetare anuale Normele Ministerului Finantelor Publice privind deschiderile de credite bugetare .existenta aprobarii de catre conducatorul autoritatii contractante a hotararii comisiei de evaluare / efectuare a financiar 2 .Legea nr. .daca achizitia publica este prevazuta in programul anual. ANGAJAMENTE LEGALE DIN CARE REZULTA DIRECT SAU INDIRECT OBLIGATII DE PLATA Nr Documentul*) crt supus controlului financiar preventiv 0 1 1 Contract / comanda de achizitii publice Cadrul legal Acte justificative Modul de controlului preventiv 4 Se verifica: .Legile bugetare anuale . . nr. 500 / 2002 . repartizate pe trimestre si luni si detaliate conform clasificatiei bugetare.anuntul / invitatia de participare la . . . 189 / 1998 (2) .solicitarile pentru repartizarea de credite bugetare (alimentare de cont).bugetare.Legea nr.O. existenta creditelor bugetare sau a creditelor de angajament. . .

OUG 34/2006 privind atribuire contractelor de achizitie publica . . nota de Se verifica: . existenta creditelor bugetare.rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul valorii angajamentului legal.daca solicitarea finantarii are temei legal. 2 Contract / comanda de achizitii publice finantate integral sau partial din credite externe rambursabile si/sau din fonduri externe nerambursabile .L.hotararea comisiei de evaluare / juriului privind stabilirea ofertei castigatoare. .documentul din care sa rezulte ca solicitantul poate beneficia de finantare.OUG 92/2004 . dupa caz.Legea nr. Se verifica: daca achizitia este aprobata. .existenta documentelor primare intocmite corect si legal . documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.procedura.solicitarea finantarii si justificarea acesteia.Alte acte normative specifice . .Codul comercial . . .OUG 92/2004 . . .actul de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii. 3 Contract finantare de OUG 34/2006 privind atribuire contractelor de achizitie publica .alte documente specifice. .existenta avizelor pe documentatie. incadrarea platii in conditiile contractuale . intocmite in conformitate cu prevederile legislatiei romane si procedurilor aplicabile . . .Codul comercial .rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul valorii angajamentului legal.respectarea legalitatii si regularitatii specifice procedurii de achizitie .Codul civil Acordul sau conventia externa si legea de ratificare / hotararea Guvernului de aprobare . . 500 / 2002 . documentele privind achizitia. proiectul sau actiunea in care se incadreaza solicitarea finantarii. .ofertele prezentate.Codul civil Acordul sau conventia externa si legea de ratificare / hotararea Guvernului de aprobare .programul de achizitii . existenta creditelor bugetare sau a surselor financiare necesare. . programul. existenta avizului compartimentului juridic.actul de numire a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului. juriului privind stabilirea ofertei castigatoare.Legile bugetare anuale . 571/2003. . .L. . . 571/2003. acordul sau conventia externa.

Alte acte normative specifice nota de fundamentare a concesionarii sau inchirierii.Alte acte normative specifice hotararea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior. acordul de garantie Se verifica: . Se verifica: . externe . .l. . .legislatia specifica de privatizare. legea datoriei publice . in calitate de garant. .concordanta termenilor scrisorii de garantie cu cei din acordul de imprumut extern. documente specifice privind derularea operatiunii de concesiune sau de inchiriere.incadrarea obiectului in prevederile contractuale.4 .G. 500 / 2002 . si beneficiarul scrisorii de garantie Contract de concesionare sau inchiriere .31/90.concordanta dintre natura obligatiilor financiare care fac obiectul actului intern de .existenta conventiei de garantie semnata de garantat.Alte acte normative specifice Proiect conventie de garantie care urmeaza a fi incheiata intre Ministerul Finantelor Publice. . hotararea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior. 500 / fundamentarea de 2002 propunerii legea datoriei publice .Alte acte normative specifice Contract de contract de finantare sau finantare imprumut / Sau de imprumut Alte acte normative specifice Proiect conventie garantie aferenta fundamentare si devizul de cheltuieli aprobate. .H. a unor manifestari cu Se verifica: existenta surselor financiare. -aprobarea conform competentelor legale. fundamentarea Se verifica: propunerii . de aprobare Acordul de imprumut extern .Legea nr.nota rezultat al negocierii conditiilor de acordare a garantiei de stat. .Legile bugetare anuale .G.acte normative specifice . nota de fundamentare a actiunii de protocol. a manifestarii sau a actiunii cu caracter specific. garantie pentru legea datoriei imprumuturi publice . .incadrarea obiectului in prevederile acordului de imprumut.aprobarea conform comp-etentelor legale .concordanta termenilor din.concordanta termenilor. de aprobare Acordul de imprumut extern .H. -.Legea nr. 5 de . Se verifica: -. -Act constitutiv. . acordului de garantie . 7 8 . 500 / scrisoare de 2002 . Se verifica: existenta semnaturii reprezentantului legal al unitatii administrativteritoriale garantate. 9 Actul intern de decizie privind organizarea actiunilor de protocol.contact / acord 6 -Alte acte normative specifice Proiect de .Legea nr.nota rezultat al negocierii conditiilor de acordare a garantiei de stat.respectarea prevederilor legale si a procedurilor privind concesionarea sau inchirierea. .

inclusiv devizul estimativ de cheltuieli .L. Se verifica: -existenta surselor financiare. .numirea cu caracter temporar a personalului de executie pe functii de conducere. 571/2003 . diurna. . acordarea salariului . . 518 / 1995 . cazare.1860/ 2006 . diurna.concordanta dintre natura si cuantumul obligatiilor financiare care fac obiectul actului de decizie privind delegarea sau detasarea si prevederile cadrului normativ existent (transport. . inclusiv devizul estimativ de cheltuieli documente transmise de parteneri cu privire la participarea la actiune.acceptul scris al persoanei detasate. contractul de mandat . acordarea altor drepturi salariale .Alte acte normative specifice nota de fundamentare si dosarul angajarii / avansarii personalului. respectarea reglementarilor legale privind angajarea si incadrarea personalului in limita posturilor aprobate si stabilirea drepturilor salariale. . 12 Ordinul /hotararea/ actul intern de decizie privind: .H. 500 / 2002 . .Legile bugetare anuale . . sau a altor actiuni cu caracter specific. .documente.angajarea sau avansarea personalului. . .Alte acte normative specifice Se verifica: existentasurselor financiare. inclusiv devizul estimativ pe categorii de cheltuieli 10 Actul intern de decizie privind deplasarea in tara sau strainatate. contractul de mandat . nr.G.caracter cultural-stiintific.Legea nr.CCM . . nr. .HG nr. invitatii si comunicari scrise de la partenerul extern.H.nota mandat privind deplasarea. privitoare la actiunea si conditiile efectuarii deplasarii in strainatate. . alte cheltuieli). alte cheltuieli). . .concordanta dintre natura si cuantumul obligatiilor financiare care fac obiectul actului intern de decizie si prevederile cadrului normativ existent (transport.decizia de aprobare a deplasarii externe .propunerea pentru acordarea salariului / numirea personalului de executie pe functii de conducere / acordarea altor drepturi salariale. 11 Actul intern de decizie privind delegarea sau detasarea in tara a personalului. nota de fundamentare a delegarii / detasarii.CCM .Codul muncii . decizie si prevederile cadrului legal existent. .CCM .Alte acte normative specifice nota de fundamentare a deplasarii .G. 53/ 2003) (21) . 1860/ 2006. Se verifica: existenta surselor financiare si incadrarea in indicatorii bugetari aprobati.incadrarea valorii devizului / categoriei de cheltuieli in limitele prevazute de normele legale. -(Legea nr. cazare.

comunicarea deciziei catre investitori.decizia cuprinzand lista investitorilor ierarhizati. . .Alte acte normative specifice . Contractul comercial.existenta surselor .respectarea regularitatii specifice contractului de parteneriat public-privat. contestatii si raspunsurile la contestatii. stabilirea termenilor contractului in concordanta cu prevederile cadrului normativ. -existenta avizului compartimentului juridic. . public-privat .Legea nr. urmatoarele).ordinul / decizia de numire a comisiilor de negociere. . Se verifica: . . 500 / parteneriat 2002 . de . existenta avizului compartimentului juridic. Se verifica: .daca devizul / categoriile de cheltuieli se incadreaza in limitele admise . 14 Contract de .Codul civil (art. nota de sau 1560 si fundamentare.devizul cheltuielilor.acordul partilor privind crearea unei companii de proiect sau stabilirea unei alte forme de asociere intre acestea.existenta resurselor .13 Contractul comodat inchiriere ..proces verbal de negociere. studiul de fezabilitate. . .

L. 571/2003. . ORDONANTAREA CHELTUIELILOR Nr crt 0 1 Documentul supus controlului financiar preventiv 1 Ordonantare de plata privind achizitia de produse. Se verifica: concordanta dintre prevederile contractului. acordul. documentele care sa ateste livrarea produselor.Legile bugetare anuale Alte acte normative specifice.Codul comercial . . . . servicii sau lucrari Cadrul legal Acte justificative Modul de controlului preventiv 4 Se verifica: daca documentele justificative sunt cele prevazute de normele legale. . 500 / 2002 .daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si exactitatea sumei datorate este certificata de compartimentul de specialitate prin “Bun de plata”.Legea nr. factura intocmite conform cerintelor codului fiscal. contract comercial / comanda/ conventie/ acord.factura externa. dupa caz. incadrarea sumei ordonantate la plata in limitele aprobate si in conformitate cu obligatiile contractuale .contractul de achizitie. 2 -DPVE (ordonantarea de plata externa) .OUG 92/2004 . declaratia vamala de import.Legea nr. Referat de necesitate .Anexa 2 / c C. efectuare a financiar 2 .alte documente necesare intocmite corect. 500 / 2002 . prestarea serviciilor sau executia lucrarilor. . . 3 .legea BNR . document transport .Codul civil . .OUG 34/2006 privind atribuire contractelor de achizitie publica . conventia sau protocolul. . concordanta valorii cheltuielilor lichidate cu suma ordonantata la plata si incadrarea acesteia in angajamentul legal.

Se verifica: daca documentele justificative sunt cele prevazute de normele legale. norme/ circulare . emise de BNR . . . Se verifica: .politici bancare privind instrumente si tehnici financiare . concordanta valorii cheltuielilor lichidate cu suma ordonantata la plata si incadrarea acesteia in angajamentul legal.factura .legislatie/ .legalitatea si regularitatea documentatiei justificative. chirii sau alte cheltuieli legate de concesionare sau inchiriere contract comercial . inclusiv a termenului de plata.daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si exactitatea sumei datorate este certificata de compartimentul de specialitate prin “Bun de plata”. de proprietarul bunului inchiriat. Alte acte normative specifice . .Legea nr. corespunzator prevederilor actului normativ care reglementeaza operatiunea si/sau domeniul respectiv. transferuri. 3 Ordonantare de plata pentru subventii. incadrarea sumei ordonantate la plata in subdiviziunea corespunzatoare a clasificatiei bugetare pentru care exista angajament bugetar si legal. Alte acte normative specifice contracte comerciale . acordului. incadrarea sumei ordonantate la plata pentru care exista angajament asumat legal. 4 Ordonantare de plata privind redevente. 500 / 2002 . conventiei sau protocolului si avizul de plata transmis. . prime sau alte plati din fonduri publice acordate filialelor. .avizul de plata. .daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si exactitatea sumei datorate este certificata de compartimentul de specialitate prin “Bun de plata”. . acorduri sau conventii incheiate . . documentele justificative emise de concedent sau. nota de fundamentare.Legile bugetare anuale .daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si exactitatea sumei datorate este certificata de compartimentul de specialitate prin “Bun de plata”. . Protocoale.documentatia specifica care rezulta din actul normativ ce reglementeaza operatiunea si/sau domeniul respectiv. Alte acte normative specifice nota de fundamentare. dupa caz.contractul de concesionare sau de inchiriere.

incadrarea sumei ordonantate la plata pentru care exista angajament comercial . contract comercial .Legea nr. 500 / 2002 . precum si in prevederile contractului. . 500 / 2002 . . . . nr. Alte acte normative sau documente specifice Ordonantare de . . Statul de functiuni. care se 1995 . altor drepturi salariale acordate personalului. contributii pentru asigurarile sociale de stat. normele de aplicare . normative specifice . 518 / decont.prezenta . .centralizatorul lunar al statelor de salarii.alte documente justificative specifice.Ordinele emise . incadrarea sumei ordonantate la plata. 1860 / sume cuvenite 2006 titularului de .daca acordarea avansului respecta conditiile specifice de legalitate si regularitate. plata privind 209/1976 (43) avansuri sau . acorduri/ conventii. acreditivul documentar irevocabil. .cheltuielilor de personal (cheltuieli cu salariile. documentul specific prin care s-a aprobat actiunea si devizul acesteia. 8 Ordonantarile de plata ale salariilor. Se verifica: .solicitarea de acordare a avansului.documentul prin care se constituie garantia legala daca este prevazuta in contract. Alte acte normative specifice nota de fundamentare.Legea nr.daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si exactitatea sumei datorate este certificata de compartimentul de specialitate prin “Bun de plata”.Decretul nr.contractul. nota de fundamentare. precum si ale . Se verifica: . -alte documente.G. . Se verifica: . acorda prin Alte acte casierie. exactitatea si corectitudinea sumei datorate este certificata de compartimentul de specialitate prin “Bun de plata”.G.H. decontul justificativ al cheltuielilor.concordanta sumelor ce urmeaza a fi eliberate ca avans cu cele prevazute in documentul de aprobare a actiunii sau. incadrarea sumelor cuvenite titularului de decont in limita cheltuielilor justificate prin decontul aprobat. Se verifica: . . contractul comercial .daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor.incadrarea in prevederile privind numarul maxim de posturi . 6 Ordonantare de avansuri (in lei) acordate unor terte persoane juridice in cadrul contractelor incheiate 7 . dupa caz.5 Ordonantare de plata prin acreditiv simplu sau documentar in cadrul unui contract comercial .legislatia/ norme / circulare BNR .concordanta conditiilor incluse in acreditivul emis cu prevederile din contractul.L. nr.conditiile de plata incluse in contractul. 571/2003 codul fiscal . .H.

obligatiilor fiscale aferente acestora de MFP .Legile bugetare anuale . 76 / 2002 (47) Legea nr. contributii pentru asigurarile sociale de sanatate etc.Legea nr. 19 / 2000 (46) .Codul muncii (Legea nr. . 346/2002 (48) .CCM Alte acte normative specifice contributii pentru asigurarile de somaj. .Legea nr. 53 / 2003) .). ANAF .

. 31/1990. hotararea de aprobare a concesiunii / inchirierii . . . ordin/ mandat/ . documentatia procedurii de negociere directa . alte documente . Se verifica: respectarea prevederilor legale referitoare la desfasurarea procedurii de transmitere fara plata a bunurilor. . documentatia de atribuire/licitatie.Anexa 2 / d D. controlului financiar preventiv 0 1 1 Contract de concesionare / inchiriere Cadrul legal 2 .legea societatilor comerciale nr. Documentul supus crt. respectarea prevederilor legale referitoare la desfasurarea actiuni de atribuire/ licitatie / negocierii directe.decizia de numire a comisiei de evaluare. . TRANSFERUL .documentatia de valorificare comform procedurii aprobate. . .raportul de evaluare a bunurilor ce urmeaza a fi vandute.actul constititiv . Se verifica: respectarea prevederilor legale referitoare la desfasurarea procedurii de valorificare prin licitatie cu strigare. .legislatia privind privatizarea Acte justificative Modul de efectuare a controlului financiar preventiv 4 Se verifica: .actul constititiv .incadrarea obiectului contractului in lista cuprinzand bunurile care. pot fi concesionate / inchiriate.existenta avizului compartimentului juridic. .adresele catre/de la hatararea de institutiile care doresc sa aprobare utilizeze bunul disponibil. VANZAREA SI SCHIMBUL BUNURILOR Nr.studiul de oportunitate. . .Alte acte normative referatul de specifice .ordinul/ mandatul/ considerate necesare. . INCHIRIEREA .ordinul/ mandatul/ hotararea de aprobare referatul de disponibilizare.stabilirea termenilor contractuali in concordanta cu cadrul normativ. 31/1990. . disponibilizare. . CONCESIONAREA .legea societatilor comerciale nr. 2 Proces verbal de predare primire avand ca obiect transferul bunului fara plata Contract de vanzare / cumparare a bunurilor disponibilizate) 3 . potrivit legii.stabilirea termenilor contractuali in concordanta cu cadrul normativ.legislatia privind privatizarea .existenta avizului compartimentului juridic.caietul de sarcini.existenta avizului compartimentului juridic. 3 . .

2 Decontul privind Legea nr. persoanele in drept. 571/2003. specifice 3 Decontul de .L. de cheltuieli. de normele legale din punct de indeplinirea unor specifice documente vedere al formei si continutului. privind cheltuielile justificate si.documentul de restituire a avansurilor nejustificate si. a penalitatilor de -referat de justificative intarziere. controlului controlului financiar preventiv financiar preventiv 0 1 2 3 4 1 Proces verbal de .daca valoarea cheltuielilor bugetari. a . . .Anexa 2 /e E. misiuni cu caracter justificative . corectitudinea calculului privind cheltuielile justificate si. 909 / competentelor.daca sunt indeplinite conditiile specifice starea tehnica a scoaterii din functiune.H. necesitate specifice .prezentarea in termenul legal ocazionate de .G. . stiintific sau a altor modificari si altor actiuni cu corectitudinea calculului actiuni cu caracter completari caracter specific. functiune a .HG 44/2004 manifestari cu justificative sunt cele prevazute manifestarilor cu norme de aplicare caracter cultural .G.existenta actelor justificative. actiunilor de . sau a vedere al formei si continutului. 518 / . dupa caz.prezentarea in termenul legal temporar specifice a documentelor justificative diferitelor categorii pentru cheltuielile efectuate. ALTE OPERATIUNI SUPUSE CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV Nr. 500 / . a penalitatilor de intarziere.H. mijlocului fix propus a fi scos din functiune. documente dupa caz.daca actele justificative au mijlocului fix 1997 respectare fost intocmite si semnate de Alte acte ROF . conform . nr. indicatorii de cheltuieli.de normele legale din punct de caracter cultural . . 15 / aprobarea Se verifica: scoatere din 1994 . specific ulterioare . a unor daca documentele protocol.Legile bugetare organizarea a documentelor justificative organizarea anuale actiunilor de pentru cheltuielile efectuate.actul intern de Se verifica: cheltuieli privind 1995 decizie privind daca documentele deplasarea in Alte acte deplasarea in justificative sunt cele prevazute strainatate pentru normative strainatate.cod fiscal – cu stiintific.nota privind . protocol.Legea nr. justificate prin decont se Alte acte incadreaza in valoarea normative aprobata. diferitelor categorii plafoanele aprobate.incadrarea cheltuielilor in aprobat. Documentul supus Cadrul legal Acte justificative Modul de efectuare a crt.actul intern de Se verifica: cheltuielile 2002 decizie privind . alte acte justificative. nr. normative .

32 / 1994 . dupa caz.incadrarea cheltuielilor in plafoanele legale. nota de Se verifica: fundamentare a . . cu modificarile ulterioare. activitate din cele prevazute la art. a penalitatilor. . 209 / 1976 . alte acte normative. documente justificative specifice diferitelor categorii de cheltuieli.actul intern de decizie privind deplasarea in tara sau. in care societatea are calitatea de donatar 7 Decontul justificativ . existenta avizului compartimentului juridic. OUG 95/ 2002 pentru cu modificarile si Decontul Se verifica: justificativ pentru aprobarea de catre .incadrarea cheltuielilor in plafoanele legale.Legea nr. dupa caz.daca bunul / bunurile respective sunt grevate de datorii. statutul societatii.daca se desfasoara sau contractului de urmeaza sa desfasoare o sponsorizare. aprobarea conform actului constitutiv . .daca valoarea cheltuielilor justificate prin decont se incadreaza in angajamentul financiar aprobat. . a penalitatilor de intarziere. .Codul civil (art. . existenta avizului compartimentului juridic. dupa caz.HG 44/2004 norme de aplicare cod fiscal – cu modificari si completari ulterioare . nota de fundamentare a actului de donatie.prezentarea in termenul legal a documentelor justificative pentru avansul primit.regimul juridic al bunului / bunurilor care fac obiectul donatiei. 800 si urmatoarele) legea societatilor comerciale nr. 31/1990. 4 din Legea nr. 500 / 2002 .documentul de restituire a avansurilor nejustificate si. 5 Contractul de sponsorizare in care societatea este beneficiara sponsorizarii .daca valoarea cheltuielilor justificate prin decont se incadreaza in valorile aprobate. 571/2003. referatul aprobat privind achizitia directa. Se verifica: daca documentele justificative sunt cele prevazute de normele legale din punct de vedere al formei si continutului. . . Alte acte normative cu caracter specific .Decretul nr. 32 / 1994. . corectitudinea calculului privind sumele justificate si. .HG 1860/2008.4 Decontul de cheltuieli privind justificarea avansului acordat pentru deplasari in tara si/sau pentru achizitii prin cumparare directa . dupa caz.rapaorte/ referate aprobate pentru depasirea plafoanelor de cheltuieli . a penalitatilor.HG 518/1995 . .Legea nr. respectarea ROF Se verifica: . 6 Actul de donatie.L. .

Industriei de Industriei de .NIR. Dispozitia de . . Se verifica: transfer ) si alte contabiliatatii nr. documente economic . reprezentand imputernicita a decontului de transferuri pentru . Bonul de consum ( -Legea .prezentarea in termenul legal a documentelor justificative . daca documentele documente 82/ 91.decontul de Se verifica: incasare / plata 209 / 1976 cheltuieli aprobarea de catre catre casierie Alte acte prezentat de conducatorul / persoana normative titularul de avans.OMFP de normele legale din punct de . persoane.corectitudinea calculului . imputernicita a decontului de specifice decizia de cheltuieli.Decretul nr.modul de calcul al sumei ce .regimul juridic al bunurilor .Factura . aplicare . necesare .ul .alte acte din urmeaza a fi incasata/platita. Monitorul Oficial al Romaniei 0 1 2 .8 9 sumele completarile sumele conducatorul / persoana reprezentand ulterioare .actul intern . imputatie. . . care rezulta . .daca dispozitia de incasare obligatii de plata /plata este intocmita pentru in sarcina unor suma ce urmeaza a fi incasata.Norme de transferuri pentru cheltuieli ( conform Ordinului restructurarea restructurarea de aprobare ) . vedere al formei si continutului.modul de calcul al sumei ce aparare aparare urmeaza a fi incasata de la institutia publica sub a carei autoritete este compania / suma ce urmeaza sa fie transferata la filiale . .Alte domeniul 3512/2008. justificative sunt cele prevazute . considerate . primare utilizate in . Anexa 2 / f LISTA ACTELOR NORMATIVE CUPRINSE IN COLOANA a 2-a DIN CADRUL GENERAL Nr. ACTUL NORMATIV Publicat in crt.

2003 203/01.2006 86/01.2002 1066/17.I. 31/1990 privind societatile comerciale 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 Ordonanta Guvernului nr.11.VI.2005 Cu modificarile si completarile ulterioare 37/23. cu modificarile si completarile ulterioare .1998 459/30. in cadrul localitatii.XI. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei 1080/ 30.2002 26/25. ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice. aprobata cu modificari si completari prin legea 337 / 2006. pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.2003 Cu modificarile completarile ulterioare 112/ 6. precum si organizarea. evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale Legea nr.1860/2006 privind drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate.2002 448/24. 1792/2002 al ministrului finantelor publice. 53/2003) Legea 571/2003 – codul fiscal 597/13. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. in interesul serviciului OMFP 1752 / 2005 si Cu si Cu si 16 17 18 19 20 Ordinul nr.II. 82/1991 – legea contabilitatii Codul muncii (Legea nr. 182/2002 privind lista autoritatilor contractante care au obligatia de a aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. precum si in cazul deplasarii. 500/2002 privind finantele publice Legea nr. privind achizitiile publice Hotararea Guvernului nr. pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea.2004 Cu modificarile completarile ulterioare 154/19. 34/2006 privind achizitiile publice .2004 Republic.1 2 Legea nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice Legea nr.III. 9/2000 privind nivelul dobanzii legale pentru obligatii banesti Hotararea Guvernului nr.2006 modificarile completarile ulterioare si 15 HG 44/ 22.1995 modificarile completarile ulterioare 1046/29.VII.1999 365/ 26.2000 158/05. a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.XI.II.VIII.12. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar Hotararea Guvernului nr.11. lichidarea.VIII.I. 219/1998 privind regimul concesiunilor Legea nr. cu modificari si completari ulterioare 430/31.1998 .1998 265 /27/12/91 72/05. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice Ordonanta Guvernului nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia Legea nr. Ordonanta Guvernului nr.2004 de aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a codului fiscal Hotararea Guvernului nr.01.2003 927/22.04.12.02..

Denumi-rea Continu-tul Compartimentul operatiunilor emitent Data Valoarea Valoarea Data prezentarii la operatiunilor operatiunilor restituirii Observatii .1998 381/ 29. legea cambiei. modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr.IV.1997 31 32 33 34 35 215 / 28. Legea 137/ 2002 privind unele masuri pentru accelearrea privatizarii .2002 24/ 31.12.1996 78/ 24.VI. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale.II. 32/1994 privind sponsorizarea 439 /28.1999 (republicare) 4/08.2000 103/06.06 2007 64/06. etc ) . HG 577 / 2002 aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG 88/ 1998 .2002 140/06.1976 140/01.01.2005 129/25. 54/1997 OUG 88/ 1997 privind privatizarea societatilor comerciale .1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare LEGE nr.2002 821/13. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice . 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.cadru de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale Hotararea Guvernului nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca Legea nr. BO. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiunilor de casa Legea nr.06.031998 (*republicată*) privind activitatea bancară Legea nr.2002 434 / 21.V. 99/1999 . OUG 15 / 23.1999 242/31. precum si cu orice alte acte normative existente sau urmand a fi emise.1994 - Nota: lista actelor normative cuprinse in coloana a 2-a din Cadrul general se completeaza cu reglementarile legale de modificare a acestora.01. cu modificarile si completarile ulterioare . Anexa 2/g REGISTRUL privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv Nr.V.VII. aplicabile operatiunilor respective ( ex .2002 454/27. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.01.21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 OUG 64/ 2007 privind datoria publica Decretul nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative Hotararea Guvernului nr.IV.03.I. aprobata prin legea nr.XI. cu modificarile si completarile ulterioare . 219/ 1998 privind regimul concesiunilor Legea nr. 58 / 5.

.......... Nr.....documentului inscrise in documente crt.. (2) din Ordonanta Guvernului nr... _______ /__________ Domnului/Doamnei... va aduc la cunostinta refuzul de viza de control financiar preventiv intern pentru ...................................... 24 alin................. cu modificarile si completarile ulterioare..................... ......../data emiterii 0 1 2 viza a pentru care pentru care actelor documentului s-a acordat s-a refuzat justificative viza viza /semnatura 3 4 5 6 7 8 Anexa 2/h Denumirea societatii Nr... (conducatorul societatii ) In conformitate cu prevederile art................ 119/1999..............................

........ suma...............(tipul documentului.. 119/1999................ ............. Prevederile prezentului cod se aplica persoanelor numite pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu si persoanelor care indeplinesc aceasta atributie pe baza de contract....... (se nominalizeaza operatiunea) va insoti documentele justificative pe baza carora operatiunea se inregistreaza si intr-un cont de ordine si evidenta “Documente respinse la viza de control financiar preventiv” si se intocmesc informarile prevazute de lege.. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv..... schimbarea sau destituirea persoanelor care desfasoara activitati de control financiar preventiv propriu ........................ asa cum acestea sunt definite in Ordonanta Guvernului nr............................... in conditiile art.............. in conditiile legii........ aceasta se poate face numai cu incadrarea in prevederile legale/ obligatiile contractuale asumate/ limita surselor financiare / creditelor bugetare alocate ( sau alte situatii .. Actul (decizie....... ......... ordin) prin care dispuneti efectuarea operatiunii ........................ 25 alin................. (1) din Ordonanta Guvernului nr........................................ (se vor preciza actele normative/ documentele si conditiile prevazute de acestea care se considera a fi nerespectate daca s-ar efectua operatiunea inscrisa in documente) In situatia in care dispuneti efectuarea operatiunii pe raspunderea dumneavoastra..... (persoana desemnata cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu) Anexa 2/j COD ETIC SPECIFIC de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu Capitolul I Dispozitii generale 1................. numarul si data emiterii............... suspendarea....... compartimentul emitent) din urmatoarele motive: ....................... 2.. dupa caz ).................. Capitolul II ... Scopul acestui cod este stabilirea principalelor norme profesionale pe care persoanele desemnate cu exercitarea acestei activitati trebuie sa le indeplineasca. precum si crearea cadrului unitar pentru numirea.... cu modificarile si completarile ulterioare..... cu modificarile si completarile ulterioare. la entitatile publice.......

sa nu cedeze unor prejudecati. sa aiba o conduita corecta. cu exceptia cazurilor in care este autorizata in mod expres de catre cei in drept. in cazul celorlalte entitati publice. Aceasta trebuie sa aiba o comportare demna in societate. intreprinse cu buna credinta. Persoana desemnata cu exercitarea activitatii de control financiar preventiv propriu trebuie sa fie de o probitate morala recunoscuta. Exercitarea atributiilor de control financiar preventiv de catre persoanele desemnate se realizeaza pe baza urmatoarelor principii: a) Competenta profesionala. pot fi numite pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu si persoane cu studii medii de specialitate economica. atestata pe baza de examen medical de specialitate. f) au o vechime efectiva in domeniul finantelor publice de minimum 3 ani. sa-si desfasoare activitatea astfel incat sa aiba o buna reputatie. in legatura cu continutul proiectelor de operatiuni ce fac obiectul vizei. c) Obiectivitate. b) cunosc limba romana scris si vorbit. In exercitarea activitatii de control financiar preventiv propriu si. sa nu divulge in nici un fel informatiile unei terte persoane. in luarea deciziei de a acorda sau respinge viza. Persoana desemnata sa exercite controlul financiar preventiv propriu trebuie sa cunoasca si sa aplice cu consecventa si fermitate prevederile legale in domeniu. persoanele respective trebuie sa fie altele decat cele care initiaza. sa aiba o atitudine neutra. astfel incat acestea sa fie incredintate unor persoane diferite. Pot fi numite. secretul de serviciu. Persoana desemnata sa exercite activitate de control financiar preventiv propriu este obligata sa pastreze secretul de stat. b) Independenta decizionala in conditiile separarii atributiilor. Persoana desemnata sa exercite controlul financiar preventiv propriu este independenta in luarea deciziilor si nu i se poate impune in nici un fel acordarea sau refuzul vizei de control financiar preventiv propriu. care sa indeplineasca prezentele conditii. numite din cadrul compartimentului financiar-contabil. e) au studii superioare economice sau juridice. persoana desemnata trebuie sa verifice sistematic si temeinic proiectele de operatiuni. h) prezinta minimum doua scrisori de recomandare. asigurand legalitatea si regularitatea proiectelor de operatiuni ce fac obiectul vizei. in vederea exercitarii controlului financiar preventiv propriu. g) nu au fost condamnate pentru savarsirea unei infractiuni care le-ar face incompatibile cu exercitarea acestei activitati. in exercitiul atributiilor sale si in limita acestora.Conditiile necesare a fi indeplinite de persoanele ce se numesc in activitatea de control financiar preventiv propriu si principiile care stau la baza exercitarii acestei activitati 3. efectuare si control a operatiunilor. Conducerea entitatii publice in care se exercita activitatea de control financiar preventiv propriu este obligata sa ia masurile necesare pentru separarea atributiilor de aprobare. sau in situatia in care furnizarea informatiei reprezinta o obligatie legala sau profesionala. d) Conduita morala. la nivelul celor mai inalte standarde. persoana respectiva nu poate fi sanctionata sau schimbata din aceasta activitate. precum si incadrarea acestora in limitele creditelor bugetare sau ale creditelor de angajament. In acest scop. . putand insa face parte si din alte compartimente de specialitate. c) au capacitate deplina de exercitiu. au capacitatea legala de a incheia un contract pentru indeplinirea acestei atributii si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) au numai cetatenie romana si domiciliul in Romania. cu respectarea prevederilor legale. de regula. Persoanele care exercita controlul financiar preventiv propriu sunt. e) Confidentialitate. cand nu exista persoane cu pregatire superioara. in cazul institutiilor publice si de minimum 3 ani in domeniul financiar-contabil. presiuni sau influente ce i-ar putea afecta aprecierea corecta a acestora. lipsita de subiectivism. sa dea dovada de impartialitate. mai ales. dupa caz. Pentru actele sale. aproba si efectueaza operatiunea supusa vizei. dupa caz. 4. Prin exceptie. sa dea dovada de comportare profesionala ireprosabila. persoanele care sunt angajate ale entitatii publice sau. aceasta are obligatia sa cunoasca in permanenta toate reglementarile legale specifice domeniului in care isi exercita atributiile de acordare a vizei de control financiar preventiv propriu. d) au o stare de sanatate corespunzatoare.

in termen de 10 zile. Persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu trebuie sa-si imbunatateasca cunostintele si practica profesionala printr-o pregatire continua. sau care au fost condamnate. fals. Principalele situatii in care persoana desemnata cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu poate fi suspendata sunt: .a savarsit o abatere disciplinara (a incalcat normele legale. Principalele situatii in care persoana desemnata cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu poate fi schimbata sunt: . la propunerea Directorului Economic . Decizia se vizeaza de compartimentele de specialitate in resurse umane.) fata de care aceasta schimbare reprezinta sanctiune disciplinara pentru persoana respectiva. in aprobarea. . 7.se afla in concediu de maternitate sau in concediu pentru incapacitate temporara de munca. fiind precizate motivele.a devenit incompatibila pentru aceasta activitate. destituirii.la cererea persoanei in cauza. .la modificarea locului de munca de catre angajator. efectuarea si inregistrarea operatiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu. La stabilirea persoanelor care urmeaza sa exercite controlul financiar preventiv propriu. . Pe durata suspendarii. conducatorul unitatii numeste o alta persoana pentru indeplinirea activitatii de control financiar preventiv propriu. prin sarcinile de serviciu. 9. 8. Persoanele care urmeaza sa exercite activitate de control financiar preventiv propriu sunt numite prin decizia Directorului General .in urma rapoartelor de control sau audit s-au constatat operatiuni vizate pentru control financiar preventiv propriu care s-au dovedit nelegale si/sau neregulate. 5. Daca in cazul urmaririi penale. Nu pot fi desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu persoanele care sunt soti sau rude de gradul I cu conducatorul entitatii publice pe langa care urmeaza sa exercite aceasta activitate. dupa caz. Persoana desemnata sa exercite activitatea de control financiar preventiv propriu nu poate fi implicata. inselaciune. schimbarii sau. de judecata. in functie de volumul si complexitatea operatiunilor supuse vizei. pe motiv de boala sau din alte considerente. pentru o perioada care nu poate depasi 30 de zile consecutive. cat si acele persoane care pot sa se afle intr-o situatie de conflict de interese in legatura cu operatiunile care ii sunt supuse spre avizare. avizul compartimentului juridic si alte avize considerate necesare. Conducerea societatii va asigura conditiile necesare pregatirii profesionale. Persoana careia i s-a suspendat conditionat executarea pedepsei nu poate sa exercite aceasta activitate in cursul termenului de incercare si pe parcursul a doi ani de la expirarea acestui termen. Nu pot fi desemnate sa exercite activitate de control financiar preventiv propriu persoanele aflate in curs de urmarire penala. schimbare sau destituire si. Suspendarea.este in curs de urmarire penala. . regulamentul intern. . suspendarea. uz de fals.f) Incompatibilitate. Capitolul IV Evaluarea activitatii persoanei care exercita . persoana in cauza nu poate sa fie desemnata pentru exercitarea activitatii de control financiar preventiv propriu timp de doi ani de la data aplicarii amnistiei. pentru fapte privitoare la abuz in serviciu. se pronunta in scris. de judecata sau este arestata preventiv.efectueaza serviciul militar. al judecatii sau dupa condamnare a intervenit amnistia. se va avea in vedere limitarea numarului acestora la .se afla in alte situatii in care intervine suspendarea raporturilor de munca. in conditiile Codului de procedura penala. Capitolul III Numirea. dare sau luare de mita si alte infractiuni prin care au produs daune patrimoniului persoanelor fizice sau juridice. schimbarea sau destituirea persoanelor desemnate sa exercite activitate de control financiar preventiv propriu 6. Se poate avea consultari directe cu persoana propusa pentru suspendare. . etc. . schimbarea sau destituirea din activitatea de exercitare a atributiilor de control financiar preventiv propriu se fac prin act de decizie interna a conducatorului societatii cu avizul directiilor/ compartimentelor care au facut propunerea initiala.

rapaorte de control intern. b) conformitate .extrase din raport al auditului public intern si al Curtii de Conturi.control financiar preventiv propriu 11. c) control financiar preventiv . Pentru evaluare sunt analizate : . inclusiv auditul intern.funcţionarul public al Ministerului Finanţelor Publice.orice act cu efect juridic. 7 la normele metodologice. Ministerul Finantelor Publice isi va exprima acordul pentru evaluarea anuala a persoanei desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu.suma aprobată prin buget. acesta include.caracteristica unei operaţiuni.rapoarte audit . metodele şi procedurile.procese –verbale de control . de asemenea. termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: a) angajament legal . privind activitatea de control financiar preventiv. f) credit de angajament . Anexa 2/k Definitii utilizate in procedura de control financiar preventiv In înţelesul prezentelor norme metodologice. potrivit legii. . eficient şi eficace. care exercita atribuţii de control financiar preventiv delegat. g) credit bugetar . reprezentând limita maxima pana la care se pot ordonanţa şi efectua plati în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate în cursul exerciţiului bugetar si/sau din exerciţii . e) controlor delegat . în limitele aprobate. numai in situatia in care a primit de la institutia publica respectiva si raportul prevazut in anexa nr.activitatea prin care se verifica legalitatea şi regularitatea operaţiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public. a unor acte sau fapte administrative produse în cadrul unei entităţi publice de a corespunde politicii asumate în mod expres în domeniul respectiv de către entitatea în cauza sau de către o autoritate superioară acesteia. d) control intern . în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic. stabilite de conducere în concordanta cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale. . structurile organizatorice. din care rezulta sau ar putea rezulta o obligaţie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public.limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate în timpul exerciţiului bugetar.ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice. în mod independent. . potrivit prezentei ordonanţe. Evaluarea activitatii persoanei care exercita control financiar preventiv propriu se face de catre conducatorul societatii . înainte de aprobarea acestora.

potrivit legii. bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii. bugetul trezoreriei statului. bugetele fondurilor speciale.sumele alocate din bugetul de stat. Prezenta anexa se completeaza cu definitiile prevazute de Legea finantelor publice . m) entitate publica . angajament legal . q) oportunitate . precum şi instituţiile din subordinea acestora. în circumstanţe date. regie autonomă. precum şi din bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetele locale. angajament bugetar .faza în procesul execuţiei bugetare reprezentând orice act juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligaţie pe seama fondurilor publice. 4. 2.minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activităţi.persoana din cadrul compartimentelor de specialitate.subdiviziune a clasificaţiei cheltuielilor bugetare. unităţilor administrativ-teritoriale sau ale entităţilor publice ale acestora.verificarea efectuată la fata locului. l) inspecţie . bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi ale căror rambursare. cat şi la cele din domeniul privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale. numita de conducătorul entităţii publice pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu sau persoana care îndeplineşte aceasta atribuţie pe baza de contract.persoana imputernicita prin lege sau prin delegare. în vigoare la data efectuării acesteia. anul bugetar este anul calendaristic care începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie.caracteristica unei operaţiuni de a respecta toate prevederile legale care ii sunt aplicabile. bugetele instituţiilor publice autonome.totalitatea drepturilor şi obligaţiilor statului. bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat. respectiv se pot angaja. an bugetar . ordonanţa şi efectua plati din buget pentru celelalte acţiuni. u) proiect de operaţiune . afectează fonduri publice unei anumite destinaţii. indiferent de modul de finanţare a acestora. bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale. . alte autorităţi publice. determinata în funcţie de caracterul economic al operaţiunilor în care acestea se concretizează şi care desemnează natura unei cheltuieli. n) instituţie publica . cu menţinerea calităţii corespunzătoare a acestor rezultate. în forma pregatita în vederea aprobării sale de către autoritatea competenta. realizării unor obiective ale politicilor asumate.caracteristica unei operaţiuni de a respecta sub toate aspectele ansamblul principiilor şi regulilor procedurale şi metodologice care sunt aplicabile categoriei de operaţiuni din care face parte. dobândite sau asumate cu orice titlu. k) fonduri publice . Administraţia Prezidentiala. potrivit legii. indiferent de natura acesteia. bugetele locale. în scopul constatării unor eventuale abateri de la legalitate şi al luării de măsuri pentru protejarea fondurilor publice şi a patrimoniului public şi pentru repararea prejudiciului produs. h) economicitate . o) legalitate .autoritate publica. cu personalitate juridică. p) operaţiune . Drepturile şi obligaţiile statului şi ale unităţilor administrativteritoriale se referă atât la bunurile din domeniul public. articol bugetar . j) eficienta . în limita creditelor bugetare aprobate. în condiţiile legii.maximizarea rezultatelor unei activităţi în relatie cu resursele utilizate. potrivit legii. împrumuturi interne contractate de autorităţile administraţiei publice locale.gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităţi şi raportul dintre efectul proiectat şi rezultatul efectiv al activităţii respective.orice document prin care se urmăreşte efectuarea unei operaţiuni. t) persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu . după caz.anul financiar pentru care se aproba bugetul. instituţiile publice autonome. v) regularitate . 3. bugetul asigurărilor sociale de stat. credite externe contractate sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale.Parlamentul. companie/societate naţionala.caracteristica unei operaţiuni de a servi în mod adecvat. instituţie publica. i) eficacitate . s) patrimoniu public . dobânzi şi alte costuri se asigura din fonduri publice. r) ordonator de credite . ministerele. care sunt prezentate in continuare : 1. care utilizează/administrează fonduri publice si/sau patrimoniu public.orice acţiune cu efect financiar pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public. celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice. după caz. indiferent de acţiunea la care se referă. sa dispună şi sa aprobe operaţiuni. bugetul fondurilor externe nerambursabile.orice act prin care o autoritate competenta. societate comercială la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar majoritar.anterioare pentru acţiuni multianuale.

gruparea cheltuielilor după natura şi efectul lor economic.perioada egala cu anul bugetar pentru care se elaborează. alte autorităţi publice. componente ale sistemului bugetar. se aproba. care verifica documentele justificative şi întocmesc instrumentele de plata a cheltuielilor efectuate pe seama fondurilor publice. 25.finanţarea unui program. proiect. 21. instituţiile publice autonome. celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice. precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar. credit bugetar . 16. 1 alin. 30.complex de operaţiuni care se referă la încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor bugetare. 23. instituţii publice . cheltuieli bugetare .denumire generica ce include Parlamentul. 13. în timpul exerciţiului bugetar. subproiect. 15. 17. în limita creditelor bugetare aprobate.gruparea veniturilor şi cheltuielilor bugetare într-o ordine obligatorie şi după criterii unitare.venituri publice constituite prin legi speciale prin care se stabilesc şi destinaţiile acestora.sume alocate din bugetele prevăzute la art. precum şi instituţiile din subordinea acestora.sumele aprobate în bugetele prevăzute la art. 8. 32. autorizare bugetară .lege care modifica în cursul exerciţiului bugetar legea bugetară anuala. lege bugetară anuala . 24.lege care prevede şi autorizează pentru fiecare an bugetar veniturile şi cheltuielile bugetare. cofinanţare .denumire generica pentru persoana si/sau persoanele care lucrează în compartimentul financiarcontabil.limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate. 26.faza în procesul execuţiei bugetare în care se verifica existenta angajamentelor. buget general consolidat . proiecte.ansamblul bugetelor. lichidarea cheltuielilor . după caz. fonduri publice . în limita căreia se pot efectua repartizari de credite bugetare şi plati. clasificatie bugetară .parte a veniturilor bugetare ce depăşeşte cheltuielile bugetare într-un an bugetar. (2). parţial prin credite bugetare. 31. în care este organizată execuţia bugetară (serviciu. donaţie . excedent bugetar . . birou. 14.sume alocate unor programe.aprobare data ordonatorilor de credite de a angaja si/sau de a efectua plati.operaţiunea de eliminare a transferurilor de sume dintre doua bugete componente ale bugetului general consolidat. care se desfăşoară pe o perioada mai mare de un an şi dau loc la credite de angajament şi credite bugetare. 20. în limitele aprobate. consolidare .parte a cheltuielilor bugetare ce depăşeşte veniturile bugetare într-un an bugetar. 6.structura organizatorică din cadrul instituţiei publice. 22. 28. obiectiv şi altele asemenea. 18.aprobare comunicată ordonatorului principal de credite de către Ministerul Finanţelor Publice prin trezoreria statului.gruparea cheltuielilor după destinaţia lor pentru a evalua alocarea fondurilor publice unor activităţi sau obiective care definesc necesităţile publice. 12. obiective şi altele asemenea.prelevare obligatorie a unei părţi din veniturile persoanelor fizice şi juridice. 9. 11. 33. 19. lege de rectificare . execuţie bugetară .prelevare obligatorie. credite destinate unor acţiuni multianuale . în vederea evitării dublei evidentieri a acestora. într-o perioada data. (2). ministerele. compartiment). în funcţie de sistemul de finanţare a instituţiilor publice. contribuţie . 10. exerciţiu bugetar . în limitele şi potrivit destinaţiilor stabilite prin bugetele respective. Administraţia Prezidentiala. 1 alin. efectuată de către administraţia publica pentru satisfacerea necesităţilor de interes general. buget . cu sau fără posibilitatea obţinerii unei contraprestatii. se verifica condiţiile de exigibilitate ale angajamentului.5. clasificatie funcţională . credit de angajament . se executa şi se raportează bugetul. clasificatie economică . compartimentul financiar-contabil . pe baza documentelor justificative care sa ateste operaţiunile respective. 7. parţial prin finanţarea provenită din surse externe.fonduri băneşti sau bunuri materiale primite de o instituţie publica de la o persoana juridică sau fizica cu titlu nerambursabil şi fără contraprestaţie. 27. fără contraprestaţie şi nerambursabila. contabil . respectiv se pot angaja. subproiecte. se determina sau se verifica realitatea sumei datorate.activitatea de încasare a veniturilor bugetare şi de efectuare a plăţii cheltuielilor aprobate prin buget. ordonanţa şi efectua plati din buget pentru celelalte acţiuni. deficit bugetar . deschidere de credite bugetare . reprezentând limita maxima pana la care se pot ordonanţa şi efectua plati în cursul anului bugetar pentru agajamentele contractate în cursul exerciţiului bugetar si/sau din exerciţii anterioare pentru acţiuni multianuale. impozit .document prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an veniturile şi cheltuielile sau. execuţia de casa a bugetului . indiferent de modul de finanţare a acestora.suma aprobată prin buget. 29. numai cheltuielile. agregate şi consolidate pentru a forma un întreg. fonduri speciale .

livrari in tara sau intracomunitare ). 2.persoana care ocupa funcţia de conducere a compartimentului financiar-contabil şi care răspunde de activitatea de încasare a veniturilor şi de plata a cheltuielilor sau. 37.activitatea comercială (import. taxa . .resursele băneşti care se cuvin bugetelor prevăzute la art. în baza unor prevederi legale. în vederea stabilirii legalităţii.modalitate de stingere a obligaţiei legale. (2). proces bugetar .export. virare de credite bugetare . executare. taxe. Tabelul nominal cu persoanele nominalizate sa exercite activitatea de control financiar preventiv si specimenele de semnaturi ale acestora este prezentat în Anexa nr. proiectate pentru a realiza un obiectiv sau un set de obiective definite şi pentru care sunt stabiliţi indicatori de program care sa evalueze rezultatele ce vor fi obţinute. venituri bugetare . . ordonanţarea cheltuielilor . 3. 39. în termenele stabilite prin prezenta decizie. indiferent de sursele de finanţare. Controlul financiar preventiv se organizează în cadrul direcţiei economice. 41. . care se încheie cu aprobarea contului general de execuţie a acestuia. de regula. o instituţie publica sau un serviciu public. EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV 1.activitatea de gestionare a fondurilor. una dintre persoanele care îndeplineşte aceste atribuţii în cadrul unei . potrivit prevederilor legale si in conformitate cu normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv.faza în procesul execuţiei bugetare reprezentând actul final prin care instituţia publica achită obligaţiile sale fata de terţi. 42. sistem bugetar . varsamant . .sistem unitar de bugete care cuprinde bugetele prevăzute la art. ORGANIZARE 1. şeful compartimentului financiar-contabil . prin virarea unei sume de bani. CAPITOLUL II. administrativa.suma plătită de o persoana fizica sau juridică.activitatea de conducere. 36. cu respectarea dispoziţiilor legale de efectuare a operaţiunilor respective. înaintea derulării acţiunilor. aprobare. control şi raportare ale bugetului. formate din impozite. după caz.34. în numerar sau prin instrumente de decontare. 43. 38. . contribuţii şi alte vărsăminte. (2) şi bugetele locale. 5. 1 alin. achizitii din tara sau intracomunitare . plata cheltuielilor . 40.activitatea de investiţii. în limitele de finanţare aprobate. în lei sau valută. efectuată de un agent economic sau de o instituţie publica ori financiară. program . 35. asigurarea şi destinaţia acestora. Anexa nr. oportunităţii şi eficienţei economice ale acestora. Controlul financiar preventiv se exercită asupra documentelor şi operaţiilor din care derivă drepturi şi obligaţii patrimoniale în relaţiile cu terţii. .3 R E G U L A M E N T DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV CAPITOLUL I.operaţiune prin care se diminuează creditul bugetar de la o subdiviziune a clasificaţiei bugetare care prezintă disponibilităţi şi se majorează corespunzător o alta subdiviziune la care fondurile sunt insuficiente. cercetare şi prestări servicii.faza în procesul execuţiei bugetare în care se confirma ca livrările de bunuri şi de servicii au fost efectuate sau alte creanţe au fost verificate şi ca plata poate fi realizată.activitatea de producţie. pentru serviciile prestate acesteia de către un agent economic.activitatea de încasări şi plăţi. persoane fizice sau persoane juridice. Exercitarea controlului se realizeaza de persoanele împuternicite pe domeniile de activitate: . 1 alin.etape consecutive de elaborare. Compartimentele de specialitate din cadrul sunt obligate să prezinte documentele aferente operaţiilor la viza de control financiar preventiv.o acţiune sau un ansamblu coerent de acţiuni ce se referă la acelaşi ordonator principal de credite. indiferent de caracterul.

potrivit competenţelor legale. se vor prezenta documentele justificative şi orice alte elemente din care să rezulte legalitatea. măsurile necesare. ) se aplica semnatura persoanei nominalizate sau a persoanei desemnate sa inlocuiasca persoana nominalizata. al judecăţii sau după condamnare. oportunitatea şi economicitatea operaţiilor cuprinse în documentele respective. 9. Conducătorii compartimentelor de specialitate sunt obligaţi ca dupa întocmirea şi semnarea documentelor care se supun controlului financiar preventiv. urmand a fi dispuse. Administrtaorul companiei precum si cvompania sub a carei autoritate se afla compania. Persoanele împuternicite cu exercitarea controlului financiar preventiv acordă viza de control prin aplicarea pe documente primare supuse controlului a ştampilei cu menţiunea "Control Financiar Preventiv". 3. Documentele care conţin operaţii care se supun vizei de control financiar preventiv nu pot fi aprobate şi executate dacă nu sunt certificate cu viză de control financiar preventiv. 8. Documentele şi operaţiunile supuse controlului financiar preventiv precum si atributiile ce revin sefilor compartimentelor de specialitate in care au loc operatiunile respective precum si functiile celor care exercita controlul financiar preventiv sunt precizate în Anexa nr.2. conducătorii compartimentelor de specialitate se pot adresa directorului financiar. oportune şi neeconomicoase vor fi refuzate la viza de control financiar preventiv. efectuarea operaţiilor refuzate la viza de control financiar preventiv. Documentele care conţin operaţii nelegale. CAPITOLUL III. 11. 4. Dacă în cursul urmăririi penale. Persoanele împuternicite să acorde viză de control financiar preventiv au prezentat sau trebuie să prezinte certificat de cazier judiciar. Pe documentele care au in clar numele unei persoane nominalizate in anexa nr. să se prezintecu acestea la persoanele împuternicite activitatea de control pentru obţinerea vizei CFP. a intervenit amnistia. pe propria răspundere. se va întocmi o evidenţă separată. dupa caz. chiar dacă au fost graţiate.6. cu motivarea scrisă de către persoana împuternicită cu exercitarea controlului financiar preventiv. 5. 12. . Cel căruia i s-a suspendat condiţionat executarea pedepsei nu poate fi împuternicit să exercite controlul financiar preventiv în cursul termenului de încercare şi doi ani de la expirarea acestui termen. dare sau luare de mită şi alte infracţiuni prin care s-au produs daune patrimoniului persoanelor fizice sau juridice. În situaţia în care directorul general va dispune. compartimentul de resurse umane va avea o evidenţă strictă şi este obligat să înştiinţeze. în scris. pentru fapte privitoare la abuz în serviciu. La solicitarea persoanelor care exercită controlul financiar preventiv. directorul general asupra oricărei situaţii de incompatibilitate a persoanelor numite să exercite controlul financiar preventiv. fise de avizare contracte etc. Nu pot fi împuternicite să exercite control financiar preventiv persoanele aflate în curs de urmărire penală. ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI 1 . contracte. înşelăciune. documentele care nu poartă viza de control financiar preventiv nu se înregistrează în evidenta contabila ci numai în conturi de ordine şi evidenţă până la lămurirea situaţiei acestora.3 ( ex. care va reanaliza aceste cazuri. directorul financiar. de judecată sau care au fost condamnate. fals şi uz de fals. Pentru documentele certificate cu viză de control financiar preventiv din dispoziţia directorului general. cel care a săvârşit vreuna din infracţiunile precizate nu poate fi împuternicit să exercite controlul financiar preventiv timp de doi ani de la data aplicării amnistiei. necesitatea.Pentru operaţiile refuzate la viza de control financiar preventiv. directorului general. a semnăturii şi a datei. referate de necesitate. 6. în scris. care în urma analizei va acorda sau refuza viza de control financiar preventiv. directorul financiar se va adresa. 10. care nu sunt necesare. În acest caz.Pentru cazurile în care conducătorii compartimentelor de specialitate susţin efectuarea operaţiilor refuzate. va informa în scris.

materială. In situatia in care se decide neacordarea vizei va fi informat directorul general al companiei pentru stabilirea măsurilor ce se impun in vederea eliminarii deficienţelor. numai in situatia in care au fost corect informati de catre persoanele emitente a documentelor supuse CFP. disciplinară. DISPOZIŢII FINALE 1 Prezentul regulament intră în vigoare începând cu data deciziei de Control financiar preventiv. îşi asumă răspunderea in solidar cu restul persoanelor semnatare pentru efectele negative produse de operaţiile cuprinse în aceste documente. 5. CAPITOLUL V. SANCŢIUNI 1. pentru legalitatea operaţiilor patrimoniale. Prin vizarea documentelor pentru controlul financiar preventiv.) care. nu exonerează de răspundere persoanele care le-au întocmit şi semnat. lipsa documentelor justificative sau documente intocmite eronat ori incomplete. Persoanele împuternicite cu exercitarea controlului financiar preventiv vor informa directorul strategii economice dezvoltare afaceri asupra deficienţelor privind întocmirea şi prezentarea documentelor de control de către diferitele compartimente de specialitate (operaţii fără bază legală. administrativă sau penală. din punct de vedere financiar. calcule eronate. necesitatea. Persoanele împuternicite cu exercitarea controlului financiar preventiv vor solicita avizul consilierului juridic ori de câte ori consideră necesar. la rândul său va identifica motivele producerii acestora si va decide in consecinta. a valorii şi a modului lor de soluţionare. economicitatea şi realitatea operaţiilor economice conţinute de respectivele documente.Persoanele semnatare a documentelor poartă răspunderea civilă.2. . cu precizarea naturii operaţiilor. care nu-şi execută în mod corespunzător atribuţiile. persoanele împuternicite în exercitarea acestui control.Sanctiunile sau contravenţiile privind exercitarea necorespunzatoare a activitatii de control financiar preventiv atat de persoanele nominalizate in anexele nr. solicitări exagerate etc. directorul financiar. 7. 6. conducătorii compartimentelor de specialitate îşi asumă răspunderea în legătură cu legalitatea. Prin semnarea documentelor supuse controlului financiar preventiv. Acordarea vizei de control financiar preventiv pe documentele privind operaţii patrimoniale. 4. Aceeaşi răspundere revine şi celorlalte persoane împuternicite cu exercitarea controlului financiar preventiv. prin împuterniciţii cu acest control. În scopul cunoaşterii permanente a modului cum se desfăşoară activitatea de control financiar preventiv şi al luării de măsuri pentru continua îmbunătăţire a acestuia. oportunitatea. 2. va urmări cazurile de refuz de viză. 3. după caz. CAPITOLUL IV.4 si 5 se constată de către Administartorul unitatii.

F. Contabil Sef Contabil SPECIMEN DE SEMNĂTURĂ NUMĂR ŞTAMPILĂ C.Anexa nr. 4 TABEL NOMINAL CU PERSOANELE CARE EXERCITĂ CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV ŞI SPECIMENELE DE SEMNĂTURI ALE ACESTORA NUMELE ŞI PRENUMELE Cazan Balasa Ion Tarlea Daniela Mariana Iagar Ana Maria Ionila Elena Melania FUNCŢIA Director Executiv Director Adj. 1 1 2 2 .P.

4.1. 1.2.1 SEF ECHIPA PALSTISOLI – Marin Constantin 1.1. INVESTITII 1.1 1.2 PRODUCTIE PALSTISOLI . 5 TABEL NOMINAL cu persoanele care răspund pentru realitatea.Anexa nr. regularitatea.1.Ionila Elena SALARIZARE .Marin Constantin 1.3 COMPARTIMENT MENTENATA.4.3.1. COMPARTIMENTE COORDONATE DE DIRECTORUL EXECUTIV COMPARTIMENT CONTABILITATE.5 COMPARTIMENT ASISTENTA TEHNICA FORD .1. MECANIC SEF.2 SEF ECHIPA ASISTENTA TEHNICA DACIA – Somandra Sorin ECHIPA ASISTENTA TEHNICA DACIA – Dumitru Traian 1.1 1. INVESTITII – Patrascu Dan 1. 1. RESURSE UMANE.2 CONTABIL ŞEF – Iagar Ana Maria SERVICIUL CONTABILITATE . şi legalitatea operaţiunilor care se supun controlului financiar preventiv 1. SALARIZARE 1.2.Ionila Elena COMPARTIMENT PRODUCTIE PLASTISOLI 1.1 1.2. 1. 1.3.3.4.4 COMPARTIMENT ASISTENTA TEHNICA DACIA 1.Ionila Elena SERVICIUL RESURSE UMANE .2 SEF ECHIPA MENTENATA – Patrascu Dan ECHIPA MENTENANTA.

3 .1.2 1.1 COMPARTIMENT MANAGEMENT CALITATE – Netotu Violeta 1.6.3.6.1 COMPARTIMENT LOGISTICA – Cazan Lucretia 1.6.3.1 LABORANT SEF .1 SEF ECHIPA ASISTENTA TEHNICA FORD .2 COMPARTIMENT DEPOZITARE – Stan Ioana COMPARTIMENT CTC LABORATOARE 1.x 1.6. COORDONATE DE DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT 1. MEDIU SI OH&S.2.2 ASISTENT LABORATOR – Gentea Alina COMPARTIMENT SISTEME DE MANAGEMENT INTEGRAT 1.3 COMPARTIMENT SANATATE SI SECURITATE MUNCA.3. SU – Coman Marian 1.6.6.2 COMPARTIMENT MANAGEMENT MEDIU – Petre Alexandru 1.1.2.5.6.6 COMPARTIMENTE MANAGEMENT CALITATE.1.6.Ciobanu Codrut 1.6.6.1 COMPARTIMENT LOGISTICA 1.

g) sunt corect indicate contul din care se face decontarea. – verifică dacă: 3 a) cantitatea de aprovizionat a fost corect stabilită.F.P. . .normele de consum. după caz. răspunde de : 2 a) stabilirea corectă a cantităţilor şi a sortotipodimensiunilor de aprovizionat:în raport de: . prin semnarea documentului.stocurile fizice de materii prime. c) valoarea materialelor se încadrează în limitele de cheltuieli şi normativele economico-finanicare aprobate.F. materiale şi semifabricate directe normate pentru perioada de program respectivă. Operaţiunea sau documentul ce se supun vizei de C. echipament şi materiale de protecţie . Directorul/Şeful compartimentului de specialitate în care are loc operaţia.stocurile fizice de materiale. de deviz sau baremuri aprobate pe produs. f) mijlocul de transport prevăzut în document este economicos. inclusiv contractele şi comenzile anterioare în curs de derulare. PRECUM ŞI ALE CELOR CARE EXERCITĂ CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV Nr. calculate în baza normelor şi normativelor de consum şi corelat cu consumul efectiv din perioadele anterioare. 1 Contract. regimul garanţiilor pentru defecţiunile de calitate etc.nomenclatoarele sortimentelor de materii prime. .F. . auxiliare şi alte compartimente din unitate. materiale. 6 DOCUMENTELE ŞI OPERAŢIUNILE SUPUSE CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV ŞI ATRIBUŢIILE CE REVIN DIRECTORILOR EXECUTIVI SI ŞEFILOR COMPARTIMENTELOR DE SPECIALITATE ÎN CARE AU LOC OPERAŢIUNILE. pe baza documentelor luate în calcul de către compartimentul de specialitate. materiale şi semifabricate directe preliminate la data când se prevede aprovizionarea.Anexa nr.cantitatea de produse.stocurile fizice de materii prime. piese de schimb şi obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată. . .P. obiecte de inventar. lucrare sau serviciu pentru perioada de program respectivă. refuzând acordul vizei pentru cantităţile prevăzute peste necesar .cantităţile de materiale. materiale şi semifabricate directe ale produselor. crt. Cine exercită C. lucrări sau servicii prevăzute în contractele încheiate cu beneficiarii a se livra în perioada pentru care se face aprovizionarea. b) cantităţile de aprovizionat pentru sarcini noi de producţie stabilite în condiţiile legii. stabilite pentru perioada de program pe baza cererilor secţiilor de bază. precum şi instrumentele de decontare. e) preţurile unitare au fost negociate. sunt corect calculate şi au finanţarea asigurată. semifabricate. piese de schimb. de aprovizionare. lucrărilor sau serviciilor stabilite pentru perioada de program respectivă. comandă de achizitii /import materii prime. 0 1. d) s-au prevăzut clauze cu privire la penalităţi şi despăgubiri pentru daunele cauzate de neîndeplinirea obligaţiilor contractuale stabilite (întârzierea livrărilor. 4 Director Executiv Contabil sef . piese de schimb şi Atribuţiile celor ce exercită C.).P.

b) încadrarea. piese de schimb şi obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată normate pentru perioada de program respectivă.stocurile fizice de materiale. a devizelor sau a bugetului de venituri şi cheltuieli. lucrărilor sau serviciilor. echipament de lucru şi materiale igienicosanitare preliminate la data când se prevede aprovizionarea. a penalităţilor pentru întârziere în livrare etc. a garanţiilor.stocurile fizice de echipamente şi materiale de protecţie. pertari a) stabilirea corectă. . Contract. piese de schimb.cantitatea de ecipament şi materiale de protecţie. anexe la documentaţia de execuţie aprobată de organele competente. comandă de achizitii bunuri de natura imobilizărilor corporale şi necorporale. Director Executiv Contabil sef . în prevederile programului de investiţii. 2. după caz. .stocurile fizice de echipamente şi materiale de protecţie. privind perioada pentru care se face aprovizionarea pe baza actelor normative care reglementează acordarea acestora. inclusiv contractele şi comenzile anterioare în curs de derulare. echipament de lucru şi materiale igienico-sanitare. aprobate pentru perioada care se face aprovizionarea bunurilor materiale înscrise în a) cantitatea de aprovizionare a fost corect stabilită pe baza listelor de utilaje. ale termenelor de aprovizionare. a devizelor şi a planului de cheltuieli. în curs de derulare. cantitativ şi sortimental a cantităţilor de aprovizionat pe baza listei de utilaje. c) cuprinderea în contract sau comandă a caracteristicilor tehnice ale materialelor. corelate cu graficele de realizare a produselor. pentru investiţia sau lucrarea pentru care se face aprovizionarea. obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi materiale pentru produse tehnologice. locului şi modalităţilor de executare a recepţiilor. echipament de lucru şi materiale igienicosanitare normate pentru perioada de plan. stabilită de compartimentul de protecţia muncii. . a programului valutar. termenele de folosinţă şi numărul de personal îndreptăţit la primirea lor. ţinând seama de contractele şi comenzile anterioare. . a condiţiilor de ambalare şi transport . a formei şi instrumentelor de decontare. cantităţilor şi termenelor de livrare cu cele din program. d) concordanţa sortimentelor. b) respectarea prevederilor privind nivelul preţurilor.obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată preliminate la data când se prevede aprovizionarea.. anexe la documentaţia tehnico-economică legal aprobată privind investiţia pentru care se face aprovizionarea.

a documentaţiilor. a modalităţilor şi a locului de afectare a recepţiei. f) obiectul de investiţie sau lucrarea pentru care se face achizitia au asigurate condiţiile pentru deschiderea finanţării. b) tarifele au fost stabilite. formele şi instrumentele de decontare. a) produsele. e) s-au prevăzut clauze cu privire la penalităţi şi despăgubiri pentru daunele cauzate de neîndeplinirea obligaţiilor contractuale stabilite. a) lucrările sau seriviciile de executat înscrise în contract sau comandă au fost corect stabilite în raport de documentaţia tehnică.de servicii sau alte scopuri pentru activitatea de investiţii. a penalităţilor şi despăgubirilor pentru întârzierea în livrare etc. b) stabilirea conform prevederilor legale a tarifelor înscrise în comandă sau contract. reparaţiilor în cadrul acesteia.. c) cuprinderea în contract sau comandă a caracteristicilor tehnico-funcţionale. a termenelor de predare a documentaţiilor atunci când este cazul. contul bancar. d) contul bancar din care se prevede efectuarea plăţii corespunzătoare activităţii căreia sunt destinate lucrările sau serviciile de executat. a perioadei de garanţie şi de efectuare a remedierilor. a perioadei de garanţie. Contract. a condiţiilor de calitate. Contractul privind livrarea de produse. contract sau comandă. cantitativ şi pe feluri a lucrărilor sau serviciilor înscrise în document. comandă pentru executări de lucrări şi prestări servicii pentru activitatea de producţie. d) existenţa documentaţiei tehnico-economice avizate şi aprobate de organele în drept şi încadrarea în acestea a bunurilor necesare investiţiilor şi corelarea cu termenele din graficele de eşalonare a execuţiei lucrărilor şi de livrare a utilajelor. formele şi instrumentele de decontare sunt corect indicate. a penalităţilor şi despăgubirilor pentru întârzierea în execuţie etc. de sarcinile de plan şi de contractele încheiate cu beneficiarii. a asistenţei tehnice de montaj. sunt corect indicate. executarea de lucrări sau prestarea de a) existenţa condiţiilor tehnico-materiale şi organizatorice pentru realizarea produselor. de sarcinile de program şi de contractele încheiate. în cazul utilajelor. d) mijlocul de transport prevăzut este economicos.. a termenelor de predare. 4. a formei şi instrumentelor de decontare. dacă este cazul. în raport de documentaţia tehnică legală aprobată. lucrările sau serviciile contractate concordă cu sortimentele şi cantităţile prevăzute în progrumul de Director Executiv Contabil sef 3. g) poziţia de programului a obiectivului de investiţii. cantităţile şi la termenele prevăzute în Director Executiv Contabil sef . a modului de ambalare şi transport la locul de destinaţie. a) stabilirea corectă. aprobate pe perioada pentru care se face achizitia. a modalităţilor de efectuare a recepţiilor. c) preţurile unitare au fost stabilite negociate. c) cuprinderea în contract sau comandă a calităţii şi termenelor de efectuare a lucrărilor sau serviciilor. lucrărilor sau serviciilor în sortimentele. precum şi cu durata normată de staţionare. c) s-au prevăzut clauze cu privire la penalităţi şi despăgubiri pentru daunele cauzate de neîndeplinirea obligaţiilor contractuale stabilite. b) valoarea bunurilor materiale înscrise în contract sau comandă se încadrează în prevederile programului de investiţii sau a programului valutar.

contract. g) prevederea clauzelor pentru punerea în aplicare a apărării de răspundere în cazul forţei majore. modul de rezolvare a reclamaţiilor şi a litigiilor. e) contul bancar. fără ca în prealabil să fie perfectate contractele externe. regimul de garanţii. preţul. i) realitatea datelor şi a tututor elementelor care au stat producţie şi programul de fabricaţie.. şablonare. b) preţurile sau tarifele au fost stabilite. b) clauzele din contracte în ceea ce priveşte cantităţile. e) existenţa. a contractului extern. pe lângă preţurile interne şi a contravalorii ambalajelor şi celorlalte cheltuieli determinate de executarea unor lucrări sau operaţii stabilite prin contract. d) sunt prevăzute clauzele privind penalităţile. h) necuprinderea în contract a unor clauze contrar dispoziţiilor legale. c) preţurile pentru activităţile şi serviciile cuprinse în contract sunt stabilite. executări de lucrări sau prestări de servicii la export. în cazul nerealizării prevederilor contractuale. neprevăzute în standardele sau normele interne. c) legalitatea preţurilor şi tarifelor pe baza cărora s-a stabilit valoarea din contract. f) prevederea clauzelor referitoare la asigurarea mijloacelor de transport şi a celorlalte condiţii necesare pentru livrarea mărfurilor la export. a modalităţilor de plată şi alte clauze necesare executării întocmai a obligaţiilor asumate prin contract. modalităţilor de efectuare a probelor tehnologice. a formelor de asistenţă tehnică. c) cuprinderea în contract a condiţiilor de recepţie. în cazul în care este prevăzut ca marfa să fie ambalată în ambalajul beneficiarului extern. termenele de livrare. marcare. prealabil încheierii contractului de livrare. calitate şi modul de ambalare sunt corelate cu contractele externe. a corelaţiei între sosirea ambalajelor şi termenele de livrare a mărfurilor . a calităţii.servicii. a performanţelor şi a modului de ambalare. formele şi instrumentele de decontare sunt corect indicate. a condiţiilor de ambalare. . a termenelor de livrare. Contract de livrare. materiale şi organizatorice care să asigure respectarea cantităţilor. executări de lucrări sau prestări de servicii la export. numerotare. a) existenţa. b) existenţa condiţiilor tehnice. etichetare şi expediţie. b) stabilirea (negocierea) preţurilor sau tarifelor conform prevederilor legale. c) formele şi instrumentele de decontare asigură încasarea la termenele stabilite a contravalorii produselor livrate a lucrărilor executate sau serviciilor prestate. modalitatea de plată. a) sunt respectate procedurile privitoare la încheierea de contracte de livrare. d) s-au prevăzut penalităţile legale pentru întârzierea la plată a facturilor. a mijloacelor de transport – asigurare. d) cuprinderea în contract a obligaţiilor unităţii cu privire la transmiterea condiţiilor de ambalare. marcare. etichetare etc. Director Executiv Contabil sef 5. în condiţiile franco-frontiera română. după caz. precum şi a clauzelor privind decontarea.

folosirea corectă a cotelor de servicii (energie. concordanţa facturii cu contractul sau confirmarea de comandă privind sortimentul. echipamente de protecţie etc. piese de schimb. Director Executiv Contabil sef Sau Persoanele nominalizate in Anexa 4 . potrivit contractelor încheiate sau comenzilor emise . e) furnizorul a scăzut din valoarea facturii costul eventualelor materii prime date de unitate ori le-a restituit. în mod expres. respectarea normelor de consum pentru materialele date spre prelucrare. a) operaţia este legală şi necesară pe baza documentaţiei prezentate de compartimentul de specialitate. c) bunurile procurate. apă. executări de lucrări. termenul de livrare. cantitatea.. respectiv a termenului de amânare. iar pentru eventualele diferenţe. pe fiecare loc de consum sau cedate altor unităţi sau persoane. comandă sau fişa tehnică. potrivit condiţiilor înscrise în contracte sau comenzi. b) achitarea produselor achiziţionate. ambalaje. corecta stabilire a cantităţilor de energie. necesitatea. aer comprimat etc. lucrărilor executate sau serviciilor prestate reprezintă obligaţii ale unităţii. a) b) c) d) e) f) g) h) i) la baza încheierii contractului de livrări. preţul. f) preţurile. întocmirea corectă şi la timp a documentelor respective. prestări de servicii. executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor în concordanţă cu clauzele înscrise în contracte. legalitatea. efectuarea şi realitatea recepţiei cantitative şi calitative a lucrărilor executate şi serviciile prestate. abur etc. devize etc.) utilizate de unitate. până la expirarea termenului de acceptare. urmare recepţiei. exactitatea calculelor din situaţiile de lucrări şi legalitatea cotelor adăugate. restituirea sau scăderea din situaţiile de lucrări a cantităţilor de valori materiale şi serviciilor puse de beneficiar la preţurile legale. calcularea corectă a cheltuielilor de transportaprovizionare facturate. obiecte de inventar. calitatea acestora. Factură (bon) privind achizitia de materiale . înscrierea în factură a preţurilor stabilite conform prevederilor legale şi calcularea corectă a valorii pe poziţii şi total. condiţiile de transport. au fost recepţionate de unitate. că suma poate fi achitată integral sau parţial. note de comandă suplimentare. precum şi întocmirea actelor de constatare a eventualelor diferenţe. înscrise în document. recepţia calitativă şi cantitativă. legalitatea preţurilor şi exactitatea calculelor. apă. investiţii. sau dacă trebuie să se refuze acceptarea. comenzi. g) s-au primit documentele prevăzute în contract. lucrările executate şi serviciile prestate. pentru reparaţii.6. precum şi de întocmirea documentelor de recuperare a valorii acestora. legalitatea preţurilor şi exactitatea calculelor din situaţii şi facturi. executarea de lucrări sau prestări de servicii la export. abur. realitatea efectuării recepţiei cantitative şi calitative a acestora. calitatea produselor livrate. restituirea obiectelor rezultate din prelucrare. d) s-a specificat de către compartimentul de specialitate. după caz . a căror plată este solicitată de către furnizor. pe baza cărora s-au calculat sumele de plată s-au stabilit conform prevederilor legale. restituirea materialelor neutilizate şi întocmirea documentelor de primire ale acestora. s-au luat măsuri legale corespunzătoare. oportunitatea şi realitatea operaţiei înscrise în factură .

f) justeţea şi corectitudinea preţurilor externe de facturare. necesitatea. cheltuieli de şcolarizare în străinătate. încasări sau plăţi în numerar sau CEC . pe baza documentaţiei prezentate de compartimentul de resort. oportunitatea şi realitatea operaţiei înscrisă în document . referate sau documente prin care se solicită încasarea unor sume de la furnizori şi de la alţi parteneri . a) operaţia este legală. e) există concordanţă între ordinul de transfer. declaraţia vamală de import şi factura externă. b) aprobarea organelor competente pentru participarea cu cotizaţii şi contribuţii la organizaţiile internaţionale . certificatelor de garanţie. oportună. în cazul abaterilor de la prevederile contractului extern. c) corecta stabilire a valorii cheltuielor de şcolarizare în străinătate. alte plăţi speciale în valută . lucrări executate sau servicii prestate (DPVE) . . cantitativ şi valoric. - 8. oportunitatea şi realitatea operaţiei înscrisă în document .cotizaţii şi contribuţii la organizaţiile internaţionale. . d) contractarea mărfurilor. conform referatului de import. lucrărilor sau serviciilor în condiţiile prevăzute în referatul şi autorizaţia de import. pe baza documentaţiei prezentate de compartimentul de resort . referatul şi autorizaţia de import sau protocolul şi convenţia respectivă. oportună şi economicoasă. atât pe poziţii cât şi pe total. factura definitivă şi specificaţia mărfurilor cu indicarea poziţiei din nomenclatorul vamal. Director Executiv Contabil sef Sau Persoanele nominalizate in Anexa 4 . b) legalitatea.ordine de plată. necesară.7. c) există scrisoarea de sesizare pentru aplicarea penalităţilor sau reclamaţia. c) temeinicia stabilirii şi susţinerii pretenţiilor faţă de partenerii contractuali . c) dacă există documentaţie cu toate elementele de susţinere a operaţiei respective . numerar . contractului extern. necesitatea. b) dacă operaţia este legală.ordinul de transfer în valută pentru plata mărfurilor importate. a) legalitatea. precum şi de anexarea avizului de rectificare în caz de neconcordanţă. a) sumele ce urmează să se încaseze sunt cert datorate şi corespund cu evidenţa contabilă primară . g) existenţa concordanţei între datele înscrise în factura externă şi declaraţia vamală de import. determinarea corectă a valorii în valută. acreditivelor şi calculului aritmetic. precum şi respectarea de către furnizorul extern a condiţiilor de livrare. a) dacă documentul poartă semnătura şefului compartimentului sau a înlocuitorului acestuia . d) s-au utilizat cursuri valutare corecte şi dacă calculul este corect. b) există contractul. Director Executiv Contabil sef Sau Persoanele nominalizate in Anexa 4 Referate prin care se solicită efectuarea unor plăţi prin : . sume datorate pentru debite constituite garanţii gestionari . certificatul de calitate. e) primirea documentelor de transport.

cheltuielile de cazare şi celelalte cheltuieli la care delegaţii au dreptul în străinătate sunt calculate în funcţie de cele stabilite prin baremul în vigoare. a) b) Director Executiv Contabil sef c) . b) prevederea acţiunii respective în planul valutar. bonuri de lucru. popriri etc. Statul de salarii. Director Executiv Contabil sef Sau Persoanele nominalizate in Anexa 4 Contabil sef Director Executiv Contabil sef 12. c) respectarea actelor normative pentru plata sporurilor. a) operaţia este legală şi reală pe baza documentaţiei prezentate de compartimentul de resort. oportunitatea şi realitatea operaţiei de angajare în muncă. Contractul individual de muncă. sporurilor şi indemnizaţiilor şi a altor drepturi băneşti cuvenite . acte aditionale.9. 11. orelor suplimentare etc. a) legalitatea şi realitatea operaţiei înscrisă în document. tabele. contractul individual de muncă este vizat şi de consilierul juridic al unităţii. b) există aprobarea organelor competente. 10. contribuţiei pentru fondul de pensii suplimentare şi acontribuţiei pentru ajutorul de şomaj. s-a respectat statul de funcţii . contractul de garanţie. contribuţiei de asigurări sociale. postul este vacant. şi existenţa aprobărilor date de către cei în drept. c) întocmirea contractului de garanţie în cazul gestionarilor. imputaţii. reţinerile incluse în statele de salarii şi plata altor drepturi băneşti ( chirii. a) b) c) d) numirea în funcţie şi angajarea salariaţilor se face în limitele posturilor aprobate. Note. foi de pontaj. deconturi pentru plata drepturilor cuvenite persoanelor trimise în străinătate. rate mărfuri. d) diurnele. Proiectul deciziei privind alocarea sau scoaterea de la drepturile băneşti ale personalului. în cazul gestionarilor. decizii de personal a) înscrierea corectă şi legală a datelor privind alocarea sau scoaterea de la drepturile băneşti ale personalului. pe baza documentaţiei prezentată de serviciul resurse umane. s-a încheiat în funcţie de cuantumul prevăzut de dispoziţiile legale şi s-au fixat ratele lunare de depuneri. în cazul gestionarilor. d) calcularea cu respectarea dispoziţiilor legale a impozitului. existenţa deciziilor de alocare. a) operaţia este reală şi legală. ) au fost stabilite în cuantumul legal. b) timpul lucrat corespunde cu cel rezultat din condica de prezenţă. e) f) au fost calculate penalizări pentru întârzierea în decontări şi valută nejustificată. precum şi a primelor. referate. a) legalitatea. în concordanţă cu actele prezentate de cel ce se angajează în muncă. statele de plată pentru indemnizaţii şi alte drepturi băneşti. d) existenţa dovezii cu privire la eventualele pagube create la vechiul loc de muncă. scoaterea de la drepturi băneşti. a) înscrierea corectă a salariilor de bază. b) înscrierea datelor în contract. necesitatea. c) cheltuielile se încadrează în limita fondurilor aprobate în planul valutar. după caz.

necesară şi oportună. semnat de persoana competentă. a mărfurilor. are la bază ordinul de deplasare. executări de lucrări sau prestări servicii. detaşare sau de transferare. au la bază documentaţia necesară. termenelor prevăzute în contracte sau confirmări de comenzi. îndeplinirea misiunii prevăzută în ordinul de deplasare pentru deplasare (detaşare). . există contracte sau comenzi pentru livrarea produselor. realitatea daunelor şi a cauzelor înscrise în documentaţie (documentaţia va fi analizată de compartimentul juridic). deteriorări de bunuri. c) respectarea sortimentelor. Ordin de deplasare ( detaşare ). alte pierderi. a) b) c) d) e) 15. întocmită conform dispoziţiilor legale. epuizarea posibilităţilor legale de urmărire a recuperării debitelor pentru imputaţii şi pagube aduse patrimoniului companiei. necesitatea. necesitatea. peste cotele de perisabilităţi. oportunitatea. s-au respectat dispoziţiile legale privind decontarea cheltuielilor respective. calamităţi. din rebuturi. există documentaţia prevăzută de dispoziţiile legale. necesitatea. necesară. mărfuri şi materiale din stocuri a) legalitatea. operaţia este legală. se respectă dispoziţiile legale cu privire la acordarea avansurilor în numerar (lichidarea avansurilor anterioare) justa calculare a sumelor etc. prezentarea în termenul legal a documentelor justificative pentru avansul primit în lei sau valută. economicitatea şi realitatea operaţiei înscrisă în documente. oportunitatea şi economicitatea deplasării în interesul serviciului. este prescris dreptul de stabilire a răspunderii materiale. calculul penalităţilor pentru nedepunerea în termen a decontului. Raport. pagubele produse patrimoniului Companiei nu sunt imputabile potrivit prevederilor legale. a) b) c) d) a) s-au respectat dispoziţiile legale în ce priveşte detaşarea sau transferarea. verificarea documentelor justificative sub aspectul autenticităţii. aplicarea cotelor de perisabilitate în cazul lipsurilor în gestiune s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor legale. încadrarea cheltuielilor în plafoanele legale. executarea de lucrări ori prestarea de Director Executiv Contabil sef Director Executiv Contabil sef b) c) d) e) f) g) 16. după caz. - - Factura pentru livrări de produse. transferării ori transportării după caz. cantităţilor. f) a) b) c) d) realitatea. proces-verbal de cercetare administrativă (lipsuri în gestiune. operaţia este legală. propunerile pentru scoaterea din funcţiune a unor bunuri sunt făcute cu respectarea legislaţiei în vigoare. pe baza documentaţiei prezentată de compartimentul de specialitate. mărfuri. sumele ce urmează a se da la scădere sau a se înregistra la cheltuieli sau pierderi. pentru lipsurile în gestiune. acordarea bonificaţiei pentru stingerea unor reclamaţii din operaţii de export. legalitatea.13. Decont de cheltuieli. oportună şi economicoasă. b) concordanţa dintre obiectul plăţii şi destinaţia stabilită prin dispoziţiile legale pentru fondurile din care se efectuează plata . pierderi din întreruperi. formei şi conţinutului. Factură pentru vânzări de produse. pe baza documentaţiei prezentate de compartimentul de specialitate. pentru debitorii consideraţi insolvabili. există aprobarea organelor competente. a) b) Director Executiv Contabil sef Sau Persoanele nominalizate in Anexa 4 . privind plăţile în lei şi valută. oportunitatea şi realitatea operaţiei.

f) s-au respectat condiţiile contractuale cu privire la preţ. în cazul ridicării produselor de reprezentantul beneficiarului. precum şi îndeplinirea celorlalte condiţii prevăzute în normele în vigoare. lucrărilor şi prestărilor pentru terţi . cu mişcare lentă sau care nu mai sunt necesare companieii. piesele de schimb necesare executării reparaţiilor capitale. dezvoltare tehnologică a) determinarea corectă a cantităţilor prevăzute a fi lansate în fabricaţie . b) existenţa preţului stabilit conform reglementărilor legale . e) existenţa şi buna consevare a stocurilor preluate în custodie. pieselor de schimb. a) produsele prevăzute a se fabrica sunt cuprinse în planul aprobat b) au asigurată desfacerea prin contracte sau comenzi . h) obţinerea acordului scris al clintului pentru livrările anticipate sau peste termenul contractual. e) sunt asigurate condiţiile legale pentru decontarea la termen a mărfurilor livrate ori serviciilor prestate. respectiv dacă este deschisă finanţarea . 17. în vederea constituirii custodiei. g) conturile de decontare şi sediile băncilor furnizorului şi plătitorului sunt corect indicate . de plată. etc. semifabricatelor. s-a stabilit cota legală de impozit pe circulaţia mărfurilor (când legea impune aceasta) . după caz . dispoziţia sau comanda de lansare a : produselor. dispozitivelor şi verificatoarelor . d) preţurile acoperă costurile de producţie şi asigură profit . d) asigurarea condiţiilor de decontare din partea beneficiarilor. executarea lucrărilor sau prestarea serviciilor pe baza acordului beneficiarului.. lucrările au fost executate şi serviciile prestate . servicii. c) omologarea tehnologiilor de execuţie . g) existenţa delegaţiei. d) expedierea sau predarea produselor şi mărfurilor. modernizărilor şi reviziilor generale în secţii şi ateliere . a) b) c) d) Programul de fabricaţie. fără mişcare. sculelor. f) stabilirea preţurilor conform prevederilor legale şi corecta calculare a valorii pe poziţii şi pe total . s-a facturat în mod just cota de cheltuieli de transportaprovizionare pentru vânzări. d) în factură s-a înscris temeiul legal al preţurilor sau tarifelor. termen de livrare. c) produsele sau mărfurile au fost autorecepţionate sau au fost predate prin delagat (se urmăreşte existenţa delegaţiei). produselor sau lucrărilor finanţate din fondul de cercetare ştiinţifică. c) au preţuri stabilite conform prevederilor legale. Director Executiv Director Executiv Adjunct .supranormative.

Bonul de consum de materiale. . oportunitatea. modernizărilor şi reviziilor generale ale fondurilor fixe . diminuarea valorii şi valorificarea materialelor rezultate în urma operaţiei de casare . necesitatea. Director Executiv Director Executiv Adjunct . b) prevederea în programul aprobat a reparaţiilor capitale cu respectarea ciclurilor normate .Rapoarte de control şi salarizare .18. fundamentare şi executare a reparaţiilor capitale. efectivele alocate la drepturi. economicitatea şi realitatea operaţiilor de determinare. b) se asigură încadrarea în fondurile aprobate respectiv prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli . a) operaţia este legală. c) se respectă termenele normative privitoare la periodicitatea reparaţiilor. b) existenţa în programul de producţie al companiei a produsului. a) legalitatea. aprobarea organelor competente etc. economicitatea şi realitatea operaţiei înscrisă în document . .Actul de primire . echipament de lucru şi materiale de protecţie. . . b) cantităţile de bunuri materiale prevăzute în documentaţiile prezentate. c) existenţa aprobărilor legale şi a devizelor pentru executarea modernizărilor .primirea-predarea tehnicii şi altor bunuri materiale între agenti economici şi persoanele fizice sau juridice . -Centralizatorul dispozitiilor de lucru pentru personalul direct productiv care lucreaza pe baza de norme de munca in acord individual. obiecte de inventar. energie etc. 19.Proces-verbal : . d) stabilirea valorii reparaţiilor capitale ale clădirilor cu programul cheltuielilor administrativ-gospodăreşti .Comanda – act de justificare . combustibili. Fişa planului de reparaţii capitale. modernizărilor şi reviziilor . termenele de durată.scoaterea din funcţiune. . oportună şi economicoasă pe baza documentaţiei prezentate de compartimentul de specialitate . devizul de reparaţii . necesitatea. au aprobarea organelor competente şi se încadrează în normele aprobate . gradul de asigurare faţă de prevederile statulului de organizare. Director Executiv Contabil sef Sau Persoanele nominalizate in Anexa 4 a) legalitatea. oportunitatea. lubrifianţi. necesară. sunt reale. . c) încadrarea în normele de consum. a) operaţia este legală. . şi din alte fonduri cu destinaţie specială . materialele etc. . necesară şi economicoasă pe baza documentaţiei prezentate de compartimentul de specialitate . lucrări de desfacere asigurată căruia îi sunt destinate materiile prime.

proceduri si instructiuni. Manual calitate mediu sanatate si securitate ocupationala. oportunitatea şi realitatea. a) f) Director executive adjunct Responsabil sisteme de management . formulare inregistrari specifice sistemelor de management implementate e) legalitatea.20. necesitatea.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->