P. 1
Control Intern

Control Intern

|Views: 473|Likes:
Published by anamaria0507
manual control intern
manual control intern

More info:

Published by: anamaria0507 on Sep 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2014

pdf

text

original

Control intern Capitolul 1.

Prezentarea generală a companiei
Date despre companie: Persoana juridică: D PLAST-EFTEC RO S.R.L. Judeţul: Arges Adresă: Comuna Budeasa, Judetul Arges Numar din registrul comertului: J03/354/1998 Forma de proprietate: 35 - Societăţi comerciale cu răspundere limitată Activitatea preponderentă (cod şi denumire clasa CAEN): 2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a. Cod de identificare fiscală: 10669143 Atribut fiscal : RO Date despre sedii secundare: Denumire: PUNCT DE LUCRU AUTOMOBILE DACIA SA Domiciliu : România Judeţ: Arges Localitate: Mioveni Adresa: Str.Uzinei nr. 1 Cod de identificare fiscală: 27124477 Date despre activitate Istoric S.C. D PLAST EFTEC RO SRL este una dintre cele mai mari societăţi de pe piata locala. De a lungul timpului societatea a avut mai multe denumiri: 1995÷1998 – FLEXIPLAST S.A. 1998÷2001 – GURIT ESSEX Romania S.A (Joint Venture with FLEXIPLAST S.A.) 2001÷2006 – DOW Automotive Romania S.A.(Joint Venture with FLEXIPLAST S.A.) 2006 ÷ 2009 – AUTO COATING SRL Martie 2009 – AUTO COATING SRL parte a grupului D PLAST EFTEC-Group Iunie 2010 – D PLAST-EFTEC RO SRL.

• • • • • •

Capitolul 2. Cadru general control intern
In cadrul „O.M.F.P. 3055/2009 – sectiunea 11 – controlul intern pct. 309” se stabilesc obiectivele, componentele si procedurile privind controlul intern cadrul entitatii. Controlul intern urmareste obiectivele: Asigurarea conformitatii activitatilor entitatii cu legislatia in vigoare; Buna functionare interna a S.C. Dplast-Eftec Ro Srl cu respectarea deciziilor luate de personalul cu responsabilitati in managementul entitatii, sefi de compartimente; Eficacitatea operatiunilor derulate si utilizarea eficenta a resurselor; Masuri pentru prevenirea si controlul riscurilor de a nu fi realizate obictivele entitatii; Asigurarea fiabilitatii informatiilor financiare furnizate prin raportarile financiare. Controlul intern opereaza ca timp preventiv, operativ si ulterior, respectiv: a) Preventiv pentru: – elaborarea bugetelor; – dispunerea si certificarea operatiunilor semnificative si care pot modifica patrimoniul entitatii; Activitatea de control financiar preventiv se desfăşoară potrivit prezentei Decizii (anexa 1), a Normelor Metodologice proprii (anexa 2) precum si a Regulamentului de organizare şi funcţionare a controlului financiar preventiv, Regulament care se prezintă în Anexa nr.3 la prezenta Decizie. - Tabel nominal cu persoanele care exercita controlul financiar preventive si specimenle de semnaturi ale acestora (anexa 4), tabel nominal cu persoanele care răspund pentru realitatea, regularitatea, şi legalitatea operaţiunilor care se supun controlului financiar preventiv(anexa nr.5);

- Documentele şi operaţiunile supuse controlului financiar preventiv şi atribuţiile ce revin directorilor executivi, sefilor de departament si şefilor compartimentelor de specialitate în care au loc operaţiunile supuse controlului financiar preventiv, precum şi persoanelor care exercită controlul financiar preventiv sunt prezentate în anexa nr.5 . b) Curent – se realizeaza la derularea operatiunilor privind masura in care realizeaza obiectivele cantitative si calitative ale entitatii si este in sarcina fiecarui sef de compartiment ( sarcini si atributii nominalizate in fise posturi); c) Ulterior – sub forma controlului intern de gestiune prin: - verificarea rentabilitatii operatiunilor, a conformitatii; - depistarea anomaliilor si corectarea erorilor. Controlul ulterior se realizeaza de catre sefii de compartimente si de catre controlul realizat de catre firma mama D Plast-eftec As. De asemenea societatea mama realizeaza prin directorul financiar al societatii D Plast-Eftec AS Dl. Vit Jasensky si auditul intern prin verificarea tuturor operatiunile financiar contabile realizate in cadrul D Plast-eftec Ro Srl. Normele si procedurile care compun sistemul de control intern pe nivele ierarhice urmareste: Cine aproba operatiunea? Cine autorizeaza efectuarea ei? Cine verifica si ce presupune aceasta verificare? Cum se realizeaza securitatea activelor? Separarea functiilor pentru operatiunile de mai sus; Politici clar definite privind delegarea competentelor; Politici adecvate de resurse umane privind recrutarea de personal calificat, gestionarea carierelor, formarea continua, evaluari individuale, consiliere, promovare, actiuni de corectare si coercitive. Periodic conducerea entitatii face evaluarea controlului intern pentru a determina cat de bine este realizat, cum ar putea fi imbunatatit si masura in care sistemul de control intern ajuta la identificarea si abordarea riscurilor principale ale entitatii privind frauda, risipa, abuzul sau un management defectuos. La evaluare trebuie avute in vedere componentele controlului intern: 1. Mediul de control (MC); 2. Evaluarea riscului (ER); 3. Activitati de control (AC); 4. Informare – comunicare (IC); 5. Monitorizare (MO). Pentru fiecare componenta, sunt analizati factori principali. In anexa nr. 6 sunt prezentate procedurile de evaluare pentru fiecare din cele 5 componente.

Anexa 1

D E C I Z I A nr. .... Directorul General al SC. D Plast-Eftec RO Srl Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 şi ale Ordinului M.F. nr. 522/16.04.2003, pentru aprobarea Normelor metodologige generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv; emite următoarea DECIZIE: ARTICOLUL 1. Controlul financiar preventiv se organizează în cadrul SC. D Plast-Eftec RO Srl în conformitate cu structura organizatorică aprobată de Administartorul Unic. ARTICOLUL 2. Activitatea de control financiar preventiv se desfăşoară potrivit prezentei Decizii, a Normelor Metodologice proprii (anexa 2) precum si a Regulamentului de organizare şi funcţionare a controlului financiar preventiv, Regulament care se prezintă în Anexa nr.3. ARTICOLUL 3. Documentele şi operaţiunile supuse controlului financiar preventiv şi atribuţiile ce revin directorilor executivi, sefilor de departament si şefilor compartimentelor de specialitate în care au loc operaţiunile supuse controlului financiar preventiv, precum şi persoanelor care exercită controlul financiar preventiv sunt prezentate în anexa nr.4 . ARTICOLUL 4. Controlul financiar preventiv se exercită sub coordonarea contabilului sef, de către persoanele desemnate prin Decizia Directorului General. Pentru documentele pe care se solicită semnătura contabilului sef, alături de cea a directorului general, sau a persoanei desemnate ca inlocuitor de drept, reprezinta viza de control financiar preventiv, fara a mai fi necesara si aplicarea stampilei. Documentele cu caracter financiar, fiscal şi contabil vor fi vizate C.F.P de către contabilul sef, si, pentru o serie de operaţiuni şi documente, viza de control financiar preventiv se va realiza prin împuterniciţi, persoanele desemnate, specimenul de semnatura al acestora si numarul de stampila atribuit este prezentat in Anexa nr. 3. Persoanele care acordă viză de control financiar preventiv exercită această atribuţie ca sarcină de serviciu, fiind cuprinsă în fişa postului. ARTICOLUL 5. Tabelul nominal cu persoanele coordonatoare ale departamentelor si compartimentelor de specialitate care prezintă documente în vederea acordării vizei de control financiar preventiv este cel prezentat în Anexa nr.4. Documentele supuse controlului financiar preventiv vor fi semnate de către directorii executivi coordonatori şi şefii departamentelor si compartimentelor de specialitate, iar în lipsa acestora de către înlocuitorii de drept numiţi prin decizie sau de catre persoanele nominalizate in anexa nr.4. Prin semnatura data pe documentele justificative, note, rapoarte, referate sau alte documente prezentate pentru viza CFP, se certifica realitatea, economicitatea, oportunitatea şi legalitatea operaţiilor şi documentelor respective. Certificarea prin semnătură a unor documente privind operaţiuni patrimoniale care nu sunt legale, necesare, oportune, reale şi economicoase atrage după sine răspunderea disciplinară, materială şi penală, după caz, a persoanelor care le-au semnat. Aceeaşi răspundere o vor avea şi persoanele care au exercitat din vina lor, sau exercită necorespunzător controlul financiar preventiv. ARTICOLUL 6. Termenele de verificare şi acordare a vizei de control financiar preventiv de către persoanele împuternicite sunt următoarele: - până la trei zile lucratoare de la primire pentru contracte economice, acte adiţionale la contracte economice, primire şi confirmare de comenzi ; - până la două zile lucratoare de la primire pentru documente privind consumurile de materii prime şi materiale, reparaţii curente şi capitale, facturi, avize de expeditie, alte documente de evidenţă gestionară; - până la o zi lucratoare de la primire pentru operaţii de încasări şi plăţi în lei şi valută (ordine de plată, dispoziţii de plată pentru bancă şi casierie, ştate de plată,e.t.c.) precum şi alte documente aferente acestor operaţii; - până la trei zile lucratoare de la primire pentru documente şi operaţii privind imobilizările corporale şi necorporale; - până la trei zile lucratoare pentru toate celelalte operaţii financiare. ARTICOLUL 7. Documente in baza carora se efectueaza inregistrarea in evidenta financiar-contabilă, definite ca documente justificative conform legii, trebuie să fie supuse vizei de control financiar preventiv. Viza de control financiar preventiv constă în semnarea şi certificarea semnăturii cu ştampilele de control financiar preventiv sau in conditiile prevazute de prezenta Decizie.

ARTICOLUL 8. Prezenta decizie intră în vigoare de la data semnarii, dată la care încetează orice altă dispoziţie pe această linie. Orice act normativ care va intra în vigoare după data prezentei decizii va duce la adaptarea acesteia cu prevederile legale ulterioare. De asemenea, orice modificare a structurii organizatorice sau a personalului din cadrul societatii va duce la adaptarea prezentei decizii, în sensul corelării anexei cu persoanele împuternicite să acorde viză de control financiar preventiv şi a celor îndreptăţite să întocmească documentele supuse vizei. ARTICOLUL 9. Directorul financiar şi persoanele înputernicite să efectueze controlul financiar preventiv, precum şi cele care supun documente şi operaţii vizei de control financiar preventiv departamentele şi compartimentele din cadrul companiei vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii. ARTICOLUL 10. Persoanele împuternicite să acorde viza de control financiar preventiv, în cazul în care în urma verificării constată că operaţiunile nu întrunesc condiţiile de legalitate, regularitate şi de încadrare în limitele şi destinaţia prevederilor din BVC şi/sau de angajament, vor refuza motivat, în scris, acordarea vizei de control financiar preventiv. Refuzul de viză, însoţit de actele justificative semnificative, va fi adus la cunoştinţa Administratorului şi a directorului general al societatii, iar celelalte documente se vor restitui, sub semnătură, compartimentelor de specialitate care au iniţiat operaţiunea. Efectuarea pe propria răspundere a operaţiunii refuzate la viza de control financiar preventiv se face printrun act de decizie internă emis de conducătorul societăţii comerciale. O copie de pe actul de decizie internă va fi transmis persoanei care a refuzat viza precum si la auditul intern al societatii. ARTICOLUL 11. Prezenta decizie s-a întocmit în 2 exemplare, din care: - exemplarul nr.1- la directorul financiar, - exemplarul nr.2- la serviciul resurse umane Decizia se difuzează in copie persoanelor nominalizate in Anexele nr.3 si 4 prin grija serviciului resurse umane. DIRECTOR GENERAL Dată : …………..

VIZAT Director financiar

Anexa 2

1. NORMELOR METODOLOGICE GENERALE REFERITOARE

LA EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV .................................................................. Pag. 7 - 28

2. CODUL ETIC SPECIFIC CFP.....................................……………………………… Pag. 29-34

REFERAT PRIVIND APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE GENERALE REFERITOARE LA EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV Prezentam in continuare Normele Metodologice Generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv intocmite in vederea aplicarii acestora la nivelul SC D Plast-Eftec Ro Srl. Necesitatea elaborarii prezentelor

proceduri intocmite in vederea aplicarii acestora la nivelul societatii. de identificare a riscurilo . 522 / 2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice Generale referitoare la exercitarea controlului financiar.norme metodologice cu caracter general de aplicare. organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv a aparut ca urmare a promovarii la nivelul companiei a unei politici de intarire a activitatii de control intern. adresam rugamintea Administratorului Unic sa analizeze si sa aprobe Normelor Metodologice Generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si Codul privind conduita etica a persoanelor desemnate sa acorde viza de control financiar preventiv. OMFP nr. cu modificarile si completarile ulterioare . o o Cadrul legislativ in baza caruia au fost elaborate prezentelor norme este urmatorul : OG nr. SCOPUL CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV SI CATEGORIILE DE OPERATIUNI ASUPRA CARORA SE EXERCITA 1. NORMELE METODOLOGICE GENERALE REFERITOARE LA EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV 1. Controlul financiar preventiv are drept scop identificarea proiectelor de operatiuni (denumite in continuare operatiuni) care nu respecta conditiile de legalitate si regularitate si/sau. Ca urmare. de promovare a unei politici de disciplina financiara la nivelul intregii companii. cu recomandarea aplicarii acestora si la nivelul filialelor din structura companiei nationale CONTABIL SEF.119/1999. dupa caz.1. de incadrare in limitele si destinatia fondurilor de plata sau angajament si prin a caror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul companiei. referitoare la scopul. de dezvoltare in consecinta a unor planuri de actiune privind reducerea riscurilor la nivele acceptabile. .

c) incadrarii in limitele si destinatia creditelor bugetare si/sau de angajament.concesionarea sau inchirierea de bunuri . 3. . 1/a). 3. Fac obiectul controlului financiar preventiv operatiunile care vizeaza. 3.alte categorii de operatiuni stabilite prin Decizia Directorului General sau a altor organe de conducere. 1/b).6. In raport de specificul fiecarei entitati. . 1/d). 3 CONTINUTUL CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV 3. inainte ca acestea sa devina acte juridice. 1/e) la prezentele norme metodologice cuprind modele exemplificative de astfel de liste de verificare. In functie de propunerile primite.4. contractuale.deschiderea si repartizarea de credite bugetare. in vigoare la data efectuarii operatiunilor (control de legalitate). obligatii asumate. conducatorii entitatilor vor aproba modificari ale listelor de verificare. conducatorii acestora vor dispune particularizarea. b) indeplinirii sub toate aspectele a principiilor si a regulilor procedurale si metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operatiuni din care fac parte operatiunile supuse controlului (control de regularitate). dupa caz (control bugetar). Listele de verificare constituie un ghid in exercitarea controlului financiar preventiv de catre persoanele desemnate.3.3. precum si verificarea operatiunilor deja efectuate. In anexa 2 este prezentata. Operatiunile ce privesc acte juridice prin care se angajeaza patrimonial societatea se supun controlului financiar preventiv dupa avizarea lor de catre compartimentele de specialitate juridica si compartimentele de specialitate. regularitatea si legalitatea operatiunilor ale caror acte si/sau documente justificative le-au certificat sau avizat. 3. . . Controlul financiar preventiv se exercita asupra documentelor in care sunt consemnate operatiunile patrimoniale. dezvoltarea si actualizarea procedurilor de exercitare a controlului financiar preventiv. . 1. Controlul financiar preventiv consta in verificarea sistematica a operatiunilor care fac obiectul acestuia. din punct de vedere al: a) respectarii tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile. concesionarea sau inchirierea de bunuri.1. Controlul financiar preventiv al operatiunilor se exercita pe baza actelor si/sau documentelor justificative certificate in privinta realitatii.2. In functie de specificul unei activitati se poate decide exercitarea controlului financiar preventiv si asupra altor categorii de operatiuni. regularitatii si legalitatii.vanzarea. Controlul financiar preventiv se exercita asupra tuturor operatiunilor care afecteaza fondurile si/sau patrimoniul societatii. prin liste de verificare (check-lists). gajarea.compania nationala – aparat central. Se va dispune detalierea. la structura/structurile responsabile pentru recuperarea unor astfel de sume 2. a obiectivelor verificarii.filiale companiei nationale. lista cu principalele acte normative care trebuiesc insusite si aplicate atat de persoanele care promioveaza documentele supusu vicei CFP. cat si de persoanele ce acorda viza. rapoarte de control etc ). fara a fi limitativa. :dispozitii aplicate ca urmare a unor prevederi legale. 1/c). referate necesitate. in normele de exercitare a controlului financiar preventiv vor fi integrate procedurile prevazute de regulamentele organismelor finantatoare. .3.5. . Obtinerea vizei de control financiar preventiv pentru operatiuni care au la baza acte si/sau documente justificative certificate sau avizate. 2 ORGANIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV 2. 2. aceste persoane avand totodata si obligatia de a formula propuneri de perfectionare a listelor respective.ordonantarea cheltuielilor.1. de catre directorii executivi si conducatorii compartimentelor de specialitate emitente. In cadrul companiei nationale controlul financiar preventiv se organizeaza distinct la : .2.angajamentele legale ( ex. Anexele nr. In toate cazurile in care se gestioneaza fonduri provenite din finantari externe. Controlul financiar preventiv asupra operatiunilor care reprezinta recuperari de sume utilizate si constatate ulterior ca necuvenite se va organiza. de modificarile legislative sau de alte conditii aparute.2. asigurand astfel o dezvoltare progresiva a acestora. prin aprobarea lor de catre titularul de drept al competentei sau de catre titularul unei competente delegate in conditiile legii.1. Nu intra in sfera controlului financiar preventiv analiza si certificarea situatiilor financiare si/sau patrimoniale. in principal: . Directorii si/sau conducatorii compartimentelor de specialitate raspund pentru realitatea. pentru fiecare operatiune cuprinsa in cadrul specific al fiecarei societati. 3.

conform propriilor proceduri.4. se acorda viza prin aplicarea sigiliului si a semnaturii pe exemplarul documentului care se arhiveaza .Pentru documentele supuse acordarii vizei CFP . In raport de natura operatiunilor. Controlul financiar preventiv se organizeaza. prin decizie interna. luna. 4. prin viza. zi). 4. in vederea exercitarii unui control preventiv cat mai complet. dar nu si limitativa. Daca necesitatile o impun.7. se pot solicita si alte acte justificative. 4 ORGANIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU 4. de note de fundamentare. : la parteneri de afaceri. de regula.2. Daca in urma verificarii de fond operatiunea indeplineste conditiile de legalitate. dupa caz. in cadrul compartimentelor de specialitate financiarcontabila. documentele prezentate la viza de control financiar preventiv se pot inscrie in Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv. 5 PROCEDURA DE CONTROL 5.3. de conducatorul societatii. prin parcurgerea listei de verificare. sau se constata obligatii de plata sau alte obligatii de natura patrimoniala. regularitate si. care circula si in afara companiei ( ex. 5. 5. data acordarii vizei (an. de acte si/sau documente justificative si. numarul sigiliului (numarul de identificare a titularului acestuia). Actul de numire va cuprinde limitele de competenta in exercitarea acestuia.1. existenta semnaturilor persoanelor autorizate din cadrul compartimentelor de specialitate. al incadrarii in limitele si destinatia fondurilor si/sau de angajament. persoana desemnata sa exercite controlul financiar preventiv poate extinde verificarile ori de cate ori este necesar. procedandu-se la restituirea documentelor catre compartimentul care a initiat operatiunea. in functie de natura si complexitatea operatiunilor cuprinse in Cadrul general si/sau specific al operatiunilor supuse controlului preventiv. precum si avizul compartimentului de specialitate juridica. .5. nu exonereaza de raspundere directorii si/sau sefii compartimentelor de specialitate sau alte persoane competente din cadrul acestora. dupa caz. Controlul financiar preventiv se exercita. Interzierea sau refuzul furnizarii actelor justificative ori avizelor solicitate va fi comunicat conducatorului societatii . controlul operatiunii din punct de vedere al legalitatii. in astfel de situatii nu se face consemnarea refuzului de viza. inexacte sau nelegale. atunci operatiunea nu poate fi autorizata. Pentru simplificarea si accelerarea circuitului administrativ. In conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare . Persoanele care exercita controlul financiar preventiv sunt altele decat cele care aproba si efectueaza operatiunea supusa vizei. Termenul pentru pronuntare (acordarea/refuzul vizei) se stabileste. Viza de control financiar preventiv se exercita prin semnatura persoanei desemnate si poate fi completat si prin aplicarea sigiliului personal. care va cuprinde mentiunea "vizat pentru control financiar preventiv". pentru a dispune masurile legale.nu este indeplinit. regularitatii si. Documentele care privesc operatiuni asupra carora este obligatorie exercitarea controlului financiar preventiv se transmit persoanelor desemnate cu exercitarea acestuia de catre compartimentele de specialitate care initiaza operatiunea. Prin acordarea vizei se certifica implicit si indeplinirea conditiilor mentionate in listele de verificare. prin acte juridice. 4.completarea documentelor in concordanta cu continutul acestora. Documentele privind operatiunile prin care se afecteaza fondurile si/sau patrimoniul vor fi insotite de avizele directiilor si/sau compartimentelor de specialitate. 5.5. In efectuarea controlului financiar preventiv de catre persoanele desemnate.care se dovedesc ulterior nereale. conducatorul societatii poate decide extinderea acestuia si la nivelul altor compartimente de specialitate in care se initiaza. 5.3. parcurgerea listei de verificare specifica operatiunii primita la viza este obligatorie. existenta actelor justificative specifice operatiunii prezentate la viza . de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli" si/sau de un Referat de necesitate sau "Angajament individual/global. 5.2. 4. Dupa caz. persoanele desemnate sa exercite controlul financiar preventiv pot inregistra documentele in Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv ( model prezentat in Anexa 3 ) si efectueaza. de incadrare in limitele si destinatia fondurilor prevazute si/sau de angajament. indicandu-se motivele restituirii.6. Dupa efectuarea controlului formal. la diverse institutii publice ) se considera acordata viza de control financiar preventiv daca pe acestea este numai semnatura uneia din persoanele desemnate prin Decizie de Directorul General al societatii. de persoane din cadrul compartimentelor de specialitate desemnate in acest sens de catre conducatorul societatii. dupa caz. de asemenea.4. 5.1. Daca prin parcurgerea listei de verificare cel putin unul dintre elementele verificarii formale .

tipologia si structura operatiunilor analizate din punct de vedere al legalitatii. orientate spre asigurarea unei mai bune gestiuni financiare. iar celelalte documente se vor restitui.2. Refuzul de viza. in scris. regularitatii si. Daca in urma controlului se constata ca cel putin un element de fond nu este indeplinit. acordarea vizei de control financiar preventiv. . 6. 6. de incadrare in limitele si destinatia fondurilor prevazute si/sau de angajament.neidentificarea operatiunilor sensibile si avizarea unor operatiuni care se dovedesc a fi nelegale sau ineficiente. a unor operatiuni care nu intrunesc conditiile prevazute de actele normative in vigoare pentru a fi efectuate. b) factorii de risc decurgand din: . 6. In vederea atingerii acestui scop. de a optimiza circuitul documentelor. potrivit anexei nr. 7. DISPOZITII FINALE .volumul.capacitatea de a organiza sisteme de gestiune bazate pe norme. in vederea continuarii circuitului acestora. dupa caz.Se identifica si se evalueaza riscurile asociate actelor de gestiune a patrimoniului si a fondurilor societatii si se formuleaza opinii si recomandari cu privire la actiunile ce trebuie intreprinse pentru o mai corecta si eficienta utilizare a resurselor. in esenta. compartimentelor de specialitate care au initiat operatiunea. organul ierarhic superior al enitatii publice asupra operatiunilor refuzate la viza si efectuate pe propria raspundere.8. al incadrarii in limitele si destinatia resurselor si/sau fondurilor de angajament. prin refuz de viza. Directorul General si Directorul economic al societatii vor informa anual Consiliul de Administratie cu privire la organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv.2.3. . de a defini riguros responsabilitatile directiilor/compartimentelor de specialitate si ale personalului din cadrul acestora si de a aplica principiul separarii atributiilor. consemnand acest fapt in Registrul privind operatiunile refuzate la viza de control financiar preventiv ( model similar Anexei 3 ) La refuzul de viza se va proceda la indicarea elementului/elementelor a carui/ale caror cerinta/cerinte nu este/ nu sunt indeplinita/indeplinite. Persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv vor informa Ministerul Finantelor Publice si. dupa caz.numarul. 7 RAPORTUL ANUAL PRIVIND CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV 7. prin transmiterea unei copii de pe actul de decizie interna si de pe motivatia refuzului de viza. operatiunea nu intruneste conditiile de legalitate. operatiunile refuzate la viza se pot efectua pe propria raspundere a conducatorului societatii. 7.4. 8. regularitate si. .5. si cel al entitatii publice sub a carei autoritate se afla compania nationala.3. dupa caz. al companiei nationale ( care va informa directorul general al companiei ) .5. insotit de actele justificative semnificative. la prezentarea datelor privind controlul preventiv se poate evalua activitatea de control financiar preventiv si capacitatea administrativa a societatii de integrare a acestuia in sfera responsabilitatii manageriale prin dezvoltarea unui sistem de control intern eficace. . date ce vor fi cuprise si in Raportul Administratorilor intocmit la inchiderea exercitiilor financiare . 6 REFUZUL DE VIZA 6.1.neasigurarea unei independente reale in exercitarea controlului financiar preventiv.opiniile formulate prin avizele consultative. in raportul anual privind controlul preventiv se va face referire la: a) rezultatele activitatii de control financiar preventiv. 6. c) actiunile ce au fost sau trebuie intreprinse pentru reducerea riscurilor in administrarea patrimoniului si/sau fondurilor. concretizate in: . sub semnatura. persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv vor refuza motivat. introducerea unor noi standarde de control. . Informarea companiei si a organului ierarhic superior se va face de indata ce efectuarea operatiunii a fost dispusa.neautorizarea. 4 la prezentele norme metodologice.modul in care conducatorul societatii trateaza refuzurile de viza si/sau avizele consultative emise. In raportul annual . perfectionarea cadrului normativ. .caracteristicile legislatiei precum si din constrangerile datorate lipsei de fonduri. va fi adus la cunostinta conducatorului societatii. Efectuarea pe propria raspundere a operatiunii refuzate la viza de control financiar preventiv se face printr-un act de decizie interna emis de conducatorul societatii. Cu exceptia cazurilor in care refuzul de viza se datoreaza depasirii creditelor bugetare si/sau de angajament. Documentele vizate si actele justificative ce le-au insotit sunt restituite compartimentului de specialitate emitent.1. compartimentului de audit public intern propriu. . ghiduri si proceduri detaliate de efectuare a operatiunilor. pregatirea profesionala si calificarea personalului. O copie de pe actul de decizie interna va fi transmisa persoanei care a refuzat viza.

nr. 1/d. 8. 119 / 1999 (3) . 8. 2/ a CADRUL GENERAL al operatiunilor supuse controlului financiar preventiv A. 2.Legile bugetare anuale . 189 / 1998 (2) .09. Anexele nr. data pana la care se va emite Decizia Directorului General de organizare si aplicare a controlului financiar preventiv in cadrul societatii.G 95/2002. Pentru intelegerea si utilizarea corecta a unor termeni s-a intocmit si anexa 6 “ Definitii utilizate in controlul financiar preventiv.Legea nr. In anexa nr. 5 si 6 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.O. repartizate pe trimestre si luni si detaliate conform clasificatiei bugetare. REPARTIZAREA SI MODIFICAREA CREDITELOR BUGETARE Nr Documentul crt supus controlului financiar preventiv 0 1 1 Decontul justificativ pentru deschidere de credite bugetare Cadrul legal Acte justificative Modul de efectuare a controlului financiar preventiv 2 . Aceste definitii au fost completate cu definitiile utilizate in economiei in aplicabilitatea Legii finantelor publice.8. Intocmit .1/b. 4 Se verifica: incadrarea creditelor bugetare solicitate in prevederile bugetului ordonatorului principal de credite.O.2009 . 4.3.Aprobari ale 3 nota de fundamentare pentru solicitarea deschiderii de credite pe baza de elemente de legislatie specifice fiecarui ordonator. 8. . . 500 / 2002 (1) .4 Prezentele Normelor Metodologice Generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv se aplica incepand cu data de 01.Legea nr. 1/e ) . CONTABIL SEF ANEXA nr.solicitarile filialelor pentru repartizarea de credite bugetare.2 .5 se prezinta Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu. . 1 ( 1/a. DESCHIDEREA.G.U. 1/c. 3.1.

solicitarile pentru repartizarea de credite bugetare (alimentare de cont). . .documentul de aprobare de catre conducatorul entitatii publice a procedurii selectate de achizitie.O.situatia creditelor . dupa caz.actul de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii. .Alte acte normative specifice 3 . .Ordin ME . 189 / 1998 (2) .Legea nr. .existenta aprobarii de catre conducatorul autoritatii contractante a hotararii comisiei de evaluare / efectuare a financiar 2 . 500 / 2002 (1) . .OUG 34/2006 privind atribuire contractelor de achizitie publica .Legile bugetare anuale .Legea nr. incadreaza in limitele de cheltuieli aprobate de Guvern.programul anual de achizitii publice. 119 / 1999 (3) . .Ordin ME . .2 Dispozitia bugetara (ordinul de plata) pentru repartizarea creditelor bugetare (alimentari) sau borderoul centralizator al acestor documente Guvernului privind limitele lunare de cheltuieli Normele Ministerului Finantelor Publice privind deschiderile de credite bugetare . existenta creditelor bugetare sau a creditelor de angajament.respectarea legalitatii si regularitatii specifice procedurii de achizitie publica.anuntul / invitatia de participare la . . repartizate pe trimestre si luni si detaliate conform clasificatiei bugetare. ANGAJAMENTE LEGALE DIN CARE REZULTA DIRECT SAU INDIRECT OBLIGATII DE PLATA Nr Documentul*) crt supus controlului financiar preventiv 0 1 1 Contract / comanda de achizitii publice Cadrul legal Acte justificative Modul de controlului preventiv 4 Se verifica: . .daca sumele prevazute pentru repartizare sunt cuprinse in cererea de deschidere de credite.incadrarea sumelor din dispozitiile bugetare in creditele bugetare aprobate ordonatorilor.bugetare. nr.daca cererea pentru bugetare deschise deschiderea de credite se anterior si neutilizate.G. fundamentarea sumelor inscrise in dispozitiile bugetare de repartizare pentru bugetul propriu si bugetele ordonatorilor Se verifica: .daca achizitia publica este prevazuta in programul anual.Legea nr. Anexa 2 / b B. . . 500 / 2002 .Legile bugetare anuale Normele Ministerului Finantelor Publice privind deschiderile de credite bugetare . .

Legea nr.L.solicitarea finantarii si justificarea acesteia. incadrarea platii in conditiile contractuale .actul de numire a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului. acordul sau conventia externa.rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul valorii angajamentului legal. . . . existenta avizului compartimentului juridic. dupa caz.alte documente specifice. .existenta avizelor pe documentatie.Alte acte normative specifice . .L. documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.programul de achizitii . programul.Codul comercial .Codul civil Acordul sau conventia externa si legea de ratificare / hotararea Guvernului de aprobare . nota de Se verifica: . .OUG 92/2004 . Se verifica: daca achizitia este aprobata.OUG 34/2006 privind atribuire contractelor de achizitie publica . 500 / 2002 . existenta creditelor bugetare sau a surselor financiare necesare. .actul de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii. . documentele privind achizitia.daca solicitarea finantarii are temei legal. 2 Contract / comanda de achizitii publice finantate integral sau partial din credite externe rambursabile si/sau din fonduri externe nerambursabile . .ofertele prezentate. . juriului privind stabilirea ofertei castigatoare. 3 Contract finantare de OUG 34/2006 privind atribuire contractelor de achizitie publica . . .procedura. existenta creditelor bugetare.respectarea legalitatii si regularitatii specifice procedurii de achizitie . intocmite in conformitate cu prevederile legislatiei romane si procedurilor aplicabile .existenta documentelor primare intocmite corect si legal .rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul valorii angajamentului legal.documentul din care sa rezulte ca solicitantul poate beneficia de finantare. .Codul civil Acordul sau conventia externa si legea de ratificare / hotararea Guvernului de aprobare . 571/2003. proiectul sau actiunea in care se incadreaza solicitarea finantarii.hotararea comisiei de evaluare / juriului privind stabilirea ofertei castigatoare. . . . 571/2003. . .Codul comercial .OUG 92/2004 .Legile bugetare anuale .

.H.contact / acord 6 -Alte acte normative specifice Proiect de .aprobarea conform comp-etentelor legale . Se verifica: .Legea nr. garantie pentru legea datoriei imprumuturi publice .concordanta termenilor.respectarea prevederilor legale si a procedurilor privind concesionarea sau inchirierea. in calitate de garant. si beneficiarul scrisorii de garantie Contract de concesionare sau inchiriere .acte normative specifice .Legea nr. 500 / fundamentarea de 2002 propunerii legea datoriei publice . Se verifica: existenta semnaturii reprezentantului legal al unitatii administrativteritoriale garantate. nota de fundamentare a actiunii de protocol.G. . a manifestarii sau a actiunii cu caracter specific.incadrarea obiectului in prevederile acordului de imprumut. 7 8 .Legile bugetare anuale . a unor manifestari cu Se verifica: existenta surselor financiare.H. 5 de . legea datoriei publice .Alte acte normative specifice hotararea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior.Alte acte normative specifice nota de fundamentare a concesionarii sau inchirierii. .nota rezultat al negocierii conditiilor de acordare a garantiei de stat.Alte acte normative specifice Contract de contract de finantare sau finantare imprumut / Sau de imprumut Alte acte normative specifice Proiect conventie garantie aferenta fundamentare si devizul de cheltuieli aprobate. -.Alte acte normative specifice Proiect conventie de garantie care urmeaza a fi incheiata intre Ministerul Finantelor Publice. acordul de garantie Se verifica: .concordanta termenilor din.existenta conventiei de garantie semnata de garantat. hotararea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior.legislatia specifica de privatizare. .G.4 . . -Act constitutiv. Se verifica: -.concordanta termenilor scrisorii de garantie cu cei din acordul de imprumut extern. -aprobarea conform competentelor legale. fundamentarea Se verifica: propunerii .l. acordului de garantie . .Legea nr.31/90. de aprobare Acordul de imprumut extern . 500 / scrisoare de 2002 . .nota rezultat al negocierii conditiilor de acordare a garantiei de stat. . 9 Actul intern de decizie privind organizarea actiunilor de protocol. externe .incadrarea obiectului in prevederile contractuale. . . 500 / 2002 . de aprobare Acordul de imprumut extern . documente specifice privind derularea operatiunii de concesiune sau de inchiriere.concordanta dintre natura obligatiilor financiare care fac obiectul actului intern de .

decizia de aprobare a deplasarii externe . respectarea reglementarilor legale privind angajarea si incadrarea personalului in limita posturilor aprobate si stabilirea drepturilor salariale.G. 53/ 2003) (21) . . . 11 Actul intern de decizie privind delegarea sau detasarea in tara a personalului. . alte cheltuieli).incadrarea valorii devizului / categoriei de cheltuieli in limitele prevazute de normele legale.nota mandat privind deplasarea. inclusiv devizul estimativ de cheltuieli documente transmise de parteneri cu privire la participarea la actiune. privitoare la actiunea si conditiile efectuarii deplasarii in strainatate. diurna.H.propunerea pentru acordarea salariului / numirea personalului de executie pe functii de conducere / acordarea altor drepturi salariale.numirea cu caracter temporar a personalului de executie pe functii de conducere.Alte acte normative specifice nota de fundamentare a deplasarii . Se verifica: -existenta surselor financiare.CCM . diurna.CCM .concordanta dintre natura si cuantumul obligatiilor financiare care fac obiectul actului intern de decizie si prevederile cadrului normativ existent (transport.CCM .Legea nr. . inclusiv devizul estimativ pe categorii de cheltuieli 10 Actul intern de decizie privind deplasarea in tara sau strainatate. . acordarea altor drepturi salariale . 500 / 2002 . cazare.documente. cazare. decizie si prevederile cadrului legal existent. nota de fundamentare a delegarii / detasarii.L.1860/ 2006 . acordarea salariului . contractul de mandat .angajarea sau avansarea personalului.H.acceptul scris al persoanei detasate. Se verifica: existenta surselor financiare si incadrarea in indicatorii bugetari aprobati. .Legile bugetare anuale . 518 / 1995 . nr. . sau a altor actiuni cu caracter specific. .HG nr. . . .G. 12 Ordinul /hotararea/ actul intern de decizie privind: . -(Legea nr.Codul muncii . contractul de mandat . . inclusiv devizul estimativ de cheltuieli .Alte acte normative specifice nota de fundamentare si dosarul angajarii / avansarii personalului. 1860/ 2006.caracter cultural-stiintific. . 571/2003 . . invitatii si comunicari scrise de la partenerul extern. alte cheltuieli). . nr.Alte acte normative specifice Se verifica: existentasurselor financiare.concordanta dintre natura si cuantumul obligatiilor financiare care fac obiectul actului de decizie privind delegarea sau detasarea si prevederile cadrului normativ existent (transport. .

Alte acte normative specifice .devizul cheltuielilor. 500 / parteneriat 2002 .. de .Legea nr.respectarea regularitatii specifice contractului de parteneriat public-privat. nota de sau 1560 si fundamentare. . .ordinul / decizia de numire a comisiilor de negociere. public-privat . comunicarea deciziei catre investitori.decizia cuprinzand lista investitorilor ierarhizati. 14 Contract de . . stabilirea termenilor contractului in concordanta cu prevederile cadrului normativ. urmatoarele). .acordul partilor privind crearea unei companii de proiect sau stabilirea unei alte forme de asociere intre acestea. -existenta avizului compartimentului juridic.Codul civil (art.daca devizul / categoriile de cheltuieli se incadreaza in limitele admise . . existenta avizului compartimentului juridic. contestatii si raspunsurile la contestatii. .existenta surselor . Contractul comercial.13 Contractul comodat inchiriere . studiul de fezabilitate. Se verifica: . Se verifica: .proces verbal de negociere. .existenta resurselor .

Legea nr. . factura intocmite conform cerintelor codului fiscal. . incadrarea sumei ordonantate la plata in limitele aprobate si in conformitate cu obligatiile contractuale . documentele care sa ateste livrarea produselor. conventia sau protocolul.factura externa.alte documente necesare intocmite corect.Anexa 2 / c C. . 571/2003.Codul comercial . document transport . contract comercial / comanda/ conventie/ acord. declaratia vamala de import. . . 500 / 2002 . . 3 . Se verifica: concordanta dintre prevederile contractului. concordanta valorii cheltuielilor lichidate cu suma ordonantata la plata si incadrarea acesteia in angajamentul legal.contractul de achizitie. dupa caz. Referat de necesitate .OUG 34/2006 privind atribuire contractelor de achizitie publica .Legea nr.legea BNR .daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si exactitatea sumei datorate este certificata de compartimentul de specialitate prin “Bun de plata”. 500 / 2002 . .Codul civil . . ORDONANTAREA CHELTUIELILOR Nr crt 0 1 Documentul supus controlului financiar preventiv 1 Ordonantare de plata privind achizitia de produse.Legile bugetare anuale Alte acte normative specifice. servicii sau lucrari Cadrul legal Acte justificative Modul de controlului preventiv 4 Se verifica: daca documentele justificative sunt cele prevazute de normele legale. acordul. prestarea serviciilor sau executia lucrarilor.L. efectuare a financiar 2 .OUG 92/2004 . 2 -DPVE (ordonantarea de plata externa) . .

. concordanta valorii cheltuielilor lichidate cu suma ordonantata la plata si incadrarea acesteia in angajamentul legal. documentele justificative emise de concedent sau.contractul de concesionare sau de inchiriere.daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si exactitatea sumei datorate este certificata de compartimentul de specialitate prin “Bun de plata”.daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si exactitatea sumei datorate este certificata de compartimentul de specialitate prin “Bun de plata”. Alte acte normative specifice nota de fundamentare. transferuri. inclusiv a termenului de plata. acordului. . norme/ circulare .avizul de plata.legislatie/ . de proprietarul bunului inchiriat. conventiei sau protocolului si avizul de plata transmis. acorduri sau conventii incheiate . chirii sau alte cheltuieli legate de concesionare sau inchiriere contract comercial .Legile bugetare anuale . 4 Ordonantare de plata privind redevente. nota de fundamentare. .factura .legalitatea si regularitatea documentatiei justificative. Se verifica: .documentatia specifica care rezulta din actul normativ ce reglementeaza operatiunea si/sau domeniul respectiv. . 3 Ordonantare de plata pentru subventii. incadrarea sumei ordonantate la plata pentru care exista angajament asumat legal.daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si exactitatea sumei datorate este certificata de compartimentul de specialitate prin “Bun de plata”. . 500 / 2002 . Protocoale. . corespunzator prevederilor actului normativ care reglementeaza operatiunea si/sau domeniul respectiv. Se verifica: daca documentele justificative sunt cele prevazute de normele legale.politici bancare privind instrumente si tehnici financiare . incadrarea sumei ordonantate la plata in subdiviziunea corespunzatoare a clasificatiei bugetare pentru care exista angajament bugetar si legal. dupa caz. . emise de BNR .Legea nr. Alte acte normative specifice contracte comerciale . . prime sau alte plati din fonduri publice acordate filialelor. . Alte acte normative specifice .

Ordinele emise .concordanta conditiilor incluse in acreditivul emis cu prevederile din contractul. . 8 Ordonantarile de plata ale salariilor. nr.L. incadrarea sumei ordonantate la plata. precum si ale .Decretul nr.centralizatorul lunar al statelor de salarii.G.cheltuielilor de personal (cheltuieli cu salariile.conditiile de plata incluse in contractul. Se verifica: .H. . acorda prin Alte acte casierie. . normative specifice . acreditivul documentar irevocabil. Se verifica: . . Se verifica: . 518 / decont.documentul prin care se constituie garantia legala daca este prevazuta in contract. . plata privind 209/1976 (43) avansuri sau . incadrarea sumei ordonantate la plata pentru care exista angajament comercial .daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor si exactitatea sumei datorate este certificata de compartimentul de specialitate prin “Bun de plata”. . .solicitarea de acordare a avansului. -alte documente.daca operatiunea de lichidare privind realitatea faptelor.prezenta . exactitatea si corectitudinea sumei datorate este certificata de compartimentul de specialitate prin “Bun de plata”. 571/2003 codul fiscal . Statul de functiuni. . incadrarea sumelor cuvenite titularului de decont in limita cheltuielilor justificate prin decontul aprobat. documentul specific prin care s-a aprobat actiunea si devizul acesteia. Alte acte normative sau documente specifice Ordonantare de .Legea nr.5 Ordonantare de plata prin acreditiv simplu sau documentar in cadrul unui contract comercial .daca acordarea avansului respecta conditiile specifice de legalitate si regularitate.contractul. . contractul comercial .alte documente justificative specifice. 6 Ordonantare de avansuri (in lei) acordate unor terte persoane juridice in cadrul contractelor incheiate 7 . 500 / 2002 . 500 / 2002 . Se verifica: . contract comercial . dupa caz. nr. acorduri/ conventii.legislatia/ norme / circulare BNR . 1860 / sume cuvenite 2006 titularului de .H.G. normele de aplicare . Alte acte normative specifice nota de fundamentare. . altor drepturi salariale acordate personalului.concordanta sumelor ce urmeaza a fi eliberate ca avans cu cele prevazute in documentul de aprobare a actiunii sau.incadrarea in prevederile privind numarul maxim de posturi . care se 1995 . nota de fundamentare. decontul justificativ al cheltuielilor.Legea nr. precum si in prevederile contractului. contributii pentru asigurarile sociale de stat.

19 / 2000 (46) . contributii pentru asigurarile sociale de sanatate etc.). . 53 / 2003) . . 76 / 2002 (47) Legea nr. ANAF .CCM Alte acte normative specifice contributii pentru asigurarile de somaj. 346/2002 (48) .Legea nr.Legea nr.obligatiilor fiscale aferente acestora de MFP .Legile bugetare anuale .Codul muncii (Legea nr.

. Se verifica: respectarea prevederilor legale referitoare la desfasurarea procedurii de valorificare prin licitatie cu strigare. pot fi concesionate / inchiriate.incadrarea obiectului contractului in lista cuprinzand bunurile care. . INCHIRIEREA .ordinul/ mandatul/ hotararea de aprobare referatul de disponibilizare.stabilirea termenilor contractuali in concordanta cu cadrul normativ. .Alte acte normative referatul de specifice .existenta avizului compartimentului juridic. Documentul supus crt.ordinul/ mandatul/ considerate necesare.stabilirea termenilor contractuali in concordanta cu cadrul normativ. respectarea prevederilor legale referitoare la desfasurarea actiuni de atribuire/ licitatie / negocierii directe. documentatia procedurii de negociere directa .studiul de oportunitate. . TRANSFERUL .legea societatilor comerciale nr. hotararea de aprobare a concesiunii / inchirierii .legea societatilor comerciale nr.Anexa 2 / d D.existenta avizului compartimentului juridic.actul constititiv .existenta avizului compartimentului juridic.documentatia de valorificare comform procedurii aprobate.caietul de sarcini. . potrivit legii. controlului financiar preventiv 0 1 1 Contract de concesionare / inchiriere Cadrul legal 2 . . . documentatia de atribuire/licitatie.actul constititiv . .raportul de evaluare a bunurilor ce urmeaza a fi vandute. . disponibilizare. . ordin/ mandat/ . CONCESIONAREA . VANZAREA SI SCHIMBUL BUNURILOR Nr. .legislatia privind privatizarea Acte justificative Modul de efectuare a controlului financiar preventiv 4 Se verifica: . . . 31/1990. alte documente . 3 . . Se verifica: respectarea prevederilor legale referitoare la desfasurarea procedurii de transmitere fara plata a bunurilor.decizia de numire a comisiei de evaluare. . 2 Proces verbal de predare primire avand ca obiect transferul bunului fara plata Contract de vanzare / cumparare a bunurilor disponibilizate) 3 .adresele catre/de la hatararea de institutiile care doresc sa aprobare utilizeze bunul disponibil. 31/1990.legislatia privind privatizarea .

15 / aprobarea Se verifica: scoatere din 1994 . .de normele legale din punct de caracter cultural .H.nota privind .Legea nr.actul intern de Se verifica: cheltuielile 2002 decizie privind . a penalitatilor de intarziere. de cheltuieli. actiunilor de . normative .G.prezentarea in termenul legal temporar specifice a documentelor justificative diferitelor categorii pentru cheltuielile efectuate. diferitelor categorii plafoanele aprobate. 500 / . justificate prin decont se Alte acte incadreaza in valoarea normative aprobata. . a . de normele legale din punct de indeplinirea unor specifice documente vedere al formei si continutului. necesitate specifice . 2 Decontul privind Legea nr. protocol.cod fiscal – cu stiintific. 909 / competentelor.H. functiune a . mijlocului fix propus a fi scos din functiune. indicatorii de cheltuieli. alte acte justificative.HG 44/2004 manifestari cu justificative sunt cele prevazute manifestarilor cu norme de aplicare caracter cultural . nr. a unor daca documentele protocol.existenta actelor justificative. privind cheltuielile justificate si. corectitudinea calculului privind cheltuielile justificate si. dupa caz. ALTE OPERATIUNI SUPUSE CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV Nr.G.daca valoarea cheltuielilor bugetari. stiintific sau a altor modificari si altor actiuni cu corectitudinea calculului actiuni cu caracter completari caracter specific. 518 / . specifice 3 Decontul de .daca actele justificative au mijlocului fix 1997 respectare fost intocmite si semnate de Alte acte ROF .Legile bugetare organizarea a documentelor justificative organizarea anuale actiunilor de pentru cheltuielile efectuate. controlului controlului financiar preventiv financiar preventiv 0 1 2 3 4 1 Proces verbal de .incadrarea cheltuielilor in aprobat.Anexa 2 /e E.L. specific ulterioare . . sau a vedere al formei si continutului.prezentarea in termenul legal ocazionate de . documente dupa caz.actul intern de Se verifica: cheltuieli privind 1995 decizie privind daca documentele deplasarea in Alte acte deplasarea in justificative sunt cele prevazute strainatate pentru normative strainatate. conform .daca sunt indeplinite conditiile specifice starea tehnica a scoaterii din functiune. 571/2003. persoanele in drept. .documentul de restituire a avansurilor nejustificate si. nr. Documentul supus Cadrul legal Acte justificative Modul de efectuare a crt. misiuni cu caracter justificative . a penalitatilor de -referat de justificative intarziere.

. 571/2003. .incadrarea cheltuielilor in plafoanele legale. . 6 Actul de donatie. referatul aprobat privind achizitia directa. respectarea ROF Se verifica: .regimul juridic al bunului / bunurilor care fac obiectul donatiei. cu modificarile ulterioare. existenta avizului compartimentului juridic. 500 / 2002 . dupa caz. existenta avizului compartimentului juridic.daca se desfasoara sau contractului de urmeaza sa desfasoare o sponsorizare. statutul societatii. Alte acte normative cu caracter specific .L. . corectitudinea calculului privind sumele justificate si. a penalitatilor.Legea nr.4 Decontul de cheltuieli privind justificarea avansului acordat pentru deplasari in tara si/sau pentru achizitii prin cumparare directa . activitate din cele prevazute la art. 5 Contractul de sponsorizare in care societatea este beneficiara sponsorizarii .Decretul nr. 32 / 1994. . . alte acte normative. aprobarea conform actului constitutiv .daca valoarea cheltuielilor justificate prin decont se incadreaza in angajamentul financiar aprobat. . . nota de fundamentare a actului de donatie.rapaorte/ referate aprobate pentru depasirea plafoanelor de cheltuieli . . dupa caz.Legea nr.incadrarea cheltuielilor in plafoanele legale.HG 518/1995 . dupa caz. Se verifica: daca documentele justificative sunt cele prevazute de normele legale din punct de vedere al formei si continutului. OUG 95/ 2002 pentru cu modificarile si Decontul Se verifica: justificativ pentru aprobarea de catre . nota de Se verifica: fundamentare a . dupa caz. .prezentarea in termenul legal a documentelor justificative pentru avansul primit. in care societatea are calitatea de donatar 7 Decontul justificativ . . .HG 44/2004 norme de aplicare cod fiscal – cu modificari si completari ulterioare .HG 1860/2008.daca valoarea cheltuielilor justificate prin decont se incadreaza in valorile aprobate.daca bunul / bunurile respective sunt grevate de datorii. documente justificative specifice diferitelor categorii de cheltuieli. 209 / 1976 . 800 si urmatoarele) legea societatilor comerciale nr. a penalitatilor de intarziere. 4 din Legea nr.Codul civil (art.documentul de restituire a avansurilor nejustificate si. 31/1990. a penalitatilor.actul intern de decizie privind deplasarea in tara sau. 32 / 1994 .

aplicare . reprezentand imputernicita a decontului de transferuri pentru . daca documentele documente 82/ 91. . . imputernicita a decontului de specifice decizia de cheltuieli.NIR. considerate . Dispozitia de . imputatie. primare utilizate in .Norme de transferuri pentru cheltuieli ( conform Ordinului restructurarea restructurarea de aprobare ) . .Factura . .corectitudinea calculului . persoane.modul de calcul al sumei ce . Bonul de consum ( -Legea .decontul de Se verifica: incasare / plata 209 / 1976 cheltuieli aprobarea de catre catre casierie Alte acte prezentat de conducatorul / persoana normative titularul de avans.modul de calcul al sumei ce aparare aparare urmeaza a fi incasata de la institutia publica sub a carei autoritete este compania / suma ce urmeaza sa fie transferata la filiale . necesare .ul .alte acte din urmeaza a fi incasata/platita.daca dispozitia de incasare obligatii de plata /plata este intocmita pentru in sarcina unor suma ce urmeaza a fi incasata. documente economic . Se verifica: transfer ) si alte contabiliatatii nr. care rezulta . ACTUL NORMATIV Publicat in crt.actul intern .prezentarea in termenul legal a documentelor justificative .regimul juridic al bunurilor . justificative sunt cele prevazute .8 9 sumele completarile sumele conducatorul / persoana reprezentand ulterioare . Industriei de Industriei de .Decretul nr. Anexa 2 / f LISTA ACTELOR NORMATIVE CUPRINSE IN COLOANA a 2-a DIN CADRUL GENERAL Nr.OMFP de normele legale din punct de .Alte domeniul 3512/2008. vedere al formei si continutului. . Monitorul Oficial al Romaniei 0 1 2 .

2004 Republic.1995 modificarile completarile ulterioare 1046/29. cu modificarile si completarile ulterioare .XI.VII. 219/1998 privind regimul concesiunilor Legea nr.1998 459/30.2006 modificarile completarile ulterioare si 15 HG 44/ 22.I. 34/2006 privind achizitiile publice .II.2004 Cu modificarile completarile ulterioare 154/19.1999 365/ 26.. lichidarea. privind achizitiile publice Hotararea Guvernului nr. aprobata cu modificari si completari prin legea 337 / 2006.04.XI. 9/2000 privind nivelul dobanzii legale pentru obligatii banesti Hotararea Guvernului nr. 1792/2002 al ministrului finantelor publice. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice Ordonanta Guvernului nr.III.2003 203/01.02.I.11.II. pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea. 500/2002 privind finantele publice Legea nr.01. ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice. cu modificari si completari ulterioare 430/31.2005 Cu modificarile si completarile ulterioare 37/23. 82/1991 – legea contabilitatii Codul muncii (Legea nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar Hotararea Guvernului nr.VI. 53/2003) Legea 571/2003 – codul fiscal 597/13.1998 265 /27/12/91 72/05.11. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice Legea nr.12.2004 de aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a codului fiscal Hotararea Guvernului nr.VIII. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia Legea nr.2006 86/01. Ordonanta Guvernului nr. evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale Legea nr. 182/2002 privind lista autoritatilor contractante care au obligatia de a aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr.1998 .2002 26/25. pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.2002 1066/17.1 2 Legea nr.VIII.2000 158/05.2002 448/24. precum si in cazul deplasarii.2003 Cu modificarile completarile ulterioare 112/ 6. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei 1080/ 30.2003 927/22. 31/1990 privind societatile comerciale 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 Ordonanta Guvernului nr.12.1860/2006 privind drepturile banesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. in interesul serviciului OMFP 1752 / 2005 si Cu si Cu si 16 17 18 19 20 Ordinul nr. in cadrul localitatii. precum si organizarea.

legea cambiei. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative Hotararea Guvernului nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiunilor de casa Legea nr.2002 140/06.1999 242/31. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale. precum si cu orice alte acte normative existente sau urmand a fi emise. 99/1999 .03.21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 OUG 64/ 2007 privind datoria publica Decretul nr. Denumi-rea Continu-tul Compartimentul operatiunilor emitent Data Valoarea Valoarea Data prezentarii la operatiunilor operatiunilor restituirii Observatii .2002 821/13.1996 78/ 24. cu modificarile si completarile ulterioare .2000 103/06. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale Hotararea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr.1976 140/01.12.2002 24/ 31. Anexa 2/g REGISTRUL privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv Nr.V.1994 - Nota: lista actelor normative cuprinse in coloana a 2-a din Cadrul general se completeaza cu reglementarile legale de modificare a acestora.1997 31 32 33 34 35 215 / 28.XI. BO. 54/1997 OUG 88/ 1997 privind privatizarea societatilor comerciale .06 2007 64/06. etc ) .01.1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare LEGE nr. aprobata prin legea nr. cu modificarile si completarile ulterioare .II.cadru de aplicare a Legii nr. aplicabile operatiunilor respective ( ex .VII. HG 577 / 2002 aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG 88/ 1998 . 58 / 5.IV.2002 434 / 21. Legea 137/ 2002 privind unele masuri pentru accelearrea privatizarii .1998 381/ 29.1999 (republicare) 4/08.2005 129/25. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale Legea nr.031998 (*republicată*) privind activitatea bancară Legea nr.IV.I.VI.01.06.V. 219/ 1998 privind regimul concesiunilor Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice . 32/1994 privind sponsorizarea 439 /28. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca Legea nr. OUG 15 / 23.01.2002 454/27.

... va aduc la cunostinta refuzul de viza de control financiar preventiv intern pentru . Nr............. (conducatorul societatii ) In conformitate cu prevederile art.............. cu modificarile si completarile ulterioare............................. 24 alin..../data emiterii 0 1 2 viza a pentru care pentru care actelor documentului s-a acordat s-a refuzat justificative viza viza /semnatura 3 4 5 6 7 8 Anexa 2/h Denumirea societatii Nr... _______ /__________ Domnului/Doamnei.documentului inscrise in documente crt....... (2) din Ordonanta Guvernului nr.............. .............. 119/1999.....................................................

119/1999................ .............. (1) din Ordonanta Guvernului nr........ (se nominalizeaza operatiunea) va insoti documentele justificative pe baza carora operatiunea se inregistreaza si intr-un cont de ordine si evidenta “Documente respinse la viza de control financiar preventiv” si se intocmesc informarile prevazute de lege... asa cum acestea sunt definite in Ordonanta Guvernului nr.... numarul si data emiterii................... in conditiile legii....................... in conditiile art.. compartimentul emitent) din urmatoarele motive: ..... Actul (decizie............. ordin) prin care dispuneti efectuarea operatiunii ........... suma.. 25 alin.......... (persoana desemnata cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu) Anexa 2/j COD ETIC SPECIFIC de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu Capitolul I Dispozitii generale 1. cu modificarile si completarile ulterioare........ 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv............ precum si crearea cadrului unitar pentru numirea.........................(tipul documentului................................ ................ dupa caz ).......................... suspendarea...... schimbarea sau destituirea persoanelor care desfasoara activitati de control financiar preventiv propriu ........ (se vor preciza actele normative/ documentele si conditiile prevazute de acestea care se considera a fi nerespectate daca s-ar efectua operatiunea inscrisa in documente) In situatia in care dispuneti efectuarea operatiunii pe raspunderea dumneavoastra........................... Prevederile prezentului cod se aplica persoanelor numite pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu si persoanelor care indeplinesc aceasta atributie pe baza de contract........ Capitolul II ................ 2............... Scopul acestui cod este stabilirea principalelor norme profesionale pe care persoanele desemnate cu exercitarea acestei activitati trebuie sa le indeplineasca. la entitatile publice...... cu modificarile si completarile ulterioare... aceasta se poate face numai cu incadrarea in prevederile legale/ obligatiile contractuale asumate/ limita surselor financiare / creditelor bugetare alocate ( sau alte situatii ............

persoanele respective trebuie sa fie altele decat cele care initiaza. in luarea deciziei de a acorda sau respinge viza. Persoana desemnata cu exercitarea activitatii de control financiar preventiv propriu trebuie sa fie de o probitate morala recunoscuta. persoana desemnata trebuie sa verifice sistematic si temeinic proiectele de operatiuni. c) Obiectivitate. sa aiba o atitudine neutra. lipsita de subiectivism. sa nu cedeze unor prejudecati. Aceasta trebuie sa aiba o comportare demna in societate. b) Independenta decizionala in conditiile separarii atributiilor. cand nu exista persoane cu pregatire superioara. g) nu au fost condamnate pentru savarsirea unei infractiuni care le-ar face incompatibile cu exercitarea acestei activitati. persoana respectiva nu poate fi sanctionata sau schimbata din aceasta activitate. de regula. Persoana desemnata sa exercite controlul financiar preventiv propriu este independenta in luarea deciziilor si nu i se poate impune in nici un fel acordarea sau refuzul vizei de control financiar preventiv propriu. dupa caz. sa aiba o conduita corecta. efectuare si control a operatiunilor. sa nu divulge in nici un fel informatiile unei terte persoane. aceasta are obligatia sa cunoasca in permanenta toate reglementarile legale specifice domeniului in care isi exercita atributiile de acordare a vizei de control financiar preventiv propriu. aproba si efectueaza operatiunea supusa vizei. Persoana desemnata sa exercite controlul financiar preventiv propriu trebuie sa cunoasca si sa aplice cu consecventa si fermitate prevederile legale in domeniu. cu respectarea prevederilor legale. sa dea dovada de impartialitate. sa-si desfasoare activitatea astfel incat sa aiba o buna reputatie. numite din cadrul compartimentului financiar-contabil. asigurand legalitatea si regularitatea proiectelor de operatiuni ce fac obiectul vizei. Persoanele care exercita controlul financiar preventiv propriu sunt. mai ales. pot fi numite pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu si persoane cu studii medii de specialitate economica. Persoana desemnata sa exercite activitate de control financiar preventiv propriu este obligata sa pastreze secretul de stat. in vederea exercitarii controlului financiar preventiv propriu. d) au o stare de sanatate corespunzatoare. secretul de serviciu. 4. putand insa face parte si din alte compartimente de specialitate. Pot fi numite. sau in situatia in care furnizarea informatiei reprezinta o obligatie legala sau profesionala. intreprinse cu buna credinta. In acest scop. persoanele care sunt angajate ale entitatii publice sau. Conducerea entitatii publice in care se exercita activitatea de control financiar preventiv propriu este obligata sa ia masurile necesare pentru separarea atributiilor de aprobare. b) cunosc limba romana scris si vorbit. Exercitarea atributiilor de control financiar preventiv de catre persoanele desemnate se realizeaza pe baza urmatoarelor principii: a) Competenta profesionala. Pentru actele sale. au capacitatea legala de a incheia un contract pentru indeplinirea acestei atributii si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) au numai cetatenie romana si domiciliul in Romania. la nivelul celor mai inalte standarde. care sa indeplineasca prezentele conditii. e) Confidentialitate. cu exceptia cazurilor in care este autorizata in mod expres de catre cei in drept. c) au capacitate deplina de exercitiu. in cazul institutiilor publice si de minimum 3 ani in domeniul financiar-contabil. astfel incat acestea sa fie incredintate unor persoane diferite. d) Conduita morala. h) prezinta minimum doua scrisori de recomandare. precum si incadrarea acestora in limitele creditelor bugetare sau ale creditelor de angajament. . Prin exceptie. f) au o vechime efectiva in domeniul finantelor publice de minimum 3 ani. e) au studii superioare economice sau juridice. dupa caz. in legatura cu continutul proiectelor de operatiuni ce fac obiectul vizei. in cazul celorlalte entitati publice.Conditiile necesare a fi indeplinite de persoanele ce se numesc in activitatea de control financiar preventiv propriu si principiile care stau la baza exercitarii acestei activitati 3. In exercitarea activitatii de control financiar preventiv propriu si. sa dea dovada de comportare profesionala ireprosabila. presiuni sau influente ce i-ar putea afecta aprecierea corecta a acestora. atestata pe baza de examen medical de specialitate. in exercitiul atributiilor sale si in limita acestora.

etc.se afla in concediu de maternitate sau in concediu pentru incapacitate temporara de munca. Principalele situatii in care persoana desemnata cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu poate fi suspendata sunt: . efectuarea si inregistrarea operatiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu. uz de fals. suspendarea.f) Incompatibilitate. se va avea in vedere limitarea numarului acestora la . La stabilirea persoanelor care urmeaza sa exercite controlul financiar preventiv propriu. fiind precizate motivele. in functie de volumul si complexitatea operatiunilor supuse vizei. pe motiv de boala sau din alte considerente. la propunerea Directorului Economic .se afla in alte situatii in care intervine suspendarea raporturilor de munca. . Capitolul III Numirea. Conducerea societatii va asigura conditiile necesare pregatirii profesionale. Persoanele care urmeaza sa exercite activitate de control financiar preventiv propriu sunt numite prin decizia Directorului General . . 7. de judecata. persoana in cauza nu poate sa fie desemnata pentru exercitarea activitatii de control financiar preventiv propriu timp de doi ani de la data aplicarii amnistiei. regulamentul intern. . cat si acele persoane care pot sa se afle intr-o situatie de conflict de interese in legatura cu operatiunile care ii sunt supuse spre avizare. schimbare sau destituire si. in termen de 10 zile. Capitolul IV Evaluarea activitatii persoanei care exercita .) fata de care aceasta schimbare reprezinta sanctiune disciplinara pentru persoana respectiva. . Nu pot fi desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu persoanele care sunt soti sau rude de gradul I cu conducatorul entitatii publice pe langa care urmeaza sa exercite aceasta activitate. Persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu trebuie sa-si imbunatateasca cunostintele si practica profesionala printr-o pregatire continua. in aprobarea. Suspendarea. . de judecata sau este arestata preventiv. Persoana desemnata sa exercite activitatea de control financiar preventiv propriu nu poate fi implicata. dupa caz.a savarsit o abatere disciplinara (a incalcat normele legale. Nu pot fi desemnate sa exercite activitate de control financiar preventiv propriu persoanele aflate in curs de urmarire penala. pentru o perioada care nu poate depasi 30 de zile consecutive. al judecatii sau dupa condamnare a intervenit amnistia. conducatorul unitatii numeste o alta persoana pentru indeplinirea activitatii de control financiar preventiv propriu. prin sarcinile de serviciu. se pronunta in scris.la modificarea locului de munca de catre angajator. Decizia se vizeaza de compartimentele de specialitate in resurse umane. Persoana careia i s-a suspendat conditionat executarea pedepsei nu poate sa exercite aceasta activitate in cursul termenului de incercare si pe parcursul a doi ani de la expirarea acestui termen. . 5. . 8. dare sau luare de mita si alte infractiuni prin care au produs daune patrimoniului persoanelor fizice sau juridice.in urma rapoartelor de control sau audit s-au constatat operatiuni vizate pentru control financiar preventiv propriu care s-au dovedit nelegale si/sau neregulate. schimbarea sau destituirea din activitatea de exercitare a atributiilor de control financiar preventiv propriu se fac prin act de decizie interna a conducatorului societatii cu avizul directiilor/ compartimentelor care au facut propunerea initiala. sau care au fost condamnate.este in curs de urmarire penala. Se poate avea consultari directe cu persoana propusa pentru suspendare. inselaciune. schimbarii sau.a devenit incompatibila pentru aceasta activitate. Pe durata suspendarii. Daca in cazul urmaririi penale. in conditiile Codului de procedura penala.efectueaza serviciul militar. destituirii. 9. pentru fapte privitoare la abuz in serviciu. Principalele situatii in care persoana desemnata cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu poate fi schimbata sunt: . avizul compartimentului juridic si alte avize considerate necesare.la cererea persoanei in cauza. schimbarea sau destituirea persoanelor desemnate sa exercite activitate de control financiar preventiv propriu 6. fals.

care exercita atribuţii de control financiar preventiv delegat. reprezentând limita maxima pana la care se pot ordonanţa şi efectua plati în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate în cursul exerciţiului bugetar si/sau din exerciţii . de asemenea.orice act cu efect juridic.rapoarte audit . 7 la normele metodologice. eficient şi eficace.activitatea prin care se verifica legalitatea şi regularitatea operaţiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public. în mod independent.control financiar preventiv propriu 11. g) credit bugetar .extrase din raport al auditului public intern si al Curtii de Conturi. privind activitatea de control financiar preventiv.procese –verbale de control .suma aprobată prin buget. f) credit de angajament . d) control intern .rapaorte de control intern. . . metodele şi procedurile. Anexa 2/k Definitii utilizate in procedura de control financiar preventiv In înţelesul prezentelor norme metodologice. Pentru evaluare sunt analizate : . inclusiv auditul intern. b) conformitate . termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: a) angajament legal . în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic. .caracteristica unei operaţiuni. e) controlor delegat .limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate în timpul exerciţiului bugetar. înainte de aprobarea acestora. structurile organizatorice. c) control financiar preventiv . Ministerul Finantelor Publice isi va exprima acordul pentru evaluarea anuala a persoanei desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu. acesta include. stabilite de conducere în concordanta cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale.funcţionarul public al Ministerului Finanţelor Publice. din care rezulta sau ar putea rezulta o obligaţie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public. numai in situatia in care a primit de la institutia publica respectiva si raportul prevazut in anexa nr. potrivit prezentei ordonanţe. Evaluarea activitatii persoanei care exercita control financiar preventiv propriu se face de catre conducatorul societatii . a unor acte sau fapte administrative produse în cadrul unei entităţi publice de a corespunde politicii asumate în mod expres în domeniul respectiv de către entitatea în cauza sau de către o autoritate superioară acesteia.ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice. potrivit legii. în limitele aprobate.

n) instituţie publica . care utilizează/administrează fonduri publice si/sau patrimoniu public. s) patrimoniu public . după caz. în limita creditelor bugetare aprobate. societate comercială la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar majoritar. dobândite sau asumate cu orice titlu. o) legalitate . companie/societate naţionala.gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităţi şi raportul dintre efectul proiectat şi rezultatul efectiv al activităţii respective. t) persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu .verificarea efectuată la fata locului. numita de conducătorul entităţii publice pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu sau persoana care îndeplineşte aceasta atribuţie pe baza de contract.Parlamentul.caracteristica unei operaţiuni de a respecta sub toate aspectele ansamblul principiilor şi regulilor procedurale şi metodologice care sunt aplicabile categoriei de operaţiuni din care face parte. în condiţiile legii. articol bugetar . bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat. ordonanţa şi efectua plati din buget pentru celelalte acţiuni. angajament legal . bugetele instituţiilor publice autonome. celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice. unităţilor administrativ-teritoriale sau ale entităţilor publice ale acestora. Prezenta anexa se completeaza cu definitiile prevazute de Legea finantelor publice . indiferent de modul de finanţare a acestora. v) regularitate .sumele alocate din bugetul de stat. 4. bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi ale căror rambursare. în scopul constatării unor eventuale abateri de la legalitate şi al luării de măsuri pentru protejarea fondurilor publice şi a patrimoniului public şi pentru repararea prejudiciului produs. bugetele locale. regie autonomă.persoana din cadrul compartimentelor de specialitate. împrumuturi interne contractate de autorităţile administraţiei publice locale. bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii.faza în procesul execuţiei bugetare reprezentând orice act juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligaţie pe seama fondurilor publice. q) oportunitate . dobânzi şi alte costuri se asigura din fonduri publice. precum şi instituţiile din subordinea acestora.minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activităţi.anterioare pentru acţiuni multianuale. 3. în circumstanţe date.persoana imputernicita prin lege sau prin delegare. an bugetar . h) economicitate . indiferent de natura acesteia.anul financiar pentru care se aproba bugetul. u) proiect de operaţiune . angajament bugetar . realizării unor obiective ale politicilor asumate. afectează fonduri publice unei anumite destinaţii.totalitatea drepturilor şi obligaţiilor statului.caracteristica unei operaţiuni de a respecta toate prevederile legale care ii sunt aplicabile. credite externe contractate sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale. cu personalitate juridică. determinata în funcţie de caracterul economic al operaţiunilor în care acestea se concretizează şi care desemnează natura unei cheltuieli.orice acţiune cu efect financiar pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public. potrivit legii. potrivit legii. ministerele. precum şi din bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetele locale. cat şi la cele din domeniul privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale. indiferent de acţiunea la care se referă. alte autorităţi publice. bugetul fondurilor externe nerambursabile. în vigoare la data efectuării acesteia. Administraţia Prezidentiala. instituţie publica. bugetul trezoreriei statului. bugetele fondurilor speciale. sa dispună şi sa aprobe operaţiuni. după caz.autoritate publica. . anul bugetar este anul calendaristic care începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie. l) inspecţie . 2.caracteristica unei operaţiuni de a servi în mod adecvat. în forma pregatita în vederea aprobării sale de către autoritatea competenta. k) fonduri publice . respectiv se pot angaja. bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale.orice document prin care se urmăreşte efectuarea unei operaţiuni. cu menţinerea calităţii corespunzătoare a acestor rezultate. potrivit legii.maximizarea rezultatelor unei activităţi în relatie cu resursele utilizate. instituţiile publice autonome. r) ordonator de credite . bugetul asigurărilor sociale de stat. p) operaţiune . i) eficacitate . j) eficienta . Drepturile şi obligaţiile statului şi ale unităţilor administrativteritoriale se referă atât la bunurile din domeniul public. care sunt prezentate in continuare : 1.orice act prin care o autoritate competenta. m) entitate publica .subdiviziune a clasificaţiei cheltuielilor bugetare.

se aproba. 8. precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar. lege bugetară anuala . 12. respectiv se pot angaja.aprobare data ordonatorilor de credite de a angaja si/sau de a efectua plati. 16. 11. în vederea evitării dublei evidentieri a acestora. 29.faza în procesul execuţiei bugetare în care se verifica existenta angajamentelor. 22. buget . care se desfăşoară pe o perioada mai mare de un an şi dau loc la credite de angajament şi credite bugetare. clasificatie funcţională .finanţarea unui program. 6. 15.perioada egala cu anul bugetar pentru care se elaborează. în limitele şi potrivit destinaţiilor stabilite prin bugetele respective. compartiment). care verifica documentele justificative şi întocmesc instrumentele de plata a cheltuielilor efectuate pe seama fondurilor publice. (2). 23.document prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an veniturile şi cheltuielile sau.sume alocate unor programe. 1 alin. consolidare . efectuată de către administraţia publica pentru satisfacerea necesităţilor de interes general.parte a veniturilor bugetare ce depăşeşte cheltuielile bugetare într-un an bugetar. parţial prin credite bugetare.structura organizatorică din cadrul instituţiei publice. 27. ministerele.gruparea cheltuielilor după natura şi efectul lor economic.complex de operaţiuni care se referă la încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor bugetare. parţial prin finanţarea provenită din surse externe. 18.limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate. subproiect. donaţie . 25.parte a cheltuielilor bugetare ce depăşeşte veniturile bugetare într-un an bugetar.operaţiunea de eliminare a transferurilor de sume dintre doua bugete componente ale bugetului general consolidat. pe baza documentelor justificative care sa ateste operaţiunile respective. reprezentând limita maxima pana la care se pot ordonanţa şi efectua plati în cursul anului bugetar pentru agajamentele contractate în cursul exerciţiului bugetar si/sau din exerciţii anterioare pentru acţiuni multianuale.gruparea cheltuielilor după destinaţia lor pentru a evalua alocarea fondurilor publice unor activităţi sau obiective care definesc necesităţile publice.activitatea de încasare a veniturilor bugetare şi de efectuare a plăţii cheltuielilor aprobate prin buget. 32. alte autorităţi publice. precum şi instituţiile din subordinea acestora. agregate şi consolidate pentru a forma un întreg. lichidarea cheltuielilor .suma aprobată prin buget. clasificatie economică . autorizare bugetară . 31. contabil . 26. credit de angajament . cu sau fără posibilitatea obţinerii unei contraprestatii. 9. clasificatie bugetară . birou.fonduri băneşti sau bunuri materiale primite de o instituţie publica de la o persoana juridică sau fizica cu titlu nerambursabil şi fără contraprestaţie. 28. numai cheltuielile. se executa şi se raportează bugetul. 33. deschidere de credite bugetare . proiecte. contribuţie . fonduri speciale . compartimentul financiar-contabil . 24. buget general consolidat . fără contraprestaţie şi nerambursabila. obiectiv şi altele asemenea. subproiecte. deficit bugetar .lege care prevede şi autorizează pentru fiecare an bugetar veniturile şi cheltuielile bugetare. se determina sau se verifica realitatea sumei datorate. 21. în limita creditelor bugetare aprobate. 19. în limita căreia se pot efectua repartizari de credite bugetare şi plati. 17. impozit .denumire generica pentru persoana si/sau persoanele care lucrează în compartimentul financiarcontabil. 7. 30. lege de rectificare . instituţiile publice autonome.sumele aprobate în bugetele prevăzute la art. indiferent de modul de finanţare a acestora.ansamblul bugetelor. 10.lege care modifica în cursul exerciţiului bugetar legea bugetară anuala. ordonanţa şi efectua plati din buget pentru celelalte acţiuni. celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice.venituri publice constituite prin legi speciale prin care se stabilesc şi destinaţiile acestora. se verifica condiţiile de exigibilitate ale angajamentului. cofinanţare . 1 alin.gruparea veniturilor şi cheltuielilor bugetare într-o ordine obligatorie şi după criterii unitare. obiective şi altele asemenea. 20. exerciţiu bugetar .prelevare obligatorie a unei părţi din veniturile persoanelor fizice şi juridice. componente ale sistemului bugetar. (2). în funcţie de sistemul de finanţare a instituţiilor publice. execuţie bugetară .sume alocate din bugetele prevăzute la art. credit bugetar . cheltuieli bugetare . 14.prelevare obligatorie. . credite destinate unor acţiuni multianuale . Administraţia Prezidentiala.denumire generica ce include Parlamentul. în limitele aprobate.aprobare comunicată ordonatorului principal de credite de către Ministerul Finanţelor Publice prin trezoreria statului. excedent bugetar . după caz. proiect. fonduri publice . execuţia de casa a bugetului . într-o perioada data.5. în care este organizată execuţia bugetară (serviciu. instituţii publice . în timpul exerciţiului bugetar. 13.

activitatea de gestionare a fondurilor.sistem unitar de bugete care cuprinde bugetele prevăzute la art. cercetare şi prestări servicii. o instituţie publica sau un serviciu public. 38.etape consecutive de elaborare.activitatea comercială (import. control şi raportare ale bugetului. 35. taxa . în termenele stabilite prin prezenta decizie. Controlul financiar preventiv se exercită asupra documentelor şi operaţiilor din care derivă drepturi şi obligaţii patrimoniale în relaţiile cu terţii. în lei sau valută.faza în procesul execuţiei bugetare în care se confirma ca livrările de bunuri şi de servicii au fost efectuate sau alte creanţe au fost verificate şi ca plata poate fi realizată. oportunităţii şi eficienţei economice ale acestora. în limitele de finanţare aprobate. (2) şi bugetele locale. .operaţiune prin care se diminuează creditul bugetar de la o subdiviziune a clasificaţiei bugetare care prezintă disponibilităţi şi se majorează corespunzător o alta subdiviziune la care fondurile sunt insuficiente. una dintre persoanele care îndeplineşte aceste atribuţii în cadrul unei . aprobare. potrivit prevederilor legale si in conformitate cu normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv. contribuţii şi alte vărsăminte. Controlul financiar preventiv se organizează în cadrul direcţiei economice. (2). înaintea derulării acţiunilor. administrativa. ordonanţarea cheltuielilor .modalitate de stingere a obligaţiei legale. proces bugetar . 5.activitatea de investiţii. 40. cu respectarea dispoziţiilor legale de efectuare a operaţiunilor respective. CAPITOLUL II. Compartimentele de specialitate din cadrul sunt obligate să prezinte documentele aferente operaţiilor la viza de control financiar preventiv.activitatea de încasări şi plăţi.persoana care ocupa funcţia de conducere a compartimentului financiar-contabil şi care răspunde de activitatea de încasare a veniturilor şi de plata a cheltuielilor sau. 3. 2. în vederea stabilirii legalităţii. în baza unor prevederi legale. . ORGANIZARE 1. 1 alin.activitatea de producţie. 39.suma plătită de o persoana fizica sau juridică. executare. varsamant . asigurarea şi destinaţia acestora. 1 alin. 43. 42. şeful compartimentului financiar-contabil . . . plata cheltuielilor .activitatea de conducere. .o acţiune sau un ansamblu coerent de acţiuni ce se referă la acelaşi ordonator principal de credite. taxe. virare de credite bugetare . după caz. Exercitarea controlului se realizeaza de persoanele împuternicite pe domeniile de activitate: . indiferent de caracterul. sistem bugetar .resursele băneşti care se cuvin bugetelor prevăzute la art. EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV 1. 36. efectuată de un agent economic sau de o instituţie publica ori financiară. 37. care se încheie cu aprobarea contului general de execuţie a acestuia. venituri bugetare . de regula. prin virarea unei sume de bani. Tabelul nominal cu persoanele nominalizate sa exercite activitatea de control financiar preventiv si specimenele de semnaturi ale acestora este prezentat în Anexa nr.faza în procesul execuţiei bugetare reprezentând actul final prin care instituţia publica achită obligaţiile sale fata de terţi. . 41. program . proiectate pentru a realiza un obiectiv sau un set de obiective definite şi pentru care sunt stabiliţi indicatori de program care sa evalueze rezultatele ce vor fi obţinute.export. indiferent de sursele de finanţare.3 R E G U L A M E N T DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV CAPITOLUL I. achizitii din tara sau intracomunitare . Anexa nr. livrari in tara sau intracomunitare ). pentru serviciile prestate acesteia de către un agent economic. persoane fizice sau persoane juridice. formate din impozite.34. în numerar sau prin instrumente de decontare.

cu motivarea scrisă de către persoana împuternicită cu exercitarea controlului financiar preventiv. a intervenit amnistia. Documentele care conţin operaţii care se supun vizei de control financiar preventiv nu pot fi aprobate şi executate dacă nu sunt certificate cu viză de control financiar preventiv. 3.Pentru cazurile în care conducătorii compartimentelor de specialitate susţin efectuarea operaţiilor refuzate. a semnăturii şi a datei. directorul financiar. pe propria răspundere. Persoanele împuternicite să acorde viză de control financiar preventiv au prezentat sau trebuie să prezinte certificat de cazier judiciar. compartimentul de resurse umane va avea o evidenţă strictă şi este obligat să înştiinţeze. potrivit competenţelor legale. Nu pot fi împuternicite să exercite control financiar preventiv persoanele aflate în curs de urmărire penală. fise de avizare contracte etc. 11. urmand a fi dispuse. CAPITOLUL III. ) se aplica semnatura persoanei nominalizate sau a persoanei desemnate sa inlocuiasca persoana nominalizata. Dacă în cursul urmăririi penale. Administrtaorul companiei precum si cvompania sub a carei autoritate se afla compania. directorul financiar se va adresa. care va reanaliza aceste cazuri. se vor prezenta documentele justificative şi orice alte elemente din care să rezulte legalitatea. măsurile necesare. să se prezintecu acestea la persoanele împuternicite activitatea de control pentru obţinerea vizei CFP. necesitatea. chiar dacă au fost graţiate. înşelăciune. se va întocmi o evidenţă separată. va informa în scris. care nu sunt necesare. dare sau luare de mită şi alte infracţiuni prin care s-au produs daune patrimoniului persoanelor fizice sau juridice. Pe documentele care au in clar numele unei persoane nominalizate in anexa nr. Documentele care conţin operaţii nelegale. dupa caz. în scris. efectuarea operaţiilor refuzate la viza de control financiar preventiv. de judecată sau care au fost condamnate. 12. pentru fapte privitoare la abuz în serviciu.6. 4. 5. . La solicitarea persoanelor care exercită controlul financiar preventiv. conducătorii compartimentelor de specialitate se pot adresa directorului financiar.2. al judecăţii sau după condamnare. Persoanele împuternicite cu exercitarea controlului financiar preventiv acordă viza de control prin aplicarea pe documente primare supuse controlului a ştampilei cu menţiunea "Control Financiar Preventiv". ATRIBUŢII ŞI RĂSPUNDERI 1 . 10. În acest caz.Pentru operaţiile refuzate la viza de control financiar preventiv. 9. fals şi uz de fals. documentele care nu poartă viza de control financiar preventiv nu se înregistrează în evidenta contabila ci numai în conturi de ordine şi evidenţă până la lămurirea situaţiei acestora. contracte. În situaţia în care directorul general va dispune. directorului general. Pentru documentele certificate cu viză de control financiar preventiv din dispoziţia directorului general. oportunitatea şi economicitatea operaţiilor cuprinse în documentele respective. care în urma analizei va acorda sau refuza viza de control financiar preventiv. referate de necesitate. directorul general asupra oricărei situaţii de incompatibilitate a persoanelor numite să exercite controlul financiar preventiv. cel care a săvârşit vreuna din infracţiunile precizate nu poate fi împuternicit să exercite controlul financiar preventiv timp de doi ani de la data aplicării amnistiei. oportune şi neeconomicoase vor fi refuzate la viza de control financiar preventiv.3 ( ex. Documentele şi operaţiunile supuse controlului financiar preventiv precum si atributiile ce revin sefilor compartimentelor de specialitate in care au loc operatiunile respective precum si functiile celor care exercita controlul financiar preventiv sunt precizate în Anexa nr. Conducătorii compartimentelor de specialitate sunt obligaţi ca dupa întocmirea şi semnarea documentelor care se supun controlului financiar preventiv. Cel căruia i s-a suspendat condiţionat executarea pedepsei nu poate fi împuternicit să exercite controlul financiar preventiv în cursul termenului de încercare şi doi ani de la expirarea acestui termen. 8. în scris. 6.

persoanele împuternicite în exercitarea acestui control. directorul financiar. la rândul său va identifica motivele producerii acestora si va decide in consecinta.) care.2. economicitatea şi realitatea operaţiilor economice conţinute de respectivele documente. 4. Acordarea vizei de control financiar preventiv pe documentele privind operaţii patrimoniale.Persoanele semnatare a documentelor poartă răspunderea civilă. necesitatea.4 si 5 se constată de către Administartorul unitatii. administrativă sau penală. 6. Persoanele împuternicite cu exercitarea controlului financiar preventiv vor solicita avizul consilierului juridic ori de câte ori consideră necesar. Prin vizarea documentelor pentru controlul financiar preventiv. prin împuterniciţii cu acest control. 2. In situatia in care se decide neacordarea vizei va fi informat directorul general al companiei pentru stabilirea măsurilor ce se impun in vederea eliminarii deficienţelor. care nu-şi execută în mod corespunzător atribuţiile. SANCŢIUNI 1. . materială. disciplinară. numai in situatia in care au fost corect informati de catre persoanele emitente a documentelor supuse CFP. solicitări exagerate etc. În scopul cunoaşterii permanente a modului cum se desfăşoară activitatea de control financiar preventiv şi al luării de măsuri pentru continua îmbunătăţire a acestuia. CAPITOLUL IV. va urmări cazurile de refuz de viză. Persoanele împuternicite cu exercitarea controlului financiar preventiv vor informa directorul strategii economice dezvoltare afaceri asupra deficienţelor privind întocmirea şi prezentarea documentelor de control de către diferitele compartimente de specialitate (operaţii fără bază legală. a valorii şi a modului lor de soluţionare. conducătorii compartimentelor de specialitate îşi asumă răspunderea în legătură cu legalitatea. oportunitatea. lipsa documentelor justificative sau documente intocmite eronat ori incomplete. din punct de vedere financiar.Sanctiunile sau contravenţiile privind exercitarea necorespunzatoare a activitatii de control financiar preventiv atat de persoanele nominalizate in anexele nr. 5. 7. Prin semnarea documentelor supuse controlului financiar preventiv. după caz. nu exonerează de răspundere persoanele care le-au întocmit şi semnat. 3. cu precizarea naturii operaţiilor. calcule eronate. pentru legalitatea operaţiilor patrimoniale. îşi asumă răspunderea in solidar cu restul persoanelor semnatare pentru efectele negative produse de operaţiile cuprinse în aceste documente. DISPOZIŢII FINALE 1 Prezentul regulament intră în vigoare începând cu data deciziei de Control financiar preventiv. CAPITOLUL V. Aceeaşi răspundere revine şi celorlalte persoane împuternicite cu exercitarea controlului financiar preventiv.

Anexa nr.F. 1 1 2 2 . Contabil Sef Contabil SPECIMEN DE SEMNĂTURĂ NUMĂR ŞTAMPILĂ C. 4 TABEL NOMINAL CU PERSOANELE CARE EXERCITĂ CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV ŞI SPECIMENELE DE SEMNĂTURI ALE ACESTORA NUMELE ŞI PRENUMELE Cazan Balasa Ion Tarlea Daniela Mariana Iagar Ana Maria Ionila Elena Melania FUNCŢIA Director Executiv Director Adj.P.

şi legalitatea operaţiunilor care se supun controlului financiar preventiv 1.Anexa nr.4.4.2 CONTABIL ŞEF – Iagar Ana Maria SERVICIUL CONTABILITATE .2 PRODUCTIE PALSTISOLI .1 1.3.1. 1.1 SEF ECHIPA PALSTISOLI – Marin Constantin 1.Ionila Elena SALARIZARE . SALARIZARE 1.5 COMPARTIMENT ASISTENTA TEHNICA FORD . COMPARTIMENTE COORDONATE DE DIRECTORUL EXECUTIV COMPARTIMENT CONTABILITATE.2 SEF ECHIPA MENTENATA – Patrascu Dan ECHIPA MENTENANTA.2. RESURSE UMANE.3 COMPARTIMENT MENTENATA.1 1.4.1 1.Ionila Elena COMPARTIMENT PRODUCTIE PLASTISOLI 1.1.Marin Constantin 1.2.2 SEF ECHIPA ASISTENTA TEHNICA DACIA – Somandra Sorin ECHIPA ASISTENTA TEHNICA DACIA – Dumitru Traian 1. 1. regularitatea. 1.1.3.1.4 COMPARTIMENT ASISTENTA TEHNICA DACIA 1.3.1. MECANIC SEF. 1. 5 TABEL NOMINAL cu persoanele care răspund pentru realitatea.2.Ionila Elena SERVICIUL RESURSE UMANE . INVESTITII – Patrascu Dan 1. INVESTITII 1.

1 SEF ECHIPA ASISTENTA TEHNICA FORD .3.x 1.2 COMPARTIMENT MANAGEMENT MEDIU – Petre Alexandru 1.2.1 LABORANT SEF .2 1.2 ASISTENT LABORATOR – Gentea Alina COMPARTIMENT SISTEME DE MANAGEMENT INTEGRAT 1.6.1 COMPARTIMENT MANAGEMENT CALITATE – Netotu Violeta 1.3 COMPARTIMENT SANATATE SI SECURITATE MUNCA.3.6.6. COORDONATE DE DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT 1. MEDIU SI OH&S.6.1.6.2 COMPARTIMENT DEPOZITARE – Stan Ioana COMPARTIMENT CTC LABORATOARE 1.1.6.6 COMPARTIMENTE MANAGEMENT CALITATE. SU – Coman Marian 1.Ciobanu Codrut 1.6.2.1.3.3 .1 COMPARTIMENT LOGISTICA – Cazan Lucretia 1.5.6.1 COMPARTIMENT LOGISTICA 1.6.6.

materiale şi semifabricate directe ale produselor. semifabricate.F. stabilite pentru perioada de program pe baza cererilor secţiilor de bază. piese de schimb şi Atribuţiile celor ce exercită C. piese de schimb. răspunde de : 2 a) stabilirea corectă a cantităţilor şi a sortotipodimensiunilor de aprovizionat:în raport de: . . Cine exercită C. inclusiv contractele şi comenzile anterioare în curs de derulare. f) mijlocul de transport prevăzut în document este economicos.stocurile fizice de materiale.P. c) valoarea materialelor se încadrează în limitele de cheltuieli şi normativele economico-finanicare aprobate. Operaţiunea sau documentul ce se supun vizei de C. Directorul/Şeful compartimentului de specialitate în care are loc operaţia. echipament şi materiale de protecţie . PRECUM ŞI ALE CELOR CARE EXERCITĂ CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV Nr. refuzând acordul vizei pentru cantităţile prevăzute peste necesar . e) preţurile unitare au fost negociate. 1 Contract.stocurile fizice de materii prime.Anexa nr.cantitatea de produse. calculate în baza normelor şi normativelor de consum şi corelat cu consumul efectiv din perioadele anterioare. 0 1. – verifică dacă: 3 a) cantitatea de aprovizionat a fost corect stabilită. lucrări sau servicii prevăzute în contractele încheiate cu beneficiarii a se livra în perioada pentru care se face aprovizionarea. 6 DOCUMENTELE ŞI OPERAŢIUNILE SUPUSE CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV ŞI ATRIBUŢIILE CE REVIN DIRECTORILOR EXECUTIVI SI ŞEFILOR COMPARTIMENTELOR DE SPECIALITATE ÎN CARE AU LOC OPERAŢIUNILE.nomenclatoarele sortimentelor de materii prime. după caz. . lucrare sau serviciu pentru perioada de program respectivă. . materiale şi semifabricate directe normate pentru perioada de program respectivă. crt.stocurile fizice de materii prime.P. de deviz sau baremuri aprobate pe produs.normele de consum. materiale. precum şi instrumentele de decontare. materiale şi semifabricate directe preliminate la data când se prevede aprovizionarea.P.F. 4 Director Executiv Contabil sef . piese de schimb şi obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată. sunt corect calculate şi au finanţarea asigurată.cantităţile de materiale. g) sunt corect indicate contul din care se face decontarea.). obiecte de inventar. de aprovizionare. b) cantităţile de aprovizionat pentru sarcini noi de producţie stabilite în condiţiile legii. comandă de achizitii /import materii prime. . prin semnarea documentului. pe baza documentelor luate în calcul de către compartimentul de specialitate. d) s-au prevăzut clauze cu privire la penalităţi şi despăgubiri pentru daunele cauzate de neîndeplinirea obligaţiilor contractuale stabilite (întârzierea livrărilor. regimul garanţiilor pentru defecţiunile de calitate etc.F. . . auxiliare şi alte compartimente din unitate. lucrărilor sau serviciilor stabilite pentru perioada de program respectivă.

piese de schimb.obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată preliminate la data când se prevede aprovizionarea. a garanţiilor. termenele de folosinţă şi numărul de personal îndreptăţit la primirea lor. inclusiv contractele şi comenzile anterioare în curs de derulare. b) respectarea prevederilor privind nivelul preţurilor. cantitativ şi sortimental a cantităţilor de aprovizionat pe baza listei de utilaje. cantităţilor şi termenelor de livrare cu cele din program. echipament de lucru şi materiale igienico-sanitare. în prevederile programului de investiţii. a devizelor sau a bugetului de venituri şi cheltuieli. privind perioada pentru care se face aprovizionarea pe baza actelor normative care reglementează acordarea acestora. echipament de lucru şi materiale igienicosanitare preliminate la data când se prevede aprovizionarea. ţinând seama de contractele şi comenzile anterioare. comandă de achizitii bunuri de natura imobilizărilor corporale şi necorporale. . ale termenelor de aprovizionare. d) concordanţa sortimentelor. pentru investiţia sau lucrarea pentru care se face aprovizionarea.. a formei şi instrumentelor de decontare. . obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi materiale pentru produse tehnologice. lucrărilor sau serviciilor. a penalităţilor pentru întârziere în livrare etc. stabilită de compartimentul de protecţia muncii. anexe la documentaţia tehnico-economică legal aprobată privind investiţia pentru care se face aprovizionarea. pertari a) stabilirea corectă. . . anexe la documentaţia de execuţie aprobată de organele competente.stocurile fizice de echipamente şi materiale de protecţie. a devizelor şi a planului de cheltuieli. aprobate pentru perioada care se face aprovizionarea bunurilor materiale înscrise în a) cantitatea de aprovizionare a fost corect stabilită pe baza listelor de utilaje. în curs de derulare. după caz. echipament de lucru şi materiale igienicosanitare normate pentru perioada de plan. a programului valutar. 2.cantitatea de ecipament şi materiale de protecţie. Director Executiv Contabil sef .stocurile fizice de echipamente şi materiale de protecţie. corelate cu graficele de realizare a produselor.stocurile fizice de materiale. c) cuprinderea în contract sau comandă a caracteristicilor tehnice ale materialelor. b) încadrarea. a condiţiilor de ambalare şi transport . locului şi modalităţilor de executare a recepţiilor. Contract. piese de schimb şi obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată normate pentru perioada de program respectivă.

g) poziţia de programului a obiectivului de investiţii. executarea de lucrări sau prestarea de a) existenţa condiţiilor tehnico-materiale şi organizatorice pentru realizarea produselor. cantităţile şi la termenele prevăzute în Director Executiv Contabil sef .. lucrările sau serviciile contractate concordă cu sortimentele şi cantităţile prevăzute în progrumul de Director Executiv Contabil sef 3. Contract. în raport de documentaţia tehnică legală aprobată. a asistenţei tehnice de montaj. a) stabilirea corectă.de servicii sau alte scopuri pentru activitatea de investiţii. b) tarifele au fost stabilite. 4. a penalităţilor şi despăgubirilor pentru întârzierea în livrare etc. formele şi instrumentele de decontare sunt corect indicate. a perioadei de garanţie şi de efectuare a remedierilor. c) cuprinderea în contract sau comandă a caracteristicilor tehnico-funcţionale. a perioadei de garanţie. a modalităţilor şi a locului de afectare a recepţiei. f) obiectul de investiţie sau lucrarea pentru care se face achizitia au asigurate condiţiile pentru deschiderea finanţării. a termenelor de predare a documentaţiilor atunci când este cazul. a formei şi instrumentelor de decontare. e) s-au prevăzut clauze cu privire la penalităţi şi despăgubiri pentru daunele cauzate de neîndeplinirea obligaţiilor contractuale stabilite. b) stabilirea conform prevederilor legale a tarifelor înscrise în comandă sau contract. contul bancar. contract sau comandă. a condiţiilor de calitate. dacă este cazul. aprobate pe perioada pentru care se face achizitia. formele şi instrumentele de decontare. d) mijlocul de transport prevăzut este economicos. de sarcinile de program şi de contractele încheiate. a modalităţilor de efectuare a recepţiilor. a termenelor de predare. reparaţiilor în cadrul acesteia. Contractul privind livrarea de produse. lucrărilor sau serviciilor în sortimentele. a modului de ambalare şi transport la locul de destinaţie. d) contul bancar din care se prevede efectuarea plăţii corespunzătoare activităţii căreia sunt destinate lucrările sau serviciile de executat. în cazul utilajelor. a documentaţiilor. comandă pentru executări de lucrări şi prestări servicii pentru activitatea de producţie. b) valoarea bunurilor materiale înscrise în contract sau comandă se încadrează în prevederile programului de investiţii sau a programului valutar. precum şi cu durata normată de staţionare. c) s-au prevăzut clauze cu privire la penalităţi şi despăgubiri pentru daunele cauzate de neîndeplinirea obligaţiilor contractuale stabilite. cantitativ şi pe feluri a lucrărilor sau serviciilor înscrise în document. sunt corect indicate. a penalităţilor şi despăgubirilor pentru întârzierea în execuţie etc. c) cuprinderea în contract sau comandă a calităţii şi termenelor de efectuare a lucrărilor sau serviciilor. c) preţurile unitare au fost stabilite negociate. d) existenţa documentaţiei tehnico-economice avizate şi aprobate de organele în drept şi încadrarea în acestea a bunurilor necesare investiţiilor şi corelarea cu termenele din graficele de eşalonare a execuţiei lucrărilor şi de livrare a utilajelor. a) lucrările sau seriviciile de executat înscrise în contract sau comandă au fost corect stabilite în raport de documentaţia tehnică.. a) produsele. de sarcinile de plan şi de contractele încheiate cu beneficiarii.

Director Executiv Contabil sef 5. c) preţurile pentru activităţile şi serviciile cuprinse în contract sunt stabilite.servicii. g) prevederea clauzelor pentru punerea în aplicare a apărării de răspundere în cazul forţei majore. a) sunt respectate procedurile privitoare la încheierea de contracte de livrare. în cazul în care este prevăzut ca marfa să fie ambalată în ambalajul beneficiarului extern. a mijloacelor de transport – asigurare. termenele de livrare. etichetare şi expediţie. marcare. d) sunt prevăzute clauzele privind penalităţile. b) stabilirea (negocierea) preţurilor sau tarifelor conform prevederilor legale. e) contul bancar. precum şi a clauzelor privind decontarea. în condiţiile franco-frontiera română. e) existenţa. a) existenţa. contract. preţul. a performanţelor şi a modului de ambalare. a condiţiilor de ambalare. numerotare. materiale şi organizatorice care să asigure respectarea cantităţilor. b) existenţa condiţiilor tehnice. c) cuprinderea în contract a condiţiilor de recepţie. . a formelor de asistenţă tehnică. h) necuprinderea în contract a unor clauze contrar dispoziţiilor legale. neprevăzute în standardele sau normele interne. c) formele şi instrumentele de decontare asigură încasarea la termenele stabilite a contravalorii produselor livrate a lucrărilor executate sau serviciilor prestate. prealabil încheierii contractului de livrare. b) preţurile sau tarifele au fost stabilite. a modalităţilor de plată şi alte clauze necesare executării întocmai a obligaţiilor asumate prin contract. a corelaţiei între sosirea ambalajelor şi termenele de livrare a mărfurilor . în cazul nerealizării prevederilor contractuale. după caz. a calităţii. d) s-au prevăzut penalităţile legale pentru întârzierea la plată a facturilor. modalitatea de plată. modul de rezolvare a reclamaţiilor şi a litigiilor. etichetare etc. regimul de garanţii. fără ca în prealabil să fie perfectate contractele externe. executări de lucrări sau prestări de servicii la export. modalităţilor de efectuare a probelor tehnologice. c) legalitatea preţurilor şi tarifelor pe baza cărora s-a stabilit valoarea din contract. d) cuprinderea în contract a obligaţiilor unităţii cu privire la transmiterea condiţiilor de ambalare. a termenelor de livrare. pe lângă preţurile interne şi a contravalorii ambalajelor şi celorlalte cheltuieli determinate de executarea unor lucrări sau operaţii stabilite prin contract. marcare. f) prevederea clauzelor referitoare la asigurarea mijloacelor de transport şi a celorlalte condiţii necesare pentru livrarea mărfurilor la export. executări de lucrări sau prestări de servicii la export. Contract de livrare.. calitate şi modul de ambalare sunt corelate cu contractele externe. şablonare. formele şi instrumentele de decontare sunt corect indicate. a contractului extern. i) realitatea datelor şi a tututor elementelor care au stat producţie şi programul de fabricaţie. b) clauzele din contracte în ceea ce priveşte cantităţile.

legalitatea preţurilor şi exactitatea calculelor din situaţii şi facturi. Director Executiv Contabil sef Sau Persoanele nominalizate in Anexa 4 . echipamente de protecţie etc. apă. Factură (bon) privind achizitia de materiale . comenzi. restituirea obiectelor rezultate din prelucrare. realitatea efectuării recepţiei cantitative şi calitative a acestora. potrivit condiţiilor înscrise în contracte sau comenzi. obiecte de inventar. lucrărilor executate sau serviciilor prestate reprezintă obligaţii ale unităţii. condiţiile de transport. a căror plată este solicitată de către furnizor. că suma poate fi achitată integral sau parţial. restituirea sau scăderea din situaţiile de lucrări a cantităţilor de valori materiale şi serviciilor puse de beneficiar la preţurile legale. aer comprimat etc. g) s-au primit documentele prevăzute în contract. necesitatea. efectuarea şi realitatea recepţiei cantitative şi calitative a lucrărilor executate şi serviciile prestate. executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor în concordanţă cu clauzele înscrise în contracte. devize etc. e) furnizorul a scăzut din valoarea facturii costul eventualelor materii prime date de unitate ori le-a restituit. restituirea materialelor neutilizate şi întocmirea documentelor de primire ale acestora. pe baza cărora s-au calculat sumele de plată s-au stabilit conform prevederilor legale. abur. au fost recepţionate de unitate. legalitatea. ambalaje.) utilizate de unitate. termenul de livrare. sau dacă trebuie să se refuze acceptarea. înscrierea în factură a preţurilor stabilite conform prevederilor legale şi calcularea corectă a valorii pe poziţii şi total. a) operaţia este legală şi necesară pe baza documentaţiei prezentate de compartimentul de specialitate. până la expirarea termenului de acceptare. d) s-a specificat de către compartimentul de specialitate. în mod expres. abur etc. oportunitatea şi realitatea operaţiei înscrise în factură . corecta stabilire a cantităţilor de energie. urmare recepţiei. f) preţurile. exactitatea calculelor din situaţiile de lucrări şi legalitatea cotelor adăugate. potrivit contractelor încheiate sau comenzilor emise . a) b) c) d) e) f) g) h) i) la baza încheierii contractului de livrări. executarea de lucrări sau prestări de servicii la export. respectiv a termenului de amânare. investiţii. cantitatea. recepţia calitativă şi cantitativă. precum şi de întocmirea documentelor de recuperare a valorii acestora.. respectarea normelor de consum pentru materialele date spre prelucrare. executări de lucrări. calcularea corectă a cheltuielilor de transportaprovizionare facturate. folosirea corectă a cotelor de servicii (energie. precum şi întocmirea actelor de constatare a eventualelor diferenţe. lucrările executate şi serviciile prestate. calitatea produselor livrate. preţul. legalitatea preţurilor şi exactitatea calculelor. prestări de servicii. note de comandă suplimentare.6. b) achitarea produselor achiziţionate. comandă sau fişa tehnică. s-au luat măsuri legale corespunzătoare. calitatea acestora. pe fiecare loc de consum sau cedate altor unităţi sau persoane. apă. înscrise în document. concordanţa facturii cu contractul sau confirmarea de comandă privind sortimentul. întocmirea corectă şi la timp a documentelor respective. iar pentru eventualele diferenţe. c) bunurile procurate. după caz . piese de schimb. pentru reparaţii.

în cazul abaterilor de la prevederile contractului extern. necesară. oportună. oportunitatea şi realitatea operaţiei înscrisă în document . . a) legalitatea. c) există scrisoarea de sesizare pentru aplicarea penalităţilor sau reclamaţia. necesitatea. c) dacă există documentaţie cu toate elementele de susţinere a operaţiei respective . acreditivelor şi calculului aritmetic. cheltuieli de şcolarizare în străinătate. d) s-au utilizat cursuri valutare corecte şi dacă calculul este corect. lucrări executate sau servicii prestate (DPVE) . a) dacă documentul poartă semnătura şefului compartimentului sau a înlocuitorului acestuia . cantitativ şi valoric. contractului extern. . c) temeinicia stabilirii şi susţinerii pretenţiilor faţă de partenerii contractuali . încasări sau plăţi în numerar sau CEC . b) legalitatea. Director Executiv Contabil sef Sau Persoanele nominalizate in Anexa 4 Referate prin care se solicită efectuarea unor plăţi prin : . precum şi de anexarea avizului de rectificare în caz de neconcordanţă. a) sumele ce urmează să se încaseze sunt cert datorate şi corespund cu evidenţa contabilă primară . b) aprobarea organelor competente pentru participarea cu cotizaţii şi contribuţii la organizaţiile internaţionale . f) justeţea şi corectitudinea preţurilor externe de facturare. referate sau documente prin care se solicită încasarea unor sume de la furnizori şi de la alţi parteneri .ordine de plată. sume datorate pentru debite constituite garanţii gestionari . d) contractarea mărfurilor. factura definitivă şi specificaţia mărfurilor cu indicarea poziţiei din nomenclatorul vamal. numerar . necesitatea.ordinul de transfer în valută pentru plata mărfurilor importate. alte plăţi speciale în valută .7. pe baza documentaţiei prezentate de compartimentul de resort . g) existenţa concordanţei între datele înscrise în factura externă şi declaraţia vamală de import. b) există contractul. determinarea corectă a valorii în valută. Director Executiv Contabil sef Sau Persoanele nominalizate in Anexa 4 . certificatul de calitate. - 8.cotizaţii şi contribuţii la organizaţiile internaţionale. atât pe poziţii cât şi pe total. a) operaţia este legală. oportunitatea şi realitatea operaţiei înscrisă în document . conform referatului de import. precum şi respectarea de către furnizorul extern a condiţiilor de livrare. declaraţia vamală de import şi factura externă. pe baza documentaţiei prezentate de compartimentul de resort. c) corecta stabilire a valorii cheltuielor de şcolarizare în străinătate. oportună şi economicoasă. e) există concordanţă între ordinul de transfer. b) dacă operaţia este legală. referatul şi autorizaţia de import sau protocolul şi convenţia respectivă. e) primirea documentelor de transport. lucrărilor sau serviciilor în condiţiile prevăzute în referatul şi autorizaţia de import. certificatelor de garanţie.

foi de pontaj. a) înscrierea corectă a salariilor de bază. 11. bonuri de lucru. Proiectul deciziei privind alocarea sau scoaterea de la drepturile băneşti ale personalului. d) calcularea cu respectarea dispoziţiilor legale a impozitului. c) cheltuielile se încadrează în limita fondurilor aprobate în planul valutar. scoaterea de la drepturi băneşti. acte aditionale. postul este vacant. deconturi pentru plata drepturilor cuvenite persoanelor trimise în străinătate. popriri etc. d) diurnele. necesitatea. c) respectarea actelor normative pentru plata sporurilor. contractul de garanţie. a) operaţia este legală şi reală pe baza documentaţiei prezentate de compartimentul de resort. în cazul gestionarilor. ) au fost stabilite în cuantumul legal. referate.9. precum şi a primelor. c) întocmirea contractului de garanţie în cazul gestionarilor. s-a respectat statul de funcţii . d) existenţa dovezii cu privire la eventualele pagube create la vechiul loc de muncă. a) legalitatea. sporurilor şi indemnizaţiilor şi a altor drepturi băneşti cuvenite . Contractul individual de muncă. a) b) c) d) numirea în funcţie şi angajarea salariaţilor se face în limitele posturilor aprobate. statele de plată pentru indemnizaţii şi alte drepturi băneşti. în concordanţă cu actele prezentate de cel ce se angajează în muncă. după caz. contribuţiei de asigurări sociale. Director Executiv Contabil sef Sau Persoanele nominalizate in Anexa 4 Contabil sef Director Executiv Contabil sef 12. s-a încheiat în funcţie de cuantumul prevăzut de dispoziţiile legale şi s-au fixat ratele lunare de depuneri. b) prevederea acţiunii respective în planul valutar. b) înscrierea datelor în contract. reţinerile incluse în statele de salarii şi plata altor drepturi băneşti ( chirii. b) există aprobarea organelor competente. cheltuielile de cazare şi celelalte cheltuieli la care delegaţii au dreptul în străinătate sunt calculate în funcţie de cele stabilite prin baremul în vigoare. contractul individual de muncă este vizat şi de consilierul juridic al unităţii. Note. şi existenţa aprobărilor date de către cei în drept. rate mărfuri. a) legalitatea şi realitatea operaţiei înscrisă în document. pe baza documentaţiei prezentată de serviciul resurse umane. oportunitatea şi realitatea operaţiei de angajare în muncă. imputaţii. e) f) au fost calculate penalizări pentru întârzierea în decontări şi valută nejustificată. a) b) Director Executiv Contabil sef c) . 10. existenţa deciziilor de alocare. tabele. orelor suplimentare etc. decizii de personal a) înscrierea corectă şi legală a datelor privind alocarea sau scoaterea de la drepturile băneşti ale personalului. a) operaţia este reală şi legală. Statul de salarii. în cazul gestionarilor. contribuţiei pentru fondul de pensii suplimentare şi acontribuţiei pentru ajutorul de şomaj. b) timpul lucrat corespunde cu cel rezultat din condica de prezenţă.

Raport. calamităţi. pe baza documentaţiei prezentată de compartimentul de specialitate. necesitatea. proces-verbal de cercetare administrativă (lipsuri în gestiune. încadrarea cheltuielilor în plafoanele legale. a mărfurilor. operaţia este legală. este prescris dreptul de stabilire a răspunderii materiale. pentru lipsurile în gestiune. oportunitatea. pe baza documentaţiei prezentate de compartimentul de specialitate. există aprobarea organelor competente. are la bază ordinul de deplasare. Ordin de deplasare ( detaşare ). f) a) b) c) d) realitatea. realitatea daunelor şi a cauzelor înscrise în documentaţie (documentaţia va fi analizată de compartimentul juridic). privind plăţile în lei şi valută. mărfuri şi materiale din stocuri a) legalitatea. acordarea bonificaţiei pentru stingerea unor reclamaţii din operaţii de export. operaţia este legală. a) b) c) d) a) s-au respectat dispoziţiile legale în ce priveşte detaşarea sau transferarea. aplicarea cotelor de perisabilitate în cazul lipsurilor în gestiune s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor legale. s-au respectat dispoziţiile legale privind decontarea cheltuielilor respective. epuizarea posibilităţilor legale de urmărire a recuperării debitelor pentru imputaţii şi pagube aduse patrimoniului companiei. se respectă dispoziţiile legale cu privire la acordarea avansurilor în numerar (lichidarea avansurilor anterioare) justa calculare a sumelor etc. Decont de cheltuieli. transferării ori transportării după caz. a) b) Director Executiv Contabil sef Sau Persoanele nominalizate in Anexa 4 . există contracte sau comenzi pentru livrarea produselor. oportunitatea şi realitatea operaţiei. Factură pentru vânzări de produse. au la bază documentaţia necesară. termenelor prevăzute în contracte sau confirmări de comenzi.13. întocmită conform dispoziţiilor legale. semnat de persoana competentă. pagubele produse patrimoniului Companiei nu sunt imputabile potrivit prevederilor legale. executarea de lucrări ori prestarea de Director Executiv Contabil sef Director Executiv Contabil sef b) c) d) e) f) g) 16. - - Factura pentru livrări de produse. . necesitatea. deteriorări de bunuri. calculul penalităţilor pentru nedepunerea în termen a decontului. detaşare sau de transferare. pierderi din întreruperi. necesară. îndeplinirea misiunii prevăzută în ordinul de deplasare pentru deplasare (detaşare). din rebuturi. verificarea documentelor justificative sub aspectul autenticităţii. pentru debitorii consideraţi insolvabili. necesitatea. economicitatea şi realitatea operaţiei înscrisă în documente. propunerile pentru scoaterea din funcţiune a unor bunuri sunt făcute cu respectarea legislaţiei în vigoare. legalitatea. mărfuri. oportunitatea şi economicitatea deplasării în interesul serviciului. cantităţilor. formei şi conţinutului. există documentaţia prevăzută de dispoziţiile legale. necesară şi oportună. sumele ce urmează a se da la scădere sau a se înregistra la cheltuieli sau pierderi. a) b) c) d) e) 15. după caz. peste cotele de perisabilităţi. oportună şi economicoasă. executări de lucrări sau prestări servicii. b) concordanţa dintre obiectul plăţii şi destinaţia stabilită prin dispoziţiile legale pentru fondurile din care se efectuează plata . alte pierderi. prezentarea în termenul legal a documentelor justificative pentru avansul primit în lei sau valută. c) respectarea sortimentelor.

a) b) c) d) Programul de fabricaţie. d) preţurile acoperă costurile de producţie şi asigură profit . produselor sau lucrărilor finanţate din fondul de cercetare ştiinţifică. 17. executarea lucrărilor sau prestarea serviciilor pe baza acordului beneficiarului. respectiv dacă este deschisă finanţarea . termen de livrare. precum şi îndeplinirea celorlalte condiţii prevăzute în normele în vigoare. dispoziţia sau comanda de lansare a : produselor. pieselor de schimb. cu mişcare lentă sau care nu mai sunt necesare companieii. de plată. piesele de schimb necesare executării reparaţiilor capitale. după caz . semifabricatelor. în cazul ridicării produselor de reprezentantul beneficiarului.. b) existenţa preţului stabilit conform reglementărilor legale . e) existenţa şi buna consevare a stocurilor preluate în custodie. f) s-au respectat condiţiile contractuale cu privire la preţ. g) existenţa delegaţiei.supranormative. în vederea constituirii custodiei. f) stabilirea preţurilor conform prevederilor legale şi corecta calculare a valorii pe poziţii şi pe total . h) obţinerea acordului scris al clintului pentru livrările anticipate sau peste termenul contractual. etc. g) conturile de decontare şi sediile băncilor furnizorului şi plătitorului sunt corect indicate . s-a facturat în mod just cota de cheltuieli de transportaprovizionare pentru vânzări. d) în factură s-a înscris temeiul legal al preţurilor sau tarifelor. d) expedierea sau predarea produselor şi mărfurilor. Director Executiv Director Executiv Adjunct . dezvoltare tehnologică a) determinarea corectă a cantităţilor prevăzute a fi lansate în fabricaţie . a) produsele prevăzute a se fabrica sunt cuprinse în planul aprobat b) au asigurată desfacerea prin contracte sau comenzi . sculelor. d) asigurarea condiţiilor de decontare din partea beneficiarilor. fără mişcare. modernizărilor şi reviziilor generale în secţii şi ateliere . lucrările au fost executate şi serviciile prestate . c) au preţuri stabilite conform prevederilor legale. s-a stabilit cota legală de impozit pe circulaţia mărfurilor (când legea impune aceasta) . e) sunt asigurate condiţiile legale pentru decontarea la termen a mărfurilor livrate ori serviciilor prestate. c) produsele sau mărfurile au fost autorecepţionate sau au fost predate prin delagat (se urmăreşte existenţa delegaţiei). servicii. lucrărilor şi prestărilor pentru terţi . dispozitivelor şi verificatoarelor . c) omologarea tehnologiilor de execuţie .

aprobarea organelor competente etc. energie etc. . b) prevederea în programul aprobat a reparaţiilor capitale cu respectarea ciclurilor normate . . oportunitatea.Comanda – act de justificare .Actul de primire . combustibili. devizul de reparaţii . . fundamentare şi executare a reparaţiilor capitale. a) operaţia este legală.Rapoarte de control şi salarizare . . necesară şi economicoasă pe baza documentaţiei prezentate de compartimentul de specialitate . lucrări de desfacere asigurată căruia îi sunt destinate materiile prime. necesară. şi din alte fonduri cu destinaţie specială . modernizărilor şi reviziilor . b) cantităţile de bunuri materiale prevăzute în documentaţiile prezentate. economicitatea şi realitatea operaţiei înscrisă în document . au aprobarea organelor competente şi se încadrează în normele aprobate . 19. obiecte de inventar. oportună şi economicoasă pe baza documentaţiei prezentate de compartimentul de specialitate . a) operaţia este legală.Bonul de consum de materiale. lubrifianţi. modernizărilor şi reviziilor generale ale fondurilor fixe . Fişa planului de reparaţii capitale. -Centralizatorul dispozitiilor de lucru pentru personalul direct productiv care lucreaza pe baza de norme de munca in acord individual. c) existenţa aprobărilor legale şi a devizelor pentru executarea modernizărilor . d) stabilirea valorii reparaţiilor capitale ale clădirilor cu programul cheltuielilor administrativ-gospodăreşti . b) se asigură încadrarea în fondurile aprobate respectiv prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli . necesitatea. termenele de durată. echipament de lucru şi materiale de protecţie. efectivele alocate la drepturi.Proces-verbal : . Director Executiv Contabil sef Sau Persoanele nominalizate in Anexa 4 a) legalitatea. diminuarea valorii şi valorificarea materialelor rezultate în urma operaţiei de casare .primirea-predarea tehnicii şi altor bunuri materiale între agenti economici şi persoanele fizice sau juridice .scoaterea din funcţiune. Director Executiv Director Executiv Adjunct . economicitatea şi realitatea operaţiilor de determinare. a) legalitatea. b) existenţa în programul de producţie al companiei a produsului. c) încadrarea în normele de consum. . . . c) se respectă termenele normative privitoare la periodicitatea reparaţiilor. gradul de asigurare faţă de prevederile statulului de organizare. sunt reale. materialele etc.18. . oportunitatea. necesitatea.

a) f) Director executive adjunct Responsabil sisteme de management . oportunitatea şi realitatea. necesitatea.20. Manual calitate mediu sanatate si securitate ocupationala. formulare inregistrari specifice sistemelor de management implementate e) legalitatea. proceduri si instructiuni.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->