Sunteți pe pagina 1din 35
Analiza muncii Forme Metode Rezultate

Analiza muncii

Forme

Metode

Rezultate

Analiza muncii

= proces de colectare sistematică de date care descriu

sarcinile aferente unui post de muncă, precum şi

cunoştinţele, deprinderile, aptitudinile şi alte particularităţi ale muncii, care atribuie unei persoane calitatea de a îndeplini sarcinile impuse de acesta

= procesul prin intermediul căruia sunt studiate posturile de muncă dintr-o organizaţie cu scopul identificării

elementelor componente specifice ale acestora

(îndatoririle angajatului, responsabilităţile faţă de produsele create, rezultatele aşteptate, sarcinile majore, relaţiile postului de muncă cu alte posturi)

(Cole, 1997).

Analiza posturilor de muncă poate fi privită dintr-o perspectivă funcţională ca fiind o precondiţie pentru numeroase activităţi specifice managementului resurselor umane

Lees & Cordery, 2000:

o precondiţie pentru numeroase activităţi specifice managementului resurselor umane • Lees & Cordery, 2000:
 

Controlul

Administrarea

Proiectarea

Alte utilizări

administrativ

personalului

muncii

şi

echipamentului

echipamentului

 

Organizarea

Evaluarea muncii

Proiectarea

Orientarea

resurselor

inginereas -

profesională şi în

umane

carieră

 

Planificarea

Recrutarea de

Proiectarea locului

Consiliere pe

forţei de

personal

de muncă

probleme de

muncă

recuperare

 

profesională

 

Definirea

Selecţia

Optimizarea

Sisteme de

rolurilor în

personalului

metodelor de

clasificare a

organizaţie

muncă

profesiilor

 

Repartiţia

Siguranţa muncii

Cercetări de

personalului

personal

Instruirea

   

profesională

 
profesională  

Aprecierea

 

profesională

 
profesională  

Promovări şi

 

transfer

 
transfer  

Planificarea

 

evoluţiei carierei

 
evoluţiei carierei  

Relaţiile de muncă

 

Particularităţi

tehnică de investigare obiectivă efectuată cu instrumente şi după o metodologie bine precizată

descompunere şi traducere artificială a operaţiilor de muncă in aptitudini sau prelucrarea simplă de interviuri

! conţinutului informaţional al muncii şi al limbajelor de comunicare

Două orientări majore în analiza muncii:

D ouă orientări majore în analiza muncii: (1) Analiza muncii orientată pe postul de muncă (Job

(1) Analiza muncii orientată pe postul de muncă

(Job description)

(2) Analiza muncii orientată pe deţinătorul postului de muncă (Job specifications)

Analiza muncii orientată pe postul de muncă

Postul poate fi definit ca:

grupă de activităţi căreia îi sunt asociate îndatoriri, sarcini şi responsabilităţi de îndeplinit

ansamblul obiectivelor, sarcinilor, autorităţii şi

responsabilităţilor care revin spre exercitare, în

mod permanent unei persoane din cadrul unei instituţii

Analiza de post este un proces de identificare sistematică a sarcinilor, îndatoririlor, şi

responsabilităţilor postului, precum şi a calificării

necesare titularului pentru a fi performant.

Analiza muncii orientată pe postul de muncă

activitate de colectare de informaţii cu privire la natura

sarcinilor şi îndatoririlor sau responsabilităţilor care

trebuiesc îndeplinite în contextul unui anumit post de muncă.

Este o încercare de a defini munca la nivelul a trei elemente fundamentale:

1. obiective de îndeplinit,

2. particularităţi ale mediului muncii 3. exigenţe privind particularităţile

individuale ale operatorului.

2. particularităţi ale mediului muncii 3. exigenţe privind particularităţile individuale ale operatorului.

Analiza muncii orientată pe postul de muncă

(Smith & Robertson, 1993):

1.

Colectarea şi analiza documentelor privitor la postul de muncă analizat (manuale de instrucţiuni şi instruire, fişe tehnice etc.)

2.

Intervievarea managerilor avizaţi despre specificul

postului de muncă respectiv (obiectivele postului de muncă, activităţile pe care le presupune acesta,

relaţiile deţinătorilor postului cu alţi angajaţi pe alte

posturi de muncă)

3.

Interpelarea deţinătorilor postului de muncă. Uneori

se procedează la obţinerea de la deţinătorii posturilor

a unor înregistrări detaliate în scris a activităţilor

prestate o anumită perioadă de timp.

Analiza muncii orientată pe postul de muncă

4. Observarea deţinătorilor postului, a modului în care

lucrează şi înregistrarea informaţiilor (câteva zile la rând, înregistrare precisă: cameră video, tehnici de

fotografiere a zilei de muncă, cronometrarea

secvenţelor de muncă etc.).

5. Încercarea de a presta activitatea de muncă impusă de

postul de muncă respectiv

6. Redactarea descrierilor activităţilor de muncă specifice postului respectiv

(Fişa postului de muncă)

respectiv 6. Redactarea descrierilor activităţilor de muncă specifice postului respectiv (Fişa postului de muncă)

Analiza muncii orientată pe deţinător

Fiecare post de muncă deţine un set de exigenţe care ii

sunt solicitate deţinătorului postului respectiv de muncă.

determinarea cerinţelor psihologice ale muncii (Job

specifications) - cunoştinţe, deprinderi, aptitudini şi alţi indicatori personali sau de personalitate implicaţi mijlocit sau nemijlocit in practicarea unei profesii

Importanţa acordată exigenţelor psihologice depinde insă şi de complexitatea muncii, cu cat aceasta este

mai dificilă, cu atat ponderea implicaţiilor psihologice

creşte

Analiza muncii orientată pe deţinător

analiza şi consemnarea atributelor sau

particularităţilor individuale care trebuie să

caracterizeze deţinătorul unui post de muncă

profilul psihologic al postului de muncă

Analiza postului de muncă duce la

postului de muncă • Analiza postului de muncă duce la formularea cerinţelor comportamentale faţă de

formularea cerinţelor comportamentale faţă

de deţinătorul postului de muncă şi a

determinării calităţilor psihologice fizice şi

fiziologice necesare obţinerii unor performanţe ridicate pe post.

Cele şapte puncte ale sitemului propus de A. Roger (Smith & Robertson, 1993)

1. Calităţi fizice

Include sănătatea, forţa fizică, energie, aspectul

fizic extern, exprimarea verbală.

2.

Nivelul

de

Pregătirea

şcolară

şi

profesională,

experienţă

realizare

profesională,

cursuri

de

instruire

absolvite,

individuală

diplome, membru al unor asociaţii profesionale,

 

membru al unor cluburi şi societăţi, succese în

co mpetiţii, ruta profesională (cariera).

 

3.

Inteligenţa

Capacitatea

de

identificare

a

aspectelor

cheie

generală

 

legate de rezolvarea unor probleme, stabilirea

unor conexiuni între acestea şi utilizarea lor în

inferenţe predictive logice. Este important să s e

4. Aptitudini speciale

facă

distincţie

între

nivelul

inteligenţei

unui

individ şi cât din acesta este utilizat.

Include diferite forme de raţionament matematic,

raţionament verbal sau spaţial, mecanic, mnezic,

aptitudinile

muzicale,

artistice,

dexterit atea

manuală.

5. Domenii de interes

Mecanice, ştiinţifice, artistice, literare, practice,

intelectuale etc., care ar putea influenţa pozitiv

6. Personalitatea

munca.

Integrare socială, temperament stabil, echilibrat,

asertivitate, capacitatea de operare în situaţii de

asertivitate, capacitatea de operare în situaţii de   tensiune (dificile), independenţă,
 

tensiune

(dificile),

independenţă,

orientarea

pe

experimentare etc.

 

7. Alte circumstanţe

Condiţiile

familiale,

mobilitate

facilitată

de

de interes

familie,

suportul

familial,

oportunitatea

de

a

efectua ore de muncă suplimentare.

Analiza muncii orientată pe deţinător

variantă sintetică de prezentare a specificaţiilor:

Cunoştinţe (Kowledge): fapte şi informaţii discrete achizitionate prin sistemul de educaţie formal sau instruiri specializate ori acumulate in baza experienţei. Sunt cunoştinţele pe care deţinătorul unui post de muncă

trebuie să le posede pentru a se achita de sarcinile pe care le are.

Deprinderi (Skills): moduri de acţiune care au devenit prin exerciţiu componente automatizate ale activităţii Se referă la ceea ce o persoană trebuie să facă in postul de muncă.

Aptitudini (Abilities): Insuşiri psihice şi fizice relativ stabile care-i permit

unei persoane să efectueze cu succes anumite forme de activitate. capacitatea unei persoane de a fi performantă in realizarea unei sarcini de muncă, la potenţialităţile de a invăţa şi dezvolta unele calităţi impuse de realizarea unor performanţe şi structurarea unor deprinderi specifice activităţii respective de muncă.

Alte particularităţi individuale (Other personal characteristics): orice particularităţi individuale relevante care nu sunt cuprinse in celelalte trei componente menţionate.

Analiza muncii orientată pe deţinător

Aplicaţie: Postul

Cunoştinţe ?

Deprinderi ?

Aptitudini ?

Alte particularităţi individuale?

Metode şi tehnici de analiza muncii

depind de natura postului/ profesiei analizate

se recomandă utilizarea a mai mult de o metodă (observaţia, interviul, chestionarul)

nicio metodă nu este superioară alteia

(adecvarea depinde de scopul pentru care se

face analiza muncii)

Chestionarul Variante: - date personale şi despre munca prestată, descrieri scurte folosindu-se propriul limbaj -

Chestionarul

Variante:

- date personale şi despre munca prestată, descrieri scurte folosindu-se propriul limbaj

- răspunsuri deschise - se consumă mult timp cu prelucrarea şi analiza datelor

- chestionarele standardizate (check-list) - constau în

marcarea unor itemi care se referă la munca analizată

- în evaluarea itemilor se are în vedere importanţa, frecvenţa de apariţie, durata sau relaţia cu

performanţa globală pentru munca în cauză

Chestionarul

Date de identificare a postului Obiectivul postului

Descrie, pe scurt, scopul acestui post, ce este de făcut şi cum se face? Responsabilităţi, sarcini

Enumeră principalele sarcini la locul de muncă şi cât timp îţi

ocupă. Cum ştii că ai îndeplinit bine sarcinile? Ce fel de pregătire este necesară pentru a îndeplini aceste sarcini?

ACTIVITATEA PRESTATĂ IMPOR TANŢA FRECVEN ŢA 39. Transportă persoanele rănite 55. Opreşte vehiculele

ACTIVITATEA PRESTATĂ

IMPOR

TANŢA

FRECVEN

ŢA

39. Transportă persoanele rănite

39. Transportă persoanele rănite

55.

Opreşte vehiculele pentru investigarea, citarea

sau arestarea ocupanţilor

114.

Redactează rapoarte

55. Opreşte vehiculele pentru investigarea, citarea sau arestarea ocupanţilor 114. Redactează rapoarte
55. Opreşte vehiculele pentru investigarea, citarea sau arestarea ocupanţilor 114. Redactează rapoarte
55. Opreşte vehiculele pentru investigarea, citarea sau arestarea ocupanţilor 114. Redactează rapoarte

Chestionarul

Caracteristici ale ocupantului postului Din următoarele caracteristici, care sunt necesare în munca ta? Luarea deciziei Asumarea riscului Atenţie concentrată

Iniţiativă

Ce caracteristici fizice sunt necesare pentru a îndeplini sarcinile? Pentru a îndeplini munca, experienţa este:

a.

Lipsită de importanţă

b.

Importantă

Experienţa în acest post poate fi înlocuită de educaţie (instruire)?

a.

Nu De ce?

b.

Da

De ce?

Chestionarul

Condiţiile de muncă

Descrie spaţiul în care munceşti. Ce condiţii specifice ale acestui post îl fac unic?

Riscuri Ce echipamente folosesti? Ai putea să îţi îndeplineşti sarcinile fără utilizarea echipamentelor?

Standarde de performanţă

Cum este evaluată munca ta?

Interviul

Cu deţinătorul postului

Cu alte persoane

Structurate

Nestructurate

Semi-structurate

Interviul

Interviul • Provenienţa informaţiilor (semnale, documente, reglementări, instrucţiuni), cum ajung la deţinătorul

Provenienţa informaţiilor (semnale, documente,

reglementări, instrucţiuni), cum ajung la deţinătorul

postului şi la care dintre ele trebuie dat un răspuns?

Cui se transmit informaţiile primite sau prelucrate?

Cu ce alte posturi de muncă schimbă informaţii?

In ce constau operaţiile din postul investigat (sarcinile de muncă şi responsabilităţile) care sunt acestea,

ponderea fiecăreia in volumul de muncă, in timp şi in

dificultate?

Metoda incidentelor critice

colectarea de evenimentedesprinse din observarea comportamentului in

situaţii care reclamau rezolvarea unor probleme practice

Prin incident critic se inţelege orice acţiune umană observabilă, care este suficient de completă pentru a permite efectuarea de inferenţe şi predicţii privitor la o anumită activitate.

Un incident critic trebuie să răspundă la patru criterii:

(1) activitatea umană observată să fie distinctă, izolată, constituind in povestire un caz aparte; (2) situaţia definită să permită studierea cauzelor şi efectelor, permiţand desprinderea a ceea ce este semnificativ in activitate;

(3) situaţia să fie relatată clar; (4) incidentele relatate trebuie să reprezinte cazuri extreme de comportament (pozitiv sau negativ).

Exemplu:

Relataţi cate un caz in legătură cu un agent de vanzări care a avut succes/insucces prin recurgerea la o metodă care s-a dovedit a fi eficientă/ineficientă.

Fişa postului

1. Date generale despre postul de muncă

Denumirea (COR, 2006)

Poziţia în COR

Obiectivul principal

Integrarea în structura organizatorică

2. Responsabilităţi, sarcini, activităţi, operaţiuni

resposabilitate

resposabilitate sarcin ă activitate acţiune Grup de sarcini, îndatoriri, orientate înspre atingerea unui obiectiv

sarcină

resposabilitate sarcin ă activitate acţiune Grup de sarcini, îndatoriri, orientate înspre atingerea unui obiectiv

activitate

resposabilitate sarcin ă activitate acţiune Grup de sarcini, îndatoriri, orientate înspre atingerea unui obiectiv

acţiune

Grup de sarcini, îndatoriri, orientate înspre atingerea unui obiectiv specific locului de muncă Exemplu: Fişa de post a salvamontistului Responsabilitate: să răspundă la cerinţele/ solicitările/ nevoilor turiştilor care se confruntă cu diferite evenimente în excursie montană

Sarcini?

Activităţi?

Acţiuni?

Verbe specifice pe categorii de posturi (Cole,

1997)

 
 

Manager

Specialist intr-un post superior

Funcţionar

Planifică

Analizează

Verifică Pune la dispoziţie

Dirijează

Propune

Decide

Interpretează

Efectuează

Implementează

Consiliază

Furnizează Ţine evidenţa

Realizează

Apreciază

Asigură

Recomandă

Inaintează

Menţine

Elaborează

Prezintă

Stabileşte

Analizează

3. competenţele postului de muncă

Seturi de comportamente cu rol instrumental în obţinerea rezultatelor dorite: cunoştinţe în

legătură cu domeniul muncii (obţinute prin

instruire), cunoştinţe despre modul de execuţie (cunoştinţe contextualizate,

implicite), experienţa,

Cerinţele psihologice ale postului de muncă

Cunoştinţe (altele decât cele dobândite prin educaţie formală sau experienţă)

Deprinderi

Aptitudini (cognitive,fizice)

Particularităţi individuale: interese, valori, trăsături de personalitate

4. contextul muncii

Set de varibile moderatoare care pot afecta sau altera comportamentului deţinătorului locului

de muncă şi care implică adaptarea la mediul

muncii

Poate influenţa starea de sănătate şi confortul

angajatului

Evaluarea contextului muncii poate conduce la stabilirea compensaţiilor în cazul muncilor în condiţii de hazard

Contextul muncii:

Condiţii fizice ale muncii: orarul de muncă, particularităţile mediului fizic (noxe,

umiditate, temperatură, etc.)

Relaţiile interpersonale: relaţiile de muncă existente (posturile de muncă cu care se

stabilesc relaţii şi natura acestor relaţii)

Caracteristici structurale: rutina, ritmul de muncă, gradul de autonomie, libertatea decizională

Pregătirea necesară postului demuncă

Salariul şi promovarea

Precauţii în analiza muncii

Surse diferite de informaţii pot conduce la inferenţe eronate

Nu toate informaţiile colectate sunt relevante

sau constituie un predictor relevant

Este tipic despcritivă, nu prescriptivă

Nicio metodă de analiză a muncii nu este superioară alteia