P. 1
Formarea constiintei istorice

Formarea constiintei istorice

|Views: 81|Likes:
Published by Maria Olinca
formarea constiintei istorice in literatura romana
formarea constiintei istorice in literatura romana

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Maria Olinca on Apr 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2014

pdf

text

original

Conştiinţa istorică
Se naşte din încercarea de a construi identitatea unui popor, a unei naţiuni, prin raportare la alte popoare, la alte naţiuni. Câteva dimensiuni specifice acestei raportări sunt:
• • • • • situarea în timp şi în spaţiu; evenimentele istorice; limba; cultura şi civilizaţia; mentalităţile.

obiceiurile. care consemnează în documentele ce ni s-au păstrat modul în care românii din diferitele provincii se înscriu în cursul istoriei: situarea lor în timp şi în spaţiu. . limba. cultura.evenimentele istorice. începând cu preocupările umaniştilor din secolele al XV-lea – al XVII-lea.Formarea conştiinţei istorice a poporului român se realizează treptat.

preocupările privitoare la felul în care românii se înscriu în cursul istoriei apar în documente scrise în limba slavonă. Cele mai cunoscute forme de scrieri istorice sunt: Analele – scrieri istorice în care sunt înregistrate. an cu an. începând cu facerea lumii. Primul cronograf în limba română este cel al lui Mihail Moxa. dar şi pe legende populare. întâmplările importante din viaţa unui popor. Cronografii – scrieri de factură istorică. Cronicile ( letopiseţe ) – lucrări istorice mai frecvente în Evul Mediu.Începând cu secolul al XVI-lea. şi care se bazează pe izvoare istorice. care cuprind înregistrări cronologice a evenimentelor sociale şi politice. scris în 1620. .

cât se poate de îmbelşugată în boi. zdraveni. . aşa că nu poţi învinui firea că n-ar fi grămădit în acest ţinut toate bunătăţile traiului. urşi şi peşti. Bogată în vin.[Despre Transilvania:] „Neamul acesta de oameni robuşti. plină de pământ roditor. (…) Întreaga regiune este alcătuită cu şesuri şi păduri. argint. sunt prevăzuţi cu cai buni. fiare.“. fier şi alte metale şi sare. întretăiată de ape cotite. războinici înarmaţi. aur.

Cronicarii au avut revelaţia necesităţii unei disocieri între făurirea evenimentului istoric şi consemnarea lui ca modalitate de conservare a trecutului si de emancipare a omului . apar cronici în limba română care încearcă să recupereze trecutul.În secolul al XVIII-lea.

Ştefan cel Mare este promotorul acestei acţiuni. preluată din mediul bisericesc care o consacrase ca limbă a culturii scrise. începând cu secolul al XIX-lea. atât scrise. limba oficială. exponent al clasei sociale cu acces la instrucţie. întocmită sub directa supraveghere a domnului care a avut iniţiativa ei şi este expresia punctului de vedere oficial. cât şi în Ţara Românească. .• Cronica este scrierea istorică în care sunt consemnate în ordine cronologică evenimentele dintr-o anumită perioadă. care are iniţiativa de a fixa în scris evenimentele importante din istoria neamului său. • cronica de autor este cronica întocmită de un învăţat laic. după surse diverse. cercetările întreprinse asupra acestor cronici. au permis diferite ipoteze privind paternitatea lor. pentru ca în secolele următoare să devină operă de autor. Tipologie în funcţie de autor sau iniţiator: • cronica domnească este cronica oficială. atât în Moldova. denumirea ei este de letopiseţ şi limba de expresie este la început slavona. de cancelarie. În spaţiul medievalităţii româneşti. continuate ulterior şi de alţi domnitori. pentru a desemna presupusul autor. se foloseşte formula “ atribuită lui”. cât şi orale. • cronica anonimă este un tip de cronică al cărei autor nu este cunoscut.

.

Temele fundamentale abordate de cronicari şi de ceilalţi autori preocupaţi de conştiinţa istorică a românilor sunt: • originile • limba • continuitatea • evenimentele istorice • instituţia domniei .

se baza pe exterminarea dacilor de către romani. .în timp această ipoteză a fost contestată de istorici.Ultima idee.Originile Cronicarii şi invatatii Şcolii Ardelene susţin originea comună a tuturor românilor şi originea lor pur romana. care sublinia nobleţea poporului român.

Continuitatea este un fenomen pentru care cronicii nu deţin suficiente mărturii. este mai degrabă înfăţişată ca un miracol pe care îl constată. . dar nu-l pot explica.

cronicarii dezvoltă tehnici narative şi descriptive care dau valoare artistică scrierilor lor. din care nu lipsesc accentele specifice limbii vorbite. el problematizează istoria şi soarta omenească iar Ion Neculce întoarce scrisul cronicăresc la oralitate şi dovedeste talent narativ. . dar nu şi o conştiinţă istorică la fel de modernă ca a cronicarilor pe care îi continuă.Miron Costin are aplecare spre eseistică .Limba • Pentru relatarea evenimentelor istorice trecute sau contemporane.Grigore Ureche redactează prima cronică în limba romană şi este nevoit să inventeze o limbă scrisă. cărturarească.

Grigore Ureche. scriu “Letopiseţul Ţării Moldovei”.Cronicarii moldoveni Sunt boieri luminaţi. Ion Neculce. Miron Costin. cărturari preocupaţi de consemnarea istoriei poporului. Motivul pentru care consemnează evenimentele este cunoaşterea istoriei . fiind conştienţi de rolul său educativ. . Cronicarii moldoveni. Concepţia cronicarilor asupra rolului istoriei este umanistă. continuând scrierea de unde a părăsit-o predecesorul.

cea mai veche cronică în limba română. ale umanismului românesc. Din 1611 urmează cursurile unei şcoli din Polonia şi apoi. de la care moşteneşte înclinaţii spre cultură şi politică. diferite funcţii: logofăt. de început. întors în ţară. Este autorul "Letopiseţului Ţării Moldovei". mare spătar. mare vornic al Ţării-de-Jos. treptat. redactată între anii 16421647 şi tratând istoria Moldovei între 1359-1594.Grigore Ureche Cronicarul este fiu de mare boier. În cronica lui Ureche sunt cuprinse trăsăturile caracteristice. ocupă. .

descriind istoria românilor între 15941661. dragostea de patrie şi de limbă. neterminată.Miron Costin A trăit şi a învăţat până la 20 de ani în Polonia. Cunoaşte antichitatea grecolatină. prin respectul faţă de om. o meditaţie asupra trecerii necontenite a timpului. . încercarea de a crea opere literare. Intenţia cronicarului nefiind pe deplin satisfăcută. însă. interesul constant pentru originea poporului român. Miron Costin continuă "Letopiseţul Ţării Moldovei" început de Ureche. Poemul filozofic "Viaţa lumii". îi demonstrează vocaţia de scriitor. în "De neamul moldovenilor. este unul dintre primii reprezentanţi ai umanismului românesc. şi având în efigie personalitatea lui Vasile Lupu. A început prin a scrie versuri.lucrare. din ce ţară au ieşit strămoşii lor“ . domeniu aproape inexistent la noi. el şi-o realizează spre sfârşitul vieţii.

prelucrând şi transfigurând fondul legendar popular. Neculce a trecut în eternitate lăsând posterităţii o operă valoroasă atât din perspectivă istorică. cunoscător de limbi străine şi conştient de rolul culturii în evoluţia statelor. precedată de cele 42 de legende. intitulate "O samă de cuvinte". "Letopiseţul Ţării Moldovei de la Dabija-Vodă până la a doua domnie a lui Constantin Mavrocordat" (evenimentele dintre anii 1661-1743). se întemeiază pe fapte trăite. de aceea are un caracter memorialistic. cât şi din punct de vedere literar. . Cronicarul se manifestă mai puţin ca un istoric interesat de autenticitatea izvoarelor şi mai mult ca un artist care scrie el însuşi povestea.Ion Neculce Cronica lui Neculce. documentară. Erudit.

"ce sîntu audzite din om în om. unde stilul are savoarea limbii populare Nouă dintre poveştirile scrise de Neculce îl au ca erou pe Ştefan cel Mare considerat de cronicarii moldoveni ca fiind “eroul ideal” . de oameni vechi şi bătrâni.Dintre cronicari cel mai preocupat de tradiţiile populare a fost Neculce care scrie şi “O samă de cuvinte" despre voievozi. Vocaţia de povestitor a lui Neculce se relevă în legende. şi în letopiseţu nu sîntu scrise". boieri sau ţărani.

și îndată au trimis în toate părțile. Și mirându-să ce om este acela să are duminica. în târgu în Vasluiu. și pentru ce ară duminica? El au dzis că au strigat el să aducă boii la plug. Că pe acel om încă îl chema Purcel. să-i aducă la dânsul. și ară duminica. la liturghie.” . pre apa Vasluiului. și într-alte dzile n-au vrut frate-său să-i dè plugul. arând la o movilă ce să cheamă acum Movila lui Purcel. cale de patru ceasuri. Și ducându-l pre acel om la Ștefan-vodă. “Ștefan-vodă cel Bun. Și l-au aflat pre om în sus. vrând să margă la biserică întru o duminică dimineața. Deci Ștefan-vodă au luat plugul fratelui celui bogat și l-au dat fratelui celui săracǔ. ca să-l găsască pre acel om. l-au întrebat Ștefan-vodă: el au strigat așè tare. să fie a lui. au audzit un glas mare de om strigând să aducă boii la plug. și ieșind în polimari la curțile domnești ce era făcute de dânsul. că este om sărac. și acum duminica iau dat.

De-a lungul unei domnii de aproape cincizeci de ani (1457-1504). în istoria poporului român.Portretul lui Ştefan cel Mare Ştefan cel Mare deschide. . Prezentarea facută de cronicari rezumă cateva aspecte ale domniei sale. una din cele mai strălucite pagini din intemeierea statelor medievale. marele domn a facut din Moldova un factor insemnat al relaţiilor internaţionale in această parte a Europei.cu o cronologie a faptelor şi câteva schiţări de portret cu valoare artistică.care deşi nu exprimă grandoarea figurii marelui domnitor din creaţia populară. au constituit principalul izvor literar de inspiraţie.

dovedind o incontestabilă artă de portretist. de altfel istoria literară i-a reţinut o bună parte din portrete drept model. Pornind de la realitatea istorică. punând alături de trăsăturile fizice si anecdote -însuşiri de caracter definitorii. le ierarhizează. Efigia lui Ştefan cel Mare. modelul clasic. G. care s-a impus Marilor Puteri vecine. împreună cu marele ei domn. concizie. şi a câştigat. duşmanii l-au privit cu respect. Înzestrat fiind cu darul de povestitor. Ureche concepe povestirea din cateva momente: împrejurările morţii domnitorului. portretul acestuia. le dă contur propriu. preciziune de nuanţe. Glorificând eroul care a dat Moldovei stabilitate si independeţă. el selectează figurile domnitorilor sau boierilor. Capetele încoronate i-au căutat alianţă. angajate în confruntarea antiotomană. aprecieri asupra vremii şi intrarea lui în legendă. un prestigiu internaţional care a atras preţuirea si alianţa unor mari puteri. Ureche este întemeietorul portretisticii în literartura română veche. figura lui Ştefan cel Mare a devenit mitică si legendară. Galeria de imagini-portrete de domnitori din cronica lui dovedeşte o varietate apreciabilă. . Unul din primele portrete din literatura română reprezintă primul portret literar al atât de cunoscutului domnitor Ştefan cel Mare realizat de cronicarul Grigore Ureche. este realizat din linii simple.Prin activitatea sa remarcabilă în sfera politicii externe. artă concentrată. dând naştere la unele dintre cele mai însemnate opere istorice. iar umaniştii au fixat pentru posteritate imaginea acestui mare domnitor. datorită rolului politic pe care şi l-a asumat în condiţiile reluării ofensivei otomane. sentimentele poporului la moartea lui Ştefan. Ştefan cel Mare a inaugurat o nouă eră a afirmării internaţionale a Moldovei. Imaginea sa se proiectează în creaţiile folclorice şi în literatura cultă.În virtutea talentului său.

Importanţa rândurilor pe care cronicarul le-a inchinat acestui domnitor s-a dovedit a fi mult mai mare decât autorul însuşi. neleneşu. raru razboi nu biruia”. Curajul. bun strateg. devenind legendar ca însăşi persoană.s-a nascut calificativul “cel Mare”. Ultimul paragraf reprezintă nişte aprecieri asupra vremii. nici un alt domn nemaireuşind aşa ceva. care era de dânsul zidită”. cuvânt sugerat foarte frumos de Ureche prin expresia “slab de ani”. pentru a-i prezenta acestuia figura celebrului domnitor într-un mod cât mai somptuos. conducător. nu pierdea nădejdea. .Astfel. se rădica deasupra biruitorilor”. patriotismul sunt calităţile pe care cronicarul le remarcă şi cărora se datorează indiscutabil victoriile lui Ştefan. şi lucrul său îl ştia a-l acoperi”. el este în masură să realizeze imaginea domnitorului ca într-o gravură.În cel de-al treilea paragraf. căci aceste rânduri au inspirat numeroase opere care au evocat personalitatea legendară a voievodului. De la singura trăsătură fizică folosită de autor în acest portret . S-a întors la cetatea Sucevei fiind foarte bolnav din cauza atâtor războaie la care a participat şi totodată bătrân. Ele sunt prezentate în antiteză cu statura : “om nu mare de stat” fapt care accentuează calităţile majore ale eroului : “om întreg la fire. ca exemplu oferit combatanţilor. ca o concretizare a ideii că forţa nu poate nicicând să învingă spiritul : “şi-unde-l biruia alţii. dar în care predomină trăsăturile morale. chiar înainte de moartea lui Ştefan-Vodă. căci : “pentru aceea . că ştiindu-se căzut jos. în primul paragraf cronicarul ne prezintă circumstanţele în care marele voievod s-a stins din viaţă. a bănuit. De altfel. “l-au îngropat-ţara cu multă jale şi multă plângere în mănăstire în Putna. precum şi data exactă. remarcându-se sobritatea trăsăturilor. care a fost foarte “urâtă”. voinţa. Secretul acestor victorii stă în capacitatea misterioasă parcă a domnitorului de a triumfa chiar atunci când bătălia era pierdută. Ureche vrea să scoată în evidenţă cât de mult l-au iubit locuitorii Moldovei pe domnitorul lor. portretul debutează cu evocarea acestor trăsături:”mânios si degrabă a vărsa sânge nevinovat”. informaţiile acestuia fiind culese din puţinele izvoare scrise din acea perioadă şi din tradiţiile şi legendele existente. Acesta are rolul de a emoţiona cititorul. Tot aici cronicarul spune că faptele de vitejie ale lui Ştefan au rămas unice în istoria poporului român. Cu toate că Ureche nu a fost contemporan cu voievodul. Următorul fragment reprezintă un portret mixt făcut lui Ştefan. Barbu Ştefănescu-Delavrancea. probabil. cu iarnă friguroasă şi vară ploioasă. precum Vasile Alecsandri. el însăşi numit “Ştefan cel Mare al literaturii noastre”. iar pentru acestea domnul Moldovei a intrat în legendă. angajându-se în luptă în fruntea oştirii sale.statura . Mihail Sadoveanu. fără a fi evitate cele negative.

În opera lui Cantemir.A fost primul român ales membru al Academiei din Berlin în 1714. “Istoria ieroglifică”. Cantemir satirizează lupta pentru domnie dintre partidele boiereşti din Ţările Române. proverbe şi versuri care reflectă influenţa poeziei populare. Lucrarea cuprinde cugetări. influenţată de umanismul Renaşterii şi de gândirea înaintată din Rusia. s-au oglindit cele mai importante probleme ridicate de dezvoltarea socialistorică a Moldovei de la sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea. . scrisă la Constantinopol în română (1703-1705) este considerată prima încercare de roman politic-social.

dar plină de miez. prin fraza lui încărcată şi meşteşugit întoarsă. cca. prin claritatea planului. originea neamului său. Este. Stolnicul Cantacuzino a fost un reprezentat de seamă al umanismului în spaţiul cultural român. Este superior celorlalţi mai ales prin voinţa. se poate spune.  Stolnicul Constantin Cantacuzino a fost un diplomat. 1716). stolnicul Constantin Cantacuzino se ridică deasupra contemporanilor săi şi se apropie de Dimitrie Cantemir. 1650 .m. Prin întrebuinţarea critică a izvoarelor. . un istoric în sensul modern al cuvântului. istoric şi geograf din Ţara Românească (n. de a arăta cu argumente scoase din ştiinţa istorică a vremii.

Gheorghe Şincai. în care se cerea recunoaşterea românilor din Transilvania ca naţiune egală în drepturi cu celelalte. Petru Maior. Şcoala Ardeleană a avut un rol important în stimularea studiului istoriei şi a limbii române.Cel dintîi nucleu iluminist din cultura română l-a constituit Şcoala Ardeleană. Din punct de vedere cultural. . Programul politic al Şcolii Ardelene este prezentat în memoriul din 1791 intitulat “Supplex Libellus Valachorum Transilvaniae”. Acţiunea politică şi culturală este îndrumată de operele istorice şi filologice ale lui Samuil Micu. o mişcare de eliberare naţională şi socială care a găsit în patrimoniul de gândire al iluminismului european “principii. al XVIII-lea şi începutul sec. argumente. sec. Ion Budai-Deleanu. mişcarea intelectualităţii din Transilvania de la sf. Şcoala Ardeleană este în primul rând. trimis împăratului Leopold al II-lea. a dezvoltării ştiinţelor naturii şi învăţământului. al XIX-lea. idei” ce slujeau năzuinţele poporului român în acel moment istoric.

.Importanţa Cronicilor Importanţa cronicilor nu constă neapărat în valoare ştiinţifică a ideilor pe care le-au pus in circulaţie ( unele dintre ele dovedindu-se dea lungul timpului fără temei ştiinţific). ci mai degrabă în impulsul pe care l-au dat formării conştiinţei identitare şi în contribuţia esenţială la înstapanirea limbii naţionale în cultură.

pun bazele istoriografiei romanesti şi abordează probleme legate de originea latină a poporului şi a limbii noastre.Pentru cultura noastră.cronicile au o importanţă deosebită. . Din punct de vedere lingvistic. de continuitatea şi unitatea poporului român. cronicile oferă forme incipiente ale prozei noastre artistice. Din punct de vedere literar. din urmatoarele aspecte: Din punct de vedere istoric. cronicile sunt o sursă însemnată de cunoaştere a unor etape din evoluţia limbii române.

“Cuvântul istorie are două semnificaţii Exagerări distincte. simplificată şi deformată a trecutului. dar şi mulţi profesionişti tind foarte adesea a le confunda. Istoria defineşte. cu alte cuvinte. inevitabil incompletă.” (Lucian Blaga – Istorie si mit în conştiinţa românească 1997) După cum afirma şi Lucian Blaga în fragmentul citat. Acestea se întalnesc în scrierile cronicarilor. sau doar din cauza lipsei datelor suficiente necesare pentru relatarea în cauză. şi sunt realizate intenţionat. este imaginea. . pe care prezentul o recompune fără încetare. Prin urmare. pe care publicul larg. ceea ce s-a petrecut cu adevărat şi reconstituirea a ceea ce s-a petrecut. Ceea ce numim îndeobşte istorie este discursul nostru despre istorie. trecutul în desfăşurarea sa obiectivă şi discursul despre trecut. şi in cadrul formării conştiinţei istorice româneşti s-au întâlnit unele deformări ale imaginii faptelor relatate. în acelaşi timp. dar stau de asemenea la baza convingerilor reprezentanţilor Şcolii Ardelene. scrierile cu caracter istoric nu pot fi în nici un caz absolut obiective.

în contextul istoric deosebit de dificil în care romanii din Transilvania se aflau la acea dată. preluată. In timp. Această teză era invocată ca argument în favoarea revendicării de drepturi politice şi naţionale pentru români. cu sublinieri. se baza pe ipoteza exterminării dacilor de câtre romani.Reprezentanţii Şcolii Ardelene susţin originea comună a tuturor românilor (moldoveni. Ultima idee care sublinia nobleţea poporului roman. . care au făcut din ea cheia de boltă a istoriei naţionale. Semnalată în opera unor umanişti prin secolul al XV-lea. istoricii au contestat această ipoteză. ideea originii pur latine a poporului şi limbii române a fost in cele din urma îmbraţişată cu fervoare de reprezentanţii Şcolii Ardelene. de cronicarii moldoveni şi munteni. munteni şi ardeleni) şi originea pur romana a românilor.

 Maria Olinca  Daniel Toniuc  Gigel Ghile  Aurelian Bonte .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->