P. 1
3_evaluarea

3_evaluarea

|Views: 0|Likes:
Published by Aurelia Cosma

More info:

Published by: Aurelia Cosma on Jul 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2014

pdf

text

original

,,EVALUAREA”-COMPONENTĂ IMPORTANTĂ A ÎNVĂŢĂRII

I.

ÎNTRE TRADIŢIONALISM ŞI MODERNISM

Trăim într-o societate pe care fluxul informaţional o invadează. În contextul social actual, statutul educaţiei este altul: învăţământul pregăteşte copilul pentru a face faţă provocărilor de ultimă oră. Noile abordări educaţionale aduc în faţa cadrelor didactice noi cerinţe metodologice şi le invită să folosească cele mai eficiente căi şi metode pentru obţinerea de bune performanţe. Activitatea instructiv –educativă, bazată pe ideile înnoitoare ale teoriei pedagogice, aduce inovaţii şi în domeniul evaluării. Modelul tradiţional de evaluare s-a dovedit a fi depăşit, inducând acţiuni rutiniere şi şablonism. În acord cu prevederile Noului Curriculum Naţional, strategiile de evaluare a rezultatelor pe care le obţin copiii în învăţare sunt mult mai obiective. Ele propun modalităţi mult mai flexibile de apreciere a performanţelor în învăţare ale copiilor care tind să adauge vechilor practici evaluative o paletă largă de noi posibilităţi, mult mai atrăgătoare şi stimulative. Noul Curriculum pentru învăţământul preşcolar este gândit în spiritul planificării pe teme. Activitatea didactică se structurează pe teme variate ,alese (pornind de la interesul pe care copilul îl manifestă faţă de un anumit subiect),ori pe care educatoarea doreşte să le aducă în atenţia copiilor. Temele sunt apropiate de mediul în care se dezvoltă copilul, de nivelul de cunoaştere al acestuia. Pentru nivelul I (3-5 ani), educatoarea organizează activităţi din perspectiva facilitării procesului de socializare a copilului, iar pentru nivelul II(5-7 ani) ,din perspectiva pregătirii acestuia pentru integrarea în mediul şi procesul şcolar. Propunem, astfel o strategie de evaluare ce se poate utiliza , cu deosebire la nivelul II(5-7ani), constând în diferite tipuri de itemi, ce vizează cu precădere activităţi de cunoaşterea mediului, dezvoltarea vorbirii, activităţi matematice. Probele prezentate pot fi folosite în evaluările sumative de la sfârşitul semestrelor sau anului, ori în activităţile de rutină privind “evaluarea performanţelor », când se măsoară şi se apreciază rezultatele copiilor în raport cu obiectivele operaţionale stabilite în prealabil. Pornim în demersul nostru de la premisa că educatoarele din grădiniţe sunt interesate de modalităţile cele mai adecvate de evaluare a performanţelor preşcolarilor şi le adresăm , cu această ocazie, o provocare în sensul comparării şi optimizării strategiilor evaluative utilizate în învăţământul preşcolar.

1

tehnica operaţională a obiectivelor îi va permite educatoarei o abordare complexă a conţinuturilor de învăţat. include acum module de instruire opţională).II. conferă stabilitate proceselor educaţionale care duc la dezvoltarea armonioasă a individualităţii umane. Reforma sistemului educaţional influenţează. afective şi psiho-motorii. Trăim într-o perioadă a exploziei informaţionale. Planul de învăţământ (care pe lângă celelalte categorii de acţiuni didactice. dar şi cu obiective cognitive. o serie de componente aflate într-o relaţie intrinsecă cu proiectul promovării unor noi conţinuturi de învăţat. Idealul educaţional. chiar la nivelul învăţământului preşcolar se conturează necesitatea recursului la noi abordări educaţionale. ce conferă educatoarei o paletă largă de metode de lucru. Bine stăpânită. Programa activităţilor instructiv-educative ce îmbină ideile învăţământului tradiţional cu cele moderne. 5. Strategiile didactice utilizate în grădiniţă. Modalităţile de evaluare a performanţelor obţinute de către copii/elevi 2 . în practica pedagogică. Omul este.. parte integrantă a acestui sistem informaţional ceea ce creează necesitatea ca el să se adapteze acestui ritm al schimbărilor şi solicitărilor diverse care îi sunt adresate. Educatoarea . conduc la atingerea obiectivelor operaţionale propuse. Acest proces de pregătire pentru a rezista într-o lume dinamică şi în permanentă schimbare începe din copilărie. aşa cum este formulat în Legea învăţământului. fireşte. au fost regândite de o manieră care să permită grădiniţei să-şi îndeplinească scopurile privind socializarea şi pregătirea copiilor pentru şcoala. care îmbinate cu măiestrie. 3. noutăţi privind tipologia obiectivelor educaţionale. mai precis în prima instituţie care îşi aduce un aport sistematic în realizarea acestui proces: grădiniţa. perioadă în care volumul cunoştinţelor şi gradul de perisabilitate al acestora a crescut întro măsură greu de stăpânit. rezultate din noile evoluţii sociale şi din domeniul cercetărilor cu caracter psihopedagogic. schimbări care introduc. intermediare. O NOUĂ ABORDARE EDUCAŢIONALĂ Reforma curriculară declanşată în învăţământul românesc vizează schimbări de amploare privind organizarea şi structura procesului didactic. respectiv: 1. De aceea. Conţinuturile de învăţat. Curricumulul Naţional aduce. de asemenea.operează” in noul context educaţional cu: obiective generale. operaţionale. la formarea acelui tip de personalitate care corespunde aspiraţiilor sociale ale momentului actual. conform actualei viziuni curriculare. a calculatoarelor şi internetului. cu obiective cadru şi de referinţă. 4. o nouă viziune asupra activităţilor de predare –învăţare. astfel. 2.

aceleaşi. pentru aplicarea acestora educatoarea urmează să ia o serie de decizii de-a lungul desfăşurării procesului didactic. deci a nivelului cu care cei mici pornesc în experienţa educativă sistematică organizată de grădiniţă. Scopul fundamental al aplicării unor strategii de evaluare pe toate palierele şcolarităţii îl constituie implementarea unei viziuni complet revizuite privind valoarea achiziţiilor pe care le dobândesc copiii/elevii prin procesele de învăţare de tip şcolar. Educatoarea poate aplica cu profesionalism noile strategii şi metodologii evaluative dacă ia în considerare câteva premise esenţiale: . Toate aceste informaţii sunt subordonate unei strategii care fac obiectul unei evaluări iniţiale. 3 .cum evaluăm? . stau câteva idei fundamentale: . Accentul se pune. a proceselor afective şi motivaţionale. afectiv şi psihomotor. Considerând momentul în care intervin. La începutul unui ciclu de învăţământ sau chiar la început de an.cunoaşterea obiectivelor generale şi specifice ale învăţământului preşcolar. indiferent de nivelul de şcolarizare vizat.ce evaluăm? . în primele doua săptămâni se culeg date esenţiale privind dezvoltarea generală a copilului. particularităţile lui din punct de vedere cognitiv. formele de evaluare rămân în esenţă. . pe care ea îl va şlefui.materialul” cu care va lucra.cu ce evaluăm? Sistemul de evaluare creează. la începutul fiecărui an. coordonate de bază ale proiectării şi realizării efective ale procesului didactic. pe capacităţile de exprimare liberă a copilului. aşadar. astfel. .cunoaşterea inventarului de performanţe vizate prin curriculum-ul oficial. la baza proiectării actului educaţional. Astfel. educatoarea trebuie să cunoască . STRATEGII DE EVALUARE Evaluarea performanţelor de învăţare ale preşcolarului se realizează în modalităţi specifice acestui nivel de instruire. în acest sens.. III.stăpânirea unor competenţe în domeniul utilizării noilor tehnici evaluative. respectiv: • evaluare iniţială • evaluare sumativă • evaluare formativă. . pe manifestările de originalitate şi pe iniţiativă.cunoaşterea particularităţilor de dezvoltare şi manifestare a copiilor. constituie o condiţie esenţială şi hotărâtoare pentru reuşita activităţii didactice. Cunoaşterea nivelului general de dezvoltare al proceselor psihice de reflectare a realităţii.În condiţiile actualului sistem de evaluare. Din punct de vedere practic.

Evaluarea sumativa poate evidenţia o serie de aspecte definitorii din acest punct de vedere. neproducându-se în perioade prestabilite legate de structura anului şcolar.Ausubel. Învăţarea în şcoală. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie şi instruiţi-l în consecinţă”. o relaţie care poate aduce satisfacţii deopotrivă educatoarei şi copilului. IV. Ea însoţeşte activitatea de predare-învăţare şi dă educatoarei posibilitatea să cunoască dificultăţile cu care se confruntă copilul în activitatea de cunoaştere. în acest sens.. dacă aş vrea să reduc toată psihopedagogia la un singur principiu eu spun: ceea ce influenţează cel mai mult învăţarea este ceea ce elevul (copilul. a unor estimari de bilanţ a rezultatelor pe perioade lungi. mai ales.aşa cum preconizează programa învăţământului preşcolar .). sau . Acest tip de evaluare informează deopotrivă copilul şi cadrul didactic asupra a ceea ce se ştie sau asupra a ceea ce mai trebuie făcut.Ausubel (1981)1 făcea. pe de altă parte.la sfârşitul anului pe o durată de cel puţin două săptămâni. următoarea apreciere: . prin folosirea dibace a celor trei forme de eva luare se creează o relaţie trainica între evaluator şi evaluat. furnizează oportunităţi de feed-back pentru găsirea unor soluţii de ameliorare a intervenţiei educative. Evaluarea formativă.Robinson. Evaluarea sumativă ajută la întregirea tabloului informaţilor despre particularităţile de dezvoltare ale copiilor. permanent. Ea se realizeaza printr-o varietate de forme la sfârşitul semestrelor. n.) ştie la plecare. Programul zilnic al grădiniţei oferă o serie de prilejuri în acest sens. Concluzionând. EDP. Dacă evaluarea tradiţională determina o atitudine de pasivitate din partea copilului. Bucureşti. se recurge la evaluarea sumativă.n. 1 METODE. suportivă. noile orientări ale învăţământului românesc modifică rolul ce revine copilului în cadrul interacţiunii didactice. Pentru obţinerea unor verificări parţale. El nu mai este un simplu spectator ci un adevărat actor care întreprinde o serie de acţiuni din proprie iniţiativă. lacunele şi insuficienţele care îl împiedică să dobândească şi. Evaluarea formativă are un caracter continuu.R. (trad. se regăseşte în derularea tuturor acţiunilor curente ale grădiniţei. Atitudinea pe care ea o adoptă trebuie să fie una de sprijin. 1981 4 . F. Educatoarea va observa continuu copiii şi va semnala progre sele sau insuccesele pe care ei le obţin. PRACTICI DE EVALUARE D. La sfârşitul ciclului preşcolar este necesar să se recurgă le modalităţi de evaluare mult mai rafinate care să releve nivelul dezvoltării psihofizice a copilului şi aptitudinea sa pentru şcolaritate. TEHNICI.

2. dar şi domeniile pentru care copilul manifestă un interes scăzut. ce implică îndosarierea şi păstrarea diferitelor lucrări rezultate din munca copiilor. Din acest punct de vedere. Testele standardizate sunt instrumente de evaluare a performantelor realizate în special pentru domeniul cognitiv. Gradul de asemănare se datorează scopurilor urmărite prin activităţile de măsurare şi apreciere cu care se operează în acest proces şi semnificaţiilor pe care acestea le au asupra activităţilor educative viitoare. preferinţele. Metoda consemnărilor grafice a preferinţelor pune în evidenţă zonele de interes. Metoda consemnării grafice a progreselor copiilor este o metodă comparativă. Portofoliul este un dosar progresiv ce conţine produsele activităţilor realizate de către preşcolari. Acestea au câteva caracteristici fundamentale: . 3. indicatori comportamentali care pun în evidenţă particularităţile dezvoltării psiho-fizice a copilului şi unele trăsături de personalitate. principalele metode de evaluate utilizate în grădiniţă sunt: 1. Metoda observaţiei . se considera că introducerea unor sarcini elaborate pe structura testelor standardizate va ajuta la familiarizarea celor mici cu strategii evaluative specifice clasei I.Din anumite puncte de vedere strategiile evaluative utilizate în învăţământul preşcolar sunt asemănătoare cu cele utilizate pe primele trepte ale şcolarităţii.acoperă o anumită arie de conţinut. 4. de altfel) au fost elaboraţi descriptori de performanţă care au rolul de a preciza acele comportamente pe care copiii urmează să le achiziţioneze prin procesul de predareînvăţare. 5. ce evidenţiază anumite manifestări ale copilului la începutul unei secvenţe educative şi valorile înregistrate ulterior. . . şi deosebiri care derivă din specificitatea activităţilor organizate cu preşcolarii.sunt utilizate mai mult pentru verificări periodice. Acest gen de informare atrage atenţia asupra necesităţii de a se întreprinde intervenţii de urgenţă pentru rezolvarea unor probleme sau pentru ameliorarea altora. de asemenea.implică remarcarea situaţiilor care evidenţiază aspecte evolutive sau involutive ale dezvoltării copiilor. Pentru învăţământul preşcolar (ca şi pentru învăţământul primar. 5 . Pentru că preşcolarul grupei pregătitoare trebuie familiarizat cu modalităţi de învăţare ordonate şi organizate. . Portofoliul reprezintă un instrument de evaluare complex.pot fi orale sau scrise. Există însă. Fişa psiho-pedagogică conţine. considerate adevărate „ipostaze ale dezvoltării". fireşte.sunt formate dintr-un grupaj de întrebări sau din sarcini ce se pot rezolva în scris (fişe matematice).

1. 6 . Itemi cu alegere duală – îl solicită pe copil să selecteze unul din două răspunsuri posibile. Vulpe pâine găina miel Boabe de porumb Găină şoarece lapte D. Cunoaşterea mediului Trasează o linie către mâncarea preferată de vulpe şi apoi o linie către mâncarea preferata de găina . Itemi tip pereche . într-o manieră picturală sau grafică. b) 8 şi 9.Prezentăm. redate. Ex. pe structura: adevărat/ fals sau corect/ incorect Ex.constau in formularea mai multor soluţii credibile pentru aceeaşi sarcină dintre care copilul trebuie să o aleagă pe cea corectă. B. Ex. Activitatea matematică Vecinii lui 7 sunt: a) 5 şi 6. de obicei.:Vestitorul primăverii este…. 2. în continuare. câteva tipuri de itemi (sarcini) care se pot ut iliza cu un anumit succes în activităţile cu preşcolarii de la grupa pregătitoare: I. ITEMI OBIECTIVI A.: Veveriţa este un animal domestic? C. Activitate matematică Spune câte pătrate sunt în căsuţă? Trasează o linie de la căsuţa cu pătrate spre căsuţa care arată câte obiecte sunt in căsuţa cea mare. Itemi lacunari. când copilul urmează să completeze lacuna. Itemi cu alegere multiplă . 5 4 3 Ex. 1.solicita copiii sa stabilească unele corespondenţe şi asociaţii între diferitele categorii de elemente dispuse pe două coloane.

Ex. Ex.libertatea de a formula răspunsul în forma dorită este redusă.: Merele... 2. strugurii sunt. obiectul procesului de evaluare: 1. in cuvintele tale. Cunoaşterea mediului Rechizitele şcolare sunt: a) stilou. Elemente de mobilier.hrană. CUNOAŞTEREA MEDIULUI Din sfera largă a tematicii cunoaşterii mediului înconjurător. Itemi cu răspuns scurt . Ex. Activitatea din familie. Localitatea natala. ITEMI SEMIOBIECTIVI .răspunsul trebuie elaborat.solicită de obicei un răspuns format din unul sau două cuvinte. Cerinţa prezentată copiilor este sub forma unei informaţii incomplete... Aspecte de toamnă şi iarna. În cadrul acestor tematici pot fi elaborate structuri evaluative diverse. 4... 6. Înfăţişarea omului. în formula itemilor prezentaţi anterior. . pe scurt. Animale şi păsări .c) 6 şi 8.. II.(fructe). 7... tablă. scurt şi clar. cu uşurinţă.constau in formularea unor sarcini pentru care copiii emit aprecieri proprii. 5. Pomi fructiferi şi legume.. ITEMI SUBIECTIVI . . 8..propun o cerinţa redată printr-o întrebare directă şi pretind formularea răspunsului sub forma unei propoziţii.: Cum ai putea descrie. Reguli de comportament.au câteva caracteristici fundamentale: . ţara. III. perele.alcătuirea corpului. . cretă. caiet. VI. carte. 2. Itemii semiobiectivi sunt de mai multe feluri: A. grădiniţa şi şcoala.adăpost. Itemi de completare . anotimpul toamna? B. Răspunsurile nu pot fi valorizate cu ajutorul unor criterii standard. ACTIVITĂŢI MATEMATICE 7 .răspunsul copiilor trebuie limitat prin structura întrebării.. b) bancă.. 3.. . sugerăm câteva teme care pot face. Să povestim după imagini V..

-sesizarea relaţiei de . „-”. la activităţile de dezvoltare a vorbirii la un obiectiv . -asocierea numerelor la cantitate şi a cantităţii la număr. Astfel. la elaborarea itemilor care fac obiectul activităţilor de evaluare se va respecta următorul demers: . -ordonarea in şir crescător.=”. VII. construire şi utilizare a formelor geometrice. . Prin formularea sarcinilor de învăţare în maniera prezentată anterior.. .mai multe". . un feed-back imediat şi necesar despre dificultăţile pe care copiii le întâmpină în achiziţionarea unor cunoştinţe diverse. cadru de genul: educarea unei exprimări verbale corecte din punct. Pot fi elaborate seturi de itemi. -numeraţia de la 1 la 10 sau peste limita.se elaborează itemii care vor pune in evidenţă capacităţile operaţionale ale copilului preşcolar . să denumească.dezvoltarea capacităţii de rezolvare de probleme prin achiziţia de strategii adecvate. concepute astfel încât să per mită evaluarea unor conţinuturi ce vizează: -construirea de mulţimi..se analizează finalităţile urmărite prin obiectivul cadru.se detaliază obiectivele de referinţă.Unul din obiectivele cadre prevăzute de programa instructiv-educativa pentru activităţi matematice este dezvoltarea capacităţii de recunoaştere. să construiască şi să folosească in situaţii concrete diverse forme geometrice. -să efectueze operaţii de adunare/ scădere cu 1-2 unităţi. -să găsească soluţii simple pentru rezolvarea unor probleme. de vedere fonetic. -semnificatia simbolurilor „+”. Educatoarea obţine.tot atâtea obiecte". lexical şi 8 . în acelaşi timp. -să efectueze corespondenţe între elemente diferite. copilul trebuie să fie capabil: -să numere de la 1 la 10 (sau la cererea copilului se poate depăşi acest nivel).dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi utiliza numerele şi cifrele. denumire.. b. In elaborarea itemilor cu ajutorul cărora vor fi verificate aces te capacităţi se va avea in vedere că. Din acest obiectiv derivă o serie de obiective de referinţa de genul: copilul să recunoască. DEZVOLTAREA VORBIRII Aşa cum ne-am obişnuit. la nivelul II (5-7 ani). or „mai puţine obiecte". descrescător. Alte obiective cadru pentru grupa mare/ pregătitoare sunt: a. gândirea copilului preşcolar este mult mai bine stimulată şi orientată. .

". 9 ...relevant pentru dezvoltarea capacităţii de comunicare in scris . Răspunsurile pe care le dau copiii sunt supuse întotdeauna unei proceduri de interpretare pentru a se vedea în ce măsură acestea pun în evidenţă anumite lacune sau dificultăţi de înţelegere. Categoriile de itemi ce vor fi utilizaţi in cadrul activităţilor de dezvoltare a vorbirii vor fi aceleaşi ca cele din cadrul activităţilor de Cunoaştere a mediului sau cele Matematice. e.să poată asocia sunetul cu litera. Astfel.să cunoască literele alfabetului.sintactic vizat pentru dezvoltarea capacităţilor de comunicare orală. să utilizeze cuvinte noi în contexte noi. să recunoască şi să denumească sunetul iniţial sau final din cuvântul pronunţat oral. d. dezvoltate).. doar bazele pentru dezvoltarea acestor capacităţi. însă.să compună cuvinte scurte după model sau independent.. În continuare. Pe de altă parte. semnificaţii. vor fi preferate următoarele verbe: „Alegeţi. în funcţie de gradul de dificultate al sarcinii.". propoziţii.... „Spuneţi. La nivelul grupei pregătitoare se pun... să alcătuiască propoziţii (simple. . De aceea. La unele teste fiecare item va avea trecut în paranteză un număr care aduce lămuriri privind tipurile de itemi folosite: a."."... „Descoperiţi. educatoarea trebuie să se asigure ca preşcolarii ştiu ce au de făcut atunci când li se cere: "Identificaţi. c. Abilităţile de comunicare în scris urmează să se dezvolte după ce copilul intra în mediul şcolar. Evaluarea individuală a gradului de dezvoltare a vorbirii şi a capacităţilor de comunicare a copiilor trebuie să ţină seama de obiectivele formative specifice vârstei.pot fi luate ca referinţă următoarele obiective operaţionale: . mijlocite de limbajul scris .. vom face unele precizări metodologice privind aplicarea formelor de evaluare care presupun utilizarea itemilor în învăţământul preşcolar. itemi lacunari (1). este bine ca fiecărui răspuns să i se atribuie un punctaj.. „Definiţi. o problemă importantă în relaţia copil-educatoare este aceea a limbajului pe care cea din urmă îl foloseşte atunci când formulează sarcinile. b. Din acest punct de vedere este absolut necesar ca termenii folosiţi să fie bine cunoscuţi de către copii. pentru un obiectiv cadru de genul: dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi transmite intenţii. „Recunoaşteţi. mai mare sau mai mic.".. atunci când sarcinile sunt prea dificile.".".. cuvinte. De asemenea. . pot fi luate in calcul următoarele obiective operaţionale: Copilul preşcolar să fie în stare: a. să facă distincţie clară între silabe. să distingă sunetele ce compun cuvinte simple. „Găsiţi. gânduri. În general. Dacă astfel de formulări creează confuzie. educatoarea le prezintă copiilor un model de rezolvare a itemului.

Grăd. Inst. itemi cu alegere duală (2). d. dorim să specificăm faptul că multe dintre aspectele prezentate în acest material ar putea să nu constituie elemente de noutate pentru multe dintre educatoarele din reţeaua sistemului de învăţământ preşcolar. dialogul profesional este de mare ajutor tuturor celor ce îl promovează. 0 probă prea încărcată devine obositoare şi plictisitoare. copiii vor răspunde cu DA sau NU). In elaborarea unei probe de evaluare o atenţie deosebită trebuie să se acorde numărului de itemi folosiţi.b. c. In concluzie.1 Bascov BIBLIOGRAFIE 10 . Apreciem că. Noi încercăm doar sa facem cunoscute unele observaţii şi dificultăţi pe care le-am întâmpinat. itemi cu alegere multiplă (4) (la aceasta probă. TOMA Georgeta. itemi de completare (6). itemi tip pereche (3). la rândul nostru. Nr. f. în efortul de adaptare a strategiilor didactice la actualele cerinţe ale procesului de reformă ce se desfăşoară astăzi în sistemul educaţional românesc. itemi cu răspuns scurt (5). din acest punct de vedere. e.

R e v i s t a .. Mihaela Paişi Lăzărescu. 2002 3. 2000 5 . Editura V8sI Integral Bucureşti. Învăţământul Primar. Marin Manolescu. Liliana Ezechil. 2000 11 . Î nvăţământul Preşcolar".2001 4. . Editura Fundaţia Culturală „D.1. 2002 Bucureşti 2. Bolintineanu". Evaluarea şcolara . Editura V&I Integral Bucureşti. Editura Discipol 2001. Laborator preşcolar" .Un contract pedagogic. Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii.ghid metodologic.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->