Sunteți pe pagina 1din 5

DOCUMENT DE POZIłIE AL

FEDERAłIEI VETERINARILOR DIN EUROPA


PRIVIND CASTRAREA PORCILOR

- adoptat la 17.11.2001 -

Introducere

Carnea de vier este improprie pentru consum sub formă proaspătă datorită
mirosului foarte neplăcut pe care îl emană în momentul în care este supusă încălzirii.
Această carne poate fi însă folosită pentru prepararea de produse procesate.
Practica curentă este ca porcii masculi să fie castraŃi în primele săptămâni de
viaŃă. Legea permite fermierilor să castreze purceii ei înşişi până la o anumită vârstă. În
mod obişnuit nu se foloseşte anestezia.
În concordanŃă cu Directiva UE 63/630/EEC, la purceii mai mici de 3 săptămâni,
castrarea prin metode chirurgicale poate fi efectuată numai sub anestezie, ceea ce implică
faptul că prezenŃa unui medic veterinar este obligatorie. În România, prin Ordinul nr.
76/2005 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standarde minime
pentru protecŃia porcinelor, s-a stabilit că, în cazul în care operaŃia de castrare şi de tăiere
a cozii la purcei se efectuează după vârsta de 7 zile, aceasta trebuie efectuată numai sub
anestezie şi analgezie prelungită şi numai de către un medic veterinar.
Deşi castrarea prin metode chirurgicale fără anestezie prealabilă este legală, există
cel puŃin două motive pentru a contesta această procedură. În primul rând, castrarea fără
anestezie este dureroasă şi se poate spune că afectează în mod negativ sănătatea şi
bunăstarea purceilor. În al doilea rând, din considerente etice, animalele sunt considerate
fiinŃe sensibile, capabile de suferinŃă. De aceea, sănătatea şi bunăstarea lor ar trebui să fie
puse în balanŃă cu interesele oamenilor. În acest caz, ar trebui să se ia în considerare
posibilele alternative la castrare.

1
Bunăstare
Castrarea porcilor masculi prin metode chirurgicale, fără anestezie prealabilă,
contravine standardelor de bunăstarea animalelor, deoarece cauzează suferinŃă
animalelor. Ideea că animalele superioare, cum ar fi porcii, pot simŃi durere, se bazează
pe principiul analogiei, care susŃine că oamenii şi animalele nu diferă în ceea ce priveşte
anatomia (structurile specializate pentru perceperea durerii), fiziologia (modul de
percepere a durerii) şi comportamentul (modul de exprimare a durerii) şi de aceea se
poate presupune că senzaŃia de durere este similară la oameni şi animale. Faptul că
operaŃia de castrare este o intervenŃie dureroasă s-a demonstrat în mod ştiinŃific, folosind
parametri fiziologici şi comportamentali. Anestezia generală sau locală poate preveni
durerea din timpul castrării. Deşi unii oameni de ştiinŃă consideră că percepŃia durerii la
mamiferele tinere nu este pe deplin dezvoltată, cercetările au arătat că nou-născuŃii şi
copiii percep durerea în acelaşi mod ca adulŃii. În plus, s-a demonstrat că purceii posedă,
încă din primele zile de viaŃă, un sistem complet dezvoltat de percepŃie a durerii. De
aceea, supunerea acestor animale la intervenŃii chirurgicale fără anestezie este în conflict
cu principiul conform căruia animalele nu ar trebui să fie supuse la suferinŃe inutile.

Necesitatea castrării
Carnea de porc care emană mirosuri neplăcute atunci când este preparată termic
nu poate fi consumată. Această problemă poate fi evitată dacă vierii sunt castraŃi înainte
de a atinge maturitatea sexuală.
Începănd cu 1980 au existat numeroase discuŃii privind castrarea purceilor, cu
privire la poziŃia legală a celor care execută castrarea. Unele persoane au considerat că
sterilizarea acestor animale nu este intotdeauna necesara, şi ar trebui evitată. Castrarea
purceilor a fost considerată necesară în momentul respectiv deoarece legislaŃia UE
interzicea exportul de carne de vier. Se credea că urmau să se dezvolte noi metode pentru
detectarea mirosului de carne de vier înainte de abatorizare. În anul 1991, legislaŃia EU s-
a modificat pentru a permite vânzarea cărnii provenite de la vierii care cântăreau 80 de kg
sau mai puŃin. Cu toate acestea, multe Ńări au continuat să refuze importurile de carne de
vier şi de aceea producătorii au considerat castrarea purceilor masculi ca fiind o
necesitate.

2
Pe de altă parte, creşterea vierilor necastraŃi are avantaje cunoscute: vierii au
o rată mai bună de conversie a hranei decât masculii castraŃi şi produc un procent mai
mare de carne mai slabă; în plus, se evită costurile legate de operaŃia de castrare.

Alternative la operaŃia de castrare fără anestezie ;


• Castrarea cu anestezie generală sau locală, cu analgezie adiŃională prelungită
• RenunŃarea la operaŃia de castrare şi sacrificarea la o greutate de abatorizare mai
mică
• Renuntarea la castrare, cu folosirea unei tehnici care să detecteze mirosul de carne
de vier la abatorizare
• Imunocastrarea
• Separarea spermei
• SelecŃia genetică

Din punctul de vedere al bunăstării animalelor, ar fi preferabil să se castreze purceii


sub anestezie generală şi cu medicaŃie suplimentară pentru combaterea durerii. Aceasta
ridică probleme de ordin practic, deoarece numai medicii veterinari au dreptul legal de a
administra analgezice şi anestezice. Astfel, fermierii nu au dreptul să anestezieze
animalele, deşi au dreptul să le castreze.
Din punct de vedere etic, renunŃarea la operaŃia de castrare şi sacrificarea la o greutate
de abatorizare mai mică nu afectează bunăstarea animalelor. Cu toate acestea, anumite
Ńări nu acceptă importuri de carne provenită de la porci masculi necastraŃi, ceea ce poate
cauza probleme economice importante.
RenunŃarea la castrare, cu folosirea unei tehnici care să detecteze mirosul de carne de
vier la abatorizare, ar fi o tehnică utilă din punctul de vedere al bunăstării animalelor. În
anii 1980 s-au realizat câteva metode pentru depistarea acestui miros, dar este încă nevoie
ca aceste tehnici să fie perfecŃionate.
Imunocastrarea este o metodă nouă, bazată pe folosirea unor anticorpi împotriva
hormonului de eliberare a gonadotrofinelor (Gn-RH). Prin neutralizarea acestui hormon
se suprimă dezvoltarea şi funcŃia testiculelor, ceea ce inhibă apariŃia mirosului de vier. În

3
orice caz, producătorii de carne de porc se tem că folosirea tehnicilor de imunocastrare
poate influenŃa negativ consumatorii.
Tehnicile imunologice, prin care anticorpi monoclonali se ataşează de markerii
specifici de pe suprafaŃa celulelor sexuale, ar permite separarea acestor celule în funcŃie
de cromozomul sexual pe care îl conŃin. Prin folosirea însămânŃării artificiale, s-ar putea
crea efective alcătuite exclusiv din scrofiŃe, care produc carne de calitate superioară şi au
o conversie a hranei mai bună decât masculii.
SelecŃia genetică poate fi folosită pentru a obŃine porci a căror carne să aibă un miros
mai puŃin accentuat.

ConsideraŃii
LegislaŃia actuală a Uniunii Europene permite ca fermierii să castreze purceii masculi
fără anestezie. Medicii veterinari sunt responsabili din punct de vedere profesional pentru
bunăstarea animalelor şi de aceea ei ar trebui să promoveze ideea că nici un animal nu
trebuie să sufere inutil.
FederaŃia Veterinarilor din Europa a analizat următoarele aspecte:
• Castrarea produce purceilor durere, care poate fi redusă prin folosirea
anestezicelor şi a analgezicelor. În numeroase Ńări, aceasta nu reprezintă o
variantă practică.
• În funcŃie de părerea consumatorilor, se poate folosi imunocastrarea.
• Întrucât numeroşi cumpărători nu doresc să achiziŃioneze carne de vier,
producătorii consideră castrarea porcilor ca fiind o necesitate.

PoziŃia FederaŃiei Veterinarilor din Europa


FederaŃia Veterinarilor din Europa consideră că nevoia de a castra porcii
masculi trebuie redusă prin dezvoltarea de metode alternative care să fie uşor de
aplicat şi care să nu provoace suferinŃă animalelor.

4
Recomandări
PoziŃia menŃionată mai sus implică faptul că ar trebui interzisă castrarea porcilor fără
anestezie prealabilă. FederaŃia Veterinarilor din Europa consideră că aceasta s-ar putea
realiza în viitor dacă s-ar lua următoarele măsuri:
1. Încurajarea cercetării în următoarele domenii:
• optimizarea metodelor pentru detectarea mirosului de carne de vier înainte
de sacrificare
• tehnici chirurgicale şi de combatere a durerii (ex. anestezie locală şi
generală, analgezie preoperatorie şi postoperatorie)
• sensibilitatea la durere a purceilor
• selecŃia genetică a animalelor
• dezvoltarea de tehnici accesibile pentru separarea celulelor sexuale în
funcŃie de cromozomii sexuali

2. Crescătorii de porci ar trebui să promoveze ideea că operaŃia de castrare a porcilor


are multe aspecte pozitive, cum ar fi creşterea standardelor de bunăstare a porcilor
şi o calitate mai bună a cărnii.
3. Abolirea castrării porcilor ar trebui să fie sprijinită de o legislaŃie potrivită, în
momentul în care vor fi disponibile alternative pentru operaŃia de castrare.