Sunteți pe pagina 1din 113

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIETI FACULTATEA TEHNOLOGIA PETROLULUI I PETROCHIMIE DOMENIUL: INGINERIA MEDIULUI SPECIALIZAREA: CONTROLUL PRODUSELOR I FACTORILOR

DE MEDIU

MANAGEMENTUL, MONITORIZAREA I LEGISLAIA SUBSTANELOR UTILIZATE N PROCESELE INDUSTRIALE


-NOTE DE CURS-

COORDONATOR: ef lucrri r! i"#! CAMENI$% ALE&ANDRU-DAN STUDENT: A'r() A" r( (

PLOIETI *+,Cu.ri"/
Cuprins........................................................................................................................................ 2 Capitolul 1. Sintez legislaie.......................................................................................................3 Capitolul 2. Introducere la Directiva Seveso II............................................................................11 Capitolul 3. Seveso II ghid pentru calcularea accidentelor majore scenarii!...........................1" Capitolul #. Depozitarea $i manipularea su%stan&elor periculoase.............................................33 Capitolul '. (i$a tehnic cu date de securitate...........................................................................#) Capitolul * +ne,ele 1-* din clasi.icarea/ am%alarea $i etichetarea su%stan&elor periculoase.....'* +012+ nr. 1 - C3I413II 51013+61 D1 C6+SI(IC+31 SI 14IC714+31 + S89S4+0416:3 SI ;31;+3+416:3 ;13IC86:+S1......................................................'* +012+ nr. 2 - 6IS4+ S89S4+0416:3 ;13IC86:+S1......................................................*' +012+ nr. 3 - ;+341+ +< ;revederi re.eritoare la sistemele de =nchidere rezistente la deschidere de ctre copii........................................................................................................>) +012+ nr. 3 - ;+341+ 9< ;revederi re.eritoare la dispozitivele care permit detectarea tactil a pericolelor............................................................................................................................ >) +012+ nr.# - SI?9:683I @I I0DIC+AII D1 ;13IC:6 ;10438 S89S4+0A161 @I ;31;+3+4161 ;13IC86:+S1...........................................................................................>1 +012+ nr. ' - 0+483+ 3ISC83I6:3 S;CI(IC1 +43I98I41 S89S4+0A16:3 @I ;31;+3+416:3 ;13IC86:+S1........................................................................................>2 +012+ nr. * - 31C:?+0DB3I D1 ;38D10A+ ;3ICI0D S89S4+0A161 @I ;31;+3+4161 ;13IC86:+S1...........................................................................................>' Capitolul >. 3egulamentul Comunit&ii europene privind clasi.icarea/ am%alarea $i etichetarea su%stan&elor periculoase............................................................................................................ >D +012+ I - C13I0A1 ;3ICI0D C6+SI(IC+31+ @I 14IC714+31+ S89S4+0A16:3 @I + +?1S41C83I6:3 ;13IC86:+S1......................................................................................>D +012+ II - 31586I S;1CI+61 ;3ICI0D 14IC714+31+ @I +?9+6+31+ +08?I4:3 S89S4+0A1 @I +?1S41C83I............................................................................................."3 +012+ III - 6IS4+ (3+E16:3 D1 ;13IC:6/ I0(:3?+AII S8;6I?104+31 ;3ICI0D ;13IC:686 @I 161?1041 S8;6I?104+31 ;3ICI0D 14IC714+31+.............................">

Page 2

+012+ IC - 6IS4+ (3+E16:3 D1 ;31C+8AI1.................................................................1)) +012+ C - ;IC4:53+?1 D1 ;13IC:6............................................................................1)# +012+ CI - C6+SI(IC+31+ @I 14IC714+31+ +3?:0IE+41 +61 +08?I4:3 S89S4+0A1 ;13IC86:+S1..............................................................................................1)* +012+ CII - 4+916 D1 C:31S;:0D10AB F0431 C6+SI(IC+31+ F0 41?1I86 DI31C4IC1I *>G'#DGC11 @I C6+SI(IC+31+ F0 41?1I86 ;31E104868I 31586+?104 ............................................................................................................................................. 1)D ............................................................................................................................................ 1)D 9I96I:53+(I1........................................................................................................................ 11)

C(.i01lul ,! Si"0e2 le#i/l(3ie


State membre UE: 1957 6 state (Belgia, Frana, Germania, Italia, Luxemburg, Olanda ! 197" " state (#anemar$a, Irlanda, %area Britanie ! 19&1 1 stat (Gre$ia ! 19&6 ' state (()ania, *+rtugalia ! 1995 " state (,ustria, Finlanda, (uedia ! '--. 1- state (*+l+nia, /ngaria, 0e1ia, (l+2a$ia, 3st+nia, Let+nia, Lituania, (l+2enia, %alta, 0i)ru ! '--7 ' state (4+m5nia, Bulgaria 6

Legislaie elaborat n domeniul substanelor i preparatelor c imice periculoase H!G! "r! ,45-6*+++ 7 HG *896*++,$+rd eur+)ean trans)+rt rutier internai+nal al m7r8uril+r )eri$ul+ase (,6#646

Page 3

(ubstane 9 )re)arate $1imi$e: OUG *++6*+++ )ri2ind $lasi8i$area, eti$1etarea i ambalarea substanel+r i )re)aratel+r $1imi$e )eri$ul+ase :D ;568-96CEE < D 99645=6CEE> Le#e( -8,6*++, ? ,)r+barea OUG *++6*+++ Or i" MIR **56*++* )ri2ind In2entarul 3ur+)ean al (ubstanel+r 01imi$e 3xistente 0+mer$iali;ate, I3(03 (3I<30( Or i" MIR ;+96*++* )ri2ind Lista 3ur+)ean7 a (ubstanel+r 01imi$e <+ti8i$ate, L3(0< (3LI<0( Or i" MIR **6*++4 )ri2ind +bligati2itatea agenil+r e$+n+mi$i de a transmite ,<(*0* de$laraii anuale )ri2ind )r+dusele 8abri$ate i=sau $+mer$iali;ate HG ,4++6*++* n+ti8i$area substanel+r $1imi$e (intrare >n 2ig+are: -16-16'--. HG ;=46*++- m+di8i$area i $+m)letarea ?G 1"--='--' (am5narea intr7rii >n 2ig+are )5n7 la -16-16'--7 HG =86*++4 $+ntr+lul a$ti2it7ii $are )re;int7 )eri$+le de a$$idente ma@+re Le#e( 4++6*++* 4egimul @uridi$ al )re$urs+ril+r HG ,,*,6*++* )ri2ind 4egulamentul de a)li$are al Legii "--='--' Le#e( 8+86*++- m+di8i$area i $+m)lementarea Legii "--='--' HG 8-+6*++8 m+di8i$area i $+m)lementarea 4egulamentului de a)li$are a Legii "--='--' )ri2ind regimul )re$urs+ril+r Le#e( 4;+6*++4 4egimul substanel+r i )re)aratel+r $1imi$e )eri$ul+ase Le#e( *;46*++8 )entru m+di8i$area i $+m)letarea Legii nr6 "6-='--" HG ;46*++* )ri2ind a)r+barea )rin$i)iil+r de Bun7 *ra$ti$7 de Lab+rat+r )re$um i ins)e$ia i 2eri8i$area res)e$t7rii a$est+ra >n $a;ul test7ril+r e8e$tuate asu)ra substan el+r $1imi$e HG *;;6*++; )entru m+di8i$area i $+m)letarea ?G 6"='--' HG 4-56*++4 )ri2ind restri$i+narea intr+du$erii )e )ia7 i a utili;7rii anumit+r substane 9 Lista 19' substane i )re)arate $an$erigene 0,A61 i 0,A6'! Listele ",.,5,6 substane i )re)arate mutagene i t+xi$e )entru re)r+du$ere 0,A 1,' HG =4*6*++-7H# ;-;6*++87HG -=96*++5 )entru m+di8i$area i $+m)letarea ?G ".7 9 ,nexa '

Page #

Or i" ,*496*++5 )entru m+di8i$area i $+m)letarea anexei nr6 1 la ?G nr6".7='--" )ri2ind restri$i+narea intr+du$erii )e )ia7 i a utili;7rii anumit+r substane i )re)arate )eri$ul+ase HG *,;56*++- stabilirea )rin$i)iil+r de e2aluare a ris$uril+r )entru +m i mediu ale substanel+r n+ti8i$ate HG *-*56*++- e2aluarea i $+ntr+lul ris$ului substanel+r existente HG *++=6*++- )ri2ind regimul de im)+rt al )r+dusel+r )eri$ul+ase )entru s7n7tate i mediu (ins$ri)i+narea termenului de garanie HG =8;6*++8 )ri2ind )lasarea )e )ia7 a substanel+r bi+$ide (# 9&=&=30 m+di8i$at7 de 4eg61&&'='--"=30 Le#e( 4*-6*++8 )entru $+m)letarea O/G'--='--- stabilire amen;i (5----15--4O< Or i" ,++,688*6*++8 )ri2ind ra)+rtarea substanel+r $1imi$e $a atare sau >n )re)arate $+n8+rm ?3#(3A '1 )entru '--5 i $umulat '--'-'--. (amenda '-----6---- 4O< Le#e( ,456,==8 )ri2ind )r+te$ia mediului Le#e( *=56*++4 m+di8i$area i $+m)letarea Legii 1"7=1995 OUG 596*+++ )ri2ind regimul deeuril+r Le#e( -*;6*++, )entru a)r+barea O/G 7&='--' OUG ,;6*++, )ri2ind gesti+narea deeuril+r industriale re$i$labile Le#e( -;86*++, a)r+bare i m+di8i$area O/G 16='--1 HG ;;*6*++, )ri2ind gesti+narea uleiul+r u;ate, $+m)letat7 i m+di8i$at7 de ?G ..1='--' i ?G 1159='--" HG ,*96*++* )ri2ind in$inerarea deeuril+r HG 98;6(u#u/0 *++* )ri2ind e2idena gestiunii deeuril+r i )entru a)r+barea listei $u)rin;5nd deeurile, in$lusi2 deeurile )eri$ul+ase OMAPM "r! 58;6*++- )entru a)r+barea <+rmati2ului te1ni$ )ri2ind in$inerarea deeuril+r HG 4-=6*++8 )ri2ind de)+;itarea deeuril+r HG ;*,6*++8 - )ri2ind gesti+narea ambala@el+r i deeuril+r de ambala@e OUG ,=;6*++8 )ri2ind F+ndul de %ediu Le#e( 4,=6*++; )ri2ind se$uritatea i s7n7tatea >n mun$7

Page '

HG ,+=46*++; stabilirea $erinel+r minime de se$uritate i s7n7tate )entru )r+te$ia lu$r7t+ril+r >m)+tri2a ris$uril+r legate de ex)unerea la ageni $an$erigeni i mutageni la l+$ul de mun$7 HG ,*,96*++; )ri2ind stabilirea $erinel+r minime de se$uritate i s7n7tate >n mun$7 )entru asigurarea )r+te$iei lu$r7t+ril+r >m)+tri2a ris$uril+r legate de )re;ena agenil+r $1imi$i ATP *9 l( D ;568-96EEC D *++,68=6EC m+di8i$area anexel+r: $riterii de $lasi8i$are, simb+luri, 8ra;e 4, 8ra;e (: A"e@( "r! , HG -=+6*++*, $u m+di8i$7rile i $+m)let7rile ulteri+are, B,nexa CI la # 67=5.&=330 ,A* '& (# '--1=59=30 D 0riterii generale de $lasi8i$are i eti$1etare a substanel+r i )re)aratel+r $1imi$e )eri$ul+ase A"e@( "r! - HG -=+6*++*, $u m+di8i$7rile i $+m)let7rile ulteri+are, B,nexa II la # 67=5.&=330 ,A* '& (# '--1=59=30 D (imb+luri i indi$aii de )eri$+l )entru substanele i )re)aratele )eri$ul+ase A"e@( "r! 8 HG -=+6*++*, $u m+di8i$7rile i $+m)let7rile ulteri+are, B,nexa III la # 67=5.&=330 ,A* '& (# '--1=59=30 D Fra;ele de ris$ +8i$iale6 <atura ris$uril+r s)e$iale atribuite substanel+r i )re)aratel+r $1imi$e )eri$ul+ase A"e@( "r! ; HG -=+6*++*, $u m+di8i$7rile i $+m)let7rile ulteri+are, B,nexa IC la # 67=5.&=330 ,A* '& (# '--1=59=30 D Fra;ele de se$uritate +8i$iale6 4e$+mand7ri de )ruden 7 )ri2ind substanele i )re)aratele $1imi$e )eri$ul+ase ATP *= l( D ;568-96EEC-D *++-6546EC m+di8i$7 anexa $u substanele )eri$ul+ase i anexa $u met+de de determinare a )r+)riet7il+r 8i;i$e i $1imi$e, t+xi$+l+gi$e i e$+t+xi$+l+gi$e HG "r! ,==6*++; )ri2ind m+di8i$area i $+m)letarea ?G nr .9-='--' )entru a)r+barea <+rmel+r met+d+l+gi$e de a)li$are a O/G nr '--='--- )ri2ind $lasi8i$area, eti$1etarea i ambalarea substanel+r i )re)aratel+r $1imi$e )eri$ul+ase A"e@( "r! * HG -=+6*++*A $u m+di8i$7rile i $+m)let7rile ulteri+are, B,nexa I la # 67=5.&=330 ,A* '9 (# '--.=7"=30 D Lista substanel+r $1imi$e )eri$ul+ase *re8a7 A"e@( "r! * HG -=+6*++*A $u m+di8i$7rile i $+m)let7rile ulteri+are, B,nexa I la # 67=5.&=330 ,A* '9 (# '--.=7"=30 D Lista substanel+r $1imi$e )eri$ul+ase (ubstane de la nr6 Index --1---1----9 la -9'---'----"

Page *

A"e@( "r! * HG -=+6*++*A $u m+di8i$7rile i $+m)let7rile ulteri+are, B,nexa I la # 67=5.&=330 ,A* '9 (# '--.=7"=30D Lista substanel+r $1imi$e )eri$ul+ase (ubstane de la nr6 Index 6-1---1----. la 6-6--9'----. A"e@( "r! * HG -=+6*++*A $u m+di8i$7rile i $+m)let7rile ulteri+are, B,nexa I la # 67=5.&=330 ,A* '9 (# '--.=7"=30D Lista substanel+r $1imi$e )eri$ul+ase (ubstane de la nr6 Index 6-7---1----- la 6-9--71----& A"e@( "r! * HG -=+6*++*A $u m+di8i$7rile i $+m)let7rile ulteri+are, B,nexa I la # 67=5.&=330 ,A* '9 (# '--.=7"=30D Lista substanel+r $1imi$e )eri$ul+ase (ubstane de la nr6 Index 61----1----" la 61"-'""----" A"e@( "r! * HG -=+6*++*A $u m+di8i$7rile i $+m)let7rile ulteri+are, B,nexa I la # 67=5.&=330 ,A* '9 (# '--.=7"=30D Lista substanel+r $1imi$e )eri$ul+ase (ubstane de la nr6 Index 61.---1----. la 6.7--16----E A"e@( "r! * HG -=+6*++*A $u m+di8i$7rile i $+m)let7rile ulteri+are, B,nexa I la # 67=5.&=330 ,A* '9 (# '--.=7"=30D Lista substanel+r $1imi$e )eri$ul+ase (ubstane de la nr6 Index 6.&---1----- la 65---55----5 A"e@( "r! 4 HG -=+6*++*A $u m+di8i$7rile i $+m)let7rile ulteri+are, B,nexa C la # 67=5.&=330 ,A* '9 (# '--.=7"=30 D %et+de de determinare a )r+)riet7 il+r 8i;i$+-$1imi$e, t+xi$it7ii si e$+t+xi$it7ii 0u)rins, intr+du$ere A"e@( "r! 4 HG -=+6*++*A $u m+di8i$7rile i $+m)let7rile ulteri+are, *artea , %et+de de determinare a )r+)riet7il+r 8i;i$+-$1imi$e ('1 A"e@( "r! 4 HG -=+6*++*A $u m+di8i$7rile i $+m)let7rile ulteri+are, *artea B %et+de de determinare a t+xi$it7ii (." A"e@( "r! 4 HG -=+6*++*A $u m+di8i$7rile i $+m)let7rile ulteri+are, *artea 0 %et+de de determinare a e$+t+xi$it7ii ('. D *++;696EC amendarea anexel+r II, III i C din # 1999=.5=30 HG 8=56*++5 )entru m+di8i$area i $+m)letarea n+rmel+r met+d+l+gi$e )ri2ind $lasi8i$area, eti$1etarea i ambalarea )re)aratel+r $1imi$e )eri$ul+ase, a)r+bate )rin ?+t7r5rea Gu2ernului nr6 9'='--" (,nexele 1,'," 6 (e a)li$a de asemenea )esti$idel+r si bi+$idel+r HG 8=56*++5 text $+ns+lidat! %et+de $+n2eni+nale de $al$ul, Limite de $+n$entraie )entru )eri$+le s7n7tate, Limite de $+n$entra ie )entru )eri$+le mediu, 3ti$1etarea )re)aratel+r )eri$ul+ase

Page >

Aabel 16 0lasi8i$area substanei )eri$ul+ase (ubstane $an$erigene din $ateg+ria 1 sau ' $u 4.5 sau 4.9 (ubstane $an$erigene din $ateg+ria " $u 4.(ubstane mutagene $ateg+ria 1 sau ' $u 4.6 (ubstane mutagene $ateg+ria " $u 46& din din 0lasi8i$area )re)aratului )eri$ul+s 0ateg+riile 1 i ' 0ateg+ria " 0+n$entraie F -,1 G $an$erigen 4.5, 4.9 +bligat+rii, du)7 $a; 0+n$entraie F 1 G $an$erigen 4.- +bligat+riu (numai da$7 nu s-a atribuit de@a 4.5 H 0+n$entraie F -,1 G mutagen 4.6, +bligat+riu 0+n$entraie F 1 G mutagen 46& +bligat+riu (numai da$7 nu s-a atribuit de@a 4.6 0+n$entraie F -,5 G t+xi$e )entru re)r+du$ere (8ertilitate 46-, +bligat+riu 0+n$entraie F 5 G t+xi$ )entru re)r+du$ere (8ertilitate 46' +bligat+riu (numai da$7 nu s-a atribuit de@a 46-

(ubstane It+xi$e )entru re)r+du$ereI din $ateg+ria 1 sau ' $u 46- (8ertilitate (ubstane It+xi$e )entru re)r+du$ereI din $ateg+ria " $u 46' (8ertilitate

(ubstane It+xi$e )entru 0+n$entraie F -,5 G t+xi$e re)r+du$ereI din $ateg+ria 1 )entru re)r+du$ere sau ' $u 461 (de;2+ltare (de;2+ltare 461, +bligat+riu (ubstane It+xi$e )entru 0+n$entraie F 5 G t+xi$ re)r+du$ereI din $ateg+ria " )entru re)r+du$ere $u 46" (de;2+ltare (de;2+ltare 46" +bligat+riu (numai da$7 nu s-a atribuit de@a 461 *entru )re)aratele $are $+nin + substan7$lasi8i$at7 $u <, 45-=5", se a)li$7 limitele de $+n$entraie i $lasi8i$area re;ultat76 Aabel '6A+xi$itatea a$2ati$7 a$ut7 i e8e$te ad2erse )e termen lung ale substan el+r 8+arte t+xi$e )entru mediul a$2ati$ Cal+area L05- sau 305)entru substana $lasi8i$at7 $u <, 45-=5" -,1 J L(3 05- K 1 -,-1 J L(3 05- K -,1 -,--1 J L(3 05- K -,-1 -,---1 J L(3 05- K -,--1 -,----1 J L(3 05- K -,---1 0lasi8i$area )re)aratului )eri$ul+s <, 45-=5" <, 451=5" 0n F '5G 0n F ',5G 0n F -,'5G 0n F -,-'5G 0n F -,--'5G ',5G K 0n J '5G -,'5G K 0n J ',5G -,-'5G K 0n J -,'5G -,--'5G K 0n J -,-'5G -,---'5G K 0n J -,--'5G <, 45'=5" -,'5G K 0n J ',5G -,-'5G K 0n J -,'5G -,--'5G K 0n J -,-'5G -,---'5G K 0n J -,--'5G -,-----'5G K 0n J

Page D

-,---'5G *entru )re)aratele $are $+nin substane $u + 2al+are L05- sau 30 5- mai mi$7 de$5t -,----1 mg=l, se $al$ulea;7, >n $+nse$in 7, limitele de $+n$entra ie $+res)un;7t+are ()e inter2ale de + ;e$ime 6 Aabel "6A+xi$itatea a$2ati$7 a$ut7 Cal+area L05- sau 305- )entru substana $lasi8i$at7 8ie $u <, 45-, 8ie $u <, 45-=5" (mg=l -,1 J L(3 05- K 1 -,-1 J L(3 05- K -,1 -,--1 J L(3 05- K -,-1 -,---1 J L(3 05- K -,--1 -,----1 J L(3 05- K -,---1 0lasi8i$area )re)aratului )eri$ul+s $u <, 450n F '5G 0n F ',5G 0n F -,'5G 0n F -,-'5G 0n F -,--'5G

HG "r! 9+-6*++5 )ri2ind $+ntr+lul asu)ra )eri$+lel+r de a$$ident ma@+r >n $are sunt im)li$ate substane )eri$ul+ase HG "r! 9+46*++5 )ri2ind stabilirea un+r m7suri )entru a)li$area 4egulamentului 0+nsiliului (033 nr6 79"=9"=199" )ri2ind e2aluarea i $+ntr+lul ris$uril+r substanel+r existente i a 4egulamentului 0+misiei (03 nr6 1.&&=9.=199. )ri2ind stabilirea )rin$i)iil+r de e2aluare a ris$uril+r )entru +m i mediu a substanel+r existente >n $+n8+rmitate $u 4egulamentul 0+nsiliului (033 nr6 79"=9" HG "r! 99*6*++5 )ri2ind desemnarea aut+rit7il+r $+m)etente )entru a)li$area 4egulamentului (03 nr6 19-7='--6=03 al *arlamentului 3ur+)ean i al 0+nsiliului )ri2ind >nregistrarea, e2aluarea, aut+ri;area i restri$i+narea substanel+r $1imi$e (43,0? , de >n8iinare a ,geniei 3ur+)ene )entru *r+duse 01imi$e !i inspecie E"aluarea con#ormitii <r6 $rt ,$ti2itate Aransmiterea datel+r i in8+rmaiil+r des)re substane 0lasi8i$area substanel+r i Ba;a legal7 ?G &-"='--7, art6" Legea "6-='--", art6. (ubstane= )re)arate Obs6

Page "

)re)aratel+r $1imi$e )eri$ul+ase 3ti$1etarea substanel+r i )re)aratel+r $1imi$e )eri$ul+ase ,mbalarea substanel+r i )re)aratel+r $1imi$e )eri$ul+ase Fia $u date de se$uritate 4estri$i+narea )r+du$erii, a intr+du$erii )e )ia7 i a utili;7rii anumit+r substane i )re)arate $1imi$e )eri$ul+ase 0+ninutul de $+m)ui +rgani$i 2+latili >n anumite 2+)sele, la$uri i )r+duse de re8inisare a su)ra8eel+r 2e1i$ulel+r 0+ninutul anumit+r substane )eri$ul+ase >n e$1i)amentele ele$tri$e i ele$tr+ni$e 32aluarea se$urit7ii substanei 4a)+rt de se$uritate $1imi$7 ($enariu de ex)unere ,ut+ri;area substanel+r

Legea "6-='--", art6.

Legea "6-='--", art6. ?G nr6&&'='--7, art6" ?G nr6".7='--", art67, alin6(1 ,?G nr6&&'='--7, art6" ?G nr67"5='--6, art65, alin6 (1

?G nr699'='--5, art66, alin6 (1 ?G nr&&'='--7, art6" ?G nr&&'='--7, art6" ?G nr&&'='--7, art6" ?G nr&&'='--7, art6"

Page 1)

C(.i01lul *! I"0r1 ucere l( Direc0i'( Se'e/1 II


10.07.1976 n Seveso

La )r+du$erea de tri$l+r8en+l )rin su)ra5n$7l;ire s-a eliminat >n atm+s8er7 8+rma extrem de +tr72it+are a tetra$l+rdiben;+di+xinei6 Ln 2e$inatate au murit imediat )7s7rile i animalele mi$i6 0u t+ate a$estea, 8irma a mai lu$rat >n$7 + s7)t7m5n76 /rm7ri: - $$a6 ''-6--- de )ers+ane au 8+st examinate medi$al, au existat a)r+a)e '-- de $a;uri de a$nee $a rea$ie la $l+r 7-6--- de animale au 8+st t7iate urgent $asele a .- de 8amilii au trebuit dem+late straturile su)eri+are de )7m5nt au 8+st r7;uite i de)+;itate6 #ire$ti2a (3C3(O II >nl+$uiete #ire$ti2a &'=5-1=033 ((3C3(O I 6 3a )une a$$entul )e )r+te$ia mediului i )re;int7 )entru )rima +ara material >n d+meniul de a)li$abilitate, $are tre$ dre)t )eri$ul+ase )entru mediul >n$+n@ur7t+r >n s)e$ial )entru a)e6 0erine n+i >n s)e$ial >n $e )ri2ete: - sistemele de management al sigurantei, - )lanuri )entru $a;uri de urgenta, - )lani8i$area s)atiului, - inas)rirea $erintel+r de la ins)e$tii - edu$area )ubli$ului

,$east7 dire$ti27 are $a s$+) )re2enirea a$$identel+r grele $u materiale )eri$ul+ase


i limitarea urm7ril+r a$$identel+r )entru +ameni i mediul >n$+n@ur7t+r, )entru a asigura >ntr-un m+d )restabilit i e8i$ient un ni2el ridi$at de )r+te$te >n $+munit7i >ntregi6

Articolul 2 Domeniul de aplicare

Page 11

#+meniul de a)li$are se extinde i se sim)li8i$7 >n a$elai tim)6 3ste 2alabil7 )entru t+ate >ntre)rinderile, >n $are exist7 $antit7i de materiale )eri$ul+ase sau unde s-ar )utea )r+du$e $a urmare a un+r a$$idente, materiale $are $+res)und $antit7il+r menti+nae >n anex7 sau de)aes$ a$este $antit7i6 Lista materialel+r menti+nae >n anex7 a 8+st s$urtat7 de la 1&- la 5- de materiale, a 8+st >nsa $+m)letat7 $u + list7 a $ateg+riil+r de materiale, $eea $e >nseamn7 >n )ra$ti$7 + extindere a d+meniului de a)li$are6

Articolul 3 Stabilirea denumirilor

16 M8un$i+nareN '6 MinstalaieN "6 Madministrat+rN .6 Mmateriale )eri$ul+aseN 56 Ma$$ident gra2N 66 M)eri$+lN 76 Mris$N &6 Mde)+;itareN

Articolul 4 E cepii

,$east7 dire$ti27 nu se a)li$7:


am)lasamentel+r militare! )eri$+lel+r $e iau natere $a urmare a iradierii i+ni;ante! trans)+rtului materialel+r )eri$ul+ase )e strada, )e ine, )e a)7 sau )e $alea aerului! trans)+rtului materialel+r )eri$ul+ase )rin e2i >n a8ara instalaiil+r $are se su)un )re;entei dire$ti2e! de)+;itel+r de deeuri6

Articolul ! "bli#aii #enerale ale administratorului

Page 12

(tatele membre 2+r a2ea gri@7 $a administrat+rul: s7 ia t+ate m7surile ne$esare )entru a )re2eni a$$identele gra2e i )entru a limita urm7rile a$est+ra 8a7 de +ameni i mediul >n$+n@ur7t+r! s7 8ie +bligat s7 )r+be;e +ri$5nd aut+rit7ii de res+rt $7 a luat t+ate m7surile ne$esare6 Obligaia )r+b7rii este a administrat+rului6

Articolul 6 $omunicare

Obligaia de $+muni$are, ast8el >n$at + >ntre)rindere s7 nu aib7 2+ie s7 de)+;ite;e $antit7i mari de materiale )eri$ul+ase, 87r7 a $+muni$a a$est 8a)t aut+rit7il+r6 0+muni$area trebuie sa $+nin7 urmat+arele date: Articolul 7 $oncept de prevenire a accidentelor #rele

numele administrat+rului i adresa >ntre)rinderii res)e$ti2e sediul >nregistrat al 8irmei administrat+rului numele sau 8un$ia )ers+anei res)+nsabile )entru 8un$i+nare date su8i$iente )entru identi8i$area materialel+r )eri$ul+ase sau a $ateg+riei materialel+r )eri$ul+ase $antitatea i 8+rma 8i;i$7 a materialului = materialel+r )eri$ul+ase 2e$in7tatea >ntre)rinderii6

(tatele membre 2+r a2ea gri@a $a: administrat+rul s7 elab+re;e un d+$ument de )re2enire a a$$identel+r grele i s7 >l a)li$e $+res)un;7t+r
Articolul % E&ectul Domino

,ut+ritatea de res+rt trebuie: s7 determine la $are >ntre)rinderi sau gru)e de >ntre)rinderi )+ate exista + )r+babilitate mare de a$$idente gra2e sau unde urm7rile a$est+r a$$idente )+t 8i mai gra2e, >n ba;a am)lasamentului i 2e$in7t7ii a$estuia )re$um i >n ba;a list7rii materialel+r )eri$ul+ase, i

Page 13

s7 asigure s$1imbul de in8+rmaii i $+lab+rarea dintre a$este >ntre)rinderi6


Articolul 9 'aportul de si#uranta

,dministrat+rul trebuie s7 >nt+$meas$7 un ra)+rt de siguran7 $u urm7t+rul $+ninut: s-a a)li$at un $+n$e)t de )re2enire a a$$identel+r gra2e i exist7 un management de siguran7 )eri$+lul de a$idente gra2e s-a determinat i s-au luat t+ate m7surile ne$esare de )re2enire a ast8el de a$$idente i de limitare a urm7ril+r a$est+ra am)lasarea, amena@area )re$um i 8un$i+narea i >ntreinerea tutur+r instalaiil+r, de)+;itel+r, dis)+;iti2el+r i a in8rastru$turii ne$esare 8un$i+n7rii, $are sunt >n leg7tur7 $u )eri$+lul de a$$idente gra2e, sunt destul de sigure i de >n$redere sau +dat7 $u m+di8i$area unei instalaii sau a 8un$i+n7rii6 exist7 )lanuri interne )entru $a;uri de urgen7 exist7 datele )entru >nt+$mirea unui )lan extern )entru $a;uri de urgen76 minim + dat7 la $in$i ani! la +ri$are alt7 data, >n 8un$ie de $erina aut+rit7ii de res+rt, da$7 situaii n+i @usti8i$7 a$est lu$ru

4a)+rtul se 2a 2eri8i$a du)7 $um urmea;7:

Articolul 10 (odi&icarea unei instalatii) a unei &unctionari sau a unui depo*it

La + m+di8i$are $are ar )utea a2ea urm7ri im)+rtante asu)ra )eri$+lului de a$$idente gra2e, statele membre au gri@7 $a administrat+rul: s7 2eri8i$e i >n $a; de ne$esitate s7 m+di8i$e $+n$e)tul de )re2enire a )eri$+lel+r gra2e, sistemele de management i )r+$edurile >n $e )ri2ete art6 7 i 9 s7 2eri8i$e ra)+rtul de siguran7 i s7-l m+di8i$e >n $a; de ne$esitate i s7 $+muni$e aut+rit7ii de res+rt meni+nate >n art6 16 >n am7nunt exe$utarea a$estei m+di8i$7ri6

Page 1#

Ln anumite situaii, aut+ritatea de res+rt )+ate elibera administrat+rul de a >nregistra anumite date >n ra)+rtul de siguran76 4a)+rtul de siguran7 se 2a )re;enta >ns7 >n $+ntinuare6 (tatele membre $+muni$7 $+misiei t+ate eliber7rile a$+rdate )re$um i m+ti2ele a$est+ra6

Articolul 11 +lanuri pentru ca*uri de ur#en,

,dministrat+rii $are trebuie s7 )re;inte un ra)+rt de siguran7 trebuie deasemeni s7: >nt+$meas$7 un )lan intern )entru $a;uri de urgen7 i s7 8urni;e;e aut+rit7il+r in8+rmaiile ne$esare >nt+$mirii )lanuril+r externe )entru $a;urile de urgen7 ,$este )lanuri )entru $a;uri de urgen7 trebuie su)use la )r+b7 i 2eri8i$ate la inter2ale de maxim " ani6 ,rti$+lul 1' (u)ra2eg1erea stabilimentel+r (tatele membre 2+r a2ea gri@7 s7 in7 $+nt de +bie$ti2ul )re2enirii a$$identel+r gra2e >n )+liti$a l+r de a$+rdare sau utili;are a su)ra8eel+r6 Ln a$est s$+) se su)ra2eg1ea;7 stabilirea n+il+r >ntre)rinderi, m+di8i$7rile sur2enite >n >ntre)rinderile existente i de;2+lt7ri n+i >n 2e$in7tatea >ntre)rinderil+r existente, $um ar 8i +selele, ;+nele re;ideniale et$6 (tatele membre trebuie s7 in7 $+nt )e termen lung de ne$esitatea $a >ntre >ntre)rinderi i ;+nele l+$uite s7 se menin7 sau s7 se $ree;e + distan7 ade$2at76

Articolul 13 -n&ormaii despre m,surile de si#uran,

(tatele membre 2+r a2ea gri@7 $a: m7surile de siguran7 i $+m)+rtamentul $+re$t >n $a;ul a$$identel+r s7 8ie $+muni$ate )ers+anel+r )+sibil im)li$ate 87r) s+li$itare s)e$ial7 ra)+rtul de siguran7 s7 de2in7 a$$esibil )ubli$ului6 *ubli$ul )+ata lua )+;iie >n urm7t+arele $a;uri: - )lani8i$area am)las7rii n+il+r >ntre)rinderi - m+di8i$area >ntre)rinderil+r existente

Page 1'

- m7suri de de;2+ltare >n 2e$in7tate a >ntre)rinderil+r existente6 (tatel+r 2e$ine, $are ar )utea 8i a8e$tate de e8e$tele unui a$$ident gra2, li se )un la dis)+;iie in8+rmaii su8i$iente, )entru $a a$estea s7 )+at7 lua m7suri $+res)un;at+are6

Articolul 14 -n&ormaii de pus la dispo*iie de administrator n urma unui accident #rav

#u)7 un a$$ident gra2, administrat+rul trebuie s7: in8+rme;e aut+ritatea de res+rt $+muni$e $+ndiiile a$$identului, materialele )eri$ul+ase )arti$i)ante, datele dis)+nibile >n 2ederea a)re$ierii urm7ril+r a$$identului asu)ra +mului i mediului >n$+n@urat+r i m7surile imediate luate $+muni$e )aii )re27;ui )entru a diminua urm7rile a$$identului i )entru a e2ita re)etarea unui asemenea a$$ident a$tuali;e;e in8+rmaiile des)re a$$ident6 ,ut+ritatea de res+rt trebuie s7: asigure luarea tutur+r m7suril+r imediate ne$esare $+le$te;e t+ate in8+rmaiile ne$esare unei anali;e $+m)lete asigure luarea tutur+r m7suril+r a@ut7t+are ne$esare de $7tre administrat+r 8a$7 re$+mand7ri de m7suri de )re2enire 2iit+are6

Articolul 1! Anunarea comisiei de c,tre statele membre

(tatele membre trebuie s7 anune $+misia des)re a$$identele gra2e sur2enite >n ;+na l+r de res)+nsabilitate: numele i adresa aut+rit7ii ra)+rt+are data, +ra i l+$ul )r+du$erii a$$identului gra2 numele administrat+rului i adresa >ntre)rinderii >n $au;7 des$rierea $+ndiiil+r >n $are s-a )r+dus a$$identul des$rierea m7suril+r imediate i a a$iunil+r de siguran7 luate6

Page 1*

*entru a inde)lini +bligaia de in8+rmare 2i;a2i de statele membre, $+misia 8+rmea;7 un sistem de inregistrare i in8+rmare, $are $+nine date am7nunite des)re a$$identele gra2e sur2enite >n ;+na de res)+nsabilitate a statel+r membre6

Articolul 16 Autoritatea de resort

(tatele membre 8+rmea;7 sau numes$ aut+rit7ile de res+rt, $are s7 exe$ute sar$inile stabilite )rin )re;ena dire$ti27, 87r7 a )re@udi$ia res)+nsabilit7ile administrat+rului, )re$um i e2entual bir+urile $are $+lab+rea;7 >n $e )ri2ete s)ri@inul te1ni$ $u aut+rit7ile de res+rt6

Articolul 17 -nterdicia continu,rii &uncion,rii

(tatele membre inter;i$ $+ntinuarea 8un$i+n7rii unei >ntre)rinderi, a unei instalaii sau a unui de)+;it, da$7 m7surile de )re2enire a a$$identel+r luate de administrat+r sunt insu8i$iente6 (A43B/I3 (tatele membre )+t deasemeni inter;i$e $+ntinuarea 8un$i+n7rii, da$7 administrat+rului nu a 8urni;at urmat+arele in8+rmaii :((3 *O,A3 anunarea ra)+artele sau $elelalte in8+rmaii ne$esare $+n8+rm )re;entei dire$ti2e6

Articolul 1% -nspecia

,ut+rit7ile de res+rt trebuie s7 $ree;e un sistem de ins)e$ie, )entru a asigura $7: administrat+rul a luat m7surile ne$esare )re2enirii a$$identel+r gra2e i limit7rii urm7ril+r a$est+ra ra)+rtul de siguran7 este exa$t i $+m)let )ubli$ul este in8+rmat6

Articolul 19 Sc.imbul de in&ormaii i sistemul de in&ormaii

Page 1>

Articolul 20 $on&idenialitate Articolul 21 Sarcinile comisiei Articolul 22 $omisia Articolul 23 Anularea directivei %2/!01/$EE Articolul 24 Data inceperii de punere n practic, Articolul 2! -ntrarea n vi#oare 0-ntr, n vi#oare la 3 1ebruarie 19972 Articolul 26 0Destinatarii directivei sunt statele membre2

Page 1D

C(.i01lul 4! Se'e/1 II ? #Bi .e"0ru c(lcul(re( (cci e"0el1r )(C1re :/ce"(rii>


1. +'"34E(A5-$A
#ire$ti2a 96=&'=03 (#ire$ti2a (3C3(O II )re2ede, la anumite )un$te, s$enarii asu)ra des87urarii )resu)usel+r a$$idente (tabelul 1 6 Aabelul 1 Cedere de ansamblu asu)ra m+duril+r de ab+rdare )re27;ute >n #ire$ti2a (3C3(O II
L+$ali;are (3C3(O II #ire$ti2a ,rt6 & *ar6 ' 0erine Obser2aii

,rt6 7 si 9 in legautura $u anexa III $, ii

OO)erat+rul trebuie 6666 sa 8urni;e;e 666 t+ate 666in8+rmatiile, ()entru a 666e2alua in m+d )r+8esi+nal )+sibilitatea de de$lansare a unui a$$ident, de a determina )r+babilitatea ridi$ata si )+sibila extindere a e8e$tel+r a$$identel+r, 666666N O#eterminarea si e2aluarea )eri$+lel+r de a$$identeO O(tabilirea si a)li$area )r+$eduril+r )entru determinarea sistemati$a a )eri$+lel+r de a$$idente la + 8un$ti+nare $+n8+rma si ne$+n8+rma, )re$um si )entru estimarea )r+babilitatii si im)a$tului a$est+r a$$identeN

In8+rmatii asu)ra )+sibilei )eri$litari )rin e8e$t #+min+

In $adrul O$+n$e)tuluiO 2+r 8i $erute s$enarii6

,rt6 7 si 9 in legatura $u ,nexa III $, 2

O*lani8i$area $a;uril+r de urgentaO O(tabilirea si In $adrul O$+n$e)tuluiO 2+r a)li$area )r+$eduril+r )entru determinarea 8i $erute s$enarii6 $a;uril+r )re2i;ibile de urgenta in ba;a unei anali;e sistemati$e si )entru reali;area, testarea si 2eri8i$area )lanuril+r de alarmare si a)arare im)+tri2a )eri$+lel+r, )entru a )utea rea$ti+na ade$2at in tim)ul $a;uril+r de urgentaN O666au 8+st determinate )eri$+lele de a$$idente si au 8+st luate t+ate masurile ne$esare in 2ederea $+mbaterii a$el+r substante si )entru limitarea e8e$tel+r l+r asu)ra +mului si s$enarii in $adrul ra)+rtului de se$uritate

,rt6 9 )ar6 1 b

Page 1"

,rt6 9 )ar6 1 d

,rt6 9 *ar6 1 e

O666)re;entarea )lanuril+r interne de alarmare si a)arare im)+tri2a )eri$+lel+r si a in8+rmatiil+r ne$esare reali;arii )lanuril+r externe de alarmare si a)arare im)+tri2a )eri$+lel+r, )entru a )utea 8i luate masurile ne$esare in $a;ul unui a$$ident666N O666)unerea la dis)+;itie de in8+rmatii su8i$iente, )entru $a aut+ritatile $+m)etente sa )+ata lua de$i;ii asu)ra am)lasarii a$ti2itatil+r n+i sau extinderiil+r in 2e$inatate a am)lasamentel+r existente6666N O#es$rierea +bie$ti2el+r $are ar )utea 8i a8e$tate de $atre un a$$ident O

($enarii in $adrul ra)+rtului de se$uritate

,b+rdari de ti) s$enaru in $adrul ra)+rtului de se$uritate

,rt6 9 *ar6 ' in leg6 $u ,nexa II <r6 II 0

($enarii in $adrul ra)+rtului de se$uritate

,rt6 9 *ar6 ' in leg6 $u O#es$rierea detaliata a s$enariil+r )+sibilel+r ,b+rdari ti) s$enariu in $adrul ra)+rtului de ,nexa II <r6 IC , si B a$$idente im)reuna $u )r+babilitatea si $+nditiile l+r de a)aritie, in$l6 sinteti;area se$uritate in$identel+r, $are ar )utea 8i rele2ante )entru de$lansarea 8ie$arui s$enariu, inde)endent da$a m+ti2ele sunt din interi+rul sau exteri+rul instalatieiN6 O3stimarea am)litudinii si gra2itatii $+nse$intel+r a$$identel+r identi8i$ateN ,rt6 11 *ar6 ' in leg6 $u O*entru $ir$umstantele sau in$identele )re2i;ibile, $are ar )utea 8i rele2ante )entru ,nexa IC $ de$lansarea unui a$$ident, )entru 8ie$are $a; se 2a 8a$e + des$riere a masuril+r, $are trebuie luate in 2ederea $+ntr+lului a$est+r $ir$umstante res)6 in$idente si limitarii e8e$tel+r, )re$um si + des$riere a e$1i)amentel+r de se$uritate si mi@l+a$el+r de inter2entieN ,b+rdari ti) s$enariu in $adrul )lanului situatiil+r de urgenta

2. SCENARIILE

DE DESFURARE A ACCIDENTELOR

2.1 +rincipii

Ln 2ederea >nde)linirii $erinel+r art6 9 )ar6 1 b >m)reun7 $u anexa II <r6 IC din #ire$ti2a (3C3(O II trebuie $a >n ra)+rtul de se$uritate s7 8ie $er$etate i )re;entate )+sibilele des87ur7ri de e2enimente (s$enariile de des87urare a a$$identel+r 6 ,st8el se 2a di8eren ia >ntre situaii )eri$ul+ase s)e$i8i$e instalaiil+r, )r+$esel+r i substanel+r i e8e$tele l+r )+teniale:

Page 2)

P P P

>n interi+rul +bie$ti2ului, >n +bie$ti2e sau instalaii 2e$ine i >n 2e$in7tate i mediu6
2.2 Scopul si tipul scenariilor de accidente

($enariile de a$$idente ser2es$ d+2e;ii $7 +bligaiile +)erat+ril+r sunt >nde)linite $+n8+rm art6 5 din #ire$ti2a (3C3(O II6 F7r7 $un+a terea e8e$tel+r a$$identel+r )+sibile, identi8i$ate )e ba;a ab+rd7rii ti) s$enariu, m7surile ne$esare )re2enirii i limit7rii l+r nu )+t 8i stabilite $+res)un;7t+r6 #atele re8erit+are la e8e$tele a$$identel+r >n $adrul ra)+rtului de se$uritate ser2es$ nu numai d+$ument7rii re;ultatel+r )r+2enite din anali;a sistemati$7 de se$uritate, $i $+nstituie ex)resia ne$esar7 unei eta)e )ariale din $adrul anali;ei de se$uritate6 #in ra)+rtul de se$uritate trebuie sa re;ulte $are sunt sursele de )eri$+l $are trebuie luate >n $+nsiderare i $are dintre e2enimentele, $are )+t $+ndu$e la un a$$ident, sunt eliminate, i )rin $e m7suri6 ,$est 8a)t se reali;ea;7 >n s)e$ial )rin urm7t+arele ti)uri de s$enarii de a$$idente: 16 ($enarii de derulare a a$$ident+r >n 2ederea determin7rii e8i$ienei m7suril+r de )re2enire a a$$identel+r6 '6 ($enarii de derulare a a$$ident+r determin7rii e8i$ienei m7suril+r de limitare a e8e$tel+r6 "6 ($enarii de derulare a a$$ident+r >n 2ederea determin7rii in8+rmaiil+r ne$esare $+n8+rm art6 9 )ar 1 d din #ire$ti2a (3C3(O II )entru elab+rarea )lanuril+r externe de alarmare i a)7rare >m)+tri2a )eri$+lel+r6 *entru des$rierea e8e$tel+r a$$identel+r )+t 8i utili;ate m7suri luate >n instalaie >n 2ederea limit7rii e8e$tel+r a$$identel+r6 ($enarii de derulare a a$$ident+r $+n8+rm $i8rel+r ' si " sunt $+n$e)ute inde)endent de $au;e i trebuie, >n 2ederea dimensi+n7rii, s7 se regaseas$7 >n $adrul urm7t+rului inter2al: P Limita su)eri+ar7 a a$est+r s$enarii re)re;int7 s$urgerea, in$endiul sau ex)l+;ia unei mase mari (0%I de substan7 )eri$ul+as7 >n sensul #ire$ti2ei (3C3(O II din interi+rul unui 2+lum delimitat6 P Limita in8eri+ar7 2a 8i dedus7 >n m+d ade$2at )rin aa numita masa $riti$7 (%Q 6

%asa $riti$7 este a$ea $antitate la a $7rei s$urgere, in$endiere sau ex)l+dare este atins7 2al+area rele2ant7 de e2aluare a a$$identului >n )un$tul $riti$ de re8erin 7 (+bie$t )r+te@at 6 *un$tul $riti$ de re8erin7 este de regul7 l+$alitatea >n2e$inat76

Page 21

($enariile de derulare a a$$identel+r $+res)un;7t+are $i8rel+r 1 si ' meni+nate mai sus, se 2+r d+$umenta >n $adrul ra)+rtului de se$uritate, s$enariile de derulare a a$$identel+r $+res)un;7t+are $i8rei " sunt $+m)+nent7 a in8+rmaiil+r )entru aut+ritatea res)+nsabil7 $u )lanul extern de a)7rare >m)+tri2a )eri$+lel+r6

2.3 $ondiii cadru pentru scenariile de derulare a accidentelor

La elab+rarea s$enariil+r de a$$idente se 2+r mai lua >n $+nsiderare: 16 $+ndiiile s)e$i8i$e ale +bie$ti2ului i ale am)lasamentului i rea$ia re$i)r+$7 $u >m)re@urimile! '6 situaiile )+sibile de )eri$litare )entru anga@ai! "6 .6 $antit7ile de substan7 )re;ente >n +bie$ti2ul )erturbat, >ntr-+ instala ie res)6 )arte a )r+)riet7ile s)e$i8i$e substanel+r, $u in8luena substanel+r $are )+t re;ulta >n tim)ul instalaiei de8e$te! disturb7rii 8un$i+narii $+n8+rme! 56 m+delarea $+n8+rm stadiului tiinei a emisiil+r, in$endiil+r i ex)l+;iil+r! 66 dis)ersia substanel+r >n aer, a)a sau s+l du)7 s$urgeri sau in$endii, in$lusi2 alte urm7ri )+sibile du)7 + s$urgere, un in$endiu sau + ex)l+;ie! 76 e8i$iena i $a)a$itatea de des87urare a $+ntram7suril+r! &6 m+dele de dis)ersie $+n8+rm stadiului tiinei! 96 )re;entarea e2+luiei s)aiale i du)7 $a; $r+n+l+gi$e (de ex6 $urbe I(O a $+n$entra iil+r maxime, 2al+ril+r de d+;are, 2al+ril+r maxime de su)ra)resiune, $+n$entraiil+r de su)ra8a7 et$6 *entru stabilirea d+meniil+r )eri$ul+ase se 2+r lua mereu $a ba;a s$enariile de derulare a a$$identel+r $u ra;a de a$iune $ea mai mare6
2.4 -n&ormaiile n scenariile de derulare a accidentelor

In8+rmaiile trebuie, da$7 nu se )+t des$rie, s7 8ie ex)rimate )rin 2al+ri numeri$e! ele trebuie (de ex6 )rin $al$ule, estim7ri sau s$1imb de ex)erien7 s7 8ie )lau;ibile6 *resu)unerile, $are sunt 8a$ute >n a$est $+ntext, trebuie s7 8ie argumentate6 #a$7 este 2+rba de estim7ri m+del, atun$i se 2+r s)e$i8i$a )resu)unerile i i)+te;ele, din $are au reieit re;ultatele6

Page 22

La reali;area s$enariil+r, $a ba;7 a )lanului de a)7rare >m)+tri2a )eri$+lel+r, se 2+r a2ea >n 2edere )resu)uneri de derul7ri de s$enarii $are )+t 8i ex$luse >n m+d re;+nabil, a$estea 8iind Ma$$idente i)+teti$e $are )+t t+tui s7 se )r+du$7N6

3. CONCEPTUL

UNEI ABORDRI A SCENARIILOR DE DERULARE A

ACCIDENTELOR , INDEPENDENTE DE CAUZE

*entru limitarea s$enariil+r )entru a$$identele $are t+tu i se )+t )r+du$e se )r+)une un $+n$e)t $are s7 >mbine 2al+rile de e2aluare ale a$$identului s)e$i8i$e >m)re@urimil+r, a $ar+r de)7ire semnali;ea;7 existena unui )eri$+l ma@+r, $u datele s)e$i8i$e instalaiil+r, i anume $u debitele masi$e eliberate res)e$ti2 $antit7ile eliberate ale substanel+r )eri$ul+ase >n $a;ul unei de8e$iuni de 8un$i+nare din instalaie6 Aermenii rele2ani )entru $+n$e)t sunt de8inii >n 8elul urm7t+r: 16 Acci e"0ele c(re 0reDuie .re'e"i0e se ba;ea;7 )e de8e$iuni +)erai+nale, $are s-ar extinde >ntr-un a$$ident dat+rit7 sursel+r de )eri$+l $are nu se )+t ex$lude >ntr-un m+d re;+nabil, da$7 e2+luia l+r nu ar 8i +)rit7 sau limitat7 )rin m7suri de )re2enire a a$$identel+r, a6>6 s7 nu mai )re;inte un )eri$+l ma@+r6 ,$$idente de asemenea 8el i m7surile de )re2enire a a$$identel+r 2+r 8i )re;entate >n anali;a de se$uritate (,( 6 '6 Acci e"0ele c(re 010ui /e .10 .r1 uce $+nstau >n extinderea de8e$iunil+r +)erai+nale, $are $au;ea;7 un )eri$+l ma@+r, >n $iuda m7suril+r de )re2enire a a$$identel+r, >ns7 dat+rit7 a$ti27rii unei surse de )eri$+l ex$luse >n m+d re;+nabil sau a$ti27rii $+n$+mitente a mai mult+r surse de )eri$+l inde)endente una de $ealalt76 *entru limitarea a$est+r e8e$te ale a$$identel+r de a$est 8el se 2+r lua m7suri s)e$i8i$e )entru 8ie$are instalaie i m7suri s)e$iale de a)7rare >m)+tri2a )eri$+lel+r6 "6 Acci e"0ele e@ce.i1"(le re;ult7 din surse de )eri$+l, $are nu se reg7ses$ >n ni$i una din ex)erienele a$umulate sau met+dele de $al$ul6 *entru )re2enirea a)ariiei a$$identel+r de a$est 8el nu se 2+r lua m7suri su)limentare s)e$i8i$e instalaiil+r6 ,i$i sunt meni+nate de ex6 a$$identele, $are )+t a)are >n situaii i e2enimente de ra;b+i6 .6 V(l1rile e e'(lu(re ( (cci e"0el1r re)re;int7 $+n$entraiile sau d+;ele identi8i$ate >ntr-+ substan7 )eri$ul+as7, la a $ar+r de)7ire se )+ate nate un )eri$+l ma@+r6 0a 2al+ri de e2aluare a

Page 23

a$$identel+r )entru substanele )eri$ul+ase )urtate >n aer se 2+r lua >n $+nsiderare >n m+d s)e$ial: 2al+rile dire$t+are ale $+n$entraiei i d+;ei )entru )lanul de urgen7 >n $a;ul unui a$$ident $+n8+rm 34*G, ,3GL sau I#L?, C0I 2al+ri de e2aluare ale a$$identel+r6 Arebuie s7 8ie luai >n $+nsiderare i tim)ii de a$i+nare $are stau la ba;a 2al+ril+r de e2aluare6 *entru determinarea 2al+ril+r de d+;are trebuie s7 se 2eri8i$e 2alabilitatea regulii lui ?aber6 La e2aluarea im)a$tului asu)ra s+lului i a)el+r )+t a2ea im)+rtan7: 2al+rile $riti$e de )+luare a s+lului, #ire$ti2a Federal7 )ri2ind )r+te$ ia s+lului i )+luarea ist+ri$7, 2al+ri de inter2enie )entru )+luarea a)el+r (0I*4 = 0I*3 )lan de atenti+nare si alarmare , )re$um i ra)+rtul 0, Ma)a )+luat7N6 *entru a$$identele, la $are )eri$+lul ma@+r se dat+rea;7 e8e$tel+r in$endiului sau ex)l+;iei, se 2+r lua >n $+nsiderare, $a 2al+ri de e2aluare ale a$$identel+r, densit7 i $riti$e ale 8luxului termi$ res)e$ti2 )resiuni $riti$e maxime ale undei de )resiune $are se )r+)ag76 *entru e8e$tele )r+duse )rin ex)l+;ie $u 8ragmente nu sunt $un+s$ute 2al+rile de e2aluare ale a$$identului6 *entru stabilirea 2al+ril+r de e2aluare ale a$$identel+r se 2a studia i M G1idul de )lani8i$are terit+rial7N6 56 Pu"c0 cri0ic e referi" este a$el l+$ a8lat l5ng7 + instalaie >n $are )+ate a)are un )eri$+l ma@+r6 ,$esta este 2alabil >n s)e$ial )entru un l+$ >n $are se a8l7 $+ntinuu sau tem)+rar un num7r mare de )ers+ane (l+$uine, s)ital, $+al7, s6a6m6d6 6 66 Ce( )(i )(re c("0i0(0e i).lic(0 :CMI> este $antitatea maxim7 de substan7 )eri$ul+as7 $are se )+ate a8la >ntr-un 2+lum anumit >ntr-un d+meniu delimitat (re$i)ient, $+ndu$t7 in$1is sau $are se )+ate >n$1ide, la + ex)l+atare $+n8+rm7 a instalaiei6 La determinarea 0%I )+t 8i luate >n $+nsiderare dis)+;iti2e de >n$1idere a$ti2e din exteri+rul )7rii de8e$te a instalaiei6 76 R(0( e /cur#ere (R4 re)re;int7 debitul masi$ t+tal al unei substane )eri$ul+ase $are iese din 2+lumul delimitat >n tim)ul unei de8e$iuni +)erai+nale6 3a este de)endent7 de $ara$teristi$ile substanei i )aramentrii s)e$i8i$i instalaiei ()resiune, tem)eratur7, ge+metrie 6

Page 2#

&6 Pr1ce"0ul e .r1.(#(re (RA re)re;int7 )r+$entul din debitul masi$ t+tal $are se )r+)ag7 e8e$ti2 >n >m)re@urimi du)a s$urgerea din 2+lumul delimitat6

4. APLICAREA

CONCEPTULUI PENTRU SCENARIILE DE DERULARE A

ACCIDENTELOR INDEPENDENTE DE CAUZE

4.1 Delimitarea accidentelor care totui se pot produce 0limita in&erioar,2

*entru a)li$area $+n$e)tului de delimitare a a$$identel+r $are t+tui se )+t )r+du$e se 2+r derula urm7t+rii 5 )ai6 ,i$i 2a 8i luat $a exem)lu d+ar )resu)unerea asu)ra dis)ersiei substanel+r )eri$ul+ase >n $+rid+arele aer6 0+nsider7ri similare sunt )+sibile i )entru alte ti)uri de a$$idente6 P(/ul ,: (tabilirea 2al+rii de e2aluare a a$$identului )entru substana anali;at76 P(/ul *: #e8iniia )un$tel+r de re8erin7 $riti$e i determinarea distanei 8a7 de l+$ul )+tenial de emisie din instalaie6 P(/ul 4: #eterminarea )r+$entului de )r+)agare, >n $a;ul a$$identel+r $are t+tui se )+t )r+du$e (RAS 6 ,$est )r+$ent de )r+)agare du$e t+$mai >n )un$tul $riti$ de re8erin7 la + 2al+are de imisie de m7rimea 2al+rii de e2aluare a a$$identel+r, >n $a;ul unei dis)ersii de substan7 )eri$ul+as7 >n $+ndiii ne8a2+rabile de dis)ersie6 #e+are$e nu exist7 )r+grame de $al$ul )entru + )+st-$al$ulare dire$t7 a $+n$entraiil+r de imisie >n )un$tul $riti$ de re8erin7 )entru )r+$entul de )r+)agare a8erent, trebuie s7 se derule;e $al$ule de dis)ersie >n dire$ie in2ers7 utili;5nd )r+$ente 2ariate de )r+)agare, $a )arametrii de intrare6 #eterminarea RAS )+ate re;ulta i $u a@ut+rul te1ni$ii n+m+gramei, de+are$e >ntre tim) )entru numer+ase substane )eri$ul+ase stau la dis)+;iie diagrame $+res)un;7t+are, din $are se )+ate $iti )entru + 2al+are dat7 de e2aluare a a$$identului, )r+$entul de )r+)agare RAS 6

Page 2'

P(/ul -: #eterminarea ratei t+tale de s$urgere R4S din )r+$entul de )r+)agare RAS )rin )+st$al$ulare >n $+ndiii de s$urgere )entru s$enariul de ba;7 de des8aurare a a$$identului (ti)ul in$identului, 8elul s$urgerii, 8elul emisiil+r 6 P(/ul 8: 0al$ularea $antit7ii $riti$e %S )rin integrarea ratei de s$urgere >n )eri+ada de s$urgere6 #urata de s$urgere R4S este inter2alul de tim) ne$esar )entru a atinge 2al+area de e2aluare a a$$identului t+$mai >n )un$tul $riti$ de re8erin76 #a$7 >ntr-+ instalaie 0%I-ul unei anumite substane )eri$ul+ase de)7este $antitatea determinat7 %S, atun$i >n $adrul instalaiei se 2+r $+nsidera >n )rin$i)al a$$identele $are t+tui se )+t )r+du$e $+res)un;7t+are i se 2+r )re2edea m7suri ade$2ate6 Ln $a;ul >n $are dim)+tri27, 0%I-ul unei anumite substane )eri$ul+ase este mai mi$7 $a %S , atun$i, d)d2 al im)a$tului unui a$$ident $are t+tui se )+ate )r+du$e la )un$tul $riti$ de re8erin7, nu mai sunt ne$esare asemenea m7suri de limitare a im)a$tului a$$identului6 Ln a$est $a; este ne$esar7 t+tui >n$7 + ab+rdare a im)a$tului $u )resu)unerea unei s$urgeri de 0%I inde)endent de $au;a ei -, )entru a $+nstata da$7 )entru e8e$tele a$esteia, >n d+meniu de distanare )5n7 la )un$tul $riti$ de re8erin7, este ex$lus un )eri$+l ma@+r asu)ra +bie$tel+r )r+te@ate $+n8+rm #ir6 )ri2ind a$$identele6 #u)a $a; se 2+r lua m7suri de limitare a e8e$tel+r a$$identului6
4.2 Delimitarea accidentelor care totui se pot produce 0limita superioar,2

*entru delimitarea d+meniului a$$identel+r $are t+tui se )+t )r+du$e, se )r+)une de $7tre ,S-#( $a i $riteriu $ea mai mare $antitate im)li$at7 a substanei )eri$ul+ase >n instalaie6 La delimitare se 2+r des87ura >n a$est $a; " )ai: P(/ul ,: #eterminarea $elei mai mari $antit7i a substanei )eri$ul+ase (0%I , >n interi+rul unui 2+lum delimitat, $are este sau )+ate 8i >n$1is se)arat de alte )7ri ale instalaiei >n tim)ul unei 8un$i+n7ri $+n8+rme6 #is)+;iti2ele de >n$1idere a$ti2e din exteri+rul )7rii de8e$te de instalaie trebuie luate >n $+nsiderare6

Page 2*

P(/ul *: 0al$ulul )r+$entului de dis)ersie RA0%I din 0%I $+nsider5nd a$eleai $+ndiii de s$urgere de la 8aa l+$ului 8i;i$e, $1imi$e, $r+n+l+gi$e i s)atiale $a la $a)it+lul .61, )asii " si .6 P(/ul 4: 0al$ulul dis)ersiei $+nsider5nd $+ndiiile s)e$i8i$e >m)re@urimil+r $u )r+$entul de )r+)agare RA0%I $al$ulat )entru determinarea a$elei distane de l+$ul emisiei, de la $are 2al+area de e2aluare a a$$identului nu 2a mai 8i de)ait76 *rin a$easta se stabilete i d+meniul de )eri$litare, asu)ra $7ruia se >ntinde )lanul extern de a)7rare >m)+tri2a )eri$+lel+r6

4.3 $riterii de delimitare pentru accidentele care totusi se pot produce

#in )re;ent7rile anteri+are din $a)it+lele ", .61 si .6' re;ult7 $riterii de delimitare, )re$um urmea;7: Cri0eriul , (limita in8eri+ar7 : *+sibilele derul7ri de in$idente dintr-+ instalaie $u

s$urgeri de substane )eri$ul+ase, in$endiu sau ex)l+;ie, la euarea m7suril+r de )re2enire a a$$identel+r, se 2+r $lasi8i$a dre)t a$$idente $are t+tu i se )+t )r+du$e, da$7 0%I-ul unei substane )eri$ul+ase t+xi$e, in8lamabile sau ex)l+;ibile din instalaie de)7este + $antitate $riti$7 %S6, %S este a$ea $antitate la a $7rei s$urgeri, in$endieri sau ex)l+;iii se atinge 2al+area rele2ant7 de e2aluare a a$$identului t+$mai la )un$tul $riti$ de re8erin76 Cri0eriul * (limita su)eri+ar7 : (e 2+r $+nsidera $ele mai mari a$$idente )+sibile $are

t+tui se )+t )r+du$e >ntr-+ instalaie a$ele derul7ri de in$idente $u s$urgeri de substan7 )eri$ul+as7, in$endiere sau ex)l+;ie, la $are t+$mai 0%I a substanei )eri$ul+ase rele2ante 2a 8i eliberat76

5. MSURI

DE LIMITARE A EFECTELOR ACCIDENTELOR CARE TOTUI POT

FI PRODUSE

Page 2>

%7surile de )r+te$ie te1ni$e i +rgani;at+ri$e >n 2ederea limit7rii e8e$tel+r a$$identel+r $are t+tui se )+t )r+du$e )+t de2eni e8i$iente >n di8erite 8a;e ale unui s$enariu de derulare a a$$identel+r6 (unt e2idente ast8el $riteriile )entru utili;area $+n8+rm +bie$ti2ului )r+)us: Inde)linirea sar$inil+r, *+tri2ire, 38i$ien7, *r+)+ri+nalitate

+rientate s)re s$enariile de derulare ale a$$identel+r, $are t+tui se )+t )r+du$e, rele2ante )entru + instalaie6 /rm7t+arele $riterii sunt rele2ante )entru + mani)ulare sistemati$7 i unitar7 a sele$iei de m7suri de limitare a e8e$tel+r a$$identel+r: 16 38e$tele a$$identului )resu)us $el mai mare )+sibil $are t+tui se )+ate )r+du$e (s$urgerea

sub+rd+nat7 0%I , '6 Limitarea s$urgerii substanel+r )eri$ul+ase din 2+lumul l+r delimitat "6 Limitarea e2a)+r7rii substanel+r )eri$ul+ase eliberate >n 8+rma li$1id7, .6 56 66 *re2enirea $ara$teristi$ii de a)rindere sau a)rinderea substanel+r )eri$ul+ase eliberate, *re2enirea res)e$ti2 >m)iedi$area dis)ersiei substanel+r )eri$ul+ase eliberate >n 8+rma 38i$iena m7suril+r te1ni$e i +rgani;at+ri$e )re27;ute >n m+d se)arat )entru +bie$ti2 in8lamabile i ex)l+;ibile ga;+as7 sau 8luid7, )r+te@at 76 38+rtul )entru m7surile )re27;ute >n relaie $u e8i$iena l+r6 La m7surile de limitare trebuie $a >n +ri$e $a; s7 se re$un+as$7 8a)tul $7 sunt e8i$iente )entru s$+)ul )re27;ut6 #e+are$e >n a$$identele $are t+tu i se )+t )r+du$e e8e$tele a$$identel+r sunt limitate, >ns7 nu se )+ate )re2eni a$$identul, trebuie $a i m7surile de limitare )re27;ute s7 redu$7 e8e$tele a6>6 un )eri$+l ma@+r s7 8ie ex$lus6 O $lasi8i$are a m7suril+r de se$uritate la $ateg+riile de m7suri de )re2enire a a$$identel+r res)e$ti2 de limitare a e8e$tel+r a$$identel+r nu este >nt+tdeauna )+sibil76 ,$easta >ns7 nu limitea;7 a)li$area $riteriil+r de sele$ie )r+)use )entru m7surile de )r+te$ie >n 2ederea limit7rii e8e$tel+r a$$identel+r $are t+tui se )+t )r+du$e6

Page 2D

ANEXA PERICOL I61

PRIN SCURGEREA DE BROM DINTR !O INSTALATIE DE POLIPRODUCTIE

Limitarea a$$identel+r $are t+tusi se )+t )r+du$e (limita in8eri+ara 3ta)a: ,legerea 2al+rii de e2aluare a a$$identel+r Intr-+ instalatie de )+li)r+du$tie a )re)aratel+r an+rgani$e se utili;ea;a )rintre altele br+m in $antitati mari6 0a si 2al+are limita se utili;ea;a 2al+area C0l de e2aluare a a$$identului 0s(Br+m T ",56 mg=m" sau -,5 ))m I6' 3ta)a: ,legerea )un$tului de imisie de re8erinta

Instalatia se a8la intr-+ ;+na industriala de la marginea unui +ras mi$6 /rmat+area ;+na re;identiala este la + distanta de '--- m, la + distanta de 1--- m se a8la + strada )ubli$a6 I6" 3ta)a: #eterminarea )r+$entului de )r+)agare #eterminarea )r+$entului de )r+)agare )rin re$al$ulare $u utili;area n+m+gramei C0l )entru br+m6 (e 2a $+nsidera $ea mai ne8a2+rabila situatie mete+r+l+gi$a: 0lasa de dis)ersie 1, strati8i$are stabila $u in2ersie de '- m inaltime, Cite;a 2antului de 2 T 1 m=se$, #+;a de re8erinta )entru br+m este de "- B))m U minD (2al+area de e2aluare a 3stimarea +8era urmat+area +rd+nare a marimil+r $are trebuie sa stea la dis)+;itie in 2ederea dis)ersiei, )entru a atinge 2al+area de e2aluare a a$$identel+r t+$mai la )un$tul $riti$ de re8erinta: ---------------------------------------------------------------- #istanta de )un$tul $riti$ de re8erinta V 1--- m V '--- m ------------------------------------------9----------9---------- 0antitatea )entru $al$ularea dis)ersiei V 9- Qg V 15- Qg (0antitatea rele2anta d)d2 al V V )r+$entului de s$urgere

a$$identel+r C0I U 6- minute

----------------------------------------------------------------

Page 2"

I6. si I65 3ta)a: #eterminarea ratei de s$urgere si a $antitatii $riti$e 4ata de s$urgere se determina din )r+$entul de s$urgere si $+nditiile )resu)use de s$urgere6 <+m+grama s)e$i8i$a substantei 8a$e )+sibile estimari re8erit+are la s$urgeri de br+m (in 8a;a 8luida $u e2a)+rare de '- W0 si tim)i di8eriti6 4e;ulta urmat+arele $antitati )entru rata de s$urgere $are la durata de e2a)+rare t 8urni;ea;a $antitatile rele2ante )entru )r+$entul de )r+)agare: -----------------------------------------------------------------------------------#urata de e2a)+rare t V 1 V '-- Qg V '--- Qg #istanta T 1--- m .5- Qg V .--- Qg V #istanta T '--- m ------------------------------------9-----------------------9----------------------- #urata de e2a)+rare de 1 ------------------------------------9-----------------------9----------------------- #urata de e2a)+rare de 15 min V ------------------------------------------------------------------------------------

0antitatea $riti$a de br+m din instalatie, $are la )un$tul $riti$ de re8erinta )+ate $+ndu$e t+$mai la + de)asire a 2al+rii de e2aluare a a$$identului, este, la + durata de e2a)+rare de 1 1, de: %S T .5- Qg6 II II61 #elimitarea a$$identel+r $are t+tusi se )+t )r+du$e (limita su)eri+ara 3ta)a: #eterminaea $elei mai mari $antitati im)li$ate 0%I din instalatie

(-a identi8i$at un a)arat de distilare de '5- Qg br+m (datele din anali;a de se$uritate 6 II6' 3ta)a: 0al$ularea )r+$entului de )r+)agare din 0%I

*rintr-+ ex)l+;ie se disi)ea;a 8in si se e2a)+ra t+t br+mul din $amera de )r+du$tie ('5& m", '5 W0 6 3misia re;ulta )rin )+arta de intrare distrusa )rin ex)l+;ie (5,. m', 8a$t+rul de s$1imb in aer 5=1 6

Page 3)

La e2a)+rarea a '5- Qg Br+m in '5& m" re;ulta la '5 W0 + )resiune )artiala de

saturatie de -,1" bar6 C+latili;area aer+s+lil+r de br+m are $a e8e$t + $edare de $aldura6 Aem)eratura determinata este de -&W06 *rin a$easta s$ade )resiunea )artiala de saturatie la -,-5 bar, in $amera de ga; sunt $+ntinuti d+ar &- Qg de br+m6 ,meste$ul re$e de aer= br+m (densitatea de $$a6 1,6 Qg=m" se s$urge intr-un inter2al

'

de 1- se$unde )rin des$1iderea usii6 Aim)ul de emisie )rin $+nsiderarea 8a$t+rului de s$1imb $u aerul 5=1 este de 7'- s6 II6" im)re@urimi 0al$ulul dis)ersiei $+n8+rm C#I "7&" a2and: 2remea $ea mai ne8a2+rabila ($lasa de dis)ersie 1, strati8i$are stabila $u in2ersie la situatie mete+r+l+gi$a medie ($lasa de dis)ersie ' strati8i$are indi8erenta 8ara in2ersie, )entru $+nsiderarea im)re@urimil+r l+$ului de s$urgere (stra;ile u;inei delimitate de inaltime de '- m, 2ite;a 2antului 2 T 1 m=se$ , 2ite;a 2antului " m=se$ , $ladirile de )r+du$tie in dire$tia de dis)ersie m+delari ale im)re@urimil+r )rin $+rid+are )aralele de 2ant inalte (",7 m inaltime, .,' m latime $+n8+rm 8isei de $+m)letare III la C#I "7&"-'6 #eterminarea d+meniil+r de )eri$litare: La )lanurile de a)arare im)+tri2a )eri$+lel+r (determinarea d+meniil+r de )eri$litare trebuie sa se $al$ule;e $u + de)asire a 2al+rii de e2aluare a a$$identului $u distante de $$a6 .--- m la 2reme ne8a2+rabila res)6 $u $$a6 1--- m la situatie mete+ medie6 0+nsiderand )resu)unerile 8a$ute, la situatii de dis)ersie ne8a2+rabile s-ar )utea: de)asi 2al+area de e2aluare a a$$identului de -,5 ))m )e + )eri+da s$urta de tim) )ana la distante de $$a .--- m6 ,st8el $a )e + distanta de . Qm, insa d+ar )e + durata de $$a 6 7 minute, se ating $+n$entratii de X 9- G din 2al+area de e2aluare6 la + distanta de . Qm se reali;ea;a + )+luare ti) d+;a de in1alare de &," ))m U min6 Cal+area de e2aluare a d+;el+r, deri2ata din 2al+area de e2aluare a a$$identului si durata a8erenta de ex)unere admisa, este de "- ))m U min6 )+luarea )rin d+;are X "- ))m U min a)are )e + distanta de $$a6 1 Qm Indi$atie:
Page 31

3ta)a: 0al$ulul dis)ersiei $u a@ut+rul $+nditiil+r s)e$i8i$e in instalatie si

4e;ultatele $al$ulului dis)ersiei s)e$i8i$e determina alte distante in $+m)aratie $u n+m+gramele utili;ate la )un$tul I6"6 ,$easta se dat+rea;a in s)e;ial di8eritel+r n+rmari a d+;ei de re8erinta "- B))m U minD ()entru n+m+grame si a $+n$entratiei maxime de -,5 ))m (la $al$ulul dis)ersiei 6 O alta $+m)+nenta 8urni;ea;a ti)urile di8erite de dis)ersie: n+m+gramel+r le sta la ba;a un m+del de dis)ersie neutru d)d2 al densitatii, ab+rdarea s)e$i8i$a a s$enariului de derulare a a$$identului menti+nat mai sus )une ba;a unei dis)ersii a ga;ului greu6 ,$easta a8e$tea;a in m+d s)e$ial dis)ersia in inter2alul a)r+)iat6 O $+m)aratie $u $antitatea determinata in se$tiunea I6" din n+m+gramele C0I, $are intr-+ situatie ne8a2+rabila de dis)ersie du$e la + de)asire a 2al+rii de e2aluare a d+;ei ( 9- Qg )entru + distanta a )un$tului $riti$ de 1--- m , indi$a + buna $+n$+rdanta da$a la ambele met+de se a)li$a a$eleasi $riterii de e2aluare6 #e2ierea unui )eri$+l ma@+r la atingerea de s$urta durata ()e un inter2al de tim) de $ate2a minute a unei 2al+ri de e2aluare a $+n$entratratiei stabilite intr-un inter2al de a$tiune de 6- minute, nu trebuie luata in $+nsiderare in a$est $a;6

Page 32

C(.i01lul -! De.12i0(re( i )("i.ul(re( /uD/0("el1r .ericul1(/e


De&iniii i responsabilit,i

(ubstana )eri$ul+as7 este +ri$e agent $1imi$ $are, dat+rit7 )r+)riet7il+r 8i;i$+-$1imi$e, $1imi$e sau t+xi$+l+gi$e i a m+dului >n $are este utili;at sau )re;ent la l+$ul de mun$7 )+ate s7 )re;inte ris$ )entru se$uritatea i s7n7tatea anga@ail+r, in$lu;5nd +ri$e agent $1imi$ $are )re;int7 2al+ri limit7 de ex)unere )r+8esi+nal76 Lista substanel+r $1imi$e )eri$ul+ase este )re27;ut7 in ,nexa <r6 ' a O/G '--='---, a)r+bat7 )rin ?G .9-='--'6 ,nga@at+rul r7s)unde )entru des8aurarea a$ti2it7il+r legate de de)+;itarea, mani)ularea i trans)+rtul substanel+r )eri$ul+ase, $a )entru +ri$are alt7 a$ti2itate, ast8el >n$5t s7 se asigure se$uritatea i s7n7tatea >n mun$76

Simboluri #ra&ice de averti*are

Page 33

Amplasarea depo*itelor

L+$ul de am)lasare a de)+;itel+r trebuie: s7 8ie u+r a$$esibil )entru 2e1i$ule, in$lusi2 )entru $ele $u gabarit mare: de trans)+rt, de )+m)ieri et$! s7 8ie, )e $5t )+sibil, situat la de)7rtare de ;+nele de lu$ru i de $ele l+$uite6 s7 8ie +rgani;at )e $lase de )r+duse distin$te , identi8i$abile 87r7 ris$ de $+n8u;ie, )rin utili;area $lasi8i$7rii de eti$1etare, de ex6 )r+duse in8lamabile, )r+duse $+r+;i2e et$6
6estionarea/or#ani*area depo*itelor

3ste re$+mandabil s7 se stabileas$7 un )lan de de)+;itare $are s7 )ermit7 l+$ali;area )re$is7 a di8eritel+r $lase de )r+duse i s7 se in7 + e2iden7 $lara a st+$uril+r de )r+duse ast8el >n$5t >n $a; de in$endiu sau de a2arii s7 8ie )+sibil7 $un+aterea ra)id7 a: naturii )r+dusel+r! $antit7il+r din 8ie$are )r+dus! l+$ului de de)+;itare6

#e)+;itarea agenil+r $1imi$i se 8a$e ast8el >n$5t s7 se ex$lud7 )eri$+lul de a$$identare, in$endiu, ex)l+;ie6

Page 3#

#e)+;itarea agenil+r $1imi$i )e ra8turi i stela@e se 8a$e ast8el >n$5t s7 nu 8ie )+sibil7 $7derea a$est+ra6

Amena7area depo*itelor

4e;istena la $+r+;iune 4e$i)ientele >n $are sunt de)ui agenii $1imi$i, trebuie s7 8ie re;istente la $+r+;iune6 %ar$are #e)+;itele de ageni $1imi$i trebuie s7 8ie identi8i$abile )rin )an+uri $u indi$a ii $lare )ri2ind natura )r+dusului de)+;itat6 Ln $a;ul re;er2+arel+r este bine s7 se mar$1e;e i $a)a$itatea de de)+;itare6 0anali;area $e deser2ete de)+;itele trebuie s7 8ie i ea u+r identi8i$abil76 0+ntr+lul um)lerii Fie$are re;er2+r sau $isterna trebuie s7 8ie d+tat $u un indi$at+r $are s7 )ermit7 $+ntr+lul ni2elului de um)lere6 0u2e de retenie 4e;er2+arele sau $isternele trebuie s7 8ie d+tate $u + $u27 de retenie $are: s7 8ie exe$utat7 dintr-un material re;istent la )r+dusul de)+;itat! s7 aib7 + $a)a$itate $el )uin egal7 $u $a)a$itatea re;er2+rului! s7 )ermit7 e2a$uarea a)el+r )lu2iale, 87r7 ameste$area $u )r+dusul de)+;itat6

Legarea la )am5nt (>m)am5ntarea A+ate re;er2+arele sau $isternele 8ixe $+nin5nd substane in8lamabile trebuie s7 8ie legate la )am5nt6 Centilarea de)+;itel+r Ln $a;ul de)+;itel+r >n$1ise, a$estea trebuie s7 8ie 2entilate $+res)un;7t+r6 #e)+;itele trebuie s7 aib7 + 2entilaie natural7, $u intrare de aer >n ;+na in8eri+ar7 a >n$7)erii i ieire de aer )e )artea +)us7 a >n$7)erii, >n ;+na su)eri+ar76 #a$7 este ne$esar7 2entilaie me$ani$7, a$easta 2a 8i >n /i/0e) ("0ie@A )entru de)+;itele de )r+duse ex)l+;i2e=in8lamabile6 3$1i)amente de iluminat, de in$al;ire, de trans)+rt si de mentenanta A+ate e$1i)amentele utili;ate >n $adrul de)+;itel+r de agen i $1imi$i in8lamabili trebuie s7 res)e$te reglement7rile )ri2ind ;+nele $u ris$ de in$endiu i ex)l+;ie /i/0e) ("0ie@6

Page 3'

,mena@7ri )entru situaiile de urgen7: - mi@l+a$ele de stingere a in$endiil+r i de a$+rdare a )rimului a@ut+r trebuie s7 8ie dis)+nibile >n l+$uri a$$esibile, semnali;ate $+res)un;7t+r! - $7ile de e2a$uare trebuie s7 8ie dega@ate i semnali;ate $+res)un;7t+r6
Separarea produselor

/nele )r+duse )+t rea$i+na 2i+lent $u substane $u $are sunt in$+m)atibile6 #e exem)lu, substanele $+mbustibile )+t rea$i+na 2i+lent $u )r+duii +xidani exist5nd )eri$+l de in$endiu6 3ste re$+mandabil s7 se de)+;ite;e >m)reuna agenii $1imi$i a)arin5nd a$eleai $lase6

+ 7 -

- nu trebuie de)+;itate >m)reun7 - nu trebuie de)+;itate >m)reun7 de$5t $u m7suri de )re$auie s)e$i8i$e - )+t 8i de)+;itate >m)reun7 de)+;itarea la distane su8i$ient de mari a agenil+r $1imi$i in$+m)atibili! de)+;itarea >n l+$uri di8erite sau >n $+m)artimente >n$1ise! de)+;itarea >n dula)uri s)e$iale )entru )r+duse in8lamabile! de)+;itarea >n s)aii exteri+are 2entilate natural6

(e)ararea $lasel+r de ageni $1imi$i se )+ate 8a$e )rin:

(anipularea i transportul substanelor periculoase

L+$urile de >n$7r$are=des$7r$are i de)+;itare a agenil+r $1imi$i $austi$i, $+r+;i2i sau t+xi$i, 2+r 8i d+tate $u s+luii neutrali;ante )re$um i $u surse de a)7, res)e$ti2 duuri )entru s)7lare6 ,nga@aii $are )arti$i)7 la mani)ularea i trans)+rtul agenil+r $1imi$i trebuie s7 8ie 8+rmai i instruii $+res)un;7t+r, >n )ri2ina sar$inil+r de lu$ru $5t i >n )ri2ina: - ris$uril+r legate de mani)ularea=trans)+rtul agenil+r $1imi$i!

Page 3*

- m7suril+r )re2enti2e! - elimin7rii deeuril+r )eri$ul+ase! - )lanului de a$iune >n $a; de a2arii sau in$endiu! - a$+rd7rii )rimului a@ut+r6 %7surile de )re2enire )entru de)+;itarea, mani)ularea i trans)+rtul agenil+r $1imi$i se 2+r res)e$ta i >n $a;ul deeuril+r $1imi$e6 ,A3<AI3Y La trans2a;are, eti$1eta re$i)ientel+r se$undare trebuie s7 re)r+du$a eti$1eta re$i)ientului )rimar6
1ia te.nic, de securitate

Fia te1ni$7 de se$uritate a unei substane $u)rinde in8+rmaii des)re m+dul de mani)ulare i de)+;itare a substanei res)e$ti2e6

Page 3>

Directiva Seveso

Ln 1976 la (e2es+ ("- Qm de %ilan+ a a2ut l+$ unul dintre $ele mai mari a$$idente $1imi$e din ist+rie6 La )r+du$erea de tri$l+r8en+l )rin su)ra>n$7l;ire s-a eliminat >n atm+s8er7 8+rma extrem de +tr72it+are a tetra$l+rdiben;+di+xinei6 /rm7rile au 8+st 8+arte gra2e i au re)re;entat m+ti2ul de a reg5ndi )e )lan eur+)ean mani)ularea materialel+r )eri$ul+ase i de a reglementa din n+u a$easta )rin dire$ti2e ale /niunii 3ur+)ene6 ,re $a s$+) )re2enirea a$$identel+r gra2e $u materiale )eri$ul+ase i limitarea urm7ril+r a$$identel+r )entru +ameni i mediul >n$+n@ur7t+r6 3ste 2alabil7 )entru t+ate >ntre)rinderile >n $are exist7 $antit7 i de materiale )eri$ul+ase sau unde s-ar )utea )r+du$e $a urmare a un+r a$$idente6 3x$e)ii: ,$east7 dire$ti27 nu se a)li$7: trans)+rtului materialel+r )eri$ul+ase )e $7i rutiere, $7i 8erate, maritime sau aeriene!

Page 3D

trans)+rtului materialel+r )eri$ul+ase )rin $+ndu$te >n a8ara instalaiil+r $are se su)un )re;entei dire$ti2e! de)+;itel+r de deeuri6

4a)+rtul de se$uritate ,gentul e$+n+mi$ trebuie s7 >nt+$meas$7 un ra)+rt de siguran 7 >n $are trebuie $u)rinse urm7t+arele date: in8+rmaii asu)ra sistemului de management i asu)ra +rgani;7rii +bie$ti2ului >n 2ederea )re2enirii a$$identel+r ma@+re identi8i$area i anali;a ris$uril+r a$$identale i met+de de )re2enire des$rierea instalaiei a$ti2it7il+r )rin$i)ale, )r+$esel+r, substanel+r )eri$ul+ase m7suri de )r+te$ie i de inter2enie )entru limitarea $+nse$inel+r unui a$$ident6

Aitularul a$ti2it7ii are +bligaia s7 elab+re;e un )lan de urgen7 intern7 i s7 $+muni$e aut+rit7il+r terit+riale )entru )r+te$ie $i2il7 t+ate in8+rmaiile ne$esare elab+r7rii )lanului extern )entru situaii de urgen76 Ins)e$ia ,ut+rit7ile trebuie s7 $ree;e un sistem de ins)e$ie )entru a asigura $7: agentul e$+n+mi$ a luat m7surile ne$esare )re2enirii a$$identel+r gra2e i limit7rii urm7ril+r a$est+ra ra)+rtul de siguran7 este exa$t i $+m)let )ubli$ul este in8+rmat6

Page 3"

C(.i01lul 8! Fi( 0eB"ic cu (0e e /ecuri0(0e


Pr1 uc01rul unei substane sau al unui )re)arat >i 8urni;ea;7 bene8i$iarului substanei sau al )re)aratului + FiZ7 $u #ate de (e$uritate >nt+$mit7 >n $+n8+rmitate $u ,nexa II: a atun$i $5nd + substan7 sau un )re)arat >nde)lineZte $riteriile de $lasi8i$are $a substan7 )eri$ul+as7 sau $a )re)arat )eri$ul+s, >n $+n8+rmitate $u #ire$ti2ele 67=5.&=033 sau 1999=.5=03, sau b atun$i $5nd + substan7 este )ersistent7, bi+a$umulati27 Zi t+xi$7(*BA sau 8+arte )ersistent7 Zi 8+arte bi+a$umulati27, >n $+n8+rmitate $u $riteriile 8+rmulate >n anexa EIII, sau $ atun$i $5nd + substan7 este in$lus7 )e lista >nt+$mit7 >n $+n8+rmitate $u arti$+lul 59 alineatul (1 ()erturb7ri end+$rine din alte m+ti2e de$5t $ele meni+nate la literele (a Zi (b 6 Ori$e operator din $adrul lanului de distribuie are +bligaia de a e8e$tua + evaluare a siguranei chimice )entru + substan7 Zi se asigur7 $7 in8+rmaiile din 8iZa $u date de se$uritate sunt >n $+n$+rdan7 $u in8+rmaiile din a$east7 e2aluare6 Ln $a;ul >n $are 8iZa $u date de se$uritate este >nt+$mit7 )entru un preparat, iar un +)erat+r din lanul de distribuie a >nt+$mit un raport de evaluare a siguranei chimice )entru )re)aratul res)e$ti2, este su8i$ient $a in8+rmaiile din 8iZa $u date de se$uritate s7 $+res)und7 $u $ele din raportul privind sigurana chimic a preparatului, ne8iind ne$esar s7 $+res)und7 $u in8+rmaiile din ra)+artele )ri2ind sigurana $1imi$7 ale 8ie$7rei substane din $+m)+;iia )re)aratului6 Fur"i21rul )une la dis)+;iia bene8i$iarului, la $ererea a$estuia, + 8iZ7 $u date de se$uritate >nt+$mit7 >n $+n8+rmitate $u anexa II atun$i $5nd un )re)arat nu >nde)lineZte $riteriile de $lasi8i$are $a )re)arat )eri$ul+s >n $+n8+rmitate $u arti$+lele 5, 6 Zi 7 din #ire$ti2a 1999=.5=03, >ns7 $+nine: a $el )uin + substan7 $are )re;int7 un )eri$+l )entru s7n7tatea uman7 sau )entru mediu, >n $+n$entraie indi2idual7 de: F 1 G din greutate )entru )re)arate nega;+ase Zi F -,' G din 2+lum )entru )re)arate ga;+ase! sau b $el )uin + substan7 $are este )ersistent7, bi+a$umulati27 Zi t+xi$7 (*BA sau 8+arte )ersistent7 Zi 8+arte bi+a$umulati27(2*2B , >n $+n$entraie indi2idual7 de

Page #)

F -,1 G din greutate )entru )re)arate nega;+ase! sau $ + substan7 )entru $are exist7 >n 0+munitate sau )e )lan nai+nal limite de ex)unere la l+$ul de mun$76 Nu e/0e "ece/(r s7 se 8urni;e;e 8iZa $u date de se$uritate atun$i $5nd substanele sau )re)aratele )eri$ul+ase oferite sau vndute publicului larg sunt nsoite de suficiente informaii )entru a le )ermite utili;at+ril+r s7 >Zi ia m7surile ne$esare de )r+te$ie a s7n7t7ii, a siguranei Zi a mediului, $u ex$e)ia $a;ului >n $are a$easta este s+li$itat7 de $7tre un utili;at+r din a2al sau de $7tre un distribuit+r6 FiZa $u date de se$uritate se 8urni;ea;7 >n limba +8i$ial7 a statului substana = )re)aratul sunt intr+duse )e )ia76
1i8a cu de securitate este datat7 Zi $+nine urm7t+arele rubri$i:

membru >n $are

(1 identi8i$area substanei=)re)aratului Zi a s+$iet7ii =>ntre)rinderii! (' identi8i$area )eri$+lel+r! (" $+m)+;iie=in8+rmaii )ri2ind $+m)+nenii ingredientele ! (. m7suri de )rim a@ut+r! (5 m7suri de stingere a in$endiil+r! (6 m7suri >n $a;ul )ierderil+r a$$identale! (7 mani)ulare Zi de)+;itare! (& $+ntr+lul ex)unerii=)r+te$ia )ers+nal7! (9 )r+)riet7i 8i;i$e Zi $1imi$e! (1- stabilitate Zi rea$ti2itate! (11 in8+rmaii t+xi$+l+gi$e! (1' in8+rmaii e$+l+gi$e! (1" $+nsideraii )ri2ind eliminarea! (1. in8+rmaii )ri2ind trans)+rtul! (15 in8+rmaii )ri2ind reglementarea! (16 alte in8+rmaii6 Ori$e utili;at+r din a2al in$lude s$enariile de ex)unere rele2ante Zi utili;ea;7 +ri$e alte in8+rmaii rele2ante din 8iZa $u date de se$uritate $are i-a 8+st 8urni;at7 atun$i $5nd >Zi >nt+$meZte )r+)ria 8iZ7 $u date de se$uritate )entru utili;7rile identi8i$ate6

Page #1

Ori$e distribuit+r transmite s$enariile de ex)unere rele2ante Zi utili;ea;7 +ri$e alte in8+rmaii rele2ante din 8iZa $u date de se$uritate $are i-a 8+st 8urni;at7 atun$i $5nd >Zi >nt+$meZte )r+)ria 8iZ7 $u date de se$uritate )entru utili;7rile )entru $are a transmis in8+rmaii >n $+n8+rmitate $u arti$+lul "7 alineatul (' 6 FiZa $u date de se$uritate se 8urni;ea;7 gratuit, )e su)+rt de 15rtie sau >n 8+rmat ele$tr+ni$6 Furni;+rii >Zi a$tuali;ea;7 8iZa $u date de se$uritate, 87r7 >nt5r;iere, >n urm7t+arele situaii: a de >ndat7 $e de2in dis)+nibile in8+rmaii n+i $are )+t a8e$ta m7surile de gesti+nare a ris$uril+r sau in8+rmaii n+i $u )ri2ire la )eri$+le! b de >ndat7 $e s-a a$+rdat sau re8u;at + aut+ri;aie! $ de >ndat7 $e s-a im)us + restri$ie6 Cersiunea n+u7 a in8+rmaiil+r, datat7, identi8i$at7 $a 8iind M4e2i;ia: (data I se 8urni;ea;7 gratuit, )e su)+rt de 15rtie sau >n 8+rmat ele$tr+ni$, tutur+r bene8i$iaril+r anteri+ri $7r+ra li s-a 8urni;at substana sau )re)aratul >n $ursul $el+r 1' luni anteri+are6 Ori$e a$tuali;are $are are l+$ du)7 >nregistrare in$lude num7rul de >nregistrare6 FiZa $u date de se$uritate 8urni;ea;7 un me$anism de transmitere a in8+rmaiil+r re8erit+are la siguran7 )entru substanele Zi )re)aratele $lasi8i$ate, in$lusi2 in8+rmaii din ra)+rtul (ra)+artele )ri2ind sigurana $1imi$7 rele2ant(e , $7tre utili;at+rii situai imediat >n a2alul lanului de distribuie6 In8+rmaiile din 8iZa $u date de se$uritate sunt reda$tate $lar Zi $+n$is6 FiZa $u date de se$uritate este elab+rat7 de $7tre + )ers+an7 $+m)etent7 $are ia >n $+nsiderare ne2+ile s)e$i8i$e ale )ubli$ului utili;at+r, >n m7sura >n $are a$estea sunt $un+s$ute6 *ers+anele $are intr+du$ )e )ia7 substane Zi )re)arate se asigur7 $7 )ers+anele $+m)etente au bene8i$iat de + 8+rmare ade$2at7, in$lusi2 de $ursuri de )er8e$i+nare6

Page #2

". IDENTIFICAREA SUBSTANEI # PREPARATULUI I A SOCIETII # NTREPRINDERII 161 Identi8i$area substanei sau a )re)aratului #enumirea 8+l+sit7 )entru identi8i$are trebuie s7 8ie identi$7 $u $ea de )e eti$1et7 *entru substanele su)use >nregistr7rii, denumirea trebuie s7 8ie $+n8+rm7 $u $ea 8urni;at7 >n s$+)ul >nregistr7rii Zi, de asemenea, trebuie indi$at num7rul de >nregistrare atribuit 16' /tili;area substanei=)re)aratului Ln $a;urile >n $are exist7 mai multe utili;7ri )+sibile, este ne$esar s7 se enumere numai $ele mai im)+rtante sau $ele u;uale6 3ste ne$esar s7 se in$lud7 + s$urt7 des$riere a r+lului e8e$ti2 al substanei, de exem)lu substan7 igni8ug7, anti+xidant7, et$6 ,tun$i $5nd este ne$esar un ra)+rt )ri2ind sigurana $1imi$7, 8iZa te1ni$7 de se$uritate $+nine in8+rmaii )ri2ind t+ate utili;7rile identi8i$ate,rele2ante )entru destinatarul 8iZei te1ni$e de se$uritate6 ,$este in8+rmaii $+res)und utili;7ril+r identi8i$ate Zi s$enariil+r de ex)unere indi$ate >n anexa la 8iZa te1ni$7 de se$uritate6 16" Identi8i$area s+$iet7ii=>ntre)rinderii (e identi8i$7 )ers+ana @uridi$7 res)+nsabil7 $u intr+du$erea substanei sau a )re)aratului )e )ia7 >n interi+rul 0+munit7ii, indi8erent da$7 a$easta este 8abri$antul, im)+rtat+rul sau distribuit+rul6 (e indi$7 adresa $+m)let7 Zi num7rul de tele8+n al a$estei )ers+ane, )re$um Zi adresa de e-mail a )ers+anei $+m)etente res)+nsabile $u 8iZa te1ni$7 de se$uritate6 *entru s+li$itanii >nregistr7rii, )ers+ana identi8i$at7 trebuie s7 $+res)und7 $u in8+rmaiile )ri2ind identitatea 8abri$antului sau a im)+rtat+rului s)e$i8i$at >n $ererea de >nregistrare6 16.6 Linie tele8+ni$7 de urgen7 (e $+muni$7 num7rul de tele8+n de urgen7 al s+$iet7ii Zi=sau al +rganismului $+nsultati2 +8i$ial rele2ant (a$esta )+ate 8i +rganismul res)+nsabil $u )rimirea in8+rmaiil+r )ri2ind s7n7tatea, meni+nat la arti$+lul 17 din #ire$ti2a 1999=.5=03 6 (e s)e$i8i$7 da$7 a$est num7r de tele8+n este dis)+nibil numai >n tim)ul +rel+r de )r+gram6 2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR (e indi$7 $lasi8i$area substanei sau a )re)aratului $are de$urge din a)li$area n+rmel+r de $lasi8i$are 8+rmulate >n #ire$ti2ele 67=5.&=033 sau 1999=.5=036

Page #3

(e indi$7 $lar Zi )e s$urt )eri$+lele )e $are le )re;int7 substana sau )re)aratul )entru +m sau mediu6 (e 8a$e $lar distin$ia >ntre )re)aratele $are sunt $lasi8i$ate $a )eri$ul+ase Zi )re)aratele $are nu sunt $lasi8i$ate $a )eri$ul+ase >n $+n8+rmitate $u #ire$ti2a 1999=.5=036 (e des$riu $ele mai im)+rtante e8e$te ad2erse 8i;i$+-$1imi$e asu)ra s7n7t7ii +amenil+r Zi mediului, )re$um Zi sim)t+mele legate de utili;are Zi de utili;area im)r+)rie a substanei sau a )re)aratului $are )+t 8i )re27;ute >n m+d re;+nabil6 *+ate 8i ne$esar7 meni+narea alt+r )eri$+le, $um ar 8i: 8+rmarea )ra8ului, sensibili;area >n$ru$iZat7, et$6 sau, e8e$te asu)ra mediului, $um ar 8i )eri$+le )entru +rganismele $are 2ieuies$ >n s+l, e)ui;area stratului de +;+n, )+sibilitatea 8+rm7rii de +;+n 8+t+$1imi$ et$6, $are nu )resu)un $lasi8i$area, dar )+t $+ntribui la $un+aZterea )eri$+lel+r generale ale materialului6 In8+rmaiile $are 8igurea;7 )e eti$1et7 se 8urni;ea;7 la rubri$a 156 0lasi8i$area substanei trebuie s7 8ie $+n8+rm7 $u $lasi8i$area 8urni;at7 >n in2entarul $lasi8i$7ril+r Zi al eti$1et7ril+r, >n $+n8+rmitate $u titlul EI6 3. COMPOZIIE#INFORMAII PRI$IND COMPONENII In8+rmaiile 8urni;ate )ermit destinatarului identi8i$area 8a$il7 a )eri$+lel+r )e $are le )re;int7 $+m)+nenii )re)aratului6 *eri$+lele )e $are le )re;int7 substana=)re)aratul se indi$7 la rubri$a '6 <u este ne$esar s7 se indi$e $+m)+;iia integral7 (natura $+m)+nenil+r Zi $+n$entraia l+r , $u t+ate $7 + des$riere general7 a $+m)+nenil+r Zi a $+n$entraiil+r l+r )+ate 8i util76 *entru un )re)arat $lasi8i$at dre)t )eri$ul+s >n $+n8+rmitate $u #ire$ti2a 1999=5.=03, se indi$7 urm7t+arele substane, al7turi de $+n$entraia l+r sau d+meniul de $+n$entraii >n )re)arat: a substane $are )re;int7 un )eri$+l )entru s7n7tate sau mediu, >n >nelesul #ire$ti2ei 67=5.&=033, >n $a;ul >n $are sunt )re;ente >n $+n$entraii egale sau mai mari de$5t $ea mai s$7;ut7 dintre: $+n$entraiile a)li$abile de8inite >n tabelul de la arti$+lul " alineatul (" din #ire$ti2a 1999=.5=03 sau $+n$entraiile limit7 indi$ate >n anexa I la #ire$ti2a 67=5.&=033 sau $+n$entraiile limit7 indi$ate >n )artea B a anexei II la #ire$ti2a 1999=.5=03 sau $+n$entraiile limit7 indi$ate >n )artea B a anexei III la #ire$ti2a 1999=.5=03 sau

Page ##

$+n$entraiile limit7 indi$ate >n anexa C la #ire$ti2a 1999=.5=03 sau $+n$entraiile limit7 indi$ate >ntr-+ >nregistrare a)r+bat7 >n in2entarul $lasi8i$7ril+r Zi al eti$1et7ril+r stabilit la titlul EI al )re;entului regulament6 b substane )entru $are exist7 limite im)use la ni2elul 0+munit7ii >n $eea $e )ri2eZte ex)unerea la l+$ul de mun$7, $are nu sunt reglementate >n$7 de litera (a ! $ substane $are sunt )ersistente, bi+a$umulati2e Zi t+xi$e sau 8+arte )ersistente Zi 8+arte bi+a$umulati2e, >n $+n8+rmitate $u $riteriile 8+rmulate >n anexa EIII, >n $a;ul >n $are $+n$entraia unei substane indi2iduale este egal7 sau mai mare de -,1 G6 *entru un )re)arat $are "u e/0e cl(/ific(0 re.0 .ericul1/ >n $+n8+rmitate $u #ire$ti2a 1999=.5=03, se indi$7 substanele, al7turi de $+n$entraia a$est+ra sau de d+meniul de $+n$entraii, >n $a;ul >n $are sunt )re;ente >ntr-+ $+n$entraie indi2idual7 de: a F 1 G din greutate )entru )re)arate nega;+ase Zi F -,' G din 2+lum )entru )re)arate ga;+ase Zi [ substanele )re;int7 un )eri$+l )entru s7n7tate sau mediu >n >nelesul #ire$ti2ei 67=5.&=033(57 /(u - )entru a$este substane sunt )res$rise limite la ni2elul 0+munit7ii )entru ex)unerea la l+$ul de mun$7! b greutate 6 Ln $a;ul >n $are )ers+ana res)+nsabil7 $u intr+du$erea )re)aratului )e )ia7 )+ate dem+nstra $7 di2ulgarea >n 8iZa te1ni$7 de se$uritate a identit7ii $1imi$e a unei substane $ali8i$at7 ex$lusi2 $a iritant7, $u ex$e)ia $el+r desemnate 4.1, sau iritant7 >n $+mbinaie $u una sau mai multe )r+)riet7i meni+nate la arti$+lul 1- )un$tul '6"6. din #ire$ti2a 1999=.5=03, sau n+$i27 sau n+$i27 >n $+mbinaie $u una sau mai multe din )r+)riet7ile meni+nate la arti$+lul 1)un$tul '6"6. din #ire$ti2a 1999=.5=03, $are )re;int7 numai e8e$te a$ute, )+ate )une >n )eri$+l $ara$terul $+n8idenial al )r+)riet7ii sale intele$tuale ($+m)anie , a$easta )+ate, >n $+n8+rmitate $u dis)+;iiile )7rii B a anexei CI la #ire$ti2a 1999=.5=03, s7 8a$7 trimitere la substan7 8ie )rin intermediul unei denumiri $are identi8i$7 $ele mai im)+rtante gru)7ri $1imi$e 8un$i+nale, 8ie )rin intermediul unei alte denumiri6 substane )ersistente, bi+a$umulati2e Zi t+xi$e sau 8+arte )ersistente Zi 8+arte bi+a$umulati2e, >n $+n8+rmitate $u $riteriile 8+rmulate >n anexa EIII >n $+n$6 F -,1 G din

Page #'

Arebuie s7 se indi$e, >n $+n8+rmitate $u #ire$ti2a 67=5.&=033, denumirea, numerele 3I<30( sau 3LI<0(, >n $a;ul >n $are sunt dis)+nibile, ale substanel+r meni+nate mai sus6 #e asemenea, se indi$7 num7rul 0,( Zi denumirea I/*,0 (>n $a;ul >n $are sunt dis)+nibile 6 4. MSURI DE PRIM A%UTOR (e des$riu m7surile de )rim a@ut+r6 (e s)e$i8i$7, >n )rimul r5nd, da$7 sunt ne$esare >ngri@iri medi$ale imediate6 In8+rmaiile des)re )rimul a@ut+r trebuie s7 8ie $+n$ise Zi uZ+r de >neles de $7tre 2i$tim7, tre$7t+ri Zi )ers+anele $are a$+rd7 )rimul a@ut+r6 (im)t+mele Zi e8e$tele trebuie s7 8ie des$rise )e s$urt6 Instru$iunile trebuie s7 indi$e $e este de 87$ut la 8aa l+$ului >n $a;ul unui a$$ident Zi da$7 )+t 8i )re$+ni;ate e8e$te >nt5r;iate du)7 ex)unere6 (e de8al$1ea;7 in8+rmaiile >n 8un$ie de di8eritele $7i de ex)unere, de exem)lu in1alare, $+nta$t $u )ielea Zi +$1ii Zi ingestie6 (e indi$7 da$7 este ne$esar7 sau re$+mandabil7 asistena )r+8esi+nal7 a unui medi$6 *entru anumite substane sau )re)arate )+ate 8i im)+rtant s7 se e2idenie;e $7 trebuie s7 8ie dis)+nibile la l+$ul de mun$7 mi@l+a$e s)e$iale de a$+rdare imediat7 a unui tratament s)e$i8i$6 5. MSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR (e s)e$i8i$7 $erinele de lu)t7 >m)+tri2a in$endiil+r $au;ate de substan7 sau de )re)arat sau $are se )r+du$ >n imediata 2e$in7tate a a$est+ra, )rin indi$area: mi@l+a$el+r de stingere $+res)un;7t+are, mi@l+a$el+r de stingere $are nu trebuie utili;ate din m+ti2e de siguran7, )eri$+lel+r s)e$iale $are de$urg din ex)unerea la substana sau )re)aratul $a atare, )r+dusele de $+mbustie, ga;ele re;ultate, e$1i)amentel+r s)e$iale de )r+te$ie )entru )+m)ieri6 &. MSURI N CAZUL SCPRILOR ACCIDENTALE Ln 8un$ie de substana sau )re)aratul im)li$at, se 8urni;ea;7 in8+rmaii )ri2ind m7surile de )re$auie )entru )r+te$ia )ers+nal7, $um ar 8i:

Page #*

[ >nde)7rtarea sursel+r de a)rindere, asigurarea unei 2entilaii = )r+te$ii res)irat+rii su8i$iente, $+ntr+lul ni2elului de )ra8(subst6)ul2erulente , )re2enirea $+nta$tului $u )ielea Zi $u +$1ii, m7surile de )re$auie )entru )r+te$ia mediului, $um ar 8i: [ e2itarea $+ntamin7rii $analel+r de s$urgere, a a)el+r de su)ra8a7 sau a )5n;ei 8reati$e Zi a s+lului6 ,nunarea aut+rit7il+r $+m)etente la s$7)7ri mari de )r+dus %et+de de $ur7are: [ utili;area materialel+r abs+rbante Bde exem)lu nisi), )7m5nt $u diat+mee (Qiselgur , liant a$id, liant uni2ersal, rumeguZ et$6D, redu$erea $antit7ii de ga;e=8um $u a)7, diluare6 #e asemenea, se ia >n $+nsiderare ne$esitatea indi$aiil+r de genul: Ma nu se utili;a ni$i+dat7, a se neutrali;a $u \I '. MANIPULARE I DEPOZITARE In8+rmaiile 8urni;ate >n $adrul a$estei rubri$i se re8er7 la )r+te$ia s7n7t7ii +amenil+r, a siguranei Zi a mediului6 ,$estea au r+lul de a-l a@uta )e anga@at+r s7 elab+re;e )r+$eduri de lu$ru Zi m7suri +rgani;at+ri$e ade$2ate, >n $+n8+rmitate $u arti$+lul 5 din #ire$ti2a 9&='.=036 Ln $a;ul >n $are se )res$rie un ra)+rt )ri2ind sigurana $1imi$7 sau + >nregistrare, in8+rmaiile de la a$east7 rubri$7 sunt $+n8+rme $u in8+rmaiile 8urni;ate )entru utili;7rile identi8i$ate Zi s$enariile de ex)unere meni+nate >n anexa la 8iZa te1ni$7 de se$uritate6 5!,! M("i.ul(re (e s)e$i8i$7 m7surile de )re$auie )entru mani)ularea >n $+ndiii de siguran7, in$lusi2 indi$aii )ri2ind m7surile te1ni$e, $um ar 8i: [ i;+lare, 2entilaie l+$al7 Zi general7, m7suri de )re2enire a gener7rii aer+s+lil+r, a )ra8ului Zi a in$endiil+r, m7suri ne$esare )entru )r+te$ia mediului (utili;area 8iltrel+r sau a 2entilaiei de e2a$uare, m7suri )entru $+le$tarea Zi e2a$uarea $antit7il+r )ierdute )rin s$urgeri et$6 Zi +ri$e alte $erine sau n+rme s)e$i8i$e )ri2ind substana sau )re)aratul (de exem)lu )r+$eduri sau e$1i)amente inter;ise sau re$+mandate Zi, >n $a;ul >n $are este )+sibil, + s$urt7 des$riere a a$est+ra6 5!*! De.12i0(re (e s)e$i8i$7 $+ndiiile de de)+;itare >n siguran7, $um ar 8i: - )r+ie$tarea s)e$ial7 a in$intel+r de de)+;itare -ti)uri de re$i)iente

Page #>

-2entilaia, materiale in$+m)atibile, $+ndiii de de)+;itare (limite=inter2al de umiditate Zi tem)eratur7, iluminat, ga;e inerte et$6 , e$1i)amente ele$tri$e s)e$iale, )re2enirea Zi $+mbaterea >n$7r$7rii ele$tr+stati$e6 (e 8+rmulea;7 re$+mand7ri, >n $a;ul >n $are sunt rele2ante, $u )ri2ire la limitele $antitati2e >n $+ndiii de de)+;itare6 (e indi$7 ti)ul de material )entru re$i)ieni6 (. CONTROLUL EXPUNERII # PROTECIA PERSONAL 9!,! V(l1ri li)i0 e e@.u"ere (e )re$i;ea;7 )arametrii de $+ntr+l s)e$i8i$i a)li$abili >n m+d $urent, in$lusi2 2al+rile limit7 admise )entru ex)unerea )r+8esi+nal7 Zi=sau 2al+rile limit7 bi+l+gi$e6 (e 8urni;ea;7 2al+ri )entru statele membre >n $are se intr+du$e )e )ia7 substana sau )re)aratul6 (e 8urni;ea;7 in8+rmaii $u )ri2ire la )r+$edurile de m+nit+ri;are re$+mandate >n m+d $urent6 *entru )re)arate, este util s7 se 8urni;e;e 2al+ri )entru a$ele substane $+m)+nente $are trebuie s7 8ie enumerate >n 8iZa te1ni$7 de se$uritate, >n $+n8+rmitate $u rubri$a "6 9!* C1"0r1lul e@.u"erii Ln sensul )re;entului d+$ument, )rin $+ntr+l al ex)unerii se >nelege >ntreaga gam7 de m7suri s)e$i8i$e de gesti+nare a ris$uril+r $are trebuie luate >n tim)ul utili;7rii substanel+r )entru a minimali;a ex)unerea lu$r7t+ril+r Zi a mediului6 Ln $a;ul >n $are este ne$esar un ra)+rt )ri2ind sigurana $1imi$7, se 8urni;ea;7 un re;umat al m7suril+r de gesti+nare a ris$uril+r la rubri$a & din 8iZa te1ni$7 de se$uritate )entru utili;7rile identi8i$ate indi$ate >n 8iZa te1ni$7 de se$uritate6 &6'61 0+ntr+lul ex)unerii )r+8esi+nale ,$este in8+rmaii 2+r 8i luate >n $+nsiderare de $7tre anga@at+r la e8e$tuarea e2alu7rii ris$ului )e $are >l )re;int7, )entru s7n7tatea Zi sigurana lu$r7t+ril+r, substana sau )re)aratul >n $+n8+rmitate $u arti$+lul . din #ire$ti2a 9&='.=03, $are )res$rie, >n +rdinea )ri+rit7ii: in8+rmarea lu$r7t+ril+r asu)ra )eri$+lel+r $+n$e)erea un+r )r+$eduri de lu$ru Zi a un+r $+ntr+ale de 8abri$aie ade$2ate, utili;area de e$1i)amente Zi materiale de )r+te$ie,

Page #D

a)li$area un+r m7suri de )r+te$ie $+le$ti27 la surs7, $um ar 8i + 2entilaie ade$2at7 Zi m7suri +rgani;at+ri$e $+res)un;7t+are, Zi >n $a;ul >n $are ex)unerea nu )+ate 8i >m)iedi$at7 )rin alte met+de, utili;area un+r m7suri de )r+te$ie indi2idual7, $um ar 8i e$1i)amente indi2iduale de )r+te$ie6 Ln $a;ul >n $are sunt ne$esare m7suri de )r+te$ie indi2idual7, se s)e$i8i$7 >n detaliu $are

e$1i)amente asigur7 + )r+te$ie $+res)un;7t+are Zi ade$2at76 (e ine seama de #ire$ti2a &9=6&6=033 a 0+nsiliului din '1 de$embrie 19&9 )ri2ind arm+ni;area legislaiil+r statel+r membre re8erit+are la e$1i)amentul indi2idual de )r+te$ie Zi se 8a$e trimitere la standardele (4 3< I(O $+res)un;7t+are6 a *r+te$ia res)iraiei *entru ga;e, 2a)+ri sau )ulberi )eri$ul+ase, se s)e$i8i$7 ti)ul e$1i)amentului de )r+te$ie $are trebuie utili;at, $um ar 8i a)arat de res)irat aut+n+m, m7Zti Zi 8iltre $+res)un;7t+are6 b *r+te$ia m5inil+r (e s)e$i8i$7 $u exa$titate ti)ul m7nuZil+r $are trebuie )urtate la mani)ularea substanei sau a )re)aratului, in$lusi2: ti)ul materialului, [ tim)ul de )enetrare a materialului m7nuZii, >n ra)+rt $u $antitatea Zi durata ex)unerii $utanate6 Ln $a;ul >n $are este ne$esar, se indi$7 Zi alte m7suri su)limentare de )r+te$ie a m5inil+r6 $ *r+te$ia +$1il+r (e s)e$i8i$7 ti)ul de e$1i)amente ne$esare )entru )r+te$ia +$1il+r, $um ar 8i: - geam de se$uritate, +$1elari de )r+te$ie, mas$7 de )r+te$ie6 d *r+te$ia )ielii Ln $a;ul >n $are este ne$esar7 )r+te@area unei alte )7ri a $+r)ului de$5t m5inile, se s)e$i8i$7 ti)ul Zi $alitatea e$1i)amentului de )r+te$ie ne$esar, $um ar 8i: - Z+r, $i;me Zi e$1i)ament de )r+te$ie $+m)let6 Ln $a;ul >n $are este ne$esar, se indi$7 +ri$e alte m7suri su)limentare de )r+te$ie a )ielii Zi m7suri de igien7 s)e$i8i$e6 &6'6'6 0+ntr+lul ex)unerii mediului (e s)e$i8i$7 in8+rmaiile s+li$itate de $7tre anga@at+r >n 2ederea >nde)linirii sar$inil+r sale >n $+n8+rmitate $u legislaia $+munitar7 )ri2ind )r+te$ia mediului6

Page #"

). PROPRIETI FIZICE I C*IMICE *entru a )ermite luarea un+r m7suri de $+ntr+l $+res)un;7t+are, se 8urni;ea;7 t+ate in8+rmaiile rele2ante )ri2ind substana sau )re)aratul, >n s)e$ial $ele meni+nate la )un$tul 96'6 In8+rmaiile $are 8igurea;7 la )re;entul )un$t sunt $+n8+rme $u $ele 8urni;ate la >nregistrare, >n $a;ul >n $are este ne$esar7 a$easta6 =!,! I"f1r)(3ii #e"er(le ,s)e$t (e indi$7 starea 8i;i$7 (s+lid, li$1id, ga; Zi $ul+area substanei sau a )re)aratului >n 8+rma >n $are este li2rat6 %ir+s Ln $a;ul >n $are este )er$e)tibil un mir+s, se 8a$e + s$urt7 des$riere a a$estuia6 =!*! I"f1r)(3ii i).1r0("0e referi01(re l( /"0(0eA /i#ur("3 Ei )e iu )?: -(e indi$7 )?-ul substanei sau al )re)aratului >n 8+rma >n $are este li2rat sau al unei s+luii a)+ase! >n $el de-al d+ilea $a;, se )re$i;ea;7 $+n$entraia6 Aem)eratur7 de 8ierbere=inter2al de tem)eratur7 de 8ierbere: Aem)eratur7 de in8lamabilitate: In8lamabilitate (s+lid, ga; : *r+)riet7i ex)l+;i2e: *r+)riet7i +xidante: *resiune de e2a)+rare: #ensitate relati27: (+lubilitate: (+lubilitate >n a)7: 0+e8i$ient de re)artiie: n-+$tan+l=a)7: C5s$+;itate: #ensitatea 2a)+ril+r: Cite;7 de e2a)+rare:

Page ')

"+. STABILITATE I REACTI$ITATE (e de8ineZte stabilitatea substanei sau a )re)aratului Zi se indi$7 )+sibilitatea a)ariiei rea$iil+r )eri$ul+ase >n anumite $+ndiii de utili;are Zi, de asemenea, >n $a;ul >n $are se )r+du$ eliber7ri >n mediul >n$+n@ur7t+r6 ,+!,! C1" i3ii e e'i0(0 (e enumer7 a$ele $+ndiii, $um ar 8i tem)eratura, )resiunea, iluminatul, Z+$ul et$6, $are )+t )r+2+$a + rea$ie )eri$ul+as7 Zi, >n $a;ul >n $are este )+sibil, se 8a$e + s$urt7 des$riere a a$est+ra6 ,+!*! M(0eri(le e e'i0(0 (e enumer7 a$ele materiale, $um ar 8i a)a, aerul, a$i;ii, ba;ele, agenii de +xidare sau +ri$e alte substane $1imi$e s)e$i8i$e $are )+t )r+2+$a + rea$ie )eri$ul+as7 Zi, >n $a;ul >n $are este )+sibil, se 8a$e + s$urt7 des$riere a a$est+ra6 ,+!4! Pr1 u/e e e/c1).u"ere .ericul1(/e (e enumer7 materialele )eri$ul+ase )r+duse >n $antit7i )eri$ul+ase >n urma des$+m)unerii6 "". INFORMAII TOXICOLOGICE *re;entul )un$t 2i;ea;7 ne$esitatea unei des$rieri $+n$ise, dar $+m)lete Zi $u)rin;7t+are, a di8eritel+r e8e$te t+xi$e ()entru s7n7tate $are )+t a)7rea >n $a;ul >n $are utili;at+rul 2ine >n $+nta$t $u substana sau )re)aratul6 3ste ne$esar $a in8+rmaiile s7 in$lud7 e8e$tele )eri$ul+ase )entru s7n7tate )e $are le )re;int7 ex)unerea la substana sau )re)aratul res)e$ti2, determinate, de exem)lu, )e ba;a ex)erienei Zi a $+n$lu;iil+r >n urma testel+r6 In8+rmaiile in$lud, du)7 $a;, e8e$tele >nt5r;iate, a$ute Zi $r+ni$e >n urma ex)unerii )e termen s$urt Zi )e termen lung, $um ar 8i sensibili;are, nar$+;7, $ar$in+geni$itate, mutageni$itate Zi t+xi$itate )entru re)r+du$ere (t+xi$itate )entru embri+n Zi )entru 8ertilitate 6 In8+rmaii )ri2ind di8eritele $7i de ex)unere (in1alare, ingestie, $+nta$t $u )ielea Zi +$1ii Zi se des$riu sim)t+mele legate de $ara$teristi$ile 8i;i$e, $1imi$e Zi t+xi$+l+gi$e6 38e$tele s)e$i8i$e )e $are le )re;int7 )entru s7n7tate anumite substane din $+m)+;iia )re)aratului6

Page '1

In8+rmaiile de la )re;entul )un$t sunt $+n8+rme $u in8+rmaiile 8urni;ate la >nregistrare, >n $a;ul >n $are este ne$esar7 a$easta, Zi=sau >n ra)+rtul )ri2ind sigurana $1imi$7, >n $a;ul >n $are este ne$esar a$esta, Zi 2i;ea;7 urm7t+arele gru)e de e8e$te )+teniale: - t+xi$+$ineti$7, metab+lism Zi distribuie, - e8e$te a$ute (t+xi$itate a$ut7, iritaie Zi $+r+;i2itate , - sensibili;are, - t+xi$itate )rin administraie re)etat7 Zi - e8e$te 0%4 ($an$erigeni$itate, mutageni$itate Zi t+xi$itate )entru re)r+du$ere 6 *entru substanele $are 8a$ +bie$tul >nregistr7rii, se )re;int7 re;umate ale in8+rmaiil+r +binute >n urma a)li$7rii anexel+r CII - EI la )re;entul regulament6 In8+rmaiile in$lud, de asemenea, Zi re;ultatul $+m)araiei dintre datele dis)+nibile Zi $riteriile meni+nate >n #ire$ti2a 67=5.&=033 )entru 0%4, $ateg+riile 1 Zi ', >n $+n8+rmitate $u )un$tul 16"61 din anexa I la )re;entul regulament6 "2. INFORMAII ECOLOGICE (e des$riu e8e$tele )+sibile, $+m)+rtamentul Zi e2+luia >n mediu a substanei sau a )re)aratului, >n aer, a)7 Zi=sau s+l6 ,$+l+ unde sunt dis)+nibile, se )re;int7 re;ultatele rele2ante ale testel+r (de exem)lu L05- )eZte K 1mg=1 6 (e des$riu $ara$teristi$ile $ele mai im)+rtante $are )+t a2ea un e8e$t asu)ra mediului >n$+n@ur7t+r Zi )+sibilele met+de de utili;are6 (e 8urni;ea;7 in8+rmaii de a$elaZi ti) )entru )r+dusele )eri$ul+ase $are re;ult7 >n urma degrad7rii substanel+r Zi a )re)aratel+r6 ,$estea )+t in$lude urm7t+arele elemente: ,*!,! Ec101@ici0(0e (e in$lud datele dis)+nibile rele2ante )ri2ind t+xi$itatea a$2ati$7, at5t a$ut7 $5t Zi $r+ni$7 )entru )eZti, $rusta$ee, alge Zi alte )lante a$2ati$e6 (e in$lud Zi date )ri2ind t+xi$itatea )entru mi$r++rganismele Zi ma$r++rganismele din s+l Zi )entru alte +rganisme rele2ante din mediul >n$+n@ur7t+r, $um ar 8i )7s7ri, albine Zi )lante6 Ln $a;ul >n $are substana sau )re)aratul au e8e$te in1ibit+are asu)ra a$ti2it7ii mi$r++rganismel+r, trebuie meni+nat )+sibilul im)a$t asu)ra staiil+r de tratare a a)el+r re;iduale6

Page '2

*entru substanele $are 8a$ +bie$tul >nregistr7rii, se in$lud re;umate ale in8+rmaiil+r +binute >n urma a)li$7rii anexel+r CII - EI6 ,*!* M1Dili0(0e ,$easta este re)re;entat7 de )+tenialul substanel+r sau al $+m)+nenil+r $+res)un;7t+ri unui )re)arat de a 8i trans)+rtate, atun$i $5nd sunt eliberate >n mediul >n$+n@ur7t+r, >n a)ele subterane sau de)arte de l+$ul unde au 8+st eliberate6 #atele rele2ante )+t in$lude: - distribuia $un+s$ut7 sau )resu)us7 >n $+m)artimentele de mediu, - tensiunea su)er8i$ial7, - abs+rbia=des+rbia6 *entru alte )r+)riet7i 8i;i$+-$1imi$e, a se 2edea )un$tul 96 ,*!4! Per/i/0e"3 Ei e#r( (Dili0(0e ,$estea sunt re)re;entate de )+tenialul substanei sau al $+m)+nenil+r $+res)un;7t+ri ai unui )re)arat de a se degrada >n mediile >n$+n@ur7t+are rele2ante, 8ie )rin bi+degradare, 8ie )rin alte )r+$ese, $um ar 8i +xidarea sau 1idr+li;a6 Ln $a;ul >n $are este dis)+nibil7 a$east7 in8+rmaie, se indi$7 tim)ul de >n@um7t7ire6 (e meni+nea;7, de asemenea, Zi )+tenialul substanei sau al $+m)+nenil+r $+res)un;7t+ri ai unui )re)arat de a se degrada >n instalaiile de tratare a a)el+r u;ate6 ,*!-! P10e"3i(l Di1(cu)ul(0i' ,$esta este re)re;entat de )+tenialul substanei sau al $+m)+nenil+r $+res)un;7t+ri ai unui )re)arat de a se a$umula >n masa bi+ti$7 Zi, e2entual, de a tre$e )rin lanul tr+8i$, $u re8erire la $+e8i$ientul de re)artiie +$tan+l-a)7 (S+] Zi la 8a$t+rul de bi+- $+n$entraie (B0F , >n $a;ul >n $are a$este date sunt dis)+nibile6 ,*!8! Re2ul0(0ele e'(lurii PFT Ln $a;ul >n $are este ne$esar un ra)+rt )ri2ind sigurana $1imi$7, se 8urni;ea;7 re;ultatele e2alu7rii *BA, ast8el $um sunt indi$ate >n ra)+rtul )ri2ind sigurana $1imi$76 ,*!;! Al0e efec0e ( 'er/e Ln $a;ul >n $are sunt dis)+nibile, se in$lud in8+rmaii $u )ri2ire la +ri$e alte e8e$te ad2erse asu)ra mediului, de exem)lu )+tenialul de e)ui;are a stratului de +;+n, )+tenialul de 8+rmare a +;+nului 8+t+$1imi$ Zi=sau )+tenialul de >n$7l;ire gl+bal76

Page '3

"3. CONSIDERAII PRI$IND ELIMINAREA DEEURILOR Ln $a;ul >n $are eliminarea substanei sau a )re)aratului (ex$edentul sau deZeurile re;ultate dintr-+ utili;are )re27;ut7 )re;int7 un )eri$+l, trebuie )re;entat7 + des$riere a re;iduuril+r res)e$ti2e Zi trebuie 8urni;ate in8+rmaii )ri2ind mani)ularea l+r >n $+ndiii de siguran76 (e s)e$i8i$7 met+dele $+res)un;7t+are de eliminare a a$est+ra, at5t )entru substan7 $5t Zi )entru )re)arat Zi )entru +ri$e ambala@ $+ntaminat (in$inerare, re$i$lare, de)+;itare 8inal7 et$6 "4. INFORMAII PRI$IND TRANSPORTUL #u)7 $a;, se 8urni;ea;7 in8+rmaii )ri2ind $lasi8i$area m+duril+r de trans)+rt: I%#G (maritim , ,#4 (rutier, #ire$ti2a 9.=55=03 , 4I# (8er+2iar #ire$ti2a 96=.9=03 1996 , I0,O=I,A, (aerian 6 ,$estea in$lud: - num7rul /<, - $lasa, - denumirea ex)ediiei, - gru)a de ambalare, - )+luanii marini, - alte in8+rmaii a)li$abile6 "5. INFORMAII PRI$IND REGLEMENTAREA (e indi$7 da$7 s-a >nt+$mit un ra)+rt )ri2ind sigurana $1imi$7 )entru substan7 (sau + substan7 din $+m)+;iia )re)aratului 6 (e 8urni;ea;7 in8+rmaiile )ri2ind s7n7tatea, sigurana Zi mediul $are 8igurea;7 )e eti$1et7, >n $+n8+rmitate $u #ire$ti2ele 67=5.&=033 Zi 1999=.5=036 Ln $a;ul >n $are substana sau )re)aratul 2i;ate de a$east7 8iZ7 $u date de se$uritate 8a$ +bie$tul un+r dis)+;iii s)e$i8i$e )ri2ind )r+te$ia +mului sau a mediului la ni2el $+munitar (de exem)lu aut+ri;aii a$+rdate >n temeiul titlului CII sau restri$ii >n temeiul titlului CIII , a$este dis)+;iii trebuie meni+nate6

Page '#

"&. ALTE INFORMAII (e indi$7 +ri$e alte in8+rmaii )e $are 8urni;+rul le $+nsider7 im)+rtante )entru s7n7tatea Zi sigurana utili;at+rului Zi )entru )r+te$ia mediului, de exem)lu: - lista meniunil+r de ris$ 4 rele2ante6 (e re)r+du$e textul $+m)let al meniunil+r 4 s)e$i8i$ate la rubri$ile ' Zi " din 8iZa te1ni$7 de se$uritate, - re$+mand7ri )entru 8+rmarea )ers+nalului, - restri$ii re$+mandate >n tim)ul utili;7rii (re$+mand7rile 8a$ultati2e ale 8urni;+ril+r , - alte in8+rmaii (re8erine s$rise Zi=sau )un$tul de $+nta$t te1ni$ , - sursele datel+r $ele mai im)+rtante utili;ate la >nt+$mirea 8iZei te1ni$e de se$uritate6 Ln $a;ul unei 8iZe te1ni$e de se$uritate re2i;uite, se indi$7 >n m+d $lar in8+rmaiile $are au 8+st ad7ugate, eliminate sau re2i;uite ($u ex$e)ia $a;ului >n $are a$este in8+rmaii au 8+st indi$ate >n alt7 )arte 6

Page ''

C(.i01lul ; A"e@ele ,-; i" cl(/ific(re(A ()D(l(re( i e0icBe0(re( /uD/0("el1r .ericul1(/e


ANE&A "r! , - CRITERII GENERALE DE CLASIFICARE SI ETICHETARE A SUFSTANTELOR SI PREPARATELOR PERICULOASE
,! I"0r1 ucere #e"er(l 1616 Obie$ti2ul $lasi8i$7rii substanel+r Zi )re)aratel+r este de a identi8i$a t+ate )r+)riet7ile 8i;i$+-$1imi$e, t+xi$+l+gi$e Zi e$+t+xi$+l+gi$e ale a$est+ra, $are )+t s7 $+nstituie un ris$ )e durata mani)ul7rii sau utili;7rii n+rmale6 #u)7 identi8i$area +ri$7r+r )r+)riet7i )eri$ul+ase, substana sau )re)aratul trebuie s7 8ie eti$1etat )entru a indi$a )eri$+lul=)eri$+lele, >n s$+)ul )r+te@7rii utili;at+rului, )ubli$ului larg Zi mediului6 16'6 *re2ederile )re;entei 1+t7r5ri $+nstituie un >ndrumar )rin $are se +8er7 )ubli$ului larg Zi )ers+anel+r $are lu$rea;7 >n d+meniu, in8+rmaii eseniale des)re )r+)riet7ile substanel+r Zi )re)aratel+r6 3ti$1eta atrage atenia )ers+anel+r $are mani)ulea;7 sau utili;ea;7 substane Zi )re)arate )eri$ul+ase asu)ra )eri$+lel+r inerente ale anumit+r ast8el de materiale, )re$um si )+ate ser2i )entru atragerea ateniei asu)ra in8+rmaiil+r mai $u)rin;7t+are )ri2ind se$uritatea Zi utili;area )r+dusului, dis)+nibile >n di8erite 8+rme6 16"6 Ln $a;ul substanel+r )eri$ul+ase, in8+rmaiile sunt $+m)letate $u: denumirea substanei! num7rul 03! datele de indenti8i$are Zi num7rul de tele8+n ale )ers+anei $u sediul=d+mi$iliu )e terit+riul /niunii 3ur+)ene res)+nsabile $u intr+du$erea )e )ia7 a substanei6 Ln $a;ul )re)aratel+r )eri$ul+ase, in8+rmaiile, sunt $+m)letate $u: denumirea $+mer$ial7 Zi=sau denumirea )re)aratului! denumirea $1imi$7 a substanei sau substanel+r )re;ente >n )re)arat! datele de indenti8i$are Zi num7rul de tele8+n ale )ers+anei $u sediul=d+mi$iliu )e terit+riul /niunii 3ur+)ene, res)+nsabile $u intr+du$erea )e )ia7 a )re)aratului, 16.6 #ate $erute )entru $lasi8i$are Zi eti$1etare )+t 8i +btinute )rin di2erse $ai, in 8un$tie de natura substantei +ri a )re)aratului6 1656 ,)li$area $riteriil+r +rientati2e 0lasi8i$area trebuie s7 aib7 la ba;7 )r+)riet7ile 8i;i$+-$1imi$e, t+xi$+l+gi$e Zi e$+t+xi$+l+gi$e ale substanel+r Zi )re)aratel+r6 Arebuie s7 8ie luate >n $+nsiderare t+ate $ateg+riile de )eri$+l6 ,legerea simb+lului=simb+luril+r Zi a 8ra;ei=8ra;el+r de ris$ se e8e$tuea;7 )e ba;a $lasi8i$7rii, >n s$+)ul de a garanta $7 natura s)e$i8i$7 a )+sibilel+r )eri$+le identi8i$ate la $lasi8i$are, este $+muni$at7 )e eti$1et76

Page '*

*rin G/uD/0("3eH se >neleg elemente Zi $+m)uZii a$est+ra >n stare natural7 sau +binui )rin +ri$e )r+$es de )r+du$ie, $are $+nin +ri$e im)uritate re;ultat7 din )r+$edeul utili;at Zi +ri$e aditi2 ne$esar )entru )7strarea=meninerea stabilit7ii )r+dusel+r, $u ex$e)ia +ri$7rui s+l2ent $are )+ate 8i se)arat 87r7 a in8luena stabilitatea substanei sau s$1imbarea $+m)+;iiei! O G/uD/0("3H )+ate 8i 8+arte bine de8init7 din )un$t de 2edere $1imi$ sau )+ate 8i un ameste$ $+m)lex de $+nstitueni $u $+m)+;iie 2ariabil76 *rin G.re.(r(0eH se >neleg ameste$urile sau s+luiile $+m)use din d+u7 sau mai multe substane6 *! Cl(/ific(re .e D(2( .r1.rie03il1r fi2ic1-cBi)ice *!,! Cri0erii e cl(/ific(reA (le#ere( /i)D1luril1rA i" ic(3ii e .eric1l Ei (le#ere( fr(2el1r e ri/c '61616 3x)l+;i2 - simb+lul NEI Zi indi$aia de )eri$+l NE@.l12i'I, >n m7sura >n $are substanele Zi )re)aratele sunt ex)l+;i2e, sub 8+rma >n $are sunt $+mer$iali;ate6'' R* - 4is$ de ex)l+;ie la Z+$, 8re$are, 8+$ sau alte surse de a)rindere6 R4 - 4is$ mare de ex)l+;ie la Z+$, 8re$are, 8+$ sau alte surse de a)rindere6 '616'6 Oxidant - simb+lul NOI Zi indi$aia de )eri$+l NO@i ("06 R5 - *+ate )r+2+$a in$endiu6 R9 - 0+nta$tul $u materiale $+mbustibile )+ate )r+2+$a in$endiu6 R= ? 3x)l+;i2 >n ameste$ $u materiale $+mbustibile6'" '616"6 3xtrem de in8lamabil - simb+lul NF7I Zi indi$aia de )eri$+l NE@0re) e i"fl()(DilI6 R,* - 3xtrem de in8lamabil6 '616.6 F+arte in8lamabil - simb+lul NFI Zi indi$aia de )eri$+l NF1(r0e i"fl()(Dil R,, - F+arte in8lamabil6 R,8 - La $+nta$tul $u a)a dega@7 ga;e extrem de in8lamabile6 R,5 - In8lamabil s)+ntan, >n aer6 '6165 In8lamabil - R,+ - In8lamabil. '61666 ,lte )r+)riet7i 8i;i$+-$1imi$e R, - 3x)l+;i2 >n stare us$at76 R- - F+rmea;7 $+m)uZi metali$i ex)l+;i2i 8+arte sensibili6 R8 - *eri$+l de ex)l+;ie sub a$iunea $7ldurii6 R; - *eri$+l de ex)l+;ie >n $+nta$t sau 87r7 $+nta$t $u aerul6 R5 - *+ate )r+2+$a in$endiu6 R,- - 4ea$i+nea;7 2i+lent la $+nta$tul $u a)a6 R,; - 3x)l+;i2 >n ameste$ $u substane +xidante6 R,9 - La utili;are, 2a)+rii )+t 8+rma $u aerul ameste$uri ex)l+;i2e=in8lamabile6 R,= - *+ate 8+rma )er+xi;i ex)l+;i2i6 R4+ - *+ate de2eni 8+arte in8lamabil >n tim)ul utili;7rii6 R - - - 4is$ de ex)l+;ie da$7 este >n$7l;it >n s)aiu >n$1is6

^ '5

Page '>

4! Cl(/ific(re .e D(2( .r1.rie03il1r 01@ic1l1#ice 4!,! I"0r1 ucere "61616 0lasi8i$area se re8er7 at5t la e8e$tele a$ute $5t Zi la e8e$tele )e termen lung ale substanel+r Zi )re)aratel+r, e8e$te re;ultate >n urma unei singure ex)uneri sau >n urma un+r ex)uneri re)etate sau )relungite6 "616'6 0lasi8i$area substanel+r trebuie s7 8ie e8e$tuat7 )e ba;a datel+r ex)erimentale dis)+nibile, >n $+n$+rdan7 $u urm7t+arele $riterii, $are iau >n $+nsiderare im)+rtana a$est+r e8e$te: (> )entru t+xi$itatea a$ut7 D> )entru t+xi$itatea suba$ut7, sub$r+ni$7 sau $r+ni$7 c> )entru e8e$tele $+r+si2e Zi iritante > )entru e8e$tele sensibili;ante e> )entru e8e$tele s)e$i8i$e asu)ra s7n7t7ii ($an$erigene, mutagene Zi t+xi$e )entru re)r+du$ere "616.6 05nd $lasi8i$area trebuie stabilit7 )e ba;a re;ultatel+r ex)erimentale ale testel+r e8e$tuate )e animale, a$este re;ultate trebuie s7 8ie 2alidate )entru +m, ast8el >n$5t testele s7 re8le$te, >n m+d $+res)un;7t+r, ris$urile )entru +m6'7 4!*! Cri0erii e cl(/ific(reA (le#ere( /i)D1luril1rA i" ic(3ii e .eric1l Ei (le#ere( fr(2el1r e ri/c "6'616 F+arte t+xi$ - simb+lul NT7I Zi indi$aia de )eri$+l NF1(r0e 01@icI6 R*9 - F+arte t+xi$ >n $a; de >ng1iire6 R*5 - F+arte t+xi$ >n $+nta$t $u )ielea6 R*; - F+arte t+xi$ )rin in1alare R4= - *eri$+l de e8e$te ire2ersibile 8+arte gra2e6 "6'6'6 A+xi$ - simb+lul NTI Zi indi$aia de )eri$+l NT1@ic R*8 - A+xi$ >n $a; de >ng1iire R*- - A+xi$ >n $+nta$t $u )ielea6 R*4 - A+xi$ )rin in1alare6 R4= - *eri$+l de e8e$te ire2ersibile 8+arte gra2e6 R-9 - *eri$+l de e8e$te gra2e asu)ra s7n7t7ii >n $a; de ex)unere )relungit76 "6'6"6 <+$i2 simb+lul N&"I Zi indi$aia de )eri$+l NN1ci'I R** - <+$i2 >n $a; de >ng1iire6 R*, - <+$i2 >n $+nta$t $u )ielea6 R*+ - <+$i2 )rin in1alare6 R;8 - <+$i2: )+ate )r+2+$a a8e$iuni )ulm+nare >n $a; de >ng1iire6 "6'656 0+r+si2 - simb+lul NCI Zi indi$aia de )eri$+l NC1r1/i' R48 - *r+2+a$7 arsuri gra2e6 R4- - *r+2+a$7 arsuri6 "6'666 Iritant simb+lul N&iI Zi indi$aia de )eri$+l NIri0("0 R49 - Iritant )entru )iele6 R4; - Iritant )entru +$1i6 R-, - 4is$ de le;iuni +$ulare gra2e6 R45 - Iritant )entru sistemul res)irat+r6 "6'676 (ensibili;ant - simb+lul N&"I, indi$aia de )eri$+l NN1ci'I R-* - *+ate )r+2+$a sensibili;are )rin in1alare6 R-4 - *+ate )r+2+$a sensibili;are >n $+nta$t $u )ielea.

Page 'D

R-4, $5nd sunt susinute de d+2e;i su)limentare: "6'6&6 ,lte )r+)riet7i t+xi$+l+gi$e R*= - La $+nta$tul $u a)a dega@7 ga;e t+xi$e6 R4, - La $+nta$tul $u a$i;ii dega@7 ga;e t+xi$e6 R4* - La $+nta$tul $u a$i;ii dega@7 ga;e 8+arte t+xi$e6 R44 - *eri$+l de e8e$te $umulati2e6 R;- - 4is$ )+sibil )entru sugarii 1r7nii $u la)te matern6 R;; - 3x)unerea re)etat7 )+ate )r+2+$a us$area sau $r7)area )ielii6 R;5 - In1alarea 2a)+ril+r )+ate )r+2+$a s+mn+len7 Zi ameeal76 -! Cl(/ific(re( .e D(2( efec0el1r /.ecifice (/u.r( /"0(0ii u)("e -!,! I"0r1 ucere #a$7 un )r+du$7t+r, distribuit+r sau im)+rtat+r deine in8+rmaii dis)+nibile $are indi$7 8a)tul $7 + substan7 trebuie s7 8ie $lasi8i$at7 Zi eti$1etat7 a$esta 2a eti$1eta )r+2i;+riu substana, )e ba;a e2alu7rii d+2e;il+r de $7tre + )ers+an7 $+m)etent76 *r+du$7t+rul, distribuit+rul sau im)+rtat+rul trebuie s7 transmit7, $5t mai $ur5nd )+sibil, un d+$ument re;um5nd t+ate in8+rmaiile rele2ante des)re substan7, a$elui stat membru >n $are substana este intr+dus7 )e )ia76 Ori$e stat membru $are are m+ti2e >ntemeiate s7 $+nsidere $7 )r+)unerea de $lasi8i$are Zi eti$1etare este ne$+res)un;7t+are, >n $eea $e )ri2eZte e8e$tele $an$erigene, mutagene sau t+xi$e )entru re)r+du$ere, $+muni$7 a$est lu$ru 0+misiei6 -!*! Cri0erii e cl(/ific(reA i" ic(3ii e .eric1l Ei (le#ere( fr(2el1r e ri/c .6'616 (ubstane $an$erigene C(0e#1ri( , (ubstane $un+s$ute a 8i $an$erigene )entru +m6 C(0e#1ri( * (ubstane $are trebuie $+nsiderate $an$erigene )entru +m6 C(0e#1ri( 4 (ubstane $are )r+2+a$7 >ngri@+rare )entru +m din $au;a e8e$tel+r $an$erigene )+sibile, dar >n )ri2ina $7r+ra in8+rmaiile dis)+nibile nu sunt $+res)un;7t+are )entru a 8a$e + e2aluare satis87$7t+are6 .6'6'6 (ubstane mutagene C(0e#1ri( , (ubstanele $un+s$ute a 8i mutagene )entru +m6 C(0e#1ri( * (ubstanele $are trebuie $+nsiderate $a mutagene )entru +m6 C(0e#1ri( 4 (ubstanele $are )r+2+a$7 >ngri@+rare )entru +m dat+rit7 e8e$tel+r mutagene )+sibile6 .6'6"6 (ubstane t+xi$e )entru re)r+du$ere.5 C(0e#1ri( , (ubstane $un+s$ute $7 alterea;7 8ertilitatea la +ameni6 C(0e#1ri( * (ubstane $are ar trebui $+nsiderate $7 alterea;7 8ertilitatea la +ameni6 C(0e#1ri( 4 (ubstane $are )r+2+a$7 >ngri@+rare )entru 8ertilitatea +amenil+r6 8! Cl(/ific(re( .e D(2( efec0el1r (/u.r( )e iului 8!,! I"0r1 ucere Obie$ti2ul )rin$i)al al $lasi8i$7rii substanel+r Zi )re)aratel+r )eri$ul+ase )entru mediu este de a atrage atenia utili;at+rului asu)ra )eri$+lel+r )e $are a$este substane Zi )re)arate le )re;int7 )entru e$+sisteme6

Page '"

#eZi $riteriile a$tuale se re8er7 la e$+sistemele a$2ati$e, este re$un+s$ut $7 anumite substane Zi )re)arate )+t, simultan sau alternati2, s7 a8e$te;e alte e$+sisteme ale $7r+r $+m)+nente )+t 2aria de la mi$r+8l+ra Zi mi$r+8auna s+lului, la )rimate6 Ln s$+)ul $lasi8i$7rii Zi eti$1et7rii Zi a25nd >n 2edere stadiul a$tual al $un+Ztinel+r, a$este substane Zi )re)arate sunt >m)7rite >n d+u7 gru)e, >n $+n$+rdan7 $u e8e$tele a$ute Zi=sau )e termen lung ale a$est+ra >n sistemele a$2ati$e sau >n 8un$ie de e8e$tele l+r a$ute Zi=sau )e termen lung >n sistemele nea$2ati$e6 8!*! Cri0erii e cl(/ific(reA i" ic(3ii e .eric1l Ei (le#ere( fr(2el1r e ri/c 56'616 %ediul a$2ati$ (ubstanele 2+r 8i $lasi8i$ate $a )eri$ul+ase )entru mediu, li se atribuie simb+lul ONO Zi indi$aia de )eri$+l $+res)un;7t+are Zi li se atribuie 8ra;ele de ris$, >n $+n$+rdan7 $u urm7t+arele $riterii: R8+ - F+arte t+xi$ )entru +rganismele a$2ati$e6 R84 - *+ate )r+2+$a e8e$te ad2erse )e termen lung asu)ra mediului a$2ati$6 R8, - A+xi$ )entru +rganismele a$2ati$e6 R8* - <+$i2 )entru +rganismele a$2ati$e6 56'6'6 %ediul nea$2ati$ (ubstanele Zi )re)aratele 2+r 8i $lasi8i$ate $a )eri$ul+ase )entru mediu, li se atribuie simb+lul ONO Zi indi$aia de )eri$+l $+res)un;7t+are Zi li se atribuie 8ra;ele de ris$, >n $+n$+rdan7 $u urm7t+arele $riterii: R8- - A+xi$ )entru 8l+r76 R88 - A+xi$ )entru 8aun76 R8; - A+xi$ )entru +rganismele din s+l6 R85 - A+xi$ )entru albine6 R89 - *+ate )r+2+$a e8e$te ad2erse )e termen lung asu)ra mediului >n$+n@ur7t+r. R8= - *eri$ul+s )entru stratul de +;+n ;! Ale#ere( fr(2el1r e /ecuri0(0e ;!,! I"0r1 ucere Fra;ele de se$uritate (8ra;e ( 2+r 8i atribuite substanel+r Zi )re)aratel+r )eri$ul+ase >n $+n$+rdan7 $u urm7t+arele $riterii generale6 ;!*! Fr(2e e /ecuri0(0e .e"0ru /uD/0("3e Ei .re.(r(0e S, - , se )7stra sub $1eie6 S* - , nu se l7sa la >ndem5na $+)iil+r6 S4 - , se )7stra >ntr-un l+$ r7$+r+s6 S- - , se )7stra de)arte de ;+nele l+$uite6 S8 , se )7stra sub\ (lichidul adecvat se specific de productor). S; , se )7stra sub\ (gazul inert se specific de productor). S5 - , se )7stra re$i)ientul >n$1is ermeti$6 S9 , se )7stra re$i)ientul >ntr-un l+$ us$at, 8erit de umiditate6 S= - , se )7stra re$i)ientul >ntr-un l+$ bine 2entilat6 S,* - , nu se >n$1ide ermeti$ re$i)ientul6 S,4 - , se )7stra de)arte de 1ran7, b7uturi Zi 1ran7 )entru animale6

Page *)

S,- , se )7stra de)arte de \ (materialele incompatibile se specific de productor). S,8 - , se )7stra de)arte de $7ldur76 S,; - , se )7stra de)arte de +ri$e 8la$7r7 sau surs7 de s$5ntei - Fumatul inter;is6 S,5 - , se )7stra de)arte de materiale $+mbustibile6 S,9 - , se mani)ula Zi a se des$1ide re$i)ientul $u )ruden76 S*+ - , nu m5n$a sau bea >n tim)ul utili;7rii6 S*, - Fumatul inter;is >n tim)ul utili;7rii6 S** - , nu se ins)ira )ra8ul6 S*4 - , nu ins)ira ga;ul=8umul=2a)+rii=aer+s+lii S*- - , se e2ita $+nta$tul $u )ielea6 S*8 - , se e2ita $+nta$tul $u +$1ii6 S*; Ln $a;ul $+nta$tului $u +$1ii, s)7lai imediat $u mult7 a)7 Zi $+nsultai medi$ul6 S*5 - ($+atei imediat t+at7 >mbr7$7mintea $+ntaminat76 S*9 - #u)7 $+nta$tul $u )ielea, s)7lai imediat $u mult666 S*= - , nu se arun$a la $anali;are6 S4+ - , nu se turna ni$i+dat7 a)7 )este a$est )r+dus6 S44 - , se lua m7suri de )re$auie )entru e2itarea des$7r$7ril+r ele$tr+stati$e6 S48 - , nu se arun$a a$est )r+dus Zi ambala@ul du)7 $e s-au luat t+ate )re$auilie6 S4; - , se )urta e$1i)amentul de )r+te$ie $+res)un;7t+r6 S45 - , se )urta m7nuZi $+res)un;7t+are6 S49 - Ln $a;ul unei 2entilaii insu8i$iente, a se )urta e$1i)ament de res)iraie $+res)un;7t+r6 S4= - , se )urta mas$7 de )r+te$ie a +$1il+r=8eei66S-+ - *entru $ur7irea )ard+selei sau a +bie$tel+r murd7rite de a$est )r+dus, 8+l+sii666 S-, - Ln $a; de in$endiu Zi=sau ex)l+;ie a nu se ins)ira 8umul6 S-* - Ln tim)ul 8umigaiil+r=)ul2eri;7ril+r, a se )urta un e$1i)ament de res)iraie $+res)un;7t+r S-4 - Ln $a; de in$endiu se 2a utili;a666 S-8 - Ln $a; de a$$ident sau sim)t+me de b+al7, $+nsultai imediat medi$ul S-; Ln $a; de >ng1iire, a se $+nsulta imediat medi$ul Zi a i se ar7ta ambala@ul (re$i)ientul sau eti$1eta6 S-5 - , se )7stra la + tem)eratur7 $are nu de)7ZeZte\ -0 S-9 - , se )7stra ume;it $u\ (materialul adecvat se specific de productor)6 S-= - , se )7stra numai >n ambala@ul (re$i)ientul +riginal6 S8+ - , nu se ameste$a $u \( se specific de productor 6 S8, - , se utili;a numai >n s)aii bine 2entilate6 S8* - , nu se utili;a )e su)ra8ee mari, >n >n$7)eri l+$uite6 S84 - , se e2ita ex)unerea - a se )r+$ura instru$iuni s)e$iale >nainte de utili;are6 S8; - , se de)+;ita )r+dusul Zi ambala@ul (re$i)ientul s7u la un $entru de $+le$tare a deZeuril+r )eri$ul+ase sau s)e$iale6 S85 - , se utili;a ambala@ul (re$i)ientul $+res)un;7t+r )entru e2itarea +ri$7rei $+ntamin7ri a mediului >n$+n@ur7t+r6 S8= - ,dresai-27 )r+du$7t+rului=8urni;+rului )entru in8+rmaii )ri2ind re$u)erarea=re$i$larea S;+ ,$est )r+dus Zi ambala@ul (re$i)ientul s7u se 2+r elimina $a un deZeu )eri$ul+s6 S;, - , se e2ita arun$area >n mediul >n$+n@ur7t+r6 , se $+nsulta instru$iunile s)e$iale=8iZa de se$uritate6 S;* - Ln $a; de >ng1iire, a nu se )r+2+$a 2+ma! a se $+nsulta imediat un medi$ Zi a i se arata ambala@ul (re$i)ientul sau eti$1eta6

Page *1

S;4 - Ln $a; de a$$ident )rin in1alare, se trans)+rt7 2i$tima >n a8ara ;+nei $+ntaminate Zi se menine >n stare de re)aus6 S;- - Ln $a; de >ng1iire, se $l7teZte gura $u a)7 (numai da$7 )ers+ana este $+nZtient7 6 5! E0icBe0(re #u)7 stabilirea=determinarea $lasi8i$7rii unei substane sau a unui )re)arat , este elab+rat7 eti$1eta $+res)un;7t+are )entru substane Zi )entru )re)arate6 ,$east7 se$iune ex)li$7 m+dul de elab+rare a eti$1etei Zi, >n )arti$ular, 8urni;ea;7 re$+mand7ri )ri2ind alegerea 8ra;el+r de ris$ Zi a 8ra;el+r de se$uritate $+res)un;7t+are6 3ti$1eta $u)rinde urm7t+arele in8+rmaii: (> )entru )re)arate, denumirea $+mer$ial7 sau denumirea )re)aratului $1imi$! D> )entru substane, denumirea substanei Zi )entru )re)arate, denumirea substanel+r )re;ente >n )re)arat! c> datele de identi8i$are Zi num7rul de tele8+n ale )ers+anei $u sediul=d+mi$iliul >ntr-un stat membru, res)+nsabil7 de intr+du$erea substanei )e )ia7, indi8erent da$7 este )r+du$7t+rul im)+rtat+rul sau distribuit+rul!! > simb+lul=simb+lurile Zi indi$aia=indi$aiile de )eri$+l! e> 8ra;ele, $are indi$7 natura ris$uril+r s)e$iale (8ra;e 4 ! f> 8ra;ele, $are indi$7 re$+mand7rile de )ruden7 (8ra;e ( ! #> )entru substane, num7rul 03 Zi >n )lus, )entru substanele $are se a8l7 in$luse >n anexa nr6 ', meniunea Oeti$1et7 03O! B> )entru )re)aratele +8erite sau 25ndute )ubli$ului larg, $antitatea n+minal7 a $+ninutului, numai da$7 nu este s)e$i8i$at7 >n alt7 )arte )e ambala@6 #eZi alegerea 8inal7 a $el+r mai $+res)un;7t+are 8ra;e 4 Zi 8ra;e ( este im)us7, >n )rimul r5nd, de ne$esitatea 8urni;7rii tutur+r in8+rmaiil+r ne$esare, de asemenea, trebuie s7 se a$+rde atenie $larit7ii Zi im)a$tului eti$1etei6 *entru inteligibilitate, in8+rmaia ne$esar7 trebuie s7 8ie ex)rimat7 )rintr-un num7r minim de 8ra;e6 Ln $a;ul substanel+r iritante, 8+arte in8lamabile, in8lamabile Zi +xidante nu este ne$esar7 indi$area 8ra;el+r 4 Zi a 8ra;el+r (, da$7 $+ninutul ambala@ului nu de)7ZeZte 1'5ml6 #e asemenea, a$east7 regul7 se a)li$7, la a$elaZi 2+lum Zi substanel+r n+$i2e $are nu sunt (re 25ndute $u bu$ata, )ubli$ului larg6 Ln $a;ul )re)aratel+r, da$7 $+ninutul ambala@ului nu de)7ZeZte 1'5 ml: )entru )re)aratele $lasi8i$ate $a 8+arte in8lamabile, +xidante, iritante $u ex$e)ia a$el+ra $are au atribuit7 8ra;a R-, sau )eri$ul+ase )entru mediu $are au atribuit simb+lul ONO, nu este ne$esar7 indi$area 8ra;el+r 4 sau 8ra;el+r (! )entru )re)aratele in8lamabile sau )eri$ul+ase )entru mediu Zi $7r+ra nu li s-a atribuit simb+lul ONO, este ne$esar7 indi$area 8ra;el+r 4, dar nu Zi indi$area 8ra;el+r (6 *e eti$1et7 sau )e ambala@ul substanel+r sau )re)aratel+r nu trebuie s7 a)ar7 indi$aii $a Onet+xi$O, Onen+$i2O, One)+luantO, Oe$+l+gi$O sau +ri$e alt7 8+rmulare $are s7 indi$e $7 substana sau )re)aratul nu este )eri$ul+s sau )+sibil s7 $+ndu$7 la subestimarea )eri$+lel+r substanei sau )re)aratului >n dis$uie6 65*i$t+grama simb+luril+r de )eri$+l Zi ex)li$itarea indi$aiil+r de )eri$+l trebuie s7 8ie $+n8+rme $u $ele stabilite >n anexa nr6 . N(imb+luri Zi indi$aii de )eri$+l )entru substanele Zi )re)aratele )eri$ul+aseI6 (imb+lul 2a 8i ti)7rit $u negru )e 8+nd galben-)+rt+$aliu6

Page *2

05nd este atribuit mai mult de un simb+l de )eri$+l unei substane sau unui )re)arat $1imi$: +bligaia de a indi$a simb+lul OEO 8a$e +)i+nale (8a$ultati2e simb+lurile OF9O, OFO Zi OOO, +bligaia de a indi$a simb+lul OT7O sau OTO 8a$e +)i+nale (8a$ultati2e simb+lurile O&"O, O&iO ZiOCO, +bligaia de a indi$a simb+lul OCO 8a$e +)i+nale (8a$ultati2e> simb+lurile O&"O Zi O&iO, atribuirea simb+lului O&"O 8a$e +)i+nal (8a$ultati2 simb+lul O&iO6 F+rmularea 8ra;el+r 4 trebuie s7 8ie $+n8+rm7 $u $ea )re27;ut7 >n anexa nr6 5 N<atura ris$uril+r s)e$i8i$e atribuite substanel+r Zi )re)aratel+r )eri$ul+aseI6 F+rmularea 8ra;el+r ( trebuie s7 8ie $+n8+rm7 $u a$eea )re27;ut7 >n anexa nr6 6 N4e$+mand7ri de )ruden7 )ri2ind substanele Zi )re)aratele )eri$ul+aseN6 s7 atribuie 8ra;e ( >n $+n$+rdan7 $u $riteriile )re27;ute la $a)it+lul 6 al )re;entei anexe6 ,legerea 8inal7 a 8ra;el+r de se$uritate (8ra;e ( trebuie s7 in7 seama de 8ra;ele de ris$ (8ra;e 4 indi$ate )e eti$1et7 Zi de utili;area a2ut7 >n 2edere )entru substan7 sau )re)arat6 #a$7 + substan7 meni+nat7 )e eti$1et7 este in$lus7 >n In2entarul 3ur+)ean al (ubstanel+r 01imi$e 3xistente 0+mer$iali;ate (3I<30( sau >n Lista 3ur+)ean7 a (ubstanel+r 01imi$e <+ti8i$ate (3LI<0( , atun$i )e eti$1et7 trebuie s7 8ie indi$at num7rul 3I<30( sau num7rul 3LI<0( al substanei6 ,$east7 $erin7 nu se a)li$7 )re)aratel+r6 #imensiunile eti$1etei sunt stabilite >n 8un$ie de $a)a$itatea ambala@ului ast8el : a $a)a$itate mai mi$7 sau egal7 $u " litri, dimensiunile eti$1etei $el )uin 5' mm x 7. mm! b $a)a$itate a ambala@ului )este " litri, dar nu mai mare de 5- litri - $el )uin 7. mm x 1-5 mm! $ $a)a$itate a ambala@ului )este 5- litri, mai mi$a de 5-- litri - $el )uin 1-5 mm x 1.& mm! d $a)a$itate a ambala@ului )este 5-- litri - $el )uin 1.& mm x '1- mm6 Fie$are simb+l trebuie s7 +$u)e $el )uin + ;e$ime din su)ra8aa eti$1etei Zi nu 2a a2ea + su)ra8a7 mai mi$7 de$5t 1 $m'6 9! C(2uri /.eci(le: SuD/0("3e &616 Butelii )entru ga;e trans)+rtabile &6'6 4e$i)iente )entru ga;e destinate )r+)anului, butanului sau ga;ului )etr+lier li$1e8iat (G*L &6"6 %etale sub 8+rm7 masi27 &6.6 (ubstane $lasi8i$ate $u 8ra;a 465 =! C(2uri /.eci(le: Pre.(r(0e =!,! Pre.(r(0e #(21(/e :()e/0ecuri e #(2e> *entru )re)aratele ga;+ase trebuie s7 se in7 seama de: e2aluarea )r+)riet7il+r 8i;i$+-$1imi$e! e2aluarea )eri$+lel+r )entru s7n7tate! e2aluarea )eri$+lel+r )entru mediu6 961616 32aluarea )r+)riet7il+r 8i;i$+-$1imi$e In8lamabilitate *r+)riet7i +xidante 9616'6 3ti$1etare

Page *3

*entru re$i)ientele )entru ga;e trans)+rtabile, $erinele )ri2ind eti$1etarea sunt $+nsiderate >nde)linite, $5nd sunt >n $+n8+rmitate $u )re2ederile art6 1", alin6 (' , lit6 b din ?G nr6 9'='--"6 *entru re$i)ientele )entru ga;e $u + $a)a$itate )entru a)7 mai mi$7 sau egal7 $u 15- l, 8+rmatul Zi dimensiunile eti$1etei )+t res)e$ta )re2ederile standardului ISO 5**8:*++8, OButelii de ga;6 3ti$1ete de ateni+nareO6 Ln a$est $a;, eti$1eta )+ate meni+na denumirea generi$7 sau denumirea industrial7=$+mer$ial7 a )re)aratului $u $+ndiia $a denumirea substanel+r )eri$ul+ase din $+m)+;iia )re)aratului s7 8ie indi$ate $lar Zi li;ibil )e $+r)ul re$i)ientului6 =!*! Reci.ie"0e .e"0ru #(2eA e/0i"(0e .re.(r(0el1r c(re c1"3i" .r1.("A Du0(" /(u #(2 .e0r1lier licBefi(0 :GPL>A )(rc(0e cu )ir1/ "e.lcu0 #eZi )re)aratele $are $+nin a$este substane sunt $lasi8i$ate >n $+n8+rmitate $u art6 .-6 ale ?G nr6 9'='--", a$estea nu )re;int7 un )eri$+l )entru s7n7tatea uman7 $5nd sunt intr+duse )e )ia7, $a ga;e $+mbustibile $are sunt utili;ate numai )entru $+mbustie, >n butelii >n$1ise re>n$7r$abile sau >n $artuZe nere>n$7r$abile $+n8+rm standardului r+m5n SR EN -,5:*++-, N0artuZe metali$e )entru ga; )etr+lier li$1e8iat, nere>n$7r$abile, $u sau 87r7 r+binet, destinate a 8i 8+l+site la a)arate )+rtabile6 0+nstru$ie, >n$er$7ri, >n$er$7ri Zi mar$areI6 ,$este butelii Zi $artuZe trebuie s7 8ie eti$1etate $u simb+lul $+re)un;7t+r Zi 8ra;ele 4 Zi ( re8erit+are la in8lamabilitate6 =!4! Ali(CeA .re.(r(0e c(re c1"3i" .1li)eriA .re.(r(0e c(re c1"3i" el(/01)eri /nele din a$este )re)arate nu )re;int7 )eri$+l )entru s7n7tatea uman7 la in1alare, ing1iire sau $+nta$t $u )ielea +ri )entru mediul a$2ati$, sub 8+rma >n $are sunt $+mer$iali;ate6 ,semenea )re)arate nu im)un + eti$1et7 >n $+n8+rmitate $u )re2ederile 4egulamentul 0+misiei )ri2ind met+dele de testare s)e$i8i$ate la art6 1", alin6 (' din 4egulamentul (03 nr6 19-7='--66 0u t+ate a$estea, t+ate in8+rmaiile $are ar trebui s7 8igure;e )e eti$1et7 trebuie $+muni$ate utili;at+rului )r+8esi+nal )rin intermediul unui sistem de in8+rmare6 =!-! Pre.(r(0e cl(/ific(0e cu fr(2( R;8 *re)aratele $lasi8i$ate $a n+$i2e )e ba;a )eri$+lului la in1alare, nu ne$esit7 s7 8ie eti$1etate $a ON1ci'O $u 8ra;a R;8, da$7 sunt intr+duse )e )ia7 >n re$i)ieni )entru aer+s+li sau >n re$i)ieni )re27;ui $u un dis)+;iti2 de )ul2eri;are sigilat6 =!8! Per1@i2i 1r#("ici *er+xi;ii +rgani$i >ntrunes$ >ntr-+ singur7 m+le$ul7 )r+)riet7ile unei substane +xidante Zi ale unei substane $+mbustibile: $5nd un )er+xid +rgani$ se des$+m)une, )artea +xidant7 a m+le$ulei rea$i+nea;7 ex+termi$ $u )artea $+mbustibil7 (+xidabil7 6 =!; Ceri"3e /u.li)e"0(re e e0icBe0(re .e"0ru ("u)i0e .re.(r(0e *entru anumite )re)arate exist7 $erine su)limentare de eti$1etare )re27;ute la art6 9 Zi 1-, alin6 (1 Zi (' din ?G nr6 9'='--" Zi >n anexa nr6 " la ?G nr6 9'='--", )re$um Zi la art6 66, 67 Zi 6& din ?G nr6 956='--56

Page *#

ANE&A "r! * - LISTA SUFSTANTELOR PERICULOASE


I"0r1 ucere A"e@( "r! * $Lista substan%elor periculoase& este + list7 a substanel+r )eri$ul+ase )entru $are $lasi8i$area Zi eti$1etarea arm+ni;ate au 8+st $+n2enite la ni2el $+munitar6 Nu)er10(re( I"re#i/0rril1r Lnregistr7rile, >n anexa nr6 ', sunt listate >n 8un$ie de num7rul at+mi$ al elementului $el mai $ara$teristi$ )entru )r+)riet7ile substanei $1imi$e6 O list7 a elementel+r $1imi$e, +rd+nat7 >n 8un$ie de num7rul at+mi$, este )re;entat7 >n T(Delul A6 (ubstanele organice, dat+rit7 di2ersit7ii a$est+ra, au 8+st >n$adrate >n $lase s)e$iale, aZa $um se )re;int7 >n T(Delul F6 Nu)rul i" e@ al 8ie$7rei substane este dat sub 8+rma unei se$2ene de $i8re de ti)ul: AFC-RST-VJ-K, >n $are: - AFC - num7rul at+mi$ al elementului $1imi$ $el mai $ara$teristi$ ()re$edat de unul sau d+u7 ;er+uri, )entru $+m)letarea se$2enei +ri num7rul $lasei s)e$iale (8+rmat din trei $i8re )entru substanele +rgani$e! - RST - num7rul $+nse$uti2 de >nregistrare a substanel+r, >n $adrul 8ie$7rei se$2ene ,B0! - VJ - 8+rma sub $are substana este )r+dus7 sau intr+dus7 )e )ia7! - K - $i8ra de $+ntr+l $al$ulat7 >n $+n8+rmitate $u met+da utili;at7 de I(B< ( International Standard oo! "umber 6 *entru substanele )eri$ul+ase $u)rinse >n EINECS >nregistrarea in$lude Zi num7rul 3I<30(6 ,$est num7r este + serie de 7 $i8re de ti)ul &&&-&&&-&, $are >n$e)e $u *++-++,-96 *entru substanele )eri$ul+ase $u)rinse >n ELINCS >nregistrarea in$lude Zi num7rul atribuit substanei din a$east7 list76 ,$est num7r este + serie de 7 $i8re de ti)ul &&&-&&&-&, $are >n$e)e $u -++-+,+-=6 *entru substanele )eri$ul+ase din NN1-l1"#er P1lL)er/ Li/0I >nregistrarea in$lude Zi num7rul $+res)un;7t+r din a$easta list76 ,$est num7r este + serie de 7 $i8re de ti)ul &&&-&&&& , $are >n$e)e $u 8++-++,-+6 #e asemenea, )entru a >nlesni identi8i$area >nregistr7rii, este in$lus num7rul 01emi$al ,bstra$t (er2i$e (CAS 6 76 N1)e"cl(0ur Ori de $5te +ri este )+sibil, substanele )eri$ul+ase sunt indi$ate )rin denumirea utili;at7 >n 3I<30(, 3LI<0( sau >n O<+-l+nger )+l_mers ListO6 0elelalte substane, $are nu sunt in$luse >n a$este liste, sunt indi$ate )rintr-+ denumire $1imi$7 re$un+s$ut7 internai+nal (ISO, IUPAC 6 Ln anumite $a;uri, este in$lus7 su)limentar denumirea u;ual76 #e regul7, im)urit7ile, aditi2ii Zi $+m)+nentele min+re sunt meni+nate, numai da$7 a$estea $+ntribuie semni8i$ati2 la $lasi8i$area substanei6 ,numite substane sunt des$rise $a 8iind un Nameste$ de , Zi BI6 ,$este >nregistr7ri se re8er7 la un ameste$ s)e$i8i$6 Ln unele $a;uri, >n $are este ne$esar7 $ara$teri;area substanei intr+duse )e )ia7, se s)e$i8i$7 )r+)+riile )rin$i)alel+r substane din $+m)+;iia ameste$ului6 /nele substane sunt des$rise )rin indi$area unei 2al+ri )r+$entuale s)e$i8i$e de )uritate6 ,rt6 9, lit6 a al )re;entei 1+t7r5ri sti)ulea;7 $7 )entru substanele $are a)ar >n anexa nr6 ', denumirea substanei, $are urmea;7 s7 8ie utili;at7 )e eti$1et7, trebuie s7 8ie una din denumirile indi$ate >n a$east7 anex76 Ln s$+)ul >nlesnirii identi8i$7rii substanei, )entru anumite substane,

Page *'

au 8+st ad7ugate in8+rmaii su)limentare, $are nu este ne$esar s7 8ie in$luse )e eti$1et76 ,numite >nregistr7ri $u)rind + )re$i;are $u )ri2ire la im)urit7i6 F1r)(0ul I"re#i/0rril1r *entru 8ie$are substan7 $1imi$7 din )re;enta anex7 -, se 8urni;ea;7 urm7t+arele in8+rmaii: a' Clasi#icarea: i> $lasi8i$area $+nst7 >n >n$adrarea unei substane >ntr-una sau mai multe $ateg+rii de )eri$+l Zi atribuirea 8ra;ei sau 8ra;el+r $are $ara$teri;ea;7 ris$ul6 3a are $+nse$ine asu)ra eti$1et7rii Zi asu)ra m7suril+r legislati2e Zi de reglementare re8erit+are la substanele )eri$ul+ase!77 ii> $lasi8i$area >n 8ie$are $ateg+rie de )eri$+l se )re;int7, de regul7, sub 8+rma unei abre2ieri $are re)re;int7 $ateg+ria de )eri$+l, >ns+it7 de 8ra;a sau 8ra;ele de ris$ $+res)un;7t+are6 A+tuZi, >n anumite $a;uri se utili;ea;7 numai 8ra;a de ris$! iii> abre2ierile utili;ate )entru 8ie$are din $ateg+riile de )eri$+l sunt urm7t+arele: ex)l+;i2: E +xidant: O extrem de in8lamabil: F7 8+arte in8lamabil: F in8lamabil: R,+ 8+arte t+xi$: T7 t+xi$: T n+$i2: &" $+r+si2: C iritant: &i sensibili;ant: R-* Zi=sau R-4 $an$erigen: C(rc!C(06(1 mutagen: Mu0(!C(0!(1 t+xi$ )entru re)r+du$ere: Re.r!C(0!, )eri$ul+s )entru mediu: N Zi=sau R8*, R84, R8=6 i'> se indi$7 8ra;ele de ris$ su)limentare, $are au 8+st atribuite )entru des$rierea alt+r )r+)riet7i b' Etic eta, $are $u)rinde: i> li0er( atribuit7 substanei, >n $+n8+rmitate $u anexa nr6 . #Simboluri $i indicaii de pericol pentru substanele $i preparatele periculoase%6 ,$east7 liter7 re)re;int7 + abre2iere )entru simb+lul Zi indi$aia de )eri$+l (da$7 a$estea sunt atribuite ! ii> fr(2ele e ri/c (8ra;ele 4 , indi$ate )rintr-+ serie de numere )re$edate de litera R, $are indi$7 natura ris$uril+r s)e$iale, >n $+n8+rmitate $u anexa nr6 5 #"atura riscurilor specifice atribuite substanelor $i preparatelor periculoase%. <umerele sunt des)7rite: - )rintr-+ $ratim7 (- , )entru a indi$a 8+rmul7ri se)arate $u )ri2ire la ris$urile s)e$i8i$e (4 ! - )rintr-+ bar7 +bli$7 (= , )entru a indi$a + 8+rmulare $+mbinat7, >ntr-+ singur7 8ra;7, a ris$uril+r s)e$iale, aZa $um sunt )re27;ute >n anexa nr6 56 iii' #ra(ele de securitate (frazele S), indicate printr&o serie de numere precedate de litera S, care indic precauiile de securitate recomandate, n conformitate cu ane'a nr. ( N4e$+mand7ri de )rudena )ri2ind substanele Zi )re)aratele )eri$ul+aseI6 3ste indi$at7 $ateg+ria $+res)un;7t+are a substanei $an$erigene, mutagene sau t+xi$e )entru re)r+du$ere (de exem)lu: 1, ' sau " 67&

Page **

#e asemenea, numerele sunt des)7rite )rintr-+ $ratim7 sau )rintr-+ bar7 +bli$7! semni8i$aiile )re$auiil+r de se$uritate re$+mandate sunt )re27;ute >n anexa nr6 66 Fra;ele S,, S* Zi S-8 sunt +bligat+rii )entru t+ate substanele Zi )re)aratele 8+arte t+xi$e, t+xi$e Zi $+r+si2e, 25ndute )ubli$ului larg6 Fra;ele S* Zi S-; sunt +bligat+rii )entru t+ate $elelalte substane Zi )re)arate )eri$ul+ase 25ndute )ubli$ului, $u ex$e)ia $el+r $are sunt $lasi8i$ate d+ar )eri$ul+ase )entru mediu6 Fra;ele S, Zi S* )+t 8i +mise de )e eti$1et7, numai $5nd substana sau )re)aratul este 25ndut ex$lusi2 )entru utili;are industrial76 c> Li)i0ele e c1"ce"0r(3ie $i clasificrile asociate necesare pentru a clasifica preparatele periculoase care conin substana n conformitate cu "ormele metodologice privind clasificarea, etichetarea $i ambalarea preparatelor periculoase, aprobate prin )otrrea *uvernului nr. +,-,../, cu modificrile $i completrile ulterioare, denumit n continuare )* nr. +,-,../. <umai da$7 nu este )re27;ut alt8el, limitele de $+n$entraie re)re;int7 )r+$ente de greutate a substanei, $al$ulate )rin ra)+rtare la greutatea t+tal7 a )re)aratului6 N10e e@.lic(0i'e #e"er(le *rupe de substane ,nexa nr6 ' in$lude Zi un num7r de >nregistr7ri $are se re8er7 la gru)e de substane6 Ln a$este $a;uri, $erinele de $lasi8i$are Zi eti$1etare se a)li$7 tutur+r substanel+r a$+)erite de des$rierea gru)ei, da$7 a$estea sunt intr+duse )e )ia7 Zi da$7 8igurea;7 >n 3I<30( +ri 3LI<0(6 Ln $a;ul >n $are + substan7 8a$e )arte din >nregistrarea unei gru)e de substane Zi a)are $a im)uritate >ntr-+ alt7 substan7, )entru eti$1etarea a$esteia din urm7, se iau >n $+nsiderare $erinele de $lasi8i$are Zi eti$1etare des$rise >n >nregistrarea a$estei gru)e de substane6 Ln unele $a;uri, substane indi2iduale )+t 8i in$luse >n mai mult de + >nregistrare a unei gru)e de substane6 Ln a$este $a;uri, )entru eti$1etarea substanei, trebuie s7 se ia >n $+nsiderare datele )re27;ute )entru 8ie$are din $ele d+u7 )+;iii de >nregistrare6 Ln $a;urile >n $are )entru a$elaZi ti) de )eri$+l sunt indi$ate $lasi8i$7ri di8erite la eti$1etarea substanei 2a 8i utili;at7 $lasi8i$area $are se re8er7 la )eri$+lul $el mai se2er6 Substane cu numr 01I"2S Ln anexa nr6 ', substanele $are au num7r 3LI<0( au 8+st n+ti8i$ate >n $+n8+rmitate $u )re2ederile 4egulamentului 4egulamentului (03 nr6 19-7='--6 /n )r+du$7t+r sau un im)+rtat+r, $are nu a n+ti8i$at anteri+r a$este substane, da$7 inteni+nea;7 s7 intr+du$7 )e )ia7 a$este substane trebuie s7 res)e$te )re2ederile 4egulamentului nr6 19-7='--6 6 E@.lic(re( "10el1r referi01(re l( i e"0ific(re(A cl(/ific(re( Ei e0icBe0(re( /uD/0("3el1r Nota ) #enumirea substanei trebuie s7 8ie >ns$ris7 )e eti$1et7, $u una din denumirile )re27;ute >n anexa nr6 '6 /ne+ri, >n anexa nr6 ' , se 8+l+seZte + des$riere general7 de ti)ul 3compu$i de ...3 sau 3sruri de ...3. Ln a$est $a;, )r+du$7t+rul sau +ri$e alt7 )ers+an7 $are $+mer$iali;ea;7 + ast8el de substan7, este +bligat s7 )re$i;e;e )e eti$1et7 numele exa$t, in5nd seama de )re2ederile din $a)it+lul O"omenclatur3 din a$east7 )re8a76 #e asemenea, legislaia sti)ulea;7 $7 simb+lurile, indi$aiile de )eri$+l, 8ra;ele 4 Zi 8ra;ele ( utili;ate )entru 8ie$are substan7, trebuie s7 8ie $ele )re27;ute >n anexa nr6 ' Zi la art6 9, lit6$ , d Zi e 6 *entru substanele $are a)arin unei gru)e )arti$ulare de substane, in$lus7 >n anexa nr6 ', simb+lurile, indi$aiile de )eri$+l, 8ra;ele 4 Zi 8ra;ele (, utili;ate )entru 8ie$are substan7, trebuie s7 8ie $ele )re27;ute >n >nregistrarea $+res)un;7t+are a substanei >n a$east7 anex76

Page *>

*entru substanele $are >n anexa nr6 ', a)arin mai mult+r >nregistr7ri de gru)e de substane, simb+lurile, indi$aiile de )eri$+l, 8ra;ele 4 Zi 8ra;ele (, utili;ate )entru 8ie$are substan7, trebuie s7 8ie $ele )re27;ute >n >nregistr7rile $+res)un;7t+are din a$east7 anex76 Ln $a;urile >n $are )entru a$elaZi ti) de )eri$+l, sunt indi$ate d+u7 $lasi8i$7ri di8erite >n d+u7 >nregistr7ri, se utili;ea;7 $lasi8i$area $+res)un;7t+are $elui mai se2er )eri$+l6&Nota * Lntru$5t unele substane sunt intr+duse )e )ia7 sub 8+rm7 de s+luii a)+ase de $+n$entraii di8erite, a$este s+luii ne$esit7 eti$1etare di8erit7, de+are$e )eri$+lele )e $are le )re;int7 2aria;7 >n 8un$ie de $+n$entraie6 Ln anexa nr6 ' >nregistr7rile >ns+ite de <+ta B, au + denumire general7 de ti)ul4 3acid azotic ...53. Ln a$est $a;, )r+du$7t+rul sau +ri$e alt7 )ers+an7, $are $+mer$iali;ea;7 + ast8el de substan7 sub 8+rm7 de s+luie a)+as7, trebuie s7 indi$e )e eti$1et7 $+n$entraia s+luiei >n )r+$ente6 Nota C /nele substane +rgani$e )+t 8i $+mer$iali;ate, 8ie sub + 8+rm7 i;+meri$7 bine de8init7, 8ie sub 8+rm7 de ameste$ al mai mult+r i;+meri6 Ln anexa nr6 ' se utili;ea;7 une+ri + denumire general7 de ti)ul 3'ilenol3. Nota D ,numite substane $are sunt sus$e)tibile s7 )+limeri;e;e sau s7 se des$+m)un7 s)+ntan, sunt, >n general, intr+duse )e )ia7, sub + 8+rm7 stabili;at7, sub $are a$este substane sunt )re;entate >n anexa nr6 '6 A+tuZi, une+ri, ast8el de substane sunt intr+duse )e )ia7 >ntr-+ 8+rm7 nestabili;at76 Ln a$est $a;, )r+du$7t+rul sau +ri$e alt7 )ers+an7, $are intr+du$e )e )ia7 + ast8el de substan7, trebuie s7 s)e$i8i$e )e eti$1et7 3nestabilizat3. Nota E (ubstanel+r $are au e8e$te s)e$i8i$e asu)ra s7n7t7ii, $lasi8i$ate $an$erigene, mutagene Zi=sau t+xi$e )entru re)r+du$ere, >n $ateg+riile 1 sau ', li se a)li$7 <+ta 3, da$7 a$estea sunt $lasi8i$ate Zi 8+arte t+xi$e (T7 , t+xi$e (T sau n+$i2e (&" 6 *entru a$este substane, 8ra;ele de ris$ R*+, R*,, R**, R*4, R*-, R*8, R*;, R*5, R*9, R4=, R;9 (n+$i2 , R-9 Zi R;8, $5t Zi t+ate $+mbinaiile a$est+r 8ra;e de ris$ trebuie )re$edate de ex)resia 3de asemenea3. Nota ! ,$east7 substan7 )+ate s7 $+nin7 un stabili;at+r6 #a$7 a$esta m+di8i$7 )r+)riet7ile )eri$ul+ase ale substanei, aZa $um a$estea sunt indi$ate )entru eti$1etare, >n anexa nr6 ', trebuie stabilit7 + eti$1et7 >n $+n8+rmitate $u regulile de eti$1etare )entru )re)aratele )eri$ul+ase6 Nota + ,$east7 substan7 )+ate 8i $+me$iali;at7 sub 8+rm7 de ex)l+;i2 si trebuie e2aluat7 $u a@ut+rul met+del+r de testare $+res)un;7t+are Zi eti$1etat7 $u meni+narea )r+)riet7ii ex)l+;i2e6 Nota , 0lasi8i$area Zi eti$1eta, meni+nate )entru a$east7 substan7 se a)li$7 numai )r+)riet7ii sau )r+)riet7il+r )eri$ul+ase indi$ate )rin 8ra;a sau 8ra;ele de ris$ >n $+mbinaie $u $ateg+ria sau $ateg+riile de )eri$+l meni+nate6 Nota 0lasi8i$area $a substan7 $an$erigen7 nu este ne$esar s7 se a)li$e, da$7 se )+ate dem+nstra $7 substana $+nine mai )uin de -,1G >n greutate ben;en6 ,$east7 n+t7 se a)li$7 numai anumit+r substane $+m)lexe deri2ate din $7rbune Zi din )etr+l, din anexa nr6 '6 Nota .

Page *D

0lasi8i$area $a substan7 $an$erigen7 +ri mutagen7 nu este ne$esar s7 se a)li$e, da$7 se )+ate dem+nstra $7 substana $+nine mai )uin de -,1G >n greutate 1,"-butadien76 #a$7 substana nu este $lasi8i$at7 $an$erigen7 +ri mutagen7, i se atribuie $el )uin 8ra;ele S(*- =-,;! Nota L 0lasi8i$area $a substan7 $an$erigen7 nu este ne$esar s7 se a)li$e, da$7 se )+ate dem+nstra $7 substana $+nine mai )uin de "G 1idr+$arburi ar+mati$e )+linu$leare, identi8i$ate )rin extra$ie >n dimetilsul8+xid (#%(O , m7surat $+n8+rm met+dei I* ".66 ,$east7 n+t7 se a)li$7 numai anumit+r substane $+m)lexe deri2ate din )etr+l, din anexa nr6 '6 Nota / 0lasi8i$area $a substan7 $an$erigen7 nu este ne$esar s7 se a)li$e, da$7 se )+ate dem+nstra $7 substana $+nine mai )uin de -,--5G >n greutate ben;+BaD)iren (nr6 3I<30( '----'&-5 6 ,$east7 n+t7 se a)li$7 numai anumit+r substane $+m)lexe deri2ate din $7rbune, din anexa nr6 '6 Nota N 0lasi8i$area $a 8iind $an$erigen7 nu este ne$esar s7 se a)li$e, da$7 se $un+aZte ist+ri$ul ra8in7rii Zi se )+ate dem+nstra $7 substana din $are a$easta este )r+dus7 nu este $an$erigen76 Nota 0 0lasi8i$area $a substan7 $an$erigen7 nu este ne$esar s7 se a)li$e, da$7 se )+ate dem+nstra $7 substana $+nine mai )uin de -,1G >n greutate ben;en6 #a$7 substana este $lasi8i$at7 $an$erigen7, se a)li$7, de asemenea, <+ta 36 #a$7 substana nu este $lasi8i$at7 $an$erigen7 trebuie s7 se atribuie, $el )uin, 8ra;ele (('- '"-'.-6'6 N10( M 0lasi8i$area $a substan7 $an$erigen7 nu este ne$esar s7 se a)li$e, da$7 se )+ate dem+nstra $7 substana >nde)lineZte una din $+ndiiile urm7t+are: - un test de bi+)ersisten7, )e termen s$urt - un test de bi+)ersisten7, )e termen s$urt - un test intra)erit+neal, $+res)un;7t+r - un test $+res)un;7t+r, )e termen lung Nota R 0lasi8i$area $a substan7 $an$erigen7 nu e ne$esar s7 se a)li$e 8ibrel+r $u diametru mediu ge+metri$ ra)+rtat la lungime minus d+u7 abateri ge+metri$e standard este mai mare de 6 `m6 N10( S *entru a$east7 substan7, >n anumite $a;uri, )+ate s7 nu 8ie ne$esar7 eti$1eta meni+nat7 la art69 al )re;entei 1+t7r5ri6 3x)li$area n+tel+r re8erit+are la eti$1etarea )re)aratel+r "otele din coloana din dreapta celei n care se prezint limitele de concentraie, au urmtoarele semnificaii4 N10( , - 0+n$entraiile indi$ate sau, >n absena a$est+ra, $+n$entraiile generale )re27;ute >n ?G nr69'='--" re)re;int7 )r+$ente >n greutate ale elementului metali$, $al$ulate >n ra)+rt $u greutatea t+tal7 a )re)aratului6 N10( * - 0+n$entraia de i;+$ianat indi$at7, re)re;int7 )r+$ente >n greutate ale m+n+merului liber, $al$ulate >n ra)+rt $u greutatea t+tal7 a )re)aratului6&" N10( 4 - 0+n$entraia indi$at7 re)re;int7 )r+$ente >n greutate ale i+nil+r $r+mat di;+l2ai >n a)7, $al$ulate >n ra)+rt $u greutatea t+tal7 a )re)aratului6 N10( - - *re)aratele $are $+nin substanele $7r+ra li se a)li$7 <+ta ., trebuie $lasi8i$ate $a n+$i2e Zi s7 li se atribuie 8ra;a de ris$ R;8, da$7 >nde)lines$ $riteriile enunate >n se$iunea "6'6" din anexa nr6 16

Page *"

N10( 8 - Limitele de $+n$entraie )entru )re)aratele ga;+ase sunt ex)rimate >n )r+$ente de 2+lum6 N10( ; - *re)aratel+r $are $+nin substanele $7r+ra li se a)li$7 <+ta 6, trebuie s7 li se atribuie 8ra;a de ris$ R;5, da$7 >nde)lines$ $riteriile enunate >n se$iunea "6'6&6 din anexa nr6 16

ANE&A "r! 4 - PARTEA A: Pre'e eri referi01(re l( /i/0e)ele e I"cBi ere re2i/0e"0e l( e/cBi ere e c0re c1.ii
*e langa )re2ederile art6 7, alin61 , lit6 (e , ambala@ele, indi8erent de $a)a$itate, $are $+nin substane $e )re;int7 )eri$+l )rin in1alare (En! 465 , $lasi8i$ate Zi eti$1etate >n $+n8+rmitate $u anexa nr6 1, trebuie s7 8ie )re27;ute $u un sistem de >n$1idere re;istent la mani)ularea de $7tre $+)ii6 ,! A)D(l(Ce c(re /e .10 reI"cBi e - (istemele de >n$1idere re;istente la mani)ularea de $7tre $+)ii utili;ate )entru ambala@ele $are se )+t re>n$1ide trebuie s7 8ie $+n8+rme $u standardul r+m5n (4 3< I(O &"17:'--56 *! A)D(l(Ce c(re "u /e .10 reI"cBi e - (istemele de >n$1idere re;istente la mani)ularea de $7tre $+)ii utili;ate )entru ambala@ele $are nu se )+t re>n$1ide trebuie s7 8ie $+n8+rme $u standardul r+m5n (4 3< &6':'--'6 4! OD/er'(3ii 16 0erti8i$area $+n8+rmit7ii ambala@el+r $u standardele meni+nate mai sus se )+ate 8a$e numai de $7tre lab+rat+are a$reditate $+n8+rm (4 3< I(O=03I 17 -'56 '6 0a;uri )arti$ulare - Aestul )+ate s7 nu 8ie e8e$tuat, da$7 este e2ident $7 un ambala@ este sigur )entru $+)ii, de+are$e nu )ermite a$$esul la $+ninut 87r7 a utili;a un instrument6

ANE&A "r! 4 - PARTEA F: Pre'e eri referi01(re l( i/.12i0i'ele c(re .er)i0 e0ec0(re( 0(c0il ( .eric1lel1r
()e$i8i$aiile te1ni$e )entru dis)+;iti2ele $are )ermit dete$tarea ta$til7 a )eri$+lel+r trebuie s7 8ie $+n8+rme $u standardul r+m5n (4 3< I(O 116&":'---6 (unt trans)use )re2ederile din anexa IE 67revederi referitoare la sistemele de nchidere de siguran pentru copii3 la #ire$ti2a 0+nsiliului 67=5.&=330 )ri2ind $lasi8i$area, ambalarea Zi eti$1etarea substanel+r )eri$ul+ase, $u amendamentele Zi ada)tarile la )r+gresul te1ni$ (,A* , in$lusi2 #ire$ti2a 0+nsiliului '---="'=30, $+nin5nd ada)tarea )entru a '6-a +ar7 la )r+gresul te1ni$6

Page >)

ANE&A "r!- - SIMFOLURI I INDICA$II DE PERICOL PENTRU SUFSTAN$ELE I PREPARATELE PERICULOASE


<+t7 : Literele 3, O, F, F9, A, A9, 0, En, Ei, Zi < nu 8a$ )arte din simb+l6

F F+arte in8lamabil

O Oxidant

3 3x)l+;i2

0 0+r+si2

En <+$i2

< *eri$ul+s )entru mediu

A9 - F+arte t+xi$

A-A+xi$

F9 - 3xtrem de in8lamabil

N10: (unt trans)use )re2ederile din anexa II la #ire$ti2a 0+nsiliului 67=5.&=330 )ri2ind $lasi8i$area, ambalarea Zi eti$1etarea substanel+r )eri$ul+ase, $u amendamentele Zi ada)t7rile la )r+gresul te1ni$, in$lusi2 #ire$ti2a 0+nsiliului '--1=59=306

Page >1

ANE&A "r! 8 - NATURA RISCURILOR SPCIFICE ATRIFUITE SUFSTAN$ELOR I PREPARATELOR PERICULOASE


R, 3x)l+;i2 >n stare us$at76 R* 4is$ de ex)l+;ie la Z+$, 8re$are, 8+$ sau alte surse de a)rindere6 R4 4is$ mare de ex)l+;ie la Z+$, 8re$are, 8+$ sau alte surse de a)rindere6 R- F+rmea;7 $+m)uZi metali$i ex)l+;i2i 8+arte sensibili6 R8 *eri$+l de ex)l+;ie sub a$iunea $7ldurii6 R; *eri$+l de ex)l+;ie >n $+nta$t sau 87r7 $+nta$t $u aerul6 R5 *+ate )r+2+$a in$endiu6 R9 0+nta$tul $u materiale $+mbustibile )+ate )r+2+$a in$endiu6 R= 3x)l+;i2 >n ameste$ $u materiale $+mbustibile6 R,+ In8lamabil6 R,, F+arte in8lamabil6 R,* 3xtrem de in8lamabil6 R,- 4ea$i+nea;7 2i+lent la $+nta$tul $u a)a6 R,8 La $+nta$tul $u a)a dega@7 ga;e extrem de in8lamabile6 R,; 3x)l+;i2 >n ameste$ $u substane +xidante6 R,5 In8lamabil s)+ntan >n aer6 R,9 La utili;are, 2a)+rii )+t 8+rma $u aerul ameste$uri ex)l+;i2e= in8lamabile6 R,= *+ate 8+rma )er+xi;i ex)l+;i2i6 R*+ <+$i2 )rin in1alare6 R*, <+$i2 >n $+nta$t $u )ielea6 R** <+$i2 >n $a; de >ng1iire6 R*4 A+xi$ )rin in1alare6 R*- A+xi$ >n $+nta$t $u )ielea6 R*8 A+xi$ >n $a; de >ng1iire6 R*; F+arte t+xi$ )rin in1alare6 R*5 F+arte t+xi$ >n $+nta$t $u )ielea6 R*9 F+arte t+xi$ >n $a; de >ng1iire6 R*= La $+nta$tul $u a)a dega@7 ga;e t+xi$e6 R4+ *+ate de2eni 8+arte in8lamabil >n tim)ul utili;7rii6 R4, La $+nta$tul $u a$i;i dega@7 ga;e t+xi$e6 R4* La $+nta$tul $u a$i;ii dega@7 ga;e 8+arte t+xi$e6 R44 *eri$+l de e8e$te $umulati2e6 R4- *r+2+a$7 arsuri6 R48 *r+2+a$7 arsuri gra2e6 R4; Iritant )entru +$1i6 R45 Iritant )entru sistemul res)irat+r6 R49 Iritant )entru )iele6 R4= *eri$+l de e8e$te ire2ersibile 8+arte gra2e6 R-+ *+sibil e8e$t $an$erigen a d+2e;i insu8i$iente6

Page >2

R-, 4is$ de le;iuni +$ulare gra2e6 R-* *+ate )r+2+$a sensibili;are )rin in1alare6 R-4 *+ate )r+2+$a sensibili;are >n $+nta$t $u )ielea6 R-- 4is$ de ex)l+;ie da$7 este >n$7l;it >n s)aiu >n$1is6 R-8 *+ate $au;a $an$er6 R-; *+ate )r+2+$a m+di8i$7ri geneti$e ereditare6 R-9 *eri$+l de e8e$te gra2e asu)ra s7n7t7ii >n $a; de ex)unere )relungit76 R-= *+ate $au;a $an$er )rin in1alare6 R8+ F+arte t+xi$ )entru +rganismele a$2ati$e6 R8, A+xi$ )entru +rganismele a$2ati$e6 R8* <+$i2 )entru +rganismele a$2ati$e6 R84 *+ate )r+2+$a e8e$te ad2erse )e termen lung asu)ra mediului a$2ati$6 R8- A+xi$ )entru 8l+r76 R88 A+xi$ )entru 8aun76 R8; A+xi$ )entru +rganismele din s+l6 R85 A+xi$ )entru albine6 R89 *+ate )r+2+$a e8e$te ad2erse )e termen lung asu)ra mediului >n$+n@ur7t+r6 R8= *eri$ul+s )entru stratul de +;+n6 R;+ *+ate a8e$ta 8ertilitatea6 R;, *+ate )r+2+$a e8e$te ad2erse asu)ra $+)ilului >n tim)ul sar$inii6 R;* 4is$ )+sibil de a8e$tare a 8ertilit7ii6 R;4 4is$ )+sibil de a d7una $+)ilului >n tim)ul sar$inii6 R;- 4is$ )+sibil )entru sugarii 1r7nii $u la)te matern6 R;8 <+$i2: )+ate )r+2+$a a8e$iuni )ulm+nare >n $a; de >ng1iire6 R;; 3x)unerea re)etat7 )+ate )r+2+$a us$area sau $r7)area )ielii6 R;5 In1alarea 2a)+ril+r )+ate )r+2+$a s+mn+len7 Zi ameeal76 R;9 4is$ )+sibil de e8e$te ire2ersibile6 COMFINA$II DE FRAZE R R,-6,8 4ea$i+nea;7 2i+lent $u a)a, $u dega@are de ga;e extrem de in8lamabile6 R,86*= La $+nta$t $u a)a se dega@7 ga;e t+xi$e Zi extrem de in8lamabile6 R*+6*, <+$i2 )rin in1alare Zi >n $+nta$t $u )ielea6 R*+6** <+$i2 )rin in1alare Zi )rin >ng1iire6 R*+6*,6** <+$i2 )rin in1alare, >n $+nta$t $u )ielea Zi )rin >ng1iire6 R*,6** <+$i2 >n $+nta$t $u )ielea Zi )rin >ng1iire6 R*46*- A+xi$ )rin in1alare Zi >n $+nta$t $u )ielea6 R*46*8 A+xi$ )rin in1alare Zi )rin >ng1iire6 R*46*-6*8 A+xi$ )rin in1alare, >n $+nta$t $u )ielea Zi )rin >ng1iire6 R*-6*8 A+xi$ >n $+nta$t $u )ielea Zi )rin >ng1iire6 R*;6*5 F+arte t+xi$ )rin in1alare Zi >n $+nta$t $u )ielea6 R*;6*9 F+arte t+xi$ )rin in1alare Zi )rin >ng1iire6 R*;6*56*9 F+arte t+xi$ )rin in1alare, >n $+nta$t $u )ielea Zi )rin >ng1iire6 R*56*9: F+arte t+xi$ >n $+nta$t $u )ielea Zi )rin >ng1iire6 R4;645 Iritant )entru +$1i Zi sistemul res)irat+r6 R4;649 Iritant )entru +$1i Zi )entru )iele6 R4;645649 Iritant )entru +$1i, sistemul res)irat+r Zi )entru )iele6

Page >3

R45649 Iritant )entru sistemul res)irat+r Zi )entru )iele6 R4=6*4 A+xi$: )eri$+l de e8e$te ire2ersibile 8+arte gra2e )rin in1alare6 R4=6*- A+xi$: )eri$+l de e8e$te ire2ersibile 8+arte gra2e >n $+nta$t $u )ielea6 R4=6*8 A+xi$: )eri$+l de e8e$te ire2ersibile 8+arte gra2e )rin >ng1iire6 R4=6*46*- A+xi$: )eri$+l de e8e$te ire2ersibile 8+arte gra2e )rin in1alare Zi >n $+nta$t $u )ielea6 R4=6*46*8 A+xi$: )eri$+l de e8e$te ire2ersibile 8+arte gra2e )rin in1alare Zi )rin >ng1iire6 R4=6*-6*8 A+xi$: )eri$+l de e8e$te ire2ersibile 8+arte gra2e >n $+nta$t $u )ielea Zi )rin >ng1iire6.69 R4=6*46*-6*8 A+xi$: )eri$+l de e8e$te ire2ersibile 8+arte gra2e )rin in1alare, >n $+nta$t $u )ielea Zi )rin >ng1iire6 R4=6*; F+arte t+xi$: )eri$+l de e8e$te ire2ersibile 8+arte gra2e )rin in1alare6 R4=6*5 F+arte t+xi$: )eri$+l de e8e$te ire2ersibile 8+arte gra2e >n $+nta$t $u )ielea6 R4=6*9 F+arte t+xi$: )eri$+l de e8e$te ire2ersibile 8+arte gra2e )rin >ng1iire6 R4=6*;6*5 F+arte t+xi$: )eri$+l de e8e$te ire2ersibile 8+arte gra2e )rin in1alare Zi >n $+nta$t $u )ielea6 R4=6*;6*9 F+arte t+xi$: )eri$+l de e8e$te ire2ersibile 8+arte gra2e )rin in1alare Zi )rin >ng1iire6 R4=6*56 F+arte t+xi$: )eri$+l de e8e$te ire2ersibile 8+arte gra2e >n $+nta$t $u )ielea Zi )rin >ng1iire6 R4=6*;6*56*9 F+arte t+xi$: )eri$+l de e8e$te ire2ersibile 8+arte gra2e )rin in1alare, >n $+nta$t $u )ielea Zi )rin >ng1iire6 R-*6-4 *+ate )r+2+$a sensibili;are )rin in1alare Zi >n $+nta$t $u )ielea6 R-96*+: <+$i2: )eri$+l de e8e$te gra2e asu)ra s7n7t7ii la ex)unere )relungit7 )rin in1alare6 R-96*, <+$i2: )eri$+l de e8e$te gra2e asu)ra s7n7t7ii la ex)unere )relungit7 >n $+nta$t $u )ielea6 R-96** <+$i2: )eri$+l de e8e$te gra2e asu)ra s7n7t7ii la ex)unere )relungit7 )rin >ng1iire6 R-96*+6*, <+$i2: )eri$+l de e8e$te gra2e asu)ra s7n7t7ii la ex)unere )relungit7 )rin in1alare Zi >n $+nta$t $u )ielea6 R-96*+6** <+$i2: )eri$+l de e8e$te gra2e asu)ra s7n7t7ii la ex)unere )relungit7 )rin in1alare Zi )rin >ng1iire6 R-96*,6** <+$i2: )eri$+l de e8e$te gra2e asu)ra s7n7t7ii la ex)unere )relungit7 >n $+nta$t $u )ielea Zi )rin >ng1iire6 R-96*+6*,6** <+$i2: )eri$+l de e8e$te gra2e asu)ra s7n7t7ii la ex)unere )relungit7 )rin in1alare, >n $+nta$t $u )ielea Zi )rin >ng1iire6 R-96*4 A+xi$: )eri$+l de e8e$te gra2e asu)ra s7n7t7ii la ex)unere )relungit7 )rin in1alare6 R-96*- A+xi$: )eri$+l de e8e$te gra2e asu)ra s7n7t7ii la ex)unere )relungit7 >n $+nta$t $u )ielea6 R-96*8 A+xi$: )eri$+l de e8e$te gra2e asu)ra s7n7t7ii la ex)unere )relungit7 )rin >ng1iire6 R-96*46*- A+xi$: )eri$+l de e8e$te gra2e asu)ra s7n7t7ii la ex)unere )relungit7 )rin in1alare Zi >n $+nta$t $u )ielea6 R-96*46*8 A+xi$: )eri$+l de e8e$te gra2e asu)ra s7n7t7ii la ex)unere )relungit7 )rin in1alare Zi )rin >ng1iire6 R-96*-6*8 A+xi$: )eri$+l de e8e$te gra2e asu)ra s7n7t7ii la ex)unere )relungit7 >n $+nta$t $u )ielea Zi )rin >ng1iire6 R-96*46*-6*8 A+xi$: )eri$+l de e8e$te gra2e asu)ra s7n7t7ii la ex)unere )relungit7 )rin in1alare, >n $+nta$t $u )ielea Zi )rin >ng1iire6

Page >#

R8+684 F+arte t+xi$ )entru +rganismele a$2ati$e, )+ate )r+2+$a e8e$te ad2erse )e termen lung asu)ra mediului a$2ati$6 R8,684 A+xi$ )entru +rganismele a$2ati$e, )+ate )r+2+$a e8e$te ad2erse )e termen lung asu)ra mediului a$2ati$6 R8*684 <+$i2 )entru +rganismele a$2ati$e, )+ate )r+2+$a e8e$te ad2erse )e termen lung asu)ra mediului a$2ati$6 R;96*+ <+$i2: ris$ )+sibil de e8e$te ire2ersibile )rin in1alare6 R;96*, <+$i2: ris$ )+sibil de e8e$te ire2ersibile >n $+nta$t $u )ielea6 R;96** <+$i2: ris$ )+sibil de e8e$te ire2ersibile )rin >ng1iire6 R;96*+6*, <+$i2: ris$ )+sibil de e8e$te ire2ersibile )rin in1alare Zi >n $+nta$t $u )ielea6.7R;96*+6** <+$i2: ris$ )+sibil de e8e$te ire2ersibile )rin in1alare Zi )rin >ng1iire6 R;96*,6** <+$i2: ris$ )+sibil de e8e$te ire2ersibile >n $+nta$t $u )ielea Zi )rin >ng1iire6 R;96*+6*,6** <+$i2: ris$ )+sibil de e8e$te ire2ersibile )rin in1alare, >n $+nta$t $u )ielea Zi )rin >ng1iire6 <+t7: (unt trans)use )re2ederile din anexa III M "atura riscurilor speciale atribuite substanelor $i preparatelor periculoaseO la #ire$ti2a 0+nsiliului 67=5.&=330 )ri2ind $lasi8i$area, ambalarea Zi eti$1etarea substanel+r )eri$ul+ase, $u amendamentele Zi ada)t7rile la )r+gresul te1ni$ (,A* , in$lusi2 #ire$ti2a 0+nsiliului '--6=1-'=30, $+nin5nd ada)tarea )entru a '9-a +ar7 la )r+gresul te1ni$6

ANE&A "r! ; - RECOMAND%RI DE PRUDEN$A PRIVIND SUFSTAN$ELE I PREPARATELE PERICULOASE


S, , se )7stra sub $1eie6 S* , nu se l7sa la >ndem5na $+)iil+r6 S4 , se )7stra >ntr-un l+$ r7$+r+s6 S- , se )7stra de)arte de ;+nele l+$uite6 S8 , se )7stra sub\ (lichidul adecvat se specific de productor 6 S; , se )7stra sub\ (gazul inert se specific de productor). S5 , se )7stra re$i)ientul >n$1is ermeti$6 S9 , se )7stra re$i)ientul >ntr-un l+$ us$at, 8erit de umiditate6 S= , se )7stra re$i)ientul >ntr-un l+$ bine 2entilat6 S,* , nu se >n$1ide ermeti$ re$i)ientul6 S,4 , se )7stra de)arte de 1ran7, b7uturi Zi 1ran7 )entru animale6 S,- , se )7stra de)arte de \ (materialele incompatibile se specific de productor). S,8 , se )7stra de)arte de $7ldur76 S,; , se )7stra de)arte de +ri$e 8la$7r7 sau surs7 de s$5ntei aFumatul inter;is6 S,5 , se )7stra de)arte de materiale $+mbustibile6 S,9 , se mani)ula Zi a se des$1ide re$i)ientul $u )ruden76 S*+ , nu m5n$a sau bea >n tim)ul utili;7rii6

Page >'

S*, Fumatul inter;is >n tim)ul utili;7rii6 S** , nu se ins)ira )ra8ul6 S*4 , nu se ins)ira ga;ul=8umul=2a)+rii=aer+s+lii (termenul(ii) corespunztor(i) se specific de productor). S*- , se e2ita $+nta$tul $u )ielea6 S*8 , se e2ita $+nta$tul $u +$1ii6 S*; Ln $a;ul $+nta$tului $u +$1ii, s)7lai imediat $u mult7 a)7 Zi $+nsultai medi$ul6 S*5 ($+atei imediat t+at7 >mbr7$7mintea $+ntaminat76 S*9 #u)7 $+nta$tul $u )ielea, s)7lai imediat $u mult \ (produsul corespunztor se specific de productor). S*= , nu se arun$a la $anali;are6 S4+ , nu se turna ni$i+dat7 a)7 )este a$est )r+dus6 S44 , se lua m7suri de )re$auie )entru e2itarea des$7r$7ril+r ele$tr+stati$e6 S48 , nu se arun$a a$est )r+dus Zi re$i)ientul s7u de$5t du)7 $e sau luat t+ate )re$auiile6 S4; , se )urta e$1i)amentul de )r+te$ie $+res)un;7t+r6 S45 , se )urta m7nuZi $+res)un;7t+are6 S49 Ln $a;ul unei 2entilaii insu8i$iente, a se )urta e$1i)ament de res)iraie $+res)un;7t+r6 S4= , se )urta mas$7 de )r+te$ie a +$1il+r=8eei6 S-+ *entru $ur7irea )ard+selei sau a +bie$tel+r $+ntaminate $u a$est )r+dus, 8+l+sii \ (se specific de productor). S-, Ln $a; de in$endiu Zi=sau ex)l+;ie a nu se ins)ira 8umul6 S-* Ln tim)ul 8umigaiil+r=)ul2eri;7ril+r, a se )urta un e$1i)ament de res)iraie $+res)un;7t+r (termenul(ii) corespunztor(i) se specific de productor). S-4 Ln $a; de in$endiu se 2a utili;a\ (8i9loacele de stingere a incendiului se specific de productor. :ac apa mre$te riscurile, se va aduga #"iciodat nu folosii ap%). S-8 Ln $a; de a$$ident sau sim)t+me de b+al7, $+nsultai imediat medi$ul (:ac este posibil, i se va arta eticheta)..7' S-; Ln $a; de >ng1iire, a se $+nsulta imediat medi$ul Zi a i se ar7ta ambala@ul (re$i)ientul sau eti$1eta6 S-5 , se )7stra la + tem)eratur7 $are nu de)7ZeZte\ +0 ( temperatura se specific de productor). S-9 , se )7stra ume;it $u\ (materialul adecvat se specific de productor). S-= , se )7stra numai >n ambala@ul (re$i)ientul +riginal6 S8+ , nu se ameste$a $u \( se specific de productor 6 S8, , se utili;a numai >n s)aii bine 2entilate6 S8* , nu se utili;a )e su)ra8ee mari >n >n$7)eri l+$uite6 S84 , se e2ita ex)unerea a a se )r+$ura instru$iuni s)e$iale >nainte de utili;are6 S8; , se de)+;ita )r+dusul Zi ambala@ul (re$i)ientul s7u la l+$uri s)e$ial de de)+;itare a deZeuril+r )eri$ul+ase sau s)e$iale6 S85 , se utili;a un ambala@ul (re$i)ientul $+res)un;7t+r )entru e2itarea +ri$7rei $+ntamin7ri a mediului >n$+n@ur7t+r6 S8= ,dresai-27 )r+du$7t+rului=8urni;+rului )entru in8+rmaii )ri2ind re$u)erarea=re$i$larea6 S;+ ,$est )r+dus Zi ambala@ul (re$i)ientul s7u se 2+r de)+;ita $a un deZeu )eri$ul+s6 S;, , se e2ita arun$area >n mediul >n$+n@ur7t+r6 , se $+nsulta instru$iunile s)e$iale=8iZa de se$uritate6

Page >*

S;* Ln $a; de >ng1iire, a nu se )r+2+$a 2+ma: a se $+nsulta imediat un medi$ Zi a i se ar7ta ambala@ul (re$i)ientul sau eti$1eta6 S;4 Ln $a; de a$$ident )rin in1alare, se trans)+rt7 2i$tima >n a8ara ;+nei $+ntaminate Zi semenine >n stare de re)aus6 S;-: Ln $a; de >ng1iire, se $l7teZte gura $u a)7 (numai da$7 )ers+ana este $+nZtient7 6 COMFINA$II DE FRAZE S S,6* *7strai >n$uiat Zi nu l7sai la >ndem5na $+)iil+r6 S465 *7strai ambala@ul (re$i)ientul >n$1is ermeti$, >ntr-un l+$ r7$+r+s6 S46=6,- *7strai >ntr-un l+$ r7$+r+s, bine 2entilat de)arte de \ (materialele incompatibile se indic de productor). S46=6,-6-= *7strai numai >n ambala@ul (re$i)ientul +riginal, >ntr-un l+$ r7$+r+s, bine 2entilat, de)arte de; (materialele incompatibile se indic de productor). S46=6-= *7strai numai >n ambala@ul (re$i)ientul +riginal, >ntr-un l+$ r7$+r+s, bine 2entilat6 S46,- *7strai >ntr-un l+$ r7$+r+s, de)arte de\ (materialele incompatibile se indic de productor). S569 *7strai ambala@ul (re$i)ientul >n$1is ermeti$ Zi us$at (8erit de umiditate 6 S56= *7strai ambala@ul (re$i)ientul >n$1is ermeti$ Zi >ntr-un l+$ bine 2entilat6 S56-5 *7strai ambala@ul (re$i)ientul >n$1is ermeti$ Zi la + tem)eratur7 $are s7 nu de)7Zeas$7 \ +0 (temperatura se indic de productor). S*+6*, <u m5n$ai, nu bei Zi nu 8umai >n tim)ul 8+l+sirii6 S*-6*8 32itai $+nta$tul $u )ielea Zi +$1ii6 S*56*9 #u)7 $+nta$tul $u )ielea, s$+atei imediat t+at7 >mbr7$7mintea $+ntaminat7 Zi s)7lai imediat $u mult \ (produsul pentru splare se specific de productor). S*=648 <u g+lii la $anali;are, arun$ai a$est )r+dus Zi ambala@ul (re$i)ientul s7u numai du)7 luarea tutur+r m7suril+r de )re$auie )+sibile6 S*=68; <u g+lii la $anali;are, eliminai a$est )r+dus Zi ambala@ul (re$i)ientul s7u la l+$urile de $+le$tare a deZeuril+r )eri$ul+ase sau s)e$iale6 S4;645 *urtai e$1i)ament de )r+te$ie Zi m7nuZi $+res)un;7t+are6 S4;64564= *urtai e$1i)ament de )r+te$ie $+res)un;7t+r, m7nuZi Zi mas$7 de )r+te$ie )entru +$1i=8a76.7" S4;64= *urtai e$1i)ament de )r+te$ie $+res)un;7t+r Zi mas$7 de )r+te$ie )entru +$1i=8a76 S4564= *urtai m7nuZi $+res)un;7t+are Zi mas$7 de )r+te$ie )entru +$1i=8a76 S-56-= *7strai numai >n ambala@ul (re$i)ientul +riginal la + tem)eratur7 $are s7 nu de)7Zeas$7\+0 (temperatura se indic de productor).

Page >>

C(.i01lul 5! Re#ul()e"0ul C1)u"i0ii eur1.e"e .ri'i" cl(/ific(re(A ()D(l(re( i e0icBe0(re( /uD/0("el1r .ericul1(/e
ANE&A I - CERIN$E PRIVIND CLASIFICAREA I ETICHETAREA SUFSTAN$ELOR I A AMESTECURILOR PERICULOASE
*re;enta anex7 stabileZte $riteriile de $lasi8i$are >n $lasele de )eri$+l Zi >n di8erenierile a$est+ra Zi )re2ede dis)+;iii su)limentare re8erit+are la m+dalitatea de >nde)linire a $riteriil+r6 ,! PARTEA ,: PRINCIPII GENERALE DE CLASIFICARE I ETICHETARE ,!+! Defi"i3ii Ga; >nseamn7 + substan7 $are (i la 5- +0 are + )resiune a 2a)+ril+r mai mare de "-- Q*a ()resiune abs+lut7 ! sau (ii este $+m)let ga;+as7 la '- +0 Zi la + )resiune standard de 1-1," Q*a! Li$1id >nseamn7 + substan7 sau un ameste$ $are (i la 5- +0 are + )resiune a 2a)+ril+r de $el mult "-- Q*a (" bar ! (ii nu este $+m)let ga;+s la '- +0 Zi la + )resiune standard de 1-1," Q*a! Zi (iii are un )un$t de t+)ire sau )un$tul iniial de t+)ire la '- +0 sau mai )uin Zi la + )resiune standard de 1-1," Q*a! (+lid >nseamn7 + substan7 sau un ameste$ $are nu res)e$t7 de8iniia li$1idului sau ga;ului6 ,!,6 Cl(/ific(re( /uD/0("3el1r Ei ( ()e/0ecuril1r 1616-6 Cooperarea n "ederea ndeplinirii cerin%elor pre"(ute n pre(entul regulament Furni;+rii din $adrul unui lan de a)r+2i;i+nare si a unui se$t+r industrial, $++)erea;7 >n 2ederea >nde)linirii $erinel+r de $lasi8i$are, eti$1etare Zi ambalare )re27;ute6 161616 Rolul 1i utili(area a"i(ului e2per%ilor 1i e"aluarea #or%ei probante a datelor ,b+rdarea >n $a;ul $lasi8i$7rii ameste$uril+r )+ate in$lude utili;area a2i;ului ex)eril+r >n $5te2a d+menii )entru a garanta 8a)tul $7 in8+rmaiile existente )+t 8i utili;ate )entru $5t mai multe ameste$uri )+sibil >n 2ederea asigur7rii )r+te$iei s7n7t7ii umane Zi a mediului6 Ln s$+)ul $lasi8i$7rii >n )ri2ina )eri$+lel+r )entru s7n7tate, e8e$tele )eri$ul+ase dem+nstrate, +bser2ate >n studiile )e animale sau )e +ameni, $are $+res)und $riteriil+r de $lasi8i$are @usti8i$7, >n m+d n+rmal, $lasi8i$area6 Ln s$+)ul $lasi8i$7rii >n )ri2ina )eri$+lel+r )entru s7n7tate, $alea de ex)unere, in8+rmaiile me$anisti$e Zi studiile asu)ra metab+lismului sunt )ertinente )entru determinarea rele2anei unui e8e$t asu)ra +amenil+r6 1616'6 Limite de concentra%ie speci#ice3 #actori / 1i "alori limit generice Limitele de $+n$entraie s)e$i8i$e sau 8a$t+rii % se a)li$7 >n $+n8+rmitate $u arti$+lul 1-6 1616"6 0rincipii de corelare pentru clasi#icarea amestecurilor atunci c4nd nu sunt disponibile date de testare pentru ntregul amestec

Page >D

,tun$i $5nd ameste$ul )r+)riu-;is nu a 8+st testat )entru a i se determina )r+)riet7ile )eri$ul+ase, dar exist7 su8i$iente date )entru ameste$uri similare testate Zi )entru 8ie$are substan7 )eri$ul+as7 $+m)+nent7 )entru a $ara$teri;a >n m+d $+res)un;7t+r )eri$ul+;itatea ameste$ului res)e$ti2, a$este date trebuie utili;ate >n $+n8+rmitate $u urm7t+arele reguli de $+relare meni+nate >n arti$+lul 9 alineatul (. )entru 8ie$are $las7 de )eri$+l din )artea " Zi din )artea . din )re;enta anex7, sub re;er2a +ri$7r+r dis)+;iii s)e$i8i$e )entru ameste$urile din 8ie$are $las7 de )eri$+l6 1616"616 :iluarea 1616"6'6 Includerea n loturi 1616"6"6 2oncentraia amestecurilor cu grad de pericol ridicat 1616"6.6 Interpolarea n cadrul unei categorii de to'icitate 1616"656 <mestecuri similare 1616"666 =evizuirea clasificrii n cazul n care s&a modificat compoziia unui amestec 1616"676 <erosoli ,!*! E0icBe0(re( 16'616 Dimensiunile 1i structura elementelor etic etei *i$t+grama de )eri$+l $+nst7 intr-un simb+l negru )e un 8undal alb $u un $1enar r+Zu su8i$ient de mare )entru a 8i $lar 2i;ibil6 ,$estea trebuie s7 aib7 8+rma unui )7trat im)rimat )e eti$1et76 Fie$are )i$t+gram7 trebuie s7 +$u)e $el )uin a $in$is)re;e$ea )arte din su)ra8aa eti$1etei arm+ni;ate, dar su)ra8aa sa minim7 s7 nu 8ie mai mi$7 de 1 $m'6 ,!4! Der1#ri e l( ceri"3ele .ri'i" e0icBe0(re( I" c(2uri /.eci(le 16"616 *utelii de ga( transportabile 16"6'6 Recipiente de ga( pentru propan3 butan sau ga( petrolier lic e#iat 5+0L' 16"6"6 )erosoli 1i recipiente ec ipate cu un dispo(iti" de pul"eri(are sigilat 1i care con%in substan%e sau amestecuri clasi#icate ca pre(ent4nd pericol prin aspirare 16"6.6 /etale n stare masi"3 alia6e3 amestecuri care con%in polimeri3 amestecuri care con%in elastomeri 16"656 E2plo(i"i introdu1i pe pia% n "ederea ob%inerii unui e#ect e2plo(i" sau pirote nic 16.6 Cerere .e"0ru u0ili2(re( u"ei e"u)iri cBi)ice (l0er"(0i'e 16.616 Cererile pentru utili(area unei denumiri c imice alternati"e n con#ormitate cu articolul 78 pot #i acceptate numai n ca(urile n care (I substanei nu i-a 8+st atribuit7 + limit7 $+munitar7 de ex)unere la l+$ul de mun$7 Zi (II )r+du$7t+rul, im)+rtat+rul sau utili;at+rul din a2al )+ate dem+nstra $7 utili;area unei denumiri $1imi$e alternati2e >nde)lineZte $erina de a 8urni;a su8i$iente in8+rmaii >n 2ederea ad+)t7rii m7suril+r ne$esare )ri2ind s7n7tatea Zi se$uritatea la l+$ul de mun$7, )re$um Zi $erina de a garanta 8a)tul $7 ris$urile $are de$urg din mani)ularea ameste$ului )+t 8i $+ntr+late! Zi (III substana este $lasi8i$at7 ex$lusi2 >ntr-una sau mai multe dintre urm7t+arele $ateg+rii de )eri$+l: (a Ori$are dintre $ateg+riile de )eri$+l meni+nate >n )artea ' din )re;enta anex7! (b A+xi$itate a$ut7, $ateg+ria .! ($ 0+r+darea=iritarea )ielii, $ateg+ria '! (d Le;area gra27 a +$1il+r=iritarea +$1il+r, $ateg+ria '! (e A+xi$itate asu)ra unui +rgan int7 s)e$i8i$ + singur7 ex)unere, $ateg+ria ' sau "!

Page >"

(8 A+xi$itate asu)ra unui +rgan int7 s)e$i8i$ ex)unere re)etat7, $ateg+ria '! (g *eri$ul+s )entru mediul a$2ati$ $r+ni$, $ateg+ria " sau . 16.6'6 )legerea denumirii 5denumirilor' c imice pentru amestecurile destinate industriei aromelor sau par#umurilor Ln $a;ul substanel+r naturale, + denumire $1imi$7 sau denumiri $1imi$e de ti)ul Mulei esenial de 666I sau Mextra$t de 666I )+t 8i utili;ate >n l+$ul denumiril+r $1imi$e ale $+m)+nenil+r uleiului esenial sau ale extra$tului res)e$ti26 1656 Der1#ri e l( ceri"3ele e e0icBe0(re Ei ()D(l(re 165616 Derogri de la articolul 9: ;articolul 7< alineatul 5:'= 1656'6 Derogri de la articolul :> ;articolul 7< alineatul 57'= *! PARTEA *: PERICOLE FIZICE *!,! E@.l12i'i '61616 De#ini%ii '6161616 0lasa de ex)l+;i2i $u)rinde (a (ubstane Zi ameste$uri ex)l+;i2e! (b ,rti$+le ex)l+;i2e, $u ex$e)ia dis)+;iti2el+r $are $+nin substane sau ameste$uri ex)l+;i2e >n asemenea $antitate sau $u asemenea $ara$ter, >n$5t a)rinderea sau iniierea l+r din neatenie sau din greZeal7 nu )+ate )r+2+$a ni$iun e8e$t extern arti$+lului )rin )r+ie$tare, 8+$, 8um, $7ldur7 sau ;g+m+t )uterni$! Zi ($ (ubstane, ameste$uri Zi arti$+le $are nu sunt meni+nate la literele (a Zi (b , $are sunt 8abri$ate >n s$+)ul de a )r+du$e un e8e$t )ra$ti$, ex)l+;i2 sau )ir+te1ni$6 '61616'6 Ln sensul )re;entului regulament se a)li$7 urm7t+arele de8iniii: (ubstan7 sau un ameste$ ex)l+;i2(7 re)re;int7 + substan7 li$1id7 sau s+lid7 +ri un ameste$ de substane $are, )rin rea$ie $1imi$7, este $a atare $a)abil(7 s7 )r+du$7 ga; la + asemenea tem)eratur7, )resiune Zi ra)iditate $are s7 )r+2+a$e distrugeri 2e$in7t7il+r6 (ubstanele )ir+te1ni$e sunt in$luse $1iar Zi atun$i $5nd nu generea;7 ga;e6 (ubstan7 sau un ameste$ )ir+te1ni$(7 re)re;int7 + substan7 sau un ameste$ de substane destinat7(e s7 )r+2+a$e un e8e$t )rin $7ldur7, lumin7, ;g+m+t, ga; sau 8um +ri + $+mbinaie a a$est+ra, $a re;ultat al rea$iil+r $1imi$e nedet+nante aut+susinute ex+term6 3x)l+;i2 instabil re)re;int7 + substan7 ex)l+;i27 sau un ameste$ ex)l+;i2 $are este instabil din )un$t de 2edere termi$ Zi=sau )rea sensibil )entru mane2rare, trans)+rt Zi utili;are >n $+ndiii n+rmale6 ,rti$+l ex)l+;i2 re)re;int7 un arti$+l $are $+nine una sau mai multe substane sau ameste$uri ex)l+;i2e6 ,rti$+l )ir+te1ni$ re)re;int7 un arti$+l $are $+nine una sau mai multe substane sau ameste$uri )ir+te1ni$e6 3x)l+;i2 inteni+nal re)re;int7 + substan7, ameste$ sau arti$+l 8abri$at )entru a )r+du$e un e8e$t )ra$ti$ ex)l+;i2 sau )ir+te1ni$6 '616'6 Criterii de clasi#icare (ubstanele, ameste$urile Zi arti$+lele din a$east7 $las7 se $lasi8i$7 $a 8iind ex)l+;i2e instabile )e ba;a diagramei de la 8igura '616'6 (ubstanele, ameste$urile Zi arti$+lele din a$east7 $las7, $are nu se $lasi8i$7 $a 8iind ex)l+;i2 instabil, se in$lud >ntr-una din urm7t+arele Zase di2i;iuni >n 8un$ie de ti)ul de )eri$+l )e $are >l )re;int7:

Page D)

(a #i2i;iunea 161 (ubstane, ameste$uri Zi arti$+le $are )re;int7 )eri$+l de ex)l+;ie >n mas7 (+ ex)l+;ie >n mas7 este + ex)l+;ie $are a8e$tea;7 )ra$ti$ instantaneu a)r+a)e >ntreaga $antitate )re;ent7 ! (b #i2i;iunea 16' (ubstane, ameste$uri Zi arti$+le $are )re;int7 )eri$+l de )r+ie$tare, dar $are nu )re;int7 Zi )eri$+l de ex)l+;ie >n mas7! ($ #i2i;iunea 16" (ubstane, ameste$uri Zi arti$+le $are )re;int7 )eri$+l de in$endiu Zi 8ie )eri$+l de ex)l+;ie mi$7, 8ie )eri$+l de )r+ie$tare, 8ie ambele, dar $are nu )re;int7 Zi )eri$+l de ex)l+;ie >n mas7: (d #i2i;iunea 16. (ubstane, ameste$uri Zi arti$+le $are nu )re;int7 ni$iun )eri$+l semni8i$ati2: a (ubstane, ameste$uri sau arti$+le $are )re;int7 d+ar un )eri$+l redus >n $a;ul >n $are a 8+st iniial un in$endiu6 38e$tele sunt >n mare )arte limitate la ambala@ Zi nu este de aZte)tat ni$i+ )r+ie$tare de 8ragmente de + dimensiune sau + gam7 a)re$iabil76 /n in$endiu extern nu )+ate )r+2+$a + ex)l+;ie $are s7 a8e$te;e )ra$ti$ instantaneu a)r+a)e >ntreg $+ninutul ambala@ului! (e #i2i;iunea 165 (ubstane sau ameste$uri 8+arte insensibile $are )re;int7 )eri$+l de ex)l+;ie >n mas7: a (ubstane Zi ameste$uri $are )re;int7 )eri$+l de ex)l+;ie >n mas7, dar sunt at5t de insensibile, >n$5t este )uin )r+babil s7 se iniie;e sau s7 se trea$7 de la ardere la det+nare, >n $+ndiii n+rmale! (8 #i2i;iunea 166 ,rti$+le extrem de insensibile, $are nu )re;int7 )eri$+l de ex)l+;ie >n mas7: a ,rti$+le $are $+nin ex$lusi2 substane sau ameste$uri det+nat+are extrem de insensibile Zi $are dem+nstrea;7 + )r+babilitate negli@abil7 a iniierii sau a )r+)ag7rii a$$identale6 '616'6.6 #a$7 ex)l+;i2ii nu sunt ambalai sau sunt reambalai >n alte ambala@e de$5t $el +riginal sau unul similar, a$eZtia sunt testai din n+u6 '616"6 Comunicarea pericolelor *entru substanele, ameste$urile sau arti$+lele $are >nde)lines$ $riteriile de $lasi8i$are >n a$east7 $las7 de )eri$+l se utili;ea;7 elemente de eti$1etare >n $+n8+rmitate $u tabelul '616'6 '616.6 Considera%ii suplimentare pri"ind clasi#icarea 0lasi8i$area substanel+r, ameste$uril+r Zi arti$+lel+r >n $lasa de )eri$+l a ex)l+;i2il+r Zi atribuirea su)limentar7 >ntr-+ di2i;iune $+nstituie + )r+$edur7 8+arte $+m)lex7, >n trei eta)e6 *r+)riet7ile ex)l+;i2e sunt as+$iate )re;enei >ntr-+ m+le$ul7 a un+r gru)e $1imi$e $are )+t rea$i+na, )r+du$5nd $reZteri 8+arte ra)ide de tem)eratur7 sau )resiune6 *!*! G(2e i"fl()(Dile '6'616 De#ini%ie Ga; in8lamabil >nseamn7 un ga; sau un ameste$ de ga;e $u un d+meniu de in8lamabilitate $u aerul la '- +0 Zi + )resiune standard de 1-1," Q*a6 '6'6'6 Criterii de clasi#icare /n ga; in8lamabil trebuie $lasi8i$at >n a$east7 $las7 >n $+n8+rmitate $u tabelul '6'61 '6'6"6 Comunicarea pericolelor *entru substanele sau ameste$urile $are >nde)lines$ $riteriile de $lasi8i$are >n a$east7 $las7 de )eri$+l se utili;ea;7 elemente de eti$1etare >n $+n8+rmitate $u tabelul '6'6'6 '6'6.6 Considera%ii suplimentare pri"ind clasi#icarea In8lamabilitatea trebuie determinat7 )rin teste sau, >n $a;ul ameste$uril+r )entru $are exist7 su8i$iente date, )rin $al$ulare $+n8+rm met+del+r ad+)tate de I(O6

Page D1

*!4! Aer1/1li i"fl()(Dili '6"616 De#ini%ii ,er+s+li, adi$7 )ul2eri;at+ri de aer+s+li, >nseamn7 +ri$e re$i)ient nere>n$7r$abil $+n8e$i+nat din metal, sti$l7 sau material )lasti$ Zi $+nin5nd un ga; sub )resiune, li$1e8iat sau di;+l2at sub )resiune, $u sau 87r7 un li$1id, + )ast7 sau + )ulbere, )re27;ut $u un dis)+;iti2 de emisie $are )ermite $+ninutului s7 8ie e@e$tat $a )arti$ule s+lide sau li$1ide >n sus)ensie >ntr-un ga;, $a s)um7, )ast7 sau )ulbere +ri >n stare li$1id7 sau ga;+as76 '6"6'6 Criterii de clasi#icare ,er+s+lii trebuie $+nsiderai )entru $lasi8i$are $a 8iind in8lamabili >n $+n8+rmitate $u )un$tul '6"6'6' >n $a;ul >n $are $+nine $+m)+neni $lasi8i$ai $a 8iind in8lamabili $+n8+rm $riteriil+r $u)rinse >n )re;enta )arte, adi$7: a Li$1ide $u )un$t de a)rindere K 9" +0 a Ga;e in8lamabile a (+lide in8lamabile /n aer+s+l in8lamabil trebuie $lasi8i$at >ntr-una dintre $ele d+u7 $ateg+rii ale a$estei $lase )e ba;a $+m)+nenil+r s7i, a $7ldurii de $+mbustie $1imi$7 Zi, da$7 este a)li$abil, a re;ultatel+r testului $u s)um7 ()entru aer+s+li s)umani Zi ale testului de distan7 de a)rindere Zi ale testului de a)rindere >n s)aiu >n$1is ()entru aer+s+li )ul2eri;ai 6 '6"6"6 Comunicarea pericolelor *entru substanele sau ameste$urile $are >nde)lines$ $riteriile de $lasi8i$are >n a$east7 $las7 de )eri$+l se utili;ea;7 elemente de eti$1etare >n $+n8+rmitate $u tabelul '6"6' '6"6.6 Considera%ii suplimentare pri"ind clasi#icarea 07ldura de $+mbustie $1imi$7 (b?$ , >n Qil+@+uli )e gram (Qc=g , este )r+dusul $7ldurii de $+mbustie te+reti$e (b?$+mb Zi al unei e8i$iene de $+mbustie, de +bi$ei mai mi$7 de 1,- (+ e8i$ien7 de $+mbustie ti)i$7 este -,95 sau 95 G 6 *!-! G(2e 1@i ("0e '6.616 De#ini%ii Ga; +xidant >nseamn7 +ri$e ga; sau ameste$ de ga;e $are )+ate, >n general )rin 8urni;area de +xigen, s7 )r+2+a$e sau s7 $+ntribuie la $+mbustia altui material, mai mult de$5t + 8a$e aerul6 '6.6'6 Criterii de clasi#icare /n ga; +xidant trebuie $lasi8i$at >n singura $ateg+rie a a$estei $lase >n $+n8+rmitate $u tabelul '6.616 '6.6"6 Comunicarea pericolelor *entru substanele sau ameste$urile $are >nde)lines$ $riteriile de $lasi8i$are >n a$east7 $las7 de )eri$+l se utili;ea;7 elemente de eti$1etare >n $+n8+rmitate $u tabelul '6.6'6 '6.6.6 Considera%ii suplimentare pri"ind clasi#icarea *entru $lasi8i$area unui ga; +xidant trebuie e8e$tuate teste sau met+de de $al$ul ast8el $um se des$rie >n standardele I(O 1-156, MGa;e Zi ameste$uri de ga;e #eterminarea )+tenialului de in$endiu Zi a $a)a$it7ii de +xidare )entru sele$tarea su)a)ei de ieZire a butelieiI, Zi I(O 1-156', MButelii de ga; ga;e Zi ameste$uri de ga;e #eterminarea $a)a$it7ii de +xidare a ga;el+r Zi a ameste$uril+r de ga;e t+xi$e Zi $+r+si2eI, $u m+di8i$7rile Zi $+m)let7rile ulteri+are6

Page D2

*!8! G(2e /uD .re/iu"e '65616 De#ini%ie Ga;ele sub )resiune sunt ga;e $+ninute >ntr-un re$i)ient la + )resiune de '-- Q*a (gauge la '+0 sau mai mult sau $are sunt li$1e8iate sau li$1e8iate Zi re8rigerate6 ,$estea in$lud ga;e $+m)rimate, ga;e li$1e8iate, ga;e di;+l2ate Zi ga;e li$1e8iate re8rigerate6 Aem)eratura $riti$7 este tem)eratura )este $are un ga; )ur nu )+ate 8i li$1e8iat, indi8erent de gradul de $+m)resie6 '656'6 Criterii de clasi#icare Ga;ele se $lasi8i$7, >n 8un$ie de starea l+r 8i;i$7 la m+mentul ambal7rii, >ntr-una din $ele )atru gru)e >n $+n8+rmitate $u tabelul '6561: '656"6 Comunicarea pericolelor *entru substanele sau ameste$urile $are >nde)lines$ $riteriile de $lasi8i$are >n a$east7 $las7 de )eri$+l se utili;ea;7 elemente de eti$1etare >n $+n8+rmitate $u tabelul '656'6 '656.6 Considera%ii suplimentare pri"ind clasi#icarea *entru a$east7 gru)7 de ga;e, trebuie s7 8ie $un+s$ute urm7t+arele in8+rmaii: a )resiunea 2a)+ril+r la 5- +0! a starea 8i;i$7 la '- +0 la )resiune ambiant7 standard! a tem)eratura $riti$76 '666 LicBi e i"fl()(Dile '66616 De#ini%ie Li$1id in8lamabil >nseamn7 un li$1id $are are )un$tul de a)rindere nu mai mare de$5t 6- +06 '666'6 Criterii de clasi#icare /n li$1id in8lamabil trebuie $lasi8i$at >ntr-una din $ele trei $ateg+rii ale a$estei $lase >n $+n8+rmitate $u tabelul '6661: '666"6 Comunicarea pericolelor *entru substanele sau ameste$urile $are >nde)lines$ $riteriile de $lasi8i$are >n a$east7 $las7 de )eri$+l se utili;ea;7 elemente de eti$1etare >n $+n8+rmitate $u tabelul '666'6 '666.6 Considera%ii suplimentare pri"ind clasi#icarea *entru $lasi8i$area li$1idel+r in8lamabile sunt ne$esare date des)re )un$tul de a)rindere Zi )un$tul iniial de 8ierbere6 #atele )+t 8i determinate )rin testare, g7site >n literatura de s)e$ialitate sau $al$ulate6 #a$7 nu exist7 date dis)+nibile, )un$tul de a)rindere Zi )un$tul iniial de 8ierbere trebuie determinate )rin testare6 *entru determinarea )un$tului de a)rindere se 8+l+seZte met+da de testare >n 2as >n$1is6 *entru un ameste$ $are $+nine $+m)+neni n+n2+latili, )un$tul de a)rindere se $al$ulea;7 )e ba;a $+m)+nenil+r 2+latilei (e $+nsider7 $7 un $+m)+nent n+n2+latil s$ade d+ar $u )uin )resiunea )arial7 a s+l2enil+r, iar )un$tul de a)rindere $al$ulat este d+ar $u )uin sub media m7surat76 *!5! S1li e i"fl()(Dile '67616 De#ini%ie '6761616 (+lid in8lamabil >nseamn7 un s+lid $are este uZ+r $+mbustibil sau $are )+ate )r+du$e sau $+ntribui la + 8la$7r7 )rin 8re$are6 (+lidele uZ+r $+mbustibile sunt substane sau ameste$uri sub 8+rm7 de )ulberi, granule sau )aste $are sunt )eri$ul+ase da$7 a$estea )+t 8i uZ+r iniiate )rin $+nta$t s$urt $u + surs7 de iniiere, )re$um $1ibritul Zi da$7 8la$7ra se r7s)5ndeZte ra)id6 '676'6 Criterii de clasi#icare (ubstanele sau ameste$urile sub 8+rm7 de )ulberi, granule sau )aste se $lasi8i$7 dre)t s+lide uZ+r $+mbustibile atun$i $5nd tim)ul de ardere, la m+mentul unuia sau a mai mult+r teste

Page D3

e8e$tuate >n $+n8+rmitate $u met+da de testare des$ris7 >n 4e$+mand7rile O</ )ri2ind trans)+rtul m7r8uril+r )eri$ul+ase6 *ulberile metali$e sau alia@ele metali$e se $lasi8i$7 dre)t s+lide in8lamabile atun$i $5nd )+t 8i a)rinse, iar rea$ia se )r+)ag7 )e t+at7 lungimea m+strei >n 1- minute sau mai )uin6 '676"6 Comunicarea pericolelor *entru substanele sau ameste$urile $are >nde)lines$ $riteriile de $lasi8i$are >n a$east7 $las7 de )eri$+l se utili;ea;7 elemente de eti$1etare >n $+n8+rmitate $u tabelul '676'6 *!9! SuD/0("3e Ei ()e/0ecuri (u01re(c0i'e '6&616 De#ini%ie '6&61616 (ubstanele sau ameste$urile aut+rea$ti2e sunt substane sau ameste$uri li$1ide sau s+lide termi$ instabile, sus$e)tibile s7 su8ere + )uterni$7 des$+m)unere ex+term7 $1iar >n absena +xigenului (>n aer 6 '6&616'6 (e $+nsider7 $7 + substan7 sau un ameste$ aut+rea$ti2(7 deine )r+)riet7i ex)l+;i2e atun$i $5nd >n tim)ul testel+r de lab+rat+r 8+rmula este sus$e)tibil7 s7 det+ne;e, s7 de8lagre;e ra)id sau s7 )re;inte un e8e$t 2i+lent la >n$7l;irea >n s)aiu >n$1is6 '6&6'6 Criterii de clasi#icare Ori$e substan7 sau ameste$ aut+rea$ti2(7 trebuie luat(7 >n $+nsiderare )entru $lasi8i$are >n a$east7 $las7 $a substan7 sau ameste$ aut+rea$ti2(7 , $u ex$e)ia $a;ului >n $are: (a sunt ex)l+;i2i, >n $+n8+rmitate $u $riteriile de la se$iunea '61! (b sunt li$1ide sau s+lide +xidante, >n $+n8+rmitate $u $riteriile de la )un$tele '61" sau '61., $u ex$e)ia 8a)tului $7 ameste$urile de substane +xidante $are $+nin substane +rgani$e $+mbustibile >n )r+)+rie de 5 G sau mai mult se $lasi8i$7 $a substane aut+rea$ti2e $+n8+rm )r+$edurii de8inite la )un$tul '6&6'6'! ($ sunt )er+xi;i +rgani$i, $+n8+rm $riteriil+r de la se$iunea '615! (d $7ldura l+r de des$+m)unere este mai mi$7 de "-- c=g! sau (e tem)eratura l+r de des$+m)unere aut+a$$elerat7 ((,#A este mai mare de 75 +0 )entru un )a$1et de 5- Qg6 '6&6"6 Comunicarea pericolelor *entru substanele sau ameste$urile $are >nde)lines$ $riteriile de $lasi8i$are >n a$east7 $las7 de )eri$+l se utili;ea;7 elemente de eti$1etare >n $+n8+rmitate $u tabelul '6&616 '6&6.6 Considera%ii suplimentare pri"ind clasi#icarea *r+)riet7ile substanel+r sau ameste$uril+r aut+rea$ti2e $are sunt de$isi2e )entru $lasi8i$area a$est+ra trebuie determinate >n m+d ex)erimental6 0lasi8i$area unei substane aut+rea$ti2e sau a unui ameste$ aut+rea$ti2 trebuie e8e$tuat7 >n $+n8+rmitate $u seriile de teste , ? des$rise >n 4e$+mand7rile O</ )ri2ind trans)+rtul m7r8uril+r )eri$ul+ase6 *!=! LicBi e .ir1f1rice '69616 De#ini%ie 1ichid piroforic >nseamn7 + substan7 sau un ameste$ li$1id(7 $are, $1iar >n $antit7i mi$i, este sus$e)tibil(7 s7 se a)rind7 >n $in$i minute du)7 $e intr7 >n $+nta$t $u aerul6 '696'6 Criterii de clasi#icare Li$1idele )ir+8+ri$e se $lasi8i$7 >ntr-+ singur7 $ateg+rie a a$estei $lase, utili;5ndu-se testul <6" din 4e$+mand7rile O</ )ri2ind trans)+rtul m7r8uril+r )eri$ul+ase, %anualul de teste Zi $riterii )artea III subse$iunea ""6"6165, >n $+n8+rmitate $u tabelul '6961: '696"6 Comunicarea pericolelor

Page D#

*entru substanele sau ameste$urile $are >nde)lines$ $riteriile de $lasi8i$are >n a$east7 $las7 de )eri$+l se utili;ea;7 elemente de eti$1etare >n $+n8+rmitate $u tabelul '696'6 '696.6 Considera%ii suplimentare pri"ind clasi#icarea *r+$edura de $lasi8i$are )entru li$1idele )ir+8+ri$e nu trebuie a)li$at7 da$7 ex)eriena d+b5ndit7 >n a$ti2it7ile de )r+du$ie Zi mani)ulare indi$7 8a)tul $7 substana sau ameste$ul nu se a)rinde s)+ntan >n $+nta$t $u aerul la tem)eraturi n+rmale6 '61-6 S1li e .ir1f1rice '61-616 De#ini%ie Solid piroforic >nseamn7 + substan7 s+lid7 sau un ameste$ s+lid(7 $are, $1iar >n $antit7i mi$i, este sus$e)tibil(7 s7 se a)rind7 >n $in$i minute du)7 $e intr7 >n $+nta$t $u aerul6 '61-6'6 Criterii de clasi#icare (+lidele )ir+8+ri$e se $lasi8i$7 >ntr-+ singur7 $ateg+rie a a$estei $lase utili;5ndu-se testul <6' din 4e$+mand7rile O</ )ri2ind trans)+rtul m7r8uril+r )eri$ul+ase6 '61-6"6 Comunicarea pericolelor *entru substanele sau ameste$urile $are >nde)lines$ $riteriile de $lasi8i$are >n a$east7 $las7 de )eri$+l se utili;ea;7 elemente de eti$1etare >n $+n8+rmitate $u tabelul '61-6'6 '61-6.6 Considera%ii suplimentare pri"ind clasi#icarea <u este ne$esar s7 8ie a)li$at7 )r+$edura de $lasi8i$are )entru s+lidele )ir+8+ri$e da$7 ex)eriena d+b5ndit7 >n a$ti2it7ile de )r+du$ie Zi mani)ulare indi$7 8a)tul $7 substana sau ameste$ul nu se a)rinde s)+ntan >n $+nta$t $u aerul la tem)eraturi n+rmale6 *!,,! SuD/0("3e /(u ()e/0ecuri c(re /e (u01I"cl2e/c '611616 De#ini%ie O substan7 sau un ameste$ $are se aut+>n$7l;eZte este + substan7 sau un ameste$ li$1id(7 +ri s+lid(7 , altul=alta de$5t un li$1id sau s+lid )ir+8+ri$, $are )rin rea$ie $u aerul Zi 87r7 a)+rt de energie, este sus$e)tibil(7 de aut+>n$7l;ire! a$east7 substan7 sau a$est ameste$ di8er7 de un li$1id sau s+lid )ir+8+ri$ )rin a$eea $7 se a)rinde numai >n $antit7i mari (Qil+grame Zi du)7 )eri+ade lungi de tim) (+re sau ;ile 6 ,ut+>n$7l;irea substanel+r sau ameste$uril+r, $are du$e la $+mbustie s)+ntan7, este $au;at7 de rea$ia substanei sau ameste$ului $u +xigenul (>n aer , $7ldura re;ultat7 ne8iind eliminat7 >ndea@uns de re)ede >n mediul >n$+n@ur7t+r6 '6116'6 Criterii de clasi#icare '6116'616 O substan7 sau un ameste$ se $lasi8i$7 dre)t substan7 sau ameste$ $are se aut+>n$7l;eZte din a$east7 $las7 da$7 la testele e8e$tuate >n $+n8+rmitate $u met+da de testare stabilit7 >n 4e$+mand7rile O</ )ri2ind trans)+rtul m7r8uril+r )eri$ul+ase6 '6116'6'6 O substan7 sau un ameste$ $are se aut+>n$7l;eZte se $lasi8i$7 >ntr-una din $ele d+u7 $ateg+rii ale a$estei $lase da$7, la testul e8e$tuat >n $+n8+rmitate $u met+da de testare <6. din 4e$+mand7rile O</ )ri2ind trans)+rtul m7r8uril+r )eri$ul+ase, %anualul de teste Zi $riterii )artea III subse$iunea ""6"6166, re;ultatele >nde)lines$ $riteriile $+n8+rm tabelului '61161: '6116"6 Comunicarea pericolelor *entru substanele sau ameste$urile $are >nde)lines$ $riteriile de $lasi8i$are >n a$east7 $las7 de )eri$+l se utili;ea;7 elemente de eti$1etare >n $+n8+rmitate $u tabelul '6116'6 '6116.6 Considera%ii suplimentare pri"ind clasi#icarea *entru s$1eme detaliate ale l+gi$ii de$i;iei $u )ri2ire la $lasi8i$are Zi testele de e8e$tuat )entru determinarea di8eritel+r $ateg+rii, a se 2edea 8igura '611616

Page D'

'61'6 SuD/0("3e Ei ()e/0ecuri c(reA I" c1"0(c0 cu (.(A e)i0 #(2e i"fl()(Dile '61'616 De#ini%ie (ubstane sau ameste$uri $are, >n $+nta$t $u a)a, emit ga;e in8lamabile >nseamn7 substane sau ameste$uri s+lide sau li$1ide $are, )rin intera$iunea $u a)a, sunt sus$e)tibile s7 de2in7 in8lamabile s)+ntan sau s7 )r+du$7 ga;e in8lamabile >n $antit7i )eri$ul+ase6 '61'6'6 Criterii de clasi#icare O substan7 sau un ameste$ $are, >n $+nta$t $u a)a, emite ga;e in8lamabile, trebuie $lasi8i$at(7 >ntr-una din $ele trei $ateg+rii ale a$estei $lase, utili;5ndu-se testul <6 5 din 4e$+mand7rile O</ )ri2ind trans)+rtul m7r8uril+r )eri$ul+ase6 '61'6"6 Comunicarea pericolelor *entru substanele sau ameste$urile $are >nde)lines$ $riteriile de $lasi8i$are >n a$east7 $las7 de )eri$+l se utili;ea;7 elemente de eti$1etare >n $+n8+rmitate $u tabelul '61'6'6 '61'6.6 Considera%ii suplimentare pri"ind clasi#icarea <u este ne$esar s7 8ie a)li$at7 )r+$edura de $lasi8i$are )entru a$east7 $las7 da$7: (a stru$tura $1imi$7 a substanei sau a ameste$ului nu $+nine metale sau metal+ide! sau (b ex)eriena d+b5ndit7 >n a$ti2it7ile de )r+du$ere Zi mani)ulare arat7 $7 substana sau ameste$ul nu intr7 >n rea$ie $u a)a, de exem)lu substana este 8abri$at7 $u a)7 sau s)7lat7 $u a)7! sau ($ substana sau ameste$ul este $un+s$ut(7 $a 8iind s+lubil(7 >n a)7, 8+rm5nd un ameste$ stabil6 *!,4! LicBi e 1@i ("0e '61"616 De#ini%ie Li$1id +xidant >nseamn7 + substan7 li$1id7 sau un ameste$ li$1id $are, deZi $a atare nu este ne$esar s7 8ie $+mbustibil, )+ate, >n general, )rin $edarea +xigenului, s7 )r+2+a$e sau s7 $+ntribuie la $+mbustia unui alt material6 '61"6'6 Criterii de clasi#icare Li$1idele +xidante se $lasi8i$7 >ntr-una din $ele trei $ateg+rii ale a$estei $lase, utili;5ndu-se testul O6' din 4e$+mand7rile O</ )ri2ind trans)+rtul m7r8uril+r )eri$ul+ase, %anualul de teste Zi $riterii )artea III subse$iunea ".6.6', >n $+n8+rmitate $u tabelul '61"61: '61"6"6 Comunicarea pericolelor *entru substanele sau ameste$urile $are >nde)lines$ $riteriile de $lasi8i$are >n a$east7 $las7 de )eri$+l se utili;ea;7 elemente de eti$1etare >n $+n8+rmitate $u tabelul '61"6'6 '61"6.6 Considera%ii suplimentare pri"ind clasi#icarea *entru substanele sau ameste$urile +rgani$e, )r+$edura de $lasi8i$are )entru a$east7 $las7 nu se a)li$7 da$7: (a substana sau ameste$ul nu $+nine +xigen, 8lu+r sau $l+r! sau (b substana sau ameste$ul $+nine +xigen, 8lu+r sau $l+r Zi a$este elemente sunt legate $1imi$ numai la $arb+n sau 1idr+gen6 *!,-! SOLIDE O&IDANTE '61.616 De#ini%ie Solid o'idant >nseamn7 + substan7 s+lid7 sau un ameste$ s+lid $are, deZi nu este $+mbustibil $a atare, )+ate, >n general, )rin $edarea +xigenului, s7 )r+2+a$e sau s7 $+ntribuie la $+mbustia unui alt material6 '61.6'6 Criterii de clasi#icare

Page D*

/n s+lid +xidant se $lasi8i$7 >ntr-una din $ele trei $ateg+rii ale a$estei $lase, utili;5ndu-se testul O61 din 4e$+mand7rile O</ )ri2ind trans)+rtul m7r8uril+r )eri$ul+ase, %anualul de teste Zi $riterii )artea III subse$iunea ".6.61, >n $+n8+rmitate $u tabelul '61.61: '61.6"6 Comunicarea pericolelor *entru substanele sau ameste$urile $are >nde)lines$ $riteriile de $lasi8i$are >n a$east7 $las7 de )eri$+l se utili;ea;7 elemente de eti$1etare >n $+n8+rmitate $u tabelul '61.6'6 '61.6.6 Considera%ii suplimentare pri"ind clasi#icarea *entru substanele sau ameste$urile +rgani$e, )r+$edura de $lasi8i$are )entru a$east7 $las7 nu se a)li$7 da$7: (a substana sau ameste$ul nu $+nine +xigen, 8lu+r sau $l+r! sau (b substana sau ameste$ul $+nine +xigen, 8lu+r sau $l+r Zi a$este elemente sunt legate $1imi$ numai la $arb+n sau 1idr+gen6 *!,8! Per1@i2i 1r#("ici '615616 De#ini%ie *er+xid +rgani$ >nseamn7 + substan7 +rgani$7 li$1id7 sau s+lid7 $are $+nine stru$tura bi2alent7 M-O-O-I Zi )+ate 8i $+nsiderat7 $a deri2at al )er+xidului de 1idr+gen, >n $are unul sau ambii at+mi de 1idr+gen au 8+st >nl+$uii $u radi$ali +rgani$i6 '6156'6 Criterii de clasi#icare Ori$e )er+xid +rgani$ trebuie luat >n $+nsiderare )entru $lasi8i$are >n a$east7 $las7, $u ex$e)ia $a;ului >n $are $+nine: (a nu mai mult de 1,- G +xigen dis)+nibil din )er+xi;ii +rgani$i atun$i $5nd $+nine nu mai mult de 1,- G )er+xid de 1idr+gen! sau (b nu mai mult de -,5 G +xigen dis)+nibil din )er+xi;ii +rgani$i atun$i $5nd $+nine mai mult de 1,- G dar nu mai mult de 7,- G )er+xid de 1idr+gen6 '6156"6 Comunicarea pericolelor *entru substanele sau ameste$urile $are >nde)lines$ $riteriile de $lasi8i$are >n a$east7 $las7 de )eri$+l se utili;ea;7 elemente de eti$1etare >n $+n8+rmitate $u tabelul '615616 '6156.6 Considera%ii suplimentare pri"ind clasi#icarea *er+xi;ii +rgani$i sunt $lasi8i$ai )rin de8iniie )e ba;a stru$turii l+r $1imi$e Zi a $+ninutului de +xigen Zi )er+xid de 1idr+gen dis)+nibil din ameste$6 *!,;! C1r1/i'e .e"0ru )e0(le '616616 De#ini%ie O substan7 sau un ameste$ $are este $+r+si2(7 )entru metale >nseamn7 + substan7 sau un ameste$ $are, )rin a$iune $1imi$7, )+ate deteri+ra substanial sau $1iar distruge metale6 '6166'6 Criterii de clasi#icare O substan7 sau un ameste$ $are este $+r+si2(7 )entru metale se $lasi8i$7 >ntr-+ singur7 $ateg+rie a a$estei $lase, utili;5ndu-se testul din 4e$+mand7rile O</ )ri2ind trans)+rtul m7r8uril+r )eri$ul+ase, %anualul de teste Zi $riterii )artea III subse$iunea "76., >n $+n8+rmitate $u tabelul '61661: '6166"6 Comunicarea pericolelor *entru substanele sau ameste$urile $are >nde)lines$ $riteriile de $lasi8i$are >n a$east7 $las7 de )eri$+l se utili;ea;7 elemente de eti$1etare >n $+n8+rmitate $u tabelul '6166'6 '6166.6 Considera%ii suplimentare pri"ind clasi#icarea

Page D>

Cite;a de $+r+dare )+ate 8i m7surat7 >n $+n8+rmitate $u met+da de testare din 4e$+mand7rile O</ )ri2ind trans)+rtul m7r8uril+r )eri$ul+ase, %anualul de teste Zi $riterii )artea III subse$iunea "76.6 4! PARTEA 4: PERICOLE PENTRU S%N%TATE "616 T1@ici0(0e (cu0 "61616 De#ini%ii A+xi$itate a$ut7 >nseamn7 a$ele e8e$te ad2erse $are a)ar >n urma administr7rii +rale sau $utanate a unei singure d+;e de substan7 sau ameste$ sau a un+r d+;e multi)le administrate >n inter2al de '. de +re sau >n urma unei ex)uneri in1alat+rii de . +re6 "616'6 Criterii pentru clasi#icarea substan%elor n categoria de to2icitate acut (ubstanele )+t 8i >n$adrate >ntr-una din $ateg+riile de t+xi$itate a25nd la ba;7 t+xi$itatea a$ut7 +ral7, dermi$7 sau )rin in1alare, $+n8+rm $riteriil+r numeri$e indi$ate >n tabelul "61616 "616"6 Criterii pentru clasi#icarea amestecurilor n categoria de to2icitate acut 0riteriile )entru $lasi8i$area t+xi$it7ii a$ute a substanel+r aZa $um sunt a$estea 8+rmulate >n se$iunea "616' se ba;ea;7 )e date )ri2ind d+;a letal76 "616.6 Comunicarea pericolelor *entru substanele sau ameste$urile $are >nde)lines$ $riteriile de $lasi8i$are >n a$east7 $las7 de )eri$+l se utili;ea;7 elemente de eti$1etare >n $+n8+rmitate $u tabelul "616"6 "6'6 C1r1 (re(6iri0(re( .ielii "6'616 De#ini%ii 0+r+darea )ielii >nseamn7 )r+du$erea de le;iuni ire2ersibile ale )ielii! anume, ne$r+;a 2i;ibil7 tre$5nd de e)iderm7 Zi a@ung5nd )5n7 la derm7, >n urma a)li$7rii substanei testate tim) de )5n7 la . +re6 "6'6'6 Criterii de clasi#icare a substan%elor %ai muli 8a$t+ri trebuie luai >n $+nsiderare )entru determinarea )+tenialului de $+r+dare Zi de iritare al substanel+r >nainte de e8e$tuarea test7rii6 "6'6"6 Criterii de clasi#icare pentru amestecuri "6'6"616 2lasificarea amestecurilor atunci cnd sunt disponibile date pentru ntregul amestec "6'6"6'6 2lasificarea amestecurilor atunci cnd nu sunt disponibile date pentru amestecul "6'6"6"6 2lasificarea amestecurilor atunci cnd sunt disponibile date pentru toi componenii sau doar pentru anumii componeni ai amestecului "6'6.6 Comunicarea pericolelor *entru substanele sau ameste$urile $are >nde)lines$ $riteriile de $lasi8i$are >n a$east7 $las7 de )eri$+l se utili;ea;7 elemente de eti$1etare >n $+n8+rmitate $u tabelul "6'656 "6"6 Le2(re( #r(' ( 1cBil1r6iri0(re( 1cBil1r "6"616 De#ini%ii Le;area gra27 a +$1il+r >nseamn7 )r+du$erea de le;iuni tisulare la +$1i sau deteri+rarea 8i;i$7 gra27 a 2ederii, >n urma a)li$7rii unei substane de test )e su)ra8aa anteri+ar7 a +$1iului, $are nu sunt $+m)let re2ersibile >ntr-un inter2al de '1 de ;ile de la a)li$are6 "6"6'6 Criterii de clasi#icare a substan%elor

Page DD

(istemul de $lasi8i$are )entru substane im)li$7 + s$1em7 se$2enial7 de testare Zi e2aluare $are $+mbin7 in8+rmaii )reexistente )ri2ind le;area gra27 a +$1il+r Zi iritarea, )re$um Zi $+nsideraii asu)ra (,4 Zi re;ultatul testel+r in 2itr+ 2alidate >n s$+)ul e2it7rii test7rii de )ris+s )e animale6 "6"6"6 Criterii de clasi#icare a amestecurilor "6"6"616 2lasificarea amestecurilor atunci cnd sunt disponibile date pentru ntregul amestec "6"6"6'6 2lasificarea amestecurilor atunci cnd nu sunt disponibile date pentru ntregul amestec4 principii de corelare "6"6"6"6 2lasificarea amestecurilor atunci cnd sunt disponibile date pentru toi componenii sau doar pentru unii componeni ai amestecului "6"6.6 Comunicarea pericolelor *entru substanele sau ameste$urile $are >nde)lines$ $riteriile de $lasi8i$are >n a$east7 $las7 de )eri$+l se utili;ea;7 elemente de eti$1etare >n $+n8+rmitate $u tabelul "6"656 "6.6 Se"/iDili2(re( cil1r re/.ir(01rii /(u ( .ielii "6.616 De#ini%ii 1i considera%ii generale (ensibili;ant )entru $7ile res)irat+rii >nseamn7 + substan7 $are 2a )r+du$e + 1i)ersensibilitate a $7il+r res)irat+rii >n urma in1al7rii sale6 "6.6'6 Criterii de clasi#icare a substan%elor "6.6'616 Sensibilizante pentru cile respiratorii "6.6'6'6 Sensibilizante pentru piele "6.6"6 Criterii de clasi#icare a amestecurilor "6.6"616 2lasificarea amestecurilor atunci cnd sunt disponibile date pentru amestecul propriu& zis "6.6"6'6 2lasificarea amestecurilor atunci cnd nu sunt disponibile date pentru amestecul propriu&zis4 principii de corelare "6.6"6"6 2lasificarea amestecurilor atunci cnd sunt disponibile date pentru toate ingredientele sau doar pentru unele ingrediente ale amestecului "6.6.6 Comunicarea pericolelor *entru substanele sau ameste$urile $are >nde)lines$ $riteriile de $lasi8i$are >n a$east7 $las7 de )eri$+l se utili;ea;7 elemente de eti$1etare >n $+n8+rmitate $u tabelul "6.6. "656 Mu0(#e"ici0(0e( celulel1r e)Dri1"(re "65616 De#ini%ii 1i considera%ii generale O mutaie >nseamn7 + m+di8i$are )ermanent7 >n $antitatea sau stru$tura materialului geneti$ dintr-+ $elul76 "656'6 Criterii de clasi#icare a substan%elor ,$east7 $las7 de )eri$+l are >n )rin$i)al >n 2edere substanele $are )+t $au;a mutaii ale $elulel+r embri+nare la +ameni Zi $are )+t 8i transmise des$endenil+r6 0u t+ate a$estea, re;ultatele testel+r de mutageni$itate= gen+t+xi$itate reali;ate in vitro Zi )e $elule s+mati$e Zi embri+nare de mami8ere in vivo sunt de asemenea luate >n $+nsiderare )entru $lasi8i$area substanel+r Zi ameste$uril+r >n a$east7 $las7 de )eri$+l6 "656"6 Criterii de clasi#icare a amestecurilor "656"616 2lasificarea amestecurilor atunci cnd sunt disponibile date pentru toate ingredientele sau doar pentru unele ingrediente ale amestecului "656"6'6 2lasificarea amestecurilor atunci cnd sunt disponibile date pentru amestecul propriu& zis

Page D"

"656"6"6 2lasificarea amestecurilor atunci cnd nu sunt disponibile date pentru ntregul amestec4 principii de corelare "656.6 Comunicarea pericolelor *entru substanele sau ameste$urile $are >nde)lines$ $riteriile de $lasi8i$are >n a$east7 $las7 de )eri$+l se utili;ea;7 elemente de eti$1etare >n $+n8+rmitate $u tabelul "656"6 "65656 Considera%ii suplimentare pri"ind clasi#icarea 3ste a$$e)tat t+t mai mult 8a)tul $7 )r+$esul tum+rigen indus de $1imi$ale la +ameni Zi la animale im)li$7 m+di8i$7ri geneti$e, de exem)lu >n )r+t++n$+gene Zi=sau >n genele su)res+are de tum+ri din $elulele s+mati$e6 "666 C("ceri#e"i0(0e "66616 De#ini%ie 0an$erigen >nseamn7 + substan7 sau un ameste$ de substane $are )r+2+a$7 $an$er sau $reZte in$idena a$estuia6 "666'6 Criterii de clasi#icare a substan%elor Ln s$+)ul $lasi8i$7rii >n 8un$ie de $an$erigenitate, substanele sunt re)arti;ate >n una din $ele d+u7 $ateg+rii )e ba;a 8+rei )r+bante a datel+r Zi )e ba;a un+r $+nsiderente su)limentare ()+nderea datel+r 6 "666"6 Criterii de clasi#icare a amestecurilor "666"616 2lasificarea amestecurilor atunci cnd sunt disponibile date pentru toate ingredientele sau doar pentru unele ingrediente ale amestecului "666"6'6 2lasificarea amestecurilor atunci cnd sunt disponibile date pentru amestecul propriu& zis "666"6"6 2lasificarea amestecurilor atunci cnd nu sunt disponibile date pentru amestecul propriu&zis4 principii de corelare "666.6 Comunicarea pericolelor *entru substanele sau ameste$urile $are >nde)lines$ $riteriile de $lasi8i$are >n a$east7 $las7 de )eri$+l se utili;ea;7 elemente de eti$1etare >n $+n8+rmitate $u tabelul "666"6 "676 T1@ici0(0e .e"0ru re.r1 ucere "67616 De#ini%ii 1i considera%ii generale A+xi$itatea )entru re)r+du$ere in$lude e8e$tele ad2erse asu)ra 8un$iei sexuale Zi asu)ra 8ertilit7ii la b7rbaii Zi 8emeile adulte, )re$um Zi t+xi$itatea e2+luti27 la des$endeni6 "676'6 Criterii de clasi#icare a substan%elor Ln s$+)ul $lasi8i$7rii >n 8un$ie de t+xi$itate )entru re)r+du$ere, substanele sunt re)arti;ate >n una din $ele d+u7 $ateg+rii6 "676"6 Criterii de clasi#icare a amestecurilor "676"616 2lasificarea amestecurilor atunci cnd sunt disponibile date pentru toate ingredientele sau doar pentru unele ingrediente ale amestecului "676"6'6 2lasificarea amestecurilor atunci cnd sunt disponibile date pentru amestecul propriu& zis "676"6"6 2lasificarea amestecurilor atunci cnd nu sunt disponibile date pentru amestec amestecul propriu&zis4 principii de corelare "676.6 Comunicarea pericolelor *entru substanele sau ameste$urile $are >nde)lines$ $riteriile de $lasi8i$are >n a$east7 $las7 de )eri$+l se utili;ea;7 elemente de eti$1etare >n $+n8+rmitate $u tabelul "676"

Page ")

"6&6 T1@ici0(0e (/u.r( u"ui 1r#(" 3i"0 /.ecific ? 1 /i"#ur e@.u"ere "6&616 De#ini%ii 1i considera%ii generale A+xi$itatea asu)ra unui +rgan int7 s)e$i8i$ (+ singur7 ex)unere este de8init7 $a t+xi$itatea de +rgan int7 s)e$i8i$7, neletal7, $are re;ult7 dintr-+ singur7 ex)unere la + substan7 sau la un ameste$6 "6&6'6 Criterii de clasi#icare a substan%elor "6&6'616 Substane de categoria > $i categoria , "6&6'6'6 Substanele de categoria /4 0fecte temporare asupra organului int "6&6"6 Criterii de clasi#icare a amestecurilor ,meste$urile sunt $lasi8i$ate utili;5ndu-se a$eleaZi $riterii $a Zi )entru substane sau, alternati2, du)7 $um se arat7 >n $+ntinuare6 0a Zi >n $a;ul substanel+r, ameste$urile se $lasi8i$7 >n $eea $e )ri2eZte t+xi$itatea asu)ra unui +rgan int7 s)e$i8i$ >n urma unei singure ex)uneri6 "6&6.6 Comunicarea pericolelor *entru substanele sau ameste$urile $are >nde)lines$ $riteriile de $lasi8i$are >n a$east7 $las7 de )eri$+l se utili;ea;7 elemente de eti$1etare >n $+n8+rmitate $u tabelul "6&6.6 "696 T1@ici0(0e (/u.r( u"ui 1r#(" 3i"0 /.ecific ? e@.u"ere re.e0(0 "69616 De#ini%ii 1i considera%ii generale A+xi$itatea asu)ra unui +rgan int7 (ex)unere re)etat7 >nseamn7 t+xi$itatea asu)ra unui +rgan int7 s)e$i8i$ re;ultat7 dintr-+ ex)unere re)etat7 la + substan7 sau la un ameste$6 "696'6 Criterii de clasi#icare a substan%elor (ubstanele sunt $lasi8i$ate $a 8iind t+xi$e asu)ra unui +rgan int7 s)e$i8i$ >n urma ex)unerii re)etate )rin utili;area a2i;ului ex)eril+r, )e ba;a 8+rei )r+bante a tutur+r datel+r dis)+nibile, utili;5ndu-se in$lusi2 2al+rile +rientati2e re$+mandate $are iau >n $+nsiderare durata ex)unerii Zi d+;a= $+n$entraia $are a )r+dus e8e$tul(ele , (a se 2edea )un$tul "696'69 , Zi sunt )lasate >ntr-una din $ele d+u7 $ateg+rii, >n 8un$ie de natura Zi gra2itatea e8e$tului(el+r +bser2at(e 6 "696"6 Criterii de clasi#icare a amestecurilor ,meste$urile sunt $lasi8i$ate utili;5ndu-se a$eleaZi $riterii $a Zi )entru substane sau, alternati2, du)7 $um se arat7 >n $+ntinuare6 0a Zi >n $a;ul substanel+r, ameste$urile se $lasi8i$7 >n $eea $e )ri2eZte t+xi$itatea asu)ra unui +rgan int7 s)e$i8i$ >n urma ex)unerii re)etate6 "696.6 Comunicarea pericolelor *entru substanele sau ameste$urile $are >nde)lines$ $riteriile de $lasi8i$are >n a$east7 $las7 de )eri$+l se utili;ea;7 elemente de eti$1etare >n $+n8+rmitate $u tabelul "69656 "61-6 Peric1l .ri" (/.ir(re "61-616 De#ini%ii 1i considera%ii generale ,$este $riterii +8er7 un mi@l+$ de $lasi8i$are a substanel+r Zi ameste$uril+r $are )+t )re;enta )eri$+l de t+xi$itate )rin as)irare )entru +ameni6 "61-6'6 Criterii de clasi#icare a substan%elor (ubstane des)re $are se Ztie $7 )r+2+a$7 )eri$+le de t+xi$itate uman7 )rin as)irare sau $are trebuie $+nsiderate $a Zi $um ar )r+2+$a )eri$+l de t+xi$itate uman7 )rin as)irare6 "61-6"6 Criterii de clasi#icare a amestecurilor "61-6"616 2lasificarea atunci cnd sunt disponibile date pentru amestecul propriu&zis "61-6"6'6 2lasificarea atunci cnd nu sunt disponibile date pentru amestecul propriu&zis4 7rincipii de corelare

Page "1

"61-6"6"6 2lasificarea atunci cnd sunt disponibile date pentru toi componenii sau doar pentru anumii componeni ai amestecului "61-6.6 Comunicarea pericolelor *entru substanele sau ameste$urile $are >nde)lines$ $riteriile de $lasi8i$are >n a$east7 $las7 de )eri$+l se utili;ea;7 elemente de eti$1etare >n $+n8+rmitate $u tabelul "61-6'6 -! PARTEA -: PERICOLE PENTRU MEDIU .616 Pericul1/ .e"0ru )e iul (c'(0ic .61616 De#ini%ii 1i considera%ii generale A+xi$itate a$2ati$7 a$ut7 >nseamn7 )r+)rietatea intrinse$7 a unei substane de a 8i n+$i27 )entru un +rganism >n urma unei ex)uneri )e termen s$urt la a$ea substan76 .616'6 Criterii de clasi#icare a substan%elor (istemul de $lasi8i$are a substanel+r $+nst7 >ntr-+ $ateg+rie de t+xi$itate a$ut7 Zi trei $ateg+rii de t+xi$itate $r+ni$76 .616"6 Criterii de clasi#icare a amestecurilor (istemul de $lasi8i$are a ameste$uril+r $u)rinde t+ate $ateg+riile de $lasi8i$are $are sunt utili;ate )entru substane, res)e$ti2 t+xi$itate a$ut7 $ateg+ria 1 Zi t+xi$itate $r+ni$7 $ateg+riile 1-.6 .616.6 Comunicarea pericolelor *entru substanele sau ameste$urile $are >nde)lines$ $riteriile de $lasi8i$are >n a$east7 $las7 de )eri$+l se utili;ea;7 elemente de eti$1etare >n $+n8+rmitate $u tabelul .616.6 8! PARTEA 8: CLASA DE PERICOL SUPLIMENTAR% PENTRU UE 5616 Pericul1/ .e"0ru /0r(0ul e 121" 561616 De#ini%ii 1i considera%ii generale (ubstan7 )eri$ul+as7 )entru stratul de +;+n >nseamn7 + substan7 $are, )e ba;a )r+bel+r dis)+nibile )ri2it+are la )r+)riet7ile sale Zi a25nd >n 2edere e2+luia Zi $+m)+rtamentul >n mediu, anti$i)ate sau +bser2ate, )+ate )re;enta un )eri$+l )entru stru$tura Zi=sau 8un$ia stratului de +;+n strat+s8eri$6 5616'6 Criterii de clasi#icare a substan%elor O substan7 este $lasi8i$at7 $a 8iind )eri$ul+as7 )entru stratul de +;+n da$7 )r+bele dis)+nibile )ri2ind )r+)riet7ile sale, )re$um Zi e2+luia Zi $+m)+rtamentul >n mediu, anti$i)ate sau +bser2ate, indi$7 8a)tul $7 a$easta )+ate )re;enta un )eri$+l )entru stru$tura Zi=sau 8un$ia stratului de +;+n strat+s8eri$6 5616"6 Criterii de clasi#icare a amestecurilor ,meste$urile sunt $lasi8i$ate $a 8iind )eri$ul+ase )entru stratul de +;+n )e ba;a $+n$entraiil+r indi2iduale ale substanei(l+r $+ninute de a$estea $are sunt la r5ndul l+r $lasi8i$ate $a 8iind )eri$ul+ase )entru stratul de +;+n, >n $+n8+rmitate $u tabelul 5616 5616.6 Comunicarea pericolelor *entru substanele sau ameste$urile $are >nde)lines$ $riteriile )entru $lasi8i$area >n a$east7 $las7 de )eri$+l se utili;ea;7 elemente de eti$1etare >n $+n8+rmitate $u tabelul 56'

Page "2

ANE&A II - REGULI SPECIALE PRIVIND ETICHETAREA I AMFALAREA ANUMITOR SUFSTAN$E I AMESTECURI


*re;enta anex7 este al$7tuit7 din $in$i )7ri: *artea 1 $+nine reguli s)e$iale )ri2ind eti$1etarea anumit+r substane Zi ameste$uri $lasi8i$ate6 *artea ' stabileZte reguli )ri2ind 8ra;ele de )eri$+l su)limentare $are trebuie in$luse )e eti$1eta anumit+r ameste$uri6 *artea " stabileZte reguli s)e$iale )ri2ind ambalarea6 *artea . stabileZte + regul7 s)e$ial7 )ri2ind eti$1etarea )r+dusel+r )entru )r+te$ia )lantel+r6 *artea 5 stabileZte + list7 de substane Zi ameste$uri )eri$ul+ase $7r+ra li se a)li$7 arti$+lul '9 alineatul (" 6 ,! PARTEA ,: INFORMA$II SUPLIMENTARE PRIVIND PERICOLELE Fra;ele de )eri$+l )re27;ute >n se$iunile 161 Zi 16' se atribuie >n $+n8+rmitate $u arti$+lul '5 alineatul (1 )entru substanele Zi ameste$urile $lasi8i$ate $a )re;ent5nd un )eri$+l 8i;i$, )entru s7n7tate sau )entru mediu6 1616 Pr1.rie03i fi2ice 161616 EU,??: @ AE2plo(i" n stare uscat& *entru substanele Zi ameste$urile ex)l+;i2e, meni+nate >n se$iunea '61 din anexa I, intr+duse )e )ia7 ume;ite $u a)7 sau al$++l sau diluate $u alte substane )entru a le neutrali;a )r+)riet7ile ex)l+;i2e6 1616'6 EU,??B @ AE2plo(i" n contact sau #r contactul cu aerul& *entru substanele Zi ameste$urile $are sunt instabile la tem)eraturi ambiante, de exem)lu a$etilena6 1616"6 EU,?:8 @ AReac%ionea( "iolent n contact cu apa& *entru substanele Zi ameste$urile $are rea$i+nea;7 2i+lent >n $+nta$t $u a)a, de exem)lu, $l+rura de a$etil, metalele al$aline, tetra$l+rura de titan6 1616.6 EU,?:C @ ADn timpul utili(rii3 poate #orma un amestec "apori-aer3 in#lamabilEe2plo(i"& *entru substanele Zi ameste$urile $are nu sunt $lasi8i$ate ele >nsele $a 8iind in8lamabile, dar $are )+t 8+rma ameste$uri 2a)+ri-aer in8lamabile=ex)l+;i2e6 161656 EU,?:< @ A0oate #orma pero2i(i e2plo(i"i& *entru substanele Zi ameste$urile $are )+t 8+rma )er+xi;i ex)l+;i2i >n tim)ul de)+;it7rii, $a de exem)lu eterul, 1,.-di+xanul6 161666 EU,?88 @ ARisc de e2plo(ie3 dac este ncl(it n spa%iu nc is& *entru substanele Zi ameste$urile $are nu sunt $lasi8i$ate $a 8iind ex)l+;i2e ele >nsele, >n $+n8+rmitate $u se$iunea '616 din anexa I, dar $are, t+tuZi, )+t )re;enta )r+)riet7i ex)l+;i2e, >n )ra$ti$7, da$7 sunt >n$7l;ite >n mediu >n$1is su8i$ient6 16'6 Pr1.rie03i .ri'i" /"0(0e(

Page "3

16'616 EU,?7< @ ADn contact cu apa dega6 un ga( to2ic& *entru substanele Zi ameste$urile $are, >n $+nta$t $u a)a sau aerul umed, eliberea;7 ga;e $lasi8i$ate $a a25nd + t+xi$itate a$ut7, de $ateg+ria 1, ' sau " >n $antit7i $are )+t 8i )eri$ul+ase, $a de exem)lu 8+s8ura de aluminiu, )entasul8ura de 8+s8+r6 16'6'6 EU,?9: @ ADn contact cu aci(i dega6 un ga( to2ic& *entru substanele Zi ameste$urile $are intr7 >n rea$ie $u a$i;ii Zi eliberea;7 ga;e $lasi8i$ate $a a25nd + t+xi$itate a$ut7 de $ateg+ria " >n $antit7i )eri$ul+ase, $a de exem)lu 1i)+$l+ritul de s+diu, )+lisul8ura de bariu6 16'6"6 EU,?97 @ ADn contact cu aci(i dega6 un ga( #oarte to2ic& *entru substanele Zi ameste$urile $are intr7 >n rea$ie $u a$i;ii Zi eliberea;7 ga;e $lasi8i$ate $a a25nd + t+xi$itate a$ut7 de $ateg+ria 1 sau ' >n $antit7i )eri$ul+ase, $a de exem)lu a$idul $ian1idri$ Zi a;ida de s+diu6 16'6.6 EU,?BB @ AE2punerea repetat poate pro"oca uscarea sau crparea pielii& *entru substanele Zi ameste$urile $are )+t $au;a >ngri@+rare $a urmare a us$7rii, a des$uam7rii sau a $r7)7rii )ielii, dar $are nu >nde)lines$ $riteriile )ri2ind iritarea )ielii )re;entate >n se$iunea "6' din anexa I6 16'656 EU,?>? @ ATo2ic n ca( de contact cu oc ii& *entru substanele sau ameste$urile $are, >n urma testului )ri2ind iritarea +$1il+r au )re;entat semne $lare de t+xi$itate sistemi$7 sau m+rtalitate >n r5ndul animalel+r testate, $are )+t 8i atribuite abs+rbiei substanei sau ameste$ului )rin membranele mu$+ase ale +$1il+r6 16'666 EU,?>: @ ACorosi" pentru cile respiratorii& *entru substane Zi ameste$uri, su)limentar $lasi8i$7rii )entru t+xi$itate )rin in1alare, da$7 exist7 date dis)+nibile $are s7 indi$e 8a)tul $7 me$anismul de t+xi$itate este $+r+si2itatea, >n $+n8+rmitate $u se$iunea "616'6"6" Zi n+ta 1 din tabelul "616" din anexa I6 *! PARTEA *: REGULI SPECIALE PRIVIND ELEMENTELE SUPLIMENTARE DE ETICHETARE PENTRU ANUMITE AMESTECURI '616 A)e/0ecuri c(re c1"3i" .lu)D 3ti$1eta de )e ambala@ul 2+)selel+r Zi la$uril+r $are $+nin )lumb >n $antit7i de )este -,15 G din greutatea t+tal7 a ameste$ului, ast8el $um s-a stabilit >n $+n8+rmitate $u standardul I(O 65-", trebuie s7 $+nin7 urm7t+area 8ra;7 de )eri$+l: EUH*+, M0+nine )lumb6 , nu se utili;a )e +bie$te $are )+t 8i meste$ate sau su)te de $+)iiI Ln $a;ul ambala@el+r $u un $+ninut mai mi$ de 1'5 ml, se )+ate a)li$a urm7t+area 8ra;7: EUH*+,A M,tenieY 0+nine )lumbI '6'6 A)e/0ecuri c(re c1"3i" ci("1(cril(3i 3ti$1eta de )e ambala@ul >n $+nta$t dire$t $u ade;i2ii )e ba;7 de $ian+a$rilat trebuie s7 $+nin7 urm7t+area 8ra;7 de )eri$+l: EUH*+* M0ian+a$rilat6 *eri$+l6 (e li)eZte de )iele Zi +$1i >n $ate2a se$unde6 , nu se l7sa la >ndem5na $+)iil+rI6 '6"6 Ci)e"0 Ei ()e/0ecuri c(re c1"3i" ci)e"0 0u ex$e)ia $a;ului >n $are $imentul sau ameste$urile $are $+nin $iment sunt de@a $lasi8i$ate Zi eti$1etate $a sensibili;ante $u 8ra;a de )eri$+l ?"17 M*+ate )r+2+$a + rea$ie alergi$7 a )ieliiI, eti$1eta de )e ambala@ul $imentului Zi al ameste$uril+r $are $+nin $iment, $are au, atun$i $5nd

Page "#

sunt 1idratate, + $antitate de )este -,---' G $r+m s+lubil (CI din greutatea t+tal7 us$at7 a $imentului, trebuie s7 $+nin7 8ra;a de )eri$+l: EUH*+4 M0+nine $r+m (CI 6 *+ate )r+2+$a + rea$ie alergi$76I Ln $a;ul >n $are sunt utili;ai ageni redu$t+ri, ambala@ul $imentului sau al ameste$uril+r $are $+nin $iment trebuie s7 in$lud7 in8+rmaii )ri2ind data ambal7rii, $+ndiiile de de)+;itare Zi )eri+ada de de)+;itare $+res)un;7t+are )entru $a agentul redu$t+r s7-Zi )7stre;e a$ti2itatea Zi s7 se menin7 $+ninutul de $r+m s+lubil CI sub -,---' G6 '6.6 A)e/0ecuri c(re c1"3i" i21ci("(3i Ln $a;ul >n $are a$est lu$ru nu este de@a )re$i;at )e eti$1eta ambala@ului, ameste$urile $are $+nin i;+$ianai (sub 8+rm7 de m+n+meri, +lig+meri, )re)+limeri, et$6, sau ameste$uri ale a$est+ra trebuie s7 $+nin7 urm7t+area 8ra;7 de )eri$+l: EUH*+- M0+nine i;+$ianai6 *+ate )r+2+$a + rea$ie alergi$76I '656 A)e/0ecuri c(re c1"3i" c1).1"e"3i e.1@i ici cu 1 #reu0(0e )1lecul(r )e ie N 5++ Ln $a;ul >n $are a$est lu$ru nu este de@a )re$i;at )e eti$1eta ambala@ului, ameste$urile $are $+nin $+m)+nenie)+xidi$i $u + greutate m+le$ular7 medie K 7-- trebuie s7 $+nin7 urm7t+area 8ra;7 de )eri$+l: EUH*+8 M0+nine $+m)+neni e)+xidi$i6 *+ate )r+2+$a + rea$ie alergi$76I '666 A)e/0ecuri c(re c1"3i" cl1r (c0i' 'O" u0e .uDlicului l(r# 3ti$1eta de )e ambala@ul ameste$uril+r $are $+nin mai mult de 1 G $l+r a$ti2 trebuie s7 $+nin7 urm7t+area 8ra;7 de )eri$+l: EUH*+; M,tenieY , nu se 8+l+si >m)reun7 $u alte )r+duse6 *+ate elibera ga;e )eri$ul+ase ($l+r I '676 A)e/0ecuri c(re c1"3i" c( )iu :(li(Ce> Ei c(re /u"0 e/0i"(0e u0ili2rii .e"0ru li.ire /(u /u ur 3ti$1eta de )e ambala@ul ameste$uril+r meni+nate mai sus trebuie s7 $+nin7 urm7t+area 8ra;7 de )eri$+l: EUH*+5 M,tenieY 0+nine $admiu6 Ln tim)ul utili;7rii se dega@7 un 8um )eri$ul+s6 , se 2edea in8+rmaiile 8urni;ate de )r+du$7t+r6 , se res)e$ta instru$iunile )ri2ind siguranaI '6&6 A)e/0ecuri c(re "u /u"0 cl(/ific(0e c( /e"/iDili2("0eA (r c(re c1"3i" cel .u3i" 1 /uD/0("3 /e"/iDili2("0 3ti$1eta de )e ambala@ul ameste$uril+r $are $+nin $el )uin + substan7 $lasi8i$at7 $a 8iind sensibili;ant7 Zi $are este )re;ent7 >ntr-+ $+n$entraie egal7 $u sau mai mare de -,1 G sau >ntr-+ $+n$entraie egal7 $u sau mai mare de$5t $ea s)e$i8i$at7 >ntr-+ n+t7 s)e$i8i$7 )entru substana res)e$ti27 >n )artea " a anexei CI trebuie s7 $+nin7 urm7t+area 8ra;7 de )eri$+l: EUH*+9 M0+nine (denumirea substanei sensibili;ante 6 *+ate )r+2+$a + rea$ie alergi$76I '696 A)e/0ecuri licBi e c(re c1"3i" Bi r1c(rDuri B(l1#e"(0e *entru ameste$urile li$1ide $are nu )re;int7 un )un$t de a)rindere sau al $7r+r )un$t de a)rindere este de )este 6- +0 dar nu mai mare de 9" +0 Zi $are $+nin + 1idr+$arbur7 1al+genat7 Zi + $antitate de )este 5 G substane in8lamabile sau 8+arte in8lamabile, eti$1eta de )e ambala@

Page "'

trebuie s7 $+nin7 una dintre urm7t+arele 8ra;e de )eri$+l, >n 8un$ie de $um sunt $+nsiderate substanele meni+nate mai sus in8lamabile sau 8+arte in8lamabile: EUH*+= M*+ate de2eni 8+arte in8lamabil >n tim)ul utili;7riiI sau EUH*+=A M*+ate de2eni in8lamabil >n tim)ul utili;7riiI '61-6 A)e/0ecuri c(re "u /u"0 e/0i"(0e .uDlicului l(r# *entru ameste$uri $are nu sunt $lasi8i$ate $a 8iind )eri$ul+ase dar $are $+nin: a F -,1 G dintr-+ substan7 $lasi8i$at7 $a sensibili;ant7 a )ielii $ateg+ria 1, sensibili;ant7 a $7il+r res)irat+rii $ateg+ria 1 sau $an$erigen7 $ateg+ria '! sau a F -,1 G dintr-+ substan7 $lasi8i$at7 $a t+xi$7 )entru re)r+du$ere $ateg+riile 1,, 1B sau ' sau $u e8e$te asu)ra al7)t7rii sau )rin intermediul al7)t7rii! sau a $el )uin + substan7 >n $+n$entraie indi2idual7 F -,1 G de greutate )entru ameste$urile nega;+ase Zi F -,' G din 2+lum )entru ameste$urile ga;+ase $are: a sunt $lasi8i$ate $a )re;ent5nd alte )eri$+le )entru s7n7tate sau )entru mediu! sau a )entru $are sunt stabilite limite $+munitare de ex)unere la l+$ul de mun$7 eti$1eta de )e ambala@ trebuie s7 $+nin7 urm7t+area 8ra;7 de )eri$+l: EUH*,+ MFiZa $u date de se$uritate dis)+nibil7 la $erereI6 '6116 Aer1/1li 3ste de n+tat 8a)tul $7 Zi aer+s+lii 8a$ +bie$tul dis)+;iiil+r )ri2ind eti$1etarea >n $+n8+rmitate $u )un$tele '6' Zi '6" din anexa la #ire$ti2a 75="'.=0336 4! PARTEA 4: REGULI SPECIALE PRIVIND AMFALAREA "616 Di/.12i3ii referi01(re l( /i/0e)ele e I"cBi ere re2i/0e"0e l( e/cBi ere( l1r e c0re c1.ii "61616 )mbala6e care trebuie s #ie ec ipate cu sisteme de nc idere re(istente la desc iderea lor de ctre copii ,mbala@ele de +ri$e $a)a$itate $are $+nin + substan7 sau un ameste$ li2rat(7 )ubli$ului larg Zi $lasi8i$at(e )entru t+xi$itate a$ut7, $ateg+riile 1-", )entru (AOA + singur7 ex)unere $ateg+ria 1 , (AOA ex)unere re)etat7 $ateg+ria 1 sau )entru $+r+darea )ielii $ateg+ria 1, trebuie s7 8ie )re27;ute $u sisteme de >n$1idere re;istente la des$1iderea l+r de $7tre $+)ii6 "616'6 )mbala6e care se pot renc ide (istemele de >n$1idere re;istente la des$1iderea l+r de $7tre $+)ii utili;ate )entru ambala@ele $are se )+t re>n$1ide trebuie s7 res)e$te standardul 3< I(O &"17 $u m+di8i$7rile ulteri+are )ri2ind M,mbala@ele re;istente la des$1iderea l+r de $7tre $+)ii 0erine Zi met+de de testare )ri2ind ambala@ele $are se )+t re>n$1ideI ad+)tat de 0+mitetul 3ur+)ean )entru (tandardi;are (03< Zi de Organi;aia Internai+nal7 )entru (tandardi;are (I(O 6 "616"6 )mbala6e care nu se mai pot renc ide (istemele de >n$1idere re;istente la des$1iderea l+r de $7tre $+)ii utili;ate )entru ambala@ele $are nu se mai )+t re>n$1ide trebuie s7 res)e$te standardul 03< 3< &6' $u m+di8i$7rile ulteri+are )ri2ind M,mbalarea ,mbala@e re;istente la des$1iderea l+r de $7tre $+)ii 0erine Zi )r+$eduri de testare )ri2ind ambala@ele $are nu se mai )+t re>n$1ide )entru )r+dusele ne8arma$euti$eI ad+)tate de 0+mitetul 3ur+)ean )entru (tandardi;are (03< 6 "616.6 Note

Page "*

0+n8+rmitatea $u standardele meni+nate mai sus )+ate 8i $erti8i$at7 numai de $7tre lab+rat+arele $are res)e$t7 standardul 3< I(O=I30 17-'5, $u m+di8i$7rile ulteri+are6 "6'6 A'er0i2ri 0(c0ile "6'616 )mbala6e care trebuie s #ie pre"(ute cu un dispo(iti" de a"erti(are tactil (ubstanele sau ameste$urile li2rate )ubli$ului larg Zi $are sunt $lasi8i$ate )entru t+xi$itate a$ut7, $+r+darea )ielii, mutageni$itatea $elulel+r embri+nare $ateg+ria ', $an$erigenitate $ateg+ria ', t+xi$itate )entru re)r+du$ere $ateg+ria ', sensibili;area $7il+r res)irat+rii, sau (AOA $ateg+riile 1 Zi ', )eri$+l )rin as)irare, sau ga;e, li$1ide sau s+lide in8lamabile $ateg+riile 1 Zi ', indi8erent de $a)a$itatea ambala@ului, trebuie s7 8ie )re27;ute $u un sistem de a2erti;are ta$til7 asu)ra )eri$+lului6 "6'6'6 Dispo(i%ii pri"ind dispo(iti"ul de a"erti(are tactil ,$east7 )re2edere nu se a)li$7 aer+s+lil+r $are sunt $lasi8i$ai Zi eti$1etai d+ar $a 8iind Maer+s+li 8+arte in8lamabiliI sau Maer+s+li in8lamabiliI6 -! PARTEA -: REGUL% SPECIAL% PRIVIND ETICHETAREA PRODUSELOR DE PROTEC$IE A PLANTELOR F7r7 a adu$e atingere in8+rmaiil+r ne$esare >n $+n8+rmitate $u arti$+lul 16 din #ire$ti2a 91=.1.=033 Zi anexa C la a$east7 dire$ti27, eti$1etarea )r+dusel+r de )r+te$ie a )lantel+r 2i;ate de #ire$ti2a 91=.1.=033 trebuie s7 $+nin7 Zi urm7t+area 8+rmulare: EUH-+, M*entru a e2ita ris$urile )entru s7n7tatea uman7 Zi mediu, a se res)e$ta instru$iunile de utili;areI6 8! PARTEA 8: LIST% CU SUFSTAN$ELE I AMESTECURILE PERICULOASE C%RORA LI SE APLIC% ARTICOLUL *= ALINEATUL :4> a 0iment gata de utili;are Zi bet+n >n stare umed76

ANE&A III - LISTA FRAZELOR DE PERICOLA INFORMA$II SUPLIMENTARE PRIVIND PERICOLUL I ELEMENTE SUPLIMENTARE PRIVIND ETICHETAREA
16 P(r0e( ,: fr(2e e .eric1l Fr(2ele e .eric1l u0ili2(0e .e"0ru .eric1lele fi2ice 3x)l+;i2 instabil6 3x)l+;i2! )eri$+l de ex)l+;ie >n mas76 3x)l+;i2! )eri$+l gra2 de )r+ie$tare6 3x)l+;i2! )eri$+l de in$endiu, det+nare sau )r+ie$tare6 *eri$+l de in$endiu sau de )r+ie$tare6 *eri$+l de ex)l+;ie >n mas7 >n $a; de in$endiu6 Ga; extrem de in8lamabil6 Ga; in8lamabil6
Page ">

,er+s+l extrem de in8lamabil6 ,er+s+l in8lamabil6 Li$1id Zi 2a)+ri extrem de in8lamabili6 Li$1id Zi 2a)+ri 8+arte in8lamabili6 Li$1id Zi 2a)+ri in8lamabili6 (+lid in8lamabil6 *eri$+l de ex)l+;ie >n $a; de >n$7l;ire6 *eri$+l de in$endiu sau de ex)l+;ie >n $a; de >n$7l;ire6 *eri$+l de in$endiu >n $a; de >n$7l;ire6 (e a)rinde s)+ntan, >n $+nta$t $u aerul6 (e aut+>n$7l;eZte, )eri$+l de a)rindere6 (e aut+>n$7l;eZte, >n $antit7i mari )eri$+l de a)rindere6 Ln $+nta$t $u a)a dega@7 ga;e in8lamabile $are se )+t a)rinde s)+ntan6 Ln $+nta$t $u a)a dega@7 ga;e in8lamabile6 *+ate )r+2+$a sau agra2a un in$endiu! +xidant6 *+ate )r+2+$a un in$endiu sau + ex)l+;ie! +xidant )uterni$6 *+ate agra2a un in$endiu! +xidant6 0+nine un ga; sub )resiune! )eri$+l de ex)l+;ie >n $a; de >n$7l;ire6 0+nine un ga; r7$it! )+ate $au;a arsuri sau le;iuni $ri+geni$e6 *+ate 8i $+r+si2 )entru metale6 %+rtal >n $a; de >ng1iire6 A+xi$ >n $a; de >ng1iire6 <+$i2 >n $a; de >ng1iire6 *+ate 8i m+rtal >n $a; de >ng1iire Zi de )7trundere >n $7ile res)irat+rii6 %+rtal >n $+nta$t $u )ielea6 A+xi$ >n $+nta$t $u )ielea6 <+$i2 >n $+nta$t $u )ielea6 *r+2+a$7 arsuri gra2e ale )ielii Zi le;area +$1il+r6 *r+2+a$7 iritarea )ielii6 *+ate )r+2+$a + rea$ie alergi$7 a )ielii6 *r+2+a$7 + iritare gra27 a +$1il+r6 %+rtal >n $a; de in1alare6 A+xi$ >n $a; de in1alare6 <+$i2 >n $a; de in1alare6 *+ate )r+2+$a sim)t+me de alergie sau astm sau di8i$ult7i de res)iraie >n $a; de in1alare6 *+ate )r+2+$a iritarea $7il+r res)irat+rii6 *+ate )r+2+$a s+mn+len7 sau ameeal76 *+ate )r+2+$a an+malii geneti$e ?indicai calea de e'punere, dac e'ist probe concludente c nicio alt cale de e'punere nu provoac acest pericol@6

Page "D

(us$e)tibil de a )r+2+$a an+malii geneti$e ? indicai calea de e'punere, dac e'ist probe concludente c nicio alt cale de e'punere nu provoac acest pericol@6 *+ate )r+2+$a $an$er ?indicai calea de e'punere, dac e'ist probe concludente c nicio alt cale de e'punere nu provoac acest pericol@6 (us$e)tibil de a )r+2+$a $an$er ?indicai calea de e'punere, dac e'ist probe concludente c nicio alt cale de e'punere nu provoac acest pericol@6 *+ate d7una 8ertilit7ii sau 87tului ?indicai efectul specific, dac este cunoscut@?indicai calea de e'punere, dac e'ist probe concludente c nicio alt cale de e'punere nu provoac acest pericol@6 (us$e)tibil de a d7una 8ertilit7ii sau 87tului ?indicai efectul specific, dac este cunoscut@?indicai calea de e'punere, dac e'ist probe concludente c nicio alt cale de e'punere nu provoac acest pericol@6 *+ate d7una $+)iil+r al7)tai la s5n6 *r+2+a$7 le;iuni ale +rganel+r ?sau indicai toate organele afectate, dac sunt cunoscute@ ?indicai calea de e'punere, dac e'ist probe concludente c nicio alt cale de e'punere nu provoac acest pericol@6 *+ate )r+2+$a le;iuni ale +rganel+r ?sau indicai toate organele afectate, dac sunt cunoscute@ ?indicai calea de e'punere, dac e'ist probe concludente c nicio alt cale de e'punere nu provoac acest pericol@6 7rovoac leziuni ale organelor ?sau indicai toate organele afectate, dac sunt cunoscute@ n caz de e'punere prelungit sau repetat ?indicai calea de e'punere, dac e'ist probe concludente c nicio alt cale de e'punere nu provoac acest pericol@. 7oate provoca leziuni ale organelor ?sau indicai toate organele afectate, dac sunt cunoscute@ n caz de e'punere prelungit sau repetat ?indicai calea de e'punere, dac e'ist probe concludente c nicio alt cale de e'punere nu provoac acest pericol@. Aoarte to'ic pentru mediul acvatic. Aoarte to'ic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Bo'ic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. "ociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 7oate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic.

'6 P(r0e( *: i"f1r)(3ii /u.li)e"0(re .ri'i" .eric1lele 0'ploziv n stare uscat. 0'ploziv n contact sau fr contactul cu aerul. =eacioneaz violent n contact cu apa. Cn timpul utilizrii poate forma un amestec vapori&aer, inflamabil-e'ploziv. 7oate forma pero'izi e'plozivi. =isc de e'plozie, dac este nclzit n spaiu nchis. Cn contact cu apa, dega9 un gaz to'ic. Cn contact cu acizi, dega9 un gaz to'ic. Cn contact cu acizi, dega9 un gaz foarte to'ic.

Page ""

0'punerea repetat poate provoca uscarea sau crparea pielii. Bo'ic n caz de contact cu ochii. 2orosiv pentru cile respiratorii. 0ropriet%i care a#ectea( mediul 7ericulos pentru stratul de ozon. /. 0artea 9: elemente suplimentare pri"ind etic etareaEin#orma%ii pri"ind anumite substan%e 1i amestecuri 2ianoacrilat. 7ericol. Se lipe$te de piele $i ochi n cteva secunde. < nu se lsa la ndemna copiilor. 2onine crom (DI). 7oate provoca o reacie alergic. 2onine izocianai. 7oate provoca o reacie alergic. 2onine componeni epo'idici. 7oate provoca o reacie alergic. <tenieE < nu se folosi mpreun cu alte produse. 7oate elibera gaze periculoase (clor). <tenieE 2onine cadmiu. Cn timpul utilizrii se dega9 un fum periculos. < se vedea informaiile furnizate de productor. < se respecta instruciunile privind sigurana. 2onine ?denumirea substanei sensibilizante@. 7oate provoca o reacie alergic. 7oate deveni foarte inflamabil n timpul utilizrii. 7oate deveni inflamabil n timpul utilizrii. Ai$a cu date de securitate disponibil la cerere. 7entru a evita riscurile pentru sntatea uman $i mediu, a se respecta instruciunile de utilizare.

ANE&A IV - LISTA FRAZELOR DE PRECAU$IE


La sele$tarea 8ra;el+r de )re$auie, >n $+n8+rmitate $u arti$+lul '' Zi $u arti$+lul '& alineatul (" , 8urni;+rii )+t $+mbina 8ra;ele de )re$auie din tabelul urm7t+r, a25nd >n 2edere s7 se asigure $laritatea Zi >nelegerea re$+mand7ril+r de )re$auie6 16 P(r0e( ,: Cri0erii e /elec0(re ( fr(2el1r e .rec(u3ie Fr(2e e .rec(u3ie #e"er(le *1-1 #a$7 este ne$esar7 $+nsultarea medi$ului, inei la >ndem5n7 re$i)ientul sau eti$1eta )r+dusului6 du)7 $a; *r+duse de $+nsum *1-' , nu se l7sa la >ndem5na $+)iil+r6 *1-" 0itii eti$1eta >nainte de utili;are Fr(2e e .rec(u3ie ? Pre'e"ire *'-1 *r+$urai instru$iuni s)e$iale >nainte de utili;are6 *'-' , nu se mani)ula de$5t du)7 $e au 8+st $itite Zi >nelese t+ate m7surile de se$uritate6 *'1- , se )7stra de)arte de surse de $7ldur7=s$5ntei=8l7$7ri des$1ise sau su)ra8ee >n$inse6 Fumatul inter;is6 *''- , se )7stra=de)+;ita de)arte de >mbr7$7minte= \=materiale $+mbustibile6 *''' , nu se l7sa >n $+nta$t $u aerul6

Page 1))

*''" , se e2ita +ri$e $+nta$t $u a)a, din $au;a rea$iei 2i+lente si a ris$ului de a)rindere s)+ntan76 *'"1 , se mani)ula sub un ga; inert6 *'"' , se )r+te@a de umiditate6 (ubstane Zi ameste$uri $are, >n $+nta$t $u a)a, emit ga;e in8lamabile *'"" *7strai re$i)ientul >n$1is etanZ6 *'.- Leg7tur7 la )7m5nt=$+nexiune e$1i)+tenial7 $u re$i)ientul Zi $u e$1i)amentul de re$e)ie6 *'.1 /tili;ai e$1i)amente ele$tri$e= 2entilare=de iluminat=\= antide8lagrante6 *'.' <u utili;ai unelte $are )r+du$ s$5ntei6 *'." Luai m7suri de )re$auie >m)+tri2a des$7r$7ril+r ele$tr+stati$e6 *'.. *r+te@ai su)a)ele redu$t+are de gr7simi Zi ulei6 *'5- , nu su)une la abra;iuni= Z+$uri=\=8re$are6 *'51 4e$i)ient sub )resiune6 <u )er8+rai sau ardei, $1iar Zi du)7 utili;are6 *'6- <u ins)irai )ra8ul=8umul= ga;ul=$eaa= 2a)+rii= s)ra_-ul6 *'61 32itai s7 ins)irai )ra8ul= 8umul=ga;ul=$eaa= 2a)+rii= s)ra_-ul6 *'6. ()7lai-27 \ bine du)7 utili;are6 *'7- , nu m5n$a, bea sau 8uma >n tim)ul utili;7rii )r+dusului6 *'7' <u s$+atei >mbr7$7mintea de lu$ru $+ntaminat7, >n a8ara l+$ului de mun$76 (ensibili;area )ielii (se$iunea "6. 1 *'7" 32itai dis)ersarea >n mediu6 *eri$ul+s )entru mediul a$2ati$ )eri$+l a$ut )entru mediul a$2ati$ *'&- *urtai m7nuZi de )r+te$ie= >mbr7$7minte de )r+te$ie= e$1i)ament de )r+te$ie a +$1il+r=e$1i)ament de )r+te$ie a 8eei6 *'&1 /tili;ai e$1i)amentul de )r+te$ie indi2idual7, $+n8+rm $erinel+r6 *'&" *urtai >mbr7$7minte re;istent7 la 8+$=8la$7r7=igni8ug76 *'&. *urtai e$1i)ament de )r+te$ie res)irat+rie6 *'&5 Ln $a;ul >n $are 2entilarea este insu8i$ient7, )urtai e$1i)ament de )r+te$ie res)irat+rie6 *'"1 9 *'"' , se mani)ula sub un ga; inert6 , se )r+te@a de umiditate6 *'"5 9 *.1- , se )7stra la re$e6 , se )r+te@a de lumina s+lar76 Fr(2e e .rec(u3ie ? I"0er'e"3ie *"-1 L< 0,d #3 L<G?IeI43: A+xi$itate a$ut7 +ral7 (se$iunea"61 *"-' L< 0,d #3 0O<A,0A 0/ *I3L3,: *"-" L< 0,d #3 0O<A,0A 0/ *I3L3, (sau )7rul : *"-. L< 0,d #3 I<?,L,43: A+xi$itate a$ut7 )rin in1alare *"-5 L< 0,d #3 0O<A,0A 0/ O0?II: *"-6 L< 0,d #3 0O<A,0A 0/L%B4f0f%I<A3,: *"-7 L< 0,d #3 ex)unere: A+xi$itate asu)ra unui +rgan int7 s)e$i8i$ + singur7 ex)unere *"-& L< 0,d #3 ex)unere sau de )+sibil7 ex)unere: %utagenitatea $elulel+r embri+nare *"-9 L< 0,d #3 ex)unere sau da$7 nu 27 simii bine: A+xi$itate asu)ra unui +rgan int7 s)e$i8i$ + singur7 ex)unere *"1- (unai imediat la un 03<A4/ #3 I<FO4%,43 AOEI0OLOGI0f sau un medi$6 A+xi$itate a$ut7 +ral7 (se$iunea "61 *"11 (unai la un 03<A4/ #3 I<FO4%,43 AOEI0OLOGI0f sau un medi$6 *"1. 0+nsultai medi$ul, da$7 nu 27 simii bine6 A+xi$itate asu)ra unui +rgan int7 s)e$i8i$ ex)unere re)etat7 (se$iunea

Page 1)1

*"15 0+nsultai imediat medi$ul6 Ga;e sub )resiune (se$iunea '65 Ga; li$1e8iat r7$it *"'- /n tratament s)e$i8i$ este urgent (a se 2edea \ de )e a$east7 eti$1et7 6 *"'1 Aratament s)e$i8i$ (a se 2edea \ de )e a$east7 eti$1et7 6 *"'' %7suri s)e$i8i$e (a se 2edea \ de )e a$east7 eti$1et7 6 A+xi$itate a$ut7 dermi$7 (se$iunea *""1 </ )r+2+$ai 2+ma6 0+r+darea )ielii (se$iunea "6' 1,, 1B, 10*eri$+l )rin as)irare (se$iunea"61*""' Ln $a; de iritare a )ielii: Iritarea )ielii (se$iunea "6' ', " *""" Ln $a; de iritare a )ielii saude eru)ie $utanat7:(ensibili;area )ielii (se$iunea "6. 1 *"". Intr+du$ei >n a)7 re$e=a$+)erii$u + $+m)res7umed76 *""5 Lnde)7rtai )arti$ulele de)use )e )iele6 *""6 #e;g1eai )7rile degerate $u a)7 $7ldu76 <u 8re$ai ;+na a8e$tat76 *""7 #a$7 iritarea +$1il+r )ersist7: Iritarea +$1il+r (se$iunea "6" ' *""& ($+atei lentilele de $+nta$t, da$7 este $a;ul Zi da$7 a$est lu$ru se )+ate 8a$e $u uZurin76 0+ntinuai s7 $l7tii6 0+r+darea )ielii (se$iunea "6' 1,, 1B, 10 *".- Arans)+rtai 2i$tima la aer liber Zi meninei-+ >n stare de re)aus, >ntr-+ )+;iie $+n8+rtabil7 )entru res)iraie6 *".1 #a$7 res)iraia este di8i$il7, trans)+rtai 2i$tima la aer liber Zi meninei-+ >n stare de re)aus >ntr-+ )+;iie $+n8+rtabil7 )entru res)iraie6 *".' Ln $a; de sim)t+me res)irat+rii: (ensibili;area $7il+r res)irat+rii *"5- ()7lai uZ+r $u mult7 a)7 Zi s7)un6 *"51 0l7tii $u atenie $u a)7, tim) de mai multe minute6 *"5' ()7lai $u mult7 a)7 Zi s7)un6 *"5" 0l7tii )ielea $u a)7=8a$ei duZ6 *"6- 0l7tii imediat >mbr7$7mintea $+ntaminat7 Zi )ielea $u mult7 a)7, >nainte de s$+aterea >mbr7$7mintei6 *"6' ($+atei >mbr7$7mintea $+ntaminat7 Zi s)7lai-+ >nainte de reutili;are6 *"6" ()7lai >mbr7$7mintea $+ntaminat7, >nainte de reutili;are6 *"7- Ln $a; de in$endiu: 3x)l+;i2i (se$iunea '61 #i2i;iunile 161, *"71 Ln $a; de in$endiu de )r+)+rii Zi de $antit7i mari de )r+dus: *"7' 4is$ de ex)l+;ie >n $a; de in$endiu6 *"75 (tingei in$endiul de la distan7 din $au;a )eri$+lului de ex)l+;ie6(ubstane Zi ameste$uri aut+rea$ti2e *"76 O)rii s$urgerea, da$7 a$est lu$ru se )+ate 8a$e >n siguran76 *"77 In$endiu $au;at de + s$urgere de ga;: *"7& /tili;ai\ )entru stingere6 Li$1ide in8lamabile (se$iunea '66 1, ', " \ *r+du$7t+rul=8urni;+rul s7 )re$i;e;e )r+dusele ade$2ate6 *"&- 32a$uai ;+na6 3x)l+;i2i (se$iunea '61 3x)l+;i2i instabili *"&1 3liminai t+ate sursele de a)rindere, da$7 a$est lu$ru se )+ate 8a$e >n siguran76 Ga;e in8lamabile (se$iunea '6' 1, ' *"9- ,bs+rbii s$urgerile de )r+dus, )entru a nu a8e$ta materialele din a)r+)iere6 *"91 0+le$tai s$urgerile de )r+dus6 *"-1 9*"1- L< 0,d #3 L<G?IeI43: sunai imediat la un 03<A4/ #3 I<FO4%,43 AOEI0OLOGI0f sau un medi$6 *"-1 9 *"1' L< 0,d #3 L<G?IeI43: sunai la un 03<A4/ #3 I<FO4%,43 AOEI0OLOGI0f

Page 1)2

Fr(2e e .rec(u3ie ? De.12i0(re *.-1 , se de)+;ita\ 3x)l+;i2i (se$iunea '61 *.-' , se de)+;ita >ntr-un l+$ us$at6 (ubstane Zi ameste$uri $are, >n $+nta$t $u a)a, emit ga;e in8lamabile *.-" , se de)+;ita >ntr-un s)aiu bine 2entilat6 *.-. , se de)+;ita >ntr-un re$i)ient >n$1is6 *.-5 , se de)+;ita sub $1eie6 A+xi$itate a$ut7 +ral7 *.-6 #e)+;itai >ntr-un re$i)ient re;istent la $+r+;iune=re$i)ient din\ $u dublur7 interi+ar7 re;istent7 la $+r+;iune6 *.-7 *7strai un s)aiu g+l >ntre sti2e=)alei6 *.1- , se )r+te@a de lumina s+lar76 *.11 , se de)+;ita la tem)eraturi $are s7 nu de)7Zeas$7 \ +0= \+F6 *.1' <u ex)unei la tem)eraturi *.'' #e)+;itai $+ninutul sub\ *.-' 9 *.-. , se de)+;ita >ntr-un l+$ us$at, >ntr-un re$i)ient >n$1is6 *.-" 9 *'"" , se de)+;ita >ntr-un s)aiu bine 2entilat6 *7strai re$i)ientul >n$1is etanZ6 *.-" 9 *'"5 , se de)+;ita >ntr-un s)aiu bine 2entilat6 , se )7stra la re$e6 *.1- 9 *.-" , se )r+te@a de lumina s+lar76 , se de)+;ita >ntr-un s)aiu bine aerisit6 *.1- 9 *.1' , se )r+te@a de lumina s+lar76 <u ex)unei la tem)eraturi $are de)7Zes$ 5- +0 *.11 9 *'"5 , se de)+;ita la tem)eraturi $are s7 nu de)7Zeas$7 \ +0= \+F6 , se )7stra la re$e6 Fr(2e e .rec(u3ie ? Eli)i"(re *5-1 - ,run$ai $+ninutul=re$i)ientul la \ '6 P(r0e( *: fr(2e e .rec(u3ie Fra;ele de )re$auie sunt $ele $are 8igurea;7 >n )re;enta )arte a anexei IC Zi sunt sele$tate >n $+n8+rmitate $u )artea 16 Fr(2e e .rec(u3ie #e"er(le *1-1 - #a$7 este ne$esar7 $+nsultarea medi$ului, inei la >ndem5n7 re$i)ientul sau eti$1eta *1-' - , nu se l7sa la >ndem5na $+)iil+r6 Fr(2e e .rec(u3ie ? Pre'e"ire *'-1 - *r+$urai instru$iuni s)e$iale >nainte de utili;are6 *'-' - , nu se mani)ula de$5t du)7 $e au 8+st $itite Zi >nelese t+ate m7surile de se$uritate6 *'1- - , se )7stra de)arte de surse de $7ldur7=s$5ntei=8l7$7ri des$1ise=su)ra8ee >n$inse6 *'11 - <u )ul2eri;ai deasu)ra unei 8l7$7ri des$1ise sau unei alte surse de a)rindere6 Fr(2e e .rec(u3ie ? I"0er'e"3ie *"-1 - L< 0,d #3 L<G?IeI43: *"-' - L< 0,d #3 0O<A,0A 0/ *I3L3,: *"-" - L< 0,d #3 0O<A,0A 0/ *I3L3, (sau )7rul : *"-. - L< 0,d #3 I<?,L,43: *"-5 - L< 0,d #3 0O<A,0A 0/ O0?II: Fr(2e e .rec(u3ie ? De.12i0(re *.-1 - , se de)+;ita\

Page 1)3

*.-' - , se de)+;ita >ntr-un l+$ us$at6 *.-" - , se de)+;ita >ntr-un s)aiu bine 2entilat6 *.-. - , se de)+;ita >ntr-un re$i)ient >n$1is6 *.-5 - , se de)+;ita sub $1eie6 Fr(2e e .rec(u3ie ? Eli)i"(re *5-1 - ,run$ai $+ninutul=re$i)ientul la \

ANE&A V - PICTOGRAME DE PERICOL


I<A4O#/0343 *i$t+gramele de )eri$+l )entru 8ie$are $las7 de )eri$+l, di8ereniere >n $adrul $lasei de )eri$+l Zi $ateg+rie de )eri$+l trebuie s7 res)e$te dis)+;iiile )re;entei anexe Zi ale anexei I, se$iunea 16', Zi s7 se $+n8+rme;e, din )un$tul de 2edere al $ul+rii, simb+luril+r Zi 8+rmatului general, $u s)e$imenele )re;entate6 16 *,4A3, 1: *34I0OL3 FIdI03 1616 Si)D1l: D1)D c(re e@.l1 e(2

G?(-1 16'6 Si)D1l: fl(cr

G?(-' 16"6 Si)D1l: fl(cr e(/u.r( u"ui cerc

G?(-"
Page 1)#

16.6 Si)D1l: Du0elie e #(2

G?(-. 1656 Si)D1l: c1r1 (re

G?(-5 1666 Nu e/0e "ece/(r 1 .ic01#r() .e"0ru ur)01(rele cl(/e .eric1l fi2ic: (e$iunea '61: 3x)l+;i2i din di2i;iunea 165 (e$iunea '61: 3x)l+;i2i din di2i;iunea 166 (e$iunea '6': Ga;e in8lamabile, $ateg+ria de )eri$+l ' (e$iunea '6&: (ubstane Zi ameste$uri aut+rea$ti2e, ti)ul G (e$iunea '615: *er+xi;i +rgani$i, ti)ul G '616 Si)D1l: cr("iu cu 1u 1(/e I"cruciE(0e

e .eric1l Ei c(0e#1rii

G?(-6 '6'6 Si)D1l: c1r1 (re

G?(-5 '6"6 Si)D1l: /e)"ul e@cl()rii

Page 1)'

G?(-7 '6.6 Si)D1l: .eric1l .e"0ru /"0(0e

G?(-& '656 Nu e/0e "ece/(r 1 .ic01#r() .e"0ru ur)01(rele c(0e#1rii e .eric1l .e"0ru /"0(0e: (e$iunea "67: A+xi$itate )entru re)r+du$ere, e8e$te asu)ra al7)t7rii sau )rin intermediul al7)t7rii, $ateg+rie de )eri$+l su)limentar7 "616 Si)D1l: )e iu

G?(-9

ANE&A VI - CLASIFICAREA I ETICHETAREA ARMONIZATE ALE ANUMITOR SUFSTAN$E PERICULOASE


*artea 1 din )re;enta anex7 )re;int7 + intr+du$ere la lista de $lasi8i$are Zi eti$1etare arm+ni;ate, in$lusi2 in8+rmaii listate )entru 8ie$are intrare Zi re8erit+are la $lasi8i$7rile Zi 8ra;ele de )eri$+l a8erente din tabelul "61, sub re;er2a anumit+r $+nsiderente )ri2ind trans)unerea $lasi8i$7ril+r $are 8igurea;7 >n lista din anexa I la #ire$ti2a nr6 67=5.&=0336 *artea ' din )re;enta anex7 )re2ede )rin$i)iile generale de )reg7tire a d+sarel+r $are au $a +bie$t )r+)unerea Zi @usti8i$area $lasi8i$7rii Zi eti$1et7rii arm+ni;ate ale substanel+r la ni2el $+munitar6

Page 1)*

*artea " din )re;enta anex7 $u)rinde lista substanel+r )eri$ul+ase )entru $are $lasi8i$area Zi eti$1etarea arm+ni;ate au 8+st stabilite la ni2el $+munitar6 Ln tabelul "61 $lasi8i$area Zi eti$1etarea se ba;ea;7 )e $riteriile din anexa I la )re;entul regulament6 Ln tabelul "6' $lasi8i$area Zi eti$1etarea se ba;ea;7 )e $riteriile din anexa CI la #ire$ti2a 67=5.&=0336
". PARTEA " ARMONIZATE INTRODUCERE LA LISTA DE CLASIFICARE I ETIC*ETARE

1616 I"f1r)(3ii i"clu/e I" li/0 .e"0ru fiec(re i"0r(re 161616 Nu)er10(re( i"0rril1r Ei i e"0ific(re( u"ei /uD/0("3e 1616'6 I"f1r)(3ii .ri'i" cl(/ific(re( Ei e0icBe0(re( fiecrei i"0rri i" 0(Delul 4!, 1616"6 N10ele (0riDui0e u"ei i"0rri 1616.6 I"f1r)(3ii .ri'i" cl(/ific(re( Ei e0icBe0(re( fiecrei i"0rri I" 0(Delul 4!* 16'6 Cl(/ificrile Ei fr(2ele e .eric1l i" 0(Delul 4!, re2ul0(0e c( ur)(re ( 0r("/.u"erii cl(/ificril1r )e"3i1"(0e I" ("e@( I l( Direc0i'( "r! ;568-96CEE 16'616 Cl(/ific(re( )i"i) 16'6'6 C(le( e e@.u"ere "u .1(0e fi e@clu/ 16'6"6 Fr(2ele e .eric1l (fere"0e cl(/ei e .eric1l 01@ici0(0e .e"0ru re.r1 ucere 16'6.6 Cl(/ific(re( c1rec0 ( .eric1lel1r fi2ice "u ( .u0u0 fi efec0u(0
2. PARTEA 2 DOSARE PENTRU CLASIFICAREA I ETIC*ETAREA ARMONIZATE

/n d+sar )entru $lasi8i$are Zi eti$1etare arm+ni;at7 $+nine urm7t+arele: a *r+)unerea *r+)unerea in$lude identitatea substanei(el+r >n $au;7 Zi $lasi8i$area Zi eti$1etarea )r+)use6 a custi8i$area )entru $lasi8i$area Zi eti$1etarea arm+ni;ate )r+)use O $+m)araie >ntre in8+rmaiile dis)+nibile Zi $riteriile meni+nate >n )7rile '-5, lu5nd >n $+nsiderare )rin$i)iile generale din )artea 1, din anexa I la )re;entul regulament se $+m)letea;7 Zi se d+$umentea;7 >n 8+rmatul )re;entat >n )artea B a ra)+rtului de se$uritate $1imi$7 din anexa I la 4egulamentul (03 nr6 19-7='--66 a custi8i$area alt+r e8e$te la ni2el $+munitar
3. PARTEA 3 TABELE DE CLASIFICARE I ETIC*ETARE ARMONIZATE

Aabelul "61: Lista $lasi8i$7ril+r Zi eti$1et7ril+r arm+ni;ate ale substanel+r )eri$ul+ase este )re;entat7 se)arat >n 2+lumul IIIa6 Aabelul "6': Lista $lasi8i$7ril+r Zi eti$1et7ril+r arm+ni;ate ale substanel+r )eri$ul+ase din anexa I la #ire$ti2a nr6 67=5.&=033 este )re;entat7 se)arat >n 2+lumul IIIb6

Page 1)>

ANE&A VII - TAFEL DE CORESPONDEN$% PNTRE CLASIFICAREA PN TEMEIUL DIRECTIVEI ;568-96CEE I CLASIFICAREA PN TEMEIUL PREZENTULUI REGULAMENT
*re;enta anex7 in$lude un tabel $are 8a$ilitea;7 trans)unerea $lasi8i$7rii unei substane sau a unui ameste$ e8e$tuat7 >n temeiul #ire$ti2ei 67=5.&=033 sau, res)e$ti2, al #ire$ti2ei 1999=.5=03 >n $lasi8i$area $+res)un;7t+are >n $+n8+rmitate $u )re;entul regulament6 Ln t+ate $a;urile >n $are sunt dis)+nibile date re8erit+are la substan7 sau la ameste$, se e8e$tuea;7 + e2aluare Zi + $lasi8i$are >n $+n8+rmitate $u arti$+lele 9-1" din )re;entul regulament6 0+durile utili;ate sunt intr+duse >n tabelul 161 Zi >n se$iunea 1616'6' din anexa CI6 3! 4' <u exist7 $+res)+nden7 dire$t76 3! 4" <u exist7 $+res)+nden7 dire$t76 O! 47 *er+x6 +rg6 0# ?'.' *er+x6 +rg6 3F ?'.' O! 4& ga; Ga; +x6 1 ?'7O! 4& li$1id, s+lid <u exist7 $+res)+nden7 dire$t76 O! 49 li$1id Li$16 +x6 1 ?'71 O! 49 s+lid (+lid +x6 1 ?'71 F! 411 li$1id <u exist7 $+res)+nden7 dire$t76 F! 411 s+lid <u exist7 $+res)+nden7 dire$t76 F9! 41' ga; <u exist7 $+res)+nden7 dire$t76 F9! 41' li$1id Li$16 in8l6 1 ?''. F9! 41' li$1id ,ut+rea$t6 0# ?'.' F! 415 <u exist7 $+res)+nden76 F! 417 li$1id Li$16 )ir+86 1 ?'5F! 417 s+lid (+l6 )ir+86 1 ?'5En! 4'- ga; A+x6 a$ut6 . ?""' (1 En! 4'- 2a)+ri A+x6 a$ut6 . ?""' (1 En! 4'- )ra8=$ea7 A+x6 a$ut6 . ?""' En! 4'1 A+x6 a$ut6 . ?"1' (1 En! 4'' A+x6 a$ut6 . ?"-' (1 A! 4'" ga; A+x6 a$ut6 " ?""1 (1 A! 4'" 2a)+ri A+x6 a$ut6 ' ?""A! 4'" )ra8=$ea7 A+x6 a$ut6 " ?""1 (1 A! 4'. A+x6 a$ut6 " ?"11 (1 A! 4'5 A+x6 a$ut6 " ?"-1 (1 A9! 4'6 ga; A+x6 a$ut6 ' ?""- (1 A9! 4'6 2a)+ri A+x6 a$ut6 1 ?""A9! 4'6 )ra8=$ea7 A+x6 a$ut6 ' ?""- (1 A9! 4'7 A+x6 a$ut6 1 ?"1Page 1)D

A9! 4'& A+x6 a$ut6 ' ?"-- (1 0! 4". 0+r6 )iele 1B ?"1. (' 0! 4"5 0+r6 )iele 1, ?"1. Ei! 4"6 Irit6 +$6 ' ?"19 Ei! 4"7 (AOA (3 " ?""5 Ei! 4"& Irit6 )iele ' ?"15 A! 4"9='" (AOA (3 1 ?"7- (" A! 4"9='. (AOA (3 1 ?"7- (" A! 4"9='5 (AOA (3 1 ?"7- (" A9! 4"9='6 (AOA (3 1 ?"7- (" A9! 4"9='7 (AOA (3 1 ?"7- (" A9! 4"9='& (AOA (3 1 ?"7- (" Ei! 4.1 Le;6 +$6 1 ?"1& 4.' (ens6 res)6 1 ?"". 4." (ens6 )iele 1 ?"17 En! 4.&='- (AOA 43 ' ?"7" (" En! 4.&='1 (AOA 43 ' ?"7" (" En! 4.&='' (AOA 43 ' ?"7" (" A! 4.&='" (AOA 43 1 ?"7' (" A! 4.&='. (AOA 43 1 ?"7' (" A! 4.&='5 (AOA 43 1 ?"7' (" En! 465 A+x6 as)6 1 ?"-. 467 (AOA (3 " ?""6 En! 46&='- (AOA (3 ' ?"71 (" En! 46&='1 (AOA (3 ' ?"71 (" En! 46&='' (AOA (3 ' ?"71 ("

Page 1)"

FIFLIOGRAFIE
16 Legea 195='--5 )ri2ind )r+te$tia mediului, a$tuali;ata la "61'6'--& '6 Legea .65='--1 )entru a)r+barea Ord+nantei de urgenta a Gu2ernului nr6 16='--1 )ri2ind gesti+narea deseuril+r industriale re$i$labile "6 Legea .'6='--1 )entru a)r+barea Ord+nantei de urgenta a Gu2ernului nr6 7&='--- )ri2ind regimul deseuril+r .6 Legea .51='--1 )entru a)r+barea Ord+nantei de urgenta a Gu2ernului nr6 '--='--- )ri2ind $lasi8i$area, eti$1etarea si ambalarea substantel+r si )re)aratel+r $1imi$e )eri$ul+ase 56 Legea '97='--" )ri2ind res)ingerea Ord+nantei de urgenta a Gu2ernului nr6 1"7='--' )entru m+di8i$area art6 1' din Ord+nanta de urgenta a Gu2ernului nr6 17'='--1 )ri2ind unele masuri )entru relansarea e$+n+mi$a a (+$ietatii 0+mer$iale O0+mbinatul (iderurgi$ 4esitaO - (6,6 66 Legea "6-='--" )ri2ind regimul substantel+r si )re)aratel+r $1imi$e )eri$ul+ase 76 Legea 5-5='--. )entru m+di8i$area si $+m)letarea Legii nr6 "--='--' )ri2ind regimul @uridi$ al )re$urs+ril+r 8+l+siti la 8abri$area ili$ita a dr+guril+r &6 Legea '6"='--5 )entru m+di8i$area si $+m)letarea Legii nr6 "6-='--" )ri2ind regimul substantel+r si )re)aratel+r $1imi$e )eri$ul+ase 96 Legea "'.='--5 )entru m+di8i$area si $+m)letarea Ord+nantei de urgenta a Gu2ernului nr6 '--='--)ri2ind $lasi8i$area, eti$1etarea si ambalarea substantel+r si )re)aratel+r $1imi$e )eri$ul+ase 1-6 Legea 9 '-1' )ri2ind taxa )entru emisiile )+luante )r+2enite de la aut+2e1i$ule 116 ?6G6 1"7.='--- )entru a)r+barea <+rmel+r )ri2ind a)li$area eta)i;ata in tra8i$ul intern a )re2ederil+r ,$+rdului eur+)ean re8erit+r la trans)+rtul rutier internati+nal al mar8uril+r )eri$ul+ase (,6#646 , in$1eiat la Gene2a la "- se)tembrie 1957, la $are 4+mania a aderat )rin Legea nr6 "1=199. 1'6 ?G 1"--='--' )ri2ind n+ti8i$area substanel+r $1imi$e 1"6 ?G 11'1='--' )entru a)r+barea 4egulamentului de a)li$are a Legii nr6 "--='--' )ri2ind regimul @uridi$ al )re$urs+ril+r 8+l+siti la 8abri$area ili$ita a dr+guril+r 1.6 ?G 95='--" )ri2ind $+ntr+lul a$ti2it7il+r $are )re;int7 )eri$+le de a$$idente ma@+re >n $are sunt im)li$ate substane )eri$ul+ase 156 ?G ".7='--" )ri2ind restri$i+narea intr+du$erii )e )ia7 Zi a utili;7rii anumit+r substane Zi )re)arate $1imi$e )eri$ul+ase 166 ?G 1159='--" )entru m+di8i$area ?+tararii Gu2ernului nr6 66'='--1 )ri2ind gesti+narea uleiuril+r u;ate

Page 11)

176 ?G 6"='--' )entru m+di8i$area ?+tararii Gu2ernului nr6 66'='--1 )ri2ind gesti+narea uleiuril+r u;ate 1&6 ?G 69"='--. )ri2ind m+di8i$area 4eglementaril+r )ri2ind $erti8i$area in$adrarii 2e1i$ulel+r rutiere, inmatri$ulate, in n+rmele te1ni$e )ri2ind siguranta $ir$ulatiei rutiere, )r+te$tia mediului si 8+l+sinta $+n8+rm destinatiei, )rin ins)e$tia te1ni$a )eri+di$a, a)r+bate )rin Ordinul ministrului trans)+rturil+r nr6 "5"=199&, $u m+di8i$arile si $+m)letarile ulteri+are 196 ?G '5&='--. )entru m+di8i$area Zi $+m)letarea <+rmel+r )ri2ind a)li$area eta)i;at7 >n tra8i$ul intern a )re2ederil+r ,$+rdului eur+)ean re8erit+r la trans)+rtul rutier internai+nal al m7r8uril+r )eri$ul+ase '-6 ?G 9"'='--. )entru m+di8i$area si $+m)letarea ?+tararii Gu2ernului nr6 ".7='--" )ri2ind restri$ti+narea intr+du$erii )e )iata si a utili;arii anumit+r substante si )re)arate $1imi$e )eri$ul+ase '16 ?G '.'7='--. )ri2ind e2aluarea si $+ntr+lul ris$ului substantel+r existente ''6 ?G 6.6='--5 )entru m+di8i$area si $+m)letarea ?+tararii Gu2ernului nr6 ".7='--" )ri2ind restri$ti+narea intr+du$erii )e )iata si a utili;arii anumit+r substante si )re)arate $1imi$e )eri$ul+ase '"6 ?G 5.-='--5 )entru m+di8i$area Zi $+m)letarea 4egulamentului de a)li$are a Legii nr6 "--='--' )ri2ind regimul @uridi$ al )re$urs+ril+r 8+l+sigi la 8abri$area ili$it7 a dr+guril+r, a)r+bat )rin ?+t7r5rea Gu2ernului nr6 161'1='--' '.6 ?G 956='--5 )ri2ind )lasarea )e )iata a )r+dusel+r bi+$ide '56 ?G ".9='--5 )ri2ind de)+;itarea deseuril+r '66 ?G 6'1='--5 )ri2ind gesti+narea ambala@el+r si a deseuril+r de ambala@e a 8+st m+di8i$ata '76 ?G '66='--6 )entru m+di8i$area si $+m)letarea ?+tararii Gu2ernului nr6 6"='--' )ri2ind a)r+barea )rin$i)iil+r de buna )ra$ti$a de lab+rat+r, )re$um si ins)e$tia si 2eri8i$area res)e$tarii a$est+ra in $a;ul testaril+r e8e$tuate asu)ra substantel+r $1imi$e '&6 ?G 1-9"='--6 )ri2ind stabilirea $erin el+r minime de se$uritate si sanatate )entru )r+te$tia lu$rat+ril+r im)+tri2a ris$uril+r legate de ex)unerea la agenti $an$erigeni sau mutageni la l+$ul de mun$a '96 ?G 1'1&='--6 )ri2ind stabilirea $erintel+r minime de se$uritate si sanatate in mun$a )entru asigurarea )r+te$tiei lu$rat+ril+r im)+tri2a ris$uril+r legate de )re;enta agentil+r $1imi$i "-6 ?G .9&='--7 )entru m+di8i$area Zi $+m)letarea ?+t7r5rii Gu2ernului nr6 ".7='--" )ri2ind restri$i+narea intr+du$erii )e )ia7 Zi a utili;7rii anumit+r substane Zi )re)arate $1imi$e )eri$ul+ase 31. ?G 597='--7 )entru m+di8i$area i $+m)letarea <+rmel+r met+d+l+gi$e )ri2ind $lasi8i$area, eti$1etarea i ambalarea )re)aratel+r $1imi$e )eri$ul+ase, a)r+bate )rin ?+t7r5rea Gu2ernului nr6 9'='--" "'6 ?G 151&='--9 )entru m+di8i$area si $+m)letarea ?+tararii Gu2ernului nr6 ..&='--5 )ri2ind deseurile de e$1i)amente ele$tri$e si ele$tr+ni$e si a ?+tararii Gu2ernului nr6 99'='--5 )ri2ind limitarea utili;arii anumit+r substante )eri$ul+ase in e$1i)amentele ele$tri$e si ele$tr+ni$e ""6 ?G 956='-11 )ri2ind a)r+barea <+rmel+r met+d+l+gi$e )entru a)li$area )re2ederil+r Legii nr6 1-.='--& )ri2ind )re2enirea Zi $+mbaterea )r+du$erii Zi tra8i$ului ili$it de substane d+)ante $u grad mare de ris$ ".6 O/G '--='--- )ri2ind s+$ietatile de $redit i)+te$ar "56 O/G 16='--1 )ri2ind gesti+narea deseuril+r industriale re$i$labile "66 O/G 196='--5 )ri2ind F+ndul de mediu "76 O%,*% nr 756='--. )entru a)r+barea <+rmati2ului te1ni$ )ri2ind in$inerarea deseuril+r "&6 Ordin 1--1=55'='--5 )ri2ind )r+$edurile de ra)+rtare, de $7tre agenii e$+n+mi$i, a datel+r Zi in8+rmaiil+r re8erit+are la substanele Zi )re)aratele $1imi$e "96 Ordin %I4 ''7='--' )ri2ind in2entarul eur+)ean al substanel+r existente )use )e )ia7 .-6 Ordin %I4 6-&='--' )ri2ind a)r+barea Listei eur+)ene a substanel+r $1imi$e n+ti8i$at .16 Ordin %I4 ''='--" )entru stabilirea met+d+l+giei de de$larare a substantel+r si )re)aratel+r $1imi$e de $atre agentii e$+n+mi$i din industrie #2. 4egulamentul 03 6&9='--& )ri2ind ex)+rtul i im)+rtul de )r+duse $1imi$e )eri$ul+ase

Page 111

#3. 4egulamentul 03 551='--9 de m+di8i$are a 4egulamentului (03 nr6 6.&='--. al *arlamentului 3ur+)ean i al 0+nsiliului )ri2ind detergenii >n s$+)ul ada)t7rii anexel+r C i CI (der+garea )ri2ind agenii tensi+a$ti2i ##. 4egulamentul 03 1".='--9 de m+di8i$are a 4egulamentului (03 nr6 19-7='--6 al *arlamentului 3ur+)ean i al 0+nsiliului )ri2ind >nregistrarea, e2aluarea, aut+ri;area i restri$i+narea substanel+r $1imi$e (43,0? >n $eea $e )ri2ete anexa EI #'. 4egulamentul 03 55'='--9 de m+di8i$are a 4egulamentului (03 nr6 19-7='--6 al *arlamentului 3ur+)ean i al 0+nsiliului )ri2ind >nregistrarea, e2aluarea, aut+ri;area i restri$i+narea substanel+r $1imi$e (43,0? >n $eea $e )ri2ete anexa ECII #*. 4egulamentul 03 761='--9 de m+di8i$are, >n s$+)ul ada)t7rii la )r+gresele te1ni$e, a 4egulamentului (03 nr6 ..-='--& de stabilire a met+del+r de testare >n temeiul 4egulamentului (03 nr6 19-7='--6 al *arlamentului 3ur+)ean i al 0+nsiliului )ri2ind >nregistrarea, e2aluarea, aut+ri;area i restri$i+narea substanel+r $1imi$e (43,0? #>. 4egulamentul /3 .5"='-1- de m+di8i$are a 4egulamentului (03 nr6 19-7='--6 al *arlamentului 3ur+)ean i al 0+nsiliului )ri2ind >nregistrarea, e2aluarea, aut+ri;area i restri$i+narea substanel+r $1imi$e (43,0? #D. 4egulamentul /3 '76='-1- de m+di8i$are a 4egulamentului (03 nr6 19-7='--6 al *arlamentului 3ur+)ean i al 0+nsiliului )ri2ind >nregistrarea, e2aluarea, aut+ri;area i restri$i+narea substanel+r $1imi$e (43,0? >n $eea $e )ri2e te anexa ECII (di$l+r+metan, uleiuri lam)ante i li$1ide de a)rins 8+$ul )entru barbe$ue i $+m)ui +rgan+stani$i #". 4egulamentul /3 115'='-1- de m+di8i$are, >n s$+)ul ada)t7rii la )r+gresele te1ni$e, a 4egulamentului (03 nr6 ..-='--& de stabilire a met+del+r de testare >n temeiul 4egulamentului (03 nr6 19-7='--6 al *arlamentului 3ur+)ean i al 0+nsiliului )ri2ind >nregistrarea, e2aluarea, aut+ri;area i restri$i+narea substanel+r $1imi$e (43,0? '). 4egulamentul /3 1."='-11 de m+di8i$are a anexei EIC la 4egulamentul (03 nr6 19-7='--6 al *arlamentului 3ur+)ean i al 0+nsiliului )ri2ind >nregistrarea, e2aluarea, aut+ri;area i restri$i+narea substanel+r $1imi$e (43,0? '1. 4egulamentul /3 '-7='-11 de m+di8i$are a 4egulamentului (03 nr6 19-7='--6 al *arlamentului 3ur+)ean i al 0+nsiliului )ri2ind >nregistrarea, e2aluarea, aut+ri;area i restri$i+narea substanel+r $1imi$e (43,0? >n $eea $e )ri2ete anexa ECII (di8enileter, deri2at )entabr+murat i *FO( '2. 4egulamentul /3 '5'='-11 de m+di8i$are a 4egulamentului (03 nr6 19-7='--6 al *arlamentului 3ur+)ean i al 0+nsiliului )ri2ind >nregistrarea, e2aluarea, aut+ri;area i restri$i+narea '3. 4egulamentul /3 '5"='-11 de m+di8i$are a 4egulamentului (03 nr6 19-7='--6 al *arlamentului 3ur+)ean i al 0+nsiliului )ri2ind >nregistrarea, e2aluarea, aut+ri;area i restri$i+narea substanel+r $1imi$e (43,0? >n $eea $e )ri2ete anexa EIII '#. 4egulamentul /3 """='-11 de stabilire a $riteriil+r de determinare a $+ndi iil+r >n $are anumite ti)uri de deeuri metali$e nu mai $+nstituie de euri >n temeiul #ire$ti2ei '--&=9&=03 a *arlamentului 3ur+)ean i a 0+nsiliului ''. 4egulamentul /3 "66='-11 de m+di8i$are a 4egulamentului (03 nr6 19-7='--6 al *arlamentului 3ur+)ean i al 0+nsiliului )ri2ind >nregistrarea, e2aluarea, aut+ri;area i restri$i+narea substanel+r $1imi$e (43,0? >n $eea $e )ri2ete anexa ECII (,$rilamid7 '*. 4egulamentul /3 .9.='-11 de m+di8i$are a 4egulamentului (03 nr6 19-7='--6 al *arlamentului 3ur+)ean i al 0+nsiliului )ri2ind >nregistrarea, e2aluarea, aut+ri;area i restri$i+narea substanel+r $1imi$e (43,0? >n $eea $e )ri2ete anexa ECII (0admiu '>. 4egulamentul "-.='--9 de m+di8i$are a anexel+r IC i C la 4egulamentul (03 nr6 &5-='--. al *arlamentului 3ur+)ean i al 0+nsiliului >n $eea $e )ri2e te tratarea deeuril+r $are $+nin )+luani +rgani$i )ersisteni )r+2enind din )r+$edeele de )r+du$ie termi$e i metalurgi$e 5&6 ?+tararea 561='--& )ri2ind stabilirea un+r masuri )entru a)li$area 4egulamentului *arlamentului 3ur+)ean si al 0+nsiliului (03 nr6 &5-='--. )ri2ind )+luantii +rgani$i )ersistenti si )entru m+di8i$area #ire$ti2ei 79=117=033

Page 112

596 ?+tararea .77='--9 )ri2ind stabilirea san$tiunil+r a)li$abile )entru in$al$area )re2ederil+r 4egulamentului (03 nr6 169-7='--6 al *arlamentului 3ur+)ean si al 0+nsiliului )ri2ind inregistrarea, e2aluarea, aut+ri;area si restri$ti+narea substantel+r $1imi$e (43,0? , de in8iintare a ,gentiei 3ur+)ene )entru *r+duse 01imi$e, de m+di8i$are a #ire$ti2ei 1999=.5=03 si de abr+gare a 4egulamentului (033 nr6 79"=9" al 0+nsiliului si a 4egulamentului (03 nr6 16.&&=9. al 0+misiei, )re$um si a #ire$ti2ei 76=769=033 a 0+nsiliului si a dire$ti2el+r 91=155=033, 9"=67=033, 9"=1-5=03 si '---='1=03 ale 0+misiei 6-6 4e$ti8i$ari la 4egulamentul /3 1."='-11 al 0+misiei, din 17 8ebruarie '-11 616#I430AIC, '-1'=1&=/3 , *,4L,%3<A/L/I 3/4O*3,< I , 0O<(ILI/L/I din . iulie '-1', )ri2ind $+ntr+lul )eri$+lel+r de a$$idente ma@+re $are im)li$7 substan e )eri$ul+ase6

Page 113