Sunteți pe pagina 1din 5

EDUCAREA LIMBAJULUI PRESCOLARILOR

Limbajul este produsul si suportul dezvoltarii a!dirii "#u!dame!tul dezvoltarii i!tele$tuale%Stru$turile a!dirii devi! di! $e i! $e mai ra#i!ate o data $u dezvoltarea limbajului "i!tre a!dire si limbaj e&ista o i!terdepe!de!ta $o!ditio!ata e!eti$%Limbajul este $atalizatorul e&perie!telor $o !itive ale $opilului %Realizarea $omu!i$arii verbale este posibila pri! i!termediul limbajului datorita e&iste!tei u!ui vo$abular pasiv"a u!ui vo$abular de utilizare si a u!ui vo$abular operatio!al% La i!trarea i! radi!ita "$opiii de trei a!i "desi di! pu!$t de vedere $ro!olo i$ su!t omo e!i "di! pu!$t de vedere al dezvoltarii o!to e!eti$e su!t perso!alitati disti!$te "$a si di! pu!$t de vedere al dezvoltarii limbajului%A$este di#ere!te se $o!stata si su!t vizibile i!$a di! primele saptama!i si se evide!tiaza pri! radul di#erit de dezvoltare a!atomo' #iziolo i$a a aparatului #o!ator "pri! volumul limbajului "pri! stru$tura le&i$ului"pri! !ivelul e&primarii ramati$ale si literare % I! !ivelul de dezvoltare a $opiilor di! pu!$t de vedere al limbajului se $o!stata aspe$te"$um ar #i(omisiu!i de su!ete "!ei!tele erea a!umitor !otiu!i"de u!de si i!$ore$ta lor utilizare "$o!#uzii i! utilizarea si!o!imelor si "spe$i#i$ $opilului mi$ "te!di!ta de a $rea $uvi!te !oi "atu!$i $a!d !u aseste $uva!tul potrivit pe!tru a!umite !otiu!i %Cara$teristi$ pe!tru s$olari este di#i$ultatea de a e&prima $lar $e a!des$ "de a se e&prima i! propozitii"de a realiza $ore$t a$ordul ramati$al"dar se ide!ti#i$a si o sara$ie a e&primarii orale % Por!i!d de la a$este observatii putem urmari realizarea urmatoarelor obie$tive )i! ori$e radi!ita'*obie$tive stipulate si i! pro rama a$tivitatilor i!stru$tiv'edu$ative+ 'dezvoltarea e&primarii orale "i!tele erea si utilizarea $ore$ta a sem!i#i$atiilor stru$turilor verbale orale, 'edu$area u!ei e&primari verbale orale $ore$te di! pu!$t de vedere #o!eti$"le&i$al si sistemati$, 'dezvoltarea $reativitatii si e&presivitatii limbajului oral% Pe!tru i!$eput se testeaza $opiii pe!tru evaluarea $apa$itatii lor li! visti$e "pri! apli$area u!or probe simple (

a% Re$itarea u!ei s$urte poezii pe!tru a ide!ti#i$a su!etele pe $are $opiii le pro!u!ta i!$ore$t *re$itari s$urte "dar $are sa $upri!da o serie de su!ete variate + E&( Ri$a !u stia sa zi$a Rau" ratus$a" ramuri$a Dar de $i!d baiatu'!vata Poezia despre rata Ri$a a'!vatat sa zi$a Rau" ratus$a" ramuri$a% De#i$ie!te $e se pot $o!stata ( dislalie"rota$ism "balbaieli*te!di!ta de a e&prima #oarte repede $eea $e doreste sa $omu!i$e si ast#el se pre$ipita si $omu!i$area devi!e de#e$tuoasa+ ta-ilalie*tulburari de ritm )i! spe$ial $ei $u o ate!tie i!su#i$ie!t dezvoltata si $ei #oarte !evosi+ Pe!tru ameliorarea si eradi$area a$estor de#i$ie!te de vorbire putem sa a!tre!am $opiii i! di#erite a$tivitati atra$tive %Sa imbi!am e&er$itiile de vorbire tip jo$ "$u e&er$itii de respiratie , im!asti$a li! uala"jo$uri $u te&t si $a!t"#rama!tari de limba % b% Sesizarea $apa$itatii lor de e&primare i! propozitii%Se poate realiza pri!tr'o s$urta $o!versatie pe teme #amiliare $opiilor (despre #amilie"despre a!imalele pre#erate "despre ju$ariile si jo$urile pre#erate %A$este dis$utii libere se pot realiza i! timpul a$tivitatilor alese "jo$urilor%.oate a$este dis$utii trebuie sa #ie pe u! suport i!tuitiv% Se pot sesiza $ateva aspe$te privi!d e&primarea ( te!di!ta $opiilor de a raspu!de mo!osilabi$"de a #a$e omisiu!i de su!ete "deza$orduri"i!versiu!i de su!ete "la$u!e i! limbaj%.oate a$este aspe$te au $auze di#erite "i!sa $ea mai pre !a!ata este lipsa e&er$itiului de $omu!i$are%De a$eea trebuie sa le $ultivam $opiilor depri!derile de vorbire $ore$ta "pri! a!tre!area lor i! dis$utii "sa'i atra em i! a$tivitati $are sa le trezeas$a i!teresul si sa'i determi!am sa parti$ipe a$tiv atat pe pla! a$tio!al "$at si me!tal , sa'i a!tre!am pe $opiii sa se e&prime verbal ori de $ate ori dores$ a$est lu$ru " si "i! spe$ial "sa'i stimulam si sa'i

i!$urajam perma!e!t sa e&prime $eea $e a!des$ "pe $at posibil" i! propozitii $omple&e "$ore$t elaborate% Mijloa$ele de realizare a a$estor deziderate su!t !umeroase "variate si #oarte attra$tive pe!tru $opii"da$a a$estea su!t bi!e proie$tate si des#asurate $u maiestrie si ta$t peda o i$ %Povestirile "memorizarile"le$turile dupa ima i!i "observatiile"$o!vorbirile su!t $ateva di! mijloa$ele utilizate i! radi!ita pe!tru e&ersarea vorbirii "pe!tru #ormarea u!ei e&primari $ore$te sub toate aspe$tele (#o!eti$"le&i$al" ramati$al% $% Cu!oasterea bo atiei vo$abularului $opiilor ) se poate realiza $era!d $opiilor sa reprodu$a pe baza u!or ilustratii povesti $u!os$ute"sa""$iteas$a ""ima i!i di! reviste"$arti de povesti sau" pur si simplu"provo$a!du'i sa povesteas$a di#erite i!tamplari di! viata lor% Pe baza observatiilor obti!ute i! urma probelor apli$ate vom reusi sa $u!ostem $opiiisi"i! #u!$tie de problemele observate"stabilim prioritatile i! strate ia de dezvoltare pro resiva a limbajului "pe!tru $ore$tarea de#i$ie!telor"pe!tru a$tivizarea si imbo atirea vo$abularului "pe!tru dezvoltarea $apa$itatii de i!terpretare sema!ti$a si polisema!ti$a"dar si pe!tru desavarsirea stru$turilor ramati$ale ale limbii vorbite% Lumea miri#i$a a povestilor "a basmelor "a poeziei"a #abulei este lumea $opilariei %Copilul mi$ este i! stare sa as$ulte o poveste de !e!umarate ori"#ara sa se pli$tiseas$a %Edu$atoarele trebuie sa $u!oas$a a$este parti$ularitati si sa ""pro#ite /0de ele"i! se!sul $a trebuie sa le tra!s#orme i! i!strume!te dida$ti$e i! a$tivitatea de imbo atire a limbajului $opiilor"pe!tru dezvoltarea $reativitatii si e&presivitatii limbajului oral "pe!tru e&ersarea a$estuia%I! $adrul povestirilor"repovestirilor"memorizarilor"le$turilor dupa ima i!i "$o!vorbirilor stimulam $opiii sa'si i!suseas$a o e&primare $ore$ta "sa utilizeze e&presii #rumoase*meta#ore"epitete+"sa'si e&prime impresiile i!tr'u! limbaj $at mai $orre$t si e&presiv%Dramatizarile"teatrul de papusi"dia#ilmul"proie$tiile video "auditiile de $asete"parti$iparea la spe$ta$ole $u basme dramatizate su!t $ateva di!tre mijloa$ele pe $are edu$atoarele le pot #olosi pe!tru dezvoltarea limbajului $opiilor de varsta pres$olara% I! #u!$tie de re$oma!darile pro ramelor $urri$ulare si a proie$tarilor dida$ti$e propu! $ateva prioritati pe $are sa le avem i! vedere pe i!trea a

perioada a pres$olaritatii "$o!stitui!d u! deziterat i! dome!iul dezvoltarii limbajului%A$estea su!t( 1%Dezvoltarea limbajului di! pu!$t de vedere #o!eti$"ast#el i!$at $opilul sa #ie $apabil( 'sa pro!u!te $orre$t su!etele limbii roma!e, 'sa re$u!oas$a sisa de!umeas$a su!etul i!itial di! $uva!tul pro!u!tat, 'sa re$u!oas$a sis a !umeas$a su!etele di! i!teriorul $uva!tului pro!u!tat% 2%Dezvoltarea limbajului di! pu!$t de vedere le&i$al( 'imbo atirea vo$abularului a$tiv si pasiv si utilizarea a$estuia i! relatiile $u $ei di! jur, 'utilizarea u!ui limbaj $ore$t di! pu!$t de vedere ramati$al, 'i!vatarea u!or $uvi!te !oi i! $adrul jo$urilor sau a$tivitatilor de i!vatare propriu'zisa, 'utilizarea u!or $uvi!te !oi i! $o!te&te ade$vate , 'ma!i#estarea i!itiativei i! $omu!i$area orala si a i!teresului pe!tru sem!i#i$atia $uvi!telor, 'e&primarea i! perma!e!ta i! propozitii simple si dezvoltate , 'i!tele erea modului i! $are propozitiile su!t al$atuite di! $uvi!te"$uvi!tele di! silabe"iar silabele di! su!ete % Pe la! a a$este aspe$te importa!te se urmareste si dezvoltarea $reativitatii si e&presivitatii limbajului "ast#el i!$at $opilul sa #ie $apabil sa reti!a e&presii ritmate si rimate "sa re$ite e&presiv poezii "$u respe$tarea i!to!atiei "a ritmului"a pauzei" i! $o!$orda!ta $u mesajul tra!smis, 'sa utilizeze $alitatile e&presive ale limbajului oral si ale $elui $orporal i! tra!smiterea u!ei idei si se!time!te, 'sa realizeze mi!i'dramatizari sau jo$uri de rol por!i!d de la te&tul u!ei povesti sau poezii "utiliza!d vorbirea dialo ata "!ua!tarea vo$ii"i!to!atia"$u spriji!ul edu$atoarei si #olosi!d i!di$atiile su erate de te&t% De aseme!ea $opiii trebuie sa #ie $apabili sa $reeze stru$turi verbale "rime " -i$itori"povestiri "mi$i dramatizari "utiliza!d i!tuitive eleme!te e&presive% Des#asurarea sistemati$a a a$tivitatilor de edu$are a limbajului "pe baza u!ei proie$tari bi!e a!dite "i! $o!$orda!ta $u re$oma!darile pro ramei i!stru$tiv )edu$ative "pri!tr'o $o!ti!uitate de $eri!te si o persevere!ta $o!ti!ua "i!$epa!d $u rupa mi$a si termi!a!d $u $ea pre atitoare * rupa 3+

" ara!teaza ati! erea s$opurilor propuse "iar rezultatele se evide!tiaza i! reusita s$olara%