Sunteți pe pagina 1din 192

STUDII LITERARE V Poezia lui Mihai Eminescu De D. Popovici Ediie n !i"i#$ %i no#e de I. Em. Pe#!escu Edi#u!

a Dacia &lu"'(apoca &ope!#a de Vasile Pop Sila hi Lec#o!) VI*RI&A M+RII Tehno!edac#o!) A. Molna! Ap$!u# ,-../ 0un de #ipa! 12.34.,-.. &omanda n!. 1-1,. &oli de #ipa!) ,5 Tipa!ul e6ecu#a# su7 comanda n!. ,-1,8,-.. la 9n#!ep!inde!ea Poli !a:ic$ &lu"/ Municipiul &lu"'(apoca 0dul. Lenin n!. ,42 Repulica Socialis#$ Rom;nia

NOTA ASUPRA EDIIEI

Poezia lui Mihai Eminescu !ep!oduce cu!sul inu# de D. Popovici la Unive!si#a#ea din &lu" n anul ,-4584./ cu!s li#o !a:ia# la &lu"/ n ,-4./ %i pu7lica# pos#um de Edi#u!a Tine!e#ului <colecia =L>ceum?@ n ,-2-/ cu o p!e:a$ semna#$ de n !i"i#o!ul ediiei de :a$. In#e!p!e#a!ea da#$ de D. Popovici :enomenului poe#ic eminescian :usese p!e $#i#$/ n anii an' #e!io!i <,-4A842 %i ,-42,45@/ p!in#!'un amplu cu!s de c!i#ica c!i#icii/ Eminescu n c!i#ica %i is#o!ia li#e!a!$ !om;n$ B p!ac#ic/ o p!ivi!e is#o!ic$ asup!a di!eciilo! c!i#icii !om;ne%#i/ de la Ti#u Maio!escu la D. &a!acos#ea. &ea de a doua pa!#e a aces#ui cu!s/ li#o !a:ia#$ la &lu" n ,-45/ va alc$#ui volumul VI al S#udiilo! li#e!a!e. Dup$ cum se poa#e o7se!va/ cu!sul din ,-4. nu e/ de :ap#/ ncheia#. * nsemna!e manusc!is$ a au#o!ului de pe cope!#a cu!sului li#o !a:ia# !$mas n 7i7lio#eca sa p!oiec#eaz$/ pen#!u :o!ma de:ini#iv$ a luc!$!ii/ !es#!uc#u!a!ea ma#e!ialului n #!ei ma!i capi#ole/ ca!e a! :i cup!ins) =I. Co!mele lo ice <D 7io !a:ia in#elec#ual$@E F. Unive!sul poe#ic <D desc!ie!ea ope!ei) #eme/ sen#imen#e/ idei/ enez$ e#c.@ %i III. Co!mele a:ec#ive <D e6p!esiaE analiza :i u!ilo! :undamen#al ca!ac#e!is#ice. Sen#imen#ul/ :o!a ce o! anizeaz$ e6p!esiaE da! %i medi#aia@?. P!oiec#ul aces#a nu s'a !ealiza#/ a%a nc;# pu7lic$m :o!ma li#o !a:ia#$/ co!ec#a#$ de au#o! da! nede:ini#iva#$. (o#ele succin#e de la :inele capi#olelo! apa!in edi#o!ului %i nu %i p!opun epuiza!ea in:o!maiei p;n$ n s#adiul ac#ual al eminescolo iei/ ci/ n p!imul !;nd/ plasa!ea luc!$!ii de :a$ n con#e6#ul ene!al al ce!ce#$!ilo! eminescolo ice %i/ n al doilea !;nd/ semnala!ea ca!ie!ei pe ca!e ideile lui D. Popovici au avu#'o n s#udiile c!i#ice ul#e!ioa!e. I*A(A EM. PETRES&U &lu"'(apoca/ iunie ,-.5

INTRODUCERE
9n cu!sul de anul p!eceden# am s#a7ili# o pa!#e din pe!spec#ivele is#o!ice ale su7iec#ului pe ca!e l vom #!a#a anul aces#a. *pe!a lui Eminescu a p!eocupa# n#!'o m$su!$ deopo#!iv$ de ma!e c!i#ica %i is#o!ia li#e!a!$ !om;n$ %i :ap#ul se e6plic$ de la sine) cu Eminescu a#in em una din culmile cele mai nal#e ale poeziei. Es#e d!ep# ns$ c$ in#e!esul a :os# accen#ua# %i de izola!ea n ca!e se a:l$ poe#ul. In li#e!a#u!ile ma!i B n cea :!ancez$ 7un$oa!$/ n cea i#alian$ sau e!man$ B luc!u!ile se p!ezin#$ n#!'o lumin$ di:e!i#$/ deoa!ece ma!ii sc!ii#o!i nu sun# apa!iii cu #o#ul unice/ ca!e s$ se impun$ cu necesi#a#e #u#u!o!. Al$#u!i de &o!neille avem pe Racine/ pe Molie!e/ pe La Con#aineE al$#u!i de Fu o se a:l$ Lama!#ine/ Musse#/ Vi n>/ 0audelai!eE Dan#e es#e concu!a# de Tasso/ de A!ios#o/ de Pe#!a!caE ia! Goe#he %i mpa!#e lau!ii cu Schille! si cu alii. (u es#e aces#a cazul poe#ului !om;nE le a# pu#e!nic de li#e!a#u!a an#e!ioa!$ p!in #emele pe ca!e le cul#iv$ si p!in nsu%i!ea unui ma!e num$! de p!ocedee #ehnice/ le a# de asemenea pu#e!nic de li#e!a#u!a pos#e!ioa!$/ c$!eia ope!a lui i se!ve%#e n#!'o ma!e m$su!$ ca punc# de pleca!e/ Eminescu se !idic$ n#!e unii si alii %i domin$ spaiile li#e' !a#u!ii ca un v;!: sin u!a#ic de mun#e. Apa!iie e6cepional$/ des#inul lui #!e7uia s$ :ie e6cepional. T$ $dui# cu violen$ n p!imele #impu!i/ c;nd poe#ul dep$%ea s:e!a de !ecep#ivi#a#e a pu7licului ci#i#o! cu pu#e!i spi!i#uale !eduse/ el a"un e s$ :ie diviniza# ceva mai #;!ziuE a"un e s$ :ie soco#i# d!ep# sup!emul o!acol de nelepciune/ d!ep# omul ca!e a cup!ins cu min#ea sa #oa#e #ainele :i!ii si ale su:le#ului omenesc. De la spi!i#ul de !ada#/ mpo#!iva c$!uia se !evol#$ canonicul G!ama H,/ p;n$ la =a#oa#e%#iu#o!ul? pe ca!e l ado!$ %i l admi!$ 0o dan'Duic$ H1/ avem o se!ie in:ini#$ de posi7ili#$i de admi!a!e %i de com7a#e!e. De al#:el/ poe#ul a da# p!ile" uno!a din#!e cu!en#ele c!i#ice !om;ne de a'%i p!eciza idealul si me#odele de ce!ce#a!e. Pen#!u c!i#ica socialis#$/ n p!imul !;nd/ el es#e p!ile"ul cel mai 7ineveni# de e6amina!e a c!i#e!iilo! si de p!eciza!e a lo!. &!i#ica lui Ghe!ea HI/ c!i#ic$ le a#$ s#!;ns de :enomenul social si p!omov;nd lup#a social$/ se ca!ac#e!izeaz$ pe de o pa!#e p!in p!eui!ea elemen#ului social din poezia eminescian$/ ia! pe de al#$ pa!#e p!in !epudie!ea no#ei con#empla#ive din aceea%i poezie. Sociali%#ii ce!eau poe#ului s$ :ie un lup#$#o! pen#!u ma!ile idealu!i sociale si/ n m$su!a n ca!e !$spundea aces#ei ce!ine/ Eminescu e!a nsu%i# ca o valoa!e pozi#iv$. Poe#ul nu e!a ns$ conve!#i7il n valo!i sociale dec;# n#!'o mic$ m$su!$. Re#!as din lup#$/ !e#!as din ac#uali#a#e/ av;nd un pu#e!nic sen#imen# de ado!aie a #!ecu#ului si cul#iv;nd cu p!edilecie :an#as#icul/ el e!a indica# s$ s#;!neasc$ mpo#!iv$'i mul#e !eze!ve. Popo!anismul nsemneaz$ o va!ian#$ a c!i#icii socialis#eE n ncepu#u!ile sale/ el se !esim#e pu#e!nic de idealul cul#iva# de sis#emul din ca!e se desp!indea. Rep!ezen#an#ul cel mai de seam$ al c!i#icii popo!anis#e es#e I7!$ileanu/ ale c$!ui s#udii li#e!a!e se dezvol#$ n p!imele #impu!i su7 in:luena di!ec#$ a mi%c$!ii socialis#e. Evoluia lui nu se sup!apune ns$ evoluiei concepiei popo!anis#e. Popo!anismul !$m;ne le a# de :ac#o!ul social/ n #imp ce c!i#icul de la Viaa !om;neasc$ avea s$ a"un $ cu v!emea/ la c!i#ica psiholo ic$ si avea s$ iniieze chia! s#udiul :o!malis# al li#e!a#u!ii n %#iina !om;n$. 9n#!'un/ anumi# sens/ I7!$ileanu !e:ace n %#iina !om;neasc$ linia pe ca!e a evolua# ce!ce#a!ea li#e!a#u!ii n #impul din u!m$ n Rusia/ n#!'adev$!/ se %#ie c$/ nda#$ dup$ !evoluie/ c!i#ica li#e!a!$ !us$ a cul#iva# n mod e6clusiv :ac#o!ul social. De#e!mina#$ ns$ de e6cesul ca!e se :$cea n aceas#$ o!dine %i :!uc#i:ic;nd/ anumi#e da#e e6is#en#e an#e!io!/ apa!e la un momen# da# c!i#ica :o!malis#$ H4. C$!$ le $#u!$ di!ec#$ cu %#iina !useasc$/ :$!$ s$ ai7$ cel puin cuno%#in$ de sensul pe ca!e aceas#$ %#iin$ l c$p$#a n ul#imul #imp/ I7!$ileanu a"un e n cele din u!m$ s$ !ealizeze aceea%i evoluie %i s$ nsc!ie unele !ezul#a#e asem$n$#oa!e. &eea ce !epudia c!i#ica socialis#$ din poezia lui Eminescu ap!ecia n mod deose7i# c!i#ica idealis#$. Desp!inz;ndu'l din le $#u!ile sale cu viaa ma#e!ial$/ Maio!escu HA vedea n

poe# o e6is#en$ apa!#e/ un des#in ce se !ealizeaz$ nu p!in concu!ena :ac#o!ilo! is#o!ici/ nici p!in con"u a!ea aces#o!a cu pu#e!ile su:le#e%#i ale poe#ului/ ci p!in ac#ivi#a#ea e6clusiv$ a unui eniu nn$scu#. Teo!ia/ se %#ie/ es#e ca!ac#e!is#ic$ poziiei idealis#e a :ilozo:iei %i ea cunoa%#e o ndep$!#a#$ :iliaiune n :ilozo:ia elin$. Eminescu nsu%i mp$!#$%ea punc#ul aces#a de vede!e si el l de!iva/ ca si Maio!escu/ din :ilozo:ia lui Schopenhaue!. Vede!ile lui Maio!escu nu s;n# mp$!#$%i#e/ n ceea ce ele aduceau mai ca!ac#e!is#ic/ de pa!#izanii s$i cei mai ap!opiai. &el puin n p!imele #impu!i/ ma!ele c!i#ic al =Junimii? !$m;ne un izola#. &onvo!7i!i li#e!a!e/ !evis#a ca!e e6p!im$ c!ezul li#e!a! al socie#$ii de la Ia%i/ se menine p;n$ #;!ziu n#!'o a#i#udine echivoc$/ nedume!i!ea asal#eaz$ n coloanele sale minile cele mai 7ine in#eniona#e. &a un elemen# ca!ac#e!is#ic pen#!u incapaci#a#ea de a sepa!a domeniul es#e#icii idealis#e de acela al es#e#icii is#o!ice/ am ci#a# cazul lui (icolae Pe#!a%cu H2. S#udiul pe ca!e aces#a l nchin$ poe#ului apa!e n#!'adev$! n &onvo!7i!i li#e!a!e si/ cu #oa#e c$ a!e apa!ena de a me! e pe calea deschis$ de Maio!escu/ el se n#emeiaz$ n#!'o mai la! $ m$su!$ pe concepia lui Taine/ ca!e :$cea din !as$ %i din momen#ul is#o!ic :ac#o!i p!imo!diali n in#e!p!e#a!ea ope!ei de a!#$. Mai ap!opia# de maes#!u ne apa!e D!a omi!escu/ ca!e/ mi%c;ndu'se pe linia es#e#icii idealis#e/ a"un e cu v!emea s$ cuce!easc$ o !ela#iv$ uni#a#e de ;ndi!e. 9n n#!ea a lui ac#ivi#a#e/ D!a omi!escu n'a neles ns$ s$ !enune la analo ia li#e!a#u!ii cu %#iinele na#u!ii/ ia! n ul#imele sale luc!$!i n#!ep!inde s#a7ili!ea unei alam7ica#e #ipolo ii li#e!a!e/ pe ca!e o n#emeiaz$ pe de o pa!#e pe sonda"e n#!'o psiholo ie nelumina#$ de ul#imele ce!ce#$!i n domeniul vieii su:le#e%#i/ ia! pe de al#$ pa!#e pe concepia schopenhaue!ian$ a eniului H5. &eea ce ca!ac#e!izeaz$ n#!'o la! $ m$su!$ ac#ivi#a#ea lui D!a omi!escu es#e a#i#udinea lui consecven# os#il$ in#e!p!e#$!ii is#o!ice. *s#il is#o!iei li#e!a!e apa!e %i Tudo! Vianu./ da! os#ili#a#ea sa es#e numai inciden#al$ %i de o!din #eo!e#ic/ n p!ac#ic$/ domnia sa a"un e s$ pun$ la con#!i7uie me#ode p!op!ii ce!ce#$!ii is#o!ice %i pe calea aceas#a iz7u#e%#e s$ dea %#iinei/ ndeose7i n u!m$!i!ea !apo!#u!ilo! n#!e ;ndi!ea poe#ului !om;n %i :ilozo:ia schopenhaue!ian$/ unele din#!e pa inile cele mai consis#en#e de e6e ez$ eminescian$. Is#o!ism/ si adeseo!i n limi#e cu #o#ul m$! ini#e/ au :$cu# sem$n$#o!i%#ii. P!eocupai ndeose7i de aspec#ul naionalis# al ope!ei lui Eminescu/ ei au ap!o:unda# n mod special ac#ivi#a#ea de lup#$#o! poli#ic a poe#ului/ ia! ope!a poe#ic$ au c$u#a# adeseo!i s$ o valo!i:ice su7 acela%i un hi. (a#u!al/ nu au :os# cu #o#ul lipsii de !ecep#ivi#a#e nici :a$ de :!umuseea poe#ic$ a aces#ei ope!e/ da! accen#ul :undamen#al nu l'au aplica# nicioda#$ n mod e6clusiv asup!a ei. Sem$n$#o!i%#ii au :os# oameni cu disciplin$ %#iini:ic$) un Scu!#u sau un &hendi au simi# #!e7uina unei u!m$!i!i a evoluiei poe#ului si pen#!u aceas#a ei au n#!ep!ins ce!ce#a!ea ma#e!ialului manusc!is !$mas de la el/ ma#e!ial pe ca!e avea s$'l pun$ la o la! $ con#!i7uie si (icolae Io! a/ n #!a#a#ul s$u sin#e#ic de li#e!a#u!$ !om;n$ con#empo!an$ H-. 9n ncepu#u!ile sale/ c!i#ica imp!esionis#$ !om;n$ aplica#$ poeziei lui Eminescu s'a a!$#a# de:ici#a!$. Es#e su:icien# s$ amin#esc cazul lui Eu en Lovinescu/ a c$!ui con%#iin$ nu se sim#e nc$!ca#$ n nici un :el a#!i7uind poe#ului m$!#u!ii n$scoci#e pe de'a'n#!e ul H,3. *!ica!e a! :i #alen#ul c!i#icului/ mis#i:ica!ea !$m;ne mis#i:ica!e/ ea nu poa#e conve!#i ac#ele :alse n ac#e au#en#ice. Am ncad!a# ns$ n imp!esionism %i ope!a lui &$linescuE am p!oceda# as#:el/ deoa!ece c!i#icul de la 0ucu!e%#i es#e mai p!esus de o!ice un sclav al imp!esiei imedia#e %i :ap#ul aces#a duce la cea mai au#en#ic$ c!i#ic$ imp!esionis#$. Es#e d!ep#/ domnia sa :ace m$!#u!ii de c!edin$ de na#u!$ es#al#is#$E ope!a a! #!e7ui a%ada! s$ :ie cons#!ui#$ n vede!ile :ilozo:iei con:i u!aiei. P!in !e:uzul de a p!ivi aceas#$ ope!$ ca o !eali#a#e unic$ %i p!in !epudie!ea a #o# ce nsemneaz$ analiz$ :o!mal$/ s#udiul s$u nu poa#e :i conside!a# ns$ ca un s#udiu alimen#a# de :ilozo:ia con:i u!aiei/ el !$m;ne mai p!esus de o!ice o mani:es#a!e imp!esionis#$. &eea ce l deose7e%#e de imp!esionismul lui Lovinescu es#e cunoa%#e!ea ad;nc$ a ope!ei eminesciene/ pe de o pa!#e/ ia! pe de al#$ pa!#e l$! imea de o!izon#. &$linescu es#e

domina# de pasiuni %i luc!eaz$ su7 impulsul :o7iilo!. Iconoclas#/ d;nsul se !idic$ mpo#!iva a #o# ce s'a luc!a# an#e!io! n domeniul aces#a al ce!ce#$!ilo!/ da! nu !a!eo!i i se n#;mpl$ s$ se !idice %i mpo#!iva p!op!iilo! p$!e!i/ ceea ce de al#:el $se%#e un punc# de sp!i"in n #!a#a#ul s$u de me#odolo ie li#e!a!$. Mai impo!#an#$ ns$ dec;# aceas#$ :!ond$ pe linia e6e ezei es#e a#i#udinea sa :a$ de ope!a poe#ului/ n ul#im$ analiz$/ &$linescu se !idic$ si mpo#!iva aces#ei ope!e. &eea ce l in#e!eseaz$ nu es#e Eminescu/ poe#ul de o nal#$ con%#iin$ a!#is#ic$/ cel ca!e a da# o :o!m$ a#;# de des$v;!%i#$ ope!ei sale/ ci spi!i#ul n pe!manen#$ e7uliie c$!uia i se da#o!esc 7o a#ele p!oiec#e de ope!e/ mai mul# sau mai puin ap!opia#e de :o!ma des$v;!%i#$. (u ope!a de:ini#iv$/ asup!a c$!eia s'a e6e!ci#a# con%#iina a!#is#ic$ a poe#ului/ ci nce!c$!ile n ca!e vi7!au p!imele accen#e/ ia#$ ce l in#e!eseaz$ ndeose7i pe &$linescu. n aces#e :!a men#e de ope!e desci:!eaz$ domnia sa no#a cea mai p!op!ie a eniului eminescian %i de aceea :!a men#ele se 7ucu!$ de o valo!i:ica!e ca!e nu se !ealizeaz$ dec;# n dauna ope!ei de:ini#ive H,,. P!in aces#e #!$s$#u!i ale sale/ s#udiul lui &$linescu es#e indica# s$ !idice o se!ie de !eze!ve. El p!ezin#$ ns$ si cali#$i B %i unele din#!e aces#ea s;n# n#!'adev$! !ema!ca7ile. &$linescu aduce o e6cepional$ sensi7ili#a#e a!#is#ic$ %i o p!e $#i!e li#e!a!$ si :ilozo:ic$ de ca!e c!i#icii li#e!a!i an#e!io!i s'au dep!ins n ene!al s$ se lipseasc$. 0o a#e %i "us#e in#uiii a!#is#ice si su7#ile ca!ac#e!iz$!i ale uno! momen#e din li!ica eminescian$ nu lipsesc din s#udiul s$u %i dac$ au#o!ul nu s'a! :i l$sa# p!ea mul# a#!as de :!eudism/ aspec#ul pu! c!i#ic al s#udiului %i'a! :i spo!i# cu mul# valoa!ea. &u #o# modul n ca!e se p!ezin#$/ cu cali#$ile sale !ema!ca7ile %i cu ma!ile sale sc$de!i/ s#udiul amin#i# nsemneaz$ #o#u%i unul din#!e momen#ele capi#ale n dezvol#a!ea in#e!esului pen#!u ope!a eminescian$. Asup!a aceleia%i ope!e s'a e6e!ci#a# si c!i#ica :o!mei %i aceea a s#!uc#u!ii. Am amin#i# n aceas#$ o!dine s#udiul lui I7!$ileanu nchina# ve!sului eminescian/ s#udiu ca!e deschide o cale nou$ n in#e!p!e#a!ea poeziei !om;ne n ene!al. I7!$ileanu avea unele punc#e de con#ac# cu doc#!ina ma!elui :one#ician :!ancez G!ammon#. Es#e d!ep#/ c!i#icul de la Ia%i a ne a# e6is#ena unei !elaii di!ec#e %i con%#ien#e n#!e d;nsul si G!ammon# %i m$!#u!isi!ea sa #!e7uie lua#$ n conside!a!e. (u es#e mai puin adev$!a# ns$ c$ ideile sale se n#;lnise n pa!#e cu acelea ale nv$a#ului :!ancez. Mai p!esus de aceas#$ ap!opie!e ns$/ se impune s$ :ie semnala#$ n!udi!ea concepiei sale cu doc#!ina poe#ic$ a sim7olismului. Se %#ie n#!'adev$! ce loc impo!#an# au aco!da# sim7oli%#ii sune#ului n poezie/ si se %#ie n acela%i #imp c;# de mul# au insis#a# ei asup!a valo!ii sale e6p!esive/ n m$!#u!isi!ile lo! #eo!e#ice. La 7aza aces#ei concepii se a:la cele7!a #eo!ie a co!espondenei senzaiilo!/ al c$!ei punc# de i!adie!e n poezie #!e7uie c$u#a# n ope!a poe#ului :!ancez 0audelai!e. Din !;ndu!ile sim7oli%#ilo!/ de ca!e se despa!#e ns$ de #impu!iu/ se !idic$ si &a!acos#ea/ ca!e d$ %#iinei !om;ne cea mai o! anic$ in#e!p!e#a!e a ope!ei lui Eminescu. n s#udiile sale nchina#e poe#ului/ &a!acos#ea po!ne%#e de la evoluionismul lui 0!une#ie!e si a"un e n cele din u!m$ la es#al#i%#i si la :enomenolo i/ n#!e aces#e da#e/ ca!e de#e!min$ si c!onolo ic si ca sens evoluia ;ndi!ii sale/ c!i#icul n#!ep!inde o ascui#$ analiz$ a poeziei lui Eminescu %i o !econs#i#ui!e a pe!sonali#$ii poe#ului/ v$zu#$/ documen#a!/ !oman#ic. Am u!m$!i# n mod special dou$ din luc!$!ile sale) &!ea#ivi#a#ea eminescian$ si A!#a cuv;n#ului la Eminescu H,1. &ea dinii nsemna analiza poeziei eminesciene n modali#a#ea cum aceas#$ poezie devine/ cum se cons#i#uie. Me#oda de ce!ce#a!e es#e a%ada! aceea a c!i#icii ene#ice. Al doilea s#udiu e!a nchina# n p!imul !;nd analizei :o!male a ope!ei poe#ice a lui Eminescu. n concepia lui &a!acos#ea/ noiunea de :o!m$ a!e ns$ o accepiune 7ine de:ini#$. Ea nu es#e ;ndi#$ ca ceva apa!#e de noiunea de :ond) nu poa#e :i vo!7a de :ond si de :o!m$ n ope!a li#e!a!$/ a%a cum se p!onunase pe v!emu!i Maio!escu si cum con#inuau s$ c!ead$/ su7 in:luena lui/ c!i#icii !om;ni. Co!ma si :ondul s;n# o uni#a#e ce nu se poa#e disocia %i dac$ #o#u%i se poa#e vo!7i n mod izola# de :o!m$/ ea es#e concepu#$ numai ca modali#a#ea sensi7il$

a uni#$ii a!#is#ice. Analiza se aplic$ a%ada! n mod e6clusiv elemen#elo! de o!din :o!mal) :one#ica/ mo!:olo ia/ le6icul %i sin#a6a nce#eaz$ de a :i simple ca#e o!ii !ama#icale/ ele devin mi"loace s#ilis#ice. * pa!#e din s#udiile analiza#e n #!ecu# ne'au :$cu# s$ vedem %i cum a :os# in#e!p!e#a#$ :unciunea social$ a ope!ei lui Eminescu. &anonicul G!ama si A!on Densusianu H,I vedeau n poe# o ma!e p!ime"die de o!din social si mai cu seam$ naional. *pe!a lui e!a un :ac#o! de co!upe!e a socie#$ii/ ia! poe#ul e!a mai p!esus de o!ice un spi!i# pe!:id %i in#e!esa#. Anumi#e aspec#e din poezia eminescian$ au :os# com7$#u#e de asemenea de c!i#ica socialis#$. Pesimismul poe#ului nu pu#ea :i ap!o7a# de doc#!ina!ii p!o !esului social/ ca!e/ da#e :iind p!opo!iile a!#is#ice ale sc!ii#o!ului/ au c$u#a# o e6plicaie si o scuz$ pen#!u no#a dep!iman#$ a ope!ei sale. In vede!ile lo!/ poe#ul es#e o vic#im$ a socie#$iiE !$spunde!ea pen#!u no#a ele iac$ a poeziei eminesciene !evine a%ada! mai puin poe#ului si mai mul# socie#$ii ca!e a :$cu# din#!'nsul un spi!i# dep!ima#. Ideali%#ii l'au v$zu# su7 lumini cu #o#ul opuse) pen#!u ei/ poe#ul es#e desp!ins de o!ice le $#u!$ cu mediul n ca!e i'a :os# da# s$ #!$iasc$/ un spi!i# ca!e plu#e%#e pe deasup!a !eali#$ii si se ad;nce%#e n con#empla!ea ideilo! e#e!ne. Maio!escu/ n p!imul !;nd/ D!a omi!escu/ dup$ aceea/ au pus n ci!culaie un Eminescu nve%m;n#a# n #eo!ia schopenhaue!ian$ a eniului/ a7sen# la o!ice chema!e a p$m;n#ului %i a is#o!iei. Asup!a 7io !a:iei poe#ului s'au p!oiec#a# lumini #o# a#;# de di:e!i#e ca %i acelea ce au :os# a!unca#e asup!a !os#ului social al ope!ei sale. C$!$ s$ insis#$m asup!a al#o! momen#e/ vom amin#i numai aspec#ul c!ud pe ca!e aceas#$ 7io !a:ie l lua su7 pana #alen#a#$ a lui &$linescu H,4. Poe#ul e!a n:$i%a# ca un !udimen#a!/ a c$!ui evoluie o! anic$ s'a op!i# n#!'un s#adiu p!eme! $#o! umani#$ii/ n :aa aces#ei ima ini/ aceea da#o!a#$ lui &a!acos#ea H,A/ ca!e vede n poe# un spi!i# domina# de se#ea !oman#ic$ a in:ini#ului/ da! a c$!ui via$ su:le#easc$/ a i#a#$ de aspi!aii ana!hice/ a :os# #empe!a#$ de o pu#e!nic$ educaie clasic$. V$zu#e sepa!a# sau n !elaiune/ viaa %i ope!a lui Eminescu au da# as#:el na%#e!e celo! mai di:e!i#e in#e!p!e#$!i. R$m;ne ns$ 7ine s#a7ili# pen#!u #oi ce!ce#$#o!ii de seam$ ai poe#ului e6cepionalul des#inului s$u ca om %i ca a!#is#. Cie c$ e6p!im$ o via#$ su:le#easc$ de esen$ pa!#icula!$/ :ie c$ e6p!im$ media su:le#easc$ a ene!aiei sale/ poe#ul #!anspune #o#ul n !e is#!ul supe!io! al a!#ei %i p!in aceas#a se impune n mod impe!ios ce!ce#$!ii. Aces# des#in e6cepional ne'; de#e!mina# si pe noi s$ insis#$m asup!a ope!ei sale. 9ndelun a#a pe!e !ina!e pe ca!e am n#!ep!ins'o m #!ecu# n li#e!a#u!a/ %#iini:ic$ nchina#$ lui Eminescu ne'a pus n si#uaia de a desci:!a adeseo!i n#!'nsa aspec#ul deconce!#an# al uno! #u!ni!u!i cavale!e%#i/ pen#!u ca!e ope!a poe#ului se!ve%#e d!ep# c;mp .de mani:es#a!e a vi!#uii cavale!ului si de !elie:a!e a cali#$ii a!melo!. Es#e eviden#/ ce!ce#a!ea n#!ep!ins$ n domeniul li#e!a#u!ii #!e7uie s$ :ie o!ien#a#$ de punc#e de vede!e si u!e/ de o 'concepie li#e!a!$ 7ine de:ini#$. Da! aceas#$ concepie #!e7uie s$ !$m;n$ :ac#o!ul in#e!n ca!e compulseaz$/ o! anizeaz$ si analizeaz$E ea nu #!e7uie s$ invadeze z omo#os ope!aE a%ada!/ ea nu #!e7uie s$ :ie e6pusa/ ci dedus$. S$ ne ;ndim/ ns$/ ce nsemneaz$ Eminescu su7 !apo!#ul aces#a pen#!u un c!i#ic ca Mihail D!a omi!escu. &!i#ica %#iini:ic$ %i Eminescu es#e p!imul s#udiu mai de seam$ al :os#ului p!o:eso! de la 0ucu!e%#iE p!in anumi#e #!$s$#u!i ale sale el anun$ ul#ima sa luc!a!e/ #!a#a#ul s$u de Teo!ia li#e!a#u!ii. Ki n#!'una %i n cealal#$/ D!a omi!escu se ded$ aceleia%i ope!aiuni) el :!a men#eaz$ ope!a poe#ului/ o !educe n pilule %i o e#iche#eaz$ :!umos su7 :o!mule si de:iniii p!op!ii a!#ei li#e!a!e. D!a omi!escu nu es#e de al#:el un izola#. In o!dinea aceas#a/ %#iina !om;n$ p!ezin#$ aspec#ul in#e!esan# al unei mi%c$!i !i#mice/ cu a#acu!i succesive ale uno! poziii %i cu :o!#i:ic$!i n aces#e poziii/ dup$ ce ele au :os# cuce!i#e. Sociali%#ii/ n :!un#e cu Ghe!ea/ au n$zui# s$ dea un supo!# %#iini:ic c!i#icilo! li#e!a!e. Le ai n ul#im$ analiz$ de :ilozo:ia pozi#ivis#$/ o!ica!e a!

:i izvoa!ele de de!ivaie p!in ca!e cap#au p!ecep#ele aces#ei :ilozo:ii/ ei e!au spi!i#e ispi#i#e de !eali#a#e/ :$cu#e s$ cons#!uiasc$ n conc!e# si simind #!e7uina ce!#i#udinilo! %#iini:ice. De aceea/ ei cau#$ n s#udiul omului %i al mediului punc#ele de !eazim pen#!u o in#e!p!e#a!e %#iini:ic$ a ope!ei li#e!a!e %i c!i#ica lo! a!e velei#$i %#iini:ice/ mpo#!iva aces#ei concepii se !idic$ D!a omi!escu n cea dinii din#!e luc!$!ile amin#i#eE da!/ dup$ ce com7a#e pe Ghe!ea pen#!u c$ nce!case s$ :ac$ o %#iin$ a li#e!a#u!ii/ a"un e el nsu%i/ la s:;!%i#ul ca!ie!ei sale/ s$ pun$ 7azele unei noi %#iine a li#e!a#u!ii/ pen#!u c$ #!a#a#ul de #eo!ie li#e!a!$ nu es#e al#ceva dec;# e6pune!ea n de#aliu a unei %#iine a li#e!a#u!ii. Eviden#/ ideile conduc$#oa!e s'au schim7a#. Ghe!ea e!a p!eocupa# de o %#iin$ cu 7aze conc!e#e/ ca!e a! :i pu#u# n ul#im$ analiz$ s$ :ie concepu#$ ca o !amu!$ a sociolo iei/ n #imp ce D!a omi!escu cons#!uie%#e pe plan me#a:izic. Ki #o#u%i in#enia lui Ghe!ea de a da o c!i#ic$ %#iini:ic$ es#e !elua#$ de D!a omi!escu/ ca!e cons#!uie%#e n#!'adev$! o %#iin$ a li#e!a#u!ii. Rapo!#ul Ghe!ea'D!a omi!escu se #!aduce n #e!meni ene!ali n an#a onismul ce e6is#$ n#!e in#e!p!e#a!ea is#o!ic$ %i cea idealis#$ a ope!ei de a!#$. C$!$ s$ adop#e poziia lui Ghe!ea %i :$!$ s$'si nsu%easc$ a! umen#ul s$u e6clusiv social/ n lup#a pe ca!e o duce mpo#!iva lui D!a omi!escu/ &a!acos#ea !eedi#eaz$ cu #oa#e aces#ea a#i#udinea c!i#icului socialis#. Polemica Ghe!ea'D!a omi!escu se p!elun e%#e n polemica D!a omi!escu'&a!acos#ea/ da! #e!menii !apo!#ului s;n# inve!sai) is#o!ia li#e!a!$ #$ $duie%#e es#e#icii idealis#e nd!ep#$i!ea de a cons#!ui o %#iin$ a li#e!a#u!ii/ dup$ cum #$ $duie%#e o!ice posi7ili#a#e de cons#i#ui!e a unei %#iine a a!#ei. &!eaiune s#!ic# individual$/ ope!a de a!#$ se sus#!a e posi7ili#$ii de a :i con#empla#$ pe plan %#iini:ic. A!#a p!esupune a:ec#ivi#a#ea si individualul/ n #imp ce %#iina p!esupune !aiunea %i ene!alul. * %#iin$ a a!#ei a! :i un nonsens/ a! :i convin e!ea a7su!d$ c$ po# :i !eduse la uni#a#e dou$ noiuni con#!adic#o!ii. Ki #o#u%i/ pen#!u cine u!m$!e%#e a#en# luc!$' !ile ul#ime ale lui &a!acos#ea/ !eiese cla! in#enia sa de a da o o! aniza!e s#!ic# %#iini:ic$ in#e!p!e#$!ii ope!ei lui Eminescu. Idealul nu mai es#e de da#a aceas#a un Taine socializa#E a:i!ma# adeseo!i/ cul#iva# si mai adeseo!i/ el se iden#i:ic$ n acea Li#e!a#u!Lissenscha:#/ ceea ce nsemneaz$ #o# %#iina li#e!a#u!ii/ disciplin$ %i #e!minolo ie cu!en#$ n %#iina e!man$ din ul#ima v!eme/ n :elul aces#a/ n$zuinele de a da o in#e!p!e#a!e ope!ei lui Eminescu n aco!d cu le ile %#iinei au :os# succesiv a:i!ma#e/ com7$#u#e si nsu%i#e n cu!sul a #!ei ene!aii li#e!a!e. Dive!si#a#ea concepiilo! e6plic$ p;n$ la un punc# dive!si#a#ea ap!ecie!ilo! poeziei. *pe!a lui Eminescu a :os# ap!ecia#$ la ncepu# pen#!u cali#a#ea ideiiE cu v!emea/ ea a"un e s$ :ie p!eui#$ pen#!u amploa!ea sau inedi#ul sen#imen#ului/ ia! dup$ aceea pen#!u a!#a e6p!esiei. Aceas#$ va!ie!e a punc#elo! de vede!e a :os# de#e!mina#$ n pa!#e de p!o7a #!aduce!ilo!. S'a cons#a#a# n#!'adev$! c$/ o!ic;# de e6ac# a! :i :os# !eda#$/ o poezie a lui Eminescu nu imp!esioneaz$ n #!aduce!e. T!anspuse n#!'o lim7$ s#!$in$/ ideile deveneau 7anale/ sen#imen#ele comuneE nimic din ceea ce cons#i#uia :a!mecul o!i inalului nu se mai p$s#!a. De aici s'a a"uns la cons#a#a!ea c$ des#inul ope!ei sale es#e s#!;ns le a# de des#inul lim7ii n ca!e a sc!is. E6pune!ea p!eceden#$ ne'a :amilia!iza# n#!'o la! $ m$su!$ cu p!o7lemele ce se lea $ de ope!a eminescian$. &$u#;nd s$ p$s#!ez o c;# mai des$v;!%i#$ o7iec#ivi#a#e n !ep!oduce!ea ideilo!/ ope!aia mi'a da# #o#u%i p!ile"ul de a !upa si "udeca ma#e!ialul din#!'un punc# de vede!e 7ine de#e!mina#. (u in#!$ n in#eniile mele a s#$!ui n am$nun# asup!a aces#uia) el va pu#ea :i u!m$!i# n dezvol#a!ea ul#e!ioa!$ a cu!sului. (u in#!$ de asemenea n in#enia mea ac' #ual$ de a concen#!a n#!'o e6pune!e !ezuma#iv$ poziiile c!i#ice indica#e an#e!io! %i de pe ca!e vom n#!ep!inde vii#oa!ea in#e!p!e#a!e a poeziei lui Eminescu. S;n# ns$ anumi#e da#e ma!i/ ca!e ce! s$ :ie semnala#e de pe acum/ n du7la lo! poziie de concluzie a uno! discuii an#e!ioa!e si de o7iec#ive ce se impun ce!ce#$!ii ce va u!ma. S'a a:i!ma# s#a#o!nic ca!ac#e!ul idealis# al concepiei :ilozo:ice a poe#ului si .pu#e!nicul su:lu idealis# al ope!ei sale poe#ice. Am amin#i# mai nain#e c$ :ap#ul aces#a cons#i#uia unul din cape#ele de acuza!e pe ca!e i le aducea c!i#ica socialis#$. T!$s$#u!a nu se o linde%#e numai n

ideile p!o:esa#e de sc!ii#o!E ea es#e mai p!esus de o!ice :ac#o!ul ca!e de#e!min$ di!ec#iva lui s#ilis#ic$. Din #!e7uina su:le#easc$ de a dep$%i lumea :enomenului/ Eminescu de!iv$ pa!#i' cula!i#$ile cele mai de seam$ ale s#ilului s$u. Es#e un s#il ce pic#eaz$ ascensiunea n spaii sup!a#e!es#!e sau izola!ea mo!al$. (imic nu'i de:ine%#e mai "us# poziia dec;# !apo!#a!ea la un =al# ma!e poe#/ la Tudo! A! hezi. A! hezi es#e al lumii #e!es#!e/ inclus n viaa :enomenal$/ pe ca!e nu v!ea' s'o dep$%easc$. Uneo!i l simi veni# de depa!#e/ din spaii as#!ale/ pu!#;nd nc$ mple#i#e n p$!ul s$u unele !aze de s#ele. Ii :ace a#unci imp!esia unui n e! ca!e a nd!$ i# pe :iicele p$m;n#ului si a veni#/ n a"unul po#opului/ s$ moa!$ mp!eun$ cu ele. &a s$ c;n#e pe Rada/ pe Minea/ el s'a co7o!;# %i a !$mas n lumea lo!. (ici o in#enie de a le p!esupune aspi!aiuni celes#e %i nici el nu'%i sim#e asemenea aspi!aiuni) pen#!u el/ s#elele au pu#!ezi#/ nc$!ca# de nos#al ia p$m;n#ului/ el se va #;! pe 7!;nci/ a%a cum s'au #;!;# s#!$mo%ii s$i %i nu'%i va amin#i dec;# va B %i :$!$ pl$ce!e B de ce!ul n ca!e se izoleaz$ n cele din u!m$ F>pe!ion. Ki s#ilul lui va avea sc;n#eie!ea c$!7unelui smuls din m$!un#aiele p$' m;n#ului/ pe ca!e alchimia savan#$ a poe#ului l #!ans:o!m$ n diaman#. To# a#;# de s#a#o!nic s'a a:i!ma# si ca!ac#e!ul !oman#ic al lui Eminescu. &e!ce#$#o!ii au c$u#a# nc$ din p!imele #impu!i s$'i de:ineasc$ poziia p!in compa!aie cu ma!ii !oman#ici ai lumii) cu 0>!on/ cu Leopa!di H,2/ cu Lenau/ cu Vi n>. V$zu# n ene!al #!i7u#a! unuia sau al#uia din ace%#ia/ el a :os# conside!a# n p!imele #impu!i de:ici#a! :a$ de d;n%ii. A :os# semnala# pesimismul s$u lipsi# de amploa!ea com7a#iv$ a pesimismului 7>!onian/ da! nu s'a insis#a# dec;# p!ea puin asup!a !apo!#u!ilo! ce lea $ pe poe#ul !om;n de ma!ele !oman#ic en lez. A#unci c;nd &a!acos#ea vo!7ea de n$zuine ana!hice/ supuse ns$ unei discipline clasice/ p!indea/ n#!'o e6p!esie ca!e a! pu#ea s$ nu pa!$ cea mai p!op!ie/ o #!$s$#u!$ p!op!ie a!#ei eminesciene. Eminescu es#e/ ndeose7i n p!ima pa!#e a ac#ivi#$ii sale/ un !oman#ic de :ac#u!$ 7>!onian$. &a %i poe#ul en lez/ el es#e domina# de se#ea in:ini#uluiE asemenea aceluia/ n$zuinele sale nu po# :i sa#is:$cu#e n lumea n ca!e #!$ie%#eE ca si pen#!u acela/ !evol#a es#e o s#a!e de spi!i# n$scu#$ n mod :i!esc. Ti#anismul eminescian se des:$%oa!$ a%ada! pe linii pa!alele #i#anismului 7>!onian/ da!/ n evoluia lo!/ sen#imen#ele sale #i#aniene a"un s$ se di:e!enieze de cele ale lui 0>!on. Punc#ul :inal al lo! a"un e cu v!emea/ ndeose7i n :aza ma#u!i#$ii sale poe#ice/ s$ :ie ma!ca# de !enuna!ea scep#ic$/ du!e!oas$ sau i!onic$/ de !e#!a e!ea din lup#$. Aces#e cons#a#$!i/ !e:e!i#oa!e la :o!ma pe ca!e o iau sen#imen#ele sale/ ne a"u#$ s$ nele em de asemenea unele #!$s$#u!i s#ilis#ice ale poe#ului. Ti#anul s$u se nca!c$ de lumin$ %i um7!e mi#olo iceE :a7ula se conve!#e%#e s#a#o!nic n :a7ulaie si s#ilul cap$#$ p!ospeimea me#a:o!ic$ a epopeii p!imi#ive. Cinalul ns$/ cu lini%#ea lui o7osi#$/ %i simpli:ic$ apa!a#u!a s#ilis#ic$/ osi:ic;nd'o adeseo!i n :o!mule a:o!is#ice. S$ ne ;ndim ce nsemneaz$ n o!dinea aceas#a o poezie ca Demonism/ !apo!#a#$ la Lucea:$!ul. S'a! pu#ea o7iec#a ns$ c$ admi!aia pen#!u #i#anul zd!o7i# n n$zuinele sale de a n:!;n e si supune ce!ul cap$#$/ n Demonism/ o colo!a#u!$ ele iac$. Cap#ul es#e "us#/ da! el nu mpiedic$ delinea!ea #emei/ ca!e se cons#!uie%#e pe aspi!aiuni %i pe p!opo!ii H,5. 9n s#!;ns$ le $#u!$ cu aces# aspec# al poeziei eminesciene am pu#u# su!p!inde o al#$ #!$s$#u!$ a ei. Dac$ spi!i#ul s$u es#e solici#a# uneo!i de aspec#ul epic al #emei #i#aniene/ dac$ :a7ula #i#anian$ l !eine n anumi#e momen#e/ el nu poa#e :i conside!a# #o#u%i un poe# epic. Pen#!u el/ epicul a"un e s$ se conve!#easc$ n li!ic. Pe la#u!a aceas#a/ #i#anismul eminescian a"un e la o :o!mul$ p!op!ie. Poe#ul nu es#e !einu# a#;# de #em$/ c;# de s#$!ile de spi!i# #i#aniene. Amploa!ea pe ca!e o iau n ene!al sen#imen#ele n poezia sa si cali#a#ea co!espunz$#oa!e a ima inilo! s;n# :o!mule p!op!ii ale concepiei #i#aniene a lui Eminescu. n s#!;ns$ dependen$ de aces#ea se a:l$ si concepia sa desp!e N#imp/ p!ecum O%i viziunea sa

spaial$. Desp!e #oa#e luc!u!ile aces#ea vom avea p!ile"ul s$ vo!7im a#unci c;nd vom u!m$!i poema Lucea:$!ul. P!in concepia desp!e #imp/ p!in viziunea sa desp!e spaiu/ p!in amploa!ea sen#imen#elo! sale/ F>pe!ion es#e un #i#an. Da! p!in a#mos:e!a li!ic$ n ca!e evolueaz$ %i p!in !enuna!ea :inal$/ el se dep$!#eaz$ de #ema #i#anian$ n :o!mele ei sac!a#e %i se ap!opie de cel$lal# ma!e adep# al :ilozo:iei !enun$!ii din poezia !om;n$/ de 'cio7anul Mio!iei H,.. Am schia# suma! c;#eva din ideile ce m'au p!eocupa# h cu!sul nchina# anii #!ecui lui EminescuE am su7linia#/ de asemenea/ c;#eva da#e ca!e m$ vo! p!eocupa n ca!ac#e!iza!ea vii#oa!e a poeziei eminesciene/ n aces# capi#ol in#!oduc#iv s'a! cuveni s$ aduc %i c;#eva indicaiuni de o!din me#odolo ica E6pune!ea an#e!ioa!$ mi'a da# p!ile"ul s$ p!ecizez sensul n ca!e se vo! dezvol#a ce!ce#$!ile mele. Cap#ul aces#a m$ :ace s$ c!ed c$ nu es#e necesa! s$ de a"ez %i s$ concen#!ez aici p!opoziiile me#odolo ice anuna#e n #!ecu#. Ele s;n# incluse de al#:el n de:iniia da#$ Ndisciplinei noas#!e/ ca!e es#e n p!imul !;nd o disciplin$ is#o!ic$. Ea nu a!e ns$ ca o7iec# aciunea social$ a Unui individ sau a unui !up de indivizi/ ci un aspec# de#e!mina# din viaa Su:le#easc$ a unui a!#is#. In spi!i#ul aces#ei concepii/ :ac#o!ii is#o!ici o7iec#ivi s;n# numai unul din elemen#ele ce se ce! invoca#e sp!e a e6plica ope!a de a!#$. In cu!sul evoluiei sale/ is#o!ia li#e!a!$ a !ealiza# o #!ans:i u!a!e a concep#ului is#o!ic/ ca!e :ace ca #impul %i spaiul/ :ac#o!ii comuni ce de#e!min$ !upa!ea :enomenelo! n se!ie/ s$ devin$ elemen#e de componen$ a!#is#ic$/ va!ia7ile n aspec#ul lo! de la o ope!$ li#e!a!$ la al#a. T!$s$#u!a nu es#e de al#:el ceva ca!ac#e!is#ic numai li#e!a#u!ii/ ea poa#e :i u!m$!i#$ n n#!e ul domeniu al a!#ei. Cap#ul aces#a nu ne va in#e!zice #o#u%i de a ce!ce#a ope!a %i n !elaiunile ei is#o!ice e6#e!ne/ ceea ce va deschide e6amin$!ii noas#!e pe!spec#ivele li#e!a#u!ii compa!a#eE n anumi#e momen#e/ ope!a va :i u!m$!i#$ si n p!ocesul/ ei de cons#i#ui!e/ a%ada! n :unciune de :ac#o!ii c!ea#o!i individuali si de con%#iina a!#is#ic$ a poe#ului. Am a:i!ma# %i cu al# p!ile" aspec#ul pe ca!e 7io !a:ia a!#is#ului #!e7uie s$', m7!ace n#!'o ce!ce#a!e de :elul aces#a. 0io !a:ia p!op!iu'zis$ #!e7uie s$ :ie !edus$ la cad!ele ei cele mai ene!ale/ ca!e s$ ne dea posi7ili#a#ea :i6$!ii is#o!ice a a!#is#ului si ope!eiE ea #!e7uie s$ u!m$!easc$/ n acela%i #imp/ s$ p!ind$ :o!mele speci:ice pe ca!e le m7!ac$ viaa sen#imen#al$ /a c!ea#o!ului/ pen#!u c$ din aceas#$ via$ vo! decu! e #!$s$#u!ile p!op!ii ope!ei de a!#$. Un sonda" mai ad;nc se va n#!ep!inde ns$ n 7io !a:ia in#elec#ual$ a poe#ului/ sp!e a su!p!inde acolo punc#ele de conve! en$ a :o!elo! ce au da# na%#e!e poeziei. Ki pen#!u c$ :enomenul se impune s$ :ie con#empla# %i n :unciunea lui social$/ vom c$u#a s$ de:inim poziia poe#ului n cad!ul poeziei !om;ne con#empo!ane lui. *pe!aia es#e comple6$ a%ada!. &e!ce#a!ea va #!e7ui s$ u!m$!easc$ aspec#ele mul#iple ale p!o7lemei/ da! ea se impune n aces#e':o!me o!ic$!ui spi!i# convins c$ ma!ile a!monii nu se !ealizeaz$ dec;# pe clavia#u!i 7o a#e. <NOTE> 1. &anonicul Ale6and!u G!ama pu7lic$ <anonim@ Mihail Eminescu. S#udiu c!i#ic$/ 0la"/ ,.-,. 2. &on#!i7uiile eminescolo ice ale lui 0o dan'Duic$ au :os# an#olo a#e %i edi#a#e de Eca#e!ina Vaum n colecia =Eminesciana?) G. 0o dan'Duic$/ Mihai Eminescu. S#udii %i a!#icole/ Ia%i/ Junimea/ ,-.,. 3. &. Do7!o eanu'Gheiea/ Eminescu/ n =&on#empo!anul?/V<,..2B,..5@/ n!. - %i ,,. 4. Pasa"ul m$!#u!ise%#e in#e!esul :oa!#e accen#ua# pe ca!e D. Popovici l mani:es#$/ n ul#ima sa pe!ioad$ de ac#ivi#a#e/ pen#!u :o!malismul !us. Izola!ea cul#u!ii sovie#ice dup$ ,-,5 n#;!ziase con#ac#ul c!i#icii !om;ne cu di!ecia a#;# de :e!#il$ a scolii :o!malis#e !use/ la cunoa%#e!ea c$!eia se a"un e p!in in#e!mediul cul#u!ii occiden#ale. D. Popovici a avu# la

ndem;n$/ ca p!im$ su!s$ o!ien#a#iv$/ sin#eza lui Philippe van Tie hem/ Tendances nouvelles en his#oi!e li##e!ai!e/ Pa!is/ ,-I3. Din s:e!a :o!malismului !us desp!inde Popovici su es#ii n sensul dep$%i!ii compa!a#ismului clasic :!ancez <n #!adiie 0aldenspe! e!@/ pe ca!e aspi!$ s$', !aco!deze la s#udiul pa!#icula!i#$ilo! ope!elo! individuale/ aspi!aie :o!mula#$/ p!o !ama#ic/ n s#udiul nchina# p!ecu!so!ului s$u la ca#ed!$/ p!o:eso!ul 0o dan'Duic$) =Li#e!a#u!a compa!a#$/ ca!e a :os# %i ca!e con#inu$ nc$ s$ :ie s#udiul dependenelo! da :ond/ #!e7uie s$'si l$! easc$ s:e!a si s$ devin$ n acela%i #imp s#udiul di:e!enelo! de e6p!esie? <Evoluia concepiei li#e!a!e a lui G. 0o dan'Duic$/ n &e!ce#$!i de li#e!a#u!$ !oman$. Si7iu/ ,-44/ p. 1A-@. Pe aceea%i linie evoluase %coala :o!malis#$ !us$/ ca!e a"unsese/ cu Ji!munsPi/ la :o!mula li#e!a#u!ii compa!a#e a :o!mei/ p!in con#amina!ea li#e!a#u!ii compa!a#e cu c!i#ica :o!mei. Li#e!a#u!a compa!a#$ a :o!mei l p!eocup$ si pe &a!acos#ea/ n A!#a cuv;n#ului la Eminescu/ 0ucu!e%#i/ ,-I.. S#udiile si a!#icolele eminescolo ice ale lui I7!$ileanu au :os# an#olo a#e de Mihai D!$ an n .G. I7!$ileanu/ Mihai Eminescu. S#udii %i a!#icole/ Ia%i/ l#N54 <=Eminesciana?@. 5. Ti#u Maio!escu/ Eminescu. %i poeziile lui/ n =&onvo!7i!i li#e!a!e?/ QQII. n!. . <nov. ,..-@. 6. (icolae Pe#!a%cu/ Mihail Eminescu. S#udiu c!i#ic/ n =&onvo!7i!i li#e!a!e?/ QQIV/ n!. ./ -/,, <nov./ dec. ,.-3/ :e7!. ,.-,@/ QQV/ n!. I/ . <iunie/ nov. ,.-,@ %i ,,B,1 <ma!#ie ,.-1@. In 7!o%u!$ apa!e n ,.-1 %i e !eedi#a#$ n ,-I4/ !eedi#a!ea :iind de :ap# o !esc!ie!e a luc!$!ii de pe poziii ne# di:e!i#e. 7. Mihail D!a omi!escu/ &!i#ica %#iini:ic$ si Eminescu <S#udiu de c!i#ic$ ene!al$@/ n =&onvo!7i!i li#e!a!e?/ QQVIII/ n!. 5/ . <nov./ dec./ ,.-4@/ QQIQ <,.-A@/ n!. ,/ I/ 4 <ian./ ma!#./ ap!.@. Ap$!u# n volum n ,-3A. Rep!odus n M. D!a omi!escu/ Sc!ie!i c!i#ice %i es#e#ice/ ea. R. *!nea %i Gh. S#!oia/ S#udiu in#!oduc#iv R. *!nea/ 0ucu!e%#i/ ,-2-E v. %i M. D!a omi!escu/ Mihai Eminescu/ ediie/ p!e:a$ %i no#e de Leonida Maniu/ Ia%i/ ,-52 <=Eminesciana?@. (ume!oasele !eze!ve :o!mula#e de D. Popovici cu p!ivi!e la es#e#ismul do ma#ic al lui Mihail D!a omi!escu <s#!uc#u!al os#ii dimensiunii is#o!ice a :enomenului li#e!a!@ s;n# nd!ep#$i#e n 7un$ m$su!$/ cu a#;# mai mul# cu c;# !i idi#a#ea do ma#ic$ a sis#emului e a !ava#$ de lec#u!a e!ona#$ B la nivel li#e!al B a uno! #e6#e deloc di:icile. To#u%i/ #eo!ia lui D!a omi!escu p!ivi#oa!e la cele dou$ eu!i e mai puin a7e!an#$ dec;# i se pa!e lui D. PopoviciE ea e coinciden#$ cu disocie!ea pe ca!e P!ous# o n#!ep!inde/ n &on#!e Sain#e'0cuve/ n#!e eul p!o:und <c!ea#o!@ %i eul supe!:icial <social/ 7io !a:ic@ %i se nsc!ie pe o linie mode!n$ a c!i#icii/ os#il$ deme!sului e6plica#iv p!in de#e!minism psiholo ic sau 7io !a:ic. Poziia pe ca!e i'o opune D. Popovici <=ul#imele ce!ce#$!i n domeniul vieii su:le#e%#i?@ se nsc!ie n s:e!a B nu mai puin ac#ual$ 'B a psiholo iei es#al#is#e. 8. D. Popovici se !e:e!$ n e6clusivi#a#e la luc!a!ea lui T. Vianu din ,-I3/ Poezia lui Eminescu/ 0ucu!e%#i. 9. Ila!ie &hendi/ &!ean $ %i Eminescu/ n =Sem$n$#o!ul?/ I/ n!. 1.E Id./ p!e:a$ la *pe!e comple#e/ l/ Li#e!a#u!a popula!$. Sc!ie!i inedi#e/ 0ucu!e%#i/ ,-31E Id./ p!e:a$ %i ediie la M. Eminescu/ Poezii pos#ume/ 0ucu!e%#i/ ,-3AE Id./ pu7lic$ Mi!a n =&alenda!ul Mine!vei? pe anul ,-3A. Ion Scu!#u edi#eaz$ Geniu pus#iu <0ucu!e%#i/ ,-34@/ Sc!ie!i poli#ice %i li#e!a!e <vol. I/ 0ucu!e%#i/ ,33A@/ Poezii <0ucu!e%#i/ ,-3.@/ P!oz$ li#e!a!$ <0ucu!e%#i/ ,-3.@/ Lumin$ de lun$ <0ucu!e%#i/ ,-,3@ e#c. (. Io! a/ Is#o!ia li#e!a#u!ii !om;ne%#i con#empo!ane/ voi. I/ 0ucu!e%#i/ ,-I4E v. %i (. Io! a/ Eminescu/ ediie/ s#udiu in#!oduc#iv/ no#e %i 7i7lio !a:ie de (icolae Liu/ Ia%i/ ,-., <=Eminesciana?@. 10. D. Popovici se !e:e!$ la Eminescu desp!e sine nsu%i <Un inedi# al lui Eminescu@/ pu7lica# de Lovinescu n &!i#ice/ I/ 0ucu!e%#i/ ,-34/ !ep!odus %i n E. Lovinescu/ Mihai Eminescu/ ediie/ p!e:a$/ no#e %i va!ian#e de Ion (u$/ Ia%i/ ,-.4 <=Eminesciana?@. To# I. (u$ a !eedi#a#/ n aceea%i colecie/ n ,-.3/ !omanele Mi#e %i 0$l$uca.

11. G. &$linescu/ *pe!a lui Mihai Eminescu/ voi. IBV/ 0ucu!e%#i/ ,-I4B lPI:iE ediie !ev$zu#$/ n G. &$linescu/ *pe!e/ voi. QII/ QIII/ 0ucu!e%#i/ ,-2-. P!e:e!ina lui G. &$linescu pen#!u pos#umele lui Eminescu/ n !apo!# cu ca!e an#umele s;n#/ n#!'adev$!/ uneo!i minimaliza#e <sp!e pild$/ *da n me#!u an#ic e #!a#a#$ ca un simplu =e6e!ciiu de me#!ic$ la#in$?@/ se da#o!eaz$ a7o!d$!ii p!eponde!en# psihanali#ice a ope!ei. Reacia lui D. Popovici p!elun e%#e o polemic$ deschis$ de I7!$ileanu/ n#!e pa!#izanii an#umelo! <I7!$ileanu/ Vianu/ &a!acos#ea/ S#!einu e#c./ n ene!e c!i#ici de :ac#u!$ !aionalis#$/ pen#!u ca!e con%#iina e :ac#o!ul c!ea#o! sup!em@ %i pa!#izanii pos#umelo!/ ca!e vaci n aces#ea e6p!esia ne:alsi:ica#$ a incon%#ien#ului c!ea#o! <pus/ n#!'o esenial$ luc!a!e din ,-2./ su7 semnul =plu#onicului? %i opus c!eaiei s#e!iliza#e din s:e!a =nep#unicului?@. Polemica e n :ond s#e!il$/ pen#!u c$ Eminescu selec#eaz$ #e6#ele pu7lica#e nu doa! n :uncie de !adul ela7o!$!ii lo! a!#is#ice/ ci %i n :uncie de o anume s#!a#e ie li#e!a!$/ ca!e ine con#/ cu lucidi#a#e/ de o!izon#ul pu7licului <:elul cum %i !epa!#izeaz$ poeziile n#!e =Camilia? %i =&onvo!7i!i li#e!a!e? e semni:ica#iv n aces# sens@. De aceea/ nu n#o#deauna !elaia pos#ume'an#ume coincide cu !apo!#ul =poezie spon#an$/ e6p!esie di!ec#$ a su7con%#ien#ului c!ea#o!? B =poezie ela7o!a#$/ deci =:alsi:ica#$? p!in in#e!venia modela#oa!e a con%#iineiNN. De unde/ pledoa!ia pa#e#ic$ a lui &. (oica pen#!u pu7lica!ea n#!e ii ope!e eminesciene/ indispensa7il$ condiie pen#!u !econs#i#ui!ea pe!sonali#$ii =omului deplin al cul#u!ii !om;neN4 <v. &. (oica/ Eminescu sau ;ndu!i desp!e omul deplin al cul#u!ii !om;ne%#i/ 0ucu!e%#i/ ,-5A/ luc!a!e p!elun ind sp!e un concep# !enascen#is# B cel de =uomo unive!sale? B viziunea lui Io! a/ pen#!u ca!e/ p!in #o#ali#a#ea ope!ei sale/ Eminescu e =E6p!esia in#e !al$ a su:le#ului !om;nesc? <aces#a e #i#lul capi#olului pe ca!e Io! a l dedic$ poe#ului n Is#o!ia li#e!a#u!ii !om;ne%#i. In#!oduce!e sin#e#ic$/ 0ucu!e%#i/ ,-1-@. 12. D. &a!acos#ea/ A!#a cuv;n#ului la Eminescu/ 0ucu!e%#i/ ,-I.E Id./ &!ea#ivi#a#ea eminescian$/ 0ucu!e%#i/ ,-4IE !eedi#a#e pos#um n S#udii eminesciene/ ediie n !i"i#$ %i no#e de Ion Dumi#!escu/ p!e:a$ de Geo! e Mun#eanu/ 0ucu!e%#i/ ,-5A. &a!acos#ea/ p!o:eso!ul :a$ de ca!e D. Popovici p$s#!eaz$ o s#a#o!nic$ s#im$ in#elec#ual$/ i su e!eaz$/ cu s#udiile sale eminesciene/ punc#ul de pleca!e pen#!u p!op!ia'i ce!ce#a!e eminescolo ic$. 13. A!on Densu%ianu/ Li#e!a#u!a 7olnav$/ n =Revis#a c!i#ic$'li#e!a!$?/ II <,.-4@/ n!. A B2/ ,3. 14. G. &$linescu/ Viaa lui Mihai Eminescu/ 0ucu!e%#i/ ,-I1. Polemic :a$ de ima inea de eniu schopenhaue!ian a lui Eminescu/ nce#$eni#$ de Maio!escu/ in#e!p!e#a!ea c$linescian$ :!uc#i:ic$ o su es#ie :u!niza#$ de Rami!o *!#iz/ n Eminescu) Una poe#a !omano della :o!es#a e della polla/ in#!oduce!e la volumul M. Eminescu/ Poesie/ Ci!enze <#!aduce!e !om;neasc$ de Radu 0ou!eanu %i Ti#us P;!vulescu n volumul Mihai Eminescu n c!i#ica i#alian$/ Ia%i/ ,-55/ =Eminesciana?@. 15. n Pe!sonali#a#ea lui M. Eminescu/ 0ucu!e%#i/ ,-12. 16. P!eocupa!ea !eapa!e/ cu o me#odolo ie mode!niza#$/ n #emeinica luc!a!e a lui Iosi: &heie'Pan#ea/ Eminescu %i Leopa!di/ 0ucu!e%#i/ ,-.3. 17. Semnala#/ inciden#al/ de &a!acos#ea/ #i#anismul eminescian B disocia# de cel 7>!onian B devine un elemen# esenial n viziunea c!i#ic$ a lui D. Popovici. &a#e o!ie li#e!a!$ da! %i sen#imen#al$/ #i#anismul es#e/ n in#e!p!e#a!ea sa/ #e!menul p!im al unei de:ini!i #ipolo ice) pe!sonali#a#ea lui Eminescu %i va !ealiza :o!mula de:ini#iv$ de sen#imen# con#amin;nd #ipul #i#anian cu cei al eniului/ adic$ soluion;nd/ de la n$limea unui punc# de vede!e :iloso:ic/ av;n#u!ile #i#aniene in:ini#e p!in adop#a!ea a#i#udinii de !enuna!e a eniului con#empla#iv. V$zu#$ s#!uc#u!al/ ope!a va #!aduce deveni!ea pe!sonali#$ii eminesciene <ma!ca#$ de #!ei e#ape) a:i!ma!e B !evol#$ B n:!;n e!e@ p!in #!ece!ea de la od$ la sa#i!$ %i/de aici/ la ele ieE #ensiunii sen#imen#ale #i#aniene i va co!espunde viziunea spaial$ si #empo!al$

in:ini#$/ia! s#$p;ni!ea elanu!ilo! #i#aniene p!in pe!spec#iva eniului %i va $si un co!esponden# n s#$p;ni!ea #endinelo! !oman#ice p!in#!'o seve!$ a!hi#ec#onic$ de na#u!$ clasic$. 18. &omponen#a =mio!i#ic$? sau =#!acismul? viziunii eminesciene es#e !e' ac#ualiza# n luc!a!ea/ :undamen#al$/ a lui Ed a! Papu/ Poezia lui Eminescu. Elemen#e s#!uc#u!ale <0ucu!e%#i/ ,-5,@/ ca!e le su7sumeaz$ ca#e o!iei =depa!#e

BIOGRAFIA 9n#!'un anumi# sens ce!ce#$!ile n le $#u!$ cu 7io !a:ia lui Eminescu au iz7u#i# s$ aduc$ mai mul# n#une!ic dec;# lumin$. Admi!a#o!ii %i de#!ac#o!ii s$i nu se pu#eau mulumi cu adev$!u!ile mi"locii/ poe#ul #!e7uia s$ dep$%easc$ n 7ine sau n !$u linia comun$. Un adev$! 7anal e!a 7un$oa!$ acela c$ Eminescu e!a u!ma%ul unei :amilii de $!ani !om;ni ns#$!ii/ a c$!o! o7;!%ie #!e7uia c$u#a#$ n 0ucovina. Ascendena poe#ului a :os# s#a7ili#$ as#:el av;ndu'se n vede!e nu documen#ele/ a#;#ea c;#e sun#/ ci c!i#e!ii de al#$ na#u!$. Unii au avu# n vede!e con:i u!aia c!anian$ %i au decla!a# c$ es#e 7ul a!E alii s'au condus dup$ :izionomia sa o!ien#al$ %i l'au decla!a# a!a7 sau pe!sanE cei mai muli s'au condus ns$ dup$ numele :amiliei B Eminovici B %i au v$zu# n#!'nsul un a!mean/ un polonez/ un !u#ean. Su7 =Eminovici? a :os# descope!i# !adicalul =Emin? %i pe 7aza lui poe#ul a :os# decla!a# #u!c sau B aceas#a es#e ipo#eza lui &a!acos#ea B !om;n macedonean cu nume #u!ci#. &;nd/ n #!a#a#ul s$u de li#e!a#u!$/ 0aldenspe! e! a"un e s$ vo!7easc$ desp!e sc!ii#o!ii !ep!ezen#a#ivi ca!e in:i!m$ ideea de !as$/ d;nsul se !e:e!$ %i la Eminescu) li!icul !om;n es#e/ pen#!u ma!ele compa!a#is# :!ancez/ de o!i ine s;!7easc$. Admi!aia a me!s %i mai depa!#e %i s'a vo!7i# chia! de o ascenden$ suedez$) poe#ul a! :i u!ma% al unui o:ie! de cavale!ie B no#ai am$nun#ul) de cavale!ie B din a!ma#a lui &a!ol al QII'lea/ ca!e dup$ 7$#$lia de la Pol#ava s'a! :i s#a7ili# n Suceava. Acolo s'a! :i c$s$#o!i# %i a! :i da# na%#e!e unei :amilii pe ca!e poe#ul avea s'o ilus#!eze. Es#e d!ep#/ #oa#e aces#e a:i!maii se des:$%oa!$ pe linia ipo#ezei %i ele se des#!am$ una dup$ al#a la con#ac#ul cu puinele documen#e pe ca!e le avem n le $#u!$ cu o!i inea :amiliei H,. In#!'adev$!/ documen#ele indic$ o :amilie !om;neasc$/ a c$!ei ascenden$ poa#e :i u!m$!i#$/ p;n$ n p!ima "um$#a#e a secolului al QVIII'lea/ n sa#ul &$line%#ii lui &upa!encu din "udeul Suceava. La da#a la ca!e Eminovicii sun# menionai mai n#;i acolo/ sa#ul e!a cu!a# !om;nesc. Mai #;!ziu/ 0ucovina avea s$ :ie nco!po!a#$ la Aus#!ia %i !e iunea es#e coloniza#$ n pa!#e cu !u#eni adu%i din Galiia. Su7 o7l$dui!ea cu!ii de la Viena ncepe un p!oces de deznaionaliza!e/ ca!e se con#inu$ de'a lun ul secolului al QIQ'lea/ c;nd %i unii mem7!i ai :amiliei Eminovici %i pie!d con%#iina %i lim7a !om;neasc$. Aceas#$ e6pe!ien$/ :amilial$ %i naional$ n acela%i #imp/ se impune s$ :ie semnala#$/ deoa!ece ea va e6plica n pa!#e 'anumi#e :o7ii ale poe#ului/ ca!e s'a a!$#a# :oa!#e 7$nui#o! :a$ de scopu!ile poli#ice ale Aus#!iei. Al doilea :ap# ca!e se impune s$ :ie no#a# es#e acela c$ :amilia poe#ului a"un e n s:e!a de in:luen$ cul#u!al$ a Aus#!iei/ ceea ce nsemneaz$ c$ lim7a e!man$ a"un e lim7a ei de cul#u!$ %i de !elaiuni cu cei ce nu %#iau !om;ne%#e. Cap#ul aces#a nu se poa#e a:i!ma pen#!u s#!$mo%ii <mai ndep$!#ai ai poe#ului/ m$!uni c$!#u!a!i de sa#E el in#e!eseaz$ ns$ de ap!oape viaa de :amilie a iui Eminescu/ ca!e n sa#ul copil$!iei sale a vo!7i# numai !om;ne%#e/ da! ca!e n casa p$!in#easc$ a auzi# vo!7indu'se /si neme%#e. Voi semnala apoi condiia social$ a :amiliei. Poe#ul s'a c!ezu# de neam no7il. To# ce se poa#e spune n o!dinea aceas#a es#e c$ 7unicul s$u e!a !$ze%/ ceea ce nsemneaz$ $!an li7e! %i p!op!ie#a! de p$m;n#E c$ !$ze%ia aceas#a nu e!a mo%#eni#$/ ci c$p$#a#$ p!in me!i#ele sale. * :amilie de $!ani li7e!i %i ns#$!ii/ a%eza#$ n#!'o !e iune amenina#$ de deznaionaliza!e %i supus$ in:luenei cul#u!ale a Vienei B ia#$ da#ele pe ca!e le vom !eine n le $#u!$ cu ascendena pa#e!n$ a poe#ului. P!in mama sa/ Eminescu e!a le a# de mica 7oie!ime a Moldovei. El se co7o!a din :amilia Ju!a%cu din Jolde%#i/ da! num$!a p!in#!e s#!$mo%ii s$i %i un !e:u ia# din Rusia/ Ale6a Po#lo:: cunoscu# de lume su7 numele de Don#u. &$mina!ul Gheo! he'Eminovici/ #a#$l poe#ului/ nu a!e ins#!ucie supe!ioa!$/ da! dovede%#e o !eal$ cu!iozi#a#e pen#!u %#iin$ %i

li#e!a#u!$. (u se poa#e s#a7ili ce s#udii anume a :$cu#E da! es#e un c$!#u!a! n lim7a !om;n$ %i e!man$ %i es#e capa7il de unele sac!i:icii pen#!u c$!i/ n casa lui/ ca!e nu pu#ea :i p!ea ma!e/ o came!$ es#e !eze!va#$ 7i7lio#ecii. n a:a!$ de !om;ne%#e %i neme%#e/ lim7i pe ca!e le cunoa%#e :oa!#e 7ine/ cunoa%#e 7ini%o! :!anceza %i vo!7e%#e lim7ile !u#ean$/ polon$/ !us$ %i chia! idi%. ('avem in:o!maii 7o a#e /asup!a 7i7lio#ecii sale/ da! pu#em p!esupune p!ezena uno! sc!ii#o!i e!mani. n mod si u! se %#ie ns$ c$ :i u!au n aceas#$ 7i7lio#ec$/ n #!aduce!e !om;neasc$/ ope!e din Vol#ai!e %i MoliS!e/ din a7a#ele P!Tvos#/ Geo! e Sand/ Ale6and!e Dumas/ Eu Sne Sue %i chia! Lama!#ine. Ki ca n o!ice 7i7lio#ec$ !om;neasc$ a secolului #!ecu#/ Ma!mon#Ul es#e p!ezen# cu sc!ie!ile sale mo!ale. Da#ele aces#ea suma!e ne a!a#$ o cu!iozi#a#e :$!$ di!eciuni p!ecise n o!dine li#e!a!$) clasici/ p!e!oman#ici %i !oman#ici/ #oi ispi#esc in#e!esul c$mina!ului %i a!a#$ o lec#u!$ de#e!mina#$ n#!'o m$su!$ oa!eca!e de cap!iciile edi#o!iale ale epocii. n a:a!$ de li#e!a#u!a amin#i#$/ ca!e a!a#$ c$ in#e!esul li#e!a! al :amiliei poe#ului se nd!ep#a %i c$#!e sc!ii#o!ii :!ancezi/ vom amin#i c$ 7i7lio#eca lui Gheo! he Eminovici cup!indea ndeose7i sc!ie!i is#o!ice n le $#u!$ cu popo!ul !om;n. &$mina!ul es#e ns$ mai puin un om de ca!#e %i mai mul# un om de aciune. Aces#e cali#$i l impun c;#$va v!eme ca adminis#!a#o! al mo%iei Dum7!$veni a :amiliei 0al% din Moldova/ n acela%i #imp a!e ns$ %i al#e com7inaii de a:ace!i %i !aie aces#o!a a"un e s$'%i cumpe!e mai n#;i case la 0o#o%ani/ ia! dup$ aceea/ n anul c;nd se na%#e poe#ul/ el vinde casele %i iz7u#e%#e sa cumpe!e n ap!opie!e de o!a% o ma!e pa!#e din mo%ia Ipo#e%#i. Ave!e des#ul de ma!e/ ca. s$ poa#$ n#!eine o :amilie nume!oas$ cum e!a aceea a lui Gheo! he Eminovici/ pe ca!e Dumnezeu o 7inecuv;n#eaz$ cu ,, copii/ n#!e ca!e poe#ul es#e al %ap#elea. Aces#a s'a n$scu# la 0o#o%ani/ la o da#$ ca!e n'a :os# de:ini#iv l$mu!i#$. Ac#ul de na%#e!e %i de 7o#ez a!a#$ ziua de ,A ianua!ie ,.A3/ nsemn$!ile #a#$lui %i in:o!maiile da#e de poe# a!a#$ ns$ ziua de 13 decem7!ie ,.4-/ pe c;nd ce!#i:ica#ul de a7solvi!e /a claselo! IIIBIV de la %coala p!ima!$ din &e!n$ui no#eaz$ ca da#$ a na%#e!ii ziua de 2 decem7!ie ,.A3/ ia! ca#alo ul de nsc!ie!e al elevilo! la liceul din &e!n$ui #!ece pe Eminescu n$scu# la ,4 decem7!ie ,.4-. M$!#u!isi!ile poe#ului/ ca %i nsemn$!ile c$mina!ului/ ne de#e!min$ s$ soco#im da#a de 13 decem7!ie ,.4- ca da#$ mai p!o7a7il$ a na%#e!ii lui Eminescu H1. &opil$!ia %i'a pe#!ecu#'o la Ipo#e%#i/ unde :amilia ducea o via$ nede:ini#$/ de mici 7oie!i invadai nc$ de :o!mele p!op!ii ale vieii de sa#. Mama poe#ului/ Raluca Ju!a%cu/ e!a o :emeie 7linda/ supus$ 7$!7a#ului/ #em$#oa!e de Dumnezeu %i iu7indu'%i copiii p;n$ la sl$7iciune. Ta#$l/ au#o!i#a!/ se conducea :a$ de nume!o%ii s$i copii dup$ p!incipii peda o ice p!op!ii/ de o seve!i#a#e pe ca!e !ezis#ena ma#e!ialului o n:!;n e ns$. Admi!a#o! al %#iinei e!mane/ el v!ea ca/ de mici/ copiii s$ nvee neme%#e %i ine n cais$ un p!o:eso! neam. Spi!i# p!ac#ic/ do!e%#e pen#!u copii ca!ie!e p!ac#ice) avoca#u!$/ medicin$/ in ine!ie/ a!ma#$ si/ cu #oa#$ !epulsia pe ca!e ace%#ia o sim# pen#!u nv$$m;n#ul o! aniza# pe clase %i pe discipline/ iz7u#e%#e s$'i conduc$ #o#u%i p;n$ la diplome supe!ioa!e sau p;n$ n p!a ul lo! HI. Luc!u!ile se p!ezin#$ ns$ al#:el pen#!u poe#. Pes#e leciile p!o:eso!ului e!man din :amilie/ pes#e disciplina seve!$ a #a#$lui %i pes#e d!a os#ea mamei/ se !idicau i!ezis#i7ile chem$!ile sa#ului %i ale cod!ului. Sa#ul %i p$du!ea c!e%#eau n "u!ul lui/ m7!$ca#e n le end$/ cu oameni ca!e n es#u!ile %i n cuvin#ele lo! :$ceau s$ #!$iasc$ o mi#olo ie n#!ea $. Mi%c$!ile p!ime ale poe#ului s;n# po#!ivi#e aces#ei lumi ima ina!e/ ca!e'i d$ o compensaie la! $ :a$ de nea"unsu!ile vieii !eale. Sa#ul %i p$du!ea l'au chema# %i mai #;!ziu/ c;nd poe#ul es#e nevoi# s$ plece la %coal$. (u se %#ie unde a :$cu# p!imele dou$ clase p!ima!eE ncep;nd cu cea de a #!eia/ ns$/ l n#;lnim la %coala o!#odo6$ din &e!n$ui/ unde isp!$ve%#e cu 7ine %coala elemen#a!$ %i unde ncepe calva!ul s#udiilo! secunda!e. Ta#$l avea o idee :oa!#e 7un$ desp!e liceul e!man de

acolo %i #o# a%a c!edea %i :iul. Mai #;!ziu el :ace decla!aia c$ nu avea s$ s#udieze la Ia%i/ deoa!ece p!o:eso!ii e!au sla7i/ n #imp ce la &e!n$ui ei e!au :oa!#e 7ine p!e $#ii. Da! ace%#i p!o:eso!i 7ine p!e $#ii s;n# nemilo%i :a$ de nume!oasele od!asle ale c$mina!ului/ c$!o!a in#eli ena nu le e!a su:icien#$ a!m$ ca s$ poa#$ nlocui %i aplicaiunea la s#udiu. Es#e o adev$!a#$ sa#is:acie s$ cons#ai consecvena ca!ac#e!ului :amilial din consecvena cu ca!e :iii c$mina!ului !$m;n !epe#eni unul dup$ al#ul. Poe#ul %i ncepe s#udiile liceale n ,.23 %i se !ema!c$ nda#$ p!in cuno%#inele lui 7o a#e de is#o!ie %i p!in lec#u!a va!ia#$ n domeniul li#e!a#u!ii !om;ne sau s#!$ine. Da! cuno%#inele aces#ea nu e!au su:icien#e pen#!u o %coal$ se!ioas$/ cum e!a liceul e!man din &e!n$ui/ n clasa a doua poe#ul !$m;ne !epe#en#/ ia! anul u!m$#o! :u e de la %coal$/ li chema sa#ul/ l chema p$du!ea. Din neno!oci!e/ :amilia e!a puin nele $#oa!e pen#!u 7oema vieii %i Eminescu :u dus cu :o!a napoi la scoal$. Kcola!i#a#ea lui es#e un adev$!a# chin/ p;n$ c;nd poe#ul dispa!e din ca#aloa ele %coalei. Luc!u!ile aces#ea se pe#!ec n ,.2I. Anul u!m$#o! l a:l$m din nou la &e!n$ui/ cu in#enia de a c;%#i a anii pie!dui p!in e6amene pa!#icula!e. Un evenimen# pe#!ecu# n aceas#$ v!eme n capi#ala 0ucovinei avea s$ :ie ins$ ho#$!;#o! pen#!u des#inele micului %cola!/ n acel #imp vine acolo #!upa de #ea#!u a d'nei Cann> Ta!dini %i poe#ul se en#uziasmeaz$ n a%a m$su!$ nc;#/ ui#;nd #o#ul/ po!ne%#e mp!eun$ cu ea p!in A!deal/ unde se pa!e c$ iz7u#e%#e s$ pun$ n o!dine %i o pa!#e din e6amenele sale !es#an#e. 9n #oamna anului ,.24 l a:l$m p!ac#ican# la #!i7unalul din 0o#o%ani/ de unde !evine/ n p!im$va!a anului u!m$#o!/ la &e!n$ui/ cu acelea%i in#enii :!umoase de a'%i !elua s#udiile. Luc!u!ile nu me! ns$ 7ine. T!upa Ta!dini se a:la din nou la &e!n$ui %i se pa!e c$ poe#ul dispa!e din o!a% o da#$ cu ea. Es#e p!o7a7il c$ o nsoe%#e n pe!e !in$!ile ei p!in A!deal/ ceea ce B %i aceas#a es#e de asemenea o pu!$ ipo#ez$ B i'a! :i da# p!ile"ul s$ #!eac$ e6amenele de clasa a #!eia secunda!$ la Si7iu. Toamna !evenea la &e!n$ui/ de unde pleca de:ini#iv n p!i' m$va!a u!m$#oa!e. &$p$#ase el oa!e convin e!ea c$ liceul din capi#ala 0ucovinei nu'l do!ea/ nici ca s$ :ac$ din#!'nsul un e#e!n candida# la acela%i e6amenV *!icum/ 7$nuia mai mul#$ clemen$ la %colile !om;ne%#i %i p!im$va!a B #oamna %i p!im$va!a s;n# ano#impu!ile c;nd poe#ul nu'si poa#e n$7u%i po!ni!ile sale mi !a#o!ii B po!ni pe picioa!e din &e!n$ui/ #!ecu munii %i dup$ o c$l$#o!ie lun $ %i o7osi#oa!e a"unse pe o culme ca!e domina o!a%ul %colilo! !om;ne%#i din A!deal/ 0la"ul. Poe#ul l salu#$ cu en#uziasm) =Te salu# din inim$/ Rom$ mic$?. Da! %i Roma mic$ l l$s$ !epe#en#/ n #oamna aceluia%i an. Eminescu se nd!umeaz$ a#unci/ sc;!7i#/ sp!e Si7iu/ de unde #!ece n a!$ %i se nd!eap#$ sp!e 0ucu!e%#i. Scu!# #imp dup$ aceas#a es#e v$zu# la Giu! iu/ unde a! :i ndeplini# mese!ia de !;nda% la cai %i hamal n po!#. De aici se a#a%eaz$ #!upei lui Io! u &a!a iale/ cu ca!e pe#!ece c;#$va v!eme/ ndeplinind o:iciul de su:leo! %i copis# de !olu!i. n aceea%i cali#a#e #!ece apoi n #!upa lui Pascali %i n u!m$ la Tea#!ul (aional din 0ucu!e%#i. Viaa aceas#a 7oem$ ia cap$# n mod 7!usc n va!a anului ,.2-/ c;nd :amilia cap#u!eaz$ pe copilul va a7ond n cu!sul unui #u!neu n Moldova al #!upei Pascali. n #oamna aceluia%i an el e!a e6pedia# la Viena. Vom semnala nc$ de pe acum 7o a#a lui lec#u!$ %i a#a%e de li#e!a#u!a e!man$ pe de o pa!#e/ ia! pe de al#$ pa!#e :a!mecul i!ezis#i7il pe ca!e'l a!e pen#!u Eminescu chema!ea sa#ului %i chema!ea a!#ei. Cap#ele aces#ea vo! e6plica devo#amen#ul lui pe!manen# pen#!u valo!ile au#oh#one %i pen#!u valo!ile a!#ei/ p!ecum sW colo!a#u!a pa!#icula!$ a vieii sale in#elec#uale. &api#ala Fa7s7u! ilo! ad$pos#ea la da#a aceea nume!o%i s#udeni !om;ni/ venii nu numai din p!ovinciile !om;ne ale impe!iului/ ci %i din Rom;nia %i Macedonia. Poe#ul pu#ea s$ ai7$ aici. concen#!a#$/ ima inea n#!e ului neam pe ca!e el l cunoscuse n pe!e !in$!ile sale a!#is#ice. El cau#$ de al#:el socie#a#ea !om;nilo! %i dac$ :ace o e6cepie/ aceas#a es#e da#o!a#$/ ad;ncii sale nclin$!i pen#!u lumea #ea#!ului) n a:a!$ de s#udenimea !om;n$/ el cau#$ socie#a#ea a!#i%#ilo! %i es#e unul din invi#aii salonului unei ac#!ie cele7!e n acea v!eme/ P!ede!iPa 0o nX!. M$!#u!iile n le $#u!$ cu %ede!ea sa la Viena ni'l a!a#$ n#!'

adev$! ca un asiduu :!ecven#a#o! ai #ea#!ului %i al ope!ei. S#udiile !e ula#e p!o !esau ns$ mai puin sa#is:$c$#o!/ nc;# pe linia aceas#a .el e!a n#!'o consecven#$ con#inui#a#e. La unive!si#a#e nu se pu#ea nsc!ie ca s#uden# o!dina!/ din p!icin$ c$'i lipsea 7acalau!ea#ul. El es#e a%ada! un s#uden# e6#!ao!dina!E da! %i n aceas#$ cali#a#e nu ne apa!e dec;# n #!ei semes#!e din cele sase pe ca!e le pe#!ece n capi#ala Aus#!iei. &u!su!ile audia#e #!$deaz$ un in#e!es deose7i# pen#!u :ilozo:ieE da! al$#u!i de aces#ea l vedem :!ecven#;nd %i cu!su!i de d!ep# %i chia! de medicin$. Din#!e p!o:eso!ii audiai/ menion$m pe Rudol: Rimme!mann/ cu ca!e s#udiaz$ is#o!ia :ilozo:ieiE pe Vo #/ cu ca!e s#udiaz$ me#a:izica a!is#o#elic$ %i lo icaE pe Ihe!in / ca!e p!eda d!ep#ul !omanE cu Lo!enz S#ein s#udiaz$ :ilozo:ia d!ep#ului/ economia poli#ic$/ d!ep# adminis#!a#iv %i :inane/ ia!) cu ouis (eumann/ d!ep#ul in#e!naional/ li in#e!eseaz$ de asemenea cu!su!ile de medicin$ le al$ %i/ n al#$ o!dine de idei/ :ilolo ia !omanic$/ pe ca!e o p!eda Mussa:ia. Dac$ nu se a!a#$ deloc p!eocupa# de ideea de a'si pune n o!dine si#uaia %cola!$/ Eminescu es#e #o#u%i un s#uden# e6cepional. El ci#e%#e eno!m %i va!ia#/ ad;nce%#e :ilozo:ia %i %i m7o $e%#e cuno%#inele de li#e!a#u!$/ e!man$ n p!imul !;nd/ :!anceza n !;ndul al doilea/ n #!aduce!e e!man$ cunoa%#e ope!ele de c$pe#enie ale ma!ilo! li#e!a#u!i/ ncep;nd cu cea sansc!i#$ %i #e!min;nd cu cea en lez$/ de la Rama>ana %i Maha7ha!a#a p;n$ la 0>!on %i ShaPespea!e. Ki su7 !apo!#ul aces#a poe#ul se a!a#$ n#!'o des$v;!%i#$ con#inui#a#e) la &e!n$ui/ unde el a locui# n#!'o v!eme la p!o:eso!ul A!on Pumnul/ e!a conside!a# ndeose7i pen#!u me!i#ul de a :i ci#i# n#!ea a 7i7lio#ec$ imnazial$E c;nd es#e descope!i# la Giu! iu n du7la :unciune de !;nda% %i de hamal/ !eci#a cu las #a!e %i cu nc;n#a!e din Schille!/ din ca!e :$cea unele #!aduce!i la da#a aceeaE puin mai #;!ziu/ n #impul pe!e !in$!ilo! cu #!upa lui Pascali/ el cap$#$ o sum$ de 7ani ca s$'si !e:ac$ a!de!o7a ca!e avea un aspec# 7a!7a!E n loc s$ :ac$ a%a ceva ns$/ el %i cump$!$/ ope!a lui Goe#he. De pe acum lec#u!a poe#ului se nd!uma n dou$ di!ecii 7ine p!eciza#e) li#e!a#u!a !om;n$ %i cea e!man$. &ineva/ ca!e l'a vizi#a# pe v!emea c;nd poe#ul locuia la Pascali/ a:i!m$ c$ n came!a lui c$!ile ocupau un loc impo!#an# %i c$ ele e!au/ n cea mai ma!e pa!#e/ c$!i !om;ne%#i vechi %i c$!i e!mane. n epoca .an#e!ioa!$ s#udiilo! la Viena/ in#e!esul pen#!u li#e!a#u!a cul#$ !om;n$ se du7la cu in#e!esul pen#!u li#e!a#u!a popula!$. n cu!sul c$l$#o!iilo! n T!ansilvania/ poe#ul es#e p!eocupa# mai puin de consolida!ea si#uaiei sale %cola!e %i mai mul# de cule e!ea poeziilo! popula!e/ ia! n ,.2- l a:l$m :$c;nd pa!#e din socie#a#ea *!ien#ul/ ca!e luase na%#e!e n ce!cul !evis#ei Al7ina Pindului a lui G!andea %i ca!e avea n#!e al#ele %i p!eocup$!i :olclo!ice/ n aceia%i an/ el es#e dele a# de socie#a#e s$ adune ma#e!ial :olclo!ic din Moldova. Pu#em 's#a7ili as#:el de pe acum di!ec#ivele de c$pe#enie pe ca!e le luau simpa#iile li#e!a!e ale poe#ului) vechea li#e!a#u!$ !om;n$/ li#e!a#u!a popula!$ %i li#e!a#u!a e!man$ se m7inau a%ada!/ d;ndu'i pe de o pa!#e colo!a#u!a in#e!esului s$u in#elec#ual/ pun;ndu'i pe de al#$ pa!#e la ndem;n$ izvoa!ele din ca!e avea s$ se alimen#eze n :$u!i!ea lim7ii sale li#e!a!e. In:o!maiile a7und$ n le $#u!$ cu epoca vienez$ a e6is#enei sale. Amin#i!ile lui Slavici/ devia#e din neno!oci!e n unele momen#e de p!eocup$!ile p!op!ii au#o!ului/ %i mai cu seam$ p!eioasele amin#i!i sie lui S#e:anelli s;n# o min$ de in:o!maii n le $#u!$ cu viaa poe#ului H4. Pen#!u c$ :elul s$u de via$ va !$m;nea %i mai depa!#e acela%i/ $sesc necesa! s$ dau aici c;#eva in:o!maii/ de na#u!$ s$ de:ineasc$ de ap!oape #empe!amen#ul s$u. Eminescu p!imea de acas$ ,.B13 al7eni luna!/ sum$ cu ca!e a! :i pu#u# #!$i 7ini%o!/ dac$ un elemen#a! spi!i# de ospod$!ie l'a! :i sp!i"ini#. Poe#ul nu e!a ns$ nzes#!a# cu aces# sim 7u! hez. P!ima !i"$ pe ca!e o avea a#unci c;nd p!imea su7venia p$!in#easc$ e!a s$ se ap!ovizioneze cu ca:ea %i #u#un/ %i cump$!a apoi c$!i cu ca!e se izola cu des$v;!%i!e %i nu ie%ea din locuin$ dec;# pen#!u mas$/ pe ca!e o lua :oa!#e ne!e ula#/ n p!imele zile %i n $duia #o#u%i un #!ai din plin/ ceea ce avea d!ep# u!ma!e is#ovi!ea !a7nic$ a :ondu!ilo!. Dup$ aceea pu#ea :i v$zu# n c$u#a!ea unui amic 7inevoi#o! de la ca!e s$ mp!umu#e o pilul$. Ki #impul p;n$ la sosi!ea su7veniei vii#oa!e se consuma n com7inaiuni savan#e de

o!din economic. S:;!%i#ul lunii l $sea #o#deauna nc$!ca# cu da#o!ii la p!ie#eni/ la !es#au!a#o!/ la chelne!i %i la o!icine avea un 7an de da# mp!umu#. n ene!al/ nu evi#a socie#a#ea/ da! de o comuniune su:le#easc$ #o#al$ nu pu#ea :i vo!7a. Poe#ul nu se da #o#al/ su:le#e%#eE !$m;neau ns$ nume!oase punc#ele de con"unciune spi!i#ual$ %i p!ie#enii du!a7ile se n#emeiau pe ele. E!au !euniuni n !es#au!an#e/ n ca:eneleE e!au apoi %edinele socie#$ilo! !om;ne/ uni:ica#e cu v!emea n Rom;nia "un$. Iu7ea discuia/ %i n pasiunea pen#!u dezvol#a!ea unei idei/ n dez7a#e!ea unui sis#em :ilozo:ic/ e!a n s#a!e s$ pe#!eac$ #oa#$ noap#ea. Iu7ea spec#acolele/ %i pen#!u o !ep!ezen#a!e a unei #!a edii de ShaPespea!e e!a n s#a!e s$ a%#ep#e o dup$'amiaz$ n#!ea $/ n#!'un :!i nimici#o!/ !aia unui 7ile# cu !educe!e. C$!$ s$ :ie lu6os/ avea simul convenienelo! sociale %i um7la m7!$ca# decen#. Da! c;nd economicul e!a n su:e!in$/ nu ezi#a s$'%i amane#eze haineleE es#e d!ep#/ uneo!i de amane#a %i pe ale cole ilo!/ pe ca!e i osp$#a apoi cu 7anii o7inui :$!$ ca aceia s$ 7$nuiasc$ ceva din ma%inaiunile poe#ului. &;nd mp!e"u!$!ile o ce!eau/ dispunea de o !edin o#$ %i de p$l$!ie nal#$ %i/ as#:el echipa#/ poe#ul/ ca!e e!a mai p!esus de o!ice om :!umos/ e!a %i un om de o ele an$ na#u!al$. E!a :i!esc a%ada! s$ s#;!neasc$ in#e!es %i simpa#ie n "u!ul s$u/ ndeose7i n ce!cu!ile :eminine. Poe#ul es#e conside!a# adeseo!i ca un miso hin. Es#e d!ep# c$ scep#icismul din epoca sa de ma#u!i#a#e se #!aduce n e!o#ic$ p!in#!'o a#i#udine miso hin$E :ap#ul aces#a nu au#o!izeaz$ ns$ o ene!aliza!e/ n special una ca!e s$ nu in$ seama de c!onolo ie. Reze!va p!incipial$ :a$ de :emeie n ene!al nu in#e!zice ado!a!ea uno! e6empla!e :eminine con#empla#e n mod individual. Domeniul nu es#e su:icien# e6plo!a# %i o a:i!maie ca#e o!ic$ es#e imp!uden#$. Se poa#e 7$nui ns$ o p!im$ idil$ la Ipo#e%#i/ n v!emea %cola!i#$ii de la &e!n$uiE p!o7a7il o :a#$ de sa# pe ca!e o chema Elena/ sau c$!eia poe#ul i spunea Elena din admi!aie pen#!u Vasile Alecsand!i/ c;n#$!eul Elenei (e !i HA. Din aces# episod a lua# na%#e!e poezia Mo!#ua es#/ ca!e n :o!ma p!im$ se numea Elena. &a!ie!a lui de a!#is# am7ulan# es#e o!ien#a#$ n pa!#e de :i u!i de a!#is#e/ din#!e ca!e cea cu !os#u!i mai se!ioase n viaa sen#imen#al$ a poe#ului pa!e s$ :i :os# Eu:!osina Popescu. La Viena luc!u!ile pa! a se !epe#a cu C!ede!iPa 0o nX! %i cu al#ele. S#e:anelli ne poves#e%#e o n#;mpla!e de na#u!$ s$ pun$ n lumin$ in#ensi#a#ea sen#imen#elo! poe#ului/ chia! a#unci c;nd ele e!au B sau p$!eau c$ s;n# B simula#e. Invi#a# mp!eun$ cu c;iva p!ie#eni la dou$ doamne B pe una o chema Eliza B %i pe#!ecu de minune. La un momen# da# una din doamne p!opuse ca :ieca!e din cei p!ezeni s$ imp!ovizeze c;#e o decla!aie de d!a os#e. =(oi B poves#e%#e K#e:anelli B/ a:a!$ de Eminescu/ ne'am achi#a# n mod :oa!#e hazliu de nda#o!i!ea aceas#a %i am de%#ep#a# ila!i#a#e ene!al$. &;nd veni Eminescu la !;nd/ numai ce'l vedem c$ cade n enunchi nain#ea Elizei ca!e %edea pe un :o#ei/ %i !idic;ndu'si ochii sp!e d;nsa/ ncepu a'i vo!7i. Eliza !;z;nd 7$#u din palme %i zise) =Vezi as#a mai a!e aspec# de decla!aie de amo!/ s$ auzimW? Eminescu vo!7i la ncepu# cu s:ial$/ da! apoi #o# mai cu!a ios/ #o# cu mai mul# sen#imen# %i c$ldu!$/ nc;# am !$mas cu #oii nedume!ii %i ne n#!e7am o!i de :ace el aceas#$ decla!aie n lum$ sau se!ios/ c$ci decla!aia sa e!a o adev$!a#$ poezie n cea mai aleas$ p!oz$/ n ca!e c;n#a %i p!eam$!ea el :!umuseea =aces#ei :iine n'c;n#$#oa!e/ aces#ei neasem$na# de :!umoase VTnS!e/ nain#ea c$!eia s#a n enunchia# si'i solici#a numai o z;m7i!e/ o unic$ z;m7i!e/ :io!os de dulce p!ecum numai ea o poa#e avea?. Apoi %i plec$ :!un#ea pe 7!aul ei al7 %i mola#ec %i s$!u#;ndu'l/ se !idic$ de "os. (oi/ z$p$cii/ l admi!am %i aplaudam. Eminescu z;m7ea. Eliza e!a mi%ca#$ %i nu %#ia ce s$ zic$. Se ui#a %i la noi %i la el %i v$z;ndu'l z;m7ind i zise cu c$ldu!$) B Domnule/ d'#a ai :$cu# decla!aia nu pe #onul lume ca %i cole ii d'#ale/ ci ai :$cu# o adev$!a#$ poezie. *!i e%#i ma!e a!#is#/ o!i un poe#. &e :!umos %#ii s$ vo!7e%#i/ nc$ nimeni nu m'a diviniza# ca d'#a. Ii mulumesc %i ia#$ i z;m7esc cum ai do!i# %i acuma eu i n#ind m;na s$ o s$!ui. B Doamn$/ numai :!umuseea d'voas#!$ m'a inspi!a#.?

Dup$ sind!o:ie/ adau $ K#e:anelli/ =Eminescu/ 7ine dispus cum e!a/ ne'a vo!7i# nc$ mul# de aces# d!ac %i n e! de :emeie %i ne'a spus c$ n momen#ul decla!aiei el n adev$! e!a cup!ins de :a!mecul :!umuseii Elizei %i c$ ce a spus a#uncea/ e!a e6p!esia :idel$ a sen#imen#elo! ce le' a avu# n acele momen#e %i nu s'a pu#u# s#$p;ni s$ nu s$!u#e 7!aul al7 %i :!umos ce se alin#a mola#ec pe m$#asa !o%ie a :o#elului?. M$!#u!ii de :elul aces#a ne :ac s$ vedem c;# de lipsi# de nd!ep#$i!e es#e s$ se c!ead$ n#!'o ene!aliza!e a a#i#udinii miso hine a lui Eminescu. Miso hinismul lui es#e de na#u!$ concep#ual$/ el es#e o no#$ a ne a#ivismului in#e !al la ca!e poe#ul avea s$ a"un $) cu v!emea. Lua# ns$ n #o#ali#a#ea mani:es#$!ilo! sale/ a#;# n cup!insul ope!ei poe#ice c;# %i pe linie 7io !a:ic$/ Eminescu !$m;ne un ma!e ado!a#o! al :emeii. =*chii p$ ;ni? cu ca!e el u!m$!e%#e pe iu7i#$ %i su:e!ina pe ca!e aces#a i'o impune nu s;n# numai !eali#$i poe#ice/ ci %i ca!ac#e!e 7io !a:ice. An#icip;nd asup!a celo! ce vom spune n le $#u!$ cu viaa poe#ului/ vom amin#i/ cu #i#lu de e6emplu/ un am$nun# !e:e!i#o! la iu7i!ea lui pen#!u Ve!onica Micle. El !e:lec#eaz$ la un momen# da# s$ p$!$seasc$ !eli ia o!#odo6$ %i s$ #!eac$ la ca#olicism/ deoa!ece numai ca#olicismul a! :i asi u!a# pe!manena le $#u!ilo! din#!e d;n%ii. Mani:es#$!i simila!e n al#e domenii pun n lumin$ aceea%i #!$s$#u!$ su:le#easc$. La da#a c;nd sose%#e poe#ul la Viena/ e6is#au acolo dou$ socie#$i ale !om;nilo!) Socie#a#ea s#udeneasca %#iini:ic$ %i social$ =Rom;nia? %i Socie#a#ea li#e!a!$ %i %#iini:ic$ a !om;nilo! din Viena. Au!el Mu!e%anu p!opune con#opi!ea lo! n#!'o sin u!$ socie#a#e/ c$!eia s$ i se dea numele de Rom;nia "un$. Juneea e!a ia mod$ pe v!emea aceea/ sau :usese la mod$ puin mai nain#e/ n C!ana e6is#ase un cu!en# des#ul de pu#e!nic n. cad!ul mi%c$!ii !oman#ice/ numi# Les June'C!ancesE n I#alia %i mai ales n a:a!$ de I#alia/ e6is#a socie#a#ea La Giovine I#alia/ n#emeia#$ de Giuseppe Mazzini/ ia! la Viena e!a nc$ vie amin#i!ea mi%c$!ii li#e!a!e %i sociale Das "un e Deu#schland. 9nain#e de Romania "un$ de la Viena/ !om;nii avusese!$ ei n%i%i o socie#a#e s#udeneasc$ n#emeia#$ la Pa!is de Al. *do7escu %i numi#$ Junimea !om;n$. Amin#esc #oa#e luc!u!ile aces#ea pen#!u c$ n am7iana lo! #!e7uie e6plica#$ %i cu' noscu#a socie#a#e ie%ean$ Junimea/ n a c$!ei #i#ula#u!$ se p!elun esc as#:el !$sune#e din e6pe!iena con#inen#al$ a #impului. P!opune!ea .lui Mu!e%anu $se%#e o p!imi!e :avo!a7il$ n !;ndu!ile s#udenilo! !om;ni de la VienaE da! dac$ ea a"un e n scu!#$ v!eme la !ealiza!e/ :ap#ul se da#o!e%#e n#!'o la! $ m$su!$ en#uziasmului cu ca!e a :os# p!imi#$ de Eminescu %i zelului cu ca!e el a se!vi#'o. Al doilea :ap# pe ca!e'l voi semnala din aceea%i epoc$ es#e se!7a!ea de la Pu#na. n ,.53 se mplineau 433 de ani de c;nd K#e:an cel Ma!e !idicase M$n$s#i!ea Pu#na %i s#udenii de la Viena s'au ;ndi# s$ comemo!eze :ap#ul. P!opune!ea a :os# :$cu#$ de al#cinevaE da! cel ca!e p!inse p!ile"ul s$'i dea o amploa!e e6cepional$ es#e Eminescu/ ca!e vede n aceas#$ comemo!a!e p!ile"ul unei mani:es#$!i a solida!i#$ii !om;nilo! de p!e#u#indeni. Anumi#e evenimen#e locale/ p!ecum %i con:lic#ul :!anco' e!man din ,.53 au impus am;na!ea con !esului/ ca!e se ine as#:el n ,.5, %i es#e ceea ce do!ise n#!'adev$! Eminescu) o mani:es#a!e a con%#iinei uni#a!e a popo!ului !om;n/ 9n #oa#e mp!e"u!$!ile aces#ea/ Eminescu pune n lumin$ una din #!$s$#u!ile p!op!ii ale vieii sale su:le#e%#i) en#uziasmul pen#!u ideile no7ile. Su7 un al# aspec# al ei/ viaa dus$ la Viena ne d$'p!ile"ul s$ p$#!undem %i mai ad;nc n s#!uc#u!a su:le#easc$ a poe#ului. Mediul n ca!e el se a:la n capi#ala Aus#!iei pu#ea :i un s#imulen# pen#!u p!o !ama!ea muncii sale n vede!ea ncad!$!ii n :o!me %i !e ulamen#e. &ole ii s$i e!au oameni o!donai %i munci#o!i/ p!eocupai s$'%i c!eeze o si#uaie n socie#a#e %i socie#a#ea vienez$ n ene!al e!a un e6emplu de munc$ o! aniza#$/ ca!e m7in$ n chip :e!ici# s#$!uina cu ama7ili#a#ea/ n aces# mediu/ a! :i :os# :i!esc ca. poe#ul s$'%i aduc$ amin#e c$ :amilia a%#eap#$ de la el ndeplini!ea :o!mali#$ii nepl$cu#e a e6amenelo!. Eminescu nu s'a ;ndi# la a%a cevaE mai mul# chia!/ se pa!e c$ p!o7lema nu si'a pus'o nici su7 cea mai ipo#e#ic$ :o!mula!e a ei. El ci#ea/ es#e d!ep#/ %i c;nd n ,.51 p$!$se%#e Viena e!a un om cu se!ioase cuno%#ine n domeniul :ilozo:iei %i al is#o!iei %i cu o !ela#iv$ o!ien#a!e n domeniul %#iinelo!

e6ac#eE da! c;nd descindea din nou n Moldova/ ce!#i:ica#ele de s#udii pe ca!e. le'a! :i pu#u# a!$#a c$mina!ului Eminovici e!au acelea%i cu ca!e po!nise la d!um cu #!ei ani nain#e. Toa#e da#ele aces#ea de o!din is#o!ic ne a!a#$ c$ poe#ul e!a n#!'adev$! a%a cum avea s$'l ca!ac#e!izeze mai #;!ziu Ti#u Maio!escu) de#a%a# de o!ice in#e!es pe!sonal/ devo#a# ideilo! nal#e.. T!$s$#u!a aceas#a/ pe ca!e c!i#icul avea s'o invoce ca s$ e6empli:ice cunoscu#a #eo!ie a impe!sonali#$ii a!#is#ice/ es#e incon#es#a7il una din #!$s$#u!ile ca!ac#e!is#ice :i!ilo! con#empla#ive/ n !;ndu!ile c$!o!a se nsc!ie %i Eminescu. La Viena cunoscuse %i le ase o s#!;ns$ p!ie#enie cu Ion Slavici H5. Aces#a %i :$cea s#a iul mili#a! n capi#ala impe!iului %i !aie nele e!ii o:ie!ilo! s$i se 7ucu!a de mul#$ li7e!#a#e/ a#;# de mul#$ nc;# %i pu#ea con#inua s#udiile unive!si#a!e n voie/ %i'i mai !$m;nea pe deasup!a su:icien# #imp ca s$ hoin$!easc$ n #ov$!$%ia poe#ului. &u!ioas$ ap!opie!e de ca!ac#e!eW Sp!e ose7i!e de Eminescu/ Slavici e!a un spi!i# o!dona# %i cu p!onuna#e nclin$!i mo!alis#e/ luc!u!i pe ca!e/ nepu#;ndu'le p!ac#ica/ Eminescu le admi!a acolo unde le a:la. P!ie#enia a :os# !odnic$ ndeose7i pen#!u cel din#;i/ c$!uia poe#ul i'a deschis o!izon#u!ile :ilozo:iei schopenhaue!iene si/ pe calea aceas#a/ vas#ele pe!spec#ive ale cul#u!ilo! o!ien#ale/ indian$ %i chinez$. Ki s'a! pu#ea spune c$ dac$ Slavici ocup$ azi n li#e!a#u!a !om;n$ un loc eminen#/ :ap#ul se da#o!eaz$ n#!'o la! $ m$su!$ lui Eminescu. Kcoala de la &e!n$ui/ %coala de la 0la" %i cea de la Viena au pus pe poe# n le $#u!$ n p!imul !;nd cu 7ucovineni %i cu a!deleni. El va !$m;nea #oa#$ viaa le a# su:le#e%#e de ace%#ia/ n !;ndu!ile lo! va num$!a cele mai nume!oase %i devo#a#e p!ie#enii. Pen#!u c$ nu #!e7uie s$ se ui#e c$ nsu%i &!ean $/ p!ie#enul 7un de la Ia%i/ descindea din#!'o :amilie a!delean$ s#a7ili#$ n Moldova. Le a# el nsu%i de 0ucovina H./ Eminescu se simea n#!'adev$! 7ine n#!'o lume a c$!ei since!i#a#e n ;ndi!e %i n simi!e o :$cea s$ nu ap!ecieze lim7a"ul nc$!ca# de pe!ve!si#a#ea i!oniilo! %i a su7nelesu!ilo!/ a%a cum el se n:$i%a pes#e &a!pai. Eminescu/ ca!e es#e incon#es#a7il cel mai ma!e m;nui#o! al lim7ii !om;ne/ !$m;ne cu #o#ul !e:!ac#a! :a$ de ascui%u!ile eline ale aces#ei lim7i. &a %i la Maio!escu/ #!$s$#u!ile sale de spi!i# %i i!oniile sale poa!#$ semnele unei ela7o!$!i me#odice/ de ma!c$ #eu#o7u! ic$. La Viena cunoa%#e %i pe laco7 (e !uzzi/ ca!e se a:la acolo n #!ece!e. &u (e !uzzi poe#ul e!a n co!esponden$ H-/ i #!imisese mai nain#e poezia VTnS!e %i Madon$/ ca!e ap$!use n &onvo!7i!i li#e!a!e din ,A ap!ilie ,.53 %i un schim7 de sc!iso!i se le ase a#unci n#!e d;n%ii. (e !uzzi l s:$#uie%#e ca )dup$ #e!mina!ea s#udiilo! s$ se s#a7ileasc$ la Ia%i H,3. Poe#ul cuno%#ea o pa!#e din mem7!ii socie#$ii =Junimea?/ da! sp!e Ia%i l a#!$ ea %i al#ceva dec;# invi#aia lui Iaco7 (e !uzzi. La Viena cunoscuse/ %i o nsoise n lun i hoin$!eli/ pe Ve!onica Miele/ soia p!o:eso!ului Miele de la Unive!si#a#ea din Ia%i. De aceea c;nd/ n p!im$va!a anului ,.51/ poe#ul se nd!eap#$ sp!e capi#ala Moldovei/ !os#u!ile sale acolo e!au mul#iple. Pa!#icipa!ea la %edinele =Junimei? es#e p!ile"ul unei p!omp#e evidenie!i a supe!io!i#$ii spi!i#ului s$u. Ia%ii i dau ns$ %i p!ile"ul s$ !eia :i!ul p!ie#eniei le a#e la Viena %i de la aceas#$ da#$ poe#ul se las$ #o# mai mul# domina# de pe!sonali#a#ea insinuan#$ a #ine!ei sale amice H,,. To# acum/ %i n mp!e"u!$!i ca!e n'au :os# nc$ l$mu!i#e/ poe#ul o7ine %i o diplom$ de 7acalau!ea#. Kede!ea la Ia%i nu es#e ns$ de lun $ du!a#$. n #oamna anului ,.51 poe#ul pleac$/ de as#$ da#$ cu un a"u#o! 7$nesc aco!da# de socie#a#ea =Junimea?/ s$'%i con#inue s#udiile la unive!si#a#ea din 0e!lin/ nd!uma!ea sp!e capi#ala p!oasp$#ului Impe!iu Ge!man se va :i da#o!a# lui Ti#u Maio!escu/ vechi elev al aces#ei unive!si#$i %i sin u!ul n m$su!$ s$ nelea $ ad;ncimea de spi!i# a poe#ului. n decem7!ie ,.51/ aces#a se nsc!ia ca s#uden# o!dina! al Cacul#$ii de Li#e!e %i ncepea s$ audieze cu!su!i de :ilozo:ie %i de is#o!ie/ av;nd ca p!o:eso!i pe 0Yni#z/ DZh!in / Relle! %i Al#haus la disciplinele :ilozo:ice/ pe Lepsius/ D!o>sen %i (i#sch la cele is#o!ice. In#!'o oa!eca!e m$su!$ es#e p!eocupa# %i de p!o7leme de d!ep#/ de eo !a:ie %i de :iziolo ie/ %i n'a! :i e6clus s$ :i audia# %i cu!su!i de sansc!i#$/ al c$!o! !ezul#a# a! :i :os# manusc!isul !ama#icii sale sansc!i#e H,1. n a:a!$ de s#udii :oa!#e se!ioase/ Eminescu es#e

p!eocupa# la 0e!lin %i de unele #!e7u!i ale a eniei consula!e !om;ne/ unde a"un e cu v!emea :unciona!/ n aces# #imp/ Maio!escu a!a#$ poe#ului pe!spec#iva unei ca!ie!e unive!si#a!e la Ia%i %i l ndeamn$ s$'%i #!eac$ doc#o!a#ul c;# mai cu!;nd la una din unive!si#$ile e!mane. Dup$ lun i ezi#$!i/ poe#ul se decide pen#!u Jena/ %i p!o7a7il cu o #ez$ de na#u!$ is#o!ic$. In#!e p!oiec# %i !ealiza!e es#e ns$ o cale :oa!#e lun $. Pen#!u mo#ive nel$mu!i#e nc$/ Eminescu !evine n va!a anului ,.54 ia Ia%i/ cu in#enia ca n #oamna aceluia%i an s$ mea! $ din nou n Ge!mania/ pen#!u depune!ea e6amenului de doc#o!a#/ n aces# #imp ia succesiunea p!ie#enului s$u Samson 0odn$!escu la conduce!ea 0i7lio#ecii &en#!ale ie%ene %i/ p!ins n m!e"ele p!ozaicelo! ocupaiuni 7i!oc!a#ice %i n acelea/ mai puin p!ozaice/ ale iu7i!ii pen#!u d'na Miele/ poe#ul !enun$ la ideea !en#oa!ce!ii n Ge!mania pen#!u o7ine!ea #i#lului de doc#o!. 9n a:a!$ de aces#e a#a%amen#e/ vom no#a/ pe al#$ linie/ %i p!ie#enia poe#ului pen#!u Ion &!ean $/ unul din#!e cele mai :!umoase episoade din viaa li#e!a!$ a capi#alei Moldovei %i a li#e!a#u!ii !om;ne n ene!al. To# aici poe#ul ia con#ac# cu nv$$m;n#ul secunda!/ da! de da#a aceas#a n cali#a#e de p!o:eso! de lo ic$ %i lim7a e!man$ la Ins#i#u#ul Academic. Kcola!ul hoina! de pe v!emu!i dase na%#e!e unui p!o:eso! de o pedan#e!ie %i seve!i#a#e e6cepional$/ mpo#!iva c$!uia elevii/ dep!in%i cu un #!a#amen# mai 7l;nd/ se coaliza!$ %i pe ca!e iz7u#i!$ n cele din u!m$ s$'l nl$#u!e din %coal$. (u mul# dup$ aceas#a poe#ul es#e nl$#u!a# %i de la di!ecia 0i7lio#ecii &en#!ale/ unde es#e nlocui# de un 7a!d mino! veni# din 0ucovina/ Dimi#!ie Pe#!ino. Pe#!ino se 7ucu!a de p!o#ecia unei 7une p$!i din socie#a#ea nal#$ ie%ean$/ ca!e vedea n#!'nsul un !ep!ezen#an# al no7ilimii 7ucovinene/ nve!%una#$ n lup#a naional$. n ul#im$ ins#an$ ns$/ individul e!a un ca7o#in o!dina!/ cu es#u!i de un #ea#!alism de pe!i:e!ie %i cu :unciuni ce!e7!ale in#e!mi#en#e. n :elul aces#a/ poe#ul a"un e la , iulie ,.5A !evizo! %cola! n "udeele Ia%i %i Vaslui/ p!ile" de cons#a#$!i ama!e pe de o pa!#e/ da! %i de o7se!vaii ad;nci n le $#u!$ cu s#a!ea nv$$m;n#ului %i o! aniza!ea social$ a #impului/ pe de al#$ pa!#e. Inspeciile pe ca!e Eminescu le :ace la %colile de su7 conduce!ea sa l pun n m$su!$ s$'%i l$! easc$ domeniul o7se!vaiilo! %i s$ adune un ma#e!ial ce va documen#a a7unden# doc#!ina social$ %i economic$ a vii#o!ului zia!is# H,I. Kcolile me! eau !$u/ a7uzu!ile e!au de p!opo!ii mons#!uoase %i ele "us#i:icau dispe!a!ea poe#ului/ spi!i# nd!$ os#i# de a7solu#. Luc!u!ile nu du!a!$ ns$ mul# #imp. Guve!nul conse!va#o!/ din ca!e Maio!escu :$cea pa!#e ca minis#!u al Ins#!uciunii pu7lice/ c$zu n iunie ,.52 %i poe#ul :u des#i#ui# imedia# dup$ aceas#a. Toa#e ma%inaiunile e!au puse la cale de un in#!i an# o!dina!/ un anume And!ei Vizan#i/ n$imi# la unive!si#a#ea din Ia%i ca suplini#o! al ca#ed!ei de li#e!a#u!$ !om;n$. n nal#a lui nele e!e pen#!u poezie %i pen#!u poe#/ Vizan#i ope!$ mai n#;i nl$#u!a!ea lui Eminescu din pos#ul de di!ec#o! al 7i7lio#ecii/ apoi din acela de !evizo! %cola! %i n cele din u!m$/ cu a"u#o!ul lui Pe#!ino/ po!ni mpo#!iva lui un p!oces pen#!u sus#!a e!e de mo7ilie! %i c$!i din 0i7lio#eca &en#!al$ pe de o pa!#e/ ia! pe de al#$ pa!#e el nsu%i ca depu#a#/ n#!ep!inse o aciune n pa!lamen# mpo#!iva lui Maio!escu/ ca!e dase o 7u!s$ poe#ului pe c;nd aces#a e!a la 0e!lin. Toa#$ a i#aia a !$mas :$!$ al#e !ezul#a#e/ da! poe#ul a :os# ad;nc ndu!e!a# si/ luc!u esenial/ !$mas :$!$ mi"loace de e6is#en$. n aceas#$ mp!e"u!a!e accep#$ !edac#a!ea unei :oi ie%ene/ &u!ie!ul de Ia%i/ o pu7licaie cenu%ie/ des#ina#$ n p!imul !;nd s$ se!veasc$ d!ep# 7ule#in &u!ii de Apel din capi#ala Moldovei. Eminescu l$! e%#e ns$ o!izon#ul pu7licaiei/ ca!e/ !aie lui/ a"un e s$ ad$pos#easc$ !ema!ca7ile a!#icole de poli#ic$ e6#e!n$ %i in#e!n$/ p!ecum %i discuii su7s#aniale ale uno! p!o7leme sociale/ cul#u!ale sau s#!ic# li#e!a!e H,4. 9n #oamna anului u!m$#o!/ ,.55/ poe#ul #!ece la 0ucu!e%#i/ unde ia asup!a lui !edac#a!ea zia!ului conse!va#o! Timpul/ n ale c$!ui coloane se concen#!eaz$ !oadele celei mai a i#a#e p$!i din viaa sa. E!a acum n plin$ ma#u!i#a#e a eniului s$u poe#ic/ e!a n acela%i #imp o min#e ascui#$ n diseca!ea p!o7lemelo! poli#ice %i sociale. &oncepia lui poli#ic$/ a:i!ma#$ aiu!ea/ cap$#$ :o!mula!ea ei cea mai des$v;!%i#$ n coloanele Timpului. Poe#ul es#e un conse!va#o!/ da! nu un !e#!o !ad. El aducea/ ns$/ o anumi#$ concepie de :ilozo:ie a is#o!iei/ n spi!i#ul c$!eia p!o !esul !$m;nea le ea sup!em$ a vieii socialeE da!

p!o !esul aces#a nu e!a concepu# ca un sal# n necunoscu#/ ci v$zu# o! anic/ n#!'o evoluie len#$/ ca !ezul#a# al unui p!oces de :!uc#i:ica!e a vechiului capi#al spi!i#ual al popo!ului/ de adap#a!e a vechilo! ins#i#uii ale sale %i numai n ul#imul !;nd B %i n m$su!a n ca!e se a!$#au anac!onice B de elimina!e a lo!. (icioda#$ concepia o! anicis#$ a s#a#ului n'a avu# un mai s#!$luci#o! !ep!ezen#an# n cul#u!a !om;n$ H,A. &ola7o!a!ea la o! anul o:icial al pa!#idului conse!va#o! du!eaz$ p;n$ n ,..I/ c;nd min#ea lui Eminescu se n#unec$ pen#!u p!ima oa!$. &ole i de !edacie avea pe Ion Slavici %i pe &a!a iale/ cu ca!e n#!einea uneo!i discuii p!elun i#e/ !e:e!i#oa!e la p!o7leme de lim7a !om;n$. Pe c;# de puin !i"uliu %i pe c;# de lipsi# de punc#uali#a#e n #o# ceea ce p!ivea pe!soana sa/ pe a#;# de punc#ual %i co!ec# e!a n #o# ce p!ivea ndeplini!ea o7li aiunilo! sale p!o:esionale. Cap#ul aces#a :ace ca !os#u!ile sale la aze#$ s$ nu se !educ$ numai la munca ce se ce!e unui !edac#o! pen#!u pa!#ea poli#ic$ a :oiiE cu v!emea/ pu7licaia se n#emeiaz$ ap!oape n #oa#e sec#oa!ele sale pe pu#e!ea de munc$ a poe#ului. Sala!ia# pa!cimonios/ o7osi# de munc$ nco!da#$ %i mina# #o# mai #a!e de 7oala ca!e avea s$'l !$pun$/ Eminescu se sim#e c$#!e ,..I la cap$#ul pu#e!ilo! sale. E6#enua# a"un e el la ncepu#ul lui iunie ,..I la Ia%i/ unde #!e7uia s$ asis#e/ n cali#a#e de co!esponden# al zia!ului Timpul/ la dezveli!ea s#a#uii lui K#e:an cel Ma!e. Poe#ul ne li"eaz$ ns$ o7li aia sa de zia!is# %i/ de%i po!nise sp!e capi#ala Moldovei cu ;ndul s$ dea ci#i!e/ n #impul s$!7$#o!i!ii/ cunoscu#ei sale Doina/ el nu pa!#icip$ la :es#ivi#a#e. Pe'. #!ecea/ n #imp ce lumea o:icial$ se :!$m;n#a n "u!ul s#a#uii/ la cunoscu#a c!;%m$ 0o!#a Rece/ pe ca!e o :!ecven#ase pe v!emu!i n #ov$!$%ia vesel$ a lui &!ean $. Vi7!;nd de u!$ 6eno:o7$/ Doina #!aducea #ensiunea sen#imen#elo! ce :!$m;n#au pe poe# la acea da#$. To# mai mul# se ad;ncea n convin e!ea c$ el es#e !ep!ezen#an#ul cel mai indica# al !asei !om;ne/ c$ n "u!ul lui se z7a#e numai o socie#a#e !ezul#a#$ din impo!# de =7ul $!oi cu cea:a !oas$?/ de = !eco#ei cu nas su7i!e?/ ca!e au da# na%#e!e pa!#idului li7e!al. Pe aceas#$ a6$ de ;ndu!i %i de sen#imen#e se a:la poe#ul n clipa c;nd 7oala iz7ucne%#e pen#!u p!ima da#$/ n iunie ,..I. n p!imele mi%c$!i ale :u!iei se o lindesc ad;ncile lui :o7ii poli#ice %i naionale) n ca:eneaua &apsa decla!$ c$ !e ele #!e7uie mpu%ca# pen#!u c$ pa#!oneaz$ dis#!u e!ea $!ii. Ki po!ne%#e chia! la &e#!oceni/ cu in#enia de a sup!ima pe !e e %i de a !eaduce n a!$ :e!ici!ea pa#!ia!hal$ din #impul ma!ilo! voievozi. In#e!na# pen#!u c;#$v; v!eme n sana#o!iul d'!ului Kuu din 0ucu!e%#i/ poe#ul :u #!imis n #oamn$/ p!in n !i"i!ea lui Maio!escu/ la sana#o!iul d'!ului *7e!s#eine! de la *7e!'DY7lin de l;n $ Viena. Dup$ o !e:ace!e !ela#iv$ es#e #!imis n I#alia/ pen#!u odihni!ea de:ini#iv$ a spi!i#ului. Me! e la Veneia/ apoi la Clo!ena/ de unde se n#oa!ce n !a7$ la Ia%i. Ki viaa lui se scu! e sum7!$/ cu unele momen#e de !eveni!e #!ec$#oa!e/ n#!e la%i/ 0o#o%ani/ M$n$s#i!ea (eamu %i 0ucu!e%#i/ p;n$ la da#a deznod$m;n#ului :a#al. Moa!e la ,A iunie ,..-/ n sana#o!iul doc#o!ului Kuu din 0ucu!e%#i. Schi;nd n liniile ei cele mai ma!i 7io !a:ia poe#ului/ am avu# p!ile"ul s$ punem n lumin$ dezin#e!esa!ea lui #o#al$ :a$ de #o# ce cons#i#uia p!eocupa!e pe!sonal$ sau in#e!es pe!sonal. Poe#ul n'a luc!a# nicioda#$ m;na# de pe!spec#iva unei si#uaii sociale %i a!#a savan#$ cu ca!e el %#ie s$ se sus#!a $ p!oiec#elo! unive!si#a!e pe ca!e Maio!escu le :o!mula n le $#u!$ cu d;nsul es#e de na#u!$ s$ de:ineasc$ #empe!amen#ul s$u. Am ales in#eniona# momen#ul aces#a n viaa lui Eminescu/ deoa!ece el ne d$ posi7ili#a#ea s$ p!ivim mai ad;nc n s#!uc#u!a su:le#easc$ a lui. La p!opune!ea c!i#icului de a'i deschide d!umul c$#!e unive!si#a#e/ poe#ul !$spunde a!$#;nd ca!e es#e p!e $#i!ea lui/ c;# se ce!e pen#!u o ca#ed!$ unive!si#a!$/ ce a! pu#ea s$ :ac$ el n domeniul :ilozo:iei/ ce a! #!e7ui s$ mai luc!eze n aces# domeniu %i c;# de mul# a! #!e7ui s$ ad;nceasc$ s#udiul uno! discipline pe ca!e a! #!e7ui sa se n#emeieze/ n p!imul !;nd %#iinele na#u!ale %i an#!opolo ia. Eminescu nu vede disciplina pen#!u ca!e se p!e $#ea n izola!e/ ci n s#!;ns$ cone6iune cu discipline mai mul# sau mai puin n!udi#e. Pu!#;nd ispi#a cuno%#inelo!

ul#ime/ pen#!u el %#iina se p!oiec#eaz$ as#:el n pe!spec#ive imense. * #!$s$#u!$ simila!$ ne n#;mpin$ %i n viaa sen#imen#elo!/ ca!e p!in in#ensi#a#ea lo! #!$deaz$ aceea%i nclina!e c$#!e a7solu# a spi!i#ului eminescian. Am amin#i# mai nain#e pu#e!ea lui de en#uziasma!e pen#!u ideile nal#e. n s:e!a vieii p!op!ii/ vom semnala sen' #imen#ele e!o#ice) Eminescu es#e un ma!e c;n#$!e al iu7i!ii/ pen#!u c$ es#e un :e!ven# ado!a#o! al :emeii. Sen#imen#ul aces#a a m7!$ca# aspec#e mul#iple %i numai o nclina!e mo!7id$ a 7io !a:ilo! l'a !ecol#a# n :o!mele cele mai c!ude/ cele mai le a#e de p$m;n#. Cemeia es#e v$zu#$ adeseo!i de poe# cu ochiul scep#ic al discipolului lui Schopenhaue!/ es#e d!ep#E da! ne aiunea lui/ cu pu#e!nic pa!:um #eo!e#ic/ es#e !eve!sul unei ado!aii de nal#$ #ensiune. Dac$/ n mani:es#$!ile ei/ iu7i!ea poe#ului m7!ac$ adeseo!i :o!me a!den#e/ pe sca!a pu!i#$ii el se u!c$ n unele momen#e p;n$ la #!eap#a nal#$ a sen#imen#elo! !eli ioase. *!ica!e a! :i ns$ sensul n ca!e se nd!eap#$/ sen#imen#ul e!o#ic al lui Eminescu se ca!ac#e!izeaz$ n p!imul !;nd p!in e6cepionala lui #ensiune. &ine u!m$!e%#e n liniile ei ene!ale evoluia vieii sale su:le#e%#i desci:!eaz$ #!ei s#adii 7ine p!eciza#e. n p!imele #impu!i/ ne $sim n p!ezena unui #empe!amen# anima#/ ca!e ma!cheaz$ ac#ele sale de o ma!e pu#e!e a:i!ma#iv$. Kcola!ul !e7el/ ca!e nu su:e!ea s#udiile o! aniza#e/ avea #o#u%i cul#ul valo!ilo! nal#e. Deze!#a!ea lui de la scoal$/ a#a%a!ea de o #!up$ am7ulan#$ de #ea#!u/ cu!a"ul cu ca!e n:!un#$ #oa#e vicisi#udinile vieii de va a7ond/ #oa#e cap$#$ un sens ad;nc n nc!ede!ea pe ca!e poe#ul o a!e la da#a aceas#a n valoa!ea nal#$ a a!#ei. Din #impul pe#!ecu# la 0la" da#eaz$ una din#!e cele mai ca!ac#e!is#ice poezii ale lui Eminescu. Ea es#e in#i#ula#$ Amicului C. L/ ceea ce nsemneaz$ Amicului Cilimon Ilea. 0o dan'Duic$ o semnaleaz$ ca :iind o poezie nchina#$ p!imului s#eno !a: !om;n. Poezia e6pune poze !oman#ice/ ca!e se sup!apun ns$ p;n$ la un punc# des#inului de a#unci al poe#ului/ pen#!u ca!e a!#a !$m;ne sin u!a s#ea c$l$uzi' #oa!e) Am uitat tat, am uitat mam, Am uitat lege, am uitat tot Dar dac gndul zilelor mele Se stinse-n mintea lui Dumnezeu, i dac pentru sufletul meu Nu-i loc aicea, ci numa-n stele, Voi, cnd mi-or duce ngerii si Palida-mi um r n al ul munte S-mi pui cununa pe a mea frunte i s-mi pui lira la cpti! 9n acela%i sens #!e7uiesc in#e!p!e#a#e %i mani:es#$!ile poe#ului pe al#e planu!i) ma!ile lui p!oiec#e n le $#u!$ cu o! aniza!ea %i nzes#!a!ea 0i7lio#ecii &en#!aleE e6i ena in:!an i7il$ a p!o:eso!ului/ n$zuina de a dis#!u e din !$d$cin$ !$ul ce cople%e%#e %coala p!ima!$ !om;n$ %i o! aniza!ea social$ a $!$nimii/ s;n# #oa#e #!aduce!i n o!dine p!ac#ic$ a aceluia%i spi!i# ca!e vedea linia! %i :$!$ o7s#acole in#ele ul#ime. Mediul opune ns$ !ezis#en$ %i !ezis#ena i!i#$ uneo!i/ !evol#$ cele mai adeseo!i. S'a !ema!ca# pa#ima pe ca!e poe#ul o pune n a#acu!ile duse mpo#!iva li7e!alilo!/ n p!es$ %i poezie. Re !e#a#e/ e6plica#e/ scuza#e/ aces#e a#acu!i au :os# conside!a#e n ene!al ned!ep#e B %i es#e incon#es#a7il c$ n#!'o la! $ m$su!$ ele s;n# ned!ep#e. Da! #o# a#;# de adev$!a# es#e c$/ pe o anumi#$ linie/ ele se "us#i:icau. Es#e de a"uns s$ se amin#easc$ pen#!u aceas#a p!opune!ea pe ca!e Ion 0!$#ianu o :$cea la ncepu#ul anului ,.., pa!#idului conse!va#o!. Ke:ul li7e!alilo! e!a ho#$!;# s$ sac!i:ice =coada 7olnav$? a pa!#idului s$u %i pen#!u aceas#a ce!ea cola7o!a!ea la conduce!ea s#a#ului a conse!va#o!ilo! "unimi%#i. Ki dac$ 0!$#ianu condamna aceas#$ =coad$

7olnav$? a pa!#idului li7e!al/ mai poa#e oa!e su!p!inde :ap#ul c$ Eminescu :ace acela%i luc!uV Ki c$ el l :ace d;ndu'i #oa#$ amploa!ea de ca!e e!a n s#a!e su:le#ul s$u 7;n#ui# de pa#imi pu#e!niceV &on#!a!ia#e pe plan local/ con#!a!ia#e pe plan uman/ sen#imen#ele lui Eminescu vo! evolua a%ada! c$#!e polul ne aiei %i al !evol#ei H,2. Aspi!aiile %i sen#imen#ele sale nu e!au ns$ con#!a!ia#e numai pe aces# plan. Dincolo de !ezis#enele opuse de voina omeneasc$/ poe#ul in#uie%#e con#!adicia n#!e n$zuinele sale %i o!dinea s#a7il$ %i imua7il$ a na#u!ii. Vom avea p!ile"ul s$ vedem ul#e!io! cum e6pe!iena sa in#elec#ual$ l duce la descope!i!ea unei pu#e!i p!ima!e/ a unei voine a!7i#!a!e/ ale c$!ei le i in:i!m$ con%#iinele individuale %i anuleaz$ o!ice mani:es#a!e independen#$. Individul nu es#e dec;# un ins#!umen# pe ca!e l pune n :unciune o pu#e!e supe!ioa!$ %i n al c$!ui 7ilan de:ini#iv nu :i u!eaz$ nicioda#$ ac#e izvo!;#e din p!op!ie de#e!mina!e/ ci numai iluzia uno! asemenea ac#e. Ce!ici!ea nu es#e as#:el n $dui#$ dec;# acelo!a ca!e/ :ie din nepu#ina de a p!inde n esena lo! ac#ele umane/ :ie din#!'o nelepciune supe!ioa!$ ce'i de#e!min$ s$ nu cau#e nele e!ea aces#o! ac#e n esena lo! ul#im$/ se m$! inesc la lumea iluziilo!. Da! c;nd cineva a a"uns la aceas#$ concepie/ el %i d$ seama n#!e al#ele %i de z$d$!nicia !evol#ei mpo#!iva ho#$!;!ii des#inului. Sin u!a a#i#udine neleap#$ es#e aceea a !enun$!ii la lup#a vieii/ aceea a pos#ul$!ii lini%#ei e#e!ne/ a (i!vanei. (a#u!al/ cu!sul vieii poe#ului nu se ca!ac#e!izeaz$ p!in#!'o !i id$ se men#a!e c!onolo ic$ a sen#imen#elo! sale/ viaa lui sen#imen#al$ nu'%i conve!#e%#e #o#al aspec#ul la da#e :i6e. (u se poa#e de#e!mina o epoc$ s#!ic# a:i!ma#iv$ n viaa su:le#easc$ a lui/ e6pu! a#$ de o!ice elemen#e !evoluiona!e. Sen#imen#e de esen$ dive!s$ coe6is#$. Se poa#e spune ns$ c$ 7io !a:ia poe#ului nd!ep#$e%#e a:i!maia c$ sen#imen#ele sale p!ezin#$ ca aspec# dominan#/ n epoci succesive/ a:i!maia/ !evol#a %i n:!;n e!ea. Da#ele aces#ea le impune s#udiul vieii sociale a poe#uluiE ele vo! #!e7ui ve!i:ica#e n 7io !a:ia sa in#elec#ual$ %i n dezvol#a!ea c!onolo ic$ a ope!ei sale. Vom !ema!ca ns$ de pe acum c$/ n :o!mele s#a7ili#e %i p!ivi#e n evoluia lo! #o#al$/ sen#imen#ele poe#ului !e:ac !a:ica sen#imen#elo! #i#aniene/ ca!e pa!cu! de asemenea s#adiul a:i!maiei/ al !evol#ei %i al n:!;n e!ii. P!in :o!mele speciale pe ca!e sen#imen#ele le m7!ac$ n viaa sa social$/ poe#ul ne apa!e a%ada! ca un spi!i# #i#anian. In in#e!p!e#a!ea ope!ei poe#ului/ 7io !a:ia p!op!iu'zis$ nu poa#e :i invoca#$ dec;# n m$su!a n ca!e da#ele sale su7liniaz$ anumi#e #!$s$#u!i pe!manen#e ale :i!ii c!ea#o!ului. (u in#e!eseaz$ a%ada! de#aliul/ anecdo#icul/ dac$ el es#e lipsi# de semni:icaie pen#!u p!ocesul de c!eaiune a!#is#ic$/ pen#!u c$ in#e!p!e#a!ea unei ope!e es#e o ope!aiune comple6$/ n ca!e :ac#o!ul is#o!ic %i a!e !os#u!ile sale/ da! ca!e nu se soluioneaz$ in#e !al p!in invoca!ea aces#ui :ac#o!. Am a:i!ma# cu un al# p!ile" c$ un loc impo!#an# n 7io !a:ia ene!al$ a unui sc!ii#o! l ocup$ 7io !a:ia in#elec#ual$ H,5/ n !eali#a#e nu es#e vo!7a s$ se u!m$!easc$ documen#a! :o!maiunea sa in#elec#ual$/ ci mai de !a7$ s$ se de#e!mine con:o!maia in#elec#ual$E nu es#e a%ada! vo!7a numai de u!m$!i!ea unui p!oces de ins#!ui!e/ ci %i de su7linie!ea uno! anumi#e p!edispoziii/ ca!e se con"u $ cu #!$s$#u!ile p!op!ii ale vieii sale a:ec#ive. Su7 !apo!#ul aces#a in#ensi#a#ea a:ec#elo! eminesciene se #!aduce n o!dine in#elec#ual$ p!in#!'o nem$! ini#$ se#e de cunoa%#e!e. Poe#ul a pu#u# :i un noncon:o!mis# %i a pu#u# con#!a!ia in#eniile #a#$lui cu cap!iciile p!e $#i!ii sale %cola!e/ da! mai p!esus de o!ice el a :os# un om n c$u#a!ea pe!manen#$ a 7o $iei spi!i#uale. &ea din#;i a#!acie a :os# desi u! 7i7lio#eca p$!in#easc$/ !aie c$!eia pu#ea cunoa%#e %i ceva li#e!a#u!$/ da! ca!e i mi"locea n p!imul !;nd con#ac#ul cu is#o!ia pa#!iei. Indicaiuni mai p!eioase avem ns$ n le $#u!$ cu lec#u!a poe#ului la &e!n$ui. Se %#ie c$ n #impul s#udiilo! :$cu#e n capi#ala 0ucovinei poe#ul s'a 7ucu!a# de o7l$' dui!ea %i nd!uma!ea p!o:eso!ului A!on Pumnul/ de ca!e el s'a simi# :oa!#e le a# %i dup$ moa!#ea aces#uia. (a#u!al/ nu #!e7uie s$ ne :acem nici o iluzie n ceea ce p!ive%#e nd!uma!ea li#e!a!$ pe ca!e p!o:eso!ul a! :i :os# n s#a!e s'o dea elevului s$u. Pumnul e!a incon#es#a7il un

om nv$a#/ e!a un p!ie#en devo#a# al %cola!ilo! s$i %i e!a un ma!e !om;nE da! #oa#e aces#ea nu :$ceau din#!'nsul un cunosc$#o! n poezie/ capa7il s$ deschid$ d!umu!i noi unui spi!i# nse#a# cum e!a Eminescu. Ros#u!ile sale #!e7uiesc u!m$!i#e n al#$ o!dineE !aie lui n p!imul !;nd se o! anizase la &e!n$ui o 7i7lio#ec$/ n ca!e se concen#!ase o ma!e pa!#e din ceea ce se pu7licase p;n$ a#unci n !om;ne%#e. 0i7lio#eca/ asup!a c$!eia nu s'a insis#a# p;n$ acum cu #o# disce!n$m;n#ul pe ca!e l necesi#$ as#:el de ope!aiuni/ "oac$ un !ol impo!#an# n :o!ma!ea spi!i#ual$ a poe#ului. Desp!e ea a vo!7i#/ n #impul din u!m$/ Au!el Vasiliu/ n#!'un a!#icol pu7lica# n volumul colec#iv Eminescu %i 0ucovina. Vasiliu u!m$!e%#e/ pe 7aza sc!ip#elo! p$s#!a#e/ donaiunile/ n!e is#!$!ile/ p!ecum %i ci!culaia ope!elo!. Se %#ia de mai nain#e c$ Eminescu a ndeplini# n di:e!i#e epoci !olul de 7i7lio#eca!E ce!ce#a!ea lui Vasiliu con:i!m$ in:o!maia an#e!ioa!$ %i ne a!a#$ ca!e s;n# c$!ile n!e is#!a#e de el. Mai impo!#an#e dec;# n!e is#!$!ile s;n# donaiunile. Lecca Mo'!a!iu a#!$sese nc$ mai demul# a#enia asup!a a #!ei ope!e d$!ui#e de poe# 7i7lio#ecii) e!a n p!imul !;nd un e6empla! din poeziile %i poves#i!ile poe#ului e!man Theodo! [Y!ne! <Ve!misch#e Gedich#e und E!z\hlun en@/ apoi un #!a#a# de mi#olo ie de G. Rein7ecP <M>#holo ie :Z! (ichs#udie!ende/ Viena/ s.a.@ %i Lec#iuna!iu la#inu pen#!u a doua clase imnasiale dup$ M. Schinna el <DSchinna l@ de Ioane Moldovanu/ 0la" ,.24. La aces#ea se mai adau $ acum c$!ile indica#e de VasiliuE diciona!ul po!#a#iv e!mano'!om;n al lui Joseph S#ahl pu7lica# la 0ucu!e%#i n ,.AA <TaschenLY!#e!7uch de! deu#schen und Lalachischen Sp!ache@E P!incipii :ilozo:ice/ poli#ice %i mo!ale de &olonelul de Vais/ #!aduce!e de &. Gane/ Ia%i/ ,.42/ Is#o!ia na#u!al$ a lui Alois Poco!ni n dou$ volume) unul nchina# lumii plan#elo!/ cel$lal# lumii animale. Amin#esc apoi nuvela Pe#!u Ra!es de A#hanasie Ma!ienescu %i mai cu seam$ colecia de poezii a lui Radu Ionescu/ &iu#u!i in#ime/ ap$!u#$ la 0ucu!e%#i n ,.A4. n :ine/ el d$!uia %i volumul II din poeziile lui Au us# C!ied. Lan 7ein <Ause!lesene Gedich#e/ 0e!lin ,.35@. Ki :!aii poe#ului/ ca!e au s#udia# de asemenea la liceul din &e!n$ui/ au :$cu# as#:el de donaiuni. As#:el/ Ilie Eminovici d$!uia n ,.21 un .manusc!is ca!e coninea !e uli de pu!#a!e n via$/ ia! un al# :!a#e/ (icolae/ d$!uia aceleia%i 7i7lio#eci &alenda!ul 0uciumului !om;n pe ,.A. %i &alenda!ul pen#!u 7unul ospoda!/ !edac#a# de Ion Ionescu de la 0!ad %i pu7lica# la Ia%i n ,.4A. Din#!e aces#e dou$ calenda!e/ acela ca!e a pu#u# in#e!esa n#!'o m$su!$ pe poe# es#e :$!$ ndoial$ &alenda!ul 0uciumului !om;n/ ca!e cup!indea un :oa!#e 7o a# capi#ol de li#e!a#u!$/ cu luc!$!i #!aduse %i cu ve!su!i din unii poei mino!i ai zilei/ ca Gu%#i sau T$u#u. De un in#e!es capi#al pen#!u nele e!ea dezvol#$!ii spi!i#uale a poe#ului a! :i :os# o desc!ie!e am$nuni#$ a 7i7lio#ecii !om;ne de la &e!n$ui. E!a necesa! s$ se a!a#e nu numai ce ope!e :i u!au n#!'nsa/ ci %i da#a la ca!e a :os# achiziiona#$ :ieca!e/ n loc de a n#!ep!inde ope!aia/ modes#$ da! 7ineveni#$/ a desc!ie!ii ca#alo ului 7i7lio#ecii/ ope!aie ca!e as#$zi nu mai poa#e :i !ealiza#$/ au#o!ul a!#icolului la ca!e ne'am !e:e!i# $se%#e mai u#il s$ se lanseze n analiza uno! ope!e li#e!a!e %i chia! n complica#e ches#iuni de li#e!a#u!$ compa!a#$ B dou$ n#!ep!inde!i :a$ de ca!e spi!i#ul s$u se a!a#$ lipsi# de chema!e,.. Din da#ele comunica#e de d' sa %i din m$!#u!ii de al#$ na#u!$/ vom schia n linii ma!i :izionomia aces#ei 7i7lio#eci. Ci u!au aici c$!i !eli ioase/ ncep;nd cu &azania lui Va!laam/ da! :i u!au mai cu seam$ sc!ie!i !e:e!i#oa!e la is#o!ia popo!ului !om;n %i la condiiile lui mode!ne/ poli#ice %i sociale. De la c!onica lui Kincai %i Is#o!ia lui Pe#!u Maio!/ #!ec;nd p!in #!a#a#ele consac!a#e n epoc$ de is#o!ia !om;nilo!/ cum e!a acela al lui Dionisie Co#ino/ %i p;n$ la 7o a#a li#e!a#u!$ n le $#u!$ cu Uni!ea P!incipa#elo!/ 7i7lio#eca punea la ndem;n$ unui nd!$ os#i# de is#o!ia !om;n$ un ma#e!ial :oa!#e p!eios. Se a:lau acolo/ n #!aduce!e !om;neasc$/ sc!ie!ile unui 7un cunosc$#o! al p!o7lemelo! !om;ne%#i %i ma!e p!ie#en al !om;nilo!/ Edmond Te6ie!) *amenii !$z7oiului din *!ien# %i Is#o!ia poli#ic$ %i social$ a P!incipa#elo! Dun$!eneE e6is#au de asemenea sc!ie!ile !e:e!i#oa!e la !om;ni ale lui Celi6 &olson/ Vaillan#/ p!ecum %i cunoscu#ul s#udiu al lui Ed a!d

]uine#/ Rom;nii P!incipa#elo! Dun$!ene/ n #!aduce!ea !om;neasc$ pu7lica#$ la Ia%i n ,.A2. Cilolo ia e!a !ep!ezen#a#$ p!in RYssle!/ 0!uce ^h>#e %i p!in#!'o in:ini#a#e de !ama#ici %i voca7ula!e ale lim7ii !om;ne. Sla7 se n:$i%a capi#olul !e:e!i#o! la :ilozo:ie/ unde/ n a:a!$ de #!a#a#e elemen#a!e ca acelea ale lui Vais sau [!u / nu n#;lnim dec;# p!ea puin. Vom amin#i din#!e aces#ea D!ep#ul na#u!al al lui 0aumeis#e!/ #!adus de Samuil Micu %i pu7lica# la Si7iu n ,.33/ su7 #i#lul Le ile :i!ii/ i#ica %i poli#ica sau Cilozo:ia cea luc!$#oa!e. Coa!#e 7o a# #!e7uie s$ :i :os# ns$ capi#olul de li#e!a#u!$ !om;n$ sau #!adus$ n lim7a !om;n$. Alecsand!i :i u!a cu poeziile sale o!i inale/ cu #ea#!ul %i cu cule e!ea de poezie popo!an$. Al$#u!i de el n#;lnim pe G!. Ale6and!escu/ 0olin#ineanu/ Feliade/ Iancu V$c$!escu/ Mu!e%anu/ 0oliac/ (e !uzzi/ T$u#u/ Sion/ 0a!onzi/ An#on Pann/ Ion 0a!ac/ Vasile Aa!on/ A!icescu/ 0um7ac/ Dimi#!ie Pe#!ino/ Radu lo'nescu %i nume!o%i alii. n #!aduce!e !om;neasc$ n#;lnim n#!e alii pe Me#as#asio/ Tasso/ Fome!/ ShaPespea!e/ 0>!on/ Vol#ai!e/ Volne>/ MoliS!e/ Dumas/ Lama!#ine/ Fu o/ [o#ze7ue/ Schille!. Li#e!a#u!$ !om;n$ sau #!adus$ n !om;ne%#e puneau la ndem;n$ elevilo! %i nume!oasele calenda!e a:la#e n 7i7lio#ec$/ p!ecum %i !evis#ele/ de asemenea :oa!#e nume!oase %i :oa!#e impo!#an#e. Es#e su:icien# s$ amin#im Coaia pen#!u min#e %i Gaze#a T!ansilvaniei pe de o pa!#e/ Dacia li#e!a!$/ P!op$%i!ea/ Rom;nia li#e!a!$/ pe de al#$ pa!#e/ ca s$ ne d$m seama de impo!#ana pe ca!e 7i7lio#eca o avea su7 aces# !apo!#. Indicaiunile concen#!a#e aici s;n# cu #o#ul !eduseE ele ne dau cu #oa#e aces#ea p!ile"ul s$ vedem c$ un s#udios cum e!a Eminescu pu#ea !ealiza/ n mediul %cola! de la &e!n$ui/ o ima ine p!ecis$ a li#e!a#u!ii !om;ne din acea v!eme %i $sea d!umul c$#!e unii din ma!ii sc!ii#o!i ai lumii. Vom amin#i din#!e ace%#ia pe Schille! ca!e/ es#e d!ep#/ e!a !ep!ezen#a# cu ope!e mino!e/ pen#!u ca!e poe#ul nu va p!o:esa o admi!aie p!ea ma!e nicioda#$. Da! p!ezena lui Fu o %i mai cu seam$ aceea a lui Lama!#ine se impune s$ :ie semnala#$. Ki acela%i luc!u cu MoliS!e/ cu ShaPespea!e %i mai ales cu 0>!on/ ale c$!ui !os#u!i n ope!a lui Eminescu u!meaz$ s$ le desci:!$m ul#e!io!. Vom !eine de asemenea p!ezena lui Volne>/ ale c$!ui Ruine s;n# unul din momen#ele cele mai impo!#an#e ale li#e!a#u!ii p!e!oman#ice %i pe ca!e l vom n#;lni de al#:el %i n sc!ie!ile nume!o%ilo! poei !om;ni din epoca p!eme! $#oa!e lui Eminescu/ ale c$!o! ope!e au :os# 7ine cunoscu#e poe#ului. De al#:el lec#u!a Npoe#ului nu se limi#a la ceea ce i punea la ndem;n$ 7i7lio#eca !om;neasc$. 0i7lio#eca e!man$ a liceului avea n#!';nsul pe unul din cei mai asidui ce!ce#$#o!i ai s$i %i pe calea aceas#a poe#ul spo!ea o!izon#ul lec#u!ilo! sale. Anumi#e indicaiuni da#o!a#e cole ilo! s$i de %coal$ ne pun n si#uaia de a s#a7ili n linii ma!i di!ec#iva p!e:e!inelo! sale li#e!a!e din epoca %cola!i#$ii de la &e!n$ui. Poe#ul e!a nedesp$!i#/ ni se spune/ de #!a#a#ul de Is#o!ie unive!sal$ al lui ^elle! <^el# eschich#e@/ ca!#e ce se ca!ac#e!iza n p!imul !;nd p!in :ap#ul c$ aducea o 7o a#$ colecie de poves#i/ de le ende/ de mi#u!i n le $#u!$ cu is#o!ia di:e!i#elo! popoa!e. * al#$ ope!$ ca!e punea n "oc :an#ezia poe' #ului e!a amin#i#a Mi#olo ie a lui Rein7ecP. n a:a!$ de aces#ea/ el e!a un pasiona# ci#i#o! al pove%#ilo! lui Fo::mann %i se no#eaz$ p!in#!e lec#u!ile sale %i cunoscu#a ope!$ a lui ^a ne! De! Clie ende Foll\nde! <*landezul z7u!$#o!@. Li#e!a#u!$ :an#as#ic$ a%ada!. Da! al$#u!i de ea/ 7o a#$ li#e!a#u!$ !om;neasc$/ din ca!e amin#im numai pe Alecsand!i/ a c$!ui ope!$ i e!a cunoscu#$ n am$nun#/ %i pe Feliade R$dulescu/ a c$!ui Tandalida :$cea deliciile sale pe v!e' mea c;nd e!a :unciona! Wa 0o#o%ani. De al#:el/ admi!aia pen#!u ma!ele anima#o! al li#e!a#u!ii !om;ne din p!ima "um$#a#e a secolului p!eceden# me! ea a#;# de depa!#e/ nc;# el a"un e la un momen# da# s$ adop#e chia! o!#o !a:ia sa i#alienis#$/ ceea ce/ vom conveni cu #oii/ e!a un ac# de ma!e nd!$zneal$ %i independen$ din pa!#ea unui elev al lui Pumnul. Vom semnala n acela%i #imp sec#o!ul p!e!oman#ic din lec#u!ile sale/ n cup!insul c$!uia ope!a lui Radu Ionescu se!ve%#e numai de indica#o! de zon$. Vom no#a n cele din u!m$ !epe!#o!iile d!ama#ice ale #!upelo! Ta!dini %i Pascali/ !epe!' #o!ii ca!e se n#emeiau n p!imul !;nd pe vodevilul :!ancez %i apoi pe p!oducia d!ama#ic$

local$ B pe Vasile Alecsand!i ndeose7i. Menin;ndu'ne la aceea%i epoc$ p!eme! $#oa!e s#udiilo! de la Viena/ cons#a#$m c$ din li#e!a#u!a e!man$/ ca!e in#e!eseaz$ de asemenea de ap!oape :o!maiunea sa in#elec#ual$/ poe#ul nu a7so!7ea numai sc!ie!i cu ca!ac#e! :an#as#ic sau sc!ie!i d!ama#ice de enul celo! da#o!i#e lui [o#ze7ueE nici nu se limi#a la poezia e!oic$ a lui Theodo! [Y!ne! sau la aceea a lui Lan 7ein/ ci s#udia a#en# pe ma!ii sc!ii#o!i. Camilia!iza!ea sa cu p!o7lemele cele mai delica#e ale li#e!a#u!ii ne'o a#es#$ #!aduce!ea unei luc!$!i de s#!ic#$ speciali#a#e/ o luc!a!e de #ehnic$ a ope!ei d!ama#ice. Es#e vo!7a de acea A!#$ a !ep!ezen#$!ii d!ama#ice a lui RY#sche! H,-/ pe ca!e el o #!aduce n !om;ne%#e la ce!e!ea lui Pascali/ pen#!u #!e7uinele #!upei de su7 conduce!ea aces#uia %i asup!a c$!eia avea s$ !evin$ mai #;!ziu. &e!ce#$!ile vii#oa!e vo! #!e7ui s$ accen#ueze !olul pe ca!e l'a avu# n viaa su:le#easc$ a poe#ului !om;n p!o:eso!ul s$u de la &e!n$ui En;s# Rudol: (eu7aue!. Desp!e (eu7aue! a sc!is Al:!ed [lu un s#udiu pu7lica# la &e!n$ui/ n ,-II. El a p!eda# la liceul 7ucovinean is#o!ia %i a :os# unul din#!e puinii p!o:eso!i ca!e au v$zu# n Eminescu %i al#ceva dec;# un va a7ond de ma!e clas$. Ap!ecie!ea lui :a$ de poe# me! ea a#;# de depa!#e/ nc;# uneo!i !enuna s$'%i e6plice leciile n con#inua!e %i punea pe Eminescu s$ :ac$ luc!ul aces#a. Da! (eu7aue! n'a p!eda# la &e!n$ui numai is#o!ia/ ci %i es#e#ica %i li#e!a#u!a e!man$ %i a #!ansmis elevului s$u !om;n ma!ea admi!aie pe ca!e el nsu%i o avea :a$ de ope!a Iui Schille!. Pe deasup!a/ p!o:eso!ul e!man e!a el nsu%i poe# %i un ce!ce#$#o! plin de admi!aie al luc!u!ilo! !om;ne%#i din 0ucovina. (u poa#e su!p!inde n cazul aces#a c$/ n o!dine li#e!a!$/ in:luena lui asup!a lui Eminescu a :os# mai pu#e!nic$ dec;# aceea pe ca!e o pu#ea e6e!ci#a p!o:eso!ul A!on Pumnul. D!a os#ea de neam o nv$a poe#ul de la aces#a din u!m$/ da! pen#!u o!ien#a!ea n li#e!a#u!$ cel dinii e!a incons#es#a7il cu mul# mai 7ine nzes#!a#. Es#e p!o7a7il c$ %coala de la &e!n$ui a avu# %i n o!dine :ilozo:ic$ un !os# mai se!ios de cum se c!ede n ene!al n viaa spi!i#ual$ a poe#ului. Liceul pu7lica p!o !ame anuale/ ca!e/ n a:a!$ de pa!#ea !e:e!i#oa!e la ac#ivi#a#ea s#!ic# %cola!$/ aduceau %i unele s#udii. Un as#:el de s#udiu apa!e %i n P!o !ama anului ,.22E el es#e da#o!i# unui p!o:eso! de :ilozo:ie/ Alois Sche!zel/ %i es#e nchina# :ilozo:iei lui Schopenhaue!) De! &ha!aP#e! de! Faup#leh!en de! Philosophie A!#hu! Schopenhaue!s. *!ic;# de suma!/ a!#icolul lui Sche!zel avea me!i#ul deose7i# c$ a#!$ ea a#enia asup!a unui :ilozo: des#ina# s$ ai7$ o in:luen$ capi#al$ n ;ndi!ea %i ope!a poe#ului !om;n. * p!o7$ ce!#$ a :ap#ului c$ Eminescu a ci#i# n#!'adev$! aces# s#udiu lipse%#eE da! cum le $#u!ile sale cu 7i7lio#eca din &e!n$ui se con#inu$ Wp;n$ n ,.53E cum P!o !ama amin#i#$ :i u!a n acea 7i7lio#ec$/ %i cum n ea se vo!7ea n #e!meni c$ldu!o%i %i desp!e Pumnul/ mo!# n acel an/ es#e/ c!ed/ nd!ep#$i#$ p!esupune!ea c$ poe#ul a cunoscu# a!#icolul lui Sche!zel. Cap#ul aces#e a! pu#ea e6plica/ n#!e al#ele/ %i anumi#e #!$s$#u!i ale poeziilo! sale din #ine!ee/ #!$s$#u!i n ca!e ce!ce#a!ea an#e!ioa!$ a v$zu# numai p!edispoziii spi!i#uale pen#!u pesimismul :ilozo:ic al lui Schopenhaue! H13. 9n :elul aces#a/ la da#a c;nd poe#ul a"un ea la Viena/ se !ema!ca n p!imul !;nd p!in cuno%#inele sale de li#e!a#u!$ !om;n$ cul#$/ p!in in#e!esul pen#!u vechea li#e!a#u!$ !om;n$1, %i pen#!u poezia popo!an$/ ia! n !;ndul al doilea p!in#!'o se!ioas$ nd!uma!e n li#e!a#u!a e!man$. Ad$u $m la aces#ea %i #emeinice cuno%#ine de is#o!ia !om;n$ %i pu#em p!esupune %i un oa!eca!e in#e!es pen#!u p!o7lemele :ilozo:ice. S#udiile n#!ep!inse la Viena s;n# s#udii de specializa!e/ ca %i acelea n#!ep!inse la 0e!lin. S'au pu#u# u!m$!i cu!su!ile unive!si#a!e/ pe ca!e poe#ul le'a audia#/ au :os# u!m$!i#e de asemenea luc!$!ile mai de seam$ ale p!o:eso!ilo! s$i/ luc!$!i pe ca!e/ dup$ #oa#e p!o7a7ili#$ile/ el le'a cunoscu#. Pe 7aza no#$!ilo! din manusc!isele sale/ s'a pu#u# s#a7ili de asemenea n liniile ei ma!i lec#u!a sa n #e!i#o!ii s#!$ine de disciplinele ce'l p!eocupau la unive!si#a#e. S'a pu#u# a"un e/ pe calea aceas#a/ la o !econs#!ui!e !ela#iv$ a ceea ce nsemna cul#u!a poe#ului. Amin#esc c$ da#ele cele mai 7o a#e n aceas#$ o!dine au :os# concen#!a#e de &$linescu n

capi#olul !e:e!i#o! la cul#u!a poe#ului/ din s#udiul nchina# lui/ %i eu v$ !o s$ u!m$!ii acolo p!o7lema. (u v!eau s$ spun cu aceas#a c$ vei $si n luc!a!ea amin#i#$ cel din u!m$ cuv;n# n ma#e!ie) mul#e da#e conside!a#e ce!#e #!e7uiesc #!ecu#e n lo#ul ipo#ezelo!/ mul#e da#e ce!#e #!e7uiesc ad$u a#e %i mul#e in:o!maii #!e7uiesc !evizui#e. &;nd la un momen# da# ni se spune/ 7un$oa!$/ c$ poe#ul dovede%#e o cuno%#in$ sa#is:$c$#oa!e n le $#u!$ cu An lia/ deoa!ece ci#eaz$ pe &!omLell/ lo!d 0eacons:ield/ Glads#one %i Fu o G!o#ius/ s;n#em ispi#ii s$ ne ndoim de adev$!ul a:i!maiei/ cu a#;# mai mul# cu c;# n se!ia ma!ilo! pe!sonali#$i en leze es#e no#a# %i numele lui G!o#ius/ ca!e/ dup$ cum se %#ie/ es#e una din ma!ile lo!ii ale *landei. S#udiul !$m;ne cu #oa#e aces#ea u#il %i consul#a!ea lui cu spi!i# c!i#ic es#e 7ineveni#$. &eea ce vom :ace mp!eun$/ va :i s$ de a"$m liniile ma!i ale in#e!esului s$u in#elec#ual/ a%a cum poe#ul ne apa!e n u!ma s#udiilo! n s#!$in$#a#e %i n epoca ma#u!i#$ii sale spi!i#uale. S'a vo!7i# B %i &$linescu aco!d$ ma!e impo!#an$ :ap#ului B desp!e s#udiile sale is#o!ice. Se %#ie chia! c$ poe#ul in#eniona la un momen# da# s$'%i #!eac$ doc#o!a#ul cu o #ez$ din domeniul is#o!iei/ c$ pen#!u aceas#a a n#!ep!ins ce!ce#a!ea uno! a!hive n ca!e se a:la %i ma#e!ial !e:e!i#o! la is#o!ia !om;nilo! %i c$'%i p!opune s$ ad;nceasc$ diploma#ica. Se pu#ea oa!e #!a e de aici concluzia c$ Eminescu e!a mai 7ine p!e $#i# pen#!u s#udii de is#o!ie dec;# de :ilozo:ie/ c$/ n o!ice caz/ cuno%#inele sale is#o!ice dep$%eau pe cele :ilozo:iceV Aceas#a es#e p$!e!ea lui &$linescu. C$!$ s$ #$ $duim o!ien#a!ea poe#ului n domeniul is#o!iei naionale/ c!edem/ #o#u%i/ c$ o concluzie de :elul aces#a nu se poa#e n#emeia dec;# pe i no!a!ea ce!inelo! p!imo!diale ale disciplinei is#o!ice. Un is#o!ic nu se !ealizeaz$ p!in adiiona!ea cuno%#inelo! is#o!ice %i c;nd Emineseu m$!#u!ise%#e c$ es#e s#!$in de a!#a de a desci:!a documen#ele/ el a!a#$ lipsa cul#u!ii #ehnice de speciali#a#e. Ia! dac$ in#e!p!e#a!ea ma#e!ialului is#o!ic i'a! :i :os# posi7il$ su7 vas#e o!izon#u!i/ s$ nu ui#$m c$ o!izon#u!ile aces#ea i le deschidea #ocmai :ilozo:ia. Poe#ul a a!$#a#/ es#e d!ep#/ in#e!es pen#!u is#o!ia an#ic$. n o!dinea aceas#a/ el s'a $si# ns$ #o#deauna pe linia deschis$ de ^elle!/ ceea ce nsemna n s#!;nsa vecin$#a#e a lui Rein7ecPE nu is#o!ia p!op!iu'zis$/ ci mo!:olo ia cul#u!ilo!/ is#o!ia !eli iilo!/ mi#olo iileE n ul#ima analiz$/ poezia. Dac$ su7 !apo!#ul aces#a me!i#ele lui ne pa! in:e!ioa!e le endei ce ncon"oa!$ pe poe#/ vom !ema!ca ns$ #emeinicia cuno%#inelo! sale de na#u!$ social$ %i economic$ H11. Discipol al lui Schopenhaue!/ el nu pu#ea :i dec;# conse!va#o!E da! concepia sa poli#ic$ nu %i'o n#emeiaz$ pe p!emise :ilozo:ice/ ci pe con#empla!ea !eali#$ilo! sociale %i economice ale socie#$ii mode!ne. Emineseu cuno%#ea pe :izioc!ai/ de ca!e se lea $ s#!;ns p!in convin e!ea lui c$ sin u!a clas$ p!oduc#iv$ n Rom;nia s;n# $!aniiE cuno%#ea pe ma!ii !ep!ezen#ani ai economiei poli#iceE cuno%#ea pe un Mal#hus/ pe un Adam Smi#h/ pe un Joan 0a7#is# Sa>E a!e in:o!maiuni asup!a mi%c$!ii socialis#e nu numai din #impul s$u/ ci %i din #!ecu#ul imedia#) amin#e%#e pe 0a7eu:/ din ca!e voia s$ :ac$ la un momen# da# un e!ou de d!am$/ pe Sain#'Simon/ pe Louis 0lanc/ pe P!oudhon/ pe 0lan_ui/ pe 0e'7el %i u!m$!e%#e cu mul#$ a#enie dezvol#a!ea %colii ma#e!ialis#e/ ca!e'l a#!$ ea %i p!in supo!#u!ile sale :ilozo:ice. In:luena cea mai de seam$ n aceas#$ di!ecie es#e ns$ aceea e6e!ci#a#$ de economis#ul e!man C!ede!ic Lis#/ #eo!e#icianul economiei naionale/ ale c$!ui idei poe#ul le pu#ea cunoa%#e %i n mod indi!ec#/ p!in p!o:eso!ul s$u DZh!in . P!in Cich#e/ cons#!uc#o! al uno! #eo!ii a s#a#ului economic nchis B au#a!hia B/ Emineseu se nd!ep#a c$#!e socialismul de s#a# al economis#ului e!man Rod7e!#us. &uno%#inele sale se aliniau/ as#:el/ de la concepia economic$ a li7e!ului schim7/ a%a cum e!a :o!mula#$ de Sa>/ p;n$ la concepia economiei au#a!hice %i p!o#ecionis#e cu o ma!ca#$ p!e:e!in$ pen#!u :o!mele ul#ime/ indica#e/ dup$ p$!e!ea sa/ s$ p!o#e"eze popo!ul :a$ de invazia s#!$inilo!. In#e!esul pen#!u p!o7lemele :ilolo ice me! e accen#u;ndu'se. &eea ce'l p!eocup$ n p!imul !;nd es#e/ na#u!al/ lim7a !om;n$/ pe ca!e n'o s#udiaz$ numai n sc!ie!ile :ilolo ilo! !om;ni/ ci %i n acelea ale unui Roeszle!/ Diez/ MiPlosich. Al$#u!i de lim7a !om;n$ l p!e' ocup$ ns$ %i celelal#e lim7i !omanice) i#aliana n oa!eca!e m$su!$ <ci#ea pe Dan#e n o!i inal@/ :!anceza <locuise n#!'o v!eme la &e!n$ui/ la p!o:eso!ul :!ancez Vic#o! 0lanNchin@/ spaniola.

Mai .puin o!ien#a# n lim7a !eac$/ el a!e cuno%#ine mulumi#oa!e de la#in$ %i es#e p!o7a7il c$/ su7 in:luena lui Schopenhaue!/ a c$u#a# s$ se o!ien#eze %i n lim7a sansc!i#$. A audia# p!o7a7il cu!su!ile p!o:eso!ului ^e7e! de la 0e!lin desp!e li#e!a#u!a indian$/ ia! a#unci c;nd a v!u# s$ sc!ie o !ama#ic$ a lim7ii sansc!i#e/ s'a condus dup$ G!ama#ica %i Glosa!ul sansc!i# al cele7!ului indianis# C!anz 0opp. Ki n o!dine li#e!a!$/ cuno%#inele poe#ului apa! :oa!#e 7o a#e. (u es#e vo!7a numai de li#e!a#u!a !om;n$/ ci de ma!ile li#e!a#u!i ale lumii. Re:e!inele cele mai 7o a#e su7 aces# !apo!# le avem n le $#u!$ cu li#e!a#u!a e!man$/ ncep;nd cu &;n#ecul (ie7elun ilo! %i Edda %i s:;!%ind cu poezia con#empo!an$ lui. &uno%#ea de asemenea pe ma!ii poei i#alieni %i p!o7a7il n #!aduce!e e!man$ pe unii au#o!i spanioli/ dup$ cum #o# n #!aduce!e e!man$ a cunoscu# o ma!e pa!#e din li#e!a#u!a indian$ B n p!imul !;nd Ri 'Veda/ apoi pe [alidasa/ p!ecum %i pe poeii pe!sani Ci!dusi/ Fa:iz %i Saadi. De%i nu e!a un des$v;!si# cunosc$#o! al lim7ii :!anceze/ ci#ea cu #oa#e aces#ea ope!a lui Jean Jac_ues Rousseau/ pe aceea a lui Lama!#ine/ Musse#/ Vi n> %i Vic#o! Fu o. Ki n o!i inal sau n #!aduce!i ci#ea pe Re na!d/ 0T!an e!/ Gau#ie!. &i#ise ceva din Ale6and!e Dumas/ Jules Ve!ne %i d'na Geo! e Sand %i nu !$m$sese s#!$in de con#a iunea/ ca!ac#e!is#ic$ epocii/ a li#e!a#u!ii lui Ponson du Te!!ail/ Paul de [ocP %i Eu Sne Sue. Din#!e d!ama#u! i cuno%#ea in:ini#a#ea vodevilis#ilo! "ucai de #!upa lui Pascali %i de cea a d'nei Ta!'dini/ n :!un#ea c$!o!a se plasa Sc!i7eE avea cuno%#in$ ns$ %i de MoliS!e/ Vol#ai!e/ Vic#o!ien Sa!dou/ &asimi! Delavi ne/ Emile Au' ie!/ Le ouvT %i Duma:e':ils. Din#!e sc!ii#o!ii an#e!io!i amin#ea pe Pascal/ pe Mon#es_uieu %i pe dNAlem7e!#. Avea %#iin$ de asemenea desp!e 0u::on/ ia! din#!e con#empo!ani amin#ea/ n#!e alii/ pe Fip'pol>#e Taine %i pe Renan. 9n #!aduce!e de 7un$ seam$ a cunoscu# %i pe unii din ma!ii poei en lezi/ de%i poe#ul se !e:e!ea adeseo!i la luc!$!i sc!ise n lim7a en lez$. Manusc!isele sale dovedesc c$ la 0e!lin e!a nd!uma# c$#!e li#e!a#u!a en lez$ de unele cu!su!i audia#e la unive!si#a#e. &uno%#ea pe Ma!loLe/ pe 0ulLe! L>##on/ pe Richa!dson/ pe Thomas Moo!e/ pe ^illiam Temple/ ia! din Ed a! Poe %i Ma!P TLain a :$cu# %i #!aduce!i. De un in#e!es mai ma!e dec;# ace%#ia s;n# ns$ doi poei p!e!oman#ici/ desp!e ca!e Eminescu a!e cuno%#ine p!ecise) *ssian %i `oun / ale c$!ui (opi au un !ol impo!#an# %i n ope!a poe#ului !om;n. Pe Shelle> l cunoa%#e p!o7a7il p!in #!aduce!i e!mane/ ia! pe 0>!on/ ca!e a!e un !ol impo!#an# n ope!a lui Eminescu/ %i pe ShaPespea!e i cuno%#ea a#;# p!in #!aduce!i !om;ne c;# %i e!mane. Impo!#ana pe ca!e el o aco!d$ aces#ui din u!m$ sc!ii#o! !ezul#$ %i din :ap#ul c$ una din poeziile sale din #ine!ee es#e nchina#$ lui ShaPespea!e/ ca!e es#e =p!ie#enul 7l;nd al su:le#ului? poe#ului !om;nE ea ne es#e a!$#a#$ de asemenea de :ap#ul c$ n :u!ia ne7uniei %i din p!a ul mo!ii/ poe#ul se ;ndea la ma!ele sc!ii#o! en lez si'si e6p!ima admi!aia :a$ de d;nsul n :o!me pe ca!e i le dic#a s#a!ea de a#unci a minii/ ames#ec;nd n amin#i!ile sale de vechi su:leo! al unei #!upe am7ulan#e :!;n#u!i nede:ini#e din :ilozo:ia (i!vanei. (e'a! !$m;ne s$ d$m unele indicaiuni asup!a :o!maiunii sale n o!dine :ilozo:ic$. Da! pen#!u c$/ sp!e deose7i!e de ceea ce s'a spus n #impul din u!m$/ noi vedem viaa spi!i#ual$ a poe#ului o! aniz;ndu'se su7 in:luena p!eponde!en#$ a :ilozo:iei/ soco#im necesa! s$ ne op!im mai ndelun asup!a aces#ui aspec# %i s$ punem de pe acum n lumin$ anumi#e da#e necesa!e in#e!p!e#$!ii ul#e!ioa!e a ope!ei sale. Vom insis#a as#:el mai ndelun asup!a acelo! aspec#e din :ilozo:ia schopenhaue!ian$ pe ca!e le vom desci:!a %i din ope!a poe#ului !om;n H1I. Am a!$#a# p;n$ acum/ n liniile sale cele mai ma!i/ di!ecia pe ca!e o iau p!e:e!inele in#elec#uale ale lui Eminescu. (u ne !$m;ne/ n u!ma aces#o!a/ dec;# s$ amin#im pasiunea pe Nca!e el o punea %i n o!dinea cunoa%#e!ii/ n#!u #o#ul asem$n$#oa!e celo!lal#e pasiuni ale sale. Desp!e omul ca!e e!a n s#a!e s$ !up$ le $#u!ile sale cu lumea %i s$ se izoleze zile n#!e i n #ov$!$%ia c$!ilo! se pu#ea spune pe 7un$ d!ep#a#e ceea ce spune Ion Slavici/ c$u#;nd s$ de:ineasc$ #!$s$#u!a :undamen#al$ a vieii sale su:le#e%#i) =Po!ni!ile lui e!au a#;# de vii/ nc;# i cov;!%eau pu#e!ea s#$p;ni!ii de sine?.

Mul#iplele ispi#e in#elec#uale s;n# as#:el #!$s$#u!a cea mai ca!ac#e!is#ic$ spi!i#ului eminescian. Poe#ul es#e a#!as de aspec#ele dive!se su7 ca!e au :os# n:$i%a#e ma!ile p!o7leme ale ;ndi!ii omene%#i/ a%a nc;# el/ pa!#izan ho#$!;# al :ilozo:iei schopenhaue!iene/ a pu#u# de#e!mina pe unii ce!ce#$#o!i au#o!izai s$ desci:!eze n ;ndi!ea sa momen#e de ;ndi!e he eliane. Eminescu n'a :os# un he elian/ da! unele punc#e de con"unciune cu he elianismul se po# admi#e. Cilozo:ia lui Fe el se $se%#e ns$ la o!i inea concepiei ma#e!ialis#e a lui Ma!6 %i poe#ul !om;n a :os# p!eocupa# de ap!oape de ma!6ism. Ki dac$ aces#ea s;n# sensu!ile pe ca!e le ia ;ndi!ea lui/ se poa#e accep#a oa!e :$!$ nici o o7ieciune a:i!maia c$/ su7 !apo!# social/ sc!ii#o!ul es#e i!emedia7il con ela# n ape !eaciona!eV Am amin#i# mai nain#e c$/ nc$ din epoca %cola!i#$ii la &e!n$ui/ Eminescu e!a n m$su!$ s$ cunoasc$ n elemen#ele ei ;ndi!ea schopenhaue!ian$. A!#icolul lui Sche!zel pu7lica# n P!o !ama din ,.22 a liceului din capi#ala 0ucovinei l pu#ea nd!uma pe o cale nou deschis$ n :aa sa. Pen#!u c$ :ilozo:ia &hopenhaue!ian$ nu a"un e s$ cuce!easc$ spi!i#ele dec;# dup$ moa!#ea :ilozo:ului/ n#;mpla#$ n ,.23. P;n$ la da#a aceea/ Ge!mania %i n special unive!' si#$ile e!mane se $sesc su7 in:luena e6clusiv$ a lui Fe el %i a %colii he eliene/ ca!e se menine n unele poziii de d!eap#a/ da! ca!e dase na%#e!e n acela%i #imp %i unei di!ecii de s#;n a/ &e avea s$ duc$ cu v!emea la concepia ma#e!ialis#$. Eminescu se nd!ep#a a%ada! c$#!e $!ile e!mane la o da#$ la ca!e :ilozo:ia schopenhaue!ian$ se impusese spi!i#elo! %i a#a%a!ea lui de Schopenhaue! apa!e ca un :ap# :i!esc n evoluia ;ndi!ii n Ge!mania. La Viena n p!imul !;nd/ la 0e!lin/ la Ia%i %i la 0ucu!e%#i/ dup$ aceea/ poe#ul ad;nce%#e #o# mai mul# pe ma!ele #eo!e#ician al pesimismului. (u #!e7uie s$ se c!ead$ ns$ n#!'o limi#a!e a cu!iozi#$ii la aces# unic sis#em. &o!espondena lui cu Maio!escu a!a#$ la un momen# da# s#$!ui!ea n :ilozo:ia he!7a!#ian$/ su7 a c$!ei in:luen$ se dezvol#ase %i c!i#icul =Junimii?. M$!#u!ia pe ca!e poe#ul o :$cea n sc!i' soa!ea lui din A :e7!ua!ie ,.54 es#e de na#u!$ s$ ne a!a#e des:$%u!a!ea c!onolo ic$ a in#e!esului s$u pen#!u :ilozo:ie) [an#/ spune el/ =mi'a in#!a# !ela#iv #;!ziu n m;n$/ Schopenhaue! de asemenea/ i posed n#!'adev$!/ da! !ena%#e!ea in#ui#iv$ a cu e#$!ilo! n min' #ea mea/ cu speci:icul mi!os de p$m;n# p!oasp$# al p!op!iului meu su:le# nu s'a des$v;!%i# nc$. La Viena e!am su7 in:luena ne:as#$ a :ilozo:iei lui Fe!7a!#/ ca!e p!in :i!ea ei #e dispenseaz$ de s#udiul lui [an#/ n aceas#$ p!eluc!a!e a nelesu!ilo! s'a p!eluc!a# %i nsu%i in#elec#ul meu ca un neles he!7a!#ian p;n$ la #oci!e. &;nd ns$ dup$ aceas#$ :!$m;n#a!e %i lup#$ de 1 luni de zile/ vine la s:;!%i# Rimme!mann/ zic;nd c$ e6is#$ n#!'adev$! un su:le#/ da! aces#a e un a#om/ a!uncai indi na# caie#ul meu de no#e la d!acu %i n'am mai veni# la cu!su!i?. &eea ce #!e7uie s$ !einem din aceas#$ con:esiune es#e e6is#ena unui s#adiu n :ilozo:ia he!7a!#ian$/ ca!e p!ecede ad;nci!ea lui [an# %i Schopenhaue!. Vom da mai puin c!ez$m;n# a:i!maiei sale c$ Fe!7a!# l dispenseaz$ de cunoa%#e!ea :ilozo:iei Pan#iene/ pen#!u c$/ dup$ cum se %#ie/ :o!mele pe ca!e le m7!ac$ p!ocesul de cunoa%#e!e n concepia he!7a!#ian$ cau#$ s$ :ie un !$spuns da# mis#e!ioasei =lumi n sine?/ a c$!ei eni m$ :usese semnala#$ de [an# %i a c$!ei soluie avea s$ o cau#e :ilozo:ia pos#e!ioa!$ lui. Su7 in:luena lui Fe!7a!# se dezvol#ase Ti#u Maio!escu %i cea din? #;i luc!a!e a aces#uia/ Eini es Philosophische n emein:assliche! Co!m/ es#e n p!imul !;nd o e6pune!e pen#!u saloane a :ilozo:iei he!7a!#iene. Eminescu n'a !$mas ns$ #imp ndelun a# n aces#e s:e!e/ :ilozo:ul =!ealelo!? nu deschidea pe!spec#ive asup!a ad;ncimilo! me#a:izice &$#!e ca!e poe#ul !om;n se simea a#!as. Da! ndep$!#a!ea lui de Fe!7a!# se e6plic$ %i p!in mp!e"u!$!i pe ca!e Ti#u Maio!escu nu le cunoscuse. La da#a la ca!e c!i#icul %i :$cea s#udiile la Viena %i 0e!lin/ :ilozo:ia he elian$ nu e!a nc$ dizloca#$ din nal#ele poziii pe ca!e le ocupa n viaa spi!i#ual$ a Ge!maniei. Se p!evedea ns$ declinul ei ap!opia# %i Fe!7a!# pu#ea s$ apa!$ ca un succeso!. A#unci c;nd Eminescu se nd!uma c$#!e $!ile e!mane/ si#uaia se l$mu!ise. Schopenhaue!/ du%manul cel mai nemp$ca#

al he elienilo!/ iz7u#ise s$ disc!edi#eze sis#emul :ilozo:ic al aces#o!a %i s$ se impun$ pe sine a#eniei ce!ce#$#oa!e a unive!si#$ilo!. Eminescu se nd!uma a%ada! c$#!e Viena %i 0e!lin la da#a la ca!e ;ndi!ea schopenhaue!ian$ se impusese %i e!a n o!dinea :i!easc$ a luc!u!ilo! ca el s$ se !esim#$ de in:luena ei. Deoa!ece aceas#a avea s$ imp!ime di!ecia de:ini#iv$ ;ndi!ii lui Eminescu/ es#e necesa! s$ se indice aici punc#ele ei eseniale. &oncepia lui Schopenhaue! a :os# e6pus$ n mai mul#e luc!$!i/ din#!e #a!e cea dinii ca da#$ es#e in#i#ula#$ Desp!e mp$#!i#a le $#u!$ a !aiunii su:icien#e/ pu7lica#$ n ,.,I/ ia! cea mai nsemna#$ es#e Lumea ca voin$ %i !ep!ezen#a!e <Die ^el# als ^ille und Vo!s#ellun @/ ap$!u#$ n ,.,-. n anumi#e momen#e ale ei/ doc#!ina %i p!ecizeaz$ con#u!u!ile %i n al#e sc!ie!i ale :ilozo:ului. 9n p!eocup$!ile ei :undamen#ale/ ope!a lui Schopenhaue! es#e e6pune!ea unui sis#em :ilozo:ic p!op!iu/ n p!imul !;ndE analiza :ilozo:iei Pan#iene n !;ndul al doileaE %i/ n cele din u!m$/ com7a#e!ea/ cu o ve!v$ :$!$ p!eceden#/ a :ilozo:iei lui Fe el %i a op#imismului lui Lei7ni#z. Punc#ul de pleca!e al :ilozo:iei schopenhaue!iene es#e :ilozo:ia lui [an#/ ca!e/ dup$ cum %#im/ a p!eocupa# %i pe poe#ul !om;n n a%a m$su!$/ nc;# a n#!ep!ins #!aduce!ea n !om;ne%#e a unei p$!i din ope!a sa14. &eea ce noi cunoa%#em/ susine :ilozo:ul de la [Yni s7e! / nu es#e lumea n e6is#ena ei o7iec#iv$/ ci numai apa!ena B :enomenul B adic$ :elul n ca!e ne'o comunic$ mi"loacele noas#!e de cunoa%#e!e. Mo#iva#$ de o e6is#en$ o7iec#iv$/ cunoa%#e!ea noas#!$ desp!e lume se condiioneaz$ su7iec#iv. In#ui!ea !eali#$ii es#e posi7il$ !aie celo! dou$ :o!me de in#uiie de ca!e dispune spi!i#ul nos#!u/ spaiul %i #impul/ ca!e s#a7ilesc o!dine n mul#i#udinea senzaiilo!. n a:a!$ de cunoa%#e!ea :enomenului izola#/ spi!i#ul nos#!u a!e pu#ina de a cunoa%#e pe cale noional$. In#uiia adun$ un ma#e!ial pe ca!e in#elec#ul l va p!eluc!a/ l va cu e#a/ va s#a7ili n#!'nsul o anumi#$ o!dine/ impus$ de :o!mele speciale ale ;ndi!ii omene%#i. Aces#e :o!me poa!#$ un nume mp!umu#a# din lo ica a!is#o#elic$) s;n# ca#e o!iile. Ele s;n# n num$! de dou$sp!ezece %i se !epa!#izeaz$ pe :elu!ile "udec$ilo!/ :iec$!ui en de "udeca#$ co!espunz;ndu'i c;#e #!ei ca#e o!ii. Le !edau n #!aduce!ea lui Eminescu) I. uni#a#e/ mul#i#udine/ #o#ali#a#eE II. !eali#a#e/ ne aiune/ limi#aiu'neE III. inhe!en$ %i su7sis#en$ 8su7s#an#ia e# accidens8/ causali#a#e %i dependen$ 8causa %i e:ec#8/ comuni#a#e 8Nin:luena !ecip!oc$ n#!e cele ac#ive %i pasive8 8DD !ecip!oci#a#e8E IV. pu#in$ B nepu#ina/ :iin$ B ne:iin$/ necesi#a#e causali#a#e 8DD con#in en$8. &eea ce cunoa%#em nu es#e a%ada! lumea n e6is#ena ei !eal$/ =das Din an sich?/ ci numai lumea :enomenelo!/ a apa!enelo!/ n p!eluc!a!ea spi!i#ului nos#!u. Dincolo de aceas#$ lume a apa!enelo! se a:l$ ns$ !eali#a#ea/ a c$!ei e6is#en$ condiioneaz$ cuno%#inele noas#!e/ da! a c$!ei esen$ noi n'o pu#em p$#!unde) inaccesi7il$ cuno%#inei omene%#i n p!ezen#/ !apo!#u!ile noas#!e cu ea se vo! des:$%u!a #o#deauna pe aceea%i linie a ine6o!a7ilului i no!a7imus. Am amin#i# mai nain#e c$ Schopenhaue! descinde din [an#. Le $#u!ile n#!e cele dou$ sis#eme s;n#/ n unele momen#e ale lo!/ a#;# de s#!;nse/ nc;# a! :i cu nepu#in$ s$ sepa!i n ope!a unui discipol al lo! ce apa!ine unuia %i ce apa!ine celuilal#. Ideile s;n# acelea%i/ a%a nc;# pe o ma!e !az$ ;ndi!ea poe#ului se poa#e e6plica lo7al p!in in:luena idealismului Pan#ian sau schopenhaue!ian/ :$!$ posi7ili#a#ea unei delimi#$!i de #e!i#o!ii. Accen#uez n mod in#eniona# ca!ac#e!ul idealis# al :ilozo:iei Pan#iene. Asemenea uno!a din#!e "unimi%#ii din a!$/ Eminescu se nd!ep#eaz$ c$#!e [an# p!in in#e!p!e#a!ea lui Schopenhaue!/ ceea ce es#e un :ap# deose7i# de impo!#an#. [!i#iP de! !einen Ve!nun:#/ ope!a de c$pe#enie a ma!elui ;ndi#o! de la [Yni s7e! / a cunoscu# dou$ :o!me deose7i#e. n p!ima ei ediie/ ca!e da#eaz$ din ,5.,/ ea se ca!ac#e!izeaz$ p!in accen#ua!ea no#ei idealis#e/ no#$ mul# #empe!a#$ n cea de a doua ediie/ ap$!u#$ n ,5.5. &ea din u!m$ :o!m$ a :os# conside!a#$ ca !ep!oduc;nd mai e6ac# ;ndi!ea :ilozo:ului %i ei i s'a da# p!e:e!ina. Schopenhaue! a n#!ep!ins ns$ !ea7ili#a!ea :o!mei p!ima!e %i a !eda#'o ci!culaiei %#iini:ice. T!aduce!ea lui Eminescu/ pe ca!e

am amin#i#'o an#e!io! %i pe ca!e el o n#!ep!inde la da#a c;nd se p!e $#ea pen#!u ca#ed!a unive!si#a!$ de la Ia%i/ es#e incomple#$) ea se m$! ine%#e la In#!oduce!e/ la Es#e#ica #!anscenden#al$ %i p$!i din Anali#ica %i Me#odolo ia #!anscenden#al$. &ompa!aia #e6#elo! a!a#$ c$ Eminescu po!ne%#e de la un #e6# e!man ca!e se n#emeia n p!imul !;nd pe ediia n#;ia a &!i#icii !aiunii pu!e %i c!ed c$ es#e o supoziie nd!ep#$i#$ c$ aceas#a es#e ediia luc!a#$ de RosenP!anz dup$ indicaiile di!ec#e ale lui Schopenhaue!. RosenP!anz a!e n#!' adev$! ca #e6# de 7az$ ediia din ,5., %i/ !aie lui/ [an# es#e !ecepiona# n $!ile !om;ne n#!' o :o!m$ cu mul# mai ap!opia#$ :elului de a vedea luc!u!ile al lui Schopenhaue!. Aces#a po!ne%#e n#!'adev$! n ;ndi!ea sa de la [an#/ de la ca!e mp!umu#$ ideea de #imp %i spaiu ca :o!me ale cunoa%#e!ii omene%#i/ da! ale c$!ui ca#e o!ii le !educe la una sin u!$) cauzali#a#ea. El !eia aceea%i p!o7lem$ a !apo!#u!ilo! din#!e cunoa%#e!ea noas#!$ %i !eali#a#ea o7iec#iv$/ da! a"un e la o soluie di:e!i#$ de aceea a maes#!ului. n :o!mele accesi7ile cunoa%#e!ii omene%#i/ lumea nu es#e al#ceva dec;# !ep!ezen#a!ea mea) "Die #elt ist meine Vorstellung$/ decla!$ el n#!'o :o!mul$ p!e nan#$/ nsemneaz$ oa!e aceas#a !educe!ea n#!e ii e6is#ene la planul unic al su7iec#ivi#$iiV P!o7lema s'a! pu#ea pune dac$ n esena lui su7iec#ul cunosc$#o! a! apa!ine unei lumi au#onome n !apo!# cu o7iec#ul cunoscu#. Luc!u!ile s#au ns$ cu #o#ul al#:el) Nsu7iec#ul apa!ine el nsu%i aceleia%i lumi :enomenale pe ca!e o supune p!ocesului de cunoa%#e!e/ ceea ce nsemneaz$ c$ n#!e su7iec# %i o7iec# nu e6is#$ o di:e!en$ de esen$E a#;# pia#!a supus$ ce!ce#$!ii c;# %i savan#ul ca!e o ce!ce#eaz$ s;n# #!anspune!ea n lumea :enomenal$ a unei !eali#$i ce se a:l$ dincolo de ei. Reali#a#ea aceas#a/ ca!e pen#!u [an# c$dea n a:a!a de#e!mina7ilului/ es#e pen#!u Schopenhaue! mai puin eni ma#ic$) ea es#e voina/ n esena ei/ lumea es#e voin$E da! nu o voin$ nzes#!a#$ cu in#eli en$/ p!emedi#a#$ %i con%#ien#$/ ci o voin$ s$l7a#ic$/ incon%#ien#$ %i ins#inc#iv$/ mina#$ de do!ine nepo#oli#e. Aces#e do!ine poa!#$ voina sp!e via$ %i o :ac s$ se nco!po!eze/ d;nd na%#e!e lumii :enomenale n #oa#$ comple6i#a#ea ei/ de la lumea ano! anic$ p;n$ la lumea o! anic$ domina#$ de ins#inc#e sau condus$ de !aiune) pia#!$/ plan#$/ animal/ om/ B #oa#e nu s;n# dec;# :o!me dive!se n ca!e se mani:es#$ aceea%i !eali#a#e. Se#ea nes$ioas$ de conse!va!e %i pe!pe#ua!e :ace ca voina s$'%i c!eeze o! ane adecva#e aces#ui scop. n !;ndul aces#o!a #!e7uie soco#i# %i in#elec#ul/ ca!e pen#!u Schopenhaue! nu es#e al#ceva dec;# un ins#!umen# pus n se!viciul voinei/ ca %i hea!ele sau dinii. T!ei s;n# cali#$ile p!imo!diale ale voinei) iden#i#a#ea/ imu#a7ili#a#ea %i li7e!#a#ea. *!ic;# de di:e!i#e a! :i :enomenele n ca!e se nco!po!eaz$/ voina !$m;ne n pe!manen$ iden#ic$ ei ns$%i. P!incipiul aces#a/ al iden#i#$ii de esen$ a #u#u!o! e6is#enelo! lumii :e' nomenale es#e denumi# de el cu o e6p!esie mp!umu#a#$ din :ilozo:ia 7udis#$) Ta'TLam'Asi. T!anspune!ea n lumea :enomenal$ nu aduce o al#e!a!e a voinei/ n#!uc;# :enomenul nu es#e dec;# o apa!en$/ ia! voina/ :iind unica !eali#a#e/ se 7ucu!$ p!in aceas#a de a#!i7u#ul imu#a7ili#$ii. A#;#a #imp c;# voina es#e con#empla#$ n #!anspune!ile ei n lumea :enomenal$/ ea se $se%#e su7 impe!iul le ii cauzali#$iiE n clipa n ca!e ne sus#!a em ns$ :enomenului %i o con#empl$m n esena ei/ voina se sus#!a e de asemenea le ii cauzali#$ii %i ne apa!e 7ucu!;ndu'se de li7e!#a#ea in:ini#$/ aceea de a se ne a pe sine ns$%i. Cap#ul c$ ea se poa#e a:i!ma %i se poa#e ne a a!e d!ep# consecin$ una din#!e cele mai nal#e concepii mo!ale. Din #oa#e aces#ea !ezul#$ c$ voina es#e elemen#ul :undamen#al/ chia! n viaa indivizilo! nzes#!ai cu :acul#$i in#elec#uale/ n#!'adev$!/ in#elec#ul ne a"u#$ s$ cunoa%#em lumea :enomenal$/ da! el nsu%i es#e un :enomen/ n #imp Nce voina es#e !eali#a#eE el es#e in ' ciden#ul/ ea es#e su7s#anaE el es#e secunda!/ ea es#e p!ima!$/ el se poa#e de !ada/ ea !$m;ne n pe!manen$ iden#ic$ ei ns$%i. Sp!e deose7i!e de [an#/ pen#!u ca!e o!ice cunoa%#e!e se limi#a la lumea :enomenal$/ Schopenhaue! c!ede c$ p!ocesul de cunoa%#e!e se aplic$ n mod ene!al :enomenului/ da! c$ n anumi#e condiiuni voina ns$%i nu se !e:uz$ cunoa%#e!ii. n s:e!a lumii :enomenale/

cunoa%#e!ea se :ace n 7aza p!incipiului !aiunii su:icien#e/ a acelui p!incipiu ca!e ne de#e!min$ s$ nele em pen#!u ce un luc!u es#e n#!'un anumi# :el %i nu n#!'al#:el. P!o7lema o discu#ase Schopenhaue! nc$ n p!ima sa luc!a!e #ip$!i#$/ n ca!e a!$#ase c$ !aiunea su:icien#$ a!e o mp$#!i#$ !$d$cin$) n p!imul !;nd/ s;n# amin#i#e :o!mele ideale ale cunoa%#e!ii/ spaiul %i #impul/ pe ca!e le mo%#enea din :ilozo:ia Pan#ian$E n al doilea !;nd avem ca#e o!ia cauza' li#$ii/ ca!e ne :ace s$ nele em c$ n#!ea a lume :enomenal$ es#e o nl$nui!e in:ini#$ de cauze %i e:ec#eE n !;ndul al #!eilea se a:l$ mo#iva!ea/ sau cauzali#a#ea in#e!n$/ ca!e se aplic$ aciunilo! omene%#iE cea din u!m$ modali#a#e de cunoa%#e!e es#e de esen$ s#!ic# !aional$/ ea cons#$ n ela7o!a!ea "udec$ilo!. Le a#$ s#!;ns de :o!mele de ac#ivi#a#e ale spi!i#ului uman/ lumea pe ca!e noi o cunoa%#em es#e a%ada! o nl$nui!e de vise/ de apa!ene/ de iluzii. Ea se poa#e compa!a p!in aceas#a cu v$lul Maiei/ zeia indian$ a iluziilo!. Spi!i#ul omenesc cunoa%#e ns$ nu numai lumea :enomenal$/ ci %i !eali#a#ea ce se a:l$ la 7aza aces#eia. Apa!in;nd ea ns$%i apa!enelo!/ :iina noas#!$ es#e supus$ :enomenelo! de cunoa%#e!e ale !aiunii su:icien#e. Pe calea analizei in#e!ne a"un em s$ cons#a#$m ns$ c$/ n a:a!$ de da#ele e6plica7ile p!in !aiunea su:icien#$/ !$m;ne nc$ ceva/ !$m;ne acea pu#e!e p!ima!$ desp!e ca!e am amin#i# mai nain#e %i ca!e se $se%#e la 7aza n#!e ii lumi :enomenale/ voina. Domina#$ de aspi!aiuni oa!7e/ ea se z7a#e n pe!manen$ n#!e su:e!in$ %i plic#iseal$) su:e!in$/ a#;#a #imp c;# aspi!aiunile sale !$m;n nesa#is:$cu#eE plic#iseala/ de nda#$ ce aspi!aiunile/ sa#is:$cu#e/ nu mai s;n# nlocui#e p!in al#ele. Su:e!ina %i mai ales plic#iseala B ceea ce nsemneaz$ !e:uzul de a mai do!i luc!u!i a c$!o! lips$ de sens apa!e eviden#$ B au d!ep# consecin$ a#i#udinea pesimis#$. &unoa%#e!ea s#a7ile%#e as#:el lipsa de !os# a e6is#enei %i mo#iveaz$ o ul#im$ voin$/ aceea a ne $!ii de Sine a voinei/ a s#in e!ii sale n nean#/ n indica (i!vana. P!in nco!po!a!ea ei n cele #!ei s#adii de e6is#en$) lumea ano! anic$/ o! anic$ ins#inc#ual$ %i o! anic$ !aional$/ voina in#!oduce n lumea :enomenal$ un c!i#e!iu cali#a#iv. Ki cum do!ina de ca!e es#e 7;n#ui#$ o :ace s$ se nco!po!eze n :o!me din ce n ce mai evo' lua#e/ ea in#!oduce n e6is#ena aceleia%i lumi p!incipiul evoluiei p!o !esive. T!eap#a ul#im$ !$m;ne ns$ aceea /a le $!ii de sine/ ceea ce nsemneaz$ c$ p!o !esul nu poa#e :i concepu# in in:ini#um/ ci n :ini#um/ c$ e6is#ena a#in e n cele din u!m$ un unic %i sup!em momen# de 7ea#i#udine/ acel al dispa!iiei n ma!ele (ean#. 9n#!e lumea !eal$ a voinei %i aceea a apa!enelo! :enomenale se a:l$ un a7is/ pes#e ca!e Schopenhaue! n#inde #o#u%i o pun#e. Aceas#$ pun#e o alc$#uiesc ideile/ pe ca!e el le nele e n sensul n ca!e ele e!au nelese n an#ichi#a#e de Pla#on. Ideile o7iec#iveaz$ voina/ da! nu n :o!ma individualiza#$ a :enomenelo!/ ci n aceea a esenelo!. (u mai es#e vo!7a de un pom de#e!mina#/ 7un$oa!$ de un m$! e#c./ ci de ideea de pomE nu mai es#e vo!7a de un om oa' !eca!e/ ci de ideea de omE a%ada! nu luc!u!ile/ ci esenele/ cali#$ile o7iec#ive ale luc!u!ilo!) nu =das Din ?/ ci =das ^esen?. Ideile se $sesc mai p!esus de nenum$!aii indivizi ca!e alc$#uiesc lumea :enomenal$. Sp!e ose7i!e de aceas#a/ ca!e se des:$%oa!$ pe du7lul supo!# al spaiului %i #impului/ ideile !ealizeaz$ o nco!po!a!e a voinei nemi"loci#$ de #imp %i de spaiu. Co!m$ pa!#icula!$ a voinei/ ideea se o:e!$ cuno%#inei pe o cale pa!#icula!$. &unoa%#e!ea ei p!esupune capaci#a#ea de a ne sus#!a e cons#!;n e!ilo! voinei pe de o pa!#e/ :o!melo! de cunoa%#e!e pe de al#$ pa!#e. &unoa%#e!ea se !ealizeaz$ p!in con#empla!e %i es#e apana"ul acelui su7iec# ca!e s'a eli7e!a# de eul s$u e ois#/ de individuali#a#ea sa :enomenal$. Aces#a es#e eniul/ sin u!ul c$!uia'i es#e n $dui# s$ le con#emple/ s$ se pia!d$ n ele. Pe calea aceas#a a"un em la una din#!e p!o7lemele ca!e au p!eocupa# mai de ap!oape pe Eminescu %i c$!eia Schopenhaue! i'a nchina# c;#eva pa ini de analiz$ luminoas$) p!o7lema eniului. Pen#!u Schopenhaue!/ eniul se ca!ac#e!izeaz$ p!in anumi#e a7a#e!i de la no!mal. El cons#$ n p!imul !;nd n#!'o dezvol#a!e a pu#e!ii in#elec#uale ce dep$%e%#e limi#a ce!u#$ de voin$/ pen#!u se!viciul c$!eia s'a n$scu#/ n al#$ o!dine/ eniul se ap!opie de copil/ p$s#!;nd ca #!$s$#u!$ :undamen#al$ pen#!u sine naivi#a#ea %i simpli#a#ea su7lim$ ce

ca!ac#e!izeaz$ v;!s#a copil$!iei. Ciziolo ic/ p!in e6ceden#ul ac#ivi#$ii lo! ce!e7!ale/ eniile a! pu#ea :i clasi:ica#e n#!e mon%#!i p!in e6ces B mons#!a pe! e6cessum. Ei se ca!ac#e!izeaz$ p!in pu#e!ea e6cepional$ a cunoa%#e!ii in#ui#ive) o cuno%#in$ p!imi#iv$/ :undamen#al$ %i na#u!al$/ ca!e se poa#e #!anspune n ima ine. Pic#o!ul %i sculp#o!ul s;n# aceia pen#!u ca!e dis#ana din#!e pe!cepia enial$ %i ope!a de a!#$ es#e cea mai scu!#$. In#uiiile dezv$luiesc esena 'luc!u!ilo! %i ele pun n mi%ca!e p!ocesul c!ea#o! la cap$#ul c$!uia s#!$luce%#e capodope!a. La 7aza ope!ei de a!#$ se a:l$ a%ada! ideea/ nu !aiuneaE in#uiia/ nu a7s#!aciunea. Dis#inciunea aceas#a es#e necesa! s$ :ie su7linia#$/ deoa!ece pe ea se n#emeiaz$ dis#inciunea n#!e ope!ele c!ea#e de eniu %i cele da#o!i#e #alen#ului simplu. Talen#ul se ca!ac#e!izeaz$ p!in !apidi#a#ea %i de6#e!i#a#ea cunoa%#e!ii discu!sive/ el ;nde%#e mai iu#e %i mai d!ep# dec;# oamenii de !;nd/ da! lumea cunoscu#$ de el nu se deose7e%#e de lumea cunoscu#$ de ace%#iaE eniul ns$ cunoa%#e o lume di:e!i#$/ ale c$!ei #!$s$#u!i p!op!ii izvo!$sc din pe!:eciunea %i ad;ncimea cunoa%#e!ii sale in#ui#ive. Un ins#!umen# indispensa7il al eniului es#e :an#ezia/ c$!eia i !evine !olul de a comple#a %i de:ini#iva da#ele o7inu#e p!in in#uiii. &eea ce in#uie%#e un a!#is# de eniu nu es#e ns$ :enomenul individualiza#/ ci ideea pla#onic$ nco!po!a#$ n :enomen. n #imp ce omul de !;nd nu vede n luc!ul izola# dec;# un luc!u izola#/ eniul a!e ca #!$s$#u!$ :undamen#al$ capaci#a#ea de a dis#in e ene!alul n pa!#icula!/ ceea ce/ !apo!#a# la :o!mele consac!a#e ale li#e!a#u!ii/ amin#e%#e vechiul canon al clasicismului. Ki dis#ana ce despa!#e pe un om de un eniu se m$soa!$ #ocmai cu nsu%i!ea lui de a desci:!a n :enomenul izola# o ene!ali#a#e/ mai mul# sau mai puin ap!opia#$ de ene!ali#a#ea nal#$ a speciei. &eea ce :o!meaz$ a%ada! o7iec#ul p!op!iu al in#uiiei eniale es#e esena luc!u!ilo!/ elemen#ul unive!sal pe ca!e ele l cup!ind/ #o#ali#a#ea cali#$ilo! lo! o7iec#ive. Ideea es#e ns$ ceva deose7i# de concep# sau noiune. &oncep#ul es#e a7s#!ac# %i discu!siv/ lipsi# de o!ice de#e!mina!e a s:e!eiE el se las$ a%ada! p$#!uns de !aiune/ ca!e es#e ene!al uman$. Ideea/ ca!e poa#e :i de:ini#$ ca o !ep!ezen#a!e adecva#$ a concep#ului/ es#e ns$ in#ui#iv$ %i/ cu #o# num$!ul nes:;!%i# al elemen#elo! pe ca!e le conine/ es#e pe!:ec# de#e!mina#$. &oncep#ul es#e o uni#a#e scoas$ din plu!ali#a#e pe calea a7s#!aciuniiE ideea es#e ns$%i uni#a#ea c$zu#$ n plu!ali#a#eE concep#ul nu e6p!im$ dec;# un !apo!# :$!$ via$/ din ca!e analiza nu poa#e scoa#e nimic al#ceva dec;# ceea ce a pus n#!';nsulE ideea/ dimpo#!iv$/ es#e un o! anism viu/ ca!e a!e pu#e!ea de a se des:$%u!a. &oncep#ul es#e a%ada! s#e!il pen#!u a!#$E ideea es#e unicul izvo! al aces#eia/ ea sin u!$ es#e o7iec#ul a!#ei. Idee *7"ec# de! [uns#/ sun$ #i#lul unei p$!i din ope!a lui Schopenhaue!. Ideea aceas#a es#e n ul#im$ analiz$ #o# o mani:es#a!e a voinei/ da! o mani:es#a!e n#!'o s:e!$ supe!ioa!$/ sus#!as$ le ii cauzali#$ii/ smuls$ lumii :enomenelo! individualizan#e %i :i6a#$ pen#!u #o#deauna n lumea :!umuseii. Pu!i:ica#$ de o!ice voin$ %i de o!ice !elaie a voinei/ modali#a#ea con#empla#iv$ de cunoa%#e!e va da na%#e!e uno! ope!e la 7aza c$!o!a nu $sim in#enia de a c!ea/ ci o ad;nc$ necesi#a#e in#e!n$. A#;#a #imp ci# in#elec#ul luc!eaz$ su7 conduce!ea voinei/ ca!e i indic$ o7iec#ul de in#ui# %i'l susine n medi#a!ea asup!a acelui o7iec#/ el nu poa#e o lindi lumea n mod pa!#icula!. Pen#!u ca :ap#ul aces#a s$ se poa#$ !ealiza/ es#e necesa! ca in#elec#ul s$ se eli7e!eze din :!;nele voinei/ s$ devin$/ spune :ilozo:ul/ =ns$%i lumea ca !ep!ezen#a!e concen#!a#$ n con%#iina unui sin u! individ?. Aceas#$ eli7e!a!e se n#ip$!e%#e n #oa#e ope!ele eniului/ n ca!e cunoa%#e!ea cap$#$ !olul p!eponde!en# :a$ de voin$. De al#:el/ !apo!#ul aces#a n#!e cunoa%#e!e %i voin$ se o linde%#e nu numai n ope!a c!ea#$/ ci %i n :izionomia a!#is#ului de eniu. n #imp ce voina d$ na%#e!e chinului/ cunoa%#e!ea es#e un ac# ce se consum$ :$!$ du!e!e %i n veselieE de aici u!meaz$ c$ a!#is#ul de eniu va avea o n:$i%a!e di:e!i#$ de omul de !;nd) :!un#e nal#$/ ochi luminos %i con#empla#iv/ un ae! de m$!ea$ senin$#a#e/ #o#ul a!moniza# ns$ cu o u%oa!$ um7!$ de melancolie/ :ap# o7se!va# de al#:el n an#ichi#a#e de A!is#o#el %i c;n#a# n #impu!ile mode!ne de Goe#he. *!i inea aces#ei s#$!i de melancolie #!e7uie c$u#a#$ n mp!e"u!a!ea c$/ su7 !aza lu'

minoas$ a unui in#elec# pu#e!nic/ voina de via$ %i da seama n chip l$mu!i# de mize!ia s#$!ii sale. Desc$#u%a# de voin$/ eniul se dovede%#e inap# s$ se!veasc$ scopu!ile sale pe!sonale %i p!in aceas#a el se condamn$ unei viei nc$!ca#e de mize!ii/ pu!#a!ea lui devine nepo#!ivi#$ pen#!u ce!inele vieii si/ p!ivi#e cu ochiul comun/ ac#ele sale/ ca!e se !esim# de dive! ena din#!e in#elec# %i voin$/ se ap!opie de mani:es#$!ile lipsi#e de coe!en$ ale ne7uniei. Geniul se $se%#e n vecin$#a#ea ne7uniei. Scopu!ile u!m$!i#e de el s;n# scopu!i o7iec#ive %i m$!imea lui es#e m$su!a#$ de capaci#a#ea lui de a se d$!ui aces#o! scopu!i. El !$m;ne ma!e chia! a#unci c;nd scopu!ile sale o7iec#ive s;n# n con:lic# cu le ea mo!al$/ chia! dac$ a! :i vo!7a de o c!im$. Geniul %i $se%#e !$spla#a n sineE nu admi!aia con#empo!anilo! sau a u!ma%ilo! l p!eocup$E pl$ce!ea lui nu es#e lo!ia/ ci ceea ce p!oduce lo!ia/ ope!a lui so!#i#$ nemu!i!ii. Izvo!;#$ din ac#ivi#a#ea li7e!$ a in#elec#ului/ ope!a de eniu nu es#e des#ina#$ uno! scopu!i :olosi#oa!e. Ea se claseaz$ n a:a!a valo!ilo! sociale %i valoa!ea ei izvo!$%#e din !a#ui#a#ea ei. *pe!a de a!#$ nu va :i a%ada! nicioda#$ de#e!mina#$ de #endine/ ci #o#deauna %i va $si !aiunea n ac#ul nsu%i al c!eaiunii sale. &a!ac#e!ul dezin#e!esa# al e6is#enei ei se poa#e deduce mai u%o! p!in analo ie/ n na#u!$ chia!/ :!umosul nu se mpe!echeaz$ dec;# !a!eo!i cu u#ilul. Ki acela%i luc!u %i n s:e!a de c!eaiune a omeni!ii comune) edi:iciile cele mai :!umoase nu s;n# %i cele mai :olosi#oa!e/ n #emple nu se locuie%#e/ ia! un om nzes#!a# cu cali#$i e6cepionale in#elec#uale/ o7li a# s$'%i pe#!eac$ viaa n aciuni :olosi#oa!e/ :ace imp!e' sia unei u!ne :!umoase/ mpodo7i#$ cu pic#u!i alese/ ca!e s'a! n#!e7uina ca oal$ de $#i#. =A compa!a pe oamenii :olosi#o!i cu oamenii de eniu/ spune :ilozo:ul/ nsemneaz$ s$ compa!i c$!$mizile cu diaman#ele?. * #!$s$#u!$ p!op!ie psiholo iei a!#is#ului de eniu es#e lipsa de cump$#a!e) el es#e #;!;# de pu#e!ea sensi7ili#$ii %i se las$ dus de #$!ia a:ec#elo!. Aces#e #!$s$#u!i izolan#e :a$ de oamenii de !;nd :ac din#!';nsul un sin u!a#ic. Socie#a#ea sa o7i%nui#$ es#e aceea a semenilo! s$i/ cu ca!e ia con#ac# p!in sc!ie!ile !$mase de la d;n%ii. To#aliz;nd conside!aiile n le $#u!$ cu soa!#a eniului pe p$m;n#/ :ilozo:ul a:i!m$) cu #oa#e c$ eniul poa#e s$ nc;n#e %i s$'l :ac$ s$ se sim#$ :e!ici# pe cel nzes#!a# cu el/ a#unci c;nd se consac!$ :$!$ nici o piedic$ ac#ivi#$ii sale/ #o#u%i el nu es#e capa7il s$ p!ocu!e aces#uia o via$ :e!ici#$/ ci dimpo#!iv$. Dis#ana!ea :a$ de con#empo!ani o !ealizeaz$ eniul %i p!in :ap#ul c$ ac#ivi#a#ea lui se des:$%oa!$ n ene!al n con#!a#imp :a$ de me!sul :i!esc al is#o!iei. =Geniul/ se e6p!im$ :ilozo:ul/ in#!$ n #impul s$u a%a cum in#!$ o come#$ n o!7i#a plane#elo!/ pen#!u a c$!o! o!dine !e ula#$ %i pe!cep#i7il$ cu!sul ei pe de'a'n#!e ul e6cen#!ic es#e necunoscu#. De aceea in:luena lui asup!a des:$%u!$!ii no!male %i ac#uale a cul#u!ii nu es#e imedia#$/ ci el a!unc$ ope!ele sale cu mul# nain#e pe d!umul s#a7ili#/ ia! #impul cu! e nc$ ndelun p;n$ c;nd l a"un e n cele din u!m$?. Din da#ele concen#!a#e aici se poa#e deduce de:iniia :!umosului %i pe el se n#emeiaz$ clasi:ica!ea a!#elo! a%a cum o n#!ep!inde Schopenhaue!. Am v$zu# c$ o7iec#ul izola# nu es#e numai nco!po!a!ea voinei n#!'un anumi# !ad de o7iec#iva!e a ei/ ci #o#oda#$ %i e6p!esia unei idei. Pe calea aceas#a el devine o7iec# de con#emplaie/ %i pie!de de#e!min$!ile n spaiu %i #imp %i se sus#!a e se!iei cauzale. *7iec#ul devine n :elul aces#a :!umos. C!umosul es#e a%ada! #!anspune!ea n planul ideal a lumii :enomenale %i el se !epa!#izeaz$ pe #!ep#e deose7i#e/ co!espunz;nd #!ep#elo! de o7iec#iva!e a voinei n lumea :enomenelo!. E6is#$ p!in u!ma!e o ie!a!hiza!e n s:e!a :!umosului/ de#e!mina#$ pe de o pa!#e de pulsaiile mai mul# sau mai puin violen#e ale voinei cup!inse n :enomen/ ia! pe de al#$ pa!#e de !adul de o7iec#iva!e a con#emplaiei. U!meaz$ de aici c$ dac$ e6is#ena :!umosului ca a#a!e es#e una din#!e modali#$ile voinei/ ie!a!hiza!ea lui es#e de#e!mina#$ de concu!sul unui :ac#o! o7iec#iv B voina B %i al unui :ac#o! su7iec#iv B cunoa%#e!ea con#empla#iv$. =*!ice luc!u/ m$!#u!ise%#e :ilozo:ul/ a!e :!umuseea sa p!op!ieE nu es#e vo!7a numai de o! anismele ca!e se p!ezin#$ su7 :o!ma uni#$ii individuale/ ci %i de :iinele neo! anice/ lipsi#e de :o!m$/ %i chia! de o7iec#ele

a!#i:iciale. In#!'adev$!/ #oa#e aces#ea e6p!im$ ideile/ de%i idei ca!e co!espund #!ep#elo! celo! mai de "os de o7iec#iva!e a voineiE aces#ea s;n# oa!ecum no#ele cele mai p!o:unde %i cele mai su!de ale conce!#ului na#u!ii. G!eu#a#e/ !ezis#en$/ :luidi#a#e/ lumin$/ %i al#ele B as#:el de idei se e6p!im$ n s#;nci/ n cons#!ucii/ n ape?. Pe aceas#$ sca!$ de o7iec#iva!e a voinei se !e' pa!#izeaz$ :o!mele a!#ei. &um #!ep#ele de o7iec#iva!e s;n# nes:;!%i#e/ va!ie#a#ea :o!melo! de a!#$ va :i la !;ndul ei in:ini#$. Poziia cea mai nal#$ o ocup$ :i u!a omeneasc$/ ceea ce nsemneaz$ c$ scopul cel mai nal# al a!#ei es#e s$ n:$i%eze esena omului) :o!ma uman$ cons#i#uie o7iec#ul p!incipal al a!#ei plas#ice/ ac#ele omului cons#i#uiesc o7iec#ul p!incipal al poeziei. Av;nd a!hi#ec#u!a ca #!eap#$ in:e!ioa!$/ ie!a!hia a!#elo! s#a7ili#$ de Schopenhaue! se ncheie cu poezia/ ca!e co!espunde ideilo! unei umani#$i cu e#$#oa!e ce'%i e6p!im$ cu e#a!ea sa p!in lim7a". T!ece!ea de la su7iec#iv la o7iec#iv/ ca!dinal$ n ;ndi!ea lui Schopenhaue!/ se poa#e o7se!va nu numai n schema ene!al$ a a!#elo!/ ci %i n cup!insul aceleia%i poziii a!#is#ice. Deoa!ece poezia p!ezin#$ o impo!#an$ mai ma!e pen#!u s#udiul nos#!u/ voi semnala de pe acum opinia sa n le $#u!$ cu clasi:ica!ea di:e!i#elo! enu!i ale aces#eia) =9n !oman$/ poe#ul las$ nc$ s$ s#!$7a#$/ p!in #on %i p!in me!sul ene!al/ p!op!iile sale sen#imen#eE cu mul# mai o7iec#iv$ dec;# c;n#ecul/ ea p$s#!eaz$ #o#u%i un elemen# su7iec#iv/ ca!e scade n idil$/ scade %i mai mul# n !oman/ dispa!e ap!oape cu #o#ul n enul epic %i s:;!%e%#e nel$s;nd nici o u!m$ n d!am$/ ca!e es#e enul poe#ic cel mai o7iec#iv %i n mul#e p!ivine cel mai pe!:ec#?. n cup!insul poeziei/ li!ica se $se%#e a%ada! la un cap$# al schemei de evoluie/ ia! d!ama la cel$lal# cap$#/ n li!ic$/ poe#ul %i es#e lui nsu%i o7iec#E n d!am$/ el es#e s#!$in de o7iec#ul Sc!ie!ilo! sale. &eea ce ca!ac#e!izeaz$ voina es#e un con:lic# in#e!io! pe!manen#. &on:lic#ul aces#a se #!anspune %i n lumea :enomenal$/ p!ecum %i n lumea ideilo! ce n#ov$!$%esc :enomenele/ %i a a!#ei ce !ep!oduce ideile. n a!hi#ec#u!$/ sp!e e6emplu/ con:lic#ul es#e n#!e !eu#a#e %i !ezis#en$E n poezie el se !ealizeaz$ n#!e cuv;n#ul a7s#!ac# %i !ep!ezen#a!ea in#ui#iv$ a unei idei. Da! cum poezia se !ealizeaz$ pe #!ep#e di:e!i#e de o7iec#iva!e/ con:lic#ul m7!ac$ %i el :o!me di:e!i#e. n li!ic$ el !ezul#$ din ciocni!ea n#!e voina poe#ului %i :acul#a#ea sa con#empla#iv$/ ia! n #!a edie/ ca!e se $se%#e la polul opus li!icei/ !ezul#$ din a:i!ma!ea %i ne a!ea voinei. A! :i de un in#e!es capi#al s$ se u!m$!easc$ ideile lui Schopenhaue! n le $#u!$ cu di:e!i#ele a!#e %i n special n le $#u!$ cu enu!ile poe#ice. Doc#!ina lui a :ecunda# ;ndi!ea es#e#ic$ !om;n$ n a doua "um$#a#e a secolului #!ecu# %i Eminescu nsu%i se !esim#e pu#e!nic de in:luena ei. Da! cum o7iec#ul cu!sului nos#!u nu es#e u!m$!i!ea n de#aliu a concepiei desp!e a!#$ a poe#ului/ ci ope!a lui poe#ic$/ nu vom !eine in#e!esul nos#!u asup!a lo!. Vom amin#i #o#u%i c$ :ilozo:ul es#e p!eocupa# de poezie n ene!al/ de enu!ile poe#ice/ de a!#a ve!si:icaiei/ cu ca!e p!ile" su7liniaz$ no7leea %i demni#a#ea !i#mului n compa!aie cu !ima. Vom semnala c$ pen#!u el poezia epic$ es#e supe!ioa!$ celei li!ice p!in :ap#ul c$ #!aduce un s#adiu de o7iec#iva!e mai nain#a# %i c$ ea #!e7uie s$ pun$ de aco!d :!umosul cu in#e!esan#ul/ ceea ce nsemneaz$ ce!inele :acul#$ilo! con#empla#ive %i acelea ale voinei ac#iveE da! c$ mai p!esus pe poezia epic$ se a:l$ cea d!ama#ic$/ a c$!ei #!eap#$ supe!ioa!$ o ocup$ #!a edia. T!a edia nsemneaz$ pen#!u el sup!emul !ad al su7limului/ n#!uc;# ea ne :ace s$ nele em c$ viaa %i lumea nu po# da o mulumi!e adev$!a#$/ ceea ce a!e d!ep# u!ma!e !esemna!ea. &a#as#!o:a #!a ic$ ne :ace s$ vedem c$ viaa es#e un vis !eu din ca!e #!e7uie s$ ne scul$m/ ea ne !idic$ deasup!a voinei %i in#e!esului ei %i :ace s$ ne plac$ luc!u!ile ca!e s;n# con#!a!e aces#ei voine. *pe!a #!a ic$ se !epa!#izeaz$/ ca des$v;!%i!e/ dup$ e:ec#ele pe ca!e le s#;!ne%#e n su:le#ul con#empla#o!ului. T!a edia an#ic$ duce la accep#a!ea s#oic$ a lovi#u!ilo! soa!#ei/ da! ea nu es#e pu! a#$ #o#al de zv;!coli!ile voinei) ;ndul !$z7un$!ii o nsoe%#e adeseo!i. Supe!ioa!$ aces#eia es#e ns$ #!a edia c!e%#in$/ ca!e nd!umeaz$ c$#!e lep$da!ea #o#al$ a o!ic$!ei voine de pe!pe#ua!e n

e6is#en$. Schopenhaue! n#!ep!inde cu p!ile"ul aces#a o analiz$ a ope!elo! ma!ilo! #!a ici %i a"un e la condamna!ea #!a ediei :!anceze/ a c$!ei des:$%u!a!e eome#!ic$ se opune des:$%u!$!ii #!a ediei shaPespea!eane/ des:$%u!a!ea ca!e %i ia #imp. ca!e nain#eaz$ pe o linie eome#!ica Wcu l$ime. Ea pe!mi#e apa!iia elemen#elo! secunda!e/ a c$!o! :unciune es#e s$ con#!i7uie la de:ini!ea pe!sona"elo!/ :$!$ ca p!in aceas#a uni#a#ea de aciune s$ :ie sac!i:ica#$. Cilozo:ul m$!#u!ise%#e cu p!ile"ul aces#a ma!ea lui admi!aie pen#!u ma!ele d!ama#u! en lez %i puina conside!aie pe ca!e o avea :a$ de ope!a lui &o!neille %i Racine. 9n#!'o ca#e o!ie di:e!i#$ de celelal#e a!#e es#e :i6a#$ muzica. 9n#!'adev$!/ n #imp ce acelea izvo!$sc din con#empla!ea lumii :enomenale/ n #imp ce e6is#ena lo! es#e su7o!dona#$ e6is#enei ideilo! unive!sului/ muzica a!e o e6is#en$ n a:a!a aces#o! idei/ ea es#e pe de'a' n#!e ul independen#$ de lumea :enomenelo!/ a c$!o! :iin$ o i no!eaz$. Mai mul# chia!/ muzica a! e6is#a chia! dac$ lumea :enomenal$ a! nce#a s$ e6is#e/ un luc!u ca!e nu se poa#e spune de celelal#e a!#e. Aceas#a se e6plic$ p!in :ap#ul c$ muzica es#e ea ns$%i o o7iec#iva!e nemi"loci#$ a voinei/ ceea ce o a%eaz$ pe aceea%i #!eap#$ cu lumea :enomenal$/ ia! nu cu a!#ele amin#i#e an#e!io!/ de!iva#e din con#empla!ea :enomenelo!. nain#e de a u!m$!i al#e aspec#e ale :ilozo:iei schopenhaue!iene voi amin#i/ n le $#u!$ cu a!#a le a#$ de lim7a"/ c$ :ilozo:ul e!man es#e p!eocupa# de ap!oape de p!o7lemele lim7ii li#e!a!e %i c$ n ap$!a!ea lim7ii e!mane el a a"uns p;n$ la e6p!esii de violen$ asem$n$#oa!e numai cu violena pus$ n com7a#e!ea lui Fe el %i a u!ma%ilo! aces#uia. El se a!a#$ p!eocupa# as#:el de cuvin#ele con:uze/ de n#!e7uina!ea "us#$ a cuv;n#ului/ de cons#!ucia co!ec#$ a :!azei/ de eu:onie. Amin#esc #oa#e luc!u!ile aces#ea pen#!u c$/ dup$ cum %#im// p!o7lema lim7ii li#e!a!e a :os# %i pen#!u Eminescu o p!eocupa!e pe!manen#$. Menionez de asemenea n #!eac$# concepia lui desp!e is#o!ie/ pe ca!e cau#$ s$ o de:ineasc$ n !apo!# cu %#iina/ cu :ilozo:ia %i cu a!#a. Is#o!ia es#e pen#!u el o mul#i#udine de cuno%#ine de :ap#e individuale/ n#!e ca!e nu se s#a7ile%#e un !apo!# de su7o!dona!e/ ci unul de coo!dona!e. Is#o!ia se limi#eaz$/ a%ada!/ la aspec#ele schim7$#oa!e ale lumii :enomenale. n opoziie cu ea/ :ilozo:ia se n#emeiaz$ pe adev$!ul c$ n o!ice #imp e6is#$ acela%i luc!u/ c$ a#;# na%#e!ea c;# %i moa!#ea s;n# numai apa!ene/ c$ #impul nsu%i a!e o e6is#en$ ideal$ %i c$ de a#!i7u#ul pe!manenei se 7ucu!$ numai ideile. &eea ce e6is#$ azi/ a e6is#a# n #!ecu# %i va e6is#a de asemenea n vii#o!. Linia #impului nu se se men#eaz$/ nu e6is#$ du!a#e s#!$7$#u#e %i nici du!a#e de s#!$7$#u#/ #o#ul se concen#!eaz$ n#!'o e#e!n$ ac#uali#a#e. De:iniia is#o!iei nu se poa#e o! aniza a%ada! pe noiunea de evenimen#e consuma#e %i de #imp #!ecu#/ pen#!u c$ evenimen#ele nu se consum$ %i #impul nu #!eceE esena ei #!e7uie c$u#a#$ n p!ezen#a!ea :enomenelo! pa!#icula!e/ da! cu o7se!va!ea imedia#$ c$ pa!#icula!i#a#ea :enomenelo! es#e de domeniul apa!enelo!. S'a vo!7i# de :ilozo:ia is#o!iei/ n lumina concepiei lui Schopenhaue!/ aceas#a nsemneaz$ o mpe!eche!e de #e!meni an#inomici) :ilozo:ia se n#emeiaz$ pe ene!al/ n #imp ce is#o!ia es#e i!emedia7il le a#$ de individual. S'a a:i!ma# c$ o7iec#ul ei #!e7uie s$ :ie ceea ce devine n pe!manen$ %i nu es#e nicioda#$. n u!ma celo! spuse/ !apo!#u!ile #!e7uiesc p!ezen#a#e inve!s) :ilozo:ia is#o!iei #!e7uie s$ se aplice la ceea ce es#e n#o#deauna %i nu devine nicioda#$/ %i nici nu pie!e nicioda#$) pen#!u c$ o!i ci# de va!ia#e a! :i :o!mele pe ca!e ea le n!e is#!eaz$/ ele nu :ac dec;# s$ se !epe#e su7 un al# nume %i su7 un al# vesm;n#/ su7 ele #oa#e :iind aceea%i :iin$ iden#ic$ %i neschim7$#oa!e. n cu!sul #u#u!o! schim7$!ilo!/ :ilozo:ia is#o!iei #!e7uie s$ cons#a#e iden#i#a#ea %i pe!manena) Eadem %ed ali#e!E aceea%i da! n al# chip/ ia#$ ca!e #!e7uie s$ :ie deviza de #o#deauna a is#o!iei. Am amin#i# puin mai nain#e c$ omul es#e/ n ene!al/ su7 s#$p;ni!ea 7!u#al$ a voinei/ ca!e %i !ealizeaz$ p!in#!';nsul scopu!ile ei p!op!ii. Am amin#i# ns$ %i :ap#ul c$ n anumi#e momen#e el se poa#e sus#!a e impe!iului ei %i luc!eaz$ su7 p!op!iu impuls. Aces#ea s;n# momen#ele de con#emplaie/ c;nd spi!i#ul in#uie%#e ideile %i d$ na%#e!e ope!ei de a!#$. A!#a ndepline%#e a%ada! o :unciune de eli7e!a!e din :!;nele voinei/ de pu!i:ica!e de voin$. Ea

es#e un loc de pace/ un loc de lini%#i!e a spi!i#ului. &alma#/ spi!i#ul cuce!e%#e 7ucu!ia %i se ames#ec$ n 7ucu!ia unive!sal$. S#a!ea aceas#a nu es#e o s#a!e de e6#az/ da! o p!e $#i!e pen#!u e6#az) o !eli ie pe ca!e/ n an#ichi#a#e/ au cunoscu#'o !ecii %i pe ca!e/ mai #;!ziu/ au cunoscu#' o i#alienii. Aceea%i 7ea#i#udine p!in eli7e!a!e se !ealizeaz$ %i pe calea mo!alei. Punc#ul de pleca!e al sis#emului s$u mo!al se poa#e deduce cu u%u!in$ din cele spuse p;n$ acum. Cilozo:ul nsu%i l :o!muleaz$ p!e nan#) le7en is# leiden B a #!$i nsemneaz$ a su:e!i. 9n#!'adev$!/ se n#!ea7$ el/ ce es#e lumeaV &e es#e viaaV Lumea/ m$!#u!ise%#e el/ nu es#e dec;# co!upie %i !$u#a#e/ ia! viaa nu es#e dec;# un vis. Ki el u!meaz$) viaa nsemneaz$ =s$ voie%#i :$!$ s$ ai mo#ive/ s$ su:e!i n#!una/ s$ lupi n#!una %i dup$ aceea s$ mo!i?. Ki de v!eme ce viaa se !educe la a#;#/ a#unci de 7un$ seam$ es#e un !$u c$ #e'ai n$scu#. Un !$u #o# a#;# de ma!e es#e #endina ene!al$ de conse!va!e %i pe!pe#ua!e a vieii. Iu7i!ea apa!e as#:el ca unul din ins#!umen#ele cele mai pe!ve!se pe ca!e voina le'a n$scoci# sp!e a'si se!vi scopu!ile sale/ ia! ado!a#o!ii zeului E!os nu s;n# al#ceva dec;# ni%#e #!$d$#o!i ce cau#$ s$ p!elun easc$ #oa#e chinu!ile ca!e/ :$!$ #!$da!ea lo!/ a! a"un e n scu!#$ v!eme la s:;!%i#. Iu7i!ea nu izvo!$%#e din impulsu!i individuale/ ea es#e eniul speei/ ea ni se impune din a:a!$/ lu;nd n :aa noas#!$ masca unui in#e!es pe!sonal. n aceea%i lumin$ es#e n:$i%a#$ %i complini!ea ei/ c$s$#o!ia/ ca!e nu nsemneaz$ al#ceva dec;# #i!ania demonului speei/ ce ia n s#$p;ni!ea ei dou$ :iine pe ca!e le :ace s$ p!elun easc$ viaa. &;nd cineva po!ne%#e de la asemenea concepie/ v$ pu#ei nchipui ce #!e7uie s$ c!ead$ %i s$ spun$ desp!e :emeie/ ins#!umen#ul p!in ca!e voina %i pe!pe#ueaz$ la in:ini# a7su!da ei #i!anie. Dac$ viaa es#e un chin/ dac$ iu7i!ea es#e o viclenie n$scoci#$ de voin$ n scopul de a' %i p!elun i e6is#ena n lumea :enomenal$/? moa!#ea dimpo#!iv$ apa!e ca un soa!e s#!$luci#o!/ ea es#e eniul inspi!a#o! al :ilozo:iei. Eu!opei acelui #imp i lipsea medi#aia asup!a mo!ii/ oamenilo! le lipsea educaia mo!ii. n moa!#e s'a v$zu# de c$#!e unii dis#!u e!ea n#!ea $ a individului/ ia! de c$#!e alii/ con#inua!ea in#ac#$ a e6is#enei sale. Am7ele concepii/ spune Schopenhaue!/ s;n# deopo#!iv$ de :alse. P!in na#u!a sa/ :iina uman$ nu es#e compa#i7il$ cu ideea dis#!u e!ii de:ini#ive a ei/ e6is#ena ei se p!elun e%#e n#!'un anumi# sens %i dup$ moa!#e/ n p!imul !;nd/ ideea e6is#enei e#e!ne se lea $ s#!;ns de ideea de #imp. (a%#e!ea/ du!a#a %i moa!#ea nu se po# ;ndi dec;# n co!elaie cu ideea de #imp. Pen#!u Schopenhaue! ns$/ ca %i pen#!u [an#/ #impul nu a!e e6is#en$ n a:a!$ de noi/ ceea ce nsemneaz$ c$ a#;# na%#e!ea c;# %i moa!#ea nu s;n# :enomene e6is#en#e n !eali#a#e. 9n#!uc;# #impul/ de ca!e se lea $ ideea mo!ii/ nu es#e dec;# o :o!m$ a cunoa%#e!ii noas#!e/ !ezul#$ c$ :iina noas#!$ es#e n sine nemu!i#oa!e. Moa!#ea/ n sensul concepu# de omul de !;nd/ nu e6is#$E ceea ce e6is#$ es#e numai iluzia mo!ii. (u se poa#e con#es#a/ ns$/ c$ e6is#a #eama mo!ii/ un sen#imen# ca!e ia na%#e!e din ins#inc#ul o!7/ din voina incon%#ien#$ de a #!$i. Aici s'a! p$!ea c$ se !idic$ o con#!adicie) voina/ se %#ie/ es#e nemu!i#oa!eE cum se :ace a#unci c$ ea se #eme #o#u%i de moa!#eV R$spunsul es#e ca!ac#e!is#ic pen#!u spi!i#ul disocia#iv al :ilozo:ului) dac$ omul nu a! :i al#ceva dec;# o :iin$ nzes#!a#$ cu in#eli en$/ moa!#ea a! :i pen#!u el un evenimen# indi:e!en#/ dac$ nu chia! :e!ici#. Da! omul es#e n acela%i #imp voin$ %i in#eli en$. Din#!e aces#e dou$ elemen#e/ sin u!ul ca!e es#e supus lovi#u!ilo! mo!ii es#e in#eli ena/ pe c;nd voina/ independen#$ de #imp/ es#e la ad$pos# de dis#!u e!e. Do!ina a!z$#oa!e ca!e o poa!#$ c$#!e e6is#en$ %i o7iec#iva!e %i din ca!e !ezul#$ lumea es#e sa#is:$cu#$ :$!$ n#!e!upe!e. Dac$ voina se #eme cu #oa#e aces#ea de moa!#e/ p!in moa!#ea individului/ aceas#a se da#o!e%#e mp!e"u!$!ii c$ in#eli ena/ !elev;ndu'i e6is#ena n#!'un :enomen pa!#icula!/ o :ace s$ c!ead$ c$ ea se va nimici o da#$ cu nimici!ea :enomenului/ a%a cum o ima ine pa!e c$ se nimice%#e o da#$ cu nimici!ea o linzii n ca!e s'a :o!ma#. Aceas#$ iluzie/ opus$ pe de'a'n#!e ul :iinei sale in#ime/ ca!e es#e o do!in$ oa!7$ de a #!$i/ o #ul7u!$ %i o nsp$im;n#$. As#:el voina/ sin u!a ca!e ncea!c$ #eama de moa!#e/ es#e la ad$pos# de a#in e!ea aces#eia/ n #imp ce in#eli ena/ sin u!a e6pus$ lovi#u!ilo! mo!ii/ es#e

incapa7il$ s$ nce!ce o as#:el de #eam$. Moa!#ea nsemneaz$ a%ada! sepa!a!ea voinei pe!manen#e de cunoa%#e!ea #!ec$#oa!e. &unoa%#e!ea ns$%i/ ca!e dispa!e p!in ac#ul mo!ii/ es#e so!#i#$ s$ !enasc$ a#unci c;nd voina se nco!po!eaz$ n#!'o nou$ :iin$ omeneasc$E n noua ei e6is#en$/ ns$/ cunoa%#e!ea es#e lipsi#$ de memo!ia e6is#enelo! an#e!ioa!e. E#e!ni#a#e a voinei/ moa!#e %i !ena%#e!e a in#eli enei/ ia#$ cum se des$v;!%e%#e p!ocesul cu!en# al mo!ii n concepia lui Schopenhaue!. Dincolo de aceas#$ moa!#e/ ca!e/ asemenea vieii/ nu es#e dec;# o iluzie/ un vis/ se poa#e ima ina B %i mai ales se poa#e do!i B dis#!u e!ea !eal$/ s#in e!ea voinei de via$ ns$%i/ nean#ul/ (i!vana. Aceas#a es#e s#a!ea de sup!em$ 7ea#i#udine %i la ea nu se poa#e a"un e dec;# p!in p!ac#ica!ea ma!ilo! sac!i:icii. Lumea es#e !ea/ lumea es#e co!up#$/ du!e!ea n$7u%$ n#!'nsa o!ice 7ucu!ie. Acela%i des#in implaca7il apas$ asup!a #u#u!o! :iinelo! %i n :aa du!e!ii unive!sale nelep#ul nu poa#e nce!ca dec;# un sin u! sen#imen#) mila. Mila ne :ace s$ vedem iden#i#a#ea n du!e!e a #u#u!o! oamenilo!/ s$ ne simim :!a#ele o!ic$!ei :iine ce su:e!$. Mila es#e/ deci/ sen#imen#ul mo!al p!in e6celen$. P!in mil$ nele em a%ada! unive!sali#a#ea du!e!ii/ da! nele e!ea nu aduce dup$ sine iz7$vi!ea. Sp!e a a"un e aici es#e nevoie de sac!i:iciu) n clipa n. ca!e vom sac!i:ica o!ice nclina!e e ois#$ sp!e via$/ c;nd vom nl$#u!a voina de a #!$i/ vom a#in e #!eap#a de iz7$vi!e p!in mo!al$. Sac!i:iciul aces#a l'au !ealiza# n #!ecu# asceii. Asce#ul es#e acea :iin$ ca!e se li7e!eaz$ p!o !esiv de sen#imen#ele ce ne lea $ de lumea :enomenal$ %i ca!e a#in e #!eap#a sup!em$ de li7e!#a#e a voinei/ ceea ce nsemneaz$ ne a!e a voinei. A#;#a #imp c;# voina se a7a#e n :enomenele individuale/ ea se supune le ii cauzali#$ii) din clipa n ca!e ne li7e!$m de aceas#$ lume/ ea %i cap$#$ li7e!#a#ea/ ca!e/ n#!'o :o!mul$ concis$/ se e6p!im$ p!in li7e!#a#ea de a se anula pe sine. Aces#a es#e idealul vieii asce#ice/ aces#a #!e7uie s$ :ie idealul o!ic$!ei :iine. Pen#!u c$ :e!ici!ea nu cons#$ n a ii/ ci n a nu :i. Mo!ala lui Schopenhaue! se ncheie p!in u!ma!e n pe!spec#ive sum7!e) cum eli7e!a!ea p!in a!#$ nu es#e dec;# un acciden#/ eli7e!a!ea de:ini#iv$ #!e7uie c$u#a#$ n s#in e!ea de:ini#iv$/ n sup!ima!ea n#!e ii lumi :enomenale. La cap$#ul aces#ei e6pune!i !ezuma#ive a :ilozo:iei lui Schopenhaue! H1A/ mi voi n $dui s$ izolez c;#eva da#e ce ne vo! se!vi n vii#oa!ea in#e!p!e#a!e a ope!ei poe#ice a lui Eminescu. (u es#e vo!7a de #!anspune!ea ideilo! ca a#a!e/ din ope!a :ilozo:ului e!man n aceea a poe#ului) ope!aia aceas#a a :os# :$cu#$ n#!'o m$su!$ oa!eca!e n #!ecu# %i vom n#!ep!inde'o %i noi/ n m$su!a n ca!e va :i impus$ de cu!sul a! umen#$!ii. P!o7lema ca!e m$ p!eocup$ n clipa de :a$ es#e de al#$ na#u!$E n lipsa unui #e!men consac!a#/ mi'a% n $dui s'o numesc mo#iva!ea in#elec#ual$ a unei a#i#udini poe#ice. S'a pu#u# cons#a#a/ din e6pune!ea :$cu#$/ ca!ac#e!ul monis# al :ilozo:iei lui Schopenhaue!. Duali#a#ea o7iec#'su7iec#/ voin$'in#elec#/ ca!e ne'a n#;mpina# n cu!sul analizei an#e!ioa!e/ es#e numai o apa!en$) #o#ul se !educe la uni#a#e/ sin u!ul elemen# e6is#en# :iind voina. In:ini#a va!ie#a#e a lumii :enomenale/ mul#i#udinea ideilo! ce umplu unive!sul %i nsu%i apa!a#ul de cunoa%#e!e al :iinei umane s;n# :o!me dive!se n ca!e pulseaz$ aceea%i voin$. Din aces# elemen# p!imo!dial se na%#e :$!$ nce#a!e lumea :enomenal$. Supus$ n ene!al :a$ de le ile voinei/ ea a"un e cu #oa#e aces#ea/ n anumi#e e6empla!e umane/ s$ :ie nce!ca#$ de spi!i#ul de !evol#$. In#elec#ul cau#$ s$ se emancipeze/ s$ scape din c$#u%ele s#!;nse ale pu#e!ii ene!a#oa!e. Ki cum aceas#$ #en#a#iv$ nu es#e so!#i#$ s$ duc$ la c!ea!ea unei e6is#ene p!op!ii/ el u!m$!e%#e dis#!u e!ea lui %i p!in aceas#a nimici!ea voinei. Delinea!ea concepiei p!esupune planul o!i ina! al voinei %i planul de!iva# al in#elec#uluiE ea su7liniaz$ as#:el o mani:es#a!e dual$ %i con#!adic#o!ie/ da! ca soluie :inal$ avem o ineluc#a7il$ !educe!e la uni#a#e. Redus$ la elemen#ele ei cele mai ene!ale/ concepia :ilozo:ic$ a lui Schopenhaue! !ealizeaz$/ n o!dine in#elec#ual$/ aceea%i schem$ !a:ic$ pe ca!e n o!dine a:ec#iv$ o !ealizeaz$ sen#imen#ele #i#aniene. &a %i n #i#anism/ avem %i aici dou$ planu!i de

mani:es#a!e de sens con#!a!E ca %i n #i#anism/ ne n#;mpin$ %i aici aceea%i pu#e!e a!7i#!a!$/ ca!e a s#a#ua# o le e d!aconic$E ca %i acolo/ n$zuina de eli7e!a!e apa!e spon#an %i ca %i acolo/ !evol#a es#e n:!;n#$E n s#!;nsa a! umen#a!e a :ilozo:ului se n#!ev$d con#u!u!ile #emei epice a #i#anilo!. S'a :$cu# nc$ de mai nain#e a:i!maia c$ mo#ivul ca!e a de#e!mina# ap!opie!ea lui Eminescu de Schopenhaue! a :os# n!udi!ea lo! spi!i#ual$. Cilozo:ul a a"u#a# pe poe# s$ p!iveasc$ mai ad;nc n sine/ s$ se nelea $ mai "us#/ s$ se l$mu!easc$ n :o!mele p!op!ii ale vieii sale sen#imen#ale. Luc!u!ile cons#a#a#e aici s;n# de na#u!$ s$ a!a#e #emeinicia aces#ei o7se!vaiiE pen#!u amploa!ea #i#anian$ o!i ina!$ a sen#imen#elo! sale/ Eminescu $sea o s#!$luci#$ mo#iva!e in#elec#ual$ n sis#emul :ilozo:ic amin#i#. Ki dac$/ cu v!emea/ ele ia l va cuce!i #o# mai mul#/ s$ nu ui#$m c$ ele ia e!a ncheie!ea inevi#a7il$ a #!a ediei #i#aniene pen#!u un spi!i# ca!e s'a h!$ni# din o#!ava dulce a ma!elui pesimis# e!man/ nain#e de ad;nci!ea :ilo' zo:iei schopenhaue!iene/ n Mo!#ua es#/ p!o7lema e6is#enei se concen#!a la el n dilema shaPespea!ian$) =a :i sau a nu :i?E dup$ ad;nci!ea aces#ei :ilozo:ii/ el va soluiona dilema !ein;nd cel din u!m$ #e!men al ei. 9nain#e de ad;nci!ea aceleia%i :ilozo:ii/ poe#ul accep#a dis#!u e!ea #u#u!o! valo!ilo! umane/ da! p$s#!a nes#ins$ nc!ede!ea n a!#$E dup$ ad;nci!ea ei/ el nu vede ce !ol a! mai avea a!#a n#!'o lume so!#i#$ chinului %i meschin$!iei %i p;ndi#$ de ap!oape de moa!#ea e#e!n$. Co!#i:ic;nd n ene!al poziiile a!#is#ice ale #emei #i#aniene/ :ilozo:ia schopenhaue!ian$ aducea #o#u%i o anumi#$ #!ans:i u!a!e a ei. Impe!a#ivul mo!al al !enun$!ii asce#ice i da o colo!a#u!$ di:e!i#$/ da! cum din el se de#a%a es#ul sup!em al !enun$!ii la voina de a #!$i/ :ilozo:ul nsu%i se a i#$ n "u!ul aceleia%i concepii de pulsaii #i#aniene. Eminescu aducea o vocaiune #i#anian$ o!i ina!$/ ca!e $sea pu#e!nice punc#e de sp!i"in n li#e!a#u!a #i#anian$ !oman#ic$. &ul#iva#$ p!in li#e!a#u!$/ aceas#$ #!$s$#u!$ a spi!i#ului eminescian %i de!iv$ "us#i:ica!ea ei #eo!e#ic$ din sis#emul :ilozo:iei de ca!e ne'a!n ocupa#. Avem as#:el p!ile"ul s$ vedem cum o #!$s$#u!$ a pe!sonali#$ii/ ac#iv$ p!in ea ns$%i/ se ad;nce%#e %i'%i spo!e%#e ac#ivi#a#ea su7 in:luena elemen#elo! de o!din is#o!ic. Ki analiza ope!ei sale ne va da p!ile"ul s$ vedem cum nclin$!ile o!i ina!e/ modelul li#e!a! %i concepia :ilozo:ic$ se po# con"u a %i po# duce la c!ea!ea unei ope!e o!i inale %i a!monice. (u in#!$ n in#enia mea de a u!m$!i aici ;ndi!ea poe#ului n #oa#e am$nun#ele ei. *pe!aia dep$%e%#e p!in impo!#ana ei spaiul !es#!;ns pe ca!e i l'a% pu#ea aco!da n cup!insul unui cu!s desp!e poezia lui Eminescu. Ea a :os# de al#:el n#!ep!ins$ n mai mul#e !;ndu!i p;n$ acum %i unul din#!e s#udiile cele mai comple#e ce i s'au nchina# es#e acela al lui &$linescu. Ii !evine c!i#icului de la 0ucu!e%#i me!i#ul deose7i# de a :i semnala# anumi#e pasa"e din ope!a manusc!is$ a poe#ului/ n ca!e ;ndi!ea Pan#ian$ %i schopenhaue!ian$ se mani:es#$ cu #oa#$ pu#e!ea?E Da! aceas#$ con#!i7uie pozi#iv$ de na#u!$ documen#a!$ nu'si asociaz$ n #oa#e mp!e"u!$!ile o in#e!p!e#a!e accep#a7il$. Es#e de no#a# c$ pen#!u d'sa unele din#!e cele mai schopenhaue!iene pa ini din c;#e s'au sc!is n n#!ea a li#e!a#u!$ !om;n$/ acelea din A!chaeus/ se e6plic$ mai puin p!in Schopenhaue! %i mai mul# p!in monadolo ia lei7nizian$. &azul aces#a/ pe ca!e l'am discu#a# n al#$ mp!e"u!a!e/ l amin#esc ca un e6emplu #ipic de devie!e a in#e!p!e#$!ii. *pe!a sa impune cu #oa#e aces#ea s$ :ie ce!ce#a#$/ n p!imul !;nd pen#!u ma#e!ialul nou pe ca!e'l pune n ci!culaie. Da! dac$ nu poa#e :i vo!7a acum de o u!m$!i!e a ;ndi!ii lui Eminescu n aspec#ele sale o!i inale %i n le $#u!ile sale cu ;ndi#o!ii e!mani amin#ii/ ce!ce#a!ea noas#!$ vii#oa!e va izola unele momen#e %i va insis#a asup!a lo!. Eviden#/ nu poa#e :i vo!7a dec;# de acele elemen#e ca!e s'au dovedi# !odnice pen#!u ope!a lui poe#ic$. E6is#$ cu #oa#e aces#ea un capi#ol anumi# ca!e se impune unui #!a#amen# pa!#icula!) es#e vo!7a de ideile sale li#e!a!e H12. (u ne $sim n p!ezena unui c!ez li#e!a! de o consecven#$ a! umen#a!e/ e6pus n #oa#e am$nun#ele sale. Eminescu nu es#e dec;# n#!'o mic$ m$su!$ un #eo!e#ician al a!#ei/ de%i ope!a sa #!$deaz$ o ad;nc$ medi#a!e a p!o7lemelo! a!#is#ice

%i de%i anumi#e sec#oa!e ale a!#ei au !einu# ndelun a#enia sa. &um mani:es#$!ile sale n aceas#$ o!dine s;n# !evela#o!ii pen#!u a!#a sa/ vom semnala momen#ele cele mai impo!#an#e. &el dinii es#e cunoscu#a sc!isoa!e ad!esa#$ din Viena lui Iaco7 (e !uzzi/ la ,5 iunie ,.53. Sc!isoa!ea e!a des#ina#$ s$ "us#i:ice a#i#udinea poe#ului n Epi onii/ poezie ca!e s#;!nise o vie discuie n !;ndu!ile "%unimii$. Poe#ul mo#iva admi!aia sa pen#!u sc!ii#o!ii p!eme! $#o!i .p!in mp!e"u!a!ea c$ ace%#ia aduceau o nc!ede!e nelimi#a#$ n idealu!ile lo! %i o naivi#a#e since!$. &on#empo!anii s$i nu mai e!au ns$ su:le#e simple/ ei e!au cunosc$#o!i ai s#$!ilo! lo! de luc!u!i/ ei e!au #!ezi la =su:la!ea secolului? %i de aceea aveau d!ep#ul s$ :ie descu!a"ai. Sc!ie!ile lo! !espi!au a#mos:e!a dulce %i 7oln$vicioas$ pe ca!e e!manii o numeau ^el#schme!z. &a %i n :ilozo:ia lui Schopenhaue!/ la 7aza pesimismului eminescian se $sea a%ada! cunoa%#e!ea. n al#$ o!dine de idei/ poe#ul m$!#u!ise%#e cu acela%i p!ile" c$ una din condiiile eseniale ale poeziei es#e :an#azia/ conside!a#$ d!ep# mama ima inilo!. Al$#u!i de ea se $se%#e ns$ !e:leciunea/ ca!e "oac$ oa!ecum !olul schele#ului n ope!a de a!#$/ ceea ce nsemneaz$ c$/ de%i nu se vede/ ea de#e!min$ n cele din u!m$ :o!mele. n unii sc!ii#o!i p!edomin$ :an#azia/ la alii !aiunea. Idealul es#e ca aces#e dou$ nsu%i!i s$ se a!monizeze. A#unci se !ealizeaz$ pe!:eciunea %i cel ca!e o !ealizeaz$ es#e un eniu. &;nd ns$ con%#iina descope!e c$ ima inile nu s;n# dec;# un "oc de sup!a:a$/ c$ ele nu c!esc o! anic din s#!a#u!i ad;nci/ a#unci apa!e nenc!ede!ea scep#ic$ n p!op!ia ope!$. Raiune %i :an#azie a%ada!/ %i necesi#a#e de a a!moniza !aiunea %i :an#azia/ ia#$ elemen#ele de la ca!e po!ne%#e concepia li#e!a!$ a lui Eminescu. Desp!inse din #!a#a#ele de li#e!a#u!$/ descope!i#e p!in medi#aie p!op!ie sau p!in analiza ma!ilo! sc!ii#o!i B ima inea lui Goe#he din epoca ma#u!i#$ii sale poe#ice ne vine spon#an n min#e B da#ele aces#ea elemen#a!e pun n lumin$ o disciplin$ clasic$. Cap#ul se impune s$ :ie semnala# pen#!u mai mul#e conside!en#e B n p!imul !;nd/ m$!#u!ia vine din pa!#ea unui sc!ii#o! ca!e n'a :os# lipsi#/ n cu!sul ac#ivi#$ii sale an#e!ioa!e/ de ispi#a !oman#ic$ a S#u!m und D!an 'ului e!man/ n al doilea !;nd/ ea ne va a"u#a s$ nele em a!hi#ec#u!a o!dona#$ a uno!a din cele mai nsemna#e ope!e ale poe#ului %i/ n cele din u!m$/ ima inea eniului/ a%a cum se schieaz$ n sc!isoa!ea aceas#a/ es#e :undamen#al 'deose7i#$ de ima inea eniului !oman#ic/ apocalip#ic %i e6#!auman. &a!ac#e!iza# p!in capaci#a#ea de a a!moniza !aiunea %i :an#azia/ eniul es#e v$zu# de poe# pe o linie di:e!i#$ de aceea pe ca!e'l a%ezase Schopenhaue!/ pen#!u ca!e/ dup$ cum ne aducem amin#e/ el se ca!ac#e!iza n p!imul !;nd p!in capaci#a#ea de a se sus#!a e impe!iului voinei %i de a se ad;nci n con#empla!ea ideilo! e#e!ne. Es#e d!ep#/ la aceea%i da#$/ sau puin mai nain#e/ ima inea lui Toma (ou! din Geniu pus#iu pa!e :$cu#$ n mod special sp!e a #u!7u!a concluziile noas#!e. Da! o da#$ mai mul# se poa#e a:i!ma c$ #eo!ia li#e!a!$ cea mai clasic$ pe!mi#e cons#!ucia uno! pe!sona"e li#e!a!e #ipic !oman#ice. Vom avea de al#:el p!ile"ul s$ discu#$m pasa"ul aces#a a#unci c;nd vom u!m$!i :elul cum se cons#!uie%#e #i#anul eminescian. Supe!io!i#a#ea eniului :a$ de socie#a#e/ consecvena lui cu sine nsu%i/ es#e a:i!ma#$ de poe# %i cu al# p!ile" n aceea%i v!eme/ n c!i#ica pe ca!e el o :ace lui Dimi#!ie Pe#!ino/ au#o! al unei sc!ie!i polemice nd!ep#a#e mpo#!iva lui Pumnul/ Eminescu m$!#u!ise%#e c$ = eniul n zd!ean$ sau n ves#min#e au!i#e/ #o# eniu !$m;ne?. P!in na#u!a iui el es#e a%ada! independen# de condiiunile sociale n ca!e i es#e da# s$ #!$iasc$. Ideea avea s$ p!ind$ #o# mai mul# con' sis#en$ n concepia poe#ului %i va a"un e n cele din u!m$ s$ :ie :o!mula#$ n #e!meni ca!e amin#esc de ap!oape #e6#ul schopenhaue!ian nchina# e6pune!ii aceleia%i concepii) "dac geniul nu cunoa&te nici moarte &i numele lui scap de simpla uitare, pe de alt parte ns, pe pmnt nu e capa il a ferici, nici capa il de a fi fericit! 'l n-are moarte, dar n-are nici noroc$! Ki poe#ul con#inu$) "(i s-a prut c soarta )uceafrului din po*este seamn mult cu soarta gemului pe pmnt &i i-am dat acest n+eles alegoric$! Po!ni#$ de la canonul clasic ca!e p!esupune a!monia %i !aiunea/ s#!$7$#;nd s:e!a !oman#ic$/ n ca!e eniul es#e v$zu# izola# de socie#a#e/ concepia poe#ului anco!eaz$ n cele din u!m$ n :ilozo:ia schopenhaue!ian$/ ca!e

a!$#a pe a!#is#ul de eniu %i socie#a#ea n ca!e el #!$ia n poziiuni an#a onis#e/ da! ca!e/ d;ndu'i ca a#!i7u# esenial con#empla!ea ideilo! e#e!ne/ su7linia n acela%i #imp #endina sa c$#!e unive!sal. * al#$ p!o7lem$ ca!e p!eocup$ de ap!oape pe Eminescu es#e aceea a !apo!#ului n#!e na#u!$ %i a!#$. A!#a nu se poa#e izola de na#u!$ :$!$ p!ime"dia unei c$de!i n vid. Eviden#/ nu #o# ce es#e na#u!al es#e %i :!umos. Imi#a!ea na#u!ii 7!u#e/ nesupuse unui p!oces de selecie/ poa#e duce la :o!me inadmisi7ile n a!#$) !ealismul sp!e e6emplu/ :a$ de ca!e spi!i#ele supe!ioa!e au simi# #!e7uina unei !eaciuni. &unoa%#e!ea ad;nc$ a !eali#$ii !$m;ne cu #oa#e aces#ea un p!ecep# pe!manen# vala7il pen#!u a!#i%#i. Luc!ul aces#a nu l'au neles ma!ii #!a ici :!ancezi/ un &o!neille sau un Racine/ =acei ilu%#!i me! $#o!i pe ca#alici?/ ale c$!o! ope!e/ simple imi#aii ale #!a ediei an#ice/ s;n# #o# ce se poa#e ima ina mai dep$!#a# de clasicism. MoliS!e dimpo#!iv$) el =n'a avu# al# p!o:eso! dec;# na#u!a/ de aceea e clasic n :a!sele sale/ chia!?. 9n aceea%i si#uaie se $se%#e %i Go ol) =el %i'a n!$d$cina# n min#e viaa !eal$ a popo!ului !usescE #ipu!ile sale s;n# copia#e de pe na#u!$/ sun# oameni aievea/ p!ecum i $se%#i n #;! u%oa!ele pie!du#e n mi"locul s#epei c$z$ce%#i?. P!in aceas#a el devine cel mai o!i inal/ dac$ nu cel mai ma!e sc!ii#o! !us. Da!/ am amin#i#/ a!#a nu #!e7uie s$ imi#e na#u!a n e6is#ena ei 7!u#$/ nu #!e7uie s$ n:$i%eze n #oa#e #!$s$#u!ile sale pa!#icula!e pe omul na#u!ii/ ci s$ zu !$veasc$ pa!#ea e#e!n$ din om. Ea #!e7uie s$ !espi!e n#!'o a#mos:e!$ senin$ %i s$ c!eeze pen#!u e#e!ni#a#e. =D!amele lui ShaPespea!e %i comediile lui MoliS!e se vo! !ep!ezen#a %i pes#e mii de ani %i vo! :i ascul#a#e cu acela%i viu in#e!es/ c$ci pasiunile omene%#i vo! !$m;ne n veci acelea%i. Da! a pune pe scen$ mp!e"u!$!i %i oameni/ ca!i azi s;n# pen#!u a nu mai :i m;ine/ nseamn$ a da unui ins#i#u# de cul#u!$ su:le#easc$ ca!ac#e!ul :!ivol al unui ca:T'chan#an#?. A!#a !ealis#$ a :os# de!iva#$ n #impu!ile din u!m$ n#!'o :o!m$ pa!#icula!$/ n na#u!alism. (oul cu!en#/ a c$!ui pa#!ie es#e C!ana/ "circumscrie terenul artelor n prezent &i la realitate, respinge ntoarcerea trecutului &i orice aspira+ie spre *iitor, spre un ideal mai un$! &eea ce ca!ac#e!izeaz$ na#u!alismul es#e de asemenea o selec#a!e a elemen#elo! na#u!aleE ope!aia es#e n#!ep!ins$ ns$ de da#a aceas#a nu cu scopul de a !ealiza :!umosul/ ci numai sp!e a pune n lumin$ "pr+ile cele mai urte &i mai lipsite de mngiere ale ci*iliza+iei$ . El u!m$!e%#e n p!imul !;nd s$ pun$ n lumin$ co!upia/ su:e!ina/ lipsa o!ic$!ei consis#ene mo!ale/ B cu un cuv;n#/ omul ca!e moa!e n#!'o socie#a#e a onizan#$. Spi!i#ele alese au simi# ns$ #!e7uina s$ !eacioneze mpo#!iva unei !eali#$i meschine/ a"uns$ meschin$ su7 in:luena condiiuni'lo! poli#ice %i economice ale #impului. As#:el a lua# na%#e!e n epoca mode!n$ !oman#ismul/ ca!e es#e un cu!en# li#e!a! o!i ina! din Ge!mania. Sp!e a se sus#!a e ac#uali#$ii/ !oman#icii e!mani au c$u#a# un !e:u iu n evul mediu/ a c$!ui via$ au p!ezen#a#'o n culo!i ce dep$%eau :$!$ ndoial$ !eali#a#ea. Su7 in:luena !oman#ismului e!' man %i a 7>!onismului B poezia disp!eului pen#!u lume B a ap$!u# %i !oman#ismul :!ancez/ ca!e pune n lumin$ aceea%i s#a!e su:le#easc$ de nemulumi!e :a$ de p!ezen#. A!#a !oman#ic$ a!e adeziunea poe#ului !om;nE da! dincolo de !oman#ism %i dincolo de #oa#e :o!mele pe ca!e a!#a le m7!ac$ n epoca mode!n$/ poe#ul vede ce!ul senin al a!#ei clasice) n an#ichi#a#e a!#a e!a lipsi#$ de am$!$ciune %i dez us#/ ea e!a un !e:u iu mpo#!iva !i"ilo! %i du!e!ilo!. &u acelea%i #!$s$#u!i se p!ezin#$ %i a!#a la#in$ a evului mediu. Su7 in:luena :ilozo:iei/ n p!imul !;nd a :ilozo:iei lui Schopenhaue!/ spi!i#ele au descope!i# con#!adicia ce e6is#$ n#!e ideile noas#!e %i :o!mele civilizaiei. &!i#ica schopenhaue!ian$ a a!$#a# c$ omul es#e u!si# s$ #!$iasc$ n mi"locul uno! ins#i#uiuni ce se pa! mincinoase. Cap#ul a avu# d!ep# u!ma!e apa!iia pesimismului/ a scep#icismului. Ki e!a !olul a!#ei mode!ne/ al li#e!a#u!ii/ s$ sani:ice spi!i#ele de 7oala pesimismului. Aceas#$ asana!e mo!al$ se !ealiza n p!imul !;nd p!in cul#ul sc!ii#o!ilo! an#ichi#$ii/ sc!ii#o!i "plini de ade*r, de elegan+, de idei nimerite$ %i des#inai s$ !$m;n$

pu!u!ea #ine!i. E6is#$ ns$ %i n #impu!ile mode!ne un izvo! mi!aculos/ capa7il s$ n#ine!easc$ spi!i#ele 7laza#e %i s$ le inspi!e do!ul de via$ %i de lumin$. Kcola!ul hoina! de pe v!emu!i/ ca!e n cu!sul pe!e !in$!ilo! sale p!in T!ansilvania cule ea poezii popo!ane/ a!#is#ul d!ama#ic am7ulan# ca!e p!imea ns$!cina!ea s$ colec#eze li#e!a#u!a popo!an$ din Moldova/ cuno%#ea 7ine aces# izvo!) e!a poezia popo!an$. Poezia popo!an$ es#e aceea pe ca!e o c!eeaz$ popo!ul simplu sau ca!e/ c!ea#$ de sc!ii#o!i culi/ co!espunde n n#!e ime men#ali#$ii popo!ului %i es#e nsu%i#$ de aces#a) ",ranul, resla&ul &i n*+torul mic -preotul &i n*+torul stesc &i cel de ora&. snt poporul n n+elesul strns al cu*ntului$ %i li#e!a#u!a popo!an$ es#e aceea ca!e co!espunde n$limii lo! spi!i#uale. &ule e!ea aces#ei li#e!a#u!i a! #!e7ui :$cu#$ n a%a :el nc;# s$ dea "icoana locului prin culegerea e/act a formelor caracteristice ale gndirii poporului$! S'a! con#!i7ui as#:el s$ scape de la piei!e le endele %i pove%#ile/ p!ove!7ele %i locuiunile popula!e/ amenina#e #o# mai mul# de p!o !esul !ealismului mode!n. Aces#a es#e unul din c!i#e!iile dup$ ca!e Eminescu ap!eciaz$ %i ac#ivi#a#ea d!ama#ic$ a sc!ii#o!ilo! !om;ni. &;nd/ n ,.53/ el :ace 7ilanul !epe!#o!iului d!ama#ic al nos#!u/ a"un e s$ vo!7easc$ %i desp!e Alecsand!i. *pe!a aces#uia i pa!e spi!i#ual$/ da! imo!al$ %i mai cu seam$ p!ea local$/ a%ada! p!ea lipsi#$ de e#e!nul omenesc pe ca!e l ce!ea cu al# p!ile". Lim7a n ca!e comediile lui Alecsand!i e!au sc!ise e!a un adev$!a# alima#ias. n ene!al/ sc!ii#o!ul avea #alen#/ da! modelele %i scopu!ile sale e!au #u!7u!i. Din aceas#$ ac#ivi#a#e 7lama7il$ se pu#eau !eine #o#u%i c;#eva luc!$!i) &!ai (ou/ &inel'&inel/ A!vin#e %i Pepelea %i chia! Sa#ul lui &!emine/ cu #oa#$ sa#i!a la#inis#a ce'o nc$!ca. S;n#/ dup$ cum vedem/ acele ope!e ca!e se lea $ de popo!ul de la a!$ sau de #!adiii/ :ie p!in #ema #!a#a#$/ :ie p!in a#mos:e!$. In o!dinea #eo!iei li#e!a!e/ #ea#!ul :o!meaz$ p!eocupa!ea de c$pe#enie a lui Eminescu. Cap#ul se e6plica din plin p!in nclin$!ile #empe!amen#ale %i p!in anii s$i de va a7onda" n socie#a#ea #!upelo! Ta!dini/ &a!a iale/ Pascali. Aceleia%i mp!e"u!$!i se da#o!es#e %i #!aduce!ea luc!$!ii lui RY#sche! desp!e A!#a !ep!ezen#$!ii d!ama#ice/ luc!a!e dup$ ca!e poe#ul s'a o!ien#a# n pa!#e n a!#icolele sale nchina#e #ea#!ului !om;nesc/ n special n #o# ceea ce spune n le $#u!$ cu diciunea %i cu lim7a ac#o!ilo!. C$!$ s$ :ie un mo!alis# i!educ#i7il/ poe#ul ce!e #o#u%i de la o d!am$ %i valoa!e e#ic$. El vo!7e%#e a%ada! de "*aloarea estetic &i etic a piesei$ ca desp!e dou$ condiiuni ce se p!esupun %i se impun. Mai mul# chia!/ n cazul c;nd o ope!$ es#e lipsi#$ de o valoa!e ma!e/ valoa!ea ei e#ic$ #!e7uie s$ :ie/ ns$/ "a solut$! Es#e d!ep#/ poe#ul nu e6clude nici luma "mai rusc$/ da! aceas#$ lum$ s$ :ie mo!al$/ ea s$ nu 7a#"oco!easc$ ceea ce es#e 7unE el admi#e ca!ac#e!ul vul a!/ cu condiia ns$ ca aces# ca!ac#e! s$ nu :ie co!up#) "onest, drept &i un ca litera '*ang0eliei, iat cum *oim noi s fie caracterul *ulgar din drame na+ionale$! Se poa#e vo!7i desp!e modele de imi#a# n o!dine d!ama#ic$V se n#!ea7$ Eminescu. Ki el !$spunde c$ nu #!aduce!ea %i nu imi#a!ea #!e7uie s$ p!eocupe pe un sc!ii#o! d!ama#ic. S;n# ope!e ca!e se !ecomand$ medi#aiei/ ca!e po# :i lua#e d!ep# m$su!$/ da! a#;#a #o#. Da! s;n# ca#e o!ii n#!e i de d!ama#u! i ca!e #!e7uiesc iz onii din p!incipiuE ace%#ia apa!in uno! lim7i ocul#e %i ope!ele lo!/ chia! dac$ au ceva o!i inal %i pl$cu#/ se !ema!c$ ndeose7i p!in in:ec#a!ea elemen#ului e#ic. Imi#a!ea poa#e duce la ope!e lipsi#e de seva vieii/ cum s;n# #!a ediile clasice :!anceze/ cum s;n# mai cu seam$ ope!ele e6san ue ale lui 0olin#ineanu. &auza #o#alei ne!eu%i#e a lui 0olin#ineanu n d!am$ #!e7uie c$u#a#$ n mp!e"u!a!ea c$ el a v!u# s$ u!meze "pe geniala ac*il a Nordului, pe S0a1espeare$, nd!$zneal$ necu e#a#$W Tea#!ul ShaPespea!ean i d$ imp!esia de ceva lipsi# de le $#u!$. Ki #o#u%i/ ca!e al# d!ama#u! a s#$p;ni# cu mai mul#$ si u!an$ ma#e!ialul s$u/ cine a adus o uni#a#e a#;# de plin$ de sim7olism %i de p!o:unzime ca elV Goe#he a pu#u# a:i!ma cu #oa#$ nd!ep#$i!ea c$ es#e !uina# pen#!u #o#deauna acel d!ama#u! ca!e ci#e%#e mai mul# de o pies$ a lui ShaPespea!e n#!'un an. Pen#!u c$ Sha' Pespea!e nu #!e7uie ci#i#/ ci s#udia#. Admi!aia aceas#a nelimi#a#$ pen#!u #ea#!ul ShaPespea!ean avea s$ m7!ace n cele din

u!m$/ la poe#ul !om;n/ :o!ma ve!si:ica#$. Poezia/ nede:ini#iva#$ %i !eu de desci:!a#/ &$!ile mele/ cup!ins$ n manusc!isul 1121 din 0i7lio#eca Academiei Rom;ne/ ncepe !apo!#;ndu'se la ma!ele d!ama#u! en lez) S0a1espeare2 adesea eu gndesc cu 3ale Prieten lnd al sufletului meu, 4z*orul plin al cnturilor tale!!! mi sare-n gnd &i le repet mereu! *7iec#ul ope!ei d!ama#ice es#e n:$i%a!ea ca!ac#e!elo! omene%#i na#u!ale %i consecven#e/ acelea%i n #oa#e momen#ele. Pen#!u mani:es#a!ea lo! se ale si#uaii in#e!esan#e/ ca!e s$ dea p!ile"ul ciocni!ii uno! voine an#i#e#iceE din aceas#$ ciocni!e ia na%#e!e =nnod$m;n#ul d!amei/ ia! din nvin e!ea unui p!incipiu %i c$de!ea celuilal# se na%#e deznod$m;n#ul ei. D!ama implic$ cu necesi#a#e e6is#ena vinei #!a ice/ ca!e ia na%#e!e din ciocni!ea ca!ac#e!elo! n aciune. T!ei s;n# elemen#ele ca!e cons#i#uiesc valoa!ea unei d!ame) ca!ac#e!ele/ ca!e :ac ca ope!a s$ :ie :!umoas$/ si#uaiile <sau planul@ ca!e o :ac in#e!esan#$/ %i lim7a/ ca!e'i poa#e da un :a!mec li!ic. &unoa%#e!ea na#u!ii omene%#i es#e condiia esenial$ a unei 7une ope!e d!ama#ice. S;n# ns$ mp!e"u!$!i c;nd !espec#a!ea uno! condiiuni secunda!e poa#e duce #o#u%i la c!eaiuni in#e!esan#e. Aces#a es#e cazul #ea#!ului :!ancez/ n p!imul !;nd al #ea#!ului lui Sc!i7e/ ca!e cu mi"loace mici !ealizeaz$ e:ec#e ma!i %i ca!e/ lipsi# de pu#e!ea de a ad;nci viaa su:le#easc$ a pe!sona"elo!/ d$ o a#enie deose7i#$ in#!i ei. Piesele sale s;n# #o#deauna 7ine cons#!ui#e/ da! ele s;n# lipsi#e n ene!al de ca!ac#e!e ene! ice %i de :a!mecul lim7ii/ a%ada! de :!umusee %i de poezie. "Situa+ii pline de *ia+ dramatic, o intrig interesant &i totdeauna ine condus, snt calit+i care ne fac a uita lipsa de adncime &i de poezie! Piesele lui snt ginga&e, fiecare scen-i drmuit dup efectele ce le *a face, scrierile lui seamn cu acele o iecte de lu/ al cror nentrecut productor rmne Parisul$! n anu' mi#e mp!e"u!$!i/ ns$/ Sc!i7e iz7u#e%#e s$ p!ezin#e %i ca!ac#e!e omene%#i pu#e!nic !elie:a#e. A%a es#e cazul cu d!ama Moa!#ea lui Pe#!u cel Ma!e/ n ca!e :i!ea a!ului/ nc$!ca#$ de con#!as#e %i de p!o7leme/ se des:$%oa!$ cu pu#e!e pe linia #!a ediei. *!ic;# de va!ia#e a! ap$!ea la p!ima vede!e/ #oa#e sc!ie!ile d!ama#ice se !epa!#izeaz$ n dou$ ma!i ca#e o!ii) d!ama de ca!ac#e!e %i d!ama de in#!i $/ asup!a c$!o!a poe#ul insis#$/ a"un ;nd la o ca!ac#e!iza!e a lo! n am$nun#. Din#!e d!ama#u! ii :!ancezi/ poe#ul ap!eciaz$ n p!imul !;nd pe MoliS!e/ sin u!ul demn s$ :ie amin#i# al$#u!i de ShaPespea!e. n a:a!$ de aces#a ns$ %i pen#!u un anumi# aspec# din ope!a sa d!ama#ic$ es#e p!eui# la un momen# da# %i Vic#o! Fu o. D!ama#u! ul adev$!a# i pa!e a :i acela ca!e/ n#!unind m$!imea %i :!umuseea/ cu!$enia %i pie#a#ea c!e%#in$/ dep$%e%#e ce!cu!ile e6clusiv ale uno! clase sociale %i se !idic$ p;n$ la =a7s#!aciunea cea ma!e? a popo!ului. "Pe popor, spune 'minescu, n luptele sale, n sim+irea sa, pe popor n puterea sa demonic &i uria&, n n+elepciunea sa, n sufletul su cel profund &tie a-l pune pe scen Victor 5ugo &i numai el! Adorator al poporului &i al li ert+ii, el le reflect pe amndou n contururi mari, gigantice, pe care adeseori puterile numai omene&ti ale unui actor nici c le poate urmri cu e/presiunea! Pe acest ard al li ert+ii l recomandm cu mult seriozitate 3unimii ce *a *rea s se ncerce n drame na+ionale romne$! Dac$ poe#ul ap!eciaz$ deopo#!iv$ #!a edia sau comedia ce dovedesc p$#!unde!e a na#u!ii/ el !epudiaz$ ns$ d!amele de 7uleva!d/ ca!e e6ploa#eaz$/ n ene!al/ o c!im$ mons#!uoas$ %i ale c$!o! pe!sona"e seam$n$ n#!e ele ca a!#icolele unei se!ii indus#!iale. Ree#a dup$ ca!e se alc$#uie%#e o as#:el de ope!$ es#e simpl$) o in enu$/ un #a#$ no7il/ o mam$ plin$ de iu7i!e/ un aman# :!umos/ apoi un in#!i an# "cu plria mare &i cu oc0ii oldi+i$, adau i la ace%#ia un paha! cu ap$ n ca!e #o!ni sa!e/ ames#eci 7ine #o#ul/ "le dai cinci

clocote ca s faci cinci acte &i n sfr&it te duci acas, mul+umind Domnului c toate relele din lume snt trectoare! Dou dame, un fante de cup, doi rigi &i cte*a articole din codul penal, formeaz tot cala alcul intelectual al dramelor de senza+ie$! * conside!aie asem$n$#oa!e a!e poe#ul %i pen#!u !omanele d!ama#iza#e. (a#u!al/ es#e vo!7a n p!imul !;nd de anumi#e !omane/ !omanele lac!imo ene/ ca!e dau na%#e!e uno! d!ame pline de sen#imen#. Un as#:el de !oman d!ama#iza# es#e 7un$oa!$ &e!%i#o!easa/ n ca!e #oa#e pe!sona"ele e!au no7ile %i n ca!e se pe#!eceau cu #oa#e aces#ea luc!u!i n !ozi#oa!e. =Aceas#$ pies$ cu!ioas$?/ m$!#u!ise%#e el/ =es#e un in:e!n plin de n e!i %i de oameni de #!ea7$?. R$u#a#ea %i pe!ve!si#a#ea omeneasc$ s;n# !ep!ezen#a#e numai p!in ni%#e sal#im7anci ca!a hio%i/ de%i/ dup$ cum se %#ie/ ele nu s'au n#!upa# nicioda#$ mai 7ine dec;# n pe!sonali#$ile &esa!ilo!. =&a!ac#e!e 7oi#e cu al7ea$ mo!al$/ unse cu 7adanaua no7leei de su:le#? nu po# da na%#e!e unei d!ame se!ioase/ ca!e s$ !espec#e da#ele na#u!ii. Ki acela%i luc!u %i cu piesele ca!e e6ploa#au/ n #!a ic sau n comic/ de:iciene ale pe!soanei :izice omene%#i. Es#e un #!a ic ie:#in sau un comic in:e!io! acela ce izvo!$%#e din aduce!ea pe scen$ a su!zilo!/ a ;n avilo! sau a al#o! pe!sona"e a:ec#a#e de sc$de!i asem$n$#oa!e. Mo#iva!ea #!e7uie s$ :ie in#e!ioa!$/ n lumea mo!al$/ nu s$'%i cau#e !eso!#u!ile n di:o!mi#$i :izice %i nici s$ nu p!esupun$ comoda in' #e!venie a p!ovidenei. S;n#/ cu #oa#e aces#ea/ dou$ in:i!mi#$i/ ca!e/ p!in lini%#ea ce o !$sp;ndesc/ nu "i nesc spi!i#ul d!ama#ic) o!7ia %i ne7unia. Ele au inspi!a# ope!e cele7!e #!a icilo! an#ici %i/ n #impu!ile mode!ne/ lui ShaPespea!e. "6r ia rspndeste lini&te fericit pe fa+, o e/presie de trist &i totu&i senin rezigna+iune, un or are asemnare cu un dormind sau cu un sfnt! Nu numai atta! 7ine nu *ede lumea dinafar trie&te numai nluntrul sufletului su, de aceea aerul de n+elepciune al or ilor, de aceea &i cei *ec0i &i-l nc0ipuiau or pe 5omer, de aceea legenda spune c 6ssian a fost or ! Dar pentru a fi frumos, or ul tre uie s fie lini&tit! 8n or agitat de spaim sau de patim este un spectacol peni il! 9ot astfel ne unia refle/i* &i numai aceasta este ntr-ade*r dramatic! Ne unii lui S0a1espeare snt ade*ra+i n+elep+i! 7uprin&i de o idee fi/, e/prim n ma/ime parado/ale ade*ruri *e-cinice, dar aceste idei parado/ale, pe care omul cuminte le e/prim cu un fel de agita+ie, ne unul le spune lini&tit, ca un ce cu totul firesc! Antiteza la cel dinti este: seninul oc0ilor min+ii &i ntunericul oc0ilor trupului; antiteza la cel al doilea snt ma/imele de n+elept n gur de ne un, dar aceste antiteze nu se lupt, ci se mpreun n lini&te, din care cauz aceste infirmit+i < singurele ns < nu 3ignesc sim+ul estetic! 8n ne un sau un or agitat snt o pri*eli&te urt ns, cnd actorul l reprezint cu toat cruditatea realit+ii$. Am semnala#/ n cu!sul e6pune!ii mele/ c;#eva din#!e da#ele cele mai impo!#an#e ce ne n#;mpin$ n c!ezul li#e!a! al poe#ului. S'a! cuveni s$ aduc n discuie %i al#e p!o7leme/ n i p!imul !;nd pe cele !e:e!i#oa!e la lim7$ n ene!al/ la lim7a poe#ic$ %i la lim7a a!#i%#ilo! d!ama#ici n special. Timpul m$ o7li $ s$ #!ec pes#e #oa#e aces#ea %i s$ cau# s$ su7liniez/ n :inal/ ca!ac#e!ele p!incipale ale #eo!iei li#e!a!e a poe#ului. Eminescu es#e conside!a#/ n ene!al/ ca un poe# !oman#ic. Ki pen#!u cine a!e n vede!e n p!imul !;nd #emele cul#iva#e de d;nsul/ aceas#$ ca!ac#e!iza!e apa!e nd!ep#$i#$. Asemenea !oman#icilo!/ el cau#$ o evaziune din ac#uali#a#eE asemenea lo!/ el se nd!eap#$ adeseo!i c$#!e lumea medieval$E asemenea lo!/ el aduce adeseo!i sen#imen#e de o ampli#udine vas#$ %i o viziune spaial$ ce spa! e limi#ele. Da! n lumea aceas#a poe#ul o!doneaz$ %i sime#!izeaz$ ma#e!ialul/ p!ecizeaz$ con#u!u!i %i cons#!uie%#e a!monic. S'a pu#u# vo!7i n le $#u!$ cu !oman#icii :!ancezi desp!e clasicismul !oman#icilo!/ desp!e #ehnica clasic$ a sc!ii#o!ilo! !oman#ici. Acela%i luc!u se poa#e a:i!ma cu #oa#$ nd!ep#$i!ea %i desp!e poe#ul !om;n/ !oman#ic p!in vocaiunea lui o!i ina!$ %i clasic p!in :o!maiunea spi!i#ului. n deplin$ conco!dan$ cu aceas#$ #!$s$#u!$ a a!#ei sale apa!e concepia poe#ului desp!e li#e!a#u!$. Dac$ eniul es#e v$zu# ca o noiune comple6$ n ca!e :uzioneaz$ #!$s$#u!i clasice cu

#!$s$#u!i !oman#ice/ cele din u!m$ a"un ;nd cu v!emea p!eponde!en#e/ ideile sale li#e!a!e su7liniaz$ n p!imul !;nd valo!i clasice) !aiune %i :an#ezie/ a!monie/ cul#ul ene!alului %i al e#e!nului omenesc/ !espec#a!e a na#u!ii/ da! %i selec#a!e a da#elo! na#u!ale/ #oa#e aces#ea se n#;lnesc n codul ene!al al clasicismului. Mul#e din#!'nsele pu#eau :i desp!inse n acela%i #imp din concepia li#e!a!$ a lui Schopenhaue!/ el nsu%i p!ev$zu# cu pu#e!nice #en#acule clasice. (u voi insis#a asup!a #u#u!o! co!espondenelo!) da!/ sp!e a pune n lumin$ s#!;nsa le $#u!$ din#!e poe#ul !om;n %i :ilozo:ul e!man/ voi amin#i numai canonul c$ o ope!$ d!ama#ic$ nu #!e7uie s$ aduc$ mimai ca!ac#e!e no7ile/ ci c$ n#!';nsa ca!ac#e!ele vicia#e #!e7uie s$ :ie n#!'o cov;!si#oa!e p!eponde!en$. Ki mo#iva!ea/ ca!e/ ca %i ideea/ le es#e comun$) a%a es#e !eali#a#ea %i ope!a de a!#$ nu poa#e :ace a7s#!acie de !eali#a#e/ de na#u!$.

<NOTE>
,. Masive cule e!i de documen#e p!ivind :amilia Eminovicilo! %i 7io !a:ia poe#ului au da# Gh. Un u!eanu <Eminescu n documen#e de :amilie/ 0ucu!e%#i/ ,-55@ %i Au us#in R. (. Pop <&on#!i7uii documen#a!e la 7io !a:ia lui Mihai Eminescu/ 0ucu!e%#i/ ,-21E (oi con#!i7uii documen#a!e la 7io !a:ia lui Mihai Eminescu/ 0ucu!e%#i/ ,-2-@. 1. Pen#!u aceas#$ da#$ op#eaz$ n ul#ima v!eme/ cu a! umen#e se!ioase/ %i I. D. Ma!in/ Eminescu la Ipo#e%#i/ Ia%i/ ,-5- <=Eminesciana?@. I. Ima inea de =om de aciune? a c$mina!ului Gheo! he Eminovici/ amplu p!ezen#a#$ de G. &$linescu n Viaa lui Mihai Eminescu. n e6celen#a F>pe!ion/ I/ Viaa lui Eminescu/ <0ucu!e%#i/ ,-5I@/ luc!a!e concepu#$/ n ma!e m$su!$/ n !eplic$ polemic$ la c$linesciana 7io !a:ie a lui Eminescu/ Geo! e Mun#eanu p!opune o ima ine a p$!inilo! poe#ului ca!e con#!azice in enios #!adiia. n viziunea sa/ Gheo! he Eminovici/ =un e6#!ava an# Don ]ui"o#e n #!e7u!ile p!ac#ice?/ ca!e s:;!%e%#e =!uina# de com7inaiile sale X la D$nil$ P!epeleac?/ e depa!#e de a :i un spi!i# pozi#iv) =Adev$!ul e c$ epicul 7oie!na% de la Ipo#e%#i :ace dovada uneia din#!e cele mai #u!men#a#e/ mai :an#as#e/ mai !oman#ice na#u!i <...@ (u pe mama sa o con#inu$ poe#ul/ n ceea ce a!e mai s#a#o!nic %i mai n!$d$cina# !oman#ismul s$u/ ci pe apa!en# necomplica#ul c$mina!?/ =un impeni#en# c$u#$#o! de a7solu#/ ca mai #oi u!ma%ii s$i?/ n schim7/ mp$!#$%ind =a#i#udinea con#empla#iv$ <...@ mai ene!al$ n :amilia Iu!a%cu?/ =Raluca Eminovici !ep!ezin#$ :ac#o!ul a%a'zic;nd Oclasica/ apolinic/ ponde!a#o!?/ menin;ndu'%i %i n po!#!e#e =ae!ul a7s#!as/ dis#ana!ea/ ca!e <...@ !ep!ezin#$ <...@ o :o!m$ de con#empla!e e#ic$ a lumii? <*p. ci#./ p. 14B 1A@. 4. Teodo! V. K#e:anelli/ Amin#i!i desp!e Eminescu/ ediie/ p!e:a$/ 7i7lio !a:ie %i indice de &ons#an#in Mohanu/ Ia%i/ ,-.I <=Eminesciana?@ !ep!oduce ediia p!inceps <0ucu!e%#i/ ,-,4@. A. Mis#e!ioasei iu7i#e din Ipo#e%#i i aco!d$ o impo!#an$ decisiv$ pen#!u des#inul poe#ului G. 0o dan'Duic$ <Iu7i#a din Ipo#e%#i/ n =0ule#inul Mihai Eminescu?/ ,-I3/ n!. I %i 4@ %i Geo! e Mun#eanu <*p. ci#./ cap. &opil$!ia %i adolescena. E6pe!ienele o!i ina!e@) =iu7i!ea ipo#e%#ean$ dez7o7oci n su:le#ul adolescen#ului nclina!ea <...@ sp!e pe!cepia o!:ic$ a lumii <...@. De aceea !$m;ne %i cea mai impo!#an#$ e6pe!ien$ o!i ina!$ eminescian$?/ =cea de a doua e6pe!ien$ o!i ina!$? :iind =moa!#ea copilei din Ipo#e%#i? <*p. ci#./ p. I1/ II@. (umele :e#ei pa!e a :i :os# nu cel su e!a# de manusc!isele eminesciene pe ca!e le'a inspi!a#/ adic$ nu Elena/ ci &asand!aE iden#i:ica!ea iu7i#ei ipo#e%#ene n &asand!a Alupului o/ n#!ep!inde I. D. Ma!in/ *p. ci#./ p. ,,- %i u!m. 2. I. G!$mad$/ Socie#a#ea academic$ social'li#e!a!$ =Rom;nia "un$? din Viena <,.5, B,-,,@/ A!ad/ ,-,1. 5. I. Slavici/ Amin#i!i/ EminescuB&!ean $B&a!a ialeB&o%7ucBMaio!es'cu/ 0ucu!e%#i/ ,-14.

.. V. volumul de amin#i!i %i documen#e Eminescu %i 0ucovina/ &e!n$ui/ ,-4I. -. I. E. To!ouiu/ Gh. &a!da%/ S#udii %i documen#e li#e!a!e/ l/ 0ucu!e%#i/ ,-I,. ,3. I. (e !uzzi/ Amin#i!i din =Junimea?/ 0ucu!e%#i/ ,-I-/ p. 1A2B1A5. ,,. V. Au us#in R. (. Pop/ M$!#u!ii. EminescuBVe!onica Miele/ 0ucu!e%#i/ b,-25cE Id./ n#!e i!i documen#a!e la 7io !a:ia lui Eminescu/ 0ucu!e%#i/ ,-.I. ,1. E6#!ase din luc!$!ile <%#iini:ice/ :iloso:ice/ is#o!ice e#c.@ consul#a#e n pe!ioada s#udiilo! unive!si#a!e <%i n pe!ioadele u!m$#oa!e@/ desp!inse din manusc!isele eminesciene/ au :os# pu7lica#e de Ma dalena D. Va#amaniuc n M. Eminescu/ C!a men#a!ium/ 0ucu!e%#i/ ,-., %i n volumul QIV de *pe!e <T!aduce!i :ilozo:ice/ is#o!ice %i %#iini:ice@/ ediie c!i#ic$ n#emeia#$ de Pe!'pessicius/ 0ucu!e%#i/ ,-.I <aici/ %i luc!$!ile lui C!. 0opp/ G!ama#ic$ c!i#ic$ a7!evia#$ a lim7ii sansc!i#e %i Glosa! compa!a#iv al lim7ii sansc!i#e/ desp!e ca!e/ Ami#a 0hose/ G!ama#ica sansc!i#$ mic$ a lui C!. 0opp n #!aduce!ea lui Eminescu/ n &aie#ele Mihai Eminescu/ ed. de Ma!ian 0ucu!/ voi. IV/ 0ucu!e%#i/ ,-55@. ,I. V. Mihai Eminescu/ Sc!ie!i peda o ice/ ediie c!i#ic$ de Mihai 0o!deianu %i Pe#!u Vladcovschi/ cuv;n# nain#e de M. 0o!deianu/ Ia%i/ ,-55 <=Eminesciana?@. ,4. Pu7licis#ica de la =&u!ie!ul de Ia%i? <mp!eun$ cu cea din =Al7ina?/ =Camilia?/ =Cede!aiunea? %i =&onvo!7i!i li#e!a!e@/ n M. Eminescu/ *pe!e/ ediie c!i#ic$ n#emeia#$ de Pe!pessicius/ voi. IQ <Pu7licis#ic$ ,.53B,.55@/ 0ucu!e%#i/ ,-.3. ,A. Pu7licis#ica de la =Timpul? edi#a#$ B pa!ial B n ediia academic$ de *pe!e/ voi. QI <,-.4@/ QII <,-.A@ %i QIII <,-.A@. &oncepia o! anicis#$ asup!a s#a#ului %i/ n ene!e/ =:iloso:ia p!ac#ic$?/ amplu analiza#$ de G. &$li'ncscu n *pe!a lui Mihai Eminescu. Pu7licis#ica a :$cu# o7iec#ul unei luc!$!i con%#iincioase a lui D. Va#amaniuc <Pu7licis#ica lui Eminescu/ Ia%i/ ,-.A/ =Eminesciana?@/ a unei :oa!#e 7une c$!i a lui Al. *p!ea <In c$u#a!ea lui Eminescu aze#a!ul/ 0ucu!e%#i/ ,-.I@ %i a unui e6celen# capi#ol din luc!a!ea lui Ilie 0$descu/ Sinc!onism eu!opean %i cul#u!$ c!i#ic$ !om;neasc$/ 0ucu!e%#i/ ,-.4. ,2. =Se#ea de a7solu#? sau #endina sp!e a7solu# a ins#inc#ului vi#al e!a/ %i pen#!u D. &a!acos#ea/ a6a pe!sonali#$ii eminesciene. Sis#ema#ic con#!azis de !eali#a#e/ elanul sp!e a7solu# va conve!#i a7solu#ul a:i!maiei n#!'unul al ne aiei/ ceea ce va da !i#mul vieii de sen#imen# a lui Eminescu %i va e6plica/ pen#!u &a!acos#ea/ =pesimismul? eminescian ca o !eacie la elanul a:i!ma#iv al ncepu#u!ilo!. Ipo#eza lui &a!acos#ea/ #!ecu#$ p!in in#e!p!e#a!ea lui D. Popovici/ va deveni #eza c!i#ic$ e6plici# :o!mula#$ nc$ din #i#lul luc!$!ii [osei del &on#e/ Eminescu o dellN Assolu#o/ Modena/ ,-2,. ,5. 9n viziunea lui D. &a!acos#ea/ :ac#o!ul cel mai ac#iv n p!ocesul de c!eaie es#e #!$i!ea/ ceea ce :ace ca viaa poe#ului s$ in#e!eseze ce!ce#$#o!ul ope!eiE da! =viaa? nu e neleas$ ca e6pe!ien$ 7io !a:ic$ acciden#al$ %i anecdo#ic$/ ci ca esen$ a pe!sonali#$ii ca!e #inde/ p!in cali#$ile sale nn$scu#e/ sp!e un #ip de#e!mina# de e6pe!ien$ :undamen#al$/ co!espunz$#o! =!i#mului sen#imen#al s#a#o!nic al pe!sonali#$ii?. Aces#ui :ac#o! :undamen#al i se adau $ :ac#o!i secunda!i) e6pe!iena liv!esc$/ e6pe!iena social$ %i concepia desp!e lume a sc!ii#o!ului <D. &a!acos#ea/ &!ea#ivi#a#ea eminescian$/ p. 41@. Po!nind de la ce!ce#$!ile p!o:eso!ului s$u/ D. Popovici se dep$!#eaz$/ #o#u%i/ de aces#ea p!in impo!#ana spo!i#$ pe ca!e :ac#o!ul in#elec#ual B con:i u!aie %i educaie B o p!ime%#e n s#udiul pe!sonali#$iiE de aici/ comple#a!ea 7io !a:iei cu o su7s#anial$ 7io !a:ie in#elec#ual$. &ea mai cup!inz$#oa!e pano!ama!e a o!izon#u!ilo! cul#u!ale ale lui Emi'nescu/ n G. &$linescu/ *pe!a lui Mihai Eminescu/ cap. &ul#u!a. Eminescu n #imp %i spaiu. ,.. Dup$ 0ucovina n viaa %i ope!a lui Mihai Eminescu <s#udiul ci#a# de D/ Popovici@/ Au!el Vasiliu a !eveni# asup!a su7iec#ului n a!#icolele Mihai Eminescu %i 7i7lio#eca = imnazi%#ilo!? din &e!n$ui/ n =Lim7$ %i li#e!a#u!$?/ QIQ/ 0ucu!e%#i/ ,-2. %i Anii de :o!ma!e ai lui M. Eminescu. nce!ca!e de !econs#i#ui!e a lec#u!ilo!/ n =Lim7$ %i li#e!a#u!$?/ QQIV/ 0ucu!e%#i/ ,-53. De :ap# ns$/ am7ele a!#icole din =Lim7$ %i li#e!a#u!$? nu :ac dec;#

s$ !eia <cu a7!evie!i@ in:o!maiile B incomple#e B cup!inse n dou$ capi#ole din s#udiul din ,-4I. n schim7/ =&unsemn$ciuna!iul avu#ului 7i7lio#ecii? e !ep!odus/ #o# de Au!el Vasiliu/ n Elevul Mihai Eminescu n lumea c$!ilo!/ n &aie#ele Mihai Eminescu/ voi. IV/ ,-55. ,-. T!aduce!ea luc!$!ii lui RY#sche! e pu7lica#$ n *pe!e/ voi. QIV/ Impo!#ana aces#ei luc!$!i n :o!ma!ea lui Eminescu se ce!e su7linia#$/ pen#!u c$ A!#a !ep!ezen#$!ii d!ama#ice e o luc!a!e imp!e na#$ de es#e#ica he elian$/ pe ca!e o :ace as#:el de #impu!iu cunoscu#$ poe#ului !om;n. (e a#$ de &$linescu/ ne li"a#$ sau in:i!ma#$ de ma"o!i#a#ea ce!ce#$#o!ilo!/ p!ezena uno! elemen#e he eliene n ope!a eminescian$ e ce!ce#a#$ de I. Lupa% <In:luena lui Fe el n sc!isul lui (. 0$lcescu %i M. Eminescu/ n =Unive!sul?/ I :e7!. ,-I1@/ Tudo! Vianu <In:luena lui Fe el n cul#u!a !om;n$/ ,-II/ p. 43B4-@/ Al. Dima <Mo#ive he eliene n sc!isul eminescian/ n &oncep#ul de li#e!a#u!$ unive!sal$ %i compa!a#$/ ,-25/ p. ,I.B,A1@ %i Eu en Todo!an <Eminescu/ 0ucu!e%#i/ ,-51/ passim@/ n ciuda an#ihe elianismului mani:es#a#/ cu violen$ chia!/ n#!'o se!ie de #e6#e eminesciene/ he elianismul implici# e o componen#$ e6#!em de impo!#an#$ a unei ope!e ca!e va !ealiza o sin#ez$ Fe elB Schopenhaue!/ pa!alel$ celei !ealiza#e/ n :iloso:ie/ de (ie#zsche/ n#emeind pe aceas#$ sin#ez$ viziunea #!a ic$ la ca!e Eminescu a"un e n ul#ima sa e#ap$ de c!eaie. <Am u!m$!i# aceas#$ p!o7lem$ n Eminescu. Modele cosmolo ice %i viziune poe#ic$/ 0ucu!e%#i/ ,-5. %i n s#udiul Eminescu %i Fe el/ din volumul coo!dona# de A. Ma! a %i V. Musc$/ Teme he eliene/ &lu"'(apoca/ ,-.1@. &omponen#a he elian$ a ;ndi!ii eminesciene/ ca!e ncepe n ul#ima v!eme s$ :ie =descope!i#$? %i accep#a#$ de con%#iina c!i#ic$ !om;neasc$/ <dovad$ &aie#ele Mihai Eminescu/ voi. VI/ 0ucu!e%#i/ ,-.A@// e ns$ iniial =inocula#$? p!in in#e!mediul luc!$!ii lui RY#sche!. 13. Ipo#eza cunoa%#e!ii #impu!ii a ope!ei lui Schopenhaue! B p!in in#e!mediul a!#icolului lui Sche!zel B me!i#$ !einu#$. Ea e ns$ semni:ica#iv$ %i pen#!u #endina lui D. Popovici de a p!e:e!enia e6plicaia is#o!ic$ n !apo!# cu cea psiholo ic$. Au#o!ul su7liniase impo!#ana componen#ei nn$scu#e <a p!edispoziiilo!@ n s#udiul 7io !a:iei in#elec#uale/ ca!e nu e p!eocupa# doa! de =u!m$!i!ea unui p!oces de n#emeie!e/ ci de su7linie!ea anumi#o! p!edispoziii/ ca!e se con"u $ cu #!$s$#u!ile p!op!ii ale vieii sale a:ec#ive? P!edispoziiile sen#imen#ale %i in#elec#uale eminesciene/ mani:es#a#e n ncepu#u!ile sale poe#ice/ a! v$di un #e!en p!ielnic accep#$!ii :iloso:iei lui Schopenhaue!/ adic$ un :el de schopenhaue!ianism s#!uc#u!al. Da!/ dup$ aceas#$ a:i!maie meni#$ s$ pun$ n valoa!e impo!#ana s#udiului pe!sonali#$ii n !apo!# cu s#udiul in:luenelo!/ D. Popovici emi#e ipo#eza con#ac#ului #impu!iii cu :iloso:ia schopenhaue!ian$/ ceea ce duce la !epune!ea n d!ep#u!i a e6plicaiilo! de o!din is#o!ic. 1,. Al. Elian/ E Eminescu %i vechiul sc!is !om;nesc/ n =S#udii %i ce!ce#$!i de 7i7liolo ie?/ I <,-AA@/ p. ,1-B,23E Paul &e!novodeanu/ Eminescu %i c!ono !a:ele !om;ne%#i/ n &aie#ele Mihai Eminescu/ voi. II/ ,-54/ p. AAB54. 11. V./ n aceas#$ p!ivin$/ luc!a!ea/ de"a ci#a#$/ a lui Ilie 0$descu/ Sinc!onism eu!opean %i cul#u!$ c!i#ic$ !om;neasc$. 1I. V. ampla seciune Ciloso;ia #eo!e#ic$/ n G. &$linescu/ *pe!a... Aici/ o e6pune!e a sis#emelo! :iloso:ice cu ca!e Eminescu a in#!a# B sau a! :i pu#u# in#!a B n con#ac#/ cu p!e:e!enie!ea sis#emului schopenhaue!ian/ a c$!ui o!ien#a!e susine in#e!p!e#a!ea c$linescian$ a ope!ei eminesciene <dominan#a ins#inc#ual$/ os#ili#a#ea :a$ de ;ndi!ea conside!a#$ un =epi:enomen? e#c.@'Coa!#e u#il p!in in:o!maia :iloso:ic$ ene!al$/ capi#olul din luc!a!ea lui &$linescu !$m;ne con#a!dic#o!iu %i adesea inconsecven# n nce!ca!ea de a :i6Y ;ndi!ea :iloso:ic$ eminescian$ n !apo!# cu aces#e !epe!e. Da#e u#ile o:e!$ s#udiul lui M. &iu!da!iu/ Eminescu %i ;ndi!ea :iloso:ic$/ n S#udii eminesciene. 5A de ani de la moa!#ea poe#ului/ 0ucu!e%#i/ ,-2A. &ea mai 7un$ in#e!p!e#a!e a !elaiei EminescuBSchopenhaue! %i a elemen#elo! schopenhaue!iene din ope!a lui Eminescu/ n T. Vianu/ Poezia lu'i Eminescu/ capi#olul

Eminescu %i e#ica lui Schopenhaue!. Liviu Rusu dedic$ aceluia%i su7iec# o n#!ea $ luc!a!e <Eminescu %i Schopenhaue!/ 0ucu!e%#i/ ,-22/ !elua#$/ cu unele m7un$#$i!i/ n De la Eminescu la Lucian 0la a/ 0ucu!e%#i/ ,-.,@E luc!a!ea !$m;ne de:ici#a!$ ns$ au# su7 !apo!#ul comen#$!ii ideilo! :iloso:ice/ c;# %i su7 acela/ me#odolo ic/ al a7o!d$!ii !elaiei poezie' :ilozo:ie/ cu s#;n $cii ca!e l amin#esc pe alocu!i pe Ghe!ea. 14. M. Eminescu/ Lec#u!i Pan#iene/ T!aduce!i din &!i#ica !aiunii pu!e edi#a#e de &. (oica %i Al. Su!duE Id./ *pe!e/ voi. QIV/ p. I25B44,. 1A. Din#!e luc!$!ile consul#a#e de D. Popovici cu p!ivi!e la :iloso:ia %i es#e#ica schopenhaue!ian$/ luc!$!i p$s#!a#e n 7i7lio#eca c!i#icului/ amin#ina A. Couche! de &a!eil/ Fe el e# Schopenhaue!. E#udes su! la philosophie allemande mode!ne depuis [an# "us_uNX nos "ou!s/ Pa!is/ ,.21E A. Cauconne#/ LNEs#hT#i_ue de Schopenhaue!/ Pa!is/ ,-,I. 12. V. an#olo ia M. Eminescu/ Desp!e cul#u!$ %i a!#$/ ediie D. I!imia/ Ia%i/ ,-53. Id./ A!#icole %i #!aduce!i/ ediie c!i#ic$ Au!elia Rusu/ In#!oduce!e de Au!el Ma!#in/ 0ucu!e%#i/ ,-54E Id./ *pe!e/ voi. QIV.

MOMENTUL LITERAR
Sp!e a :i6a locul pe ca!e poe#ul Eminescu l ocup$ n evoluia ene!al$ a poeziei es#e necesa! s$ :ie semnala#e :u a! #!$s$#u!ile ca!ac#e!is#ice ale li#e!a#u!ii eu!opene con#empo!ane lui. (e $sim n a doua "um$#a#e a secolului al QIQ'lea/ n epoca n ca!e pu#e!ea mili#a!$ a P!usiei se a:i!m$ #o# mai mul#/ mai n#;i p!in n:!;n e!ea %i !educe!ea impo!#anei poli#ice a Aus#!iei/ p!in n:!;n e!ea C!anei %i cons#i#ui!ea impe!iului e!man/ n !;ndul al doilea. n es#ul %i sud'es#ul Eu!opei/ unele s#a#e ca!e se 7ucu!au de o independen$ !ela#iv$ a"un n v!emea aceas#a la deplina lo! li7e!#a#e/ ia! n sud se !ealizeaz$ uni#a#ea poli#ic$ a I#aliei. Fa!#a poli#ic$ a Eu!opei es#e/ a%ada!/ #o#al di:e!i#$ :a$ de ceea ce e!a n p!ima "um$#a#e a secolului. Li#e!a#u!a avea s$ desc!ie ea ns$%i un ci!cui# asem$n$#o!. Secu!i#a#ea 7u! hez$ a impe!iului :!ancez dusese la a!#a cali:ica#$ d!ep# decaden#$ a unui 0audelai!eE secu!i#$ii 7u! heze a lumii e!mane de dup$ ,.53 avea s$'i co!espund$ o a!#$ p;n$ la un punc# ase' m$n$#oa!e celei :!anceze dinain#e de aceas#$ da#$/ pen#!u c$ li#e!a#u!a e!man$ a #impului nu es#e la n$limea pu#e!ii mili#a!e %i poli#ice a s#a#ului e!man. In domeniul ;ndi!ii :ilozo:ice/ epoca es#e ad;nc :!$m;n#a#$. Schopenhaue! %i e6e!ci#a in:luena %i di!ec# %i p!in discipolul s$u Fa!#mann/ ca!e n ,.25 %i pu7lica luc!a!ea sa de c$pe#enie Philosophie des Un7eLuss#en. G;ndi!ea e!man$ su:e!$ ns$ %i in:luena pozi#ivismului :!ancez. Su7 aceas#$ n!;u!i!e ia na%#e!e %i pozi#ivismul lui E. Duh!in / ale c$!ui cu!su!i unive!si#a!e le audia %i Eminescu/ Luc!a!ea capi#al$ a p!o:eso!ului e!man/ De! ^e!# des Le7ens/ apa!e la ,.2A. El es#e au#o!i#a#ea mpo#!iva c$!eia se !idic$ C!. En els n cunoscu#a lui ope!$ An#i'DZh!in . Acum %i #ace loc n cul#u!a %i ;ndi!ea e!man$ ma#e!ialismul lui [a!l Ma!6/ a c$!ui ope!$/ Das [api#al/ apa!e n#!e ,.2AB,.51. La aceea%i da#$ se e6e!ci#$ o pu#e!nic$ in:luen$ a %#iinelo! na#u!ii asup!a li#e!a#u!ii. Da!Linismul/ p!in :onda#o!ul lui %i p!in FaecPel/ devenise un cu!en# de ci!culaie mondial$. Li#e!a#u!a %#iini:ic$ su:e!$ in:luena An liei %i n al#e sec#oa!e. 0un$oa!$/ John S#ua!# Mill es#e p!ezen# n c;mpul :ilozo:iei nu numai p!in #!a#a#ul s$u de lo ic$ <p!in ca!e va in:luena la noi pe Ti#u Maio!escu@/ ci %i p!in u#ili#a!ismul %i in#elec#ualismul lui. 9n cup!insul aces#o! da#e ene!ale/ li#e!a#u!a e!man$ se des:$%oa!$ ea ns$%i lipsi#$ de o 7usol$ si u!$. Dup$ ncheie!ea ac#ivi#$ii lui Ed. MY!iPe %i dup$ moa!#ea lui Fe77el <,.2I@/ se plu#e%#e n#!'o dezo!ien#a!e din ca!e nu'%i va !eveni dec;# #;!ziu. G$sim #o#u%i %i unele p!eocup$!i p!ecise. Realismul an#e!io! se p!elun e%#e n epoc$ n ope!a unui Go##:!ied [elle!/ a unui ^ilhelm Raa7e sau a unui C!i#z Reu#e!/ n li#e!a#u!$ se e6e!ci#$ ns$ %i in:luena lui Schopenhaue! asup!a lui Richa!d ^a ne! si/ p!in el/ asup!a unei p$!i din li#e!a#u!a e!man$. Muzican# %i li#e!a#/ el se !esim#e n s#!uc#u!a sa a!#is#ic$ %i in#elec#ual$ de in:luena concepiei schopen'haue!iene. Cap#ul a!e o impo!#an$ cov;!%i#oa!e pen#!u #oa#$ li#e!a#u!a eu!opean$/ pen#!u c$ p!in ^a ne! sim7olismul :!ancez a"un e s$ se h!$neasc$ din :ilozo:ia schopenhaue!ian$. Pesimismul e!man n li#e!a#u!$ nu a!e ns$ #oa#e !$d$cinile sale n :ilozo:ul amin#i#/ ci %i n viaa social$ a celei de a doua p$!i a secolului al QIQ'lea. n s#!;ns$ dependen$ de el ia na%#e!e n li#e!a#u!a e!man$ un cu!en# ca!e a :os# numi# decaden#. A%a s;n# 7un$oa!$ !omanele lui Spielha en/ desp!e ca!e va vo!7i %i Eminescu. Una din#!e sc!ie!ile lui/ P!o7lema#ischen (a#u!en/ se c!edea c$ a! s#a la 7aza (a#u!ilo! ca#ilina!e <Geniu pus#iu@ a poe#ului !om;n. P!esupune!ea s'a dovedi# a :i ne;n#emeia#$. (o#e decaden#e mai accen#ua#e aduce li#e!a#u!a din Aus#!ia. &a %e: al mi%c$!ii decaden#e/ a:l$m aici pe Fam' me!lin / ca!e la ,.22 pu7lica AhasvT!us n Rom si/ n#!e al#ele/ d!ama Dan#on %i Ro7espie!!e. Discipolii s$i s;n# nume!o%i. Fie!on>'mus Lo!m B din ca!e va #!aduce %i Eminescu B se ca!ac#e!izeaz$ p!in#!'un pesimism :oa!#e accen#ua#. Amin#im de asemenea pe Fein!ich Leu#hold/ poe# in:luena# de pa!nasienii :!ancezi %i !ep!ezen#a#iv/ as#:el/ pen#!u !apo!#u!ile in#elec#uale :!anco' e!mane. Decadena a!#ei %i a li#e!a#u!ii nu es#e un :enomen de o!i ine

e!man$. n An lia l a:l$m n sc!ie!ile lui SLin7u!ne/ n C!ana/ n ope!a lui 0audelai!e. * p!ivi!e ene!al$ a cu!en#ului ne'o d$ is#o!icul li#e!a! e!man 0a!#els/ ca!e vede o!i inile mi%c$!ii e!mane decaden#e n ceea ce el nume%#e "die franz=sisc0e >o1otenliteratur$,. Un al doilea cu!en# ca!e s#!$7a#e li#e!a#u!a e!man$ es#e cel eclec#ic/ cunoscu# %i su7 numele de %coala de la MZnchen. Rep!ezen#anii cei mai de seam$ ai aces#ei o!ien#$!i li#e!a!e s;n# Gei7el/ Paul Fe>se %i Sche::el. Kcoala eclec#ic$ e!man$ es#e pe de o pa!#e opus$ mi%c$!ii "tnra ?ermanie$ <das "un e Deu#schland@/ o mi%ca!e cu p!eocup$!i !oman#ice %i socialis#e n acela%i #imp/ ia!/ pe de al#$ pa!#e/ se !idic$ mpo#!iva !ealismului. Su7liniind p!incipiul a!#$ pen#!u a!#$/ %coala de la MZnchen se lea $ de mi%ca!ea simila!$ ca!e luase na%#e!e n C!ana %i se !ealizase n "u!ul !up$!ii pa!nasiene. Kcoala eclec#ic$ e!man$ nsemneaz$ o #endin$ de !envie!e a clasicismului/ es#e deci o %coal$ neoclasic$. Dive! en#e s;n# de asemenea di!ec#ivele pe ca!e le u!meaz$ li#e!a#u!a en lez$ a #impului. Es#e epoca imedia# u!m$#oa!e !oman#ismului/ epoca de calm a !e inei Vic#o!ia/ n ca!e di:e!i#e cu!en#e se n#!ep$#!und. Roman#ismul nsemnase pen#!u li#e!a#u!a en lez$ pune!ea n mi%ca!e a :o!elo! celo! mai ma!i pe ca!e le avea An lia. De%i es#e conside! a# s#ins la ,.I3/ !oman#ismul se p!elun e%#e ns$/ n :o!me din ce n ce mai sla7e/ de'a lun ul n#!e ului secol. Da!Lin %i S#ua!# Mill sun# ma!ile spi!i#e %#iini:ice %i :ilozo:ice pe ca!e le da An lia n epoca ce ne p!eocup$. &u John S#ua!# Mill :ilozo:ia en lez$ cunoa%#e o di!ec#iv$ in#elec#ualis#$ u#ili#a!is#$/ de%i :ilozo:ul nu i no!eaz$ nici :unciunea a:ec#elo!. In#!e ope!ele sale amin#im n o!dinea aceas#a U#ili#a!ianism <,.2I@ %i s#udiul nchina# lui Au us#e &om#e/ Au us#e &om#e and Posi#ivism <,.2A@. A!#a ns$%i se !esim#e de aceas#$ nd!uma!e a spi!i#elo! c$#!e ce!ce#a!ea %#iini:ic$. (ecesi#a#ea documen#$!ii es#e p!ezen#$ n c;mpul poeziei/ unde Ro7e!# 0!oLnin d$ o colo!a#u!$ scien#is#$ ope!ei sale. Peisa"ul li#e!a! es#e ns$ :oa!#e dive!s. Al$#u!i de poezia cu p!eocup$!i %#iini:ice/ asis#$m la o adev$!a#$ p!elun i!e a !oman#ismului %i ope!a lui Tenn>son /se poa#e amin#i pe 7un$ d!ep#a#e n aceas#$ o!dine. (e nd!um$m as#:el sp!e o poezie a idealului/ a emoiei/ a visului/ da! %i sp!e o a!#$ clasic$ semnala#$ p!in cul#ul :o!melo!. Dup$ ,.23 apa!e n cup!insul li#e!a#u!ii en leze o :o!m$ nou$ de !oman#ism/ !ep!ezen#a#$ de SLin7u!ne. Aces#a pu7lic$ n ,.22/ anul n ca!e Eminescu d$ la lumin$ p!ima sa poezie/ colecia sa de Poems and 0allads/ ia! n ,.25 volumul A Son o: I#al>. &olecia de Poems and 0allads aducea o no#$ de senzuali#a#e c!ud$/ din ca!e p!icin$ a :os# p!imi#$ cu oa!eca!e !eze!ve. Ea es#e conside!a#$ d!ep# punc#ul de pleca!e al li#e!a#u!ii decaden#e en leze. To# lui SLin7u!ne i se da#o!es#e in#!oduce!ea n li#e!a#u!a $!ii sale/ al$#u!i de alii/ a p!incipiului "art pentru art$! n a:a!$ de aces#e aspec#e ale li#e!a#u!ii en leze es#e de semnala# %i !ealismul/ ca!ac#e!is#ic n special !omanului. Romanul es#e/ el nsu%i/ o p!elun i!e a spi!i#ului %#iini:ic n li#e!a#u!$. Genul es#e !ep!ezen#a# mai cu seam$ de ThacPe!a>. Vom semnala n cele din u!m$ !ezis#ena ndelun a#$ :a$ de mi%ca!ea na#u!alis#$/ ca!e 7!usca e6i enele mo!ale %i 7u! heze ale socie#$ii en leze/ n cup!insul aceleia%i li#e!a#u!i se su7liniaz$ %i es#e#ismul/ ca!e nu p!ive%#e numai mi%ca!ea ideilo!/ ci %i cea li#e!a!$. El se ca!ac#e!izeaz$ p!in p!eocup$!i mo!ale %i sociale s$n$#oase/ n ope!a lui John RusPin/ pen#!u ca p!in sc!ie!ile pos#e!io!ilo! B ^al#e! Pa#e! mai cu seam$ B s$ decad$/ devenind un la! c;mp al volup#$ilo!/ n#!e ca!e un loc eminen# l ocup$ volup#a#ea in#elec#ual$ %i cea a asce#ismului. (e# decaden# es#e *sca! ^ilde/ ca!e ma!cheaz$ punc#ul de sosi!e al es#e#ismului en lezE cu au#o!ul Poemelo! n p!oz$ #!ecem ns$ n#!'o epoc$ nou$/ ca!e nu ne mai in#e!e' seaz$. Da! mpo#!iva aces#ei poziii a pe!:eciunii #ehnice %i a volup#$ilo! se !idic$ un al# cu!en# a!#is#ic/ cu p!eocup$!i va!ia#e) el vizeaz$ n#!'adev$! %i a!#ele plas#ice %i li#e!a#u!a. Aces#a es#e "prerafaelismul$/ ai c$!ui !ep!ezen#ani de c$pe#enie sun# Dan#e Ga7!iel Rosse##i %i Mo!!is. P!e!a:aeliii ce! n#oa!ce!ea la :o!mele p!imi#ive ale a!#ei/ ce! mai cu seam$ ca a!#a s$ nu :ie !ezul#a#ul unei pe!:eciuni #ehnice/ ci ea s$ ia na%#e!e din#!'o c!edin$ ad;nc$/ a%a cum se pe#!ecuse cazul cu a!#a i#alian$ din epoca an#e!ioa!$ lui Ra:ael. P!e!a:aeliii mani:es#$

n acela%i #imp %i unele p!eocup$!i educa#ive/ ei n$zuiesc s$ !ealizeze n#!e al#ele %i educaia a!#is#ic$ a popo!ului %i p!in aceas#a se ap!opie de anumi#e aspec#e din concepia es#e#ic$ social$ a lui RusPin. 9n I#alia/ li#e!a#u!a epocii se ca!ac#e!izeaz$ p!in lup#a con#!a !oman#icilo!. GiosuS &a!ducci %i Giovanni Ve! a s;n# cele dou$ au#o!i#$i ca!e !ep!ezin#$ pu#e!nica !eaciune an#i!oman#ic$. n p!ima sa sc!ie!e/ Di alcune condizioni della nos#!a le##e!a#u!a <,.25@/ %i n sc!ie!ea u!m$#oa!e/ Levia G!avia <,.2.@/ &a!ducci/ ca!e es#e un nd!$ os#i# al :o!mei/ se !idic$ mpo#!iva !oman#ismului/ aduc;nd osanale clasicilo!/ p!eam$!ind !ealismul an#icilo!/ da! neadmi;nd ul#imele de!ivaii mode!ne ale aces#ui cu!en#. Poe#ul i#alian nu admi#e nici ve!ismul B el nsu%i o mi%ca!e de !eaciune con#!a !oman#ismului. Ve!ismul c$u#a ca a!#a s$ !ep!ezin#e n#!'adev$! !eali#a#ea. &u!en#ul se lea $ de na#u!alismul lui Rola %i es#e una din#!e :o!mele pe ca!e le m7!ac$ !eaciunea an#iidealis#$ i#alian$. El descinde nu numai din sc!ii#o!ul :!ancez amin#i#/ ci %i din an#!opolo i ca Lom7!oso/ a c$!ui ope!$/ Genio e :ollia/ ap$!ea la ,.24/ %i din pozi#ivi%#i ca A!di o/ un !e:le6 i#alian/ da! cu ma!i me!i#e n %#iin$/ al lui Au us#e &om#e. Ve!ismul n:$i%eaz$ :ap#ul 7!u# %i mani:es#$ p!e:e!in$ :a$ de :o!mele ano!male ale vieii/ dovedind simpa#ie :a$ de clasele mize!e ale socie#$ii. Rep!ezen#an# de seam$ al mi%c$!ii es#e Giovanni Ve! a/ ca!e pu7lic$ n ,.2, &a!7ona!i della mon#a na. Ac#ivi#a#ea lui se poa#e diviza n mai mul#e epociE n ncepu#u!i penduleaz$ n#!e di:e!i#e cu!en#e pen#!u ca/ dup$ ,.53/ s$ anco!eze n cel mai pu! ve!ism. Al$#u!i de el n#;lnim pe nuvelis#ul %i !omancie!ul !ealis#'na#u!alis# ca!e es#e *!iani %i pe sc!ii#o!ul/ la :el de ve!is#/ &apuana. C!ana celei de a doua "um$#$i a secolului al QIQ'lea cunoa%#e n li#e!a#u!$ in:luena pozi#ivismului lui Au us#e &om#e %i a eclec#ismului !ep!ezen#a# p!in Vic#o! &ousin. (oua o!ien#a!e se #!aduce n li#e!a#u!$ p!in#!'o !eaciune an#i!oman#ic$/ pe ca!e o n#;lnim %i n aspec#ul %#iini:ic al c!i#icii lui Taine. n p!oz$/ !ealismul se p!elun e%#e p;n$ n epoca poe#ului !om;n/ n v!emea aceas#a Clau7e!# %i pu7lic$ cele mai de seam$ ope!e ale sale <Madame 0ova!>/ ,.A2E Salamm7d/ ,.21@. De #impu!iu %i s#!;ns le a#$ de !ealism apa!e mi%ca!ea na#u!alis#$ cu Rola/ ca!e/ n ,.22/ pu7lic$ La con:ession dNune mo!#e/ ia! la ,.25/ cele7!a ThT!Sse Ra_uin. Reaciunea an#i!oman#ic$ se semnaleaz$ %i n poezie/ p!in pa!nasieni. Mi%ca!ea e6is#a mai de mul#/ da! ea se de:ine%#e mai p!ecis p!in !upa!ea din "u!ul pu7licaiei Le Pa!nasse con#empo!ain <,.22@ a lui Lecon#e de Lisle. &u #oa#e aces#ea/ n unele #eme ale sale/ n special n cele e6o#ice/ mi%ca!ea pa!nasian$ nsemneaz$ o p!elun i!e a !oman#ismului. P!in cul#ul an#ichi#$ii/ al :o!mei des$v;!%i#e/ p!in poezia sa o7iec#iv$ %i sesiza!ea ene!alului uman/ noul cu!en# aduce o nou$ :o!m$ a clasicismului. n cad!ul noii mi%c$!i se p!ac#ic$ p!incipiul =a!#$ pen#!u a!#$?/ ca!e avea s$ dea o di!ec#iv$ nou$ ;ndi!ii es#e#ice eu!opene n secolul #!ecu#/ opun;nd'o cu vi oa!e es#e#icii socialis#e a aceleia%i epoci. Poei de seam$/ ca Lecon#e de Lisle <PoSmes ane_ues/ ,.A1@/ Th. Gau#ie!/ J. M. Fe!edia s.a. vo! :i p!omo#o!ii noilo! p!ecep#e. Anii con#empo!ani lui Eminescu aduc %i n C!ana ncepu#ul unei poezii mo!7ide. P!in volumul s$u de ve!su!i/ Les Cleu!s du mal/ &ha!les 0audelai!e es#e punc#ul de pleca!e pen#!u o se!ie n#!ea $ de poei ca!e vo! cul#iva #emele decaden#e. Unii sim7oli%#i au avu#/ %i ei/ o epoc$ pa!nasian$. P. Ve!laine/ n PoSmes sa#u!niens/ apa!ine cu!en#ului iniia# de Lecon#e de Lisle/ da! n sc!ie!ile lui ul#e!ioa!e devine sim7olis#. P!in cul#ul :o!mei/ Malla!mT apa!ine pa!nasienilo!/ da! p!in "ocul su es#iei se ncad!eaz$ n#!e sim7oli%#i. Poezia se epu!eaz$ #!ep#a# de #ema neleas$ o!a#o!ic %i a"un e/ #o# mai mul#/ muzic$ %i su es#ie. 9n liniile ei ma!i/ li#e!a#u!a eu!opean$ a #impului se ca!ac#e!izeaz$ p!in nc!uci%a!e a !ealismului cu na#u!alismul sau cu ve!ismulE epoca es#e s#!$7$#u#$ ns$ %i de u%oa!e :iloane !oman#ice/ ale c$!o! p!elun i!i se semnaleaz$ mai ales n An lia p!in Tenn>son %i SLin7u!ne/ ul#imul nsemn;nd n acela%i #imp %i punc#ul de pleca!e al decaden#ismului en lezE #!$s$#u!i clasice n#;lnim la pa!nasieni %i la eclec#icii e!mani. (e# clasicizan# es#e ns$ numai &a!'

ducciE pe con#inen# %i :ace apa!iia p!incipiul =a!#$ pen#!u a!#$?. n :aza lui :inal$/ es#e#ismul en lez se lea $ s#!;ns de aces#a/ pen#!u ca n cele din u!m$ s$ de ene!eze n decaden#ism. Su7 decaden#ism s'au neles luc!u!i va!ia#e. Pen#!u 0a!#els noiunea de decaden$ nsemneaz$ pe de o pa!#e volup#a#e mp!eun$ cu un cul# e6cesiv al :o!mei/ ia! pe de al#$ pa!#e un p!onuna# pesimism/ ca!ac#e!is#ice ca!e de!iv$ #oa#e din lipsa de nc!ede!e n ma!ile des#ine ale umani#$ii. Epoca es#e lipsi#$ de a!monia clasic$ %i de ma!ile av;n#u!i !oman#ice. Decaden#ismul %i'a n#ins !eelele sale n #oa#$ li#e!a#u!a eu!opean$ a #impului. n C!ana l a:l$m n ope!ele lui 0audelai!e/ n Aus#!ia n sc!ie!ile lui Famme!lin / n An lia n poeziile lui SLin7u!ne ca %i n c$!ile lui Pa#e! %i ^ilde/ n li#e!a#u!a e!man$ a #impului nu $sim nici o ma!e pe!sonali#a#e poe#ic$. n celelal#e li#e!a#u!i eu!opene/ ma!ile pe!sonali#$i se a:l$ n c;mpul opus/ al !ealismului %i na#u!alismului. A%a s;n# 7un$oa!$ Fau7e!#/ Rola/ ThacPe!a>. * sin u!$ e6cepie se impune) &a!ducci. Av;nd n vede!e #oa#e aces#ea/ nele em pen#!u ce Eminescu nu se H, ncad!eaz$ pe!:ec# n epoca sa. P!in cul#ul :o!mei %i al an#ichi#$ii el apa!ine neoclasicismului eu!opeanE p!in pesimism %i volup#a#ea e!o#ic$ %i in#elec#ual$ se ap!opie de li#e!a#u!a decaden#$ a Eu!opei -"@ra+ molatic ca gndirea unui mprat poet$ B spune el n VTnS!e %i Madona@ %i se a%eaz$ as#:el la an#ipodul !ealismului %i na#u!alismului con#empo!an luiE ia! p!in unele mo#ive de inspi!aie/ p!in amploa!ea sen#imen#elo! %i viziunilo! sale/ se lea $ de epoca an#e!ioa!$ a !oman#ismului. Eminescu apa!ine/ a%ada!/ n#!'o m$su!$ mai mic$ ac#uali#$ii/ p!in poezia sa le ;ndu' se n#!'o m$su!$ mai ma!e de !oman#ism %i clasicism H1. 9n $!ile !om;ne/ li#e!a#u!a ca!e p!ecede pe Eminescu se !esim#e nc$ pu#e!nic de ad;nca :!$m;n#a!e a anului ,.4.. Revoluia p!insese n valu!ile sale pe cei mai de seam$ sc!ii#o!i ai #impului/ le nd!umase aspi!aiile %i le ho#$!;se des#inul li#e!a! imedia#. Vasile Alecsand!i/ Minau [o $lniceanu/ &. (e !i/ Alecu Russo/ n MoldovaE (. 0$lcescu/ &. 0oliac/ D. 0olin#ineanu/ I. &$#ina/ I. Ghica/ Feliade R$dulescu/ &os#ache Rose##i/ n Mun#eniaE G. 0a!i/ S. 0$!nu/ A. Mu!e%anu/ n T!ansilvania/ s;n# p!in#!e numele cele mai de seam$ ale !evoluiona!ilo! !om;ni. Al$#u!i de ace%#ia #!e7uiesc amin#ii sc!ii#o!ii B p!o:eso!i ai A!dealului ca!e/ #!ecui pes#e &a!pai/ luc!au acolo sau se n#o!ceau n p!ovincia de na%#e!e/ s#a7ilind/ pes#e dive! ena o7iec#ivelo! imedia#e/ un ideal comun !evoluiilo! !om;ne%#i) un Ion Maio!escu/ un Clo!ian Aai!on. Revoluia concen#!a ac#ivi#a#ea uno! spi!i#e o!ien#a#e sp!e idealu!i poli#ice cu #o#ul opuse) o min#e cla!v$z$#oa!e/ da! un spi!i# conse!va#o! consecven# cum es#e Ion Ghica se a:l$ al$#u!i de Ion &$#ina/ c;n#$!eul socialis# al mi%c$!ii B es#e d!ep#/ un socialis# de a#i#udine suspec#$/ pe ca!e !e imul pos#!evoluiona! $se%#e de cuviin$ nu s$'l e6ileze/ ci s$'l !$spl$#easc$/ nc$!c;ndu'l de demni#$i. Dac$ pa!#icipa!ea sc!ii#o!ilo! la mi%ca!ea !evoluiona!$ es#e !evela#o!ie/ semni:ica#ive s;n# a7senele. Mai puin aceea a lui G!. Ale6and!escu/ ca!e !$m;ne le a# s#!;ns de !evoluiona!iE n#!'o m$su!$ mai ma!e aceea a lui &os#ache (e !uzzi %i Gheo! he Asachi. *!ic;# s'a! :i simi#/ ca sc!ii#o!/ om al #impului s$u/ (e !uzzi !$m;ne n o!dine social$ %i poli#ic$ un om al #impului vechi/ le a# de #!adiie. Mai ap!opia# su:le#e%#e de idealu!ile !evoluiei se a!a#$ Asachi/ a c$!ui ope!$ e6p!im$ disc!e# n$de"dea n#!'o schim7a!e n 7ine a lumiiE !$spunde!ile o:iciale ce ap$sau asup!a sa l mpiedic$ ns$ de a pa!#icipa di!ec# la mi%ca!e. 0ilanul poe#ic al !evoluiei nu es#e s#!$luci#. L'am n#!ep!ins n pa!#e mai de mul#. Es#e o poezie a7unden#$/ de in#enii e6ho!#a#ive/ da! numai cu !a!e momen#e de av;n# !evoluiona! pu#e!nic. Revoluia in#e!eseaz$ ns$ n#!'o m$su!$ :oa!#e ma!e p!in di!ec#iva pe ca!e o imp!im$ li#e!a#u!ii/ ca!e devine pe o !az$ n#ins$ o li#e!a#u!$ com7a#an#$/ cu o accen#ua#$ no#$ "u!nalis#ic$. Cap#ul se o7se!v$ a#;# n p!oz$ c;# %i n ve!su!i. Ki/ ceea ce #!e7uie no#a#/ el des:i u!eaz$ mai puin p!oza dec;# ve!su!ile/ n#!'adev$!/ epoca se !ema!c$ p!in c;iva p!oza#o!i de seam$E ei nu se cheam$ ns$ nici 0oie!escu/ nici U!echi$/ nici chia! 0olin#ineanu/

ale c$!o! !omane nu dep$%esc in#e!esul 7i7lio !a:ic usca#. Acum apa!e ns$ !omanul !ealis# al lui Cilimon/ &iocoii vechi %i noi/ %i #o# acum/ cu *do7escu/ asis#$m la iniie!ea unui es#e#ism clasicizan#. Dup$ n$7u%i!ea mi%c$!ii/ capii ei au :os# n pa!#e nchi%i/ ia! n pa!#e silii s$ ia d!umul e6ilului. Un ma!e num$! din#!'n%ii se adun$ la Pa!is/ unde n#!ep!ind o ac#iv$ p!opa and$ sp!e a :ace cunoscu#e !os#u!ile mi%c$!ilo! !om;ne%#i. Da! %i cen#!e din sud'es#ul Eu!opei $zduiesc asemenea e6ilai/ ca!e se 7ucu!au de #oa#e a#eniile adminis#!aiei #u!ce%#i %i de su7s#aniale pensiuni aco!da#e de Sul#an/ n insule/ la &ons#an#inopol %i mai cu seam$ la 0!usa/ ei se 7ucu!$ de un !e im pe ca!e puini !evoluiona!i l'au c!ezu# posi7il %i puini l'au us#a#. S;n# n le $#u!$ pe!manen#$ n#!e d;n%ii/ aciunile se ho#$!$sc p;n$ la un punc# cu ncunos#ina!ea #u#u!o!/ mani:es#ele ci!cul$ de la un cen#!u de e6ilai la al#ul %i mai ales/ luc!u ca!e in#e!eseaz$ n mod deose7i#/ ci!cul$ c$!ile/ !aie c$!o!a se a"un e la s#a7ili!ea uno! vede!i comune. De :ap#ul aces#a avea s$ se !esim#$ n p!imul !;nd li#e!a#u!a. Revoluia :!ancez$ din ,.4. avusese/ dup$ cum se %#ie/ pu#e!nice p!eocup$!i socialis#e %i sc!ie!ile socialis#e a7undau. Es#e d!ep#/ ideile socialis#e %i :$cuse!$ apa!iia n cul#u!a !om;n$ cu mul# #imp nain#e de da#a aceas#aE da! ceea ce a#unci e!a un :ap# izola#/ devine dup$ !evoluie o p!eocupa!e se!ioas$ a celo! mai nume!o%i e6ilai !om;ni. &ha!les Cou!ie! B o veche cuno%#in$ a !om;nilo! de al#:el B Louis 0lanc %i P!oudhon s;n# ci#ii cu pasiune. Ki con#inuau s$ :ie cul#ivai vechii zei ai ene!aiei/ un Lama!#ine/ un Fu o/ un 0T!an e!/ al$#u!i de ca!e apa!/ #o# mai des amin#ii/ un Lamennais %i un Michele#. * ma!e pa!#e din#!e !evoluiona!i au %i li7e!#a#ea %i mi"loacele'necesa!e ca s$ c$l$#o!easc$. De al#:el/ c$l$#o!iile devin o sl$7iciune'a n#!e ii ene!aii/ da! ele ispi#esc ndeose7i pe aceia pe ca!e e6ilul i pusese pe linia aceas#a. Es#e epoca la ca!e Vasile Alecsand!i n#!ep!inde ndelun a#a lui c$l$#o!ie n Eu!opa me!idional$ %i n A:!ica de (o!d/ c;nd 0olin#ineanu s#!$7a#e o ma!e pa!#e din Peninsula 0alcanic$/ din Asia Mic$ %i A:!ica de (o!d. Rezul#a#ele/ consemna#e'%i de unul %i de al#ul n "u!nalele de c$l$#o!ie/ dau o o lind$ :idel$ a dou$ pe!sonali#$i cu #o#ul deose7i#e. 9nd!$ os#i# de lumin$/ de via$/ Alecsand!i ne d$ o ope!$ nc$!ca#$ de pi#o!esc) solici#a# de e!udiie/ ispi#i# de medi#aia n le $#u!$ cu le ile ce conduc socie#a#ea omeneasc$/ 0olin#ineanu vede su7 peisa"ul ac#ual is#o!ia cu ae!ul ei !av %i :a#al. Volumele sale de &$l$#o!ii delineaz$ n li#e!a#u!a !om;n$ :i u!a c$l$#o!ului !oman#ic/ a c$!ui enealo ie #!e7uie u!m$!i#$ n li#e!a#u!a occiden#al$/ n p!imul !;nd n ope!a lui &ha#eau7!iand. Un c$l$#o! !oman#ic es#e de asemenea Ghilde Fa!old/ e!oul c;n#a# de 0>!on n ope!a cu acela%i nume/ ca!e e6e!ci#$ o pu#e!nic$ in:luen$ asup!a uneia din#!e cele mai ca!ac#e!is#ice sc!ie!i ale lui 0olin#ineanu/ &on!ad <,.25@. P!in anumi#e aspec#e ale sale/ &on!ad se lea $ %i de ope!a poe#ului polonez MicPieLicz B el nsu%i ispi#i# de :i u!a c$' l$#o!ului !oman#ic B p!ecum %i de vechea li#e!a#u!$ a clasicismului elin. Mai p!esus de o!ice ns$/ &on!ad es#e ima inea 7>!oniza#$ a lui 0olin#ineanu nsu%i. Epoca a!e o admi!aie nelimi#a#$ :a$ de ma!ele poet englezA/ n ca!e sc!ii#o!ii !om;ni nu v$d numai pe a!#is#/ ci %i pe lup#$#o!ul pen#!u li7e!#a#e/ pe e!oul c$zu# la Missolon hi. Moa!#ea lui pe p$m;n#ul s:;n# al G!eciei :$cea din#!'nsul un :el de zeu #u#ela! al li#e!a#u!ilo! din inu#u!ile sud'es#ice ale Eu!opei. A#a%a!e de ope!a lui sim# chia! ve!#e7!a#ele in:e!ioa!e ale li#e!a#u!ii !om;ne/ un Geo! e Pa!isien 7un$oa!$/ ia! un poe# ca Fa!alam7ie G!andea/ c$!uia i da#o!$m %i c;#eva poezii supe!ioa!e/ me! e a#;# de depa!#e cu admi!aia :a$ de 0>!on/ nc;# nu se s:ie%#e s$ p!esupun$ unele in:ideli#$i con"u ale 7unicei sale/ !aie c$!o!a el/ poe#ul/ a! :i :os# nepo#ul ma!elui !oman#ic en lez. G!andea es#e unul din#!e sc!ii#o!ii ca!e in#!$ n s:e!a in#e!esului lui Eminescu. Asemenea lui es#e 0a!onziE el se sim#e n aceea%i m$su!$ a#!as de 0>!on/ de a c$!ui in:luen$ se !esim#e %i din a c$!ui ope!$ :ace unele #!aduce!i. Ki nu numai ei) epoca l vede nsu:lei# de av;n#u!i #i#aniene/ asemenea an#icului P!ome#eu %i concu!;nd cu m$!eia cul#u!ilo! sale m$!eia :ap#elo! de a!me ale lui (apoleon)

4ar lumea te acuz, cci cnturile tale 'sprim desperarea &i patimile *ii, 7 nu suspin ca rul ce curge lin n *ale, 7i muge ca torentul mpins de *i3lii! 7ci geniu-+i, ca *ultur ce-n spa+iu se repede Dorind ca s cunoasc ce e mai sus de nori, Voi s-nfrunte cerul; iar nu *oi a crede Bn lucruri ne-n+elese cum fac al+i muritori! Dar, dac scepticismul inspir a ta muz, Precum odinioar pe ngerul czut, i dac-un rs sardonic se *ede pe-a ta uz, @Cron2 n li ertate &-amor tu ai crezut!!! -?! 7retzeanu, )a @Cron, n Patrie &i li ertate,

p. ,,,B,,2.@

Eviden#/ 0>!on nu a%#ep#ase evenimen#ele anului ,.4. sp!e a se :ace cunoscu# popo!ului !om;nE da! numai acum/ c;nd unii !evoluiona!i a"un s$ descope!e o oa!eca!e asem$na!e n#!e des#inul lo! %i des#inul lui/ in:luena poe#ului en lez se mani:es#$ cu #oa#$ pu' #e!ea. El nu e!a de al#:el sin u!a valoa!e poe#ic$ la ca!e se nchin$ poezia !om;n$ a #impului. In:luena lui se con"u $ cu in:luena lui Vic#o! Fu o %i cu aceea a lui Lama!#ine %i mai cu seam$/ :ap# ca!e se impune s$ :ie semnala# n mod special/ cu in:luena uno!a din#!e p!e!oman#ici/ n#!'adev$!/ e6ilul %i c$l$#o!iile p!ovoac$ o adev$!a#$ !esu!ecie a #emelo! p!e!oman#ice n li#e!a#u!a !om;n$. `oun devine din nou ac#ualE n#!'o m$su!$ mai mic$/ *ssian es#e de asemenea p!ezen# n spi!i#ul ene!aiei. Da! ma!ea a#!acie !$m;ne Volne>. Re iza!ea is#o!iei unive!sale/ #em$ poe#ic$ hu olian$/ cap$#$ n poezia !om;n$ a epocii o colo!a#u!$ scep#ic$ %i :a#alis#$/ a%a cum se desp!indea din medi#aiile nchina#e !uinelo! Palmi!ei de p!e!oman#icul :!ancez. Sc!ii#o!ii !om;ni ai #impului nu s;n# a#!a%i de is#o!ia mode!n$E ei s;n# p!ea puin solici#ai de ac#uali#a#ea is#o!ic$/ dac$ aceas#a dep$%ea poli#iculE %i s;n# ap!oape cu #o#ul lipsii de nele e!e pen#!u evul mediu. &eea ce i ispi#e%#e es#e an#ichi#a#ea. Unii din#!e ei cu#!eie!$ !e iunile n ca!e n:lo!ise!$ vechile civilizaii %i se en#uziasmeaz$ de cul#u!a elin$/ !oman$ sau e ip#ean$. Poezia devine as#:el un mi"loc de e6p!ima!e a pu#e!nicelo! imp!esii pe ca!e !$m$%iele an#ichi#$ii le #!ezeau n s;nul lo!. Pen#!u 0olin#ineanu ca!e vizi#ase E ip#ul/ pi!amidele %i 7$ile &leopa#!ei a"un #eme poe#ice. 0olin#ineanu deschidea n :elul aces#a calea pe ca!e/ puin mai #;!ziu/ avea s$ se nd!umeze Eminescu n vas#a lui poem$ nchina#$ evoluiei omeni!ii/ Memen#o mo!i. Es#e cunoscu#a #em$ poe#ic$ a !uinelo!/ a caduci#$ii n$zuinelo! omene%#i. (u es#e c;n#a# numai E ip#ulE su7 in:luena di!ec#$ a lui Volne>/ nenum$!a#e ve!su!i s;n# nchina#e Palmi!ei. Roma %i a!e de asemenea c;n#$!eii s$i/ %i #o# a%a G!ecia %i Ie!usalimul/ Ti!ul %i Sidonul. Mai mul# dec;# aces#ea ns$/ s;n# c;n#a#e ce#$ile n ca!e se esuse pe v!emu!i is#o!ia !om;nilo!) Suceava/ &e#a#ea'(eamului/ T;! ovi%#e/ Tu!nu'Seve!in/ R;mnicu'V;lcea e#c. &a un mo#iv apa!#e se cons#i#uia n li#e!a#u!a !om;n$ poezia Veneiei. *!a%ul la unelo! ispi#ise ns$ de mai nain#e pe poeii !om;ni. Asemenea lui Al:!ed de Musse#/ Vasile Alecsand!i %i #!$ise aei o pa!#e din !omanul s$u de d!a os#eE asemenea poe#ului :!ancez/ %i n accen#e ca!e amin#esc p;n$ la un punc# poeziile aceluia/ el es#e un c;n#$!e al Veneiei. Roman#icii :!ancezi se n#;lnesc ns$/ n cul#ul nchina# ce#$ii do ilo!/ cu 0>!on/ ca!e'i nchinase c;#eva ve!su!i de ma!e !$sune# n ope!a sa. P!in :elul cum es#e n:$i%a#$ de poeii !om;ni ai #impului/ ea cons#i#uie un medalion apa!#e al

aceleia%i #eme ene!ale a !uinelo!. Su7 aces# aspec# ne apa!e 7un$oa!$ n dezvol#a#a poezie a lui &!e#zeanu/ T!ium:ul mo!ii sau o noap#e la Veneia/ n ca!e in:luena lui 0>!on se poa#e u!m$!i :oa!#e s#!;ns n anumi#e pasa"e. Bn Venice 9assoDs ec0oes ore no more, And silent roEs t0e songless gondolier !!! And annual marriage no more reneEDd 90e @ucentaur lies rotting unrestored, Neglected garment of 0er EidoE0ood2 <&hilde Fa!old/ &an#o IV@ Nu mai cnt arcarolul A lui 9asso armonii; Nu mai *ede @ucentaurul Ale mrii cununii <&!e#zeanu/ Pa#!ie %i li7e!#a#e/ II5@ &!e#zeanu es#e/ dup$ cum se %#ie/ unul din#!e poeii ca!e au p!eocupa# de ap!oape pe Eminescu. Da! n poezia nchina#$ Veneiei/ ma!ele li!ic nu u!meaz$ pe au#o!ul T!ium:ului mo!ii %i nici modelele :!anceze sau en leze ale aces#uia. Sone#ul s$u Veneia/ al c$!ui izvo! a :os# iden#i:ica# n#!'o poezie a unui minuscul poe# e!man de o!i ine i#alian$/ Gae#ano &e!!i/ es#e n acela%i #imp o poezie a !uinelo! %i a sin u!$#$ii %i p!in aceas#$ #!$s$#u!$ a sa se $se%#e la in#e!secia :o!mei :!anco'en leze a mo#ivului cu :o!ma La ne!ian$ sau nei#zscheean$ a ei. &e#a#ea Ad!ia#icei a"un ea/ din#!'un sim7ol al z$d$!niciei s#!$duinelo! omene%#i/ o ce#a#e me#a:izic$/ a c$!ei v!a"$ izvo!a/ pen#!u (ie#zsche/ din cele o su#$ de sin u!$#$i ad;nci ale ei) =Funde!# #ie:e EinsamPei#en?. 9n s#!;ns$ le $#u!$ cu poezia !uinelo!/ apa!e n li#e!a#u!a !om;n$ a epocii poezia nopii/ medi#aia noc#u!n$/ ea ns$%i de esen$ p!e!oman#ic$. Se impune de al#:el s$ se semnaleze !eu#a#ea disocie!ii #emelo!/ n aceas#$ zon$ p!e!oman#ic$ a poeziei !om;ne. Medi#aia noc#u!n$ es#e n mod o7i%nui# o medi#aie n le $#u!$ cu soa!#a omului/ cu viaa %i cu moa!#ea/ cu cimi#i!ul %i cu !uinele. S;n# as#:el !idica#e la lumin$ dive!se aspec#e ale ma!ei #eme li#e!a!e :o!#u!ia la7ilis. Poezia aceas#a p$#!unsese nc$ de mai nain#e n li#e!a#u!a !om;n$ %i ea se da#o!e%#e n p!imul !;nd cele7!elo! &u e#$!i noc#u!ne ale poe#ului en lez `oun . *pe!a a cunoscu# o ma!e popula!i#a#e nu numai n li#e!a#u!a !om;n$/ ca!e se nd!umeaz$ c$#!e ea din p!imii ani ai secolului #!ecu#. Ea a :os# cunoscu#$ sc!ii#o!ilo! !om;ni ndeose7i p!in #!aduce!i B #!aduce!i e!mane %i/ mai cu seam$/ p!in #!aduce!ea :!ancez$ a lui Le#ou!neu!. A#mos:e!a ce se desp!inde ns$ din ope!a sa o n#;lneau sc!ii#o!ii !om;ni %i n medi#aiile lui Lama!#ine/ el nsu%i #!i7u#a! n#!'o la! $ m$su!$ sc!ii#o!ului en lez. Din#!e sc!ii#o!ii !om;ni ce p!eced pe Eminescu %i ca!e se !esim# de in:luena lui `oun amin#esc aici numai pe un Radu Ionescu/ 7inecunoscu# poe#ului/ ale c$!ui &;n#u!i in#ime/ pu7lica#e n ,.A4/ #!$deaz$ in:luena poe#ului en lez n poezii ca Geniul a7isului sau Vocea unei um7!e/ da! ca!e nu s;n# s#!$ine nici de poezia cu s#!i oi %i cimi#i!eE pe un P. M. Geo! escu/ ale c$!ui Momen#e c;mpene%#i <,.A1B ,.AA@ mple#esc n p!imul !;nd in:luena lui `oun %i pe aceea a lui Lama!#ine) colecia de7u#eaz$ su7 auspiciile p!e!oman#icului en lez %i p!elun e%#e in:luena aces#uia n poezii ca &ime#e!iul/ ca!e ne :ace s$ ne ;ndim %i la ope!a n!udi#$ a lui G!a> B * noap#e/ P!eum7la!ea nop#al$. Amin#esc n aceea%i o!dine pe Geo! e 0a!onzi/ a c$!ui ope!$ poe#ic$/ de al#$ cali#a#e/ s'a! impune s$ :ie ce!ce#a#$ am$nuni# %i su7 !apo!#ul aces#a. Medi#aia noc#u!n$ o cul#iv$ poe#ul n poezii ca * noap#e pe mo!m;n#ul lui &;!lova/ din colecia Danu7ienele <,.A-@/ sau n Tu!ns Ves#ae/ ceea ce nsemneaz$ T;! ovi%#e/ n ca!e se pune din plin #ema li#e!a!$ =:o!#una la7ilis?. De al#:el/ poezia amin#i#$ :ace pa!#e din colecia (op#u!nele <,.AI@/ al c$!ei #i#lu es#e semni:ica#iv pen#!u spi!i#ul de ca!e s;n# nsu:lei#e mul#e ope!e ale lui 0a!onzi. Voi

amin#i n cele din u!m$ medi#aia p!ovoca#$ de moa!#ea :iinei iu7i#e/ #em$ la! cul#iva#$ de poezia an#e!ioa!$ lui Eminescu %i pe ca!e poe#ul nsu%i va #!a#a'o n#!'una din p!imele sale poezii de ma!e !$sune#/ Mo!#ua es#. Dup$ cum vom avea p!ile"ul s$ vedem mai #;!ziu/ Alecsand!i nsu%i po!nise de la aceas#$ #em$) una din#!e p!imele sale poezii/ La "eune :ille/ e!a o ele ie sc!is$ n amin#i!ea domni%oa!ei &o#/ :iica unuia din#!e p!o:eso!ii s$i de la Pa!is/ pe ca!e moa!#ea o !$pise de #impu!iu. Des#inul #!a ic al Elisei Me!'coeu!/ poe#$ :!ancez$ moa!#$ n #ine!ee/ inspi!ase o ele ie de aceea%i na#u!$ doamnei AdSle Fommai!e de Fell/ ele ie pu7lica#$ n aceea%i !evis#$ ie%ean$ n ca!e se pu7lica %i poezia lui Alecsand!i/ Le Glaneu! Moldo'Vala_ue. Es#e cunoscu#$ apoi ele ia lui 0olin#ineanu * :a#$ #;n$!$ pe pa#ul mo!ii/ poezie ca!e nu se ncad!eaz$ /p!op!iu'zis #emei/ da! ca!e c!e%#e n aceea%i a#mos:e!$. Ki #ema es#e cu a#;# mai mul# cul#iva#$/ cu c;# ne ap!opiem mai mul# de epoca poe#ului. La ceea ce pu#ea :i in:luen$ a lui Lama!#ine/ a lui Mille#o>e sau a lui &hTnie!/ se adau $ acum in:luena p!ecis$ a lui Musse#/ a c$!ui Lucie n#ine!e%#e mo#ivul poe#ic %i'l smul e din 7analiza!e. 9n li#e!a#u!a !om;n$ ce p!ecede pe Eminescu/ el es#e !elua# uneo!i pa!ial/ ca n 0a!onzi/ al#eo!i n pas#i%e!i ale lui 0olin#ineanu/ ca n o copili#$ pe pa#ul mo!ii a lui &os#iescu <&;n#ecele Au!o!ei/ ,.A2@E al#eo!i ia!$%i n #!anspune!i p!oli6e ale ele iei lui Musse#/ ca n Amelia lui Radu lonescu <&;n#u!i in#ime@. Da! poe#ul ca!e ne in#e!eseaz$ mai de ap!oape su7 aces# !apo!# es#e Vasile Alecsand!i/ ca!e !evine n !epe#a#e !;ndu!i asup!a #emei) n D!i'D!i/ poezie admi!a#$ de EminescuE n Emmi/ ele ie pe ca!e Eminescu o #!anspune n d!am$/ n La o mam$/ poezie ap$!u#a n Coaia Socie#$ii din &e!n$ui din ,.2A %i pe ca!e ce!ce#$#o!i de #alia lui Io! a %i &$linescu o a#!i7uie nu lui Alecsand!i/ ci lui Eminescu. Revoluia %i c$l$#o!iile aduc n acela%i #imp o m7o $i!e a culo!ilo! e6o#ice ale pale#ei poe#ice. Alecsand!i cul#ivase nc$ de mai nain#e poezia o!ien#ului musulman/ nu numai su7 in:luena imp!esiilo! di!ec#e pe ca!e el le avea din con#ac#ul cu lumea #u!ceasc$/ ci %i su7 in:luena poeziei de culoa!e o!ien#al$ a lui Vic#o! Fu o. In#e!esul s$u se n#inde de da#a aceas#a asup!a peisa"ului spaniol %i no!d'a:!ican. Dac$ n ceea ce p!ive%#e lumea i7e!ic$/ :i!ave nce!c$!i ale lui 0oliac l p!eced/ el es#e incon#es#a7il cel din#;i sc!ii#o! !om;n ca!e deschide pe!spec#ive asup!a Ma!ocului. *!ien#ul ispi#e%#e ns$ n mai ma!e m$su!$. 0olin#ineanu c;n#$ pe compa#!ioii s$i macedoneniE el es#e !einu# ndelun de culo!ile pu#e!nice ale lumii #u!ce%#i/ pe ca!e o n:$i%eaz$ ns$ n pa!#e cu a"u#o!ul aceluia%i poe# :!ancez/ Vic#o! Fu o. Mai ap!opia# de !eali#a#e/ mai c!ud %i mai p!ozaic #o#oda#$/ se o linde%#e peisa"ul o!ien#al n ope!a al#o! poei ai #impului B n aceea a lui Se!u!ie 7un$oa!$. Ree#a :acil$ a 7aladei is#o!ice/ lansa#$ de 0olin#ineanu/ es#e la !;ndul ei copios cul#iva#$. Ea a"un e la o :unciona!e au#oma#$/ ca n Koimul &a!pailo! a lui A!icescu sau n colecia 0!;ndu%e !om;ne a lui G. T$u#u. Al$#u!i de aceas#a n#;lnim poezia pa#!io#ic$ p!op!iu'zis$/ e6ho!#a#iv$ adeseo!i/ n enul lui Vasile Alecsand!i sau And!ei Mu!esanu. In:luena lui Rou e# de lNIsle cu a sa Ma!seillaise %i a imnului !ecesc al lui Ri as pe ca!e nsu%i 0>!on l #!adusese n lim7a en lez$/ es#e v$di#$ n poezia de aces# en a epocii. &a s$ nele em 7o a#a ei n:lo!i!e/ #!e7uie s$ inem seama n p!imul !;nd de evenimen#ele #impului. R$z7oiul &!imeii :usese un s#imulen# pu#e!nic/ ia! Uni!ea P!incipa#elo!/ n ,.A-/ avusese acela%i e:ec#. * meniune a ceea ce s'a sc!is n aceas#$ o!dine es#e cu nepu#in$ n cad!ul aces' #ui cu!s. Voi semnala #o#u%i c;#eva da#e ca!e ne vo! in#!oduce di!ec# n poezia eminescian$. &ea din#;i pe ca!e o amin#esc es#e *d$ la Rom;nia a lui Radu lonescu/ pu7lica#$ la Pa!is n ,.A-. P!in su:lu ei e!oic/ poezia amin#e%#e pe Eminescu ncep$#o!ul) (ndr te ridic, patrie iu it2 %un Fomnie, +ar fericit2 (ndr mai pri*e&te naintea ta Viitor d-aur ce de strlucire i de nemurire

Gruntea-+i radioas *a ncununa2 Amin#esc pe aceea%i linie poezii ca La Rom;nia din volumul &i#e!a al unuia din#!e cei mai sla7i poei ai zilei/ S#$nescu/ poezie ca!e a!e cu #oa#e aces#ea me!i#ul de a p!ecede de ap!oape cunoscu#a &e'i do!esc eu ie/ dulce Rom;nie a lui Eminescu. Poezia nu es#e !evoluiona!$ numai n sens naional/ ci %i n sens poli#ic %i social. n Ma!%ul !evoluiei din ,.4./ &$#ina ndemna) Gra+ilor, s n-a*e+i mil, Da+i n cei ce * fac sil ! !! * !ecol#$ 7o a#$ de aceas#$ na#u!$ s'a! pu#ea :ace din ope!a lui Geo! e 0a!onzi/ un p!ecu!so! %i pe linie social$ al lui Eminescu. Invocaia La zeul #i!aniei/ pu7lica#$ n Danu7ianele/ aduce unele ve!su!i a c$!o! pu#e!e nu va e ala'o dec;# au#o!ul de mai #;!ziu al poeziei mp$!a# %i p!ole#a!) Vino s domne&ti, te-a&teapt capitalele-n ruine, Vino s a&ezi pe ele tronul tu de oseminte, Vino-nal+-te n culmea fumegndelor morminte2 Peste flcri, peste fumuri, pe cada*re descrnate, Pe cmpii de&erte, triste, pe altare profanate2 Pu#e!nice sen#imen#e de !evol#$/ #!anspuse n me#!u popo!an/ n#;lnim n#!e al#ele n poezia in#i#ula#$ Se!7a!ea zilei de l Mai/ pu7lica#$ n T!ompe#a &a!pailo! din ,.25. 0a!onzi es#e un #alen# !ema!ca7il/ nesusinu# din neno!oci!e in#e !al/ da! cu momen#e de a!#$ supe!ioa!e con#empo!anilo!. Talen#ele de ci!culaie ale zilei s;n# al#ele) un Alecsand!i/ ca!e se nd!umeaz$ #o# mai mul# c$#!e a!#a popo!an$E un 0olin#ineanu/ poe# al saloanelo!/ ca!e'%i da#o!eaz$ n#!'o ma!e m$su!$ lo!ia :acili#$ii :eminine a a!#ei sale. Ki al$#u!i de ei Sihleanu/ al c$!ui !oman#ism sum7!u c$l$!e%#e pe cele mai ip$#oa!e an#i#eze %i ca!e nu se d$ napoi nici din :aa #emelo! 7achiceE Ale6and!u Dep$!$eanu/ poe# de colo!i e6o#ice %i de inu#$ adeseo!i socialis#$/ sau Fa!alam7ie G!andea/ el nsu%i ine al/ da! !ema!ca7il n !e:ace!ea a#mos:e!ei 7>!onienc. Pes#e #oi se !idic$ ns$ 0a!onzi. P!in 7o $ia %i p!eciziunea lim7ii/ p!in concepia vi u!oas$/ p!in amploa!ea sen#imen#elo!/ p!in spon#anei#a#e/ el deschide calea poeziei eminesciene. Ki dac$ o p!im$ au#oc!i#ic$ a! :i in#e!veni# la #imp/ nv$;ndu'l a!#a conciziunii %i :$c;ndu'l s$ !enune la anumi#e inovaiuni ve!7ale/ el a! :i da# li#e!a#u!ii !om;ne ceea ce epoca/ neca#$ n p!opa and$ poli#ic$ %i "u!nalism ve!si:ica#/ nu'i pu#ea da) poezia/ adev$!a#a poezie. n c$u#a!ea ei/ el se las$ ispi#i#/ asemenea lui Eminescu/ de :a7ulos %i de mi#olo ic) Viziunea lui 0a!onzi/ pu7lica#$ n volumul *!ele dal7e <,.24@/ aduce o viziune !o#esc$ %i :a7uloas$ n enul Mi#olo icalelo! lui Eminescu) Prea c unul nostru Saturn edea alene n *ec0iu-i turn, i c-un oc0iu rece trecea-n re*ist Vr-o c+i*a secoli nota+i p-o list! Apoi d-odat zeul unc0ia& B&i lu z orul de uria& Pe o in*ers &i nou cale 7u totul contra cilor sale! Vzui atuncea cum mai trecea

9impul su ra+u-i ce-l conducea! Antic0itatea &i-ntoarce carul Bmplut de secoli, iar calendarul Gu ntr-acesta luat n rspr! Anii-ntre dn&ii se trag de pr; 4arna-ar+goas da oar a *erii, 6ar a &i toamnei &i prim*erii; Noaptea cu ziua se mpungea, B&i scotea lim a, coada-&i smulgea; 6rele, lar*e fr de form, 8rmau &i ele aceea&i norm !!! Revenind la poezia cu p!eocup$!i sociale %i poli#ice a zilei/ voi no#a n con#inua!e la! a ci!culaie de ca!e s'a 7ucu!a#/ %i nain#e/ da! mai cu seam$ dup$ !evoluie/ 0T!an e!. El nu cuce!e%#e numai pe un &.A. Rose##i sau Pan#azi Ghica/ ma!ii s$i ado!a#o!i n $!ile !om;neE ope!a lui T$u#u %i aceea a lui Sion nu se po# e6plica dec;# !apo!#a#e la poeziile popula!ului c;n#$!e :!ancez. El p!eocup$ de ap!oape pe Alecsand!i/ pe Ale6and!escu/ Asachi/ 0olin#ineanu. A!icescu l a!e p!ezen# n memo!ie/ ia! S$ulescu/ doc#ul S$ulescu/ e6empli:ic$ #!a#a#ul s$u mai vechi de ve!si:icaie %i cu e6emple din poe#ul :!ancez/ luc!u pe ca!e/ n T!ansilvania/ l :$cea %i Geo! e 0a!i. El :o!meaz$ o7iec#ul uno! a!#icole li#e!a!eE desp!e el se vo!7e%#e n con:e!ine %cola!e :es#iveE 7io !a:ia lui es#e :$cu#$ %i !e:$cu#$. Ia! ope!a es#e ci#i#$/ ci#a#$/ #!adus$ %i imi#a#$ de la 0udapes#a/ unde Iosi: Vulcan sco#ea !evis#a Camilia/ p;n$ n 0asa!a7ia lui &os#ache S#ama#i. P!ivi#$ n liniile ei ma!i/ li#e!a#u!a !om;n$ ce p!ecede pe Eminescu p!ezin#$ pe de o pa!#e un ncepu# al cu!en#ului !ealis#/ n cup!insul c$!uia :i u!eaz$ Cilimon cu !omanul s$u &iocoii vechi %i noiE p!ezin#$ o li#e!a#u!$ de !eminiscene clasice <0olin#ineanu@/ de linie clasic$ devia#$ pu#e!nic su7 in:luena !oman#icilo! <Alecsand!i@/ de disciplin$ clasic$ es#e#izan#$ <*do7escu@. Di!ecia de c$pe#enie es#e ns$ cea !oman#ic$/ s#!;ns le a#$ de su:lul %i de #emele p!e!oman#ice. Poezia su:e!$ in:luena :ac#o!ilo! poli#ici %i sociali/ ca!e o diminueaz$ adesea p;n$ la nivelul "u!nalismului ve!si:ica. Ki o diminueaz$ nu p!in na#u!a lo!/ ci din p!icin$ c$ nici un spi!i# poe#ic supe!io! nu s'a pleca# %i nu i'a !idica# n lumea supe!ioa!$ a a!#ei H4. <NOTE> ,. Adol: 0a!#els/ Geschich#e de! deu#schen Li#e!a#u!/ ed. a ,-'a/ 0e!linB Fam7u! / ,-4I. 1. Pen#!u o mai decis$ ncad!a!e a lui Eminescu n p!op!iul =momen# li#e!a!? eu!opean pledeaz$ c!i#ica !om;neasc$ din ul#ima v!eme. &on#!i7uia ho#$!;#oa!e n aceas#$ di!ecie o a!e Ed a! Papu/ cu de"a ci#a#a luc!a!e Poezia lui Eminescu/ dup$ ce Alain Guille!mou a:i!mase/ n La GenSse'in#T!ieu!e des poTsies dNEminescu <Pa!is/ ,-2I/ p. A5B2A@/ apa!#enena con%#iinei poe#ice eminesciene la o v;!s#$ mode!n$/ <;n #!aduce!ea lui Gh. 0ul $! %i Ga7!iel P;!van/ luc!a!ea lui Guille!mou/ Geneza in#e!ioa!$ a poeziilo! lui Eminescu/ a :os# pu7lica#$ n colecia =Eminesciana?/ Ia%i/ ,-55@. Pe aceea%i linie/ I. &ons#an#inescu/ Eminescu/ n Mo%#eni!ea mode!nilo!/ Ia%i/ ,-5A. Am u!m$!i#/ la !;ndul nos#!u <Eminescu. Modele cosmolo ice %i viziune poe#ic$@/ evoluia poeziei eminesciene ca o #!ece!e de la !oman#ismul pa%op#is# de o!ien#a!e :!ancez$ %i/ apoi/ de la !oman#ismul viziona!/ n!udi# cu ma!ele !oman#ism e!man/ la o poe#ic$ %i la o poezie de :ac#u!$ pos#!oman#ic$. Cap#ul c$ aceas#$ #endin$ de !encad!a!e is#o!ic$ a lui Eminescu a dus %i la o se!ie de e6a e!$!i dile#an#e nu schim7$ da#ele p!o7lemei n sine. I. P!o7lema 7>!onismului epocii e !elua#$ de Elena Tacciu n T!ei poei

p!eeminescieni/ 0ucu!e%#i/ ,-5./ %i n Roman#ismul !om;nesc/ voi. I/ Un s#udiu al a!he#ipu!ilo!/ 0ucu!e%#i/ ,-.1/ cap. &ul#ul e!oilo!. Mi#ul lui (apoleon. Mi#ul lui 0>!onE #o# aici/ in:luena lui Fu o %i Lama!#ine. V. %i Ileana Ve!zea/ 0>!on %i 7>!onismul n li#e!a#u!a !om;n$/ 0ucu!e%#i/ ,-55. * mai ampl$ ca!ac#e!iza!e a li#e!a#u!ii pa%op#is#e din pe!spec#iva ope!elo! din li#e!a#u!a !om;a$ ca!e au #!ezi# ecou!i n#!'nsa n#!ep!inde D. Popovici n Roman#ismul !om;nesc <v. volumul II din p!ezen#a se!ie a S#udii li#e!a!e/ &lu"'(apoca/ ,-54@. 4. * e6celen#$ ca!ac#e!iza!e a ene!aiei poeilo! pos#pa%op#i%#i n Paul &o!nea/ Li!ica pos#pa%op#is#$ %i Eminescu/ n De la Alecsand!escu la Eminescu. 0ucu!e%#i/ ,-22.

NCEPUTURILE POETICE Poezia din ncepu#u!i a lui Eminescu se ncad!eaz$ p!in #eme/ p!in #on/ p!in p!ocedee #ehnice/ n poezia !om;n$ a #impului. El se !esim#e de in:luena poeilo! de ma!e ci!culaie ai zilei/ a unui Alecsand!i/ a unui Ale6and!escu sau 0olin#ineanuE aduce unele punc#e de con#ac# cu poezia unui Geo! e 0a!onzi %i/ n aspec#ele p!e!oman#ice ale ope!ei sale/ aduce un ae! ce'i es#e :amilia! cu nume!o%i p!e!oman#ici !om;ni ai zilei,. Voi meniona n lecia de as#$zi o pa!#e din#!e poeziile cele mai ca!ac#e!is#ice ale ncepu#ului/ !espec#;nd n ma!e c!i#e!iul c!onolo ic/ ca!e ne va a"u#a s$ u!m$!im #!ep#a#a de a"a!e a poe#ului/ #!ep#a#a delinea!e a pe!sonali#$ii sale. Voi c$u#a n acela%i #imp s$ pun n lumin$/ n m$su!a n ca!e #e6#ele vo! n $dui :ap#ul aces#a/ anumi#e ima ini ca!e devin !evela#o!ii p!in :!ecvena lo!. 9n ziua de ,1 ianua!ie ,.22/ mu!ea la &e!n$ui p!o:eso!ul A!on Pumnul/ :i u!$ p!oeminen#$ a vieii !om;ne%#i din 0ucovina. Moa!#ea lui es#e un p!ile" de n#!is#a!e pen#!u #oi cei ce'l cunoscuse!$/ da! mai cu seam$ pen#!u elevii s$i/ ca!e vedeau n#!'nsul un apos#ol al naionalismului. Unul din#!e cei mai a:ec#ai de du!e!e es#e Eminescu/ ca!e d$ cu!s li7e! sen#imen#elo! sale n#!'o poezie in#i#ula#$ La mo!m;n#ul lui A!on Pumnul. Poezia apa!e n 7!o%u!a vo#iv$ L$c!$mioa!ele nv$$ceilo! imn$ze%#i din &e!n$uii la mo!m;n#ul p!eaiu7i#ului lo! p!o:eso! A!une Pumnul/ pu7lica#$ n ianua!ie ,.22. Eminescu isc$lea de da#a aceas#a cu numele Eminoviciu/ numele :amilial/ %i'%i declina %i cali#a#ea) p!iva#is#/ adic$ elev p!e $#i# n pa!#icula!. La mo!m;n#ul lui A!on Pumnul es#e cea din#;i poezie pu7lica#$ a lui Eminescu. P!in mi%ca!ea ideii p;n$ la un punc#/ p!in mi%ca!ea ve!sului n#!'o m$su!$ mai ma!e/ ele ia eminescian$ amin#e%#e cele7!a poezie a lui Lama!#ine Poe#ul mu!ind/ ca!e ap$!use de al#:el n #!aduce!e !om;neasc$ nc$ din ,.4A %i ca!e avea s$ :ie ac#ualiza#$ chia! n anul apa!iiei lui Eminescu n pu7licis#ic$/ ,.22. n a:a!$ de ceea ce es#e convenional aces#ui en de poezie B eniu nal# %i ma!e/ n e!ii/ cununi mi!osi#oa!e/ lac!ima duioas$/ suspinele a!monice B poe#ul amin#e%#e de pe acum de "cntarea sferelor$ %i !eine anumi#e e6p!esii #ipic clasice) "7u cipru *erde-ncinge antic fruntea ta$/ spune el 0ucovinei/ ia! lac!imile v$!sa#e de cei ndu!e!ai s;n# nd!uma#e c$#!e noul l$ca% al p!o:eso!ului) "7olo, n 'lizeu2$ n :elul aces#a poezia/ ca!e de7u#ase nal# %i dis#an#) Bm rac-te n doliu, frumoas @uco*in, 7u cipru *erde-ncinge antic fruntea ta, a"un ea n :inal s$ :amilia!izeze dis#anele %i s$ a!a#e pe poe# n p!ea"ma zeilo!) "7olo n 'lizeu$ a!e oa!ecum aspec#ul unei nc$pe!i la ca!e poe#ul a!e acces n #oa#e mp!e"u!$!ile. Poezia amin#i#$ nu es#e p!ima poezie a lui Eminescu. &u #oa#e !eze!vele pe ca!e le poa#e s#;!ni/ ea a!a#$ o vi!#uozi#a#e #ehnic$ ce p!esupune un e6e!ciiu ndelun a#. De al#:el/ manusc!isele poe#ului :ac dovad$ c$ ea a :os# p!eceda#$E as#:el/ n ms. ac. 11A- se p$s#!eaz$ dou$ poezii da#a#e din ,.2A) De'a% avea %i Din s#!$in$#a#e/ cea din#;i n :o!ma n ca!e a :os# pu7lica#$ n !evis#a Camilia/ n ,.22/ a doua n#!'o :o!m$ di:e!i#$ de cea ap$!u#$ n acela%i an/ n aceea%i !evis#$. De'a% avea a!a#$ dependena poe#ului de Vasile Alecsand!i) ca #em$ %i p!ocedee ea descinde din Doina poe#ului de la Mi!ce%#i/ da! n #imp ce poezia aces#uia e6p!ima ndoi#a do!in$ de d!a os#e %i de vi#e"ie haiduceasc$/ doina lui Eminescu se limi#eaz$ la e6p!ima!ea sen#imen#elo! e!o#ice. "(ndruli+a$ lui Alecsand!i e!a concu!a#a n sen#imen#ele poe#ului de "durduli+a$ lui/ n #imp ce "floarea de mai$ e!a sin u!$ s#$p;n$ pe ;ndu!ile lui Eminescu. Ki s#ilis#ic/ De'a% avea !ealiza o uni#a#e pe ca!e n'o n#;lnim n Doina/ unde e6p!esia lui

Alecsand!i cunoa%#e "ocul mul#iplu/ pe e6p!esia di!ec#$/ pe compa!aie %i pe me#a:o!$E iu7i#a lui es#e "o puiculi+$/ da! ea es#e %i o :a#$ " lioar$/ u%oa!$ =ca un pui de c$p!ioa!$?. n opoziie cu p!ocedeul aces#a/ Eminescu se menine s#a#o!nic n s:e!a me#a:o!ei) el vo!7e%#e numai de o "floare$/ de o "floricic?/ de o "porum i+? %i dac$ poe#ul in#!oduce n compa!aie elemen#ul uman n poezia sa/ el l su7sumeaz$ me#a:o!ei %i'i d$ :unciunea de #!ep#e descenden#e c$#!e o7iec#ul di!ec#/ ca!e !$m;ne su e!a# de la un cap$# la al#ul al poeziei/ da! nic$ie!i e6p!ima# n cup!insul ei. Eminescu a!a#$ n acela%i #imp un sen#imen# al sime#!iei mai pu#e!nic dec;# Alecsand!i. Doina a!e #!ei p$!i) p!ima e6p!im$ sen#imen#ele de iu7i!e/ a doua sen#imen#ul de vi#e"ie/ ia! cea din u!m$ #o#alizeaz$ %i ncheie cu un ndemn la lup#$ pen#!u li7e!#a#e) S scpm iata mo&ie, De pgnii &i de ro ie! P!in aceas#$ #!$s$#u!$ a ei/ poezia lui Alecsand!i se !esim#e de a#mos:e!a epocii %i de idealul a!#is#ic al Daciei li#e!a!e. (imic din aces#a p!eocup$!i n poezia lui Eminescu) poe#ul !$m;ne a#a%a# n mod e6clusiv de ima inea iu7i#ei. &elo! #!ei p$!i ale poeziei lui Alecsand!i le co!espund cele #!ei s#!o:e ale lui Eminescu. Sp!e ose7i!e de nain#a%ul s$u/ aces#a ncheie :ieca!e s#!o:$ cu acela%i ve!s/ :$c;nd as#' :el ca nu numai poe#ul/ ci n#!ea a na#u!$ s$ se a!a#e nd!$ os#i#$ de iu7i#a lui. Pen#!u c$ o al#$ no#$ ce di:e!eniaz$ poezia lui Eminescu es#e o dezvol#a#$ p!ezen#a!e a cad!ului na#u!ii n ca!e se des:$%oa!$ sen#imen#ul iu7i!ii. Ki/ :ap# ca!e #!e7uie semnala# de pe acum/ deoa!ece el es#e !evela#o! pen#!u ope!a de mai #;!ziu/ poe#ul se las$ :u!a# pe linia compa!aiilo! de unele n:io!$!i senzuale) al7ul c!inului es#e/ pen#!u el/ "al ca neaua sinului$! De'a% avea es#e cea din#;i poezie cunoscu#$ a lui EminescuE Doina es#e/ la !;ndul ei/ cea din#;i poezie n lim7a !om;n$ a lui Alecsand!i. Judecai dup$ aces#e mani:es#$!i ale lo!/ cei doi poei p!eves#eau dou$ #empe!amen#e di:e!i#e) poezia lui Alecsand!i c!e%#e a!7o!escen#/ n #imp ce/ #ema#ic %i s#ilis#ic/ Eminescu aduce o v$di#$ #endin$ sp!e uni#a#e. Mai ap!opia#$ de spi!i#ul popula!/ Doina lui Alecsand!i es#e o sin#ez$ a c;n#ecului de d!a os#e %i a c;n#ecului de vi#e"ie din poezia popo!ului/ n #imp ce Eminescu/ ca!e se lea $ de poezia popo!an$ numai n mod indi!ec#/ a!e o no#$ pe!sonal$ cu mul# mai accen#ua#$. S;n# ns$ %i asem$n$!i elocven#e) am7ii poei c;n#$ =doina B doini#a?/ am;ndoi au acela%i ve!s/ am;ndoi cul#iv$ 7o a# diminu#ivul. De'a% avea es#e cea din#;i poezie pu7lica#$ de Eminescu n !evis#a Camilia de la 0udapes#a/ !evis#$ condus$ la acea v!eme de Iosi: Vulcan/ ca!e'%i ia li7e!#a#ea de a schim7a numele poe#ului din Eminovici/ n Eminescu. Din ,.2A es#e da#a#$/ n acela%i manusc!is/ %i poezia Din s#!$in$#a#e/ ca!e a :os# pu7lica#$ de asemenea/ n ,.22 n Camilia. n :o!ma ap$!u#$ n !evis#a lui Vulcan/ poezia e6p!im$ nos#al ia pen#!u locul na#al/ aspi!aiunile c$#!e o via$ 7ucolic$. Poe#ul se complace n a#i#udine de con#!as# elemen#a!) #o#ul se 7ucu!$ n "u!ul s$u/ el sin u! es#e cople%i# de do! %i de du!e!e. n :o!ma conse!va#$ n manusc!is/ poezia es#e ns$ mai comple6$) al$#u!i de viziunea vieii de sa#/ poe#ul a!e %i viziunea iu7i!ii s#inse. Ea aduce as#:el unele no#e de o!din 7io !a:ic/ al c$!o! !$sune# se poa#e u!m$!i %i n p!ima :o!m$ a ele iei Mo!#ua es#/ ce da#eaz$ din aceea%i epoc$. Cap#ul aces#a ne va o7li a s$ !evenim asup!a ei ceva mai #;!ziu/ c;nd vom a!$#a #!ep#ele pe ca!e le'a pa!cu!s medi#aia n le $#u!$ cu moa!#ea :iinei iu7i#e n ope!a lui Eminescu. &eea ce vom semnala ns$ de pe acum es#e :ap#ul c$ p!in unele elemen#e ale ei B p!in :o!mele !i#mice/ p!in anumi#e !epe#iii %i p!in#!'a anumi#$ caden$ a sen#imen#ului/ poezia lui Eminescu ne aduce amin#e de poezia noc#u!n$ a lui G!. Ale6and!escu/ a c$!ui ope!$ a in:luena# de asemenea ncepu#u!ile poe#ului. &a !i#m %i ca le6ic/ * c$l$!ie n zo!i ne duce c$#!e 0olin#ineanu Poezia o cunoa%#em de asemenea n dou$ :o!me) una #ip$!i#$ n Camilia din ,.22/ cealal#$ conse!va#$ n manusc!isul

amin#i# mai nain#e. n am7ele ei :o!me/ ope!a dezvol#a acela%i mo#iv li#e!a!) es#e cele7!ul mo#iv al me#amo!:ozelo!/ pe ca!e l #!a#eaz$ nenum$!a#e ope!e poe#ice/ pe ca!e avea s$'l :ac$ cele7!u poe#ul p!ovensal Mis#!al/ n cunoscu#ul &;n#ec al Ma aliei/ din Mi!Sio. Sp!e a sc$pa de u!m$!i!ea iu7i#ului/ :a#a spune c$ ea se va p!e:ace n pe%#e. El ns$ o ves#e%#e c$ se va p!e:ace la !;ndul lui n pesca! %i va pescui'oE ea se va p!e:ace n pas$!e %i va z7u!a n ae!/ ia! el n v;n$#o! ca!e o va v;na %i a%a mai depa!#e. La Eminescu mo#ivul nu se de a"eaz$ comple#/ da! n#!'una din s#!o:e el cap$#$ o e6p!esie po#!ivi#$) De-ai fi noapte-as fi lumin @linda, lin, 9e-a& cuprinde c-un suspin; i n nunta de iu ire! Bn unire Na&te-am zorii de ru in! 9n n#!e ul ei ns$/ poezia nu es#e numai dezvol#a!ea aces#ui mo#iv) accen#ul ei p!incipal cade pe s#$!ile de sen#imen# ale #;n$!ului ca!e/ n !i#mul p!ecipi#a# al cavalcadei/ poa!#$ n 7!aele sale iu7i!ea %i :e!ici!ea n chip de :ecioa!$ cu s;ni de c!in %i p$! e7enin. S;n# invoca#e um7!ele i an#ice ale nopii/ =!oz'al7'au!o!$ cu 7ucle de au!?/ na!cisele al7e/ &hlo!is/ Eol/ !;ul/ ecoul/ B o na#u!$ ce se clasicizeaz$ n pe!soni:ic$!i sau una s#!$7$#u#$ de pe!sona"ele poeziei clasice an#ice. Co!ma !$mas$ n manusc!is aduce un !i#m sen#imen#al mai p!ecipi#a# %i unele ampli:ic$!i de na#u!$ s$ va!ieze aspec#ul de o s#ila!e p!ea dulce a p!imei va!ian#e/ pu7lica#e n Camilia. Ea accen#ueaz$ n acela%i #imp elemen#ul senzual/ e6is#en# %i n p!ima :o!m$/ n ca!e poe#ul vo!7ea de =c!inii al7i ai sinilo!?. Dezmem7!a#$/ ima inea am n#;lni#'o %i n poezia De'a% avea %i ea cons#i#uie un punc# :i6 n p!eocup$!ile poe#ului din acea v!eme. E6is#$ n poezia lui Eminescu ima ini ca!ac#e!is#ice unei anumi#e epoci din dezvol#a!ea sa/ !evela#o!ii pen#!u comple6ul s$u sen#imen#al. Adolescen#ul ca!e sc!ia De'a% avea %i * c$l$!i!e n zo!i es#e o7seda# de al7ul c!inilo! compa!a# s#a#o!nic cu al7ul sinilo!. E6p!esia ia uneo!i :o!me nd!$znee/ ca n s#!o:a u!m$#oa!e din poezia ca!e ne p!eocup$) De-a& fi, mndr, ru&orul 7are dorul Spune florilor din foi 9e-as cuprinde-n unda-mi cald 7a-ntr-o scald (-a& 3uca cu snii-+i goi! Din aceea%i epoc$ da#eaz$ La 0ucovina/ con:esiune li!ic$ n ca!e !eminiscene din mi#olo ia clasic$ se asociaz$ !eminiscenelo! din mi#olo ia e!manic$/ sp!e a desc!ie luminozi#a#ea peisa"ului 7ucovinean/ sp!e a p!eam$!i eniul ei !oman#ic %i sp!e a da p!ile" poe' #ului s$ de:ineasc$ solia lui pe lume) numai la s;nul ei/ eniile !ele/ ca!e au desc;n#a# :i!ul vieii lui/ i'au l$sa# pacea !!! ca s cnt n lume! De al#:el !eminiscene clasice se mple#esc %i n ve!su!ile s$l#$!ee din Mis#e!ele nopii/ p!ecum %i n mul#e al#e poezii din epoca de de7u# a lui Eminescu. Ele a!a#$ o anumi#$ disciplin$ da#o!i#$ n p!imul !;nd scolii/ da! %i lec#u!ii p!op!ii. Dup$ cum vom avea p!ile"ul s$ vedem mai #;!ziu/ le $#u!ile sale cu li#e!a#u!a an#ic$ nu se limi#eaz$ la invoca!ea uno! pe!sona"e ale mi#olo iei clasice/ pe ca!e poe#ul le pu#use cunoa%#e din ca!#ea lui Rein7ecPE ele

au :os# de#e!minan#e pen#!u concepia lui desp!e a!#$ %i pen#!u p!ocedeele sale #ehnice. Temele ca!e p!eocup$ pe poe# n ncepu#u!ile sale li#e!a!e s;n# va!ia#e. Un loc impo!#an# l ocup$ n#!e ele poezia e!o#ic$/ n evoluia c$!eia De'as avea %i * c$l$!i!e n zo!i nsemneaz$ numai s#adiul p!im/ de di i#aie. Mai ad;nc n viaa poe#ului se plaseaz$ momen#ul e!o#ic din cea de a doua :o!m$ a poeziei Din s#!$in$#a#e. Din ,.22 da#eaz$ %i poezia La o a!#is#$/ ca!e se si#ueaz$ pe aceea%i linie cu cele amin#i#e B o m$!#u!ie convenional$ de admi!aie %i de iu7i!e ce vine o da#$ cu !idica!ea co!#inei %i #!ece o da#$ cu l$sa!ea ei. Genul a :os# cul#iva# copios n #oa#e #impu!ile %i manusc!isele lui Eminescu a!a#$ c$ el nsu%i a me!s %i al#eo!i pe aces#e c$!$!i n:lo!i#e. Ki #o#u%i/ n domeniul aces#a complimen#ul alan# cedeaz$ cu v!emea) n aceea%i epoc$ B da#a nu se poa#e :i6a cu p!eciziune B Eminescu d$ cu!s li7e! sen#imen#elo! sale de dispe!a!e/ n cea dinii poezie e!o#ic$ a sa de in#ens$ pasiune. Aceas#a es#e Amo!ul unei ma!mu!e/ desp!e ca!e se c!ede c$ a :os# inspi!a#$ de d!a os#ea poe#ului pen#!u o a!#is#$ din #!upa lui Pascali/ Eu:!osina Popescu/ ca!e acope!ea cu cali#$i :izice lipsa ei de cali#$i a!#is#ice. A!#is#a avea desp!e iu7i!e p concepie mai luc!a#iv$ dec;# poe#ul %i poezia/ n ca!e se o linde%#e e6pe!iena #ea#!al$ a lui Eminescu/ m$soa!$ n !e#o!ismul ei di' ve! ena punc#elo! de vede!e. Da! n amploa!ea sen#imen#ului %i n #$!ia !evol#ei :a$ de nesimi!ea :emeii iu7i#e 7a# cele din#;i accen#e au#en#ice de poezie eminescian$. Poe#ul es#e nc$ su7 in:luena cople%i#oa!e a poeziei 7>!oniene/ el %i scandeaz$ sen#imen#ele n !epe#iii !e#o!ice/ :lu6ul a7unden# al ve!sului se des:$%oa!$ n uni#$i #$ia#e eome#!ic de semnele de punc#uaie/ n in#e!o aii ce concen#!eaz$ !e !e#ul pen#!u condiia sa %i do!ina de a'si schim7a !os#u!ile cu acelea ale lui Sa#an sau Dumnezeu. Es#e a#i#udinea de !evol#$ mpo#!iva condiiei individuale din ca!e/ pe al#e planu!i %i o!ien#a#$ sp!e al#e o7iec#ive/ avea s$ ia na%#e!e poezia #i#anian$. Da! pes#e z7ucni!ea lui dispe!a#$ se !idic$ m$!#u!isi!ea unei iu7i!i ca!e n:!un#$ disp!eul) i te iu esc, copil, cum repedea 3unie 4u e&te-n oc0i de flcri al zilelor noroc, 4u esc precum iu e&te pe-o al *i3elie 8n ocean de foc! Din oc0i de-ar soar e geniu sl it mea pri*ire, De-ar tremura la snu-mi ginga&ul tu mi3loc, Ai pune pe-a mea frunte n *ise de mrire 8n diadem de foc! Ve!su!ile aces#ea anun$ pe vii#o!ul poe#/ nu a#;# p!in cali#$ile lo! izola#e/ nu p!in nou#a#ea ima inilo! B unele din aces#ea/ cum a! :i aceea ce a!a#$ mi"locul iu7i#ei #!emu!;nd la s;nul poe#ului/ !$m;n n cel mai 7un caz in#ole!a7il de nd!$zneeE ele l anun$ ns$ p!in de7i#ul sen#imen#al %i p!in !apidi#a#ea e6p!esiei. Poeziile Din strintate %i )a @uco*ina e6p!im$ a#a%a!ea sen#imen#al$ a poe#ului de a!a lui/ de locul na#al sau de p!ovincia n ca!e %i :$cea s#udiile. Iu7i!ea de a!$ o e6p!im$ el %i n#!'o al#$ poezie din aceea%i v!eme/ sin u!a poezie s#!ic# pa#!io#ic$ pu7lica#$ de Eminescu n n#!ea a lui ca!ie!$) &e'i do!esc eu ie/ dulce Rom;nie. Iu7i!ea de pa#!ie va in#!a ca no#$ componen#$ %i n al#e poezii ale sale de mai #;!ziu/ da! nic$ie!i ea nu va :i e6ploa#a#$ ca unic mo#iv n#!'o ope!$ li#e!a!$ a sa. (o#a !evine ns$ :!ecven# n ope!a p$s#!a#$ n manusc!is %i ea se con"u $ n unele mp!e"u!$!i cu o ma!ca#$ a#i#udine 6eno:o7$. Din aceas#$ comple6i#a#e de sen#imen#e avea s$ se dezvol#e mai #;!ziu cunoscu#a lui Doin$. Amin#esc n o!dinea aceas#a poeziile Dai'mi ha!:$/ La a!me %i mai cu seam$ Fo!ia/ un momen# de apo#eoz$ a unui e!ou al popo!ului. P!in ve!s se lea $ de 0olin#ineanu)

5oria pe-un munte falnic st clare; prin relieful &i conciziunea caracterizrii dep&e&te ns ndat pe aceasta: 6 coroan sur mun+ilor se pare! Sa#i!a o ncea!c$ n Junii co!upi/ poezie da#a#$ n manusc!is din ,.22 %i izvo!;#$/ dup$ cum o7se!v$ Pe!pessicius/ din des:$%u!a!ea evenimen#elo! ce aveau loc n I#alia aceluia%i an. Eminescu adop#$ de pe acum a#i#udinea de cenzo! mo!al al socie#$ii con#empo!ane %i :i6eaz$ unul din o7iec#ivele lup#ei sale de zia!is# %i al sa#i!ei de mai #;!ziu) decadena #ine!e#ului !om;n/ pe ca!e o n:ie!eaz$ cu a#;# mai ad;nc cu c;# !e ene!a!ea popo!ului i#alian i se p$!ea un :enomen des#ina# s$ m$soa!e mize!ia mo!al$ a compa#!ioilo! s$i. Poezia se deschide pe un #on de invec#iv$/ poe#ul ncea!c$ aici 7les#emul n enul lui Feliade/ pe ca!e la acea da#$ l admi!a %i do!ea s$'l imi#e. El d$ apoi e6p!esie chem$!ii #!ecu#ului) &esa!/ T!aian/ Roma !envia#$ s$ :ie s#imulen# al lo!E el d$ n con#inua!e e6p!esie chem$!ii vii#o!ului) lumea se !ennoie%#e/ #!onu!ile cad o da#$ cu lanu!ile sclaviei %i #i!anii dispa! n in:e!n. Toa#e aces#ea se pe#!ec ns$ aiu!ea) n#!e !om;ni chema!ea sa/ a poe#ului ce'si ia !olul p!o:e#ului cu las #un$#o!/ nc$!ca# de :ul e!e %i de malediciune/ !$m;ne :$!$ nici un !$sune#. Poezia se ncheie as#:el n#!'o ne aie/ da! ceea ce ca!ac#e!izeaz$ ne aia lui Eminescu n :o!mele ncep$#oa!e ale sale es#e #onul 7$!7$#esc/ sp!e ose7i!e de ne aia !esemna#$ a ma#u!i#$ii. *7se!vaia nu se valo!i:ic$ numai n poezia sa#i!ic$/ ci %i n o!dine e!o#ic$) Amo!ul unei ma!mu!e se ncheia de asemenea cu o n:!;n e!eE da! n:!;n#ul de acolo nu es#e un !esemna# au#en#ic/ un spi!i# mp$ca# cu ideea n:!;n e!ii. * m;nie #$inui#$ se acumuleaz$ n su:le#ul s$u) cu ochiul n $l7eni#/ cu :!un#ea v;n$#$ %i cu :aa cenu%ie/ el u!m$!e%#e =ca un smin#i#? icoana :emeii iu7i#e. (imic din ad;nca nele e!e %i disp!eul nal# pen#!u :o!mele meschine pe ca!e le iau n$zuinele omene%#i. F>pe!ion es#e nc$ depa!#e/ neclin#i# n ce!ul lui %i n noap#ea ce'l ncon"oa!$. Al$#u!i de sa#i!$ n#;lnim oda %i ele ia. * ele ie es#e )a moartea principelui tir eC/ al#a cea nchina#$ )a moartea lui Neam+uE ea pune p!o7lema sensului vieii/ ce va :i !elua#$ n Mo!#ua es#/ ca!e da#eaz$ n p!imele ei :o!me din ,.22. *da es#e !ep!ezen#a#$ p!in ve!su!ile nchina#e lui Feliade/ ca!e da#eaz$ de asemenea din ,.22 %i ca!e s;n# pu7lica#e n ,.25 n Camilia. Poezia aceas#a es#e semni:ica#iv$ din mai mul#e punc#e de vede!e %i de aceea m$ voi op!i mai ndelun asup!a ei. Eminescu menioneaz$ aici dou$ #ipu!i de poei/ "udecai dup$ misiunea a!#ei lo!) s;n# poei a c$!o! li!$ vi7!eaz$ de iu7i!e/ %i al$#u!i de ei c;n#$!ei ai :ap#elo! ma!i. *s ma na sona#u!um B vocea ca!e #!e7uie s$ ves#easc$ aciunile s#!$luci#e B se in#i#ula poezia n manusc!isul lui Eminescu. Ki el d$ p!e:e!in$ aces#o! c;n#$!ei ai aciunilo! ma!i. Poe#ul pe ca!e el l p!eam$!e%#e aici es#e p!o:e#ul cu #on apocalip#ic/ cu ochiul ain#i# asup!a des#inelo! lumii. Ki cu #oa#$ apa!a#u!a e6#e!n$ de clasicism an#ic B hi!lande/ Apolon/ Ves#a/ Eol/ E!a#o/ #oa#e s;n# invoca#e n ve!su!ile lui Eminescu B el es#e n ul#im$ analiz$ acela%i poe# a c$!ui nal#$ misiune social$ o p!eam$!eau !oman#icii :!ancezi/ n :!un#e cu Vic#o! Fu o <vezi/ Eminescu/ *pe!e/ I. ed. Pe!pessicius/ p. ,5@. La o da#$ ca!e dep$%e%#e ncepu#u!ile/ Eminescu poe#ul avea s$ :ie ispi#i# din nou de :i u!a 7$#!;nului lup#$#o!) cu p!ile"ul mo!ii aces#uia/ n ,.51 B a%ada! cu doi ani n u!ma pu7lic$!ii Epi onilo! B el i nchin$ o nou$ poezie. (ede:ini#iva#$/ lipsi#$ de #i#lu/ poezia aceas#a/ p$s#!a#$ n ms. 11.2 al Academiei Rom;ne/ aduce ad;ncimea de sen#imen# %i viziunea la! $ ce ca!ac#e!izeaz$ ope!a ma#u!i#$ii poe#ice a lui Eminescu. Moa!#ea nu es#e un p!ile" de ndu!e!a!e/ ci de devoiune n :aa ma!ilo! spi!i#eE nu o ele ie/ ci o od$ ne d$ poe#ul cu p!ile"ul aces#a/ o od$ n ca!e el pune n lumin$ p!o:e#ismul #onului %i al aciunii heliadis#e %i su7liniaz$ pu#e!ea asp!$ a lim7a"ului B "aspra mnie$ a lim7ii n ca!e e!a sc!is 0les#emul aces#ui ncep$#o! de is#o!ie/ n :o!ma ei impe!:ec#$/ poezia ne d$ #o#u%i p!ile"ul s$ m$su!$m dis#ana din#!e a!#a ncepu#u!ilo! %i aceea a p!imei

ma#u!i#$i. Ea nu mai aduce "ocul naiv pe du7lul mo#iv al poeziei pl$ce!ii %i al poeziei mesianice/ mpodo7i# cu hi!landa divini#$ilo! clasice/ ci a#mos:e!a !av$ n ca!e omul apa!e cu dimensiuni spo!i#e n a%a m$su!$/ nc;# n "u!ul lui #e simi n:io!a# ca de p!ezena divini#$ii) '-o or grea &i mare Aripele ei negre n ceruri se ntind Astfel lumea-amu+e&te la-ntunecri solare Astfel marea-amu+este *ulcane cnd s-aprind 7nd prin a *ie+ii *isuri < o&tiri de nori-apare A mor+ii um r sla cu coasa de argint! 9ce+i2 7um tace-n spaim a Nordului popor 7nd e*ul asfin+e&te &i Dumnezeii mor! Aduce+i-* aminte de-acele nalte poze De frun+ile-n lumin a *ec0ilor profe+i Pe un pustiu de piatr, pe cer d-azur &i rose 9recu un stlp de flcri ce lumina mre+ i-n fruntea unui popol pierdut n c0in < e (ose i sufletul lui mare adnc &i ndrzne+ Pre*ede c din snul pierdutului popor ' *iitorul lumii s-al ei mntuitor! 'l n-a *zut pmntul promisiei di*ine Via+a lui se stinse n mun+ii sla i &i suri 7orpul i-l poart-ntregul pustiu fr de fine 6 ginte-ntreag poart a lui n*+turi!!! 9n a:a!$ de cul#iva!ea a7unden#$ a #emei e!o#ice/ poezia lui Eminescu se a!a#$ de pe acum n#!ep$#!uns$ de un pu#e!nic sen#imen# al na#u!ii/ :ap# ca!e ne va n#;mpina %i n epoca ma#u!i#$ii lui a!#is#ice. Mai mul# dec;# n o!ica!e al#$ poezie a lui/ ca!ac#e!ul aces#a es#e su7linia# n C!umoas$'i. Poezia da#eaz$ din ,.22/ a%ada! din p!imele ncepu#u!i ale lui Eminescu. Es#e o desc!ie!e de peisa" es#ival/ 7o a# n pe!spec#ive imense %i n am$nun#e pline de !aie/ o ncad!a!e a poe#ului n na#u!$ si/ n :inal/ a!moniza!ea !apid$ a n#!e ii :!umusei a :i!ii cu :!umuseea iu7i#ei) Bn lacul cel *erde &i lin Fesfrnge-se cerul senin, 7u norii cei al i de argint, 7u soarele nori sf&iind! Dum ra*a cea *erde pe mal S-oglind n umedul *al, 6 stnc strpit de ger Bnal+-a ei frunte spre cer! Pe stnc sfrmat m sui ?ndirilor aripi le pui; De-acolo cu oc0iul uimit 'u caut colo-n rsrit i caut cu sufletul dus

)a cerul pierdut n apus! 7o or apoi stnc n 3os ( culc ntre flori cu miros, Ascult la a *alului cnt, )a geamtul dulce din *nt! Natura de 3ur, mpre3ur, Pe sus e o olt de-azur, Pe 3os e un *erde co*or ,esut cu mii tinere flori! Vd apa ce tremur lin 7um *ntul o-ncrunt-n suspin, Simt zefiri cu-aripi de fiori (uiate n miros de flori Vd le ede, arc de *nt, Prin unde din aripe dnd, Vd fluturi al a&tri, u&ori, Foind &i nd miere din flori! De ce nu am aripi s z or2 (-as face un flutur u&or, 8n flutur u&or &i gentil 7u suflet *oios de copil (-as pune pe-o floare de crin S-i eau sufle+elul din sn, 7ci am eu pe-o floare necaz: Grumoas-i ca ziua de azi2 Da! aceas#$ ecloziune nes#in he!i#$ a sen#imen#elo! e!o#ice nu es#e pe!manen#$. Am amin#i# mai nain#e c$ poezia ncep$#oa!e a lui Eminescu se !esim#e de in:luena lui 0>!on. La aceas#$ s:e!$ li#e!a!$ #!e7uiesc !apo!#a#e poeziile n ca!e sen#imen#ul iu7i!ii se asociaz$ du!e!ii %i ;ndului mo!ii. Pasiunea ma6im$/ asocia#$ ;ndului mo!ii/ se conve!#e%#e n du!e!e la !oman#ici ca Musse# sau 0>!onE ea a!e acela%i des#in %i la Eminescu. Es#e la mi"loc o in:luen$ sau es#e vo!7a de ceva #empe!amen#alV R$spunsul es#e :oa!#e !eu de con#u!a# %i n s:e!a lui n!udi!ile #empe!amen#ale se cuvin a :i semnala#e. *!ica!e a! :i concluziile la ca!e s'a! a"un e/ pen#!u aces# comple6 de sen#imen#e s;n# necesa!e/ ca %i la !oman#ici/ n p!imul !;nd ca la 0>!on/ pe!spec#ivele vas#e. &a!ac#e!is#ic$ pen#!u poezia de ncepu#u!i es#e la Eminescu De'a% mu!i o!i de'ai mu!i <,.2-@. Ea aduce o m7ina!e a sen#imen#ului iu7i!ii cu cel al mo!iia 7-o ucurie trist te +iu acum n ra+e! Pri*ire n pri*ire &i sn la sn trim i gura ta-mi surde &i oc0ii ti m-n*a+ 7nd +inem fericirea pe sn cum s-o iu im! Dar de-oi muri *reodat, copil gnditoare, 7rezi c-o s-ncet din stele mai mult a te iu i i-o s petrec n pace prin lumile de soare Bn care-oi dinuiH Poezia aduce o a#mos:e!$ de in#e!io!iza!e) poe#ul a! #!e7ui sa :ie :e!ici#/ da! 7ucu!ia lui es#e #!is#$. &e'a! :i dac'a! mu!i elV "Prin a nop+ii de ntunerec mare$ a! veni s$'i m;n ;ie ochii ;ndi#o!i. 7e-ar fi dac ar muri eaH

Dar de-i muri tu nger de palid lumin, 6, ce m-a& face atuncea, mrite DumnezeuH 6 s te plng cu *ntul ce fluier-n ruin Bn rece z orul suH Bnger *enit din ceriuri, oi plnge al tu nume, )-oi semna-n flori palizi &i-n stelele de foc, 7nta-te-a& ca &i rul cel scuturat de spume Bn nop+i ce stau pe loc! i a& prim la durerea-mi pe mri necunoscute, Prin stnci ce stau n aer, prin mun+i cu cap de fier, Prin sel ele trne &i prin pustii tcute < Prin nourii din cer! Pn-ce trn &i palid, cu cap ple&u* ca stnca, A& rumpe de pe lir-mi coarde ce nu mai sun i as culca n piatr inima mea adnc, 7u dorul ei ne un! T$!ia sen#imen#ului es#e su7linia#$ de pe!manena lui %i ncad!a!ea lui n pe!spec#ive vas#e. Un capi#ol apa!#e din poezia de ncepu#u!i a lui Eminescu s'a! pu#ea conside!a capi#olul Schille!. S;n# cunoscu#e !eze!vele pe ca!e poe#ul !om;n le a!e :a$ de ope!a lui Schille!/ ncep;nd de la o anumi#$ epoc$ a sa. El vede n ma!ele poe# e!man un :ac#o! de disoluie naional$/ un spi!i# cosmopoli#/ a c$!ui ope!$ es#e des#ina#$ s$ s:a!me !ezis#enele naionale n numele unei u#opii p!ime"dioase. (ici #ea#!ul s$u nu es#e ap!ecia# n n#!e imeE anumi#e ope!e/ comedia mino!$ n p!imul !;nd es#e !epudia#$ pen#!u mo#ivul ca ea nu poa#e p!ovoca p!o !esul a!#ei d!ama#ice. Luc!u!ile n'au s#a# ns$ #o#deauna as#:el. n anii s$i de va a7onda"/ la o da#$ la ca!e poe#ul nu :usese c;%#i a# de idealul naional de :ac#u!$ e6clusivis#$/ Schille! e!a inu# n ma!e s#im$. &osmopoli#ismul es#e discu#a# de Eminescu n#!e al#ele n pa inile !omanului s$u Geniu pus#iu %i e!oul ca!e i :ace apolo ia/ vis;nd dis#!u e!ea !e ilo! %i diplomailo!/ se h!$nea cu li#e!a#u!$ de poli#ic$ e ali#a!$/ de p!ovenien$ e!man$. Am7iana spi!i#ual$ e!a :avo!a7il$ unei in:luene a poe#ului e!man %i Eminescu/ ca!e !eci#a cu las #a!e %i cu nc;n#a!e poeziile aces#uia/ ne'a da# n ncepu#u!ile sale li#e!a!e %i unele #!aduce!i din Schille!) poezia Spe!ana a :os# conside!a#$ mai puin o #!aduce!e %i mai mul# o imi#aie li7e!$ a unei poezii schille'!iene cu acela%i #i#luE #!aduce!i s;n# ns$ :!a men#ul Fec#o! %i And!omache/ Resi naiunea %i ceva mai #;!ziu/ 7inecunoscu#a poezie in#i#ula#$ M$nu%a/ ca!e es#e incon#es#a7il %i cea mai !eu%i#$ din#!e #oa#e. Pe linia poeziei amin#i#e mai nain#e/ * c$l$!i!e n zo!i/ se des:$%oa!$ p;n$ la un punc# %i poezia *ndina/ pe ca!e poe#ul o d$ d!ep# o :an#ezie. S'a amin#i# n le $#u!$ cu ea poves#ea !oman#ic$ a unui sc!ii#o! e!man/ C!ied!ich de la Mo##e Cou_uT. Mai ap!opia#$ ns$ dec;# ope!a lui Cou_uT #!e7uie soco#i#$ nuvela Undine a lui Ce!nando Cenne7e! / ca!e se pu7lic$ n #!aduce!ea !om;neasc$ a Luc!eiei Silvianu/ n Camilia din ,.22. Acelea%i vi!#uozi#$i :o!male/ aceea%i n#!ep$#!unde!e savan#$ de :o!me !i#mice va!ia#e se $sesc %i n *ndina ca %i n amin#i#a * c$l$!i!e n zo!i. n o!ele n#uneca#e ale nopii/ un #;n$! c$l$!e%#e pe un cal #u!7a#/ p;n$ a"un e la un cas#el :an#oma#ic zidi# pe a!ipi de mun#e. Ce!es#!ele a!d n lumin$/ c;n#$!i de 7a!d se aud/ um7!e u%oa!e danseaz$ ca n#!'o ma ie de au!. Ki #oa#$ poezia nu es#e dec;# o

n#!ece!e de c;n#$!i %i o invi#a!e la iu7i!e. Pe!sona"e an#ice apa! din nou n :unciuni ale o!ice %i poezia se ncheie pe coa!da aceas#a/ ea #oa#$ lu;nd aspec#ul e6#e!n ai unei ale o!ii. Poezia se !ema!c$ n acela%i #imp p!in cul#iva!ea pozei !oman#ice/ pe ca!e poe#ul va avea mai #;!ziu 7unul sim s'o 7a#"oco!easc$. T;n$!ul na!ma# cu o mandolin$ %i s#;nd la :e!eas#!a iu7i#ei sale es#e un su!o a# !oman#ic la ca!e poe#ul se va !apo!#a %i n al#e mp!e"u!$!i/ da! cu in#enii di:e!i#e de cele de aici. Menionez pen#!u aceea%i epoc$ a ncepu#u!ilo! %i poezia Viaa/ ca!e pune p!o7leme de o!din social. Da#a concepe!ii ei es#e nesi u!$. A :os# sc!is$ ns$ cu si u!an$ n #ine!ee. 9n#!' un mic ie#ac ascuns n#!'o ulicioa!$ s#!im#$/ la lumina l$mpii/ o cus$#o!eas$ =%i coase ochii n#!'un #o!# de in?. Des#inul ei es#e sum7!u) s$!man$/ o!:an$ %i sla7$/ ea #!e7uie s$ munceasc$ pe :!i / pe c$ldu!$/ zi sau noap#e/ pen#!u o 7uca#$ de p;ine ca!e nu'i va pu#ea z$d$!nici ns$ calea sp!e un :inal du!e!os. Sin u!a ei p!ie#en$ es#e o al7in$) Ftcit < ce &tii cum < n strada *ec0e ?lasul i ptrunse la a ei urec0e; Desc0iznd fereastra, s intre o las Bntre flori s doarm &i s-i stea n cas! Se iu ir cele dou proletare: 6 insect-uman, una z urtoare! Da! n#!'o zi :a#a moa!e. Pe d!umul din u!m$/ al7ina i es#e #ova!$%$) 'a z oar aproape &i tot mai aproape, i *rea cu amica-i deodat s-o-ngroape!!! 9n con#!as# cu soa!#a neno!oci#$ a aces#ei luc!$#oa!e es#e adus$ n scen$ :i u!a unui !o#und e umen 7u foalele-ncinse &i o razul rumen ca!e a!e #o#u%i cu!a"ul s$ vo!7easc$ desp!e du!e!ile lumii %i s$ a:i!me c$ pl$ce!ii #!e7uie s$'i u!meze poc$ina. P!in #ema %i am$nun#ele aduse/ Viaa #!e7uie !apo!#a#$ la Thomas Food/ a c$!ui poezie in#i#ula#$ &;n#ecul c$m$%ii a!e un su7iec# asem$n$#o!/ %i la Die schlesischen ^e7e! a lui Fein!ich Feine/ ai c$!ui es$#o!i es n p;nza lo! numai 7les#eme. Da! pen#!u Eminescu #ema social$ es#e %i un p!ile" de a pune/ ca %i n al#e poezii de a#unci %i ca %i n al#ele de mai #;!ziu/ p!o7leme de o!din me#a:izic/ n le $#u!$ cu !os#u!ile vieii) ce es#e viaaV n#!e7a!ea !evine pe!sis#en# n poeziile p!ime ale lui Eminescu/ poe#ul v$dind un spi!i# #o!#u!a# de ma!ile n#!e7$!i me#a:izice. "?ndirile-s fantome &i *ia+a este *is$/ m$!#u!ise%#e el n ele ia La moa!#ea lui (eamuE "Azi s g0icesc ce-i moarteaH$ se'n#!ea7$ el n Din s#!$in$#a#e. Ia! n#!'o al#$ poezie ce ne va p!eocupa/ Amicului Cilimon Ilea/ poe#ul a"un e s$ spun$) ,ii minte oare cnd te-ntre ai 7e este omulH ce-i omenireaH 7e-i ade*rulH DumnezeireaH i tu la nouri mi artai! (a#u!al/ m$!#u!iile se po# nmuli %i ele #oa#e indic$ #empe!a#u!a spi!i#ual$ n ca!e avea

s$ e!mineze Mo!#ua es#. Da! pen#!u da#a aceas#a a! :i !e%i# s$ a#!i7uim lui Eminescu o ascenden$ n sis#eme de ;ndi!e specula#iv$/ n#!e7$!ile l asal#eaz$ din sc!ie!ile !oman#icilo! %i p!e!oman#icilo!/ ei n%i%i :i!i medi#a#ive n cele mai nume!oase cazu!i. Poezia nchina#$ lui Cilimon Ilea nu se !ema!c$ numai p!in aceas#$ poziie a spi!i#ului. n cele dou$ :o!me ale sale ea es#e semni:ica#iv$ ndeose7i pen#!u concepia pe ca!e poe#ul o a!e desp!e p!op!ia misiune n lume. A :os# pu7lica#$ n Camilia <,.2-@ ns$ da#eaz$ din ,.22/ %i o cunoa%#em n dou$ va!ian#e) cea mai concis$ es#e cea pu7lica#$ n !evis#a lui Vulcan/ ca!e elimin$ ve!su!ile de inciden# 7io !a:ic ale p!imei va!ian#e. Poezia cap$#$ n :elul aces#a o linie so7!$ de medi#aie pu!$ ca!e'i spo!e%#e valoa!ea/ de%i de o poezie de:ini#iv$ nc$ nu poa#e :i vo!7a. Poe#ul a :os# 7o a#/ viaa lui a :os# nc$!ca#$ de visu!i/ da! visu!ile s'au dus/ su:le#ul lui a deveni# sec %i pe m$su!$ ce se dep$!#a de el %i ui#a izvo!ul) Visuri trecute, uscate flori 7e-a+i fost *ia+a *ie+ii mele, 7nd * urmam eu, cznd stele, 7um oc0iul urm un meteor, V-a+i dus cu anii, ducu-* dorul, Precum cu toamna frunzele trec; @uza mi-e rece, sufletul sec, Via+a mea curge uitnd iz*orul! El es#e o candel$ ce a!de la icoana/ %#ea!s$ de a! in#/ a lui Apolon/ da! o candel$ ce se #ope%#e de pa#imile pu#e!nice ca!e'i 7;n#uiesc su:le#ulE ca no!ii onii de v;n# alea! $ pe calea vieii sale %i s#$ pe #!ecu#ul s$u ca o 7uh$ ce ip$ pe un mo!m;n#. Viaa'i se scu! e ca sune#ul c!iv$ului n pus#iiE el se usuc$ asemenea unei c!uci n mi"locul c;mpiei si'%i sim#e u!a nne !i#$ de 7les#eme. Un vul#u! es#e/ da! un vul#u! ca!e %i #;!$%#e a!ipa :!;n#$/ c$!uia viscolul ie!nii i c;n#$ moa!#e/ c$!uia moa!#e i !id #o# ce'l ncon"oa!$. M;na# de =o!canele pa#imilo!f/ Am uitat mam, am uitat tat, Am uitat lege, am uitat tot; (intea mi-e seac, gndul netot, Pustiul arde-n inima-mi eat! Ki #o#u%i/ n aceas#$ dezolan#$ pus#ie#a#e a su:le#ului/ o valoa!e a :os# salva#$) Numai prin c0aos tu mi apari, 7um printre *aluri a na*ei *el, 7um printre nouri gal en stel, Prin neagra noapte cum un fanar! 9e *d adesea frunte senin 7a &i gndirea lui Dumnezeu, Sufletu-+i arde-n sufletul meu 7-o flam dulce, tainic, lin! ?ndind la tine nu *oi s mor, Bmi lastm nsu&i eu mntuirea, 6r , ne un, care lastm firea, 7e-ar *rea din frunte-i s sting-un nor!

9n manusc!isele p$s#!a#e la Academia Rom;n$/ va!ian#a I'a con#inua n :elul u!m$#o!) 9rna*a prins-n gal ine maluri (urmura-n a uri gndirea sa Pe cnd prim larea ni rtcia Visri, speran+e pe frun+i de *aluri! ,ii minte, oare, cnd te-ntre ai 7e este omul, ce-i omenirea 7e-i ade*rulH DumnezeireaH i tu la nour mi artai! Dar credeam am ii n ade*r Sor eam din aer ca din Dreptate Pri*eam n soare ca-n li ertate A fi credeam c-i un drept de fier! 8n an de lacrimi!!! &i tot s-a stins Nu trec la oameni astfel de glume Visuri snt *isuri, lumea e lume i cu ea cat s te deprinzi! Dar tot, amice, nu *oi uita Acele doruri tainice, sfinte Garmecul *ie+ei, l +ii tu minteH 7um &optea dulce, de&i min+ea! Ve!su!ile aduc inconvenien#ul c$ accen#ueaz$ linia 7io !a:ic$E ele s:;%ie ne aia/ in#!oduc;nd ima inea unei viei :e!ici#e %i p!ecizeaz$ unele con#u!u!i ca!e n :lu6ul sen#imen#al al poeziei #!e7uiau s$ !$m;n$ nede:ini#e. (u mai poa#e :i vo!7a acum de nici o ndoial$) ima inea ce se !idic$ din haos/ luminoas$ %i senin$ ca ;ndi!ea lui Dumnezeu/ es#e aceea a p!ie#enului cu ca!e %i !$#$cea vis$!ile %i spe!anele de'a lun ul T;!navei. 9nl$#u!;nd #oa#e momen#ele aces#ea/ va!ian#a de:ini#iv$ deschidea posi7ili#a#ea unei al#e in#e!p!e#$!i) nu p!ie#enul Cilimon Ilea/ s#eno !a:ul ca!e ce!ea 7u!se pen#!u con#inua!ea s#udiilo!/ apa!e n :aa noas#!$. A! pu#ea s$ apa!$ cel mul#/ conc!e#iza#$/ ima inea p!ie#eniei ideale/ a p!ie#eniei ce se alimen#eaz$ n cul#ul comun al a!#ei. Dumnezeu/ adev$!ul/ d!ep#a#ea/ =a :i es#e un d!ep# de :ie!?/ #oa#e aces#e valo!i sociale B sau sup!aomene%#i B mul#iplicau o7iec#ivele medi#aiei %i sus#!$ eau spi!i#ul o7sesiunii unice a demonului a!#ei. Icoana lui Apolon/ amin#i#$ n n' cepu#u!ile poeziei/ a"un ea s$ :ie acope!i#$ de valo!i s#!$ine a!#eiE cons#!ui#$ pe #emelii cu sensu!i dive! en#e/ poezia lui nu se pu#ea ncheia n#!'un edi:iciu uni#a! %i in#e!esul poe#ic diminua. Eminescu a!a#$/ a%ada!/ un ins#inc# a!#is#ic si u! a#unci c;nd sac!i:ic$ s#!o:ele de inciden# 7io !a:ic. Poezia se dis#aneaz$ n :elul aces#a de el/ da! dis#ana!ea nu nsemneaz$ a#enua!ea :ac#o!ului li!ic. Sun#em nc$ depa!#e de o7iec#iva!ea li!ismului eminescian. Su:le#ul poe#ului es#e p!ea impe#uos ca s$ se imp!ime di!ec# %i cu #$!ie n #oa#e momen#ele poeziei sale. Dis#ana!ea se !ealizeaz$ de da#a aceas#a pe la#u!a e6#e!n$/ p!in sac!i:iciul elemen#ului de o!din is#o!ic. Deasup!a p!ie#eniei %i ase!vind n mod in#e !al pe aceas#a/ avem a!#a. Je!#:ele ma!i) idealu!i/ 7unu!i sociale/ a:eciuni :amilia!e/ #oa#e au :os# ce!u#e B au :os# impuse chia! B pen#!u ca poe#ul s$ se poa#$ nchina n mod e6clusiv a!#ei)

Dar dac gndul zilelor mele Se stinse-n mintea lui Dumnezeu, i dac pentru sufletul meu Nu-i loc aicea, ci numa-n stele: Voi, cnd mi-or duce ngerii si Palida-mi um r n al ul munte, S-mi pui cununa pe a mea frunte, i s-mi pui lira de cpti! Es#e un momen# capi#al n is#o!ia spi!i#ual$ a poe#ului %i es#e cea mai elocven#$ m$!#u!ie a devoiunii :a$ de a!#$ pe ca!e o n!e is#!ase p;n$ a#unci li#e!a#u!a !om;n$/ n pa!#ea ei p!im$/ poezia schia a#i#udinea spi!i#ual$ ce se $sea la 7aza Melancoliei) #!ecu#ul 7o a# n c!edine/ p!ezen#ul pus#iu. &o!espondena ca!e se poa#e s#a7ili !$m;ne ns$ numai o co!esponden$ de linii ma!i %i de spe!ane. Dac$ n am7ele poezii poe#ul a"un e s$ se sim#$ ns#!$ina# de sine/ ne aia din Melancolie apa!e de:ini#iv$/ n mp$ca!ea ei de:ini#iv$ cu sine/ pe c;nd ne aia ca!e ne n#;mpin$ n pa!#ea p!im$ a poeziei Amicului C.I. #!$deaz$/ n e6p!esia ei !$sun$#oa!e/ zv;cni!ile unui spi!i# ca!e n'a pie!du# nc$ #oa#e posi7ili#$ile sale de lup#$. Es#e ns$ n#!e cele dou$ poezii o di:e!en$ esenial$. n Melancolie a#i#udinea pesimis#$ a poe#ului es#e in#e !al$/ condamna!ea a c$zu# de:ini#iv %i ea es#e de dimensiuni unive!sale. n Amicului C.I. ne aiu'nea iniial$ nu #!$deaz$ un su:le# dep!ima#/ ea a!e :unciunea a!#is#ic$ de a su7linia p!in con#!as# #$!ia c!edinei ce se a:i!m$ n :inal) cu a#;# mai pu#e!nic se !elie:eaz$ nc!ede!ea poe#ului n valoa!ea a!#ei/ cu c;# mai #o#al %i mai du!e!os a :os# sac!i:iciul ce i s'a ce!u#. Amicului C.I. es#e un documen# p!eios pen#!u is#o!ia spi!i#ului lui Eminescu. * m$!#u!ie #o# a#;# de p!eioas$/ da! ca!e dep$%e%#e semni:icaia individual$/ o aduce poezia &h!is#/ ca!e da#eaz$ din ,.2-/ a%ada! din aceea%i epoc$ n ca!e poe#ul e!a p!eocupa# de Epi' onii. Poezia &h!is# H1 se si#ueaz$ n#!'adev$! pe linia concep#ual$ a Epi onilo! %i a!e oa!ecum aspec#ul unui mani:es# a!#is#ic n s#il p!e!a:aelis#. A!#a #!ecu#ului e!a s#;n ace/ da! ea izvo!a din#!'o c!edin$ ad;nc$. Incapa7il$ s$ !edea z7o!ul de :oc al minii omene%#i n ap!o' 6imaiile ei/ aducea/ ca no#$ ce'o ca!ac#e!iza p!o:und/ since!i#a#ea. Am luat cartea cea *ec0ia cu pre+ii afuma+i Am desc0is unsele pagini cu-a lor litere trne Strm e ca gndirea oar unor secole strine 9riste ca aerul olna* de su murii cufunda+i! Dar pe pagina din urm n trsuri groase &i seci 9e-am *zut nscnd n paie fa+a mic &i urt 9u 70ristos n 0iIroglCp0e stai cu fruntea amrt 9u (rio, stai tcut, +eapn, JcuJ oc0ii reci! 'ra timpi aicea Doamne, cnd gra*ura grosolan A3uta numai al min+ii z or de foc cuteztor, Pe cnd mnnc copil pe oc0iul cel arztor Nu putea s-l n+eleag, s-l imite n icoan! Icoana pe ca!e o n#!evedea c!edinciosul dep$%ea cu mul# pe aceea pe ca!e o !ealiza a!#is#ul.

4ns sufletul cel *ergin te gndea n nop+i senine 9e *edea rznd prin lacrimi cu zm irea ta de nger )ng tine-ngenunc0iat mama ta cu triste plngeri Ardica palid, snt, ctre cer a sale mne! i pe olta cea azur, pe cmpia lini&tit 7mp al astru ca &i marea cu flori de-aur smnat 4nima *isa un astru al ca crinul nfocat Stea de-argint curat &i palid, de lumin nro&it! 4ar su steaua cltoare ea *edea pustia-ntins i prin ea plutind ca um re mpra+i din rsrit 8m re regii &i tcute ce-urmau astrul fericit < Strlucea pustia al de a lunei raze nins! 4ar pe muntele cu dafini &i cu codrii de mslin Po*estind po*esti n noapte au *zut pstorii steaua 7u zm irea ei ferice &i cu razele de neaua i-au urmat raza ei snt la culcu&ul tu di*in! 9n #impu!ile noas#!e ns$ a!#a a nain#a# n a%a :el/ nc;# poa#e s$ !edea n chip s#!$luci# ima inea lui &h!is#. Da! dac$ n #!ecu# m;na !eoaie nu pu#ea s$ u!meze z7o!ul av;n#a# al su:le#ului/ as#$zi inima sec$#ui#$ de c!edin$ nu mai poa#e u!ma m;na :in$ a a!#is#ului. 0;n#ui# de su:la!ea veacului/ ochiului s'a cumini# %i n Dumnezeul de pe v!emu!i el vede un om) a%eza# pe un #!on !e al/ al$#u!i de mama sa/ v$zu#$ la !;ndu'i ca o !e in$/ el a nce#a# de a mai :i o c!edin$ simpl$ %i ad;nc$ %i a deveni# o :!az$ s#!$luci#$/ o masc$ !e al$) Azi artistul te concepe ca pe-un rege-n tronul tu Dar inima-i pustia mna-i fin n-o urmeaz De a *eacului suflare inima lui este treaz i n oc0iul lui cuminte tu e&ti om nu Dumnezeu! Paiul criptei azi e d-aur, e&ti scldat n mir &-oleu (ama ta e o regin, nu femeia cea srac, Azi fantazia-i ogat, dar credin+a este seac, 7ci n oc0ii ironiei tu e&ti om!!! nu Dumnezeu2 Azi e&ti fras strlucit, azi e&ti masca cea regal 'ri ai fost credin+ simpl, ns sincer, adnc, Bmprat fu&i 6menirei, crezu-n tine era stnc Azi n marmur te scrie or pe pnz te esal! Am ci#a# n#!ea a ope!$/ sp!e a v$ :ace s$ vedei c$/ de%i #i#lul ei ne'a! nd!ep#$i s$ a%#ep#$m o poezie !eli ioas$ sau o medi#aie n le $#u!$ cu misiunea uman$ sau divin$ a M;n#ui#o!ului/ Eminescu ne d$ ceva cu #o#ul deose7i#) avem n#!'adev$! a :ace cu o cali:ica!e a a!#ei !apo!#a#$ la condiiunile su:le#e%#i ale c!ea#o!ului. &ondiia de c$pe#enie pe ca!e poe#ul o ce!e ope!ei de a!#$ es#e since!i#a#ea/ condiia de c$pe#enie pe ca!e o ce!e a!#is#ului es#e c!edina. Pe!:eciunea #ehnic$ poa#e s$ se !idice la ma!i n$limiE dac$ ope!a !ealiza#$ nu :!eam$#$ de :io!ii unei adev$!a#e c!edine/ ea !$m;ne #o#u%i o ope!$ s#ea!p$ %i condamna#$. Dac$ am #!aduce concepia poe#ului n #e!minolo ia consac!a#$ n *cciden#/ a! #!e7ui

s$ spunem c$ el #!anspune n cul#u!a !om;n$ a#i#udinea p!e!a:aeliilo!) p!eui!ea a!#ei p!imi#ive/ nsu:lei#$ de c!edin$ since!$/ %i condamna!ea pe!:eciunii #ehnice ca!e/ nen#emeia#$ pe o c!edin$ la n$limea ei/ nu poa#e duce dec;# la o a!#$ decaden#$. (u v!eau s$ a:i!m n :elul aces#a c$ e6is#$ o dependen$ di!ec#$ n#!e poe#ul !om;n %i p!e!a:aeliii en leziE nu voi a:i!ma luc!ul aces#a/ de%i ap!opie!ea a! p$!ea cu a#;# mai "us#i:ica#$ cu c;# poe#ul !om;n a!e n vede!e/ ca %i #eo!e#icienii p!e!a:aelii/ n p!imul !;nd a!#ele plas#iceE sin u' !ul luc!u ca!e se poa#e a:i!ma es#e iden#i#a#ea de a#i#udine/ ceea ce #!$deaz$ e6is#ena unui cu!en# de ;ndi!e p!e!a:aeli#$ de dimensiuni eu!opene mai pu#e!nice dec;# se c!ede n ene!al. De al#:el/ dup$ cum vom avea p!ile"ul s$ vedem mai #;!ziu/ Eminescu nu a:i!m$ aceas#$ a#i#udine numai aiciE poezia &h!is# es#e calea cea mai po#!ivi#$ ce #!e7uie u!ma#$ pen#!u a nele e cealal#$ poezie n ca!e Eminescu p!eam$!e%#e #!ecu#ul c!edincios %i condamn$ p!ezen#ul sec$#ui# de c!edin$/ Epi onii/ poezie ca!e e!a des#ina#$ s$ c!eeze un adev$!a# cu!en# p!e!a:aeli# n cul#u!a !om;n$. Depa!#e de a :i amin#i# #oa#e poeziile pe ca!e Eminescu ni le'a da# n ncepu#u!ile sale li#e!a!e/ ope!ele meniona#e ne dau #o#u%i pu#ina unei ca!ac#e!iz$!i suma!e %i p!ovizo!ii. Poe#ul es#e solici#a# de #eme va!ia#e/ da! din#!e #oa#e aces#ea un !elie: pa!#icula! cap$#$ #ema e!o#ic$. Eminescu se anun$ as#:el de pe acum ceea ce el avea s$ :ie n#!'o ma!e m$su!$ mai #;!ziu) un ma!e c;n#$!e al d!a os#ei. Am semnala# n o!dinea aceas#a/ ca poli ca!e o!ien#eaz$ sen#imen#ele sale/ p!ezena a dou$ pe!sonali#$i) Alecsand!i/ ca!e avea s$'l nd!umeze c$#!e poezia e:uziunilo! u%oa!e/ de :e!ici!e/ cu n:io!$!i !eduse/ %i 0>!on/ su7 in:luena c$!uia poe#ul %i ampli:ic$ sen#imen#ele %i le ad;nce%#e p!in asocie!ea du!e!ii. Menionam n acela%i #imp ca o necesi#a#e su:le#easc$ a lui Eminescu/ ca!e %i su7 !apo!#ul aces#a se ap!opia de ma!ele !oman#ic en lez/ #endina de evada!e din spaiile limi#a#e/ evoluia n planu!i vas#e %i con#empla!ea pe!spec#ivelo! in:ini#e. 9n le $#u!$ cu acela%i poe#/ da! n !elaiune s#!;ns$ %i cu poezia p!e!oman#ic$/ ne va ap$!ea Eminescu %i n medi#aia lui nchina#$ mo!ii iu7i#ei/ medi#aie ca!e %i :ace apa!iia nc$ din aceas#$ epoc$ %i pe ca!e el avea s'o !idice n scu!# #imp pe culmile cele mai nal#e ale a!#ei. Poe#ul %i pune %i p!o7leme me#a:izice <ce es#e via#aV e#c.@ %i cau#$ s$ le soluioneze. &u v!emea el se va eli7e!a #!ep#a# de in:luenele s#!$ine %i ne va da o poezie nou$/ ca!e va pu!#a ma!ca pe!sonali#$ii sale. Un al# aspec# pe ca!e l semnal$m din poezia aces#ei epoci es#e c!edina n valo!ile a!#ei. Poe#ul se c!ede un p!edes#ina#/ el se sim#e m;na# de pu#e!ea nendu!a#$ a unui des#in ca!e i'a p!esc!is du!e!ea #u#u!o! sac!i:iciilo! da! %i unica nal#$ m;n ;ie!e pe ca!e a!#a o aduce spi!i#elo! alese. *!ic;# ne'a! n#;mpina ne aia n aceas#$ p!im$ :az$ a poeziei sale/ poe#ul !$m;ne #o#u%i domina# de c!edina n valo!ile nal#e ale spi!i#ului %i pe aceas#$ la#u!$ se di:e!eniaz$ de pesimis#ul de mai #;!ziu.

<Note>
,. Pen#!u !elaiile lui Eminescu cu p!ecu!so!ii %i/ mai apoi/ cu poeii pos#pasop#i%#i con#empo!ani/ v. P. V. Fane%/ M. Eminescu ncep$#o!/ n P!ie#enii is#o!iei li#e!a!eE Radu I. Paul/ Izvoa!ele de inspi!aie a cl#o!va poezii ale lui Eminescu/ &lu"/ ,-I4E P. &o!nea/ De la Alecsand!escu la Eminescu <s#udiile Eminescu %i p!edeceso!iiE Li!ica pos#pa%op#is#$ %i Eminescu@E I. Em. Pe#!escu/ Eminescu. Modele.../ cap. Unive!sul pa!adisiacE Vi! il Vin#ilescu/ Eminescu %i li#e!a#u!a nain#a%ilo!/ Timi%oa!a/ ,-.I. 2. &h!is#/ ca %i !es#ul poeziilo! pos#ume/ au :os# pu7lica#e/ ul#e!io! !edac#$!ii cu!sului lui D. Popovici/ de Pe!pessicius/ n monumen#ala ediie de *pe!e. voi. IV %i V/ 0ucu!e%#i/ ,-A1/ ,-A..

PRIMELE AFIRMRI
Medi#aia n le $#u!$ cu moa!#ea :iinei iu7i#e se lea $ la Eminescu n#!'o ma!e m$su!$ de poezia p!e!oman#ic$ eu!opean$ %i ea a :os# p!eceda#$ n li#e!a#u!a !om;n$ de ope!e ca!e aduceau uneo!i o a#mos:e!$ :oa!#e ap!opia#$. &a!acos#ea a a!$#a# n#!'adev$! s#!;nsa dependen$ a lui Eminescu de p!e!oman#icul en lez `oun / ale c$!ui &u e#$!i noc#u!ne au l$sa# u!me p!ecise n ele ia (ortua est H,. Mo!#ua es# es#e cea mai de seam$ poezie pe ca!e Eminescu ne'a da#'o pe #ema aceas#aE ea es#e de asemenea cea mai !eu%i#$ poezie cu aces# su7iec# din li#e!a#u!a !om;n$ %i una din#!e cele mai de seam$ !ealiz$!i ale #emei n li#e!a#u!a unive!sal$. Ea es#e n acela%i #imp/ n o!dine c!onolo ic$/ cea din#;i mani:es#a!e de ma!e valoa!e a poe#ului !om;n. Toa#e conside!aiile aces#ea m$ :ac s$ m$ op!esc mai ndelun asup!a ei/ s$ cau# s$ desci:!ez vi7!aiunile su:le#e%#i pe!sonale p!in ca!e ea se individualizeaz$ :a$ de ope!ele simila!e ale poeilo! !om;ni an#e!io!i %i ce modali#$i ale vii#oa!ei ope!e eminesciene s;n# cup!inse n ve!su!ile sale. Tema apa!e de #impu!iu n poezia !om;n$ %i ea #!aduce una din#!e cele mai :!ecven#e e6pe!iene umane. 9nl$#u!;nd #oa#e celelal#e :o!me %i !ein;nd numai poezia nchina#$ mo!ii iu7i#ei/ ima inea p!im$ ca!e !$sa!e n min#ea noas#!$ es#e aceea a lui &os#ache &onachi/ c;n#$!eul plin de pa#im$ al Rulniei %i c;n#$!eul ad;nc ndu!e!a# al mo!ii aces#eia. Poeziile pe ca!e el le nchin$ mo!ii :emeii iu7i#e s;n# z7ucni!i spon#ane ale du!e!ii sale %i dac$ um7!e s#!$ine se p!elun esc asup!a lo!/ aces#ea #!e7uiesc c$u#a#e n s:e!a li#e!a#u!ii popo!ane/ de ale c$!ei 7oce#e poe#ul nu es#e pe de'a'n#!e ul s#!$in. &u #o#ul di:e!i#$ es#e si#uaia lui Vasile Alecsand!i. Se %#ie c$ p!imele sale poezii s;n# sc!ise n lim7a :!ancez$. Una din#!e aces#ea es#e in#i#ula#$ La "eune :ille %i es#e nchina#$ mo!ii unei #ine!e :e#e. Es#e vo!7a de Alphonsine ThTo#olinde &o#/ :iica unuia din#!e p!o:eso!ii s$i de la Pa!is/ pe ca!e de al#:el poe#ul !om;n nu avusese p!ile"ul s'o cunoasc$. Alecsand!i pleac$ de la o ope!$ asem$n$#oa!e :!ancez$ da#o!i#$ chia! d'!ei &o#/ ea ns$%i nzes#!a#$ cu da!u!i poe#ice. Pe o linie pa!alel$ se pu#ea amin#i ele ia D'nei AdSle Fommai!e de Fell' nchina#$ mo!ii #ine!ei poe#e :!anceze Elise Me!coeu!/ ele ie pe ca!e Asachi o !ep!oducea n coloanele aceleia%i !evis#e n ca!e pu7lica %i ele ia lui Alecsand!i/ Spicui#o!ul moldo'!om;n. 9n ndoi#a ei n$zuin$ de a da e6p!esie du!e!ii poe#ului %i du!e!ii #a#$lui celei disp$!u#e/ La "eune :ille nu #!ece dincolo de p!imele aco!du!i ale unei li!e pe ca!e n'a luneca# nc$ nici o m;n$ de ma!e maes#!u. Incon#es#a7il supe!ioa!$ aces#eia es#e cunoscu#a Dedicaie/ p!ovoca#$ de moa!#ea iu7i#ei poe#ului/ Elena (e !i. *!ic;# de p!eui#$ a! :i :os#/ o!ic;# de p!eui#$ con#inu$ s$ :ie/ iu7i!ea %i du!e!ea poe#ului n'au $si# cu #oa#e aces#ea e6p!esia lo! cea mai :e!ici#$ n aceas#$ ope!$/ ci n#!'o poezie mai puin cunoscu#$/ La Veneia mul# duioas$. Timpul s'a scu!s/ el a a#enua# s#!idena sen#imen#ului/ a %#e!s n acela%i #imp con#u!u!ile p!ea ma#e!iale ale :ap#ului. Du!e!ea s'a a%eza# lini%#i# n su:le#ul poe#ului %i ea $se%#e un punc# de sp!i"in n melancolia cald$ ce m7!ac$ amin#i!ile lui desp!e o!a%ul la unelo!. n acela%i cad!u Vene#ian/ da! izvo!;nd din#!'o mi%ca!e mai vie a sen#imen#ului %i !e#o!iz;nd opo!#un/ Dedicaia aduce oa!ecum o o:icializa!e a du!e!ii %i un e!oism ve!7al ce a pu#u# :i ap!ecia# #imp ndelun a#. Alecsand!i concen#!eaz$ aici #oa#e cli%eele lipsi#e de e6p!esivi#a#e ale a!#ei sale poe#ice/ #oa#e nd!$znelile sale ne:e!ici#e de inovaie le6ical$) iu7i#a lui nu es#e numai o s#ea B dulce/ d!a $ sau lin$ B ci %i o s#elu$/ %i chia! o s#e lu$ z;m7i#oa!eE ea es#e de asemenea o "frumoas ngerel cu al e aripioare$, es#e un =*is de aur$ %i chia!/ ceea ce e!a mai !av pen#!u o ele ie de enul aces#a/ =o dulce dezmie!da!e?. A%ada! #oa#e culo!ile sp$l$ci#e ale Pa!nasului alecsand!i %i #o# nec#a!ul z$cu# al *limpului s$u e!o#ic. Ki #o#u%i n poezia aceas#a/ cu av;n#u!i nc$#u%a#e n %a7lon %i convenie/ se poa#e su!p!inde %i o mi%ca!e u%oa!$ de simi!e !eal$) es#e momen#ul n ca!e poe#ul/ #!ec;nd dincolo de e:uziunile desple#i#e %i apos#!o:a#e/ !ememo!eaz$ scene veneiene din iu7i!ea sa. S#!o:a se

nca!c$ cu o pova!$ inu#il$ n pa!#ea ei p!im$/ da! un !e !e# plin de c$ldu!$ %i de lumin$ o n:io!eaz$ n pa!#ea a doua. (e $sim n :elul aces#a pe calea ce avea s$ duc$ la ope!a amin#i#$ mai nain#e/ La Veneia mul# duioas$/ n ca!e poezia e!o#ic$ se menine n m$su!a n ca!e sen#imen#ul iu7i!ii se n#!ep$#!unde cu sen#imen#ul cad!ului. Ki ne $sim n acela%i #imp pe calea ce avea s$ duc$ la evoca!ea disc!e#$ din Se!ile la Mi!ce%#i/ cea mai poe#ic$ apa!iie a ima inii Elenei (e !i n n#!ea a ope!$ poe#ic$ a lui Vasile Alecsand!i. * cul#iva!e copioas$ a convenionalului aducea %i 0olin#ineanu n a sa * :a#$ #;n$!$ pe pa#ul mo!ii/ poezia ca!e a c!ea# ca p!in ma ie :aima %i popula!i#a#ea au#o!ului. S'a v$zu# n#!' nsa in:luena poe#ului :!ancez And!T &hTnie!/ a c$!ui T;n$!$ cap#iv$ aducea n lamen#aiile ei o a#mos:e!$ sen#imen#al$ asem$n$#oa!e poeziei lui 0olin#ineanu. Ea a pu#u# :i !apo!#a#$ ns$ cu #o# a#;#a nd!ep#$i!e la poezia &$de!ea :!unzelo! a lui Millevo>e. n !eali#a#e/ se po# u!m$!i unele co!espondene n#!e poezia !om;n$ %i poeziile :!anceze amin#i#e %i s'a! pu#ea u!m$!i unele co!espondene %i n nume!oase al#e poezii pe aceea%i #em$. Ea #!aduce o #!is#ee elemen#a!$ %i pe !aza vas#$ a aces#ui sen#imen# s;n# posi7ile mul#iple n#;lni!i. S;n# mul#e !eze!vele pe ca!e le s#;!ne%#e poezia lui 0olin#ineanu) una din#!e cele mai se!ioase es#e cul#ul involun#a! al con#!adiciilo!/ pe ca!e #$!ia sen#imen#ului %i :luidi#a#ea ve!sului iz7u#esc s$ le a#enueze n pa!#e. Poe#ul se mi%c$ apoi de p!edilecie n ima inile %i si#uaiile convenionale ale A!cadiei/ pes#e ca!e a!unc$ haina ce!ni#$ a ele iei lama!#iniene. Ki de al#:el :ecioa!a pe ca!e 0olin#ineanu o so!#ea mo!ii nu aducea !esemna!ea 7inec!escu#$ a dia:anelo! vic#ime !oman#iceE !esemna!ea ei e!a numai !ela#iv$/ ea a! :i ceda# 7ucu!os al#o!a n#;ie#a#ea n cu!sa c$#!e mp$!$ia um7!elo!. Poezia !ealiza ns$ pe linia e6p!esivi#$ii anumi#e sime#!ii %i !epe#iii/ cali#$i ca!e/ laolal#$ cu :luidi#a#ea ve!sului/ aveau s$ o impun$ #imp ndelun a# ci#i#o!ilo!. In#!'o si#uaie cu #o#ul apa!#e se $se%#e su7 !apo!#ul aces#a Gheo! he Asachi/ ca!e a :os# ispi#i# de asemenea de #em$. Es#e vo!7a desp!e poezia nchina#$ iu7i#ei sale 0ianca Milesi/ ca!e :i u!eaz$ n ve!su!ile sale su7 numele de Leuca. Idila din#!e d;n%ii ia cap$# n anul c;nd poe#ul moldovean es#e o7li a# s$ p$!$seasc$ Roma. 0ianca Milesi moa!e n ,.4- %i poezia ca!e ne in#e!eseaz$ se :i6eaz$ la aceas#$ da#$. ndelun a#a desp$!i!e a pu!i:ica# p;n$ la an eli'za!e sen#imen#ele poe#ului/ nd!uma#e de al#:el de la na#u!$ c$#!e :o!me lipsi#e de o!ice :io! de senzuali#a#e. Ki pen#!u c$ Asachi se plaseaz$ pe planul opus aceluia pe ca!e se si#ueaz$ Eminescu/ voi insis#a mai mul# asup!a lui cu scopul de a su e!a din analiza ope!ei sale/ ca!e pu#eau :i modali#$ile n ca!e u!ma s$ se !ealizeze ele ia eminescian$. Pen#!u Asachi moa!#ea iu7i#ei es#e un p!ile" po#!ivi# s$'si aduc$ amin#e de nal#ele ei vi!#ui %i s$ le p!eam$!easc$. Ele' ia lui es#e n s#!;ns$ le $#u!$ cu e!o#ica %i nu se poa#e nele e dec;# laolal#$ cu aceas#a. Ia! e!o#ica sa es#e/ asemenea aceleia a lui Alecsand!i/ o poezie de p!eam$!i!e a :emeii iu7i#e/ da! %i o poezie de p!eam$!i!e a peisa"ului i#alian n ca!e se des:$%oa!$ iu7i!ea sa. Da! Asachi nu se lea $ de Veneia/ ci de RomaE nu de o ce#a#e ca!e mu!ea/ ci de una ca!e mu!ise l$s;nd pos#e!i#$ii d!ep# mo%#eni!e cul#ul aus#e! al vi!#uilo!. P!in s#!uc#u!a lui spi!i#ual$/ poe#ul es#e un la#inis# %i iu7i!ea lui a!e oa!ecum aspec#ul unui ac# ce se des$v;!se%'#e n cad!ul p!o !amului cu seve!i#$i :!anciscane al aces#ei %coli. Leuca es#e n p!imul !;nd o concen#!a!e de cali#$i mo!ale/ su7 !adie!ea pu#e!nic$ a c$!o!a ma#e!iali#a#ea ei se a#enueaz$ p;n$ la dia:an. Iu7i#a lui Asachi nu a!e 7!ae :$cu#e pen#!u m7!$i%a!e/ nici nu vine la el nc$!ca#$ de s$!u#$!i ca Elena (e !i. Din :iina ma#e!ial$/ ea nu p$s#!eaz$ dec;# ochii lumino%i/ a c$!o! lumin$ es#e mai de !a7$ un sim7ol al vieii mo!ale %i un elemen# p!in ca!e iu7i#a devine ea ns$%i o no#$ luminoas$ n luminosul peisa" i#alian. 9n c$u#a!ea #emelo! luminoase ca!e s$ :ie p!eam$!i#e pe li!a lui/ :an#ezia poe#ului es#e solici#a#$ s$ se op!easc$ asup!a :!umuseii %i vi!#uii :emeii iu7i#e) 8&urel pe munte Pincio ntre pinii *erzi rz ate, De *irtute &i frumuse+e acolo-i *idea minune!

Acolo zna mea trece pe crrile-ncntate, Strlucind ca o lumin care niciodat-apune! Apa!iia Leuc$i n cad!ul aces#a !oman %i viziunea plas#ic$ a c$!$!ilo! ce u!c$ pe Mon#e Pincio p!in#!e pinii ve!zi i d$ imp!esia c$ pen#!u poe#ul !om;n om %i na#u!$ %i pie!d deopo#!iv$ con#u!u!ile individuale/ se p!elun esc unul n al#ul %i se spi!i#ualizeaz$ unul p!in al#ul. Da! :!umuseea plas#ic$ a peisa"ului as#:el anima# es#e concu!a#$ pu#e!nic de :!umuseea valo!ilo! mo!ale) amo!ul nu %i :ace sin u! apa!iia n ve!su!ile lui Asachi/ el es#e esco!#a# pas cu pas de vi!#u#e %i de spi!i#ul nelep#. E6p!im;nd :e!ici!ea sau du!e!ea n iu7i!e/ poezia lui Asachi nu a!a#$ pe poe# pleca# asup!a vieii su:le#e%#i p!op!ii/ cu a#enia :i6a#$ pe planu!ile in#e!ioa!e ale simi!ii sale. Lui Asachi i lipse%#e voca7ula!ul indica# pen#!u analiza di!ec#$ a s#$!ilo! sen#imen#ale/ de aceea el :ace ca aceas#$ simi!e s$ #!$iasc$ n elemen#ele na#u!ii si/ de#as;nd'o as#:el de sine/ s$ o poa#$ con#empla %i analiza ca pe ni%#e valo!i o7iec#ive. P!in aceas#$ la#u!$ a sa/ poezia e!o#ic$ a lui Asachi su7liniaz$ :ac#u!a spi!i#ual$ clasic$ a poe#ului %i ne d$ posi7ili#a#ea unei de:ini!i a lui n cad!ul li#e!a#u!ii !om;ne. Pen#!u cine a!e n vede!e :elul ca!ac#e!is#ic n ca!e Vasile Alecsand!i !eacioneaz$ n :aa du!e!ii/ ap!opie!ea n#!e el %i Asachi !$sa!e n mod spon#an. (ici Alecsand!i nu poa#e con' cen#!a a#enia sa #imp ndelun a# asup!a vieii su:le#e%#i. *chiul s$u es#e a#!as ndeose7i de "ocul de ima ini al lumii e6#e!ioa!e/ viaa ca!e palpi#$ n ope!a lui es#e n p!imul !;nd o des:$%u!a!e de elemen#e pic#u!ale n ca!e #onul cla! %i con#u!u!ile de:ini#e s;n# cul#iva#e n chip p!evalen#. Aces#a es#e cazul poeziei amin#i#e puin mai nain#e/ Dedicaie. De%i moa!#ea a! #!e7ui s$ :o!meze momen#ul cen#!al al ele iei/ poe#ul evadeaz$ din s:e!a sen#imen#elo! ne a#ive %i se !e:u iaz$ n amin#i!ea zilelo! :e!ici#e/ "luminoase &i ndumnezeite$, n amin#i!ea nopilo! "Vene+iene &i pline de-ncntri$. Spi!i# medi#e!anean/ nd!$ os#i# de a!monie/ de lumin$ %i de culoa!e/ Vasile Alecsand!i es#e anuna# n aces#e di!ecii de Asachi/ ca!e aducea li#e!a#u!ii !om;ne acela%i spi!i# medi#e!anean %i aceea%i clasic$ adeziune la #o# ce es#e lumin$/ a!monie %i o!dine. De aceea nu #!e7uie s$ ne su!p!ind$ c$ ul#imul momen# al aces#ei d!ame sen#imen#ale ca!e a! #!e7ui s$ dea e6p!esie pa#imei ce culmineaz$ %i dispe!$!ii sale/ n loc s$ vi7!eze su7 accen#ele z udui#oa!e ale dezn$d$"dui!ii saphice se des:$%oa!$ discu!siv pe #!ep#ele lo ice ale #!a#a#elo! de !e#o!ic$. Simi!ea poe#ului nu iz7ucne%#e n$v$li#oa!e !up;nd n :aa ei #oa#e z$ azu!ile/ ci se des:$%oa!$ lini%#i#/ pe d!umu!ile si u!e #!ase de nelepciunea omeneasc$. Iu7i!ea lui ne:e!ici#$ nu l'a dus la ne aie %i la !evol#$/ el a scos din#!'nsa o lecie de o!din mo!al %i umani#a!) simi!ea lui/ c$!eia nu'i e!a n $dui# s$ a!d$ pe al#a!ul sac!u al d!a os#ei/ se conve!#e%#e n se#ea impe!ioas$ de 7inele ene!al/ de 7inele pa#!iei. Cap#ul aces#a cons#i#uie 7ilanul mo!al pe ca!e poe#ul cons#!uie%#e poezia nchina#$ mo!ii 0ianc$i) po!nind de la aces# evenimen#/ ca!e n mod :i!esc a! :i #!e7ui# s$ duc$/ n o!dinea poe#ic$/ la ele ie/ Asachi nu se las$ cople%i# de du!e!ea mo!ii/ el se sim#e a#!as de nal#ele cali#$i mo!ale ale disp$!u#ei %i n :elul aces#a poezia lui se sus#!a e #onului mino! %i cap$#$ accen#e pu#e!nic ns#!una#e de od$. <&onsac!a# memo!iei de Leuca/ n &ule e!e de poezii/ ,.2I@. Poezia lilial$ a lui 0olin#ineanu se neca n convenional %i sucom7a su7 !eu#a#ea con#!adiciilo! in#e!ne/ n al#$ o!dine de idei/ am v$zu# c$ ea nu e6p!ima p!op!iu'zis du!e!ea pe ca!e o ncea!c$ iu7i#ul la moa!#ea iu7i#ei sale/ ci du!e!ea unei #ine!e :e#e ce se $se%#e n p!a ul mo!ii. n :elul aces#a/ ap!opie!ile :$cu#e n#!e poezia lui 0olin#ineanu %i aceea a lui Eminescu i no!eaz$ un :ap# esenial) c$/ n ul#ima analiz$/ cei doi poei nu #!a#eaz$ aceea%i #em$. Aceea%i #em$ es#e #!a#a#$/ ns$ n Dedicaia lui V. Alecsand!i. L$s;nd #o#u%i ca sen#imen#ul ele iac s$ :ie concu!a# %i a#enua# de sen#imen#ul na#u!ii %i de !ememo!a!ea uno! scene de iu7i!e :e!ici#$ din #!ecu#/ poe#ul se a!a#$ %i aici ceea ce a :os# el n#!ea a lui via$) un spi!i# ca!e evi#$ du!e!ea/ inap# s$ se co7oa!e n ad;ncu!ile su:le#e%#i.

Mai depa!#e dec;# Alecsand!i me! ea pe linia aceas#a Asachi) nd!$ os#i# de ma!ile valo!i mo!ale/ moa!#ea iu7i#ei es#e pen#!u el un p!ile" de p!eam$!i!e a nal#elo! cali#$i su:le#e%#i ale aces#eia. &a %i la Alecsand!i/ sen#imen#ele sale de iu7i!e %i du!e!e %i asociaz$ un pu#e!nic sen#imen# de ado!aie a I#aliei %i n e6p!ima!ea aces#o! va!ia#e s#$!i a:ec#ive #onul ele iac es#e n$7u%i# %i poezia cap$#$ accen#e de od$. (imic a%ada! la #oi poeii ace%#ia din volup#uoasa ad;nci!e n du!e!e. Adev$!a#a ele ie la moa!#ea iu7i#ei !$m;nea s$ :ie c!ea#$ %i Eminescu es#e cel ca!e o c!eeaz$. Am amin#i# mai nain#e c$ unul din#!e punc#ele de a!#iculaie ale ele iei lui Eminescu es#e ele ia p!e!oman#ic$. Luc!ul aces#a a :os# u!m$!i# de ap!oape de p!o:eso!ul &a!acos#ea %i eu v$ !o s$ u!m$!ii #o#ul n s#udiile sale. Da! n le $#u!$ cu aceea%i poezie am amin#i# mai nain#e %i poezia La o mam$ a lui Alecsand!i/ ap$!u#$ n Coaia Socie#$ii de la &e!n$ui din anul ,.2A. Ap!opie!ile n#!e cele dou$ ope!e s;n# a#;# de iz7i#oa!e/ nc;# unii ce!ce#$#o!i B Io! a n p!imul !;nd %i &$linescu dup$ aceea B s'au simi# nd!ep#$ii s$ a:i!me c$ La o mama nu apa!ine lui Alecsand!i/ ci lui Eminescu. Alecsand!i es#e p!ezen# n#!'adev$! n p!eocup$!ile au#o!ului ele iei Mo!#ua es#/ da! nu poezia amin#i#$ aici a !einu# n mod special a'a#enia lui. Unul din cei mai minuio%i ce!ce#$#o!i ai 8!apo!#u!ilo! li#e!a!e din#!e Alecsand!i %i Eminescu/ I. M/ Rascu/ s#a7ile%#e c$ !$' sune#ele cele mai pu#e!nice ale lui Alecsand!i n Mo!Vua es# nu vin din poezia pu7lica#$ n Coaia de la &e!n$ui/ ci din al#e ope!e n ca!e e!a vo!7a ns$ de acela%i :ap#) moa!#ea iu7i#ei. n aceas#$ si#uaie se a:la poezia D!i'D!i/ amin#i#$ n Epi onii/ n ca!e Alecsand!i pl;n e moa!#ea unei a!#is#e pa!iziene/ ale c$!ei !aii el avusese p!ile"ul :e!ici# s$ le cunoasc$ de ap!oape %i s$ le p!euiasc$. El se sim#e a#!as ns$ n mod cu #o#ul deose7i# de o al#$ poezie a lui Alecsand!i/ Emmi/ n ca!e e!a vo!7a de asemenea de moa!#ea unei #ine!e :e#e. &eea ce a pu#u# de#e!mina pe Eminescu s$ ai7$ n#!'o s#im$ deose7i#$ aceas#$ poezie n'a :os# numai #ema/ ci %i !ezonana n!udi#$ a numelui :e#ei depl;nse. Emmi es#e p!ezen#$ n min#ea lui Toma (ou!/ e!oul din Geniu pus#iuE ea se!ve%#e d!ep# #em$ pen#!u o nce!ca!e d!ama#ic$ eminescian$/ in#i#ula#$ Amo! pie!du# B via$ pie!du#$/ n ca!e/ :ap# semni:ica#iv/ ima inea I#aliei cu ce! senin/ cu ma!e al7as#!$/ cu alei de na!amze/ se plim7$ a%a cum se plim7$ %i n ve!su!ile lui Alecsand!iE da! n ca!e/ :ap# #o# a#;# de semni:ica#iv/ chema!ea I#aliei es#e con#!a7alansa#$ de chema!ea 0ucovinei cu cas#ele n !uin$ %i cu luna al7en$ :u ind p!in#!e no!ii ne !i/ n a:a!$ de aces#e poezii/ Dedicaia amin#i#$ mai nain#e a :os# de asemenea p!ezen#$ n min#ea poe#ului/ ca!e se !esim#e de o u%oa!$ in:luen$ din pa!#ea ei/ ca!e #!ansc!ie n manusc!isele sale unele ve!su!i sau s#!o:e izola#e din#!'nsa. Se %#ie B se %#ia de asemenea %i pe v!emea lui Eminescu B c$ poezia lui Alecsand!i e!a dedica#$ unei Elene/ Elenei (e !iE %i s'a emis ipo#eza c$ :ap#ul aces#a a de#e!mina# pe Eminescu s$ in#i#uleze ele ia sa/ n p!ima ei :o!m$/ Elena. Aces#a es#e n#!'adev$! #i#lul su7 ca!e :i u!eaz$ va!ian#a p!im$ a ei/ n ms. 11A- al Academiei Rom;ne. (a#u!al/ aceas#a !$m;ne o simpl$ ipo#ez$. Poezia lui Eminescu izvo!$%#e n p!imul !;nd din#!'o e6pe!ien$ pe!sonal$ %i s'a! pu#ea ca #i#lul ei s$ :ie n :uncie de aceas#$ e6pe!ien$. Poe#ul a !enuna# ns$ de #impu!iu la el/ deoa!ece su7 :o!ma aceas#a inciden#ele 7io !a:ice se #!anspuneau p!ea di!ec# %i p!ea c!ud n poezie. Se o7se!v$ n#!'adev$! de #impu!iu la Eminescu n$zuina de a elimina no#ele pa!#icula!e/ de a se !idica la ene!al. Poezia discu#a#$ an#e!io!/ Amicului Cilimon Ilea/ ca!e :i u!eaz$ su7 aces# #i#lu n manusc!is/ !educe la iniiale numele p!op!iu n :o!ma pu7lica#$) nu Amicului Cilimon Ilea/ ci Amicului C.I. Aceea%i n$zuin$ de a %#e! e incidenele a impus sac!i:iciul p!imului #i#lu al ele iei Mo!#ua es#. Da! al$#u!i de aces# a! umen#/ ca!e se n#emeia' z$ pe concepia ene!al$ a poe#ului desp!e poezie/ c!ed c$ se poa#e invoca un al#ul/ izvo!;# din na#u!a ns$%i a ele iei ce ne p!eocup$. Pen#!u o ope!$ ca!e n:$i%eaz$ su:le#ul omenesc n z7uciumul lui ne7un su7 ho#$!;!ea nen:!;n#$ a des#inului/ p!imul #i#lu ap$!ea cu #o#ul nepo#!ivi#) cadena lui lin$/ #im7!ul vocalic

n ca!e se ncheia/ e!au de na#^$ s$ su e!eze o des:$%u!a!e len#$ a sen#imen#elo! %i ce!eau o a#mos:e!$ cla!$. Poezia nu pe!mi#ea ns$ aceas#aE de aici necesi#a#ea de a c$u#a un #i#lu adecva# %i p!in sensul lui/ p!in s#!uc#u!a lui :one#ic$/ p!in #$ie#u!a 7!usc$ a :inalului/ ca!e nu n $duia vi7!aiuni n con#inua!e. Mo!#ua es# se impunea) 7$#ea n el a!ipa du!$ a unui des#in implaca7il %i as#:el el :$cea un 7loc uni#a! cu poezia. Am a!$#a# mai nain#e zona li#e!a!$ n ca!e se plaseaz$ ele ia Mo!#ua es#. M'am !apo!#a# deopo#!iv$ la ele ia p!e!oman#ic$ %i la poezia cu aceea%i #em$ a lui Vasile Alecsand!i/ da! semnalam #o#oda#$ e6is#ena unei e6pe!iene pe!sonale de la ca!e po!ne%#e ope!a. In#!' adev$!/ sp!e ose7i!e de celelal#e p!ime nce!c$!i poe#ice ale sale/ ca!e au lua# na%#e!e su7 in:luena s#!;ns$ a uno! modele s#!$ine/ Mo!#ua es# #!aduce n p!imul !;nd o pu#e!nic$ e6pe!ien$ pe!sonal$ %i !ealiza!ea ei es#e#ic$ s'a :$cu# p!o !esiv/ pe m$su!$ ce sen#imen#ul s'a de a"a# de sedimen#ele 7io !a:ice %i a c$p$#a# o semni:icaie ene!al$. U!meaz$ de aici c$ poezia a pa!cu!s mai mul#e s#adii/ le a#e n#!'o m$su!$ di:e!i#$ de :ap#ul 7io !a:ic iniial. Din :e!ici!eg manusc!isele poe#ului ne n $duiesc s$ u!m$!im de ap!oape a#;# e6pe!iena ce se $se%#e la 7aza poeziei/ c;# %i #!ep#a#a ela7o!a!e a aces#eia. &ele din#;i indicaii le'am no#a# n le $#u!$ cu poezia Din s#!$in$#a#e/ a%a cum aceas#a :i u!eaz$ n manusc!isul 11A-. Es#e vo!7a acolo de nos#al ia pen#!u locul na#al/ de do!ina unei viei de lini%#e %i de iu7i!e la a!$/ da! %i de amin#i!ea unei idile ce s'a ncheia# n doliu. A'n#;lni#'o n lunc$/ n#!'o zi de p!im$va!$E avea p$!ul ne !u mple#i# n coade/ ochi de :oc %i :a$ z;m7i#oa!e. Ea si'a pleca# ochii plini de #imidi#a#e/ ia! el s'a op!i# s$ e#a# pe loc. Memo!ia nu'i a"u#$ s$'si amin#easc$ #o# ce s'a n#;mpla# a#unci. Da! n ve hile lui noc#u!ne i !$sa! n :a$ 7ise!ica/ mo!min#ele si'o c!uce nea !$. Ki nc$ de pe acum B sun#em n ,.2A B medi#aia l ispi#e%#e %i ea se #oa!n$ n :o!me c!ude) Azi s g0icesc ce-i moarteaH 4at ce-mi mai rmne! tiu eu de ce-am iu it-oH tiu eu de ce-a muritH Adesea nu dorm noaptea gndesc, rzgndesc ine i nu g0icesc nimica cu capu-mi ostenit! Sun#em nc$ depa!#e de "capu-mi pustiu cu furtune/ da! d!umul es#e indica# de poe# din p!imele mi%c$!i. * m$!#u!ie p!eioas$ n aceas#$ o!dine o p$s#!eaz$ manusc!isul 11A1 din 7i7lio#eca Academiei Rom;ne/ n#!'o poezie/ c$!eia poe#ul nu i'a da# :o!ma de:ini#iv$/ el %i amin#e%#e de acea p!im$ n:io!a!e de d!a os#e %i !e#!$ie%#e du!e!ea ce i'a pus cap$#) 6, dulce nger lnd, 7u oc0i uimi+i de mari )a ce mai reapari S-ngreui al meu! Prea c te-am uitat, 7 n-oi mai auzi 7-mi aminte&ti *o zi Din *ia+a mea de sat! (ai po+i s-+i aminte&ti 7um noi um lam descul+i i tu steteai s-ascul+i Duioasele-mi po*e&tiH Spuneam cum au m lat Grumos fecior de crai Bn lume nou ai 4u ita de-au aflat! 7a &i cnd te-ai mira

9u oc0ii mari fceai, De&i m pricepeai 7-o spun n pilda ta; i-apoi cnd te rugam S-mi spui de m iu e&ti Prindeai ca s &opte&ti 7u uzele a ia2 i-mi rspundeai cu dor: "9u nu m *ei cta, 4n *eci rmn a ta 7ci drag mi e&ti de mor! 8ita&i al tu cu*nt: Nu m-ai c0emat s *iu Alturea-n sicriu, )a stnga ta-n mormnt2 Dar azi, cnd se prea 7-n *eci eu te-am uitat, 9u iar te-ai artat 7a-n tinere+ea mea; Suflarea ta u&or K urat-au rcorind i-ncet ntinerind Bntiul meu amor (ai tare s-mi *or e&ti < De mine ce te temiH < S-aud cum tu m c0emi Acolo unde e&ti2 7urnd, curnd &i eu Bmi pare c-oi pleca Pe dulce urma ta, 4u it copilul meu2 9n aceas#$ am7ian$ su:le#easc$ a lua# na%#e!e (ortua est! A:a!$ de unele ve!su!i sau s#!o:e izola#e/ ca!e se a:l$ mp!$%#ia#e n al#e manusc!ise/ poezia se a:l$ n #oa#e va!ian#ele ei n ms. 11A- al Academiei Rom;ne. P!ima %i a doua va!ian#$/ ca!e p!ezin#$ aceea%i !a:ie/ s;n# da#a#e din oc#om7!ie ,.22. Da#a aceas#a nu co!espunde ns$ da#ei la ca!e a :os# ela7o!a#$/ ci aceleia c;nd ea/ mp!eun$ cu al#ele/ a :os# #!ansc!is$ n acela%i manusc!is/ n p!ima ei :o!m$/ ele ia e!a in#i#ula#$/ dup$ cum am amin#i# mai nain#e/ Elena. Poe#ul a !eveni# ns$ ul#e!io!/ ad$u ;ndu'i #i#lul de:ini#iv. Te6#ul de:ini#iv al poeziei a :os# pu7lica# n &onvo!7i!i li#e!a!e din , ma!#ie ,.5, %i el a :os# p!eceda# n coloanele aces#ei !evis#e de al#e dou$ poezii ale lui Eminescu/ VTnS!e %i Madon$ %i Epi onii/ p!ima ap$!u#$ la ,A ap!ilie ,.53/ a doua la ,A au us# n acela%i an. Dac$ #o#u%i $sesc necesa! s$ n:!;n c!i#e!iul c!onolo ic al apa!iiei lo! %i s$ vo!7esc mai n#;i de poezia nchina#$ mo!ii iu7i#ei/ o :ac pe de o pa!#e pen#!u mo#ivul c$/ n ela7o!a!e/ aceas#a p!ecede pe celelal#e/ ia! pe de al#$ pa!#e pen#!u c$ ea ne d$ p!ile"ul s$ u!m$!im de ap!oape p!ocesul de c!eaiune poe#ic$ la Eminescu. 0o a#ul ma#e!ial din ca!e poezia s'a de a"a# n

liniile ei de:ini#ive a :os# concen#!a# de Pe!pessicius n capi#olul documen#a! al ediiei sale. Edi#o!ul a depus o munc$ !ema!ca7il$/ p!in cali#a#ea %i !ezul#a#ele ei/ n desci:!a!ea #e6#ului eminescian/ ca!e/ dup$ cum se %#ie/ aduce !eu#$i ma!i la :ieca!e pas. &u #oa#e me!i#ele sale ns$/ ediia amin#i#$ nu poa#e :i pus$ la con#!i7uie pen#!u ce!ce#a!ea ad;nc$ a poeziei ca!e ne p!eocup$. Din mul#iplele mo#ive ca!e s'a! pu#ea aduce/ eu voi amin#i unul sin u!) pe 7aza ma#e!ialului !$mas de la poe#/ edi#o!ul c!eeaz$ o va!ian#$ pe ca!e Eminescu n' a sc!is'o nicioda#$. La c;#va #imp dup$ #!ansc!ie!ea va!ian#ei a doua/ poe#ul !evine asup!a #emei %i pe acelea%i pa ini/ n ma! ini/ modi:ic$ unele s#!o:e ale aces#eia %i adau $ al#ele cu #o#ul noi. Pe!pessicius com7in$ unele s#!o:e din va!ian#a a doua cu unele din aces#e s#!o:e #;!zii %i a"un e as#:el s$ ne dea o :o!m$ nou$ a poeziei/ :oa!#e ap!opia#$/ de #e6#ul de:ini#iv. (ici o indicaie a poe#ului nu'l au#o!iza s$ sac!i:ice anumi#e pasa"e din va!ian#a a doua sau din :o!ma ad$u a#a ul#e!io!. Ale e!ea %i a!an"a!ea ma#e!ialului s'a :$cu# av;ndu'se n vede!e :o!ma de:ini#iv$ a poemei/ a%ada! o ope!aie pos#e!ioa!$ %i ca!e nu se aplica di!ec# ma#e!ialului cu ca!e luc!eaz$ edi#o!ul. n aces#e mp!e"u!$!i/ ce!ce#a!ea nu poa#e :ace a7s#!acie de manusc!isele poe#ului. 9n aspe!i#$ile ei :o!male/ n ezi#$!ile %i !eveni!ile ei/ p!ima va!ian#$ #!$deaz$ nesi u!ana ncep$#o!ului. Redus$ la momen#ele ei capi#ale/ poezia/ ca!e poa!#$ n#ip$!i#$ de'a lun ul ei du!e!ea p!icinui#$ de moa!#ea iu7i#ei/ p!ezin#$ o schem$ ascenden#$/ n p!imul !;nd/ poe#ul %i pune o se!ie de n#!e7$!i n le $#u!$ cu viaa %i cu moa!#ea. Tim7!ul p!e!oman#ic al du7iului n#!e e6is#en$ %i nee6is#en$ %i asociaz$/ n spi!i#ul a!#is#ului am7ulan# de pe acea v!eme/ o e6p!esie shaPespea!ean$) "A fi sau a nu fiH$ R$spunsul la aceas#$ n#!e7a!e i'l punea la ndem;n$ 0olin#ineanu %i el cons#$ n viziunea maca7!$ a schele#elo!/ n mi"locul c$!o!a iu7i#a lui %i a!a#$ c!aniul vid %i/ su7 :!un#e/ :undu!ile pus#ii n ca!e/ n via$/ sc;n#eiau diaman#ele de :oc ne !u ale ochilo!. Manie!$ %i convenie e!a n#!e7a!ea/ mod$ li#e!a!$ es#e !$spunsul) 0olin#ineanu in#!odusese n li#e!a#u!a !om;n$ poezia cadav!elo! %i medi#aia anemic$ asup!a c!aniilo! smulse mo!m;n#ului. Dac$ medi#aia de esen$ p!e!oman#ic$ !$spundea unei #!$s$#u!i #empe!amen#ale a lui Eminescu/ maca7!ul !oman#ic dep$%ea viziunea p!op!ie lui. Poezia nu poa#e c!e%#e pe aces#e elemen#e. Cinalul aducea ns$ o z7ucni!e de al#$ na#u!$/ ca!e scap$ modei zilei/ ca!e #!aduce poe#ic o vi7!aie su:le#easc$ ad;nc$) !evol#a mpo#!iva divini#$ii/ ca!e a so!#i# lumii/ ca!e a so!#i# iu7i#ei sale un s:;!%i# a#;# de du!e!os) viaa nu es#e dec;# vis/ da! un vis ce se ncheie n mo!m;n#. Ki dac$ aces#a es#e des#inul lumii/ ce #!e7uie s$ :ac$V S$ !ida ca ne7unii/ s$ 7les#eme/ s$ pl;n $V Aces#a es#e scopul vieiiV Ki scopul pen#!u ca!e a :os# c!ea#$ iu7i#a/ a :os# ca ea sa moa!$ #;n$!$V E6is#ena es#e lipsi#$ de sens/ pe :aa v;n$#$ a celei moa!#e nu es#e sc!is numele lui Dumnezeu. Momen#ul aces#a de !evol#$ mpo#!iva lui Dumnezeu es#e pa!#ea cea mai pu#e!nic$ a medi#aiei din p!ima lui va!ian#$ %i sin u!a ca!e s'a nche a# n#!'o :o!m$ a!#is#ic$ ap!opia#$ de des$v;!%i!e. P!eluc!$!ile ul#e!ioa!e nu'l vo! modi:ica dec;# :oa!#e puin. Tensiunea nal#$ pe ca!e sen#imen#ul o a#in ea n aces# punc# %i ca!e pune n lumin$ :i7!a 7>!onian$ a su:le#ului lui Eminescu nu pu#ea :i echili7!a#$ de momen#ele poe#ice p!eceden#e. Re:leciunile n le $#u!$ cu caduci#a#ea vieii omene%#i ocupau n economia poeziei un spaiu p!ea dezvol#a# %i su e!au ca ncheie!e o mp$ca!e cu ho#$!;!ea des#inului/ n a:a!$ de aceas#a/ momen#ul nu :usese e6pu! a# pe de'a'n#!e ul de elemen#ele 7io !a:ice) lipsi#$ de au!/ lipsi#$ de nume/ #;n$!a :a#$ nu avusese pa!#e n lumea aceas#a dec;# de calomnie. E!a p!ea mul#$ z u!$ p$m;n#easc$ pen#!u ca poezia s$'%i poa#$ n#inde li7e! a!ipileE e!a p!ea !esemna#$ a#i#udinea poe#ului/ pen#!u/ ca ea s$ poa#$ "us#i:ica !evol#a din :inal. Pen#!u c$ n :o!ma ei de:ini#iv$ ele ia avea s$ se cons#!uiasc$ pe :inal. Ki cum/ p!in !evol#a lui mpo#!iva des#inului/ :inalul avea #!$s$#u!ile 7ine ma!ca#e ale unui es# #i#anian/ poe#ul pu#ea s$ c!eeze pe!spec#ivele adecva#e/ elimin;nd/ ad$o ;nd %i ad;ncind.

9ncepu#ul l :ace va!ian#a a doua a ele iei. Ea ne d$ p!ile"ul s$ u!m$!im n ncepu#u!ile sale p!ocesul p!in ca!e aceas#$ poezie/ nede:ini#$ n sen#imen#ele %i concepia sa/ a"un e s$ se uni:ice n cele din u!m$ pe linia #i#anismului. P!ima mi%ca!e e!a des#ina#$ s$ c!eeze pe!spec#ive spaiale %i s$ !ein$ #o#oda#$ mai ndelun a#enia asup!a copilei moa!#e/ a c$!ei ima ine e!a sac!i:ica#$/ n p!ima va!ian#$/ n avan#a"ul !e:leciunilo! n le $#u!$ cu soa!#a ene!al$ a omului. Dup$ p!ima s#!o:$/ ca!e n liniile ei ma!i !$m;ne aceea%i n #oa#e va!ian#ele/ u!meaz$ dou$ s#!o:e ce cons#i#uie punc#ul de pleca!e al ima inii n ca!e Eminescu avea s$ p!ind$ c;mpul u!anic) <ms. 1121/ :. ,I@. 9u treci pe cnd noaptea e-o a racada r i-n ceruri, de stele s-aprind candela re 7e sala al astr a lumii lumin, 7u nourul rege, cu luna regin! 9u treci fericit astfel ct mi pare 7 *d cum prin nouri tu treci ca o zare, 6 zare de aur, un *is fericit, 6 um r de raze, un nger iu it! Ve!su!ile aces#ea s'a! impune s$ :ie ce!ce#a#e n#!e al#ele su7 !apo!#ul con#!i7uiei pe ca!e elemen#ul c!oma#ic o aduce cons#i#ui!ii ima inii eminesciene/ n evoluia c!onolo ic$ a ei. &!oma#ica poe#ului es#e n s#!;ns$ co!elaie cu viziunea lui desp!e lume %i cons#i#uie adeseo!i #e!menul ma#e!ial al unei an#i#eze ca!e asociaz$ elemen#ului mo!al elemen#e de o!din :izic. Am amin#i# desp!e e6is#ena uno! ima ini ce de:inesc viziunea poe#ului la epoci de#e!mina#e din viaa sa %i am da# un e6emplu de ima ine ca!ac#e!is#ic$ ncepu#u!ilo!. * al#$ ima ine ca!ac#e!is#ic$ aceleia%i v;!s#e es#e aceea pe ca!e/ cu un #e!men mp!umu#a# din poezia ho!aian$/ am pu#ea'o numi pallida mo!s. Ima inea mo!ii ia uneo!i n poezia lui Eminescu aspec#ul unei :iine moa!#e/ da! o :iin$ ale c$!ei de#e!min$!i individuale n $duiesc #o#u%i spi!i#ului con#empla#o! evaziunea n ene!al %i'l ispi#esc c$#!e sim7ol) n aces#e mp!e"u!$!i/ moa!#ea nsemneaz$ lumea/ moa!#ea nsemneaz$ p$m;n#ulE nsemneaz$ le ea sup!em$ a lumii %i p$m;n#ului. Viziunea maca7!$ a lumii schele#elo!/ pe ca!e poe#ul o aducea n p!ima va!ian#$ a poeziei %i o meninea %i n cea de a doua cons#i#uie o analiz$ a ima inii mo!ii. Eminescu es#e ns$ un poe# al con#!as#elo!. Schele#ele/ moa!#ea/ p$m;n#ul alc$#uiesc planul n#uneca# al unui #a7lou de p!opo!ii/ ale c$!ui !e iuni supe!ioa!e s;n# lumina#e de luna !e in$/ de s#elele aduna#e n candela7!e. T!anspun;nd #o#ul n lumea mo!al$/ el c!eeaz$ as#:el dou$ planu!i con#!as#an#e) unul n#uneca#/ al du!e!ii/ al mo!ii/ al p$m;n#uluiE cel$lal# lumina#/ al spe!anei/ al ce!ului. Un ve!s la ca!e poe#ul a !enuna#/ in#e!cala# n s#!o:a a doua a celei de a doua va!ian#e a ele iei d$ o e6p!esie p!e nan#$ ideiiE ia#$'l ) Pmntul n doliu &i cerul n stele! "Pmntul n doliu &i cerul n stele$ se a:l$ laolal#$ n su:le#ul poe#ului %i el se z7a#e n#!'o lup#$ d!ama#ic$ n nc$#u%a!ea lui de lumea p$m;n#ului %i n n$zuinele lui c$#!e ce!. Dac$ nu mi'a! :i #eam$ c$ ap!opie!ii mele i se va da o semni:icaie pe ca!e ea n'o poa#e avea/ as amin#i aici cele7!ul poem al lui 0>!on &e! %i p$m;n#) e6pu! a# de :a7ul$/ con#empla# n valo!ile lui sim7olice/ poemul aces#a dezvol#$ un con#!as# asem$n$#o!. Da! dac$ cele dou$ ope!e %i co!espund p!in 7aza pe ca!e se dezvol#$/ ele se deose7esc p!in pos#ula#ele mo!ale ce le nco!oneaz$. A doua di:e!en$ no#a7il$ n#!e cele dou$ va!ian#e o cons#i#uie in#e!cala!ea unei s#!o:e noi n a doua :o!m$ a ele iei. Dup$ ce a!a#$ nepl$ce!ile pe ca!e #;n$!a :a#$ le avusese n scu!#a ei via$ p$m;n#easc$/ poe#ul con#inu$ a!$#;nd avan#a"ele mo!ii)

6, moartea e-un caos, o mare de stele, 7nd *ia+a-i o alt de *ise re ele; 6, moartea-i un secol cu stele-nflorit 7nd *ia+a-i un asm pustiu &i urt! Medi#aia p!inde as#:el din nou :i!ul ene!al al soa!#ei omene%#i. Ea ne :ace s$ vedem n moa!#e sup!ema :e!ici!e) moa!#ea es#e sin u!a !eali#a#e/ ea ne eli7e!eaz$ de iluzia u!;#$ a vieii %i ne deschide po!ile luminii. S$ nu ne op!im la ceea ce a! pu#ea s$ pa!$ con#!adicie. Poezia se des:$%oa!$ dialec#ic/ da! la 7aza ei se $se%#e z7uciumul su:le#esc al celui nce!ca# de cea mai ma!e du!e!e %i !aionamen#ul #!anspune d!umul n zi 'za al sen#imen#ului. &e! %i p$m;n#/ via$ %i moa!#e B opoziiile izvo!$sc li7e! din medi#aia asup!a des#inului omenesc %i cons#i#uiesc cele dou$ planu!i de mani:es#a!e ca!ac#e!is#ice #emei poe#ice #i#aniene. P!ivind as#:el compa!a#iv cele din#;i dou$ :o!me ale ele iei (ortua est/ cons#a#$m c$ p!ima va!ian#$ aducea un sin u! momen# de simi!e since!$ %i de poezie) e!a iz7ucni!ea de esen$ #i#anian$ a !evol#ei din :inal. &um poezia e!a :$cu#$ s$ se dezvol#e pe momen#ul aces#a/ va!ian#a a doua #!e7uia s$ ad;nceasc$ spi!i#ul #i#anian al poeziei. In#!'adev$!/ poe#ul indic$ aici cele dou$ planu!i con#!as#an#e pe ca!e avea s$ se des:$%oa!e poezia %i su e!eaz$ B n :o!me nc$ s#inse B pe!spec#ivele in:ini#e ale spaiului ce!esc. Modi:ic$!ile aduse ul#e!io! aveau s$ ad;nceasc$ aces#e #!$s$#u!i/ li va !$m;nea ns$ poe#ului %i sa!cina de a da o linie :e!m$ medi#aiei/ de a elimina da#ele de 7io !a:ie c!ud$ %i pasa"ele de c!udi#$i cadave!iceE i va !$m;nea mai cu seam$ sa!cina de a ene!aliza sen#imen#ul la po#enialul #i#anian al :inalului. La o da#$ ca!e nu poa#e :i p!eciza#$/ el a !eveni# asup!a ele iei %i a supus'o uno! #!ans:o!m$!i :undamen#ale. L$s;nd pen#!u momen# la o pa!#e modi:ic$!ile pe ca!e le su:e!e p!ima s#!o:$/ modi:ic$!i :$cu#e s$ su7linieze ma#u!iza!ea #ehnicii a!#is#ului %i schim7a!ea viziunii sale/ voi !eine cele dou$ s#!o:e u!m$#oa!e. n aceas#$ :o!m$ ele sun$) 9recut-ai cnd ceru-i cmpie senin, 7u ruri de lapte &i flori de lumin, 7nd norii cei negri par som re palate De luna regin pe rnd *izitate! 9e *d ca o um r de-argint strlucit 7u-aripi ridicate la ceruri pornit Suind palid suflet a norilor sc0ele Prin ploaie de raze, ninsoare de stele! Anumi#e modi:ic$!i ale aces#ui pasa" desc!ip#iv e!au an#icipa#e n va!ian#a a doua. Co!ma p!im$ la ca!e poe#ul se op!ise acolo d$dea o viziune di:e!i#$) lumea avea aspec#ul unui pala# u!ia%/ n ca!e no!ul %i luna alc$#uiau pe!echea !e al$. Poe#ul v!ea s$ su e!eze :an#as#icul viziunii %i noap#ea i apa!e la ncepu# o "*ra3$! &ali:ica!ea i pa!e ns$ lipsi#$ de plas#ici#a#e %i de aceea o p$!$se%#eE noap#ea devine n :elul aces#a o a7!acada7!$E n ce! se ap!ind candela7!e de s#eleE ele lumineaz$ sala al7as#!$ a lumii n ca!e apa! no!ul'!e e %i luna'!e in$. Ima inaia poe#ului se las$ as#:el :u!a#$ de :an#as#icul popula!/ pen#!u c$ pe!echea !e al$ nsemneaz$ o !eminiscen$ din 7asmele popo!ului. Da! pen#!u popo!/ a c$!ui ima inaie nu e!a 7a!a#$ n nici un :el/ mp$!a#ul e!a soa!ele %i mp$!$#easa e!a luna. Eminescu es#e el nsu%i/ n anumi#e momen#e/ un poe# al ana!hiei cosmiceE da!/ n aceas#$ poziie a ei/ ele ia nu pe!mi#ea o viziune ana!hic$/ noap#ea lui nu pu#ea s$ :ie lumina#$ n acela%i #imp de soa!e %i de lun$. (u

din p!icin$ c$ cele dou$ pe!sona"e ale mi#olo iei popula!e nu s'a! :i pu#u# n#;lni n ve!su!ile sale/ a%a cum se n#;lneau n poezia popo!ului. Da! poezia lui Eminescu !$m;ne o ele ie nchina#$ mo!ii %i nopiiE ea #!e7uie s$ se nca!ce de um7!e #!anspa!en#e/ de lumini s#inse/ de mis#e!/ pen#!u ca n aceas#$ a#mos:e!$ !a!e:ia#$ %i plin$ de incan#aii noc#u!ne s$ dispa!$ o!ice idee de limi#a!e. Da! cu #oa#e c$ nu soa!ele/ ci no!ul/ e!a mona!hul/ s#!o:a se o! aniza #o#u%i :olclo!ic. * modi:ica!e ul#e!ioa!$ a ul#imului ei ve!s aduce o a#enua!e a aces#ui elemen# :olclo!ic) no!ul nu mai es#e v$zu# ca un !e e/ el es#e v$zu# ca un pala#/ n aceas#$ !edac#a!e/ el sun$ n :elul u!m$#o!) -7e sala al astr a lumii lumin. 7u norii palate, cu luna regin! Ve!sul !$m;ne ne# desc!ip#iv %i cu elemen#e n "u6#apune!e. El se dep$!#eaz$ %i mai mul# de spi!i#ul :olclo!ic/ n :o!ma pe ca!e o ia mai #;!ziu) 7u nourii palizi, cu luna regin! Un elemen# nou a in#e!veni# n aceas#$ ul#im$ :o!m$) no!ii nu mai s;n# !e i/ nu mai s;n# nici pala#e n ca!e locuiesc !e iiE cali:ica!ea lo! se :ace n sca!$ c!oma#ic$ %i s#!o:a/ ca!e e!a n c$u#a!ea :o!mei ul#ime/ se echili7!eaz$ de:ini#iv pe un con#!as# de culo!i) ce!ul es#e o c;mpie senin$ %i no!ii s;n# ni%#e pala#e n#uneca#e/ pe ca!e luna le vizi#eaz$ pe !;nd) 9recut-ai cnd ceru-i cmpie senin, 7u ruri de lapte &i flori de lumin, 7nd norii cei negri par som re palate De luna regin pe rnd *izitate! S#!o:a concen#!a as#:el elemen#e cu ca!e poe#ul luc!ase n :o!mele ei an#e!ioa!e) no!ii nu mai s;n# palizi/ ci ne !iE ei nu mai s;n# pala#e/ ci pa! ni%#e pala#e n#uneca#e. 9n aspec#ul lo! ul#im/ ve!su!ile au p$!u# c$ nsc!iu o con#!adicie %i ce!ce#a!ea aplica#$ #e6#ului eminescian a c$u#a# cele mai adeseo!i nu s'o e6plice/ ci s'o escamo#eze. &eea ce vom !eine pen#!u momen#/ es#e c$ cele dou$ planu!i a c$!o! e6is#en$ poe#ul o schiase n va!ian#a a doua a poeziei/ %i ad;ncesc #o# mai mul# con#u!u!ile %i %i p!ecizeaz$ poziiile lo! con#!adic#o!ii ) ce! %i p$m;n#/ lumin$ %i um7!$/ via$ %i moa!#e/ ia#$ s:e!a n ca!e se va mi%ca mai depa!#e poe#ul/ n ca!e se vo! des:$%u!a sen#imen#ele sale. Am u!m$!i# p!ocesul de c!eaiune poe#ic$ eminescian$ n le $#u!$ cu ele ia Mo!#ua es#. Am a!$#a# cu acel p!ile" c$ pa!#ea cea mai !ezis#en#$ a poeziei/ n p!ima ei va!ian#$/ e!a !evol#a mpo#!iva ho#$!;!ii divini#$ii %i c$ poezia avea s$ a"un $ cu v!emea la con:i u!aia ei de:ini#iv$ po!nind de aici. Pasa"ul aces#a nu'%i $sea ns$ punc#e de susine!e n momen#ele poe#ice ca!e'l p!ecedau %i modi:ic$!ile ul#e!ioa!e e!au des#ina#e s$ simpli:ice pe de o pa!#e linia poe#ic$/ s$ ad;nceasc$ medi#aia n a%a :el nc;# s$ "us#i:ice !evol#a din :inal %i s$ c!eeze pe!spec#ivele indica#e pen#!u des:$%u!a!ea unui sen#imen# de #ensiune #i#anian$. Am semnala# cum/ ncep;nd cu va!ian#a a doua/ opoziiile ca!ac#e!is#ice #emei #i#aniene apa! li7e!/ a#;# n p!ezen#a!ea spaiului ce!esc/ ca!e se o! anizeaz$ la poe#ul !om;n pe "ocul n con#!as# al um7!ei %i luminii/ c;# %i din medi#aia asup!a des#inului omenesc. Poezia !$m;nea ns$ nc$!ca#$ %i n aceas#$ va!ian#$/ ca %i n cea din#;i/ de elemen#e 7io !a:ice de na#u!$ s$'i diminueze in#e!esul/ !ezul#a# pe ca!e ea l a#in ea de al#:el %i p!in cul#ul maca7!ului. In#!'adev$!/ la v;!s#a aceas#a Eminescu se a!a#$ nc$ su7 in:luena li#e!a#u!ii cu schele#e/ pe ca!e el o pu#ea cunoa%#e din

!oman#ismul sau p!e!oman#ismul eu!opean/ da! pe ca!e o pu#ea cunoa%#e n p!imul !;nd din poezia lui Dimi#!ie 0olin#ineanu. (o#am n acela%i #imp c$ poezia se ca!ac#e!izeaz$ p!in ine ali#a#ea de po#enial a sen#imen#ului. Ii !$m;nea a%ada! poe#ului o7li aia s$ ad;nceasc$ %i s$ concen#!eze medi#aia/ s$ l$! easc$ pe!spec#ivele spaiale/ s$ !adeze %i s$ ad;nceasc$ sen#imen#ul n a%a :o!me nc;# !evol#a #i#anian$ ce ncheie ele ia s$ se $seasc$ n#!'o mo#iva!e %i p!o !esiune na#u!al$. Aceas#$ ope!aiune o n#!ep!inde Eminescu n cea de a #!eia va!ian#$/ :oa!#e ap!opia#$ de :o!ma de:ini#iv$. Am u!m$!i# n pa!#e modi:ic$!ile su:e!i#e de ve!su!ile p!in ca!e poe#ul c!ea pe!spec#ivele spaiale %i am semnala# n momen#ul aces#a viziunea :olclo!ic$ pe ca!e el o a!a#$ n o! aniza!ea spaiului u!anic. Semnalam ns$ n acela%i #imp %i modi:ic$!ile ul#e!ioa!e p!in ca!e Eminescu !eu%e%#e s$ a#enueze elemen#ul :olclo!ic/ :$!$ s$ a"un $ ns$ la di:ini#iva lui nl$#u!a!e. Es#e d!ep# c$ n :o!ma lo! ul#im$/ cele dou$ ve!su!i discu#a#e) 7nd norii cei negri par som re palate De luna regin pe rnd *izitate se de#a%eaz$ de men#ali#a#ea :olclo!ic$ %i au un pu#e!nic colo!i# !oman#ic) pala#ele som7!e vizi#a#e pe !;nd de luna'!e in$ ne duc mai de !a7$ cu min#ea c$#!e !oman#ismul e!man. Da! n#!'o al#$ poziie a ei/ s#!o:a !einea nc$ !eminiscene din c!edinele popo!ului) c;mpia senin$ a ae!ului 7!$zda#$ de !;u!i de lap#e ne duce n#!'adev$! cu min#ea c$#!e elemen#ele p!ecise din cosmo !a:ia popula!$/ vo!7e%#e de o cale a "laptelui$ ce 7!$zdeaz$ ce!ul senin. Es#e d!ep# %i 0i7lia vo!7ea de o a!$ a :$ $duinei/ un :el de =pa>s de &oca ne?/ n ca!e cu! !;u!i de lap#e %i mie!e. Da! linia ene!al$ a poeziei/ ca!e nu vo!7e%#e de o lume de dincolo ca de o a!$ a :$ $duinei/ n s#il 7i7lic/ nu n $duie%#e o as#:el de ap!opie!e %i ceea ce #!e7uie inu# de asemenea n seam$/ momen#ul aces#a nu es#e izola#) n :o!mele an#e!ioa!e ale poeziei el :$cea pa!#e/ dup$ cum am v$zu#/ din#!'un comple6 de elemen#e :olclo!ice. Aceea%i deschide!e de o!izon#u!i ne n#;mpin$ %i n s#!o:a a #!eia. (e aducem amin#e de :o!ma pe ca!e o avea n va!ian#a a doua) n ascensiunea ei c$#!e ce!/ #;n$!a :a#$ e!a n:$i%a#$ ca o za!e ce s#!$7a#e no!ii) 9u treci fericit, astfel ct mi pare 7 *d cum prin nouri tu treci ca o zare 6 zare de aur, un *is fericit 6 um r de raze, un nger iu it! Din#!e modi:ic$!ile imedia#e la ca!e s;n# supuse ve!su!ile aces#ea/ cea mai de seam$ se aplic$ ve!sului ul#im) =o um7!$ de !aze? devine as#:el =o um7!$ p!in !aze?. Am amin#i# %i cu un al# p!ile" c$ Eminescu es#e un poe# al con#!as#elo!. Dac$ p!ima e6p!esie e!a de o nd!$zneal$ ce dep$%ea pu#e!ea noas#!$ de !ealiza!e min#al$/ cea de doua se !ealizeaz$ pe planul 7ine de:ini# al con#!as#elo!/ n n#!e ul ei ns$/ s#!o:a nu uni:icase ima inea #ine!ei :e#e ca!e/ n z7o!ul :e!ici# c$#!e lumea as#!elo!/ es#e v$zu#$ n acela%i #imp ca o za!e s#!$luci#$ de au! ce s#!$7a#e no!ii/ da! %i ca o um7!$ ce se !idic$ p!in#!e !aze. Aceas#$ opoziie i!educ#i7il$ avea s$ se !educ$ n va!ian#a de:ini#iv$ a poeziei la o cali:ica!e p!in opoziie. T;n$!a :a#$ es#e v$zu#$ %i de da#a aceas#a ca =o um7!$ de a! in# s#!$luci#$?) #e!menii !$m;n nc$ n poziii sepa!a#e/ da! dis#ana n#!e ei es#e simi#o! !edus$. Ki ea devine cu a#;# mai sc$zu#$/ cu c;# asup!a n#!e ii s#!o:e !adiaz$ pu#e!nic lumina concen#!a#$ n ul#imul ve!s) Prin ploaie de raze, ninsoare de stele! 9n le $#u!$ cu viziunea c;mpului u!anic n aceas#$ poezie am amin#i# n #!ecu# o7ieciunile ca!e s'au !idica# %i soluiile p!opuse. &ea mai in#e!esan#$ p$!e!e ni se pa!e aceea susinu#$ de &a!acos#ea ) nvinui!ii c$ Eminescu n'a avu# o viziune cla!$ a c;mpului ce!esc/ c

a!e'i pa!e n acela%i #imp acope!i# %i cu s#ele %i cu no!i/ d'sa i !$spunde c$ poe#ul con#empl$ ce!ul nu de pe p$m;n#/ ci din#!'un al# punc# al spaiului. De acolo el a! pu#ea avea o al#$ pe!spec#iv$/ ca!e s'$ n $duiasc$ o as#:el de viziune. &!ed c$ p$!e!ea aceas#a/ a c$!ei su7#ili#a#e nu poa#e sc$pa nim$nui/ va !eine a#enia spi!i#elo! ce!ce#$#oa!e ca!e vo! vedea n#!' nsa !ecunoa%#e!ea acelo!a%i posi7ili#$i demiu! ice cu ca!e e!a nzes#!a# %i Dan'Dionis/ e!oul din nuvela S$!manul Dio!#is. 9n cazul de :a$ ns$/ o o7ieciune ne solici#$) &a!acos#ea a:i!m$ cu acela%i p!ile" c$ n Mo!#ua es# poe#ul cons#!uie%#e ima inea ce!ului pe o sca!$ ascenden#$. Pe o sca!$ ascenden#$ n'a! pu#ea el cons#!ui ima inea ce!ului dec;# admi;nd ca punc# de !apo!#a!e p$m;n#ul. In#!' adev$!/ dac$ admi#em c$ poe#ul se $se%#e undeva n#!e p$m;n# %i ce!/ a#unci ima inea spaiului ce!esc nu s'a! mai pu#ea cons#!ui pen#!u el dec;# pe o sca!$ ascenden#$ %i des' cenden#$ n acela%i #imp deoa!ece n c;mpul s$u de con#emplaie in#!$ deopo#!iv$ %i ce!ul %i p$m;n#ul. Sin u!a e6plicaie vala7il$ pen#!u mine es#e aceea c$ #a7loul ce se des:$%oa!$ n :aa poe#ului es#e a#;# de vas#/ nc;#/ !epa!#izai n c;mpu!i di:e!i#e/ no!ii s$ poa#$ e6is#a :$!$ s$ mpiedice ploaia de !aze %i ninsoa!e de s#ele din al#e sec#oa!e %i :$!$ s$ mpiedice ascensiunea su:le#elo! p!in#!e ei H1. 9n s#!o:a u!m$#oa!e a da# Eminescu m$su!a cea mai ma!e a #alen#ului s$u la acea epoc$. n anumi#e momen#e ale ei/ ea e!a nce!ca#$ la aceea%i da#$ %i n !omanul Geniu Pus#iu/ n ca!e ima inea :e#ei moa!#e e!a nlocui#$ de ima inea mamei moa!#e) 6 raz te-nal+, un cntec te duce, 7u ra+ele al e pe piept puse cruce, 7nd torsul s-aude l-al *r3ilor caier Argint e pe ape &i aur n aer! Ve!su!ile an#e!ioa!e aduceau n#!e al#ele o cali:ica!e a #impului nopii/ ca!e !$m;ne in#ui# n p!imul !;nd n plan vizual. Es#e o noap#e de um7!e moi %i de :ul u!aii as#!ale/ ndep$!#a#e %i s#inse. Ae!ul se nca!c$ de au!/ apele de a! in#/ nain#e de a :i nco!po!a#$ ve!su' lui ul#im/ ima inea :usese nce!ca#$ izola#. * su!p!indem n manusc!isul 11A-/ n#!'o :o!m$ analiza#$ %i de o e6#ensiune diminua#$) n cup!insul poeziei !esi naiunea/ #!adus$ din Schille! n ,.25/ %i :$!$ nici o le $#u!$ cu aceas#a. Ve!sul u!m$#o! d$ e6p!esie ima inii) 7nd apele scapr scntei de argint! 9n :o!mele ul#e!ioa!e/ e6p!esia se concen#!eaz$ %i poe#ul a"un e s$ e6p!ime n cup!insul unui sin u! ve!s ima inea comple#$) 7nd pe ape-i argint &i e aur n aer; 7nd aur e pe ape &i-argint e n aer; Argint e pe ape &i aur n aer! Apa %i ac!ul/ a! in#ul %i au!ul s;n# elemen#ele ca!e/ n com7inaii dive!se/ :o!meaz$ s#!uc#u!a ima inii/ ideolo ic/ da! %i :one#ic) mas$ =sonic$? a ima inii/ :ac#o! impo!#an# n #o#ali#a#ea ima inii. Ele #oa#e dau poe#ului p!ile"ul unei p!ezen#$!i desc!ip#ive a ideii de #imp/ da! aceea%i idee se cali:ic$ n s#!o:a analiza#$ n#!'o cheie di:e!i#$/ n n#!e ul ei/ s#!o:a p!ezin#$ dou$ uni#$i ce se echili7!eaz$ pe!:ec#) n p!imele dou$ ve!su!i ni se n:$i%eaz$ ima inea #ine!ei :e#e cu 7!aele pe piep# n n$la!ea ei c$#!e ce!E cele din u!m$ dou$ ve!su!i e6p!im$ ideea de #imp/ c;nd ac#ul aces#a se des$v;!%e%#e. 9n#!'o a#mos:e!$ !a!e:ia#$/ n ca!e co!pu!ile %i pie!d !eu#a#ea n a%a m$su!$ nc;# :ecioa!a moa!#$ poa#e :i u!ca#$ la ce! pe o !az$ sau pe un c;n#ec/ es#e loc pen#!u mis#e!. El izvo!$%#e din momen#ele de !i#ual c!e%#in) 7!aele al7e pe piep#/ puse c!uceE da! %i din !eminiscenele mi#olo ice) #o!sul s'aude l'al v!$"ilo! caie!. &aie!ul v!$"ilo!/ n le $#u!$ cu moa!#ea unei :iine omene%#i/ es#e caie!ul pa!celo!/ ca!e n vechea

mi#olo ie ho#$!au soa!#a omeneasc$. Pa!cele e!au de al#:el p!ezen#e n min#ea poe#ului/ ca!e n va!ian#ele an#e!ioa!e se n#!e7a dac$ v!eunul din#!e cei cup!in%i n convoiul schele#ic al mo!ii a :os# !eda# vieii de v!euna din ele) 7e dintru al mor+ii sc0eletic con*oi 6 parc l-a-mpins n *ia+-napoi! Poe#ul a"un e as#:el s$ c!eeze ideea unui spaiu in:ini#/ cu um7!e #!anspa!en#e %i lumini s#inseE el iz7u#e%#e #o#oda#$ s$ su e!eze ideea unui #imp colo!a# mi#olo ic/ s#!$7$#u# de mis#e!. Poezia a c$p$#a# n :elul aces#a pe!spec#ivele ce!u#e n nco!da!ea :inal$ a sen#imen#ului %i se pu#ea des:$%u!a li7e!// n#!'un !i#m de ampli#udini spo!i#e p!o !esiv/ p;n$ la n$limea #i#anian$ a !evol#ei. &eea ce #!e7uia s$ !ealizeze n con#inua!e poe#ul e!a concen#!a!ea %i ad;nci!ea medi#aiei pe de o pa!#e/ de#a%a!ea ei pe planul semni:icaiilo! ene!ale pe de al#$ pa!#e. *pe!aia aceas#a se ndepline%#e n p!imul !;nd p!in e6clude!ea elemen#elo! 7io !a:ice/ ca!e aduceau p!imelo! dou$ va!ian#e o nc$!c$#u!$ p!ozaic$. Poe#ul sac!i:ic$ n !;ndul al doilea pasa"ele maca7!e de poezie a schele#elo!/ o de!ivaie a poeziei n zone p!ima!e din ca!e/ pen#!u ele ia eminescian$/ nu se pu#eau e6#!a e elemen#ele via7ile. Pu#e!nica imp!esie pe ca!e ea ne' o las$ nu se pu#ea !ealiza p!in 7!usc$!i ale simu!ilo!) inu#a spi!i#ual$ nal#$ a ele iei nu pe!mi#ea in#!uziuni !ealis#e %i pasa"ele de aceas#$ na#u!$ nu dep$%esc poza/ ceea ce nsemneaz$ c$ nu se ncad!eaz$ o! anic poeziei. Es#e d!ep#/ n#!'un anumi# :el %i p!imele va!ian#e n$zuiau s$ dea medi#aiei o semni:icaie ene!al$) poe#ul a!a#$ c$ a#;# !e ele c;# %i !o7ul s;n# supu%i le ii nec!u$#oa!e a mo!ii/ c$ aceea%i pa!ca :ace din #!upu!ile lo! lu#/ din su:le#ele lo! ;ndu!i) i fruntea de rege, &i fruntea ro it Plng *inete-a mor+ii sudoare-otr*it 7nd parca li rumpe a zilelor cnt Gcnd lut din corpuri, din suflete gnd! Eminescu po!nea as#:el de la des#inul ene!al al lumii %i a"un ea n cele din u!m$ la des#inul ce ap$sa asup!a iu7i#ei sale. &alea e!a :$cu#$ s$ duc$ mai puin la !evol#$ %i mai mul# la o nele $#oa!e !esemna!e) poezia dezvol#$ un !aionamen# deduc#iv/ a c$!ui schem$ in#e !al$ !$m;ne ideal$/ da! ca!e a"un e la e6p!esie n momen#ele lui mai impo!#an#e. &u #o#ul opus$ es#e a#i#udinea n va!ian#a a #!eia %i n :o!ma de:ini#iv$ a poeziei) a#enia se concen#!eaz$ aici n mod e6clusiv asup!a soa!#ei iu7i#ei/ da! din des#inul ei izola# poe#ul deduce des#inul n#!e ii lumi. Punc#ul de pleca!e nu mai e!a/ ca n p!imul caz/ o cons#a#a!e de o!din ene!alE poe#ul po!nea acum de la o e6pe!ien$ pe!sonal$ %i poezia !einea/ n dinamica a i#a#$ a sen#imen#ului s$u/ n#!ea a du!e!e pe ca!e el o nce!case. A#i#udinii #eo!e#ice din p!imele va!ian#e i co!espundea acum o poziie sen#imen#al$ %i poezia se nd!uma/ ca mi%ca!e a a:ec#elo!/ pe linia ce ducea la iz7ucni!ea !evol#ei din :inal. Sensul ene!al al medi#aiei n p!imele va!ian#e e!a de na#u!$ concep#ual$ %i se aplica unui ma#e!ial e6#e!io!E sensul ene!al pe ca!e medi#aia l cap$#$ n ul#imele ei :o!me izvo!$%#e din analiza du!e!ii p!op!ii %i el se !ealizeaz$ p!in cuce!i!ea n ad;nc/ n p!op!ia con%#iin$/ p;n$ n s#!a#u!ile in#e!ioa!e p!in ca!e individul se iden#i:ic$ cu semenii s$i. P!ivi#$ as#:el n a#i#udinile :undamen#ale pe ca!e le n#!upeaz$/ Mo!#ua es# #!aduce/ n evoluia ei/ dou$ viziuni poe#ice di:e!i#e. n p!imele ei :o!me/ n ca!e poe#ul po!ne%#e de la ideea unui des#in implaca7il/ ca!e anuleaz$ #oa#e s#!$duinele omene%#i/ ele ia eminescian$ a!e ca punc# de pleca!e vechea concepie a :a#ali#$ii. Ki dac$ poe#ul s'a! :i !ealiza# pe linia aceas#a/ el a! :i da# o ope!$ n spi!i#ul #!a ediei an#ice/ a c$!ei lecie :inal$ es#e !esemna!ea n :aa ho#$!;!ii des#inului/ n :o!mele ei ul#ime

ns$/ poe#ul po!nea de la acciden#ul izola# %i nu descope!ea le ea :a#al$ dec;# n u!ma unui z7ucium su:le#esc de ma!i dimensiuni/ ca!e conducea la !evol#$ %i ne a!e. &ele dou$ modali#$i de nco!po!a!e c$#!e ca!e ispi#ea #ema poe#ic$ e!au a%ada! accep#a!ea !esemna#$ sau !evol#a mpo#!iva ho#$!;!ilo! soa!#ei. Dup$ ce ncea!c$ s$ se #!aduc$ su:le#e%#e n cea dinii/ Eminescu anco!eaz$ de:ini#iv la cea din u!m$. Voi c$u#a s$ desci:!ez semni:icaiile 7o a#e ale aces#ei p!e:e!ine. S'a vo!7i# adeseo!i desp!e le $#u!ile poe#ului cu clasicismul !eco'la#in. S'au semnala# #!aduce!i din poezii vechi/ nce!c$!i poe#ice p!op!ii n me#!u an#ic/ s'au semnala# de asemenea n manusc!isele sale scheme me#!ice an#ice. Toa#e aces#ea cons#i#uiesc indicii p!eioase ale in#e!esului s$u pen#!u vechile li#e!a#u!i. *!ic;# de nume!oase a! :i ns$ m$!#u!iile de aces# en/ ele !$m;n #o#u%i de o!din e6#e!io!. Le $#u!ile sale cu clasicismul an#ic s;n# p!o:unde/ ele se #!aduc n anumi#e :o!me ale spi!i#ului/ pe ca!e le desci:!$m n poeziile sale. Mo!#ua es# nu se lea $ de an#ichi#a#ea elin$ p!in elemen#ele sale de deco! le6ical/ p!in pa!cele ce ho#$!$sc soa!#a omuluiE ea se lea $ p!in :ap#ul c$ poe#ul/ neho#$!;# v!eme ndelun a#$/ ezi#$ s$ dea con:lic#ului s$u su:le#esc o soluie an#ic$ sau una !oman#ic$. Cap#ul aces#a se impune s$ :ie !einu# nu sp!e a e6plica :o!me poe#ice pe ca!e Eminescu le'a elimina#/ cum es#e cazul p!imelo! va!ian#e ale ele iei Mo!#ua es#E el ne va a"u#a s$ e6plic$m anumi#e #!$s$#u!i ale ope!elo! sale capi#ale n :o!ma de:ini#iv$ a aces#o!a. Vom avea as#:el p!ile"ul s$ vedem cum n#!'o poezie de nsemn$#a#ea Lucea:$!ului clasicismul an#ic nu es#e indica# a#;# de p!ezena lui F>pe!ion/ un #i#an cu :unciuni devia#e/ c;# de me!sul ene!al al poemei/ de #!$s$#u!ile a!hi#ec#u!ii sale. &eea ce s'a! pu#ea !apo!#a ns$ la an#ichi#a#e n :o!ma de:ini#iv$ a ele iei Mo!#ua es# es#e ideea de des#in. A:i!maia mea nu #!e7uie neleas$ n mod a7solu#/ ci numai ca o ipo#ez$. &!edina n des#in nu es#e speci:ic an#ic$/ ea se n#;lne%#e %i n c!edinele popula!e !om;ne %i poe#ul o pu#ea mp!umu#a din#!'o pa!#e sau al#a/ sau/ da# :iind !elie:ul pe ca!e aceas#$ idee l a!e n ope!a sa/ o pu#ea mp!umu#a %i din#!'o pa!#e %i din#!'al#a. 9n#!uc;# ea nu se colo!eaz$ n sens an#ic sau popula!/ in#e!esul es#e s$ i se cons#a#e p!ezena %i :unciunea a!#is#ic$. Am amin#i# mai nain#e desp!e opoziiile ca!e iau na%#e!e n mod li7e! din des:$%u!a!ea poeziei lui Eminescu. Via$ %i moa!#e/ n#une!ic %i lumin$/ ce! %i p$m;n#/ ia#$ noiunile ca!e se concen#!eaz$ n poezia sa %i pe ca!e le :!$m;n#$ medi#aia eminescian$. A:i!mam cu acela%i p!ile" c$ aceas#$ des:$%u!a!e de planu!i n opoziie es#e o no#$ ca!ac#e!is#ic$ spi!i#elo! #i#aniene/ domina#e de po!ni!ea na#u!al$ de a !idica/ n :aa unei a:i!maii da#e/ o ne aie. Aces#a es#e cazul lui Eminescu. *poziiile c!ea#e an#e!io! !$m;n/ n poezia ca!e ne in#e!eseaz$/ mani:es#$!i ca!ac#e!is#ice spi!i#ului s$uE da! planu!ile de ma!ca#$ con#!adicie/ a c$!o! :unciune de#e!min$ d!ama#ismul poeziei/ s;n# al#ele) es#e pe de o pa!#e des#inul B sau/ mai p!ecis/ divinul B ia! pe de al#$ pa!#e umanul/ n ul#im$ analiz$/ aceas#a nu nsemneaz$ dec;# una din#!e :o!mele pe ca!e le ia con:lic#ul n#!e o pu#e!e supe!ioa!$ %i una su7o!dona#$/ n#!e #i!an %i supus/ din ca!e pe o ma!e !az$ %i #!a e apele sale poezia eminescian$. Ea se iden#i:ic$ n :elul aces#a cu opoziiile semnala#e an#e!io! %i/ #!aves#i#$ n valo!i sociale/ %i cap$#$ e6p!esia cea mai po#!ivi#$ n #i#lul poeziei mp$!a# %i p!ole#a!. Revol#a umanului mpo#!iva divinului m7!ac$ n aceas#$ poezie a lui Eminescu o :o!m$ pa!#icula!$. Poe#ul nu opune iniial %i i!evoca7il cele dou$ planu!iE cea din#;i mi%ca!e es#e aceea de adeziune la ho#$!;!ea divini#$ii. Momen#ul se con#u!eaz$ de:ini#iv n va!ian#a a #!eia %i el es#e !einu# %i n :o!ma de:ini#iv$/ cu modi:ic$!i ce nu vizeaz$ esena poeziei. La n#!e7a!ea pe ca!e o pune poe#ul) de ce'ai mu!i#/ #u/ ca!e e%#i #;n$!$V de ce'ai mu!i#/ #u/ ca!e e%#i :!umoas$V !$spunsul dezvol#$ dou$ ipo#eze con#!adic#o!ii/ din#!e ca!e cea din#;i menine iluzia :e!ici!ii n#!'o via$ vii#oa!e/ o :e!ici!e cu a#;# mai ma!e cu c;# mai pus#ie %i mai u!;#$ :usese viaa p$!$si#$.

Se poate s fie s-acolo castele 7u arcuri de aur zidite din stele, 7u ruri de foc &i cu poduri de-argint 7u +rmuri de smirn, cu flori care cnt! S treci tu prin ele, o al regin, 7u pr lung de raze, cu oc0i de lumin, 7u 0ain al astr cusut cu aur, Pe fruntea ta al cunun de laur! 6, moartea e-un caos, e mare de stele, 7nd *ia+a-i o alt de *ise re ele; 6, moartea-i un secol cu sori nflorit, 7nd *ia+a-i un asm pustiu &i urt! Da! nu ce!#i#udinea/ ci ndoiala es#e clima#ul su:le#esc p!op!iu poe#ului. Dup$ ce ima ineaz$ aceas#$ posi7ili#a#e/ spi!i#ul lui es#e solici#a# de posi7ili#$ile opuse) s'a! pu#ea ca nimici!ea de:ini#iv$ s$ :ie ncheie!ea/ ca dincolo de moa!#e s$ nu ne mai a%#ep#e nimic. Cu!' #una se z7a#e n capul s$u pus#iu/ %i el a!e viziunea apocalip#ic$ a s:;!%i#ului lumii) so!ii se s#in / s#elele pic$/ 7ol#a ce!easc$ se spa! e/ nimicul %i n#inde noap#ea lui la! $/ ce!ul ne !u %i ce!ne lumile/ ca ni%#e p!$zi #!ec$#oa!e ale mo!ii e#e!ne. A#unci/ :i!e%#e/ moa!#ea iu7i#ei es#e ea ns$%i un ac# ce se ncad!eaz$ de:ini#iv n aceas#$ s#in e!e unive!sal$. G;ndul poe#ului se a!cuie%#e as#:el pe linia uno! ipo#eze ce vizeaz$ soa!#a omeni!ii n ene!al %i sen#imen#ul a#in e o #ensiune e6cepional$. Ispi#a me#a:izic$ es#e pe!manen#$ n poezia lui Eminescu %i soluia ne a#iv$ a n#!e7$!ilo! n le $#u!$ cu !os#u!ile lumii es#e :!ecven#$. n (ortua est soluia ne a#iv$/ p!ezen#a#$ pe plan ipo#e#ic n p!imul !;nd/ es#e sp!i"ini#$ de ne aia dispe!a#$ a :inalului. Sun#em nc$ n p!imele #impu!i/ poe#ul %i sim#e su:le#ul mp$!i# n#!e chem$!ile luminoase ale vieii %i ale c!edinei pe de o pa!#e %i ispi#a ne aiei #o#ale pe de al#$ pa!#e. Din oscila!ea n#!e cei doi poli ia na%#e!e d!ama#ismul ope!ei B una din#!e cele mai d!ama#ice ope!e ale li#e!a#u!ii !om;ne. Ki des:$%u!a!ea ei ul#e!ioa!$ B o ene!aliza!e a lipsei de sens a e6is#enei B :$cea #!ece!ea c$#!e :inalul a i#a#/ n ca!e ima inea copilei moa!#e es#e adus$ din nou pe planul p!im/ :$c;ndu'ne as#:el s$ vedem c$ pen#!u poe# soa!#a lumii es#e dedus$ din soa!#a ei. nain#e de a a"un e la aceas#$ linie so7!$/ Eminescu a nce!ca# ns$ o p!elun i!e a medi#aiei %i o de!ivaie a ei. Dup$ s#!o:a n ca!e a:i!ma c$ n#!ea a e6is#en$ es#e o ne7unie) A fiH ne unie &i trist &i goal 8rec0ea te minte &i oc0iul te-n&al; 7e-un secol ne zice, ceilal+i o deszic, Aici un *is sear d, dincolo nimic, el insista, cu scopul de a su linia cit mai puternic caracterul iluzoriu al *ie+ii: 7easornic al mor+ii snt zilele toate, 9ot pasul la groap ncet +i le ate 7nd oc0ii +i-s limpezi &i ro&ie fa+a 9u ui+i c al mor+ii trist cui e *ia+a! Ve!su!ile aveau s$ :ie p$!$si#e n :o!ma de:ini#iv$ a ele iei/ de 7un$ seam$ pen#!u mo#ivul c$ ele nu aduceau o p!o !esiune de in#ensi#a#e a sen#imen#ului/ n#!e n#!e7$!ile

an#e!ioa!e %i n#!e7$!ile ca!e aveau s$ u!meze/ ce!#i#udinea lo! lini%#i#$ nsemna un punc# mo!#. &u aceas#a/ p!ocesul de ela7o!a!e a poeziei a lua# cap$#. Izvo!;#$ din !evol#a mpo#!iva soa!#ei ca!e a ho#$!;# moa!#ea #ine!ei :e#e/ ea se nca!c$ n p!imele va!ian#e de un ma#e!ial pe ca!e :io!ul a!#ei nu'l pu#ea p$#!unde. Medi#aia nu avea o #em$ p!ecis$/ ea se s#in ea n da#e 7io !a:ice %i n de!ivaii ne"us#i:ica#e n lumea maca7!ului. n al#$ o!dine de idei/ ea se des:$%u!a deduc#iv din cons#a#a!ea ho!aian$ c$ #oi oamenii s;n# supu%i le ii mo!ii. Medi#aia nd!uma a%ada! c$#!e o lecie de !esemna!e s#oic$/ ceea ce :$cea ca sin u!ul punc# viu al poemei/ !evol#a de la ca!e ea po!nise/ s$ apa!$ n cele din u!m$ lipsi# de o!ice "us#i:ica!e. Ela7o!a!ea ul#e!ioa!$ avea s$ elimine a%ada! #o# ceea ce nu se a!moniza cu :inalul. Ele ia a"un e n :elul aces#a s$ accen#ueze des#inul c!ud al copilei moa!#e %i s$ cons#a#e c$ aceas#a e!a soa!#a n#!e ii lumi. A i#a# de n#!e7$!i %i de ipo#eze/ poe#ul ene!alizeaz$ sen#imen#ul s$u la #ensiunea #i#anian$/ ceea ce impunea c!ea!ea unui spaiu %i a unui #imp es#elic adecva#/ ceea ce impunea n acela%i #imp c!ea!ea a dou$ planu!i opuse de mani:es#a!e %i dezvol#a!e a unui con:lic#. C$!$ s$ :ie o poezie ne# #i#anian$/ Mo!#ua es# es#e p!ev$zu#$ cu o! anele cele mai de seam$ ale poeziei #i#aniene %i nco!po!eaz$ as#:el unele modali#$i eseniale ale vii#oa!ei ope!e eminesciene. Geneza poeziei Mo!#ua es# ne'a dus la ncheie!ea c$/ n lup#a n#!e cele dou$ a#i#udini B !esemna!ea an#ic's#oic$ %i !evol#a !oman#ic$ B/ 7i!ui#oa!e avea s$ :ie cea din u!m$. Poezia se cons#!uie%#e n :o!ma ei de:ini#iv$ pe aceas#$ iz7ucni!e !evoluiona!$/ ca!e a:i!m$ lipsa de sens a e6is#enei %i se !idic$ p;n$ la ne a!ea sup!em$. Pen#!u c$/ cu #oa#$ nco!da!ea ei nal#$/ ca!e d$ imp!esia unei c!ea'iuni spon#ane/ Mo!#ua es# es#e o poezie cons#!ui#$. Poe#ul se z7a#e n#!e ipo#eze con#!adic#o!ii n le $#u!$ cu soa!#a omului. El vede #o#ul n plan ne a#iv/ pen#!u c$ nsemna!ea inciden#al$ a spe!anei n viaa vii#oa!e nu a!e/ n economia ope!ei/ dec;# :unciunea de a su7linia p!in con#!as# des#inul ce se a7a#e implaca7il asup!a omului %i asup!a omeni!ii. Dezvol#a!ea n zi 'za a sen#imen#ului d$ poeziei un d!ama#ism e6cepional/ ceea ce cons#i#uie de asemenea una din#!e no#ele ca!ac#e!is#ice #i#anismului eminescian. Ti#anismul p!esupune o aciune n des:$%u!a!e %i :o!mele li#e!a!e p!op!ii lui s;n# epicul %i d!ama#icul/ %i una %i al#a p!esupun;nd :a7ula %i con:lic#ul. n ncepu#u!ile sale li#e!a!e/ Eminescu es#e ispi#i# n#!'adev$! de epic %i de d!ama#icE da! impe#uozi#a#ea lui li!ic$ s:a!m$ le ile enului. Ca7ula #i#anian$ se n$!uie/ da! pe !uinele ei se !idic$ o li!ic$ de esen$ #i#anian$. n o!dona!ea ei o7iec#iv$ ope!a o linde%#e adeseo!i o7iec#ivi#a#ea enu!ilo! din ca!e ea de!iv$/ da! aceas#$ #!$s$#u!$ se con"u $ la poe# cu #!$s$#u!i de al#$ na#u!$) p!in amploa!ea %i #ensiunea sen#imen#elo!/ p!in viziunea in:ini#$ a spaiului %i #impului/ li!ica lui Eminescu se nsc!ie/ n nume!oase !ealiz$!i ale sale/ n spaiul li#e!a#u!ii #i#aniene. 9n aces# :el #!e7uie v$zu#$ %i ele ia Mo!#ua es#/ cu di:e!ena c$ ea nu es#e con#empla#$ la ncepu# n :o!me di:e!i#e de cele li!ice. Poe#ul nu e6p!im$ aici du!e!ea/ ci volup#a#ea du!e!iiE dac$ el a!e la un momen# da# o !az$ de spe!an$/ aceas#a se s#in e de:ini#iv n vi ziunea dis#!u e!ii lumilo!/ pes#e ca!e se ce!ne noap#ea la! $ a nimicului) viaa es#e un vis ce se ncheie n mo!m;n#/ lumile nu s;n#E %i dac$ as#:el es#e viaa/ %i dac$ as#:el s;n# lumile/ pe :!un#ea palid$ a omeni!ii nu es#e sc!is numele lui Dumnezeu. 9ndelun a#a ela7o!a!e a poeziei a pus n lumin$ nal#a con%#iin$ a!#is#ic$ a poe#ului. Acela%i luc!u l va su7linia %i analiza la ca!e voi supune poezia n con#inua!e/ analiz$ ca!e se va aplica :o!mei de:ini#ive/ da! ca!e se va !apo!#a %i la va!ian#ele p!eme! $#oa!e a#unci c;nd ope!aia va deveni necesa!$ sp!e a evidenia pe!:eciona!ea p!ocedeelo! de a!#$. Es#e de la sine neles c$ n cad!ul unui cu!s unive!si#a!/ ca!e #!e7uie s$ m7!$i%eze n#!ea a ope!$ a poe#ului/ nu se va pu#ea insis#a asup!a #u#u!o! p!o7lemelo! !idica#e de #e6#ul eminescian. M$ voi m$! ini a%ada! s$ aduc n discuie p!imele pa#!u ve!su!i ale poeziei/ a c$!o! ce!ce#a!e ne va in#!oduce n lumea p!ocedeelo! #ehnice ale lui Eminescu. &a!ac#e!ul :!a men#a! al analizei nu #!e7uie s$ p!ovoace o7ieciuni/ deoa!ece liniile ene!ale ale a!hi#ec#u!ii ele iei au :os# indica#e a#unci c;nd am u!m$!i# p!ocesul ei de ela7o'

!a!e. L$s;nd pen#!u momen# la o pa!#e o!ice conside!aie de aceas#$ na#u!$/ voi !eine n analiza mea p!imele elemen#e de o!din s#ilis#ic/ ca!e ne vo! da p!ile"ul s$ vedem c$ poe#ul e!a solici#a# nu numai de p!o7lemele ma!i/ de aspec# #o#al al ope!ei de a!#$/ ci %i de am$nun#ul adeseo!i !evela#o!. Is#o!ia #e6#ului es#e %i aici chema#$ s$ lumineze o ascui#$ con%#iin$ a!#is#ic$. 9n p!ima ei ela7o!a!e/ s#!o:a n#;ia avea u!m$#oa!ea n:$i%a!e) 7a lampa ce piere *eg0ind pe mormnturi, 4dee din palide-a nop+ilor gnduri, 7a *isul ce-aripa-&i ud-n amar 9recu&i d-al speran+elor feeric otar! S#!o:a se consuma n cea mai ma!e m$su!$ n compa!aii) asemenea unei l$mpi ce pie!e ve hind pe mo!min#e/ asemenea unui vis #!is#/ #;n$!a :a#$ a #!ecu# de ho#a!ul spe!anelo!. P!in :o!mele ei me#!ice/ poezia a :os# !apo!#a#$/ dup$ cum ne aducem amin#e/ la 0olin#ineanu. n aceas#$ p!im$ !edac#a!e/ ap!opie!ea n#!e Mo!#ua es# %i * :a#$ #;n$!a pe pa#ul mo!ii se poa#e duce %i mai depa!#e/ pe planul p!ocedeelo! de s#il) ca %i Eminescu/ 0olin#ineanu ncepea p!in#!'o compa!aie) 7a ro ul ce cnt amar n ro ie; ca %i la Eminescu/ compa!aia !evenea n ve!sul al #!eilea) 7a rul ce geme de rea *i3elie %i s#!o:a se ncheia la am;ndoi poeii aduc;nd/ n ve!sul ul#im/ ima inea #ine!ei :e#e. Ap!opie!ea n#!e cele dou$ poezii se pu#ea :ace a%ada! nu numai pe linia :o!melo! me#!ice/ ci %i p!in iden#i#a#ea a! umen#$!ii s#ilis#ice %i p!in co!esponden$ de #opic$ s#ilis#ic$. Cap#ul aces#a m$ :ace s$ c!ed c$/ n v!emea c;nd Eminescu e!a :!$m;n#a# de c;n#ecul ad;nc din ca!e avea s$ se dezvol#e poezia sa/ 0olin#ineanu e!a p!ezen# n spi!i#ul s$u nu numai cu anumi#e cadene !i#mice/ ci %i cu unele modali#$i s#ilis#ice. Da! deose7i!ea din#!e cei doi poei apa!e eviden#$ chia! din aceas#$ p!im$ mani:es#a!e. 0olin#ineanu se ampli:ic$/ ima inea lui se e6#inde desc!ip#iv %i #au#olo ic %i nu se d$ napoi de la nsuma!ea #e!menilo! con#!adic#o!ii) !o7ul lui nu es#e pu! %i simplu un !o7/ el es#e un !o7 n !o7ie/ %i/ ceea ce es#e mul#/ ,,cu lan+ul de ra+e$! &uv;n#ul cu! e es#e d!ep#/ ve!sul se umple/ da! ideea s#$ pe loc. Apoi !o7ul aces#a c;n#$E es#e d!ep#/ el c;n#$ "amar$/ el c;n#$ "un aer duios$/ pe o a!ie duioas$/ ceea ce nsemneaz$ c$ nu c;n#$/ ci se c;n#$/ se pl;n e. (imic din aces#e ampli:ic$!i ve!7ale %i din aces#e con#!adicii elemen#a!e la Eminescu. E6p!esia a!e de pe acum conciziunea %i p!eciziunea p!op!ie poe#ului/ ca!ac#e!iza!ea se des:$%oa!$ dens$ %i !apid$/ ma!ca#$ de aso' cie!ea compa!aiei %i me#a:o!ei/ cu elemen#e ce apa!in lumii :izice %i lumii mo!ale. P!imele modi:ic$!i pe ca!e le su:e!e s#!o:a aduc. o uni:ica!e s#ilis#ic$/ n u!ma c$!eia compa!aia dispa!e/ nlocui#$ p!e#u#indeni de me#a:o!$. Pe calea aceas#a poe#ul iz7u#e%#e s$ c!eeze o sime#!ie nou$) ve!sul p!im %i ve!sul al #!eilea/ iniia#e n p!ima va!ian#$ p!in com' pa!aie) "7a lampa ce piere$ ' "ca *isul ce-aripa$/ a"un n aceas#$ :o!m$ nou$ s$ :ie in#!oduse p!in dou$ me#a:o!e/ n a c$!o! s#!uc#u!$ a!#icolul nede:ini# ocup$ aceea%i poziie iniial$) 6 lamp de *eg0e *eg0ind pe mormnturi,

4dee din palide-a nop+ilor gnduri 8n *is ce aripa &i moae-n amar Astfel ai trecut de al lumii otar! S#!o:a se uni:ica s#ilis#ic pe linia me#a:o!ei/ ceea ce nsemneaz$ c$ poezia !ealiza o nou$ e#ap$ n p!ocesul de o7iec#iva!e/ n#!'adev$!/ compa!aia/ p!in s#!uc#u!a ei/ solici#$ a#enia n#!'un ndoi# sens) pe de o pa!#e/ n di!ecia o7iec#ului ce se compa!$/ pe de al#$ pa!#e n di!ecia o7iec#ului cu ca!e se compa!$. &ons#!ui#$ pe compa!aie/ :o!ma p!im$ a s#!o:ei su7linia as#:el p!ezena :ecioa!ei moa!#e/ ca!e :o!ma p!ima #!eap#$ a ima inii. Pe o cale devia#$/ :ac#o!ul 7io !a:ic e!a !einu# n :i!ele poezieiE mai mul# chia!/ el cons#i#uia punc#ul de pleca!e al n#!e ului p!oces de s#iliza!e poe#ic$/ c$!uia i imp!ima as#:el din p!ima mi%ca!e o ma!c$ su7iec#iv$. Da! noua :o!m$ nu e!a n m$su!$ s$ sa#is:ac$ e6i enele. n p!imul !;nd ve!sul iniial 7!usca simul p!in#!'o !epe#iie lipsi#$ de valoa!e e6p!esiv$) "lampa de *eg0e *eg0ind pe mormnturi$. Poe#ul l modi:ic$ a%ada!/ elimin;nd pa!#icipiul ve!7ului ca!e/ n a:a!$ de inconvenien#ul !epe#iiei/ l p!ezen#a %i pe acela al unei aciuni ce du!eaz$/ ca!e p!in u!ma!e nici nu e6p!im$ nici un su e!eaz$ o nce#a!e/ o s#in e!e/ n :o!ma lui p!im$/ ve!sul avea un al# inconvenien#) "7a lampa ce piere *eg0ind pe mormnturi$ cup!indea o con#!adicie n sens) de v!eme ce pie!e/ lampa nu mai poa#e ve hea. E!au n ve!s dou$ idei ca!e nu se pu#eau concilia) Poe#ul #!e7uia s$ ho#$!asc$ pen#!u una din ele) !ein;nd ideea de s#in e!e/ el iz7u#ea s$ su e!eze de la ncepu# deznod$m;n#ul con:lic#ului/ l an#icipa %i l sl$7eaE !ein;nd ideea de ve he/ ve!sul se nc$!ca de o a#mos:e!$ de mis#e! ce !adia asup!a n#!e ii poezii/ n "u!ul aces#ei idei ve!sul #!e7uie s$ se o! anizeze ns$ n a%a :el nc;#/ :$!$ s'o e6p!ime di!ec#/ ideea s#in e!ii/ a mo!ii/ s$ nu :ie #o#u%i elimina#$. De aici decu! ea necesi#a#ea !eine!ii ideii cup!inse n su7s#an#ivul mo!m;n#u!i %i ve!sul/ ca!e/ p!in poziia lui deschidea pe!spec#ivele la! i asup!a sen#imen#elo! ce u!mau s$ se des:$%oa!e n poezie/ #!e7uia s$ :i6eze n poziie dominan#$ ideea de ve he %i de mo!m;n#/ de ve he mo!#ua!$. P!in elimina!ea ve!7ului ve hind ve!sul/ ca!e se ce!ea echili7!a# :one#ic/ %i cap$#$ complini!ea p!in in#!oduce!ea unui cali:ica#iv al ul#imului su7s#an#iv. El cap$#$ a%ada! :o!ma) 6 lamp de *eg0e pe triste morminte &ea din#;i consecin$ a in#!oduce!ii ad"ec#ivului #!is#e es#e adop#a!ea celei de a doua :o!me de plu!al a su7s#an#ivului mo!m;n#) mo!m;n#u!i avea un #im7!u vocalic n#uneca#/ n aco!d cu sensul ene!al al ve!sului/ da! n con#!adicie cu #im7!ul vocalic luminos al ad' "ec#ivului #!is#e. Ki poe#ul a simi# aici #!e7uina nu a unui con#!as#/ ci a unei con#inui#$i/ a unui le a#o acus#ic. P!in !epe#iia sune#elo! luminoase i %i e n acelea%i poziii se c!eeaz$ o sime#!ie in#e!ioa!$ de na#u!$ :one#ic$/ a c$!ei :unciune a!#is#ic$ nu decu! e din valoa!ea p!op!ie/ ci din !apo!#ul la idee) n#!'un ma#e!ial acus#ic luminos Eminescu #oa!n$ o idee sum7!$/ ideea de moa!#e. Da! spi!i#ul iu7i#o! de conciziune al poe#ului nu se pu#ea sa#is:ace nici cu aceas#$ :o!m$) #!is#e mo!min#e nsemna o ampli:ica!e ne"us#i:ica#$. Pen#!u c$ nimeni nu s'a! pu#ea ;ndi la ni%#e mo!min#e vesele/ ad"ec#ivul #!is#e e!a/ n aceas#$ cons#!ucie/ un suplimen# lipsi# de valoa!e. Poe#ul l sac!i:ic$ a%ada!/ aduc;nd n locul lui cali:ica#ivul umede) 6 lamp de *eg0e pe umede morminte nsemneaz$ un ve!s cu aspe!i#$i me#!ice pe ca!e o u!eche sensi7il$ nu le pu#ea #ole!aE aspe!i#a#ea devenea de o!din acus#ic n even#uali#a#ea c$ p!epoziia pe a! :i :$cu# co!p cu ad"ec#ivul umed) 6 lamp de *eg0e pe-umede morminte 9n aceas#$ si#uaie/ poe#ul !ecu! e la o soluie e!oic$ %i !evela#o!ie) n locul unei ma!i aspe!i#$i me#!ice sau acus#ice/ p!e:e!$ o aspe!i#a#e de o!din mo!:olo icE el nlocuie%#e a%ada! :o!ma :eminin$ umede/ co!ec#$ din punc# de vede!e !ama#ical/ cu :o!ma masculin$ inco!ec#$ umezi. Ve!sul se ap!opia n :elul aces#a de :o!ma de:ini#iv$ a lui/ da! aceas#$ :o!m$ nu avea s$ se !ealizeze dec;# n u!ma unei noi modi:ic$!i/ de#e!mina#$ de necesi#a#ea uni:ic$!ii acus#ice.

Su7 aces# !apo!#/ :o!ma ul#im$ la ca!e a"unsese) 6 lamp de *eg0e pe umezi morminte p!ezen#a dou$ uni#$i dis#inc#e) cea dinii/ alc$#ui#$ din 7locul o lamp$/ se $sea p!in #im7!ul ei vocalic n opoziie cu uni#a#ea a doua/ domina#$ de vocalele luminoase e %i i. Uni:ica!ea avea s$ se :ac$ n sensul p$!ii din u!m$/ !upul :one#ic o lamp$ #!e7uie s$ dispa!$ :$c;nd loc unui cuv;n# n a c$!ui s#!uc#u!$ vocalele luminoase aveau s$ dein$ n#;ie#a#ea. Aces#a es#e cuv;n#ul :$clie/ ca!e aducea n poziia accen#ua#$ vocala i/ ia! n sila7a :inal$ vocala e. Ve!sul cap$#$ as#:el :o!ma lui de:ini#iv$) Gclie de *eg0e pe umezi morminte! Cizic/ cuv;n#ul :$clie ocupa spaiul :one#ic a dou$ cuvin#e) o %i lamp$. Acus#ic/ el des$v;!%ea linia luminoas$ a ve!sului ca!e a"un ea as#:el ca din #o#alul de ,I vocale s$ nume!e zece vocale pala#ale/ senine. Am insis#a# asup!a aces#o! elemen#e sp!e a su7linia un :ap# de o impo!#an$ pa!#icula!$ pen#!u ce!ce#a!ea li#e!a!$. S'a vo!7i# mai nain#e/ n epoca sim7olis#$ a li#e!a#u!ii !om;ne/ desp!e sim7olismul acus#ic) sune#ele unei lim7i s;n# n s#a!e s$ su e!eze p!in s#!uc#u!a lo! ma#e!ial$ anumi#e idei sau anumi#e s#$!i a:ec#ive. P!ivi#$ as#:el/ a:i!maia cons#i#uie o ma!e a7e!aie) sune#ul/ ca uni#a#e ma#e!ial$/ nu a!e valo!i e6p!esive de#e!mina#eE el devine e6p!esiv numai n#!'o s#!uc#u!$ p$#!uns$ de un sens in#elec#ual sau a:ec#iv. &onside!a# n poziii izola#e/ el nu cap$#$ o valoa!e e6p!esiv$ dec;# n m$su!a n ca!e se asociaz$ unei e6pe!iene pe!sonale. Pe calea aceas#a ns$ se las$ "oc li7e! p!ocesului asocia#iv individual/ %i un sune# se va colo!a va!ia# de la o pe!soan$ la al#a/ ceea ce nsemneaz$ c$ el es#e p!in de:iniie sim7olul uno! :o!me su7iec#ive. Judeca# dup$ s#!uc#u!a lui :one#ic$ %i n lumina aces#ei #eo!ii/ ve!sul eminescian asup!a c$!uia ne'am op!i# a! #!e7ui s$ e6p!ime o s#a!e su:le#easc$ de senin$#a#e/ de a:i!ma!e. Ki cu #oa#e aces#ea/ colo!a#u!a lui nu se cons#!uie%#e de la e6#e!io!/ p!in adiiona!e de sune#e de'o anumi#$ cali#a#e/ ci izvo!$%#e din lumea ad;nc$ a ideii poe#ice. Modi:ica!ea cea mai de seam$ pe ca!e o su:e!e s#!o:a es#e ns$ nlocui!ea ve!sului al doilea. Idee din palide'a nopilo! ;ndu!i B p!in ve!sul =8n sunet de clopot n orele snte$ ca!e n :o!ma de:ini#iv$ avea s$'%i co!ec#eze !ima) 8n sunet de clopot n orele sfinte! Ve!sul p!im/ dup$ cum am amin#i# cu un al# p!ile"/ es#e o aluziune din lec#u!ile p!e!oman#ice ale poe#ului. &e a pu#u# de#e!mina elimina!ea luiV &el din#;i mo#iv e!a incon#es#a7il lipsa de plas#iciza!$ a ca!ac#e!iz$!ii. Poe#ul #!e7uia apoi s$ ad;nceasc$ a#mos:e!a de mis#e! pe ca!e o schiase n ve!sul p!eceden# %i a7s#!aciunile la ca!e anco!a) idee/ ;ndu!i palide ale nopilo!/ e!au lipsi#e de o!ice pu#e!e de evoca!e. C$clia de ve he ns$ pe mo!min#ele umede avea aceas#$ pu#e!e de evoca!e. Mis#e!ul se c!ea p!in#!'o ima ine de o!din vizual/ da! aceas#$ ima ine mi"locea spi!i#ului un con#ac# cu ma!ile mis#e!e ale mo!ii %i cu !i#ualul c!e%#in al nmo!m;n#$!ii. Acela%i con#ac# e!a mi"loci# con#empla#o!ului %i de ima inea cup!ins$ n ve!sul al doilea/ ca!e ns$ nu mai es#e de o!din vizual/ ci audi#iv. n :ine/ un al# mo#iv ca!e a de#e!mina# nlocui!ea a :os# :$!$ ndoial$ de o!din #ehnic. Am amin#i# puin mai nain#e c$ ma!ele p!o !es !ealiza# n cu!sul modi:ic$!ilo! aces#ei s#!o:e a :os# uni:ica!ea ei pe linia s#i' lis#ic$ a me#a:o!ei) n :o!ma iniial$ ea cup!indea dou$ compa!aii %i dou$ me#a:o!e/ n :o!ma ul#im$ pa#!u me#a:o!e. Pa!alel cu aceas#$ #!ans:i u!a!e se simea #!e7uina ca ma#e!ialul ei poe#ic s$ se o! anizeze pe linii sime#!ice) s#!uc#u!al/ me#a:o!ele cup!inse n ve!su!ile l %i I e!au in#!oduse p!in a!#icole nede:ini#e/ me#a:o!a cup!ins$ n ve!sul doi e!a in#!odus$ p!in#!'un su7s#an#iv nede:ini#/ da! lipsi# de a!#icol/ ceea ce su7 !apo!#ul e6p!esiei nsemna un acciden#/ o lips$ de con#inui#a#e. Poe#ul a elimina# acciden#ul %i a a"uns s$ dea s#!o:ei sale o cons#!ucie de o sime#!ie ideal$. Ea a avu# la un momen# da# n:$i%a!ea <!edus$ la p!imele emis#ihu!i@) 6 lamp de *eg0e < !!! 8n sunet de clopot!!! 8n *is ce-si moaie !!!

&ea mai !ezis#en#$ s#!uc#u!$ n n#!ea a s#!o:$ a avu#'o ve!sul al #!eilea/ n :o!ma cea din#;i) 7a *isul ce-&i ud aripa-n amar el e!a de o comple6iune s#ilis#ic$ !a!$) ncepea p!in#!'o me#a:o!$ B visul es#e p!ev$zu# cu a!ipi/ ceea ce nsemneaz$ c$ es#e v$zu# ca o pas$!e cu a!ipi. P!in #!anspune!ea compa!aiei n me#a:o!$ el a"un e la o s#!a#i:ica!e de elemen#e me#a:o!ice ca!e se condiioneaz$ n linie descenden#$) :a#a es#e un vis/ visul es#e o pas$!e. (umai dup$ ce s#!o:a a :os# uni:ica#$ n :elul aces#a/ dup$ ce ea %i'a ncepu# p!imele #!ei ve!su!i p!in me#a:o!e %i :ieca!e me#a:o!$ p!in#!'un a!#icol nede:ini#/ poe#ul a !eveni# asup!a ve!sului p!im/ pe ca!e l'a scos din se!ie %i l'a evidenia# p!in#!'o cons#!ucie pa!#icula!$ a #!opului s$u. *pe!aia e!a u%u!a#$ de :ap#ul c$ sime#!ia mo!:olo ic$ nu e!a du7la#$ de o sime#!ie acus#ic$) n #imp ce ve!su!ile 1 %i I e!au in#!oduse p!in a!#icolul nede:ini# masculin/ el e!a in#!odus p!in :o!ma :eminin$ a aceluia%i a!#icol. Mi'a! !$m;ne s$ semnalez n con#inua!e valo!ile a!#is#ice pe ca!e le pune n lumin$ #opica special$ a celui din u!m$ ve!s al s#!o:ei %i s$ :ac le $#u!a cu s#!o:a u!m$#oa!e/ analiz;nd :unciunea dive!s$ pe ca!e ve!7ul a #!ece o ndepline%#e n cele dou$ uni#$i/ :unciune indica#$ de !apo!#ul di:e!i# ca!e se s#a7ile%#e n#!e ve!7 %i au6ilia!ul s$u. P!o7lemele pe ca!e le !idic$ poezia la :ieca!e pas s;n# mul#iple/ n lecia aceas#a m'am mulumi# s$ indic pe cele mai de seam$ pe ca!e ni le pun p!imele pa#!u ve!su!i ale ele iei. Ki pen#!u c$ s#udiul ei ene#ic/ pe ca!e l'am n#!ep!ins n leciile p!eceden#e/ m'a pus n si#uaia de a u!m$!i %i aspec#ele a!#is#ice :undamen#ale ale poeziei voi m$! ini aici analiza dup$ :o!mele consac!a#e. Din cele discu#a#e p;n$ n p!ezen# pu#em #!a e concluzia c$ asup!a ma#e!ialului poe#ic al ele iei (ortua est s'a aplica# una din#!e cele mai ascui#e con%#iine li#e!a!e. Poezia a lua# na%#e!e su7 impulsul unei ma!i su:e!ine/ a c$!ei amploa!e a a#ins p!opo!ii #i#aniene %i si'a c!ea#/ pe plan a!#is#ic/ un spaiu %i un #imp es#e#ic p!opo!#iona#e cu in#ensi#a#ea sen#imen#ului. Am su7linia# de asemenea :ap#ul c$ n cu!sul ela7o!$!ii poe#ul a avu# un momen# de neho#$!;!e/ c;nd n spi!i#ul s$u s'a ivi# ispi#a unei soluii clasice a con:lic#ului su:le#esc ce se des:$%u!a/ da! c$ el a anco!a# n cele din u!m$ la :o!mula !oman#ic$. Cap#ul aces#a/ ca!e ne va n#;mpina %i n al#e ope!e ale sale/ es#e de na#u!$ s$ e6plice ca!ac#e!ul o7iec#iv pe ca!e li!ismul eminescian l va p!ezen#a n anumi#e momen#e. Acela%i ca!ac#e! es#e su7linia# %i de p!ocedeele sale de s#il. Am semnala# n o!dinea aceas#a #!ep#a#a p!o !esiune a elemen#ului me#a:o!ic/ des#ina# s$ de#a%eze ima inea %i s'o p!oiec#eze n dep$!#a!e. Cap#ul ne n#;mpin$ n Mo!#ua es#/ ca!e es#e una din#!e poeziile cele mai pe!sonal B li!ice ale lui EminescuE el ne va n#;mpina cu a#;# mai mul# n al#e ope!e ale sale/ al c$!o! punc# de pleca!e nu #!e7uie c$u#a# n zona li!ismului/ ci n aceea a epicului %i d!ama#icului. Analiza ele iei Mo!#ua es# ne'a a!$#a# ca!ac#e!ul ne7ulos pe ca!e l a!e li!ica lui Eminescu n p!imele ei #impu!i/ da! %i capaci#a#ea poe#ului de a domina n cele din u!m$ un ma#e!ial ca!e se anuna hao#ic/ de a desp!inde din#!';nsul liniile ene!ale/ de a simpli:ica/ de a o!dona. Cap#ul aces#a a :os# de al#:el ho#$!;#o! n s#a7ili!ea o!'dinei n ca!e vom u!m$!i ope!a poe#ului. (ortua est nu es#e p!ima lui poezie pu7lica#$ n &onvo!7i!i li#e!a!e %i dac$ c!i#e!iul c!onolo ic al pu7lic$!ii a! :i #!e7ui# !espec#a# cu #oa#$ seve!i#a#ea/ analiza ei a! :i #!e7ui# s$ :ie p!eceda#$ de analiza al#o! ope!e. 9n :azele ei succesive de ela7o!a!e/ ele ia ca!e ne p!eocup$ an#icipeaz$ ns$ a#;# VTnS!e %i Madon$ c;# %i Epi onii/ cele din#;i poezii eminesciene ap$!u#e n !evis#a de la Ia%i. Ki ea le dep$%e%#e n acela%i #imp cu mul# ca impo!#an$ a!#is#ic$ pe de o pa!#e/ ca semni:icaie a p!ocesului de ela7o!a!e pe de al#$ pa!#e. Cap#ul aces#a m'a de#e!mina# s$'i dau p!e:e!in$ %i s$ insis# mai ndelun asup!a ei. S;n#/ n Mo!#ua es#/ anuna#e vi!#uali#$i poe#ice pe ca!e numai epoca de deplin$ ma#u!i#a#e poe#ic$ le va pune n #oa#$ lumina. Mi"loacele p!in ca!e poe#ul iz7u#e%#e s$ c!eeze n aceas#$ ope!$ viziunea spaial$ %i sen#imen#ul #impului se vo! pe!:eciona cu v!emea/ da! ele vo! :i s#a#o!nic !einu#e n a!#a poe#ic$ a lui Eminescu/ ca!e va :i pe!manen# solici#a# de acelea%i o!izon#u!i in:ini#e. La cel$lal# cap$# al ope!ei sale poe#ice se a:l$ Lucea:$!ul. Asup!a aces#ei poeme ne p!opunem s$ insis#$m/ pen#!u c$ ea indic$ punc#ul

#e!minus al unui p!oces a!#is#ic al c$!ui ncepu# l'am su!p!ins n Mo!#ua es#. &ea din#;i poezie pe ca!e el o pu7lic$ n !evis#a ie%ean$ es#e VTnS!e %i Madon$/ ca!e apa!e acolo n n!.'ul din ap!ilie ,.53. Ela7o!a!ea ei da#a ns$ de mai nain#e/ cel puin din p!imele #impu!i ale sosi!ii poe#ului la Viena/ a%ada! din #oamna anului ,.2-. Ki s'a! pu#ea chia! s$ dep$%easc$ aceas#$ da#$. Iaco7 (e !uzzi %i aducea mai #;!ziu amin#e c$ poezia i :usese #!imis$ din Viena/ pe la s:;!%i#ul lunii :e7!ua!ie sau ncepu#ul lunii ma!#ie/ c$ ea s#;!nise admi!aia sa/ pe aceea a lui Maio!escu %i a n#!e ului ce!c "unimis#. &o!espondena din acea v!eme a lui (e !uzzi #!$deaz$ de al#:el aceas#$ s#a!e de spi!i#. Maio!escu nsu%i avea s$ se p!onune asup!a ei pes#e doi ani/ n cunoscu#ul s$u a!#icol nchina# di!eciunii noi n p!oza %i poezia !om;n$/ a!#icol ap$!u# n &onvo!7i!i li#e!a!e n ca!e/ dup$ cum ne aducem amin#e/ au#o!ul poeziei es#e !idica# ca valoa!e n vecin$#a#ea imedia#$ a lui Alecsand!i. Maio!escu aducea/ cu #oa#e laudele sale/ o se!ie de !eze!ve asup!a c$!o!a se cuvine s$ ne op!im o clip$/ n ene!al/ a!#icolul es#e e6cesiv de seve!/ ceea ce de al#:el cons#i#uie o #!$s$#u!$ pen#!u s#udiile din p!ima pa!#e a ac#ivi#$ii sale c!i#ice. Judec$ile sale s;n# emise de un spi!i# lo ic/ de un !a' ionalis#/ da! %i su7 !apo!#ul aces#a c!i#icul p!inde numai o !elaie apa!en#$ ce se aplic$ p!imei p$!i a poeziei. El c!ede as#:el c$ poezia aduce o compa!aie con:uz$) Eminescu a! :i u!m$!i# aici s$ s#a7ileasc$ o pa!alel$ n#!e vechea zei$ Venus %i Madona/ p!ima n:$i%;nd o !eali#a#e 7!u#$ pe l;n $ cea de a doua. *!i inal$/ da! p!ea calcula#$/ i p$!ea #!anziia =Pl;n i/ copil$V? *7ieciunea p!im$ ce se poa#e !idica mpo#!iva aces#ei p$!e!i es#e c$ Eminescu nu cau#$ n :ond s$ s#a7ileasc$ o ie!a!hie n#!e zeia :!umuseii din an#ichi#a#e %i Maica Domnului. Pen#!u Eminescu/ ca pen#!u o!icine/ Venus !ep!ezen#a idealul :!umuseii :izice/ n #imp ce Madona n:$i%a idealul :!umuseii mo!ale. Ki poezia lui/ ca!e se !apo!#a la cele dou$ idealu!i/ nu aducea p!op!iu'zis o compa!aie a lo!/ poe#ul nu condamna %i nici nu ap!o7a unul din idealu!ile de :!umusee n numele celuilal#. Mai mul# dec;# au#) invec#iva %i !ec!imin$!ile din pa!#ea a doua a poeziei dep$%esc n a%a m$su!$ da#ele s#a7ili#e n p!ima pa!#e nc;# ele nu cons#i#uie !elua!ea sime#!ic$ a p!imelo! planu!i/ ci dezvol#$ pe o linie pa!alel$ un p!oces su:le#esc nou. &!i#icul nu ine as#:el seama de un adev$! esenial pen#!u lumea a!#ei) acela c$ n ope!a de a!#$ nu in#e!eseaz$ lo ica/ ci lo ica sen#imen#ului/ n c!i#ica pe ca!e o :$cea lui Eminescu/ Maio!escu aduce ns$ %i unele da#e pozi#ive) el semnaleaz$ unele !eale nesi u!ane de e6p!esie ale poe#ului/ unele cli%ee. n special Mo!#ua es# i p$!ea diminua#$ su7 aces# !apo!#) e!a vo!7a acolo de :aa pal$ a unui n e!/ ca!e/ ad$u $m noi/ mai e!a pe deasup!a %i o s#ea !adioas$. Dac$ ns$ aceas#$ c!i#ic$ #o#alizan#$ a lui Maio!escu nu poa#e :i accep#a#$/ cu oa!eca!e !eze!v$ se impune s$ p!ivim %i anumi#e valo!i:ic$!i ul#ime ale ope!ei eminesciene/ ca!e nele de asemenea s$ mea! $ p;n$ la cap$#) #o# ce p!ovine de la poe# es#e pe!:ec#/ pen#!u mo#ivul !ela#iv cu!ios c$ #o# ce vine de la el nu poa#e :i dec;# pe!:ec#. S'a des:$%u!a# n aceas#$ o!dine :oa!#e mul#$ sa aci#a#e sp!e a :ace ca su:lul de via$ al #o#ali#$ii s$ se !$s:!;n $ %i asup!a p$!ilo! moa!#e ale ope!ei sale. 9n esena ei/ VTnS!e %i Madon$ es#e o poezie e!o#ic$/ dis#ana#$ deopo#!iv$ de aco!du!ile naive ale ncepu#ului %i de z7ucni!ea spon#an$ a e!o#icii din epoca ma#u!i#$ii. &a %i n cazul poeziei analiza#e an#e!io!/ ne $sim %i de da#a aceas#a n p!ezena unei poezii con' s#!ui#e/ cu planu!i de !ezonan$ sup!apuse) pasiunea nen:!;na#$ din ca!e ea a lua# na%#e!e apa!e con#!a!ia#$ de nimicnicia vieii comuneE da! s#!i $#ul de !evol#$ al poe#ului %i !eveni!ea lui peni#en#$ la idolul 7les#ema# $se%#e #!ep#e de n$la!e %i mul#iplica!e. P!in in#ensi#a#ea sen#imen#ului e6p!ima# %i p!in cali#a#ea lui/ poezia se impune s$ :ie !apo!#a#$ la Amo!ul unei ma!mu!e/ ca!e o p!ecede a#;# ca ela7o!a!e c;# %i ca pu7lica!e. Relaiunea n#!e ele se poa#e s#a7ili nu numai pe calea aceas#a/ indica#$ de !i#mul nvol7u!a# al sen#imen#ului/ ci %i p!in !eine!ea uno! ima ini comune. Sp!e ose7i!e ns$ de ma!mo!a !ece de acolo/ de da#a aceas#a :emeia es#e v$zu#$ ca o ma!mo!$ cald$/ un ochi de pia#!$ ce sc;n#eie. Ima inea/ ca!e ne duce cu min#ea c$#!e a!#a s#a#ua!$/ va avea !e:le6ele sale de'a lun ul n#!e ii

ope!e eminesciene/ la cap$#ul c$!eia vom in#imi pe ma!mo!eanul F>pe!ion. R$m;n;nd pe aceea%i linie a an#icip$!ii analizei/ vom semnala n acela%i #imp p!ocedeul/ comun celo! dou$ poezii/ al !epe#iiei !e#o!ice. Da! dac$ se poa#e vo!7i de unele co!espondene pe linia sen#imen#ului sau a ima inilo! n#!e cele dou$ poezii/ #!e7uie s$ se no#eze de asemenea c$ ele !espi!$ n clima#e di:e!i#e) n #imp ce p!ima se lea $ p!in dinamica sa de lumea #ea#!ului/ cea din u!m$ a!e ca punc# de pleca!e a!#a plas#ic$) ima inea Vene!ei es#e v$zu#$ de poe#ul !om;n s#a#ua!/ n #imp ce ima inea Madonei l duce cu min#ea c$#!e pic#u!a Rena%#e!ii/ c$#!e Ra:ael. Des:$%u!a!ea poeziei se !ealizeaz$ n pa#!u momen#e. S'a o7se!va# nc$ de mai nain#e c$ ideea cen#!al$ n "u!ul c$!eia se !upeaz$ n n#!e ul lui momen#ul iniial es#e e6p!ima#$ n ve!sul) 9u ai fost di*inizarea frumuse+ii de femeie! &$u#;nd aceas#$ :!umusee :eminin$ diviniza#$/ poe#ul es#e solici#a# de dive!sele ima ini ce au !ealiza#'o n cul#u!a omeni!ii. Pe planul p!im nu se a:l$ a%ada! nici zeia Venus/ nici Madona/ am7ele ndeplinind n poezia eminescian$ o :unciune sim7olic$. In#e!esul p!incipal se concen#!eaz$ a%ada! asup!a nclin$!ii ene!al omene%#i de diviniza!e a :emeii B diviniza!e n o!dine :izic$ sau spi!i#ual$. 9n aces# momen# iniial poe#ul apa!e a#a%a# deopo#!iv$ de cele dou$ sim7olu!i ce o lindesc dou$ v;!s#e din is#o!ia civilizaiei omene%#i) pe de o pa!#e zeia Venus/ ca!e nsemneaz$ un ideal de :o!me %i de ma#e!ie/ de p!opo!ii ca!nale %i de :io!i de volup#a#e/ ia! pe de al#$ pa!#e idealul c!e%#in %i ca#olic de pu!i#a#e mo!al$/ !ealiza# n ima inea Cecioa!ei. Da! aceas#$ p!im$ pa!#e a :os# consac!a#$ n mod p!ecump$ni#o! p!ezen#$!ii lo!/ ceea ce p!esupune numai o e6p!esie indi!ec#$ a vieii su:le#e%#i a poe#ului. P!in aceas#a/ poezia cap$#$ n punc#ul ei de po!ni!e o de#a%a!e o7iec#iv$ ca!e va me! e accen#u;ndu'se n a%a :el nc;# pa!#ea :inal$ a p!imei uni#$i se va ncheia n sca!$ epic$) n:$i%a!ea lui Ra:ael ca!e/ m7$#a# de ideal/ pic#eaz$ ima inea Madonei. Viaa su:le#easc$ ce se z7a#e aici es#e/ p!in aceas#$ viziune plas#ic$/ domina#$. Domina#$ es#e ea ns$ %i al#:elE %i anume p!in !e !esiunea n #!ecu#/ ceea ce nsemneaz$ um7!i!e %i poe#iza!e. Vom avea p!ile"ul s$ vo!7im n con#inua!e desp!e ceea ce nsemneaz$ chema!e a mi#olo iei n ope!a lui Eminescu. * chema!e a mi#olo iei aduce %i ncepu#ul poeziei VTnS!e %i Madon$. Poe#ul se sim#e ispi#i# de idealul unei lumi s#inse/ da! ca!e avea pen#!u el a#!acia pa!#icula!$ de a :i ;ndi# n 7asme/ de a :i vo!7i# n poezii. Spi!i#ul lui luneca as#:el pe linia is#o!iei c$#!e v;!s#a copil$!easc$ a omeni!ii/ c;nd min#ea %i su:le#ul n#;lneau poezia n#ip$!i#$ n #oa#e ac#ele vieii %i n #oa#e mani:es#$!ile na#u!ii. Ki cea din#;i mi%ca!e es#e aceea de !e !e# pen#!u v;!s#a :a7uloas$ a omeni!ii. Su:le#ul lui se sim#e p$#!uns ns$ de chema!ea acelei v;!s#e) ves#ea ei/ dulce %i #;n$!$/ o vede/ o aude/ o cu e#$ %i o'nele e ca o solie a al#o! ce!u!i/ a al#o! !aiu!i %i a al#o! zei. P!imele ve!su!i ale poeziei se mulumeau a%ada! s$ su e!eze ideea uno! #impu!i de :a7ul$ %i de poezie %i s$ e6p!ime a#a%a!ea sen#imen#al$ a poe#ului de ele. Peisa"ul spi!i#ual al mi#olo iei !$s$!ea a#;# de pu#e!nic n :aa lui/ nc;# aces#a a"un e la o e6p!esie apos#!o:a#$/ cu elimin$!i de ve!7e p!imo!diale %i cu echivalene 7!usc de ima ini/ #o#ul d;nd o !a:ic$ acciden#a#$ sen#imen#ului) 4deal pierdut n noaptea unei lumi ce nu mai este, )ume ce gndea n asme &i *or ea n poezii, 62 te *d, te-aud, te cuget, tnr &i dulce *este Dintr-un cer cu alte stele, cu-alte raiuri, cu al+i zei! S#!o:a a doua p!ecizeaz$ aspec#ul mi#olo ic de ca!e se las$ ispi#i# su:le#ul poe#ului) es#e zeia Venus/ idealul :!umuseii :eminine n an#ichi#a#ea !eco'!oman$) VInLre, marmur cald, oc0i de piatr ce scnteie,

@ra+ molatic ca gndirea unui mprat poet, 9u ai fost di*inizarea frumuse+ii de femeie, A femeii, ce &i astzi tot frumoas o re*d! Am ci#a# p!imele dou$ s#!o:e ale poeziei/ acelea n ca!e poe#ul evoc$ ima inea :!umuseii an#ice. C!umuseea elin$/ ca!nal$ %i volup#uoas$/ 'a"un e s$ :ie #!ans:i u!a#$ #o#al n epoca c!e%#in$. Voi ci#a n con#inua!e s#!o:ele n ca!e se n:$i%eaz$ aceas#$ #!ece!e de la idealul civilizaiei an#ice la acela al civilaiei c!e%#ine/ deoa!ece #oa#$ pa!#ea aceas#a alc$#uie%#e o uni#a#e a!#is#ic$ ncheia#$/ cu !aiuni es#e#ice p!op!ii) Fafael, pierdut n *isuri ca-ntr-o noapte nstelat, Suflet m tat de raze &i d-eterne prim*eri, 9e-a *zut &i-a *isat raiul cu grdini m lsmate, 9e-a *zut plutind regin printre ngerii din cer! i-a creat pe pnza goal pe (adona-Dumnezeie, 7u diadem de stele, cu sursul lnd, *ergin, Ga+a pal-n raze londe, c0ip de nger, dar femeie, 7ci femeia-i prototipul ngerilor din senin! 9n n#!e ul lui/ p!imul momen# al poeziei ndepline%#e :unciunea unui plan de !ezonan$ ce deschide vas#ele pe!spec#ive is#o!ice pen#!u z7uciumul su:le#esc ce se va dezl$nui ul#e!io!. Pe linia aceas#a/ ea !ealizeaz$ n pa!#ea ei p!im$ un ca!ac#e! o7iec#iv :oa!#e p!onuna#. Poezia es#e a%ada! iniia#$ p!in#!'o p!eciza!e de sim7olu!i %i ncad!a!ea lo! n pe!spec#ive is#o!ice. *!ic;# de le a# de pe!soana c!ea#o!ului/ un sim7ol nsemneaz$ #o#u%i #!anspune!ea su7iec#ului pe linia o7iec#uluiE ia! pe!spec#ivele is#o!ice in#!oduse n poezie au n ene!al :unciunea de a spo!i spaiile n#!e ope!$ %i c!ea#o!ul ei. In#!'un s#udiu desp!e Me#a:o!$ %i ca#ha!sis/ Fans Ruin a!$#a c$ p!in me#a:o!$ se a"un e la o adev$!a#$ eli7e!a!e su:le#easc$. &onsecina aces#ei eli7e!$!i es#e nsenina!ea. &;nd vom ce!ce#a mai de ap!oape poezia Lucea:$!ul/ vom vedea c$ o :unciune simila!$ ndepline%#e %i sim7olul/ c$ el nsu%i es#e che' ma# s$ eli7e!eze/ s$ nsenineze/ s$ dis#aneze. Momen#ul p!im cons#i#uia #o#oda#$ o uni#a#e de m$su!$ pen#!u modali#$ile su:le#e%#i p!op!ii ale poe#ului. * iz7ucni!e su7iec#iv$ nes#$vili#$ nsemneaz$ cel de al doilea momen#. Poe#ul #!anspune #o#ul pe plan su7iec#iv/ cu un de7i# a:ec#iv a#;# de impe#uos nc;# pie!de #o#al din vede!e modali#$ile de mani:es#a!e ale :!umuseii :eminine n p!ima pa!#e a ope!ei. E!a vo!7a acolo de admi!aia :emeii n du7la ei ipos#az$ de zei$ a iu7i!ii %i de mam$ a m;n#ui#o!ului B %i una %i al#a v$zu#$ n a#mos:e!$ idealizan#$. El :ace #!anziia la momen#ul al doilea al poeziei d;ndu'i/ p!in a!#i:iciul e6p!esiei/ o apa!en#$ con#inui#a#e. Adve!7ul as#:el ndepline%#e aceas#$ :unciune) Astfel eu pierd n noaptea unei *ie+i de poezie! 9n con#e6#ul s$u/ ve!sul cons#i#uie o ima ine pa!alel$ aceleia ca!e. aduce pe Ra:ael n planul poeziei. Da! pa!alelismul !$m;ne de na#u!$ e6#e!ioa!$E ima inea p!im$ se !ealizeaz$ n sca!a su7iec#iv$) asemenea pic#o!ului i#alian/ poe#ul se pie!de n con#empla!ea ima inii idealeE el n#!ep!inde ns$ o ope!aie de #!ans:i u!a!e a unui ma#e!ial cu #!$s$#u!i p!op!ii. Pa!alelismul se ncheie a%ada! cu es#ul demiu! ic al c!eaiunii a!#is#ice/ pen#!u c$ dincolo de ac#/ dincolo de !i#ul a!#is#ic/ planu!ile devin n#!'o la! $ m$su!$ necoincidene. Cemeia idealiza#$ de poe# nu !ep!ezin#$ idealul de pe!:eciune c$#!e ca!e a n$zui# o epoc$ n#!ea $ din is#o!ia civilizaiei omene%#i) nu o VTnS!e/ ci o 7acan#$ an#ic$/ al c$!ei su:le# a deveni# usca#/ a c$!ei :a$ a c$p$#a# culoa!ea palid$ a 7eiei 7olnave/ a c$!ei 7uz$ a nvinei#/ musca#$ de co!upie. Ki n#!ea a pa!#e a doua a poeziei d$ e6p!esie unei sen#imen# a i#a#/ ca!e se z7a#e n#!e !evol#$ %i necesi#a#ea

ado!$!ii. Poe#ul i no!a cu des$v;!%i!e e6is#ena c!i#e!iilo! mo!ale n pic#a!ea ima ineW Vene!eiE el devine acum un mo!alis# ap!i / ca!e'si na!meaz$ mo!ala cu invec#iva %uie!$#oa!e. Planul o7iec#iv iniial %i planul su7iec#iv u!m$#o! aveau s$ se con:!un#e %i s$ se de:ineasc$ !ecip!oc n cel de al #!eilea momen# al poeziei/ ca!e concen#!eaz$ compa!aia/ !educ;nd'o p;n$ la schema#iza!ea si#uaiilo! !espec#ive) 6, cum Fafael creat-a pe (adona Dumnezeie, 7u diadema-i de stele, cu sursul lnd, *ergin, 'u fcut-am zeitate dintr-o palid femeie 7u inima stearp, rece &i cu suflet de *enin! T!anziia :inal$/ pe ca!e Maio!escu o c!edea p!ea c$u#a#$ %i ca!e n :ond nu es#e dec;# unul din#!e polii n#!e ca!e se z7a#e su:le#ul :!$m;n#a# de pa#im$ al poe#ului/ a!e :unciunea de a su7linia .p;n$ la ce n$lime se poa#e !idica se#ea lui de idealiza!e) ea e!a cu a#;# mai ma!e/ cu ci# mai !ea c$zuse condamna!ea asup!a :emeii iu7i#e. Poezia se ncheia as#:el pe linia ado!aiei %i s#a7ilea pe calea aceas#a o sime#!ie n#!e planul ei p!im %i planul ul#im. In#!e pic#a!ea ima inii ideale a :emeii din p!ima pa!#e a poeziei %i idealiza!ea peni#en#$ a ei din pa!#ea :inal$ se des:$%oa!$ :u!#una su:le#easc$ a poe#ului. Poezia aduce as#:el o caleidoscopie sen#imen#al$/ ea !upeaz$ viaa su:le#easc$ n "u!ul polului luminos al idealiz$!ii %i polului n#uneca# al ne aiei/ al de !ad$!ii ima inii mo!ale a :emeii. P!ivi#$ din punc#ul de vede!e al p!ezenei poe#ului n ma#e!ialul poe#ic/ am cons#a#a# o ma!e deose7i!e n#!e pa!#ea p!im$ %i !es#ul poeziei. (u ne $sim n :aa uno! mo#ive ca!e s$ :ie !elua#e %i ad;nci#e/ poezia nu se !ealizeaz$ p!in cons#!ui!ea uno! ce!cu!i con'cen#!a#ive dispuse n o!dine ve!#ical$/ ea se cons#!uie%#e p!in adiiune de planu!i pe linie o!izon#al$. * le $#u!$ o! anic$ le asociaz$ ns$. E6#e!n :lu6ului sen#imen#al :undamen#al al ope!ei/ momen#ul p!im a!e :unciunea de a c!ea dimensiuni. G!aie lui/ si#uaia individual$ des:$%u!a#$ n poezie cap$#$ p!opo!ii/ se e6#inde/ se ene!alizeaz$ %i a"un e s$ conve!#easc$ ope!a n#!'un sim7ol de semni:icaii ene!ale. Cemeia n#ina#$ c$!eia se ad!eseaz$ spi!i#ul vulne!a# al poe#ului apa!e aici diviza#$ %i diviniza#$/ pen#!u c$ dedesu7#ul !evol#ei %i u!ei/ dedesu7#ul invec#ivei se z7$#ea aceea%i iu7i!e ca!e simea #!e7uina luminii/ n$l$!ii/ idealului %i ca!e avea s$ sanc#i:ice/ n :inal/ p$ca#ul. Lipsi#$ de pa!#ea p!im$/ poezia a! :i lipsi#$ as#:el de pe!spec#ive/ da! a! :i lipsi#$ %i de mi"loacele de conve!#i!e n sim7ol. To#ul s'a! !educe la un episod din#!'o d!am$ e!o#ic$/ pen#!u c$ n momen#ul al doilea al poeziei %i n :inalul ei se concen#!eaz$ n :ond ma#e!ialul unei d!ame e!o#ice/ nvol7u!a!ea sen#imen#ului nu mpiedic$ delinea!ea unui con:lic# %i unui deznod$m;n#/ dup$ cum nu mpiedic$ nici schia!ea unui pe!sona". &u ce #!$s$#u!i s'a! p!ezen#a aces#aV El es#e luc!a# n mod p!evalen# pe linii mo!ale/ al c$!o! sens ne'a ap$!u# din cele discu#a#e p;n$ acum. Su7 !apo!# :izic aduce numai unele no#e suma!eE nu dispa!a#e/ da! n com7inaiuni des#ul de !a!e) p$! 7lond/ da! ochi ne !i/ pe ca!e/ sp!e a deschide pe!spec#ive asup!a vieii su:le#e%#i a e!oinei/ poe#ul i compa!$ cu ma!ea. Vom u!m$!i ul#e!io! ce nsemneaz$ ma!ea n a!#a :i u!aiei eminesciene) ma!ea' compa!aie/ ma!ea'me#a:o!$/ ma!ea'sim7ol. D!ama#ismul poeziei es#e de#e!mina# ns$ de cali#a#ea sen#imen#ului poe#ului. S:;%ia# n#!e #endine con#!a!ii/ el #!ece de la u!$ la ado!a!e/ de la u!a ca!e me! e de la invec#iva cea mai de !;nd/ p;n$ la ado!a!ea ce se n#oa!ce peni#en#$/ !enun;nd la a#i#udinea de "us#iia!. P!in aces#e #!$s$#u!i ale sale/ Eminescu apa!e ca un e!ou de poem$ 7>!onian$. Mai mul# chia!/ p!in du7la pola!i#a#e a sen#imen#ului s$u el nsemneaz$ o na#u!$ con ene!$ lui 0>!on. 9n#!' adev$! poe#ul en lez es#e v$zu# de cei ap!opiai lui ca o s#!uc#u!$ su:le#easc$ :oa!#e comple6$. "7aracterul lui era un la irintM, spune Lad> 0>!onE un ca!ac#e! "eterogenM, un ca!ac#e! "dualM, apa!e con#esei 0lessin #on. Ki poe#ul nsu%i se de:ine%#e d!ep# u!i ames#ec ciuda# de

7ine %i de !$uE el es#e un spi!i# "antitetic$; es#e/ n de:iniia lui Macaula>/ "o mperec0ere de e/treme opuse$! Aceas#$ se#e de iu7i!e %i de u!$/ de 7ine %i de !$u es#e a%ada! ca!ac#e!is#ic$ vieii su:le#e%#i a poe#ului en lez. Ea es#e ca!ac#e!is#ic$ n aceea%i m$su!$ %i au#o!ului poeziei VTnS!e %i Madon$/ ca!e se z7a#e n#!e iu7i!e %i u!$/ n#!e p!eam$!i!ea :emeii iu7i#e %i ap!i e !ec!imin$!i mpo#!iva ei. T!$s$#u!a nu es#e ceva ca!ac#e!is#ic numai poe#ului en lez %i celui !om;n. Ea de:inea nume!oase pe!sonali#$i %i asup!a ei a insis#a# adeseo!i nsu%i Goe#he/ a#;# n conve!saiile sale cu EcPe!mann d;# %i n Dich#un und ^ah!hei#/ n aceas#$ concen#!a!e a an#inomiilo!/ n aceas#$ "comple/o oppositorum$ vedea ma!ele poe# e!man #!$s$#u!a :undamen#al$ a ca!ac#e!elo! demonice. Demonul es#e un om ispi#i# de ndoial$/ el %#ie c$ a!e pu#e!i a#;# de ma!i nc;# se poa#e lua la n#!ece!e cu alii %i nicioda#$ sau a!a!eo!i n#;lne%#e con#empo!ani asemenea lui. Demonul nu ezi#$ s$ nceap$ lup#a chia! cu Unive!sul ca!e ns$ n ul#ima analiz$ l va nvin e n#o#deauna. Ki es#e de !ema!ca# c$/ p!in#!e na#u!ile demonice ale #impului/ Goe#he num$!a %i pe poe#ul en lez. &u p!ile"ul aces#a c!ed c$ a! :i necesa! s$ :ac o delimi#a!e a noiunii de demonism :a$ de o al#$ noiune cu ca!e adesea se con:und$) sa#anismul. Sa#anicul se ca!ac#e!izeaz$ p!in#!'o ne aiune consecven#$/ demonul ezi#$ n#!e a:i!maie %i ne aieE sa#anic es#e un Me:is#o ca!e spune desp!e sine nsu%i) "eu snt spiritul care n permanen+ tgduie&te$; demonul ns$ plu#e%#e n#!'o ndoial$ pe!pe#u$. De:ini# as#:el n #e!menii consac!ai de li#e!a#u!a ene!al$/ Eminescu mani:es#$ n ncepu#u!ile sale o s#!uc#u!$ su:le#easc$ demonic$. A:i!ma#$ n e!o#ic$/ vom !e $si'o aiu!ea/ pen#!u c$ ea de#e!min$ !i#mica sen#imen#ului s$u) a:i!maie %i ne aie/ cu o ma!ca#$ #endin$ de ene!aliza!e/ cu v!emea/ a ne aiei. A doua poezie pu7lica#$ de Eminescu n &onvo!7i!i li#e!a!e es#e Epi onii. (e vom op!i o clip$ asup!a aces#eia/ mai puin sp!e a pune n lumin$ valo!ile p!op!ii %i mai mul# sp!e a su7linia anumi#e p!o7leme ca!e in#e!eseaz$ o ma!e pa!#e din ope!a poe#ic$ eminescian$. Epi onii apa!e n num$!ul din ,A au us# ,.53 al !evis#ei ie%ene %i a!e da!ul de a s#;!ni unele nedume!i!i %i !eze!ve n !;ndu!ile ci#i#o!ilo!. E6p!esia lo! o :o!muleaz$ Iaco7 (e !uzzi cu #oa#$ cla!i#a#ea/ a#unci c;nd spune c$ poezia a pl$cu# p!in :!umuseea ve!su!ilo! %i p!in o!i inali#a#ea cu e#$!ii/ da! c$ nimeni nu se pu#ea uni cu p$!e!ile lui Eminescu desp!e li#e!a#u!$/ n#!'adev$!/ momen#ul pa!e s$ :i :os# delica# pen#!u Junimea n ene!al/ pen#!u Maio!escu n special. &!i#icul com7$#use cu ene! ie vechea li#e!a#u!$ !om;n$/ pe ca!e poe#ul o ap!ecia n mod a#;# de c$ldu!os. 9ncuno%#ina# de discuiile la ca!e dase na%#e!e poezia sa/ Eminescu ine s$'si l$mu!easc$ a#i#udinea %i sc!isoa!ea pe ca!e el o ad!eseaz$ cu aces# p!ile" lui (e !uzzi/ la ,5 iunie ,.53/ nsemneaz$ cea mai 7un$ e6plicaie da#$ ope!ei. Poe#ul a!a#$ aici c$ nu poa#e :i vo!7a de o ap!ecie!e a a!#ei uno! sc!ii#o!i ca &ichindeal sau P!alea/ ci numai de ap!ecie!ea nc!ede!ii cu ca!e ei luc!au/ de naivi#a#ea %i since!i#a#ea simi!ii %i a!#ei lo!. n compa!aie cu ace%#ia/ sc!ii#o!ii con#empo!ani e!au con%#ieni de su:lul veaculuiE a!#a lo! avea !a:inamen#e decaden#e/ ea !espi!a un ae! 7olnav %i dulce/ pe ca!e Eminescu l denume%#e cu #e!menul s$u e!man) es#e cunoscu#ul ^el#schme!z/ ceea ce nsemneaz$ "con&tiin+a ade*rului trist &i sceptic n*ins de ctre colorile &i formele frumoase$! "Predecesorii no&tri, spune el, credeau n ceea ce scriau cum S0a1espeare credea n fantasmele sale; ndat ns ce con&tiin+a *ede c imaginile nu snt dect un 3oc, atunci, dup prerea mea, se na&te nencrederea sceptic n propriile sale crea+iuni$! Te6#ul aces#a din Eminescu se impune s$ :ie medi#a# mai ndelun / deoa!ece el cup!inde n acela%i #imp o concepie %i o a#i#udine. &on%#iina noas#!$ vede c$ ima inile unei poezii nu sun# dec;# un "oc/ %i de aici u!meaz$ scep#icismul/ nenc!ede!ea/ ndoiala. Da! con%#iina nu poa#e vedea n ima inea poe#ic$ un simplu "oc dec;# a#unci c;nd ea es#e n#!' adev$! un simplu "oc. Ki n poezie/ n adev$!a#a poezie/ la 7aza c$!eia se a:l$ o ad;nc$

necesi#a#e su:le#easc$/ ima inea nu es#e un "oc nici simplu/ nici complica#/ ea es#e un p!odus na#u!al %i necesa!/ a%a dup$ cum un p!odus na#u!al %i necesa! es#e valul ca!e 7!$zdeaz$ n#inde!ea unei m$!i a i#a#e de :u!#un$. Sc!isoa!ea lui Eminescu dis#in e p!in u!ma!e poezia !eal$ de poezia izvo!;#$ din "ocul de'a ima inea/ poezia :$cu#$ de cea n$scu#$/ %i condamna!ea lui se aplic$ celei din#;i. A#i#udinea poe#ului se de a"eaz$ a%ada! cu #oa#$ cla!i#a#ea) el a!e n vede!e li#e!a#u!a p!eocupa#$ ndeose7i de cul#ul :o!melo!/ li#e!a#u!$ ca!e/ n Eu!opa/ d$duse na%#e!e unui cu!en# es#e#izan#. Pa!alel cu aceas#$ a#a%a!e pa!#icula!$ de :o!mele :!umoase/ aceea%i li#e!a#u!$ aducea/ %i pe linia sen#imen#ului/ acel ae! 7olnav %i dulce/ ca!ac#e!is#ic de asemenea decaden#ismului es#e#izan#. Ki a#unci c;nd Eminescu se !idica/ a#;# n sc!isoa!e c;# %i n poezie/ mpo#!iva aces#ei li#e!a#u!i decaden#e/ ei nu condamna numai un :enomen ca!ac#e!is#ic li#e!a#u!ii !om;ne/ ci un :enomen de p!opo!ii eu!opene. Am v$zu# de al#:el mai nain#e c$ su7 !apo!#ul aces#a poe#ul !om;n nu es#e un las izola#/ mpo#!iva li#e!a#u!ii de vi!#uozi#$i :o!male se !idicau lasu!i %i n al#e p$!i. Cenomenul e!a condamna# n Ge!mania/ el :usese n:ie!a# de #!i7unalul co!ecional n C!ana/ ia! n An lia luase na%#e!e un cu!en# li#e!a! :oa!#e pu#e!nic %i cu ecou!i n#inse pe con#inen#/ a c$!ui doc#!in$ nsuma condamna!ea li#e!a#u!ii pu! es#e#izan#e %i !ecomanda!ea n#oa!ce!ii la since!i#a#ea p!imi#iv$/ na#u!al$ %i plin$ de c!edin$. Ea #!e7uia s$ se ap!opie pe calea aceas#a de popo!ul de "os %i s$'si a#!i7uie :unciunea sace!do#al$ a educ$!ii a!#is#ice a maselo! popula!e. &u!en#ul aces#a/ ca!e a!e nume!oase punc#e de con#ac# cu concepia socialis#$ a a!#ei/es#e p!e!a:aelismul.&ondamn;nd poezia decaden#$ a con#empo!anilo!/ admi!;nd li#e!a#u!a plin$ de since!i#a#e %i de nc!ede!e a nain#a%ilo!/ Eminescu devine un !ep!ezen#an# #ipic al ;ndi!ii p!e!a:aeli#e n li#e!a#u!a !om;n$. Eviden#/ nu voi susine de!iva!ea lui di!ec#$ din %coala en lez$ a lui Rosse##i %i Mo!!isE p!in a#i#udinea lui ns$/ poe#ul !om;n se :i6eaz$ n ceea ce s'a! pu#ea numi !eaciunea eu!opean$ p!e!a:aeli#$/ n cup!insul c$!eia el deine unul din locu!ile impo!#an#e a#;# p!in #$!ia ve!7ului p!op!iu/ c;# %i p!in cu!en#ul pe ca!e l c!eeaz$I. Pen#!u c$/ :ap# pe ca!e %#iina !om;n$ l i no!eaz$ cu des$v;!%i!e/ Eminescu c!eeaz$ n#!'adev$! n li#e!a#u!a !om;n$ un cu!en# p!e!a:aeli#/ a c$!ui aciune es#e mai mul# de na#u!$ p!o !ama#ic$. P!in Vlahu$/ din ca!e amin#esc poezia Unde ni sini vis$#o!ii/ el se p!elun e%#e p;n$ n #impu!i ap!opia#e de noi. Poezia se cons#!uie%#e a%ada! pe opoziia n#!e poeii viziona!i din #!ecu# %i spi!i#ele anali#ice ale #impu!ilo! noi. Ea dep$%e%#e ns$ linia aceas#a %i n :inal ne :ace s$ vedem c$ poe#ul i a#!i7uia %i o :unciune social$) Fmne+i dar cu ine, snte firi *izionare 7e fcea+i *alul s cnte, ce punea+i steaua s z oare, 7e crea+i o alt lume pe-ast lume de noroi! 9n concepia lui Eminescu a!#a a!e a%ada! o :unciune social$/ aceea de a ne smul e meschin$!iei e6is#enei noas#!e %i de a ne conduce n#!'o lume nou$/ opus$ lumii no!oiului n ca!e ne es#e da# s$ #!$im. Ea #!e7uie a%ada! s$ n:!umuseeze viaa omului/ ceea ce/ n ul#ima analiz$/ nsemneaz$ nsu%i!ea unui al# punc# p!o !ama#ic p!e!a:aeli#/ n spi!i#ul c$!uia a!#a e!a chema#$ nu numai s$ c!eeze :!umosul/ ci %i s$ :ac$ educaia es#e#ic$ a maselo!. Poezia cap$#$ n :elul aces#a o misiune social$/ ea #!e7uie s$ conduc$ socie#a#ea c$#!e valo!ile nal#e c!ea#e de spi!i#ul uman. Dac$ n zilele noas#!e noiunea de p!o !es nu a! :i c$p$#a# o accepiune s#!ic# p!eciza#$/ dac$ ea n'a! p!esupune o dependen$ s#!;ns$ de :ac#o!i ma#e!iali/ n'a% s#a la ndoial$ s$ cali:ic concepia lui d!ep# o concepie p!o !esis#$. Da! pen#!u el p!o !esul es#e v$zu# pe linie spi!i#ual$ %i numai n aceas#$ accepiune poa#e :i de#e!mina# de a!#$. Indi:e!en# ns$ de :ap#ul aces#a/ ve!su!ile ci#a#e B %i de al#:el n#!ea a poezie B ne conduc c$#!e concepia a!#ei ca :unciune social$/ c$#!e mesianismul poe#ic. Voi insis#a asup!a aces#ei p!o7leme pen#!u ndoi#ul mo#iv c$ mp!e"u!$!ile au :$cu#'o

s$ :ie :oa!#e ac#ual$ pe de o pa!#e/ ia! pe de al#$ pa!#e pen#!u c$ ne va a"u#a s$ nele em mai 7ine un capi#ol n#!e din poezia lui Eminescu/ poezia nchina#$ ce#$ii umane. Am amin#i# cu un al# p!ile" c$ poe#ul !om;n es#e un pa!#izan al concepiei idealis#e a a!#ei. Cap#ul aces#a nu'l mpiedic$ ns$ ca/ n anumi#e momen#e/ el s$ descind$ din s:e!ele nal#e n ca!e plu#e%#e F>pe!ion/ s$ se ames#ece n mulime/ s$ cau#e s$ nelea $ du!e!ile ei. Da#ele pe ca!e le voi aduce n discuie p!ivesc a%ada! p;n$ la un punc# poezia ca!e ne in#e!eseaz$ n clipa de :a$/ da! ele s#a7ilesc #o#oda#$ #!eap#a pe ca!e va #!e7ui s$ ne n$l$m ca s$ avem nele e!ea uno! ope!e eminesciene pe ca!e le vom discu#a ul#e!io!h &on#empo!anii lui Eminescu au #!$i# lup#a nve!%una#$ ce s'a da# n#!e pa!#izanii concepiei desp!e a!#$ pen#!u a!#$ %i pa!#izanii concepiei desp!e a!#a cu scop B n p!imul !;nd cu scop social. 9n#!uc;# aceas#a es#e una din#!e p!o7lemele ce p!eocup$ mai mul# #impu!ile noas#!e/ $sesc necesa! s$ dau unele punc#e de o!ien#a!e ene!al$ %i s$ v$ !ecomand luc!$!ile n ca!e vei $si concen#!a#e da#ele eseniale ale ei. De al#:el asup!a aces#ei p!o7leme am insis#a# pe la! n unele din luc!$!ile mele an#e!ioa!e/ n p!imul !;nd n s#udiul desp!e Ideo' lo ia li#e!a!$ a lui Feliade R$dulescu/ 0ucu!e%#i/ ,-IA %i n &e!ce#$!i de li#e!a#u!$ !om;n$/ Si7iu/ ,-44 <capi#olele nchina#e lui Feliade %i 0oliac@. Din#!e s#udiile amin#i#e de mine cu p!ile"ul acela semnalez aici/ pen#!u impo!#ana lo!/ pe F. A. (eedham/ Le dTveloppemen# de lNEs#hT#i_ue sociolo i_ue en C!ance e# en An le#e!!e au QIQe siScle. Pa!is/ ,-12E M. Thi7e!#/ Le !dle sociale de lNa!# dNap!Ss les Sain#'Simoniens/ Pa!is/ ,-12E A. Guia!d/ La :onc#ion du poS#e/ E#ude su! Vic#o! Fu o/ Pa!is/ ,-,3. Amin#esc #o#oda#$ un documen#a# s#udiu da#o!i# unui nv$a# en lez J. J. Fun#/ Le socialisme e# le !oman#isme en C!ance/ *6:o!d/ ,-IA/ p!ecum %i luc!a!ea lui A. &assa ne/ La #hTo!ie de lNa!# pou! lNa!# en C!ance chez les de!nie!s !oman#i_ues e# les p!emie!s !Talis#es/ Pa!is/ ,-32. Ki pen#!u c$ p!o7lema aceas#a nu es#e p!op!ie numai li#e!a#u!ilo! mode!ne/ ci %i celo! vechi/ amin#esc aici c$ in:o!maii p!eioase !e:e!i#oa!e la :elul cum ea se pune n an#ichi#a#e $sii n unele s#udii nchina#e lui Pla#on sau li#e!a#u!ilo! an#ice n ene!al) G. &olin/ Pla#on e# la poTsie/ n Revue des T#udes !ec_ues din ,-1.E Pea!ls <Fu o@/ LNa!# e# la 7eau#T vus pa! Pla#on/ Pa!is/ ,-I.E J. ^. F. A#Pins/ Li#e!a!> &!i#icism n An#i_ui#>/ &am7!id e/ ,-I4 %i D. M. Pippidi/ Co!ma!ea ideilo! li#e!a!e n an#ichi#a#e/ 0ucu!e%#i/ ,-44. Es#e dive!s$ concepia pe ca!e ;ndi#o!ii %i a!#i%#ii an#ichi#$ii o aduc n aceas#$ o!dine/ n #imp ce Pla#on vede poezia de#a%a#$ de o!ice in#e!ese sociale/ !espi!;nd n lumea senin$ a ideilo!/ n #imp ce un #eo!e#ician/ ca Cilodem din Gada!a susine !a#ui#a#ea ac#ului a!#is#ic/ ia! poei ca Fome! v$d n poezie numai pl$ce!ea/ concepia opus$/ aceea a a!#ei u#ili#a!is#e/ %i a!e de asemenea !ep!ezen#anii s$i4. &u nou$ secole nain#e de &h!is#os/ Fesiod vedea n poezie un ins#!umen# de educa!e a popo!ului/ pe ca!e ea l pu#ea nd!ep#a c$#!e 7ine %i :e!ici!e. El es#e conside!a# de al#:el d!ep# c!ea#o!ul ima inii poe#ului'p!o:e#/ poe#ul ca!e nd!umeaz$ socie#a#ea pe calea vii#o!ului %i :e!ici!ii. Al$#u!i de el pu#em amin#i pe A!is#o:an/ pen#!u ca!e a!#a a!e de asemenea un !ol educa#ivE %i pe Fo!aiu/ ca!e ce!ea poe#ului s$ m7ine n ope!a sa pl$cu#ul cu :olosi#o!ul B u#ile dulci. Ki/ ne aducem cu #oii amin#e/ aceea%i an#ichi#a#e ne'a #!ansmis %i ima inea poe#ului Ti!#eu/ ca!e s#imula cu c;n#u!ile sale a!ma#ele la lup#$. Poziiile s#a7ili#e n an#ichi#a#e se p!elun esc p;n$ n #impu!ile noas#!e. Ki n o!dinea aceas#a/ ca %i n al#e di!ecii/ noi #oi ne l$s$m :u!ai de o :als$ p$!e!e a#unci c;nd ne ima in$m c$ descope!im luc!u!i nou$. Evul mediu a su7#iliza# mai puin n domeniul #eo!iei a!#ei/ da! p!ac#ic a mani:es#a# o vi u!oas$ concepie u#ili#a!is#$. Ki poa#e c$ n nici o al#$ epoc$ din is#o!ia omeni!ii poezia n'a !ealiza# mai din plin comandamen#ul de a o lindi :idel socie#a#ea) poezia !eli ioas$/ ca!e #!aduce unele #!$s$#u!i :undamen#ale ale spi!i#elo! medievale/ se a:l$ n vecin$#a#ea poeziei e!oice a unei socie#$i !$z7oinice %i n vecin$#a#ea unei poezii alan#e/ n$scu#$ n mediul a!is#oc!aiei #impului. Roman#icii descope!$ la !;ndul lo! cele dou$ concepii desp!e poezie. Mani:es#$!ile lo! n aceas#$ di!ecie s;n# a#;# de nume!oase %i a#;# de impo!#an#e/ nc;# lo! li s'au nchina# s#udii

n#!e i. Simpli:ic;nd ns$ %i e6p!im;nd p!in numele a dou$ ma!i pe!sonali#$i cele dou$ a#i#udini la ca!e ne'am !e:e!i#/ avem n p!imul !;nd a!#a v$zu#$ n a:a!$ de socie#a#e/ av;nd !aiunile ei p!op!ii %i :iindu'si ei nse%i %i scop %i !ealiza!e. Schille! nsu%i vedea pe poe#/ n cu' noscu#a lui poezie Die Theilun de! E!de/ le a# n mod e6clusiv de ce!E ia! n #impu!i ap!opia#e de Eminescu/ 0audelai!e dase e6p!esie aceleia%i concepii n#!'una din cele mai :!umoase poezii ale sale/ 0TnTdic#ion. n linie ene!al$/ a!#is#ul #!e7uie s$ se sus#!a $ din mulime/ s$ #!$iasc$ n #u!nul s$u de :ilde%/ ad;nci# n con#empla!ea p!op!iei lumi su:le#e%#i. &on#empla#o! al ideali#$ii/ el a%#eap#$ ca inspi!aia s$'i vin$ de sus/ din ce!ul n ca!e s$l$%luiesc ideile %i zeii inspi!a#o!i. M$!imea lui es#e de:ini#$ de pu#e!ea lui de izola!e. Aceas#$ concepie a!is#oc!a#ic$ es#e !ep!ezen#a#$ n mod s#!$luci# de poe#ul :!ancez Al:!ed de Vi n>/ n nume!oase ope!e ale sale/ da! mai cu seam$ n &ha##e!#on %i n p!e:aa la aceas#$ ope!$. *pe!a lui Eminescu ne o7li $ s$ s#a7ilim n aceas#$ o!dine anumi#e dis#inciuni. (u es#e vo!7a numai de poe#ul ca!e se izoleaz$ de socie#a#e/ ci de a!#is#ul pe ca!e socie#a#ea l !epudiaz$. A#i#udinea poe#ului :a$ de socie#a#e %i $se%#e o complini!e n a#i#udinea socie#$ii :a$ de poe#. Poezia amin#i#$ mai nain#e a lui Schille!/ Die Theilun de! E!de/ poa#e :i invoca#$ aici pe 7un$ d!ep#a#e %i #o# a%a poezia 0TnTdic#ion a lui 0audelai!e/ n ca!e poe#ul :!ancez n:$i%eaz$ pe a!#is# d!ep# o7iec#ul de dis#!acie %i de 7a#"ocu!$ al socie#$ii con#empo!ane. Es#e d!ep#/ a#i#udinea socie#$ii %i'a! pu#ea a:la scuza n :ap#ul c$ a!#a aceas#a/ de ca!ac#e! s#!ic# individual/ nu ndepline%#e nici o :unciune social$. 9n opoziie cu aceas#a avem concepia social$ a a!#ei/ pe ca!e o su!p!indem la nenum$!ai sc!ii#o!i ai #impului. Un poe# concen#!a# n mod e6clusiv asup!a p!op!iei lumi su:le#e%#i/ cum es#e Lama!#ine 7un$oa!$/ a!e cu #oa#e aces#ea momen#e n ca!e m$!#u!ise%#e c$/ n evoluia ei/ poezia #!e7uie s$ se colo!eze di:e!i#/ dup$ epocile pe ca!e omeni!ea le #!ave!seaz$ n evoluia ei. Ea #!e7uie s$ :ie !eli ioas$/ :ilozo:ic$/ social$/ dup$ cum se lea $ de o socie#a#e p!eocupa#$ n mod p!evalen# de !eli ie/ de :ilozo:ie sau de p!o7lemele sociale. * misiune social$ ndeplinesc poeii ca!e devin c;n#$!ei ai sen#imen#elo! colec#ive. n #iceas#$ ca#e o!ie se po# amin#i odele unui Pinda! 7un$oa!$/ ale unui Malhe!7e sau 0oileau. Ki/ n li#e!a#u!a !om;n$/ o :unciune simila!$ ndeplinesc odele lui Asachi sau acelea ale lui Vasile Alecsand!i. Rolul social al poe#ului nu se limi#eaz$ ns$ numai la a#;#a. El es#e v$zu# adeseo!i nc$!ca# cu o misiune divin$/ aceea de a conduce socie#a#ea pe calea p!o !esului. Geniu de :ac#u!$ deose7i#$ de aceea a omeni!ii comune/ p!o:e# sau sace!do#/ el es#e !;ndui# s$ lumineze omeni!ii c$ile vii#o!ului. &oncepia/ e6is#en#$ nc$ de mai nain#e/ cap$#$ o la! $ ci!culaie !aie mi%c$!ii socialis#e sain#'simoniene %i mai cu seam$ !aie lui Vic#o! Fu o. Poe#ul :!ancez va a"un e cu v!emea s$ susin$ c$ a!#is#ul de eniu es#e p!o:und deose7i# de omul o7i%nui#/ c$ el es#e :$cu# din a#omi ce se desp!ind din as#!e/ din a#omi s#ela!i. Aceas#$ s#!uc#u!$ di:e!i#$ l :ace s$ ai7$ cla!e n :a$ c$ile vii#o!ului %i omeni!ii nu'i !$m;ne al#ceva de :$cu# dec;# s$ u!meze d!umul nsemna# de el) Peuples2 Icoutez le poLte2 Ncoutez de rO*eur sacrI2 Dans *otre nuit, sans lui complLte, )uit seul a le front IclairI! Des temps futurs perPant les 0om res, )ui seul distingue en leurs flancs som res )e germe Qui nDest pas Iclos! 4l raConne2 il 3ette sa flamme Sur lDIternelle *IritI2 4l la fait resplendir pour lDme DDune mer*eilleuse clartI!

4l inonde de sa lumiLre Ville et dIsert, )ou*re et c0aumiLre, 't les plaines et les 0auteurs; A tous dDen 0aut il la dI*oile; 7ar la poIsie est lDItoile Rui mLne S Dieu rois et pasteurs2 <Conc#ion du poS#e/ n colecia Les !a>ons e# les om7!es@ &oncepia p$#!unsese n li#e!a#u!a !om;n$ cu mul# nain#e de apa!iia lui Eminescu. Su7 in:luena di!ec#$ a mi%c$!ilo! socialis#e :!anceze/ &eza! 0oliac a"unsese s$ susin$ idei asem$n$#oa!e nc$ nain#e de !evoluia de la ,.4.. Ia! Feliade R$dulescu/ ca!e se a:l$ su7 in:luena simul#an$ a sain#'simonienilo!/ :ou!ie!i%#ilo! %i a lui Vic#o! Fu o/ a"unsese s$ pun$ n ci!culaie ima inea poe#ului p!o:e#. Ki su7 in:luena di!ec#$ a sain#'simonianului :!ancez Pi!!e Le!ou6/ el a"un e s$ izoleze n aces# c;mp vas# ima inea lui Moise/ n ca!e vede un sim7ol al eniului B p!o:e# a%a cum si'l ima ina el B %i a%a cum i pl$cea s$ se c!ead$ uneo!i pe sine. Pe aces#e c$i la! deschise avea s$ se nd!umeze %i Eminescu. Revenim as#:el la un capi#ol din 7io !a:ia in#elec#ual$ a poe#ului/ acela nchina# ideilo! sale li#e!a!e. Revenim nu sp!e a !epe#a/ ci sp!e a comple#a %i nuana da#ele comunica#e cu p!ile"ul acela. Eminescu vede uneo!i lipsa o!ic$!ui sens al ac#ivi#$ii poe#ului n#!'o socie#a#e nep$s$#oa!e dac$ a!#is#ul moa!e as#$zi/ dac$ a mu!i# ie!i <Pie!du# n su:e!ina nimicniciei mele@. E6ploa#a# de socie#a#e %i disp!eui# de ea/ ope!a lui se va nv!ednici poa#e cu v!emea s$ c;!peasc$ ve!su!ile sla7e ale unui u!ma% !$7i# s$ coas$ n !ime unele ;ndu!i p!oas#e <&iuda# izvod e omul@E ea nu va :ace ns$ n nici un caz concu!en$ unui 7!av o:ie!/ pe ca!e :a#a iu7i#$ de poe# l va p!e:e!a n#o#deauna <Icoan$ %i p!ivaz/ Sc!isoa!ea IV/ Sc!isoa!ea V@. 9n a:a!$ de no#e de :elul aces#a/ :!ecven#e n ope!a poe#ului/ Eminescu a!e momen#e c;nd "udec$ a!#a n s#!;ns$ dependen$ de socie#a#e. Semni:ica#iv$ ne apa!e ndeose7i una din poeziile p$s#!a#e n manusc!isul 1121 al Academiei Rom;ne/ a c$!ei #em$ es#e s#e!ili#a#ea a!#ei mode!ne. In#i#ula#$ dup$ p!imul ei ve!s/ poezia aceas#a s'a! numi n van c$#a'vei !amu!i de lau! azi) epoca noas#!$ es#e o epoc$ de dec$de!e/ pen#!u c$ #impul !oade #o#. Poe#ul a!unc$ aici o :u a!$ p!ivi!e n #ema vecin$/ "fortuna la ilis$: vi#e"ia #!ecu#$ a apusE s#!$luci!ea vechilo! ce#$i s'a s#insE papii %i !e ii au a"uns pul7e!e. n piep#u!i nu mai s;n# simi!i adev$!a#e/ ci numai um7!e de simi!i %i de aceea nu mai po# ap$!ea a!#i%#i ca Michelan elo/ ca!e s$ !idice 7oli de !ani#/ sau ca Ra:ael/ ca!e s$ dea via$ p;nzelo! moa!#e. Simi!ea adev$!a#$/ m$!eia/ a!#a apa!in #oa#e #!ecu#uluiE #impu!ile noas#!e s;n# mici/ noi nu sun#em dec;# pul7e!e %i um7!$) pulvis e# um7!a sumus. Ki pen#!u Eminescu/ poe#ul es#e uneo!i c;n#$!e al sen#imen#elo! colec#ive/ un he!ald al aspi!aiilo! comune. M$!#u!iile cele mai ca!ac#e!is#ice pen#!u aceas#$ concepie apa!in epocii de ncepu#u!i/ acelei epoci c;nd poe#ul se $sea nc$ pe linia de ;ndi!e heliadis#$ %i c;nd admi!aiile sale li#e!a!e se nd!umau c$#!e Vic#o! Fu o/ n Geniu pus#iu/ eniul es#e v$zu# ca un m;n#ui#o! de popoa!e n :elul n ca!e el e!a v$zu# %i de poe#ul :!ancezE da! ima inea lui se colo!a va!ia#/ #!$d;nd %i al#e ispi#e a!#is#ice pe ca!e le nce!case la acea da#$ Eminescu) "(i-ar fi plcut mult s triesc n trecut! S fi trit pe timpii aceia cnd Domni m rca+i n 0aine de aur &i samur ascultau de pe tronurile lor, n n*ec0itele castele, consiliile di*anului de oameni trni < poporul entuziast &i cre&tin undoind ca *alurile mrii n curtea Domniei < iar eu, n mi3locul acelor capete ncoronate de prul al al n+elepciune2, n mi3locul poporului plin de focul entuziasmului, s fiu inima lor plin de geniu, capul cel plin de inspira+iune < preot durerilor &i ucuriilor< ardul lor$! Pasa"ul aces#a nu se impune a#eniei numai p!in :unciunea a#!i7ui#$ poe#ului B un c;n#$!e al aspi!aiilo! n#!e ului popo! B ci %i p!in#!'o al#$ #!$s$#u!$/ #o# a#;# de ca!ac#e!is#ic$

poe#ului !om;n) chema!ea #!ecu#ului. &hema!ea #!ecu#ului es#e una din#!e cele mai p!op!ii #!$s$#u!i ale !oman#ismului e!man n p!ima lui :az$/ dup$ cum chema!ea vii#o!ului es#e una din#!e ca!ac#e!is#icile !oman#ismului :!ancez. Poe#ul !om;n apa!e la da#a aceas#a nedecis/ ispi#i# deopo#!iv$ de u#opia vii#o!ului %i de aceea a #!ecu#ului. Evoluia lui se va ca!ac#e!iza p!in#!'o p!o !esiv$ a#enua!e a celei dinii %i a#a%a!ea #o# mai s#!;ns$ de valo!ile #!ecu#ului. n aceea%i :unciune de c;n#$!e al sen#imen#elo! comune apa!e Eminescu %i n poezii n ca!e pl;n e moa!#ea uno! pe!sonali#$i cunoscu#e) A!on Pumnul/ 0a!7u K#i!7ei. Le a# de concepia social$ a a!#ei ne apa!e poe#ul %i n ope!ele lui n:io!a#e de su:lul p!o:e#ismului naional. &ea dinii din#!e aces#ea es#e amin#i#a od$ ad!esa#$ lui Feliade/ n le $#u!$ cu ca!e se impune s$ :ie no#a#$ %i poezia nchina#$ mo!ii ma!elui lup#$#o!. In cea din u!m$/ n ca!e Eminescu dezv$luie%#e ma!ile lui cali#$i de poe#/ Feliade es#e n:$i%a# ca ima inea des$v;!%i#$ a eniului p!o:e#/ un Moise al popo!ului s$u. Moise e!a/ dup$ cum ne amin#im %i pen#!u Feliade ima inea des$v;!%i#$ a p!o:e#ului c!ea#o! de popoa!e. El mp!umu#ase aceas#$ :i u!$ din#!'o ca!#e ce s'a 7ucu!a# de mul#$ conside!aie pe v!emea aceea/ De lNhumani#e a lui Pie!!e Le!ou6/ n ca!e le isla#o!ul ev!eu e!a p!ezen#a# n cele mai au#en#ice culo!i sain#'simoniene. P!in Feliade si p!in modelul aces#uia/ Le!ou6/ Eminescu p!indea el nsu%i !e:le6e sain#'simoniene n ope!a sa. Da! pen#!u el/ :i u!a lui Moise e!a p!ezen#$ %i n al#e planu!i li#e!a!e. Se poa#e n#!'adev$! susine c$ poe#ul !om;n a cunoscu# si cele7!a poem$ (oise a lui Al:!ed de Vi n>/ al c$!ui ve!s )aissez-moi mDendormir du sommeil de la terre, pa!e s$ :i :os# p!ezen# n min#ea lui/ c;nd/ n poezia 7a o fclie stins/ sc!ie) i s nu pot de somnul pmntului s-adorm. Da! nc$ de pe acum/ si su7 in:luena aceluia%i !oman#ism/ Eminescu n:$i%eaz$ pe p!o:eii s$i n#!'o izola!e mo!al$ ca!e me! e spo!ind. Ima inea lui Mu!e%anu/ p!o:e# al naiunii sale/ l solici#$ %i el o p!inde :u a! n mai mul#e nce!c$!i poe#ice. &;n#$!eul !evoluiei de la ,.4. es#e pen#!u Eminescu o :i u!$ comple6$/ n ca!e :uzioneaz$ #!$s$#u!i p!op!ii luna#ismului/ demonismului/ #i#anismulul/ da! din ca!e nu lipse%#e nici ima inea poe#ului p!o:e#) i capete de geniu cnd ard, cnd se inspir Arderea lor arat, la lumea ce-i admir, 7 ziua e aproape !!! &i palizii poe+i Profe+i-s plini de *ise ai al ei dimine+i! Profete al luminii, n noaptea-+i te salut i *rs geniu de aur n corpul tu de lut, Bn uclele-+i eu strecor dulci lauri de argint < 7u raza zilei al e, eu geniul +i-l aprind! Am amin#i# puin mai nain#e poezia n van c$#a'vei !amu!i de lau! azi/ n ca!e poe#ul #!a#eaz$ n no#$ p!op!ie #ema poe#ic$ "fortuna la ilis$; #o#ul es#e dec$de!e n #impul de :a$/ m$!eia apa!ine n n#!e ime #!ecu#ului. Poezia es#e indica#$ s$ ne nd!umeze c$#!e #ema #!a#a#$ n Epi onii. Mai ap!opia#$ nc$ p!in #em$ de aceas#$ poezie es#e poezia &h!is#/ cu ca!e ne'am ocupa# de asemenea n #!ecu#. Poezia da#eaz$ din ,.2-/ ceea ce nsemneaz$ c$ es#e/ ca ela7o!a!e/ con#empo!an$ cu Epi onii. A!#a #!ecu#ului/ spune aici poe#ul/ ies#e s#;n ace %i ap!o6ima#iv$/ da! ea es#e since!$ pen#!u c$ izvo!$%#e din#!'o c!edin$ ad;nc$. n !apo!# cu ea/ /a!#a mode!n$ es#e s#!$luci#$/ pe!:eciona#$ ca mi"loace #ehnice/ da! usca#$/ sec$#ui#$ de c!e' din$. Scep#icismul veacului a cup!ins su:le#ul a!#is#ului si aces#a a'nce#a# s$ mai vad$ un Dumnezeu n p!uncul n$scu# la 0e#leemE ei es#e un om numai/ c$!uia i se pune o masc$ !e al$. &!edina since!$ de pe v!emu!i a deveni# acum o :!az$ s#!$luci#$. A!#a e!a a%ada! "udeca#$ de Eminescu n !apo!#a!e la condiiunile su:le#e%#i ale c!ea#o!ului/ ea #!e7uia s$ aduc$ since!i#a#e a simi!ii %i c!edin$ ad;nc$. Aceas#$ concepie a poe#ului !om;n m'a de#e!mina# s$ ca'

!ac#e!izez ope!a sa d!ep# un mani:es# n spi!i# ip!e!a:aeli#. &u aceas#a am de:ini# ns$ %i concepia din Epi onii/ e6p!esia cea mai pu#e!nic$ a ideii n ope!a lui Eminescu si mani:es#a!ea cea mai s#!$luci#$ a doc#!inei p!e!a:aeli#e n li#e!a#u!a !om;n$. (u es#e vo!7a de o poezie de aplica!e a p!o !amului/ ci de o ope!$ p!o !ama#ic$) leciunea #eo!e#ic$ es#e !einu#$/ da! ea se de a"eaz$ pu#e!nic din ca!ac#e!iza!ea dive!s$ a ene!aiilo! de sc!ii#o!i. S'a vo!7i# n le $#u!$ cu ea de izvoa!e s#!$ineE s'a amin#i# desp!e !omanul lui [a!l Imme!mann/ Die Epi onen. Pen#!u c$ aceas#$ !apo!#a!e mi apa!e puin :e!ici#$/ nu $sesc necesa! s$ insis# asup!a ei. Desp!e epi oni s'a vo!7i# ns$ n li#e!a#u!a e!man$ a #impului %i pen#!u cine v!ea s$ se documen#eze mai pe la! asup!a p!o7lemei eu amin#esc aici un a!#icol mai vechi al lui Spi##ele!/ Epi' onen#um/ pu7lica# n (eue Ru!iche! Rei#un din ,.-, p!ecum si s#udiul lui F. [!ae e! De! 0>!onische Felden#>pus/ ap$!u# n colecia de s#udii de is#o!ia li#e!a#u!ii mode!ne a lui MuncPe!/ la Miinchen/ n ,.-.. Sin u!ul luc!u ca!e se poa#e spune cu p!eciziune desp!e poezia !om;n$ es#e c$ ea in#!$ n !eaciunea an#idecaden#$ eu!opean$ din a doua "um$#a#e a secolului #!ecu# %i c$ es#e una din#!e cele mai de seam$ m$!#u!ii ale aces#ui cu!en#. Si u!e s;n# ns$ izvoa!ele in#e!ne ale poeziei/ n spe$ Lep#u!a!iul lui A!on Pumnul. Dup$ cum %#im/ Eminescu a simi# un pu#e!nic a#a%amen# :a$ de p!o:eso!ul 7ucovinean/ a c$!ui ap$!a!e o ia nu numai mpo#!iva lui Dimi#!ie Pe#!ino/ ca!e a#acase pe nv$a#ul de la &e!n$ui cu un en#uziasm pue!il/ ci chia! mpo#!iva lui Ti#u Maio!escu. Eminescu nu ap$!$ numai pe Pumnul/ ci %i pe sc!ii#o!ii an#e!io!i p!euii de aces#a/ sc!ii#o!i ca!e :i u!au n pa inile Lep#u!a!iului. Eviden#/ nu nele e s$'i ape!e pen#!u "meritul intern$ al ope!elo! lo!/ ci pen#!u c$ #e mi%ca acea =naivi#a#e since!$/ necon%#iu#$/ cu ca!e luc!au ei?. 9n Epi onii/ ca!ac#e!iza!ea poeilo! an#e!io!i o :ace Eminescu adeseo!i pe 7aza Lep#u!a!iului lui Pumnul. Aces#a a da# de al#:el poe#ului nu numai cali:ica#ivul izola#/ ci %i sen#imen#ul de admi!aie ene!al$ pen#!u valo!ile #!ecu#ului/ ncad!a!ea =cazului? li#e!a! !om;nesc n evoluia spi!i#ual$ a omeni!ii es#e ns$ ope!a poe#ului/ ca!e a %#iu# s$ p$#!und$ ma#e!ialul local de semni:icaii ene!ale. Aces#ea se !ealizeaz$ n p!imul !;nd p!in c!ea!ea opoziiilo! necunoscu#e lui Pumnul. Pen#!u p!o:eso!ul de la &e!n$ui n#!ea a li#e!a#u!$ !om;n$ p!ezen#a un cu!s uni#a!/ n opoziie cu el/ spi!i#ul dual al lui Eminescu sim#e #!e7uina des:$%u!$!ii n #imp %i con#!a#imp. El c!eeaz$ as#:el planu!i opuse/ de co!esponden$ in#e !al$) #!ecu#ul %i p!ezen#ul pe de o pa!#e/ c!edina si scep#icismul n o!dine spi!i#ual$/ pu#e!ea viziona!$ si analiza !ece n c;mpul c!eaiunii a!#is#ice pe de al#$ pa!#e. Aplica#$ is#o!iei spi!i#uale a lumii/ poezia semnaleaz$ o scanda!e descenden#$ ce nsumeaz$ n e6#!emele ei :azele p!e!a:aeli#e) Voi, pierdu+i n gnduri snte, con*or ea+i cu idealuri! NoiH Pri*irea scruttoare ce nimica nu *iseaz! 9n o!dine a:ec#iv$/ poezia se cons#!uie%#e a%ada! pe o du7l$ pola!i#a#e) admi!aia si dispe!a!ea/ p!ima aplic;ndu'se #!ecu#ului si imp!im;nd poeziei un ca!ac#e! a:i!ma#iv de od$/ cea de a doua aplic;ndu'se p!ezen#ului %i imp!im;nd poeziei un ca!ac#e! ele iac ne a#iv. Ia! ncheie!ea/ ca!e a! :i pu#u# s$ !evin$ la #onul de od$/ p!in a:i!ma!ea !epe#a#$ a a#a%$!ii poe#ului de valo!ile #!ecu#ului/ sau p!in !educe!ea p!ezen#ului la #!ecu#/ se :ace n #im7!u de pesimism in#e !al) poe#ul cons#a#$ e6is#ena unei le i :a#ale/ n 7aza c$!eia individul apa!e asocia# n mod ineluc#a7il de p!ezen#ul epuiza#/ s:;!%i#/ lipsi# de seva a!#ei. Un co!onamen# a#;# de scep#ic "us#i:ica cel de al doilea #i#lu pe ca!e poezia l c$p$#a n manusc!is/ SPepsis. Din #oa#e p!o7lemele ca!e s'a! pu#ea pune n con#inua!e n le $#u!$ cu aceas#$ poezie/ semnalez numai #im7!ul de nuane mi#olo ice n ca!e se :ace evoca!ea epocii de au! a li#e!a#u!ii !om;ne/ p!ecum si c;#eva ca!ac#e!iz$!i izola#e de sc!ii#o!i/ ca!e #!$deaz$ idei ca!dinale n ;ndi!ea poe#ului) Feliade i apa!e p!o:e#ic/ u!ia%/ plu#ind n#!'o a#mos:e!$ de mi# %i de e!esE Ale6and!escu es#e v$zu# ca poe# al dispe!$!ii/ al !uinii #impului/ %i es#e ap!opia# de

0>!onE Mu!e%anu es#e p!o:e#ul neamuluiE (e !uzzi !ep!ezin#$ d!a os#ea pen#!u #!ecu#E 0olin#ineanu/ du!e!ea %i iu7i!ea/ ia! Alecsand!i es#e p!eui# pen#!u aspec#e mul#iple din ac#ivi#a#ea lui) idealul/ iu7i!ea/ du!e!ea/ d!a os#ea pen#!u li#e!a#u!a popo!an$ %i pen#!u #!ecu#ul $!ii. Ma!ile valo!i pe ca!e Eminescu le vedea !ealiza#e n li#e!a#u!a #!ecu#ului e!au a%ada! pu#e!ea de idealiza!e/ p!o:e#ismul/ iu7i!ea de #!ecu#/ iu7i!ea de li#e!a#u!a popo!an$ %i iu7i!ea p!op!iu'zis$. &up!ins$ n#!'una din p!imele sale poezii/ m$!#u!ia ne apa!e semni:ica#iv$ pen#!u dezvol#a!ea ul#e!ioa!$ a ope!ei poe#ului %i de ea va #!e7ui s$ inem seama n ce!ce#a!ea noas#!$ vii#oa!e.

<Note>
,. (ortua est2 :ace o7iec#ul analizei a#en#e a lui D. &a!acos#ea n A!#a levin#ului la Eminescu/ analiz$ ce cons#i#uie B m$!#u!isi# B punc#ul de pleca!e al comen#a!iilo! lui D. Popovici. Analiza lui &a!acos#ea com7in$ elemen#e de is#o!ie li#e!a!$ <!elaiile cu ope!a lui 0olin#ineanu@/ li#e!a#u!$ compa!a#$ <n sens #!adiional/ p!in s#udie!ea in:luenei (opilo! lui `oun / da! %i pe linia li#e!a#u!ii compa!a#e a :o!melo!/ p!in analiza compa!a#iv$ cu poezia lui Leopa!di/ A Silvia@/ S#o:: eschich#e <is#o!ia #emei li#e!a!e@/ s#udiul ene#ic <va!ian#ele poemei@/ analiza spaiului %i a #impului es#e#ic/ p!ecum %i a a6ei ima inilo!/ s#udiul s#ilis#ic e#c. Pe linia p!op!iilo! sale p!eocup$!i/ D. Popovici ampli:ic$ s#udiul is#o!ic al #emei B a"un ;nd/ pe aceas#$ cale/ ia cons#!ui!ea unei #ipolo ii li#e!a!e B %i !aco!deaz$ n#!ea a analiz$ la #eza sa c!i#ic$) #i#anismul poeziei eminesciene. S#udiul va!ian#elo! dezv$luie as#:el #!ep#a#a !ealiza!e a :ac#o!ului in:o!man# de p!o:unzime B #i#anismul B %i e6plic$/ n :uncie de aces#a/ lo ica poe#ic$ a #e6#ului/ a7andon;nd :ina'iismul <s#;n"eni#o! adesea@ ce ca!ac#e!izeaz$ me#oda lui &a!acos#ea. 1. n#!ea a discuie pleac$ <a%a cum plecau/ de pild$/ !ep!o%u!ile lui I7!;ileanu cu p!ivi!e la ca!ac#e!ul "ilogic$ al ima inilo! din Sa!a pe deal/ unde #u!mele u!c$ sea!a dealul/ n loc s$ co7oa!e n sa#/ cum a! :i :i!esc@/ de la con:unda!ea lo icii poe#ice cu lo ica !ealului. Pasa"ul/ s#;n aci n aceas#$ ve!siune nede:ini#iva#$ a cu!sului/ ncea!c$ ns$ de :ap# <a%a cum nce!case si &a!acos#ea@ s$ deplaseze discuia de pe #e!enul "realului$ pe acela al viziunii poe#ice! "Strofa -!!!. n*edereaz nu o perspecti* de pe pmnt, ci o *iziune cosmic$, a:i!m$ &a!acos#ea :$!$ a !aco!da ns$ aceas#$ in#e!p!e#a!e a ca!ac#e!ul ascensional al a6ei ima inilo! <A!#a cuv;n#ului.../ p. ,A.@. *!icum/ c!i#icul su7s#i#uie "*iziunea$ vede!ii sau pe!spec#ivei #e!es#!e !eclamaW $ de o es#e#ic$ naiv'!ealis#$. Sanciona#$ de c!i#ic$ la apa!iia luc!$!ii/ soluia lui Popovici/ de%i s#;n aci :o!mula#$/ e #o# !odul nce!c$!ii de a deplasa discuia pe #e!enul lo icii poe#ice/ de:inind "perspecti*a$ din un hiul #e6#ului/ %i nu din acela al ci#i#o!ului. *!/ da#e :iind p!emisele p!op!iei #eze c!i#ice #i#anismul ce c!eeaz$ cad!e spaio' #empo!ale #i#aniene@/ E. Popovici va op#a pen#!u soluia vas#i#$ii spaiale B ceea ce a! co!espunde dimensiunilo! #i#aniene ale spaiului/ ca!e/ com7ina#e cu su es#ia =unui #imp colo!a# mi#olo ic/ s#!$7$#u# de mis#e!?/ c!eeaz$ =pe!spec#ivele ce!u#e de ncad!a!ea :inal$ a sen#imen#ului?. I. 9n ,-2-/ la apa!iia luc!$!ii lui D. Popovici/ c!i#ica a !espins cu imp!uden#$ !a7$ ipo#eza p!e!a:aeli#ismului poeziilo! &li!is# %i Epi onii/ p!ecum i ipo#eza unui p!e!a:aeli#ism !om;nesc/ pe mo#iv c$ Eminescu nu'i cuno%#ea pe p!e!a:aeliii en lezi. D. Popovici p!opune aceas#$ in#e!p!e#a!e pe lima unui compa!a#ism mode!n/ p!eocupa# n p!imul !;nd nu de in:luene/ ci de pa!alelisme. &um ns$ aces# a#!$ $#o! pa!alelism cul#u!al n'a convins/ vom :u!niza n sp!i"inul s$u si un a! umen# de na#u!$ is#o!ic$) chia! dac$ Eminescu n'a cunoscu# p!e!a:aeli#ismul en lez/ el avea #oa#e %ansele s$ cunoasc$ !$d$cinile vieneze ale mi%c$!ii p!e!a:aeli#e din pic#u!$/ desp!e ca!e/ v. Rica!da Fuch/ Roman#ismul e!man/ #!aduce!e %i p!e:a$ de Vio!ica (;scov/ 0ucu!e%#i/ ,-54/ p. II4BIIA) "Pe tcute, neo ser*at, se

pregtea la Viena &i noua pictur, prerafaelit: o mn de tineri ele*i ai Academiei, printre care cel mai de seam a*ea s fie 6*er ec1, ntemeiau n TUVU 7onfreria )u0as, al crei scop era eli erarea artei din ctu&ele manierismului$! 4. 9n aceas#$ accepie/ :oa!#e la! $/ mesianismul se conve!#e%#e n "concep+ie utilitarist$ a a!#ei B adic$ poa#e :i su7suma# "poeticii pragmatice$, ca!e es#e/ dup$ M. F. A7!ams/ unul din cele 4 #ipu!i :undamen#ale de poe#ic$/ al$#u!i de poe#ica mime#ic$/ e6p!esiv$ %i o7iec#iv$ <The Mi!!o! and #he Lamp) Roman#ic Theo!> and #he &!i#icai T!adi#ions/ *6:o!d Unive!si#> P!ess/ ,-AI@.

POEZIA CETII UMANE


Epi onii es#e cea din u!m$ poezie pe ca!e am u!m$!i#'o izola#. Voi ce!ce#a n con#inua!e ope!a eminescian$ n aspec#ele ei :undamen#ale/ p!ivind'o ca o #o#ali#a#e/ ia! nu n 7uc$ile izola#e din ca!e es#e alc$#ui#$. K#iu c$ p!ocedeul aces#a va !idica o p!im$ si impo!#an#a o7ieciune) su7sum;nd ope!a izola#$ #o#ali#$ii/ !$m;ne p!o7lema#ic$ semnala!ea valo!ii a!#is#ice a poeziilo! p!ivi#e n pa!#e. Ki ce ne :acem noi dac$ nu %#im n ce m$su!$ poezii ca Veneia sau Pe Lin $ plopii :$!$ so s;n# sau nu s;n# capodope!eV Min s$ p!ecizez ns$ de la ncepu# c$ :elul aces#a de ce!ce#a!e nu nsemneaz$ n nici un caz e6clude!ea c!i#e!iilo! es#e#ice/ ci numai o modali#a#e apa!#e de o!dona!e a ma#e!ialului poe#ic. Is#o!ia noas#!$ Li#e!a!$ B si c!i#ica li#e!a!$ a p!oceda# de al#:el n acela%i chip B s'a l$sa# p!ea mul# a#!as$ de ope!a izola#$ %i n'a c$u#a# s$ dis#in $ schemele ma!i pe ca!e se o! anizeaz$ poezia eminescian$. Sau dac$ #o#u%i au c$u#a# s$ le semnaleze/ s'a a"uns la cons#!ucii al c$!o! plan izvo!a nu din ope!a poe#ului nsu%i/ ci su7suma aceas#$ ope!$ uno! c!i#e!ii e6#e!ne si adeseo!i de na#u!$ con#!adic#o!ie. Eminescu a :os# v$zu# as#:el ca un poe# de s#!uc#u!$ oni!ic$ pe de o pa!#e/ da! cu impe#uozi#$i %i impulsu!i p!imi#ive si mai ales domina# de o pu#e!nic$ vocaie u!anian$ pe de al#$ pa!#e. Ki ce s$ mai spunem de inspi!aia o!i inal$ de a u!m$!i ope!a lui !epa!#iza#$ pe schema evoluiei omeni!ii/ ncep;nd cu c!eaiunea/ #!ec;nd p!in po#op %i a"un ;nd n cele din u!m$ n zilele noas#!e H,V L$s;nd la o pa!#e s#!uc#u!a %i impulsul/ voi de a"a din ope!a poe#ului ma!ile #eme de ca!e el se sim#e a#!as si le voi u!m$!i n #!aduce!ea poe#ic$ a lo!. Voi c$u#a n :elul aces#a s$ a!$# ce nsemneaz$ n poezia lui chema!ea socie#$ii/ ce nsemneaz$ chema!ea e!o#ic$/ chema!ea mi#olo ic$ %i cea #i#anian$. Pen#!u c$/ an#icip;nd discuiile vii#oa!e/ da! n#emeindu' ne pe da#ele s#a7ili#e p;n$ n p!ezen#/ #ema social$/ cea e!o#ic$/ cea mi#olo ic$ si cea #i#anian$ se delineaz$ n ope!a poe#ului uneo!i n :o!me izola#e si pu!e/ cele mai adeseo!i n con#amin$!i si in#e!:e!ene ale c$!o! semni:icaii m$ vo! p!eocupa de asemenea de ap!oape. Ki adeseo!i/ s#!;ns mple#i# cu ele/ un pu#e!nic sen#imen# al na#u!ii H1. &ea din#;i din#!e aces#e #eme pe ca!e le voi #!a#a es#e #ema social$/ nc$ de mai nain#e s'a ene!aliza# e6p!esia de poezie social$/ ca!e a!e avan#a"ul c$ s#a7ile%#e o su7linie!e oa!ecum a:ec#iv$ %i o delimi#a!e c!onolo ic$) poezie social$ es#e aceea ca!e #!a#eaz$ n#!'un anumi# #on p!o7leme le a#e n mod p!ecump$ni#o! de socie#a#ea p!ezen#$ sau viz;nd socie#a#ea vii#oa!e. * as#:el de poezie es#e 7un$oa!$ San#a &e#a#e a lui Feliade) ea aduce desc!ie!ea s#$!ii p!ezen#e a socie#$ii/ aduce mul#$ compasiune pen#!u popo!ul asup!i# %i ima ineaz$ o socie#a#e nou$/ socie#a#ea vii#o!ului/ ca!e a!. avea anumi#e a#!i7u#e. Judeca#$ din punc# de vede!e p!o !ama#ic/ poezia aceas#a es#e o !ealiza!e supe!ioa!$/ una din#!e cele mai !eu%i#e poezii ale enului. Da!/ p!eciz$m) !apo!#a#$ numai la p!o !am/ ia! nu la ce!inele a!#ei. Pen#!u c$ su7 !apo!#ul a!#is#ic poezia s#;!ne%#e #oa#e !eze!vele. Celul cum eu p!ivesc ns$ poezia social$ nu $se%#e cea mai :e!ici#$ #!aduce!e n aceas#$ e6p!esieE ceea ce m$ p!eocup$ es#e/ na#u!al/ si semnala!ea aspec#elo! su7 ca!e socie#a#ea ac#ual$ se p!ezin#$ n ope!a poe#ului/ s;n# %i pe!spec#ivele pe ca!e el le deschide asup!a socie#$ii vii#oa!e. Pen#!u un poe# ca Eminescu ns$/ ca!e a!e un pu#e!nic sen#imen# al is#o!iei/ unul din#!e aspec#ele eseniale ale #emei es#e cel le a# de #!ecu#/ de is#o!ie. In :elul aces#a poezia social$ a lui devine o poezie a acelei colec#ivi#$i pe ca!e an#icii o numeau civi#as/ p!ivi#$ n evoluia ei is#o!ic$ si n pe!spec#ivele sale vii#oa!e. Poezia social$ a lui Eminescu es#e a%ada! o poezie a ce#$ii/ n sensul an#ic al #e!menului/ a ce#$ii umane con#empla#$ n pe!manen#a ei deveni!e si n mul#iplele !apo!#u!i ce se c!eeaz$ n#!e indivizii ce o compun/ da! con#empla#$ n acela%i #imp si n dependena ei de le ile is#o!ice ce o dep$%esc si o conduc. Su7 aspec#ul aces#a voi u!m$!i poezia social$ a lui Eminescu) ca o poezie a ce#$ii umane sau a umani#$ii c$!eia nu i se poa#e compa!a din n#!ea a li#e!a#u!$ a lumii dec;# o

sin u!$ ope!$) Le enda secolelo! a lui Vic#o! Fu o. Lipsi#$ de nche a!ea ope!ei :!anceze/ cu mem7!ele oa!ecum mp!$%#ia#e/ poezia eminescian$ a umani#$ii se uni:ic$ su7 !aza unei nal#e concepii :ilozo:ice/ n spi!i#ul c$!eia is#o!ia lumii es#e o succesiune de ciclu!i de civilizaie/ :ieca!e din ele supus le ii ineluc#a7ile a c!e%#e!ii %i s#in e!ii. Poezia ce#$ii umane cons#i#uie capi#olul cel mai 7o a# din ope!a lui Eminescu si :ap#ul aces#a ne o7li $ s$ insis#$m mai ndelun asup!a ei. nain#e ns$ de a n#!ep!inde aceas#$ ope!aie/ se impune s$ s#a7ilim poziiile ideolo ice ca!e ne vo! a"u#a s'o nele em n !eso!#u!ile sale adinei. &el dinii :ap# pe ca!e'l voi semnala es#e c$ Eminescu apa!e/ n anumi#e momen#e din ope!a sa/ ca pa!#izan al concepiei schopenhaue!iene desp!e p!ezen#ul e#e!n si desp!e unici#a#ea e6is#enelo!. P$!e!ea aceas#a/ ca!e ne'a! nd!uma c$#!e o concepie s#a#ic$ a lumii/ es#e ns$ numai inciden#al$ %i de al#:el ea se nuaneaz$ n#!'un sens pe ca!e u!meaz$ s$'l p!eciz$m ul#e!io!. E6p!esia ei cea mai c!ud$/ si cea mai p!e nan#$ n acela%i #imp/ o $sim :o!mula#$ n c;#eva ve!su!i de p!im$ schia!e din manusc!isul 1123 al Academiei Rom;ne) Patria *ie+ii e numai prezentul! 7lipa de fa+ numa-n ea suntem, Suntem n ade*r! < 4at trecutul i *iitorul numai o gndire-s! Bn *an mpinge+i ce *i-i dinainte, Bn *an dori+i acelea ce-or *eni! Bntoarce+i-*-n *oi &i *e+i cunoa&te 7 toate-n lume, toate-s n prezent! 9ot ce au fost &i tot ce-a fi *reodat Au fost, *a fi numai pentru c e! Nu &tii c atingnd pe-un singur om 4-atingi pe to+i2 (ul+imea e prere! Spune la mii de n&i aceea&i *or i-n mii ea atunci *a trezi 4coan-aceea&i si acela&i sim+! 8n semn c to+i e-n unul, unu-n to+i! &oncepia m$!#u!isi#$ n aces#e ve!su!i $se%#e unele punc#e de sp!i"in n anumi#e poziii #eo!e#ice ale poeziei eminesciene. Ea !$m;ne cu #oa#e aces#ea e6#e!ioa!$ :lu6ului cen#!al al ;ndi!ii poe#ului/ pen#!u ca!e e6is#ena p!esupune %i anumi#e :o!me :i6e/ da! p!e' supune mai cu seam$ o ad;nc$ :!$m;n#a!e si o #!ece!e pe!manen#$. (a#u!a/ socie#a#ea/ s#a#ul s;n# #eme ca!e se o:e!$ ;ndi!ii poe#ului. In na#u!$/ m$!#u!ise%#e el/ se poa#e s#a7ili o schem$ a cu!sului/ pen#!u c$ na#u!a es#e concepu#$ n#!'o vecinic$ #!ece!e. Schema aceas#a se !ealizeaz$ n#!'un ce!c de :o!me/ p!in ca!e ma#e!ia #!ece ca p!in ni%#e punc#e de #!anziiune ! "Astfel$, se e6p!im$ Eminescu #e6#ual/ "fiin+ele pri*ite n sine snt asemenea unui ru curgtor pe suprafa+a cruia snt suspendate um rele! Aceste um re stau pe loc ca o urzeal, ca ideea unei fiin+e su t care undele rului, etern altele, formeaz o ttur, singura ce d consisten+ acestor um re &i totu&i, ea ns&i ntr-o etern transi+ie, ntr-un pelerina3 din fiin+a n fiin+, un A0as*er al formelor lumii$! A%ada!/ conchide poe#ul/ "esen+a fiin+elor este forma, esen+a *ie+ii trecerea, mi&carea materiei prin ele! Dup care principiu ns se construiesc aceste forme, care-i sensul teleologici lor, care-i sensul teleologici n mi&carea si secre+iunile materieiH$ Ia#$ n#!e7$!i pe ca!e poe#ul %i le pune n p!oz$/ da! pe ca!e le !eia n ope!a poe#ic$/ unde se a!a#$ p!eocupa# de ap!oape de scopul e6is#enei. &oncepia/ :o!mula#$ as#:el n capi#olul cu e#$!ilo!/ apa!e n#!'o :o!m$ :oa!#e ap!opia#$ %i n#!'una din poezii) n#!ea a e6is#en$ es#e vecinic$ #!ece!e/ spune el n Stelele-n

cer: K oar ce pot i-a lor ntrecere, Vecinic trecere < Asta e tot! Vecinic$ #!ece!e va :i %i is#o!ia omeni!ii/ n cup!insul c$!eia popoa!ele %i u!meaz$ unul al#uia/ asemenea !;ndu!ilo! de co!$7ii ca!e apa! si dispa! pe n#insul m$!ii/ asemenea s#olu!ilo! de coco!i ca!e apa! si dispa! unul dup$ al#ul pe necup!insele d!umu!i de no!i. Ideea va :i !elua#$ n nume!oase ope!e/ pe ea se va cons#!ui n mod special una din#!e cele mai impo!#an#e poezii ale lui Eminescu/ Memen#o mo!i/ asup!a c$!eia vom insis#a n leciile vii#oa!e. Le ea vala7il$ pen#!u na#u!$ es#e vala7il$ si pen#!u socie#a#e si s#a#/ pen#!u c$ s#a#ul nu es#e o ope!$ a minii omene%#i/ ci un p!odus na#u!al/ asem$n$#o! p!in aceas#$ la#u!$ a sa cu s#a#ul na#u!al ai al7inelo!. Analo ia se poa#e duce mai depa!#e) ene!aiile 7un$oa!$ s;n# asem$n$#oa!e !oiu!ilo!. S#a#ele p!ezin#$ mai depa!#e #endina de a se osi:ica n :o!me s#a7ile/ imu#a7ile/ "prin care genera+iile consecuti*e trec asemenea materiei fr de *oin+ prin formele e/isten+ei$! Ki a%a dup$ cum n s#a!ea lui em7!iona!$ un co!p conine n mod ideal :o!ma sa/ #o# a%a si socie#a#ea/ p!ivi#$ n o!ica!e momen# al dezvol#$!ii sale/ conine n sine %i :azele ei vii#oa!e. In#!e ins#i#uiile ca!e asi u!$ e6is#ena %i dezvol#a!ea vieii sociale un loc de seam$ l ocup$ !eli ia ca!e uneo!i poa#e :i de o nal#$ valoa!e mo!al$ %i poa#e cons#i#ui un elemen# de p!o !es/ da! ca!e al#eo!i poa#e :i de!iva#$ n mod in#e!esa# %i conve!#i#$ n ins#!umen# de domina!e si asup!i!e. M$!#u!ie pen#!u aceas#a es#e chia! c!e%#inismul) !eli ie a s$!acilo!/ a neno!ociilo!/ a :emeilo! pie!du#e/ el es#e :loa!ea ca!e a !$s$!i# din !;ndu!ile s$!$cimei popo!ului !oman/ din !;ndu!ile sclavilo!/ din !;ndu!ile celo! lipsii de o!ice d!ep# si ale celo! nevoii s$'si v;nd$ munca pe o!ice p!e numai ca s$ nu moa!$ de :oame. Ki #e6#ual) "' atta martiriu n cderea fiecrei femei srace, atta martiriu n furtul celor ce-l comit de ne*oie, &i atta or ire sacrilege n cei ce-i condamn$! Toi ace%#i neno!ocii a! avea d!ep#ul la e6is#en$ p!in nsu%i :ap#ul c$ s;n#/ da! ei s;n# despuiai de unii %i "udecai de alii/ ca!e la !;ndul lo! nu p!ezin#$ dec;# o clas$ social$. Aces# p!oces evolu#iv al na#u!ii/ al socie#$ii/ al s#a#ului/ #!e7uie p!ins %i e6p!ima# de is#o!ic/ a c$!ui misiune p!incipal$ es#e s$ :ac$ 7io !a:ia ideii. Cieca!e clas$ social$ %i a!e lo ica sa p!op!ie/ o lo ic$ e6clusiv$ si #e!i7il$. Ia#$ 7un$oa!$ clasa alc$#ui#$ de dand> avui) ei mpa!# 7anii la chelne!i %i la :emei pu7lice/ da! numai cu !eu a! da ceva celui s$!ac/ pe ca!e mai de !a7$ l'a! do!i la nchisoa!e dec;# pe s#!a' d$. Ei s;n# imo!ali/ da! al#o!a le ce! mo!ali#a#eE s;n# lene%i/ da! al#o!a le ce! s$ luc!ezeE s;n# s#upizi/ da! al#o!a le ce! s$ :ie cumini. Ei 7a#"oco!esc mo!ala %i vi!#u#ea/ da! se n !$desc :a$ de clasele de "os. (u c!ed n Dumnezeu/ n !eli ie/ n o!dinea divin$/ da! au inven#a# o!dinea divin$/ la ad$pos#ul c$!eia %i consolideaz$ in#e!esele p!op!ii :a$ de oamenii de "os/ ca!e adeseo!i a! me!i#a/ p!in cali#$ile lo! su:le#e%#i/ s$ s#ea mai sus dec;# d;n%ii. *!dinea divin$ inven#a#$ de d;n%ii a so!#i# pe unii s$ :ie sus/ pe alii s$ :ie "os. "7nd am citit istoria acelei srmane fete, care &edea ntr-o mansard, lucra ziua &i noaptea spre a se 0rni cu pine goal Jcu de3unul ei, cum zicea eaJ, care n frig la lumina de petroleu &i rnea degetele lucrnd, care era silit ca din WX de franci s mai um le &i curat m rcat, atunci ntre , cine d dreptul n lume urg0ezului a-i cumpra lucrul, ca s-o sileasc pe aceast copil s moar de frig &i foame pentru ca el s se m og+easc! Srmana fa+ palid de (adon2 cte lacrimi te-or fi rzdat, pn ce te-a cuprins sicriul, pn ce ai murit si te-ai nturnat n pacea nesfr&it, din care ie&ise&i! i cine-+i *a plti +ie, martir a capitalului, degetele tale rnite, plmnii ti asfi/ia+i, foamea, frigul, mizeria, cine

o &ti n lume, c tu ai suferit, c ai e/istat mcar! Na&terea si moartea au trecut fr de urm, puteai tri ine sau ru, tot atta amintire, adic nici una! Ai fost *irtuoas < cine +i-a a3utat, de-ai fi fost corupt, cine ar fi a*ut dreptul s te condamne, cei ce-au fcut ca s mori de foame &i frigH$ Ki la 7aza #u#u!o! aces#o! ine ali#$i/ p!omov;ndu'le/ pe!pe#u;ndu'le/ e#e!nul e oism umanW In s#!;ns$ co!elaie cu ideea de s#a# se punea ideea de naiune/ de naionalism si cosmopoli#ism. Lu;nd ap$!a!ea %colii de la Ia%i/ Eminescu es#e nvinov$i# de cosmopoli#ism/ #!$s$#u!$ ca!e/ dup$ p$!e!ea uno!a/ ca!ac#e!iza mai cu seam$ ac#ivi#a#ea lui Ti#u Maio!escu. &osmopoli#/ Eminescu nu es#e/ n#!e al#ele/ pen#!u c$ el nu c!ede posi7il$ e6is#en#a cosmopoli#ismului. *s;ndi# p!in #imp %i spaiu s$ luc!eze nu pen#!u n#!ea a omeni!e B ceea ce es#e cu nepu#in$ B ci pen#!u acea :!aciune de omeni!e c$!eia el apa!ine/ individul es#e :o!a# s$ :ie/ p!in s:e!a sa de ac#ivi#a#e/ naionalis#. &osmopoli#ismul es#e o simpl$ simula!e a s#!$inilo! ca!e/ la ad$pos#ul lui/ %i v$d de in#e!esele p!op!iiE el es#e o simula!e a celo! sla7i/ ca!e v$d n#!'nsul un mi"loc de ap$!a!e mpo#!iva naionalismului celo! pu#e!nici. El cau#$ s$ ames#ece no!d %i sud/ es# %i ves#/ Go %i Ma o / el v!ea s$ n:iineze !epu7lica unive!sal$ %i s$ pun$ 7azele p$cii unive!sale. Da! s;n# #oa#e aces#ea posi7ileV (u/ desi u! nuW Ki #o#u%i/ nu nsemneaz$ uneo!i da. In capul lui Toma (ou!/ e!oul din Geniu pus#iu/ :ie!7 idei ca!e au :!$m;n#a# si min#ea poe#ului la o anumi#$ da#$. Toma (ou! es#e o na#u!$ ca#ilina!$/ :!$m;n#a# de pasiuni/ #o!#u!a# de aspi!aii/ nse#a# de valo!i nal#e) "< 7osmopolitH < adugase el ncet < cosmopolit snt si eu; as *rea ca omenirea s fie ca prisma, una singur, strlucit, ptruns de lumin, care are ns attea culori! 6 prism cu mii de culori, un curcu eu cu mii de nuan+e! Na+iunile nu snt dect nuan+ele prismatice ale omenirii, &i deose irea dintre ele e att de natural, att de e/plica il, cum putem e/plica din mpre3urri anume diferen+a dintre indi*id si indi*id! Gace+i ca toate aceste culori s fie egal de strlucite, egal de poleite, egal de fa*orizate de lumina ce le formeaz &i fr care ele ar fi pierdute n nimicul nee/isten+ei < cci n ntunericul nedrept+ii &i al ar ariei toate na+iunile &i snt egale n a rutizare, n do itocire &i fanatism, n *ulgaritate; ci cnd lumina a ia se reflect n ele, ea formeaz culori prismatice! Sufletul omului e ca un *al < sufletul unei na+iuni ca un ocean! 7nd *ntul cu aripi tur uri &i noaptea cu aeru-i run si cu nourii suri domne&te asupra mrii &i a *alurilor ei < ea doarme monoton si ntunecat n fundul ei care murmur fr n+eles; pe cnd dac n senina &i al astra mpr+ie a cerului nflore&te lumina ca o floare de foc < fiecare *al reflect n fruntea sa un soare, iar marea mprumut de la cer culoarea sa, seninul geniului su < &i le reflect n *isul su cel adnc &i luciu$! &osmopoli#ismul aces#a p!esupune li7e!#a#ea %i civilizaia HIE el %i a!e adepii s$i :ie!7ini/ %i a!e e!oii s$iE %i a!e pu7licaiile sale/ nen $dui#e de pu#e!ea lumeasc$) "< Nu crede, zise, c cosmopolitismul cum l *oi eu nu-&i are adep+ii si fier in+i! Deodat cu aceste *or e, el scoase din uzunarul de pe piept al g0erocului un mic 3urnal litografiat n nordul ?ermaniei! 4e&it dintr-o litografie secret de su mna unor 3uni apostoli ai li ert+ii ade*rate, ai cosmopolitismului celui mai posi il &i celui mai egalitar, acest ziar era interpretul unor idei demne, frumoase, tinere! 'l c0eam popoarele la o alian+! sacr contra tiranilor celor ri ai pmntului, la e/ilarea din regula lumii a maiest+ilor mesc0ine, a diploma+ilor gzi ai opiniunii zilei, a rez elului n care se *ars atta snge din inima cea sfnt a popoarelor! Vis frumos, care a nceput a fi al lumii ntregi, *is care de*enit con*inc+iune nu *a desfiin+a, pe o cale pacific &i neptat de snge, numai capetele, cu coroane tiranice < ci &i popoarele ce tiranizeaz asupra altora2$ (a#u!i ca#ilina!e/ ideolo ie !evoluiona!$/ demon al dis#!u e!ii si spi!i# demiu! ic cup!ins de 7eia unei noi c!eaiuni/ ia#$'l pe Eminescu n a#mos:e!a sa n anii :o!maiunii/ la v;!s#a c;nd cu#ele su:le#e%#i se deseneaz$ %i ncep s$ se ad;nceasc$. Revizui#e adesea p;n$ la

anula!e/ ideile se vo! :!$m;n#a %i vo! :ecunda ope!a sa poe#ic$ imp!im;ndu'i un !i#m a i#a#/ ce nu se va #empe!a dec;# pe m$su!$ ce con%#iina sa va a"un e la descope!i!ea le ii sup!eme/ ca!e va a%eza ;ndi!ea lui pe linia Eclezias#ului) z$d$!nicie s;n# #oa#e. Ia#$'l a%ada! la an#ipodul concepiei ca#ilina!e. Dac$ n na#u!$ e6is#ena nsemneaz$ #!ece!ea necon#eni#$ a ma#e!iei p!in :o!me imu#a7ileE dac$ n socie#a#e e6is#ena nsemneaz$ #!ece!ea necon#eni#$ a ene!aiilo! p!in #ipa!ele :i6e ale :o!melo! s#a#ale B cum se desemneaz$ :unciunea social$ a individuluiV El #!e7uie s$ a"un $ la con%#iina c$ nu es#e dec;# o ve!i $ n nl$nui!ea vieii sociale/ %i c$ nu poa#e p$!$si socie#a#ea n mod volun#a!/ :$!$ s$'%i p!ime"duiasc$ e6is#ena. Da! aceas#$ secu!i#a#e a individului nu es#e a!an#a#$ n #oa#e mp!e"u!$!ile. Sen#imen#ul apa!#enenei la un #o# omo en/ n ca!e p$!ile s;n# e ale una al#eia/ nu se poa#e dezvol#a dec;# n#!'o socie#a#e ce cunoa%#e ins#i#uia !e ali#$ii a7solu#e. De al#:el n o!dinea aceas#a se impune s$ se no#eze %i in:luena pe ca!e ideile lui Rousseau au pu#u#'o avea asup!a dezvol#$!ii spi!i#ului pu7lic/ ceea ce nsemneaz$ c$ ideea de con#!ac# social/ pe 7aza c$!uia a! :unciona socie#a#ea %i ins#i#uia !e ali#$ii n socie#a#e/ se poa#e invoca cel puin ca #enia de medi#a!e. A%ada! nu numai !e ali#a#ea a7solu#$E al$#u!i de ea/ conduc$#o!ul de s#a# nc$!ca# de o7li aiuni con#!ac#uale :a$ de supu%ii s$i. Ki nu numai a#;#. In poziiuni epice/ !apo!#ul n#!e socie#a#e %i suve!an se pune %i su7 al#e aspec#e) s;n# nou!i ca!e mpiedic$ lumina ce!ului de a se !$sp;ndi asup!a p$m;n#ului. Ace%#ia s;n# !e ii/ c!ede Toma (ou!. Ki el u!meaz$) !e ii p$m;n#ului "*or mna totdeauna tunetele lor re ele asupra popoarelor de *aluri < cu toate c acei nouri nu snt alta, dect ns&i respirarea g0e+oas si ntunecat a *alurilor nenorocite! Nourii tun, fulger &i acoper cu o perdea de fier soarele aurit; si pn ce *or fi ei tirani asupra frun+ilor de *aluri, pn ce ntunericul cel arunc ei prin um ra lor cea mare, *a ptrunde sufletul adnc al mrii c-o noapte rece &i tcut, pn atunci lumea lui Dumnezeu *a fi nenorocit! 7ei mai nal+i si mai *enino&i nouri snt monar0ii! 7ei dup ei asemenea de *enino&i snt diploma+ii! < 9rsnetele lor cu care ruin, seac, ucid popoare ntregi sunt res elele$! B In u!ma aces#o! conside!aii n le $#u!$ cu !olul mona!hilo! n socie#a#e/ suna pu#e!nic da! :i!esc concluzia pe ca!e Toma (ou! o a i#$/ ca o :lamu!$ !evoluiona!$/ mpo#!iva #u#u!o! ceza!ilo!) "Sfrma+i monar0ii2 Nimici+i ser*ii lor cei mai lene&i, diploma+ii, desfiin+a+i res elul &i nu c0ema+i certele popoarelor dect naintea 9ri unalului popoarelor2$ (umai n :elul aces#a se va a"un e la o :e!ici#$ o! aniza!e cosmopoli#$ a lumii. Socie#a#ea !om;neasc$V In #!ecu#/ ea a p!ezen#a# aspec#ul !econ:o!#an# al unui s#a# naional/ n ca!e o deplin$ e ali#a#e a indivizilo! se!vea d!ep# s#imulen# al aciunii. (u e!a e6ploa#a!e/ nu e!au e6ploa#ai/ pen#!u c$ nu e!au e6ploa#a#o!iW Domni#o!ii e!au ai popo!ului si ai p$m;n#ului/ le ai p!in !$d$cini secula!e de neamul lo!. Ei se numeau 0asa!a7i/ ei se numeau Mu%a#iniE ei desc$lecau $!i %i o!a%e si #;! u!i/ dau le i umane popo!ului lo!. Ia! n d!a os#ea %i devo#amen#ul lo! :a$ de a!$ si de popo!ul de "os/ nu e!au concu!ai dec;# de 7oie!ii $!ii/ #o# a%a de ad;nc n!$d$cinai n viaa is#o!ic$ a neamului lo!. Da! socie#a#ea !om;neasc$ n p!ezen#V n p!ezen#/ ea nu es#e dec;# un ames#ec hao#ic) pes#e descendenii celo! vechi/ s#!a#u!i noi/ alo ene/ s'au sup!apus. Te6#ele a7und$ n desc!ie!ea aces#ei socie#$i pes#!ie/ le a#e p!in s#!$mo%ii ei de Cana!/ p!in educaia lo! de localu!ile de des:!;u ale Pa!isului/ p!in in#e!esele lo! ma#e!iale de $!ile !om;ne. La ca!e s$ ne !apo!#$m/ :$!$ s$ avem sen#imen#ul c$ l$s$m la o pa!#e ceva ce poa#e :i esenialV <*pe!e/ ed. &!eu/ IV/ ,.1B,.I@. Plan#a c!e%#e a7unden#$/ ea cap$#$ p!opo!iile uno! s#u:i%u!i n$7u%i#oa!e) nu &anada/ ci &a!adaleE nu Phe!ePide/ ci Phe!ePizii. &;nd vine din Cana!/ a!e nasul su7i!e al descendenilo! vechilo! in#!i aniE c;nd vine din 0alcani/ aduce o cea:$ dispus$ s$ p!ospe!e/ s$ se n !oa%eE s;n# si luce:e!i ne !i/ co7o!;#o!i din as#!ele ce !$s$!eau odinioa!$ pe malu!ile s:in#e ale Gan eluiE i cheam$ Epu!escu sau Cundescu. &a!ac#e!izai lo7al/ cu a#!i7u#e ce le s;n# comune/ ns$ cu accen#e

naionalis#e/ !e !e#a7ile/ ei se po# ca!ac#e!iza si individualE Rose##i es#e B ca %i pen#!u Alecsand!i B hidoas$ poci#u!$E Vilac!ose/ un individ "cretinizat n templele Venerei *ulgi*agea! 7um nu s-ar fi indignat tefan al (oldo*ei, cnd aceast marf se aduna s-l prznuiascH 7um s nu se simt ndurerat poetul, cnd *ede c pentru astfel de stpnitori na+ia romneasc, ade*rata na+ie romneasc, n-a instituit nc ordinul sfintei cnepe, a&a ca pe *remea lui (atei @asara sau pe aceea a lui 9udor VladimirescuH Puteau s strige to+i cei stigmatiza+i, puteau s critice, puteau s at3ocoreasc pe poet! Nimic nu-l impresiona! Nimic, afar de laud: cum ar fi putut el s nu se cread adnc insultat, cnd Pseudo-Fomnul l-ar fi ludat n coloanele sale! 7u ct greutate ar fi putut stinge sacrilegiul si s-ar fi purificat2 -id!, 4V, WTW.! 9mpo#!iva aces#ei socie#$i pu#!ede/ !evol#a apa!e "us#i:ica#$. Es#e #impul ca demonul/ n piep#ul c$!uia :ie!7e m;nia celui n:!;n# si umili#/ a celui pe ca!e nu'l nsu:lee%#e dec;# do!ina de !$z7una!e/ s$ apa!$/ el s$ dis#!u $ #o#ul/ p!in :oc sau p!in po#op/ si al$#u!i de el/ sau laolal#$ cu el/ du7l;ndu'i pe!soana/ s$ apa!$ #i#anul/ ca!e s$ ap!ind$ mai ad;nc !evol#a/ ca!e s$ dis#!u $ o lume #ic$loas$ %i s$ zideasc$ al#a nou$/ d!eap#$/ s#!$luci#oa!e. Sau mai e6ac#) s$ nce!ce s'o zideasc$. Pen#!u c$ aciunea lui se va supune la !;ndu'i aceleia%i le i :a#ale/ ca!e :ace ca o!ice n$zuin$ s$ se s#in $ n nean#/ ca lumile s$ nu :ie dec;# p!$zi #!ec$#oa!e ale mo!ii e#e!ne/ ca pes#e #o#ul s$ se depun$ o lopa#$ de a!in$E acelei le i ca!e a#!i7uie un sens unive!sal :o!mulei Eclezias#ului) z$d$!nicie s;n# #oa#e. Pen#!u Eminescu/ e6is#$ a%ada! o lume a :o!melo!E da! p!in aces#e :o!me ma#e!ia ci!cul$ si ci!culaia ei cons#i#uie esena vieii. In con#e6#ul aces#a/ accen#ul :undamen#al cade pe ideile de ma#e!ie si de schim7a!e sau deveni!e/ ceea ce d$ ;ndi!ii poe#ului un ae! su!p!inz$#o! de ac#uali#a#e. Su!p!inz$#o!/ pen#!u c$ a:i!maia vine din pa!#ea unui sc!ii#o! conside!a# in#e !al pesimis#/ a unui spi!i# ne a#ivis#/ n:euda# :ilozo:iei lui Schopenhaue!/ ca!e l'a! :i :$cu# s$ vad$ e6is#ena lipsi#$ de #!ecu#/ lipsi#$ de vii#o!/ con ela#$ n#!'un p!ezen# e#e!n. Ki ne aducem amin#e c$ pen#!u unii ce!ce#$#o!i ai ope!ei eminesciene poe#ul aducea o viziune s#a#ic$ a lumii H4. &a!ac#e!iza!ea aceas#a/ ca!e a!e mai mul# un ca!ac#e! deduc#iv/ es#e con#!azis$ ns$ de ope!a poe#ului) dac$ n anumi#e momen#e ale sale el d$ e6p!esie ideii schopenhaue!iene de p!ezen# e#e!n/ ope!a lui p!ezin#$ cu #oa#e aces#ea un ca!ac#e! dinamic :oa!#e accen#ua#/ ea es#e #u!7u!a#$/ ea es#e !$scoli#$ n ad;ncu!i de pu#e!i elemen#a!e/ pe ca!e n epoca ma#u!i#$ii sale a!#is#ice le va :!;na o concepie :ilozo:ic$/ meni#$ s$ le a7a#$ din d!umul ce %i c!oiau/ s$ le #empe!eze %i s$ ncheie adeseo!i n#!'o ne aie elanul iniial de pu#e!nic$ a:i!maie. Vom avea p!ile"ul s$ su7liniem #oa#e luc!u!ile aces#ea/ u!m$!ind dou$ capi#ole speciale din ope!a lui) poezia nchina#$ dezvol#$!ii ce#$ii umane si poezia dedica#$ #i#anismului. In :o!ma ei di!ec#$/ poezia S#elele'n ce!/ pe ca!e am amin#i#'o mai nain#e/ s'a! limi#a s$ dezvol#e #ema ho!aian$ "crpe diem$: #o#ul #!ece n lumea aceas#aE noi n%ine #!ecem. Ki a#unci/ ndemnul de a #e 7ucu!a de clipa de :a$) Pn nu mor, Pleac-te ngere )a trista-mi plngere Plin de-amor! Nu e pcat 7a s se lepede 7lipa cea repede 7e ni s-a datH Da! :inalul poeziei nu nsemneaz$ dec;# !eaduce!ea la o poziie individual$ a unui nv$$m;n# de linie ene!al$/ ca!e cap$#$ pe calea aceas#a semni:icaia unui sim7ol. T!ece!ea

ene!al$ es#e le ea %i aces#ei le i se supune %i individul/ ca!e n spaiul !es#!;ns al e6is#enei sale !e:ace p!ocesul is#o!ic al unive!sului. Ideea c$l$#o!iei e#e!ne c$#!e moa!#e %i !ena%#e!e se asociaz$ la Eminescu cu ideea spaiilo! in:ini#e/ su e!a#$ de ima inea s#elelo! izola#e n n$lime %i de ima inea m$!ii. Ideea spaiului in:ini# de ma!e %i $se%#e ns$/ n poezia ca!e ne p!eocup$/ un co!ela# n ideea #impului in:ini# de mic) s#elele a!d n dep$!#a!ea ce!ului/ deasup!a m$!ilo!E co!$7iile po!nesc/ cl$#in;ndu'%i ca#a! ele/ pes#e ma!ile %i mi%c$#oa!ele pus#ie#$iE coco!ii po!nesc pe'n#insele %i necup!insele d!umu!i de no!i. Ki'n aces#e spaii ca!e m$soa!$ dimensiunile na#u!ii se des:$%oa!$/ minuscul$/ viaa omeneasc$/ viaa ce#$ii umane/ is#o!ia uman$) Gloare de crng, Astfel *ie+ile i tinere+ile 9rec &i se sting! &onve!#ind %i uni:ic;nd dimensiunile/ #ema es#e !elua#$ n poezia Revede!eE nu mai es#e vo!7a aici de un spaiu in:ini# %i co!ela# unui #imp :ini#/ ci de :i6a!ea poeziei/ n #oa#e elemen#ele ei/ pe linia #impului. &od!ul es#e e#e!ni#a#ea/ :o!ma :i6$ ca!e dep$%e%#e :enomenele mul#iple ale vieii p!in a7s#!a e!ea lui n a#empo!al) 7e mi-i *remea, cnd de, *eacuri Stele-mi scnteie pe lacuri, 7nd de-i *remea rea sau un, Vntu-mi ate, frunza-mi sun, i de-i *remea un, rea, (ie-mi curge Dunrea! Numai omu-i sc0im tor, Pe pmnt rtcitor!!! Cunciunea unei :o!me pe!manen#e/ vida#e de seva vieii/ o ndepline%#e si cod!ul c;n#a# n poezia 7e te legeni, codrule) :!unzi%ul i se !$!e%#eE c;n#$!eii s;n# alun aiE !;ndunelele #!ec pes#e v;!:ul !amu!ilo!/ duc;nd cu ele ;ndu!ile %i no!ocul lui. &od!ul sin u! !$m;ne/ pustiit, Veste3it &i amor+it i cu doru-mi singurel, De m-ngn numai cu el! ceea ce nsemneaz$) cu nos#al ia e6is#enei #!ecu#e %i cu #endina de a !e:ace o se!ie nou$ de e6is#ene. Le ea !$m;ne de o aplicaie #o# a#;# de s#!ic#$ a#unci c;nd p$!$sim domeniul ene!al si #!ecem la :o!mele speciale ale is#o!iei omeni!ii. &u !e ula!i#a#ea cu ca!e se succed :enomenele na#u!ii/ se succed %i ene!aiile omene%#i/ se succed popoa!ele. Ideea es#e !elua#$ n dive!se poziii a!#is#ice si ce!ce#$#o!ul n#;lne%#e n :aa lui di:icul#a#ea de'a o p!inde n momen#ele ei cele mai e6p!esive. * avem nedisocia#$ de ceu!ile cosmo onice) colonii de lumi pierdute Vin din sure *i de 0aos pe crri necunoscute. Da! o avem mai cu seam$ ncad!a#$ unei concepii :ilozo:ice de la! $ ci!culaie/ n

spi!i#ul c$!eia is#o!ia se !ealizeaz$ p!in pe!ioade ascenden#e %i descenden#e/ p!in #!ep#e de spo!i!e %i sc$de!e/ p!in ceea ce/ cu #e!meni de ci!culaie ene!al$/ se nume%#e "incrementa atQue decrementa$, "grandeur et decadence$, "corsi e ricorsi$! Toa#e aces#e e6p!esii va!ia#e #!aduc o concepie veche/ apa!in;nd civilizaiilo! an#ice/ ca!e a da# na%#e!e pe de o pa!#e unei :ilozo:ii a is#o!iei cu aspec#e de sum7!$ :a#ali#a#e/ ia! pe de al#$ pa!#e a dus la c!ea!ea unei #eme li#e!a!e de la! $ ci!culaie. Es#e cunoscu#a #em$ "fortuna la ilis$! Una din #!aduce!ile aces#ei concepii %i e6p!esia li#e!a!$ !om;n$ cea mai de seam$ a #emei =:o!#una la7ilisf ni le d$ Eminescu n#!'o poezie puin cunoscu#$ p;n$ acum/ da! nc$!ca#$ de :!umusei a!#is#ice !ema!ca7ile. Es#e vo!7a de poema in#i#ula#$ de el la un momen# da# Dio!ama si pe ca!e ezi#$ s'o in#i#uleze mai #;!ziu SPepsis sau &u e#$!i/ #i#lu!i concu!a#e mai n#;i de un al#ul/ mai nc$!ca# de pu#e!ea de a su e!a/ Pano!ama de%e!#$ciunilo!/ %i nlocui# n cele din u!m$ de lapida!ul Memen#o mo!i. &eea ce es#e de !einu# es#e :ap#ul c$ n manusc!is/ #i#lu!ile e!au nsoi#e de ci#a#e epi !a:ice) Tempo!a mu#an#u! si Vani#os vani#a#um vani#as. Indi:e!en# ca!e a! :i :os# cel adop#a# de:ini#iv/ #i#lu!ile #oa#e %i #e6#ele epi !a: ice nsoi#oa!e #!aduc concepia ope!ei) Avem de a :ace cu o se!ie de #a7lou!i desp!inse din is#o!ia omeni!ii/ n:$i%;nd punc#ele culminan#e ale aces#eia pe de o pa!#e/ ia! pe de al#$ pa!#e semnal;nd a#mos:e!a ce m7!ac$ n#!ea a poem$) es#e vo!7a de o pano!am$ a de%e!#$ciunilo! omene%#i/ es#e vo!7a de nv$$#u!a an#ic$ ad!esa#$ supe!7iei omului) "adu-+i aminte, omule, c *ei muri, memento mori$! Poema a :os# ci#i#$ pa!ial n %edina Junimii din , sep#em7!ie ,.51 %i un :!a men# din#!'nsa/ E ipe#ul/ a :os# pu7lica# n &onvo!7i!i li#e!a!e din , oc#om7!ie a aceluia%i an. Ea a !einu# a#enia unuia din#!e edi#o!ii lui Eminescu/ &os#ache 0o#ez/ p!ecum si pe aceea a lui (. Io! a %i G. &$linescu. Ea cons#i#uie/ dup$ cum vom vedea/ una din#!e m$!#u!iile cele mai s#!$luci#e pen#!u :elul de a p!ivi/ n pe!spec#ive la! i/ al poe#ului %i/ cu #oa#e c$ nu ne'a pa!veni# n#!'o :o!m$ de:ini#iv$/ ea es#e incon#es#a7il una din#!e cele mai de seam$ !ealiz$!i poe#ice ale lui Eminescu. 9ncepu#ul :i6eaz$ p!o !ama#ic poziia %i c!eeaz$ a#mos:e!a ene!al$ a ope!ei) una es#e lumea poeziei/ al#a cea a !eali#$ii. El/ poe#ul/ ine s$ se izoleze de ceea ce es#e !eal/ s$ se ad;nceasc$ n visa!eE el ine s$'si pasc$ #u!mele de visu!i ca pe ni%#e oi de au! %i a#unci c;nd n#une!icul nopii/ ns#ela# ca un !e e mau!/ %i culc$ no!ii mola#eci n pa#ul ce!ului/ el ce!e 7asmului s$'i deschid$ po!ile nal#e de la #emplul n ca!e se #o!c secolii si unde se deap$n$ is#o!ia. &ele din#;i #a7lou!i n:$i%a#e s;n# #a7lou!i mi#olo ice si o!ien#ale %i poe#ul c!eeaz$ pen#!u ele un #imp es#e#ic de esen$ mi#olo ic$ %i de :a7ul$ o!ien#al$/ al c$!ui colo!i# 7o a# #e :ace s$ simi n vecin$#a#e lumea :an#as#ic$ a celo! * mie %i una de nopi) 9urma *isurilor mele eu le pasc ca oi de aur, 7nd al nop+ii ntunerec < nstelatul rege maur < )as norii lui molateci nfoia+i n pat ceresc, 4ar luna argintie, ca un palid dulce soare, Vr3i aduce peste lume printr-a stelelor ninsoare, 7nd n straturi luminoase asmele copite cresc! 7nd posomoritul asmu, *ec0ea secolilor stra3, mi desc0ide cu c0ei de-aur &i cu-a *or elor lui *ra3 Poarta nalt de la templul unde secolii se torc < 'u su arcurile negre, cu stlpi nal+i sui+i n stele, Ascultnd cu adncime glasul gndurilor mele, 8ria&a roat-a *remii napoi eu o ntorc! P!in :aa ochilo! lui #!ec =cod!i de secoli? si =oceane de popoa!e?/ Dup$ o schia!e

izola#$ a s$l7a#icilo! ne !i/ poe#ul p!oiec#eaz$ n :aa noas#!$ viziunea impe!iului asi!o' chaldaic/ n ca!e #o#ul se cons#!uie%#e pe dimensiunea colosaluluiE ce#a#ea 0a7ilonului es#e c;# "o +ar$/ zidu!ile ei au pa#!u zile de lun ime/ pala#ele ei s;n# o ma!eE popo!ul nsu%i/ aduna# %i em;nd n pia$/ se :!$m;n#$ ca o ma!e !$scoli#$ de v;n#u!i. Ki domin;ndu'i imensi#a#ea/ Semi!amida apa!e n dum7!$vile !$co!oase/ ad;nci#$ n ;ndu!i. Re eleV G;ndi!ea lui ne' s#a#o!nic$ d$ via$ unei lumi n#!e i/ d$ :e!ici!e unui secol n#!e / da! %i u!a lui e!a un secol de u! ie. El nsu%i a! :i :os# un Dumnezeu/ dac$ n'a! :i mu!i#. Da! me!sul ascenden# nce#eaz$) Asia se'm7a#$ n pl$ce!i/ vi!#u#ea se mole%e%#e/ viciul usuc$) Asia-n plceri molateci e-m tat, somnoroas, @ol+ile-s +inute-n aer de columne luminoase, i la mese-n *eci ntinse e culcat Sardanapal; i su degete miestre arfele cuget mite, Dup plac si-mpart mesenii a cntrii flori uimite, Vinuri dulci, mirositoare si femei cu c0ipul pal! AziH!!! Vei rtci degea a n pustia nisipoas; Numai aerul se-nc0eag n ta louri mincinoase, Numai mun+ii, grzi de piatr stau si azi n al lor post; 7a o um r asiatul prin pustiu calu-si alung, De-l ntre i: unde-i Nini*eH el ridic mna-i lung, < 8nde esteH nu &tiu < zice < mai nu &tiu nici unde-a fost! Pales#ina %i des:$%oa!$ n u!m$ :a!mecele ei 7ucolice/ n accen#e ce se !esim# de lec#u!a Le endei secolelo! a lui Vic#o! Fu o) i n )i anon *zut-am rtcite cprioare, i pe lanuri secerate am *zut mndre fecioare Purtnd pe-umerele al e auritul snop de gru; Al#e v!;nd s$ #!eac$ apa cu picioa!ele lo! oale Ridica!$ !u%inoase %i z;m7ind al7ele poale/ Tu!7u!;nd cu pulpe ne#ezi :aa limpedelui !;u. Ea %i a!a#$ apoi momen#ele de s#!$luci!e a!#is#ic$ %i %i ncheie ca!ie!a n :elul n ca!e si'o ncheiase %i Asi!ia si &haldeea. Acela%i ci!cui# l u!meaz$ si E ip#ul/ pen#!u ca poe#ul s$ a"un $ n cele din u!m$ la G!ecia/ a c$!ei is#o!ie es#e v$zu#$ numai p!in :il#!ul mi#olo iei. In#!' adev$!/ pen#!u Eminescu/ G!ecia an#ic$ es#e/ mai p!esus de o!ice/ a!a mi#olo iei/ depozi# al mi#olo iei %i al #ine!eii m7$#a#$ de c;n#ec %i de :e!ici!e. Da! :e!ici!ea #!ece %i c;n#ecul se s#in e) i atunci apare Foma n uimita omenire! Ea pa!e des#ina#$ s$ zideasc$ pen#!u e#e!ni#a#e/ s$ p!esc!ie pen#!u #o#deauna c$ile pe ca!e le vo! u!ma popoa!ele. Scene din epoca ei de m$!i!e se pe!indeaz$ p!in :aa noas#!$/ scene colosale chia! a#unci c;nd ne7unia 7a#e din plin) pen#!u c$ Roma/ nen#!ecu#a Rom$/ es#e ma!e %i n epocile ei de ne7unie) a#unci c;nd (e!o/ do!nic s$ vad$ cum a a!s T!oia/ incendiaz$ o!a%ul de pe malu!ile Ti7!ului/ nu a!de aces#a) evul a!de/ ia! o!a%ul es#e pen#!u el un "oceanic mormnt$! Ta7loul se schim7$ din nou) pe a!cade ne !e/ ca!e se'nmo!m;n#eaz$ mola#ec n lun ile valu!i ale Dun$!ii/ 9rece-un pod, un gnd de piatr, repezit din arc n arc; Valurile-nfuriate ridic frun+ile rstite i iz ind cu repe3une arcurile neclintite i picioarele le scald la stneosul lor monarc!

Peste pod cu mii de coifuri trece-a Fomei grea mrire! Soarele or e&te-n ceruri de a armelor lucire, Scuturi ard, carle treier &i *uiesc asurzitor; 4ar Saturn cu fruntea nins st pe steaua-i al urie i-aruncnd oc0ii lui tur uri peste-a *remii-mpr+ie Aiurind ntrea lumea: i ace&tia-s muritoriH Poema de%e!#$ciunilo! p$!$se%#e n aces# momen# !i#mul se men#a# al #a7lou!ilo! izola#e/ ea cap$#$ accen#ul susinu# %i su:lul nal# al epopeii HA. Doi u!ia%i s#au n :a$) Roma/ cu n#!e ul ei co!#e iu de vi!#ui %i de zei/ Dacia/ cu le iunile ei de zei locali %i de zei mp!umu#ai din no!dul e!manic. Ta7lou!ile din na#u!$ %i spo!esc p!opo!iile sp!e a cup!inde imensi#a#ea es#ului n ca!e zei %i #i#ani ho#$!$sc soa!#a lumii. Pasa"ul #o#/ s#!$7$#u# de un pu#e!nic su:lu epic/ domin$ epopeea e!oic$ !om;n$ p!in :o!mele lui de a!#$/ p!in #$!ia de 7!onz a e6p!esiei/ p!in sen#imen#ul de colosal ce se desp!inde din al$#u!a!ea umanului de sup!auman.Da! Roma dispa!e/ a#ins$ de su:lul c!e%#inismului. Revoluia :!ancez$ solici#$ apoi spi!i#ul poe#ului/ ca!e ncea!c$ aici o #em$ pa!alel$ aceleia ce va :i dezvol#a#$ n mp$!a# %i p!ole#a!. &iocni!ile din#!e popoa!e :ac acum loc ciocni!ilo! din s;nul unui popo!/ ;ndi!ea social$ %i :ace apa!iia/ %i poe#ul/ su7"u a# de ceea ce nsemneaz$ mi%ca!ea ene! ic$/ de #o# ce nsemneaz$ dezl$nui!ea de :o!e elemen#a!e/ ne d$ cu p!ile"ul aces#a c;#eva din#!e cele mai !eu%i#e ve!su!i de p!eam$!i!e a spi!i#ului !evoluiona!) 9ricolorul plin de snge e-mplntat n aricade! 7lopotele url-alarm pe @astilia ce cade i poporul muge falnic, ca un ocean trezit, Sfarm tot si pe-a lui *aluri, ce le urc cu mndrie, 'l nal+ firi cumplite, care-l duc n *i3elie S ngroape su ruine ce-n picioare a stri*it! i prin negrele icoane unor zile fr fruri 8nde *ia+a e-o scnteie, unde snge curge-n ruri, Palid, adncit, sinistru trece tigrul Fo espierre; i pri*irea-i sngeroas s-a+inteaz ca spre pnd, 7ci ce scrie e-o sentin+, ce gnde&te e-o osnd < Bntr-un cran spat ca-n piatr fier gndirile-i de fier! Revoluia nu nsemneaz$ ns$ o pe!pe#ua!e a mi%c$!ilo! colec#iveE ea se concen#!eaz$ n cele din u!m$ n spi!i#ul e!oului %i as#:el :i u!a lui (apoleon %i :ace apa!iia n ve!su!ile poe#uluiE is#o!ia omeni!ii se concen#!eaz$ acum n is#o!ia omului/ ca!e es#e supus la !;ndul s$u aceleia%i le i :a#ale) duc;nd n m;inile lui des#inele lumii/ dep$%ind'o %i domin;nd'o/ el a"un e n izola!ea p!ome#ean$ si cu m$!i!ea lui n:!;n#$ m$soa!$ m$!imea :enomenelo! na#u!ii) '/ilat n stnce sure &i-n titanica-i gndire 7a Prometeu ce-a adus lumii a luminii fericire, De pe-o piatr el pri*e&te lingu&irea mrii-adnci; Acolo gonit de soarte &i de gnduri el adoarme, 7u durere-adnc marea *rea pmntul s-l rstoarne i iz ea mugind de doliu n mormntul lui pe stnci!!! Cenomenele ene!ale ale na#u!ii/ is#o!ia lumii/ is#o!ia individului/ s;n# a%ada! supuse

aceluia%i ciclu evolu#iv) ele #oa#e apa!/ se dezvol#$/ a#in apo eul %i n cele din u!m$ dispa!/ l$s;nd loc li7e! al#o! e6is#ene s$ !e:ac$ aceea%i #!aiec#o!ie. *7seda# de aceas#$ viziune pe!pe#u$ a na%#e!ii %i mo!ii/ spi!i#ul o7osi# al poe#ului n$zuie%#e c$#!e lini%#ea de:ini#iv$/ lini%#ea mo!ii/ n cup!insul c$!eia #impu!ile nu se mai schim7$/ pen#!u c$ n cup!insul ei nu se mai schim7$ nimic/ n ve!su!i/ ca!e vo! :i !elua#e n pa!#e/ ideea se sculp#eaz$ n :o!me de:ini#ive) (oartea-ntind peste lume uria&ele-i aripe, Bntunericul o 0ain ngropatelor risipe, 7te-o stea ntrziat stinge sufletul ei mic! 9impul mort si-ntinde mem rii &i de*ine *e&nicie, 7nd nimic se ntmpla-*a pe ntindere pustie Am s-ntre : Au ce rmas-a din puterea taH Nimic! &eea ce Eminescu a n:$i%a# n Pano!ama de%e!#$ciunilo! es#e d!ama z udui#oa!e a omeni!ii. P!eocupa!ea lui es#e s$ desci:!eze din me!sul is#o!iei des#inele ene!ale ale omeni!ii/ pe ca!e le vede n a#mos:e!a sum7!$ n ca!e le v$zuse %i Eclezias#ul n vechime/ n aceea%i a#mos:e!$ sum7!$ n ca!e/ n #impu!ile mode!ne/ le vedeau un Dimi#!ie &an#emi!/ un Giam7a##is#a Vico sau un Mon#es_uieu) spo!i!e %i sc$de!e/ co!si e !ico!si/ !andeu! e# decandence. Cap#ul ne nd!ep#$e%#e s$ c!edem c$ ;ndi!ea poe#ului !om;n nu se a!#iculeaz$ de da#a aceas#a n mod e6clusiv de :ilozo:ia lui Schopenhaue!/ ci c$ ea se ncad!eaz$ acelei concepii an#e!ioa!e %i la! !$sp;ndi#$/ n spi!i#ul c$!eia omeni!ea es#e so!#i#$ s$ se z7a#$ n#!e acelea%i limi#e/ !e:$c;nd n dezvol#a!ea ei acela%i ce!c/ e#e!n acela%i/ :$!$ pe!spec#ive de a'%i dep$%i v!eoda#$ dimensiunile. La an#ipodul aces#ei concepii ne a#ivis#e se $se%#e concepia p!o !esis#$ ilus#!a#$ n li#e!a#u!a !om;n$ de Feliade R$dulescu. Feliade c!ede/ asemenea is#o!icului :!ancez Michele#/ c$ omeni!ea evolueaz$ ci!cula!/ da! ce!cu!ile sale evolu#ive nu se sup!apun nicioda#$ in#e !al/ ele !ealizeaz$ o spi!al$ al c$!ei #e!men ul#im nu poa#e :i ;ndi#. El c!ede mai depa!#e c$ nicioda#$ o !evoluie nu poa#e :i n:!;n#$/ c$ #o#deauna p!incipiul nou va 7i!ui pe cel vechi/ c$ #o#deauna !evoluiona!ul Jupi#e! va n:!;n e pe !eaciona!ul Sa#u!n. &a s$ a"un $ la aceas#$ concepie/ ns$/ Feliade a #!e7ui# s$ ad;nceasc$ li#e!a#u!a socialis#$ din p!ima "um$#a#e a secolului #!ecu#/ a #!e7ui# s$ devin$ el nsu%i/ su7 in:luena con"u a#$ a mi%c$!ii sain#' simoniene %i :ou!ie!is#e/ un om nou/ convins c$ p!o !esul omeni!ii se lea $ n mod de:ini#iv de ideea !evoluiei ene!ale si pe!manen#eE da! #oa#e ideile aces#ea a! :i me!i#a# un al# des#in li#e!a!e dec;# acela pe ca!e l'au avu#. Pen#!u c$ Ana#olida/ epopeea umani#$ii pe ca!e el a v!u# s'o dea li#e!a#u!ii !om;ne %i ca!e es#e cons#!ui#$ pe aces# c!ez social/ n'a! pu#ea :i amin#i#$ n nici un :el al$#u!i de poema eminescian$. Poema de%e!#$ciunilo! se cons#!uie%#e as#:el pe concep#ul an#ic c$ vani#a#e es#e #oa#$ ac#ivi#a#ea omeneasc$ %i c$ viaa popo!ului es#e so!#i#$ n mod ineluc#a7il s#in e!ii/ dup$ ce n cu!sul ei a a#ins un punc# de culmina!e/ de a:i!ma!e ma6im$ :ie pe plan poli#ic/ :ie pe plan mili#a! sau pe plan cul#u!al. In cup!insul aces#ui p!oces is#o!ic de p!opo!ii ene!ale se poa#e u!m$!i %i soa!#a individului izola#. Rapo!#u!ile ca!e se c!eeaz$ n#!e socie#a#e %i individ s;n# mul#iple si ele solici#$/ la Eminescu/ a#enia is#o!icului/ a sociolo ului/ a economis#uluiE da! ele solici#$ %i a#enia poe#ului si pe calea aceas#a dau na%#e!e/ n#!e al#ele/ poeziei p!op!iu'zis sociale. In:luena schopenhaue!ian$ avea s$ :o!#i:ice la Eminescu vechea leciune scep#ic$ si s$'l :ac$ s$ vad$ c$ indivizii nu s;n# iden#ici numai p!in des#inul ul#im ca!e apas$ asup!a lo!/ ci si p!in esena lo!) o!ic;# de di:e!i#e a! :i #!ep#ele sociale pe ca!e ele se a:l$ a%eza#e/ aceea%i esen$ pulseaz$ n #oa#e :iinele omene%#i si acela%i des#in implaca7il le p;nde%#e din um7!$. Pe aceas#$ idee sun# cons#!ui#e nume!oase poezii ale lui Eminescu %i dac$ nu $sesc po#!ivi# s$

amin#esc aici Sc!isoa!ea I/ :ap#ul #!e7uie !einu# numai cu #i#lu de e6emplu. Iden#i#a#ea de esen$ a :iinelo! omene%#i/ iden#i#a#ea lo! de des#in %i di:e!enele ce se c!eeaz$ n#!e ele n viaa social$ devin as#:el #eme de medi#aie pen#!u un poe# nzes#!a# deopo#!iv$ cu ne!vul sa#i!ei si cu spi!i# !e:le6iv. &ondiia individului n socie#a#e p!eocup$ pe Eminescu %i n celelal#e sc!iso!i/ l p!eocup$ %i n nume!oase al#e poezii. &on:lic#ul n#!e ideal si !eal/ n#!e idealismul a!#is#ic %i pozi#ivismul vieii sociale :o!meaz$ #ema Sc!iso!ii a doua/ n ca!e poe#ul se complace s$ su7linieze lipsa de sens a o!ic$!ei n$zuine de a!#$ si !idicolul cu ca!e socie#a#ea nca!c$ pe cei ce nu !enun$ la iluzii. La ce 7un s$ sc!ii ve!su!iV * mese!ie ca!e poa#e :i luc!a#iv$/ es#e d!ep#/ dac$ i ce!i s$ :ie luc!a#iv$. Glo!iaV nchipui!e de ne hio7i. D!a os#eaV Tem$ de ope!e#$/ av;nd ca p!o#a onis# pe Menelaos. Iluziile s;n# ale #ine!eii %i #!ec cu #ine!eea. Poe#ul se sim#e s#!$in de socie#a#ea n ca!e #!$ia/ n#!e =oamenii din ziua de as#$zi?/ a c$!o! u!$ o nele e %i o supo!#$ cu u%u!in$/ da! a c$!o! laud$ l'a! m;hni pes#e m$su!$. P!in ma#e!ialul social analiza#/ poezia aduce as#:el o mo#iva!e a sen#imen#elo! de soli#udine mo!al$ la ca!e el anco!eaz$ n cele din u!m$. n#!e n$limea lui su:le#easc$ %i micimea con#empo!anilo! s$i/ se n#ind spaii B acelea%i spaii ca!e vo! desp$!i pe as#!alul F>pe!ion de #elu!ica :iic$ de mp$!a#. Pen#!u c$ poeziile/ o!ic;# de dis#ana#e a! pu#ea :i p!in #on/ o!ic;# de mul# una din ele s'a! a#a%a de ma#e' !iali#a#ea vieii/ o!ic;# de mul# cealal#$ s'a! izola de !eal %i s'a! des:$%u!a n lumea :ee!ic$ a 7asmului/ c!eeaz$ deopo#!iv$ acela%i sen#imen# de izola!e mo!al$ a :iinei supe!ioa!e. Poziiile a!#is#ice din Sc!isoa!ea II !evin n Sc!isoa!ea III. (u mai es#e vo!7a de poe# %i de con#empo!anii s$i/ ci de con#empo!anii s$i %i de domni#o!ul Mi!cea al Mun#eniei/ ceea ce nsemneaz$/ din punc# de vede!e psiholo ic/ de socie#a#ea !om;neasc$ din secolul al QlQ'lea %i de ipos#aza!ea n #!ecu# a poe#ului. Pen#!u c$ Mi!cea es#e !e !esiunea lui Eminescu pe linia #impului p;n$ la acea da#$ nc$!ca#$ de mis#e! ca!e a p!ezen#a# a#;#a a#!acie pen#!u poe#) anul ,433. Mi!cea es#e Eminescu/ a%a cum/ n nuvela S$!manul TJionis/ Dan es#e un Dionis !e:u ia# c$#!e aceea%i da#$ mis#e!ioas$. Izol$!ii n ac#ual din Sc!isoa!ea II i co!espunde de da#a aceas#a o izola!e n #!ecu#/ da! dis#anele su:le#e%#i din#!e socie#a#e %i poe# !$m;n acelea%i/ indi:e!en# dac$/ pe linia o7iec#iv$/ es#e vo!7a de concen#!a!ea n#!e ului p!oces n#!'o pic$#u!$ de #imp sau de spaializa!ea lui pe linia is#o!iei. Am7ele poezii !idic$ la sup!a:a$ aceea%i su7s#an$ mo!al$/ pe ca!e o o! anizeaz$ n planu!i an#i#e#ice. Vo!7eam ceva mai nain#e de s#!uc#u!a dual$ a spi!i#ului eminescian/ s#!uc#u!$ ca!e :ace ca n poeziile sale cele mai de seam$ viaa su:le#easc$ s$ se pola!izeze n#!'un du7lu sens/ cei doi poli !$m;n;nd n#!'o co!elaie pe!manen#$ %i necesa!$. Planu!ile poe#ice din Sc!isoa!ea III se !e:ac n Sc!isoa!ea IV) aceea%i epoc$ ndep$!#a#$ de :e!ici!e opus$ aceleia%i ac#uali#$i decaden#e/ da! #o#ul con#empla# de da#a aceas#a pe linie e!o#ic$. Ki aceea%i duali#a#e !ealiza#$ lon i#udinal/ pe linia is#o!iei. Dac$ p!ivim mai ad;nc n evoluia sen#imen#elo!/ avem p!ile"ul s$ cons#a#$m c$ %i n o!dinea aceas#a poe#ul !e:ace !a:ica cunoscu#$ de mai nain#e/ din Epi onii) #a7lou!ile ca!e apa!in #!ecu#ului se nca!c$ de #oa#$ lumina si concen#!eaz$ n#!ea a adeziune sen#imen#al$ a lui/ n #imp ce acelea ca!e se !e:e!$ la viaa p!ezen#$ se a%eaz$ la an#ipodul simpa#iilo! sale si se m7!ac$ n cele mai n#uneca#e colo!i mo!ale. M$ n#!e7am/ vo!7ind desp!e Epi onii/ dac$ ne $sim n p!ezena unei ode sau a unei sa#i!eV Aceea%i n#!e7a!e se poa#e !epe#a %i de da#a aceas#a/ n le $#u!$ cu Sc!isoa!ea III %i cu Sc!isoa!ea IV/ da! cu inve!sa!ea #e!menilo!) ne $sim n p!ezena unei sa#i!e sau a unei odeV Pen#!u c$ mo#iva!ea consac!a#$/ n spi!i#ul c$!eia poe#ul a! !eleva valo!ile #!ecu#ului sp!e a su7linia an#i#e#ic sc$de!ile p!ezen#ului/ poa#e :i inve!sa#$) poe#ul semnaleaz$ sc$de!ile p!ezen#ului sp!e a pune n lumin$ pu!i#a#ea mo!al$ a #!ecu#ului. Eviden#/ nu i no!ez o7ieciunea imedia#$) in#enia poe#ului es#e aceea ca!e de#e!min$ sensul de:ini#iv al poeziei %i in#enia lui es#e incon#es#a7il de a pic#a nimicnicia p!ezen#ului/ sp!e a pune n lumin$ :ap#ul c$ aces# p!ezen# nu es#e %i nu poa#e :i pa#!ia lui. Su7 aces# !apo!# es#e incon#es#a7il c$ cele dou$ poezii se plaseaz$ n s:e!a sa#i!eiE da! #a7lou!ile an#i#e#ice/ :a$ de ca!e poe#ul d$ li7e!$ e6p!esie n#!e ii sale adeziuni sen#imen#ale/ ocup$ un

spaiu es#e#ic a#;# de dezvol#a# nc;#/ de%i su7suma#e unei dominane/ ele cap$#$ #o#oda#$ o !espi!aie p!op!ie. Ki aceas#$ pa!#i#u!$ imens$ %i comple6$/ n ca!e is#o!ie %i p!ezen#/ lumini %i um7!e/ ideal %i c!ud$ !eali#a#e s;n# o!ches#!a#e de aceea%i 7a he#$ ma ic$ ce :ace s$ !$sa!$ mai ene! ice valo!ile p!op!ii din "ocul opoziiilo!/ a!e !olul de a c!ea un vid izola#o! n "u!ul pe!sonali#$ii poe#ului. Es#e/ n #oa#e aces#ea/ ceva ce dep$%e%#e a#i#udinea consac!a#$ a izol$!ii !oman#ice/ es#e ceva ce nu se poa#e e6plica p!in in:luena unei mode li#e!a!e sau a unei concepii :ilozo:ice/ es#e #!aduce!ea a!#is#ic$ a unei #!$s$#u!i #empe!amen#ale. Jocul in:luenelo! li#e!a!e sau al unei concepii :ilozo:ice mp$!#$%i#e cu alii ncepe dincolo de aceas#$ #!$s$#u!$ o!i ina!$. A"un em as#:el din nou la Sc!isoa!ea I/ poezia n ca!e Eminescu pune n acela%i #imp p!o7lema des#inelo! sociale ale :iinei omene%#i %i p!o7lema des#inului ene!al al :iinelo! omene%#i. Dup$ cum se %#ie/ poezia es#e una din#!e cele mai ndelun discu#a#e. S'a v$zu# n#!'nsa :ie dezvol#a!ea unei #eme cosmo onice B %i #oa#e valo!ile ei a!#is#ice au :os# v$zu#e numai n :uncie de #em$E :ie sa#i!iza!ea unei socie#$i oa!7e la luminile eniului. Ki ea es#e/ incon#es#a7il/ %i una %i al#a. R$m;ne numai s$ se vad$ dac$ poezia cosmo onic$ %i sa#i!a social$ nu cedeaz$ pasul unei 'con:i u!aii supe!ioa!e/ dac$ poezia nu'si a:l$ uni#a#ea n#!'un elemen# sup!ao!dona# aces#o!a. &u da#e desp!inse din Ri 'Veda/ nv$a#ul deap$n$ n min#ea lui eneza lumilo! H2E cu da#e desp!inse din %#iina %i :ilozo:ia mode!n$/ el u!m$!e%#e viaa plane#elo! p;n$ la da#a c;nd ele/ sc$p;nd din :!;nele luminii %i ale soa!elui/ dispa! n nean# %i !e:ac as#:el vecinicia moa!#$. Toa#$ s#!$duina lui nu a!e ns$ al# !os# dec;# s$ p!ocu!e o #em$ de discu!s :une7!u sau o7iec#ul unei discuii pen#!u o pos#e!i#a#e invidioas$ %i ne#!e7nic$. &ele dou$ momen#e ale poeziei se lea $ %i sen#imen#ul ne a#iv ca!e se desp!inde din cons#a#a!ea c$ ne#!e7nicia omeneasc$ nu poa#e dec;# co7o! %i vul a!iza av;n#u!ile eniale :ace ca asup!a n#!e ii ope!e s$ a!d$ spi!i#ul sa#i!ei/ da! s$ se mai n#ind$ n acela%i #imp %i al#ceva. Es#e sea!$E v$paia volup#uoas$ a lunii m7!ac$ #o#ul/ ea sus#!a e pe poe# din :lu6ul nd!uma# c$#!e vii#o! al #impului si'l n#oa!n$ c$#!e #!ecu#. A#enua#e/ ca n vis/ du!e!ile ies din noap#ea amin#i!ii. Pes#e :!umuseea na#u!ii/ pes#e imensi#a#ea ei/ pes#e ope!ele indus#!iei omene%#i %i pes#e z7uciumul :$!$ !$ az al omului se a%#e!ne aceea%i lumin$ :ecio!elnic$ su7 a c$!ei !aze/ nsoi#$ de eniul mo!ii/ se e aleaz$ des#inele omene%#i) eniul ca!e a n$zui# s$ cup!ind$ unive!sul n ;ndu!ile sale si pedan#ul ce a'n#ina# cu nepu#inele sale azu!ul eniali#$ii s;n# deopo#!iv$ n :aa mo!ii nec!u$#oa!e) Vezi pe-un rege ce-mpnze&te glo u-n planuri pe un *eac, 7nd la ziua cea de mne a ia cuget-un srac!!! De&i trepte ose ite leau ie&it din urna sor+ii Deopotri*-i stpne&te raza ta si geniul mor+ii; La acela%i %i! de pa#imi deopo#!iv$ :iind !o7i/ Cie sla7i/ :ie pu#e!nici/ :ie enii o!i ne hio7i. E ali cu #oii/ n nimicnicia noas#!$E des#inai s$ cons#!uim mu%u!oaie de :u!niciE 7ie#e mu%#e ce #!$iesc o zi n#!'o lume ca!e la !;ndul ei es#e p;ndi#$ din :a$ si din u!m$ de acela%i n#une!ic B aces#a es#e des#inul omeni!ii. Poezia n#!ea $ se las$ as#:el p$#!uns$ de un sens ele iac/ n a c$!ui a#mos:e!$ se uni:ic$ momen#ele de poezie cosmo onic$ si de sa#i!$ social$. &u un pas mai sus/ n#!'o al#$ am7ian$ a!#is#ic$/ ideea va a"un e la e6p!esia a:o!is#ic$ din Lucea:$!ul/ n ca!e Dumnezeu de:ine%#e des#inul omeni!ii) 7ci to+i se nasc spre a muri i mor spre a se na&te! Admi!aie :a$ de socie#a#ea #!ecu#$/ !evol#$ :a$ de socie#a#ea con#empo!an$/ #endin$ de izola!e mo!al$ si n cele din u!m$ cons#a#a!ea n#uneca#$ c$ acela%i des#in apas$ asup!a noas#!$ a #u#u!o!/ ia#$ c;#eva din#!e !apo!#u!ile ce se c!eeaz$ n#!e individ si socie#a#e pe de o pa!#e/ n#!e individ si socie#a#e laolal#$ si pu#e!ea supe!ioa!$ ca!e conduce #o#ul dup$ planu!ile sale mis#e!ioase pe de al#$ pa!#e. &ons#a#;nd c$ #o#ul es#e nimicnicie/ c$ #o# ceea ce noi

soco#im ca impuls p!op!iu nu es#e dec;# mani:es#a!ea unei pu#e!i mai p!esus de noi/ Eminescu a"un e n cele din u!m$ s$ de!ive concepia schopenhaue!ian$ n #onu!i ele iace si s$ conve!#easc$ sa#i!a n ele ie. Iden#ici unul al#uia p!in des#inul ul#im ce apas$ asup!a noas#!$ a #u#u!o!/ noi #oi sun#em iden#ici unul al#uia p!in esena noas#!$. &u pu#e!nice #!$s$#u!i sociale/ ideea es#e #!a#a#$ n poezia Ta TLam A%i. Ta TLam A%i nsemneaz$/ n lim7a sansc!i#$/ aceas#a e%#i #u si e6p!esia :o!muleaz$ n :ilozo:ia 7udis#$ p!incipiul iden#i#$ii H5. Poezia la ca!e m$ !e:e!/ si ca!e es#e una din#!e cele mai ca!ac#e!is#ice poezii sociale ale lui Eminescu/ nu es#e/ cu #o# #i#lul ei asia#ic/ o poezie de lumini asia#ice. Es#e vo!7a de un con#!as# :!ecven# n viaa noas#!$ social$E poe#ul vede n #oa#$ dis#ana!ea/ n ca!e se a:l$ una :a$ de al#a/ dou$ :emei) o :iic$ in a%$ de !e e/ a c$!ei cale es#e numai z;m7e#/ :lo!i %i ado!aie/ %i o :emeie dec$zu#$/ ca!e s'a #!ezi# n via$ n #ov$!$%ia uno! comediani/ "uc;nd %i 7$#;nd din palme. Da! o!ic;# de mul# viaa a! spo!i dis#anele ce le despa!#/ ele s;n# n :ond aceea%i :iin$/ e#e!n aceea%i :iin$) !!! i cu toate astea-i semeni 7a si lacrima cu rou!!! Parc-a+i fi surori de gemeni: Dou *ie+i n dou inimi, &i o singur femeie! Eminescu nu lup#$ p!op!iu'zis pen#!u !ea7ili#a!ea :emeii s$!ace/ c$zu#e/ a%a cum :ace Vic#o! Fu o/ ca!e vede n#!'nsa o vic#im$ socie#$ii/ un ma!#i! c$!eia nu se cuvine s$'i d$m ie!#a!e/ ci s$'i ce!em ie!#a!e. Pen#!u poe#ul !om;n p!o7lema aceas#a !$m;ne oa!ecum soluiona#$ an#icipa#E ceea ce l p!eocup$ pe el es#e s$ su7linieze :ap#ul c$ pe deasup!a di:e!enelo! ce ne sepa!$ pe unii de alii/ s;n# le i ca!e ne con:und$ unul n#!'al#ul %i c$ aces#ea s;n# le ile :undamen#ale. C$!$ !apo!#a!e la aces# p!incipiu supe!io! si n :o!me melod!ama#ice #ema es#e !elua#$ n poezia Viaa. Punc#ele ei de pleca!e le'am semnala# n#!'una din leciile #!ecu#e) Eminescu nsu%i :ace m$!#u!isi!ea c$ a ci#i# undeva poves#ea :e#ei ca!e luc!a zi si noap#e ca s$ poa#$ c;%#i a o sum$ !idicol$E ca!e cosea zilele sale n p;nza la ca!e luc!aE %i al c$!ei luc!u se p!e:$cea n 7ani 7uni pen#!u pa#!onul ei. Poves#ea es#e !elua#$ n poezia amin#i#$ mai nain#e %i/ luc!;nd n#!'un domeniu ca!e supo!#a culo!i #a!i/ Eminescu n#!e7uineaz$ culo!i #a!i. Ia#$ a%ada! un !o#und e umen/ !umen la o7!az/ poves#ind c$ viaa es#e calea du!e!ii si c$ poc$ina u!meaz$ pl$ce!ii/ nv$$#u!a lui es#e dezmini#$ de s$n$#a#ea ce'i n:lo!e%#e pe :a$/ da! es#e n#$!i#$ de viaa unei neno!oci#e p!ole#a!e/ ca!e'%i #!ece zilele %i nopile luc!;nd n#!'un ia#ac pen#!u ca ne us#o!ul/ cu de e#ele nc$!ca#e de 7!ilian#e/ s$ poa#$ a!$#a ducesei o ma!:$ de cali#a#e aleas$. A%a s;n# !os#u!ile vieii) #;n$!a :a#$ nu'%i $se%#e p!ie#enii %i m;n ;ie!e n lumea aceas#aE sin u!a ei p!ie#en$ es#e o al7in$/ ca!e a!a#$ n poezia lui Eminescu acela%i devo#amen# :a$ de cel n su:e!in$ pe ca!e G!i o!e Ale6and!escu l vedea la c;inele iu7i# al solda#ului so!#i# mo!ii. Da! ceea ce n poezia lui Ale6and!escu avea un ae! :i!esc/ apa!e la Eminescu nc$!ca# de %a!"a melod!ama#ic$. P!in #ema ei/ poezia nu es#e o apa!iie unic$ n li#e!a#u!a !om;n$) Sila lui &eza! 0oliac o p!ecede/ (e7una lui Gheo! he &os'7uc o u!meaz$. Da! izvoa!ele poeziei lui Eminescu nu #!e7uiesc u!m$!i#e n li#e!a#u!a !om;n$/ de%i ope!a lui 0oliac nu'i e!a necunoscu#$. *!i inea ei #!e7uie c$u#a#$ mai depa!#e/ n li#e!a#u!a eu!opean$ cu #em$ social$. (o#a amin#i#$ mai nain#e ne d$ indicaia imedia#$/ da! ea ns$%i a!e ae!ul nu numai c$ !ela#eaz$ o !eali#a#e occiden#al$/ ci c$ !ezum$ o ope!$ li#e!a!$ anumi#$/ n#!'adev$!/ poezia lui Eminescu se lea $ ca #em$ de o cele7!$ poezie en lez$) es#e vo!7a de &;n#ecul c$m$%ii B The Son o: #he Shi!# B a lui Thomas Food/ poezie n ca!e es#e n:$i%a#$ viaa neno!oci#$ a unei cus$#o!ese. Mize!ia munci#o!ilo! o n:$i%a Food %i n al#e ope!e ale sale/ n p!imul !;nd n &;n#ecul luc!$#o!ului B The la> o: #he La7ou!e! %i Pun#ea suspinelo! B The 0!id e o: #he Si hs B/ da! nici una

din#!e aces#ea n'a a#ins cele7!i#a#ea celei din#;i. S#!;ns n!udi#$ cu #ema #!a#a#$ de Eminescu es#e si aceea din poezia Mes$#o!ii silezieni j Die schlesischen ^e7e! B a lui Feine/ poezie pe ca!e Eminescu a cunoscu#'o de 7un$ seam$/ da! ale c$!ei #!$s$#u!i p!op!ii nu in#!$ n compoziia ope!ei sale/ a%a cum se pe#!ece cazul cu 7ntecul cm&ii. 9n#!e poeziile cu ca!ac#e! social a :os# conside!a#$ %i cunoscu#a n e! %i demon. Ki p!in anumi#e aspec#e pe ca!e le p!ezin#$ :o!ma ei de:ini#iv$/ poezia poa#e :i in#e !a#$ #emei sociale. Punc#ul ei de pleca!e se :i6eaz$ n zone elemen#a!e. In :o!ma p!im$/ da#a#$ din ,.2-/ poezia dezvol#$ an#i#eza/ de'a#;#ea o!i p!ezen#$ n ope!a lui Eminescu/ n#!e iu7i!ea pu!$ a :emeii %i iu7i!ea p$#ima%$ a 7$!7a#ului/ n aceas#$ am7ian$ :emeia se an elizeaz$/ ea pa!e a c$p$#a a!ipi. Ki Eminescu/ ca!e n v!emea aceas#a c$u#a cu asidui#a#e a!ipile unei 7londe Ma!#a/ cuno%#in$ din Viena/ p!inde n ve!su!ile sale :io!ii unei iu7i!i p$#ima%e. De aceea n p!ima ei :o!m$ poezia ca!e ne p!eocup$ es#e o poezie de e6p!esie di!ec#$ a uno! sen#imen#e s#!ic# pe!sonale/ c$!o!a ns$ poe#ul le schieaz$ !udimen#ele unui cad!u epic. In aceas#$ n:$i%a!e poezia se numea E n e!ul #$u o!i um7!a #aV &u #oa#e impe!:eciunile de ca!e e!a nc$!ca#$// aceas#$ p!im$ :o!m$ indica p!ecis planu!ile pe ca!e avea s$ se dezvol#e ope!a de:ini#iv$) an elica a!$#a!e :eminin$ e!a n:$i%a#$ n#!'un cad!u mis#e!ios/ n enunchia#$ n :aa Madonei. In n#une!ic/ el/ poe#ul/ ve heaz$ ca un demon asup!a ei/ %i v!ea s$ nece cu n#une!icul lui s#!$luci!ea ei. Cinalul ndulce%#e si diminueaz$ p!in convenionalE da! si#uaia :undamen#al$ se concen#!eaz$ n s#!o:a u!m$#oa!e) 'a un nger ce se roag, eu un demon ce tur eaz, 'a: o inim de aur; eu un suflet apostat Stau n um ra mea fatal de o cruce rezemat; )a picioarele (adonei trist, pal, ea *eg0eaz! 9n :o!ma ei de:ini#iv$/ pu7lica#$ n &onvo!7i!i li#e!a!e din ,.5Ig poezia aduce o7iec#iva!ea cad!ului %i o p!omova!e a pe!sona"elo!. (u mai es#e vo!7a acum de o Ma!#$ 7lond$/ sen#imen#al$/ cu compasiune pen#!u iu7i!ile #ene7!oase. T!ep#ele sociale s'au dis#ana# Ki ea a deveni# o :iic$ de !e e/ asemenea :iicei de !e e ce e!a n:$i%a#$ n Ta TLam A%i/ #!ec;nd :e!ici#$ p!in#!e !;ndu!ile mu!i#o!ilo!. Ki nu mai e!a vo!7a acum de poe#ul #o!#u!a# de o pasiune n#unecoas$/ ci de !evoluiona!ul cu aspec#e demonice %i cu simi!ea 7iciui#$ p;n$ la #u!7a!e. Ki dac$ poe#ul/ incapa7il s$ lichideze de:ini#iv adeziunile pen#!u pe!sona"ul p!imei va!ian#e/ ni'l n:$i%eaz$ nc$ n pos#u!a lui de nd!$ os#i# demonic/ :iica de !e e l vede n #oa#$ m$!eia aciunii lui dis#!u $#oa!e) 'a-l *edea mi&cnd poporul cu idei reci, ndrzne+e: 7e puternic e < gndi ea, cu-amoroas dulce spaim; 'l prezentul l rscoal cu-a gndirilor lui faim 7ontra tot ce grmdir *eacuri lungi si frun+i mre+e! 'l ades suit pe-o piatr cu tur are se-nf&oar Bn stindarlul ro& &i fruntea-i aspr-adnc, ncre+it, Prea ca o noapte neagr de furtune-acoperit, 6c0ii fulgerau &i *or a-i trezea furia *ulgar! Pen#!u aces# eniu al dis#!u e!ii ea sim#e o pu#e!nic$ nclina!e) iu7i!ea ese o le $#u!$ s#!;ns$ n#!e :iine pe ca!e socie#a#ea le'a a%eza# pe #!ep#e opuse. Ki Eminescu/ ca!e concepe poezia/ n ,.2-/ pe linie e!o#ic$/ ncheia/ n ,.53/ #o# pe linie e!o#ic$/ de%i n#!e #imp el accen#ueaz$ ima inea !evoluiona!ului B cone6$ aceleia din mp$!a# %i P!ole#a!/ da! pu!#;nd/

sp!e ose7i!e de acela/ !aiunea dezvol#$!ii sale imp!e na#$ din p!imele momen#e. T!ece!ea de la va!ian#a E n e!ul #$u o!i um7!a #aV la :o!ma de:ini#iv$ se !ealizeaz$/ n o!dine s#ilis#ic$/ ampli:ic;ndu'se compa!aia p!in#!'un sim7ol/ n va!ian#a p!im$/ demonul ap$!ea ca un #e!men de compa!aie pen#!u poe#/ n #imp ce n :o!ma de:ini#iv$ el se!ve%#e d!ep# #e!men de compa!aie unui al# pe!sona"/ des#ina# s$ acope!e sim7olic pe poe#) "ca un demon eu *eg0ez$ devine as#:el "ca un demon 'l *eg0eaz$! Ridica!ea n s:e!a sim7olului spo!e%#e valo!ile o7iec#ive ale cad!ului epic/ da! %i n aceas#$ nou$ :o!m$ p$s#!eaz$ #oa#e #!$s$#u!ile cunoscu#e ale nd!$ os#i#ului demonic al !oman#icilo!. Po!#!e#ul se o! anizeaz$ pe o linie pa!alel$ aceleia pe ca!e se o! aniza po!#!e#ul lui Toma (ou!/ ceea ce nsemneaz$ n ul#im$ analiz$ c$ el #!aduce ca!ac#e!ul poe#ului. Demonismul apa!e aici ca o #!$s$#u!$ a e!o#iculuiE ca si n cazul lui Toma (ou! el dep$%e%#e ns$ e!o#icul si se conve!#e%#e n demonism !evoluiona! cu o7iec#ive sociale/ n s#!;ns$ n!udi!e cu !evoluiona!ismul din mp$!a# %i p!ole#a!. Da! demonul lui Eminescu poa!#$ s#i ma#ele is#o!iei sale) n$scu# din plin$#a#ea sen#imen#ului e!o#ic/ dup$ o ca!ie!$ !evoluiona!$ anemic$ el %i ncheie n#!e7$!ile vieii descope!indu'le sensul n iu7i!e) Am urmat pmntul ista, *remea mea, *ia+a, poporul, 7u gndirile-mi re ele contra cerului desc0is; 'l n-a *rut ca s condamne pe demon, ci a trimis Pre un nger s m-mpace, si-mpcarea-i!!! e amorul! 9n ncheie!ea poeziei nu #!e7uie s$ se vad$ a%ada! anula!ea socialului p!in in#e!venia unei concepii nal#e desp!e via$/ ci p!elun i!ea acelui =p!imum movens? ca!e a da# na%#e!e ope!ei. Cac#o!ul social in#e!cala# ul#e!io! a spo!i# p!opo!iile epice ale pe!sona"ului %i a d!ama#iza# n#!e ul momen#/ da! demonul lui Eminescu se des:$%oa!$ linia! de'a lun ul va!ian#elo! poemei/ a#in ;nd n :inal mp$ca!ea p!in iu7i!e c$#!e ca!e n$zuia din p!imele sale mi%c$!i H.. 9n anumi#e momen#e ale ei/ mp$!a# %i p!ole#a! es#e e6p!esia cea mai des$v;!si#$ a poeziei sociale a lui Eminescu. Ea a :o!ma# o7iec#ul de s#udiu nu numai al lui Do7!o eanu Ghe!ea/ ci/ mai ap!opia# de noi/ al lui Tudo! Vianu %i 0o dan'Duic$. Cos#ul p!o:eso! de la Unive!si#a#ea clu"ean$ cau#$ s$ dea o e6plica!e is#o!ic$ poeziei %i pen#!u aceas#a pune la o la! $ con#!i7uie manusc!isele poe#ului/ din ca!e !eine s#udiile ce au a"u#a# pe Eminescu s$ nelea $ mi%ca!ea &omunei. S;n# amin#ii n#!e alii Lissa a!a>/ Fui# "ou!s de mai de!!ie!e Ies 7a!!icades/ 0!u6elles/ ,.5,E P. Vesinie!/ Fis#oi!e de la &ommune/ Lond!a/ ,.5,E R. Re>e!/ De! Emancipa#ions'[amp: des vie!#en S#andes/ 0e!lin/ ,.54B5A/ n ca!e un capi#ol dezvol#a# e!a nchina# !evoluiei &omunei H-. Vom insis#a mai ndelun asup!a aces#ei poezii/ a!$#;nd cum s'au cons#i#ui# dive!sele ei mo#ive p;n$ la nche a!ea de:ini#iv$ a ope!ei. Sp!e ose7i!e de n e! %i demon/ punc#ul de pleca!e se :i6eaz$ de da#a aceas#a n s:e!a social$ ca 7aza ei avem n#!'adev$! sen#imen#ul de !evol#$ al unui p!ole#a! %i n :o!ma iniial$ poezia e!a in#i#ula#$ chia! P!ole#a!ul. Ti#lul avea s$ :ie schim7a# n#!'o va!ian#$ ul#e!ioa!$ n acela de Ideile unui p!ole#a!/ ceea ce indic$ o evoluie p!ecis$ a concepiei poe#ului. Ideile unui p!ole#a! nsemneaz$ o de#a%a!e mai ma!e de poe#/ :ap# ce co!espunde evoluiei sen#imen#elo! sale) adeziunea en#uzias#$ la ideile socialis#e din epoca !omanului Geniu pus#iu/ c;nd se plaseaz$ cu ap!o6imaie %i ncepu#u!ile poeziei ca!e ne p!eocup$/ es#e u!ma#$ de o dis#ana!e #o# mai ma!e :a$ de ele/ da#o!i#$ pe de o pa!#e e6pe!ienei sociale a poe#ului/ ia! pe de al#$ pa!#e ad;nci!ii :ilozo:iei schopenhaue!iene/ ca!e avea s$'l :ac$ s$ vad$ n cele din u!m$ c$ #oa#e s#!$duinele omene%#i s;n# zada!nice/ c$ vis al mo!ii e#e!ne e viaa lumii n#!e i. P!ole#a!ul p!imei va!ian#e a nv$a# a!#a !e#o!ic$ de la &ice!o. Discu!sul s$u !evoluiona! ncepe dup$ me#oda a7!up#$ a ma!elui o!a#o! la#in. &ele din#;i mi%c$!i s;n# ne a#ive/ el #$ $duie%#e cu violen$ o!ice valoa!e spi!i#ual$) chia! p!in ceea ce es#e mai ales n

:iina sa/ p!in sc;n#eia minii/ omul nu se deose7e%#e de #ina de !;nd. Po!ni# pe supo!#u!i ma#e!ialis#e/ p!ocesul pe ca!e el l :ace socie#$ii a#in e cen#!ele eseniale ale o! anizaiei aces#eia: Dreptatea nu este altce*a dect un cerc de legi cu a3utorul crora cei ce au furat unurile lumii conspir contra celor ce n-au nimic! VirtuteaH 'i, cei care ar tre ui s-o ai n-o au, dar o predic celor de 3os: ace&tia s lupte, ace&tia s-&i *erse sngele, pentru ca ei s poat fi mari! FeligiaH 6 fraz in*entat pentru ca cei o i3dui+i s poarte mai departe osnda ca *itele de la plug! Puterea &i og+ia snt recoltate din sudoarea poporului prostit! i ele toate, &i puterea &i og+ia, snt ale lumii acesteia, dincolo de care nu mai e/ist nimic, nici o *ia+ n care s fie rspltite sacrificiile fcute pe pmnt! Dac astfel snt ornduite lucrurile, drept este ca fiecine s guste pe pmnt toate ucuriile! 9re uie s lupte, a&adar, pentru ca fericirea noastr s se realizeze n lumea aceasta! De aici iz7ucne%#e ndemnul la !evol#$/ o !evol#$ #empe!a#$ nc$ :a$ de ceea ce vo! aduce va!ian#ele n con#inua!e) Kdro i+i ornduirea cea crud si nedreapt 7e lumea o mparte n mizeri &i oga+i2 Atunci cnd dup moarte rsplat nu *-a&teapt, Gace+i ca-n ast lume s ai parte dreapt, 'gal fiecare! 9ri+i, iu i+i ca fra+i2 Sen#imen#ul de !evol#$ !$m;ne nc$ nedecis/ el se !educe mai de !a7$ la o e6ho!#aie placid$ si se anuleaz$ n cele din u!m$/ poe#ul simindu'se a#!as n#!'o mai ma!e m$su!$ de pic#a!ea idealului socie#$ii vii#oa!e dec;# de dis#!u e!ea celei p!ezen#e. Idealul es#e !ousseau' is#) :e!ici!ea nu se poa#e !ealiza dec;# n#o!c;ndu'ne la v!emu!ile au!i#e desp!e ca!e vo!7eau mi#u!ile/ v!emu!i c;nd moa!#ea ns$%i va :i =un n e! cu p$!ul 7lond si des?. A#unci vo! nele e oamenii !e%eala secolilo!/ ca!e au cl$di# n lume =e!es pes#e e!es?/ ca!e au mp$!i# lumea n sla7i %i #a!i/ n p!o%#i si nelepi. &u aces# ndemn la !en#oa!ce!ea la simpli#a#ea :e!ici#$ a na#u!ii se ncheia discu!sul p!ole#a!ului n p!ima :o!m$) Bntoarce+i-* iar&i de unde *oi plecar+i, Bntoarce+i-* iar&i la al naturii sn, 7unoa&te+i dar odat c lung * n&elar+i, 7 secoli cu minciune durerile purtar+i, Pe cnd n&eltorii duceau un trai di*in! Ideea es#e ca#e o!ic !ousseau'is#$ %i Eminescu ne apa!e de pe acum mp$!i# n#!e vii#o! si #!ecu#) socialis#ul ca!e a! :i #!e7ui# s$ vad$ v;!s#a de au! n vii#o! es#e con#!a!ia# de ado!a#o!ul #!ecu#ului/ de poe#ul ispi#i# de z$!ile #!anda:i!ii ale mi#olo iilo! omeni!ii. Va!ian#a a doua a poeziei/ cup!ins$ n manusc!isul 11A- din 0i7lio#eca Academiei Rom;ne/ nu aduce elemen#e in#e!ne de :i6a!e is#o!ic$/ de%i !apo!#a!ea nd!ep#$i#$ la Vesinie! ne'a! da unele indicii. &eea ce ca!ac#e!izeaz$ aceas#$ va!ian#$ es#e #!anspune!ea pe linie pe!sonal$ a n#!e ii na!aiuni/ ca!e es#e n p!imul !;nd o apolo ie a ma!#i!ilo! p$cii popoa!elo!. P!ole#a!ul nu'%i mai :ace apa!iia si ndemnul la !evol#$/ de da#a aceas#a cu mul# mai dezvol#a#/ vine din pa!#ea poe#ului. Poezia se nd!ep#eaz$ n aces# momen# al ei c$#!e :o!ma de:ini#iv$/ a"un ;nd la concluzia c$ :o!mele de e6ploa#a!e s'au schim7a#/ da! e6ploa#a!ea a !$mas. 9n n#!e ul lui/ momen#ul !$m;ne necla!E co!espondena uno! pasa"e cu anumi#e pasa"e din Vesinie! nd!ep#$e%#e ns$ supoziia c$ poe#ul a avu# n min#e !evoluia &omunei/ a c$!ei n:$i%a!e n al#$ :o!m$ avea s$ duc$ la alc$#ui!ea celui de al #!eilea momen# din :o!ma de:ini#iv$ a poeziei. A #!eia va!ian#$ es#e cup!ins$ n manusc!isul 1 1IA. Ea es#e in#i#ula#$ Um7!e pe p;nza

v!emii %i ma!cheaz$ su7 anumi#e !apo!#u!i o :o!m$ ap!opia#$ de cea de:ini#iv$. Poezia ncepe cu acela%i discu!s al p!ole#a!ului/ in#!odus de da#a aceas#a p!in s#!o:a'cad!u a :o!mei de:ini#ive/ ndemnul la !evol#$ !$m;ne ns$ a7ia schia#/ ca n p!ima va!ian#$/ %i se ncheie cu i!onie la ad!esa celo! ce supo!#$ e6ploa#a!ea &eza!ului/ demonul ce'%i !ec!u#eaz$ spionii %i z7i!ii din#!e p!ole#a!i. Ima inea &eza!ului es#e as#:el !einu#$ n #e6#u!a poeziei si ea cons#i#uie cel de al doilea momen# al ei) el #!ece pe malu!ile Senei/ n n$limea lui soli#a!$ %i lipsi#$ de iu7i!e/ el/ cel ca!e conduce si apas$ mulimile p!ole#a!e. Din locul nal# n ca!e a :os# o!;ndui#/ el %i d$ seama #o# a%a de 7ine ca si aces#ea c$ ned!ep#a#ea %i minciuna s;n# p!incipiul !$u ca!e conduce is#o!ia lumii. Ima inea conduc$#o!ului de popoa!e a solici#a# adeseo!i pe Em;'nescu/ ca!e o pic#eaz$ n culo!i va!ia#e/ dup$ cum es#e vo!7a de domni#o!ii locali/ de c!aii din 7asme sau de ceza!ii an#ici si mode!ni. Se impune s$ u!m$!easc$ n liniile ei ma!i aceas#$ ima ine a &eza!ului/ pen#!u c$ ea mi va da p!ile"ul s$ p$#!und mai ad;nc n s#!uc#u!a su:le#easc$ a unui pe!sona" eminescian ce ne va p!eocupa de ap!oape/ #i#anul. (a#u!al/ nu voi insis#a asup!a nce!c$!ilo! sale d!ama#ice ca!e aduc o 7o a#$ ale!ie de conduc$#o!i de popoa!e) in:luenele li#e!a!e au aici un c;mp mai la! de mani:es#a!e/ ia! necesi#a#ea de a c!ea ca!ac#e!e pu#e!nic individualiza#e duce la spo!i!ea no#elo! ce individualizeaz$/ n ul#im$ analiz$/ ca!ac#e!ele si in:luenele ne'a! in#e!esa/ dac$ poe#ul a! :i c!ea# cu ele un pe!sona" pu#e!nic. Eminescu c!eeaz$ ndeose7i ima inea conduc$#o!ului de popoa!e n aco!dul vede!ilo! popo!ului) domni#o!ul/ !e ele/ mp$!a#ul/ c!aiul apa! le ai de popo!/ aduc;nd uneo!i un en 7oem de via$E ei s;n# plini de nelepciune %i de simpli#a#e $!$neasc$/ nc$!cai c;#eoda#$ de a#mos:e!a :a7uloas$ a 7asmelo!. In opoziie cu aceas#a avem ima inea Impe!a#o!ului sau a &eza!ului ca!e se izoleaz$ n n$limi/ deasup!a munilo!. Ad;nci# n con#empla!ea des#inului p!op!iu/ &eza!ul es#e s#!$in de z7uciumul lumii pe ca!e o conduce/ es#e a7sen# la chem$!ile aces#eia. &ons#!ui# pe dimensiuni su:le#e%#i u!ia%e/ ima inea lui se asociaz$ n mod di!ec# si imedia# cu ima inea m$!ii sau a oceanului) imens %i sin u!a#ic ca acela/ su:le#ul lui es#e capa7il de :!$m;n#$!ile adinei ale aceluia. Aceas#a es#e ima inea Impe!a#o!ului !oman/ la picioa!ele c$!uia viaa I#aliei !omane se des:$%oa!$ n #oa#$ plin$#a#ea ei luminoas$/ la pi' cioa!ele c$!uia imensa ma!e se :!$m;n#$ pu!#;nd pe valu!ile ei popoa!e de co!$7ii. El sin u!/ s#!$in de #eama %i de lauda lumii/ se !idic$ deasup!a ei Bn*luit n maestatea tcerii! !! Aceas#a es#e mai cu seam$ ima inea lui (apolean/ pe ca!e Eminescu l vede/ n Pano!ama de%e!#$ciunilo!/ ca pe un P!ome#eu e6ila# n#!e s#;ncile su!e si n ;ndi!ea lui #i#anic$ si al c$!ui mo!m;n# din s#;nci e!a sc$lda# de valu!ile ndu!e!a#e ale m$!ii. Aceas#a es#e de asemenea ima inea mp$!a#ului :!ancez pe ca!e poe#ul o pic#eaz$ n#!'una din *dele n me#!u an#ic) p!edes#ina#/ el a avu# lea $n s#;ncile m$!ii n &o!sica !av$E na%#e!ea lui es#e ncon"u!a#$ de oceanul cel ne !u ca!e'si mi%c$ lumea lui de valu!i/ a!$#;nd as#:el eniul sin u!$#$iiE pen#!u c$ numai cu el/ cu oceanul cel de o mie de evi/ ca!e es#e p!o!ocul c$ilo! sale/ numai cu el s'a pu#u# semui mp$!a#ul/ #i#an ca!e a pu!#a# pes#e p$m;n# valu!ile popoa!elo!) 9rist, adnc, gnditor, dar trist prin tine, Gr psare de-a lumii lacrimi ori doruri, 4ndiferent stai, nemi&cat si mare Grunte de marmor! N-ai admirat nimica n scurta ta *ia+ Nu piramidele *ec0i n 3urul crora 9e-au *zut re-n*iat din noaptea *eciei %upi+er Ammon!

Nu de a Nordului mari pustii de zpad, 8nde purtat de *nt prin ruine de g0ea+, 9u auzi&i strigarea ne un de secoli (ndrului 6din2 Peste pmnt ai mi&cat a popoarelor *aluri, (ndru, trnul titan n ncon3ur de soare Poart rz oaiele tale ca pete pe manta-i i-a ta cenu&! (imic n'a admi!a# din lume/ nimic nu l'a mi!a#. Si u! a :os#/ si numai al$#u!i de zei s'a mi!a# de :ap#ele saleE da! zeii au pleca# si el a !$mas ia!$%i sin u!/ con#empl;ndu'se n oceanul 7$#!;n/ nd!$zne/ pu#e!nic %i ma!e ca %i el. P!in p!opo!iile sale/ p!in n:!$i!ea ima inii sale cu ima inea imensi#$ii oceanice/ &eza!ul se p!oiec#eaz$ n ope!a lui Eminescu cu dimensiuni #i#anice. El es#e sup!aomul al c$!ui des#in :usese conc!e#iza# de Al:!ed de Vi n> n ima inea lui Moise %i pe ca!e Eminescu e!a ispi#i# la un momen# da# s$'l vad$ n ima inea lui Feliade sau Mu!esanu. Sp!e ose7i!e de aces#e pe!sona"e ns$/ &eza!ul nu se mi%c$ pe linia p!o:e#ic$ si nu es#e nsu:lei# de compasiune pen#!u omeni!e. M$!imea lui se m$soa!$ cu m$su!i p!op!ii/ lumea nu es#e pen#!u d;nsul dec;# un mi"loc de a'si de:ini p!in opoziie esena. Da! nu (apoleon I/ ci (apoleon III es#e &eza!ul din mp$!a# %i p!ole#a!. &oncu!ena n#!e cei doi ceza!i ap$!ea chia! n Pano!ama Nde%e!#$ciunilo!/ unde se pa!e c$ Eminescu !e:lec#a la un momen# da# s$ p!ezin#e is#o!ia mode!n$ nu n lup#a popo!ului :!ancez/ pen#!u li7e!#a#e n cu!sul ma!ii !evoluii/ nu n asal#ul %i cuce!i!ea 0as#iliei/ ci n lup#a p!ole#a!ia#ului &omunei mpo#!iva !e imului impe!ial. Ki dac$ el a !enuna# n cele din u!m$ s$ ncad!eze momen#ul aces#a n ma!ea poem$ a umani#$ii/ e6plicaia #!e7uie c$u#a#$ n :ap#ul c$ (apoleon al III'lea/ ca!e a! :i #!e7ui# s$ e6p!ime sim7olic des#inul omeni!ii/ p!in p!opo!iile limi#a#e ale :i!ii sale nu e!a :$cu# s$ su e!eze imensi#a#ea #!a ediei umane. Da! aceas#$ deplasa!e de pe!sona"e s'a ncheia# cu un #!ans:e! de nsu%i!i de ca!e a 7ene:icia# micul descenden# al ma!elui mp$!a#) de%i poe#ul vede soa!#a mp$!a#ului s#!;ns le a#$ de mulimile umili#e si zd!enui#e/ el apa!e cu #oa#e aces#ea ca un pe!sona" supe!io!/ izola# el nsu%i n supe!io!i#a#ea lui lipsi#$ de iu7i!e. Pe!sis#au a%ada! n ca!ac#e!ul lui (apoleon al III'lea c;#eva din#!e nsu%i!ile ce'l ca!ac#e!izau pe (apoleon I. Eminescu in#uie%#e "us# posi7ili#$ile #i#aniene ale #emei si el pa!e ispi#i# la un momen# da# s$ cons#!uiasc$ si condiiile o7iec#ive ale con:lic#ului) n :aa #i#anului !evoluiona! pa!e a se !idica un al# #i#an/ #i#anul is#o!iei/ acela ca!e a s#a7ili# %i impus socie#$ii o anumi#$ o!dine. Tema nu'si poa#e cla!i:ica ns$ da#ele ei an#i#e#ice) o!ic;# de mul# poe#ul i'a! :i spo!i# p!opo!iile/ !eali#a#ea p!ea !ecen#$ in#e!zice p!omova!ea unei :iine ca (apoleon III p;n$ la :o!me #i#aniene pu!e/ :$c;nd din el o con#!aponde!e a #i#anului !evoluiona!. Rolul aces#a pu#ea :i a#!i7ui# lui (apoleon IE da! pen#!u Eminescu/ (apoleon I nu e!a o :o!$ an#i!evoluiona!$/ ci e6p!esia ul#im$ %i cea mai nal#$ a spi!i#ului !evoluiona!. Al #!eilea momen# al :o!mei de:ini#ive ne d$ o suma!$ da! p!e nan#$ n:$i%a!e a !evoluiei comunis#e de la Pa!is din ,.5,/ pe ca!e Eminescu o vede ca o mi%ca!e a maselo! p!ole#a!e/ n cup!insul c$!eia un momen# capi#al l cons#i#uie lup#a :emeii c$zu#e/ pen#!u ca!e !evoluia e!a un mi"loc de !$z7una!e %i !ea7ili#a!e. Manusc!isele poe#ului a!a#$ c$ n#!e ul momen# s'a des:$%u!a# n imedia#a vecin$#a#e a lui Vic#o! Fu o/ ma!ele lup#$#o! pen#!u !ea7ili#a!ea :emeii c$zu#e. In :o!ma an#e!ioa!$/ cup!ins$ n ms. 1 1.A/ unde poa!#$ #i#lul Um7!e pe p;nza v!emii/ :o!m$ la ca!e m'am !apo!#a# %i mai nain#e/ momen#ul aces#a e!a ceva mai dezvol#a#) el aducea o s#!o:$ n plus/ n ca!e ne

a!$#a c$ !evoluia &omunei cade n':!;n#$ de :o!ele uve!nului !e:u ia# la Ve!sailles. "Versalia n*inge2 !!! i flamura cea ro& Glfie tremurnd pe frnte aricade! De a urii de snge ai ar arei parade ' umed a zilei lumin crunt, ro&! Versalia n*inge ! ! ! iar 7omuna cade!$ 9n aceas#$ :o!m$ momen#ul se con#u!a de:ini#iv %i c$p$#a aspec#ul :ap#ului is#o!ic nchis) !evoluia ap$!ea as#:el n:!;n#$/ ia! :ap#ul !idica la sup!a:a$ #$!ia supe!ioa!$ a :o!elo! is#o!ice/ a c$!o! e6p!esie sim7olic$ o !ealiza Ve!salia) nu 7i!uia !epu7licaE nici impe!iul B de al#:el aces#a :usese lichida# de evenimen#ele mili#a!e B 7i!uia Ve!salia/ ceea ce nsemna spi!i#ul !e al/ ceea ce nsemna is#o!ia/ conc!e#iza#e n vechea capi#al$ a !e ilo!. Cap#ul is#o!ic se ncheie aici si poe#ul a! :i pu#u# s$ !$m;n$ el nsu%i n limi#ele is#o!iei %i s$'%i ncheie poema n aces# momen#. Ma#e!ialul poeziei pu#ea :i p$#!uns de sensu!i sim7olice/ ca!e s$ !idice ca pe doi u!ia%i/ Pa!is %i Ve!sailles/ unul mpo#!iva al#uia/ cel din#;i pu!#;nd pe 7!aele sale p!ezen#ul %i n capul s$u vii#o!ul/ cel din u!m$ duc;nd cu sine #!ecu#ul. Spi!i#ul !evoluiona! al p!ezen#ului s'a! :i n:!un#a# as#:el cu pu#e!ile o!dona#oa!e ale #!ecu#ului. Da! soluia !eal$ a con:lic#ului nu e!a de na#u!$ s$ sa#is:ac$ nici concepia/ nici n$zuinele poe#ului/ ca!e/ n aceas#$ poezie/ !$m;ne un !evoluiona!. R$m;n;nd n cad!ul is#o!iei/ el a! :i #!e7ui# s$ a!a#e c$de!ea !evoluiei %i 7i!uina :o!elo! is#o!ice/ ceea ce a! :i nsemna# o ncheie!e pe linie !e#!o !ad$. De aceea Eminescu nl$#u!$ din :o!ma de:ini#iv$ s#!o:a !e:e!i#oa!e la Ve!sailles %i las$ n#!e ul momen# !evoluiona! n suspensie/ n a%#ep#a!ea unei dezle $!i pe ca!e el o cau#$ al#undeva dec;# n c!onica zilei. * as#:el de ncheie!e o aducea un :!a men# din ms. 1 1A-/ :!a men# pe ca!e l'am amin#i# mai nain#e. El se ncheia cu pu#e!nicul ndemn la dis#!u e!ea pe ca!e poe#ul avea s$'l cup!ind$ mai #;!ziu n :o!ma de:ini#iv$ a discu!sului p!ole#a!ului. P!eced;nd aces# pasa"// pe ca!e poe#ul nu l'a concepu# ca o dezvol#a!e a P!ole#a!ului/ avem o lun $ apolo ie a !evoluiona!ilo! n:!;ni. n aces# momen# al ela7o!$!ii sale/ poezia s'a! :i des:$%u!a# a%ada! pe linia !evoluiona!$ de la un cap$# la cel$lal#) ncep;nd cu P!ole#a!ul/ ea a! :i cup!ins/ dup$ schia!ea ima inii &eza!ului/ ca al doilea momen#/ desc!ie!ea &omunei %i s'a! :i ncheia# cu apolo ia !evoluiona!ilo! n:!;ni %i cu un nou ndemn al !evoluiei/ de da#a aceas#a venind di!ec# din pa!#ea poe#ului/ ca!e a! :i pus as#:el n lumin$ nu numai simpa#ia lui pen#!u cei n:!;ni/ ci mai cu seam$ iden#i#a#ea de ;ndi!e %i de simi!e B as zice chia!) iden#i#a#ea de pe!soan$ B n#!e p!ole#a!ul din ncepu# si poe#ul din :inal. Pen#!u c$ poezia c$p$#a as#:el un aspec# de:ini#iv/ di:e!i# p!in n#!ea a sa #endin$ de :o!ma ul#e!ioa!$ pu7lica#$ n &onvo!7i!i li#e!a!e/ $sesc necesa! s$ ci#ez s#!o:ele ca!e a! :i cons#i#ui# ncheie!ea ei. Ele n'au c$p$#a# e6p!esia ul#im$/ da! :ap#ul aces#a nu ne mpiedic$ s$ u!m$!im linia a!hi#ec#onic$) -astfel czur+i mndri, nendupleca+i de moarte 'roi ai pcei lumei, popoare salutnd Nu din *uirea som r al armei detunnd 9recu din gur-n gur &i *eacuri or s-o poarte 4deea mare, scump, al pcei pe pmnt! Prin *oi spirite mindre, muiate n mrire 7zutul, *ec0iul tare, 4mperiul Foman Atunci atin&i de arta ideei de iu ire ?are trecu o form duioas-n 6menire

Voi l-a+i lsat s cad-n-al *remilor noian Voi l-a+i lsat!!! s-atuncea numrul &i puterea Voit-a+i pace-etern aie*ea s *ede+i Dar mna-nsrcinat s semene mngiere Bn sufletele crunte a popoarelor austere 'a *-a *ndut!!! un 4uda ferice si iste+! Da, acel 4uda dulce la fa+ si la gur Acei &ire+i ce-ascunde al popolilor sn Aceia au dat mna cu-a marilor ordur 7u acei ar ari atletici, cu-a lor oc0ire sur i-au tlmcit credin+a martirului di*in! i-au mpr+it iar lumea n tari si sla i, n urm Din nou o mpr+ir n pro&ti &i n &ire+i Acum nu trece masca!!! un ocean se scurm Bn sinul astei ande < &i ziua de pe urm 7urnd suna-*a-n lume cu glasul ei mre+ Doi e*i a cercat dn&ii su lima-* r dare Doi e*i a+i purtat 3ugul germanicei prostii Doi e*i rstlmcir n fals n*+ul mare Dat de-acea linda, trist si palid-artare Doi e*i glasul lui dulce sunat-a n pustii! 7u lndul c0ip pe prapuri, cu cartea lui n mn Au pus cast pe cast!!!!!! 'i dominar lumea cea pn azi pgn 7e n-a-n+eles nimica din cartea cea trn Fmas sla , timid, su greul celor ri! Spre a domni *oit-au ca s despart!!! Dn&ii 9rezir-n estii som re, de estii corona+i, ?ndul mrirei nalte a celor drma+i A++ar *ec0ea ceart-n n*ingtori si-n*in&ii Gondnd sntul 4mperiu &i scla*i, 0o+i &i pira+i! De ce-i plin oceanul istoriei pgne 4storiei pgne, care mai e &i azi Durere &i tur are, *nzare &i ru&ine Sfin+i ca 5elioga al, ca Atenei *irgine Sodoarea srcimei, &i snge de *iteaz! Deasupra astei turme ca &i infernul crud A mizeriei de strad s-a glodului de sus Asupra acelei ple e, ce plnge &i asude Sine s-ardic iute, cu gura cea astutH 7el ru2 7el un rmne 3os, umilit, supus!

Voit-a+i rz unarea de doi e*i JdeJ durere Voit-a+i nfrnarea infernului de azi -a+i luptat cu dispre+ul care *i-l da cderea 6 moarte sigur scris si fr mngiere 7um se lupt cu stnca al mrilor talaz! Drma+i statuia goal a Venerei antice Arde+i acele pnze cu corpuri de ninsori 'le strnesc n suflet ideea neferice Perfec+iei umane!!! &i ele * fac s pice Bn g0iarele u&urei copile din popor! Sfrma+i tot ce a++ inima lor olna* Sfrma+i palate, temple, ce crimele ascund K*rli+i statui de tirani n foc s curg la* S spele de pe pietre pn si urma scla* 7elor ce le urmar pn l-al lumei fund! Sfrma+i tot, tot ce-arat mndrie si a*ere 6 dis rca+i *ia+a de 0aina-i de granit De purpur, de aur, de lacrimi < de urt )sa+i s fie ce e o muzic J de sfere J i far de patimi trece n timpul nesfr&it Kidi+i din drmture gigantici piramide 7a un memento mori pe-al istoriei plan Aceasta este arta ce sufletu-+i desc0ide Naintea *eciniciei!!! nu corpul gol ce rde 7u mutr de *ndut, cu oc0i *il si *iclean 6 aduce+i potopul!! !destul *oi a&teptar+i 7a s *ede+i ce ine prin ine o s ias Nimic !!! )ocul 0ienei l lu cel *or re+ )ocul cruzimei *ec0e !!! cel lins &i pismtare+ Gormele se sc0im ar, dar rii au rmas! Realiza#$ as#:el/ poezia a! :i inclus p!in u!ma!e %i momen#e ca!ac#e!is#ice nume!oaselo! is#o!ii ale ma!#i!ilo! pe ca!e le'a cunoscu# li#e!a#u!a secolului #!ecu#/ n#!e al#ele/ is#o!ii ale ma!#i!ilo! li7e!#$ii. Tonul apolo e#ic al :!a men#ului se nsoe%#e de da#a aceas#a cu n$zuina de dep$%i!e a pa!#icula!ului/ #!adus$ p!in !i"a cu ca!e es#e ocoli#$ o!ice da#$ local$. Poe#ul se a!a#$ a%ada! con%#ien# de necesi#a#ea de a c!ea pe!spec#ive ene!ale. Ki cu #oa#e aces#ea/ !eali#a#ea is#o!ic$ a momen#ului e!a a#;# de pu#e!nic$ nc;#/ menin;ndu'se la el/ #oa#e n$zuinele poe#ului de a se sus#!a e planului su7o!dona# al individualului !$m;neau mai mul# n o!dinea n$zuinelo! dec;# n aceea a !ealiz$!ilo!. &oncepu#$ as#:el/ poezia se des:$%u!a pe o sin u!$ linie/ aceea a !evol#ei/ pen#!u c$ ima inea &eza!ului ca!e #!ece ;ndi#o! pe malu!ile Senei nu'si $sea punc#ele necesa!e echili7!$!ii n dezvol#a!ea ul#e!ioa!$ a ope!ei. Ea !$m;nea o simpl$ ima ine pa!azi#a!$ :a$ de poezie %i puind su e!a o #!ans:i u!a!e a :ap#ului is#o!ic) cineva pu#ea :i ispi#i# s$ c!ead$ c$ vic#o!ia Ve!saliei es#e vic#o!ia mp$!a#ului/ ceea ce nu co!espundea !eali#$ii/ mp$!a#ul/ o!ic;# de dis#ana# de semenii s$i/ e!a/ ca %i ace%#ia/ al p!ezen#ului. Is#o!ia nu si'a n#ins a!ipile asup!a lui/ pen#!u c$ numai u!ia%ii smul is#o!ia din

ncheie#u!ile sale si'o p!elun esc p!in#!'n%ii asup!a p!ezen#ului. An#icul &eza!/ &eza!ul Romei/ pu#use :ace aceas#a pen#!u #impul s$u/ ia! n #impu!ile mode!ne o :$cuse (apoleon I. Da! (apoleon III nu es#e un u!ia%E el es#e un izola# p!in o!;ndui!ea consac!a#$ a socie#$ii B si a#;#a #o#. Al#:el el es#e al p!ezen#ului ca si p!ole#a!ul ca!e se !evol#$ mpo#!iva lui %i supus aciunii acelo!a%i :o!e ca si aces#a. Poe#ul vede is#o!ia n lumini p!op!ii) n#!' adev$!/ o is#o!ie ca!e !epudiaz$ pe &eza!i/ cap$#$ ceva din in:le6i7ili#a#ea des#inului. Dac$ Eminescu a! :i !$mas pe planul schia# aici/ el a! :i #!e7ui# s$ cup!ind$ n acela%i des#in si pe mp$!a# si pe p!ole#a!. Ki dac$ duali#a#ea semnala#$ mai nain#e) Pa!is'Ve!sailles/ p!ezen#' is#o!ie/ a! :i :os# aceea pe ca!e s$ se dezvol#e poezia/ &eza!ul u!ma s$ :ie o vic#im$ a Ve!saliei ca %i p!ole#a!ul. Poe#ul vede iden#i#a#ea lo! de esen$ si de des#in si :ap#ul l de#e!min$ s$ !enune n cele din u!m$ la !eali#a#ea iniial$ a ma#e!ialului s$u poe#ic) pola!i#a#ea p!ezen#' #!ecu# se conve!#e%#e n#!'o nou$ pola!i#a#eBuman'des#in. A"un ;nd aici/ el a#in ea linia de:ini#iv$ a ope!ei sale) n#!ea a poezie se las$ s#!$7$#u#$ de o semni:icaie nou$/ ca!e o sus#!$ ea planului social %i :$cea din#!'nsa o poezie :ilozo:ic$/ anco!;nd la soluia scep#ic$ n le $#u!$ cu n#!e7$!ile desp!e !os#u!ile vieii. &eza!ul es#e des#ina# s$ apa!$ din nou n poezia lui Eminescu/ de da#a aceas#a con#empla# nu n di:e!enele sociale :a$ de semenul s$u/ ci n iden#i#a#ea lui de esen$ si de des#in cu o!ica!e al# mu!i#o!. Poezia cap$#$ n :elul aces#a o o!dona!e so7!$/ cu !elua!ea !i#mic$ a celo! dou$ mo#ive :undamen#ale) discu!sul !evoluiona! al p!ole#a!ului din momen#ul p!im %i $se%#e o complini!e :i!easc$ n momen#ul al #!eilea/ n ca!e poe#ul n:$i%eaz$ aciunea !evoluiona!$. La !;ndul s$u/ mo#ivul ceza!ian din pa!#ea a doua a poeziei/ %i $se%#e complini!ea n ul#ima pa!#e a ei/ n ca!e mp$!a#ul ne es#e n:$i%a# dup$ c$de!e/ nchina# medi#aiei n le $#u!$ cu soa!#a ene!al$ a omeni!ii. P!ivi#$ as#:el n dezvol#a!ea momen#elo! sale/ poezia n:$i%eaz$ o linie ascenden#$ n pa!#ea p!im$ %i o linie descenden#$ n pa!#ea ul#im$. Momen#ul ul#im d$ di!ec#iva ene!al$ a poeziei n :o!ma ei de:ini#iv$. Poe#ul !eia aici #ema din Ta TLam A%i %i #!a e din ea #oa#e concluziile pe ca!e n acea poezie le l$sa a7ia n#!ez$!i#e. Ideea o e6pune n dou$ :!a men#e p$s#!a#e n ms. 1 121 si ca!e aveau s$ duc$/ n ul#im$ analiz$/ la :o!ma de:ini#iv$. Ideile concen#!a#e aici s;n# dezvol#a#e/ sau numai no#a#e/ %i n al#e p$!i ale ope!ei eminesciene/ n p!imul !;nd n 7uca#a cu coninu# :ilozo:ic A!chaeus. Le $sim ns$ no#a#e :u a! %i n al#e con#e6#e/ mai mul# sau mai puin dep$!#a#e de A!chaeus sau de mp$!a# %i p!ole#a!. =In :ieca!e om Unive!sul s'opin#e%#e?/ spune Eminescu n manu' sc!isul ci#a#. Ki #o# acolo) =*mul e o'n#!e7a!e pus$ din nou spi!i#ului Unive!sului?. Ki n acela%i manusc!is aceas#$ idee/ ca!dinal$ pen#!u n#!ea a ;ndi!e a poe#ului/ :o!mula#$ de da#a aceas#a in#e!o a#iv) =*a!e eu/ #u/ el/ nu e #o#unaV? In u!ma aces#o! da#e/ apa! :i!e%#i ideile ce aveau s$ ncheie ma!ele poem al !evol#ei socialis#e. Ia#$'le/ n :o!mele p!eme! $#oa!e/ din#!e ca!e cea de a doua se !esim#e de o mai pu#e!nic$ in:luen$ a concepiei :ilozo:ice a lui Schopenhaue!) 4 8nul &-acela&i este 7esar &i cer&itorul Prere-i ose irea cea mare dintre ei Sc0im a+i-le doar locul &i a+i sc0im at iz*orul ?ndirei lor !!! &i ?esar *a plnge la piciorul 8nei statui!!! iar cellalt s-a smui cu zei! Acela&i om e-un preot ce strig si declam Acela&i n osta&ul ce merge n rz oi Acela&i n orator cu *ocea de aram Acela&i n 7esarul ce lumea o n0am )a carul lui!!! Prerea-i desparte pe-amndoi!

8n *is este mrire, &i faim &i cdere 4mperiul, coroana < mizeria, un *is Dormind m lm prin lume cuprin&i de o prere Strfulgerat doar de-a mor+ii-apropiere K*rlindu-ne-n nimicul din care-am fost n*ins! 6 clip!!! &i n somnu-i o lume se cufund 6 clip !!! si-ncetar &i scla*i s-eroi si regi 7um a putut prerea att de mult s-ascund Propriul sens al lumeiH!!! ' spuma de pe-o und! 8n *is al mor+ii-eterne e *ia+a lumii-ntregi! 44! Bn orice om o lume &i face ncercarea i spiritu-8ni*ersului se opinte&te-n *an Bn orice minte lumea &i pune ntre area Din nou < de unde este si unde merge! Gloarea Dorin+elor o scure sdite n noian! A lumii-ntregul sm ur, dorin+a-i si mrirea Bn inima oricare e-ascuns si tritor K*rlire 0azardat cum pomu-n nflorire Bn orice floare-ncearc ntreaga a lui fire 7i-n calea de-a se coace cele mai multe mor! Astfel umana road n calea ei ng0ea+ Se petrific unul n scla*, altu-mprat Acoperind cu noime srmana lui *ia+ i artnd la soare-a mizeriei lor fa+! Ga+a! 7ci n+elesul e-acela&i tutor dat! Bn *eci acelea&i doruri mascate cu-alt 0ain i-n toat omenirea n *eci acela&i om Bn multe forme-apare a *ie+ii crud tain Pe to+i ea i n&eal, la nimeni se distain Dorin+i nemrginite plntnd ntr-un atom! 7nd &tii c *isu-acesta cu moarte se sfr&e&te 7-n urm-+i rmn toate astfel cum snt < de dregi 6rict ai drege-n lume atunci te o ose&te 'terna alergare ! ! ! i-un gnd parc-+i &opte&te J:J 8n *is al mor+ii-eterne e *ia+a lumii-ntregi! &eea ce aduce n plus :inalul :o!mei de:ini#ive :a$ de aces#e dou$ :!a men#e es#e !eac#ualiza!ea ima inii mp$!a#ului/ pe ca!e poe#ul o p!oiec#eaz$ n#!'un cad!u imens/ :$cu# s$ su e!eze p!in imensi#a#ea lui p!opo!iile #!a ediei umane. Es#e sea!a/ la ma! inea m$!ii. Valu!ile su!e ale aces#eia se mi%c$ unul pe al#ul/ ca ni%#e p$#u!i de c!is#al p!$v$li#e n lume. Ridic;ndu'se deasup!a c;mpiilo! lo! de azu!/ luna apa!e din p$du!ea plin$ de #aine. Su7 lumina ce se mi%c$/ pe valu!i le $na#e nce#/ schele#ele de lemn ale uno! co!$7ii nvechi#e/

ca!e pa! mai de !a7$ um7!e dec;# !eali#$i. Al$#u!i de ideea de imensi#a#e a m$!ii/ ideea de vechime/ de #imp pu#!ed/ su e!a#$ de vechimea co!$7iilo! ca!e a7ia se mi%c$ pe valu!i/ %i a#mos:e!a de #ain$ ce se nchea $ B o da#$ cu apa!iia lunii/ nsoesc/ n descinde!ea ei n poezie/ ima inea &eza!ului. Pe $!mul :!$m;n#a# de lovi!ea valu!ilo! m$!ii/ mp$!a#ul ve heaz$ l;n $ #!unchiul unei s$lcii) n elemen#ele sale izola#e si n con:i u!aia #o#al$/ momen#ul cap$#$ as#:el un sens sim7olic. Ki sp!e a ad;nci si mai mul# sim7olul/ ima inea !e elui Lea! apa!e n ochii mp$!a#ului) !$#$ci#o!/ 7$#!;nul !e e e!a invoca# ca sim7ol al nes#a#o!niciei soa!#ei omene%#i/ sau mai e6ac#/ ca sim7ol al s#a#o!nicei schim7$!i a soa!#ei omene%#i. In aceas#$ am7ian$ el pu#ea desp!inde din ecoul is#o!iei #u#u!o! popoa!elo! ma!ea lecie/ unica lecie/ a z$d$!niciei #u#u!o! s#!$duinelo!) lumea n#!ea $ #!$ie%#e n :ieca!e om/ ca!e s;n# iden#ici ca esen$ unul al#uia/ indi:e!en# dac$ unul es#e pe#!i':ica# n sclav/ ia! al#ul n mp$!a#. Ki ei %i s;n# iden#ici unul al#uia p!in des#inul ul#im) =vis al mo!ii'e#e!ne e viaa lumii'n#!e i?. Poezia mp$!a# %i P!ole#a! ncepuse p!in a : i un p!o#es# al p!ole#a!ia#ului mpo#!iva o!;ndui!ii ned!ep#e a socie#$iiE ea a"unsese/ n#!'una din :o!mele in#e!media!e/ s$ opun$/ ca dou$ !eali#$i o!ien#a#e de idealu!i di:e!i#e/ p!ezen#ul %i #!ecu#ul/ ea a"unsese n cele din u!m$ s$ se cons#!uiasc$ pe cele dou$ planu!i an#i#e#ice) umanul si des#inul. P!in #em$/ p!in es#/ p!in viziune/ p!in mi%ca!ea maselo! si p!in #!$s$#u!i ale pe!sona"elo! ea se dezvol#a pe linie #i#anian$ %i cons#i#uia una din#!e cele mai ca!ac#e!is#ice #!aduce!i ale #i#anismului n poezia eminescian$. &a!ac#e!is#ic$ nu numai p!in aces#e elemen#e/ ci si p!in ncheie!ea la ca!e poe#ul a"un ea) n':!;n e!ea :inal$ #!e7uie s$ c!eeze pe!spec#ivele !eale ale poeziei. Dac$ a! :i :os# vo!7a numai de c$de!ea !evoluiei sau numai de c$de!ea mp$!a#ului/ :ap#ul a! :i p$s#!a# p!opo!ii limi#a#e. Poe#ul vede ns$ #o#ul n planul imensi#$ii/ pen#!u el c$de!ea !evoluiei %i a mp$!a#ului nsemneaz$ des#inul n#!e ii omeni!i/ nd!uma# pe linia aceas#a/ poemul !elua #ema din Memen#o mo!i si'o ilus#!a Astfel umana road n calea ei ng0ea+, Se petrific unul n scla*, altu-mprat, Acoperind cu noime srmana lui *ia+ i artnd la soare-a mizeriei lui fa+ < Ga+a < cci n+elesul i-acela&i la to+i dat! Bn *eci acelea&i doruri mascate cu-alt 0ain, i-n toat omenirea n *eci acela&i om < Bn multe forme-apare a *ie+ii crud tain, Pe to+i ei i n&al, la nime se distain, Dorin+i nemrginite plantnd ntr-un atom! 7nd &tii c *isu-acesta cu moarte se sfr&e&te, 7-n urm-+i rmn toate astfel cum snt, de dregi 6rict ai drege-n lume < atunci te o ose&te 'terna alergare ! !! s-un gnd te-ademene&te: "7 *is al mor+ii-eterne e *ia+a-lumii-ntregi$! A%a cum ni s'a desemna# p;n$ acum/ poezia pe ca!e Eminescu a nchina#'o ce#$ii umane es#e o poezie de vas#e p!opo!ii. Am a:i!ma# mai nain#e c$ #ema a :os# la mod$ n epoca !oman#ic$ a li#e!a#u!ilo! eu!opene %i am amin#i# ca un e6emplu pa!alel/ p!in amploa!ea concepiei si cali#$ile a!#ei/ Le enda secolelo! a lui Vic#o! Fu o. Am amin#i# de asemenea din li#e!a#u!a !om;n$ Ana#olida lui Feliade R$dulescu/ ope!$ de o nal#$ concepie/ da! de o !eali' za!e discu#a7il$. Ki s'a! pu#ea amin#i/ din li#e!a#u!a popoa!elo! vecine/ cunoscu#a T!a edie a

omului a poe#ului ma hia! Madkch Im!e. (ume!oase s;n# aspec#ele pe ca!e #ema le m7!ac$ n poezia lui Eminescu. &um spaiul !es#!;ns al unui cu!s unive!si#a! nu n $duie !eleva!ea #u#u!o!/ ne'am limi#a# s$ semnal$m pe cele mai ca!ac#e!is#ice %i ne vom limi#a n con#inua!e s$ deducem linia ene!al$ din ma#e!ialul s#!$7$#u# p;n$ acum/ s$ schi$m c;#eva din !apo!#u!ile n ca!e poe#ul se vede pe sine n comple6ul s$u social. Poe#ul vede n#!ea a dezvol#a!e a socie#$ii umane supus$ aceleia%i le i de ca!e ascul#$ %i :enomenele na#u!ii si ca!e :ace ca #!ece!ea/ schim7a!ea s$ p!ezideze :o!melo! vieii. El a pu#u# vo!7i la un momen# da# de un adev$!a# Ahasve! al :o!melo! lumii/ ceea ce nsemneaz$ pe de o pa!#e e#e!ni#a#e/ ia! pe de al#$ pa!#e o schim7a!e e#e!n$ de poziii. P!in :o!mele :i6e ale na#u!ii ci!cul$ la in:ini# ma#e!ia/ d;nd na%#e!e !;nd pe !;nd uno! se!ii de :enomene/ ca!e/ model;nd aceea%i su7s#an$ n acela%i #ipa!/ s;n# n ul#im$ analiz$ acela%i :enomen. "9ot alte unde-i sun aceluia&i pru$ < spune Eminescu/ ca!e vedea n p;!;u una din :o!mele :i6e ale na#u!ii/ p!in ca!e ci!culau al#e unde/ al#ele %i #o#u%i acelea%i/ al#ele %i #o#u%i aceea%i. Schema !ealiza#$ n evoluia lo! de :enomenele ene!ale ale na#u!ii es#e !ealiza#$ %i de evoluia socie#$ii omene%#i. Eminescu/ a:i!mam mai nain#e/ aduce un pu#e!nic sen#imen# al is#o!iei. (u numai n sensul n ca!e sen#imen#ul aces#a e!a cul#iva# n !oman#ismul e!man/ ca!e vedea n #!ecu# pa#!ia ideal$ a spi!i#elo! ce !epudiau p!ezen#ul. Eminescu nsu%i a!e mai mul# !epulsie :a$ de p!ezen# si sim#e a#!acia #!ecu#ului ca o compensaie sen#imen#al$. Da! adeziunea lui :a$ de #!ecu# a!e %i o 7az$ di:e!i#$) pe linia #impului/ #!ecu#ul es#e ima inea an#icipa#$ a p!ezen#ului/ deoa!ece poe#ul vede dezvol#a!ea socie#$ii p!in ciclu!i se men#a#e/ :ieca!e din ele !ep!oduc;nd :azele evolu#ive ale ciclu!ilo! an#e!ioa!e. Es#e d!ep#/ poe#ul !$m;ne n spaiul ciclului s$u is#o!ic si !e !esiunea lui pe linia is#o!iei se :ace n ene!al n cup!insul ciclului is#o!ic p!op!iu/ cu :i6a!ea sen#imen#al$ n#!'un al# punc# al evoluiei sale. Aplica#$ socie#$ii omene%#i/ le ea #!ece!ii unive!sale a c$p$#a# dive!se numi!i. Cie c$ es#e vo!7a de c!e%#e!ea %i desc!e%#e!ea pu#e!ilo! poli#ice/ :ie c$ es#e vo!7a de m$!i!ea %i decadena lo!/ socie#a#ea nsc!ie n aceea%i !a:ic$ ascenden#$ %i descenden#$/ aceea%i na%#e!e/ culmi'na!e si moa!#e/ n aco!dul aces#ei concepii/ ideea de p!o !es nu se poa#e concepe dec;# n :o!me limi#a#e la un ciclu izola# de civilizaie/ el :iind u!ma# n chip inevi#a7il de !e !es %i de moa!#e. *meni!ea es#e as#:el so!#i#$ s$ se z7a#$ n e#e!n n cup!insul aceluia%i ce!c :a#al/ a c$!ui !az$ nu va pu#ea s'o dep$%easc$ nicioda#$. E6emplul cel mai ilus#!a#iv al aces#ei concepii es#e Dio!ama 8 Pano!ama de%e!#$ciunilo! 8/ n ca!e is#o!ia omeni!ii s'a! pu#ea !educe de :ap# la is#o!ia unui sin u! popo! mul#iplica#$ cu un num$! ca!e a! indica num$!ul popoa!elo!. P!ocesul na#u!ii se #!anspune as#:el n p!ocesul popoa!elo!/ ca!e la !;ndul s$u se #!anspune n p!ocesul claselo! sociale. &oncepu#$ ca poezie a claselo! sociale %i dezvol#a#$ p;n$ la un punc# pe linia aceas#a/ mp$!a# %i p!ole#a! a"un e n cele din u!m$ s$ anuleze di:e!enele de clas$ social$ !aie in#e!veniei unei pu#e!i supe!ioa!e/ a des#inului/ ca!e %#e! e o!ice ine ali#a#e p!in aplica!ea aceleia%i sen#ine #u#u!o!) #oa#e n$zuinele omene%#i s;n# zada!nice/ n#!ea a e6is#en$ es#e un simplu vis al mo!ii e#e!ne. Es#e aceea%i le e pe ca!e Eminescu o :o!muleaz$ %i n al#e momen#e din ope!a saE e vis al ne:iinei unive!sul cel hime!icE pes#e #oa#e o lopa#$ de $!;n$ se depune. 9n#!ea a e6is#en$ a"un e as#:el n concepia poe#ului la o ncheie!e ne a#iv$. Sp!e a a"un e aici/ a :os# nevoie ca e6pe!iena social$ s$ in:lueneze ad;nc op#ica mo!al$ a lui. Mani:es#$!ile p!imelo! #impu!i se ca!ac#e!izeaz$ p!in elan/ p!in en#uziasm B chia! dac$ e!a vo!7a de dis#!u e!eE co!onamen#ul ne a#iv al aces#o!a es#e ope!a unei epoci mai #;!zii. Cap#ul

es#e ilus#!a# n p!imul !;nd de p!ocesul de ela7o!a!e a poeziei mp$!a# %i p!ole#a!. Caza p!im$ a ei se :i6eaz$ n epoca vienez$ a poe#ului %i de'a#la#eaz$ discu!sul incendia! al !evoluiona!uluiE :aza ul#im$ da#eaz$ din epoca 7e!linez$/ c;nd poe#ul e!a #o# mai mul# ad;nci# n s#udiul :ilozo:iei schopenhaue!iene %i dup$ ndelun i ezi#$!i poezia cap$#$ o ncheie!e di:e!i#$/ de aco!d ns$ cu doc#!ina ma!elui pesimis# e!man. T!ece!ea !ealiza#$ n cu!sul ela7o!$!ii aces#ei poezii de la :aza vienez$ la cea 7e!linez$ nsemneaz$ #!ece!ea poe#ului de la en#uziasmul "uvenil la poezia !e:le6iv$ a ma#u!i#$ii. Ki n o!dine a!#is#ic$ ea nsemneaz$ dep$%i!ea individualului/ a cad!ului limi#a#/ si !idica!ea la ene!ali#a#e. Am a!$#a# :ap#ul c$ su7 !apo!#ul concepiei :ilozo:ice poezia mp$!a# %i p!ole#a! !e:ace linia din Pano!ama de%e!#$ciunilo!/ n!udi!ea de viziune %i de concepie es#e #!$da#$ n#!e al#ele %i de #i#lul uno!a din#!e va!ian#e. Al$#u!i de Pano!ama de%e!#$ciunilo!/ una din#!e va!ian#ele poeziei mp$!a# %i p!ole#a!) Um7!e pe p;nza v!emii. n!udi!ea #i#lu!ilo! es#e eviden#$/ ele conc!e#izeaz$ aceea%i ;ndi!e. =Um7!e? B nsemneaz$ omeni!ea p!ivi#$ n ene!aiile sale/ n clasele sale sociale/ n indivizii s$i/ :ie ei sclavi sau mp$!ai) #o#ul es#e o succesiune de um7!e p!oiec#a#e pe p;nza v!emii/ so!#i#e unei de:il$!i n e#e!ni#a#e %i unei e#e!ne nepu#ine de a dep$%i :o!mele lo! de um7!e/ de a p!inde consis#en$ !eal$. Toa#e aspi!aiile si #oa#e n$zuinele omene%#i/ indi:e!en# de unde a! po!ni/ s;n# a%ada! simple um7!e. * #!eap#$ mai sus %i um7!a ns$%i %i pie!de %i apa!en#a ei e6is#en$) um7!a unui vis/ visul unei um7!e) 7nd prin aceast lume s trecem ne e scris 7a *isul unei um re sau um ra unui *is! Ki dac$ n#!ea a e6is#en$ nu es#e dec;# um7!$ %i vis/ nele em a#unci ad;nca mo#iva!e a a:i!maiei c$ ose7i!ea din#!e &eza! %i sclav nu es#e dec;# p$!e!e/ c$ ei s;n# n !eali#a#e una %i aceea%i :iin$/ supus$ unuia si aceluia%i des#in. P$!e!e/ um7!$ %i vis es#e n#!ea a o!;ndui!e a socie#$ii/ ca!e mpa!#e pe oameni n li7e!i %i sclavi/ n s$!aci si 7o ai. 0$#!;nul Demiu! os n' a c!ea# :iine di:e!enia#e n#!e eleE el n'a c!ea# de al#:el :iine cu adev$!a#/ ci numai apa!ene/ numai um7!e/ numai i!eali#$i cu aspec#ul n%el$#o! al !eali#$ilo!) pulvis e# um7!a sumus B p!a: %i um7!$ sun#em B si z$d$!nicie s;n# #oa#e :ap#ele noas#!e. P!ole#a!ul p!imei epoci es#e s#$p;ni# de :u!ia s$l7a#ic$ a dis#!u e!ii) "Sfrma+i ornduirea cea crud &i nedreapt$, "Drma+i statuia goal a Venerei antice$, "Sfrma+i palate, temple$, "Sfrma+i tot ce arat mndrie &i a*ere$, "Kidi+i din drmture gigantici piramide$! i culminarea: "6, aduce+i potopul2$! G!eu s'a! pu#ea ima ina o mai :u!ioas$ iz7ucni!e a spi!i#ului de !evol#$/ o mai des$v;!%i#$ e6p!esie a po!ni!ii sp!e nimici!e. Da! sp!e a a:i!ma #oa#e aces#ea e!a nevoie ca cineva s$ vad$ !eali#$ile sociale pe ca!e do!ea s$ le nimiceasc$/ d!ep# !eali#$i/ nu um7!e/ nu apa!ene. Ga s$ me!i#e s$ :ie dis#!u%i/ mona!hii/ desp!e ca!e vo!7ea la aceea%i epoc$ Toma (ou!/ #!e7uie s$ :ie mona!hi/ ia! diplomaii s$ :ie diplomaiE ei #!e7uiau s$ e6is#e n#!'adev$! si s$ poa!#e pe con%#iina lo! #oa#e !elele de ca!e su:e!eau popoa!ele. Pen#!u :ilozo:ul epocii 7e!lineze ele #oa#e %i conve!#esc na#u!a/ #oa#e devin simple apa!ene. Reali#a#e/ e#e!n$ !eali#a#e/ e!a numai moa!#ea/ ia! viaa #oa#$ e!a un vis al mo!ii) !!! *is al mor+ii eterne e *ia+a lumii-ntregi! La Viena/ n ,.53/ Eminescu es#e un !evoluiona! in#e !alE la 0e!lin/ n ,.5IB54/ el es#e un ad;nc pesimis#/ convins de z$d$!nicia o!ic$!ei s#!$duine/ nco!da!ea iniial$ a sen#imen#ului cedeaz$/ ideea de des#in %i :ace apa!iia %i la um7!a ei e!mineaz$ o7oseala scep#ic$ %i !esemna!ea :inal$. G!a:ic/ !i#mica sen#imen#ului poe#ic eminescian !ealizeaz$ o schem$ ascenden#$ si descenden#$/ ea se ca!ac#e!izeaz$ p!in#!'o #ensiune p!o !esiv$ u!ma#$ de o 7!usc$ dep!esiune/ n capi#ala Reichului e!man/ !ecen# c!ea# p!in n:!;n' e!ea Aus#!iei %i a C!anei/ poe#ul se las$ cuce!i# de :iloso:ia scho'penhaue!ian$ si/ su7 in:luena con"u a#$ a aces#ei :ilozo:ii %i a li#e!a#u!ii decaden#e eu!opene/ el !ealizeaz$ :o!mula de:ini#iv$ a vieii sale

de sen#imen#/ c$#!e ca!e l pu!#au de al#:el va i n$zuine p!op!ii. Mi%c$!ile sale su:le#e%#i se !ealizeaz$ si de da#a aceas#a pe aceea%i linie la! $/ av;n#u!ile #i#aniene s;n# nc$ p!ezen#e n ope!a sa/ da! asup!a #u#u!o! se aplic$ o con%#iin$ de o !a!$ lucidi#a#e/ ca!e conve!#e%#e #o#ul n ndoial$ si ne aie. Elanu!ile a"un la :inalu!i de' p!esive %i ele #!$deaz$ o p!ecipi#a#$ d!am$ su:le#easc$/ o d!am$ de o!din in#elec#ual. Aceas#$ d!am$ se des:$%oa!$ n#!e Viena %i 0e!lin %i ea :ace din#!'un pa!#izan al S#u!m und D!em 'ului Tine!ei Ge!manii un pesimis# de ma!c$ schopenhaue!ian$. Poezia eminescian$ a ce#$ii umane punea as#:el n lumin$ concepia he!acli#ean$ a poe#ului desp!e #!ece!ea unive!sal$E ea su7linia n acela%i #imp/ n punc#ele ei de sosi!e/ iden#i#a#ea de esen$ si de des#in a #u#u!o! :iinelo! omene%#i/ da! ea l$sa un spaiu li7e! de !espi!aie pen#!u unele :iine e6cepionale cu ca!e ne vom n#;lni n con#inua!e) #i#anii %i eniile. Ciine numai !ela#iv e6cepionale/ ca!e !espi!$ n#!'un spaiu numai !ela#iv li7e!/ pen#!u c$ ele nsele s;n# supuse n ul#im$ esen$ aceluia%i des#in implaca7il. P!ivi#e din planul !ezul#a#elo! :inale/ dezin#e!esa!ea a!is#oc!a#ic$ a eniului :a$ de des#in/ supune!ea vul a!$ si la%$ a omului de !;nd :a$ de ho#$!;!ile soa!#ei si lup#a u!si#$ n:!;n e!ii a #i#anului cu des#inul nsemneaz$ e6ac# acela%i luc!u. * lindind :!$m;n#a!ea omeni!ii pe dive!sele ei planu!i/ poezia umani#$ii devenea la Eminescu/ n#!'o :az$ #!ec$#oa!e/ o poezie a !evol#ei si a sa#i!ei %i anco!a n cele din u!m$ la o poezie a n:!;n e!ii umani#$ii. &oncepia ne a#ivis#$ a poe#ului %i a#mos:e!a ele iac$ a su:le#ului s$u n:!;n eau p!imele mi%c$!i de a:i!ma!e %i anulau chia! valenele epice ale #emei #i#anilo!/ a#unci c;nd poe#ul c$u#a s$ #oa!ne z7uciumul omeni!ii n aceas#$ #em$. Din aceas#$ concepie de !az$ cosmic$ izvo!$sc n#!'adev$! sa#i!a si ele ia eminescian$/ si ea e6plic$ n acela%i #imp ma!ile ampli#udini sen#imen#ale ce le ca!ac#e!izeaz$. Am amin#i# puin mai nain#e cazul p!imelo! sc!iso!i. (u #oa#e sa#i!ele lui Eminescu s;n# !idica#e la aceas#$ n$lime de concepie %i de a!#$/ pu#e!ea de s#iliza!e a poe#ului nu s'a aplica# asup!a #u#u!o! cu aceea%i s#$!uin$. S;n# 7uc$i sa#i!ice ca!e poa!#$ n#ip$!i# :ap#ul ca!e le'a da# na%#e!e. Din aceas#$ ca#e o!ie :ac pa!#e sone#e ca acelea nchina#e lui Vasile Ale6and!escu U!echi$ sau Dimi#!ie Pe#!ino/ %i #o# aici #!e7uie ncad!a#$ si violen#a dia#!i7$ mpo#!iva lui 0oni:aciu Clo!escu/ Epis#ol$ deschis$ c$#!e homunculul 0on;"acius. E6pu! a#$ de elemen#ul pe!sonal/ sa#i!a cap$#$ un pu#e!nic accen# de i!onie n Diaman#ul (o!dului sau n An#!opomo!:ism/ ca!e dau e6p!esie a#i#udinii miso hine a poe#ului. Miso hin$ es#e de asemenea Pus#nicul/ n ca!e poe#ul %i #oa!n$ sen#imen#ele %i !esen#imen#ele sale n :o!ma pl$cu#$ a 7adina"ului B :o!m$ u%oa!$/ da! ca!e an#icipeaz$ n i!onia ei condamna!ea de mai #;!ziu a :emeii ce'%i indus#!ializeaz$ iu7i!ea. Ki pe aceea%i linie se si#ueaz$ %i Icoan$ %i p!ivaz/ poezie n ca!e sa#i!a miso hin$ es#e numai un momen# de!iva#/ in#e!esul esenial con' cen#!;ndu'se asup!a p$!ii p!ime/ n ca!e poe#ul n#!ep!inde o analiz$ de o acui#a#e decaden#$ n po!#!e#is#ica :eminin$. Da! #oa#e aces#ea/ nce!c$!i !eduse la e6p!esia de:ini#iv$ a a!#ei/ s;n# numai #!ep#e in#!oduc#ive c$#!e sa#i!a adev$!a#$) Sc!iso!ile %i Doina. Sa#i!a lui Eminescu es#e !evol#a unei con%#iine mo!ale supe!ioa!e :a$ de meschin$!ia condiiunii umane. A%a n Sc!isoa!ea I si II/ unde es#e vo!7a de des#inul social al omului e6cepionalE a%a n Sc!isoa!ea III n ca!e ne es#e n:$i%a#$ p!$pas#ia mo!al$ a con#empo!anilo!/ "udecai de la n$limea uno! comandamen#e in:!an i7ile de e#ic$ social$E a%a n Sc!isoa!ea IV si V/ n ca!e poe#ul ne n:$i%eaz$ iu7i!ea ca un ins#!umen# o!7 al unei pu#e!i supe!ioa!e/ ce'%i u!m$!e%#e p!in#!'nsa scopu!ile sale/ sau ca "ocul s;n e!os al unei :iine pe!ve!#i#e/ p!eocupa#$ n mod e6clusiv de sine ns$%i %i de #oa#e nimicu!ile ce'i nca!c$ e6is#ena. Res#!;n ;nd #a7lou!ile epice %i concen#!;nd culo!ile/ #ema din Sc!isoa!ea III es#e !elua#$ n Doina/ cea mai 6eno:o7$ poezie a poe#ului/ %i ope!a ca!e ncheie ca!ie!a lui lucid$. &u #oa#$ colo!a#u!a ei sen#imen#al$/ cu #oa#$ invec#iva ca!e ne n#;mpin$ n unele momen#e ale ei/ sa#i!a eminescian$ in#!$ n de#e!min$!ile ideolo ice ene!ale ale poeziei sale %i se e6plic$ p!in aces#ea.

Aceea%i concepie se poa#e u!m$!i as#:el n dive!se sec#oa!e ale ope!ei lui Eminescu/ s#a7ilind n#!e aces#ea o le $#u!$ o! anic$ :oa!#e pu#e!nic$. Ea i d$ n acela%i #imp un aspec# de uni#a#e ce poa#e :i u!m$!i# n p!imul !;nd n des#inul d!ama#ic al ideii/ ia! n !;n'dul al doilea n #!ans:i u!$!ile pe!sona"ului pe ca!e ideea l :ace s$ ci!cule. Vo! da numai unele indicaii suma!e pen#!u ilus#!a!ea a:i!maiei) le $#u!i vizi7ile se n#ind n#!e Sc!isoa!ea V si Lucea:$!ul/ n#!e Dalila %i &$#$lina/ n#!e vechiul sau noul Samson %i F>pe!ion. Es#e ns$ n#!e ele o deose7i!e de s#!uc#u!$ in#e!ioa!$/ cea dinii conc!e#izeaz$ o a#i#udine com7a#iv$/ n #imp ce ul#ima se izoleaz$ n s:e!a con#emplaieiE cea dinii com7a#e o o!dine social$ de#e!mina#$/ cea din u!m$ !idic$ n planu!i sim7olice de:iniia umanului %i a divinului. P!ocesul %i a:l$ ns$ con#inua!ea %i ncheie!ea pe linia ele iei/ n acea "stel funerar$, cum i s'a spus/ ca!e indic$ punc#ul de sosi!e al se#ei de iu7i!e a poe#ului/ Pe lin $ plopii :$!$ so. Sa#i!a eminescian$ nu es#e a%ada! dec;# #!anspune!ea poe#ic$ a unui momen# din#!'un p!oces su:le#esc de ma!e am' ploa!e/ al c$!ui ncepu# l alc$#uie%#e n$zuina sp!e o lume nou$ %i a c$!ui ncheie!e es#e #o#deauna o n:!;n e!eE un punc# de #!ece!e a%ada! n#!e od$ sau epopee si ele ie. Timpul nu'mi n $duie s$ in#!u n analiza am$nuni#$ a sa#i!ei eminesciene. &eea ce in s$ semnalez de da#a aceas#a es#e soluia pe ca!e poe#ul o !ealizeaz$ n#!'una din cele mai cunoscu#e poezii ale sale/ Glossa. V$zu#$ uneo!i ca o simpl$ scama#o!ie de idei/ le a#$ al#eo!i n mod di!ec# de sa#i!$/ poezia a :os# conside!a#$ n cele din u!m$ ca un :el de =decalo al iz7$vi!ii spi!i#ului de am$ i!ile clipei?. Ea :usese de al#:el in#i#ula#$ la ncepu# En spec#a#eu!/ ceea ce #!aducea mai ap!opia# a#i#udinea con#empla#iv$ a poe#ului. In :ond/ ea aduce aceea%i p!ivi!e nal#$ aplica#$ z7uciu' mului vieii si aceea%i con%#iin$ a z$d$!niciei s#!$duinelo! omene%#i %i meschin$!iei ce ca!ac#e!izeaz$ condiiunea uman$/ pe ca!e le'am n#;lni# %i n al#$ pa!#e din ope!a lui Eminescu. Ea ampli:ic$ pe de o pa!#e/ sin#e#izeaz$ pe de al#$ pa!#e %i d$ un ca!ac#e! a:o!is#ic e6pe!ienei umanului pe ca!e o :$cea F>pe!ion. Sp!e deose7i!e ns$ de as#!alul nd!$ os#i# al &$#$linei/ poe#ul Glossei nu se poa#e izola n !e iuni ce!e%#iE el es#e un F>pe!ion condamna# s$ !$m;n$ n socie#a#e %i s$'%i de#e!mine poziia n comple6ul !apo!#u!ilo! sociale. Poezia devine as#:el un ca#ehism al sup!aomului !$mas n !;ndu!ile umani#$ii/ da! ca!e #inde s$ se izoleze de aceas#$ umani#a#eE nu un demon cup!ins n !;ndu!ile mulimii/ n:l$c$!;ndu'le la desc!ie!ea unui nou ideal de via$ si conduc;ndu'le n#!'acoloE nu un (apoleon ca!e concen#!eaz$ n sine le ile is#o!iei/ ca!e domin$ omeni!ea din n$limea sa %i o conduce c$#!e des#inele ei. Poe#ul es#e de da#a aceas#a al secolului %i #o#u%i izola# de secol/ !o#indu'se dup$ le ile speciale ale mecanicii sale p!op!ii/ concen#!;nd n p!ezen#ul s$u #!ecu#ul si vii#o!ul. 9u a&eaz-te de-o parte, Fegsindu-te pe tine, 7nd cu zgomote de&arte Vreme trece, *reme *ine! 9ot ce-a fost ori o s fie Bn prezent le-a*em pe toate, Dar de-a lor zdrnicie 9e ntrea &i socoate Kic to+i ce *or s zic, 9reac-n lume cine-o trece; 7a s nu-ndrge&ti nimica 9u rmi la toate rece! 9n s#!;ns$ dependen$ de concepie si de a#i#udine es#e *da n me#!u an#ic/ n :o!ma de:ini#iv$

a ei. Izola# n sin u!$#a#ea si supe!io!i#a#ea lui/ poe#ul nu'%i pu#use nchipui o co7o!;!e n su:e!ina uman$. Ispi#a a #u!7u!a# ns$ c$ile saleE el a nce!ca# o su:e!in$ dulce/ o volup#a#e a mo!iiE ea l'a :$cu# s$ a!d$ de viu chinui# ca (essus/ chinui# ca Fe!cul/ nvenina# de haina'i %i #oa#e n$zuinele sale se nd!ep#eaz$ c$#!e aceea%i s#a!e iniial$ de a#a!a6ie/ c$#!e acea sus#!a e!e din secol si concen#!a!e #!is#$ a lui n sine nsu%i) Vino iar n sn, nepsare trist; 7a s pot muri lini&tit, pe mine (ie red-m2 Pe o #!eap#$ mai sus se $se%#e F>pe!ion) #u!7u!a# el nsu%i n supe!io!i#a#ea lui de chem$!ile p$m;n#ului/ ispi#i# s$ n:!;n $ le ile des#inului si s$ se umanizeze/ el avea s$'%i ncheie d!ama su:le#easc$ a"un ;nd la con%#iina c$ linia ce sepa!$ umanul de divin nu poa#e :i dep$%i#$ n nici un sens. <NOTE> ,. Eviden#/ aluzie la luc!a!ea lui G. &$linescu/ *pe!a lui Mihai Eminescu. 1. In#!'o no#$ manusc!is$ de pe cope!#a cu!sului li#o !a:ia#/ unde Popovici %i no#eaz$ liniile unei vii#oa!e !es#!uc#u!$!i a #e6#ului/ p!in#!e modi:ic$!ile pe ca!e le in#enioneaz$ apa!e %i u!m$#oa!ea) =Accen#ua#$ poezia na#u!ii? B :$!$ a p!eciza ns$ dac$ in#eniona s$ o desp!ind$ ca =#em$?/ ceea ce pa!e de al#:el puin p!o7a7il. I. V. Roe Dumi#!escu'0u%ulen a/ Un e!ou eminescian n#!e iluminism %i !oman#ism/ n Eminescu B &ul#u!$ %i c!eaie/ 0ucu!e%#i/ ,-52E n acela%i volum/ n s#udiul P!oza eminescian$/ o pe!#inen#$ e6plica!e a numelo! pe!sona"elo! din Geniu pus#iu. 4. Asup!a viziunii elea#e n ope!a lui Eminescu insis#ase T. Vianu n Poezia lui Eminescu. Mai !ecen#/ o nce!ca!e/ opus$/ de a'l ap!opia pe Eminescu de Fe el nu pe linia idealismului/ ci pe aceea a viziunii dialec#ice/ n#!ep!inde E. Todo!a!i/ Eminescu/ 0ucu!e%#i/ ,-51. A. V. Eu en Todo!an/ Mihai Eminescu B Epopeea !om;n$/ Ia%i ,-., <=Eminesciana?@. 2. V. Ami#a 0hose/ Eminescu %i India/ Ia%i/ ,-5. <=Eminesciana?@. 5. &o!ec#/ Ta# #Lam a%i. &hia! dac$ !e%eala o!#o !a:iei din #i#lul poeziei a! indica =i no!ana poe#ului n lim7a sansc!i#$? <v. discuia n Ami#a 0hose/ *p. ci#./ p. ,1-@/ aceas#$ i no!an$ pa!e dep$%i#$ n momen#ul #!aduce!ii !ama#icii sansc!i#e a lui C!. 0opp/ adic$ n pe!ioada ,..4B,..2/ da#$ su!p!inz$#oa!e/ convin $#o! demons#!a#$ de Pe#!u &!eia n L$mu!i!i asup!a edi#$!ii #!aduce!ilo! eminesciene/ n Eminescu/ *pe!e/ voi. QIV/ p. 2,B 21@. Dovad$ comen#a!iile !e:e!i#oa!e la p!onumele de pe!soana a #!eia n ene!e/ %i n specie la #a8 #a# <#ad@) "Pronumele de persoana a treia, inclusi* relati*ul &i interogati*ul, nc0eie tema lor ade*rat mai cu seam cu YaZ, &i au n T[\ 5 rlinatiunea lor -!!!. caracterele proprii urmtoare: T. la neutru nom! &i ac au termina+iunea YtZ n loc de YmZ &i aceast form neutral st la nceputul compozitelor n locul temei ade*rate a celor trei genuri -!!!. &i de ceea acest neutru e admis de gramaticii inzi ca form fundamental ne-flectat$E =144. b#a#c <p#adc@/ =el/ aces#a/ acela?. T!upina adev$!a#$ e b#ac...? lEminescu? *pe!e/ voi. QIV/ p. 5.-/ 5-3@. .. &omen#a!iul lui D. Popovici conine/ n su7sidia!/ un !$spuns da# !ep!o%u!ilo! :o!mula#e de Ghe!ea n s#udiul s$u Eminescu. (e li";nd componen#a e!o#ic$/ Ghe!ea n#!ep!indea aici/ cu a"u#o!ul uno! ope!aii de li#e!a#u!$ compa!a#$/ de:ini!ea <dezavan#a"oas$@ a pe!sona"ului eminescian ca un demon apos#a#/ ca un !evoluiona! indecis n#!e !evol#$ %i mp$ca!e.

-. G. 0o dan'Duic$/ =mp$!a# Eminescu. S#udii %i a!#icole/ p. ,..B134.

%i

p!ole#a!?

<E6plicaie...

=is#o!ic$?@/

POEZIA EROTICA
Vo!7ind mai nain#e desp!e Sc!isoa!ea I/ :$ceam o7se!vaia c$ accen#ul esenial nu cade n aceas#$ ope!$ nici pe sa#i!a social$/ nici pe poezia cosmo onic$. Ki una %i al#a e!au #!$s$#u!i ce ca!ac#e!izau n#!'adev$! ope!a/ da! uni#a#ea p!o:und$ a aces#eia #!e7uia c$u#a#$ n sensul ele iac de ca!e ea se l$sa p$#!uns$ de la un cap$# p;n$ la cel$lal#. *7se!vam de asemenea cu al# p!ile" c$ ele ia es#e punc#ul de sosi!e n p!ocesul su:le#esc al poe#ului/ n evoluia no!mal$ a aces#ui p!oces/ ca!e nsumeaz$ ca #e!men iniial a:i!maia de #ensiune nal#$ asocia#$ unei viziuni in:ini#e/ ia! ca #e!men :inal ne aia #o#al$/ ca!e poa#e m7!$ca lumea valo!ilo! o7iec#ive sau p!op!ia lume su:le#easc$/ %i una si al#a asocia#$ unei viziuni la! spaia#e/ sau unei viziuni !es#!;nse/ n s#!ic#$ dependen$ de o7iec#ul ne a#. Sensul ene!al ele iac al poeziei lui Eminescu/ semnala# n #!ecu#/ m$ va p!eocupa n mod apa!#e puin mai #;!ziu. &eea ce voi no#a cu aces# p!ile" es#e :ap#ul c$ ele ia lui nu se !ealizeaz$ numai pe aceas#$ linie ene!al$ a concepiei desp!e lume a poe#ului/ ci c$ uneo!i ea se lea $ de momen#e de#e!mina#e din viaa su:le#easc$ a poe#ului/ n :i6a!ea momen#ului ele iac se poa#e p!oceda n dou$ :elu!i) pe cale deduc#iv$/ plec;nd de la poziiile ele iace ene!ale la momen#ele izola#e de ele ie/ ca!e u!meaz$ s$ :ie de:ini#e n !apo!#ul lo! cu #ema ene!al$E pe cale induc#iv$/ !idic;ndu'ne de la momen#ele izola#e la poziia ele iac$ ene!al$/ a#unci c;nd se poa#e n#!'adev$! s#a7ili o !elaie n#!e ace%#i doi #e!meni. In m$su!a n ca!e :ap#ul va :i cu pu#in$/ vom u!m$!i aces#e dou$ c$i. Ele ia es#e ns$ si punc#ul de sosi!e al e!o#icei eminesciene/ nu numai al e6pe!ienei lui in#elec#uale. Cap#ul aces#a ne o7li $ s$ insis#$m n p!imul !;nd asup!a e!o#icei sale/ pe ca!e vom u!m$!i'o n liniile ma!i ale evoluiei sale si n ca!ac#e!ele ei de c$pe#enie. Revenim as#:el la una din p!eocup$!ile noas#!e an#e!ioa!e. S#udiind ncepu#u!ile poe#ice ale lui Eminescu/ un loc impo!#an# am aco!da# poeziei cu #em$ e!o#ic$. &ele mai adesea ea ne'a ap$!u# ca o simpl$ imi#aie/ da! nc$ de pe acea v!eme ea ap$!ea n#!'o !elaie s#!;ns$ cu sen#imen#ul na#u!ii. Ki dac$ uneo!i m7!$ca :o!mule'la! o!a#o!ice/ aducea cu #oa#e aces#ea c;#eoda#$ si pu#e!nice vi7!aiuni sen#imen#ale. Am insis#a# n mod deose7i# asup!a poeziei Mo!#ua es#/ ca!e ne'a da# p!ile"ul s$ vedem c$ poe#ul !om;n a"un e la p!ima lui ma!e !ealiza!e a!#is#ic$ pe linie e!o#ic$ si ele iac$. Mo!#ua es# es#e n#!'adev$! cea din#;i ma!e !ealiza!e poe#ic$ eminescian$E ea es#e n acela%i #imp cea din#;i ele ie a lui/ cea mai de seam$ !ealiza!e ele iac$ pe :ond e!o#ic din li#e!a#u!a !om;n$ %i/ incon#es#a7il/ una din#!e cele mai !eu%i#e ele ii pe aceas#$ #em$ n n#!ea a li#e!a#u!$ a lumii. Poezia e!a a%ada! n m$su!$ s$ ne a!a#e c$ e!o#ica eminescian$ se colo!a nc$ din ncepu#u!i n sens ele iac. Da! ele ia e!a de#e!mina#$ de da#a aceas#a de mp!e"u!$!i izola#e de o!din is#o!ic si/ cu #oa#e cali#$ile ei a!#is#ice e6cepionale/ ea avea #o#u%i un ca!ac#e! acciden#al. &a ele ia s$ se dep$!#eze de ca!ac#e!ul aces#a acciden#al/ ca ea s$ devin$ o poziie su:le#easc$/ o s#a!e o! anic$ si pe!manen#$/ e!a necesa!$ s$ nu izvo!asc$ numai din#!'o e6pe!ien$ sen#imen#al$/ ci s$ se n#emeieze pe e6pe!iena in#elec#ual$ a poe#uluiE supus$ va!iaiunilo!/ e6pe!iena sen#imen#al$ du!e!oas$ a unui momen# pu#ea :i su7s#i#ui#$ p!in e6pe!iena sen#imen#al$ mai puin du!e!oas$ a al#ui momen#E n#emeindu'se ns$ pe e6pe!iena in#elec#ual$ a poe#ului/ ea se n#emeia pe nse%i modali#$ile p!op!ii de in#ui!e a lumii si c$p$#a pe calea aceas#a un ca!ac#e! necesa! si pe!manen#. E!o#ica lui Eminescu evolueaz$ n#!e poli opu%i) n ncepu#u!ile lui poe#ice/ el aduce o ma!e pu#e!e de idealiza!e si sen#imen#e de nal#$ #ensiune. Mo!#ua es# es#e ilus#!a#iv$ pen#!u aceas#$ epoc$) poe#ul nu es#e numai cu#!emu!a# de moa!#ea iu7i#eiE du!e!ea lui cap$#$ p!opo!ii unive!sale/ ea mo#iveaz$ ma!ile n#!e7$!i n le $#u!$ cu lipsa de sens a o!ic$!ei e6is#ene si solici#$ n#!e ul unive!s sp!e s#in e!e/ n :aza a doua %i n epoca :inal$ a ac#ivi#$ii sale/ poe#ul

vede n iu7i!e numai un mi"loc viclean al na#u!ii ca!e'si u!m$!e%#e p!in ea scopu!ile ei 7ine s#a7ili#e. Ea es#e un ins#inc# van/ ca!e cup!inde nu numai neamul omenesc/ ci o!ice :iine. Scrisoarea 4V e6pune p!o7lema n #e!menii ei schopenhaue!ieni) Nu tri+i *oi, ci un altul * inspir < el trie&te, 'l cu gura *oastr rde, el se-ncnt, el &opte&te, 7ci a *oastre *ie+i cu toate snt ca undele ce curg, Vecinie este numai rul: rul este Demiurg! Nu sim+i+i c-amorul *ostru e-un amor strinH Ne uni2 Nu sim+i+i c-n proaste lucruri *oi *ede+i numai minuniH Nu *ede+i c-acea iu ire ser*-o cauz din naturH 7 e leagn unor *ie+e ce semin+e snt de urH Iu7i!ea es#e v$zu#$ si n aces#e :inalu!i sum7!e ale ac#ivi#$ii poe#ice a lui Eminescu ca unul din mi"loacele de desc$#u%a!e ale c!ea#o!ului/ ale demonului ce #o!#u!eaz$ su:le#ul o!ic$!ui a!#is# %i ca!e cau#$ s$ a"un $ la e6p!esie) :emeia es#e :$cu#$ s$ lumineze calea c$#!e cuv;n# a simi!ii a!#is#ului H,. Ki Eminescu i ce!e sac!i:iciul aces#a/ da! ce!e!ea lui se ad!eseaz$ unei Dalile pozi#ive/ nenele $#oa!e pen#!u mu!mu!ele su!de din su:le#ul poe#ului %i ispi#i#$ de #uspa#!u c!ai ai c$!ilo! de "oc) Bn zadar oltita lir, ce din &apte coarde sun, 9nguirea ta de moarte n caden+ele-i adun; Bn zadar n oc0i a*ea-*ei um re mndre din po*e&ti, Precum iarna se a&eaz flori de g0ea+ pe fere&ti, 7nd n inima e *ar!!! ; n zadar o rogi: "7onsacr-mi 7re&tetul cu-ale lui gnduri, s-l sfin+esc cu-a mele lacrmi2$ 'a nici poate s-n+eleag, c nu tu o *rei!!! c-n tine ' un demon ce-nseteaz dup dulcile-i lumine, 7-acel demon plnge, rde, neputnd s-auz plnsu-&i, 7 o *rea !!! spre-a se-n+elege n sfr&it pe sine nsu&i, 7 se z ate ca un sculptor fr ra+e &i c geme 7a un maistru ce-asurze&te n momentele supreme! Pn-a nu a3unge-n culmea dulcii muzice de sfere, 7e-o aude cum se na&te din rotire &i cdere! 'a nu &tie c-acel demon *rea s ai de model (armura-i cu oc0ii negri &i cu glas de porum el i c nu-i cere drept 3ertf pe-un altar nalt s moar, Precum n *ec0imea sfnt se 3ung0iau odinioar Virginile ce statur sculptorilor de modele, 7nd tiau n marmor c0ipul unei zne dup ele! S-ar pricepe pe el nsu&i acel demon !!! s-ar rena&te, (istuit de focul propriu, el atunci s-ar recunoa&te i, ptruns de-ale lui patimi &i amoru-i, cu nesa+iu 'l ar frnge-n *ers adonic lim a lui ca &i 5ora+iu; Ar atrage-n *isu-i mndru a iz*oarelor murmururi 8m ra umed din codri, stelele ce ard de-a pururi, i-n acel moment de tain, cnd s-ar crede c-i ferice, Poate-ar n*ia n oc0iu-i oc0iul lumii cei antice!

Pe aceea%i #!aiec#o!ie sen#imen#al$ evolueaz$ %i puicua moa#$/ a c$!ei ca!ie!$ e!o#ic$/ n#!u #o#ul asem$n$#oa!e celei omene%#i/ u!m$!i#$ n An#!opomo!:ism. Dac$ mi'a! :i n $dui# s$ nsemnez p!in ci#a#e din ope!a poe#ic$ eminescian$ punc#ul de pleca!e %i de sosi!e al e!o#icii sale/ a% ale e dou$ momen#e ce se sup!apun unul al#uia p!in elemen#ele e6#e!ne de cad!u/ da! se di:e!eniaz$ esenial p!in coninu#ul nsu:leesc. M'a% !apo!#a as#:el la momen#ul ascensiunii iu7i#ei moa!#e/ n#!'un cad!u de v!a"$ noc#u!n$ %i luna#ic$/ din Mo!#ua es#) 6 raz te-nal+, un cntec te duce, 7u ra+ele al e pe piept puse cruce, 7nd torsul s-aude l-al *r3ilor caier Argint e pe ape si aur n aer! Ki'n :aa aces#ui peisa" noc#u!n de ele ie e!o#ic$/ un al# peisa" noc#u!n/ pe ca!e'l desp!ind din Scrisoarea V) 9inere, ce plin de *isuri urmre&ti *reo femeie, Pe cnd luna, scut de aur, strluce&te prin alee i pteaz um ra *erde cu misterioase dungi, Nu uita c doamna are minte scurt, 0aine lungi! Ve!su!ile aces#ea ne a!a#$ c$ n punc#ul ei de sosi!e e!o#ic$ eminescian$ disociaz$ si luc!eaz$ n sec#oa!e izola#e) :emeia %i'a pie!du# a#!i7u#ele ei de idealiza!e/ ea a dec$zu# n lumea m$!un#$ a co#idianului/ vul a! adeseo!i si pe!ve!s su7 !apo!# mo!al/ ceea ce duce la decepie si/ pe calea aceas#a/ la o s#a!e su:le#easc$ de na#u!$ ele iac$/ da! ea poa#e duce %i la adop#a!ea unei poziii com7a#an#e/ de divul a!e %i condamna!e a idealului dec$zu# din vechile lui :unciuni B la o poziie sa#i!ic$. Evolu;nd n#!e ace%#i doi poli/ e!o#ica eminescian$ se colo!eaz$ va!ia# de la o epoc$ la al#a) n #onu!i luminoase la ncepu#/ n #onu!i p!o !esiv n#uneca#e mai #;!ziu. E!o#ic$ es#e 7un$oa!$ n e! %i demon/ poezie de cad!u epic si de scanda!e o7iec#iv$ a sen#imen#ului/ da! a c$!ei #em$ es#e semni:ica#iv$ pen#!u concepia poe#ului desp!e iu7i!e) o!ice :!$m;n#a!e su:le#easc$/ o!ice n$zuin$ de !ealiza!e se poa#e ncheia mai de !a7$ n n:!;n e!e dec;# n 7i!uin$. &alea/ m;n#ui!ii de z7uciumul su:le#esc #!e7uie c$u#a#$ n iu7i!e. Salva!ea spi!i#ual$ p!in iu7i!e va u!m$!i'o poe#ul de'a lun ul n#!e ii sale ope!e si el va a"un e n o!dinea aceas#a la o e6pe!ien$ 7o a#$/ 7o a#$ ndeose7i n soluii ne a#ive. Bn nger si demon/ demonul ap$!ea :emeii nc$!ca# de nsu%i!i e6cepionale. Pe aceea%i linie es#e v$zu# pe!sona"ul masculin si n Cloa!e al7as#!$/ poezie asup!a c$!eia ne vom op!i n clipa de :a$ si pus ce!ce#$!ii noas#!e li#e!a!e c;#eva n#!e7$!i so!#i#e/ unei ve%nice !elu$!i H1. Cloa!e al7as#!$ s'a pu7lica# n num$!ul de pe ap!ilie ,.5I al &onvo!7i!ilo! li#e!a!e/ da! ea da#eaz$ dup$ #oa#e p!o7a7ili#$ile din epoca vienez$. &ea din#;i n#!e7a!e ca!e s'a pus n le $#u!$ cu ea a :os# aceea a #i#lului. S'a v$zu# n#!' nsul o in:luen$ e!man$ :ie de !eso!#u!i ene!ale/ :ie in:luena unui #e6# p!ecis din !oman#ismul e!man. Se %#ie n#!'adev$! B si am amin#i# %i noi luc!ul aces#a mai nain#e B c$ :loa!ea al7as#!$ cons#i#uia sim7olul cen#!al al uneia din#!e cele mai impo!#an#e ope!e da#o!i#$ !oman#ismului e!man/ !omanul Fein!ich von *J#e!din en al lui (ovalis HI. C:ea!eamai7as#!$ sim7olizeaz$ acolo/ %i a a"uns s$ sim7olizeze n ene!al n !oman#ismul e!man/ #endina c$#!e in:ini#/ n$zuina de a a#in e ndep$!#a#a pa#!ie a poeziei. Me! ;nd pe calea aceas#a/ :loa!ea al7as#!$ a a"uns s$ de:ineasc$ sim7olic nsu%i !oman#ismul e!man/ v$zu# ca o n$zuin$ de a se

li7e!a de o!ice limi#$ a spaiului/ de a se pie!de n#!'o lume n ca!e :o!mele/ lipsi#e de con#u!u!i p!ecise/ se p!elun esc si se a#in n planu!ile ndep$!#a#e ale in:ini#ului. Ap!opie!ea aceas#a/ o!ic;# de ispi#i#oa!e a! pu#ea s$ apa!$ la p!ima vede!e/ nu se poa#e susine p!in#!'o ce!ce#a!e a#en#$ a poeziei !om;ne/ ca!e nu d$ e6p!esie aces#ei se#e de in:ini#/ ci !e:ace idilic un momen# de in#imi#a#e e!o#ic$ din #!ecu#/ punc#a# n ne !u de !e !e#ul :u a! pen#!u iu7i#a disp$!u!$. S'a o7se!va# apoi c$ #i#lul a! pu#ea #!aduce sim7olic cali#$ile iu7i#eiE poezia a! :i a%ada! nchina#$ Ve!onic$i Micle/ ceea ce a! impune oa!eca!e !emanie!i de o!din 7io !a:icE si pen#!u c$ sun#em n domeniul ipo#ezelo!/ s$'mi :ie n $dui# s$ !$m;nem o clip$ aici %i s$ ne n#!e7$m dac$ "floarea al astr$ sau "al streaua$/ numele !e ional al cunoscu#ei :lo!i =nu m$ ui#a?/ nu e!a invoca#$ aici ca un a" de iu7i!e nes#ins$. 9ncepu#ul de:ine%#e su:le#e%#e pe pa!#ene!ii idilei si m$soa!$ planu!ile pe ca!e se des:$%oa!$ sen#imen#ele lo!) el/ un con#empla#iv/ pie!du# su7 o!izon#u!ile ndep$!#a#e si izola# n epoci is#o!ice de mul# #!ecu#eE ea/ ac#ual$/ cald$/ :amilia!$/ c$u#;nd s$ !educ$ la p!ezen#ul si limi#ele ei mensu!a7ile #en#aiile c$#!e in:ini# %i is#o!ie ale aceluia) ] "4ar te-ai cufundat n stele i n nori, &i-n ceruri nalteH De nu m-ai uita ncal+e! Sufletul *ie+ii mele! Bn zadar ruri n soare ?rmde&ti-n a ta gndire i cmpiile Asire i ntunecata mare: Piramidele-n*ec0ite 8rc-n cer *rful lor mare < Nu cat n deprtare Gericirea ta, iu ite2$ Invi#aia la iu7i!e vine de da#a aceas#a din pa!#ea :emeii %i ea se asociaz$ cu un pu#e!nic sen#imen# al na#u!ii/ ca!e/ :ap# ce se impune s$ :ie no#a#/ concen#!eaz$ la! a viziune a 7$!7a#ului %i viziunea !es#!;ns$ a :emeii. =S#;nca s#$ s$ se p!$vale 8 n p!$pas#ia m$!ea$?/ pe de o pa!#e/ ia! pe de al#$ pa!#e) =Vom %edea n :oi de mu!eh8 Eu pe'un :i! de !omani$ 8 Voi ce!ca de m$ iu7e%#i? B sun# no#e ce de:inesc dou$ :o!me dive!se ale !ecep#ivi#$ii. Pasa"ul #o#/ n ca!e ns$%i desc!ie!ea se :ace uneo!i cu elimina!ea ad"ec#ivului/ ia! al#eo!i cu a lome!$!i de ad"ec#ive/ se ca!ac#e!izeaz$ p!in !aie !us#ic$ si p!in mi%ca!e) < "5ai n codrul cu *erdea+ 8ndD iz*oare plng n *ale, Stnca st s se pr*ale Bn prpastia mrea+! Acolo-n oc0i de pdure, )ng trestia cea lin i su olta cea senin Vom &edea n foi de mure! i mi-i spune-atunci po*e&ti i minciuni cu-a ta guri+,

'u pe-un fir de romnit: Voi cerca de m iu e&ti! i de-a soarelui cldur Voi fi ro&ie ca mrul! (i-oi desface de-aur prul S-+i astup cu dnsul gura Idila Gloare al astr es#e semni:ica#iv$ pen#!u psiholo ia e!o#ic$ a poe#ului. Cemeia sim#e ea ns$%i #!e7uina idealiz$!ii si iu7i#ul ei #!e7uie s$ aduc$ unele cali#$i ca!e s$'i spo!easc$ p!opo!iile spi!i#uale) demon/ el va :i iu7i# de :a#a de !e e/ ca!e vede n#!'nsul pu#e!ea !evoluiona!$E spi!i# con#empla#iv/ el va :i v$zu# de :loa!ea al7as#!$ !$#$cind p!in#!e s#ele/ chema# de c;mpiile Asi!e sau de pi!amidele nvechi#eE F>pe!ion/ el va :i admi!a# n n$limea lui soli#a!$/ de unde conduce sin u!$#$ile mi%c$#oa!e ale valu!ilo!/ n :aa sup!aomului/ omul/ ca!e nc$ de pe acum %i cunoa%#e lumea n ca!e #!$ie%#e/ se po#!ive%#e ei %i cau#$ s$ cup!ind$ n limi#ele s#!im#e aces#eia pe iu7i#ul s$u. "Nu cat n deprtare J Gericirea ta, iu iteM j spune n aces# momen# :emeia nd!$ os#i#$) "9u te co oar pe pmnt, J Gii muritor ca mine$/ va spune ea ceva mai menin;ndu'se s#a#o!nic pe aceea%i linie a posi7ilului lumesc %i a pozi#ivului ca!e avea s$ o duc$ n cele din u!m$ la pa#!ona!ea academiilo! de %#iine a z;nei Venus sau la :oa!:ecele cu ca!e Dalila #aie ple#ele lui Samson. &ad!ul o7iec#iv al idilei se ncheie cu dispa!iia iu7i#eiE da! aceas#$ ncheie!e nu es#e si ncheie!ea poeziei/ ca!e/ dup$ cum am spus mai nain#e/ li!izeaz$ n#!ea a ope!$ p!in in#!oduce!ea !e !e#ului pen#!u iu7i!ea s#ins$. 9n :aza aceas#a/ e!o#ica poe#ului se p!ezin#$ n ade!en$ cu #emele epice sau se #!anspune n :o!me epice/ n cheie epic$ es#e luc!a#$ 7alada !oman#ic$ Gt-Grumos din tei %i va!ian#a aces#eia/ Po*estea teiului. Poezia se impune sa :ie u!m$!i#$ su7 am7ele ei :o!me/ deoa!ece ea ne d$ p!ile"ul s$ su!p!indem sensul n ca!e Eminescu nele ea s$ !e:ac$ unele ope!e ale sale din #ine!ee/ ca!e/ dup$ cum %#im/ nu'l mai sa#is:$ceau n epoca ma#u!i#$ii a!#is#iceE n a:a!$ de unele deose7i!i :o!male/ cele dou$ va!ian#e aduc o deose7i!e ad;nc$/ de viziune #o#al$) Gt-Grumos din tei aduce pe de o pa!#e mai puin$ conciziune/ ia! pe de al#$ pa!#e ea es#e luc!a#$ cu p!eponde!ena elemen#ului vizual :a$ de cel audi#iv/ ca!e deine n#;ie#a#ea n Po*estea teiului! (a#u!al/ nu es#e vo!7a de o cali:ica!e n#emeia#$ pe s#a#is#ic$/ ci pe conside!aia c$ momen#ele de culmi'na!e s;n# nc$!ca#e de elemen# vizual n p!ima va!ian#$/ de elemen# audi#iv n cea de a doua. Es#e vo!7a aici de o #;n$!$ :a#$ pe ca!e #a#$l ei a des#ina#'o m;n$s#i!ii/ da! ca!e/ n:!;n ;nd !espec#ul :a$ de convenia social$ si #!ec;nd pes#e da#o!ia de a da ascul#a!e p$!inilo!/ :u e n lume n #ov$!$%ia unui #;n$! :!umos/ un :el de zeu al p$du!ii/ mai ispi#i#o! dec;# c$!ile m;n$s#i!ii nvinei#e de #$m;ie. P$du!ea o a#!a e/ se spune n p!ima va!ian#$/ c;nd !azele !o%ii ale se!ii as:inesc/ c;nd um7!a n#ins$ :ul e!eaz$ ici %i colo de lumin$E p$du!ea o a#!a e/ se spune n va!ian#a a doua/ c$#!e #eiul vechi si s:;n# %i acolo aude cum) Bngnat de glas de ape 7nt-un corn cu-nduio&are 9ot mai tare &i mai tare, (ai aproape, mai aproape! 9n am7ele va!ian#e/ :a#a vede al$#u!i de ea un #;n$! :!umos/ a c$!ui :!umusee o ispi#e%#e/ si al$#u!i de ca!e po!ne%#e n lume. Ki poe#ul i n:$i%eaz$ n c$l$#o!ia lo! :e!ici#$ su7 lumina lunii n C$#'C!umos din #ei/ n &;n#ecul cod!ului/ n Poves#ea #eiului)

)un-atunci din codri iese Noaptea toat st s-o *ad, Kugr*e&te um re negre Pe cmp al ca de zpad i mereu ea le lunge&te, i urcnd pe cer le mut, Dar ei trec, se pierd n codri 7u *ia+a lor pierdut! i alturi de aceste strofe, cele din *arianta a doua: Se tot duc, se duc mereu, 9rec n um r, pier n *ale, 4ar cornul plin de 3ale : Sun dulce, sun greu! @lndu-i sunet se mparte Peste *i mpr&tiet, (ai ncet, tot mai ncet, (ai departe !!! mai departe! Am semnala# aces# sin u! aspec# ce !$sa!e din s#udiul pa!alel al celo! dou$ poezii) n C$#'C!umos din #ei co!nul apa!e inciden#al si nepo#!ivi#E n Poves#ea #eiului sune#ul lui devine unul din#!e cele mai pu#e!nice mi"loace de su es#ie poe#ic$. (u es#e locul s$ se a!a#e dependena poeziei !om;ne/ su7 aces# !apo!#/ de !oman#ismul eu!opean/ ca!e a cul#iva# de asemenea mo#ivul co!nului. &eea ce ne in#e!eseaz$ pen#!u momen# es#e s$ semnal$m c$ mo#ivul aces#a/ ca!e n #ema #!a#a#$ n Poves#ea #eiului se mple#ea cu al#e mo#ive si c!ea a#mos:e!a de nos#al ie %i de izola!e :e!ici#$/ apa!e izola# n#!'una din poeziile li!ice ale lui Eminescu/ poezie a nos#al iei B a nos#al iei :e!ici!ii. Es#e vo!7a de acel medalion ele iac ce se !ealizeaz$ n #!anspune!ea li!ic$ a mo#ivului co!nului %i ca!e se in#i#uleaz$ Pes#e v;!:u!i. Ea va :o!ma o7iec#ul ce!ce#$!ii noas#!e vii#oa!e n le $#u!$ cu ele ia eminescian$. Poe#ul es#e ap!ecia# n #impul din u!m$ #o# mai mul# pen#!u poeziile sale e!o#ice sau pen#!u cele nchina#e desc!ie!ii na#u!ii. (e aducem amin#e c$ Gheiea susinea c$ n aces#e dou$ domenii poe#ul a da# #o# ceea ce e!a mai' n aco!dul :i!ii sale/ :uncia! op#imis#$. El insis#a ns$/ dup$ cum %#im/ mai mul# asup!a poeziei de concepie/ asup!a a ceea ce s'a numi# cu v!emea poezie :ilozo:ic$ eminescian$/ n :ond/ o disc!imina!e pe aceas#$ #em$ nu es#e posi7il$. Es#e d!ep# c$ Eminescu es#e/ din#!e poeii !om;ni ai secolului #!ecu#/ acela ca!e se mi%c$ mai si u! n domeniul a7s#!aciunilo!/ da! el es#e n acela%i #imp si poe#ul ca!e se mi%c$ cu mul#$ si u!an$ n lumea conc!e#ului. &apaci#a#ea lui de a p!ezen#a plas#ic o idee e aleaz$ pu#e!ea de a in#ui %i e6p!ima plas#ic lumea conc!e#$/ a%a nc;# el !$m;ne un/ poe# al a7s#!ac#ului n aceea%i m$su!$ n ca!e es#e un poe# al conc!e#ului. Poe#ul es#e n#!'adev$! unul din#!e ma!ii c;n#$!ei ai iu7i!ii. .Sen#imen#ele ce nsu:leesc poezia sa e!o#ic$ se !epa!#izeaz$ de la :e!ici!ea iu7i!ii mp$!#$%i#e p;n$ la decepia ad;nc$/ p;n$ la !evol#$ %i sa#i!iza!e. T!anspus$ cu v!emea n e6p!esie di!ec#$/ cu elimina!ea o!ic$!ei apa!a#u!i epice/ ea e6p!im$ uneo!i un sen#imen# de lini%#i#$ %i in#im$ :e!ici!e. Momen#ele aces#ea s;n# ns$ puin nume!oase si ele dau imp!esia unei zone lini%#i#e de ap$ n mi"locul unei m$!i n pe!manen#$ a i#aie. (u lipse%#e nici %a7lonul de :ac#u!$ alecsand!ian$) iu7i#a es#e adeseo!i un n e!/ ca!e poa#e :i %i un n e! de paz$ <n e! de paz$@E n lumina ei/ :izionomia !oman#ic$ a iu7i#ului/ cu :a$ pal$/ cu :!un#ea #!is#$/ se cons#!uie%#e pe linia mo!al$

pe ca!e se va cons#!ui %i demonul. &on%#ien# de #!ece!ea i!eve!si7il$ a luc!u!ilo!/ poe#ul a"un e c;#eoda#$ la ndemnul de a p!ac#ica vechea nelepciune a lui Fo!aiu) c;!pe diem <(oap#ea@. &ele mai adeseo!i ns$ el se las$ m;na# de :lu6ul sen#imen#al/ :$!$ nici un :el de !eplie!e anali#ic$ asup!a lui nsu%i %i :$!$ !ezis#ene concep#uale. Vi7!aiunilo! ad;nci ale sen#imen#ului li se su7sumeaz$ un pu#e!nic sen#imen# al na#u!ii/ indica# s$ c!eeze pe!spec#ive ndep$!#a#e/ cele mai adeseo!i :$!$ posi7ili#a#ea unei delimi#$!i n spaiu sau n #imp. E6emplele ca!e se po# invoca s;n# nume!oase. Ia#$ 7un$oa!$ poezia Lacul/ n ca!e poe#ul #!$ie%#e pe !;nd dulceaa unei idile posi7ile %# #!is#eea unui vis nemplini#. El ima ineaz$ o n#;lni!e pe malul lacului/ lun#!e/ lopei/ a%ada! #o# ce poa#e :i mai indica# s$ su e!eze :o!mele limi#a#e. Ki cu #oa#e aces#ea/ :o!mele nu se nchea $ n limi#e de:ini#e. Lacul de ca!e vo!7e%#e poe#ul nu es#e pu! %i simplu un lac/ ci =lacul cod!ilo! al7as#!u?/ ceea ce nsemneaz$ c$ el se ncad!eaz$ n#!'un :el oa!eca!e n aceas#$ e#e!ni#a#e ca!e/ n poezia lui Eminescu/ es#e cod!ul. Ideea p!elun i!ii n#!'un #imp in:ini# p!inde o consis#en$ #o# mai accen#ua#$ p!in in#e!venia al#o! :ac#o!iE v;n#ul ca!e :o%ne%#e lin n #!es#ii/ apa unduioas$ ca!e sun$/ v;n#ul ca!e :o%ne%#e a%a cum a :o%ni# #o#deauna %i cum va :o%ni #o#deauna/ apa ca!e sun$ cum a suna# #o#deauna %i cum va suna #o#deauna. In aceas#$ !o#aie in:ini#$ a unui #imp in:ini# se nchea $ o a#mos:e!$ de :ee!ie luna!$/ n ca!e cei doi nd!$ os#ii plu#esc cup!in%i de :a!mec %i su7 ispi#a pe!manen#$ a unei evad$!i din individual %i a unei con#opi!i n ma!ele %i minuna#ul #o# al na#u!ii. Cinalul !e:ace ns$ poziia uman$ n opoziie cu poziia e#e!n$ a na#u!ii si nca!c$ #a7loul cu um7!e sen#imen#ale/ p!in#!e ca!e s#!$7a# nc$ unele !aze n s#in e!e ale :e!ici!ii #!ecu#e/ 8acela%i sen#imen# de comuniune n in:ini# l su e!eaz$ p!in p!ezena lo! elemen#ele na#u!ii %i n al#e poezii e!o#ice ale lui Eminescu. n Do!ina/ c;n#ecul :$!$ s:;!%i# al izvoa!elo!/ 7a#e!ea 7l;nd$ si nence#a#$ a v;n#ului/ c$de!ea !;ndu!i'!;ndu!i a :lo!ilo! de #ei s;n# chema#e s$ su e!eze ideea aceleia%i e#e!ni#$i ca!e se des:$%oa!$ n#!'o !o#aie lini%#i#$ si si u!$. Din#!e #oa#e poeziile e!o#ice n ca!e Eminescu e6p!im$ un sen#imen# de :e!ici!e sau de :e!ici!e u%o! um7!i#$ de melancolie cea mai ca!ac#e!is#ic$ pen#!u :o!mele p!op!ii ale sen#imen#ului es#e incon#es#a7il cunoscu#a Las$'i lumea #a ui#a#$. Es#e aici o invi#a!e de a se smul e din lumea conveniilo! sociale/ de'a se l$sa cu #o#ul p!ad$ iu7i!ii. Poe#ul %i cheam$ iu7i#a n cod!u/ ca de a#;#ea o!i de al#:el n poezia sa. Sen#imen#ul de iu7i!e :e!ici#$ se c!eeaz$ aici pe 7aza unei dispoziii su:le#e%#i ca!e !upeaz$ n "u!ul ei o se!ie de elemen#e. Iu7i#a es#e v$zu#$ n es#u!i #ipice ce indic$ desp!inde!ea din convenie <P$!ul #$u i se desp!inde 8 Ki :!umos i se mai sade@/ n !ezis#enele #ac#ice ale iu7i!ii <Te des:aci c'o dulce sil$/ 8 Mai nu v!ei %i mai #e la%i@ si n p$!$si!ea de:ini#iv$ n voia iu7i!ii <Ki #e a:l$ s#!;ns$'n 7!ae/ 8 Dulce d!a os#e 7$laie@. V$zu# n momen#ele eseniale/ sen#imen#ul p!ezin#$ o linie ascenden#$/ so7!$ n ascensiunea ei. P$#!unz;ndu'l/ al#e!;ndu'i su7s#ana pu!$/ :$c;nd co!p cu el/ sen#imen#ul na#u!ii in#e!vine de#e!min;nd linia de:ini#iv$ a evoluiei. (u es#e ceva p!op!iu lui Eminescu nici aceas#$ n#!ep$#!unde!e a su:le#ului omenesc %i a na#u!ii/ nici sen#imen#ul de sin u!$#a#e pe ca!e el l c!eeaz$ ca o vi7!aie a!monic$ a e!o#icii. P!op!ii s;n# ns$ :o!mele !ezul#a#e si ecou!ile ndep$!#a#e ce li se asociaz$. Sp!e a pune n lumin$ aces# :ap#/ voi ac#ualiza c;#eva momen#e ale poeziei. Poe#ul %i cheam$ iu7i#a) VinD cu mine, rtce&te Pe crri cu cotituri 8nde noaptea se treze&te ?lasul *ec0ilor pduri! Sin u!$#a#ea c$#!e ca!e n$zuie%#e poe#ul es#e o sin u!$#a#e n ca!e vo!7esc ecou!ile ndep$!#a#e ale #!ecu#ului. P$du!ile n ca!e !$#$ce%#e cu iu7i#a s;n# vechi/ ele %i ad;ncesc e6is#ena n#!'un #!ecu# lipsi# de de#e!mina!e/ da! din ca!e se p!elun esc/ c$#!e #impul celo! doi nd!$ os#ii/ lasu!i. &od!ul lea $ as#:el p!ezen#ul poe#ului de #impu!ile mi#olo ice ale sale

%i c!eeaz$ pe calea aceas#a un plan de !ezonane ndep$!#a#e. Sen#imen#ul p!ezen#ului dispa!e/ planu!ile p!ezen#ului si #!ecu#ului se con:und$ %i cap$#$ culo!ile p!oaspe#e ale ncepu#u!ilo! mi#olo ice de e!e/ n ca!e cei doi nd!$ os#ii apa! ca doi #ine!i zei ai amo!ului. Eminescu a :os# de al#:el ispi#i# %i n al#e momen#e s$ invoce mi#olo ia n cad!ul e!o#icii. Mai puin n Pa"ul &upidon/ poezie plin$ de !aie incon#es#a7il$/ da! ca!e se limi#eaz$ s$ invoce o le end$ mi#olo ic$ pen#!u un medalion pe!sonalE mai mul# ns$ n &!$iasa din pove%#i/ unde nu mai es#e vo!7a de mi#olo ia an#ic$/ ci de mi#olo ie n ene!al/ de 7asme) o :ee!ie luna!$/ n ca!e ne u!ile s;n# al7e/ s#!$luci#e/ n ca!e :lo!ile s;n# n:$i%a#e s#!;nse n %ez$#oa!e/ !ump;nd #o!#ul p$ian"enului %i a!unc;nd pie#!e scumpe n haina nopii si n ca!e/ dup$ un !i#ual ma ic/ :a#a nd!$ os#i#$ adun$ n ochii cei al7a%#!i #oa#e 7asmele. Lumini de :ee!ie %i :io!i ma ici/ Eminescu iz7u#e%#e s$ p!ind$ n poezia sa un sen#imen# :e!ici# de invazie a i!ealului. &eea ce c!eeaz$ ndeose7i a#mos:e!a mi#olo ic$ n e!o#ica eminescian$ es#e animismul) poe#ul nsu:lee%#e :enomenele na#u!ii/ el le umanizeaz$. Poves#ea cod!ului poa#e :i invoca#$ aici cu p!ec$de!e) 7aii mrii, al i ca spuma, @ouri nal+i cu steme-n frunte, 7er i cu coarne rmuroase, 7iute sprintene de munte < i pe teiul nostru-ntrea , 7ine suntem, stau la sfaturi, 4ar gazda noastr zice, Dndu-&i ramurile-n laturi!!! &u v!emea ns$/ e!o#ica eminescian$ a"un e s$ m7!ace #onu!i ele iace. Ele s;n# de#e!mina#e n p!imul !;nd de in#!uziunea n c;mpul e!o#ic a medi#aiei n le $#u!$ cu soa!#a omului/ ceea ce a!e ca u!ma!e imedia#$ o schim7a!e a #onului/ deveni# mul# mai !av. Poziia p!o !ama#ic$ a aces#ei ca#e o!ii e!o#ice es#e s#a7ili#$ n cunoscu#a poezie "6, mamM, S'a vo!7i# n le $#u!$ cu poezia de d!a os#e a lui Eminescu de :o!mele p!ima!e/ ins#inc#uale/ animalice/ ale d!a os#ei sale H4. Iu7i#ul es#e un animal/ ca!e n pe!ioada anual$ a d!a os#ei se n:!umuseeaz$/ %i pune :lo!i de #ei n p$!/ ia! iu7i#a// o!ica!e a! :i ea/ nu es#e o :iin$ ne7una#ic$ %i in enu$ nicioda#$/ ea es#e #o#deauna o :iin$ lasciv$/ domina#$ de nes#$vili#e ape#i#u!i de e6ploa#a!e e!o#ic$ a 7$!7a#ului. * apa!en#$ mo#iva!e s'a! pu#ea ima ina. S'a o7se!va# nc$ de mul# #imp c$ n e!o#ica lui Eminescu iniia#iva es#ului e!o#ic !evine cele mai adeseo!i :emeii. Es#e incon#es#a7il c$ n aceas#$ o7se!vaie se concen#!eaz$ un ma!e adev$!/ Su7liniind #emeinicia o7se!vaiei/ no#am #o#u%i cu un al# p!ile" c$ :ap#ului #!e7uie s$ i se dea o al#$ e6plicaie/ nd!$ os#i#ul eminescian es#e n#!'adev$! o :i!e con#empla#iv$. (u es#e a%ada! vo!7a de spo!i!ea p;n$ la animalic a a !esivi#$ii e!o#ice a :emeii/ ci pie!de!ea n con#emplaie a 7$!7a#ului p!ovoac$ aceas#$ denivela!e/ !aie c$!eia :emeia apa!e mul# mai n#!ep!inz$#oa!e. &e s'a! pu#ea spune n o!dinea amin#i#$ desp!e :iina de ca!e poe#ul apa!e nd!$ os#i# n (ortua estV A! :i oa!e posi7il ca cineva s$ se !idice la o #ensiune a#;# de nal#$ a sen#imen#ului ele iac/ po!nind de la ima inea mo!al$ a unei Venus lasciveV Ki chia! n Vene!e %i Madon$/ :emeia/ dec$zu#$ mo!alice%#e la poziia zeiei amo!ului/ poa#e :i ima ina#$ #o#u%i %i n pu!i#a#ea mo!al$ a Madonei. (imic nu poa#e :i mai semni:ica#iv n aceas#$ o!dine ns$ dec;# asocie!ea ima inii :emeii iu7i#e cu ima inea mamei/ %i :ap#ul aces#a na. n#;mpin$ n poezia cu ca!e ne vom ocupa acum/ */ mam$ HA. Esle o ele ie ca!e ese n sime#!iile sale des#inul #!a ic al lumii) #u vei do!mi me!euE eu voi do!mi me!euE noi vom do!mi me!eu B ceea ce nsemneaz$ c$

moa!#ea e#e!n$ es#e des#inul comun al #u#u!o! :iinelo! omene%#i. Ideea de e#e!ni#a#e a mo!ii se asociaz$ aici cu ideea de e#e!ni#a#e a :enomenelo! na#u!ii) pes#e mo!m;n#ul mamei salc;mii se 7a# nce# din !amu!i B "mereu se *or tot ate$E pe mo!m;n#ul lui/ iu7i#a va s$di un #ei B "mereu *a creste um ra-i$E mo!m;n#ul comun al celo! doi nd!$ os#ii s$ :ie s$pa# la ma! inea !;ului B "mereu *a plnge apa$! Ki :io!ul ad;nc ele iac al poeziei izvo!$%#e din sen#imen#ul aces#ei e#e!ni#$i a na#u!ii/ p!ins$ n#!'o !o#aie #!is#$ a :enomenelo! ei/ c$!uia i se adau $ sen#imen#ul e#e!ni#$ii mo!ii/ n aceas#$ :az$ a e!o#icii sale/ ima inea :emeii se spi' !i#ualizeaz$ p!o !esiv/ amin#i!ea desp!inde din #!ecu# scenele cele mai pu!i:ica#e de elemen#e ca!nale. Pe o linie pa!alel$ se si#ueaz$ poezia Din valu!ile v!emii/ n ca!e s;n# concen#!a#e c;#eva din#!e sune#ele cele mai ca!ac#e!is#ice ope!ei eminesciene. Poe#ul aduce aici o viziune plas#ic$ de :o!me an#ice pe de o pa!#e/ ia! pe de al#$ pa!#e o a#enua!e a ca!naiei umane %i o #!anspune!e n dia:an p!op!ii a!#ei c!e%#ine. S'a! p$!ea c$ n#!e aces#e dou$ #!$s$#u!i e6is#$ o vizi7il$ incompa#i7ili#a#e/ da# :iind :ap#ul c$ a!#a an#ic$ a i no!a# modali#$ile de spi!i#ualiza!e a ma#e!iali#$ii umane. An#ic$ es#e/ n poezia ca!e ne p!eocup$/ a#i#udinea) poezia se lea $ n#!'adev$! de plas#ica an#ic$ p!in apa!iia s#a#ua!$ a :emeii. Poe#ul o n:$i%eaz$ "cu ra+ele de marmur$/ n a#i#udinea consac!a#$ de vechea a!#$ s#a#ua!$) "i ntorcndu-+i fa+a spre umrul tu sting$, sun$ unul din#!e ve!su!i/ ce se pa!e su e!a# de con#empla!ea unei s#a#ui a zeiei Venus. Ima inea se comple#eaz$ ns$ cu unele #!$s$#u!i ca!e aduc amin#e mai de !a7$ de ima inea Madonei dec;# de aceea a Vene!ei) i fa+a str*ezie ca fa+a al ei ceri, Sl it e de um ra duioaselor dureri! Ames#ecul aces#a de p$ ;n si de c!e%#in !e:ace pe linie icono !a:ic$ cele dou$ poziii mo!ale pe ca!e poe#ul le dezvol#ase n Vene!e %i Madon$. Va!ian#ele cup!inse n manusc!ise a!a#$ c$ ima inea cea mai !ezis#en#$ a poeziei es#e aceea ca!e n:$i%eaz$ pe :emeie n pos#u!a unei s#a#ui cu :aa n#oa!s$ sp!e um$!ul s#;n ) ima inea an#ic$ se impunea as#:el ca punc# de pleca!e a#;# n Vene!e %i Madon$/ c;# si n Din valu!ile v!emii/ da! n #imp ce n p!ima poezie ea se con#u!a au#onom si n opoziie cu ima inea MadoneiW n cea din u!m$ ea %i asocia ima inea mo!al$ a Cecioa!ei. Cap#ul aces#a avea d!ep# u!ma!e o p!elun i!e !ecip!oc$ de nsu%i!i/ cele doua sim7olu!i se con#opeau %i se #!ans:i u!au. Ele :$ceau mai mul# ns$. n#!ea a viziune es#e schim7a#$/ n Vene!e %i Madon$ !i#mul sen#imen#al cuno%#ea cei doi poli e6#!emi/ ai ado!aiei %i u!ei/ pen#!u ca n cele din u!m$ #o#ul s$ se conve!#easc$ n peni#en$. Poemul luc!eaz$ aici n sim7olu!i consac!a#e/ da! din polii opu%i n ca!e apa! se emi# !aze ce conve! c$#!e cazu!i individuale/ n cealal#$ poezie/ ns$/ nu ne $sim n p!ezena uno! sim7olu!i desp!inse din cul#u!a uman$. Sim7olul se c!eeaz$ aici pe calea inve!s$ a !idic$!ii unui caz individual la sensu!i ene!ale %i #!anspune!ea lui su7 le ea :undamen#al$ a is#o!iei/ #!ece!ea :$!$ nce#a!e a :enomenelo! lumii. Timpul es#e v$zu# he!acli#ean/ ca un !;u din ale c$!ui valu!i se !idic$ iu7i#a/ cu p$!ul lun si 7$lai/ a%a cum Venus se !idic$ din valu!ile m$!ii. De al#:el ima inea zeiei Venus Anad>omene apa!e %i n al#e momen#e n ope!a poe#ului %i ea se asociaz$ adesea ima inii iu7i#ei. (u es#e ns$ n aceas#$ poezie o supune!e !esemna#$ si imedia#$. T!ecu#ul es#e nc$ p!ea viu n amin#i!ea poe#ului %i n su:le#ul lui %i :ace loc n$zuina de a'%i smul e idolul din noianul de ne u!i si de a'l nc$lzi la s;nul s$u. nce!ca!ea es#e so!#i#$ n:!;n e!ii ns$) lumea %i a!e le ile sale/ :enomenele ei apa!/ e6is#$ %i ncep n cele din u!m$ s$'%i pia!d$ con#u!ul %i consis#enaE ele se conve!#esc n um7!e %i dispa! apoi cu des$v;!%i!e. Aces#a es#e cu!sul o7i%nui# al o!ic$!ei e6is#ene. Ki n pic#a!ea um7!ei ce se ndep$!#eaz$/ ce se ndep$!#eaz$ pen#!u #o#deauna/ nu'i va :i #!ecu# oa!e poe#ului p!in min#e acea Iunie a um7!elo! pe ca!e

an#icii le vedeau s#!$7$#;nd c$ile ce le au lumea p$m;n#easc$ de impe!iul lui FadesV Ki poezia se ncheia su7liniind a#a%a!ea sen#imen#al$ o! anic$ a poe#ului de :enomenele n cu!s de dispa!iie sau disp$!u#e) zada!nic el %i n#inde 7!aele dup$ dulcea ei um7!$/ ea es#e so!#i#$ s$ dispa!$/ ia! el es#e so!#i# s$ duc$ cu sine !e !e#ul dup$ ceea ce dispa!e/ nos#al ia dup$ ceea ce a :os#. Poezia d$ as#:el e6p!esie concepiei poe#ului desp!e #!ece!ea e#e!n$ a luc!u!ilo! si/ n s#!;ns$ dependen$ de aceas#a/ sen#imen#ului de du!e!e pen#!u iu7i!ea ce dispa!e si de nos#al ie pen#!u :e!ici!ea disp$!u#$. Ki aici/ ca %i n al#$ pa!#e8poe#ul apa!e n pos#u!a consac!a#$ a ele iacului ca!e implo!$ #!ecu#ul/ cu :aa n#oa!s$ c$#!e el %i cu 7!aele n#inse/ n #imp ce mecanica lumii l duce nain#e/ ca pe o :!unz$ nepu#incioas$ :a$ de valul ce o poa!#$ n calea sa. Ia! iu7i#a/ :emeia/ supus$ la !;ndul ei aces#ei mecanici oa!7e a unive!sului/ dep$%e%#e :o!mele izola#e ale e6is#enei %i devine ea ns$%i e6p!esia unei du!e!i unive!sale. Sen#imen#ul cap$#$ o #onali#a#e ele iac$ p!o:und$/ !aie c$!eia :emeia se desp!inde din pul' 7e!ea p$m;n#easc$ %i cap$#$ un aspec# de pu!i:ic$!i an elice. (u n#!ea a e!o#ic$ ele iac$ a lui Eminescu aduce a#;# de ad;nci !ezonane. Du!e!ea desp$!i!ii/ a unei desp$!i!i pe ca!e au ho#$!;#'o Acelea%i le i ale unive!sului/ ia! nu vinov$ia unuia sau al#uia din nd!$ os#ii/ es#e c;n#a#$ n De c;#e o!i iu7i#o) ea/ u!si#$ s$ se pia!d$ n za!ea unei e#e!ne diminei/ pe c;nd el/ !$mas n u!m$/ se'n#unec$ %i n hea$. *!ica!e a! :i cali#$ile ei/ o!ic;# ideea unui des#in implaca7il s'a! desp!inde din#!'nsa/ poezia !$m;ne #o#u%i :$!$ ecou!i n p!elun i!e) ima inea m$!ii deasup!a c$!eia lunec$ s#olul de p$s$!i !$m;ne un simplu deco! e6#e!io!/ a%a nc;# ope!a #!$ie%#e n n#!e ime din ma#e!ialul masa# n linia p!im$. Poezie de !ezonane ndep$!#a#e es#e ns$ Depa!#e s;n# de #ine/ n ca!e #!ecu#ul si p!ezen#ul solici#$ simul#an spi!i#ul poe#ului/ uni#e n#!e ele de ima inea :emeii iu7i#e) ea a nc$lzi# al#$da#$ inima poe#ului/ ea d$ n acela%i #imp un sens !e#!ospec#iv p!ezen#ului s$u. Aceea%i poziie sen#imen#al$ o aduce %i Desp$!i!e/ n ca!e iu7i#a/ sim7oliz;nd pe!manena :!umuseii :eminine/ es#e invi#a#$ s$ !$m;n$ nep$s$#oa!e Ia z7uciumul pe ca!e l'a !$scoli# n "u!ul ei B o divini#a#e ce se nd!umeaz$ pe linia pe ca!e se va !ealiza %i zeul nep$s$#o! c$#!e ca!e dacul lui Eminescu %i va nd!ep#a !u $ciunea sa. Mai mul# dec;# a#;#a ns$. Iu7i#a es#e v$zu#$ de poe# n#!'o :unciune ce dep$%e%#e e!o#ica. La lumina d!a os#ei ei se lumineaz$ c$ile a!#ei sale %i el n$zuie%#e sp!e ea/ a#unci c;nd n$zuie%#e s$ !ealizeze idealul s$u de :!umusee a!#is#ic$. Iu7i!ea ei/ ni se spune n#!'un pasa" n Scrisoarea V/ la ca!e ne'am !e:e!i# si cu al# p!ile"/ l'a! :ace s$ se cunoasc$ pe sine %i s$ se eli7e!eze de acel demon ce'l s#$p;ne%#e/ demonul c!eaiei poe#ice. Lipsa de nele e!e a :emeii nco!da acolo sa#i!a eminescian$. Av;nd ca punc# de pleca!e aceea%i ad;nc$ #!e7uin$ su:le#easc$/ el e6p!im$ si n al#$ pa!#e ideea/ :$c;nd ns$ ca asup!a ima inii iu7i#ei s$ plu#easc$ o a#mos:e!$ idealizan#$ de nal#$ #ensiune. Pe aceas#$ linie se des:$%oa!$ poezia (u m$ nele i/ n ca!e pu!i#a#ea sen#imen#elo! a#in e #!ep#e !a! n#;lni#eE Bn oc0ii mei acuma nimic nu are pre+ 7a taina ce ascunde a tale frumuse+i; 7ci pentru care alt minune dect tine (i-a& risipi o *ia+ de cugetri senine Pe asme si nimicuri, cu*inte cumpnind, 7u pieritorul sunet al lor s te cuprind, Bn lan+uri de imagini duiosul *is s-l ferec, S-mpiedec um ra-i dulce de-a merge-n ntuneric! i azi cnd a mea minte, a farmecului roa , Din ori&ice durere +i face o podoa , i cnd rsai-nainte-mi ca marmura de clar, 4ar oc0iul tu cel mndru strluce n afar,

Bntunecnd pri*irea-mi, de nu pot s *d nc 7e-adnc trecut de gnduri e-n noaptea lui adnc, Azi cnd a mea iu ire e-atta de curat 7a farmecul de care tu e&ti mpresurat, 7a setea cea etern ce-o au dup olalt )umina de-ntunerec si marmura de dalt, 7nd dorul meu e-atta de-adnc si-att de sfnt 7um nu mai e nimica n cer &i pe pmnt! 7nd e o-namorare de tot ce e al tu, De-un zm et, de-un cutremur, de ine si de ru, 7nd e&ti enigma ns&i a *ie+ii mele-ntregi! !! Azi *d din a ta *or c nu m n+elegi2 9n #oa#e poeziile aces#ea/ asup!a c$!o!a #impul ne mpiedic$ s$ insis#$m/ ima inea iu7i#ei apa!e nim7a#$ de o pu#e!nic$ idealiza!e. Ki dac$ n unele momen#e poe#ul n'a pu#u# n$7u%i #o#al :io!ii volup#$ii/ ei s;n# la! compensai p!in no#ele idealis#e ce m7!ac$ n#!e ul #a7lou. S;n# ns$ o se!ie de poezii n ca!e Eminescu n#!ep!inde un ascui# p!oces de analiz$ psiholo ic$ a iu7i#ei. El se in#!oduce p!in unele des#$inui!i de o!din 7io !a:ic) #!$da!ea ei es#e #ema ce alimen#eaz$ cele mai nume!oase 7uc$i din aceas#$ ca#e o!ie %i poezia/ !$m;n;nd nc$ n liniile ei ma!i n s:e!a con#emplaiei/ p!ezin#$ #o#u%i unele simp#ome de nd!uma!e c$#!e ceea ce va :i cu v!emea sa#i!$ miso hin$) i n farmecul iu irii Nu &tiam c-i tot aceea De te razemi de o um r Sau de crezi ce-a zis femeia! -Pe aceea&i ulicioar. C$!$ s$ pun$ n :unciune ascui%ul sa#i!ei/ unele poezii din aceas#$ ca#e o!ie ad;ncesc p!ocesul anali#ic/ su7liniind :o!mele pe ca!e le m7!ac$ sen#imen#ul e!o#ic. S'a dus amo!ul a! p$!ea la p!ima vede!e o poezie de na#u!$ u%oa!$/ o !oman$ sen#imen#al$. Da! !omana lui Eminescu se nca!c$ de lumini mi#olo ice %i de culo!i o!ien#ale/ ceea ce c!eeaz$ un spaiu la! pen#!u des:$%u!a!ea #emei. Amo!ul es#e un copil supus am;ndu!o!a/ el es#e vechiul zeu E!osE iu7i#a poe#ului pa!e a c!es#e/ n lumina lunii/ ca n "um ra dulcilor po*esti J Din nop+i o mie una$! Spo!ind a#mos:e!a de i!eal/ iu7i#a :$cuse n #!ecu# din viaa lui un vis %i din visul lui o via$/ iu7i!ea lo! e!a un vis mis#e!ios si 7l;nd si ea s'a s#ins din p!icina nal#ei idealiz$!i. Cemeia apa!e de da#a aceas#a poe#ului nc$!ca#$ de #!i7u#e demoniace/ ochii ei s;n# n#unecai si de ei se lea $ ideea mo!ii) punc#e dive!se %i nume!oase/ din ca!e se !$s:!;n asup!a poeziei lumini di:e!i#e/ cu ca!e poe#ul n#;mpin$ acum ho#$!;!ile i!evoca7ile ale des#inului. Accen#u;nd ns$ si#uaiile si su7liniind #e!menii 7io !a:ici pe ca!e se n#emeiaz$/ Pe l;n $ plopii :$!$ so an#icipeaz$/ ca p!oces su:le#esc/ ca a#i#udine %i ca soluie/ )uceafrul! H2 Mi#olo ia p!elun e%#e !azele sale asup!a ima inii :emeii) 8n c0ip de-a pururi adorat 7um nu mai au perec0i Acele zne ce str at Din timpurile *ec0i,

Iu7i!ea a! i imo!#aliza#'o n poza consac!a#$ a s#a#uii cu 7!aele !eci de ma!mo!$) Ai fi trit n *eci de *eci i rnduri de *ie+i, 7u ale tale ra+e reci Bnmrmureai mre+; Ea a! :i cl$#i# din !;nduiala ei o!dinea consac!a#$ a cosmosului H5. Dndu-mi din oc0iul tu senin 6 raz dinadins! Bn calea timpilor ce *in 6 stea s-ar fi aprins! An#ichi#a#e/ mi#olo ie/ o!dine cosmic$/ #o#ul es#e adus n !o#aia n "u!ul iu7i#ei de pu#e!ea unui sen#imen# ca!e a!e p!opo!ii p$ ;ne/ ca!e es#e nc$!ca# de su:e!ine si ca!e lea $ pe poe# de !;ndu!ile ndep$!#a#e ale s#!$mo%ilo! s$i. Ki micimea p$m;n#ului ciopli# n chipul :emeii iu7i#e va :i s#i ma#iza#$ de poe# de la n$limea spi!i#ual$ a lui F>pe!ion. i te pri*esc nepstor 7-un rece oc0i de mort! P!in #oa#e aces#e #!$s$#u!i ale sale/ poezia/ pu7lica#$ n Camilia/ n ,..I/ e6e!ci#$ n mic aceea%i clavia#u!$ pe ca!e n acela%i an Lucea:$!ul avea s'o :ac$ s$ !$sune n #oa#$ comple6i#a#ea ei. U!m$!ind linia evolu#iv$ a sen#imen#ului e!o#ic n poezia lui Eminescu a"un em a%ada! s$ vedem c$ punc#ul ei de sosi!e se nsc!ie n s:e!a ele iac$. Poe#ul a"un e cu v!emea s$ cons#a#e c$ %i n aceas#$ o!dine le ea #!ece!ii unive!sale es#e a#o#pu#e!nic$/ s$ cons#a#eN c$ e#e!ne s;n# numai anumi#e :o!me p!in ca!e ma#e!ia ci!cul$ si se modeleaz$/ !epe#;nd la in:ini# acela%i :enomen/ e#e!n acela%i/ de%i al#ul n :ieca!e clip$. Un pas mai depa!#e/ %i poezia iu7i!ii se va mp$!#$%i din concepia :ilozo:ic$ a lui Schopenhaue!) ceea ce e6is#$ nu es#e omul cu pu#e!ea lui de de#e!mina!e au#onom$. Toa#$ aceas#$ convin e!e es#e o iluzie ne7un$. Sin u!a !eali#a#e/ ul#ima !eali#a#e es#e voina oa!7$/ mina#$ de #endina oa!7$ de a se pe!pe#ua/ de a lua cuno%#in$ de e6is#ena ei/ voina ca!e #!ans:o!m$ #oa#e e6is#enele n modali#$i de a:i!ma!e p!op!ie. Iu7i!ea es#e v$zu#$ ca ins#!umen#ul !aie c$!uia ea %i p!elun e%#e e6is#ena n se!ia :enomenelo!/ un mi"loc n%el$#o! ca!e ne ncon"oa!$ de iluzii ca s$ ne :ac$ s$ se!vim o cauz$ s#!$in$. &oncepia aceas#a e!a de na#u!$ s$ spo!easc$ p!opo!iile ele iace ale e!o#icei eminescieneE aplic;ndu'se ns$ e6pe!ienei ne a#ive a poe#ului n ma#e!ie de iu7i!e/ ea conve!#e%#e e!o#ica aces#uia n#!'o sa#i!$ c!un#$. Pen#!u c$ aceas#$ e6pe!ien$ de#e!minase pe poe# s$'si co7oa!e idolul de pe soclul nal# pe ca!e'l !idicase ado!aia sa. (u ideal an#ic de :!umuseeE nu pu!i:ica!e mo!al$ n s#il c!e%#inE nu mi#olo ie ca!e s$ p!oiec#eze ima inea :emeii pe :ondul limpede al ncepu#u!ilo! de e!$. (imic din #oa#e aces#eaW Es#e d!ep#/ din c;nd n c;nd/ Vec0iul cntec mai str ate, cum n nop+i iz*orul sare! P-ici, pe colo mai str ate cte-o raz mai curat Dintr-un 7armen Saeculare ce-l *isai si eu odat. Da! aceas#a es#e o !a!i#a#e. Cemeia v$zu#$ de poe# es#e acum Dalila/ es#e doamna ca!e n salon se las$ ncon"u!a#$ de un !oi de pie!de va!$ %i ncheie din p!ivi!e nele e!ile

amo!oase/ es#e copila pozi#iv$/ ca!e d$ p!e:e!in$ unui ene!al =s#!i au si p!os# ca %i un 7ou de 7al#$?. Es#e/ n ul#im$ analiz$/ acea Ve!en$/ mpo#!iva c$!eia poe#ul se'n:u!ie %i pe ca!e o supune unei ope!aiuni ana#omice ce'i de:ine%#e sen#imen#ele) 7nd te-am *zut, Veren, atunci am zis n sine-mi K*or *oi pune *ie+i-mi, sim+irii mele lact, S nu ptrund dulce zm irea ta n treact, Prin u&ile gndirii, cmara tristei inimi! 7ci nu *oiam s ard pe-al patimilor rug Al gndurilor snge si sufletu-n cntare-mi < i nu *oiam a *ie+ii iluzie s-o sfaremi 7u oc0ii ti de-un dulce, puternic *icle&ug! 9e miri atunci crias, cnd tu zm e&ti c tac < 'u idolului mndru scot oc0ii lnzi de &erpe, )a rodul gurii tale gndirile-mi snt sterpe, De crnurile al e eu flcile-+i desfac! i pielea de deasupra si uzele le tai; 5idoasa-+i cp+n de pru-i despoiat Din snge si din flegm scr os e nc0egat < 6, ce rsare-atuncea-naintea min+ii-miH Vai2 Nu-mi mre3uiai gndirea cu perii ti cei de&i, Nu-mi ptrundeai, tu idol, n gnd *rodinioar; Pentru c por+i pe oase un o r3or de cear Preai a fi-nceputul frumos al unui le&! 6rict fii mldioas, oricum fie-al tu port, i linda ca un nger de-ai fi cntat n psalme, Sau dac, o 0eter, 3ucnd teai din palme, Pri*eam deopotri* c-un rece oc0i de mort! De dulcea iscodire eu m feream n laturi, Bn *eci ctam n suflet mnia s-o ntrt, 7a lumea si-a ei c0ipuri s-mi par *is de&rt De muiere&ti cu*inte &i lunecoase sfaturi! 8&or te iruie&te poftirea frumuse+ii, Kiceam < &i o pri*ire din arcul cel cu gene 9e-n*a+ crud durerea fiin+ei pmntene i-n inim +i ag el *iermele *ie+ii! Venin e srutarea pgnei zne Vineri, 7are arunc-n inimi sge+ile-ndulcirii, Dez r teaz mintea cu *lul amgirii < Deci n zdar +i-i gura frumoas, oc0ii tineri! Dect s-ntind pri*irea-mi, ca mni fr de trup,

S caut n ei dulce a oc0ilor ti *ra3 < Bn por+ile acestea-mi *oi pune mna stra3 < De nu, atunci din frunte-mi mai ine s mi-i rup! Ki #o#u%i/ pu!#a!ea :emeii $se%#e n cele din u!m$ o scuz$ nal#$. de o!din :ilozo:ic. Ea nu es#e ce es#e %i nu :ace #o# ceea ce :ace din p!op!iu ndemn. * pu#e!e mai p!esus de ea o !educe la !olul de simplu ins#!umen# si n ul#im$ analiz$ ea se supune aceluia%i ins#inc#/ de ca!e ascul#$ %i p$s$!ile =de v!eo dou$ o!i pe an?. Idolul e!a s:$!;ma# a%ada!) ochiul sc!u#$#o! al poe#ului se aplica acum cu in#e!es asup!a ma%in$!iei in#e!ioa!e/ p!imi#ive/ ca!e #!ans:o!mase n u!ia% un simplu m$sc$!ici de 7;lci si poe#ul se compl$cea u!m$!ind mecanismul p!in ca!e iu7i#a se ncad!a n !o#aia unive!sal$ a ma#e!iei. Da!/ am a:i!ma# n #!ecu#/ ele ia es#e punc#ul de sosi!e n p!ocesul su:le#esc al poe#ului/ ceea ce :ace ca n#!ea a lui poezie s$ cape#e un sens ele iac ene!al. Din#!e #oa#e poeziile ca!e a! pu#ea :i invoca#e n aceas#$ o!dine/ m$ voi limi#a s$ amin#esc una sin u!$/ c$u#;nd s$ su7liniez capaci#a#ea poe#ului de a !idica un momen# ele iac la un sens ene!al ele iac. Aceas#a es#e Peste *rfuri B poezie la ca!e m'am !apo!#a# %i n #!ecu#/ a!$#;nd c$ ea se cons#!uie%#e pe acela%i mo#iv al co!nului pe ca!e l'am n#;lni# %i n Poves#ea #eiului. Sune#ul co!nului c!eeaz$ aici o a#mos:e!$ de nos#al ie dup$ o :e!ici!e apus$. Peste *rfuri es#e o poezie de pe!spec#ive deschise n in:ini#/ da! si de inhi7iii/ ca!e deap$n$/ n !i#mica accen#elo! ei/ nsu%i des#inul lumii) Peste *rfuri trece lun, 7odru-si ate frunza lin, Dintre ramuri de arin (elancolic cornul sun! (ai departe, mai departe, (ai ncet, tot mai ncet, Sufletu-mi nemngiet, Bndulcind cu dor de moarte! De ce taci, cnd fermecat 4nima-mi spre tine-ntornH (ai sun-*ei dulce corn, Pentru mine *reodatH &eea ce voi semnala in p!imul !;nd es#e a!hi#ec#u!ii poeziei/ ca!e se cons#!uie%#e pe linii de conve! en$ in#e!ioa!$. Peisa"ul iniial/ imens/ se !es#!;n e p!o !esiv %i se spi!i#ualizeaz$. Ve!sul p!im evi#a o!ice de#e!min$!i/ l$s;nd ca #o#ul s$ se p!oiec#eze n#!'o dep$!#a!e ceoas$/ indica#$ s$ c!eeze sen#imen#ul a7senei imedia#e) cele dou$ su7s#an#ive) v;!:u!i si lun$/ n :o!ma lo! lipsi#$ de de:ini!ea a!#icolului/ au :unciunea de a c!ea un sen#imen# de s#!aniu/ de i!eal. El izvo!$%#e mai puin din :o!ma nede#e!mina#$ a su7s#an#ivului v;!:u!i si n#!'o m$su!$ mai ma!e din :o!ma neo7i%nui#$ a su7s#an#ivului lun$. Lipsa de de#e!mina!e a su7s#an#ivului v;!:u!i es#e limi#a#$ de ve!sul p!im) !apo!#a# la ve!sul u!m$#o!/ el %i p!ecizeaz$ su7s#ana. Su7s#an#ivul lun$ ns$/ n poziia lui de su7iec#/ p!esupunea n mod no!mal :o!ma a!#icula#$. Sensul pa!#i#iv pe ca!e el l cap$#$ n#!'o s#!uc#u!$ ce nu poa#e :i ;ndi#$ pa!#i#iv p!ovoac$ sen#imen#ul de nd!ep#a!e n i!eal. Ve!sul al doilea aduce o delimi#a!e a peisa"uluiE :a$ de #a7loul imens al lunii ca!e #!ece pe deasup!a v;!:u!ilo!/ concen#!a!ea in#e!esului la cod!ul ca!e'si 7a#e lin :!unza nsemneaz$ o diminua!e a

pe!spec#ivelo!/ diminua!e ca!e me! e spo!ind n ve!sul al #!eilea) din #o#ali#a#ea cod!ului se desp!ind acum/ ca un elemen# izola#/ !amu!ile de a!in. Planu!ile de des:$%u!a!e a sen#imen#ului se cons#!uiesc as#:el n s:e!$ vizual$ si n linie descenden#$) lun$/ cod!u/ a!in/ pen#!u ca :inalul s#!o:ei s$ #!anspun$ #a7loul pe plan in#e!io! si s$ c!eeze un acompaniamen# audi#iv ima inilo! an#e!ioa!e) Melancolic co!nul suna nsemneaz$ n :ond o a!cui!e 7!usc$ sp!e in#e!io! a liniilo!/ pe de o pa!#e/ ia! pe de al#$ pa!#e/ n o!dine s#ilis#ic$/ #!anspune!ea n s:e!a ima inilo! audi#ive. Ve!sul s'a! impune s$ :ie medi#a# ndelun / sp!e a'i desci:!a semni:icaiile ad;nci. In#e!esul esenial se concen#!eaz$ aici asup!a cuv;n#ului melancolic/ ca!e cali:ic$ sune#ul co!nului. Cunciunea !ama#ical$ adve!7ial$ es#e indu7i#a7il$E da! cali:ica!ea pe plan o7iec#iv se e:ec#ueaz$ numai !aie unei #!anspoziii me#a:o!ice) n !eali#a#e/ melancolia nu es#e a sune#ului de co!n/ ci o vi7!aie a su:le#ului poe#ului. &uv;n#ul !adiaz$ ci!cula! ns$ si dac$ se poa#e vo!7i de o #!anspoziie me#a:o!ic$ pen#!u pa!#ea a doua a ve!sului/ undele lui se n#ind n acela%i #imp asup!a s#!uc#u!ii an#e!ioa!e. Peisa"ul se las$ as#:el p$#!uns de e:luvii sen#imen#ale/ el se spi!i#ualizeaz$ si el nsu%i cap$#$ :unciunea me#a:o!ic$ a unei poziii su:le#e%#i) su:le#ul poe#ului c;#e acela ca!e se a!cuie%#e sp!e in:ini#ul su e!a# de luna ce #!ece pes#e v;!:u!ile p$du!ilo!/ el es#e acela ca!e se !es#!;n e #!ep#a# p;n$ c;nd/ din n#!ea a a!monie a unive!sului/ se concen#!eaz$ n sune#ul izola# al co!nului. Poe#ul u#ilizeaz$ aici acela%i p!ocedeu pe ca!e'l pune n lumin$ !es#!;n e!ea spaiilo! n Melancolie. Es#e ceva din in:le6i7ili#a#ea le ii des#inului n ve!su!ile ca!e e6p!im$ s#in e!ea n dep$!#a!e a sune#ului de co!n. De al#:el n#!e ul spaiu al s#!o:ei a doua es#e domina#/ sen#imen#al %i acus#ic/ de cuv;n#ul de ncheie!e B moa!#e. T!ep#a#a pie!de!e n dep$!#a!e %i p!o !esiva s#in e!e a sune#ului anco!eaz$ n cele din u!m$ aici) pen#!u su:le#ul lui nem;n ;ia#/ el nu vede dec;# dulceaa do!ului de moa!#e. P!in valo!ile lui %i p!in poziia lui/ cuv;n#ul cade !eu/ ca o sen#in$ de:ini#iv$ a des#inului. S#!o:a din u!m$ :!;n e des:$%u!a!ea n soliloc a p!imelo! dou$ s#!o:e. Poe#ul/ izola# nla ncepu# n mi"locul na#u!ii/ m$su!;nd dimensiunile aces#eia cu dimensiunile su:le#ului s$u/ se $se%#e de da#a aceas#a n :aa unui pe!sona". Un pe!sona" nede:ini#/ a c$!ui e6is#en$ a! pu#ea :i o !eali#a#e/ da! a! pu#ea :i #o# a#;# de 7ine %i o pe!soni:ica!e. Res#!;n ;ndu'ne la :o!ma de:ini#iv$ a poeziei/ am pu#ea p!esupune cu aceea%i nd!ep#$i!e c$ aici poa#e :i vo!7a de o :emeie iu7i#$/ de amin#i!ea unei iu7i!i :e!ici#e/ de ima inea !envia#$ a #ine!eii/ sau/ pu! si simplu/ de :e!ici!e n ene!al. Co!ma in#e!o a#iv$ nu a"u#$ spi!i#ul nos#!u de inves#i aie/ dup$ cum n'o a"u#$ nici in#e!o aia ve!su!ilo! u!m$#oa!e. (u es#e cazul ca ope!a s$ :ie u!m$!i#$ n :o!mele ei p!eme! $#oa!e. M$ limi#ez s$ amin#esc un sin u! :ap#) poezia a :os# concepu#$ n cad!ul unei d!ame/ 0o dan'D!a os H5/ si ea :i u!eaz$ acolo n#!'o poziie e!o#ic$) nu !e !e#ul pen#!u o iu7i!e disp$!u#$/ ci nos#al ia pen#!u o iu7i!e nel$mu!i#$/ p!esimi#$ numai. &u ins#inc#ul lui a!#is#ic nedezmini#/ poe#ul si'a da# seama de mul#iplele posi7ili#$i de sim7oliza!e pe ca!e le pu#ea !ealiza. El desp!inde poezia din con#e6#/ i c!eeaz$ un spaiu p!op!iu de !espi!aie/ si o lipse%#e de o!ice de#e!mina!e p!ecis$ a o7iec#ului. Din#!e :o!mele pe ca!e poe#ul le ncea!c$ si le p$!$se%#e amin#esc numai pe aceea cup!ins$ n ms/ 11.I din 0i7lio#eca Academiei Rom;ne) 7ntre+ nemngiet 9inere+elor de&arte, (ai departe, mai departe, (ai ncet, tot mai ncet! 7um sim+irea fermecat 6c0ii mei spre culmi ntorn !!! (ai suna-*ei, dulce corn,

Pentru mine *reodatH Din :ap#ul c$ poe#ul nele e s$ lase la o pa!#e o!ice p!eciza!e/ !ezul#$ deci posi7ili#$ile mul#iple de sim7oliza!e ale ope!ei. In du!e!oasa n#!e7a!e cu ca!e se ncheie poezia/ se concen#!eaz$ #o# !e !e#ul pen#!u #impu!ile duse/ pen#!u 7unele #impu!i duse. Iu7i!e/ #ine!ee/ :e!ici!e/ indi:e!en# ce nume a! pu!#a aces#e #impu!i/ ima inea lo! se lea $ indisolu7il de sune#ul co!nului. Do!ina vie de a le vedea !evenind se e6p!im$ ns$ n :o!me ce su e!eaz$ an#icipa# soluia ne a#iv$) s#!o:a p!im$ se ncheie n#!'un ve!7 B sun$ B ce e6p!im$ o ce!#i#udineE s#!o:a a doua se ncheie n#!'un su7s#an#iv ce domin$/ :une7!u/ n#!e ul momen# poe#ic) moa!#eE s#!o:a ul#im$ se ncheie n#!'un adve!7 nc$!ca# de valo!i nede:ini#e) v!eoda#$. Da! ve!7ul sun$ %i muia me#alele p!in !ezonanele su:le#e%#i de ca!e se ncon"u!aE su7s#an#ivul moa!#e %i diminua de asemenea valo!ile sale a7solu#e/ n con#e6#) ndulcind cu do! de moa!#e. 9n opoziie cu aces#ea/ adve!7ul v!eoda#$ %i spo!ea sensul lui du7i#a#iv n con#e6#ul !espec#iv) :o!ma in#e!o a#iv$/ cu #opica special$ pe ca!e o impunea sau o pe!mi#ea/ con#!i7uia n mod esenial ca poezia/ ca!e ncepea cu o ce!#i#udine/ s$ se ncheie pe linia ndoielii n con#inua!ea :iec$!eia se n#!ez$!ea ne aia a7solu#$. Poezie de su es#ii si de sim7olu!i/ Peste *rfuri e6p!im$ n ul#im$ analiz$ le ea :undamen#al$ a lumii/ aceea%i le e ca!e se desp!indea din ope!e ce conc!e#izau :ilozo:ia eminescian$ a is#o!iei) #!ece!ea es#e le ea de ca!e ascul#$ #oa#e :enomenele vieii. Spi!i#ul poe#ului se n#oa!ce cu o dulce du!e!e c$#!e :enomenele ce in#!$ succesiv n lumina c!epuscula!$ a is#o!iei/ pe ca!e a! do!i'o !eve!si7il$/ da! de a c$!ei !eve!si7ili#a#e se ndoie%#e. Es#e a%ada! aceea%i a#i#udine pe ca!e am n#;lni#'o n ma!ea Pano!am$ a de%e!#$ciunilo!/ da! #!anspus$ n#!'o cheie de li!ism ele iac %i n :o!me sim7olice. Ki as#:el/ dup$ ce nc$!case de su es#ii e!o#ica din Poves#ea #eiului/ mo#ivul co!nului a"un ea s$ e6p!ime/ n cadene ce dau imp!esia unui !i#ual cosmic/ #!ece!ea e#e!n$ a N luc!u!ilo! si a#a%a!ea sen#imen#al$ a poe#ului de :o!mele ce dispa! sau s;n# so!#i#e dispa!iieiE n spaiul !es#!;ns al poeziei #!$iesc laolal#$ :ilozo:ul pesimis# din (emento mori si poe#ul nd!$ os#i# de anul ,433.

<NOTE>
,. Aceas#a e linia de in#e!p!e#a!e a e!o#icii p!elua#$ de G. &. (icolescu/ E!o#ica lui Eminescu. Idei si a#i#udini/ n S#udii %i a!#icole desp!e Eminescu/ 0ucu!e%#i/ ,-2.. * in#e!p!e#a!e de su7#ili#a#e %i p!o:unzime n capi#olul P!incipiul :eminin la Eminescu din Luc!. ci#. a lui Ed la! Papu. 1 . Poezia p!ime%#e o impo!#an$ cu #o#ul e6cepional$ n :!umoasa in#e!p!e#a!e a lui Vladimi! S#!einu/ pen#!u ca!e Cloa!e al7as#!$ es#e =nucleu/ cen#!u sau em7!ion? al ope!ei speci:ic eminesciene/ :iind =p!ima poezie ca!e/ ncad!a#$ c!onolo ic n#!e 7uc$ile de de7u#/ seam$n$ mai puin cu aces#ea %i mai mul# cu ope!a vii#oa!e/ #ip$!i#$ din voina poe#ului <=Cloa!e al7as#!$? %i li!ismul eminescian/ n Eminescu. A! hezi/ ediie %i p!e:a$ de Geo! e Mun#ean/ 0ucu!e%#i/ ,-52/ p. A2BA5@. I. &ea mai !ecen#$ sin#ez$ a ce!ce#$!ilo! p!ivind !apo!#u!ile Eminescu'(ovalis n Roe Dumi#!escu'0u%ulen a/ Eminescu %i !oman#ismul e!man/ 0ucu!e%#i/ ,-.2. 4. 9In splendida in#e!p!e#a!e a lui Tudo! Vianu/ =un cln#ec de lea $n pe ca!e poe#ul <...@ %i'l mu!mu!$ nain#ea ma!elui somn al mo!ii? <S#!uc#u!a mo#ivului n poezia =*/ mam$?/ n S#udii de li#e!a#u!$ !om;n$/ 0ucu!e%#i/ ,-2A/ p. I,,@. A Re:e!i!e la in#e!p!e#a!ea c$linescian$ a e!o#icii n *pe!a lui Mihai Eminescu. 2 D. Popovici !eia #eza :o!mula#$ de I7!$ileanu n Eminescu B Pe Un $ plopii :$!$ so <v. Mihai Eminescu/ ed. ci#./ p. ,,IB,13@. 5 D!ama 0o dan'D!a o% n M. Eminescu/ *pe!e/ voi. IV/ Tea#!u/ ed. c!i#ic$ Au!elia Rusu. S#udiu in#!oduc#iv Geo! e Mun#eanu/ 0ucu!e%#i/ ,-5..

POEZIA MITOLOGICA
Analiza succin#$ a ope!ei lui Eminescu/ a%a cum am n#!ep!ins'o p;n$ n clipa de :a$/ ne'a da# p!ile"ul s$ semnal$m n !epe#a#e !;ndu!i :!ecvena p!opoziiei mi#olo ice. &ea din#;i poezie a sa/ La mo!m;n#ul lui A!on Pumnul/ s:;!%ea invoc;nd Eliseul/ locul de pe#!ece!e :e!ici#$ pen#!u su:le#ele d!epilo!. * c$l$!i!e n zo!i es#e s#!$7$#u#$ de asemenea de :i u!ile #!anda:i!ii ale uno! pe!sona"e mi#olo ice/ de &hlo!is/ de Eol/ de Au!o!a cea cu 7ucle de au!. n La 0ucovina/ mi#olo ia an#ic$ se asocia cu cea e!manic$/ al$#u!i de Selene %i de Eol n#;lnim aici si mis#e!ioasele c;n#u!i din Valhala. Sil:ii %i E!os %i :ac apa!iia n Mis#e!ele nopii. Ves#a si Ma!% s;n# invocai n &e'i do!esc eu ie/ dulce Rom;nieE Apolon/ Eol/ E!a#o apa! n oda La Feliade/ Apolon apa!e si n poezia nchina#$ Amicului C. I. 6 n ncepu#u!ile sale poe#ice/ Eminescu se a!a#$ a%ada! un spi!i# n pe!manen$ ispi#i# de :i u!ile mi#olo iei/ n special de acelea ale mi#olo iei !eco'la#ine. Kcola!ul de pe v!emu!i/ ca!e da p!e:e!in$ c$!ilo! ce l$sau li7e! "ocul :an#eziei/ !ealiza si ca poe# o viziune mi#olo ic$. S$ ne aducem amin#e de Vene!e %i Madon$/ poezia cu ca!e el se a:i!m$ n li#e!a#u!a !om;n$/ ncepu#ul ei #!$da o pu#e!nic$ a#a%a!e de :i u!ile mi#olo iei eline/ el simea o nclina!e ad;nc$ pen#!u idealu!ile unei lumi ca!e apusese demul#/ da! ca!e l$sase mo%#eni!e #impu!ilo! noas#!e ;ndi!ea mi#ic$ si e6p!esia poe#ic$. Din 7o a#a ale!ie a pe!sona"elo! mi#olo iei eline/ poe#ul izola cu acel p!ile" :i u!a zeiei Venus/ ima ine a :!umuseii dup$ concepia elin$/ :!umusee de :o!me %i de volup#$i n :aa c$!eia se !idica idealul :!umuseii mo!ale conc!e#iza#$/ n c!e%#inism/ de :i u!a Madonei. In aces#e ncepu#u!i poe#ice ale lui Eminescu/ cele dou$ ima ini conc!e#izau dou$ s#!a#u!i din is#o!ia civilizaiei %i :uncionau izola# n planul poeziei/ semni:ic;nd dou$ idealu!i poe#ice %i #!aduc;nd #o#oda#$ !i#mica sen#imen#ului de ado!aie/ ca!e pen#!u poe#ul !om;n cunoa%#e du7la mi%ca!e sp!e volup#a#ea :izic$ si sp!e volup#a#ea mo!al$. A#unci c;nd e6pe!iena poe#ului se va ad;nci si c;nd :lu6ul sen#imen#al va p$!$si linia e6p!esiei o!namen#a#e/ cele dou$ ima ini se vo! con#opi n ima inea #o#aliza#oa!e a :emeii iu7i#e ca!e/ n poezia Din valu!ile v!emii/ va uni a#i#udinea an#icei Vene!e cu e6p!esia mo!al$ a mode!nei Madone. 9nain#e de a deveni o #!$s$#u!$ de s#il/ mi#olo ia avea s$ ispi#easc$ :!ecven# spi!i#ul poe#ului. Voi semnala n con#inua!e c;#eva din#!e :o!mele cele mai ca!ac#e!is#ice/ B ca!ac#e!is#ice deopo#!iv$ pen#!u momen#ele mi#olo ice !einu#e %i pen#!u culo!ile speciale su7 ca!e ele se p!oiec#eaz$ n ope!a poe#ului. Plec;nd de la a#i#udinea e6p!ima#$ n Vene!e %i Madon$/ mi#olo ia va cons#i#ui pen#!u poe# n#!e al#ele %i un ma!e !eze!vo!iu de mi"loace poe#ice/ pe ca!e el le va u#iliza n :o!me ce di:e!$ de la o epoc$ la al#a n dezvol#a!ea #alen#ului s$u. Ki e!a e6plica7il ca poe#ul s$ se !apo!#eze adeseo!i la lumea de :a7ul$ c!ea#$ de ima inaia copil$!easc$ a popoa!elo!. T!aduc$#o! al lui Fo!aiu/ #!aduc$#o! al lui Fome!/ al lui Fome! #!ecu# p!in :il#!ul poe#ic schille!ianE ispi#i# de :a7ula indian$ ce p$#!undea masiv$ n #e6#u!a :ilozo:iei 7udis#e/ cuce!i# de c!edinele no!dice/ poe#ul a!a#$ o :i7!$ :oa!#e sensi7il$ :a$ de :a7ulos. Rein;nd numai da#ele cele mai ca!ac#e!is#ice/ voi semnala n p!imul !;nd poezia [amadeva. 9n mi#olo ia indian$/ [ama sau [amadeva es#e zeul iu7i!ii/ / 'co!espunz$#o! lui E!os din mi#olo ia elin$. Ki poezia lui Eminescu #!a#eaz$/ cu un al# pe!sona"/ vechea #em$ anac!eon#ic$/ pe ca!e %i Iancu V$c$!escu o #!a#a n p!oli6a sa P!im$va!a amo!ului/ n#!'adev$!/ c!ed c$ nimic nu poa#e :i mai ins#!uc#iv dec;# o compa!aie n#!e aces#e dou$ poezii/ ca!e #!a#eaz$ aceea%i #em$. Pen#!u V$c$!escu :a7ula mi#olo iei !$m;ne n apele ei/ incapa7il$ s$ se !idice la semni:icaii supe!ioa!e/ n #imp ce Eminescu d$/ p!in indicaiunile de o!din enealo ic n le $#u!$ cu zeul/ o ca!ac#e!iza!e a iu7i!ii n :elul cum o vede el) 7u sgeata-i otr*it

A sosit ca s m certe Giul cerului al astru i-al iluziei de&erte! Ve!su!ile eminesciene s;n# mai puin :$cu#e s$ semnaleze n!udi!ea zeului cu zeia iluziei/ MaiaE n#!'o m$su!$ mai ma!e ele su7liniaz$ ndoi#ul ca!ac#e! al iu7i!ii/ le a#$ do ce! %i :$cu#$ din iluzii. Un pe!sona" :!ecven# n#;lni# n ope!a lui Eminescu es#e ma ul H1. In mod :i!esc/ ma ul a! :i #!e7ui# s$ nu ne impun$ nou$ !apo!#a!ea la mi#olo ie/ ia! n cazul c;nd #o#u%i :ap#ul aces#a s'a! dovedi necesa!/ a! #!e7ui s$ ne !apo!#$m la zendism. Pen#!u Eminescu ns$ el cap$#$ aspec#e mi#olo ice %i poe#ul l poa!#$ p!in #oa#e mi#olo iile. &$#!e :i u!a ma ului se nd!umeaz$/ n una din va!ian#ele sale/ poema Mu!e%an. Ma ul %i :ace apa!iia n poezii ca In v!emi de mul# #!ecu#e si p!ezena lui alc$#uie%#e momen#ul cel mai imp!esionan# al poemei Strigoii/ n ca!e ni se n:$i%eaz$ lumea ava!ilo!. o "! Rapo!#$!ile cele mai 7o a#e la mi#olo ie se :ac n cad!ul c!edinelo! !eco'!omane. E!a :i!esc/ da# :iind :ap#ul c$ Eminescu e!a un 7un cunosc$#o! al aces#ui domeniu de cul#u!$/ a#;# p!in lec#u!i n di!ec#$ le $#u!$ cu mi#olo ia/ ci# si p!in :elul cum ima ina is#o!ia an#ic$. A! :i :as#idios s$ se culea $ din ope!a poe#ului #oa#e indicaiile ce se a:l$ n aceas#$ o!dine. S#a#is#ica a! :i de na#u!$ s$ ne a!a#e numai s#a#o!nicia p!eocup$!ii/ nu %i p$#!unde!ea n ad;ncime/ ve!#ical$/ a s#!a#u!ilo! mi#olo ice. Ki ceea ce ne p!eocup$ pe noi ndeose7i es#e s$ a!$#$m c$ poe#ul nu se ded$ unei aciuni de adiiona!e a #a7lou!ilo! mi#olo ice/ ci c$ se las$ p$#!uns ad;nc de spi!i#ul ce le nsu:lee%#e/ a"un ;nd cu v!emea s$ poa#$ #!anspune ns$%i viaa lui su:le#easc$ pe linia spi!i#ual$ a mi#olo iei. Din ma#e!ialul s#!$7$#u# p;n$ n p!ezen#/ am v$zu# c$ poe#ul aducea o ad;nci!e a domeniului n special n dezvol#a#a poem$ Memen#o mo!i. G!ecia nu e!a v$zu#$/ acolo/ n is#o!ia ei poli#ic$ sau mili#a!$/ ci n c!edinele sale mi#olo ice/ n a#mos:e!a #!anda:i!ie %i #ine!eea spi!i#ual$ a mi#olo iei sale. Ki aceea%i poem$ aducea/ desp!ins din 7locul mi#olo ic !oman/ mi!aculosul de ca!e se ncon"u!a lup#a n#!e !omani %i daci/ cei din#;i a"u#ai de zeii lo!/ cei din u!m$ 7ucu!;ndu'se de sp!i"inul zeilo! naionali si de acela al aliailo! e!mani. In cad!ul aceleia%i lup#e apa! #i#anii) li7e!ai din c$#u%ele lo! de Reus/ ei pa!#icip$ la lup#a mpo#!iva dacilo! %i con#!i7uiesc la zd!o7i!ea aces#o!a. Am amin#i# n #!ecu# %i poema Demonism/ un medalion mi#olo ic n ope!a poe#ului !om;n. Asup!a ei s'a! cuveni s$ se insis#e mai ap!opia#/ deoa!ece #!aduce pe o la! $ sca!$ concepia pe ca!e Eminescu o a!e desp!e mi#olo ie %i d$/ pe linia aceas#a/ o de:iniie a umanului n !apo!# cu divinul ce se impune s$ :ie con#empla#$ n cad!ul concepiei sale ene!ale desp!e uman. Da! cum poema es#e ca!ac#e!is#ic$ ndeose7i pen#!u delinea!ea #emei #i#aniene n ope!a eminescian$/ vom !eveni asup!a ei cu un al# p!ile"/ u!m$!ind'o n #oa#e a!#iculaiile ei concep#uale %i de #ema#ic$ li#e!a!$. * ispi#$ ma!e a cons#i#ui# ns$ pen#!u Eminescu mi#olo ia no!dului e!manic. Es#e :ap# 7ine cunoscu# as#$zi c$ el s#udiase aceas#$ mi#olo ie/ n ope!a :undamen#al$ ce'o nco!po!eaz$/ n Edda. Ea i venea ns$ si pe al#e c$i/ p!in 7o a#a li#e!a#u!$ e!man$ ce se h!$nea din Edda. P!ezena ei am su!p!ins'o n ncepu#u!ile poe#ice ale lui Eminescu. Din#!e 7o a#ele m$!#u!ii ce s'a! pu#ea aduce n aceas#$ di!ecie/ semnalez numai 7alada :an#as#ic$ S#!i oii/ n ca!e ma ul es#e v$zu# n#!'un cad!u !ela#iv no!dic) deasup!a z7oa!$ cei doi co!7i/ unul al7 si al#ul ne !u B desp!in%i din Edda. Amin#esc de asemenea c$ Vuo#an/ pe ca!e l'am n#;lni# %i n al#e p$!i/ es#e invoca# n#!'una din :o!mele p!eme! $#oa!e ale *dei n me#!u an#ic %i c$ zeii e!mani con#!i7uiesc masiv la lup#a dacilo! mpo#!iva !omanilo!. Vom amin#i apoi c$ a#unci c;nd Eminescu va in#eniona s$ c!eeze o mi#olo ie dacic$/ el se va sp!i"ini n#!'o la! $ m$su!$ pe cea e!man$ %i c$/ n poema la ca!e m'am !apo!#a# mai nain#e/ Memen#o mo!i/ zeilo! e!mani le e!a !eze!va#$ cins#ea de a p!e $#i moa!#ea impe!iului !oman %i de a mu!i o da#$ cu #!ans:o!ma!ea aces#uia.

Pasa"ul se impune s$ :ie amin#i#/ n#!uc;# el e6p!im$ n ;ndi!ea lui Eminescu unul din momen#ele eseniale din is#o!ia omeni!ii. El se impune s$ :ie semnala# ns$ %i pen#!u un al# mo#iv. Eminescu aplic$ lumii no!dice o viziune n!udi#$ cu aceea n ca!e ap$!ea zeia sudic$ a :!umuseii. Asemenea unei Venus Anad>omene/ :iicele m$!ii se !idic$ volup#uoase din valu!i) Al e snt ca neaua noaptea, fa+a necat-n raz i pri*e&te cerul nsu&i dintre nouri s le *az, Despletit flutur pe-umeri moale, dulce prul lond; Noaptea-n nori *iseaz stele &i se uit-n fund de mare )una lin ro&e&te-n fa+ de amor si de mirare! Se aplana de uimire *alu-al astru *aga ond! Dar una-i fiica mrii ca o lacrim de aur, Pru-i curge la clcie ca un lung &i scump tezaur, ' a stelelor regin, e al nop+ii meteor; Ades al dintre *aluri de-a not marea despic i al astrul lond al mrii al ul sinilor ridic, Valurile-n cnt salut sfntul apelor odor! Ma!ea p!eocupa!e a lui Eminescu a :os# ns$ aceea de a c!ea o mi#olo ie a popo!ului dac. Ispi#a nu :usese s#!$in$ nici de unii p!ecu!so!i ai s$i n poezieE de un 0olin#ineanu 7un$oa!$/ ca!e nce!case acela%i luc!u n a sa T!aianida. Ki ne aducem amin#e c$ p!in#!e di' vini#$ile *limpului e#o'dac aces#a a%ezase %i pe!soane ca Phospho'!os/ ceea ce nsemna un mp!umu# di!ec# din mi#olo ia elin$. La acela%i p!ocedeu !ecu! e si Eminescu/ din p!icina puinelo! da#e ce!#e pe ca!e le poseda n le $#u!$ cu mi#olo ia !eal$ a dacilo! si eilo!. &eea ce ca!ac#e!izeaz$ ns$ n#!ep!inde!ea sa es#e !apo!#a!ea n aceea%i m$su!$ la mi#olo ia !eco' !oman$ pe de o pa!#e/ la cea e!manic$ pe de al#$ pa!#e. Unul din#!e e!oii pen#!u ca!e poe#ul a a!$#a# o d!a os#e mai ma!e a :os# Dece7al HI. Ci u!a aces#uia p$#!undea :oa!#e !a! n ope!a de:ini#iv$/ da! ea a alimen#a# o se!ie de planu!i poe#ice/ n o!dinea epic$ sau d!ama#ic$. Sp!i"ini# de zeii e!mani n lup#a lui dus$ mpo#!iva !omanilo!/ Dece7al es#e v$zu# adeseo!i n mediul divini#$ilo! e!manice/ el nsu%i mp!umu#;nd din c;nd n c;nd unele #!$s$#u!i p!op!ii aces#o!a. Locuina lui es#e n :undul *ceanului/ n#!'un pala# de a!hi#ec#u!$ compozi#$/ n ca!e o#icul deine n#;ie#a#eaE el es#e nzes#!a# cu hale u!ia%e/ cu po!#ale nal#e/ cu p$du!i n#!e i de coloane) o locuin$ n ca!e *din s'a! simi n la! ul s$u/ da! n ca!e %i Reus a! pu#ea iden#i:ica :!a men#e desp!inse din #emplele ce i se nchinau lui/ sau olimpicilo! s$i soi. Valhala %i *limpul se n#!e esc !ecip!oc/ da! #o#ul plu#e%#e n#!'o a#mos:e!$ de :io!i o#ici. La! $ es#e con#!i7uia mi#olo iei !eco'!omane %i la Pan#eonul dac n poema B a#;# de incomple#$/ de impe!:ec#$ %i de ine al$ B nchina#$ Dochiei. Dochia/ dup$ #!adiia li#e!a!$ !oman$/ e!a :iica lui Dece7al/ nd!$ os#i#$ B sau c$s$#o!i#$ B cu T!aian sau cu unul din#!e soii lui. Un sim7ol elemen#a!/ ca!e voia s$ e6plice cuce!i!ea Daciei de c$#!e !omani. Rolul ei :usese schim7a# n poema amin#i#$ a lui 0olin#ineanu/ ca!e :$cea din#!'nsa soia lui Ramol6es si p!o#ec#oa!ea amo!u!ilo! li7e!e. 9n poema incomple#$ a lui Eminescu/ Dochia es#e o z;n$ a dacilo!/ mpodo7i#$ cu #oa#e :!umuseile ima ina7ile/ evo'lu;nd n#!'un cad!u de :ee!ie/ #!$ind n#!'un #imp de 7asm %i de poezie. In#!'o lun#!e #!as$ de le7ede B !ecunoa%#ei u%o! aici lun#!ea n ca!e c$l$#o!ea Lohen !in B z;na c$l$#o!e%#e n "osul unui :luviu B un :luviu de c;n#$!i ce s#!$7a#e o p$du!e de 7asme. Sun#em a%ada! n epoca n ca!e lumea ;ndea n 7asme) Prin pdurile de asme trece flu*iul cntrii,

7teodat ntre codrii el se-adun, ca a mrii (are-oglind, de stnci negre &i de mun+i mpiedecat i-un gigantic lac formeaz, ntr-a crui sn din soare 7urge aurul tot al zilei si l mple de splendoare! De po+i numra n fundu-i tot argintul adunat! Lun#!ea a"un e n cele din u!m$ la mun#ele din !$s$!i#. Es#e un mun#e u!ia%/ le a# pe "um$#a#e de lumea noas#!$/ ia! pe "um$#a#e p!oiec#a# n in:ini#) acolo es#e locuina zeilo!/ de acolo izvo!$%#e au!o!a/ de acolo !$sa!e luna/ !$sa! s#elele/ de acolo apa!e/ n ca!ul s$u/ soa!ele) un ames#ec de o#ic si de olimpic/ n #oa#$ aceas#$ p!ezen#a!e a Pan#eonului dac. Dochia nu es#e ns$ pen#!u Eminescu numai un pe!sona" de mi#olo ie dacic$) descins de pe planul mi#olo ic/ pe!sona"ul se ncad!eaz$ n #ema :olclo!ic$ de la! $ ci!culaie a u!si#oa!elo! %i se cons#!uie%#e #o#oda#$ n poves#e pe linia sim7olicei naionale/ n aceas#$ nou$ ipos#az$ :i u!eaz$ n poezia Poves#ea Dochiei %i u!si#o!ile/ ca!e p;n$ la un punc# !e:ace sim7olul din Sen#inela !om;n$ a lui Vasile Alecsand!i/ da! n#!'o a#mos:e!$ dens$ de mi# %i cu p!ospeimi de colo!i p!imi#ive/ ce d$ imp!esia unui #a7lou p!e!a:aeli#. Eminescu ale e pen#!u dezvol#a!ea #emei :o!ma/ u%oa!$ si !ea n acela%i #imp/ a me#!ului popo!an/ al c$!ui ca!ac#e! spon#an si in enuu e!a n m$su!$ s$ ascund$ c;# mai ad;nc a!#a lui plin$ de !a:inamen#e. Mi#olo ia e#o'dac$ p!ezen#a ns$ un pe!sona" ce'i apa!inea n mod p!ecis/ ale c$!ui a#!i7u#e nu e!au de:ini#e/ da! al c$!ui nume e!a nc$!ca# de sono!i#$i p!o:unde/ pline de mis#e!. E!a Ramol6es. Reul dac ispi#ise pe poeii !om;ni dinain#e de Eminescu/ el avea s$ ispi#easc$ %i pe unii poei ce aveau s$ vin$ n u!ma lui. Luminile mis#e!ioase ce se mple#eau asup!a capului s$u e!au n#!'adev$! ene!a#oa!e de poezie/ ele su e!au ideea de enez$ a lumii/ ideea cos' mo onic$. Ramol6es es#e p!ezen# n nume!oase momen#e din ope!e sa/ da! pasa"ul cel mai inspi!a#/ acela pe ca!e Eminescu iz7u#e%#e s$'l !idice la culmile cele mai nal#e ale a!#ei sale/ es#e :$!$ ndoial$ cel cup!ins n poema Gemenii. Poema/ p$s#!a#$ n mai mul#e va!ian#e/ es#e ca!ac#e!is#ic$ pen#!u !oman#ism. 0!i 7elu/ :!a#e eam$n al lui Sa!mis/ es#e un spi!i# machiavelic/ nd!$ os#i# de iu7i#a aces#uia/ Tomi!is/ si do!ind s$ ia co!oana :!a#elui s$u/ el ucide pe Sa!mis. Mmic nu mai s#$ n calea do!inelo! sale. Re e/ iu7i# de Tomi!is/ el %i cele7!eaz$ acum nun#a/ la ca!e a invi#a# pe 7oie!ii $!ii %i pe zeii popo!ului dac. Da! n #impul osp$ului apa!e/ ne7un/ Sa!mis. Pasa"ul #o# #!e7uie ci#a#/ a#;# pen#!u concepia pe ca!e poe#ul o aduce aici n le $#u!$ cu p!o7lema cosmo onic$/ c;# %i pen#!u a!#a savan#$ cu ca!e el %#ie s$ mple#easc$ n#!'o #em$ li#e!a!$ o concepie :ilozo:ic$ p!o:und$ %i pen#!u n$limea a!#is#ic$ la ca!e se pe#!ece com7us#iunea #u#u!o! aces#o! elemen#e) @rig elu, rege tnr din *remea cea crunt, Pe zeii *ec0ii Dacii i-a fost c0emat la nunt; Grumos ardea n flcri prinosul de pe *atr, 7nd intr oaspii falnici su ol+ile-i de piatr, Bn capul mesei sade Kamol/e, zeul getic, 7e lesne urc lumea pe umru-i atletic, Bn dreapta lui su *lul de cea+ mndrul soare, Bn stnga-i &ade luna sfioas, zm itoare !!! )a mi3locul de mas pe tronu-i sade el, 7u plete lungi &i negre, ntunecos, @rig el, ncolo *oie*ozii, oierii dup treapt optesc cu admirare n ar a n+eleapt 7nd spune cntre+ul po*e&ti din alte *remuri,

De regi de-a cror fapte te miri &i te cutremuri! i pe cnd to+i ascult < c0iar regii din firide, 7u gura-n pumn g0idu&ul se strm &i tot rde 7u mutra lui de capr si trup sc0ilod de Gaun, &i trie piciorul +inndu-se de scaun !!! Deodat-n fundul slii, apare su un arc, 7u stnga rezemat de spada-i de monarc, Ne unul Sarmis < care-i cu craiul frate geamn, 7a um ra ou fiin+a-i ei amndoi s-aseamn! Dar gal en e la fa+ &i oc0ii ard n friguri i *nt e gura; el *ine cu pa&i siguri; i pe pumnaru-&i scap @rig el mna regal, Din tron pe 3umtate cu furie se scoal !!! Ne unu-nal+ dreapta, se uit fi/ la el: 7u mna pe pumnaru-i ncremeni @rig el! i ca s n+eleag nainte-i ce se-ntmpl Ne unu-&i trece mna la oc0i, apoi la tmpl! Se uit tur ur, pare c &i-ar aduce-aminte De-o *ec0e po*estire, cu 3alnice cu*inte! 7u glasul lui ce sun adnc ca din aram, 'l noaptea cea etern din e*ii-i o rec0eam, Arat cum din neguri, cu umeri ca de munte, Kamol/e, zeul *e&nic, ridic a sa frunte i dect toat lumea, de dou ori mai mare, B&i pierde-n ceruri capul, < n 3os a lui picioare; 7um sufletul lui trece *enind din neagra cea+, 7um din adnc ridic el uni*ersul-n ra+, 7um cerul sus se-ndoaie si stelele-si a&terne, 6 olt rsrit din negure eterne, i dect toat lumea de dou ori mai mare Bn propria lui um r Kamol/e redispare! "Pri*i+i-l cum st mndru &i al pe-naltul 3e+ < 'l umfl rsuflarea *ulcanului mre+, Dac desc0ide-n e*ii-i el uza cu mnie i stelele se spul er ca frunzele de *ie, 'l mna n uitare a *eacurilor turm i sorii i negre&te de pier fr de urm, Dac se uit-n mare, ea tremur si seac, De-&i pleac a sa frunte, tot ceru-atunci se pleac, 7i-n e*ii ti, Kamol/e, tu n-ai creat *reodat 8n c0ip mai lnd, mai ginga&, dect st c0ip de fat, ?ndirea ta, di*ine, a ia putu s-adune Din mii minuni din lume o singur minune, 7ci numai +ie singur +i fuse cu putin+ S-une&ti atta farmec cu-atta necredin+ !!! Dar nu +i-o cer, tot darul +i-l z*rl iar la picioare, De-a lumii tale unuri pri*irea azi m doare! Nici *in s-mi cer coroana, nici +ara mea! 6 drui Gi&ii s-o rup-orcine &i cum i place-oricrui!!!

Strmo&i pierdu+i n *eacuri, rnduitori de cete, 7oroana mea si-a *oastr e plin azi de pete; 6, *oie*ozi ai +rii, frnge+i a *oastre s ii i ciuma n limanuri s ntre pe cor ii, Pute+i de-acum s rupe+i uc+i a mele flamuri (n3it de ele-i zim rul aduntor de neamuri, De azi al *ostru rege cu drag o s ngroape Domnia-i peste plaiuri, puterea-i peste ape !!! i-acum la tine, frate, cu*ntul o s-ndrept! 7ci *oi s-ngl eneasc &i sufletu-+i din piept, i oc0ii-n cap s-+i sece, pe tron s te usuci, S sameni unei sla e &i str*ezii nluci, 7u*ntul gurii proprii auzi-l tu pe dos, i spaima mor+ii intre-+i n fiecare os; De propria ta fa+, re el, s-+i fie team, i somnul < *ame& *ie+ii < s nu-+i mai iee *am; 9e mir de gndirea-+i, tresari la al tu glas, Bncremene&te gal en la propriul tu pas, i propria ta um r urmnd prin ziduri *ec0i, 7u mnile-+i astup sperioasele urec0i i strig dup dnsa plngnd, mu&cnd din ung0ii i cnd *ei *rea s-n3ung0ii, pe tine s te-n3ung0ii! 9e-as lestema pe tine, Kamol/e, dar *ai2 De tronul tu se sfarm lestemul ce *isai! Durerile-mpreun, a lumii uria&e, 9e-ating ca &i suspinul copilului din fase: Bn*a+-m dar *or a de care tu s tremuri, Semntor de stele si-nceptor de *remuri!$ &osmo onia l'a ispi#i# pe Eminescu si n al#e momen#e din ope!a sa. Am amin#i# mai nain#e Sc!isoa!ea I/ n ca!e poe#ul e6pune de asemenea o #eo!ie cosmo onic$. * #eo!ie cosmo onic$ e6pune el si n poezia ce ne p!eocup$ n p!ezen#/ p!ecum si n cunoscu#a Ru $' ciunea unui dac/ poezie ca!e s'a desp!ins de al#:el din#!'o va!ian#$ a Gemenilo!. Ki dup$ cum ne aducem amin#e/ unele momen#e :u a!e de #eo!ie cosmo onic$ ne n#;mpin$ chia! n Lucea:$!ul. S'a :$cu# ns$ o7se!vaia de mul#$ v!eme c$ #eo!ia cosmo onic$ a lui Eminescu descinde din Ri 'Veda. *7se!vaia aceas#a es#e n#emeia#$ pe de'a'n#!e ul. De al#:el poe#ul nsu%i #!aduce cunoscu#ul Imn al c!eaiunii din Ri 'Veda/ ia! una din va!ian#ele Ru $ciunii unui dac e!a in#i#ula#$ (i!vana. &eea ce m$ p!eocup$ de al#:el nu es#e s$ u!m$!esc izvoa!ele ;ndi!ii cosmo onice a poe#ului/ ci s$'i delimi#ez :unciunea n ope!a lui poe#ic$. Pen#!u Eminescu/ cosmo onia nu es#e o #eo!ie %#iini:ic$/ ci o #em$ li#e!a!$ %i su7 !apo!#ul aces#a ea se a:l$ n p!elun i!ea #emei mi#olo ice. S$ nu se c!ead$ ns$ c$ poe#ul se men#eaz$ linia #impului/ s#a7ilind pe ea o epoc$ a enezei lumilo!/ o epoc$ a :a7ulei mi#olo ice %i o epoc$ is#o!ic$i &;nd #impul nsu%i es#e v$zu# ca o :unciune !ela#iv$ a! :i a7su!d s$ se a#!i7uie au#onomie/ o!ic;# de !ela#iv$ a! :i aceas#a/ :!a men#elo! de #imp. De o ;ndi!e consecven#$ n aceas#$ o!dine nu poa#e :i ns$ vo!7a. Poe#ul a!e adeseo!i p!ezen#$ noiunea de #imp is#o!ic/ da!/ n ene!al/ eneza %i mi#o' lo ia s;n# ;ndi#e de el numai ca modali#$i ale #impului es#e#ic al poeziei. Timpul poe#ic nu se des:$%oa!$ n de#e!min$!i is#o!ice B c!onolo ice a% zice/ dac$ #au#olo ia mi'a! :i n $dui#$/ ci e6is#$ n :o!me speciale pe ca!e le de#e!min$ :ieca!e ope!$ n pa!#e/ n :elul aces#a eneza si mi#olo ia nu #!e7uie v$zu#e ca :enomene nchise/ pe ca!e le

pu#em invoca sp!e a de:ini p!in compa!aie :enomene ac#uale. In c;mpul poeziei ele s;n# valo!i ac#uale/ nco!po!a#e o! anic n s#!uc#u!a viziunii poe#ice. Desp!ins$ din :a7ula o!i ina!$/ p!opoziia cosmolo ic$ sau mi#olo ic$ se poa#e ncad!a o! anic n ac#ual/ cel mai adesea p!in #!anspune!ea ei pe calea sim7olului) !!!!!!trecutul i *iitorul numai o gndire-s, spune poe#ul/ ca!e a#!i7uie o :unciune sim7olic$ #!ecu#ului si vii#o!ului) #oa#e apele #impului 7a# n p!ezen#/ #!ecu#ul cosmo onic sau mi#olo ic es#e numai :o!ma sim7olic$ a aces#ui p!ezen#. [. Mi#olo ia %i cosmo onia nu au ns$ numai aceas#$ :unciuneE n s#!;ns$ dependen$ de ea apa!e o al#$ #!$s$#u!$) poezia lui Eminescu es#e o poezie de pe!spec#ive %i n cup!insul ei p!opoziiunea mi#olo ic$ sau cea cosmo onic$ s;n# chema#e s$ c!eeze dimensiuni. S$ ne aducem amin#e ce nsemna su7 !apo!#ul aces#a ima inea Vene!ei n poezia Vene!e %i Madon$ sau ce nsemneaz$ aceea a lui F>pe!ion n Lucea:$!ul. Asem$n$#oa!e es#e si#uaia poeziei Veneia/ n ca!e *Peanos/ un #i#an al mi#olo iei eline %i aces#a/ su7linia p!in p!opo!iile sale u!ia%e la7ili#a#ea s#!$duinelo! omene%#i. 9n sensul aces#a #!e7uie neleas$ a:i!maia :$cu#$ an#e!io!/ c$ poe#ul se las$ p$#!uns de spi!i#ul mi#olo ic. Spi!i# con#empla#o!/ el o!ien#eaz$ n sens !e !esiv p!ezen#ul s$u sau/ n poezii cum es#e cunoscu#a Pe Un $ plopii :$!$ so/ el :ace ca mi#olo ia s$ se p!elun easc$ asup!a p!ezen#ului/ anul;nd ideea de #imp consuma#. Poe#ul :ace mai mul# ns$) el c!eeaz$ n spi!i# mi#olo ic/ cu a!cui!i sim7olice. Voi semnala n o!dinea aceas#a poezia Mi#olo icale/ ca!e nu ne duce n#!'o zon$ mi#olo ic$ de#e!mina#$. Poe#ul luc!eaz$ aici pe p!opo!ii mi#olo ice un su7iec# desp!ins din co#idian/ p!omova# !o#esc pe #oa#e liniile/ da! !ein;nd #o#u%i moneda uman$/ n m$su!$ s$ s#a7ileasc$ !apo!#ul de dimensiuni n#!e cele dou$ zone. Poezia es#e indica#$ n p!imul !;nd s$ su7linieze p!ezena la poe#ul !om;n a uno! #!$s$#u!i ce de:inesc spi!i#ele mi#olo ice) si u!ana cu ca!e se mi%c$ n :a7ulos %i u%u!ina cu ca!e m;nuie%#e 7locu!ile cele mai masive ale :i u!aiei poe#ice) Da2 din por+ile mndre de munte, din stnci arcuite, Iese'u!a anul 7$#!;n/ m;n;nd pe lun i ume!i de nou!i/ 7aii fulgertori si carul ce-n fuga lui tun; @ar a lui flutur-n *nturi ca negura cea argintie, Prul mflat e de *nt si prin el col+uroasa coroan, Bmpletit de fulgerul ro& si din *inete stele! 5o0ot-adnc trnul cnd *ede c mun+ii &i clatin i-si pr*lesc cciule de stnci, cnd *or s-l salute, 7odrii trni rd &i ei din adnc &i *uind l salut Paltinii-nal+i si trnii ste3ari &i razii cei *e&nici; Numai marea al astr murmur-n contra urgiei 7are trnul rege-o fcea: Dn e+ia lui oar , 'l mn-o&tiri de nori contra mrii!!! &i armia-i neagr Fupt pe ici-si colea de-a soarelui ro& lumin, iruri lungi fug repede, grei pe cerul cel *erde, i netezindu-&i ar a trece prin el uraganul Dus de fulgertorii cai n trna cru+, 7are scr+ie 0odorogind de-ai crede c lumea

St s-&i ias din *ec0ile-i *ecinice nc0eieture, "?roaznic s-a m tat trnul < soarele zice <; Nu-i minune, a ut 3umtate d-6ceanul Pacific, Fu i mai m la prin pntece-acum utura amar! 4ns-s eu de *in!!! c-umplut-am de nouri pa0are 7u apele mrii adnci, oite cu ro& lumin < 7ine dracul &tia acum c de cap o s-&i fac2 A02 mo&neagul e+i* e-n stare-ntr-o zi s ruine 9oate societ+ile de-asigurare din +ar$! Soarele-si ag capul prin nouri si lim a si-o scoate i c-o raz gdil ar a trnului rege! "5e0e2$ zice trnul rznd < "7e faci tu, PepeleoH 9nr, 0aiH De mii de ani tot tnr te *d eu, Pare-mi c dai pe o raz cu ros, dup moda de astzi, Altfel nu-n+eleg cum tnr de-o mie de e*i e&ti$! "9aci, mo&nege farD de o raz, te du, te treze&te ! !! Vezi n ce stare te afli: coroana +i st pe-o urec0e i n *eselia ta proast, lumea ruini tu2$ 4ns-a popoarelor londe de stele gu*erne-ndrtnici Vai2 nu fcuse &osea cum se cade pe cmpii al a&tri i se rstoarn carul &i ru se-nglodeaz trnul,!! (ai c era s-i rmn ciu otele-n glodul de nouri! 5ei2 ce-i pas2 'l norii frmnt 3ucnd mocneasc i pe-un *nt l-apuc, de cap, fcndu-i mori&c; Se t*lea peste cap si, pi&cat de un purec de fulger, Se scrpina de-un &ir de pduri ca de-un gard de rc0it! Norii ro&esc de ru&ine si fug, iar *ntul se culc 4ntre codrii &i mun+i!!! uraganul ma0mur poticne&te Spre castelul de stnci ce-&i desc0ide uria&a lui poart Spre a-l primi pe olna*ul trn n surele 0ale! 'l &i ia coroana din cap si n cui o atrn De sclipe&te n noapte frumoas &i ro& < un fulger Bncremenit de nouri! 7o3ocul l-anin 'l de cuptor!!! 7iu ote descal+, &i negrele-o iele 7t dou lanuri arate, le-ntinde la focul ?0eenei S se usuce! 70imirul descinge si *ars dintr-nsul ?al eni aprin&i, ntr-un *ec0i cu& afumat de pe *atr (are ct o pi*ni+!!! DN paturi de pcl-nfoiat Fegele-ntinde trnele-i mem re &i 0orie&te! Pn-n fundul pmntului url: pe&tere negre i rdcinile mun+ilor mari se cutremur falnic De 0oritul trnului crai! 4ar afar Vezi un ger trn si a*ar cu fa+a m0nit, 7r nind al zorilor aur n saci de-ntuneric, 7a s-l usuce-n ru ine! 7u-ncetul cu-ncetu-nsereaz!!! Soarele, ca s mpace marea, la ea se apleac, )in neteze&te-a ei fa+ al astr &i-adnc se uit Bn luminoasele *aluri a ei si snu-i desmiard 7u tot aurul razelor lui! )a pmnt se mai uit!!!

Glorile toate ridic la el coc0etele capuri 7opilroase &i oc0ii lor plini de zadarnice lacrimi! Pe grdini se mai uit, pe-alei de *i&ini n floare, i de cire&i ncrca+i, de salcmi cu mirosul dulce: Pe-acolo se plim o fat-n al astru-m rcat, Prul cel lond mpletit ntr-o coad i cade pe spate; 7a (argareta din Gaust ea ia o floare n mn i &optea: ( iu e&te!!! nu m iu e&te!!! m iu e&te2 A0, o oc!!! ama il e&ti!!! frumoas &i < proast, 7nd a&tep+i pe amant, scriitor la su prefectur, 9nr plin de speran+a, *enind cu luleaua n gur!!! Soarele-n apus, iar luna, o clo&c rotund si gras! (erge pe-al cerului aer moale &i-al astru, si las 8rmele de-aur a la elor ei strlucinde ca stele! 4ar a doua zi se scoal trnul &i urc Farul Numai n cme&oi, descul+ si fr cciul i se scarpin-n cap < somnoros < uitndu-se-n soare!

<NOTE>
,. 9n no#a manusc!is$ de"a amin#i#$/ a:la#$ pe cope!#a cu!sului li#o !a:ia#/ capi#olul e v$zu# ca necesi#;nd ampli:ic$!i n sensul include!ii mi#olo iei popula!e !om;ne%#i) =n con#inua!ea capi#olului mi#olo ic/ de cap#a# p!in 7asm <mi#olo ie pop:ula!$ !omb;n$c@ valo!ile poeziei popo!ane. Ros#ul aces#eia accen#ua# n ope!a lui E!ainescu. Special bsicic asup!a 7asmului/ ca!e/ la el/ :a7ul$ sim7ol/ da! ca!e'l ispi#e%#e p!in sim7olu!i. Ki #oa#$ poezia popula!$c B a:a!$ de elemben#elec de :o!m$ B !os#u!i sim7olice la Eminescu. (u e6#e!io!/ deco!a#iv %i li!ic <Alecsand!i@/ ci n p!o:unzime B %i p!eponde!enac epicul o:an#as#ic. Ki cosmo onia popo!ului !om;n. Accen#ua#$ poezia na#u!ii?. 1. Desp!e ca!e/ Ro%a del &on#e/ *p. ci#./ p. ,.3B,.A. I. De un deose7i# in#e!es e ne#e!mina#a Dece7al <*pe!ei voi. IV/ Tea#!u@/ n ca!e am v$zu# <Eminescu. Modele...@ nu o d!am$ !oman#ic$/ ci o pies$ cu s#!uc#u!$ de =mis#e!?.

POEZIA TITANIANA
Am avu# n mai mul#e !;ndu!i p!ile"ul s$ vo!7esc desp!e #i#anis'mul poeziei lui Eminescu/ s$ semnalez !elaiunea ce e6is#$ n#!e #i#anism %i sa#anism si s$ n!e is#!ez ap!opie!ea spi!i#ual$ n o!dinea aceas#a n#!e poe#ul !om;n %i ma!ele !oman#ic en lez 0>!on. Te!minolo ia/ e6is#en#$ de al#:el de v!eme ndelun a#$/ a a"uns s$'%i p!ecizeze #o# mai mul# sensul n #impul din u!m$/ da#o!i#$ n#!e al#ele s#udiilo! lui RudLin %i G!ille# desp!e sa#anism/ s#udiului lui Vaclav &e!n> desp!e #i#anismul li#e!a#u!ilo! eu!opene %i aceluia al lui Feinz Lan e nchina# demonicului 0>!on H,. 9n ce!ce#a!ea u!m$#oa!e po!nesc de la a:i!maia c$ sa#anismul p!esupune mai cu seam$ ceea ce s'a numi# =comple6iunea opoziiilo!? B =comple6io opposi#o!um? B/ ceea ce ne duce n p!imul !;nd n s:e!a mo!al$/ n #imp ce #i#anismul implic$ ideea de aciune/ !ezul#a# :i!esc al p!imei cons#a#$!i. Sa#anismul in#!$ as#:el ca elemen# indispensa7il al aciunii #i#aniene/ da! nu o!ice demon es#e des#ina# s$ evolueze n mod inevi#a7il p;n$ la :o!me #i#aniene. Min;nd seama de aces# ca!ac#e! comple6 al noiunii/ ne vom n#!e7a n ce cons#$ #i#anismul si ca!e es#e ca!ie!a li#e!a!$ a #emeiV n#!e7a!ea aceas#a ne'am pus'o si cu al# p!ile" %i dac$ soco#esc necesa! s$ !evin asup!a ei/ :ap#ul se da#o!e%#e o7li aiei de a l$mu!i noiunile de 7az$. Mi#olo ia elin$ a cunoscu# :a7ula desp!e !$scoala #i#anilo!/ a cunoscu# apoi :a7ula lui Jupi#e! ca!e s'a !$scula# mpo#!iva lui Sa#u!n %i i'a lua# locul/ a cunoscu# de asemenea :a7ula lui P!ome#eu ca!e s'a !$scula# sp!e a smul e din ce! :ocul si a'l aduce mu!i#o!ilo!. *7se!vai c$ n #oa#e aces#e cazu!i avem de a :ace cu o o!dine s#a7ili#$ de o pu#e!e supe!ioa!$ pe de o pa!#e/ ia! pe de al#$ pa!#e cu n$zuina de ca!e s;n# nsu:leii cei supu%i de a se li7e!a din cons#!;n e!e. Ca7ula an#ic$ s'a p!elun i# %i n c!e%#inism/ unde se vo!7e%#e desp!e !$scoala si c$de!ea n e!ilo!/ n in#e!p!e#a!ea !oman#icilo!/ Sa#an/ !evol#a#ul mpo#!iva lui Dumnezeu/ es#e pu!#$#o! al uno! nal#e valo!i mo!ale) el es#e nsu:lei# mai puin de do!ina de domina!e/ %i n#!'o m$su!$ mai ma!e de n$zuina eli7e!$!ii de su7 despo#ismul divin. Pe!sona"ul se p!ezen#a as#:el n#!'o au!eol$ apa!#eE el avea s$ devin$ sim7olul spi!i#ului de !evol#$ %i al n$zuinei de li7e!#a#e. Aceea%i le e divin$ ca!e l inea supus pe el/ se aplica nemiloas$ %i al#o! pe!sona"e din c!edinele c!e%#ine. Es#e vo!7a n p!imul !;nd de &ain/ din ca!e !oman#ismul :ace de asemenea o :i u!$ sim7olic$) pen#!u !oman#ici/ n p!imul !;nd pen#!u 0>!on/ &ain nu mai es#e un pe!sona" cu o e6is#en$ au#onom$/ el a deveni# sim7olul unei omeni!i :!$m;n#a#e de ndoieli %i de n#!e7$!i/ al unei omeni!i pe ca!e !aiunea a dus'o la !evol#$ :a$ de ho#$!;!ile pu#e!ii divine. Pe linia aceas#a se d$ o nou$ in#e!p!e#a!e :unciunii umane a lui F!is#os. P!o7lema p!eocup$ de ap!oape pe poe#ul en lez Shelle>. Pen#!u Shelle>/ F!is#os nu es#e un sol al ce!ului/ nu es#e pu!#$#o!ul unui mesa" divin pe p$m;n#/ ci o vic#im$ nepu#incioas$/ o :iin$ p$!$si#$ p!ad$ m;niei lui Dumnezeu/ n :elul aces#a/ noi nu #!e7uie s$ vedem n#!'nsul pe Ciul lui Dumnezeu/ ci pe #ova!$%ul ma!ilo! !$sculai ai omeni!ii mpo#!iva ma!ilo! despoi ai ce!ului B un #ova!$%/ n ul#im$ analiz$/ al !evol#a#ului Sa#an. Me! ;nd pe calea aceas#a/ #ema #i#anian$ a dep$%i# mi#olo ia elin$ %i c!edinele/ c!e%#ine %i a an a"a# al#e s#!a#u!i. &um p!incipiul :undamen#al ce o!ien#a aciunea !evoluiona!a a #i#anului e!a p!o !esul/ n#!ea a lup#$ pen#!u eli7e!a!e %i pen#!u p!o !es a c$p$#a# n ochii uno! anumii sc!ii#o!i !oman#ici aspec#e #i#aniene. In#e!p!e#a!ea aceas#a a :os# p!e $#i#$ de nume!oase ope!e din ca!e se desp!indea o a#mos:e!$ sen#imen#al$ de compasiune pen#!u neno!oci!ile popo!ului/ asup!i# %i do!i#o! de lumin$ %i li7e!#a#e. Es#e su:icien# s$ amin#esc n aceas#$ o!dine sc!ie!ile a7a#elui La'mennais/ Les Pa!oles dNun c!o>an# si Le liv!e du peuple. Sen#imen#al nc$/ da! :$c;nd s$ se n#!evad$ %i es#ul !evoluiona!/ apa!e popo!ul n cunoscu#a sc!ie!e a lui Michele#/ Le Peuple/ %i mai cu seam$ n lNEvan ile du peuple a lui Al:ons Es_ui!os.cPen#!u muli din#!e sc!ii#o!ii #impului/ a#a%ai pu#e!nic de e6p!esia 7i7lic$ %i conve!#ind n sim7ol :i u!ile 0i7liei/

F!is#os apa!e dez7!$ca# de o!ice a#!i7u#e divine/ el sim7olizeaz$ umani#a#ea %i a"un e n cele din u!m$ s$ sim7olizeze pe p!ole#a!. Evoluia #emei nsemneaz$ as#:el o !e !esiune a pe!sona"ului #i#anian de la divin la uman %i o conve!#i!e a sensului di!ec# n sens Sim7olic. Redus$ la liniile ei cele mai ene!ale/ #ema #i#anian$ asociaz$ opoziiile pe ca!e le'am amin#i# mai nain#e/N Ea p!esupune e6is#ena a dou$ planu!i cu mi%c$!i con#!adic#o!ii) avem n p!imul !;nd un plan supe!io!/ pe ca!e s#$ nsc!is$ o le e op!esiv$ si a!7i#!a!$H avem apoi un plan in:e!io! pe ca!e se mani:es#$ voina de eli7e!a!e si n$zuina c$#!e p!o !es. Revol#a poa#e :i vic#o!ioas$ n anumi#e cazu!i/ da! cele mai adeseo!i ea es#e n:!;n#$. Pe linia aceas#a se des:$%oa!$ n#!'o ma!e m$su!$ ope!a eminescian$. (a#u!al/ nu poa#e :i vo!7a la poe#ul !om;n de ci!cula!ea s#a#o!nic$ a uno! pe!sona"e de :ac#u!$ #i#anian$. Dac$ s'a !apo!#a# adeseo!i la :a7ula #i#anilo!/ dac$ a :os# ispi#i# de *Peanos sau de F>pe!ion/ el n'a c;n#a# nicioda#$ vic#o!ia lui Jupi#e! asup!a lui Sa#u!n. Tema %i a!e ns$ co!ela#ele sale a!#is#ice/ ea p!esupune o anumi#$ ampli#udine de sen#imen#/ ea p!esupune o anumi#$ viziune spaial$ si o anumi#$ concepie a #impului. Asemenea o!ic$!ei ope!e li#e!a!e/ ope!a pe #ema #i#anian$ %i a!e spaiul si #impul s$u es#e#ic. Ki dac$ n poezia lui Eminescu pe!sona"ul #i#anian nu se !ealizeaz$ dec;# !a!eo!i/ schemele ei #i#aniene :uncioneaz$ ns$ :!ecven#. &eea ce a mpiedica# !ealiza!ea des$v;!%i#$ a pe!sona"ului n poezia eminescian$ a :os# n#!e al#ele e6pe!iena in#elec#ual$ a poe#ului. Adolescen#ul plin de nc!ede!e si de av;n# !evoluiona! avea s$ :ac$ loc n scu!#$ v!eme unui #;n$! dezam$ i#/ a c$!ui dezam$ i!e %i #!a e izvoa!ele nu numai din s#!uc#u!a su:le#ului/ ci %i din ad;nci!ea :ilozo:iei schopenhaue!iene. Se adau $ la aceas#a ns$ e6pe!iena secolului. Am v$zu# mai nain#e c$ dup$ pu#e!nica nco!da!e a !oman#ismului/ ca!e concen#!ase #oa#e ene! iile n p!ocesul s$u de a:i!ma!e/ li#e!a#u!ile eu!opene se a:lau n !e:lu6/ spi!i#ele se !epliaz$ asup!a lo! %i un p!oces du!e!os de au#oanaliz$ %i :ace apa!iia/ n locul ma!ilo! idealu!i le a#e de des#inele umani#$ii pe ca!e le se!vise n p!ima "um$#a#e a secolului al QIQ'lea/ poezia %i cau#$ !aiunea n sine ns$%i/ ea devine o poezie de in#e!io!/ aplica#$ uno! s#$!i su:le#e%#i ce se ca!ac#e!izeaz$ n p!i' mul !;nd p!in vi7!aiuni pa!#icula!e/ ia! n !;ndul al doilea p!in de!iva!ea analizei n#!'o a!#$ a minia#u!alului psiholo ic. De%i n'o domin$ n mod e6clusiv/ decaden#ismul imp!im$ epocii un !i#m o7osi#. &u #oa#$ !eaciunea lui de s#il p!e!a:aeli# mpo#!iva spi!i#ului scep#ic al veacului/ Eminescu nsu%i se las$ cuce!i# de aces# su:lu. Co!mula sen#imen#al$ eminescian$ n epoca vienez$ se ca!ac#e!izeaz$ p!in m7ina!ea av;n#u!ilo! !evoluiona!e !oman#ice cu n$zuina p!e!a:aeli#$ de n#oa!ce!e la c!edin$ si la simpli#a#e. Da! :o!mula de:ini#iv$ a vieii sale de s#uden# o !ealizeaz$ poe#ul numai n epoca s#udiilo! la 0e!lin/ la da#a la ca!e el se l$sa #o# mai mul# in:luena# de li#e!a#u!a epocii %i de :ilozo:ia pesimis#$ a lui Schopenhaue!. Mi%c$!ile sale su:le#e%#i se !ealizeaz$ %i de da#a aceas#a pe aceea%i linie la! $/ av;n#u!ile #i#aniene s;n# nc$ p!ezen#e n ope!a sa/ da! asup!a #u#u!o! se aplic$ o con%#iin$ de o !a!$ lucidi#a#e/ ca!e conve!#e%#e #o#ul n ndoial$ si ne aie. G!a:ic/ !i#mica sen#imen#ului poe#ic eminescian !ealizeaz$ o schem$ ascenden#$ %i descenden#$/ ea se ca!ac#e!izeaz$ p!in#!'o #ensiune p!o !e' siv$ u!ma#$ de o inevi#a7il$ !e !esiune. Rapo!#a# la 0>!on/ sc!ii#o!ul cu ca!e Eminescu p!ezin#$ nume!oase asem$n$!i/ n special n p!ima pa!#e a ac#ivi#$ii sale/ poe#ul !om;n se ca!ac#e!izeaz$ #oceai p!in aces#e :inalu!i dep!esive. Am amin#i# c$/ n :o!mele ei pu!e/ #ema #i#anian$ p!esupune :a7ula na!a#$ sau n aciune/ ceea ce ne duce la epic sau d!ama#ic. Aces#a es#e cazul lui 0>!on 7un$oa!$) o!ic;# de nc$!ca#$ de sensu!i li!ice/ ope!a lui se cons#!uie%#e epic sau d!ama#ic. Aces#a es#e/ n anumi#e momen#e/ %i cazul lui Eminescu. Da! vocaiunea li!ic$ a poe#ului !om;n es#e a#;# de pu#e!nic$ nc;# cele mai adeseo!i el lipse%#e pe!sona"ul de o!ice mon#a!e o7iec#iv$ si pulve!izeaz$ aciunea. Li!icul invadeaz$/ un li!ic ce se spaiaz$ pe schemele sen#imen#ale #i#aniene %i ca!e uneo!i/ ca o !eminiscen$ a :o!melo! ce l'au p!eceda#/ se o! anizeaz$ n sca!$ o7iec#iv$/ nain#ea li!ismului

o7iec#iv al Lucea:$!ului/ #ema se o! anizase epic n poema Ca#a n !$dina de au!. m *7se!vaiile :$cu#e p;n$ n p!ezen# n le $#u!$ cu :o!mele vieii a:ec#ive la Eminescu ne a!a#$ chipul cum se cons#!uie%#e pe!sona"ul #i#anian n poezia sa. .Le $#u!a s#!;ns$ n#!e #i#anic %i demonic ne d$ p!ile"ul s$ u!m$!im p!o7lema n#!'un !e is#!u mai 7o a#. Cizic/ po!#!e#ul demonului se cons#!uie%#e n lumini !oman#ice. Ia#$ n p!imul !;nd po!#!e#ul lui Toma (ou!. Toma (ou! es#e e!oul unui !oman cu #i#lu su es#iv) (a#u!i ca#ilina!e H1. =(a#u!ile ca#ilina!e? nsemneaz$ =na#u!i !evoluiona!e?/ n!udi#e cu spi!i#ele !evoluiona!e ale soilo! lui &a#ilina/ !$zv!$#i#ul pe ca!e l com7a#e &ice!o. Es#e d!ep#/ !omanul avea s$ se cheme mai #;!ziu Geniu pus#iu/ ceea ce nsemna un #i#lu #o# a#;# de !evela#o! pen#!u ;ndi!ea poe#ului/ ca!e v$zuse n e!oul s$u un #i#an !evoluiona! %i ca!e a"un ea n cele din u!m$ s$'l conve!#easc$ n#!'un eniu/ a c$!ui aciune e!a so!#i#$ z$d$!niciei. Po!#!e#ul lui Toma (ou! es#e po!#!e#ul unui Sa#an !oman#ic/ nzes#!a# cu =o pu#e!e ene!oas$/ de%i in:e!nal$?. =E!a :!umos B d'o :!umusee demonic$. Asup!a :eei sale palide/ musculoase/ e6p!esive/ se !idica o :!un#e senin$ %i !ece ca cu e#a!ea unui :ilozo:. Ia! asup!a :!unei se z7u!lea cu o eniali#a#e s$l7a#ic$ p$!ul s$u ne !u's#!$luci# ce c$dea pe ni%#e ume!i compaci %i 7ine :$cui. *chii s$i ma!i c$p!ii a!deau ca un :oc ne !u/ su!a ni%#e ma!i sp!;ncene s#u:oase %i m7ina#e/ ia! 7uzele s#!;ns lipi#e/ vine#e/ e!au de o asp!ime !a!$. Ai :i c!ezu# c$ e un poe# a#eu/ unul din acei n e!i c$zui/ un Sa#an/ nu cum %i'l/ nchipuie pic#o!ii) z7;!ci#/ hidos/ u!;cios/ ci un Sa#an :!umos/ de o :!umusee s#!$luci#$/ un Sa#an m;nd!u de c$de!e/ pe a c$!ui :!un#e Dumnezeu a sc!is eniul si iadul nd$!$#nicia B un Sa#an dumnezeiesc ca!e #!ezi# n ce! a so!7i# din Lumina cea mai s:;n#$/ si'a m7$#a# ochii cu idealele cele mai su7lime/ %i'a muia# su:le#ul n visu!ile cele mai d!a i/ pen#!u ca n u!m$/ c$zu# pe p$m;n#/ s$ nu'i !$m;n$ dec;# decepiunea %i #!is#eea !ava#$ n "u!ul 7uzelo!/ c$ nu mai e n ce!.? Da! dac$ Toma (ou! apa!e n p!imul !;nd ca un pe!sona" de aspec#e demonice si de es#u!i #i#aniene/ el es#e v$zu# n cele din u!m$ ca un eniu/ di:e!enia# de mulime %i izol;ndu'se de aceas#a. Evoluia pe!sona"ului co!espundea unei evoluii a concepiei poe#ului. 'Am amin#i# %i mai nain#e e6pe!iena su:le#easc$ nsuma#$ n #e!menii e6#!emi ai poeziei mp$!a# %i p!ole#a!) p$!$si!ea idealului de 7ine %i p!o !es/ ca!e o!ien#ase p!imele sale mi%c$!i n lumea a!#ei/ si anco!a!ea la concepia ne a#ivis#$ n le $#u!$ cu p!o7lema vieii si n le $#u!a special$ cu ma!ile p!o7leme ale umani#$ii/ nsu%i!ile e6cepionale ale poe#ului aveau s$ $seasc$ mi"locul de a s#a7ili o linie de conve! en$ unic$ a sen#imen#elo! de sens dive! en# ce ca!ac#e!izau cele dou$ s#!a#u!i ale e6pe!ienei sale li#e!a!e si s$ dea poeziei amin#i#e o s#!uc#u!$ uni#a!$ pe de o pa!#e/ ia! pe de al#$ pa!#e/ s$'i c!eeze la! ile pe!spec#ive ce!u#e de n:$i%a!ea des#inului #!a ic al omeni!ii. E6pe!iena avea s$ :ie ho#$!;#oa!e pen#!u delinea!ea #!$s$#u!ilo! p!op!ii a dou$ pe!sona"e :!ecven# n#;lni#e n ope!a lui Eminescu) #i#anul si eniul.' Pe!sona"ele nu'%i cuce!esc e6is#en$ #o#al au#onom$ dec;# n !a!e momen#e/ n p!ima epoc$ avem de'a :ace n ene!al cu un pe!sona" nedi:e!enia#/ da! cu o p!onuna#$ p!evalen#$ a #!$s$#u!ilo! #i#aniene) el se ca!ac#e!izeaz$ n#!'adev$! p!in aciune social$/ sau p!in #endina c$#!e aciune social$/ sau p!in !evol#$/ p!in dis#!u e!ea o!'dinei s#a7ili#e/ n pe!spec#ivele pe ca!e i le c!eeaz$ :a$ de mp$!a#/ demonul din n e! %i demon es#e un #i#an. Un #i#an a! :i de asemenea p!ole#a!ul/ dac$ el a! :i u!m$!i# si n o!dinea aciunii/ dincolo de pu ilis#ica ve!7al$ a discu!sului s$u incendia!. Ti#anian es#e ns$ es#ul !evoluiona!/ un #i#an es#e popo!ul !$scula# mpo#!iva :o!melo! consac!a#e ale socie#$ii. Pen#!u c$ Eminescu vede n#!'adev$! popo!ul su7 aspec# demoniac' #i#anianE n$zuinele lui !evoluiona!e %i pu#e!ile lui su e!eaz$ n$zuinele %i dimensiunile pu' #e!ilo! #i#aniene. Da! pen#!u ca :izionomia de:ini#iv$ a #i#anului s$ poa#$ :i !ealiza#$/ e!a nevoie ca ?pe!sona"ul s$ se scalde n apele mi!aculoase ale mi#olo iei/ n ca!e demonii unel#esc !$z7una!ea lo!/ n ca!e P!ome#eu n:!;n e le ile ce!ului %i smul e :ocul vivi:ica#o!/ n ca!e :iii &e!ului si ai P$m;n#ului se !evol#$ mpo#!iva zeilo!. Ima inea #i#anului eminescian se va !ealiza de p!edilecie n punc#ul de con"unciune a !evoluiona!ului !oman#ic cu idealu!i

socialis#e si a !eminiscenelo! mi#olo ice. 9n evoluia ei c!onolo ic$/ ima inea avea s$ su:e!e al#e!$!i :undamen#ale/ da#o!i#e in:luenei concepiei ne a#ivis#e/ la ca!e avea s$ a"un $ cu v!emea poe#ul. Pe linia aceas#a ima inea #i#anului e!a so!#i#$ s$ se n#;lneasc$ din nou cu aceea a eniului/ !ecompun;nd acela%i pe!sona" din ncepu#/ da! ca!e de da#a aceas#a se va ca!ac#e!iza p!in#!'o mai nele $#oa!e supune!e la des#in/ ceea ce nsemneaz$ c$ n comple6ul cali#$ilo! sale p!eponde!ena va !eveni acum elemen#ului eniali#$ii/ n nelesul pe ca!e Schopenhaue! l aco!d$ aces#ui #e!men. &oa7i#a!ea celo! dou$ pe!sona"e a avu# a%ada! d!ep# u!ma!e apa!iia uno! #!$s$#u!i comune/ imp!op!ii unuia sau al#uia din ele) eniul lui Eminescu se ca!ac#e!izeaz$ p!in evoluia lui pe planul in:ini#ului/ p!in vas#i#a#ea pe!spec#ivelo! sale/ n #imp ce #i#anul/ ca!e a! #!e7ui s$ !$m;n$ n cup!insul omeni!ii/ dinamiz;nd'o/ !idic;nd'o/ duc;nd'o c$#!e :o!me noi de via$/ a"un e #o#u%i s$ se izoleze de aceas#$ omeni!e/ s$'%i conve!#easc$ :i!ea lui ac#iv$ n#!'o :i!e con#empla#iv$. E6emplul cel mai s#!$luci# ni'l o:e!$ ima inea lui (apoleon I pe ca!e am u!m$!i#'o n #!ecu#) secolul se concen#!eaz$ n su:la!ea luiE el poa!#$ !evoluia pe :aa p$m;n#ului %i n:!;n e!ea lui nu es#e ope!a omeni!ii/ nici a unui sup!aom de #alia luiE es#e ope!a na#u!ii !idica#e mpo#!iva unei a!$#$!i a#;# de mons#!uoase nc;# a! :i n s#a!e s'o smul $ din a%ez$!ile sale. Da! (apoleon/ ca!e es#e e6p!esia cea mai nal#$ a spi!i#ului !evoluiona!/ ca!e :!$m;n#$ n#!ea a lume %i se :!$m;n#$ pe sine n :!$m;n#a!ea ene!al$ a lumii/ es#e cu #oa#e aces#ea un izola#) un izola# n ;ndi!ea lui #i#anic$ n#!'o pa!#e/ un izola# n lumea zeilo! n al#$ pa!#eE %i n cele din u!m$/ un izola# de divin ca %i de uman. U!c;nd pe sc$!i de ma!mo!$ al7$/ el !$m;ne imo7il p!in#!e secoli/ cu oceanul la picioa!e %i cu e#e!ni#a#ea n :a$. Ma#e!ialul poe#ic din ca!e es#e cons#!ui#$ ima inea mp$!a#ului es#e !elua# n#!'o se!ie de p!eluc!$!i ca!e aveau s$ duc$ n cele din u!m$ la cunoscu#a *d$ n me#!u an#ic. In calea pe ca!e o s#!$7a#e de la o od$ nchina#$ lui (apoleon p;n$ la o ele ie de d!a os#e/ pen#!u c$ aceas#a es#e *da n me#!u an#ic/ poe#ul a!e p!ile"ul s$ #!anspun$ accen#ele n sca!$ su7iec#iv$ %i s$ nlocuiasc$ ima inea mp$!a#ului p!in p!op!ia ima ine. &ompa!aia a#en#$ a aces#o! dou$ poezii ne d$ p!ile"ul s$ in#uim linia ce despa!#e pe #i#an de eniu) Pa!c$ n$scu# s;n# n ap!oape de valu!i Lea $n av;nd $!m nspuma# %i !ece Ju! mp!e"u! lin #!emu!a pus#iul Mi"loc al m$!ii Unei viei ncep$#oa!e s#a#'au Ma!#o! m$!e #!is# spume ;nd din valu!i Ma!ea cu'al ei ce!/ cu pu#e!ea s:;n#'a Sin u!$#$ii Su:le#e'al meu #e'ai n:!$i# cu d;nsa Ea p!oo!oc :u al c$!$!ii #ale Mie i'a :os# so!/ ndelun cum um7!a'i So!$ luminei T!is# si ad;nc s;n#/ da!$ #!is# p!in sine'mi (u de'a as#ei lumi #!ec$#oa!e lac!imi Indi:e!en# s#au nemi%ca#. Pe !ecea'mi C!un#e de ma!mo! Am a%#ep#a# !am s$ se'ncin $ m;nd!u

Ram lo!ios/ s:;n#/ cum l poa!#'Apollo Um7!$ pe veci d;nd nep$s$!ii'mi lau!ul Pu!u!ea ve!de Ki de nimic nu m$ mi!am n via$ (u pi!amizi vechi mp!e"u! de'a c$!o! S#;nci am v$zu# cum ap$!u din veacu!i Jupi#e! Ammon Sau din (o!d e#e!n mi venea su:la!ea V;n# emea ad;nc pu!#$#o! de hia$ Ki de !eci z$pezi ca ;ndi!ea #!is#'a Reului ^uo#an ('admi!ai nimic ... Ce!ici# ca zeii Doa!$ sin u! eu m$ mi!ai de mine P;n$ c;nd #!ezi# din uimi!ea'ad;nc$ Sin u! !$mas'am. Ki din nou p!ivii n acea o lind$ 9n oceanul s:;n# ce %i mi%c$ apa'i 9nd!$znea$/ #!is# cloco#ind %i ma!e Indi:e!en#$. (ici c!edeam c$ po# ca s$ mo! v!'o da#$ Calnic/ m;nd!u n:$%u!a# n man#a'mi &o7o!;# cu ochi nemi%cai n loa#$ &u#!emu!;nd'o. Da! s$#ul de ea %i de mine nsumi Am s$ u!c din nou p$!$si#a #!eap#$ *chii nemi%cai !idic;nd la s#eaua'mi (emu!i#oa!e. Asemenea eniului/ #i#anul lui Eminescu %i ncheie ca!ie!a n izola!eE asemenea #i#anului/ eniul s$u evolueaz$ n pe!spec#ive in:ini#e. E Da! #i#anul (apoleon mi%c$ pes#e p$m;n# valu!ile popoa!elo!/ el poa!#$ !$z7oaie ca!e vo! schim7a n:$i%a!ea lumii n #imp ce eniul !$m;ne indi:e!en# :a$ de #o# ce es#e :!$m;n#a!ea omeneasc$. Ki dac$ lumea B = loa#a? B es#e amin#i#$/ ea es#e n:$i%a#$ numai n cu#!emu!a!ea ce o cup!inde a#unci c;nd ochii s$i n#;lnesc ochii nemi%cai ai eniului. Aceas#$ n$zuin$ de a schim7a p!in !$z7oaie n:$i%a!ea lumii :ace din (apoleon un #i#an/ aceas#$ izola!e :a$ de #o# ce es#e :!$m;n#a!e uman$ :ace din poe# B pe!sona"ul celei din u!m$ ode amin#i#e B un eniu/ un eniu de :ac#u!$ !oman#ic$/ h!$ni# din concepia :ilozo:ic$ a lui Schopen:'haue!. Ki m7in;nd #!$s$#u!ile am7elo! pe!sona"e/ F>pe!ion le va #!anspune n s:e!a sim7olului. 9nain#;nd ns$ pe linia aceas#a/ Eminescu va a"un e s$ c!eeze n anumi#e momen#e un cad!u de p!opo!ii #i#aniene :$!$ s$ cup!ind$ n#!'nsul pe #i#an sau pe eniuE el a"un e s$ dea sen#imen#elo! sale #ensiunea nal#$ a sen#imen#elo! #i#aniene/ :$!$ ca ele s$ :ie mo#iva#e de o aciune o7iec#iv$ de p!opo!ii #i#anieneE Poe#ul !ealizeaz$ as#:el o poezie li!ic$ o7iec#iv$/ n a c$!ei s#!uc#u!$ se #!anspun p!opo!iile epicii #i#aniene ce a ocaziona#'o. Revenind la poezia

amin#i#$ mai nain#e/ nchina#$ lui (apoleon/ vom cons#a#a c$ e6pu! a!ea avea s$ con#inue n p!eluc!$!ile ul#e!ioa!e ale #emei %i/ dup$ elimina!ea #i#anului/ eniul nsu%i avea s$ :ie nl$#u!a#. Poezia avea s$ !ein$ ns$ cad!ul. Se a"un ea n :elul aces#a la liniile cunoscu#ei *de n me#!u an#ic/ n ca!e poe#ul cup!indea/ n#!'un cad!u ce :usese c!ea# pen#!u p!eam$!i!ea lui (apoleon/ sen#imen#ele sale de d!a os#e. Pe!sona"ul #i#anian se cons#!uie%#e la Eminescu pe plan mi#olo ic/ pe plan uman si n zonele de in#e!:e!en$ ale umanului cu mi#olo icul. &a p!opo!ii/ el se de:ine%#e) ......p$m;n#ul 9l po!# pe ume!i/ Eminescu nu es#e numai un poe# nzes#!a# cu un pu#e!nic sen#imen# al is#o!iei/ ci es#e n acela%i #imp un spi!i# solici#a# de :an#as#ic %i de :a7ulos/ un om ca!e vede lumea n culo!i mi#olo ice. Cap#ul aces#a sco#ea la lumin$ pen#!u el :a7ula mi#olo ic$/ pe ca!e o $sim #!a#a#$ n#!e al#ele n Demonism. Poezia des:$%oa!$/ n men#ali#a#ea elin$/ p!opoziii mi#olo ice) n c;mpiile al7as#!e ale ce!ului 7$#!;nul zeu sade la mas$ %i 7ea au!o!$/ n #imp ce n e!ii i m;n ;ie 7a!7a si %i !eazim$ capul de ume!ii lui acope!ii de ple#e al7e. n enunchea# la picioa!ele sale/ cel mai 7l;nd din#!e n e!i c;n#$ pe ha!:$ %i de volup#a#ea c;n#ecului s$u se !o%e%#e ae!ul. Jos se n#inde p$m;n#ul/ un cadav!u usca# si nne !i# de vechime. Ti#anul p$m;n# B vechea Gea B s'a !$scula# mpo#!iva zeului pu#e!nic/ ned!ep# si meschinE da! zeul a 7i!ui# pe #i#an. 9n:!;n e!ea n'a :os# ns$ de a"uns) n !$u#a#ea lui/ 7$#!;nul zeu a ho#$!;# ca din ca!nea moa!#$ a Ti#anului s$ ia na%#e!e vie!mii p$m;n#ului B oamenii. Mici/ ciudai/ !eosi n de%e!#$ciunea noas#!$/ es#e cu #oa#e aces#ea ceva m$!e n nimicnicia noas#!$. Da! aceas#$ m$!eie nu ne vine din noi n%ine/ ea es#e o mo%#eni!e de la Ti#anul mo!# ce ne'a da# na%#e!e. Moa!#ea lui a :os# s:;n#$ si ma!e/ ea a :os#/ o ;ndi!e ad;nc$ %i nd!$znea$. Ki n :aa m$!imii lui/ micimea noas#!$) o i!onie es#e viaa ce ni s'a da#E la !$d$cina ei se la minciunaE p!incipiul ei es#e cupidi#a#ea. Es#e d!ep#/ p$m;n#ul mo!# ne inspi!$ c;#eoda#$/ din sucul s:;n# al vieii sale s#inse/ ;ndi!i de no7il$ %i nal#$ !$scoal$E el ne ndeamn$ s$ ne n#oa!cem la na#u!$ si la d!ep#a#e. Rada!nic #o#ul ns$/ pen#!u c$ noi sun#em c!eai dup$ chipul %i asem$na!ea acelui nal# e ois# ca!e/ =m7!$ca# n m$!imea lui soli#a!$/ !idic$'n ce! nnou!a#a'i :!un#e?/ n clipa n ca!e ne na%#em/ !$s$!ii din ca!nea vechiului Ti#an/ sun#em 7uniE %i 7uni !$m;nem a#;#a #imp c;# sun#em copii. &u #oa#$ nimicnicia noas#!$/ p$m;n#ul es#e 7un cu noi) dup$ z$d$!nicia unei viei z omo#oase/ ne n $duie s$ ne n#oa!cem n s;nul lui. Pacea/ limanul/ m;n#ui!ea/ #oa#e le a:l$m la el/ ca!e es#e 7un cu noi cei !$i. Pen#!u c$ noi/ oamenii/ sun#em !$i B !$i ca si c!ea#o!ul nos#!u/ :$!$ s$ avem ns$ pu#e!ea aces#uia. Ki sun#em !$i/ pen#!u c$ el a v!u# s$ ne :ac$ !$i/ sp!e a pedepsi n e#e!ni#a#e 7un$#a#ea Ti#anului !evol#a#. Pu#e!ea si meschin$!ia zeului nvin $#o! pe de o pa!#e/ 7un$#a#ea si d!ep#a#ea Ti#anului nvins pe de al#$ pa!#e cons#i#uie cele dou$ planu!i an#i#e#ice ale poemei. Aces#e #!$s$#u!i su:le#e%#i "us#i:ic$ !evol#a #i#anian$) */ DemonW demonW A7ia acum p!icep De ce'ai u!ca# ad;ncu!ile #ale &on#!a n$limilo! ce!e%#iE El a :os# !$u %i :iindc$ !$ul Pu#e!ea a!e de'a nvin e . .. Nnvinse. Tu ai :os# d!ep#/ de'aceea ai c$zu#. Tu ai voi# s'aduci d!ep#a#e'n lumeE El e mona!c si nu v!ea a cunoa%#e Dec;# voina'si p!op!ie si'aceea

E !ea. Tu ai c!ezu#/ o/ Demon/ &$ n d!ep#a#e e pu#e!e. B (u/ D!ep#a#ea nu'i nimic :a!N de pu#e!e. &$u#a#'ai aliai n#!e Ti#anii &e 7!$zdau caosul'n a lo! !$scoal$ Ai nzes#!a# p$m;n#ul cu ;ndi!i/ L'ai na!ma# cu a! umen#e ma!i &on#!a lui *!muz. Ki el ca #ine a deveni# !e7el/ Se zv;!coli sp!e ce!u!i sp!e a le spa! e/ Mi%c;nd a!ipile de muni de pia#!$/ Pu#e!ea sa cumpli#$ B con#!a lui. Da! de#una# el !ec$zu n chaos &adav!u viu/ l nv$li'n#!'o !acl$ Al7as#!$. 9n Demonism/ :a7ula #i#anian$ nu es#e #!a#a#$ pe linia ei epicaE poezia es#e mai de !a7$ un epilo al :a7ulei/ indica# s$ dea poe#ului p!ile"ul de a e6p!ima adeziunea lui sen#imen#al$ :a$ de ma!ii !evol#ai. R$m;n;nd n cad!ul s#!ic# mi#olo ic/ poe#ul c!ea ns$ posi7ili#$i pen#!u o nou$ poziie #i#anian$. &!ea# dup$ chipul %i asem$na!ea zeului/ omul es#e meschin %i !$uE Ti#anul mo!#. ca!e i'a da# via$/ i insu:l$ ns$ din c;nd n c;nd ;ndu!i nal#e de no7il$ !$zv!$#i!e. *mul apa!e as#:el de o s#!uc#u!$ dual$/ n su:le#ul s$u se concen#!eaz$ #endinele op!esive ale divini#$ii %i n$zuinele de eli7e!a!e p!in !$scoal$ ale Ti#anului. &on:lic#ul #i#anian se nd!umeaz$ as#:el c$#!e ceea ce va :i cu v!emea n cele mai mul#e poezii ale lui Eminescu/ un con:lic# in#e!io! de o!din mo!al.? Pe aceea%i linie a !evol#ei #i#aniene ne apa!e Sa!mis/ e!oul din poema Gemenii. Pe!sona"ul nu %i pu!i:ic$ ns$ s#!uc#u!a) con%#ien# de ned!ep#a#ea zeului p!eapu#e!nic/ el es#e con%#ien# n acela%i #imp de nepu#ina sa %i de lipsa de sens a !evol#ei sale. Cap#ul aces#a nu'l mpiedic$ ns$ de a s#!$7a#e #oa#e s#adiile !evol#ei/ B un :oc n ca!e el nsu%i se va mis#ui. Pen#!u c$ dac$ poezia a"un e n :inal la 7i!uina le ii mo!ale/ aceas#$ 7i!uin$ nu nsemneaz$ nco!ona!ea di!ec#$ a aciunii !evoluiona!e. Sun# ns$ mp!e"u!$!i c;nd pe!sona"ul #i#anian din poezia eminescian$ se si#ueaz$ n zona umanului. Am v$zu# ce nsemneaz$ su7 aces# !apo!# poezii ca n e! %i demon/ n ca!e !evol#a se soluioneaz$ n iu7i!eE am v$zu# de asemenea ce nsemneaz$ mp$!a# %i p!ole#a!/ n ca!e planu!ile #i#aniene %i anulau :unciunea su7 p!esiunea unei pu#e!i ce dep$%ea :o!ele an a"a#e n con:lic#/ su7 p!esiunea des#inului. Amin#eam ns$ cu un al# p!ile" c$ s;n# cazu!i c;nd pe!sona"ul #i#anian ai lui Eminescu se !ealizeaz$ n zona de in#e!:e!en$ a mi#olo icului si umanului. Aces#a es#e n p!imul !;nd cazul poeziei Mu!e%an. Poe#ul a!delean a p!eocupa# de ap!oape pe Eminescu/ ca!e a v$zu# n#!'nsul un pe!sona" de :ac#u!$ e6cepional$/ meni# s$ :ie p!ezen#a# n#!'o :e!ici#$ m7ina!e de uman %i de mi#olo ic/ #o#ul #!anspus n lumini !oman#ice. Din#!e cele #!ei ope!e pe ca!e el le ncea!c$ pe aces# su7iec#/ nici una n'a :os# dus$ la des$v;!%i!e. In impe!:eciunea lo!/ ele s;n# #o#u%i :oa!#e semni:ica#ive. Voi insis#a n con#inua!e asup!a uneia din aces#e :o!me/ ca!e ne va da p!ile"ul s$ u!m$!im :elul cum se cons#!uie%#e la Eminescu pe!sona"ul #i#anian/ cum se delineaz$ #ema #i#anian$ si cum se p!oiec#eaz$ ele n#!'un spaiu %i n#!'un #imp co!ela#e #i#anismului. Indicaiile de cad!u s;n# de esen$ !oman#ic$) =Mu!e%anu sin u! n#!'o p$du!e. B Pe o muche de deal o 7ise!ic$ veche c'un #u!n de pia#!$. (oap#e/ lun$. *!olo iul 7ise!icii 7a#e miezul nopii?.

Aces#e no#$!i ne dau an#icipa# #onul sen#imen#al %i su e!eaz$ #ema ie#ic$. Poezie a izol$!ii/ a sin u!$#$ii/ n ca!e sune#ul o!olo iului ca!e 7a#e miezul nopii nu ne aduce n min#e lumea celo! vii/ ci su e!eaz$ ideea unei linii desp$!i#oa!e. Poe#ul se a:l$ pe culmea ce sepa!$ viaa de moa!#e %i min#ea lui es#e :!$m;n#a#$ de n#!e7$!i n le $#u!$ cu p!o7lemele vieii %i ale mo!ii. Da! momen#ul nu se cons#!uie%#e in#e !al pe linia :aus#ian$. Sp!e ose7i!e de Caus#/ Mu!e%an %i pune n#!e7$!i %i $se%#e !$spunsu!iE el poa#e spune a%ada!) Ki cla!e's pen#!u mine eni mele'nc;lci#e. 9n#!e7a!ea de c$pe#enie ca!e'l p!eocup$ es#e u!m$#oa!ea) viaa noas#!$ mpline%#e oa!e v!eo solie n lumeV &u ce scop sac!i:ic$m :iina noas#!$ pe al#a!ul omeni!iiV G;ndul nos#!u/ simi!ea noas#!$/ s;n# oa!e ele n s#a!e s$ u%u!eze cu ceva mize!ia comun$ a omeni!iiV si du!e!ea noas#!$ u%u!eaz$ oa!e du!e!ea semenelui nos#!uV sau #o#ul nu es#e dec;# o imens$ z$d$!nicie/ a%a nc;# s$ se poa#$ spune desp!e om =c$'i visul unei um7!e sau um7!a unui visV? &a!e'i p;! hia lumii/ ca!e es#e su:le#ul eiV Es#e DumnezeuV es#e 7ineleV es#e !$ulV Ki u!m;nd cu n#!e7$!ile pe linia aceas#a/ poe#ul a"un e s$ :ac$ un p!oces nemilos n#!e ii socie#$i/ a c$!ei is#o!ie i pa!e a :i numai p!o !esul !$u#$ii %i al u!ii si a c$!ei esen$ es#e !$u#a#ea) s;m7u!ele lumii'i e#e!na !$u#a#e Deco!ul se schim7$) peisa" acciden#a#/ a7!up#) s#;nci pe $!mu!i de ma!eE n :und/ un cas#el !isipi#. Viziunea une%#e peisa"ul ma!in si pe cel al p$du!ii/ n#!'o a#mos:e!$ de nsenina!e #!ep#a#$) Se zv;!cole n valu!i ma!ea cea su!$'n veci Ki n de s#;nci schele#e/ 7$#!;ne/ sla7e/ seci Ea aiu!ind love%#e. &olo %i'nal$ su! &as#elul lun si !ece :an#as#icul lui mu!/ L'a :ul e!elo! :u $ se v$d 7olile spa!#e/ Ilumina#e $u!i pe ene!aii moa!#e ... Ki n aces# cad!u !oman#ic se n#ind um7!e mi#olo ice/ o mi#olo ie nede:ini#$ n am$nun#/ da! s#!$7$#u#$ de !eminiscene dacice) R$sun$ co!n de au! si mple noap#ea cla!$ &u chipu!i !$#$ci#e din lumea soli#a!$ A cod!ilo! B n c;!du!i venii enii %$ alnic &e'acum umplei p$m;n#ul cu sune#ele "alnici. Acum ascun%i n um7!$ sau #upilai su7 :oaie Pi%cai picioa!ele'al7e a :e#elo! 7$laie. Ki zim7!ii z;nei Dochii/ pe :!uni cu s#em$ ma!e Ki voi/ cai al7i ai m$!ii cu coame de ninsoa!e/ 9nvie cod!ulW Duhu!i cu su:le# de mi!esme R7u!ai p!in c!en e ne !e ca s#!$vezie iesme/ &u sune#ul de p$su!i s'aduc$ pasul numa/ Pe co!pu!i al7e hain$ de diaman#in$ 7!um$ S$ sc;n#eie n um7!$/ s$ sp;nzu!e :ee!ic B

T!ecei nce# n ae! c$lc;nd pe n#une!ic. Relu;nd p!ocedeul din Mi#o#o icale/ poe#ul p!omoveaz$ %i de da#a aceas#a :enomenele vieii comune la p!opo!ii mi#olo ice) &um no!ii s#!i $ "alnic %i ma!ea spa! e pia#!$ Ki #une#e 7$#!;ne pe'a ce!u!ilo! va#!$ Pocnesc cu'a lo! ciocane/ mo%ne i si :alnici :au!i Ei :$u!esc :u!#unei co!oana ei de au! ... E!oul eminescian se cons#!uie%#e de da#a aceas#a n punc#ul de con"unciune a mi#olo icului si a umanului/ v$zu# !oman#ic. Pen#!u c$ !oman#ic es#e el p!in izola!e/ p!in di:e!enie!e :a$ de semenii s$iE !oman#ic/ p!in de#a%a!ea asce#ic$ de 7unu!ile vieiiE !oman#ic/ p!in sensul pe ca!e'l ia medi#aia sa %i p!in s#!uc#u!a peisa"ului/ :$cu#$ s$ #!aduc$ n e6#e!io! s#$!ile sale su:le#e%#i. Ki dac$ el a"un e s$ cons#a#e/ a%a cum cons#a#ase si n Demonism/ c$ s;m7u!ele lumii es#e e#e!na !$u#a#e/ a#unci es#e :i!easc$ n:!$i!ea des#inului s$u cu des#inul lui Sa#an/ !evol#a#ul mpo#!iva !$u#$ii %i a!7i#!a!iului divini#$ii. Pasa"ul pe ca!e l am n vede!e de da#a aceas#a m'a p!eocupa# %i cu al#e p!ile"u!i. Revin cu #oa#e aces#ea la el/ pen#!u c$ nicioda#$ poe#ul !om;n n'a escalada# mai vi:o!os #!ep#ele !evol#ei #i#aniene si pen#!u c$ puine s;n#/ n li#e!a#u!a unive!sal$/ momen#ele #i#aniene ca!e s$ se !idice la aceea%i #$!ie a!#is#ic$) &;n#ai'o da!/ popoa!$W n lasu'ad;nc al s#!anei Voi mes#eca le enda cea veche a Sa#anei. */ Sa#an/ eniu m;nd!u/ e#e!n/ al dispe!$!ii/ &u em$#ul #$u asp!u ca mu!mu!ele m$!ii B P!icep acum z;m7i!ea #a #!is#$/ vo!7a'ama!$) =&$ #o# ce e n lume e v!ednic ca s$ pia!$?. Tu ai smuci# in:e!nul ca s$'l a!unci n s#ele/ &u c;!du!i u!ia%e #e'ai n$la# !e7ele/ Ai scos din !$d$cin$ ma!ea s'o'mp!o%#i n soa!e/ Ai v!u# s'a!unci n chaos sis#emele sola!e ... K#iai c$ !$u#a#ea e#e!n$'n ce!u!i #!ona &$ secole n$#;n e cu spaim$ o'nco!on$W */ de'as vedea :u!#una c$ s#elele desp!inde/ &$'n ce! #alazu!i nal#e de ne u!$ n#inde. &$ p!in acele ne u!i demonii'n s#olu!i z7oa!$ Si lumea din ad;ncu!i o scu#u!$ u%oa!$ &$ pleava . . . &e!ul cu so!ii lui decade/ Se'nmo!m;n#eaz$'n chaos n#ins :$!$ de :ine/ &$z;nd ne !e si s#inse su!pa#ele'i lumine ... (ean#ul se n#inde Pe spau!i de%e!#e/ pe lumile mu!inde. V$z;ndu'#e s#!i a'voi de'un do! ne7un cup!ins) =M$!i!e ie/ Sa#an/ de #!ei o!i ai nvinsW? A#uncea m$ p!ime%#e p!in n e!ii piei!ii/ M$'nva$ si pe mine cuv;n#ul nimici!ei Ad;nc/ demonic'!ece. Mi'o "u!/ as#$ %#iin$ Eu a% s#!i a'o'n lume c'o c!un#$ u%u!in$ ... A#unci ne !e%#e/ soa!e ... a#unci s$ #!emu!i ce! ...

A#uncea salu#a'voi e#e!nul adev$! ... Ki li7e!/ ma!e/ m;nd!u p!in condamna!ea lui/ A ce!u!ilo! sca!$ n z7o! am s$ o sui... S$ s#!i cu !$z7una!e pe 7uze'n lumi de%a!#e) =Te 7les#$m/ c$ci n lume de via$ avui pa!#eW? 8Cul e!e8 //*/ :ul e!$'m$ numai... o/ "oac$ comedie/ &omedian# 7$#!;ne cu las de vi"elieW (u vezi c$ nu poi :ace #u un mai ma!e 7ine Dec;# pe vecinicie s$ m$ omo!i pe mineV Au c!ezi #u c$ eu #!emu!/ da! vezi B mai c!ed n moa!#e B Ai :i p!ea 7l;nd s$ ai #u n m;n$'i as#$ soa!#e/ A% !;de'a#unci de via$/ muncind'o cu disp!e. A% omo! n mine o su#$ de viei Muncind n mine nsumi al :i!ii o!ice ne!v/ Piei!ea cea e#e!n$ n piep#u'mi s$ o se!v ... Da!/ vai/ #u %#ii p!ea 7ine c$ n'am s$ mo! pe veci/ &$ vis e a #a moa!#e cu sla7e m;ni si !eci/ La so!i va pune ia!$%i p!in lumile din ce! Du!e!ea mea cumpli#$ B un ve%nic Ahasve!/ &a cu acela%i su:le# din nou s$ !eapa!$ Mi !aiei e#e!ne uneal#$ de oca!$/ B Pu#e!nice 7$#!;ne/ i an#e ... un pi#ic/ &$ci #u nu e%#i n s#a!e s$ nimice%#i nimic?. 9n #o# ceea ce am spus p;n$ acum/ am avu# n vede!e numai modali#a#ea #i#anian$ a poeziei. Am a:i!ma# ceva mai nain#e c$ ope!a n'a :os# dus$ la des$v;!%i!e si impe!:eciunile ei s;n# n#!'adev$! vizi7ile/ a#;# n s#!uc#u!a ei #o#al$ c;# %i n am$nun#e. Cap#ul aces#a nu in#e!zice #o#u%i o 7o a#$ o!ches#!a!e a #emelo! poe#ice. Revol#a s:;!%i#$/ o muzic$ dulce se aude %i scena es#e ocupa#$/ al$#u!i de e!ou/ de visu!i/ de somn/ de v;n#/ de izvo!/ :ieca!e mu!mu!;ndu'%i ispi#a %i p!eam$!indu'%i isp!$vile. A! :i aici p!ile"ui unei ap!opie!i n am$nun# de Man:!ed al lui 0>!on. *pe!aia aceas#a/ ca!e ne duce n domeniul vas# al li#e!a#u!ii compa!a#e/ nu poa#e :i n#!ep!ins$ ns$ acum HI. Implicaiuni mi#olo ice am su!p!ins %i n s#!uc#u!a unui :i# pe!sona" #i#anian n#;lni# n ope!a lui Eminescu/ la (apoleon. &eea ce ne'a p!eocupa# cu acel p!ile" a :os# s$ disociem elemen#ul #i#anian de elemen#ul enial/ pe #i#an de eniu/ deoa!ece aces#e dou$ pe!sona"e apa! adeseo!i asocia#e n ope!a lui Eminescu. Ki :$ceam cu acela%i p!ile" a:i!maia c$ din #!$s$#u!i p!op!ii am7elo! pe!sona"e/ se !ealizeaz$ ima inea lui F>pe!ion. Es#e sin u!a p!o7lem$ ai c$!ei #e!meni p!imi i voi amin#i in scu!#ul #imp ce ne s#$ la dispoziie. Poezia s'a! impune s$ :ie u!m$!i#$ n p!ocesul ei evolu#iv %i n !apo!#a!e la izvo!ul de la ca!e po!ne%#e/ deoa!ece ea es#e un model s#!$luci# de :elul cum poe#ul !om;n nele ea s$ p!eluc!eze ma#e!ialul poe#ic/ !idic;ndu'i e6is#ena amo!:$ la n$limea sim7olului. Sin u!a ches#iune pe ca!e mi po# n $dui s'o pun %i c$!eia voi c$u#a s$'i dau o soluie/ es#e aceea !e:e!i#oa!e la na#u!a pe!sona"ului cen#!al/ F>pe!ion. Dup$ cum se %#ie/ punc#ul de pleca!e al poeziei es#e un 7asm cules de un c$l$#o! e!man/ [unisch/ ca!e a #!ecu# %i p!in $!ile noas#!e n c$l$#o!ia pe ca!e o n#!ep!indea n impe!iul #u!cesc/ 0asmul a :os# pu7lica# n ca!#ea lui in#i#ula#$ 0uPa!es# und S#am'7ul/ ap$!u#$ la 0e!lin n ,.2,. n o!i inalul e!man/ poves#ea e!a in#i#ula#$ Dos M$dchen in oldenen Ga!#en/ adic$ Ca#a n !$dina de au! %i su7 aces# #i#lu ea a :os# ve!si:ica#$ mai n#;i de Eminescu. Relua#$

mai #;!ziu/ #ema es#e modi:ica#$ %i o! aniza#$ sp!e a susine sim7olic concepia schopenhaue!ian$ a poe#ului desp!e eniu. In#!'adev$!/ pe unul din manusc!isele ope!ei/ Eminescu no#eaz$ c$ ceea ce l'a p!eocupa# a :os# s$ e6p!ime soa!#a eniului pe p$m;n#) dac$ numele s$u es#e le a# de e#e!ni#a#e/ de e#e!ni#a#e se lea $ %i izola!ea sa/ condamna!ea sa la ne:e!ici!eg &alea ce despa!#e poema lui Eminescu n :o!ma ei de:ini#iv$/ pu7lica#$ mai n#;i n Almanahul Socie#$ii =Rom;nia Jun$? din Viena n ,..I/ de 7asmul cules de [unisch/ a :os# u!m$!i#$ de ap!oape de &a!acos#ea/ n s#udiul s$u in#i#ula# &!ea#ivi#a#ea eminescian$ %i/ pen#!u c$ noi nu avem #impul/ s$ !elu$m p!o7lema/ v$ !o s'o u!m$!ii acolo/ li !evine n#!'adev$! lui &a!acos#ea me!i#ul de a :i valo!i:ica# o a:i!maie :u a!$ a poe#ului %i de a :i pus n ci!culaie %#iini:ic$ izvo!ul poemei/ dup$ cum #o# d'sale i !evine me!i#ul de a :i u!m$!i# n am$nun# !elaiunile din#!e :o!ma e!man$ a 7asmului si #!aduce!ea lui !om;neasc$. Te6#ul e!man si #!aduce!ea lui !om;neasc$ po# :i u!m$!i#e acum n ediia pe ca!e Mazilu a da#'o la Academia Rom;n$ n ,-43. S#udiul amin#i# v$ va da p!ile"ul s$ vedei c$ cele dinii modi:ic$!i ale 7asmului se da#o!esc chia! lui [unisch/ ca!e a"un e s$ poe#izeze pe unul din pe!sona"e/ zmeul/ %i c$ aceas#$ poe#iza!e es#e con#inua#$ n Ca#a in !$dina de au! a lui Eminescu si dus$ la ul#ima e6p!esie n :i u!a lui F>pe!ion/ deoa!ece/ n#!'o conve!#i!e eome#!ic$ de aciuni si pe!sona"e/ n p!ocesul ene#ic al ope!ei F>pe!ion es#e :o!ma ul#im$ pe ca!e zmeul o a#in e n evoluia sa. 9nain#e de a n#!ep!inde analiza ope!ei/ se impune s$ semnal$m o p!o7lem$ s#!;ns le a#$ de cele ce ne vo! p!eocupa n le $#u!$ cu Lucea:$!ul. Dup$ cum se %#ie/ ca!#ea lui [unisch cup!indea/ n a:a!$ de 7asmul Ca#a n !$dina de au! %i un al#ul/ pe ca!e Eminescu l'a ve!si:ica# de asemenea/ Die Jun :!au ohne [o!pe! <Cecioa!a :$!$ co!p@/ n :o!ma ve!si:ica#$ de Eminescu el poa!#$ #i#lul Mi!on si :!umoasa :$!$ co!p. n aces# al doilea 7asm es#e vo!7a de un :ecio! de sa# ca!e a"un e s$ ia de soie pe :a#a mp$!a#ului. n Da! cu aceas#a poves#ea nu ia cap$#. Cecio!ul :usese so!#i# s$ n$zuiasc$ dup$ ceea ce es#e mai de seam$ n lume. Ki la c;#va #imp dup$ nun#$ el es#e :!$m;n#a# de do!ina de a pleca n c$u#a!ea aces#ei a!$#$!i ideale.a Auzise n#!'adev$! c$ mai p!esus de o!ice :iin$ omeneasc$ es#e :ecioa!a :$!$ co!p. El o a:l$ n cele din u!m$ n #imp ce ea se sc$lda. Iu7i!ii lui :ie!7ini nu'i !$spunde ns$ dec;# !$ceala heii) :ecioa!a pe ca!e o do!ise a#;#a/ pen#!u ca!e sac!i:icase #o# ce avea mai scump/ e!a lipsi#$ de co!p %i nu pu#ea as#:el !$spunde d!a os#ei lui de :o!me p$m;n#e%#i. * va!ian#$ :!a men#a!$ a ei e6plic$ :enomenul !elu;nd #ema din poezia La s#eaua ca!e'a !$s$!i#) :ecioa!a e6is#a pe c;nd nu se vedea) azi se vede/ da! nu mai e6is#$. Lipsi# de c$ldu!a vieii/ Mi!on pleac$ si se n' #oa!ce la iu7i!ea p$m;n#easc$ a soiei pe oa!e o p$!$sise. Viaa i se pa!e acum lipsi#$ de o!ice / :a!mec si el se s#in e de do!ul unei iu7i!i ce nu se pu#ea !ealiza. Cap#ul c$ Eminescu n'a !eveni# ul#e!io! asup!a aces#ei poeme ca s$'i dea e6p!esie de:ini#iv$/ a :os# e6plica# p!in ca!ac#e!ul neho#$!;# al e!oului/ ca!e oscila n#!e chema!ea ce!ului si a p$m;n#ului/ n#!e :ecioa!a :$!$ co!p %i :a#a de mp$!a#. Voi o7se!va ns$ c$ aceas#$ oscila!e n#!e chema!ea ce' !ului %i aceea a p$m;n#ului ne n#;mpin$ si n Lucea:$!ul %i c$ pe ea se n#emeiaz$ n pa!#e d!ama#ismul poemei. Poziiile se inve!seaz$ ns$) F>pe!ion se ho#$!$%#e s$ :ie al p$m;n#ului si es#e !espins de aces#a/ Mi!on se ho#$!$%#e s$ :ie al ce!ului/ da! nu se poa#e menine n el. Poema aducea/ n #endinele con#!adic#o!ii ce s:;%iau su:le#ul e!oului/ vi!#uali#$i supe!ioa!e/ ea pu#ea :i conve!#i#$ n#!'una din cele mai z udui#oa!e #!a edii ale su:le#ului omenesc. Ki s'a o7se!va# cu #oa#$ d!ep#a#ea c$ un as#:el de su7iec# pu#ea !eine pe un sc!ii#o! ispi#i# de #!a icul des#inului omenesc/ 7un$oa!$ pe I7sen. El a! :i pu#u# ispi#i ns$ %i pe Eminescu %i dovada cea mai si u!$ es#e c$ l'a %i ispi#i#. Ki dac$ el n'a !eveni#/ mp!e"u!a!ea #!e7uie e6plica#$ mai de !a7$ p!in ca!ie!a lui poe#ic$ a#;# de scu!#$E ia! :ap#ul c$ p!e:e!inele sale s'au nd!ep#a# c$#!e Lucea:$!ul/ mi poa#e :i sepa!a# de unele e6pe!iene e!o#ice ale poe#ului. Mai mul# ns$. n o!dinea aceas#a #!e7uie s$ avem n vede!e nu a#;# ceea ce nu aducea Mi!on/ c;# ceea ce aducea F>pe!ion. Am amin#i# puin mai nain#e c$ pe!sona"ul din ca!e el se dezvol#$ #!ep#a# apa!ine unei ca#e o!ii apa!#e de :iine sup!a'p$m;n#ene es#e vo!7a de un

zmeu/ a%ada! de o divini#a#e nea !$/ de o divini#a#e a p$m;n#ului. &u #e!minolo ia consac!a#$ de unele s#udii nchina#e !ecen# !oman#ismului/ divini#$ile aces#ea poa!#$ numele de divini#$i =ch#onice?. &u aces#e a#!i7u#e de divini#a#e ch#onic$ apa!e pe!sona"ul %i n poema Ca#a n !$dina de au!. Rapo!#a# la 7asmul e!man/ el se di:e!eniaz$ ns$ esenial. La [unisch/ zmeul nu es#e numai un nd!$ os#i# #i!anic/ el es#e capa7il de cea mai ma!e !$u#a#e. V$z;nd c$ pie!de pe :a#a iu7i#$/ pen#!u ca!e :usese a#a s$ cea!$ %#e! e!ea nemu!i!ii sale/ el se !$z7un$) lu$ o 7!$a!$ de au! 7$#u#$ cu pie#!e scumpe si o a!unc$ n !amu!ile unui copac. Ca#a o v$zu si !u $ pe iu7i#ul s$u s$ op!easc$ n loc calul pe ca!e c$l$#o!eau %i s$'i aduc$ 7!$a!a. El co7o! de pe cal %i se duse s$ i'o aduc$. In v!emea aceas#a zmeul p!$v$li o pia#!$ !ea asup!a :e#ei/ ca!e !$mase moa!#$ pe loc. &ople%i# de du!e!e/ :ecio!ul se s#inse si el pes#e c;#eva zile. Aceas#a :usese !$z7una!ea pu#e!nicului zmeu) cei doi nd!$ os#ii s$ nu moa!$ deoda#$/ da! s$ moa!$ nda#$.a Pe!sona"ul es#e n:$i%a# de Eminescu n#!'o a#mos:e!$ mul# idealiza#$) el es#e cople%i# de du!e!e/ da! du!e!ea lui nu'l :ace s$ p!ovoace moa!#ea celo! doi nd!$ os#ii. El v!ea ca ei s$ :ie :e!icii %i n #oa#$ viaa s$ nu ai7$ dec;# un chin/ acela de a nu mu!i deoda#$) &u :aa #!is#$ le p!ivi n u!m$ Ki'n#inde m;na ca dup$'o!ice'i dus. B 9n :undul lumii/ unde apa scu!m$ Al m$!ii s;n B acolo a! :i dus. Dac$'l iu7ea ... Acuma pl;nsu'%i cu!m$E =Cii :e!icii?/ cu lasu'i s#ins a spus B A#;# de :e!icii/ c;# viaa #oa#$ Un chin s'avei) de'a nu mu!i deoda#$. De aici p;n$ la dezin#e!esa!ea #o#al$ a lui F>pe!ion de soa!#a celo! doi nd!$ os#ii calea a :os# scu!#a#$ n mod simi#o!. Vom !eveni de al#:el asup!a :inalului n ca!e Lucea:$!ul delineaz$ d!ama#ic poziia uman$ :a$ de cea divin$ %i ca!e pune n lumin$ o #!$s$#u!$ pa!#icula!$ a su:le#ului pe!sona"ului. &eea ce #!e7uie !einu# din aces#e da#e es#e :ap#ul c$ zmeul es#e v$zu# ca o divini#a#e a p$m;n#ului. Ad!es;ndu'i'se/ Dumnezeu i spune) =demone?E %i a:i!m$ c$ nu es#e :$p#u!a m;inilo! sale. &u #oa#$ na#u!a sa deose7i#$ de na#u!a divini#$ilo! ce!e%#i/ zmeul se sim#e #o#u%i n dependen$ de Dumnezeu/ pe ca!e l !oa $ s$'i %#ea! $ nemu!i!ea. Am a:i!ma# mai nain#e c$/ n#!'o #!anspune!e ma#ema#ic$ de pe!sona"e %i de aciuni/ F>pe!ion es#e :o!ma ul#im$ pe ca!e o a#in e zmeulE su7 !apo!# mo!al ns$/ F>pe!ion es#e ;ndi# de poe# pe o linie cu #o#ul di:e!i#$/ a#;# de di:e!i#$ nc;# nu poa#e :i vo!7a de o #!ans:i u!a!e a p!imului pe!sona"/ de o schim7a!e a zmeului n Lu'cea:$!. &u #oa#e a#!i7u#ele sale e6cepionale/ cel dinii apa!ine p$m;n#ului/ n #imp ce F>pe!ion apa!ine ce!ului. S'a! pu#ea :ace ns$ p!esupune!ea c$ o va $ !eminiscen$ a na#u!ii iniiale pe!sis#$ #o#u%i si c$ ea se #!aduce n pos#ula!ea de c$#!e Lucea:$! a :o!melo! e6is#enei p$m;n#e%#i. Ki ca o!i ine ei s;n# deose7ii) zmeul apa!ine mi#olo iei !om;ne%#i/ n #imp ce F>pe!ion es#e desp!ins din mi#olo ia elin$ ia!/ de%i desp!ins de acolo/ el nu p$s#!eaz$ #oa#e #!$s$#u!ile #i#anului inial. Acolo avem de a :ace cu un #i#an !$scula# mpo#!iva ce!ului/ ca!e %i p$s#!eaz$ neal#e!a#$ cali#a#ea lui #i#anian$/ n #imp cp n poema lui Eminescu el se p!ezin#$ cu o s#!uc#u!$ :oa!#e comple6$. Pe de o pa!#e/ p!in simi!ea le ii divine ca o pova!$/ p!in n$zuina de a se li7e!a de ea/ p!in pos#ula!ea po' ziiilo! umane ce cad n a:a!a :i!ii sale %i p!in in#ensi#a#ea sen#imen#elo!/ F>pe!ion es#e n#!' adev$! un #i#anE pe de al#$ pa!#e ns$ el es#e un izola# %i soluia de:ini#iv$ la ca!e a"un e B izola!ea n n$lime B es#e ca!ac#e!is#ic$ eniului n concepia schopenhaue!ian$. F>pe!ion apa!e a%ada! ca o na#u!$ comple6$/ n ca!e :uzioneaz$ #!$s$#u!i p!op!ii #i#anului si eniului. Am a:i!ma# si mai nain#e c$ Eminescu a"un e/ n u!ma e6pe!ienei sale in#elec#uale/ sa dea un

co!onamen# ele iac #emei #i#aniene. Ti#anul s$u/ ca!e de al#:el n'a c$p$#a# nicioda#$ o esen$ de e6cepional$ pu!i#a#e/ se al#e!eaz$ p!o !esiv/ asociindu'si #o# mai nume!oase #!$s$#u!i ce ca!ac#e!izau pe cel$lal# pe!sona" e6cepional cu ca!e au luc!a# n mod p!edilec# !oman#icii/ eniul. Sp!e a nele e a%ada! pe!sona"ul n s#!uc#u!a sa/ va #!e7ui s$ inem seama nu numai de #ema li#e!a!$/ ci si de a#i#udinea sen#imen#al$ a poe#ului si de e6pe!iena lui in#elec#ual$/ la cap$#ul ca!ie!ei sale li#e!a!e. Rein;nd #oa#e elemen#ele aces#ea/ vom semnala n con#inua!e c;#eva da#e de na#u!$ s$ ne :ac$ s$ p$#!undem mai ad;nc n esena poemei %i s#!uc#u!a pe!sona"ului. Min s$ :ac #o#oda#$ o7se!vaia c$ n :elul aces#a sun#em depa!#e de a avea o ima ine comple#$ a poemei pe ca!e n al#e mp!e"u!$!i vom u!m$!i'o pe un plan cu mul# mai vas#. P!imul :ap# ce se ce!e s$ :ie !ema!ca# es#e spo!i!ea p!opo!iilo! )" n vecin$#a#ea ce!ului/ umanul mani:es#$ #endina unei dep$%i!i de sine/ #endin$ ce nu !ealizeaz$ n cele din u!m$ o #!ans !esiune a condiiilo! p!op!ii. Ca#a iu7i#$ de F>pe!ion nu se izoleaz$ #o#al/ da! se izoleaz$ #o#u%i de loa#a uman$. Se izoleaz$ n p!imul !;nd p!in o!i inea ei) =din !ude ma!i/ mp$!$#e%#i?/ se di:e!eniaz$ p!in :!umuseea ei a:i!ma#$ pe plan a7solu#) =o p!ea:!umoas$ :a#$?/ da! %i con#empla#$ n lipsa de de:ini!e a con#u!u!ilo!) =si m;nd!$'n #oa#e cele?. Se di:e!eniaz$ p!in con"u a!ea #u#u!o! aces#o! #!$s$#u!i cu ca!ac#e!ul ei de unici#a#e n cad!ul :a' milia!) =%i e!a una la p$!ini? B %i p!in compa!aiile pe ca!e aces#e #!$s$#u!i le mo#iveaz$) =&um e :ecioa!a n#!e s:ini %i luna n#!e s#ele?. Ki pes#e #oa#e aces#ea/ a#mos:e!a de i!eal a ncepu#ului/ ca!e s#a7ile%#e cheia n#!e ii poeme) =A :os# oda#$ ca'n pove%#i/ 8 A :os# ca nicioda#$?. Poe#ul !ecu! e de da#a aceas#a la :o!mula consac!a#$ a 7asmelo! popula!e si cu a"u#o!ul ei iz7u#e%#e s$ %#ea! $ de la ncepu# ideea de #imp is#o!ic %i s$ c!eeze #o#oda#$ ideea unui #imp :a7ulos/ p!ielnic n:lo!i!ii mi#u!ilo! %i des:$%u!$!ii ale o!ice. Da! aces#ei :o!mule el i d$ o nou$ o! aniza!e/ n p!imul !;nd/ poe#ul elimin$ un momen# esenial din :o!mula popo!ului) mo#iva!ea. 0asmul popula! ncepe inva!ia7il cu) =A :os# oda#$ ca nicioda#$/ c$ dac$ n'a! :i nu s'a! poves#i?. Pen#!u un spi!i# !ealis#/ mo#iva!ea aceas#a se :ace pe linia !o#esculuiE pen#!u popo! ns$/ pen#!u ca!e :an#as#icul a!e o e6is#en$ ca %i !ealul/ va apa!e lo ic$/ " Sp!e a su7lima ca!ac#e!ul i!eal al :ap#elo! na!a#e/ poves#i#o!ul popula! es#e nevoi# s$ e6#ind$ aces# momen# iniial/ nc$!c;ndu'l de elemen#e :a7uloase. Sp!e ose7i!e de el/ Eminescu con' denseaz$ e6p!esia %i o cons#!uie%#e pe al#e #!ep#e/ n 7asmul popula!/ ea es#e o! aniza#$ pe sime#!ia e6#e!ioa!$ a !imei) A :os# oda#$ &a nicioda#$ &$ dac$ n'a! :i (u s'a! poves#i. Poe#ul !enun$ la aces# apa!a# e6#e!io! %i :acil) !ein;nd n#!ea a su7s#an$ noional$ a :o!mulei popula!e/ el a"un e la o sime#!ie de al#$ na#u!$/ o sime#!ie in#e!ioa!$/ de idei/ n enul sime#!iei ce ca!ac#e!izeaz$ ve!se#ele 7i7lice) A :os# oda#$ ca'n poves#i/ A :os# ca nicioda#$. (u in#!$ n in#enia mea s$ n#!ep!ind o analiz$ :o!mal$ a poeziei Lucea:$!ul. (u po# #!ece ns$ :$!$ s$ semnalez un :ap# esenial) :unciunea di:e!i#$ a cezu!ei n cele dou$ ve!su!i. In cel din#;i ea cade dup$ adve!7ul8oda#$ si ve!sul #o# a!e o caden$ lin$E n cel de al doilea ns$/ cezu!a cade dup$ ve!7ul a :os#/ pe ca!e ea l izoleaz$ %i'l su7liniaz$/ d;nd n#!e ului momen# ideolo ic8sensul i!eve!si7ilului) a :os# a#unci/ si nu va mai :i nicioda#$ H4. Tehnica poe#ului

izoleaz$ deci na!aiunea n#!'un #imp ndep$!#a#/ n acel #imp c;nd lumea ;ndea n 7asme %i vo!7ea n poezii. Un #imp de :a7ul$ a%ada!/ %i un #imp i!eve!si7il n ca!ac#e!ele sale #o#oda#$. In aces# #imp de :a7ul$ p$#!und mi!esme 7i7lice. Repe#iia ve!7ului a :os# a!e/ dup$ cum am v$zu#/ ae!ul sime#!iilo! 7i7lice. Mai mul# ns$) n aces# #imp/ ca!e anun$ :a7ula/ cel din#;i pe!sona" nain#eaz$ n#!'o caden$ li#u! ic$.? Manusc!isele a!a#$ :o!mele va!ia#e pe ca!e le ncea!c$ poe#ul n ca!ac#e!iza!ea &$#$linei/ nain#e de a se op!i la :o!ma de:ini#iv$) =un hiocel de :a#$?/ =o mul# :!umoas$ :a#$?/ =un vl$s#$!el de :a#$?/ =un un u!e de :a#$?/ =o dalie de :a#$?/ =o luminoas$ :a#$? e#c. In #oa#e :o!mele aces#ea pulsa ceva din anecdo#a 7io !a:ic$ %i ele nu pu#eau sa#is:ace pe poe# n aceas#$ p!im$ mi%ca!e.? &$#$lina nu #!e7uia s$ apa!$ de la ncepu# le a#$ n mod indisolu7il de p$m;n#. Poe#ul o :ace s$ plu#easc$ n#!'o a#mos:e!$ de v!a"$ noc#u!n$ si s$ :ie domina#$ de nos#al ia ce!ului/ ceea ce pa!e a n#inde puni de nele e!e n#!e ea si F>pe!ion. E6cepionalul n$zuinelo! ei p!esupunea o s#!uc#u!$ e6cepional$ %i poe#ul #!anspune #o#ul/ n#!'una din va!ian#ele poemei/ n a#mos:e!$ pu#e!nic$ c!e%#in$. &i#ez #o# pasa"ul/ a%a cum apa!e n manusc!isul 115A) A :os# oda#$ ca'n pove%#i A :os# ca nicioda#$ Din !ude ma!i mp$!$#e%#i Cecioa!$ p!eacu!a#$. Ki e!a una la p$!ini Ki una'n #oa#e cele &um e M$!ia n#!e s:ini Ki luna n#!e s#ele. =Cecioa!a p!eacu!a#$? nsemna ns$ p!ea mul# pen#!u des:$%u!a!ea ul#e!ioa!$ a poeziei. Ea se ap!opia p!ea mul# de Lucea:$! %i se dep$!#a p!ea mul#/ de &$#$lin/ ca s$ mai poa#$ mo#iva con' :lic#ul mo!al. De aceea poe#ul es#e o7li a# s$ aco!deze pe!sona"ul n vede!ea si#uaiilo! u!m$#oa!e/ menin;nd #onul si in:le6iunea 7i7lic$ a ca!ac#e!iz$!ii/ su7liniindu'i unici#a#ea p!in compa!aia cu Cecioa!a/ &$#$lina devine =o p!ea :!umoas$ :a#$?/ ceea ce nsemneaz$/ n ul#im$ analiz$/ o poziie medie/ de pe ca!e se poa#e n$la c$#!e F>pe!ion sau co7o! c$#!e &$#$lin. (u voi insis#a asup!a coa!delo! mul#iple pe ca!e le a!e su:le#ul s$u. Po#!ivindu'se pe de o pa!#e cu pa"ul = u!aliv %i de nimic?/ :a#a es#e #o#u%i n s#a!e s$ sim#$ ispi#a iu7i!ii demonice a lui F>pe!ion si n ap!opie!ea lui ea se #!ans:i u!eaz$ n pa!#e/ n "u!ul ei se ese o a#mos:e!$ dens$ de halucinaie. (imic din aces#e oscil$!i n :i!ea no!ocosului pa"/ a c$!ui via$ se des:$%oa!$ n#!e cupele cu vin si !ochiile mp$!$#esei. La polul opus se a:l$ F>pe!ion. Ciu al ce!ului %i al p$m;n#ului n mi#olo ia elin$/ si #a#$ al soa!elui/ el es#e disloca# de poe# din aces#e !apo!#u!i :amiliale/ mi#olo ice si v$zu# di:e!i# de la un momen# al poemei la al#ul. &eea ce se !eine din vechiul #i#an es#e ideea de as#!u luminos/ de na#u!$ :!$m;n#a#$ n pos#ula!ea unei :o!me ce'l dep$%e%#e/ p!ecum si p!oiec#a!ea n#!e ii sale aciuni n#!'un #imp si un spaiu de p!opo!ii i an#ice. Ima inea ce!ului/ sau mai e6ac# ima ineaV as#!elo!/ %i aceea a m$!ii i se asociaz$ cons#an#. Din spaiul ei limi#a# B un col de :e!eas#!$ B &$#$lina l vede pen#!u p!ima da#$. Micimea ei p$m;neasc$ n'o mpiedic$ s$ pe!ceap$ dimensiunile lui e6cepionale) P!ivea n za!e cum pe m$!i R$sa!e %i s#!$luce/ Pe mi%c$#oa!ele c$!$!i &o!$7ii ne !e duce. F>pe!ion apa!e n min#ea ei ca o ima ine comple6$) lumin$ c$l$uzi#oa!e/ imensi#a#e nes#a7il$

a m$!ii/ #imp ca!e nne !e%#e co!$7iile/' E6cepionalul :i!ii sale se o linde%#e %i n n#!up$!ile lui e6cepionale. (u es#e pen#!u p!ima da#$ c;nd o :iin$ sup!aomeneasc$ ia co!p omenesc/ n poezia lui Eminescu. In o!dinea aceas#a se impune s$ amin#im n p!imul !;nd pe A!ald/ e!oul s#!i oi din S#!i oii/ si al$#u!i de el pe &$lin/ z7u!$#o!ul nd!$ os#i# de :a#a de mp$!a# din poves#ea cu acela%i nume. Ki unul si al#ul !$m;n ns$ n zone di:e!i#e/ n :o!me ca!e p!eced pe acelea din Lucea:$!ul/ ideea n#!up$!ii unei :iine supe!ioa!e ne n#;mpin$ n#!'o ope!$ ne' pu7lica#$ %i pe ca!e ce!ce#a!ea an#e!ioa!$ n'a pus'o la con#!i7uie n e6plica!ea poemei ce ne p!eocup$. *pe!a aceas#a/ lipsi#$ de #i#lu/ a! pu#ea :i in#i#ula#$ R7u!$#o!ul. Ea es#e cup!ins$ n manusc!isul 1121 al Academiei Rom;ne si pasa"ul ca!e ne in#e!eseaz$ sun$ n :elul u!m$#o!) z7u!$#o!ii Vin din !umeni!ea se!ii Ki din :undul s:;n# al m$!ii Vin din ploaia cea cu soa!e Ki din do! de :a#$ ma!e. i vede &ine'i c!ede/ Le n$za!e La o!ica!e I'a chema# din noap#e ma!e. De'nd!$ e%#e v!eo :a#$ &a lucea:$! i se'a!a#$/ Da! din nou!i se !epede La p$m;n# unde o vede Ki'n c$!a!e i !$sa!e De la c!e%#e# la picioa!eE *chii ne !i'n#uneco%i I se ui#$ m;n ;io%iW 9n p$! ne !u s#ele poa!#$ Da!$ al7a :a$'i moa!#$. *!i se :ace no! de ploaie &a!e cade n %i!oaie Ki 7u!eaz$'a%a de lin P!in pe!delele de in Ki'n :e!eas#!$ ca'n#!'un p!a Se a!a#$ nal# %i d!a . &u p$! lun de au! moale Ki cu ochii plin de "ale. T!es#ie'l ncununeaz$ Fainele i sc;n#eiaz$/ Faine lun i si s#!$vezii/ Pa!e'un mo!# cu ochii vii. Pasa"ul p!inde/ n linii ma!i/ #!ep#ele pe ca!e se !ealizeaz$ p!ima nco!po!a!e omeneasc$ a lui F>pe!ion. Ki #o#u%i/ c;#$ di:e!en$W Ciul ce!ului se mi%c$ n#!'un spaiu u!ie%esc %i cuvin#ele lui m$soa!$ dis#anele ce'i despa!#. Ia! pa!cu! e!ea aces#o! dis#ane desp$!i#oa!e u!ia%e m$soa!$ n acela%i #imp si #ensiunea nal#$ a sen#imen#elo! de ca!e el es#e nsu:lei#. Amin#ind !;nd pe !;nd ima inea divini#$ilo! ma!ine na!ma#e cu #oia ul ncununa# cu #!es#ie/ pe aceea a unui #;n$! voievod medieval %i pe aceea a cunoscu#ei s#a#ui an#ice pe ai c$!ei ume!i oi se ncheie

un v;n$# iul iu/ ima inea lui se !e:uz$ #o#u%i lumii p$m;n#e%#i/ ea plu#e%#e n a#mos:e!a al#ei lumi/ n ca!e ma#e!ia apa!e !a!e:ia#$ %i p$#!uns$ de spi!i#) Ia! um7!a :eei s#!$vezii E al7$ ca de cea!$ B Un mo!# :!umos cu ochii vii &e sc;n#eie'n a:a!$. &ea de a doua n#!upa!e aduce o p!o !esie pe linia desp$!i#oa!e. (a%#e!ea lui n lumea p$m;n#easc$ es#e nsoi#$ de :enomene ce!e%#i e6cepionale) !o#i!ea ce!ului/ v$p$ile !umene ca!e se n#ind pes#e :aa p$m;n#ului. Ki zeul se na%#e/ nu din =ad;nc necunoscu#? ca p!ima oa!$/ ci asemenea plane#elo! din#!'una din sa#i!e/ din v$ile haosului. S'a o7se!va# nc$ de mai nain#e c$ uzul ne'a :$cu# s$ #!ecem pes#e unele ima ini eminesciene :$!$ s$ le simim ad;ncu!ile. * as#:el de ima ine es#e aceea ca!e ne p!eocup$ lucea:$!ul se nchea $/ chip m;nd!u/ =din a haosului v$i?. Faosul a!e/ pen#!u Eminescu/ aspec#ul acciden#a#E el a!e v$i din ca!e se !idic$ lumi n#!e i/ !oiu!i de plane#e. (u numai n Lucea:$!ul. In#!'un :!a men# izola# cup!ins n manusc!isul 1121 al Academiei Rom;ne/ n#;lnim ve!su!ile u!m$#oa!e/ ilus#!a#ive pen#!u concepia o!:ic$ a poe#ului) De'a! :i a!unca# n caos a!:a'i de c;n#$!i m:la#$/ 9nveli#$'n a lui eniu ca'n#!'o m!ea"$ lumina#$/ Lumile'n c;mpii de caos dup$ ea s'a! :i lua#/ Tu!mele de so!i de au!/ !oiu!i ma!i de lune pale. R;u!i ca de s#ele valu!i p!inse de o dulce "ale A! :i cu!s nce# la vale/ vecinie s'a! :i cu:unda#. Ki %#e!s/ n aceea%i ope!$ ve!sul ca!ac#e!is#ic) Un convoi cosmo onic. Ve!su!ile nu po# :i amin#i#e numai sp!e a ilus#!a o!:ismul poe#ului. In viziunea la! $ pe ca!e ele o c!eeaz$ se de:inesc p!opo!iile pe!sona"elo! ce se a i#$ n aces#e peisa"e de cosmo onie.E R$s$!i# din acelea%i v$i ale haosului din ca!e !$s$!eau #u!me de so!i de au! %i !oiu!i ma!i de lune pale/ din acelea%i v$i n ca!e cosmo onia cu! ea ca un convoi/ F>pe!ion va :i ima ina# el nsu%i cu p!opo!iile i an#ice ale aces#o!a. La chem$!ile nd!$ os#i#ei :e#e de mp$!a#/ un #i#an se !idica din ad;ncu!ile haosului. Ki ea i sim#e :i!ea e6#!ao!dina!$E l %#ie =!$s$!i# din lini%#ea ui#$!ii?E l %#ie d;nd =o!izon# nem$! ini# sin u!$#$ii m$!ii?/ %i vede cum =ale apei valu!i #!ec c$l$#o!ind sp!e d;nsul?. V!emelnicia si m$! ini#ul ei se sim# cople%i#e de e#e!ni#a#ea %i in:ini#ul luiE ' Mai mul# dec;# o!iunde/ :i!ea #i#anian$ a pe!sona"ului se des:$%oa!$ n c$l$#o!ia c$#!e divini#a#e si n convo!7i!ea din#!e zeu %i Pasa"ul es#e cunoscu# #u#u!o!/ da! discuia lui ne o7li $ s$'l m' p!osp$#$m n memo!ia noas#!$) Po!ni Lucea:$!ul. &!e%#eau 9n ce! a lui a!ipe/ Ki c$i de mii de ani #!eceau 9n #o# a#;#ea clipe. Un ce! de s#ele dedesu7#/ Deasup!a'i ce! de s#ele B

P$!ea un :ul e! nen#!e!up# R$#$ci#o! p!in ele. Ki din a chaosului v$i/ Ju! mp!e"u! de sine/ Vedea/ ca'n ziua cea dinii/ &um izvo!au lumineE &um izvo!;nd l ncon"o! &a ni%#e m$!i/ de'a'no#ulh El z7oa!$/ ;nd pu!#a# de do!/ PinN pie!e #o#ul/ #o#ulE &$ci unde'a"un e nu'i ho#a!/ (ici ochi sp!e a cunoa%#e/ Ki v!emea'ncea!c$ n zada! Din olu!i a se na%#e. (u e nimic %i #o#u%i e * se#e ca!e'l soa!7e/ E un ad;nc asemene Ui#$!ii celei oa!7e. B =De !eul ne !ei vecinicii/ P$!in#e/ m$ deslea $ Ki l$uda# pe veci s$ :ii Pe'a lumii sca!$'n#!ea $E */ ce!e'mi/ Doamne/ o!ice p!e/ Da! d$'mi o al#$ soa!#e/ &$ci #u izvo! e%#i de viei Ki d$#$#o! de moa!#eE Reia'mi al nemu!i!ii nim7 Ki :ocul din p!ivi!e/ Ki pen#!u #oa#e d$'mi n schim7 * o!$ de iu7i!e . .. Din chaos Doamne'am ap$!u# Ki m'a% n#oa!ce'n chaos ... Ki din !epaos m'am n$scu# Mi'e se#e de !epaos?. B =F>pe!ion/ ce din enuni R$sai c'o'n#!ea $ lume/ (u ce!e semne %i minuni &a!e n'au chip %i numeE Tu v!ei un om s$ #e soco#i/ &u ei s$ #e asameniV

Da! pia!$ oamenii cu #oi/ S'a! na%#e ia!$%i oameni. Ei numai doa!N du!eaz$'n v;n# De%e!#e idealu!i B &;nd valu!i a:l$ un mo!m;n# R$sa! n u!m$ valu!iE Ei doa! au s#ele cu no!oc Ki p!i oni!i de soa!#e/ (oi nu avem nici #imp/ nici loc/ Ki nu cunoa%#em moa!#e. Din s;nul vecinicului ie!i T!$ie%#e azi ce moa!e/ Un soa!e de s'a! s#in e'n ce! S'ap!inde ia!$%i soa!eE P$!;nd pe veci a !$s$!i Din u!m$ moa!#ea'l pa%#e/ &$ci #oi se nasc sp!e a mu!i Ki mo! sp!e a se na%#e. Ia! #u/ F>pe!ion !$m;i/ *!iunde ai apune ... &e!e'mi B cuv;n#ul meu de'n#;i/ S$'i dau nelepciuneV V!ei s$ dau las acelei u!i/ &a dup'a ei c;n#a!e S$ se ia munii cu p$du!i Ki insulele'n ma!eV V!ei poa#e'n :ap#$ s$ a!$i D!ep#a#e %i #$!ieV Mi'a% da p$m;n#ul n 7uc$i S$'l :aci mp$!$ie. 9i dau ca#a! l;n $ ca#a! / *%#i!i sp!e a s#!$7a#e P$m;n#u'n lun si ma!ea'n la! / Da! moa!#ea nu se poa#e ... Ki pen#!u cine v!ei s$ mo!iV 9n#oa!ce'#e/ #e'nd!eap#$ Sp!e'acel p$m;n# !$#$ci#o! Ki vezi ce #e a%#eap#$?. Es#e o c$l$#o!ie !e !esiv$ pe linia #impului/ n cu!sul c$!eia Lucea:$!ul #!$ie%#e n sens inve!s is#o!ia c!eaiunii/ p;n$ c;nd a"un e/ n spaiu/ deasup!a liniei ce despa!#e cosmosul de me#a'

cosmos/ ia! n #imp/ n momen#ul iniial al p!ocesului cosmo onic %i chia!/ dincolo de aces#a8 n acel vacuum o!i ina! ce p!ecede eneza lumilo! mensu!a7ile. Acolo unde a"un e el lipsesc condiiile cunoa%#e!ii umane B ale cunoa%#e!ii ima ina#e n spi!i# Pan#ian) nici spaiu pe ca!e s$ se :i6eze ho#a!e/ nici #imp/ ca!e/ acolo/ ncea!c$ zada!nic s$ se nasc$ din olu!i. Da! olul/ vacui#a#ea/ es#e p$#!uns de o se#e ca!e soa!7e/ de se#ea oa!7ei ui#$!i/ a schopenhaue!ienei (i!vana. * da#$ cu s#in e!ea mi"loacelo! de cunoa%#e!e se s#in e %i o! anul cunosc$#o! B ochiul ca!e cunoa%#e B %i pes#e #o#ul se n#ind apele oa!7e ale nimicului. U!ia%ul/ ale c$!ui a!ipi c!e%#eau n ce! si ca!e s#!$7$#ea ca un :ul e! p!in#!e lumile de s#ele/ dep$%e%#e as#:el c!eaiunea si %i de:ine%#e pe calea aceas#a na#u!a) el es#e mai p!esus de spaiu si #imp/ es#e mai p!esus de moa!#e. Aceas#a es#e condiia lui/ p!in aceas#a el es#e asem$n$#o! lui Dumnezeu/ ca!e'l :ace con%#ien# de e#e!ni#a#ea si u7icui#a#ea lo!. Ki p!in aceas#a se deose7esc de !oiul uman/ ca!e du!eaz$ n #imp/ se'n#inde n spaiu/ apa!e si dispa!e n#!'o !o#esc$ !epe#a!e de sine nsu%i) :enomene izola#e ce se nasc din cu! e!ea aceleia%i ma#e!ii n acelea%i :o!me/ e#e!n acelea%i. Da! pes#e #i#anul ca!e s#!$7a#e spaiul si #impul dep$%ind ncepu#u!ile is#o!ice ale c!eaiunii/ alchimia ndoielii :ilozo:ice s'a a7$#u# Co!m$ o!i ina!$/ el es#e u!si# e#e!ni#$iiE e#e!ni#a#ea l o7ose%#e ns$ %i F>pe!ion ce!e ncad!a!ea n se!ia lumii :enomenale/ dispe!sa!ea n haos/ s#in e!ea n !epaosul e#e!n. Pos#ula!ea umanului/ cu a#!i7u#ul !epe#iiei in:ini#e pe ca!e i'l con:e!$ Schopenhaue!/ nu es#e compa#i7il$ ns$ cu na#u!a divin$ a lui. Ki nici cu posi7ili#$ile sale de cunoa%#e!e/ ca!e l vo! duce n cele din u!m$ la m;n#ui!e. Am a:i!ma# ns$ c$ OEminescu a v$zu# n F>pe!ion un pe!sona" comple6/ B un #i#an ca!e si'a nsu%i# unele #!$s$#u!i p!op!ii eniului n concepia lui SchopenhaueigCap#ul aces#a a sc$pa# lui Maio!escu. &!i#icul vede linea! si el cau#$ s$ !educ$ la uni#a#e pe!sona"ul/ B ope!aie cu des$v;!%i!e i!ealiza7il$/ deoa!ece F>pe!ion poa!#$ n#ip$!i#e aces#e ca!ac#e!e n #oa#e ac#ele sale. Maio!escu elimin$ ns$/ n :o!ma pe ca!e el o pu7lic$ n ediia sa/ pasa"ul cel mai !evela#o! pen#!u duali#a#ea :i!ii Lucea:$!ului. Am a:i!ma# mai nain#e c$ #!$s$#u!a cea mai p!op!ie eniului es#e spi!i#ul con#empla#iv/ n #imp ce #!$s$#u!a cea mai p!op!ie #i#anului es#e aciunea. Ki a#unci c;nd Dumnezeu p!opune lui F>pe!ion s$'i dea pu#e!ea s$ s#a7ileasc$/ cu a!mele/ d!ep#a#ea %i #$!ia pe :aa p$m;n#u'lui/ el nu se ad!eseaz$ eniului con#empla#iv/ ci #i#anului ac#iv. Es#e d!ep#/ :o!mele aciunii #i#anice au :os# ad;nc schim7a#e. Ti#anismul nu nsemneaz$ ns$ numai n$zuina unei eli7e!$!i p!in aciune :izic$E adeseo!i n#!e ul p!oces #i#anian se localizeaz$ n lumea mo!al$. De o!din mo!al es#e con:lic#ul n cazul poemei Lu' cea:$!ul. F>pe!ion sim#e op!esiunea le ii divine de su7 impe!iul c$!eia do!e%#e s$ se sus#!a $E el sim#e #o#oda#$ chema!ea condiiunii umane. &on:lic#ul n#!e divin %i uman/ n#!e ce! si p$m;n#/ ca!e ne n#;mpin$ adeseo!i n li#e!a#u!a #i#anian$ a !oman#ismului/ se des:$%oa!$ de da#a aceas#a n con%#iina pe!sona"uluiV Ti#anismul se !ealizeaz$ n acela%i #imp si n condiiile acceso!ii n ca!e se mani:es#$ aciunea pe!sona"ului. Eminescu a!e aici B %i n nume!oase al#e momen#e din ope!a sa B viziunea spaiilo! in:ini#eE el a!e #o#oda#$ un sen#imen# pa!#icula! al #impului/ ca!e n ope!a lui se colo!eaz$ adeseo!i n sens mi#olo ici El a!e pe deasup!a nsu%i!ea de a ;ndi #impul n :o!me ne a#ive) o :iin$ o! anic$ supus$ :enomenului mo!ii/ ca!e'o #!ans:o!m$ n e#e!ni#a#e B e#e!ni#a#ea ine6is#enei. Ki l ;nde%#e uneo!i n cu! e!ea lui e#e!n$/ un #imp liche:ia#/ ca!e #e plou$ o!iunde si o!i c;nd) De asup!a'i %i'mp!e"u!u'i v!emea pa!c'auzi c$z;nd Ici n valu!i #;n uioase/ colo dulce picu!;nd. E#e!n n e6is#ena luiE i an#ic n !epa!#iza!ea lui n :aze is#o!ice si mi#olo iceE !edus la planul unui p!ezen# e#e!n) indi:e!en# de :o!mele n ca!e es#e ;ndi#/ #impul se asociaz$ p!in p!opo!iile sale p!opo!iilo! in:ini#e ale spaiului si laolal#$ de:inesc enul #i#anian al aciunii

Lucea:$!ului/ aciune de#e!mina#$ la !;ndul ei de #ensiunea nal#$ a sen#imen#elo!. 9ncheie!ea poeziei se :ace ns$ pe linie schopenhaue!ian$. Am avu# p!ile"ul mai nain#e s$ semnal$m B u!m$!ind p!ocesul ene#ic al *dei n me#!u an#ic B conve!#i!ea #i#anului n eniu/ n cazul Lucea:$!ului p!ocesul aces#a nu a!e loc/ cele dou$ pe!sona"e e6is#;nd simul#an F>pe!ion nu es#e numai o p!elun i!e a :a7ulei #i#aniene/ el es#e #o#oda#$ %i n#!upa!ea eniului n :elul cum l ima ineaz$ :ilozo:ul e!man) un izola# n supe!io!i#a#ea sa/ un neneles n supe!io!i#a#ea sa/ %i/ n cele din u!m$/ un n:!;n# n av;n#u!ile saleOdup$ cum un n:!;n# n av;n#u!ile sale ne ap$!ea %i acel pe!sona" #i#ania!> B popo!ul !$scula# mpo#!iva mp$!a#ului si a le ilo! sale B/ n mp$!a# %i p!ole#a!. Ki n am;ndou$ cazu!ile/ n #i#anul is#o!iei si n #i#anul mi#olo ic/ soluia ne a#iv$ e!a da#o!i#$ n#!'o ma!e m$su!$ e6pe!ienei in#elec#uale a poe#ului. Da! p!in aces# aspec# al s$u/ #i#anismul devine ns$%i :o!mula de !eaciune a vieii su:le#e%#i a poe#ului/ ca!e cunoa%#e o p!im$ mi%ca!e de pu#e!nic av;n#/ nco!ona#$ n cele din u!m$ de un la! cup!inz$#o! es# ne a#iv. A:i!maia iniial$/ supus$ unui p!oces de cla!i:ica!e p!in !aiune/ a"un e as#:el s$ se ncheie n#!'o ne aie #o#al$. NDemonism/ Mu!e%anu/ Lucea:$!ul si/ pe al# plan/ mp$!a# %i p!ole#a! de:inesc cele mai de seam$ :o!mule pe ca!e #ema #i#anian$ le m7!ac$ n poezia lui Eminescu. S;n# ns$ nume!oase mp!e"u!$!ile n ca!e poe#ul :ace s$ :uncioneze cad!ul #i#anian al #emei/ :$!$ ca pe!sona"ul s$' si :ac$ apa!iia n#!'nsul. Aces# aspec# nou nu poa#e :i u!m$!i# aici. El ne'a! o7li a s$ in#!$m n#!'o analiz$ am$nuni#$ a ima inii #impului si spaiului n ope!a lui/ si n o!dinea aceas#a nu ne s;n# n $dui#e dec;# c;#eva #!$s$#u!i cu #o#ul ene!ale. In#!a #o#u%i n p!oiec#ul iniial al cu!sului meu si in#enia de a u!m$!i n am$nun# mi"loacele p!in ca!e Eminescu iz7u#e%#e s$ c!eeze sen#imen#ul in:ini#ului si al #impului e#e!n. Un loc impo!#an# a! :i ocupa# n aces# capi#ol analiza a dou$ ima ini ima inea m$!ii H2 %i aceea a as#!ului) a m$!ii ca!e apa!e n p!imul !;nd a i#;ndu'%i pl$cile su!e ale valu!ilo! %i se e6#inde %i se pie!de n cele din u!m$ di:uz$ n imensi#a#ea haosuluiE a as#!ului/ ca!e n sc;n#eie!ea sa/ e al$ ei nse%i ca du!a#$ si in#ensi#a#e/ pa!e :$cu# s$ m$soa!e un #imp ca!e n'a ncepu# nicioda#$ si nu va nce#a nicioda#$. Am7ele ima ini pu#eau :i u!m$!i#e ns$ :oa!#e de ap!oape n poema ca!e ne p!eocup$ %i ale c$!ei ca!ac#e!e a!#is#ice le'a! #i pus n#!'o lumin$ pa!#icula!$. Am;n;nd ope!aia pen#!u da#a c;nd aces# cu!s a! pu#ea vedea lumina #ipa!ului/ semnalez n con#inua!e o nou$ p!o7lem$/ ca!e de asemenea s'a! impune s$ :ie soluiona#$ sp!e a avea ima inea "us#$ a li!ismului lui Eminescu. Es#e vo!7a de ca!ac#e!ul o7iec#iv al aces#ui li!ism/ ca!ac#e! :!ecven#/ :$!$ s$ :ie e6clusiv H5/ n cazul poemei Lucea:$!ul/ el me! e a#;# de depa!#e nc;# m7!ac$ :o!ma de 7alad$. E6plicaia/ de da#a aceas#a/ es#e u%oa!$) ea es#e de o!din ene#ic. *pe!a de la ca!e po!ne%#e poe#ul es#e un 7asm/ a%ada! o ope!$ epic$ %i ca!ac#e!ul o7iec#iv al aces#eia se #!aduce n :o!ma de 7alad$ pe ca!e o m7!ac$ poema. Voi !ema!ca ns$ n con#inua!e c$ aceas#$ :o!m$ !$m;ne un elemen# secunda!/ o cali#a#e acceso!ie a ope!ei. Sp!e a se !ealiza a!#is#ic/ #ema #i#anian$ p!esupune :a7ula/ p!esupune na!aiunea sau d!ama#iza!ea aciuniiE a%ada!/ epica sau d!ama#ica. Da! n :o!ma epic$ a Lucea:$!ului :a7ula #i#anian$ nu s'a meninu#/ ea s'a s:$!ma#/ l$s;nd numai unele #!$s$#u!i p!op!ii/ des#ina#e %i aces#ea s$ ndeplineasc$ o :unciune de sim7ol. Apa!a#u!$ e6#e!n$ epic$/ :unciunea sim7olic$/ #oa#e aces#e #!$s$#u!i mpiedic$ i!upia li!ic$ n poem$ %i menin n#!ea a ope!$ n zona semni:icaiilo! o7iec#ive/ pe ca!e n al#e p$!i Eminescu n'o a#in e dec;# p!in in#e!ve!#i!ea :unciunii epi#e#ului) elimina!ea epi#e#ului li!ic/ a:ec#iv/ si nlocui!ea lui cu epi#e#ul o7iec#iv/ epic H.. Am avu# de al#:el mai nain#e p!ile"ul s$ u!m$!im de ap!oape p!ocedeul p!in ca!e poe#ul !ealizeaz$ izola!ea n dep$!#a!e a ima inii %i o7iec#iva!ea ei/ a!$#;nd :unciunea special$ pe ca!e me#a:o!a o ndepline%#e :a$ de compa' !aie/ n poezia Mo!#ua es#. Am vo!7i# adeseo!i de c!ea!ea planu!ilo! secunda!e de !ezonan$ ale li!ismului eminescian. Poezia lui Eminescu es#e ca o pa!#i#u!$ imens$/ n ca!e vi7!aiile pu#e!nice ale no#elo! ap!opia#e de noi s;n# acope!i#e %i ndulci#e de sune#e s#inse/ veni#e din dep$!#a!e. Pe planu!i

mul#iple se !ealizeaz$ chia! cele mai li!ice poezii eminesciene/ n Mo!#ua es# 7un$oa!$/ e6p!esia di!ec#$ a dispe!$!ii se a#enueaz$ p!in medi#aia :ilozo:ic$ pe de o pa!#e/ p!in desc!ie!ea spaiului ce!esc si a #impului noc#u!n pe de al#$ pa!#e/ n ca!e poe#ul nu mai !$m;ne implica# n #a7lou/ ci se de#a%eaz$ de el/ l de:ine%#e n epi#e#e o7iec#ive/ l izoleaz$ n dep$!#a!e si'l con#empl$ acolo. &u a#;# mai :i!easc$ apa!e aceas#$ de#a%a!e a ima inii n Lucea:$!ul/ n ca!e pulsaiile li!ice ale in#e!io!ului s;n# #empe!a#e de :o!mele o7iec#ive ale na!aiunii epice. &u indica!ea aces#o! da#e suma!e n le $#u!$ cu Lucea:$!ul nchei analiza pe ca!e am nchina#' o poeziei eminesciene. * p!ivi!e !e#!ospec#iv$ si semnala!ea uno! #!$s$#u!i ca!ac#e!is#ice aces#ei poezii vo! :o!ma o7iec#ul leciei de ncheie!e. <NOTE> ,. Es#e vo!7a desp!e Ma6imilian RudLin/ Sa#;!e e# le sa#anisme dans lNoeuv!e de Vic#o! Fu o/ Pa!is/ ,-12E &laudins G!ille#/ Le Dia7le dans la li##e!a#u!e au QIQ'e siecle/ L>on'Pa!is/ ,-IAE V. &e!n>/ Essai su! le #i#anisme dans la poesie !oman#i_ue occiden#ale en#!e ,.,A e# ,.A3/ P!a a/ ,-IAE Feinz Lan e/ De! d$monische 0>!on/ Ma!7u! / ,-IA. 1. Pen#!u ela7o!a!ea #i#lului %i pen#!u semni:icaia #e!menului de =na#u!i ca#ilina!e?/ v. no#ele la Geniu pus#iu/ n Eminescu/ *pe!e/ ediie c!i#ic$ n#emeia#$ de Pe!pessicius/ voi. VII/ P!oza li#e!a!$/ 0ucu!e%#i/ ,-55. Desp!e p!oza eminescian$ n ene!e/ E. Simion/ P!oza lui Eminescu/ 0ucu!e%#i/ ,-24. * luc!a!e de p!ezen#a!e a p!ozei es#e B n ciuda #i#lului p!omi$#o! B si ca!#ea lui (. &io7anu/ Eminescu/ S#!uc#u!ile :an#as#icului na!a#iv/ Ia%i/ ,-.4 <=Eminesciana?@. * :oa!#e ampl$ p!ezen#a!e a !omanului Geniu pus#iu n Minai D!$ an/ In#e!p!e#$!i/ voi. II/ Ia%i/ ,-.2 <=Eminesciana?@. I. =*pe!aia? a :os# n#!ep!ins$ ul#e!io! de Vasile Voi"a) Eminescu %i 0>!on/ un pa!alelism li#e!a!/ n =S#udia Unive!si#a#is 0a7e%'0ol>ai?/ Se!ies Philolo ia/ &lu"/ ,-2./ :asc. 1. 4. Pen#!u analiza ve!si:icaiei <su7 aspec# p!eponde!en# #ehnic si :$!$ su7#ili#a#ea in#e!p!e#$!ii lui D. Popovici@/ v. L. G;ldi/ S#ilul poe#ic al lui Mihai Eminescu/ 0ucu!e%#i/ ,-24/ p. ,2AB,-1. A. V. n aces# sens in#e!p!e#a!ea B cu punc#e de pleca!e n Jun %i 0a'chela!d B da#$ poemului de Ma!in Mincu/ n M. Eminescu/ Lucea:$!ul/ 0ucu!e%#i/ ,-5./ n colecia =Te6#e comen#a#e?. 2. P!oiec# !ealiza# ul#e!io! de I. Dumi#!escu/ Me#a:o!a m$!ii n poezia lui Eminescu/ 0ucu!e%#i/ ,-51. 5. T. Vianu/ A#i#udinea %i :o!mele eului in li!ica lui Eminescu/ n S#udii de li#e!a#u!$ !om;n$/ p. I3IBI3-. .. V. Tudo! Vianu/ Epi#e#ul eminescian/ n S#udii de s#ilis#ic$/ 0ucu!e%#i/ ,-2.E Dumi#!u I!imia/ Lim7a"ul poe#ic eminescian/ Ia%i/ ,-5- <=Eminesciana?@.

NCHEIERE
9mp!e"u!$!ile ne o7li $ s$ !enun$m la o pa!#e din p!o7lemele anuna#e n cu!sul e6pune!ii noas#!e an#e!ioa!eE ele ne impun #o#oda#$ s$ #!ecem n !a7$ n !evis#$ unele capi#ole din ope!a poe#ului %i s$ d$m o concen#!a!e e6cesiv$ al#o!a/ de impo!#an$ p!imo!dial$. Analiza la ca!e a :os# supus$ ope!a poe#ului p!ezin#$ a%ada! un ca!ac#e! :!a men#a!. De aces#e condiiuni se !esim# ndeose7i cele din u!m$ lecii/ acelea nchina#e Lucea:$!ului/ ca!e a! :i #!e7ui# s$ cons#i#uie punc#ul culminan# n economia cu!sului %i ca!e au deveni# e6pune!ea schema#iza#$ a uno! punc#e de vede!e. Sun# apoi poezii asup!a c$!o!a nu mi'a :os# n $dui# s$ insis# n nici un :el. P!o7lema de li#e!a#u!$ compa!a#$ ne'a! :i pus cunoscu#a poema S#!i oiiE !apo!#ul cu li#e!a#u!a popo!an$ l impunea poema &$lin) o ad;nci!e a Sc!iso!ilo! ne'a! :i pus n si#uaia de a vedea n ce :el :uncioneaz$ la Eminescu an#i#eza !oman#ic$E analiza Melancolic) ne'a! :i a!$#a# c$ile cele mai p!op!ii de in#e!io!iza!e ale li!ismulu/ eminescian. Da! dac$ nu #oa#e p!o7lemele au pu#u# :i dez7$#u#e/ am c$u#a# #o#u%i s$ sesizez #!$s$#u!ile cele mai p!op!ii a!#ei eminesciene %i implici# s$ :i6ez locul poe#ului n cad!ele li#e!a#u!ii !om;ne. &ea din#;i o7se!vaie ca!e se impune s$ :ie :$cu#$ se !e:e!$ Ia linia sa de evoluie. Es#e o deose7i!e esenial$ n#!e poe#ul din ncepu#u!i %i au#o!ul Lucea:$!ului/ o deose7i!e ca!e nu vizeaz$ numai :o!mele de a!#$/ ci ca!e se !e:e!$ la in#uiia p!op!iu'zis$ a lumii. (ede a"a#$ din pas#a comun$ a li#e!a#u!ii v!emii/ poezia din acei #imp es#e adeseo!i pa#!io#a!d$ %i

!andilocven#$/ a!e cul#ul 7anal al valo!ilo! de ci!culaie ale epocii si se nca!c$ de :o!mulele a!#e) cu!en#e. 0olin#ineanu se poa#e !ecunoa%#e cu u%u!in$ n ve!su!ile #;n$!ului poe#/ si #o# a%a si Vasile Alecsand!i. Da! chia! de a#unci Eminescu aducea o #!$s$#u!$ ca!e avea s$ cons#i#uie una din no#ei e de c$pe#enie ale a!#ei sale) disciplina clasic$ a #emei li#e!a!e. &a!ac' #e!is#ic$ mi se p$!ea n o!dinea aceas#a poezia De'a% avea/ !eplice eminescian$ a cunoscu#ei Doine a lui Alecsand!i. &eea ce ca!ac#e!iza poezia lui Eminescu :a$ de a!7o!escen#a ope!$ a 7a!dului de la Mi!ce%#i e!a n$zuina de de a"a!e a #emei li#e!a!e/ de cons#!ui!e uni#a!$ a ei. *pe!a din ncepu#u!i si/ su7 un anumi# un hi/ %i aceea a ma#u!i#$ii sale se !esim# de mul#iple in:luene/ in#e!ne si e6#e!ne. &a!e din#!e aces#ea s$ :ie no#a#$ cu p!ec$de!eV S$ ne ;ndim la inciden#alele n#;lni!i cu Goe#he sau cu Schille!V La acelea/ #o# a#;# de inciden#ale/ cu Feine sau cu Fu oV La anumii decadeni de specia lui F>e!onimus Lo!mV S$ ne ;ndim la in:luena clasicilo!/ a celo! an#ici ndeose7iV Mai p!esus de #oa#e aces#ea se a:l$ incon#es#a7il in:luena li#e!a#u!ii popo!ane/ asup!a c$!eia au insis#a# n nenum$!a#e !;ndu!i e6e eii ope!ei eminesciene. Dac$ avem ns$ n vede!e in:luena e6e!ci#a#$ de ma!ii sc!ii#o!i/ cea mai de seam$ es#e :$!$ ndoial$ aceea a lui 0>!on. (u ne $sim n p!ezena unei in:luene ca!e s$ se poa#$ u!m$!i n de#alii pa!aleleE es#e vo!7a numai de o in:luen$ de #em$ ene!al$ si de linie ene!al$/ ca!e se iden#i:ic$ ns$ cu cea mai ma!e u%u!in$. &ul#ul pen#!u ma!ele poe# en lez l mo%#enea Eminescu de la ene!aia p!eme! $#oa!e si l mp$!#$%ea cu ene!aia sa. S$ ne ;ndim numai ce nsemneaz$ 7>!onism pen#!u ope!a unui poe# ca G!andea/ n a c$!ui socie#a#e Eminescu se a:l$ o v!eme/ sau pen#!u un poe# ca 0a!onzi/ :a$ de ope!a c$!uia el aducea o nd!ep#$i#$ ap!ecie!e. 0>!on in#!a apoi n#!'o ma!e m$su!$ n :o!mula !andilocven#$ a !oman#ismului !om;n si Eminescu/ ca!e cunoa%#e de al#:el di!ec# si ad;nc ope!a lui/ pu#ea s$ !ecepioneze an#icipa# anumi#e aspec#e ale ei si pe aceas#$ cale mi"loci#$. Poe#ul en lez l in:lueneaz$ ndeose7i n ope!a din ncepu#u!i si n aceea a p!imei ma#u!i#$i. Acum se cons#!uie%#e n poezia eminescian$ ima inea #i#anului/ la ca!e poe#ul va !eveni de al#:el %i mai #;!ziuE acum/ si su7 aceas#$ in:luen$/ el va nsu%i o! anic viziunea 7>!onian$ a spaiului si #impului/ ca!e vo! 7ene:icia ns$ de medi#aia ul#e!ioa!$ a :ilozo:iei Pan#iene %i schopenhaue!iene si vo! dezvol#a valene p!op!ii. A doua in:luen$ pu#e!nic$ ce se e6e!ci#$ asup!a lui Eminescu es#e da#o!i#$ lui Schopenhaue!. [an# nsu%i a l$sa# u!me pu#e!nice n ;ndi!ea sa si in:luena lui se poa#e u!m$!i n anumi#e pa ini de li#e!a#u!$ eminescian$. Ea nu es#e ns$ o in:luen$ modela#oa!e/ a%a cum es#e in:luena ma!elui pesimis#. Aces#a con#!i7uie s$ dea o di!ec#iv$ nou$ vieii su:le#e%#i a poe#ului/ pe ca!e'l a"u#$ s$'%i descope!e vocaia o!i ina!$. Discipolul lui 0>!on nu e!a/ dup$ cum nu e!a nici poe#ul en lez/ un op#imis#. Ci!ea lui !e:le6iv$ dep$%ea ns$ :o!mula poe#ic$ 7>!onian$ %i dac$ el e!a so!#i# s$ :ac$ s$ se aud$ un c;n#ec nou/ necunoscu# p;n$ a#unci n li#e!a#u!a lumii/ aces# c;n#ec #!e7uia s$ izvo!asc$ #ocmai din acele zone pa!#icula!e/ n ca!e ;ndi!ea :ilozo:ului a!unc$ o lumin$ vie/ da! pe ca!e poe#ul le'a! :i e6plo!a# si :$!$ a"u#o!ul ei. Pen#!u c$ dincolo de aces#e in:luene/ ca!e l'au a"u#a# s$ se $seasc$ mai cu!;nd/ pe deasup!a lo! %i mai pu#e!nic$ dec;# ele es#e pe!sonali#a#ea poe#ului/ coinciden#$ n#!'o la! $ m$su!$ pe!sonali#$ii lui 0>!on %i Schopenhaue!/ da! cu pu#e!nice #!$s$#u!i p!op!ii n acela%i #imp. M$su!a a ceea ce Eminescu a! :i pu#u# s$ c!eeze n a:a!a in:luenei schopenhaue!iene ne es#e da#$ de ele ia Mo!#ua es#/ cea din#;i ma!e nco!da!e a sen#imen#elo! sale #i#aniene/ cea din#;i ma!e !ealiza!e poe#ic$ a sa si cea mai de seam$ ele ie nchina#$ mo!ii iu7i#ei n li#e!a#u!a !om;n$. Ad;nci!ea volup#uoas$ n du!e!e se con"u $ aici cu ne aia 7>!onian$ a divini#$ii %i #o#ul se consum$ n#!'o a#mos:e!$ apocalip#ic$. Pesimismul aces#a/ ca!e u!c$ #!ep#ele cele mai nal#e ale dispe!$!ii/ a"un e la un momen# da# s$ !ealizeze o viziune cosmic$ ana!hic$/ cu lumi ca!e se ce!n c$z;nd succesiv p!ad$ mo!ii e#e!ne. Ki aceas#a/ n#!'o poezie n ca!e poe#ul nu e!a lipsi# #o#u%i de un sim al cons#!uciei %i n ca!e con:lic#ul ezi#ase v!eme ndelun a#$ n#!e soluia an#ic$ sau cea !oman#ic$. &eea ce se !ealiza ns$ din aces#e p!ime mi%c$!i e!a viziunea in:ini#$ a spaiului %i colo!a#u!a mi#olo ic$ a #impului es#e#ic al ope!ei B dou$ #!$s$#u!i pe

ca!e le vom n#;lni :!ecven# n ope!a lui Eminescu. Poe#ul !om;n es#e n#!'adev$! un spi!i# ca!e se mi%c$ pe linii incomensu!a7ile. &hia! n poeziile sale ca!e se !esim# n#!'o mai ma!e m$su!$ de in:luena disciplinei clasice/ n *d$ n me#!u an#ic 7un$oa!$ si/ pe al#$ linie/ n Lucea:$!ul/ o!dona!ea %i limi#a!ea :o!melo! !$m;n de zon$ e6#e!ioa!$E poezia se cons#!uie%#e n :o!me ce se pe!cep n limi#ele lo!/ da! ca!e nu in#e!zic vas#ele viziuni) a!hi#ec#u!a clasic$ a Lucea:$!ului pe!mi#e e6p!ima!ea sen#imen#ului spaiilo! in:ini#e %i pasa"ul n ca!e F>pe!ion es#e n:$i%a# n c$l$#o!ia sa c$#!e Dumnezeu es#e/ su7 !apo!#ul aces#a/ unul din#!e cele mai ca!ac#e!is#ice din n#!ea a li#e!a#u!$ a lumii. De o!i ine 7>!onian$/ da! co!espunz;nd n#!'o la! $ m$su!$ s#!uc#u!ii p!op!ii/ sen#imen#ul in:ini#ului si al e#e!ni#$ii !ezul#$ n p!imul !;nd din :unciunea :i7!ei #i#aniene a poe#ului !om;n. Da!/ am a:i!ma# puin mai nain#e/ ele 7ene:iciaz$ #o#oda#$ de in:luena ul#e!ioa!$ a :ilozo:iei Pan#iene %i mai cu seam$ de in:luena lui Schopenhaue!/ a c$!ui concepie :ilozo:ic$ e!a ea ns$%i de na#u!$ s$ :o!#i:ice poziia #i#anian$. In:luena lui Schopenhaue!g a avu# ns$ %i un al# !ezul#a# pen#!u ope!a poe#ului !om;n. In :o!mele lui o!i ina!e/ pesimismul eminescian izvo!a din condiiuni p!op!ii/ se al#oia pe s#$!ile de sen#imen# pe!sonale. Mize!ia mo!al$ p!o' p!ie l mo#iva. Cilozo:ia schopenhaue!ian$ :ace ns$ pe poe# s$ nelea $ !eso!#u!ile unive!sale ale mize!iei umane/ l :ace s$ nelea $ condiia meschis$ a n#!e ii e6is#ene. Sen#imen#ele sale ne a#ive cap$#$ as#:el un supo!# pu#e!nic n concepia :ilozo:ului/ ia! du!e!ea lui/ ca!e pu#ea a#in e :o!ma dispe!$!ii n le $#u!$ cu soa!#a p!op!ie/ a"un e s$ se lumineze %i s$ se conve!#easc$ n du!e!e pen#!u soa!#a n#!e ii lumi) mo#iva!ea lo! :ilozo:ic$ :ace ca sen#imen#ele ne a#ivis#e ale poe#ului s$ anco!eze n cele din u!m$ n !esemna!e n :aa le ii :a#ale/ ca!e ho#$!;se o inevi#a7il$ n:!;n e!e o!ic$!ui av;n#. A:i!maie %i ne aie/ av;nd %i n:!;n e!e/ Eminescu dovede%#e nc$ din ncepu#u!ile sale poe#ice o s#!uc#u!$ su:le#easc$ de na#u!$ demonic$. &oncen#!a!ea an#inomiilo!/ n ca!e Goe#he vedea #!$s$#u!a ca!ac#e!is#ic$ :undamen#al$ a demonicului/ %i asociaz$ la poe#ul !om;n ac#ul !evoluiona!/ ceea ce conve!#e%#e pe demonul ne a#ivis# n#!'un #i#an a #oa#e cu#ez$#o!. (u Mephis#o/ demonul =!aisonneu!? nc$!ca# de con#!adicii/ es#e idealul s$u/ ci P!ome#eu/ zeul ca!e a n:!un#a# pe zeu si a c$zu# n:!;n# de aces#a. P!in aceas#$ s#!uc#u!$ a spi!i#ului s$u si p!in aceas#$ #!$s$#u!$ a a!#ei sale/ Eminescu se lea $ pu#e!nic de !oman#ism. Poe#ul !om;n es#e ns$ n acela%i #imp n :lu6ul li#e!a#u!ii con#empo!ane/ din ca!e !ecepioneaz$ anumi#e da#e. (a#u!al/ nu poa#e :i vo!7a de o nd!uma!e a lui n sens !ealis#/ si cu a#;# mai puin n sens na#u!alis#. Secolul a cunoscu#/ ns$/ n cea de a doua "um$#a#e a lui o 7o a#$ n:lo!i!e a li#e!a#u!ii decaden#e) cul# e6a e!a# al :o!melo!/ cul# al volup#$ii %i/ n o!dine :ilozo:ic$/ pesimism) de esen$ schopenhaue!ian$ sau s#!$in aces#ui cu!en# de ;ndi!e/ da! pesimism pu#e!nic. Eminescu nsu%i a pu#u# :i acuza# de decaden#ism. Poezia lui aduce n#!'adev$! cul#ul :o!melo!/ ea es#e o poezie a ma!ilo! volup#$i/ ea es#e n acela%i #imp o poezie ad;nc pesimis#$. Decadenii s;n# spi!i#e 7laza#e/ lipsi#e de nc!ede!ea n ma!ile idealu!i ale omeni!ii. Ki Eminescu es#e el nsu%i lipsi# de aceas#$ nc!ede!e. El %i d$ seama de scep#icismul :uncia! al epocii sale/ %i d$ seama c$ el nsu%i es#e a#ins de 7oala secolului %i nele e s$ ia a#i#udine mpo#!iva ei. &a o !eaciune n sens p!e!a:aeli# ne'a ap$!u# poezia Epi onii/ n ca!e Eminescu ce!ea !eveni!ea la o a!#$ nsu:lei#$ de c!edina ad;nc$. Ki cu #oa#e c$ nu p!ac#ic$ n mod cons#an#/ n ope!a lui/ concepia a!#ei n :unciune social$/ el es#e adus n mai mul#e !;ndu!i s$ :o!muleze p!incipiul %i s$ p!eam$!easc$ pe poe#ul p!o:e# n enul lui Feliade/ conduc$#o! de popoa!e %i c!ea#o! de socie#$i. Analiza noas#!$ nu s'a pu#u# aplica dec;# n#!'o mic$ m$su!$ ope!elo! p!ivi#e n mod izola#. &eea ce ne'a !einu# n#!'o m$su!$ mai ma!e a :os# s$ u!m$!im aspec#ele ei :undamen#aleE :ap#ul nu nsemneaz$ ns$ sac!i:ica!ea c!i#e!iilo! es#e#ice/ ci numai una din#!e mul#ele modali#$i de o!dona!e a ma#e!ialului ce se o:e!ea ce!ce#$!ii. Am s#a7ili# as#:el n p!imul !;nd ma!ile #eme de ca!e poe#ul se sim#e a#!as n mod pa!#icula!/ #eme pe ca!e le'am v$zu# nu numai n :o!me izola#e %i pu!e/ ci %i n con#amin$!i si in#e!:e!ene pline de semni:icaii. Poezia

social$/ poezia e!o#ic$/ poezia mi#olo ic$ si cea #i#anian$ ni s'au p$!u# c$ se delineaz$ cla! n ope!a poe#ului !om;n %i asup!a lo! am insis#a# :$!$ s$ i no!$m #o#u%i e6is#ena uno! no#e di:e!i#e/ amin#i#e de noi n #!eac$#. Poezia social$ am neles'o ns$E 9n sensul unei poezii a socie#$ii umane/ a acelei colec#ivi#$i numi#$ de an#ici civi#as/ p!ivi#$ n evoluia ei is#o!ic$ pe de o pa!#e/ n pe!spec#iva ei vii#oa!e pe de al#$ pa!#e. A#i#udinea aceas#a ne'a :os# impus$ de mp!e"u!a!ea c$ n ope!a lui Eminescu poezia socie#$ii apa!e adeseo!i le a#$ de #!ecu#/ de is#o!ie/ :ap# e6plica7il la un poe# nzes#!a# cu un. :oa!#e pu#e!nic sen#imen# al is#o!iei. &e#a#ea uman$ es#e con#empla#$ de el n pe!manen#a ei deveni!e %i n nenum$!a#ele !apo!#u!i ce se c!eeaz$ n#!e indivizi si clasele ce o compun/ da! si n dependena ei de le ile is#o!ice ce o conduc. El o vede as#:el n !eedi#$!ile ei n ciclu!i succesive de civilizaie/ ca!e ascul#$ de le ea :undamen#al$ a evoluiei %i !e !esiunii. &oncepia es#e ilus#!a#$ n nenum$!a#e momen#e din ope!a poe#ului. Din#!e aces#ea am amin#i# n p!imul !;nd Memen#o mo!i/ poema ca!e su7liniaz$ le ea sum7!$ a :a#ali#$ii/ n spi!i#ul c$!eia omeni!ea es#e so!#i#$ s$ !e:ac$ n e#e!n acela%i p!oces/ s$ se z7a#$/ n#!e acelea%i limi#e pe ca!e nu le va pu#ea dep$%i nicioda#$. *!ic;# de nume!oase a! :i ciclu!ile de civilizaie n ca!e ea s'a! !ealiza/ ele s;n# u!si#e s$ !e:ac$ aceea%i linie evolu#iv$ %i s$ se s#in $ :ieca!e :$!$ s$ :i dus cu un pas mai depa!#e p!o !esul uman. Socie#a#ea nu es#e p!ivi#$ ns$ numai n s#!uc#u!a ei ene!al$/ ci %i n !apo!#u!ile ca!e se c!eeaz$ n#!e ea %i individul izola#. Pen#!u Eminescu/ discipolul lui Schopenhaue!/ indivizii %i s;n# iden#ici nu numai p!in esena lo!/ ci %i p!in des#inul ul#im c$!uia nu se po# sus#!a e. Cap#ul aces#a nu'i mpiedic$ ns$ ca n e:eme!a lo! e6is#en$ s$ cons#!uiasc$ zidu!i desp$!i#oa!e n#!e d;n%ii %i s$ n$zuiasc$ s$ le s:a!me. &ea mai ca!ac#e!is#ic$ poezie ce se poa#e amin#i n aceas#$ o!dine mi s'a p$!u# cunoscu#a mp$!a# si p!ole#a!) ca!ac#e!is#ic$ p!in av;n#ul dis#!u $#o! pe ca!e poe#ul l p!eam$!e%#e n p!ima ei pa!#e/ ca!ac#e!is#ic$ ndeose7i p!in soluia :inal$ ca!e aplic$ #u#u!o! e6is#enelo! omene%#i aceea%i le e nec!u$#oa!e a :a#ali#$iig In aceea%i o!dine am no#a# %i poziia poe#ului n socie#a#e si :ap#ul aces#a ne'a dus la u!m$!i!ea a dou$ ca#e o!ii din ope!a sa) sa#i!a %i ele ia. Am semnala# n acela%i #imp si poziia pe ca!e o ocup$/ n cad!ul aces#ei concepii/ poezia Glossa) ea e6p!im$ n$limea si nelepciunea de la ca!e poe#ul p!ivea z7uciumul uman %i !e:$cea/ pe al#$ linie/ concepia din *d$ n me#!u an#ic %i/ p;n$ la un punc#/ pe aceea din Lucea:$!ul) izola!ea/ ndep$!#a!ea de ispi#a meschin$ a umanului. Ki ele ia eminescian$ se !ealizeaz$ uneo!i pe linia ene!al$ a concepiei poe#ului desp!e lume. Da! ea se lea $ al#eo!i de momen#e p!oveni#e din e6pe!iena uman$ a poe#ului %i es#e/ pe o anumi#$ !az$/ punc#ul de sosi!e al e!o#icei sale. De!iv;nd din e6pe!iena lui in#elec#ual$ sau c!esc;nd pe e6pe!iena lui sen#imen#al$/ ele ia deine un loc impo!#an# n ope!a poe#ului. Mo!#ua es#/ ca!e es#e cea din#;i ma!e !ealiza!e poe#ic$ a lui Eminescu/ es#e n acela%i #imp %i o pu#e!nic$ ele ie izvo!;#$ din e6pe!iena e!o#ic$ a lui. Sc!isoa!ea I/ conside!a#$ ca o sa#i!$ social$ sau ca o poezie cosmo onic$/ nu'%i $sea uni#a#ea p!o:und$ dec;# n sensul ele iac de ca!e se las$ p$#!uns$ de la un cap$# la al#ul. Mo!#ua es# ne :$cea s$ vedem c$ e!o#ica eminescian$ c$p$#a nc$ din ncepu#u!i un pu#e!nic #im7!u ele iacE ea ne a!a#$ n acela%i #imp si colo!a#u!a idealis#$ pe ca!e e!o#ica lui o lua n ncepu#u!i. &u v!emea ns$ op#ica sen#imen#al$ a poe#ului se schim7$ si sen#imen#ul iu7i!ii es#e v$zu# schopenhauc!ian B o cu!s$ n#ins$ neamului omenesc sp!e a'l mpiedica s$ !ealizeze ul#ima si unica :e!ici!e n $dui#$ lui/ s#in e!ea. ($zuinele !$m;n si acumE poe#ul a!e momen#e c;nd vede n iu7i!e mi"locul cel mai po#!ivi# de desc$#u%a!e a c!ea#o!ului/ de eli7e!a!e a demonului ce #o!#u!eaz$ su:le#ul a!#is#ului. &oncepia aceas#a se a:l$ pe linia idealiz$!ii din :aza p!im$. La acea da#$/ iu7i!ea ap$!ea poe#ului n#!e al#ele ca mi"locul cel mai po#!ivi# de m;n#ui!e din z7uciumul pe ca!e i'l aduc n#!e7$!ile n le $#u!$ cu ma!ile p!o7leme ale omeni!ii/ n e! %i Demon nsemneaz$ n p!imul !;nd salva!ea spi!i#ual$ p!in iu7i!e. &a!ac#e!is#ic$ pen#!u epoca p!imei ma#u!i#$i ne ap$!ea poezia Cloa!e al7as#!$/ ca!e de:ine%#e

p!in compa!aie spi!i#ul con#empla#iv al 7$!7a#ului si spi!i#ul ac#iv al :emeii. &eea ce ca!ac#e!izeaz$ n con#inua!e poezia e!o#ic$ a ncepu#u!ilo! es#e necesi#a#ea ad;nc simi#$ de spo!i!e a p!opo!iilo! spi!i#uale) iu7i#ul :e#ei de mp$!a# nu e!a un om oa!eca!e/ el e!a un demon po!ni# s$ !$scoale lumile mpo#!iva conduc$#o!ilo! lo!E iu7i#ul din Cloa!e al7as#!$ e!a con#empla# el nsu%i n pe!spec#ive vas#e. A:i!mam c$ #i#anismul eminescian ncepe ca o #em$ li#e!a!$ si se conve!#e%#e nda#$ n#!'o :o!mul$ de !eaciune su:le#easc$. G!aie aces#ui :el pa!#icula! de a pe!cepe !eali#a#ea/ el se #!aduce n :o!me dive!se n di:e!i#ele sec#oa!e ale poeziei lui Eminescu si aspec#ul pe ca!e l'am semnala# es#e una din modali#$ile sale. &ea din u!m$ #!$s$#u!$ pe ca!e o puneam n lumin$ n le $#u!$ cu poezia iu7i!ii la Eminescu e!a con' s#!ucia ei pe linie o7iec#iv$/ ca!e me! ea uneo!i a#;# de depa!#e nc;# pu#ea s$ n lo7eze unele momen#e epice. Epoca ma#u!i#$ii se ca!ac#e!izeaz$ p!in#!'o li!iciza!e p!o:und$ a mo#ivului pe de o pa!#e/ p!in simpli#a#ea si lini%#ea e6p!esiei pe de al#$ pa!#e. Ea se ca!ac#e!izeaz$ ns$ uneo!i si p!in !idica!ea ma#e!ialului e!o#ic la semni:icaii de sim7ol/ cum es#e cazul cu poezia Pes#e v;!:u!i/ n ca!e poziiile e!o#ice iniiale devin n ul#ima analiz$ dispa!en#e/ poezia a"un ;nd s$ e6p!ime concepia eminescian$ de :ilozo:ia is#o!iei) #!ece!ea pe!manen#$ es#e le ea :undamen#al$ a omeni!ii. Ki p!e#u#indeni n#!ep$#!unde!ea sen#imen#ului iu7i!ii cu sen#imen#ul na#u!ii/ ia!/ n anumi#e cazu!i/ ecou!ile mi#ice ce se desp!ind din dep$!#$!i. 9n :inalul ei/ e!o#ica poe#ului cap$#$ un aspec# sum7!u/ ele iac. Tonul aces#a n#uneca# es#e de#e!mina# n p!imul !;nd de :ap#ul c$ poe#ul ncad!eaz$ e!o#ica n#!'un sis#em comple6 de !elaii/ n ca!e n#;ie#a#ea es#e deinu#$ de medi#aia n le $#u!$ cu soa!#a omului. Iu7i!ea es#e v$zu#$ de el n dependen$ de acelea%i le i ene!ale ca!e conduc des#inele omene%#i %i ea es#e u!si#$ s$ a"un $ acolo unde a"un #oa#e s#!$duinele omene%#i. Du!e!ea cons#a#$!ii aces#ui des#in d$ na%#e!e ele iei e!o#iceE !evol#a mpo#!iva lui se #!aduce n sa#i!$/ %i una si al#a nco!on;nd pa!ial e!o#ica poe#ului. Timida :iic$ de !e e nd!$ os#i#$ de demonul !evoluiona! a"un e as#:el s$ :ac$ loc Dalilei/ mpo#!iva c$!eia poe#ul pune n "oc #oa#$ ve!va sa/ #oa#$ pu#e!ea sa de ca!ac#e!iza!e n !e is#!ul n#uneca# al sa#i!ei. (ume!oase au :os# momen#ele n ca!e Eminescu s'a mani:es#a#/ n cad!ul poeziei nchina#e ce#$ii umane sau n cad!ul poeziei e!o#ice/ ca un spi!i# ispi#i# de mi#olo ie. C!ecven#a !apo!#a!e la aces# domeniu se e6plic$ p!in#!'o nclina!e o! anic$) spi!i#ul s$u apa!e nd!$ os#i# de :a7ulos %i de :a7ulaie/ el es#e s#a#o!nic ispi#i# s$ n#!ep!ind$ n sens inve!s c$l$#o!ia pe linia #impului p;n$ n epoca ndep$!#a#$ a ncepu#u!ilo!. Ispi#a acelei lumi ndep$!#a#e ca!e ;ndea n 7asme %i vo!7ea n poezii !$m;ne pe!manen#$ %i poe#ul se las$ n#!'adev$! p$#!uns de spi!i#ul mi#olo ic. Tema mi#olo ic$ apa!e de al#:el #!a#a#$ uneo!i n apele p!op!ii si Demonism poa#e :i invoca#$ cu d!ep# cuv;n# ca un caz ilus#!a#iv. S'a pu#u# semnala n aceea%i o!dine %i nce!ca!ea poe#ului de a c!ea o mi#olo ie dacic$/ nce!ca!e ca!e nu iz7u#e%#e de al#:el dec;# n#!'o mic$ m$su!$. &ea mai de seam$ din#!e #oa#e ope!ele ce se po# semnala n aceas#$ di!ecie ne'a ap$!u# ns$ Mi#olo icale/ poezie ce su7liniaz$ m$su!a n ca!e poe#ul %i'a nsu%i# a#;# spi!i#ul c;# %i manie!a mi#olo ic$. Din ciclul poemelo! cu #em$ dacic$ si mi#olo ic$ am semnala# n#!e al#ele poezia Gemenii/ indica#$ s$ nd!umeze ce!ce#$!ile noas#!e %i n di!ecia poeziei cosmo onice. &ea din u!m$ #em$ a poeziei eminesciene/ pe ca!e ne p!opuneam s'o #!a#$m pe la! / es#e #ema #i#anian$. n aceas#$ o!dine am a#!as a#enia asup!a unei dis#inciuni ca!e #!e7uie inu#$ neap$!a# n seam$. Ti#anism nsemneaz$ pe de o pa!#e :a7ul$ #i#anian$/ p!ezen#a#$ n ansam7lul ca!ac#e!is#ic ei/ ia! pe de al#$ pa!#e s#a!e de spi!i# #i#anian$. Am a:i!ma# c$ :o!ma p!op!ie de in#uiie a poe#ului !om;n es#e cea #i#anian$/ :ap# ca!e e6plic$ :!ecvena viziunii #i#aniene chia! n acele poezii ale sale ca!e nu au nimic comun cu #ema li#e!a!$ a #i#anilo!. S$ ne amin#im n#!'adev$! cum se n:$i%eaz$ su7 aces# !apo!# o ele ie ca Mo!#ua es#/ n ca!e poe#ul cons#!uie%#e/ pen#!u sen#imen#ele sale de :ac#u!$ #i#anian$/ un cad!u de dimensiuni #i#aniene. Ca7ula ns$%i es#e :!ecven# amin#i#$ de EminescuE ea es#e #!a#a#$ uneo!i/ :$!$ s$ se a"un $ ns$ v!eoda#$ la o poem$ ca!e s$ poa#$ :i cali:ica#$ n n#!e imea ei ca :iind de esen$

#i#anian$. Mai :!ecven# es#e n#;lni# pe!sona"ul/ :ie c$ es#e con#empla# n :o!mele colec#ive ale popo!ului/ :ie c$ es#e v$zu# izola#. Un #i#an es#e (apoleonE cu in#e!mi#ene no#a7ile/ Mu!e%an es#e la !;ndul s$u un #i#an/ %i asemenea lui es#e F>pe!ion/ pes#e ca!e pu#e!ea divin$ a !$sp;ndi# ns$ si su:lul eniului. 9n cu!sul e6pune!ii mele am u!m$!i# %i unele #!$s$#u!i s#ilis#ice eminesciene. Ki e!a in#enia mea iniial$ ca aces#e da#e comunica#e izola# s$ :ie concen#!a#e n#!'un capi#ol :inal %i ad;nci#e sp!e a pune si mai cla! n lumin$ cum ope!a li#e!a!$ o linde%#e n mod uni#a! acelea%i #!$s$#u!i n #oa#e a!#iculaiile sale. Dac$/ n u!ma #u#u!o! aces#o! luc!u!i/ ne punem n#!e7a!ea cum pu#em de:ini locul pe ca!e Eminescu l ocup$ n cad!ul li#e!a#u!ii unive!sale/ !$spunsul ca!e ne solici#$ nu se poa#e :o!mula dec;# n #e!meni de li#e!a#u!$ compa!a#$. *u #oa#$ capaci#a#ea lui de a'l p!ezen#a n :o!me o7iec#ive/ Eminescu aduce un li!ism de ad;nc$ in#e!io!iza!e. Educaia lui clasic$ i'a pus la ndem;n$ mul#e din p!ocedeele de o7iec#iva!e a sen#imen#ului/ da! vocaia o!i ina!$ a poe#ului es#e e6clusiv li!ic$ %i p!o:und li!ic$. El a nce!ca# n nenum$!a#e !;ndu!i epica si d!amaE da! #oa#e nce!c$!ile sale au !$mas in:!uc#uoase/ #oa#e s'au s:$!;ma# su7 p!esiunea pu#e!nic$ a :lu6ului li!ic. Sim7olic$ a! pu#ea :i conside!a#$/ su7 aces# !apo!#/ poezia Melancolie) n apa!en$/ o poezie o7iec#iv$ de cad!u n pa!#ea ei p!im$/ ea se concen#!eaz$ %i a"un e #!ep#a# la :o!me di!ec#e de in#e!io!iza!e. Maio!escu !apo!#a poezia eminescian$ la aceea a lui Leopa!di. Ap!opie!ea a :os# !elua#$ n u!ma lui %i/ dac$ avem n vede!e capaci#a#ea poe#ului de a p!ivi n ad;ncu!ile su:le#ului s$u/ ea ni se pa!e pe de'a'n#!e ul "us#i:ica#$. Pa!alel cu aceas#$ vocaiune li!ic$ de nal#$ po#en#$/ Eminescu aduce o la! $ viziune. (u ne $sim/ n epoca ma#u!i#$ii sale a!#is#ice/ n p!ezena !andilocvenii :!ecven#e n !oman#ismE cad!ele vas#e pe ca!e le c!eeaz$ poe#ul s;n# pe m$su!a sen#imen#elo! sale ca!e/ n a:i!maie si n ne aie/ 7a# cu aceea%i #$!ie. Dispe!a!ea poe#ului n Mo!#ua es# a!e nevoie de un spaiu de mani:es#a!e ca!e s$ su e!eze lipsa de limi#$/ ia! pu#e!ea sen#imen#elo! de ca!e es#e nsu:lei# F>pe!ion s:a!m$ limi#ele ima ina#e de min#ea omeneasc$. Ten#aia in:ini#ului es#e una din #!$s$#u!ile cele mai p!op!ii a!#ei lui Eminescu %i aceas#$ #en#aie a in:ini#ului ap!opie poezia lui de poezia 7>!onian$. 9n :elul aces#a/ la n#!e7a!ea cum se poa#e de:ini locul pe ca!e Eminescu l ocup$ n poezia !om;neasc$ si n poezia unive!sal$/ !$spunsul ne apa!e limpede) n momen#ele ei cele mai ca!ac#e!is#ice/ ope!a poe#ului !om;n p!oiec#eaz$ li!ismul in#e!io!iza# al lui Leopa!di n vas#ele pe!spec#ive ale poeziei 7>!oniene. (u es#e aces#a !ezul#a#ul e6clusiv al uno! in:luene. In:luenele e6is#$/ incon#es#a7il/ si noi n%ine le'am su7linia# n nenum$!a#e !;ndu!i. Da! :unciunea lo! n'a :os# s$ c!eeze o pe!sonali#a#e li#e!a!$/ pen#!u c$ ele nu po# ndeplini o as#:el de :unciune dec;# a#unci c;nd luc!eaz$ cu ma#e!ial in:e!io! din ca!e nu vo! pu#ea scoa#e nimic de seam$. Cunciunea lo! a :os# s$ a"u#e pe poe# s$ se !e $seasc$. Su7 in:luena :ilozo:iei schopenhaue!iene/ spi!i#ul !e:le6iv al poe#ului !om;n a pu#u# a#in e :o!me de a!#$ pe ca!e/ n#!'o al#$ s:e!$/ le a#insese poe#ul i#alian Leopa!di. Ia! su7 in:luena poeziei 7>!oniene/ nclin$!ile sale o!i ina!e c$#!e a7solu# si nem$! ini!e se p!ecizeaz$ %i se :o!#i:ic$. Ki una %i al#a s;n# chema#e s$ pun$ n lumin$ diaman#ele ascunse n ad;ncul su:le#ului s$u/ :$!$ s$ le poa#$ al#e!a !e:le6ele p!op!ii. 9n :elul aces#a a lua# na%#e!e c;n#ecul eminescian. U!echea cunosc$#o!ului poa#e descope!i n#!'nsul %i unele no#e desp!inse din al#$ pa!#e/ da! n n#!e ul lui el c!eeaz$ o a!monie nou$ ale c$!ei valu!i dep$%esc li#e!a#u!a !om;n$ %i se #opesc in c;n#ecul nal# si 7inecuv;n#a# al umani#$ii.

n&up!inso (o#$ asup!a ediiei8 A In#!oduce!e8 5 0io !a:ia8 13 Momen#ul li#e!a!8 51 9ncepu#u!ile poe#ice8 .. P!imele a:i!m$!i8 ,35 Poezia ce#$ii umane8 ,AA Poezia e!o#ic$8 ,-. Poezia mi#olo ic$8 11, Poezia #i#anian$8 1II 9ncheie!e8 121