Sunteți pe pagina 1din 17

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA FACULTATEA: CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ CATEDRA: CIBERNETICĂ ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ

Disciplina: Proiectarea Sistemelor Informatice

RAPORT

privind lucrările de laborator Tema: Subsistem informatic privind evidența produselor cosmetice

Executor Studenta gr. INFa-111

Chișinău an universitar 2013/2014

1

Cuprins:

Introducere Capitolul 1. Esența economico-organizatorică și conținutul problemei

 • 1.1. Evidența economică și formele acesteia

 • 1.2. Importanța evidenței stocurilor într-o întreprindere

 • 1.3. Cerințele și obiectivele subsistemului informatic

Capitolul 2. Analiza preliminară a sistemului

 • 2.1. Definirea ieșirilor

 • 2.2. Definirea intrărilor

 • 2.3. Estimarea necesarului de resurse hard și soft

Capitolul 3. Proiectarea sistemului

 • 3.1. Definirea funcțiunilor și a structurii funcționale a

sistemului preconizat

 • 3.2. Proiectarea intrărilor

 • 3.3. Proiectarea ieșirilor

 • 3.4. Proiectarea bazei informaționale(BI)

 • 3.5. Prelucrările SI

Concluzii

2

Introducere

Pentru a ușura circulația informației, toate societățile din lume tind la un nivel de informatizare înalt. Comparând RM cu alte state, informatizarea rămâne la coadă. Deși acest fapt descurajează, totuși dezvoltarea echipamentelor de calcul, a calculatoarelor electronice, continuă să contribuie la perfecționarea modelelor economice, ceea ce a făcut posibilă în prezent apariția sistemelor informatice de

conducere. Utilizarea modelelor economice cu ajutorul sistemelor electronice de

calcul a permis formalizarea şi adoptarea deciziilor mai eficiente la nivel microeconomic şi macroeconomic.

Lucrarea dată încearcă să implementeze posibilitățile tehnologiilor informaționale în domeniul evidenţei şi păstrării corecte a informaţiei referitoare

la comercializarea produselor cosmetice a unei firme prin elaborarea unui Subsistem Informatic(SSI).

3

Capitolul I. Esența economico-organizatorică și conținutul problemei

 • 1.1. Evidența economică și formele ei

Prin evidenţă, în general, se înţelege înregistrarea (reflectarea), într-o ordine şi pe baza unor principii stabilite, a fenomenelor şi proceselor din natură şi societate, care se desfăşoară într-un anumit loc şi timp, cu scopul de a servi necesităţilor impuse de activitatea practică.

Evidenţa economică constituie un sistem unitar de înregistrare, urmărire şi control, documentat, cronologic şi sistematic, în etalon cantitativ şi valoric, pe baza unor principii bine stabilite, a fenomenelor şi proceselor economice, în scopul cunoaşterii activităţilor desfăşurate. Fiind legată de activitatea economică, ea a existat în toate formaţiunile social-economice, ca urmare a existenţei permanente a producţiei materiale, a necesităţii reflectării fenomenelor şi proceselor economice, a caracterizării modului de utilizare a resurselor şi de determinare a rezultatelor obţinute.

Evidența economică Evidența Evidența Evidența operativă contabilă statistică
Evidența
economică
Evidența
Evidența
Evidența
operativă
contabilă
statistică

Figură 1.1. Formele evidenței economice

4

După natura, modul de obţinere, prelucrare şi prezentare a informaţiilor pe care le furnizează, evidenţa economică îmbracă trei forme: evidenţa operativă, contabilitatea (evidenţa contabilă) şi statistica. Aceste forme sunt legate între ele prin unitatea obiectivelor de îndeplinit, completându-se reciproc şi alcătuind împreună sistemul unitar de evidenţă economică. 1

 • 1.2. Importanța evidenței stocurilor într-o întreprindere

Evidența stocurilor reprezintă unul din obiectivele evidenței contabile într-o unitate social economică. Stocurile reprezintă cantități de resurse materiale sau

produse acumulate în depozitele unei unități economice într-un anumit volum și o anumită structură, pe o perioadă de timp determinată, în vederea unei utilizări

ulterioare. Stocul în întreprinderea SRL Corina este o cantitate de bunuri care

urmează să satisfacă cererea unei clientele.

Importanța evidenței stocului este evidențiat de faptul că acesta asigură

garanția în alimentarea

economice.

continuă a procesului de vânzare din cadrul unității

Studiind necesitatea evidenței stocurilor într-o întreprindere urmează să elaborez un subsistem informatic care ar rezolva principalele probleme de

planificare și gestionare a resurselor, mărfurilor. Acest subsistem va ușura cu

siguranță munca tuturor angajaților din întreprindere.

 • 1.3. Obiectivele și cerințele subsistemului informatic

Crearea subsistemului ,,Evidența comercializării produselor cosmetice SRL Corina” este destinat pentru formarea unei tehnologii de utilizare-administrare a informațiilor referitoare la vânzările din cadrul întreprinderii.

1 ALCAZ, T., RUSU, A., OSIPOV, D., OPREA, A

..

Evidența contabilă. Chișinău: UTM, 2007. 6 p. ISBN 978-9975-44-032-

4

5

Obiectivele acestui subsistem informatic se formulează în felul următor:

Asigurarea conducerii întreprinderii cu informația curentă privind

evidența stocului și vânzărilor; Obținerea operativă a informației referitoare la evidența vânzărilor,

sistematizată după categorie și dată; Obținerea informației rezultative în aspectele dorite;

Înregistrarea informației și păstrarea îndelungată a acesteia cu scopul

utilizării repetate; Ridicarea nivelului și calității de dirijare.

Cu alte cuvinte, obiectivele de mai sus pot fi clasificate în obiective manageriale și funcționale. Cele manageriale arată aspectul general de conducere în vederea rezolvarea problemelor de genul: asigurarea unei coordonări a întregului sistem informațional; crearea unor ieșiri care ar permite utilizarea selectivă a informației și obținerea nemijlocită a unor indicatori sintetici, respectiv necesităților de interpelare; sporirea procesului decizional prin elaborarea programului și abordarea sistemică a activității de evidență, fiind luată în considerare perfectarea activității de evidență și fundamentarea deciziilor luate. Obiectivele funcționale presupun crearea documentelor de ieșire(evidența vânzărilor); crearea posibilității de prelucrare a acestor documente și asigurarea utilizării eficiente a întregului ansamblu de echipamente de calcul(mod optim de prelucrare a datelor;confidențialitate și securitate a datelor).

Cerințele înaintate față de subsistemul ,,Evidența produselor cosmetice comercializate SRL Corina” sunt: punerea la dispoziție a posibilităților comode de utilizare a informației necesare(vizualizarea flexibilă la monitorul calculatorului, vizualizarea explicită a fișierelor tabelare, anexelor, posibilitățile de configurare a

imprimantei).

6

Capitolul 2. Analiza preliminară a sistemului

2.1. Definirea ieșirilor

Ieșirile reprezintă obiectivul principal al subsistemului nostru. Acestea trebuie să afișeze rezultatele prelucrării datelor introduse în așa mod ca să satisfacă cerințele inițiale ale utilizatorului. Din perspectiva tipologică, ieșirile subsistemului informatic preconizat se specifică în liste-situații de ieșire, ce cuprind indicatorii analitici a stării sistemului și activității acestuia. Documentele rezultative trebuie să fie simple și clare,într-un fel ca să fie înțeles rapid și deplin conținutul sarcinii pentru analiza ulterioară a documentului dat.

Subsistemul proiectat oferă posibilitatea de a vizualiza lista produselor

cosmetice din stocul întreprinderii, lista produselor cosmetice din stoc sortate conform categoriei sale, lista tuturor produselor cosmetice comercializate și lista produselor cosmetice comercializate la o dată anumită sau într-un interval de timp specificat. Toate listele-situații pot fi vizualizate atât la monitor, cât și pe documente de hârtie.

Tabel 1.1. Listele subsistemului informatic de evidență a produselor cosmetice

Nr.

Denumirea

LS

1

Lista produselor cosmetice din stocul întreprinderii(produse disponibile)

2

Lista produselor cosmetice disponibile sortate după categorie

3

Lista produselor cosmetice comercializate

4

Lista produselor cosmetice comercializate la data YYYY-MM-DD

7

2.2. Definirea intrărilor

Intrările

unui

SI

reprezintă

totalitatea

datelor

introduse,

gestionate

și

prelucrate în cadrul sistemului pentru obținerea unei informații rezultative. Informația de intrare pentru subsistemul informatic în cauză este următoarea:

 • a) Denumirea produsului;

 • b) Codul produsului;

 • c) Producător;

 • d) Data primirii;

 • e) Data fabricării;

 • f) Data expirării;

 • g) Cantitatea;

 • h) Unitate de măsura(buc.);

 • i) Preț unitar;

j)

Categorie.

Denumirea produsului, reprezintă denumirea propriu-zisă de pe cutia produsului. Codul produselor se înscrie conform numărului unic imprimat pe cutia produselor. Menționez faptul că în cadrul SRL Corina, produsele cosmetice sunt importate angro, de aceea produsele identice au un singur cod. Producătorul va fi țara în care sunt fabricate produsele. La fel se specifică data fabricării și expirării produsului pentru a cunoaște valabilitatea acestuia, astfel produsele expirate nu vor mai fi comercializate. De asemenea, se specifică categoria produselor(Ruj, Mascara ș.a.).

Aceste date trebuie să fie concise, concrete și trebuie să satisfacă cerințele față de sistemul dat. Pentru a satisface aceste cerințe noi trebuie să alegem doar acele date care sunt necesare ca sistemul să poată funcționa. O abundență de date

8

va face sistemul dificil de gestionat, dar insuficiența de date poate să ducă la neobținerea rezultatelor așteptate.

2.3. Estimarea necesarului de resurse hard și soft

În prezent pe piața resurselor informatice există o gamă largă de produse hard și soft. Însă totuși trebuie de ținut cont de anumite restricții. Resursele soft trebuie să aibă următoarele caracteristici:

 • 1. Operativitatea efectuării prelucrărilor;

 • 2. Comoditatea proiectării interfețelor;

 • 3. Flexibilitatea bazelor de date;

 • 4. Generatoare de programe;

 • 5. Comoditatea programării.

În proiectarea subsistemului informatic m-am folosit de cunoștințele mele în PHP, CSS. În calitate de sistem de gestiune a bazei de date am utilizat MySQL. Pentru aceasta am utilizat versiunea nouă a soft-ului Notepad++, iar pentru vizualizarea și gestiunea aplicației este necesar soft-ul EasyPHP DevServer 13.1 VC9 și un oarecare browser. De asemenea, menționez că pentru eficiența lucrului cu aplicația este necesar resurse hard RAM cu capacitatea minimă de 2Gb; CPU- 2 GHz.

Capitolul 3. Proiectarea sistemului

3.1. Definirea funcțiunilor și a structurii funcționale a sistemului preconizat

9

Reieşind din principiile şi posibilităţile funcţionale ale sistemului informatic, se definesc funcţiile subsistemului proiectat. Ierarhia funcţională se bazează pe principiile tehnologice de prelucrare a informaţiei şi procedurile de realizare a ei.

Din specificul activităţii sistemului informatic mai predomină unele proceduri manuale de prelucrare a informaţiei. Procedurile manuale ale subsistemului proiectat se reduc la lucrul cu suporţii de informaţie şi procedurile de colectare şi introducere a informaţiei la tastatură, în tendinţă pe viitor procedurile manuale menţionate se vor exclude.

Procedurile automate de prelucrare a informaţiei se bazează de asemenea pe schema funcțională a subsistemului. Procedurile automate utilizate de către

subsistem:

 • a) procedura de introducere a datelor în tabelele bazelor de date,

sistemul de actualizare, se înfăptuieşte de utilizator;

 • b) procedura de modificare a datelor introduse, aceasta se înfăptuieşte

în subsistemul de actualizare a datelor, permite corectarea datelor în momentul introducerii;

 • c) procedura de vizualizare, permite vizualizarea datelor și prelucrarea

lor nemijlocit de utilizator.

După consecutivitate, procedurile automate au loc în felul următor: prima procedură este de introducere informaţiei în bază de date a subsistemului de

actualizare, apoi urmează cea de corectare/modificare (dacă e necesar) și vizualizare informaţia este înregistrată în baza de date, după aceasta urmează transferul fișierului pe discul logic şi înregistrarea lui în componenţa subsistemului de vizualizare, procedurile automate se termină cu imprimarea

documentelor rezultative .

10

3.2. Definirea intrărilor

Intrările subsistemului informatic privind evidența produselor cosmetice comercializate sunt reprezentate de datele, informațiile referitoare la comercializările din cadrul întreprinderii. Aceste date generează fluxuri de date care urmează să fie prelucrate de către sistem. Introducerea datelor în sistem se realizează prin intermediul video formatelor, și anume, modelul dialog operator- calculator sub forma de afișare la ecran a tabelelor de introducere a datelor.

3.3. Definirea ieșirilor

Cum am mai menționat anterior, ieșirile reprezintă unul din obiectivele sistemului informatic. Indiferent de formatul de ieșire, fie la monitor sau pe document de hârtie, acesta trebuie să satisfacă cerințele pentru care a fost proiectat sistemul. Listele situațiilor de ieșire conțin un sistem de indicatori alfa-numerici. După modul de obținere a listelor/situații de ieșire se vor obține la imprimantă sau video terminal. Informațiile obținute video vor fi utilizate pentru urmărirea operativă a informațiilor din interiorul întreprinderii, iar informațiile obținute pe hârtie pot fi utilizate în îndeplinirea unor rapoarte și transmise anumitor organe mai

superioare.

3.4. Proiectarea bazei informaționale(BI)

În etapa de proiectare a bazei informaționale(BI) se presupune determinarea tuturor atributelor de intrare necesare pentru obținerea ieșirilor necesare. Baza informațională de intrare include mulțimea atributelor care determină activitățile(fenomene și procese) din cadrul întreprinderii, ce reprezintă conținutul

BI. De asemenea, aceasta include gruparea datelor într-un anumit sens(structura

BI) pentru a optimiza prelucrările din sistem.

11

Unitate Economică C(30)

Cod L/S: C(13)

Lista produselor cosmetice disponibile

Nr. de

ordine

Denumire

produs

Cod produs

Producător

Data

primirii

Data

fabricării

Data

expirării

Categorie

Cantitate

Unitate de

măsură

Preț unitar

Preț total

1

 

2

3

4

5

6

 

7

8

9

 

10

11

12

N

 

C

N

C

D

D

 

D

C

N

 

C

N

N

(3)

(25)

(9)

(20)

(10)

(10)

(10)

(15)

(4)

(5)

(6)

(12)

                       
                       
                       
 

Total:

 

*

Legendă:

Destinația: Manager vânzări, contabilitate Frecvența de emitere: La necesitate Număr exemplare: 2 Suport de emitere: Document(formă tipărită), Vizualizator

12

Unitate Economică C(30)

Cod L/S: C(13)

Lista produselor cosmetice comercializate

Nr. de

Denumirea

Cod produs

Data

Cantitatea

Prețul

ordine

vânzării

vândută

total

1

2

3

4

5

6

N(3)

C(25)

N(9)

D(10)

N(4)

N(12)

Total:

*

Legendă:

Destinația: Manager vânzări, contabilitate Frecvența de emitere: La necesitate Număr exemplare: 2 Suport de emitere: Document(formă tipărită), Vizualizator

13

Acestea sunt forme

finale de

emitere a listelor

de

ieșire cu

privire la

produsele cosmetice disponibile și comercializate.

Determinarea bazei informaţionale presupune concretizarea tuturor atributelor conform indicatorilor structurali din cadrul ieşirilor şi intrărilor aferente viitorului sistem. Analizând domeniul de interes, dar și structura listei/situației de ieșire, atributele bazei informaționale ale viitorului subsistem informatic sunt următoarele:

Tabel 2 Atributele listei produselor cosmetice disponibile

   

Lungimea

Denumirea

Natura

atributelor

(simboluri)

Denumire produs

Character

25

Cod produs

Number

13

Producător

Character

20

Data primirii

Date

10

Data fabricării

Date

10

Data expirării

Date

10

Categorie

Character

15

Cantitate

Number

4

Unitate de măsură

Character

5

Preț unitar

Number

6

Preț final

Number

12

Analizând domeniul de interese a evidenţei produselor cosmetice comercializate, am determinat că atributele bazei informaționale vor fi repartizate în 3 tabele principale, cu atributele corespunzătoare: CATEGORIE, PRODUS, VÂNZĂRI.

Tabel 3 Corespondența atributelor tabelului Categorie

ID

Număr de ordine

DENUMIRE

Denumirea produsului

14

Tabel 4 Corespondența atributelor tabelului Vânzări

ID

Număr de ordine

IDPRODUS

Număr de ordine a produsului din tabel Produse disponibile

DENUMIRE

Denumirea produsului

COD

Codul produsului

DATA

Data vânzării

CANTITATE

Cantitatea vândută

PREȚUL

Prețul total a produselor

Tabel 5 Lista atributelor din tabelul PRODUS

ID

Număr de ordine

DENUM

Denumire produs

COD

Cod produs

PRODUCTOR

Producătorul produsului

DATAP

Data primiri

FABRICAT

Data fabricării

EXPIRAT

Data expirării

CANTITATE

Cantitatea produselor

CATEGORIE

categorie

PRET

Preț total

Deoarece SSI “Evidenţa produselor cosmetice la întreprinderea SRL Corina este un sistem automatizat, o mică parte a lucrului vine a fi îndeplinită de utilizator. Printre aceste operaţii pot fi enumerate colectarea datelor, introducerea lor în sistemul de calcul de la tastatură. Prin procesul de vizualizare a datelor în orice moment pot fi create noi schimbări în sistem, precum şi introducerea sau modificarea unor colecţii de date. Din acest punct de vedere sistemul conţine un

15

grad de flexibilitate la mediu, adică pe parcurs pot fi modificate unele componente, adăugate altele, astfel perfectându-se întregul sistem.

3.5. Prelucrările SI

Prelucrările acestui subsistem sunt reprezentate de următorii pași:

Se acumulează toate documentele de intrare(documentele de primire a produselor cu datele privind producătorul, data primiri, etc.). După ce au fost colectate sunt introduse manual(la tastatură) toate datele despre produsele disponibile în stocul din cadrul întreprinderii. După ce au fost introduse acestea, se verifică corectitudinea datelor și sunt modificate(EDIT), dacă este necesitatea, apoi se înregistrează în baza de date. După ce datele au fost introduse în sistemă, acesta este gata să înregistreze comercializarea produselor(la cererea utilizatorului - SELL). Produsele comercializate pe parcursul zilei nu mai figurează în baza de date ca stocuri disponibile pentru următoare zi.

16

 

Concluzii

În

proiectul

dat

a

fost

elaborat

un

subsistem

informatic

pentru

întreprinderea SRL Corina cu scopul de a ușura lucru cu evidența produselor.

În cazul implementării variantei descrise în raport, care presupune proiectarea unei baze de date în cadrul unei reţele locale de calcul, apar posibilităţi de înlăturare sau cel puţin de reducere a lucrului manual . Este necesar de a accentua de asemenea caracterul dinamic şi flexibil al subsistemului proiectat, ceea ce permite atât lărgirea ulterioară a funcţiilor sistemului, cât şi implementarea lui in cadrul altei instituţii sau organizaţii.

Automatizarea procesului de lucru a persoanei ce se ocupa de evidenţa comercializărilor în întreprindere se efectuează conform procesului de lucru

îndeplinit pas cu pas.

Etapa de proiectare de detaliu a fost realizată prin intermediul limbajului PHP şi în conformitate cu cerinţele şi necesităţile utilizatorului. Rezultatele proiectului au fost obţinute pe baza aplicării cunoştinţelor primite în cadrul cursurilor de “Proiectarea bazelor de date”, “Proiectarea sistemelor informatice economice”, precum şi a cunoştinţelor personale în domeniul programării.

17