Sunteți pe pagina 1din 295

MARIA COBIANU - BCANU

ROMNII
LA CONTACTUL DINTRE CULTURI
(Relaiile interetnice)
Editura
Ro!nia "ur #i $i"lu
Bucure$ti
%&&'
Dedic( acea$t( carte tuturor $u)iecilor
cercet(rii* ro!ni+ a,-iari+ ,erani+ turci+
t(tari+ roi etc.+ care au r($"un$ cu credina
c( "rin ea le /o duce 01n lue2 e$a3ul lor
de "ace+ 1nele,ere #i )un( con/ieuire
1"reun( cu ro!nii 0cei "rieteno#i+
o$"italieri+ )uni la unc( #i la c-e42+ ca #i
dorina lor ne$tr(utat( c( "rin contactul
dintre oaeni de di4erite culturi ace#tia
de/in ai )uni+ ai $inceri+ ai )o,ai
$"iritual #i a4ecti/+ ai uni/er$ali+
uni/er$alitate care 1i 4ace #i ai "ro4und
naionali.
2
Cu"rin$
Cuprins
Table of Contents
Cuvnt nainte
Introducere
CAP. I. CONTACTUL DINT! CULTUI " O T!OI! CAL!IDO#COPIC$
%. Accep&ia lar'( a contactului dintre culturi. Istorie )i conte*poraneitate
2. Dina*ica feno*enului cultural
+. Na&ional )i universal n contactul dintre culturi
,. Caracterul istoric )i social al contactului dintre culturi
-. Acultura&ia. se*nifica&ii/ caracteristici/ procese
0. Noi direc&ii de de1voltare conceptual(
CAP. II. DI2!N#IUN!A #OCIOLO3IC$ A CONTACTULUI DINT! CULTUI
%. 4unda*entele antropolo'ice )i sociolo'ice ale contactului dintre culturi
2. #ociali1are )i encultura&ie 5 re6sociali1are )i re6encultura&ie
+. aportul *ediu socio6cultural 5 personalitate
CAP.III. APOTUL 2A7OITAI"2INOITAI 8N #OCI!TAT!A #OCIALI#T$
9I PO#T"D!C!2:I#T$
%. Procese aculturative actuale
2. 2inorit(&ile na&ionale " 'eneratoare de cultur(
+. Cura;ul de a ne asu*a )i aspectele po1itive ale socialis*ului
,. Unitate )i diversitate etnic( n perioada post6dece*brist( <#ibiu/ Ti*i)=
CAP. I>. O2?NII 9I #A9II LA CONTACTUL DINT! CULTUI
%. #a)ii )i @necunoscuta na&ional(A
2. Percep&ia de sine )i percep&ia celuilalt n 4eldioara/ ;ude&ul :ra)ov
+. 4eldioara 6 de la diferen&e/ la scBi*buri )i interferen&e culturale
CAP. >. O2?NII 9I 2A3CIAII LA CONTACTUL DINT! CULTUI
%. O scurt( istorie a *a'Biarilor
2. #inuosul dru* al contactului dintre cultura ro*na )i cultura *a'Biar(
+. Dificult(&ile unui firesc contact dintre culturi
,. O perspectiv( actual( asupra rela&iilor ro*no6*a'Biare
CAP.>I. O2?NII/ T$TAII 9I TUCII LA CONTACTUL DINT! CULTUI
%. Inte'rarea prin diferen&iere n co*unitatea ro*no6*usul*an(
2. Percep&ia de sine a t(tarilor
+. Percep&ia t(tarilor de c(tre ro*ni
,. o*nii )i turcii " interculturalitate )i *odernitate
CAP. >II. O2?NII 9I O2II LA CONTACTUL DINT! CULTUI
%. !tnia ro*ilor n preocup(rile or'anis*elor europene )i ro*ne
2. o*ii " *odele socio6culturale specifice
+. Percep&ia de sine )i percep&ia altuia la etnia ro*ilor
,. Percep&ia de sine )i percep&ia altuia la etnia ro*n(
-. 4a*ilia etnic *iDt( " for&( social( inte'ratoare
0. #pecificul tran1i&iei n rela&iile dintre ro*ni 6 ro*i
E. Percep&ia reciproc( a rela&iilor ro*ni " ro*i
F. Conflictul intercultural de la C(d(reni/ ;ude&ul 2ure).

+
CAP. >III. O2?NII DIN CO>A#NA 9I CA3CITA 6 #U: #!2NUL
2A3INALIG$II 9I !NCLA>IG$II
%. Cronica cli*atului social ro*no6*a'Biar in anul %HH,. <Investi'atii de teren=
2. #pecificul rela&iilor dintre ro*ni )i *a'Biari n Covasna )i Car'Bita
+. Or'ani1area ro*nilor din Covasna )i Car'Bita " for*( de re1isten&( la
tendin&ele de *a'Biari1are
,. 4oru*ul civic al ro*nilor din Car'Bita )i Covasna
-. 4r(*nt(ri/ 'ri;i )i proble*e ale ro*nilor <investi'a&ii de teren=
0. Conclu1ii cu caracter teoretic privind rela&iile interetnice dintre ro*ni )i
*a'Biari n Covasna )i Car'Bita
CAP. II. >AL!NJ!L! U2AN! AL! CONTACTULUI DINT! CULTUI
:I:LIO3A4I!
AN!I!
%. Considera&ii asupra Proiectului privind #tatutul de Autono*ie a Jinutului
#ecuiesc. #e*nifica&ii/ caracteristici )i consecin&e posibile
2. eferat asupra lucr(rii. Tendin&e de enclavi1are a unui spa&iu ro*nesc "
Car'Bita )i Covasna/ autor Ioan L(c(tu)u/ !ditura O2?NIA pur )i si*plu/
:ucure)ti 2KK,
+. 2ul&u*it(/ Jie/ P(rinte !piscop IoanL
,. Proiectul Le'ii privind #tatutul 2inorit(&ilor Na&ionale
-. Co*entarii la Proiectul Le'ii privind #tatutul 2inorit(&ilor Na&ionale
0. Centrul !uropean de #tudii Covasna )i Car'Bita. Puncte de vedere referitoare
la Proiectul Le'ii privind #tatutul 2inorit(&ilor Na&ionale/ Ioan L(c(tu)u
E. econcilierea )i buna convie&uire 6 un proces necesar si firesc/ Ioan Lacatu)u
F. Discursul lui 2arMo :ela la adunarea populara de la %- *artie 2KK0/ de la T'. #ecuiesc
H. Protestul 4oru*ului Civic al o*anilor din Car'Bita )i Covasn

!GU2AT
#U22AN
O#G!4O3LALP#
( E corect 1n li)a a,-iara5) 6( ro, $a corectati dac( nu e$te )ine.
,
Ta)le o4 Content$

Cuprins
Table of Contents
4oreQordRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRE
IntroductionRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR.
CCAPT! I. CULTU! CONTACT 6 A 2ULTIDI2!N#IONAL TC!ON
%. Lar'e acceptation of culture contact. CistorS and conte*poraneitS
2. DSna*ics of cultural pBeno*enon
+. National and universal in culture contact
,. Cistorical and social cBaracter of culture contact
-. Acculturation. si'nificances/ cBaracteristics and processes
0. NeQ directions of conceptual develop*ent
CCAPT! II. #OCIOLO3ICAL DI2!N#ION# O4 CULTU! CONTACT
%. AntBropolo'ical and sociolo'ical bases of culture contact
2. #ociali1ation and enculturation 5 re6sociali1ation and re6enculturation
+. elation betQeen socio6cultural *ilieu and personalitS
CCAPT! III. !LATION# A2ON3 2A7OITA# AND 2INOITA# IN
TC! #OCIALI#T AND PO#T 6 D!C!2:! #OCI!TN
%. Conte*porarS acculturative processes
2. National *inorities 'enerators of culture
+. TBe coura'e to assu*e and positive aspects of socialis*
,. !tBnic unitS and diversitS in tBe post6dece*ber period <#ibiu and Ti*isB=
CCAPT! I>. O2ANIAN# AND #AION63!2AN# AT TC! CULTU!
CONTACT
%. TBe #aDon53er*ans and tBe Tnational unMnoQnA
2. #elf perception and otBer perception in 4eldioara/ district :rasov
+. 4eldioara 6 fro* differences to cBan'es and cultural interferences
CCAPT! >. O2ANIAN# AND CUN3AIAN# AT TC! CULTU! CONTACT
%. A sBort BistorS of Cun'arians
2. 2eanderin' road of o*anian and Cun'arian culture contact
+. TBe difficulties of a natural culture contact
,. A conte*porarS perspective on o*anian 6 Cun'arian relations
CCAPT! >I. O2ANIAN#/ TUU# AND TATA# AT TC! CULTU!
CONTACT
%. Inte'ration bS differentiation in o*anian62ussul*an co**unitS
2. Tatars self perception
+. Perception of Tatars bS o*anians
,. o*anians and TurMs " interculturalitS and *odernitS
CCAPT! >II. O2ANIAN# AND O2A AT TC! CULTU! CONTACT
%. o*a etBnic 'roup in tBe concerns of !uropean and o*anian
Or'ani1ations
2. o*a 6 specific socio6cultural patterns
+. #elf perception and otBer perception at tBe o*a etBnic 'roup
,. #elf perception and otBer perception at tBe o*anian etBnic 'roup
-. TBe etBnic *iDt fa*ilS 6 inte'rative social force
0. #pecific of transition in relations a*on' o*anians and o*a
E. eciprocal perception of relations a*on' o*anians and o*a
F. Intercultural conflict fro* Cadareni/ district 2ures
-
CCAPT! >III. O2ANIAN# 4O2 CO>A#NA AND CA3CITA UND! TC!
#I3N O4 2A3INALIGATION AND I#OLATION
%. CBronicle of social o*anian6Cun'arian cli*ate in tBe Sear %HH,
<field investi'ations=
2. #pecific of relations a*on' o*anians and Cun'arians in Covasna
and Car'Bita
+. Or'ani1ation of o*anians fro* Covasna and Car'Bita "
for* of resistance to tBe tendencies for *a'Biari1ation
,. Civic 4oru* of o*anians fro* Car'Bita and Covasna
-. Vorries/ cares and proble*s of tBe o*anians <field investi'ations=
0. TBeoretical conclusions about interetBnic relationsBip a*on' o*anians
and Cun'arians in Covasna si Car'Bita

CCAPT! II. CU2AN >AL!NC!# O4 CULTU! CONTACT
:I:LIO3APCN
ANN!I
%. Considerations on tBe Pro;ect concernin' tBe Autono*S #tatute of
#1eMlers e'ion
2. :ooM revieQ. Tendencies to isolate a o*anian space 6 Car'Bita and
Covasna/ autBor Ioan Lacatusu/ !ditura o*ania pur si si*plu/
:ucuresti/ 2KK,
+. TBanMs to Nou/ 4atBer :isBop Ioan L
,. TBe Pro;ect of LaQ on #tatus of National 2inorities
-. Co**ents on Pro;ect of LaQ on #tatus of National 2inorities
0. !uropean Center for #tudies Covasna and Car'Bita. Points of vieQ on
Pro;ect of LaQ on #tatus of National 2inorities/ autBor Ioan Lacatusu
E. econciliation and 'ood livin' to'etBer " a necessarS and naturallS
process/ autBor Ioan Lacatusu

#U22AN
0
Cu/!nt 1nainte
Tr(i* o perioad( f(r( precedent n ceea ce prive)te intensitatea )i aria contactului dintre indivi1i/
'rupuri/ co*unit(&i/ &(ri )i popoare. De1voltarea teBnolo'iei infor*a&iei )i co*unica&iilor/ rit*ul rapid de
de1voltare econo*ic(/ nevoile crescnde ale indivi1ilor/ ale ntreprinderilor/ fir*elor/ a'en&iilor na&ionale )i
interna&ionale de a co*unica/ de a6)i desf()ura activit(&ile pe ba1a unor infor*a&ii tot *ai co*pleDe/
pri*ite n ti*p real/ deter*in( contacte u*ane/ institu&ionale tot *ai *ultiple )i diversificate. 8n orice
proble*(/ de ordin social/ econo*ic/ politic/ *ana'erial/ este recla*at cu necesitate contactul dintre
oa*eni/ fie ei *ana'eri/ speciali)ti/ politicieni/ *e*bri ai unor or'anis*e interna&ionale sau oa*eni
obi)nui&i/ pur )i si*plu.
Cnd acest contact se desf()oar( ntre indivi1i/ 'rupuri sau co*unit(&i u*ane cu ori'ini etnice/
istorie )i r(d(cini culturale diferite/ atunci afir*(* ca ave* de6a face cu un contact ntre culturi. Tot
contact ntre culturi sunt )i raporturile econo*ice/ sociale/ politice/ or'ani1a&ionale/ inclusiv/ culturale ce se
stabilesc ntre institu&iile/ a'en&iile/ fir*ele/ or'ani1a&iile )i co*unita&ile u*ane din diferite &(ri/ pe ba1a
unor conven&ii/ acorduri bilaterale sau *ultilaterale.
Intensificarea *obilit(&ii profesionale a for&ei de *unc( n spa&iul european )i dincolo de el/ n
A*erica )i Canada/ oriunde n ntrea'a lu*e/ cre)terea ponderii celor care )i pot per*ite c(l(torii pe 'lob
sunt alte eDe*ple de contacte dintre culturi care *odific( po1itiv ori1ontul de cunoa)tere reciproc( a
culturii )i civili1a&iei altor popoare. Contactul direct cu alte *oduri de via&( este salutar pentru c(
redi*ensionea1( )i adnce)te cunoa)terea n cele *ai diverse do*enii ale vie&ii/ c(l(toriile constituind nu
nu*ai *i;loace de relaDare/ dar/ *ai ales/ veritabile biblioteci/ prin care oa*enii se infor*ea1( )i se
convin' pe viu despre via&a/ cultura )i stilul de trai al altor oa*eni.
!sen&a socio6antropolo'ic( a contactului dintre culturi const( n aceea c( el produce scBi*b(ri/
*uta&ii n *odul de via&( )i de 'ndire al celor intra&i n contact/ fie ei indivi1i/ 'rupuri sau co*unit(&i. #ub
i*pulsul lui se poate construi un nou tip u*an/ n func&ie de frecven&a )i durata interac&iunii reciproce
dintre aceste entit(&i. Or/ avnd n vedere lar'ile descBideri de scBi*buri u*ane pe care le declan)ea1(
*acroprocesele conte*porane de inte'rare european( )i 'lobali1are/ prin actuala lucrare/ ne6a* propus s(
de1v(lui* direc&iile de de1voltare )i *odelare a fiin&ei u*ane sub i*pactul acestor noi condi&ii de
eDisten&(/ )tiut fiind c( interscBi*bul cultural duce la *bo'(&irea/ la nnobilarea acesteia cu tr(s(turi noi/
ce i poten&ea1( capacitatea de r(spuns la eDi'en&ele crescnde ale societ(&ii.
Personalitatea u*an( cu tr(s(turile specifice epocii ei nu se for*ea1( peste noapte/ nici liniar. #e
for*ea1( de6a lun'ul ti*pului/ ntr6un *ediu socio6cultural specific ale c(rui tr(s(turi/ tensiuni/ c(ut(ri se
vor re'(si n construc&ia onto'enetic( a fiec(rui individ.
#cBi*bul inter6cultural sau contactul dintre culturi este un proces co*pleD/ intensiv de *odelare
u*an(/ att la scar( *acrosocial(/ ct )i la scara *icro'rupurilor aflate la interferen&e de culturi. e1ultatul
scBi*bului este o rafinare/ o sensibili1are co*porta*ental(/ ac&ional(/ 'estual( care per*ite preluarea unor
noi *odele culturale. Individul devine/ astfel/ autor )i totodat( a'ent al scBi*b(rii/ cu rolul de a contribui la
a*plificarea spa&iului de u*anitate dintre oa*eni/ dar )i la corectarea unor *anifest(ri ne'ative/ prin
co*para&ia sa cu alterul s(u.
Descifrarea proble*aticii contactului dintre culturi/ a *ecanis*ului s(u/ precu* )i a proceselor
aculturative actuale o reali1(* din dubl( perspectiv( )tiin&ific(. a antropolo'iei culturale )i a sociolo'iei
culturii. De altfel/ antropolo'ia cultural( este do*eniul de cunoa)tere n care s6a )i definit a*plu ter*enul
de @contact ntre culturiA <culture contact= sau @acultura&ieA <acculturation=.
#ubliniind c( epoca noastr( este prin eDcelen&( o epoc( a contactelor dintre culturi/ i*pulsionate
de a*plele procese de inte'rare european( )i de 'lobali1are/ sublinie* c( n aria contactului dintre culturi
include* )i contactul dintre na&iuni/ popoare )i &(ri care se nscriu cu ntrea'a lor bo'(&ie cultural(/
spiritual( )i u*an( n aceste noi tendin&e. A;un'e*/ astfel/ la contactul dintre indivi1i/ ei constituind
@*ateria pri*(A a na&iunilor )i popoarelor )i tot ei fiind purt(torii de *odele culturale/ cu traiectorii de
via&( social( distinctive.
De*onstra&ia *odului cu* se *anifest( oa*enii afla&i n contacte directe de via&( a* reali1at6o
prin investi'a&iile de teren efectuate de6a lun'ul a peste trei decenii n co*unit(&i etnice *iDte din diferite
1one ale &(rii. #tudiul din perspectiva sociolo'iei culturii ne6a dat posibilitatea s( pune* n lu*in(
scBi*burile culturale care au avut loc ntre oa*enii din co*unit(&ile etnice *iDte/ tr(itori *preun( pe
acela)i teritoriu de sute de ani/ p(strndu6)i tradi&iile/ obiceiurile/ cultura n 'eneral/ dar *pru*utnd )i
unii de la al&ii/ tr(s(turi/ confi'ura&ii/ *odele culturale atractive )i utile n via&a lor cotidian(. 2ecanis*ul
inti* al respin'erii/ prelu(rii/ prelucr(rii )i asi*il(rii n siste*ul propriu de *odele/ atitudini )i
E
co*porta*ente a unei tr(s(turi culturale de c(tre un individ sau 'rup social constituie o fascinant( pa'in(
teoretic( )i de aplicare practic( a *odului cu* se desf()oar( concret procesul contactului dintre culturi/ *ai
eDact/ ntre oa*eni cu diferite sor'in&i culturale )i istorice.
#uccinta anali1( a ctorva aspecte din lucr(rile nainta)ilor din cultura noastr( ilustrea1( faptul c(
ei au r(spuns la ti*p )i cu instru*ente teoretice de un deosebit rafina*ent la co*pleDa proble*( a
contactului dintre culturi.
Conclu1ia final( a lucr(rii este c( cei ce ies n c)ti' n ur*a contactului dintre culturi sunt
oa*enii/ 'rupurile u*ane/ popoarele )i na&iunile care/ n acest fel/ se cunosc *ai bine/ se aprecia1( corect/
se bucur( de reu)itele lor *ateriale )i culturale de vrf/ construind un cli*at na&ional )i interna&ional de
pace/ n&ele'ere )i cooperare colectiv( pentru solu&ionarea proble*elor co*unit(&ii sau ale o*enirii.
!Derci&iul la scar( *ondial( a acestui contact este o for*( de trecere de la conflictul civili1a&iilor )i
culturilor la dialo'ul lor/ un dialo' fertil/ benefic pentru toate p(r&ile/ i*portant prin faptul c( *arcBea1(
posibilitatea construirii unei reale )i puternice solidarit(&i u*ane/ att de necesar( n fa&a noilor provoc(ri la
care este eDpus( o*enirea tot *ai divi1at( din 1ilele noastre.
8n co*pletarea considera&iilor noastre despre contactul dintre culturi/ n partea ulti*( a lucr(rii a*
ad(u'at capitolul AneDe/ care departe de a constitui ceva de care te po&i lipsi ca cititor/ constituie
@docu*enteA/ unele dintre ele @pri*areA/ pentru o infor*are corect( )i co*plet( a cititorilor/ precu*
Proiectul #tatutului de Autono*ie a Jinutului #ecuiesc )i Proiectul de Le'e privind #tatutul 2inorit(&ilor
Na&ionale/ Discursul lui 2arMo :ela cu oca1ia s(rb(toririi 1ilei *a'Biarilor de pretutindeni &inut la Tr'ul
#ecuiesc la %- *artie 2KK0/ cu inten&ia ca orice cititor s(6)i for*e1e propria convin'ere sau opinie despre
cerin&ele care eDced le'isla&ia na&ional( )i european( ale liderilor *a'Biari de la poporul ro*n. 8n
continuare/ a* ad(u'at Co*entariile noastre la aceste proiecte )i unele refleDii asupra lor ale
repre1entantului Centrului !uropean de #tudii Covasna6Car'Bita.
8ncBeind acest prea*bul/ ne face* o datorie de onoare din a *ul&u*i tuturor celor care au
contribuit la reali1area acestei lucr(ri prin a;utorul direct/ sincer )i total/ de nalt( &inut( )tiin&ific( )i
responsabilitate civic(/ )i n pri*ul rnd/ D6lui dr. Ioan L(c(tu)u/ Director al Centrului !cle1iastic de
Docu*entare @2itropolit Nicolae ColanA " #fntu 3Beor'Be )i P. #. Ioan #ele;an/ !piscop de Covasna )i
Car'Bita/ n a c(rui eparBie reli'ioas( )i intelectual( a* '(sit nu nu*ai at*osfer( cultural( profund u*an(/
spirit na&ional autentic/ adev(rul despre rela&iile interetnice dintre ro*ni )i *a'Biari din aceast( 1on(/ dar
)i c(*in pri*itor )i vatr( cu *ncare cald( n 1ilele de cercetare pe teren sau de de1bateri )tiin&ifice
rodnice.
2ul&u*i*/ de ase*enea/ D6lui Adrian C()unean " >lad/ fost Prefect de Covasna n le'islatura/
%HH26%HH0/ cnd a* nceput cercet(rile n ;ude&ul Covasna/ care n&ele'nd *isiunea cercet(rii noastre/ pe
ln'( c( ne6a oferit pri*a i*a'ine clar( )i co*pleD( a rela&iilor interetnice din sud6estul Transilvaniei/ ne6a
asi'urat )i condi&iile necesare pentru reali1area cercet(rilor de teren. ne6a oferit *i;loace de transport/
nso&itori/ ntrea'a docu*enta&ie de care dispunea )i/ *preun( cu d6l Ioan L(c(tu)u/ ne6a a;utat la
elaborarea lo'isticii de cercetare n satele )i ora)ele repre1entative pentru te*a noastr(. #unte*
recunosc(tori D6lui Ioan Doru >o)loban/ Prefect de Car'Bita/ n aceea)i perioad(/ %HH26%HH0/ care ne6a
facilitat reali1area cercet(rii )i/ *ai ales/ n&ele'erea raportului de for&e dintre ro*ni )i *a'Biari )i a
proiectelor *a'Biarilor privind statutul lor n 1on( )i aspira&ia de a deveni ele*ent constitutiv n stat/ iar
li*ba *a'Biar(/ li*b( oficial(.
O profund( cunoa)tere a realit(&ii din 1on(/ a* dobndit6o de la liderii or'ani1a&iilor non"
'uverna*entale. Avocat Ioan #olo*on 6 Li'a Cultural6Cre)tin( @Andrei 9a'unaAW Prof. Du*itru 4urtun( "
4unda&ia 7ustinian TeculescuW Pre)edin&ii 4unda&iei @2iron CristeaA din 2iercurea Ciuc/ Car'Bita.
Protopop Constantin 3ane din Car'Bita/ Prof. Ilie 9andru din Topli&a " Car'Bita/ Prof. 2arc Dorel/
Directorul 2u1eului Oltului )i 2ure)ului #uperior din 2iercurea Ciuc 6 Car'BitaW p(rin&ii preo&i. prof.
univ. dr. Ilie 2oldovan 6 Universitatea @Lucian :la'aA din #ibiu/ preot Corneliu 4lorin :u;oreanu 6
:iserica OrtodoD( #f. 3Beor'BeW Prof. Lu*ini&a Cornea de la Cole'iul Na&ional @Octavian 3o'aA6 #fntu
3Beor'BeW 4unda&ia @!couA de pe ln'( Cole'iul Na&ional @2iBai >itea1ulW Costel Cristian La1(r din
Topli&a " ;ude&ul Car'BitaW Asocia&ia Cadrelor didactice din ;ude&ul Car'B;ita )i Cole'iul Na&ional
@Octavian 3o'aA/ cu evista @9coala noastr(A/ profesorilor Nicu Dobrescu )i Doru Dobreanu. Discu&iile
purtate cu acesti intelectuali/ cercet(rile efectuate cu elevii ne6au dat )ansa s( l(r'i* ori1ontul proble*ei la
nivelul repre1entan&ilor societ(&ii civile/ dar )i al adolescen&ilor/ elevi de liceu. De aceea/ tuturor le sunte*
ndatora&i.
2ul&u*i* tuturor tinerilor din cadrul Centrului !cle1iastic de Docu*entare @Nicolae ColanA cu
care a* colaborat n calitate de subiec&i ai cercet(rii pentru a nsera n lucr(rile noastre opiniile tinerei
F
'enera&ii despre raporturile interetnice dintre ro*ni )i *a'Biari din Covasna )i Car'Bita/ al(turi de care
a* stat la !di&iile Universit(&ii de >ar( )i la #esiunile )tiin&ifice anuale )i al c(ror poten&ial intelectual )i
)tiin&ific ne d( convin'erea c( efortul de cercetare acade*ic( nceput de noi va fi continuat cu vi'oare )i
profesionalis* de ei.
2ul&u*i* tuturor subiec&ilor cercet(rii din 7ude&ele Covasna/ Car'Bita/ Constan&a/ Ti*i)/ #ibiu/
:ra)ov/ 2ure)/ PraBova " ro*ani/ *a'Biari/ ro*i/ 'er*ani/ turci/ t(tari/ lipoveni/ srbi 6 care ne6au pri*it
cu respect )i ospitalitate n casele lor sau la locurile de *unc( pentru a descifra co*plicata )i nu *ai pu&in
fascinanta proble*( a contactului dintre culturi )i beneficiile lui ntr6o lu*e n care interdependen&a devine
re'ula vie&ii &(rilor )i popoarelor actuale/ nu *ai pu&in a co*unit(&ilor )i 'rupurilor u*ane.
Nu pute* s( nu aduce* o*a'iile noastre tuturor autorilor de lucr(ri/ studii )i articole de pres( pe
care le6a* utili1at n docu*entarea pentru acest volu* )i care au constituit puternice puncte de spri;in n
sus&inerea te1elor )i considera&iilor noastre.
8n ulti*ul rnd/ dar nu *ai pu&in i*portant/ &ine* s( *ul&u*i* cole'ilor din Institutul de
#ociolo'ie al Acade*iei o*ne cu care a* de1b(tut )i reali1at *etodolo'ia unor cercet(ri a*ple de teren
sau a* reali1at investi'a&ii n ;ude&ele a*intite anterior. Petru) AleDandrescu/ LilS ain/ 3abriela #tolt1/
Ion !caterina/ Constantin Nanu <ulti*ul/ trecut la cele ve)nice=.
8ncBei setul de *ul&u*iri )i recuno)tin&( sincer(/ cu sora *ea 'ea*(n(/ dr. !lena Cobianu/
cercet(toare la Institutul de 4ilosofie al Acade*iei/ care a fost )i r(*ne cea *ai fidel( prieten( )i
necru&(toare analist( a lucr(rilor *ele/ la al c(rei a;utor apele1 ntotdeauna/ cu certitudinea c( *i6l d(/
certitudine verificat( f(r( 're)/ n eDperien&a noastr( de6o via&( *preun( ca cercet(toare la Acade*ia
o*n(. 8&i *ul&u*esc/ Ilean(/ )i voi ncerca s( fiu ntotdeauna la n(l&i*ea eDi'en&elor )i aspira&iilor tale
intelectuale )i de cercetare L
H
Introducere
Contactul dintre culturi este o te*( actual( )i necesar a fi anali1at( prin frecven&a n 1ilele noastre/
la di*ensiuni f(r( precedent/ a scBi*burilor sociale/ econo*ice/ culturale dintre na&iuni )i popoare/ dintre
'rupuri/ fir*e/ or'ani1a&ii )i indivi1i/ facilitate de *i;loacele de transport )i teBnolo'ia infor*a&iilor )i
co*unica&iei. Tr(i 1ntr-o er( a contactelor dintre culturi #i "o"oare+ accelerate de e,a-"roce$ele ce
$e de$4(#oar( la $car( continental( #i "lanetar(+ 1n oentul de 4a( "recu* inte,rarea euro"ean(+
re,ionali7area #i ,lo)ali7area. 4iecare *e'a6proces/ n felul s(u/ antrenea1( la o scar( *ai *are sau *ai
*ic( popula&ia/ se focali1ea1( pe se'*ente u*ane )i pe teritorii crescnde/ nct pute* afir*a c( ntrea'a
planet( este prins( ca intr6o Bor( n ele f(r( putin&a ca vreo entitate na&ional( s( li se poat( sustra'e.
!fectele acestor trei procese " inte'rarea european(/ re'ionali1area )i 'lobali1area 6 asupra
na&iunilor )i 'rupurilor u*ane nu le pute* esti*a nc( acu*/ cu privire la ele eDpri*ndu6se opinii att
opti*iste ct )i pesi*iste/ dat fiind c( nu ave* de6a face cu un feno*en eDclusiv de natur( cultural(/ adic(/
cu un si*plu contact dintre culturi/ ci cu a*ple )i i*previ1ibile procese/ centre de putere/ coali&ii politice/
econo*ice/ financiare/ *ilitare a c(ror evolu&ie este i*previ1ibil( n actualul conteDt interna&ional att de
co*pleD )i contradictoriu.
Noi nu ne ocup(* n *od special de *e'a6procesele lu*ii conte*porane/ le a*inti* doar n
treac(t/ le ave* n vedere nu*ai ca fundal al proceselor interetnice care se desf()oar( la firul ierbii/ ;os/ la
ba1a societ(&ii/ unde via&a se desf()oar( cu toate atributele ei/ cu lu*inile )i u*brele ei. Ne li*it(* la
studiul contactului dintre culturi la nivelul rela&iilor interetnice ce au loc n co*unit(&ilor de via&(/ sate sau
ora)e/ unde rela&iile dintre oa*enii de diferite etnii se *anifest( n deplin(tatea )i bo'(&ia lor/ ca rela&ii de
rudenie/ de vecin(tate/ de *unc(/ intraetnice/ ntr6un tot ineDtricabil care d( unitate )i coe1iune ntre'ii
colectivit(&i u*ane sau/ n ca1ul contactului ostil/ o divide n co*unit(&i cu via&( paralel(/ cu pu&ine
interac&iuni culturale co*une/ reciproc dorite.
Lucrarea Romnii la contactul dintre culturi se focali1ea1( pe rela&iile interetnice/ pe contactul
dintre etnicii din &ara noastr( purt(tori a diferite culturi. !ste rodul noianului de ntreb(ri )i de r(spunsuri
a)teptate privind secretul convie&uirii n n&ele'ere )i bun( vecin(tate a ro*nilor cu oa*enii de alte etnii/
*ecanis*ul psiBo6social )i cultural care face posibil( construirea unei culturi de sinte1( interetnic( n
co*unit(&ile *iDte cu p(strarea totu)i a personalit(&ii )i specificului fiec(rei etnii. Nativ/ provenea* dintr6
un sat etnic pur ro*nesc sau relativ pur dac( ave* n vedere cei c&iva s(teni de etnie evrei <despre care
a* aflat *ult *ai tr1iu c( erau evrei/ altfel/ nedeosebindu6se cu ni*ic de ceilal&i s(teni= care se ocupau cu
vn1area de *(run&i)uri sau cu activit(&i private. 8n consecin&(/ n eDperien&a de via&( pri*ordial( nu avea*
ele*ente care s(6*i l(*ureasc( procesul contactului dintre oa*eni cu istorie/ cultur(/ li*b(/ reli'ie/ datini
diferite de ale noastre/ ale ro*nilor.
Prile;ul cel *ai fericit/ din perspectiva posibilit(&ii de cunoa)tere a acestuia/ *i s6a oferit n
investi'a&iile de teren sociolo'ice efectuate din pri*ele 1ile de cercetare. :inen&eles/ c( te*ele de studiu
nu coincideau cu curio1it(&ile *ele intelectuale de l(*urire a acestui fascinant )i/ n acela)i ti*p/ co*pleD
proces u*an/ dar pasiunea de a6l cerceta *( deter*ina ca la orice te*( de cercetare reali1at( ntr6o
co*unitate etnic *iDt( s( *( interese1 )i de at*osfera interetnic(/ de a)a61i)ii @nu*itori co*uniA care
le'au pe to&i oa*enii unui sat/ indiferent de etnia din care f(ceau parte.
9ansa *i6a surs pentru c( spre sfr)itul deceniului 0 )i n deceniile ur*(toare/ pn( n %HFH/
satele etnic *iDte duceau o via&( social( co*unitar( ecBilibrat(/ coe1iv(/ oa*enii participau la *unc( )i la
activit(&ile de interes ob)tesc cu si*&(*ntul civic al responsabilit(&ii tuturor fa&( de nf(&i)area satului/ fa&(
de fai*a )i presti'iul lui ntre celelalte sate din ;ur. 8n pofida a ceea ce se spune )i se scrie acu*/ n
perioada post6dece*brista/ socialis*ul instaurase ca stare de fapt un cli*at de stabilitate )i n&ele'ere
fireasc( ntre oa*enii de diferite etrnii. !ste ceea ce n 1ilele noastre a devenit foarte actual )i strin'ent/
<dup( ne'li;area total( a activit(&ilor ob)te)ti eticBetate dup( %HFH drept @co*unisteA )i/ prin aceasta/ )i
nocive=/ anu*e/ counitari$ul+ teorie #i "ractic( $ocial( a aciunii colecti/e+ $i$teatice #i
"eranente a e)rilor unei counit(i uane+ "entru $oluionarea "ro)leelor ace$teia 1n
)ene4iciul 4iec(ruia #i al tuturor. <Le'at de acest i*perativ/ la postul de adio o*nia Actualit(&i/ se
aude acu* cBiar foarte des clipul despre un sat care a devenit @sat co*unitar europeanA pentru c( oa*enii
lui )i6au luat n serios obli'a&ia de a pune *n( de la *n( pentru a reali1a ac&iuni de folos ob)tesc/
dru*uri/ servicii sanitare n )coli/ etc./ la care se adau'( )i fonduri europene/ a)a cu* sunt n 4ran&a/ Italia/
n U!=. (spunderea )i satisfac&ia c( to&i au contribuit la bunul *ers al vie&ii satului d(dea acelor oa*eni un
deosebit senti*ent de *ndrie )i satisfac&ie. Astfel ne spuneau atunci subiec&ii cercet(rilor noastre/ f(r( s(
b(nuiasc( n vreun fel c( aceast( *unc( Avoluntar(A n folosul tuturor avea s( fie bla*at(/ eticBetat( n
%K
perioada post6dece*brist( )i de aceea repudiat(/ nct au a;uns satele )i ora)ele de para'in(/ de'radate
edilitar )i i'ienic/ nen'ri;ite )i ale ni*(nui. !tniile se distin'eau dup( obiceiuri/ datini/ li*b(/ reli'ie/ dup(
stilul de case sau op&iunile )colare )i profesionale ale copiilor/ dar acestea erau in'rediente care f(ceau via&a
satului *ai fru*oas(/ *ai bo'at(/ cu care cBiar se *ndreau. Cercet(rile efectuate n ;ude&ele Alba/ 2ure)/
#ibiu/ :ra)ov/ Ti*i)/ Constan&a/ Tulcea/ Covasna )i Car'Bita/ cunoscute prin structura lor etnic( *iDt( au
constituit *ediile sociale n care te*a noastr( de cercetare c(p(ta contur )i se de1volta de la an la an.
Cercet(rile de teren ns( trebuiau co*pletate cu o te*einic( literatur( a proble*ei contactului
dintre culturi pe care ne6a* f(cut6o n :iblioteca Acade*iei/ :iblioteca Central( Universitar(/ :iblioteca
4acult(&ii de 4ilosofie etc. )i n bibliotecile &(rilor n care *er'ea* n scBi*buri de eDperien&( acade*ic(
sau la eveni*ente )tiin&ifice/ Polonia/ CeBoslovacia/ Un'aria/ :ul'aria/ #UA/ Ucraina.
#tudiul teoretic al proble*ei ne6a adncit convin'erea c( ne afl(* pe un teren eDtre* de vast/ dar
tot att de captivant ca interes )tiin&ific )i fru*os ca valoare social( )i estetic(. Pentru c( ni*ic nu poate fi
*ai cuceritor dect s( ve1i cu* oa*eni cu istorii de via&(/ cutu*e/ credin&e/ for*a&ii culturale )i
profesionale diferite se n&ele' )i cooperea1( avnd la ba1( o*enescul din o*/ acel ceva co*un care ne
une)te )i ne face *ai fru*o)i/ *ai buni/ *ai n&elep&i/ *ai sensibili unii la al&ii. 8n acest fel/ a* a;uns/ n
cele din ur*(/ la a descoperi valen&ele u*ane ale contactului dintre culturi/ de ce este el benefic )i de
preferat i1ol(rii pro*ovate de unii lideri/ ncrncen(rii etnocentrice )i se're'(rii pe te*eiuri vetuste pentru
*ileniul trei. 8n contactul dintre culturi respectul vie&ii )i al de*nit(&ii/ al culturii/ du*ne1eului )i li*bii
celuilalt devine re'ula de conduit(/ de via&( a fiec(rui individ/ 'rup etnic sau co*unit(&i u*ane )i/ de aceea/
acesta va avea viitor )i nu 'Betoi1area pur etnic(.
Avnd n vedere perspectivele variate din care este tratat( te*a/ 1onele *ultiple din &ar( anali1ate/
perioadele istorice succesive n care s6au efectuat investi'a&iile )i/ *ai ales/ faptul c( n ra1a de cercetare au
intrat principalele 'rupuri etnice ca pondere )i se*nifica&ie care tr(iesc sau au tr(it n co*unit(&i co*pacte
n satele )i ora)ele noastre/ pute* considera lucrarea o *ic( enciclopedie a rela&iilor interetnice din &ara
noastr(. !a reflect( sociabilitatea ro*nilor la contactul cu oa*eni de alte etnii/ at*osfera de n&ele'ere )i
e'alitate pe care o ntronea1( acolo unde sunt *a;oritari/ spiritul de n&ele'ere/ acceptare )i lar'( toleran&(
de care dau dovad( fa&( de etnicii diferi&i de ei ca reli'ie/ obiceiuri/ li*b(/ poe1ii )i cntece/ *oduri de a fi
)i a tr(i via&a. Lucrarea de1v(luie i*ensul poten&ial de stabilitate )i securitate interetnic( pe care6l de&ine
poporul ro*n ca *ediu inte'rator/ al(turi de *inorit(&ile na&ionale care )i duc via&a dup( re'ula de aur a
respectului )i n&ele'erii reciproce. 2inorit(&ile na&ionale/ popula&ia obi)nuit( a acestora/ sunt 'eneratoare
de cultur(/ de diversitate cu care *bo'(&esc patri*oniul social )i cultural al o*niei. Nu*ai c( atra'erea
unora dintre ele n ;ocul nefast al unor lideri cu strate'ie separatist( )i iredentist( poate perturba cli*atul
pa)nic )i senin dintre ele )i popula&ia *a;oritar(.
Pentru ro*ni/ a fi diferit ca li*b(/ reli'ie )i cultur( nu este *otiv de nen&ele'ere. >arietatea
*anifest(rilor u*ane/ la ei/ nu duce la adversitate. Di*potriv(/ cei din ;ude&ul Ti*i)/ spuneau ca dac( nu ar
fi aceast( varietate u*an( 1ona )i6ar pierde fru*use&ea/ iar cei din Constan&a *(rturiseau sincer c( la ei nu
eDist( proble*e sau tensiuni interetnice pentru c( fiecare etnic )i vedea de treaba sa )i de Du*ne1eul s(u/
f(r( s(6l deran;e1e pe cel de ln'( el.
Consider(* lucrarea o sinte1( n *ic a rela&iilor interetnice din &ara noastr( pentru c( ntre
coper&ile ei se poate '(si ntrea'a varietate a *anifest(rilor interetnice de la cele ar*onioase/ si*biotice n
care diversitatea etnic( este considerat( o valoare u*an( prin bo'(&ia *pru*uturilor pe care le prile;uie)te
pn( la cele n care convie&uirea se transfor*( n supravie&uire pentru cei nu*eric *inoritari/ ur*at( de
se're'are/ *ar'inali1are )i/ n cele din ur*(/ de de1na&ionali1are. Aceste ulti*e situa&ii caracteri1ea1(
co*unit(&ile etnice *iDte din Covasna )i Car'Bita in care *a;oritari sunt *a'Biarii ai c(ror lideri/ de)i
cla*ea1( la tot pasul/ n ntlniri interna&ionale/ n volu*e colective/ europenis*ul )i de*ocra&ia/ n
practica socio6etnic( se co*port( dup( principiile feudale dintre st(pni )i servi/ f(cnd din varietate/ pe de
o parte/ *otiv de adversitate )i u*ilin&( etnic( pentru ro*ni )i ceilal&i etnici *inoritari/ iar pe de alta/
*otiv de privile'ii )i de*nit(&i pentru ei ca *a;oritari/ n Covasna )i Car'Bita.
Perioada de circa patru decenii n care s6a desf()urat cercetarea te*ei contactului dintre culturi/
traversarea a dou( tipuri de societ(&i din aceast( perspectiv( )i abordarea *ultidisciplinar(/ siste*atic( )i n
detaliu a ter*enilor )i conceptelor de ba1( ale contactului dintre culturi ne ndrept(&esc s6o aprecie* ca pe
o *ic( enciclopedie a rela&iilor interetnice din &ara noastr(.
>olu*ul Ro!nii la contactul dintre culturi poate constitui o scBe*(/ un 'Bid de cercetare a
*pru*uturilor )i interferen&elor interetnice dintre ro*ni )i orice alt( etnie din &ara noastr( care a *ai fost
cercetat( sau nu nc( pn( acu*/ pentru c( n el cercet(torul proble*ei va '(si instru*entarul teoretic )i
*etodolo'ic co*pleD )i adecvat pentru a p(trunde la r(d(cina feno*enelor/ proceselor sau subproceselor
%%
ce se desf()oar( dincolo de partea vi1ibil( sau *anifest( la nivel societal )i pentru a le interpreta )i eDpri*a
n li*ba; )tiin&ific adecvat.
Ca". I. Contactul dintre culturi 8 o teorie caleido$co"ic( face o incursiune n bo'ata literatur(
de specialitate/ antropolo'ic(/ sociolo'ic(/ etnolo'ic(/ psiBolo'ic(/ a*erican( )i en'le1(/ <ntructva )i din
cultura ro*n(=/ n care au ap(rut pentru pri*a dat( ter*enii de @contact ntre culturiA )i @acculturationA )i
se*nifica&ia lor. !i erau eDpresia politicii &(rilor coloniale/ care n perioada capitalis*ului ti*puriu/ fie au
dus cultura o*ului alb n &(rile subde1voltate ale lu*ii <ca An'lia=/ fie au de1r(d(cinat co*unit(&i u*ane
din &(rile de ba)tin( )i le6au adus n propriile teritorii/ <ca A*erica=/ oferindu6le condi&ii de via&( *ai bune/
dar care le lipseau de confortul )i aerul cald <n toate sensurile= de acas(/ al culturii de ba)tin( )i duceau/ n
cele din ur*( la de1na&ionali1are. Nevoia definirii se*nifica&iei lor se i*punea att din perspectiv(
teoretic(/ )tiin&ific( pentru a opera to&i utili1atorii lor cu acelea)i se*nifica&ii/ ct )i din perspectiv( practic(
pentru a deveni un instru*ent de solu&ionare a proble*elor sociale ce au ap(rut din confruntarea celor dou(
culturi/ cultura do*inant( a o*ului alb )i cultura b()tina)( a &(rii 'a1d(.
Contactul dintre culturi are o dina*ic( proprie/ le'i specifice ce se *anifest( n raporturi de o
*are co*pleDitate precu* raportul dintre dou culturi diferite care se nfrunt(/ se confrunt( prin ceea ce
au distinctiv )i se apropie prin ceea ce au co*un. Contactul dintre ele nu este un proces neted/ ci unul n
care )i spune cuvntul diferen&a/ opo1i&ia/ orice *pru*ut reali1ndu6se printr6un set de subprocese
adiacente de selec&ie/ respin'ere/ inte'rare )i reinterpretare.
Raportul dintre unitate i diversitate tri*ite spre con)tiin&a diversit(&ii culturale a lu*ii )i
conduce la o *ai bun( n&ele'ere a unit(&ii co*une a o*enirii. Cu* a* putea defini altfel si*ilarit(&ile din
*anifest(rile oa*enilor/ a)a61isul nu*itor co*un/ unifor*it(&ile/ universaliile eDisten&ei u*ane dect
unitatea n diversitate a o*enirii/ n ter*enii antropolo'iei )i sociolo'iei culturiiX Defini&ia dat( culturii de
utB :enedict ca fiind @ceea ce lea'( oa*eniiA este cea *ai sintetic( eDpresie a *ultitudinii for*elor de
eDpresie u*an(/ *ultitudine care *er'e pn( la infinitate.
Principiul diversit(&ii culturale se opune *onocentris*ului/ o*o'eni1(rii culturale practicat( att
de lu*ea occidental( prin oferta unui @*enu culturalA co*un &(rilor n curs de de1voltare/ ct )i de unele
etnii cu re*iniscen&e i*periale. De aceea/ n arBitectura noii lu*i pe care popoarele vor s6o f(ureasc( se
pro*ovea1( tot *ai *ult recunoa)terea diversit(&ii culturale )i acceptarea dreptului funda*ental al
na&iunilor )i 'rupurilor etnice de a6)i conserva cultura )i tr(s(turile specifice n conteDtul social propriu.
Contactul dintre culturi presupune ca o condi&ie sine6Yua6non raportul ecBilibrat ntre continuitate
i discontinuitate, dintre nou i vechi. 8*pru*uturile sau asi*ilarea a ceea ce este nou dintr6o alt( cultur(
nu poate eDceda o anu*it( capacitate individual( sau de 'rup f(r( repercusiuni nocive asupra acestora/
*anifestat( n de1ecBilibre la nivelul co*porta*entului individului sau nsu*ate/ la nivelul 'rupului.
Personalitatea cultural( a unui individ este dat( de valorile culturale la care a aderat/ n virtutea c(rora
ac&ionea1( )i )i construie)te proiecte/ de1iderate. !le/ valorile/ constituie continuitatea. Contactul cu o nou(
cultur( se*nific( o ruptur( cu valorile obi)nuite/ cu vecBiul *od de via&(/ *ai ales n ca1ul i*i'ran&ilor/ o
discontinuitate/ n care ceea ce era tradi&ional pn( la un *o*ent dat trebuie s( lase loc ele*entelor noi din
noua societate n care intr(. Aceasta nsea*n( restructurarea ntre'ii personalit(&i u*ane sau a unei
nse*nate p(r&i din ea/ ceea ce nu e pu&in )i de neluat n sea*(. 8n actualele condi&ii de e*i'rare/ cnd
indivi1ii pleac( dup( un proiect con)tient )i voit ntr6o alt( &ar(/ procesele aculturative sunt suportate *ai
u)or pentru c( are loc o acultura&ie anticipat( de acas(/ adic( ei se pre'(tesc psiBic/ *oral/ nva&( li*ba &(rii
respective/ se infor*ea1(/ afl( despre condi&iile )i eDi'en&ele &(rii de destina&ie/ ceea ce si*plific( procesul
de inte'rare social(. Dar asi*ilarea unui nou *od de via&( nu este un proces linear/ f(r( contradic&ii )i
dificult(&i psiBo6sociale. Acceptorul poten&ial anali1ea1( nti noul ele*ent al culturii celuilalt n ter*enii
propriilor lui confi'ura&ii/ l co*par(/ i caut( utilitatea/ func&ia/ consensul )i apoi l inte'rea1( fie de sine
st(t(tor/ fie co*binndu6l cu ele*ente pre6eDistente n siste*ul s(u cultural obi)nuit. Confu1ia sau deruta
cea *ai *are are loc/ de obicei/ la nivelul si*bolurilor pentru c( unul )i acela)i co*porta*ent poate s( aib(
se*nifica&ii co*plet diferite ntr6o alt( societate sau cultur(/ s( nse*ne eDact opusul a ceea ce nse*na
pentru el nainte de situa&ia de contact. De aceea/ pri*ul lucru care se i*pune n situa&ia de contact este
fa*iliari1area cu noua cultur(/ nv(&area se*nifica&iilor cu care sunt nc(rcate si*bolurile u*ane/ li*ba;ul/
actele )i co*porta*entele u*ane. ocul cultural este resi*&it *ai *ult sau *ai pu&in sever func&ie de
situa&ia concret( de contact/ de caracterul contactului/ ostil sau prietenesc/ pe ba1( de do*ina&ie sau
e'alitate/ de nivelul de cunoa)tere de c(tre individ a *odului de via&( al societ(&ii n care intr(.
Dialectica naionalului i universalului este o component organic n contactul dintre culturi
pornind de la pre*isa c( n procesele aculturative na&iunea/ n calitate de co*unitate u*an( sau *acro6
colectivitate/ este criteriul definitoriu n distin'erea tipurilor de 'rupuri u*ane intrate n contact/ n
%2
deli*itarea 'rani&elor lor culturale. Totodat(/ na&iunea este cadrul social care confer( specificul unei
culturi/ personalitatea ei distinct(.
8n cultur(/ interac&iunea dintre cele dou( aspecte/ na&ional )i universal/ este factorul dina*ic ce
asi'ur( trecerea reciproc( de la unul la cel(lalt. Cultura oric(rui popor/ a oric(rei na&iuni are si*ultan
tr(s(turi universale )i na&ionale/ universale pentru c( este o *anifestare a o*ului ca fiin&( 'eneric(/ cu
tr(s(turi co*une/ re1ultate din constitu&ia sa bio6psiBo6social( relativ aceea)i )i na&ionale pentru c( aceste
tr(s(turi co*une se *pletesc cu particularit(&i 'enerate din condi&iile sociale/ econo*ice/ istorice diferite
la care a fost eDpus. Na&ionalul trece n universal n *(sura n care este o valoare cu o lar'( arie de
recunoa)tere/ iar universalul se eDpri*( n na&ional prin for*ele concrete oferite de acesta. personalit(&i/
opere de art(/ opere literare individuali1ate n anu*ite cadre na&ionale. A devenit un truis* afir*a&ia lui
Octavian 3o'a c( @nu se intr( n universalitate dect pe poarta ta proprieA.
Contactul dintre culturi e$te un "rodu$ i$toric al *odului specific n care societatea u*an( s6a
structurat la nceputurile ei n 'rupuri u*ane cu culturi distincte aflate unele n vecin(tatea altora.
ProDi*itatea fi1ic( a fost/ f(r( ndoial(/ prile; de contacte directe )i *pru*uturi reciproce ntre diferitele
'rupuri u*ane.
>orbi* de caracterul $ocial-i$toric al contactului dintre culturi pentru c( el are loc ntre
oa*eni care au r(spuns cu instru*entalit(&i diferite acelora)i proble*e ale vie&ii 6 nevoia de Bran(/
i*br(c(*inte/ ad(post/ educa&ie )i cre)terea copiilor/ de via&( social(/ securitate/ cultur(/ aprecierea
se*enilor 6 corespun1(tor cu treapta de de1voltare a societ(&ii n care tr(iau. De6a lun'ul istoriei/ fiecare
popor )i6a f(urit propriul s(u *od de a reac&iona la necesit(&ile vie&ii/ diferit de al altora/ sinteti1at n
cultur(/ care toc*ai prin varietatea ei distinctiv( poate deveni surs( de *pru*ut )i scBi*buri ntre 'rupuri
)i popoare.
8n ncBeierea pri*ului capitol/ a* reali1at un tur de ori1ont asupra se*nifica&iilor *ultiple ale
conceptului de contact dintre culturi )i acultura&ie/ *(rturie a efortului )tiin&ei de a6)i preci1a )i rafina
propriile unelte/ cu care contribuie la n(l&area edificiului )tiin&ei )i la cre)terea rolului ei n perfec&ionarea
fiin&ei u*ane.
Ca"itolul II. Dien$iunea $ociolo,ic( a contactului dintre culturi pune n lu*in( esen&a/ prin
eDcelen&(/ social( a contactului dintre oa*eni/ contact din care re1ult( o scBi*bare par&ial(/ n ca1ul
contactelor ndelun'ate )i libere dintre ei/ a *odelelor culturale ori'inare sau o scBi*bare total( a acestora/
n ca1ul situa&iilor de asi*ilare for&at( prin violen&(/ presiuni sau de1r(d(cinare co*plet( de cultura6*a*(.
Din perspectiva antropolo'iei culturale )i sociolo'iei/ contactul dintre culturi se*nific( o
interac&iune ntre 'rupuri purt(toare de tr(s(turi culturale/ eDperien&e )i valori diferite/ repre1entante a dou(
arii socio6culturale distincte. Proble*a c(reia vre* s(6i d(* r(spuns este ur*(toarea. Ce se nt*pl( cnd
dou( arii socio6culturale repre1entate de ansa*bluri *ari de indivi1i/ de 'rupuri sau de indivi1i separa&i
intr( n contactX Care valori intr( *ai nti n contactX !Dist( vreo re'ularitateX De ce unele valori sunt
asi*ilate *ai rapid/ se *ultiplic(/ n ti*p ce altele nu se deplasea1( dect la o lun'( perioad( de ti*p dup(
crearea lorX
(spunsul l6a* dat n ur*a cercet(rilor concrete de teren privind 'rupurile etnice din &ara noastr(
care au intrat n contact/ lund n considera&ie ierar-ia de /alori $"eci4ice 4iec(rui ,ru"+ dar #i /alorile
coune "e )a7a c(rora $e "ot a"ro"ia #i reali7a $c-i)urile culturale. Ceea ce este cert/ de la nceput/
este faptul c( do*inantele vie&ii sociale a oa*enilor se vor i*pune ca valori *br(cnd for*a intereselor )i/
n func&ie de acestea/ se trans*it )i se scBi*b( ele*entele culturale. Indivi1ii/ *e*bri ai unor 'rupuri
sociale/ sub6'rupuri )i sub6culturi/ se vor *anifesta la contactul cu indivi1ii din alte 'rupuri sociale
corespun1(tor cu propria lor tabl( de valori/ eDpri*ate n interese/ dorin&e/ preferin&e )i ac&iuni de
satisfacere a lor.
3rupurile u*ane nu sunt niciodat( a*orfe/ ele se constituie n ;urul unui nucleu de valori sau
interese <dar pot s( se coa'ule1e )i pe ba1a unor non6valori/ precu* dorin&a sau interesul de a tr(i din furt/
spar'eri/ ac&iuni ilicite/ nele'ale etc.= care le confer( unitate )i coe1iune. #inte1a tuturor valorilor/ nor*elor/
re'ulilor/ deprinderilor dup( care ac&ionea1( constituie cultura lor. 9n $ocietate+ $e con$tituie ,ru"uri #i
$u)-,ru"uri+ 4iecare cu cultura #i $u)-cultura $a. Un 'rup stabilindu6se ntr6o alt( societate aduce cu sine
)i cultura sa care este supus( proceselor *ai lente sau *ai ascu&ite de *odificare a identit(&ii. 2odul n care
o cultur( sau sub6cultur( accept(/ respin'e sau readaptea1( ele*entele *pru*utate de la alta depinde de
si*ilarit(&ile sau disi*ilarit(&ile dintre ele. Cu ct ase*(narea dintre ele este *ai *are cu att procesul de
asi*ilare este *ai neted. Dar asi*ilarea de tr(s(turi/ co*pleDe )i *odele culturale poate avea loc )i ntre
culturi *ult distinctive. 8n acest ca1/ ele*entele care se asi*ilea1( se 'refea1( pe un fond valoric
ase*(n(tor eDistent anterior n cultura 'rupului/ ceea ce ne face s( afir*(* principiul c( n contactul dintre
%+
oa*eni de culturi diferite ni*ic nu se a)ea1( pe un loc 'ol. Acceptarea )i asi*ilarea nu poate avea loc dect
dac( n @dotaA individului sau a 'rupului eDist( ceva ct de ct ase*(n(tor.
Din "er$"ecti/( $ociolo,ic(/ n contactul dintre culturi este i*portant $tatutul #i rolul indi/i7ilor
care intr( n contact/ acestea fiind relevante pentru *odul cu* accept( scBi*bul/ cu* aprecia1( valorile
diferite ale altor 'rupuri culturale. :roce$ele de $ociali7are - de nv(&are social( a nor*elor de co*portare
prin care fiin&a fra'il( nou6n(scut( devine *e*br( a unei societ(&i )i se inte'rea1( n ea )i de enculturaie
6 de nsu)ire a *odelelor culturale specifice culturii propriului 'rup/ devin instru*ente opera&ionale de
n&ele'ere a proceselor de re-$ociali7are #i re-enculturaie care au loc la vrste adulte/ n situa&ia de
transplant al indivi1ilor dintr6o cultur( n alta.
9ti* c( $ociali7area #i enculturaia sunt procese prin care individul )i apropie realitatea n for*a
ei *aterial( )i spiritual(/ o interiori1ea1(/ o tope)te/ devenindu6i parte co*ponent( pentru a o eDteriori1a/
ulterior/ n co*porta*ente/ li*ba;/ atitudini/ opinii 6 procese prin care dobnde)te cultura la care este eDpus
)i se for*ea1( ca personalitate. Prin ele noi intr(* n *ecanis*ul inti* al proceselor ce au loc la nivelul
personalit(&ii u*ane/ care/ sub influen&a contactului/ sufer( scBi*b(ri n toate co*parti*entele sale.
psiBice/ co'nitive/ atitudinale/ co*porta*entale/ valorice. Prin re6sociali1are )i re6encultura&ie are loc re6
adaptarea indivi1ilor la noua cultur( )i societate.
#ub6capitolul despre raportul dintre *ediul socio6cultural )i personalitate este o pledoarie pentru
"re/alena ediului $ocial #i cultural 1n odelarea caracterului #i a "er$onalit(ii uane+ lu!nd 1n
$ea( 1n$( rolul eredit(ii $au al 4actorului )iolo,ic care fiDea1( li*itele )i furni1ea1( capacit(&ile cu
care vin indivi1ii pe lu*e )i al ediului natural $au ,eo,ra4ic care nu deter*in( co*porta*entul
oa*enilor/ dar pune proble*e pe care oa*enii trebuie s( le re1olve.
Ca". III. Ra"ortul a3oritari-inoritari in $ocietatea $ociali$t( #i "o$t-dece)ri$ta este o
anali1a obiectiv(/ neretu)at( dup( tendin&ele niBiliste specifice perioadei de tran1i&ie de la socialis* la
capitalis*ul s(lbatic care s6a instalat dup( eveni*entele din Dece*brie %HFH/ anali1( reali1at( pe ba1a
cercet(rilor de teren efectuate n anii %HFK " 2KKK. 8n acest capitol/ se de*onstrea1( cu for&a a 1eci si sute
de interviuri reali1ate cu etnici din diferite co*unita&i *iDte din &ar(/ eDisten&a unor raporturi interetnice
fire)ti ntre ro*ni si *e*brii *inorita&ilor na&ionale/ inclusiv/ *a'Biari/ din 1onele cu popula&ie *iDt(/
cnd nu eDistau for*atori de opinie care s( distorsione1e realitatea )i s( induc( o ideolo'ie iredentist(
nociv(/ care s( nvr(;beasc( cli*atul de via&(.
Opiniile subiec&ilor etnici intra&i n ra1a cercet(rii/ efectuat( n spiritul deontolo'iei profesionale/
relev( adev(rul si*plu c( ntre ro*ani )i *inoritari nu eDist( *otive de nen&ele'eri )i tensiuni/ dat fiind
caracterul/ firea ro*nului de popor bun/ blnd/ prietenos/ respectuos )i descBis la co*unicare )i
convie&uire fireasc( al(turi de cei de alt( cultur(/ li*b( )i reli'ie.
Nu*ai n perioada de tran1i&ie au ap(rut proble*e )i tensiuni din cau1a preten&iilor ne*(surate ale
*a'Biarilor/ bine diri;ate de liderii politici ai UD2/ care )i propun proiecte ireale )i aventuriste/ pentru a
c(ror reali1are ncearc( s( antrene1e )i repre1entan&i din unele &(ri europene/ cu scopul de a 1(d(rnici
afir*area )i inte'rarea o*aniei n structurile europene. 8n 1ilele noastre/ n co*unita&ile etnic *iDte cu
*a'Biari *a;oritari din ;ude&ele Covasna )i Car'Bita/ ro*nii convie&uiesc la li*ita supravie&uirii
na&ionale/ ca ur*are a politicii etnice/ econo*ice/ ad*inistrative )i culturale a'resiv6antiro*ne)ti duse de
liderii politici )i for*atorii de opinie *a'Biari/ de eDcludere )i *ar'inali1are a ro*nilor care nu cunosc
li*ba *a'Biar( )i nu se nrolea1(/ pe o cale sau alta/ n rndurile lor/ pe cnd n co*unit(&ile cu ro*ni
*a;oritari/ cli*atul interetnic este nor*al/ de*ocratic/ ca ntre oa*eni care se respect( )i se pre&uiesc
reciproc/ iar copiii de *a'Biari se nscriu la orice )coal( doresc/ *a'Biar( sau ro*n(/ f(r( nici o restric&ie.
8n interviurile reali1ate n :anat/ :ra)ov/ n anii ZHK/ cu subiec&i *a'Biari/ ace)tia recuno)teau c( s6au
bucurat ca )i ro*nii de toate drepturile )i nainte de ZFH )i dup( aceea )i c( nu*ai liderii *a'Biari care @au
baiA cu ro*nii/ slovacii/ srbii au un co*porta*ent @prea a)a...A. De aceea/ ar fi *ai bine s( se retra'( din
Parla*ent ca s( fie liniste ntre to&i.
Capitolul pune n eviden&( adev(rul si*plu/ verificat de istorie )i de1v(luit n practica de cercetare
de peste trei decenii/ c( la nivelul ba1al al societ(&ii/ n sate )i ora)e/ locuitorii de diferite etnii au tr(it )i pot
tr(i n pace )i bun( vecin(tate dac( nu sunt incita&i de lideri cu proiecte )ovine/ de se're'are )i purificare
etnic(. Coeficientul de noutate const( n faptul c( )i propune s( releve cu probe )tiin&ifice aduse din
cercetarea de teren aspectele po1itive ale rela&iilor interetnice din societatea socialist(/ cli*atul de
n&ele'ere )i co*peti&ie cultural( benefic( dintre etnii pe care l6a creat )i cultivat o bun( perioad( de ti*p/
4estivalul )i Concursul Na&ional @Cntarea o*nieiA/ *ult Bulit de c(tre culturnicii post6dece*bri)ti.
Departe de a fi nu*ai un i*n ncBinat dictatorilor/ a)a cu* l subaprecia1( r(u6inten&iona&ii actuali/
;e$ti/alul 0C!ntarea Ro!niei2 a con$tituit 8 du"( o"inia $u)iecilor o ien$( #an$( de /alori4icare
%,
a talentelor 1nn($cute ale "o"orului no$tru+ a declan#at o 4(r( "recedent i#care cultural-arti$tic( de
a$(+ a culti/at un 4ruo$ $"irit de 1ntrecere #i $olidaritate uan(+ a du$ la cunoa#terea reci"roc( #i
la "reuirea culturii "o"ulare din di4erite 7one ale (rii+ a creat un cadru $ocial-cultural $tiulati/
1ntre tinerii de di4erite naionalit(i.
8n investi'a&iile de teren din anii de tran1i&ie/ subiec&ii din satele *ultietnice au *(rturisit cu *ult(
sinceritate )i/ uneori/ cBiar cu nostal'ie *o*entele pl(cute )i f(r( tensiuni etnice din perioada socialist(/
activit(&ile culturale or'ani1ate *preun(/ satisfac&iile ce le tr(iau venind la :ucure)ti cu cntecele )i
dansurile locale. 8n)i)i liderii politici *a'Biari afir*au/ crede* noi/ cu destul( sinceritate )i *ndrie atunci/
la Plenarele Consiliilor Oa*enilor 2uncii de Na&ionalitate 2a'Biar( )i 3er*an(/ reali1(rile culturale ale
etniei *a'Biare )i 'er*ane. Orict ar fi de nr(i&i ude*eri)tii conte*porani/ adev(rul ur*(toarelor afir*a&ii
ale liderilor *a'Biari din acea perioad( nu poate fi ne'at pentru c( n ele este cuprins( via&a cultural( a
se*enilor lor/ inclusiv/ poate/ a lor ca tineri/ a)a cu* ea a fost tr(it(/ dar pe care acu* o contest( cu
veBe*en&(/ din oportunis* politic )i ;osnic( tendin&( de c(p(tuial( *aterial(/ social( )i de presti'iu.
@#co&nd n eviden&( tradi&iile artistice specifice/ aducnd note ori'inale pe paleta policro*( a 4estivalului/
din rndul na&ionalit(&ii *a'Biare )i6au dat concursul n for*e specifice diferitelor 'enuri de crea&ie/ la
casele de cultur(/ cluburile )i c(*inele culturale/ circa 2H%0 for*a&ii artistice/ reunind peste ,%.KKK de
*e*bri/ iar din rndul na&ionalit(&ii 'er*ane/ 0-K for*a&ii cu circa H.KKK de *e*briA.
#tudiile 1onale din :ra)ov/ #ibiu/ Ti*i) confir*( cli*atul nor*al/ firesc de n&ele'ere )i
cooperare ntre etnii n co*unit(&ile *iDte n care popula&ia *a;oritar( sunt ro*nii/ care au transfor*at n
tradi&ie istoric( respectul pentru celelalte etnii )i buna convie&uire cu ele. Ele re4lect( 8 1n condiii de
coe7iune etnic( 8 dinaica "roce$ului de trecere de la di4erene culturale la 1"ruuturi culturale
reci"roce #i de la ace$tea la inter4erene culturale. Aceast( traiectorie evolutiv(/ n trei trepte/ nu a*
descoperit6o pn( nu a* reali1at sinte1a a nenu*(rate investi'a&ii de teren/ ea constituind unul din
c)ti'urile teoretice esen&iale ale capitolului de fa&(/ dar )i ale lucr(rii privind contactul dintre culturi.
Un alt ele*ent de noutate l constituie de*onstra&ia pe viu/ prin investi'a&ii de teren/ a
"rinci"iului antro"olo,ic al unit(ii 1n di/er$itate care confir*( valen&ele co*pleDe )i benefice ale
contactului dintre culturi.
Ca". I6. Ro!nii #i $a#ii la contactul dintre culturi. Cu acest capitol ncepe tratarea concret(/
pe etnii/ a proceselor specifice contactului dintre culturi. #tudiul ncepe cu anali1a/ pe ba1a cercet(rilor de
teren reali1ate n anii %HEH6%HFK/ n 4eldioara/ ;ude&ul :ra)ov/ a raporturilor interetnice dintre ro*ni )i
sa)i. #curta incursiune n istoria contactului dintre culturi la ro*ni/ arat( inevitabilitatea lui/ caracterul lui
unic n raport cu etniile ln'( care au tr(it. o*nii/ spre deosebire de sa)i )i secui/ fiind cei @crescu&i din
p(*ntA cu* le spune Ior'a/ nu apar n docu*ente dect tr1iu/ pentru c( acestea a*inteau/ nainte de
toate/ 0oa$"eii re,elui2 care erau )i 0oa$"eii no#triA. Ace#tia erau pre1enta&i )i nu @aceia care se '(sesc
la locurile lorA. Dar pre1en&a lor se afl( peste tot. 1n nuele "er$oanelor (Ranca)+ 1n nuele a"elor+ 1n
$tilul de /ia( al u$a4irilor 0c(rora li-a dat ai ult dec!t li-a cerut2(Ior,a).
8ntruct era pri*ul capitol n care eDpunea* specificul contactului dintre culturi cu o anu*it(
etnie/ a* f(cut o scurt( pre1entarea a drepturilor *inorit(&ilor na&ionale/ a)a cu* re1ult( din Constitu&ia
o*niei )i din docu*entele interna&ionale. Aspectul )ocant/ dobndit din cercetarea de teren reali1at( la
sfr)itul deceniului E al secolului II/ a fost atunci/ )i el r(*ne )i acu*/ conclu7ia care $-a i"u$ ca
le,ea ,ra/itaiei c( "entru "ria dat( 1n i$torie+ ro!nii de/eni$er( e,ali cu etnicii ,erani al(turi
de care tr(i$er( $ecole de-a r!ndul a/!nd $tatutul de $er/i+ $lu,i+ $tatut $ocial-econoic care nu-i
4(cea deni $( 4ie aintii 1n docuente. <ociali$ul r($turna$e /ec-ea ierar-ie i$toric( 1ntre
)(#tina#i 8 io)a,i $au $er/i #i oa$"ei+ 4ie ei a,-iari+ $ecui $au $a#i 8 "ri/ile,iai. E,alitatea $ocial-
econoic( dintre toi cet(enii (rii+ indi4erent de naionalitate+ reli,ie+ in$taurat( de re,iul
$ociali$t+ at!t de re"udiat acu+ 1n "erioada "o$t-dece)ri$t(+ care a "olari7at $ocietatea 1ntr-un
$trat $u)ire de )o,ai #i o a$( ien$( de $(raci+ le con4erea #i ro!nilor denitatea naional(
re4u7at( 1n decur$ul i$toriei+ ro!ni care+ 1n 1ntrecere cu i$toria /itre,(+ 1n $curt ti"+ atin$e$er(
ni/elul de trai al 4o#tilor lor $t("!ni #i $tatute "ro4e$ionale c-iar ai 1nalte+ datorit( a)iiei de a
1n/(a #i de a accede "e $cara $ocial(+ acolo unde eritau+ du"( ca"acit(ile #i $t(ruina lor.
#a)ii din 4eldioara/ ;ude&ul :ra)ov/ pe care a* reali1at cercetarea intensiv(/ cu caracter calitativ/
n anii %HEH6%HFK/ de altfel ca to&i sa)ii/ constituie un 'rup etnic cu tr(s(turi socio6culturale distincte/
reflectate n li*b(/ cultura *aterial(/ reli'ie/ datini )i obiceiuri/ nor*e de conduit( )i for*e de or'ani1are
social( intra6etnic( proprii. Dup( *asiva lor e*i'rare n 3er*ania/ att nainte de ZFH/ ct )i dup(/ au l(sat
n *e*oria subiec&ilor ro*ni/ )i acesta este un *are *erit al lor/ nu*eroase ur*e po1itive prin
co*porta*entul )i *odul de via&( cotidian( ordonat dup( coduri specifice/ tenacitatea )i *odul serios n
%-
care *uncesc/ spiritul teBnic )i disciplina *uncii )i a vie&ii/ respectul deosebit din rela&iile fa*iliale/ dar )i
fa&( de datinile reli'ioase )i laice etnice. !i )i6au p(strat identitatea/ cultura/ li*ba 6 unic( n felul ei n
fiecare sat 6 reli'ia )i for&a de 'rup etnic datorit( unui foarte sever )i ri'uros respectat cod de co*portare
intra6etnic/ de la care ni*eni nu avea dreptul s( se abat(. 8n pri*ul rnd/ ca s( nu li se altere1e li*ba/ au
nv(&at ei li*ba ro*n( )i nu au i*pus6o pe6a lor. Li*ba s(seasc( este alta n fiecare co*unitate/ fapt ce
face ca doi sa)i din localit(&i diferite )i *ai dep(rtate s( nu se poat( n&ele'e ntotdeauna unul cu altul prea
bine prin ea )i s( recur'( fie la li*ba 'er*an(/ fie la li*ba ro*n(.
8ntre tinerii ro*ni )i sa)i nu erau per*ise rela&ii de prietenie. Dac( o s(soaic( era v(1ut( c(
vorbe)te cu un sas era sanc&ionat(/ n pri*ul rnd/ de preotul propriei etnii care ap(ra cu str()nicie puritatea
etnic(. La sa)i/ biserica a avut un rol decisiv n p(strarea unit(&ii )i solidarit(&ii de 'rup etnic/ pe care le6a
cultivat cu perseveren&( printr6o consistent( )i perseverent( educa&ie reli'ioas( )i etnic(. #erb(rile/
s(rb(torile/ datinile )i obiceiurile laice sau reli'ioase aveau caracter strict etnic/ la ele nu aveau voie s(
participe @ceilal&iA din afara etniei.
Dar socialis*ul/ prin instaurarea e'alit(&ii ntre to&i cet(&enii/ a dus la scBi*barea elaboratului )i
durului cod intra6etnic/ la sl(birea lui )i la consolidarea celui inter6etnic printr6o *ai *are apropiere de
ro*ni. De la ncBistarea n propria @cetateA cu 1iduri de piatr(/ au trecut la un *od de via&( *ai descBis/
*ai co*unitar. Au nceput s( se adrese1e ro*nilor cu @vecinuleA/ au nceput s( ias( la strad(/ ca )i
ro*nii/ @s( *ai scBi*be o vorb( cu eiA )i cBiar s( preia unele obiceiuri de la ei.
8n dina*ica scBi*bului cultural/ cercetarea de teren a pus n lu*in( faptul c( dac( de6a lun'ul
istoriei sa)ii/ ca popula&ie privile'iat(/ au constituit un *odel de via&(/ de cas(/ de 'ospod(rie pentru ro*ni
care priveau n sus la ei/ dup( %H,-/ ro*nii/ fiind e'ali n drepturi )i atin'nd o stare econo*ic( de*n( de
respect pe *(sura *uncii lor/ au nceput s( devin( ei *odele pentru sa)i/ *ai ales/ n ceea ce prive)te
a*bi&ia de a nv(&a/ de a ur*a o facultate )i de a dobndi un statut socio6profesional care s(6l dep()easc( pe
cel al p(rin&ilor. 8*pru*utul de *odele culturale ncepe s( se intensifice acu* )i de la ro*ni la sa)i. #a)ii
nva&( )i ei s( coseasc( iarba/ s( taie le*ne la p(dure/ iar s(soaicele s( &eas( covoare/ stofe/ s( coas( etc. 8n
aspectele 'ospod(re)ti/ scBi*bul de tr(s(turi )i *odele culturale devine tot *ai intens )i n a*bele sensuri.
Cel *ai interesant este faptul c( *pru*uturile au atins )i 1ona obiceiurilor/ recunoscut( prin re1isten&a ei
la scBi*bare. Da/ n obiceiurile reli'ioase/ sa)ii au *pru*utat obiceiul de a tra'e )i ei clopotul dac( trece
la cele ve)nice unul de6al lor/ de a face po*an( pentru c( vin )i ro*nii )i ei fac po*an( dup(
n*or*ntare/ de a servi &uic( la *as( etc. Dup( cu* ro*nii au nv(&at s( siste*ati1e1e *or*intele n
ci*itir )i s( fac( ordine n el/ a)a cu* era la sa)i/ s(6)i fac( 'ospod(rii trainice ca cele ale sa)ilor.
Deprivile'ierea sa)ilor de c(tre re'i*ul socialist/ binen&eles/ c( nu era bine v(1ut(/ *ai ales/ de
'enera&ia vrstnic(. Dar tinerii/ fa*iliile tinere )i *ediene nu *ai *anifestau reticen&e. Considerau rela&iile
nor*ale )i f(r( nici un fel de proble*e cu ro*nii. #e n&ele'eau bine la *unc(/ la distrac&ii/ ca lucr(tori
sau vecini. 3enera&ia vrstnic(/ cBiar dac( avea nostal'iile ei le'ate de trecut/ recuno)tea f(r( re1erve/
B(rnicia )i inteli'en&a ro*nilor care au *uncit )i au n(l&at 'ospod(rii fru*oase ca ale lor de alt(dat(.
Nu*ai c( acestea aveau acu* alt stil/ *en&ion(* noi/ adic( erau cu 'ard de fier/ cu fa&a la strad( )i cu
*ulte flori n curte.
#tudiul percep&iei de sine )i al percep&iei celuilalt la sa)i relev( rela&ii interetnice fire)ti/ civili1ate/
ba1ate pe respect )i considera&ie reciproc(/ n care fiecare avea 'ri;( s( nu deran;e1e pe vecin )i s( cree1e o
at*osfer( bun( ntre ei.
8n ulti*a parte a deceniului H/ cnd condi&iile social6econo*ice n &ar( se nr(ut(&iser(/ o *are
parte a sa)ilor a e*i'rat n 3er*ania. Dar e*i'rarea lor/ ca )i a evreilor/ contra unei su*e de bani nu a
nse*nat cu*p(rarea lor de la statul ro*n/ ci r(scu*p(rarea cBeltuielilor de for*are )colar(/ profesional(
)i cultural(. Cnd a* reluat cercetarea dup( eveni*entele din dece*brie %HFH/ n alte localit(&i din ;ude&ul
:ra)ov/ nu*(rul lor sc(1use destul de *ult. 2ai r(*(seser( doar b(trnii care spuneau c( etnia lor )i6a
ncBeiat *isiunea aici/ n o*nia. Tinerii au plecat/ dar ei/ b(trnii/ nu *ai au de ce s( plece/ ci r(*n s(6
)i ncBeie socotelile cu via&a aici. o*nii cu care a* stat de vorb( ne6au vorbit cu *ult respect de
o#tenirea cultural( /aloroa$( pe care au l(sat6o sa)ii n *odul lor de via&( )i n rela&iile dintre oa*eni.
:ucuria lor era c( unii dintre ei revin n sate ca ntreprin1(tori/ cu unelte )i fonduri financiare/ )i ridic(
starea econo*ic( a co*unit(&ilor/ pe cnd al&ii/ vin pur )i si*plu s(6)i vad( consatenii. #e )tia c( unii dintre
cei pleca&i n 3er*ania nu au fost prea bine pri*i&i de @ai lorA/ dar nu voiau s( vorbeasc( despre nereu)ita
lor.
#piritul de buni 'ospodari/ cu disciplina )i cultul *uncii al sa)ilor a fost de*onstrat de faptul ca
pentru un al doilea *andat/ n 2unicipiul #ibiu/ a fost ales un pri*ar sas " in le'islaturile 2KK%62KKK, )i
2KK-62KKF. O *o)tenire po1itiv( este )i acu* faptul c( n )colile de li*b( 'er*an( din :ra)ov/ #ibiu
%0
*a;oritatea elevilor sunt aproape ro*ni/ iar n satele n care fanfara era fala sa)ilor/ a r(*as o tradi&ie
continuat( cu pl(cere de tinerii ro*ni/ n a*intirea sa)ilor.
8n conclu1ie/ 'rupul etnic al sa)ilor/ cu triplul lor statut/ de sa)i/ 'er*ani )i cet(&eni ro*ni/ )i6a
p(strat identitatea de6a lun'ul celor peste F-K de ani de convie&uire al(turi de ro*ni/ a construit o
civili1a&ie *aterial( care l specific(/ dar )i o civili1a&ie a rela&iilor interetnice caracteri1at( prin decen&( )i
respect/ cooperare )i fidelitate fa&( de &ara n care au tr(it.
Ca". 6. Ro!nii #i a,-iarii la contactul dintre culturi
Capitolul pune n lu*in( specificul istoriei rela&iilor interetnice dintre ro*ni )i *a'Biari de la
nceputurile a)e1(rii un'urilor n C*pia Panoniei pn( n 1ilele noastre. Un'urii sunt un popor no*ad/
u'ro6finic/ ce tr(ia n *ileniile dinaintea erei noastre n 1ona *un&ilor Urali/ n #iberia Apusean(/ de unde
au *i'rat spre vest/ astfel nct pe la FH-6FH0/ trecnd lan&ul 2un&ilor Carpa&i @descalec(A n C*pia
Panonic(/ unde '(sesc 'rupuri de popula&ie ro*anic(/ slav(/ avar(/ a)a cu* se *en&ionea1( n i1voarele
scrise un'ure)ti. 8n secolul I/ ncepe sedentari1area lor/ la anul %.KKK are loc cre)tinarea lor n rit catolic
sub 9tefan/ care se procla*( re'e la %.KK%. e'atul Cre)tin al Un'ariei se va caracteri1a de6acu* nainte
printr6o politic( de eDpansiune )i pro1elitis* catolic. 8n incursiunile lor/ de dup( %.KKK6%.KK%/ un'urii ncep
cucerirea siste*atic( a C*piei >estice/ a :anatului )i Transilvaniei/ sub re'ele 9tefan I cel #fnt.
Cucerirea n6a fost u)oar( pentru c( ntre Tisa )i Carpa&ii Apuseni/ au nt*pinat re1isten&a voievodatelor
ro*no6slave din :anat/ :iBor6#at*ar <!droiu )i Pu)ca) %HH-/ p. F62E=. Pentru a st(pni teritoriile ocupate/
re'alitatea a apelat la popula&ii *i'ratoare care s(6i apere Botarele/ pecene'i/ secui )i a recurs la coloni1(ri
de popula&ie 'er*anic(/ precu* cavalerii teutoni/ sa)ii )i )vabii.
Istoria *a'Biarilor se *plete)te/ pe de o parte/ cu cea a secuilor/ adu)i n secolul %2 de re'ii
un'uri pentru ap(rarea teritoriilor )i/ pe de alta/ cu a sa)ilor/ coloni)ti 'er*ani/ adu)i din p(r&ile 4landrei/
inului de 2i;loc )i #aDoniei/ pentru ap(rarea 'rani&elor de sud6est de popoarele *i'ratoare 6 cu*anii )i
t(tarii 6 )i pentru consolidarea vie&ii econo*ice ca *eseria)i/ co*ercian&i si a'ricultori " n fapt/ 'rupuri
privile'iate/ )i *ai pu&in cu ro*nii/ priva&i de drepturi )i trata&i ca servi/ s(raci/ buni nu*ai de pl(tit taDe )i
de *unc(.
La inva1ia un'urilor din Panonia n Transilvania )i :anat/ n societatea ro*neasc( ncepuse de;a
cristali1area for*a&iunilor statale de tip feudal nu*ite cne1ate )i voievodate. 3elu/ 3lad )i 2enu*orut/
@duciA sau conduc(tori ai voievodatelor din Podi)ul Transilvaniei/ din :anat )i 2ara*ure) pn( la 2ure)/
)i ur*a)ii lo/r li s6au opus cu dr1enie/ dovad( c( invadarea Transilvaniei de c(tre un'uri a durat *ai bine
de trei secole <Ioan N. Ciolan/ Constantin >oicu/ 2iBai acovi&an/ Transilvania " Istorie )i d(inuire
ro*neasc(/ !ditura #irius=. Dup( *oartea re'elui 9tefan I/ arat( autorii de *ai sus/ profitnd de cri1a
intern( a re'atului/ voievodatele ro*ne)ti din Transilvania )i :anat )i recuceresc suveranitatea/ astfel c(
nici un docu*ent nu atest( st(pnirea feudalilor un'uri asupra Transilvaniei n secolul al II6lea. Nu*ai
pna n secolul IIII )i nceputul secolului II> reu)e)te re'atul un'ar s(6)i eDtind( autoritatea politico6
ad*inistrativ( asupra Transilvaniei.
Cu toate vitre'iile la care au fost supu)i ro*nii ca popula&ie aservit( de *a'Biari/ ei/ totu)i/ au
continuat s(6)i p(stre1e *odul de via&( ob)teasc( din vecBi*e/ cultura spiritual(/ *odul de or'ani1are n
institu&ii de sor'inte ro*an(/ cne1ate )i voievodate/ ca n Jara o*neasc( )i 2oldova/ )i s( ofere/ n
consecin&(/ cne1i )i voievo1i for*a&iunilor politice din Transilvania/ prin aceasta p(strnd n *od esen&ial
specificul politico6ad*inistrativ ro*nesc <Ciolan et al. p. 2K62%=. >oievodatul Transilvaniei )i6a p(strat
autono*ia pn( n %-,%/ apoi/ sub su1eranitate turceasc(/ devine principat autono* ca )i J(rile o*ne/
iar aneDat n %0H% *preun( cu Un'aria la I*periul Cabsbur'ic/ dup( nvin'erea turcilor de c(tre
Babsbur'i/ devine *are principat n cadrul I*periului Cabsbur'ic/ pn( n %F0E/ cnd s6a constituit
dualis*ul Austro6Un'ar )i a fost n'lobat politic )i ad*inistrativ n Un'aria.
De la aceast( dat( pn( la % Dece*brie %H%F )i n perioada BortBSst(/ %H,K " %H,,/ *potriva
ro*nilor )i ro*nit(&ii s6au pr(v(lit cele *ai odioase le'i )i practici de de1na&ionali1are )i eDter*inare
fi1ic(/ psiBic( )i cultural(. De la % Dece*brie %H%F/ cnd popula&ia din cele trei &(ri ro*ne)ti )i6a decis
prin voin&a liber eDpri*at( un destin istoric unic/ fapt deci1ional istoric )i de re1onan&( interna&ional(/
Transilvania a fost scoas( de sub do*ina&ia un'ar( pn( n %H,K. Din %H,K6%H,, a fost sub barbara
dictatur( BortBSist(/ iar dup( sfr)itul celui de al doilea r(1boi *ondial a fost realipit( la &ara6*a*(.
8n aceste condi&ii/ este de la sine n&eles c( un contact firesc/ intens cu un fluD puternic de *odele
culturale/ ntre cele dou( popula&ii nu se putea nfiripa. !l/ contactul/ nu a fost eDclus/ a eDistat/ dar plin de
sinuo1it(&i/ st(ri de conflicte latente )i uneori descBise/ pentru c( raporturile de do*ina&ie instituite de
un'uri/ i*puneau n cele din ur*( obli'a&ii )i datorii/ interac&iuni cotidiene de via&( ntre oa*eni/ fie ei
st(pni sau servi. Lund n calcul acest adev(r de necontestat/ al eDisten&ei reale a unui transfer de valori )i
%E
*odele culturale de convie&uire de la st(pni la supu)i/ st(pni care erau ns( ntotdeauna *ult *ai pu&ini
dect supu)ii/ n acela)i ti*p/ nu pute* o*ite c( ro*nii cei *ul&i )i statornici n *odul lor de via&(/
constituiau *ediul inte'rator/ *area *asa a b()tina)ilor/ crescu&i din acel sol/ care tr(iau dup( valorile )i
cutu*ele lor indelun' fiDate )i c( n aceast( situa&ie/ *a'Biarii st(pni/ dar f(r( r(d(cini n acest p(*nt/ au
trebuit s( se adapte1e *odului lor dea a tr(i )i de a se purta.
Astfel se confir*( ipote1a/ c( cBiar n condi&ii de ostilitate )i profunde diferen&e ntre diferitele
'rupuri sociale care tr(iesc pe acela)i teritoriu/ un anu*it transfer de valori sociale/ econo*ice/ culturale
are loc/ pentru c( via&a le i*pune acest *od de conduit(. Aceast( confir*are se reflect( n interferen&ele
culturale ce au avut loc ntre ro*ni )i *a'Biari/ ntre ro*ni )i *a'Biarii6secui/ *ai ales/ n li*b(/ cultur(/
n idealurile pe care le6au avut )i pentru care adeseori au luptat *preun( unii cu al&ii.
:una convie&uire )i contactul ar*onios ntre culturi au fost li*itate/ din ra&iuni econo*ice/ sociale/
culturale la care ro*nii/ cu statutul de ioba'i/ ;eleri sau &(rani liberi/ cu* i '(se)te Ioan anca n
conscrip&iile din #caunele secuiesti/ nu aveau acces. Tensiunile au fost ntre&inute/ n *od deosebit/ )i din
cau1a concep&iei dia*etral opuse de a trata )i interpreta istoria de c(tre istoricii *a'Biari fa&( de istoricii
ro*ni )i str(ini. 2aniera )i tendin&a continu( de a o falsifica n favoarea lor/ inventnd tot felul de teorii
care s( le ateste ntietatea )i ;uste&ea actelor istorice reprobabile pe care le6au co*is de6a lun'ul secolelor/
i a)ea1( ntotdeauna n afara adev(rului istoric )i a cunoa)terii obiective.
2ultitudinii de falsuri istorice le r(spunde lucrarea colectiv( din care a* citat unele idei
@Transilvania " Istorie )i d(inuire ro*neasc(A de Ioan N.Ciolan/ Constantin>oicu/ 2iBai acovi&an=/ ale
carei realit(&i sunt confir*ate de docu*ente oficiale un'are 6 a)a cu* anun&( autorii )i n subtitlul ei 6
scrise n li*ba *a'Biar(/ 'er*an( sau li*bi de circula&ie interna&ional( de istorici )i oa*eni de cultur(
*a'Biari/ 'er*ani sau de alte na&ionalit(&i. Cele +%F Note biblio'rafice de la sfr)itul ei constituie o
de*onstra&ie de onestitate )i probitate )tiin&ific( n care trebuie scris( istoria.
8n scBi*b/ un eDe*plu concludent de tratare subiectiv(/ e*otiv( sub i*periul acelora)i frustr(ri
@intelectualeA/ de)i unele note de obiectivitate *ai pot fi v(1ute la autorii *a'Biari/ contributori n propor&ie
covr)itoare la reali1area ei/ l constituie lucrarea recent( @ela&iile ro*no6*a'Biare )i *odelul de
reconciliere franco6'er*anA/ editori Levente #alat )i #*aranda !nacBe/ ap(rut( la Clu; n 2KK,/ sub
auspiciile Li'ii Pro !uropa )i a Centrului de resurse pentru diversitate etnocultural( din Clu;. Dar
considera&iile le'ate de vi1iunea *a'Biarilor conte*porani despre proble*atica noastr(/ a contactului
dintre culturi/ eDpri*at n rela&iile interetnice ro*no6*a'Biare le anali1(* *ai pe lar' n lucrare. 8n linii
*ari/ ea nu se deosebe)te radical de cea a liderilor *a'Biari pe care o pro*ovea1( n ulti*ii %0 ani.
8n cuprinsul acestui capitol/ vreau s( sublinie1/ n *od deosebit/ un lucru foarte i*portant. c(
personal/ nu nutresc senti*ente ne'ative fa&( de *a'Biari/ i pre&uiesc )i i aprecie1 pentru tot ce fac po1itiv
n societatea ro*neasc(/ iar atitudinea critic( pe care o eDpri* este rodul cunoa)terii priva&iunilor/
dispre&ului )i *ar'inali1(rii ro*nilor din 1onele n care ei sunt *a;oritari/ ca )i al atitudinii lor descBis
antiro*ne)ti fa&( de ntre' poporul ro*n/ care are dreptul la recunoa)terea sa ca popor liber )i suveran n
a6)i decide soarta ntre 'rani&ele propriei &(ri.
8n ulti*a perioad(/ alte false proble*e pro*ovate de *a'Biari au fost ro*ni1area secuilor prin
procesul de industriali1are a &(rii n perioada socialist( )i transfor*area n *are dra*( a absolven&ilor
*a'Biari reparti1a&i n 1one ro*ne)ti. Dup( cu*/ la fel de dra*ati1at(/ a fost )i reparti1area absolven&ilor
ro*ni n ;ude&ele Covasna )i Car'Bita/ cu *otiva&ia c( n acest fel li se *odific( structura etnic(/ de parc(
nu ne afla* n o*nia/ ci n Un'ariaL
Dat( fiind pre1en&a *a'Biarilor la 'uvernare n ulti*ele trei le'islaturi/ din %HH0 pn( n pre1ent/
2KK0/ se poate vorbi de o scBi*bare radical( a strate'iei de ac&iune. au sc(1ut ac&iunile protestatare/ dar a
crescut ponderea revendic(rilo/ prin introducerea lor n le'isla&ia ro*neasc( )i transpunerea lor n practic(
prin le'e. Un recent de1iderat este #tatutul Le'ii 2inorita&ilor care/ in fapt/ este o for*a de'Bi1ata a
#tatutului de Autono*ie a Jinutului #ecuiesc/ respins in Parla*entul o*niei n 2KK,. 8n acest fel/ ei sunt
cBiar *ai eficien&i dect pna acu*. De1baterile aprinse cu caracter politic/ civic )i *ediatic pe te*a
Autono*iei culturale/ capitol funda*ental al Le'ii 2inorit(&ilor/ relev( nver)unarea cu care *a'Biarii )i
sustin obiectivele de peste F- de ani de refacere a Un'ariei 2ari a #fntului 9tefan/ recur'nd la tot felul de
strata'e*e. lobbS6uri/ presiuni/ inti*id(ri cu personalit(&i Nobel6iste care le sus&in po1i&ia/ ac&iuni
studen&e)ti de separare la Universitateaa :abe)6:olSai din Clu; etc.
De)i la le'e s6au adus o sea*( de a*enda*ente acolo unde cerin&ele lor eDced le'isla&ia
european(/ ei continu( cu consecven&( s(6)i i*pun( punctul de vedere/ *i1nd pe concesiile 'uvernului
T(riceanu interesat n *en&inerea lor la 'uvernare. Dar *ai au un eDa*en 'reu de trecut. cel al
%F
Parla*entului o*niei/ n care for&ele cu o te*einic( cunoa)tere a istoriei )i cu spirit na&ional/ binen&eles/
n li*itele ra&ionalului )i al bunului si*&/ o vor supune unui sever scrutin.
Ca". 6I. Ro!nii+ turcii #i t(tarii la contactul dintre culturi. Cercetarea focali1at( pe
identitatea na&ional( )i rela&iile interetnice reali1at( n ;ude&ul Constan&a n %HH,/ a avut precedent n alte
cercet(ri reali1ate n co*unit(&i etnic *iDte cu prile;ul unor te*e de sociolo'ie rural(. Acest fond de
cunoa)tere ne6a a;utat s( n&ele'e* *ai u)or )i *ai profund *odul de via&( )i proble*a contactului dintre
culturi n co*unit(&ile cu ro*ni/ turci )i t(tari.
Turcii #i t(tarii 8 "o"ulaie u$ulan( cu li)(+ cultur( #i reli,ie deo$e)ite de cele ale
ro!nilor 8 $e con$tituie 1ntr-un ,ru" 1n care inte,rarea "rin di4ereniere 1i caracteri7ea7( cel ai
adec/at. Inte,rarea lor $ocial( #i cultural( $eni4ic( o "eranent( a3u$tare utual( a
co"ortaentului indi/idual #i colecti/ la /alorile $ociale ,eneral - acce"tate. Acea$ta nu 1n$ean(
#ter,erea $au eliinarea tr($(turilor $"eci4ice ,ru"ului+ ci di"otri/(+ "($trarea+ a4irarea #i
de7/oltarea lor+ 1ntr-o de"lin( co"leentaritate cu tr($(turile altor ,ru"uri etnice #i cu cele ale
ro!nilor ca "o"ulaie a3oritar(.
Modelul ro!ne$c de inte,rare $ocial( #i cultural( e$te "rin di4ereniere #i nu "rin
a$iilarea inorit(ilor naionale. Dovad(/ eDisten&a la ulti*ul ecens(*nt din *artie 2KK2 a 2K de
etnii diferite )i/ n plus/ rubrica @alt( etnieA. 8n practica istoric( a rela&iilor interetnice/ ro*nii au n&eles c(
diferen&ele dintre oa*eni sunt inerente )i/ n acela)i ti*p/ c( ele trebuie s( fie respectate.
9n conce"ia noa$tr(+ cultura ca o#tenire cultural(+ creaie "eranent( #i adao$ "rin
1"ruuturi 4ertile de la alte culturi e$te te7aurul cel ai de "re al oric(rui "o"or $au ,ru" etnic la
care nieni nu tre)uie $( atente7e 1n /irtutea unor a#a-7i$e 0dre"turi i$torice2+ 4al$e "riordialit(i
te"orale $au r($t(l(ciri de docuente internaionale.
8n ;ude&ul Constan&a/ *e*brii etniilor ro*no6*usul*ane eDclud astfel de situa&ii n propria lor
convie&uire. ela&iile interetnice pe ori1ontal(/ de la e'al la e'al ntre ro*ni ca popula&ie *a;oritar( )i
turci/ t(tari )i alte etnii constituie cBeia ar*oniei )i bunei n&ele'eri. 2o1aicul interetnic ecBilibrat/ reciproc
benefic )i solid constituit n aceast( 1on( 6 poart( a &(rii spre lu*e 6 constituie un *odel pentru to&i cei care
o cunosc te*poral sau ti*p *ai ndelun'at/ afir*( subiec&ii cercet(rii. !l reflect(/ pe de o parte/ prietenia/
sinceritatea )i loialitatea turcilor )i t(tarilor fa&( de statul ro*ni )i ro*ni )i/ pe de alta/ respectul/
n&ele'erea )i nalta considera&ie a ro*nilor fa&( de turci/ t(tari )i to&i etnicii din &ar(.
A*bele 'rupuri *usul*ane/ aflate n contact direct )i continuu de secole cu ro*nii recunosc c(
sunt unite prin valorile co*une pe care le pro*ovea1(. o*enia/ *unca/ cinstea )i corectitudinea. 8n virtutea
lor particip( la via&a social6econo*ic( a &(rii )i $e con$ider( cet(eni ro!ni+ ai ro!ni c-iar de c!t
unii ro!ni. De*n de re*arcat este faptul c( intrnd ntr6o localitate de ro*ni5turci sau ro*ni5t(tari nu
se observ( nici ur*( de eDclusivis* etnic sau separatis*. To&i locuitorii se consider( pur )i si*pu *e*bri
ai acelea)i co*unit(&i 6 satul sau ora)ul 6 cu o via&( econo*ic( )i social( co*un(/ puternic le'a&i suflete)te
la bucurie )i neca1. Diferen&ele etno6reli'ioase sunt corect n&elese )i practicate de fiecare 'rup etnic. Dup(
opinia lor/ fiecare se ncBin( la Du*ne1eul s(u/ dar to&i credincio)ii trebuie s( se n&elea'( ntre ei c( sunt
fiii aceluia)i Du*ne1eu.
A*bele etnii au *pru*utat tr(s(turi culturale )i cBiar obiceiuri de la ro*ni/ cu* sunt colindele/
sorcova/ plu'u)orul/ obiceiurile de la nun&i/ de Pa)te/ de Cr(ciun pentru fru*use&ea )i bo'(&ia lor/ dar )i
ro*nii de la ei cuvinte/ eDpresii/ obiecte de u1 casnic/ *u1ic( etc.
Co*unitatea ro*no6*usul*an( relev( o deosebit( coe1ivitate n ac&iunile la nivelul localit(&ii/
dar )i la eveni*entele funda*entale ale vie&ii. nun&i/ n*or*nt(ri/ s(rb(tori. Aceasta face ca *ulte
eveni*ente de fa*ilie/ s(rb(tori laice sau reli'ioase s( fie petrecute de ro*ni *preun( cu t(tari sau turci/
n calitate de vecini/ na)i sau buni prieteni. #6a a;uns/ astfel/ ca turcii )i t(tarii s( s(rb(toreasc( de dou( ori
s(rb(torile reli'ioase/ ale lor )i ale ro*nilor. Tr(ind dup( principiul c( @fiecare )i vede de lini)tea sa )i de
Du*ne1eul s(uA/ reli'ia nu i6a desp(r&it niciodat(. Di*potriv(/ i6a unit prin credin&(.
Ca )i la alte 'rupuri etnice/ reli'ia este bastion al etnicit(&ii )i la *usul*ani. De aceea/ p(strarea ei
r(*ne un punct esen&ial al identit(&ii lor. 8n c(s(toriile *iDte/ tinerii r(*n cel *ai adesea la reli'iile lor/
iar la copii se decid *preun( ce reli'ie s( adopte. 9i dac( n via&( *ai au loc treceri de la o reli'ie la alta/
in ca1ul fa*iliilor *iDte/ la n*or*ntare/ aceasta se face la *usul*ani nu*ai dup( ritualul nscris n
Coran. Acolo re'ulile sunt clare )i fer*e )i ni*eni nu se abate de la ele.
Oficialit(&ile ro*ne afir*( cu pl(cere ar*onia interetnic( din localitatea lor. @Prin felul de a fi )i
de a se co*porta t(tarii )i turcii dau culoare )i diversitate vie&iiA.
9n "erce"ia de $ine+ t(tarii se caracteri1ea1( prin *unc( perseverent( " fi1ic( sau intelectual( "
cinste )i corectitudine. La ei cu/!ntul+ na#ul #i /ecinul au de/enit ade/(rate in$tituii in4orale cu
%H
are 4or( oral( 1n /iaa $ocial(. <unt con$iderate /alori $u"ree care nu "erit a)ateri de la ele
"entru c( $unt 4undaentale 1n /ia(. Cu/!ntul &i6l dai sin'ur )i de aceea te obli'( s(6l p(stre1iW na#ul &i6
l ale'i ca p(rinte spiritual )i *oral al copiilor )i ca prieten al fa*iliei )i de aceea nu se discut(W iar /ecinul
este cel la care apele1i ntotdeauna/ *ai repede dect la rude/ *ai ales/ la nevoie )i neca1.
T(tarii sunt recunoscu&i prin a*bi&ia de a nv(&a bine li*ba ro*n( )i prin aptitudinile la
*ate*atic(/ prin dorin&a de a ur*a universitatea )i de a a;un'e in'ineri/ profesori/ doctori. #unt
perseveren&i. Dictonul lor este. @Dac( e)ue1i/ continu(L Dac( e)ue1i/ iar continu(LA @A* tras cu din&ii s(
nv(& li*ba ro*n( )i acu* o vorbesc foarte bine. A* f(cut facultate. A* fost bine apreciat. A* fost
director nainte de %HFH/ sunt )i acu*. 2( bucur de sti*a tuturor. Nu a a/ut nici o "ro)le( ca etnic
t(tar. Noi+ etnicii+ $unte c-iar a/anta3ai 4a( de ro!ni. Dac( noi a/e o "ro)le(+ a3un,e cu ea
"!n( 1n :arlaent #i o re7ol/(+ "e c!nd D/$.+ ca a3oritari+ nu=2.
Percep&ia ro*nilor privind t(tarii coincide cu percep&ia de sine a t(tarilor. o*nii recunosc
serio1itatea/ B(rnicia/ spiritul de ntrecere cu ei n)i)i/ a*bi&ia de autodep()ire n a reu)i n societate/
reflectat( n nu*(rul *are de intelectuali din rndul lor. Ar*onia interetnic( n *unc( )i rela&ii a dus la o
convie&uire de o nalt( calitate social( )i *oral(. 8*pru*uturile culturale de cuvinte/ n *u1ic(/ n obiceiuri
apropie oa*enii )i i *bo'(&esc suflete)te )i intelectual.
Turcii au *ulte si*ilarit(&i cu t(tarii/ se deosebesc prin ori'ine sau cu* spun ei/ se deosebesc prin
@istorie )i 'eo'rafieA. Liderii lor povestesc cu *ult patos propria lor istorie. T(tarii se tra' din cu*ani )i
*on'oli/ din Coarda de Aur a lui 3in'is6Can. Au venit n Dobro'ea dinspre 2on'olia prin Cauca1 )i
Cri*eea/ iar turcii din Turcia/ prin :ul'aria. T(tarii vin dintr6o 1on( *ai rece/ turcii din 1ona cald(
*editeranean(/ de unde )i unele deosebiri n structura lor ali*entar(/ adaptat( la te*peraturi *ai reci sau
*ai calde. Convie&uirea n co*un a dus la si*ilitudini n li*b(/ reli'ie )i *odul de via&( al celor dou( etnii.
Aceast( *are ase*(nare nu a dus totu)i la identificarea total( a lor )i dac( lu(* n sea*( nu*ai eDpresia.
@Turcu6i turc )i t(tarul6i t(tarA/ la care unii &in. Li*ba turc( se re'(se)te n propor&ie de E-[ n li*ba
t(tarilor. Diferen&ele sunt de ordin social *ai *ult. Turcii au *are nclina&ie spre co*er&/ t(tarii spre
cre)terea ani*alelor/ n special/ a cailor/ dar )i spre activit(&i intelectuale. Turcii s6au antrenat *ai *ult n
activit(&i econo*ice/ au fir*e prin care *edia1( raporturile dintre o*nia )i Turcia. Dup( eDpresia unei
ro*nce/ @turcii fac co*er& de nota %KA/ ceea ce le adau'( presti'iu n rndul oa*enilor. #unt buni
ne'ustori.
8n via&a social(/ turcii sunt buni prieteni. >orbesc curent li*ba ro*n( n cas( )i i nva&( )i pe
copii s6o vorbeasc( pentru a reu)i n societatea ro*neasc(. #unt loiali )i cinsti&i n atitudinea fa&( de
ro*ni )i oficialit(&i. Nu le fac proble*e acestora. Nu*ai &i'anii turci *ai intr( n conflict cu le'ea.
Ca 'rup etnic sau *inoritate na&ional( sunt or'ani1a&i n or'ani1a&ii proprii )i au repre1entan&i n
Parla*ent. P(strndu6)i identitatea etnic(/ datinile/ obiceiurile/ cultura/ reli'ia/ li*ba/ turcii al(turi de t(tari/
ro*ni )i al&i etnici din 1on( contribuie la cre)terea econo*ic( a &(rii )i la prosperitatea )i ar*onia
co*unit(&ilor n care tr(iesc.
8n ncBeiere/ *en&ion(* c( turcii )i t(tarii se consider( cei *ai inte'ra&i n societatea ro*neasc(
)i cei *ai loiali fa&( de &ar( dintre to&i etnicii )i se *ndresc cu acest lucru.
Ca". 6II. Ro!nii #i roii la contactul dintre culturi cuprinde aspecte funda*entale din
identitatea ro*ilor pe dou( studii de ca1. ro*ii din 2unicipiul Ploie)ti )i ro*ii din satul C(d(reni/ co*una
CBe&ani ;ude&ul 2ure).
A)a cu* se cunoa)te/ ro*ii nu for*ea1( o *inoritate na&ional( pentru c( nu au o na&iune/ un stat
cu 'rani&e teritoriale la care s( se raporte1e. !i sunt un 'rup etnic cu toate caracteristicile specifice acestuia.
puternice le'(turi de sn'e/ confor*a&ie fi1ic( distinct( cu ori'ine n India/ purt(tori ai unor tradi&ii
culturale co*une/ li*b(/ obiceiuri/ *eserii/ *odele de co*porta*ent specifice. Un i*portant lucru este
con)tiin&a lor de 'rup etnic/ identificarea cu *e*brii 'rupului n raporturile cu al&ii )i n propriul lor for
interior. Avnd ca tr(s(tur( etnic( definitorie voia;ul/ sunt r(spndi&i n toate &(rile.
Dup( %HFH/ ro*ii au traversat o puternic( perioad( de e*ancipare. #6au or'ani1at n or'ani1a&ii cu
caracter etnic )i politic )i au repre1entan&i n toate or'anis*ele centrale de deci1ie care le pro*ovea1(
interesele )i le cultiv( atributele etnice.
Constituie o preocupare deosebit( a or'anis*elor na&ionale )i interna&ionale pentru inte'rarea lor
n co*unit(&ile de ba)tin(/ fapt pentru care se aloc( fonduri i*portante.
8n acest conteDt/ al preocup(rilor pentru conservarea identit(&ii tuturor *inorit(&ilor na&ionale )i a
'rupurilor etnice/ s6au nscris eforturile &(rii noastre de pro*ovare a unei politici na&ionale prin care s( se
asi'ure ndeplinirea obli'a&iilor asu*ate n conven&iile interna&ionale la care este se*natar(. 8n Constitu&ia
o*niei la Art. 0 <%= se prevede c( statul recunoa)te )i 'arantea1( persoanelor apar&innd *inorit(&ilor
2K
na&ionale dreptul la p(strarea/ de1voltarea )i eDpri*area identit(&ii lor etnice/ culturale/ lin'vistice )i
reli'ioase.
Avnd n vedere situa&ia *aterial( a etniei ro*ilor nu nu*ai n o*nia/ dar )i n alte &(ri ale
!uropei/ Consiliul !uropei a ini&iat *(suri )i proiecte la nivel local pentru o *ai bun( 'estionare a
diversit(&ii )i pluralis*ului induse de pre1en&a *inorit(&ilor )i o tratare con;u'at( a aspectelor sociale/
econo*ice/ politice etc. ce pot constitui surse poten&iale de conflict. 8n acest scop/ Consiliul Puterilor
Locale )i e'ionale al !uropei/ pe scurt/ CPL!/ a lansat proiectul @e&eaua ora)elorA prin care se fac
studii n co*unit(&ile de ro*i/ n vederea anali1ei situa&iei lor reale )i a posibilit(&ilor de inte'rare n
co*unit(&ile din care fac parte n do*eniul locuin&ei/ al ariilor de sta&ionare/ al s(n(t(&ii/ nv(&(*ntului )i
al conserv(rii identit(&ii )i culturii lor.
8ntr6un astfel de proiect s6a nscris )i activitatea de cercetare ntreprins( de Institutul de #ociolo'ie
al Acade*iei o*ne/ ini&iind studiul @!tnia ro*ilor n 2unicipiul Ploie)tiA/ la sfr)itul anului %HH, )i
nceputul lui %HH-. 8n lucrare/ pe ln'( cteva date de*o'rafice privind evolu&ia lor din %H+K pn( n %HH2
)i ori'inea lor etnic(/ ne6a* aDat n *od principal pe proble*ele de ordin socio6cultural pe care ca autoare
le st(pnea* cel *ai bine/ care constituie/ n fapt/ cBeia descifr(rii co*porta*entului lor social distinct.
Conclu1iile studiului/ sinteti1ate/ relev( ur*(toarea stare de lucruri. co*unitatea ro*ilor este
departe de a se pre1enta ca o popula&ie o*o'en(. !cono*ic/ social )i cultural pre1int( un peisa; eDtre* de
divers. De la 'rupuri )i indivi1i care au un stil de via&( reflectat n bo'(&ie/ bun(stare )i luD pn( la 'rupuri
)i indivi1i care tr(iesc sub pra'ul de s(r(cie/ n *i1erie fi1ic( )i *oral(/ pro*iscuitate/ nep(sare )i
indiferen&(. Procesul de adncire a stratific(rii )i polari1(rii sociale este/ evident/ ntr6o for*( strident( )i la
ei.
8n rela&iile dintre ro*ni )i ro*i/ nu eDist( nici o total( acceptare/ nici o total( respin'ere/ ci/ *ai
de'rab(/ o acceptare par&ial( )i o respin'ere par&ial( la a*bele 'rupuri etnice. aportat la nu*(rul lor/
totu)i/ ca ur*are a *ultiplelor acte de delincven&( *(runt( la care sunt supu)i )i eDpu)i/ ro*nii respin'
ntr6o propor&ie *ai *are pe ro*i )i au o i*a'ine *ult a*plificat( a ponderii lor actuale. Poten&ialul de
conflict/ afir*( ro*nii/ nu este la ro*ni/ este n co*porta*entul ro*ilor care a'resea1(/ fur(/ ncalc(
nor*ele de convie&uire social(. o*nii sunt pu)i n situa&ia s( reac&ione1e la astfel de st(ri de lucruri
repetate/ fie a'resnd )i ei/ fie apelnd la le'e sau ocolindu6i cnd sunt n apropierea lor.
#itua&ia *aterial( a ro*ilor nu se poate solu&iona dect printr6o puternic( *obili1area etnic( a lor
cu a;utorul *ediatorilor sociali din propriile rnduri. Conclu1ia studiului este c( 0Inte,rarea $ocial( "rin
#coal(+ unc(+ in$tituii culturale+ de a$i$ten( $ocial( #i $anitar(+ 4(r( dorina #i /oina real( a
roilor e$te o uto"ie2. De aceea/ este necesar( an'a;area lor social(/ *oral( din interior/ prin liderii lor
care au luat de;a startul n econo*ia de pia&( cu efecte po1itive vi1ibile sau prin cei special pre'(ti&i pentru
statutul de *ediatori sociali. An'a;area n activit(&i productive/ specifice etniei/ 'eneratoare de valoare )i
plusvaloare/ )i nu preponderent speculative/ adesea necinstite/ la li*ita dintre le'al )i ile'al/ este sin'ura
cale fer*( de dobndire a unor venituri oneste )i de apreciere po1itiv( de c(tre cei din ;ur. 8n cre)terea
standardului lor de via&( )i a pre&uirii lor sociale/ un rol deter*inant va avea ur*area )colii de c(tre to&i
copiii de ro*i )i continuarea ei pn( la ob&inerea unei diplo*e de *eseria)/ *uncitor calificat sau de
universitar/ de c(tre cei capabili.
#tudiul i*a'inii de sine a ro*ilor relev( c( ei se v(d cu *ulte calit(&i pe care le recunosc n bun(
parte )i ro*nii/ iar n ceea ce prive)te defectele/ au un avansat spirit critic )i le recunosc cu prisosin&(. 8n
raportarea la cel(lalt n ceea ce prive)te defectele/ fiecare 'rup etnic accentuea1( defectele celuilalt/ ntr6o
concuren&( relativ benefic(/ dac( ave* n vedere c( de1v(luirea lor descBis( poate constitui un pro*i&(tor
nceput de ac&iune/ cel pu&in/ pentru li*itarea lor dac( nu pentru o total( eli*inare.
Interesant este faptul c( ro*nii le aprecia1( ro*ilor priceperea/ buna cunoa)tere a *eseriilor
specifice/ serio1itatea n *unc( )i *ai ales a"titudinile u7icale+ aptitudini care la ro*i ocup( nu*ai
locul - n ierarBia de valori. Tot ro*nii/ parc( apostrofndu6se pe ei n)i)i/ aprecia1( foarte *ult unitatea
#i $olidaritatea de ,ru" a roilor+ tr($(tur( cu care $unt $u"eriori ro!nilor. ecunoa)terea n bun(
parte reciproc( a calit(&ilor )i defectelor *e*brilor celor dou( etnii constituie pre*is( pentru un cli*at
interetnic f(r( proble*e/ n *(sura n care prin )coal(/ educa&ie )i de1voltare econo*ic( se *ai re1olv( )i
proble*ele lor sociale/ de s(n(tate )i i'ien(/ *binate cu proiectele *en&ionate la nceput.
8n ceea ce prive)te *o)tenirea cultural( )i tradi&iile proprii/ ro*ii din Ploie)ti au afir*at c( nu au
alte tradi&ii dect cele ale ro*nilor/ c( ei serbea1( Pa)tele/ Cr(ciunul/ Anul Nou ca )i ei. 8n privin&a
reli'iei/ s6au declarat ortodoc)i/ dar *ai pu&in practican&i. Dintre ei/ sunt *ul&i care *er' la biseric( pentru
cer)it/ dar nu s( asculte slu;ba. Ca denu*ire/ de ro*i sau &i'ani/ din e)antionul de %K+ ro*i/ ,E[ prefer(
nu*ele de ro*i/ 20[ &i'ani/ 2%[ indiferen&i )i restul nu )tiu cu* e *ai bine.
2%
Pentru c( un indicator @tareA al apartenen&ei la o etnie este li*ba/ ea fiind liantul spiritual/
sufletesc )i cultural ce lea'( *e*brii aceluia)i 'rup etnic/ a* ntrebat dac( cunosc li*ba ro*ani sau
&i'(neasc(. Ponderile lor concord( cu ponderile celor care s6au declarat ro*i. !ste )tiut c( una din
*otiva&iile pentru care unii nu se *ai declar( ro*i este )i aceea c( nu )tiu li*ba &i'(neasc(. e1ultatele
sunt astfel. o cunosc bine --/+[W pu&in H/E[W nu o )tiu +,[. 4aptul c( +, [ nu *ai )tiu li*ba dovede)te
pierderea unui atribut funda*ental al etniei )i trecerea n rndul etniei *a;oritare. Ponderea aceasta se
apropie de cea a ro*ilor care ne6au spus cnd i6a* intervievat c( s6au declarat ro*ni la recens(*nt/ de)i
erau recunoscu&i de co6etnici ca ro*i.
La ntrebarea de ce unii ro*i nu6)i declar( apartenen&a la propria etnie *otiva&iile au fost
ur*(toarele. de ru)ine c( se identific( cu cei care fac rele/ de tea*( s( nu fie desconsidera&i/ vor s( )ocBe1e
sau s( se dea *ari/ cred c( e *ai valoros dac( &i 1ici ro*n/ se consider( ro*ni/ s6au ro*ni1at )i nu se
*ai identific( cu ro*ii/ pentru c( ro*nii sunt *ai pricepu&i.
Din perspectiva scBi*bului cultural/ acesta la etnia ro*ilor/ are loc preponderent de la ro*ni )i
are ca sens nevoia/ cBiar dorin&a/ eDpres for*ulat( de unii/ de inte'rare/ de *oderni1are/ de a fi n pas cu
lu*ea/ nevoie eDpri*at( *ai ales de ro*ii nst(ri&i sau de @*(taseA/ cu* li se *ai spune de c(tre ai lor.
!Dpresia cea *ai elocvent( a asi*il(rii con)tiente )i liber consi*&ite a *odelelor culturale ale
ro*nilor o constituie *uta&iile n identificarea etnic( a ro*ilor.
#e )tie c( identificarea este procesul psiBo6social prin care un individ/ un 'rup/ o co*unitate se
define)te avnd ca *odel un alt individ/ 'rup sau co*unitate. I*plic( asi*ilarea/ interiori1area n propriul
co*porta*ent )i n concep&ia despre sine a unor valori/ standarde/ a)tept(ri sau roluri sociale specifice
*odelului adoptat. Prin studiul ro*ilor care/ de)i erau cunoscu&i de c(tre cei din co*unitatea lor drept
ro*i/ ei se identificau sau se declarau ca ro*ni/ a* descoperit c(/ un individ poate avea o identitate
ereditar, *o)tenit( de la p(rin&i sau ascenden&i, o ereditate atribuit/ pe care i6o confer( cei din ;ur )i o
ereditate trit i afirmat de cel n cauz/ deosebit( de cea *o)tenit( sau atribuit(. De aici re1ult( c(
autoidentificarea nu coincide cu Beteroidentificarea. De pild(/ la ntrebarea noastr(. @Dumneavoastr ce v
considerai romn, rom/igan sau de alt etnie? rspunsurile au fost: !,!" romni, ##" romi/igani i
$,%" de alt etnie&
4aptul c( aproape %5+ din cei %K+ ro*i intra&i n ra1a studiului au r(spuns c( sunt ro*ni/ de)i
vecinii i )tiau de ro*i/ se*nific( deosebita dina*ic( n procesul de identificare a ro*ilor. Pentru ace)tia/
esen&ial( era identificarea cu co*unitatea lar'( a ro*nilor. 2en&ion(* c( autoidentificarea ca ro*ni o
f(ceau cu pl(cere )i cBiar cu *ndrie. La ntrebarea @De ce v( considera&i ro*nAX r(spunsul a venit
pro*pt )i f(r( ecBivoc. @pentru c muncim, trim i ne comportm la fel ca romnii&
2en&ion(* c( ro*ii care se identificau ro*ni aveau/ de obicei/ un nivel de via&( *aterial(
ridicat/ case sau aparta*ente fru*os a*ena;ate )i bine dotate )i ocupau un loc de vrf n ierarBia social(/ n
calitate de co*ercian&i/ n econo*ia de pia&( a 2unicipiului Ploie)ti. 8n acest ca1/ identificarea cu ro*nii/
etnia *a;oritar( a &(rii de FH/,[ din ntrea'a popula&ie/ se dovede)te a fi un proces individual/ op&ional )i
selectiv. !ste eDpresia unei asi*il(ri dorite/ voite/ prin nsu)irea tr(s(turilor culturale distinctive ale
ro*nilor n *odul de via&( cotidian. 8n ulti*( instan&(/ asi*ilarea identit(&ii de ro*ni de c(tre ro*i/
reflect( sau coincide cu procesul de *oderni1are a *odului lor de via&(. A*bivalen&a statutului de ro*i )i
de ro*ni a* observat6o/ *ai ales/ n veBe*en&a cu care aceste fa*ilii respin'eau ase*(narea lor cu
@panara*eleA rele din societate.
Cei care se declarau ro*ni nu voiau ca fiii lor s( nve&e la )coal( n li*ba ro*ani/ pe *otiv c(
@nu s6ar descurca n rela&iile cu ro*nii )i cu ceilal&i n via&(/ c( este o li*b( s(rac( )i nede1voltat(A. Un
indicator puternic al conserv(rii li*bii este folosirea ei n fa*ilie/ acolo unde se pl(*(de)te personalitatea
u*an(. Din cercetarea efectuat( re1ult( c( ro*ii vorbesc n fa*ilie. 2E/2[ li*ba &i'(neasc(/ ,H/-[ li*ba
ro*n(/ a*bele 2+/+[. 4aptul c( ;u*(tate vorbesc li*ba ro*n( n fa*ilie )i ceva *ai *ult de %5+ li*ba
&i'(neasc(/ dac( i ave* n vedere )i pe cei care o *bin( cu ro*na/ este se*nificativ pentru a*plul
proces natural/ firesc/ de nsu)ire a culturii ro*ne )i de inte'rare voit( n societate.
9i totu)i/ trebuie s( sublinie* c( senti*entul apartenen&ei la co*unitate al ro*ilor este foarte
puternic/ *ai ales/ la cei care se definesc ca ro*i/ tr(iesc ca ro*i )i vorbesc li*ba ro*ani. Acest lucru este
probat n situa&iile de ntr6a;utorare la bine )i la r(u/ n ac&iuni po1itive sau ne'ative cu caracter antisocial.
#olidaritatea de 'rup etnic/ coe1iunea lor intraetnic( este una dintre cele *ai se*nificative tr(s(turi de
identitate care le6a asi'urat/ pretutindeni n lu*e/ n *o*entele 'rele/ supravie&uirea.
Din perspectiv( socio6etnic(/ solidaritatea n ac&iuni po1itive de cre)tere a nivelului de educa&ie/ de
cultur( )i civili1a&ie poate constitui o pre*is( i*portant( a inte'r(rii lor pe coordonatele vie&ii *oderne/
22
p(strndu6)i/ totodat(/ tr(s(turile etnice proprii/ cu care adau'( diversitate/ fru*use&e )i cBiar bucurie celor
pentru care cnt( la nun&i/ bote1uri sau alte eveni*ente ale vie&ii.
8n *odelul pluralist/ *ulticultural pe care l pro*ovea1( &ara noastr( n politica fa&( de 'rupurile
etnice/ )i '(se)te locul bine *eritat )i cultura ro*ilor/ dar nu cu practici antisociale )i anticivili1atorii <cu*
vo* ar(ta n studiul de ca1 ur*(tor=/ ci prin selectarea )i pro*ovarea acelor tr(s(turi )i *odele culturale
care sunt 'eneral acceptate n stilul *odern de via&( al tuturor oa*enilor/ indiferent de etnie sau ori'inea
lor cultural( )i istoric(.
La contactul dintre culturi/ ro*ii vin cu un te1aur pre&ios de tr(s(turi " sunt buni *eseria)i n
prelucrarea le*nului/ *etalului/ aurului/ ar'intului/ pot fi sr'uincio)i )i de cuvnt )i prin aceasta pot s(di
ncrederea oa*enilor n ei/ )i nu n ulti*ul rnd/ au aptitudini *u1icale prin care aduc bucurie )i fericire n
sufletele oa*enilor " tr(s(turi a c(ror bun( valorificare *bo'(&e)te cultura ro*n(/ dar )i pe beneficiarii ei
de toate etniile.
Aceasta este/ desi'ur/ partea lu*inoas( a fi1iono*iei lor/ dar tot aceast( etnie are )i o parte
ntunecat( prin unii *e*bri ai ei care/ nc(lcnd le'ile )i dreptul oa*enilor la o via&( lini)tit(/ produc *ari
pa'ube/ trau*e *orale/ psiBice/ inclusiv cri*e/ bulversnd via&a unor co*unit(&i )i deni'rnd i*a'inea
&(rii n lu*e. Un astfel de ca1 este cel ce ur*ea1(.
Al doilea $tudiu de ca7+ >(d(reni+ 3udeul Mure#+ "re7int( 4ilul unui con4lict intercultural
dintre roi #i ro!ni+ con4lict care a 4(cut 1ncon3urul luii 1n 7ilele de %&-%? $e"te)rie ?@@A #i la ?%
ani ai t!r7iu. Cau1a lui re1id(/ f(r( nici o ndoial(/ n *odelele de via&( diferite ale co*unit(&ii
*ultietnice C(d(reni/ for*at(/ pe de o parte/ din co*unitatea de ro*ni/ *a'Biari )i ro*i )i pe de alta/ din
dou( 'rupuri de ro*i/ veni&i din alt sat )i a)e1a&i n C(d(reni f(r( for*e le'ale. 2e*brii acestor 'rupuri s6
au f(cut cunoscu&i prin co*porta*ente delincvente/ li*ba; obscen/ a*enin&(ri care au reu)it s( tulbure
ecBilibrul vie&ii unui sat/ producnd cri*e/ ce s6au soldat la rndul lor cu pa'ube )i alte cri*e din partea
co*unit(&ii s(te)ti. Aceasta a fost nevoit( s(6)i fac( sin'ur( dreptate ntruct or'anele statului. poli&ia/
;usti&ia/ procuratura/ s6au l(sat de fiecare dat( *ituite de ace)ti infractori )i i6au pus in libertate pentru a
continua s( terori1e1e un ntre' sat de oa*eni buni/ 'ospodari/ lini)ti&i )i Barnici. Conflictul intercultural de
la C(d(reni este @r(spunsulA dureros/ recunoscut de ntrea'a co*unitate interetnic(/ la a'resiunile repetate
ale ro*ilor care nu au fost pedepsi&i pe *(sur( de c(tre or'anele de ;usti&ie pentru cri*ele/ ;afurile )i
;i'nirile aduse s(tenilor/ ci i6au l(sat n libertate sau i6au conda*nat la @locul de *unc(A/ pe care ei/ de
fapt/ nu6l avuseser( niciodat( pentru c( nu )tiau ce6i *unca/ nu erau an'a;a&i nic(ieri )i tr(iau nu*ai din
furtul produselor de pe c*p ale s(tenilor care lucrau la 'r(dini de di*inea&a pn( seara. Alteori/ ;usti&ia i
obli'a pe s(teni s( se *pace cu infractorii @contra costA/ ceea ce i deter*ina pe locuitori s( refu1e.
Acesta era @verdictulA cinic al ;usti&iei cnd s(tenii se pln'eau de ;afurile/ b(t(ile )i ;i'nirile
ro*ilor.
Ca". 6III. Ro!nii din Co/a$na #i >ar,-ita 8 $u) $enul ar,inali7(rii #i encla/i7(rii face
not( discordant( fa&( de celelalte capitole prin faptul c( de1bate o situa&ie dia*etral opus( fa&( de cea din
co*unit(&ile etnic *iDte in care contactul dintre culturi este si*biotic/ fiecare 'rup etnic avnd si*ultan
rolul de donator )i acceptor de cultur(. In ;ude&ele Covasna )i Car'Bita/ unde etnia *a'Biar( este
*a;oritar(/ contactul dintre culturi este redus la *ini*/ iar proble*a central( este a *obili1(rii for&elor
pentru p(strarea identit(&ii na&ionale a repre1entan&ilor etniei ro*ne/ *a;oritar( n &ar(/ dar *inoritar(
nu*eric aici fa&( de *a'Biari.
Capitolul debutea1( cu descrierea cli*atului interetnic instaurat dup( %HFH n aceste dou( ;ude&e/
n care liderii *a'Biari/ profitnd de Baosul din conducerea central( din :ucure)ti si din &ar(/ dup(
eli*inarea dictaturii/ )i6au asu*at rolul de a decide sin'uri destinul 1onei. Instaurnd un cli*at de teroare
)i inti*idare a ro*nilor/ i6au scos din ;oc )i au nceput s(6)i construiasc( un siste* de institu&ii cu caracter
pur *a'Biar prin care )i6au asi'urat do*ina&ia etnocentric(. Purificnd de ro*ni )colile/ *u1eele/
conducerile institu&iilor/ *i;loacele de co*unicare n *as( )i *ar'inali1ndu6i/ )i6au nete1it calea pentru
de1na&ionali1area )i *a'Biari1area lor. Toate aceste procese di1olvante pentru etnia ro*n( au fost
reali1ate cu co*plicitatea 'uvernelor care s6au perindat n cei %0 ani de tran1i&ie/ interesate *ai *ult de
propriile cBiverniseli de partid/ de 'rup )i personale dect de destinul popula&iei ro*ne)ti din aceast( 1on(
care a suferit cele *ai dure ncerc(ri de6a lun'ul istoriei.
Ac&iunilor de de1a're'are a co*unit(&ii ro*ne)ti liderii ei au r(spuns ncercnd s( se or'ani1e1e/
or'ani1are care strica ;ocurile de;a f(cute de *a'Biari n privin&a Transilvaniei. Atacurile *potriva lor nu
au ncetat s( se abat(. Dar ro*nii au re1istat/ sunt doar un popor de lupt(tori/ )i au nceput s(6)i
construiasc( propriul bloc de institu&ii )i or'ani1a&ii etnice.
2+
Pentru pro*ovarea propriilor valori ro*ne)ti )i afir*area identit(&ii ro*ne)ti n;osit( de
*a'Biari n %HFH6%HHK/ au nfiin&at Li'a Cultural6Cre)tin( @Andrei 9a'unaA la %, *artie %HH2/ la #f.
3Beor'Be. Li'a a fost un fer*ent pri*ordial n refacerea tra*ei &esutului social )i institu&ional al ro*nilor
din Covasna )i Car'Bita care/ de6acu* nainte/ )i6au '(sit caden&a n reor'ani1area vie&ii sociale )i a
or'ani1a&iilor etnice proprii n nencetata b(t(lie pentru *en&inerea ro*nilor )i a ro*nit(&ii n Curbura
Carpa&ilor (s(riteni.
Au reor'ani1at/ n li*itele posibile/ luptnd cu puterile locale *a'Biare/ nv(&(*ntul n li*ba
ro*n(/ destabili1at de *a'Biari prin alun'area cadrelor didactice )i a elevilor ro*ni/ dar continund s(
*en&in( )coli *iDte pentru copiii de *a'Biari care voiau s( nve&e )coala n li*ba ro*n(.
Au nfiin&at !piscopia de Covasna )i Car'Bita care/ prin pre1en&a binef(c(toare a !piscopului de
suflet )i de spirit P. #. Ioan #ele;an/ a devenit nucleul n ;urul c(ruia s6a construit/ ulterior/ o ntrea'( salb(
de institu&ii de cultur(/ de )tiin&( )i spiritualitate ro*neasc(. O dat( nfiin&at(/ !piscopia a ini&iat o
puternic( *i)care etnic(/ )tiin&ific( )i confesional(. A readus n sufletul ro*nilor credin&a )i ncrederea c(
Du*ne1eu nu i6a uitat/ renovnd/ construind )i dnd n circuit confesional peste o sut( de biserici/ *n(stiri
)i l(ca)uri de cult ortodoD. Centrul !cle1iastic de docu*entare @Nicolae ColanA/ n(scut n cadrul
!piscopiei/ s6a transfor*at ntr6un laborator efervescent de de1bateri pe te*e etnice/ )tiin&ifice/ europene/
ur*ate de ac&iuni corespun1(toare pentru p(strarea identit(&ii na&ionale/ contracararea tendin&elor de
enclavi1are a popula&iei ro*ne)ti )i nscrierea 1onei Covasna )i Car'Bita n procesul co*pleD de inte'rare
european( a o*niei. #i*ultan/ a devenit ns( si o institu&ie de coa'ulare a rela&iilor dintre tinerii ro*ni
)i cei din afara 'rani&elor &(rii/ *ai ales/ a celor din vecin(tatea lor.
>(duvi&i de )ansa de a6)i pune n valoare *(rturiile/ vesti'iile *ateriale ale istoriei/ culturii )i
civili1a&iei noastre din ti*puri str(vecBi pn( n 1ilele noastre/ din cau1a desfiin&(rii 2u1eelor 7ude&ene )i
transfor*(rii lor/ @prin Bot(rre unilateral(A/ cu* spune Ioan L(c(tu)u/ n @2u1ee Na&ional #ecuie)tiA/
ro*nii nu s6au dat b(tu&i. Prin str(dania corpului clerical 1onal n frunte cu I.P.#. Dr. Antonie Pl(*(deal(/
2itropolitul Ardealului/ Cri)anei )i 2ara*ure)ului/ a Li'ii Cultural6Cre)tine @Andrei 9a'unaA )i cu
spri;inul sus&inut al #ecretariatului de #tat pentru Culte )i al altor institu&ii ;ude&ene/ fir*e particulare )i
buni cre)tini care au contribuit cu colec&ii )i obiecte de cult din toate paroBiile ;ude&ului/ a fost inau'urat la
, dece*brie %HH+/ n incinta Catedralei OrtodoDe din #f. 3Beor'Be Mu7eul <"iritualit(ii Ro!ne#ti.
!Dpo1i&ia per*anent(/ la nde*na tuturor enoria)ilor/ vi1itatorilor )i specialistilor interesa&i/ ilustrea1(
continuitatea per*anent( a ro*nilor pe aceste locuri )i vecBi*ea cre)tinis*ului lor din perioada
etno'ene1ei nea*ului nostru. Printre eDponatele6valori se nu*(r( colec&ii de icoane pe le*n )i pe sticl(/
din secolele I>III )i III/ *ulte provenind din bisericile disp(rute sau din l(ca)uri de cult/ r(*ase cu
credincio)i pu&ini sau cBiar f(r( de credincio)i/ n ur*a vitre'iilor vre*ii <L(c(tu)u/ 2KK2/ p. %KK=/ obiecte
litur'ice )i ve)*inte preo&e)ti/ docu*ente )i obiecte ale personalit(&ilor care s6au n(scut n &inutul
Covasnei/ *(rturii din bisericile ortodoDe ro*ne)ti distruse n perioada BortBSst(/ %H,K6%H,,. #uccesul
ob&inut la nceputul anului 2KK0 este refacerea cl(dirii cu fonduri de la 2inisterul Culturii in care se va
*uta 2u1eul Carpa&ilor (s(riteni )i re6punerea n circuitul turistic a pre&ioaselor piese de te1aur istoric )i
arBeolo'ic &inute prin depo1ite de peste%- ani.
Ulterior/ n cadrul 2u1eului/ s6a nfiin&at Centrul de Docu*entare @Nicolae ColanA pentru
identificarea/ prelucrarea )i valorificarea literaturii )i infor*a&iilor despre ro*nii din #ud6!stul
Transilvaniei.
!forturile de refacere a re&elei *u1eistice ;ude&ene eDistente pn( n %HFH/ care cuprindea eDponate
din a*bele culturi/ *a'Biar( )i ro*n(/ )i destr(*ate/ prin separarea *u1eelor secuie)ti/ devenite )i
@na&ionaleA/ sfidnd de*nitatea ro*nilor/ au continuat prin nfiin&area la % octo*brie %HH- a Mu7eului
Car"ailor R($(riteni+ nti+ ca sec&ie a 2u1eului Na&ional de Istorie a Transilvaniei din Clu;6Napoca/
ulterior/ ca institu&ie *u1eal( de sine st(t(toare. Devenit *u1eu de referin&( n circuitul *u1eal na&ional
prin reali1(rile din arBeolo'ie/ istorie/ *e*orialistic(/ s6a de1voltat nencetat/ )i6a f(urit propria editur(/
@Carpa&ii (s(riteniA/ a nfiin&at case *e*oriale )i *u1ee te*atice/ specifice 1onei. Ca o reali1are
i*portant( se*nal(*/ de ase*enea/ nfiin&area 2u1eului Oltului )i 2ure)ului n 2iercurea Ciuc.
8n pri*ii ani dup( %HFH/ societatea civil( ro*neasc( din Covasna )i Car'Bita )i6a ntre'it via&a
cultural( renviind tradi&iile culturale anterioare prin institu&ii proprii/ teatre/ biblioteci/ arBive/ ansa*bluri
folclorice/ publicistic( )i prin nfiin&area unor or'ani1a&ii ca @>atra o*neasc(A/ *ult te*ut( de liderii
*a'Biari/ fapt pentru care a )i fost discreditat( )i/ dup( un ti*p/ )i6a ncBeiat activitatea/ 4unda&ia @2iron
CristeaA la 2iercurea Ciuc/ Asocia&ia cadrelor didactice din ;ude&ul Car'Bita etc.
Antrenarea cercet(torilor locali )i din &ar( la studiul proble*elor etnice specifice ro*nilor din
sud6estul Transilvaniei )i al(turi de ei a tineretului studios din 1on( )i din Asocia&ia Cre)tin OrtodoD(
2,
o*n( <A#CO= la reali1area )i publicarea lor a fost una din strate'iile cele *ai fericite pentru a ridica
proble*atica etniei ro*ne/ *inoritar( nu*eric din Covasna )i Car'Bita/ la ran'ul de proble*( de interes
na&ional. De1baterile )tiin&ifice reali1ate cu oca1ia Universit(&ilor de var( de la 4('e&el )i I1vorul 2ure)ului
a;unse in 2KK- la edi&ia a >III6a )i cu prile;ul #esiunilor Na&ionale de Co*unic(ri 9tiin&ifice cu te*a
@o*nii din sud6estul Transilvaniei 6 Istorie/ Cultur(/ Civili1a&ieA sunt *(rturii elocvente ale at*osferei
de profund( )i responsabil( anali1( a proble*elor cruciale pe care trebuie s( le identifice co*unitatea
)tiin&ific( a cercet(torilor din 1on( )i din &ar( )i pe care trebuie s( le re1olve societatea civil( local(/ avnd
al(turi JAA/ ntrea'a societate ro*neasc(/ dar *ai ales or'anele centrale de deci1ie )i eDecu&ie.
Pre)edin&ia/ Parla*entul )i 3uvernul.
Din p(cate/ coali&iile de con;unctur(/ dar continue cu UD26ul din %HH0 pn( n pre1ent ale
tuturor 'uvernelor/ au creat )anse de succes n deosebi *a'Biarilor care r(*n ve)nic ne*ul&u*i&i de)i )i
v(d an de an *plinite proiectele de auto'uvernare n Covasna )i Car'Bita cu tendin&( de eDtindere )i n alte
1one ale Ardealului/ pe cnd ro*nii/ r(*a)i )i f(r( prefect ro*n n Covasna/ se v(d lipsi&i total de for&a
statului ro*n )i l(sa&i total la cBere*ul autorit(&ilor atotdo*inatoare *a'Biare.
O for*( de or'ani1are care constituie o ncoronare )i o sinte1( novatoare a efortului de *obili1are
a tuturor ener'iilor po1itive ale ro*nilor de cele *ai variate statute sociale )i culturale este nfiin&area
;oruului ci/ic al ro!nilor din >ar,-ita #i Co/a$na/ la 2E *ai 2KK-/ al c(rui scop este de a asi'ura
coordonarea )i unitatea de ac&iune a societ(&ii civile din ;ude&ele Covasna )i Car'Bita/ n vederea p(str(rii )i
de1volt(rii identit(&ii na&ionale a ro*nilor din cele dou( ;ude&e )i asi'ur(rii unei convie&uiri interetnice
nor*ale cu ceilal&i locuitori ai 1onei/ n interesul bun(st(rii 'enerale )i a binelui public/ n conteDtul
inte'r(rii o*niei n Uniunea !uropean(.
Un ulti* lucru/ dar nu *ai pu&in i*portant care *erit( subliniat este vasta )i consistenta literatur(
local(/ re1ultat al cercet(rilor *inu&ioase efectuate de colectivele *ai sus a*intite/ tip(rit( n 1on( sau n
afara ei/ n &ar(/ cu eforturi financiare enor*e/ dar la care liderii ro*ni locali nu au renun&at/ pentru a
aduce la lu*in(/ adev(rul despre istoria )i condi&ia pre1ent( a etniei ro*nilor din aceast( 1on( istoric(
*ult fr(*ntat(.
Din acest punct de vedere/ noi nsene sunte* ndatorate/ pentru c( sub auspiciile oficialit(&ilor din
Covasna/ cu spri;inul neprecupe&it al Do*nului Ioan L(c(tu)u/ a* publicat lucr(rile. SOS Romnii din
ovasna i !arghita" #$$%" Drama maghiari&rii romnilor din ovasna i !arghita" '((( i actuala
lucrare" Romnii la contactul dintre culturi. 2ul&u*i* tuturor sponsorilor )i oa*enilor de suflet )i
prosperi care fac din reu)itele *uncii lor )i acte de cultur(/ contribuind/ astfel/ la n(l&area c(r(*id( cu
c(r(*id( a culturii )i civili1a&iei ro*nilor din sud6estul Transilvaniei.
Capitolul despre ro*nii din Covasna )i Car'Bita nu poate fi tratat *ai a*plu din perspectiva
te*ei contactului dintre culturi/ de)i ntre oa*enii de rnd acesta eDist(/ pentru c( ro*nii de aici nu se afl(
ntr6o condi&ie nor*al(/ fireasc( de contact ntre dou( 'rupuri etnice ntre care eDist( rela&ii de e'alitate/ un
scBi*b per*anent de valori )i o co*unicare continu(. !i intr(/ *ai de'rab( n cate'oria studiilor cu
*i)c(ri contra6aculturative/ adic( a popula&iilor care duc o sus&inut( b(t(lie etnic(/ teoretic(/ politic(/
cultural( *potriva asi*il(rii )i pierderii identit(&ii na&ionale. 8n condi&iile n care li*ba ro*n( este
nlocuit( tot *ai *ult cu li*ba *a'Biar(/ fondurile/ activit(&ile )i *ana'erii institu&iilor culturale sunt la
discre&ia or'anelor locale/ reli'ia )i Prea #fntul !piscop Ioan sunt eDpu)i per*anent tirurilor otr(vite ale
presei *a'Biare locale/ iar a fi ro*n/ n proiec&iile de autono*ie a Jinutului #ecuiesc )i de autono*ie
cultural( se*nific( nv(&area li*bii *a'Biare )i nsu)irea codului de co*portare i*pus de or'anele de
conducere ale &inutului )i de i*ensa pira*id( de institu&ii cu caracter cultural *a'Biar/ evident/ contactul
dintre culturi r(*ne nu*ai la cel *ai terestru nivel/ ntre ro*nii )i *a'Biarii/ oa*eni si*pli/ de bun si*&/
care tr(iesc via&a a)a cu* este ea/ f(r( s( ia n sea*( prea *ult elucubra&iile liderilor lor.
Capitolul a re&inut din investi'a&iile de teren efectuate n Covasna )i Car'Bita opiniile privind
fr(*nt(rile/ 'ri;ile )i proble*ele care i fr(*nt( pe ro*ni/ a c(ror via&( este eDpus( de1na&ionali1(rii
prin cele *ai perfide )i in'enioase strata'e*e *a'Biare.
Conclu1iile cu caracter teoretic )i6au propus s( ncadre1e n ter*enii )tiin&ei realitatea socio6etnic(
li*it( pe care o tr(iesc ro*nii din Covasna )i Car'Bita din cau1a re'i*ului de do*ina&ie *a'Biar/ pentru
a o fiDa pe frontispiciul ve)niciei cunoa)terii. 8n acela)i ti*p/ sinteti1nd valen&ele u*ane ale contactului
dintre culturi/ ne6a* propus s( de*onstr(* cu for&a faptelor/ a cercet(rii de teren de net('(duit/ la ce
distan&( situea1( liderii *a'Biarii propria etnie fa&( de cursul firesc al vie&ii )i al lucrurilor/ diferen&a
enor*( dintre li*ba;ul lor fals european )i deprinderile istorice de do*inatie etnocentric( a ro*nilor
practican&i )i aspiran&i la o convie&uire fireasc(/ binef(c(toare pentru to&i.
Cu $unt ro!nii la contactul dintre culturi5
2-
A)a cu* au fost o istorie ntrea'(/ *(rturisit( de n)i)i etnicii de ln'( ei. oa*eni buni/ de suflet/
ospitalieri/ n&ele'(tori/ toleran&i cBiar )i cu cei care au ntrecut *(sura/ Barnici/ co*unicativi/ reli'io)i n
li*itele ra&ionalului/ 'ata s( a;ute/ dispu)i s( nve&e de la al&ii tot ce este bun/ fru*os/ util care *bo'(&e)te
universul u*an )i face via&a *ai pl(cut(.
8n co*unit(&ile *iDte n care sunt *a;oritari/ se poate observa acea con$tant( naional(+ despre
care vorbea Ior'a/ eDpri*at( n instaurarea unui cli*at interetnic ntre e'ali/ descBis/ sincer/ de ncredere )i
pre&uire reciproc(/ cli*at de *unc(/ ;oc )i voie bun( cu to&i @oaspe&iiA ln'( care le6a fost B(r(1it s(
tr(iasc(/ oaspe&i c(rora @le6au cerut *ai pu&in pentru a le da *ai *ultA/ parafra1ndu6l/ pe acela)i ine'alabil
Nicolae Ior'a.
Ca". IB. 6alenele uane ale contactului dintre culturi pune n lu*in( faptul c( cei ce ies n
c)ti' n ur*a contactului dintre culturi sunt oa*enii/ 'rupurile u*ane/ popoarele )i na&iunile care/ n acest
fel/ se cunosc *ai bine/ se aprecia1( corect/ se bucur( de valorile *ateriale )i spirituale create de ele/
construind/ n acest fel/ un cli*at de via&( ba1at pe n&ele'ere/ ar*onie )i bun( convie&uire/ necesar tuturor
locuitorilor de pe *ica planet( albastr(.
2aria Cobianu6:(canu
%- ianuarie 2KK0
20
CA:. I.
CONTACTUL DINTRE CULTURI 8
O TEORIE CALEIDO<CO:IC
#. )ccepia larg a contactului dintre culturi.
*storie i contemporaneitate
Actual( )i pasionant(/ co*pleD( )i n continu( de1voltare/ te*a contactului dintre culturi se
i*pune cercet(rii )tiin&ifice ca un c*p de a*ple )i profunde refleDii teoretice/ ipote1e )i paradi'*e despre
realit(&i istorice tr(ite sau pre1ente/ dar )i ca o vi1iune cu neb(nuite )i insuficient sondate i*plica&ii
practice/ politice )i culturale pentru via&a unui popor/ a unui 'rup sau a unor indivi1i.
Ideea contactului dintre culturi s6a constituit ca o te*( de studiu ca re1ultat al unor fr(*nt(ri )i
c(ut(ri )tiin&ifice personale/ al nevoii de a da r(spuns proble*elor ridicate de cercetarea ne*i;locit( a
co*unit(&ilor )i 'rupurilor u*ane cu popula&ie etnic *iDt(. 8n acest sens/ lucrarea este o ncercare de
punere n eviden&(/ din perspectiv( antropolo'ic( )i sociolo'ic(/ a evolu&iei )i de1volt(rii conceptului de
contact dintre culturi/ a)a cu* apare el n literatura de specialitate. Co*para&ia ntre accep&iile conferite
contactului dintre culturi n literatura a*erican(/ en'le1( )i france1(/ pe de o parte/ )i n literatura ro*n(/
pe de alta/ va fi/ crede*/ interesant( pentru sublinierea *odului ori'inal )i creator n care ro*nii s6au
racordat ntotdeauna la universal.
Cu att *ai *ult ni s6a p(rut necesar( studierea contactului dintre culturi ntr6o epoc( *arcat( de
faptul c( spa&iul )i ti*pul sufer( scBi*b(ri radicale n percep&ia u*an(. *i;loacele de transport @scurtea1(A
distan&ele/ iar TeBnolo'ia Infor*a&iei )i Co*unica&iilor <TIC= face posibil( trans*iterea infor*a&iei n ti*p
real <on line=. Proble*a care se pune este ur*(toarea. Ce se nt*pl( cu culturile ca ntre'uri/ cu oa*enii
purt(tori de diferite culturi/ de diferite *oduri de via&( sau *odele de co*porta*ent proprii cnd
*i;loacele de transport de infor*are )i co*unicare i apropie tot *ai *ult )i *ai repede )i se v(d unii pe
al&ii n *ediul lor nativX
Care este locul contactului dintre culturi n for*area unei con)tiin&e planetare u*ane *ai
responsabileX Prin contactul dintre culturi devin oa*enii *ai con)tien&i c( *p(rt()esc nu*ai o *ic(
planet( n univers/ c( de ei depinde nflorirea sau de'radarea naturii/ cur*nd astfel nu nu*ai via&a speciei
u*ane/ dar )i via&a planeteiX
Un alt set de ntreb(ri la care lucrarea de fa&( )i propune s( dea unele r(spunsuri/ f(r( s( le
considere nici pe departe epui1ate/ este acela re1ultat din *ecanis*ele interne/ *icroprocesele care co*pun
contactul dintre culturi " proces *ultidi*ensional n care intervine interac&iunea individ " societate/ cultur(
individual( " cultur( total(.
Pentru cercet(torul contactului dintre culturi dobndesc o se*nifica&ie deosebit( proble*ele. Ce
for*( ia contactul dintre culturi n via&a de toate 1ileleX Cine sunt purt(torii contactuluiX Care este
dialectica acestui procesX Dar re1ultatul luiX Cu* arat( oa*enii6sinte1e ale contactului dintre culturiX Care
este fi1iono*ia lor cultural(/ *oral(X
A* pus sub for*( intero'ativ( proble*ele pentru ca ele s( sti*ule1e *ai *ult la *edita&ie/ la
su'estii )i r(spunsuri alternative. Lucrarea nu are n nici un fel preten&ia de a trata toate aspectele
enu*erate/ ci de a sublinia nu*ai lar'ul ori1ont al te*ei/ principalii ei para*etri. A* avut n vedere/ de
ase*enea/ faptul c( sunte* conte*poranii unor a*ple procese de contact n curs de desf()urare/ iar
proble*ele ce par ast(1i insolubile sub aspect teoretic/ datorit( ne*aturi1(rii unor procese n ns()i practica
social6istoric( a o*enirii/ vor deveni/ poate/ *ine solubile.
De*ersul teoretic )i istoric asupra conceptului de contact dintre culturi va fi nso&it de eDe*ple
din cercet(rile noastre privind scBi*bul de ele*ente culturale/ *ateriale )i spirituale/ ntre 'rupuri de
oa*eni din co*unit(&i etnice *iDte/ din diferite sate )i ora)e/ pe de o parte/ )i transferul cultural ca un
transfer econo*ic/ social/ le'islativ/ *oral ce se desf()oar( n *o*entul de fa&( n procesul de aderare la
Uniunea !uropean( ntre popula&ia ro*neasc( )i Uniunea !uropean(/ ca entitate suprana&ional(/ for*at(
din 2- de state/ pe de alt( parte.
Pe ln'( punerea n circuitul )tiin&ific a unor valoroase idei din antropolo'ia cultural( a*erican(/
en'le1( )i france1( despre acultura&ie/ feno*en cultural care a atras n de1batere re*arcabile personalit(&i
)tiin&ifice occidentale/ dar )i din cultura ro*n(/ lucrarea ncearc( s( descifre1e *ecanis*ul intern de
prelucrare )i trans*itere de *odele culturale ntre 'rupuri u*ane )i indivi1i cu *oduri de via&( diferite.
8n laboratorul i*ens al vie&ii sociale/ oa*enii sunt pu)i per*anent n fa&a situa&iei de a
eDperi*enta noi *oduri de eDpresie/ noi *oduri de a fi )i de a crea/ oferite de *ultiplele situa&ii de contact
2E
cu care se confrunt(. 8n acest sens/ cultura ro*n( n raport cu cultura &(rilor *e*bre din Uniunea
!uropean(/ cultura ro*n( n raport cu cultura 'rupurilor etnice din &ara noastr(/ cultura rural( n raport cu
cea urban( nu sunt altceva dect for*e de contact ntre culturi la care particip( oa*enii din &ara noastr(. La
acestea/ se poate ad(u'a constela&ia de contacte econo*ice/ politice/ culturale reali1ate de &ara noastr( cu
celelalte &(ri ale lu*ii/ interpretabile tot n lu*ina teoriei contactului dintre culturi.
8n capitolul de fa&( nu inten&ion(* sa face* o incursiune n *ul&i*ea se*nifica&iilor conceptului
de cultur(/ )tiut fiind c( nu*ai Al.Uroeber )i ClSde UlucMBoBn au dedicat 2F de pa'ini n)iruirii par&iale a
defini&iilor propuse pentru cultur( <4ried/ %H0F/ second edition/ p. %=/ nici s( intr(* n detalii asupra
conceptului de contact dintre culturi care are istoria )i 'eo'rafia sa specific(/ *ai ales/ n sensul c( n
diferite continente a dobndit nu*e diferite/ de)i n esen&( dese*na acela)i proces.
>o* ncerca sa trat(* cultura ca acel *ediu n care oa*enii tr(iesc )i nva&( s( devin( oa*eni/
nsu)indu6)i re'ulile )i si*bolurile socialeW cultura ca *od de via&( distinctiv eDpri*at n tr(s(turi de
co*porta*ent nv(&ate/ *p(rt()ite )i trans*ise din 'enera&ie n 'enera&ie sub for*( de *o)tenire social(/
obiceiuri )i tradi&ii.
8ntr6o accep&ie dintre cele *ai lar'i/ cultura este definit( ca siste* de valori *ateriale )i spirituale
prin care oa*enii au r(spuns la proble*ele eDisten&ei/ de la ob&inerea Branei pn( la crea&iile artistice/
)tiin&ifice/ filosofice. Corespun1(tor acestor se*nifica&ii ale culturii/ contactul dintre culturi poate fi definit
ca acel co*pleD de feno*ene )i procese ce au loc cnd oa*eni de diferite culturi/ cu *oduri de via&(/ de
'ndire )i de ac&iune distinctive/ intr( n rela&ii directe/ frecvente )i de lun'( durat(/ cu consecin&e *ai *ult
sau *ai pu&in profunde asupra personalit(&ii individului sau a colectivit(&ii.
EC"re$ia 0contactul dintre culturi2+ ca atare+ e$te 4i,urati/( "entru c(+ 1n realitate+ cei ce
intr( 1n contact $unt oaenii #i nu culturile ca a)$tracii ale inii noa$tre+ oaenii cu odurile lor
$"eci4ice de a r($"unde nece$it(ilor /ieii+ cu in$truentele create de ei "entru a $e ada"ta la natur(
#i $ocietate. Interac&iunea direct(/ ne*i;locit( ntre oa*eni cu obiceiuri/ tradi&ii )i stiluri diferite de a tr(i )i
de a se *anifesta este definitorie pentru a)a nu*ita cultur( subiectiv(. 8n ceea ce prive)te cultura
obiectivat( )i *o)tenit(/ contactul este tot ntre oa*eni/ dar nu direct/ ci prin inter*ediul valorilor
*ateriale )i spirituale obiectivate/ devenite bunuri culturale )i trans*ise fiec(rei 'enera&ii/ precu* c(r&ile/
C.D.6urile/ pictura/ sculptura/ arBitectura/ teBnica/ uneltele de *unc( etc. Altfel/ este 'reu s( ve1i cu*
cultura poate eDercita influen&( dac( nu este conceput( ca un constituant al *odului de 'ndire )i de ac&iune
al indivi1ilor u*ani afla&i n interac&iune reciproc(.
9n ulti( anali7(+ oaenii $unt aceia care acionea7( #i $e in4luenea7( reci"roc+ ei 1#i
1"ruut( odurile de a 4i+ de a $e eC"ria+ con$truindu-#i o nou( realitate+ "e care o trec de la o
,eneraie la alta+ "rin interediul unor o)iecte ateriale+ nore de conduit(+ aciuni $i)olice+
in$truciuni /er)ale+ iitaii+ realitate cultural( de4initorie+ de ordinul e$enei+ cu care $-au 1n(lat
de4initi/ #i ire/er$i)il dea$u"ra tuturor celorlalte $"ecii.
8n contactul dintre culturi nu*ai fiin&ele u*ane/ oa*enii )i produsele lor obiectivate/ trebuie luate
n considera&ie ca a'en&i vii/ veBicule ale trans*iterii culturii. Oa*enii sunt sin'urii creatori de cultur(/
altfel/ c(de* n eroarea culturalist( care presupune c( cultura este o for&( ce se produce )i se de1volt( prin
sine ns()i/ indivi1ii fiind nu*ai instru*entele ei pasive. 8n fapt/ crend cultura/ oa*enii i confer( )i un
caracter instru*ental/ o transfor*( n *i;loc pentru a6)i atin'e scopurile/ pentru a6)i *bun(t(&i condi&ia
u*an(. Cultura contribuie si*ultan la elevarea spiritual( a oa*enilor/ la rafinarea lor n ceea ce prive)te
ori1ontul nevoilor )i aspira&iilor. Cnd intr( n contact cu al&ii sau cu crea&iile obiectivate ale acestora/
oa*enii sunt descBi)i la readaptare/ la nsu)irea a ceea ce le este util/ func&ional/ )tiut fiind c( readaptarea
are loc/ *ai ales/ n *o*entul cnd sunt inventate noi *i;loace culturale sau noi *odalit(&i de a face
lucrurile/ *ai eficiente/ *ai bune sau *ai fru*oase de c(tre oa*eni cu *o)tenire cultural( diferit(.
Tot n se*nifica&ia sa lar'(/ contactul dintre culturi poate fi conceput/ a)a cu* a* ar(tat *ai sus/
)i ca apropierea ntre 'rupurile u*ane prin produsele lor *ateriale )i spirituale. Cunoa)terea lucr(rilor de
)tiin&(/ art(/ literatur(/ *u1ic(/ reli'ie/ a reali1(rilor spirituale n 'eneral/ dar )i a celor *ateriale/ cu* sunt
cele econo*ice/ teBnice etc./ ale unui 'rup de c(tre altul/ poate fi/ n ulti*( instan&(/ considerat( tot un
contact dintre culturi/ cBiar dac( el nu are loc direct ntre *e*brii a dou( 'rupuri/ ci ntre un 'rup )i
crea&iile altuia.
Din acest punct de vedere/ aria )i frecven&a contactelor u*ane a crescut la cote f(r( precedent n
actuala perioad(/ ea fiind caracteri1at( prin cea *ai dens( re&ea de rela&ii ntre popoare/ &(ri )i na&iuni. 8ns(/
prin inter*ediul scBi*burilor culturale )i econo*ice/ s6au *ultiplicat att contactele indirecte/ ct )i cele
directe dintre &(ri )i popoare. A'en&iile/ fir*ele cu caracter lucrativ din &(rile de1voltate p(trund n &(rile n
2F
curs de de1voltare sau subde1voltate prin teBnic( )i MnoQ6BoQ/ apropiind speciali)tii )i crend o nou(
cultur( a *uncii/ n care *odelele culturale ale &(rii de1voltate se ntrep(trund cu cele ale &(rii 'a1d(.
Avnd n vedere o*ul n eDpresia sa individual( )i colectiv(/ contactul dintre culturi poate fi
conceput. %. ca un contact ntre &(ri/ stateW 2. contact ntre na&iuni/ co*unit(&i etniceW +. contact ntre 'rupuri
de indivi1i cu *oduri specifice de via&(/ *entalit(&i )i tradi&ii proprii. ,. contact ntre indivi1i.
Conceptul de contact dintre culturi sau aculturaie are o *ultitudine de se*nifica&ii n literatura
antropolo'ic( )i sociolo'ic( )i anu*e. aspect al dina*icii culturaleW *o*ent al universali1(rii civili1a&iilorW
contact ntre 'rupuri *ari de oa*eni sau ntre indivi1i cu *odele de via&( diferiteW interac&iune cu o
*ultitudine de consecin&e pe plan social )i individual care pot *er'e pn( la scBi*barea fi1iono*iei unei
culturi sau a unui individW proces de ne'are/ dar )i de afir*are/ de crea&ie. ne'are/ n sensul renun&(rii la
ceea ce era nv(&at/ stereotipi1at prin procesul de sociali1are )i encultura&ie/ afir*are/ crea&ie a ceva nou
printr6o subtil( dialectic( a vecBiului cu noul/ a tradi&iei cu inova&ia/ a trecutului cu pre1entul )i viitorul.
!ste eDpresia naturii proteice a o*ului/ a acestei fiin&e *ereu inedit( care/ o dat( ap(rut( pe planet(/ a
c(utat )i a '(sit *i;loace pentru a supravie&ui/ cnd i s6au i*pus dificult(&i )i presiuni *ari sau de a tr(i n
condi&ii sociale/ econo*ice )i culturale cu totul noi/ cBiar dac( pentru aceasta a pl(tit/ uneori/ un pre& destul
de scu*p. La li*it(/ din perspectiv( sociolo'ic(/ se poate afir*a c( scBi*bul cultural poate avea loc )i
ntre doi indivi1i ale c(ror *odele funda*entale de via&( difer(/ pentru c( n interscBi*bul personal au loc
procese de preluare selectiv(/ respin'ere/ re6interpretare/ re6inte'rare n siste*ul cultural individual.
Con$ider!nd c( 4iecare indi/id e$te o arie cultural( di$tinct(+ caracteri7at( "rintr-o -art( de
co"ortare+ de ,!ndire+ $iire #i aciune unic(+ contactele 1ndelun,i+ continui #i directe "e care le
$ta)ile#te cu o alt( "er$oan( $au cu alte "er$oane de4inite "rin culturi di4erite+ $unt i"licit "roce$e
aculturati/e+ de $c-i) cultural reci"roc+ "roce$e $iultane de in-i)are #i creaie.
Atribui*/ de ase*enea/ contactului dintre culturi/ deopotriv(/ se*nifica&ia de acceptare liber( a
*odelelor culturale ale unui popor sau na&iuni/ ba1at( pe respectarea independen&ei )i personalit(&ii
culturale a fiec(ruiaW este sinoni* cu contactul firesc/ reciproc dintre culturiW este eDpresia for&ei de atrac&ie
pe care o eDercit( ele*entele unei culturi asupra alteia. De pild(/ universali1area b(uturii coca6cola )i a
blue6'eans6ilor la tinerii de pe toate *eridianele )i paralele 'lobului este dovada for&ei lor de atrac&ie n
setul de aspira&ii ale acestei 'enera&ii. Prin ele a avut loc cel *ai a*plu proces de a*ericani1are a lu*ii.
Contactul dintre culturi este un proces co*pleD/ contradictoriu cBiar n condi&ii de e'alitateW proces
'enerator de profunde *uta&ii calitative n structura culturii )i a personalit(&ii u*aneW conduce la
*bo'(&irea for*elor de *anifestare cultural( )i/ i*plicit/ u*an(.
Din "er$"ecti/( teoretic( este un concept fructuos/ util n eDplicarea )i interpretarea
confluen&elor )i interferen&elor/ a feno*enelor reciproce de donare )i pri*ire ntre culturi. Contactul dintre
culturi cu procesele inti*e care l nso&esc poate fi un instru*ent de lucru/ un concept opera&ional cu care se
descifrea1( specificul rela&iilor de *pru*ut reciproc dintre entit(&ile interactive ntr6un do*eniu sau altul/
natura lor. de*ocratic( sau opresiv(/ ospitalier( sau ostil(.
Din accep&iile conferite contactului dintre culturi re1ult( c( ba1a lui social( sau purt(torii lui pot fi
popoarele/ na&iunile/ 'rupurile etnice/ co*unit(&ile rurale sau urbane/ indivi1ii. Tr(s(turile lor social6
istorice )i culturale definesc tipurile de contact/ situa&iile de contact/ volu*ul )i di*ensiunile lui.
8n contactul dintre culturi/ n special/ n aprecierea frecven&ei )i ariei sale eDtre* de ntinse n
1ilele noastre/ un rol Bot(rtor l au TeBnolo'iile Infor*a&iei )i Co*unic(rii care fac ca 'rupuri sau indivi1i
din cele *ai ndep(rtate puncte ale unui spa&iu socio6cultural s( se ntlneasc(/ s( se cunoasc(. Internetul a
produs o adev(rat( revolu&ie n *odul de co*unicare ntre oa*eni/ n trans*iterea infor*a&iei n ti*p real
prin reducerea ti*pului )i distan&elor/ 'lobul devenind real*ente un @sat *icA/ cu* ar spune 2ac LuBan.
Pe ln'( acestea/ contactul viu/ turis*ul/ *ass6*edia/ cartea/ operele de art(/ )tiin&a )i teBnica sunt tot
attea *i;loace prin care oa*enii se pot apropia )i cunoa)te reciproc.
Din "er$"ecti/( i$toric(/ scBi*bul dintre 'rupuri cu *oduri diferite de via&( nu poate fi datat n
*od precis n ti*p/ dar se presupune c( )i are ori'inea n perioada neolitic(/ n civili1a&ia neolitic(/
recunoscut( pentru profundele scBi*b(ri n via&a o*ului <T(nase/ Cultur( )i civili1a&ie/ %HEE/ p. %2F=.
Trecerea de la vn(toare la p(storit )i de la cules de fructe la a'ricultur( a ecBivalat cu o profund( *uta&ie
n *odul de via&( al speciei u*ane. #6au creat condi&ii favorabile pentru statornicirea 'rupurilor u*ane/
pentru construirea de a)e1(ri u*ane )i ora)e/ pentru or'ani1area lor. A'ricultura )i cre)terea ani*alelor au
oferit ba1a *aterial( pentru o densitate u*an( *ai *are/ pentru a)e1(ri sedentare )i cre)terea rapid( a
popula&iei. 8n perioada neolitic(/ Co*o #apiens s6a transfor*at dintr6o specie rar( n una abundent(. #6au
produs profunde scBi*b(ri n via&a social(/ oa*enii centrndu6se pe a avea acces la p(*nt/ ap( )i alte
resurse de ba1(/ s6a de1voltat structura social( caracteri1at( prin diferen&a dintre bo'(&ie )i putere <Carris/
2H
%HE-/ p. %FH6%HK=. Aceste ele*ente de via&( econo*ic(/ social( au constituit ba1a n diversificarea
cultural( a 'rupurilor de oa*eni )i/ i*plicit/ n scBi*bul reciproc de bunuri.
Nici un 'rup u*an/ orict de bine ar fi fost ecBipat teBnic/ orict ar fi fost de devotat propriului
*od de via&(/ orict de conservator ar fi fost/ nu a renun&at sau nu a refu1at scBi*bul cu alte 'rupuri de
oa*eni n proble*e de teBnic(/ de *od de a st(pni natura/ for&ele ei faste sau nefaste sau de bunuri
necesare vie&ii de 1i cu 1i.
<u) a$"ectul doinantelor/ este de presupus c(/ att n decursul tuturor epocilor istorice/ ct )i n
1ilele noastre/ cea care s6a i*pus cu deosebit( acuitate a fost do*inanta socio6econo*ic(. Uneltele de
*unc(/ *i;loacele de produc&ie pe care oa*enii le6au folosit n lupta pentru a6)i c)ti'a cele necesare
eDisten&ei au prevalat/ n pri*ul rnd/ n setul bunurilor culturale pe care le6au preluat unii de la al&ii.
Anali1nd do*inantele specifice celor *ai *ulte contacte din epoca conte*poran(/ acestea se
relev( a fi econo*ice/ teBnico6)tiin&ifice )i politice/ deter*inate de revolu&ia produs( de TIC <TeBnolo'ia
Infor*a&iei )i Co*unic(rii= )i de a*ploarea feno*enului politic ca factor decident la nivel na&ional )i
interna&ional. De1voltarea TIC/ n esen&a ei universal(/ recla*( 'lobali1area re1ultatelor/ r(spndirea lor la
nivelul tuturor &(rilor )i popoarelor/ indiferent de *(ri*ea )i statutul lor socio6econo*ic )i politic. 8ns(
proliferarea noii teBnici la nivel 'lobal are )i ea restric&iile ei intrinseci. 8n pri*ul rnd/ sunt restric&iile
i*puse de fir*ele sau co*paniile produc(toare ale noii teBnici/ interesate n a*orti1area cBeltuielilor
efectuate pentru reali1area ei. !le trebuie s(6)i asi'ure profitul corespun1(tor cu investi&ia f(cut(. 8n al
doilea rnd/ cBiar dac( accesul la noua teBnic( a infor*a&iei )i co*unica&iilor ar fi u)or accesibil/ proble*a
real( care apare este cea a infrastructurii u*ane. 8nsu)irea )i utili1area noii teBnici i*pune crearea/
pre'(tirea for&ei de *unc( nalt calificate f(r( de care teBnica r(*ne un pacBet de ustensile inutile/ dar
depo1itate cu 'ri;(.
InterscBi*burile antrenate de de1voltarea )i proliferarea TIC de*onstrea1( c( ele*entele teBnice/
econo*ice/ *ateriale ale culturii se *bin( cu cele politice/ instituindu6se n principalele for*e de scBi*b/
de contact ntre popoare )i na&iuni.
Cel *ai intens scBi*b din 1ilele noastre/ eDpresie a contactului dintre &(ri )i popoare/ este
scBi*bul de teBnolo'ii/ de infor*a&ie teBnic( )i )tiin&ific( sau MnoQ6BoQ/ n care oa*enii intr( n virtutea
le'ilor econo*ice )i a nevoilor econo*ice strin'ente. Orice teBnolo'ie este purt(toarea
unor *odele de 'ndire )i de ac&iune ale creatorilor ei/ i*pune un anu*it co*porta*ent celor care o
utili1ea1(/ un anu*it nivel profesional/ socio6cultural. InterscBi*bul teBnolo'ic este/ n ulti*( instan&(/ un
transfer de *odele culturale ce i*pune scBi*b(ri i*portante n infrastructura profesional( )i cultural( a
'rupurilor u*ane ce beneficia1( de el. #cBi*burile culturale/ avnd la ba1( scBi*bul sau transferul de
teBnolo'ii )i infor*a&ii/ se reali1ea1(/ n fapt/ ntr6un conteDt social6econo*ic. #e )tie c( transferul de
teBnolo'ii nu se reduce la scBi*b(ri la nivelul uneltelor de *unc(/ ci are )i va avea profunde consecin&e n
siste*ul social/ econo*ic/ cultural n care se desf()oar(/ deter*innd *uta&ii n cre)terea productivit(&ii
*uncii/ n volu*ul locurilor de *unc(/ pe de o parte/ iar pe de alta/ n *odelele educa&ionale/ de pre'(tire
profesional(/ dat fiind c( difu1ia de teBnolo'ie are loc ntr6o econo*ie co*pleD( )i ntr6o cultur( total(/ la
fel de co*pleD(.
O scBi*bare ntr6un do*eniu induce o serie de alte scBi*b(ri n 1onele adiacente/ a;un'nd pn(
la cele ale ideolo'iei )i culturii/ unde cau1alitatea apare *ai *ult sau *ai pu&in *ediat(.
8n contactul dintre culturi/ dintre &(ri )i popoare/ rela&iile politice dintre entit(&i sunt Bot(rtoare/
pentru c( de natura lor/ de*ocratic( sau dictatorial(/ depinde dac( contactul este prietenesc sau ostil/ pe
ba1( de cooperare )i e'alitate sau de do*ina&ie )i ine'alitate < CersMovits/ Acculturation/ %H-F/ p. %+2=.
Doinaia "olitic( #i $ocial( a unui ,ru" a$u"ra altui ,ru"+ 1n $ituaia de contact+ i"ri( tr($(turi
$"eci4ice tuturor "roce$elor care au loc #i+ 1n "riul r!nd+ ca reacie+ a"ar re7i$tenele la 1"ruut
ale celor doinai #i re$triciile la "relu(ri i"u$e de ,ru"ul doinant. Orice act de receptare sau
pri*ire de ele*ente culturale/ bunuri culturale este condi&ionat de necesitatea social(/ de *(sura n care
acestea sunt consistente cu *odul de via&( anterior al 'rupului receptor. 9n condiiile unor relaii "olitice
de $u"unere #i doinaie+ 1n$(#i "reluarea e$te "eri$( $au inter7i$(+ re$"ecti/+ acce"tarea e$te li)er(
$au 4orat( 4uncie de intere$ele ,ru"ului doinant.
Corespun1(tor naturii rela&iilor politice ce stau la ba1a lui " de cooperare sau de do*ina&ie "
contactul dintre culturi poate conduce fie la ecBilibru )i de1voltarea ar*onioas( a rela&iilor sociale pe o
treapt( superioar(/ fie la supunere/ subordonare/ cu repercusiuni profunde n via&a social(/ econo*ic(/
*en&inute nu nu*ai de *e*brii 'rupului do*inat/ dar )i de siste*ul de institu&ii )i or'ani1a&ii nfiin&ate de
cei do*inan&i n acest scop. Aceste repercusiuni pot *er'e pn( la *i)c(ri contra6aculturative.
+K
Prin pris*a conceptului de contact dintre culturi pot fi interpretate/ cu se*nifica&ii bo'ate )i
co*plet noi/ )i raporturile &(rii noastre cu statele *e*bre ale Uniunii !uropene/ raporturi caracteri1ate prin
nevoia de racordare econo*ic(/ le'islativ(/ social(/ cultural(/ n politica *ediului ncon;ur(tor/ a'ricol(
etc. la standardele europene. Tipul de rela&ii este cu totul altul de ct cele anali1ate pn( acu*. !ste vorba
de rela&iile necesare pentru ca o*nia/ candidat( la Uniunea !uropean(/ s( fie capabil( s( se ridice la
nivelul statelor *e*bre/ asi*ilnd le'ile/ principiile/ re'ulile )i valorile funda*entale ale U!W s( fie
capabil( s( cree1e structurile institu&ionale )i or'ani1a&ionale care s( func&ione1e dup( aceste le'i )i
principii. AcYuis6ul co*unitar " obli'atoriu de reali1at 6 toc*ai aceste standarde cuprinde. 4(r(
ndeplinirea cerin&elor lui/ reflectate n cele +% de capitole/ *o*entul ader(rii o*niei la U! poate fi
a*nat dincolo de % ianuarie 2KKE.
8n acest ori1ont al proble*ei/ se nscriu eforturile 'uvernan&ilor de a r(spunde celor *ai strin'ente
proble*e cu care se confrunt( &ara noastr(/ refor*a n ;usti&ie/ n ad*inistra&ie/ corup&ia/ *ediu
concuren&ial de afaceri/ refor*a n s(n(tate/ proble*ele de *ediu.
Pe plan cultural/ rela&iile &(rii noastre eDpri*( descBiderea crescnd( spre un *od de participare
activ la via&a cultural( a !uropei/ prin participarea la *anifest(ri culturale/ artistice/ sportive la nivel
european. !a se *anifest( ecBilibrat ca donatoare/ dar )i ca receptoare de valori culturale )i artistice din
spa&iul european )i *ondial. o*nia contribuie la circula&ia valorilor culturale/ teBnico6)tiin&ifice/ artistice
autentice prin participarea cu spectacole de *u1ic(/ de teatru de nalt( &inut( artistic(/ cu eDpo1i&ii de
inven&ii )i inova&ii apreciate cu *edalii de aur/ eDpo1i&ii de carte/ eDpo1i&ii de art( etc./ toate relevnd
spiritul creator al poporului nostru/ dorin&a sa de prietenie/ cooperare ntru n(l&area spiritual( )i *oral( a
o*ului/ oriunde s6ar afla.
8nfr(&irile ntre ora)ele )i satele ro*ne)ti cu sate )i ora)e din diferite &(ri sunt eDpresia dorin&ei
locuitorilor lor de a intra n contact cu oa*eni cu alte obiceiuri )i tradi&ii/ cu *oduri de via&( diferite de ale
lor pentru a se cunoa)te *ai bine )i a le'a prietenii trainice.
#cBi*bul cultural conceput ca scBi*b ntre indivi1i/ ntre 'rupuri profesionale/ ansa*bluri
artistice/ oa*eni de )tiin&(/ cercet(tori/ pe plan )tiin&ific/ infor*a&ional/ teBnic/ artistic/ dublat de scBi*bul
de carte/ de bunuri culturale spore)te cuantu*ul de cunoa)tere a ceea ce s6a creat *ai valoros n cultura
o*enirii.
Dialectica cultur( na&ional( " cultur( european( " cultur( universal( " trebuie s( se nscrie ca o
co*ponent( de ordinul esen&ei n politica culturii din &ara noastr( dac( vre* sa intr(* n contact cu *arile
capodopere ale !uropei )i ale lu*ii.
2ai *ult/ afir*area )i de1voltarea unei con)tiin&e u*ane profund an'a;ate n proble*ele
funda*entale ale o*enirii aduce/ i*plicit/ n discu&ie necesitatea construirii unei con)tiin&e 'lobale sau
*ondiale/ pe te*eiul con)tiin&ei na&ionale )i europene. Dar orice for*( de con)tiin&( " na&ional(/ european(
sau 'lobal( " pentru a fi pro*ovat( trebuie s( se ba1e1e pe o solid( cultur( specific( fiec(rui nivel. Prin
ur*are/ nu po&i educa indivi1ii n spiritul con)tiin&ei na&ionale f(r( o profund( cunoa)tere a culturii
na&ionaleW n spiritul con)tiin&ei europene f(r( o i*a'ine de ansa*blu a lu*ii europeneW n spiritul
con)tiin&ei 'lobale f(r( s( cunoasc( proble*ele 'rave/ de fond/ cu care se confrunt( o*enirea n *o*entul
de fa&(. s(r(cia/ subde1voltarea/ bolile ende*ice/ poluarea/ r(1boaiele/ teroris*ul etc.
2en&ion(* c( recunoa)terea )i luarea n considerare a unor tendin&e actuale n conturarea unor
feno*ene culturale la scar( universal( nu nsea*n( ie)irea din actualitate a conceptelor de na&iune )i
cultur( na&ional(/ a)a cu* afir*( sau/ *ai bine61is/ aspir( adep&ii 'lobalis*ului/ ai *ondialis*ului absolut.
Constituirea na&iunilor )i a statelor na&ionale a fost re1ultatul unor a*ple )i profunde *i)c(ri sociale n
epoca *odern(. ecunoscut( odat( cu atra'erea n circuitul econo*ic *ondial a tuturor &(rilor/ *ari sau
*ici/ s(race sau bo'ate/ *i)carea de rena)tere na&ional(/ continund )i n 1ilele noastre/ )i relev( cu att
*ai puternic caracterul obiectiv/ de necesitate istoric(/ al c(rei &el este de a asi'ura evolu&ia pe linia
pro'resului social a unei societ(&i.
Na&iunea/ devenit( realitate prin lupt( sau r(*nnd un ideal de atins/ este )i va fi n continuare o
for*( de co*unitate u*an( viabil(/ cu rol de coa'ulare a for&elor/ a entu1ias*ului )i spiritului creator al
*e*brilor societ(&ii n scopul *plinirii pro'ra*elor pe care ea )i le propune sau la care este cBe*at( s(
decid(. Despre na&iune/ nc( din %H++/ Di*itrie 3usti sublinia c( proble*a na&iunii este de o *are
nse*n(tate teoretic( )i de o covr)itoare i*portan&( practic(. !ste o proble*( @pentru a c(rei re1olvare a
curs *ai *ult sn'e dect cerneal(W ea a fost discutat( )i disputat( *ai *ult pe c*purile de lupt( )i la
*asa diplo*a&ilor dect de oa*eni de )tiin&(A. 4(cnd o aspr( critic( @)tiin&ei sociale care/ n afar( de
pu&ine eDcep&ii/ nu s6a ocupat cu ea n *od serios/ l(snd6o pe sea*a oratorilor de ntrunire public( )i a
+%
foiletoni)tilorA/ <3usti/ Opere/ vol. I>/ !d. Acade*iei/ %HEK/ p. H=/ *arele sociolo' )i propune s( scrie
#ociolo'ia Na&iunii.
!Disten&a na&iunilor )i a statelor na&ionale n *o*entul de fa&( se constituie ca o puternic( pr'Bie
a popoarelor pentru a *ilita pentru unitatea co*unit(&ii u*ane *ondiale n re1olvarea proble*elor *a;ore
cu care se confrunt(/ pentru cre)terea consensului n *odul de 'ndire )i de ac&iune la scar( 'lobal( n
favoarea o*ului )i a unui destin *ai bun al s(u.
Crearea unui o* cu o con)tiin&( responsabil( de proble*ele propriului s(u continent/ de
proble*ele 'lobale ale o*enirii este un proces istoric ndelun'at care presupune o co*pleD( dialectic( a
particularului )i 'eneralului/ a na&ionalului/ europeanului )i universalului.
8ntre na&iune sau co*unitatea na&ional(/ co*unitatea european( )i co*unitatea 'lobal( nu
eDist( inco*patibilitate/ ci un raport de necesitate/ n sensul c( n cadrul structurilor na&ionale proprii/
oa*enii se pot de1volta total/ deplin/ a;un' la coe1iune/ la con)tiin&a co*un( privind proble*ele &(rii/ ale
continentului )i ale lu*ii.
A)a cu* n cadrul unei societ(&i/ fiecare 'rup sau fiecare individ se define)te prin *odele
specifice de co*portare/ 'ndire )i ac&iune/ prin *odul distinctiv de a r(spunde la factorii eDterni/ adic( n
ter*enii culturali ai 'rupului din care face parte/ tot astfel/ n cadrul culturii europene sau universale/
fiecare popor )i va i*pune personalitatea sa cultural( prin *odul propriu n care va replica la proble*ele
funda*entale ale vie&ii/ pe planul eDisten&ei )i al crea&iei sau va purta dialo'ul cu lu*ea sa interioar( )i cu
cea eDterioar(.
8n acela)i ti*p/ sublinie* c( di*ensiunea 'lobalit(&ii/ universalitatea culturii nu este un capriciu/
nu este rodul voin&ei ctorva indivi1i. !ste un proces obiectiv/ necesar/ deter*inat de faptul c( specia
u*an( actual( <Co*o #apiens=/ fiind una sin'ur( este )i *area constant( a istoriei universale. 9tiin&a/ n
1ilele noastre/ este )i devine tot *ai *ult un *esa; universal/ f(r( 'rani&e. evolu&ia din TeBnica
Infor*a&iilor )i Co*unic(rii <TIC= i*pune restructur(ri profunde n lu*ea for&elor de produc&ie/ dar *ai
ales n po1i&ia o*ului n *unc( )i n societate n 'eneral/ ducnd la o i*perioas( reconsiderare a concep&iei
despre sine/ a identit(&ii sale/ a locului )i *enirii sale n univers.
Care este rolul contactului dintre culturi/ dintre co*unit(&i cu culturi diferite n acest proces de
apropiere care are o istorie specific(X Contactul dintre culturi poate contribui la catali1area sa/ la cre)terea
)anselor de reu)it(/ la dep()irea re1isten&elor )i re1ervelor i1vorte din necunoa)tere.
8n acela)i ti*p/ este valabil )i reversul ntreb(rii de *ai sus. Ce rol are crearea unei u*anit(&i
solidare/ coe1ive/ a unei culturi universale asupra contactului dintre culturiX (spunsul vine pe aceea)i
linie. contactele dintre oa*eni se vor intensifica/ ei vor si*&i o nevoie *ai *are de cunoa)tere/ de stabilire
de rela&ii pe *ultiple planuri/ de *bo'(&ire a *odului lor propriu de a fi prin @*pru*uturiA de la al&ii.
8n situa&ia cre)terii coe1iunii sociale la nivel 'lobal/ a reducerii discrepan&elor dintre bo'a&i )i
s(raci/ contactul dintre culturi/ lipsit de atributul anta'onic sau conflictual/ se va reali1a n vederea '(sirii
unor solu&ii co*une )i favorabile proble*elor *a;ore n fa&a c(rora va fi pus( societatea o*eneasc(.
!li*inarea s(r(ciei sau/ cel pu&in/ reducerea ei va crea condi&ii pentru de1voltarea culturilor
na&ionale/ pentru cre)terea poten&ialului lor de a participa la pia&a *ondial( )i/ i*plicit/ la cultura ei. Teoria
)i practica @e*poQer*entA6ului pro*ovat( de cercet(torii de la :anca 2ondial( pentru &(rile s(race este
eDpresia acestui i*perativ istoric/ social/ c(ruia 'uvernele )i or'anis*ele financiare interna&ionale trebuie
s(6i dea curs/ dac( se dore)te cre)terea unit(&ii o*enirii/ participarea cu )anse e'ale a popoarelor la te1aurul
*ondial <!d. NaraSan/ 2KK2W Culture and Develop*ent in Africa/ #econd edition/ %HHFW Culture Counts/
2KKK=.
La nivel individual/ diferen&ele n de1voltarea personalit(&ii u*ane nu se vor *ai nre'istra att de
acut pe di*ensiunea vertical(/ de la de1voltat la subde1voltat din punct de vedere econo*ic/ social/ ci pe
di*ensiunea ori1ontal(/ de la niveluri relativ ase*(n(toare/ n care distinc&iile &in de alternative de op&iune
)i nu de niveluri de de1voltare/ ceea ce anun&( un salt calitativ real n istoria o*ului )i a o*enirii ca ntre'.

+2
'. Dinamica fenomenului cultural
Contactul dintre culturi are o dina*ic( co*pleD(/ culturile fiind entit(&i distincte/ nu neap(rat
contrarii/ pentru c( fiecare/ n felul ei/ are o func&ie instru*ental6eDisten&ial(/ n sensul c( asi'ur(
producerea )i reproducerea vie&ii indivi1ilor. Pornind de la aceast( tr(s(tur( a culturii n 'eneral/ contactul
dintre culturi poate fi considerat o confruntare ntre culturi/ *ai ales/ prin *ecanis*ul )i procesele specifice
lui. Culturile aflate n contact coeDist( )i convie&uiesc/ cBiar dac( substan&a lor funda*ental( se reali1ea1(
n for*e diferite.
Co*pleDitatea contactului dintre culturi const( n aceea c( el presupune un set de procese proprii.
preluare prin selec&ie/ respin'ere/ inte'rare )i re6interpretare. Ca ur*are/ n 1ona de contact/ apare o
realitate cultural( nou(/ o realitate specific(/ re1ultat( din interferen&a culturilor. Deosebirile sau diferen&ele
dintre ele constituie nsu)i punctul de atrac&ie care facilitea1( interscBi*bul cultural. Dar culturile aflate n
contact nu sunt ntotdeauna nu*ai diferite/ distincte/ ele pot fi )i polare/ inclusiv conflictuale. Literatura
antropolo'ic( ofer( ca1uri eDtre*e de polaritate sau conflict ntre culturi sub nu*ele de *i)c(ri contra6
aculturative/ cnd un 'rup ncearc( asi*ilarea for&at( a altui 'rup.
Diferen&ele n *odelele de co*porta*ent/ n stilul de via&( r(*n ba1a unor prelu(ri selective/
ur*ate de respin'eri )i re1isten&e la scBi*bare. 4(r( aceste procese opuse. preluare6respin'ere/ scBi*bare6
re1isten&( la scBi*bare nu ar *ai fi posibil( p(strarea personalit(&ii proprii a fiec(rei culturi aflate n 1ona
de contact. Deosebirile dintre culturile aflate n contact )i unitatea lor/ totodat(/ se instituie ca te*ei al
de1volt(rii fiec(reia/ al *bo'(&irii )i perfec&ion(rii lor.
Ra"ortul unitate-di/er$itate+ )a7( a inter$c-i)ului cultural
Cultura )i/ *ai ales/ scBi*bul cultural re1ultat din contactul dintre 'rupuri u*ane cu culturi
diferite sunt/ prin eDcelen&(/ eDpresie a raportului dintre unitate )i diversitate. #tudiul contactului dintre
culturi relev( c( ntotdeauna ntre 'rupurile aflate n contact direct/ ndelun'at/ s6au '(sit ele*ente co*une
ce au f(cut posibile scBi*buri reciproce/ *pru*uturi reciproce cu consecin&e *ai *ult sau *ai pu&in
profunde n *odul de via&(/ n *odelele proprii tradi&ionale de co*porta*ent. #i*ilarit(&ile din
*anifest(rile oa*enilor sau a)a61isul nu*itor co*un/ unifor*it(&ile/ universaliile eDisten&ei u*ane reflect(
toc*ai aceast( unitate n diversitate/ se*nificativ( pentru n&ele'erea evolu&iei unor siste*e sociale )i
culturale *ai lar'i )i *ai cuprin1(toare/ a sensului *i)c(rii lor. De pild(/ n antropolo'ie/ se face pe bun(
dreptate presupo1i&ia c( n istoria cunoa)terii/ probabil/ la ns()i no&iunea de @o*A s6a a;uns n ur*a
cercet(rii/ observ(rii )i co*par(rii a nu*eroase variet(&i de oa*eni )i nu*ai sinte1a acestora a condus la
ceea ce poate fi nu*it u*an <Volf/ AntBropolo'S/ %HE,/ p. H=.
#e*nifica&ia conferit( culturii ca @ceea ce lea'( oa*eniiA/ dat( de utB :enedict/ relev(/ pe de o
parte/ *ultitudinea for*elor de eDpresie u*an(/ *ultitudine care *er'e pn( la infinitate/ iar pe de alt(
parte/ c( n toat( aceast( infinitate eDist( ceva co*un/ un ceva unitar/ dincolo de diversitate )i acest @cevaA
este cultura. 8n acela)i spirit/ ClSde UlucMBoBn sublinia1( c( studiul culturii se ocup( cu re'ularit(&ile/ cu
co*porta*entul standardi1at al *e*brilor n societate <UlucMBoBn/ %H-0/ p. +0=.
>arietatea este infinit( n via&a u*an( )i variate sunt )i influen&ele la care este eDpus(
personalitatea u*an( n de1voltarea ei. Cultura eDpri*( toc*ai diversitatea/ dina*is*ul. De aceea/ este
dificil( tratarea ei. #e scBi*b( tot ti*pul/ este un proces )i/ cu fiecare perioad( care trece/ pre1int( noi
fa&ete )i noi frontiere.
Pentru antropolo'ia cultural(/ recunoscut( prin anali1a co*parativ( a *odurilor de via&( ale
diferitelor societ(&i/ principiul unitate n diversitate este de*onstrat cu fiecare 'rup u*an intrat n ra1a
studiului. De)i fiecare societate este un unicat n raport cu alte societ(&i/ totu)i are ceva co*un cu toate
celelalte n *odul n care ncearc( s( solu&ione1e acelea)i proble*e de ba1(. cu* s(6)i desf()oare via&a/
cu* s(6)i perpetue1e cultura de la o 'enera&ie la alta/ cu* s(6)i or'ani1e1e societatea astfel nct s( evite
conflicte prea *ulte <#tudies in social and cultural AntBropolo'S/ %H0F/ p. >=.
!Da*innd *odelele culturii/ utB :enedict ar(ta c( fiecare cultur( este distinct(/ are *odelele
sau te*ele ei de ba1(/ astfel nct ceea ce poate p(rea straniu sau cBiar absurd unor oa*eni s( fie acceptat
ca *od de via&( de c(tre al&ii )i nici unul s( nu fie nici *ai bun/ nici *ai r(u dect cel(lalt.
Unitatea n diversitate/ ca realitate cultural( n contactele )i scBi*burile dintre 'rupurile u*ane/
arat( c( eDist( diferen&e nu nu*ai n co*porta*entul )i cultura *aterial( < Bran(/ *odele de a *nca/ de a
se *br(ca/ de a face case/ de a vorbi=/ n credin&e )i valori <reli'ie/ concep&ii politice/ sociale=/ dar/ de
ase*enea/ n *odul n care oa*enii percep )i )i or'ani1ea1( lu*ile lor. !dQard #apir <%FF,6%H+H= arat( c(
++
oa*enii nu nu*ai c( tr(iesc n una )i aceea)i lu*e c(reia i se ata)ea1( diferite eticBete <subliniind
varietatea=/ ns( )i n diferite lu*i<subliniind diversitatea=.
Din *odul diferit n care oa*enii pot percepe )i evalua celelalte lu*i cu care vin n contact s6a
n(scut n antropolo'ie relativis*ul cultural ca *etod( )i concep&ie asupra realit(&ii culturale care i*pune ca
feno*enele culturale s( fie percepute )i descrise n ter*enii deta)(rii )tiin&ifice sau/ ideal/ din perspectiva
participan&ilor sau aderen&ilor la cultura dat(. 8n consecin&(/ pentru a fi corect apreciate/ feno*enele
culturale trebuie s( fie eDplicate n ter*enii se*nifica&iei lor/ n conteDtul cultural )i social/ na&ional )i local
n care au ap(rut/ iar *e*brii diferitelor 'rupuri s( fie considera&i si*ultan produse ale acestui conteDt/
creatori a noi condi&ii de via&( )i oa*eni cu tr(s(turi co*une cu se*enii lor.
Principiul diversit(&ii culturale/ 'eneros n esen&a sa prin recunoa)terea dreptului la diferen&(/ la a
fi diferit de ceilal&i/ este opus *onocentris*ului sau o*o'eni1(rii culturale ap(rute din tendin&a lu*ii
occidentale de a do*ina scBi*burile culturale.
Unitatea n diversitate a devenit principiul funda*ental al Uniunii !uropene care l6a transfor*at n
devi1( a tuturor *e*brilor ei/ statund astfel )ansa fiec(rui individ/ 'rup sau co*unitate de a6)i afir*a
diferen&a )i totodat( unitatea cu ceilal&i. ecunoa)terea diversit(&ii culturale " principiu ele*entar al
antropolo'iei culturale de la apari&ia sa " n raporturile dintre &(ri )i popoare/ ntre 'rupuri )i indivi1i )i
afir*area ei f(r( re1erve constituie o cucerire deosebit( a lu*ii conte*porane/ si*bol nendoielnic al unei
reale de*ocrati1(ri a vie&ii )i *odului de 'ndire al oa*enilor.
Ra"ortul continuitate-di$continuitate
Contactul dintre culturi eDpri*(/ de ase*enea/ ntr6o for*( relevant( raportul dintre continuitate )i
discontinuitate/ specific pentru *uta&iile ce au loc n *odelele de via&( pe aDa te*poral( 6 di*ensiune
funda*ental( pe care se duce )i se consu*( eDisten&a u*an( individual( )i de 'rup. Contactul dintre dou(
culturi sau dintre dou( 'rupuri de oa*eni cu culturi diferite eDpri*( toc*ai *o*entul de discontinuitate ce
se produce n vecBiul *od de a se *anifesta pe planul eDisten&ei )i al crea&iei al celor dou( 'rupuri/
*o*ent ce se *bin( or'anic cu cel de continuitate/ n sensul relativei p(str(ri a ceea ce era caracteristic
pn( la acel *o*ent. Alternan&a continuitate6discontinuitate n cadrul contactului dintre culturi se reflect(
n lan&ul de procese ce au loc )i care/ n cele din ur*(/ conduc la scBi*b(ri esen&iale n *odul de eDisten&(
al unui 'rup sau al a*belor.
4iecare 'rup care intr( n contact se define)te ca o personalitate cultural( distinct( prin valorile la
care a aderat/ prin *odurile specifice n care a reac&ionat la condi&iile de *ediu/ prin siste*ul de re'uli/
nor*e/ obiceiuri )i tradi&ii pe care )i6a construit via&a social( " ele*ente constitutive ale continuit(&ii. Pe
plan social/ continuitatea se reflect( cel *ai adesea n starea de stabilitate a unui siste*/ a unei or'ani1a&ii/
*o*entul de continu( construire/ de acu*ulare. Prin contact/ continuitatea este 1druncinat( n favoarea
instabilit(&ii )i ofer( loc principal discontinuit(&ii.
Contactul dintre dou( culturi cuprinde *o*ente/ situa&ii n care/ cel pu&in/ pentru o perioad( de
ti*p/ caracteristice devin discontinuitatea/ instabilitatea. 8n ce sensX 8n sensul c( tradi&ia las( loc *ai *ult
inova&iei/ c( vecBile *odele de via&( )i de co*porta*ent n contact cu alte *odele se restructurea1(/ dac(
nu total <acesta fiind ca1ul eDtre*=/ n *od cert/ n bun( parte.
Inte'rarea a noi tr(s(turi sau *odele culturale nu are loc f(r( contradic&ii/ ci prin ne'are )i
afir*are/ prin cooperare )i co*pro*is )i nu*ai n anu*ite situa&ii istorice )i politice prin conflict.
Deci/ scBi*b(rile intervenite ntr6un *od de via&( relativ articulat/ relativ consistent datorit(
contactului pot fi considerate *o*entul de discontinuitate care coeDist( cu cel de continuitate n virtutea
c(reia oa*enii )i vor duce nc( eDisten&a/ cel pu&in n parte/ n ter*enii culturali nv(&a&i/ n spiritul tradi&iei
care asi'ur( *en&inerea siste*ului.
Apari&ia a noi for*e culturale/ sti*ulate de situa&ia de contact/ se va *bina cu for*ele culturale
tradi&ionale/ relevnd unitatea continuit(&ii )i discontinuit(&ii. Acceptarea inova&iei nu este un proces liniar/
f(r( contradic&ii. Acceptorul poten&ial sau cel care pri*e)te/ anali1ea1(/ *ai nti/ noul ele*ent n ter*enii
propriilor sale confi'ura&ii/ l co*par(/ i caut( utilitatea/ func&ia/ consensul )i apoi l inte'rea1( fie de sine
st(t(tor/ fie co*binndu6l cu ele*ente preeDistente n siste*ul s(u cultural Babitual. Prelu(rile nse)i n
contactul dintre culturi au caracteristici de continuitate prin tendin&a spre coeDisten&( ce conduce la a
accepta nu*ai acele tr(s(turi ce se ncadrea1( de;a nor*elor/ valorilor )i credin&elor eDistente )i a respin'e
tr(s(turile inco*patibile.
8n feno*enele culturale/ raportul continuitate " discontinuitate este redat prin conceptele de
tradi&ie )i inova&ie/ tradi&ia se*nificnd *i;loacele prin care se trans*it din 'enera&ie n 'enera&ie ideile/
nor*ele/ obiceiurile )i datinile/ for*ele de or'ani1are social( )i de 'rup/ eDperien&a acu*ulat( n via&a de
toate 1ilele )i n cunoa)terea )tiin&ific(/ artistic(/ filosofic(/ iar inova&ia cuprin1nd ele*entele sau valorile
+,
nou6create/ ap(rute ntr6un do*eniu sau altul al culturii. Ca instru*ent sau *ecanis* care asi'ur(
continuitatea/ tradi&ia se trans*ite pe cale oral(/ prin activit(&ile pe care le presupune conteDtul vie&ii
ne*i;locite/ pe cale scris(/ prin lucr(rile de art(/ literatur(/ )tiin&(/ filosofie sau pur )i si*plu prin
reproducerea *aterial(/ n ca1ul ele*entelor de civili1a&ie *aterial(.
Tradiie #i ino/aie+ /ec-i #i nou
4iecare individ nou6n(scut se for*ea1( " prin procesele de encultura&ie )i sociali1are " n spiritul
ideilor/ nor*elor )i valorilor preeDistente n fa*ilie/ n *ediul social ncon;ur(tor/ n societate. #e
ncadrea1( n for*ele de 'rup/ de or'ani1are pe care le '(se)te sub for*a unui dat/ cel pu&in pentru nceput/
pentru perioada copil(riei/ cnd procesul de preluare este unidirec&ional/ nu*ai de la p(rin&i la copii/ de la
adul&i la copii/ cBiar dac( apoi se relev( rolul activ/ atitudinea critic( sau transfor*atoare a individului att
asupra nor*elor )i valorilor nsu)ite/ ct )i asupra institu&iilor )i for*elor de or'ani1are pe care le poate
perfecta/ *odifica sau nlocui.
Ace$te idei+ nore+ /alori+ ca #i 4orele in$tituionale #i de or,ani7are ce "re7idea7( na#terea
#i 4orarea indi/idului uan $e "ot 1n$crie 1n ceea ce con$tituie tradiia. Din perioada cnd s6a
constituit cultura )i civili1a&ia ca a doua natur( a o*ului/ orice indi/id+ ,ru" $au ,eneraie a a"(rut 1ntr-
o anuit( cultur(+ ci/ili7aie caracteri1ate prin ele*ente constante/ tradi&ionale care au influen&at
eDisten&a lor ulterioar(. 8n 'eneral/ cultura deter*in( *odelele de 'ndire/ 'radul de sensibilitate/ *odul de
a ac&iona/ bo'(&ia li*bii vorbite/ tipul de vesti*enta&ie/ tipurile de nevoi )i aspira&ii for*ulate. Din acest
punct de vedere/ se poate spune c(/ pe de o parte/ fiecare individ )i face propria sa cultur(/ iar pe de alt(
parte/ ea este *o)tenit( de la str(*o)i )i trans*is( prin *ediul social de via&(. utB :enedict spune n
le'(tur( cu obiceiul c( de la na)tere acesta *odelea1( eDperien&a )i co*porta*entul o*ului.
Una din tr(s(turile funda*entale ale tradi&iei este aceea c( ea are caracter iner&ial/ adic( pe de o
parte/ se trans*ite f(r( un efort deosebit/ n virtutea obi)nuin&ei/ a unui *ecanis* aproape auto*ati1at/ iar
pe de alta/ anu*ite for*e ale ei continu( s( supravie&uiasc( cBiar cnd con&inuturile nu *ai eDist(. 4or*ele
vecBi de cultur(/ tipurile obi)nuite de reac&ii tind s( persiste prin for&a iner&iei.
Persisten&a tradi&iilor po1itive/ pro'resiste este un fapt recunoscut n via&a social( )i/ *ai ales/
cultural( a unei co*unit(&i u*ane/ a unui 'rup social. Popoarele/ 'rupurile u*ane adeseori le6au o*a'iat
sub for*a de s(rb(tori. A)a se eDplic(/ dup( p(rerea noastr(/ faptul c( n via&a social( a oa*enilor au ap(rut
serb(rile tradi&ionale/ eDpresie a nevoii ancestrale a o*ului de bucurie *p(rt()it( )i de solidaritate cu
se*enii s(i.
Tradi&ia este att de se*nificativ( n cultur(/ nct se poate afir*a c( istoria vie&ii individului este
nti )i nainte de toate o aco*odare la *odelele )i standardele tradi&ionale instituite n co*unitatea sa. 8n
acest sens/ oa*enii se nasc ntr6o tradi&ie )i las( *o)tenire o tradi&ie.
Obiceiurile sunt *oduri diferite de *anifestare a co*porta*entului cultural/ *odele de a;ustare a
lucrurilor/ a oa*enilor/ a 'ndurilor lor la cele ale unui alt 'rup.
U)urin&a cu care este ur*at( tradi&ia/ auto*atis*ul ei i d( putere s( se *en&in( uneori cBiar dup(
ce )i6a epui1at con&inutul/ esen&a pro'resist(. e1isten&a n con)tiin&a )i co*porta*entul indivi1ilor n
condi&iile n care ea a devenit frn( a de1volt(rii le aduce acestora atributul de conservatori. De altfel/ n
1ilele noastre/ cnd se pune proble*a nnoirii *odului de a 'ndi )i de a reac&iona la o anu*it( proble*(/
n plan cultural/ se*nific( nevoia de a c)ti'a victoria asupra spiritului )i tr(s(turilor conservatoare care
*ai persist( nc(/ de)i ba1a lor social( )i econo*ic( a disp(rut.
Dac( tradi&ia eDpri*( necesitatea obiectiv( a o*ului de a se re'(si n ceea ce a *o)tenit/ de a se
nscrie pe linia continu(rii a ceea ce nainta)ii i6au l(sat sau l6au nv(&at/ inova&ia se nscrie pe un alt palier/
tot att de propriu )i necesar o*ului/ pe acela al crea&iei/ al dep()irii )i autodep()irii/ prin fructificarea/
valorificarea *aDi*( a *o)tenirii pri*ite.
Nevoia de nou/ de scBi*bare/ de i*pri*are a propriei personalit(&i pe ceea ce face este )i ea
intrinsec( fiin&ei u*ane/ de aceea/ tradi&ia se *bin( cu inova&ia/ dnd culturii nu nu*ai caracterul de
@ereditate social(A <Ada*son Coebel=/ dar )i de crea&ie u*an( continu( <ClSde UlucMBoBn/ Paul 2ercier/
A. Coebel=/ de ceea ce e c(utat )i a '(sit <Orte'a S 3aset=.
#cBi*bul cultural ncepe cu procesul de inova&ie/ for*area unui nou obiect/ obicei/ *od de a
'ndi sau de a face un lucru plecnd de la un sin'ur individ/ care este apoi acceptat sau nv(&at de c(tre al&i
*e*bri ai societ(&ii. O inova&ie poate fi nu*it( o varia&ie cnd ea repre1int( o slab( *odificare a
co*porta*entului obi)nuit preeDistent/ sub presiunea unor circu*stan&e scBi*bate treptat. Cnd inova&ia
presupune transfer de ele*ente din co*porta*entul obi)nuit/ de la un conteDt situa&ional la altul/ sau
+-
co*bina&iile lor ntr6o nou( sinte1(/ aceasta se nu*e)te inven&ie. 8n ca1ul inven&iei do*in( cuantu*ul de
noutate.
Trecerea de la o cultur( la alta a unui ,ru" uan+ ca #i a unui indi/id+ "re$u"une
$c-i)area norelor de conduit(+ 1nc(rcarea lor cu alte $eni4icaii+ $c-i)area $i)olurilor+
u"lerea lor cu noi coninuturi. Or/ pentru structura u*an(/ acest lucru nu este u)or )i nici de neluat n
sea*(. I*plic( *uta&ii *ultiple n 'ndire/ co*porta*ent/ atitudine. #olicit( *ai *ult individul toc*ai
prin noutatea lor. De aceea/ i*portant devine nu nu*ai ce se scBi*b(/ ci )i ct de *ult se scBi*b( *odul
de via&( )i de ac&iune al 'rupului sau al individului.
Ra"ortul dintre tradiie #i ino/aie+ dintre nou #i /ec-i 1n $c-i)ul cultural+ 1n contactele
dintre ,ru"urile uane cu culturi di4erite de/ine -ot(r!tor 1n oentul 1n care $e "une 1ntre)area
ce cantitate+ ce /olu de nou "oate $( "riea$c( oul "entru a-#i "($tra ec-ili)rul "$i-o-oral #i
identitatea cultural(5 C!t 1i e$te oului "eri$ $( acce"te+ 1n liitele "ro"riei $ale $tructuri de
"er$onalitate+ a "ro"riei $ale -(ri co,niti/e5 Dac( $e de"(#e#te ($ura de acce$i)ilitate ce $e
1nt!"l(5
Docul cultural
Cu r(spunsul la aceast( ulti*( ntrebare se a;un'e la proble*a )ocului cultural care/ dup( unii
autori/ dese*nea1( acea realitate aculturativ( sau situa&ie ce apare n contactul dintre dou( 'rupuri/ contact
prin care un 'rup ncearc( s( asi*ile1e total cel(lalt 'rup. Dar/ dup( p(rerea noastr(/ )ocul cultural apare nu
nu*ai n situa&ia de contact cnd un 'rup ncearc( s( asi*ile1e total cel(lalt 'rup/ dar )i n situa&ii nor*ale/
de fa*iliari1are cu o alt( cultur( cu tr(s(turi/ co*pleDe )i *odele culturale funda*ental deosebite de cele
native.
9ocul cultural este " din punctul de vedere al tradi&iei )i inova&iei/ al vecBiului )i noului " o stare
de supralicitare a noului ap(rut prin transplantarea unui individ sau 'rup de indivi1i ntr6o cultur( str(in( )i
*ult diferit(. !ste o perioad( de confu1ie )i de1orientare cultural( n care/ oa*enilor care s6u *utat dintr6o
cultur( n alta/ le este 'reu s( se aco*ode1e cBiar n cele *ai si*ple proble*e cerute de via&(. Oa*enii nu
)tiu li*ba/ nu )tiu re'ulile cele *ai ele*entare de via&(/ aflndu6se deodat( n situa&ia de copii care trebuie
s( nve&e din nou un ntre' *od de via&(.
Ali autori con$ider( #ocul cultural ca 4iind anCietatea care $e in$talea7( "rin "ierderea de
c(tre cine/a a tuturor $enelor #i $i)olurilor 4ailiare din relaiile $ociale <:ertrand/ %H0E/ p. HF=.
C!nd cui/a 1i li"$e$c c-eile 4ailiare de orientare 1n $ocietate+ el 1#i "ierde lini#tea+ de/enind cu totul
de7orientat.
Confu1ia )i deruta cea *ai *are par s( se produc( la nivelul si*bolurilor pentru c( unul )i acela)i
co*porta*ent poate s( aib( se*nifica&ii radical diferite de la o societate la alta/ s( nse*ne opusul a ceea
ce era recunoscut pentru individ n propria6i cultur(.
Plecnd de la pre*isa c( toate co*porta*entele u*ane sunt for*ate sau sunt dependente de
utili1area si*bolurilor/ c( co*porta*entul u*an este un co*porta*ent si*bolic/ "riul lucru care $e
i"une+ deci+ 1n 4ailiari7area cu o nou( cultur(+ e$te 1n/(area $eni4icaiilor cu care $unt
1nc(rcate $i)olurile uane+ li)a3ul+ actele #i co"ortaentele oaenilor.
9ocul cultural este resi*&it *ai *ult sau *ai pu&in sever func&ie de situa&ia concret( de contact/ de
caracterul contactului/ ostil sau prietenesc/ pe ba1( de do*ina&ie sau e'alitate/ de nivelul de cunoa)tere de
c(tre individ a *odului de via&( al societ(&ii n care intr(.
>i1itele/ scBi*burile de eDperien&( pe care le reali1ea1( speciali)tii/ cercet(torii/ oa*enii de )tiin&(
n diferite &(ri ale lu*ii/ contactele directe/ participarea la ntruniri cu caracter interna&ional pot fi apreciate/
i*plicit/ ca *o*ente de contact cu alte culturi. Paritatea situa&iei partenerilor/ fondul co*un de cuno)tin&e/
de infor*a&ii despre un do*eniu sau altul de specialitate/ despre o &ar( sau alta contribuie la dep()irea cu
u)urin&( a posibilului )oc cultural )i la adncirea n&ele'erii )i solidarit(&ii nu nu*ai n co*unitatea
oa*enilor de )tiin&(/ dar cBiar dintre &(ri.
9ocul aculturativ este *ult di*inuat n aceste ca1uri )i intervine nu*ai cnd apar discrepan&e *ai
*ari n *odelele culturale nv(&ate/ n si*bolurile cu care sunt nc(rcate co*porta*entele culturale.
Dina*ica contactului dintre culturi de1v(luie dina*ica )i dialectica feno*enelor )i proceselor
culturale/ dina*ica culturii n 'eneral. !a nu se reduce nu*ai la aspectele anali1ate *ai sus. #tudiul
*ecanis*elor de contact/ al proceselor caracteristice )i al ele*entelor constitutive contactului va eviden&ia
dina*ica )i natura contradictorie a scBi*bului cultural dintre 'rupurile u*ane intrate n rela&ii directe )i
continui pe o perioad( *ai *are de ti*p )i printr6un alt raport/ anu*e/ raportul na&ional6universal ca
eDpresie a raportului particular6universal.
+0
+. ,aional i universal n contactul dintre culturi
#tudiul dina*icii na&ional6universal n contactul dintre culturi se i*pune n procesele aculturative
ntruct n condi&iile epocii *oderne )i conte*porane na&iunea/ n calitate de co*unitate u*an( sau *acro6
colectivitate r(*ne criteriul definitoriu n distin'erea tipurilor de 'rupuri u*ane intrate n contact/ n
deli*itarea 'rani&elor culturale. Totodat(/ na&iunea este cadrul social care confer( specific culturii )i d(
contur personalit(&ii ei distincte.
aportul 'eneral6particular poate fi eviden&iat n ntrea'a istorie a contactelor dintre co*unit(&ile
u*ane n care dialo'ul a fost fertil toc*ai n virtutea faptului c( n *odul concret n care fiecare a r(spuns
la *ediul ncon;ur(tor/ natural )i social/ a creat att ceva propriu/ particular/ ct )i ceva 'eneral/ universal
ce &ine de o* ca fiin&( 'eneric(/ dincolo de ti*pul )i spa&iul li*itat n care )i duce eDisten&a.
8n procesul istoric al vie&ii lor/ indivi1ii/ 'rupurile/ popoarele )i na&iunile/ asi'urndu6)i cele
necesare traiului/ produc i*plicit bunuri *ateriale )i spirituale/ valori care/ prin func&ionalitatea lor/ se pot
difu1a pe o arie *ai lar'( sau *ai restrns(/ pot dobndi universalitate. Dac( ceea ce este particular
specific( 'rupul/ i d( un aer aparte/ l individuali1ea1( sau l nuan&ea1(/ ceea ce este 'eneral i ofer(
descBidere spre eDterior/ l face apt de contacte/ de apropieri cu alte 'rupuri. Pe aceast( interac&iune
dialectic( a 'eneralului cu particularul se nte*eia1( scBi*bul ntre 'rupuri/ posibilitatea prelu(rilor )i
anu*e a prelu(rilor selective/ )tiut fiind c( oa*enii )i nsu)esc/ n pri*ul rnd/ ceea ce coincide cu
interesele )i nevoile lor/ ceea ce sea*(n( cu *odul lor de a 'ndi )i a face.
8n esen&(/ participarea la cultura unui alt 'rup sau *pru*uturile culturale " care nsea*n( a da )i
a pri*i " se construiesc/ n pri*ul rnd/ pe universalii/ tr(s(turi ale culturii co*une tuturor *e*brilor
societ(&ii/ universalii care nu eDist( sin'ure/ suspendate n eDisten&a u*an(/ ci ntr6o strns(
interdependen&( cu alternativele )i cu ele*entele specifice <:ertrand/ %H0E/ p. H+=. De altfel/ este )tiut/
particularul nu eDist( dect n le'(tur( cu ceea ce duce spre 'eneral/ iar 'eneralul nu eDist( dect n
particular. 8n orice particular se re'(se)te/ ntr6un fel sau altul/ 'eneralul.
Or/ recunoscnd caracterul 'eneral al *odului de a fi/ de a se afir*a al o*ului sub aspectul
cunoa)terii/ al valori1(rii/ al crea&iei )i co*unic(rii n diferite 'rupuri u*ane al c(ror *e*bru este/ trebuie
n acela)i ti*p/ s( descifr(* )i specificul *anifest(rilor sale colective/ *odul s(u particular de a fi/ de a
dialo'a cu natura )i cu se*enii s(i. Nu*ai unitatea dintre cele dou( aspecte reflect( deplin *odul total de a
se eDpri*a al o*ului/ al colectivit(&ilor u*ane. Cercet(torului scBi*bului cultural/ ntlnindu6le/ i revine
datoria s( le releve.
Cu epoca *odern( a apari&iei na&iunilor/ raportul particular6'eneral n cultur( a luat for*a
raportului na&ional6universal. Na&ionalul )i universalul n cultur( sunt dou( aspecte de ordinul esen&ei care
se corelea1( )i se co*pletea1( reciproc. Ca no&iuni de *aDi*( 'eneralitate care se aplic( feno*enului de
cultur(/ ele devin instru*ente prin care se poate eDpri*a 'ene1a/ dina*ica continu( a vie&ii n 'eneral/ a
culturii n special. Dar dac( orice valoare universal( este i*plicit )i na&ional(/ )tiut fiind c( doar *arii
creatori na&ionali au n operele lor o *are do1( de universalitate/ nu orice este na&ional se nscrie n
universalitate. O valoare na&ional( devine universal( dac( satisface o nevoie 'eneral6u*an( )i r(spunde
+E
aspira&iilor )i idealurilor epociiW )i cucere)te dreptul la universalitate dac( prin con&inutul )i for*a n care
se eDpri*( contribuie la an'a;area con)tient( a oa*enilor la re1olvarea *arilor proble*e ale o*enirii/ la
perfec&ionarea esen&ei u*ane/ la cre)terea coeficientului de *oralitate n co*porta*entul u*an.
Cultura oric(rui "o"or+ a oric(rei naiuni are $iultan tr($(turi uni/er$ale #i naionaleE
uni/er$ale "entru c( e$te o ani4e$tare a oului ca 4iin( ,eneric(+ cu tr($(turi coune cu $eenii
$(i de "e alte coordonate ale ,lo)ului+ re7ultate din con$tituia $a )io-"$i-o-$ocial( relati/ aceea#iE
naionale+ "entru c( ace$te tr($(turi coune $e 1"lete$c cu "articularit(i ,enerale din condiiile
$ociale+ econoice+ i$torice di4erite 1n care $-a "l((dit.
>alorile culturii universale nu eDist( ca atare/ iposta1iate/ rupte de oa*eni )i de o*enire/ ca
entit(&i suprana&ionale/ ci sunt create )i asi*ilate de oa*eni concre&i/ *e*bri ai unor co*unit(&i u*ane
na&ionale care tr(iesc ntr6un cadru social6istoric dat. Prin ur*are/ universalul n cultur( apare ntr6o for*(
na&ional(/ eDist( )i se difu1ea1( n cadre na&ionale/ iar uneori )i restrn'e 'radul de 'eneralitate tot prin
sfera na&ionalului.
Na&ionalul trece n universal n *(sura n care este o valoare cu o lar'( arie de recunoa)tere/ iar
universalul se eDpri*( n na&ional )i eDist( prin for*ele concrete oferite de acesta. personalit(&i/ opere
literare/ opere de art( personali1ate n anu*ite cadre na&ionale. Inte'rarea n universal a valorilor na&ionale
este filtrat( prin *odul cu* r(spund unor cerin&e )i a)tept(ri universale ale u*anit(&ii v(1ut( ca ntre' sau
con&in se*nifica&ii cu o nalt( nc(rc(tur( u*an(/ *oral(/ valabil( dincolo de un anu*it ti*p )i de o
anu*it( arie 'eo'rafic(.
Le'(tura or'anic(/ fireasc( dintre na&ional )i universal reiese din aceea c( na&ionalul nu se poate
valorifica/ nu6)i poate evalua n ntre'i*e valen&ele dect prin raportare la universal/ la 'eneralul u*an/ iar
universalul nu este dect o sinte1(/ o cBintesen&( a valorilor superioare decantate/ selectate din *anifest(rile
na&ionale.
<"eci4icul naional
aportul na&ional6universal n cultur( se eDpri*( n specificul na&ional )i universalitatea culturii/
no&iuni )i realit(&i co*ple*entare din a c(ror interac&iune re1ult( de1voltarea culturii. <"eci4icul naional
e$te ceea ce de4ine#te $au caracteri7ea7( uni/oc o cultur(+ ceea ce o identi4ic( #i o di4erenia7( 1n
acela#i ti" de altele+ e$te cota aCi( de ori,inalitate #i "er$onalitate cu care /ine ea 1n concertul
culturii uni/er$aleW 1n ti" ce uni/er$alitatea re4lect( $u)$tratul #i "eranena uan( a culturii+
4ondul "eren al /alorilor culturale #i "roce$ul de counicare a lor. #pecificul na&ional 6 arat( Al.
T(nase " este di*ensiune/ principiu creator de cultur( cu anu*ite tr(s(turi etnice/ istorice/ psiBolo'ice/
sociale/ pe cnd universalitatea culturii este 'enerat( de se*nifica&iile u*ane/ de substan&a plin( de
u*anitate a operelor de cultur( de6a lun'ul evolu&iei istorice a o*enirii <T(nase/ 7uni*ea/%HE+/ p. H2/ HF6
HH=.
<"eci4icul naional e$te -aina di$tincti/( a 4iec(rui "o"or cu care el $e 1n4(i#ea7( 1n lue.
4aptul c( fiecare popor repre1int( o iposta1( a u*anit(&ii/ o posibilitate/ o nuan&( a ei trebuie s( aib( drept
corolar necesitatea nscrierii lui n circuitul reciproc avanta;os de valori culturale/ circuit f(r( de care
cultura )i pierde personalitatea. 8n func&ie de capacit(&ile sale creatoare/ de condi&iile sale *ateriale/
spirituale/ intelectuale/ el )i poate aduce contribu&ia la te1aurul culturii universale/ anun&nd lu*ii
unicitatea sa *oral(/ psiBic(/ vi1iunea lui despre lu*e )i via&(.
8n continuarea celor de *ai sus/ pute* afir*a c( )i n contactul dintre culturi se *anifest(
specificul na&ional al unui 'rup sau al altuia/ n sensul c( n aceast( interac&iune social( fiecare 'rup )i
eDpri*( tr(s(turile de fond/ esen&iale ce6l face unicat n raport cu alte 'rupuri etnice.
Ca realitate eDisten&ial( obiectiv(/ specificul na&ional este re1ultatul unui ndelun'at proces istoric/
se construie)te treptat prin aportul fiec(rei 'enera&ii. Nu este un dat apriori. #e scBi*b( cu *odific(rile
survenite n via&a oa*enilor/ dar p(strndu6)i/ n linii 'enerale/ tr(s(turile funda*entale care i dau
identitatea. De)i s6a i*pus n epoca *odern( odat( cu apari&ia na&iunii ca co*unitate etnic(/ co*ponentele
sale au r(d(cini adnci n istoria poporului. 8n cultura ro*n(/ specificul na&ional a constituit o te*( de
*are interes la care s6au an'a;at cele *ai *ari personalit(&i.
#pecificul na&ional este @acel aer de fa*ilieA <Ovidiu Papadi*a= ce i caracteri1ea1( de la pri*a
vedere pe creatorii ei de *ari di*ensiuni/ acea ori'ine co*un( dat( de ns()i cultura poporului din care fac
parte *arile personalit(&i artistice )i culturale. Poporul nostru se distin'e n structura sa inti*( de alte
popoare/ n special/ prin aceea c( are o istorie fr(*ntat( datorit( a)e1(rii lui la ncruci)area de *ari
dru*uri europene/ a)e1are care i6a dat )ansa de a intra n contact cu restul lu*ii/ dar )i ne)ansa de a6i fi
c(lcat p(*ntul de *ul&i du)*ani/ oprindu6i pro'resul )i deter*inndu6l s( se retra'( din istorie sau @s(
boicote1e istoriaA/ cu* spunea Lucian :la'a/ pentru a6)i conserva eDisten&a/ fiin&a.
+F
8n constituirea specificului na&ional/ un loc de sea*( l ocup( con)tiin&a obr)iilor/ a ori'inii etnice
co*une pe care o are/ n pri*ul rnd/ poporul nsu)i. 8n istorio'rafia noastr(/ cei dinti au eDpri*at6o
cronicarii/ ncepnd cu Nicolaus OlaBus )i continund cu 3ri'ore UrecBe/ 2iron Costin/ Constantin
Cantacu1ino/ Di*itrie Cante*ir care afir*( ro*anitatea poporului ro*n )i latinitatea li*bii ro*ne.
epre1entan&ii 9colii Ardelene 6 3Beor'Be 9incai/ Petru 2aior )i #a*uel 2icu " nt(resc aceste idei cu
ar'u*ente arBeolo'ice/ istorice/ filolo'ice/ etno'rafice.
Dup( 3eor'e C(linescu/ @'aran&ia ori'inalit(&ii noastre funda*entale st( n factorul etnicA/
subliniind n acest fel nucleul ori'inal care st( la ba1a culturii noastre.
8n for*area )i *en&inerea specificului na&ional/ un rol Bot(rtor l are li*ba/ iar poporul nostru a
avut adnc nr(d(cinat( ideea co*unit(&ii de li*b(. U*anistul italian Antonio :onfini f(cea constatarea c(
@ro*nii s6au b(tut *ai *ult pentru p(strarea li*bii dect pentru via&(A. Din acest cult al li*bii s6a n(scut
)i s6a de1voltat nentrerupt li*ba literar( ro*n( aflat( n strns( le'(tur( cu tradi&iile folclorice.
:(t(lia pentru f(urirea li*bii )i literaturii na&ionale s6a dat cu deosebire n a doua ;u*(tate a
secolului %H/ dup( o perioad( n care predo*inante erau traducerile/ i*ita&iile. A*inti*/ n treac(t/ critica
lui 2iBail Uo'(lniceanu c( @traduc&iile nu fac o literatur(A. Prin publica&ia @Dacia literar(A <%F,K=/ crea&ia
artistic( literar( ori'inal( cunoa)te o real( de1voltare/ inspirndu6se din realit(&ile/ via&a )i aspira&iile
poporului ro*n. Creatorii )i teoreticienii ro*ni sunt de acu* interesa&i de p(trunderea crea&iilor noastre
artistice n circuitul valorilor culturale universale prin afir*area deplin( a na&ionalului.
Ca s( plac( str(inilor/ spune Titu 2aiorescu/ c(r&ile noastre trebuie s( se i*pun( n afar( prin
@*(sura lor estetic(A/ prin @ori'inalitatea lor na&ional(A pentru ca ace)tia s( observe c( scriitorii no)tri @s6
au inspirat din via&a proprie a poporului lor )i ne6au nf(&i)at ceea ce este/ ceea ce 'nde)te ro*nul n
partea cea *ai aleas( a firii sale etniceA. @A sosit ti*pul ca )i noi s( pute* r(spunde cu ceva )i s( ar(t(*
c( tn(ra literatur( ro*n( a fost n stare s( dea b(trnei !urope prile;ul unei e*o&ii estetice din cBiar
i1vorul cel curat al vie&ii sale populareA <Literatura ro*n( )i str(in(tatea/ %FF2=.
!*inescu va afir*a/ de ase*enea/ n Ti*pul/ *ai %FFK/ c( @tot ce a&i produce n afar( de 'eniul
ntr6adev(r na&ional nu va avea valoare )i tr(inicie nici pentru noi/ nici pentru str(in(tateA. Iar Ior'a
considera c( rolul scriitorilor este de a @da nea*ului ro*nesc o literatur( care s( porneasc( de la el/ de la
ce e *ai r(spicat )i *ai caracteristic n el )i a da n acela)i ti*p literaturii universale/ n for*ele cele *ai
bune ale ei/ un capitol nou )i ori'inalA <8*potriva clevetirilor/ %HK-=.
La nceputul secolului 2K/ de1baterile privind specificul na&ional se a*plific( )i se intensific(
datorit( apari&iei a noi )coli/ curente )i for*e artistice care dobndesc o lar'( circula&ie. !le coincid cu
preocup(rile pe plan european pentru definirea individualit(&ilor specifice ale culturii )i profilului spiritual
al popoarelor.
Cu #e*(n(toris*ul )i Poporanis*ul/ literatura noastr( nscrie un alt *o*ent de vrf n afir*area
specificului na&ional.
Pentru repre1entan&ii de frunte ai culturii ro*ne specificul na&ional a r(*as o do*inant(. De
pild(/ pentru C. (dulescu62otru el este @o cetate a ro*nis*uluiA/ @o fort(rea&( a nea*uluiA/ @o )coal( de
ener'ie ro*neasc(A. 2iBai alea este preocupat )i el de definirea specificului na&ional )i afir*area lui de
c(tre creatorii ori'inali n @concertul europeanA. 3eor'e C(linescu/ autorul Istoriei literaturii ro*ne/ arat(
c( @specificitate nu este ecBivalent cu pitoresc )i o civili1a&ie ro*n( nu*ai cu i)licuri )i beni)uri ar fi doar
un *u1eu. #copul literaturii ro*ne nu poate fi dect o de*onstra&ie a puterii de crea&ie ro*ne cu notele
ei specifice/ ar(tarea contribu&iei na&ionale la literatura universal(A. Afir*nd cu t(rie nobila *enire a
literaturii n raport cu fondul creativ al poporului nostru/ el o proiectea1( totodat( )i n universal/ printr6o
*e*orabil( descriere a poetului universal. @Universalitatea fiind un punct cos*ic al unei verticale pe
p(*nt/ iar nu o abstrac&ie/ orice poet universal este ipso facto un poet na&ional...Universalitatea este o
ini*( individual(/ puternic( )i sonor( ale c(rei b(t(i istorice se aud pe orice punct al 'lobului/ precu* )i n
viitorA.
O alt( te*( este circula&ia valorilor universale n cultura noastr(/ inte'rarea culturii ro*ne n
conteDtul culturii popoarelor europene. Despre ea vorbe)te !u'en Lovinescu n @Istoria civili1a&iei ro*ne
*oderneA/ subliniind c( potrivit le'ilor sincronis*ului/ diferen&ierii )i i*ita&iei/ spiritul veacului p(trunde )i
n cultura noastr( care nu se poate concepe n afara @totalit(&ii de condi&ii *ateriale )i *orale confi'urative
ale popoarelor europeneA.
#pa&iul 'eo'rafic *odelea1( )i el n *odul s( propriu sufletul/ structurile psiBice specifice
de1volt(rii etno'enetice )i onto'enetice ale poporului. Coordonatele definitorii ale spiritualit(&ii ro*ne)ti
nu pot fi desprinse de ori1ontul spa&ial pri*ar n care s6a n(scut )i a tr(it poporul ro*n. 8n aceast( privin&(/
este relevant( perspectiva spa&ial( reali1at( de Lucian :la'a care vorbe)te despre vi1iunea specific( pe care
+H
cultura popular( ro*neasc( o are/ vi1iune care ia for*a deter*inat( a infinitului ondulat/ despre cadrul
incon)tient al vie&ii noastre/ nu*it @spa&iu *ioriticA/ n care @o*ul se si*te parc( ntr6o per*anent(/
le'(nat( naintare/ ntr6un infinit ondulatA. 8n esen&(/ :la'a pune n lu*in(/ din perspectiva filosofiei sale/
ideile cu privire la ori1ontul spa&ial )i te*poral ca factori funda*entali ce stau la ba1a unui stil sau a unei
culturi.
Tot spa&iul 'eo'rafic confi'urea1( posibilit(&ile de contacte culturale/ de *pru*ut )i scBi*b
cultural/ *ai ales c(/ a)a cu* spune 2iBai alea/ sunte* @un spa&iu ntre Occident )i OrientA/ po1i&ie din
care deriv( @adaptabilitateaA noastr(/ a ro*nilor.
Ceea ce erit( enionat 1n "ri/ina ori,inalit(ii culturii noa$tre e$te 4a"tul c( ea decur,e
nu din li"$a in4luenelor din a4ar(+ ci din odul 1n care au 4o$t a$iilate+ inte,rate ace$tea 1n $i$teul
"ro"riu de ,!ndire+ de aciune+ 1n $inte7a nou reali7at(+ care $e rele/(+ 1n 4a"t+ 1n 1n$u#i
co"ortaentul $"eci4ic al ro!nului 1n contactul cu alte ,ru"uri etnice.
acordat la universal prin locul )i rolul ce l6a avut n istorie/ prin dorin&a intrinsec( de cunoa)tere
)i n&ele'ere cu alte popoare/ poporul ro*n a *anifestat ntotdeauna aspira&ia de a se nscrie n fluDul lui.
epre1entan&ii s(i de vrf au fost con)tien&i de acest lucru. 8n acest sens/ Lucian :la'a ar(ta c( nu*ai
valorile autentice ale culturii noastre/ nu*ai acelea care con&in n ele un *esa; universal pot aspira s( intre
n patri*oniul culturii universale. 8n acela)i spirit/ Octavian 3o'a/ n @4ra'*ente autobio'raficeA sublinia.
@!u a* cre1ut de la nceput n specificul na&ional/ adic( a* cre1ut c( nu se intr( n universalitate dect pe
poarta ta proprie. A* cre1ut n dreptul de a tr(i al valorilor autoBtone ca o co*pletare a principiului de
universalitateA.
Necesitatea intrinsec( de nscriere n universalitate a poporului nostru este tot att de vecBe ca )i
istoria sa. @Ideea coneDiunii la universal e vecBe la noi/ spune Ilie Purcaru. De la intrarea lor n istorie/
ro*nii nici nu au lucrat altfel dect cu sensul c( 'estul lor creator e parte din 'estul creator al lu*ii/ e un
aport direct )i eDpresiv/ orict de *odest/ la destinul 'eneral al u*anit(&ii/ co*ponent( n polifonia acestui
destinA <Purcaru/ %HE-/ p. -=.
8n sinte1(/ specificul na&ional nsu*ea1( o sea*( de evolu&ii asi*ilate )i influen&e topite n
propria6i substan&(. !ste deter*inat de eforturile creatoare ale popoarelor/ indiferent dac( sunt *ari sau
*ici/ de reali1are a unor bunuri *ateriale )i spirituale care s( r(spund( nevoilor oa*enilor/ de
particularit(&ile siste*ului cultural na&ional care pro*ovea1( valorile )i interesele na&ionale/ de structura
social(/ etnic( )i spiritual( a popula&iei/ de li*b( ca realitate ne*i;locit( a con)tiin&ei/ de tradi&ii )i
obiceiuri/ de eDperien&a individual( )i a 'enera&iilor/ de spa&iul socio6cultural/ ca )i de trecutul istoric/ de
senti*entul viu al trecutului.
Preocupat de profilul spiritual al poporului ro*n/ AtBanase 7o;a scrie ur*(toarele. @A)adar/
fi1iono*ia *oral( a poporului ro*n se caracteri1ea1( prin ur*(toarele note co*ponente. precu*p(nirea
ra&iunii/ ra&ionalis* <lato sensu=/ realis*/ senti*ent viu al naturii/ *elancolia doinei/ u*or )i vivacitate/
senti*ent na&ional adnc/ dar sobru/ nso&it de un spirit de lar'( toleran&(/ putere re*arcabil( de absorb&ie/
spirit de *(sur( )i n&ele'ere concret( a situa&iilor/ refu1ul *isticis*ului <7o;a/ %H0E/ p. 2FH62HK=
8n conclu1ie/ cultura ro*n( poate fi considerat( o nuan&( n spectrul *ulticolor al culturii
universale/ o cultur( cu anu*ite ele*ente co*une cu cultura popoarelor al(turi de care a convie&uit )i cu
care a avut rela&ii sau a fost n situa&ii de contact/ a)a cu* de*onstrea1( datele istorice )i arBeolo'ice.
Istoria culturii noastre poate fi considerat(/ i*plicit/ )i o istorie a situa&iilor de contact/ de scBi*buri cu
culturile din aceast( arie n care s6a pl(*(dit )i a evoluat. 8n corpul ei/ *o)tenirea cultural( )i crea&ia
cultural( s6au *binat ar*onios cu *pru*uturile culturale topite )i inte'rate ntr6o os*o1( care i6a dat )i
continu( s(6i dea unicitate )i perenitate ntre celelalte culturi.
-. aracterul istoric i social al contactului dintre culturi

Caracterul i$toric
!ste de presupus c( istoria contactului dintre oa*eni de culturi diferite a nceput cnd societatea
u*an( ca ntre' s6a structurat n 'rupuri u*ane cu *oduri de via&(/ obiceiuri )i datini diferite )i aceste
'rupuri aflate unele n vecin(tatea altora n *od natural sau fortuit a)e1ate unele n *i;locul altora/ au
*pru*utat/ au f(cut scBi*b de valori *ateriale )i spirituale.
Contactul dintre culturi repre1int( *o*ente ale de1volt(rii culturii de6a lun'ul continuu*6ului
spa&iu6ti*p. 8n virtutea acestui fapt/ el dobnde)te caracteristici distincte n diferite arii 'eo'rafice )i
perioade istorice. De la nceput/ orice contact ntre culturi a fost )i un scBi*b cultural. Contactele nele'ate
de eDpansiunea teBnolo'ic( apusean( sunt *ultiple n istoria culturii )i asupra unora s6au f(cut observa&ii )i
,K
studii. De pild(/ s6au reali1at observa&ii asupra rela&iilor ndelun' stabilite/ nu*ite uneori si*bio1e
culturale/ n care 'rupurile cer unul altuia s( supravie&uiasc(/ n ti*p ce fiecare )i *en&ine propria sa
identitate/ ca rela&iile dintre pi'*ei )i triburile din Con'o/ n Africa/ sau rela&iile presupuse de r(spndire a
isla*is*ului.
Contactul dintre culturi )i scBi*bul dintre ele constituie o constant( valabil( pentru toate siste*ele
socio6culturale/ cBiar dac( rit*ul scBi*b(rii )i for*ele de *anifestare varia1( *ult de la o situa&ie la alta.
Interpretnd contactul dintre culturi ca un contact ntre oa*eni care au r(spuns cu instru*entalit(&i
diferite acelora)i proble*e )i nevoi ale vie&ii/ i de1v(lui*/ n acela)i ti*p/ caracterul social6istoric/
contactul avnd loc ntre oa*eni concre&i/ dintr6o societate aflat( pe o anu*it( treapt( de de1voltare social6
econo*ic(/ cu o fi1iono*ie spiritual( distinctiv(. #tatutul econo*ic )i politic al 'rupurilor intrate n
contact va fi edificator pentru aprecierea contactului dintre culturi ca un contact ntre 'rupuri )i co*unit(&i
u*ane pa)nice/ e'ale/ f(r( conflict/ n care cooperarea )i *pru*utul se desf()oar( pe ba1a respectului
reciproc sau ca un contact n care/ n pri*ul rnd/ )i spune cuvntul for&a/ violen&a )i inten&ia de do*inare
econo*ic(/ politic( )i cultural(/ datorit( rela&iilor de ine'alitate care stau la ba1a lor " a)a cu* arat( istoria
cuceririlor coloniale din epoca *odern( sau/ n 1ilele noastre/ raporturile cu 'rupurile etnice co*ponente
ale fostelor i*perii care *anifest( co*porta*ente *edievale/ de do*inare )i supunere a celor din ;urul lor/
n plin( epoc( de de*ocrati1are a lu*ii.
De6a lun'ul eDisten&ei sale istorice/ fiecare 'rup u*an sau popor )i6a f(urit o cultur( proprie att
ca re1ultat al for&ei sale inventive de crea&ie ori'inal(/ ct )i al contactului cu alte 'rupuri/ al
ntrep(trunderii )i interac&iunii reciproce. Topite )i inte'rate n siste*ul cultural total/ *pru*uturile
culturale au nuan&at/ au adncit )i au *bo'(&it n se*nifica&ii cultura specific( 'rupului u*an. #cBi*bul )i
influen&ele *utuale ntre co*unit(&i fiind universale/ la 'rani&a dintre ele s6au ntlnit 1one cu tr(s(turi
co*une/ denu*ite arii culturale/ a c(ror istorie este o istorie a unor contacte *ai *ult sau *ai pu&in
ndelun'ate.
O Bart( cultural( a planetei ar fi ct se poate de su'estiv( n ceea ce prive)te nevoia de scBi*b a
oa*enilor/ universalitatea istoric( a culturii )i civili1a&iei/ eDpri*at( n *ultitudinea de arii )i 1one
culturale ce au fost de1v(luite de s(p(turile arBeolo'ice )i ar infir*a/ totodat(/ te1a despre popoare istorice
)i neistorice/ ar(tnd c( toate popoarele au o istorie cultural(/ se nscriu ntr6o arie cultural( < T(nase/
Al.%H0F/ p. 2-E=.
CBiar cele care nu au o istorie scris( au/ incontestabil/ o cultur( concentrat( n vorbire/ adeseori/
de o aleas( bo'(&ie )i fru*use&e. epre1entan&ii lor de&in o adev(rat( art( de a vorbi/ sunt recunoscu&i ca
depo1itari de cuvinte/ de secrete/ trans*ise prin cuvnt din 'enera&ie n 'enera&ie. La ei/ locul docu*entului
scris l ia *e*oria colectiv(/ cuvntul/ cuvntul pur )i si*plu al tat(lui/ al tat(lui tat(lui/ al *o)ilor )i
str(*o)ilor.
Dac( pn( nu de *ult/ n rndul popoarelor istorice intrau nu*ai cele despre care eDistau
docu*ente scrise/ cercet(rile din anii Z0K6ZEK au ar(tat deosebita valoare a istoriei orale )i a tradi&iei orale
n studiul istoriei unor 'rupuri u*ane/ n special/ africane. Cultul occidental al docu*entului scris a plasat
aceast( surs( pe ulti*ul plan n virtutea pre;udec(&ilor care nea'( eDisten&a ns()i a unei istorii africane
<:oubacar :arrS/ %HFK/ p.-%0=. Aceasta datorit( naturii tradi&iei orale )i/ *ai ales/ caracterului aleatoriu al
cronolo'iei sale/ *ecanis*elor de trans*itere a ei.
Istoria societ(&ii o*ene)ti se identific( cu istoria unor civili1a&ii ce au constituit arii de
conver'en&( *ai *ult sau *ai pu&in ntinse/ cu ecouri a c(ror se*nifica&ie a str(b(tut *ileniile )i secolele.
!Dist( un incontestabil fapt al contactului/ al influen&elor reciproce ce au 'enerat sinte1e creatoare/
obiectivate n fapte de cultur( *aterial( )i spiritual( de o deosebit( valoare pn( n 1ilele noastre. 8n studiul
@!uropa de est ca arie de conver'en&( a civili1a&iilorA/ !*. ConduracBi )i . TBeodorescu arat( c(
feno*enul conver'en&ei *ai *ultor civili1a&ii este specific nu nu*ai 1onei sud6est europene sau totalit(&ii
!uropei/ ci/ cBiar cu anu*ite eDcep&ii *ini*e/ ntre'ului spa&iu 'eo'rafic )i istoric al lu*ii. !l re1id( n
capacitatea de selec&ie/ op&iune )i sinte1( n do*eniul istoriei culturale proprie unei 1one 'eo'rafice destul
de etero'ene sub raport etnic/ lin'vistic )i confesional.
Le'ate de o anu*it( 1on( 'eo'rafic(/ sub aspect spa&ial )i de un anu*it ti*p/ pe aDa te*poral(/
civili1a&iile corespund unor fa1e deter*inate ale de1volt(rii socio6econo*ice/ unui anu*it nivel de
de1voltare a teBnicii de produc&ie/ a spiritului )i sensibilit(&ii u*ane/ fapt ce le asi'ur( specificitate n
concertul civili1a&iilor *ondiale.
!Da*innd cele *ai i*pun(toare culturi )i civili1a&ii din istoria sud6estului !uropei/ autorii le pun
n eviden&( 'ene1a/ succesiunea/ dar/ *ai ales/ interferen&ele pentru a eviden&ia caracterul creator al
contactului. 8n cultura neolitic(/ de pild(/ n pri* plan apare unitatea n diversitate/ de aceea nu se poate
,%
vorbi de o sin'ur( cultur( neolitic(/ ci de *ai *ulte/ avnd n vedere diversitatea. 8n scBi*b/ n studiul
raporturilor culturale ale 3reciei cu spa&iul sud6est european/ cu valen&e de a deveni pentru *ulte secole o
1on( privile'iat( de contacte )i confrunt(ri/ se sublinia1( reciprocitatea scBi*burilor/ a contactelor/
co*pleDitatea interac&iunii. are sunt do*eniile de activitate econo*ic(/ politic(/ cultural( " arat( autorii "
n care co*ponentele noii sinte1e care se pre'(te)te/ 'recii/ pe de o parte/ indi'enii pe de alta/ s( nu se
influen&e1e reciproc de *aniera vaselor co*unicante <ConduracBi/ Teodorescu/ %HFK/ p. H/ %+/ %F/ +,=.
8n acela)i spirit/ al ideii contactului dintre culturi/ anali1ea1( )i 2iBai :er1a locul )i rolul
ro*nilor n sud6estul !uropei/ descBiderea lor la influen&ele din afar( ca )i 'enero1itatea n oferte de noi
*odele culturale. 8n acest sens/ el arat( c( rela&iile ro*nilor cu celelalte popoare din re'iunea pe care ne6
a* deprins s6o nu*i* a sud 6 estului european sunt tot att de vecBi ct nsu)i poporul nostru )i ele s6au
desf()urat/ cu intensit(&i )i caractere diferite dup( epoci/ pe ansa*blul planurilor vie&ii istorice )i la
diferitele niveluri ale societ(&ii <Cule'ere de studii/ %HEH/ p. -60=. Dac( n pri*a parte a istoriei sale/ n
perioada constituirii statale/ poporul ro*n/ p(strndu6)i ori'inalitatea crea&iei/ *ai *ult @a pri*itA
ele*entele institu&ionale )i culturale direct din :i1an& sau prin *i;locirea slavilor de la sud/ n a doua fa1(/
*pre;ur(rile istorice fiindu6i *ai favorabile/ el *ai *ult @a datA i*pulsuri culturale )i politice popoarelor
din Peninsula :alcanic(.
Contactul dintre culturi este )i r(*ne @un per*anent factor de civili1are u*an(A dup(
2alinoQsMi <2alinoQsMi/ TBe dSna*ic of culture cBan'e/ %H,-/ p.%=/ n sensul c(/ prin scBi*b/ 'rupurile
u*ane )i perfec&ionea1( *i;loacele de adaptare/ se sensibili1ea1( la noi sensuri )i se*nifica&ii/ nva&( s(
produc( )i s( 'ndeasc( noi lucruri/ pro'resnd pe frontul st(pnirii naturii )i al propriei fiin&e. E$te un
lucru recuno$cut c(+ oric!t ar 4i de ic( $au de i7olat( o $ocietate+ oric!t ar 4i de $olidar( cu
eC"eriena do)!ndit(+ tot au loc $c-i)(ri+ 4ie "rin in/enii #i ino/aii+ "e ($ur( ce ,eneraiile $e
$ucced+ 4ie 1n contact cu alte ,ru"uri uane cu cultur( #i $tructur( $ocial( di4erit(. Oaenii 1n
contact 1"ruut( li)er unii de la alii+ $c-i)ul 4iind reci"roc+ indi4erent de natura contactului+
inclu$i/ 1n condiiile celei ai draatice "re$iuni a unui ,ru" a$u"ra altuia.
9tiind c( n corpul oric(rei culturi se re'(sesc trei co*ponente funda*entale. ceea ce s6a *o)tenit/
ceea ce s6a creat )i ceea ce s6a *pru*utat/ lui 2elville CersMovits/ eDa'ernd ntructva a*ploarea )i
universalitatea contactului/ i se pare c( *ai *ult a fost *pru*utat dect inventat n fiecare cultur(. Acest
lucru este probat de lar'a distribu&ie a ele*entelor culturale destul de co*plicate/ teBnolo'ice/ folclorice/
reli'ioase/ sociolo'ice. 4iecare *anifestare a unui ele*ent specific difu1at sau a unui co*pleD difer( de la
o localitate la alta. 4unda*ental n procesul difu1iunii este *odul n care *pru*uturile culturale sunt re6
elaborate/ ntruct ele se deplasea1( de la 'rup la 'rup/ de la o* la o*. Dar/ n for*(/ )i este de conceput c(
)i n se*nifica&ie/ ni*eni nu '(se)te n dou( culturi identitate n co*pleDele de practici )i de interpret(ri
<CersMovits/ TBe process of culture cBan'e/ %H,-/ p. %-0=. 2ulte eDe*ple de re6elabor(ri n difu1iune se
'(sesc n do*eniul folclorului/ ale c(rui se*nifica&ii difer( de la un 'rup la altul.
Le'at de contactul dintre culturi/ de descBiderea la *pru*ut sau la scBi*b/ 2. >er$Fo/it$
/or)e#te de$"re 0o$"italitatea2 culturilor la in4luenele din a4ar(+ o$"italitate caracteri7at( "rin
anuite liite ce nu de"(#e$c 4ondul cultural $"eci4ic. 4aptul c( acceptarea a ceea ce vine din afar( nu
este niciodat( o total( acceptare/ c( re6elaborarea este re'ula )i re6interpretarea este inevitabil(
de*onstrea1( cu* un corp con)tient de obiceiuri *en&ine *odelul s(u unificator. !ste lesne de n&eles c(
dou( popoare *ai apropiate/ care sunt n contact/ ofer( *ai pu&in( re1isten&( la *pru*ut )i o necesitate
*ai *ic( de re6interpretare.
Caracterul $ocial
Cea *ai evident( for*( de contact ntre culturi/ cu puternice tr(s(turi aculturative de esen&(
asi*ilatorie o constituie eDpansiunea popoarelor europene n perioada ascensiunii lor/ cu profunde
repercusiuni econo*ice/ politice )i culturale/ recunoscut( sub nu*ele de Lu*ea 2odern( <CalloQell/ %H,-/
p. %E%=. 8n aceast( eDpansiune/ popoarele b()tina)e au suferit serioase scBi*b(ri culturale )i re6adapt(ri
cnd europenii au intrat n contact cu ele/ ceea ce a )i sti*ulat interesul pentru studiul lor. Dar/ f(r(
ndoial(/ acel studiu a fost sti*ulat )i de *a'nitudinea inesti*abil( a proble*elor create de contactele
rasiale )i culturale din lu*ea *odern(/ n deosebi/ de proble*ele ad*inistrative cu care s6au confruntat
'uvernele care se ocupau de popoarele b()tina)e intrate n do*eniul controlului lor politic.
Contactul dintre culturi ca un contact 1ntre ,ru"uri doinante #i doinate e$te+ a 4o$t #i
r(!ne un 4enoen 1n care $e eC"ri( intere$ele o"u$e dintre e)rii lor. Ceea ce $e 1"ruut( 1n
contactele i"u$e nu $e 1"ruut( la 1nt!"lare+ ci 1n 4uncie de intere$ele+ $cala de /alori #i
,2
ideolo,ia ,ru"urilor doinante+ "e c!nd 1n contactele dintre e,ali 1"ruuturile au loc 1n 4uncie de
ne/oile re$iite de indi/i7i $au colecti/it(ile intrate 1n $c-i)+ ele 4iind li)ere+ de coo"erare.
8n acest sens/ :r. 2alinovsMi arat( c( n lu*ea african( de contact )i de scBi*b @influen&a )i
ini&iativa vin de la for&ele or'ani1ate ale civili1a&iei vesticeA <op. citat(/ p. 0,=. !uropenii contribuie cu
planurile/ for&ele sociale *enite s( le reali1e1e capital/ cu siste*ele de or'ani1are )i teBnica/ deter*innd n
lar'( *(sur( for*a *arilor realit(&i culturale )i/ ntr6o anu*it( *(sur(/ cBiar controlul procesului de
scBi*b. 8n acela)i scop/ ei creea1( or'ani1a&ii/ institu&ii )i un aparat ad*inistrativ pentru a solu&iona
proble*ele ap(rute n situa&ia de contact destul de contradictorie )i cu consecin&e reciproce pentru
parteneri.
8n consecin&(/ contactul dintre culturi are/ pe ln'( caracterul istoric/ )i caracter social/ eDpri*at n
raporturile de do*inare sau de cooperare n care intr( *e*brii 'rupurilor intrate n contact.
Gene7a $c-i)ului $au a contactului dintre culturi
Care este condi&ia apari&iei contactului dintre culturi )i a scBi*burilor pe care le declan)ea1( el de6
a lun'ul istorieiX Ce factori obiectivi )i subiectivi au deter*inat nevoia luiX (spunsul ar putea fi acesta.
Contactul dintre culturi a ap(rut ca eDpresie a faptului c( ecBipa*entul cultural/ ba1a econo*ic(/ *odul de
or'ani1are specifice unei societ(&i nu ofer( *e*brilor s(i *i;loacele de adaptare pentru toate
circu*stan&ele posibile sau pentru solu&ionarea oric(rei proble*e care se poate ridica. !ste un lucru bine
)tiut c( orice *od de adaptare cultural( are li*itele sale proprii/ cu att *ai evidente n condi&iile cre)terii
co*pleDit(&ii nevoilor )i aspira&iilor u*ane. 8ns()i civili1a&ia apusean(/ o dat( cu de1voltarea *odern(/ a
scos la iveal( insuficien&ele ba1ei econo*ice proprii )i/ prin aceasta/ nevoia de noi 1one de eDploatare/ de
noi pie&e de desfacere/ devenite/ i*plicit/ )i pie&e culturale. A ap(rut astfel pia&a capitalist(/ pia&a *ondial(
capitalist( n for*( incipient(/ n care au fost atrase toate &(rile lu*ii/ indiferent de *(ri*e )i de nivelul de
de1voltare social6econo*ic( la care a;unseser(. Procesul constituirii pie&ei *ondiale s6a accentuat/ s6a
*aturi1at la nceputul secolului 2%/ cnd se vorbe)te de un a*plu proces de 'lobali1are c(ruia nu i se poate
sustra'e nici un stat/ fie el *are sau *ic/ bo'at sau s(rac.
A*plificarea/ n 1ilele noastre/ a *ondiali1(rii sau 'lobali1(rii pie&elor de capital/ de bunuri )i
servicii/ de *(rfuri )i a for&ei de *unc( are/ f(r( ndoial(/ consecin&e )i asupra feno*enului @contactului
dintre culturiA care dobnde)te di*ensiuni )i intensit(&i la niveluri f(r( precedent pn( acu*.
8n noul conteDt 'lobal/ contactul dintre culturi apare ca interac&iune a infrastructurilor sociale/
econo*ice/ infor*a&ionale )i de co*unica&ii care ;oac( rol deter*inant n ns()i nevoia de contact.
Ocuparea de colonii de c(tre &(rile apusene avansate )i crearea siste*ului colonial a fost o
necesitate obiectiv( dictat( de *odul eficient de producere a bunurilor *ateriale a c(ror reali1are prin
vn1are recla*a nevoia de noi pie&e. Pentru a eDista )i a se de1volta/ produc&ia a creat o pia&( econo*ic(
*ondial(. 8n condi&iile secolului 2%/ ra&iunile eDtinderii pie&ei r(*n acelea)i. evolu&ia deter*inat( de
apari&ia TeBnolo'iei Infor*a&iei )i Co*unica&iilor a dus la o ase*enea eDpansiune econo*ic( a trusturilor
)i co*paniilor din &(rile avansate nct sin'ura solu&ie pentru *en&inerea )i de1voltarea lor continu( este
eDtinderea pie&ei. Pia&a n sine/ de orice natur( ar fi ea/ presupune o dens( re&ea de rela&ii/ de contacte/ iar
contactul dintre culturi intr( pri*ul n scen(.
8n ter*eni teoretici continund de*ersul nostru/ din contactul dintre culturi sau dintre oa*eni de
diferite culturi re1ult( o *ultiplicitate de *icroprocese de inven&ie/ i*ita&ie/ ucenicie )i adaptare a
indivi1ilor )i 'rupurilor aflate n interac&iune/ toate avnd la ba1( procese econo*ice )i sociale.
Contactul dintre culturi i*pune o perspectiv( istoric( de tratare/ n sensul c( orice feno*en
cultural de contact trebuie s( fie plasat n *o*entul istoric respectiv/ nc(rcat de dina*is*ul 'enerat de
condi&iile econo*ice )i sociale proprii/ inclusiv de feno*enele psiBolo'ice.
Adoptarea instru*entalit(&ii culturale a unui 'rup de c(tre altul este li*itat(/ pe de o parte/ de
interesele 'rupului do*inant/ pe de alta/ de nivelul de de1voltare atins de 'rupurile intrate n contact. Apar/
deci/ dou( tipuri de bariere n *pru*utul propriu61is/ pri*ul tip deter*inat de atitudinile )i *(surile
institu&ionali1ate ale unui 'rup/ de re'ulile celui do*inant/ care inter1ice ca cel(lalt 'rup s( i*ite anu*ite
tr(s(turi ale *ediului lui de via&(W al doilea tip este intrinsec )i const( n faptul c( este i*posibil pentru un
'rup s( adopte instru*entele )i *odul de lucru al altuia/ cBiar dac( el ar dori s( o fac( datorit( decala;ului
*are de de1voltare n care se afl(. #tudiile arat( c( oa*enii pri*itivi/ n contact cu europenii/ au fost
repede capabili s( aprecie1e uneltele de *etal )i cBiar s( le foloseasc(/ dar nu au ncercat s( nve&e procesul
*anufacturii lor datorit( pr(pastiei *ari de cunoa)tere )i de eDperien&( teBnic( ce desp(r&ea popoarele
nede1voltate de popoarele avansate.
,+
:ro)lea decala3ului 1ntre ni/elurile de de7/oltare ale "artenerilor a4lai 1n contact r(!ne
1nc( o "ro)le( /ital( 1n 7ilele noa$tre+ $u) o nou( 4or(+ aceea a tran$4erului de te-nolo,ii #i a
acce$ului la noi te-nolo,ii al (rilor 1n cur$ de de7/oltare.
Contactul dintre culturi este un feno*en obiectiv/ deter*inat de necesitatea istoric( *anifestat(
prin nevoia de a *pru*uta unii de la al&ii a oa*enilor afla&i n arii 'eo'rafice apropiate " n ca1ul
contactului f(r( conflict " sau prin nevoia de eDpansiune la nivel *acro6social/ eDpansiune cu caracter
econo*ic/ politic )i cultural/ a)a cu* arat( istoria i*periilor de6a lun'ul istoriei/ a cuceririlor coloniale din
epoca *odern(/ a eDpansiunii pie&ei 'lobale n perioada actual(.
Odat( ap(rut/ contactul dintre culturi se *anifest( ca un feno*en social total/ pre1ent n toate
intersti&iile societ(&ii/ cu le'ile sale proprii care6i condi&ionea1( aria/ intensitatea )i durata. #cBi*bul de
valori *ateriale )i culturale devine posibil pentru fiin&ele u*ane nu*ai n epoca neolitic(/ odat( cu
de1voltarea a'riculturii )i a cre)terii ani*alelor/ cnd apar pri*ele for*e de or'ani1are a 'rupurilor u*ane
)i/ incipient/ ele*ente e*brionare ale or'ani1(rii vie&ii de stat )i se poate vorbi de diferen&e culturale. !l se
consolidea1( n epoca fierului.
Dar ceea ce era nt*pl(tor )i la scar( redus( n 1orii societ(&ii o*ene)ti devine frecvent n epoca
*odern( )i necesar/ inevitabil/ n epoca conte*poran(/ n care caracteristic( nu este nu*ai scindarea/
polari1area n s(raci )i bo'a&i/ dar )i interdependen&a dintre popoare )i culturi/ punerea proble*elor
u*anit(&ii din perspectiv( 'lobal(/ unificatoare. La edificiul acestei *i'(loase construc&ii/ perspectiva
'lobal(/ interdependen&a con)tient(/ care presupune nu nu*ai )tiin&( <cunoa)tere= )i con)tiin&(/ dar )i art(/
art( aplicat(/ eDpri*at( n *odul concret n care vor fi aplicate )i solu&ionate proble*ele cBeie ale lu*ii
conte*porane/ o contribu&ie de sea*( aduc contactele dintre culturi/ dintre oa*eni apar&innd diferitelor
culturi/ stabilite pe ba1( de e'alitate )i reciprocitate.
Procesul de universali1are a valorilor create )i difu1area lor/ restrns( la nceput la nivelul
co*unit(&ilor u*ane vecine/ )i l(r'e)te ast(1i aria la scara planetei datorit( *i;loacelor )i teBnicilor
infor*a&iilor )i de co*unicare/ nrolnd noi )i noi na&iuni )i popoare n circuitul *ondial de valori
*ateriale )i spirituale.
8n condi&ii de ecBitate )i colaborare/ cultura poate deveni tot *ai *ult un factor unificator/ un
*i;loc de apropiere/ verificndu6)i ne*i;locit func&ia u*anist( )i instru*ental(.
.. )culturaia/ semnificaii" caracteristici" procese
Despre conceptul @acculturationA )i procesul co*pleD )i contradictoriu aculturativ ce s6a
desf()urat de6a lun'ul istoriei )i care continu( )i n 1ilele noastre/ cu aceea)i se*nifica&ie sau cu
se*nifica&ii diferite/ s6a scris o bo'at( literatur(/ din care n cele ce ur*ea1( vo* cuprinde nu*ai acea
parte pe care a* a;uns s6o parcur'e*.
,,
8n lucr(ri de istoria antropolo'iei/ de teoria culturii/ de anali1( a dina*icii scBi*bului cultural/
proble*a acultura&iei este pre1ent( cu *ultiple nuan&e )i conota&ii/ reliefndu6se att latura teoretic(/ ct )i
cea practic(. epre1entan&i de sea*( ai antropolo'iei culturale au consacrat lucr(ri ntre'i pentru a
circu*scrie locul procesului de acultura&ie n dina*ica cultural(/ ori'inea )i efectele lui. !i au ncercat s(
descifre1e istoricul conceptului/ *i)carea 'ndirii teoretice/ evolu&ia acesteia n de*ersul de preci1are
continu(.
Detaliile n studierea conceptului au *ers de la stabilirea relativ precis( a celui dinti autor care a
folosit ca atare ter*enul @acculturationA 6 %FFK/ 7. V. PoQell 6 pn( la enu*erarea tuturor autorilor )i
co*unic(rilor sus&inute cu prile;ul ntlnirilor anuale ale Asocia&iei Antropolo'ice A*ericane )i a
referin&elor la acest ter*en n General IndeC #i Annual IndeC. Dar pe ct a fost de de1b(tut/ pe att a fost
de controversat/ astfel nct cercet(torului i se ofer( acu* cu o i*a'ine caleidoscopic(/ eDtre* de variat(/
dar/ n acela)i ti*p/ eDtre* de bo'at( n se*nifica&ii.
Dup( p(rerea noastr(/ la un nivel *ai 'eneral/ ca cel anali1at pn( acu*/ procesele de contact/
contradictorii n esen&a lor/ prin si*plul fapt al nfrunt(rii )i confrunt(rii a dou( culturi diferite/ cu statut
autono*/ repre1int( *o*ente ale de1volt(rii culturii de6a lun'ul continuu*6ului spa&io6te*poral/ reflect(
unitatea continuit(&ii )i discontinuit(&ii/ a 'eneralului )i particularului/ ofer( cadre pentru crea&ia de noi
valori/ pentru valorificarea celor eDistente/ ca )i pentru co*unicare.
8n ceea ce prive)te conceptul de acultura&ie/ o sea*( de autori l tratea1( ca parte a dina*icii
culturale sau a feno*enului de universali1are a culturiiW al&ii accentuea1( aspectul politic/ relevnd/ prin
aceasta/ faptul c( feno*enele culturale sunt derivate ale unor feno*ene *ai profunde/ de ordin econo*ic )i
politic sau l concep ca pe o di*ensiune a unei construc&ii *ai co*pleDe/ cu* este aceea de identitate
etnic(.
Din punctul nostru de vedere/ consider(* c( asupra ter*enului s6au ab(tut uneori critici prea dure/
n sensul c( ar servi drept suport )tiin&ific/ teoretic pentru o politic( de coloni1are )i neo6coloni1are sau c(
ar ;ustifica desfiin&area culturii na&ionale/ pierderea identit(&ii etnice. 4(r( s( o*ite* *o*entul critic n
anali1a traiectoriei parcurs( de concept/ ncerc(* sa valorific(* )i aspectele sale po1itive.
Proble*a definirii conceptului de acultura&ie )i a deli*it(rii realit(&ii c(reia i se poate aplica a
nceput s( se pun( n anii %H+-6%H+0/ dup( utili1area sa *eteoric( n anu*ite articole/ n cursuri/ ur*at( de
o apari&ie destul de frecvent( n discu&iile de la ntlnirile antropolo'ilor a*ericani )i n revistele de
specialitate. Ter*enul acculturation este utili1at de antropolo'ii a*ericani cu se*nifica&ia lar' acceptat(
de $et de $c-i)(ri ce au loc 1n "roce$ul 1nt!lnirii unor $ociet(i cu tradiii culturale di4erite
<International !ncSclopedia of tBe #ocial #ciences/ vol. I/ %H0F/ p. 2%=/ n ti*p ce antropolo'ii en'le1i )i
cei cu influen&( en'le1( din Africa/ Oceania )i Asia folosesc ter*enul co*pus de culture contact sau
culture c-an,e/ cu se*nifica&ia de ado"tarea #i a$iilarea unei culturi $tr(ine/ iar fance1ii de
rencontre+ inter"retation sau entrecroi$ent de$ ci/ili$ation$+ cu acelea)i se*nifica&ii.
Dup( unii/ ter*enul ar avea o ori'ine 'er*an( )i ar fi fost folosit n 3er*ania de Valter
UricMeber' n cursurile sale pe la ;u*(tatea anului %H2K/ cu referin&( la pro'resul culturii de ba1( co*une
ntre triburile '(site cu ori'ini diferite/ de)i 2. CersMovits sus&ine c( ter*enul este specific a*erican. @nc(
din %FF0/ V.C.Col*es/ discutnd despre arta pueblo spaniol(/ a folosit cuvntul acculturation ca atare.
Artele <...= trec dintr6un loc n altul/ din o* n o* printr6un proces de acultura&ie/ astfel c( oa*eni de
ori'ini diferite practic( acelea)i arte/ n ti*p ce cei de ori'ini ase*(n(toare se de1v(luie a practica arte
nease*(n(toareA <CersMovits/ Acculturation/ %H-F/ p. 2=.
Cuvntul apare n sensul s(u curent )i la 4r. :oas <%FH0=/ acesta discutnd despre r(spndirea
pove)tilor populare printre indienii de pe coasta Pacificului de nord. Artele triburilor de pe o lar'( ntindere
de teritoriu sunt att de unifor*e/ nct este aproape i*posibil s( descoperi ori'inea cBiar a celor *ai
speciali1ate for*e ale produc&iilor lor n interiorul unui vast teritoriu. Acultura&ia a variate triburi a avut
efect asupra ba1ei )i caracterului culturii care este aceea)i la cele *ai *ulte triburi. Ca o consecin&( la
aceasta/ se descoper(/ de ase*enea/ c( *iturile au circulat din trib n trib )i c( un *are nu*(r de le'ende
apar&in *ultora n co*un.
V. 7. 2c 3ee/ n %FHF/ vorbe)te despre acultura&ie piratereasc( )i despre acultura&ie a*ical( prin
care n&ele'e transferul )i a;ustarea obiceiurilor n condi&iile contactului dintre oa*eni de niveluri ;oase )i
de niveluri ridicate.
8n %HKK/ 7.V.PoQell spune c( pro'resul culturii are loc prin inven&ie )i acultura&ie. Inven&ia este la
nceput individual(/ dar cnd devine acceptat( )i folosit( de al&ii este acultural(/ adic(/ a* spune noi/ este
re1ultatul prelu(rii de la al&ii.
,-
#e*nifica&ia dat( de :oas a avut o oarecare frecven&( n 3er*ania/ la !BrenreicB <%HK-= )i
UricMeber' <%H%K=. 8n %H2F/ co*unicarea lui 2.7.CersMovits <un studiu n acultura&ie= presupune folosirea
ter*enului acultura&ie ntr6un sens *odern. 8n %H2H/ apare o referin&( la acultura&ie a lui obert edfield/
f(r( s( se foloseasc( nc( ter*enul ca atare. Pri*ul articol din A*erican AntBropolo'ist care folose)te
ter*enul ca atare este articolul lui alpB :eals/ din %H+2/ despre supravie&uirea b()tina)ilor din cultura
2aSo/ ur*at de articolul lui icBard TBurnQald. @TBe psScBolo'S of acculturationA. 8n acela)i an/
2ar'aret 2ead a publicat articolul @CBan'in' culture of an Indian tribeA/ cea *ai ti*purie lucrare
consacrat( n principal efectelor contactului sau ale feno*enului de @acculturationA. 8n %H++/ !.Cl.Parsons
a folosit ter*enul n @#o*e A1tec and Pueblo ParallelsA.
Interesul pentru studiile de acultura&ie n #tatele Unite ale A*ericii )i are ori'inea n reac&ia
*potriva reconstruc&iilor din *e*orie a unor culturi/ pe cnd n 2area :ritanie/ ori'inea interesului pentru
studiul contactului dintre culturi decur'e din cre)terea acut( a nevoii de aplica&ie practic( a antropolo'iei
n ariile coloniale )i ca reac&ie fa&( de li*itele inerente ale siste*elor func&ionale for*ale. 8nceputurile
interesului pentru situa&iile de contact n 2area :ritanie/ 4ran&a/ Olanda au coincis cu apari&ia unui nou
si*& al responsabilit(&ii fa&( de popoarele coloniale/ n ti*p ce n #UA/ *area de1voltare a studiilor despre
acultura&ie a coincis cu perioada de depresiune )i este asociat( *ai *ult cu proble*ele sociale.
Toate aceste studii au pre'(tit terenul/ n %H+0/ pentru definirea ri'uroas( a ter*enului. Defini&ia a
fost pre1entat( de Co*itetul Consiliului Cercet(rii #ociale ca o parte a 2e*orandu*6ului dese*nat s(
func&ione1e drept 'Bid n cercetarea acultura&iei. Din co*itet f(ceau parte obert edfield/ alpB Linton )i
2.7.CersMovits.
8nainte de a anali1a con&inutul acestei defini&ii care/ de)i a fost eDtre* de criticat(/ uneori de
autorii n)i)i/ r(*ne funda*ental( n studiile nu*ite aculturative/ vo* eDpune succint cu* evoluea1(
ecBivalentul s(u culture contact sau culture c-an,e+ n 2area :ritanie.
Literatura antropolo'ic( su'erea1( c( nf(&i)area )i utili1area ter*enului culture contact/ n linii
*ari/ a fost paralel( n ti*p cu utili1area de c(tre a*ericani a ter*enului Acculturation (. :eals/
Acculturation/ %H0-/ p. +EF==.
8n %H2H/ :ronislaQ 2alinoQsMi scria despre necesitatea de1volt(rii unei noi ra*uri a antropolo'iei
care s( se ocupe cu studiul b()tina)ilor n scBi*bare/ cu proble*ele contactului )i ale difu1iunii/ el nsu)i
fiind preocupat s( de1volte teBnicile pentru a re1olva proble*ele practice ale ad*inistra&iei coloniale
africane.
Pri*a recunoa)tere siste*atic( a contactului dintre culturi pare s( fi fost 4ive Near Plan of
esearcB in Africa/ n anul %H+2. Acest 2e*orandu* nu folose)te ter*enul culture contact/ dar este clar
orientat spre proble*ele ad*inistrativ6practice ale scBi*bului cultural. De altfel/ o caracteristic( a celor
*ai *ulte studii britanice este le'(tura strns( dintre antropolo'ia cultural( )i practic(/ studiile despre
contactul dintre culturi fiind cu referire la contactele dintre b()tina)i )i europeni.
#inoni*ia ter*enilor acculturation )i culture contact se i*pune att de *ult anali)tilor
proble*ei nct nsu)i . :eals o folose)te n laborioasa eDa*inare cu caracter istoric/ teoretic )i
*etodolo'ic a ter*enului acculturation.
Constituirea pie&ei *ondiale prin descoperirea A*ericii )i antrenarea popoarelor )i &(rilor n
circuitul econo*ic *ondial/ caracteristice epocii acu*ul(rii pri*itive a capitalului/ s6au r(sfrnt cu
repercusiuni puternice )i n cultura popoarelor b()tina)e/ n *odul lor de via&( care/ uneori/ a suferit
scBi*b(ri drastice. Printre alte lucruri/ aceast( coloni1are sau cucerire a diferitelor p(r&i ale lu*ii de c(tre
europeni a sti*ulat interesul fa&( de popoarele b()tina)e care au fost descoperite n Africa/ Australia/ n
insulele Pacificului )i ale Lu*ii Noi. #6au reali1at colec&ii cu produsele *anufacturiere ale b()tina)ilor/
destul de stranii pentru ocBii europenilor la acea dat( )i/ n cele din ur*(/ a nceput studiul siste*atic al
*odului de via&( al acestor popoare/ n(scndu6se la sfr)itul secolului al %H6lea antropolo'ia cultural(.
La nceput/ s6au f(cut specula&ii privind stadiile posibile ale evolu&iei culturale/ s6au cules
infor*a&iile posibile despre via&a pe care popoarele b()tina)e au tr(it6o nainte de influen&a culturii
europene. Apoi/ a eDistat tendin&a de a identifica popoarele noi literate cu diferite stadii prin care s6a cre1ut
c( a trecut o*enirea ca ntre' )i de a reconstrui din *e*oria indivi1ilor cultura b()tina)(.
La nceputul secolului 2K/ studiul influen&ei culturii unui popor asupra altuia a fost sti*ulat de
propor&ia inesti*abil( a proble*elor create de contactele culturale din lu*ea *odern(/ n *od deosebit/ de
proble*ele ad*inistrative c(rora trebuiau s( le fac( fa&( 'uvernele care se ocupau de popoarele b()tina)e
intrate n 1ona lor de influen&( econo*ic( )i politic(.
<c-i)(rile $ur/enite 1n odul de /ia( al "o"oarelor "rin contactul cu alte culturi nu au
4o$t deloc ne,li3a)ile+ ele atin,!nd "aliere 4undaentale+ de ordinul e$enei+ ca acelea ale reodel(rii
,0
o)iceiurilor+ atitudinilor+ oti/aiilor $"eci4ice $tructurii #i or,ani7(rii "er$onalit(ii lor culturale.
:roce$ul de 0dare2 #i 0"riire2 e$te urat de $elecie+ acce"tare #i re$"in,ere 1n 4uncie de
$tructurile culturale "re-eCi$tente+ c(ci 1n cultur( "uine eleente $e a#tern "e loc ,ol+ alt4el+ orice
"reluare 1n$criindu-$e+ 1ntr-un 4el $au altul+ "e o atrice anterioar(. Unele ti"uri de contact dintre
di4erii oaeni "ot 4i con$iderate tot at!t de /ec-i 1n i$toria uan( ca #i oaenii 1n#i#i+ recuno$c!ndu-
$e un $c-i) de /alori din cele ai /ec-i ti"uri+ c-iar dac( ai $(rac+ ai liitat 1n ra"ort cu ceea
ce ni $e o4er( "ri/irii a$t(7i.
8n 2area :ritanie/ ca ur*are a abord(rii func&ionaliste/ s6au n*ul&it studiile despre contactul
dintre culturi. Procesul de civili1are apusean( a popoarelor pri*itive sau i1olate s6a intensificat dup( pri*ul
r(1boi *ondial/ cu efecte profunde )i/ uneori/ devastatoare asupra acestora/ sensibili1nd/ n acela)i ti*p/
cercet(torii la studiul contactelor ndelun' constituite ntre oa*eni/ f(r( violen&(/ soldate cu interferen&e )i
ntrep(trunderi )i cu *en&inerea identit(&ii culturale.
#tudiile despre acultura&ie au ap(rut cu frecven&( crescnd(/ dar ter*enul/ a)a cu* recunoa)te
NancS O. Lurie/ a nceput s( piard( preci1ia <Lurie/ %H0F/ p. 2H2=/ deoarece el a fost aplicat la o *ultitudine
de re1ultate ale contactului/ de la scBi*burile ndelun' stabilite de bunuri peste *ari distan&e/ pe rute
co*erciale recunoscute/ pn( la )colile indienilor a*ericani/ deliberat orientate spre )ter'erea identit(&ii
ori'inale a indienilor )i asi*ilarea lor ntr6o societate *ai *are.
Nu*ai pn( la stabilirea unei defini&ii *ai siste*atice s6au acu*ulat o sea*( de se*nifica&ii care
anun&(/ dup( opinia noastr(/ virtu&ile de de1voltare ale acestui concept si anu*e.
acultura&ia ca re1ultat al unui contact strns dintre oa*eni produs de interac&iunea culturilorW
ca proces prin care o tr(s(tur( specific( este absorbit( de cultura recipient(W
ca *i;loc prin care un individ )i nsu)e)te *odelele necunoscute la un *o*ent dat ale propriei
sale societ(&iW
ca proces prin care aspectele a dou( culturi se *preun(/ se apropieW
ca *oduri prin care anu*ite aspecte culturale sunt preluate de o cultur(/ a;ustate )i *odelate la
ea/ ceea ce presupune o relativ( e'alitate ntre cultura donatoare )i cea receptoareW
ca situa&ie n care 'rupurile i*plicate sunt ntr6o rela&ie reciproc( esen&ial(. a*bele dau )i
pri*esc.
Dup( acest de*ers pre'(titor/ s( d(* defini&ia cuprins( n 2e*orandu*6ul despre acultura&ie din
%H+0/ elaborat( de edfield/ Linton )i CersMovits.
Aculturaia cu"rinde acele 4enoene ce re7ult( c!nd ,ru"uri de indi/i7i care au di4erite
culturi /in 1ntr-un continuu contact de !na 1nt!ia (direct/ n. ns)+ urate de $c-i)(ri
core$"un7(toare 1n odelele culturale ori,inale ale unuia $au ale a)elor ,ru"uri (alpB :eals/ lucr.
cit. p. +FK=.
8n aceast( defini&ie care/ dup( p(rerea noastr(/ a f(cut epoc( )i a *arcat o epoc(/ @acculturationA
este deosebit( de @culture cBan'eA/ din care este doar un aspect/ dar )i de @assi*ilationA care este doar o
fa&et( n ti*p a acultura&iei. !a este/ de ase*enea/ diferit( de @diffusionA care are loc n toate *o*entele
acultura&iei.
2e*orandu*6ul a identificat tipurile )i situa&iile de contact/ procesele/ *ecanis*ele psiBolo'ice
)i re1ultatele. A *en&ionat procesele de deter*inare/ selec&ie )i inte'rare/ re1ultate din pre1entarea
propriilor tr(s(turi de c(tre 'rupul donator n situa&iile de contact/ precu* )i acceptarea de tr(s(turi de c(tre
'rupul receptor )i *odificarea tr(s(turilor acceptate. Prin ter*enii acce"tare+ ada"tare )i reacie s6a
recunoscut procesul de nlocuire a ele*entelor culturale/ de co*binare/ de creare de a ntre'uri )i de
respin'ere a unor ele*ente. Aceste ele*ente au devenit ba1a pentru o anali1( ulterioar( a feno*enului de
acultura&ie.
Totu)i/ defini&ia )i proble*ele pre1entate *ai sus nu au clarificat totul n le'(tur( cu co*pleDul
proces al acultura&iei. O sea*( de ntreb(ri se ridicau din ns()i defini&ia dat(. De pild(/ ce se n&ele'e prin
contact direct de *na ntiaX Ce se n&ele'e prin 'rup de indivi1iX Care este rela&ia dintre acultura&ie )i
conceptele de scBi*b cultural/ difu1iuneX Acultura&ia este un proces sau o condi&ieX
4iecare proble*( constituie o dificultate *ai *ult sau *ai pu&in sur*ontabil( n ter*enii
se*nifica&iilor recunoscute pentru conceptele cu care se operea1(. Diferen&ierea net( a celor trei no&iuni.
acultura&ie/ scBi*b cultural/ difu1iune/ de pild(/ nu este posibil( ntruct fiecare se define)te prin referin&(
la celelalte. Dup( alpB :eals/ acultura&ia )i difu1iunea repre1int( scBi*bul cultural ca re1ultat al
trans*iterii culturii printre 'rupuri. Acultura&ia/ n *od deosebit/ este seria co*plet( de procese i*plicate
n acceptare/ respin'ere )i reor'ani1are.
,E
elund criticile f(cute la adresa defini&iei/ 2. CersMovits aduce cteva preci1(ri de*ne de luat n
considera&ie de c(tre cercet(torul situa&iei de contact cultural. 8n pri*ul rnd/ dup( p(rerea noastr(/
procedea1( bine cnd clarific( ideea c( contactul dintre culturi este de fapt contactul dintre 'rupuri u*ane/
dintre oa*eni/ ace)tia fiind veBiculul prin care se r(spnde)te cultura de la o* la o* )i de la o or'ani1a&ie
la alta. Ideea nu este nou(/ dar aici se i*punea sublinierea ei. Cultura nu este o entitate de sine st(t(toare ce
poate circula f(r( purt(torii ei *ateriali/ oa*enii/ ci o realitate observabil( prin indivi1i )i *anifest(rile lor.
8ntotdeauna oa*enii n contact *pru*ut( unii de la al&ii.
8n ceea ce prive)te diferen&a de concepte/ el a ar(tat c( pri*ul ele*ent care apare n studiu este
procesul scBi*bului cultural )i nu*ai n al doilea rnd se pune proble*a clasific(rii situa&iilor n care are
loc scBi*bul. !l i*pune restric&ia 6 obli'atorie/ dup( noi " de a se deosebi dac( un ca1 de trans*isiune
cultural( trebuie definit acultura&ie sau difu1iune/ difu1iunea fiind studiul trans*isiei culturale reali1ate/ n
ti*p ce acultura&ia este studiul trans*isiei culturale n proces <2.7.CersMovits/ Cultural dSna*ics/ N.N..
%H0E/ p. %EK=.
Dup( 2e*orandu*6ul din %H+0/ un nu*(r crescnd de cercet(tori de teren n acultura&ie au avut
oca1ia de1volt(rii )i rafin(rii conceptelor.
CersMovits/ n studiile sale despre culturile Lu*ii Noi a Ne'rilor/ a oferit nu*eroase anali1e a ceea
ce se nu*e)te $increti$ sau reco)inarea de eleente culturale din diferite societ(&i n ntre'uri noi. A
introdus conceptul de 4ocu$ cultural/ ca aria cea *ai con)tient( )i creatoare de noi ele*ente/ cu cele *ai
rapide scBi*b(ri/ dar/ n anu*ite condi&ii/ )i aria cu cea *ai *are re1isten&( la scBi*bare.
Ca *etode n investi'a&ia acultura&iei se pot folosi. docu*enta&ia istoric(/ cercetarea
interdisciplinar(/ *etoda etno6istoric(/ l(r'ind/ astfel/ ns()i se*nifica&ia acultura&iei/ care se li*ita la
contactele din perioada conte*poran(. #tudiul acultura&iei devine/ astfel/ consider(* noi/ un studiu
co*pleD al trecutului/ al pre1entului )i al viitorului/ cBiar. Acolo unde obiectul de cercetare sunt situa&iile
de contact din trecutul istoric al 'rupurilor u*ane/ situa&ia aculturativ( poate fi studiat( prin utili1area
*aterialelor docu*entare.
9n "roce$ele de 1"ruut $"eci4ice aculturaiei+ 4enoenul 4undaental 1l con$tituie re-
ela)orarea+ re-inter"retarea "rin care eleentele culturale+ co"leCele de "ractici ale culturii
donatoare $e $c-i)( nu nuai ca 4or(+ dar #i ca $eni4icaie 1n terenii culturii rece"toare.
#tudiul ariilor culturale/ *ai ales/ al societ(&ilor din aceea)i arie cultural(/ a eviden&iat *anifest(ri
scBi*bate ale *odului de ba1( n trecerea de la un 'rup la altul/ de*onstrnd nu nu*ai nevoia de
continuitate/ dar )i caracterul creator/ inventiv al prelu(rilor.
Cu difu1iunea n cadrul societ(&ii de la un 'rup la altul )i de la un sub'rup la altul/ se pune n
eviden&( nu nu*ai eDisten&a unor *odele culturale cu caracter 'eneral/ dar )i a unor sub*odele specifice
sub'rupurilor co*ponente ale societ(&ii.
Anali1e )i elabor(ri de o deosebit( fine&e la defini&ia dat( a adus alpB Linton. Una din proble*ele
de care s6a ocupat a fost di$tincia a dou( ti"uri de condiii care "ot "re7ida $ituaia de contact+ de
4or( #i de li)ertate. <c-i)ul cultural diri3at re4lect( condiiile 1n care o $ocietate doinant( induce
$au 4orea7( $c-i)area 1n odul de /ia( al unei $ociet(i $u)ordonate. 9n ace$t ca7+ con$ecinele
$unt di4erite 1n ra"ort cu condiiile 1n care o $ocietate e$te ca"a)il( $( alea,( li)er eleentele
culturale.
2i)c(rile popoarelor b()tina)e/ reac&ia la i*punerea for&at( a unor *odele culturale/ nu sunt dect
eDpresia deprivati1(rii 'rupurilor )i oa*enilor de ceea ce le era propriu/ de ceea ce i definea n fiin&a lor
cultural(. 2i)carea ACauA a 2aorilor din Noua Geeland(/ 2i)carea @2auA a UiMuSu6lor din Africa de !st/
ca )i nu*eroase astfel de *i)c(ri b()tina)e din #udul Africii/ sudul A*ericii/ din A*erica Central( au
devenit obiect de cercetare )i de descriere detaliat( de c(tre antropolo'i.
Conte*porane cu eforturile a*ericane de definire a conceptului de acultura&ie sunt eforturile
britanice/ repre1entate n *od str(lucit de :ronislaQ 2alinoQsMi/ cap de linie al )colii func&ionaliste. 8n
virtutea concep&iei sale/ 2alinoQsMi reali1ea1( una dintre cele *ai co*pleDe anali1e )i i*a'ini privind
influen&a scBi*bului cultural asupra institu&iilor )i *ecanis*ului lor de func&ionare/ asupra *odului de
via&( al oa*enilor eDpu)i la contact. Pentru el/ culture c-an,e este procesul prin care ordinea eDistent( a
societ(&ii/ adic( civili1a&ia sa *aterial(/ spiritual( )i social(/ este transfor*at( dintr6un tip n altul. Detaliind
procesul de scBi*b cultural/ el spune c( acesta deter*in( procese *ai *ult sau *ai pu&in rapide de
*odificare n con)tiin&a politic( a societ(&ii/ n institu&iile ei do*estice )i n *odurile ei de a)e1are
teritorial(W n credin&ele )i n siste*ul de cunoa)tereW n educa&ie )i le'ile eiW ca )i n instru*entele *ateriale
)i n utili1area lor/ n consu*ul de bunuri pe care se ba1ea1( econo*ia.
,F
Du"( MalinoH$Fi+ $c-i)ul cultural e$te un 4actor "eranent de "er4ecionare uan( care
4uncionea7( "retutindeni #i 1n toate ti"urile. 9n ceea ce "ri/e#te 4uncia "eranent( de
"er4ecionare uan(+ "e care MalinoH$Fi o con$ider( a 4i o /alen( a $c-i)ului cultural+ tre)uie $(
enion( c( ea r(!ne intact( nuai 1n condiiile unui $c-i) de "e "o7iii e,ale ale culturilor+
$c-i) 1n care indi/i7ii "artici"( ca "arteneri e,ali. :er4ecionarea r(!ne di$cuta)il( $au $e
"l(te#te cu un "re "rea $cu" 1n $ituaiile de contact "rin in/a7ie+ cucerire+ 0He$terni7ation o4 t-e
Horld2+ "e care le $tudia7( el.
Un scBi*b cultural f(r( precedent n ntrea'a istorie a o*enirii l constituie/ n concep&ia lui
2alinoQsMi/ occidentali1area pre1ent( a lu*ii sau p(trunderea culturii o*ului alb repre1entat(/ binen&eles/
de &(rile coloniale/ n teritoriile cu oa*eni de alt( culoare. Planurile econo*ice in'inere)ti/ financiare/
i*ple*entate prin institu&ii )i or'ani1a&ii de *unc( africane/ se nscriu ntr6un proces specific/ proces de
contact )i de scBi*b/ n care se ntlnesc trei niveluri. african/ vestic )i de tran1i&ie. Cei c(rora le apar&ine
ini&iativa/ capacitatea de or'ani1are )i conducere sunt for&ele civili1a&iei vestice care ac&ionea1( siste*atic
asupra triburilor. Triburile africane r(spund la contactul cu cultura vestic( prin *anifest(ri care se ntind pe
un continuu* de la adaptare pn( la conflict. Interac&iunea dintre albi )i ne'ri poate lua for*a reac&iei
po1itive sau ne'ative. Adaptarea este 'radual(/ i*perfect(/ conflictul poate fi descBis sau t(inuit.
Adaptarea/ dac( are loc/ este fructul cooper(rii sau al nfrn'erii cnd se nfrunt( dou( for&e polare/ dou(
lu*i cu interese )i inten&ii contradictorii.
Mecani$ul de contact #i de $c-i)
!le*entele scBi*bului cultural sunt . influen&ele eDterne/ re1isten&ele interne/ ncercarea de a
adopta unele *odele )i de a respin'e altele. Procesul dublu de @dareA )i de @pri*ireA nu este nt*pl(tor/ ci
este " arat( 2alinoQsMi " un proces condus de for&e definite )i de presiuni din partea culturii donatoare )i
cu re1isten&( bine deter*inat( din partea recipien&ilor. Unit(&ile de transfor*are nu sunt tr(s(turile sau
co*pleDele de tr(s(turi/ ci siste*e or'ani1ate sau institu&ii. Dina*ica scBi*bului cultural dintre cele dou(
culturi/ european( )i african(/ este/ n ulti*( instan&(/ o stare aculturativ( cu tot ceea ce produce un i*pact.
conflict/ cooperare sau co*pro*is.
De)i procesul de scBi*b este un proces indus sau condus de cultura european( prin for&(/ fie ea
econo*ic(/ politic( sau ad*inistrativ( prin persoana teBnicienilor/ ad*inistratorilor/ *isionarilor/
co*ercian&ilor/ el totu)i r(*ne un proces de interac&iune. 2alinovsMi re&ine aceast( caracteristic(/ dar nu
insist( asupra ei/ recunoscut fiind c( orice interac&iune sau scBi*b cultural este un proces reciproc care
afectea1( a*bele 'rupuri aflate n contact.
8n sensul de *ai sus/ n %H,K/ 4ernando Orti1 a propus ter*enul de tran$culturation pentru a reda
caracterul bilateral al celor *ai *ulte dintre contacte. !l consider( c( ter*enul transcultura&ie eDpri*( *ai
bine diferitele fa1e ale procesului de tran1i&ie de la o cultur( la alta/ pentru c( el nu const( din
fa*iliari1area cu alt( cultur(/ ceea ce denot( ter*enul acultura&ie )i nici nu i*plic( pierderea sau
de1r(d(cinarea de cultura anterioar(/ ceea ce s6ar putea defini ca deculturaie. 8n plus/ Orti1 vorbe)te de un
nou feno*en ce s6ar putea nu*i neoculturaie/ evitnd n acest fel dificult(&ile i*plicate de *ultiplele
se*nifica&ii ale conceptului de acultura&ie. Apari&ia noilor concepte de transcultura&ie/ decultura&ie/
neocultura&ie ca reac&ii la accep&iile destul de contradictorii ale conceptului de acultura&ie relev( natura
'er*inativ(/ profund fertili1atoare a acestuia.
O contribu&ie de sea*( n studiul scBi*bului cultural a adus 2alinoQsMi n stabilirea @punctului
1eroA de la care poate fi *(surat( natura )i di*ensiunea scBi*bului/ dnd posibilitate prin acest reper s( se
constate alter(rile/ deterior(rile/ nea;ust(rile/ starea de confu1ie pe care le i*plic( scBi*bul/
8n concep&ia lui 2alinovsMi/ n procesul scBi*bului cultural do*inant( este for&a/ ca presiune
eDercitat( de 0donnor culture2 (cultura donatoare= asupra 0recei/er culture2+ <cultura receptoare= sub
cele *ai diferite for*e. ca for&( descBis(/ nud(/ dar )i ca presiune *oral(/ psiBic(/ re1ultat( din lipsirea sau
frustrarea de vecBiul stil de via&(. Pe aceea)i linie/ !dQard #apir arat( c( n raport cu albii care se vor
@doritori de bineA ai lui/ indianul de1orientat/ de)i intr( n co*pro*is cu noul s(u *ediu @este apt s(
p(stre1e un si*& 'reu al pierderii unui bine *are )i va'/ o anu*it( stare de spirit pe care i6ar fi 'reu s6o
defineasc(/ dar care6i d(dea cura; )i pl(cere. !l crede c( prosperitatea 1ilelor trecute niciodat( nu pare s6o
*ai rec)ti'e. Ce s6a nt*plat este c( s6a tre1it n afara *br(&i)(rii calde a culturii sale/ n aerul rece al
eDisten&ei fra'*entare <#apir/ %H-F/ p. HE=.
O alt( se*nifica&ie a ter*enului de acultura&ie este li*itarea lui la situa&iile n care unul din
'rupurile aflate n contact pierde co*plet libertatea de a ale'e sau libertatea de a accepta sau respin'e noile
propuneri de ele*ente culturale. !ste sinoni*( cu alienarea sau de1r(d(cinarea.
,H
8n cele *ai *ulte studii de acultura&ie este subliniat aspectul dina*ic al acultura&iei/ adic( faptul
c( contactul nu este nu*ai un eveni*ent/ ci un proces/ cu stadii diferite/ un proces continuu de interac&iune
ntre 'rupuri cu culturi diferite. Cu toate acestea/ n studiile a*ericane despre acultura&ie se vorbe)te )i
despre diferite 'rade de acultura&ie/ despre indivi1i acultura&i total sau par&ial. 8n ca1ul unui individ total
aculturat este clar c( procesul aculturativ este ter*inat )i se vorbe)te despre condi&ii. 8n ase*enea situa&ii/
se*nifica&ia acultura&iei coincide cu cea a asi*ila&iei/ de)i ns()i defini&ia din 2e*orandu* specific(
faptul c( asi*ila&ia este cu ti*pul o fa1( a acultura&iei.
A$iilaia
8n literatur(/ n accep&ia cea *ai restrictiv(/ a$iilaia e$te acea 4or( a aculturaiei a"(rut( 1n
,ru"urile de indi/i7i care 1nlocuie$c 1n 1ntre,ie cultura lor ori,inal( cu alta. E$te acea $ituaie c!nd
,ru"urile de indi/i7i $au indi/i7i $e"arai $unt de7r(d(cinai $au $e de7r(d(cinea7(+ $unt $co#i $au ie$
din $ocietatea lor+ din ediul lor cultural "ro"riu 1n care $-au 4orat "rin $ociali7are #i enculturaie+
de la na#tere+ "entru a tr(i 1ntr-o alt( cultur( de"(rtat( 1n $"aiu #i cu "uine contin,ene 1n c!"ul
oti/aional #i atitudinal.
Asi*ila&ia relev( situa&ia n care ecBipa*entul cultural dobndit/ adic( siste*ul de idei/ cutu*e/
*odul de participare la or'ani1area social(/ la lu*ea valorilor )i a se*nifica&iilor n care tr(iesc sunt
reconsiderate radical sau total pentru a se a;usta la noua eDisten&( social( c(reia i corespunde )i o nou(
cultur(.
Cu aceast( se*nifica&ie restrictiv( a fost folosit ter*enul de acultura&ie n studiile despre ne'ri n
A*erica/ despre indienii din A*erica )i Canada/ n cercet(rile din 2eDic )i A*erica Latin(. Terenul
e$te 4olo$it #i cu re4erire la "roce$ele de ada"tare ale ei,ranilor. Utili1area ter*enului acultura&ie ca
asi*ilare total( a atras *ulte atitudini pro )i contra.
O elaborat( anali1( a studiilor acultura&iei prin asi*ilare o reali1ea1( 2ilton 2. 3ordon. !l
eDa*inea1( natura asi*il(rii pornind de la presupunerea unei situa&ii ipotetice n care un 'rup de i*i'ran&i
cu ba1( na&ional( sau etnie/ reli'ie )i *odele culturale diferite vine ntr6o &ar( cu popula&ie de ori'ine
na&ional(/ reli'ie )i co*porta*ent relativ unifor*e )i stabile/ cu 'rupuri sociale sau structur( social( relativ
cristali1at( <3ordon/ %HE%/ p. %K26%%+=.
Ce $e 1nt!"l( cu ,ru"ul ii,rant la a doua ,eneraie5
8n *od ideal/ spune el/ la a doua 'enera&ie/ este i*a'inat( o total( asi*ilare eDpri*at( n nsu)irea
co*plet( a *odelelor culturale ale &(rii 'a1d(/ pierderea oric(rui si*& al apartenen&ei la vecBiul 'rup etnic/
scBi*barea reli'iei/ p(trunderea n structurile sociale ale &(rii 'a1d( unde au fost pri*i&i cu ospitalitate.
Asi*ilarea co*plet( ca un ca1 ideal <n sensul lui 2aD Veber=/ 2ilton 2. 3ordon nu o pune n
nici un fel sub ra1a *oralei/ dac( e bine sau nu/ dac( e de1irabil sau nu. !l i face procesului nu*ai o
anali1( abstract(/ eDtr('nd etapele esen&iale prin care 'rupul se poate considera parte constitutiv( a &(rii
'a1d(. Dar ne6punerea con)tient( sub lupa aprecierii din punct de vedere *oral nu eDclude/ dup( noi/ faptul
real c( n ca1ul eDercit(rii de *ultiple presiuni de ordin econo*ic/ social/ politic/ ad*inistrativ/ psiBolo'ic/
asi*ilarea total(/ pierderea fiin&ei etnice sau na&ionale a unui popor/ 'rup etnic coe1iv/ bine articulat din
punct de vedere cultural nsea*n( lips( de respect/ nc(lcarea de*nit(&ii/ a libert(&ii de eDpresie cultural(/
fiind n ulti*( instan&( )i un act i*oral.
De1v(luind toate tipurile de inte'r(ri/ 3ordon a;un'e la conclu1ia c( sunt )apte trepte sau procese
prin care se a;un'e la o asi*ilare total(. 4iecare din ele poate fi 'ndit( ca un stadiu particular sau un aspect
al procesului de asi*ilare. Asi*ilarea *odelelor culturale ale &(rii 'a1d( este denu*it( de autor acultura&ie
)i constituie pri*ul tip de asi*ilare care are loc cnd un 'rup *inoritar ntr( n scen(. #e poate desf()ura
neted/ f(r( dificult(&i sau cu reac&ii de respin'ere. Dac( acultura&ia nu conduce necesar la asi*ilarea
structural(/ asi*ilarea structural( produce inevitabil acultura&ia.
Asi*ilarea structural( care se*nific( p(trunderea n structurile de clas(/ n 'rupurile/ institu&iile
&(rii 'a1d( este *ai *ult dect acultura&ia cBeia de bolt( a arcului asi*il(rii. Odat( cu asi*ilarea
structural(/ vor avea loc/ fie si*ultan/ fie succesiv acultura&iei/ toate celelalte tipuri de asi*ilare care vor
ur*a natural. Pre&ul unei astfel de asi*il(ri este/ totu)i/ dispari&ia 'rupului etnic ca o entitate separat( )i
pierderea valorilor sale distinctive.
2ai tr1iu/ alpB :eals a eDtins ter*enul de acultura&ie la procesul de urbani1are al popula&iei
rurale care *i'rea1( la ora)/ pre1entndu6l ca pe o situa&ie aculturativ(/ iar obert edfield construie)te
@continuu*6ul rural6urbanA ca eDpresie a acultura&iei.
A)a cu* a* *ai ar(tat/ tipurile de contact pot avea loc la diferite scale sociale. ntre popoare/
ntre se'*ente substan&iale ale popula&iilor/ ntre 'rupuri *ici sau cBiar ntre indivi1i. #ub aspectul tipurilor
-K
de rela&ii ce se pot stabili ntre 'rupurile aflate n contact/ ele pot fi si*biotice/ de cooperare reciproc( sau
tensionate/ conflictuale.
Literatura feno*enului de acultura&ie sublinia1( ideea c( *pru*utul *utual s6a reali1at adesea
ntre euro6a*ericani )i b()tina)i/ de pild(/ n ciuda ostilit(&ii uneori destul de avansate dintre p(r&ile aflate
n interscBi*b. 8*pru*utul nu poate *er'e nu*ai ntr6o sin'ur( direc&ie/ dar dac( uneori pare c( a *ers
nu*ai de la cultura european( spre cea b()tina)( aceasta se nt*pl( pentru c( el poate fi *ai bine
docu*entat istoric pentru perioada *ai recent(. Dar dac( se scBi*b( perspectiva/ lundu6se n considera&ie
scBi*b(rile vaste care au avut loc n cultura euro6a*erican(/ ca re1ultat al *pru*utului de c(tre europeni
)i a*ericani de la popoarele cu care ei au venit n contact/ se poate observa c( aspecte funda*entale ale
vie&ii. Bainele/ obiceiurile culinare/ li*ba;ul/ *u1ica au fost n *are parte scBi*bate din secolul al %06lea ca
re1ultat al acestor contacte.
Dinaica aculturaiei are caracter acti/+ creator. 9"ruutul #i $c-i)ul dintre culturi #i+
i"licit+ dintre oaeni+ e$te un 1"ruut $electi/+ $electi/itate ce 3u$ti4ic( area /arietate 1n care
oaenii $u"ort( $au tr(ie$c contactul. Modul de "reluare a eleentelor noii culturi $t( ar,uent
1ntotdeauna "entru ideea c( oaenii "erce" #i 1#i a"ro"ie noile odele 1n terenii odelelor lor
anterioare #i ai eC"erienei trecute. Inter"retarea #i re-inter"retarea 1n$oe$c toate a$"ectele
$c-i)ului cultural. Ele re"re7int( "roce$ul "rin care /ec-ile $eni4icaii $unt atri)uite noilor
eleente $au "rin care noile /alori $c-i)( $eni4icaia cultural( a /ec-ilor 4ore.
8n acest fel/ consider(* c( o subtil( )i rafinat( dialectic( a noului cu vecBiul se produce con)tient
sau incon)tient n tot acest proces aculturativ. #elec&ia/ re6interpretarea sunt ur*ate de re6inte'rare/ prin
care se d( coeren&a )i consisten&a necesar( co*porta*entului u*an.
e1ultatele proceselor de acceptare/ adaptare sau de respin'ere se *anifest( la nivelul 'rupurilor
)i sub'rupurilor prin *ecanis*ele psiBolo'ice )i sociale care iau uneori for*a unor adev(rate *i)c(ri
aculturative sau contra6aculturative. Incon'ruen&a dintre *odelele culturale acBi1i&ionate )i presiunile
culturale ale *ediului social do*inant poate conduce la st(ri tensionale/ de stres cu repercusiuni dra*atice
asupra s(n(t(&ii *intale a individului care tr(ie)te un abrupt proces de alienare.
!fortul pentru elucidarea )i *bo'(&irea conceptual( re1ultat( din anali1a procesului aculturativ a
continuat dup( defini&ia dat( n 2e*orandu*6ul din %H+0. 8n %H+F/ 2. CersMovits a publicat volu*ul
Acculturation n care a trecut n revist( un nu*(r de rapoarte antropolo'ice/ studii pertinente n proble*a
acultura&iei/ indicnd proble*e pentru o cercetare ulterioar(.
8n %H-+/ Consiliul de Cercet(ri n 9tiin&ele #ociale din #UA a tutelat un se*inar despre
acultura&ie/ ncercnd s( re6vad( )i s( clarifice ideile )i infor*a&iile eDistente. Defini&ia dat( a fost/ n cele
din ur*(/ o eDtensie )i o re6elaborare a celei din %H+0. Aculturaia e$te $c-i)ul cultural iniiat de
con3u,are a dou( $au ai ulte $i$tee culturale autonoe. <c-i)ul aculturati/ "oate 4i
con$ecina tran$i$iei culturale directeE "oate 4i deri/at din cau7e nonculturale+ ca odi4ic(rile
ecolo,ice $au deo,ra4iceE "oate 4i indu$ de cultura doinant(E "oate 4i a!nat "rin a3u$t(ri interne
care urea7( acce"t(rii tr($(turilor #i odelelor $tr(ineE "oate 4i o ada"tare reacti/( a odelelor de
/ia( tradiional(. Dinaica $a "oate 4i /(7ut( ca o ada"tare $electi/( a $i$teelor de /alori+ ca
"roce$e de inte,rare #i di4ereniere+ ca $ucce$iuni 1n de7/oltarea 4actorilor de "er$onalitate.
#6a subliniat/ de ase*enea/ necesitatea ca/ n studiul acultura&iei/ s( se &in( sea*a de patru
proble*e cBeie/ )i anu*e. caracteri1area propriet(&ilor a dou( sau *ai *ulte siste*e culturale autono*e
care intr( n contactW studiul naturii situa&iei de contactW anali1a rela&iilor stabilite ntre siste*ele culturale n
contactW studiul proceselor culturale ce decur' din con;u'area siste*elor. 8n procesele culturale trebuie s(
fie incluse. tran$i$ia intercultural(+ creati/itatea cultural(+ de7inte,rarea cultural(+ ada"tarea
reacti/(+ a3u$tarea "ro,re$i/(+ 4u7iunea cultural(+ "lurali$ul $ta)ili7at+ ni/elele di4ereniale ale
$c-i)(rii.
Corespun1(tor cu reali1(rile teoretice )i de teren nre'istrate este necesar( orientarea studiilor
asupra ele*entelor noi )i ne6elucidate nc(/ de pild(/ acelea ale proceselor culturale specifice contactului )i
ale efectelor lor asupra culturii ca ntre'/ ca )i asupra indivi1ilor ca *icroentit(&i culturale.
De)i unele preci1(ri )i deli*it(ri ale conceptului de acultura&ie sunt evidente )i la a doua ntlnire
n acest scop/ conceptul continu( s( suscite interes )i s( dobndeasc(/ dac( nu se*nifica&ii noi/ cel pu&in/
nuan&e pe ct de bo'ate/ pe att de derutante interpretativ/ pe de o parte/ precu* )i adep&i noi pentru o
accep&ie sau alta/ pe de alt( parte. 8n acest sens/ oferi* cteva aspecte.
Dup( Irvin' CalloQell/ este posibil ca acultura&ia s( aib( loc pe scar( *odest(/ prin procesele
selective ale nv(&(rii i*itative voluntare/ f(r( re6adaptarea radical( a co*porta*entului indivi1ilor sau f(r(
o re6*odelare a *odului total de via&( a societ(&ii n care tr(iesc ei <CalloQell/ %H,-/ p. %FE=. !l concepe
-%
situa&ia n care acultura&ia nu este le'at( de do*ina&ie/ for&(/ superioritate/ ci este o interac&iune social( n
care ntre cele dou( popoare are loc/ n condi&ii de libertate/ o nv(&are i*itativ( a unor tr(s(turi culturale
reco*pensatorii )i n ar*onie cu siste*ul cultural al celui care *pru*ut(. O astfel de accep&ie a* aplicat
)i noi n studiile concrete reali1ate pe 'rupuri etnice/ ca )i pe structurile sociale urbane )i rurale/ relevndu6
se ca una dintre accep&iile cele *ai frecvente/ reale )i po1itive n con&inut/ apt( de a eDplica scBi*bul )i
contactul cultural n condi&ii libere )i de e'alitate reciproc( ntre parteneri.
A)a cu* a* ar(tat la nceputul capitolului/ n disputa privind se*nifica&ia contactului dintre
culturi intr( )i etnolo'ia france1( care va aduce noi contribu&ii.
#e*nifica&ia contactului dintre culturi n literatura france1( nu difer( ns( de cea a*erican( )i
en'le1( dect prin nuan&e/ se*nifica&iile funda*entale/ r(*nnd acelea)i.
7ean Ca1eneuve define)te acest cuvnt 'reoi/ dar foarte u1itat 6 @acultura&iaA 6 ca un aspect foarte
particular al contactului dintre culturi care reflect( adaptarea 'lobal( a unei popula&ii la o cultur( care nu
este a sa/ ori'inal( )i care se produce/ *ai ales/ cnd o colectivitate este supus( unei inva1ii sau cnd este
transplantat( dintr6o re'iune n alta/ cu* au fost transplanta&i ne'rii din Africa n A*erica. .
o'er :astide/ de orientare pronun&at sociolo'ic(/ anali1ea1( proble*a prin sinta'*a @intersec&ia
civili1a&iilor )i a operelor lorA/ intersec&ie al c(rei *obil este de sor'inte social(/ anu*e infrastructura
econo*ic(. Acultura&ia este/ n concep&ia lui/ un proces cu caracter istoric/ proces de crea&ie/ feno*en
social total care trebuie studiat la toate nivelurile/ sub toate aspectele sale )i n le'(tur( dialectic( cu
ansa*blul n care el se nserea1(. !ste re1ultat al interac&iunii cau1alit(&ii interne cu cea eDtern(/ idee care l
distin'e de antropolo'ii a*ericani )i pe care o aprecia1( n *od deosebit 3. :alandier.
9n conclu7ie+ a"recie c( "ri/it( $u) a$"ectul ecani$elor "$i-ice indi/iduale+ aculturaia
$eni4ic( re-ada"tarea la alt( cultur( #i+ 1n ace$t ca7+ "oate 4i nuit(+ a#a cu a 4(cut-o >er$Fo/it$+
re-enculturaie (enculturaia 4iind "roce$ul indi/idual "riar de a$iilare a culturii ori,inale). Re-
enculturaia e$te ada"tarea oaenilor la o)iceiuri neo)i#nuite+ la $tructuri culturale #i
co"ortaentale noi. Ca reluare a unui "roce$ onto,enetic relati/ reali7at+ re-enculturaia+ du"(
o"inia noa$tr(+ a"are nuai 1n "roce$ele aculturati/e care "un indi/idul $au ,ru"urile uane 1n
$ituaii noi+ "entru care /ec-iul ec-i"aent co"ortaental de/ine neadec/at.
9n ,eneral+ $e #tie c(+ "$i-olo,ic+ aculturaia cu"rinde 4enoenele #i "roce$ele care $e "etrec
1n entalul #i $tructura de "er$onalitate a unui indi/id c!nd ace$ta e$te ne/oit $( treac( de la o 4or(
de eCi$ten( a culturii la alta+ de"(rtat( nu nuai $"aial+ dar #i ca /alori #i $eni4icaii.
Ca atare+ 1n "roce$ul aculturati/+ con$ider( c( are loc o "eranent( co"araie+
con4runtare #i co"etiie a $i$teului de ,!ndire+ de $iire #i de aciune anterior 1n$u#it cu noua
realitate $ocio-cultural( 1n care tr(ie#te. Datorit( "la$ticit(ii indi/iduale+ ado"tarea+ "relucrarea #i
inte,rarea odelelor culturale "ro"u$e de noul ediu "ot $( ai)( loc 1ntr-o 4or( ai ult $au ai
"uin ra"id(+ cu e4ecte ai ult $au ai "uin trauati7ante.
De$c-iderea indi/idual(+ di$"oni)ilitatea+ ori7ontul de cunoa#tere "ot de/eni indicatori de
)a7( 1n a$iilare. :er$onalitatea indi/idului 1n noua $ituaie aculturati/( "oate do)!ndi un ,rad ai
are $au ai ic de con$i$ten(+ de aronie. Ea "oate r(!ne #i "uternic incon$i$tent(+
contradictorie+ de alt4el+ a#a cu $-ar "utea ,($i #i 1n ediul ori,inar de cultur(.
Procesul psiBolo'ic de adaptare la noul set de valori este eDtre* de co*pleD/ presupunnd
scBi*b(ri de valori/ atitudini/ co*porta*ente )i/ uneori/ cBiar restructurarea ntre'ii personalit(&i.
Individul s*uls din *ediul s(u ori'inar tr(ie)te o situa&ie de disconfort. 9ocul aculturativ este
suportat 'reu/ *ai ales/ cnd noul set de nor*e )i valori trebuie s( fie asi*ilate printr6o disciplin( i*pus(.
8n fapt/ prin asi*ila&ie/ noi presupune* c( are loc o re6construire a funda*entelor personalit(&ii u*ane dat(
de re6elabor(rile )i re6condi&ion(rile n siste*ele de atitudini )i n *odelele de conduit( )i de 'ndire.
Anali1at( n raport cu encultura&ia/ acultura&ia apare ca un *o*ent obli'atoriu/ inevitabil/ al
acesteia cnd individul intr( n contact cu o alt( cultur( dect cea ori'inar(/ *o*ent n care acBi1i&iile
dobndite anterior se prelun'esc/ se topesc )i se re6creea1( n noua cultur(/ ducnd la o nou( inte'rare
socio6cultural(.
-2
0. ,oi direcii de de&voltare conceptual
Pe *(sur( ce cercet(rile privind contactul dintre culturi s6au de1voltat/ conceptul de acultura&ie "
n sensul s(u restrictiv/ de contact ntre 'rupuri cu culturi diferite/ cu niveluri diferite de de1voltare " se
dovede)te a fi nesatisf(c(tor. !l a fost ba1at pe concep&ia c( cultura industrial( apusean(/ n ciuda
varia&iilor ei re'ionale/ ar fi o for&( o*o'en( )i o*o'eni1atoare care ar absorbi *ultiplele structuri ale
asocia&iilor tribale )i &(r(ne)ti <ClarcM and al. %HE0/ p. 2+2=. Conceptul de acultura&ie astfel definit/ devine
prea si*plu )i prea str*t pentru o aplicare fructuoas( la situa&iile de contact conte*porane din A*erica/
recunoscut( c( se consider( a1i o na&iune a na&iunilor. 8n vederea reali1(rii unor studii ct *ai adecvate
co*pleDelor studii aculturative/ diferite de la un 'rup etnic la altul )i de la o 'enera&ie la alta/ cercet(torii
a*ericani au trebuit s( for;e1e noi concepte/ noi cadre teoretice.
O pri*( ncercare conceptual( a fost f(cut( prin di$tincia 1ntre aculturaie #i a$iilaie #i "rin
teoria creu7etului (t-e eltin, "ot t-eorI) aplicabil( la i*i'ran&ii din #UA/ studiat( de 2ilton 2.
3ordon <3ordon/ %HE%/ p.%K26%%+=. Aceast( teorie ncearc( s( r(spund( la ntrebarea dac( popula&ia
i*i'rant( se asi*ilea1(.
Cnd s6a descoperit c( culturile etnice distinctive persist( peste 'enera&ii/ o a doua ntrebare s6a
pus cu necesitate )i anu*e/ care este raportul dintre popula&iile i*i'rante )i cultura 'a1d(. La aceast(
ntrebare s6a r(spuns prin conceptul de "lurali$ cultural/ de1voltat de o pleiad( de cercet(tori. Ideea de
pluralis* cultural a condus la alte ntreb(ri )i r(spunsuri prin care s6au i*pus conceptele de liite etnice/
ar,inalitate $ocial(+ aculturaie $electi/( a 'rupurilor. La italienii din Australia/ de pild(/ s6au
descoperit/ n %HEK/ diferite 'rade de acultura&ie n co*porta*entele publice fa&( de cele private.
8n le'(tur( cu pluralis*ul cultural/ s6a pus proble*a le'(turii dintre individ )i procesele
aculturative/ adic( oa*enii se fa*iliari1ea1( <@aculturea1(A= diferit unii de al&iiX Din nevoia de r(spuns la
aceste proble*e au ap(rut conceptele de o ar,inal )i )iculturalitate.
Din cele relatate *ai sus/ se observ( lo'ica n virtutea c(reia conceptele se 'enerea1( unele din
altele/ se de1volt( )i se adncesc unele pe altele.
Cate'oria la care s6a a;uns )i care a devenit cea *ai u1itat( n studiile de antropolo'ie )i sociolo'ie
este cea de ,ru" etnic/ cu corolarul ei/ identitate etnic( sau con)tiin&a apartenen&ei la un 'rup etnic/ cu
tr(s(turi caracteristice ca li*b(/ obiceiuri/ tradi&ii culturale/ port/ psiBolo'ie/ cultur( spiritual(. Derivate din
identitatea etnic( au fost studiile concentrate pe proble*a etnicit(ii $ituaionale+ conceput( ca un
construct Bolistic care se deplasea1( n unitate cu conteDtul. Dar pentru c( cercet(rile efectuate nu au
confir*at caracterul Bolistic al identit(&ii etnice/ a fost necesar(/ n continuare/ depistarea diferitelor
co*ponente ale identit(&ii etnice.
Cercet(rile ur*(toare nici nu *ai includ conceptul de acultura&ie/ ca atare/ n studiile lor/
considerndu6l/ probabil/ prea lar'/ difu1 pentru investi'area identit(&ii etnice. 8n aceast( cate'orie a*
-+
introduce )i studiul TBe #aDon 3er*ans. political fate of an etBnic identitS de 2arilSn 2c ArtBur reali1at
n anii %HE,6%HE0/ pe sa)ii din 4eldioara/ ;ude&ul :ra)ov <2c ArtBur/ %HE0/ p. +,H6+0,=. !a abordea1( acest
'rup etnic direct din perspectiva identit(&ii etnice f(r( s( *ai fac( apel la conceptul de acultura&ie.
8n scBi*b/ 'rupul for*at din 2ar'aret ClarcM/ #Baron Uauf*an )i obert C. Pierce consider( c(/
n cercetarea lor/ acultura&ia nu poate fi o*is( din defini&ia pe care ei o dau identit(&ii etnice. !a for*ea1( o
co*ponent( *a;or(/ co*binndu6se pentru a crea profiluri de cunoa)tere/ de se*nifica&ii )i de
co*porta*ent/ n ceea ce prive)te rela&ia dintre cultura tradi&ional( )i cultura nou(.
Autorii ncearc(/ pentru pri*a dat(/ o le,(tur( 1ntre aculturaie #i identitate etnic(/ prin
studierea co*bina&iei dintre ele n unul )i acela)i individ. Aceasta le d( posibilitatea s( observe le'(tura
dintre acultura&ie )i co*ponentele identit(&ii etnice n fiecare persoan(. Identitatea etnic( este discutat( n
ter*enii a trei variabile. ecBilibru aculturativ/ orientare tradi&ional( )i orientarea actual( <an'lofon( sau
a*erican(=. Cele trei variabile/ binen&eles/ pot fi aplicabile pe *atricea oric(rei culturi sub for*a de
ecBilibru aculturativ/ orientare tradi&ional( )i orientarea actual(. Dar noi le vo* anali1a/ n continuare/ pe
realitatea a*erican( pentru a descifra n detaliu de*ersul teoretic n eDe*plul dat.
!cBilibrul aculturativ reflect( relativa cunoa)tere de c(tre individ att a culturii populare
tradi&ionale/ ct )i a culturii populare conte*porane a*ericane. Orientarea tradi&ional( )i orientarea
an'lofon( sau a*erican(/ reflect( 'radul )i tipurile de participare ale unui 'rup etnic la activit(&i specific
etnice sau specific a*ericane/ de pild(/ celebrarea unor s(rb(tori tradi&ionale/ vorbirea li*bii *aterne/
p(strarea de rela&ii cu or'ani1a&iile etnice. Orientarea tradi&ional( arat( c( un individ se co*port( n
societatea a*erican( n care a intrat )i tr(ie)te dup( *odelele specifice societ(&ii sale tradi&ionale din care a
venit.
Orientarea an'lofon( indic( situa&ia invers(/ asi*ilarea *odelelor specifice a*ericane/ tr(irea
si*&(*ntului de apartenen&( )i de participare la cultura *a;orit(&ii/ faptul c( un individ se pre1int( pe sine
altora *ai de'rab( ca a*erican dect ca etnic.
>rsta )i 'enera&ia constituie un puternic factor de diferen&iere/ studiile de*onstrnd c(/ n
'eneral/ si*plificnd la *aDi* 'enera&iile/ pri*a 'enera&ie de i*i'ran&i sau b(trnii sunt preponderent
tradi&ional orienta&i/ c( a doua 'enera&ie sau cei de vrst( *edie pot fi caracteri1a&i ca bi6culturali/ indivi1ii
*anifestnd nc( o u)oar( tradi&ionalitate/ dar nscriindu6se )i spre orientarea an'lofon(/ iar tinerii sau
'enera&ia a treia sunt an'lici1a&i pe toate di*ensiunile.
Cercetarea a ar(tat c( factori diferi&i influen&ea1( oa*enii n a fi *ai an'lici1a&i sau *ai
tradi&ionali )i anu*e. statusul social dintr6o cultur( co*parat cu altaW nivelul de discri*inare etnic(
perceputW 'radul de protec&ie a individului n cadrul fa*iliei sau al co*unit(&ii etniceW 'radul presiunii
eDterne de a interac&iona cu an'lofonii n noua societateW circu*stan&ele personale ca )coala/ c(s(toria/
*i'ra&ia/ nivelul aculturativ al altor *e*bri ai fa*iliei sau tipul de vecin(tate n care a fost crescut(
persoana.
#tudiul relatat are se*nifica&ie dubl(. pe de o parte/ teoretic( pentru *odul n care conceptul de
acultura&ie este *binat cu cel de identitate etnic( n cadrul c(ruia este conceput ca o di*ensiune cu
anu*ite 'rade de de1voltare/ iar pe de alta/ pentru procesul real pe care6l reflect( )i prin care se pot
interpreta )i alte situa&ii de contact.
A* insistat asupra *ultiplelor se*nifica&ii conferite ter*enului de acultura&ie datorit(
co*pleDit(&ii feno*enului pe care l reflect(/ noianului de idei )i interpret(ri pe care le6a strnit n literatura
str(in(/ dar )i pentru c( cunoa)terea lor ne a;ut( la o *ai nuan&at( anali1( a contactului dintre culturi n
raporturile interetnice din &ara noastr( pe care inten&ion(* s6o reali1(*/ apelnd la cercet(rile de teren
reali1ate de6a lun'ul anilor de cercetare.
-,
CA:. II.
DIMEN<IUNEA <OCIOLOGIC
A CONTACTULUI DINTRE CULTURI
#. 1undamentele antropologice i sociologice
ale contactului dintre culturi
Dup( parcur'erea n pri*ul capitol a studiilor de antropolo'ie n care s6au de1b(tut pn( la detalii
se*nifica&iile ter*enilor de acultura&ie )i contact ntre culturi din perspectiv( a*erican(/ en'le1( )i
france1(/ n cele ce ur*ea1(/ ncerc(* o articulare or'anic( a acestora cu cele de sociolo'ie pentru a reda
'rupurile u*ane intrate n contact n unitatea )i diversitatea lor social( fireasc(.
Antropolo'ia este o )tiin&( Bolistic( al c(rei scop este studiul condi&iei u*ane ca ntre'. !a se
ocup( cu ori'inea )i de1voltarea o*ului ca fiin&( biolo'ic( )i cultural(/ eDplic( diversitatea u*an(/
diferen&ele )i si*ilarit(&ile n *odul n care popula&iile u*ane s6au adaptat la *ediul ncon;ur(tor i*ediat )i
la contactele cu alte 'rupuri u*ane. Dintru nceput s6a dedicat studiilor co*parative dintre diferitele
'rupuri u*ane/ ur*(rind varietatea u*an( att n ti*p/ ct )i n spa&iu. #ubdivi1iunile ei reflect(
*ultitudinea de aspecte ale vie&ii sociale pe care le6a *br(&i)at )i de1voltat de6a lun'ul ti*pului 6
antropolo'ia fi1ic(/ antropolo'ia cultural(/ antropolo'ia lin'vistic(/ antropo'eo'rafia/ antropolo'ia socio6
cultural( etc.
Conceptul funda*ental al antropolo'iei este cultura/ care arat( c( o*ul se adaptea1( *ediului
pri*ar *ai de'rab( prin co*porta*ente nv(&ate dect prin *i;loace biolo'ice. !l )i6a construit un
ecBipa*ent social specific for*at din idei/ re'uli/ nor*e/ valori/ obiceiuri )i tradi&ii pe care le folose)te n
procesul de *odelare u*an( )i le trans*ite din 'enera&ie n 'enera&ie. De pild(/ antropolo'ia socio6
cultural( se ocup( att cu studiul naturii societ(&ii n 'eneral/ cnd pune n discu&ie universaliile/ ct )i cu
tr(s(turile distinctive ale unei anu*ite societ(&i/ cnd anali1ea1( diver'en&a/ diversitatea )i unicitatea
'rupurilor u*ane )i a culturilor lor.
#ociolo'ia este studiul )tiin&ific al co*porta*entului o*ului ca fiin&( social( sau *e*bru al
societ(&ii/ ea ns()i conceput( ca or'anis* social totalW studiu al faptelor/ feno*enelor )i proceselor socialeW
al *odelelor de interac&iune individual( )i de 'rupW al rela&iilor dintre ele/ ca )i al influen&elor 'rupului
asupra co*porta*entului individual. #ociolo'ia se centrea1( pe n&ele'erea )i eDplicarea 'rupului/ a
factorilor colectivi din co*porta*entul u*an/ a siste*elor sociale/ institu&iilor )i or'ani1(rii lor sociale.
Ba7a $ocial( a contactului dintre culturi
#tudiul contactului dintre culturi din punctul de vedere al antropolo'iei )i sociolo'iei va adnci
se*nifica&ia esen&ei sociale a acestui feno*en co*pleD/ cu *ultiple di*ensiuni/ dintre care fiecare poate
deveni obiect de studiu de sine st(t(tor pentru speciali)tii n )tiin&ele sociale. etnolo'i/ filosofi ai culturii/
istorici ai culturii etc.
Considernd contactul dintre culturi un contact 1ntre ,ru"uri de oaeni cu i$torii de /ia( #i
culturale di4erite din a c(ror con/ieuire re7ult( o $c-i)are a odelelor culturale ori,inare ale
4iec(ruia+ /a tre)ui $( a/e 1n /edere cine $unt oaenii+ ce ti"uri de relaii le ,u/ernea7( /iaa+ care
e$te "o7iia lor 1n $ocietate+ ce roluri 1nde"line$c 1n /irtutea $tatutului "e care 1l au.
8n studiul de fa&(/ 0,ru"urile de oaeni cu i$torii de /ia( #i culturale di4erite2+ cu puternice
le'(turi n interiorul 'rupului )i cu strate'ii elaborate n raporturile cu cei din afara lui $unt ,ru"urile
etnice. !le pot fi *a;oritare )i n acest ca1 for*ea1( na&iunile sau *inoritare )i atunci se nu*esc *inorit(&i
na&ionale. Ca *inorit(&i na&ionale sunt obiect al le'isla&iei na&ionale )i interna&ionale n care se stipulea1(
drepturile de care trebuie s( se bucure pentru a6)i p(stra tr(s(turile etnice )i culturale definitorii.
Gru"ul etnic a3oritar dintr-o $ocietate con$tituie naiunea. !a <na&iunea= se deosebe)te de
'rupul etnic *inoritar prin aceea c( ea d( nu*ele societ(&ii/ poporului acesteia. De pild(/ n &ara noastr(/
'rupul etnic *a;oritar sunt ro*nii care au o pondere de FH/-[ din popula&ia &(rii dup( ecens(*ntul
popula&iei din 2KK2/ pe cnd celelalte 2% 'rupuri etnice sau *inorit(&i na&ionale constituie %K/-[. 8n
consecin&(/ nu*ele &(rii @o*niaA )i al na&iunii " @Na&iunea ro*n(A i1vor(sc din ponderea )i calitatea
etno6cultural( a ro*nilor.
Gru"ul etnic
Dar s( ne ntoarce* la 'rupul etnic. Ce este acestaX L6a* definit n *ulte lucr(ri. 8n cele ce
ur*ea1(/ ne referi* la principalele lui tr(s(turi. !ste un 'rup u*an coe1iv/ cu puternice le'(turi de sn'e/
cu o istorie )i cultur( co*une/ care )i f(ure)te un *od de via&( propriu/ distinct de al altora/ tr(ie)te/
--
*unce)te pe acela)i teritoriu/ vorbe)te aceea)i li*b(/ are con)tiin&a apartenen&ei la acel 'rup. Considernd
co*ponenta biolo'ic( un dat relativ i*uabil/ fi1iono*ia lui etnic( este o crea&ie/ un produs social/ re1ultat
al feno*enelor )i proceselor la care a participat )i care l6au *arcat n structura sa de personalitate. !tnicul
este totalitatea socialului pe care l ntrucBipea1( o popula&ie la un *o*ent dat/ l define)te n substan&a sa
cea *ai inti*(/ sinte1( a continuit(&ii )i discontinuit(&ii lui istorice <Cobianu6:(canu/ 2KK, ./ p. %K%6%K2=.
3rupul etnic se distin'e prin tradi&ia cultural( co*un( )i si*&ul identit(&ii ca 'rup sau sub'rup n
societate. Con)tiin&a de 'rup etnic adnc inoculat( *e*brilor lui devine una din for&ele cele *ai neb(nuit
de puternice n ac&iunile orientate benefic sau *alefic ale acestuia. 2e*brii lui se deosebesc de al&i *e*bri
ai societ(&ii dup( anu*ite caracteristici culturale. !i au li*b(/ reli'ie/ istorie/ literatur(/ civili1a&ie *aterial(
specifice. Cel *ai i*portant lucru este senti*entul de identitate al *e*brilor ca 'rup tradi&ional distinct.
Tr(s(turile culturale eDpri*ate n li*b(/ obiceiuri )i tradi&ii/ port/ *od de via&( )i stil de via&(/ cultur(
scris(/ oral(/ tr(it( sau 1idit(/ folclor/ cnt/ dans i deosebesc funda*ental de alte 'rupuri. #i*&(*intele/
scala de valori pe care )i construiesc concep&ia despre lu*e )i via&(/ despre trecut/ pre1ent )i viitor sunt
indicatori @tariA ai 'rupului etnic. Dac( la aceste tr(s(turi ad(u'(* ele*entele culturii *ateriale reflectate
n obiecte/ unelte/ podoabe/ *od de construire a locuin&ei/ *od de or'ani1are a 'ospod(riei/ a co*unit(&ii
etnice/ atunci i*a'inea 'rupului etnic se ntre'e)te.
Ceea ce este esen&ial este faptul c( *e*brii 'rupului etnic se identific( sau se recunosc n
tr(s(turile 'rupului c(ruia i apar&in. 8n acest fel/ identitatea etnic( este un proces descBis ce se tr(ie)te )i se
de1volt( cu fiecare individ )i cu fiecare 'enera&ie. !a reflect( interac&iunea dintre identitatea individului )i a
'rupului din care face parteW este/ n ulti*( instan&(/ procesul psiBo6individual prin care se conserv(
tr(s(turi din a*bele identit(&i " individual( )i de 'rup 6 n vederea adapt(rii adecvate la condi&iile sociale
ale *ediului de via&(.
Cnd un individ se identific( cu un anu*it 'rup etnic/ aceasta nsea*n( c( se define)te prin
tr(s(turile acestuia/ are ca *odel acel 'rup ale c(rui valori/ nor*e/ si*boluri le accept( )i le interiori1ea1(
n propriul co*porta*ent )i n con)tiin&a de sine. La acel 'rup el se raportea1( pentru a6)i defini credin&ele/
atitudinile/ a)tept(rile sau standardele care i orientea1( co*porta*entul.
8ns( naiunea e$te o entitate $u"erioar( ,ru"ului etnic. Ea are atri)uii di$tincti/e la $car(
$ocietal(+ $i)oluri "ro"rii de care e)rii ei $unt le,ai "rin eoii #i $entiente "uternice+
"recu $tea,ul+ inul+ $(r)(torile naionale+ recuno$cute "rin ca"acitatea $i)olic( de re"re7entare
a 1ntre,ii $ociet(i 1n 4aa ei 1n$(#i #i 1n 4aa luii. Cu* s6ar eDplica/ altfel/ lacri*ile de bucurie ale
tuturor ca*pionilor sportivi cnd se intonea1( I*nul Na&ional )i se ridic( Drapelul &(rii lor dect prin
aceast( i*ens( for&( si*bolic( de repre1entare a poporului lor n fa&a altor popoareX
Na&iunea/ dup( Di*itrie 3usti/ este un or'anis* viu/ care se afir*( ntr6o structur( econo*ic( )i
sufleteasc( specific( )i se *en&ine printr6o or'ani1are politic( )i ;uridic( caracteristic( totului. !a
dobnde)te consacrare politic( )i ;uridic( prin statul6na&iune sau statul na&ional <3usti/ edi&ie n'ri;it( de Ilie
:(descu/ %HH-/ p/ %F6,K=.
<tatul naional e$te "er$oni4icarea 3uridic( #i "olitic( a naiunii. Na&iunea este repre1entat( n
afara 'rani&elor de statul na&ional care i ap(r( 'rani&ele/ interesele )i nf(ptuirile.
9ntre ,ru"ul etnic #i naiune e$te un ra"ort de la "arte la 1ntre,+ naiunea cu"rin7!nd
,ru"urile etnice ca "e co"onente or,anice ale /ieii $ociale+ econoice #i culturale. Etnia $au ,ru"ul
etnic e$te o realitate cu atri)utul "erenit(ii+ dar nicidecu cu atri)utul $tatalit(ii "e teritoriul unui
$tat naional unitar #i indi/i7i)il teritorial. Identitatea etnic( st( la ba1a identit(&ii na&ionale n sensul c(
tr(s(turile ei funda*entale se re'(sesc )i n defini&ia identit(&ii na&ionale. Deosebirea *a;or( dintre ele
const( n aria con)tiin&ei de sine care la 'rupul etnic este *ai restrns( nu*eric/ ca for&( social( sau putere
si*bolic(/ pe cnd la *e*brii na&iunii con)tiin&a de sine se eDtinde la ntrea'a co*unitate de ori'ine/
istorie/ cultur(/ li*b( )i reli'ie )i este sus&inut( )i cultivat( prin instru*entele statului na&ional <2aria
Cobianu6:(canu/ 2KKK/ p.2K=.
Identitatea na&ional( este o identitate supraordonat( c(reia i se subsu*ea1( identitatea etnic( ce se
poate de1volta n li*itele statului na&ional pn( la punctul n care nu le1ea1( identitatea na&ional(.
Absorbind toate tr(s(turile specifice 'rupului etnic )i identit(&ii etnice/ identitatea na&ional( trece dincolo de
ele/ ea vi1nd o popula&ie *a;oritar(/ deli*itat( de un teritoriu cu frontiere statale/ n cadrul c(rora se
desf()oar( o via&( econo*ic(/ social( )i cultural( inte'rat( ce poart( specificul dobndit din istorie de
aceast( popula&ie n li*b(/ obiceiuri/ port/ cultur(/ reli'ie.
Identitatea na&ional( este o sinte1( superioar( a trecutului/ a pre1entului )i a direc&iilor de evolu&ie
viitoare. Ca realitate dina*ic( )i co*pleD(/ este ntr6o strns( corela&ie cu na&iunea a c(rei traiectorie o
aco*pania1(. O na&iune strivit( strive)te )i afir*area descBis( a identit(&ii na&ionale/ dup( cu* o na&iune
-0
liber(/ independent(/ suveran(/ n plin( de1voltare confer( un surplus de *ndrie )i de*nitate *e*brilor
ei. De aceea/ proiectele de inte'rare european(/ de 'lobali1are sau de de1voltare transna&ional( nu pot s(
treac( cu vederea vectorul na&ional/ pentru c( el este le'at de identitatea *e*brilor na&iunilor care nu
renun&( la propria lor fiin&(/ la propria lor *o)tenire/ f(r( s( reac&ione1e.
8n condi&iile procesului de aderare la Uniunea !uropean(/ una din proble*ele ce dobnde)te o
deosebit( se*nifica&ie este cea a construirii identit(ii euro"ene/ eDpresie a *p(rt()irii de c(tre to&i
cet(&enii Uniunii !uropene a unor tr(s(turi co*une privind de*ocra&ia/ valorile lu*ii conte*porane/
precu* n&ele'erea/ toleran&a/ cooperarea reciproc(/ respectarea drepturilor o*ului/ a de*nit(&ii sale.
2eritoriu de re*arcat este faptul c( identitatea european( nu se*nific( renun&area la identitatea na&ional(/
ci subsu*area acesteia unei entit(&i superioare prin conservare )i de1voltare. Pentru c( se tinde nu spre o
!urop( a*orf(/ ci spre o !urop( unitate n diversitate/ unitar( )i/ totu)i/ diferen&iat(/ n plus/ lipsit( de
discrepan&ele )i a*enin&(rile ce au planat asupra ei de6a lun'ul istoriei <Cobianu6:(canu/ 2KK, a./ p. %-26
%-+=.
Ceea ce se ur*(re)te este inocularea n con)tiin&a/ co*porta*entul )i *odul de via&( al cet(&enilor
U! valorile care au stat la ba1a apari&iei )i de1volt(rii actualei uniuni de state )i anu*e. pacea/ stabilitatea/
securitatea/ prosperitatea econo*ic(/ co*petitivitatea/ f(r( de care aceasta nu ar fi atins actualul nivel de
de1voltare )i nu ar fi devenit un pol de atrac&ie pentru celelalte &(ri ale !uropei.
8n fapt/ crearea/ de1voltarea )i eDtinderea U! la 2-62E )i/ poate/ cBiar la +K de state n viitor/ din
punctul de vedere al lucr(rii noastre/ repre1int( cel *ai a*plu )i intens contact dintre culturi la scar(
european(/ ce va deter*ina uria)e scBi*b(ri la nivelul ulti*ilor inte'ra&i/ ca )i la nivelul ntre'ului *ediu
inte'rator continental. #tudiul acestui contact dintre culturi va aduce/ indiscutabil/ o *ultitudine de noi
tr(s(turi/ avnd n vedere tipul de rela&ii ce se proiectea1( a se instaura ntre statele *e*bre/ rela&ii de
cooperare/ de de1voltare econo*ic( )i colaborare politic( )i cultural( care sunt total diferite de procesul de
@Qesterni1ationA a lu*ii/ specific secolelor %H )i 2K.
Cultura naional(
Dac( porni* de la aDio*a c( un criteriu esen&ial de definire )i deli*itare a culturii este na&iunea/
atunci/ contactul dintre culturi n sensul celei *ai lar'i ba1e sociale este contactul dintre culturi na&ionale/
iar acolo unde nc( nu s6au constituit na&iuni/ este un contact ntre culturile acelor popoare. Cultura
na&ional( sau cultura unui popor este re1ultatul unor cristali1(ri istorice/ a unor sedi*ent(ri seculare/ care se
eDpri*( n valori *ateriale )i spirituale perene/ reflectare a direc&iilor principale ale pro'resului teBnic )i al
cunoa)terii ntr6un *od de via&( specific/ cu o *atrice de *odele culturale for*ate n ncercarea )i efortul
sus&inut de a da r(spuns adecvat necesit(&ilor de via&(.
8n contactul dintre culturi/ n calitatea lor de culturi na&ionale/ 'rupurile u*ane se confrunt( prin
ce au *ai specific/ *ai distinctiv/ att sub aspectul culturii spirituale/ al operelor de art(/ literatur(/ )tiin&(/
teBnic(/ ct )i sub raportul culturii *ateriale/ eDpri*at( n valorile *ateriale/ n *i;loacele de eDisten&(
create de ele de6a lun'ul istoriei. Confruntarea are loc/ de ase*enea/ )i ntre valorile u*ane propriu61ise/
prin aceasta n&ele'nd personalit(&ile din do*eniul culturii/ )tiin&ei )i teBnicii/ inventatorii/ oli*picii/
ca*pionii din toate do*eniile.
Culturile na&ionale sunt eDpresii *ateriale )i spirituale de *anifestare a 'eniului creator al unui
popor/ al personalit(&ii na&iunii n concertul culturii *ondiale. Dup( 2ar'aret 2ead/ culturile u*ane sunt
se*nele distinctive care le identific( n raporturile interna&ionale/ co*portnd se*nifica&ii )i fiind
purt(toare de se*nifica&ii dincolo de 'rani&ele n care s6au pl(*(dit. Pot fi v(1ute ca siste*e *odelate
istoric de co*unicare ntre indivi1i care codific( )i d( se*nifica&ii eDperien&ei cu lu*ea de afar( )i cu cea
din(untru <2ead/ %H0-/ p. ,KK=.
Din perspectiva celor de *ai sus/ contactul dintre culturi este un contact ntre culturi na&ionale/
definite prin tr(s(turi culturale/ eDperien&e )i valori diferite/ repre1entante a dou( arii socio6culturale
distincte.
Gu$ti #i cultura naional(
Dup( creatorul 9colii #ociolo'ice de la :ucure)ti/ Di*itrie 3usti/ cultura na&ional( este opera
tuturor for&elor na&iunii/ la care trebuie s( participe to&i @osta)ii cunoa)terii realit(&ii ro*ne)tiA. Cultura
na&ional( este reali1area scopurilor na&iunii/ na&iunea ns()i fiind o co*unitate cultural(. 8ntre na&iune )i
cultur( eDist( o le'(tur( ne*i;locit(/ n sensul c( na&iunea este acel totu* social creator de noi valori
culturale/ )tiin&ifice/ artistice/ reli'ioase/ econo*ice/ ;uridice )i politice. La 3usti/ na&iunea )i u*anitatea
for*ea1( o unitate or'anic(. Departe de a se eDclude una pe alta/ na&iunea )i u*anitatea se presupun
-E
reciproc. Activitatea creatoare de valori a fiec(rei na&iuni se *bin( )i se co*pletea1( ntr6un tot ar*onios
cu activitatea particular( a celorlalte na&iuni/ for*nd acea unitate cultural( supre*( care este u*anitatea.
O na&iune este/ din acest punct de vedere/ un aspect particular al u*anit(&ii/ iar u*anitatea este
continuitatea n ti*p )i solidaritatea n spa&iu a tuturor na&iunilor <3usti/ #ociolo'ia *ilitans. Cunoa)tere )i
ac&iune n serviciul na&iunii/ vol. I/ Cunoa)tere/ 4unda&ia @e'ele 2iBai IA/ :ucure)ti/ %H,0/ p. +2E=.
8n 'ndirea lui profund u*anist(/ nu poate fi vorba de pri*atul nici unei na&iuni asupra alteia sau
de o suprana&iune/ ntruct fiecare are *isiunea e'al( de a avea o civili1a&ie proprie pentru a *bo'(&i
u*anitatea. U*anitatea/ ca unitate social( superioar(/ se f(ure)te din colaborarea strns( dintre na&iuni/ cu
p(strarea neatins( a libert(&ii )i a 'ndului creator. !a eDclude )i na&ionalis*ul n'ust )i naiv )i
cos*opolitis*ul eDclusivist. Te1a funda*ental( a lui este c( cine lucrea1( pentru prop()irea na&iunii
contribuie/ si*ultan/ la *bo'(&irea u*anit(&ii )i invers/ cine crede c( produce nu*ai pentru u*anitate/
i*plicit/ particip( la nt(rirea cultural( a na&iunii. Cu*X 2ecanis*ul cultur( na&ional( 6 u*anitate const( n
faptul c( n fiecare personalitate tr(ie)te na&iunea )i u*anitatea.
Prin #ociolo'ia Na&iunii/ al c(rei creator este/ el vrea s( fac( din sociolo'ie un instru*ent de
de1voltare a na&iunii/ de educare n spiritul patriotis*ului na&ional/ sinta'*( care i apar&ine. !l nsu)i se
consider( un *ilitant pentru deplina reali1are a *isiunii poporului ro*n n concertul popoarelor lu*ii. De
aceea/ propune o vi1iune ro*neasc( pentru cunoa)terea de sine a societ(&ii/ ct )i pentru a de*onstra
@putin&ele unei contribu&ii ro*ne)ti la )tiin&a universal(A.
8n contactul dintre dou( culturi/ concepute ca doua arii socio6culturale distincte/ se pune proble*a
ce se nt*pl( cnd ansa*bluri *ari de indivi1i sau nu*ai indivi1i intr( n contactX care valori intr( nti n
contactX !Dist( vreo re'ularitateX De ce unele obiecte/ valori sunt asi*ilate *ai rapid/ se *ultiplic(/ n ti*p
ce altele nu se deplasea1( o lun'( perioad( de ti*p/ dup( crearea lorX <#oroMin/ %H,%/ p. HF=
Un r(spuns adecvat la astfel de ntreb(ri presupune o cercetare concret( asupra 'rupurilor u*ane
intrate n contact/ a ierarBiei de valori specifice fiec(ruia/ precu* )i a celor co*une pe ba1a c(rora se pot
apropia )i pot reali1a scBi*bul. Ceea ce este cert este faptul c( do*inantele vie&ii sociale a oa*enilor se vor
i*pune ca valori/ *br(cnd for*a intereselor )i n func&ie de acestea se trans*it ele*entele culturale.
#tudiind centrele de interes/ *obilurile )i *otiva&iile ac&iunilor lor/ se ob&ine tabloul nivelului de satisfacere
a nevoilor )i dac( nevoile pri*are de Bran(/ ad(post/ *br(c(*inte sunt satisf(cute/ trecerea la nevoi de
ordin superior va fi relevant( pentru palierul de1volt(rii culturale )i spirituale a 'rupului.
Nu orice )un cultural $e tran$ite cu e,al intere$ $au e,al( re"e7iciune de la un ,ru" la
altul+ odul cu $e tran$ite 4iind o 4uncie de ai uli 4actori* econoici+ $ociali+ "$i-olo,ici+
culturali+ de $tructurile $ociale #i deo,ra4ice.
Infrastructura social( devine un indicator puternic pentru acceptarea sau respin'erea unui ele*ent
cultural/ iar dac( este vorba de acceptare/ pentru o acceptare a lui *ai rapid( sau *ai tr1ie/ statutul social
)i profesional/ seDul/ vrsta sunt caracteristice pentru o atitudine sau alta.
Din acest punct de vedere/ studiile lui Pitiri* #oroMin sunt edificatoare. 8ntr6adev(r/ este un fapt
care se i*pune )i observa&iei e*pirice c( persoanele )i 'rupurile care sunt cel *ai devre*e eDpuse noilor
valori culturale tind s( fie )i pri*ii i*portatori )i recipien&i ai lor/ printre ace)tia nscriindu6se cate'oriile
socio6profesionale cele *ai repre1entative. !De*plele date de #oroMin corespund cu cele din vre*ea sa.
co*ercian&ii/ ne'ustorii/ *isionarii/ oa*enii de )tiin&(/ voia;orii/ ;urnali)tii. Persoanele eDpuse *ai tr1iu )i
*ai pu&in la noile valori culturale tind s( ntr1ie n acceptarea )i folosirea lor. Pe structuri de seD )i vrst(/
dup( #oroMin/ b(rba&ii *ai frecvent dect fe*eile )i tinerii *ai *ult dect b(trnii accept( )i folosesc noile
valori/ n ti*p ce fe*eile/ b(trnii/ cei din *ediul rural/ n 'eneral/ prin *odul lor de via&( ar avea pu&ine
contacte cu valorile culturale str(ine/ ceea ce ntr1ie asi*ilarea )i beneficierea de ele.
#tudiile lui #oroMin/ corespun1(toare unei perioade cnd fe*eia nu era antrenat( la *unca social(
al(turi de b(rbat/ pot fi co*pletate cu date noi/ re1ultate din realit(&i noi/ specifice 1ilelor noastre/ cnd
*a;oritatea fe*eilor sunt inte'rate n *unc(/ iar dac( sunt eDcluse de la ea/ prin )o*a;/ fali*ent sau
restructurare a ntreprinderilor/ ca ur*are a le'ilor econo*iei de pia&(/ protestea1( cerndu6)i dreptul la
*unc( )i/ n acest fel/ la un nivel de trai decent. Dac( la accesul sporit pe pia&a *uncii al fe*eilor ad(u'(*
nivelul lor crescnd de pre'(tire profesional( )i cultural(/ iar la cate'oriile cu studii superioare/ cBiar
nivelul lor de eDperti1(/ datele proble*ei se scBi*b( funda*ental n epoca conte*poran(. De pild(/ n &ara
noastr(/ n ulti*ii %K6%- ani/ unele dintre ele au de*onstrat calit(&i de buni *ana'eri )i oa*eni de afaceri
nct s6au situat pe lista persoanelor de top n afaceri.
8n aceste condi&ii/ statutul cultural ridicat al fe*eilor devine o condi&ie funda*ental( pentru
descBiderea la scBi*buri culturale. 4ie ca lucr(toare/ pur )i si*plu/ ntr6o fir*( ro*neasc( sau str(in(/ fie
ca *ana'eri/ statutul profesional *ai nalt le face s( devin( a'en&i culturali activi/ purt(toare de noi valori
-F
)i *odele culturale )i/ n acela)i ti*p/ donatoare )i recipiente de noi valori n contactul cu a'en&i de alte
culturi.
Contactul dintre culturi/ n sensul celor ar(tate *ai sus/ "re$u"une tran$i$ia odului de a
,!ndi+ de a eCecuta un anuit "rodu$ $au te-nolo,ia 0FnoH--oH2+ ca #i 1"ruutul reci"roc de
aniere de co"ortaent+ de adre$are+ de a)ordare a "artenerilor de a4aceri+ ceea ce con$tituie un
$c-i) cultural de ordinul e$enei 1n cultura uncii #i a 1ntre"rinderii.
Un studiu atent al culturilor ce intr( n contact relev( c( n cadrul lor valorile au ponderi diferite )i
ierarBii diferite. Ceea ce pentru o cultur( este i*portant/ pentru alta poate s( fie nese*nificativ )i din
aceast( incon'ruen&( de se*nifica&ii pot apare *ulte nen&ele'eri n aprecierea unei culturi )i a
repre1entan&ilor ei.
<u)-culturile
Cercetarea de teren a contactului dintre culturi de*onstrea1( c( niciodat( culturile nu intr( 1n
contact ca 1ntre,uri+ ci ca "(ri+ 1ntr-un anue $en$+ ca $u)-culturi+ iar din "unct de /edere uan+ ca
$u)-$tructuri+ 4iecare $u)-$tructur( 4(urindu-#i "ro"ria $a $u)-cultur(. #i*plu spus/ nici o persoan(
sau nici un 'rup social nu poate reflecta ntrea'a cultur(/ ci nu*ai p(r&i/ aspecte din ea )i anu*e/ acelea la
care a fost eDpus n istoria sa da via&( individual( sau de 'rup. 8n consecin&(/ s6ar putea spune c( societ(&ile
sunt for*ate din subculturi interferente/ aflate ntr6o relativ( unitate <ClarMe/ %HE,/ p. ,+K )i Corton )i
Cunt/ %H0%/ p. --=
Indicatorii ocupa&ie/ nivel de pre'(tire profesional(/ vrst(/ seD/ pot deveni factori sociali
distinctivi cu i*plica&ii conturate )i se*nificative n constituirea 'rupurilor sociale )i culturale. De pild(/ se
vorbe)te de 'rupul socio6cultural al tineretului pentru c( el se deta)ea1( net prin valorile/ aspira&iile )i
nor*ele de conduit( de alte 'rupuri de vrst(/ de1voltnd proble*e/ di*ensiuni )i dina*ici specifice/ n
ulti*( instan&( o identitate proprie. !De*plul cel *ai concret din *o*entul de fa&( l repre1int(
*anifest(rile de ne*ul&u*ire ale repre1entan&ilor de vrf ai Tineretului #ocial De*ocrat din P#D/ partid de
opo1i&ie dup( ale'erile parla*entare din dece*brie 2KK, )i ai Partidului De*ocrat/ co*ponent( a Alian&ei
Dreptate )i Adev(r constituit( din Partidul De*ocrat )i Partidul Liberal/ aflat( la 'uvernare. 3rupul
tinerilor din a*bele for*a&ii/ cea aflat( la putere )i cea aflat( n opo1i&ie/ se *anifest( ca un 'rup cu
aspira&ii/ idealuri )i proiecte de ac&iune diferite fa&( de 'enera&ia adult( care/ n virtutea eDperien&ei n via&a
politic(/ )i re1erv( dreptul de a avea *onopolul ini&iativelor )i cBiar ulti*ul cuvnt de spus. Aici/ este
vorba de 'rupuri de vrst( cu sub6culturi diferite ntre care pot ap(rea tensiuni )i cBiar conflicte care duc la
rupturi de partid/ ca n ca1ul a trei tineri/ cu o bun( pre'(tire politic(/ din P.D. sau la pierderea statutului
avut n le'islatura anterioar(/ n ca1ul unui tn(r proe*inent din P#D.
#ub6culturile )i pot p(stra identitatea prin re1isten&a la asi*ilare/ n anu*ite privin&e/ sau prin
acceptarea repre1entan&ilor lor ca rebeli sau 'rupuri diferit le'iti*ate n raport cu 'rupul la care se
raportea1( sau cu societateaW dar ele pot fi )i absorbite/ asi*ilate pn( la dispari&ia total( a identit(&ii.
Aceast( ulti*( alternativ(/ ntr6un partid politic/ ar conduce la totalitaris* sau dictatur(/ ceea ce/ n nu*ele
pro'resului 'eneral/ nu este de dorit.
Transplantnd proble*a n situa&iile de contact dintre un 'rup etnic )i &ara 'a1d(/ asi*ilarea total(
a unui 'rup etnic pn( la dispari&ia total( a identit(&ii sale poate avea loc prin violen&( sau prin i*i'ra&ie.
Dar asi*ilarea poate avea loc )i prin presiuni )i constrn'eri eDercitate per*anent )i consecvent n toate
do*eniile vie&ii sociale de c(tre un 'rup etnic *inoritar la nivelul societ(&ii/ dar *a;oritar ntr6o 1on(/ cu*
sunt *a'Biarii n ;ude&ele Covasna )i Car'Bita/ care/ ntre %F-K6%HH2/ au dus la reducerea substan&ial( a
nu*(rului ro*nilor n %% localit(&i )i la dispari&ia tuturor ro*nilor din alte 2% de localit(&i <Ioan
L(c(tu)u/ e1u*atul Te1ei de doctorat @#tructuri etnice )i confesionale n ;ude&ele Covasna )i Car'BitaA/
conduc(tor )tiin&ific prof. univ. dr. Traian otariu/ Clu;6Napoca/ 2KK2/ p. 0=.
#tabilindu6se ntr6o societate 'a1d(/ o sub6structur( etnic( diferit( va aduce cu sine )i sub6cultura
sa care este supus( proceselor lente sau ascu&ite de *odificare a identit(&ii.
2odul n care o sub6cultur( accept(/ respin'e sau re6adaptea1( ele*entele *pru*utate se eDplic(
att n ter*enii culturii i*plicite )i eDplicite/ ncBise sau descBise/ ct )i prin n&ele'erea structurii culturale
a 'rupului nsu)i. !le*entele care se asi*ilea1(/ se 'refea1( pe un fond valoric ase*(n(tor/ eDistent
anterior n sub6cultura 'rupului/ ceea ce per*ite afir*a&ia c( dup( ce un 'rup este co*plet asi*ilat/ *odul
lui de via&( anterior este ca un container care a r(*as indi'en. Acela)i lucru se subn&ele'e din ideea lui
:la'a despre ori1ontul spa&ial al incon)tientului/ nu*it @spa&iu *atriceA. !l are func&ie plastic(/
deter*inant(. Astfel/ spa&iul *atrice sau spa&iul *ioritic se *anifest( sub for*( incon)tient( cBiar cnd
-H
structura confi'urativ( a spa&iului n care tr(iesc )i )i desf()oar( activitatea este alta <:la'a/ %H0H/ p. ,-6,H
)i %2,6%2-=.
#ub6culturile sunt culturi6p(r&i din ntre'ul cultural care dese*nea1( varia&iile din cadrul culturii
totale )i stau *(rturie pentru ideea c( cultura nu este o*o'en(. Prin sub6culturi se caracteri1ea1( varia&ia
intern( a unei societ(&i stratificate )i/ n acest sens/ se poate vorbi de sub6cultura unei clase/ sub6cultura unei
institu&ii sau a unui 'rup profesional.
#ocietatea u*an( nu este o*o'en(/ ea este or'ani1at( pe structuri de clas(/ ocupa&ionale/
profesionale/ de*o'rafice/ teritoriale/ n care fiecare aduce un specific sau altul n *odul de via&(/ n
proiectele )i siste*ele de aspira&ii/ de a)tept(ri.
Orice 'rup are cultura sa proprie )i psiBicul indivi1ilor reflect( valorile *ediilor din care ei fac
parte. 8n cultura unei societ(&i co*pleDe/ fiecare individ particip( la nu*eroase sub6culturi/ la nu*eroase
sub6societ(&i c(rora le poate apar&ine sau prin care poate trece. 4iecare sub6cultur( va fi caracteri1at( de un
set diferit de te*e/ valori eDpri*ate n preferin&e )i interese.
Totalitatea sub6culturilor c(rora un individ le este eDpus sau la care particip( constituie in6put6ul
cultural particular pentru el <UuBn/ %H0+/ p. 2KE62%,=. Cu ct este *ai *are co*pleDitatea )i diversitatea
societ(&ii/ cu ct este *ai *are libertatea individului de a selecta sub6societ(&ile de care el se va apropia/ cu
att este *ai *are posibilitatea ca nici *(car dou( persoane s( nu aib( acela)i in6put cultural. De ceX
Pentru c( un individ nu poate nv(&a totalitatea con&inutului culturiiW el/ n cursul vie&ii/ este eDpus la diferite
se'*ente ale acesteia/ *anifestndu6se @confor*A r(spunsurilor oferite de por&iunea la care este eDpus.
Acest @confor*A este )i el relativ/ pentru c( n fiecare act )i 'est u*an intervine un *ini* de crea&ie/ de
participare care individuali1ea1( persoana aflat( n ac&iune.
Cor"ul culturii e$te $iultan in-"ut-ul #i out-"ut-ul $ociet(ii+ $ocietatea #i cultura 4or!nd
un tot or,anic+ un $i$te de$c-i$ la $c-i)are #i de7/oltare. 9n calitate de in-"ut e$te in/e$tiie 1n
e)rii $ociet(ii reali7at( "rin enculturaie #i $ociali7are+ iar ca out-"ut e$te re7ultant(+ "rodu$
care $e con$er/(+ $e tran$ite de la o ,eneraie la alta #i $e de7/olt( "rin in/enii+ de$co"eriri+ creaii.
Atributele de in6put )i out6put asi'ur( culturii )i societ(&ii natura stabil( )i autoperpetu(/ le dau acel
ecBilibru stabil de6a lun'ul deceniilor )i secolelor.
Cultura define)te/ de ase*enea/ in6'rupul )i out6'rupul. In6'rupul este constituit din oa*eni care
sus&in sau cred c( sus&in acela)i set de valori ca )i cultura principal(. In6'rupul c(ruia i apar&ine cineva este
n 'eneral considerat superior tuturor altor 'rupuri/ de)i acest lucru nu se ;ustific( din punctul de vedere al
relativis*ului cultural. Out6'rupurile sunt concepute ca *anifestnd tr(s(turi contrare. Dac(/ de pild(/ la
scar( *acro6social(/ na&iunea sau popula&ia unei &(ri/ caracteri1at( prin tr(s(turi culturale co*une/
constituie in6'rupul/ out6'rupurile sunt 'rupurile cu *oduri co*plet diferite/ opuse cBiar/ de a face
lucrurile/ de a reac&iona la proble*ele din afar(.
8n studiul contactului dintre culturi/ in6'rupul )i out6'rupul pot deveni concepte opera&ionale ce
a;ut( la eDplicarea *ecanis*elor psiBo6sociale prin care are loc asi*ilarea de noi ele*ente culturale. Dac(
contactul a4ectea7( ,ru"urile "riare de /ia( $au in-,ru"urile $tructurate "e /alori #i $eni4icaii
relati/ coune cu ale culturii #i $ociet(ii ca 1ntre,+ atunci e$te un contact la $car( acro-$ocial( #i de
ordinul e$enei/ dar dac( afectea1( out6'rupurile sau 'rupurile periferice n raport cu via&a societ(&ii/ ca
totalitate/ poate r(*ne un contact *ar'inal/ ne6esen&ial.
#ociolo'ia )i poate aduce o contribu&ie deosebit( n studiul contactului dintre culturi prin.
eDplicarea proceselor specifice de @aco*odareA n situa&ii de conflict sau de @inte'rare social(A/
ca tendin&( de ar*oni1are )i unire a unor 'rupuri sociale diferiteW
ac&iunea asupra consecin&elor sociale ale proceselor aculturative/ a*eliorndu6le dac( sunt
ne'ative sau accelerndu6le dac( sunt po1itiveW
teBnolo'ii de interven&ie social(W
eDplicarea necesit(&ii de substituire sau de1or'ani1are a vecBilor institu&ii )i de for*are a unor noi
or'ani1a&ii institu&ionale.
8n acest conteDt/ contactul dintre culturi poate facilita o *ultitudine de procese. reor'ani1area )i
apari&ia unui nou ecBilibru/ re1isten&( la scBi*bare/ noi actori sociali cu roluri )i statute deosebite de cele
anterioare etc.
8n n&ele'erea *ecanis*ului intern al contactului dintre culturi/ a interac&iunii sociale )i a rolului
individului n societate )i n cultur(/ de o deosebit( i*portan&( se relev( a fi conceptele de rol #i $tatut.
Dac( statutul reflect( po1i&ia individului n societate/ re'le*entat( printr6un siste* de nor*e )i re'uli care
0K
prescriu cu* ar trebui sau nu ar trebui s( se co*porte n anu*ite circu*stan&e o persoan( care ocup( un
anu*it loc/
rolul reflect( nsu)i *odelul de co*portare a)teptat )i cerut de la persoanele care sunt investite cu acel
statut. #tatutul )i rolul sunt/ astfel/ dou( fe&e ale aceleia)i *onede.
4iecare statut social i*plic( nu un sin'ur rol asociat/ ci o dispunere de roluri/ nu*it( setul de
roluri sau acele *ultiple rela&ii6rol n care persoanele sunt i*plicate n virtutea ocup(rii unui statut social
particular.
#tatutul este un instru*ent teoretic de identificare social( prin care afl(* cu* se situea1( oa*enii
unii n raport cu al&ii )i ce roluri i*plic( po1i&ia lor. 4iecare o* ocup( *ai *ulte statute )i ;oac( *ai *ulte
roluri. Un b(rbat poate fi/ de pild(/ tat(/ so&/ o* de afaceri/ *e*bru al unui partid politic/ al unei asocia&ii/
al unui club de ti*p liber etc. 4iecare dintre aceste identit(&i constituie un statut )i aduce cu sine a)tept(ri
de co*porta*ent adecvat.
8n contactul dintre culturi/ *ai ales n condi&iile actuale/ definirea statutului )i rolului indivi1ilor
care intr( n contact dobnde)te valen&e deosebite. 8n fapt/ orice individ sau 'rup de indivi1i se nscrie ntr6
un siste* de statute )i roluri care se vor *anifesta n *odul n care pri*esc noul/ accept( scBi*bul/
aprecia1( valorile diferite de ale sale ale altor 'rupuri culturale. #tatutul poate deveni factor de sti*ulare a
scBi*bului cultural sau de opo1i&ie la scBi*bare n vederea ap(r(rii )i p(str(rii st(rii de lucruri eDistente.
Din un'Biul de vedere al ba1ei sociale/ ne interesea1( nu nu*ai propor&ia celor care ader( la
scBi*bare/ dar )i cate'oria socio6profesional(/ nivelul de pre'(tire/ 'rupul social pe care l repre1int(
subiec&ii acestui proces. Or/ aceste ele*ente se pot de1v(lui prin identificarea statutelor )i rolurilor
indivi1ilor/ a *odelelor )i sub*odelelor specifice fiec(ruia.
8n interpretarea contactului dintre culturi intervin o *ultitudine de factori sociali ca variabile care
pot s( dea o for*( sau alta/ o intensitate *ai *are sau *ai *ic( scBi*bului dintre oa*eni/ cu* sunt.
factorul econo*ic/ relevant pentru nivelul de de1voltare )i de st(pnire a naturiiW factorul politic pentru
tipul de rela&ii de do*inare sau de e'alitateW factorul de*o'rafic/ pentru *asa antrenat( n contactW factorul
etnic/ ecolo'ic etc.
Unul dintre cele *ai i*portante aspecte sociale )i antropolo'ice n situa&iile de contact dintre
culturi este traducerea $au "erce"erea adec/at( a $eni4icaiei conce"telor $tr(ine care de$enea7(
cate,orii #i "roce$e $ociale de4initorii "entru o $ocietate. 2unca de teren/ coabitarea cu *e*brii
ecBipelor b()tina)e de studiu/ a;ut( la o traducere corect( )i co*pleD( a se*nifica&iilor reale ale li*ba;ului.
8n procesul de sociali1are )i de encultura&ie/ fiin&a biolo'ic( nva&( s( traduc( si*bolurile )i s( le dea o
se*nifica&ie profund u*an(. #e )tie c( nu*ai o*ul are cultur( pentru c( el este sin'ura fiin&( capabil( s(
cree1e si*boluri. Cu si*bolul o*ul a creat )i o lu*e de se*nifica&ii. Pentru n&ele'erea unui 'rup este
necesar s( n&ele'i deplin *odul lui de via&(. 8ntr6un sens foarte real/ cultura lui vorbe)te/ ofer( si*boluri
eDpresive care 'Bidea1( co*porta*entul. Cultura este li*ba; silen&ios pentru c( nu nu*ai c( spune
oa*enilor ce s( observe/ ci/ de ase*enea/ o4er( anuite 4ore de r($"un$+ 1n/a( ceea ce e$te+ a 4o$t #i
/a 4i con$iderat )un $au r(u+ ade/(r $au 4al$ etc.
8ncercarea de a pune n lu*in( funda*entele antropolo'ice )i sociolo'ice specifice contactului
dintre culturi/ departe de a l(*uri proble*a/ abia a scos n relief co*pleDitatea )i dificultatea ei. Ideile )i
conceptele veBiculate *ai sus devin ns( opera&ionale )i )i '(sesc deplina utilitate/ n *od deosebit/ n
cercet(rile de teren pe te*a contactului dintre 'rupurile etnice din &ara noastr( )i ro*ni/ ca 'rup *a;oritar
cu care convie&uiesc de secole.
0%
'. Sociali&are i enculturaie 2
re3sociali&are i re3enculturaie
Contactul dintre culturi/ n toate for*ele sale de *anifestare/ ca inva1ie sau cucerirea unei
popula&ii de c(tre alta/ i*i'ra&ie ntr6o societate )i o cultur( cu totul nou( n raport cu cea ini&ial( sau
de1na&ionali1are lent(/ prin presiuni )i coerci&ii cotidiene puternice )i de durat(/ aduce cu necesitate n
discu&ie proble*a re6sociali1(rii )i re6encultura&iei ca procese funda*entale prin care o*ul devine *e*bru
al societ(&ii respective sau al 'rupului respectiv )i )i nsu)e)te cultura acestuia. De ceX 8ntruct contactul cu
al&i oa*eni purt(tori )i creatori ai unor valori *ateriale )i spirituale distinctive va i*pune 1n/(area
odului $"eci4ic de interaciune #i or,ani7are $ocial(+ a odelelor lor $"eci4ice de ada"tare la
eCi$tena uan(.
8ntrarea ntr6un siste* social lar'/ ntr6o co*unitate u*an( constituit(/ cu un *od de via&(
cristali1at din 'enera&ie n 'enera&ie este o proble*( ct se poate de co*pleD( )i a c(rei re1olvare este
posibil( nu*ai prin reluarea celor dou( "roce$e 4undaentale de de/enire a 4iinei uane+ $u) 4ora
re-$ociali7(rii #i re-enculturaiei.
Dar pentru a n&ele'e aceste procese pe care le tr(iesc nu*ai cei pu)i n fa&a unui contact direct )i
de lun'( durat( cu o alt( societate )i cultur(/ trebuie s( defini*/ n pri*ul rnd/ procesele pri*are/ de ba1(.
<ociali7area.
Nevoile funda*entale ale oa*enilor sunt relativ acelea)i n orice cultur( sau societate/ dar ceea ce
le distin'e este *odul specific n care )i le satisface fiecare societate sau 'rup u*an/ n func&ie de condi&iile
social6istorice proprii/ acestea relevnd diferen&e/ o *are varietate/ n atitudinile adoptate n fa&a
proble*elor vitale/ n r(spunsurile pe care le i*a'inea1(. Oa*enii se deosebesc )i prin resursele fi1ice )i
intelectuale pe care le pun n ;oc/ prin sensibilitatea pe care o *anifest( )i valorile la care ader(/ capacitatea
de crea&ie/ de inova&ie nu nu*ai n raporturile fa&( de natur(/ dar )i n rela&iile sociale/ n nsu)i *odelul de
creare )i re6creare a lor ca oa*eni.
Toate ele*entele *odului de via&( u*an/ ale culturii sunt i*pri*ate noului venit pe lu*e/ copilul/
prin procesul de sociali1are/ proces de ba1(/ prin care un individ devine inte'rat ntr6un 'rup social/
nv(&nd cultura 'rupului )i rolul lui de 'rup< TBeodorson \ TBeodorson/ %H0H/ p. +HE6+HF=.
<ociali7are 1n$ean( a da eC"re$ie $ocial(+ a educa a$t4el indi/idul 1nc!t $( i $e de7/olte
calit(ile e$eniale ale ,ru"ului 1n care tr(ie#te+ a-l 4ace a"t $( $e ada"te7e nece$it(ilor $ociale $au+
"ur #i $i"lu+ "roce$ul "rin care un indi/id $e inte,rea7( 1n /iaa $ocial(. 9n ulti( in$tan(+ e$te
"roce$ul de uani7are+ de tran$4orare a "l("!ndei 4iine 1n OM.
8n&ele'erea unui 'rup )i/ *ai ales/ p(trunderea n el )i traiul al(turi de *e*brii acestuia i*plic(
*odelarea co*porta*entului n toate aspectele vie&ii sociale a acestuia. Orice nou6venit ntr6o alt( cultur(
)i societate nva&( *otivele/ *odurile de a face lucrurile a)a cu* se a)teapt( de la el/ a)tept(rile ele nsele
fiind si*boli1ate n re'uli scrise/ n vorbire/ n 'esturi/ n privire. #i*bolurile/ i*a'inile/ ace)ti @al&iiA )i
a)tept(rile lor de la noi sunt interiori1ate/ devin parte a noastr(/ a eului nostru.
<ociali7area e$te+ a$t4el+ "roce$ul "rin care $e $ta)ile#te identitatea "er$oanei+ dar 1n acela#i
ti" #i "roce$ul de intrare 1n ,ru"urile uane+ de a 4i indu$ 1n $ecretele $ociet(ii. E$te "roce$ul 1n
care are loc un nu(r de iracole inore* nou-n($cutul de/ine 4iin( uan(+ indi/idul ca unitate
or,anic( de/ine "er$oan( auto-con#tient( #i ca"a)il( $(-#i ,-ide7e co"ortaentul 1n terenii
c-eilor $u)til cre$c!nde ale a#te"t(rilor celor din 3ur.
Inducerea unei persoane n societatea )i cultura sa poate fi un proces de lun'( durat( )i/ ntr6un
anu*it sens/ un proces care continu( toat( via&a. Prin *esa;ele pri*ite de la ceilali+ eul u*an 1i
ncorporea1( n fiin&a sa/ f(cndu6i parte a sa. #ociali1area devine astfel procesul de devenire a eului u*an
ca unul printre ceilal&i/ de fu1iune/ de unire cu al&ii.
A'entul trans*isiei culturale este 'rupul )i anu*e 'rupul pri*ar/ fa*ilia/ n care copilul tr(ie)te/
nva&( s( 'ndeasc(/ s( aib( preferin&e/ atitudini )i n care )i *anifest( capacit(&ile/ valen&ele individuale.
8n fa*ilie/ el nva&( cultura/ )i *odelea1( persoana/ bine sau r(u. Oul nu $e de7/olt( de la $ine 0o2+ el
e$te 1n/(at $( de/in( o. :(rinii #i educatorii+ ,ru"urile in$tituionali7ate $unt "riii 0creatori de
oaeni2 "rin in4luena lor 4ie li)eratoare+ 4ie re$tricti/(. !duca&ia n )coal(/ ca instru*ent speciali1at )i
or'ani1at de *odelare a persoanei/ se adau'( la influen&ele fa*iliei. 2ediul social c(ruia i apar&ine copilul/
'rupul de ;oac(/ colectivul din )coal(/ societatea n 'eneral/ *ass6*edia/ toate concur( la for*area o*ului
ca entitate social( )i cultural(.
02
De re&inut este faptul c( ceea ce $e 1n/a( ti"uriu+ 1n "ria co"il(rie+ e$te at!t de "uternic c(
tinde $( de/in( "artea cea ai re7i$tent( 1n $c-i)ul cultural de ai t!r7iu+ 1n $ituaiile de contact+
c!nd indi/idul e$te o)li,at $(-#i $c-i)e odul de aciune. Din acest punct de vedere/ n studiul
feno*enelor de contact/ se vorbe)te de @ipote1a nv(&(rii ti*puriiA/ n virtutea c(reia ceea ce a fost fiDat )i
interiori1at/ n pri*a parte a vie&ii/ este partea cea *ai stabil(. cea *ai persistent( a personalit(&ii u*ane n
scBi*bul cultural <7ennin's \ Coebel/ %H00/ p.+,K=. @TBe earlS learnin' BSpotBesisA este/ dup( noi/ ceea
ce n cultura noastr( popular( este sinteti1at n eDpresia @cei E ani de6acas(A sau setul de deprinderi/
obi)nuin&e/ nor*e de co*portare nsu)ite n pri*ii ani n fa*ilie )i care caracteri1ea1( individul de6a
lun'ul vie&ii.
!ste su'erat( astfel concep&ia despre cultur( )i trans*isie cultural(/ ca procesul prin care
con&inutul culturii este nv(&at )i co*unicat *e*brilor societ(&ii. #e de1v(luie c( ceea ce se scBi*b( *ai
repede a fost nv(&at *ai tr1iu )i c( aspectul cultural cel *ai re1istent a fost nv(&at *ai devre*e. P(r&ile
cele *ai re1istente se nu*esc p(r&ile @tariA n cultur(/ pe cnd cele variabile se nu*esc p(r&ile @*oiA ale
culturii.
Dup( 2ar'aret 2ead/ sociali1area este procesul prin care copiii u*ani nou6n(scu&i/ poten&ial
u*ani/ devin u*ani/ sunt capabili s( ac&ione1e n cadrul societ(&ilor n care apar <2ead/ %HE2/ p. II=.
Deci/ orice cercet(tor care anali1ea1( dina*ica contactului dintre culturi a;un'e inevitabil la
studiul procesului de sociali1are/ proces prin care un individ este inte'rat n societatea sa/ n 'rupul s(u/
corespun1(tor unor statute )i roluri a)teptate.
<ociali7area e$te+ du"( "(rerea noa$tr(+ "roce$ul "rin care indi/idul 1#i a"ro"ie realitatea 1n
4ora ei aterial( #i $"iritual(+ o interiori7ea7(+ o to"e#te+ de/enindu-i "arte co"onent(+ "entru a o
eCteriori7a 1n co"ortaent+ atitudini+ o"inii+ "roce$ "rin care do)!nde#te cultura la care e$te eC"u$
#i $e con$tituie ca "er$onalitate.
De re*arcat este faptul c( acest proces ce durea1( o via&( <a lifelon' process= este o interac&iune
dintre individ6societate6cultur( care relev( c( dac( n pri*a parte a vie&ii copilul este un receptor/ n
perioada *aturit(&ii el devine o cau1( activ(/ un a'ent de scBi*bare a societ(&ii )i culturii. #ocietatea nu
sculptea1( personalit(&i o*o'ene pentru c( nici fa*iliile )i *ediile n care tr(iesc copiii nu sunt o*o'ene/
fiecare fa*ilie avnd propria sa sub6cultur(/ ceea ce deter*in( o varietate infinit( de *anifest(ri
individuale.
Procesul de sociali1are poate fi definit )i ca un proces de trans*isie a culturii/ de nsu)ire a ei
direct prin fa*ilie/ )coal(/ or'ani1a&ii sau prin cunoa)tere )tiin&ific(/ filosofic(/ artistic(/ )tiut fiind c(
civili1a&ia pe care o *p(rt()i* cei *ai *ul&i dintre noi este construit( din cuvinte.
Prin sociali1are se construiesc *oravuri sau nor*e de co*portare *oral(/ se cl(desc senti*ente )i
convin'eri/ se for*ea1( con)tiin&a de sine prin raportare la con)tiin&a celor din ;ur. Acest proces 'eneral6
u*an i*plic( nv(&area si*bolurilor necesare pentru co*unicare/ a rolurilor care a;ut( individul la
de1voltarea i*a'inii de sine )i/ i*plicit/ la conturarea propriei identit(&i. La nceput/ procesul de nv(&are se
ba1ea1( pe preluarea valorilor )i a se*nifica&iilor de la adul&i/ iar apoi/ prin ncerc(ri )i erori <bS trials and
errors=/ fiecare individ nv(&nd r(spunsurile care sunt a)teptate de la el.
De fapt/ prin acest ter*en/ de esen&( sociolo'ic(/ peda'o'ii/ psiBopeda'o'ii/ cadrele didactice
definesc procesul de educa&ie/ )tiut fiind c( co"ilul nu $e na#te $ocial+ ci de/ine 4iin( $ocial( trec!nd de
la $tarea )iolo,ic( natural( la $tarea cultural(+ $u) "re$iunea $ociet(ii #i $u) controlul ei+ "e care el
le interiori7ea7(.
Concepnd sociali1area u*an( ca procesul de adaptare u*an( n ter*enii *i;loacelor proprii/
atunci n contactul continuu )i de lun'( durat( dintre 'rupuri u*ane cu *oduri de via&( diferite se
reali1ea1( un proces de re6adaptare ca ilustrare a fleDibilit(&ii instru*entelor specifice o*ului/ pe de o
parte/ dar )i ca eDpresie a unor eDperien&e reco*pensatoare sau a unor satisfac&ii noi care au fost c)ti'ate/
pe de alt( parte.
Al doilea proces/ n strns( corela&ie cu sociali1area este encultura&ia.
Enculturaia
Ter*en *ai preten&ios )i toc*ai de aceea *ai pu&in folosit/ dar asupra c(ruia trebuie s( st(rui*
pentru a n&ele'e n articula&iile sale fine procesul co*pleD al contactului dintre oa*eni cu culturi diferite.
Ca )i sociali1area/ encultura&ia este procesul de asi*ilare a tradi&iilor culturale/ a specificului
culturii din propria societate. Adesea/ totu)i sociali1area )i encultura&ia sunt folosite cu acela)i sens )i
a*bele sunt considerate a se desf()ura de6a lun'ul ntre'ii vie&i a individului. Din raiuni teoretice+
0+
antro"olo,ii culturali+ cu accentul lor "e cultur(+ 4olo$e$c ai de$ terenul de enculturaie+ iar
$ociolo,ii "e cel de $ociali7are.
8ntr6o pri*( instan&(/ encultura&ia este procesul de nsu)ire de c(tre individ a culturii societ(&ii n
care s6a n(scut )i s6a de1voltat. A)a cu* a* *ai *en&ionat/ nici un individ nu poate asi*ila ntrea'a
cultur( a societ(&ii/ ci nu*ai acele se'*ente/ sectoare la care a fost eDpus de6a lun'ul vie&ii ca *e*bru al
diferitelor 'rupuri. !ncultura&ia se poate reali1a spontan/ n procesul ne*i;locit al vie&ii sociale sau
or'ani1at/ siste*atic/ prin )coal(. De aceea/ unii autori i confer( o se*nifica&ie *ai restrictiv(/ definind6o
procesul de dobndire a unei for*e de cultur( prin instruc&ie )i educa&ie/ efectuat cu o &int( precis(/ n
vederea adapt(rii o*ului la statutul )i rolul social ce6i revine n societate.
8n acela)i ti*p/ dup( p(rerea noastr(/ encultura&ia este )i un proces dina*ic/ creator/ pentru c(
al(turi de nsu)irea culturii/ a nor*elor )i valorilor/ a *odelelor funda*entale ale unei societ(&i/ el/ ca )i
sociali1area/ este )i procesul prin care individul nu *ai respect( vecBile nor*e/ se opune statu6Yuo6ului/
for*elor peri*ate )i propune )i ac&ionea1( n virtutea a noi nor*e )i principii/ asi'urnd astfel pro'resul
continuu al societ(&ii.
8n afara caracterului creator al sociali1(rii )i encultura&iei nu este de conceput noul/ inova&ia/
creativitatea n via&a social( )i n cultur(. !ncultura&ia este un proces dina*ic )i creator )i pentru c( fiecare
individ/ )tiind re'ula 'eneral( de co*portare sau de r(spuns/ aduce o not( particular(/ un specific sau altul
n *odul n care se *anifest(. !a deter*in( tipul de personalitate pentru societate/ diferen&ia1( indivi1ii
ntre ei n cadrul societ(&ii )i al 'rupurilor.
Indivi1ii se deosebesc prin procesele enculturative ca ur*are a diferitelor aspecte ale culturii la
care au luat parte n decursul eDperien&ei personale de via&(. De aceea/ nici *(car dou( perecBi de p(rin&i
nu vor trans*ite copiilor lor acelea)i tr(s(turi culturale.
Un eDe*plu de diferen&e enculturative dintre oa*eni l constituie cBiar cuplul *arital. Nevoia de
adaptare *arital( a cuplului apare toc*ai datorit( diferen&elor n eDperien&ele enculturative/ cBiar cnd au
acelea)i tr(s(turi etnice/ aceea)i ba1( social( sau de 'rup socio6profesional. Accentele culturale diferite pot
fu1iona sau nu spre o aco*odare a cuplului fa*ilial/ iar cu venirea copiilor/ ace)tia vor pri*i *odelele
do*inante n cas( sau o *iDtur( a acestora.
Din cele eDpuse pn( acu*/ re1ult( c( sociali1area )i encultura&ia sunt procese funda*entale prin
care/ ini&ial/ se for*ea1( fiin&a u*an(/ dar apoi se )i transfor*( n trecerea ei de la o cultur( la alta/
caracteri1at( prin *odele culturale )i siste*e de valori diferite. #unt/ n acela)i ti*p )i n pri*ul rnd
procese inter'enera&ionale/ de transfer al culturii/ prin care se asi'ur( att continuitatea/ stabilitatea/
identitatea cu sine ns()i a acesteia/ ct )i crearea )i re6crearea unei lu*i noi/ a unei culturi cu tr(s(turi/
aspecte inedite/ la nivelul fiec(rui individ )i al fiec(rei 'enera&ii. 8n situa&iile de contact/ ceea ce este
1druncinat este ntrea'a acBi1i&ie cultural( dobndit( de6a lun'ul vie&ii pn( la un *o*ent dat n cadrul
sociali1(rii )i encultura&iei.
Intrarea ntr6o nou( societate sub for*a inte'r(rii n noi 'rupuri/ colectivit(&i u*ane de *unc(/ de
via&(/ ca )i nv(&area nor*elor de conduit( ale acestora/ a si*bolurilor )i valorilor lor ecBivalea1( cu o re-
$ociali7are #i re-enculturaie. Afectnd profund personalitatea u*an(/ )i anu*e nsu)i palierul ei ba1al/
contactul n for*a sa restrictiv(/ de acultura&ie/ prin i*i'ra&ie/ inva1ie sau dictat politic/ poate aduce
scBi*b(ri funda*entale n structura acesteia pn( la scBi*barea identit(&ii.
De aceea/ vo* ncerca/ n continuare/ s( anali1(* te*a personalit(&ii n conteDtul socio6cultural
ini&ial )i/ apoi/ n situa&ia de contact. Aspectele teoretice privind personalitatea se i*pun/ de ase*enea.

+. Raportul mediu socio3cultural 2 personalitate
#ociali1area )i encultura&ia lu*inea1( )i tri*it n acela)i ti*p spre un alt aspect funda*ental al
contactului dintre culturi/ acela al raportului dintre *ediul socio6cultural )i personalitate/ raport de
interac&iune reciproc( )i de crea&ie reciproc(/ )tiut fiind c( *ediul socio6cultural/ ca ansa*blu de condi&ii
*ateriale )i spirituale *odelea1( indivi1ii/ ntr6un anu*it sens/ i creea1(/ iar ei/ la rndul lor/ creea1( noi
valori )i prin aceasta un nou *ediu social )i cultural. Din interac&iunea *ediu socio6cultural 5 personalitate/
re1ult( nendoielnic un adev(r. c( o*ul este n acela)i ti*p att creat ct )i creatorul s(u )i al societ(&ii )i
culturii sale.
0,
8n aceast( perspectiv(/ n cele ce ur*ea1(/ ne vo* ocupa de *odul cu* se constituie
personalitatea u*an( din interac&iunea o*ului cu *ediul din care face parte. A* v(1ut c( prin sociali1are )i
encultura&ie fiin&a u*an( devine o*/ cu tr(s(turi sociale )i culturale specifice condi&iilor care pre1idea1(
na)terea )i for*area sa ulterioar(. e1ultatul raportului cultur(6personalitate este/ n ulti*( instan&(/
personalitatea ca produs a *ultiple interac&iuni/ dar )i ca de*iur' de noi realit(&i/ ca a'ent de trans*isie a
culturii din 'enera&ie n 'enera&ie. 8n fapt/ @*o)tenireaA cultural( pe care o pri*e)te/ el o )i re6trans*ite nu
f(r( ns( s(6)i pun( propria6i a*prent( ce6l diferen&ia1( n ti*p )i spa&iu de antecesori.
aportul *ediu socio6cultural 5 personalitate intr( n 1ona de interes a contactului dintre culturi
pentru c( acest raport devine funda*ental n contactele dintre 'rupuri )i indivi1i de culturi diferite.
2ecanis*ul interac&iunii cu rolul deter*inant al *ediului socio6cultural asupra personalit(&ii eDplic( )i
*ecanis*ul de contact/ *odul concret n care se va desf()ura att din perspectiva individului/ ct )i a
societ(&ii n care ur*ea1( s( se inte're1e.
8n ter*enii antropolo'iei/ sociolo'iei )i psiBo6peda'o'iei/ personalitatea u*an( este deter*inat(/
condi&ionat(/ evolu&ia ei neavnd loc la Ba1ard sau pe direc&ii i*previ1ibile/ ci n func&ie de condi&iile
sociale )i culturale specifice epocii n care se for*ea1(. Cu alte cuvinte/ raportul cultur(6personalitate
specific antropolo'iei culturale nu specific( altceva dect raportul dintre *ediul socio6cultural )i
personalitatea u*an(/ raport cu caracter istoric/ fiecare societate )i perioad( istoric( fiind definit( printr6o
anu*it( cultur( )i un anu*it tip de personalitate. Ase*(n(rile/ ca )i deosebirile/ dintre fiin&ele u*ane/
dintre indivi1ii unei societ(&i se eDplic( prin acest raport. Tot el este responsabil de constantele )i
variabilele din co*porta*entele u*ane.
Ce e$te "er$onalitatea5
O*ul sau personalitatea u*an( este o sinte1( sui6'eneris a continuit(&ii )i discontinuit(&ii cu
'enera&iile anterioare care i6au l(sat *o)tenire condi&iile sale de eDisten&(. 8n esen&(/ n linii *ari/
de1voltarea sa este pre6deter*inat( de nsu)i *ediul n care se na)te )i se de1volt(. Nu*ai o *uta&ie
funda*ental( de ordin socio6istoric sau de ordin personal i poate scBi*ba traiectoria. Aceasta f(r( s(
nse*ne c( el este incapabil de ac&iune/ c( nu are posibilitatea de a6)i dep()i condi&ia u*an( @*o)tenit(A.
!l este un creator al propriei sale vie&i/ dar n anu*ite li*ite/ deter*inate de condi&iile sociale/ econo*ice/
culturale specifice epocii sale/ condi&ii care i *arcBea1( personalitatea.
elevnd rolul Bot(rtor al *ediului socio6cultural asupra for*(rii personalit(&ii/ trebuie s( pune*
n lu*in(/ n acela)i ti*p/ influen&a activ( a personalit(&ii asupra condi&iilor *ateriale )i culturale de via&(
prin efortul sus&inut )i tenace de dep()ire )i autodep()ire. #piritul s(u ve)nic c(ut(tor/ nevoia sa intrinsec(
de scBi*bare/ *binate cu ac&iunea propriu61is(/ ca factor activ n societate/ vor conduce la crearea un nou
cadru socio6cultural de via&(. De altfel/ trecerea de la un tip de societate la alta/ ur*at( de scBi*barea
re'i*ului social6politic )i econo*ic este toc*ai eDpresia rolului activ al personalit(&ii n scrierea propriei
istorii/ care nu trebuie conceput( ca o fatalitate.
Personalitatea u*an( nu poate fi tratat( n afara fondului ei biolo'ic/ a structurii ei fi1ice/ a
*o)tenirii 'enetice pri*ite. 4actorul biolo'ic/ desi'ur/ nu este deter*inant/ dar el fiDea1( li*itele/
posibilit(&ile/ constituie ba1a fi1ic( pe care se nal&( ntre'ul edificiu social6cultural.
O anali1( a aspectelor conturate pn( acu* relev( c( personalitatea este individul u*an ca unitate
bio6psiBo6socio6cultural(/ capabil de cunoa)tere/ de ac&iune/ de evaluare )i crea&ie. !ste o unitate si*ultan
dina*ic( )i de sine st(t(toare/ cu caracteristici 'enerale/ particulare )i individuale/ eDpri*ate n tendin&a de
a se *anifesta n conduite relativ constante )i previ1ibile/ care o fac s( fie ea ns()i )i totodat( alta. !ste o
sinte1( de tr(s(turi constituite istoric )i onto'enetic/ n care se reflect( istoria 'rupului din care descinde )i
istoria propriei vie&i/ incluse n factorii de ereditate/ *ediul fi1ic/ *ediul social/ cultural/ eDperien&a de via&(
unic( )i de 'rup.
Dup( ClSde UlucMBoBn )i colaboratorii s(i/ personalitatea u*an( sinteti1ea1( + nivele. 'eneralul/
particularul )i individualul/ ceea ce face pe unii antropolo'i s( afir*e c( fiecare o* este n anu*ite privin&e
ase*(n(tor cu to&i oa*enii/ ase*(n(tor nu*ai cu unii dintre ei )i nease*(n(tor cu nici unul.
Ca tr(s(tur( *ai lar' recunoscut( a personalit(&ii este aceea c( ea repre1int( o tendin&( a unei
persoane de a ac&iona ntr6o *anier( relativ previ1ibil(W reflect( *oduri de co*porta*ent sau teBnici de
solu&ionare a proble*elor care specific( n *od univoc un individ. Tendin&a de co*portare ntr6un *od sau
altul este re1ultatul interac&iunii factorilor biolo'ici cu diferite tipuri de eDperien&e sociale )i culturale.
8nsu*nd/ factorii care se i*pun a fi lua&i n considera&ie n studiul personalit(&ii )i f(r( de care nu
poate fi n&eleas( co*pleDitatea *anifest(rilor acesteia/ ca )i caracterul creator al ac&iunilor ei sunt.
0-
ereditatea sau 1estrea biolo'ic(/ *ediul fi1ic6'eo'rafic/ )i *ediul socio6cultural n care se includ eDperien&a
de 'rup )i eDperien&a individual(/ unic(.
Dintre ei/ rol Bot(rtor are *ediul socio6cultural/ celelalte influen&nd sau condi&ionnd ntr6o
for*( sau alta structurarea unui tip de personalitate.
!reditatea/ prin factorul biolo'ic/ ofer( *ateria pri*( a personalit(&ii care poate fi *odelat( n
*ultiple feluri. 2ediul 'eo'rafic/ cli*atul/ topo'rafia/ nu pot s( deter*ine co*porta*entul oa*enilor/
constituie ns( *atricea pe ba1a c(reia ace)tia trebuie s( re1olve proble*ele. olul *ediului natural sau
'eo'rafic/ ns( nu trebuie n nici un fel o*is sau di*inuat n situa&iile aculturative/ cnd este vorba de
adaptarea o*ului la o alt( cli*(/ natur(/ cultur(/ la o alt( societate/ pentru c( el devine un factor de
discrepan&( puternic(.
8n ca1ul trans*ut(rii dintr6o cli*( n alta co*plet diferit(/ individul este pus )i n fa&a unei
aco*od(ri/ pur )i si*plu/ de ordin biolo'ic/ care se adau'( la proble*ele pe care le incu*b( aco*odarea
social( )i cultural(. Dislocarea ne'rilor din Africa )i transplantarea lor pe continentul a*erican a nse*nat
)i o puternic( ruptur( de *ediul fi1ic/ de o cli*( cu care fuseser( obi)nui&i/ pe ln'( co*plicatele re'uli
sociale pe care au trebuit s( le nve&e pentru a supravie&ui.
9n con$ecin(+ recuno$c!nd c( ereditatea #i 4actorul ,eo,ra4ic nu deterin( odul de
con$truire a "er$onalit(ii uane+ totu#i+ nu $e "oate 4ace 1n nici un 4el a)$tracie de ele 1n $ituaia de
contact+ "entru c( ele con$tituie 4actori care 1#i $"un cu/!ntul 1ntr-o 4or( $au alta+ i"ri!nd
caracteri$tici di$tincti/e ace$teia #i "un!ndu-i "ro)lee a c(ror $oluionare do)!nde#te eC"re$ie
$ocial( #i cultural( $"eci4ic( de la un ,ru" la altul.
Personalitatea u*an( este o sinte1( a nivelului de de1voltare a teBnicii de producere a celor
necesare vie&ii/ a rela&iilor sociale )i a structurii sociale )i institu&ionale aferente lor. 8n acela)i ti*p/ este un
refleD al *odelelor de co*porta*ent i*puse de societate )i cultivate de ea pentru a6)i atin'e obiectiveleW
este un refleD al nor*elor )i valorilor care stau la ba1a ac&iunilor )i *anifest(rilor u*ane/ a crea&iilor
culturale/ artistice. !ste o sinte1( pe aDa te*porar(/ n sensul c( este istorie/ dar )i pre1ent )i punte spre
viitor. Ca istorie/ este cBintesen&a succesiunii diferitelor 'enera&ii care au creat )i au trans*is 'enera&iilor
ur*(toare produsele *uncii )i crea&iei lor. Ca pre1ent se inspir( din trecut )i prefi'urea1( viitorul. Ca
viitor/ are la ba1( trecutul/ s6a n(scut din pre1ent )i prive)te spre viitorul doi.
Din "er$"ecti/( $ociolo,ic( #i antro"olo,ic(+ "er$onalitatea e$te o con4i,uraie relati/
or,ani7at( de odele ti"ice de co"ortaent+ atitudini #i /alori caracteri$tice unei "er$oane #i
recuno$cute ca atare de ea 1n$(#i #i de alii. E$te un "rodu$ al eC"erienelor indi/iduale 1n ediul
cultural dat+ e$te interaciune $ocial( ultidien$ional(. <tructura "er$onalit(ii unui indi/id $e
identi4ic( "rin o)$er/area odelelor ,enerale de co"ortaent+ "rin 4elul cu ,!nde#te+ $ite #i
acionea7(+ inclu$i/ "rin $i$teul de /alori la care ader(.
aportul dintre *ediul socio6cultural )i personalitate este dese*nat n literatura antropolo'ic( prin
raportul cultur(6personalitate/ n care prin cultur( se n&ele'e *ediul u*an sau setul de *odele culturale
care fac posibil ca fiin&ele u*ane s( cree1e o societate/ s( treac( nv(&(tura de la o 'enera&ie la alta )i prin
aceasta s( se deosebeasc( crucial de toate celelalte fiin&e. Corpul culturii este *ediul u*an n care fiin&a
u*an( este n(scut( )i din care nva&( cu* s( se co*porte n rela&iile cu ceilal&i. Ceea ce nva&( de la
persoanele cu care intr( n contact va deveni parte constitutiv( a siste*ului s(u *oral )i so*atic )i va
deter*ina tipul de r(spuns la proble*ele puse de *ediul ncon;ur(tor.
Cultura va *odela astfel indivi1ii dup( cBipul )i ase*(narea ei/ co*porta*entul fiec(rei persoane
fiind parte a culturii sale. Con&inutul culturii este dat de specificul fiec(rei societ(&i/ de epoca istoric( pe
care o parcur'e/ de for&ele u*ane care 'uvernea1( acea societate )i de nivelul lor de de1voltare cultural(/
*oral(/ a sensibilit(&ii. 8n cultur( se cristali1ea1( acel 'eneral u*an care se trans*ite din 'enera&ie n
'enera&ie care per*ite/ totu)i/ nnoirea/ scBi*barea )i pro'resul.
8ntre cultur( )i personalitate/ cu fiecare 'enera&ie )i cu fiecare individ eDist( ur*(toarea traiectorie.
cultur(-"er$onalitate-cultur(. Dup( cu* se observ(/ cercul se ncBide cu cultura. De ce X !Dplica&ia este
si*pl(. cultura este anterioar( fiec(rei 'enera&ii/ fiec(rui individ. Oa*enii se nasc ntr6o anu*it( cultur(/ la
un nivel *ai nalt sau *ai sc(1ut de de1voltare care/ pn( la un punct/ le influen&ea1( eDisten&a )i le
*odelea1( caracterele. Dar procesul interac&iunii nu se opre)te aici. La rndul lor/ 'enera&iile/ indivi1ii
*aturi1ndu6se devin factori activi/ creatori/ deter*innd ei scBi*b(ri n cultur(/ care se nnoie)te )i se
*bo'(&e)te cu noi atribute.
Cele *ai se*nificative scBi*b(ri n cultur( au loc ns( n situa&iile de contact sau de ntlnire a
dou( co*unit(&i diferite. 8ntr6o cultur( se produc scBi*b(ri cBiar n ca1ul unor contacte la scar( *ai *ic(/
iar scBi*bul de idei ntre p(r&ile aflate n contact este inevitabil/ indiferent de 'radul de de1voltare al lor.
00
Contactul intercultural 'enerea1( idei care nu eDistau nainte n nici o cultur(/ conduce la fu1iunea )i
difu1iunea unor tr(s(turi culturale/ oferind oca1ia unor *ari pro'rese n art(/ )tiin&( etc.
Ra"ortul dintre cultur( #i "er$onalitate e$te+ 1n ulti( in$tan(+ ra"ortul dintre ,ru"uri #i
indi/i7i care 1ncor"orea7( cultura 1n odul lor de a 4i #i de a $e ani4e$ta+ 1ntruc!t cultura nu eCi$t(
ca atare.
Pentru a n&ele'e corespun1(tor acest raport este necesar( o scurt( incursiune n studiile privind
conceptul de personalitate/ recunoscut c( se afl( la intersec&ia *ai *ultor )tiin&e/ de unde )i dificultatea/
cBiar i*posibilitatea definirii lui printr6o sin'ur( defini&ie unani* recunoscut( de to&i repre1entan&ii
acestora.
Care $unt tr($(turile "er$onalit(ii uane5
Personalitatea u*an( este *ultidi*ensional(/ fiecare di*ensiune avnd func&ii proprii )i
contribu&ii specifice n *odul concret de *anifestare a individului.
Allport )i eDpri*( descBis ideea c( @toat( lu*ea )tie ce este personalitatea/ dar ni*eni nu poate s(
o descrie precisA de vre*e ce sunt sute de defini&ii elaborate. Dup( o anali1( critic( a celor eDistente/
ncerc( )i el una n care define)te personalitatea ca or'ani1are dina*ic( n cadrul individului a acelor
siste*e psiBofi1ice care deter*in( 'ndirea )i co*porta*entul s(u specific <Allport/ %HF%/ p. ,K=.
8ncerc(rile de pe po1i&ii po1itiviste/ biolo'iste/ evident/ unilaterale nu au satisf(cut eDi'en&ele unei
defini&ii acceptate *a;oritar.
Preocup(rile privind defini&ia personalit(&ii u*ane/ de*onstrea1( c( cercet(torii au fost )i sunt
nc( n i*pas n elaborarea unei defini&ii care s( ntruneasc( consensul tuturor. Deosebita ei co*pleDitate/
ca cea *ai nalt( for*( de or'ani1are a *ateriei care a a;uns s( cunoasc( lu*ea )i s( se cunoasc( pe sine
ns()i/ face dificil( unani*itatea n privin&a '(sirii )i utili1(rii unei sin'ure defini&ii.
De pild(/ Pavelcu/ preocupat de proble*atica personalit(&ii/ a;un'e la conclu1ia c( *ul&i
cercet(tori o definesc prin ter*enul de structur(/ identificat uneori cu cel de confi'ura&ie/ construct/ siste*
sau *odel. Dintre ace)tia/ ter*enul care s6a i*pus *ai *ult n definirea personalit(&ii/ preci1ea1( el/ a fost
cel de *odel <Pavelcu/ %HF2/ p. ++-=.
Diversitatea se*nifica&iilor ter*enului are sor'in&i diferite. natura procesului de cunoa)tere/
*etoda folosit(/ varietatea u*an( propriu61is(/ nu*(rul *are de variabile care intr( n definirea
personalit(&ii/ nevoia de eDplicare *ultidi*ensional( a personalit(&ii. PsiBolo'ia/ ca )tiin&( a personalit(&ii/
are ca obiect o structur( individual(/ o confi'ura&ie psiBic( unic(/ irepetabil(. Dar statutul de )tiin&( o obli'(
s( studie1e 'eneralul/ irepetabilul. 8n consecin&(/ ei i revine sarcina s( reali1e1e @sinte1a 'eneralului cu
individualul/ n sensul *bin(rii structurii 'eneral6u*ane cu confi'ura&ia individual(A <ide*/ p. +-E=. Ca
*etod(/ unii cercet(tori au pornit de la observa&ii clinice individuale spre tipuri 'enerale/ al&ii au folosit
*etoda eDperi*ental( )i statistic(/ ceea ce a condus la interpret(ri diferite.
Contradic&ia dintre particular )i 'eneral n studiul personalit(&ii de c(tre psiBolo'ie a fost re1olvat(
de A. Uardiner prin ideea personalit(&ii de ba1( cu a;utorul c(reia situea1( structura personalit(&ii ntr6un
conteDt concret socio6cultural. #inta'*a @personalitate de ba1(A ca *odel de siste* proiectiv al individului
a fost preluat( )i de1voltat(/ apoi/ de . Linton vrnd s( eDplice raportul dintre personalitate )i cultur(/
aspect pe care l vo* anali1a *ai detaliat n cele ce ur*ea1(.
8n ur*a unui a*plu studiu *enit s( descopere *odelul de structur( a personalit(&ii/ Pavelcu se
situea1( pe po1i&ia autorilor care sus&in ideea de1volt(rii n spiral( a personalit(&ii u*ane/ po1i&ie la care
ader(* )i noi/ avnd n vedere acu*ul(rile ce se petrec la nivelul personalit(&ii de6a lun'ul aDei sale
te*porale/ acu*ul(ri care duc la salturi calitative definitorii n for*ele ei de eDpresie.
Dac( unii psiBolo'i au adoptat conceptul de odel+ al&ii au adoptat pe cel de $i$te.
Dup( ace)tia din ur*( <Neveanu/ Cre&u/ Glate=/ "er$onalitatea uan( e$te un $i$te )io-"$i-o-
$ocio-cultural ce $e con$tituie 4undaental 1n ediul $ocial #i cultural 1n care $e na#te #i $e de7/olt(
din "riele eta"e ale /ieii. !a inte'rea1( n sine ca siste*. or'anis*ul individual/ structurile psiBice
u*ane/ rela&iile sociale )i 1estrea cultural( specific( *ediilor prin care a tr(it.
8n concep&ia lor/ personalitatea u*an(/ n esen&(/ se pre1int( n trei iposta1e sau nf(&i)(ri.
%.ca subiect al ac&iunii sau 'omo faber, cel ce transfor*( lu*ea )i vrea s( o st(pneasc(/
supunndu6i6seW
2. ca subiect al cunoa)terii sau 'omo sapiens/ cel ce a;un'e la con)tiin&a de sine )i de lu*e/
cunoa)te lu*ea )i particip( la construirea corpus6ului neli*itat de cuno)tin&eW
+. ca subiect aDiolo'ic/ purt(tor )i creator de valori sau 'omo valens, fiin&( care s6a desprins de
natur( )i a intrat n i*periul culturii/ al valorilor funda*entale de adev(r/ bine )i fru*os care i6au dat sens
0E
vie&ii )i au orientat6o n reali1area unui ideal <Paul Popescu6Neveanu/ Tinca Cre&u )i 2ielu Glate/ %HH0/ p.
%-,=.
4iind cea *ai co*pleD( entitate dintre toate speciile de pe p(*nt/ personalitatea u*an( a devenit
obiectul *ultor )tiin&e/ fiecare ncercnd s( eDplore1e fiin&a u*an( n devenirea ei continu( )i din
perspectiva ei proprie. De pild(/ antropolo'ia fi1ic( anali1ea1( fiin&a u*an( din un'Biul de vedere al
biolo'iei/ o*ul fiind n pri*ul rnd o fiin&( cu tr(s(turi specific biolo'ice/ dar cu un poten&ial u*an nativW
antropolo'ia cultural( anali1ea1( fiin&a u*an( lund n considera&ie *ediul socio6cultural care pre1idea1(
for*area ei )i i confer( diversitateW sociolo'ia se concentrea1( pe latura social( a individului/ statutul )i
rolul s(u n societate/ rela&iile sale/ apartenen&a la diferite 'rupuri a c(ror identitate )i6o asu*(W psiBolo'ia/
pe siste*ul psiBic u*an )i tr(s(turile de personalitateW )tiin&ele peda'o'ice/ pe *etodele )i teBnicile de
influen&are siste*atic( a individului din pri*ii ani ai vie&ii n vederea pre'(tirii lui pentru *unc( )i via&(
etc.
Dintr6o perspectiv( lar'(/ filo1ofic(/ personalitatea u*an( este un tot unitar )i relativ autono*W
este punctul de intersec&ie )i sinte1a a *ultiple )i diverse rela&ii )i for*e de *i)care. fi1ic(/ cBi*ic(/
biolo'ic(/ social(/ cultural(. !ste si*ultan un siste* ncBis prin care se deosebe)te de al&ii )i un siste*
descBis prin care stabile)te rela&ii cu al&ii/ face scBi*b de valori cu ei/ *bo'(&indu6)i n acest fel eDisten&a.
Personalitatea u*an( este un produs socio6cultural/ re1ultat al condi&iilor sociale )i al culturii n
care s6a for*at. structuri sociale/ tradi&ii/ obiceiuri/ *oduri de 'ndire )i de ac&iune/ si*boluri/ li*b( etc.
#e *anifest( ca fiin&( con)tient(/ dotat( cu 'ndire/ voin&(/ capacitate de a co*unica )i a stabili rela&ii.
Particip( la cultura societ(&ii sale )i contribuie la de1voltarea ei prin noile valori pe care le creea1(.
Con)tient( de li*itele )i i*perfec&iunea sa/ )i propune de1*(r'inirea prin proiectul de autodep()ire )i
autoreali1are.
!ul cu nucleul s(u/ con)tiin&a de sine/ este factorul inte'rator al personalit(&ii care $e con$truie#te
1n con4runtare continu( cu alii+ 1ntr-un "roce$ de inter-odelare "eranent( 1n cadrul relaiilor
$ociale #i al ,ru"urilor din care 4ace "arte.
O*ul este o entitate n continu( devenire care se an'a;ea1( activ n propria6i construc&ie/ n sensul
c( el evoluea1( ntr6o direc&ie n care are posibilitatea s( Bot(rasc( pn( la un punct/ sin'ur. Unul dintre
se*nele cele *ai si'ure ale procesului devenirii u*ane l constituie i*a'inea despre sine care *bin(
ele*ente cunoscute ale realit(&ii pre1ente cu aspecte a c(ror *plinire este plasat( sub se*nul viitorului
<Ceau)u/ %HF+/ p. HE=. De aceea/ anularea perspectivei de devenire n viitor/ nsea*n( pentru o*/ n
'eneral/ pentru individul concret/ n special/ pierderea uneia dintre cele *ai i*portante note specifice ale
esen&ei sale u*ane. De ceX Pentru c( tr(irea esen&ei u*ane este de ori'ine e*ina*ente cultural(/ reflectnd
aportul societ(&ii la transfor*area ani*alului n o*. De aici nu trebuie s( se n&elea'( c( tr(irea are nu*ai
caracter teoretic. Di*potriv(/ n ea se '(se)te o *asiv( nc(rc(tur( de e*o&ii )i afecte *o)tenite din fondul
biolo'ic.
!ul/ individul/ nu se for*ea1( sub un clopot de cristal/ ci ntre oa*eni/ n lu*e. Individul )i lu*ea
sunt ntr6o rela&ie reciproc condi&ionat(/ n sensul c( pentru individ lu*ea constituie fundalul la care se
raportea1( pentru a se autodefini )i a dobndi atributul con)tiin&ei de sine/ este for&a supraindividual( ce se
constituie ca re1ultat al interac&iunii indivi1ilor/ iar lu*ea dobnde)te atribute u*ane prin eDisten&a
indivi1ilor u*ani care o for*ea1( )i evaluea1(.
!sen&a u*an( este un co*pleD de rela&ii u*ane constituit n evolu&ia istoric( a o*ului de la starea
de Bo*inid la fiin&a social( istoric deter*inat(. O*ul se na)te ntr6o societate de;a constituit(/ or'ani1at(
dup( le'i proprii/ pe care noua fiin&( u*an( )i le nsu)e)te pentru a se adapta )i a r(spunde adecvat
cerin&elor sociale. De aici decur'e prioritatea social6istoricului/ a societ(&ii fa&( de individ sau personalitate/
dar aceasta nu nsea*n( c( individul se adaptea1( auto*at/ *ecanic socialului. 4iind n1estrat cu con)tiin&(
)i voin&(/ el r(spunde necesit(&ilor sociale creator/ cu o contribu&ie personal( ori'inal(/ prin aceasta/
contribuind la pro'resul social/ *aterial )i cultural al societ(&ii n care tr(ie)te.
:er$onalitatea e$te o $inte7( de atri)ute care $eni4ic( ai ult dec!t o $i"l( $u( a lorE
e$te o $tructur(+ un od de or,ani7are coe7i/( a co"onentelor $ale ulti"le #i /ariate. #tructura de
personalitate/ ca )i *ulte dintre co*ponentele sale " deprinderi/ atitudini/ valori/ credin&e " se construie)te
pe ba1e anato*ice )i fi1iolo'ice/ dar devine *anifest( n activit(&ile cu ceilal&i oa*eni. !ul este un produs
social/ a)a cu* a* ar(tat anterior. !l nu eDist( la na)tere/ ns( apare )i se de1volt( n procesul activit(&ii )i
al eDperien&ei sociale.
Anali7a "$i-o-$ocio-cultural( relev( c( personalitatea este o confi'ura&ie relativ stabil( )i
or'ani1at( de *odele tipice de co*porta*ent/ atitudini/ credin&e )i valori caracteristice unei persoane )i
recunoscute ca atare n propria6i con)tiin&( )i n con)tiin&a celorlal&i. !ste un produs al eDperien&elor
0F
individuale desf()urate ntr6un *ediul cultural dat )i n interac&iune cu al&ii. #tructura de personalitate a
unui individ se eDpri*( n *odul 'eneral de co*portare a individului n situa&iile concrete de via&(/ n
siste*ul de valori la care face apel n reali1area statutelor pe care le are )i a rolurilor adiacente lor.
Personalit(&ile individuale reflect( structura )i procesele din societatea )i cultura n care tr(ie)te individul/
)tiut fiind c( orice individ este o p(rticic( din societatea )i cultura c(reia i apar&ine. De aici/ se poate tra'e
si*plu conclu1ia c( la no&iunea de cultur( se a;un'e prin studiul co*porta*entului individual )i al
produselor sale/ personalitatea repre1entnd aspectul subiectiv al culturii.
!ste un truis* ideea c( personalitatea u*an( se *odelea1( prin procesul de sociali1are <din
perspectiv( sociolo'ic(= sau prin educa&ie/ <din perspectiv( psiBo6peda'o'ic(= pe parcursul c(ruia fiecare
cultur( )i las( *arca sa asupra personalit(&ii u*ane.
Personalit(&ile ca )i culturile sunt realit(&i dina*ice. Dina*is*ul or'ani1(rii ecBilibrate a
personalit(&ii provine din interac&iunea continu( cu *ediul social care se *odific( )i el. 8n acest sens/ alpB
Linton/ antropolo' a*erican<%FH+6%H-+=/ consider( personalitatea un continuu* n per*anent( scBi*bare/
pentru c( procesul de for*are )i inte'rare a unor r(spunsuri noi )i de stin'ere a celor vecBi se desf()oar(
de6a lun'ul ntre'ii vie&i a individului. 4(r( o ase*enea fleDibilitate/ sublinia1( el/ ar fi i*posibil ca
individul s( supravie&uiasc( ntr6o lu*e unde nu nu*ai *ediul eDtern/ ci )i propriile lui capacit(&i sunt ntr6
o continu( scBi*bare <Linton/ %H0F/ p. %,+=.
Prin conceptele de "er$onalitate de )a7( #i "er$onalitate de $tatut el ncearc( s( p(trund( n
*ecanis*ul rolului pe care l are cultura n for*area personalit(&ii.
:er$onalitatea de )a7( este un odel de tr($(turi de "er$onalitate ce se presupune c( este
caracteristic persoanelor dintr6o cultur(/ tr(s(turi care le distin' de persoanele din alte culturi. #e refer( la
faptul c( n cadrul unei societ(&i/ indivi1ii care o co*pun au n co*un un *are nu*(r de ele*ente de
personalitate care for*ea1( *preun( o confi'ura&ie bine inte'rat(. Altfel spus/ dup( al&i autori/
"er$onalitatea de )a7( e$te "er$onalitatea re"re7entati/( "entru o $ocietate #i o cultur(/ fie ca
frecven&( statistic(/ prin nu*(rul *are de oa*eni care eDpri*( orice tr(s(tur( de co*porta*ent/ fie ca
eDpresie a spiritului sau etosului acelei culturi. Concret v(1ut(/ personalitatea de ba1( este cultura a)a cu*
se reflect( n *odelul de r(spuns or'ani1at al individului. Diferen&ele din cadrul personalit(&ii de ba1(/
ntruct n acest tip de personalitate nu to&i oa*enii sunt ase*(n(tori/ provin din diferen&ele n practicile de
cre)tere a copiilor/ din diferitele caracteristici ale vie&ii sociale )i culturale ale fiec(rui 'rup n care ace)tia
au fost *e*bri.
8n societ(&ile puternic stratificate )i ierarBi1ate/ se observ( diferen&e le'ate de po1i&ia social( )i de
rolul ce decur'e din ea pentru individ. Aceste diferen&e 'enerea1( "er$onalitatea de $tatut care se
define)te printr6un $et de caracteri$tici de "er$onalitate considerate adecvate pentru fiecare statut dat din
societate/ de eDe*plu/ statutul ocupa&ional/ statutul de p(rinte/ de so&/ de fiu etc. 4iecare din aceste statute
i*plic( *anifest(ri co*porta*entale diferite. #tatutul de p(rinte presupune un co*porta*ent specific/
diferit de cel de fiu sau de *edic. Individul care ocup( un anu*it statut social trebuie s( aib( sau s(
de1volte un rol cu atitudini )i st(ri afective obli'atoriu potrivite cu acel statut. Un politician/ de pild(/ nu
poate fi/ ca tip de personalitate/ un introvertit/ acest *odel de co*porta*ent u*an fiind inco*patibil cu
rolul pe care el trebuie s(6l ndeplineasc( n societate/ rol prin eDcelen&(/ eDtrovertit. !Dtrovertitul este un
tip de personalitate ale c(rui interese con)tiente )i ener'ii sunt direc&ionate *ai *ult spre oa*eni )i
eveni*entele din afara sa dect spre sine nsu)i )i eDperien&ele sale interioare. !l tinde s( vorbeasc( *ult/
este preocupat de via&a social( )i recla*( continuu sti*ulare din lu*ea eDtern(.
A*bele tipuri de personalitate " de ba1( )i de statut 6 eDpri*( o confi'ura&ie de r(spunsuri pe care
individul )i le6a elaborat ca re1ultat al propriei sale eDperien&e. Abstracti1area )i 'enerali1area
co*porta*entelor individuale la nivelul ntre'ii societ(&i )i culturi sau la nivelul diferitelor statute sociale
au dus la elaborarea celor dou( concepte sau sinta'*e care au *ai *are relevan&( n sociolo'ie )i n studiul
raportului dintre societate6cultur(6personalitate.
Anali7a din "er$"ecti/( "$i-olo,ic( (Neveanu/ Glate/ Cre&u/ %HH0/ p. %-E=/ rele/( c(
"er$onalitatea e$te un tot inte,rat+ con$tituit din 4actori cu caracter $intetic - tr($(turi+ $tructuri+
con$tructe - din a c(ror 1)inare re7ult( co"ortaentul #i "ro4ilul ,eneral al indi/idului.
A)a cu* a* *ai ar(tat/ factorii de "er$onalitate au o relati/( $ta)ilitate/ se *anifest( constant
n conduit(/ neputnd fi radical *odifica&i de situa&ii tran1itorii sau accidentale. De pild(/ cine este n1estrat
cu r(bdare/ cu st(pnire de sine )i cal*/ de cele *ai *ulte ori st(pne)te aceste calit(&i )i nu*ai n *od
eDcep&ional abdic( de la ele.
0H
Ei (factorii de personalitate) tind $"re ,eneralitate #i caracteri7ea7( "e o 1n an$a)lul $(u )i
nu nu*ai ntr6o situa&ie concret(. De eDe*plu/ inteli'en&a 'eneral(/ *odalitatea te*pera*ental(/ fer*itatea
n atitudini se *anifest( n cele *ai diverse situa&ii )i independent de acestea.
Di$"un de o oarecare "la$ticitate+ nu $unt total ri,i7i/ putndu6se restructura )i perfec&iona sub
presiunea factorilor de *ediu. De eDe*plu/ n ca1ul contactului dintre culturi pe care l anali1(* n lucrarea
de fa&(/ intrarea ntr6o alt( societate )i cultur(/ diferite de cele native/ presupune renun&area la o parte din
*odelele de via&( utili1ate anterior )i asi*ilarea unora noi/ necesare pentru inte'rarea n noul *ediu de
via&(.
;actorii doinani 1n $i$teul de "er$onalitate al $u)iectului $unt caracteri$tici de4initorii
"entru el. 8l eDpri*( n ce are el esen&ial/ ca o* cu*inte sau turbulent/ talentat sau incapabil/ respectuos
sau insolent.
Totalitatea structurat( a factorilor de personalitate constituie @substan&aA personalit(&ii " cu* o
nu*esc autorii de *ai sus " care se confrunt( cu lu*ea. 8n acest sens/ se poate spune c( pe ba1a cunoa)terii
structurilor de personalitate se pot face previ1iuni asupra reac&iilor )i conduitei subiectului ntr6o situa&ie
dat( sau n fa&a unei sarcini care i se ncredin&ea1(.
Din "er$"ecti/( antro"olo,ic(+ cultura ca *od de vi&(/ ca su*( a standardelor/ a valorilor )i
atitudinilor n ter*enii c(rora ac&ionea1( oa*enii eDplic( *arile re'ularit(&i n co*porta*entul u*an/ dar
)i disi*ilarit(&ile lui. I*portan&a culturii pentru personalitate const( n faptul c( ea furni1ea1( cuno)tin&ele/
teBnicile/ n 'eneral/ instru*entele care fac pe o* capabil s( supravie&uiasc( fi1ic )i social/ s( st(pneasc(
)i s( controle1e/ n *(sura n care e posibil/ lu*ea ncon;ur(toare lui.
Ca /erita)il( arie cultural(+ indi/idul $u"ort( in4luena culturii #i e$te+ 1n acela#i ti"+
a,entul ace$teia. El eC"ri( 1n aciunile $ale $eni4icaiile 4undaentale ale luii $ocio-culturale din
care "ro/ine. Dar ntruct cultura total( a unei arii nu este un siste* consistent )i lo'ic perfect/ nici
individul ca eDpresie a acesteia nu este total consistent )i lo'ic n *anifest(rile sale/ n siste*ele n care el
se nscrie. De pild(/ arat( Pitiri* #oroMin/ preferin&ele pentru anu*ite feluri de *ncare nu sunt niciodat(
n vreo le'(tur( lo'ic( sau cau1al( cu acelea pentru *u1ic(/ pentru un anu*it ;oc/ o anu*it( filosofie/ dup(
cu* idealis*ul n filosofie nu este le'at de tipul blond sau brunet al iubitei.
;iecare indi/id 1#i 1n$u#e#te cultura $ociet(ii $ale "rin educaie #i eC"erien( "er$onal(+ "e
c!nd cultura altor (ri "rin contact direct+ c(l(torii+ re7iden(+ c(ri+ $crieri+ teatru etc. Cnd n o*a
noi trebuie s( face* tot ceea ce fac ro*anii/ noi ne co*port(* n spiritul culturii ro*ane/ adic( dup(
ele*entarul principiu antropolo'ic c( @la Papa/ te por&i ca la PapaA. Altfel spus/ acceptarea ntr6un nou
*ediu presupune nsu)irea re'ulilor/ nor*elor funda*entale de co*porta*ent specifice acestui *ediu.
Cultura ca *od de via&( distinctiv devine ba1a n&ele'erii co*porta*entului diferit al indivi1ilor
proveni&i din alte culturi/ d( cBeia n&ele'erii )i predic&iei ac&iunii lor. De aceea/ se poate spune c( cel *ai
*ult din co*porta*entul u*an este co*porta*ent cultural nv(&at )i c( prin cultur( oa*enii sunt capabili
s( se co*pare pe ei n)i)i n le'(tur( cu al&ii/ cu alte societ(&i/ cu istoria )i s( se deosebeasc(/ n acela)i
ti*p/ de ei.
#tudiul contactelor dintre popoare/ 'rupuri )i indivi1i/ cu diferite *oduri de via&( aduce o
contribu&ie deosebit( la n&ele'erea dina*icii )i adapt(rii u*ane pentru c(/ cultura unei popula&ii u*ane nu
se poate scBi*ba niciodat( f(r( ca oa*enii n)i)i s( nu *anifeste scBi*b(ri n obiceiuri/ atitudini/ *otiva&ii
)i/ n ulti*( instan&(/ n or'ani1area personalit(&ii lor. Or/ toate acestea atest( c( indivi1ii au suferit un
proces de re6a;ustare/ de re6*odelare n concordan&( cu noile condi&ion(ri ap(rute.
:rin cultura $a+ oul $e a4l( 1n "o$e$ia unui in$truent de o 4leCi)ilitate rearca)il(+ "e
care l-a tran$i$ de la o ,eneraie la alta. Ada"tarea ediat( 1n tereni culturali a "eri$ o at!t de
are latitudine 1nc!t+ cu ti"ul+ el+ oul+ #i-a creat ulte lui co"let di4erite "entru $ine 1n$u#i+
toate a/!nd /aloare ada"tati/( 1n anuite condiii date. ;iecare din ele a 4o$t un in$truent util #i
nece$ar care #i-a /eri4icat /alenele at!t 1n ra"orturile lui cu natura+ c!t #i cu ceilali oaeni.
Contactul dintre culturi /a a"are+ din ace$t "unct de /edere+ ca un contact dintre lui
di4erite+ 4iecare "ro)!nd aceea#i /aloare in$truental( "entru creatorii ei+ $c-i)ul inter/enind 1n
od deo$e)it "e "rinci"iul co"en$aiei+ al )ene4iciului cre$c!nd.
Datorit( capacit(&ii creatoare a *e*brilor lor/ inven&iilor )i inova&iilor/ precu* )i datorit(
*pru*uturilor/ culturile *anifest( aceea)i continu( auto*i)care ca )i purt(torii lor. 8n fiecare epoc(/ ntr6o
cultur( se acu*ulea1( noi ele*ente/ sunt eli*inate cele vecBi care nu *ai sunt func&ionale sau sunt
adaptate la noile *pre;ur(ri.
8n raportul dintre cultur( )i personalitate se vorbe)te despre @press and pull of cultureA/ adic(
despre cultur( ca presiune care inter1ice anu*ite tipuri de co*porta*ent )i ca for&( de atrac&ie care prescrie
EK
)i interiori1ea1( prin acultura&ie 'nduri )i ac&iuni. 8ntre aceste dou( alternative/ persoana )i construie)te
strate'ii unice de ac&iune n situa&iile de via&( la care este eDpus(. Istoria personal( unic( a individului i
fiDea1( li*itele de1volt(rii sale/ pentru c(/ fiind n(scut ntr6o anu*it( fa*ilie/ societate/ 'rup social )i
eDperi*entnd *ulte eveni*ente unice/ acestea toate deter*in( *oduri se*nificative de r(spuns de6a
lun'ul vie&ii.
E%
CA:. III
RA:ORTUL MAJORITARI 8 MINORITARI
9N <OCIETATEA <OCIALI<T DI :O<T 8 DECEMBRI<T
#. 4rocese aculturative actuale
Pentru poporul ro*n/ istoria contactului dintre culturi coincide cu istoria lui 1buciu*at(/ de
popor a)e1at la r(scruce de dru*uri )i de popoare cu care a trebuit s( stabileasc( rela&ii pentru a6)i asi'ura
pro'resul continuu 6 cnd acestea erau de n&ele'ere )i conlucrare 6 sau supravie&uirea 6 cnd rela&iile cu cei
ce n(v(leau peste el erau de do*inare )i aservire. Oricu*/ a*bele situa&ii cereau *aleabilitate/ *are
plasticitate )i capacitate de adaptare/ de care el a dat dovad( cBiar )i n cele *ai vitre'e situa&ii istorice.
#trate'iile lui de @retra'ere din istorieA sau *ai bine 1is de @adncire n istorieA/ <AtBanase 7o;a=/
n secolele E6%K/ pentru a r(*ne pe Barta lu*ii )i a nu fi )ters de pe ea sau de @noncooperare cu istoriaA/ de
@boicotareA a ei <Lucian :la'a=/ cnd eDpansiunea i*periului oto*an i a*enin&a de1voltarea or'anic(/
reflect( spiritul inventiv/ creator/ robuste&ea sa etnic( n dep()irea *o*entelor de 'rea cu*p(n( din
eDisten&a sa. Dar indiferent de tipul rela&iilor dintre el )i cei cu care a trebuit s( convie&uiasc(/ de n&ele'ere
)i cooperare sau de do*ina&ie )i ascultare/ ntre cei intra&i n contact viu/ direct )i ndelun'at au ap(rut
procese de *pru*ut )i scBi*b cultural. Deprinderea de a lucra p(*ntul/ de a f(uri unelte/ *odul de
or'ani1are a 'ospod(riei/ de construire a caselor sunt tr(s(turi culturale care se preiau de la un 'rup la altul
dup( principiul co*pensa&iei sau al utilit(&ii. Iar cnd este vorba de o popula&ie nou6sosit( ntr6o a)e1are
de;a constituit(/ scBi*bul are loc preponderent de la 'rupul 'a1d( la noii veni&i.
8n istorie/ cnd se ur*(re)te traiectoria *pru*uturilor culturale/ i1voarele nu scriu dect despre
ispr(vile cuceritorilor/ ale coloni)tilor care do*in( politic/ social )i econo*ic )i nu despre cei supu)i. Dar
de1'Biocndu6se lucrurile pn( la cap(t apare/ *ai *ult sau *ai pu&in evident(/ participarea popula&iei
'a1d(/ a celor *ul&i )i anoni*i/ la cultura )i rnduielile st(pnitorilor.
Nicolae Ior'a vorbe)te/ n acest sens/ de @necunoscuta na&ional( ro*neasc(A ce apare n *odul
distinctiv de via&( al sa)ilor din Ardeal/ *od de via&( care nu sea*(n( cu cel al sa)ilor din 4landra sau de
pe *alurile inului/ de unde au venit. Deosebirile ce apar n via&a lor nu se eDplic( nici ca aport al
p(*ntului din Ardeal/ nici prin le'ile date de re'i. !le vin de la oul Ardealului+ $unt "artea noa$tr(
ro!nea$c(* e$te necuno$cuta naional( "e care o c(ut( 4(r( a o "utea a4la direct . Dup( ce se
eli*in( posibila ori'ine a fiec(rui ele*ent co*ponent s(sesc natural/ politic/ r(*ne un re1iduu. Acela
$unte noi.
La o sinte1( a *odului cu* s6au p(strat )i s6au de1voltat tr(s(turile identitare ale 'rupurilor etnice
care )i6au f(cut s(la) pe teritoriul &(rii noastre pute* afir*a c( ro*nii sunt un popor ospitalier )i c( cei ce
au venit )i au r(*as pe aceste locuri au co*unicat )i au f(cut scBi*buri culturale cu ei f(r( nici o n'r(dire.
De aceea/ n o*nia/ n *o*entul de fa&( eDist(/ )i afir*( )i )i *anifest( tr(s(turile culturale peste 2% de
etnii sau *inorit(&i na&ionale <ecens(*ntul din %F *artie 2KK2/ vol. I./ 2KK+/ p. 0FK60F%=/ re1ultat al
istoriei/ al vicisitudinilor ei. Dar ro*nii le6au tratat ca atare )i le6au oferit respect )i n&ele'ere. Pe aceste
*elea'uri ospitaliere ele )i6au '(sit loc de vatr(/ loc de cas( )i vecini de o*enie. Iat( ce spunea un profesor
albane1 la o ntlnire cu studen&ii. @Pentru albane1i/ o*nia a fost )i r(*ne pentru totdeauna un culcu)
cald/ o *as( *ereu ntins(/ un foc *ereu aprins n vetre. !u *( si*t aici ca acas(. Nici unde nu *( si*t
a)a de bine ca n o*nia. #uflete)te/ ro*nii )i albane1ii ne consider(* fra&i de sn'e. A spus6o )i Ior'a.
Pentru noi/ o*nia este un eDe*plu 'r(itor de rela&ii interetnice ar*onioaseA.
Din perspectiva 'uvern(rilor/ politica fa&( de ele a fost *ai *ult sau *ai pu&in descBis(/ *ai *ult
sau *ai pu&in dreapt(/ dar ele/ *inorit(&ile/ al(turi de )i *preun( cu poporul ro*n/ cu @ro*nii cei buni/
bln1i/ cu*secade/ n&ele'(tori )i toleran&iA/ cu* i caracteri1ea1( ele/ au convie&uit pa)nic/ n bun(
vecin(tate )i respect reciproc.
Dac( poporul ro*n a suferit de fri' )i de foa*e/ au suferit )i *inorit(&ile. Dac( a avut *o*ente
de bun(stare )i lini)te/ le6au tr(it )i ele. Asupra lor nu s6au ab(tut *ai tare furtunile politice sau cele
econo*ice. De ceX Pentru c( poporul ro*n/ aceast( *are *as( inte'ratoare/ prin *odul s(u de a fi )i de a
se purta/ a putut la nivelul vie&ii de 1i cu 1i s( aniBile1e orice @seis*A venit cu*va de @susA. Ion/ Istvan )i
Cans/ ca vecini )i s(teni/ au continuat s( *unceasc( *preun(/ s( tr(iasc( *preun( )i s( *p(rt()easc(
bucuriile )i neca1urile vie&ii unul cu cel(lalt.
Acesta este *odelul de convie&uire do*inant indus de ro*ni n calitate de 'rup etnic *a;oritar/ n
raporturile cu celelalte etnii. #6a constituit n secolele de convie&uire pe acela)i teritoriu n care au do*inat
valorile n&ele'erii )i toleran&ei/ ale bunei cuviin&e )i aprecierii reciproce/ sprcifice lor.
E2
8n re'i*ul socialist/ *inorit(&ile na&ionale nu au suferit nici un fel de a*put(ri n ceea ce prive)te
p(strarea tr(s(turilor culturale identitare Ne6au confir*at6o etnicii *a'Biari/ sa)i/ turci/ t(tari n cercet(rile
de teren. 8n perioada de instaurare a re'i*ului socialist/ evreii )i *a'Biarii au fost cBiar privile'ia&i/ ei
ocupnd cu preponderen&( posturile cBeie n partid )i ad*inistra&ie/ n or'anele de conducere centrale )i
locale. 8n Co*itetul Central/ n 2area Adunare Na&ional(/ n 'uvern/ *inorit(&ile na&ionale aveau
repre1entan&ii lor/ corespun1(tor cu ponderea nu*eric(. Iar din %H-2 pn( n %H0F/ la co*anda conducerii
sovietice/ s6a nfiin&at )i a func&ionat e'iunea Autono*( 2a'Biar( n cadrul c(reia/ ro*nii nu*eric
*inoritari/ au fost eDpu)i la *ultiple situa&ii de u*ilin&(/ respin'ere )i dispre& din partea *a'Biarilor.
8n contactul cu alte 'rupuri u*ane/ ro*nii au fost att donatori/ ct )i receptori de *odele
culturale/ n acest fel confir*nd caracterul @ospitalierA )i descBis al culturii ro*ne n a*bele sensuri.
@eceptivitatea la *odelele eDterne a avut la ba1( *area elasticitate sufleteasc( ce6l face <pe ro*n=
potrivit s(6)i asi*ile1e *ult *ai repede dect altul orice influen&( cultural(A/ spune Nicolae Ior'a. !ste
docil/ nva&( *ai u)or de ct al&ii/ este *ai pu&in @'reu de capA de ct ceilal&i.
Anali1nd interscBi*bul cultural dintre ro*ni )i sa)i n satele *iDte/ Ior'a sublinia1( n *od
deosebit tr(s(tura de @donatoriA culturali a ro*nilor n raport cu cei veni&i . @]Oaspe&ii^ re'elui au fost/ n
alt sens/ )i ]oaspe&ii^ no)tri/ cu deosebirea c( li6a* cerut *ai pu&in pentru a li da *ai *ultA <Ior'a/ %HFH/ p.
,H=.
Din perspectiv( teoretic(/ proble*a contactului dintre culturi n cultura noastr( nre'istrea1( un
*o*ent de vrf cu @Istoria civili1a&iei ro*ne *oderneA/ oper( n + volu*e scris( de !u'en Lovinescu n
anii %H2,6%H2-. 2odul de tratare a 'ene1ei civili1a&iei ro*ne *oderne este i*plicit o istorie a for*(rii
poporului ro*n aflat la confluen&a a dou( lu*i. a r(s(ritului )i apusului. Din secolul al %H6lea/ preci1ea1(
el/ prin eDodul tineri*ii ro*ne/ cu deosebire la Paris/ contactul cu apusul devine direct )i fecund/ cultura
ro*n( iese de sub tutela for*elor culturale ale r(s(ritului. 8n acest fel/ aDa vie&ii politice )i culturale s6a
scBi*bat din r(s(rit la apus/ contactul cu apusul fiind considerat o reluare a adev(ratei continuit(&i.
espin'nd prelu(rile pripite de idei din apus/ Lovinescu sus&ine c( *pru*uturile din afar( sunt fertile
nu*ai cnd se nte*eia1( pe ele*entele vitale/ pe le'ile )i datinile str(bune.
De)i lucrarea sa a fost scris( acu* FK de ani/ considera&iile sale cu privire la universali1area
valorilor sunt la fel de actuale )i acu*/ ceea ce l face conte*poran cu procesul de 'lobali1are ce se
desf()oar( sub ocBii no)tri. !l spune c( datorit( n*ul&irii prodi'ioase a punctelor de contact ce devin o
caracteristic( a epocii/ o*enirea for*ea1( de pe acu* un i*ens tot/ cu o via&( co*un(/ cu idei co*une/ cu
*oravuri co*une. De1voltarea capitalist( creea1( interdependen&( ntre &(ri/ iar interdependen&a conduce la
sincronis*/ adic( tendin&a de unifor*i1are a tuturor for*elor de via&( ale societ(&ilor *oderne solidare
ntre ele. De aici/ posibilitatea *pru*uturilor )i prelu(rilor culturale.
#pre sfr)itul secolului 2K )i nceputul secolului 2%/ statutul )i *odul de tratare a *inorit(&ilor
devine o proble*( de o deosebit( i*portan&( interna&ional(. Ne'li;ate sau l(sate la discre&ia 'uvernelor
totalitare nainte de %HFH6%HHK/ dup( pr(bu)irea acestora/ *inorit(&ile care au suferit procese de
de1na&ionali1are )i cer dreptul la identitate/ la afir*area )i prop()irea lor cultural(. 8n or'anis*ele
interna&ionale )i europene se elaborea1( docu*ente cu privire la drepturile lor. De pild(/ la ntlnirea )efilor
de state )i de 'uverne a Consiliului !uropei din H octo*brie %HH+ de la >iena s6a for*ulat Declaraia de la
6iena care prevede obli'a&iile pe care trebuie s( )i le asu*e toate &(rile *e*bre n ceea ce prive)te statutul
*inorit(&ilor na&ionale )i *odul de traducere a lui n politici efective. Printre altele/ n ea se arat(. @toate
&(rile noastre sunt ata)ate de*ocra&iei pluraliste )i parla*entare/ indivi1ibilit(&ii )i universalit(&ii drepturilor
o*ului/ pree*inen&ei dreptului/ unui patri*oniu cultural co*un *bo'(&it de diversit(&ile saleA. 8n acest
fel/ !uropa poate deveni un spa&iu vast de securitate de*ocratic(.
De)i societatea u*an( se afl( n fa&a op&iunii aproape univoce pentru diversitate/ sin'ura care
creea1( cli*at favorabil de1volt(rii )i nfloririi speciei u*ane sub toate for*ele ei de eDisten&(/ totu)i/
nen&ele'erile/ tensiunile )i cBiar conflictele/ adeseori ar*ate/ continu( s( ntunece cerul albastru al
convie&uirii pa)nice )i reciproc fructuoase. De aceea/ prin docu*entele interna&ionale )i na&ionale ur*ate de
ac&iuni efective ale 'uvernelor )i statelor se fac eforturi intense de solu&ionare a proble*elor interetnice )i
na&ionale.
Jara noastr(/ pro*otoare a unui cli*at de pace )i n&ele'ere ntre popoare )i 'rupurile etnice )i cu
o eDperien&( de secole de bun( convie&uire/ )i6a asu*at cu responsabilitate obli'a&iile ce6i revin privind
*inorit(&ile na&ionale )i 'rupurile etnice/ de)i este recunoscut c( @o*nii au fost toleran&i. #tr(inii a)e1a&i
pe p(*ntul ro*nesc s6au bucurat de toate libert(&ile/ nc( din epoca feudal(. 2arele lin'vist )i istoric
ro*n/ :.P.Ca)deu/ se *ndrea/ ntr6un studiu al s(u/ cu aceast( toleran&( a ro*nilorA <Dr('an/ %HH+/
p.%0,6%0-=.
E+
8n Constitu&ia din %HH% ca )i n cea din 2KK+ sunt nscrise f(r( ecBivoc drepturile *inorit(&ilor
na&ionale care sunt/ de altfel/ respectate/ n afara ca1ului cnd unele etnii eDa'erea1( cernd privile'ii )i
a)a61ise @drepturi istoriceA care eDcedea1( att Constitu&ia ct )i dreptul interna&ional n proble*(.
De pild(/ Art. 0 se refer(/ n *od special/ la Dreptul la identitate. <%=. #tatul recunoa)te )i
'arantea1( persoanelor apar&innd *inorit(&ilor na&ionale dreptul la p(strarea/ la de1voltarea )i la
eDpri*area identit(&ii lor etnice/ culturale/ lin'vistice )i reli'ioase. <2=. 2(surile de protec&ie luate de stat
pentru p(strarea/ de1voltarea )i eDpri*area identit(&ii persoanelor apar&innd *inorit(&ilor na&ionale trebuie
s( fie confor*e cu principiile de e'alitate )i de nediscri*inare n raport cu ceilal&i cet(&eni ro*ni
<Constitu&ia o*niei 2KK+/ p. 0=.
o*nia are un articol n Constitu&ie care fiDea1( )i raporturile dintre dreptul intern )i dreptul
interna&ional n privin&a drepturilor o*ului. La Art. 2K/ par. <2= se arat(. Dac( eDist( neconcordan&e ntre
pactele )i tratatele privitoare la drepturile funda*entale ale o*ului/ la care o*nia este parte/ )i le'ile
interne/ au prioritate re'le*ent(rile interna&ionale/ cu eDcep&ia ca1ului n care Constitu&ia sau le'ile interne
con&in dispo1i&ii favorabile.
8n perioada actual(/ cnd efortul &(rii este ndreptat spre reali1area obli'a&iilor ce ne revin prin
pro'ra*ul de aderare la Uniunea !uropean(/ *inorit(&ile care se bucur( de drepturile prev(1ute *ai sus
sunt cBe*ate ca prin contribu&iile lor s( participe al(turi de *a;oritari la nf(ptuirea la ti*p )i n condi&ii de
calitate a sarcinilor asu*ate. De altfel/ pre1en&a repre1entan&ilor lor n Parla*entul o*niei/ cooptarea
*a'Biarilor la 'uvernare din anii %HH0 pn( n pre1ent/ este o dovad( a drepturilor )i libert(&ilor nen'r(dite
de care se bucur( n &ara noastr(. Alt*interi/ n)i)i liderii lor one)ti ar(tau n cercet(rile noastre c( @n
o*nia este *ult *ai bine s( fii *inoritar dect *a;oritar c( &i se re1olv( orice proble*(A.
Nevoia de toleran&(/ de coe1iune )i n&ele'ere reciproc( este o eDi'en&( funda*ental( a Uniunii
!uropene co*pus( acu*/ n 2KK-/ din 2- de state/ iar din 2KKE/ probabil/ din 2E de state/ dac( ader( )i
o*nia )i :ul'aria. Or/ acest lucru presupune o *are diversitate u*an(/ Uniunea devenind un creu1et de
na&iuni/ popoare )i etnii a c(ror afir*are/ de1voltare )i nflorire nu poate avea loc pe fondul tensiunilor )i
conflictelor. Plurietnicitatea )i pluriculturalitatea vor fi tr(s(turile definitorii ale acestei f(r( precedent
fa*ilii de state/ iar ele trebuie eDersate cu succes de fiecare stat n parte/ nti/ ntre propriile 'rani&e.
Tendin&ele iredentiste de revenire la for*ele de or'ani1are specifice evului *ediu/ de or'ani1are
*onoetnic(/ de enclavi1are etnic( )i de respin'ere/ totodat(/ a diversit(&ii )i pluriculturalit(&ii pe care le
*anifest( etniile cu re*iniscen&e i*periale/ ca cea *a'Biar(/ reflect( st(ri de lucruri contrare oric(rui drept
na&ional )i oric(rei le'isla&ii europene. Dac( ele sunt sus&inute cu*va de n)i)i unii repre1entan&i ai U!/ a)a
cu* pretind liderii lor/ atunci este vorba de standarde duble/ n care unii sunt favori1a&i n detri*entul
altora/ ceea ce nu *ai inspir( e'alitate )i nici ncredere.
Dac( procesul de aderare la Uniunea !uropean( ne pune n contact *ai *ult sau *ai pu&in direct "
econo*ic/ social/ politic/ le'islativ/ )tiin&ific " cu statele europene/ procesul de 'lobali1are ne plasea1( pe
arena *ondial( )i ne pune n le'(tur( cu toate &(rile de pe *apa*ond/ ntr6un fel sau altul. eu)ita/ n acest
ca1/ depinde de cu* vo* )ti s( ne '(si* locul potrivit n ierarBia de valori a desi'nerilor 'lobali1(rii/ cu
cele *ai co*petente )i co*petitive for&e sociale/ cu profesioni)tii de vrf/ cu ntreprinderile )i fir*ele cele
*ai eficiente/ cu proiectele )i solu&iile cele *ai adecvate.
8n acest iure) teBnic/ u*an/ or'ani1a&ional )i infor*a&ional/ un eDa*en de o dificultate crescut( )i
crescnd( l va constitui capacitatea de a ne p(stra identitatea na&ional(/ cultura/ obiceiurile )i tradi&iile/
credin&ele )i @Borbota de inutilit(&iA/ cu* ar spune :la'a/ pe care ne6au l(sat6o *o)tenire *o)ii )i str(*o)ii
no)tri/ 1estre f(r( de pre& care ne define)te univoc )i inconfundabil n lu*e.
Dar eC"eriena de7/olt(rii 1n ultiele decenii deon$trea7( c( "e ari"ile ,lo)ali7(rii $unt
adu$e nu nuai cele ai noi te-nolo,ii ale in4oraiei #i counicaiilor+ care re/oluionea7(
odurile de /ia(+ de unc( #i de ,!ndire ale oaenilor+ dar #i $trate,iile de ani"ulare a
con#tiinelor uane indi/iduale #i colecti/e+ de uni4ori7are a culturilor+ a ne/oilor #i a$"iraiilor
oaenilor. TeBnica avansat( a infor*a&iei )i co*unica&iilor va intensifica )i va eDtinde contactul dintre
culturi )i civili1a&ii/ dar aceast( eDtindere se va reali1a prin presiunea culturilor occidentale asupra culturilor
din &(rile s(race )i subde1voltate care pot fi spulberate dac( nu se iau *(suri de conservare a lor. Unii
anali)ti ai proble*ei vorbesc despre un occident care pier1nd pe terenul st(pnirii planetei prin i*periile
coloniale nu a renun&at la do*inarea ei *(car cultural(/ pro*ovnd un @*enu culturalA co*un/ unifor* pe
ntrea'a planet(/ fie c( place sau nu/ fie c( se potrive)te sau nu cu a)tept(rile variate ale audien&ei *ondiale.
La o anali1( *ai atent( a pro'ra*elor actuale de T> din &ara noastr(/ nu po&i s( nu ve1i
consecin&ele i*perialis*ului *ediatic n cultura *ass6*edia ro*neasc( fie prin acBi1i&ionarea de fil*e
care pro*ovea1( preponderent violen&a/ a'resivitatea/ seDul/ si*&ul distru'erii/ fie prin *pru*utul de
E,
pro'ra*e )i e*isiuni din occident de proast( factur( intelectual( )i cultural(/ dar cu ratin' *are <succes = la
public/ ca @Ciao/ DarQinA/ @:i' :rotBerA/ @De trei ori fe*eieA etc./ e*isiuni care coboar( nivelul cultural
al acestuia )i a)a destul de sc(1ut la o *are parte a lui. Latura 'rav( a unor pro'ra*e <fil*e sau e*isiuni=
de divertis*ent este c( nici nu *ai las( auditoriului )ansa de a rde natural/ sincer )i total la o posibil(
'lu*( sau la un *o*ent co*ic/ ci n locul rsului u*an deplin )i s(n(tos este pus( caseta sau CD6ul care l
reproduce anticipat )i artificial/ iar la spectacole este adus un public care aplaud( la co*and(. Aceast(
b(t(lie *ediatic( pentru supre*a&ie este periculoas( pentru c( creea1( fiin&e robot/ care reac&ionea1( dup(
un *odel unic ce eDclude diversitatea )i infinita varietate u*an(/ specific( fiin&elor u*ane )i
co*porta*entului lor. Cercet(torii patri*oniului cultural/ n care cuprinde* )i culturile 'rupurilor etnice
sau ale *inorit(&ilor na&ionale/ con)tien&i de pericolul unifor*i1(rii culturilor )i al o*o'eni1(rii lor/
lansea1( #O#6uri pentru prote;area acestora nainte de a fi spulberate de valul 'lobali1(rii. Ca )i n situa&ia
*ediului/ spun ei/ eDist( riscul pierderii per*anente a diversit(&ii n do*eniul bunurilor culturale construite
sau naturale/ al arBivelor )i bibliotecilor/ al tradi&iilor/ valorilor )i cunoa)terii/ *ai ales n &(rile cele *ai
s(race. Or/ este cunoscut c( fiecare cultur( este un c*p neli*itat de oferte de *odele de co*porta*ent/ de
'ndire )i de crea&ie care nu trebuie n nici un fel ne'li;at sau subesti*at. 4iecare cultur(/ a oric(rui 'rup
u*an/ fie el *are sau *ic/ cu un nivel de trai pe scara bunurilor *ateriale *ai *ult sau *ai pu&in de1voltat/
este o co*ponent( real( a patri*oniului cultural universal )i n virtutea acestui statut se i*pune a fi p(strat(
)i de1voltat(.
Prin contactul dintre culturi etnice sau na&ionale sau prin dialo'ul culturilor/ acestea/ pe de o parte/
se *bo'(&esc cu noi paradi'*e )i se*nifica&ii/ l(r'ind aria de n&ele'ere )i cunoa)tere a lu*ii/ iar pe de
alta/ refac unitatea profund( )i indivi1ibil( a spiritului u*an. De1v(luind una dintre contradic&iile
funda*entale ale evolu&iei 'lobale conte*porane/ cea dintre nevoia de afir*are a identit(&ii popoarelor )i
'rupurilor etnice/ a ori'inalit(&ii culturilor lor )i tendin&ele anacronice de do*ina&ie )i unifor*i1are
cultural( pe care le pro*ovea1( strate'ii inte'r(rii/ ai re'ionali1(rii )i 'lobali1(rii/ for*ul(* i*plicit o
direc&ie *a;or( spre care trebuie s( se oriente1e cercetarea )tiin&ific( viitoare.
'. 5inoritile naionale generatoare de cultur
8n condi&iile unui stat na&ional unitar/ cu* este #tatul o*n/ este lesne de n&eles c( via&a
econo*ic(/ social(/ politic(/ ad*inistrativ( co*un( ce se construie)te pe ntre' teritoriul s(u este rodul
aportului ntre'ii popula&ii/ inclusiv al *inorit(&ilor na&ionale/ iar n efortul con;u'at/ co*pleD )i de lun'(
durat(/ de solu&ionare a proble*elor ridicate de inte'rarea &(rii n Uniunea !uropean( se *ateriali1ea1(/ n
ulti*( instan&(/ nsu)i procesul de convie&uire dintre ro*nii *a;oritari )i 'rupurile etnice eDistente de
secole pe teritoriul &(rii noastre. Conlocuind al(turi de ro*ni/ participnd la elaborarea le'ilor/ la deci1iile
politice supre*e privind pro'ra*ul )i direc&iile de de1voltare social6econo*ic( a &(rii/ *anifestndu6)i
liber identitatea cultural( )i te1aurul *o)tenit/ *e*brii *inorit(&ilor na&ionale beneficia1( n fapt de un
statut e'al de afir*are )i de1voltare individual( )i de 'rup.
Convie&uirea este liantul/ factorul Bot(rtor n anali1a culturii *inorit(&ilor na&ionale ca 'rupuri
etnice distinctive/ a contactelor )i interferen&elor lor fertile cu *a;oritatea pe planul valorilor *ateriale )i
spirituale.
2inorit(&ile na&ionale sunt nuclee 'eneratoare de cultur( distincte/ ori'inale/ f(r( de care nsu)i
contactul dintre culturi este de neconceput. #unt centre 'eneratoare de spiritualitate/ )tiin&(/ cultur( ntruct/
al(turi de li*b(+ counitatea de cultur(+ ca *atrice spiritual( )i psiBo6*oral( a 'rupului devine
constitutiv( pentru concep&ia despre lu*e )i univers/ despre o* )i locul lui n ori1ontul spa&io6te*poral n
care s6a n(scut. Co*unitatea de cultur( *odelea1( *odul de raportare a o*ului la natur( )i la se*enii s(i/
deter*in( 'ndurile/ atitudinile )i co*porta*entele acestuia n societate. #e*nific( att valorile *ateriale
acu*ulate )i trans*ise de la o 'enera&ie la alta/ ct )i valorile spirituale obiectivate n cuno)tin&e )tiin&ifice/
concep&ii filosofice/ literatur(/ art(/ pictur(/ sculptur(/ tradi&ii/ obiceiuri/ )i practici reli'ioase.
Patri*oniul cultural co*un al *e*brilor *inorit(&ii na&ionale este o sinte1( a unor procese
culturale intra )i interetnice. !ste n acela)i ti*p/ eDpresie a convie&uirii de6a lun'ul istoriei lor cu alte
co*unit(&i etnice/ de la care au preluat )i asi*ilat/ topind ntr6un *od propriu/ tr(s(turi/ ele*ente cu func&ie
practic6utilitar( sau spiritual(/ estetic(/ *oral(. 8n cadrul culturii unitare ro*ne/ fiecare *inoritate )i
de1volt( cultura sa proprie/ un specific na&ional distinctiv. Crea&ia cultural(/ )tiin&ific(/ teBnic(/ artistic( din
o*nia red(/ i*plicit/ )i via&a/ 'ndurile/ sensibilitatea/ aspira&iile *inorit(&ilor )i 'rupurilor etnice care
particip( la producerea lor al(turi de popula&ia *a;oritar(.
Cultura lor/ n for*a ei u*anist( sau teBnic(6)tiin&ific(/ eDpri*at( n li*b(/ stil de a tr(i/ de a crea
conserv( personalitatea unic( a acestora )i constituie parte inte'rant( a culturii ro*ne. Practica ne*i;locit(
E-
a vie&ii )i convie&uirii interetnice confir*( cu pre'nan&( ideea c( sunte* conte*poranii unei perioade
istorice cu lar'i descBideri spre contacte declan)ate/ pe de o parte/ de intensificarea proceselor intra6
na&ionale/ iar pe de alta/ de *acro6procesele conte*porane de inte'rare european(/ re'ionali1are )i
'lobali1are.
Cercet(rile de teren reali1ate pe diferite 'rupuri etnice au de*onstrat c( oa*enii/ din totdeauna/ au
si*&it nevoia de a *pru*uta unii de la al&ii/ de a se i*ita unii pe al&ii n toate co*parti*entele vie&ii
sociale. co*porta*ent n societate/ la locul de *unc(/ n aspectele vie&ii de fa*ilie/ n &inuta vesti*entar(/
n li*ba;. 8*pru*uturile par s( eDcele1e n co*porta*entul n societate/ n scBi*bul de idei profesionale la
locul de *unc(/ n li*b(. Prelu(rile reciproce sau transferurile de tr(s(turi )i co*pleDe culturale de la o
co*unitate etnic( la alta/ n *od obi)nuit/ au loc ca *pru*ut spontan/ i1vort din nevoile de via&( ale
'rupurilor u*ane aflate n contact direct. Dar ele pot avea loc )i ca *pru*ut for&at/ i*pus n *od
or'ani1at/ ca n perioada dualis*ului austro6un'ar din %F0E6%H%F )i a dictaturii BortBSiste din Transilvania
din anii %H,K6%H,,/ cnd ro*nilor li s6a i*pus nv(&area li*bii *a'Biare/ scBi*barea nu*elui/ a reli'iei
etc.
8n continuare/ trebuie s( face* cteva *en&iuni de ordinul esen&ei n ceea ce prive)te cercet(rile de
teren efectuate n anii %HEH6%HFK/ n 'rupurile etnice *iDte din T'. 2ure)/ #ncraiul Nou/ Ti*i)oara/
3iar*ata/ :ra)ov )i 4eldioara pe proble*a contactului dintre culturi.
Cercetarea s6a reali1at pe ba1a unor discu&ii a*ple libere )i cu a;utorul unui 'Bid de convorbire cu
responsabili )i factori de deci1ie din do*eniul culturii/ cu tineri )i elevi ro*ni/ *a'Biari/ 'er*ani/ srbi )i
a ur*(rit s( de1v(luie dina*ica proceselor de scBi*b cultural/ a co*porta*entului interetnic n localit(&ile
cu structuri etnice *iDte. Au fost/ de ase*enea/ studiate tipul de rela&ii ce se statorniciser( ntre 'rupurile
etnice )i ro*nii *a;oritari/ 'radul de coe1iune dintre ei n convie&uirea de 1i de 1i/ n toate for*ele de
*anifestare. for*ale )i infor*ale/ directe )i i*plicite/ *ateriale )i culturale.
O pri*( idee care s6a i*pus n ur*a *ultiplelor cercet(ri de teren efectuate din %H0E pn( n %HFH
)i care/ f(r( nici o eDa'erare sau vreun subiectivis* subtil/ s6a dovedit a fi o aDio*( verificat( )i confir*at(
prin opiniile *ultor subiec&i/ n toate cercet(rile pe te*a rela&iilor inter6etnice fost aceea c( 1n "erioada
$ociali$ului+ relaiile $ociale #i de unc( de e$en( e,alitar( dintre a3oritate #i ,ru"urile etnice au
deterinat relaii de e,alitate+ de 1nele,ere #i )un( con/ieuire #i 1ntre oaenii de di4erite etnii+ 1n
a3oritatea ca7urilor. Ace#tia counicau 1ntre ei ca de la e,al la e,al+ "artici"au 1n coun la /iaa
$atului $au ora#ului+ $e con$iderau o counitate unit(. <c-i)urile de odele culturale le,ate de
/iaa de 4ailie+ de ,o$"od(rie $au de "ro)leele de unc( erau curente #i 4(r( re7er/e 1ntre toate
,eneraiile+ ca 1ntre /ecini #i con$(teni. A 4o$t cercet(toare de teren+ #i 1nainte de ?@K@ #i du"(+ dar
nu a $iit ri/alitate $au $"irit o$til 1ntre oaenii de etnii di4erite care /eneau 1"reun( de la
unca "(!ntului $au din 4a)ricile #i u7inele din 1"re3urii.
Ca filo1of al culturii/ ca sociolo'/ cu decenii de investi'a&ii concrete n satele )i ora)ele etnic6
*iDte *( ntreb )i acu*/ cnd sunt *artora unor *anifest(ri att de puternice de iredentis* din partea
liderilor *a'Biarilor actuali/ a;un)i acu* *aturi/ ei n6au tr(it acele vre*uri )i *o*ente de lini)te/ de pace
interetnic(/ n&ele'ere )i respect reciproc pe care le6a* constatat noi la co6etnicii lorX De ce dup( %HFH s6au
nvr(;bit att de *ultX Oare libertatea c)ti'at( s(6i fi orbit att de *ult nct s( nu6)i *ai doreasc( lini)tea
de atunciX #au )i atunci erau la fel de nelini)ti&i )i apri'i n a6)i dobndi autono*ia pe criterii etnice/ dar
)tiau foarte bine s(6)i inBibe pornirile anti6ro*ne)tiX Oricu*/ ntrebarea r(*ne descBis( att pentru *ine
ct )i pentru cititorii lucr(rii.
A)a cu* a* ar(tat n pri*a parte a lucr(rii/ cultura este un co*po1it unitar/ cu p(r&ile sale @tariA )i
@*oiA. Dac( p(r&ile *oi se refer( la aspectele care devin obiect al interscBi*bului cultural/ cele tari sunt
partea *ai dur(/ ceea ce nu se scBi*b( )i for*ea1( structura ei de re1isten&(. Din acest punct de vedere/
cercetarea a eviden&iat c( cel *ai re1istent co*parti*ent este cel al obiceiurilor )i tradi&iilor unde @fiecare
r(*ne la el acas(A/ cu* afir*a un tr'u6*ure)an. Adic(/ dac( la nivelul valorilor *ateriale transferul este
si*plu/ cotidian/ u)or de reali1at )i de sesi1at/ la nivelul celor culturale )i spirituale/ acestea fiind de esen&a
fiin&ei etnice/ este *ai 'reu de reali1at/ iar uneori niciodat(.
3er*anii )i *a'Biarii/ avnd n trecut statute econo*ice )i sociale superioare fa&( de ro*ni/ au
oferit *odele *ai *ult n universul valorilor *ateriale. 8n ele*entele structurale ale 'ospod(riei/ n tipurile
de ndeletniciri din 'ospod(rie/ n *odelele de ti*p liber/ culturile 'rupurilor )i *anifest( p(r&ile lor tari/
re1istente la transfer )i scBi*b. 4olclorul/ literatura/ valori culturale puternic i*pre'nate de spiritul na&ional
se p(strea1( *ai nealterate/ fiind 'aran&ia specificit(&ii lor etnice. ecunoa)terea unor aspecte *ai tari ale
culturii nu trebuie s( conduc( ns( la conclu1ia c( n aceste do*enii nu au avut loc scBi*buri. Di*potriv(.
Cercetarea concret( a verificat )i a de*onstrat c( )i aici se pot produce prelu(ri/ interferen&e.
E0
Distin'nd ntre cultura spiritual( <literatur(/ teatru/ *u1ic(/ arte etc.=/ profesie )i cultura ca *od
de via&( <'ospod(rie/ construc&ii de case/ stil de via&( n fa*ilie=/ a* fost interesa&i s( afl(* ce loc ocup(
aceste aspecte n *pru*utul )i participarea cultural(/ ce do*eniu este *ai favorabil scBi*bului/ de la ce
'rupuri are loc transferul ntr6un do*eniu sau altul. Avnd n vedere c( aceste opinii vin din partea unor
responsabili de resorturi culturale care au o vi1iune siste*atic(/ con)tient( asupra feno*enelor culturale/
ele au o se*nifica&ie i*portant( n studiul nostru.
2en&ion(*/ c( distinc&ii fine n proble*ele de *ai sus nu a* putut ob&ine de la subiec&ii cu E clase
ele*entare/ anali1ele/ diferen&ierile culturale presupunnd un nivel *ai ridicat de pre'(tire. De aceea/
studiul a fost reali1at ntr6o oarecare *(sur( cu cei cu )coal( *edie sau liceu/ iar n condi&ii satisf(c(toare
nu*ai cu subiec&i cu studii superioare/ cu o bun( cunoa)tere a feno*enului cultural din localitatea n care
tr(iau/ subiec&i care ei n)i)i reflectaser( asupra scBi*bului cultural sau dac( nu6)i puseser( nc( proble*a
au putut s(6)i or'ani1e1e pe loc un r(spuns adecvat.
Aspectele a*ple relevate la aceast( proble*( sunt o dovad( n plus a intensific(rii proceselor de
scBi*b cultural pe care le6a favori1at cli*atul de n&ele'ere )i cooperare reciproc( ce s6a instaurat ntre
'rupurile etnice din co*unit(&ile etnice *iDte. Cea *ai i*portant( caracteristic( a fost aceea c(/ n acea
perioad( <sfr)itul deceniului 0/ deceniul E )i F=/ *ai *ult ca oricnd/ fiecare 'rup etnic devine un activ
@donatorA )i @receptorA de tr(s(turi culturale de la 'rupurile etnice cu care convie&uie)te.
Tipurile de prelu(ri )i particip(ri definesc/ n *od deosebit/ 'rupurile de vrst(. De pild(/ tinerii
prefer( prin eDcelen&( *pru*uturi n do*enii ca. *u1ica/ literatura/ fil*ul/ dansulW 'rupurile profesionale/
de *unc( sunt ns( interesate n transferul cultural pe linia profesiei/ a teBnicii )i infor*a&iei )tiin&ifice. Pe
ln'( acestea/ cultura ca *od de via&( *aterial( a constituit o real( do*inant( n scBi*burile dintre oa*eni
de culturi diferite din cele *ai vecBi ti*puri/ indiferent de statutul social )i econo*ic al *e*brilor lor.
Un studiu *ai atent al realit(&ii din cele trei ;ude&e " :ra)ov/ Ti*i)/ 2ure) " a relevat c( do*eniul
cel *ai fertil contactelor este profesia/ locul de *unc( unde se for*ea1( o cultur( a *uncii cu co*ponente
neutre din perspectiv( etnic(/ adic( pre'(tire valoric(/ pre'(tire profesional(/ ori1ont teBnico6)tiin&ific )i
cultural bine articulate pentru a lucra cu eficien&( )i a ob&ine re1ultatele a)teptate. 8n cadrul ntreprinderii/
oa*enii scBi*b( idei/ cuno)tin&e de cultur( 'eneral(/ infor*a&ii teBnico6)tiin&ifice/ co*entea1(
eveni*entele 1ilei/ se a;ut( unii pe al&ii/ se i*it( unii pe al&ii n *odelele de lucru cele *ai productive.
2unca n co*un a oa*enilor de diferite etnii consolidea1( aspectul socio6u*an al personalit(&ii
lor )i al vie&ii n 'eneral/ i lea'( *ai *ult pe unii de al&ii n calitatea lor de oa*eni ai *uncii cu nevoi )i
aspira&ii co*une de la ei n)i)i )i de la via&(. Lucrul *preun( n a'ricultur(/ ntreprinderi industriale/
servicii/ institu&ii publice sau culturale/ institute de cercetare )i proiectare/ )coala n co*un de la 'r(dini&(
pn( la cursurile universitare/ constituie tot attea canale sau *edii prielnice intr(rii n contact n *od
direct/ ne*i;locit a oa*enilor de diferite culturi sau ori'ini etnice n calitatea lor funda*ental( de creatori
de bunuri *ateriale )i spirituale/ calitate care atunci era real( )i *ult pre&uit( de to&i/ spre deosebire de
perioada post6dece*brist( care a f(cut din statutul de o* al *uncii o cBestiune aleatorie/ la discre&ia
patronilor sau func&ie de starea ei de fali*ent. <>e1i protestele )i 'revele ce s6au desf()urat n luna
februarie 2KK-/ n toat( &ara/ pe te*a Codului 2uncii lansat de 3uvernul T(riceanu/ cod care las( pe
*uncitori la totala discre&ie a patronilor n privin&a salari1(rii/ disponibili1(rii sau 'revele C46i)tilor din
iunie 2KK- care au parali1at ntre' traficul feroviar din &ar( pentru c( 'uvernul nu le acorda o cre)tere de
salariu de %K/E[/ ticBete de *as( )i condi&ii de lucru *ai bune etc.=
La fel de binef(c(toare pentru cre)terea tinerilor n spiritul prieteniei )i al n&ele'erii interetnice
erau 'r(dini&ele/ )colile )i facult(&ile *iDte. Din p(cate/ dup( %HFH/ pri*a 'ri;( a liderilor *a'Biari din
UD2 a fost alun'area copiilor )i cadrelor didactice ro*ne)ti din )coli )i enclavi1area copiilor )i
adolescen&ilor *a'Biari n )coli *onoetnice *a'Biare/ situa&ie pe care vor s6o 'enerali1e1e )i la nivelul
nv(&(*ntului universitar/ n anul 2KK- )i 2KK0. 8n Covasna )i Car'Bita/ unde preponderen&i sunt
*a'Biarii/ )colile *iDte sunt nu*ai cele ro*ne)ti/ cu directori ro*ni care au considerat c( dac( sunt
p(rin&i *a'Biari care vor ca fiii sau fiicele lor s( nve&e )coala n li*ba ro*n( s(6i poat( nscrie n )colile
cu li*b( de predare ro*n(. #ublinie* ca aceste )coli au r(*as ntotdeauna descBise tuturor copiilor/
indiferent de etnie )i reli'ie.
2unca )i nv(&(tura n co*un/ ca activit(&i funda*entale ale vie&ii care nrolea1( aproape to&i
oa*enii/ fie ei copii/ tineri/ adul&i/ fe*ei sau b(rba&i/ asi'ur( cel *ai intens scBi*b cultural cu cea *ai lar'(
participare cultural(.
8n *unc(/ *e*brii co*unit(&ilor etnice *iDte )i *anifest( tr(s(turile lor specifice/ )i for*ea1(
priceperi )i deprinderi de *unc( co*une ce contribuie la cre)terea e*ula&iei )i a productivit(&ii/ a
transferului )i *bo'(&irii u*ane reciproce/ *ai ales/ n condi&iile unei *unci ba1ate pe rela&ii e'ale ntre
EE
oa*eni. A;un)i la acest subiect/ trebuie s( face* cteva considera&ii de fond. Atunci statutul de oa*eni
e'ali al celor ce *uncesc nu era o vorb( 'oal(/ un cuvnt lipsit de con&inut real. 8n societatea socialist(/
statutul de oa*eni ai *uncii dese*na/ ntr6adev(r/ rela&ii de e'alitate ntre lucr(torii de toate etniile )i acest
statut le conferea si'uran&( n via&( )i *ndrie profesional(.
#ubiec&ii din T'. 2ure) )i #ncraiul Nou ne vorbesc despre un a*plu )i intens scBi*b ntre
'rupurile etnice )i/ *ai ales/ ntre tinerii *a'Biari )i ro*ni n dans/ literatur(/ teatru. La Ti*i)oara/
3iar*ata )i 4eldioara scBi*bul a fost *ai intens n aspectele specifice *odului de via&(. n stilul de cas(/ n
'ospod(rie/ n via&a de fa*ilie unde n trecut att pentru ro*ni/ ct )i pentru *a'Biari s6a i*pus cultura
'er*an(. #pecific acelei perioade era scBi*bul reciproc/ si*etric dintre oa*eni/ 'enerat de statutul social6
econo*ic de e'alitate dintre to&i *e*brii societ(&ii ca )i de posibilitatea de *anifestare n via&a
profesional( ca lucr(tori responsabili )i bine aprecia&i.
Din cercet(rile de teren efectuate n anii %HEH6%HFK/ re1ult( c( intelectualii *a'Biari sunt interesa&i
de cultura ro*n(. 4olclorul ro*nesc are o puternic( for&( de atrac&ie n rndul *a'Biarilor. Portul popular
ro*nesc/ iile pot fi v(1ute )i la tinerele *a'Biare. #e traduce literatur( din li*ba ro*n( n li*ba
*a'Biar( )i din li*ba *a'Biar( n li*ba ro*n(. @Proverbele din li*ba *a'Biar( sunt c(utate de
intelectualii ro*niA<b(rbat/ ro*n/ ,- ani/ T'. 2ure)=. 2a'Biarii particip( la spectacolele de teatru/ de
*u1ic( date de ro*ni. #rbii )i ro*nii *pru*ut( unii de la al&ii *otive n *u1ica popular(. @8ntr6un
dans ro*nesc te po*ene)ti cu influen&e srbe)ti )i invers/ pentru c( tr(ind *preun(/ oa*enii *pru*ut(
unii de la al&iiA. <b(rbat/ srb/ +2 ani/ Ti*i)oara=. 4aptul c( @ro*nii/ la nun&i/ iau )i tarafuri srbe)ti cnd
nu *ai '(sesc ro*ne)tiA arat( ct de *ari sunt ase*(n(rile. 8nse)i for*a&iile de dansuri din Ti*i)oara
sunt re1ultatul unor puternice *iDturi etnice. La srbi/ n for*a&iile de dansuri *a;oritatea sunt ro*ni )i
*a'Biari/ iar n for*a&iile de dansuri ro*ne)ti '(se)ti )i srbi. Aceste puternice si*ilarit(&i n *u1ica
popular( )i n dansul popular ro*nesc )i srbesc s6au confir*at cu prisosin&( cu oca1ia concertelor
eDtraordinare din anii 2KKK/ date la #ala Palatului din :ucure)ti de for*a&ia diri;at( de 3oran :re'ovici
care a afir*at la scen( descBis( *arile ase*(n(ri culturale dintre ro*ni )i srbi/ dintre popoarele din
:alcani/ n 'eneral.
8n ceea ce prive)te aspectele vie&ii de fa*ilie/ cercetarea eviden&ia1( tr(s(turile specifice
'rupurilor etnice care au fost )i continu( s( fie *odele de preluat reciproc ca. *odul de or'ani1are )i
n'ri;ire a 'ospod(riei n care do*in( ordinea/ respectul pentru fe*eie/ disciplina )i respectul pentru cele
trei *ese " la 'er*aniW spiritul de cur(&enie/ nde*narea )i priceperea n arta culinar( 6 la *a'BiariW
c(ldura/ spiritul de d(ruire total( al p(rin&ilor fa&( de copii/ nevoia de fru*os n 'ospod(rie " la ro*niW
prietenie )i bun( dispo1i&ie n fa*ilie " la srbi. Toate aceste tr(s(turi nsu*ate redau o*ul n cea *ai
divers( 'a*( de *anifest(ri u*ane. 8n acela)i ti*p/ ele pot s( constituie )anse n plus de perfec&ionare/ de
*bo'(&ire u*an( prin asi*ilarea a ceea ce este valoros la se*enii al(turi de care convie&uiesc.
2ul&i etnici cuprin)i n cercetare au subliniat/ f(r( nici un fel de re1erv(/ i*portan&a 4estivalului
Na&ional @Cntarea o*nieiA n intensificarea activit(&ii cultural6educative de *as(/ n depistarea tinerelor
talente )i n crearea unui cadru social6cultural sti*ulativ ntre tinerii de diferite na&ionalit(&i. 8ns( dup(
%HHK/ noii @propa'andi)tiA sau/ *ai bine spus/ noii @culturniciA/ repre1entan&i ai curentului niBilist/ *enit s(
anule1e/ s( reduc( la 1ero tot ce s6a creat po1itiv n perioada socialis*ului/ au deni'rat )i au bat;ocorit acest
eDtraordinar *i;loc cultural de a aduce/ n pri*ul rnd/ pe scenele c(*inelor culturale/ ale cluburilor )i
caselor de cultur( urbane )i/ apoi/ pe pri*a scen( a &(rii/ la #ala Palatului din :ucure)ti/ creatorii si*pli/ cei
care constituie sarea acestui p(*nt/ cu obiceiurile/ tradi&iile/ dansurile )i cntecele specifice lor din cele
*ai ndep(rtate c(tune.
#pre deosebire de deni'ratorii de profesie/ ace)ti oa*eni si*pli )i instructorii lor culturali se
*ndreau cu acest festival/ considerndu6l o parte din via&a lor )i din efortul lor de crea&ie cultural(
colectiv( )i de *anifestare etnic( distinctiv(. Pentru ei/ n n&elepciunea )i adnci*ea bunului lor si*&/
spectacolul/ festivalul nu nse*na un *o*ent ideolo'ic de prea6*(rire a cuplului Ceau)escu/ nici nu se
reducea la el/ cu* denaturat l interpretea1( pi'*eii culturali post6dece*bri)ti/ ci repre1enta )ansa lor de a
ar(ta ntre'ii &(ri/ prin inter*ediul spectacolelor de la #ala Palatului/ trans*ise apoi la televi1or pentru
ntrea'a &ar(/ ct de bo'a&i sunt ei cultural )i suflete)te/ ce cntece/ dansuri/ obiceiuri )i tradi&ii fru*oase
au L
epre1entan&ii din Consiliile Oa*enilor 2uncii de na&ionalitate *a'Biar( )i 'er*an( afir*au cu
responsabilitate reu)itele lor culturale la nivel na&ional/ f(r( s( vad( n aceasta o eDa'erare ideolo'ic(.
@#co&nd n eviden&( tradi&iile artistice specifice/ aducnd note ori'inale pe paleta policro*( a festivalului/
din rndul na&ionalit(&ii *a'Biare )i6au dat concursul n for*e specifice diferitelor 'enuri de crea&ie/ la
casele de cultur(/ cluburile )i c(*inele culturale circa 2K%0 for*a&ii artistice/ reunind peste ,%.KKK de
EF
*e*bri/ iar din rndul na&ionalit(&ii 'er*ane/ 0-K de for*a&ii cu circa H.KKK de *e*bri <Plenarele
Oa*enilor 2uncii de Na&ionalitate 2a'Biar( )i 3er*an( din %+6%, *artie %HEF=.
#tudiul *obilurilor care6i *n( pe oa*eni s( *pru*ute unii de la al&ii/ s( *p(rt()easc( acelea)i
tr(s(turi a pus n eviden&( principiile recunoscute n scBi*burile culturale )i anu*e.
principiul inte'r(rii 6 corespun1(tor c(ruia o practic( va persista dac( a fost inte'rat( ntr6un
siste* or'ani1at de idei )i senti*ente/ dac( se *plete)te cu alte aspecte ale culturii ntr6un *odel
*ai lar'W
principiul utilit(&ii )i eficien&ei " pentru satisfacerea intereselor econo*iceW
principiul consensului " din nevoia de reali1are a ar*oniei )i ecBilibrului n convie&uirea social(W
principiul concrete&ii " relevat/ n pri*ul rnd/ n preluarea ustensilelor )i uneltelor de *unc(
necesare n 'ospod(rie )i n fa*ilieW
principiul fru*osului/ din nevoia intrinsec( a o*ului de a6)i *podobi via&a cu tot ce este pl(cut
privirii )i *in&ii.
2obilurile sunt *ultiple. Do*inante sunt cele econo*ice care atest( nevoi ba1ale/ funda*entale
pentru eDisten&a )i perpetuarea 'rupului. Dar nu lipsesc nici cele culturale/ spirituale/ le'ate de valorile
*orale/ estetice/ teBnico6)tiin&ifice/ sociale/ u*ane.
Cercetarea efectuat( la 4eldioara/ T'. 2ure)/ #ncraiul Nou/ Ti*i)oara )i 3iar*ata confir*(
acest lucru. Pentru subiec&ii intra&i n ra1a studiului/ scBi*burile culturale erau att *i;loace pentru buna
convie&uire social(/ pentru buna vecin(tate/ ct )i efect al bunei6vecin(t(&i.
Cea *ai co*pleD( )i cea *ai evoluat( dintre nevoi/ nevoia de *bo'(&ire u*an(/ este un alt *obil
sau alt( *otiva&ie care6i deter*in( pe oa*eni la prelu(ri reciproce. #unt preluate/ desi'ur/ tr(s(turile care
perfectea1( fiin&a u*an(/ o rotun;esc n sensul deplin(t(&ii crescnde spre ceea ce este u*an. De unde
conclu1ia si*pl( c( o*ul aflat la confluen&a dintre culturi/ o*ul de la r(scrucea culturilor/ virtual/ dar )i
real/ poate fi *ai bo'at spiritual/ suflete)te/ deprinderile sale de 'ndire/ de ac&iune ntrunind caracteristici
topite ntr6un tot/ cBintesen&( a culturilor )i sub6culturilor la care a fost eDpus n procesele de encultura&ie )i
sociali1are individual(.
#cBi*burile culturale dintre 'rupurile etnice se reali1ea1( la nivelul 'rupurilor sociale constituite
pe criterii profesionale/ de seD/ vrst(/ de ti*p liber/ vecin(tate. Dintre acestea/ cele n care se reali1ea1( un
proces *ai intens de a da )i de a pri*i/ de influen&are reciproc( sunt cele profesionale )i de nv(&(tur(
)colar(. 8n ti*pul *uncii )i al studiului n co*un adul&ii )i copiii sunt pu)i n fa&a celui *ai autentic scBi*b
de *odele culturale/ n care esen&a u*an( se reflect( n toat( splendoarea sa de 'enero1itate )i
per*eabilitate.
#e )tie c( oa*enii de diferite etnii care au *uncit o bun( perioad( *preun( r(*n pe via&( buni
prieteni/ dac( nu intervin @seis*eleA de natur( )ovin(/ ca cele din %HFH6%HHK ale *a'Biarilor care/ n
nu*ele @revolu&iei *a'Biare de eliberare de ro*niA/ s6au n(pustit asupra ro*nilor/ )ter'nd ur*ele
oric(rei prietenii sau o*enii care i le'ase vreodat(. #per(* c( nu to&i/ dar o parte nse*nat( si'ur/ dup(
cu* ne6au relatat n anii ZHK ro*nii din Covasna )i Car'Bita la care fo)tii vecini )i prieteni *a'Biari nu se
*ai uitau.
Acelea)i prietenii pe via&( se lea'( n )coal( ntre copiii care nva&( *preun( cicluri ntre'i de
nv(&(*nt. Dar )i pe acestea liderii *a'Biari au &inut s( le destra*e dup( %HHK/ prin alun'area copiilor de
ro*ni din )coli )i for*ndu6)i )coli pur *a'Biare/ cu @*otiva&iaA ca nu*ai astfel )i conserv( identitatea.
Un alt set de 'rupuri favorabile interac&iunii culturale *en&ionat cu *ult( concrete&e de subiec&i au
fost 'rupurile de vrst( )i de vecin(tate. @Tinerii/ indiferent de na&ionalitate/ nva&( *preun(/ *uncesc
*preun(/ se distrea1( *preun( )i se i*it( unii pe al&iiA <b(rbat/ 'er*an/ ,- ani/ Ti*i)oara=. Iar copiii/
@contrariu a ceea ce li se i*pri*( uneori n fa*ilie de c(tre adul&i/ purt(tori ai unor tare )i resenti*ente/
adnc nr(d(cinate/ vorbesc/ nva&( )i se ;oac( *preun(A <fe*eie/ 'er*an(/ -K ani/ 4eldioara=.
8n Ti*i)oara )i 4eldioara/ ca 'rupare cu intense scBi*buri ntre oa*enii de diferite etnii este
*en&ionat( /ecin(tatea. Desi'ur/ se*nifica&ia no&iunii s6a l(r'it fa&( de ceea ce ea dese*na ini&ial n *od
concret n aceste localit(&i. La nceputurile constituirii )i de1volt(rii ei/ vecin(tatea nse*na rela&ii intra6
etnice coe1ive/ foarte puternice ntre sa)i sau )vabi n localit(&ile n care ei tr(iau relativ co*pact. 8n
*o*entul cercet(rii/ ea se*nifica nu*ai rela&iile dintre vecini/ indiferent de etnie sau na&ionalitate. De
pild(/ n cartierul 4ratelea din Ti*i)oara/ vecin(tatea dintre *a'Biari )i 'er*ani nu este altceva de ct/ pur
)i si*plu/ un cadru nor*al de via&( ntre oa*eni/ cadru n care ace)tia co*unic( pe toate planurile
EH
eDisten&ei/ n proble*e econo*ice/ sociale/ psiBolo'ice/ spirituale/ f(r( nici un fel de re1erve de natur(
etnic(.
La 4eldioara )i n satul otbav/ vecin(tatea ncepe s( dep()easc( 'rani&ele sa)ilor/ cuprin1nd
laolalt( sa)ii/ ro*nii )i *a'Biarii. Devine tot *ai *ult o rela&ie social(/ profund u*an( creat( pe criteriul
proDi*it(&ii spa&iale.
Trecerea de la @vecin(tateaA ba1at( pe unitatea de 'rup etnic la @vecin(tateaA n sens social lar'/
ba1at( pe apropierea spa&ial( ntre toate 'rupurile etnice este o scBi*bare deter*inat( de factorii sociali/
econo*ici/ politici specifici societ(&ii socialiste. Ne place sau nu/ vre* s( au1i* sau nu/ cau1ele acestor
scBi*b(ri re1id( n esen&a societ(&ii socialiste care a pro*ovat )i n parte a )i reu)it s( reali1e1e rela&ii de
e'alitate ntre *e*brii societ(&ii prin desfiin&area propriet(&ii private )i instaurarea propriet(&ii sociale
ob)te)ti. !ste )tiut c( 'rupurile de 'er*ani din &ara noastr(/ sa)ii )i )vabii/ s6au bucurat secole ntre'i de
privile'ii econo*ice/ sociale ca @oaspe&i ai re'eluiA Un'ariei/ cu* le spunea Ior'a )i acest lucru le6a
conferit un statut superior n fa&a ro*nilor/ n(scu&i din acest p(*nt )i toc*ai de aceea lipsi&i de privile'ii.
#a)ii/ )vabii aveau p(*nturi/ *i;loace de produc&ie/ o situa&ie econo*ic( ce e*ana bun(stare/ lucru ce nu
putea s( treac( neobservat de ro*nii cu statut de @bie&i ciobani )i bie&i plu'ari care nu se ncuscreau cu
re'ele/ nici cu baronii luiA.
8n consecin&(/ siste*ul socialist/ prin na&ionali1area averilor sa)ilor )i )vabilor/ a reali1at o
e'ali1are a st(rii econo*ice )i sociale ntre *e*brii co*unit(&ilor u*ane. To&i au devenit lucr(tori ai
p(*ntului colectiv sau *uncitori n ntreprinderile de stat/ indiferent de etnie. Acest statut de e'alitate
econo*ic( ntre *e*brii co*unit(&ii s(te)ti sau urbane a scBi*bat din te*elii tipul de rela&ii inter6etnice/
inclusiv se*nifica&ia @vecin(t(&iiA.
>ecin(tatea ce func&iona n ti*pul cercet(rii noastre <%HEH6%HFK= nu *ai era o institu&ie pur
s(seasc(/ ci o institu&ie pur co*unitar( pe principiul apropierii spa&iale. !ra un re1ultat socio6etnic f(r(
precedent/ n co*para&ie cu situa&ia anterioar( cnd 'rupurile etnice 'er*ane tr(iau n i1olare/ se ncBideau
n ele pentru a6)i *en&ine statutul/ tradi&iile )i tr(s(turile culturale specifice. 8n situa&ia de cet(&eni @e'ali n
drepturiA cu ceilal&i/ inclusiv cu ro*nii/ )i 'rupurile etnice 'er*ane s6au @descBis n afar(A/ )i6au
*ultiplicat rela&iile cu cei din ;urul lor/ fie ro*ni sau alte na&ionalit(&i.
8n cercetarea descBiderii la contactele )i scBi*burile culturale/ deosebit de fructuoas( s6a dovedit a
fi @ipote1a nv(&(rii ti*puriiA/ care n ca1ul de fa&( ne a;uta s( n&ele'e* c( n apropierea dintre 'rupurile
etnice un rol Bot(rtor are *ediul fa*ilial enculturativ n cadrul c(ruia copilului i s6a inoculat din pri*ii ani
de via&( spiritul de prietenie )i de co*portare f(r( pre;udec(&i )ovine cu privire la superioritatea sau
inferioritatea vreunui 'rup etnic.
Discu&iile a*ple purtate pe aceast( te*( ne6au condus la conclu1ia c( fa*ilia este n principal )i n
pri*ul rnd responsabil( de co*porta*entul de *ai tr1iu al copilului/ de orientarea sa spre propriul 'rup
etnic sau spre societatea lar'(. P(rin&ii a c(ror concep&ie despre via&( este orientat( spre trecut )i *ai educ(
nc( copiii n spiritul i1ol(rii/ al pre;udec(&ilor etnice/ na&ionale/ pe cnd cei care tr(iesc n actualitate )i/
*ai ales/ cu privirea ndreptat( spre viitor sunt departe de a *ai considera claustrarea etnic( o alternativ(
viabil(. 8n ter*enii subiec&ilor no)tri din anii %HEH6%HFK/ eDist( fa*ilii @tradi&ionaleA care )i *ai duc
psiBolo'ic )i *intal eDisten&a n trecut/ refu1nd realitatea vie ce se desf()oar( sub ocBii lor )i fa*ilii
@e*ancipateA/ inclusiv de vecBea tradi&ie/ care nu *ai concep via&a dect *preun( cu to&i ceilal&i )i de pe
po1i&ii de e'alitate. Pre;udec(&ile na&ionale/ na&ionaliste care fie au pro*ovat superioritatea/ supre*a&ia unei
culturi/ fie au *en&inut o at*osfer( de nencredere reciproc(/ arat( 3all !rn_/ au devenit ntotdeauna
pepiniere ale urii ntre na&ionalit(&ile conlocuitoare <!rn_/ %HEF/ p. %206%2F=.
Al(turi de fa*ilie )i si*ultan cu ea/ cu rol i*portant n sociali1area )i orientarea valoric( po1itiv(
a copilului n spiritul adev(rului/ al realit(&ii apare )coala/ de la 'r(dini&( pn( la nv(&(*ntul superior.
Alte institu&ii culturale cu contribu&ie la intensificarea contactului dintre culturi/ *ai ales prin 'rupurile de
ti*p liber/ sunt c(*inele culturale/ casele de cultur(/ cluburile/ institu&iile profesionale ca teatrul/
ansa*blul artistic/ filar*onica/ radioul/ televi1iunea/ presa/ *u1eul/ fil*ul. 4iecare n parte/ n ter*enii ei
proprii )i cu *i;loacele specifice poate constitui un *i;loc de educa&ie interetnic( )i intercultural(.
#e i*pune s( face* o clarificare de ordin principial )i practic. 9n conce"ia noa$tr(+ "roo/area
a"ro"ierii dintre inorit(ile naionale $au ,ru"urile etnice+ a cola)or(rii #i 1nele,erii reci"roce nu
"re$u"une 1n nici un 4el a$iilarea $au in-i)area a4ir(rii identit(ii etnice $au naionale.
Di"otri/(. :e 4ondul coo"er(rii #i re$"ectului reci"roc+ al cunoa#terii reci"roce $e creea7( condiii
"entru de7/oltarea de"lin( a "er$onalit(ii culturale a inorit(ilor naionale+ #tiut 4iind c(
a4irarea /ieii lor culturale #i $"irituale+ a $"eci4icului lor naional 1)o,(e#te te7aurul cultural
coun al (rii noa$tre.
FK
Dar sunte* con)tien&i c(/ pe ln'( aspectele po1itive despre via&a n co*un a 'rupurilor etnice/
eDist( )i aspecte ne'ative/ eDpri*ate n opinii/ atitudini care nea'( realit(&ile interetnice redate aici. 8n fond/
procesul de convie&uire este un laborator la scara ntre'ii societ(&i n care oa*enii nva&( s( tr(iasc( )i s( se
pre&uiasc( *preun(/ iar atitudinile contrarii fac parte din procesul real )i dialectic al vie&ii )i al procesului
aculturativ. Ceea ce r(*ne un adev(r aDio*atic/ recunoscut de etnicii one)ti )i de bun( credin&( este c(/ n
o*nia/ cli*atul interetnic este un *ediu prielnic pentru procese aculturative benefic reciproce pentru
*inorit(&ile na&ionale )i *a;oritate.
2a'Biarii din o*nia )i din afara ei/ desi'ur/ nu sunt to&i *ul&u*i&i cu statutul de *inorit(&i
na&ionale n o*nia )i n &(rile vecine. Ne*ul&u*irea/ inclusiv ura unora/ atin'e cote eDtre* de nalte )i
nedrepte cu privire la politica o*niei fa&( de *inorit(&ile na&ionale.
Un astfel de eDe*plu l repre1enta/ n %HEE/ 2icBael #o1an care n studiul @!tBnocide in
o*aniaA/ publicat n revista a*erican( @Current AntBropolo'SA/ ne calo*nia1(/ acu1ndu6ne de o politic(
na&ional( discri*inatorie fa&( de 'rupurile etnice )i/ *ai ales/ de dispari&ia sub aspect etnic/ cultural a
secuilor din Transilvania <Current AntBropolo'S/ vol %F/ nr. ,/ Dece*ber %HEE/ p. EF%6EF2=.
Acu1a&iilor )i insultelor adresate ro*nilor le6a r(spuns atunci/ n pri*ul rnd/ 'rupul de
antropolo'i a*ericani care a efectuat cercet(ri de teren n o*nia cBiar in acei ani %HE06EF/ inclusiv n
proble*a na&ional(. Cercet(torii a*ericani au de1v(luit caracterul pole*ic/ parti1an al articolului lui #o1an/
esen&a lui ostil(/ tenden&ioas( )i/ de pe o po1i&ie obiectiv(/ )tiin&ific(/ au elaborat o pertinent( anali1( critic(
a @faptelorA eronate/ ineDacte )i inconsistente aduse ca ar'u*ent pentru sus&inerea ideii etnocidului din
o*nia. @#pre deosebire de #o1an/ noi nu consider(* c( 'uvernul ro*n ncearc( deliberat s( asi*ile1e
cultural 'rupurile etnice un'areA/ au spus antropolo'ii a*ericani/ cercet(tori ai rela&iilor interetnice
<Transilvanian etBnicitS/ bS TBe o*anian esearcB 3roup/ n Current AntBropolo'S/ vol 2K/ nr. %/ 2arcB/
%HEH/ p. %+-6%,K. TBe o*anian esearcB 3roup <3= era for*at din 7oBn V Cole/ tBe cBief of
Depart*ent of AntBropolo'S fro* A*Berst/ UniversitS of 2assacBusetts/ #a* :ecM/ David UidecMel/
2arilSn 2cArtBur/ #teven endall )i #teven #a*pson=.
4(r( s( *ai co*ent(* aceste afir*a&ii pe care 2. #o1an le face n continuare/ l(s(* s(6)i spun(
cuvntul repre1entan&ii n)i)i ai na&ionalit(&ii *a'Biare. Ce'ed`s Ladislau a au1it nu o dat( f(cndu6se
astfel de afir*a&ii c( @n o*nia na&ionalitatea *a'Biar( nu s6ar bucura de dreptul de a *unci/ de a 'ndi
)i de a se afir*a n libertate. Acestora realit(&ile o*niei conte*porane le dau o replic( ustur(toare/ f(r(
drept de apel. Profund indi'nat de ase*enea calo*nii/ consider de datoria *ea s( le spun tuturor c(
na&ionalitatea *a'Biar( din o*nia tr(ie)te/ *unce)te/ 'nde)te n cea *ai deplin( libertate )i e'alitate/ o
e'alitate real(/ cu* n6a *ai cunoscut pn( acu*A <Plenarele Consiliilor Oa*enilor 2uncii de Na&ionalitate
2a'Biar( )i 3er*an( din .#../ %+6%, *artie/ %HEF/ :ucure)ti/ !ditura politic(/ :ucure)ti/ p. 0K=.
Procesul de inte'rare cultural(/ care nu trebuie identificat cu cel de asi*ilare for&at(/ este un
proces co*pleD ce cuprinde )i feno*ene *ai 'reu diri;abile ca cele psiBo6sociale/ *orale/ st(ri de spirit/
*entalit(&i/ atitudini )i opinii. #cBi*barea unor *entalit(&i/ pre;udec(&i na&ionaliste/ )ovine ca cele ale lui
2icBael #o1an )i ale altora ca el/ este o proble*( eDtre* de dificil( )i n unele ca1uri i*posibil de re1olvat
pentru c( este nr(d(cinat( n *odul de 'ndire/ st(rile afective )i n siste*ul propriu de valori.
Apoi/ cultura ca *od de via&(/ set de deprinderi )i obi)nuin&e/ la nivel individual/ va distin'e n
continuare indivi1ii/ dup( cu* la nivel 'rupal/ ca set de tradi&ii )i obiceiuri/ ritualuri )i cere*onii
caracteristice va distin'e ntotdeauna 'rupul etnic/ conferindu6i ntotdeauna acestuia o personalitate unic(.
Acultura&ia/ scBi*bul cultural ntre ro*nii *a;oritari )i *inorit(&ile na&ionale/ a)a cu* re1ult( din
cercet(rile efectuate/ este un proces real/ biunivoc n care fiecare 'rup de&ine dublul statut de @donor
cultureA )i @receivin' cultureA pentru celelalte. Convie&uirea de secole ntre ro*ni )i 'rupurile etnice care
s6au stabilit pe teritoriul dintre Carpa&i/ Dun(re )i 2are nu a dus nici la asi*ilarea culturii ro*ne de c(tre
celelalte 'rupuri etnice/ nici a culturii acestora de c(tre cultura ro*n(. De pild(/ faptul c( raporturile dintre
ro*ni )i sa)i au fost secole de6a rndul raporturi de do*ina&ie a sa)ilor asupra ro*nilor/ aceasta nu a
eDclus scBi*bul dintre ei/ ci cel *ult l6a &inut la cote destul de reduse/ pentru c( *pru*utul cultural/ n
*od obi)nuit/ se desf()oar( n a*bele sensuri/ difu1iunea fiind @un dru* cu dou( direc&ii unde a*bele
'rupuri aflate n contact selectiv adopt( tr(s(turi )i co*pleDe/ una de la altaA <!d. #apir=.
Preluarea nu are loc ca atare/ ci este totdeauna nso&it( de re6interpretare. Tr(s(turile )i co*pleDele
nefiind transferate eDact n confi'ura&ia lor ori'inal( vor suferi scBi*b(ri/ a;ust(ri/ n for*(/ func&ie sau
se*nifica&ie pentru a fi ct *ai adecvate necesit(&ilor 'rupului care le preia. e6interpret(rii i ur*ea1(
asi*ilarea prin care ele*entele culturale separate se *bin( ntr6o nou( sinte1( a c(rei caracteristic( const(
n faptul c( se reali1ea1( pe fondul p(str(rii )i de1volt(rii identit(&ii etnice/ a tr(s(turilor definitorii pentru
un 'rup sau altul.
F%
8*pru*uturi au avut loc/ nendoielnic/ de tr(s(turi culturale/ co*pleDe culturale/ dar nu de
obiceiuri n ntre'i*e/ de con&inuturi spirituale care s( nu *ai distin'( un 'rup etnic de altul. Aceast(
p(strare a entit(&ii spirituale/ a identit(&ii etnice a fiec(rui 'rup etnic r(*ne/ n continuare/ o do*inant( nu
nu*ai a vie&ii sociale spontane/ dar )i a politicii culturale con)tiente care pro*ovea1( )i cultiv( afir*area )i
*anifestarea plenar( a specificului na&ional al *inorit(&ilor na&ionale din &ara noastr(. Aceast( politic(
na&ional( a o*niei continu(/ n fapt/ o vecBe tradi&ie a poporului nostru de o*enie/ *(sur( )i lar'(
n&ele'ere n raporturile sale cu 'rupurile etnice/ al(turi de care a tr(it secole/ a creat o istorie/ o civili1a&ie
*aterial( )i cultur( spiritual( cu notele lor distinctive n istoria/ civili1a&ia )i cultura o*enirii.
F2
+. ura6ul de a ne asuma i prile 7une ale socialismului
Cercet(ri "ri/ind inorit(ile naionale
Te*a *inorit(&ilor na&ionale din o*nia a constituit un obiect de cercetare/ nti/ ca subiect de
interes personal/ de o fascinant( curio1itate )i atractivitate )tiin&ific( )i/ ulterior/ ca proiecte de cercetare de
sine st(t(toare n cadrul Institutului de #ociolo'ie al Acade*iei o*ne. 8*binarea pasiunii pentru o
proble*atic( att de co*pleD( )i delicat( cu nevoia de a r(spunde te*einic )i ri'uros )tiin&ific n fa&a
co*unit(&ii )tiin&ifice/ a na&iunii/ a tuturor celor cerceta&i prin lucr(rile publicate a presupus un a*plu efort
de docu*entare teoretic( )i de cercetare de teren la care ne6a* an'a;at f(r( re1erve. Te*atica fiind
co*pleD( a trebuit s6o abord(* din *ultiple perspective/ antropolo'ic(/ sociolo'ic(/ psiBolo'ic(/ *oral(
etc. Cnd a* trecut la redactare/ ne6a* dat sea*a c( este )i foarte sensibil(/ delicat(/ pentru c( atin'e
aspectele de fond ale naturii etnice a fiin&ei u*ane/ definitorii pentru ea )i pentru 'rupul din care face parte/
la care se adau'( factorul politic sau de putere/ care fiDea1(/ n fapt/ caracterul rela&iilor dintre etnii. de
do*inare a unui 'rup de c(tre altul sau de cooperare/ de n&ele'ere )i respect reciproc. #ensibilitatea
decur'e )i din faptul c( nsu)i cercet(torul este inevitabil *e*bru al unei p(r&i/ al unui 'rup etnic care intr(
n cercetare )i/ n virtutea acestui fapt obiectiv/ c(ruia nu i se poate sustra'e/ el trebuie s( p(stre1e
ntotdeauna ecBilibrul ntre 'rupul c(ruia i apar&ine )i cealalt( parte supus( studiului aflat( n contact.
Aceast( ecBidistan&( i se i*pune ca nor*( att prin deontolo'ia profesional(/ ct )i prin spiritul *oral
intrinsec personal pe care trebuie s(6l posede.
De6a lun'ul tuturor lucr(rilor pe te*a rela&iilor interetnice a* ncercat/ )i sper c( a* )i reu)it n
bun( parte/ s( fiu obiectiv(/ dreapt(/ cu sutele )i poate *iile de subiec&i cu care a* purtat interviuri sau pur
)i si*plu discu&ii libere ale c(ror 'nduri/ st(ri de suflet/ bucurii sau dureri/ convin'eri sau nu*ai
presupuneri/ )i6au '(sit locul cuvenit n lucr(rile noastre care au a;uns la lu*ina tiparului.
8n anul 2KK,/ cnd credea* c( tr(i* ntr6o perioad( de deplin( de*ocra&ie )i libertate de
eDpri*are a re1ultatelor cercet(rilor efectuate toat( via&a *ea profesional( n acela)i institut/ a* avut )i
eDperien&a cen1urii/ cBiar din partea edactorului )ef al revistei @#ociolo'ie o*neasc(A a institutului/
care/ dorindu6)i o at*osfer( co*od( )i c(ldu&(/ *i6a inter1is afir*area r(spicat( a co*entariilor pe te*a
@#tatutului de autono*ie a Jinutului #ecuiescA/ punndu6*i verbal eticBeta de @eDtre*ist(A/ de)i era*
sin'ura cercet(toare din institut n deplin( cunoa)tere a situa&iei ro*nilor din Covasna )i Car'Bita pe care
o studia* de %2 ani. 2ai/ *ult/ *i6a fost inter1is( )i recen1ia la lucrarea/ @Tendin&e de enclavi1are a unui
spa&iu ro*nesc " Covasna )i Car'BitaA/ !ditura o*nia pur )i si*plu/ :ucure)ti/ 2KK,/ de dr. Ioan
L(c(tu)u/ cercet(tor )i lider cultural local din #f. 3Beor'Be/ ;ude&ul Covasna/ cel *ai pertinent analist al
;ocurilor politice ale *a'Biarilor n 1on( pentru a6)i atin'e scopurile iredentiste. 8n loc de acceptare/ a*bele
teDte au fost respinse cu notifica&ia ur*(toare. @Nu public(* *ateriale <nici recen1ii= cu ase*enea
te*atic(L Nu intr( n profilul revistei )i nu corespunde politicii noastre editoriale. Autoarea se poate adresa
celorlalte reviste care accept( *aterialulA/ % noie*brie 2KK,. A* fost ui*it(. O revist( acade*ic( s( nu
pri*easc( *ateriale pe o proble*( na&ional( att de strin'ent( )i de 'rav(L Cui s( te *ai adrese1iX Atunci/
ne6a* decis s( le include* n volu*ul de fa&( c( aici )i )i '(sesc un loc de frunte )i dobndesc )i
perenitate.
#unte* convinse c( cen1ura/ n subteDt/ privea n principal dou( aspecte. s( nu relev(* aspecte
ne'ative ale co*porta*entului liderilor *a'Biari fie pentru c( sunt n coali&ie )i nu le @cadeA bine celor de
la putere/ fie ca *a'Biarii @sunt deran;a&iA )i ne vor face au1i&i n @toat( lu*eaA.
8n alt( ordine de idei/ n institutul nostru/ nici relevarea aspectelor po1itive ale fostei societ(&i
socialiste nu se bucur( de obicei de apreciere/ de parc( a* fi tr(it o via&( ntrea'( f(r( s( cunoa)te* o
lic(rire de bine/ de bucurie/ de o*enie. Cole'ii/ cadre didactice universitare/ cu un pronun&at caracter
oportunist/ '(sesc nu*ai *otive de anate*( la adresa societ(&ii socialiste n care a* tr(it cu to&ii. Ceea ce
ne deosebea erau )i sor'in&ile sociale diferite/ de unde )i diferen&a de convin'eri dintre noi )i ei.
Ceea ce este 'rav/ dup( p(rerea noastr(/ este faptul c( ei for*ea1( )i defor*ea1( tn(ra 'enera&ie
n acest spirit unilateral/ niBilist cu privire la trecut/ lipsind6o de perspectiva cultural( )i istoric( a trat(rii
ecBilibrate/ obiective/ cu ele*ente de continuitate *aterial(/ spiritual(/ valoric(/ inerente n trecerea de la
un alt tip de societate la alta. Doar este un truis* c( n societate )i cultur( ni*ic nu se poate construi pe un
loc 'ol/ *binarea dintre continuitate )i discontinuitate/ dintre nou )i vecBi fiind o le'itate ca )i le'ea
'ravita&iei n natur(. 8ndoctrinnd cu te1a )i eticBeta la *od( a @antico*unis*uluiA tinerii/ *ai pu&in
capabili s( ;udece co*pleD )i profund realitatea istoric( de atunci/ datorit( neatin'erii nc( a pre'(tirii
profunde )i te*einice necesare unei ase*enea ;udec(&i de valoare/ ei sunt *odela&i/ *ai de'rab(/ pentru a
F+
de*ola dect pentru a construi/ pentru a deni'ra dect pentru a cnt(ri cu 'ri;( )i respect faptele *eritorii
ale nainta)ilor )i a desp(r&i binele de r(u.
<ociali$ul n-a 4o$t nuai dictatur(+ a 4o$t o dictatur( de de7/oltare+ cu o $trate,ie de
de7/oltare deo$e)it de e4icient( <o*an )i Cofbauer/ %HHF/ p. %,K6%,+=. 8n ti*pul lui/ s6a creat o ba1(
teBnic(6*aterial( care/ din p(cate/ a fost devali1at(/ s6a for*at o intelectualitate bine instruit( )i calificat(
din fii de *uncitori )i &(rani/ s6au pre'(tit speciali)ti/ oa*eni de cultur( )i de )tiin&( de nivel european )i
cBiar *ondial. Aceast( societate a asi'urat un nv(&(*nt te*einic/ carte )i act cultural 'ratuit tuturor
tinerilor )i a cultivat o &inut( *oral( )i valori *orale tradi&ionale care acu* au r(*as doar istorie. Tabloul
ne'ru ce i se confec&ionea1( acu* este fals. 4(r( s(6i face* apolo'ia acestui re'i* care a avut relele )i
bunele lui/ totu)i/ cercet(torul trebuie s( disece realitatea social( cu distan&a necesar( sau ca un cBirur'/
punnd n lu*in( )i p(strnd ce6a fost valoros )i a contribuit la de1voltarea social( <deci/ partea s(n(toas( a
or'anis*ului= )i eli*innd ce6a fost nociv/ pentru ca or'anis*ul social s( se poat( ns(n(to)i. A)a a*
ncercat s( face* )i noi. Dar nencadrndu6ne n rndul niBili)tilor )i al @antico*uni)tilorA de profesie/ *ult
a'rea&i de se*enii lor/ ni se aplica )i eticBeta de @nostal'ic(A/ de)i nu ncerca* dect/ n nu*ele )tiin&ei )i
al valorilor ei/ s( restabili* adev(rul despre o societate n care a* crescut/ ne6a* for*at intelectual )i
cultural )i a* *uncit cu pasiune )i serio1itate/ societate care a avut lu*inile )i u*brele ei.
Prin statutul de cercet(tor )tiin&ific/ ne6a* supus @tiraniei faptelorA/ @a* ascultatA realitatea social(
)i nu a* abdicat de la eDpri*area adev(rului n nici un fel/ nici n fosta societate n care a* criticat tarele
ei/ nici n cea post6dece*brist(/ care n *ulte privin&e/ pn( acu*/ cel pu&in/ are aspecte *ult *ai
dra*atice de ct cea pe care a* @licBidat6oA.
8n acest spirit/ de onestitate )i respect al faptelor/ pe care le6a* interpretat n spiritul teoriei
)tiin&ifice a contactului dintre culturi/ a* scris )i aceast( lucrare.
Pentru a n&ele'e *ai bine evolu&ia rela&iilor interetnice dintre ro*ni/ *a'Biari )i 'er*ani dup(
ZFH/ trebuie s( face* apel la anali1a cercet(rii efectuate n anii societ(&ii socialiste/ cercetare ale c(rei
atribute de obiectivitate/ probitate )i sinceritate nu pot fi contestate pentru c( se ba1ea1( pe docu*ente/ pe
opiniile reale ale ro*nilor )i etnicilor studia&i. *a'Biari/ sa)i/ )vabi/ ro*i/ turci/ t(tari/ lipoveni etc./
nscrise n %2 caiete de investi'a&ii de teren/ culese cu deosebit( scrupulo1itate )i *i'al( profesional(/
caiete al c(ror con&inut nu a putut fi cuprins nici pe departe n actualul volu*/ dar n ale c(ror pa'ini este
conse*nat( istoria vie&ii tr(it( de noi to&i.
8n ca1ul capitolului de fa&(/ anali1a afir*a&iilor subiec&ilor despre rela&iile interetnice dintre
ro*ni/ *a'Biari )i 'er*ani din perioada socialist( va ar(ta c( ei tr(iau nor*al/ civili1at/ n virtutea unor
valori co*un acceptate )i a unor nor*e de conduit( interetnic( statuate de secole. !i tr(iau la propriu via&a
n co*un unii cu al&ii/ *pru*utndu6se/ distrndu6se/ bucurndu6se sau ntristndu6se *preun(. Nu eDista
nici diBonia/ nici *(rul discordiei din perioada actual( de de*ocra&ie/ prost n&eleas( )i tot att de prost
practicat(/ care a dus la divi1area societ(&ii )i la nvr(;birea rela&iilor sincere )i autentic u*ane dintre cei de
diferite etnii. 8n loc ca de*ocra&ia s( fie principiul care s( uneasc(/ s( cree1e spa&ii de libertate )i
intercunoa)tere *ai a*ple/ *ai nc(rcate de u*anitate/ la noi/ )i6a *anifestat preponderent efectele ei
perverse/ dorin&a de do*inare n virtutea unor re*iniscen&e i*periale/ de i1olare pentru a)a 1isa @p(strare a
purit(&ii etniceA/ de divi1are )i *ar'inali1are pe criterii @istoriceA vetuste n actualul *ileniu III.
9tiut fiind c( n cultur( )i n istorie ti*pul este o di*ensiune funda*ental(/ care cur'e lent din
trecut prin pre1ent spre viitor )i c( fiecare iposta1( a lui conlucrea1( la n(l&area celeilalte/ ntr6un ecBilibru
relativ6stabil/ n cele ce ur*ea1(/ ne vo* asu*a cura;ul de a de1v(lui aspecte ale rela&iilor interetnice dintre
ro*ni/ *a'Biari )i 'er*ani din trecutul socialist. #pune* @cura;ulA fiind con)tiente de faptul c( dup( unii/
aceast( societate nu *ai trebuie apreciat( sau valorificat(/ ci n'ropat( n erorile f(cute de conduc(torii ei
politici. #pre deosebire de ace)tia/ nu pu&ini la nu*(r/ noi a* v(1ut oa*enii de diferite etnii/ care )i
duceau via&a firesc/ dup( le'ile/ datinile )i obiceiurile lor str(bune/ al(turi de )i *preun( cu ro*nii/ f(r(
s(6)i piard( specificul etnic )i unicitatea sau identitatea lor. Cea *ai nendoielnic( dovad( o constituie
faptul c( dup( eveni*entele din dece*brie/ etniile aveau identitatea lor etnic( nealterat( )i s6au or'ani1at
corespun1(tor aspira&iilor lor.
8n perioada socialist(/ *ult ultra'iat( acu*/ a* fost *artorii unor eveni*ente culturale co*une
ntre oa*enii de diferite etnii n care fiecare se ntrecea s(6)i afir*e fru*use&ea )i bo'(&ia sa cultural(/ ntr6
o ar*onie autentic u*an(/ le6a* ascultat )i nre'istrat opiniile/ convin'erile/ st(rile de spirit pe care le
eDpri*au firesc despre via&a lor n co*un. Cercet(rile pe aceast( te*( le6a* redat respectnd adev(rul
tr(it de ace)ti oa*eni/ eDpri*at n tr(s(turile specifice ale rela&iilor interetnice dintre ro*ni/ 'er*ani )i
*a'Biari/ induse de factorii sociali/ econo*ici )i politici din acea perioad( istoric(/ factori care au avut un
F,
rol Bot(rtor n *odelarea unor rela&ii nor*ale/ de cooperare )i respect reciproc/ corespun1(tor cu
ideolo'ia u*anist( a siste*ului.
8n aceste studii/ rela&iile interetnice dintre ro*ni/ 'er*ani )i *a'Biari au relevat aspecte care
r(stoarn( co*plet i*a'inea defor*at6pre1entat( a rela&iilor interetnice din o*nia din perioada socialist(/
oferit( n perioada post6dece*brist( de c(tre politicienii interesa&i s( ocupe fotolii aduc(toare de profituri/
conturi personale/ vile )i averi/ de detractorii )i a)a 1i)ii @anali)tiA/ ap(ru&i ca ciupercile dup( ploaie/ r(u
inten&iona&i/ nedocu*enta&i sau )i una )i alta. Cercet(toarea !lena 4lorea/ recunoscut( specialist( n acest
do*eniu/ a studiat cu pasiune aceste rela&ii )i le6a eDpus n lucrarea Na&iunea ro*n( )i socialis*ul/ la care
n actuala lucrare/ din p(cate/ nu a* f(cut referin&e/ din lips( de spa&iu/ de)i se cuvenea <4lorea/ %HE,=.
Orict ar fi de *p(nate aceste studii cu citate din docu*entele de partid/ ritual care ne revolta pe to&i
autorii/ dar pe care trebuia s(6l respect(* la publicarea oric(rui studiu/ articol sau volu* de )tiin&e sociale/
dincolo de aceste citate trebuie s( vede* realitatea social(/ a)a cu* era ea/ atunci/ nu cu* o construiesc
acu noii ideolo'i/ atribuindu6i false tr(s(turi. !roarea de a ;udeca o ornduire care a avut specificul ei/
personalitatea ei politic(/ social(/ cultural( distinctiv( )i a repre1entat un *o*ent real/ autentic al istoriei
tr(ite de *e*brii ei/ prin pris*a sau ocBelarii co*plet scBi*ba&i ai unei alte ornduiri/ ulterioare/ nu se
;ustific( n do*eniul )tiin&ei. 9tiin&a are ca valoare funda*ental( adev(rul )i/ fie ca place sau nu noilor
ideolo'i )i politicieni care se ca&(r( la putere prin ne'area vecBii societ(&i/ dar nsu)indu6i reali1(rile/
adev(rul trebuie studiat )i afir*at/ altfel/ )tiin&a devine o servitoare a politicii/ n loc s( transfor*e politica
ntr6un *i;loc de servire sau slu;ire a *aselor n spiritul adev(rului.
Dup( cercetarea rela&iilor interetnice n anii %HEH6%HFK dintre ro*ni )i sa)i la 4eldioara/ ;ude&ul
:ra)ov/ ntre ro*ni )i *a'Biari n ;ude&ul 2ure) )i ntre )vabi )i ro*ni n ;ude&ul Ti*i)/ a* nceput
studiul siste*atic/ prin proiecte de cercetare acade*ic( de sine st(t(toare a *inorit(&ilor na&ionale cu
pondere de*o'rafic( *ai *are. &i'ani/ *a'Biari/ 'er*ani/ turci/ t(tari. Astfel/ a* reali1at cercet(rile
intensive/ n %HH+6%HH, la C(d(reni/ co*una CBe&ani/ ;ude&ul 2ure)W n ;ude&ul #ibiu la #ibiu/ Cristian )i
T(l*aciuW n ;ude&ul Ti*i) la Ti*i)oara )i 4('etW n ;ude&ul Constan&a la Constan&a/ A'i'ea )i TecBir'Biol.
#tudiile eDtinse )i intensiv6reali1ate ne6au for*at o i*a'ine 'eneral( care se cerea co*pletat( cu
noi aspecte )i anu*e/ cu cele din ;ude&ele Covasna )i Car'Bita/ unde *a'Biarii erau *a;oritari fa&( de
ro*ni/ iar rela&iile interetnice dobndeau tr(s(turi cu totul noi.
9n ace$t 4el+ cercetarea ra"orturilor interetnice ale inorit(ii a,-iare cu ro!nii a
de/enit un o)iect de $tudiu co"leC #i 1n "ro4un7ie din anii ?@@A "!n( 1n "re7ent. e1ultat al acestor
cercet(ri/ a* publicat volu*ele <O< 8 Ro!nii din Co/a$na #i >ar,-ita = !ditura Petru 2aior/ Tr'u6
2ure)/ %HHFW Draa a,-iari7(rii ro!nilor din Co/a$na #i >ar,-ita+ !ditura !urocarpatica/ #f.
3Beor'Be/ 2KKKW Cultura+ identitatea naional( #i educaia 1n de7/oltarea dura)il( a $ociet(ii
ro!ne#ti+ pre*iat( cu Pre*iul @Di*itrie 3ustiA de c(tre Acade*ia o*n(/ publicat( la !ditura Paralela
,-/ :ucure)ti/ 2KK2 )i 1eci de studii )i articole n evista de #ociolo'ie/ n publica&iile editate de centrul de
#tudii !uropene Covasna )i Car'Bita )i n s(pt(*nalul Na&iunea.
Dificultatea de a scrie actualul volu* provine din faptul c( *( aflu n fa&a unui 2ont :lanc de
date din care trebuie s( selecte1 pe cele *ai repre1entative pentru proble*atica pe care vre* s6o trat(*/ a
contactului dintre culturi.
Dac( acu* 2- de ani ntre ro*ni )i *a'Biari eDista o rela&ie biunivoc( de donatori )i receptori de
cultur(/ ca locuitori ai co*unit(&ilor rurale )i urbane/ n ulti*ii %- ani/ interscBi*bul cultural/ *ai ales n
1onele cu popula&ie *a;oritar *a'Biar(/ Covasna )i Car'Bita/ este la cote incredibil de sc(1ute/ datorit(
politicii de enclavi1are )i autocentrare etnic( a etniei *a'Biare/ diri;at( de cercurile politice )i etnice
*a'Biare din &ar( )i din afara ei.
Cu un sfert de secol n ur*(/ n re'i*ul socialist/ *ult bla*at n actuala perioad( de de*ocra&ie/
ro*nii )i *a'Biarii tr(iau/ co*unicau )i vorbeau descBis despre convie&uirea lor nor*al(/ despre
scBi*burile culturale dintre ei/ de)i aveau r(d(cini istorice/ etnice )i culturale diferite. #tudiul opiniilor
*a'Biarilor din ;ude&ul #ibiu/ :ra)ov/ Ti*i)/ 2ure) st( *(rturie de net('(duit c( ntre ei )i ro*ni/ ntre ei
)i celelalte etnii era o co*unicare fireasc(/ o*eneasc(/ specific( oric(ror 'rupuri u*ane care *p(rt()esc
acela)i teritoriu. Dar/ din p(cate/ de*ocra&ia dobndit( dup( %HFH a scBi*bat re'ulile ;ocului/ convie&uirea
ro*nilor n 1onele *a;oritar *a'Biare transfor*ndu6se n supravie&uire fi1ic( n %HFH6%HHK )i n
supravie&uire social(/ econo*ic(/ psiBo6*oral( de6atunci pn( ast(1i.
#cBi*barea aDei de de1voltare a &(rii )i orientarea spre Occident/ instaurarea celui *ai s(lbatic
capitalis* au avut ca efect nu *plinirea aspira&iilor ro*nilor de la 22 Dece*brie %HFH/ ci $4(r!area
unit(ii $ociet(ii 1n "artide "olitice care a;unse la 'uvernare @licBidea1(A )i anulea1( tot ce au reu)it s(
F-
fac( predecesoriiW 1n $tructuri econoice #i ,ru"uri de "utere coru"te care au preponderent interesul
acu*ul(rii n scop personalW 1n ,ru"uri de intelectuali cu orient(ri ideolo'ice )i politice diferite/ dintre
care unii *ai de'rab( 1(d(rnicesc ncercarea de valorificare a ceea ce a reali1at n cei ,- de ani poporul
ro*n dect s( contribuie punnd propria lor c(r(*id( la edificiul ce trebuie n(l&at.
O *alefic( incapacitate de continuitate n efort/ o ndr;it( incapacitate de apreciere po1itiv( )i de
preluare a ceea ce a* *o)tenit/ ca pre*is( a pro'resului nostru continuu pe linia de1volt(rii econo*ice/
sociale/ a cre(rii unor rela&ii sociale )i interetnice ar*onioase/ a pus st(pnire pe *odul de 'ndire )i de
ac&iune al suprastructurii politice/ econo*ice )i/ n parte/ culturale. Unul dintre co*parti*entele cele *ai
viu discutate )i disputate a fost cel al rela&iilor interetnice dintre ro*ni )i *a'Biari din ;ude&ele cu *a'Biari
*a;oritari/ unde/ pe fondul ne'(rii oric(ror *o*ente de bun( convie&uire cu ro*nii n perioada socialist(/
liderii lor politici au avut 'ri;(/ n perioada de tran1i&ie/ s( ntrone1e un cli*at de intoleran&(/ de respin'ere
a ro*nilor )i de purificare etnic( prin care s( se )tear'( orice ur*( a unei vie&i interetnice nor*ale trecute
sau viitoare.
8n aceste condi&ii/ a* considerat necesar( eviden&ierea tr(s(turilor po1itive ale convie&uirii
interetnice din societatea socialist(/ nu ca o nostal'ic(/ ci ca un cronicar obiectiv al acelor vre*uri n
calitate de cercet(toare a rela&iilor interetnice din &ara noastr(.
>o* reali1a aceast( de*onstra&ie nu prin fra1e *e)te)u'ite/ nici prin specula&ii teoretice/ ci prin
relevarea/ *ai nti/ a opiniilor etnicilor *a'Biari/ din diferite 1one ale &(rii/ altele dect Covasna )i
Car'Bita/ opinii nscrise n caiete de cercetare de teren cuprin1nd 1eci )i sute de pa'ini a c(ror lectur( ar
putea constitui cea *ai veridic( pa'in( de literatur( a contactului dintre culturi )i a convie&uirii n ar*onie a
*a'Biarilor cu ro*nii )i cu celelalte etnii. Apoi/ vo* face un capitol de sine st(t(tor din rela&iile
interetnice din 1ona Covasna )i Car'Bita/ n nefasta perioad( de tran1i&ie pe care o tr(i*.
Recunoa#terea one$t( a unei reale "(ci $ociale interetnice 1n $ociali$.
>o* ncepe studiul cu anali1a contactului dintre culturi n rela&iile interetnice dintre ro*ni )i
*a'Biari din ;ude&ul 2ure)/ anu*e/ Tr'u62ure) )i #ncraiul Nou/ din anii %HEH6%HFK.
Opiniile au autenticitatea pe care au reflectat6o subiec&ii *a'Biari )i ro*ni atunci/ f(r( nici un fel
de presiuni sau alte *anevre )i/ *ai ales/ f(r( con)tiin&a sau previ1iunea c( va veni o vre*e cnd aceste
realit(&i vor fi ne'ate/ deni'rate )i n'ropate/ dac( se poate. !i ne pri*eau ca cercet(tori/ cu sufletul descBis
)i cu pl(cerea de a discuta lucruri despre via&a lor de toate 1ilele.
8n eDe*plific(rile ce ur*ea1(/ a* selectat *ai *ulte interviuri purtate cu *a'Biari/ pentru ca cei
de ast(1i/ care puteau fi ei n)i)i subiec&ii de cercetare de atunci/ s( vad( distan&a ce se ntinde ntre cei de
atunci/ sincer interesa&i n interscBi*bul cultural care *bo'(&e)te )i u*ani1ea1( fiin&a u*an( )i n ar*onia
convie&uirii interetnice ro*no6*a'Biare )i ei care *ilitea1( pentru enclavi1are )i de1binare interetnic( prin
crearea vetustului Jinut Autono* #ecuiesc.
La ntrebarea dac( oa*enii de diferite etnii si*t nevoia de a fi *preun(/ de a *pru*uta unii de
la al&ii anu*ite tr(s(turi culturale/ *odele de via&(/ obiecte *ateriale sau bunuri culturale/ r(spunsurile au
curs f(r( re1erve.
JUDELUL MURED
?. ( Ma,-iar)
Da/ oa*enilor le place s( fie *preun(/ dovad( sunt s(rb(torile de toa*n(/ de iarn(/ 1ilele de
odiBn( pe care le petrec n co*un. La fel/ pe cele na&ionale/ cnd cnt( *preun( ca ntr6o fa*ilie *are.
3rupurile sociale propice unor le'(turi puternice dintre etnii sunt cele profesionale/ )colare/ culturale/ de
ti*p liber/ de vrst(/ de seD. Dintre ele/ cele *ai potrivite pentru prietenii de o via&( sunt cele )colare )i de
*unc( sau profesionale/ pentru c( se ba1ea1( pe sinceritate )i o*enescul din o*. #(rb(torile petrecute
*preun( sunt % 2ai/ s(rb(torile pri*(verii/ tr'ul de fete unde se ntlnesc ro*ni/ *a'Biari/ 'er*ani.
8*pru*uturile dintre etnici au loc n construc&ia de locuin&e/ a*ena;area locuin&elor )i n stilul lor care
ncepe s( fie ase*(n(tor. Oa*enii sunt *preun( la dansuri/ cntece/ )e1(tori )i s(rb(tori. 4estivalul
@Cntarea o*nieiA are o influen&( foarte *are n perfec&ionarea cultural( continu( a fiec(rui 'rup.
8*pru*uturile de la unii la al&ii se prelucrea1( de fiecare n felul s(u. Institu&iile culturale care pro*ovea1(
via&a )i cultura distinctiv( a fiec(rui 'rup etnic )i totu)i n co*un sunt c(*inele culturale/ Casele de cultur(/
Cluburile/ institu&iile culturale profesionale ca. 4ilar*onica/ Ansa*blul artistic/ 9coala popular( de art(/
F0
Casa ;ude&ean( de crea&ie/ :iblioteca 7ude&ean(/ )coala. 8n via&a de toate 1ilele/ fe*eile *pru*ut( unele de
la altele *odele de cus(turi/ pentru fru*use&ea lor/ aspecte din arta popular(. Unele tr(s(turi se *pru*ut(
n teatru/ dansuri/ cntece/ unde tinerii sunt *preun(. 8n reli'ie/ port/ )i tradi&ie fiecare &ine la ale sale. Nu
eDist( un co*porta*ent aparte al *a'Biarilor/ oa*enii au nor*e sociale/ *orale/ u*ane co*une cu
ceilal&i. Contactul direct ntre oa*eni de diferite etnii )i culturi per*ite o cunoa)tere reciproc(/ respectul
reciproc/ i*itare reciproc(/ n conclu1ie/ o *bo'(&ire reciproc(.
%. (Ma,-iar)
8ntotdeauna au avut )i au loc *pru*uturi ntre vecinii ro*ni )i *a'Biari/ de eDe*plu/ n obiecte
casniceW n *nc(ruri/ de la ro*ni la *a'Biari. *(sline/ vinete/ iar de la *a'Biari la ro*ni. 'r(tarul/
pr(;iturile. 8n dansuri/ n cus(turi sunt influen&e reciproce. Ofer( *ai *ult 'rupul etnic *ai puternic.
Interesele care i *n( la *pru*uturi sunt econo*ice/ spirituale/ culturale/ n 'eneral/ calitatea *ai bun(/
indiferent de etnie. Activit(&ile de ti*p liber )i culturale petrecute n co*un sunt. la Platoul Corne)ti de %
2ai/ 2+ Au'ust/ Tr'ul Cire)elor/ Tr'ul 4etelor. De Giua 4e*eii/ ns( se petrece n fa*ilie. Institu&iile
care pro*ovea1( co*uniunea de via&( sunt )coala/ teatrul/ c(*inul cultural/ biblioteca/ clubul/ locul de
*unc(. Prin ele se difu1ea1( )tiin&a/ valorile culturale/ teBnice co*une tuturor. #pecificul etnic se eDpri*(
n obiceiuri/ n li*b(/ n s(rb(tori. 8ntre etnii este colaborare/ acceptare. Cnd apare o discu&ie *ai aprins(
ntre doi oa*eni de etnii diferite ea nu este etnic( n nici un ca1. 2a'Biarii au pres(/ )coli/ radio/ teatru n
li*ba lor. Li*ba )i portul lor sunt distinctive/ dar nu au un cod de nor*e distinct de ceilal&i. 3er*anii/
evreii pri*esc bani *ul&i de la ai lor/ au via&a *ai u)oar(/ nu sunt le'a&i de p(*nt. Avanta;ele contactului
dintre culturi sunt bun(starea *aterial( )i spiritual(/ cunoa)terea literaturii/ artei/ spiritualit(&ii/ tradi&iilor
altui 'rup etnic sau ale altui popor/ nv(&area unei alte li*bi/ )tiut fiind c( att valore1i cte li*bi cuno)ti.
A. (Ro!n)
Oa*enii si*t nevoia de a *pru*uta unii de la al&ii n vesti*enta&ie/ li*ba;/ co*porta*ent/
activit(&i de ti*p liber. #cBi*bul cultural *odelea1( la oa*enii de diferite structuri etnice corectitudinea
aprecierilor/ si*&ul realit(&ii/ sinceritatea. Are ba1( *aterial( )i afectiv(/ adic( se *pru*ut( ceea ce place/
dup( nor*ele fru*osului 'eneral acceptat. Cei *ai buni sus&in(tori )i reali1atori n scBi*bul cultural sunt
copiii )i *a*ele. :(trnii sunt *ai conservatori. 8*pru*uturile de la *a'Biari se observ( n dansurile
ro*ne)ti care au pas de cearda) *a'Biar. Institu&iile n care se reali1ea1( scBi*bul cultural sunt )colile/
ecBipele *iDte de dansuri/ for*a&iile artistice )i sportive/ Casa de Cultur( a #indicatelor/ Casa de Cultur( a
#tuden&ilor/ Teatrul de P(pu)i/ Teatrul de #tat/ 4ilar*onica/ Ansa*blul de cntece )i dansuri/ Cluburile
*uncitore)ti. 8n scBi*bul cultural se preiau doar valorile autentice. >alorile nou create sau *pru*utate se
trans*it de la o 'enera&ie la alta. Codul de co*portare este ntotdeauna *ai rafinat/ *ai co*pleD n interior
)i *ai si*plu cu cei din afar(. 3rupurile etnice se distin' printr6o *ai *are unitate/ coe1iune de 'rup.
!tnicii 'er*ani e*i'rea1( n 3er*ania sub preteDtul rentre'irii fa*iliei/ iar *a'Biarii n Un'aria prin
c(s(torii sau pentru valorificarea unor *o)teniri. Contactul dintre culturi duce la l(r'irea ori1ontului de
cunoa)tere/ *bo'(&ire spiritual( )i nsu)irea unei li*bi supli*entare.
M. (Ma,-iar()
#cBi*bul cultural presupune co*unicare )i co*unitate social(. 8n 4estivalul )i Concursul Na&ional
@Cntarea o*nieiA se ntlnesc valorile culturale autentice ale diferitelor 'rupuri etnice. Cine donea1(
*ai *ultX Depinde de structura etnic( a 'rupului/ de ponderea nu*eric(. 8n scBi*bul cultural se for*ea1(
)i se eDercit( respectul reciproc/ sinceritatea rela&iilor dintre oa*eni. 2ediile adecvate scBi*bului interetnic
de valori culturale/ )tiin&ifice sunt activit(&ile co*une/ ntlnirile distractive/ or'ani1a&iile de *as(/ Clubul
4e*ina/ *uncile patriotice. ol Bot(rtor n contactul dintre culturi au tinerii )i *a*ele. :(trnii sunt
conservatori. N6au tr(it via&a asta cu sinceritate. Nu tr(iesc n pre1ent/ tr(iesc cu fa&a ntoars( spre trecut/
sunt *ai ri'i1i. Unit(&ile lar'i/ ntreprinderile cu *are diversitate sub aspect u*an ofer( posibilitatea
scBi*bului cultural. 8n ceea ce prive)te dansurile )i cntecele/ s(rb(torile )i tradi&iile/ unele sunt specifice
fiec(rei etnii/ altele sunt co*une. 2a'Biarii au *pru*utat disciplina de la sa)i )i descBiderea/
co*unicativitatea de la ro*ni. 8ntre etnii este colaborare. Nen&ele'erile sunt foarte pu&ine cu ori'ine
etnic(/ cele *ai *ulte sunt le'ate de via&a *aterial(. Oa*enii se a;ut( la s(rb(tori/ la Pa)te. 2odelele de
co*portare sunt *ai severe la sa)i )i *ai si*ple la *a'Biari )i ro*ni. #a)ii nva&( li*ba ro*n( foarte
bine pentru afir*are social(. To&i oa*enii au con)tiin&a ar*oniei n co*porta*entul din societate/ n
FE
cunoa)terea reciproc(. Contactul dintre culturi duce la e*ancipare/ pro'res/ la de1voltarea personalit(&ii
u*ane/ la *bo'(&irea ei spiritual(/ la universalitate.

N. (Ro!n)
InterscBi*bul cultural are loc n *od spontan/ n via&a de toate 1ilele/ ntre 'rupurile etnice/ pentru
c( se i*pun anu*ite valori. #6a *pru*utat din do*eniul construc&iei de case/ al Babitatului/ dar
*pru*utul a fost u)or/ n6a afectat structurile etnice. Accentul a c(1ut cnd de la cele *a'Biare spre cele
ro*ne)ti/ cnd invers. #ub aspect *aterial/ s6a luat *ai pu&in de la ro*ni/ dect de la 'er*ani )i
*a'Biari/ ace)tia fiind descBi)i spre cultura apusean(/ n universul valoric strict *aterial. !De*plu/ si*&ul
de bun 'ospodar s6a preluat cel *ai frecvent. Dar tipul de locuin&(/ orna*entul/ ele*entele structurale ale
'ospod(riei/ ndeletnicirile 'ospod(re)ti sunt *ai i*une la transfer. 2a'Biarii au culori specifice. verde/
ro)u/ alb. #piritualitatea etnic( tinde a se conserva. 8n folclor )i n obiceiuri/ eDist( un transfer/ ns( slab
pentru c( valorile culturale/ spirituale sunt *ai re1istente. 8n plus/ fiecare 'rup )i p(strea1( factura
spiritual( ca 'aran&ie a conserv(rii propriei etnii. #cBi*bul de infor*a&ii n cultur(/ )tiin&(/ teBnic( este
posibil )i real )i are efecte po1itive. La fel/ traducerile/ sunt ele*ente ale cunoa)terii reciproce. 8n teBnica
popular(/ au loc influen&e reciproce po1itive. Preluarea n teBnic( a avut loc de la sa)i/ dar a vi1at for*a/ nu
con&inutul. 8n 1on(/ nu este o repre1entare local( a specificului artistic. De1voltarea rural( creea1( un cadru
favorabil pentru scBi*buri culturale. Gonele rurale erau *ai ncBise la influen&e. Acu*/ s6au *ai descBis )i
favori1ea1( contactele dintre oa*eni. Cultura s(seasc( este n de1a're'are. 8n cultura rural(/ este necesar(
do1area ntre bunul 'ust )i bunul si*&/ ntre estetic )i *oral/ n special/ n arta popular( autentic(. TeBnica
de construire a caselor s6a luat de la sa)i de c(tre *a'Biari )i ro*ni. A eDistat o ncBistare po1itiv( n
cultura spiritual( care nu a per*is scBi*bul. Co*unit(&ile s(se)ti eDa'erau n p(strarea specificului. 8n
localit(&ile *iDte sunt influen&e n unele obiceiuri la nun&i/ bote1uri/ n*or*nt(ri/ n port. Ponderile n
popula&ie nu sunt ntotdeauna Bot(rtoare n deter*inarea scBi*bului cultural. Depinde de 1ona care d(
calitatea feno*enului. De pild(/ un sat *a'Biar pur din 1ona N(s(udului nu *ai e att de puternic ca unul
din 1ona 2ure)ului. Gonal se p(strea1( specificul.
'. (Ma,-iar)
Oa*enii au *pru*utat ntotdeauna unii de la al&ii ce au considerat necesar/ pl(cut etc. 2unca n
co*un i apropie )i i descBide la scBi*buri. o*nii nva&( *ai u)or li*ba *a'Biar( dect invers.
InterscBi*burile etnice au loc n Babitat/ n cultura c(*inului fa*ilial. La ro*ni/ b(rba&ii do*in(. La
*a'Biari/ fe*eia este ;u*(tatea *ai bun(. Acest *odel este preluat )i de ro*ni. 2a'Biarii sunt
'er*anofili/ ro*nii francofili. De la ro*ni se preiau ele*ente din *u1ic(/ din literatur(/ profesie/
cere*onii/ ou(le ncondeiate/ pe cnd de la *a'Biari ele*ente din teatru/ 'ospod(rie/ stil de via&(.
#cBi*burile reciproce consolidea1( n&ele'erea )i cooperarea n rela&iile interu*ane. #erb(rile culturale din
cadrul ntreprinderii/ ur*ate de bal/ unesc pe to&i lucr(torii. La buna n&ele'ere )i convie&uire pot contribui
)coala/ teatrul/ *u1eul/ reli'ia prin propa'area toleran&ei fa&( de etnii )i cultele lor. >alorile care se
*pru*ut( sunt 'eneral6u*ane. Prin contactul direct )i continuu dintre oa*enii de diferite etnii @nv(&(*
foarte *ult unii de la al&iiA.
O. (Ma,-iar)
8*pru*uturi frecvente sunt la nivelul or'ani1a&iilor profesionale/ al structurilor institu&ionale prin
scBi*buri de eDperien&( ntre speciali)tii din produc&ie/ oa*enii de )tiin&(. 9i folcloric/ ;ude&ul 2ure) este
bo'at datorit( scBi*burilor culturale. !Dist( un ecBilibru n *pru*ut ntre structurile na&ionale.
Infor*a&iile de ordin teBnic ne vin de la #ibiu. La nivelul vie&ii cotidiene/ un rol i*portant n interscBi*bul
cultural l au naveti)tii purt(tori de infor*a&ii/ tr(s(turi culturale/ *odele de la un 'rup etnic la altul.
Ac&iunile colective precu* *onta;ele literare/ cenaclurile/ 4estivalul @Cntarea o*nieiA/ spectacolul de
divertis*ent/ teatrul/ fil*ul/ institu&iile culturale/ adunnd oa*enii *preun( i nva&( s( se cunoasc( )i s(
se pre&uiasc( *preun(. La fel institu&iile profesionale/ prin laboratoarele/ atelierele )colare )i educa&ia
pentru *unc( nt(resc rela&iile dintre etnii. Dac( rela&iile intra6etnice se caracteri1ea1( prin solidaritate )i
unitate de 'rup/ rela&iile inter6etnice sunt de colaborare )i prietenie. #cBi*bul reciproc dintre oa*eni de
diferite etnii este i*portant pentru c( prin el se *bo'(&esc cuno)tin&ele culturale )i )tiin&ifice/ se
acu*ulea1( noi *etode de *unc(.

K. (Ma,-iar)
FF
Oa*enii/ f(r( ndoial(/ *pru*ut( de nevoie unii de la al&ii n convie&uirea de 1i cu 1i unele
obiceiuri/ *odele n vesti*enta&ie/ aspecte din via&a econo*ic(. Din punct de vedere estetic/ *a'Biarii )i
'er*anii *pru*ut( din portul popular ro*nesc )i din dansul ro*nesc. Cel *ai *ult le place tuturor
;ocul popular @Perini&aA. 8n cultur(/ influen&a este reciproc(. :a1a econo*ic( socialist( deter*in( aceast(
unitate la *uncitori/ &(rani )i o parte din intelectuali. La unele cate'orii de intelectuali este tendin&a de
afir*are a unit(&ii culturale dincolo de 'rani&ele teritoriale. Tinerii prin vesti*enta&ia *odern( de tip blue
'eans/ co*un( tuturor/ defri)ea1( un interscBi*b cultural la scar( 'lobal(. Prin interscBi*bul cultural
dintre etnii se cultiv( respectul )i sti*a reciproc(/ pentru c( are la ba1( valori spirituale/ culturale cu *are
durabilitate. 4estivalul @Cntarea o*nieiA une)te oa*enii prin faptul c( pro*ovea1( valorile culturale/
spirituale ale fiec(rei etnii )i ale tuturor. o*nii se caracteri1ea1( prin creativitate/ ini&iativ(/ *a'Biarii
prin respectul cuvntului/ punctualitate/ principialitate. 2a'Biarii vorbesc ro*ne)te n fa*ilie sau folosesc
cuvinte ro*ne)ti/ neolo'is*e n special. o*nii )i *a'Biarii colaborea1( unii cu al&ii bine. Dac( au loc
unele nen&ele'eri sau tensiuni ele au loc din incultur(/ prostie/ nivel cultural sau profesional sc(1ut/ nu sunt
de natur( etnic(. 2a'Biarii aprecia1( cntecele populare ro*ne)ti/ tradi&iile/ ro*an&ele/ pe Irina Lo'Bin.
Pentru l(r'irea scBi*burilor )i a rela&iilor ntre etnii n co*unit(&ile etnice *iDte sunt necesare ac&iuni
co*une care s( cree1e o at*osfer( po1itiv(/ constructiv(/ dar cu p(strarea li*bii/ obiceiurilor )i culturii
proprii de c(tre fiecare 'rup etnic. #cBi*bul intercultural dintre *e*brii diferitelor etnii aduce *bo'(&ire
spiritual(/ ecBilibru sufletesc/ *oral )i si'uran&(. !l eDpri*( cota de u*anis* a fiec(ruia.
Din interviurile de *ai sus/ reiese cu pre'nan&( c( pentru subiec&ii *a'Biari principal( este
convie&uirea n accep&ia ei de concept co*pus care nsea*n( via&( n co*un/ liant/ factor Bot(rtor n
reali1area contactelor )i interferen&elor fertile cu *a;oritatea pe planul valorilor *ateriale )i spirituale.
Te1aurul cultural co*un 'rupului etnic/ fie el *a;oritar sau *inoritar/ n co*unit(&ile etnice *iDte este o
sinte1( a unor co*pleDe procese culturale intra )i interetnice. eflect(/ n pri*ul rnd/ *o)tenirea cultural(
l(sat( de str(*o)i *e*brilor 'rupului/ apoi/ procesul autode1volt(rii/ al crea&iei ori'inale i1vort( din solul
ontolo'ic al fiec(rei 'enera&ii a 'rupului etnic/ dar )i procesele de interscBi*b cultural re1ultat al
convie&uirii cu alte 'rupuri etnice de6a lun'ul istoriei/ de la care/ n *od obiectiv a preluat )i asi*ilat/
topind ntr6un *od propriu tr(s(turi/ ele*ente cu func&ie practic6utilitar( sau spiritual(/ estetic(/ *oral(.
#ubiec&ii cercet(rii noastre relev( o bun( cunoa)tere a interferen&elor culturale ro*no6*a'Biare )i
*a'Biaro6ro*ne prin eDe*ple concrete din via&a cotidian( )i din cultur(. Afir*( natural/ firesc/ f(r( nici o
ur*( de ndoial( aportul 4estivalului @Cntarea o*nieiA la intensificarea activit(&ii cultural6artistice de
*as(/ la perfec&ionarea lor cultural( pentru a se nscrie cu for*a&iile proprii pe scenele locale/ ;ude&ene )i
pe cea na&ional(W l aprecia1( ca pe un *i;loc eficient de apropiere )i cunoa)tere reciproc( ntre tinerii de
diferite etnii/ de colaborare pe t(r* cultural6artistic.
8n acest sens/ a* ar(tat n capitolele anterioare/ c( repre1entan&ii *a'Biari )i 'er*ani din Consiliul
Oa*enilor 2uncii de Na&ionalitate 2a'Biar( )i 3er*an( considerau acte culturale de real( *ndrie etnic(
participarea *a'Biarilor )i 'er*anilor la festivit(&ile cu caracter na&ional cu 'enuri de crea&ie de vrf din
cultura lor etnic(. !i scoteau n eviden&( tradi&iile artistice specifice/ notele ori'inale ale propriei etnii n
paleta policro*( a festivalului/ *anifest(rile *ultiple )i cu participare nu*eroas(/ creativ( la casele de
cultur(/ cluburile )i c(*inele culturale. Aceste infor*a&ii nu pot fi t('(duite n con&inutul lor intrinsec/ ci
cel *ult n eDactitatea cifrelor. !le reflect( ns( activit(&i reale/ cu oa*eni reali care tr(iau via&a cultural( n
co*un.
Con)tien&i de valoarea traiului/ *uncii )i distrac&iei n co*un/ ei enu*er( institu&iile care
favori1ea1( interscBi*bul cultural. )coala/ c(*inul cultural/ clubul/ ansa*blul cultural artistic/ teatrul/
filar*onica/ biblioteca/ locul de *unc( 6 institu&ii care n 2KK- s6au i1olat de ro*ni )i )i duc o via&( de
enclav( cultural( pur( etnic.
8n %HEH6%HFK/ tinerii *a'Biari )i ro*ni se ntlneau la s(rb(tori/ cntece/ dansuri/ teatru/ activit(&i
sportive/ bri'(1i artistice/ tr(iau o via&( co*unitar( deplin( cu caracter social/ co*unitar/ cultural f(r( s(
renun&e la specificul na&ional propriu/ di*potriv(/ cerndu6li6se s(6l de1volte )i s(6l afir*e cu *ndrie
al(turi de celelalte etnii.
8n acela)i ti*p/ subiec&ii nu au e1itat s( afir*e c( 'enera&ia vrstnic( din fa*ilie tr(ie)te nc( cu
fa&a ntoars( c(tre trecut/ )i c( se deosebe)te de tineri )i *a*e care au privirea ndreptat( spre viitor. #unt
cBiar fa*ilii @tradi&ionaleA care refu1( realitatea vie ce se desf()oar( sub ocBii lor )i fa*ilii @e*ancipateA
care concep via&a *preun( cu ceilal&i )i de pe po1i&ii e'ale. La acestea/ 3all !rn_ sublinia1(. Pre;udec(&ile
na&ionale/ na&ionaliste care fie au pro*ovat superioritatea/ supre*a&ia unei culturi/ fie au *en&inut o
at*osfer( de nencredere reciproc( au devenit ntotdeauna pepiniere ale urii.
FH
#tudiul *obilurilor care6i *n( pe oa*eni s( *pru*ute unii de la al&ii/ s( *p(rt()easc( acelea)i
tr(s(turi a pus n eviden&( principiile recunoscute n scBi*burile culturale/ anu*e/ nevoile de via&( curente/
de ordin econo*ic/ *aterial/ dar )i nevoile de pe scala superioar( a lui 2asloQ/ spirituale/ culturale/
estetice/ *orale )i anu*e de fru*os/ bine/ ar*onie/ ecBilibru. 8n concep&ia celor studia&i/ scBi*burile
culturale sunt att *i;loace pentru buna convie&uire/ ct )i efecte ale bunei vecin(t(&i/ cu* vo* constata )i
la sa)i )i )vabi.
8n conclu1ie/ *a'Biarii din ;ude&ul 2ure) *anifest( o real( descBidere la contacte )i o )i tr(iesc n
via&a de 1i cu 1i. ecunosc c( aceast( stare de lucruri este re1ultanta politicii de e'alitate social(/
econo*ic(/ etnic( reali1at( de re'i*ul socialist )i c( are *enirea de a *bo'(&i personalitatea u*an(/ de a6i
l(r'i ori1ontul de cunoa)tere/ de a6i *odela un co*porta*ent de respect/ n&ele'ere )i cooperare reciproc(.
Ct de departe sunt repre1entan&ii politici *a'Biari din anul 2KK- de aceste realit(&i interetnice
profund u*ane/ profund *orale )i profund europene/ anticipate cu 2- de ani n ur*( de subiec&ii cerceta&i/
vo* de*onstra n capitolele ur*(toare.
2erit( de subliniat nu*ai faptul c(/ ;ude&ul 2ure)/ n concep&ia actualilor desi'neri ai Autono*iei
Jinutului #ecuiesc/ este conceput s( fac( parte din el/ la o eventual( reali1are a acestuia. Oare s6au
scBi*bat opiniile *a'Biarilor *ure)eni acu*X Nu )ti*. Nu*ai viitoare cercet(ri ne6ar putea r(spunde la
ntrebare.
JUDELUL TIMID
Creu7et interetnic aronio$
!fectuat(/ n aceea)i perioad(/ %HEH6%HFK/ investi'a&ia din Ti*i) ne aduce noi nuan&e despre
*odul cu* tr(iesc oa*enii de diferite etnii/ n *od special/ despre rela&iile dintre ro*ni/ 'er*ani )i
*a'Biari )i interferen&ele culturale ce apar ca re1ultat al conver'en&elor valorice.
Avnd n vedere faptul c( r(spunsurile au o cot( ridicat( de ase*(nare/ ne vo* reduce la a
pre1enta doar cteva interviuri.
?. (Ro!n)
!ste f(r( ndoial( c( oa*enii/ tr(ind unii ln'( al&ii/ se influen&ea1(/ *pru*ut( felul de a face/ de
a ;uca sau cnta al vecinului s(u de alt( etnie/ dac( acesta i place sau i este util. 8*pru*uturile )i
scBi*burile culturale nu au loc ns( la nivelul obiceiurilor )i tradi&iilor. Cei care @donea1(A sunt/ n 'eneral/
cei cu pondere *ai *are/ dar *ai intervin *ulte alte deter*inante/ nu nu*ai ponderea. Oa*enii nu
*anifest( ri'iditate n co*porta*ent/ indivi1ii/ inclusiv 'rupurile/ fiind destul de fleDibili. Ce se
*pru*ut(X Corespun1(tor unor criterii sau eDi'en&e/ precu*/ ecBivalen&a de 'ust/ nivelul de cultur(/
proDi*itatea spa&ial(/ n acest sens/ vecin(tatea ;ucnd un rol nse*nat. Cei *ai descBi)i la scBi*buri
culturale sunt tinerii/ cei *ai conservatori sunt b(trnii/ pe cnd *a*ele sunt n eDpectativ(. Obiceiurile de
peste an ale ro*nilor sunt Nedeile )i CBirvaiurile care se petrec *preun(. Obiceiurile de fa*ilie sunt
na)terea/ bote1ul/ nunta )i n*or*ntarea. Conservatoris*ul n tradi&ii )i obiceiuri are un sens po1itiv/
pentru c( asi'ur( ori'inalitatea )i personalitatea cultural( a 'rupului etnic. De pild(/ la 'er*ani/ obiceiul de
a cnta la saDofon/ acordeon este sfnt/ de)i cntatul la saDofon l preiau )i al&ii. Dar/ spre deosebire de
ceilal&i/ ei fac *u1ic( n fa*ilie. La nun&i/ vin acu* )i ceilal&i etnici nu nu*ai rudele din 'rupul propriu.
2arile festivit(&i or'ani1ate cu co*unitatea pentru 4estivalul @Cntarea o*nieiA adun( laolalt( to&i
s(tenii. ro*ni/ *a'Biari/ 'er*ani/ srbi. Cu acest prile;/ se pun n *i)care toate institu&iile. c(*inele
culturale/ cluburile/ biblioteca/ fil*ul pentru a oferi ce au *ai bun. 9coala/ pe ln'( c( i nva&( pe copii
carte/ s( scrie/ s( citeasc(/ s( vorbeasc( corect i for*ea1( ca personalit(&i. 9i cBiar *ai *ult/ n ca1ul
nostru. i deprinde cu )ter'erea Botarelor dintre oa*eni/ ocupndu6se/ n acela)i ti*p/ de a le oferi un fond
cultural specific fiec(rei etnii. #e *pru*ut( *odele de co*porta*ent/ diferite cuvinte n li*ba;.
C(s(toriile *iDte sunt de acu* obi)nuite. :(ie&i de &i'ani se c(s(toresc cu fete ro*nce dup( afinit(&i
reciproce/ nu dup( vecBile obiceiuri. 8n fa*ilie/ *a*a este busola. !a d( li*ba/ obiceiurile )i *odul de a fi
)i de a se *anifesta al *e*brilor fa*iliei. 8n localitate/ nu sunt conflicte ntre etnii. 8ntre doi in)i este o
treab( personal(. Na&ionalitatea nu este un *otiv de conflict. 2ediile care asi'ur( un co*porta*ent
interetnic po1itiv sunt fa*ilia/ rela&iile de nea*/ vecin(tatea/ *ediul profesional sau de *unc( )i )coala.
Personalitatea 'rupurilor etnice se eDpri*( n li*b(/ tradi&ii adnc nr(d(cinate/ port. 8ntre etnii sunt *ulte
valori co*une care duc la o bun( convie&uire/ dup( cu* n cadrul fiec(rui 'rup etnic valorile co*une
conduc la conservarea 'rupului. #cBi*bul cultural reciproc de bunuri/ idei/ co*porta*ente fru*oase )i
utile societ(&ii este benefic pentru c( duce la de1voltarea o*ului.
HK
%. (Geran)
Oa*enii *pru*ut( unii de la al&ii/ influen&ele sunt reciproce/ de la ro*ni la etnii )i invers.
Dovad(/ c( ro*nii cunosc li*bile na&ionalit(&ilor/ iar ele li*ba ro*n(. La #nnicolau Borele &(r(ne)ti
sunt *preun( cu srbii. 8n literatur(/ scriitorii de li*b( 'er*an( au eroi de diferite na&ionalit(&i. 8n *u1ic(/
*elodiile ro*ne)ti )i srbe)ti sunt aproape la fel. 8n profesie/ ro*nii i*it( pe ne*&i/ preiau teBnica lor
*ai avansat(. Utila;ele din 'ospod(rie se *pru*ut(. 8n construc&ia de case/ la unii se observ( influen&a
'er*an(/ la al&ii cea ro*neasc( )i srbeasc(. 8n&ele'erea dintre etnii se reali1ea1( prin respectul pentru
cultura/ reli'ia/ )i li*ba fiec(reia. De pild(/ la :ecicBerecul 2ic n co*un( tr(iesc ro*ni/ 'er*ani )i
srbi/ de aceea/ acolo sunt + biserici/ + popi/ )i )coli n + li*bi. 2icul )vab este un erou de literatur( luat
din via&a social(. Literatura este un *i;loc puternic de influen&are po1itiv( a oa*enilor de diferite etnii.
Nunta/ bote1ul/ n*or*ntarea sunt eveni*ente speciale cu tradi&ii profunde la fiecare 'rup etnic. 8n
scBi*b/ cBirvaiurile sunt *otive de participare a ntre'ului sat. !le se laici1ea1( tot *ai *ult. 4estivalurile/
concursurile artistice ini&iate pe plan na&ional antrenea1( toate *inorit(&ile. Casele de cultur( duc 'reul
*uncii cu tinerii/ ur*ate de sindicate/ cluburi/ teatre/ institu&iile de art(. Casele de cultur( au cea *ai *are
nrurire asupra *aselor. Tr(s(tura co*un( tuturor 'rupurilor etnice este respectul reciproc. 8*pru*uturile
cele *ai recunoscute de to&i sunt. punctualitatea/ ordinea/ disciplina/ spiritul practic/ politica de*o'rafic(
de a avea doar % copil/ preluate de la 'er*ani. C(s(toriile ntre tineri de diferite etnii se ba1ea1( pe
senti*ente )i afinit(&i reciproce. Dac( un individ sufer( o nedreptate )i nu este re1olvat(/ poate lua for*(
na&ional(. Na&ionalit(&ile se distin' dup( li*b(/ tr(s(turi psiBice/ reli'ie/ tradi&ii )i obiceiuri/ con)tiin&a
apartenen&ei la acea na&ionalitate. Codul de co*portare intraetnic( se apropie tot *ai *ult de codul de
co*portare eDtraetnic(/ dar con)tiin&a de 'rup unitar r(*ne foarte puternic(. 3er*anii au tr(it condi&ii
social6istorice 'rele. (1boiul a dus la de1*e*brarea fa*iliilor/ foarte *ult( popula&ie a plecat cu frontul
n 3er*ania. Dup( r(1boi/ unii au r(*as s( *unceasc( la reconstruc&ie n U##/ al&ii au venit n &ar(/ dar
au fost disloca&i n :(r('an f(r( criterii. Toate aceste lucruri au l(sat r(ni adnci n sufletul 'er*anilor
b(trni. Avanta;ele contactului dintre culturi sunt *ultiple. duce la cre)terea bo'(&iei *ateriale )i spirituale/
la de1voltarea personalit(&ii u*ane )i a fiec(rui 'rup etnic.
A. (Ma,-iar)
Dintre *inorit(&i/ 'er*anii au cele *ai pronun&ate tr(s(turi care se pot *pru*uta. !le sunt
disciplina/ ordinea/ punctualitatea/ buni 'ospodari. 8n )coal(/ copiii 'er*ani au un ata)a*ent *ai pronun&at
fa&( de )coal(/ pe cnd ceilal&i au *ai *ulte proble*e de ordin educativ. 8n 'eneral/ *pru*uturile
culturale au loc de la cei *ul&i la cei *ai pu&ini pentru c( ei au contacte *ai nu*eroase. De pild(/ n li*ba;/
na&ionalit(&ile preiau de la ro*ni/ n arta culinar( de la 'er*ani/ care au o buc(t(rie foarte apreciat(.
3ospodinele fac scBi*b de re&ete ntre ele. 8n co*unit(&ile etnic *iDte/ se for*ea1( tr(s(turi co*une ca
respectul reciproc/ ncrederea reciproc(/ obiectivitatea n aprecieri. #e nsu)esc valorile culturale )i *orale
ale celorlalte 'rupuri etnice )i se a;un'e la acel u*anis* 'eneral/ binef(c(tor pentru to&i. Tradi&iile cele *ai
fru*oase devin *otiv de preluare )i satisfac&ie pentru to&i. De la ro*ni au preluat toate na&ionalit(&ile
*(r&i)orul/ po*ul de iarn( care nu *ai are caracter reli'ios/ n buc(t(rie preparate cu *(*(li'(/ n )coli
or'ani1area. Prelu(rile/ din do*eniul profesional/ din via&a de fa*ilie/ de orice fel/ sunt trecute prin filtrul
personal. Gilele de % 2ai/ 2+ Au'ust sunt s(rb(torite de to&i. Dup( defilare/ se or'ani1ea1( o sea*( de
*anifest(ri culturale co*une/ dar cu pro'ra*e specifice. Locuitorii Ti*i)oarei fac petreceri *preun( n
natur( n ti*pul liber. 4estivalul @Cntarea o*nieiA la care particip(* to&i/ ne adun( cu pro'ra*e de
teatru/ ansa*bluri artistice/ cntece din folclor/ dansuri populare. 9coala )i aduce contribu&ia la buna
convie&uire prin educa&ia n spiritul n&ele'erii/ sti*ei/ respectului/ colabor(rii )i solidarit(&ii/ iar *unca n
co*un/ via&a n co*un/ ti*pul liber n co*un constituie o eDercitare a acestor idei. Identitatea 'rupurilor
etnice se p(strea1( spontan prin rela&iile fa*iliale/ de rudenie/ de 'rup etnic/ dar )i or'ani1at prin for*a&ii
cultural6artistice/ pres(/ literatur( n li*ba 'rupurilor respective. 8nainte/ conservarea li*bii/ obiceiurilor )i
tradi&iilor se asi'ura prin codul intern de co*portare a 'rupului. Acu*/ codul intern se unifor*i1ea1( cu cel
eDtern pentru c( prin Co*itetul Oa*enilor 2uncii de Na&ionalitate 3er*an(/ #rb(/ 2a'Biar( se
pro*ovea1( p(strarea specificului na&ional al na&ionalit(&ilor/ adic(/ li*ba/ solidaritatea de 'rup/ con)tiin&a
apartenen&ei la 'rup. La 'er*ani/ si*&ul solidarit(&ii este foarte de1voltat. 8n 1iarul local/ o dat( pe
s(pt(*n(/ este o pa'in( n dialectul )v(besc. #e cultiv( pe toate c(ile respectul/ colaborarea/ ntra;utorarea/
prietenia ntre oa*enii de diferite na&ionalit(&i. 3er*anii pleac( n 3er*ania/ n nu*ele refacerii fa*iliei.
#e refac pe 'rupuri acolo. Na&ionalitatea aceasta a suferit *ai *ult )i a pierdut *ai *ult din punct de
vedere *aterial. #peran&a de prosperitate econo*ic( i deter*in( s( plece/ dar nu se si*t bine suflete)te
H%
acolo. Nu au fost asi*ila&i. Nu se aco*odea1(. Unii re'ret(/ dar le e ru)ine s( se ntoarc(. Contactul dintre
oa*enii de diferite culturi este o surs( de *bo'(&ire a personalit(&ii u*ane cu alte valori intelectuale/
*orale estetice. Prin el/ indivi1ii a;un' la o nuan&are )i sensibili1are la cultura altora/ dar )i la o *ai
profund( cunoa)tere a culturii proprii. Totodat(/ a;un' s( se identifice to&i/ 1onal/ ca b(n(&eni cu tr(s(turi
psiBice/ intelectuale/ co*porta*entale co*une.
M. (Ro!n)
8*pru*uturile culturale au loc n folclor/ )tiin&(/ n activit(&ile cultural6artistice. @Donea1(A *ai
*ult cel cu autoritate *ai *are )i cu valori *ai atractive. Nu este o re'ul( fiD(. 8n orice scBi*b/ se adau'(
ceva din personalitatea celui care *pru*ut(. 8n Ti*i)oara s6a or'ani1at curs de li*ba *a'Biar( pentru
ro*nii care vor s( nve&e. Ca tr(s(turi etnice distinctive/ 'er*anii sunt *ai i1ola&i/ un'urii *ai pu&in
i1ola&i/ iar srbii cei *ai descBi)i. La spectacole/ srbii sunt foarte petrec(re&i/ iar ne*&ii foarte disciplina&i.
8n for*a&iile de dansuri ale srbilor/ *a;oritatea sunt ro*ni )i un'uri/ iar in cele ale ro*nilor sunt srbi.
8n cartierele cu ro*ni/ 'er*ani )i un'uri/ tinerii se n&ele' pentru c( sunt corec&i )i se respect( reciproc. La
ne*&i/ are *are i*portan&( educa&ia n fa*ilie. o*nii au preluat de la ne*&i Parada portului )i fac )i ei/
iar de la un'uri *odul de construire a casei. *ari/ nalte/ cu ferestre lar'i. 2inorit(&ile au preluat de la
ro*ni descBiderea fa&( de c(s(toriile *iDte. :(ie&ii de alte na&ionalit(&i sunt influen&a&i *ai *ult de fa*ilie
)i au re&ineri la c(s(toriile *iDte. o*nii se c(s(toresc cu un'uroaice care prin te*pera*ent atra' b(ie&ii.
Activit(&ile culturale co*une/ festivalurile dac( sunt f(cute cu Bar )i cu *ult suflet ies foarte bine )i din
ac&iuni or'ani1ate se transfor*( n ac&iuni spontane/ adic( la care oa*enii vin sin'uri/ de pl(cere/ f(r( o
or'ani1are special(. 8n cadrul 'rupului etnic/ se p(strea1( obiceiurile/ tradi&iile/ cultura artistic(/ li*ba.
4a*iliile )i rela&iile de rudenie sunt pri*ele institu&ii n care se nva&( unitatea/ coe1iunea )i con)tiin&a de
'rup etnic. La ne*&i )i la *a'Biari eDist( o anu*it( li*it( a prieteniei )i rela&iilor de fa*ilie/ sunt *ai
solidari. #rbii sunt *ai libertini/ *ai prieteno)i. Contactul dintre culturi este o cale de *bo'(&ire a fiin&ei
u*ane cu valorile culturale ale celor ln'( care tr(ie)te.
H2
M. 8nitate i diversitate interetnic n perioada post3decem7rist
9Si7iu i :imi;
!tniile ca actori ai structur(rii )i restructur(rii sociale au 'enerat nu*eroase studii prin care se
ncearc( descifrarea proble*elor le'ate de ele/ pe plan na&ional )i interna&ional. Principalele te*e pe care
noi ne6a* aDat cercetarea )tiin&ific( au vi1at identit(&ile na&ionale )i rela&iile interetnice/ altfel spus/
caracteristicile identitare )i co*porta*entele specifice *inorit(&ilor na&ionale/ factorii socio6culturali ai
p(str(rii identit(&ii etnice )i na&ionale/ evolu&ia feno*enului etnic n perioada de tran1i&ie/ cultura/
identitatea na&ional( )i educa&ia n de1voltarea durabil( a societ(&ii ro*ne)ti/ di*ensiunea identitar6
na&ional( )i cultural( a procesului de inte'rare a o*niei n Uniunea european(.
2en&ion(* c( n perioada de tran1i&ie de la totalitaris* la de*ocra&ie n &(rile sud est6europene/
inclusiv n &ara noastr(/ proble*a etniilor )i a rela&iilor lor cu *a;oritatea a devenit o proble*( social6
politic( *a;or( ce s6a cerut a*plu studiat( cu instru*entele cunoa)terii sociolo'ice.
La acest dificil )i co*pleD de*ers ne6a* an'a;at )i noi prin cercet(rile de teren pe care le6a*
ntreprins din perspectiv( teoretic(/ dar )i practic6etno6politic(. Teoretic/ a* ncercat s( rafin(* conceptele
)i principiile ce stau la ba1a contactului dintre culturi )i s( le conferi* se*nifica&ii *bo'(&ite/ dobndite
din investi'area vie&ii sociale ne*i;locite din &ara noastr(/ iar practic/ a* inten&ionat s( face* din studiu
nti un instru*ent de cunoa)tere a*pl( )i profund( a realit(&ii socio6etnice )i pe ba1a ei un *i;loc de
ac&iune asupra realit(&ii sociale pentru perfec&ionarea ei. De pild(/ prin studiul feno*enului de inte'rare
socio6cultural( a ro*ilor n co*unit(&ile de via&( a* oferit su'estii privind luarea n considera&ie a
factorilor socio6culturali care diferen&ia1( pe ro*i de celelalte etnii n situa&iile de tensiuni )i conflicte.
#tudiul privind di*ensiunea identitar6na&ional( )i cultural( a de1volt(rii durabile ne6a ar(tat c( educa&ia n
spiritul enclavi1(rii/ al i1ol(rii )i separ(rii pe criterii etnice pro*ovat( de liderii *a'Biari prin )coal(/
biseric(/ fa*ilie/ institu&ii culturale este un factor de frn( n de1voltarea pe ter*en lun' a societ(&ii
ro*ne)ti. 8n plus/ studiile au dus la n&ele'erea procesului de *a'Biari1are a ro*nilor/ la descifrarea
tensiunilor )i a cli*atului de nencredere )i confruntare per*anent( dintre *a'Biari )i ro*ni n ;ude&ele
Covasna )i Car'Bita/ unde *a'Biarii sunt *a;oritari nu*eric )i/ corespun1(tor cu aceast( stare de lucruri/
au oferit su'estii pentru for*ularea unei strate'ii coerente de p(strare a identit(&ii na&ionale a ro*nilor/ n
condi&iile unor puternice presiuni econo*ice/ sociale/ politice/ psiBo6*orale de de1na&ionali1are din partea
liderilor *a'Biari.
Lin $( 4ac o "reci7are 4undaental(+ e$enial( cu "ri/ire la odul de ra"ortare la etnia
a,-iar( 1n $tudiile noa$tre. Ma,-iarii 4orea7( un ,ru" uan a"reciat+ -arnic+ cin$tit+ curat+ de
cu/!nt 1n relaiile inter"er$onale etc.+ cu tr($(turi corect rearcate de ro!ni #i de celelalte ,ru"uri
etnice. A$"ectele critice "e care le "une 1n relie4 cercetarea $e re4er( nu la a,-iari ca ,ru" etnic+ ci
1n od deo$e)it la liderii a,-iari care 4ac "roiecte de autonoie a Linutului <ecuie$c+ la "olitica
UDMR care nu re4lect( intere$ele a,-iarilor intere$ai 1n con/ieuirea noral(+ aronioa$( cu
ro!nii #i cu ceilali etnici+ ci intere$ele $ale de ,ru" "ri/ile,iat #i ale celor de orientare re/i7ioni$t( #i
iredenti$t(. A#a cu $e /a /edea 1n continuare+ a,-iarii cin$tii+ 4ie ei din Co/a$na #i >ar,-ita+ 4ie
din celelalte 3udee+ ,!nde$c #i $e co"ort( noral+ a"recia7( one$t odul de /ia(+ dre"turile+
li)ert(ile+ #coala+ "rietenia de care $-au )ucurat #i $e )ucur( 1n Ro!nia.
Contrariu politicii pro*ovate de liderii UD2 )i ai altor for*a&iuni civice *a'Biare care s6au
n*ul&it n ulti*a vre*e n efortul de autono*i1are )i enclavi1are/ *a'Biarii de rnd din :ra)ov/ #ibiu/
Ti*i) tr(iesc n cel *ai autentic *ulticulturalis* )i pro*ovea1( n&ele'erea/ buna convie&uire cu ro*nii )i
cu to&i cei de alte etnii. !i au n&eles dreptul la diferen&(/ la a te *anifesta n felul t(u/ f(r( a le1a vecinul de
ln'( tine. La fel/ 'er*anii/ din aceste ;ude&e )i liderii lor au n&eles c( diferen&a se eDpri*( n diversitate/
iar diversitatea nu trebuie s( se transfor*e n adversitate. De aceea/ n aceste ;ude&e/ n&ele'erea/ respectul
reciproc )i ar*onia/ constituie nor*a de ba1( )i tr(s(tura cea *ai lu*inoas( a convie&uirii interetnice.
#e )tie c( dup( ZHK/ pe ntre'ul *apa*ond s6a *anifestat o eDplo1ie f(r( precedent a identit(&ilor
etnice )i na&ionale/ reflectat( n tensiuni/ conflicte )i cBiar r(1boaie/ consecin&( a prolifer(rii
particularis*elor de tot felul n pofida universalis*ului considerat de*odat )i cu tent( ilu*inist(.
Avnd n vedere c( n perioada de tran1i&ie )i n &ara noastr( a ap(rut evident( nevoia de eDpresie
etnic(/ social(/ cultural( )i/ *ai ales/ politic( a *inorit(&ilor na&ionale/ a* considerat necesar( cercetarea
a*pl(/ *ultidi*ensional( a acestora pentru a le de1v(lui tr(s(turile identitare specifice/ co*porta*entul
intra6etnic )i societal/ *odul de co*unicare )i inte'rare n co*unit(&ile de via&( )i poten&ialul de participare
la reali1area pro'ra*elor de de1voltarea 'eneral( acolo unde este ar*onie sau poten&ialul de conflict )i
li*itarea lui unde sunt tensiuni.
H+
Cercetarea s6a i*pus din perspectiv( teoretic6)tiin&ific( )i practic6*ana'erial(. De1v(luirea/ pe
ba1a investi'(rii literaturii proble*ei/ a docu*entelor istorice/ a opiniilor subiec&ilor/ a tr(s(turilor/
conduitelor )i rela&iilor interetnice specifice fiec(rei *inorit(&i na&ionale cu *e*brii societ(&ii ro*ne)ti n
ansa*blu/ este un c)ti' teoretic deosebit de valoros pentru de1voltarea cunoa)terii )tiin&ifice/ ca )i n
disputele politice/ adesea parti1ane/ despre convie&uirea interetnic(. Antrenarea repre1entan&ilor 'rupurilor
etnice/ a unor lideri de opinie/ ca infor*atori cBeie )i co6or'ani1atori n reali1area cercet(rilor confer(
bo'(&ie/ concrete&e )i un surplus de obiectivitate studiilor reali1ate. #tudiul dobnde)te o considerabil(
se*nifica&ie practic( pentru c( el poate servi drept 'Bid pentru o politic( *ana'erial( ecBilibrat( fa&( de
*inorit(&ile na&ionale la care nevoia de eDpresie cultural(/ reli'ioas(/ educa&ional( trebuie s( se *bine cu
spiritul de solidaritate )i loialitate fa&( de &ara n care tr(iesc/ destinul ei/ care este totodat( )i destinul lor.
8n studiul rela&iilor interetnice conceptul cBeie este identitatea+ pentru c( n func&ie de ea se
deosebesc indivi1ii/ 'rupurile )i co*unit(&ile.
Ce e$te identitatea5
De6a lun'ul lucr(rii a* *ai definit6o/ fie teoretic/ fie e*piric/ prin descrierea tr(s(turilor specifice
ale 'rupurilor cercetate. Teoretic/ identitatea este o construc&ie/ o consecin&( a interac&iunii dintre oa*eni )i
dintre ei )i institu&ii n practica lor ne*i;locit(. De aceea/ se vorbe)te de identitatea unui individ/ a unui
'rup/ a unei institu&ii sau or'ani1a&ii. 3rupurile cu identitate fiDea1( anu*ite frontiere sau puncte de
referin&( de natur( social(/ politic(/ cultural(/ reli'ioas( etc./ la care trebuie s( se raporte1e ceilal&i cnd
intr( n rela&ii cu ele.
Oa*enii )i f(uresc identitatea n procesul de sociali1are sau educa&ie )i presupune identificarea
sau ase*(narea cu un tip u*an sau cu un 'rup prin asi*ilarea valorilor/ tr(s(turilor )i *odelelor specifice
acestuia. Identitatea nu este niciodat( finit(/ se construie)te n ti*p )i n spa&iu sub i*periul constrn'erilor
sociale. !ste un proces continuu. 8n orice *pre;urare/ @identitateA/ @identicA se opune la @diferen&(A )i
@diferitA. Identitatea for;ea1( unitatea/ se*nific( o*o'enitate/ ase*(nare/ solidaritate/ pe cnd diferen&a
se*nific( diversitatea care face din fiecare entitate un unicat
Ceea ce a pus n eviden&( cu deosebit( for&( perioada post6totalitar( a fost dre"tul la di4eren( al
,ru"urilor etnice #i al inorit(ilor naionale. 3rupurile etnice *ai *ari sau *ai *ici care au suferit
trau*atis*ul i*posibilit(&ii de a se afir*a )i cer acu*/ pe drept cuvnt/ dreptul la recunoa)terea identit(&ii
lor. De pild(/ ro*nii din :anatul #rbesc care *ilitea1( de decenii pentru recunoa)terea lor ca @ro*niA/
ei fiind nu*i&i @vlaBiA n statisticile oficiale srbe)ti/ denu*ire care nu are un corespondent na&ional/ abia n
anul 2KK- reu)esc s( se uneasc( ntre ei ntr6o sin'ur( or'ani1a&ie pentru a6)i sus&ine identitatea de
*inoritate na&ional( ro*neasc( n #erbia.
Ca o re'ul( 'eneral( ns(/ dreptul la diferen&( al *inorit(&ilor na&ionale/ oricare ar fi ele/ nu trebuie
s( fie eDtins pn( la de1voltare separat( )i se're'are total( de &ara n care tr(iesc/ punnd n pericol
func&ionarea ntre'ului/ a statului na&ional.
Cu acest prea*bul teoretic/ vo* ncerca s( red(* aspectele concrete/ reale ale rela&iilor interetnice
din ;ude&ul #ibiu/ investi'ate n lunile iulie6au'ust %HH+ pentru a nre'istra starea socio6etnic( )i cli*atul
psiBo6*oral al locuitorilor din acest ;ude&
JUDELUL <IBIU
Ora#ul <i)iu. Aici/ din perspectiv( etnic(/ istoric( )i social(/ se i*pune pre1en&a sa)ilor/ nu pri*
ponderea lor nu*eric(/ ci prin for&a lor calitativ(/ ntruct n *o*entul cercet(rii ponderea lor era n
sc(dere/ de la 2-.K22 n %HEE la %0.%0+ n %HH2. Personalit(&i *arcante ale etniei 'er*ane au r(spuns cu
a*abilitate solicit(rii noastre de a ne descrie situa&ia 'er*anilor din ;ude&. Directorul Institutului de
Cercet(ri #ocio6U*ane/ Pre)edintele 4oru*ului 3er*an. Au nceput cu istoria )i au continuat cu situa&ia
actual(.
Pe teritoriul o*niei/ 'er*anii au eDistat n dou( 'rupuri. sa)ii )i )vabii.
<a#ii
9i6au p(strat totdeauna 'raiul/ li*ba datorit( privile'iilor ce le aveau. Au dus o politic( proprie de
alian&( cu ro*nii/ f(r( a consulta pe *a'Biari. Avnd privile'ii nu au fost eDpu)i *a'Biari1(rii/ pe cnd
#/a)ii din :anat )i din #atu 2are/ fiind n cea *ai *are parte al(turi de un'uri )i avnd aceea)i reli'ie cu
ei/ au fost *a'Biari1a&i. 8n :anat/ au fost )coli n li*ba 'er*an(/ dar n #atu 2are nu. 8n februarie%H%H/
ntr6o diet( separat(/ sa)ii au decis cu *a;oritate de voturi unirea cu o*nia. 9vabii din :anat au cerut
unitatea :anatului indiferent cui ar apar&ine. Un'ariei/ Iu'oslaviei sau o*niei.
H,
8n ianuarie %H,-/ 'er*anii au fost deporta&i n U##/ pe principiul apartenen&ei etnice/ )i li s6au
luat casele )i p(*ntul. Dup( ZFH/ liderii 'er*ani au ru'at luarea unor *(suri de retrocedare a fabricilor/
u1inelor ur*a)ilor fa*iliilor deposedate/ dar au r(*as f(r( r(spuns.
@Noi/ 'er*anii/ nu a* cerut )coli separate ca *a'Biarii. 8n !uropa Central( )i (s(ritean(/ cele
*ai *ari preten&ii le au un'urii. 8n #ibiu/ ei au fost supraprivile'ia&i n toate re'i*urile. #a)ii nu au avut
oa*eni re*arcabili co*uni)ti sau fasci)ti. 2a'Biarii au o atitudine absolut distant( etnic. !ste o 're)eal(
for*area partidelor politice pe principii etnice. Acu*/ ntre ro*ni )i 'er*ani au loc c(s(torii *iDte. 2(
n&ele' bine cu ro*nii. 8n Un'aria nu eDist( nici o )coal( 'er*an( pentru *inorit(&iA.
Ca )i cei din 4eldioara/ sa)ii din #ibiu spun c( @noi *uri* aici ca etnieA. Nici n 3er*ania nu sunt
ferici&i/ dar *(car acolo au condi&ii *ai bune. @Ai no)tri A nu erau @ai lorA n 3er*ania. Cei ce e*i'rea1(
de aici n 3er*ania au tr(s(turi co*une care nu se re'(sesc acolo. 4oru*ul 3er*an ncearc( s(6i a;ute pe
'er*ani s( se stabili1e1e aici prin crearea unor condi&ii *ai bune. asocia&ii n a'ricultur( la ini&iativa
sa)ilor/ )coli n li*ba 'er*an(. Noi nu pretinde* Universitate ca *a'Biarii. 9coli pentru nv(&area li*bii
'er*ane sunt necesare c( @dac( li se ia )coala/ li se ia )i identitateaA. Ardealul a fost c*pul unor
co*peti&ii culturale ntre 'er*ani/ *a'Biari )i ro*ni. Cuvinte *pru*utate de la 'er*ani. )urub/ foraib(r/
ciocan.
Cercet(rile privind raporturile interetnice cu subiec&i din etnia *a'Biarilor au ntre'it i*a'inea
despre *o1aicul interetnic din #ibiu.
2a'Biarii din #ibiu afir*( c( b(n(&enii )i ardelenii sunt *ai cultiva&i. 9tiu li*bi str(ine )i fac
*pru*uturi culturale frecvent. Lea'( prietenii *ai repede/ sunt *ai pre'(ti&i n a se a;uta unii pe al&ii. Nu
au pre;udec(&i etnice.
8n ;ude&ul #ibiu sunt %E.KKK de *a'Biari/ iar n #ibiu -.KKK *a'Biari. 8n Car'Bita )i Covasna/
tinerii sunt *ai interesa&i de portul popular. 8)i afir*( identitatea )i n acest fel. Aici/ n #ibiu/ au loc
*pru*uturi ntre *a'Biari )i 'er*ani n arta culinar(/ n buc(t(ria *a'Biar( '(tindu6se )i *nc(ruri
specifice sa)ilor.
Ma,-iar(
Nici pe vre*ea lui Ceau)escu n6a* dus6o r(u. ela&iile dintre ro*ni )i *a'Biari sunt bune.
>ecinii se a;ut( ntre ei/ se n'ri;esc de n*or*ntarea celor f(r( rude. 2ie *i las( cBeia casei vecina
ro*nca dac( pleac( n 4ran&a. #ibiul era un ora) lini)tit. To&i copiii )tiau trei li*bi. 'er*ana/ *a'Biara )i
ro*na.
Acu* totul s6a scBi*bat. Cel pu&in/ pe vre*ea @odiosuluiA aveai unde s( te *ai pln'i/ cui *ai
recla*a/ acu* nu *ai ai cui s( te adrese1i. Nu *ai cred c( se va ndrepta viitorul sau noi nu *ai apuc(*.
8n re'i*ul trecut/ rela&iile interetnice erau la fel de bune/ era* bine trata&i. Cei ce )i6au v(1ut de treab( )i6au
ob&inut drepturile. DiBonia dintre oa*eni vine de ]sus^. !i i nvr(;besc pe oa*eni f(r( *otiv. #itua&ia
econo*ic( deter*in( ne*ul&u*ire. 8n &ar( sunt attea lucruri lips( )i/ totu)i/ ave* )o*eri.
Ro!n (<i)iu)
Conflictele interetnice au la ba1( nvr(;birea politic( )i econo*ic(/ dar n pri*ul rnd/ sunt de
natur( politic(/ le'ate de putere )i de interese. Un'urii vor s( do*ine Ardealul. O *are *as( de un'uri de
acolo nu )tiu li*ba ro*n(. Conflictele interetnice sunt provocate/ ntre&inute politic/ econo*ic )i de
cercurile *ari din afar(. o*nii au fost catolici1a&i for&at. 8n fa*ilie/ la copiii din fa*ilii *iDte/ apare
feno*enul de biculturalitate. o*nul este foarte tolerant/ *ult prea tolerant. 2a'Biarii sunt *ult prea
perseveren&i./ insisten&i. !i nu cred sau nu concep c( situa&ia ar putea r(*ne cu* este acu*. !i vor s( fie
deasupra/ s(6)i ob&in( a)a61isele @drepturiA istorice. o*nii nu sunt total liberi )i nu total con)tien&i de
ceea ce se nt*pl( cu ei. Proble*a etnic( dep()e)te nivelul individual. !ste de nivel 'rupal/ re'ional/
societal. 8n dece*brie ZFH/ era* to&i/ ro*ni/ *a'Biari/ 'er*ani la unison )i voia* o scBi*bare radical(.
Ulterior/ ne6a* dat sea*a c( @revolu&iaA a fost diri;at(. Politica se face la nivel nalt )i se aplic( la nivelele
inferioare. Dup( dece*brie/ ne6a* dat sea*a c( a fost o *i)care *ult *ai *are )i dincolo de noi. Noi a*
fost ulti*a *utare pe o tabl( de )aB. Conturile fuseser( f(cute de @susA. Noi/ ca si*pli locuitori/ nu ne
pute* nr(i dect dac( sunte* a&&a&i de cei din afar(. Dac( un'urii vor ncerca s( fac( ceva/ noi vo* s(ri
to&i. Ataul econo*ic din Un'aria le per*ite *a'Biarilor de aici s( se bat( n piept fa&( de noi. Un'urii nu
vor s( plece n :udapesta/ vor s( r(*n( aici/ dar st(pni.
<a$ (Cri$tian)
H-
#atul nostru este *ai tradi&ional/ conserv( obiceiuri/ s(rb(tori )i obiecte. vecin(tatea/ ar*indenii
de usalii/ stropitul a doua 1i de Pa)te. Proble*e etnice nu eDist(. #unt construc&ii false/ artificiale.
Drepturile ro*nilor sunt )i ale etnicilor. 0C-iar dac( e$te ai ult( )un($tare 1n Gerania+ $oarele
"arc( e$te ai al)a$tru+ aici+ 1n Ro!nia2. Ro!nii+ $a#ii #i un,urii au ridicat "rin unca lor $atele
ro!ne#ti.
<a$ (T(laciu)
M-a n($cut 1n T(laciu #i aici /reau $( or. :atria e$te nuai una. A cui "!ine o (n!nc
al acelui c!ntec c!nt. Eu #i cei ca ine nu ai "lec(. Un "o )(tr!n $( nu-l ai "lante7i 1n alt(
"arte c( nu ai "rinde.
4ilosofia de via&( a subiectului nostru este co*un( oric(rui b(trn 'er*an care nu se *ai
desprinde de 'lia pe care s6a n(scut/ a crescut )i a tr(it pn( la adnci b(trne&i. 2ira;ul bunei st(ri din
3er*ania nu6l *ai tentea1(/ cBiar dac( )i d( sea*a c( va fi n*or*ntat de vecinii ro*ni/ cu care nu s6a
certat )i cu care s6a a;utat.
Ro!n (T(laciu)
Noi a* pierdut *ult cu plecarea sa)ilor. Din %.KKK de suflete n %H0H/ acu*/ n %HH+/ *ai sunt
%-K.
JUDELUL TIMID
Ne ntorcea* n ;ude& la %, ani <fusese* n %HFK=/ pentru a6i lua din nou pulsul cli*atului
interetnic/ de aceast( dat(/ dup( r(sturnarea politic(/ social6econo*ic( )i psiBo6*oral( din dece*brie %HFH.
Despre scBi*b(rile pe care le6au produs eveni*entele din dece*brie %HFH ne6au vorbit autorit(&ile
din Ti*i)oara )i 4('et unde a* efectuat investi'a&ii de teren. #ublinie* c( cercetarea a avut caracter
calitativ )i ne6a oferit )ansa ob&inerii unor infor*a&ii a*ple )i nuan&ate. #cBi*b(rile ncepeau s( se si*t(/ la
nivel local )i na&ional.
Tii#oara )i continu( tradi&ia de a tr(i dup( re'ula bunei cuviin&e/ a respectului )i solidarit(&ii
colective. Li*ba ro*n( a r(*as li*ba de co*unicare dintre etnii. o*nii sunt la fel de concilian&i )i de
buni. Ji'anii ns( trebuie pu)i la *unc( serios. Unii s6au *ai civili1at dup( ce au lucrat n str(in(tate )i )i6
au construit vile6cet(&i. 3er*anii e*i'rea1( n 3er*ania/ de)i sunt trata&i ca &i'ani din :alcani. 2ira;ul
capitalis*ului/ totu)i/ i atra'e/ *ai ales pe tineri. 2a'Biarii se co*port( nor*al/ )i v(d de treaba lor.
Couna ;(,et ("e cale de a $e ur)ani7a)
Ma,-iar(
#unt un'uroaic(/ so&ul e ro*n. #unt prieten( cu ro*nii. 4etele *ele sunt catolice/ dar se
consider( ro*nce. 8n cas( se vorbe)te ro*ne)te. 4etele vorbesc 'reu un'ure)te. Li*ba *a'Biar( este
'rea. o*nii nva&( )i ei *a'Biara din fa*ilie/ de)i cultura ro*n( este do*inant(. 8n 4('et/ nu au eDistat
proble*e etnice. 8n ulti*a vre*e/ copiii un'urilor au plecat la ora) )i locurile lor le6au luat *oldovenii. 8n
fa*iliile *iDte/ fiecare so& r(*ne la reli'ia lui/ dar s(rb(torile reli'ioase sunt s(rb(torite de c(tre a*bele
etnii. !Dist( la un anu*it nivel de cultur(/ o anu*it( rc(. Datinile au caracter reli'ios. #erb(rile copiilor i
unesc pe oa*eni. 8n*or*nt(rile sunt respectate de to&i. P(rin&ii *a'Biari )i orientea1( copiii spre propria
etnie. Ca tr(s(turi etnice/ *a'Biarii sunt buni vecini/ cura&i/ ordona&i/ cu o anu*it( r(utate/ cu fa*ilii bine
ncBe'ate/ cu dorin&a de a fi intelectuali/ Barnici n *unc(/ n&ele'(tori cu vecinii/ reli'io)i. o*nii s6au
lansat n afaceri. #e n&ele' cu vecinii/ sunt cura&i.
Ma,-iar
8ntre etnii nu eDist( nen&ele'eri. 2a'Biarii sunt &(rani/ cis*ari. 9vabii 6 *eseria)i/ speculan&i/ iar
ro*nii/ &(rani/ intelectuali etc. 4iecare fa*ilie este *iDt(. Li*ba n biseric( este ro*n(. eli'ia nu e o
proble*(. Copiii sunt bote1a&i cu* vor p(rin&ii. Ca etnic *a'Biar nu a* si*&it nici o restric&ie. Politica )i
liderii etnici nr(ut(&esc rela&iile dintre etnii. #( se pun( accent pe ceea ce este co*un )i nu deran;ea1( pe
ceilal&i. Cei din Ardeal sunt *ai r(i. 8i incit( cei din UD2. @Acolo u*bl( 'ura f(r( rostA. Giarele lor sunt
ar&('oase. 2a'Biarii au avut bai cu to&i vecinii. srbi/ croa&i/ slovaci. Ceva nu e n re'ul( cu ei. 2a'Biarii
sunt cel *ai a*estecat popor.
H0
o*nii sunt *ai toleran&i/ *ai bln1i/ au atrac&ie pentru reli'ie/ a;ut( pe al&ii/ pre&uiesc preo&ii/
nu sunt cBiar na&ionali)ti/ nu sunt a)a laco*i.
Dup( cu* se poate observa/ descrierea tr(s(turilor identitare se face prin co*para&ie per*anent(
cu ai lor/ cu *a'Biarii.
Ma,-iar(
#unt un'uroaic(. 2a*a este un'uroaic(/ tata un'ur. #unt de reli'ie catolic(. 4a*ilia noastr( este
&ara asta. o*nii s6au ntrecut cu ceilal&i. Au fost *ai nfr(&i&i *ai nainte. #6au nvr(;bit de cnd s6a
scBi*bat politica. La noi/ nu poate fi ca n Iu'oslavia. Las1lb T_Mes este prea a)a. Ar trebui s( se retra'(
un'urii din parla*ent c( fiecare vine cu dreptatea sa )i iese baiul. !u a* profesat la liceul *a'Biar/ dar n6
a* avut proble*e. P(rin&ii copiilor au desfiin&at )coala *a'Biar( pentru c( copiii se si*t ro*ni... 4iecare
'rup etnic este un bucBet de flori fru*os. 8n occident/ reli'ia e *ai rea. 9n couni$+ la noi+ a 4o$t ai
)ine tratat( reli,ia. Ma,-iarii care erau #e4i "e /reea lui Ceau#e$cu #i $-au )ucurat de "ri/ile,ii au
de/enit acu naionali#ti. M-a irat c!nd a au7it c( cei ?A artiri din ?@M& au de/enit dintr-
odat( $4ini. Nu e$te un lucru )un. E$te ur!t. :oliticienii au de7a(,it 1ntotdeauna. Acu e are
di/er,en( 1n loc $( "un( !na la lucru+ $( $e unea$c( oaenii la trea)(. 9nainte a 4o$t ai )ine c( $-
a uncit.
Ro!n
#tructura pe etnii a co*unei 4('et este ur*(toarea. ro*ni/ *a'Biari/ &i'ani/ 'er*ani/ ceBi/
slovaci/ srbi/ evrei. 8nainte/ vatra satului sau cetatea era ro*neasc(. o*nii erau liberi. La sfr)itul
secolului al %H6lea au fost coloni1a&i *a'Biarii de c(tre Babsbur'i. Du*brava este sat co*pact de *a'Biari
refor*a&i. !vreii au venit sin'uri. Tipul de locuin&e este tradi&ional ro*nesc sau tradi&ional *a'Biar. 8n
*odelele de cas( au fost *pru*uturi. #atul 4('et are +.,KK locuitori/ iar ntrea'a co*un( F.KKK. 3er*anii
au plecat nti n &ar( )i/ apoi/ n 3er*ania. 2a'Biarii au r(*as n *are parte/ dar s6au *ai *pu&inat )i ei.
9colile lor s6au desfiin&at c( au refu1at p(rin&ii s( *ai nve&e n li*ba *a'Biar(. #6au adaptat la situa&ie prin
c(s(toriile *iDte. 8n co*porta*ent/ 'rupurile etnice au o conlucrare ideal(. Tinerii ro*ni )i *a'Biari se
c(s(toresc ntre ei f(r( restric&ii. 2ai nou/ a ap(rut o anu*it( r(ceal( ntre 'enera&iile de vrstnici. Ji'anii
se *ai bat/ de)i aici sunt *ai civili1a&i. 2u1ican&ii au case *ari. #6au c(s(torit cu ro*nce *ai bo'ate/ iar
ro*nii cu &i'(nci fru*oase )i bo'ate. #e si*te *i)carea na&ionalist( printre un'uri. Preten&iile Un'ariei
fac ca un'urii s( fie *ai uni&i/ pe plan reli'ios/ *ai ales. !i nu se arat( descBis/ dar se observ(. La 4iii
satului au venit nu*ai un'urii. La e/enientele din dece)rie+ a,-iarii+ i,anii #i "u#c(ria#ii au 4o$t
"riii "e $trad(. Ei au dat 4oc la )i)lioteca cu c(rile lui Ceau#e$cu. Un,urii #i i,anii au 4(cut ru, 1n
$at. 8n privin&a 'radului de interes fa&( de proble*ele satului/ au avut loc r(sturn(ri valorice. Dac( nainte
*a'Biarii r(spundeau ca 'ospodari fa&( de proble*ele co*unit(&ii/ acu*/ nu6i *ai interesea1(. !i s6au
aran;at f(cnd bi)ni&( n Iu'oslavia/ Un'aria/ Turcia. Toate etniile )i cate'oriile sociale au folosit
*o*entul. Intelectuali/ profesori/ doctori s6au c(p(tuit vn1nd tot din *a'a1ine. Conflictul de la srbi se
si*te aici c( nu *ai pot s(6)i fac( afacerile. Pri*arul @Da/ se poateLA/ care ncearc( s( re1olve proble*ele
oa*enilor <de unde )i supra6nu*ele de @Da/ se poateA=/ a potolit spiritele )i a creat o at*osfer( bun(.
Pri*(ria este locul unde oa*enii se adresea1( cu toate proble*ele/ iar el/ fiind )i ;urist/ ncearc( s( se
i*plice n toate. Ac&iunile ob)te)ti sunt evitate s( nu li se pun( eticBeta de @co*uni)tiA/ care func&ionea1(
foarte puternic. Nu sunt discri*in(ri ntre etnii. Li*ba oficial( este li*ba ro*n(. Copiii din c(s(toriile
*iDte/ dintre ro*ni )i *a'Biare/ care dup( %HFH sunt *ai rare/ sunt trecu&i la catolicis*. Interesul bisericii
catolice de a6i catolici1a este *are.
Ro!nii $unt tolerani+ dar du"( ?@K@ $e o)$er/( indi4eren( la ce $e 1nt!"l( 1n 3ur+
acce"t( orice+ $unt de7)inai #i indi/iduali#ti #i au ,oana du"( a/ere. Nu ai au intere$ 4a( de
cultur( #i tradiie. Ne$u$inerea aterial( a culturii ne duce la "ierderea tradiiei. C(inele culturale
$unt "ra4. 9n ele $e 4ac ore de "ro7eliti$. Au 4o$t 4urate ,arduri+ 4ere$tre+ ca la CA:. :atrioti$ul
ai "er$i$t( doar la oaenii ai 1n /!r$t(. Tinerilor le e$te indi4erent unde e$te ,rania+ la
Buda"e$ta+ Berlin $au Bucure#ti. Nu $e ai 4ace educaie. Cei MN de ani au 4o$t ai no#tri+ noi a 4(cut
educaie. 9n $u4letul ro!nului e$te o r(ceal( 4a( de un,uri. La ale,erile din ?@@%+ 4(,eenii nu au
dorit "riar a,-iar. 9n area lor a3oritate+ a,-iarii $unt oaeni cu$ecade. Du"( ?@K@+ $e
o)$er/( o ai are unitate a lor. 9n /iitor+ $e /or centra ai ult "e ,ru"ul lor etnic. 0Aca$(2
"entru a,-iari e$te Ro!nia. Geranii $unt ai ,o$"odari+ ai )uni e$eria#i. Ma,-iarii au
"redilecie "entru a $e di$tra. Intelectualii un,uri $e ocu"( de /iaa cultural(.
HE
Geran
9tie *ulte li*bi. ceBa/ *a'Biara/ polone1a/ 'er*ana/ ro*na/ &i'(neasca/ srbeasca/ rusa. Are
r(d(cini *ultietnice. *a*( ceB( spre 'er*an/ tat( 'er*an )i o fa*ilie *ultietnic(. so&ie *a'Biar(/ fiic(
'er*an( care se consider( ro*nc(/ vorbe)te 'er*ana/ *a'Biara/ ro*na/ 'inere ro*n )i o nepoat(/
Ioana/ care )tie ro*na )i *a'Biara din cas( )i de la copii/ iar de la )coal( en'le1a )i france1a/ tat(l fiind
profesor de en'le1( la )coal( )i translator. Oa*enii se n&ele' foarte bine aici. Nu este nici o und( de
)ovinis*. !l nsu)i se consider( *ai *are ro*n ca oricare altul. 8n toate etniile eDist( oa*eni de caracter
)i licBele. !ste *e*bru al 4oru*ului 3er*an. ecunoa)te* 0C!teodat(+ noi etnicii+ cere "rea ult #i ni
$e d( "rea ult2. Dup( %HFH/ este *are Baos. Unii *uncesc prea *ult/ al&ii prea pu&in. Pensia ar trebui
dat( dup( *odul cu* ai *uncit. A sc(1ut nivelul 'ospod(resc al satului. !levii nu *ai au interes pentru
)coal(.
8ntruct unele din aceste opinii pot fi citite )i din volu*ul @#O# " o*nii din Covasna )i
Car'BitaA/ n continuare/ vo* ncerca s( face* o sinte1( a principalelor idei cuprinse n opiniile subiec&ilor
*a'Biari din 4('et. De ceX Pentru c( *odul lor de via&( )i de 'ndire este total diferit de cel ale liderilor )i
cBiar al unor *a'Biari de rnd din 1ona Covasna )i Car'Bita/ unde *a;oritari sunt *a'Biarii/ iar ideolo'ia
UD2 devine practic( etnic( discri*inatorie fa&( de ro*nii afla&i n *inoritate nu*eric(.
%. Ma,-iarii nu $it nici un 4el de di$criinare etnic( din "artea ro!nilor. #unt foarte
*ul&u*i&i aici. N6a fost nici o proble*( s( tr(iasc( al(turi de ei. 4iecare este apreciat dup( capacitate nu
dup( etnie. #unt unii care ba'( vra;b(. 2a'Biarii vorbesc li*ba ro*n(/ sunt buni prieteni cu ro*nii/
*uncesc al(turi de ei/ sunt bine aprecia&i la locul de *unc(. #6au reali1at profesional. 8n :anat se si*t
acas(. N6ar pleca de6aici nic(ieri. Aici au casa/ via&a. Aici le este patria )i &ara. #unt reali1a&i )i recunoscu&i
pentru *unca lor. #unt *ul&u*i&i c( pot r(spunde n a*bele culturi. Nu sunt de acord cu *ulte proble*e pe
care le pune UD2/ *ai ales/ cu facultate n li*ba *a'Biar(/ c( apoi nu se pot descurca n o*nia. Nu
si*t c( ar fi altceva. #e si*t to&i la fel ca ntr6o fa*ilie. Aici nu se aude c( unul e ro*n )i altul *a'Biar.
%. 9#i "($trea7( datinile $(r)(torile+ dar "artici"( #i la cele ro!ne#ti. De L(satul #ecului/ la
*a'Biari/ este s(rb(toare *are ur*at( de bal. 2er' to&i la Du*brava/ sat *a'Biar/ cu bocceaua cu bun(t(&i
)i se distrea1(. 8n Du*brava nu sunt proble*e. !ste un sat *a'Biar ntre dou( sate ro*ne)ti.
A. Nunile+ )ote7urile 1nor!nt(rile $unt iCte. 9ntre ro!ni+ nu $it nici o 4ru$trare ca
a,-iar(. Nu e$te ade/(rat c( nu au dre"turi a,-iarii.
M. Ro!nii sunt prieteno)i/ o*eno)i/ buni la lucru )i la cBef/ pri*itori/ iubitori/ descBi)i/ buni
cre)tini.
N. Ma,-iarii sunt cinsti&i/ Barnici/ *uncitori/ se &in de cuvnt/ respectuo)i/ iu&i ca te*pera*ent/
pri*itori. #unt )i buni )i r(i.
'. Geranii sunt re1erva&i/ *ai ncBi)i/ reci/ cura&i/ pedan&i/ sr'uincio)i/ a*bi&io)i. 8)i caut(
rudele )i prietenii n 3er*ania/ de)i ace)tia nu le arat( prietenie.
O. Etniile $e "oart( )ine una cu alta+ indi4erent de cate,oria $ocio-"ro4e$ional(.
Co*porta*entul lor se ba1ea1( pe bun si*& )i respect.
K. 9"ruuturi culturale de la ro*ni. cntece la c(s(torie )i n*or*ntare.
@. Inter4erene culturale+ serbarea n co*un a fiec(rui Pa)te/ ortodoD )i catolic. De Giua !roilor
n 4('et s6au adunat toate etniile. ro*ni/ *a'Biari/ 'er*ani/ evrei etc. Istoria i desparte pe cei de acu*.
Toate etniile ar trebui s( fac( educa&ie interetnic( n fa*ilie/ )coal(/ biseric(/ pri*(rie/ c(*in cultural.
?&. 6alori4icarea trecutului. #( lu(* ce6a fost bun de pe vre*ea lui Ceau)escu.
unifor*a )colar(/ si*&ul ru)inii/ disciplina/ *unca/ nv(&(*ntul de calitate/ )coal( serioas(/ p(r&ile bune
ale 4estivalului @Cntarea o*nieiA/ unde se afir*au elevii de cte -60 ori.
??. 6alori coune* casa/ &ara )i str(*o)ii.
8ncBeie* aici/ interviurile cu subiec&ii din ;ude&ul #ibiu )i Ti*i). Le red(* cu acurate&( )i
perseveren&( pentru a convin'e cititorii de starea real( din aceste ;ude&e cu popula&ie *iDt(. !le stau
*(rturie/ cel pu&in/ pentru dou( lucruri.
%. C( n o*nia a eDistat )i nainte de ZFH )i continu( s( fie )i acu* un cli*at de pace )i
n&ele'ere interetnic( re1ultat al unei politici de stat de*ocratice )i al toleran&ei )i n&ele'erii ce
caracteri1ea1( pe ro*ni din cele *ai vecBi ti*puri.
2. Interviurile cu *a'Biarii de rnd din ;ude&ele studiate/ confir*( c( ace)tia au o vi1iune corect(
asupra rela&iilor interetnice dinainte de ZFH )i evaluea1( cu onestitate starea social(/ econo*ic( din acea
perioad(. #ublinie* aceste idei pentru c( ele contra1ic opiniile )i atitudinile *ultor @anali)tiA din 1ilele
noastre cu privire la proble*atica interetnic( )i la aspectele po1itive ale societ(&ii socialiste.
HF
Punnd n lu*in( aspectele concrete ale contactului dintre culturi/ dintre ro*ni )i *e*brii
'rupurilor etnice statornicite pe teritoriul &(rii noastre/ sublinie* nc( o dat( c( ele au o ndelun'at( istorie.
A)a cu* a* ar(tat n pa'inile anterioare/ oriunde au convie&uit oa*eni de diferite culturi/ cu istorii de via&(
diferite/ via&a/ nevoile de supravie&uire/ ca )i cele de creare a unui *od de via&( *aterial( )i socio6u*an(
*ai confortabil/ i6au *pins/ vrnd6nevrnd/ la *pru*uturi )i scBi*buri culturale care/ n cele din ur*(/ s6
au cristali1at n interferen&e culturale sau asi*il(ri reciproce de *odele culturale. e1ultatul final este acea
cultur( os*otic( n care ele*ente/ tr(s(turi ale unei culturi se re'(sesc n cultura vecinului cu accente
distinctive/ ca ur*are a re6interpret(rii n *od propriu a tr(s(turii *pru*utate )i a asi*il(rii ei n siste*ul
cultural propriu.
De pild(/ docu*entele istorice de*onstrea1( eDisten&a unei vie&i n si*bio1( ntre ro*ni )i secuii
stabili&i n !stul Transilvaniei cu secole n ur*(. O anali1( succint( n acest sens ofer( Ioan L(c(tu)u n
lucrarea sa (piritualitate romneasc i convieuire interetnic n )ovasna i *arg'ita <L(c(tu)u/ 2KK2/ p.
222622,=. Intensele le'(turi econo*ice/ sociale/ politico6*ilitare " sublinia1( el 6 au dus inevitabil la
*pru*uturi reciproce de cuvinte/ de *odele culturale specifice *uncii/ vie&ii casnice/ 'ospod(riei. Cu
privire la acest aspect/ Ior'a spune. @cu secuii ave* o si*bio1(/ adic( o via&( *preun(/ cu un'urii nu*ai o
vecin(tateA.
8ntre ro*ni )i secui au ap(rut si*ilitudini/ ase*(n(ri n *ultiple do*enii ale vie&ii sociale/ n
*odul de a lucra/ de a construi locuin&ele/ de a se *br(ca/ dar )i n via&a cultural( prin circula&ia de *otive
)i te*e literare/ folclorice co*une. 8n acest sens/ Ioana CristacBe Panait pre1int( cu ar'u*ente solide
@do*nia casei de le*n n patru apeA n 1ona Car'Bita6Covasna de a1i/ *odel care s6a eDtins n toat( &ara/
casele )i aneDele 'ospod(re)ti constituind adev(rate @docu*ente istorice ale ori'inii etnice ale autoBtonilor
relevate de Nicolae Ior'a )i apoi de studiile ri'uroase ale lui #abin OpreanuA
#tudiul detaliat al *pru*uturilor culturale interetnice de*onstrea1( c( n poe1iile populare
secuie)ti se '(sesc tr(s(turi/ te*e/ *otive co*une cu cele ro*ne)ti/ ca )i n versiunea *a'Biar( a 2iori&ei/
culeas( din 1one vecine cu satele ro*ne)ti/ centre ale p(storitului transBu*ant. Arta prelucr(rii le*nului a
fost *pru*utat( de secui de la ro*ni la care ei au ad(u'at floarea specific( lor/ laleaua. #i*ilitudinile
dintre cultura secuiasc( )i cultura ro*n( se re'(sesc n poarta secuiasc( )i poarta ro*neasc(/ n *odul de
decorare a casei cu &es(turi )i lucruri cu valoare estetic(/ n datini )i obiceiuri la na)tere/ nunt( )i
n*or*ntare. Toate acestea/ dovedesc c( secuii s(tenii si*pli @desprind repede *ie1ul din nveli)ul
lucrurilorA )i se deosebesc de c(rturarii secui care *anifest( atitudine nen&ele'(toare )i du)*(noas( fa&( de
:iserica OrtodoD( )i de poporul ro*n/ a)a cu* arat( protopopul Aurel Nistor/ bun cunosc(tor al
realit(&ilor secuie)ti.
C( secuii s6au raportat la ro*ni ntr6un *od specific/ diferit de celelalte etnii din acest areal/
re1ult( )i din destina&ia e*i'r(rii lor la sfr)itul secolului trecut )i nceputul celui actual. Dac( ro*nii/
*a'Biarii )i sa)ii e*i'rau n A*erica/ secuii plecau n *as( n ...e'atul Unit/ alar*nd pur )i si*plu
autorit(&ile locale )i centrale/ obli'ate s( construiasc( c(i ferate )i fabrici pentru a stopa depopularea 1onei.
Dar scBi*burile au fost reciproce ntre cei ce tr(iau *preun(/ fiecare etnie de&innd dublul statut
de @donatorA )i @receptorA de cultur(. o*nii nu nu*ai @au donatA/ dar @au )i pri*itA *odele culturale/
reflectate n preluarea de nu*e de persoane )i de fa*ilie <nu cele i*puse cu for&a de autorit(&ile *a'Biare=/
aspecte vesti*entare/ practici fa*iliale/ de co*porta*ent social. Pe ln'( acestea/ Ioan L(c(tu)u enu*er(
@interferen&ele n for*ele si*bolice de control social/ n rituri de infor*are/ cutu*e le'ate de *o*ente
i*portante ale vie&ii o*uluiA.
Ca )i el/ sper(* )i noi c(/ prin cunoa)terea adev(rului istoric de c(tre secuii )i *a'Biarii de rnd/
cu privire la interferen&ele etno6culturale ro*no6*a'Biare din #ud6!stul Transilvaniei/ de6a lun'ul
secolelor/ ace)tia vor putea fi sco)i de sub influen&a nefast( a *ass6*edia *a'Biar( care/ diri;at( de liderii
ei cu interese eDcesive de 'rup/ i *anipulea1( )i i i1olea1( de cei ln'( care tr(iesc. 8n acela)i ti*p/ )i
vor for*a o i*a'ine corect( despre ei n)i)i/ despre rela&iile cu ro*nii )i/ n acela)i ti*p/ vor fi con)tien&i
de contribu&ia te1aurului lor cultural la cultura ro*n( )i/ i*plicit/ la cultura european(.
Aceste scurte considera&ii le aprecie* ca un prea*bul la capitolul final care se concentrea1(
eDclusiv pe raporturile interetnice dintre ro*nii )i *a'Biarii din Covasna )i Car'Bita. Despre @secuiA ca
'rup etnic de sine st(t(tor/ cu tr(s(turi specifice/ nu se *ai vorbe)te/ la recens(*ntul din 2KK2/ ntruct nu
s6a *ai declarat nici unul/ disp(rnd )i rubrica de @secuiA.
ParadoDul este c( n ecens(*ntul din 2KK2 au ap(rut cBine1ii ca 'rup etnic cu 22,+ de persoane
)i au disp(rut secuii/ care s6au a)e1at pe teritoriul Transilvaniei pentru ap(rarea de popoarele *i'ratoare a
HH
'rani&ei estice a e'atului un'ar nc( din secolele III6IIII. !i au fost asi*ila&i de *a'Biari de la care au
preluat li*ba )i reli'ia catolic(. 8n tendin&a lor *ultisecular( de a st(pni o suprafa&( *ult *ai *are dect
ponderea lor etnic( )i de a constitui o popula&ie o*o'en(/ *a'Biarii au asi*ilat toate etniile ce au tr(it
al(turi de ei. ro*ni/ )vabi/ &i'ani/ srbi/ slovaci/ croa&i. 8n scBi*b/ acu*/ n nu*ele @secuilorA/ *a'Biarii
din Transilvania revendic( autono*ia @Jinutului #ecuiescA/ cu toate consecin&ele adiacente/ adic(/
auto'uvernare/ autodeter*inare/ Constitu&ie proprie/ parla*ent propriu/ etc./ pe scurt spus/ un *ini6stat
*a'Biar cu tr(s(turi *edievale )i @fu*uriA europene/ n ini*a o*niei.
CA:. I6.
ROMNII DI <ADII
LA CONTACTUL DINTRE CULTURI
#. Saii i <necunoscuta naional=
8n cele ce ur*ea1(/ inten&ion(* s( red(* un studiu de ca1 in contactul dintre cultura ro*n( )i
cultura sa)ilor reali1at n co*una 4eldioara/ ;ude&ul :ra)ov/ localitate situat( la 2K M* de :ra)ov. #tudiul s6
a efectuat n anul %HFK/ deci pentru noi are acu* valoare eDclusiv istoric(/ dac( ave* n vedere c( n cei 2-
de ani care s6au scurs de atunci/ n &ara noastr( au avut loc eveni*ente social6politice/ econo*ice )i
culturale cruciale care au scBi*bat aDa de de1voltare a o*niei/ iar cei *ai *ul&i sa)i din aceast(
localitate/ dup( %HHK/ au e*i'rat n 3er*ania.
2en&ion(* c( studiul contactului dintre 'rupuri u*ane cu istorii )i culturi diferite a constituit un
obiect de curio1itate )tiin&ific( personal( nc( din pri*a 1i de investi'a&ii de teren reali1ate n co*una
Trnava 2are/ ;ude&ul Alba/ n care ur*(rea* o te*( de sociolo'ie rural(. Dar cercetarea feno*enelor )i
proceselor ce au loc n acest contact direct ntre oa*eni cu obiceiuri/ tradi&ii/ li*b(/ reli'ie diferite a*
reali1at6o ca te*( de sine st(t(toare *ult *ai tr1iu. 8n tot acest lun' ti*p ns(/ n toate cercet(rile care
cuprindeau )i co*unit(&i etnice *iDte *( interesa* )i de *ecanis*ul n&ele'erii dintre oa*enii de etnii
diferite/ de strate'iile de aco*odare )i de adaptare reciproc( a unora la ceilal&i.
Actuala cercetare o pute* considera re1ultatul unor ndelun'i *edita&ii asupra datelor observate/
notate )i n alte localit(&i din &ar(W este cBintesen&a cristali1(rii unor eDperien&e dobndite prin cercetarea
*ultor co*unit(&i etnice *iDte de *unc( )i de via&(. ro*ni6*a'Biari/ ro*ni6sa)i/ ro*ni6)vabi/ ro*ni6
turci/ ro*ni6t(tari/ ro*ni6lipoveni/ ro*ni6&i'ani. #tudiile de care ne vo* ocupa n continuare/ departe de
a fi apari&ii *eteorice/ sunt do*inante )i preocup(ri teoretice vecBi care au recla*at o a*pl( )i adncit(
docu*entare n literatura de specialitate.
#ublinie1 c( partea teoretic( sau literatur( clasic( a contactului dintre culturi a* studiat6o n
A*erica/ n biblioteca Universit(&ii din A*Berst/ 2assacBusetts/ de unde a* venit )i cu seturi ntre'i de
DeroDuri din literatura a*erican( a proble*ei )i la Centrul de Antropolo'ie din A*Berst/ 2assacBusetts/ cu
oca1ia sta'iului de bursier( 4ulbri'Bt6CaS. Aici a* lucrat sub conducerea Profesorului 7oBn V. Cole/ o
persoan( de un nalt profesionalis* )i de o deosebit( 'enero1itate intelectual( )i cultural(. 2( v(1use c(
era* *ereu cu ocBii )i cu *inile pe c(r&ile din biblioteca departa*entului n care lucra*. 8nainte cu
cteva 1ile de plecare *6a uluit cu un 'est. 2i6a spus. @2aria/ prive)te n bibliotec( )i din volu*ele care
sunt duble &i po&i lua cte unaA. Nu *i6a venit s( cred urecBilor. Ad(u'nd la ce *i6a oferit dnsul pe cele
pe care le cu*p(rase* eu de;a de pe strad(/ a* plecat bine ecBipat( @antropolo'icA din Centrul de
Antropolo'ie din A*Berst/ 2assacBusetts/ lucru pentru care i sunt recunosc(toare )i i *ul&u*esc )i acu*
profesorului 7oBn V.Cole.
Metodolo,ia cercet(rii contactului dintre culturi
Pe ln'( pre'(tirea teoretic( pe care de acu* o st(pnea*/ cercetarea concret( a unei situa&ii de
contact dintre culturi/ a)a cu* se desf()oar( sub ocBii no)tri/ ne6a pus n fa&a unei proble*e funda*entale
de ordin *etodolo'ic. Pentru ce *etod( s( opt(*X Pe ce cale se a;un'e la aser&iuni valide )i la redarea
procesului social n toat( a*ploarea )i plenitudinea saX Prin *etode sociolo'ice/ antropolo'ice/ istoriceX
!ra* si'ur( c( o sin'ur( *etod( n6ar fi fost capabil( s( acopere eDi'en&ele i*puse de o realitate att de
%KK
co*pleD( )i atunci a* recurs la strate'ia *bin(rii lor. Ca atare/ a* recurs nti la *etoda studierii
docu*entelor istorice/ )tiind c( 2elville CersMovits/ vorbind despre teBnicile folosite n situa&iile de
contact dintre culturi/ acord( o deosebit( i*portan&( utili1(rii probelor docu*entareW a* studiat lucr(rile de
istorie privind ori'inea contactului dintre culturi )i desf()urarea lui n *o*entele ti*puriiW ne6a* aplecat
cu deosebit( 'ri;( asupra studiilor despre situa&iile de contact reali1ate recent cu *e*brii 'rupurilor
aculturate.
A* cercetat cu aten&ie *ono'rafiile satelor/ docu*entele privind via&a social6econo*ic( a celor
dou( 'rupuri etnice ce for*ea1( o unitate ad*inistrativ( de via&( cu ndelun'i r(d(cini istorice.
2etodele sociolo'ice )i antropolo'ice de anali1( a diverselor co*parti*ente sociale/ ca )i a
indivi1ilor ca entit(&i culturale se*nificative au ntre'it instru*entarul de cunoa)tere. A* folosit *etoda
observa&iei directe a acultura&iei n proces/ a co6particip(rii/ a discu&iei a*ple pe ba1( de 'Bid de convorbire
)i a discu&iei libere cu infor*atori cBeie 6 b(trni/ tineri/ fe*ei )i b(rba&i/ de cele *ai diferite statute socio6
profesionale/ cadre didactice/ cadre de conducere din cooperativa de produc&ie/ func&ionari locali/ elevi 6 ale
c(ror opinii le6a* considerat nu statistic se*nificative/ ci cultural se*nificative/ fiecare constituind n
opinia noastr( un e)antion al culturii satului/ o parte *ai *ult sau *ai pu&in inte'rat(/ *ai *ult sau *ai
pu&in consistent( a culturii acestei arii socio6culturale.
A* fost si*ultan observatori din afar( )i participan&i n dialo'ul intern cu infor*atorii/ concep&ia
despre cele dou( lu*i/ intern( )i eDtern(/ )i despre *aniera de a traduce din una n alta necesitnd
scBi*barea necontenit( a po1i&iei observatorului )i participantului <Volf/ %HE,/ p. %+=.
9tiind c( n studiul culturii un loc de sea*( l ocup( re'ularit(&ile/ a* presupus c( fiecare individ
are un co*porta*ent standardi1at )i/ n consecin&(/ el este repre1entativ pentru o 'rup( ntrea'( de indivi1i/
pentru cultur( n ansa*blul ei/ sau cel pu&in pentru sub6cultura unui sub6'rup social. De aceea/ nu a*
fra'*entat totul/ ntre'ul pe care l repre1int( cultura printr6un cBestionar de opinie ri'id/ care ar fi avut
*eritul de a ne fi oferit ponderile cantitative/ dar cu pre&ul pierderii fluen&ei )i bo'(&iei aspectelor calitative/
a procesualit(&ii ca atare. Pentru a surprinde re'ularit(&ile din co*porta*ent a* efectuat serii de observa&ii
<:roo* \ #el1nic/ %H0+/ p. -+=.
Abordnd realitatea din perspectiva antropolo'ic(/ a* avut )ansa de a aprecia cultura co*unit(&ii
studiate din *ultiple un'Biuri de vedere/ a)a cu* ap(rea n co*porta*entul )i con)tiin&a indivi1ilor
purt(tori de cultur(/ deveni&i serii/ tipuri de personalitate. 4iecare individ era/ astfel/ o specie dintr6o serie
)i/ prin ur*are/ nsu)i co*porta*entul cultural al unei sin'ure persoane 6 li*b(/ obicei/ *od de 'ndire/ de
eDpresie 6 avea valen&e infor*a&ionale totale cu privire la cultur(/ devenea @repre1entativA pentru anali1a
proble*ei contactului.
!Da*inarea realit(&ii n spiritul calit(&ii ei/ cBiar cnd ea este reflectat( de un sin'ur speci*en/ este
o anali1(/ prin eDcelen&(/ antropolo'ic(/ cu un anu*it specific/ relevant( cultural )i astfel deosebit( de
cercetarea sociolo'ic(. >orbind despre specificul *uncii antropolo'ului/ ClSde UlucMBoBn arat( c(
antropolo'ul nu este n *od obi)nuit le'at de nu*ere/ a)a cu* este cercet(torul de opinie sau psiBolo'ul
social. @Dac( tu observi ntr6o du1in( de case din clasa *i;locie c( ntr6o oca1ie se*ifor*al( b(rba&ii se
ridic( atunci cnd o fe*eie intr( n cas( ai fi nebun s( continui s( nu*eri ca1urile...A !l/ antropolo'ul/
folose)te infor*atorii )i inciden&ele tot att de *ult cu* un istoric folose)te docu*entele/ cu*
pronosticurile de opinie public( folosesc @subiec&iiA <ClSde UlucMBoBn/ Cultural antBropolo'S/ n 4rontiers
of MnoQled'e/ p. +0=.
Pornind de la te1a c( n cultur( totul este interdependent )i le'at/ a* folosit orice infor*a&ie/
co*porta*ent particular se*nificativ pentru a n&ele'e re&eaua n care se ncadra/ ntre'ul din care f(cea
parte. Un a*(nunt oarecare ne conducea uneori n *ie1ul unei proble*e *a;ore pe care/ n 1adar/ a* fi
c(utat s6o descifr(* direct/ frontal/ @a*(nuntulA devenind reper pentru un studiu n adnci*e.
Datele )i infor*a&iile au fost culese tr(ind ntre oa*eni/ uneori/ *ncnd ntre ei/ observndu6i la
locul de *unc(/ ur*(rindu6le co*porta*entul/ ascultndu6le 'ndurile eDpri*ate )i subn&ele'nd pe cele
neeDpri*ate/ fiind *artori la *odul cu* )i produceau cele necesare traiului. Cercetarea s6a desf()urat n
*ai *ulte etape/ l(snd infor*a&iile @s( se sedi*ente1eA/ @s( se cristali1e1eA )i venind a doua/ a treia )i a
patra oar( pentru a le testa/ *bo'(&i/ corecta.
Construc&ia teoretic( ce se scBi&a a fost per*anent verificat( )i co*pletat( cu co*porta*entul
observat/ cu co*porta*entul verbal al feldiorenilor/ *ai ales al b(trnilor/ de o fru*use&e ine'alabil(.
O bo'at( surs( de infor*a&ie/ dar )i de control au fost sursele scrise/ lucr(rile de istorie/ lucr(rile )i
datele *ai recente despre sat. Discu&iile de ore n )ir/ reluate n *ai *ulte 1ile/ au oferit oca1ia de a cerceta
feno*enele n variate fa&ete )i n cele *ai concrete *anifest(ri. #tudiile de ca1/ descrierile de
co*porta*ente culturale specifice unei fa*ilii/ infor*a&iile despre trecutul satului ob&inute din a*intirile
%K%
subiec&ilor n vrst(/ care pot fi considerate/ pe bun( dreptate/ @*e*oria colectiv(A au *bo'(&it
cunoa)terea concret(/ pe viu/ a feno*enului contactul dintre culturi.
ela&iile bune de colaborare ntru c(utarea adev(rului despre ei n)i)i pe care le6a* avut cu s(tenii
ro*ni )i sa)i ne6au dat posibilitatea de a reveni de *ai *ulte ori la poarta lor pentru a ne l(*uri ceea ce
pentru noi plutea n ne'ur(. Unii dintre ei/ n&ele'nd te*a de cercetat/ ne6au devenit infor*atori cBeie.
Cnd ne re6vedeau veneau sin'uri cu detalii la proble*ele puse anterior )i ncercau s( dea un r(spuns *ai
or'ani1at/ *ai clar.
!i ne6au a;utat s( n&ele'e* se*nifica&ia unor lucruri/ a unor eveni*ente care nu se las( u)or
de1v(luite. De altfel/ a)a cu* arat( cercet(torii proble*ei/ cel *ai dificil )i cel *ai i*portant aspect al
cercet(rii de teren este traducerea sau perceperea corect( a se*nifica&iilor conceptelor pentru *e*brii unui
'rup.
#tudiul n adnci*e al *odului de a fi/ diferit de la o co*unitate etnic( la alta/ ne6a f(cut tot *ai
con)tien&i de relativis*ul cultural/ de necesitatea de a privi cu deta)are )i obiectivitate diferitele stiluri de
via&(/ *odalit(&ile de a6)i construi via&a/ de a6)i solu&iona nevoile funda*entale oa*enii de etnii diferite.
A* ncercat s( n&ele'e* diferen&ele culturale specifice fiec(rui 'rup etnic respectnd cerin&a i*pus(
cercet(rii )tiin&ifice ca observatorul s( p(stre1e o anu*it( distan&( care sa6i per*it( s( aprecie1e
co*porta*entul ntr6o *anier( obiectiv(. !l nu trebuie s( devin( un observator total sau un participant
total. 2etoda de observator6participant ne6a dat posibilitatea de a ob&ine o bo'(&ie de date/ descrieri
detaliate/ se*nifica&ii *ultiple )i variate.
Pentru n&ele'erea n profun1i*e a *odului de a 'ndi )i de a ac&iona al subiec&ilor cercet(rii/ a*
privit cu aten&ie nu nu*ai co*porta*entul )i actele lor/ diferitele lor *odele culturale/ fiecare n felul s(u
de*n de respect/ dar )i obiectele *ateriale care le apar&in/ casele/ 'ospod(ria/ obiectele de decora&ie
interioar(/ portul popular/ *br(c(*intea cotidian(. A* pornit de la pre*isa c( tr(s(turile culturii *ateriale
se i*pun a fi studiate cnd investi'(* culturile n stare de fluD.
A* distins/ de ase*enea/ co*porta*entul for*al/ institu&ionali1at/ de cel infor*al/ de acas(/ din
fa*ilie/ de pe strad(/ pentru a releva diferen&ele )i *pru*uturile dintre cele dou( 'rupuri/ acolo unde ele
au avut loc.
#tudiul contactului dintre culturi l6a* conceput ca un studiu de teren f(cut asupra unor 'rupuri
u*ane care tr(iesc )i *uncesc *preun( )i totodat( separat/ n sensul diferen&ei ce do*in( co*porta*entul
lor n cultura spiritual(/ li*b(/ obiceiuri/ credin&(. Observa&ia direct( de 1ile n )ir/ funda*entat( pe
observa&iile neridicate la lu*ina conceptual( din *ulte alte localit(&i cu structur( na&ional( *iDt(/ cercetate
pe te*e de sociolo'ie a'rar( )i rural(/ ca Trnava 2are/ :iled/ Cobadin/ 7urilovca etc./ ne6a a;utat n
eDcavarea unui *aterial de o bo'(&ie neb(nuit( pe care n lucrarea de fa&( l n(l&(* la ran'ul de conclu1ii
teoretice/ dup( ce l6a* p(strat n lada de 1estre a cunoa)terii personale i*plicite de6a lun'ul tuturor anilor
de cercetare.
Desi'ur/ 4eldioara nu este statistic repre1entativ( pentru localit(&ile cu structur( etnic( *iDt(. !ste
caracteristic( ns( din perspectiv( calitativ(/ prin tr(s(turile specifice pe care le are )i care eDpri*( cultura
'rupului etnic 'er*an/ i*portant pentru cultura ro*n( datorit( reverbera&iilor )i influen&elor adnci pe
care le6a avut asupra *odului de via&( al celor cu care a convie&uit.
8n aprecierea feno*enului de contact dintre culturi/ adic( dintre ro*ni )i sa)i/ a* &inut sea*( de
situa&ia social(/ politic(/ total( eDistent( )i pro*ovat( n societatea ro*neasc( din anii ZEK " ZFK/ de
condi&iile asi'urate prin Constitu&ie de desf()urare a unei vie&i nor*ale.
Abordarea istoric( s6a i*pus pentru a n&ele'e *ai bine pre1entul/ )tiut fiind c( cercet(torul nu
poate studia ce este f(r( s( )tie ce a fost/ trecutul fiind o cau1alitate ce se prelun'e)te pn( n 1ilele noastre.
alpB :eals spunea c( @orice cultur( poate fi pe deplin n&eleas( nu*ai n conteDtul ei istoric )i cnd
cultura luat( n considera&ie a suferit scBi*b(ri radicale n cadrul unei 'enera&ii/ i*portan&a conteDtului
istoric este *ult *ai *are dect cnd cultura a fost relativ static(A.
Acceptnd ti*pul ca o di*ensiune funda*ental( n n&ele'erea contactului dintre culturi/ a
raporturilor reciproce/ directe dintre *e*brii 'rupurilor aflate n contact/ se i*pune luarea n considerare )i
folosirea *aterialelor istorice/ a *e*oriei colective/ ca )i a *e*oriei indivi1ilor care au tr(it la r(scrucea
*arilor prefaceri.
#unte* con)tien&i c( studiul unei co*unit(&i nu poate fi relevant pentru toate situa&iile/ dup( cu*
este adev(rat( )i situa&ia n care studiul societ(&ii ca ntre' nu ofer( ba1e pentru a prevedea cu* vor
reac&iona *icile 'rupuri din ntre'ul siste*. @8ntrea'a societate nu este o co*unitate scris( n *are/ dup(
cu* nici o *ic( a)e1are u*an( nu este o replic( *iniatural( a unui ntre'. Totu)i/ spune 7oBn V. Cole/
conduc(torul 'rupului de antropolo'i a*ericani care a f(cut studii n proble*a rela&iilor interetnice n &ara
%K2
noastr(/ sunte* convin)i de utilitatea unei abord(ri care vede rela&ia dintre sat )i na&iune ca proble*atic( )i/
prin ur*are/ ca o surs( de poten&ial( cunoa)tere n profun1i*eA <Cole )i Volf/ %HE,/ p. +=.
I*portant pentru cercetarea noastr( a fost faptul c( subiec&ii cercet(rii din 4eldioara/ sa)i )i
ro*ni/ au *anifestat o real( disponibilitate )i cooperare n procesul de cercetare/ fapt care ne6a a;utat s(
reali1(* un studiu autentic/ profund despre esen&a )i valen&ele u*ane ale contactului dintre oa*eni de
sor'in&i istorice/ culturale/ lin'vistice )i reli'ioase diferite.
<"eci4icul i$toric al culturii $a#ilor
Cultura sa)ilor n sensul ei de *od de via&( sau *odele de co*porta*ent/ de totalitate de valori
*ateriale )i spirituale ce o specific( nu poate fi tratat( n afara vie&ii social6politice )i econo*ice a &(rii
'a1d(/ a lar'ii co*unit(&i etnice care este poporul ro*n )i na&iunea ro*n( al(turi de )i n co*uniune cu
care sa)ii )i duc eDisten&a. Ca *oduri de via&( specifice/ cristali1ate de6a lun'ul ti*pului/ n tipurile de
r(spuns date de oa*eni condi&iilor naturale/ sociale/ politice/ econo*ice la care au fost eDpu)i/ cele dou(
culturi aflate n contact au si*ultan o di*ensiune istoric( n fiecare perioad(/ dobndind astfel tr(s(turi
proprii.
8n anali1a culturii sa)ilor din co*una 4eldioara a* &inut sea*a de *ultiple coordonate/ dar/ n
pri*ul rnd/ de cea istoric( pentru c( a* recunoscut n *odul lor de via&( pre1ent/ n opiniile )i atitudinile
lor/ dac( nu o continuare/ cel pu&in/ r(d(cini adnci ale unei situa&ii anterioare/ ale unui statut anterior/
diferit de cel actual. De)i cu o cultur( distinct(/ sub aspectul li*bii/ obiceiurilor/ portului/ literaturii
populare orale )i scrise de cea a poporului ro*n al(turi de care au tr(it/ sa)ii au *pru*utat o sea*( de
tr(s(turi din cultura ro*n(/ relevnd nu respin'eri/ ci conver'en&e. 4(r( s( se di1olve n 'rupul etnic
*a;oritar al ro*nilor/ r(*nnd o structur( de sine st(t(tore/ cu o identitate co*pleD(/ cu caracteristici
proprii n cadrul co*unit(&ii feldiorene/ totu)i/ n a doua ;u*(tate a secolului 2K/ sa)ii )i cultura lor se
definesc prin *uta&ii radicale deter*inate/ pe de o parte/ de transfor*(rile *a;ore ce au caracteri1at
popula&ia ro*n( )i *odul ei de via&(/ iar pe de alta/ de conteDtul eDtern interna&ional.
Istoria secular( a 'rupului etnic 'er*an al(turi de ro*ni se caracteri1ea1( din punct de vedere
cultural prin dou( tr(s(turi funda*entale.
%. acest 'rup )i6a p(strat identitatea etnic(/ personalitatea cultural( prin care se deosebe)te de
ceilal&i )i se recunoa)te ca parte inte'rant( a na&iunii 'er*ane )i
2. din convie&uirea cu poporul ro*n )i cu celelalte 'rupuri etnice <*a'Biari=/ n *odul s(u de
via&( s6au produs o sea*( de scBi*b(ri. Au avut loc *pru*uturi/ influen&e )i i*ita&ii reciproce *ai *ult
sau *ai pu&in sensibile/ n func&ie de perioada istoric( )i de statutul social6econo*ic pe care l6au avut
*e*brii lui/ dup( cu* acela)i *od de via&( a constituit *otiv de influen&(/ scBi*b )i i*ita&ie pentru
ro*ni )i *a'Biari.
4eldioara de ast(1i sau Castru* 2arienbur' de la %222 are o istorie *ult *ai vecBe dect cea
*en&ionat( prin aducerea sa)ilor de c(tre cavalerii teutoni pentru a ap(ra Botarele de sud ale re'alit(&ii
un'are. !a ncepe s(6)i fac( si*&it( pre1en&a din neolitic prin unelte de piatr(/ le*n/ os pe care oa*enii )i le
f(uresc <Dun(re N. vol.%/%HE2/ p.+,/ +E )i 2ono'rafia Co*unei 4eldioara/ cap.%.=. #(p(turile arBeolo'ice
f(cute pe ra1a co*unei 4eldioara )i a satului otbav au de1v(luit a)e1(ri o*ene)ti destul de ntinse al c(ror
nivel de civili1a&ie *aterial( nu era cu ni*ic *ai pre;os dect al altora/ relevnd nscrierea ei )i prin
*i;loacele de *unc( )i ustensilele de via&( cotidian( utili1ate la nivelul de de1voltare al epocii. Din epoca
bron1ului/ de ase*enea/ s6au '(sit *ai *ulte obiecte din ara*( sau din bron1/ vrfuri de s('e&i/ ace/ securi/
cera*ic( ncrustat( cu diferite *otive/ vetre de case )i de foc/ etc.
A)e1area a fost locuit( pe vre*ea dacilor. !ra un fel de cetate de p(*nt nt(rit( de ;ur *pre;ur/
ale c(rei vesti'ii au fost descoperite n secolul %H/ la fosta )coal( a'ricol( 4eldioara. Alte ur*e de a)e1(ri s6
au *ai descoperit pe ra1a a)e1(rii econstruc&ia )i n satul otbav.
Istoria a)e1(rii se nscrie n istoria eveni*entelor ce au ur*at dup( retra'erea le'iunilor ro*ane
din Dacia. #pecificul @retra'eriiA este li*pede interpretat de C.C. 3iurescu. P(r(sirea Daciei de c(tre
Aurelian trebuie n&eleas( n sensul c( s6au retras peste Dun(re le'iunile/ func&ionarii )i o *inoritate a
popula&iei civile/ aceea bo'at(/ care cu banii ei putea tr(i oriunde. 2area *a;oritate a popula&iei ora)elor )i
satelor/ plu'arii/ p(storii/ *eseria)ii/ *icii ne'ustori/ descenden&i direc&i ai dacilor autoBtoni ro*ani1a&i )i
ai veteranilor au r(*as pe loc... Prin ur*are/ popula&ia daco6ro*an( n6a p(r(sit &inutul Carpato6Dun(rean/
n6a plecat de pe plaiurile )i v(ile Transilvaniei. A)a era )i nor*al/ de altfel. Istoria ne arat( c( n toate
ti*purile )i la toate popoarele *ul&i*ea aceea/ le'at( prin ndeletnicirile ei de p(*ntul care o Br(ne)te/ nu
fu'e.
%K+
Dove1ile de continuitate a poporului ro*n sunt *ultiple. Din perspectiva lucr(rii noastre/ re&ine*
nu*ai procesele funda*entale prin care a avut loc etno'ene1a poporului ro*n/ pentru c( ele reflect(
procesele reale ale contactului dintre culturi ca procese aculturative/ de ntrep(trundere a culturilor.
%. coloni1area teritoriilor ocupate cu popula&ie ro*anic( de li*b( latin( sau ro*ani1at( " ceea ce
nsea*n( ro*ani1area prin coloni1are.
2. asi*ilarea celei *ai *ari p(r&i a popula&iei cucerite/ apropierea ei de *odul de via&( latin/
ro*an <provincial=/ de cultura )i obiceiurile ro*ane <Pascu/ TBe birtB of tBe o*anic peoples..%HFK/ p. E=.
Nu*ele 4eldioarei nainte de venirea cavalerilor teutoni nu se cunoa)te. 8n pri*ele docu*ente
istorice scrise apare cu denu*irea de 2arienbur' " Cetatea 2ariei sau 4_ldQar " cetate de p(*nt n li*ba
*a'Biar(. Despre aceste cet(&i/ cu care era *p(nat >oevodatul Transilvan se spune c( erau @dise*inate pe
ntre' cuprinsul/ att la *ar'inile/ ct )i n interiorul eiA.
Docu*entele *en&ionea1( 4eldioara cu oca1ia ob&inerii dreptului de a avea tr'/ tradi&ie care s6a
p(strat pn( tr1iu/ de ndat( ce *ul&i locuitori cu care a* stat de vorb( )i a*inteau de 1ilele cu tr' de
ani*ale )i *ulte alte produse de cas( prin care feldiorenii erau renu*i&i n *pre;uri*i. Despre acest fapt/
istoricul 9tefan Pascu scrie. Dreptul la tr' @liberA s(pt(*nal/ ;oia/ ob&ine n %+-H )i satul 4eldioara de
ln'( :ra)ov pentru ca abia dup( patru decenii s( fie caracteri1at tr'. 8n %+H2 a;un'e tr' re'esc/ iar peste
*ai pu&in de trei decenii s( fie ora) <civitas 4eldQar= " %,%H <Pascu/ >oevodatul Transilvaniei/ vol II/ %HE%/
p. %,E=.
8ntre popula&ia b()tina)( de pe aceste locuri )i sa)ii veni&i din 4landra/ din 1ona 2oselei )i a
inului/ n %22,/ prin bula privile'ial( a re'elui Un'ariei Andrei al II6lea s6au stabilit rela&ii de convie&uire
care au per*is nflorirea )i de1voltarea for*elor de via&( social( )i or'ani1area specific feudal(/ o ierarBie
care atest( *p(r&irea n st(pni )i servi.
Despre ro*ni/ fiind preponderent servi/ ce6i drept/ nu se vorbe)te dect cu oca1ia unor eveni*ente
eDcep&ionale/ cnd are loc vreo epide*ie sau ard satele. 8n %E,H/ cnd s6a ntoc*it un re'istru de d(ri n
care erau trecu&i capii de fa*ilie/ indiferent de starea social(/ s6a constatat cu surprindere c( ro*nii
for*au *a;oritatea popula&iei din districtul :ra)ov.
Despre lipsa docu*entelor privind eDisten&a ro*nilor Nicolae Ior'a are o eDplica&ie li*pede. @8n
secolele %2 )i %+/ cnd s6au coloni1at sa)ii n anu*ite 'rupuri *ici/ nu era o vre*e de stare civil( )i
docu*ente oficiale. Acele biete sate s(se)ti din care *ai tr1iu s6au alc(tuit ora)e/ evident/ trebuiau
po*enite n docu*ente/ fiindc( pre1en&a acestor oa*eni acolo era o inova&ie. o inova&ie etnic( )i o inova&ie
constitu&ional(L #e reco*and( acei care intr(/ nu aceia care se '(sesc la locurile lorA <Ior'a/ Istoria
ro*nilor din Ardeal )i Un'aria/ !d. #t. )i !nciclopedic(/ :uc. %HFH/ p.,+=.
La ntrebarea. De ce nu sunt docu*ente despre ro*nii din Ardeal/ el r(spunde. @#unt pu&ine/
foarte pu&ine )i cele cu privire la un'uri. Abia dac( sunt po*eni&i un'urii )i sa)ii n folosul c(rora se dau
ase*enea docu*ente. 9i s( nu cread( cineva c( nu*ai pentru Ardeal este acest ca1. pu&in(tatea
docu*entelor. !l se observ( n toate teritoriile ocupate de un'uri. #6au distrus foarte *ulte acte cu oca1ia
n(v(lirii t(tarilor )i un'urii n)i)i au scris nu*ai un nu*(r li*itat de acte. Cu* s( aib( cineva preten&ia de a
'(si po*eni&i n ele ni#te )iei cio)ani+ ni#te )iei "lu,ari care nu $e 1ncu$creau cu re,ele + nici cu
)aronii lui #i care n-a/eau "retenia de a 3uca un rol 1n /iaa Un,ariei+ ori clerul lor+ de alt(
con4e$iune+ care nu era 1n $aa $atului #i nu a/ea le,(turi cu el care+ dac( nu-l "ri,onea+ dar nici $e
,!ndea $(-l $"ri3ine5 <sublinierea ns.=. Lipsa noastr( din docu*ente nc( ar fi perfect eDplicabil(A <ide*/
p. ,-=.
Nevoia de a eDplica )i de a u*ple 'olul deter*inat de aceast( lips( de docu*ente a si*&it6o )i Ioan
anca. O ilustr(* pe eDe*plul #caunului 2ure).
Dorind s( *plineasc( oful cel *ai 'reu/ cu care ncepea )i sfr)ea ntotdeauna profesorul
I.I.usu/ of care era povestea trist( a trecutului ro*nilor din scaunele secuie)ti/ secven&a cea *ai ardent( a
istoriei noastre na&ionale/ Ioan anca se an'a;ea1( @la *unca de #isif/ cu* i6o caracteri1ea1( 9tefan Pascu/
pentru a ur*(ri f(r( 're) r(spndirea )i dina*ica purt(torilor de antroponi*e ro*ne)ti nscri)i n
conscrip&iile anilor %0HH6%F2%A < Pascu/ Prefa&( la Lucrarea lui anca/ %HH-/ p. II=.
Prin lucrarea sa" Romnii din scaunele secuieti n antroponimele din conscripii" Scaunul
5ure" >ol. * #0$$3#%'#/ *odel prin *eticulo1itatea )i profun1i*ea cu care a c(utat )i a '(sit n
docu*ente dove1i despre pre1en&a n evul *ediu/ n cuprinsul scaunelor secuie)ti/ <dar )i n alte 1one= a
ro*nilor/ Ioan anca adau'( o i*portant( pa'in(/ la cele de;a eDistente <N. Ior'a/ I.I.usu=/ despre
continuitatea nentrerupt( a ro*nilor n spa&iul transilvan/ n ur*a cercet(rii )i prelucr(rii arBivelor create
de6a lun'ul ulti*elor +6, secole de autorit(&ile sc(unale secuie)ti. De)i le6a fost contestat( adeseori
pre1en&a/ ro*nii apar totu)i n docu*ente/ ns( *ai tr1iu/ datorit( statutului lor social inferior/ de p(stori/
%K,
a'ricultori/ ;eleri/ slu'i sau pentru c( prin firea lor retras( nu se i*plicau n proble*ele ob)tii s(te)ti/ n
docu*ente *en&ionndu6se de obicei faptele/ eveni*entele ie)ite din co*un ale celor privile'ia&i <anca/
%HH-/ p. IIII= .
Antroponi*ele cele *ai vecBi cunoscute de cercet(tori/ din pri*ele ur*e scrise/ sunt pu&ine/ ele
ncep s( sporeasc( n secolele II>6I>/ cu evolu&ia social6econo*ic( )i eveni*entele care6i ur*ea1( )i
cuprind/ n 'eneral/ indivi1i din p(turile privile'iate ca Ladislaus DraMulSa din %-,H sau cnea1ul Trif din
Tr'u 2ure)/ pare6se/ pri*ul dre'(tor ro*n po*enit docu*entar n acest tr' i*portant.
Docu*entele secuie)ti au pus )i ele n eviden&(/ de)i *ai *odest( nu*eric/ dar real(/ n secolul al
I>I6lea/ eDisten&a unei p(turi rustice de p(stori )i de &(rani valaBi/ ioba'i )i ;eleri/ n cuprinsul scaunului
@*a*(A OdorBei<ide*/ p. III>=.
Dar o suficient( atestare docu*entar( a lor al(turi de secui a oferit6o :lanul Noului <i$te de
I"unere din ?OAK. Ulterior/ cunoa)terea structurii sociale )i etnice a Transilvaniei s6a reali1at prin pri*a
conscriere a ro*nilor ortodoc)i din %E00/ naintat( Consiliului de #tat de la >iena/ prin tabelele de
i*punere din %EEE )i prin conse*n(rile din %EF+/ ntoc*ite ca ur*are a Decretului de toleran&( reli'ioas(.
Investi'a&iile )i conse*n(rile reali1ate cu acest prile;/ Ioan anca le aprecia1( ca te1aurul ono*astic
principal al volu*ului de fa&(. Docu*entele care au ur*at acestor conscrip&ii cuprindeau un fond bo'at de
antroponi*e care sus&ineau pre1en&a nu*eroas( a ro*nilor n Transilvania.
D(* un eDe*plu de list( cu nu*e ro*ne)ti. Conscrip&ia urbarial( ;osefin( de la %EF-/ din ora)ul
liber re'esc Tr'u 2ure) de&ine ur*(torii ioba'i. %. Pele 3li'or/ 2. PintSlie Todor/ +. Cadaro 7uon ;un/ ,.
Cadaro 2iBclS/ -. I'nct 2crian/ 0. Pele alias PribcM Pdter/ E. 9tefan Todor/ F. PcMulcr >onSa/ H. I'nct
LuMa/ %K.PintSlie 3S_r'S/ %%. 2orar #1i*ion etc.<anca/ lucrarea cit. p. %,=.
8ntorcndu6ne la Ior'a/ el *otivea1( de ce lipsesc docu*entele for*ale/ dar continu( s( le caute n
via&a real(/ n pece&ile l(sate de ro*ni prin nu*ele rurilor din Transilvania/ n *odul de via&( al sa)ilor )i
a;un'e/ astfel/ la *ie1ul proble*ei noastre de studiu/ contactul dintre culturi. @Dar vorba e c( din
docu*ente noi nu lipsi*/ sublinia1( el. Toate rurile sunt nu*ite cu nu*e ro*ne)ti. Cri)ul/ 2ur()ul/ Tisa/
:rsa/ Ti*i)ul/ #o*e)ul/ Oltul toate se '(sesc n for*a ro*neasc(.
>ia&a popula&iei 'er*ane la in este alta de ct a 'er*anilor de la noi. Aceast( via&( nu sea*(n(
cu via&a obi)nuit( atunci )i care &ine )i acu*/ n re'iunile renane/ de unde a plecat. #6a petrecut o
scBi*bare. Altfel s6au a)e1at aici )i altfel au cl(dit casele lor/ altfel )i6au potrivit le'(turile lor dintre case )i
o'or. Lucrurile acestea nu se cap(t( printr6o inspira&ie *isterioas(/ ci se *pru*ut( ntotdeauna de la
al&iiA<Ior'a/ lucrarea cit. p. ,F=. @Aceasta este partea noastr(/ ro*neasc(. e$te necuno$cuta naional(/ pe
care o c(ut(* f(r( a o putea afla directA/ spune el <Ior'a/ lucrarea cit. p. %H=.
O *are parte din ceea ce constituie via&a ele*entar( a plu'arului )i a p(storului a fost luat( de la
noi. !ste/ pe alocurea/ *ai *are ase*(nare ntre sa)i )i ro*ni/ vecinii lor/ de ct ntre sa)i/ cu* tr(iesc n
satele ardelene/ )i fla*an1ii sau alsacienii care s6au de1voltat acas(/ din str(*o)i co*uni. 8n li*ba sasului/
n diferitele ei dialecte/ care sunt de *ulte ori cu totul deosebite/ a)a nct nu se poate n&ele'e o*ul dintr6o
parte cu o*ul dintr6o alt( parte/ cuvintele ro*ne)ti sunt cu *ult *ai nu*eroase de ct cuvintele s(se)ti n
vorbirea ro*neasc(. Cuvintele s(se)ti din li*ba noastr(/ cBiar acolo unde a* stat *ai *ult a*esteca&i cu
dn)ii/ sunt foarte pu&ine )i nu privesc niciodat( no&iunile de c(petenie ale unei vie&i culturale
ele*entare...A <ide*. p. ,F/ ,H=.
Cea *ai *are parte a sa)ilor )i6au p(strat statutul de autono*ie ob&inut prin @:ula Andreanu*A
sau @:ula de AurA al lui Andrei al II6lea. 8n scBi*bul obli'a&iilor fa&( de re'e/ ei beneficiau de o sea*( de
privile'ii ;uridice/ biserice)ti )i ne'ustore)ti. )i puteau ale'e liber preo&ii/ puteau fi ;udeca&i nu*ai de
;udele lor/ ob&in drepturi de folosin&(/ *preun( cu ro*nii )i pecene'ii a p(durii ro*nilor )i pecene'ilor/
precu* )i a apelorW ob&in dreptul de liber( circula&ie n ntre' re'atul un'ar/ fiind scuti&i de va*(W aceea)i
scutire se acord( tr'urilor lor.
Pe ba1a acestor privile'ii/ arat( 9tefan Pascu/ sa)ii din Transilvania s6au putut or'ani1a din punct
de vedere ad*inistrativ/ potrivit cu interesele lor/ au putut s(6)i desf()oare activitatea productiv( n condi&ii
avanta;oase/ au putut s(6)i sporeasc( activit(&ile econo*ice6ne'ustore)ti/ au fost feri&i de pri*e;dia
in'erin&elor nobili*ii n teritoriile lor )i cBiar de a stratific(rii sociale caracteristice feudalis*ului <cu nobili
)i ioba'i=/ au fost scuti&i de poveri prea 'rele ost()e)ti )i fiscale <9tefan Pascu/ >oevodatul Transilvaniei/
vol. %/ !ditura Dacia/ Clu;/ %HE%/ p. %,2=.
#a)ii )i6au p(strat statutul de autono*ie ob&inut prin :ula privile'ial( din %22, pn( n %F0E/ cnd
Transilvania a fost/ n cele din ur*(/ ncorporat( Un'ariei. 9i6au f(urit institu&iile )i *odul de via&( dup(
cele ala 3er*aniei/ )i6au considerat ntotdeauna r(d(cinile n aceast( &ar(. O parte din copiii lor *er'eau la
%K-
studii superioare n 3er*ania/ ntorcndu6se n &ar( cu *odele de de1voltare econo*ic(/ or'ani1are social(
)i institu&ional( 'er*ane.
Acest statut de privile'ia&i de peste )apte secole s6a ncrustat adnc n *odul de via&( )i de 'ndire
al sa)ilor/ le6a deter*inat atitudini/ co*porta*ente/ opinii )i *odele de 'ndire specifice 'rupului de
privile'ia&i. !l a fost/ n plus/ Br(nit )i cu ideolo'ia de ras( superioar( a na&iunii 'er*ane care nu a r(*as
f(r( ur*e n con)tiin&a de sine a 'rupului etnic 'er*an. 8n aceste ele*ente )i are/ poate/ sor'intea
insatisfac&ia/ neadaptarea la actualele condi&ii a unei p(r&i din popula&ia 'er*an( pentru care e'alitatea
econo*ic(/ social(/ politic( creat( de re'i*ul socialist/ atta ct( a fost/ indiferent de na&ionalitate/
se*nific( pentru ei nu un act istoric de ecBitate/ de u*anitate la care aspir( orice popor/ 'rup u*an )i
individ/ ci/ n pri*ul rnd/ un act de deprivile'iere a lor ca fo)ti st(pni )i proprietari.
8n co*unitatea s(seasc(/ biserica luteran( a do*inat via&a social(/ a i*pus o puternic( con)tiin&(
de 'rup na&ional/ i*pri*nd nu nu*ai o strns( solidaritate de 'rup/ identitatea cu poporul 'er*an/ dar )i
dura se're'a&ie ntre @noiA )i @eiA sau @al&iiA/ *pins( pn( la sanc&ionarea celor care ndr(1neau s( ncalce
strictul cod de co*portare social( pentru pre1ervarea purit(&ii de 'rup.
O alt( @institu&ieA de presti'iu specific( a fost )i este nc( @vecin(tateaA/ despre care a* *ai vorbit
nainte. !ste o for*( de or'ani1are/ o asocia&ie liber( de a;utor reciproc a celor din aceea)i vecin(tate.
8ntre' satul era *p(r&it n -60 vecin(t(&i n care erau cuprin)i to&i sa)ii n vederea a;utor(rii n proble*ele
individuale )i de 'rup )i a solu&ion(rii proble*elor le'ate de n*or*ntare.
9coala era or'ani1at( sub auspiciile )i controlul bisericii luterane care suporta localurile )i
fondurile pentru )colari1area copiilor de sa)i/ cuprin)i n ntre'i*e n nv(&(*ntul de F ani n li*ba
'er*an(.
#a)ii au re1istat presiunilor de *a'Biari1are ce s6au ab(tut )i asupra lor n secolul %H/ n *are
*(sur(/ datorit( autono*iei )colii.
Cu pr(bu)irea i*periului Austro6Un'ar )i ncorporarea Transilvaniei la o*nia/ la % Dece*brie
%H%F/ sa)ii )i6au p(strat autono*ia n )coal(/ n proble*ele culturale )i au dobndit drepturi civice e'ale cu
to&i locuitorii Transilvaniei.
Dup( al doilea r(1boi *ondial/ prin retrocedarea Transilvaniei o*niei )i instaurarea re'i*ului
socialist/ tuturor na&ionalit(&ilor li s6au asi'urat drepturi n concordan&( cu statutul lor/ politica na&ional( din
&ara noastr( constituind @un *odel de pluralis* cultural socialist n !stul !uropeiA< 2cArtBur/ %HE0/ p.
+-,=/ cu* aveau s( recunoasc( cercet(torii a*ericani care au efectuat studii pe proble*a na&ional( n &ara
noastr(.
Noua situa&ie le6a i*pus practica nv(&(rii sociale a noi atitudini )i co*porta*ente. De la un cod
ct se poate de elaborat n interiorul 'rupului sa)ii trec/ n ulti*ele decenii/ la un cod ba1at pe o *ai *are
descBidere social( fa&( de ro*ni. #cBi*barea de atitudine are un funda*ent social6econo*ic. Avnd
statute e'ale cu ro*nii " de *uncitori/ a'ricultori sau lucr(tori n servicii 6 sa)ii au re6elaborat codul de
co*portare cu cei din afara 'rupului )i/ n pri*ul rnd/ cu ro*nii ca *a;oritari fa&( de care nainte
*anifestaser( o consistent( distan&( social( ba1at( pe statutul lor econo*ic de privile'ia&i.
#ub aspectul ponderii de*o'rafice/ de la sfr)itul secolului %H )i nceputul secolului 2K/ se
nre'istrea1( sc(derea nu*(rului de sa)i datorit( ponderii *are a e*i'r(rii n A*erica de Nord )i de #ud n
c(utare de lucru. Unii s6au ntors de acolo cu a'oniseala/ dar cei *ai *ul&i au r(*as. 8n ulti*a parte a
re'i*ului socialist/ n virtutea Le'ii drepturilor o*ului/ a dreptului de e*i'rare pentru ntre'irea fa*iliilor/
cre)te ponderea e*i'ran&ilor sa)i c(tre 43/ fapt care ad(u'at la nu*(rul redus al na)terilor <%626+ copii pe
an/ n 4eldioara/ de pild(=/ pune serios proble*a auto*en&inerii 'rupului ca 'rup etnic )i a culturii sale.
Triplul statut/ nu f(r( contradic&ii interne/ de sa)i/ 'er*ani )i cet(&eni ro*ni care tr(iesc )i
*uncesc al(turi de ceilal&i etnici )i ro*ni le confer( constitu&ional posibilitatea unei reale *anifest(ri
u*ane )i culturale. 2odul de percepere a statutului actual n raport cu cel trecut devine cBeia n&ele'erii
unor frustr(ri eDpri*ate de unii sa)i. 2en&ion(*/ c( diferen&a ntre statutul real )i cel perceput nu este
co*un( tuturor sa)ilor/ este eDpri*at( nu*ai de unii/ pentru c( )i n co*unitatea lor eDista o stratificare
social(. Nu*ai aceia care au fost proprietari de p(*nt sau de *ici *a'a1ine/ ateliere *e)te)u'(re)ti sunt
*ai ne*ul&u*i&i )i eDpri*( o *ai *ic( ade1iune la actualele condi&ii social6econo*ice din 4eldioara de
ast(1i/ fost( 2arienbur'. Pentru ei/ e'alitatea econo*ic(/ social( )i politic( creat( de societatea socialist(
tuturor cet(&enilor indiferent de na&ionalitate se*nific( nu un act istoric de ecBitate/ ci/ n pri*ul rnd/
deprivile'ierea lor ca fo)ti st(pni )i fo)ti proprietari. 8n virtutea acestui fapt/ evoc( n culori descBise un
trecut de prosperitate al 4eldioarei/ trecut ce6i avanta;a nu*ai pe ei. Pentru c( ceilal&i sa)i/ cei *ai *ul&i/ s6
au adaptat *ai repede statutului de oa*eni ai *uncii.
%K0
Pornind de la aceast( situa&ie de e'alitate econo*ic(/ social( )i politic( instaurat( n toate statele
cu siste* socialist trebuie anali1at *odul de via&(/ st(rile de spirit )i tabla de valori a 'rupului etnic 'er*an
din co*unit(&ile *iDte.
Cercetarea s6a desf()urat n vara anului %HFK )i a avut ca obiectiv s( surprind(/ sub aspect
calitativ/ feno*enele culturale ce specific( raporturile dintre ro*ni )i sa)i. Ne6au interesat p(r&ile @*oiA
ale culturii/ adic( ce este *ai pu&in re1istent la scBi*bare/ p(r&ile @tariA ale ei/ acele p(r&i peste care nu se
poate trece f(r( consecin&e cruciale n identitatea 'rupului )i a *e*brilor lui. Cu* se eDplic( faptul c( cele
dou( 'rupuri tr(ind n aceea)i co*unitate de secole nu au a;uns la o a*al'a*are cultural(/ ci )i6au p(strat
identitatea cultural(X C( ro*nii/ de)i sub o ap(s(toare st(pnire social( )i na&ional(/ au re1istat tendin&elor
de de1na&ionali1are i*puse de i*periul austro6un'ar/ cultivnd n acela)i ti*p scBi*buri culturale cu
@veciniiA lor cons(teniX #au c( 'er*anii de ast(1i/ <adic(/ anul %HFK= de)i n nu*(r destul de restrns/ ,KK6
-KK n 4eldioara )i 2HK n satul otbav/ constituie nc( o structur( etnic( bine conturat( sub raport cultural/
ca li*b(/ obiceiuri/ *od de trai/ valori/ port popularX
#( anali1(* procesele ce au loc la contactul dintre cultura ro*n( )i cultura 'er*an( n
localitatea 4eldioara. Din cei circa 0.KKK de locuitori cuprin)i n co*una 4eldioara/ for*at din satul
4eldioara/ Colonia econstruc&ia )i otbav/ circa FKK6F-K o constituie sa)ii/ a)e1a&i pe artera principal( a
satului/ locuind n 'ospod(rii *ari/ trainice/ ornduite dup( linia i*pus( de ad*inistra&ia de stat de la
sfr)itul secolului al I>III6lea )i din secolul al III6lea.
8n ceea ce prive)te decorul caselor locuite de sa)i/ acesta este s(rac/ @aproape ineDistentA/ dup(
unii autori. Diferen&a cultural( intrinsec( ntre nevoia de podoab(/ de fru*os a ro*nului )i a sasului a fost
subliniat( )i de :la'a. Casele s(se)ti de)i bo'ate sunt reduse la util. Casele ro*ne)ti de)i n cea *ai *are
parte s(race ne nt*pin( pretutindeni cu bel)u'ul lor de inutilit(&i dovad( nu*ai pridvorul cu stlpi care6l
ncon;oar( de obicei. Aceast( Borbot( de inutilit(&i vorbe)te nu nu*ai de un si*& artistic/ dar )i de pornirea
nativ( a ro*nului care se vrea cu orice pre& statornicit ntr6o lu*e de pitoresc <:la'a/ lucrarea cit. p. %H+=.
ArBitectura popular( s(seasc( " dup( Nicolae Dun(re " repre1int( n conteDtul european/
re1ultatul conver'en&ei *ai *ultor factori. str(vecBea tradi&ie de construc&ie autoBton( repre1entat( de
arBitectura ro*neasc( pe care sa)ii au '(sit6o la venirea lor aici/ tradi&ia central6european( ce poart(
a*prenta unor *(suri de ordin ad*inistrativ/ aportul arBitecturii occidentale aduse de pe in )i 2osela pe
care au *en&inut6o )i poate cBiar au *bo'(&it6o cu prile;ul unor contacte *ai tr1ii <Dun(re/ lucrarea cit. p.
%K0/ %KF=. Trecerea *asiv( de la arBitectura din le*n la arBitectura din piatr( care se ofer( ocBiului
trec(torului de ast(1i a avut loc pe la ;u*(tatea secolului al I>III6lea/ cnd din cau1a incendiilor prea dese
au fost edictate le'i ad*inistrative privind interdic&ia de a se *ai construi case din le*n.
Ceea ce se nu*e)te ast(1i @tipic s(sescA/ referindu6se la acea ap(rare arBitectonic( a intr(rii/ la
por&ile nalte )i contopite cu casa/ dincolo de care privirea nu *ai poate p(trunde/ apare nu*ai la ;u*(tatea
secolului al I>III6lea. Aspectul vecBilor 'ospod(rii ca )i al vecBilor case s(se)ti " dup( acela)i autor " se
apropie/ cu ct ne retra'e* spre trecut/ de cel al 'ospod(riilor )i caselor ro*ne)ti.
#atul este siste*ati1at dup( o linie 'eo*etric( fer*(/ cu str(1ile paralele )i perpendiculare. 8n
*i;locul str(1ii principale/ este un dreptun'Bi for*at din spa&iu verde pe care se afl( )coala/ pri*(ria )i/ la
o oarecare distan&(/ biserica " institu&ii ce do*inau via&a satului/ se*nificnd )i puterea lui/ fapt pentru care
ocupau )i un loc privile'iat.
8n stilul de case/ *odernul se *plete)te ast(1i cu tradi&ionalul/ n sensul c( noua arBitectur(
i*pus( de necesitatea siste*ati1(rii )i *oderni1(rii satelor scBi*b( co*plet nf(&i)area . Apare casa tip/ cu
'r(dini&( )i flori/ cu descBidere spre strad(/ cu por&i de fier for;at sau de le*n/ n locul caselor de piatr( ce
flancau strada. La *ar'inea satului/ pe o por&iune/ s6au construit blocuri ce for*ea1( un *ic cartier.
#tudiul feno*enelor de contact pre1ente n situa&iile concrete de via&( ale indivi1ilor apar&innd
celor dou( culturi eviden&ia1( c( 'rupurile )i6au p(strat n esen&( propria lor cultur(/ obiceiurile/ tradi&iile/
c( fiecare a adoptat un set propriu de rnduieli pentru re1olvarea proble*elor sale/ rnduieli care au devenit
tradi&ionale/ trans*ise din 'enera&ie n 'enera&ie <UrecB/ CrutcBfield an :allacBeS/ %H02/ p. +--=.
De)i eDist( )i *odele co*une/ cu* vo* de*onstra *ai departe/ re1ultat al interinfluen&(rii )i
fluDului de valori al convie&uirii n care *pru*uturile reciproce sunt inevitabile/ 'rupurile )i6au *en&inut
specificul etnic/ personalitatea cultural(.
8n cele ce ur*ea1(/ vo* surprinde feno*enele culturale proprii 1onei de interferen&( ntre cele
dou( culturi/ ca )i pe cele specifice fiec(rei culturi. Cercetarea a eviden&iat )i 4enoenul de 0)i-
culturalitate2+ core$"un7(tor c(ruia unii indi/i7i+ 1n $ituaii de contact+ nu $e reduc la un $in,ur ti"
de r($"un$. Ei 1n/a( dou( $au ai ulte ti"uri de co"ortaent #i le 4olo$e$c "e 4iecare 1n $ituaii
adec/ate. R($"un$ul )i-cultural a 4o$t #i e$te 1nc( 4rec/ent la "o"ulaia ,eran( care "artici"( la
%KE
cultura ro!n( "rin li)(+ cultur(+ du"( cu a"are+ 1n ultia /ree #i la ro!ni+ care 1n/a( li)a
,eran( din ne/oia de cunoa#tere #i a"ro"iere uan(. Bi-lin,/i$ul e$te o "ri( do/ad( a
reci"rocit(ii $c-i)ului+ ai ale$ c!nd e$te "racticat 4ire$c de a)ele ,ru"uri. Ca 4enoen $ocial el
a"are 1ntotdeauna acolo unde $e 1nc-ea,( relaii econoice+ $ociale+ culturale $tr!n$e 1ntre ,ru"urile
etnice+ unde dialo,ul interetnic e$te o conduit( noral( de /ia(.
Ceea ce se poate afir*a/ f(r( ndoial(/ este faptul c( n *odul de via&( cotidian( a celor dou(
'rupuri etnice/ ro*ni )i 'er*ani/ se pot '(si *odele eDclusive culturii 'rupului ro*n/ *odele eDclusive
culturii 'rupului de sa)i )i *odele interferente/ practicate de a*bele 'rupuri/ re1ultat al scBi*bului viu
dintre oa*eni/ unde a @daA )i a @pri*iA devin necesit(&i de via&( fire)ti.
8n dina*ica scBi*bului cultural/ proble*a funda*ental( este aceea a condi&iilor istorice care
favori1ea1( sau i*pietea1( descBiderea culturilor la scBi*b.
O "er$"ecti/( i$toric( a$u"ra $c-i)ului cultural 1ntre counit(i cu $tructuri etnice iCte
rele/(+ de "ild(+ c( 1n "onderea "relu(rii de tr($(turi culturale de la un ,ru" de c(tre altul nu tre)uie
$( 4ie oi$e ti"ul de relaii ce doin( 1n odul de unc( #i de /ia( al ace$tora. Ra"ortul doinant P
doinat $au $u)ordonat+ i"ri( un anuit $en$ #i o anuit( $eni4icaie $c-i)ului cultural
dintre oaeni. #uperioritatea *odului de via&( econo*ic(/ social( a st(pnului se i*pune )i slu'ii care
ncearc( s(6l i*ite/ de)i n cele din ur*(/ slu'a r(*ne tot slu'( )i st(pnul tot st(pn. Avnd n vedere c(
sa)ii aveau 'ospod(rii cu case )i acareturi *ari/ spa&ioase/ cu por&i nalte )i er*etice/ <tip *onad( ncBis(/
din filosofia lui Leibni1=/ cire1i *ari de ani*ale/ p(*nturi foarte bune )i fertile/ 'ospodarii bine
or'ani1ate n care ro*nii erau slu'i/ atunci idealul slu'ilor era s( atin'( )i ei o oarecare bun(stare/ de)i
acest lucru se nt*pla destul de rar. Cu toate acestea/ ro*nii )i construiau vise/ proiecte de via&( lund ca
*odel pe vecinii lor sa)i/ care se bucurau de un nivel nalt de via&(/ de o teBnic( de produc&ie *ai bun( )i
*ai productiv(/ o teBnolo'ie *ai avansat( de cultivare a plantelor teBnice )i de cre)tere a ani*alelor.
ela&iile de *unc(/ de subordonare a ro*nilor fa&( de sa)i s6au i*pus n via&a social( unde sa)ii
r(*neau claustra&i ntre ei/ *anifestnd destul de pu&in( descBidere/ dac( nu o total( re1isten&( la scBi*b
fa&( de ro*ni. Or'ani1area social(/ ad*inistrativ( a satului fiind apana;ul sa)ilor/ ei de&ineau locul de
vioara nti )i n via&a cultural(. #eratele/ balurile )i festivit(&ile lor laice sau reli'ioase erau inaccesibile
tinerilor ro*ni c(rora nu li se d(dea voie nici s( intre.
8n eDplicarea orient(rii lor preponderente spre propriul 'rup trebuie s( porni* de la caracteristicile
intrinseci ale sa)ilor/ de la fondul lor etnic specific/ care &ine de esen&( n *odul de concepere )i de tr(ire a
valorilor. 8n spiritualitatea saDon( ce s6a p(strat de6a lun'ul secolelor se de1v(luie " n ter*enii lui :la'a "
o vi1iune spa&ial6te*poral(/ o *atrice stilistic( analoa'( europenilor apuseni n care se *bin( nevoia de
'eo*etrie ri'id(/ spiritul practic in'ineresc )i tendin&a individuali1ant(. Toat( aceast( constela&ie de factori/
de o *are re1isten&( interioar(/ specific( n ti*p *odul de a fi )i de a se co*porta al sa)ilor.
Privit( ca ntre'/ cultura sa)ilor este re1istent( la scBi*buri/ caracteristic( i*pri*at( )i de statutul
de superioritate econo*ic(/ social( )i politic( pe care l6au de&inut n trecut )i de care erau con)tien&i
*e*brii 'rupului 'er*an din 1ilele cercet(rii. 8n virtutea acestui statut/ ei nu @se a*estecauA cu ro*nii/ nu
au vorbit cu ei li*ba s(seasc(/ ci li*ba ro*n( pe care o nv(&au pentru c( nu voiau ca li*ba lor s( se
altere1e. Pu&ini ro*ni au nv(&at s(se)te/ dar to&i sa)ii au nv(&at ro*ne)te pentru a ntre&ine rela&ii de
*unc( cu lucr(torii de pe *o)iile )i din 'ospod(riile lor. De aceea/ se poate sublinia/ c( unul din
eleentele eCclu$i/e $au a"roa"e eCclu$i/e ale culturii ,ru"ului ,eran din ;eldioara e$te li)a.
8ns( li*ba sa)ilor are )i ea un specific care o deosebe)te de toate celelalte li*bi. 8n pri*ul rnd/
a)a cu* spun sa)ii feldioreni n)i)i/ li*ba s(seasc( este diferit( de la un sat la altul. Adic(/ fiecare sat )i
are @li*baA )i @obiceiurileA lui/ astfel nct ei n)i)i se deosebesc ntre ei dup( 'rai/ port )i tradi&ii.
Li*ba s(seasc( se nva&( n fa*ilie/ este do*inant o li*b( vorbit(/ o li*b( vecBe/ cu un fond de
cuvinte relativ nescBi*bat/ astfel c( pentru a o adapta la nevoile 1ilnice de via&(/ *ul&i sa)i o @*bo'(&escA
cu cuvinte din li*ba ro*n(. cooperativ(/ Consiliu Popular/ CAP/ cBio)c etc./ cuvinte u1uale care nu6)i au
corespondent n li*ba s(seasc(. 8n )coal(/ n *od or'ani1at/ copiii nva&( s( scrie )i s( vorbeasc( li*ba
'er*an(/ care se deosebe)te de li*ba s(seasc(.
Dac( atunci cnd aveau un statut econo*ic )i social superior sa)ii au f(cut din li*ba lor un *i;loc
de claustrare/ de i1olare fa&( de ro*ni/ n 1ilele noastre <anii %HFK=/ dup( afir*a&iile lor/ @folosi* attea
cuvinte ro*ne)ti c( nu *ai )ti* ce li*b( vorbi*A. @8n ulti*a vre*e/ li*ba ro*n( se face *ult si*&it( la
noi prin preluarea cuvintelor necesare n via&a satului/ n fabric(/ n teBnic(. A* nv(&at acu* li*ba ro*n(
ca to&i ro*niiA.
Ceea ce au preluat ro*nii de la sa)i a fost ceea ce ei au considerat a fi util/ superior )i necesar
vie&ii lor/ dar n principiu/ sa)ii/ ca personalit(&i purt(toare de cultur(/ avnd statut de st(pni/ au *anifestat
%KF
pu&in( descBidere/ pu&in( 'enero1itate sau @ospitalitateA cultural(. #cBi*bul care a avut loc a constat din
i*ita&ia de c(tre inferior a superiorului/ n nici un ca1 ca o eDpunere descBis( a purt(torilor culturali sa)i n
raporturile lor cu cons(tenii ro*ni.
8n dina*ica cultural(/ procesul de fu1iune sau de interac&iune ntre 'rupurile etnice are profunde
tr(s(turi istorice/ sociale/ n sensul c( atta ti*p ct sa)ii au de&inut puterea econo*ic(/ ad*inistrativ(/
solidaritatea )i coe1iunea 'rupului erau solide/ con)tiin&a de 'rup na&ional era puternic i*pri*at( )i
*anifest(. 8n rela&iile intra6'rupale aveau un cod laborios construit/ pe cnd n rela&iile cu cei din afara lor
*anifestau dac( nu dispre&/ cel pu&in o r(ceal( 'lacial(/ i1vort( din con)tiin&a superiorit(&ii de st(pni.
Cnd au pierdut statutul de proprietari de p(*nt/ unelte/ cire1i de ani*ale )i au devenit *uncitori
sau lucr(tori n servicii/ pentru c( destul de pu&ini/ de fapt doar c&iva/ lucrea1( n a'ricultur(/ au fost
nevoi&i s(6)i scBi*be atitudinea )i cBiar codul de co*portare/ dnd o aten&ie *ai *are rela&iilor cu ro*nii
cu care trebuiau s( coopere1e de pe o po1i&ie econo*ic( )i social( e'al(. 8n aceste condi&ii noi/ aria de
*pru*uturi )i interferen&e culturale a crescut. Are loc un scBi*b *ai intens de *odele culturale cu
ro*nii. Asist(* la o interac&iune n care descBiderea )i receptivitatea la via&a cultural( a co*unit(&ii
s(te)ti ca ntre' devine tot *ai *are. Nu este o trecere total( care ar )ter'e deosebirile/ dar/ oricu*/ este
vi1ibil( o *ai *are ospitalitate fa&( de *anifest(rile culturale ale vecinilor ro*ni.
L(r'irea ariei de interferen&e/ *pru*uturi culturale poate fi ur*(rit( prin *ai *ul&i indicatori )i
n a*bele direc&ii/ de la ro*ni la sa)i )i de la sa)i la ro*ni.
Utili1nd scBe*a nivelurilor de asi*ilare a ele*entelor culturale n interscBi*bul reciproc de
'rupuri cu culturi diferite/ dat( ipotetic de 2ilton 2. 3ordon/ n ca1ul nostru/ la sa)i de1v(lui*
ur*(toarele stadii de ntrep(trundere cu cultura ro*n(.
a) 9n "riul r!nd+ are loc un $c-i) de odele culturale la ni/el co"ortaental specificat
prin feno*enul de preluare de la ro*ni/ o dat( cu reconstruirea codului de co*portare fa&( de ei. 8n afar(
de co"ortaentul /er)al despre care a* vorbit anterior/ sa)ii au nv(&at/ n sensul i*ita&iei/ s( fie *ai
ospitalieri/ *ai descBi)i/ *ai sociabili/ @cu* sunt ro*niiA/ recunoscu&i pentru tradi&ionala lor o$"italitate.
Cei dinti care au preluat *odelul de ospitalitate ro*nesc au fost cercurile de intelectuali )i cate'oriile
eDpuse prin *odul de *unc( )i de via&( la contacte *ai frecvente cu ro*nii. 4eno*enul este incipient/ nu
are o arie social( lar'(/ dar sunte* *artorii unei *uta&ii culturale/ cu o orientare valoric( preponderent spre
social/ spre co*unitatea de via&(. De ce s6au oprit la acest *odel sa)iiX Pute* face cteva supo1i&ii.
Ospitalitatea/ devenit( *odel cultural tradi&ional ro*nesc/ eDpri*( aprecierea o*ului ca valoare n sine de
ndat( ce &i6a c(lcat pra'ul casei )i nevoia de @tratareA a lui ca valoare supre*(. De aceea/ crede* c( a
devenit un *odel i*itabil/ ntruct con&ine n el valen&e 'eneral6u*ane/ de*ne de preluat de c(tre oricine.
Un alt *odel co*porta*ental specific ro*nilor din sate )i preluat )i de sa)i este ie#irea la
$trad(/ pe b(nci/ pentru a sta de vorb( cu vecinii/ sa)i sau ro*ni. Ie)irea din @cetateA/ din curtea cu poart(
*asiv( este un fapt social i*portant/ nc(rcat cu puternice valen&e de psiBolo'ie social( care arat( nevoia
de @al&iiA/ de via&( social( co*un(. 8n ulti*( instan&(/ eDpri*( nevoia de co*unicare inter6u*an(/ o nevoie
'eneral6u*an(/ f(r( de care oa*enii nu sunt oa*eni. Cei infor*a&i cu )tirile din sat sau din afara lui le spun
vecinilor. Li*ba de co*unicare este cea s(seasc( dac( sunt nu*ai sa)i sau cea ro*n( dac( sunt )i ro*ni
sau *a'Biari.
#a)ii/ pe ln'( c( vorbesc to&i ro*ne)te/ copii/ tineri/ vrstnici/ au nceput s( se adrese1e
ro*nilor cu eDpresia 0/ecinule2/ *ic)ornd/ astfel/ distan&a social( ce se ntindea ntre ei. 8n plus/ )i
ro*nii )i sa)ii au nceput s( se *pru*ute reciproc n cele necesare vie&ii de 1i cu 1i.
Tr(ind al(turi de ro*ni/ sa)ii au nv(&at o sea*( de lucruri )i *eserii care nainte erau f(cute de
ro*ni/ datorit( statutului inferior pe care6l de&ineau. t(iatul le*nelor la p(dure/ cositul ierbii/ cre)terea
porcilor. Acu* ns(/ *ulte s(soaice au nv(&at de la ro*nce &esutul covoarelor/ torsul lnii/ ndeletniciri
casnice6'ospod(re)ti bine venite n cre)terea prosperit(&ii fa*iliei.
8n arta culinar(/ au avut loc/ de ase*enea/ o sea*( de prelu(ri se*nificative n a*bele direc&ii/ n
sensul c( au nv(&at )i sa)ii s( fac( )i s( introduc( n *enu6ul cotidian ciorb(/ bor)/ sar*ale/ friptur(/ s(
serveasc( &uic( la nunt(/ nainte de *as(/ dup( cu* supa/ )ni&elul au ap(rut *ai des n dieta ro*nilor.
#cBi*b(ri radicale/ n sensul cooper(rii ntre 'rupurile etnice/ s6au nre'istrat n do*eniul
educa&iei fa*iliale a copiilor. Dac( nainte claustrarea )i i1olarea de 'rup etnic *er'ea pn( la inter1icerea
de c(tre fa*iliile s(se)ti ca fiii lor s( se ;oace cu copiii de ro*ni sau ca o tn(r( s(soaic( s( vorbeasc( cu
un tn(r ro*n/ act care uneori se solda cu a*endarea fetei de sas de c(tre biseric(/ ast(1i/ o ase*enea
situa&ie este vetust(. De6a lun'ul satului/ la )coal(/ pe terenul de sport/ la cofet(rie )i n tot locul/ ve1i copii
)i tineri ro*ni/ sa)i/ *a'Biari n 'rupuri/ stnd de vorb( sau ;ucndu6se f(r( nici o restric&ie. CBiar *ai
%KH
*ult. A* v(1ut copii de ro*ni care nv(&au s( nu*ere )i s( vorbeasc( n li*ba 'er*an( de la b(trnii sa)i
cu care erau vecini )i prieteni. Tinerii ro*ni se c(s(toresc cu fete s(soaice sau sa)i cu *a'Biare.
Ro!nii au con$tituit odel "entru unii $a#i 1n "ri/ina 1n(liii a$"iraiilor de culti/are
intelectual(. @A* nv(&at a*bi&ia de carte de la ro*ni/ care au aspirat ntotdeauna spre )colile cele *ai
nalte )i de cele *ai diferite profiluri. Noi/ sa)ii/ a* fost orienta&i *ai *ult spre *eserii )i )coli teBniceA
<b(rbat/ +K ani/ sas=.
Cre)terea scBi*burilor interetnice conduce la crearea unei 1one *ai lar'i de interferen&e culturale.
Acest feno*en nu eDclude/ binen&eles/ posibilitatea de a r(*ne n continuare *odele culturale eDclusive
unui 'rup sau altuia. !le )i pot p(stra identitatea/ con)tiin&a de 'rup etnic/ obiceiurile )i tradi&iile/ cultura
oral( )i scris(/ folclorul/ dansul )i cntecul/ dar n acela)i ti*p pot cre)te )i *pru*uturile reciproce n ceea
ce este necesar/ util/ fru*os/ bun. Crearea unei 1one de interferen&( constituie ba1a pentru o cooperare *ai
strns( n calitate de *e*brii ai co*unit(&ii s(te)ti/ pentru cre)terea posibilit(&ii de a re1olva n co*un
proble*ele de interes co*unitar.
9"ruuturile de la ro!ni au a"(rut #i 1n 7ona o)iceiurilor. De "ild(+ #i co"iii de $a#i #i
a,-iari au 1nce"ut $( ear,( cu $orco/a "rin $at.
#a)ii/ ca )i ro*nii/ au nceput s( fac( nun&ile la restaurant/ ne*airespectnd prea *ult *enu6urile
tradi&ionale )i obiceiurile specifice.
9i n aspectele reli'ioase ale vie&ii sociale/ care sunt *ai pu&in predispuse la scBi*b/ au avut loc
unele *pru*uturi. La otbav/ ni s6a relatat c( o)iceiul de a tra,e clo"otul c!nd oare cine/a e$te
$"eci4ic ro!ne$c+ dar acu+ ritualul $e 4ace #i "entru $a#i. Au 1nce"ut $( a"rind( #i ei lu!n(rile la
ori+ la ciitir+ de 7iua orilor. 4ac )i ei po*an( dup( ce se n'roap( *ortul/ pentru c( vin )i ro*ni
la care/ este )tiut/ c( se face o adev(rat( *as( n *e*oria celui disp(rut.
8n scBi*b/ ro!nii au 1n/(at de la $a#i de"rinderea de a 4ace ordine 1n ciitir+ de a-l 1n,ri3i
#i a $i$teati7a orintele.
Cercetarea de teren ne6a de1v(luit )i o sea*( de *pru*uturi ale ro*nilor de la sa)i/ cel *ai
i*portant dintre ele fiind or,ani7area "e /ecin(t(i+ care la Rot)a/+ de "ild(+ coincid cu
circu$cri"iile electorale. :e l!n,( ace$tea+ ro!nii au "reluat de la $a#i $"iritul de di$ci"lin(+
ordine #i "unctualitate+ odul de or,ani7are a ,o$"od(riei+ te-nicile de culti/are #i "relucrare a
"lantelor te-nice+ dien$iunea 4ailiei la doi co"ii+ un a#a-7i$ 04ailI "lannin,2+ o)iceiuri culinare.
Preluarea unei tr(s(turi sau a alteia nu s6a f(cut la nt*plare/ ci pe *(sur( ce a corespuns unei
nevoi )i a constituit o co*pensa&ie/ un avanta;/ corespun1(tor principiului utilit(&ii/ eficien&ei. Preluarea este
diferen&ial(/ selectiv(/ pune n discu&ie co*patibilitatea valorilor pe ba1a c(rora func&ionea1( cele dou(
'rupuri/ ca )i de*ersul lun' pe care l ur*ea1( o valoare/ ca aceea de ospitalitate/ pentru a se i*pune n
a*bele 'rupuri. De)i pe
acela)i teritoriu/ cu acelea)i *i;loace de eDisten&(/ n aceea)i or'ani1are social6econo*ic(/ totu)i oa*enii
tr(iesc n lu*i diferite )i *anifest( diferen&e *arcante n *odul de co*portare/ n cultura *aterial(/ n
li*b(/ credin&(/ obiceiuri/ valori/ n *odul n care percep )i )i or'ani1ea1( via&a.
4or*ele de *pru*ut cultural pe care le6a* descris *ai sus indic( un anu*it 'rad de
acultura&ie reali1at ntre cele dou( culturi. Dar dac( vre* s( anali1(* indicatorii interferen&elor trebuie s(
eDa*in(* a$iilarea $tructural(.
)) Aculturaia $au contactul dintre culturi "aralele cu "relu(ri reci"roce "re$u"une #i
"(trunderea ,ru"ului inoritar 1n or,ani7aiile 4orale #i in4orale ale (rii ,a7d(+ de la ni/elul
"riar la cel naional. Asi*ilarea de ordin structural or'ani1atoric a sa)ilor nu a fost i*pietat( de ro*ni/
ci *ai de'rab( sa)ii au ridicat bariere pentru ro*ni c(rora le era inter1is s( intre n or'ani1a&iile/ ca )i n
'rupurile )i *icro6'rupurile infor*ale din care ei f(ceau parte. Ast(1i/ p(trunderea sa)ilor n or'anele de
conducere local( este or'ani1at(/ ea reali1ndu6se propor&ional cu nu*(rul lor/ ca si n or'anis*ele de la
nivel central/ cu* este Consiliul Oa*enilor 2uncii de Na&ionalitate 3er*an(.
Inte'rarea structural6for*al(/ institu&ional(/ or'ani1atoric( n structurile sociale ro*ne)ti a sa)ilor
este un fapt nendoielnic. Dar via&a se scur'e/ *ai ales/ prin re&eaua dens( a rela&iilor interpersonale n care
identitatea etnic( )i con)tiin&a de 'rup etnic fiind puternice i*pun o a*al'a*are redus( pentru conservarea
'rupului.
La nivelul co*unit(&ii s(te)ti ns(/ n ulti*a vre*e/ se desf()oar( o sea*( de eveni*ente la care
ro*nii )i sa)ii sunt *preun(. >ecBiul @1id cBine1escA de netrecut i*pus de severele coduri ale sa)ilor a
fost nlocuit cu o convie&uire nor*al(/ ca ntre 'rupuri cu nevoi sociale co*une. La baluri/ nun&i/ s(rb(tori
ale satului ca % 2ai/ 2+ Au'ust/ eveni*ente personale/ n*or*nt(ri ro*nii )i sa)ii pot fi v(1u&i
*preun(. Oca1iile de distrac&ie/ de voie bun( se or'ani1ea1( dup( principiul @fiecare n felul s(u/ dar to&i
%%K
laolalt(A. De pild(/ la s(rb(toarea usaliilor/ att fl(c(ii ro*ni ct )i sa)i bat ar*indeni n poarta fetelor.
:alul bri'(1ii de *unc(/ balul de Anul Nou nu *ai diferen&ia1( oa*enii/ ci i une)te.
Cu toate acestea/ au r(*as nc( suficiente eveni*ente care specific(/ individuali1ea1( 'rupul de
sa)i. De pild(/ Carnavalul vecin(t(&ii/ s(rb(torirea 1ilelor ono*astice/ bote1ul sunt eveni*ente fa*iliale la
care particip( nu*ai sa)ii. Confir*area la %, ani/ de ase*enea. 8ntlnirile de s*b(ta seara ntre -60 fa*ilii
de sa)i n ti*pul c(rora ascult( *u1ic(/ ;oac( c(r&i/ beau/ *(nnc(/ discut( sunt for*e de distrac&ie specific
s(se)ti )i nu*ai ntre sa)i. Anivers(rile copiilor/ ono*asticile au un caracter social destul de restrns la care
copiii de ro*ni nu sunt invita&i. CBiar dac( *unca )i )coala sunt principalele locuri unde ro*nii )i sa)ii
stau cot la cot/ r(*ne do*eniul s(rb(torilor de fa*ilie )i reli'ioase/ al rela&iilor interpersonale unde
caracterul privat etnic este puternic *en&inut. 2ai eDact spus/ co*parti*entul *ai @purA sub aspect etnic
sau *ai pu&in a*al'a*at este cel al tradi&iilor/ obiceiurilor )i/ *ai ales/ al ;ocului ca activitate liber(/
de1interesat(. Dincolo de nevoile vie&ii i*ediate/ de activit(&ile or'ani1ate/ este ;ocul care d( bun(
dispo1i&ie )i tonific( 'rupul/ ;ocul ca feno*en cultural specific 'rupului <Cui1in'a/ %H--/ p. E6H=. 4iind
trans*is din 'enera&ie n 'enera&ie/ ;ocul ca *od de ntlnire )i de bucurie n co*un/ )tiut fiind c( aler'area
pe aceea)i pist( cultiv( solidaritatea social(/ este )i r(*ne o tradi&ie a 'rupului care se repet( ori de cte ori
oa*enii si*t nevoia/ cu *ultiple efecte de relaDare/ de nt(rire a con)tiin&ei )i unit(&ii de 'rup.
#pecificul s(sesc continu( s( se *en&in( n port/ anu*e/ n portul popular sau bisericesc care se
*brac( la nun&i/ bote1/ confir*(ri/ n*or*nt(ri. Cu ti*pul/ ns( ncepe s( se r(reasc( pentru c( nu *ai
sunt *eseria)i care s(6l confec&ione1e. O alt( tr(s(tur( specific( sa)ilor este ordinea la biseric(/ tradi&iile la
n*or*ntare )i la nunt(.
Dac( prin *pru*uturi )i activit(&i social6culturale n co*un cu ro*nii sa)ii se inte'rea1(/ prin
tr(s(turile specifice ei se deli*itea1(/ se diferen&ia1(. Procesul etnici1(rii nu este altceva dect acest proces
de inte'rare n sine )i/ n acela)i ti*p/ de deli*itare a sinelui ca subiect istoric.
#e poate concBide c( n procesele aculturative dintre sa)i )i ro*ni eDist( o a*pl( re&ea or'ani1at(
de asi'urare a inte'r(rii lor n societatea ro*neasc(/ dar la nivelul rela&iilor co*unitare s(te)ti/ sa)ii
*anifest( n continuare tendin&a de autocentrare " eDpresie a unei puternice coe1iuni interne/ ceea ce este
nor*al.
8n ca1ul 4eldioara/ de pild(/ sa)ii sunt solidari cu ceilal&i s(teni/ )i 1ic @feldioreniA n *od curent/
se consider( *e*bri ai co*unit(&ii ca unitate ad*inistrativ(/ social( )i econo*ic(. Cu toate acestea/ a)a
cu* a* v(1ut *ai sus/ nu *p(rt()esc aceea)i apartenen&( de 'rup n toate sub6colectivit(&ile satului.
c) Un alt indicator al ni/elului de aculturaie e$te $cara ai lar,( $au ai re$tr!n$( a
c($(toriilor. A* v(1ut c( dac( cu cteva 'enera&ii n ur*( codul de co*portare al sa)ilor la care se ad(u'a
presiunea bisericii ad*onesta si*plul fapt al discu&iei unei tinere s(soaice cu un tn(r ro*n/ la 'enera&iile
pre1ente/ de o ase*enea interdic&ie nici nu *ai poate fi vorba. C(s(toriile ntre ro*ni )i s(soaice sunt
considerate nor*ale )i nu *ai strnesc da*n(ri )i conda*n(ri din partea 'rupului s(sesc. Copiii re1ulta&i
*anifest( un curent bi6culturalis*/ bi6lin'vis*/ sunt de o *are *obilitate cultural( n reac&iile culturale
i*puse de o situa&ie sau alta. espect( obiceiurile a*bilor p(rin&i )i ntrep(trunderea de *odele dobnde)te
for*e dintre cele *ai concrete )i *ai eDpresive.
La )coal(/ n ora) sau cnd se ntorc n sat/ copiii de sa)i *anifest( o puternic( coe1iune de 'rup/
se cunosc unii pe al&ii/ au preocup(ri de *unc( )i de ti*p liber co*une/ se bucur( de solidaritatea lor
etnic(. Confir*area unui copil de sas la %, ani devine un eveni*ent cunoscut de o bun( parte a 'rupului.
Obiceiul nt(re)te con)tiin&a de 'rup )i identitatea cultural(. 8n acest ca1/ cultura se*nific( or'ani1area de
*odele de obiceiuri n virtutea c(rora oa*enii ac&ionea1(. 2odelele sunt nv(&ate )i practicate ca deprinderi
de indivi1ii *e*bri ai 'rupului.
Copiii re1ulta&i din fa*ilii *iDte/ de pild(/ un ro*n )i o s(soaic(/ sunt *ai descBi)i la rela&iile cu
ro*nii/ sl(besc coe1iunea )i puterea 'rupului. A*estecul sau a*al'a*area conduce la o nou( calitate
co*porta*ental(/ atitudinal(.
8ns()i ideolo'ia fa*iliei n sensul de concep&ie despre lu*e )i via&(/ de set de idei care constituie
at*osfera spiritual( a fa*iliei. este alta/ *ai co*pleD(. #piritul poate fi preponderent ro*nesc sau
'er*an/ dup( *odul cu* unul sau altul dintre so&i )i i*pune autoritatea n cadrul cuplului. Dar oricare ar
fi/ un *are coeficient de toleran&( este nendoielnic.
Procesele enculturative )i de sociali1are devin *ai co*pleDe/ cuprind *odele de co*porta*ent
relativ duble/ ale *a*ei )i ale tat(lui/ un stil de via&( ba1at pe si*bio1(. 2ecanis*ul procesului de
encultura&ie eDplic( continuitatea n cultur(/ dar e o continuitate nou(/ *ai bo'at(/ n care *odelele
reproduse sunt re1ultatul unui r(spuns inovator la noile condi&ii de via&( fa*ilial(.
Cu asi*ilarea *arital( apare o dubl( identitate etnic(/ cBiar dac( for*al ader( la una sau alta.
%%%
d) A$iilarea de identi4icare este un alt stadiu n contactul dintre culturi. !a se refer( la
identitatea pe care )i6o percep )i pe care o afir*( subiec&ii. Din acest punct de vedere/ *e*brii 'rupului
studiat nu e1it( n nici un fel de a se identifica drept sa)i. !i )tiu/ n acela)i ti*p/ c( prin ori'ini )i cultur(
sunt 'er*ani/ prin specificul *odului de via&( sunt sa)i/ iar prin statutul civil/ sunt cet(&eni ai o*niei.
Triplele aspecte ale identit(&ii lor etnice " de sa)i/ 'er*ani )i cet(&eni ro*ni " arata cercet(toarea
a*erican( 2arilSn 2cArtBur/ 'enerea1( o co*pleD( )i confu1( stare de spirit )i co*porta*ental(.
#ubliniind ca la indicatorii anali1a&i *ai sus acultura&ia este nu*ai par&ial(/ adic( au fost asi*ilate
nu*ai anu*ite *odele culturale )i co*porta*entale ale ro*nilor de c(tre sa)i/ )tiut fiind c( sa)ii au
per*is nu*ai pn( la un punct a*estecul cu ro*nii/ c(s(toriile reciproce nu sunt frecvente/ iar identitatea
etnic( este un co*pleD cu triple iposta1e/ decur'e lo'ic c( na&ionalitatea 'er*an( )i6a conservat
personalitatea cultural(. Lipsa unor pre;udec(&i/ a unor discri*in(ri la nivelul politicii de stat/ le ofer(
condi&ii pentru *anifestarea poten&ialit(&ii lor culturale distinctive/ a unei particip(ri fire)ti la activit(&ile
civice ale co*unit(&ii de via&( locale )i na&ionale/ la via&a cultural( a societ(&ii ro*ne)ti cu propria lor
cultur(/ n calitate de sub6cultur( sau cultur(6parte.
8n eDpri*area specificului lor na&ional/ a individualit(&ii lor culturale/ un rol deosebit l au
literatura/ arta/ *u1ica/ institu&iile de cultur( )i de nv(&(*nt/ c(*inul cultural/ clubul/ )coala/ *ass6*edia
prin care sa)ii )i pot face au1ite )i si*&ite vocea/ talentul )i bucuria de a )i le eDpri*a descBis/ f(r( re1erve.
#tudiul situa&iilor concrete de contact relev( asi*ilarea par&ial( la nivelul atitudinilor )i
co*porta*entelor de acceptare " dublate de inerente respin'eri/ prelucr(ri a ceea ce s6a preluat.
e) A$iilarea ci/ic( 8 eDpresie a lipsei unui conflict de valori )i de putere/ ncBeie arcul
proceselor aculturative/ n ca1ul nostru/ specifice 'rupurilor care si6au p(strat identitatea etnic(/
personalitatea social( )i cultural(. Prin participarea cu eforturi/ nde*nare/ profesionalis* la reali1area
de1ideratelor personale )i i*plicit sociale se poate vorbi )i de inte'rare civic(/ sa)ii eviden&iindu6se prin
disciplin(/ tenacitate )i serio1itate/ tr(s(turi *ult apreciate de ro*ni.
Adaptarea la societatea )i cultura ro*n( a sa)ilor se produce dup( toate re'ulile teoretice/ este un
proces stadial/ contradictoriu/ cu acceptare )i respin'ere/ cu prelu(ri )i inte'r(ri/ al c(ror re1ultat final este
p(strarea obiceiurilor/ tradi&iilor )i a inti*it(&ii de 'rup. O anu*it( *iDtur( social(/ cultural( s6a reali1at/
dar ea n6a *ers prea departe/ p(r&ile p(strndu6)i specificul. 4(r( s( conduc( la o asi*ilare total(/ ceea ce
nu este n interesul nici unei p(r&i/ scBi*bul de *odele culturale/ n sensul *pru*utului a ceea ce este
considerat valoros/ va continua. >or r(*ne/ totu)i/ tr(s(turile )i co*pleDele culturale intrinseci/ ce
caracteri1ea1( 'rupurile etnice/ constituite din li*b(/ valori etice/ literatur(/ si*&ul trecutului )i credin&e
reli'ioase/ *odele recrea&ionale/ 'usturi *u1icale/ aptitudini de *unc(/ aspira&ii de via&(/ de viitor.
4iind co*ponente vitale )i esen&iale ale *o)tenirii culturale/ ele au *ai *are stabilitate )i/ n
consecin&(/ vor *anifesta *ai *are re1isten&( la scBi*bare. 2anierele/ *odelele de eDpresie e*o&ional(/
*br(c(*intea/ sunt eDterne/ eDtrinseci/ *odelelor )i tr(s(turilor culturale. e1isten&a la scBi*bare nu
presupune niciodat( o total( respin'ere. 8n&eleas( dina*ic/ ea conduce/ n cele din ur*(/ la acceptarea
noului/ n *(sura n care acesta )i confir*( utilitatea/ eficien&a/ fru*use&ea sau orice alt criteriu care l face
necesar. Tr(s(turile culturale intrinseci/ care definesc un 'rup etnic sau altul/ trebuie n&elese n
procesualitatea lor/ n cur'erea lor continu(/ dar )i n *odificarea lor n anu*ite li*ite.
A)a cu* a* *ai ar(tat n pa'inile anterioare/ ns()i identitatea etnic( trebuie conceput( n
devenirea ei per*anent(/ cu p(strarea li*itelor care o specific( )i cu posibilitatea dep()irii lor. Auto6
conservarea eDpri*at( n a ac&iona n virtutea vecBilor obiceiuri )i deprinderi cristali1ate de6a lun'ul
'enera&iilor )i auto6dep()irea prin nsu)irea )i inte'rarea n ac&iune a noului sunt procese co*ple*entare
proprii fiec(rui 'rup etnic de sine st(t(tor. #unt co*une/ ca atare/ )i ro*nilor )i sa)ilor.
Interferen&ele culturale eDa*inate eDpri*( att 'rani&ele/ ct )i descBiderile posibile spre noi
terenuri de cunoa)tere )i apropiere necucerite nc( de cele dou( 'rupuri etnice aflate n contact direct/
continuu )i de lun'( durat(. Un individ care si6a nsu)it un set de *odele de co*porta*ent social co*pleD/
variat este pre'(tit s( fac( fa&( unor situa&ii de via&( ct se poate de diversificate/ dup( cu* este dotat cu
capacitatea de a r(spunde adecvat prin co*porta*entul s(u la corpul de a)tept(ri valide ale celor din ;ur.
!cBiparea copiilor de sa)i cu *odelele co*porta*entale/ cu Babitusurile de ac&iune )i de 'ndire
)i orientarea valoric( cerut( de societate este cBeia succesului lor de *ai tr1iu )i acest lucru l6au n&eles/
*ai ales/ p(rin&ii interesa&i de reali1area copiilor lor n societatea ro*neasc(. Perspectiva vie&ii )i *uncii
n viitor al(turi de ro*ni/ i6a dus la n&ele'erea/ n pri*ul rnd/ a unor valori funda*entale/ la necesitatea
nv(&(rii li*bii ro*ne.
@Cnd era* *ici/ nu prea )tia* ro*ne)te. 2a*a cBe*a pe Cornel/ vecin ro*n/ s( ne ;uc(* )i
s( nv(&(* s( vorbi* ro*ne)teA <s(soaic(/ 2+ ani=. @4iul *eu a f(cut )coala n li*ba ro*n( dup( patru
%%2
clase )i i6o c(1Zt bine c( acu* lucrea1( la C4 :ra)ovA <s(soaic(/ -- ani=. Dup( cu* se vede/ unii sa)i )i6
au nsu)it att de bine li*ba ro*n( c( vorbesc n dialectul ardelenesc/ utili1nd )i elid(rile din cuvinte/
ase*eni vecinilor ro*ni.
8n transferul dintre culturi/ ceea ce se *pru*ut( sunt *ai *ult ele*entele dect co*pleDele )i
*odelele pentru c( ele*entele sau tr(s(turile sunt *ai si*plu de adoptat/ i*plicnd *odific(ri *ai pu&ine
n cultura celor care *pru*ut( dect ar fi presupus co*pleDele )i co*porta*entele. De pild(/ sa)ii )i
ro*nii au *pru*utat u)or unul de la cel(lalt o unealt(/ un *otiv de cus(tur(/ un fel de *ncare/ o
b(utur(. Transferul de *odele de co*porta*ent este *ai dificil/ *ai co*pleD. atitudinea fa&( de fe*eie/
fa&( de copii/ co*porta*entul intra6fa*ilial/ eDtra6fa*ilial sau n societate. !l i*plic( o ndelun'at(
eDperien&( n co*un pentru a6i da celuilalt 'rup posibilitatea s( observe beneficiul lui )i uneori nu este si'ur
nici c( dup( o astfel de perioad( transferul are loc.
!ste un lucru cert/ arat( alpB Linton/ c( nici o societate/ atta ti*p ct eDist( ca entitate distinct(
nu va prelua n totalitate aspectele pur obiective ale unei culturi. !a va selecta anu*ite lucruri din cele
disponibile pentru *pru*ut )i le va accepta pe acestea/ n ti*p ce va r(*ne indiferent( )i cBiar opus( la
altele. 8ns( n situa&ia unui contact ndelun'at n ti*p/ a)a cu* au ar(tat situa&iile anterioare/ indiferen&a )i
opo1i&ia se reduc )i factorul de selectivitate se eDpri*( n ter*enii ordinii de adoptare/ ai op&iunii n ti*p/
unele lucruri fiind asi*ilate n func&ie de utilitatea/ eficien&a sau presti'iul cu care sunt asociate fa&( de
altele.
Poten&ialul de presti'iu pe care l aduc unele ele*ente *pru*utate depinde de atitudinea celor
care *pru*ut( fa&( de cei care donea1(. Dac(/ de pild(/ ro*nii ad*irau pe st(pnii lor sa)i pentru
'ospod(riile )i casele lor lar'i/ spa&ioase/ i*itarea stilului lor de cas( era asociat( cu un presti'iu crescut/
iar dac( n 1ilele noastre ospitalitatea ncepe s( devin( un obicei )i la sa)i/ este de presupus c( ei ncep s(6l
aprecie1e ca pe o valoare/ de*n( de preluat.
Un intens scBi*b cultural ntre tinerii sa)i )i ro*ni/ nu rareori asociat de presti'iu/ este ast(1i
<anul %HFK= scBi*bul de bunuri culturale . discuri/ casete/ ben1i/ c(r&i/ reviste.
>ia&a co*unit(&ii s(te)ti ca tot/ indiferent de structurile etnice co*ponente/ este tr(it( prin
*ultiple *anifest(ri n co*un/ ncepnd cu cele sportive/ cultural6sportive date de elevi/ ;ocurile de iarn(/
scBiul/ s(niu)ul/ unde tinerii )i copiii se d(ruiesc cu toat( 'enero1itatea/ f(r( nici o barier( na&ional(.
9coala/ locul de *unc( de 1i cu 1i/ c(*inul cultural sunt institu&iile care favori1ea1( )i cultiv(
scBi*bul cultural reciproc/ apropierea ntre ro*ni )i sa)i. De altfel/ sa)ii n)i)i afir*au c( 0dac( $t(
1"reun(+ unci 1"reun( #i tr(i "e acela#i "(!nt e$te noral $( 1"ruut( unii de la alii2
<s(soaic(/ EK ani=. @>ia&a ne obli'( s( fi* *preun( )i s( ne a;ut(*A <sas/ +K ani=. Dar atta ti*p ct cele
dou( culturi )i p(strea1( propria identitate/ ele vor p(stra )i anu*ite diferen&e )i procesul este firesc. Din
procesele de scBi*b nu va re1ulta o cultur( nou(/ o*o'en(/ ci o sinte1( a celor dou( culturi/ cu adapt(ri
*utuale ce per*it celor dou( 'rupuri etnice s( tr(iasc( n rela&ii si*biotice.
#i*bio1a inter6etnic( a feldiorenilor presupune necesitatea )i posibilitatea *en&inerii culturii
*inorit(&ii 'er*ane pentru c( aceasta se *anifest( cu toate atributele unei culturi func&ionale/ capabil( de a
dona )i de a pri*i tr(s(turi. !Disten&a )i constituirea unei ponderi nse*nate de tr(s(turi )i *odele culturale
n co*un se instituie ca ba1( pentru cooperarea co*unitar(/ iar eDisten&a )i persisten&a unor tr(s(turi
specifice este nucleul pentru *en&inerea identit(&ii na&ionale.
Dovad( a respectului reciproc )i a lipsei a'resivit(&ii n i*punerea unor tr(s(turi sau *odele
culturale de c(tre un 'rup sau altul este faptul c( de)i ntr6un contact direct )i continuu de peste )apte
secole/ cele dou( 'rupuri nu au a;uns la asi*ilare cultural( total(/ ci )i6au p(strat distincte culturile/
*en&inndu6)i unicitatea )i ori'inalitatea. La ntrebarea cu* a fost posibil( o ase*enea situa&ie de contact/
pute* avansa cteva ipote1e.
nu toate *odelele unei culturi au constituit o valoare de sti*ul pentru cealalt(/ fiecare
caracteri1ndu6se prin valori ct se poate de adecvate la condi&iile sale de via&(W
persisten&a unor sti*ulente culturale care n6au putut fi a;ustate prin reco*pense *ai *ari oferite
de c(tre cealalt( cultur(W
i1olarea sau *ai eDact spus tendin&a de auto6i1olare pe care au i*pus6o sa)ii n rela&iile sociale fa&(
de ro*ni/ pentru a6)i asi'ura distan&a social( n calitate de 'rup privile'iat a constituit un puternic
factor de inBibi&ie ntr6un posibil scBi*b reciprocW
un ulti*/ dar foarte i*portant ar'u*ent este acela c( din partea nici unui 'rup etnic/ a 'rupului de
ro*ni ca *a;oritari sau a 'rupului de sa)i ca *inoritari/ nu s6au *anifestat presiuni de i*punere
a propriei culturi asupra celeilalte/ nici n trecut/ nici n pre1ent.
%%+
8n conclu1ie/ se poate concBide c( politica fa&( de *inorit(&i a o*niei vi1ea1(/ n esen&(/ dou(
obiective.
%. conservarea/ afir*area )i de1voltarea personalit(&ii distincte a personalit(&ii *inorit(&ilor
na&ionale la nivel individual )i societal )i
2. apropierea )i interferen&a culturilor pn( la punctul dorit de ele spre a se *bo'(&i
reciproc cu atribute u*ane de valoare.
Cu toate c( 'er*anii au de*onstrat capacitatea etnic( de a6)i p(stra identitatea cultural(/
lin'vistic( )i reli'ioas(/ reducerea crescnd( a nu*(rului lor prin e*i'rare/ pune sub se*nul ndoielii
posibilitatea conserv(rii ei. Cel pu&in a)a re1ult( din afir*a&iile celor care au r(*as nc(.
Insatisfac&iile le'ate de pierderea statutului econo*ic solid de care s6au bucurat secole/ e'ali1area
cu to&i oa*enii a st(rii lor sociale/ re*iniscen&ele unor ac&iuni politice s(vr)ite *potriva lor )i dislocarea
din sate/ *ira;ul unui trai *ai bun n 3er*ania 4ederal( sunt *otiva&iile subiective afir*ate sau tacite care
@;ustific(A cererile lor de plecare. 8n afara acestora *ai sunt )i altele de natur( psiBo6social( co*unitar(.
8n 4eldioara/ pe 1i ce trece/ se restrn'e nu*(rul sa)ilor. Copiii *er' la )coal(/ la ora)/ b(trnii
trec la cele ve)nice/ iar natalitatea este tot *ai sc(1ut(/ 26+ copii 5 an. Tinerii sa)i n ;ur de +K de ani )i peste
sunt nec(s(tori&i/ c( nu6)i *ai '(sesc partenere dup( preferin&ele lor. Astfel/ ei devin tot *ai con)tien&i c(
puterea lor ca 'rup etnic este tot *ai sc(1ut(. Cnd *er' n ur*a unui car *ortuar n care defunctul este un
sas )i se uit( napoi/ v(1nd ct de pu&ini au *ai r(*as @de6ai lorA/ b(trnii se ntreab(. @Dar dup( *ine/
c&i vor *ai fiXA )i atunci/ de)i le este 'reu s( plece/ unii se Bot(r(sc/ totu)i/ n ideea ca sunt *(car ntre ai
@lorA. 4rica de a r(*ne tot *ai pu&ini i do*in( tot *ai *ult )i i deter*in( pe unii s(6)i @cauteA rude n
3er*ania.
!*i'r(rile n 3er*ania/ se dest(inuiesc ei/ @sunt )i nu sunt o solu&ie. #a)ii au de furc(. Nu este
u)or nici acoloA. :(trnii care fuseser( acolo nu se sfiiau s( spun( c( Apentru b(trni peste tot e bine/ dar e
*ai bine la ei acas(/ n 4eldioara lorA sau @las( po*ul s( rodeasc( unde l6ai s(ditA
Ceea ce le lipse)te cel *ai *ult sa)ilor cnd a;un' n 3er*ania este *odul de via&( co*unitar/
via&a n vecin(tate/ le'(turile de 'rup/ solidaritatea )i unitatea acestuia n *unc(/ n via&(/ la distrac&ii. C(
lucrurile stau a)a/ re1ult( nu din spusele celor care au plecat )i s6au stabilit n 3er*ania care/ de obicei/
vorbesc nu*ai de latura bun( a realit(&ii/ ci din afir*a&iile celor care s6au ntors de acolo definitiv/ n
o*nia. Desi'ur c( unul6dou( ca1uri nu pot fi 'enerali1ate/ dar ele pot ilustra st(ri de lucruri
se*nificative. 8n acest sens/ n 4eldioara se cuno)tea ca1ul unei b(trne s(soaice dintr6o alt( localitate care
dorise foarte *ult s( plece n 3er*ania )i c(reia/ n cele din ur*(/ i se d(duse avi1ul. Dar a;uns( acolo/
b(trna a vrut s( intre n cas( la o @vecin(A s( stea de vorb( pu&in cu ea. Aceasta i6a trntit u)a n fa&(
spunndu6i c( n6are ce discuta cu ea. De1a*('it(/ b(trna s6a a)e1at cu scaunul " ca n sat la ea " n fa&a
casei/ doar6doar va '(si pe cineva cu care s( stea de vorb(. >(1nd6o/ trec(torii au nceput s(6i pun( bani
n *n(/ cre1nd c( a ie)it s( cer)easc(. 8n fa&a acestei realit(&i crude/ b(trna disperat( a cerut s( fie re6
pri*it( n &ar( )i s(6i *ai dea *(car o ca*er( din casa ei/ pe al c(rei pra' s( stea lini)tit(.
Cele povestite de un subiect din 4eldioara pot fi ntructva distorsionate/ trans*ise fiind pe cale
oral(/ dar un lucru pare s(6i sperie pe sa)i. !i nu6)i recunosc cBipul de o duritate nea)teptat( cnd a;un'
ntre co6na&ionalii lor.
Nu cu*va nevoia de vecini/ de co*unicare ntre cons(teni a sa)ilor din 4eldioara este toc*ai
@necunoscuta noastr( na&ional(A/ de care vorbea Ior'a/ pe care le6a* trans*is6o de6a lun'ul secolelor de
convie&uireX
8n sensul consolid(rii unit(&ii etnice/ a solidarit(&ii de 'rup/ ca )i n trecut/ la sa)i/ ac&ionea1(
biserica. Preotul s(sesc/ ntr6un spirit ecu*enic puternic afir*at/ pro*ovea1( nu nu*ai stabilitatea sa)ilor
n sat/ cre)terea coe1iunii lor/ dar )i cre)terea cooper(rii cu ro*nii )i cu celelalte 'rupuri etnice/
participarea n colaborare la ac&iunile co*unitare ale satului ini&iate de Consiliul Popular/ de )coal( sau
CAP. !ste ani*atorul vie&ii culturale co*unitare pentru 'rupul 'er*an/ or'ani1ea1( cercurile/ dansurile/
festivit(&ile culturale laice )i reli'ioase. Particip( al(turi de ro*ni la 2aial sau s(rb(toarea de % 2ai/ la
s(rb(torile satului.
Cu toat( reducerea drastic( a nu*(rului lor/ ei *ai constituie nc( n co*una 4eldioara/ fost(
2arienbur'/ un 'rup etnic cu contururi distincte care co*pletea1(/ diversific( )i *bo'(&e)te peisa;ul u*an
al co*unit(&ii s(te)ti.
Pentru o pre1entare ct *ai adecvat( de realitate a raporturilor dintre ro*ni )i sa)i vo* pre1enta/
n continuare/ cteva interviuri se*nificative reali1ate cu ro*ni )i sa)i/ respectnd/ n spirit antropolo'ic/
li*ba;ul )i stilul lor de eDpri*are.
%%,
%%-
%. 4ercepia de sine i percepia celuilalt
n contactul dintre romni i sai
n 1eldioara" 6udeul ?raov
%. <o*n/ +- ani/ cadru didactic=
Au a/ut loc 1"ruuturi culturale 1ntre ro!ni #i $a#i5
#a)ii au venit din 4landra/<3er*ania=. #unt brune&i. 8n ;ur sunt dou( 'rupuri. feldiorean )i
B(lcBian <din C(lcBiu=. Ca stare social(/ cei din 4eldioara sunt *ai s(raci/ cei din C(lcBiu sunt *ai bo'a&i.
Nu se *p(cau bine. 2isiunea lor civili1atorie r(*ne )i a1i valabil( n con)tiin&a lor. #unt le'a&i de
3er*ania/ per*anent/ pe toate canalele/ *ai ales/ n inventarul de bunuri de u1 casnic/ utilitar. #tatul
'er*an a fost o for&( n !uropa. #a)ii aveau n spate securitatea statului 'er*an/ plus privile'iile unui *are
i*periu. Au venit cu *odul lor de via&(. Au avut *ereu con)tiin&a 'rupului. I*ita&ia de c(tre ro*ni a unor
st(ri de lucruri are ba1( econo*ic( )i politic(. Jara :rsei/ :ra)ov/ Jara Codlei/ 4eldioara sunt tr'uri din
secolul %,. 8ntre ele era concuren&( co*ercial(. 2e*brii co*unit(&ii ro*ne nu erau considera&i cet(&eni/ ci
tolera&i/ n 4eldioara. o*nii erau &(rani care priveau la sa)i n sus )i aspirau la starea lor. De pild(/ n
li*b(/ au *pru*utat cu obiectele de u1 casnic )i cuvintele. 8*pru*uturi reciproce. ro*nii au preluat din
portul de 'al( al sa)ilor/ iar sa)ii din portul cotidian al ro*nilor. Obiceiul ar*indenilor/ usaliile/ 4loriile
sunt obiceiuri ro*ne)ti care sunt &inute )i de sa)i. #tropitul fetelor cu colonie de c(tre b(ie&i/ a doua 1i de
Pa)ti/ este obicei s(sesc/ care acu* se serbea1( de a*bele etnii.
#pecific sa)ilor. ei nu au trans*is/ *ai *ult au re&inut de la ro*ni. Pu&ini ro*ni au nv(&at
s(se)te. #a)ii au preferat s( nve&e ei ro*ne)te cu ro*nii pentru ca li*ba lor s( nu se altere1e. 3rupurile
etnice 'er*ane sunt *ai conservatoare. Dup( %H,,/ *pru*uturile sunt *ai frecvente. Au nceput s( aib(
loc )i c(s(torii *iDte/ ro*ni6s(soaice. Au dep()it tradi&ia )i apostrof(rile rudelor )i ale bisericii. 2ai
recent/ un sas s6a c(s(torit cu o ro*nc(. :(rba&ii sa)i sunt *ai tradi&ionali)ti. :iserica le6a r(*as stlpul
ideolo'ic )i institu&ional.
Acu*/ au acces la via&a politic(/ dar statutul actual nu e'alea1( pe cel din trecut/ de superioritate
de care se bucurau. Dar sunt cal*i. Un obicei al lor este vecin(tatea/ n cadrul c(reia se ntlnesc/ petrec/
re1olv( proble*ele edilitare. 9i ro*nii au *ai *pru*utat/ de pild(/ senti*entul de vecin(tate n cadrul
c(ruia cur(&( fntna/ sap( un )an& sau fac o *as( *preun(.
9n ce doenii $e 1"ruut( ai ult5
8n *odul de via&( *aterial(. *odul de or'ani1are a 'ospod(riei/ stilul de cas(/ cultivarea
p(*ntului/ cre)terea ani*alelor. #a)ii au avut )coal( a'ricol(. To&i copiii nv(&au a'ricultura.
Locurile lor erau un paradis cu parcuri/ alei. Aveau *a)ini a'ricole. A fost )i o cetate. #tilul
cl(dirii era eDtraordinar/ dar s6a deteriorat. Acu* este ruin(/ ne6ref(cut(. !ra cetate &(r(neasc(/ cu
for&( *are. Cetate cu u)a descBis(. 4eldioara se nu*ea 2arienbur' sau Castrul 2ariei/ n secolul
%0. Pe vasele de cera*ic( cetatea apare cu bla1on. #a)ii au avut buni cronicari. Nu*ele sa)ilor
apar n toponi*e. 8n p(duri/ ns( ncep s( apar( )i nu*ele ro*ne)ti. Ostenta&ia de a nu apare )i
ro*nii n acte arat( c( ro*nii trebuie s( fi fost. <Dar a)a cu* spune Ior'a/ ei erau @ni)te bie&i
ciobani/ ni)te bie&i plu'ari care nu se ncurcau cu re'eleA/ <deci/ nici re'ele cu ei ca s( fie po*eni&i
n docu*ente/ nota ns. 2C:=.
8n secolul 2K a fost )coal( a'ricol( pentru copiii de sa)i. 8n fiecare an se pri*eau
)i 2 copii de ro*ni/ ale)i cu 'ri;(/ *ai s(lta&i/ cu p(rin&i cu un anu*e statut la
pri*(rie/ de pild( de pr'ar <v(t()el sau func&ionar la pri*(rie=. 8n acest fel/ s6a
prins ceva din teBnolo'ia cultiv(rii p(*ntului/ a sfeclei de 1aB(r/ a plantelor
teBnice. 8n 1on( se cre)teau vaci de lapte rasa #ie*entBal. o*nii au crescut )i
ei aceea)i ras(. 8n )coala pri*ar( 'er*an( erau pri*i&i pu&ini copii ro*ni.
UncBiul *eu a f(cut , clase ne*&e)te/ ceea ce l asi*ila n rndul elitei. Dup(
%H,F/ n 9coala a'ricol( au p(truns to&i copiii.
o*nii nu au avut obiceiuri cristali1ate/ fiind ln'( :ra)ov/ ora) cu *obilitate
*are. o*nii f(ceau @curteA sa)ilor/ erau @cu ocBii peste 'ardul vecinuluiA.
Tr($(turile $a#ilor
1n co"ortaentul $ocial* ordine/ punctualitate/ p(strate cu sfin&enie pn( ast(1iW confir*area la
%, ani/ cnd b(ie&ii devin fl(c(i/ iar fetele se pot c(s(tori/ este ini&ierea cre)tineasc(.
%%0
1n unc(* foarte disciplina&i/ de n(de;de/ pricepu&i/ 'ospodari/ dar ne6rafina&i. >in cu si*&ul
ordinii de la cei din 3er*ania. Nu le place Baosul de la noi/ de acolo/ @de susA.
1n /iaa $ocial(* de la noi/ ro*nii/ au *pru*utat spiritul nostru *ai descBis. Acu* te pri*esc )i
ei n cas(. 8nainte te *(surau din ocBi dac( s( te pri*easc( sau nu. DescBiderea o fac intelectualii.
L(sata secului/ la ei este cu carnaval. >in sa)ii din *ulte sate. 8ncBistarea i6a obturat/ i6a li*itat.
Cnd *er' n 3er*ania se sperie de propriul lor cBip dur. Ies )i ei acu* la strad( din @cetateaA lor.
Ni se adresea1( cu @vecinuleA.
2e)terii sa)i au crescut ucenici buni/ ale)i/ speciali1a&i n 1id(rie/ fier(rie/
t*pl(rie. L(1ile de 1estre pentru fete erau f(cute de sa)i/ iar pentru straie f(ceau
@l(doaieA. Arta le*nului/ la ori'ine/ este ro*neasc(/ ca )i straiele.
#a)ii sunt ne'ustori. !i aveau tr'ul 'rului/ al cailor/ al vitelor sau @oborulA. Au
intrat n contact cu ro*nii care le erau c(r(u)i. Dup( refor*a din %H%F/ ro*nii
au pri*it p(*nt )i voiau s(6l cultive )i ei bine/ ca sa)ii. De aceea/ nv(&au de la
ei teBnica cultiv(rii plantelor teBnice.
Pri*arii erau ro*ni. 8n sat/ sa)ii aveau casele n centru/ veni&i ca st(pni peste
@cei crescu&i din p(*ntA/ cu* spune Ior'a. o*nii erau slu'ile lor/ deposeda&i/
ne6privile'ia&i. #ub funda&ia caselor se '(se)te cera*ic( nea'r( dacic(.
Dup( for*area dualis*ului austro6un'ar/ n %F0E/ li*ba *a'Biar( a devenit li*b(
oficial(/ li*b( de predare n )coal(. Li*ba ro*n( se stric( cu *a'Biaris*e
<pecioici=. 8n %HKE/ se d( le'ea ApponSi care accentuea1( procesul de
*a'Biari1are.
1n ra"orturile de 4ailie* sa)ii au un respect deosebit pentru ora *eselor la care se ntrune)te
toat( fa*ilia. Au buc(t(rie *are/ cu *as( lun'( la care iau de trei ori pe 1i *asa. Tradi&ionale sunt
untul )i cacao. o*ncele s6au inspirat de la s(soaice/ fac )i ele sup( )i folosesc condi*entele
s(se)ti. #(soaicele au luat de la noi sar*alele. Tot de la ro*ni/ sa)ii au nv(&at cre)terea porcilor.
o*nii f(ceau studii superioare/ pe cnd sa)ii se *ul&u*eau cu o )coal( a'ricol( sau de *eserii.
Nu aveau *ulte biblioteci sau c(r&i de poe1ii. 8n scBi*b/ *ul&i feldioreni ro*ni au devenit
a'rono*i dup( ce au ur*at )coala a'ricol(. 8n 4eldioara/ tradi&ional se for*au a'rono*i/
teBnicieni/ veterinari/ speciali)ti la #2A <#ta&iunea de 2a)ini )i Tractoare=/ n asisten&( teBnic(.
!Dist( o disciplin( de fa*ilie. 8n rela&iile dintre so&i/ fe*eia este respectat(. !ste cBiar o divi1iune
a *uncii. :(rbatul se ocup( de slu'i/ iar fe*eia de slu;ni&e/ slu'ile fiind ro*ni. #e constituie un
cod sever n(untrul fa*iliei pentru a6l i*pune slu'ilor. 8ntre slu'i/ sunt diferen&e sociale/ de
presti'iu/ dup( ran' sau statut. Dar cel care d(dea statut slu'ilor era st(pnul. !l le selecta. !ra
unul care6i ale'ea dup( vite1a cu care *nca. #a)ii nu au u*or/ nu sunt cal1i. Petrecerile lor sunt
1'o*otoase pentru c(/ dup( disciplina sever(/ se descarc(.
8n ceea ce prive)te *pru*utul/ deci/ ro*nii au *pru*utat *ai *ult. Totu)i/ ceea ce s6a
*en&inut ca ele*ente de distinc&ie ntre 'rupurile etnice sunt. li*ba/ biserica/ reli'ia/ obiceiurile.
Cu acestea/ cu* spunea un tr'u6*ure)an/ @fiecare a r(*as la el acas(A. #pecific ro*nilor/ de
pild(/ pe ln'( cele de *ai sus/ este @ob)teaA/ ca tr(s(tur( specific(/ pre1ent( n or'ani1area
ad*inistrativ6econo*ic(. Ob)tea este proprietatea n co*un a co*unit(&ii asupra p(durii/ ia1ului/
p()unii. Ca infu1ie ro*neasc( dup( %FEK )i la nceputul secolului 2K/ apare canali1area cu ap(.
9n to"o,ra4ia $atului* se observ( *odelul fla*and/ un'Biuri drepte/ alinierea principalelor
institu&ii ale satului pe centru " )coala/ pri*(ria/ biserica. #tr(1ile sunt paralele. Din avion/
co*unele s(se)ti din ;ur vin radial spre 4eldioara. Crisbav este orientat spre 4eldioara/ un nod de
dru*uri.
9n cultur(+ teatrul este *ai pl(cut de ro*ni. #a)ii au specific( fanfara. Acu*/ a* f(cut )i noi
fanfar(/ care este *iDt(. 8n trecut/ bra)ovencele au or'ani1at euniunea fe*eilor ro*ne cu
sucursale n satele vecine. Or'ani1au via&a cultural( a satului. Petrecerile/ ceaiurile/ )e1(torile erau
or'ani1ate de reuniune. Dup( :ra)ov se or'ani1ea1( la Ia)i. 8n 4eldioara/ reuniunea a patronat
pn( tr1iu via&a cultural( a satului. 4e*eile au nv(&at o sea*( de lucruri practice. Pe atunci/
reuniunea a f(cut *inuni. Ardelenii s6au or'ani1at n A#TA/ unde se reali1au reuniuni de coruri/
lecturi etc. 8n *u1ic(/ noi or'ani1a* coruri cu copiii la )coal(/ sa)ii or'( la biseric(. !i au avut
ntotdeauna instru*ente *u1icale. flaut/ acordeon/ pian. Cntau *u1ic( clasic(/ reli'ioas(. 7oac(
teatru/ dansuri populare. Dansurile au r(*as pure. Nu se *pru*ut(. Au rit*uri diferite. 8n ceea ce
%%E
prive)te literatura/ pri*esc din 3er*ania reviste stil 2a'a1in/ fascicole. Nu au spiritul aplecat
spre literatur(/ citesc *ai *ult teBnic(.
Ce intere$e 1i !n( "e oaeni5
Interesele care se i*pun din totdeauna oa*enilor sunt cele econo*ice/ spiritul &(r(nesc definindu6
se/ cel *ai adesea/ prin nevoia de a avea/ ncura;ndu6se/ astfel/ concuren&a/ co*peti&ia. Curtea vecBe
s(seasc( nu avea flori/ era *p(nat( cu unelte atela;e. Acu* are )i flori. 3ospod(ria se decorea1(. 2a)ina
n curte este eDpresia puterii econo*ice. #a)ii )i a*plific( valorile pe care le accept(. Dar acu* 'ndesc
prin pris*a viitorului lor n 3er*ania. La sa)i/ pri*ea1( valorile teBnice/ econo*ice )i plecarea i
centrea1( )i *ai *ult pe ele.
Ca structuri profesionale/ sa)ii sunt pu&ini n sat. La )coal( sunt 2 cadre didactice/ la CAP doar +
lucrea1( efectiv. 8n raport cu ro*nii/ sunt pu&ini )i n ntreprinderile de la :ra)ov.
In$tituiile care contri)uie la inten$i4icarea ra"orturilor dintre ,ru"urile etnice sunt )coala/
locul de *unc( )i institu&iile de cultur(.
Dcoala ofer( *odele co*une de co*porta*ent/ li*b( co*un(/ f(r( s6o eDclud( pe cea *atern( a
sa)ilor. 9coala n co*un/ al(turi de ro*ni/ scBi*b( *entalitatea sa)ilor. Le ofer( posibilitatea de
scBi*bare. #a)ii vor s( se *i)te/ fac eDcursii/ vi1ite. Ne6a* bi1uit pe dorin&a lor de a se *i)ca. Copiii
no)tri/ *br(ca&i ca cei de sa)i/ *er' *preun( cu ei/ n eDcursie. Copiii sa)i nva&( cntece )i ;ocuri
co*une cu cei de ro*ni. Adul&ii *pru*ut( cuvinte ro*ne)ti n ad*inistra&ie/ co*er& )i cBiar n via&a de
toate 1ilele. La obiceiurile spirituale/ r(*ne fiecare 'rup el nsu)i. #a)ii pri*esc 1iare/ reviste de peste
'rani&(/ dar r(*n n cercul lor. Nu le vede oricine. >ecin(t(&ile se destra*(. Or'anistul sas d( lec&ii de
flaut )i acordeon tuturor copiilor. Copiii ro*ni nva&( ne*&e)te/ dar deprind )i ordinea )i disciplina lor.
Tr(ind sub influen&a austriac( )i 'er*an(/ ro*nii din 4eldioara sunt *ai ordona&i. Prin plecarea sa)ilor se
pierd unele valori.
:(rba&ii cu preocup(ri co*une/ cu aceea)i profesie sau *eserie/ n plus )i vecini/ lea'( prietenii.
De pild(/ un sas &(ran scrie din 3er*ania vecinilor ro*ni.
Trecerea la alt( reli'ie nu se face dect n rare ca1uri. o*nii vorbesc cu pl(cere )i *ndrie
ne*&e)te. 3rupul sl(be)te att nu*eric/ ct )i prin profesionali1are care obli'( la *ultiplicarea contactelor
cu cei din colectivul de *unc( de alte etnii. 8n perspectiv(/ dac( procesul de e*i'ra&ie va continua/ 'rupul
etnic 'er*an st( sub se*nul destr(*(rii. >or r(*ne c&iva/ dar ca eDisten&e ato*are.
2. <#(soaic(/ ,- ani/ nv(&(toare=
9"ruuturi reci"roce 1ntre $a#i #i ro!ni
Obiceiul sa)ilor de a se cnta la n*or*ntare fanfara s6a preluat )i de ro*ni. La nun&i se *er'e
dup( ordinea de rudenie. >alorile se preiau n func&ie de cu* i servesc pe oa*eni. Pe vre*uri/ cnd sa)ii
aveau cai )i c(ru&e/ fl(c(ii *er'eau de usalii la p(dure/ aduceau ar*indeni )i plantau cte doi n fa&a
caselor fetelor. Anul acesta au adus ro*nii ar*indeni/ sa)ii nu au adus c( nu au avut atela;e. Cu ti*pul/
obiceiul se va pierde. Popula&ia s(seasc( este n sc(dere/ nu se *ai pot face *anifest(rile culturale cerute.
N6ai cu cine. Oa*eni pu&ini. Tineri pu&ini. A* fost solicita&i de :ra)ov la serbarea Conterus/ dar sa)ii nu s6
au pre1entat n portul lor popular.
La )coal(/ lucr(* *preun( n aceea)i idee. La fel )i n via&a obi)nuit(. 8n fiecare s(pt(*n(/
'ospodarul )i *(tur( n fa&a casei. 4a&adele se 1u'r(vesc. 4eldiorenii sunt cura&i )i 'ospodari. La sa)i/ pn(
la c(s(torie/ fetele poart( cre*/ dup( c(s(torie/ trec la ne'ru. La fel/ b(rba&ii. La nun&i/ bote1/ la biseric(/
sa)ii se *brac( n costu*e s(se)ti. 3rupul vocal/ dansul/ se distin'/ de ase*enea prin port.
9n li)(+ s6au preluat din li*ba ro*n( cuvinte u1uale ca cBio)c/ cooperativ(. Cu obiectele sau
cu noile realit(&i se preia )i nu*ele.
9n ,o$"od(rie+ la sa)i nu se ntlnesc decora&iuni interioare. #tilul de construire al casei este *ai
si*plu. La 1u'r(veli/ culorile sunt *ai pale. La un bote1 n fa*ilie nu se invit( din afara 'rupului etnic. La
nunt(/ se invit(/ fiind un feno*en social *ai lar'.
9n cultur(+ piesele n li*ba 'er*an( se vi1ionea1( de cadrele didactice. Li*ba s(seasc( este un
dialect care difer( de la co*un( la co*un(. 3er*ana este li*ba oficial( n 'r(dini&( )i n )coal(. !Dist( o
literatur( s(seasc( specific(. 8n #ibiu/ este un centru etno'rafic care se ocup( de li*ba 'er*an(. Copiii de
sa)i nu au proble*e cu li*ba la )coal(. #a)ii n vrst( )tiu )i *a'Biara )i ro*na. 9i b(trnii ro*ni )tiu
s(seasca/ fiind slu'i la sa)i. 3er*ana o cunosc/ *ai ales/ ne'ustorii care fac ruta o*nia63er*ania.
3er*ana este 'rea/ n deosebi/ n scris. Profesoara de 'er*an( este ro*nc( )i s(soaic(/ deci bi6lin'v(.
%%F
Li*ba se nva&( bine n )coal(/ iar n cadrul activit(&ilor )colare se nva&( *odelele de co*porta*ent )i
tradi&iile.
Acti/itatea cultural( este locul de scBi*b ntre cele dou( 'rupuri etnice. La o pies( ro*neasc(
*er'e )i popula&ia s(seasc(. La fil*/ de ase*enea/ *er' to&i. 9coala i6a descBis pe to&i la scBi*b. La 2+
Au'ust/ % 2ai/ serb(rile )colare sunt s(rb(tori co*une. La C(*inul Cultural corul este *iDt. Televi1iunea
i interesea1( )i i re&ine *ai *ult acas(/ de aceea dansul se reali1ea1( *ai 'reu. Preotul are nc( influen&(
asupra fa*iliei )i copiilor la ora de reli'ie.
Modul de /ia( s6a unifor*i1at ntre cele dou( co*unit(&i. Acu* %-62K de ani/ la ro*ni/ fata la
c(s(torie trebuia s( fie bo'at(/ s( aib( 1estre. La sa)i/ nu era a)a/ ci se dorea s( fie din acela)i nea* )i/ *ai
ales/ s( fie o*. 9i nu*ai att. Nu se &inea cont de avere. La ci*itirul ro*nilor/ cnd era* copil/ nu
era ordine/ nici n'ri;ire deosebit(. La noi era. Acu* e ordine )i cur(&enie )i la ei. Locul de veci se
*o)tene)te )i se cu*p(r(. !ste n'ri;it din ti*p. La un neca1/ locul este si'ur. 8n biseric(/ la sa)i/ fiecare are
locul s(u )i st( ;os. La ro*ni/ nu este ordine/ ies n ti*pul slu;bei...
La coruri se cnt( cntece s(se)ti )i 'er*ane. 8ntre vecini se nva&( li*ba 'er*an( f(r( )coal(. Un
copil de sas de 0 ani )tie bine ro*ne)te/ ;ucndu6se cu copiii ro*ni. Nu este deosebire acu* ntre copii.
8nainte/ copiii se deosebeau c( nu locuiau *preun(. Pe centrul satului st(teau nu*ai sa)ii. o*nii )i
'er*anii nu erau n contact direct. Acu*/ s6au a*estecat. To&i copiii sunt la fel trata&i. 8nainte nu se
ad*itea c(s(toria ntre tinerii de etnii diferite. Acu*/ se c(s(toresc f(r( proble*e. 8nainte/ se c(s(toreau
dac( se pl(ceau/ dar f(r( voia p(rin&ilor.
3r(dini&a/ )coala educ( )i nva&( copiii la fel. Clasele I6I> 'er*ane si*ultane au 2K de copii. la
ciclul >6>II sunt clase separate. La 'r(dini&( se va desfiin&a 'rupa de 'er*an( c( nu *ai sunt copii. #e nasc
%62 copii pe an sau la 2 ani. Tinerii *er' la ora). 4eldioara era centru econo*ic/ ad*inistrativ puternic/ dar
nu avea popula&ie s(seasc( *ult(. 4eldioara/ pe vre*uri/ era tr'. Acu* nu *ai este. Cooperativi1area a
f(cut s( scad( scBi*burile cu ciubere )i obiecte din le*n.
La conducere+ se &inea cont de sa)i. Pre)edintele era ro*n/ vicepre)edintele era sas. La )coal(/
directorul de )coal( 2ailat e bun. 4eldioara a avut 9coal( a'ricol( renu*it(. Acu* nu *ai este )coala.
Directorul 3ostat6ului a distrus6o acu* %- ani. 9coala a'ricol( a fost o bi;uterie. A avut tradi&ie pn( n
%H-2. :(ie&ii erau *br(ca&i n unifor*e. 9coala avea profesori speciali)ti. Aici veneau copii din toat(
Transilvania. 4eldioara era renu*it( prin 9coala a'ricol(. Cetatea este ruin( c( cei de sus nu si*t cu satul/
cu valorile lui tradi&ionale.
8n trecut/ sa)ii erau buni a'ricultori. Dup( %HEK/ )i ro*nii au plecat la fabric(. Din %H,-/ sa)ilor li
s6au luat p(*nturile/ vitele/ atela;ele. Unii au fost evacua&i. #6au ntors *ai tr1iu/ trecnd nti prin
Du*br(veni. #6au pierdut *ulte n co*un( prin plecarea sa)ilor. 4a*ilia *ea nu era de cBiaburi. Apoi/ nu
a avut cu ce s( se nscrie n colectiv )i atunci p(rin&ii au '(sit serviciu n fabrici. #a)ii care au fost n
Divi1ia @Tudor >ladi*irescuA au intrat n CAP. :(rba&ii ntre %F6,- de ani au fost du)i la *unc( n U##/
n perioada %H,-6%H-K. Cei *ai *ul&i s6au ntors n 3er*ania. Unii au venit n o*nia. Depindea n ce
transport erau tri*i)i. Anii aceia au fost foarte 'rei pentru popula&ia 'er*an(. Tat(l *eu s6a ntors n %H,F.
2ul&i au *urit/ nere1istnd condi&iilor ce le6au fost i*puse.
Aceste st(ri de lucruri au deter*inat a*intiri dureroase sa)ilor b(trni care le6au tr(it. Un adev(rat
ro*n care se 'ndea nu lua de la sa)i. Dar au fost adu)i oa*eni str(ini de sat " br(neni )i &i'ani " c(rora li
s6a dat averea sa)ilor. Ji'anii n6au p(strat ni*ic. Acu* sa)ii stau sub se*nul plec(rii n 3er*ania. 2ai vin
pe6aici cei ce plec( n 3er*ania/ dar foarte pu&in. Le d( de furc( )i acolo. Adaptarea nu este u)oar( nici n
3er*ania.
Copiii ro*ni )i sa)i )i scBi*b( ntre ei )erve&ele/ ab&ibilduri/ c(r&i/ casete. 4a*iliile nu *ai vor
dect s( nve&e )i s( fie bine educa&i.
6ecin(tatea n 4eldioara are un scop. 8n 4eldioara sunt trei vecin(t(&i. La decesul unei persoane/
se n'ri;e)te vecin(tatea. !a l n'roap(/ i or'ani1ea1( cere*onialul )i cBeltuielile fa*iliei sunt *ai *ici.
Proble*ele co*unit(&ii se re1olv( prin vecin(tate. enovarea )urei/ instalarea lu*inii/ un )an&/ se fac
*preun( )i se ter*in( cu o *as(. !ste un a;utor reciproc. La renovarea bisericii/ tot vecin(tatea particip(.
ela&ia de vecin(tate este *ai puternic( de ct cea de rudenie.
Cu nevoia de profesionali1are scade coe1iunea de 'rup etnic. Oa*enii sunt obli'a&i s( se adapte1e.
8n plus/ n 'rupul de prieteni/ nu se trans*it unele lucruri. :(trnii )i p(rin&ii nu le *ai povestesc/ iar copiii
nu sunt interesa&i. 2odul de co*portare/ de 'ndire al copiilor nu *ai r(spunde la specificul fa*iliei.
8n conclu1ie/ n contactul dintre culturi/ unele lucruri vor dispare/ altele ns( se vor p(stra.
Oa*enii vor fi *ai descBi)i )i *ai adaptabili la scBi*bare. C)ti'ul cel *are va fi acela c( oa*enii afla&i
%%H
la confluen&a dintre culturi vor avea o *ai *are n&ele'ere sufleteasc( pentru to&i. >or nv(&a s( se
aprecie1e reciproc/ indiferent de ori'inea etnic(.
+. <#as/ +K ani/ preot=
:relu(ri reci"roce 1ntre ro!ni #i $a#i
8n construirea caselor/ stilul de cas( )i ordinea n 'ospod(rie/ sa)ii au fost *odele pentru ro*ni.
La oa*enii din apropierea casei paroBiale se observ( influen&a stilului s(sesc. Poarta *are este ncBis(. !ste
o contradic&ie ntre acest lucru )i faptul c( co*uniunea dintre vecini st( la ba1a co*unit(&ii s(te)ti. Cu
a;utorul vecin(t(&ii s6au construit *ulte case. 8nainte de secolul 2K nu erau por&i a)a de *ari. !le sunt )i o
atestare a prosperit(&ii/ bo'(&iei. o*nii a *pru*utat de la sa)i cnd erau slu'i. !i f(ceau acas( ce
vedeau la st(pni. 8n planul siste*ati1(rii co*unelor s6a *pru*utat de la sa)i. #iste*ati1area str(1ilor este
n stil 'er*an. 2odelul de 'ospod(rie cu casa n fa&(/ )opronul )i apoi 'ra;dul este din re'iunea :avariei de
nord. #a)ii au venit din re'iunea 2oseleS/ n ;urul LuDe*bur'ului/ din 4landra " :el'ia )i din re'iunea
inului.
Co"ortaentul 1n $ocietate arat( c( )i ro*nii )i sa)ii au bucuria de a fi *preun(. !ste obicei
cre)tinesc sus&inut de reli'ie. 8n *unc(/ sa)ii lucrea1( bine/ cu eDactitate )i serio1itate. 8n fa*ilie/ a*bi&ia
de carte este luat( de la ro*ni de c(tre sa)i. o*nii au fost *ai a*bi&io)i. #a)ii fac cele %K clase
obli'atorii. La treapt(/ nu *ai *er' *ai departe. La ro*ni este *ai de1voltat( latura u*anist(/ pe cnd la
sa)i cea teBnic(. De la ro*ni ur*ea1( *ai *ul&i studiile superioare. #a)ii *er' *ai *ult la *eserii.
Transferul de *eserii de la o 'enera&ie la alta este po1itiv/ dar nu e sin'ura alternativ(. Acu* copiii au o
lar'( palet( de posibilit(&i.
Li)a. #asul folose)te attea cuvinte ro*ne)ti c( nu *ai )tie ce li*b( vorbe)te.
Cunosc *ulte sate <n re'iunea :istri&a= unde foarte *ul&i ro*ni au nv(&at s(se)te. Influen&a li*bii
ro*ne se face *ult si*&it( la sa)i. Cuvintele u1uale sa)ii le preiau de la locul de *unc(/ din li*ba;ul
teBnic. 8n clasele >III6III/ a* )tiut *ai bine li*ba ro*n(/ Apoi/ a* f(cut teolo'ia n li*ba 'er*an( )i
a* *ai uitat.
Bi$erica+ pn( n %HEK/ fiecare confesiune a avut credincio)ii ei. Tendin&a de ecu*enis* ncepe s(
apropie reli'iile. De pild(/ confesiunea au'ustan( lutBeran( se apropie de biserica ortodoD(. 3eneva/ sediul
bisericii lutBerane/ ncearc( apropierea celor dou( biserici. 2ulte lucruri sunt la fel/ nu*ai for*ele de
eDpresie sunt diferite dup( 'rupul etnic.
9n /e$tientaie+ portul a r(*as o tr(s(tur( specific(/ dar unele lucruri s6au *pru*utat.
Confir*area bote1ului la %, ani anun&( trecerea n rndul tinerilor. Portul fetei confir*ate este alb sau
colorat cu pan'licu&e ro)ii/ 'albene pn( la c(s(torie. Dup( c(s(torie/ tn(ra poart( Baine *ai ncBise )i
apoi spre ne'ru. Nunta este un eveni*ent reli'ios. Portul s(sesc este specific bisericesc. Dup( 2+ Au'ust
%H,,/ se *er'e n port na&ional la *ulte festivit(&i culturale.
Tradiiile /ec-i sunt *en&inute )i cultivate. De #f. Pavel )i #f. Ion coroana de flori *pletit( se
ridic( pe un catar'. Oa*enii vin n port la aceast( tradi&ie bisericeasc(. De ceX Pentru c( pn( n %H,F/
istoria sa)ilor a fost o istorie bisericeasc(. :iserica a fost ntotdeauna conduc(toare n co*unitatea s(seasc(.
9i )colile apar&ineau bisericii pn( n %H,F cnd au devenit biserici de stat. Directorul )colii era preotul !l )i
nv(&(torul pre'(teau festivit(&ile. Dup( )coal(/ te c(s(toreai )i intrai n tradi&ia co*unit(&ii vecine.
Tradi&iile care s6au *en&inut/ s6au *en&inut prin dorin&a oa*enilor din sat. 4estivit(&ile care )i pierd
substratul reli'ios )i pierd profun1i*ea. Cultura *edieval( s6a 'refat pe cutu*(/ pe reli'ie. :iserica i
aduce din nou pe oa*eni la biseric(. O adev(rat( cultur( nu se poate lipsi de psiBolo'ia individului.
Oa*enii au )i suflet/ practic( libertatea de a crede. 8nainte de al doilea r(1boi *ondial/ era o stare de spirit
de tolerare a tradi&iilor culturale. Acu*/ este o etap( de n&ele'ere )i liber( practicare a lor.
Cu urbani1area )i *oderni1area se pierd tradi&iile. Copiii se despart de p(rin&i/ scade coe1iunea de
'rup. La sa)i/ casetofoanele/ *a'netofoanele au rol ne'ativ n privin&a p(str(rii tradi&iilor specifice.
Plecarea sa)ilor creea1( o proble*( foarte 'rea pentru biseric(. 2obilul este ntre'irea fa*iliei. 2ira;ul
bun(st(rii i atra'e. #uflete)te sunt ne*ul&u*i&i/ cBiar dac( *aterial se a;un'. Acu* i deter*in( tea*a c(
r(*n tot *ai pu&ini.
9"ruuturile depind de ponderile 'rupurilor etnice din sat. Unde sunt sa)i *ai *ul&i se
*pru*ut( de la ei. Ji'anii au venit pe locurile l(sate de sa)i/ n 9ercaia/ 4eldioara. 8ntre oa*enii care
tr(iesc la cur&i le'(turile sunt *ai puternice de ct ntre cei de la bloc.
Ti"ul li)er este *arcat de s(rb(torile fa*iliale )i ale co*unit(&ii. 8nainte/ nu erau c(s(torii
*iDte. Acu*/ prin c(s(toriile *iDte/ sunt invita&i )i *e*brii din 'rupurile etnice de care apar&ine cel(lalt
%2K
*ire. La festivit(&i/ nu *ai sunt restric&ii. #(rb(torile de co*unitate se desf()oar( cu tineretul la c(*in/
unde pot vedea un teatru/ pot asculta poe1ii/ ur*ate de bal. Le'(turile dintre tinerii sa)i se fac la baluri/
distrac&ii. C(l(toriile sunt *i;loace bune pentru scBi*bul cultural dintre tineri.
La teatrul ro*nilor *er' )i sa)ii c( )tiu li*ba ro*n(/ la teatrul sa)ilor/ ro*nii nu *er' c( nu
)tiu li*ba lor. 4anfara ro*n( a *pru*utat repertoriul fanfarei s(se)ti.
Literatura. #a)ii citesc Qestern6uri/ o pseudoliteratur(. #a)ii nu citesc literatur( 'er*an(. Citesc
ce se '(se)te pe pia&(. 2ai citesc literatur( teBnic( despre care vorbesc la locul de *unc(. #cBi*bul
cultural )i are sor'intea n nevoia oa*enilor de bine/ fru*os/ adev(r/ util pe care vor s( )i le apropie.
Mu7ica popular( r(*ne/ n 'eneral/ distinctiv( pentru fiecare 'rup etnic/ dar *u1ica u)oar( este
una la to&i )i anu*e o *u1ic( *odern(. 8*pru*utul cu discuri este total.
;ailia are un rol funda*ental/ pe de o parte/ n transferul tradi&iilor specifice 'rupului/ pe de
alta/ n educa&ia copiilor n sensul descBiderii lor la scBi*bul cultural. Dup( r(1boi/ sa)ii au *anifestat
re1erve. Cu ti*pul/ )i6au dat sea*a c( celelalte 'rupuri le doresc binele )i au nceput s( le accepte valorile.
ecunoa)terea de c(tre )efi a erorilor istorice a fost foarte i*portant( din punct de vedere psiBolo'ic. 8n
fa*iliile *iDte/ poate ap(rea conflictul reli'ios.
Dcoala este 'rup de interac&iune interetnic( foarte puternic. !a pro*ovea1( )i practic( scBi*bul
cultural n *od firesc. Cultiv( li*ba 'rupurilor etnice/ difu1area infor*a&iei )tiin&ifice )i teBnice/ p(strarea
tradi&iilor )i obiceiurilor specifice )i a celor co*une/ unirea tinerilor la ;oc )i voie bun(. Din p(cate/ sa)ii
sunt tot *ai pu&ini )i nu6)i *ai pot p(stra tradi&iile cu fanfar(. Trebuie s( fac( apel )i la satele vecine. Dar se
*en&in tradi&iile de nunt(/ bote1 )i n*or*ntare.
Locul de unc( #i c(inul cultural sunt *edii propice contactelor u*ane. La c(*in/ corul este
*iDt/ ro*nii )i sa)ii sunt *preun(/ tineri )i cadre didactice. Autoritatea bisericii este *ai *are ca a
Consiliului Popular pentru c( biserica n&ele'e o*ul ca totalitate.
Linuta /e$tientar( se unifor*i1ea1( cu ti*pul/ tot datorit( procesului de *oderni1are/ ca )i
*u1ica.
<tructurile $ociale cele *ai descBise scBi*bului cultural sunt copiii )i tinerii. Institu&iile care tind
s( apropie etniile sunt )coala/ biserica )i institu&iile culturale.
Care $unt /alenele contactului dintre culturi5
Contactul dintre oa*eni de culturi diferite a dus la pro'resul o*enirii. 8n *o*entul de fa&(/
sti*ulea1( for*area unui o* *ai descBis/ *ai n&ele'(tor toc*ai prin eDpunerea la *ai *ulte proble*e. !l
ofer( oa*enilor o palet( *ai lar'( de alternative din care pot s( opte1e pentru valorile autentice. Prin
co*para&ia culturilor &i po&i aprecia *ai bine propria cultur(/ i po&i descoperi valen&ele care pot constitui
*otiv de preluare de c(tre cei de alte culturi.
#a)ii din 4eldioara au con)tiin&a c( )i6au tr(it istoria aici/ n Ardeal. !Disten&a lor a fost strns
le'at( de biseric(/ de cre1ul lor reli'ios/ de concep&ia lor specific( despre lu*e )i via&(. :iserica va
continua s( aib( un rol i*portant n trans*iterea tradi&iilor/ a se*nifica&iilor lor funda*entale/ ca )i n
*en&inerea tr(s(turilor unice )i irepetabile ale sa)ilor din fostul 2arienbur'.

,. <4e*eie de etnie ro*n( )i 'er*an(/ profesoar( de france1(=
Inter4erene interetnice
#6au a*estecat *ulte lucruri/ de la felurile de *ncare pn( la tipurile etnice u*ane. !u ns(*i
sunt un a*estec 'er*an )i ro*n. 8n felurile de *ncare au avut loc *ulte prelu(ri reciproce. La nun&i/ la
sa)i nu se servea &uic(/ ci nu*ai vin. Acu*/ se serve)te )i la sa)i &uic(. La sa)i/ se servea o sup(
eDtraordinar( de '(in(/ acu* se serve)te ciorb( ca la ro*ni/ iar ro*nii servesc sup(. e&etele de *ncare
au trecut de la unii la al&ii. #ar*alele ro*ne)ti au fost preluate )i de sa)i/ iar pr(;iturile s(se)ti au fost
preluate de ro*ni. CBec au f(cut nti sa)ii/ acu* fac to&i.
Obicei strict s(sesc este confir*area/ festivitate cu *as(/ cadouri aduse de uncBi/ *(tu)i. Acest
obicei se 'refea1( pe cel reli'ios.
Decorarea casei este acu* n stil *odern la to&i/ ro*ni )i sa)i. #e ntrec )i sa)ii )i ro*nii s( )i6o
*oderni1e1e cu baie/ nc(l1ire central(/ flori n 'r(din(. Cus(turile specifice au *ai disp(rut. #(soaicele
peste ,K de ani/ fiind casnice )i stnd acas(/ se n'ri;esc *ai *ult de cas(. Iau copii n n'ri;ire sau *ai iau
%2%
n 'a1d( pe cineva dect s( *ear'( la serviciu. o*ncele se cBinuiesc cu* pot s( *unceasc( n
ntreprindere ca s( c)ti'e un salariu. 8nainte de %H,,/ sa)ii tr(iau n centru/ erau bo'a&i. 8)i f(ceau balul lor/
nunta lor. !rau *ai i1ola&i/ *ai ncBi)i. 8n ti*pul r(1boiului/ au fost dese ciocniri ntre ro*ni )i 'er*ani.
Dup( %H,,/ li s6au luat p(*nturile )i au a;uns la acela)i nivel de trai cu ro*nii. O perioad( au fost
bloca&i/ au r(*as pe loc. Nu au intrat n CAP. Apoi/ ncetul cu ncetul/ au nceput s( lucre1e *preun( cu
ro*nii/ s( *ear'( *preun(. Proble*a este c( *ul&i sa)i tr(iesc cu 'ndul s( plece n 3er*ania. Nu se
*ai a*balea1( la lucruri *ari aici. 8)i pri*esc vi1itele )i pacBetele din 3er*ania. >or s( plece. 8)i caut(
@rudeA acolo. Oficial n6o recunosc. !i spun c( sunt *ul&u*i&i. Dac( ar fi fost/ nu s6ar fi ntors unii dintre ei.
Dup( 2 ani/ vin cu po1a casei )i a *a)inii/ cBiar dac( n rate... !i *uncesc din 'reu acolo/ nu ca aici.
9n co"ortarea 4a( de co"ii+ sa)ii erau *ai severi/ i educau n spiritul ordinei )i al unei
discipline dure. Ca orientare )colar(/ ei )i tri*it copiii la )coli profesionale/ la licee de *eserii/ n 'eneral/
spre lucruri practice. o*nii au a*bi&ia spre )coli *ai nalte. 3ri;a fa&( de copii o au p(rin&ii toat( via&a.
ela&ia p(rin&i6copii este foarte trainic(.
La #coal(+ diferen&a ntre sec&ia 'er*an( )i sec&ia ro*n( ca pondere de elevi este *are. Clasa de
'er*ani are de la H pn( %0 copii/ pe cnd cea de ro*ni are pn( la ,K copii. Copiii au pro'ra* de
nv(&(tur( *ai sever. Ca inteli'en&(/ ro*nii sunt *ai sclipitori. #a)ii pri*esc obiecte )colare din afar( )i
sunt tenta&i de ele s( plece. Plecnd/ se r(resc )i nu *ai sunt speran&e de sec&ie 'er*an(. Acu* 2K de ani
*ai era o proble*(. tu e)ti ro*n/ tu e)ti sas. #a)ii f(ceau 'r(dini&a la sec&ia 'er*an(/ iar )coala le sec&ia
ro*n(. Acu*/ lucrurile sunt *ai le;ere. #6a scBi*bat concep&ia. La scBi/ s(niu) vin copiii n co*un. 4(r(
restric&ii sau alte 'nduri. 8nainte nu veneau. Acu* sunt prieteni )i for*ea1( cercuri n co*un. 9coala este
institu&ia care ofer( posibilitatea de scBi*b cultural. 9coala )i locul de *unc( sunt *edii prielnice pentru
rela&ii sociale )i culturale puternice. Cercurile de distrac&ie pri*esc pu&ini str(ini. 8n scBi*b/ cole'ii de
)coal( se adun( foarte u)or. Nu sunt clase pure de sa)i. Carnavalurile/ eDcursiile se or'ani1ea1( *preun(.
Bunurile culturale+ pl(ci/ ben1i cu *u1ic( en'le1( circul( de la unii la al&ii. 4a*iliile nu sunt
totdeauna descBise la scBi*burile culturale ale copiilor. Cele *ai descBise sunt )coala/ locul de *unc( )i
c(*inul cultural. La un spectacol n li*ba ro*n( *er'e toat( lu*ea. La unul 'er*an/ nu*ai cei ce )tiu
li*ba 'er*an(.
Di$traciile+ la sa)i/ se fac pe 'rupe de vrst( )i pe fa*ilii pn( la b(trne&e. La ro*ni/ dup( locul
de *unc( )i afinit(&i.
C($(toriile nu *ai sunt a)a de restrictive ntre tinerii de diferite etnii. #(soaicele se c(s(toresc cu
b(ie&i ro*ni/ iar b(ie&ii sa)i *ai *ult cu un'uroaice. #6au a*estecat. 2a*a nva&( copiii poe1ii/ pove)ti
n li*ba 'er*an(/ iar ta&ii ro*ni &in s( nve&e li*ba 'er*an(. 9coala a devenit un i*portant factor de
cultur( )i civili1a&ie. 2ul&i copii sa)i vorbesc bine li*ba ro*n(. Doi copii vorbesc n li*ba ro*n( cnd
se ;oac(. #a)ii a*estec( *ulte cuvinte ro*ne)ti n li*ba lor/ ro*nii introduc *ai pu&ine cuvinte s(se)ti n
li*ba ro*n(.
#piritual/ influen&ele au fost la fel din partea bisericii. Dar nu au fost nici unii/ nici al&ii prea
credincio)i. #a)ii se unesc cu biserica din *otive de coe1iune de 'rup. #e adun( acas( to&i/ cBiar dac( sunt
la distan&(. >in foarte des acas(. #a)ii se caut( unii pe al&ii/ oriunde se afl(. 8ntre ei este o puternic( filia&ie
de 'rup etnic/ de aceea 'rupul se restructurea1( foarte u)or.
Mu7ica preferat( a sa)ilor este cea clasic(. Au un cor al bisericii foarte bun. #e dau concerte de
or'( cu *u1ic( clasic(. 2u1ica tn(r( circul( ntre copii. 4anfarele 'er*an( )i ro*n( au acela)i
repertoriu.
Dan$ul este specific fiec(ruia. 9tiu )i sa)ii )i ro*nii acelea)i dansuri. cearda)/ nvrtit(/ polc(.
Costu*a&ie. blu'i/ iar la fete ie )i cus(turi cu ro)u/ alb )i ne'ru.
Literatura. #a)ii citesc reviste din 3er*ania/ fascicole/ literatur(. Nu se o*oar( dup( ceva serios.
O)iceiurile au r(*as pu&ine. Nu s6au *ai p(strat. #e *ai serbea1( s(rb(toarea recoltei/ *aialul
sau % 2ai la iarb( verde/ pe cont propriu sau n 'rup/ ar*indenii/ stropitul fetelor. 4iecare 'rup/ fie el
fa*ilie/ loc de *unc( sau )coal(/ are influen&a sa n scBi*bul cultural.
9n doeniu reli,iei+ nu are loc $c-i)ul. Preotul sas este un bun or'ani1ator de activit(&i
culturale. 4ace cursuri/ eDcursii/ cor/ teatru lecturi cu tinerii. Are 'rup vocal al bisericii. Copiii sa)i pri*esc
o te*einic( educa&ie reli'ioas(. Preotul are autoritate foarte *are. To&i cei ce vin din 3er*ania trec pe la el.
9tie li*bi/ filosofie/ *u1ic(.
Adini$trati// ro*nii )i sa)ii *er' *preun(. Cultural/ 4eldioara nu are personalitate/ fiind
foarte aproape de :ra)ov.
-. <#as/ -K ani/ func&ionar=
%22
Ra"orturile dintre ro!ni #i $a#i
#unt *ai apropiate. #e si*pati1ea1( *ai *ult. 8nainte/ 'er*anii )i *a'Biarii se considerau *ai
*ndri/ c( erau *ai bo'a&i. #a)ii aveau slu'i )i )tiau s( conduc(. Puneau pre& pe ceea ce aveau. 9i acu* se
&in sa)ii )i nu *er' la teatru cu ro*nii. De)i li s6au luat p(*nturile/ sa)ii tr(iesc )i acu* bine. Au '(sit
*odul de @ a se descurcaA )i nu s6au l(sat pe tn;al(. 8n cur&ile lor este bun(stare/ ordine )i cur(&enie. Petrec
s*b(ta *preun( cte -60 fa*ilii. !i nu se las( dobor&i de *unc( se )i distrea1(. La petrecere aduc
pr(;ituri/ aperitive/ b(uturi. Distrac&ia s(pt(*nal( nu le lipse)te sa)ilor. 8n fiecare s(pt(*n( *er' la altul.
Cnt( la petreceri )i )i *ai uit( neca1urile. La baluri/ sunt a)e1a)i/ lini)ti&i. Polca )i valsurile sunt dansurile
lor. La teatrul ne*&esc *er'e toat( casa/ b(trni )i copii. #unt foarte uni&i. #e poart( civili1at/ cu*p(tat/
lini)tit. De la )e1(tori se despart prietene)te. 2a'Biarii sunt *ai iu&i din fire. Nu au )e1(tori ca sa)ii. :alul
)i festivalurile sunt specifice 'er*anilor. o*nii )i *a'Biarii nu )i fac ti*p pentru distrac&ie/ se 'ndesc
nu*ai la *unc(. >alsul/ tan'oul/ bostonul le6au nv(&at de la sa)i.
6iaa $"iritual( #i etnic(
#a)ii au strnse le'(turi cu biserica. Preotul sas este un bun or'ani1ator )i prieten al tinerilor. A
or'ani1at orcBestra. A reparat biserica prin contribu&ie voluntar(/ *uncind du*inica al(turi de to&i oa*enii.
!l are un *are rol n p(strarea coe1iunii 'rupului etnic 'er*an. 2ar&ea seara face educa&ie cu to&i copiii.
Le d( con)tiin&a de 'rup etnic. #o&ia preotului este educatoare )i l a;ut( )i ea. #e ocup( cu *u1ica )i de
instru*ente.
Gru"urile de$c-i$e la $c-i)uri culturale
3rupurile de *unc( )i de ti*p liber sunt cele *ai pre'(tite de prelu(ri )i scBi*buri de idei/ de
scBe*e de lucru. 8nainte/ b(trnii erau *ai le'a&i ntre ei/ st(teau la poart( pn( noaptea tr1iu. Acu*/
oa*enii s6au *ai nr(it. 8n discu&iile de 'rup/ trebuie s( fii atent ce spui. ela&iile ncep s( devin( *ai reci/
ca la ora).
La sa)i/ la n*or*ntare/ )i face datoria vecin(tatea. Nu contea1( ce na&ionalitate e)ti. La
n*or*ntare *er'e tot satul. 2ulte obiceiuri se pierd cu *oderni1area. 8n satele *ai i1olate/ se *ai
p(strea1( obiceiurile. 8n :anat/ se '(sesc *ai *ulte obiceiuri 'er*ane. La s(rb(torile na&ionale se face
parada portului na&ional. >in ntr6un *ar) *preun(. 8n septe*brie/ este :alul stru'urilor. :(iatul care
a;un'e s( ia cununa de stru'uri dintr6un par ia fata care i place. :alul este ur*at de dans )i de voie bun(.
Dansurile lor sunt lente/ cal*e. 2ai iute este polca. #pecific 'er*an este valsul. Polca *a1urca sunt
polone1e. o*nii sunt *ai iu&i/ *ai cu te*pera*ent. 3er*anii sunt *ai cal*i. 2a'Biarii sunt tot iu&i. 8n
plus/ a*bi&io)i )i *nio)i. #a)ii lucrea1( *ai bine/ de)i 'ndesc *ai 'reu. #e ia unul dup( cel(lalt n *unc(
)i re1olv( n co*un proble*ele. Ca popularitate/ pre*iul nti l iau ro*nii care sunt a*abili/ ospitalieri
cu str(inii ca )i cu ai lui. Au nv(&at s( fie ca ei )i sa)ii )i *a'Biarii.
9n #coal(
Clasele sunt *iDte/ cu elevi ro*ni/ 'er*ani )i *a'Biari. 8nv(&nd )i stnd *preun( nu se *ai fac
deosebiri na&ionale. >(1nd *odele po1itive/ copiii pot nv(&a unii de la al&ii. #e creea1( o rvn(/ o
sr'uin&( ntre ei. Profesorii ridic( la un nivel co*un copiii. 3rupurile etnice au avut un pro'res *ai *are
*preun(. Au nv(&at unul de la altul.
#peciali1area la )coal( )i la facultate nu s6a reali1at. #e face *ult( cultur( 'eneral( n raport cu
cultura de specialitate. Tinerii 'ndesc n spiritul unei *eserii bine nsu)ite. Televi1iunea trebuie s( fie *ai
bine orientat(. #( dea *ai *ulte e*isiuni despre s(n(tate/ de *u1ic(/ sport. Copiii se dep(rtea1( de cas(/
de sat. #e civili1ea1(/ dar se )i de'radea1(. #atul se 'ole)te. 8n a'ricultur( nu *ai este for&( de *unc(.
Trebuie s( se *ecani1e1e )i s( se lucre1e pe fer*e *ici/ iar oa*enii s( se speciali1e1e n a'ricultur(.
eu)ita n a'ricultur( depinde de buna pre'(tire profesional( a oa*enilor )i de plata lor
corespun1(toare.
0. <o*n/ 02 ani/ pensionar/ fost nv(&(tor=
9nainte+ ra"ortul dintre ro!ni #i $a#i era un ra"ort 1ntre $lu,i #i $t("!ni
Pn( la Pri*ul r(1boi *ondial/ ro*nii au avut statutul de slu'i la sa)i. Ca slu'i/ aveau patul n
'ra;d/ deasupra vitelor. 2ncau separat. Tat(l *eu era slu'( la un st(pn sas din :od.
%2+
8n %FH2/ n ti*pul dualis*ului austro6un'ar/ ro*nii din otbav )i 4eldioara au pri*it o puternic(
lovitur( econo*ic(. #6a f(cut co*asarea p(*nturilor " o )arlatanie *are pus( la cale de statul austro6
un'ar. o*nii au fost n)ela&i. Au pri*it p(*nt *ai pu&in )i de foarte proast( calitate. o*nii care
aveau p(*nt n capul satului au pri*it la U1ina de uraniu.
Dup( r(1boi/ situa&ia s6a scBi*bat. o*nii au pri*it p(*nt )i/ devenind proprietari/ )i6au
construit )i ei 'ospod(rii bune/ fru*oase ca sa)ii. Nu *ai *er'eau servitori la ei. #a)ii/ acu*/ )i apropie
ro*nii pe care i folosesc la *unc(. 2(nnc( cu ei )i i las( s( doar*( n cas(. o*nii Barnici )i ridic(
acu* case prospere. A;un' cBiar s(6i dep()easc( datorit( )colii )i destoiniciei lor. Din *(r'ina)ii satului/ se
*ut( )i ei spre centru. #a)ii fie *er'eau la ora) s( *unceasc( )i se *utau acolo/ fie e*i'rau n A*erica.
Uli&e co*plete de sa)i s6au *utat )i )i6au l(sat doar nu*ele pe 'rinda casei. 8ntre cele dou( r(1boaie
*ondiale/ starea lor econo*ic( a dec(1ut *ult. #e *pru*utau la stat. Le'ea conversiunii datoriilor
a'ricole din %H++/ le6a stins datoriile/ altfel/ o ;u*(tate dintre ei erau vndu&i la stat.
Cultural
#a)ii si6au p(strat portul )i obiceiurile cu sfin&enie. Pn( n pri*ul r(1boi *ondial/ inclusiv ntre
cele dou( r(1boaie *ondiale/ era un separatis* cultural total/ suprave'Beat de preotul 'er*an. Giceau doar
@:un( 1iuaA )i att. Ni*ic *ai *ult. Dac( preotul observa c( un ro*n vorbe)te cu o s(soaic( o a*enda cu
2K6,K lei. 9i ro*nii au plecat din 1on( n aceast( perioad(/ n 2oldova/ la :ucure)ti/ 3ala&i/ Ur1iceni.
Dup( al doilea r(1boi *ondial/ a disp(rut separatis*ul cultural. 2uncesc to&i laolalt( la IA# sau
CAP. Particip( la baluri/ nun&i/ bote1uri *preun(. De6acu*/ sunt invita&i )i ro*nii. Obiceiurile biserice)ti
sunt nu*ai ntre ei. Carnavalul Pri*(verii era o s(rb(toare la care participau nu*ai sa)ii. Acu*/ este o
s(rb(toare la care vin )i ro*nii cu pro'ra* artistic. Dup( r(1boi/ la otbav/ sat apar&in(tor de co*una
4eldioara/ au fost adu)i coloni)ti din 8ntorsura :u1(ului )i 2oldova. 4a&( de ei/ sa)ii )i *en&ineau tendin&a
de separatis*. Nu le 1iceau @ro*niA ca celorlal&i cons(teni/ ci :locBi/ adic( @valaBiA. Ie)eau de la biseric(
la un Pa)te )i rdeau de o perecBe de opinci puse ntr6un po* ln'( biseric(.
Proble*a na&ional( partidul a re1olvat6o. !i acu* 'ndesc c( *isiunea lor s6a ter*inat. Potrivit
istoriei lor/ noi sunte* *(r'ina)i care a* venit ca ciobani. 8n %,2E ei aveau nv(&(tori/ n %0KK aveau )coli/
iar noi nu*ai n %F2H ave* pri*a ur*( de nv(&(tor care f(cea )coal( ro*neasc( ntr6o ca*er(/ pe butuci.
e1ultatul evolutiv al )colii ar(ta c( ei aveau sute de ani de )coal(/ iar noi nu*ai peste o sut( de ani. 8ns(
ro*nii au avansat *ul&i )i *ult *ai repede. !i au devenit in'ineri/ profesori/ *edici. o*nul " fosta
slu'( " a fost inteli'ent/ a nv(&at cu rvn( )i a ie)it *edic/ pe cnd sasul cu sute de ani de )coal( n6a a;uns
la acest nivel/ de)i a ncercat.
Datorit( eDperien&ei naintate n a'ricultur(/ sa)ii *er'eau la studii n 3er*ania/ unde nv(&au
*etode de n'ri;ire a vacilor de ras( *pru*utate din !lve&ia. Uneltele a'ricole le i*portau din 3er*ania.
Acestea a;un'eau )i la ro*ni. Cultivarea sfeclei de 1aB(r/ ro*nii au nv(&at6o de la sa)i/ ca )i cultivarea
soiei )i *entei. #lu'a fura *eseria de la st(pn )i apoi f(cea *ai bine ca el. Aici/ influen&ele au fost
po1itive.
Co"ortaentul 1n $ocietate
La acest capitol/ sa)ii erau *ai e'oi)ti. Acu* nu *ai sunt. La nun&i )i bote1uri/ nainte/ erau
separa&i. 8n co*porta*entul civic/ sunt disciplina&i. La locul de *unc(/ sunt Barnici )i corec&i. 8n privin&a
li*bii/ sa)ii au nv(&at li*ba ro*n(. 8*pru*uta* )i noi cuvinte 'er*ane odat( cu uneltele. 8n fa*ilie/ un
sas )i o un'uroaic( vorbesc li*ba ro*n(. Au n&eles c( trebuie s( convie&ui* pa)nic unii cu al&ii.
8nfrn'erea Bitleris*ului )i pierderea tinerilor n r(1boi le6au dat o lovitur( puternic(. 9coala lor
avea HK6%KK de elevi. A1i/ au %-6%0. Tineretul a *urit n r(1boi n 4ran&a. 2ulte fe*ei )i pln' )i acu*
copiii pleca&i cu fanatis* la r(1boi.
In4luen( deo,ra4ic(
o*nii s6au luat dup( ei/ n ceea ce prive)te nu*(rul de copii n(scu&i )i au a;uns s( aib( nu*ai
cte doi copii. Cei *ai s(raci sc(pau cu *ai *ul&i copii.
Dup( al doilea r(1boi *ondial/ sa)ii s6au a;uns din nou fiind Barnici. 9i6au cu*p(rat cur&i/
'ospod(rii bune )i cBiar *a)ini. Unii s6au c(s(torit cu ro*nce. Li*ba lor e li*ba ro*n(. Copiii din
fa*ilii *iDte vorbesc ro*ne)te cnd ta&ii lor sunt ro*ni. Nu au fost ca1uri de 'er*ani1are spontan(/ dar
au fost sa)i/ precu* fa*ilia otB/ care s6au ro*ni1at f(r( vreo presiune/ nct nea* de nea*ul lui nu *ai
)tie c( a fost sas.
9"ruuturi culturale
Pn( dup( al doilea r(1boi/ ro*nii preluau de la sa)i teBnici de *unc(/ *odelul de cas(/ de
'ospod(rie/ obiecte/ produse ali*entare. De pild(/ n februarie/ ro*nul se ducea la pri*ar la ;ude& @s(6i
%2,
dea o feld(r( <*(sur( de cereale= de 'ru )i6apoi/ i secera vara pentru eaA. Dup( al doilea r(1boi/ s6a
scBi*bat caracterul rela&iei/ *pru*ut( sasul lapte de la ro*n.
#a)ii au o *are solidaritate de 'rup. Co*unitatea )i biserica a;ut( pe cei s(raci. #a)ii )i
*pru*utau ntre ei uneltele de treierat. Apoi/ ro*nii f(ceau )i ei 'rupuri de cu*p(rat unelte n co*un ca
s( le foloseasc(.
Cu urbani1area )i *oderni1area pierde* oa*enii buni )i vin analfabe&i )i oa*eni cu
co*porta*ent antisocial.
Dansul popular s(sesc cu care se pre1int( la spectacole este specific nu*ai lor. Dar la baluri nu le
*ai ;oac(. #e prind )i ei ca ro*nii la Bor(/ srb(/ ca la :rea1a.
#a)ii citesc literatur( n ne*&e)te. Tinerii )tiu li*ba 'er*an( literar(. 8ntre ei ns( vorbesc li*ba
s(seasc(/ de)i toat( literatura lor este 'er*an(. Li*ba lor este cea cu care au venit. A evoluat foarte pu&in.
8n fa*ilie ntre so&i/ rar au1i c( )i6a b(tut sasul nevasta. 4a&( de copii/ sunt *ai severi/ *ai duri. Ca
orientare profesional(/ i tri*it la *unc( n industrie sau a'ricultur(. La ro*ni se observ( tendin&e de
@do*nieA. Copiii sunt tri*i)i la )coli superioare sau post liceale ca sa devin( func&ionari.
Ca /alori
La sa)i/ pri*ea1( cele econo*ice *binate cu rela&iile sociale )i culturale. Codul de co*portare
din interiorul 'rupului este sever/ drastic. Peste severitatea fa*iliei venea severitatea reli'iei evan'Belice/ a
bisericii. 8n pre1ent/ s6a *ai redus )i severitatea fa*iliei. Influen&a preotului asupra fa*iliei aproape a
disp(rut. 8n otbav/ *ai sunt 2HK de sa)i )i EK *a'Biari. ela&iile de bun( convie&uire s6au i*pus n
func&ie de nevoile ce le6au si*&it dup( ntoarcere. Dovad( c( n perioada postbelic( au fost privile'ia&i este
faptul c(/ pe cnd ro*nii se *p(r&eau la vot n toate partidele politice/ sa)ii fiind co*pac&i/ &ineau
ntotdeauna cu cei de la putere )i beneficiau de avanta;ele lor.
Gru"urile care $tiulea7( coe7iunea interetnic(
#unt 'rupurile de *unc(/ fa*ilia )i )coala. 8n bri'ada de *unc(/ n colectivul din ntreprindere/
oa*enii se tratea1( de la e'al la e'al pentru a6)i reali1a sarcinile de plan. 4a*ilia poate restric&iona ;oaca
dintre copii de etnii diferite sau o poate ncura;a. Acu*/ ns( nu6i *ai desparte pe copii. >in de la capul
satului )i se ;oac( *preun( cu ai no)tri n curte. 3r(dini&a )i )coala unesc *ult copiii/ i aduc la acela)i
nu*itor co*un.
Lund n considera&ie ponderea lor actual(/ sc(1nd(/ sa)ii devin tot *ai con)tien&i c( posibilitatea
lor de a6)i *en&ine )i perpetua propria cultur( scade. !i recunosc c( *isiunea lor s6a ter*inat )i c( nu *ai
are viitor. (*n cantona&i nu*ai n trecut. Au o acut( con)tiin&( de 'rup.
Atri)utele nece$are reali7(rii $c-i)ului cultural
Ca oa*enii de diferite etnii s( reali1e1e un fructuos scBi*b cultural trebuie s( aib( ncredere unii
n al&ii/ un nivel ridicat de cultur( )i de via&(. Tinerii sunt *ai descBi)i la contactul dintre culturi/ dintre
etnii. A1i/ ve1i tineri ro*ni/ 'er*ani/ *a'Biari bra& la bra& pe strad( f(r( nici o proble*(.
#cBi*burile sincere dintre oa*eni aduc pro'res )i civili1a&ie. Oa*enii se *bo'(&esc u*an )i
*oral.
Cu e$te oul "rodu$ al contactului dintre culturi5
!ste *ai 'eneros/ *ai evoluat/ *ai n&ele'(tor. O*ul nu poate tr(i i1olat/ nici nu poate *unci de
unul sin'ur. Iar tr(ind al(turi de al&ii d( ce e *ai bun din el )i ia ce este *ai bun. Are loc o unifor*i1are pe
undeva. Ie)ind din cadrul na&ional n afar(/ repre1entndu6ne bine/ pro'res(* n acord cu lu*ea. Din
contactul cu lu*ea ar fi bine s( se aduc( nu*ai eDe*ple bune. #cBi*bul de eDperien&( este bine6venit )i la
produc(torii direc&i/ dar ace)tia/ din p(cate/ nu prea pleac(. 8n contactul dintre culturi c)ti'ul este benefic
de a*bele p(r&i/ individual )i social/ de aceea el trebuie pro*ovat )i cultivat prin toate *i;loacele.
Ne opri* aici cu eDpunerea interviurilor/ de)i ele sunt *ult *ai *ulte. #per(* c( ele au
concreti1at *odul de tr(ire a contactului dintre culturi de c(tre ro*ni )i sa)i. Natura co*pleD( )i
contradictorie a feno*enului/ a fost confir*at( cu luD de a*(nunte de opiniile/ atitudinile )i st(rile de spirit
ale subiec&ilor din a*bele 'rupuri etnice.
%2-
A.1eldioara
de la diferene la schim7uri i interferene culturale
8ntruct despre 4eldioara a* avut un subcapitol de sine st(t(tor/ cu interviuri relevante despre
*odul de 'ndire )i apreciere reciproc( a sa)ilor )i ro*nilor/ n cele ce ur*ea1(/ ca o co*pletare a celor
relatate despre *a'Biari/ vo* re&ine aten&ia cu diferen&ele )i interferen&ele culturale specifice raporturilor
interetnice dintre ro*ni )i sa)i/ pentru o co*para&ie cu cele anali1ate pn( acu*.
8n sensul antropolo'iei culturale )i al sociolo'iei co*parate/ diferen&ele sunt toc*ai tr(s(turile
care specific( sau personali1ea1( un individ/ 'rup sau co*unitate. !le dau unicitate tuturor entit(&ilor care
se pun n discu&ie. Prin ele se definesc n raport cu altele. Diferen&ele/ apoi/ constituie ba1a *pru*uturilor.
Cei ce se asea*(n( nu au ce *pru*uta unii de la al&ii. 8*pru*ut( nu*ai cei ce sunt diferi&i.
8*pru*uturile reciproce reali1ate creea1( o 1on( co*un( de *odele etno6culturale care nu sunt altceva
dect interferen&ele culturale. Toate 1onele cu individualitate etno6cultural( bine conturat( au/ la *ar'inile
lor/ n ariile de contact cu @al&iiA )i *icro61one de contacte culturale/ nu*ite arii de conver'en&( sau de
interferen&( cultural(.
Pornind de la aceast( pre*is( teoretic(/ s( face* o sinte1( succint( a diferen&elor dintre ro*ni )i
sa)i/ dup( care ulterior/ vo* releva *pru*uturile reciproce )i ceea ce i lea'(/ interferen&ele/ acele *odele
culturale co*une de via&( care s6au cl(dit istoric/ n ti*p )i spa&iu/ din traiul *preun(.
Din cercetarea efectuat( n anii %HEH6%HFK/ n Co*una 4eldioara/ fost( 2arienbur'/ re1ult( o
i*a'ine co*pleD( a celor dou( co*unit(&i etnice aflate n contact de peste )apte secole )i ;u*(tate.
2en&ion(* c( tr(s(turile specifice ro*nilor )i ale sa)ilor sunt sinte1e sui6'eneris ale percep&iei de
sine )i percep&iei altuia dintre ro*ni )i sa)i.
Diferene etno3culturale
Ro!nii $e deo$e)e$c de $a#i "rin*
n(1uin&a p(rin&ilor ca odraslele lor s( atin'( statute sociale superioare lor/ pentru care le6
au insuflat a*bi&ia de a nv(&aW de aceea/ copiii ro*nilor sunt n *a;oritate pre*ian&iW
@ospitalitatea ro*nilor este de nenlocuitA/ dup( aprecierea unei s(soaice/ de aceea
aceast( tr(s(tur( cultural( este preluat( )i de sa)iW
fa*ilia ro*neasc( este *ai descBis( spre lu*e ca cea s(seasc(/ *ai co*unicabil(/ *ai
sociabil(W
ro*nii sunt n fa*ilie *ai cal1i/ *ai spontani/ iar n lu*e populari/ a*abili/ ospitalieriW
ro*nii sunt *ai inteli'en&i n *unc( dect sa)ii/ dar *ai de1ordona&i )i *ai pu&in
consecven&i/ perseveren&iW
ro*nii sunt a*bi&io)i/ ener'ici/ creativi/ nu s6au l(sat *ai pre;os de ct sa)ii cnd
condi&iile social6econo*ice le6au fost )i lor prielnice <dup( *propriet(rirea cu p(*nt=W
ro*nii sunt *ai ro*antici n orientarea profesional(/ ei )i propun s( fac( din copiii lor
doctori/ in'ineri/ profesori/ arti)ti/ oa*eni de )tiin&(/ toate profesiile posibile/ pe cnd
sa)ii se re1u*( la cele teBnice/ practice de nivel *ediuW
)i p(strea1( datinile )i obiceiurile.
6 Bora n fa&a satului/
6 Bora n fa&a )colii la otbav/
6 s(rb(toarea ono*asticii/ pre'(tind o *as( *are cu adul&i )i copii/
6 1estre *are la feteW
)i conserv( tradi&iile reli'ioase specifice ortodoDieiW
au cntece/ doine/ ro*an&e bo'ate n eDpresie artistic(.
<a#ii $e deo$e)e$c de ro!ni "rin*
*anifest( o puternic( solidaritate de 'rupW se adun( to&i la un spectacol de teatru din
spirit de coe1iune etnic(W
au o con)tiin&( de 'rup etnic foarte avansat(W
lucrea1( bine/ serios/ @nu fu)erescA/ adic( nu sunt superficialiW
sunt *ai conservatoriW W @la b(trni peste tot le e bine/ dar *ai bine le este aca$(A/ adic(
la ;eldioara lor <nenea 4rit1=
%20
)i p(strea1( li*ba/ tradi&iile de la nun&i/ bote1uri/ n*or*nt(riW
au tradi&ia confir*(rii la %, aniW
serbea1( Carnavalul vecin(t(&ii/ ono*astica/ bote1ul nu*ai n cerc etnic restrnsW
b(rbatul nu6)i bate nevastaW
respectul ntre'ii fa*ilii pentru ora *eselorW
@nu s6au prea ntrecut pe la )coli nalteAW
dau 1estre la fete nu*ai un reca*ier )i baniW
au o *u1ic( rit*ic(/ dansea1( vals/ tan'ou/ foDtrot/ polc(W
)tiu s( se distre1e o dat( pe s(pt(*n(W
iarna/ la )e1(toare/ fe*eile torc lnaW
au baluri specifice 'rupului.
6 bal *ascat/ n februarie/
6 balul po*pierilor/
)i v(d trecutul f(r( viitorW
consider( c( *isiunea lor s6a ncBeiat.
@mprumuturi reciproce
De la ro!ni la $a#i*
6 in li*b(. cBio)c/ cooperativ(/ CAP etc.
6 ospitalitateaW
6 ie)itul la strad( din @cetateAW
6 rela&ii sociale *ai apropiate/ @vecinuleA ca for*ul( de adresareW
6 &esutul de covoare )i torsul de c(tre fe*eiW *unca la p(dure/ cositul de c(tre
b(rba&iW
6 'enero1itatea ro*nilor n rela&iile interpersonaleW
6 trasul clopotului la *oartea sa)ilor/ po*ana dup( n*or*ntareW
6 aprinsul lu*n(rilor la *or&i/ la ci*itir )i la parastaseW
6 ciorb(/ bor)/ sar*ale/ friptur( din buc(t(ria ro*neasc(W
6 obiceiul de a *er'e cu sorcova )i copiii de sa)i.
De la $a#i la ro!ni*
6 vecin(tatea/ devenit( circu*scrip&ie electoral(/ dar cu
func&ionalitatea tradi&ional( de for*( de ntra;utorare ntre veciniW
6 *odul de or'ani1are al 'ospod(riei/ stilul de cas(W
6 cultivarea p(*ntului/ cre)terea ani*alelor cu pre'(tire )colar(W
6 cultivarea sfeclei de 1aB(r/ a soiei )i *enteiW
6 ordine/ punctualitate/ disciplin(W
6 @furauA *eseria de la st(pn )i apoi *unceau *ai bine ca elW
6 for*area de 'rupuri de ro*ni pentru a cu*p(ra unelte n co*unW
6 influen&( n di*ensiunea fa*iliei la 2 copiiW
6 n do*eniul culinar. supa )i )ni&elulW
6 disciplina n biseric( )i ordonarea/ siste*ati1area *or*intelor n ci*itir.
*nterferene culturale ntre romni i sai
utili1area li*bii ro*ne de c(tre sa)i )i nv(&area de c(tre copiii ro*ni a li*bii 'er*aneW
s(rb(toarea ar*indenilor/ Carnavalul pri*(verii/ 2aialul sau % 2aiW
balul bri'(1ii de Anul NouW
cntatul fanfareiW
*ersul cu sorcovaW
c(s(toriile *iDte. ro*ni cu s(soaiceW
*unca n co*un la CAP/ IA# )i n fabric(W
bri'ada de *unc(W
%2E
invitarea reciproc( a ro*nilor )i sa)ilor la ono*astici )i nun&iW
cBe*area a*bilor preo&i/ ro*n )i sas/ la nun&i )i n*or*nt(riW
dansul *odern este co*un tuturor tinerilorW
fa*ilia ca 'rup de ntrep(trundere a valorilor )i *odelelor culturaleW
s(rb(torirea n fa*iliile *iDte a s(rb(torilor ro*ne)ti )i s(se)tiW
Interculturalitatea ro*no6*a'Biar( din Tr'u62ure)/ creu1etul interetnic b(n(&ean/
biculturalitatea feldiorean( )i *o1aicul interetnic ecBilibrat dobro'ean ne6au purtat pe aripile *odelului
cultural real de convie&uire interetnic( nor*al(/ fireasc(/ cBiar ar*onioas( dintre etnii/ specific
co*unit(&ilor *iDte cu ro*ni *a;oritari din perioada societ(&ii socialiste/ *ult bla*at( )i deloc
valorificat( n perioada post6dece*brist(. Aceast( societate nu a fost perfect(/ nu a dus la *plinirea
idealurilor n care au cre1ut ideali)tii )i pro*otorii ei/ dar nici nu poate fi deni'rat( )i aruncat( la lada de
'unoi a istoriei/ a)a cu* fac unii farisei politicieni )i politolo'i din 1ilele noastre. !a trebuie studiat(/ de la
distan&a ce s6a a)ternut n ti*p/ cu cal* )i ecBilibru )tiin&ific )i *oral. #( desp(r&i* binele de r(u/ dar s( nu
arunc(* cu apa din albie )i copilul. 8n acest sens/ a* insistat asupra acestor aspecte/ pentru o dreapt(
;udecat( a vie&ii sociale a)a cu* a fost ea tr(it( de to&i/ att cu se*nul plus/ ct )i cu se*nul *inus/
niciodat( nu*ai *inus. !Dacerbarea nu*ai a relelor/ a tarelor pe care orice cercet(tor care se respect( le
recunoa)te )i le conda*n(/ ne'area n bloc/ cu rea6credin&( sau o*iterea cu bun( )tiin&( a aspectelor
po1itive/ nu relev( obiectivitate )i probitate )tiin&ific(/ ci parti1anat politic '(unos/ deri1oriu *oral )i
nevalid )tiin&ific.
Noi n6a* putut trece peste aceast( ;u*(tate de secol care coincide cu via&a noastr(/ pe care a*
cunoscut6o/ a* tr(it6o/ cu lu*inile )i u*brele ei/ f(r( s6o anali1(* cinstit )i cu responsabilitate. A* f(cut
acest lucru nu nu*ai de dra'ul )tiin&ei/ dar )i din nevoia ca 'enera&iile care vin dup( noi/ intoDicate de *ult
prea *ediati1ata ideolo'ie postdece*brist( a antico*unis*ului/ care a eDacerbat tarele lui/ dar a o*is
p(r&ile lui po1itive/ s( cunoasc( realitatea social( a)a cu* s6a desf()urat ea la firul ierbii/ n adnci*ea )i
totodat( cu n(l&i*ea ei fireasc(.
Ne6a* f(cut o datorie de onoare din a co*pleta tabloul rela&iilor interetnice cu acele c(su&e care
repre1entau societatea socialist(/ dar care lipseau/ dac( l6a* privi ca pe Tabloul Periodic al !le*entelor
CBi*ice al lui 2endeleev. <Acesta/ n ti*pul vie&ii lui/ n6a reu)it s( descopere toate ele*entele cBi*ice/
dar a avut intui&ia )tiin&ific( de a le descrie )i de a le l(sa spre descoperire posterit(&ii sub for*( de c(su&e
'oale/ posteritate care/ descoperindu6le/ le6a u*plut=. P(strnd propor&iile n privin&a co*para&iei de *ai
sus/ dup( noi/ sper(* s(6)i *ai dea obolul/ cercetnd societatea ro*neasc( pornind de la fapte )i nu de la
pre;udec(&i )i stereotipii politicianiste/ interesate/ false )i f(r( respectul istoriei/ )i al&i cercet(tori care vor
avea cura;ul s(6)i asu*e realitatea n spirit filosofic/ a)a cu* este ea @f(r( nici un adaos din afar(A.
Dup( aceast( parante1(/ s( trece* la o anali1( teoretic( a acestor diferen&e culturale )i na&ionale/
dac( 'ndi* *inorit(&ile na&ionale ca e)antioane ale na&iunilor din care provin.
8n lucrarea @Principiile sociolo'iei co*parativeA Nicolae Petrescu <Nicolas Petrescu/ TBe
Principles of Co*parative #ociolo'S/ London/ Vats \ co/ %H2,/ p. %H=/ pune n de1batere principiul
diferen&elor culturale care se eDpri*( n li*b(/ obiceiuri/ valori/ nor*e ce distin' popoarele )i na&iunile.
Acest principiu/ al diferen&elor culturale/ noi l6a* pre1entat *ai sus sub for*( e*piric(/ a)a cu* a re1ultat
din investi'a&ia de teren. De ce este i*portant )i ce se*nific( elX !ste i*portant/ spune Nicolae Petrescu/
pentru c(/ n societatea *odern(/ aproape toate interpret(rile feno*enelor sociale se ba1ea1( pe el. !ste
le'at de feno*enul relativis*ului cultural din antropolo'ia cultural( potrivit c(ruia ceea ce pare s( fie valid
pentru o na&iune < n ca1ul nostru/ pentru un 'rup etnic sau o *inoritate na&ional(=/ nu poate s( fie acceptat
ca valid pentru alta. De unde deconcertarea o*ului *arcat de valorile *orale acceptate de societatea n care
s6a n(scut cnd intr( ntr6o alt( &ar( cu condi&ii/ nor*e )i valori scBi*bate. @DeconcertareaA de care
vorbe)te Nicolae Petrescu nu este altceva dect )ocul cultural pe care l tr(ie)te individul cnd intr( ntr6o
societate cu totul diferit( de a sa pe care l6a* anali1at n pri*a parte teoretica a lucr(rii.
Interpretarea diferen&elor sociale )i culturale produse de ti*p/ spa&iu )i autorii lor/ oa*enii/ este
obiectul sociolo'iei co*parative care d( posibilitatea ;udec(rii obiective a diferitelor valori produse de
via&a social( a diferitelor 'rupuri de oa*eni.
Ceea ce pare straniu la nceput ntr6o cultur(/ spune Nicolae Petrescu/ devine obi)nuit cu ti*pul.
Obi)nuin&a str(inului cu *odelele culturale ale unei &(ri )i asi*ilarea lor ca pe fapte nor*ale este o etap(
inerent( a n&ele'erii relativis*ului cultural care arat( c( di4erena nu e$te deterinat( de o)iceiul $au
nora 1n $ine+ ci de condiiile #i conce"iile "rin care noi 1l /ede #i 1l 3udec(. @Pe *(sur( ce
%2F
ncerc(* s( n&ele'e* punctul de vedere str(in co*edia ncetea1(A/ sublinia1( autorul )i ncearc( n
continuare s( descifre1e punctul de vedere str(in. Acesta poate fi aflat prin cercetarea ba1ei sociale
specifice )i stabilirea *obilului real care sus&ine respectivul obicei sau *odel/ n ca1ul nostru.
Observarea practicilor culturale specifice 'rupurilor etnice studiate i*pune traducerea
se*nifica&iei lor/ n ter*enii proprii observatorului. Pentru a afla se*nifica&ia lor trebuie ns( s(
descoperi* ori'inea/ istoria/ *ediul social n care ele s6au n(scut/ *obilurile sau *otivele obiective care au
condus la diferen&ele *en&ionate. 8n acest fel/ se a;un'e la "rinci"iul tran$laiei $au al traducerii
di4erenelor ce a"ar de la o counitate la alta.
Dar traducerea n siste*ul propriu de concepte/ idei )i teorii a diferen&elor dintre tr(s(turile/
*odelele )i obiceiurile 'rupurilor u*ane este )i principiul funda*ental al teoriei contactului dintre culturi/
a* ar(tat noi n pri*a parte a lucr(rii. 8n afara lui nu poate fi n&eleas( asi*ilarea )i inte'rarea ele*entelor
culturale dintr6o alt( cultur( de c(tre un 'rup cultural sau altul. De pild(/ co*parnd feno*enul
@vecin(tateA n accep&ia ini&ial( dat( de sa)i care a func&ionat sute de ani pentru ei/ cu accep&ia actual(/
devenit( co*un( sa)ilor )i ro*nilor ne d(* sea*a de diferen&a de conteDt social )i istoric n care ea
func&ionea1( n 1ilele noastre. #arcina noastr( ca cercet(tori/ n acest ca1/ este traducerea obiectiv(/
)tiin&ific( a deosebirilor n ecBivalen&ii lor reali din cultura sa)ilor tr(itori ntre ro*ni. 4(r( ndoial(/
institu&ia @vecin(t(&iiA s6a n(scut la sa)ii veni&i din 4landra din 1ona 2oselei )i a inului ca o nevoie
strin'ent( de a6)i solu&iona proble*ele de via&( cu @resursele propriiA/ f(r( a apela la @'a1deA/ care erau
ro*nii. >ecin(tatea era *icroco*unitatea/ *ocrocos*osul lor etnic dincolo de care se si*&eau n aerul
rece al str(inilor. Dac( la aceste condi&ii *ai ad(u'(* )i spiritul *onadic specific filo1ofiei )i caracterului
'er*anului/ adic( i1olarea )i autocentrarea sa/ devine eDplicabil( apari&ia ei n via&a sa)ilor veni&i ca
'r(niceri ai re'elui Un'ar/ n %22,/ prin @:ula de AurA a lui Andrei al II6lea/ prin care li s6au oferit
privile'ii de care au beneficiat pn( la reali1area dualis*ului austro6un'ar/ n %F0E.
Diferenele" mprumuturile i interferenele $unt "ilonii "e care $e $"ri3in( contactul dintre
culturi. Ele $unt cau7e+ dar #i e4ecte ale contactului dintre culturi. 9n calitate de cau7e rele/( c( nici
un contact 1ntre culturi nu are loc dac( culturile nu $unt diferite+ iar o dat( ce are loc el duce la
mprumuturi #i $e 4inali7ea7( cu interferene. Ca e4ecte ale contactului dintre culturi di4erenele+
1"ruuturile #i inter4erenele eCercit( aciune a$u"ra lui accentu!ndu-l.

%2H
CA:. 6.
ROMNII DI MAG>IARII LA CONTACTUL DINTRE CULTURI
#. O scurt istorie a maghiarilor
Un'urii sau *a'Biarii )i aprecia1( preistoria ntre *ileniile %K )i , .e.n./ dup( unele ipote1e/
avnd ca @&ar( de ba)tin(A/ cu aproDi*a&ie/ 1ona *un&ilor Urali/ dup( altele/ Asia Central(/ n prea;*a
lacului Aral sau partea apusean( a #iberiei/ spa&ii care ar putea constitui cea *ai ti*purie etap( a
etno'ene1ei lor <3er'elS Andrcs/ %HH+/ p. H=. 8n ;urul anului ,.KKK .e.n. co*unitatea din ;urul Uralilor se
desco*pune )i 'rupurile etnice fino6u'rice din ea se stabilesc la vest de Urali/ la confluen&a rurilor >ol'a
)i Ua*a/ cu un *od de via&( preponderent de cule'(tori/ ba1at pe econo*ia natural(/ n care ocupa&ii de
ba1( erau pescuitul/ vn(toarea )i culesul. 2ai tr1iu/ cu de1voltarea uneltelor de *etal/ n rndul
ndeletnicirilor econo*ice locul principal l ocup( a'ricultura )i cre)terea ani*alelor. 8n ;urul anului %.KKK
.e.n. avnd loc o nou( de1*e*brare a unit(&ii fino6u'rice ei se deplasea1( pe cursul *i;lociu al >ol'(i n
#iberia apusean( )i de6acolo au trecut spre !uropa/ sub presiunea atacurilor Bunice.
Influen&a turcica de care au avut parte triburile se*ino*ade *a'Biare/ n secolele I>6> e.n./ le6a
sti*ulat spiritul or'ani1atoric )i le6a servit drept *odel de or'ani1are. 8n secolul II se '(sesc ntre Nipru )i
Nistru/ n &inutul nu*it !telM_1 sau @locul ntre apeA/ de unde se despart de ca1ari. Apoi/ E triburi *a'Biare
)i + triburi cabarice se vor uni constituind o societate *ilitar( se*ino*adic( ce va an'a;a ca*panii *ilitare
la *are distan&( n step(/ a;un'nd/ n cele din ur*( pn( la Dun(rea de ;os/ in :a1inul Carpatic. #ub
Prpad/ ncepe ca*pania *potriva :a1inului Carpatic/ atacnd 1onele de frontier( de pe Tisa/ desc(lecnd
n C*pia Panonic(. Incursiunile un'urilor orientate c(tre Apus vor fi cur*ate de dou( infrn'eri la
2ersebur' n H++ )i la A'sbur' n H--.
9n de$crierea odului cu a 4o$t cucerit Ba7inul Car"atic+ inclu$i/ Tran$il/ania+ Ger,elI
AndrQ$+ oite $( aintea$c( #i de eCi$tena ro!nilor. Iat( cu i$ti4ic( el i$toria+ #i ai ale$+
"re7ena ro!nilor in Tran$il/ania. Dup( el/ @Ocuparea inte'ral( a :a1inului Carpatic nu a fost un
proces pa)nic/ nici n fa1ele sale ur*(toare/ p(r&ile Transdanubiene fiind st(pnite de principatul bavare1/
iar cele nord6estice de i*periul *orav. 8n C*pia Panonic( )i n Transilvania desc(lec(torii se lovesc de
interesele &aratului bul'ar. :a1inul Carpatic nu a fost niciodat( un vid/ sublinia1( el/ dar 6 f(cnd abstrac&ie
de avari " desc(lec(torii *a'Biari au fost pri*ii care au reu)it s(6l cuprind( sub o st(pnire unitar( )i
durabil(/ procesul desc(lecatului considerndu6l ncBeiat n ;urul anului HKK. !fectivul un'urilor
desc(lec(tori l esti*ea1( la o ;u*(tate de *ilion. Popula&iile '(site aici au fost. slavii <sloveni/ *oravi/
bul'ari=/ francii precu* )i avarii " ace)tia din ur*( 'reu de identificat " pot fi esti*ate la ;u*(tatea
efectivului un'urilorA <op. cit. p.%+=.
#a red(* )i versiunea ro*neasc(. 4iind cresc(tori de ani*ale )i provenind din 1ona silvo6stepei
euro6asiatice/ un'urii au c(utat ntotdeauna p()unile din c*piile ;oase/ spun Nicolae !droiu )i >asile
Pu)ca) n lucrarea @2a'Biarii din o*niaA <%HH-/ p. H=. 9esul panonic/ cu *arile cursuri de ap( ale
Dun(rii )i Tisei/ nu va *ai putea fi p(r(sit/ *a'Biarii fiind nvin)i n incursiunile lor spre vest/ datorit(
for&ei *ilitare superioare a statelor bine or'ani1ate din centrul )i occidentul !uropei.
La venirea lor n Panonia/ spun !droiu )i Pu)ca)/ un'urii au '(sit aici resturi de popula&ie
ro*anic(/ slav( )i avar(W i1voarele scrise un'ure)ti <'estae= )i cele narative slave din sec. II6III i
*en&ionea1( pe slavi )i pe ro*ni <:lacBi=/ iar al(turi de ei pe 'reci <:i1antini=/ bul'ari )i 'er*anici. 8n
secolul I are loc procesul de sedentari1are a un'urilor n C*pia Panonic( )i transfor*area *odului lor de
via&( se*ino*ad( n una or'ani1at(. 8n anul %.KKK are loc cre)tinarea lor n rit catolic sub conduc(torul de
trib 9tefan care n %.KK% se procla*( re'e/ constituind6se/ astfel/ e'atul Cre)tin al Un'ariei care va
desf()ura o politic( de eDpansiune teritorial( )i pro1elitis* catolic. De fapt/ n eDpedi&iile lor spre vest/
trecnd peste p(duri/ pentru cucerirea )esului panonic/ triburile un'ure)ti nt*pinaser( re1isten&a o)tenilor
ro*ni 3elu/ 3lad )i 2enu*orut/ cu* spune Anoni*us/ notarul anoni* al re'elui :ela al III6lea/ n
lucrarea 3esta Cun'aroru*.
Dup( constituirea e'atului Un'ariei la %.KKK6%.KK%/ ncepe perioada cuceririi siste*atice a
C*piei >estice/ a :anatului )i Transilvaniei/ sub re'ele 9tefan I cel #fnt/ cucerire ce a durat pn( n
secolele II6IIII. #t(pnirea real(/ nu nu*ai no*inal(/ cu* avusese loc n pri*ele decenii ale secolului al
I6lea/ re'alitatea *a'Biar( a reali1at6o cu a;utorul unor 'rupuri de popula&ie *i'ratoare/ ca s6o poat(
st(pni/ ea eDtin1ndu6se pe o suprafa&( *ult *ai *are dect i per*itea popula&ia proprie de care dispunea.
Aceste 'rupuri au fost/ ini&ial/ pecene'ii )i secuii/ apoi/ cavalerii teutoni <'rup *ic 'er*an=/ pe care i6a
%+K
alun'at datorit( propriilor lor tendin&e de eDpansiune )i/ ulterior/ sa)ii )i )vabii/ popula&ie 'er*an(/ adus(
din 4landra/ LuDe*bur' )i alte teritorii 'er*ane. Coloni)tii adu)i s6au bucurat de dona&ii/ privile'ii/
de*nit(&i/ constituind al(turi de re'alitate/ clasa st(pnitoare.
>orbind despre aceast( perioad( de r(scruce n istoria ro*nilor/ p(rintele !piscop de Covasna )i
Car'Bita/ Ioan #ele'ean/ spune n cuvntul D! ZNC!PUT al *onu*entalei 2ono'rafii @o*nii din
Covasna )i Car'BitaA/ publicat( la !ditura 3rai o*nesc/ n 2KK+. @La nceputul *ileniului al II6lea/
trupele re'atului un'ar vor cuceri ncet/ ncet/ Transilvania/ coloni1nd apoi o popula&ie secuiasc( pe
cursurile superioare ale 2ure)ului )i Oltului. Acest *o*ent va *arca pentru totdeauna via&a ro*nilor din
Carpa&ii (s(riteni/ care vor r(*ne aproape un *ileniu sub st(pnire str(in(/ reu)ind s( transfor*e acest
spa&iu de cultur( )i civili1atie ro*neasc(/ ntr6unul unde ast(1i ro*nii sunt *inoritari... Cei doi @fra&iA/
2ure)ul )i Oltul/ i1vor&i de la poalele 2untelelui C()*a)ul 2are/ au fost *artorii *arilor eveni*ente )i
fr(*nt(ri )i ale unora din cele *ai 1buciu*ate pa'ini din istoria ro*nilor. Cet(&ile dacice )i castrele
ro*ane *arcBea1( acest teritoriu sacru al str(bunilor no)tri. 8n aceste cet(&i/ puse nc( pu&in n valoare/ s6au
'(sit obiecte cu inscrip&ii cre)tine nc( din secolele III )i I>/ acestea de*onstrnd att continuitatea
ro*nilor aici/ n Carpa&ii (s(riteni/ ct )i p(trunderea cre)tinis*ului nc( din pri*ele veacuriA<p.-=.
P(trunderea *a'Biarilor pe linia Tisei/ dinspre vest pe #o*e)62ure)/ la poalele 2un&ilor Apuseni/
apoi/ n spa&iul intra6carpatic dinspre Nord6>est/ :iBor/ #atu62are/ Crasna6#(la;/ Clu;/ Turda/ ur*ate de
Arad/ Deva/ Alba Iulia @a *arcat pe pn1a de popula&ie ro*neasc( *ici insule un'ure)ti/ care se vor *(ri
n secolele ur*(toare prin ali*entare de*o'rafic( din Panonia )i prin spor naturalA <!droiu )i Pu)ca)/ p.
%2=. Cu toate acestea/ sublinia1( autorii/ aducerea secuilor )i coloni1area sa)ilor n6a fost de natur( s(
*odifice radical peisa;ul etno6de*o'rafic din teritoriile cucerite de re'alitatea *a'Biar(. o*nii au r(*as
*a;oritari )i r(spndi&i pretutindeni n Transilvania. 2a'Biarii/ or'ani1a&i n co*itate/ sunt dispu)i n
cet(&ile re'ale/ n re)edin&ele de co*itat/ n ;urul cur&ilor nobiliare )i n satele nvecinate. o*nii au r(*as
n blocuri etno6de*o'rafice co*pacte/ unde for*au &(ri/ cne1ate )i districte/ aveau institu&ii proprii/
re1ultate din feudalis*ul ro*nesc autoBton. ducate )i voievodate. o*nii din insulele un'ure)ti )i din
1onele co*pacte secuie)ti )i s(se)ti au fost supu)i unui continuu proces de asi*ilare att pe cale natural(/ n
procesul convie&uirii de 1i cu 1i/ ct )i prin *etode for&ate/ ceea ce a dus la reducerea nu*(rului lor n
>oievodatul din teritoriul intracarpatic din cadrul e'atului Un'ariei. La aceast( stare de lucruri se *ai
adau'( )i deplasarea sau *i'ra&ia unor 'rupuri de popula&ie spre Jara o*neasc( )i 2oldova/ unde )erbia
nu a;unsese la 'ravitatea celei din Transilvania/ principatele ro*ne oferind posibilitatea sc(p(rii de
iob('ie.
o*nii au constituit n Transilvania/ att n epoca voievodatului <sec. IIII6I>I= ct )i n ti*pul
Principatului <sec. I>I6I>II= o popula&ie do*inant rural(/ de ioba'i/ ora)ele *edievale fiind/ ini&ial/
apana;ul sa)ilor/ apoi al *a'Biarilor )i secuilor. Le'isla&ia/ nobilii st(rilor privile'iate 6 sa)ii/ *a'Biarii )i
secuii " inter1iceau p(trunderea ro*nilor n ora)e. 8n secolul I>I/ esti*(rile relev( c( ro*nii for*ea1(
*a;oritatea absolut( a popula&iei @PrincipatuluiA care @ntrecA pe celelalte na&iuni la un loc <un'uri/ sa)i/
secui= )i sunt r(spndi&i peste tot n Transilvania.
8n ur*a destr(*(rii e'atului Un'ariei/ dup( batalia de la 2oBccs <%-20=/ )i transfor*area
Un'ariei n pa)alc turcesc/ o parte din popula&ia *a'Biar(/ nobili*e/ or()eni/ &(rani/ se refu'ia1( n
Transilvania/ desprins( de re'at. o*nii continu( s( fie ns( eDclu)i din via&a politic( n care func&iona
re'i*ul st(rilor ba1at pe siste*ul celor trei na&iuni privile'iate/ iar reli'ia lor ortodoD( s( fie considerat(
@tolerat(A.
Dup( cucerirea Principatului Transilvaniei de c(tre Cabsbur'i <%0FF6%E%%= Curtea de la >iena va
proceda la coloni1(ri de popula&ie 'er*anic( <)vabi/ *ai ales= sau de alt( ori'ine etnic(/ *odificnd n
defavoarea ro*nilor propor&ia dintre etniile din Transilvania. Cu toate acestea/ ecens(*intele austriece
din a doua ;u*(tate a secolului al I>III6lea )i pri*a ;u*(tate a secolului al III6lea/ efectuate dup(
confesiune/ li*b( sau etnie/ ndic( aceea)i propor&ie etnic( n Transilvania. 25+ ro*ni/ %5+ un'uri/ secui/
sa)i )i al&ii. Politica de *a'Biari1are for&at( a ro*nilor n perioada dualis*ului austro6un'ar a dus la
*ic)orarea nu*(rului ro*nilor n teritoriile ro*ne)ti aneDate n 2onarBia Austro6Un'ar(/ sporind
popula&ia *a'Biar( pe sea*a celei ro*ne)ti )i 'er*ane. La ecens(*ntul din %H%K/ de)i criteriul de
nre'istrare a etniei a fost li*ba vorbit( frecvent/ cea *a'Biar( fiind li*b( obli'atorie/ ro*nii de&ineau tot
*a;oritatea popula&iei -+/E[/ *a'Biarii +%/0[ )i 'er*anii %H/E[. Aceast( pondere absolut *a;oritar( a
ro*nilor n Transilvania de6a lun'ul ntre'ii sale istorii este/ dup( p(rerea noastr(/ cel *ai tare indicator al
continuit(&ii )i al ndrept(&irii noastre la Transilvania ct va fi )i va trai poporul ro*nL
:a1a etno6de*o'rafic( *a;oritar ro*neasc( *binat( cu principiul de*ocratic al
autodeter*in(rii na&ionale a condus la unirea teritoriilor locuite n *a;oritate absolut( de ro*ni la %
%+%
dece*brie %H%F/ Transilvania/ :anatul/ Cri)ana )i 2ara*ure)ul cu o*nia la care )i afir*ase de;a voin&a
:asarabia )i :ucovina. Conferin&a de pace de la Paris din %H%H6%H2K )i Tratatul de la Trianon din , iunie
%H2K au consfin&it Unirea Transilvaniei cu o*nia. 8n ur*a Tratatului de la Trianon *a'Biarii au trait )i
nc( traiesc )i acu* n 2KK0/ un puternic senti*ent de frustrare de care nu se pot vindeca. !ste le'iti*. au
pierdut statutele )i privile'iile econo*ice/ sociale/ politice de care s6au bucurat un *ileniu )i *ai bine/ de)i
au fost ntotdeauna n inferioritate nu*eric( )i nele'iti*i pe un teritoriu pe care tr(iau de;a de sute de ani
ro*nii.
De la %H%F pn( n pre1ent/ ntrea'a ra&iune de a fi a for&elor politice radicale din Un'aria a
constat )i const( nc( n revi1uirea Trianonului care a consfin&it eliberarea teritoriilor )i a locuitorilor lor din
@ncBisoarea popoarelorA/ cu* devenise *onarBia austro6un'ar(. 8ntre cele dou( r(1boaie au dus/ de
ase*enea/ o politic( subteran( de pre'(tire a revi1uirii Trianonului. Perioada BortBSst( le6a ren(scut
*a'Biarilor speran&a do*in(rii fostelor popoare pentru , ani/ <%H,K6%H,,=/ ani att de duri nct au r(*as
adnc ncrusta&i n *e*oria tr(itorilor lor. Prin setul continuu de Proiecte de statute pe care le poart( pe la
Por&ile !uropei din %HHK pn( ast(1i/ nu se poate s( nu se vad( aceea)i dorin&( nestr(*utat( de a ntoarce
roata istoriei spre epoca *edieval(/ cnd un'urii do*inau discre&ionar popula&ii ntre'i/ de)i lu*ea a
evoluat )i dreptul tuturor de a fi e'ali )i totu)i diferi&i unii de al&ii a devenit un principiu funda*ental al
lu*ii de*ocratice n care vre* s( intr(*.
%+2
'. Sinuosul drum al contactului
dintre cultura romn i cultura maghiar
#tudiul contactului dintre culturi n raporturile dintre ro*ni )i *a'Biari este strns le'at de istoria
lor co*un( )i vecBe de peste o *ie de ani. Descifrarea acestui contact cu obiectivitate )tiin&ific( de a*bele
p(r&i nu a fost posibil( pn( acu*/ dar poate viitorul european va ntoarce fila istoriei de aici nainte/ dand
speran&e tuturor celor care le a)teapt(. o*nii/ de)i @b()tin)i )i n *a;oritate absolut( ntotdeauna n
TransilvaniaA/ nu au a;uns niciodat( la un acord cu *a'Biarii n ceea ce prive)te interpretarea istoriei
co*une ba1at( pe adev(r )i corectitudine. 2a'Biarii/ popor *i'rator/ venit din stepele Asiei/ )i stabilit n
Panonia n ;urul anului FH0/ unde eDistau ro*ni cresc(tori de ani*ale )i a'ricultori/ eDtin1ndu6se/ *ai
tr1iu/ spre r(s(rit/ i6au trecut prin foc )i sabie ca sa6i do*ine )i au scris de fiecare dat( istoria dup(
interesele lor de st(pnitori. 2ai *ult/ istoria *a'Biarilor se *plete)te/ pe de o parte/ cu cea a secuilor/
adu)i n secolul %2 de re'ii un'uri pentru ap(rarea teritoriilor )i/ pe de alta/ cu a sa)ilor/ coloni)ti 'er*ani/
adu)i din p(r&ile 4landrei/ inului de 2i;loc )i #aDoniei/ pentru ap(rarea 'rani&elor de sud6est de popoarele
*i'ratoare 6 cu*anii )i t(tarii 6 )i pentru consolidarea vie&ii econo*ice/ ca *eseria)i/ co*ercian&i si
a'ricultori " n fapt/ 'rupuri privile'iate/ )i se *plete)te *ai pu&in cu ro*nii/ priva&i de drepturi )i trata&i
ca servi/ s(raci )i buni nu*ai de pl(tit taDe )i de *unc(.
La inva1ia un'urilor din Panonia n Transilvania )i :anat/ n societatea ro*neasc( ncepuse de;a
cristali1area for*a&iunilor statale de tip feudal nu*ite cne1ate )i voievodate. 3elu/ 3lad )i 2enu*orut/
@duciA sau conduc(tori ai voievodatelor din Podi)ul Transilvaniei/ din :anat )i 2ara*ure) pn( la 2ure)/
)i ur*a)ii lor li s6au opus cu dr1enie/ dovad( c( invadareaa Transilvaniei de c(tre un'uri a durat *ai bine
de trei secole< Ioan N. Ciolan/ Constantin >oicu/ 2iBai acovi&an/ Transilvania " Istorie )i d(inuire
ro*neasc(/ !ditura #irius=. Dup( *oartea re'elui 9tefan I/ arat( autorii de *ai sus/ voievodatele
ro*ne)ti din Transilvania )i :anat/ profitnd de cri1a intern( a re'atului/ )i recuceresc suveranitatea/
astfel c( nici un docu*ent nu atest( st(pnirea feudalilor un'uri asupra Transilvaniei n secolul II. Nu*ai
pna n secolul IIII )i nceputul secolului II> reu)e)te re'atul un'ar s(6)i eDtind( autoritatea politico6
ad*inistrativ( asupra Transilvaniei.
Cu toate vitre'iile la care au fost supu)i ro*nii ca popula&ie aservit( de *a'Biari/ ei/ totu)i/ au
continuat s(6)i p(stre1e *odul de via&( ob)teasc( din vecBi*e/ cultura spiritual(/ for*ele de or'ani1are n
institu&ii de sor'inte ro*an(/ cne1ate )i voievodate/ ca n Jara o*neasc( )i 2oldova/ )i s( ofere/ n
consecin&(/ cne1i )i voievo1i for*a&iunilor politice din Transilvania/ prin aceasta p(strnd n *od esen&ial
specificul politico6ad*inistrativ ro*nesc <op. citat(/ p. 2K62%=. >oievodatul Transilvaniei si6a p(strat
autono*ia pn( n %-,% cnd re'atul un'ar a fost transfor*at n pa)alc turcesc/ nainte de aceast( dat(/
*a'Biarii fiind nfrn&i de turci la 2oBccs/ n%-20.
8n noua situa&ie Transilvania se constituie ca principat autono* ns( sub su1eranitate turceasc(/
dobndind acela)i statut ca celelate dou( &(ri ro*ne)ti. Prero'ativele principilor ei sunt ase*(n(toare cu
ale do*nitorilor ro*ni din 2oldova )i Jara o*neasc(. La sfr)itul secolului al %E6lea/ n %0H%/ dup(
victoriile ob&inute de I*periul Babsbur'ic asupra Turciei/ Transilvania )i Un'aria au fost aneDate acestuia.
Dar Transilvania a fost tot privile'iat(/ ea r(*nnd "rinci"at )i/ apoi/ are "rinci"at/ ran' oferit de
ns()i *p(r(teasa 2aria Tere1a/ ca provincie n cadrul I*periului Babsbur'ic pn( la %F0E/ cnd s6a
constituit dualis*ul Austro6Un'ar )i a fost n'lobat( politic )i ad*inistrativ n Un'aria.
8n aceste condi&ii/ *ult tr*bi&ata @autono*ieA recla*at( de *a'Biarii conte*porani n toate
statutele/ ca fiind o tr(s(tur( specific( lor/ este destul de )ubred( )i nu re1ist( datelor severe ale istoriei.
Transilvania/ prin abilitatea conduc(torilor politici de ori'ine ro*n( )i profunda ase*(nare cu &(rile
surori/ 2oldova )i Jara o*neasc(/ s6a bucurat de lar'ul privile'iu al autono*iei de6a lun'ul istoriei/
pna n %F0E. De la aceast( dat( pn( la % Dece*brie %H%F )i n perioada BortBSst(/ %H,K " %H,,/ *potriva
ro*nilor )i ro*nit(&ii s6au pr(v(lit cele *ai odioase le'i )i practici de de1na&ionali1are )i eDter*inare
fi1ic(/ psiBic( )i cultural(. La % Dece*brie %H%F/ cnd popula&ia din cele trei &(ri ro*ne)ti )i6a decis prin
voin&a sa liber eDpri*at( un destin istoric unic/ fapt istoric de deci1ie )i re1onan&( interna&ional(/
Transilvania a fost scoas( de sub tirania un'ar( pn( n %H,K. 8nsu*nd anii/ practic/ Transilvania a fost
st(pnit( prin for&a cea *a brutal( de un'uri nu*ai -- de ani/ ntre %F0E6%H%F )i %H,K6%H,,/ a*bele rapturi
de libertate )i suveranitate ba1ndu6se pe alian&e )i coali&ii care le6au adus *ai *ult de1astre dect refacerea
i*periului #fntului 9tefan.
Cel *ai nociv factor n calea contactului dintre culturi a fost procesul de asi*ilare a ro*nilor )i a
celorlalte 'rupuri eDistente de c(tre secuii *a'Biarofoni/ desf()urat n diferite etape istorice/ att n *od
natural prin atra'erea conduc(torilor ro*ni/ oferindu6le privile'ii )i dona&ii/ ct )i prin for&( politic(/
%++
;uridic( )i ad*inistrativ(/ *ai *are sau *ai *ic(. @Din cele vreo %K valuri de asi*ilare i*ediat( )i de
alun'are a ro*nilor din ceea ce ncepe a se denu*i #ecui*e 6 spune acad. Nicolae !droiu n Prefa&a la
*ono'rafia @o*nii din Covasna )i Car'Bita <2KK+= " - sunt nre'istrate n ulti*ul secol )i ;u*(tate/ fiind
docu*entate de recens(*intele *oderne/ fie c( ele erau efectuate sub ad*inistra&ia austriac(/ un'ureasc(
sau ro*neasc(. Ase*enea eveni*ente )i perioade de intens( de1na&ionali1are a ro*nilor din !stul
Transilvaniei se plasea1( la *i;locul secolului al III6lea/ n ti*pul revolu&iei de la %F,F6%F,H/ n vre*ea
dualis*ului austro6un'ar <cu vrful procesului la nceputul secolului al II6lea=/ n ti*pul ocupa&iei
un'aro6BortBSste <%H,K6%H,,=/ pe durata instituirii e'iunii Autono*e 2a'Biare de c(tre co*uni)ti <%H-26
%H0F/ n. ns.= )i dup( eveni*entele din %HFH.
8n aceste condi&ii/ este de la sine n&eles c( un contact firesc/ intens cu un fluD puternic de *odele
culturale/ ntre cele dou( popula&ii nu se putea nfiripa. !l/ contactul/ nu a fost eDclus/ a eDistat/ dar plin de
sinuo1it(&i/ st(ri de conflicte latente )i uneori descBise/ pentru c( raporturile de do*ina&ie instituite de
un'uri/ i*puneau n cele din ur*( obli'a&ii )i datorii/ interac&iuni cotidiene de via&( ntre oa*eni/ fie ei
st(pni sau servi. Lund n calcul acest adev(r de necontestat/ al eDisten&ei reale a unui transfer de valori )i
*odele culturale de convie&uire de la st(pni la supu)i/ st(pni care erau ns( *ult *ai pu&ini dect supu)ii/
n acela)i ti*p/ nu pute* o*ite c( ro*nii cei *ul&i )i statornici n *odul lor de via&(/ constituiau *ediul
inte'rator/ *area *asa a b()tina)ilor/ crescu&i din acel sol/ care tr(iau dup( valorile )i cutu*ele lor
indelun' fiDate )i c( n aceasta situa&ie/ *a'Biarii st(pni/ dar f(r( r(d(cini n acest p(*nt/ au trebuit s( se
adapte1e *odului lor dea a tr(i )i de a se purta al celor invada&i.
Astfel se confir*( ipote1a/ c( cBiar n condi&ii de ostilitate )i profunde diferen&e ntre 'rupurile
sociale care tr(iesc pe acela)i teritoriu/ un anu*it transfer de valori sociale/ econo*ice/ culturale are loc/
pentru c( via&a le i*pune acest *od de conduit(. Aceast( confir*are se reflect( n interferen&ele culturale
ce au avut loc ntre ro*ni )i *a'Biari/ ntre ro*ni )i *a'Biarii6secui/ *ai ales/ n li*b(/ cultur(/ n
idealurile pe care le6au avut )i pentru care adeseori au luptat *preun(
:una convie&uire )i contactul ar*onios ntre culturi au fost ns( li*itate/ n *od deosebit/ din
cau1a diferen&elor socio6econo*ice ce eDistau ntre ro*ni )i *a'Biarii st(pnitori/ dar )i concep&iei
dia*etral opuse de a trata )i interpreta istoria de c(tre istoricii *a'Biari fa&( de istoricii ro*ni )i str(ini/
infor*a&i )i docu*entati/ inclusiv dup( docu*entele un'are/ 'er*ane etc. 2aniera )i tendin&a continu( de a
o falsifica n favoarea lor/ inventnd tot felul de teorii care s( le ateste ntietatea )i ;uste&ea actelor istorice
reprobabile pe care le6au co*is de6a lun'ul secolelor/ i a)ea1( ntotdeauna n afara adev(rului istoric )i a
cunoa)terii obiective.
2ultitudinea de falsuri reiese att lecturnd lucr(ri ale ro*nilor despre istoria *a'Biarilor/ ct )i
ale istoricilor str(ini sau *a'Biari obiectivi. Un *odel de anali1( a acestei falsific(ri a istoriei l constituie
lucrarea colectiv( din care a* citat unele idei <@Transilvania " Istorie )i d(inuire ro*neasc(. Docu*ente
oficiale un'are confir*aA de Ioan N.Ciolan/ Constantin>oicu/ 2iBai acovi&an=/ ale carei realit(&i se
re'(sesc n docu*ente oficiale un'are 6 a)a cu* anun&( autorii )i n subtitlul ei 6 scrise n li*ba *a'Biar(/
'er*an( sau li*bi de circula&ie interna&ional( de istorici )i oa*eni de cultur( *a'Biari/ 'er*ani sau de alte
na&ionalit(&i. Cele +%F Note biblio'rafice de la sfr)itul ei constituie o de*onstra&ie de felul cu* trebuie
scris( istoria real( a popoareloe aflate n vecin(tate.
8n cercet(rile noastre sociolo'ice a* n&eles bine *odul con)tient de falsificare a ei de c(tre liderii
politici )i etnici *a'Biari. !i ne *(rturiseau cu o total( de1involtur( c( ceea ce ne desparte de ei este
istoria. @Pn( aici se poate discuta orice/ dar n proble*e de istorie ne situ(* pe po1i&ii co*plet opuseA/ ne
relata un intelectual *a'Biar de la o i*portant( institu&ie de cultur(. Teoria istoric( a p(*ntului pustiu )i a
*a'Biarilor b()tina)i )i/ n consecin&(/ st(pnitoriW a ro*nilor venetici/ infiltra&i ntre secolele IIII6I>III/
care i6au asuprit )i privat de drepturiW a Transilvaniei ca p(*nt *a'Biar )i a transilvanis*ului ca specific
cultural 1onalW a nedrept(&ii Trianonului/ care a *utilat Un'ariaW a etnocidului practicat de ro*ni )i
'uvernele lor pentru a6i di*inua nu*ericW a lipsei de credibilitate pentru ei a ro*nilor etc. sunt
principalele proble*e n care de1baterea onest(/ cinstit(/ sincer( a fost i*posibil de reali1at/ reflectate )i n
*ono'rafiile/ atlasele )i lucr(rile lor de istorie. Un eDe*plu de tratare ase*(n(toare/ de)i unele note de
obiectivitate/ pot fi v(1ute la unii autori *a'Biari/ contributori n propor&ie covr)itoare la reali1area ei/ l
constituie )i lucrarea recent( @ela&iile ro*no6*a'Biare )i *odelul de reconciliere franco6'er*anA/ editori
Levente #alat )i #*aranda !nacBe/ ap(rut( la Clu; n 2KK,/ sub auspiciile Li'ii Pro !uropa )i ale Centrului
de resurse pentru diversitate etnocultural( din Clu;. Considera&iile le'ate de vi1iunea *a'Biarilor
conte*porani despre proble*atica noastr(/ a contactului dintre culturi/ eDpri*at n rela&iile interetnice
ro*no6*a'Biare va constitui un subcapitol de sine st(t(tor ceva *ai departe.
%+,
8n ulti*a perioad(/ alte false proble*e pro*ovate de *a'Biari au fost ro*ni1area secuilor prin
procesul de industriali1are a &(rii n perioada socialist( )i transfor*area n *are dra*( a absolven&ilor
*a'Biari reparti1a&i n 1one ro*ne)ti. Dup( cu*/ la fel de dra*ati1at(/ a fost )i reparti1area absolven&ilor
ro*ni n ;ude&ele Covasna )i Car'Bita/ pentru c( n acest fel li se *odific( structura etnic(/ de parc( nu ne
afla* n o*nia/ ci n Un'ariaL Dat( fiind pre1en&a *a'Biarilor la 'uvernare n ulti*ele trei le'islaturi/
din %HH0 pn( n pre1ent/ 2KK0/ se poate vorbi de o scBi*bare radical( a strate'iei de ac&iune. au sc(1ut
ac&iunile protestatare/ dar a crescut ponderea de1ideratelor prin introducerea lor n le'isla&ia ro*neasc( )i
transpunerea lor n practic( prin le'e. Un astfel de ulti* de1iderat este #tatutul Le'ii 2inorita&ilor care/ in
fapt/ este o for*a de'Bi1at( a #tatutului de Autono*ie a Jinutului #ecuiesc/ respins n Parla*entul
o*niei n 2KK,. 8n acest fel/ ei sunt cBiar *ai eficien&i dect pn( acu*. Iar a*enun&area cu respin'erea
de c(tre U! a inte'r(rii europene a &(rii dac( #tatutul 2inorita&ilor nu este votat a)a cu* l6au proiectat ei/
poate s( le aduc( succesul a)teptat. (*ne de v(1ut dac( Partidul De*ocrat n frunte cu Pre)edintele lui
!*il :oc )i prefect al ;ude&ului Clu;/ din interes de i*a'ine public( pentru viitorii lui ale'(tori din 1on( va
fi consecvent cu scoaterea Capitolului - privind Autono*ia cultural( care prevede crearea unor or'anis*e
etno6culturale paralele cu cele ale statului ro*n/ dar cu atribu&iile lui sau va ceda pentru *en&inerea
coali&iei la putere. 8n plus/ #tatutul poate s( cad( )i dac( n Ca*era Deputa&ilor va fi respins de c(tre
*a;oritatea ce ar putea proveni din opo1i&ie )i deputa&ii din coali&ie care nu sunt de acord cu prevederile lui.
4or&area i*punerii Le'ii #tatutului 2inorit(&ilor/ apoi a Autono*iei Culturale la APC! <Adunarea
Parla*entar( a Consiliul !uropei= )i afir*a&ia lui 3S_r'S 4runda/ ca )ef al Dele'a&iei o*niei la APC!/
c( el nu repre1int( o*nia/ ci pe *a'Biarii nu este altceva dect un atac descBis la art. % din Constitu&ia
o*niei/ articol care nu se ne'ocia1(/ dar pe care to&i liderii *a'Biari l respin' n nu*ele unor teorii )i
*odele de solu&ionare a proble*elor interetnice pe care ei n)i)i le pro*ovea1( n &(rile cu *inoritari
*a'Biari. Lipsa de loialitate a lui 4runda )i a coetnicilor lui lideri este de *ult recunoscut( n &ar( )i n afara
ei/ dar afir*area ei )i i*punerea unei reco*and(ri care s(6i avanta;e1e pe ei n de*ersul de autono*ie
teritorial( )i cultural(/ n raporturile dintre *inorit(&i )i *a;oritate la nivel european nu este altceva dect
ncercarea de descBidere a Cutiei Pandorei ntr6o proble*( att de co*pleD( )i de sensibil(/ pre1ent( n
toate &(rile Uniunii !uropene.
Intransi'ent )i f(r( *ena;a*ente se co*port( )i 2arMo :ela/ >ice pri* *inistru n 3uvernul
o*niei/ din 2KK-/ referitor la Le'ea statutului *inorit(&ilor. !l a declarat c( nu va accepta nici o
*odificare esen&ial( a le'ii statutului *inorit(&ilor. #e opune oric(ror ini&iative )i solu&ii ce nu provin de la
UD2. A)a cu* spune un 1iarist " AleDandru 2oraru " @!l e contra a tot )i a toate. ! *potriva oric(rei
pravile )i re'le*ent(ri ce n6are 'irul lui. ! barier( )i scut/ 1id 'ros/ di' i*penetrabil. 4iind *edaliat de
Un'aria cu distinc&ia @2area Cruce a Ordinului 4idelitate pentru PatrieA el o r(sl(te)te cu fidelitate )i un
eDe*plar senti*ent na&ionalA <Na&iunea/ nr +,2/ %-62% februarie 2KK0=.
Aceste *anifest(ri antiro*ne)ti sunt totodat( )i re1ultatul unei continue politici de tr(dare a
intereselor na&ionale de c(tre 'uvernele ro*ne)ti post6dece*briste/ ai c(ror repre1entan&i/ pentru a6)i
asi'ura un fotoliu si'ur. aduc(tor de foloase necuvenite/ au apelat la UD2/ partidul etno6cultural6politic
@de serviciuA la orice 'uvernare care nu for*ea1( o *a;oritate stabil( din propriii ei *e*brii sau aliindu6se
cu alte partide ro*ne)ti.
%+-
+. Dificultile unui firesc contact dintre culturi
Contactul dintre cultura ro*n( )i cultura *a'Biar( se ncadrea1( n tipul de rela&ii de do*ina&ie
ntre p(r&ile co*ponente )i/ prin aceasta/ asi*etrice. 8ntre cei doi actori nefiind rela&ii de cooperare )i
n&ele'ere ba1ate pe valori )i nor*e 'eneral6u*ane acceptate/ contactul dintre culturi se *anifest(
truncBiat/ distorsionat/ n for*e socio6afective de adversitate. !le au fost cele *ai vi1ibile n *odul de
eDpri*are n perioada r(sturn(rilor politice ce au avut loc n dece*brie %HFH/ cnd *a'Biarii au pornit o
adev(rat( cruciad( *potriva ro*nilor din Covasna )i Car'Bita unde ei/ *a'Biarii/ erau *a;oritari. Actele
de bestialitate/ *olestare/ u*ilire )i represiune pe care le6au co*is le6au a*intit ro*nilor de cei , ani de
ocupa&ie BortBSist( care @au &inut ct , secoleA/ cu* obi)nuia s( spun( *itropolitul Nicolae Colan. Partea
cea *ai tra'ic( a acestei istorii actuale este c( ea a fost co*plet n'ropat( n co*entariile )i studiile post6
dece*briste/ f(r( nici un fel de re*u)c(ri/ privit( ca un fapt nor*al. CBiar *ai *ult/ unii autori *a'Biari
fac ca1 de @aportul popula&iei *a'BiareA prin episcopul Las1lb T_Mes care a constituit/ cBipurile/ @scnteia
revolu&iei ro*neA. De cri*ele )i dra*ele pricinuite *iilor de ro*ni din Covasna nu sufl( nici unul nici
un cuvnt/ nici o scu1(/ de)i se )tie c( cei ce uit( istoria risc( s6o repete <#antaSana=. Dr. 3eor'e Du*a din
A*erica/ un statornic )i infl(c(rat ap(r(tor al cau1ei ro*nilor/ att n A*erica/ &ara adoptiv(/ ct )i n
o*nia/ de %- ani de 1ile ncearc( s(6i sensibili1e1e pe *a'Biari prin autorit(&ile ro*ne postdece*briste
de a prelua *odelul &(rilor occidentale care pentru cri*ele f(cute popoarelor n al doilea r(1boi *ondial )i6
au cerut scu1e. Dar *a'Biarii nu vor s( fac( acest 'est *oral nobil prin care s(6)i recunoasc( 're)elile/ de)i
nici ei/ nici CortBS n6au fost ;udeca&i la Procesul de la N`renber'. !i cBiar )i l6au reabilitat pe CortBS cu
*are po*p(/ aducndu6i ose*intele n &ar( )i n*or*ntndu6l cu onor )i cu stea'ul Un'arieiL
Acestea/ sunt aspecte crude/ dure ale rela&iilor ro*no6*a'Biare peste care att politicienii
*a'Biari/ ct )i cei ro*ni/ interesa&i n p(strarea puterii/ arunc( v(lul uit(rii/ sfidnd *ndria )i de*nitatea
ro*nilor.La fel de lovi&i de *oli*a uit(rii sunt *a'Biarii cnd se vorbe)te de fostul re'i* socialist n care
au fost trata&i cu acelea)i *ena;a*ente recunoscute )i de cercet(torii str(ini/ n special a*ericani/ care
efectuau cercetari )i studii sociolo'ice pe proble*a rela&iilor interetnice din o*nia. !ra* student( n
ulti*ul an de facultate/ facea* practica studen&easca la Casa #cnteii/ la !ditura Politic(/ )i trecea* pe
coridorul !diturii Uriterion unde era o a)a *are vltoare de autori/ scriitori )i redactori cu* nu *i6a*
i*a'inat. Iar cand a* a;uns dup( absolvire cercet(toare/ noi ca autori ro*ni/ nu a* putut s( public(*
re1ultatele cercet(rilor noastre din *otive ideolo'ice cunoscute/ ceea ce nu a fost corect/ dar la !ditura
*a'Biar( Uriterion continua aceea)i *i)care efervescent( de publicare de lucr(ri n sectorul editorial/ pe
cnd repre1entan&ii diasporei lor din A*erica/ precu* 2icBael #o1an/ intoDica opinia public( )i *ediul
)tiin&ific a*erican scriind articole despre @'enocidul culturalA pe care l co*ite o*nia asupra
*a'Biarilor L Aceea)i a*ne1ie *anifest( *a'Biarii cnd se vorbe)te despre fo)tii lor politicieni care au
servit n re'i*ul trecut/ pe care i6au pro*ovat cu succes )i dup( %HFH/ despre care nu vorbesc niciodat(
critic/ dar o fac din plin cu privire la ro*nii din perioada re'i*ului trecut. 4ac aceste aprecieri f(r( s( se
considere ca i6a) ap(ra sau conda*na n *od deosebit pe unii sau pe al&ii pentru ceea ce au f(cut atunci.
Despre re'i*ul socialist *i6a* spus clar po1i&ia/ el trebuie tratat cu lu*inile )i u*brele sale )i ni*ic *ai
*ult. Dar o *ini*( decen&( *oral( )i anali1( critic( este de a)teptat )i de la ei/ care/ din p(cate/ nu vine
niciodat(/ ei fiind ntotdeauna ndrept(&i&ii/ prin ceea ce fac/ )i asupri&ii )i nedrept(&i&ii/ dac( nu li se satisfac
)i cele *ai aberante cerin&e/ pe cnd ro*nii sunt n toate ac&iunile lor pre1enta&i n cli)eu ne'ativ.
Atitudinea de frond(/ de *pro)care )i ;i'nire fa&( de biserica ortodoD( )i slu;itorii ei din ;ude&ele
Covasna )i Car'Bita/ este un alt teren n care se de*onstrea1( spiritul intolerant )i funciar niBilist al
*a'Biarilor n privin&a nevoii u*ane a ro*nilor de a6)i eDpri*a credin&a )i/ i*plicit/ aceast( tr(s(tur(
etnic(. Co*para&ia bat;ocoritoare cu privire la :isericile ro*ne)ti cu turlele @n for*( de ceap(A s6a eDtins
*ult dincolo de Botarele &(rii/ ceea ce nu6i onorea1(/ ci/ di*potriv(/ strne)te antipatia )i oprobiul/ *ai ales/
al acelora care au avut fericita oca1ie s( le vad( )i s( le ad*ire fru*use&ea.Dovada atitudinii )i
co*porta*entului do*inante ale *a'Biarilor )i de desconsiderare a nevoilor ro*nilor este )i faptul c(
cerin&ele ro*nilor fiDate prin protocoale r(*n petice de Brtie sau sunt o*ise n variantele finale/ pe cnd
ale lor se nf(ptuiesc. De pild(/ n Protocolul ncBeiat ntre P#D )i UD2 n 2KK2/ scrie Ioan L(c(tu)u/
<Tendin&e de enclavi1are/ 2KK,/ p.%2=/ proble*ele ridicate de co*unit(&ile ro*ne)ti din Covasna )i
Car'Bita nu au fost incluse n varianta final( a acestuia. !le se refereau la. eliberarea autori1a&iei pentru
ridicarea n parcul 2unicipiului #f. 3Beor'Be a unei troi&e ncBinate eroilor revolu&iei din Dece*brie %HFH
)i fo)tilor de&inu&i politici/ al(turi de celelalte dou( nse*ne de eDpresie *a'Biar( eDistenteW definitivarea )i
aprobarea ste*ei ;ude&ului Covasna )i a celorlalte localit(&i din ;ude& cu popula&ie etnic *iDt( prin
%+0
includerea n cuprinsul acestora a nse*nelor Beraldice repre1entnd )i cultura )i spiritualitatea
ro*neasc(W eli*inarea c()tilor de traducere si*ultan( la )edin&ele Consiliului 2unicipal #f. 3Beor'Be )i
respectarea nor*elor *etodolo'ice de aplicare a Le'ii ad*nistra&iei publice localeW respectarea
prevederilor le'ale referitoare la situa&iile n care+ "rin eCce"ie/ le'ea prevede )i condi&ia cunoa)terii
li*bii *a'Biare <pe care ei au stabilit6o ca o condi&ie eli*inatorie pentru nscrierea la concursul pentru
postul de auditor la Pri*(ria 2unicipiului #f. 3Beor'Be=.
Contactul nor*al ntre culturi este viciat n perioada post6dece*brist( de nu*eroasele statute de
autono*ie for*ulate )i recla*ate de *a'Biari din care reiese o sin'ur( cerin&(. aceea a autono*iei
teritoriale ca ba1( real( a cre(rii unei enclave distinctive a 'rupului etnic *a'Biar n centrul o*niei.
Liderii *a'Biari nu pun nici prin pres(/ nici prin studii proble*a interferen&elor ro*no6
*a'Biare n istoria )i cultura ro*n( )i *a'Biar(. :rinci"ala lor "reocu"are e$te de a ridica 7iduri 1ntre
ro!ni #i a,-iari #i nu de a con$trui "uni de trecere 1ntre cele dou( ,ru"uri etnice. 9n ace$t $i$te
de ,!ndire+ ei a4ir( cu "utere #i 4rec/ent $u)iecte "recu* a"artenena inorit(ii a,-iare din
Tran$il/ania la naiunea cultural( a,-iar(+ )ene4iciile le,itiaiei de a,-iar+ nece$itatea du)lei
cet(enii+ 4ru$tr(rile ,enerate de 0$indroul Trianon2+ ra"ortarea ne,ati/( la in$tituiile $tatului
ro!n+ "e $curt+ tot ceea ce de$"arte "e a,-iarii din Tran$il/ania de ro!ni #i 1i a"ro"ie de "atria-
a( Un,aria. Dup( toate acestea/ *( ntreb acu*/ cu* de *ai pro*ovea1( sau *ai pun n discu&ie
*odelul franco6'er*an de reconciliere prin eDe*plul Oficiului 4ranco63er*an pentru Tineret n lucrarea
lor recent( despre rela&iile ro*no6*a'BiareX Nu se de1ic total n raport cu practica lor de 'Betoi1are/
inclusiv n faculta&i/ cu* se nt*pla n 1ilele acestea la :abe)6:olSai n Clu;X <4ebruarie 2KK0=.
!De*plele ar putea continua/ dar n cele ce ur*ea1(/ ne vo* li*ita doar la enun&area unor aspecte de
discri*inare de c(tre *a'Biarii *a;oritari a ro*nilor din Covasna )i Car'Bita/ din perspectiva societ(&ii
civile ro*ne)ti/ aspecte care fac din contactul dintre culturi nu un *i;loc de *bo'(&ire )i nnobilare
u*an(/ cu* preconi1(* noi/ ci un *otiv de discordie )i ne*plinire pentru *e*brii a*belor 'rupuri etnice
8n arealul etnocultural Covasna " Car'Bita/ statutul ro*nilor se nscrie n ceea ce sociolo'ii
nu*esc 'rup *inoritar n dublu sens. ca 'rup de1avanta;at asupra c(ruia se eDercit( presiuni )i discri*in(ri
)i ca 'rup cu pondere nu*eric( *ai *ic( dect popula&ia *a;oritar( de ori'ine *a'Biar(/ <aici fiind
*a;oritar( nu*ai pe plan 1onal. n Car'Bita )i Covasna=.
Dintre discri*in(rile pe care le suport( ro*nii din 1on( a*inti*.
eDisten&a unui partid <uniune cultural( de fapt= or'ani1at pe criterii etnice )i a unui electorat stabil
)i disciplinat prin *otivare etnic(/ electorat care deter*in( "er"etuarea ineCora)il( la "utere "e
"lan local a UDMR+ indiferent de alternan&ele la putere pe plan na&ional.
pro*ovarea de c(tre UD2 a principiilor )i practicilor autonoiei teritoriale "e criterii etnice
<separarea )colilor pe criterii etnice/ separarea unit(&ilor de cultur( pe acelea)i criteriiW *u1eele
;ude&ene au devenit *u1ee na&ional6secuie)ti/ ansa*blul folcloric ;ude&ean a devenit ansa*blul
folcloric *a'Biar= etcW
n'r(direa accesului persoanelor de na&ionalitate ro*n( n ad*inistra&ia public( local(/ )coli/
institu&ii de cultur(/ unit(&i econo*ice prin condiionarea cunoa#terii li)ii a,-iare+
adoptarea le'ii func&ionarului public care confer( statutul de li*b( oficial( unei alte li*bi dect
cea ro*n(/ oferind UD26ului un instru*ent iredutabil pentru "uri4icarea etnic( a 7oneiE
contestarea autorita&ii statului ro*n )i a si*bolurilor na&ionale de c(tre autorit(&ile locale conduse
de UD2W scBi*barea denu*irilor de str(1i ro*ne)tiW
re4u7ul Con$iliului Judeean Co/a$na de includere 1n con4i,uraia noii $tee a 3udeului
Co/a$na a oric(rui ele*ent si*bolic repre1entativ pentru co*unitatea )i cultura ro*neasc(W
inocularea ideii privind caracterul *onocultural *a'Biar a ceea ce continu( s( fie denu*it
@P(*nt secuiescA/ elud!ndu-$e caracterul ulticultural al 7oneiE
"racticarea 1n a$$-edia local( de eC"re$ie a,-iar( a unui di$cur$ -i"eretnici7at al
4oratorilor de o"inie pentru pro*ovarea unei politici identitare care eDcede cadrul drepturilor
le'iti*e ;uridic acceptate de nor*ele de drept interna&ionalW
editarea unor lucr(ri *ono'rafice cu ne$ocotirea i$toriei+ tradi&iei/ culturii )i spiritualit(&ii
popula&iei ro*ne)tiW
i'norarea Bot(rrii de 'uvern prin care se acord( sediu 2u1eului Carpa&ilor (s(riteniW
cuprinderea n pro'ra*ul de 'uvernare local( a UD2 pe anii 2KKK62KK, a unei prevederi
%+E
referitoare la transfor*area Teatrului @Andrei 2ure)anuA din #f. 3Beor'Be n @Teatru de
'(1duireA/ a*bele de*ersuri avnd ca finalitate de$4iinarea celor dou( in$tituii 4undaentale
1n 7on(E
li"$a unor in$truente le,ale #i "!r,-ii e4iciente pentru contracararea prin for&e proprii a
efectelor politicii etnocentriste )i eDclusiviste pro*ovate de autorit(&ile ad*inistra&iei locale aflate
sub autoritatea perpetu( a UD2W
n *a;oritatea localit(&ilor etnic *iDte n care co*unit(&ile ro*ne)ti sunt reduse nu*eric/
ro!nii nu au re"re7entare 1n con$iliile localeE
n ;ude&ele Covasna )i Car'Bita/ nu(rul locuitorilor de naionalitate ro!n( e$te ai ic
dec!t nora de re"re7entare in :arlaent. Ca ur*are a acestui fapt/ locuitorii de na&ionalitate
ro*n( din Car'Bita nu au repre1entant n Parla*ent/ iar cei din Covasna au ob&inut un *andat de
deputat doar in ur*a redistribuirii/ riscnd s(6l piard( la ale'erile ur*(toareW
Toate aceste aspecte sporesc insatisfac&iile/ de1a*('irile/ lipsa de ori1ont pentru condi&ia )i
viitorul ro*nilor ntr6o 1on( n care onoculturalitatea a,-iar( $e i"une tot ai ult.
Absorbit( ntr6o ase*enea enclav(/ popula&ia de etnie ro*n( este condanat( la un "roce$ de
a$iilare 4oarte ra"idE
Deoarece constituirea unei enclave n Covasna6Car'Bita nu va fi benefic( nici pentru *a'Biari )i
niciodat( acceptat( de ro*ni/ iar strate'ia autono*iei pe criterii etnice va constitui per*anent o surs(
*a;or( de discordie/ un obstacol insur*ontabil n calea convie&uirii pasnice/ se i*puneW
inter/enia 4er( a $tatului ro!n "entru $to"area tendinelor de encla/i7are+ $e"arati$ #i
autonoie "e criterii etnice #i norali7area cliatului de con/ieuire interetnic(. Pledea1(
pentru acest *od de ac&iune *ultitudinea de ar'u*ente re1ultate din eDperien&a intern( )i
interna&ional(W
O $trate,ie clar( a $tatului ro!n+ n consens cu nor*ele europene/ va asi'ura transfor*area
1onei dintr6una cu @de4icit de $ta)ilitate2+ ntr6una cu o ca"acitate de a)$or)ie ,eo"olitic( 1n
care caracterul ultietnic #i ulticon4e$ional /a a$i,ura atenuarea a$"erit(ilor de orice 4el
<!di&ie special(/ o*nia pur )i si*plu/ Universitatea de var( I1vorul 2ure)ului/ !di&ia a >III6a/
%%6%E iulie 2KK-/ p. F=.
Acestea sunt doar cteva aspecte enun&ate )i sinteti1ate de societatea civil( ro*neasc( din Covasna )i
Car'Bita/ n spatele c(rora stau o *ultitudine de studii efectuate n ulti*ii %- ani de *erituo)ii cercet(tori
din 1on( )i din afara ei.
La acestea se *ai pot ad(u'a dou( false proble*e. ?. a ro*ni1(rii secuilor prin procesul de
industriali1are/ proces pro'resist la scar( na&ional(/ care a dus la cre)terea aportului industriei ro*nesti n
PI:/ ca )i la ridicarea nivelului de urbani1are )i de trai al tuturor celor antrena&i n el )i %. a reparti1(rii
absolven&ilor *a'Biari n 1one ro*ne)ti/ reparti1are din care ei fac o dra*(/ de)i tr(iesc n o*nia/ &ara
tuturor cet(&enilor ei.
O tendin&( *ai nou(/ adoptat( n co*porta*entul socio6politic )i ideolo'ic al UD26ului din
ulti*ii ani/ este aceea a sc(derii ponderii ac&iunilor stradale cu caracter protestatar/ n favoarea cre)terii
ponderii de1ideratelor prin introducerea lor n le'isla&ia ro*neasc( )i transpunerea lor n practic( prin
le'e. 8n acest fel/ a ap(rut seria de proiecte de statute care cul*inea1( cu statutul de autono*ie cultural(
de'Bi1at n Le'ea statutului *inorit(&ilor/ le'e care a produs *ultiple de1bateri n *ass6*edia ro*n(/ n a
c(rei votare *a'Biarii se consider( fer* ndrept(&i&i/ dincolo de nor*ele )i practicile frecvente din U!. 2ai
*ult/ ei desconsider( co*plet realitatea concret6istoric( total diferit( din o*nia fa&( de eDe*plele cu
care ei vor s( convin'( att opinia public( din &ar(/ ct )i pe cea european( )i interna&ional(.
Pentru actuali1area datelor )i n&ele'erea profund( a *odului de 'ndire a rela&iilor interetnice )i a
*odelelor pe care le propun ei/ vo* pre1enta o ulti*( lucrare.
%+F
M. O perspectiv actual
asupra relaiilor romno3maghiare
Aceast( perspectiv( se ba1ea1( pe ulti*a apari&ie editorial( n acest do*eniu/ Relaiile ro!no-
a,-iare #i modelul de reconciliere franco3german" editat( de Levente #alat )i #*aranda !nacBe/ n
colec&ia Diversitate !tnocultural( n o*nia/ avnd ca e'id( Li'a Pro !uropa )i Centrul de esurse pentru
Diversitate Cultural(/ Clu;/ 2KK,/ edi&ie tri6lin'v(/ ro*n(/ *a'Biar( )i en'le1(.
Dintru nceput/ sublinie* c( i*presionea1( n *od deosebit/ for*a bro)at(/ re1istent(/ pre1entat(
n cele trei li*bi a proble*aticii rela&iilor ro*no6*a'Biare. 8n privin&a con&inutului de idei/ acestea n
bun( parte sunt cunoscute/ ele fiind o te*atic( u)or de recunoscut a pro'ra*elor politice ale UD2 din
%HFH pn( n pre1ent/ dar trebuie s( nuan&(* afir*a&ia/ punnd n eviden&( )i noutatea unor idei/ efortul de
nnoire a li*ba;ului/ aspect recunoscut la *a'Biari/ prin inventarea unor sinta'*e care s( le ;ustifice
aspira&iile ne*plinite/ precu* )i str(dania de 'ndire a unor for*e )i strate'ii de reconciliere real( a
rela&iilor ro*no6*a'Biare.
Ar,uentul editorilor "entru reali7area ace$tei lucr(ri
Lucrarea cuprinde r(spunsurile la o invita&ie adresat( de pre)edin&ii celor dou( or'ani1a&ii/
#*aranda !nacBe 6 Li'a Pro !uropa )i Levente #alat 6 Centrul de esuse pentru Diversitate !tnocultural(
din Clu;/ n 2KK2/ de*nitarilor cu func&ii nalte/ liderilor politici )i personalit(&ilor *odelatoare ale opiniei
publice din o*nia )i Un'aria despre care/ sublinia1( editorii/ pe drept cuvnt se poate presupune c( au
ceva de spus n le'(tur( cu evolu&ia probabil( a rela&iilor ro*no6*a'Biare. Ini&iatorii au eDpediat +EK de
cBestionare c(tre %-K de ro*ni/ %2K *a'Biari )i %KK personalit(&i publice *a'Biare din o*nia. Cele trei
sube)antioane au avut structuri ase*(n(toare. au con&inut n propor&ie identic( politicieni cu func&ii de
r(spundere/ speciali)ti )i cercet(tori care se ocup( profesional cu proble*a n cau1(/ personalit(&i *ass6
*edia influente )i intelectuali care se bucur( de o lar'( recunoa)tere/ dar nu desf()oar( o activitate n
strns( le'(tur( cu proble*a anali1at(. La invita&ie au sosit +0 de r(spunsuri. Din acestea/ n volu* au fost
publicate +% lu(ri de po1i&ie la a c(ror publicare autorii )i6au dat consi*&(*ntul. Titlurile contribu&iilor lor
au fost date de editorii volu*ului.
#inte1a r(spunsurilor/ arat( editorii/ conduce la ideea c( rela&iile ro*no6*a'Biare/ din perioada
%HHK62KK2/ se caracteri1ea1( printr6o a*bivalen&( particular(. pe de o parte/ se poate conta pe un pro'res
spectaculos la nivelul rela&iilor interstatale )i 'uverna*entale/ care poate fi eDplicat/ n deosebi/ prin
ncadrarea 'eopolitic( a spa&iului )i interesele de inte'rare euro6atlantic( din interiorul acestuiaW pe de alt(
parte/ dac( rela&iile interstatale evoluea1( pro*i&(tor/ rela&iile dintre naiuni sunt *pov(rate/ n continuare/
de *ai *ulte pre;udec(&i neprelucrate )i de o suspiciune reciproc(/ ceea ce ar putea face ca stabilitatea
rela&iilor interstatale s( devin( ndoielnic(/ dac( n vreuna din cele dou( &(ri evolu&ia politicii interne ar
putea oferi preteDte pentru eDploatarea politic( a acestor pre;udec(&i.
Ipote1a ce a stat la ba1a ini&iativei actualei cercet(ri a fost reconcilierea franco6'er*an( )i
institu&iile aflate n spatele ei. Din cadrul lor/ Office 4ranco6Alle*and pour la 7eunesse5 DeutscB6
4ran1esiscBes 7u'endQerM <O4A75D47V=/ ar putea servi ca *odel pentru ini&iativele care doresc s(
contribuie la funda*entarea stabilit(&ii rela&iilor interstatale ro*no6*a'Biare pe ter*en lun'/ prin
licBidarea treptat( a proble*elor )i pre;udec(&ilor controversate dintre cele 2 na&iuni.
Publicarea studiului lui :ernard >iale/ Coordonator al O4A75D47V )i a celui se*nat de odica
obotin )i Petra #1cvics/ care pre1int( istoria evolu&iei institu&iei franco6'er*ane pentru tineret/ are
*enirea de a de*onstra rolul *a;or pe care l6a ;ucat aceast( or'ani1a&ie n crearea )i trans*iterea din
'enera&ie n 'enera&ie a ba1elor sociale ale reconcilierii franco6'er*ane.
Lucrarea a fost publicat( n trei li*bi pentru a atra'e aten&ia conco*itent factorilor de deci1ie din
o*nia/ Un'aria )i Uniunea !uropean( c( n interesul tuturor este necesar( ur*(rirea atent( a stabilit(&ii
spa&iului central/ est6european )i al Uniunii !uropene n 'eneral. Pentru reali1area acestui de1iderat/ este
necesar( nu nu*ai respectarea acordurilor )i protocoalelor dintre state/ ci sus&inerea lor prin nfiin&area unor
institu&ii precu* Office 4ranco6Alle*and pour la 7eunesse5DeutscB 4ran1esiscBes 7u'endQerM
<O4A75D47V= )i a altor pro'ra*e inter'uverna*entale.
Din punctul nostru de vedere/ pentru cunosc(torii literaturii )i presei *a'Biare/ lucrarea este o
reluare a ideilor de;a cunoscute ale liderilor *a'Biari )i o pledoarie pro6*a'Biar( nu nu*ai prin nu*arul
*are de interven&ii la care a r(spuns *a;oritatea covr)itoare a acestora/ dar/ *ai ales/ prin *esa;ul/ spiritul
)i tonul lipsit de spirit de parteneriat/ parteneriat pe care vor trebui s( )i6l nsu)easc( )i *a'Biarii ntr6un
%+H
viitor de*ers autentic de reconciliere ro*no6*a'Biar/ f(r( s( ne *ai suspecte1e etern de a)a61isul
co*pleD de inferioritate )i de pre6;udec(&i/ cnd n fond sunt ;udec(&i post6factuale )i post6docu*entare.
Din perspectiva *etodolo'ic(/ volu*ul este opera unor a*atori care s6au adresat n pondere de
circa 0K[ *a'Biarilor cu &int( eDact( n privin&a concep&iei privind rela&iile ro*no6*a'Biare. Un inu$
e$enial ni $e "are 4a"tul c( nu au 4o$t in/itate #i "er$onalit(i "olitice+ 4oratori de o"inie ro!ni+
ai ale$ din Co/a$na #i >ar,-ita (e"icentrul a,-iarit(ii 1n Ro!nia)+ cu o"inii di4erite de cele ale
a,-iarilor+ care ar 4i rele/at a$"ecte de 4ond "ri/ind realitatea $ocio-etnic( din 7on( #i din
Ro!nia. Iar ca ia,inea $( 4ie li"$it( de orice tendin( $u)iecti/( era nece$ar ca "e l!n,( denitari+
lideri "olitici #i "er$onalit(i ro!ne cu o"inii #i con/in,eri 4orate din eC"erienele teoretice de
$"ecialitate $au "olitice+ $( 4ie in/itai #i cercet(torii ro!ni din ar( care/ prin studiile sociolo'ice
efectuate/ aduceau n r(spunsurile lor spiritul vie&ii reale re1ultat din cercet(rile de teren/ a)a cu* se
*anifest( el la ba1a societ(&ii/ la firul ierbii/ acolo unde se consu*( via&a 1i de 1i )i ceas de ceas/ n
co*unit(&ile etnic *iDte din o*nia/ unde *a'Biarii sunt *a;oritari )i decid destinul @celorlalte etniiA f(r(
s( &in( sea*a de nevoile lor.
2ai *ult. 8n concep&ia noastr(/ nu*ai o pre1entare a opiniilor speciali)tilor n studiul rela&iilor
interetnice din institutele )i centrele de cercetare ro*ne )i *a'Biare din o*ania )i Un'aria/ *preun( cu
subiec&ii pre1en&i n actuala lucrare ofereau un tablou co*pleD )i adecvat realit(&ii n privin&a evolu&iei
rela&iilor ro*ano6*a'Biare viitoare. Altfel/ pre1entarea are un caracter truncBiat )i needificator/ cu tent(
abstract6intelectualist(/ f(r( le'(tur( cu realitatea ne*i;locit(/ dar cuprin1nd toate obsesiile )i
insatisfac&iile intelectualilor )i liderilor etnici )i politici *a'Biari/ *ai ales/ c( din partea ro*n( au r(spuns
cu *ult *ai pu&ini invitati/ iar r(spunsurile sunt fie prea succinte )i cu i1 de *(tase cnd atin' *ie1ul
proble*ei/ fie protocolare/ fie pro6*a'Biare/ precu* cele ale lui 3abriel Andreescu )i ale #*arandei
!nacBe/ recunoscu&i pentru convin'erile lor critice cu privire la ro*ni )i covr)itor pro6*a'Biare.
<i"toatic e$te 4a"tul c( nu $-a adre$at in/itaia "uternicului Centru de Cercetare
Dtiini4ic( de la <4. G-eor,-e+ 3udeul Co/a$na+ 4orat din tineri cercet(tori "ro4e$ioni#ti+ din $tudiile
c(rora $-ar 4i de7/(luit ia,inea real( a relaiilor ro!no-a,-iare din Ro!nia+ c-inte$ena lor
nud(/ acolo unde a,-iarii $unt a3oritari #i diri3ea7( /iaa $ocial-"olitic( #i econoic( din 7on( 1n
cel ai 4ire$c $til dictatorial+ eCclu7!nd "e ro!ni de la orice deci7ie care "ri/e#te intere$ele $au
de$tinul lor. Desi'ur/ crede* c( eDist( )i n Un'aria studii suficient de obiective cu privire la rela&iile
ro*no6*a'Biare din Transilvania. Acestea )i *ulte altele din &ar( <ve1i )i ICC>/ Acade*ia o*n(=/ ar fi
ntre'it tabloul pentru a confi'ura/ apoi/ pe ba1a lui/ o i*a'ine concret(/ Bolistic( a rela&iilor ro*no6
*a'Biare n perspectiva viitoare.
2odelul de reconciliere franco6'er*an ar putea fi viabil dac( *a'Biarii )i6ar nsu)i spiritul
conciliator/ disciplina )i corectitudinea 'er*anilor )i ar ncerca la propriu destinderea cli*atului )i
descBiderea tinerilor *a'Biari spre societatea ro*neasc( )i tinerii ro*ni 6 prin nfiin&area de institu&ii )i
or'ani1a&ii co*une ro*no6*a'Biare/ conduse )i 'estionate *preun( de tineri/ prin ini&ierea de cercet(ri
co*une ntre institutele de cercetare ro*ne )i *a'Biare din &ar( )i din Un'aria/ de universit(&i de studii )i
de var( co*une ntre tinerii ro*ni )i *a'Biari. Dar cnd or'ani1atorii )i liderii or'ani1a&iilor societ(&ii
civile ro*ne)ti din Covasna )i Car'Bita/ ncearc( de la pri*ele edi&ii ale Universit(&ii de >ar( de la
I1vorul 2ure)ului <%HHF= s( invite )i tineri ro*ni din Un'aria/ ca )i tineri *a'Biari din o*nia pentru a
se cunoa)te )i a discuta reciproc proble*ele lor co*une de *unc( )i de via&(/ se i1besc ca de un 1id de
nep(truns de atitudinea respin'(toare a liderilor UD2/ cu* se poate concepe reconciliereaX !a poate
r(*ne nscris( n petice de Brtie f(r( valoare/ n acorduri )i protocoale care/ apoi/ pot fi o*ise n sertarele
de la 2inisterele de eDterne sau/ *ai 'rav/ calcate n picioare. 8n loc de ntlniri )i or'ani1a&ii co*une
ro*no6*a'Biare/ diri;ate cu 'ri;( de lideri din do*eniul educa&iei/ al activit(&ilor culturale de tineret din
a*bele etnii/ la Universitatea de var( a tinerilor *a'Biari/ de la Tu)nad :(i/ :alvanSos/ erau invita&i
repre1entan&ii cei *ai radicali din Un'aria )i o*nia care pledau pentru enclavi1are )i ata)are la patria
*a*(/ inoculnd tinerilor otrav( )i venin *potriva statului ro*n )i a ro*nilor/ n ti*p ce/ la I1vorul
2ure)ului/ tinerii ro*ni *ai nre'istrau cu *Bnire nc( un refu1 sau o absen&( din partea tinerilor
concet(&eni de etnie *a'Biar( sau a ro*nilor din Un'aria.
!ste surprin1(tor c( editorii lucr(rii de fa&( vin a)a de tr1iu cu o ase*enea invita&ie cre1nd/ c(
este/ poate/ )i o inova&ie. Dar/ cu* spune ro*nul. @Dect niciodat( e bine )i *ai tr1iuA. A#a c(+
"er$onal+ ca cercet(toare "a$ionat( a relaiilor interetnice din Ro!nia+ care dore$c ca toi tr(itorii
de "e teritoriul (rii noa$tre coune+ indi4erent de etnie+ reli,ie+ ra$(+ cultur(+ $( $e 1nelea,( #i $(-#i
con$truia$c( un /iitor ai )un 1"reun(+ 4(r( re7er/e #i re$entiente+ $alut #i a"recie7 ace$t 1nce"ut+
care coincide cu ult a#te"tata a$"iraie a ro!nilor la reconciliere #i aronie interetnic(.
%,K
Dar/ paradoDul este c( toc*ai atunci cnd Conf. dr. Levente #alat lansa volu*ul de fa&( @ela&iile
ro*no6*a'Biare )i *odelul de reconciliere franco6'er*anA la #i*po1ionul din 1ilele de %,6%- octo*brie
2KK-/ din :ucure)ti/ or'ani1at de Acade*ia o*n( pe te*a @Diversitate enic( )i inte'rare european(A/ iar
dr. Ioan L(c(tu)u/ Director al Centrului !uropean de #tudii Covasna )i Car'Bita/ )i ncBeia co*unicarea
cu apelul la reconciliere etnic(/ <a cta oar( X n volu*e/ studii )i co*unic(ri=/ dup( *odelul franco6
'er*an/ n Clu;6Napoca/ studen&ii *a'Biari de la Universitatea :abe)6:olSai *(r)(luiau pe str(1i pentru
separarea de ro*ni a acestei universit(&i/ repetnd/ parc(/ scenariul din %HHK/ cnd liderii UD2/ au
diri;at de la nivelul 2inisterului 8nv(&(*ntului pn( la ulti*a )coal(/ cu deosebit( *eticulo1itate/
se're'area etnic( n nv(&(*ntul pre6)colar )i pre6universitar/ copiii de ro*ni fiind alun'a&i )i cBiar b(tu&i
cu nuiele s( ias( din )colile unde nv(&aser( n co*un pn( atunci. Infor*a&iile sunt reale. Ne6au fost
relatate de cadre didactice ro*ne/ care priveau cu tea*( n ;ur s( nu fie au1ite de *a'Biari )i apoi/
*altratate de ei.
De*n de re*arcat este c( n Preafa&( sau Ar'u*ent/ nu*ele ora)ului Clu;6Napoca este a*putat
de atributul cu re1onan&( istoric( TNapocaA/ pe care ne6a* obi)nuit s(6l spune* )i s(6l scrie*/ a*(nunt
care pare nese*nificativ/ dar pe care l6a* surprins n ba1a refleDului pe care l a* de a6l vedea scris
co*plet @Clu;6NapocaA/ dar )tiind )i refu1ul *a'Biarilor de a recunoa)te istoria ro*nilor.
Ceea ce editorii nu*esc @a*bivalen&( particular(A n rela&iile ro*no6*a'Biare/ noi a* nu*i/ *ai
de'rab(/ contradicie 4undaental( ntre *odul de eDpresie a rela&iilor eDterne )i interne/ adic(/ pe de o
parte/ @un pro'res spectaculos la nivelul rela&iilor interstatale )i inter'uverna*entaleA/ eDplicabil prin
standardele i*puse a*ndorora de inte'rarea n spa&iul euro6atlantic )i/ pe de alta/ rela&iile din interiorul
fiecarei na&iuni fa&( de cealalt(/ do*inate de suspiciune/ nencredere reciproc(. De altfel/ @pro'resul
spectaculosA de care se vorbe)te la nivelul rela&iior interna&ionale a fost real nu*ai pentru partea un'ar( )i
*a'Biar(/ care )i6a i*pus de1ideratele )i le6a )i reali1at cu for&a instru*entelor politice )i a aran;a*entelor
de culise cu 'uvernele ro*ne)ti care i6au folosit pe liderii UD2 drept *a)in( de vot pentru a se *en&ine
la putere. 8n acest fel/ *a'Biarii din o*nia )i6au *plinit aproape toate de1ideratele/ n afara celui de
ob&inere a autono*iei teritoriale )i culturale pe criterii etnice/ pe cnd ro*nii din Covasna )i Car'Bita sau
cei din Un'aria au r(*as la fel de *ar'inali1ati/ dispre&ui&i )i o*i)i de *a'Biari n spri;inirea eforturilor lor
de p(strare a identit(&ii etnice prin cultur(/ reli'ie )i p(strarea li*bii ro*ne/ lucru recunoscut )i de unii
contributori ai volu*ului de fa&(. Nici cei din Un'aria/ nici cei din Car'Bita nu sunt repre1enta&i n
Parla*ent <n Covasna este un deputat=/ nu au fonduri suficiente distribuite din bu'et pentru ntre&inerea )i
de1voltarea la un nivel decent a presei locale/ a )colilor/ institu&iilor culturale/ *u1eelor/ l(sate acu* pe
sea*a bu'etelor locale/ fonduri diri;ate prioritar ca pondere )i ter*en de reali1are/ de c(tre puterea local(
*a'Biar(/ spre obiectivele de interes ale *a'Biarilor.
Pentru c( a* fost tenta&i aproape ntotdeauna s( privi* la cei *ai puternici )i s( prelu(*
*odelele lor de via&( )i de re1olvare a proble*elor/ consider(* c( punerea n de1batere a *odelului
franco6'er*an/ *odel care/ bine or'ani1at/ diri;at )i *onitori1at de a*bele p(r&i contractante/ )i6a
de*onstrat viabilitatea/ este o ncercare *eritorie )i poate fi valorificat n *are *(sur(. Dar ca )i unii
contributori ai volu*ului/ )i eu consider c( nu trebuie s( refu1(* posibilitatea ca pe ba1a acestui *odel )i
servindu6ne de reu)ita lui/ $( 1ncerc( $( ela)or( un odel $"eci4ic ro!no-a,-iar/ n care/ ntr6un
pri* pas/ s( surprinde* tr(s(turile caracteristice po1itive ale a*belor 'rupuri etnice asupra c(rora s(
ac&ion(* pentru conservare n co*unita&ile etnice *iDte/ ca )i pe cele ne'ative/ pentru a le eli*ina sau/
*(car/ di*inuaW s( decel(* *preun( func&ionalit(&ile )i/ si*ultan/ disfunc&ionalit(&ile din rela&iile ro*no6
*a'Biare interne )i eDterne.
Odat( l(*urite aceste proble*e funda*entale/ al doilea pas necesar este reali7area unui
"arteneriat real+ $incer+ /ala)il+ de "e "o7iii de e,alitate 1ntre cele dou( "(ri. 8n *(sura n care
*a'Biarii )i pot eDpri*a n toate for*ele 6 vi1uale/ scrise/ vorbite/ artistice 6 identitatea na&ional(/ acela)i
lucru trebuie s(6l accepte )i ei pentru ro*ni acolo unde nu sunt *a;oritari. !Dpri*area sincer( de c(tre
ro*ni a nevoii de conservare a identit(&ii etnice/ unde sunt nu*eric *inoritari nu trebuie eticBetat( de
*a'Biari nici eDtre*is*/ nici na&ionalis*/ a)a cu* se nt*pl( acu*/ pentru si*plul *otiv c( este un drept
le'iti* al tuturor. Nu*ai punnd pe *asa discu&iilor cu onestitate )i sinceritate tot ce ne apropie )i tot ce ne
desparte ca popoare/ na&iuni/ 'rupuri/ entit(&i politice sau indivi1i/ pute* porni *preun( la o construc&ie
trainic( a reconcilierii. Altfel/ toate proiectele vor fi sortite e)ecului/ iar cli*atul interetnic va continua s(
r(*n( tensionat )i cu st(ri latente de conflict. 2a'Biarii/ aproape to&i/ vorbesc nu*ai de frustr(rile lor/ dar
nici unul nu vorbe)te nici n actualul volu* de ororile )i cri*ele co*ise de ei n %F,F/ n perioada BortBSst(
sau n lunile de dup( eveni*entele din dece*brie %HFH/ cnd/ n Covasna )i Car'Bita/ considerndu6se
st(pni pe situa&ie/ n Baosul 'eneral din &ar(/ au co*is acte de o barbarie incalificabil( pentru sfr)itul
%,%
secolului II/ c(rora/ apoi/ n co*plicitate cu politicienii ro*ni/ le6au pus surdin(. Pe parcurs/ aportul
cri*elor fi1ice )i *orale co*ise asupra ro*nilor n CA6CO>/ a fost trecut cu vederea/ ca )i cu* ni*ic
nu s6ar fi nt*plat/ de c(tre UD2 n co*plicitate cu 'uvernan&ii ro*ni de atunci/ *a'Biarii ie)ind
victorio)i/ nc(lcnd a cta oar( X*ndria )i de*nitatea ro*nilor. De ase*enea/ nici unul dintre de*nitarii
un'uri nu )i6a cerut scu1e pentru cri*ele co*ise de6a lun'ul istoriei de c(tre un'uri *potriva poporului
ro*n/ a)a cu* au f(cut al&i de*nitari din &(rile civili1ate/ inclusiv Papa Ioan al II6lea pentru cruciadele
duse de IncBi1i&ie. Nici din volu*ul ap(rut nu transpare nici cea *ai slab( u*br( de vinov(&ie pentru
cri*ele )i *asacrele f(cute cu 1ecile de *ii n satele ro*ne)ti/ ba *ai *ult/ le consider( falsuri istorice.
8n acela)i ti*p/ nu pute* s( nu *en&ion(* c( drepturile de care se bucur( *inorit(&ile na&ionale n
&ara noastr( pot constitui ele nsele un *odel de*n de preluat/ a)a cu* se recunoa)te n !uropa )i cu*
recunosc n)i)i etnicii din &ara noastr(/ <n afar( de *a'Biari=/ care )i6au '(sit aici loc de cas( )i de vatr(.
!Disten&a a circa 2K de *inorit(&i na&ionale/ a)a cu* re1ult( din ecens(*ntul popula&iei din %F *artie
2KK2/ este un fapt indubitabil.
#( pre1et(* In/itaia )i unele considera&ii ale noastre despre cele afir*ate n ea. 8nc( din pri*a
fra1( a invita&iei adresat( de*nitarilor/ politicienilor/ for*atorilor de opinie etc. se observ(/ a*atoris*ul
ini&iatorilor cercet(rii. TNe adres(* Du*neavoastr( cu invita&ia de a participa la o anc-et( intelectuala
(5)+ cunoscnd interesul )i consecven&a cu care a&i ur*(rit )i sus&inut ini&iativele din ulti*ul deceniu n
direc&ia apropierii dintre ro*ni )i *a'BiariA.
8n opinia noastr(/ toate ancBetele de opinie apelea1( la intelectul subiectului f(r( s( se nu*easc(
@intelectualeA/ dac( nu vrei s( eDa'ere1i cu ideea ,ru"ului-int( c(ruia vrei s( i te adrese1i. Iar dac( au
eDistat att de *ul&i sus&in(tori ai apropierii ro*no6*a'Biare/ de ce pe terenul realit(&ii ne*i;locite
ro*nii nu au fost n niciun fel aborda&i )i antrena&i )i nu s6a scBi*bat starea de lucruri din Covasna )i
Car'Bita/ cele dou( ;ude&e/ r(*nnd @dou( lacri*i pe obra1ul o*nieiA/ ca ur*are a trata*entului
*a'Biarilor fa&( de ro*niX
Nu "re3udec(ile #i a$"ectele entalit(ii colecti/e 1n,reuia7( a"ro"ierea dintre cele dou(
,ru"uri etnice/ cu* se afir*( n invita&ie/ acesta fiind un sofis* adesea folosit de *a'Biari/ ci
co"ortaentul de ar,inali7are+ eCcludere #i di$"re ani4e$tat con$tant de ei 4a( de ro!ni 1n
aciunile #i deci7iile "e care le 1ntre"rind #i le duc la 1nde"linire. De pild(/ pn( )i la s(rb(torirea 1ilei
de #f. 3Beor'Be/ Giua ora)ului lor co*un/ pe care ro*nii au propus6o/ ei/ ca ini&iatori ai s(rb(torii/ au fost
eDclu)i de la ea etc.
AncBeta/ se sublinia1( n invita&ie/ vi1ea1( identificarea reperelor de colaborare )i apropiere dintre
cele dou( na&iuni/ pornind de la opiniile )i su'estiile unor personalit(&i i*portante din cele dou( &(ri/ cu
pondere real( n *odelarea acestor rela&ii n propriul lor do*eniu de activitate/ avnd convin'erea c( ideile
eDpri*ate vor contribui la conturarea unei vi1iuni *ai clare )i la elaborarea unor ac&iuni concrete )i utile.
9n conce"ia noa$tr(+ 1n "riul r!nd+ or,anele "uterii locale+ "olitice+ adini$trati/e+ econoice #i
culturale a,-iare+ ca 4actori de deci7ie+ "ot $c-i)a $tarea de lucruri+ nu Ro"iniile #i $u,e$tiile
"er$onalit(ilor i"ortante din cele dou( (ri2.
Dac( ini&iativa noastr( vi se pare de*n( de interesul Du*neavoastr(/ se arat( n continuare n
In/itaie+ v( ru'(* sa r(spunde&i " &innd cont de *otiva&ia de *ai sus " la ur*(toarele ntreb(ri.
%. Din *otive lesne de n&eles/ ro*nii )i un'urii/ o*nia )i Un'aria au pornit la dru* dup( %HFH
cu a)tept(ri diferite n privin&a apropierii dintre cele dou( na&iuni. 8n ce *(sur( credeti c( aceste
a)tept(ri s6au reali1atX
2. !volu&ia rela&iilor ro*no6*a'Biare a fost uneori co*parat( cu reconcilierea istoric( franco6
'er*an(. Care este/ n opinia Du*neavoastr(/ con&inutul efectiv al acestei eDpresii )i n ce *(sur(
se aplic( ea raporturilor dintre o*nia )i Un'aria/ dintre ro*ni )i un'uriX
+. Prin ce ar'u*ente 6 de ordin politic/ econo*ic/ cultural etc. " crede&i c( se poate *otiva nevoia
unei dina*ici *ai puternice a rela&iilor ro*no6un'are acu*/ la *ai bine de %K ani de la c(derea
co*unis*ului/ )i n conteDtul unui proces de transfor*(ri istorice pe plan 'eopoliticX
,. Care sunt/ n opinia Du*neavoastr(/ principalele i*pedi*ente n calea unei de1volt(ri *ai
dina*ice/ a unei apropieri *ai consistente n rela&iile ro*no6un'areX Ce ini&iative crede&i c( ar
putea accelera acest procesX
8n afara r(spunsurilor solicitate la ntreb(rile preci1ate/ a)tept(* cu interes co*entariile )i opiniile
Du*neavoastr( le'ate de acest subiect.
2ul&u*indu6v( pentru colaborare/ v( ru'(* s( ne tri*ite&i contribu&iile Du*neavoastr( pn( la
data de 2K *artie 2KK2/ pe adresa C!D!/ #tr. Jebei/ Nr. 2%/ +,KK Clu;6Napoca.
%,2
Cu deosebit( considera&ie/ Levente #alat
#*aranda !nacBe Pre)edinte !Decutiv
Pre)edinte Centrul de esurse pentru
Li'a Pro !uropa Diversitate !tnocultural(

Din *ultitudinea de idei/ vo* re&ine pe cele care ni s6au p(rut *ai se*nificative pentru sus&inerea
unei po1i&ii sau a alteia/ a unei na&iuni sau a alteia. Autorii volu*ului fiind nscri)i n ordine alfabetic(/ vo*
ur*a uneori )i acest criteriu/ ca de pild( acu*.
Anali1nd pe scurt r(spunsul lui 3abriel Andreescu/ ceea ce surprinde dureros pe un cititor ro*n
6 )i prin acest fapt reduce )ansa reconcilierii cu el " este atitudinea lui descBis anti6ro*neasc( )i pro6
*a'Biar(/ de)i se procla*( pro6european/ cnd afir*( c( a)tept(rile celor dou( p(r&i nu puteau fi *plinite
dup( 0intere77o-ul2 at!t de $candalo$ de la 1nce"utul anilor S@&+ produs de *i1eria
ultrana&ionalis*ului >etrei o*ne)ti/ PUN/ P2/ de politica incitatoare a 4#N6PD# )i de
na&ionalis*ul <in=decent la foc sc(1ut care au creat situa&ia de suspiciune )i a*intiri de1'ust(toare de care
nu se va putea face abstrac&ieA <p. +E=.
8n concep&ia sa defor*at(/ lupta ro*nilor pentru a6)i p(stra/ n pri*ul rnd/ fiin&a fi1ic( de atrocit(&ile
la care s6au dedat *a'Biarii n Covasna )i Car'Bita/ n dece*brie %HFH 6 ianuarie %HHK/ care/ n Baosul
'enerali1at din &ar(/ )i6au luat soarta n propriile *ini/ au ucis repre1entan&i ai or'anelor de stat/ le6au t(iat
capetele )i au ;ucat cu ele fotbalW au necinstit )i def(i*at ci*itirele ro*ne)ti care au devenit locuri de
antrenat cinii/ iar crucile )i c()tile o)tenilor au fost aruncate )i c(lcate n picioareW au biciuit la propriu )i la
fi'urat copiii ro*ni din )coli )i au alun'at cadrele didactice )i preo&ii din sate )i ora)eW au eli*inat cadrele
de conducere ro*ne din institu&iile locale )i ;ude&ene etc. 6 toate aceste atrocit(&i )i acte barbare el le
consider( doar un intere77o at!t de $candalo$ de la 1nce"utul anilor S@&/ n ulti*( instan&(/ tot de
ro*ni produs prin sin'urele or'ani1a&ii nfiripate ca s(6)i apere fiin&a na&ional( ce atin'ea nivelul
dispari&iei. >atra o*neasc(/ PUN )i P2.
8n concep&ia lui 3abriel Andreescu/ ro*nii n6au drept la ap(rarea fiin&ei lor na&ionale pentru c(
dac( o fac/ el i eticBetea1( auto*at na&ionali)ti )i ultra6na&ionalisti/ dar atrocit(&ile *a'Biarilor le trece cu
vederea )i le consider(/ probabil/ nor*ale. 8n cei %2 ani/ *a'Biarii au acu*ulat nu*ai r(ni n opinia lui/ nu
o *ultitudine de revendic(ri cu care acu* st(pnesc deplin 1ona.
!Da'erea1( nu*(rul *a'Biarilor din Transilvania lund ca indicator nu*(rul vorbitorilor de
*a'Biar(/ )tiut fiind c( pot vorbi *a'Biara )i etnicii ro*ni )i consider( Tran$il/ania $"aiu rele/ant
"entru econoia Un,ariei ocu"at de a"roa"e % ilioane de a,-iari+ nu ca spa&iu al o*niei/ n care
tr(iesc )i acu*/ ca )i n ntrea'a ei istorie/ *ult *ai *ul&i ro*ni.
Are dreptate n dou( puncte principale. cnd spune c( reconcilierea+ 1n ca7ul no$tru+ are o
dien$iune "re"onderent intern(+ nu eCtern(+ relaia ro!ni-a,-iari 3uc!ndu-$e 1n ra"orturile
counit(ilor iCte ro!no-a,-iare #i c!nd a"recia7( c( area "ro)le( e$te cea a
antre"renorilor etnici+ daca /or de7/olta un lar, $i$te de co-intere$e 1ntre ro!ni #i a,-iari.
o*nii toc*ai acest siste* de interese co*une l a)teapt( de la ad*inistratorii )i politicienii
*a'Biari din Covasna )i Car'Bita/ care diri;ea1( sin'uri via&a social6econo*ic(. antrenarea lor la luarea
deci1iilor privind via&a )i viitorul lor/ acest de1iderat constituind obiectivul central al or'ani1(rii lor n
4oru*ul Civic al o*nilor din Covasna )i Car'Bita.
Proble*ele centrale ale studiului efectuat la care ne vo* opri sunt.
%. Dac( *odelul franco6'er*an este aplicabil )i la rela&iile ro*no6*a'Biare )i
2. Care sunt principalele i*pedi*ente n calea unei de1volt(ri *ai dina*ice/ a unei apropieri *ai
consistente n rela&iile ro*no6un'areX Ce ini&iative ar putea accelera acest procesX
Modelul 4ranco-,eran
A strnit o *ultitudine de opinii )i atitudini din partea contributorilor la volu*. Dup( unii/
co*para&ia este bine6venit(/ dup( al&ii/ *odelul nu se potrive)te/ distan&a dintre cele dou( perecBi de &(ri
este prea *are/ 4ran&a )i 3er*ania fiind doi piloni funda*entali ai !uropei/ dou( *ari puteri/ care luptau
pentru supre*a&ie/ pe cnd o*nia )i Un'aria sunt &(ri *ai *ici n cadrul !uropei )i/ n acest ca1/
i*portante sunt raporturile dintre co*unit(&ile interne ro*ne )i *a'Biare din o*nia )i din Un'aria/ a*
ad(u'a noiW apoi/ diferendele ro*no6*a'Biare sunt de dat( *ai vecBe/ ca atare/ ideile preconcepute )i
trau*ele s6au s(pat *ai adnc n con)tiin&ele colective ale a*belor popoare )i/ n consecin&(/ recla*( un
ti*p *ai lun' de refacere/ reconciliere. Dup( cu* sunt )i unii care propun c( avnd reper acest *odel/
%,+
franco6'er*an/ s( cree(* un *odel specific ro*no6*a'Biar despre care peste 2K de ani s(6)i a*inteasc(
europenii. CBiar ntre aceste trei opinii/ *ai eDist( unele care se interferea1( )i le *bo'(&ec pe pri*ele.
De re*arcat este faptul c( opiniile sunt interesante/ la unii autori sunt de1b(tute cu ar'u*ente
nuan&ate )i *ultiple.
Modelul 4ranco-,eran -
8n model preluat sau posi7il de preluat
Dup( acad. Dan :erindei/ co*para&ia cu *odelul franco6'er*an poate fi f(cut(/ dar procesul este
nc( n desf()urare/ iar reali7area Tratatului din ?@@' #i re$"ectarea lui cin$tit(+ de a)ele "(ri+
re"re7int( o $olid( teelie <p.HH=.
8n continuarea lui/ parc(/ 2ircea 3eoan(/ n calitate de 2inistru de !Dterne la data co*plet(rii
cBestionarului <%HH2=/ sublinia1( ideea c( Tratatul de )a7( ro!no-un,ar/ ca pas i*portant n
reconcilierea ro*no6*a'Biar(/ a a/ut la )a7( odelul 4ranco-,eran #i inte,rarea celor dou( (ri 1n
$tructurile euro-atlantice/ iar prevederile lui se refer( la adncirea )i diversificarea cooper(rii n do*enii
de interes reciproc )i la reali1area unui parteneriat activ/ la crearea unor rela&ii de ncredere/ bunele rela&ii
dintre o*nia )i Un'aria fiind v(1ute ca un *otor al inte'r(rii europene )i nucleu de pace )i stabilitate n
!uropa Central( <p. %-H6%0%=.
#ubiec&ii cercet(rii recunosc c( reconcilierea franco6'er*an( a fost o eDperien&( reu)it( )i a
con$tituit un odel "entru c( a renunat 1n "lan "olitic la 1nc(rc(tura eoional( a ri/alit(ii #i
con4lictelor i$torice dintre cele dou( naiuni+ 1n 4a/oarea unei atitudini "ra,atice+ con$tructi/e. !l
r(*ne de preluat de ro*ni )i un'uri/ n pri*ul rnd/ la nivelul 'uvernelor/ dar trebuie &inut sea*( de
particularit(&ile locale/ nuan&ea1( Ioan6Aurel Pop <p. +2H=.
econcilierea ro*no6*a'Biar( are un diferend de di*ensiune istoric(/ ce6i drept/ dar de propor&ii
*ai *ici dect cel franco6'er*an/ consider( Daniel >i'Bi <p. ,2-=. Pentru reu)ita reconcilierii/ att politica
ro*neasc(/ ct )i cea un'ureasc( trebuie s( renun&e la retorica discursiv( )i eDalt(rile e*o&ionale cu tent(
populist( )i s( aborde1e/ n le'(tur( cu Transilvania/ o perspectiv( ra&ionalist6pra'*atic(/ *ai apropiat( de
tradi&ia ra&ionalis*ului lu*inilor dect de aceea a eDalt(rilor revolu&ionare ro*antice. De pild(/ pentru
un'uri/ eDist( credin&a nediferen&iat( c( Transilvania este crea&ie civili1a&ional( proprie/ cu cel *ult 1one de
de1voltare urban( s(seasc(/ iar pentru ro*ni/ credin&a c( Ardealul le apar&ine anistoric/ *etafi1ic/ cu tot cu
natur(/ cu *istica plaiului )i toate celelalte. Aceste vi1iuni istorice/ n opinia lui >i'Bi/ ar trebui sa6)i
'(seasc( locul nu*ai n de1baterile culturale )i istorice/ dar s( nu dobndeasc( accente de confruntare/ iar
pentru aceasta/ un rol i*portant i6ar reveni )colii/ dar )i ea este @captiva unui na&ionalis* cultural retardatA.
Abordarea pra'*atic( a rela&iilor bilaterale dintre ro*ni )i un'uri/ strict ancorate n proble*atica
pre1entului )i a perspectivelor i*ediate )i de lun'( durat( ar fi solu&ia realist( pentru dobndirea *ai
binelui co*un.
Pe aceea)i direc&ie de interpretare *er'e/ n cele din ur*(/ )i Anton Niculescu atunci cnd spune
c( din punct de vedere istoric/ este dificil s( face* o paralel(/ deoarece att situa&ia politic(/ ct )i
ponderea/ influen&a interna&ional( a &(rilor n cau1( apar&in unor cate'orii diferite. @Dac( ns( porni* de la
spiritul *odelului franco6'er*an/ se poate i*a'ina aplicarea lui n vederea cal*(rii tensiunilor ro*no6
*a'Biare. Pentru c(/ n pri*ul rnd/ tinerii sunt cei care pot construi poduri durabile ntre cele dou( na&iuni.
!ste ns( nevoie de voin&( politic( )i de ac&iune pra'*atic(A <p. +2%=.
8n model de6a eAistent
8n ceea ce prive)te *odelele europene/ franco6'er*an sau italiano6austriac/ >asile Dncu
sublinia1( c( ele sunt de*ne de luat n sea*(/ dar nu trebuie pierdute din vedere nici diferen&ele. Din ele se
pot prelua unele lucruri/ dar el *en&ionea1(/ n *od deosebit/ deosebirile n *entalit(&ile/ tipul de cultur(
civic(/ inclusiv pasiunile ceva *ai aprinse care despart rela&iile ro*no6un'are de &(rile *en&ionate. !l
pledea1( pentru 0,($irea "ro"riului no$tru dru2 "entru c(+ 1n ura ulilor "a#i 4(cui 1n direcia
reconcilierii+ "ute 4i noi 1n#ine un odel de i"ortat 1n acea$t( re,iune+ unde eCi$t( 4oarte ulte
nuclee de con4lict interetnic. Ro!nii #i a,-iarii au con$truit+ de 4a"t+ "ro"riul lor odel+
ar'u*entnd c(/ UD2 a avut *ult *ai *ulte reu)ite pe cale *oderat(/ prin pre1en&a lor n parla*ent )i
'uvern/ dect dac( ar fi for&at prin scBi*b(ri radicale <p. %KF=. Acesta este punctul de vedere al
politicianului/ *inistru al co*unica&iilor/ dar n concep&ia noastr( de cercet(tori/ *odelul acesta este
construit nu nu*ai prin *anevrele politice ale UD2 de cnd este la 'uvernare )i n parla*ent/ ci )i
datorit( co*porta*entului firesc/ nor*al/ tolerant al ro*nilor de rnd/ instituit de secole ntre ei )i
%,,
*a'Biarii ln'( care le6a fost dat s( tr(iasc(/ datorit( filosofiei lor pa)nice de via&( c( trebuie s( te n&ele'i
cu vecinul de ln'( tine.
8n model condiionat
Unii autori condi&ionea1( reali1area reconcilierii de anu*ite ac&iuni co*une. #uccesul *odelului
franco6'er*an/ spune Attila Uele*en/ a constat n de*ararea unor pro'ra*e co*une la nivel
'uverna*ental...Dup( cte )tiu/ ase*enea proiecte ro*no6*a'Biare <*a'Biaro6ro*ne= nu eDist( <p.2+-=.
5odelul reconcilierii romno3maghiare va tre7ui inventat i reali&at de ctre noi" maghiarii i
romnii" spune Uin'a 3al. Un posibil con&inut al co*para&iei reconcilierii istorice franco6'er*ane cu cea
ro*no6*a'Biar( ar fi faptul c( a*bele procese s6au construit )i sunt construite pe recunoa)terea
intereselor co*une. Diferen&a esen&ial( este c( procesul reconcilierii ro*no6*a'Biare trebuie s( aib( loc/
n pri*ul rnd/ n interiorul o*niei. Principalii prota'oni)ti ai acestui proces nu sunt cele dou( state/ ci/
pe de o parte/ statul )i poporul ro*n/ iar pe de alt( parte/ co*unitatea *a'Biar( din o*nia <p.%,0=.
5odelul franco3german
nu este acceptat de maghiari
Un eDponent relevant al acestei po1i&ii l constituie Nandor :ardi/ care porne)te de la pre*ise
istorice. 8n sens istoric/ spune el/ cBestiunea ro*no6*a'Biar( a fost n secolele III6II istoria a dou(
construc&ii paralele/ care pn( acu* s6au respins reciproc/ sub aspectul a dou( proble*e specifice.
@cBestiunea TransilvanieiA si @cBestiunea *a'Biar(A <p.,0=. Ca spa&ii de via&( de sine st(t(toare/ cele dou(
structuri u*ane tr(iesc una al(turi de alta/ se eDclud una pe alta/ dovad(/ cuvintele @eiA )i @noiA care
reflect( linia de falie etnic( ce le desparte. !le nu convie&uiesc n sensul sociolo'ic al cuvntului/ de)i
factorii deter*inan&i socio6*ateriali/ politici )i ;uridici sunt co*uni.
:ardi nu accept( co*para&ia cu valoare de *odel a trat(rii rela&iilor ro*no6*a'Biare cu cele
franco6'er*ane ntruct ea a luat fiin&( n atelierul politicii eDterne ro*ne)ti/ cu declara&ia de reconciliere
ro*no6*a'Biar( a lui Ion Iliescu. Nu este vorba de un *odel acceptat de a*bele p(r&i/ spune el. 2ai
de'rab( consider( un eDe*plu *ai potrivit convie&uirea *ultisecular( a 'er*anilor cu france1ii n !lve&ia.
Neco*parabilitatea )i are i1vorul n faptul c( ro*nii s6au *oderni1at econo*ic pe o alt( linie dect
Un'ariaW *anualele de istorie nu s6au concertat/ studen&ii *a'Biari/ la istorie/ nu nva&( teoria continuit(&ii
etc. :artea a,-iar( nu e$te rece"ti/( la odelul 4ranco-,eran+ 1n "riul r!nd+ din cau7a
c-e$tiunii inoritare (". NN). Acea$t( "arte e/idenia7( cu "rec(dere odelul Tirolului de <ud ca
odel de autonoie $au "roiectele nord-irlande7e din cau7a controlului coun al Re,atului Unit #i
al Irlandei de Nord #i a dorinei Un,ariei de a o)ine $tatutul de "utere a"(r(toare.
:ardi/ al(turi de 3ustav 2olnar )i 'rupul @ProvinciaA/ n locul obiectivelor na&ionale/ pune
accentul pe interesele regionale prin care v(d 'aran&ia dezvoltrii societilor minoritare mag'iare n
descentrali1area structurilor unitare de stat na&ional ale &(rilor vecine/ n federali1are/ n de*ararea
proceselor devolutive.
Iat( cu* se inventea1( o sinta'*( nou( de @societate *inoritar( *a'Biar(A care )i asi'ur(
de1voltarea toc*ai prin erodarea )i desco*punerea statelor na&ionale unitare n procesele de re'ionali1are.
!a se va re'(si )i la Pdter Uende <p. 2,+62,-=.
2odelul franco6'er*an ar putea fi aplicat )i n ca1ul ro*nilor )i *a'Biarilor/ dac( ar eDista
politicieni cBaris*atici care ar face din el filosofia lor de via&( )i ar reu)i s( ob&in( ca elita politic( s( acepte
aceste vederi/ spune #cndor 7anMb #1dp. Din p(cate/ ns(/ n *o*entul de fa&( nu eDist( astfel de politicieni
)i nici scopuri n(l&(toare precu* !uropa Unit(. Astfel/ odelul 4ranco-,eran nu 4uncionea7( 1n 7ona
noa$tr(. 8n o*nia/ politicienii de*a'o'i )i *escBini reu)esc s(6)i cree1e un capital politic i*portant din
na&ionalis*/ disi*ulndu6)i/ n acela)i ti*p/ )i interesele *ateriale proprii/ de tip *afiot <p. 2%,=.
8n concep&ia lui Istvcn Caller/ reconcilierea ro*no6*a'Biar( trebuie construit( pe alte ba1e/
deoarece factorii care o influen&ea1( sunt diferi&i de cei ai reconcilierii franco6'er*ane. Uitndu6se n ;ur/
$u,erea7( #i el ca odel ai "otri/it <uedia #i ;inlanda <p. %E0=
O po1i&ie cate'oric ne'ativ( sau de respin'ere are Lcs1lo Ddnes. Dup( el/ odelul 4ranco-
,eran e$te un odel al a$cunderii $u) co/or a trecutului 1"o/(rat+ a o4en$elor+ a "ro)leelor+ un
eCe"lu al 1n,-e(rii ace$tora+ un odel de ti" nu privi n urm" ce a fost a fost i numai de aceea
funcionea&. Ace$t odel nu "oate 4i ada"tat relaiilor ro!no-a,-iare tocai "entru c( una
dintre "(ri (1n ca7ul no$tru+ "artea ro!n()+ 1ncearc( de "e "o7iia 0arii naiuni+ /ictorioa$e+
%,-
e4icace #i de$curc(ree2 $( i"un( "rinci"iul 0ce a 4o$t+ a 4o$t+ uitai trecutul+ re$enai-/(=2
celeilalte "(ri+ care e$te con$iderat( cul"a)il( #i o$til( (er,o "rede$tinat( o$!ndirii #i i$"(#irii).
omparaia franco3german nu este adecvat" afirm i BCDrgC EnCedi&
Pactul franco6'er*an a fost interesul pri*ordial al ntre'ii lu*i occidentale/ deoarece f(r( aceasta
ar fi avut pu&ine )anse confruntarea unit( fa&( de Uniunea #ovietic( )i/ prin acesta/ func&ionarea fiabil( a
NATO sau inte'rarea econo*ic( de *ai tr1iu a !uropei. 8n acest sens/ s6a *anifestat )i o puternic(
influen&( din partea #UA/ iar celor dou( p(r&i li s6au pro*is *ulte. 3er*aniei rec(p(tarea rapid( a unui
statut decent dup( pierderea r(1boiului <s( ne a*inti* cu* s6a desf()urat acest proces dup( pri*ul r(1boi
*ondial=/ iar 4ran&ei un rol politic *ult *ai *are dect i*portan&a efectiv( a &(rii. Colaborarea ro*no6
*a'Biar( este de interes european nu*ai n *(sura n care nu se dore)te apari&ia unor noi conflicte n
!uropa de #ud6!st. 8n rest/ ea este nu*ai interesul celor dou( &(ri. Influen&a de*ocra&iilor occidentale este
indirect(. nici una dintre &(ri nu ar dori s( pri*easc( un calificativ ne'ativ )i s( r(*n( n afara l(r'irii U!/
ceea ce le ndea*n( s(6)i p(stre1e autocontrolul. ela&iile inter'uverna*entale ro*no6*a'Biare pot fi
considerate satisf(c(toare n pre1ent.
A co*para evolu&ia rela&iilor ro*no6*a'Biare cu le'(turile franco6'er*ane este o confu1ie a
propor&iilor/ n concep&ia lui Pdter Uende. >iitorul U! este plin sau lipsit de speran&( n func&ie de calitatea
rela&iilor franco6'er*ane. 8n scBi*b/ evolu&ia rela&iilor ro*no6*a'Biare are o i*portan&( decisiv( doar din
punctul de vedere al celor dou( <treiX= na&iuni interesate. Dar poate c( )i aceast( afir*a&ie este eDa'erat(L O
rela&ie proast( lini)tit( cu o*nia este de1a'reabil( din punctul de vedere al viitorului Un'ariei/ dar nu
fatal(. E$te 1n$( 4oarte "uin "ro)a)il ca Ro!nia $( 4ie ca"a)il( de inte,rare 1n Euro"a dac( 1n
interior nu /a "utea ,($i o $oluie 1n $"irit euro"ean la c-e$tiunea a,-iar( #i dac( 1n ura ace$teia
$e /a con4runta #i cu Un,aria. Dar s( fi* corec&i. cteva lucruri depind )i de politica 'uvernului de la
:udapesta/ n ceea ce prive)te de1voltarea rela&iilor dintre cele dou( &(ri. Dac( 'uvernul de la :udapesta
este unul care *anifest( un stil provocator <ve1i subcapitolul @le'ii statutuluiA=/ atunci/ nu6i de *irare c(
:ucure)tiul devine )i el nervos. Pri*ele victi*e ce vor suferi de pe ur*a acestei nervo1it(&i vor fi *a'Biarii
din o*nia <p. 2,+=. Dup( cu* se observ( li*pede/ Uende face parte din partida celor care cnt(
proBodul inte'r(rii o*niei n U! Tdac nu va putea gsi o soluie n stil european la c'estiunea
mag'iar, desconsidernd total partea ro*n( )i proble*ele ei.
Reconcilierea reala franco3german este negat sau su7apreciat ca putere de model.
Iat( ce spune Lcs1lb U`rti/ n acest sens. Reconcilierea i$toric( 4ranco-,eran( " cel pu&in a)a
cu* o pot aprecia eu prin prietenii *ei )i pe ba1a eDperien&elor acu*ulate cu oca1ia )ederilor *ele n
str(in(tate " e$te doar un it. 9n$( un it )ine "l(nuit #i )ine "l($uit. ;rance7ii continu( $( nu 4ie
"rea 1nc!ntai de uni4icarea Geraniei+ 1n care "arc( recuno$c a$"iraiile unei ari "uteri. Cu
"ri/ire la relaiile ro!no-a,-iare+ cred c( odelul nu "rea e de 4olo$.
)lte modele sunt mai potrivite" dar o7ligatoriu adaptate
Nici Gsolt Nd*etB nu a'reea1( *odelul franco6'er*an. @#unt de acord cu afir*a&ia c( apropierea
celor dou( na&iuni trebuie s( ur*e1e eDe*ple occidentale/ deoarece siste*ul de valori european este
nu*itorul co*un pe ba1a c(ruia pute* s( re'le*ent(* treburile noastre co*une. Nu este ns( indiferent
care sunt *odelele din Occident pe care le vo* ur*a la *odul concret. Altfel se pre1int( *odelul franco6
'er*an/ dect cel 'er*ano6bel'ian/ 'er*ano6dane1/ an'lo6irlande1 sau cBiar italo6austriac. Acestea se
deosebesc datorit( faptului c( ncearc( s( trate1e proble*e cu caracter diferit. 8ndr(1nesc s( cred c( pu&ini
sunt aceia care ad*ir( cele petrecute n rela&ia franco6'er*an(/ la fel de *ult ca *ine. Cu toate acestea
ns(/ trebuie s( vede* c( proble*ele istorice ereditare ale rela&iilor ro*no6*a'Biare se deosebesc n *od
se*nificativ de proble*atica franco6'er*an(R Dac( ar fi s( o co*par(* cu una din celelalte re'iuni/
consider c( Tirolul de #ud ar putea fi o 1on( ase*(n(toare/ deoarece )i acolo rela&iile interetnice constituie
proble*a pri*ordial(/ pe ln'( le'(turile dintre *inoritate )i patria *a*(. Prin ur*are/ eu a) c(uta idei n
vederea re1olv(rii pe scar( lar'( a rela&iilor noastre/ *ai de'rab(/ n le'(turile dintre Italia )i Austria/ cu
*en&iunea c( ni*ic nu poate fi preluat f(r( s( fie adaptat situa&iei. O)iecti/ul nu e$te co"ierea odelului
4ranco-,eran $au a celui italo-au$triac+ ci ca $( 4ace 1n a#a 4el 1nc!t "e$te %& de ani+ dac( cine/a
/rea $( arate un eCe"lu euro"en de urat cu "ri/ire la reconcilierea 1ntre dou( naiuni+ odelul
ro!no-a,-iar $( 4ie 1n od natural acela care $(-i /in( "ria dat( 1n inte2 <p. 2FE62FF=.
4ru*oas( proiec&ie viitoare/ dar 'reu de reali1at/ cel pu&in/ n actualele condi&ii/ crede* noi.
%,0
Dup( cu* se vede/ n paleta lar'( a opiniilor despre co*para&ia *odelului ro*no6*a'Biar cu cel
franco6'er*an/ par s( do*ine cele care propun alte *odele/ al c(ror con&inut concret/ sus&in autorii lor/ este
*ai apropiat de situa&ia rela&iilor interetnice ro*no6*a'Biare din o*nia.
8n concep&ia noastr(/ ar trebui s( prelucr(* n *od ori'inal aceste propuneri )i lund n
considera&ie )i *odelul ro*nesc de rela&ii interetnice cu toate celelalte %E *inorit(&i din &ara noastr(/
verificat de6a lun'ul secolelor )i deceniilor/ s( construi* )i *odelul ro*no6un'ar. Nucleul tare al
*odelului ro*no6*a'Biar s( fie/ totu)i/ construirea unor institu&ii )i or'ani1a&ii co*une ale tinerilor din
a*bele &(ri/ ale c(ror activit(&i culturale/ instructive/ de divertis*ent sau sportive s(6i uneasc(/ s(6i
*prieteneasc(/ s(6i fac( s( se cunoasc( *ai bine )i s(6)i respecte reciproc valorile/ cultura/ istoria )i
nea*urile din care provin.
#( ur*(ri*/ n continuare/ pe scurt/ opiniile subiec&ilor cercet(rii cu privire la "rinci"alele
i"ediente 1n calea unei de7/olt(ri ai dinaice+ a unei a"ro"ieri ai con$i$tente 1n relaiile
ro!no-a,-iare #i iniiati/ele care ar "utea accelera ace$t "roce$.
Capitolul @i*pedi*ente n calea unei de1volt(ri *ai dina*ice a rela&iilor ro*n(6*a'BiareA "
unul din cele *ai sensibile subiecte 6 a suscitat r(spunsuri *ultiple )i nu rareori cu o bo'at( nc(rc(tur(
e*o&ional( )i cu nvinuiri reciproce ntre cele dou( p(r&i.
I*portant este faptul c( la aceast( ntrebare a ap(rut un nu*itor co*un la o bun( parte a
subiec&ilor cercet(rii. acela al necesit(&ii cooper(rii pe toate planurile ntre cele dou( &(ri )i popoare pentru
reali1area obiectivelor co*une de inte'rare n structurile euroatlantice/ n care a*bele sunt deopotriv(
interesate. Ace$t o)iecti/ a3or "re$u"une 1n$(+ 1n conce"ia noa$tr(+ ela)orarea de coun acord #i 1n
total( one$titate #i tran$"aren( a unor "roiecte coune+ du"( "rinci"iul 0Hin-Hin2 #i nu du"(
"rinci"iul lui Gu$ta/ Molnar #i al ,ru"ului 0:ro/incia2 care "ro"un reali7area de 0$ociet(i
a,-iare inoritare2 care 1n "roce$ul de re,ionali7are $( duc( nu la de7/oltarea 7onelor coune+ ci
la "roce$e 0de/oluti/e2 care $( $u)ine7e unitatea $tatelor "artici"ante #i+ 1n cele din ur(+ la
4ederali7are.
:rinci"alele i"ediente 1n calea unei de7/olt(ri ai dinaice a relaiilor ro!n( a,-iare
)cumulri seculare de iritare" raportarea diferit la trecut
Din perspectiv( ro*neasc(/ un r(spuns cal* )i n cuno)tin&( de cau1( d( acad. Dan :erindei. 8l
red(* ca atare pentru c( reflect( cunoa)terea unui istoric re*arcabil. Un i"edient e$te cel
0tradiional2+ acuul(rile $eculare de iritare+ 1n ceea ce "ri/e#te "e ro!ni #i cele de du"( ?@?K+ 1n
"ri/ina un,urilor+ dar #i a ro!nilor.
Un altul este <dezec'ilibrul actual n rela&iile reciproce/ pe care nu nu*ai o*nia/ dar )i Un'aria
ar avea interesul de a6l vedea nl(turat )i de a se a;un'e/ pe toate planurile/ la strnse colabor(ri/ dar 1ntre
"(ri realente e,ale.
+n altul este legat de limb. Dup( opinia *ea "arat( dnsul 6 n aceast( privin&( trebuie dat( deplin(
satisfac&ie un'urilor din o*nia/ n sensul utili1(rii li*bii/ culturii )i obiceiurilor lor/ dar/ totodat(+ nu "ot
con$idera 4ire$c ca un,urii cet(eni ro!ni+ re"re7ent!nd ce/a "e$te OT din "o"ulaia ace$tei (ri+ $(
nu cunoa$c( li)a a3orit(ii+ li)a (rii #i a $tatului. Oare *inorit(&ile din 3er*ania sau din 4ran&a
nu cunosc li*bile 'er*an(/ respectiv/ france1(X 9i nu este oare acest lucru cBiar n interesul lorX
2ai eDist( un i*pedi*ent: insuficientele strduine pentru conlucrarea activ, pentru colaborarea
efectiv, pentru cunoatere reciproc, pe toate planurile& ,-ist c'iar duntoare tendine de separatism
etnic, de respingere a colaborrii, n fond, de neacceptare a conlocuirii <p. HH6%KK=&
Dup( cu* se vede/ D6l Acade*ician Dan :erindei/ destul de fin )i transparent/ prin ter*eni cu 'ri;(
ale)i/ atra'e aten&ia asupra ctorva proble*e funda*entale n ceea ce prive)te rela&iile ro*no6*a'Biare.
reali7area unei nelegeri sincere" echili7rate i constructive 1ntre cele dou( naiuniE re$"ectarea
cinstit" de am7ele pri+ a Tratatului ro!no-un,ar din ?@@'E reali7area unei cola7orri strnse i
constructive in!nd $eaa nu de $ituaia actual( ai ne4a/ora)il( Ro!niei+ ci 1ntr3o perspectiv
istoric mai ampl" de lung durat. Iar la ca"itolul <impedimente=" tot 1ntr-o 4or( indirect(+ 0$o4t2+
/or)e#te de tradiionalele acumulri seculare de iritare ale romnilor+ dar i ale ungurilor i romnilor
de dup #$#%E de de&echili7rul legat de lipsa cola7orrii reciproce" "e care ar a/ea intere$ul $(-l
1nl(ture nu nuai Ro!nia+ dar #i Un,aria+ dar ca ntre pri realmente egaleW de situaia nefireasc
eAistent n Romnia ca ungurii s nu cunoasc lim7a ma6oritii" lim7a rii i a statului n care
triesc+ a#a cu inoritarii din Gerania $au din ;rana cuno$c ,erana $au 4rance7a+ 1n (rile 1n
%,E
care tr(ie$c. Interven&ia face un apel transparent de ordin *oral n ceea ce prive)te rela&iile ro*no6
*a'Biare/ anu*e la sinceritate/ cinste/ spirit constructiv/ refu1ul cunoa)terii li*bii oficiale.
2ai *ult de att nu se *ai poate co*enta acest r(spuns.
La aceea)i proble*(/ >asile Dncu adau'( ca i*pedi*ent factorul politic sau .sfera politic&
I*pedi*entul cel *ai periculos n apropierea *ai dina*ic( a rela&iilor dintre ro*ni )i *a'Biari &ine de
sfera politic(/ de modul de raportare la trecut. !ste o raportare afectiv(/ ira&ional(/ revan)ard( )i foarte
n'ust(/ n a*bele societ(&i/ datorit( unor for&e eDtre*iste care vor s( c)ti'e capital electoral. Canali1area
acestor opinii radicale spre o sfer( *oderat( )i un na&ionalis* po1itiv/ lipsit de ostilitate la concet(&enii de
alta etnie/ o *ai *are i*plicare a societ(&ii civile prin r(spndirea unei educa&ii civice s(n(toase/ iar/ *ai
presus de toate/ strate'ia scopurilor )i a proiectelor co*une/ ar conduce la solu&ionarea i*pedi*entelor
eDistente <p. %KH=.
Taportarea la trecutA a devenit )i n cercet(rile de teren efectuate de noi peste un deceniu n 1ona
Covasna6Car'Bita/ una din barierele de netrecut. Interviurile cu cadre didactice/ cu responsabili de institu&ii
culturale pe diferite proble*e de ordin social/ cultural/ econo*ic cur'eau nor*al pn( la abordarea
trecutului/ unde *a'Biarii i1bucneau ntr6o adversitate incredibil(/ nea)teptat(. De aceea/ consider(* )i noi/
de altfel ca )i *ulti autori din carte/ c( reducerea ostilit(&ii )i adversit(&ii trebuie reali1at( printr6o corect(
educa&ie civic( )i instruire istoric( )i/ *ai ales/ prin antrenarea n co*un la proiecte de interes co*unitar.
Tot *o)tenirea trecutului o invoc( n interven&ia sa )i Ioan6Aurel Pop. I*pedi*entele &in/ *ai ales/
de .motenirea istoric 6 spune el 6 de activitatea unor partide )i 'rup(ri na&ionalist6)ovine n cele dou(
&(ri/ de valori1area eDcesiv( a trecutului n politic(/ de cultivarea de1bin(rii n anu*ite cercuri din a*bele
&(ri etc. Procesul apropierii se poate accelera prin di*inuarea )i eli*inarea i*pedi*entelor enu*erate *ai
sus/ prin eli*inarea cli)eelor na&ionaliste/ a eDceselor/ a discri*in(rii. Con)tiin&a public( din Un'aria )i
o*ania trebuie educat( treptat/ prin *ass6*edia/ funda&ii/ asocia&ii/ ON36uri etc./ n spiritul apropierii/ al
inte'r(rii europene/ al valorilor europene co*une <+2H6++K=.
Renunarea la statul naiune de ctre Romnia
Cea *ai radical( interven&ie de autor/ n al c(rui teDt nu se poate s( nu se observe aversiunea/ cBiar
ura fa&( de o*nia )i situa&ia ei Tavanta;at(A re1ultat( din co*plotul i*perialist din %F2K este cea a lui
Lcs1lb Ddnes. !l consider( c( r(spunsul la ulti*ele dou( ntreb(ri ar *erita c(utat doar n ca1ul n care s6
ar putea produce repara&ia istoric(. dac( o*nia va recunoa)te c( situa&ia ei 'eopolitic( con;unctural(
avanta;at( decur'e din CO2PLOTUL I2P!IALI#T DIN %H2K 9I >A !NUNJA LA A#PIAJIIL!
#AL! D! #TAT6NAJIUN! pe care *a'Biarii le resi*t ca fiind a'resive <asi*ilarea celorlalte etnii/ stat
na&ional centrali1at/ ortodoDia n eDpansiune/ politic( balcanic( ba1at( pe ideea de Be'e*onie/ discursul
na&ionalist/ falsificarea istoriei/ diplo*a&ie *anipulativ( etc=. La nivel de ini&iativ(/ r(*ne o sarcin(
actual( elaborareaa )i predarea unei istorii @credibileA a celor dou( popoare/ na&iuni )i &(ri <care s( fie ct
*ai aproape de adev(r )i n acela)i ti*p " *ai *ult sau *ai pu&in " acceptat( de a*bele p(r&i=/ precu* )i
nceperea dialo'ului politic ro*no6*a'Biar la nivelul *a;orit(&ii )i *inorit(&ii <adic( ntre na&iunea
ro*n( )i partea na&iunii *a'Biare care tr(ie)te pe p(*ntul Transilvaniei=/ f(r( condi&ii prealabile/ dar pe
ba1a e'alit(&ii )i parit(&ii <ve1i propunerea lui Lcs1l TeMds=/ eDtinderea dialo'ului pe toate do*eniile
vie&ii/ f(r( a evita necesitatea *odific(rii Constitu&iei <n nenu*(ratele articole/ pornind de la suveranitate
pn( la 'arantarea propriet(&ii private/ de la autono*ie pn( la drepturile colective ale etniilor= <p. %+K=.
Dup( cu* se observ(/ eDtre*is*ul antiro*nesc este dus la paroDis*. Tot ce face o*nia este
de respins/ de corectat/ de eli*inat/ inclusiv ideea de stat na&ional din Constitu&ia o*niei/ care trebuie )i
ea *odificat(/ idee recunoscut(/ de altfel/ ca obsesie a tuturor liderilor *a'Biari.
*deile preconcepute" imaginea negativ a Fceluilalt=" lipsa cunoaterii lui
Dup( p(rerea noastr(/ este un lucru *ai *ult dect cunoscut c( unul dintre i*pedi*entele
reali1(rii n&ele'erii )i bunei convie&uiri dintre dou( etnii cu *o)teniri istorice diferite/ devenite rivale de6a
lun'ul istoriei/ este operarea *e*brilor lor cu cli)ee ne'ative/ cu stereotipii sau 'enerali1(ri/ abstrac&ii care
nu *ai las( loc concretului lo'ic )i real/ diversit(&ii )i nuan&elor n care se *anifest( oa*enii.
:re3udec(ile 1nlocuie 3udec(ile 4actuale+ ideile "re-conce"ute doin( ideile re7ultat al induciei #i
deduciei lo,ice+ con$truite "e realitatea nei3locit(. 9n ace$t 4el+ $e a3un,e la $ituaia 1n care
"re3udec(ile+ $tereoti"iile $(r(ce$c #i reduc "roce$ul de intercunoa#tere direct(+ autentic( dintre
indi/i7i+ de/enind )ariere $au ecrane 1n interaciunea uan(. Acest aspect a constituit un r(spuns
adesea ob&inut la ntrebarea care sunt i*pedi*entele n de1voltarea rela&iilor ro*no6*a'Biare.
%,F
Pe aceast( linie ave* r(spunsuri *ultiple. 8n cele ce ur*ea1( vo* oferi cteva eDe*ple.
Corespun1(tor cu 3S_r'S !nSedi/ principalul i*pedi*ent l constituie lipsa cunoa)terii celuilalt/ ideile
preconcepute care s6au fiDat n profun1i*e/ opiniile ne'ative reciproce. 8n acest do*eniu/ re1ultatele se pot
ob&ine doar ncet/ cu recidiv(ri/ la scara 'enera&iilor. !le necesit( *ult( r(bdare )i aptitudinea de a se
bucura de pa)ii *ici. Cred c( dou( lucruri sunt de i*portan&( pri*ordial(. rolul societ(&ii locale <inclusiv
sfera civil(=/ auto'uvern(ri/ colaborarea ntre asocia&ii locale )i *en&inerea le'(turilor ntre *e*brii tinerei
'enera&ii. Colaborarea inter'uverna*ental( este *ai probabil( dac( este sti*ulat( nu nu*ai de interesul
U!/ ci )i de interesul electoratului. Cunoa)te* o *ul&i*e de for*e ale colabor(rii/ ns( a*bele &(ri ar dori
s( se pre1inte *ai de'rab( la Paris/ dect n &ara celuilalt. Unei ad*inistra&ii locale a unui ora) *ic sau
*i;lociu <care nu poate a;un'e la Paris= i poate conveni ns( )i partenerul vecin/ *ai ales dac( intr( n ;oc
)i interesele econo*ice/ turistice etc. Cli)eele stereotipe ale *a'Biarilor despre ro*ni )i vice versa sunt nu
nu*ai lacunare/ dar )i defavorabile. 2a'Biarii din o*nia ar putea ;uca un rol i*portant n procesul de
apropiere/ din cau1a bilin'vis*ului lor/ ei s6ar putea bucura de o *ai *are ncredere <*ai ales n do*eniul
)tiin&elor naturii )i al )tiin&elor teBnice= care sunt )i ele avanta;oase/ consensurile par&iale nascndu6se cu
u)urin&( la ntrevederile de acest 'en <p. %+F=. Aici ni se pare real( aprecierea c( nu sunt valorificate *ai
*ult rela&iile de vecin(tate dect cele cu &(ri *ai ndep(rtate/ dar *ai puternice din Centrul !uropei.
8n acela)i re'istru se nscrie )i r(spunsul lui Uin'a 3cl. 9i el aprecia1( c( obstacolul de1volt(rii
*ai Bot(rte )i *ai consistente a rela&iilor ro*no6*a'Biare este faptul c( cele dou( popoare/ *a'Biarii )i
ro*nii/ nu se cunosc ndea;uns/ n ciuda convie&uirii lor *ultiseculare. A*bele popoare tr(iesc cu
convin'erea fals( c( l cunosc pe cel(lalt/ nutrind n acela)i ti*p o sea*( de pre;udec(&i unii despre al&ii.
Aceste pre;udec(&i s6au for*at n ur*a unor eDperien&e istorice reale sau presupuse/ a unor ofense istorice/
de fapt/ *utuale/ dar &inute n sea*( <&inute *inte/ e *ai bine 1is= selectiv/ totdeauna nu*ai n eviden&a
uneia dintre p(r&i " )i n le'(tur( cu care/ din p(cate/ istoricii a*belor popoare pot aduce nenu*(rate
eDe*ple.
Nu pute* )ter'e trecutul din *e*oria noastr(/ dar nici nu este nevoie. Trebuie s( ne str(dui* cu
to&ii s( ne re1olv(* treburile co*une. politicieni/ istorici/ profesori/ to&i oa*enii care s6au an'a;at de partea
u*anis*ului/ a siste*ului de valori european/ 'uvernele )i or'ani1a&iile civile. #iste*ul de nv(&(*nt/
stabilirea pro'ra*elor co*port( o responsabilitate incredibil( c(ci pri*ele trepte )i cele *ai te*einice ale
cunoa)terii ncep n )coal( )i pentru cei *ai *ul&i acolo se )i ter*in(. Un pas i*portant ar fi predarea
li*bii celeilalte p(r&i. Procesul de reconciliere istoric( a nceput/ iar n acest proces a ;ucat un rol i*portant
)i Li'a Pro !uropa/ a c(rei activitate o cunosc )i o pre&uiesc <p.%,E=.
Din p(cate/ proiectul de construire a unei i*a'ini Tde sineA )i a TceluilaltA adecvate nu se poate
reali1a n condi&iile i1ol(rii/ enclavi1(rii a'resive pe care o pro*ovea1( )i o reali1ea1( liderii *a'Biari cu
ostenta&ie n Covasna )i Car'Bita fa&( de ro*ni/ prin separarea copiilor n )coli/ separarea institu&iilor de
cultur(/ a bibliotecilor/ *u1eelor etc. Atta ti*p ct siste*ul de nv(&(*nt/ re&eaua institu&iilor culturale/
*i;loacele de co*unica&ie n *as( sunt de1voltate eDclusiv pe criterii etnice de c(tre liderii *a'Biari n
co*unit(&ile etnice *iDte/ unde ei sunt *a;oritari/ nu *ai poate fi vorba de intercunoa)tere sau *pru*uturi
de valori de la un 'rup la altul. 8nv(&area li*bii celuilalt este una din c(ile cele *ai bune de cunoa)tere a
etnicului de ln'( tine. #i eu/ ca cercet(toare a feno*enului etnic/ consider c( acesta ar putea fi un act
cultural )i social real*ente fructuos de a*bele p(r&iL Nu*ai c( *a'Biarii respin' li*ba ro*n(/ iar dac( o
)tiu nu o vorbesc/ nici atunci cnd fiind al(turi de ro*ni/ dintr6un 'est de curtoa1ie/ s6ar cuveni s(
vorbeasc( ro*ne)te. Trecerea de la acest stadiu/ la cel n care ro*nii s( dea T:un( di*inea&aA vecinilor
*a'Biari n li*ba *a'Biar(/ iar *a'Biarii s( le r(spund( n ro*ne)te se anun&( un proces dificil )i de
lun'( durat(. #e're'area pe criterii etnice de1voltat( dup( %HFH de c(tre UD2 a adus foarte 'rave
pre;udicii procesului de apropiere )i reconciliere istoric( pe care vre* s(6l reali1(* acu*.
8n spri;inul ideilor noastre vine Istvcn Caller care red( aceste obstacole ntr6o for*( foarte
sintetic(. *entalitatea colectiv(/ nepriceperea politicienilor/ i1olarea elitei/ lipsa de cooperare cu societatea
n sensul *ai lar' al acestui proces/ evaluarea nesatisf(catoare a acestui proces. 8n plus/ el propune ca
reconcilierea s( fie pro*ovat( n dou( sensuri. @de sus n ;osA )i de @;os n susA/ anali1nd care ar fi
*odalitatea de reconciliere *ai apropiat( de posibilit(&i. reconcilierea ntre Un'aria )i o*nia sau/
eventual/ reconcilierea celor dou( co*unit(&i din o*nia <care/ i*plicit/ va conduce *ai tr1iu la @*area
reconciliereA=.
Lupta cu *entalit(&ile/ care constituie terenul cel *ai 'reu de cucerit )i de scBi*bat/ dup( p(rerea
noastr(/ este un r(1boi de lun'( durat( la care trebuie s( participe toti *e*brii societ(&ii. 8n acest sens este
i*perativ( ideea lui Caller c( Tcercul participan&ilor la reconcilierea istoric( trebuie l(r'it/ societatea
trebuie s( ia parte la acest procesA <p. %E0=.
%,H
#cndor 7anMb #1dp consider( principale obstacole. diferen&a dintre ornduirile sociale n ceea ce
prive)te stratificarea social( a societ(&ii *a'Biare care a cunoscut o lar'( divi1are social(/ de la nobili pn(
la straturile cele *ai s(race )i a societ(&ii ro*ne)ti/ *ai pu&in divi1at(W diferen&ele reli'ioaseW tratarea total
diferit( a trecutului istoric co*unW s(r(cia 'eneral( din o*nia. Ca su'estie/ propune predarea unor
cuno)tin&e despre popoarele conlocuitoare copiilor ro*ni din 1onele cu popula&ie *iDt( " li*ba la un nivel
de ba1(/ cteva eveni*ente istorice i*portante/ s(rb(torile/ datinile <p.2%-=
8n raport cu autorii anali1a&i pn( acu*/ Pdter Uende aduce n de1batere/ aproape cuvnt cu cuvnt
retorica liderilor UD2 privind proble*ele actuale ale *inorit(&ii *a'Biare devenite proiect de le'e a
*inorit(&ilor n 2KK-. !Dist( dou( obstacole *a;ore/ spune el. #uspiciunea iredentis*ului pe care o parte
i*portant(/ deloc ne'li;abil(/ a stratului influent politic )i spiritual ro*nesc o nutre)te fa&( de *a'Biari/ )i
pentru care na&ionali)tii *a'Biari n)i)i furni1ea1( *otive de la o vre*e la alta. 8n al doilea rnd/ lipsa
re'le*ent(rii de perspectiv( a situa&iei co*unit(&ii *a'Biare din o*nia/ din punctul de vedere al
dreptului public. :!n( c!nd a,-iarii din Ro!nia nu $e /or $ii in/ulnera)ili #i i"o$i)il de
eliinat con4or dre"tului "u)lic 8 4iind recuno$cui ca eleent co"onent cu dre"turi e,ale al
$tatului+ ca"a)ili $( ia deci7ii cu ade/(rat autonoe 1n a4acerile culturale (autonoie eCtin$( #i
a$u"ra re$ur$elor ateriale) #i a/!nd+ 1n $4!r#it+ dre"t de /eto a$u"ra oric(rei deci7ii le,i$lati/e $au
adini$trati/e care atin,e intere$ele lor 4undaentale 8 "!n( atunci+ nu $e "oate a#te"ta de la ei $( $e
$it( 1ntru totul aca$( 1n Ro!nia+ nici (car $( 4ie $ut( la $ut( loiali 4a( de un $tat care 1i
con$ider( 8 "arial+ ca "e ni#te 0$tr(ini2. Ar 4i ne/oie+ deci+ de iniiati/e 1n $"iritul odelului 4ino-
$uede7.
Cititorii lucr(rii pot observa aici ntre' funda*entul ideolo'ic )i le'islativ al statutelor
*a'Biarilor/ n special al celui privind autono*ia cultural( care constituie )i contradic&ia funda*ental(
dintre ro*ni )i *a'Biari. 2a'Biarii vor s( devin( parte co*ponent( a statului sau Tstat n statul ro*nA/
dar se lovesc de voin&a fer*( a ro*nilor de a6)i p(stra unitatea teritorial(/ social( )i econo*ic( a &(rii/
inclusiv n condi&iile inte'rarii n U!/ a)a cu* )i6au p(strat6o )i celelalte &(ri de;a *e*bre.
Cu* vor evolua n viitor rela&iile ro*no6*a'Biare este o cBestiune le'at( de o *ultitudine de
factori interni )i eDterni. Decisiv este factorul eDtern. inte'rarea noastr( n U! la % ianuarie 2KKE/ ea ns()i
deter*inat( de evolu&ia noastr( n concordan&( cu eDi'en&ele europene pe plan intern/ )tiut fiind c(
acceptarea n aceast( entitate de 2- de state i*pune p(strarea unui cli*at de pace/ stabilitate )i securitate
na&ional(/ 1onal( )i european(/ cooperare )i respectarea drepturilor o*ului. Acest *o*ent de r(scruce n
istoria conte*poran( )i postdece*brist( a &(rii noastre va a)e1a rela&iile dintre &(ri/ popoare )i *inorita&i/
sper(* n albia lor natural(/ f(r( scBi*b(ri de 'rani&e )i teritorii/ aduc(toare de convulsii )i conflicte
sociale. De altfel/ acesta este un de1iderat principal al U! de la nfiin&area ei. pacea/ prosperitatea/
cooperarea )i n&ele'erea ntre popoare.
8n ceea ce prive)te rela&iile ro*no6*a'Biare/ ne6a* dori s( se preia din *odelul franco6'er*an
pro'ra*ul intercultural dintre tinerii france1i )i 'er*ani )i n proiectele ro*no6*a'Biare/ ntre tinerii
ro*ni )i *a'Biari/ dar nu nu*ai la nivelul unor 'rupuri *inuscule ca TprovinciaA/ despre care se face atta
ca1 n volu*/ ca repre1entnd o deosebit( reali1are n acest do*eniu/ ci la nivelul ;ude&elor etnic *iDte din
Covasna )i Car'Bita )i cBiar la nivelul altor 1one din &ar( cu etnici *a'Biar co*pac&i/ astfel nct copiii )i
tinerii *a'Biari s( cunoasc( direct/ pe viu &ara )i oa*enii ei/ s( se *prieteneasc(/ s(6)i or'ani1e1e activit(&i
n co*un )i s( se si*t(/ real*ente/ n ntrea'a o*nie ca la ei acas(/ nu nu*ai n T&arculA din Covasna )i
Car'Bita/ unde sunt diri;a&i acu*/ le'a&i la ocBi/ de c(tre liderii *a'Biari/ sub preteDtul asi'ur(rii purit(&ii
etnice/ identit(&ii culturale/ lin'vistice )i reli'ioase.
%-K
CA:. 6I.
ROMNII+ TTARII DI TURCII
LA CONTACTUL DINTRE CULTURI
#. *ntegrarea prin difereniere n comunitatea romno3musulman
<eni4icaia inte,r(rii "rin di4ereniere
o*nia stat na&ional suveran )i independent/ unitar )i indivi1ibil/ cu o popula&ie de 2%.0FK.HE,
locuitori <confor* ecens(*ntului din 2KK2=/ are FH/-[ ro*ni )i %K/-[ *inorit(&i na&ionale. !Disten&a
*ai *ultor na&ionalit(&i pe teritoriul &(rii noastre care tr(iesc/ *uncesc )i )i f(uresc proiecte de viitor
al(turi de ro*ni/ ne deter*in( s( discut(* despre inte'rarea lor n societatea ro*neasc(/ *en&inndu6)i/
n acela)i ti*p/ tr(s(turile proprii sau specificul na&ional.
Inte,rarea "rin di4ereniere $u)linia7( tocai ace$t a$"ect+ al "($tr(rii #i de7/olt(rii
"er$onalit(ii etnice+ culturale #i reli,ioa$e a 4iec(rui ,ru"+ 1n "roce$ul /ieii $ociale nei3locite+
al(turi de #i 1"reun( cu ro!nii+ "o"ulaia a3oritar(.
Noi concepe* inte'rarea din dubl( perspectiv(. social( )i cultural(/ ca a;ustare *utual( a
co*porta*entelor individuale )i de 'rup la valorile sociale 'eneral acceptate/ n vederea cre(rii unui siste*
cultural unitar )i ar*onios care s( deter*ine deplina de1voltare a tuturor p(r&ilor co*ponente. Inte'rarea
social( )i cultural(/ n sensul de aco*odare reciproc( a tuturor co*ponentelor/ corespun1(tor nevoilor
interne ale siste*ului ca ntre' )i nu ale unei p(r&i/ este n acela)i ti*p )i o inte'rare func&ional(. Inte'rarea
func&ional( se*nific( unitatea sau ar*onia unui siste* ba1at pe interdependen&a p(r&ilor speciali1ate
<TBeodorson and TBeodorson <%H0H/ p. 2KH=. Aplicat la 'rupuri/ acest ter*en se refer( la unitatea de 'rup
ce re1ult( din faptul c( *e*brii 'rupului reali1ea1( activit(&i speciali1ate corelate )i/ astfel/ devin
dependen&i unii de al&ii. Diversele activit(&i ale *e*brilor se co*pletea1( unele pe altele/ contribuind
*preun( la for*area unui ntre' inte'rat.
Inte,rarea $ocial( #i cultural(+ 1n conce"ia noa$tr(+ nu are $eni4icaia de #ter,ere $au
eliinare a tr($(turilor $"eci4ice ,ru"urilor etnice+ ci+ di"otri/(+ de a4irare #i culti/are a lor
"entru ca 1ntr-o de"lin( co"leentaritate cu tr($(turile altor ,ru"uri etnice #i cu cele ale
ro!nilor ca "o"ulaie a3oritar( $( $e reali7e7e unitatea naional( nece$ar( de7/olt(rii de"line a
tuturor cet(enilor (rii.
A)a cu* la scar( planetar( se pro*ovea1( *odelul inte'r(rii culturale prin luarea n considera&ie
)i respectul valorilor indi'ene )i a intereselor na&ionale/ o*nia/ la scar( na&ional(/ pro*ovea1( inte'rarea
social( )i cultural( a *inorit(&ilor na&ionale )i p(strarea specificului lor etnic/ cultural/ reli'ios.
Modelul ro!ne$c de inte,rare e$te "rin di4ereniere #i nu "rin a$iilarea inorit(ilor
naionale+ do/ad(+ eCi$tena lor li)er( "e $cena /ieii $ociale+ "olitice+ econoice #i culturale cu #i ai
ult( /i,oare du"( ?@K@. Dreptul la diferen&( este un principiu vecBi al vie&ii ro*nilor al(turi de cei de
alte etnii. !l este/ n 1ilele noastre un principiu funda*ental al rela&iilor dintre *e*brii &(rilor Uniunii
!uropene.
Un truis* recunoscut n literatura despre contactul dintre oa*eni cu culturi )i r(d(cini istorice
diferite este acela c( indivi1ii care convie&uiesc sau conlocuiesc pe acela)i teritoriu perioade istorice
ndelun'ate )i f(uresc *oduri de via&(/ relativ/ ase*(n(toare/ de)i fiecare tinde s(6)i conserve specificul
propriu eDpri*at n li*b(/ reli'ie/ datini )i obiceiuri.
>ia&a n co*un/ 1i de 1i/ i obli'( s( solu&ione1e proble*e precu* aceea de a se Br(ni/ de a cre)te
copiii/ de a6)i asi'ura locuin&a/ vesti*enta&ia )i confortul necesar. La aceste constante ale vie&ii sau
universalii/ co*une oric(rui 'rup u*an/ ncepnd cu tribul se*i6no*ad care ncearc( s( se stabili1e1e )i
sfr)ind cu co*unit(&ile u*ane Biper6co*pleDe de tipul *e'apolisurilor *oderne ca NeQ NorM/ ToMio/
#Ban'Bai etc./ oa*enii r(spund n acela)i *od )i/ totu)i/ diferit. 2(rturie a faptului c( r(spunsul lor este
ase*(n(tor este ns()i eDisten&a/ de1voltarea )i perpetuarea 'rupurilor u*ane respective. Cu*X 4iecare n
felul s(u/ cu instru*entele sale culturale de ba1(/ *o)tenite din 'enera&ie n 'enera&ie/ la care adau'(
inven&iile )i inova&iile create de fiecare 'enera&ie )i *pru*uturile culturale de la vecinii cu care
convie&uiesc.
8n acest conteDt/ pute* concBide c( ceea ce intr( 1n contact e$te cultura ca o#tenire cultural(+
ca "rodu$ al ino/aiei 4iec(rei ,eneraii #i ca $uu de tr($(turi+ co"leCe #i odele culturale
1"ruutate din contactul direct #i 1ndelun,at cu alte culturi. Tran$4er!nd "e "lan uan "ro)lea+
1n$ean( c( "rin contactul dintre culturi 1nele,e contactul dintre oaeni /ii+ e)ri ai unor
%-%
,ru"uri $ociale cu i$torie+ li)(+ reli,ie #i cultur( di4erite la a c(ror acti/itate "artici"(+ oaeni a"i
de a intra 1n relaii cu ali indi/i7i 1n calitate de o#tenitori ai unei culturi+ de creatori de cultur( #i
de 0donatori2 $au 0rece"tori2 de cultur(.
A* ar(tat )i n pa'inile anterioare c( un specific al culturii ro*ne este *area ei ospitalitate n
raporturile cu str(inii care s6au a)e1at )i )i6au construit un *od de via&( propriu al(turi de ro*ni.
Deosebita ei descBidere )i *obilitate este @se*nul de noble&e dobndit din contactul cu *arile culturi ale
lu*ii la care a fost eDpus(A/ sublinia1( Nicolae Ior'a. Aceast( ireductibil( tr(s(tur( a ro*nilor pe care el o
nu*e)te @elasticitate sufleteasc(A i6a f(cut ap&i s( asi*ile1e repede )i u)or influen&ele culturale/ profitnd
de )ansa de a avea )i de unde prinde.
DescBiderea lor cultural( for*at( n eDerci&iile *ultiseculare de convie&uire cu al&ii/ i6a construit
nu nu*ai bo'a&i suflete)te/ intelectual )i spiritual/ dar )i n&ele'(tori/ buni )i toleran&i/ inclusiv cu cei care
dep()eau *ar'inile bunei cuviin&e.
Pentru studiul inte'r(rii prin diferen&iere/ ca 'rup etnic elocvent/ ne6a servit co*unitatea
*usul*an( de turci )i t(tari din ;ude&ul Constan&a.
Judeul Con$tana - un o7aic interetnic aronio$
#tudiul rela&iilor sociale dintre ro*ni )i diferi&i etnici din Dobro'ea are de;a o @istorieA pentru
noi. 8n pri*ii ani de cercetare/ 1ona *ultietnic( a fost investi'at( pe alte te*e " a'ricole/ rurale 6 dar
spiritul interetnic ar*onios ie)ea la suprafa&( de fiecare dat(. Cu aceast( i*a'ine n *inte/ ne6a* decis s(
studie* de sine st(t(tor acest spirit benefic.
Anali1a situa&iei rela&iilor interetnice a fost reali1at( n iulie " au'ust %HH,/ de autoare )i alte
cercet(toare <!lena Cobianu " Institutul de 4ilosofie/ 3abriela #tolt1 )i LilS ain " Institutul de
#ociolo'ie=/ n cadrul te*ei @Identit(&i na&ionale )i rela&ii interetniceA din Institutul de #ociolo'ie al
Acade*iei o*ne/ pe ba1a unor *etode calitative )i cantitative/ de sor'inte antropolo'ic( )i sociolo'ic(.
Pornind de la pre*isa c( tr(s(turile identitare au o *are durabilitate n ti*p )i o relativ( constan&( la
*e*brii 'rupurilor etnice/ consider(* c( cBiar la un deceniu n ur*( ele )i conserv( valabilitatea.
Tipul de rela&ii care s6au instaurat ntre ro*ni )i turci 5 t(tari sunt rela&ii pe ori1ontal(/ adic(/ de la
e'al la e'al/ de prietenie/ n&ele'ere/ respect )i ntra;utorare reciproc(/ ba1ate pe recunoa)terea valorilor
funda*entale de o*enie/ *unc(/ cinste )i corectitudine. Participarea turcilor )i t(tarilor/ al(turi de ro*ni/
la via&a econo*ic(/ social( )i cultural( a satului sau ora)ului n care tr(iesc este indicator al inte'r(rii lor
reale/ al co*uniunii de interese )i de aspira&ii.
8n localit(&ile cu ro*ni/ turci )i t(tari/ co*unitatea u*an( )i relev( din plin tr(s(turile ei
caracteristice/ distinctive/ de orice alt( co*unitate etnic( *iDt(. 8n co*unitatea ro*no6*usul*an(/ n care
nu eDist( eDclusivis* etnic sau separatis*/ via&a se tr(ie)te firesc )i inte'ral n co*un/ unitatea )i le'(turile
dintre oa*eni sunt puternice/ apropierile suflete)ti *ari/ nevoia u*an( de cel(lalt fireasc(. Diferen&ele de
ordin reli'ios )i co*porta*ental le'ate de codul reli'ios sunt n&elese corect de a*bele p(r&i/ *usul*ani )i
ro*ni/ respectate )i consolidate/ f(r( s( produc( tensiuni/ fric&iuni. 8n plus/ cBiar cnd pot s( apar(/ ele se
atenuea1(/ se esto*pea1( cnd tineri din cele dou( culturi se c(s(toresc )i )i nsu)esc un co*porta*ent bi6
cultural.
Co*unitatea ro*no6*usul*an(/ fie ea rural( sau urban(/ de1v(luie un ridicat coeficient de
coe1ivitate u*an(. 8n ea nu se *anifest( co*peti&iile de ordin politic sau etnic/ pe resurse econo*ice/
statute sociale sau politice. 8n ea pri*ea1( *eritul/ calitatea u*an( n sine/ indiferent de identitatea etnic(
sau na&ional( a individului. Aceast( e'alitate u*an( n fa&a drepturilor )i ndatoririlor are de;a o tradi&ie/ nu
de ieri sau de alalt(ieri. !tnicii t(tari )i turci/ ne6au spus c( s6au bucurat de drepturi la fel ca ro*nii/
uneori/ cBiar *ai *ult dect ei.
Dac( o co*unitate n adev(ratul sens al cuvntului eDist( nu*ai acolo unde oa*enii *p(rt()esc
interese/ nevoi )i aspira&ii co*une/ unde ei interac&ionea1( pentru satisfacerea acestora )i/ *ai *ult dect
att/ au senti*entul apartenen&ei *preun( la acea co*unitate/ atunci/ localit(&ile studiate de noi. A'i'ea/
TecBir'Biol/ Constan&a/ de)i *ultietnice/ for*ea1(/ totu)i/ puternice co*unit(&i de via&(. Locuitorii lor "
ro*ni/ turci/ t(tari " aveau con)tiin&a unui *od de via&( n co*un/ a identific(rii cu el/ cu *odelele )i
valorile co*une ce le consolidea1( unitatea.
De re&inut este faptul c( recunoa)terea )i consolidarea unit(&ii de interese/ a unit(&ii lor co*unitare/
nu di*inua cu ni*ic recunoa)terea )i consolidarea/ n acela)i ti*p/ a diversit(&ii/ a diferen&ei radicale dintre
o reli'ie sau alta/ dintre obiceiurile unui 'rup sau ale celuilalt.
#tudiul etniilor )i al rela&iilor dintre ele din ;ude&ul Constan&a/ n localit(&ile A'i'ea/ TecBir'Biol
)i Constan&a relev( c( aici @nu sunt proble*e etniceA/ dup( eDpresia frecvent au1it( la subiec&ii cercet(rii/
%-2
oficiali sau oa*eni de rnd. Cu* s6a a;uns la aceast( stare de lucruriX Ne eDplic( n)i)i subiec&ii cercet(rii .
De#i Judeul Con$tana e$te un 0o7aic2 etnic+ 04iecare etnie #i 4iecare etnic 1#i /ede de lini#tea $a #i
de Dune7eul $(u2.
Din popula&ia total( de E,F.E0H de locuitori nre'istra&i la ecens(*ntul din ianuarie %HH2/
'rupurile etnice se distribuie astfel. 0F0.2H, ro*ni/ 2,. 2H- turci/ 2,.K%% t(tari/ -.E2K ru)i6lipoveni/ ,.02K
&i'ani/ %.+0H *a'Biari/ -,2 'er*ani/ -+2 ar*eni/ -%K ucrainieni/ ,00 'reci/ %F, bul'ari/ EH evrei/ -E
polone1i/ ,E srbi/ 22 ceBi/ F slovaci/ % croat )i %,0 alte na&ionalit(&i.
Pentru c( a* ar(tat c( @fiecare )i vede de Du*ne1eul s(uA/ s( ur*(ri* )i distribu&ia dup( reli'ie/
care/ n ca1ul co*unit(&ii *usul*ane/ pre1int( deosebiri *ari fa&( de cre)tini. Din totalul de E,F.E0H de
locuitori ai ;ude&ului/ 0F2.+,E <H%[= sunt ortodoc)i/ ,F.E22 *usul*ani/ 0.-,0 ro*ano6catolici/ 2.H+2
cre)tini de rit vecBi/ %F+0 adventi)ti/ %+%+ bapti)ti/ FK% 'reco6catolici/ -E0 ortodoc)i de stil vecBi/ ,2K
refor*a&i/ +KH atei/ +K2 cre)tini dup( evan'Belie/ F, *o1aici.
Co*para&ia dintre evolu&ia de*o'rafic( de la ecens(*ntul din %HH2 )i cea de la ecens(*ntul
din 2KK2/ relev( unele scBi*b(ri/ dar pentru c( nu fac obiectul studiului de fa&( nu ne opri* la ele. Din
popula&ia total( a ;ude&ului Constan&a de E%-.%-% de locuitori/ nre'istra&i la ecens(*ntul din *artie
2KK2/ 'rupurile etnice se distribuie astfel/ n ordine descrescnd(. 0-2.EEE ro*ni/ 2,.2,0 turci/ 2+.2+K
t(tari/ 0.K2+ ro*i <&i'ani=/ -.2E+ ru)i6lipoveni/ H2% *a'Biari/ -HK 'reci/ ,22 ar*eni/ +%- 'er*ani/ %F0
ucrainieni/ FK italieni/ E, bul'ari/ -% evrei/ ,+ polone1i/ 2E slovaci/ 20 srbi/ 2, cean'(i/ 22 ceBi/ H cBine1i/
0 croa&i/ E,E alte etnii )i -H nedeclara&i.
Interviurile )i discu&iile a*ple cu subiec&ii cercet(rii/ lideri etnici/ cadre didactice/ preo&i ortodoc)i
)i Bo'i/ oficialit(&i ro*ne/ t(tare )i turce)ti din localit(&ile investi'ate n anul %HH,/ ne6au oferit o i*a'ine
ct se poate de co*pleD( )i coerent( asupra proble*ei contactului dintre cultura ro*n( )i *usul*an(.
Turcii )i t(tarii/ 'rupurile etnice cele *ai nu*eroase din ;ude&/ se n&ele' bine cu ro*nii n toate
proble*ele/ inclusiv n cele reli'ioase/ n sensul c( nici unul prin credin&a sa nu aduce atin'ere celuilalt.
@4iecare se *(rturise)te la Du*ne1eul s(u pentru c(/ n cele din ur*(/ to&i sunte* fiii aceluia)i Du*ne1eu.
Nu eDist( de1binare reli'ioas(. Oa*enii credincio)i co*unic( u)or unii cu al&ii/ cBiar dac( sunt de credin&e
diferiteA.
8n cadrul fa*iliilor *iDte/ spune preotul ortodoD/ c)ti'( ortodoc)ii. Turcoaicele/ t(t(roaicele/ care
se c(s(toresc cu ro*ni trec/ de obicei/ la ortodoDie. Trecerile au loc )i de la cultul cre)tin ortodoD de rit
vecBi la cel ortodoD.
La *usul*ani/ reli'ia este ulti*ul bastion al etnicit(&ii. Unde se pierde reli'ia r(*n *ai slabe
le'(turile etnice. eli'ia )i credin&a n ea 'enerea1( co*porta*ente sociale/ culturale/ culinare distinctive.
De pild(/ dup( Coran/ turcii )i t(tarii nu *(nnc( niciodat( carne de porc/ nu beau alcool/ fe*eile nu intr(
n 'ea*ie/ nu *er' la ci*itir dup( *or&i. :(trnii *usul*ani citesc Coranul ca ele*ent de cultur( )i i
respect( prescrip&iile n via&a de toate 1ilele. Tinerii nu *ai respect( ntru totul Coranul. 2oderni1area/
an'a;area la *unc( a fe*eii )i b(rbatului scBi*b( din te*elii *entalit(&ile )i *odul de via&( al oa*enilor.
!cu*enis*ul reli'ios/ n concep&ia unui tn(r Bo'e/ este posibil pentru c( @oa*enii au aceea)i
r(d(cin( )i to&i recunosc pe Iisus ca profet )i fiu al lui Du*ne1euA. 2ai *ult/ @reli'ia/ de orice fel ar fi/ i
nva&( pe oa*eni s( se a;ute unul pe altulA.
Copiii re1ulta&i din fa*ilii *iDte/ n 'eneral/ @bat spre ro*niA/ dar )i p(strea1( o ecBilibrat( bi6
culturalitate. Depinde n ce co*unitate )i duc via&a ulterior. Dac( tr(iesc ntr6o localitate )i ntr6un *ediu
preponderent *usul*an/ tr(s(turile etnice specifice 'rupului *usul*an se p(strea1( al(turi de cele
ro*ne)ti. De pild(/ n fa*iliile etnic *iDte/ dac( *a*ele sunt ro*nce/ copiii )tiu *ai 'reu t(tara/ dar
dac( se duc vara la bunicii t(tari/ lucrurile se ecBilibrea1(/ copiii se ntorc t(tari. 8n literatura proble*ei/
este un lucru recunoscut c( ndep(rtarea de co*unitatea de ba)tin(/ sl(be)te coe1iunea de 'rup etnic n
favoarea co*unit(&ii *a;oritare/ oriunde pe 'lob. 8n *od natural/ f(r( nici o presiune de vreun fel.
Din perspectiv( social(/ cultural(/ turcii )i t(tarii nu fac proble*e )i nu dau de lucru/ ne asi'ur( )i
oficialit(&ile ro*ne)ti. Di*potriv(. Prin felul lor de a fi dau culoare )i diversitate vie&ii. Dup( %HFH/ ei
ncearc( o revi'orare a personalit(&ii lor culturale prin nfiin&area unor clase cu li*ba de predare turc( din
clasele I6I>/ prin or'ani1area de asocia&ii culturale/ or'ani1a&ii culturale )i de cult reli'ios.
#tudiul identit(&ii etnice a celor dou( 'rupuri " t(tari )i turci " de)i la o pri*( vedere ar p(rea
indistincte/ eviden&ia1( deosebiri ce atra' aten&ia cercet(torului. #( le anali1(* pe fiecare.
%-+
%-,
'. 4ercepia de sine a ttarilor
T(tarii se aprecia1( ca *uncitori/ cu*in&i/ Barnici pn( la Babotnicie. Cre7ul lor e$te triada
/aloric( cin$te+ unc( #i corectitudine. 0Noi+ t(tarii+ $unte "rintre "uinii etnici ce "retinde a 4i
ai ro!ni dec!t uli ro!ni2+ $"une un $u)iect+ "rin re$"on$a)ilitatea 4a( de unc( #i 4a( de
intere$ele (rii.
Devota*entul fa&( de *unc( este tr(s(tura co*un( a tuturor t(tarilor de la a'ricultor la profesorul
universitar. Nu au co*pleDe de nici un fel. #e consider( e'ali cu to&i ceilal&i ro*ni. Nu au avut nici un
diferend cu vreo alt( etnie. #e consider( etnicii care s6au inte'rat cel *ai bine n o*nia.
8)i p(strea1( obiceiurile/ tradi&iile de nunt(/ bote1 )i n*or*ntare. Au reli'ia )i istoria co*un( cu
turcii/ dar se deosebesc de ei/ ceea ce6i face adesea s( spun(. @Turcu6i turc )i t(taru6i t(tarA.
T(tarii au *ul&i prieteni )i na)i ro*ni. 8ntre ro*ni )i t(tari se stabilesc puternice le'(turi de
vecin(tate/ de n()ie )i prietenie. T(tarii au un deosebit respect pentru cuvntul dat. Cultul pentru cuvntul
dat/ pentru valoarea sa de le'e/ de contract social fer*/ neparafat cu )ta*pil(/ dar parafat cu o*enia )i
de*nitatea celui care l6a dat/ a transfor*at cuvntul ntr6o adev(rat( institu&ie infor*al(.
La t(tari/ cu/!ntul+ na#ul #i /ecin(tatea ;oac( rolul de institu&ii infor*ale/ de valori supre*e la
care niciodat( nu trebuie cineva sa atente1e f(r( s(6)i co*pro*it( personalitatea. De ce5 :entru c(
cu/!ntul i-l dai $in,ur+ na#ul i-l ale,i+ iar /ecinul e$te cel l!n,( care tr(ie#ti #i cu care te a3ui toat(
/iaa. 6ecinul e$te 6ecin.
T(tarii se an'a;ea1( n toate *eseriile )i profesiile. #unt *ul&i cu studii superioare. in'ineri/
profesori/ *edici. Cei din sate sunt buni a'ricultori )i cresc(tori de cai. Au cBiar sl(biciune pentru cai.
#e tra' din Cu*ani )i 2on'oli/ din Coarda de Aur/ sunt ur*a)ii lui 3in'is6Can. >in din 1on( de
cli*( rece. Au sosit n Dobro'ea dinspre 2on'olia/ Cauca1 )i Cri*eea/ n c(utarea unor locuri care s(
asi'ure Brana ani*alelor/ n special/ a cailor. @Dobro'ea/ p(*nt )i &inut fertil/ ne6a oferit condi&ii pentru
Brana ani*alelor )i un trai *ai bun nou(/ oa*enilorA.
T(tarii se deosebesc dup( accent )i fi'ur(. Au fa&a )i ocBii ase*(n(tori asiaticilor. @#6au a*estecat
cu alte nea*uri )i au devenit *ai fru*o)iA/ spun ei despre ei n)i)i. Au obiceiuri distincte la nunt(/ dar cu
*oderni1area vie&ii acestea s6au *ai deteriorat. C(s(toria copiilor era decis( de p(rin&i. !rau situa&ii n care
tinerii nu se cuno)teau dect la nunt(. P(rin&ii erau o autoritate absolut(. !i ne'ociau 1estrea. Obiceiurile
erau foarte severe. P(rin&ii ;udecau nen&ele'erile tinerilor. Nu eDista divor&. #fatul b(trnilor era un for de
;udecat( recunoscut. 3enera&iile tr(iau separat. espectul copiilor fa&( de p(rin&i era total. @Acu*/ n
nu*ele *oderni1(rii/ a disp(rut respectul dintre oa*eni )i 'enera&iiA. La c(s(torie/ acu*/ pri*ea1( )i la ei
senti*entul.
T(tarii sunt foarte perseveren&i n ceea ce fac )i ac&ionea1( dup( principiul. @Dac( e)ue1i/
continu(L Dac( e)ue1i/ iar continu(LA
@#unt inteli'en&i/ buni *ate*aticieni/ buni istorici/ buni 'ospodari/ buni a'ricultoriA. La )coal(/
sunt a'eri la *inte. 8nva&( u)or. @Copiii t(tari sunt foarte buni la li*ba ro*n( )i la anali1a 'ra*atical(/
sunt foarte buni la *ate*atic(A " afir*( o profesoar( ro*nc( din TecBir'Biol.
Li*ba t(tar( are E-[ din li*ba turc(. !ste *ai dur( dect turceasca. Are sunetele 'uturale.
eli'ia/ li*ba )i obiceiurile i6au ase*(nat *ult cu turcii. La dansuri se deosebesc. @Dansul nostru este *ai
decent dect cel turcescA/ afir*( un t(tar. Nu*ele fetelor sunt aproape HK[ nu*e de flori/ iar ale b(ie&ilor
nu*e de luni/ ei pri*ind la na)tere nu*ele lunii n care s6au n(scut.
8n c(s(toriile *iDte/ reli'ia )i nu*ele se adopt( dup( cu* convin tinerii. De obicei/ fiecare )i
p(strea1( reli'ia sa/ dar unii *ai trec la reli'ia celuilalt. Nu*ele poate fi prin co*bina&ie/ de pild(/ Dan )i
Ciafar. Copiii pri*esc etnia dup( cu* se n&ele' p(rin&ii. 2er'/ *ai ales/ pe linia patern(. 2oartea i sperie
pe cei *ai *ul&i etnici. !a pune proble*e celor care se ocup( de trecerea lor la cele ve)nice. 8ntrebarea pe
care )i6o pun este. @Pe *ine/ cine *( n'roap(XA
8nainte vre*e/ fetele nec(s(torite purtau feri'eaua/ *ara*a cu ciucuri. Toate tradi&iile t(tarilor
sunt le'ate de reli'ie. Co'ea i une)te pe oa*eni. Tot el stin'e unele conflicte dintre ei.
Oa*enii conlucrea1( la Pri*(rie )i la toate proble*ele satului. #unt an'a;a&i n toate institu&iile )i
ntreprinderile din ;ude&/ f(r( nici o discri*inare.
Ca datini #i o)iceiuri au @cu*p(rarea *ireseiA/ care n 1ilele noastre a a;uns si*bolic(/
@:aera*ulA 6 s(rb(toare n 'eneral/ @Uurban6:aera*ulA 6 s(rb(toarea sacrificiului batalului/ @a*adan6
:aera*ulA 6 s(rb(toarea de post/ @Ufre)A 6 trnta t(t(reasc(/ cu se*nifica&ie laic(/ care anun&( *a;oratul
b(rba&ilor.
%--
4a*iliile *iDte respect( datinile a*bilor so&i )i fac s(rb(tori sau baera*uri duble. Din punct de
vedere *oral/ t(tarii sunt cu bun si*& )i cu si*&ul *(surii. Au suflet nobil )i ini*( lar'(.
Prin redescBiderea #e*inarului 2usul*an de la 2ed'idia/ se vor asi'ura Bo'ii sau preo&ii
*usul*ani care au )i rolul de )efi de 'rup etnic/ de ndru*(tori spirituali ce conlucrea1( cu enoria)ii pentru
p(strarea coe1iunii 'rupului/ prin *p(carea unor perecBi/ a;utorarea celor afla&i n neca1 )i cultivarea
prieteniei/ bunei convie&uiri/ a ospitalit(&ii specifice ro*nilor. Aici Bo'ii sunt dintre t(tari/ nu sunt turci.
T(tarii au o pondere *ai *are de intelectuali dect turcii/ afir*( ei/ pentru c( *br(&i)ea1( cele
*ai diferite specialit(&i cu studii superioare. 8nva&( foarte bine li*ba ro*n( ca s( poat( ocupa orice post n
societate. @A* tras cu din&ii s( nv(&(* li*ba ro*n( )i acu* vorbi* bineA/ spune un intelectual. Li*ba
t(tar( este *ai pu&in evoluat( )i *ai consonantic(/ *ai dur(.
Or'ani1a&ia etnic(/ Uniunea De*ocrat( a T(tarilor/ este or'ani1a&ie apolitic(/ ecBidistant( fa&( de
toate for*a&iunile politice. A luat fiin&( n luna ianuarie %HHK/ la ini&iativa unui 'rup frunta) de t(tari
nv(&a&i/ n frunte cu 3e*il Ta1il/ profesor de istorie/ *e*bru n parla*ent/ onorat cu Pre*iul Acade*iei
pentru contribu&iile sale )tiin&ifice. Uniunea are centrul n Constan&a )i filiale n 2ed'idia/ Tulcea/ Cobadin/
2an'alia/ TecBir'Biol/ >alul lui Traian/ :asarabi. olul ei este de a le conserva etnicitatea prin p(strarea
obiceiurilor/ datinilor/ a li*bii )i reli'iei. T(tarii afir*( despre ei n)i)i. @Nu a* creat proble*e. Ne vede*
de treaba noastr( )i nu ave* de 'nd s( cre(* proble*e. Nu a* avut nici un diferend cu vreo etnie. Ne
*p(c(* bine cu ro*nii )i cu to&i ceilal&iA.
ed(*/ n continuare/ un interviu/ dintre cele *ai interesante/ cu un subiect t(tar.
@Ne6a* p(strat obiceiurile/ folclorul cu care ne pre1ent(* la spectacole n &ar( )i n str(in(tate.
Ave* aceea)i reli'ie ca turcii/ dar ne diferen&ie*/ totu)i. A* f(cut facultatea la Ia)i. A* plecat cu un
'ea*antan de carton. 26a* bucurat de si*patia cole'ilor )i atunci )i acu*. 4iind un student de vrf/ a*
prieteni n toate col&urile &(rii care *( caut( )i acu*. Cnd *( caut( le spun ]]#( ntreb t(t(roaica *ea )i
s( ne vede*^^. A* onorat )i onore1 ntotdeauna orice *usafir cu tot ce a* putut/ ca re'ul( a ospitalit(&ii/
care este le'e de fier )i la noi. T(tarii au prieteni )i na)i ro*ni )i se c(s(toresc cu ro*nce. A* fost
director )i nainte )i sunt )i acu*/ f(r( nici o discri*inare etnic(. :ot $"une c( noi+ etnicii+ a/e ai
ulte dre"turi+ c-iar "ri/ile,ii 4a( de d/$. a3oritarii. Dac( noi a/e o "ro)le(+ "ute er,e cu
ea "!n( 1n "arlaent+ "e c!nd d/$. nu2.
3rupul etnic al t(tarilor este un 'rup *uncitor/ cu*inte/ cinstit )i corect n *unc(. Are un procent
ridicat de oa*eni bine pre'(ti&i/ cu un nivel de bun(stare ridicat. La noi cuvntul este o valoare/ ca )i
cinstea. Nu eDist( una vorbesc/ alta fac.
Li*ba turc( )i t(tar( o nva&( )i ro*nii/ vorbind *preun(. Li*ba t(tar( are E-[ din li*ba turc(.
Cu toate acestea/ se fac e*isiuni separate pentru turci )i pentru t(tari. C(s(toriile *iDte cu ro*ni i adun(
pe to&i laolalt(. Copiii )i nepo&ii )tiu to&i )i t(tara )i ro*na. De altfel/ li*ba ro*n( )i t(tar( se nva&( nti
n fa*ilie )i ntre copii )i apoi la )coal(.
T(tarii au o puternic( cultur( oral(. #e deosebesc de turci dup( accent )i fi'ur(. #pecific/ n
produsele de cofet(rie/ la noi/ este baclavaua )i sarailiaA.
9"ruuturi culturale de la ro!ni
#unt *ulte. n port/ n *odul de or'ani1are a nun&ilor/ s(rb(torirea Anului Nou/ ele*ente sau
tr(s(turi culturale din Pa)tele )i Cr(ciunul ro*nilor. De ase*enea/ au preluat cer'a ro*neasc(/ nunta cu
dar/ colindele/ sorcova/ plu'u)orul/ pentru c( vin copiii ro*ni la ei )i vor s( se bucure )i ei de aceste
obiceiuri.
8nainte vre*e/ nun&ile aveau un specific/ &ineau , 1ile/ se f(ceau separat la fat( )i la b(iat )i apoi se
uneau/ dup( ce b(iatul lua *ireasa. 2asa pentru fe*ei era separat( de cea pentru b(rba&i. #e aduceau
cadouri/ prosoape/ bani. La distrac&ie erau invita&i seara tinerii nec(s(tori&i/ iar 1iua fa*ili)tii/ cei c(s(tori&i.
Nunta se f(cea n saivane/ n spa&ii *ari. Distrac&ia b(ie&ilor )i a fetelor era deosebit(/ separat(. :(iatul nu
lua fata s( stea de vorb( sin'ur/ ci printr6un inter*ediar care st(tea de vorb( cu ea la fereastr(/ fata fiind n
cas(. !rau situa&ii cnd tinerii se cuno)teau doar la nunt(. Nu eDistau divor&uri. Nen&ele'erile se solu&ionau
n fa*ilie. #e aduna sfatul b(trnilor ca for de ;udecat( )i se ntrebau. Ce6i de f(cut cu unul sau cu altulX
3enera&iile erau foarte distan&ate. fiul nu fu*a/ nu bea cu tat(l s(u. !l era o autoritate absolut(.
Acu*/ cu *oderni1area/ lucrurile s6au scBi*bat. A disp(rut respectul dintre oa*eni/ iar nun&ile se
fac la fel/ la etnici ca )i la ro*ni/ cu *as( *are pentru toat( lu*ea/ cu dar sau/ pur )i si*plu/ f(r( dar.
2oderni1area di*inuea1( din specificul etnic. Tinerii nu se *ai entu1ias*ea1( de obiceiurile b(trnilor.
C($(toria iCt( "une "ro)lea reli,iei
%-0
Cnd se c(s(toresc doi tineri de etnii diferite/ se face nu*ai c(s(toria civil(/ nu )i cea reli'ioas(.
Dac( se face )i c(s(toria reli'ioas(/ trec a*ndoi la aceea)i reli'ie. La n*or*ntare/ ns( fiecare trece la
reli'ia lui. 8n privin&a n*or*nt(rii/ Coranul preci1ea1( tot. Defunctul este acoperit doar cu un cearceaf
<cBepn= care se*nific( e'alitatea tuturor n fa&a *or&ii. Unii *ai pot @sc(paA n saten. Cu* pleac( o*ulX
Cu* a venit. 3ol/ ca to&i ceilal&i. #e fac po*eni la E )i ,K de 1ile. Persoana care )tie Coranul/ scris n arab(
cu caractere latine/ este pl(tit( s( citeasc( din el E 1ile. Li*ba arab( o nva&( cu Co'ea la biseric(/ att
copiii ct )i adul&ii. #e trans*ite din 'enera&ie n 'enera&ie. To&i b(trnii citesc Coranul n e'iptean(. Araba
este curent(/ e o nevoie obli'atorie pentru c( toate slu;bele se fac n arab(.
Copiii care se nasc din fa*ilii *iDte pri*esc etnia dup( cu* se n&ele' p(rin&ii/ dar/ cel *ai
adesea/ *er' pe linia patern(. !i nva&( s( tr(iasc( ns( dup( re'ulile culturale ale a*bilor p(rin&i )i
s(rb(toresc datinile specifice celor dou( culturi.
La t(tari/ reli'ia a fost introdus( n pro'ra*a )colar(. @Acest lucru este bine pentru c( ea ne nva&(
s( ne a;ut(* unul pe altul. !u consider c( este posibil( n&ele'erea ntre reli'ii pentru c( ave* aceea)i
r(d(cin(/ spune un t(tar. 7idanii/ cre)tinii )i *usul*anii recunosc pe Iisus ca profet. Din p(cate/ puterea
deteriorea1( rela&iile dintre oa*eni )i reli'iiA.
Printre tradi&iile specifice le'ate de reli'ie *en&ion(*. obli'a&ia ca nainte de ru'(ciune s( te speli.
8n de)ert/ dac( te afli/ nefiind ap(/ te speli cu nisip cu fa&a la 2ecca. De ase*enea/ cnd sacrifici un ani*al/
ca )i la ru'(ciune/ te ndrep&i cu fa&a spre 2ecca. #acrific( batalul nu*ai cei ce au destul nu cei ce au
datorii. Acesta este *p(r&it s(racilor.
Co"iii de t(tari
#unt a'eri la *inte/ perseveren&i. La )coal( au pri*ele locuri obli'atoriu. #unt foarte buni la li*ba
ro*n(/ la anali1a 'ra*atical( )i la *ate*atic(. @Cnd era* n )coala pri*ar(/ spune un t(tar adult/
nv(&a* n li*ba t(tar(. P(rin&ii )i6au dat sea*a c( )coala t(t(reasc( nu are perspectiv( pentru viitor.
Atunci/ tata *6a dat la )coala ro*neasc(A. 2eritele lor sunt recunoscute. Posturile de la Pri*(rie sunt
luate de turci )i t(tari. Cinstea este specific( t(tarilor.
8n ti*pul interviului/ *ul&i t(tari )tiau bine istoria lor )i anu*e c( sunt prin p(r&ile Dobro'ei de pe
la %,KK/ veni&i o parte din Cri*eea )i alt( parte din 2on'olia. Cei din Constan&a sunt din Cri*eea.
Dac( turcii sunt buni n co*er&/ t(tarilor le plac ani*alele/ caii n special )i a'ricultura. T(tarii au
*ul&i intelectuali c( ur*ea1( cursurile universitare.
Prenu*ele fetelor de t(tari sunt HK[ nu*e de flori/ de pild(. trandafir <3Biulfer=/ liliac <Leila=/ iar
al b(ie&ilor luna sau partea din 1i n care s6au n(scut/ ca Aiden sau Aidn <di*inea&a=.
%-E
+. 4ercepia ttarilor de ctre romni
Ia,inea de $ine a t(tarilor coincide cu cea a ro!nilor de$"re ei.
Anticipnd re1ultatele cercet(rii/ pute* aprecia c( la 'rupul de etnici *usul*ani de t(tari )i turci
a* ob&inut cele *ai si*etrice percep&ii de sine )i percep&ii ale celuilalt dintre toate 'rupurile etnice studiate.
#i*ilitudinea aprecierilor/ senti*entul sincer de respect )i pre&uire reciproc(/ de prietenie sunt dovada unei
convie&uiri u*ane de nalt( calitate social( )i *oral(. o*nii i6au apreciat pe t(tari n ter*eni co*uni cu
cei ai t(tarilor despre ei n)i)i/ ca lini)ti&i/ reli'io)i/ sociabili/ de cuvnt/ uni&i/ Barnici/ tradi&ionali/
prieteno)i/ buni vecini/ buni cole'i de *unc(/ inteli'en&i/ concesivi.
#( ur*(ri*/ n continuare/ opiniile ro*nilor despre t(tari/ ele fiind eDpresia fidel( a *odului de
apreciere )i de tr(ire a vie&ii n co*un/ ca vecini sau *e*bri ai co*unit(&ii s(te)ti.
A)a cu* a* ar(tat n pri*a parte a studiului/ t(tarii/ ca )i turcii/ nu creea1( proble*e. #6au
inte'rat n societate/ p(strndu6)i obiceiurile/ cultura/ reli'ia. P(rin&ii care se 'ndeau la viitorul copiilor lor
n societatea ro*neasc( vorbeau cu ei n cas( li*ba ro*n(/ i d(deau la )coala ro*neasc( pentru a putea
s( *unceasc( )i s( tr(iasc( n condi&ii nor*ale al(turi de ro*ni. 8n acest fel/ au a;uns s( &in( )i obiceiurile
lor )i pe6ale noastre/ f(r( s( le i*pun( ni*eni.
<e "oate $"une c( a/e de-a 4ace cu o autentic( con/ieuire $i)iotic( intercultural(+ 1n care
4iecare etnie a dat #i a "riit tot ce a 4o$t ai )un+ ai 4ruo$+ ai "otri/it "entru o con/ieuire
aronioa$(.
Ro!nii+ 1n ,eneral+ #i o4icialit(ile+ 1n $"ecial+ con$ider( Do)ro,ea #i 3udeul Con$tana un
etalon+ un odel al )unei con/ieuiri interetnice. @Cei ce au ncercat s( tulbure apele/ au pri*it replica
de la oa*enii si*pli/ obi)nui&i s( tr(iasc( n pace )i bun( n&ele'ere unii cu al&iiA/ spun ei. Constan&a este nu
nu*ai un *o1aic etnic for*at din turci/ t(tari/ lipoveni/ 'reci/ croa&i/ bul'ari/ '('(u1i/ ro*i/ dar )i un
*o1aic re'ional/ n care )i '(sesc de lucru cei din 2oldova/ Oltenia/ Transilvania/ 2ara*ure) etc. 2o1aic/
dar un *o1aic lini)tit/ n care fiecare )i vede de treaba lui/ de proble*ele lui. @!tnicilor le6a* creat condi&ii
pentru cultivarea identit(&ii na&ionale. 8n :asarabi/ Ceau)escu a deviat Canalul nu*ai s( nu le d(r*e
'ea*ia. Noi/ ro*nii/ ave* r(bdarea 2(rii Ne're. P(*ntul Dobro'ei este bun/ dar s( nu ne calce cineva
pe b(t(turi...A
9"ruuturi culturale
A)a cu* se )tie/ unde eDist( bun( convie&uire este )i teren propice pentru scBi*buri culturale.
Locuitorii ro*ni folosesc ter*eni din vocabularul turcesc/ co*un )i t(tarilor ca/ baera*/ ibric etc./ ascult(
*u1ic( oriental(/ se c(s(toresc cu turcoaice )i t(t(roaice. Adopt( o reli'ie sau alta/ dup( cu* se n&ele'.
@I*portant este c( se *pac(. ! o n&ele'ere tacit(. Cu ani n ur*(/ p(rin&ii de a*bele etnii se opuneau/
spunnd c( ]]*i6ai f(cut nea*ul de rs^^/ dar acu* sunt frecvente c(s(toriile *iDteA.
T(tarii/ fiind restrn)i ca nu*(r n co*unitatea lar'( ro*neasc(/ &in *ai *ult la tradi&ii )i
obiceiuri pentru a6)i p(stra specificul. 8n acela)i ti*p/ cultiv( prietenia/ buna n&ele'ere )i ospitalitatea
specific( poporului ro*n.Iat( ce poveste)te o ro*nc( despre rela&iile dintre ro*ni )i t(tari. @ Datinile )i
s(rb(torile/ fiecare )i le serbea1( *preun( cu prietenii s(i invita&i. De Pa)te )i Cr(ciun/ noi i invit(* la noi
pe prietenii t(tari. De #f. Du*itru/ ei vin la noi neinvita&i pentru c( este 1iua so&ului *eu/ pe care l cBea*(
Du*itru. La #ocietatea @8nfr(&ireaA/ unde lucrea1(/ sunt *ul&i t(tari )i i fac cadou. !i/ la petreceri/ nu
*(nnc( porc )i nu beau alcool/ fiind inter1ise de Coran/ dar se bucur( de ospitalitatea cole'ilor ro*niA.
Tinerii au nv(&at li*ba ro*n( corect. 3estul de a vorbi ro*ne)te a devenit refleD. CBiar cnd
so&ia este t(t(roaic( sau turcoaic( ea vorbe)te n cas( ro*ne)te pentru c( sunt con)tien&i c( li*ba ro*n(
le asi'ur( copiilor o perspectiv( profesional( n viitor.
T(tarii )i turcii pri*esc influen&e de la *ediul n care tr(iesc. Tr(ind ntre ro*ni/ preponderente
sunt influen&ele ro*ne)ti.
:(trnii ro*ni )tiu li*ba turc( din copil(rie. o*nii nu fac deosebire ntre etnici/ se co*port(
cu ei la fel ca fa&( de ro*ni. @8n alte &(ri/ recunosc turcii )i t(tarii/ a fost *ai strns )urubul. Noi ns( n6a*
suferitA.

%-F
%-H
-. Romnii i turcii interculturalitate i modernitate
8ntre turci )i t(tari/ a)a cu* ei n)i)i recunosc/ sunt *ari ase*(n(ri. !le vi1ea1( indicatorii @tariA ai
identit(&ii etnice precu* li*ba/ reli'ia )i cultura. Ceea ce i deosebe)te este istoria )i 'eo'rafia lor de
nceput care )i6au pus a*prenta pe fi1iono*ie )i pe unele tr(s(turi cu caracter social/ culinar )i *oral. Dar
convie&uirea co*un( pe acela)i p(*nt bo'at )i fertil le6a consolidat si*ilarit(&ile/ ceea ce face ca n cele
ce ur*ea1( de*ersul nostru )tiin&ific s( fie *ult u)urat/ ntruct toate considera&iile privind co*unitatea
*usul*an( din Dobro'ea s6au referit )i se vor referi si*ultan la a*bele etnii.
2ultiplele si*ilarit(&i dintre turci )i t(tari/ totu)i/ nu pot duce la ideea c( ntre cele dou( 'rupuri
etnice nu *ai sunt deosebiri. !le r(*n n obiceiuri/ li*b( )i cultur(. Au ori'ini co*plet diferite. T(tarii
vin din nordul 2(rii Ne're/ din Cauca1 )i Cri*eea/ o 1on( cli*atic( rece/ n care tradi&iile/ *odul de
co*portare au trebuit s( se adapte1e la condi&iile de *ediu. Turcii vin din sud/ din Turcia/ prin :ul'aria/
dintr6o 1on( *editeranean( cald(/ ceea ce le6a i*pus ali*ente *ai u)oare/ *ai si*plu de procurat.
8ntre turci )i t(tari sunt unele *odific(ri de li*b( ce )i au i1vorul n istoria lor diferit(/ *odific(ri
care se *ai resi*t cBiar )i n 1ilele noastre. Li*ba turcilor este *ai de1voltat(. Co*uniunea de via&( le6a
i*pri*at *ulte tr(s(turi co*porta*entale co*une. Avnd reli'ie co*un(/ obiceiurile le'ate de ea au
devenit ase*(n(toare. Cooperarea )i traiul al(turi de ro*ni au deter*inat intensificarea scBi*burilor
culturale. De pild(/ ei nu aveau @na)ulA ca @institu&ieA infor*al( pn( dup( al doilea r(1boi *ondial.
Ulterior/ a ap(rut/ ro*nii fiind cel *ai adesea na)ii copiilor de turci )i t(tari.
8*preun(/ cele dou( etnii for*ea1( 4edera&ia Turco6T(tar( din o*nia. 8n )coli/ pentru a*bele
etnii/ se pred( li*ba turc(/ li*ba t(tar( fiind *ai pu&in evoluat(.
Turcii/ ca )i t(tarii/ nu creea1( proble*e. Avnd )coli cu caracter reli'ios sau se*inar/ clase de
li*b( turc(/ )i v(d de treaba lor. #ublinie* c( li*ba turc( este co*un( a*belor etnii/ turci )i t(tari/ pentru
c(/ a)a cu* au relatat t(tarii n)i)i/ cBiar li*ba t(tar( are E-[ cuvinte din li*ba turc(. 8n fiecare localitate
din Dobro'ea/ spun subiec&ii no)tri/ sunt turci )i t(tari/ dar n propor&ii diferite. @Ceilal&iA care *ai tr(iesc
al(turi de ei/ n localit(&ile 3Bind(re)ti/ N(vodari/ 7urilovca/ 2 2ai/ Li*an/ dar n propor&ii *ai *ici sunt
lipovenii.
Cultural+
Turcii &in )i ei a*bele tipuri de s(rb(tori/ turce)ti )i ro*ne)ti/ adic( Pa)tele/ Cr(ciunul/ Anul Nou.
La *anifest(rile culturale/ turcii )i t(tarii sunt pre1en&i n nu*(r *are. #pectacolele de divertis*ent/ de
oper( )i balet/ *u1ic( u)oar(/ teatru de revist( se bucur( de *ul&i spectatori. De ase*enea/ u*plu s(lile la
Teatrul dra*atic/ teatrul liric/ balet conte*poran/ orcBestra si*fonic(. 2er' la bibliotec(. Activit(&ile
culturale intense sunt n *ediul urban/ Constan&a/ 2ed'idia/ 2an'alia )i n perioada se1onului de var(/ n
*od deosebit/ c( @la sate/ sunt practic 1eroA/ ne spune o oficialitate ro*neasc(. C(*inele culturale/ )i aici/
ca n *a;oritatea satelor din &ar(/ au fost transfor*ate n s(li pentru nun&i )i bote1uri.
Ca o tr(s(tur( specific(/ n etnia turc( sunt *ul&i &i'ani/ ei dau o pondere *ai *are. @Ji'anii au
fi1iono*ie specific( lor/ dar sunt de cultur( turc(. #e si*t turci )i se identific( de etnie turc(A. !i dau de
lucru celor din ;ur. #unt a'resivi n vorbe )i n fapte. #tric( aspectul ora)ului. 4ac ne'o& de proast( calitate.
Cei no*a1i trnd(vesc pe unde nu trebuie. #unt '(l('io)i )i deran;ea1( prin co*porta*entul lor. 4ac
prostitu&ie )i favori1ea1( prostitu&ia/ proDenetis*ul. 8n ti*pul se1onului/ inund( litoralul. Dar sunt )i &i'ani
turci stila&i/ *br(ca&i fru*os. Ace)tia sunt bi)ni&arii.
Turcii )i t(tarii desf()oar( a*ple activit(&i culturale cu caracter interna&ional. 8)i afir*( )i )i
pro*ovea1( identitatea. 2er' cu folclor/ cu ansa*bluri de cntece )i dansuri/ n Turcia )i Cri*eea.
Autorit(&ile ro*ne le6au creat condi&ii pentru cultivarea )i de1voltarea identit(&ii etnice )i a culturii prin
nfiin&area #e*inarului 2usul*an la 2ed'idia care pre'(te)te preo&i sau Bo'i )i consolidea1( cultura turc(
)i t(tar(.
Turcii )i respect( cu sfin&enie s(rb(torile reli'ioase/ a*a1an6:aera* <s(rb(toarea postului
ne'ru/ o lun(= )i Uurban6:aera* <sacrificiul batalului=. Pentru ulti*a/ fiecare fa*ilie care are stare
*aterial( bun(/ sacrific( un batal )i carnea o *parte la nevoia)i.
C($(toriile #i 4ailiile iCte
8nainte de al doilea r(1boi *ondial/ c(s(toriile *iDte erau ti*ide. 4e*eia ro*nc( f(cea @o
cri*(A/ cBiar dac( una *ai *ic(/ c(s(torindu6se cu un *usul*an. Dup( r(1boi/ au loc c(s(torii *iDte n
*od curent. 8ntre turci )i t(tari/ dar )i ntre ro*ni )i turcoaice sau t(t(roaice. 8n privin&a reli'iei/ de cele
*ai *ulte ori/ fiecare )i p(strea1( reli'ia sa. Pu&ini trec la alt( reli'ie.
%0K
Nun&ile au un ritual co*un la turci )i t(tari. 8nainte se f(ceau separat la fiecare dintre *iri/ ntre
tineri )i apoi/ pentru adul&i. #e aduceau cadouri lucruri de *n(. Acu*/ vin to&i cu bani/ ca la ro*ni/ iar
@cu*p(rareaA *iresei este doar un episod de divertis*ent n cere*onialul nun&ii. 2u1ica este n e'al(
*(sur( ro*neasc( )i turceasc(. >orbind despre *pru*uturi reciproce/ unii subiec&i ro*ni afir*( c( la
nun&ile ro*ne)ti acu* este prea *ult( *u1ic( oriental(. !ste o alunecare spre *u1ica srbeasc( )i
oriental(.
O tr($(tur( coun( ultor 4ailii iCte dintre ro!ni-turci+ ro!ni-t(tari e$te du)larea
o)iceiurilor $au 1)o,(irea $ocio-etnic( #i cultural( a 4ailiei cu re$"ectarea tradiiilor #i datinilor
a)ilor $oi. De "ild(+ o c($(torie 1ntre o ro!nc( oldo/eanc( #i un t(tar+ a)ii cadre didactice+ a
du$ la 4orarea unei 4ailii 1n care $e re$"ect( at!t tradiiile ro!ne#ti ("rin a()+ c!t #i cele
t(t(re#ti (ale tat(lui). ;etia lor e$te )ote7at( 1n rit u$ulan+ dar e$te 4oarte intere$at( de reli,ia
ortodoC(. 6iaa lor de 4ailie+ ca intelectuali+ e$te o do/ad( a odului cu cultura #i ci/ili7aia
ordonea7( $"iritul ,re,ar+ antrenea7( #i /alori4ic( $"iritul "o7iti/ al oaenilor care intr( 1n relaii
interetnice.
8n fa*ilie/ p(rin&ii vorbesc cu copiii n *od curent )i firesc li*ba ro*n(/ pe ln'( li*ba *atern(/
@dar cnd vin de la bunici/ nepo&ii seZntorc turciA. Dup( cu* se observ(/ bunicii/ )i la turci )i la t(tari/
constituie stlpul p(str(rii li*bii *aterne/ ceea ce este bine/ n acest fel p(strndu6se ecBilibrul lin'vistic )i
etnic ntre 'enera&ii.
Turcii vin cu copiii la a*bele baera*uri/ n felul acesta fa*iliari1ndu6i cu obiceiurile prin care se
individuali1ea1( de ceilal&i. Pentru ei/ un lucru este si'ur. conservarea )i de1voltarea identit(&ii etnice are
loc prin p(strarea obiceiurilor. 8n scBi*b/ c(s(toriile *iDte duc la conver'en&e reli'ioase. Or/ teoretic
vorbind/ conver'en&ele orict de benefice ar fi 1druncin( identitatea vecBe )i conduc la o identitate cu
tr(s(turi nnoite. 8n acest fel/ se confir*( ideea c( identitatea etnic( nu este un dat/ ci un proces descBis/ o
construc&ie continu( la a c(rei 1idire particip( toate 'enera&iile )i to&i indivi1ii.
Turcii sunt recunoscu&i n co*er&. Dup( %HHK/ au luat startul n afaceri. Au talent/ au stilul lor de a
vinde/ de a aran;a *arfa. @4ac co*er& de nota %K/ dar 'ustul este uneori ndoielnicA/ spun ro*nii. 4ac
scBi*buri econo*ice )i turistice cu Turcia. Au *ulte societ(&i particulare. #unt parteneri ideali pentru
investitorii din Turcia. Prin le'(turile cu oa*enii de afaceri din Turcia/ aduc o contribu&ie nse*nat( la
de1voltarea econo*ic( )i cultural( a &(rii noastre. #ponsori1ea1( anu*ite ac&iuni. Cooperarea )i n&ele'erea
sunt tr(s(turi funda*entale. Turcii au p(strat le'(turile cu co*unitatea din Turcia sau &ara6*a*(. T(tarilor
ns(/ le6a t(iat le'(turile cu cei din Cri*eea #talin )i nu *ai co*unic( unii cu al&ii.
@De*ocra&ia r(u n&eleas( de tinerii din toat( &ara a f(cut ca n tab(ra de la Costine)ti )i n ora)ul
Constan&a s( ave* de toate. de la co*e alcoolice/ #IDA/ infrac&iuni/ dro'uri )i prostitu&ie pn( la cultul
baBaiA/ spune un oficial ro*n al ;ude&ului Constan&a. De altfel/ el recunoa)te c( @ora)ul Constan&a a fost )i
r(*ne un ora) cos*opolit. Cu de1voltarea econo*ic( a &(rii va fi/ dup( :ucure)ti/ cel *ai *are ora) al
&(rii. Dac( :ucure)tiul este ini*a &(rii/ Constan&a constituie pl(*nii ei/ pentru c( prin ea respir( aerul din
ntrea'a lu*eA.
Inter4erene culturale.
:una convie&uire a ro*nilor cu turcii )i a turcilor cu ro*nii i6a apropiat u*an )i social *ult. La
nun&i/ la serate t(t(re)ti )i turce)ti se ntlnesc )i ro*ni. Aceasta nu nsea*n( pierderea identit(&ii unora
sau altora. @Dac( *a;oritatea ne respect( identitatea )i noi le6o respect(*. A* o si*patie foarte *are
pentru ro*ni/ ne *bo'(&i* unii pe al&ii prin n&ele'ere/ spune un oficial turc. Dar nu6*i place *ass6
*edia. De aceea/ trebuie s( *bun(t(&i* situa&ia *oral( n fa*ilie/ c( televi1orul stric( tineriiA.
Dintre obiceiuri/ turcii au preluat de la ro*ni nunta cu dar/ unele dansuri )i/ *ai ales/ colindele )i
plu'u)orul. 4iind eDtre* de pl(cute de copii/ p(rin&ii turci )i t(tari au l(sat )i ei copiii s( colinde pe la
casele lor )i ale vecinilor/ ca )i ro*nii. Influen&a obiceiurilor ro*ne)ti specifice Cr(ciunului )i Anului
Nou este *are/ pentru c( acestea sunt fru*oase )i atra' att copiii/ ct )i p(rin&ii.
8*pru*uturi de la ro*ni au loc )i la dansurile populare. @!levii t(tari de la liceu tr('eau ni)te
srbe ro*ne)ti/ la fel ca ro*niiA/ afir*( o profesoar( de li*ba ro*n(. Tot de la ea afl(* c( @fetele
t(t(roaice )i turcoaice nva&( foarte bine li*ba ro*n(/ iar doi t(tari sunt de6a dreptul sclipitori la li*ba
ro*n(A.
Turcii adul&i spun c( ei au nv(&at li*ba ro*n( din cas(/ iar ei/ la rndul lor/ nva&( copiii/ de
ase*enea/ acas(/ cBiar le dau dru*ul pe strad( ca s( nve&e bine li*ba ro*n(/ ;ucndu6se *preun(.
Turcii )i ro*nii se *pac( bine ca vecini/ buna vecin(tate fiind o real( valoare pentru a*bele
etnii
%0%
Interferen&ele culturale au ba1( real( )i anu*e. contactele directe ntre ro*ni )i *e*brii
'rupurilor etnice n via&a de toate 1ilele/ la *unc(/ la eveni*entele cruciale ale vie&ii/ nun&i/ n*or*nt(ri/
ono*astici/ la )coal( )i spectacole. Nun&ile/ nainte/ se f(ceau nu*ai ntre etnicii turci )i t(tari. Acu*/ nunta
este la fel ca la ro*ni/ nu*ai cu dar. >in prieteni de la toate etniile/ f(r( nici o restric&ie/ este un feno*en
social a*plu al ntre'ii co*unit(&i. Tinerii dac( vor )i au bani/ fac *as( *are. Dac( nu vor sau nu au bani/
nu fac. Cei cu stare *aterial( bun(/ pri*esc ca 1estre/ cas(/ *obil(. Ce care nu au bani )i cu*p(r( din
salariu. Tot ca 1estre/ fetele pri*esc *ara*a cu ciucuri sau feri'eaua/ iar b(ie&ii fesul.
8n fa*iliile *iDte/ Pa)tele se face la a*ndoi dac( sunt bo'a&i sau @le trec pe a*ndou(A dac( sunt
s(raci. La s(rb(toarea Anului Nou/ obiceiurile sunt la fel. @2usul*anii s6au luat dup( ro*niA. Au avut loc
)i alte scBi*b(ri de fond.
Con/er,ena $"re oderni7are e$te coun( tuturor etniilor+ 4ie ele a3oritare $au
inoritare. De pild(/ turcii au l(sat )alvarii )i turbanul. #e *brac( la fel ca ro*nii/ cu Baine *oderne.
:(rba&ii vorbesc liber cu fe*eile. @8nainte/ so&ia *ea vorbea nu*ai cu nea*urile/ de ceilal&i se ascundeaA/
se dest(inuie un turc. De prin %H+-/ s6a scBi*bat )i *odul de a se c(s(tori al fetelor. Pn( atunci/ p(rin&ii
for&au fata s( se *(rite. Acu*/ situa&ia este alta. @P(rin&ii nu *ai *pin' fetele s( se *(rite. 4etele )i ale'
sin'ure b(ie&iiA.
O tendin( ai nou( e$te eanci"area 4eeilor turcoaice. !le sunt bune n afaceri. Au for&a de
a se i*pune sin'ure. Acu*/ divor&ea1( )i ele/ de)i este *are p(cat. Dar tradi&ia a fost nvins(. 2(rturisirea
unei *usul*ane cu privire la nesupunerea ei oarb( fa&( de b(rbat/ cu* spune Co'ea )i Coranul/ este
eDpresia acestei noi tendin&e. @#unt *usul*an(. A* ,, de ani. Nu *6a) supune b(rbatului. 3ndesc *ai
*odern. :(rba&ii au supus destul fe*eile. Co'ea spune ca fe*eia s( fie n&ele'(toare cu b(rbatul )i s(6i fie
supus( )i devotat(. !u nu vreau s( fiu roab( )i sclav( n cas(A.
Tinerii de diferite etnii care se c(s(toresc se n&ele' dinainte asupra vie&ii )i a *or&ii/ adic( asupra
li*bii/ etniei )i reli'iei.
@2oderni1area di*inuea1( specificul etnic. Tinerii lua&i de valul ei nu se *ai entu1ias*ea1( la
obiceiurile b(trnilorA/ spun turcii *ai vrstnici. Dar/ ad(u'(* noi/ conservarea identit(&ii culturale a
'rupului etnic nu trebuie l(sat( la voia nt*pl(rii/ ea trebuie cultivat(/ spri;init(/ educat( siste*atic prin
fa*ilie/ )coal(/ biseric(.
Turcii/ tr(ind )i *uncind al(turi de ro*ni care au o alt( reli'ie/ au nceput s( *ai uite ri'orile
Coranului. @!i profit( sau se bucur( de toate s(rb(torile ro*nilor " Pa)te/ Cr(ciun 6 c( vin la vecini )i
prieteni )i petrec *preun(. La baera*urile lor *er' )i ro*nii invita&i/ dar turcii sunt *ai *ul&i la
s(rb(torile noastreA/ spune un ro*n din A'i'ea.
Pornind de la aceste fapte inerente de via&(/ turcii )i t(tarii fac o puternic( )i profund( educa&ie
etnic(/ prin biseric( )i Bo'e/ de p(strare a identit(&ii etnice/ f(r( s( i*piete1e asupra bunelor rela&ii cu
ro*nii.
<curte conclu7ii
Inte'rarea prin diferen&iere a t(tarilor )i turcilor cu ro*nii este o eDpresie a contactului dintre
cultura *usul*an( )i cultura cre)tin( ro*n(. Anali1a identit(&ii specifice fiec(rui 'rup etnic )i a rela&iilor
dintre ele pune n eviden&( interferen&ele culturale ca efect al convie&uirii civili1ate/ ba1ate pe respect
reciproc de secole. Prelu(rile )i scBi*burile au loc n a*bele sensuri. de la *a;oritari de c(tre *inoritari/
dar )i de la *inoritari de c(tre *a;oritari.
Tinerii turci )i t(tari se distrea1( *preun( cu tinerii ro*ni. Prin ei are loc conver'en&a spre
*oderni1are a etniilor/ iar prin b(trni conservarea identit(&ii etnice. Obiceiurile consolidea1( identitatea.
ela&iile cu ro*nii o *bo'(&esc. o*nii afir*( adesea c( turcii )i t(tarii &in )i obiceiurile lor )i ale
noastre de Anul Nou/ Pa)te )i Cr(ciun/ *ai ales pentru copii pe care nu pot )i nu vor s(6i lipseasc( de
bucuriile pe care le tr(iesc copiii ro*ni. 9i copiii turci )i t(tari *er' cu colindul/ cu sorcova al(turi de )i
*preun( cu copiii ro*ni. Convie&uirea pa)nic( dintre ro*ni/ turci )i t(tari a condus )i la *pru*uturi
lin'vistice/ de *odele *u1icale/ sociale de co*porta*ent n rela&iile interetnice reciproce.
Toi $u)iecii cercet(rii+ o4icialit(i+ intelectuali $au oaeni de r!nd de etnie turc(+ t(tar( #i
ro!n( au recuno$cut $"iritul aronio$+ "ro4und uan #i oral al relaiilor interetnice din
Do)ro,ea+ con$iderat( odel+ etalon de con/ieuire aronioa$( 1ntre toate ,ru"urile etnice.
Consolidarea co*unit(&ii *usul*ane din ;ude&ul Constan&a are la ba1( rolul crescnd al Bo'elui
care une)te co6etnicii din perspectiv( reli'ioas( )i lar'( social(. 8n virtutea acestei puternice co*uniuni
sociale/ *orale/ reli'ioase/ turcii )i t(tarii din localit(&ile studiate " Constan&a/ A'i'ea )i TecBir'Biol "
cultiv( n *od natural/ firesc/ prietenia/ vecin(tatea/ ospitalitatea specific( poporului ro*nW nva&( bine )i
%02
foarte bine li*ba ro*n( pentru a r(spunde nevoii lor de afir*are profesional(/ dar )i nevoii de oa*eni
califica&i de care are nevoie &ara.
8n ceea ce prive)te drepturile/ etnicii turci )i t(tari afir*( c( @ro*nii nu fac deosebire ntre ei )i
etnici nici n via&a social(/ nici n cea politic(. Obiceiurile )i datinile lor au fost respectate )i le6au p(strat )i
nainte de %HFH/ spre deosebire de alte &(ri unde presiunea a fost dur resi*&it(. Unii subiec&i cBiar au
recunoscut c( *inoritarii n o*nia au *ai *ulte drepturi dect *a;oritarii pentru c( dac( ei au o
proble*( pot s( a;un'( cu ea pn( n parla*ent ca s6o re1olve/ pe cnd *a;oritarii nu pot.
9i n ceea ce prive)te reli'iile/ etnicii *usul*ani au fost respecta&i )i favori1a&i. 3ea*iile lor au
r(*as n picioare/ n ti*p ce *ulte )i valoroase biserici ortodoDe c(deau d(r*ate. @8n :asarabi/ a fost
deviat Canalul ca s( nu se d(r*e 'ea*iaA.
Politica fa&( de etnii/ arat( subiec&ii cercet(rii/ ar trebui s( fie corespun1(toare co*porta*entului
lor. celor ce dau dovad( de aro'an&( s( li se r(spund( cu aro'an&( <alu1ie la *a'Biari=/ celor cu bun si*&/
cultur(/ bun( cre)tere s( li se r(spund( cu aceea)i *oned(.
Oa*enii Dobro'ei/ c(li&i n lupta lor de veacuri cu 'erul aspru iarna )i cu soarele fierbinte vara/ cu
diversitatea )i bo'(&ia lor de tr(s(turi/ r(*n fideli convie&uirii n n&ele'ere )i respect pentru obiceiurile )i
datinile lor. @Ave* r(bdarea 2(rii Ne're )i sunte* r(bd(tori ca 2area Nea'r( pn( nu ne este c(lcat(
de*nitatea. Cei ce vorbesc n plus " *a'Biarii " o duc prea bine. 9i cli*a/ )i natura i a;ut(. De ce nu vin ei
n :(r('anX Dac( ar fi n :(r('an )i le6ar fierbe creierul/ nu ar *ai vorbiA.
La de1baterea te*ei despre rela&iile interetnice/ unii subiec&i )i6au eDpri*at spontan/ f(r( s( fie
ntreba&i n vreun fel/ opinia lor despre *a'Biari )i preten&iile lor. @2a'Biarii sunt r(i )i absur1i. 3re)eala
este a noastr(. Trebuiau pu)i la punct de la nceput. Aici sunte* n o*niaA. #au. @evendic(rile
*a'Biare sunt eDa'erate/ ntre&inute )i provocate. Nu sunt reale. Ce le trebuie autono*ieX #unte* n
o*niaL Au avut o dat( A2/ unde erau nu*ai ei )i doar )eful de post ro*n.LA
Ase*enea opinii/ venite inclusiv din partea etnicilor turci )i t(tari/ sunt se*nificative pentru
'radul ridicat de loialitate fa&( de &ar( a acestora/ pentru nivelul ridicat de inte'rare n co*unitatea
ro*neasc( pe care l6au reali1at. Devota*entul )i sincera loialitate fa&( de ro*ni a etnicilor *usul*ani
eDplic( reala ar*onie social(/ interetnic( ce se construie)te pe 'lia din :a1inul Dobro'ean.
P(strndu6)i identitatea etnic(/ personalitatea cultural(/ lin'vistic( )i reli'ioas(/ turcii )i t(tarii
particip( cu propriile lor resurse u*ane la de1voltarea econo*ic( a &(rii )i sper( ca al(turi de poporul
ro*n s( contribuie la nscrierea ei pe traiectoria pro'resului )i bun(st(rii 'enerale.
Conlocuind )i convie&uind *preun( de sute de ani/ pe acela)i p(*nt dobro'ean/ att ro*nii/
ct )i turcii )i t(tarii au de*onstrat valen&ele benefice ale contactului dintre culturi/ )ansa pe care o ofer(
acesta celor an'a;a&i n el de a6)i *bo'(&i via&a/ de a6)i cultiva reciproc cele *ai fru*oase calit(&i u*ane/
*orale/ ca )i rela&iile de prietenie/ bun( vecin(tate )i respect reciproc.
Departe de a conduce la pierderea identit(&ii/ capitolul de fa&( de*onstrea1( c( un contact
ar*onios )i reciproc avanta;os din perspectiv( u*an( )i *oral(/ adnce)te con)tiin&a propriei identit(&i/
sensibili1ea1( fiecare 'rup etnic la cultura celuilalt/ dar )i la cultura proprie/ pe care o consolidea1( )i o
nnoie)te cu tr(s(turi )i *odele culturale pe care *e*brii ei )i le6au nsu)it 'ra&ie utilit(&ii/ eficien&ei sau
fru*use&ii lor.
#ubliniind c( ave* de6a face cu un contact )i ntre reli'ii diferite/ cea cre)tin( " a ro*nilor
*a;oritari )i cea *usul*an( " a etnicilor t(tari )i turci/ studiul confir*( ideea c( acceptarea diferen&elor n
*odul de via&(/ n tradi&ii )i obiceiuri/ inclusiv n credin&a reli'ioas(/ co*parti*ent @tareA sau @durA al
culturii/ creea1( condi&ii pentru o via&( n pace/ coe1iune )i bun( n&ele'ere/ att ntre 'rupurile etnice/ ct )i
ntre popoare.
#tudiul nostru spulber( orice idee c( reli'ia ar putea fi un factor de de1binare/ se're'are sau de
tensiuni etnice. Di*potriv(/ a)a cu* arat( subiec&ii no)tri/ cli*atul interetnic este nor*al dac( fiecare etnie
)i fiecare etnic )i vede de lini)tea sa )i de Du*ne1eul s(u. 4iecare se *(rturise)te la Du*ne1eul s(u/
pentru c(/ n cele din ur*(/ to&i sunte* fiii aceluia)i Du*ne1eu. De aceea/ oa*enii credincio)i co*unic(
u)or unii cu al&ii/ cBiar dac( sunt de credin&e diferite.
Acesta este *esa;ul de pace )i solidaritate u*an( ntre etnii pe care l pun n lu*in( cu putere
ro*nii/ turcii )i t(tarii la contactul dintre culturi.
%0+
CA:. 6II.
ROMNII DI ROMII
LA CONTACTUL DINTRE CULTURI
#. Etnia romilor n preocuparea organismelor europene i romne
Pr(bu)irea siste*elor totalitare din centrul )i sud6estul !uropei a fost ur*at( de o puternic(
afir*are )i i*punere pe plan na&ional )i interna&ional a *inorit(&ilor na&ionale )i 'rupurilor etnice/ n
special a celor defavori1ate/ cu* sunt ro*ii. #e )tie c( ro*ii nu se definesc ca o *inoritate na&ional(/ ei
neavnd un teritoriu *arcat prin 'rani&e/ neavnd o patrie/ o na&iune la care s( se raporte1e ca parte
or'anic(. !i se constituie nu*ai ca 'rup etnic cu tr(s(turi fi1ice/ de*o'rafice )i socio6culturale distinctive/
cu drepturi )i libert(&i co*une tuturor oa*enilor )i 'rupurilor etnice.
Conservarea )i de1voltarea identit(&ii lor etnice )i culturale are la ba1( *ai *ulte ra&iuni. 8n pri*ul
rnd/ n virtutea drepturilor o*ului/ ro*ii trebuie s( se bucure de acelea)i drepturi ca to&i cet(&enii &(rii/
consacrate de Constitu&ie )i de dreptul interna&ional. @Cet(&enii sunt e'ali n fa&a le'ii )i a autorit(&ilor
publice/ f(r( privile'ii )i discri*in(riA <Constitu&ia o*niei/ 2KK+/ Art. %0/ par.%.=.
8n al doilea rnd/ crearea unei !urope Unite pe te*eiul pluralis*ului culturilor na&ionale nsea*n(
crearea unui cli*at interetnic )i intercultural favorabil n&ele'erii )i afir*(rii identit(&ii tuturor 'rupurilor
etnice aflate n contact cu *a;oritatea sau cu alte 'rupuri etnice.
Apoi/ construirea societ(&ii civile/ racordarea ei la eDi'en&ele lu*ii *oderne )i *obili1area tuturor
ener'iilor u*ane ale &(rii la de1voltarea ei ar*onioas(/ corespun1(tor standardelor Uniunii !uropene/
recla*( )i aportul specific al etniei ro*ilor ca *e*bri activi ai societ(&ii )i nu ca asista&i ai ei.
9i nu n ulti*ul rnd/ ro*ii sunt o etnie cu o cultur( distinctiv(/ recunoscut( n *u1ic(/ dansuri/
co*er&/ cu aptitudini deosebite n prelucrarea le*nului/ *etalelor/ aurului )i ar'intului/ tr(s(turi care
*bo'(&esc peisa;ul cultural na&ional/ inclusiv pe cel european )i *ondial.
8n perioada de tran1i&ie/ o*nia a dat o aten&ie notabil( respect(rii drepturilor o*ului )i
instaur(rii unui cli*at favorabil de*ocra&iei )i pluralis*ului politic/ cultural/ etnic )i reli'ios. #6a an'a;at
fer* n ndeplinirea obli'a&iilor asu*ate n virtutea conven&iilor interna&ionale la care este se*natar( pentru
a preveni discri*inarea ba1at( pe ras(/ culoare/ ori'ine na&ional( sau reli'ie.
2eritoriu de subliniat este faptul c( &ara noastr( interpretea1( )i aplic( dispo1i&iile constitu&ionale
privind drepturile )i libert(&ile cet(&enilor n concordan&( cu Declara&ia Universal( a Drepturilor O*ului/ cu
pactele )i tratatele la care este parte/ iar dac( este neconcordan&( ntre pactele )i tratatele privitoare la
drepturile funda*entale ale o*ului la care o*nia este parte )i le'ile interne/ au prioritate re'le*ent(rile
interna&ionale/ cu eDcep&ia ca1ului n care Constitu&ia sau le'ile interne con&in dispo1i&ii *ai favorabile
<Art. 2K/ par. % )i 2=.
8n Art. ,/ par 2. al Constitu&iei se arat( c( @o*nia este patria co*un( )i indivi1ibil( a tuturor
cet(&enilor ei/ f(r( deosebire de ras(/ de na&ionalitate/ de ori'ine etnic(/ de li*b(/ de seD/ de opinie/ de
apartenen&( politic(/ de avere sau de ori'ine social(A.
Dreptul la identitate este/ de ase*enea/ un drept clar stipulat n Constitu&ie. La Art. 0/ par. %. se
arat(. @#tatul recunoa)te )i 'arantea1( persoanelor apar&innd *inorit(&ilor na&ionale dreptul la p(strarea/ la
de1voltarea )i la eDpri*area identit(&ii lor etnice/ culturale/ lin'vistice )i reli'ioaseA.
#piritul voia;or al acestei etnii/ *obilitatea ei teritorial( pentru a'onisirea celor necesare traiului/
iar la unii dintre ei/ dincolo de necesar sau decent/ fac ca ea s( se r(spndeasc( n toate &(rile !uropei )i/
*ai ales/ n cele de1voltate. Di*ensiunea u*an( )i *oral( a noii !urope presupune ca o condi&ie esen&ial(
preocuparea pentru &i'ani/ *inoritate de1avanta;at( n trecut/ care trebuie s(6)i '(seasc( locul al(turi de
celelalte *inorit(&i. espectarea drepturilor lor ca oa*eni )i etnie devine un *i;loc de *bun(t(&ire a
situa&iei lor )i de rena)tere a li*bii )i culturii lor/ *bo'(&ind/ astfel/ diversitatea cultural( european(.
o*ii trebuie trata&i ns( nu nu*ai din un'Biul de vedere al drepturilor )i libert(&ilor pe care statul
se an'a;ea1( s( le acorde/ dar )i din cel al obli'a&iilor )i responsabilit(&ii lor ca indivi1i )i 'rup u*an fa&( de
ei n)i)i )i fa&( de ceilal&i *e*bri ai societ(&ii. De pild(/ antrenarea lor n via&a co*unit(&ilor u*ane pentru
*bun(t(&irea condi&iilor de via&(/ pentru ridicarea nivelului de pre'(tire )colar( n vederea an'a;(rii n
*unc(/ pentru cre)terea nivelului de i'ien( )i s(n(tate este nu nu*ai obli'a&ia statului/ ci )i sarcina lor.
Pre'(tirea prin )coli )i facult(&i a unor *ediatori sau antrenori din rndurile lor este o solu&ie pe ct de
eficient( pe att de fe1abil(. epre1entan&ii lor politici/ etnici trebuie s( priveasc( din aceast( perspectiv(
concret(/ practic( scBi*barea condi&iei sociale/ econo*ice )i culturale a ro*ilor lor/ anu*e/ a efortului
%0,
titanic de a6i ridica la nevoia de carte/ de )coal( )i nv(&(tur( te*einic(/ de *unc( asidu( )i onest(/ pentru a
se inte'ra n condi&ii e'ale cu ceilal&i cet(&eni.
8n !uropa/ proble*ele speciale ale ro*ilor sedentari )i ale voia;orilor au revenit Con'resului
Puterilor Locale )i e'ionale ale !uropei <C.P.L..!.=/ care n anul %HH, a f(cut propunerea de a lansa
@re&eaua ora)elorA/ ur*at( de @re&eaua co*unelorA/ pentru cei interesa&i de *odul de tratare a &i'anilor n
co*unitate )i de a veni n nt*pinarea nevoilor lor.
Prin repre1entantul o*niei n CPL! la Pro'ra*ul @re&eaua ora)elorA/ pri*arul 2unicipiului
Ploie)ti/ >ictor #(vulescu/ Institutul de #ociolo'ie a reali1at n anul %HH- un studiu pe etnia ro*ilor din
2unicipiul Ploie)ti/ sponsori1at de 4unda&ia pentru o #ocietate DescBis( #_r_s. !l reflect( *o*entul
respectiv/ la care vo* ad(u'a aspecte *ai recente din via&a social( actual(.
De pild(/ de atunci/ ceea ce a ap(rut nou au fost *ultele apeluri ale statelor europene precu*
An'lia/ 4ran&a/ 3er*ania etc. la 'uvernele ro*ne)ti care s6au perindat/ de a re'le*enta *preun( situa&ia
ro*ilor voia;ori prin !uropa care au co*is acte de delicven&( < furturi/ spar'eri/ cer)it/ treceri ale 'rani&ei
f(r( acte n re'ul(= sau )i6au a)e1at corturile pe p(*ntul &(ranilor france1i care/ ne*aiputnd s( se
elibere1e de ei/ au apelat la or'anele de stat france1e pentru a6i ndep(rta. !i au fost tri*i)i for&at adeseori
n &ar( cu transporturi speciale din &(rile !uropei Occidentale/ ceea ce de*onstrea1( c(/ prin
co*porta*entul lor/ au deran;at. 8n acest sens/ noi consider(* c( situa&ia ro*ilor este o proble*( nu nu*ai
a statelor din care pleac(/ dar )i a celor n care intr( nele'al )i de aceea re1olvarea situa&iei lor este o sarcin(
a tuturor 'uvernelor din &(rile de ori'ine/ de destina&ie/ ca )i a liderilor ro*i n)i)i.
De)i *ul&i ro*i acu1( statul ro*n pentru situa&ia lor/ lucrurile nu stau ntotdeauna a)a. 2ul&i
dintre ei *i'rea1( n !uropa nu pentru c( nu au *i;loace de trai n &ar(/ ci "entru c( #i-au 4(cut un od
de a 4i #i de a trai din ace$t $til de /ia(+ 1nc(lc!nd le,ile naionale #i internaionale+ cer#ind #i tr(ind
din in4raciuni. Dintre ace)tia/ sunt unii cu o situa&ie *aterial( care dep()e)te cu *ult *edia *a;orit(&ii
ro*ne)ti/ palatele lor sfidnd att s(r(cia co6etnicilor ro*i/ ct )i traiul *odest )i la li*ita s(r(ciei al
ro*nilor. Dispunnd de bani )i de *i;loace *ateriale din plin ns(/ )i per*it s( ncalce le'ea pentru c(
'(sesc @salvareA n siste*ul de ;usti&ie care/ cel *ai adesea/ i eliberea1(/ n acest fel/ ei nea;un'nd s(
suporte ri'orile ei. De)i principiul constitu&ional c( @ni*eni nu6i *ai presus de le'eA este adeseori afir*at/
cei cu bani/ indiferent de etnie/ inclusiv ro*ii/ adeseori se situea1( *ai presus de ea.
%0-
'. Romii 3 modele socio3culturale specifice
8n subcapitolul de fa&(/ ne vo* li*ita s( red(* nu*ai cteva aspecte investi'ate )i redactate de
autoare care ne servesc la de1voltarea te*ei contactului dintre culturi <n afara datelor statistice pe care le
vo* prelua de la cercetarea altei cole'e pe care o *en&ion(*=. Ne vo* referi/ n *od special/ la *odelele
socio6culturale proprii ro*ilor/ la auto6identificare )i diferen&iere/ la poten&ialul afectiv de inte'rare sau de
respin'ere a lor de c(tre *a;oritate/ func&ie de co*porta*entul lor civili1at/ pro6social sau a'resiv )i anti6
social.
Ceea ce se poate afir*a de la nceput f(r( nici o re1erv( este faptul c( etnia ro*ilor este departe de
a se pre1enta ca o popula&ie o*o'en( )i u)or inte'rabil(. #pectrul social/ econo*ic/ *oral/ i'ienic pe care l
pre1int( n *o*entul de fa&( diferitele ei se'*ente sociale constituie proble*a cBeie care trebuie luat( n
considera&ie pentru o tratare ecBilibrat( a te*ei. Distan&a social( )i econo*ic( ce se ntinde ntre cer)etorii
)i de1ola&ii str(1ilor/ pe de o parte/ )i @ro*ii de catifeaA/ cu palate sau aparta*ente ce eDpri*( opulen&( )i
luD ne*(surat/ pe de alta/ eDplic( dificultatea procesului de inte'rare social( a acestei etnii. Cei ce tr(iesc
sub pra'ul de s(r(cie/ n *i1erie fi1ic( )i *oral(/ pro*iscuitate )i indiferen&(/ nu nu*ai din cau1a
condi&iilor sociale precare ale societ(&ii/ dar )i/ *ai ales/ din cau1a lipsei deprinderii lor de a *unci/ de a6)i
c)ti'a *i;loacele de eDisten&( prin sudoarea frun&ii/ din cau1a indolen&ei )i nep(s(rii personale au )anse
*ai *ici de acceptare ntre ceilal&i cet(&eni/ fie ei ro*ni sau de alt( etnie.
Percep&ia de sine )i percep&ia celuilalt/ reali1ate pe cele dou( 'rupuri de popula&ie 6 ro*ni )i ro*i
" cu a;utorul cBestionarelor de opinie specifice fiec(rui 'rup/ este se*nificativ( nu nu*ai pentru i*a'inea
de sine )i i*a'inea celuilalt/ ce n sinte1( structurea1( identitatea etnic( )i cultural( a fiec(rui 'rup/ dar/
*ai ales/ pentru Baloul afectiv/ psiBo6*oral pe care l de'a;ea1( rela&iile dintre ei.
8n rela&iile dintre ro*ni )i ro*i nu eDist( nici o total( acceptare/ nici o total( respin'ere/ ci *ai
de'rab( o acceptare par&ial( )i o respin'ere par&ial( la a*bele 'rupuri etnice. Ca ur*are a *ultiplelor acte
de delincven&( *(runte la care sunt supu)i )i eDpu)i/ ro*nii au o *ai *are do1( de respin'ere fa&( de ro*i
)i/ ca atare/ au )i o percep&ie a*plificat( a ponderii lor/ a)a cu* se va vedea.
Poten&ialul de conflict interetnic nu depinde de ro*ni/ ci de co*porta*entul ro*ilor. Dac( ei
a'resea1( verbal/ fi1ic/ fur(/ ncalc( nor*ele de convie&uire social( prin in;urii/ ;i'niri/ infrac&iuni/ unii
ro*ni reac&ionea1(/ pe cnd al&ii i evit( sau nu6i iau n considera&ie.
#tructurarea unor or'ani1a&ii ale ro*ilor pe cartiere )i pe ora) )i selectarea unor lideri recunoscu&i
)i cu autoritate n fa&a lor/ cu rol de *ediere ntre ei )i autorit(&ile ro*ne )i de aplanare a conflictelor dintre
ei n)i)i sau dintre ei )i ro*ni constituie un *i;loc de cre)tere a coe1iunii interetnice/ a an'a;(rii lor de a
participa la via&a co*unit(&ii )i/ n consecin&(/ de a reduce ponderea infrac&iunilor co*ise.
O $c-i)are de ordin calitati/ "ri/ind 1)un(t(irea condiiei roilor #i a cliatului de
con/ieuire cu ro!nii nu "oate a/ea loc dec!t "rin o)ili7area con#tient( a roilor. Inte,rarea
$ocial( "rin #coal(+ unc(+ in$tituii culturale+ de a$i$ten( $ocial( #i $anitar(+ 4(r( dorina #i /oina
real( a roilor e$te o uto"ie+ 4(r( $ori de reu#it(.
De unde necesitatea an'a;(rii lor sociale/ *orale/ afective din interior/ prin liderii lor. Latura
punitiv( vine/ oricu*/ post6festu* )i nu are ntotdeauna efectele inte'ratoare a)teptate. Dar nici ea nu
trebuie eDclus(. #olu&ionarea treptat( )i par&ial(/ cel pu&in/ a nevoilor lor/ devine de ase*enea un sti*ulent
de i*plicare a ro*ilor n proble*ele co*unit(&ii.
#tarea econo*ic( precar( a ro*ilor nu poate fi solu&ionat( de a1i pe *ine. Aceea)i precaritate )i
insecuritate a vie&ii tr(iesc )i *ul&i ro*ni. e1olvarea ei este func&ie de cre)terea econo*ic(/ de nivelul de
de1voltare al produc&iei )i productivit(&ii *uncii/ *unc( la care sunt datori s( participe n e'al( *(sur(
ro*ii )i ro*nii. An'a;area lor n activit(&i productive specifice etniei/ 'eneratoare de valoare )i
plusvaloare )i nu preponderent speculative/ adesea nele'ale sau la li*ita dintre le'alitate )i ile'alitate/ este
o cale fer*( de dobndire a unor venituri oneste pentru via&(/ ca )i de apreciere po1itiv( de c(tre cei din ;ur.
<tructura deo,ra4ic(
Ponderea ro*ilor nre'istrat( la recens(*intele popula&iei efectuate n o*nia n perioada %H+K6
%HH2 a avut o evolu&ie ine'al(. 8n perioada co*unist(/ arat( Ana6odica #taiculescu n studiul reali1at de
Institutul de #ociolo'ie n anul %HH-/ despre ro*ii din 2unicipiul Ploie)ti <2anuscris/ p. 2-=/ nu*(rul
persoanelor care au declarat c( apar&in etniei ro*ilor a fost sensibil *ai *ic dect la recens(*intele din
%H+K )i %HH2/ efectuate ntr6o a*bian&( apreciat( ca de*ocratic(. Cre)terea nu*(rului &i'anilor din %H+K n
%HH2 cu 0-/+[ este considerat( de Co*isia Na&ional( de #tatistic( drept plau1ibil( pentru c( este *ai
apropiat( de cre)terea popula&iei ntre'ii &(ri n acest interval/ care a fost de -H/E[.
%00
De ase*enea/ propor&ia &i'anilor n totalul popula&iei &(rii la recens(*ntul din %HH2 de %/F[ este
apropiat( de nivelul din anul %H+K/ care a fost de %/E[.
!volu&ia nu*(rului &i'anilor la recens(*intele din perioada %H+K6%HH2/
;ude&ul PraBova/ ora)ul Ploie)ti/ *unicipii )i ora)e
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
ecens(*nt 7ud. PraBova Ploie)ti 2unicipii )i ora)e
666666666666666666666666666666666666666