Sunteți pe pagina 1din 10

1.

SCOP
Prezenta procedura are drept scop descrierea modului de realizare a unui covor
asfaltic (mbracaminte asfaltica), conform documentelor tehnice de executie si a
relementarilor privind calitatea lucrarilor.
!. "O#$%&' "$ (P)&C(*$
Prezenta procedura se aplica pentru realizarea covoarelor asfaltice la drumurile realizate de SC P(+(*,(S
CO%S- S*) ,'C'*$S-&.
.. "$/&%&-&& S& (,*$0&$*&
(sternerea mixturilor asfaltice

(.

SCOP
Stabilirea etapelor si a modului de executie a imbracamintilor bituminoase

cilindrate la cald precum si a responsabilitatilor care revin pentru efectuarea acestui

proces, in vederea satisfacerii cerintelor de calitate, mediu si SS# mentionate in
documentatiile tehnice de executie si in standardele specifice in vioare.
,.

"O#$%&'
Se aplica la asternerea mixturilor asfaltice preparate conform PP$ 1 P( 2 CO 1 31 si
transportate conform PP$ 1 P( 2 CO 1 3!.
C.

-$*#&%O)O4&$
Covor asfaltic5
imbracaminte bituminoasa executata dintr6un strat de . 1 7 cm
rosimedin mixtura asfaltica cu caracteristicile mixturii pentru stratul de uzura8
"rum asfaltat5
denumire uzuala atribuita unui drum cuimbracaminte
bituminoasa8 6
#ixtura asfaltica5
amestec de areate naturale si filer in anumite proportii, alomerate cu un liant bituminos
printr6o tehnoloie adecvata.
$mulsie bituminoasa5
dispersie de particule de bitum de ordinul micronilor in apa, in prezenta unui emulator8
*.O.S.-.5
responsabil cu oranizarea si supraveherea traficului8
*.-.$.5
responsabil tehnic cu executia
7. "OC'#$%-$ "$ *$/$*&%-(
Specifice nu sunt.
9. &%S-*'C-&'%$(

5.1.Generalitti
:n prezenta procedura este prezentat succinct modul n care se realizeaza mbracamintea asfaltica pentru drumuri.
5.2.Conditii prealabile
.cunoasterea am;nuntit; a documentatiei scrise si desenate, precum si a
standardelor si normativelor n vioare
.pre;tirea si verificarea sculelor, echipamentelor si utila<elor
.repartizarea sarcinilor si instruirea personalului de executie
5.3.Continutul procedurii
9...1.Lucrrile pregtitoare sunt5
.ntocmirea unui rafic de lucr;ri
.aprovizionarea si receptia materialelor utilizate la relizarea lucr;rilor
9...!.Executia propriuzis
a)Pregtirea stratului suport.:nainte de asternerea mixturii, stratul support de
fundatie trebuie bine cur;tat. :n cazurile n care straturile support au unprofil transversal
necorespunz;tor sau denivel;ri, se vor lua m;suri de rectificare a acestora. Suprafata
stratului suport pe care se asterne stratul de baz;, trebuie s; fie uscat;. Pe stratul
support, naintea execut;rii mixturilor, se va asterne stratul antifisur; din material
eosintetic.
b)Amorsarea. )a executarea mbr;c;mintilor bituminoase, se vor amorsa
rosturile de lucru si stratul suport cu o emulsie de bitum cationic; cu ruipere
rapid;. Stratul suport se va amorsa obliatoriu n urm;toarele cazuri 5
.strat de baz; din mixtur; bituminoas; pe strat suport din beton de ciment sau
fundatie pe piatr; spart;
.strat de le;tur; pe stratul de baz; din mixtur; bituminoas;
.strat de uzur; pe strat de le;tur; c=nd stratul de uzur; se execut; la interval
mai mare de trei zile de la executia stratului de le;tur;. "up; amorsare se asteapt;
timpul necesar pentru ruperea emulsiei cationice.
:n functie de compactitatea stratului support, se va folosi un amorsa< de 3,.63,9
>?m
!
bitum pur.
Caracteristicile emulsiei trebuie s; fie de asa natur; nc=t ruperea s; fie efectiv; naintea asternerii mixturii bituminoase.
)iantul trebuie s; fie compatibil cu cel utilizat la utilizarea mixturii bituminoase. (morsarea se face n fata finisorului la o
distanta maximala de 133 m.
c)Asternerea.Punerea n opera a mixturilor asfaltice va trebui sa fie efectuata cu
a<utorul unui finisor capabil de a le repartiza fara s; produc; serearea lor, respect=nd
profilele si rosimile fixate prin plansele cuprinse n proiectul tehnic si numai dup; ce a
folosit drept asternut materialul eosintetic.
9.7. -emperatura de asternere
(sternerea mixturilor bituminoase se face n anotimpul calduros, la temperaturi
de peste 13
o
C, n perioada martie6noiembrie, n conformitate cu prevederile leale n
vioare. $xecutia trebuie ntrerupt; pe timp de ploaie.
-emperaturile mixturilor asfaltice trebuie s; aib; la asternere si la compactare,
urm;toarele valori, la liantul "9@?A3 5
tratul Asternere Compactare
!nceput "#rsit
trat baz 1$%
o
C 13%
o
C 1%%
o
C
!mbrcminte 15%
o
C 1$%
o
C 11%
o
C
#;surarea temperaturii va fi efectuat; din masa mixturii n bunc;rul finisorului.
-emperatura se va fixa definitiv n timpul stabilirii modului de compactare pentru
a se obtine compactitatea optim;. #ixturile bituminoase ale c;ror temperatur; este sub
cea prev;zut; n table, vor fi refuzate. (ceste mixturi se vor executa numai n santier.
9.9. 4rosimea stratului de asternere
Punerea n oper; a mixturilor asfaltice se face pentru5
.stratul de uzur; ntr6o sinur; asternere
.stratul de le;tur; dintr6o sinur; asternere
.stratul de baz; ntr6una sau mai multe asterneri succesive, functie de rosimea
stratului si de utila<ele folosite.
9.B. (sternerea
#ixtura asfaltic; trebuie asternut; continuun mod uniform, at=t din punct de
vedere al rosimii, c=t si cel al af=n;rii, dar numai dup; asternerea materialului
eosintetic. (sternerea se va face pe ntreaa l;time a c;ii de rulare. (tunci c=nd acest
lucru nu este posibil, antreprenorul va propune diriintelui de santier l;timea benzilor de
asternere si pozitia rosturilor lonitudinale.
4rosimea maximal; a materialelor r;sp=ndite printr6o sinur; trecere este fixat;
de consultant la propunerea antreprenorului. 0iteza de asternere cu finisorul trebuie s;
fie adaptat; la cadenta de sosire a mixturilor de la statie, si c=t se poate de constant;
ca s; se evite total opririle. (ntreprenorul trebuie s; dispun; de un lucr;tor calificat
pentru a corecta imediat dup; asternere si nainte de orice compactare denivel;rile
flarante cu a<utorul unui support de material proasp;t, depus cu ri<; n fata lopetii. :n
bunc;rul utila<ului de asternere trebuie s; existe n permanent; suficient; mixtur;
pentru a se evita o r;sp=ndire neuniform; a materialului.
9.A. *osturi lonitudinale si transversale
*osturile lonitudinale si transversale trebuie s; fie foarte reulate si etanse.
*ostul lonitudinal al unui strat nu va trebui ncicodat; s; se ;seasc; suprapus
rostului lonitudinal al stratului imediat inferior, indiferent dac; acesta din urm; este n
stratul de le;tur; sau n stratul de baz;, realizat din mixtura asfaltic; sau dintr6un
material tratat cu liant hidraulic. 'n decala< minim de ordinul a !3 cm este necesar
totodat; s; nu se ;seasc; n urma rotilor. *osturile separ=nd mixturile bituminoase
r;sp=ndite de la o zi la alta, trebuia s; fie realizate n asa fel nc=t s; asiure o tranzitie
perfect; si continu; ntre suprafetele vechi si cele noi. *osturile transversale ale
diferitelor straturi vor fi decalate cu cel putin un metru. #arinea benzii vechi va fi
decupat; pe ntreaa sa l;time, elimin=nd o lunime de band; de circa 93 cm.
Suprafata proasp;t creat; prin decupare, va fi badi<onat; ce emulsie de bitum exact
nainte de realizarea benzii noi.
d)Compactarea.
.(telierul de compactare va fi propus de antreprenor si aprobat de consultantul
lucr;rii, dup; ncerc;rile de etalonare n timpul primelor zile ale punerii n oper;. (ceste
ncerc;ri de etalonare, vor fi efectuate sub responsabilitatea antreprenorului,
consultantul purt=nd cere pe loc interventia unui laborator areat, care s; efectueze n
acest scop, pe cheltuiala antreprenorului, ncerc;rile de compactitate, pe care le va
considera necesare.
'rmare acestor ncerc;ri, antreprenorul propune consultantului 5
6sarcina fiec;rui utila<
6planul de mers al fiec;rui utila<, pentru a se asiura un num;r de treceri, pe c=t
posibil constant, n fiecare punct al stratului
6viteza de mers a fiec;rui utila<
6presiunea de umflare a pneurilor (.6C bari)
6temperatura de asternere, f;r; ca aceasta s; fie inferioar; minimului fixat
.#etoda propus; va fi satisf;c;toare, dac; se permite ca s; se atin; n cel putin
C9D din m;sur;torile efectuate, procentul de 133D a densit;tii aparente obtinute n
timpul studiului privind compozitia mixturii 8 cele 9D m;sur;tori necorespunz;toare, nu
vor trebui s; aib; o compactitate inferioar; lui C9D din densitatea aparent;. %um;rul
atelierelor de compactare se va stabili n functie de num;rul punctelor de asternere.
.Operatia de compactare a mixturilor asfaltice trebuie astfel executate ca s; se
obtin; valori optime pentru caracteristicile fizico6mecanice de deformabilitate si
suprafatare. Compactarea are loc n lunul drumului, de la marinea spre ax, pe
sectoarele n pant;, sau cu pant; transversal; unic;, se fectueaz; de la marinea mai
<oas; spre cea ridicat;.
Compactorul trebuie s; lucreze f;r; socuri, pentru a evita v;lurirea
mbr;c;mintii.
Suprafata stratului se va controla n permanent;, micile denivel;ri care apar pe
suprafat; se corecteaz; dup; prima trecere a rulourilor compactoare, pe toat; l;timea.
.)a executarea n mai multe straturi succesive, cum este cazul la straturile de
baz;, compactarea se va efectua separat pentru fiecare strat n parte. Se va asiura o
perfect; le;tur; ntre straturi, stratul superior se va aplica la cel mult !7 ore de la
aplicarea primului strat a c;rui suprafat; trebuie s; fie uscat; si curat;.
.(telierul de compactare, conform relement;rilor leale n vioare, pentru
mbr;c;mintile bituminoase este alc;tuit din 5
6compactor pe pneuri de 1@3 >% si compactor cu rulouri netede de 1!3 >%
6num;rul de treceri pentru asiurarea compact;rii optime, va fi stabilit prin
experiment;ri preliminare pentru a se asiura un minim de CAD a radului de
compactare, conform metodei #(*SE()).
.Compactoarele cu pneuri vor trebuie echipate cu sorturi de protectie. $le nu
trebuie s; se dep;rteze la mai mult de 93 m n spatele finisorului. (ntreprenorul are
obliatia de a efectua ncerc;rile de etalonare si de a supune spre aprobarea
consultantului tehnoloia de compactare.
.Se vor respecta prevederile S-(S 1B76!?1CCB.
e)upra"atarea
Pentru ca suprafata stratului suport s; satisfac; ea ns;si conditiile de mai <os,
denivelarea maxim; m;surat; pe un strat, sub rila de . m, trebuie s; r;m=n; n toate
punctele inferioar; limitelor tolerantelor indicate mai <os 5
&atura pro"ilului 'eni(elri maxime )mm*
trat de baz trat de legtur trat de uzur
Logitudinal 15 + 5
trans(ersal 2% 1% ,
f)-ratarea supra"etei
"upa executarea mbracamintilor, se procedeaza la nchiderea porilor suprafetei
prin rasp=ndire de !6. >?m
!
nisip de 36.,19 mm bituminat cu !6.D bitum prin cilindrare,
exceptie fac=nd betoanele asfaltice ruoase. Se prefer; utilizarea nisipului de concasa<.
Pentru sectoarele care se execut; dup; 1 octombrie, sau executate nainte de
aceast; dat; n zone umbrite si cu umiditate excesiv;, sau cu trafic foarte redus, se va
realiza, cu aprobarea consultantului, pe baza constat;rilor pe teren, nchiderea
suprafetei prin badi<onare.
,adi<onarea se realizeaz; prin stropire cu bitum sau cu solutie cationic; cu
rupere rapid; cu @3D bitum diluat; cu ap; ( o parte emulsie cu @3D bitum, o parte ap;
curat;, nealcalin;) si r;sp=ndire de nisip 36.,19 mm cu un continut c=t mai redus de
praf (sub 3,3C mm) n cantit;tile ar;tate mai <os 5
6stropire cu bitum 3,9 >?m
!
8 r;sp=ndire de nisip .69 >?m
!
6stropire cu emulsie cationic; cu @3D bitum diluat cu ap; 3,A61 >?m
!
8
r;sp=ndire de nisip .69 >?m
!
5... .C/&-0/L1L CAL2-3422 LA P1&E0EA !& /PE03
5...1. Controlul compactrii
Autocontrolul compactrii. :n cursul executiei compact;rii, antreprenorul
trebuie s; veheze n permanent; la 5
.cadenta executiei s; fie cea retinut; la ncerc;ri
.utila<ele prescrise atelierului de compactare s; fie efectiv pe santier si n
functiune continu; si reulat;
.elementele definite practic n timpul ncerc;rilor (sarcina fiec;rui utila<, planul de
mers, viteza, presiunea n pneuri, distanta maxim; de dep;rtare ntre finisor si primul
compactor cu pneuri) s; fie respectate cui strictete.
Consultantul si rezerv; dreptul, n cazul unui autocontrol insuficient, s; opreasc;
lucr;rile pe santier, p=n; c=nd antreprenorul va lua m;surile necesare de remediere.
Controlul ocazional de compactare. Pe parcursul executiei lucr;rilor,
consultantul si rezerv; dreptul de a efectua, fie inopinat, fie ca urmare a constat;rilor
f;cute n cadrul verific;rilor de autocontrol, ncerc;ri pentru a se asiura c; nu exist;
abateri semnificative ale rezultatleor obtinute. :n cazul c=nd un asemenea control
ocazional va da rezultate inferioare densit;tii de referint; prescris;, obtinut; n timpul
studiului de alc;tuire a produsului, consultantul impune noi ncerc;ri de compactare
anul=nd modalit;tile de compactare initial fixate. "ac; aceste ncerc;ri noi nu permit s;
se atin; densitatea de referint;, vor fi hot;r=te noi dispozitii.
5...2. Controlul ni(elmentului
0erificarea cotelor este f;cut; pe suprafete corespunz;toare fiec;rei zile de
lucru, n ax si la marine (ntre 3,! si 3,. m de la marinea stratului) ca si n fiecare
dintre profilele transversale ale proiectului, eventual si n toate celelalte puncte fixate de
consultant.
-olerantele n raport cu cotele prescrise sunt 5F!,9 cm pentru stratul de baz; si
F1,9 cm pentru stratul de uzur;.
"ac; tolerantele sunt respectate n C9D din punctele controlate, cotele realizate
sunt considerate convenabile.
5...3.Controlul deni(elrilor
Controlul denivel;rilor este efectuat aplic=nd pe suprafata fiec;rui strat5
.n sens lonitudinal o ril; de . m lunime
.n sens transversal o ril; de . m lunime c=nd drumul este cu o pant; plan;
Controlul lonitudinal va fi efectuat prin trecerea rilei n axul fiec;rei benzi de
asternere, n dreptul fiec;rei sectiuni transversale proiectate sau n oricare din locurile
indicate de consultant.
Controlul transversal va putea fi efectuat n orice profil transversal proiectat sau
n pozitiile indicate de consultant. "enivelarea maxim; m;surat; nu va trebui n nici un
caz s; dep;seasc; valorile indicate n tabelul de la punctul 9...!.e suprafatarea.
Consultantul va solicita evaluarea denivel;rilor dup; caz, cu echipamente specifice
((P), ,'#P&%-$4*(-O*, etc.)
5...$. 0ugozitatea stratului de uzur
*uozitatea stratului de uzur; va fi determinat; prin m;sur;tori cu pendulul S*-
si vor fi respectate valorile minime prev;zute n S-(S AA7C?A., sau prin metoda
n;ltimii de nisip.
5...5. 5rec(enta controalelor
Lucrrile executate Categoria
lucrrilor
5rec(enta controlului
-emperatura de asternere , Permanent
$talonarea atelierului de compactare ( )a nceputul executiei
Controlul ocazional de compactare prin
carotare
,,C O carot; la fiecare !93 ml
drum
Controlul profilelor
*ela<ul de suprafat; ,C :n fiecare zi si la sf=rsit de
santier
Controlul nivelmentului C :n fiecare punct indicat
Controlul denivel;rilor C :n fiecare punct indicat
(G ncerc;ri preliminare de informare
,Gcontrolul de calitate
CGcoctrolul de receptie

9.13. $)$#$%-$ 4$O#$-*&C$ s& (,(-$*& )&#&-H
4rosimile straturilor vor fi cele prev;zute n profilul transversal tip din proiect.
(baterile limit; locale de la rosimile prev;zute n proiect, pentru fiecare strat n parte, sunt sub 13D.
);timile straturilor vor fi cele prev;zute n proiect.
(baterea limit; admis; va fi de 5
.F9 cm pentru l;timea unei c;i de rulare
.F!,9 cm pentru l;timea unei benzi de stationare.

@. (-*&,'-&& S& *$SPO%S(,&)&-(-&
*esponsabilitatea efectuarii operatiilor revine sefului punctului de lucru si a
sefului de santier. 0erificarea lucrarilor se face de catre responsabilul CI care va
informa responsabilul tehnic cu executia de verificarile facute.(cesta va face
inreistrarile in dosarul lucrarilor verificate. "irectorul eneral ad<unct va notifica in scris
si alte responsabilitati, si daca sunt necesare functie de complexitatea si durata
executiei.

B. &%*$4&S-*(*&
&nreistrarile cerute de leislatie in vioare conform normelor5
6 proces verbal de lucrari ascunse
6 proces verbal de trasare a lucrarilor
6 proces verbal la recoltarea probelor de pamant
A. (%$J$
Specifice nu sunt