Sunteți pe pagina 1din 93

METODOLOGIA DE DERULARE A MISIUNII DE AUDIT

Planificarea misiunii de audit


Planul de audit intern se ntocmeste de catre compartimentul de audit public intern. Selectarea misiunilor
de audit public intern se face n functie de urmatoarele elemente de fundamentare:
a) Evaluarea riscului asociat diferitelor structuri, activitati, programe/proiecte sau operatiuni;
b) Criteriile semnal/sugestiile conducatorului entitatii publice, respectiv: deficiente constatate anterior n
rapoartele de audit public intern; deficiente constatate n procesele-verbale ncheiate n urma inspectiilor;
deficiente consemnate n rapoartele Curtii de Conturi; alte informatii

si indicii referitoare la

disfunctionalitati sau abateri; aprecieri ale unor specialisti, experti etc. cu privire la structura si dinamica
unor riscuri interne sau de sistem; analiza unor trenduri pe termen lung privind unele aspecte ale
functionalitatii sistemului; evaluarea impactului unor modificari petrecute n mediul n care evolueaza
sistemul auditat;
c) Temele defalcate din planul anual al UCAAPI. Conducatorii entitatilor publice sunt obligati sa ia toate
masurile organizatorice pentru ca tematicile ordonate de UCAAPI sa fie introduse n planul anual de audit
public intern al entitatii, realizate n bune conditii si raportate n termenul fixat;
d) Numarul entitatilor publice subordonate;

f) Tipurile de audit convenabile pentru fiecare entitate publica subordonata;


g) Recomandarile Curtii de Conturi.
Proiectul planului de audit public intern este ntocmit pna la data de 30 noiembrie a anului precedent
anului pentru care se elaboreaza.
Conducatorul entitatii publice aproba proiectul planului anual de audit public intern pna la 20 decembrie
a anului precedent. Planul anual de audit public intern reprezinta un document oficial. El este pastrat n
arhiva institutiei publice mpreuna cu referatul de justificare n conformitate cu prevederile Legii
Arhivelor Nationale.
Proiectul planului anual de audit public intern este nsotit de un referat de justificare a modului n care
sunt selectate misiunile de audit cuprinse n plan. Referatul de justificare trebuie sa cuprinda pentru

Page1

e) Respectarea periodicitatii n auditare, cel putin o data la 3 ani;

fiecare misiune de audit public intern, rezultatele analizei riscului asociat (anexa la referatul de
justificare), criteriile semnal si alte elemente de fundamentale, care au fost avute n vedere la selectarea
misiunii respective.
Planul de audit public intern are urmatoarea structura:
- scopul actiunii de auditare;
- obiectivele actiunii de auditare;
- identificarea/descrierea activitatii/operatiunii supuse auditului public intern;
- identificarea/descrierea entitatii/entitatilor publice sau a structurilor organizatorice la care se va
desfasura actiunea de auditare;
- durata actiunii de auditare;
- perioada supusa auditarii;
- numarul de auditori proprii antrenati n actiunea de auditare;
- precizarea elementelor ce presupun utilizarea unor cunostinte de specialitate, precum si a numarului de
specialisti cu care urmeaza sa se ncheie contracte externe de servicii de expertiza/consultanta (daca este

- numarul de auditori care urmeaza sa fie atrasi n actiunile de audit public intern n cadrul structurilor
descentralizate.
Actualizarea planului de audit public intern se face n functie de:
- modificarile legislative sau organizatorice, care schimba gradul de semnificatie a auditarii anumitor
operatiuni, activitati sau actiuni ale sistemului;
- solicitarile UCAAPI / entitatea ierarhic imediat superioara de a introduce / nlocui / elimina unele
misiuni din planul de audit public intern.
Actualizarea planului de audit public intern se realizeaza prin ntocmirea unui Referat de
modificare a planului de audit public intern, aprobat de conducatorul entitatii publice.

Page1

cazul);

seful compartimentului de audit public intern este responsabil pentru organizarea si desfasurarea
activitatilor de audit public intern si trebuie sa asigure resursele necesare ndeplinirii planului de audit
public intern n mod eficient
Pentru stabilirea misiunii de audit intern ce urmeaza a se desfasura se analizeaza planul anual al
compartimentului de audit public intern, unde pentru fiecare misiune sunt prezentate urmatoarele
elemente: domeniul auditat, obiectivele, activitatile care urmeaza sa fie evaluate pentru identificarea
riscurilor asociate, perioada supusa auditului, timpul afectat pentru realizarea misiunii si numarul de
auditori.
n practica, n mod optional, se poate ntocmi o informare-cadru privind misiunea de audit intern
care urmeaza a se desfasura, cu scopul de a informa propria conducere despre perioada n care se va
derula misiunea, obiectivele si auditorii interni implicati si obtinerea aprobarii acesteia pentru nceperea
misiunii.
Activitatea de desfasurare a unei misiuni de audit intern este deosebit de laborioasa si de aceea si
n informarea-cadru trebuie sa se mentioneze:
- entitatea publica;
- cadrul legal n baza caruia se va efectua misiunea;

- perioada alocata desfasurarii misiunii;


- planificarea misiunii, avnd ca scop alocarea timpului si a auditorilor care vor efectua activitatile
preliminare si presupunnd: prelucrarea informatiilor, analiza riscurilor asociate si interventia la fata
locului, ntocmirea documentelor preliminare, elaborarea documentelor finale;
- activitatile care urmeaza sa fie auditate;
- instrumentele si tehnicile care vor fi utilizate;
- concluzii prin care se fac recomandari n vederea ndeplinirii misiunii, cum ar fi de exemplu,
respectarea termenelor planificate.

Page1

- perioada supusa auditarii;

Scopul notificarii este acela ca entitatea publica care urmeaza a fi auditata sa fie nstiintata asupra
misiunii de si principalelor obiective care urmeaza a fi auditate, durata misiunii, interventiilor la fata
locului si eventual sa efectueze o serie de pregatiri, si anume persoanele potentiale care urmeaza sa
furnizeze informatiile necesare, materialele care se solicita prin aceasta, si daca este cazul si exista motive
ntemeiate, sa obtina o amnare.
n practica, pe lnga misiunile de audit intern planificate, pot, n mod exceptional, sa mai fie
realizate si misiuni ad-hoc.
Misiunile de audit ad-hoc (misiuni solicitate de conducerea entitatii publice) se desfasoara
conform procedurilor prevazute n norme, nsa termenul de notificare poate fi redus, dar nu mai putin de
trei zile calendaristice.
Specific realizarii misiunilor de audit intern este faptul ca, n etapa de pregatire, notificarea se
nainteaza de catre structura de audit intern entitatii publice auditate, nsotita de carta auditorului intern,
comunicndu-se astfel drepturile si obligatiile auditorilor interni pe parcursul desfasurarii misiunii de
audit.
Misiunile de audit intern se desfasoara conform normelor metodologice proprii activitatii de audit
intern ale fiecarei entitati.
Misiunile de audit intern se realizeaza printr-o metodologie proprie si presupune parcurgerea

1. Pregatirea misiunii de audit intern;


2. Interventia la fata locului;
3. Raportul de audit intern;
4. Urmarirea recomandarilor.
Derularea misiunilor de audit intern conformelor etapelor prevazute presupune respectarea unor
proceduri care se finalizeaza cu documente specifice acestora, conform normelor general privind
exercitarea auditului public intern si normelor specifice elaborate de entitatile publice auditate, avizate de
UCAAPI sau de organul ierarhic superior.

Page1

urmatoarelor etape:

Pregatirea misiunii de audit intern


Etapa pregatirii misiunii de audit intern comporta urmatoarele proceduri:
1. Initierea auditului;
2. Colectarea si prelucrarea informatiilor;
3. Identificarea si analiza riscurilor;
4. Elaborarea programului de audit;
5. sedinta de deschidere.
1. Initierea auditului
Procedura de initiere a auditului presupune ntocmirea unor documente care autorizeaza misiunea
si creeaza independenta auditorilor fata de cel auditat
Autorizarea efectuarii misiunii de audit intern se realizeaza prin ntocmirea si transmiterea
ordinului de serviciu echipei de auditori interni. Rolul acestui document este de repartiza sarcinile pe
auditori pentru ca acestia sa poata demara misiunea de audit intern.
Ordinul de serviciu reprezinta mandatul de interventie dat de structura de audit intern si se
efectuarea misiunii de audit intern.
Practicienii mai utilizeaza ordinul de serviciu si pentru urmarirea implementarii recomandarilor n
termenele prevazute, dar n acest caz ordinul precizeaza obiectul deplasarii la entitate pentru urmarirea
modului de implementare a recomandarilor atunci cnd cei auditati nu respecta procedurile stabilite de
norme cu privire la implementarea acestora.
n cadrul misiunilor ad-hoc, ordinul de serviciu trebuie sa fie aprobat si de conducatorul institutiei
publice, avnd n vedere ca misiunea nu este cuprinsa n Planul anual de audit intern.
Asigurarea independentei auditorilor fata de entitatile publice auditate se realizeaza prin
ntocmirea declaratiei de independenta, al carui scop este verificarea incompatibilitatilor personale ale
auditorilor interni fata de conducere si personalul entitatii auditate. Astfel un auditor nu va fi desemnat

Page1

ntocmeste de catre coordonatorul acesteia pe baza planului de audit intern si a informarii-cadru privind

acolo unde exista incompatibilitati personale, dect daca repartizarea lui este imperios necesara, fiind
furnizata n acest sens o justificare din partea conducatorului structurii de audit intern.
n situatia aparitiei unei incompatibilitati a auditorilor interni, acestia au obligatia sa raporteze
conducatorului structurii de audit, care va lua masurile de eliminare a acestei incompatibilitati. Un
exemplu de solutionare a incompatibilitatilor se realizeaza prin schimbarea obiectivelor ntre auditori sau
chiar prin schimbarea auditorului n cauza de la misiunea repartizata.
Daca n timpul efectuarii misiunii de audit apare o incompatibilitate reala sau presupusa, auditorii
sunt obligati sa-l informeze de urgenta pe seful structurii de audit intern. Acesta va constata
incompatibilitatile personale ale auditorilor interni si va proceda la diminuarea lor prin negociere sau
transferul atributiilor ntre auditori.
2. Colectarea si prelucrarea informatiilor
Procedura de colectare si prelucrare este de fapt pregatirea informatiilor n vederea efectuarii
analizei de risc si pentru identificarea informatiilor necesare, fiabile, pertinente si utile n vederea
atingerii obiectivelor misiunii de audit.
Cunoasterea domeniului auditabil l ajuta pe auditor sa se familiarizeze cu entitatea (structura)
auditata

realizarea procedurilor specifice si n mod deosebit procedura de analiza a riscurilor.


Concret, auditorii interni:
- porta discutii cu conducerea pentru a li se prezenta cadrul general de functionare a entitatii cnd se vor
solicita principalele documente: organigrama (se comporta cu organigrama pe care o avem), regulamentul
de organizare si functionare, fisele posturilor, regulamente interne;
- se deplaseaza la fiecare compartiment implicat n misiunea de audit, unde se desfasoara activitatile
cuprinse n plan si se familiarizeaza cu activitatea ce va fi auditata si solicita:
- posturile cuprinse n schema;
- circulatia documentelor si situatia de la fata locului;

Page1

Colectarea informatiilor din etapa de pregatire a desfasurarii misiunii de audit intern faciliteaza

- modul de derulare a activitatii cu caracter general;


- procedurile, normele interne, circularele, iar daca nu au proceduri formalizate, retin aceasta
problema pentru etapa urmatoare de analiza a riscurilor.
Realizarea procedurii de colectare si prelucrare a informatiilor presupune din partea auditorilor un
dialog profesional cu cei auditati, carora trebuie sa le comunice ca sunt prezenti pentru a ntelege
specificul activitatii lor si a-i sprijini pentru mbunatatirea acesteia.
Auditorii interni completeaza informatiile culese cu cadrul legal, respectiv legea de organizare si
functionare a entitatii publice, normele metodologice de aplicare, instructiunile si alte acte care
reglementeaza domeniul auditat, aflate de regula la sediul structurii de audit intern, materializat n
documentul Colectarea informatiilor.
De asemenea, auditorii interni se mai informeaza de pe Internet, din mass-media, din
rapoartele altor organe de control, din rapoartele auditorilor externi, daca este cazul.
Prelucrarea informatiilor, presupune analiza acestora cu scopul identificarii obiectelor auditabile.
Colectarea si prelucrarea informatiilor presupun:

Identificarea principalelor elemente ale contextului institutional si socio-economic n care

Analiza cadrului normativ ce reglementeaza activitatea entitatii (structurii) auditate;


Analiza entitatii (structurii) auditate si activitatilor sale (organigramei, regulamentelor de
functionare, fiselor posturilor, procedurilor scrise);

Analiza factorilor susceptibili de a mpiedica buna desfasurare a misiunii de audit intern;

Identificarea punctelor cheie ale functionarii entitatii (structurii) auditate si ale sistemelor sale de
control, pentru o evaluare prealabila a punctelor tari si slabe;

Identificarea constatarilor semnificative si recomandarilor din rapoartele de audit precedente,


care ar putea sa afecteze stabilirea obiectivelor misiunii de audit intern;

Identificarea si evaluarea riscurilor cu incidenta semnificativa;

Page1

entitatea (structura) auditata si desfasoara activitatea;

Identificarea surselor potentiale de informatii care ar putea fi folosite ca dovezi ale auditului si
aprecierea validitatii si credibilitatii acestor informatii.
n aceasta faza se deschid si se completeaza Fisele de identificare si analiza a problemei (FIAP)

pe baza discutiei n sedinta a riscurilor analizate, identificate si clasate, ceea ce presupune urmatoarea
procedura:
- discutia cu seful structurii auditate a problemei constatate;
- ntocmirea FIAP;
- avizarea la unitate pentru conformitate;
- supervizarea.
Din practica s-a constatat ca aceasta procedura elimina refacerea FIAP semnate pentru
conformitate de reprezentantul entitatii auditate.
3. Identificarea si analiza riscurilor
Identificarea si analiza riscurilor reprezinta poate cea mai importanta procedura de pregatire a
misiunilor de audit intern si se realizeaza n vederea elaborarii programului de audit.

masura la realizarea obiectivelor misiunii de audit intern.


Normele generale de aplicare a auditului public intern stabilesc o metodologie de evaluare a
riscurilor care presupune parcurgerea urmatoarelor faze
a)

identificarea operatiilor auditabile;

b)

identificarea amenintarilor, a riscurilor inerente asociate operatiilor;

c)

stabilirea criteriilor (factorilor) de analiza a riscurilor si a nivelurilor de apreciere a acestora;

d)

stabilirea nivelului riscului pe criterii de apreciere;

e)

determinarea punctajului total al riscului;

Page1

Desfasurarea corecta a acestei proceduri, conform normelor metodologice, va contribui n mare

f)
g)

clasarea operatiilor pe baza analizei riscurilor;


elaborarea tematicii n detaliu a obiectelor auditabile selectate.

a) Identificarea operatiilor auditabile se realizeaza astfel:


- detalierea fiecarei activitati n operatii succesive, prin descrierea procesului, de la initierea si
pna la realizarea lui. n practica auditului, operatiile auditabile se mai numesc si obiecte
auditabile si sunt componente elementare ale unui domeniu auditat;
- identificarea, pentru fiecare operatie n parte, a controalelor interne specifice si a riscurilor
aferente;
- determinarea modalitatilor de functionare a controalelor necesare pentru ca entitatea sa elimine
riscul si sa-si atinga obiectivul.
Stabilirea operatiilor auditabile n practica se realizeaza prin analiza cadrului legislativ, respectiv a
organigramei, ROF, normelor metodologice de aplicare a cadrului normativ care reglementeaza
activitatea, fiselor posturilor, procedurilor, circuitelor documentelor (pistele de audit), deciziilor,
instructiunilor s.a., n vederea identificarii tuturor operatiilor structurale componente ale activitatilor.
Etapa se concretizeaza n elaborarea listei centralizatoare a operatiilor auditabile, care cuprinde

b) Identificarea amenintarilor, a riscurilor inerente asociate operatiilor prin determinarea


impactului financiar al acestora.
Impactul reprezinta efectele riscului n cazul n care s-ar produce, si nivelul acestuia se poate
exprima pe o scara valorica, spre exemplu, cu trei niveluri: scazut, moderat si ridicat.
Masurarea nivelului impactului unui risc reprezinta modurile de exprimare cele mai pertinente a
consecintelor acestuia, materializate n termeni de costuri, calitate, imagine s.a. toate riscurile care apar
trebuie sa fie legate de cel putin unul din termenii impactului mentionati, spre exemplu de costuri, a carui
posibila modificare arata nivelul impactului riscului, scazut, moderat sau ridicat.

Page1

operatiile succesive pentru realizarea activitatii.

Identificarea riscurilor inerente se realizeaza prin analiza operatiilor cuprinse n lista


centralizatoare a operatiilor auditabile, n scopul determinarii controalelor interne aferente operatiilor si a
functionalitatii acestora.
Din practica au rezultat mai multe posibilitati, si anume:

operatii la care nu se identifica nici un risc sunt de regula operatiile la care nu se identifica
controale interne;

operatii la care se identifica mai multe riscuri sunt de regula operatiile la care s-au identificat
mai multe controale interne;

grupuri de operatii care, pe lnga riscurile identificate pe operatii, mai pot genera n comun si
alte riscuri.
n subetapa de identificare a riscurilor pot aparea mai multe situatii, n functie de care riscurile

vor fi sau nu cuprinse n analiza, astfel:

operatii la care controalele interne sunt stabilite si functioneaza, caz n care riscurile sunt
minime, fiind chiar posibil sa nu fie avute n vedere la analiza;

operatii la care controalele interne sunt stabilite, dar nu functioneaza, caz n care riscurile

operatii la care controalele interne nu sunt stabilite, dar functioneaza, caz n care se recomanda
formalizarea lor prin proceduri de lucru;

operatii la care controalele interne nu sunt stabilite si nici nu functioneaza, caz n care riscurile
sunt majore si vor fi avute n vedere n mod obligatoriu n analiza riscurilor.
n practica putem ntlni operatii la care se pot identifica mai multe controale interne si operatii la

care nu se identifica nici un control intern, spre exemplu:


- operatia de exercitare a vizei de control financiar preventiv presupune existenta mai multor controale
interne pentru corecta nregistrare n contabilitate si n conturile anuale ale acestor operatii trebuie:

Page1

prezinta importanta si trebuie luate n analiza;

sa fie contabilizate n perioada corespunzatoare, urmarindu-se respectarea independentei


exercitiilor financiare (criteriul perioadei corecte);

sa fie corect evaluate, adica sumele sa fie bine determinate aritmetic, exacte, urmarinduse respectarea tuturor regulilor si principiilor contabile, precum si a metodelor de
evaluare (criteriul corectei evaluari);

sa fie nregistrate n conturile corespunzatoare, conform planului de conturi pentru


institutiile publice (principiul corectei imputari);

sa fie corect totalizate, centralizate, astfel nct sa li se asigure o prezentare n conturile


anuale conform regulilor n vigoare (criteriul corectei prezentari n conturile anuale).

- operatii la care se constata inexistenta controalelor interne, de regula pentru actualizarea unei proceduri,
n situatia n care de la ntocmirea acesteia si pna la realizarea misiunii de audit intern nu au existat
modificari de legislatie a reglementarilor interne.
Riscurile pot fi identificate att la nivelul organizatiei, prin politica acesteia, ct si la nivelul
proceselor si activitatilor strategice sau operationale, prin analize succesive
Pentru realizarea acestui demers se poate pleca sau de la cel mai nalt nivel, sau de la nivelul de

Tehnicile cele mai utilizate pentru identificarea riscurilor sunt:


- intervievarea responsabililor strategici si operationali;
- sondajul si chestionarul;
- brainstorming-ul pe activitati sau compartimente;
- organizarea grupurilor focus grupuri de dezbatere coordonate de un moderator specializat pentru
atingerea unor obiective stabilite anticipat;
- comparatii, grupari, verificari s.a.
Auditorii interni finalizeaza aceasta etapa prin elaborarea listei Identificarea riscurilor.

Page1

baza, procese sau executanti, catre nivelul managementului general.

Pentru identificarea n totalitate a riscurilor asociate operatiilor se poate utiliza chestionarul de


control intern CCI, din care auditorul intern, prin ntrebarile formulate si raspunsurile primite, se
asigura de existenta si functionalitatea controalelor interne.
Auditorii interni vor elabora chestionarul de control intern prin formularea de ntrebari referitoare
la exercitarea controalelor si functionalitatea acestora, la care cei auditati vor raspunde prin DA sau NU.
c) Stabilirea criteriilor (factorilor) de analiza a riscurilor si a nivelurilor de apreciere a
acestora se realizeaza tinnd cont de procedurile minimale din norme, unde se recomanda utilizarea
criteriilor privind aprecierea controlului intern, aprecierea cantitativa si aprecierea calitativa, la care se pot
adauga criterii specifice activitatii auditate.
Criteriul de risc este elementul utilizat pentru a identifica probabilitatea ca evenimentele sa aiba
efect negativ asupra unei operatii auditabile.
Nivelul criteriului de apreciere a riscului reprezinta modificarea produsa de impactul riscului
asupra activitatii.
Etapa aceasta se concretizeaza n ntocmirea situatiei Stabilirea criteriilor (factorilor) de analiza
a riscurilor, care cuprinde pe coloana criteriile sau factorii de analiza a riscurilor, iar pe linie, nivelurile
de apreciere a acestora.

activitatea auditata, si nsumate trebuie sa fie 100.


Precizam ca cei trei factori sunt stabiliti prin normele generale si sunt acoperitori pentru entitatea
auditata, nsa daca dorim sa evidentiem si alti factori, putem sa-i adaugam, dar suma acestora trebuie sa
ramna 100.
d) Stabilirea nivelului riscului pe criteriile de apreciere se efectueaza prin aplicarea la fiecare
criteriu de analiza a riscurilor a nivelului de apreciere si a ponderii nivelului de apreciere.
e) Determinarea punctajului total al riscului se realizeaza prin nmultirea, pe fiecare risc
identificat, a nivelului si ponderilor factorilor de risc si nsumarea acestora pe baza formulei de calcul
prezentate n normele generale, si anume:

Page1

Ponderile atribuite factorilor de risc sunt stabilite n functie de importanta acestora pentru

unde:
Pt punctaj total;
Pi ponderea riscurilor pentru fiecare factor;
Ni nivelul de apreciere a riscului pentru fiecare factor utilizat.
Pe baza informatiilor anterioare, etapa se concretizeaza n elaborarea situatiei Determinarea
punctajului total si stabilirea importantei riscului n numarul total de riscuri conform punctajelor.
f) Clasificarea operatiilor pe baza analizei riscurilor se efectueaza avnd n vedere punctajele
totale obtinute anterior, stabilite n ordinea impactului produs asupra activitatii si departajate pe o scara cu
trei niveluri: mici, medii si mari.
mpartirea riscurilor pe cele trei niveluri se va realiza n functie de factorii de risc luati n analiza
si de importanta acestora. n acest sens recomandam, spre exemplu, sa se procedeze la mpartirea
riscurilor n mici, medii si mari, avnd n vedere limitele inferioare pna la care vor cobor riscurile, care
vor fi diferite de la un obiectiv la altul.

efectuate n etapele anterioare si se concretizeaza n elaborarea tabelului punctelor tari si punctelor


slabe, document care prezinta sintetic rezultatul fiecarei operatii analizate si permite ierarhizarea
riscurilor n scopul orientarii activitatii de audit si elaborarea programului de audit n detaliu.
Documentul contine opinia auditorului intern cu privire la nivelul impactului asupra riscului
asupra activitatii auditate si la gradul de ncredere n functionarea controlului intern, care conduce la
minimizarea riscului, cnd gradul de ncredere este mare, si la maximizarea aparitiei riscului, cnd gradul
de ncredere este mic.
h) Tematica n detaliu a obiectelor auditabile selectate cuprinde totalitatea domeniilor
(obiectelor) de audit selectate si este semnata de seful structurii de audit intern, fiind adusa la cunostinta
principalilor responsabili ai entitatii auditate n cadrul sedintei de deschidere.

Page1

g) Ierarhizarea operatiilor n functie de analiza riscurilor se realizeaza pe baza documentatiei

Etapa se concretizeaza n elaborarea tematicii n detaliu a obiectelor auditabile selectate, care se


realizeaza pe baza tabelului punctelor tari si punctelor slabe, ce va cuprinde numai obiectivele selectate
de auditor pe baza calificativelor acordate (T/S). De regula, sunt avute n vedere toate obiectivele care au
calificativul slab, dar pot fi cuprinse si obiective cu calificativul tare, daca gradul de ncredere a
auditorului n realizarea respectivului obiectiv este scazut.
4. Elaborarea programului de audit intern
Programul de audit intern se realizeaza pe baza datelor de identificare a misiunii de audit si a
analizei riscurilor efectuate, cuprinde etapele si procedurile de pregatire a misiunii de audit, interventia la
fata locului, raportarea activitatii de audit intern si urmarirea implementarii recomandarilor
Programul de audit intern este un document intern de lucru al structurii de audit intern si cuprinde,
pe fiecare obiectiv din tematica detaliata, actiunile concrete de efectuat necesare atingerii obiectivului
auditat, precum si repartizarea acestora pe fiecare auditor.
Programul de audit intern are urmatoarele scopuri:
- l asigura pe seful structurii de audit intern ca au fost luate n considerare toate aspectele referitoare la
obiectivele misiunii de audit intern;

Programul de audit, n faza initiala, cuprinde proceduri care au fost deja finalizate si alte
proceduri care urmeaza a fi realizate de catre auditorii interni si pentru care se aloca timpul aferent. Pe
parcursul desfasurarii misiunii de audit intern, programul de audit intern se mai poate modifica numai n
conditiile n care, pentru anumite operatii, timpul de interventie la fata locului nu s-a putut aprecia corect,
nsa cu ncadrarea n programul initial.
Pe baza programului de audit intern se elaboreaza programul de interventie la fata locului, care
are ca scop prezentarea detaliata a lucrarilor pe care echipa de audit si propune sa le efectueze (studii,
cuantificarea unor rezultate formate din mai multe componente, teste, validarea constatarilor cu materiale
probante s.a.) si cuprinde:
-

obiectivele;

tipul testarii;

Page1

- garanteaza repartizarea sarcinilor si planificarea activitatilor de catre supervizor.

locul testarii;

durata testarii;

auditorii.

5. sedinta de deschidere
sedinta de deschidere a interventiei la fata locului se deruleaza la unitatea auditata, cu participarea
auditorilor interni, sefului compartimentului si a personalului entitatii (structurii) auditate.
Scopul sedintei de deschidere l reprezinta ntlnirea cu reprezentantii entitatii (structurii) auditate
pentru a discuta domeniul auditului, obiectivele urmarite si modalitatile de lucru privind misiunea de
audit si aducerea la cunostinta a programului de interventie la fata locului.
Ordinea de zi a sedintei de deschidere ar trebui sa cuprinda:
-

prezentarea auditorilor interni;

prezentarea obiectivelor misiunii de audit public intern;

stabilirea termenelor de prezentare la conducerea structurii (entitatii) auditate a

prezentarea tematicii n detaliu;

acceptarea calendarului ntlnirilor;

comunicarea modului de realizare a interventiei la fata locului;

asigurarea conditiilor materiale necesare derularii misiunii de audit public intern.

n vederea realizarii acestei proceduri, auditorii contacteaza entitatea auditata si stabilesc data
organizarii sedintei de deschidere.
sedinta de deschidere se finalizeaza prin ncheierea minutei sedintei de deschidere, care cuprinde
data, participantii, aspectele importante discutate, semnaturile si care se va atasa n dosarul de audit
intern.

Page1

stadiului verificarilor;

Interventia la fata locului


Etapa interventiei la fata locului consta n colectarea documentelor, analiza si evaluarea
activitatii si cuprinde urmatoarele proceduri:
1. Colectarea dovezilor
2. Constatarea si raportarea iregularitatilor
3. Revizuirea documentelor de lucru
4. sedinta de nchidere.
1. Colectarea dovezilor
Interventia la fata locului consta n colectarea documentelor, analiza si evaluarea acestora, care
reprezinta procedura de colectare a dovezilor, nceputa n faza de colectare si prelucrare a informatiilor,
realizata n etapa de pregatire a misiunii de audit intern.
Scopul acestei proceduri l constituie efectuarea testarilor stabilite prin programul de audit intern
aprobat si obtinerea de probe (dovezi) de audit adecvate, suficiente si relevante pentru formularea
constatarilor, concluziilor si recomandarilor.
La realizarea procedurii de colectare a dovezilor contribuie att auditorii, ct si supervizorul,

Page1

fiecare avnd atributii specifice, astfel:


- Auditorii:

efectueaza testarile si procedurile prevazute prin program;

apreciaza dovezile obtinute din punctul de vedere al adecvarii, suficientei si relevantei;

colecteaza documentele si pentru celelalte obiective ale misiunii de audit;

numeroteaza documentele;

pregateste si finalizeaza FIAP;

transmite FIAP spre avizare supervizorului;

ndosariaza documentele utilizate n cadrul misiunii;

eticheteaza, numeroteaza si ndosariaza testele si FIAP n dosarul permanent sectiunea


A.

- Supervizorul

analizeaza si supervizeaza testele;

revede si supervizeaza FIAP.

n practica, pregatirea si finalizarea FIAP se realizeaza de catre supervizor, prin parcurgerea mai
multor pasi, cu scopul de a asigura mbunatatirea calitatii si eliminarea situatiilor contradictorii ntre

auditorii identifica si constata problema;

prezinta verbal auditatului problema;

analizeaza problema identificata cu supervizorul, o formuleaza si ntocmeste FIAP;

prezinta FIAP auditatului, o discuta si o semneaza pentru conformitate;

nainteaza FIAP semnata spre avizare supervizorului;

ndosariaza FIAP.

n situatia n care auditatul nu este de acord sa semneze FIAP, se poarta discutii, si daca
elementele prezentate de acesta sunt de forma, auditorul opereaza respectivele modificari, iar daca acestea
sunt de fond, auditorul le retine pentru rediscutarea acestora cu supervizorul.
n faza de interventie la fata locului se vor avea n vedere, fara a se limita la acestea, urmatoarele:
a)

cunoasterea activitatii (sistemului, procesului) suspus verificarii si studierea procedurilor


aferente;

b)

intervievarea personalului auditat;

Page1

problema constatata si sustinerea justificarii acesteia de catre auditat, astfel:

c)

verificarea nregistrarilor contabile;

d)

analiza datelor si informatiilor;

e)

evaluarea eficientei si eficacitatii controalelor interne;

f)
g)

realizarea de testari;
verificarea modului de ndeplinire a recomandarilor aprobate prin rapoartele de audit anterioare.
Pentru realizarea obiectivelor care i stau n fata, n etapa interventiei pe teren, va apela la

tehnicile si instrumentele specifice muncii de audit, si anume:

Verificarea asigura validarea, confirmarea, acuratetea nregistrarilor, documentelor,


declaratiilor, concordanta cu legile si regulamentele, precum si eficacitatea controalelor
interne.

Tehnicile de verificare sunt:


a)

comparatia: confirma identitatea unei informatii dupa obtinerea acesteia din doua sau mai multe

b)

examinarea: presupune urmarirea n special a detectarii erorilor sau a iregularitatilor;

c)

recalcularea: verificarea calculelor matematice;

d)

confirmarea: solicitarea informatiei din doua sau mai multe surse independente (a treia parte) n
scopul validarii acesteia;

e)
f)

punerea de acord: procesul de potrivire a doua categorii diferite de nregistrari;


garantarea: verificarea realitatii tranzactiilor nregistrare prin examinarea documentelor, de la
articolul nregistrat spre documentele justificative;

g)

urmarirea: reprezinta verificarea procedurilor de la documentele justificative spre articolul


nregistrat. Scopul urmaririi este de a verifica daca toate tranzactiile reale au fost nregistrate.

Page1

surse diferite;

Observatia fizica reprezinta o modalitate prin care auditorii interni si formeaza o


parere proprie.

Interviul se realizeaza de catre auditorii interni prin intervievarea persoanelor


auditate (implicate) sau interesate. Informatiile primite trebuie confirmate cu documente
sau chestionare.

Analiza consta n descompunerea unei entitati (activitati) n elemente componente,


care pot fi izolate, identificate, cuantificate si masurate distinct.

Chestionarele si listele de verificare sunt instrumente care cuprind ntrebarile pe


care le formuleaza auditorii interni si sunt de mai multe tipuri:

a)

chestionarul de luare la cunostinta (CLC) cuprinde ntrebari referitoare la contextul


socio-economic, organizarea interna, functionarea entitatii (structurii) auditate; se
ndosariaza n dosarul permanent sectiunea C si se utilizeaza n etapa de pregatire a
misiunii de audit;

b)

chestionarul de control intern (CIC) i ghideaza pe auditorii interni n activitatea de


identificare obiectiva a disfunctiilor si cauzelor reale ale acestor disfunctii; se utilizeaza
tot n etapa de pregatire a misiunii de audit, procedura de analiza a riscurilor;
lista de verificare (LV) este utilizata pentru stabilirea conditiilor pe care trebuie sa le
ndeplineasca fiecare domeniu auditabil si cuprinde un set de ntrebari standard privind
obiectivele definite, responsabilitatile si metodele folosite, mijloacele financiare, tehnice
si de informare si resursele umane existente; se realizeaza n etapa interventiei la fata
locului, procedura de colectare a dovezilor;

d)

tabloul de prezentare a circuitului auditului (pistei de audit) permite:


- stabilirea fluxurilor informatiilor, atributiilor si responsabilitatilor;
- stabilirea documentatiei justificative complete;
- reconstituirea operatiilor de la suma totala pna la detalii individuale, si invers.

Page1

c)

e) formularele constatarilor de audit intern se utilizeaza pentru prezentarea fundamentala a


constatarilor auditorilor si sunt:
- fisa de identificare si analiza a problemei FIAP, care se ntocmeste
pentru fiecare disfunctionalitate (iregularitate) constatata. n cadrul lui sunt
prezentate constatarile, cauzele, consecintele si recomandarile auditorilor. FIAP se
supervizeaza si se aduce la cunostinta reprezentantilor entitatii (structurii)
auditate;
- formularul de constatare si raportare a iregularitatilor FCRI care se
ntocmeste n cazul n care auditorii interni constata abateri de la regulile
procedurale si metodologice, respectiv de la prevederile legale aplicabile entitatii
(structurii) auditate, care ar putea produce prejudicii pe seama fondurilor politice.
Neregulile constatate se transmit imediat sefului structurii de audit, care-l va
informa n termen de trei zile pe conducatorul entitatii auditate si structura de
control abilitata pentru continuarea verificarilor.
2. Colectarea si raportarea iregularitatilor
n situatia descoperirii de iregularitati exista o procedura speciala de raportare a lor catre
conducerea entitatii, din cauza gravitatii, dar si pentru stoparea rapida a efectelor negative pe care le pot
produce pentru entitatea auditata. Astfel, cnd auditorii ajung la concluzia, bazata pe FIAP, ca s-a comis o
intern, prin transmiterea fisei de constatare si raportare a iregularitatilor FCRI
Procedura n acest caz presupune realizarea urmatorilor pasi de catre auditor si supervizor:
- Auditorul:

raporteaza, cel trziu a doua zi, conducatorului structurii de audit intern iregularitatile
constatate, care pot fi abateri de la regulile procedurale si metodologice, respectiv de la
prevederile legale aplicabile entitatii (structurii, operatiunii) auditate si care ar putea
produce prejudicii pe seama fondurilor (publice) prin netransmiterea FCRI.

- Supervizorul:

Page1

iregularitate, ei sunt obligati sa raporteze, cel mai trziu a doua zi, conducatorului structurii de audit

l informeaza n termen de trei zile pe conducatorul entitatii auditate si structura de


control abilitata pentru continuarea verificarilor.

3. Revizuirea documentelor de lucru


Procedura de revizuire a documentelor de lucru este ncadrata, respectiv precedata si apoi urmata,
de alte proceduri, dupa cum urmeaza:
a) Constituirea dosarelor de audit intern

Sectiunea A Raportul de audit public intern si anexele acestuia:

ordinul de serviciu;

declaratia de independenta;

rapoarte (intermediar, final, sinteza raportului de audit public intern);

teste;

fisele de identificare si analiza a problemelor (FIAP);

formularele de constatare si raportare a iregularitatilor (FCRI);

programul interventiei la fata locului.

Sectiunea B, administrativa:

notificarea privind declansarea misiunii de audit public intern;

minuta sedintei de deschidere;

minuta reuniunii de conciliere;

minuta sedintei de nchidere;

corespondenta cu entitatea (structura) auditata.

Page1

i) Dosarul permanent cuprinde urmatoarele sectiuni:

Sectiunea C Documentatia misiunii de audit intern:

strategii interne;

reguli, regulamente si legi aplicabile;

proceduri de lucru;

materiale despre entitatea (structura) auditata (ndatoriri, responsabilitati, numar de


angajati, fisele posturilor, graficul organizatiei, natura si locul nregistrarilor contabile);

informatii financiare;

rapoarte de audit intern anterioare si rapoarte de audit intern externe;

informatii privind posturile-cheie sau fluxurile de operatii;

documentatia analizei riscului;

documentatia privind sistemul de control intern (aprobari, autorizari, separarea


sarcinilor, supervizarea, reconcilierea, rapoarte, etc.)
Sectiunea D Supervizarea si revizuirea desfasurarii misiunii de audit intern si a

lista de supervizare a documentelor.

ii) Dosarul documentelor de lucru cuprinde copii ale documentelor justificative, extrase din
acestea, care trebuie sa confirme si sa sprijine concluziile auditorilor interni. Dosarul este indexat prin
atribuirea de litere si cifre (E, F. G, H, I, ...) pentru fiecare sectiune sau obiectiv de audit din cadrul
programului de audit intern. Indexarea trebuie sa fie simpla si usor de urmarit.
b) Revizuirea documentelor de lucru
Revizuirea se efectueaza de catre auditorii interni nainte de ntocmirea proiectului raportului de
audit intern, pentru a se asigura ca documentele de lucru sunt pregatite n mod corespunzator si ca acestea
furnizeaza un sprijin adecvat pentru munca efectuata si pentru dovezile/probele adunate n timpul
misiunii de audit

Page1

rezultatelor acesteia:

n acest scop auditorii revad FIAP si documentele de lucru din punctul de vedere al formei si al
continutului, asigurndu-se ca dovezile de audit prezentate n actele dosarului pot trece testul de evidenta,
si parcurg urmatoarele faze:
a)

pe masura ce auditul progreseaza, eticheteaza si numeroteaza toate documentele;

b)

apreciaza daca FIAP si documentele de lucru asigura un sprijin corespunzator pentru


misiunea de audit public intern;

c)

revizuiesc lucrarile din punctul de vedere al continutului si al formei si apreciaza daca FIAP
si documentele de lucru pot trece testul de evidenta;

d)

efectueaza modificarile necesare la documente;

e)

ntocmesc nota centralizatoare a documentelor de lucru;

f)

ndosariaza nota centralizatoare a documentelor de lucru n dosarul permanent, sectiunea


C.

c) Pastrarea si arhivarea dosarelor de audit intern


Dosarele de audit intern sunt proprietatea entitatii publice si sunt confidentiale. Ele trebuie
pastrate pna la ndeplinirea recomandarilor din raportul de audit intern, dupa care se arhiveaza n

4. sedinta de nchidere
sedinta de nchidere a interventiei la fata locului are drept scop prezentarea opiniei auditorilor
interni, a constatarilor si a recomandarilor preliminare, precum si discutarea unui plan de actiune, nsotit
de un calendar de implementare a acestora, ocazie cu care se ntocmeste minuta sedintei de nchidere.
n cadrul sedintei de nchidere auditorii urmaresc sa se asigure ca recomandarile si constatarile
sunt clare, obiective, fundamentale, relevante, usor de nteles si nu vor permite interpretari. Constatarile
trebuie sa fie fundamentale pe documente doveditoare si sa faca trimitere la reglementarile nerespectate.
De asemenea, aspectele semnalate trebuie sa ajute conducerea entitatii (structurii) auditate n luarea unor
decizii manageriale pentru eliminarea deficientelor constatate.

Page1

concordanta cu reglementarile legale privind arhivarea.

n acest sens auditorii interni planifica sedinta de nchidere cu acordul entitatii auditate si-i invita
pe supervizorul si conducatorul entitatii (structurii) auditate.
Raportul de audit intern
Etapa consta n elaborarea, transmiterea si difuzarea raportului de audit intern prin parcurgerea
urmatoarelor proceduri:
1. Elaborarea proiectului de raport de audit intern
2. Transmiterea proiectului de raport de audit intern
3. ntocmirea raportului de audit intern final
4. Difuzarea raportului de audit intern.
1. Elaborarea proiectului de raport de audit intern
Elaborarea proiectului raportului de audit intern, care mai poarta numele de raport intermediar,
presupune respectarea urmatoarelor cerinte:
a)

constatarile trebuie sa apartina domeniului (obiectivelor) misiunii de audit intern si sa fie


sustinute prin documente justificative corespunzatoare;
recomandarile trebuie sa fie n concordanta cu constatarile si sa determine reducerea
riscurilor potentiale;

c)

raportul trebuie sa exprime opinia auditorului intern, bazata pe constatarile efectuate;

d)

raportul se ntocmeste pe baza FIAP si a celorlalte documente de lucru.

La redactarea proiectului raportului de audit intern trebuie sa fie respectate urmatoarele principii:

constatarile sa fie prezentate ntr-o maniera pertinenta si incontestabila

evitarea utilizarii expresiilor imprecise (se pare, n general, uneori, evident), a

stilului eliptic de exprimare si a limbajului abstract;

promovarea unui stil de exprimare concret si a unui limbaj ct mai uzual;

Page1

b)

evitarea tonului polemic, jignitor, tendentios;

ierarhizarea constatarilor (numai cele importante vor fi prezentate n sinteza sau la

concluzii);
evidentierea aspectelor pozitive si a mbunatatirilor constatate de la ultima misiune de

audit intern.
Scopul elaborarii proiectului raportului de audit intern este de a prezenta cadrul general,
obiectivele, constatarile, concluziile si recomandarile auditorilor interni. Pentru elaborarea acestuia
auditorii au n vedere dovezile de audit raportate n FIAP, FCRI, daca este cazul, si n celelalte documente
de lucru.
Procedura de realizarea a proiectului raportului presupune parcurgerea urmatoarelor faze:

Auditorii:
-

redacteaza proiectul raportului de audit intern;

indica pentru fiecare constatare din proiect dovada corespunzatoare;

transmite sefului structurii de audit intern proiectul, mpreuna cu dovezile constatarilor.

Supervizorul:
-

analizeaza proiectul raportului de audit intern si formuleaza propuneri de modificare,


daca este cazul;

stabileste daca proiectul n ntregime sau doar parti din el trebuie sa fie transmise la
compartimentul juridic pentru revizuire.

Auditorii:
-

efectueaza schimbarile propuse de catre supervizor, pe care le-au acceptat;

ndosariaza proiectul raportului de audit intern n dosarul permanent, sectiunea A.

2. Transmiterea proiectului de raport de audit intern

Page1

Proiectul raportului de audit intern se transmite la structura auditata, iar aceasta poate trimite n
maximum 15 zile de la primire punctele sale de vedere. Punctele de vedere primite trebuie analizate de
catre auditorii interni.
Netransmiterea punctelor de vedere n termenul mentionat mai sus presupune acordul tacit al
structurii auditate n legatura cu proiectul raportului de audit intern. n aceste conditii reuniunea de
conciliere nu-si mai are obiectul.
Scopul transmiterii proiectului raportului de audit intern entitatii (structurii) auditate este de a-i da
posibilitatea acesteia de a analiza si formula un punct de vedere la constatarile si recomandarile
auditorilor.
Procedura de transmitere a proiectului raportului de audit intern parcurge urmatorii pasi:
-

seful structurii de audit intern transmite proiectul raportului la entitatea (structura)


auditata;

entitatea (structura) auditata realizeaza mai multe activitati: analizeaza proiectul


raportului de audit intern; solocita, daca este cazul, reuniunea de conciliere; transmite
punctul de vedere asupra proiectului raportului de audit intern n termen de 15 zile de la
primirea acestuia.
auditorii si supervizorul revad raspunsurile de la entitatea (structura) auditata si
pregatesc reuniunea de conciliere, daca este cazul;

auditorii precizeaza n proiectul raportului de audit intern, aspectele retinute din


punctul de vedere al entitatii (structurii) auditate, daca se impune, si ndosariaza punctul
de vedere al entitatii (structurii) auditate n dosarul permanent, sectiunea A.

3. Reuniunea de conciliere
n termen de 10 zile de la primirea punctelor de vedere, auditorii interni organizeaza reuniunea de
conciliere cu structura auditata, n cadrul careia se analizeaza constatarile si concluziile, n vederea
acceptarii recomandarilor formulate, ocazie cu care se ntocmeste minuta reuniunii de conciliere.

Page1

Scopul reuniunii de conciliere l constituie acceptarea constatarilor si recomandarilor formulate


de catre auditori n proiectul raportului de audit intern si prezentarea calendarului de implementarea a
recomandarilor.
Rolul pregatirii reuniunii de conciliere revine n totalitate auditorilor, care au n vedere
urmatorii pasi:
-

pregatesc ntlnirea de 10 zile de la primirea punctului de vedere al entitatii (structurii)


auditate;

informeaza entitatea (structura) auditata asupra locului si datei reuniunii, la care va


participa si supervizorul;

analizeaza constatarile si concluziile din proiectul raportului de audit intern n vederea


acceptarii recomandarilor formulate;

discuta situatia privind recomandarile ce urmeaza a fi implementate de serviciul


contabilitate.

Auditorii ntocmesc minuta reuniunii de conciliere si o ndosariaza n dosarul permanent,


sectiunea B.

4. ntocmirea raportului de audit intern


Raportul de audit intern trebuie sa includa modificarile discutate si convenite din cadrul reuniunii
de conciliere. Raportul de audit intern va fi nsotit de o sinteza a acestuia.
seful structurii de audit public intern trebuie sa informeze UCAAPI sau organul ierarhic imediat
superior despre recomandarile care nu au fost avizate de conducatorul entitatii publice. Aceste
recomandari vor fi nsotite de documentatia de sustinere.
Scopul acestei proceduri este prelucrarea proiectului raportului de audit intern n vederea
redactarii finale dupa discutiile din cadrul reuniunii de conciliere, cnd el devine complet prin includerea
punctului de vedere al entitatii (structurii) auditate.

Page1

Procedura se concretizeaza n ntocmirea si semnarea minutei reuniunii de conciliere.

n aceasta faza auditorii interni trebuie sa asigure o prezentare riguroasa a concluziilor si


recomandarilor formulate pe baza unor probe de audit pertinente, corecte si complete.
Procedura de ntocmire a raportului de audit intern este realizata de catre auditori, care:
-

constata introducerea n raport a tuturor modificarilor aprobate n proiectul raportului


de audit intern;

finalizeaza raportul de audit intern;

constata existenta unei liste complete si corecte pentru difuzarea raportului de audit
intern;

semneaza raportul de audit intern pe fiecare pagina.

Supervizorul are n vedere activitatile efectuate de catre auditori si semneaza raportul de audit
intern pe ultima pagina.
Urmarirea recomandarilor
Obiectivul acestei etape este acela de a urmari si a formaliza modul de implementare a
recomandarilor din raportul de audit intern.

adecvat, eficacitatea si oportunitatea actiunilor ntreprinse de catre conducerea entitatii (structurii)


auditate pe baza recomandarilor din raportul de audit intern.
Procedura de urmarire a recomandarilor se prezinta astfel:
-

auditorii ntocmesc fisa de urmarire a recomandarilor si verifica implementarea


recomandarilor la termenele stabilite;

entitatea (structura) auditata transmite auditorilor la termenele stabilite o nota de


informare cu privire la stadiul implementarii recomandarilor din raportul de audit intern;

seful structurii de audit intern transmite la UCAAPI sau la organul ierarhic superior
stadiul progreselor nregistrate n implementare, informeaza conducerea entitatii publice.

Page1

Urmarirea recomandarilor de catre auditorii interni este un proces prin care se constata caracterul

Auditorii ndosariaza nota de informare cu privire la stadiul implementarii


recomandarilor n dosarul permanent, sectiunea B.

Responsabilitatea structurii auditate n aplicarea recomandarilor consta n:


-

elaborarea unui plan de actiune, nsotit de un calendar pentru implementarea


recomandarilor;

transmiterea la structura de audit a planului de actiunea si a calendarului privind


ndeplinirea acestuia: stabilirea responsabililor pentru fiecare recomandare; punerea n
practica a recomandarilor; comunicarea periodica a progreselor nregistrate.

evaluarea rezultatelor obtinute.

Structura de audit intern verifica si raporteaza la UCAAPI/DAPI asupra progreselor nregistrate


n implementarea recomandarilor.
STUDIU DE CAZ : AUDITUL INTERN AL CICLULUI SALARII PERSONAL LA SC X SA
Gestionarea resurselor umane ntr-o institutie publica reprezinta o functie suport importanta,
fiind un domeniu de preferinta al activitatii auditorului intern, justificata n mare masura de multitudinea
de procese care sunt derulate si n mod implicit de riscurile care le nsotesc

organizare a activitatii de gestiune a resurselor umane din cadrul entitatii, a functionalitatii sistemului de
control intern, respectiv a conformitatii cu cadrul legislativ normativ.
Misiunea de audit intern AUDITUL INTERN AL CICLULUI SALARII PERSONAL LA S.C X S.A
este realizata n baza Legii nr.672/2002 privind auditul public intern, a Normelor metodologice
generale aprobate prin O.M F.P nr.38/2003 privind exercitarea activitatii de audit public intern si
a Planului de audit public intern pentru anul 2007, la Serviciul Resurse Umane n perioada
08.01.2007-30.03.2007.
Desfasurarea misiunii de audit public intern presupune parcurgerea etapelor si
procedurilor prevazute de normele metodologice generale.
Emiterea ordinului de serviciu
Autorizarea efectuarii misiunii de audit intern se realizeaza prin ntocmirea si transmiterea Ordinului de
serviciu auditorului intern.

Page1

Misiunea de audit intern are scopul de a da asigurari managementului asupra modului de

Ordinul de serviciu reprezinta mandatul de interventie dat de structura de audit intern si se ntocmeste de

Page1

catre seful acesteia pe baza Planului anual de audit intern .

Documentul nr. 1
S.C X S.A
Compartimentul Audit Intern
Nr. 1/08.01.2007
ORDIN DE SERVICIU
n conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, a O.M.F.P. nr.
38/2003 de aprobare a normelor metodologice generale privind exercitarea activitatii de audit
intern, a Ordinului managerului general nr. 12/2003 prin care s-au aprobat Normele proprii de
exercitare a auditului intern n cadrul entitatii publice si a Planului de audit intern pentru anul
2007, se va efectua misiunea de audit intern la Serviciul Resurselor Umane n perioada
08.01.2007 30.03.2007.
Scopul misiunii de audit este de a da asigurari asupra modului de organizare a activitatii de
gestiune a resurselor umane din entitatea publica si a conformitatii cu cadrul legislativ si
normativ aplicabil.
Obiectivul misiunii de audit intern este:
Stabilirea drepturilor salariale cuvenite personalului .

Misiunea de audit public intern va fi realizata de Pop Mircea. Supervizorul misiunii este seful
structurii de audit public intern.
sef Compartiment Audit Intern
Declararea independentei
Crearea independentei auditorilor fata de entitatea auditata se realizeaza prin ntocmirea
Declaratiei de independenta, al carei scop este verificarea incompatibilitatii personale ale auditorilor
interni fata de conducere si personalul entitatii auditate.

Page1

Mentionam ca se va efectua un audit de conformitate al modului de organizare a activitatii de


gestiune a resurselor umane din entitatea publica.

Documentul nr.2
S.C X S.A
Compartimentul Audit Intern
Misiunea de audit intern: AUDITUL INTERN AL CICLULUI SALARII PERSONAL

Ati avut/aveti vreo relatie oficiala, financiara sau personala cu cineva care ar putea sa va
limiteze masura n care puteti sa va interesati, sa descoperiti sau sa constatati slabiciuni
de audit n orice fel?
Aveti idei preconcepute fata de persoane, grupuri, organizatii sau obiective care ar putea
sa va influenteze n misiunea de audit?
Ati avut/aveti functii sau ati fost/sunteti implicat(a) n ultimii 3 ani ntr-un alt mod n
activitatea entitatii/structurii ce va fi auditata?
Aveti responsabilitati n derularea programelor si proiectelor privind gestiunea
resurselor umane?
Ati fost implicat n elaborarea si implementarea sistemelor de control ale
entitatii/structurii ce urmeaza a fi auditata?
Sunteti sot/sotie, ruda sau afin pna la gradul al patrulea inclusiv cu conducatorul
entitatii/structurii ce va fi auditata sau cu membrii organului de conducere colectiva?
Aveti vreo legatura politica, sociala care ar rezulta dintr-o fosta angajare sau primirea de
redevente de la vreun grup anume, sau organizatie sau nivel guvernamental?
Ati aprobat nainte facturi, ordine de plata si alte instrumente de plata pentru
entitatea/structura ce va fi auditata?
Ati tinut anterior contabilitatea la entitatea/structura ce va fi auditata?
Aveti vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la entitatea/structura ce
va fi auditata?
Daca n timpul misiunii de audit, apare orice incompatibilitate personala, externa sau
organizationala care ar putea sa va afecteze abilitatea dvs. de a lucra si a face rapoartele
de audit impartiale, notificati seful Compartimentului Audit Public Intern de urgenta?
Auditor,
Pop Mircea

Da

Nu

sef Compartiment Audit Intern,


Radu Mihai

Page1

Incompatibilitati n legatura cu entitatea/structura auditata

1.Incompatibilitati personale: A colaborat la elaborarea procedurilor din cadrul Serviciului Financiar privind
salarizarea personalului. Pentru realizarea acestor proceduri a fost creata o echipa de specialisti din Directia
Resurse Umane si din Serviciul Financiar, din care facea parte n anul 2002.
2.Pot fi eliminate incompatibilitatile: Da
Daca da, explicati cum anume: Participarea s-a limitat la procedurile realizate n cadrul Serviciului
Financiar.
Data: 08.01.2007

Semnatura: Radu Mihai

Notificarea privind declansarea misiunii de audit public intern


Scopul notificarii este acela ca entitatea care urmeaza a fi auditata sa fie nstiintata asupra
misiunii si a principalelor obiective care urmeaza a fi auditate, durata misiunii, interventiile la fata locului
si eventual sa efectueze o serie de pregatiri, si anume: persoanele potentiale care urmeaza sa furnizeze
informatiile necesare, materiale care se solicita prin aceasta si, daca este cazul si exista motive ntemeiate,
sa obtina o amnare.
Specific misiunilor de audit intern este faptul ca notificarea reprezinta o etapa premergatoare care
se nainteaza entitatii auditate din partea structurii de audit intern, nsotita de Carta auditorului intern,
audit intern.

Page1

comunicndu-se astfel drepturile si obligatiile auditorilor interni pe parcursul desfasurarii misiunii de

Documentul nr.3
S.C X S.A
Compartimentul Audit Intern
Nr. 1/08.01.2007
NOTIFICARE PRIVIND DECLANsAREA MISIUNII DE AUDIT PUBLIC INTERN
Catre: Serviciul Resurse Umane
De la: seful Compartimentului Audit Intern
Referitor la misiunea de audit intern: Auditul intern al ciclului Salarii-personal.
Stimate domn George Ioan,
n conformitate cu Planul de audit intern pe anul 2007, urmeaza ca n perioada
08.01.2007-30.03.2007 sa efectuam o misiune de audit intern cu tema Auditul intern al ciclului
Salarii-personal.

vederea discutarii diverselor aspecte ale misiunii de audit, cuprinznd:


-

prezentarea auditorilor;

scopul misiunii de audit intern;

prezentarea principalelor obiective ale misiunii de audit intern;

programul interventiei la fata locului;

alte aspecte.

Pentru o mai buna ntelegere a activitatii dumneavoastra, va rugam sa ne puneti la


dispozitie urmatoarea documentatie necesara privind activitatea de gestiune a resurselor

Page1

Va vom contacta ulterior pentru a stabili de comun acord sedinta de deschidere n

umane: legile si reglementarile ce se aplica activitatilor dumneavoastra, organigrama serviciului


dumneavoastra, Regulamentul de organizare si functionare, fisele posturilor, procedurile scrise
care descriu sarcinile ce trebuie realizate pe linia organizarii activitatii, un exemplar al
rapoartelor de activitate, notelor, misiunilor de audit anterioare care se refera la aceasta tema.
Daca aveti unele ntrebari privind desfasurarea misiunii, va rugam sa-l contactati pe
domnul Pop Mircea - auditor sau pe seful structurii de audit intern.

Cu stima,

Data: 08.01.2007
sef Compartiment Audit Intern

Colectarea si prelucrarea informatiilor


Procedura de colectare si prelucrare este, de fapt, pregatirea informatiilor n vederea efectuarii
analizei de risc si pentru identificarea informatiilor necesare, fiabile, pertinente si utile n vederea
atingerii obiectivelor misiunii de audit.
Realizarea procedurii de Colectare si prelucrare a informatiilor presupune din partea auditorilor
un dialog profesional cu cei auditati, completnd informatiile culese cu cadrul legal, respectiv legea de
organizare si functionare a entitatii, normele metodologice de aplicare, instructiunile si alte acte care

Documentul nr.4
S.C X S.A
Compartimentul Audit Intern
COLECTAREA INFORMAIILOR
Misiunea de audit intern: Auditul intern al ciclului Salarii-personal.
Perioada auditata: 01.01.2006-31.12.2006
ntocmit: Pop Mircea

Data: 10.01.2007

Page1

reglementeaza domeniul auditat.

Avizat: sef Compartiment Audit Intern


COLECTAREA INFORMATIILOR
SERVICIUL RESURSE UMANE

DA

NU

Identificarea legilor si regulamentelor aplicabile structurii


auditate

Obtinerea organigramei

Obtinerea Regulamentului de organizare si functionare

Obtinerea fiselor posturilor

Obtinerea procedurilor scrise

Identificarea personalului responsabil

Obtinerea exemplarului de Raport de audit intern anterior

Observatii

Anterior nu au
fost realizate
misiuni de audit
intern

Analiza riscurilor
Identificarea si analiza riscurilor este cea mai importanta procedura de pregatire a misiunii de

a.

identificarea operatiilor auditabile;

b.

identificarea amenintarilor, riscurilor inerente, asociate operatiilor;

c.

stabilirea criteriilor/factorilor de analiza a riscurilor si nivelurile de apreciere ale acestora;

d.

stabilirea nivelului riscului pe criteriile de apreciere;

e.

determinarea punctajului total al riscului;

f.

clasarea operatiilor pe baza analizei riscurilor si ierarhizarea operatiilor n functie de


analiza riscurilor;

Page1

audit intern si presupune parcurgerea urmatoarelor faze:

g.

elaborarea Tematicii n detaliu a obiectelor auditabile selectate.


Documentul nr.5
S.C X S.A
Compartimentul Audit Intern
LISTA CENTRALIZATOARE A OBIECTELOR AUDITABILE
Misiunea de audit intern: Auditul intern al ciclului Salarii-personal.
Perioada auditata: 01.01.2006-31.12.2006

ntocmit: Pop Mircea

Data: 12.01.2007
Avizat: sef Compartiment Audit Intern

crt
I.

Obiective

Obiecte auditabile

Obs.

Stabilirea drepturilor salariale


cuvenite personalului

1. Procedurile scrise privind acordarea


drepturilor salariale
2. Salariul de baza
3. Indemnizatii de conducere
4. Sporul pentru conditii deosebite de munca
5. Sporul de vechime n munca
6. Sporul pentru munca suplimentara
7. Sistemul de premiere
Documentul nr.6
S.C X S.A

Compartimentul Audit Intern


IDENTIFICAREA RISCURILOR
Misiunea de audit intern: Auditul intern al ciclului Salarii-personal.
Perioada auditata: 01.01.2006-31.12.2006

Page1

Nr

ntocmit: Pop Mircea

Data: 15.01.2007

Avizat: sef Compartiment Audit Intern

crt.
I.

Obiective
Stabilirea
drepturilor salariale
cuvenite
personalului

Obiecte auditabile
1. Procedurile scrise privind
acordarea drepturilor salariale
2. Salariul de baza
3. Indemnizatii de conducere
4. Sporul pentru conditii
deosebite de munca
5. Sporul de vechime n munca
6. Sporul pentru munca
suplimentara
7. Sistemul de premiere

Riscuri semnificative

Obs.

Inexistenta procedurilor
privind acordarea
drepturilor salariale
Stabilirea eronata a
salariului de baza
Acordarea unor
indemnizatii de
conducere necuvenite
Stabilirea eronata a unui
spor pentru conditii
deosebite de munca
Stabilirea eronata a sporului
de vechime n munca
Stabilirea eronata a sporului
pentru orele lucrate pe timp
de noapte
Salariile nu au fost
diminuate pentru abateri
disciplinare

Page1

Nr.

Documentul nr.7
S.C X S.A
Compartimentul Audit Intern
STABILIREA FACTORILOR DE RISC,
A PONDERILOR sI
APRECIEREA NIVELURILOR RISCURILOR
Misiunea de audit intern: Auditul intern al ciclului Salarii-personal.
Perioada auditata: 01.01.2006-31.12.2006
ntocmit: Pop Mircea

Data: 16.01.2007

Avizat: sef Compartiment Audit Intern


Factori de risc
(Fi)

Ponderea

Nivelul de apreciere al riscului (Ni)

factorilor de
risc

N1

N2

N3

P1 50%

Exista
proceduri si se
aplica

Exista proceduri,
sunt cunoscute, dar
nu se aplica

Nu exista
proceduri

P2 30%

Impact financiar
scazut

Impact financiar
mediu

Impact financiar
ridicat

controlului
intern F1
Aprecierea
cantitativa
F2
Aprecierea
calitativa
F3

P3 20%

Vulnerabilitate
mica

Vulnerabilitate medie

Vulnerabilitate
mare

Page1

(Pi)
Aprecierea

Documentul nr.8
S.C X S.A
Compartimentul Audit Intern
STABILIREA NIVELULUI RISCULUI sI PUNCTAJULUI TOTAL AL RISCULUI
Misiunea de audit intern: Auditul intern al ciclului Salarii-personal.
Perioada auditata: 01.01.2006-31.12.2006
ntocmit: Pop Mircea

Data: 17.01.2007
Avizat: sef Compartiment Audit Intern

Nr.

I.

Obiectivele

Obiectele auditabile

Stabilirea drepturilor salariale cuvenite personalului

1. Procedurile scrise
privind acordarea
drepturilor salariale

N2

N3

Punctaj
total

2,5

Riscuri
identificate

Inexistenta
procedurilor
privind acordarea
drepturilor
salariale

Page1

crt.

N1

Nr.
Obiectivele

Obiectele auditabile

2. Salariul de baza

3. Indemnizatii de
conducere

4. Sporul pentru
conditii deosebite de
munca
5. Sporul de
vechime n munca
6. Sporul pentru
munca suplimentara
7. Sistemul de
premiere

N2

N3

Punctaj
total

Stabilirea eronata
a salariului de
baza
Acordarea unor
indemnizatii de
conducere
necuvenite

2,5

2,5

Stabilirea eronata
a unui spor pentru
conditii deosebite
de munca
Stabilirea eronata
a sporului de
vechime n munca
Stabilirea eronata
a sporului pentru
orele lucrate pe
timp de noapte
Salariile nu au fost
diminuate pentru
abateri
disciplinare

1,8

1,8

1,8

2,0

Riscuri
identificate

NOTA:
Stabilirea nivelului riscului si a punctajului total al riscului este documentul din procedura de Analiza riscurilor n care auditorul evalueaza
riscurile pe baza documentelor n posesia carora a intrat pna n acest moment, dar si a expertizei personale n domeniu.

Page1

crt.

N1

Auditorul intern a stabilit punctajul total pentru fiecare risc identificat pe baza analizei riscurilor, dar si n functie de resursele alocate misiunii
(numar de persoane, timpul aferent s.a.) si pentru continuarea analizei, au mpartit riscurile, n urmatoarele trei categorii.
Riscuri mici - 1,0 - 1,7

Riscuri medii - 1,8 - 2,2

Riscuri mari -

2,3 - 3,0
Documentul nr.9

S.C X .S.A
Compartimentul Audit Intern
CLASAREA RISCURILOR PE BAZA PUNCTAJELOR TOTALE
Misiunea de audit intern: Auditul intern al ciclului Salarii-personal.
Perioada auditata: 01.01.2006-31.12.2006
ntocmit: Pop Mircea

Data: 17.01.2007

Page1

Avizat: sef Compartiment Audit Intern

crt.

I.

Punctaj total

Clasare

Obiectivele

Obiectele auditabile

Riscuri identificate

Stabilirea drepturilor salariale cuvenite personalului

1. Procedurile scrise
privind acordarea
drepturilor salariale

Inexistenta procedurilor
privind acordarea
drepturilor salariale

2,5

Mare

2. Salariul de baza

Stabilirea eronata a
salariului de baza

2,5

Mare

Acordarea unor
indemnizatii de
conducere necuvenite

2,5

Mare

4. Sporul pentru conditii


deosebite de munca

Stabilirea eronata a unui


spor pentru conditii
deosebite de munca

1,8

Mediu

5. Sporul de vechime n
munca

Stabilirea eronata a
sporului de vechime n
munca

1,8

Mediu

6. Sporul pentru munca


suplimentara

Stabilirea eronata a
sporului pentru orele
lucrate pe timp de noapte

1,8

Mediu

Salariile nu au fost
diminuate pentru abateri
disciplinare

2,0

Mediu

7. Sistemul de premiere

3. Indemnizatii de
conducere

Page1

Nr.

Documentul nr.10
S.C X S.A
Compartimentul Audit Intern
TABELUL PUNCTE TARI SI PUNCTE SLABE
Misiunea de audit intern: Auditul intern al ciclului Salarii-personal.
Perioada auditata: 01.01.2006-31.12.2006
ntocmit: Pop Mircea

Data: 18.01.2007

Avizat: sef Compartiment Audit Intern


Nr.
Crt.

Consecinta
Obiective

Obiecte auditabile

Riscuri semnificative

Punct

functionarii/

T/S

nefunctionarii

Grad de ncredere al
auditorului n
controlul intern

Obs.

controlului intern
Stabilirea drepturilor
salariale cuvenite
personalului

1. Procedurile scrise privind


acordarea drepturilor
salariale

Inexistenta
procedurilor privind
acordarea drepturilor
salariale

Exista un sistem de
control intern ineficient

Scazut

Page1

I.

Nr.

Consecinta

Crt.

Obiective

Obiecte auditabile

Riscuri semnificative

Punct

functionarii/

T/S

nefunctionarii

Grad de ncredere al
auditorului n
controlul intern

Obs.

Nota:

2. Salariul de baza

Stabilirea eronata a
salariului de baza

Exista un sistem de
control intern ineficient

Scazut

Exista un sistem de
control intern ineficient

Mediu

3. Indemnizatii de
conducere

Acordarea unor
indemnizatii de
conducere
necuvenite
Stabilirea eronata a
unui spor pentru
conditii deosebite de
munca

Exista un sistem de
control intern ineficient

Mediu

4. Sporul pentru conditii


deosebite de munca

5. Sporul de vechime n
munca

Stabilirea eronata a
sporului de vechime
n munca

Exista un sistem de
control intern ineficient

Mediu

Stabilirea eronata a
sporului pentru orele
lucrate pe timp de
noapte

Exista un sistem de
control intern ineficient

Mediu

6. Sporul pentru munca


suplimentara

Salariile nu au fost
diminuate pentru
abateri disciplinare

Exista un sistem de
control intern ineficient

Scazut

7. Sistemul de premiere

Page1

controlului intern

Operatiile identificate ca fiind puncte tari si riscurile asociate acestora au fost evaluate astfel urmare a unor controale interne functionale, pe

Page1

baza documentelor transmise de entitate.

Documentul nr.11
S.C X S.A
Compartimentul Audit Intern
TEMATICA N DETALIU A MISIUNII DE AUDIT INTERN
Misiunea de audit intern: Auditul intern al ciclului Salarii-personal.
Perioada auditata: 01.01.2006-31.12.2006
ntocmit: Pop Mircea

Data : 18.01.2007

Avizat: sef Compartiment Audit Intern


Nr
Obiecte auditabile selectate

Stabilirea drepturilor salariale

1. Procedurile scrise privind acordarea

cuvenite personalului

drepturilor salariale
2. Salariul de baza
3. Indemnizatii de conducere
4. Sporul pentru conditii deosebite de munca
5. Sporul de vechime n munca
6. Sporul pentru munca suplimentara
7. Sistemul de premiere

Obs.

ntocmirea programului de audit


Elaborarea Programului de audit intern se realizeaza pe baza datelor de identificare a misiunii de
audit si a analizei riscurilor.
Programul de audit intern este un document intern de lucru al structurii de audit intern si cuprinde
pe fiecare obiectiv din tematica detaliata actiunile concrete de efectuat necesare atingerii obiectivului
auditat, precum si repartizarea acestora pe fiecare auditor.

Page1

crt
I.

Obiective

Documentul nr.12
S.C X S.A
Compartimentul Audit Intern
PROGRAM DE AUDIT INTERN
Misiunea de audit: Auditul intern al ciclului Salarii-personal.
Perioada auditata: 01.01.2006-31.12.2006
ntocmit: Pop Mircea

Data: 21.01.2007

Avizat: sef Compartiment Audit Intern

Activitati

Domeniul
Tema: Auditul intern al ciclului Salarii-personal.

A.Pregatirea
misiunii de
audit

Durata
(h)

Persoane
implicate

Locul
desfasurarii

sef Compartiment
Audit Intern

Compartimentul
Audit Intern

480
134

1. ntocmirea si aprobarea
Ordinului de serviciu

Page1

Etapele
misiunii

Domeniul

Activitati

Durata
(h)

Persoane
implicate

Locul
desfasurarii

2. ntocmirea si validarea
Declaratiei de
independenta

Auditor

Compartimentul
Audit Intern

3. Pregatirea si
transmiterea Notificarii
privind declansarea
misiunii de audit intern
catre partile interesate

sef Compartiment
Audit Intern

Compartimentul
Audit Intern

4. Colectarea si
prelucrarea informatiilor

40

Auditor

Auditor

Compartimentul
Audit Intern
Structura auditata

5. Elaborarea
Chestionarului de control
intern

Auditor

Compartimentul
Audit Intern

6. Elaborarea Listelor de
verificare

40

Auditor

Compartimentul
Audit Intern

7. Analiza riscurilor

16

Auditor

Compartimentul
Audit Intern

8. ntocmirea
Programului de audit

Auditor

Compartimentul
Audit Intern

9. ntocmirea
Programului preliminar al
interventiei la fata locului

Auditor

Compartimentul
Audit Intern

Page1

Etapele
misiunii

Etapele
misiunii

Domeniul

Activitati

Durata
(h)

Persoane
implicate

Locul
desfasurarii

10. Organizarea sedintei


de deschidere cu
compartimentul auditat

sef Compartiment
Audit Intern

Compartimentul
Audit Intern

Auditor

Structura auditata

Auditat
11. Redactarea Minutei
sedintei de deschidere

Auditor

Structura auditata

12. Organizarea sedintei


de nchidere cu
compartimentul auditat.

sef Compartiment
Audit Intern

Structura auditata

Auditor
Auditat

13. Redactarea Minutei


sedintei de nchidere
Stabilirea drepturilor salariale cuvenite
personalului

Auditor

Structura auditata

271
1. Efectuarea testarilor
(prezentare detaliata n
Programul interventiei la
fata locului)

88

Auditor

Structura auditata

2. Discutarea
constatarilor cu seful
compartimentului

sef Compartiment
Audit Intern

Compartimentul
Audit Intern

3. Elaborarea FIAPurilor

35

Auditor
Auditor

Compartimentul
Audit Intern

Page1

B. Interventia
la fata locului

Domeniul

Activitati

Durata
(h)

Persoane
implicate

Locul
desfasurarii

4. Colectarea dovezilor

121

Auditor

Structura auditata

5. Revizuirea
documentelor de lucru
din punct de vedere al
continutului si al formei
si ntocmirea Notei
centralizatoare a
documentelor de lucru

20

Auditor

Structura auditata

sef Compartiment
Audit Intern

Compartimentul
Audit Intern

C. Raportul de audit public intern

71
14. Redactarea si
revizuirea proiectului de
Raport de audit public
intern

35

15. Transmiterea
proiectului de Raport la
structura auditata si
solicitarea de raspuns n
15 zile

Auditor

Compartimentul
Audit Intern

16. Organizarea
Reuniunii de conciliere,
daca este cazul

Auditor

Structura auditata

Auditor

Auditat

Page1

Etapele
misiunii

Etapele
misiunii

Activitati

Durata
(h)

Persoane
implicate

Locul
desfasurarii

17. Includerea n
Raportul de audit public
intern a punctului de
vedere al structurii
auditate, finalizarea si
ntocmirea sintezei
raportului

Auditor

Compartimentul
Audit Intern

18. Obtinerea avizarii


Raportului de conducerea
structurii de audit

Auditor

Compartimentul
Audit Intern

19. Obtinerea aprobarii


Raportului de audit de
conducerea entitatii

Auditor

Compartimentul
Audit Intern

20. Transmiterea
recomandarilor aprobate,
catre structura auditata

sef Compartiment
Audit Intern

Compartimentul
Audit Intern

sef Compartiment
Audit Intern

Compartimentul
Audit Intern

Domeniul

D. Urmarirea recomandarilor

4
21.nitierea procesului de
urmarire a implementarii
recomandarilor

Pe baza Programului de audit intern se elaboreaza Programul interventiei la fata locului, care are ca scop prezentarea detaliata a lucrarilor
si cuprinde : obiectivele, tipul testarii, locul testarii, durata testarii, auditorii.

Page1

ntocmirea programului preliminar al interventiei la fata locului

Documentul nr.13
S.C X S.A
Compartimentul Audit Intern
PROGRAMUL INTERVENIEI LA FAA LOCULUI
Misiunea de audit: Auditul intern al ciclului Salarii-personal.
Perioada auditata: 01.01.2006-31.12.2006
ntocmit: Pop Mircea

Data: 22.01.2007

Nr.
crt.
1.

Locul testarii

Durata
testarii
(h)

Auditori

Chestionarea managementului

Auditat

15

Pop Mircea

Verificarea stabilirii drepturilor


salariale nscrise n carnetul de
munca si a statelor de plata

Auditat

70

Pop Mircea

Obiecte auditabile

Tipul testarii

Procedurile scrise privind acordarea


drepturilor salariale

2.
Salariul de baza

Page1

Avizat: sef Compartiment Audit Intern

Nr.
crt.

Obiecte auditabile

Tipul testarii

Indemnizatii de conducere

Verificarea modului de acordare


a indemnizatiilor de conducere

3.

Locul testarii

Durata
testarii
(h)

Auditori

Auditat

35

Pop Mircea

Auditat

75

Pop Mircea

Auditat

34

Pop Mircea

Auditat

24

Pop Mircea

Auditat

18

Pop Mircea

Recalcularea indemnizatiilor
4.

Sporul pentru conditii deosebite de


munca

5.
Sporul de vechime n munca

Verificarea modului de acordare


a sporurilor
Recalcularea sporurilor
Verificarea modului de acordare
a sporurilor
Recalcularea sporurilor

6.
Sporul pentru munca suplimentara

Verificarea modului de acordare


a sporurilor
Recalcularea sporurilor
Verificarea modului de acordare
a premiilor

Sistemul de premiere

Recalcularea premiilor acordate


Analiza dispozitiilor de
sanctionare

Page1

7.

sedinta de deschidere
sedinta de deschidere a interventiei la fata locului se deruleaza la unitatea auditata, cu participarea auditorilor interni si a personalului structurii
auditate.
Scopul sedintei de deschidere l reprezinta ntlnirea cu reprezentantii structurii auditate pentru a discuta domeniul auditului, obiectivele urmarite si
modalitatile de lucru privind misiunea de audit.
sedinta de deschidere se finalizeaza prin ncheierea Minutei sedintei de deschidere.

Documentul nr.14
S.C X S.A
Compartimentul Audit Intern
MINUTA sEDINEI DE DESCHIDERE
Misiunea de audit: Auditul intern al ciclului Salarii-personal.
Perioada auditata: 01.01.2006-31.12.2006

Avizat: sef Compartiment Audit Intern

Data: 23.01.2007

Page1

ntocmit: Pop Mircea

Lista participantilor:
Functia/Directia/

Nr.
telefon

Radu Mihai

Serviciul
sef Compartiment Audit Public

676767

Pop Mircea
George Ioan
Georgescu Elena

Intern
Auditor
sef Serviciu Resurse Umane
Inspector Serviciul Resurse

676767
676768
676768

Voinea Lucia

Umane
Inspector Serviciul Resurse

676768

Barbu Marcel

Umane
Inspector Serviciul Resurse

676768

Numele

E-mail

Semnatura

Umane
B. Stenograma sedintei
n cadrul sedintei de deschidere s-a procedat la:
-

Prezentarea auditorului care urmeaza sa efectueze misiunea de audit;

Prezentarea functiei de audit intern de catre seful Compartimentului Audit Intern, n special a obiectivelor generale ale auditului

intern, semnificatia auditului intern;


Prezentarea Programului interventiei la fata locului, obiectivele auditabile care se intentioneaza a fi realizate, dupa analizele de

risc efectuate.

Page1

n urma discutiilor care au avut loc cu privire la obiectivele misiunii de audit reprezentantii structurii auditate au prezentat o parte din
problemele cu care se confrunta si anume:
-

Activitatea privind gestiunea resurselor umane reprezinta o zona cu risc;


Complexitatea activitatii Serviciului Resurse Umane si neatractivitatea nivelului salariului pentru atragerea personalului
specializat;

Fluctuatia mare a personalului implicat n activitatea de gestiune a resurselor umane;

Neacoperirea pe perioade mari de timp a posturilor, ceea ce a dus la suprancarcarea personalului existent;

De asemenea, s-au stabilit:


-

persoanele pe care auditorul le poate contacta n vederea colectarii informatiilor, efectuarii de teste asupra muncii lor si pentru a
lua interviuri, programul ntlnirilor si timpul necesar pentru realizarea acestor proceduri;

conditiile minime pe care auditatul trebuie sa le asigure n vederea realizarii misiunii de audit (spatiu de lucru, calculatoare,
posibilitate de editare etc.)

aspectele procedurale, respectiv eventualitatea unor sedinte intermediare n cursul misiunii, informarea sistematica asupra
constatarilor;
data sedintei de nchidere, inclusiv a participantilor;

Page1

modalitatea redactarii Raportului de audit intern (cnd, cum si cui va fi distribuit). Recomandarile formulate, ca urmare a
eventualelor disfunctionalitati constatate, vor fi discutate si analizate cu structura auditata, inclusiv a Planului de actiune si a
calendarului implementarii si persoanelor raspunzatoare cu implementarea recomandarilor.

Interventia la fata locului


Interventia la fata locului consta n colectarea documentelor, analiza si evaluarea acestora.
Scopul acestei proceduri l constituie efectuarea testarilor stabilite prin Programul de audit intern aprobat si obtinerea de probe de audit adecvate,
suficiente si relevante, pentru formularea constatarilor, concluziilor si recomandarilor.
Pentru realizarea obiectivelor care i stau n fata, auditorul, n etapa Interventiei pe teren, va apela la tehnicile si instrumentele specifice muncii de
audit, si anume:

verificarea-asigura validarea, confirmarea, acuratetea nregistrarilor, documentelor, declaratiilor, concordanta cu legile si regulamentele,
precum si eficacitatea controalelor interne.

a)

comparatia: confirma identitatea unei informatii dupa obtinerea acesteia din doua sau mai multe surse diferite.

b)

examinarea: presupune urmarirea n special a detectarii erorilor sau a iregularitatilor.

c)

recalcularea: verificarea calculelor matematice.

d)

confirmarea: solicitarea informatiei din doua sau mai multe surse independente n scopul validarii acesteia.

Page1

Tehnicile de verificare sunt:

e)
f)

punerea de acord: procesul de potrivire a doua categorii diferite de nregistrari.


garantarea: verificarea realitatii tranzactiilor nregistrate prin examinarea documentelor, de la articolul nregistrat spre documentele justificative.

g)

urmarirea: reprezinta verificarea procedurilor de la documentele justificative spre articolul nregistrat.

observarea fizica reprezinta o modalitate prin care auditorii interni si formeaza o parere proprie.

interviul se realizeaza de catre auditorii interni prin intervievarea persoanelor auditate/implicate/interesate. Informatiile primite trebuie confirmate cu
documente sau chestionare.

analiza consta n descompunerea unei entitati n elementele componente, care pot fi izolate, identificate, cuantificate si masurate distinct.

chestionarele si listele de verificare sunt instrumente care cuprind ntrebarile pe care le formuleaza auditorii interni si sunt de mai multe tipuri:

a)

chestionarul de luare la cunostinta-cuprinde ntrebari referitoare la contextul socio-economic, organizarea interna, functionarea structurii auditate;

b)

chestionarul de control intern-ghideaza auditorii interni n activitatea de identificare obiectiva a disfunctiilor si cauzelor reale ale acestor disfunctii;

c)

lista de verificare-utilizata pentru stabilirea conditiilor pe care trebuie sa le ndeplineasca fiecare domeniu auditabil si cuprinde un set de ntrebari
standard privind obiectivele definite, responsabilitatile si metodele folosite, mijloacele financiare, tehnice si de informare si resursele umane existente;
tabloul de prezentare a circuitului auditului (pista de audit)-permite:
-stabilirea fluxurilor informationale, atributiilor si responsabilitatilor;

Page1

d)

-stabilirea documentatiei justificative complete;


-reconstruirea operatiunilor de la suma totala pna la detalii individuale si invers.
e) formularele constatarilor de audit intern-se utilizeaza pentru prezentarea fundamentata a constatarilor auditorului si sunt:
-formularul de identificare si analiza a problemei-FIAP, care se ntocmeste pentru fiecare disfunctionalitate/iregularitate constatata. n cadrul lui sunt
prezentate constatarile, cauzele, consecintele si recomandarile auditorului.
-formularul de constatare si raportare a iregularitatilor-FCRI, care se ntocmeste n cazul n care auditorul intern constata abateri de la regulile procedurale si
metodologice, respectiv de la prevederile legale aplicabile structurii auditate si care ar putea produce prejudicii pe seama fondurilor publice. Neregulile
constatate se transmit imediat sefului structurii de audit, care l va informa, n termen de 3 zile, pe conducatorul entitatii auditate si structura de control
abilitata pentru continuarea verificarilor.
Documentul nr.15
S.C X S.A
Compartimentul Audit Intern
CHESTIONARUL DE CONTROL INTERN
Misiunea de audit: Auditul intern al ciclului Salarii-personal. Perioada auditata: 01.01.2006-31.12.2006

Avizat: sef Compartiment Audit Intern

Data: 08.02.2007
Data: 08.02.2007

Page1

ntocmit: Pop Mircea

Obiectivul: STABILIREA DREPTURILOR SALARIALE CUVENITE PERSONALULUI

Activitatea de audit
exista un sistem de proceduri pentru stabilirea elementelor de

natura salariala?
daca da, va rugam sa ne furnizati un exemplar.
exista stabilita persoana responsabila pentru elaborarea si

actualizarea procedurilor?
exista lista activitatilor

subobiectivului?
daca da, va rog sa ne furnizati un exemplar.
va rugam sa ne furnizati cerintele privind experienta si pregatirea

profesionala necesare postului?


daca da, va rugam sa ne furnizati fisa postului.

pentru

realizarea

Da

Nu

Obs.

X
X
X

obiectivului/

X
X
X
X

Fisa postului
Documentul nr.16

LISTA DE VERIFICARE NR. 1


Obiectivul : STABILIREA DREPTURILOR SALARIALE CUVENITE PERSONALULUI

crt.
1.
1.1.

ACTIVITATEA DE AUDIT

DA

NU

OBS.

Stabilirea drepturilor salariale cuvenite personalului


Examinarea procedurii privind stabilirea drepturilor salariale
cuvenite personalului:

Page1

Nr.

Nr.

ACTIVITATEA DE AUDIT

crt.

DA

NU

OBS.

1.1.1. Verificarea gradului de acoperire prin procedura a


activitatilor aferente stabilirii drepturilor salariale
cuvenite personalului:
a)
aprobarea procedurii

de

catre

persoanele

competente;
b) precizarea modalitatilor de acordare a drepturilor
salariale;
c)
verificarea existentei listei activitatilor pentru
realizarea obiectivului/subobiectivului;
d) cuprinderea modalitatii de calcul a drepturilor
salariale;
e) oferirea unor exemple n acest sens;
f)
existenta componentei de actualizare a procedurii.
1.1.2.
nglobarea activitatilor de control intern n punctele

drepturilor salariale n fazele de ntocmire, avizare,


1.1.5.

aprobare si ale termenelor aferente fiecarei faze;


Asigurarea transpunerii prelucrarilor ntr-un sistem
informatizat, respectiv realizarea codificarii modelelor
de formulare si informatiile activitatilor, algoritm de

1.2.
1.3.

prelucrare s.a.
1.1.6.
Modalitatea arhivarii documentelor.
Compararea atributiilor din procedura cu fisele posturilor
Examinarea cunoasterii procedurilor de catre persoanele cu

Page1

1.1.3.
1.1.4.

cheie ale procesului;


Respectarea principiului dublei semnaturi;
Atribuirea responsabilitatilor privind stabilirea

Nr.

ACTIVITATEA DE AUDIT

crt.
1.4.

1.5.

1.6.

responsabilitati n stabilirea drepturilor salariale


Aprecierea calitatii procedurii de catre responsabilii acestora:
a) considera procedura corespunzatoare?
b) au constatat disfunctionalitati n timpul aplicarii
practice?
c) au propuneri de perfectionare a procedurii?
Verificarea stabilirii drepturilor salariale, respectiv a:
a) salariului de baza
b) indemnizatiei de conducere
c) sporului pentru conditii deosebite de munca
d) sporului de vechime n munca
e) sporul pentru munca suplimentara
f)
sistemul de premiere
Analiza modalitatilor de arhivare a documentelor
Data: 12.02.2007

DA

NU

X
X
X
X
X
-

X
-

OBS.

TEST

Auditor intern,
Pop Mircea
Documentul nr.17
LISTA DE VERIFICARE NR.1.1

Nr.
crt.
1.

Activitatea de audit
Sporul pentru munca suplimentara

DA

NU

OBS.

Page1

Obiectivul : STABILIREA DREPTURILOR SALARIALE CUVENITE PERSONALULUI

Activitatea de audit

DA

NU

OBS.

Examinarea procedurii privind salarizarea muncii peste programul normal


de lucru:
1.1.1.

Verificarea gradului de acoperire prin procedura a activitatilor


aferente fundamentarii si evidentierii muncii prestate peste
programul normal de lucru:
a)

1.1.2.
1.1.3.

aprobarea procedurii de catre persoanele competente;

b)

stabilirea modalitatii de evidentiere a muncii peste programul


normal de lucru;

c)

verificarea existentei listei activitatilor pentru realizarea


obiectivului;

d)

precizarea modalitatii recuperarii n bani sau timp echivalent a


muncii efectuate peste programul normal de lucru;

e)

cuprinderea modalitatii de calcul a drepturilor salariale


realizate peste program;

f)

cuprinderea modalitatii de calcul a timpului ce va fi recuperat;

g)

oferirea unor exemple n acest sens.

h)

existenta componentei de actualizare a procedurii.

nglobarea activitatilor de control intern n punctele cheie ale


procesului;
Respectarea principiului dublei semnaturi;

1.1.4.

Atribuirea responsabilitatilor privind fundamentarea si evidentierea


timpului prestat peste programul normal de lucru, n fazele de
ntocmire, avizare, aprobare si ale termenelor aferente fiecarei faze;

1.1.5.

Asigurarea transpunerii prelucrarilor ntr-un sistem informatizat,


respectiv realizarea codificarii modelelor de formulare si
informatiile activitatilor, algoritm de prelucrare s.a.

Page1

Nr.
crt.
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Activitatea de audit

DA

NU

1.1.6.
Modalitatea arhivarii.
Compararea atributiilor din procedura cu fisele posturilor
Examinarea cunoasterii procedurilor de catre persoanele cu responsabilitati
n fundamentarea si evidentierea timpului prestat peste programul normal de
lucru
Aprecierea calitatii procedurii de catre responsabilii acestora:

a)

considera procedura corespunzatoare?

b)

constata disfunctionalitati n timpul aplicarii practice?

c) exista propuneri de perfectionare a procedurii?


Aprobarea efectuarii muncii peste programul normal de lucru
Existenta Registrului special de prezenta pentru evidenta orelor prestate
peste programul normal de lucru prin care angajatorul tine evidenta acestuia
pentru fiecare salariat
Verificarea completarii sistematice a Registrului special de prezenta pentru
evidenta orelor prestate peste programul normal de lucru
Analiza stabilirii compensarii muncii efectuate peste programul normal de
lucru, respectiv:
a)

compensarea prin timp liber echivalent a muncii suplimentare


n urmatoarele 30 de zile dupa efectuarea acesteia

b)

compensarea orelor de munca suplimentara prin adaugarea


unui spor la salariu cnd compensarea cu timp liber echivalent
nu este posibila

c)

1.9.
1.10.

acordarea unui spor pentru munca suplimentara, care sa nu fie


mai mic de 75% din salariul de baza
Depasirea duratei maxime legale a timpului de munca, de 48 de ore pe
saptamna, inclusiv orele suplimentare
Analiza modalitatii de arhivare a documentelor
Data: 12.02.2007

OBS.

Test
X
X

Test

X
X
X
-

Auditor intern,

Page1

Nr.
crt.

Page1

Pop Mircea

Documentul nr.18
S.C X S.A
Compartimentul Audit Intern
TEST
Misiunea de audit: Auditul intern al ciclului Salarii-personal.
Perioada auditata: 01.01.2006-31.12.2006
ntocmit: Pop Mircea

Data: 20.02.2007

Avizat: sef Compartiment Audit Intern


Obiectul testului: Stabilirea drepturilor salariale cuvenite personalului
Obiectivul testului: Sporul pentru munca suplimentara
Descrierea testului:
Esantionul a fost constituit n mod aleator din trei servicii ale entitatii, respectiv a Serviciului Administrativ, Serviciul Financiar Contabilitate,

Page1

Serviciul Resurse Umane, din totalul celor 12 servicii existente, reprezentnd n cifre relative, o pondere de 25,0 %.

La fiecare serviciu a fost testat sistemul privind evidenta muncii prestate peste programul normal de lucru prin utilizarea tehnicilor si instrumentelor
de control stabilite n Lista de verificare :
- aprobarea efectuarii muncii peste programul normal de lucru;
-

existenta Registrului special de prezenta pentru evidenta orelor prestate peste programul normal de lucru prin care angajatorul tine evidenta
acestuia pentru fiecare salariat;

completarea sistematica a Registrului special de prezenta pentru evidenta orelor prestate peste programul normal de lucru pentru fiecare
salariat;

compensarea orelor de munca suplimentara prin timp liber echivalent n urmatoarele 30 de zile;

compensarea orelor de munca suplimentara prin adaugarea unui spor la salariu cnd compensarea cu timp liber echivalent nu este posibila;

acordarea unui spor pentru munca suplimentara, care sa nu fie mai mic de 75% din salariul de baza.
Constatari

efectuarea orelor suplimentare nu a fost aprobata n scris de seful ierarhic superior;

nu este organizata evidenta orelor de munca prestate suplimentar de catre personal prin nfiintarea si completarea Registrului special de prezenta
pentru evidenta orelor prestate peste programul normal de lucru;

Page1

Pe baza testului efectuat s-au constatat urmatoarele:

orele suplimentare efectuate au fost platite prin adaugarea unui spor la salariu neurmarindu-se posibilitatea compensarii n timp echivalent n
urmatoarele 30 de zile;
Concluzii

n baza acestui test s-a ntocmit FIAP.


Data: 20.02.2005
Supervizor,

Auditor intern,

Pop Mircea

Radu Mihai
Documentul nr.19
S.C X S.A
Compartimentul Audit Intern

FIsA DE IDENTIFICARE sI ANALIZ A PROBLEMEI


Misiunea de audit: Auditul intern al ciclului Salarii-personal.

ntocmit: Pop Mircea

Data: 21.02.2007

Page1

Perioada auditata: 01.01.2006-31.12.2006

Avizat: sef Compartiment Audit Intern


PROBLEMA :
Inexistenta unui sistem privind evidenta orelor de munca prestate suplimentar de catre personal si a modului de compensare a acestora.
CONSTATRI:
-

Inexistenta unui sistem pentru organizarea modului de evidenta a orelor suplimentare si de recuperare a acestora de catre salariatii entitatii, care
implica utilizarea Registrului special de prezenta pentru evidenta orelor prestate peste programul normal de lucru;

Efectuarea orelor suplimentare nu a fost dispusa n scris de seful ierarhic superior, desi n actul normativ acest lucru era stipulat n sens imperativ;

Din documentele analizate nu a reiesit ca nu ar fi fost posibila compensarea muncii prestate peste programul normal de lucru cu timp liber
corespunzator n urmatoarele 30 de zile, si abia dupa aceea sa poata fi aplicata compensarea n bani.

CAUZE:
- Neutilizarea Registrului special de prezenta pentru evidenta orelor prestate peste programul normal de lucru;
- Lipsa personalului specializat si existenta unei fluctuatii nsemnate de personal;
- Inexistenta unei proceduri si a unei documentatii aferente evidentei operative si a modalitatilor de compensare a muncii suplimentare efectuate peste

CONSECINE:

Page1

program.

Stabilirea eronata a orelor suplimentare efectuate peste program si compensarea n timp sau n bani, fara a se urmari realizarea n timp
echivalent corespunzator muncii prestate suplimentar.
RECOMANDRI:
- Efectuarea unei reverificari privind sistemul de evidenta a timpului suplimentar peste programul normal de lucru si modul de compensare
al acestuia pentru depistarea tuturor situatiilor de nerespectare a cadrului normativ si informarea sefului compartimentului de audit intern
asupra rezultatelor obtinute;
- Elaborarea unei proceduri pentru gestionarea timpului efectuat peste programul normal de lucru n vederea compensarii n timp sau n
bani si implementarea n cadrul acestuia a activitatilor de control si a responsabilitatilor adecvate;
- Asigurarea unei pregatiri profesionale de specialitate a personalului si evaluarea sistematica a acestuia.
ntocmit,

Supervizat,

Pop Mircea

Radu Mihai

Pentru conformitate,
George Ioan
Constituirea dosarelor de audit intern

Dupa finalizarea interventiei la fata locului, se constituie Dosarele de audit intern n vederea asigurarii unei legaturi ntre obiectivele stabilite prin
programul de audit, interventia la fata locului si raportul de audit intern. Documentele culese si/sau ntocmite pe timpul misiunii de audit se constituie n

A.

Dosarul permanent, care cuprinde:

a)

Sectiunea A-Raportul de audit intern si anexele acestuia:

Page1

urmatoarele dosare:

Ordinul de serviciu;
Declaratia de independenta;
Rapoartele de audit intern (intermediar, final, sinteza Raportului de audit intern);
Teste
Fisele de identificare si analiza a problemelor;
Formularele de constatare a iregularitatilor;
Programul interventiei la fata locului.
b)

Sectiunea B-administrativa:

Notificarea privind declansarea misiunii de audit;


Minuta sedintei de deschidere;
Minuta reuniunii de conciliere;
Minuta sedintei de nchidere;

c)

Sectiunea C-documentatia misiunii de audit intern:

Page1

Corespondenta cu structura auditata.

Strategii interne;
Reguli, regulamente si legi aplicabile;
Proceduri de lucru;
Materiale despre structura auditata;
Rapoarte de audit intern anterioare;
Documentatia analizei riscului;
Documentatia privind sistemul de control intern.
d)

Sectiunea D-supervizarea si revizuirea desfasurarii misiunii si a rezultatelor acesteia

si cuprinde Lista de supervizare a documentelor.


B.

Dosarul documentelor de lucru cuprinde copii xerox ale documentelor justificative, care confirma si sprijina concluziile.
Revizuirea documentelor de lucru

Revizuirea se efectueaza de catre auditorul intern nainte de ntocmirea proiectului Raportului de audit intern pentru a se asigura ca documentele de
lucru sunt pregatite n mod corespunzator si ca acestea furnizeaza un sprijin adecvat pentru munca efectuata si pentru dovezile/probele adunate n timpul

Procedura de revizuire se concretizeaza prin elaborarea Notei centralizatoare a documentelor de lucru.

Page1

misiunii de audit intern.

Documentul nr.20
S.C X S.A
Compartimentul Audit Intern
NOT CENTRALIZATOARE A DOCUMENTELOR DE LUCRU
Misiunea de audit: Auditul intern al ciclului Salarii-personal.
Perioada auditata: 01.01.2006-31.12.2006
ntocmit: Pop Mircea

Data: 01.03.2007

Avizat: sef Compartiment Audit Intern

Constatarea
Inexistenta

unui

sistem

Document justificativ
pentru -

Evidenta orelor suplimentare

Exista
DA
NU
X

organizarea modului de evidenta a pentru perioada ianuarieorelor suplimentare si de recuperare a decembrie 2006 ale Serviciului
Administrativ, Serviciului
Financiar Contabilitate,
Serviciului Resurse Umane
sedinta de nchidere

Page1

acestora de catre salariatii entitatii

sedinta de nchidere a interventiei la fata locului are drept scop prezentarea opniei auditorului intern, a constatarilor si a recomandarilor preliminare,

Page1

precum si discutarea unui plan de actiune, nsotit de un calendar de implementare a acestora, ocazie cu care se ntocmeste Minuta sedintei de nchidere.

Documentul nr.21
S.C X S.A
Compartimentul Audit Intern
MINUTA sEDINEI DE NCHIDERE
A. Mentiuni generale:
Misiunea de audit: Auditul intern al ciclului Salarii-personal.
Perioada auditata: 01.01.2006-31.12.2006
ntocmit: Pop Mircea

Data: 02.03.2007

Avizat: sef Compartiment Audit Intern


Lista participantilor:
Nr.

Radu Mihai

Serviciul
sef Compartiment Audit Public

telefon
676767

Pop Mircea
George Ioan

Intern
Auditor
sef Serviciu Resurse Umane

676767
676768

Numele

E-mail

Semnatura

Page1

Functia/Directia/

Functia/Directia/

Nr.
telefon

Georgescu Elena

Serviciul
Inspector Serviciul Resurse

676768

Voinea Lucia

Umane
Inspector Serviciul Resurse

676768

Barbu Marcel

Umane
Inspector Serviciul Resurse

676768

Numele

E-mail

Semnatura

Umane
B. Concluzii:
n cadrul sedintei au fost prezentate obiectivele auditate si constatarile pentru fiecare obiect auditat. De asemenea, au fost discutate
deficientele, au fost analizate cauzele care au contribuit la realizarea disfunctionalitatilor si au fost comentate recomandarile care urmeaza a fi
implementate pentru eliminarea deficientelor constatate.
Pentru constatarile/deficientele prezentate nu au fost formulate obiectii, fiind nsusite n totalitate. n final, s-au desemnat persoanele
responsabile cu implementarea recomandarilor si datele de realizare ale acestora.
n consecinta, proiectul Raportului de audit intern devine Raport de audit intern.
Elaborarea proiectului de raport de audit intern
Elaborarea proiectului Raportului de audit intern presupune respectarea urmatoarelor cerinte:
a) constatarile trebuie sa apartina domeniului/obiectivului misiunii de audit intern si sa fie sustinute prin documente justificative corespunzatoare;

c) raportul trebuie sa exprime opinia auditorului intern, bazata pe constatarile efectuate;

Page1

b) recomandarile trebuie sa fie n concordanta cu constatarile si sa determine reducerea riscurilor potentiale;

d) raportul se ntocmeste pe baza FIAP-urilor si a celorlalte documente de lucru.


Scopul elaborarii proiectului Raportului de audit intern este de a prezenta cadrul general, obiectivele, constatarile, concluziile si recomandarile
auditorilor interni. Pentru elaborarea acestuia auditorii au n vedere dovezile de audit raportate n FIAP-uri, FCRI-uri, daca este cazul, si n celelalte
documente de lucru.

Transmiterea proiectului de raport de audit intern


Proiectul Raportului de audit public intern se prezinta structurii auditate care poate raspunde n termen de 15 zile de la primirea raportului.
Scopul naintarii proiectului este de a da posibilitate entitatii auditate sa analizeze proiectul si sa formuleze un punct de vedere asupra constatarilor si
recomandarilor auditului.
Reuniunea de conciliere
n termen de 10 zile de la primirea punctelor de vedere, auditorii interni organizeaza Reuniunea de conciliere cu structura auditata, n cadrul careia se
analizeaza constatarile si concluziile, n vederea acceptarii recomandarilor formulate. Cu aceasta ocazie se ntocmeste Minuta reuniunii de conciliere.
Scopul Reuniunii de conciliere este acceptarea constatarilor si recomandarilor formulate de catre auditori n proiectul Raportului de audit intern si
prezentarea Calendarului de implementare a recomandarilor.

Raportul de audit intern trebuie sa includa modificarile discutate si convenite din cadrul Reuniunii de conciliere. Raportul de audit intern
va fi nsotit de o prezentare n sinteza a acestuia.

Page1

Raportul de audit intern

seful structurii de audit intern trebuie sa informeze organul ierarhic superior despre recomandarile care nu au fost avizate de
conducatorul entitatii. Aceste recomandari vor fi nsotite de documentatia de sustinere.

Page1

Rolul auditorului n aceasta procedura este asigurarea prezentarii unei nalte tinute a concluziilor si recomandarilor, a corectitudinii si
completitudinii informatiilor continute.

Documentul nr.22
S.C X S.A
Compartimentul Audit Intern

RAPORT DE AUDIT INTERN

STRUCTURA AUDITAT: SERVICIUL RESURSE UMANE


MISIUNEA DE AUDIT INTERN:
Auditul intern al ciclului Salarii-personal.
Braila
2007

Auditor: Pop Mircea -auditor n cadrul Compartimentului Audit Intern

Page1

I. INTRODUCERE

Ordinul de efectuare a misiunii de audit auditarea activitatilor cuprinse n Planul de audit intern pe anul 2007, s-a facut n baza Ordinului
de serviciu nr.1/08.01.2007.
Baza legala a actiunii de auditare:
Planul de audit intern pentru anul 2007, aprobat de conducerea entitatii;
Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare;
OMFP nr. 38/15.01.2003 prin care se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr.672/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
Dispozitia prin care se aproba Normele proprii de exercitare a auditului intern n cadrul entitatii.
Durata actiunii de auditare 08.01.2007-30.03.2007.
Perioada supusa auditarii 01.01.2006 - 31.12.2006.
Scopul actiunii de auditare consta n: a da asigurari asupra modului de organizare a activitatii de gestiune a resurselor umane din entitatea
publica si a conformitatii cu cadrul legislativ si normativ aplicabil.
Obiectivul actiunii de audit intern este: stabilirea drepturilor salariale cuvenite personalului .
Tipul de auditare: Audit de conformitate/regularitate.

a) verificarea n vederea asigurarii validarii, realitatii si acuratetei nregistrarilor n carnetele de munca.

Page1

Tehnici utilizate:

Tehnici de verificare utilizate:


-

comparatia: pentru deciziile de numire si datele nscrise n carnetele de munca si n bazele de date;

examinarea: pentru detectarea erorilor n completarea carnetelor de munca, proceselor verbale etc.;

garantarea: pentru verificarea realitatii datelor din documentele ce au stat la baza justificarii nregistrarilor;

urmarirea: pentru a se constata daca toate operatiunile au fost real efectuate.

b) esantionarea pentru analiza modului de ntocmire al documentelor;


c) observarea fizica n vederea formarii unei pareri proprii privind modul de ntocmire si emitere a documentelor.
Instrumente de audit:
-

chestionarul;

liste de verificare pentru a stabili conditiile pe care trebuie sa le ndeplineasca fiecare obiectiv auditabil.

Documente si materiale examinate n cadrul Serviciului Resurse Umane: Verificarea la fata locului a vizat urmatoarele documente

decizii de numire, promovare, modificare a drepturilor salariale;

carnete de munca, dosare personale, fise de post, Regulamentul de Organizare si Functionare;

Page1

ntocmite si completate pentru perioada 01.01.2006 - 31.12.2006:

foile colective de prezenta;

cererile de concedii de odihna, fara plata etc.;

Registrul de evidenta a salariatilor;

alte documente.

Materiale ntocmite pe timpul auditarii:


-

liste de verificare pe obiective (LV);

fise de identificare si analiza a problemelor constatate (FIAP);

Tabel puncte tari si puncte slabe, Tematica n detaliu ;

programul de audit, programul interventiei la fata locului;

Chestionarul de control intern (CCI);

minutele sedintelor de deschidere, de nchidere etc.

Organizarea Serviciului Resurse Umane. Serviciul a functionat n perioada supusa auditarii cu un numar de 7 salariati, dintre care un post de

Pentru toti salariatii sunt ntocmite fise ale posturilor prin care sunt stabilite relatiile ierarhice si sarcinile de serviciu.

Page1

sef de serviciu. Organizarea si functionarea serviciului a fost n conformitate cu organigrama si Regulamentul de organizare si functionare.

Activitati desfasurate n cadrul Serviciului Resurse Umane:


- ntocmirea statelor de functii pe care le supune spre avizare conducerii;
- raspunderea privind aplicarea corecta a reglementarilor legale n domeniul salarizarii personalului, precum salariul de baza, sporul de
vechime, indemnizatiile, alte sporuri;
- fundamentarea corecta si acordarea premiilor;
- aplicarea corecta a prevederilor legale privind efectuarea si salarizarea muncii peste programul normal de lucru;
- verificarea foilor colective de prezenta privind operarea corecta a timpului lucrat si nelucrat;
- organizarea concursurilor de recrutare, promovare si avansare a personalului;
- ntocmirea si actualizarea carnetelor de munca;
- pregatirea si perfectionarea profesionala continua a salariatilor.
Auditorul prin lucrarile specifice derularii misiunii de audit a avut ca obiective principale activitatile care se desfasoara n cadrul
serviciului, stabilite prin ROF.

Obiectivul: Stabilirea drepturilor salariale cuvenite personalului

Page1

II. CONSTATRI SI RECOMANDRI

La S.C x S.A elementele de natura salariala se stabilesc n baza capitolului IV Salarizarea din Contractul colectiv de munca si a
Regulamentului privind acordarea sporurilor pentru conditii deosebite de munca, a altor sporuri si drepturi de salarizare si de alta natura.
Din efectuarea Testului, referitor la stabilirea drepturilor cuvenite personalului am constatat urmatoarele :
-elementele de natura salariala sunt nscrise n contractele individuale de munca;
-salariile de baza s-au stabilit cu respectarea limitelor minime si maxime corespunzatoare functiilor si meseriilor prevazute n Nomenclatorul
unic de functii si meserii de la S.C x S.A ;
-sporurile si indemnizatiile, cuantumurile si conditiile de acordare a acestora s-au stabilit n conformitate cu prevederile Codului muncii,
regulamentul de sporuri si a Contractului colectiv de munca pe unitate ;
-cresterea salariilor de baza s-a facut n baza protocolului nr.273/01.01.2006;
-ajutoarele si premiile s-au acordat cu respectarea cadrului legislativ si normative si n baza unor documente justificative (hotarri ale AGA sau
CA, referate/cereri aprobate de conducerea societatii, nsotite de copii ale unor documente etc.).
Un element important al activitatii de evidenta a efectuarii muncii peste programul normal de lucru, consta n fundamentarea acestuia n vederea
compensarii n timp liber echivalent sau n bani.
Din analiza Testului, care a utilizat elementele cuprinse n Lista de verificare, s-a constatat ca nu exista organizat un sistem de evidenta si de
recuperare a timpului peste programul normal de lucru. De asemenea, s-a constatat ca efectuarea orelor suplimentare nu a fost dispusa n scris de seful

Din aceasta cauza, n practica nici nu s-a mai urmarit compensarea n timp liber corespunzator, n urmatoarele 30 de zile, ci au fost direct compensate
n bani, ceea ce a reprezentat o cheltuiala semnificativa pentru entitate care putea fi evitata.

Page1

ierarhic, desi aceste lucruri sunt stipulate n cadrul normativ.

Auditorul recomanda utilizarea Registrului special de prezenta pentru evidenta orelor prestate peste programul normal de lucru, realizarea
procedurilor scrise privind compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzator n urmatoarele 30 de zile, dupa efectuarea acesteia, precum si pentru
plata orelor suplimentare, n cazul n care compensarea nu a fost posibila. De asemenea, se recomanda si desemnarea unei comisii pentru reverificarea
evidentei timpului suplimentar peste programul normal de lucru si a modului de compensare a acestuia pentru depistarea tuturor situatiilor de nerespectare a
cadrului normativ.
III. CONCLUZII
Auditorul pe baza testarilor si analizelor efectuate evalueaza activitatea Serviciului Resurse Umane privind stabilirea drepturilor salariale
cuvenite personalului conform grilei:
NR.
CRT.
1.

OBIECTIVUL

FUNCIONAL

Stabilirea drepturilor salariale

APRECIERE
DE MBUNTIT

CRITIC

cuvenite personalului

Precizam, faptul ca toate constatarile prezentate au la baza probe de audit obtinute pe baza testului efectuat consemnate n
documentele de lucru ntocmite de catre auditor si nsusite de catre factorii de management ai entitatii. Aceste evaluari au la baza discutiile
care au avut loc cu privire la recomandarile auditorului n sedinta de nchidere a misiunii, apreciate de catre participantii la aceasta sedinta, ca
fiind realiste si fezabile, si materializate n minuta sedintei de nchidere.
Auditor,

Difuzarea raportului de audit intern

Page1

Pop Mircea

seful structurii de audit intern transmite Raportul de audit intern, finalizat, mpreuna cu rezultatele concilierii si punctul de vedere al structurii auditate
conducatorului entitatii care a aprobat misiunea, pentru analiza si avizare. Dupa avizare, Raportul de audit intern, n copie, va fi comunicat structurii auditate.
Urmarirea recomandarilor
Obiectivul acestei etape este de a urmari si formaliza modul de implementare a recomandarilor din Raportul de audit intern.
Urmarirea recomandarilor de catre auditorii interni este un proces prin care se constata caracterul adecvat, eficacitatea si oportunitatea actiunilor
ntreprinse de catre conducerea structurii auditate pe baza recomandarilor din Raportul de audit intern.

Page1

Procedura de urmarire a recomandarilor se finalizeaza cu documentul Fisa de urmarire a recomandarilor.

Documentul nr.23
S.C x S.A
Compartimentul Audit Intern

Page1

FIsA DE URMRIRE A RECOMANDRILOR

Data:
S.C x S.A

Compartimentul Audit Intern


Misiunea de audit ntern:
Auditul intern al ciclului Salarii-personal.

Rec.
Recomandarea
Nr.

implementa

Partial

Efectuarea unei

2007

Data planificata/
Neimplementat
Data implementarii
30.05.2007/30.05.2007

reverificari
privind sistemul
de evidenta a
timpului
suplimentar
peste programul
normal de lucru
si modul de
compensare al
acestuia pentru
depistarea
tuturor situatiilor
de nerespectare
a cadrului

Page1

1.

Implementat

30.03.2007
Raport de audit nr. X/

Data:
S.C x S.A

Compartimentul Audit Intern


Misiunea de audit ntern:
Auditul intern al ciclului Salarii-personal.

Rec.
Recomandarea
Nr.
Elaborarea unei

implementa

Partial

2007

Data planificata/
Neimplementat
Data implementarii
30.06.2007/30.06.2007

proceduri pentru
gestionarea
timpului efectuat
peste programul
normal de lucru
n vederea
compensarii n
timp sau n bani
si implementarea
n cadrul
acestuia a
activitatilor de
control si a

Page1

2.

Implementat

30.03.2007
Raport de audit nr. X/

Data:
S.C x S.A

Compartimentul Audit Intern


Misiunea de audit ntern:
Auditul intern al ciclului Salarii-personal.

Rec.
Recomandarea
Nr.

Implementat

implementa

Partial

30.03.2007
Raport de audit nr. X/
2007

Data planificata/
Neimplementat
Data implementarii

responsabilitatilor
adecvate;
Asigurarea unei

permanent

pregatiri
profesionale de
specialitate a

personalului si
evaluarea
sistematica a
acestuia.

Instructiuni

Entitatea/structura auditata:

1. Introduceti recomandarile de audit dupa cum sunt

S.C. TERMICA S.A/ Serviciul Resurse

prezentate n Raportul de audit

Umane

Page1

3.

3.Introduceti data planificata pentru implementare n

Data si semnatura conducatorului:


30.03.2007

Raportul de audit si data implementarii

George Ioan
Auditor:

Data si semnatura:
30.03.2007

Radu Mihai

Page1

2.Verificati coloana corespunzatoare: implementat,


partial implementat, neimplementat

Page1

S-ar putea să vă placă și