Sunteți pe pagina 1din 2

4. Intocmiti un Plan de audit intern multianual (trei ani) la o societate comerciala din domeniul productiei textile.

REZOLVARE: Planul de audit intern al S.C. TimTim S.A. s-a elaborat de auditorii interni, pe baza evaluarii riscului asociat diferitelor structuri, activitati, programe/proiecte sau operatiuni, precum si prin preluarea sugestiilor conducerii societatii comerciale . Conducerea societatii este obligat sa aprobe anual proiectul planului de audit intern. Auditorul intern va mai realiza si misiuni de audit intern cu caracter exceptional, necuprinse in planul anual de audit intern. Auditorii interni au acces sau pot solicita toate datele si informatiile utile si probante (inclusiv cele in format electronic) pe care le considera relevante pentru scopul si obiectivele misiunii de audit intern. Auditul va fi realizat intr-un climat de incredere. Conducerea societatii va sustine activitatea auditorilor interni, deoarece acestia urmaresc doar imbunatatirea functionarii societatii si promovarea intereselor acesteia. Constatarile si recomandarile sunt aduse la cunostinta conducerii societatii pe masura obtinerii acestora, daca ele prezinta importanta. Raspunsul conducerii la aceste comunicari pot determina reorientarea cercetarilor auditorilor. La incheierea auditului sunt comunicate conducerii societatii principalele concluzii, observatiile relevante si propunerile de imbunatatire a unor indicatori. Proiectul raportului de audit intern este prezentat conducerii . Conducerea societatii comunica eventualele observatii auditorilor. In termen de 10 zile de la primirea acestora, auditorii interni analizeaza observatiile,intreprind procedurile necesare pentru imbunatatirea probelor si prezinta conducerii forma raportului imbunatatita. Dupa aprobarea modificarilor facute, auditorii interni trimit raportul final de audit conducerii societatii. Pe de alta parte conducerea va fixa modalitatile de aplicare a recomandarilor,va propune un plan de actiune insotit de un calendar de implementare a recomandarilor si va asigura urmarirea aplicarii planului de actiune. Auditorul are acces la toate datele in cadrul misiunii sale si trebuie sa respecte secretul profesional in ceea ce priveste informatiile colectate. Auditorul exercita o functie de evaluare independenta, care se concretizeaza in recomandari. Auditorul trebuie sa respecte Codul privind conduita etica a auditorilor. Auditorul trebuie sa semnaleze imediat, pe linie ierarhica, neregulile care fac obiectul auditului. Auditorul trebuie sa comunice rezultatele muncii sale (constatarile si recomandarile) conducerii societatiii. Raportul de audit si documentele de lucru sunt supervizate de catre responsabilul misiunii de audit sau, in lipsa acestuia, de auditorul insusi. Aceasta asigura faptul ca, atat constatarile cat si informatiile probante sunt validate.
Nr. crt Tema misiunii de audit Obiective Perioada supusa auditarii Departamentul auditat Perioada desfasurar ii

Verificarea termenelor scadente Verificarea stocurilor

Contabilitatea furnizorilor si a clientilor Lunar se analizeaza "Registrul scadente furnizor" si situatia clientilor neincasati Contabilitatea de gestiune: stocurile detinute de societate au fost identificate si incluse in situatiile financiare, stocurile au fost corect identificate in vederea evaluarii, valoarea stocurilor a fost sau nu corect determinata, stocurile au fost inregistrate in perioada corecta, stocurile cu miscare lenta/fara miscare, precum si stocurile perisabile au fost identificate si evaluate la valoarea neta realizabila, stocurile au fost clasificate, descrise si evidentiate corect in situatiile financiare.

01.01.-31.07.2007

Contabilitate

01.08.31.1 2.2007 01.0131.12.200 8

01.01-31.07.2007

Productie

Analiza veniturilor si cheltuielilor

-cheltuielile efectuate pentru operatiile entitatii au fost incluse in situatiile financiare, -jurnalele de vanzari, cumparari, casa, banca, precum si cheltuielile, au fost corect insumate si corect inregistrate, -respectarea principiilor contabile privind uniformitatea aplicarii lor pe toata durata exercitiului curent in raport cu exercitiul anterior

01.01-31.07.2007

Financiar

01.0130.11.200 9