Sunteți pe pagina 1din 10

TRTBUNALUL BUCURE$TI

firlut t-99a1 pentru Expertize Judiciare Tehnice gi contabire


Nr: 716/06.02.2019

IN ATENTIA
DOAMNELOR I DOMNTLOR'EXPERTI JUD|C|ARI

Vd informdm cd documentele atagate (Anexa 1 gi borderourile lunare privind


HtrvrrrL
nr 1l3g76tc/12.07.2012.

pfata expertizelor judiciare) inlocuiesc doiumentele


din adresa
In ceea ce privegte

Oispo

etat?=a.nticinatd r.n?I?.r
modificdrile gi completdrile ulterioare.

vHt v-grrtgrrtll

sTl/20A3 cu

COSMA
LULUT BUCURE$TI

Manager economic
Gheorghita Dub

Informaliile pot fi accesate pe swite: ww.finb.ro

TRIBUNALUL BUCURESTI
Expertize Judiciare Tehnice si Gontabile
2.07.2012

IN ATENTIA

DOAMNELOR / DOMNILOR EXPERTI JUDICIARI

Va informam ca incepand cu data de

0'l septembnie 2012"

platile catre experti privind onorariile se vor derula dupa


u rmatoarea proced t4ra :
Pentru a urmar! plata catre experti a onorariilor. si a cheltuielilor solicitate
prin deconturi de expertii numiti de instantele judecatoresti sau de organele cu atributii
jurisdictionale, in conditiile art.17 din din Ordonantei nr. 212000 privind organizarea
activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara cu modificarile ulterioare si
pentru a respecta prevederile legislative se impun urmatoarele masuri.

- 1) pentru plata onorariului aferent fiecarui raport de expertiza depus la


instanta, expertul va intocmi obligatoriu un decont si o factura;
- 2j facturile expertilor ce trebuie platite, insotite de documentele necesare

pentru efectuarea platii (decont, comunicare sau instiintare de numire a


expertului, dovada depunerii raportului la instanta, dovada achitarii onorariului
sau incheierea de sedinta in cazul ajutorului public judiciar), se vor centraliza
de catre experti intr-un borderou lunar (Eorderou lunar pentru-[grcturile
expertilor tehnici si Borderau lunar pentru factu
,
csnform modelor anexate;
3) plata onorariilor se va efectua o singura data pe luna pe baza
borderourilor iunare depuse de fiecare expert;
4l ultima data de depunere a borderourilor lunare din luna curenta, in
vederea efectuarii platilor in luna urmatoare, este data de 25 a lunii in qqlg.
5) platile, in luna urmatoare, se vor efectua in ordinea depunerii borderourilor
insotite de documentele corespunzatoare.

lrlu se admit !a plata:


facturile modificate, facturile cu stersaturisau eronat intocmite;
facturile intocmite pentru mai multe rapoarte de expertiza (maimulte dosare);
facturile care nu sunt centralizate intr-un borderou;
deconturile care nu sunt anexate unor facturi.

URA RADU
UI BUCURESTI

JUDECATO
VICEPRESEDIf{TE A

'h^\l{i"
*$4,.'t'i
)^oFc
Qe"u

nr

-,/t'

*",1''

Dy''l

lnformatiile pot fi accesate pe swite: www.tmb.ro


I

Manager economic
Gheorghita Dr*

,Illl,,,,)

' ll '"lll/-'-"
l,/y

tt,

!'

f2:

*ns^ ,w,ik

&
TRIBUNALUL

BUCIIRESTI

lz oT w^t

vf*a/e

f
e,{"\^*v

n#arirortrnNTul Ec ADMTNTsrRATIv
;;i;' I nE N3s1 4 | 12'01'20t2

,-y^:

/v''

'-ffi--

RADU

I'AURA
DOAMNEI JUDECATOR MIHAELA
BUCURESTI
vICEPRESEDIN{; Ai INTSUNALULUI

Stimata Doamna V icePresedinte'


catre experti' procedura ce
prilind
procedura
vedere
Avand in
{? 1}t*
apreciem ca se impune
i"";;i;;01.09.2012,
s1
apricata
trebuie
al rribunalului Bucurestl cat

{ttl::*rariilor

l::riT:.""n:tJ:r-J[ff:i;

eo*ittistiatiu
catre Departamentul;ro;"**i"
judiciare

'

rehnice si contabiie'
fiild#;i;.
urmatoarele masun:
In acest se"s treUuie respectate

1.

respectlt'e' se primesc de la
de la 0t la 25 ale lunii
u
pentru efectuarea
rn fiecare;ii;;;;d*.
de documentele necesare
iiroiitt
trebuie
dovada depunent
experti facturiie ce
de numire a expertului'
inJin
,":u
comuni."r.
(decont,
platii
cle sedinta in cazui
onorurirri,ri-su* ir,t"ir.ierea
aouuii*u.rrituJ
raportuiui la instanta,

t*ii

fit*

ajutorurui public

*.

sudiciar;]"::;;,;'t';;

:::;;
,."?:"r;:\":;r:I":';'':;:I aceasia

lucru:
modelelor din lProcedura 1:
.r^^+,.^.ii rlennntarn onorariilor, ne
rorinueoerei*::lffilr*f
,'ilo."'o
care nu s-a intocmit
.T:H',:un:lf
nu;ffi;.*:rytlgCtura
Uora.rou
1ru
ain
pennite sa anulam
Doamna Buioreanu Aurica;
cu erori;
rntocmit
s-a
sau
corect
Ia uLt- Ld LJ Qtv rw'' ---i
lunii de'"'puoi'
are a lumr
lucratoare
.t
n ec are zi lucrato
In fiecare
experti :(pentru borderorile
". " in ziua respectiva de :*l-';i
pentru;;;;i1"lti*it"
Data platii ce
plata
de
borderorile care se.pot modifica)'
p.nt*
,i
i;;;;;.
bine
care au fost
a7' din ttma ltrm,toQre' verificand
iito
*'t';tt'
ryn
plata
de
primit
se va trece in ordfiele
de 03 septembrie 20'12 s-au
i;;;
e*f
-Borderourile
cazivaplatii sa r*'rirl}r*o*..
se uerifica astfel incat facturiie
;perti;
si
10 borderouri ae- ;';;;;
de plata a borderoului
valoarea
u.,intu
,.
plata,
la
lotuL
se
care
centralizate sa corespunda
in aceleasi conditii in
plata p.{i" d;;*" uora.tou'
de
ordinse intocmeste
iar data de plata va fi ziua
pr"t" p"."frt
,i.
ordi"rr
pune ca ddta de
intocmea p*u urlr*
este zi lucratoare se
plata.nu
de
ziua
n|a
de 03 octombrie ftii.

;"tf**

2,

dt

F"+-*iH' jii:
1

J::?ff;:'::ill:

f:;;j*tr""

platapeordinuldeplataurrnatoareazilucratoare;raspunderaspundeDoamna
prima ora' pentru viza de
,3"Tr"J:?ll*:l'llu*'*+'**:TT,::1H;Hj.i,TTill."'IT:.J;J'.'.'.*''
,it. ,uo in ziua urmatoare la
banca;

la srarsiJ.r.i.i*i
ordinelor de plata pentru
lilouttu
p.it*
,i
preventiv
controlul financiar
raspundenou,onuD,agomire,.uc,u,i,lasiDoamnaMateiEmanuela

se aduc

la

4'ordineledeplatacudooumentelerespectiveYorfipreluateiaCasierieundesevor
oiai"tie de plata se vor pastrafost
Jo*tlttto''
,.'tttl
plata
q.
care au
detasa ordinele de
la d-atascadentei iar documentele
o*r*itoii;;;"
BLETJC;
ia
iorr"a*r"u
casierie
de ;"") se vor depune
i.-d"ru*""ele
insotilg
atasate (borderorwi
la BLETJCI
prezel
iuspt'nOe bou*ou Cucu-Vetuta' de cont
t si se vor prezenta
Extrasele
banca
ta
de
5. zilnic r";;1";

6 L m**::1"":;X"ru.t'Hu"or,,

si borderourite aferente vor


.

fi

date pentru

inregistrareainevidentu,ooobilusi.n'entruu,hi.,**udocumentelorinregistrate;
Daniela
raspunde-io-oitoura Paduraiu

1/DEAJ3'1.4 ll2'07 '2n'12'


Pentrucaactivitateasasedesfasoareinb^uneoonditii'apreciemcl:-t::foarteimportant
conform ptg:"i;i;r
data pe iuna
,"
sa
;;;;r"ade.ra.*plrri
sa se efectueze o singura
ca documenteie
piltile
i
catre
prin aceasta procedura de lucruv,iil*i*
in ori"" entitate publica: platile
ff"qf"
pro"rtui''t"
,,
oum
efecteaza o
pentru fiecare .*p1ri, asa
de stat si cel local' etc' se
n"s"*t
pregatim activitatea pentru
pro"rJ.nu
furnizorii d" ,.."r""ii;;;;"i"ri*ti,"liilJ
aciasta
prin
ca
putem spune
singura data in runa.

p*?,,*"r":::.:F;*;lj'#ff
mod t

'JTfr il,'JfiU!il:Tl!"l.}tir,iiffilapersoanere
controlului intern conform
sl permite cu usurint^ ";li;;;;

Acest

acesta activitate
in OMFP 94612005'
standardeior prevazute

implicate

in

Cu deosebita consideratie'

Manager Economic ,r I
Gheorghita
4

Dub

lr t-t t- \r utPrj
PREgEDINTE

tr'LU L
ITrunuu
^ ^""o*'**r
I

BUCURE$TI
gr coNrrrBrLE
TRIBUNALUL
pJnrrnu EX'ERTTiE-JUDTcTARE TEHNTcE
BrRouL LocAL

PRECIZARI
lnurmamodificdri|oradusedeLegea|'178113.0520C9
emise de expe(i se vor
facturile
nr.2lzoo.u
o.G.
asupra
judiciare tehnice Ql
pentru.expertize
local
Biroul
la
depune
insotite de:
contabile de p. runga Trinunlt.Bucuregti,
1. decont (formular B'L'E'f );
de numire a expertului tn
2. comunicare sau ingtiinlare
dosarul resPectiv;

3.dovadadepuneriiexpertizeiindosarulCaUZei(copie

depeprimapaginicuviza..Saugtanrpiladinpaftea
jurisdictionale care a
instan\ei sau organului cu atribulii
d isPus efectuarea exPertizei);

4. dovada

achitdrii onorariului de catre pddi (copte

chitantd sau orciin de Platd)'

RECOMANDARE:
- pentru fluidizarea pldlilor cdtre experti este necesar a se
emite facturd pentru fiecare raport de experliza intocmit

vtcEPRE$EDINTE AL TRIBUNALULUI BUCURE$TI


JUDECATOR LAURA MIHAELA RADU

MANAGER. ECCNCMlC
GHEORGHITA DUB
iit,t'\\ i

l/'
:"1liL-, i, i" "

Anexa nr

TRTBUNALUL BUCURE$TI BIROUL LOCAL PENTRU


EXPERTTZE JUD|C|ARE TEHNICE $l CONTABILE
Depus raportul de expertizd
nr .................
Data.............. I ....... 1200.......
Semndtura,

Expert contabi l/teh n ic


Specialitatea
B1oc............. scara........... et........... ap.............sector .......
........ mobil...............
Telefon

acas5.......

Recomandarea Biroului Local pentru Expertize nr. ................ din data de

Data numirii

,..........

termen de depunere a raportului Ia

1. Onorariu provizoriu/definitiv stabilit de organuljudiciar care a dispus efectuarea

.......

.,.......;........,.....".'lei
expertizei in sumd de
2. Documente justificative privind suma depusd in contul biroului local pentru expertize judiciare
tehnice gi contabile in contul IBAN nr.:
RO20CECEB50437RON0789413 deschis la GEC BANK Lipscani
O.p.
Cod fiscal11074992
Numerar - RO88CECEB312G9RON1637089 deschis la CEC BANK

Lipscani God fiscal 11074992

de........... . data
....... data ..............:. '. '., Deponent
Chitanfa CEC in sumi de ....
Chitanla CEC in sumd de........... ...,... data.. ..''-', '.Deponent
suma'..'....
0:P:V: nr............. data.
Chitan{a CEC Tn sumd

'..... ' '.

3.

Data din extrasul de cont

Chitanla - O.P.in sumd de

Biroului Local

Semndtura expert

* Formularul se completeazd in doud exemplare: unul se atageazd Ia raportulde


expertizet gi unut ta facturd ca document iustificativ'

SPEC|AUTATEA.

BORDEROU L.UNAR
PRTV|ND PLATILE EXPERTIZELOR TEHNTCE JUDtCIARE

NR.
CRT

NUMAR
FACTURA

NUMAR
DOSAR

TNSTANTA

SUMA
ACHTTATA

COTA
10% M.J.

REST
PLATA

TOTAL

SEi'NATURA SI PARAFA EXPERT

EXPERT

SPECIALITATEA.

BOBDEROU LUNAR
PRtVtND P|-ATTLE EXPERTTZELOR CONTABTLE JUDIC|ARE
..,..,...anul.......

LUNA

NR.
CRT.

NUMAR
FACTURA

NUMAR
DOSAR

INSTAN"I A

SUMA
ACHITATA

REST
PLATA

TOTAL

SEi'NATUR.A SI PAR,AFA EXPERT

TRIBUNALUL BUCURESTI
tsIROUL LOCAL PENTRU EXPERTIZE JUDICIARE TEHNICE

SI CONTABILE

lx@
cABtNET PRE$ED|NTE
,,^,3 /

t g- {-9 . L g, eg'popg

In urma modificarilor aduse de Legea nr


178113.05.2009 asupra OG nr 2l2QA0 , facturile emise de
experti se vor depune la Biroul Local pentru Expertize
Locale de pe langa Tribunalul
Judlciare Tehnice
Bucuresti, insotite de.

si

Instiintarea din partea organului cu atributii


jurisdrctionale pentru efectuarea platii expertului,
incheierea de sedinta, etc.

Dovada platii onorariului de catre parti

chltantei sau

( copia

ordinului de plata)

Numai dupa primirea documentelor


mentionate, s va efectua plata onorariilor expertilor.

VICEPRESEDTNTE AL TRIBUNALULUI BUCURESTI


LAURA MIIilAELA RADU

MAI{AGER ECONOMIC
GHEORGHITA DU

sus

IN ATENTIA DOMNILOR EXP RTI JUDTCIARI

BIROUL LOCAL PENTRU EXPERTIZE

UD IC]IAFR

CONTABILE

ES'TI

TRIBUNALTIL BUC

)UP)A
ONORARIILE CATRE EXPERTI NUMAI D)UP

PRT-ZENTA

INl'OCMiTA,

OBLIGATORIU

COPIA

EFECTUAT PLATA

CA

DE

CATRE

D)E
EC olN ITEAZA
E AII \*,"T'S]Tfl A
CE

NE,)X,,A
ArNE,

LOIR
DOCUMEI\T LOI

TE,HlN fcn sl

F.,A

L lI
CU

AR'TIiLE

f TtiRA
L

C,AIR b
I

)IN
DI

voR

5-A

DOSAR

(cHlrANTA sAu o.P. DUPACAZ).

l 1.02.2008

MAN

ER ECONOMIC.

Ec. G

i'