Sunteți pe pagina 1din 4

1.

INTRODUCERE

Locul in care se desf[=oara afacerea este firma (intreprinderea).


Afacerea se define=te ca fiind efortul organizat al indivizilor de a
produce =i vinde bunuri =i servicii care satisfac nevoile societ[\ii, ]n
vederea ob\inerii de profit. Afacerile pot fi: productive, de prest[ri
servicii =i de intermediere.
Firma (]ntreprinderea) este entitatea organizatoric[ , alc[tuit[ din
una sau mai multe persoane care desf[=oara activit[\i, utiliz`nd mijloace
economice.
Intreprinderea industrial[ poate fi abordat[ prin :
- percep\ia realit[\ii materiale: ma=ini, operatori, resurse, mediu,
produse, servicii. Aceast[ percep\ie furnizeaz[ informa\ii simbolice care
definesc st[rile ]ntreprinderii.
- procesele =i condi\iile de func\ionare. Descrierea se refer[ la
realitatea imaterial[ a ]ntreprinderii: date, proiecte, tehnologii, strategii,
decizii, organizare, norme.
Principalele caracteristici de sistem ale firmei (abordarea sistemică
implică prioritatea acordată intregului, care este mai mult dec`t suma
păr\ilor) sunt:
- sistem socio-economic: procesele de munc[ din cadrul s[u produc
valoare iar cei care le exercit[ sunt grupe de persoane cu roluri bine
definite;
- sistem complex: resursele angajate sunt variate (materiale, umane,
financiare, informa\ionale);
- sistem tehnico-material: sunt prezente multiple leg[turi ]ntre factorii de
produc\ie;
INGINERIA SISTEMELOR DE PRODUC|IE

- sistem deschis: sunt componente ale unor sisteme cu grad de agregare


ridicat =i care conlucreaz[ ]n domenii variate;
- sistem organic adaptiv: se adapteaz[ continuu, prin schimbare, la
condi\iile mediului economic na\ional/interna\ional;
- sistem predominant opera\ional: procesele de execu\ie sunt determinate
cantitativ.
}n concluzie, ]ntreprinderea industrial[ este un sistem deschis a
c[rei evolu\ie depinde ]ntotdeauna de un efort de conducere de natur[
uman[, bazat pe principiul conexiunii inverse – sistem de tip cibernetic
(cibernetica- =tiin\[ a comenzii =i a comunica\iei la fiin\e =i ma=ini)
Sistemul de produc\ie este partea vital[ a ]ntreprinderii de care se
leag[ prin =apte variabile organiza\ionale interdependente: strategie,
structur[, sisteme, stil managerial, personal, competen\e,valori comune.
Strategia este ansamblul de ac\iuni prin care organiza\ia r[rpunde
sau anticipeaza schimb[ri ]n mediul exterior ei pentru a-=i ]mbun[t[\ii
pozi\ia fa\[ de concuren\[.
Structura este reprezentat[ prin compartimentele cu func\iile lor =i
rela\iile de leg[tur[ dintre acestea.
Sistemele sunt date de ansamblul de proceduri care fac organiza\ia
s[ func\ioneze: planificare, circula\ia documentelor, prelucrarea
comenzilor clien\ilor, asigurarea calit[\ii, protec\ia mediului.
Stilul managerial (mentor, facilitator, monitor, coordonator,
director, produc[tor, broker, inovator) reflect[ aspecte ca: modul de
utilizare a timpului, centralizare vs. descentralizare, simboluri
comportamentale =i constitue o reflectare a culturii organiza\iei.
Personalul include tot ce este legat de oamenii din organiza\ie,
dar nu privi\i ca individualit[\i ci ]n ansamblul lor, ca resurs[ uman[.
Aceast[ component[ cuprinde, pe de o parte, sistemul de evaluare,

2
Introducere

salarizare, programele de preg[tire =i promovare iar pe de alt[ parte ceea


ce \ine de atitudini, de moralul oamenilor, motivare, comportamente.
Competen\ele caracterizeaz[ organiza\ia prin ceea ce ea =tie s[
fac[ mai bine.
Valorile comune sunt ideile fundamentale =i aspira\iile, adesea
nescrise, care merg dincolo de declara\iile conven\ionale ale obiectivelor
organiza\iei. }ntreaga organiza\ie este construit[ =i ]=i reg[se=te
coeziunea ]n jurul acestor valori comune, care fac parte din cultura
organiza\iei.
Dimensiunile unei organiza\ii performante sunt: produc\ia, omul,
adhocra\ia (adaptarea) =i birocra\ia ( cu sensul de ierarhie- organiza\ie
bine administrta[ dup[ reguli clare). Corespunz[tor acestor dimensiuni
]ntreprinderile pot avea urm[toarele caracteristici predominante:
men\inerea sistemului, control-centralizare, pozi\ionare pe pia\[,
flexibilitate-descentralizare (v. fig. 1.1).
}n func\ie de caracteristicile =i dimensiunile ]ntreprinderii,
managerul (specialistul ]n activitatea =i arta de a conduce =i organiza
]ntreprinderi) trebuie s[ joace urm[toarele roluri:
- pentru ]ntreprinderea care are ca dimensiune principal[ produc\ia
managerul trebuie s[ fie de tip produc[tor =i director; acest lucru se va
reflecta ]n maximizarea ie=irilor din sistem (output –urile); managerul va
stabilii sarcinile, direc\ia, priorit[\ile =i productivitatea.
- pentru ]ntreprinderea care are ca dimensiune principal[ adhocra\ia
managerul trebuie s[ fie de tip inovator =i broker; acest lucru se va
reflecta ]n adaptare;; managerul va stabilii extinderile, achizi\iile =i va
monitoriza schimbarea.
- pentru ]ntreprinderea care are ca dimensiune principal[ omul
menagerul trebuie s[ fie de tip mentor =i facilitator; acest lucru se va
reflecta ]n dezvoltarea organiza\iei prin intermediul resurselor umane;

3
INGINERIA SISTEMELOR DE PRODUC|IE

managerul va contribui esen\ial la cre=terea contribu\iei personalului, va


asigura un moral, spirit de echipa =i climat favorabil desfa=ur[rii
activita\ilor.
- pentru ]ntreprinderea care are ca dimensiune principal[ birocra\ia
managerul trebuie s[ fie de tip monitor =i coordonator; acest lucru se va
reflecta ]n continuitatea rezultatelor; managerul va asigura administrarea
informa\iilor, va stabili structuri, reguli =i va asigura controlul.

Flexibilitate; descentralizare

OMUL ADHOCRATIA

Pozitionare
Mentinerea pe piata
sistemului

BIROCRATIA PRODUCTIA

Control, centralizare

Fig. 1.1