Sunteți pe pagina 1din 6

SCOALA GENERALA GRIGORE SILASI BECLEAN

Str. Libertii nr. 19


Tel:
Fax:

0263 343129
0263 343734

http://www.scoalagrigoresilasi.ro
e-mail: scoalagrigoresilasi@yahoo.com

Nr. / .

PLAN MANAGERIAL ADMINISTRATOR FINANCIAR


An colar 2010-2011
NR.
CRT.

DOMENII

1.

3.
1.PROIECTARE

5.

TERMEN

RESPONSABIL

INDICATORI DE
PERFORMAN

Elaborarea proiectului de buget

Inainte de aprobarea
bugetului anual

Director
Contabil sef

Proiectul
de
buget
fundamentarea proiectului de
buget

Inainte de aprobarea
bugetului anual

Director
Contabil sef

Proiectul de achiziii

Permanent

Director
Contabil sef

Elaborarea proiectului de achiziii ale unitatii


scolare
Identificarea surselor extrabugetare de finanare

2.

4.

ACIUNI

1.
2.
3.
4.

spatii pentru inchiriat


taxe eliberare adeverinte colarizare
donatii, sponsorizari
alte

Intocmirea documentatiei pentru reparatii

Inainte de aprobarea
Bugetului anual

Continuarea lucrarilor de reparatii capitale la


Scoala Coldau

Dupa repartizarea
fondurilor

Contabil sef
Administrator
Director
Contabil sef

Angajamentul legal (contract


de inchiriere, contracte de
comodat)
Actul
de
donatie
sau
sponsorizare
Proiectul de buget
Nota de fundament a reparatiei

Repartizare fonduri prin H.G.

Repartizarea bugetului primit, conform legii, pe


capitole si articole bugetare

1.

2.

Dupa aprobarea
bugetului anual

Director
Contabil sef

Bugetul aprobat

Procurarea fondurilor extrabugetare si


repartizarea lor conform prioritatilor

Permanent

Director
Contabil sef

Contract, comanda de achizitii


publice
Factura
fiscala
Contractul de sponsoriz. sau
donatie

Repartizarea mijloacelor fixe si a obiectelor de


inventar conform planificarii

Permanent

Contabil sef

Referatul de necesitate pe loc


de amplasare

3.
2.ORGANIZARE

Administrator
4.

Intocmirea referatelor de necesitate pentru


procurarea materialelor necesare desfasurarii
procesului de invatamant

Permanent

1.

Realizarea executiei bugetare

Trimestrial
Anual

Contabil sef

Director
Contabil sef

Director
Contabil sef
Administrator

Realizarea planului de achizitii

Permanent

3.

Alocarea burselor

01.11..2010
pe sem.I al anului
scolar

Comisia de aprobare
a burselor
Contabil sef
Secretar

5.

Utilizarea fondurilor extrabugetare conform


prioritatilor stabilite in proiectele si programele
unitatii scolare

Permanent

Director
Contabil sef

2.

3.CONDUCERE
OPERATIONALA

Conform legislatiei in vigoare

Darea de seama contabila


Programul anual de achizitii
bugetul
aprobat
Documentul de aprobare a
conducatorului.unitatii
Actul de aprobare tehnicoeconom. al obiectivului de
investitii
Contractul de achizitii publice
Factura
fiscala
Documentele
care
atesta
livrarea produselor, prestarea
serviciilor sau a executiei
lucrarilor, dupa caz (avizul de
expediere)
Decizia comisiei de burse
Procesul-verbal de stabilire a
elevilor beneficiari de burse
Statul de burse
Referatul
de
necesitate
Actul
de
aprobare
al
conducatorului
unitatii
de
procurare
a
achizitiei
Referatul privind modul de

6.

Asigurarea conditiilor necesare privind


iluminatul, incalzirea, alimentarea cu apa,
canalizare si paza

Permanent

Contabil sef
Administrator

1.

Incheierea exercitiului financiar

Anual

Contabil sef

2.

Evaluarea realizarii planului de achizitii si


utilizarii fondurilor extrabugetare

Permanent

Director
Contabil sef

4.CONTROL/EVAL
UARE

3.

Intocmirea documentelor si a rapoartelor


tematice curente si speciale, cerute de ISJ, CCD,
minister si autoritatile locale

Lunar
Trimestrial
Anual

Contabil sef

utilizare a achizitiei de bunuri,


daca este cazul
Contractul cu furnizorii locali
Factura prestarilor de servicii
Angajamentul
bugetar
Ordonantare
la
plata
Ordinul de plata a furnizorilor
Actele de control ale organele
de politie, pompieri, contractul
cu Forta Zero Paza si securitate
si fisa posturilor portarilor
angajati de unitate
Darea de seam contabil
anual
Referatul de necesitate a
achizitionarii
bunurilor
si
prestarilor
de
servicii
Contractul de achizitii-daca este
cazul
Factura
fiscala
Ordinul
de
plata
Referatul de amplasare a
achizitiilor
aprobat
de
contabilul sef
1. monitorizarea
cheltuielilor
de
personal
2. raportari
financiare
lunare
conf.O.M.F.2941din
2009
3. necesar fonduri pentru
decontarea
abonamentelor privind
transportul elevilor
4. necesarul de credite
privind plata cadrelor
participante
la
bacalaureat,
capacitate,
inscriere
liceu si raportarea
cheltuielilor pe forme
de invatamant si pe

feluri de cheltuiala
situatia
trimestriala
privind cheltuiala pe
elev
6. situatia
statistica
lunara,
trimestriala,
semestriala,
anuala,
daca este cazul
7. necesarul de credite
lunar
8. darea
de
seama
contabila trimestriala
9. alte situatii ocazionale
Proiectul
de
buget
Bugetul
aprobat
Darea de seama
Dosarele
actelor
financiar
contabile lunar
Incadrarea in bugetul aprobat
prin H.G.
Contractul de inchiriere de
spatii ptr.desfacere produse
alim.
Avize de insotire a marfii si
proces verbal de receptie a
laboratorului de informatica in
vederea
desfasurarii
unor
cursuri operator PC si internet
Referate,
oferte,comenzi,
facturi, receptii, punere in
functiune a utilajelor si
echipamentelor
H.G.1001/08.08.2007 privind
aprobarea reparatiilor capitale
Darea de seama contabil
trimestrial si anual cu
respectarea legilor in vigoare
5.

Intocmirea documentelor legale privind


managementul financiar

4.

Arhivarea si pastrarea documentelor financiare


oficiale
Monitorizarea cheltuielilor cu proiectarea si
executia lucrarilor

5.
6.

Permanent
Permanent
Septembrie decembrie 2010

Director
Contabil sef
Director
Contabil sef
Director
Contabil sef

Asigurarea de servicii (microproductie, oferirea


de spatii pentru diverse activitati etc.) in
contrapartida ptr.organizatiile surse alternative
de finantare

Permanent

Contabil sef
Administrator

2.

Imbunatatirea bazei materiale a laboratoarelor de


fizica,chimie,biologie, salii de sport,
cab.psihopedagogic si a bibliotecii

Permanent

Director
Contabil sef

3.

Intretinerea cladirilor

Permanent

Director
Contabil sef

Asigurarea transparentei elaborarii si executiei


bugetare

Permanent

Director
Contabil sef

1.

5.MOTIVARE

1.

6.IMPLICARE/PAR
TICIPARE

1.
2.
3.
4.

legea nr.500/2002
legea nr.189/1998
O.G.nr.119/1999
Legile bugetare anuale

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Organizarea in bune conditii a licitatiilor de
proiectare si achizitii de servicii, respectiv a
reparatiilor capitale

2.

1.

7.FORMARE/DEZV
OLTARE
PROFESIONALA SI
PERSONALA

Permanent

Director
Contabil sef

O.G.U.34/2007
H.G.1001/08.08.2006

Director
Contabil sef

Monitoarele
oficiale
Procese-verbale de verificare a
casieriei
Instructajul periodic privind
normele de protectie a muncii
si
PSI
Deciziile luate de conducatoul
institutiei
Fisele posturilor angajatilor
unitatii

Asigurarea formarii specifice si a consultantei


pentru personalul financiar si administrativ
Permanent

O.G..nr.34/2007
Legea nr.133/1999
O.G.nr.20/2002
H.G.461/2001
Codul muncii
Legea nr.154/1998
O.G.U.nr.24/2000
O.G.nr.32/1988
Legea nr.22/1969
Alte acte normative

Formarea echipei personalului administrativ


Facturi fiscale si bonuri de
consum privind intrarile si
iesirile de bunuri din magazie

1.

Permanent

Director
Contabil sef

Comisia de licitatie

Permanent

Director
Contabil sef

Negocierea celor mai bune conditii financiare


pentru executia bugetara

Permanent

Director
Contabil sef

Permanent

Director
Contabil sef

8.FORMAREA
GRUPURILOR/
DEZVOLTAREA
ECHIPELOR

2.

1.
2.

9.NEGOCIEREA/
REZOLVAREA
CONFLICTELOR

Ofertele privind aprovizionarea unitatii cu


materiale, combustibil solid

Facturi insotite de oferte pentru


aprovizionari mai complexe in
diferite actiuni organizate de
unitate
Decizia comisiei de licitatie si
Decizia privind achizitia de
servicii i reparatii capitale
1. cererea de oferte
2. caietul
de sarcini
privind licitatiile
Ofertele si
necesitate

referatele

de

3.

Organizarea licitatiilor, in urma invitatiilor


trimise conform legislatiei in vigoare

DIRECTOR:
Prof. Rus Vasile Gabriel

Permanent

Director
Contabil sef

1.
2.

cererea de oferte
caietul
de sarcini
privind licitatiile

ADMINISTRATOR FINANCIAR:
Duca Dorina