Sunteți pe pagina 1din 24

S.C.

POLARIS M HOLDING

S.R.L.

MANUALUL CALITATII

Cod: MC-01
Pag. 1 din 22

MANUALUL CALITATII
ACEST MANUAL A FOST ELABORAT SUB RESPONSABILITATEA

Elaborat: .Berbec Geanina


Data: 19.03.2004
Verficat: Balan Marius
Data: 20.03.2004
Aprobat: Pera Lucia
Data: 24.03.2004

Destinatar: Director Calitate

Acest document contine informati si date care sunt proprietatea SC ZET CORPORATE SRL.
Prezentul Manual al calitatii este destinat utilizarii exclusive pentru propriile cerinte.
Reproducerea sau utilizarea integrala sau parrtiala a Manualului in orice scop si prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare
etc) este interzisa fara acordul scris al PROPRIETARULUI.
Cod : FPG-001-2/1.1.

Versiunea: 1.1.

Document: Original

S.C.

MANUALUL CALITATII

POLARIS M HOLDING

S.R.L.

Nr.
Crt.

Denumire capitol

Versiunea: 1.1.

Cod: MC-01
Pag. 2 din 22

Codificare
capitol

Document: Original

Descrierea modificarii

Observatii

S.C.

POLARIS M HOLDING

S.R.L.

MANUALUL CALITATII

CUPRINS
0
1.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Pagina de identificare a detinatorului


Evidenta modificarilor
Cuprins
Politica in domeniul calitatii si Declaratia Directorului General
GENERALITATI
Scop si domeniu de aplicare
Gestionarea Manualului
Termeni de baza si definitii
Documente de referinta
Lista abrevierilor
PREZENTAREA S.C.
S.R.L.
Denumirea si tipul organizatiei
Istoric
Prezentarea activitatii
Organizarea S.C.
S.R.L.
SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII
Cerinte generale
Cerinte referitoare la documentatie
RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI
Angajamentul managementului
Orientarea catre client
Politica referitoare la calitate
Planificare
Responsabilitate, autoritate si comunicare
Analiza efectuata de management
MANAGEMENTUL RESURSELOR
Asigurarea resurselor
Resurse umane.
Infrastructura
Mediu de lucru
REALIZAREA LUCRARILOR
Planificarea realizarii lucrarilor
Procese referitoare la relatia cu clientul
Aprovizionare
Executia lucrarilor
Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare
MASURARE, ANALIZA SI IMBUNATATIRE
Generalitati
Monitorizare si masurare
Controlul produselor si lucrarilor neconforme
Analiza datelor
Imbunatatire
ANEXA A: ORGANIGRAMA S.C.
.
ANEXA B: DIAGRAMA PROCESELOR S.C.
ANEXA C: LISTA PROCEDURILOR
ANEXA D: CERINTE LEGALE SI DE REGLEMENTARE
ANEXA E: MODELUL SMC
CU ABORDAREA PE PROCESE

Versiunea: 1.1.

Document: Original

Cod: MC-01
Pag. 3 din 22

S.C.

POLARIS M HOLDING

S.R.L.

MANUALUL CALITATII

Cod: MC-01
Pag. 4 din 22

CAPITOLUL 1 POLITICA IN DOMENIUL CALITATII


SI DECLARATIA DIRECTORULUI GENERAL
1.1 Politica in domeniul calitatii
Managementul calitatii S.C POLARIS M HOLDING
reprezinta un model de conducere concentrat asupra calitatii lucrarilor
de constructii si proceselor, bazat pe implicarea totala a fiecarui angajat si vizeaza succesul pe termen lung prin satisfacerea
cerintelor clientilor interni si externi si crearea de avantaje pentru organizatie si pentru parteneri.
Consideram ca exista urmatorii factori motrici ai calitatii:
- calitatea este cel mai important obiectiv al organizatiei;
- orientarea catre client;
- motivarea procalitate a personalului;
- benchmarking pentru identificarea celor mai bune practici de management;
- dezvoltarea de parteneriate strategice;
- dezvoltarea capacitatii de conducere a tuturor managerilor de subdiviziuni organizatorice;
- internalizarea relatiei client furnizor;
- viziune sistemica asupra functionarii organizatiei;
- stabilirea si monitorizarea obiectivelor si argumentarea cu date a deciziilor.
Directorul calitatii este reprezentantul managementului pentru calitate (RM) este numit si imputernicit de Directorul General cu
proiectarea, implementarea, mentinearea si imbunatatirea sistemului de management al calitatii in cadrul RAFI
INTERNATIONAL avand autoritatea si responsabilitatea asigurarii implementarii cerintelor SMC.
Directorul Calitate are acces permanent la conducerea organizatiei pentru analizarea functionarii sistemului de management al
calitatii si asigura informarea permanenta a conducerii in legatura cu functionarea SMC, evidentiind actiunile corective si
preventive intreprinse si evaluand efectele implementarii masurilor respective.
Buna functionare si eficienta sistemului de management al calitatii se analizeaza anual de catre conducere in baza: evaluarii
rapoartelor de audit intern si extern, rapoartelor de neconformitate, programelor de imbunatatire, eventual a reclamatiilor
clientilor si studiilor efectuate in urma monitorizarii satisfactiei clientilor si a personalului organizatiei etc.
Politica in domeniul calitatii se aplica in intreaga activitate desfasurata in organizatie, iar prevederile Manualului calitatii si
procedurilor SMC sunt obligatorii in activitatea tuturor salariatilor.
Managerii de subdiviziuni organizatorice vor intreprinde masuri pentru a se asigura ca politica este inteleasa, implementata si
mentinuta la nivelul subdiviziunilor organizatorice pe care le conduc.
Politica calitatii este comunicata tuturor angajatilor si nivelul de intelegere a acesteia este evaluata la auditurile interne si cu
ocazia instruirilor in domeniul calitatii.
Fiecare salariat are obligatia de a constientiza obiectivele calitatii, cerintele sistemului calitatii implementat si de a-si imbunatati
permanent activitatea.
Fiecare salariat are obligatia de a face propuneri de masuri de imbunatatire a activitatii pe care le adreseaza managerului
subdivizunii organizatorice din care face parte, acesta analizeaza oportunitatea si eficienta implementarii masurilor respective si
daca este cazul intreprinde masurile de imbunatatire care se impun.
In centrul preocuparilor S.C. POLARIS M HOLDING sta interesul pentru satisfacerea pietei interne cu servicii de calitate,
realizate in contextul sanatatii angajatilor sai, precum si a sigurantei mediului inconjurator.
Principiile si elementele strategice in virtutea carora este formulata Politica in domeniul calitatii a firmei noastre au la
baza conceptul dezvoltarii durabile si satisfacerea necesitatilor si asteptarilor clientilor, vizand, in principal:

luarea deciziillor in conformitate cu cerintele contractuale privind calitatea produselor si serviciilor si cu cerintele de
protejare a mediului;
Versiunea: 1.1.

Document: Original

S.C.

POLARIS M HOLDING

S.R.L.

MANUALUL CALITATII

Cod: MC-01
Pag. 5 din 22

prevenirea riscurilor ecologice si a producerii daunelor fata de mediu;


mentinerea, ameliorarea calitatii lui si reconstruirea zonelor deteriorate;

Politica S.C. POLARIS M HOLDING


in ceea ce priveste asigurarea calitatii lucrarilor si serviciilor este in mod
fundamental orientata spre:

Satisfacerea necesitatilor si asteptarilor clientilor, indeosebi spre cerintele contractuale, performantele, disponibilitatea
si pretul

Satisfacerea necesitatilor si asteptarilor clientilor, asociatilor si ale comunitatii locale;

Protejarea mediului inconjurator si utilizarea rationala a resurselor naturale;

Respectarea cerintelor legale si de reglementare aplicabile.


Conducerea S.C POLARIS M HOLDING
considera ca succesul societatii depinde de intelegerea necesitatilor
clientilor, si de asigurarea satisfactiei acestora.
Sistemul de Management al Calitatii acopera toate activitatile societatii si asigura conducerii firmei garantia controlului
asupra calitatii lucrarilor si serviciilor realizate. Sistemul Management al Calitatii va fi utilizat, imbunatatit continuu si extins in
scopul realizarii calitatii totale in cadrul societatii.
Data: ...........

Director General,
Cristea Mihaela

1.2 Declaratia Directorului General


Directorul General considera ca succesul S.C. POLARIS M HOLDING si realizarea obiectivelor pot fi realizate numai prin
implicarea tuturor salariatilor si va urmari asigurarea resurselor si mijloacelor necesare pentru realizarea lucrarilor intr-un mediu
stimulativ, constructiv bazat pe colaborarea pe orizontala si pe verticala organizatiei.
Sistemul Management al Calitatii aflat in subordinea directa a Directorului General acopera toate birourile firmei si va fi utilizat,
imbunatatit si extins in cadrul intregii organizatii, pentru a asimila mentalitatile si deprinderile caracteristice unei societati
comerciale active.
Directorul General S.C. POLARIS M HOLDING isi exprima angajamentul ferm pentru:
- indeplinirea politicii in ceea ce priveste calitatea serviciilor se realizeaza prin implicarea tuturor angajatilor
pentru realizarea obiectivelor;
- respectarea si aplicarea integrala a prevederilor Manualului Calitatii, a procedurilor si ale tuturor celorlalte
documente ale Sistemul de Management al Calitatii, care sunt obligatorii pentru intreg personalul firmei;
- imbunatatirea continua a Sistemul de Management al Calitatii;
- facilitarea proceselor continue de invatare si schimbare la nivel organizational.
Reprezentantul Managementului pentru Sistemul de Management al Calitatii, este Directorul Calitate, este direct
responsabil de asigurarea functionarii Sistemul Management al Calitatii in firma.
Raspunderea pentru mentinerea si imbunatatirea continua a Sistemul Management al Calitatii revine in intregime
Reprezentantului Managementului si sefilor de birouri.
Aceasta politica in domeniul calitatii va fi revizuita periodic pentru a asigura adaptarea ei continua la necesitatile firmei si va
fi disponibila atat pentru salariatii acesteia, cat si pentru clienti sau publicul interesat.

Data: ...............

Versiunea: 1.1.

Document: Original

Director General,
Cristea Mihaela

S.C.

MANUALUL CALITATII

POLARIS M HOLDING

S.R.L.

Cod: MC-01
Pag. 6 din 22

CAPITOLUL 2 GENERALITATI
2.1 Scop si domeniu de aplicare
2.1.1 Scop
a. Scopul prezentului Manual este descrierea Sistemul de Managementul Calitatii, proiectat, documentat, implementat,
mentinut si imbunatatit continuu din cadrul S.C.
POLARIS M HOLDING ., sistem ce are ca referential standardul SR EN ISO
9001:2001.
b. Prezentul Manual prezinta:
Politica in domeniul calitatii si obiectivele calitatii si asa cum au fost formulate de catre managementul de la cel
mai inalt nivel;
Procesele SMC, succesiunea si interactiunea lor;
Activitatile si responsabilitatile privind planificarea, realizarea, urmarirea, controlul, masurarea si monitorizarea,
analiza si imbunatatirea proceselor SMC;
Documentele SMC aplicabile.
c. Prezentul Manual are in vedere:
Asigurarea unei baze documentate pentru auditarea interna si externa a SMC;
Demonstrarea conformitatii SMC cu referentialul ales SR EN ISO 9001:2001;
Imbunatatirea comunicarii in relatiile cu partenerii sai de afaceri;
Asigurarea eficienta a calitatii lucrarilor realizate in conformitate cu cerintele legale si contractuale;
Orientarea personalului catre beneficiile calitatii si prin luarea la cunostinta si intelegerea elementelor SMC si
constientizarea astfel a impactului activitatii fiecaruia asupra calitatii produselor/serviciilor realizate si asupra inconjurator.
2 1.2 Domeniul de aplicare:
a. Se aplica SMC din S.C.
. pentru toate activitatile privind:
- constructii de cladiri si lucrari de geniu, cod CAEN 4521;
- lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii, cod CAEN 4522;
- lucrari de instalatii tehnico-sanitare, cod CAEN 4533;
- activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea, cod CAEN 7420;
b. Prevederile SMC sunt obligatorii pentru toti angajatii acestei societati
b. Prevederile prezentului Manual al Calitatii sunt obligatorii pentru toti angajatii organizatiei.
2.2 Gestionarea Manualului Calitatii (MC)
2.2.1 Elaborarea Manualului Calitatii
a. Manualul care reprezinta editia de baza este elaborat si verificat de echipa de consultanta cu consultarea partilor
interesate (conducere, utilizatori) conform procedurii cod PG-001, Elaborarea si controlul documentelor. Aprobarea a fost
realizata de DG.
b. Versiunile urmatoare ale MC pot fi elaborate de Directorul Calitatii (DC)/ Consultant , verificate de Directorul Tehnic
sau de catre un Consultant si este aprobat de catre DG, data aprobarii reprezentand data intrarii in vigoare a Manualului.
c. Manualul este gestionat de catre DC si se tine sub control conform prevederilor procedurii PG-001, Elaborarea si
controlul documentelor.
2.2.2 Difuzarea / retragerea MC
a. Daca este cazul, MC se difuzeaza pe suport de hartie sau se consulta pe suport electronic prin retea. Documentele
pe hartie sunt difuzate de DC intr-una din variantele: document controlat sau document necontrolat, aceasta mentiune se
face in rubrica Document din subsolul paginii. Difuzarea in exterior a MC se face numai cu autorizarea DG.
b. Pentru difuzarea/retragerea in regim controlat, DC intocmeste ,,Lista de difuzare conform prevederii procedurii cod
PG-001, Elaborarea si controlul documentelor.
c. Exemplarele din Manualul Calitatii difuzate in cazul ofertelor/ licitatiilor sau la solicitarea clientilor, pentru care nu
este prevazut controlul modificarilor/ reviziilor sunt difuzate in varianta document necontrolat.
Versiunea: 1.1.

Document: Original

S.C.

POLARIS M HOLDING

S.R.L.

Cod: MC-01

MANUALUL CALITATII

Pag. 7 din 22

2.3 Termeni de baza si definitii


2.3.1 Se utilizeaza termenii si definitiile din SR EN ISO 9000:2006 SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITATII, Principii
fundamentale si vocabular .
Nota 1. Prin lucrare , in continutul prezentului manual intelegem: lucrare de constructie.
2.4 Documente de referinta
SR EN ISO 9001:2001 - SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITATII. Cerinte.;
SR EN ISO 9000:2006 - SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITATII. Principii fundamentale si vocabular;
SR EN ISO 9004:2001 - SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITATII. Linii directoare pentru imbunatatirea
performantelor;
SR EN ISO 19011:2003 - Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitatii si/sau de mediu
SR ISO/TR10013: 2003 - Linii directoare pentru documentatia Sistemului de Management al Calitatii
SR EN ISO 10002/ 2005, Managementul calitatii. Satisfactia clientului. Linii directoare pentru tratarea reclamatiilor
in cadrul organizatiilor
Cerinte legale si de reglementare (Vezi Anexa D la prezentul Manual)
Nota 1: Toate documentele la care se face referire sunt in versiunea in vigoare.
2.5 Lista abrevierilor
SMC = Sistemul de Management al Calitatii
DG = Director General
DT = Director Tehnic
DC = Director Calitate
PG = Procedura Generala
CRML= Comisia de receptie materiale si lucrari
PM = Protectia Muncii
PSI = Prevenirea si stingerea incendiilor
CQ = Control calitate
RTE = Responsabil tehnic cu executia
RPM = Responsabil Protectia muncii, Protectia mediului, PSI
CTA = Comisia Tehnica de Avizare
CRML= Comisia de receptie materiale si lucrari
ISC= Inspectoratul de Stat in Constructii
PM = Protectia Muncii
PSI = Prevenirea si stingerea incendiilor
DMM = Dispozitive de masurare si monitorizare;
PCCVI = Planul de control calitate, verificari si incercari.

CAPITOLUL 3 PREZENTAREA S.C.

3.1 Denumirea si tipul organizatiei


Societatea comerciala
este o societate cu raspundere limitata cu sediul in..............
Domeniul de activitate include executarea lucrarilor de constructii.
3.4 Organizarea S.C.
3.4.1 Activitatea curenta a societatii este condusa de catre DG.
3.4.2 Organigrama S.C.
. este prezentata in Anexa A.
3.4.3 Organizarea, atributiile si responsabilitatile conducerii si birourilor din S.C.
sunt definite prin decizii,
fise post etc.
3.4.4 Pentru a raspunde cerintelor standardului ales ca model de referinta in cadrul SMC au fost definite responsabilitatile
si autoritatea pentru toate functiile/persoanele care:
- initiaza actiuni de prevenire a aparitiei neconformitatilor;
- identifica, analizeaza si inregistreaza problemele legate de neconformitati;
- initiaza si/sau intreprind actiuni corective in vederea inlaturarii neconformitatilor;
- verifica modul de implementare si eficacitatea actiunilor corective intreprinse;
- controleaza realizarea lucrarilor in toate fazele, de la contractare si pana la predarea la client, cat si pe perioada de
garantie.
Versiunea: 1.1.

Document: Original

S.C.

POLARIS M HOLDING

S.R.L.

MANUALUL CALITATII

3.4.5 In conformitate cu organigrama S.C.


DG are in subordine directa urmatoarele structuri:
- biroul tehnic
- biroul marketing-vanzari
- biroul administrativ-secretariat
- biroul financiar-contabil
- biroul resurse umane
- birou calitate

Cod: MC-01
Pag. 8 din 22

, structura organizatorica a societatii este urmatoarea:

3.4.5.1 DG are responsabilitate privind coordonarea intregii activitati a societatii si responsabilitati specifice conform
documentelor SMI si cerintelor din SR EN ISO 9001:2001:
- stabileste strategia privind obiectivele afacerii;
- stabileste politica si obiectivele generale in domeniul calitatii;
- aproba organigrama societatii si fisele de post;
- numeste Reprezentantul Managementului pentru SMC si DC;
- asigura alocarea resurselor (financiare, umane, informationale, materiale, etc) pentru toate procesele SMI;
- aproba documentele SMC emise in cadrul organizatiei (Manual, proceduri, alte documente) si modificarile la acestea;
- arhiveaza documentatia tehnica referitoare la lucrare dupa finalizarea comenzii/contractului si gestioneaza arhiva de
lucrari a societatii;
- aproba lista inregistrarilor perimate care urmeaza a fi distruse;
- conduce sedintele de analiza efectuate de management si sedintele operative zilnice si aproba toate deciziile; verifica
implementarea deciziilor stabilite;
- propune sedinte de analiza a SMC neplanificate;
- aproba oportunitatea angajarii de personal pe baza analizelor privind necesitatea de competenta;
- evalueaza personalul propus pentru functiile de conducere si aproba toate angajarile;
- aproba Programul anual de instruire;
- evalueaza personalul cu functii de conducere pe baza Fisei de evaluare profesionala a personalului si analizeaza
evaluarile pentru tot personalul;
- primeste, analizeaza si aproba comenzile clientilor si participarea la licitatii si toate modificarile la contracte;
- asigura servicii de consultanta in domeniul de activitate al societatii;
- inregistreaza contractele si pastreaza inregistrarile referitoare la activitatea de contractare;
- stabileste programarea lucrarilor si coordoneaza toate etapele de realizare a ei;
- elaboreaza FLUL si participa la etapele de realizare ale lucrarii, inclusiv la analiza datelor de intrare si la analizele si
verificarile pe parcurs; propune si aproba solutiile de executie; verifica si aproba modificarile lucrarii si difuzarea acestora la
factorii interesati;
- aproba Lista furnizorilor acceptati pentru produse si servicii;
- coordoneaza activitatea de executie lucrari, aproba contractele de executie, si ia decizii in toate fazele de executie;
- aproba Programul anual de audituri interne, analizeaza rezultatele auditurilor si dispune dupa caz masuri adecvate;
-decide privind corectiile/actiunile corective/preventive care se impun ca urmare a neconformitatilor reale/potentiale in
toate fazele de elaborare a a lucrarii si aloca resursele necesare pentru implementarea acestora;
- analizeaza rezultatele referitoare la feed-back-ul de la clienti, inclusiv reclamatiile, dispune masuri si verifica
implementarea si eficacitatea acestora;
- dispune efectuarea de audituri neplanificate;
- analizeaza periodic functionarea SMC, actualizeaza politica in domeniul calitatii si urmareste realizarea obiectivelor in
domeniul calitatii;
3.4.5.2 DC este reprezentantul managementului pentru SMC si are responsabilitati specifice documentelor SMC si
cerintelor din SR EN ISO 9001:2001:
- se asigura ca procesele necesare SMC sunt stabilite, implementate si mentinute;
- raporteaza managementului de la cel mai inalt nivel despre functionarea SMC si despre orice necesitate de
imbunatatire;
- se asigura ca este promovata in cadrul organizatiei constientizarea referitoare la cerintele clientului;
- numeste responsabilii/proprietarii de procese si stabileste impreuna cu acestia obiectivele si indicatorii pentru fiecare
proces SMI identificat;
- verifica elaborarea, implementarea, difuzarea, revizuirea, arhivarea, retragerea documentelor SMC;
- aproba difuzarea documentelor SMC la terti in regim controlat sau necontrolat;
- planifica analizele SMC, stabileste ordinea de zi si intocmeste Raportul privind implementarea, functionarea si
dezvoltarea SMC pe perioada analizata;

Versiunea: 1.1.

Document: Original

S.C.

POLARIS M HOLDING

S.R.L.

Cod: MC-01

MANUALUL CALITATII

Pag. 9 din 22

- verifica Procesul Verbal al sedintei de analiza si avizeaza Programele de actiuni corective / preventive /de
imbunatatire.
- urmareste si raporteaza conducerii societatii despre finalizarea, rezultatele si eficienta dispozitiilor/actiunilor stabilite la
sedinta de analiza;
- elaboreaza Planul calitatii cu sprijinul birourile implicate ;
- analizeaza Programul anual de instruire privind managementul calitatii ;
- elaboreaza Programul anual de audituri interne si il supune avizarii/aprobarii Directorului General;
-conduce, urmareste si efectueaza audituri interne si monitorizeaza implementarea corectiilor/actiunilor
corective/preventive stabilite si a eficacitatii lor;
- prelucreaza si analizeaza datele din Chestionarele de evaluare a satisfactiei clientului;
- urmareste si analizeaza periodic nivelul de calitate prestabilit in conformitate cu cerintele SMC si propune actiuni
corective/preventive si/sau de imbunatatire a SMC;
- prezinta la solicitarea managerului sau in sedintele de analiza efectuate de management sinteza neconformitatilor,
cauzele aparitiei acestora si eficacitatea actiunilor corective/preventive intreprinse.
- reprezinta societatea la sustinerea auditurilor externe de secunda sau terta parte;
- informeaza DG cu privire la rezultatele auditurilor interne/externe;
- propune masuri pentru imbunatatirea continua a SMC;
- stabileste si mentine legatura cu organismul de certificare.
- stabileste impreuna cu responsabilii/proprietarii de procese obiectivele si indicatorii pentru fiecare proces SMC
identificat;
- elaboreaza manualul calitatii, procedurile;
- difuzeaza, retrage, arhiveaza, distruge documentele SMC;
- verifica implementarea documentelor SMC si functionarea Sistemului in ansamblu;
- asigura activitatile de secretariat pentru sedinta de analiza a SMC efectuata de management;
- elaboreaza Programul anual de instruire privind managementul calitatii;
- asigura introducerea in contracte a clauzelor referitoare la calitate privind executia lucrarilor;
- asigura efectuarea auditurilor interne;
- initiaza Rapoartele de neconformitate si Rapoartele de observatii;
- raporteaza DG despre functionarea SMC si despre orice necesitate de imbunatatire.
3.4.5.3 DT coordoneaza activitatea de executie a lucrarii si are responsabilitati specifice procedurilor SMC si cerintelor
din SR EN ISO 9001:2001.
- verifica instructiunile de lucru si dupa caz, procedurile si propune revizii/ modificari;
- participa la sedintele operative zilnice si la luarea deciziilor care se impun;
- participa la analiza si negocierea initiala a comenzilor clientilor pentru furnizarea de servicii prin incredintare direct si la
analiza modificarilor contractului;
- analizeaza si verifica: studiile de fezabilitate, documentatia pentru obtinere avize/autorizatii de mediu, PSI,
documentatia pentru licitatie;
- are responsabilitate privind aprovizionarea cu servicii de specialitate si servicii pentru contracte in subantrepriza;
- verifica modul de desfasurare a executiei lucrarii;
- aduce la cunostinta DG orice defectiune care intervine la echipamentele utilizate;
- aproba necesarul de piese de schimb si efectueaza plata catre furnizorii de piese sau furnizorii de mentenanta corectiva
pentru utilaje;
- identifica si participa la stabilirea modului de tratare pentru neconformitatile identificate la lucrari.
3.4.5.4 Sef birou contabilitate are responsabilitati specifice privind activitatea financiar-contabila.
3.4.5.5 Sef birou RU are responsabilitati privind activitati de: managementul resurselor umane si responsabilitati
specifice SMC:
- elaboreaza fisele de post;
- asigura activitatile de recrutare, selectie si promovare profesionala a personalului in raport cu aptitudinile, experienta si
cu necesitatile societatii;
- stabileste necesitatile de instruire din compartimentul propriu si centralizeaza pe cele din toate birourile;
- elaboreaza Programul anual de instruire pentru partea de instruire profesionala/autorizare si intocmeste tabelul cu
evidenta persoanelor care necesita autorizari/atestari periodice;
- evalueaza si reevalueaza furnizorii externi de servicii de instruire;
- coordoneaza activitatea de instruire;
- pastreaza inregistrarile referitoare la studii, instruiri/atestari, experienta, evaluare ale personalului;
- prezinta la solicitarea conducerii rapoarte privind rezultatele monitorizarii procesului de instruire;
Versiunea: 1.1.

Document: Original

S.C.

POLARIS M HOLDING

S.R.L.

MANUALUL CALITATII

Cod: MC-01
Pag. 10 din 22

- gestioneaza legislatia si reglementarile.


- are responsabilitate pentru verificarea si receptia produsului/lucrarii aprovizionate.
3.4.5.6 Responsabil administrativ-secretariat are responsabilitati privind activitati de: secretariat si responsabilitati
specifice documentelor SMC:
- inregistreaza intrarile-iesirile de documente;
- pastreaza pe suport electronic datele centralizate referitoare la produsele aprovizionate;
- gestioneaza legislatia si reglementarile.
- are responsabilitate privind: aprovizionarea cu materiale, si alte produse destinate executarii lucrarilor, aprovizionarea
cu servicii etc.
3.4.5.8 Sef birou marketing-vanzari
- primeste comenzile de la beneficiari, dosarele de licitatie, tine evidenta lor, urmareste traseul lor conform procedurii,
pana la incheierea contractelor.
- aduce la cunostinta sefilor de birouri, orice reclamatie a clientilor privind calitatea marfurilor livrate.
- tine evidenta contractelor si se preocupa de asigurarea fondurilor necesare realizarii lucrarilor.
- urmareste ca produsele primite din import sa fie insotite de documentele prevazute in contracte.
3.4.5.9 RPM are responsabilitate privind activitatile de Protectia muncii, Protectia Mediului, PSI.
3.4.5.10 Responsabilul CQ are responsabilitati privind efectuarea controlului calitatii la lucrarile contractate si privind
stabilirea conformitatii lucrarilor si produselor utilizate la acestea cu PCCVI aprobate si legislatia si reglementarile tehnice in
domeniul constructiilor, in vigoare.
3.4.5.11 RTE are responsabilitati specifice privind executia lucrarii de constructii conform cerintelor legale si
responsabilitati specifice conform documentelor SMC si cerintelor din SR EN ISO 9001:2001:
- avizeaza din punct de vedere tehnic planurilor calitatii/PCCVI;
- avizeaza seful punctului de lucru pe baza calificarii profesionale a acestuia;
- supravegheaza calitatea lucrarilor planificate prin PCCVI aprobate, identifica/analizeaza si propune dupa caz, modul de
tratare al neconformitatilor;
- admite executia lucrarii de constructii numai in conformitate cu proiectul si detaliile de executie.
- participa la validarea lucrarilor in faze determinante.
- pune la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectarii prevederilor legale.
- pastreaza inregistrarile aferente activitatii desfasurate.

CAPITOLUL 4 SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII


4.1 Cerinte generale
4.1.1 Organizatia a proiectat, documentat si implementat un SMC avand ca referinta standardul SR EN ISO 9001:2001.
Organizatia mentine si imbunatateste continuu efectivitatea SMC conform cerintelor referentialului ales si luand in considerare
necesitatile tuturor partilor: clienti, furnizori, organisme de reglementare si control, public, autoritati.
4.1.2 Organizatia:
a. a identificat procesele necesare SMC;
b. a determinat succesiunea si interactiunea proceselor;
c. a determinat criteriile si metodele necesare pentru a se asigura ca atat operarea si controlul proceselor sunt
eficace;
d. s-a asigurat de disponibilitatea resurselor si documentatiei necesare pentru operarea si monitorizarea proceselor;
e. monitorizeaza, masoara si analizeaza aceste procese;
f. implementeaza actiunile necesare pentru a atinge rezultatele planificate si pentru imbunatatirea proceselor SMC;
4.1.3 Au fost identificate urmatoarele excluderi de la cerintele standardelor SR EN ISO 9001:2001:
- pct. 7.3. Proiectare si dezvoltare, deoarece organizatia nu desfasoara acest tip de activitati.
4.1.4 Procesele SMC identificate in S.C.
sunt: procese de management, procese de baza si procese suport;
aceste procese sunt conduse de catre organizatie in conformitate cu cerintele SR EN ISO 9001:2001. Diagrama proceselor
SMC, succesiunea si interactiunile dintre acestea sunt prezentate in Anexa B la Manual.
4.1.5 Procesele externalizate sunt urmatoarele: instruire externa, verificari metrologice si mentenanta echipamentelor
sunt tinute sub control prin evaluarea, selectia si acceptarea furnizorilor si prin clauze contractuale.

Versiunea: 1.1.

Document: Original

S.C.

POLARIS M HOLDING

S.R.L.

MANUALUL CALITATII

Cod: MC-01
Pag. 11 din 22

4.1.6 Orice activitate identificata pe parcurs este analizata din punctul de vedere al influentei sale asupra proceselor
SMC deja definite ale societatii, urmand a fi integrata in structura SMC implementat si tinuta sub control in acelasi mod ca si
procesele existente.

4.2 Cerinte referitoare la documentatie


4.2.1 Generalitati
4.2.1.1. Documentatia SMC include:
a. Declaratia privind politica referitoare la calitate, obiectivele si angajamentul managerului;
b. MC;
c. Proceduri documentate cerute de SR EN ISO 9001:2001 si proceduri si documente necesare organizatiei pentru a
se asigura de planificarea, operarea si controlul eficace al proceselor sale;
e. Inregistrarile calitatii cerute de SR EN ISO 9001:2001.
4.2.1.2 Documentatia SMC se regaseste pe suport hartie sau suport electronic.
4.2.1.3 Utilizarea documentatiei SMC contribuie la:
a. asigurarea conformitatii cu cerintele clientilor si imbunatatirea calitatii ;
b. oferirea unei instruiri adecvate a personalului;
c. asigurarea repetabilitatii si trasabilitatii;
d. furnizarea de dovezi obiective;
e. evaluarea eficacitatii si a adecvarii continue a SMC.
4.2.1.4 Documentatia SMC este conceputa astfel incat sa satisfaca cerintele standardului de referinta ales SR EN ISO
9001:2001 precum si cerintele proceselor organizatiei.
4.2.1.5 Procedurile SMC reprezinta documentatia de baza pentru planificarea, operarea, controlul si imbunatatirea
proceselor SMC. Acestea descriu (cu gradul de detaliere necesar pentru controlul adecvat al activitatilor implicate):
responsabilitatile, autoritatile si interdependentele personalului care conduce, efectueaza, verifica sau analizeaza activitati care
influenteaza calitatea, modul in care sunt efectuate activitatile, documentele care se folosesc si metodele de control care se
aplica.
4.2.1.6 Lista procedurilor din S.C. . este prezentata in Anexa C la Manual.
4.2.2 MC
4.2.2.1 Manualul Calitatii include:
a. scopul, domeniul de aplicare si descrierea detaliata a SMC aplicat in organizatie;
b. descrierea interactiunii si succesiunii dintre procesele SMC;
c. referire la proceduri si lista acestora.
4.2.3 Controlul documentelor
4.2.3.1 Documentele cerute de SMC sunt controlate.
4.2.3.2 S-a stabilit procedura PG-001, Elaborarea si controlul documentelor care defineste controlul necesar pentru:
a. a aproba documentele inainte de emitere in ceea ce priveste adecvarea acestora;
b. a analiza, a actualiza daca este cazul si a reaproba documentele;
c. a se asigura ca sunt identificate modificarile si stadiul revizuirii curente ale documentelor;
d. a se asigura ca versiunile relevante ale documentelor aplicabile sunt disponibile la punctele de utilizare;
e. a se asigura ca documentele raman lizibile si identificabile cu usurinta;
f. a se asigura ca documentele de provenienta externa sunt identificate iar distributia lor este controlata;
g. a preveni utilizarea neintentionata a documentelor perimate si a le aplica o identificare adecvata daca sunt pastrate
pentru orice alt scop.
4.2.3.3 MC si procedurile inainte de implementare sunt aprobate de DG. Documentele sunt analizate si actualizate
periodic, aprobarea reviziilor la acestea facandu-se in acelasi fel ca si in cazul documentelor initiale.
4.2.4 Controlul inregistrarilor
4.2.4.1. Inregistrarile sunt stabilite si mentinute pentru a dovedi conformitatea cu cerintele si/sau operarea eficace a SMC.
4.2.4.2 S-a stabilit procedura PG-002, Controlul inregistrarilor pentru a defini controlul necesar pentru identificarea,
colectarea, indexarea, accesul, indosarierea, arhivarea, pastrarea si eliminarea inregistrarilor calitatii, asigurandu-se ca:
a. inregistrarile sunt pastrate pentru demonstrarea conformitatii cu cerintele si a functionarii eficace a SMC;
b. toate inregistrarile sunt lizibile, arhivate si pastrate astfel incat sa fie regasite prompt, sa se previna deteriorarea,
distrugerea sau pierderea lor;
c. inregistrarile sunt protejate impotriva accesului neautorizat si impotriva modificarii lor necontrolate;
d. atunci cand se cere prin contract, inregistrarile sunt disponibile pe o perioada stabilita, in vederea evaluarii lor de
client sau de reprezentantul acestuia;
Versiunea: 1.1.

Document: Original

S.C.

POLARIS M HOLDING

S.R.L.

MANUALUL CALITATII

Cod: MC-01
Pag. 12 din 22

e. in stabilirea termenului de pastrare a inregistrarilor se iau in considerare reglementarile legale si in lipsa acestora,
aspectele referitoare la raspunderea juridica privind lucrarile si lucrarile executate si la legalitatea modalitatilor de
arhivare.
4.2.4.3 Inregistrarile se pastreaza pe suport de hartie sau electronic.

CAPITOLUL 5 RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI


5.1 Angajamentul managementului
5.1.1 DG isi asuma angajamentul pentru dezvoltarea si implementarea SMC si imbunatatirea continua a eficacitatii sale
prin :
a. comunicarea in cadrul organizatiei a importantei satisfacerii cerintelor clientilor, a cerintelor legale si a celor
de reglementare (conform procedurii PG-009, Comunicarea interna si externa);
b. stabilirea politicii referitoare la calitate (prin Politica in domeniul calitatii si declaratia Directorului General );
c. asigurarea faptului ca sunt stabilite obiectivele calitatii;
d. conducerea analizelor efectuate de management (conform procedurii PG-005 Analiza efectuata de
management);
e. asigurarea disponibilitatii resurselor.
5.2 Orientarea catre client
5.2.1 DG a stabilit ca S.C.
. este o organizatie orientata catre client prin :
a. asigurarea ca cerintele clientilor sunt determinate si mentinute in scopul cresterii satisfactiei clientilor
(conform procedurii PG-008, Porcese referitoare la relatia cu clientii si procedurii PG-016 Evaluarea
satisfactiei clientilor;
b. definirea si imbunatatirea proceselor SMC care duc la imbunatatirea performantei organizatiei;
c. orientarea catre imbunatatirea continua a SMC (conform procedurii PG-004, Actiuni corective si prevetive);
d. utilizarea analizelor periodice ale SMC pentru a evalua imbunatatirea proceselor SMC (conform procedurii
PG-005 Analiza efectuata de management).
Firma depinde de clientii sai si din acest motiv urmareste sa inteleaga cerintele prezente si viitoare ale clientilor, sa
raspunda cerintelor si sa se straduiasca sa devanseze asteptarile clientilor.
Aplicarea acestui principiu implica urmatoarele:
intelegerea intregii game de necesitati si asteptari ale clientilor cu privire la produse, preturi etc.
asigurarea unei abordari echilibrate a necesitatilor si asteptarilor atat ale clientilor cat si a celorlalte parti interesante
(actionari, personal, furnizori, comunitatea locala si societatea in general);
c)
comunicarea acestor necesitati si asteptari in intreaga firma;
d)
urmarirea satisfactiei clientilor si imbunatatirea continua a proceselor.
Se considera ca in cadrul firmei sunt doua categorii de clienti: clienti externi si clienti interni.
a)
b)

Monitorizarea cerintelor clientilor externi


Firma aloca resurse importante pentru satisfacerea cerintelor clientilor. In acest sens s-au luat masuri pentru prevenirea
neconformitatilor. Eliminarea acestor neconformitati nu este decat un pas, deoarece unii clienti desi sunt multumiti de calitatea
produselor oferite totusi cumpara de la concurenta (poate concurenta le ofera mai mult sau doresc o schimbare).
In aceste conditii trebuie sa depasim asteptarile clientilor asa incat acestia sa fie incantati. Acest lucru inseamna sa oferim
clientului mai mult decat s-ar astepta.
Trebuie sa venim in intampinarea nevoilor clientului oferindu-i acum ceea ce si-ar dori sa cumpere in viitor.
Pentru satisfacerea clientiilor incercam sa intelegem care sunt nevoile lor. Acest lucru se realizeaza prin efectuarea
periodica a unor studii de evaluare a satisfactiei clientilor. Aceste studii ne vor indica punctele slabe si forte ale produselor si
proceselor si reprezinta primul pas in procesul de imbunatatire a activitatii.
Unul dintre obiectivele firmei in relatia cu clientii externi este fidelizarea lor, acest lucru se realizeaza prin:
- comunicarea permanenta cu clientii prin posta electronica etc;
Versiunea: 1.1.

Document: Original

S.C.

POLARIS M HOLDING

S.R.L.

MANUALUL CALITATII

Cod: MC-01
Pag. 13 din 22

- monitorizarea evnimentelor importante din activitatea clientilor fideli si transmiterea unor felicitari cu ocazia unor evenimente
importante;
- instruirea personalului firmei in scopul imbunatatirii comunicarii si deservirii clientilor.
Personalul firmei este instruit sa inteleaga importanta satisfacerii cerintelor clientilor. Clientii nu sunt proprietatea
exclusiva a departamentului de vanzari, iar personalul este incurajat sa se preocupe sa inteleaga exigentele clientilor si sa le
satisfaca. In relatia personalului firmei cu clientii sunt respectate urmatoarele principii:
- constientizarea obiectivelor clientilor asa incat obicetivele lor sa fie si obiectivele noastre;
- imbunatatirea perfomantelor proceselor firmei pe baza sugestiilor clientilor;
- fidelizarea clientilor;
- oferirea unor discount-uri pentru comenzile de valoare mare.
- rezolvarea operativa a tuturor reclamatiilor si sesizarilor clientilor si monitorizarea permanenta a satisfactiei clientilor;
Monitorizarea clientilor interni
In cadrul firmei este considerat client intern orice angajat care primeste de la alt angajat documente, informatii sau materiale
sau realizeaza o etapa urmatoare a unui proces.
Avantajele implementarii conceptului de client intern:
- in momentul in care personalul realizeaza ca exista clienti interni, atitudinea lor fata de munca se schimba. Acum nu mai sunt
indiferenti de modul in care isi desfasoara activitatea si fac eforturi mai mari pentru a lucra corect.
- imbunatatirea comunicarii interne pentru rezolvarea neconformitatilor si o atitudine pozitiva fata de rezolvarea lor.
5.3 Politica in domeniul calitatii
5.3.1 Politica S.C.
. in domeniul calitatii este un element al politicii generale a conducerii organizatiei si este
documentata prin MC, proceduri, decizii si programe care prevad metodele si mijloacele atingerii obiectivului fundamental al
managementului calitatii .
5.3.2 Managementul de la cel mai inalt nivel asigura ca politica referitoare la calitate:
a. este adecvata fata de scopul organizatiei;
b. include angajamentul pentru satisfacerea cerintelor si pentru imbunatatirea continua a eficacitatii SMC;
c. asigura un cadru pentru stabilirea si analizarea obiectivelor calitatii ;
d. este comunicata si inteleasa in cadrul organizatiei;
e. este analizata pentru adecvarea ei continua.
5.3.3 Politica referitoare la calitate este sustinuta de organizarea S.C.
. si este prezentata in cap.1.
5.3.4 Politica referitoare la calitate este obligatorie pentru intregul personal al S.C.
., de la orice nivel, constient
ca orice abatere de la prevederile politicii privind calitatea duce la pierderi de imagine, resurse materiale, financiare si de timp.
5.4 Planificare
5.4.1 Obiectivele generale privind calitatea sunt definite in Politica in domeniul calitatii si Declaratia Directorului
General.
Directorul General se asigura ca obiectivele calitatii, incluzand pe cele necesare pentru mentinerea cerintelor
referitoare la calitatea lucrarilor sunt stabilite pentru functiile si la nivelurile relevante. Obiectivele calitatii sunt masurabile si sunt
in concordanta cu politica in domeniul calitatii .
In cazul in care clientii au cerinte specifice pentru lucrarile contractate, conducerea societatii se asigura de indeplinirea
acestor cerinte, putand stabili obiective specifice pentru fiecare solicitare in parte.
Obiectivele specifice sunt stabilite la inceputul anului, analizate si aprobate din punctul de vedere al asigurarii resurselor
in sedintele de analiza a SMC conform cu prevederile procedurii PG-005, Analiza efectuata de management. Stadiul realizarii
obiectivelor calitatii este analizat periodic in analizele efectuate de management, din punct de vedere al eficientei si eficacitatii,
managementul de varf dispunand dupa caz, actiuni corective/preventive si/sau de imbunatatire a SMC.
5.4.2 Planificarea SMC
Managementul S.C.
. asigura ca :
a. planificarea SMC se face pentru a raspunde cerintei 4.1 din standardul SR EN ISO 9001:2001 pentru a
realiza obiectivele in domeniul calitatii ;
b. integritatea SMC este mentinuta atunci cand schimbarile sistemului sunt planificate si implementate.
Planificarea SMC consta in definirea si documentarea proceselor SMC necesare pentru indeplinirea obiectivelor si a
cerintelor calitatii .
Datele de intrare pentru planificare includ :
a. strategiile organizatiei;
Versiunea: 1.1.

Document: Original

S.C.

POLARIS M HOLDING

S.R.L.

MANUALUL CALITATII

Cod: MC-01
Pag. 14 din 22

b. obiectivele definite ale organizatiei;


c. necesitatile si asteptarile definite ale clientilor organizatiei;
d. evaluarea cerintelor legale si de reglementare;
e. evaluarea datelor referitoare la performanta proceselor SMC;
f. evaluarea experientelor anterioare;
g. oportunitatile de imbunatatire identificate.
In scopul satisfacerii conditiilor specificate pentru llucrari se iau in considerare urmatoarele activitati, dupa cum este
cazul:
a. identificarea proceselor SMC, asigurarea resurselor (financiare, materiale, informationale si umane) si a
competentelor necesare pentru realizarea calitatii cerute si respectarea cerintelor legale de mediu;
b. identificarea cerintelor legale si de reglementare aplicabile;
b. implementarea activitatilor de executie, verificare, control si validare in toate etapele de realizare a lucrarilor
prin elaborarea documentatiei corespunzatoare si alocarea responsabilitatilor;
c. identificarea si elaborarea inregistrarilor calitatii .
Datele de iesire ale planificarii calitatii definesc necesarul privind procesele SMC exprimate in:
a. calificari si cunostinte necesare;
b. responsabilitatile si autoritatile pentru implementarea planurilor de imbunatatire a proceselor;
c. resursele necesare, cum ar fi resursele financiare si infrastructura;
d. indicatori pentru evaluarea imbunatatirii performantei organizatiei;
e. necesitatile de imbunatatire, inclusiv metode si instrumente.
Managementul analizeaza sistematic datele de iesire in cadrul sedintelor de analiza a SMC (conform procedurii PG005 Analiza efectuata de management) pentru a se asigura de eficacitatea si eficienta proceselor sale specifice
5.5 Responsabilitate, autoritate si comunicare
5.5.1 Responsabilitate si autoritate
Managementul de la cel mai inalt nivel stabileste, comunica si actualizeaza, dupa caz, responsabilitatile si autoritatile
personalului angajat, pentru toate nivelele ierarhice si structurile organizatorice.
Personalului ZET CORPORATE ii sunt atribuite responsabilitatile si autoritatile necesare pentru a putea contribui la
indeplinirea obiectivelor si pentru a stabili implicarea, motivarea si angajamentul acestuia. Aceste responsabilitati si autoritati,
inclusiv cele in legatura cu functionarea efectiva, eficienta si eficace a SMC se regasesc in fisele de post aprobate de catre DG
si care se regasesc la Biroul RU si la fiecare angajat. Fisele de post se completeaza si modifica prin decizii ale DG.
5.5.2 Reprezentantul managementului
DC este Reprezentant al managementului pentru SMC si in afara altor responsabilitati are responsabilitatea si
autoritatea definite pentru:
a. a se asigura ca procesele necesare SMC sunt stabilite, implementate si mentinute;
b. a raporta managementului de la cel mai inalt nivel despre functionarea SMC si despre orice necesitate de
imbunatatire;
c. a se asigura ca este promovata in cadrul organizatiei constientizarea referitoare la cerintele clientului
d. relatia cu parti externe in aspecte referitoare la SMC.
DC are responsabilitatea asigurarii functionarii efective a SMC din societate si responsabilitati specifice prezentate la
cap. 3.4.5.2 din Manual.
5.5.3 Comunicarea interna
In cadrul S.C.
se desfasoara permanent un proces de comunicare interna, detaliat in procedura PG-009,
Comunicarea interna si externa prin care se realizeaza informarea tuturor functiilor/ persoanelor din societate (dupa caz) cu
privire la:
a. politica in domeniul calitatii si obiectivele generale/specifice;
b. cerintele si asteptarile clientilor (a se vedea paragraful 7.2.3 din prezentul Manual);
c. modul de organizare si desfasurare a proceselor SMC;
d. cerinte legale si de reglementare aplicabile;
e. hotarari, decizii, schimbari organizatorice si de personal;
f. cerintele documentelor si rezultatele functionarii SMC, inclusiv privind eficacitatea acestuia;
g. rezultatele activitatilor/proceselor de realizare a lucrarilor;
h. gradul de satisfactie al clientilor.
5.6 Analiza efectuata de management
5.6.1 Generalitati

Versiunea: 1.1.

Document: Original

S.C.

POLARIS M HOLDING

S.R.L.

Cod: MC-01

MANUALUL CALITATII

Pag. 15 din 22

5.6.1.1 A fost stabilita procedura PG-005 Analiza efectuata de management care descrie modul in care se analizeaza
eficacitatea SMI si eficienta proceselor SMC si de asemenea modul de desfasurare al sedintelor operative.
5.6.1.2 Sedintele operative se desfasoara de cate ori este necesar si au drept scop analizarea activitatii si stabilirea de
masuri.
5.6.1.3 Conducerea societatii analizeaza anual eficacitatea si eficienta SMC pentru a se asigura ca acesta este in
continuare corespunzator, adecvat si eficace. Sedinta de analiza de management se desfasoara in conformitate cu Ordinea de
zi elaborata de catre DC si este condusa de catre DG.
5.6.1.4 In stabilirea frecventei de desfasurare a analizelor SMC se iau in considerare:
a. structura organizatorica proprie;
b. imbunatatirea continua a functionarii SMC;
c. necesitatea schimbarilor SMC, incluzand politica in domeniul calitatii si obiectivele;
d. feedback-ul de la clienti.
5.6.1.5 Analiza SMI se realizeaza in raport cu documentele SMC sau cu alte documente ce pot clarifica si/sau detalia
anumite activitati sau responsabilitati ale functiilor analizate.
5.6.1.6 DG poate convoca sedinte de analiza extraordinare, neprogramate, in anumite situatii:
a. pregatirea unui audit extern sau analizarea rezultatelor unui audit extern (de terta sau secunda parte);
b. daca auditurile interne pun in evidenta neconformitati minore repetate;
c. daca apar modificari organizatorice care influenteaza SMC;
d. daca sunt modificari esentiale ale standardelor de referinta pentru SMC sau a legislatiei aplicabile in
domeniul constructiilor;
e. la hotararea conducerii organizatiei.
5.6.2 Elemente de intrare ale analizei SMC
Elementele de intrare ale analizei efectuate de management includ informatii referitoare la:
a. rezultatele auditurilor;
b. feedback-ul de la clienti (situatia reclamatiilor si evaluarea gradului de satisfactie);
c. performantele proceselor si conformitatea produsului/ lucrarii;
d. stadiul actiunilor corective si preventive;
e. actiuni de urmarire a rezultatelor de la analizele anterioare efectuate de management;
f. schimbari care ar putea sa influenteze SMC;
g. recomandari de imbunatatire;
h. alte date care sunt relevante pentru SMC .
5.6.3 Elemente de iesire ale analizei SMC
Elementele de iesire ale analizei efectuate de management se concretizeaza in Programul de imbunatatire care
include deciziile si actiunile referitoare la:
a. imbunatatirea eficacitatii SMC si a proceselor sale;
b. imbunatatirea produselor/serviciilor in raport cu cerintele clientului;
c. necesitatea de resurse;
d. strategii si initiative de marketing pentru servicii si cresterea satisfactiei clientilor;
e. informatii pentru planificarea strategica, pentru necesitatile viitoare ale societatii.
Inregistrarile referitoare la analizele efectuate de management sunt gestionate dupa caz de catre DC.
Urmarirea implementarii actiunilor corective/preventive si de imbunatatire este realizata de DC, iar eficacitatea aplicarii
acestora face obiectul viitoarelor analize efectuate de management.

CAPITOLUL 6 MANAGEMENTUL RESURSELOR


6.1 Asigurarea resurselor
Managementul S.C.
determina si asigura resursele necesare (finaciare, umane, materiale, informationale si de
timp) necesare pentru:
a. a implementa si a mentine SMC si a imbunatati continuu eficacitatea sa;
b. a creste satisfactia clientului prin indeplinirea cerintelor sale.
6.2 Resurse umane
6.2.1 Generalitati

Versiunea: 1.1.

Document: Original

S.C.

POLARIS M HOLDING

S.R.L.

MANUALUL CALITATII

Cod: MC-01
Pag. 16 din 22

Managementul se asigura ca personalul care efectueaza activitati care influenteaza calitatea lucrarilor este competent din
punct de vedere al studiilor, instruirii, abilitatilor si experientei adecvate.
6.2.2 Competenta, constientizare si instruire
6.2.2.1 Descrierea acestui element al SMC se regaseste in procedura PG-006 Recrutarea, instruirea, constientizarea,
motivarea si dezvoltarea resursei umane
6.2.2.2 Sursele de identificare ale necesitatilor de competenta cerute si asteptate pentru personalul care efectueaza
activitati care influenteaza calitatea lucrarilor sunt:
a. politica si obiectivele privind calitatea;
b. planificarea strategica;
c. cerintele legale si de reglementare aplicabile;
d. asigurarea fortei de munca (resurse pe termen mediu sau scurt-operational);
e. schimbarile proceselor SMC;
f. evaluarea competentei individuale a personalului pentru efectuarea activitatilor definite;
g. rezultatul analizelor efectuate de management.
6.2.2.3 Biroul RU are responsabilitatea recrutarii personalului in vederea angajarii, in functie de necesitatile de
competenta stabilite de catre DG si precizate in fisele de post. DG evalueaza si selecteaza personalul in vederea angajarii
pentru functiile de conducere iar sefii de birouri evalueaza si selecteaza personalul pentru functiile de executie. Evaluarea si
selectia personalului se face dupa cum este necesar prin: interviu, testare scrisa, proba de lucru, angajare cu perioada de proba
si prin analizarea documentelor care dovedesc competenta si experienta acestuia.
6.2.2.4 Personalul nou angajat este instruit profesional de catre seful locului de munca, privind managementul calitatii de
catre DC si privind PM, PSI.
6.2.2.5 Instruirea personalului (interna si externa) se face pe baza necesitatilor de instruire stabilite de sefii de
compartiumente si a Programului anual de instruire elaborat de DC pentru instruirea privind managementul calitatii si de Biroul
RU pentru instruirea profesionala/autorizari/reautorizari/ PM si PSI. Instruirile externe, inclusiv consultanta se fac prin contracte
cu furnizori externi de instruire, evaluati si selectati de catre Comp.RU. Programul se aproba de DG.
6.2.2.6 Evaluarea instruirii se face astfel:
- evaluare profesionala prin sondaj de catre seful locului de munca;
- evaluare anuala privind cunostintele in domeniul managementului calitatii de catre DC pe baza de chestionar/test;
- evaluarea profesionala anuala a personalului, se face pe baza Fisei de evaluare profesionala a personalului.
6.2.2.7 Cu ocazia auditurilor interne, DC si DC verifica eficacitatea procesului de instruire si propune actiuni corective/
preventive si/ sau de imbunatatire.
6.2.2.8 Inregistrarile referitoare la studii, abilitati si experienta ale personalului sunt pastrate la Biroul RU iar inregistrarile
referitoare la instruirea in domeniul managementului calitatii sunt pastrate de DC.
6.3 Infrastructura
6.3.1 Managementul S.C.
. a definit infrastructura necesara pentru realizarea a lucrarilor din obiectul de activitate
al societatii si care cuprinde:
a. spatiu de lucru si utilitati asociate;
b. echipamente hardware si software;
c. servicii suport: telefonie mobila si fixa, fax, e-mail.
d. scule, dispozitive si echipamente
d. mijloace auto pentru efectuarea transportului etc
In porcedura PG-014, Monitorizarea echipamentelor sunt prezentate cerintele pentru tinerea sub contol a
echipamentelor utilizate in organizatie.
6.3.2 Procesul de definire a infrastructurii necesare pentru a asigura eficacitatea si eficienta proceselor SMC cuprinde
asigurarea unei infrastructuri exprimate in termeni ca: obiective, functionare, performanta, disponibilitate, cost, siguranta,
securitate si innoire.
6.3.3 Instalatiile, echipamentele pentru desfasurarea activitatilor cat si serviciile de sprijin (transport, comunicatii,
informare etc) necesare pentru desfasurarea proceselor sunt identificate, definite si asigurate de managementul organizatiei.
La selectarea, evaluarea si alocarea lor se tine seama de exigente precum: raportul calitate-pret, fiabilitate, conditii de
plata, mentenanta, reglementari tehnice, reglementari legale, etc.
Spatiile in care S.C.
specifice organizatiei.

Versiunea: 1.1.

isi desfasoara activitatea sunt amenajate asa incat sa corespunda desfasurarii diferitelor procese

Document: Original

S.C.

POLARIS M HOLDING

S.R.L.

MANUALUL CALITATII

Cod: MC-01
Pag. 17 din 22

Pentru aparatele de masura si control utilizate exista un program de monitorizare a verificarilor metrologice. Scopul
intretinerii preventive a aparatelor este reducerea/ eliminarea neconformitatilor in timplul masurarii si controlului.
Cand anumite echipamente sau componente sunt uzate moral sau nu mai fac fata in conditii normale exigentelor
procedam la inlocuirea lor cu echipamente corespunzatoare.
Utilizarea eficienta a spatiilor si cladirilor este evaluata permanent asa incat sa se asigure o buna utilizare a acestora si
prevenirea supraincarcarilor, in urma acestor analize se iau decizii de reamplasare. Prin aceste masuri incercam sa
economisim spatii asa incat sa crestem valoarea spatiilor utilizate, fara sa fim nevoiti sa marim suprafata acestor spatii.
6.4 Mediul de lucru
6.4.1 Managementul organizatiei urmareste sa asigure un mediul de lucru favorabil desfasurarii in bune conditii a tuturor
proceselor; considerm ca un mediu de lucru placut este un instrument de motivare a salariatilor pentru obtinerea unor
performante ridicate.
Cu ocazia intalnirilor dintre management si salariati acestia au posibilitatea de a face propuneri pentru imbunatatirea mediului de
lucru.
In cadrul S.C. nu sunt prevazute cerinte speciale privind mediul de lucru.

CAPITOLUL 7 REALIZAREA LUCRARILOR


7.1
Planificarea realizarii lucrarilor de constructii
7.1.1 Planificarea realizarii unei lucrari este in concordanta cu celelalte procese ale SMC. In cadrul planificarii, organizatia
determina dupa caz, urmatoarele:
a. obiectivele calitatii si cerintele pentru lucrare (cerintele clientului, cerintele legale si de reglementare, cerintele
proprii ale societatii);
b. necesitatea de a aloca resurse specifice;
c. activitatile de executie, control, verificare si validare interna si externa;
d. responsabilitatile privind identificarea, analiza si tratarea neconformitatilor in toate fazele de realizare a lucrarii;
e. inregistrarile necesare pentru a furniza dovezi ca lucrarea realizata satisface cerintele.
7.1.2 A fost definita o procedura, PG-010-Planificare care documenteaza modul in care planificarea pentru
managementul calitatii se desfasoara la toate nivelurile S. C. .
Procedura prezinta modul in care conducerea de la cel mai inalt nivel asigura planificarea SMC in scopul administrarii eficiente a
proceselor din societate, in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2001 Sisteme de management al calitatii.
Cerinte, cu politica si obiectivele calitatii si cerintele legale si de reglementare in constructii, in vigoare.
Procedura prezinta modul specific in care se aplica cerintele SMC in vederea asigurarii integritatii acestuia in cazul modificarilor
organizatorice ce pot apare, pentru a asigura satisfacerea cerintelor referitoare la o anumita lucrare de executat pentru care se
elaboreaza planul calitatii, planul de control calitate, verificari si incercari.
7.2 Procese referitoare la relatia cu clientul
7.2.1 Societatea a stabilit procedura documentata PG-008, Procese referitoare la relatii cu clientii care stabileste
regulile de desfasurare pentru activitatile de primire, analizare, acceptare, inregistrare si modificare a cererilor de oferta si
comenzilor/ contractelor clientilor.
7.2.2 S.C.
. a stabilit:
a. modul de determinare a cerintelor referitoare la lucrare;
b. modul de analiza si acceptare a cerintelor referitoare la lucrare inainte de angajamentul organizatiei de a
efectua lucrarea pentru a se a se asigura ca :
- cerintele referitoare la lucrare sunt definite;
- cerintele din contract/comanda care difera de cele exprimate anterior sunt rezolvate;
- S.C.
. are capabilitatea de a indeplini cerintele definite.
c. modul de comunicare cu clientul in legatura cu:
Versiunea: 1.1.

Document: Original

S.C.

POLARIS M HOLDING

S.R.L.

MANUALUL CALITATII

Cod: MC-01
Pag. 18 din 22

- informatiile referitoare la lucrare;


- tratarea cererilor de oferta si a comenzilor/contractelor, inclusiv a amendamentelor la acestea;
- feedback-ul de la client.
7.2.3 Determinarea cerintelor referitoare la lucrare de constructii
a. Determinarea cerintelor clientilor privind realizarea unei lucrari se face de catre DT pe baza comenzilor primite la
societate.
b. Determinarea cerintelor cu privire la participarea la licitatii se face de catre DG pe baza cererilor de oferte aparute in
mass-media.
c. DT determina toate cerintele necesare pentru realizarea lucrariI.
7.2.4 Analiza cerintelor referitoare la lucrarea de constructii
a. Analiza, negocierea si acceptarea cerintelor clientilor privind realizarea unei lucrari se face de catre DG si DT pe
baza informatiilor primite de la echipa de analizaree a lucrarii care elaboreaza schita de solutii in baza careia se incheie
contractul.
b. Analiza si acceptarea participarii la licitatii se face de catre DG dupa acceptarea documentatiei de participare.
c. Analiza modificarilor se face pe baza unui aviz de modifIcare care se aproba de catre DG care pastreaza si toata
documentatia de contractare.
7.2.5 Comunicarea cu clientul
7.2.5.1 Conducerea executiva a S.C.
. identifica si implementeaza modalitati eficace pentru comunicarea cu
clientul in conformitate cu procedura PG-009 ,,Comunicarea interna si externa in legatura cu:
a. informatiile referitoare la lucrare;
b.analiza si acceptarea comenzilor/contractelor si a amendamentelor la acestea;
c. feedback-ul de la client, inclusiv reclamatiile.
7.2.5.2 Comunicarea cu clientul se face in scris, telefonic sau prin intalniri intre persoane desemnate/ specialisti din
partea organizatiei, respectiv din partea clientului.
7.2.5.3 Detalierea modalitatilor de comunicare cu clientul si feed-back-ul de la acesta sunt prezentate si in procedurile:
PG-008, Procese referitoare la relatia cu clientii, PG-016, Evaluare satisfactie clientilor, PG-004 Actiuni corective si
preventive,
7.4 Aprovizionare
7.4.1 Procesul de aprovizionare
7.4.1.1 Organizatia a stabilit procedurile documentate PG-018 Evaluarea furnizorilor si aprovizionarea produselor si
serviciilor, si PG-007, Controlul produselor si lucrarilor neconforme " care descriu:
a. modul de tinere sub control al procesului de aprovizionare pentru a se asigura ca produsul/serviciul
aprovizionat este conform cu cerintele de aprovizionare specificate;
b. modalitatile de evaluare, selectare, acceptare, reevaluare si mentinere/excludere a furnizorilor ale caror
produse/servicii au impact asupra realizarii lucrarilor. Furnizorii sunt evaluati, selectati si mentinuti pe baza abilitatii lor de a
satisface si a mentine cerintele de aprovizionare specificate.
c. cerintele pentru produsul/serviciul aprovizionat, modalitatile de verificare si receptie a produsului,
modalitatile de verificare a serviciului aprovizionat, tratarea neconformitatilor precum si inregistrarile aferente.
7.4.1.2. Procesul de aprovizionare este tinut sub control prin:
a. stabilirea responsabilitatilor privind procesul de aprovizionare;
b. identificarea necesitatilor organizatiei si a cerintelor pentru produsul/serviciul aprovizionat;
c. evaluarea, selectia, reevaluarea, mentinerea/excluderea furnizorilor de produse/servicii;
d. definirea clara a datelor de aprovizionare in documentele de aprovizionare (comenzi/contracte);
e. gestionarea documentelor de aprovizionare;
f. tratarea produsului/serviciului aprovizionat neconform.

7.4.1.3 Grupe de produse/servicii aprovizionate si responsabilitati


PRODUSE APROVIZIONATE:
a. materii prime, materiale, elemente de constructii, utilaje/echipamente/DMM si alte produse destinate
executarii lucrarilor de constructii ;

Versiunea: 1.1.

Document: Original

S.C.

POLARIS M HOLDING

S.R.L.

MANUALUL CALITATII

Cod: MC-01
Pag. 19 din 22

b. documentatie (legislatie, normative, regulamente, standarde, etc);


SERVICII APROVIZIONATE:
a. servicii de inchiriere echipamente/utilaje;
b. servicii de incercari materii prime si materiale;
c. servicii de specialitate (verificari executie lucrari de constructii) si servicii pentru contracte in subantrepriza;
d. servicii de instruire externa;
e. servicii de mentenanta preventiva (intretinere), corectiva (reparatii) si de verificari metrologice, dupa cum
este cazul.
RESPONSABILITATI:
a. consumabile si materiale de birou Sef birou administrativ-secretariat;
b. documentatie, DT;
c. servicii de instruire externa - Sef birou . RU;
f. servicii de mentenanta preventiva/corectiva - Sef birou administrativ-secretariat.
7.4.1.4 Detalii privind criteriile de evaluare, selectie, acceptare, revaluare, mentinere, excludere a furnizorilor si
responsabilitatile specifice sunt prezentate in procedura PG-018 Evaluarea furnizorilor si aprovizionarea produselor si
servciilor.
7.4.1.5 Functiile responsabile de aprovizionarea cu servicii/produse intocmesc Liste de furnizori acceptati pentru
produsele/serviciile de care raspund si au responsabilitatea actualizarii permanente a acestora.
7.4.1.6 Reevaluarea furnizorilor se face anual, in luna ianuarie, la incheierea unor contracte dupa caz sau in cazul
nerespectarii criteriilor pe baza carora furnizorul a a fost acceptat initial.
7.4.2 Informatii pentru aprovizionare
7.4.2.1 Aprovizionarea cu produse/servicii se realizeaza in functie de volumul si complexitatea lucrarilor pe baza de
comenzi si contracte de aprovizionare (daca este cazul) in care sunt documentate toate cerintele de calitate si , modalitatile de
verificare, receptie, acceptare, service, garantie.
7.4.2.2 Documentele de aprovizionare sunt analizate inainte de emitere si supuse avizarilor si aprobarilor conform
reglementarilor interne, dupa care se transmit furnizorului.
7.4.2.3 Contractele de aprovizionare se modifica prin Acte aditionale care se supun aceluiasi circuit de analizare, avizare
si aprobare ca si documentul initial.
7.4.2.4 Documentele de aprovizionare, inclusiv modificarile se pastreaza la DG, iar facturile fiscale se prelucreza la Biroul
Contabilitate.
7.4.2.5 Monitorizarea performantelor furnizorilor de produse/servicii si inregistrarea acestor performante constituie date
de intrare pentru analiza SMC efectuata de conducerea societatii (conform procedurii PG-005 Analiza efectuata de
management).
7.4.3
Inspectie si receptie
7.4.3.1 Organizatia a stabilit procedura PG-018 Evaluarea furnizorilor si aprovizionarea produselor si serviciilor care
prezinta modalitatile de verificare, receptie si acceptare a produselor aprovizionate.
7.4.3.2 Verificarea si receptia /echipamentelor se face la sediul S.C.
7.4.3.3 Se pastreaza inregistrari ale procesului de verificare si receptie.

7.5 Executia lucrarilor de constructii


Conducerea executiva a S.C.
are in vedere imbunatatirea eficacitatii si eficientei proceselor referitoare la executia
lucrarilor de constructii prin:
a. asigurarea documentarii corespunzatoare a proceselor;
b. alocarea responsabilitatilor si instruirea personalului de la toate nivelurile;
c. implementarea de actiuni preventive in vederea prevenirii neconformitatilor;
d. reducerea pierderilor prin identificarea, analiza si tratarea oportuna a neconformitatilor;
e. comunicare interna si externa eficienta si inregistrarea informatiilor;
f. aplicarea si imbunatatirea continua a metodelor de verificare, control si validare.
Detalii privind executia lucrarilor de constructii si a furnizarii serviciului se regasesc in: procedura PG-013 Executia
lucrarilor de constructii si in instructiunile de lucru. Documentele SMC elaborate prezinta modul in care executia lucrarilor de
constructii si furnizarea serviciilor se desfasoara controlat in conformitate cu cerintele legale si de reglementare aplicabile si
responsabilitatile personalului de executie, verificare, control si validare.
7.5.1 Controlul procesului de executie lucrarii de constructii
7.5.1.1 Procesul se realizeaza in conditii controlate prin:
Versiunea: 1.1.

Document: Original

S.C.

POLARIS M HOLDING

S.R.L.

MANUALUL CALITATII

Cod: MC-01
Pag. 20 din 22

a. disponibilitatea si comunicarea informatiilor care descriu caracteristicile lucrarilor de executie solicitate de catre
client (comenzi/contracte);
b. disponibilitatea legislatiei, regulamentelor, normativelor, standardelor etc in vigoare in domeniul constructiilor;
c. disponibilitatea documentatiei de executie;
d. planificarea realizarii lucrarii de constructii pe baza PCCVI si a Planurilor Calitatii;
e. disponibilitatea instructiunilor de lucru;
f. disponibilitatea si utilizarea echipamentului adecvat si a DMM;
g. disponibilitatea personalului instruit si atestat/calificat de executie, verificare, control si validare;
h. implementarea activitatilor in perioada de garantie a lucrarii de constructii executate.
7.5.1.2 Planificarea, controlul, verificarea si validarea etapelor de executie a lucrarilor de constructii se face pe baza
Planului calitatii intocmit de catre Managerul Calitate la solicitarea Directorului General si/sau PCCVI intocmit de catre
Directorul Tehnic pentru fiecare lucrare.
7.5.1.3 Executia lucrarilor de constructii in conditii controlate este coordonata de catre Directorul General.
7.5.1.4 Verificarea si controlul executiei lucrarii de constructii se face astfel:
a. Control intern
nivel I - verificare si autocontrol de catre executant pentru fiecare operatie;
nivel II - control de catre sef echipa/sef punct de lucru;
nivel III- control Resp. CQ, RTE, Director Tehnic.
b. Control extern
nivel I DIC, ISC;
nivel II Beneficiar/Reprezentant al Beneficiarului.
7.5.1.5 Personalul de executie, control si verificare in toate fazele lucrarii de executie este disponibil, competent si
instruit; se pastreaza inregistrari privind activitatile de executie, verificare si control, inclusiv a modului de identificare, analiza si
tratare a neconformitatilor si a reverificarii executiei.
7.5.2. Validarea proceselor de productie
7.5.2.1 Pentru procesele de executie a lucrarii de constructii la care datele de iesire rezultate nu pot fi verificate in
intregime prin inspectia aferenta si deficientele devin evidente in fazele ulterioare de executie sau la/dupa receptia la client, de
exemplu: sudare, turnare beton operatii de protejare-finisare, etc validarea are loc o data cu executia fazei respective a lucrarii.
Procesele sunt tinute sub control prin: parametrii procesului, cand este cazul, instructiuni de lucru, controlul utilajelor/DMM,
instruirea personalului, stabilirea cerintelor speciale de mediu ce afecteaza calitatea (conditii meteo, temperatura si alti factori),
stabilirea criteriilor de acceptabilitate. Procesele sunt validate de catre Comisia de validare pe baza PV de validare.
7.5.2.2 Revalidarea proceselor are loc la modificarea unuia din criteriile utilizate la validare.
7.5.3. Identificare si trasabilitate
7.5.3.1 Organizatia a stabilit procedura PG-020, Identificare si trasabilitate care prezinta modul in care sunt identificate
materialele utilizate pentru realizarea constructiei, echipamentele/utilajele/DMM achizitionate sau inchiriate, materialele utilizate
in timpul executiei lucrarii de constructii.
7.5.3.2 Produsele prezentate la punctul 7.5.3.2 sunt identificate de catre persoanele responsabile dupa caz, prin:
documentele de certificare a calitatii (dupa caz, certificate de calitate, certificate/declaratii de conformitate, buletine de analiza si
incercari, avize/autorizatii, etc) de la furnizori si laboratoare de incercari autorizate, agremente tehnice, Lista de utilaje,
Condica de betoane, etc.
7.5.3.3 Produsele neconforme sunt identificate corespunzator si depozitate in zone special amenajate.
7.5.3.4 Trasabilitatea
a. Trasabilitatea produselor aprovizionate se realizeaza prin documentele de aprovizionare.
b. Trasabilitatea contractului cu beneficiarul se realizeaza prin Registrul contractelor si dosarul lucrarii.
c. Trasabilitatea fazelor/etapelor de executie a lucrarii se realizeaza prin Planurile Calitatii/PCCVI si documentele de
receptie pe faze determinante.
7.5.4 Proprietatea clientului
7.5.4.1 Managementul S.C.
asigura identificarea, verificarea, protejarea si punerea in siguranta a proprietatii
clientului pusa la dispozitie pentru a fi utilizata pentru realizarea produsului pe intreaga perioada in care aceasta se afla sub
controlul sau este utilizata de societate.
7.5.4.2 Proprietatea clientului este:
a. proprietatea intelectuala-proiect de executie lucrare de constructii
b. materiale etc.

Versiunea: 1.1.

Document: Original

S.C.

POLARIS M HOLDING

S.R.L.

MANUALUL CALITATII

Cod: MC-01
Pag. 21 din 22

7.5.5 Pastrarea produsului


7.5.5.1 Managementul S.C.
identifica resursele necesare pentru pastrarea produselor aprovizionate sau
inchiriate, proiectelor si pentru pastrarea integritatii constructiei pe parcursul executarii acesteia pana la predarea la beneficiar.
7.5.5.2 Produsele aprovizionate care nu sunt puse in opera imediat dupa receptia la punctul de lucru sunt depozitate
corespunzator sub coordonarea sefului punctului de lucru.
7.5.5.3 Produsele aprovizionate care sunt puse in opera dupa receptia la punctul de lucru sunt manipulate de catre
personalul de executie instruit de seful de echipa/seful locului de munca cu privire la modul de derulare a lucrarilor pe care le au
de executat si privind normele de protectia muncii.
7.5.5.4 Utilajele/echipamentele inchiriate sunt manipulate si depozitate conform instructiunilor primite de la proprietar si
cu respectarea cerintelor legale privind protectia muncii si PSI, astfel incat sa se previna defectarea acestora si accidentele de
munca sau de mediu.
7.5.5.5 Produsele aprovizionate neconforme si/sau utilajele/echipamentele inchiriate defecte se identifica si se
depoziteaza in mod corespunzator de catre seful punctului de lucru.
7.5.5.6 Proiectele sunt pastrate pana la finalizarea elaborarii la Compartimentul Proiectare si dupa aceea la Directorul
General in conditii care sa previna pierderea sau distrugerea acestora.
7.5.5.7 Pastrarea integritatii constructiei pe parcursul executarii acesteia pana la predarea la beneficiar se face prin
respectarea documentelor SMC si a legislatiei in domeniul constructiilor.
7.5.5.8 Predarea lucrarii de constructii catre Beneficiar se face pe faze de executie pe baza de procese verbale de
receptie.
7.5.5.9 Predarea lucrarii de constructii la finalizare se face pe baza de proces verbal de receptie la finalizarea lucrarii
impreuna cu Cartea tehnica intocmita de catre Compartimentul Proiectare.
7.5.5.10 Predarea lucrarii de constructii dupa finalizarea perioadei de garantie se face pe baza de proces verbal de
receptie dupa perioada de garantie.
7.6 Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare (DMM)
7.6.1 Organizatia a stabilit procedura PG-015, Monitorizarea dispozitivelor de masurare si monitorizare pentru:
a. stabilirea si mentinerea unui sistem de monitorizare si masurare necesar pentru a furniza dovezi ale conformitatii
executiei lucrarii de constructii cu cerintele din proiecte/detaliile de executie cerintele determinate;
b. stabilirea proceselor prin care sa se asigure ca monitorizarile si masurarile pot fi si sunt efectuate intr-un mod care
este in concordanta cu cerintele de monitorizare si masurare;
c. definirea metodelor utilizate pentru a se asigura ca DMM sunt calibrate corespunzator si pot fi utilizate.
7.6.2 In scopul dobndirii increderii in datele obtinute procesele de masurare si monitorizare includ:
a. confirmarea ca DMM sunt apte pentru utilizare;
b. asigurarea ca precizia DMM este mentinuta la standardele acceptate;
c. un mijloc de identificare a stadiului DMM.

CAPITOLUL 8 MASURARE, ANALIZA SI IMBUNATATIRE


8.1 Generalitati
In cadrul S.C.
sunt planificate si implementate procesele necesare de monitorizare, masurare, analiza si
imbunatatire pentru:
a. a demonstra conformitatea lucrarilor cu cerintele;
b. a se asigura conformitatea SMC;
c. a imbunatati continuu eficacitatea SMC.
8.2 Monitorizare si masurare
8.2.1 Satisfactia clientului
8.2.1.1 Ca o masura a performantei SMC, organizatia monitorizeaza informatiile referitoare la perceptia clientilor privind
lucrarile executate asa cum se prezinta in procedura PG-016 Evaluarea satisfactiei clientilor.
8.2.1.2 Sursele de informatii referitoare la satisfactia clientului sunt:
a. Reclamatiile - tratate conform prevederilor procedurii PG-019 Tratare reclamatiilor si sesizarilor clientilor;
b. Comunicarea directa - conform prevederilor procedurilor PG-009, Comunicarea interna si externa si PG-008
Procese referitoare la relatia cu clientii.
c. Chestionarele de evaluare a gradului de satisfactie.
8.2.1.3 La finalizarea contractului DC chestioneaza clientii pe baza Chestionarului de evaluare a satisfactiei clientului.

Versiunea: 1.1.

Document: Original

S.C.

POLARIS M HOLDING

S.R.L.

MANUALUL CALITATII

Cod: MC-01
Pag. 22 din 22

8.2.1.4 Prelucrarea rezultatelor din chestionarele completate de clienti se face semestrial iar rezultatele se analizeaza de
catre DC si se prezinta conducerii societatii in prima sedinta operativa si in sedintele de analiza efectuate de mangement.
8.2.2 Audit intern
8.2.2.1 Auditul intern este un proces planificat, sistematic si independent descris in procedura PG-003 Audit intern si
care se efectueaza pentru:
a. a determina gradul de conformitate a elementelor SMC cu cerintele specificate;
b. a determina eficacitatea cu care SMC satisface obiectivele calitatii;
c. imbunatatirea permanenta a SMC;
d. a oferi conducerii date pentru efectuarea analizelor SMC.
8.2.2.2 Planificarea auditurilor interne se face de catre DC prin intocmirea in prima decada a fiecarui an a Programului
anual de audituri interne care tine cont de starea si importanta proceselor SMC si a zonelor care trebuie auditate, si dupa caz,
de rezultatele auditurilor precedente. Programul anual de audituri interne se aproba de catre DG.
8.2.2.3 Sunt definite criteriile de audit, scopul auditului, frecventa si metodele de audit. Situatiile in care se efectueaza si
audituri neplanificate/suplimentare sau se efectueaza audituri cu frecventa mai mare sunt identificate.
8.2.2.4 Modificarile Programului anual de audituri interne se fac de catre DC, se analizeaza si se aproba de catre
Administratorul.
8.2.2.5 Selectia auditorilor si conducerea auditului asigura obiectivitatea si impartialitatea procesului de audit. Auditorii nu
auditeaza propria activitate.
8.2.2.6 Responsabilitatile si cerintele referitoare la planificarea si conducerea auditurilor, raportarea rezultatelor si
pastrarea inregistrarilor sunt definite in procedura documentata PG-003, Audit intern. Rezultatele auditurilor se consemneaza
in Raportul de audit, intocmit de catre Conducatorul echipei de audit si semnat de toti membrii echipei de audit. Pentru
neconformitatile depistate in timpul auditului se initiaza Raport de neconformitate pentru procese sau Raport de
observatii .
8.2.2.7 Sefii de birouri sunt responsabili pentru luarea deciziilor si stabilirea in timp util a actiunilor corective/preventive
care se impun pentru neconformitatile identificate.
8.2.2.8 Rezultatele auditurilor interne sunt date de intrare pentru analiza efectuata de management.
8.2.3 Monitorizarea si masurarea proceselor
8.2.3.1 Organizatia a stabilit metodele de monitorizare si acolo unde este aplicabil, metodele de masurare a proceselor
SMC si responsabilitatile aferente pentru a demonstra eficacitatea si eficienta acestora.
8.2.3.2 Pentru evaluarea performantelor proceselor SMC, in cadrul S.C.
se aplica metode specifice incluse in
descrierea fiecarui proces in parte (in proceduri/instructiuni). Cu ajutorul acestor metode se demonstreaza ca se pot obtine
rezultatele planificate.
8.2.3.3 In cadrul activitatilor de monitorizare si masurare se au in vedere obiectivele specifice pe proces si indicatorii
stabiliti.
8.2.3.4 Prin Programul anual de audituri interne sunt prevazute audituri pentru toate procesele SMC si se evalueaza
tendintele acestora.
8.2.3.5 Cand nu se obtin rezultatele planificate ale proceselor, conducerea executiva, din analiza datelor, ia decizii privind
aplicarea de corectii si actiuni corective/preventive, dupa cum este cazul, pentru a se asigura conformitatea
procesului/produsului.
Procedura aplicabila pentru monitorizarea proceselor este, PG-012, Monitorizarea proceselor
8.2.4 Monitorizarea si masurarea produselor si lucrarilorde constructii
8.2.4.1 S.C.
a stabilit metodele de monitorizare si masurare, criteriile de acceptare, responsabilitatile si
inregistrarile aferente pentru:
a. produsele aprovizionate (materii prime, materiale, prefabricate, elemente de instalatii, materiale/utilaje inchiriate);
b. lucrarile executate;
8.2.4.2 Masurarea caracteristicilor lucrarilor este planificata si este executata in toate etapele, de la lansare pana la
verficare externa.
8.2.4.3 Masurarile si monitorizarile se realizeaza atat intern de catre personalul responsabil cat si extern, conform
cerintelor legale de catre organismele abilitate sau de catre client/reprezentanti ai clientului.
8.2.4.4 Metodele de masurare si monitorizare si inregistrarile aferente sunt analizate periodic pentru a determina
oportunitatile de imbunatatire a performantei SMC.
8.2.4.7 Prin procesul de monitorizare si masurare sunt identificate neconformitatile referitoare la produse si lucrari,
responsabilitatile si autoritatile persoanelor care analizeaza, dispun masuri de tratare si verifica actiunile intreprinse in acest
scop conform prevederilor procedurii PG-007 Controlul produselor si serviciilor neconforme.
Procedura aplicabila pentru monitorizarea produselor si lucrarilor este, PG-007, Monitorizarea produselor si lucrarilor

Versiunea: 1.1.

Document: Original

S.C.

POLARIS M HOLDING

S.R.L.

MANUALUL CALITATII

Cod: MC-01
Pag. 23 din 22

8.3 Controlul produselor si lucrarilor neconforme


8.3.1 Organizatia a stabilit procedura PG-007 Controlul produselor si lucrarilor neconforme care stabileste regulile si
responsabilitatile pentru identificarea, analiza, tratarea si inregistrarea neconformitatilor referitoare la produsele/serviciile
aprovizionate, lucrari.
8.3.2 Produsul/ serviciul neconform este tratat prin urmatoarele metode:
a. prin intreprinderea unor actiuni de eliminare a neconformitatii detectate;
b. prin intreprinderea unei actiuni care sa impiedice utilizarea neintentionata;
c. prin intreprinderea unor actiuni care sa impiedice continuarea executiei lucrarii pana la solutionarea
neconformitatii identificate.
8.3.3 Produsul aprovizionat este controlat la receptie, inainte de utilizare pentru a verifica comportamentul si a identifica
eventualele neconformitati care pot aparea in timp. Produsul aprovizionat neconform este izolat in zona special amenajata si
identificat in mod corespunzator, pana la inapoierea catre furnizor sau pana la stabilirea deciziei de tratare de catre
Administratorul.
8.3.4 Lucrarea de constructii trece de la o faza la alta numai daca este controlata, verificata si acceptata conform
cerintelor specificate, inclusiv a celor legale si de reglementare de catre persoanele autorizate.
8.3.5 Personalul implicat in activitatile de executie a lucrarilor este abilitat de catre conducerea organizatiei cu autoritatea
si responsabilitatea de a raporta sefului ierarhic neconformitatile depistate in orice etapa a astfel incat sa se asigure detectarea
si tratarea in timp util a neconformitatilor.
8.3.6 Controlul serviciilor neconforme se realizeaza prin intermediul controlului lucrarii neconforme.
8.3.7 Inregistrarea neconformitatilor se face de catre DC in Rapoarte de neconformitate si se trateaza de catre
persoanele responsabile cu acordul DG.
8.3.8 Datele referitoare la neconformitatile la produsele/serviciile aprovizionate, lucrari si lucrarea de executie sunt culese
si prelucrate de persoanele responsabile si constituie date de intrare pentru analizele SMC efectuate de management.
8.4 Analiza datelor
8.4.1 In cadrul S.C.
sunt determinate, colectate si analizate date corespunzatoare pentru a demonstra adecvarea
si eficacitatea SMI si pentru a evalua unde se poate aplica imbunatatirea continua a a eficacitatii sale.
8.4.2 Analiza datelor furnizeaza informatii referitoare la:
a. satisfactia clientului;
b. conformitatea cu cerintele pentru lucrari si lucrari;
c. caracteristicile si tendintele proceselor SMC si oportunitatile pentru actiuni preventive;
8.4.3 Analiza datelor se face in scopul evaluarii performantei SMC si ajuta la determinarea cauzelor problemelor existente
sau potentiale, servind ca ghid pentru deciziile care privesc actiunile corective si preventive necesare pentru imbunatatire.
8.4.4 Persoanele responsabile conform documentelor SMC prezinta la solicitarea DG sau pentru analizele SMC rapoarte
de analiza a datelor provenite din activitatile de: audit intern, aprovizionare cu servicii/produse, feed back-ul de la client etc. In
urma analizarii acestor rapoarte in sedintele de analiza efectuate de management sunt stabilite dupa caz, actiuni
corective/preventive si/sau de imbunatatire a SMC.
Procedura aplicabila pentru analiza datelor este, PG-017, Analiza datelor.
8.5 Imbunantatire
8.5.1 Imbunantatire continua
8.5.1.1 In S.C.
. eficacitatea SMC este analizata periodic de catre DG in cadrul activitatilor curente si a sedintelor
de analiza, urmarindu-se modul de indeplinire a politicii in domeniul calitatii si a obiectivelor calitatii aprobate, rezultatele
auditurilor, stadiul si eficacitatea implementarii actiunilor corective si preventive.
8.5.1.2 In urma acestor analize se stabilesc decizii si actiuni care sa conduca la imbunatatirea continua a eficacitatii SMI
si a proceselor sale care se inregistreaza de DC in Programul de imbunatatire intocmit de DC, avizat de MC si aprobat de DG.
Monitorizarea deciziilor luate si a actiunilor de imbunatatire este asigurata de DC si raportata DG.
8.5.2 Actiune corectiva
8.5.2.1 Organizatia a stabilit procedura PG-004 Actiuni corective si preventive care defineste cerintele pentru:
a. analiza neconformitatilor, inclusiv a reclamatiilor de la clienti/ organisme de reglementare din domeniu;
b. determinarea cauzelor care au dus la aparitia neconformitatilor;
c. stabilirea necesarului de actiuni corective pentru indepartarea cauzelor neconformitatilor si prevenirea reaparitieii
acestora;
d. inregistrarea rezultatelor actiunilor corective;
e. analiza eficacitatii actiunilor corective intreprinse.

Versiunea: 1.1.

Document: Original

S.C.

POLARIS M HOLDING

S.R.L.

MANUALUL CALITATII

Cod: MC-01
Pag. 24 din 22

8.5.2.2 In cazul aparitiei neconformitatilor referitoare la produsele/serviciile aprovizionate, lucrari, lucrari, conducerea
S.C.
analizeaza atat modul in care pot fi eliminate acestea, stabilind corectiile care se impun, cat si cauzele care au
condus la aparitia neconformitatilor, stabilind actiuni corective de inlaturare a acestora, in scopul prevenirii reaparitiei lor.
Actiunile corective stabilite sunt adecvate consecintelor fiecarei neconformitati aparute.
8.5.2.3 Informatiile si datele obiective care conduc la actiuni corective provin din urmatoarele surse:
a - informatiile primite de la verificatorii atestati din organisme de control abilitate;
b - analiza rapoarte de audit, rapoarte de neconfomitati;
c - analiza efectuata de management;
d - reclamatiile clientilor;
e - alte informatii referitoare la produsele societatii sau la produsele/ serviciile aprovizionate;
8.5.2.4 Responsabilitatea pentru stabilirea si implementarea actiunilor corective apartine fircarui birou in parte, iar
verificarea implementarii si eficacitatii actiunii corective se face dupa caz de catre DC, DG.
8.5.2.5 In sedintele efectuate de management se determina eficienta actiunilor corective intreprinse in perioada analizata
si se iau decizii care se consemneaza in Program de actiuni corective.
8.5.2.6 Reclamatiile clientilor sunt analizate de DC, dupa caz impreuna cu echipa lucrarii, iar modul de rezolvare este
inregistrat intr-un Proces verbal incheiat cu clientul.
8.5.3 Actiune preventiva
8.5.3.1 Procedura PG-004 Actiuni corective si preventive stabileste metodologia de implementare a actiunilor preventive
in cadrul S.C.
. pentru eliminarea cauzelor neconformitatilor potentiale. Actiunile preventive sunt adaptate efectelor
problemelor potentiale.
8.5.3.2 Procedura stabileste o metodologie de implementare a actiunilor preventive in cadrul S.C.
pentru
eliminarea cauzelor neconformitatilor potentiale. Actiunile preventive sunt adaptate efectelor problemelor potentiale.
8.5.3.3 Procedura defineste cerintele pentru :
a. determinarea neconformitatilor potentiale si a cauzelor acestora;
b. evaluarea necesitatii de actiuni pentru a preveni aparitia neconformitatilor;
c. determinarea si implementarea actiunilor necesare;
d. inregistrarile rezultatelor actiunilor intreprinse;
e. analiza actiunilor preventive intreprinse.
8.5.3.4 Actiunile intreprinse in timpul monitorizarii procesului sunt considerate preventive atunci cand se opereaza corectii
asupra procesului inaintea aparitiei neconformitatii. Aceasta activitate este o alta forma de inspectie, care se concentreaza
asupra proceselor si nu asupra produsului. Pentru aceasta se colecteaza, prelucreaza si analizeaza date referitoare la procesele
SMC de catre responsabilii/proprietarii de procese.

Versiunea: 1.1.

Document: Original