Sunteți pe pagina 1din 31

BILANŢ PRESCURTAT

LA 31 DECEMBRIE 2006
62 38

SC EXEMPLU SRL

Formular 10 Bilanţ
Formular 20 Contul de rezultate
Formular 30 Date informative
Formular 40 Situatia activelor

Raport

Nota 1 Active imobilizate


Nota 2 Provizioane pentru riscuri
Nota 3 Repartizarea profitului
Nota 4 Analiza rez din expl.
Nota 5 Creanţe şi datorii
Nota 6 Politici contabile
Nota 7 Actiuni si obligaţiuni
Nota 8 Salariaţi şi directori
Nota 9 Indicatori economici
Nota 10 Alte informaţii

62
38

Un produs Kont AS 2007®


Judetul Constanţa FORMA DE PROPIETATE 34
PersoanSC EXEMPLU SRL ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ
ADRESA loc. sector (denumire grupă CAEN) HOTELURI
str. nr.
bl. ap. sc.
TELEFON FAX COD GRUPĂ CAEN 5510
NUMĂR DIN REGISTRUL COD FISCAL/COD UNIC
J13/1269/2002
COMERŢ DE ÎNREGISTRARE R14662490

BILANŢ
la data de 31 decembrie 2006

10 lei

Sold la:

Nr.
rd. 1/1/2009 12/31/2009
A B 1 2
A ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
(ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933) 1

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE


(ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931) 2
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE - TOTAL
(ct.261+263+265+267-296) 3
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) 4 0 0
B ACTIVE CIRCULANTE
I.STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341
+345+346+/-348+351+354+356++357+358+361
+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394
-395-396-397-398+4091-4428**) 5

II. CREANŢE (ct.267-296+ 4092 + 411+ 413+ 418 + 425 +


4282 + 431 +437 +4382 +441 +4424 +4428
+444+445+446+447+ 4482 + 451+ 456+ 4582+ 461+ 473-
491-495-496+5187)sub un an 6
III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
(ct.501+505+506+508+5113+5114-591- 7
-595-596-598)
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI
(ct.5112+512+531+532+541+542) 8
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.5 la 8) 9 0 0
C CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471) 10
D DATORII CE TREBUIE PLĂTITE

ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN


(ct.161+162+166+167+168-169+269+401 11
+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427
+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446
+447+4481+451+453+455+456+457+4581
+462+473+509+5186+519)

E ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV

DATORII CURENTE NETE 12


(rd. 9 + 10 - 11 - 18) 0 0
F TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
13
0 0
13
(rd. 4 +12 - 17) 0 0

Sold la:

Nr.
rd. 1/1/2009 12/31/2009

A B 1 2
G DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O

PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN


(ct.161+162+166+167+168-169+269+401
+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427
+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446
+447+4481+451+453+455+456+457+4581
+462+473+509+5186+519) 14

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI


H ŞI CHELTUIELI (ct.151) 15
I VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18)

din care: 16 0 0
subvenţii pentru investiţii (ct.131+132+133+134+138) 17
venituri înregistrate în avans (ct.472) 18
J CAPITAL ŞI REZERVE

I. CAPITAL (rd. 20 la 22) 0 0


din care: 19
capital subscris şi nevărsat (ct.1011) 20
capital subscris vărsat (ct.1012) 21
patrimoniul regiei (1015) 22
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104) 23
III. REZERVE DIN (ct.105) SOLD C 24
REEVALUARE (ct.105) SOLD D 24
IV. REZERVE (ct.106) 25
Acţiuni proprii (ct.109) 26
V. REZULTATUL (ct.117) SOLD C 27
REPORTAT (ct.117) SOLD D 28
VI. REZULTATUL EXERCIŢIULUI (ct.121) SOLD C 29
FINANCIAR (ct.121) SOLD D 30
Repartizarea profitului (ct.129) 31
CAPITALURI PROPRII - TOTAL

(rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30-31) 32 0 0
Patrimoniul public (ct.1016) 33
CAPITALURI - TOTAL (rd. 32 +33) 34 0 0
Activ = Pasiv
Administrator, corelatii 0 0
Numele şi prenumele 0 0
EXEMPLU VERIFICAT Întocmit,
Semnătura şi ştampila Marius Ciocănel
20 CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
la data de 31 decembrie 2006 lei
Realizări aferente
Denumirea indicatorilor Nr. perioadei de raportare
rd. 12/31/2005 31.12.206
A B 1 2
1 Cifra de afaceri netă (rd.02 la 04) 1 0 0
Producţia vândută (gr.70 fără ct.707) 2
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707) 3
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile al
căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766) 4
Venituri din subvenţii de exploatare aferente
5
cifrei de afaceri nete (ct.7411)
2 Variaţia stocurilor (ct.711) Sold C 6
Sold D 7
3 Producţia realizată de entitate (ct.721 + 722) 8
4 Alte venituri din exploatare (ct.7417+758) 9
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL
(rd. 01 + 05 - 06 + 07 + 08 + 09 ) 10 0 0

a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele


5 consumabile (ct.601 + 602-7412) 11
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604+606+ 608) 12
b) Alte chelt. materiale din afară (ct.605-7413) 13
c)Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 14
6 Cheltuieli cu personalul (rd.16 + 17) din care: 15 0 0
a) Salarii (ct.621 + 641 - 7414) 16
b) Chelt. cu asigurările şi protec. Socială (ct.645-7415) 17
7 a) Amortizări şi provizioane pentru
deprecierea imobilizărilor corporale şi 18
necorporale (rd.19-20) 0 0
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) 19
a.2) Venituri (ct.7813) 20

b) Ajustarea valorii activelor circulante


(rd. 22-23) 21 0 0
b.1) Cheltuieli (ct.654 + 6814) 22
b.2) Venituri (ct.754 + 7814) 23
8 Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28) 24 0 0
8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe
(gr.61 + 62, fără ct.621 "colaboratori pers fiz"-7416) 25

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi


vărsăminte asimilate (ct.635) 26

8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi


activele cedate (ct.658) 27

Ch. Privind dobânzile de refinanţare înreg, de


entităţile al căror obiect de activ. este leasingul (ct.666) 28

Ajustări privind provizioanele pentru riscuri


şi cheltuieli (rd.28-29) 29 0 0
Cheltuieli (ct.6812) 30
Venituri (ct.7812) 31

Realizări aferente
Denumirea indicatorilor Nr. perioadei de raportare
rd. an precedent an curent
A B 1 2
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL
32
(rd. 11 la 15 + 18+21+24+29) 0 0
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:
Profit (rd.10-32) 33 0 0
Pierdere (rd.32-10) 34 0 0
Venituri din interese de participare
9 (ct.7611+7613) 35
din care venituri obţinute de la entităţile afiliate 36
Venituri din alte investiţii financiare şi creanţe
care fac parte din activele imobilizate
10 (ct.763) 37
din care venituri obţinute de la entităţile afiliate 38
11 Venituri din dobânzi (ct.766) 39
din care venituri obţinute de la entităţile afiliate 40
Alte venituri financiare
(ct.762+764+765+767+768) 41
VENITURI FINANCIARE - TOTAL
(rd. 35+37+39+41) 42 0 0

12 Ajustări de valoare privind imobilizările financiare 43


deţinute ca active
circulante (rd. 44-45) 0 0
Cheltuieli (ct.686) 44
Venituri (ct.786) 45
13 Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418) 46
din care ch în relaţia cu entităţile afiliate 47
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 48
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL
(rd.43+46+48) 49 0 0
REZULTATUL FINANCIAR
Profit (rd.42-49) 50 0 0
Pierdere (rd.49-42) 51 0 0
14 REZULTATUL CURENT:
Profit (rd.10+42-32-49) 52 0 0
Pierdere (rd.32+49-10-42) 53 0 0
15 Venituri extraordinare (ct. 771) 54 0
16 Cheltuieli extraordinare (ct. 671) 55 0
17 REZULTATUL EXTRAORDINAR:
Profit (rd.54-55) 56 0 0
Pierdere (rd. 55-54) 57 0 0
Realizări aferente
Nr. perioadei de raportare
Denumirea indicatorilor
rd. an precedent an curent
A B 1 2

0 0
0 0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54) 58 0 0
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55) 59 0 0
18 REZULTATUL BRUT:
Profit (rd.58-59) 60 0 0
Pierdere (rd.59-58) 61 0 0
19 Impozitul pe profit
Cheltuieli (ct.691) 62

Alte impozite neprezentate la


20 elementele de mai sus (ct.698) 63 0

REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI


21 FINANCIAR:
Profit (rd. 60-61-62-63) 64 0 0
Pierdere (rd. 61+62+63-60) 65 0 0
FO1 0 0
Administrator, 0
Numele şi prenumele 0
EXEMPLU VERIFICAT Întocmit,
Semnătura şi ştampila Marius Ciocănel 0
Date informative
30 lei

Nr. Nr. Unităţi Sume


I.Date privind rezultatul înregistrat
rd.
1 2
Unităţi care au înregistrat profit 1
Unităţi care au înregistrat pierdere 2
din care:
Nr. Total
II. Date privind plăţile restante Pentru Pentru
Rd. col. 2+3 activitatea activitatea
curentă de investiţii
A B 1 2 3
Plăţi restante - total
(rd. 4+8+14 la 18+22), din care: 3 0
Furnizori restanţi - total (rd.05 la 07),
din care: 4 0
peste 30 de zile 5 0
peste 90 de zile 6 0
peste 1 an 7 0

Obligaţii restante faţă de bugetul


asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13),
din care: 8 0 0 0
contribuţii pentru asigurările sociale de
stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte
persoane asimilate (din ct.4311,4312) 9 0
contribuţii de la persoanele juridice sau fizice care
angajează personal salariat şi contribuţia persoanelor
asigurate la fondul asigurărilor sociale de sănătate
(ct.4313,4314) 10 0
contribuţia pentru pensia suplimentară
11 0
contribuţia pentru bugetul asigurărilor
pentru şomaj (din ct.4371 şi 4372) 12 0
alte datorii sociale (din ct.4381) 13 0
Obligaţii restante faţă de bugetele
fondurilor speciale şi alte fonduri
(din ct.447) 14
Obligaţii restante faţă de alţi creditori 15
Impozite şi taxe neplătite la termenul
stabilit la bugetul de stat 16 0 0
Impozite şi taxe neplătite la termenul
stabilit la bugetele locale 17

Credite bancare nerambursate la scadenţă


- total (rd. 19 la 21)
din care: 18 0 0 0
restante după 30 de zile 19 0
restante după 90 de zile 20 0
restante după 1 an 21 0
Dobânzi restante 22 0
Nr.
III. Număr mediu de salariaţi rd. Saturday, December 31, 2005 Sunday, December 31, 2006
A B 1 2
Număr mediu de salariaţi 23

Nr.
IV. Plăţi din dobînzi şi redevenţe rd. Sume lei
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către
pers fizice nerezidente din statele membre ale UE, din care: 24
impozitul datorat la bugetul de stat 25
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice afiliate *)
nerezidente din statele membre ale UE, din care: 26
impozitul datorat la bugetul de stat 27
Venituri din redevenţe plătite de pers juridice române către persoane
juridice afiliate nerezidente din statele membre ale UE, din care: 28
impozitul datorat la bugetul de stat 29
V. Obligaţii amânate la plată conf. Art.3(4) din OUG nr.37/2004 - Nr.
rd. Sume lei
măsuri de diminuare a arieratelor din economie
Obligaţii către bugete amânate la plată 30
Obligaţii comerciale amânate la plată 31
Nr.
VI. Tichete de masă rd. Sume lei
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor 32

Nr.
VII. Cheltuieli de inovare **)
rd. ### ###
ch de inovare finalizate în cursul perioadei 33
ch de inovare în curs de finalizare 34
ch de inovare abandonate 35

Administrator,
Numele şi prenumele Verificat, Întocmit,
EXEMPLU Marius Ciocănel 0
Semnătura şi ştampila
Corelaţii Corelaţii
F 20 F 10

0 0 Ok!
0 0 Ok!

0 Ok!
SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formular 40 lei

Reduceri
din care: Sold
Nr. Sold
Elemente de imobilizari Cresteri Total dezmembrari final
Rd. initial
si casari 5 = 1+2-3

A B 1 2 3 4 5
IMOBILIZARI NECORPORALE
Cheltuieli de constituire si de 0
dezvoltare (ct.201 + 203) 1
Alte imobilizari
0
(ct.205+207+208) 2
Avansuri şi imobilizari necorporale in curs
0
(ct.233 + 234) 3
TOTAL (rd.01 la 03) 4 0 0 0 0 0
IMOBILIZARI CORPORALE
0
Terenuri (ct.211) 5
Constructii (ct.212) 6 0
Instalaţii tehnice şi maşini
0
(ct.213) 7
Alte instalaţii, utilaje şi mobilier
0
(ct.214) 8
Avansuri şi imobilizari corporale in curs
0
(ct.231+232) 9
TOTAL (rd.5 la 9) 10 0 0 0 0 0
IMOBILIZARI FINANCIARE
0
(ct.261+262+263+264+265+267-269) 11
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL
0 0 0 0 0
(rd. 04+10+11) 12

AMORTIZARI lei

Amortizare
Amortizare
Amortizare aferenta
Nr. Sold la sfarsitul
Elemente de imobilizari initial
in cursul imobilizarilor
anului
Rd. anului scoase din
9 = 6+7-8
evidenta

6 7 8 9

IMOBILIZARI NECORPORALE 0
Cheltuieli de constituire si de cercetare
dezvoltare (ct.2801+2803) 13
Alte imobilizari
0
(ct.2805 + 2807 + 2808) 14
TOTAL ( rd.13 + 14) 15 0 0 0 0
IMOBILIZARI CORPORALE
0
Terenuri, amenajare (ct.281) 16
Constructii (ct.2812) 17 0
Instalaţii tehnice şi maşini (ct.2813) 18 0
Alte instalaţii, utilaje şi mobilier
0
(ct.2814) 19
TOTAL ( rd.16 la 19 ) 20 0 0 0 0
AMORTIZARI TOTAL
0 0 0 0
(rd.15+20) 21
PROVIZIOANE pentru depreciere lei

Provizioane
Provizioane
Nr. Sold constituite Sold final
Elemente de imobilizari initial in cursul
reluate la
(col.13 = 10+11-12)
Rd. venituri
anului

10 11 12 13

IMOBILIZARI NECORPORALE 0
Cheltuieli de constituire si de cercetare
dezvoltare (ct.2903+2905) 22

0
Alte imobilizari (ct.2907+2908) 23

0
Imobilizari necorporale in curs (ct.2933) 24

0 0 0 0
TOTAL (rd.22 la 24) 25

IMOBILIZARI CORPORALE 0
Terenuri şi amenajări (ct.2911) 26

0
Constructii (ct.2912) 27

0
Instalaţii tehnice şi maşini (ct.2913) 28

0
Alte instalaţii,utilaje şi mobilier (ct.2914) 29

0
Imobilizari corporale in curs (ct.2931) 30

0 0 0 0
TOTAL (rd.26 la 30) 31

IMOBILIZARI FINANCIARE 0 0
(ct.296) 32
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE
0 0 0 0
TOTAL (rd.25 + 31 +32) 33

Administrator,
Numele şi prenumele Verificat, Întocmit,
EXEMPLU Marius Ciocănel 0
Semnătura şi ştampila
SC EXEMPLU SRL Nota 1
ACTIVE IMOBILIZATE la 31 12 2006
IN LEI
Durata
Amortizat Valoarea rămasă A linear
Nr. Data Cod Valoarea DUR A lunara A acc Durata complet rămasă în luni lunar
inv. Denumirea mijloc. Fix Factura intrării clas lei luni lineara degresivă consumata la data la 31 12 06 31 12 06 în 2007

0 0
0 0
0 0
0 0 0 *** 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 *** 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0 0 *** 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0
Total imobilizări 0 0 0 0 0 0 0 *** 0

Notă: nu s-a utilizat forma de amortizare fiscală pentru nici un mijloc fix în 2006

Administrator, VERIFICAT Întocmit,


Numele şi prenumele Marius Ciocănel
EXEMPLU
Semnătura şi ştampila
Nota 2
*) C
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli aces
lei
Transferuri

Sold Cheltuieli
Provizioane
Nr. la cu proviz Sold final
Denumirea provizionului începutul in cursul
reluate la
Rd. venituri
anului anului

A B 1 2 3 4 = 1+2 -3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI
0 0 0 0
CHELTUIELI (rd.2-6) 1
Provizioane pentru litigii (ct.1511) 2 0
Provizioane pentru garanţii acordate
0
clienţilor (ct.1512) 3
Provizioane pentru dezafectare imobilizări
0
corporale şi alte acţiuni similare (ct.1513) 4

0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514) 5
Alte provizioane pentru riscuri şi cheltuieli
0
(ct.1518) 6
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA
STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS 0 0 0 0
DE EXECUŢIE 7

Materii prime (ct.391) 8 0

Materiale (ct.392) 9 0
Producţie în curs de execuţie (ct.393) 10 0
Produse (ct.394) 11 0
Stocuri aflate la terţi (ct.395) 12 0
Animale (ct.396) 13 0
Mărfuri (ct.397) 14 0
Ambalaje (ct.398) 15 0
III. PROVIZIOANE PENTRU
0 0 0 0
DEPRECIEREA CREANŢELOR 16

0
Clienţi (ct.491) 17
Decontări în cadrul grupului şi cu asociaţii
0
(ct.495) 18
Debitori diverşi (ct.496) 19 0
IV. PROVIZIOANE PENTRU
DEPRECIEREA CONTURILOR DE 0 0 0 0
TREZORERIE 20
Provizioane pentru deprecierea investiţiilor
financiare la societăţi din cadrul grupului 0
(ct.591) 21
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie
0
(ct.592+593+595+596+598) 22

0 0 0 0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20) 23

Detalii:
Administrator,
Numele şi prenumele Întocmit, Verificat,
EXEMPLU 0 Marius Ciocănel

Procese pe rol, daca sunt constituite provizioane


ptr ele
Nota 3

Repartizarea profitului

in lei

Realizat la Corelatie
Denumirea indicatorilor Nr
31.12.2006 F20
A B 1
REPARTIZARI DIN PROFIT
(rd.02 la 05) 1 0 0

rezerve legale 2 Ok!

acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 3


alte rezerve constituite ca surse proprii de finanţare 4
alte repartizări prevăzute de lege (dividende, etc) 5
dividende de platit - total (rd.07 la 11), din care : 6 0
dividende cuvenite altor societati 7
dividende cuvenite APAPS 8
dividende cuvenite SIF 9
dividende cuvenite actionarilor 10
dividende cuvenite societatilor cooperatiste 11
PROFIT NEREPARTIZAT 12 0
hotararea actionarilor/asociatilor daca
Detalii: exista distribuire de profit
si alte calcule ptr rezerva legala smd

Repartizarea profitului

rezerve legale
acoperirea pierderilor contabile
din anii precedenti
alte rezerve constituite ca surse
proprii de finanţare
alte repartizări prevăzute de
lege (dividende, etc)
PROFIT NEREPARTIZAT

lei

Administrator, Întocmit,
Numele şi prenumele 0
EXEMPLU
Semnătura şi ştampila Verificat,
Marius Ciocănel
Nota 4
Se utilizea
Analiza rezultatului din exploatare contabilita
In caz con
se autoco

lei

Realizat la Realizat la
Denumirea indicatorilor Nr
31.12.2005 31.12.2006
A B

Cifra de afaceri netă 1 0 0


Costul bunurilor vândutre şi al serviciilor prestate (rd.3 + 4 + 5) 2 0 0
Cheltuielile activităţii de bază 3 0 0
Cheltuielile activităţii auxiliare 4 0
Cheltuielile indirecte de producţie 5 0
Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (rd.1-2) 6 0 0

Cheltuielile de desfacere 7 0
Cheltuieli generale de administraţie 8 0
Alte venituri din exploatare 9 0 0
Rezultatul din exploatare (rd.6 - 7 - 8 + 9) 10 0 0
Detalii:

Cifra de afaceri Rezultat brut: Cifra de afaceri - Cheltuieli

mii lei
mii lei
0

0
0

Realizat la Realizat la
Realizat la Realizat la 31.12.2005 31.12.2006
31.12.2005 31.12.2006

Rezultat din exploatare


Vănzări de mărfuri: mii lei
2005 2006
ct.607 0 0
ct.707 0 0
mii lei
Profit
brut 0 0
0

marja
Realizat la Realizat la
com Nu e cazul Nu e cazul
31.12.2005 31.12.2006

Administrator, Întocmit,
Numele şi prenumele 0
EXEMPLU Verificat,
Semnătura şi ştampila Marius Ciocănel
Nota 5
*) Se menţ
Situaţia creanţelor şi a datoriilor - clauzele l
dobânzii af
- datoriile p
fost efectu
in lei - valoarea
- valoarea
- valoarea
provizioane
Sold la Termen de Termen de
Nr.
CREANTE Rd.
31.12.06 lichidare sub lichidare
(col.2+3) 1 an peste un an

Creante legate de participatii


sume datorate de filiale ; interese de participare ; 0 0
dobânzi (ct.261,262,263,265) 1
Imprumuturi acordate pe termen lung 0 0
şi dobânzi aferente (ct.2673,2674) 2

Acţiuni proprii - active imobilizate (ct.2677) 3 0 0

Alte creante imobilizate (altele din ct.267decât 0 0


2673,2674,2677-296) 4

I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE 0 0 0


- TOTAL (rd.01 la 04) 5

Furnizori debitori (ct.409) 6 0 0

Clienti (ct.411+4123+418) 7 0 0

Creante personal si asigurari sociale 0 0


(ct.425+4282+431+437+4382) 8

Impozit pe profit (ct.441) 9 0 0

Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428) 10 0 0

Alte creante cu statul si institutii publice 0 0


(ct.444,445,446,447,4482) 11
Decontari cu grupul şi alte creanţe
0 0
(ct.451) 12

0 0
Decontari din operatii in participatie (ct.452) 13

0 0
Debitori diversi (ct.456+4582+461+473-491-495+5187) 14

II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL 0 0 0


(rd. 06 la 14 ) 15

0 0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471) 16

TOTAL CREANTE (rd. 05+15+16) 17 0 0 0

Sold la
Nr.
DATORII x) Crt.
31.12.06 sub 1 an 1 - 5 ani
(col.2+3)
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni
0
(ct.161) 18
Credite bancare pe termen lung
0
(ct.162 fără 1622) 19
Credite bancare pe termen lung 0
nerambursate la scadenta (ct.1622) 20
Datorii ce privesc imobilizările financiare 0
(ct.166) 21

0
Credite bancare pe termen scurt (ct.512+519, fără 5198 22
Dobanzi 0
(ct.168+5186+5198) 23

0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509) 24
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE 0 0 0
(rd. 18 la 24) 25

0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408) 26

0
Clienti creditori (ct.419) 27

Datorii cu personalul si asigurarile sociale 0


(ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438) 28

0
Impozit pe profit (ct.441) 29

0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428) 30

Alte datorii fata de stat si institutiile publice 0


(ct.444+445+446+447+4481) 31
Decontări cu grupul si alte conturi cu asociati
0
(ct.451+452+455+456+457+458+481+482) 32

0
Creditori diversi (ct.462+473) 33

0 0 0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.26 la 33) 34

0
Venituri inregistrate in avans (ct.472) 35

0 0 0
TOTAL DATORII (rd. 25+34+35) 36

x) Menţionăm următoarele informaţii:


clauze legate de achitarea datoriilor şi ratele dobânzii aferente: Nu sunt clauze speciale
datoriile pentru care s-au depus garanţii sau au fost efectuate ipotecări: Nu sunt depuse garanţii sau ipoteci
valoarea obligaţiilor pentru care s-au constituit provizioane: Nu sunt constituite provizioane pentru datoriile societăţii
cheltuielile înregistrate în avans: daca sunt se spune ce reprezintă
venituri înregistrate în avans Nu sunt înregistrate astfel de venituri

Clienţi importanţi: % Sumă - mii lei din Total 411

0
Furnizori importanţi: % Sumă - mii lei din Total 401

1,616,982

Administrator, Întocmit,
Numele şi prenumele 0
EXEMPLU Verificat,
Semnătura şi ştampila Marius Ciocănel
Nota 6
această notă prezintă informaţii cu caracter
Principii, politici şi metode contabile general, declarative, atenţie dacă sunt
asociaţi, persoane afiliate, aceştia se
nominalizează. De asemenea, orice abatere
de la principiile menţionate, se detaliază.
Evaluarea posturilor din prezenta situaţie financiară simplificată, s-a efectuat în Completaţi ultimul paragraf.
conformitate cu următoarele principii contabile:

1. principiul continuităţii activităţii: s-a ţinut cont de faptul că societatea îşi va continua
în mod normal funcţionarea în viitorul previzibil;

2. principiul permanenţei metodelor: Au fost aplicate aceleaşi regului, metode,norme, privind


evaluarea, înregistrarea şi prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând
comparabilitatea în timp a informaţiilor contabile.
3. principiul prudenţei: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până
la data închiderii exerciţiului financiar;
s-a ţinut seama de toate obligaţiile previzibile şi pierderile potenţiale şi
au fost făcute ajustări de valoare ţinând seama de toate deprecierile posibile
indiferent de modul cum acestea ar fi influenţat rezultatul financiar;

4. principiul independenţei exerciţiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul


toate veniturile şi cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv,
data efectuării plăţilor;

5. principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de pasiv: au fost înregistrate


toate elementele de activ şi pasiv, şi eventual ulterior s-au efectuat
compensări legale;

6. principiul intangibilităţii: bilanţul de deschidere corespunde cu cel de închidere;

7. principiul necompensării: nu s-au efectuat compensări între venituri şi cheltuieli, ori


între active şi pasive, altele decât cele permise de lege.

Se prezintă:
Politici contabile semnificative: Situaţiile financiare sunt întocmite în lei şi exprimate în mii lei; - abaterile de la
Cheltuielile cu reparaţia sau întreţinerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a menţine schimbarea meto
valoarea acestor active, ele au fost recunoscute în contul de profit şi pierdere la data efectuării lor, în timp ce menţionându-se:
- natura;
cheltuielile efectuate în scopul îmbunătăţirii performanţelor tehnice au fost capitalizate şi amortizate pe - motivele;
perioada rămasă. Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziţie). Costul stocurilor se bazează pe - evaluarea efect
principiul FIFO (primul intrat, primul ieşit). Conturile de creanţe şi datorii, sunt exprimate la valoarea lor recu- patrimoniului, a
financiare;
perabilă, respectiv, de plată. Provizioanele sunt recunoscute în bilanţ atunci când apare pentru Societate o - reguli de evalu
obligaţie legală sau constructivă, legată de un eveniment trecut şi este probabil ca în viitor să fie necesară menţionându-se:
consumarea unor resurse economice pentru a stinge această datorie. - elementele afe
acestora la costu
- baza de evalua
Societăţi afiliate: Nu este cazul - ajustările efect
Dividendele sunt recunoscute ca datorie în perioada în care este aprobată repartizarea lor. aplicării regulilor
alternative;
- influenţa asupr
Alte informaţii contabile: - conţinutul, limi
Evaluarea elementelor deactiv şi pasiv cu ocazia inventarierii s-a făcut la valoarea actuala (de inventar) aplicare;
- suma dobânzilo
stabilită în funcţie de utilitatea bunului, starea acestuia şi preţul pieţii. Cu ocazia inventarierii si a controalelor
producţie al activ
au fost stabilite lipsuri în sumă de 0 mii lei. Din care imputate persoanelor vinovate circulante cu cicl
0 mii lei, rspectiv pe costuri ca perisabilităţi şi scăzăminte normale 0 mii lei.
Societatea a fost controlată de organele abilitate şi a plătit amenzi şi penalităţi în sumă de 0 mii lei

Administrator, Întocmit,
Numele şi prenumele 0
EXEMPLU Verificat,
Semnătura şi ştampila Marius Ciocănel
prezintă informaţii cu caracter
larative, atenţie dacă sunt
soane afiliate, aceştia se
ză. De asemenea, orice abatere
ile menţionate, se detaliază.
ultimul paragraf.

Se prezintă:
- abaterile de la principiile contabile şi
schimbarea metodelor de evaluare,
menţionându-se:
- natura;
- motivele;
- evaluarea efectului asupra
patrimoniului, a rezultatului şi poziţiei
financiare;
- reguli de evaluare alternative,
menţionându-se:
- elementele afectate şi valoarea
acestora la costul istoric;
- baza de evaluare adoptată;
- ajustările efectuate în vederea
aplicării regulilor de evaluare
alternative;
- influenţa asupra rezultatului;
- conţinutul, limitele şi modalităţile de
aplicare;
- suma dobânzilor incluse în costul de
producţie al activelor imobilizate şi
circulante cu ciclu lung de producţie.
Nota 7 Se prezintă urmă
- capital social su
Acţiuni şi obligaţiuni - numărul şi valoa
Capitalul social - acţiuni răscump
- - data cea mai a
- - caracterul obli
- - valoarea even
1. La 31 dec 2006, capitalul social al societăţii era de - acţiuni emise în
0 lei - - tipul de acţiun
- - numărul de ac
din care vărsat 0 - - valoarea nomi
nevărsat 0 - - drepturi legate
- - - numărul, des
- - - perioada de
nr. lei - - - preţul plătit p
Acţiuni/Părţi Valoare/unit - obligaţiuni emis
2. Numărul şi valoarea totală a acţiunilor emise (părţi sociale): 0 0 - - tipul obligaţiun
- - valoarea emisă
obligaţiuni;
- - obligaţiuni em
Acţiuni răscumpărabile Nu este cazul persoană nomina
- - - valoarea nom
Acţiuni emise în cursul exerciţiului financiar - - - valoarea înre
Obligaţiuni emise

3. Modificări suferite de capitalul social faţă de începutul exerciţiului financiar

4. În cursul exerciţiului financiar nu au fost achiziţionate/emise/distribuite acţiuni proprii *)


*) numai pentru societăţile pe acţiuni

preia date de la
5. Nu au fost incluse rezerve (prin repartizarea profitului) în capitalurile proprii. 0

6. Structura acţionarilor / asociaţilor:

Acţiuni Procent
Valoare
Nume /Părţi din
lei
sociale total
cf. Statut/Contract nr. buc. %
100 0 100

Total 100 0 100

Administrator,
Numele şi prenumele Verificat, Întocmit,
EXEMPLU Marius Ciocănel 0
Semnătura şi ştampila
Nota 8

Informaţii privind salariaţii, administratorii şi directorii

Societatea a avut în anul 2006 un număr mediu de: 0 salariaţi

Conducerea societăţii a fost asigurată de:


Nume prenume Funţie
Administrator
Dir com.

Structura personalului pe categorii de muncă, a fost:


Categorie Număr

Total 0 Ok!

La 31.12.2006, în conturile de terţi se regăseau următoarele sume aferente salariilor:


lei
Fond de Alte
Ch cu asig Tichete
salarii cheltuieli TOTAL Verificare
sociale de
Total 2004 (641 + pentru 2006 cu F30
din ct.645 masă
621) pensii
0 0

din care restanţe, alte sume decât drepturile lunii decembrie:


0

valoarea avansurilor şi a creditelor acordate


Valoarea avansurilor şi a creditelor directorilor şi administratorilor în timpul exerciţiulu
acordate directorilor şi administratorilor financiar:
în timpul exerciţiului: - - - rata dobânzii;
- - - principalele clauze ale creditului;
mii lei - - - suma rambursată până la acea dată;
Nejustificate
Avansuri Credite Total
la 31.12.04

0 0 0

Administrator, Verificat, Întocmit,


Numele şi prenumele Marius Ciocănel 0
EXEMPLU
Semnătura şi ştampila
avansurilor şi a creditelor acordate
or şi administratorilor în timpul exerciţiului

dobânzii;
cipalele clauze ale creditului;
a rambursată până la acea dată;
Nota 9 Indicatori economico-financiari NOTA SE AUTOCOMPLETEAZĂ.Ajustaţi eventual graficul,
pentru ca cifrele să se vadă bine.

Curs valutar: 1 euro 3.6771 3.3817


1 dolar american 3.1078 2.5676
STRUCTURA BILANŢIERĂ 31-Dec-05 31-Dec-06 Bilanţ Euro Dolar
lei în valută ### 31-Dec-06 ### ###
Active imobilizate 0 0 Active imobilizate 0 0 0 0
Active circulante 0 0 Active circulante 0 0 0 0
Active regularizate 0 0 Active regularizate 0 0 0 0
Total activ 0 0 Total activ 0 0 0 0

Capital propiu 0 0 Capital propiu 0 0 0 0


Provizioane şi regularizari 0 0 Provizioane şi regularizari 0 0 0 0
Datorii 0 0 Datorii 0 0 0 0
Total pasiv 0 0 Total pasiv 0 0 0 0
DIFERENTE 0 0
2005 2006 Trebuie să fie mai mare
2005 2006 4. Indicatori de RENTABILITATE decât rata medie a
1. Indicatori de LICHIDITATE Rata rentabilităţii economice = 0.00 0.00 dobânzii bancare, aprox
Este optim când depăşeşte 100% 30%
Lichiditatea generală = Profit brut / Capital permanent
Active circulante / Datorii curente 0.00 0.00
Este optim când are o valoare mai Valoarea minimă acceptată
Rata solvabilităţii generale = mare de 30% Marja brută din vânzări de mărfuri: este 10%

Capital propiu / Pasive total 0.00 0.00 Profit brut din vânzări/Cifra de afa 0.00 0.00

Earnings Before Interest & Tax - EBIT 0 0


Profit operaţional 2005 / 2006 în mii lei
2. Indicatorul GRADULUI DE ÎNDATORARE Este optim când este sub
Raportul dintre: 30%
Datorii pe TS / Pasive totale 0.00 0.00
Este optim când are un trend ascendent,
3. Indicatori de activitate de la un an la altul.
Viteza de rotaţie a activelor totale: 2005 2006
Cifra de afaceri / Total active 0.00 0.00

0
0 0 2005 2006
Un produs Kont AS 2007®
NOTA SE AUTOCOMPLETEAZĂ.Ajustaţi eventual graficul,
pentru ca cifrele să se vadă bine.

Trebuie să fie mai mare


decât rata medie a
dobânzii bancare, aprox
30%

Valoarea minimă acceptată


este 10%
Nota 10
Alte informaţii
ALTE INFORMAŢII Se prezintă:
- a)- stocuri;
- b) Informaţii
filiale, întrepri
10.1 SITUATIA STOCURILOR SI A PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE care se deţin t
- c) Modalitate
lei moneda naţio
pasiv, a venitu
Nr. Sold la într-o monedă
ELEMENTE DE STOCURI - d) Informaţii
Rd. inceputul anului sfarsitul anului - proporţia din
extraordinară;
Materii prime (ct. 301 +/- 308) 1
- reconcilierea
Materiale consumabile (ct. 302 +/- 308) 2 rezultatul fisca
de impozit pe
Obiecte de inventar in depozit - e) Cifra de a
(ct. 303) 3 - prezentarea
tipuri de pieţe
Productie in curs de executie (ct. 331 +332) 4 - f) Cheltuielile
unui contract
- g) Onorariile
Semifabricate, produse finite, produse reziduale situaţiile finan
(ct. 341 + 345 + 346 + +/- 348) 5 - h) Angajam
- i) Angajam
Stocuri aflate la terti (ct. 351+354+356+357+358) 6
Animale (ct. 361 +/- 368) 7
Marfuri si ambalaje (ct. 371 +/- 378-4428**+381+/-38 8
TOTAL STOCURI (rd.01 la 08) 9 0 0
F10 0 0
2005 2006

Stocuri - lei
Comentariu:

Metoda de evaluare a stocurilor este aceiaşi ca în exerciţiul anterior: FIFO.

La finele exerciţiului nu există stocuri gajate în contul datoriilor.


0

10.2 NUMERAR ŞI ECHIVALENTE

Nr. Sold la
ELEMENTE DE TREZORERIE
Rd. inceputul anului sfarsitul anului
Conturi la banci 1
Numerar in casierie 2
Alte disponibilitati banesti 3
TOTAL 0 0
Corelaţie rd.8,11 si 14 din F10 0 0
2005 2006
Societatea nu deţine filiale şi nu deţine împreună cu
Trezorerie- lei

alte societăţi, titluri de participare strategice.


Nu există creanţe sau datorii respectiv, venituri sau cheltuieli
care să fi fost evidenţiate iniţial într-o monedă străină.

Nu s-au înregistrat activităţi extraordinare.


0

Administrator,
Numele şi prenumele
EXEMPLU Verificat, Intocmit,
Semnătura şi ştampila Marius Ciocănel 0
Alte informaţii
Se prezintă:
- a)- stocuri;- lichidităţi;
- b) Informaţii privind relaţiile persoanei juridice cu
filiale, întreprinderi asociate sau cu alte societăţi în
care se deţin titluri de participare strategice;
- c) Modalitatea folosită pentru exprimarea în
moneda naţională a elementelor de activ şi de
pasiv, a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate iniţial
într-o monedă străină;
- d) Informaţii referitoare la impozitul pe profit:
- proporţia dintre activitatea curentă şi cea
extraordinară;
- reconcilierea dintre rezultatul exerciţiului şi
rezultatul fiscal, aşa cum este prezentat în declaraţia
de impozit pe profit;
- e) Cifra de afaceri:
- prezentarea acesteia pe sectoare economice şi
tipuri de pieţe de desfacere;
- f) Cheltuielile cu chiriile şi ratele achitate în cadrul
unui contract de leasing operaţional;
- g) Onorariile plătite persoanelor care verifică
situaţiile financiare anuale simplificate;
- h) Angajamente acordate;
- i) Angajamente primite.

S-ar putea să vă placă și