Sunteți pe pagina 1din 16

BioMat – Semestrul I Functii Excel pentru calcule aritmetice elementare

Remus Câmpean

2. Functii Excel pentru calcule aritmetice elementare

Cuvinte cheie. Functie matematica Excel, suma, produs, produs scalar, factorial, formula de calcul,
Subtotals, SUM, SUMIF, PRODUCT, FACT, SUMPRODUCT, SUMX2MY2, SUMX2PY2, SUMXMY2.

§1.1. Apelarea func tiilor matematice Excel

Functiile matematice Excel sunt grupate într-un pachet ce poarta denumirea simbolica
Math&Trig. Acest pachet face parte dintr-o colectie de tipuri functii ce pot fi apelate în
Excel. Dintre acestea amintim:Financial, Math&Trig, Statistical, Logical,
Engineering,…etc.
Modalitatea de apelare a unei functii matematice Excel este urmatoarea:
1. Deschidem meniul Insert
2. Selectam comanda Function…
3. Din fereastra de dialog Insert function ce se deschide, din câmpul Select a
category selectam setul de functii Math&Trig
4. Din lista Select a function alegem functia pe care o dorim.

Aceasta este calea de apelare a tuturor functiilor matematice Excel. Fiecare functie
are particularitatile ei legate de, sintaxa, numarul sau tipul argumentelor. Calea de apelare
însa este aceeasi pentru toate functiile.

§1.2. Calculul sumelor în Excel

Se introduc în foaia de calcul Excel valorile pe care dorim sa le însumam sub forma
unui vector linie sau coloana, fiecare valoare ocupând o celula a foii de calcul.
n
Pentru calculul sumei ∑x i , unde xi sunt valorile pe care dorim sa le însumam, vom
i =1

folosi functia matematica Excel SUM. Sintaxa acestei functii este

=SUM(argument 1, argument 2, ...)


BioMat – Semestrul I Functii Excel pentru calcule aritmetice elementare
Remus Câmpean

unde argument 1, argument 2, ... reprezinta numerele ce urmeaza sa fie însumate.


Aceste argumente pot fi:
§ Constante. Se trec valorile ce se însumeaza, 3,125, 23.79,...
§ Adresele celulelor al caror continut se însumeaza. De exemplu A1, A22, B3, H6.
§ Adresa unui vector. De exemplu A1:A30, daca se însumeaza un vector coloana,
respectiv A1:L1 daca se însumeaza un vector linie.
§ Adresa unui domeniu de celule. De exemplu A1:F10 daca se însumeaza valorile
continute într-un domeniu dreptunghiular de celule ale carui “vârfuri” sunt A1
(stânga-sus), respectiv F10 (dreapta-jos).

Functia Excel Sum se apeleaza astfel:


1. Meniul Insert
2. Comanda Function…
3. Se deschide fereastra de dialog Insert function în care din câmpul Select a
category selectam setul de functii Math&Trig
4. Din câmpul Select a function selectam functia SUM
5. Se deschide fereastra de dialog Function arguments aferenta functiei SUM.

Fereastra de dialog pentru apelarea functiei SUM


BioMat – Semestrul I Functii Excel pentru calcule aritmetice elementare
Remus Câmpean

§ În câmpul Number1 introduceti adresa primei valori a vectorului X urmata


de simbolul “:”,iar apoi adresa ultimei valori a vectorului X,
de exemplu A1 :A7.
§ Apasati butonul OK.
În celula în care ati pozitionat initial cursorul se va afisa rezultatul sumei.

Exercitiul 1. 1.
10
1
Calculati suma S = ∑ , n ∈N .
n =1 n

Indicatii
§ Scrieti cele 10 numere întrt-o coloana sau linie din foaia de calcul Excel. Scrieti
valorile 1, 1/2, 1/3,…, 1/10, fiecare în câte o celula a foii de calcul, organizate pe
o coloana sau pe o linie. Folositi simbolul împartire “/” de la tastatura.
§ Pozitionati cursorul în celula unde doriti sa se afiseze rezultatul.
§ Apelati functia SUM ca mai sus.

Functia SUMIF
Aceasta functie matematica Excel este de tip aditiv. Ea are rolul de a opera doar
continutul celulelor care respecta un anumit criteriu precizat de utilizator.

Sintaxa functiei este:


=SUMIF(range, criteria, sum_range)

Prin apelarea functiei SUMIF din setul de functii Math&Trig apare fereastra de dialog:
BioMat – Semestrul I Functii Excel pentru calcule aritmetice elementare
Remus Câmpean

Fereastra de dialog pentru apelarea functiei SUMIF


unde
§ Range reprezinta domeniul de celule in care sunt introduse valorile asupra carora
operam.
§ Criteria este un criteriu care indica ce valori sa fie adunate. De exemplu
introducerea în acest câmp a criteriului “<19” va avea ca efect însumarea doar a
valorilor mai mici decât valoarea 19. Acest criteriu poate fi numeric sau poate
contine o secventa de text.
§ Sum_range este un câmp care se completeaza optional. Se însumeaza doar acele
valori ale vectorului sum_range pentru care valorile corespunzatoare din
vectorul range verifica criteriul introdus în câmpul criteria. Vom ilustra
printr-un exemplu utilitatea acestui câmp.

Exercitiul 1.2
Sa ne imaginam situatia în care farmacistul introduce într-o foaie de calcul Excel
vânzarile dintr-o Farmacie în ordinea efectuarii lor. Se tine cont de cantitatile vândute.
BioMat – Semestrul I Functii Excel pentru calcule aritmetice elementare
Remus Câmpean

Medicament Cantitate
vândut (cutii)
Aspirina 2
Aspirina 3
Algocalmin 1
Paracetamol 2
Aspirina 1
Distonocalm 1
Nurofen 2
Aspirina 2
Fenosept 4

Dorim sa calculam cantitatea totala de cutii din sortimentul ”Aspirina” care a fost
vânduta.

Indicatiii.
Introduceti tabelul în foaia de calcul Excel. Apelam functia SUMIF.
§ În câmpul Range trecem adresa vectorului de date de tip text “Medicament
vandut ”.
§ În câmpul Criteria trecem criteriul de selectare “Aspirina ”
§ În câmpul Sum_range trecem adresa vectorului numeric “Cantitate (cutii)”

Rezultatul returnat va fi 8, adica numarul de cutii vândute din sortimentul “Aspirina”.


Sintetizând, functia SUMIF a însumat din coloana a doua doar acele valori pentru care se
respecta în coloana întâi criteriul “Aspirina”.

Comanda SUBTOTALS
Comanda Subtotals apelata din meniul Data are rolul de a calcula sume partiale
dintr-o lista ( vector) de valori. Pentru a întelege mai bine modul în care opereaza aceasta
comanda sa reluam exemplul de la Exercitiul 1.2 , într-o noua abordare.
BioMat – Semestrul I Functii Excel pentru calcule aritmetice elementare
Remus Câmpean

Exercitiul 1.3
Rezolvati cerinta exercitiului 1.2 utilizând comanda Subtotals.

Rezolvare.
Primul pas pe care trebuie sa- l facem, înainte de utilizarea comenzii Subtotals este
ordonarea tabelului de date în ordine alfabetica.

§ Selectati cele doua coloane ale tabelului de date, mai putin capul de tabel.

§ Din bara de instrumente alegeti si apasati butonul , corespunzator sortarii în


ordine alfabetica. Prin aceasta sortare se pastreaza si corespondenta
medicament-cantitate.
Scopul sortarii tabelului este de a obtine o grupare a datelor în functie de “medicamentul
vândut”. Se realizeaza astfel o partitionare a tabelului dupa sortimentele vândute. Ceea ce
vom face în continuare va fi sa adunam cantitatile pe sortimente. Altfel spus vom calcula
subtotaluri.
§ Pozitionati cursorul în tabelul de date sortat.
§ Din meniul Data apelati comanda Subtotals... Se deschide fereastra de dialog
Subtotal.

Calculul subtotalurilor prin comanda Data/Subtotals...


BioMat – Semestrul I Functii Excel pentru calcule aritmetice elementare
Remus Câmpean

§ În câmpul At each change in selectati din lista ascunsa alaturata “Medicament


vandut”.
§ În câmpul Use function selectati din lista ascunsa alaturata tipul de functie care
va opera asupra datelor numerice corespunzatoare (cantitati). În cazul aplicatiei
noastre vom folosi functia Sum întrucât dorim sa facem adunari. Lista de functii
este mult mai cuprinzatoare. Se pot face produse (product), medii (average),
calculul valorilor extreme (max, min), operatiuni de numarare (count), etc...
§ În câmpul Add subtotal to vom indica coloana în care va opera functia aleasa,
sum. Astfel, vom bifa comutatorul Cantitate (cutii).
§ Încheiati dialogul apasând butonul OK.

Bineînteles, rezultatul obtinut este acelasi ca si în cazul utilizarii functiei SUMIF.

§1.3. Calculul produselor în Excel

n
Pentru a calcula în Excel produsul ∏x i , unde xi sunt valorile pe care dorim sa le
i =1

înmultim, vom folosi functia matematica Excel PRODUCT. Acesta functie se apeleaza
analog cu functia SUM, din acelasi set de functii Excel Math&Trig. Sintaxa acestei
functii este

=PRODUCT(argume nt 1, argument 2, ...)

unde argument 1, argument 2, ... reprezinta, ca si în cazul functiei SUM, numerele ce


urmeaza sa fie înmultite. Aceste argumente au aceleasi caracteristici ca si în cazul
functiei de însumare, SUM.
BioMat – Semestrul I Functii Excel pentru calcule aritmetice elementare
Remus Câmpean

Fereastra de dialog pentru apelarea functiei PRODUCT prin comanda Insert/Function.

Exercitiul 1.4
Sa se calculeze numarul 10! (10 factorial).

Indicatie. Reamintim ca prin n! se întelege produsul primelor n numere naturale, n?0. În


10
consecinta 10! se va calcula dupa formula P = ∏ n , n ∈ N
n =1

§ Scrieti numerele naturale de la 1 la 10 pe o coloana.


§ Pozitionati cursorul în celula unde doriti sa se afiseze rezultatul.
§ Apelati functia PRODUCT si calculati produsul celor 10 numere.

Numarul n!, n∈N, poate fi calculat si direct, prin apelarea functiei matematice Excel
FACT. Argumentul acestei functii este numarul al carui factorial dorim sa- l calculam.
Prin urmare FACT (10) va calcula direct produsul 1⋅2⋅…⋅10.

Exercitiul 1.5
Sa se calculeze numarul 10! Folosind functia matematica Excel FACT.
BioMat – Semestrul I Functii Excel pentru calcule aritmetice elementare
Remus Câmpean

§1.4. Alte functii Excel pentru calcul aritmetic

Vom considera, din punct de vedere matematic, doi vectori


X: (x1 , x2 , …, xn ), xi∈R
Y: (y1 , y2 , …, yn ), yi∈R
pe care îi introducem în foaia de calcul Excel sub forma a doua linii sau doua coloane cu
acelasi numar de celule. Fiecare celula contine corespunzator câte o valoare a vectorului.
Functiile matematice Excel ce vor fi prezentate în continuare returneaza anumite rezultate
utilizând valorile corespunzoare ale celor doi vectori.

Functia SUMPRODUCT
Prin produsul scalar al vectorilor X si Y vom întelege:
n
x1 y1 + x2 y 2 + ... + x n y n = ∑ x i y i
i =1

În Excel produsul scalar se calculeaza cu ajutorul functiei matematice SUMPRODUCT.


Sintaxa functiei este:

=SUMPRODUCT(array1, array2,...)
unde în câmpul array 1 se introduce adresa domeniului de celule (linie sau coloana) în
care s-au introdus valorile vectorului X, ian în câmpul array2 se introduce adresa
domeniului de celule în care s-au introdus valorile vectorului Y.
BioMat – Semestrul I Functii Excel pentru calcule aritmetice elementare
Remus Câmpean

Fereastra de dialog pentru apelare functiei SUMPRODUCT.

Exercitiul 1.6
Se dau vectorii de valori:
X: ( 30, 35, 55, 60, 80, 85, 90 )
Y: ( 25, 40, 45, 65, 70, 75, 85 )
Sa se calculeze produsul lor scalar.

Indicatii
§ Scrieti cei doi vectori pe doua coloane ale foii de calcul Excel.
§ Pozitionati cursorul întrt-o celula în care doriti sa se afiseze rezultatul.
§ Apelati functia SUMPRODUCT.
§ Argumentele functiei vor fi adresele celor doi vectori. De exemplu: A1:A10
adresa vectorului X, respectiv B1:B10 adresa vectorului Y.

Vom da în continuare un exemplu ilustrativ pentru utilitateaaplicarii produsului


scalar a doi vectori numerici. Ne vom referi la situatia în care trebuie calculat un Total.
Acesta presupune înmultirea unor cantitati (vectorul X) cu preturile unitare
corespunzatoare (vectorul Y) si apoi însumarea acestor produse.
BioMat – Semestrul I Functii Excel pentru calcule aritmetice elementare
Remus Câmpean

Exercitiul 1.7
Utilizând functia Excel SUMPRODUCT calculati totalul vânzarilor dintr-o farmacie,
presupunând ca situatia lor a fost introdusa într-o foaie de calcul sub forma unui tabel
de forma:
Cantitate medicament Pret unitar / cutie
vândut (cutii)
4 15000
5 89000
3 123000
6 78500
9 72000
7 20500
8 34000
2 126500
11 147000
15 64500

Indicatie. Totalul vânzarilor se calculeaza prin înmultirea “cantitatilor” cu “preturile


unitare” corespunzatoare si însumarea rezultatelor. Aceasta operatie se poate efectua
utilizând functia SUMPRODUCT.

Functia SUMX2MY2
Cu ajutorul acestei functii matematice Excel se poate calcula suma diferentelor
patratelor valorilor a doi vectori. Daca cei doi vectori sunt notati prin X si Y si ambii au
dimensiunea n atunci putem explicita functia SUMX2MY2 prin expresia

∑ (x )
n
SUMX2MY2 = 2
i − y i2
i =1

Sintaxa functiei SUMX2MY2 este:

= SUMX2MY2(array_x, array_y)
BioMat – Semestrul I Functii Excel pentru calcule aritmetice elementare
Remus Câmpean

unde câmpurile array_x si array_y contin adresele vectorilor X si Y.

Fereastra de dialog pentru apelarea functieiSUMX2MY2

Functia SUMX2PY2
Aceasta functie matematica Excel implementeaza formula de calcul pentru suma
sumelor patratelor valorilor corespunzatoare a doi vectori de valori. Considerand cei doi
vectori ca X si Y de dimensiuni egale, n, functia SUMX2PY2 se expliciteaza prin:

∑ (xi 2 + y i 2 )
n
SUMX2PY2 =
i=1
Sintaxa functiei este:
=SUMX2PY2(array_x, array_y)
unde câmpurile array_x si array_y contin adresele domeniilor de celule în care au fost
introduse valorile vectorilor X si Y.
BioMat – Semestrul I Functii Excel pentru calcule aritmetice elementare
Remus Câmpean

Fereastra de dialog pent ru apelarea functiei SUMX2PY2

Functia SUMXMY2
Consideram doi vectori de date numerice X si Y, de aceeasi dimensiune n. Cu
ajutorul functiei matematice Excel SUMXMY2 putem calcula suma diferentelor la patrat
ale valorilor celor doi vectori. Explicitând, aceasta functie se transcrie prin formula:

n
SUMXMY 2 = ∑ ( xi − yi )2
i =1

Sintaxa functiei este:


=SUMXMY2(array_x, array_y)
unde câmpurile array_x si array_y contin adresele domeniilor de celule în care au fost
introduse valorile vectorilor X si Y.
BioMat – Semestrul I Functii Excel pentru calcule aritmetice elementare
Remus Câmpean

Fereastra de dialog pentru apelare functiei SUMXMY2

Exercitiul 1.8
Fie vectorii X: numerele pare de la 2 la 20 si Y: numerele impare de la 1 la 19. Sa se
calculeze valorile:

∑ (xi2 − yi2 )
10
1) S1 =
i =1

( )
10
2) S 2 = ∑ xi2 + yi2
i =1
10
3) S 3 = ∑ (x − y )2
i =1

Indicatie. Pentru punctul (1) se va folosi functia SUMX2MY2, pentru punctul (2) se va
folosi functia SUMX2PY2, iar pentru calculul sumei de la punctul (3) veti folosi functia
Excel SUMXMY2.
BioMat – Semestrul I Functii Excel pentru calcule aritmetice elementare
Remus Câmpean

§1.5. Formule de calcul Excel

Prin formula de calcul Excel întelegem orice expresie matematica, introdusa de la


tastatura de catre utilizator, într-o celula a foii de calcul. Formulele de calcul vor începe
obligatoriu cu semnul “=”, altfel programul Excel va interpreta simbolurile pe care le
introducem drept text, neputându-se efectua nici un calcul. O formula de calcul poate
cuprinde în expresia ei una sau mai multe functii matematice predefinite în Excel. De
exemplu, se poate utiliza functia Excel FACT în corpul unei formule de calcul.

Exercitiul 1.9
Se dau vectorii:

X: (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19)


Y: (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20)

Calculati urmatoarea expresie:


n n

1 ∑ xi ⋅ ∑ yi
i =1 i =1
E= n

∑x y
n!
i i
i =1

unde n este numarul de pozitii al celor doi vectori. În cazul nostru n=10.

Indicatii
§ Calculati pe rând expresiile:
FACT = n!
n
SUM1 = ∑ x i
i =1
n
SUM 2 = ∑ y i
i =1
n
SUMPROD = ∑ x i y i
i =1
BioMat – Semestrul I Functii Excel pentru calcule aritmetice elementare
Remus Câmpean

§ Fiecare din aceste rezultate va avea câte o adresa, dupa pozitia celulei în care ati
efectuat calculul.
§ Într-o celula a foii de calcul intrroduceti de la tastatura urmatoarea formula de
calcul:

=(1/adresa FACT)*(adresa SUM1*adresa SUM2/adresa SUMPRODUCT)

§ Tastati Enter.

Puteti realiza calculul expresiei E si fara calculul separat al factorilor componenti ai


expresiei. În formula de calcul pe care o introduceti apelati direct functiile SUM,
PRODUCT si SUMPRODUCT relativ la adresele vectorilor X si Y.

Exercitiul 1.10
Calculati expresia E de la exercitiul precedent scriind o singura formula de calcul.
Apelati în corpul formulei de calcul functiile matematice Excel necesare.

Indicatie. Sa presupunem ca ati introdus cei doi vectori la adresele


§ A1:A10 pentru X
§ B1:B10 pentru Y.
Formula de calcul pe care o veti introduce de la tastatura va arata astfel:

=(1/FACT(10))*(SUM(A1:A10)*SUM(B1:B10)/SUMPRODUCT(A1:A10;B1:B10)