P. 1
Biologie

Biologie

|Views: 5,639|Likes:
Published by Andreea Roxana

More info:

Published by: Andreea Roxana on Oct 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2013

pdf

text

original

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI TINERETULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

BIOLOGIE
CURRICULUM
şcolar pentru clasa a VI-a – a IX-a

Chişinău, 2006

Aprobat pentru retipărire prin ordinul Ministerului Educaţiei şi Tineretului ordinul nr. 69 din 25 iulie 2006

Autorii:
Nina Bernaz – Sicorschi – prof. grad super. Violeta Copil, cercetător ştiinţific

Grupul de lucru care a revizuit curriculumul:
N. Bernaz – Sicorschi, prof. grad super. S. Gînju, spec. pri nc. METS. M. Leşanu, dr. conf., USM. C. Subotin, spec. DGÎTS, mun.Chişinău.

2

Accesibilitatea în raport cu nivelul de dezvoltare psihosomatică a elevilor prin modul de formulare a obiectivelor de referinţă. care marchează cadrul epistemologic specific didacticii generale. La nivel prescriptiv este vizată practica activităţii de predare – învăţare – evaluare. literatura. Structurarea conţinuturilor într-o viziune integrată. pe clase şi pe cicluri. a secvenţelor de conţinut şi a activităţilor didactice propuse. desfăşurînd activităţile în ritm propriu fiecăruia. fizica. structurală şi operaţională a procesului de învăţămînt. 4. Coerenţa demersului didactic. educarea unui comportament ecologic vizînd grija şi responsabilitatea faţă de sine şi faţă de mediul natural. în care elevii să-şi dezvolte independenţa de acţiune. aplicată la nivel normativ şi prescriptiv.NOTĂ DE PREZENTARE Curriculum-ul la biologie propune un model de predare integrată a acestei discipline. La nivel normativ este vizată dimensiunea funcţională. Predarea biologiei pe baza acestui curriculum se constituie într-un demers de cunoaştere activă. chimia. Scopul disciplinei Studiul biologiei în gimnaziu vizează formarea unor cunoştinţe despre structura şi varietatea formelor de viaţă şi unitatea organismelor vii. prin investigare. proiectat în ansamblu. originalitate şi creativitate. realizabilă în cazul procesului de învăţămînt. Corelaţiile interdisciplinare cu geografia. model care să conducă la formarea la elevi a unei concepţii unitare asupra naturii. desenul. modulară. soluţionarea de situaţii-problemă etc. matematica. concentrică. 3. prin propunerea unor activităţi individuale sau în grup. urmărindu-se dezvoltarea competenţelor de investigare a naturii. Centrarea demersului didactic pe elev. Elaborarea curriculum-ului s-a bazat pe următoarele principii: 1. 2. care plasează elevul în centrul activităţii instructiv-educative. 3 . care marchează domeniul de studiu specific proiectării curriculare. utilizarea ustensilelor şi a aparaturii de laborator. REPERE CONCEPTUALE Curriculum-ul la biologie este elaborat în baza teoriei instruirii.

3. 4 . sigur şi responsabil pentru a găsi răspunsuri la problemele biologice. organism-organism. Argumentarea punctului de vedere şi susţinerea lui în cadrul deciziilor luate faţă de problemele biologice. curriculum-ul la biologie: • dezvoltă curiozitatea şi interesul faţă de domeniul abordat. cum ar fi: formularea de ipoteze. formularea de concluzii şi argumentarea lor. om şi biosferă. 3. • propune identificarea unor surse de informare şi de documentare necesare în activităţile de tip investigare. Capacităţi 1. luarea de decizii etc. Formarea capacităţilor de investigaţie şi de valorificare a cunoştinţelor şi a experienţei proprii în situaţii concrete de viaţă. animale. a fenomenelor. Curriculum-ul este astfel conceput încît să permită profesorilor libertatea de a alege ordinea şi modul de organizare a activităţilor de învăţare în raport cu viziunea proprie. eficient. relaţia omului cu biosfera. orientînd demersul spre activităţi independente de minicercetare şi de explorare. 4. Cunoştinţe 1. • propune desfăşurarea de activităţi independente şi în grup. rezolvarea de probleme. desfăşurarea independentă a unei activităţi experimentale. organismmediu.Pornind de la esnţa teoriei instruirii şi de la modelul de predare integrală a biologiei. OBIECTIVE GENERALE Prezentul curriculum îşi propune realizarea următoarelor obiective generale: I. 4. Utilizarea şi manipularea echipamentului într-un mod adecvat. de a coopera. înregistrare. II. • oferă elevului şi profesorului posibilitatea de autoevaluare a activităţii. • oferă elevului posibilitatea de a-şi asuma responsabilităţi. Cunoaşterea şi înţelegerea structurilor şi a fiziologiei umane. Formarea unei concepţii ştiinţifice despre unitatea naturii. 2. interpretare şi comunicare a informaţiei despre plante. Cunoaşterea şi înţelegerea structurilor. • oferă posibilitatea exersării de competenţe. a proceselor şi a însuşirilor fundamentale ale organismelor vii. Formarea capacităţilor de cumulare. 2. Cunoaşterea şi înţelegerea relaţiilor de tipul structură-funcţie.

Dezvoltarea capacităţii de investigare a naturii. vizînd grija şi responsabilitatea faţă de organismele vii şi faţă de mediul natural. Formarea unor convingeri şi atitudini benefice pentru sănătatea proprie şi ocrotirea mediului înconjurător. Formarea unui comportament ecologic. 4. Atitudini 1. Formarea unei atitudini de toleranţă şi de responsabilitate faţă de sine şi semeni. Dezvoltarea capacităţii de comunicare.III. a fenomenelor şi a noţiunilor de biologie. 5 . 3. 2. 3. 2. OBIECTIVE-CADRU 1. Cunoaşterea şi înţelegerea proceselor. Formarea responsabilităţii faţă de sănătatea personală şi a societăţii.

• Structura ce.omului în disitatea în malelor în di.ţă (terestru. Diverplantelor şi ani. mea vie.Modelul didactic al disciplinei Clasa Denumirea modulelor -6-7-8-9- • Diversitatea plan.• Circuitul malulei.• Schimbul de te alimentare la substanţe şi de animale. • Efectele acţiunii omului asupra diversităţii mediului. nutriţiei şi • Respiraţia în lu.ră. • Diversitatea • Locomoţia 1.alimentaţiei şi vitale stanţelor prin respiraţiei.• Diversitatea telor şi animale. corpul plantelor şi animalelor. energie dintre • Nutriţia la plan. • Organizarea • Cicluri biostructurală a geochimice: organismelor: ciclul apei. animalelor : • Medii de via-– animale ver. teran) şi organisme caracteristice. lumea vie verse zone geografice. teriei şi ener• C o m p o z i ţ i a giei în biosfechimică a ce. Rolul lulei.Sisteme • Transportul sub. natură. celulă-ţesut. la om.acvatic. respirator.organism şi te (fotosinteza). subvertebrate. • Comportamen. sferă. organismelor în • Schimbul de circuitul masubstanţe şi teriei şi enerde energie la giei în bionivel celular.verse medii.c a r b o n u l u i organşi azotului în organism. mea vie. animale şi la • Semnificaţia om. 6 . • Igiena 2. • Diversitatea • Diversitatea plantelor : ecosistemelor – plante cu flori şi componenşi plante fără tele lor.respiraţiei.formelor de lor din Republica mişcare în luMoldova. tebrate şi ne. • Relaţii trofice • Diversitatea în ecosistem. • Sistemul digestiv. circulator şi excretor. flori. mediu.

rea activităţii umane. • Aspecte sezoniere ale ecosistemelor. • Rolul sistemelor de susţinere în supravieţuirea organismelor.ţile sistemului • Sisteme de sus. de scurtă dumuri • Hibernări. generalităţi.plante.mul endocrinnare şi de mediu. la animale şi reglare la om. Sisteme tate pentru lo.• Cicluri de • B i o r i t m u r i urne. • Igiena sistemului locomotor.• Afecţiuni ale 5. 7 . integrare • A c u i t a t e a • Rolul sisteale organissimţurilor. • Bioritmurile şi sănătatea • Structuri de sus.la om.locomotor la ţinere la anima. mului nervos melor • Igiena orga. • Relaţii între organisme într-un ecosistem (concurente şi necocncurente). male şi la om.• Particularităţi • Particularităţinere la plante.s i s t e m u l u i de susţinere comoţie.• Orientarea şi • Sisteme de lor la factorii de comunicarea coordonare şi mediu.• Reacţia plante. • Organisme di.şi endocrin în mediu nelor de simţ în coordonala om. rată la om. locomotor şi acordarea primului ajutor.re la animale om. de lungă si 1. • Reglarea echilibrului ecosistemelor. • Sistemul ner3. Sisteme te de integrare • Organe de vos şi sistede coordoa animalelor în simţ la ani. le. • Comportamen. şi la om adap. ale structuri. Bioritturne • Migraţii.lor de susţine. dezvoltare la f i z i o l o g i c e • Organisme noc. • Igiena sistemului nervos. • Selecţia naturală.

dezvoltarea la vie • F o r m a r e a om. xuală.• Influenţa facnaturale şi turale.• Tipuri şi mo. mului uman.reproducere producere la producere. animale.(tutun. Ocrotirea male pe cale mediului de dispariţie din Republica Moldova. 8 . • Plante şi ani7. torilor nocivi parcuri na. • Influenţa omului asupra biodiversităţii. alcool. • Genetica umană şi maladii ereditare. • C o m p o r t a . mente de re. • Rezervaţii naturale şi monumente ale naturii din Republica Moldova.animale. noului orga.gestaţia şi naşproducere la rea sexuată terea la om.• Educaţia senism. • Fecundaţia. 6.• Organe de • Organe de redalităţi de re. variabilitate şi mecanismul transmiterii caracterelor ereditare (legile lui Gregor Mendel). hranei. • R e z e r v a ţ i i • Resurse na. • Gametogeneza. ţionale din native de droguri) asuR e p u b l i c a obţinere a pra organisMoldova. la plante şi la om. • Răspîndirea fructelor şi a seminţelor. • Ereditate. Reproduceanimale şi la la plante şi la • Creşterea şi rea în lumea plante.• Surse alter.• Reproduce. • Impactul acţiunii umane asupra propriei existenţe.

piată şcolii şi înregistradiului. cărăbuşilor. bacterii. • să recunoască o serie de plante şi animale din Republica Moldova. • să compare animale şi plante diurne şi nocturne. • să recunoască o serie de organisme monocelulare şi pluricelulare. • Amplasarea de căsuţe pentru păsări. deşert. va. II. ciuperci) la microsgeografice. rea în caiet a plantelor şi a animalelor întîlnite şi recunoscute în timpul excursiei didactice. Diversitatea în lumea vie • Diversitatea plantelor şi • Recunoaşterea unor orgaanimalelor din R. Bioritmuri • Organisme diurne. iepurilor. • să recunoască o serie de plante şi animale din diverse zone ale globului. cop. pe planşe. • Observarea activităţii li• Organisme nocturne liecilor. în natură. în care elevii să indice aspecte ale activităţii umane în zonă. Conţinuturi -2Exemple de activităţi de predare – învăţare -3- • să identifice animale şi plante diurne şi nocturne. tundră.CLASA A VI-A Obiective de referinţă -1Elevul va fi capabil : • să clasifice organismele vii conform numărului de cellule. clorela) şi • Diversitatea plantelor şi pluricelulare(unele animale. aricilor. • Notarea pe o hartă contur a denumirii unor animale specifice pentru zona temperată. 9 . • să estimeze influenţa activităţii umane asupra mediului. pisicilor.nisme monocelulare (ex. • Întocmirea unei schiţe de teren. • să estimeze importanţa plantelor şi a animalelor pentru om. Moldo. uliului etc. • să planifice acţiuni de ocrotire a animalelor şi a plantelor din localitate. vrăbiilor. • Completarea unei fişe didacticce cu datele observaţiilor din teren şi formularea unor concluzii despre diversitatea organismelor din localitate. • Depistarea efectelor intervenţiei omului în localitate. • să definească noţiunile: organisme monocelulare şi organisme pluricelulare. • să interpreteze comportamente la plante şi la animale în funcţie de bioritm. în timpul zilei şi nopţii. taiga. junglă. amiba. • Efectele acţiunii omului • Observaţii în zona aproasupra diversităţii me. I. animalelor în diverse zone plante. bufniţelor.

broască.• Realizarea unor tabele comparative pentru comtare la animale. lor categorii de alimente • Transportul substanţelor (lactate. repaus şi de efort fizic. fructe şi legume). • Lucrare practică. Sisteme vitale • Comportamente alimen.• să compare diverse comportamente alimentare la animale.) după tipul de respiraţie. • Nutriţia la plante (foto. prin desen. • să identifice organele şi sistemele de organe care realizează funcţiile de nutriţie la unele plante. III. grafice. porumbel. • să clasifice animalele pe care le cunoaşte după tipul de nutriţie şi respiraţie. . excretor) la unele organisme. ghicitori etc. tipul sistemului circulator. diagrame. • să estimeze importanţa propriul regim alimentar. respirator.a ritmului respirator şi a pulsului la om în stare de tor la om. • Recunoaşterea sistemelor de organe şi a organelor cu funcţie de nutriţie (digestiv. Deter• Sistemul digestiv. cărăbuş etc. • să interpreteze datele obţinute din observaţii sau experimente sub formă de tabele.). animale şi la animale.portamente alimentare la sinteza). şopîrlă. • să recunoască principalele grupe de alimente necesare organismului uman. Identificarea experimentală a respiraţiei şi a transpiraţiei la o plantă cu flori. eseu. carne. • Realizarea unor clasificări a animalelor (rîmă. • Determinarea principale• Respiraţia în lumea vie. poezii.minarea experimentală rator. om. • Lucrare practică. animale şi la om. circulator şi excre. paste făiprin corpul plantelor şi noase. modul de nutriţie. • Reprezentarea artistică a unor bioritmuri la plante şi la animale (de ex. animalelor. 10 • Observarea şi înregistrarea datelor referitoare la închiderea şi deschiderea florilor. desene etc. circulator. • Lucrare practică. respi. cîine. Evidenţierea experimentală a fotosintezei la plante. peşti.

susţinere la plante şi la plante. • Modelarea unor structuri de susţinere la plante şi la animale. viţă turi de susţinere la orgade vie. organism. • Indicarea pe planşă. • Lucrare practică.IV. imagini. coacăz. cere la unele animale şi producere la animale şi • Observarea comportamenplante. ponismele vii.animale. telor de reproducere la la plante. rumb etc.reproducere. • Colectarea unor structuri de susţinere din material naturalizat. mulaj. 11 . • să interpreteze comportaunele animale şi a particumente de reproducere la larităţilor plantelor adaptaanimale şi la plante. V. iederă. te pentru polenizare. stejar. Reproducerea în lumea vie • Recunoaşterea pe planşe. • Tipuri şi modalităţi de în filme a tipurilor de re• să recunoască şi să comproducere la animale şi la pare tipuri de reprodu. preparat umed a poziţiei organelor în corpul unor animale şi al omului. Sisteme de susţinere • să identifice structuri de • Structuri de susţinere la • Observarea pe planşe.) şi descrierea • să estimeze rolul sistesistemelor de susţinere a melor de susţinere pentru acestora. zăre. grîu. • Realizarea unor referate cu tema “Comportamente de reproducere”. ma• să compare diverse struc. Înmulţirea plantelor de apartament prin diverse modalităţi. • Structuri de susţinere la unor plante (fasole.plante. diapozitive a animale. • Comportamente de re.

• să identifice plante şi animale pe cale de dispariţie şi rezervaţii naturale din Republica Moldova. 12 . • Colecţionarea şi afişarea diferitor imagini /fotografii cu animale şi plante pe cale de dispariţie. VII.nutului natal cu scopul dova. • să estimeze importanţa comportamentelor de integrare în mediu la plante şi la animale.la unele animale (ex. plantelor şi animalelor. cunoaşterii plantelor şi animalelor rare din R. mentelor de integrare • Comportamente de in. • Realizarea unui proiect de ocrotire a naturii în localitate. • Plante şi animale pe cale • Vizitarea muzeelor ţide dispariţie din R. etc. a unor păsări mediu. VI. Ocrotirea mediului • Rezervaţii naturale şi • Vizionarea de filme diparcuri Naţionale din R. • Crearea condiţiilor optime de mediu pentru dezvoltarea unor plante sau animale.). dactice despre ocrotirea Moldova.• Observarea comportatorii de mediu. • Evidenţierea experimentală a reacţiilor plantelor la factorii de mediu. Moldova. • să estimeze importanţa rezervaţiilor şi a parcurilor naţionale pentru ocrotirea naturii.• să stabilească relaţii între reacţiile plantelor şi ale animalelor şi factorii de mediu. • să proiecteze acţiuni de protecţie a animalelor şi a plantelor pe cale de dispariţie din localitate. Sisteme de coordonare şi integrare ale organismelor în mediu • Reacţia plantelor la fac. Mol. a tegrare a animalelor în furnicilor.

porumimplicate în locomoţie bel. la microscop asupra mişcării la plante (alge. unele animale (iepure. şopîrlă. tate pentru locomoţie. comparative ale scheletului la cîine. porumbel etc. tradescanţie etc. 13 . pe film didactic şi la microsformelor de mişcare la mişcare în lumea vie. cal. în apă. porumbel. • Observaţii în natură. implicate în locomoţie turilor de susţinere la material natural. liliac etc. amibă. pe filme. rac.• Observarea pe planşe. Formulare de concluzii. liliac. omului în diverse condietc. peşte. • Organizarea cu elevii a unor concursuri de deplasare pe nisip. mulaj la diferite animale şi la animale şi la om adap. cării la plante. pe gheaţă.) cu modalităţi diverse ţii de mediu. şi modalităţile de loco• Elaborarea unor tabele moţie. lalea. animale. melc. de deplasare. liliac. completarea unui tabel • să stabilească relaţii încu structurile implicate tre structurile scheletului în locomoţie. • Locomoţia omului în di.). păpădie. • să compare structurile broască.) şi la animale şi la om. cîrtiţă. Sisteme de susţinere • să identifice structurile • Particularităţi ale struc. maimuţă. iepure. peşte. II. • să realizeze experimente verse condiţii de mediu. • să compare locomoţia rîmă.cop a unor animale (de ex.a scheletului la om şi la om. iepure.CLASA A VII-A Obiective de referinţă -1Conţinuturi -2Exemple de activităţi de predare – învăţare -3- I Diversitatea în lumea vie Elevul va fi capabil : • să identifice diversitatea • Diversitatea formelor de • Observarea în natură. la broască. şarpe. floarea-soarelui. pentru evidenţierea mişşarpe. balenă.

la cîine. 14 • Modelarea unor părţi de schelet la animalele studiate anterior şi la om evidenţiind o anumită poziţie în timpul unei mişcări concrete. III. Evidenţierea experimentală a relaţiilor între miros şi gust la om. gustului la om. • să descrie aparate tehnice similare unor organe de simţ. Evidenţierea experimentală a acuităţii auzului. • Lucrare practică. şopîrlă. animale. • să compare acuitatea simţurilor la animale şi la om. peşte şi formularea concluziilor. broască. • Igiena organelor de simţ zii referitoare la semnalele emise şi percepute de la om. privighetoare etc. • să propună regului de igienă a organelor de simţ la om. albine.). cîmpului visual. la animale.• să identifice organe de simţ şi modalităţi de comunicare la animale. • Reprezentarea schematică a adaptărilor pentru locomoţie a membrelor anterioare şi posterioare la om. • Formularea unor conclu• Acuitatea simţurilor. • să recunoască principalele părţi componente ale organelor de simţ la om.• Investigarea modalităţilor de comunicare la unele rea la animale şi la om. • Descrierea aparatului de fotografiat. barză. Sisteme de coordonare şi integrare a organismelor în mediu • Orientarea şi comunica. cal. alfabet braile etc. cangur. • Organe de simţ la om şi animale (ex. liliac. • Lucrare practică. alfabetul surdomut. a radarului etc. mirosului. . • Observarea particularităţilor structurale ale organelor de simţ la om. semnale Morse. • Elaborarea unor buletine informative privind igiena organelor de simţ la om. struţ. • Determinarea modalităţilor alternative de comunicare la om (ex.).

brusture. • Întocmirea unui calendar al înmuguririi. fluturi. • Observarea pe planşe şi mulaje a organelor de reproducere la iepure sau şoarece. de răspîndire a fructului şi a seminţei (la păpădie. mulaj. • Formarea noului orga. • Întocmirea unor tabele comparative cu structura celulelor sexuale (spermatozoizi. Reproducerea în lumea vie • Organe de reproducere • Observarea structurii florii (de cireş. • Descrierea procesului de plante şi la animale. IV. • să analizeze cauzele migraţiilor şi a hibernărilor. lăcuste. Bioritmuri • Cicluri de dezvoltare la • Elaborarea unor proiecte plante pentru obţinerea semin• Migraţii ţelor de plante anuale . • să distingă faze de reproducere la plante şi la animale. păducel. la cărăbuş. • să compare ciclurile de dezvoltare la unele animale. • să identifice particularităţi morfologice sezoniere ale ciclurilor de dezvoltare la plante.formare a fructului şi a seminţei la plante. vişin) pe matela plante şi la animale. • Observarea pe planşe a etapelor de creştere şi dezvoltare la unele animale (ex.). • Întocmirea unor tabele comparative pentru cicluri de dezvoltare la animale. arţar. • să distingă particularităţi fiziologice la animale în timpul perioadei active şi a hibernării. planşe. • să compare celulele sexuale feminine şi masculine la animale. • Răspîndirea fructelor şi • Observarea pe filme sau în natură a modalităţilor a seminţelor. • să descrie procesul de reproducere sexuată la plantele cu flori şi la animale. ulm etc. albine.). nism. 15 .• să identifice organele de reproducere sexuată la plante şi la animale. formării fructelor şi căderii frunzelor la plantele perene. înfloririi. • Reproducerea sexuată la rial natural. • să stabilească relaţii între modul de răspîndire a fructelor şi a seminţelor şi particularităţile lor de structură. V.i • Hibernări bienale. ovule) la animale. broaşte etc.

umiditate.). albume. aspectul vegetaţiei) în perioada migraţiilor. număr de insecte. • Semnificaţia nutriţiei şi şi de energie între organism şi mediu. 16 • Înregistrarea datelor plecării şi sosirii unor păsări migratoare şi a intrării şi ieşirii din hibernare a unor animale. • Determinarea parametrilor factorilor de mediu (temperatură.respiraţiei. igienă a respiraţiei şi a Formularea concluziilor alimentaţiei. privind variaţia necesarului de alimente în raport cu vîrsta şi cu alţi parametri. tabolismului. documentare din atlase. vrăbii.nism şi mediu. nutriţiei şi a respiraţiei • Igiena alimentaţiei şi a • Interviuri cu membrii familiei pentru a determica funcţii esenţiale pen. şi de energie între orga. berze etc. • Vizionări de filme. Prezentarea unor comunicări pe această temă. • să estimeze importanţa respiraţiei. • Întocmirea unei liste cu reguli de igienă care au importanţă în prevenirea bolilor metabolice. Sisteme vitale • să definească noţiunea • Schimbul de substanţe • Întocmirea unor schede metabolism. . reviste pentru informare despre bolile metabolice la om. te consumată de fiecare • să propună reguli de membru al familiei pe zi.VI. • Observarea în natură a perioadei de construire a cuiburilor la păsările din localitate (rîndunici. na cantitatea de alimentru întreţinerea vieţii. discuţii cu adulţii.me pentru evidenţierea schimbului de substanţe • să identifice etapele me. viermi.

alge). • să identifice unităţile taxonomice. viermi. material naturalifără flori. • Diversitatea animale. Clasele: (măr.unor plante fără flori (feturile: Gimnosperme.• Înregistrarea datelor desrale din Republica Mol. • să distingă caracterele generale ale claselor de animale vertebrate. Diversitatea în lumea vie • Diversitatea plantelor: • Observarea în natură. Amfibieni. car etc. 17 . taxonomie. pe Ferigi. Încrengătura zat a unor plante cu flori Angiosperme. Crusta.brate (artropode. pre prezenţa unor resurse dova.mamifer carnivor (cîine) pe unităţi taxonomice. Rep. celenterate). Ocrotirea mediului • să distingă resurse natu. măceş. Moldova.VII. Animale nevertebrate.) şi a cotiledonate. amte. R. căr• să identifice surse alterna.• Resurse naturale din Re. • Lucrare practică.) din localitate. Realizarea unui model de obţinere a hranei prin hidroponie (culturi de legume în soluţii nutritive). Alge. • Surse alternative de ob. petrol. Formularea concluziilor. CLASA A VIII-A Obiective de referinţă -1Elevul va fi capabil: • să definească noţiunile: sistematică.fere. mac. bune.ţinere a hranei. caltive de obţinere a hranei. • să clasifice plantele şi animalele din localitate. cu flori (vişin) şi a unui Clasele: Insecte. Încrengă.planşe. Păsări. brad etc. Conţinuturi -2Exemple de activităţi de predare – învăţare -3- I. • să identifice caracterele generale ale încrengăturilor de plante şi animale. Muşchi. • să compare particularităţile structurale ale plantelor monocotiledonate şi dicotiledonate. tile. reptile. păsări. peşti) şi neverteMamifere. Arahnide. Peşti. apă. rigi. muşchi. mulaj a unor anilor: animale vertebrate male vertebrate (mamişi animale nevertebra. argilă. monocotiledonate şi di. grîu. pe plante cu flori şi plante planşe. cee.naturale (lemn.lalea. Animale vertebrate: fibieni.publica Moldova. fasole. unităţi taxonomice. moluşte. • Observarea în natură. • să estimeze importanţa • Observaţii asupra situaţisurselor alternative de ei pădurilor şi apelor din obţinere a hranei. • Ierarhizarea unei plante Încrengătura Artropode.

de energie la nivel celululei vegetale şi animale. sele: Gasteropode. nocivi (tutun. • să interpreteze superioritatea diferitelor niveluri de organizare ale organismelor. • să identifice niveluri de • Organizarea structurală organizare structurală a a organismelor: celulăorganismelor. te de factori nocivi. butelii de plastic. ţesut-organ-organism. • Lucrare practică. Eviden• să explice efectul unor ţierea experimentală a insubstanţe toxice (tutun. • Schimbul de substanţe şi • să compare structura ce. Încrengătura Celenterate II. • Colectarea unor plante medicinale. • Compararea pe imagini a plămînilor sănătoşi cu cei afectaţi de fumat. drogurilor asupra organismului. alcool. seminţe etc. • Întocmirea unor scheme cu nivelurile structurale ale organismelor (celulăţesut-organ-organism).uman.• Realizarea unor desene influenţă nocivă asupra vi (tutun. Ocrotirea mediului • să identifice factorii cu • Influenţa factorilor noci. la ceapă.• să estimeze importanţa Încrengătura Moluşte.). drogu. mucoasă din cavitatea bucală ) şi identificarea componenţilor principali. fructe. Viermi cilindrici.) şi a unor celule animale (de ex. ri) asupra organismului ţelor acţiunii factorilor • să compare organe şi or. fluenţei tutunului asupra alcool.• Structura celulei. Încrengătura Viermi laţi. apă. Claplantelor şi animalelor. a unor animale. Bivalve. Viermi Inelaţi. Observarea la microscop a unei celule vegetale (de ex.celulei. • Completarea unor ches• să argumenteze importionare privind influenţa tanţa unui mod sănătos nocivă a tutunului. alcoode viaţă. droganisme sănătoase cu orguri) asupra organismului gane şi organisme afectauman. alcool. 18 . lului. droguri) asupra plămînilor. tele celulei vegetale şi a • Compoziţia chimică a celulei animale şi func. • Modelarea unei celule vegetale sau animale din diverse materiale (pungi de plastic. roşii. lar. Sisteme vitale • să identifice componen. organismului uman. III. • Lucrare practică. • Creşterea şi îngrijirea unor plante de apartament. ţiile lor. măr etc. Cefalopode.cu evidenţierea consecinorganismului uman.

IV. • Modelarea unor părţi de primului ajutor. • Compararea reflexelor condiţionate şi necondiţionate. • Reprezentarea prin demotor. . consum de alcool.• să identifice principalele părţi componente ale sistemului nervos şi endocrin la om.şi descrierea principalelor părţi componente (enceţi.glande endocrine: hipofiză. nervi. Sisteme de coordonare şi integrare ale organismelor în mediu • Sisteme de coordonare • Observarea pe mulaje sau pe planşe a sistemului şi reglare la om. membre. • să descrie funcţionarea sistemului locomotor la om.). plantar etc. sen. Sisteme de susţinere • Particularităţile siste. muşchi).). • Recunoaşterea pe imagini a unor afecţiuni a sistemului osos (luxaţii. • Igiena sistemului ner. • Determinarea temperamentelor. măduva spinării.generalită. • să interpreteze rolul de coordonare al sistemului nervos şi endocrin în activitatea organismului uman. suprarenale. • Sistemul nervos şi siste. droguri. ` • să identifice elementele componente ale sistemului locomotor la om. rea activităţii umane. rahitism etc. 19 • Elaborarea unor recomandări de renunţare la fumat. modele a unor tipuri de pîrghii prezente în organismul uman (gît.schelet la om.nervos şi endocrin la om mul endocrin . • Pregătirea comunicărilor despre modificările organismului uman în timp privind influenţa factorilor nocivi. locomotor la om şi indi• Afecţiuni ale sistemului carea părţilor componente locomotor şi acordarea (schelet. V. • să recunoască unele patologii ale sistemului locomotor. • Igiena sistemului loco. şi cauzele acestora. • să ilustreze aspecte ale unui regim de viaţă sănătos.• Observarea pe planşe sau mului locomotor la om: pe mulaje a sistemului structură şi funcţii.pancreas. • Experimente pentru evivos. tiroidă. • Rolul sistemului nervos fal. timus. denţierea reflexelor (rotulian. trunchi). glande sexuale). şi endocrin în coordona. fracturi.

• Întocmirea de grafice priEducaţie sexuală. studiu de caz pentru evidenţierea maturizării sexuale şi psihice ale adolescenţilor şi modificările manifestate în perioada pubertăţii. Reproducerea în lumea vie Organe de reproducere • Observarea pe planşe a organelor de reproducere la om . vind dezvoltarea fizică şi psihică la om. luxaţii. greutăţii etc. • Investigarea surselor informaţionale referitoare la planificarea familiei. • • • • VI. • să interpreteze rolul alimentaţiei în creşterea şi dezvoltarea organismului. Acordarea primului ajutor în caz de fracturi. la om. • Studiu de caz pe tema concepţiei şi contracepţiei. gestaţia şi la femeie (ovare. perimetrului toracic. canale seminale. Creşterea şi dezvoltarea bărbat (testicule. • să estimeze importanţa planificării familiei. vagin) şi la naşterea la om. Fecundaţia.• să recunoască organele de reproducere la om şi rolul lor în fecundaţie. la elevi întrun interval de 1-6 luni. trompe uterine. uter. 20 . • Elaborarea unor recomandări referitoare la menţinerea stării de sănătate a sistemului locomotor. • Caracterizarea aspectelor sexuale secundare la fete şi băieţi. • Lucrare practică. • Măsurări ale înălţimii. • Jocuri de rol. plăgi etc. • să determine pe baza măsurării unor parametri creşterea şi dezvoltarea propriului organism. • să compare creşterea şi dezvoltarea fizică la om cu aspecte ale dezvoltării psihice. penis).

lungă durată la om: ci. Bioritmuri • să identifice bioritmurile • Bioritmuri fiziologice de • Întocmirea unui grafic al fiziologice ale organis. tea. • Lucrare practică. mului uman. Conţinuturi -2Exemple de activităţi de predare – învăţare -3- I Diversitatea în lumea vie • Diversitatea ecosiste. să stabilească relaţii între condiţiile de mediu şi biodiversitate. imagini cu diverse ecosisteme. Determinarea pulsului.menstrual. CLASA A IX-A Obiective de referinţă -1• • • • • Elevul va fi capabil : să clasifice ecosistemele. • Bioritmurile şi sănăta.). subteran) şi or. ritmului respirator în condiţii de repaus şi de activitate fizică. parc. rin. soţesc ovulaţia şi ciclul uman. 21 . să recunoască biodiversitatea într-un ecosistem.ovulaţiei pentru un ciclu clul ovarian.din cel mai apropiat ecoganisme caracteristice. cardiac în diverse condiţii de activitate a organismului. • Lucrare practică. ciclul ute. ţie a factorilor biotici. • Studiu de caz pe tema • să argumenteze impor. • Studiu de caz pe tema ore de somn şi de activitate.• Crearea unui album cu melor şi componentelor fotografii.VII. • Medii de viaţă (terestru.menstrual normal. să interpreteze relaţiile trofice în ecosistem. lac. sistem din zona şcolii. • Observarea şi înregistra• Relaţiile trofice în ecorea în fişele de observasistem. • Întocmirea unor grafice pentru bioritmul temperaturii. abiotici şi antropogeni acvatic.a simptomelor care înactivitatea organismului clul cardiac etc. Calcularea frecvenţei plantelor şi animalelor pe m2 dintr-un ecosistem (ex.• Bioritmuri fiziologice de modificării fiziologice şi tanţa bioritmurilor în scurtă durată la om: ci. lor. respirator. să identifice componentele ecosistemului. pădure etc.

subteran.). ritmului sezonier la une• să stabilească relaţii înle animale din diverse tre condiţiile de mediu ecosisteme din localitaşi bioritmurile sezoniere te. III Sisteme de susţinere • să recunoască adaptări • Rolul sistemelor de sus. • Recunoaşterea categoriilor trofice dintr-un ecosistem local (parc. Identiturilor de susţinere în ficarea ţesuturilor mecasupravieţuirea organisnice în structura plantemelor. lor. 22 . • să estimeze importanţa biodiversităţii în natură. • Concurs cu prezentări de fotografii ce conţin structuri de susţinere la animale pentru supravieţuirea acestora în anumite medii de trai.ţinere pentru supravie. diverse medii de viaţă.ecosistemelor. • Reprezentarea grafică a lanţurilor trofice din diverse ecosisteme (pădure. cîrcei etc. Înregistrarea şi preale organismelor. Formularea concluziilor.). acvatic. vase conducătoaorganismelor în mediu. • Lucrare practică. Determinarea cantităţii de amidon în frunzele plantelor în perioada de vară şi toamnă. re.• Aspecte sezoniere ale • Observarea fenofazelor zoniere ale unor ecosis.de susţinere la plante (rănere pentru integrarea ţuirea organismelor în dăcini.• Modelarea unor structuri ale organelor de susţi. rîu. grădină etc. • Reprezentarea lanţurilor trofice prin piramide ecologice. • să estimeze rolul struc• Lucrare practică. cîmpie etc. II Bioritmuri • să identifice aspecte se.• să caracterizeze biodiversitatea diferitor tipuri de ecosisteme: terestru. zentarea datelor. la unele plante şi a bioteme.). lac.

nismele unui parc.) ce formare şi evoluţie na. echilibru şi factorii care • Evoluţia naturală a unui cuit intensiv. cepei asupra mucegaiului. ciclul organismelor în circuitul circuitul materiei şi al carbonului. artificial (de ex. carbonului şi trofice prin care să deazotului în natură. • Lucrare practică. • Relaţii între organisme introducerea de noi speecosistemului.• Circuitul materiei şi • Întocmirea unor scheme cluri biogeochimice. 23 . Sisteme de coordonare şi integrare ale organismelor în mediu echilibrului • Investigaţia unor factori • să distingă factorii ce • Reglarea (de ex. heleşritor categorii de orgateu). nisme şi a omului în • Observarea şi interpretamenţinerea echilibrului rea relaţiilor dintre orgaecosistemului. te). monstreze rolul organismelor în circuitul materiei şi energiei în natură. vînătoare. a ciclurilor biogeochi• să estimeze importanţa Rolul organismelor în mice (ciclul apei.• Selecţia naturală. • Cicluri biogeochimice: • Prezentarea unor lanţuri ciclul apei. natură.cii de organisme etc. unei • să proiecteze acţiuni de păduri. • Demonstrarea experimentală a influenţei usturoiului. pesdetermină starea de ecosistemelor. turală a unui ecosistem. • Crearea unui ecosistem • să estimeze rolul dife. unui rîu etc.IV Sisteme vitale ale ecosistemelor • să reprezinte grafic ci. de simbioză la plantele leguminoase. energiei în biosferă. V.curente şi neconcuren. modificarea condiţiilor de mediu. ciclul azotumateriei şi energiei în energiei. • să descrie procesul de într-un ecosistem (con. lui). ocrotire a ecosistemelor • Evidenţierea relaţiilor din localitate. Evidenţierea experimentală a absorbţiei apei de către plantă. produc dezechilibrul ecosistem.produc dezechilibrul în ecosistem.

rii caracterilor ereditare • Elaborarea unor scheme prin care să prezinte (legile lui Mendel). ploilor acide.• să compare ovogeneza şi spermatogeneza. • să estimeze rolul eredităţii asupra unor îmbolnăviri ale organismelor. • Elaborarea unui proiect de reciclare a deşeurilor din propria gospodărie.telor componente. • să utilizeze simbolurile genetice în situaţii de comunicare. transmiterea caracterelor • Genetica umană. • să interpreteze consecinţele acţiunii omului asupra biodiversităţii. • Investigarea cauzelor apariţiei unor boli ereditare (polidactilia.). • să analizeze efectele poluării mediului asupra propriei existenţe. Ocrotirea mediului • Influenţa omului asupra • Elaborarea unui album biodiversităţii. • Ereditatea şi variabilita. VII. • să descrie mecanismele transmiterii caracterelor ereditare ale organismelor conform legilor lui Mendel. hemofilia. • Mecanismele transmite. • Rezolvarea problemelor focalizate pe mecanismul transmiterii caracterilor ereditare (legile lui G. Mendel). VI. • Elaborarea unor recomandări de prevenire a găurilor de ozon. • Gametogeneza. Moldova protejate de stat. încălzirii globale. • Pregătirea unor comunicări referitoare la rolul ariilor protejate de stat din Republica Moldova. Reproducerea în lumea vie • Observarea la microscop. • să interpreteze acţiunea factorilor de mediu asupra variabilităţii organismelor. • Alcătuirea unui arbore genealogic privind bolile ereditare şi transmiterea lor prin ereditate. sindromul Down etc. 24 . • Maladii ereditare.pe planşe a celulelor sexuale şi notarea elementea organismelor. litate. cu fotografii şi date des• Rezervaţii naturale şi pre consecinţele pozitive monumente ale naturii şi negative ale intervendin Republica Moldova. ţiei omului într-un eco• Impactul acţiunii umane sistem natural din locaasupra propriei existenţe. • să estimeze rolul complexelor naturale din R. ereditare la mazăre.

prin mobilizarea voinţei. în grup. instruire reciprocă care vor cultiva capacitatea de muncă independentă. obişnuinţa de a lua decizii. Eşalonarea conţinuturilor este realizată pentru 34 ore (1 oră /săptămînă) în clasa VI-a şi pentru 68 ore (2 ore /săptămînă) în clasele a VII-a. obiectivele de referinţă. prin înţelegerea faptului că există şi dreptul la eroare. de a coopera sau de a înţelege propria responsabilitate în rezolvarea sarcinilor sau asumarea erorilor. demonstraţii: vor utiliza instrumente şi aparate de laborator etc. Astfel elevii vor desfăşura observaţii. dorinţei de a reuşi să se realizeze o învăţare activă corelată cu interesele elevilor şi cu respectarea dezvoltării personalităţii fiecăruia.SUGESTII METODOLOGICE Actualul curriculum de biologie este documentul şcolar care stabileşte: obiectivele-cadru. modelări. să rezolve situaţii . axate pe principiul participativ. astfel încît prin încercări şi erori. experimente. a VIII-a şi a IX-a. Avînd în vedere rolul de formare a obiectivelor şi a activităţilor de învăţare. Se vor utiliza activităţile de învăţare bazate pe problematizarea sau învăţarea prin descoperire la care elevii vor fi îndrumaţi să formuleze întrebări. conţinuturile învăţării pentru predarea biologiei în gimnaziu. jocuri didactice şi simulări. exemple de activităţi de predare-învăţare. Desigur acest lucru este realizabil în măsura în care profesorul se conduce în activitatea sa de obiective şi nu doar de conţinuturi. Pentru reuşita activităţilor de învăţare se vor utiliza forme de activitate individuală.problemă. Pentru eficientizarea demersului didactic sugerăm utilizarea unor tehnologii didactice moderne şi tradiţionale active. De aceea. Obiectivele-cadru şi obiectivele de referinţă constituie baza proiectării activităţii didactice pentru fiecare profesor. exerciţii. Metodele şi procedeele utilizate sînt metode propuse de învăţămîntul modern şi activ pragmatic care pregăteşte elevii pentru impactul cu viaţa socială. pe lîngă o bună pregătire a desfăşurării lecţiilor sau a planificării riguroase este nevoie ca profesorul să studieze din timp curriculum-ul şi să-şi pregătescă materialul didactic necesar pentru desfăşurarea lecţiilor • • • • 25 . curriculum-ul reprezintă un ghid pentru modul de organizare a actului didactic.

Ea trebuie : • să implice folosirea unei mari varietăţi de tehnici. Învăţămîntul formativ prevede plasarea accentului nu atît pe aprecierea cunoştinţelor (noţiuni. cifre. • să-i conducă pe elevii la o autoapreciere corectă şi la o îmbunătăţire continuă a performanţelor. Din punct de vedere al timpului de realizăre evaluarea poate fi: iniţială (se realizează la începutul unui program de instruire ). scris sau prin activităţi practice. finală (se realizează la sfîrşit de modul. evaluarea poate fi realizată oral. curentă (se realizează tematic pe parcursul procesului didactic). apoi a eşecurilor la capitolele cunoştinţe. semestru. priceperile şi deprinderile de a opera cu acestea.) cît pe capacităţile . an şcolar etc). Un moment important în elaborarea itemilor pentru evaluare este orientarea evaluatorilor spre relaţia. atitudini. • să fie orientată spre ceea ce va fi elevul la finalizarea parcursului şcolar şi la intrarea în viaţa socială. Din punct de vedere al modalităţii. 26 . date etc. Evaluarea curentă şi finală va avea drept obiectiv estimarea randamentului şcolar.SUGESTII DE EVALUARE Evaluarea este o parte esenţială a curriculum-ului şi o practică eficientă în clasă. obiective generale-obiective de referinţă-obiective operaţionale. capacităţi. • să fie un proces reglator care informează agenţii educaţionali despre calitatea activităţii şcolare. în primul rînd a succeselor.

Bontaş I.). Piajet J. Evaluarea rezultatelor şcolare. 27 . Ghid metodologic. Crişan A.. Bucureşti 1995. Pedagogie. Chişinău 1997 3. 4.. 1996. Proiectarea curriculum-ului de bază. Psihologia inteligenţei (trad.. Curriculum de bază – documente reglatoare.. Editura “Ştiinţa. 5. Guţu V. Chişinău. Stoica A. 1985.BIBLIOGRAFIE 1. Editura ALL. Chişinău. Musteaţă S.. Chişinău 1997.. 2.

BIOLOGIE Curriculum şcolar pentru clasele a VI-a – a IX-a Tehnoredactare computerizată: Vasile Baroncea Copertă: Andrei Danila Tipografia Orhei. fax 45-97-64 28 . Coli de tipar 2 “Univers Pedagogic”. Format 60x84 1/16. Chişinău. Socoleni 16/1 tel. 45-98-33. Comanda nr. Tiraj 4000 ex. str. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->