MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI TINERETULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

BIOLOGIE
CURRICULUM
şcolar pentru clasa a VI-a – a IX-a

Chişinău, 2006

Aprobat pentru retipărire prin ordinul Ministerului Educaţiei şi Tineretului ordinul nr. 69 din 25 iulie 2006

Autorii:
Nina Bernaz – Sicorschi – prof. grad super. Violeta Copil, cercetător ştiinţific

Grupul de lucru care a revizuit curriculumul:
N. Bernaz – Sicorschi, prof. grad super. S. Gînju, spec. pri nc. METS. M. Leşanu, dr. conf., USM. C. Subotin, spec. DGÎTS, mun.Chişinău.

2

care marchează cadrul epistemologic specific didacticii generale. modulară. în care elevii să-şi dezvolte independenţa de acţiune. urmărindu-se dezvoltarea competenţelor de investigare a naturii. aplicată la nivel normativ şi prescriptiv. utilizarea ustensilelor şi a aparaturii de laborator. prin propunerea unor activităţi individuale sau în grup. a secvenţelor de conţinut şi a activităţilor didactice propuse. pe clase şi pe cicluri. Accesibilitatea în raport cu nivelul de dezvoltare psihosomatică a elevilor prin modul de formulare a obiectivelor de referinţă. La nivel prescriptiv este vizată practica activităţii de predare – învăţare – evaluare. chimia. Predarea biologiei pe baza acestui curriculum se constituie într-un demers de cunoaştere activă. originalitate şi creativitate. Elaborarea curriculum-ului s-a bazat pe următoarele principii: 1. 3 . 4. desenul. structurală şi operaţională a procesului de învăţămînt. REPERE CONCEPTUALE Curriculum-ul la biologie este elaborat în baza teoriei instruirii. Structurarea conţinuturilor într-o viziune integrată. desfăşurînd activităţile în ritm propriu fiecăruia.NOTĂ DE PREZENTARE Curriculum-ul la biologie propune un model de predare integrată a acestei discipline. concentrică. literatura. Coerenţa demersului didactic. Centrarea demersului didactic pe elev. 2. La nivel normativ este vizată dimensiunea funcţională. proiectat în ansamblu. care marchează domeniul de studiu specific proiectării curriculare. soluţionarea de situaţii-problemă etc. 3. matematica. model care să conducă la formarea la elevi a unei concepţii unitare asupra naturii. prin investigare. educarea unui comportament ecologic vizînd grija şi responsabilitatea faţă de sine şi faţă de mediul natural. Corelaţiile interdisciplinare cu geografia. fizica. care plasează elevul în centrul activităţii instructiv-educative. Scopul disciplinei Studiul biologiei în gimnaziu vizează formarea unor cunoştinţe despre structura şi varietatea formelor de viaţă şi unitatea organismelor vii. realizabilă în cazul procesului de învăţămînt.

orientînd demersul spre activităţi independente de minicercetare şi de explorare. OBIECTIVE GENERALE Prezentul curriculum îşi propune realizarea următoarelor obiective generale: I. relaţia omului cu biosfera. Capacităţi 1. 3. • propune desfăşurarea de activităţi independente şi în grup. de a coopera. om şi biosferă. Utilizarea şi manipularea echipamentului într-un mod adecvat. animale. Formarea capacităţilor de investigaţie şi de valorificare a cunoştinţelor şi a experienţei proprii în situaţii concrete de viaţă. curriculum-ul la biologie: • dezvoltă curiozitatea şi interesul faţă de domeniul abordat. • propune identificarea unor surse de informare şi de documentare necesare în activităţile de tip investigare. 4 . rezolvarea de probleme. 4. Formarea unei concepţii ştiinţifice despre unitatea naturii. II. desfăşurarea independentă a unei activităţi experimentale. sigur şi responsabil pentru a găsi răspunsuri la problemele biologice. luarea de decizii etc. interpretare şi comunicare a informaţiei despre plante. formularea de concluzii şi argumentarea lor. Argumentarea punctului de vedere şi susţinerea lui în cadrul deciziilor luate faţă de problemele biologice.Pornind de la esnţa teoriei instruirii şi de la modelul de predare integrală a biologiei. • oferă posibilitatea exersării de competenţe. Cunoaşterea şi înţelegerea relaţiilor de tipul structură-funcţie. înregistrare. • oferă elevului şi profesorului posibilitatea de autoevaluare a activităţii. organismmediu. 4. organism-organism. 2. Cunoaşterea şi înţelegerea structurilor şi a fiziologiei umane. Curriculum-ul este astfel conceput încît să permită profesorilor libertatea de a alege ordinea şi modul de organizare a activităţilor de învăţare în raport cu viziunea proprie. eficient. • oferă elevului posibilitatea de a-şi asuma responsabilităţi. a fenomenelor. 3. Cunoştinţe 1. Formarea capacităţilor de cumulare. Cunoaşterea şi înţelegerea structurilor. 2. a proceselor şi a însuşirilor fundamentale ale organismelor vii. cum ar fi: formularea de ipoteze.

Formarea unei atitudini de toleranţă şi de responsabilitate faţă de sine şi semeni. Formarea responsabilităţii faţă de sănătatea personală şi a societăţii. Dezvoltarea capacităţii de comunicare. 4. Formarea unui comportament ecologic. 3. Dezvoltarea capacităţii de investigare a naturii. Formarea unor convingeri şi atitudini benefice pentru sănătatea proprie şi ocrotirea mediului înconjurător. Atitudini 1. OBIECTIVE-CADRU 1. a fenomenelor şi a noţiunilor de biologie. 5 . Cunoaşterea şi înţelegerea proceselor. 3.III. vizînd grija şi responsabilitatea faţă de organismele vii şi faţă de mediul natural. 2. 2.

• Diversitatea • Diversitatea plantelor : ecosistemelor – plante cu flori şi componenşi plante fără tele lor. • Relaţii trofice • Diversitatea în ecosistem. celulă-ţesut. • Efectele acţiunii omului asupra diversităţii mediului. • Diversitatea • Locomoţia 1. tebrate şi ne. teran) şi organisme caracteristice.Modelul didactic al disciplinei Clasa Denumirea modulelor -6-7-8-9- • Diversitatea plan. • Sistemul digestiv. Rolul lulei. nutriţiei şi • Respiraţia în lu.ţă (terestru. mea vie.acvatic. animalelor : • Medii de via-– animale ver. • Comportamen.• Schimbul de te alimentare la substanţe şi de animale. animale şi la • Semnificaţia om. respirator.verse medii. energie dintre • Nutriţia la plan. organismelor în • Schimbul de circuitul masubstanţe şi teriei şi enerde energie la giei în bionivel celular.formelor de lor din Republica mişcare în luMoldova. mediu. 6 .omului în disitatea în malelor în di. sferă. natură. subvertebrate. circulator şi excretor.• Circuitul malulei.• Diversitatea telor şi animale.c a r b o n u l u i organşi azotului în organism. • Organizarea • Cicluri biostructurală a geochimice: organismelor: ciclul apei.alimentaţiei şi vitale stanţelor prin respiraţiei. lumea vie verse zone geografice. corpul plantelor şi animalelor.organism şi te (fotosinteza). • Structura ce. mea vie. teriei şi ener• C o m p o z i ţ i a giei în biosfechimică a ce.Sisteme • Transportul sub.respiraţiei. Diverplantelor şi ani.ră. flori. • Igiena 2. la om.

la om. • Bioritmurile şi sănătatea • Structuri de sus. şi la om adap. rea activităţii umane.lor de susţine.re la animale om. male şi la om.• Particularităţi • Particularităţinere la plante. • Aspecte sezoniere ale ecosistemelor. la animale şi reglare la om. • Igiena sistemului locomotor. • Sistemul ner3.şi endocrin în mediu nelor de simţ în coordonala om. • Rolul sistemelor de susţinere în supravieţuirea organismelor.locomotor la ţinere la anima. mului nervos melor • Igiena orga. integrare • A c u i t a t e a • Rolul sisteale organissimţurilor. • Reglarea echilibrului ecosistemelor.• Cicluri de • B i o r i t m u r i urne.s i s t e m u l u i de susţinere comoţie. generalităţi. 7 . • Selecţia naturală. rată la om. • Relaţii între organisme într-un ecosistem (concurente şi necocncurente). de lungă si 1. de scurtă dumuri • Hibernări. Bioritturne • Migraţii. le. locomotor şi acordarea primului ajutor. dezvoltare la f i z i o l o g i c e • Organisme noc. Sisteme te de integrare • Organe de vos şi sistede coordoa animalelor în simţ la ani. • Organisme di.ţile sistemului • Sisteme de sus.plante.mul endocrinnare şi de mediu. • Comportamen. ale structuri.• Reacţia plante.• Afecţiuni ale 5. • Igiena sistemului nervos.• Orientarea şi • Sisteme de lor la factorii de comunicarea coordonare şi mediu. Sisteme tate pentru lo.

8 .gestaţia şi naşproducere la rea sexuată terea la om. Ocrotirea male pe cale mediului de dispariţie din Republica Moldova. • Impactul acţiunii umane asupra propriei existenţe. hranei.• Influenţa facnaturale şi turale. • Fecundaţia. 6. variabilitate şi mecanismul transmiterii caracterelor ereditare (legile lui Gregor Mendel). dezvoltarea la vie • F o r m a r e a om.• Reproduce. noului orga. • Influenţa omului asupra biodiversităţii.• Surse alter.reproducere producere la producere. • Rezervaţii naturale şi monumente ale naturii din Republica Moldova.animale.• Educaţia senism. alcool. animale.(tutun. • Ereditate.• Tipuri şi mo. • Răspîndirea fructelor şi a seminţelor. • Genetica umană şi maladii ereditare. ţionale din native de droguri) asuR e p u b l i c a obţinere a pra organisMoldova. mului uman. • Plante şi ani7. xuală.• Organe de • Organe de redalităţi de re. • R e z e r v a ţ i i • Resurse na. Reproduceanimale şi la la plante şi la • Creşterea şi rea în lumea plante. • Gametogeneza. torilor nocivi parcuri na. la plante şi la om. • C o m p o r t a . mente de re.

I. deşert. animalelor în diverse zone plante. bufniţelor. 9 . amiba. • Observarea activităţii li• Organisme nocturne liecilor. rea în caiet a plantelor şi a animalelor întîlnite şi recunoscute în timpul excursiei didactice. pe planşe. • să planifice acţiuni de ocrotire a animalelor şi a plantelor din localitate. Bioritmuri • Organisme diurne. ciuperci) la microsgeografice. iepurilor. • Efectele acţiunii omului • Observaţii în zona aproasupra diversităţii me. clorela) şi • Diversitatea plantelor şi pluricelulare(unele animale. • Notarea pe o hartă contur a denumirii unor animale specifice pentru zona temperată. aricilor. • să estimeze influenţa activităţii umane asupra mediului. • să estimeze importanţa plantelor şi a animalelor pentru om. tundră. vrăbiilor. pisicilor. uliului etc. • să compare animale şi plante diurne şi nocturne. • Completarea unei fişe didacticce cu datele observaţiilor din teren şi formularea unor concluzii despre diversitatea organismelor din localitate. taiga. • să definească noţiunile: organisme monocelulare şi organisme pluricelulare. • să interpreteze comportamente la plante şi la animale în funcţie de bioritm. în natură. Conţinuturi -2Exemple de activităţi de predare – învăţare -3- • să identifice animale şi plante diurne şi nocturne.nisme monocelulare (ex. junglă. bacterii. în timpul zilei şi nopţii.CLASA A VI-A Obiective de referinţă -1Elevul va fi capabil : • să clasifice organismele vii conform numărului de cellule. • Depistarea efectelor intervenţiei omului în localitate. cop. în care elevii să indice aspecte ale activităţii umane în zonă.piată şcolii şi înregistradiului. • Amplasarea de căsuţe pentru păsări. • să recunoască o serie de plante şi animale din diverse zone ale globului. va. • să recunoască o serie de organisme monocelulare şi pluricelulare. • să recunoască o serie de plante şi animale din Republica Moldova. cărăbuşilor. • Întocmirea unei schiţe de teren. Diversitatea în lumea vie • Diversitatea plantelor şi • Recunoaşterea unor orgaanimalelor din R. II. Moldo.

• să interpreteze datele obţinute din observaţii sau experimente sub formă de tabele. porumbel. cîine. animale şi la animale. circulator. repaus şi de efort fizic. animale şi la om. diagrame.) după tipul de respiraţie. • Lucrare practică. prin desen. grafice.• Realizarea unor tabele comparative pentru comtare la animale. fructe şi legume). • să clasifice animalele pe care le cunoaşte după tipul de nutriţie şi respiraţie. şopîrlă. • să recunoască principalele grupe de alimente necesare organismului uman. III. • Lucrare practică. peşti. Sisteme vitale • Comportamente alimen. circulator şi excre. animalelor. poezii. eseu. • Realizarea unor clasificări a animalelor (rîmă.). • să identifice organele şi sistemele de organe care realizează funcţiile de nutriţie la unele plante. • Determinarea principale• Respiraţia în lumea vie. desene etc.portamente alimentare la sinteza). • Lucrare practică. • Recunoaşterea sistemelor de organe şi a organelor cu funcţie de nutriţie (digestiv. Evidenţierea experimentală a fotosintezei la plante. lor categorii de alimente • Transportul substanţelor (lactate. ghicitori etc.minarea experimentală rator. Identificarea experimentală a respiraţiei şi a transpiraţiei la o plantă cu flori. Deter• Sistemul digestiv. modul de nutriţie. carne. .• să compare diverse comportamente alimentare la animale. respi.a ritmului respirator şi a pulsului la om în stare de tor la om. broască. • să estimeze importanţa propriul regim alimentar. respirator. excretor) la unele organisme. • Nutriţia la plante (foto. paste făiprin corpul plantelor şi noase. om. tipul sistemului circulator. cărăbuş etc. • Reprezentarea artistică a unor bioritmuri la plante şi la animale (de ex. 10 • Observarea şi înregistrarea datelor referitoare la închiderea şi deschiderea florilor.

• Lucrare practică. V. • Tipuri şi modalităţi de în filme a tipurilor de re• să recunoască şi să comproducere la animale şi la pare tipuri de reprodu. preparat umed a poziţiei organelor în corpul unor animale şi al omului. Sisteme de susţinere • să identifice structuri de • Structuri de susţinere la • Observarea pe planşe. ponismele vii. telor de reproducere la la plante. Reproducerea în lumea vie • Recunoaşterea pe planşe. susţinere la plante şi la plante. ma• să compare diverse struc. • Indicarea pe planşă. rumb etc.animale. grîu. • Realizarea unor referate cu tema “Comportamente de reproducere”. zăre.IV. te pentru polenizare. iederă. mulaj.reproducere. organism. 11 .plante.) şi descrierea • să estimeze rolul sistesistemelor de susţinere a melor de susţinere pentru acestora. diapozitive a animale. viţă turi de susţinere la orgade vie. • Modelarea unor structuri de susţinere la plante şi la animale. • Structuri de susţinere la unor plante (fasole. • Comportamente de re. cere la unele animale şi producere la animale şi • Observarea comportamenplante. Înmulţirea plantelor de apartament prin diverse modalităţi. • Colectarea unor structuri de susţinere din material naturalizat. • să interpreteze comportaunele animale şi a particumente de reproducere la larităţilor plantelor adaptaanimale şi la plante. coacăz. imagini. stejar.

VI.• Observarea comportatorii de mediu.la unele animale (ex. • să identifice plante şi animale pe cale de dispariţie şi rezervaţii naturale din Republica Moldova.nutului natal cu scopul dova. Sisteme de coordonare şi integrare ale organismelor în mediu • Reacţia plantelor la fac. • să proiecteze acţiuni de protecţie a animalelor şi a plantelor pe cale de dispariţie din localitate. cunoaşterii plantelor şi animalelor rare din R. dactice despre ocrotirea Moldova. • Plante şi animale pe cale • Vizitarea muzeelor ţide dispariţie din R. Ocrotirea mediului • Rezervaţii naturale şi • Vizionarea de filme diparcuri Naţionale din R. a unor păsări mediu. • Evidenţierea experimentală a reacţiilor plantelor la factorii de mediu. mentelor de integrare • Comportamente de in. etc. VII. Mol. • Crearea condiţiilor optime de mediu pentru dezvoltarea unor plante sau animale. • să estimeze importanţa rezervaţiilor şi a parcurilor naţionale pentru ocrotirea naturii. • Realizarea unui proiect de ocrotire a naturii în localitate.). Moldova.• să stabilească relaţii între reacţiile plantelor şi ale animalelor şi factorii de mediu. • să estimeze importanţa comportamentelor de integrare în mediu la plante şi la animale. a tegrare a animalelor în furnicilor. • Colecţionarea şi afişarea diferitor imagini /fotografii cu animale şi plante pe cale de dispariţie. plantelor şi animalelor. 12 .

iepure. peşte. pe film didactic şi la microsformelor de mişcare la mişcare în lumea vie.a scheletului la om şi la om. liliac. iepure. tradescanţie etc. la broască. unele animale (iepure. completarea unui tabel • să stabilească relaţii încu structurile implicate tre structurile scheletului în locomoţie. cîrtiţă. • să compare locomoţia rîmă. pe filme. la microscop asupra mişcării la plante (alge. peşte. şarpe. şopîrlă. păpădie. tate pentru locomoţie. în apă. implicate în locomoţie turilor de susţinere la material natural. rac. maimuţă. floarea-soarelui. porumbel. 13 . şi modalităţile de loco• Elaborarea unor tabele moţie.cop a unor animale (de ex. • Locomoţia omului în di. pe gheaţă. de deplasare.). Sisteme de susţinere • să identifice structurile • Particularităţi ale struc. melc. pentru evidenţierea mişşarpe.) cu modalităţi diverse ţii de mediu. mulaj la diferite animale şi la animale şi la om adap. omului în diverse condietc. lalea. • Observaţii în natură. porumimplicate în locomoţie bel. cal.CLASA A VII-A Obiective de referinţă -1Conţinuturi -2Exemple de activităţi de predare – învăţare -3- I Diversitatea în lumea vie Elevul va fi capabil : • să identifice diversitatea • Diversitatea formelor de • Observarea în natură. amibă. liliac etc. balenă. animale. II. • Organizarea cu elevii a unor concursuri de deplasare pe nisip.• Observarea pe planşe. cării la plante. comparative ale scheletului la cîine. • să realizeze experimente verse condiţii de mediu. liliac.) şi la animale şi la om. porumbel etc. Formulare de concluzii. • să compare structurile broască.

. • să recunoască principalele părţi componente ale organelor de simţ la om. şopîrlă. la animale. broască. peşte şi formularea concluziilor. Evidenţierea experimentală a acuităţii auzului. III. • să propună regului de igienă a organelor de simţ la om. alfabetul surdomut. • să descrie aparate tehnice similare unor organe de simţ.• Investigarea modalităţilor de comunicare la unele rea la animale şi la om. • Observarea particularităţilor structurale ale organelor de simţ la om. albine. liliac. Evidenţierea experimentală a relaţiilor între miros şi gust la om.). • Lucrare practică. • Organe de simţ la om şi animale (ex. gustului la om. semnale Morse. privighetoare etc. la cîine. alfabet braile etc. • să compare acuitatea simţurilor la animale şi la om. • Reprezentarea schematică a adaptărilor pentru locomoţie a membrelor anterioare şi posterioare la om. cangur. barză. 14 • Modelarea unor părţi de schelet la animalele studiate anterior şi la om evidenţiind o anumită poziţie în timpul unei mişcări concrete. • Lucrare practică. animale. mirosului. cîmpului visual. • Igiena organelor de simţ zii referitoare la semnalele emise şi percepute de la om.• să identifice organe de simţ şi modalităţi de comunicare la animale. • Elaborarea unor buletine informative privind igiena organelor de simţ la om. • Descrierea aparatului de fotografiat. cal. Sisteme de coordonare şi integrare a organismelor în mediu • Orientarea şi comunica. • Determinarea modalităţilor alternative de comunicare la om (ex.). a radarului etc. • Formularea unor conclu• Acuitatea simţurilor. struţ.

brusture. ovule) la animale. • Întocmirea unor tabele comparative cu structura celulelor sexuale (spermatozoizi. • Observarea pe planşe şi mulaje a organelor de reproducere la iepure sau şoarece. fluturi. • să descrie procesul de reproducere sexuată la plantele cu flori şi la animale. lăcuste. broaşte etc. mulaj. • Observarea pe planşe a etapelor de creştere şi dezvoltare la unele animale (ex. • să analizeze cauzele migraţiilor şi a hibernărilor. de răspîndire a fructului şi a seminţei (la păpădie. Bioritmuri • Cicluri de dezvoltare la • Elaborarea unor proiecte plante pentru obţinerea semin• Migraţii ţelor de plante anuale . IV. • să compare celulele sexuale feminine şi masculine la animale. V. păducel. 15 . nism. • să compare ciclurile de dezvoltare la unele animale. • să stabilească relaţii între modul de răspîndire a fructelor şi a seminţelor şi particularităţile lor de structură. • să distingă faze de reproducere la plante şi la animale. la cărăbuş. vişin) pe matela plante şi la animale. albine. • Descrierea procesului de plante şi la animale. • să identifice particularităţi morfologice sezoniere ale ciclurilor de dezvoltare la plante. • Întocmirea unor tabele comparative pentru cicluri de dezvoltare la animale.i • Hibernări bienale. ulm etc. • Formarea noului orga.formare a fructului şi a seminţei la plante. înfloririi. formării fructelor şi căderii frunzelor la plantele perene. arţar. planşe. • Răspîndirea fructelor şi • Observarea pe filme sau în natură a modalităţilor a seminţelor.• să identifice organele de reproducere sexuată la plante şi la animale. Reproducerea în lumea vie • Organe de reproducere • Observarea structurii florii (de cireş. • Întocmirea unui calendar al înmuguririi.). • să distingă particularităţi fiziologice la animale în timpul perioadei active şi a hibernării. • Reproducerea sexuată la rial natural.).

16 • Înregistrarea datelor plecării şi sosirii unor păsări migratoare şi a intrării şi ieşirii din hibernare a unor animale.). privind variaţia necesarului de alimente în raport cu vîrsta şi cu alţi parametri. discuţii cu adulţii. şi de energie între orga. . na cantitatea de alimentru întreţinerea vieţii.me pentru evidenţierea schimbului de substanţe • să identifice etapele me. tabolismului. • să estimeze importanţa respiraţiei. aspectul vegetaţiei) în perioada migraţiilor. Sisteme vitale • să definească noţiunea • Schimbul de substanţe • Întocmirea unor schede metabolism. viermi. număr de insecte. Prezentarea unor comunicări pe această temă. reviste pentru informare despre bolile metabolice la om. umiditate. albume. nutriţiei şi a respiraţiei • Igiena alimentaţiei şi a • Interviuri cu membrii familiei pentru a determica funcţii esenţiale pen.nism şi mediu. • Semnificaţia nutriţiei şi şi de energie între organism şi mediu. • Vizionări de filme. documentare din atlase. • Observarea în natură a perioadei de construire a cuiburilor la păsările din localitate (rîndunici.VI. berze etc. igienă a respiraţiei şi a Formularea concluziilor alimentaţiei.respiraţiei. vrăbii. • Întocmirea unei liste cu reguli de igienă care au importanţă în prevenirea bolilor metabolice. te consumată de fiecare • să propună reguli de membru al familiei pe zi. • Determinarea parametrilor factorilor de mediu (temperatură.

R. Amfibieni.) şi a cotiledonate. • să compare particularităţile structurale ale plantelor monocotiledonate şi dicotiledonate. fasole. • să clasifice plantele şi animalele din localitate. • Surse alternative de ob.ţinere a hranei.planşe.mamifer carnivor (cîine) pe unităţi taxonomice. • să identifice unităţile taxonomice. pre prezenţa unor resurse dova. • Ierarhizarea unei plante Încrengătura Artropode. Peşti.fere. amte. Clasele: (măr. CLASA A VIII-A Obiective de referinţă -1Elevul va fi capabil: • să definească noţiunile: sistematică. material naturalifără flori. peşti) şi neverteMamifere. Alge. • Diversitatea animale. brad etc.unor plante fără flori (feturile: Gimnosperme. Diversitatea în lumea vie • Diversitatea plantelor: • Observarea în natură. pe plante cu flori şi plante planşe. 17 . grîu. reptile. cee.) din localitate. • să distingă caracterele generale ale claselor de animale vertebrate.brate (artropode.• Înregistrarea datelor desrale din Republica Mol. muşchi. Încrengătura zat a unor plante cu flori Angiosperme. Crusta. Încrengă. mulaj a unor anilor: animale vertebrate male vertebrate (mamişi animale nevertebra. Formularea concluziilor. apă. cu flori (vişin) şi a unui Clasele: Insecte. tile. măceş. • Lucrare practică. Arahnide. taxonomie. Păsări. rigi. pe Ferigi. Conţinuturi -2Exemple de activităţi de predare – învăţare -3- I. • să identifice caracterele generale ale încrengăturilor de plante şi animale.• Resurse naturale din Re.VII. păsări. alge). mac. Rep. Animale vertebrate: fibieni. Animale nevertebrate. bune. petrol. • să estimeze importanţa • Observaţii asupra situaţisurselor alternative de ei pădurilor şi apelor din obţinere a hranei. monocotiledonate şi di. Ocrotirea mediului • să distingă resurse natu.naturale (lemn.lalea. car etc. Muşchi.publica Moldova. Realizarea unui model de obţinere a hranei prin hidroponie (culturi de legume în soluţii nutritive). • Observarea în natură. unităţi taxonomice. viermi. Moldova. caltive de obţinere a hranei. căr• să identifice surse alterna. argilă. moluşte. celenterate).

• Creşterea şi îngrijirea unor plante de apartament. alcool. Cefalopode. apă. 18 . • Întocmirea unor scheme cu nivelurile structurale ale organismelor (celulăţesut-organ-organism). • să identifice niveluri de • Organizarea structurală organizare structurală a a organismelor: celulăorganismelor. ţiile lor. a unor animale. sele: Gasteropode.• să estimeze importanţa Încrengătura Moluşte. drogu. • Compararea pe imagini a plămînilor sănătoşi cu cei afectaţi de fumat. drogurilor asupra organismului.uman. • Colectarea unor plante medicinale. • Completarea unor ches• să argumenteze importionare privind influenţa tanţa unui mod sănătos nocivă a tutunului.). butelii de plastic. lar. te de factori nocivi. organismului uman. Încrengătura Viermi laţi. ri) asupra organismului ţelor acţiunii factorilor • să compare organe şi or. Ocrotirea mediului • să identifice factorii cu • Influenţa factorilor noci. Sisteme vitale • să identifice componen.• Realizarea unor desene influenţă nocivă asupra vi (tutun.cu evidenţierea consecinorganismului uman.) şi a unor celule animale (de ex. fructe. droguri) asupra plămînilor. nocivi (tutun. fluenţei tutunului asupra alcool. Eviden• să explice efectul unor ţierea experimentală a insubstanţe toxice (tutun. mucoasă din cavitatea bucală ) şi identificarea componenţilor principali.celulei. ţesut-organ-organism. • Schimbul de substanţe şi • să compare structura ce. la ceapă. Bivalve. tele celulei vegetale şi a • Compoziţia chimică a celulei animale şi func. roşii. droganisme sănătoase cu orguri) asupra organismului gane şi organisme afectauman. lului. • Modelarea unei celule vegetale sau animale din diverse materiale (pungi de plastic. • Lucrare practică. Claplantelor şi animalelor. Viermi cilindrici. III.de energie la nivel celululei vegetale şi animale. • Lucrare practică. seminţe etc. Observarea la microscop a unei celule vegetale (de ex. Încrengătura Celenterate II. • să interpreteze superioritatea diferitelor niveluri de organizare ale organismelor. Viermi Inelaţi.• Structura celulei. alcool. măr etc. alcoode viaţă.

şi cauzele acestora.).schelet la om. fracturi. sen. • să descrie funcţionarea sistemului locomotor la om.). glande sexuale). denţierea reflexelor (rotulian.nervos şi endocrin la om mul endocrin . • să ilustreze aspecte ale unui regim de viaţă sănătos. consum de alcool.şi descrierea principalelor părţi componente (enceţi.• Observarea pe planşe sau mului locomotor la om: pe mulaje a sistemului structură şi funcţii. muşchi). rahitism etc. • Determinarea temperamentelor. tiroidă.generalită. şi endocrin în coordona. • să interpreteze rolul de coordonare al sistemului nervos şi endocrin în activitatea organismului uman. • Sistemul nervos şi siste. IV. • Pregătirea comunicărilor despre modificările organismului uman în timp privind influenţa factorilor nocivi.pancreas.glande endocrine: hipofiză. modele a unor tipuri de pîrghii prezente în organismul uman (gît. suprarenale. Sisteme de susţinere • Particularităţile siste. • Recunoaşterea pe imagini a unor afecţiuni a sistemului osos (luxaţii. V. timus. nervi. trunchi). ` • să identifice elementele componente ale sistemului locomotor la om. măduva spinării. • Igiena sistemului ner. • Igiena sistemului loco. Sisteme de coordonare şi integrare ale organismelor în mediu • Sisteme de coordonare • Observarea pe mulaje sau pe planşe a sistemului şi reglare la om.• să identifice principalele părţi componente ale sistemului nervos şi endocrin la om. rea activităţii umane. • Reprezentarea prin demotor. • Compararea reflexelor condiţionate şi necondiţionate. 19 • Elaborarea unor recomandări de renunţare la fumat. • Rolul sistemului nervos fal. membre. • să recunoască unele patologii ale sistemului locomotor. locomotor la om şi indi• Afecţiuni ale sistemului carea părţilor componente locomotor şi acordarea (schelet. droguri. . plantar etc. • Modelarea unor părţi de primului ajutor. • Experimente pentru evivos.

• Caracterizarea aspectelor sexuale secundare la fete şi băieţi. trompe uterine.• să recunoască organele de reproducere la om şi rolul lor în fecundaţie. luxaţii. • să interpreteze rolul alimentaţiei în creşterea şi dezvoltarea organismului. greutăţii etc. Acordarea primului ajutor în caz de fracturi. • să determine pe baza măsurării unor parametri creşterea şi dezvoltarea propriului organism. vagin) şi la naşterea la om. • Studiu de caz pe tema concepţiei şi contracepţiei. perimetrului toracic. • • • • VI. la elevi întrun interval de 1-6 luni. 20 . studiu de caz pentru evidenţierea maturizării sexuale şi psihice ale adolescenţilor şi modificările manifestate în perioada pubertăţii. gestaţia şi la femeie (ovare. • Jocuri de rol. • Elaborarea unor recomandări referitoare la menţinerea stării de sănătate a sistemului locomotor. Reproducerea în lumea vie Organe de reproducere • Observarea pe planşe a organelor de reproducere la om . plăgi etc. la om. canale seminale. • să compare creşterea şi dezvoltarea fizică la om cu aspecte ale dezvoltării psihice. penis). uter. Fecundaţia. • Măsurări ale înălţimii. • să estimeze importanţa planificării familiei. Creşterea şi dezvoltarea bărbat (testicule. • Întocmirea de grafice priEducaţie sexuală. • Lucrare practică. • Investigarea surselor informaţionale referitoare la planificarea familiei. vind dezvoltarea fizică şi psihică la om.

menstrual normal. să interpreteze relaţiile trofice în ecosistem. rin.a simptomelor care înactivitatea organismului clul cardiac etc. tea.). • Studiu de caz pe tema ore de somn şi de activitate. ciclul ute. să identifice componentele ecosistemului. • Bioritmurile şi sănăta. parc. • Medii de viaţă (terestru. imagini cu diverse ecosisteme. • Studiu de caz pe tema • să argumenteze impor. Calcularea frecvenţei plantelor şi animalelor pe m2 dintr-un ecosistem (ex. să stabilească relaţii între condiţiile de mediu şi biodiversitate. Bioritmuri • să identifice bioritmurile • Bioritmuri fiziologice de • Întocmirea unui grafic al fiziologice ale organis. subteran) şi or. • Lucrare practică. să recunoască biodiversitatea într-un ecosistem. 21 . mului uman. CLASA A IX-A Obiective de referinţă -1• • • • • Elevul va fi capabil : să clasifice ecosistemele.din cel mai apropiat ecoganisme caracteristice. Determinarea pulsului. Conţinuturi -2Exemple de activităţi de predare – învăţare -3- I Diversitatea în lumea vie • Diversitatea ecosiste. abiotici şi antropogeni acvatic. lor.• Bioritmuri fiziologice de modificării fiziologice şi tanţa bioritmurilor în scurtă durată la om: ci.• Crearea unui album cu melor şi componentelor fotografii. ţie a factorilor biotici. lac. • Întocmirea unor grafice pentru bioritmul temperaturii. cardiac în diverse condiţii de activitate a organismului.ovulaţiei pentru un ciclu clul ovarian.VII. soţesc ovulaţia şi ciclul uman. ritmului respirator în condiţii de repaus şi de activitate fizică. respirator.lungă durată la om: ci.menstrual. pădure etc. • Observarea şi înregistra• Relaţiile trofice în ecorea în fişele de observasistem. • Lucrare practică. sistem din zona şcolii.

• să caracterizeze biodiversitatea diferitor tipuri de ecosisteme: terestru.• Modelarea unor structuri ale organelor de susţi. • să estimeze importanţa biodiversităţii în natură. Formularea concluziilor.). lor. Identiturilor de susţinere în ficarea ţesuturilor mecasupravieţuirea organisnice în structura plantemelor. re.).de susţinere la plante (rănere pentru integrarea ţuirea organismelor în dăcini. II Bioritmuri • să identifice aspecte se. lac. • Concurs cu prezentări de fotografii ce conţin structuri de susţinere la animale pentru supravieţuirea acestora în anumite medii de trai. ritmului sezonier la une• să stabilească relaţii înle animale din diverse tre condiţiile de mediu ecosisteme din localitaşi bioritmurile sezoniere te. subteran. • Recunoaşterea categoriilor trofice dintr-un ecosistem local (parc. zentarea datelor. vase conducătoaorganismelor în mediu. • Reprezentarea lanţurilor trofice prin piramide ecologice.ecosistemelor. cîmpie etc. Înregistrarea şi preale organismelor.). la unele plante şi a bioteme. • să estimeze rolul struc• Lucrare practică. diverse medii de viaţă. rîu. Determinarea cantităţii de amidon în frunzele plantelor în perioada de vară şi toamnă. grădină etc. • Reprezentarea grafică a lanţurilor trofice din diverse ecosisteme (pădure.• Aspecte sezoniere ale • Observarea fenofazelor zoniere ale unor ecosis. cîrcei etc. 22 . acvatic. III Sisteme de susţinere • să recunoască adaptări • Rolul sistemelor de sus.ţinere pentru supravie. • Lucrare practică.

unei • să proiecteze acţiuni de păduri.• Selecţia naturală. Sisteme de coordonare şi integrare ale organismelor în mediu echilibrului • Investigaţia unor factori • să distingă factorii ce • Reglarea (de ex. produc dezechilibrul ecosistem. nisme şi a omului în • Observarea şi interpretamenţinerea echilibrului rea relaţiilor dintre orgaecosistemului.) ce formare şi evoluţie na. energiei în biosferă. ciclul organismelor în circuitul circuitul materiei şi al carbonului. V. artificial (de ex. echilibru şi factorii care • Evoluţia naturală a unui cuit intensiv. 23 . • Lucrare practică. ciclul azotumateriei şi energiei în energiei. lui). de simbioză la plantele leguminoase.cii de organisme etc. • Crearea unui ecosistem • să estimeze rolul dife.curente şi neconcuren. • să descrie procesul de într-un ecosistem (con. • Demonstrarea experimentală a influenţei usturoiului. modificarea condiţiilor de mediu. natură. turală a unui ecosistem. ocrotire a ecosistemelor • Evidenţierea relaţiilor din localitate. pesdetermină starea de ecosistemelor. • Cicluri biogeochimice: • Prezentarea unor lanţuri ciclul apei. unui rîu etc. monstreze rolul organismelor în circuitul materiei şi energiei în natură. nismele unui parc. a ciclurilor biogeochi• să estimeze importanţa Rolul organismelor în mice (ciclul apei. • Relaţii între organisme introducerea de noi speecosistemului. vînătoare.produc dezechilibrul în ecosistem. te). heleşritor categorii de orgateu). Evidenţierea experimentală a absorbţiei apei de către plantă.• Circuitul materiei şi • Întocmirea unor scheme cluri biogeochimice. carbonului şi trofice prin care să deazotului în natură.IV Sisteme vitale ale ecosistemelor • să reprezinte grafic ci. cepei asupra mucegaiului.

hemofilia.• să compare ovogeneza şi spermatogeneza. • Maladii ereditare. transmiterea caracterelor • Genetica umană. Mendel). 24 . • să interpreteze consecinţele acţiunii omului asupra biodiversităţii. • Elaborarea unui proiect de reciclare a deşeurilor din propria gospodărie. cu fotografii şi date des• Rezervaţii naturale şi pre consecinţele pozitive monumente ale naturii şi negative ale intervendin Republica Moldova. ţiei omului într-un eco• Impactul acţiunii umane sistem natural din locaasupra propriei existenţe. • să estimeze rolul complexelor naturale din R. • Gametogeneza. • Pregătirea unor comunicări referitoare la rolul ariilor protejate de stat din Republica Moldova. Reproducerea în lumea vie • Observarea la microscop.). ereditare la mazăre. • Rezolvarea problemelor focalizate pe mecanismul transmiterii caracterilor ereditare (legile lui G. sindromul Down etc. ploilor acide. • Elaborarea unor recomandări de prevenire a găurilor de ozon. • Alcătuirea unui arbore genealogic privind bolile ereditare şi transmiterea lor prin ereditate. Moldova protejate de stat.pe planşe a celulelor sexuale şi notarea elementea organismelor. • să analizeze efectele poluării mediului asupra propriei existenţe. • Mecanismele transmite. VI. • să interpreteze acţiunea factorilor de mediu asupra variabilităţii organismelor. VII. Ocrotirea mediului • Influenţa omului asupra • Elaborarea unui album biodiversităţii. • Ereditatea şi variabilita.telor componente. • să utilizeze simbolurile genetice în situaţii de comunicare. • să descrie mecanismele transmiterii caracterelor ereditare ale organismelor conform legilor lui Mendel. încălzirii globale. litate. • Investigarea cauzelor apariţiei unor boli ereditare (polidactilia. • să estimeze rolul eredităţii asupra unor îmbolnăviri ale organismelor. rii caracterilor ereditare • Elaborarea unor scheme prin care să prezinte (legile lui Mendel).

instruire reciprocă care vor cultiva capacitatea de muncă independentă. Obiectivele-cadru şi obiectivele de referinţă constituie baza proiectării activităţii didactice pentru fiecare profesor. De aceea. Pentru eficientizarea demersului didactic sugerăm utilizarea unor tehnologii didactice moderne şi tradiţionale active. în grup. Se vor utiliza activităţile de învăţare bazate pe problematizarea sau învăţarea prin descoperire la care elevii vor fi îndrumaţi să formuleze întrebări. modelări. pe lîngă o bună pregătire a desfăşurării lecţiilor sau a planificării riguroase este nevoie ca profesorul să studieze din timp curriculum-ul şi să-şi pregătescă materialul didactic necesar pentru desfăşurarea lecţiilor • • • • 25 . obişnuinţa de a lua decizii. axate pe principiul participativ.SUGESTII METODOLOGICE Actualul curriculum de biologie este documentul şcolar care stabileşte: obiectivele-cadru. Eşalonarea conţinuturilor este realizată pentru 34 ore (1 oră /săptămînă) în clasa VI-a şi pentru 68 ore (2 ore /săptămînă) în clasele a VII-a. de a coopera sau de a înţelege propria responsabilitate în rezolvarea sarcinilor sau asumarea erorilor. să rezolve situaţii . exerciţii. Pentru reuşita activităţilor de învăţare se vor utiliza forme de activitate individuală. dorinţei de a reuşi să se realizeze o învăţare activă corelată cu interesele elevilor şi cu respectarea dezvoltării personalităţii fiecăruia. Metodele şi procedeele utilizate sînt metode propuse de învăţămîntul modern şi activ pragmatic care pregăteşte elevii pentru impactul cu viaţa socială. exemple de activităţi de predare-învăţare. Desigur acest lucru este realizabil în măsura în care profesorul se conduce în activitatea sa de obiective şi nu doar de conţinuturi. a VIII-a şi a IX-a. Avînd în vedere rolul de formare a obiectivelor şi a activităţilor de învăţare. prin înţelegerea faptului că există şi dreptul la eroare. demonstraţii: vor utiliza instrumente şi aparate de laborator etc. conţinuturile învăţării pentru predarea biologiei în gimnaziu. Astfel elevii vor desfăşura observaţii. astfel încît prin încercări şi erori. experimente. prin mobilizarea voinţei.problemă. curriculum-ul reprezintă un ghid pentru modul de organizare a actului didactic. obiectivele de referinţă. jocuri didactice şi simulări.

finală (se realizează la sfîrşit de modul. Din punct de vedere al timpului de realizăre evaluarea poate fi: iniţială (se realizează la începutul unui program de instruire ).SUGESTII DE EVALUARE Evaluarea este o parte esenţială a curriculum-ului şi o practică eficientă în clasă. priceperile şi deprinderile de a opera cu acestea. 26 . • să-i conducă pe elevii la o autoapreciere corectă şi la o îmbunătăţire continuă a performanţelor. • să fie un proces reglator care informează agenţii educaţionali despre calitatea activităţii şcolare. cifre. curentă (se realizează tematic pe parcursul procesului didactic). evaluarea poate fi realizată oral. semestru. scris sau prin activităţi practice. Ea trebuie : • să implice folosirea unei mari varietăţi de tehnici. apoi a eşecurilor la capitolele cunoştinţe. Un moment important în elaborarea itemilor pentru evaluare este orientarea evaluatorilor spre relaţia. Învăţămîntul formativ prevede plasarea accentului nu atît pe aprecierea cunoştinţelor (noţiuni. • să fie orientată spre ceea ce va fi elevul la finalizarea parcursului şcolar şi la intrarea în viaţa socială. atitudini. Din punct de vedere al modalităţii. în primul rînd a succeselor. obiective generale-obiective de referinţă-obiective operaţionale. date etc.) cît pe capacităţile . Evaluarea curentă şi finală va avea drept obiectiv estimarea randamentului şcolar. an şcolar etc). capacităţi.

Musteaţă S.. Curriculum de bază – documente reglatoare. Bontaş I. Chişinău. 5.).. 27 . Editura ALL. Bucureşti 1995. Ghid metodologic. Stoica A. Chişinău 1997 3. Piajet J..BIBLIOGRAFIE 1.. Editura “Ştiinţa. 2. Chişinău. Psihologia inteligenţei (trad. 4. Guţu V. 1985.. Crişan A. Evaluarea rezultatelor şcolare. Proiectarea curriculum-ului de bază. Chişinău 1997.. 1996. Pedagogie.

Tiraj 4000 ex. Socoleni 16/1 tel. Coli de tipar 2 “Univers Pedagogic”. str. 45-98-33. Chişinău.BIOLOGIE Curriculum şcolar pentru clasele a VI-a – a IX-a Tehnoredactare computerizată: Vasile Baroncea Copertă: Andrei Danila Tipografia Orhei. . Format 60x84 1/16. fax 45-97-64 28 . Comanda nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful