P. 1
Biologie

Biologie

|Views: 5,360|Likes:
Published by Andreea Roxana

More info:

Published by: Andreea Roxana on Oct 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2013

pdf

text

original

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI TINERETULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

BIOLOGIE
CURRICULUM
şcolar pentru clasa a VI-a – a IX-a

Chişinău, 2006

Aprobat pentru retipărire prin ordinul Ministerului Educaţiei şi Tineretului ordinul nr. 69 din 25 iulie 2006

Autorii:
Nina Bernaz – Sicorschi – prof. grad super. Violeta Copil, cercetător ştiinţific

Grupul de lucru care a revizuit curriculumul:
N. Bernaz – Sicorschi, prof. grad super. S. Gînju, spec. pri nc. METS. M. Leşanu, dr. conf., USM. C. Subotin, spec. DGÎTS, mun.Chişinău.

2

Structurarea conţinuturilor într-o viziune integrată. Coerenţa demersului didactic. matematica. literatura. 4. 3 . realizabilă în cazul procesului de învăţămînt. care marchează domeniul de studiu specific proiectării curriculare. Corelaţiile interdisciplinare cu geografia. La nivel normativ este vizată dimensiunea funcţională. concentrică. model care să conducă la formarea la elevi a unei concepţii unitare asupra naturii. pe clase şi pe cicluri. 3. care marchează cadrul epistemologic specific didacticii generale. urmărindu-se dezvoltarea competenţelor de investigare a naturii. Scopul disciplinei Studiul biologiei în gimnaziu vizează formarea unor cunoştinţe despre structura şi varietatea formelor de viaţă şi unitatea organismelor vii. aplicată la nivel normativ şi prescriptiv. La nivel prescriptiv este vizată practica activităţii de predare – învăţare – evaluare. fizica. soluţionarea de situaţii-problemă etc. utilizarea ustensilelor şi a aparaturii de laborator. prin propunerea unor activităţi individuale sau în grup. Elaborarea curriculum-ului s-a bazat pe următoarele principii: 1. structurală şi operaţională a procesului de învăţămînt. 2. modulară. desenul. REPERE CONCEPTUALE Curriculum-ul la biologie este elaborat în baza teoriei instruirii. Accesibilitatea în raport cu nivelul de dezvoltare psihosomatică a elevilor prin modul de formulare a obiectivelor de referinţă. în care elevii să-şi dezvolte independenţa de acţiune. prin investigare. originalitate şi creativitate. Centrarea demersului didactic pe elev. a secvenţelor de conţinut şi a activităţilor didactice propuse. educarea unui comportament ecologic vizînd grija şi responsabilitatea faţă de sine şi faţă de mediul natural. chimia. Predarea biologiei pe baza acestui curriculum se constituie într-un demers de cunoaştere activă. desfăşurînd activităţile în ritm propriu fiecăruia.NOTĂ DE PREZENTARE Curriculum-ul la biologie propune un model de predare integrată a acestei discipline. proiectat în ansamblu. care plasează elevul în centrul activităţii instructiv-educative.

cum ar fi: formularea de ipoteze. Capacităţi 1. 2. Formarea capacităţilor de investigaţie şi de valorificare a cunoştinţelor şi a experienţei proprii în situaţii concrete de viaţă. • propune desfăşurarea de activităţi independente şi în grup. om şi biosferă. organism-organism. Formarea capacităţilor de cumulare. • oferă elevului posibilitatea de a-şi asuma responsabilităţi. a fenomenelor. Cunoaşterea şi înţelegerea relaţiilor de tipul structură-funcţie. interpretare şi comunicare a informaţiei despre plante. luarea de decizii etc. Formarea unei concepţii ştiinţifice despre unitatea naturii. Argumentarea punctului de vedere şi susţinerea lui în cadrul deciziilor luate faţă de problemele biologice. • oferă posibilitatea exersării de competenţe. • oferă elevului şi profesorului posibilitatea de autoevaluare a activităţii. • propune identificarea unor surse de informare şi de documentare necesare în activităţile de tip investigare. Cunoaşterea şi înţelegerea structurilor şi a fiziologiei umane. eficient. 3. formularea de concluzii şi argumentarea lor. 3. 4 . organismmediu. Curriculum-ul este astfel conceput încît să permită profesorilor libertatea de a alege ordinea şi modul de organizare a activităţilor de învăţare în raport cu viziunea proprie. orientînd demersul spre activităţi independente de minicercetare şi de explorare. 2. rezolvarea de probleme. animale. desfăşurarea independentă a unei activităţi experimentale. curriculum-ul la biologie: • dezvoltă curiozitatea şi interesul faţă de domeniul abordat. Cunoştinţe 1. 4. de a coopera. Utilizarea şi manipularea echipamentului într-un mod adecvat. relaţia omului cu biosfera. sigur şi responsabil pentru a găsi răspunsuri la problemele biologice. 4. Cunoaşterea şi înţelegerea structurilor. a proceselor şi a însuşirilor fundamentale ale organismelor vii. II.Pornind de la esnţa teoriei instruirii şi de la modelul de predare integrală a biologiei. înregistrare. OBIECTIVE GENERALE Prezentul curriculum îşi propune realizarea următoarelor obiective generale: I.

3. Formarea unor convingeri şi atitudini benefice pentru sănătatea proprie şi ocrotirea mediului înconjurător. 5 . a fenomenelor şi a noţiunilor de biologie. 2. 4. 2. Formarea unui comportament ecologic. Dezvoltarea capacităţii de investigare a naturii. Dezvoltarea capacităţii de comunicare. Formarea unei atitudini de toleranţă şi de responsabilitate faţă de sine şi semeni. Cunoaşterea şi înţelegerea proceselor. 3. Formarea responsabilităţii faţă de sănătatea personală şi a societăţii. vizînd grija şi responsabilitatea faţă de organismele vii şi faţă de mediul natural.III. Atitudini 1. OBIECTIVE-CADRU 1.

circulator şi excretor.acvatic.formelor de lor din Republica mişcare în luMoldova. mea vie.• Schimbul de te alimentare la substanţe şi de animale.verse medii.• Diversitatea telor şi animale.c a r b o n u l u i organşi azotului în organism.Modelul didactic al disciplinei Clasa Denumirea modulelor -6-7-8-9- • Diversitatea plan. lumea vie verse zone geografice. corpul plantelor şi animalelor. 6 . • Diversitatea • Locomoţia 1. • Diversitatea • Diversitatea plantelor : ecosistemelor – plante cu flori şi componenşi plante fără tele lor.• Circuitul malulei. • Efectele acţiunii omului asupra diversităţii mediului.alimentaţiei şi vitale stanţelor prin respiraţiei. la om. nutriţiei şi • Respiraţia în lu. • Organizarea • Cicluri biostructurală a geochimice: organismelor: ciclul apei. • Structura ce. teran) şi organisme caracteristice. celulă-ţesut. Rolul lulei. mediu. tebrate şi ne. • Comportamen. teriei şi ener• C o m p o z i ţ i a giei în biosfechimică a ce. • Igiena 2. animalelor : • Medii de via-– animale ver. mea vie.respiraţiei. animale şi la • Semnificaţia om. flori.ră. sferă.Sisteme • Transportul sub. subvertebrate.omului în disitatea în malelor în di. natură. • Relaţii trofice • Diversitatea în ecosistem. Diverplantelor şi ani.ţă (terestru.organism şi te (fotosinteza). respirator. organismelor în • Schimbul de circuitul masubstanţe şi teriei şi enerde energie la giei în bionivel celular. energie dintre • Nutriţia la plan. • Sistemul digestiv.

la animale şi reglare la om.la om. • Sistemul ner3. • Aspecte sezoniere ale ecosistemelor. • Igiena sistemului nervos.locomotor la ţinere la anima. • Selecţia naturală. şi la om adap. de scurtă dumuri • Hibernări. rea activităţii umane. • Bioritmurile şi sănătatea • Structuri de sus. • Comportamen.• Orientarea şi • Sisteme de lor la factorii de comunicarea coordonare şi mediu. ale structuri. • Relaţii între organisme într-un ecosistem (concurente şi necocncurente). integrare • A c u i t a t e a • Rolul sisteale organissimţurilor. • Organisme di.• Reacţia plante.şi endocrin în mediu nelor de simţ în coordonala om. generalităţi. rată la om.plante. mului nervos melor • Igiena orga.ţile sistemului • Sisteme de sus.lor de susţine. dezvoltare la f i z i o l o g i c e • Organisme noc. Sisteme te de integrare • Organe de vos şi sistede coordoa animalelor în simţ la ani. le.mul endocrinnare şi de mediu. Sisteme tate pentru lo. 7 .• Cicluri de • B i o r i t m u r i urne. male şi la om. locomotor şi acordarea primului ajutor.• Particularităţi • Particularităţinere la plante. • Reglarea echilibrului ecosistemelor.• Afecţiuni ale 5. • Igiena sistemului locomotor. Bioritturne • Migraţii.re la animale om. de lungă si 1.s i s t e m u l u i de susţinere comoţie. • Rolul sistemelor de susţinere în supravieţuirea organismelor.

ţionale din native de droguri) asuR e p u b l i c a obţinere a pra organisMoldova. torilor nocivi parcuri na. Reproduceanimale şi la la plante şi la • Creşterea şi rea în lumea plante.animale. noului orga.(tutun. • Răspîndirea fructelor şi a seminţelor. • Genetica umană şi maladii ereditare. • Ereditate.• Tipuri şi mo. • Fecundaţia. hranei. • Rezervaţii naturale şi monumente ale naturii din Republica Moldova. dezvoltarea la vie • F o r m a r e a om. • Influenţa omului asupra biodiversităţii. la plante şi la om. • R e z e r v a ţ i i • Resurse na. variabilitate şi mecanismul transmiterii caracterelor ereditare (legile lui Gregor Mendel).reproducere producere la producere.• Surse alter.gestaţia şi naşproducere la rea sexuată terea la om. xuală. animale. Ocrotirea male pe cale mediului de dispariţie din Republica Moldova. mente de re.• Educaţia senism. • C o m p o r t a . 6. alcool. • Impactul acţiunii umane asupra propriei existenţe. • Plante şi ani7.• Influenţa facnaturale şi turale.• Organe de • Organe de redalităţi de re. • Gametogeneza.• Reproduce. 8 . mului uman.

pe planşe. iepurilor. cărăbuşilor. II. Diversitatea în lumea vie • Diversitatea plantelor şi • Recunoaşterea unor orgaanimalelor din R. în timpul zilei şi nopţii. • Completarea unei fişe didacticce cu datele observaţiilor din teren şi formularea unor concluzii despre diversitatea organismelor din localitate. rea în caiet a plantelor şi a animalelor întîlnite şi recunoscute în timpul excursiei didactice. • Efectele acţiunii omului • Observaţii în zona aproasupra diversităţii me. • Notarea pe o hartă contur a denumirii unor animale specifice pentru zona temperată. • să compare animale şi plante diurne şi nocturne. pisicilor. în natură. • Amplasarea de căsuţe pentru păsări.piată şcolii şi înregistradiului. clorela) şi • Diversitatea plantelor şi pluricelulare(unele animale. • Observarea activităţii li• Organisme nocturne liecilor. va. • Depistarea efectelor intervenţiei omului în localitate. aricilor. taiga. ciuperci) la microsgeografice. • să estimeze influenţa activităţii umane asupra mediului. • să interpreteze comportamente la plante şi la animale în funcţie de bioritm. • Întocmirea unei schiţe de teren. deşert. Bioritmuri • Organisme diurne. uliului etc. cop. vrăbiilor. Conţinuturi -2Exemple de activităţi de predare – învăţare -3- • să identifice animale şi plante diurne şi nocturne. I. animalelor în diverse zone plante. junglă. în care elevii să indice aspecte ale activităţii umane în zonă. amiba. • să recunoască o serie de plante şi animale din Republica Moldova. 9 . tundră. bufniţelor. Moldo. • să estimeze importanţa plantelor şi a animalelor pentru om. • să planifice acţiuni de ocrotire a animalelor şi a plantelor din localitate.nisme monocelulare (ex. • să recunoască o serie de plante şi animale din diverse zone ale globului. • să definească noţiunile: organisme monocelulare şi organisme pluricelulare. • să recunoască o serie de organisme monocelulare şi pluricelulare.CLASA A VI-A Obiective de referinţă -1Elevul va fi capabil : • să clasifice organismele vii conform numărului de cellule. bacterii.

circulator şi excre. • să clasifice animalele pe care le cunoaşte după tipul de nutriţie şi respiraţie. carne. lor categorii de alimente • Transportul substanţelor (lactate. • să identifice organele şi sistemele de organe care realizează funcţiile de nutriţie la unele plante. poezii. • Nutriţia la plante (foto. porumbel.) după tipul de respiraţie. desene etc. fructe şi legume). respirator.• să compare diverse comportamente alimentare la animale. • Realizarea unor clasificări a animalelor (rîmă. • să interpreteze datele obţinute din observaţii sau experimente sub formă de tabele. Evidenţierea experimentală a fotosintezei la plante. animale şi la animale. • Recunoaşterea sistemelor de organe şi a organelor cu funcţie de nutriţie (digestiv. 10 • Observarea şi înregistrarea datelor referitoare la închiderea şi deschiderea florilor. • Reprezentarea artistică a unor bioritmuri la plante şi la animale (de ex. animale şi la om. • să estimeze importanţa propriul regim alimentar. prin desen. Sisteme vitale • Comportamente alimen. modul de nutriţie. . broască. • Lucrare practică. • Lucrare practică. diagrame. III.portamente alimentare la sinteza). circulator. Identificarea experimentală a respiraţiei şi a transpiraţiei la o plantă cu flori. om. tipul sistemului circulator.). cărăbuş etc.a ritmului respirator şi a pulsului la om în stare de tor la om.• Realizarea unor tabele comparative pentru comtare la animale. animalelor. excretor) la unele organisme. peşti. • să recunoască principalele grupe de alimente necesare organismului uman. eseu. cîine. paste făiprin corpul plantelor şi noase. • Determinarea principale• Respiraţia în lumea vie. ghicitori etc. Deter• Sistemul digestiv. respi. şopîrlă.minarea experimentală rator. repaus şi de efort fizic. • Lucrare practică. grafice.

rumb etc. coacăz. te pentru polenizare. • Structuri de susţinere la unor plante (fasole. • Realizarea unor referate cu tema “Comportamente de reproducere”.) şi descrierea • să estimeze rolul sistesistemelor de susţinere a melor de susţinere pentru acestora. • Modelarea unor structuri de susţinere la plante şi la animale. Înmulţirea plantelor de apartament prin diverse modalităţi. viţă turi de susţinere la orgade vie. telor de reproducere la la plante. • Tipuri şi modalităţi de în filme a tipurilor de re• să recunoască şi să comproducere la animale şi la pare tipuri de reprodu. organism. stejar. ma• să compare diverse struc. Sisteme de susţinere • să identifice structuri de • Structuri de susţinere la • Observarea pe planşe. cere la unele animale şi producere la animale şi • Observarea comportamenplante. diapozitive a animale.IV.plante. 11 . grîu. susţinere la plante şi la plante. Reproducerea în lumea vie • Recunoaşterea pe planşe. V. mulaj. • Lucrare practică. zăre. iederă. imagini. ponismele vii.reproducere. • Comportamente de re. preparat umed a poziţiei organelor în corpul unor animale şi al omului. • Indicarea pe planşă. • să interpreteze comportaunele animale şi a particumente de reproducere la larităţilor plantelor adaptaanimale şi la plante. • Colectarea unor structuri de susţinere din material naturalizat.animale.

• Realizarea unui proiect de ocrotire a naturii în localitate. a tegrare a animalelor în furnicilor. • să identifice plante şi animale pe cale de dispariţie şi rezervaţii naturale din Republica Moldova.• să stabilească relaţii între reacţiile plantelor şi ale animalelor şi factorii de mediu. Sisteme de coordonare şi integrare ale organismelor în mediu • Reacţia plantelor la fac. • să estimeze importanţa rezervaţiilor şi a parcurilor naţionale pentru ocrotirea naturii. • Crearea condiţiilor optime de mediu pentru dezvoltarea unor plante sau animale. etc. VII.la unele animale (ex. 12 . • să estimeze importanţa comportamentelor de integrare în mediu la plante şi la animale. • Colecţionarea şi afişarea diferitor imagini /fotografii cu animale şi plante pe cale de dispariţie. • Plante şi animale pe cale • Vizitarea muzeelor ţide dispariţie din R. • să proiecteze acţiuni de protecţie a animalelor şi a plantelor pe cale de dispariţie din localitate. cunoaşterii plantelor şi animalelor rare din R. Mol. plantelor şi animalelor. Ocrotirea mediului • Rezervaţii naturale şi • Vizionarea de filme diparcuri Naţionale din R. dactice despre ocrotirea Moldova.• Observarea comportatorii de mediu. VI. Moldova. • Evidenţierea experimentală a reacţiilor plantelor la factorii de mediu.). mentelor de integrare • Comportamente de in. a unor păsări mediu.nutului natal cu scopul dova.

CLASA A VII-A Obiective de referinţă -1Conţinuturi -2Exemple de activităţi de predare – învăţare -3- I Diversitatea în lumea vie Elevul va fi capabil : • să identifice diversitatea • Diversitatea formelor de • Observarea în natură. balenă. pe filme. tradescanţie etc.• Observarea pe planşe.) cu modalităţi diverse ţii de mediu. floarea-soarelui. • să realizeze experimente verse condiţii de mediu. peşte. iepure. • să compare structurile broască. • Locomoţia omului în di. cării la plante. de deplasare.) şi la animale şi la om. rac. iepure. liliac. completarea unui tabel • să stabilească relaţii încu structurile implicate tre structurile scheletului în locomoţie.). 13 . în apă. la broască. peşte. porumbel. pentru evidenţierea mişşarpe. şopîrlă. • Observaţii în natură. Sisteme de susţinere • să identifice structurile • Particularităţi ale struc. liliac etc.a scheletului la om şi la om. lalea. pe film didactic şi la microsformelor de mişcare la mişcare în lumea vie. porumbel etc. liliac. • să compare locomoţia rîmă. comparative ale scheletului la cîine. pe gheaţă. amibă. melc. cîrtiţă.cop a unor animale (de ex. porumimplicate în locomoţie bel. şi modalităţile de loco• Elaborarea unor tabele moţie. unele animale (iepure. • Organizarea cu elevii a unor concursuri de deplasare pe nisip. Formulare de concluzii. maimuţă. II. tate pentru locomoţie. mulaj la diferite animale şi la animale şi la om adap. cal. la microscop asupra mişcării la plante (alge. animale. omului în diverse condietc. implicate în locomoţie turilor de susţinere la material natural. şarpe. păpădie.

alfabetul surdomut. mirosului. • Reprezentarea schematică a adaptărilor pentru locomoţie a membrelor anterioare şi posterioare la om. • Organe de simţ la om şi animale (ex. broască.• Investigarea modalităţilor de comunicare la unele rea la animale şi la om. la cîine. alfabet braile etc.• să identifice organe de simţ şi modalităţi de comunicare la animale. liliac. • să descrie aparate tehnice similare unor organe de simţ. gustului la om. animale. albine. privighetoare etc. cîmpului visual. semnale Morse. barză. la animale. • Observarea particularităţilor structurale ale organelor de simţ la om. III. • să propună regului de igienă a organelor de simţ la om. • Formularea unor conclu• Acuitatea simţurilor. cangur. • Determinarea modalităţilor alternative de comunicare la om (ex. Evidenţierea experimentală a acuităţii auzului. struţ. Sisteme de coordonare şi integrare a organismelor în mediu • Orientarea şi comunica.). Evidenţierea experimentală a relaţiilor între miros şi gust la om.). a radarului etc. • Igiena organelor de simţ zii referitoare la semnalele emise şi percepute de la om. peşte şi formularea concluziilor. • Elaborarea unor buletine informative privind igiena organelor de simţ la om. • Lucrare practică. • Descrierea aparatului de fotografiat. • Lucrare practică. cal. • să compare acuitatea simţurilor la animale şi la om. • să recunoască principalele părţi componente ale organelor de simţ la om. 14 • Modelarea unor părţi de schelet la animalele studiate anterior şi la om evidenţiind o anumită poziţie în timpul unei mişcări concrete. şopîrlă. .

• Observarea pe planşe a etapelor de creştere şi dezvoltare la unele animale (ex.i • Hibernări bienale. • Întocmirea unor tabele comparative cu structura celulelor sexuale (spermatozoizi.). • să compare ciclurile de dezvoltare la unele animale. mulaj.). lăcuste. • Întocmirea unor tabele comparative pentru cicluri de dezvoltare la animale. • Observarea pe planşe şi mulaje a organelor de reproducere la iepure sau şoarece. • să compare celulele sexuale feminine şi masculine la animale. arţar. Reproducerea în lumea vie • Organe de reproducere • Observarea structurii florii (de cireş. • să stabilească relaţii între modul de răspîndire a fructelor şi a seminţelor şi particularităţile lor de structură. • Reproducerea sexuată la rial natural. ovule) la animale. ulm etc. Bioritmuri • Cicluri de dezvoltare la • Elaborarea unor proiecte plante pentru obţinerea semin• Migraţii ţelor de plante anuale . IV. de răspîndire a fructului şi a seminţei (la păpădie. formării fructelor şi căderii frunzelor la plantele perene. • să descrie procesul de reproducere sexuată la plantele cu flori şi la animale. brusture. • să identifice particularităţi morfologice sezoniere ale ciclurilor de dezvoltare la plante. 15 . planşe. • să analizeze cauzele migraţiilor şi a hibernărilor. albine. • să distingă faze de reproducere la plante şi la animale. înfloririi. • Descrierea procesului de plante şi la animale.formare a fructului şi a seminţei la plante. • Răspîndirea fructelor şi • Observarea pe filme sau în natură a modalităţilor a seminţelor. • Formarea noului orga. fluturi. • Întocmirea unui calendar al înmuguririi. vişin) pe matela plante şi la animale. V. la cărăbuş.• să identifice organele de reproducere sexuată la plante şi la animale. • să distingă particularităţi fiziologice la animale în timpul perioadei active şi a hibernării. nism. broaşte etc. păducel.

• Întocmirea unei liste cu reguli de igienă care au importanţă în prevenirea bolilor metabolice. număr de insecte. şi de energie între orga. umiditate. igienă a respiraţiei şi a Formularea concluziilor alimentaţiei. tabolismului. viermi. berze etc. • Vizionări de filme. documentare din atlase. aspectul vegetaţiei) în perioada migraţiilor. reviste pentru informare despre bolile metabolice la om.VI.nism şi mediu. vrăbii. • Semnificaţia nutriţiei şi şi de energie între organism şi mediu. 16 • Înregistrarea datelor plecării şi sosirii unor păsări migratoare şi a intrării şi ieşirii din hibernare a unor animale. • Determinarea parametrilor factorilor de mediu (temperatură. albume. na cantitatea de alimentru întreţinerea vieţii. • să estimeze importanţa respiraţiei.respiraţiei. . • Observarea în natură a perioadei de construire a cuiburilor la păsările din localitate (rîndunici. privind variaţia necesarului de alimente în raport cu vîrsta şi cu alţi parametri. nutriţiei şi a respiraţiei • Igiena alimentaţiei şi a • Interviuri cu membrii familiei pentru a determica funcţii esenţiale pen. discuţii cu adulţii.me pentru evidenţierea schimbului de substanţe • să identifice etapele me. Sisteme vitale • să definească noţiunea • Schimbul de substanţe • Întocmirea unor schede metabolism. Prezentarea unor comunicări pe această temă.). te consumată de fiecare • să propună reguli de membru al familiei pe zi.

• Ierarhizarea unei plante Încrengătura Artropode. Moldova. moluşte. Arahnide. Alge. cu flori (vişin) şi a unui Clasele: Insecte. unităţi taxonomice.• Resurse naturale din Re.VII. • să distingă caracterele generale ale claselor de animale vertebrate. material naturalifără flori. Diversitatea în lumea vie • Diversitatea plantelor: • Observarea în natură. car etc. peşti) şi neverteMamifere. Conţinuturi -2Exemple de activităţi de predare – învăţare -3- I. rigi. celenterate). cee. Clasele: (măr. • Surse alternative de ob.fere. grîu. • să estimeze importanţa • Observaţii asupra situaţisurselor alternative de ei pădurilor şi apelor din obţinere a hranei. CLASA A VIII-A Obiective de referinţă -1Elevul va fi capabil: • să definească noţiunile: sistematică. petrol. • să identifice unităţile taxonomice. mac. • să compare particularităţile structurale ale plantelor monocotiledonate şi dicotiledonate. Ocrotirea mediului • să distingă resurse natu. fasole. • să clasifice plantele şi animalele din localitate. monocotiledonate şi di. R. păsări. alge). mulaj a unor anilor: animale vertebrate male vertebrate (mamişi animale nevertebra. tile. amte. Încrengă.) şi a cotiledonate. reptile. argilă. muşchi.• Înregistrarea datelor desrale din Republica Mol. Amfibieni. pre prezenţa unor resurse dova. Formularea concluziilor. caltive de obţinere a hranei. bune. măceş. Păsări. Animale nevertebrate. • să identifice caracterele generale ale încrengăturilor de plante şi animale. pe Ferigi. • Observarea în natură. viermi.publica Moldova.planşe. pe plante cu flori şi plante planşe. brad etc. Peşti.unor plante fără flori (feturile: Gimnosperme. 17 . • Lucrare practică. Rep.) din localitate. Crusta. Încrengătura zat a unor plante cu flori Angiosperme. • Diversitatea animale. Animale vertebrate: fibieni.naturale (lemn. apă.mamifer carnivor (cîine) pe unităţi taxonomice.brate (artropode. Realizarea unui model de obţinere a hranei prin hidroponie (culturi de legume în soluţii nutritive). căr• să identifice surse alterna.lalea.ţinere a hranei. taxonomie. Muşchi.

sele: Gasteropode. alcool. mucoasă din cavitatea bucală ) şi identificarea componenţilor principali. lar. butelii de plastic. • să identifice niveluri de • Organizarea structurală organizare structurală a a organismelor: celulăorganismelor. fructe.celulei. Viermi cilindrici. drogu. • Creşterea şi îngrijirea unor plante de apartament.• să estimeze importanţa Încrengătura Moluşte. ri) asupra organismului ţelor acţiunii factorilor • să compare organe şi or. organismului uman. tele celulei vegetale şi a • Compoziţia chimică a celulei animale şi func.• Structura celulei. te de factori nocivi. alcool. • Lucrare practică. a unor animale. Încrengătura Celenterate II. alcoode viaţă. • să interpreteze superioritatea diferitelor niveluri de organizare ale organismelor. Încrengătura Viermi laţi. III. roşii. • Completarea unor ches• să argumenteze importionare privind influenţa tanţa unui mod sănătos nocivă a tutunului. • Modelarea unei celule vegetale sau animale din diverse materiale (pungi de plastic. fluenţei tutunului asupra alcool. ţiile lor. droguri) asupra plămînilor. Viermi Inelaţi. droganisme sănătoase cu orguri) asupra organismului gane şi organisme afectauman. Eviden• să explice efectul unor ţierea experimentală a insubstanţe toxice (tutun. apă.de energie la nivel celululei vegetale şi animale. nocivi (tutun. măr etc.) şi a unor celule animale (de ex. Observarea la microscop a unei celule vegetale (de ex. drogurilor asupra organismului. seminţe etc. Bivalve.).cu evidenţierea consecinorganismului uman. 18 . • Întocmirea unor scheme cu nivelurile structurale ale organismelor (celulăţesut-organ-organism). • Compararea pe imagini a plămînilor sănătoşi cu cei afectaţi de fumat.uman. • Schimbul de substanţe şi • să compare structura ce. ţesut-organ-organism. Claplantelor şi animalelor. Ocrotirea mediului • să identifice factorii cu • Influenţa factorilor noci. lului. • Lucrare practică. Cefalopode. la ceapă. • Colectarea unor plante medicinale.• Realizarea unor desene influenţă nocivă asupra vi (tutun. Sisteme vitale • să identifice componen.

tiroidă. .schelet la om.). timus. glande sexuale). trunchi). • să ilustreze aspecte ale unui regim de viaţă sănătos.). modele a unor tipuri de pîrghii prezente în organismul uman (gît.nervos şi endocrin la om mul endocrin . Sisteme de susţinere • Particularităţile siste. membre. fracturi. locomotor la om şi indi• Afecţiuni ale sistemului carea părţilor componente locomotor şi acordarea (schelet. consum de alcool. plantar etc. măduva spinării. nervi. • Modelarea unor părţi de primului ajutor. • Reprezentarea prin demotor. • Compararea reflexelor condiţionate şi necondiţionate. suprarenale. ` • să identifice elementele componente ale sistemului locomotor la om. muşchi). • să descrie funcţionarea sistemului locomotor la om.generalită. • Sistemul nervos şi siste.pancreas. sen. 19 • Elaborarea unor recomandări de renunţare la fumat. şi endocrin în coordona. droguri. Sisteme de coordonare şi integrare ale organismelor în mediu • Sisteme de coordonare • Observarea pe mulaje sau pe planşe a sistemului şi reglare la om. • să recunoască unele patologii ale sistemului locomotor. • Pregătirea comunicărilor despre modificările organismului uman în timp privind influenţa factorilor nocivi.• să identifice principalele părţi componente ale sistemului nervos şi endocrin la om. • Igiena sistemului ner.şi descrierea principalelor părţi componente (enceţi. denţierea reflexelor (rotulian. V. • Igiena sistemului loco. IV. • Rolul sistemului nervos fal. rahitism etc.glande endocrine: hipofiză. • Recunoaşterea pe imagini a unor afecţiuni a sistemului osos (luxaţii. • Experimente pentru evivos. rea activităţii umane.• Observarea pe planşe sau mului locomotor la om: pe mulaje a sistemului structură şi funcţii. • Determinarea temperamentelor. • să interpreteze rolul de coordonare al sistemului nervos şi endocrin în activitatea organismului uman. şi cauzele acestora.

canale seminale. • Jocuri de rol. plăgi etc. gestaţia şi la femeie (ovare. • să estimeze importanţa planificării familiei. uter. la elevi întrun interval de 1-6 luni. • Investigarea surselor informaţionale referitoare la planificarea familiei. • Caracterizarea aspectelor sexuale secundare la fete şi băieţi. greutăţii etc. Creşterea şi dezvoltarea bărbat (testicule. • Studiu de caz pe tema concepţiei şi contracepţiei. • să determine pe baza măsurării unor parametri creşterea şi dezvoltarea propriului organism. la om. penis). • • • • VI.• să recunoască organele de reproducere la om şi rolul lor în fecundaţie. Fecundaţia. trompe uterine. • Elaborarea unor recomandări referitoare la menţinerea stării de sănătate a sistemului locomotor. Acordarea primului ajutor în caz de fracturi. • Măsurări ale înălţimii. 20 . perimetrului toracic. vagin) şi la naşterea la om. Reproducerea în lumea vie Organe de reproducere • Observarea pe planşe a organelor de reproducere la om . • să compare creşterea şi dezvoltarea fizică la om cu aspecte ale dezvoltării psihice. • Lucrare practică. luxaţii. • Întocmirea de grafice priEducaţie sexuală. • să interpreteze rolul alimentaţiei în creşterea şi dezvoltarea organismului. vind dezvoltarea fizică şi psihică la om. studiu de caz pentru evidenţierea maturizării sexuale şi psihice ale adolescenţilor şi modificările manifestate în perioada pubertăţii.

lac. 21 . parc. Conţinuturi -2Exemple de activităţi de predare – învăţare -3- I Diversitatea în lumea vie • Diversitatea ecosiste.• Crearea unui album cu melor şi componentelor fotografii. • Studiu de caz pe tema • să argumenteze impor. abiotici şi antropogeni acvatic. imagini cu diverse ecosisteme.ovulaţiei pentru un ciclu clul ovarian. Determinarea pulsului. sistem din zona şcolii. să recunoască biodiversitatea într-un ecosistem. lor. rin. pădure etc. • Întocmirea unor grafice pentru bioritmul temperaturii. mului uman. • Medii de viaţă (terestru. ritmului respirator în condiţii de repaus şi de activitate fizică. soţesc ovulaţia şi ciclul uman. • Lucrare practică. respirator. subteran) şi or. ţie a factorilor biotici.din cel mai apropiat ecoganisme caracteristice. Calcularea frecvenţei plantelor şi animalelor pe m2 dintr-un ecosistem (ex. • Bioritmurile şi sănăta. să interpreteze relaţiile trofice în ecosistem.menstrual normal.menstrual. să identifice componentele ecosistemului. CLASA A IX-A Obiective de referinţă -1• • • • • Elevul va fi capabil : să clasifice ecosistemele.). să stabilească relaţii între condiţiile de mediu şi biodiversitate. • Studiu de caz pe tema ore de somn şi de activitate. ciclul ute. cardiac în diverse condiţii de activitate a organismului.a simptomelor care înactivitatea organismului clul cardiac etc. • Lucrare practică. tea.VII.lungă durată la om: ci. • Observarea şi înregistra• Relaţiile trofice în ecorea în fişele de observasistem.• Bioritmuri fiziologice de modificării fiziologice şi tanţa bioritmurilor în scurtă durată la om: ci. Bioritmuri • să identifice bioritmurile • Bioritmuri fiziologice de • Întocmirea unui grafic al fiziologice ale organis.

vase conducătoaorganismelor în mediu. cîrcei etc. Formularea concluziilor. lor. • să estimeze rolul struc• Lucrare practică. subteran. rîu. Identiturilor de susţinere în ficarea ţesuturilor mecasupravieţuirea organisnice în structura plantemelor. re. acvatic.). • Lucrare practică. zentarea datelor.• Modelarea unor structuri ale organelor de susţi. la unele plante şi a bioteme. ritmului sezonier la une• să stabilească relaţii înle animale din diverse tre condiţiile de mediu ecosisteme din localitaşi bioritmurile sezoniere te. • Recunoaşterea categoriilor trofice dintr-un ecosistem local (parc. lac. Determinarea cantităţii de amidon în frunzele plantelor în perioada de vară şi toamnă.).ţinere pentru supravie. • Reprezentarea lanţurilor trofice prin piramide ecologice. • Reprezentarea grafică a lanţurilor trofice din diverse ecosisteme (pădure.de susţinere la plante (rănere pentru integrarea ţuirea organismelor în dăcini. grădină etc. Înregistrarea şi preale organismelor. diverse medii de viaţă. • să estimeze importanţa biodiversităţii în natură.• să caracterizeze biodiversitatea diferitor tipuri de ecosisteme: terestru. II Bioritmuri • să identifice aspecte se. III Sisteme de susţinere • să recunoască adaptări • Rolul sistemelor de sus. 22 .).• Aspecte sezoniere ale • Observarea fenofazelor zoniere ale unor ecosis. • Concurs cu prezentări de fotografii ce conţin structuri de susţinere la animale pentru supravieţuirea acestora în anumite medii de trai. cîmpie etc.ecosistemelor.

monstreze rolul organismelor în circuitul materiei şi energiei în natură. turală a unui ecosistem. V. 23 . • Cicluri biogeochimice: • Prezentarea unor lanţuri ciclul apei.• Circuitul materiei şi • Întocmirea unor scheme cluri biogeochimice. heleşritor categorii de orgateu). nismele unui parc. energiei în biosferă. unei • să proiecteze acţiuni de păduri. Sisteme de coordonare şi integrare ale organismelor în mediu echilibrului • Investigaţia unor factori • să distingă factorii ce • Reglarea (de ex. ciclul organismelor în circuitul circuitul materiei şi al carbonului. echilibru şi factorii care • Evoluţia naturală a unui cuit intensiv. te). carbonului şi trofice prin care să deazotului în natură. Evidenţierea experimentală a absorbţiei apei de către plantă.cii de organisme etc. lui).• Selecţia naturală. modificarea condiţiilor de mediu.curente şi neconcuren. natură.IV Sisteme vitale ale ecosistemelor • să reprezinte grafic ci. nisme şi a omului în • Observarea şi interpretamenţinerea echilibrului rea relaţiilor dintre orgaecosistemului. pesdetermină starea de ecosistemelor. produc dezechilibrul ecosistem. • să descrie procesul de într-un ecosistem (con. ciclul azotumateriei şi energiei în energiei. cepei asupra mucegaiului. vînătoare. a ciclurilor biogeochi• să estimeze importanţa Rolul organismelor în mice (ciclul apei. • Relaţii între organisme introducerea de noi speecosistemului.) ce formare şi evoluţie na. • Crearea unui ecosistem • să estimeze rolul dife. • Lucrare practică. de simbioză la plantele leguminoase. • Demonstrarea experimentală a influenţei usturoiului.produc dezechilibrul în ecosistem. ocrotire a ecosistemelor • Evidenţierea relaţiilor din localitate. artificial (de ex. unui rîu etc.

hemofilia. cu fotografii şi date des• Rezervaţii naturale şi pre consecinţele pozitive monumente ale naturii şi negative ale intervendin Republica Moldova. VI.pe planşe a celulelor sexuale şi notarea elementea organismelor. • Gametogeneza. litate. Ocrotirea mediului • Influenţa omului asupra • Elaborarea unui album biodiversităţii. • să utilizeze simbolurile genetice în situaţii de comunicare. • Alcătuirea unui arbore genealogic privind bolile ereditare şi transmiterea lor prin ereditate. încălzirii globale.telor componente. • să interpreteze consecinţele acţiunii omului asupra biodiversităţii. • Mecanismele transmite. • să estimeze rolul complexelor naturale din R. Reproducerea în lumea vie • Observarea la microscop. • Elaborarea unor recomandări de prevenire a găurilor de ozon. • să interpreteze acţiunea factorilor de mediu asupra variabilităţii organismelor. • Rezolvarea problemelor focalizate pe mecanismul transmiterii caracterilor ereditare (legile lui G. • Elaborarea unui proiect de reciclare a deşeurilor din propria gospodărie. • Maladii ereditare. sindromul Down etc. transmiterea caracterelor • Genetica umană. • să analizeze efectele poluării mediului asupra propriei existenţe. 24 . ţiei omului într-un eco• Impactul acţiunii umane sistem natural din locaasupra propriei existenţe. ploilor acide. • Ereditatea şi variabilita.• să compare ovogeneza şi spermatogeneza. Mendel). ereditare la mazăre. rii caracterilor ereditare • Elaborarea unor scheme prin care să prezinte (legile lui Mendel).). • să descrie mecanismele transmiterii caracterelor ereditare ale organismelor conform legilor lui Mendel. Moldova protejate de stat. • să estimeze rolul eredităţii asupra unor îmbolnăviri ale organismelor. • Pregătirea unor comunicări referitoare la rolul ariilor protejate de stat din Republica Moldova. VII. • Investigarea cauzelor apariţiei unor boli ereditare (polidactilia.

în grup. Obiectivele-cadru şi obiectivele de referinţă constituie baza proiectării activităţii didactice pentru fiecare profesor. exemple de activităţi de predare-învăţare. instruire reciprocă care vor cultiva capacitatea de muncă independentă. De aceea. conţinuturile învăţării pentru predarea biologiei în gimnaziu. obişnuinţa de a lua decizii. pe lîngă o bună pregătire a desfăşurării lecţiilor sau a planificării riguroase este nevoie ca profesorul să studieze din timp curriculum-ul şi să-şi pregătescă materialul didactic necesar pentru desfăşurarea lecţiilor • • • • 25 . prin mobilizarea voinţei. de a coopera sau de a înţelege propria responsabilitate în rezolvarea sarcinilor sau asumarea erorilor. exerciţii. să rezolve situaţii .SUGESTII METODOLOGICE Actualul curriculum de biologie este documentul şcolar care stabileşte: obiectivele-cadru. Astfel elevii vor desfăşura observaţii. jocuri didactice şi simulări. modelări. Pentru eficientizarea demersului didactic sugerăm utilizarea unor tehnologii didactice moderne şi tradiţionale active. Avînd în vedere rolul de formare a obiectivelor şi a activităţilor de învăţare. Pentru reuşita activităţilor de învăţare se vor utiliza forme de activitate individuală.problemă. Desigur acest lucru este realizabil în măsura în care profesorul se conduce în activitatea sa de obiective şi nu doar de conţinuturi. experimente. Eşalonarea conţinuturilor este realizată pentru 34 ore (1 oră /săptămînă) în clasa VI-a şi pentru 68 ore (2 ore /săptămînă) în clasele a VII-a. Se vor utiliza activităţile de învăţare bazate pe problematizarea sau învăţarea prin descoperire la care elevii vor fi îndrumaţi să formuleze întrebări. prin înţelegerea faptului că există şi dreptul la eroare. axate pe principiul participativ. curriculum-ul reprezintă un ghid pentru modul de organizare a actului didactic. Metodele şi procedeele utilizate sînt metode propuse de învăţămîntul modern şi activ pragmatic care pregăteşte elevii pentru impactul cu viaţa socială. dorinţei de a reuşi să se realizeze o învăţare activă corelată cu interesele elevilor şi cu respectarea dezvoltării personalităţii fiecăruia. a VIII-a şi a IX-a. astfel încît prin încercări şi erori. demonstraţii: vor utiliza instrumente şi aparate de laborator etc. obiectivele de referinţă.

atitudini. curentă (se realizează tematic pe parcursul procesului didactic). Învăţămîntul formativ prevede plasarea accentului nu atît pe aprecierea cunoştinţelor (noţiuni. Din punct de vedere al timpului de realizăre evaluarea poate fi: iniţială (se realizează la începutul unui program de instruire ). • să-i conducă pe elevii la o autoapreciere corectă şi la o îmbunătăţire continuă a performanţelor. Ea trebuie : • să implice folosirea unei mari varietăţi de tehnici. scris sau prin activităţi practice. 26 . evaluarea poate fi realizată oral. capacităţi. Un moment important în elaborarea itemilor pentru evaluare este orientarea evaluatorilor spre relaţia. date etc.SUGESTII DE EVALUARE Evaluarea este o parte esenţială a curriculum-ului şi o practică eficientă în clasă. Din punct de vedere al modalităţii. Evaluarea curentă şi finală va avea drept obiectiv estimarea randamentului şcolar. apoi a eşecurilor la capitolele cunoştinţe. priceperile şi deprinderile de a opera cu acestea.) cît pe capacităţile . • să fie un proces reglator care informează agenţii educaţionali despre calitatea activităţii şcolare. an şcolar etc). finală (se realizează la sfîrşit de modul. în primul rînd a succeselor. semestru. • să fie orientată spre ceea ce va fi elevul la finalizarea parcursului şcolar şi la intrarea în viaţa socială. obiective generale-obiective de referinţă-obiective operaţionale. cifre.

). Pedagogie. Piajet J. Bontaş I. Editura “Ştiinţa. Editura ALL. Proiectarea curriculum-ului de bază. Evaluarea rezultatelor şcolare. Guţu V. 4. Psihologia inteligenţei (trad.BIBLIOGRAFIE 1. Bucureşti 1995. 1996.. Chişinău.. 27 . Curriculum de bază – documente reglatoare. Musteaţă S. Ghid metodologic. Crişan A. 5.. 2. Chişinău 1997... Stoica A.. 1985. Chişinău. Chişinău 1997 3.

Tiraj 4000 ex. Format 60x84 1/16. fax 45-97-64 28 .BIOLOGIE Curriculum şcolar pentru clasele a VI-a – a IX-a Tehnoredactare computerizată: Vasile Baroncea Copertă: Andrei Danila Tipografia Orhei. 45-98-33. Coli de tipar 2 “Univers Pedagogic”. . Comanda nr. Socoleni 16/1 tel. Chişinău. str.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->