Sunteți pe pagina 1din 5

Test nr.

1
1.Statutul juridic al categoriilor sociale în Dacia romană
1.1 Enumeraţi clasele sociale din Dacia romană. – 3 p.
1.2 Comparaţi statutul juridic al cetăţenilor romani şi al peregrinilor. – 5 p.
1.3 Argumentaţi aplicărea mai multor sisteme de drept referitor la statutul juridic al claselor sociale. – 7 p.
2. Izvoarele dreptului şi legile locale ale Basarabiei în prima jum. a sec. XIX
2.1.Identificaţi ce acte normative se considerau legi locale ale Basarabiei şi explicaţi în calitate de izvoare ale cărei ramuri de drept
urmau să fie folosite. 3p.
2.2.Stabiliţi şi clasificaţi modificările ce au intervenit în cadrul izvoarelor de drept din Basarabia în prima jumătate a secolului al XIX-lea
- 5p.
2.3.Evaluaţi poziţia ţarului rus faţă de încercările de codificare a legilor locale.7p
Test nr. 2
1.Reformele administrative şi fiscale ale lui Constantin Mavrocordat
1.1 Desrieţi reformele fiscale realizate de C.Mavrocordat. 3p.
1.2. Explicaţi şi argumentaţi scopurile urmărite de C.Mavrocordat prin introducerea postului de ispravnic.
1.3 Propuneţi propria evaluare a elementelor pozitive şi negative ale reformelor administrative şi fiscale ale lui C. Mavrocordat.
2. Formarea RASSM
2.1.Enumeraţi forţele politice şi sociale implicate în formarea RASSM 3 p.
2.2.Stabiliţi activităţile realizate de forţele implicate în procesul de creare a RASSM şi evidenţiaţi scopul urmărit de ele în cadrul acelor
activităţi. 5 p.
2.3. Argumentaţi existenţa / inexistenţa divergenţelor între membrii grupului de iniţiativă şi organele de partid şi stat ucrainene şi
unionale privitor la formarea RASSM. 7 p.

Test nr. 3
1. Izvoarele dreptului în timpul dominaţiei otomane
1.1 Enumeraţi izvoarele de drept aplicabile în timpul dominaţiei otomane. 3 p.
1.2 Comparaţi izvoarele de drept existente în timtul dominaţiei otomane cu cele din perioada regimului fanariot. – 5 p.
1.3 Estimaţi importanţa reformei de 40 de ani elaborată prin intermediul hrisoavelor domneşti. – 7 p.
2.Dreptul constituţional al României în a doua jum.a sec.XIX-înc.sec.XX
2.1.Identificaţi structura Constituţiei din 1866 şi enumeraţi principiile care au stat la baza ei.
2.2.Comparaţi Statutul Dezvoltător al Conventiei de la Paris şi Constituţiei din 1866 stabilind asemănări şi deosebiri în ceea ce priveşte:
dreptul de iniţiativă legislativă, atribuţiile domneşti, modul de adoptare . 5p.
2.3.Argumentaţi însemnătatea Constituţiei din 1866 pentru dezvoltarea ulterioară a României.
Test nr. 4
1. Izvoarele dreptului în Moldova şi Valahia în epoca de tranziţie spre perioada modernă.
1.1 Enumeraţi izvoarele de drept aplicabile în Moldova şi Valahia în epoca de tranziţie spre perioada modernă. 3 p.
1.2 Evidenţiaţi scopul încercărilor de modernizare a legislaţiei în prima jumătate a sec. XIX. 5 p.
1.3 Estimaţi importanţa regulamentelor organice în reformarea sistemului de organe centrale de conducere. – 7 p.
2.Reforma de zemstvă şi urbană în Basarabia (a II jum a sec. XIX)
2.1.Numiţi organele de autoadministare a judeţelor şi oraşelor din Basarabia conform reformei administrative din 1868, 1871.
2.2.Determinaţi modul de formare şi competenţa organelor create prin reforma de zemstvă şi urbană în Basarabia în a II jumătate a secol.
al XIX-lea.
2.3.Argumentaţi caracterul (limitat sau complet) al reformei administrative din Basarabia din II jum.a se. XIX.
Test nr. 5
1. Organizarea administrativă a provinciei romane Dacia
1.1. Descrieţi atribuţiile lui Legatus Augusti propraetore şi a adunării provinciale. 3p.
1.2. Stabiliţi trăsăturile reorganizărilor administrative efectuate în provincia romană Dacia şi scopurile urmărite în cadrul lor.
1.3. Estimaţi importanţa modificărilor din domeniul administrativ şi militar din cadrul Daciei romane şi influienţa lor asupra
dezvoltării Daciei romane. 7p.
2.Dreptul civil, al muncii şi familiei în RASSM
2.1. Descrieţi prevederile Codului muncii din 1922 referitor la contractul de muncă şi durata zilei de muncă.
2.2. Comparaţi exproprierea înfăptuită de Puterea sovietică cu cea realizată în baza Constituţiei României din 1923. Formulaţi concluzii.
2.3. Argumentaţi opinia despre instituţia înfierii conform Codului din 1918 şi cel din 1926 şi arătaţi care din ele serveau interesele
copiilor.
Test nr. 6
1. Dreptul geto-dac
1.1. Caracterizaţi izvoarele dreptului geto-dac. 3p.
1.2. Distingeţi particularităţile procesului de creare a normelor noi la geto-daci. 5p.
1.3. Apreciaţi valorile cele mai importante ale geto-dacilor, apărate de normele penale. 7p.
2 Constituţia a RASSM din 1925.
2.1. Determinaţi cauzele ce au dus la elaborarea şi adoptarea constituţiei RASSM din 1925. 3p.
2.2 .Comparaţi structura Constituţiei RASSM din 1925 şi Constituţia României din 1923 şi formulaţi concluzii. 5p.
2.3. Deduceţi şi argumentaţi principiile Constituţiei RASSM din 1925 7p.
Test nr. 7
1. Aplicarea dreptului roman în Dacia romană.
1.1. Definiţi sistemele de drept din Dacia romană. 3p.
1.2. Comparaţi regimul bunurilor pînă şi după anul 106 e.n. 5p.
1.3. Ce drept (cel roman, geto-dac, alte variante) a fost aplicat în Dacia romanâ. Argumentaţi răspunsul.
2 Dreptul muncii în RASSM
21. Descrieţi prevederile Codului muncii din 1922 referitor la contractul de muncă şi durata zilei de muncă.
3
22.Apreciaţi caracterul şi scopul prestaţiilor obligatorii de muncă 5p.
2.3.Exprimaţi şi argumentaţi opinia privitor la necesitatea adoptării unui nou cod al muncii în 1922 . 7p.
Test nr. 8
1.Organizarea administrativă şi conducerea Basarabiei în prima jum.a sec.XIX.
1.1.Relataţi atribuţiile Consiliului Suprem al Basarabiei şi evoluţia lor 3 p.
1.2.Determinaţi schimbările intervenite în sistemul organelor centrale de conducere a Basarabiei între anii 1813-1825.
5p
1.3.Evaluaţi rolul Instituţiei pentru conducerea regiunii Basarabiei din 29 februarie 1828 în evoluţia sistemului organelor administrative
ale Basarabiei.
2.Dreptul familiei în RASSM
2.1. Determinaţi ideile de bază ale codurilor familiei aplicate pe teritoriul RASSM. 3 p.
2.2. Comparaţi regimul bunurilor soţilor în baza Codului familiei din 1918 şi a Codului familiei din 1926
2.3. Argumentaţi opinia despre instituţia înfierii conform Codului din 1918 şi cel din 1926 şi arătaţi care din ele serveau interesele
copiilor.

Test nr. 9
1.Formarea “Ţărilor” şi a “Legii ţării”
1.1. Determinaţi factorii ce au contribuit la păstrarea identităţii latine a daco-romanilor după retragerea aureliană.
1.2. Stabiliţi formele de organizare a puterii în cadrul ţărilor româneşti. 5p.
1.3. Argumentaţi dacă există sau nu o perpetuare a vechilor norme geto-dacice în Legea ţării.
7p.
2.Dreptul penal în RASSM
21.Determinaţi categoriile de infracţiuni conform Bazelor legislaţiei penale ale URSS şi a republicilor unionale (din 1924).
2.2. Stabiliţi reglementăriule nedrepte pe care le conţinea legislaţia penală aplicată în RASSM şi argumentaţi de ce pot fi clasificate ca
atare?
2.3.Exprimaţi şi argumentaţi atitudinea faţă de legislaţia penală din RASSM şi apreciaţi dacă ea a contribuit sau nu la represiunile
politice.

Test nr. 10
1Reformele sociale ale lui C. Mavrocordat.
1.1.Enumeraţi reformele sociale ale lui C. Mavrocordat. 3p.
1.2.Determinaţi cauzele şi conţinutul reformei referitoare la ţăranii şerbi . 5p.
1.3.Apreciaţi elementele moderne şi medievale ale reformelor sociale ale lui C. Mavrocordat. 7p
2.Dreptul administrativ al României (1918-1939)
2.1.Determinaţi cauzele care făceau necesară unificarea administrativă a
României. 3p
1.2.Comparaţi normele dreptului administrativ al României în a doua jumătate a secolului XIX cu dreptul administrativ interbelic cu
privire la organele locale, stabilind principiile comune ale dreptului administrativ român 5p.
2.3.Argumentaţi dacă în dreptul administrativ interbelic au apărut reglementări ce aveau ca scop realizarea statului de drept. 7p.
Test nr. 11
1.Proprietatea şi moştenirea în “Legea ţării”
1.1. /Interpretaţi trăsăturile caracteristice ale normelor ce reglementau proprietatea în legea ţării.
3p.
1.2. Comparaţi instituţia moştenirii în Legea ţării cu moştenirea la geto-daci, formulaţi concluzii.
1.3. Exprimaţi şi argumentaţi opinia proprie referitor la originea Legii ţării (romană, geto-dacică sau altă origine).
7p.
2.Codul român de procedură penală din 1865
2.1.Identificaţi structura Codului de procedură penală (CPP) din 1865. 3p.
2.2.Determinaţi instanţele de judecată şi competenţa lor conform CPP. 5p.
2.3.Apreciaţi importanţa CPP în dezvoltarea dreptului procesual penal român modern. 7p.
Test nr. 12
1. Obligaţiunile în “Legea ţării”
1.1. Descrieţi izvoarele obligaţiunilor conform Legii ţării şi cele mai frecvente contracte.
1.2. Depistaţi elemente romane şi geto-dacice în reglementarea obligaţiunilor conform "Legii ţării".
1.3. Argumentaţi propria opinie referitor la cauzele pentru care, conform Legii ţării, răspunderea pentru neexecutarea obligaţiunilor
nu greva persoana.
2. Dreptul civil al RASSM
2.1 Determinaţi cauzele pentru care în primii ani ai puterii sovietice se consideră că legislaţia civilă nu este necesară şi acţiunile
întreprinse în acest scop.
2.2 Comparaţi exproprierea înfăptuită de Puterea sovietică cu cea realizată în baza Constituţiei României din 1923. Formulaţi concluzii.
2.3 Ce scopuri urmărea legislaţia civilă din RASSM cu privire la moştenire ? Argumentaţi răspunsul. – 7 p.
Test nr. 14
1.Infracţiune şi pedeapsă în “Legea ţării”
1.1. Definiţi noţiunea de infracţiune şi scopul pedepsei conform "Legii ţării". 3p.
1.2. Determinaţi dacă existau asemănări între valorile apărate pe cale penală la geto-daci şi conform "Legii ţării". Exemplificaţi.
1.3. Exprimaţi propria opinie privitor la gradul de gravitate a pedepselor penale conform "Legii ţării" şi cum se poate explica acest
fapt.
2 Formarea RASSM
2.1.Expuneţi, când, pe ce teritoriu şi ce organ a decis formarea RASSM. 3p.
2.2 Stabliţi activităţile realizate de forţele implicate în procesul de creare a RASSM şi evidenţiaţi cui i-a revenit rolul hotărâtor.
2.3.Exprimaţi propria opinie despre soarta membrilor grupului de iniţiativă. Argumentaţi 7p
Test nr. 15
1. Căsătoria şi familia în “Legea ţării”
1.1. Determinaţi, de competenţa cui ţineau problemele privitoare la familie şi enumeraţi condiţiile de încheiere a căsătoriei. 3p
1.2. Stabiliţi dacă normele ce reglementau relaţiile de familie se bazau pe egalitatea soţilor şi exemplificaţi.
1.3. Care din condiţiile cerute pentru încheierea căsătoriei vă par justificate şi astăzi, argumentaţi
7p.
2.Dreptul penal al României (1918-1939)
2.1. Determinaţi izvoarele dreptului penal al României (1918-1939). 3p.
2.2. Analizaţi trăsăturile dreptului penal român din a II jumătate a sec. XIX- început sec.XX şi cele ale dreptului penal din România
interbelică. Stabiliţi asemănări şi deosebiri. 5p.
2.3. Evaluaţi legislaţia penală din RASSM şi legislaţia penală a României interbelice - care dintre ele proteja mai bine persoana.
Argumentaţi răspunsul.
Test nr. 16
1. Procedura de judecată conform “ Legii ţării”
1.1. Explicaţi rolul obştii în procedura judiciară conform „Legii ţării” 3p.
1.2. Comparaţi instituţia jurămîntului la geto-daci şi conform "Legii ţării". 5p.
1.3. Evaluaţi importanţa martorilor de bună credinţă în proces conform "Legii ţării" şi găsiţi explicaţia.
2.Dreptul civil al României (1918-1939)
2.1.Identificaţi factorii care impuneau necesitatea unificării legislative în domeniul dreptului civil şi metodele de înfăptuire.
2.2.Determinaţi reglementările juridice noi din România interbelică referitoare la contracte.
2.3.Exprimaţi propria opinie despre caracterul unificării legislaţiei civile în România interbelică şi cea din RSSM din 1940. Argumentaţi
răspunsul. 7p.

Test nr. 17
1. Regimul juridic al claselor sociale priveligiate în Moldova, Valahia ( sec.XIV – mij.sec.XVI )
1.1. Relataţi despre privilegiile boierimii. 3p.
1.2. Comparaţi privilegiile boierimii cu cele ale clerului şi stabiliţi asemănări şi deosebiri.
5p.
1.3. Propuneţi o explicaţie proprie a evoluţiei de la egalitatea persoanelor conform "Legii ţării" la privilegiile de după constituirea
statelor Moldova şi Valahia 7p
2 Constituţia a RASSM din 1925.
2.1. Determinaţi cauzele ce au dus la elaborarea şi adoptarea constituţiei RASSM din 1925. 3p.
2.2 .Comparaţi structura Constituţiei RASSM din 1925 şi Constituţia României din 1923 şi formulaţi concluzii. 5p.
2.3. Deduceţi şi argumentaţi principiile Constituţiei RASSM din 1925 7p.
Test nr. 18
1.Reforma judiciară şi izvoarele dreptului în Basarabia în a doua jum.a sec. XIX.
1.1.Determinaţi izvoarele dreptului în Basarabia (II jum.a sec.XIX). 3p.
1.2.Comparaţi reforma judecătorească din România şi Basarabia din II jum.a sec.XIX, stabilind asemănări şi deosebiri.
1.3.Evaluaţi importanţa reformei judiciare în evoluţia dreptului în Basarabia.
7p.
2. Organizarea de stat pînă la instaurarea dominaţiei otomane (sec. al XIV-lea mij. sec. XVI)
2.1 Determinaţi principiul electiv-ereditar de venire la tron a domnitorului în Moldova şi Valahia şi arătaţi avantajele şi dezavantajele
acestuia.
2.2 Comparaţi atribuţiile sfatului domnesc şi a Marii adunări a ţării şi formulaţi concluzii.
2.3 Propuneţi o explicaţie proprie a evoluţiei Marii adunări a ţării din perioada precedentă şi după constituirea statelor medievale
româneşti.

Test nr. 19
1.Evoluţia dreptului real şi succesoral (sec. XIV – mijl. sec XVI.)
1.1. Determinaţi schimbările intervenite în instituţia proprietăţii în Moldova şi Valahia pînă la instaurarea dominaţiei otomane.
1.2. Comparaţi dreptul de moştenire conform "Legii ţării" şi în epoca de pînă la dominaţia otomană, stabiliţi asemănări şi deosebiri.
1.3. Propuneţi concepţia proprie despre evoluţia dreptului real din "Legea ţării" şi cel de pînă la dominaţia otomană.
2 Constituţia RSSM din 1941
2.1 Stabiliţi cauzele adoptării Constituţiei RSSM din 1941 şi structura ei. 3 p.
2.2 Determinaţi particularităţile Constituţiei RSSM din 1941. 5p
2..3 Exprimaţi propria opinie asupra faptului dacă Constituţia din 1941 garanta drepturile omului şi consfinţea democraţia sau nu.
Argumentaţi.

Test nr. 20
1. Izvoarele de drept în Moldova şi Valahia ( sec.XIV – mij.sec.XVI )
1.1. Enumeraţi şi caracterizaţi izvoarele dreptului românesc pînă la dominaţia otomană.
1.2. Determinaţi şi caracterizaţi domeniul în care s-a manifestat mai mult influienţa legislaţiei bizantine asupra dreptului românesc.
5p.
1.3. Ce izvor: obiceiul sau legea scrisă avea un rol mai mare în domeniul dreptului civil. Argumentaţi răspunsul. 7p.
2.Dreptul constituţional al României în a doua jum.a sec.XIX-înc.sec.XX
2.1.Menţionaţi două acte normative constituţionale adoptate înainte de Constituţia din 1866. 3p.
2.2.Comparaţi atribuţiile domnitorului conform Statutului dezvoltător şi conform Constituţiei din 1866. 5p.
2.3.Argumentaţi de ce Constituţia din 1866 a fost percepută ca o Constituţie democratică 7p.

Test nr. 21
1. Reformele judiciare ale lui C. Mavrocordat.
2.3.Exprimaţi propria opinie asupra faptului dacă legislaţia muncii din România interbelică asigura sau nu dreptul cetăţenilor la muncă şi
ocrotire socială.Argumentaţi răspunsul. 7p.

Test nr. 22
1. Dreptul penal în Moldova şi Valahia ( sec.XIV – mij.sec.XVI )
1.1 Enumeraţi pedepsele penale aplicate în secol. XIV-mijlocul secol.XVI. 3 p.
1.2 Determinaţi infracţiunile noi din această epocă care nu existau în "Legea ţării".
5p
1.3 Propuneţi propria explicaţie privitor la corelaţia dintre gravitatea infracţiunii şi asprimea pedepsei, modalitatea şi particularităţile
de ispăşire a pedepsei. 7p.
2.Reforma de zemstvă şi urbană în Basarabia (a II jum a sec. XX)
2.1.Numiţi organelle de autoadministare a judeţelor şi oraşelor din Basarabia în baza reformei administrative din 1868, 1871.
2.2.Determinaţi modul de formare şi competenţa lor. 5p.
2.3.Argimentaţi caracterul limitat/complet al reformei de zemstvă şi urbane din Basarabia din II jum.a secol. al XIX-lea. 7 p.
Test nr. 23
1. Dreptul geto-dac
1.1 Caracterizaţi izvoarele dreptului geto-dac. 3p.
1.2 Distingeţi particularităţile procesului de creare a normelor noi la geto-daci. 5p.
1.3 Apreciaţi valorile cele mai importante ale geto-dacilor, apărate de normele penale. 7p.
2.Dreptul de procedură civilă şi penală în România (1918-1939).
2.1.Determinaţi instanţele judecătoreşti care soluţionau litigiile civile şi cele care judecau princini penale.
2.2.Determinaţi reglementările noi din domeniul dreptului procedural al României (1918-1939).
2.3.Evaluaţi procesul de unificare legislativă. Argumentaţi dacă el a fost lent, moderat sau rapid.
Test nr. 24
1. Organizarea de stat pînă la instaurarea dominaţiei otomane (sec. al XIV-lea mij. sec. XVI)
1.1 Determinaţi principiul electiv-ereditar de venire la tron a domnitorului în Moldova şi Valahia şi arătaţi avantajele şi dezavantajele
acestuia. 3p.
1.2Comparaţi atribuţiile sfatului domnesc şi a Marii adunări a ţării şi formulaţi concluzii.
5
1.3Propuneţi o explicaţie proprie a evoluţiei Marii adunări a ţării din perioada precedentă şi după constituirea statelor medievale
româneşti. 7p
2.Dreptul civil al României (1918-1939)
2.1.Identificaţi factorii care impuneau necesitatea unificării legislative în domeniul dreptului civil şi metodele de înfăptuire.
2.2.Determinaţi reglementările juridice noi din România interbelică referitoare la contracte.
2.3.Exprimaţi propria opinie asupra faptului dacă legislaţia muncii din România interbelică asigura sau nu dreptul cetăţenilor la muncă şi
ocrotire socială.Argumentaţi răspunsul. 7p.
Test nr. 25
1. Obligaţiunile în “Legea ţării”
1.1Descrieţi izvoarele obligaţiunilor conform „Legii ţării” şi cele mai frecvente contracte.
1.2Depistaţi elemente romane şi geto-dacice în reglementarea obligaţiunilor conform "Legii ţării".
1.3Expuneţi propria opinie referitor la faptul că răspunderea pentru neexecutarea obligaţiunilor nu greva persoana.
2.Constituţia RASSM din 1938.
2.1. Determinaţi structura Constituţiei din 1938 3 p.
2.2. Caracterizaţi organele centrale ale RASSM conform Constituţiei din 1938 şi comparaţi-le cu cele în baza Constituţiei din 1925.
2.3 Argumentaţi propria opinie despre principiile Constituţiei din 1938 comparativ cu cele din Constituţiia RASSM din 1925 7p.
Test nr. 26
1.Proprietatea şi moştenirea conform “Legii ţării”
1.1 Interpretaţi trăsăturile caracteristice ale normelor ce reglementau proprietatea în legea ţării.
3p.
1.2. Comparaţi instituţia moştenirii în Legea ţării cu moştenirea la geto-daci, formulaţi concluzii.
5p.
1.3.Exprimaţi şi argumentaţi opinia proprie referitor la faptul dacă Legea ţării are origine romană, geto-dacică sau altă origine.
7p.
2.Dreptul penal al României (1918-1939)
2.1.Determinaţi izvoarele dreptului penal al României (1918-1939). 3p.
2.2.Analizaţi dreptul penal al României în a II jumătate a sec. XIX- început sec.XX şi dreptul penal al României interbelice (1918-
1939). Stabiliţi asemănări şi deosebiri. 5p.
2.3.Comparaţi legislaţia penală din RASSM şi legislaţia penală a României interbelice, care dintre ele era mai progresistă. Argumentaţi
răspunsul.