Sunteți pe pagina 1din 52

angajatorilor

l tehnic
domeniu

ghidul

 Job-uri \n cele mai


apreciate companii
 13 lucruri esen]iale
pentru CV-ul t`u
 Culisele job-ului visat
sumar
02. Capcana primului job Full Time
04. Al patrulea val
Cariera \n domeniul tehnic; Oportunit`]i pe termen mediu [i lung

Ghidul 16. 13 lucruri esen]iale pentru CV-ul t`u


Angajatorilor 20. Brand You - Lec]ii de credibilitate
domeniul tehnic
27. Site-uri recomandate
ESTE
 o bibliotecă de articole de carieră, 28. Drumul mai puţin bătătorit: Tânăr
atent selectate, care sunt menite să
te ajute să-ţi planifici şi conduci cariera
întreprinzător
după principii ale SUCCESULUI,
 un ghid cu CELE MAI ACTIVE COMPANII 32. Intr` \n culisele job-ului visat
din domeniul tehnic.
36. Cunoa[te bine cultura organiza]ional`
NU ESTE
38. Ob]ine job-ul \n 15 minute
 un instrument de unică folosinţă.
 Articolele şi informaţiile din ghid îţi vor
fi utile de câte ori ai nevoie de un sfat
42. F`r` experien]`? Promoveaz`-te bine
sau informaţii despre un angajator.
44. Management Trainee.
Ghidul Angajatorilor este editat Shortcut c`tre o pozi]ie de management
de Catalyst Solutions, singura agenţie de
recrutare specializată în recrutarea de
studenţi şi absolvenţi. Recrutăm cei mai
buni studenţi şi absolvenţi din fiecare
generaţie pentru companii care apreciază Angajatori
talentul şi investesc în dezvoltarea lui.
Dacă vrei să intri în baza noastră de date, Companie Pag Companie Pag
înscrie-ţi CV-ul pe www.hipo.ro Bouygues Construction 6 Heineken 19
British American Tobacco 7 Romtelecom 23
Catalyst Solution \]i ofer` [i: Cosmote 8 Dacia Groupe Renault 24,25
Impact 9 Vodafone 26
 HIPO.ro – portal de carieră cu joburi
DOAR în cele mai puternice companii IPSO 10 Porsche Romania 29
din fiecare industrie. Oltchim 11 Holcim 31
 Angajatori de TOP – Cel mai mare Renault 12 Danone 34
TÂRG DE CARIERĂ pentru tineri Siemens VDO 13 Romstal 41
profesionişti. Silcotub - Tenaris 14 Xerox 46
 O colecţie de Ghiduri de carieră care UPC 15 HP 47
acoperă toate domeniile.

Ghidul Angajatorilor 
Ghidul Angajatorilor Capcana primului job Full Time

Angajarea, mai ales c<nd e[ti t<n`r, este u[oar`.


Realitatea actual` este c` pia]a de munc`
rom<neasc` se afl` \ntr-o cre[tere continu` care
aduce cu ea o mul]ime de oportunit`]i de joburi
pentru tineri, studen]i [i proasp`t absolven]i de
facultate.
Companii multina]ionale de prim rang alearg`
dup` tineri cu poten]ial pentru a le deveni angaja]i.
Nu sunt joburi de top, dar multe din ele ofer`
oportunitatea unui venit decent, \ntr-un mediu de
lucru pl`cut, cu posibilit`]i de afirmare [i progres
profesional.

{
i tinerii \mbr`]i[eaz` cu bra]ele din ce \n ce Alegerea Carierei
mai larg deschise aceste oportunit`]i. Unii din
dorin]a de a \[i ocupa timpul [i a face un ban,
unii din nevoia de a avea o surs` de venit, al]ii Ascensiunea profesional` este preg`tit` \n primul
pentru c` au \n]eles c` singura cale real` de r<nd de alegerea carierei. Unele lucruri pot fi
a ajunge la un job bine pl`tit, \ntr-o func]ie cu \nv`]ate, altele nu. Talentul natural pentru un
responsabilitate este pornind de jos [i urc<nd. domeniu, urmat de pasiunea pentru un domeniu,
fac parte din a doua categorie. |n recrutare, ca [i \n
promovare, ele sunt mereu atent m`surate [i luate
Ascensiunea este mai grea. Mul]i tineri, dup` o perioad` \n considerare. Dac` \]i alegi un domeniu profesional
petrecut` \ntr-o pozi]ie de entry-level, precum operator call pentru care ai pasiune [i talent, ceilal]i le vor vedea
center, agent de v<nz`ri sau ofi]er de cont, se simt bloca]i [i vor pune mare pre] pe ele.
pentru c` nu reu[esc s` promoveze pe un post mai bun la Dac` \n schimb alegi un domeniu pentru nivel sala-
care au sperat c<nd s-au angajat. rial la care ai auzit c` se poate ajunge, sau pentru
De unde dificultatea de promovare? Pe de o parte, este c` e la mod`, dar nu ai compatibilitate natural`
o tr`s`tur` a modelului actual de afaceri. Pozi]iile de pentru acesta, e[ti ca un p`trat care \ncerc` s` se
profesioni[ti [i manageri sunt considerabil mai pu]ine dec<t potriveasc` \n gaura rotund`. Vei reu[i doar cu mult`
cele mai accesibile de entry-level. Un manager conduce o for]` brut`, [i chiar [i atunci ceva nu va fi \n regul`.
echipa de 5-10 oameni, iar c<nd el va pleca, doar unul \i va Alege-]i o carier` pentru care ai talente naturale [i
lua locul. pasiune [i ]i se vor deschide multe u[i.
Totu[i, posibilitatea de ascensiune este real`. Nu se
concretizeaz` pentru toat` lumea, dar se poate concretiza
pentru oricine. Angajatorii de top au \nv`]at c` au nevoie s` \[i Planificare strategic`
creasc` resursele umane, sunt interesa]i s` identifice tinerii
cu poten]ial [i s` \i asiste pentru a deveni \n timp viitoarea
genera]ie de top management. Aplicat` \n carier`, planificarea strategic` \nseamn`
Detaliul care face diferen]a dintre cei care prind trenul spre c` \]i alegi o destina]ie \n carier` pe termen lung [i
v<rf [i cei care \l pierd ]ine de atitudinile [i comportamentele apoi \]i planifici pa[i intermediari care te ajut` s`
lor privind cariera. Indiferent de scuzele creative care pot fi ajungi acolo. De[i sun` simplu, planificarea carierei
folosite pentru a justifica plafonarea profesional`, respon- este o excep]ie pentru rom<ni. Majoritatea \[i alege
sabilitatea este una personal`. |n continuare, voi explora cele primul job, impulsiv, \n func]ie de oportunitatea ce
mai importante 3 tipuri de diferen]e \ntre cei care promoveaz` apare pe moment sau salariul oferit.
[i cei care nu: |n planificarea carierei, este vital ca fiecare pas s` te

 Ghidul Angajatorilor
Capcana primului job Full Time Ghidul Angajatorilor

ajute s` \l faci pe urm`torul, fiecare job Discu]iile cu profesioni[ti din domeniu,


s` con]in` oportunitatea de promova- activitatea de networking, interviurile
re. Pentru a te asigura c` acest lucru de angajare, prospectarea \n cadrul
se \nt<mpl`, ai nevoie s` faci trecerea t<rgurilor de carier`, prezent`rile
de la mentalitatea tip „m` angajez [i de companii, seminarile pe teme de
v`d ce fac de acolo” la mentalitatea carier`, ziarele, revistele [i c`r]ile \n do-
tip „m` angajez pe jobul care serve[te meniu sunt toate oportunit`]i excelente
strategic obiectivele mele pe termen pentru a ob]ine informa]iile de care ai
lung”. Angajarea \nseamn` c` ai intrat nevoie.
\n joc. Pentru a-l juca bine [i a promo- Pun<nd informa]iile ob]inute cap la
va, asigur`-te c` \n jobul pe care \l alegi cap, deciziile tale profesionale vor fi
exist` urm`toarele 3 ingrediente: mult mai complexe [i deseori diferite
 |nv`]are. Alege un job care \]i d` de cele ale majorit`]ii. Vei \n]elege de
ocazia s` \]i dezvol]i competen]e pild` c`, dac` vrei s` ajungi manager
cheie la care ai nevoie s` lucrezi, ce \ntr-o mare companie, dec<t s` te
te preg`tesc pentru jobul pe care \l angajezi ca operator call center, unde
]inte[ti pe termen lung. Dac` vrei vizibilitatea ta este redus` [i de unde
s` fii manager de v<nz`ri, un job de cu greu mai ie[i, mai bine te angajezi
agent de v<nz`ri de pild` este un bun pe un job de assistant manager, unde
\nceput. |n acest fel, po]i s` porne[ti e[ti mult mai vizibil [i de unde po]i
de la joburi la care ai acces, strate- promova mai u[or.
gic alese, [i \nv`]<nd, s` \]i deschizi
accesul spre joburi noi, cu mai multe
responsabilit`]i. Caracterul t`u
 Vizibilitate. Nu po]i promova dac`
nimeni nu vede c<t de bun [i pa-
sionat e[ti de jobul t`u actual. Este Ingredientele de mai sus nu fac \ns` de
important ca persoane cheie din obicei promovarea s` vin` de la sine, ci
organiza]ie s` te cunoasc`, s` \]i de- e nevoie [i de un ingredient personal:
scopere calit`]ile [i motiva]iile. Cine caracterul. Degeaba e[ti \ntr-o pozi]ie
sunt aceste persoane? |n special cu vizibilitate, \ntr-o companie \n plin`
managerul t`u direct, managerul de dezvoltare dac` nu te interesezi de
resurse umane, managerii depar- proiectele noi ale companiei [i nu
tamentelor unde te intereseaz` s` te oferi s` te implici \n ele, dac` nu
promovezi, dar lista nu se opre[te demonstrezi ini]iativ` [i pasiune pentru
aici. Abilit`]ile tale de a te vinde, de excelen]`, \ncredere \n sine, etic` [i
comunicare [i rela]ionare, atitudi- onestitate. Caracterul asigur` un fun-
nea proactiv` [i curiozitatea \]i vor fi dament solid pe care pot fi dezvoltate
critice aici. abilit`]ile de specialitate. F`r` el po]i
s` ai abilit`]i excelente \n domeniu, dar
 Posibilitate. Asigur`-te c` organiza]ia
s` nu produci rezultate pe m`sur`.
\n care te angajezi este una deschis`
spre formarea [i promovarea {i av<nd \n vedere c` este mai greu
angaja]ilor s`i [i c` din jobul \n care de format dec<t abilit`]ile, caracterul
te angajezi exist` variante concrete reprezint` criteriul ultim prin care
de promovare. Din p`cate, multe angajatorii separ` angaja]ii pe care \i
din joburile de entry-level sunt de vor promova de restul. Deci, investe[te
tip „drum \nfundat”, adic` nu duc tip [i energie pentru a te forma ca un
nic`ieri. Alege deci atent jobul [i t<n`r un caracter puternic, iar acesta
organiza]ia. |]i recomand \n special se va reflecta \n tot ceea ce spui [i \n
companiile nou intrate pe pia]`, tot ceea ce faci. Va reprezenta cheia
care au planuri mari de dezvoltare [i care \]i va deschide cele mai multe u[i
reprezint` o oportunitate de carier` \n carier`.
excelent` din acest punct de vedere. Succes!
Probabil c` p<n` \n acest punct,
realizezi c` toate aceste ingrediente Eduard Ezeanu - Career Experts
de luat \n considerare cer din partea www.careerexperts.ro
ta de]inerea unor informa]ii care acum Consiliere \n carier` [i programe de
\]i sunt str`ine, cum ar fi competen]ele dezvoltare a carierei
cerute de un job, planurile de dez-
voltare ale unei companii etc. Aceste
informa]ii nu se dau de obicei ca
flutura[ii pe strad`, ci se ob]in. Este
responsabilitatea ta s` cercetezi [i s`
te documentezi \n acest sens.

Ghidul Angajatorilor 
Ghidul Angajatorilor Valul 4. Cariera \n domeniul tehnic

AL patrulea val
Cariera |n domeniul tehnic;
oportunit~}i pe termen mediu {i lung

Dacă privim puţin istoric opţiunile de carieră în


Romania, se poate spune c` au fost 4 valuri care
au marcat deciziile de educaţie şi specializare ale
tinerilor români.
Primul val – imediat după revoluţie, a fost o
perioadă de incertitudine în care alegerea nu putea
fi bazată pe o predicţie a evoluţiei economiei.
Alegerea carierei şi implicit a specializării din timpul
studiilor nu a fost dictată sub nici o formă de piaţă,
lucru care a creat dezechilibre majore. Num`rul
de locuri de muncă din domeniul tehnic era într-o
sc`dere majoră alternativa pentru candidaţii tehnici
fiind joburile din afara ariei lor de specializare.
Al doilea val – şi primul care a început să normal-
izeze piaţa, a fost cel în care toată lumea îşi dorea
studii economice (ASE, ISE). Determinate de o
nevoie reală, o diplomă de contabil şi atracţia
salariilor mari din bănci au fost mirajul care a dictat
decizia de specializare undeva până în anii 2000.
În acel moment a început să se simtă o inflaţie de
absolvenţi de studii economice care nu toţi îşi mai
găseau un loc pe piaţa forţei de muncă potrivit
studiilor pe care le urmaseră.
Al treilea val – este cel determinat de explozia
IT-ului. Venirea în România a câtorva nume grele
din industria IT globală, cât şi dezvoltarea mul-
tor firme locale, încurajate atât de abundenţa (la
acel moment) de talente în zona programării şi
administrării de sistem, de salariile relativ mici
comparativ cu pieţele vestice şi de facilităţile
Anticiparea este cheia a 90% dintre carierele care au un acordate de sistemul fiscal, au fost un semnal
start rapid şi o evoluţie accelerată. Ce urmează pe piaţa pentru mulţi tineri că dezvoltarea de software
şi cunştinţele hardware oferă perspective
forţei de muncă cu specific industrial şi tehnologic, şi promiţătoare pentru carieră. Cu un decalaj de
cum poţi folosi aceste informaţii în avantajul tău? aproape 5 ani, piaţa începe încet, încet, să se nor-
malizeze şi aici, în sensul că numărul de absolvenţi
începe timid să satisfacă cererile pieţei, deşi de-
calajul cerere/oferta de talente IT va mai continua
câţiva ani buni.

 Ghidul Angajatorilor
Oportunit`]i pe termen mediu [i lung Ghidul Angajatorilor

Al patrulea val care a început să-şi arate primele


semne cam în urmă cu an de zile este cel
Construcţii
al cererii de specialişti tehnici. Dezvoltarea Plecând de la valul de investiţii în infrastructură deter-
industiriei auto, explozia industriei de construcţii, minat de finanţarea cu fonduri europene, continuând cu
reactivarea multor fabrici şi combinate, precum proiectele rezidenţiale şi de birouri pe care fondurile de
şi o multitudine de investiţii de tip green-field au investiţii le-au demarat în România (în valoare de peste
dat semnalul dinamizării sectorului de producţie, 3mld. Euro), cu ridicarea sau reactivarea fabricilor de ma-
pe care pleiada de economişti şi cei câţiva teriale de construcţii şi terminând cu dezvoltarea lanţurilor
specialişti IT care erau pe piaţa forţei de muncă, de retail pentru acestea, nevoia de specialişti în construcţii
nu prea aveau cum să o susţină. este poate una dintre cele care suferă cel mai mult în acest
Este nevoie în acest moment de un număr domeniu.
considerabil de ingineri şi tehnicieni pentru a Pe fondul migrării unei importante părţi a forţei de muncă
satisface nevoia de specialişti în domeniile de calificată în afara ţării, orientarea tinerilor specialişti către
mai sus. Detaliem mai jos câteva repere în acest acest domeniu este foarte importantă.
sens.
Poziţiile cele mai căutate sunt cele de ingineri construc-
Auto tori, ingineri electrici, diriginţi de şantier, arhitecţi sau
proiectanţi.
De la preluarea Dacia în 1999 şi până în prezent, La fel de căutaţi sunt şi speciliştii interdisciplinari cum ar fi
grupul Renault a investit în România peste 700 agenţii de vânzări cu studii tehnice, inginerii de ofertare şi
de milioane de Euro, urmând să depăşească şefii de proiect.
1miliard până la sfârşitul anului.
Perspectivele pentru candidaţii din domeniul tehnic sunt
Pe lângă achiziţionarea fabricii de la Mioveni,
optimiste. Companii puternice şi-au deschis centre în
grupul Renault a mai demarat încă 3 proiecte
România (Ex: Nokia, Dacia, Renault, Continental, Siemens,
importante:
Alcatel) şi aceast` tendin]` va continua.
 În luna septembrie 2006 au fost demarate
lucrările pentru construcţia unui centru de
proiectare şi dezvoltare de noi modele auto,
destinate pieţelor emergente, valoarea
investiţiilor estimate fiind de circa 500 mil.
Euro. Locaţia noului centru este la Titu,
în judeţul Dâmboviţa, foarte aproape de
Bucureşti.
 Tot în 2006, 16 milioane de euro au fost
investite pentru construcţia viitoarei uzine
de cutii de viteze, a cărei inaugurare este
prevăzută pentru anul 2008.
 În acest an producătorul va deschide în
Bucureşti un centru de design auto, destinat
în primă etapă viitoarelor modele ce vor fi
create pe platforma Logan. În primă fază,
centrul va angaja şapte designeri. Până la
sfârşitul anului 2009 numărul angajaţilor
centrului va creşte până la 30 de persoane,
ce vor realiza lucrări de proiectare şi design
pentru modele de autovehicule.
În acelaşi timp, pentru fosta fabrică Daewoo de
la Craiova, discuţiile de preluare de către Ford
sau General Motors au intrat pe ultima sută de
metri. Intenţia ambilor producători este de a
relansa capacităţile de producţie în special cu
modele destinate pieţei din Est.
Toate aceste invesţii generează sute, chiar mii
de locuri de muncă pentru ingineri mecanici,
ingineri electrici, absolvenţi de Transporturi
sau Tehnologia Construcţiilor de Maşini sau
metalurgişti.
Nu trebuie uitaţi nici producătorii de subans-
amble pentru industria auto care recrutează
de asemenea în număr foarte mare ingineri şi
tehnicieni.

Ghidul Angajatorilor 
Ghidul Angajatorilor Profil companie

Nume companie Bouygues România


Construcţii şi geniu
Domeniu
civil
Num`r angaja]i 170
Ora[e Bucureşti
Pagin` web www.bouygues-romania.ro

Grupul Bouygues Bouygues România

Prezent în 80 de ţări, grupul Bouygues BOUYGUES ROMANIA, filială a BOUYGUES


dispune de o forţă de muncă ce se BATIMENT INTERNATIONAL, şi-a început
ridică la peste 123000 de oameni. În activitatea în 1991, ceea ce îi oferă
2006 vânzările sale totale au atins 26,4 avantajul unei experienţe solide privind
miliarde de euro, din care 7,8 miliarde piaţa locală. În calitate de promotor şi
euro provin din proiectele dezvoltate în antreprenor general, BOUYGUES ROM>NIA
afara Franţei. a realizat prima mare construcţie modernă
din Bucureşti, World Trade Center din care
face parte Hotelul Sofitel.
Valorile noastre
telecoms
 Spirit inovator pentru a cuceri noi pieţe şi
noi domenii
 Gustul marilor provocări tehnice şi
umane
Media property
 Respectarea angajamentelor faţă de
clienţii nostri, faţă de partenerii noştri şi
faţă de colaboratorii no[tri
 Etica profesională
 Responsabilitatea socială şi protecţia
mediului ambient
 Creativitatea, sursa progresului şi a
performanţei
 Spirit de echipă şi solidaritate, având
capacitatea de a forma echipe pluridisciplinare
 Respectarea diferitelor culturi
construction roads
 Dorinţa de a ajuta oamenii să evolueze, prin asumarea rapidă de responsabilităţi şi o
politică ambiţioasă de formare şi promovare

Bouygues este un grup industrial


complex, cu o cultură organizaţională
puternică. Domeniile sale de activitate
De ce s` lucrezi la noi?
includ: telecomunicaţii (Bouygues
Telecom), media (TF1), servicii publice
şi construcţii, acestea cuprinzând Ritmul rapid în care creştem ne impune să ne extindem echipa. Dacă sunteţi o
construcţii şi lucrări de artă (Bouygues persoană dedicată profesiei, dacă vreţi să fiţi implicat în acele proiecte care contează
Construction), drumuri (Colas) şi cu adevărat şi dacă doriţi să vă construiţi cariera într-o companie internaţională de
proprietăţi imobiliare (Bouygues renume, al`turaţi-vă echipei noastre. La Bouygues România valoarea este întotdeauna
Immobilier). recunoscută.

Cum Nimic mai simplu! Trimite un curriculum vitae \nso]it de


po]i scrisoare de inten]ie pe adresa
office-romania@bouygues-construction.com
aplica

 Ghidul Angajatorilor
Profil companie Ghidul Angajatorilor

British American
Nume companie Tobacco Operations
Romania
Domeniu Produc]ie ]igarete
Num`r angaja]i 460
Ora[e \n care are
Ploie[ti
birouri:

Cine suntem? Pozi]ii pentru care recrut`m


British American Tobacco Opera-
tions Romania face parte din grupul Productie
interna]ional British American Tobacco
– al doilea mare juc`tor mondial listat Achizitii
la burs` - de pe pia]a tutunului, cu
peste 100 de ani de expertiz` \n Planificare
domeniu.
Grupul British American Tobacco are \n Logistica
portofoliu peste 300 de m`rci comer-
cializate \n 180 de pie]e. Grupul de]ine Tehnologia informa]iei
64 de fabrici de ]igarete care produc
\n jur de 678 miliarde ]igarete [i 7 fa- Financiar
brici produc`toare de alte produse din
tutun, av<nd - la nivel global - aproape Resurse Umane
97.000 de angaja]i.
Din 1997, c<nd fabrica noastr` din
Ploie[ti a \nceput s` produc` British
American Tobacco Operations Romania Competen]e tehnice c`utate
ac]ioneaz` sub deviza “No.1 for
Everyone!” cu scopul declarat de a fi
partenerul preferat al consumatorilor  Absolvent de (Liceu/Facultate): Informatica/Economic/ Automatica si calculatoare/
produselor sale, al furnizorilor [i Tehnic
clientilor s`i deopotriv`, pentru  Cunostinte avansate de Engleza si Microsoft Office (Excell, Word, Access)
autorit`]i [i al]i parteneri de dialog,  Buna cunoastere operare/administrare baze: MS Access, SQL Server/SAP/ERP
dar [i pentru comunitatea \n care i[i  Buna cunoastere a proceselor de productie, planificare, achizitii
desf`[oar` activitatea.
 Experienta de lucru in productie
Cu o cot` de pia]` cantitativ` de
aproximativ 38,5%, \n luna februarie
2007, conform Nielsen Romania,
British American Tobacco Operations
Romania i[i men]ine pozi]ia de lider al
De ce s` lucrezi la noi?
pie]ei rom<ne[ti [i \n toate segmentele
de pia]` strategice pentru afacerea British American Tobacco Operations Romania:
noastr`.  ofera un mediu de lucru profesionist pentru angajatii sai, punand accent pe lucrul in
Fabrica BAT din Ploie[ti este o unitate echipa, comunicare si dezvoltarea continua a cunostintelor si abilitatilor.
de produc]ie modern` [i complex`  ofera angajatilor un pachet salarial motivant, posibilitatea sa-si dezvolte abilitatile
care combin` procesarea primar` [i profesionale intr-un mediu de lucru dinamic si in continua dezvoltare, posibilitatea
secundar` a tutunului, depozite pentru unei cariere internationale.
materia prim` [i produse finite precum
 Fiindca suntem profesionisti, ambitiosi, talentati ca si tine...
[i un lan] de aprovizionare integrat.
|n prezent, investi]ia total` f`cut` \n
Ploie[ti este \n valoare de 140 milioane
USD, iar num`rul de angaja]i care Cum Daca doresti sa te alaturi echipei noastre, poti aplica la urma-
lucreaz` aici este de aproximativ 460.
po]i toarea adresa :Ploiesti_recruitment@bat.com sau trimitand un
CV si o scrisoare de intentie la nr.de fax: 0244 - 599.616.
aplica

Ghidul Angajatorilor 
Ghidul Angajatorilor Profil companie

Cine suntem? Ce profil c`ut`m?


COSMOTE România, membră a gru- Competenţe tehnice care te vor ajuta să ai o carieră de succes în COSMOTE:
pului COSMOTE, s-a lansat pe piaţa
 Absolvenţi de/ studenţi în an terminal la: Electronică/ Telecomunicaţii/ Construcţii/
românească în decembrie 2005 cu
Mecanică/ Electrotehnică/Automatică şi Calculatoare/ Informatică;
scopul de a face telefonia mobilă
accesibilă tuturor românilor. Grupul  Cunoştinţe avansate despre reţele GSM (arhitectură, trafic);
COSMOTE se bucură de cea mai  Cunoaşterea reţelelor de voce , SS7, IP Protocols;
extinsă prezenţă în ţările din sud-estul  Buna cunoaştere Unix (IBM/ HP), SUN Solaris, administrare baze de date (SQL,
Europei, unde înregistrează un numar Oracle, DB2, Sybase);
total de 11,2 milioane utilizatori.
 Experienţă de progamare în Java, J2EE; ASP; .NET;MySQL; PLSQL;
Împărtăşind valorile Grupului,
 Cunoştinţe avansate ale pachetului Office (Word, Excel, Access).
COSMOTE România aduce pe piaţa
românească viziunea, creativitatea,
angajamentul şi filozofia orientată
către client ale acestuia. Încă de la
începutul activităţilor sale comerciale,
De ce s` lucrezi la noi?
COSMOTE România şi-a asumat un
plan ambiţios de extindere a reţelei,
COSMOTE România este unul dintre cei mai activi angajatori de pe piaţă,
precum şi o strategie corespunzătoare
extinzându-şi echipa cu 75% faţă de momentul lansării, de la 400 de angajaţi în
pentru a furniza servicii de telefonie
decembrie 2005, la 700 în decembrie 2006. COSMOTE România a creat un mediu
mobilă de calitate accesibile tuturor.
de lucru profesionist pentru angajaţii săi, punând accent pe inovaţie, munca în echipă
Mai mult, COSMOTE a fost primul
şi îmbunătăţirea continuă a cunoştinţelor, în conformitate cu cele mai moderne
operator care a introdus o politică
standarde profesionale. Fiind unul dintre primii 5 jucători pe piaţa europeană a
transparentă de tarifare a serviciilor de
comunicaţiilor mobile, oferim angajaţilor noştri posibilitatea să-şi dezvolte abilităţile
voce, fără înscrisuri mici, promovând
profesionale lucrând într-un mediu dinamic şi în continuă dezvoltare.
tarifarea unică, fără diferenţiere între
reţele. În acelaşi timp, COSMOTE a
introdus pe piaţă cele mai accesibile
pachete de servicii pe segmentele Cum COSMOTE România doreşte să îşi m`rească echipa de angajaţi cu
preplătit şi postplătit. Astfel, după persoane creative, motivate şi ambiţioase.
primul an operaţional în România,
po]i
COSMOTE a înregistrat un num`r de aplica Dacă doreşti să te alături echipei noastre, o poţi face prin
peste 1,23 milioane de utilizatori şi o cotă e-mail, trimiţând un cv şi o scrisoare de intenţie la
de piaţă de peste 7%. jobs@cosmote.ro sau aplicând în secţiunea special concepută
de pe site-ul www.cosmote.ro.

 Ghidul Angajatorilor
Profil companie Ghidul Angajatorilor

Cine suntem?
Impact – Profil de Companie
 Dezvoltator de proiecte imobiliare;
 7 proiecte rezidenţiale terminate
totalizând 1000 de unităţi locative;
o clădire de birouri cu 13.235 mp
 8 proiecte în derulare în Bucureşti,
Oradea, Constanţa, Ploieşti şi Cluj;
 In 1995 IMPACT S.A. Developer & Impact Bucureşti; Cluj;
Nume companie Ora[e
Developer&Contractor Oradea; Ploieşti
Contractor a introdus pe piaţa din
Romania conceptul de „ansamblu Domeniu Dezvoltator imobiliar Pagin` web www.impactsa.ro
rezidenţial” odată cu demararea
ansamblului ALFA.
 Din anul 1996 cotată la Bursa Ce profil c`ut`m?
Română de Valori Bucureşti;
 In 2006 acţiunile companiei au Dacă eşti atras de dome-
promovat la categoria I a Bursei, niul imobliar, ai atitudine
devenind primul reprezentant al proactivă şi ai o minimă
sectorului de dezvoltare imobiliară experienţă ca economist,
şi construcţii; proiectant sau în vânzări şi
marketing te aşteptăm să te
Investiţii pentru următorii 8-10 ani alături echipei noastre!
 1,8 miliarde euro cu parteneri din Valorifică cea mai bună
Europa, SUA, Canada; oportunitate de a-ţi dezvolta
cariera şi construieşte-ţi suc-
 Generarea a 6000 de locuri de cesul alături de Impact!
muncă;
Oferim mediu de lucru profe-
sionist şi provocator.
Oferim posibilitatea de
dezvoltare profesională prin
intermediul programelor de training. Organizăm periodic programe de instruire pentru
a contribui la dezvoltarea individuală a angajaţilor. Pentru a consolida relaţiile profe-
sionale, fiecare membru al echipei Impact este încurajat să vină cu idei şi soluţii de
îmbunătăţire continuă a activităţii departamentului din care face parte.

INTERNSHIP IMPACT
Provocarea unor mari dezvoltari: Compania Impact Developer&Contractor te aşteaptă să câştigi experienţă alături de
 Dealul Lomb-Cluj-Napoca echipa sa!
 205 ha; Impact redeschide sezonul stagiilor de practică pentru studenţii motivaţi să se im-
 5,500 – apartamente; plice în echipe şi proiecte provocatoare.
 700 – case; Dacă doreşti să cunoşti mediul de lucru dintr-o companie naţională mare, iţi reco-
 120,000 mp – spaţii comerciale; mand să trimiţi CV-ul tău, însoţit de o scrisoare de motivaţie în care poţi să povesteşti
 80,000 mp – spaţii destinate birou- şi despre tine, pe adresa ghid@impactsa.ro cu subiectul INTERNSHIP.
rilor;
 Greenfield
 623,000 mp;
 400 – case;
 2,580 – apartamente;
 162,963 sqm – spaţii comerciale,
birouri, hoteluri; 2 şcoli; 2 grădiniţe;
 Zone verzi şi de agrement;

 Ghencea
 26 ha;
 93,600 mp spaţiu logistic;
 78,000 mp spaţii comerciale şi de
birouri;
 52,000 mp spaţiu rezidenţial;

Ghidul Angajatorilor 
Ghidul Angajatorilor Profil companie

Ce profil c`ut`m?
IPSO face parte dintr-un grup cu valori puternice precum:
Cine suntem?  satisfacţia clientului;
 a fi intreprinzător;
IPSO S.A., filială Magellan, societate a  integritatea;
grupului Monnoyeur, este prezentă în  respectul persoanelor şi angajamentelor;
România din 1991 şi are mai mult de  transparenţa;
460 de angajaţi. Prin echipa noastră  apartenenţa la grup;
de specialişti desfăşurăm astăzi 3 mari  convivialitatea.
activităţi: Dacă simţi că valorile noastre sunt şi valorile tale, dacă ai o motivaţie reală pe termen
 Activitatea AUTOMOBILE – suntem lung, dacă ai o atitudine deschisă spre învăţare, dacă poţi să dai dovadă de implicare
concesionar al mărcilor Dacia, Renault şi responsabilitate, dacă vrei să creşti împreună cu IPSO, atunci ALĂTURĂ-TE ECHIPEI
şi Nissan, asigurând prin punctele de NOASTRE!
lucru din Bucureşti şi Ploieşti o gamă
largă de servicii precum: vânzare de
vehicule noi şi de ocazie, soluţii de De ce s` lucrezi la noi?
leasing financiar şi operaţional, piese
de schimb de origine şi accesorii,
Unul dintre angajaţii IPSO, rugat sa răspundă la întrebarea ce înseamnă pentru el să
închirieri de autovehicule;
lucreze la IPSO spunea: «Pentru mine să lucrez la IPSO înseamnă:
 Activitatea CAMIOANE – asigurăm
vânzarea de vehicule noi şi second  Să fac parte dintr-o societate de renume, în plină dezvoltare pe o piaţă foarte
hand marca Renault precum şi service, dinamică;
depanare şi logistică pentru acestea  Să acumulez în fiecare zi cunoştinţe în domeniu;
fiind prezenţi în cele două sedii din  Să fac parte dintr-o echipă tânără în care se pune mult accent pe realizarea de
Mogoşoaia şi Timişoara; performanţe.»
 Activitatea AGRICULTURĂ – suntem IPSO pune accent pe dezvoltarea abilităţilor individuale prin programe specifice de
importatori de utilaje şi echipamente formare, pe recunoaşterea valorii individuale, pe răsplătirea angajaţilor in funcţie de
de agricultură John Deere, Kuhn, eforturile depuse.
Westfalia asigurând vânzare şi service
pentru ele în sediile din Mogoşoaia,
Timişoara, Feteşti precum şi în toată
Pozi]ii pentru care recrut`m
ţara prin reprezentanţi zonali.
De-a lungul anilor IPSO a cunoscut o In general recrutăm pentru poziţii în două mari domenii:
dezvoltare continuă, lărgindu-şi sfera  VÂNZĂRI: Consilieri Comerciali, Asistenţi Comerciali, Consilieri Finanţare, Agenţi Livrări.
de activitate şi mărindu-şi echipa cu Aceştia asigură aplicarea politicii de vânzări a companiei împreună cu activităţile
oameni dedicaţi şi dornici să se dezvolte conexe acesteia şi sunt în general absolvenţi de studii economice sau tehnice.
împreună cu societatea. Succesul  SERVICE - ÎNTREŢINERE: Tehnicieni/Ingineri Service, Consilieri Clienţi Service Auto,
nostru se datorează metodelor de lucru Operatori Call Center, Tehnicieni Piese de Schimb, Controlori Calitate. Aceştia
internaţionale, proceselor de activitate desfăşoară activităţi postvânzare specifice şi sunt absolvenţi de studii tehnice, în
moderne, mediului de lucru specific special inginerie mecanică şi autovehicule rutiere.
unui grup privat european cu valori
puternice, accentului pus pe formarea
profesională continuă şi pe dezvoltarea La IPSO avem o bază de date cu CV-urile candidaţilor. Este foarte important să te
carierei. Cum înregistrezi în această bază de date trimiţând CV-ul tău la adresa de email
po]i recrutare@ipso.ro sau pe fax 021/352 44 77. Deasemenea poţi accesa site-ul
nostru www.ipso.ro iar la secţiunea Resurse Umane poţi completa direct formularul
aplica de înscriere. Mult succes!

10 Ghidul Angajatorilor
Profil companie Ghidul Angajatorilor

Nume companie SC OLTCHIM SA


Domeniu Industrie chimică Oportunităţi la Oltchim
Num`r angaja]i 4000
Sediu central Râmnicu Vâlcea Pentru a îşi derula Programul de Retehnologizare şi Dezvoltare ce se va finaliza în
Pagin` web www.oltchim.ro anul 2010, Oltchim recrutează studenţi în ani terminali şi absolvenţi ai facultăţilor cu
profil tehnic.
Oportunităţi curente:
Cine suntem?  inginer chimist,
 inginer mecanic,
Oltchim este una dintre cele mai
mari companii de produse chimice  inginer constructor,
din România şi din sud-estul Europei.  inginer electrotehnică,
Oltchim este certificată ISO 9001 şi  inginer IT şi comunicaţii.
ISO 14001 şi este câştigătoare a Pre-
miului Român pentru Calitate JM Juran.

De ce să lucrezi la Oltchim?

 Pentru că Oltchim a creat un mediu profesionist, la cele mai înalte standarde


tehnice, pentru angajaţii săi, punând accent pe munca în echipă şi dezvoltarea
competenţelor acestora prin programe de instruire specifice.
 Pentru că la Oltchim poţi lucra alături de o echipă de specialişti.
 Pentru că la Oltchim ai opţiuni de dezvoltare a carierei într-o companie dinamică.

Profilul de fabricaţie al companiei


include: produse anorganice, produse Competenţe tehnice căutate Pachet de beneficii
macromoleculare, produse organice
de sinteză, produse prelucrate din Absolvent de / Student în an terminal la:
mase plastice. Pe parcursul celor peste  Tehnologie Chimică  Mediu de lucru profesionist
40 de ani de existenţă, Oltchim şi-a  Mecanică  Oportunităţi de dezvoltare
construit o reputaţie solidă în rândul  Electrotehnică profesională
partnerilor săi de afaceri pe piaţa  Electronică
 Automatică şi Calculatoare  Cursuri de specializare
internă şi internaţională.
Pe piaţa internă, Oltchim este unic  Telecomunicaţii
producător de PVC, unic producător de
polieteri polioli şi asigură peste 50%
din necesarul intern de sodă caustică,
iar pe piaţa externă derulează afaceri Cum Scrie-ne pe adresa resurse.umane@oltchim.ro şi anexează
un CV şi o scrisoare de intenţie în limba română sau trimite
în peste 80 de ţări, fiind apreciat ca
un partener de afaceri sigur şi de
po]i candidatura ta pe adresa: Oltchim, Str. Uzinei nr.1, Râmnicu
încredere. candida Vâlcea, cod 240050, jud.Vâlcea sau la fax 0250-735030.

Ghidul Angajatorilor 11
Ghidul Angajatorilor Profil companie

Renault Technologie
Nume companie
Roumanie
Domeniu Activităţi de inginerie
Num`r angaja]i 350
Ora[e Bucureşti
Pagin` web www.renault.com

Cine suntem? Ce profil c`ut`m?


Prezent în 118 ţări, Grupul Renault este
azi un grup automobil generalist şi
multimărci. Dacia şi Renault Samsung Recrutam pentru Bucureşti
Motors sunt celelalte două mărci ale ingineri şi tehnicieni în domeniile:
Grupului. Alianţa sa cu Nissan îi conferă
 Proiectare
acum o dimensiune internaţională.
 simulare-calcule
Echipele Grupului Renault imaginează,
 arhitectură vehicul
proiectează, fabrică şi comercializează
 concepţie caroserie
vehicule atrăgătoare, sigure şi care
 concepţie accesorii de
respectă mediul înconjurător. Prima
caroserie
marcă europeană, singurul construc-
 concepţie sisteme şasiu
tor care oferă 8 vehicule notate cu
 concepţie sisteme electrice şi
5 stele de către EuroNCAP, Campion
electronice
mondial al Constructorilor şi al Piloţilor
 concepţie motoare şi cutii de
de Formula 1 în 2005, Renault îşi
viteză
accelerează dezvoltarea la nivel
internaţional prin lansarea gamei  Omologări
Logan, care se situează acum pe locul  Logistică
4 în lume ca volum de producţie.
 Analiză costuri
Ambiţia Grupului Renault este ca
până în anul 2009 să se poziţioneze  Cumpărări
durabil ca cel mai rentabil constructor  Management de proiect
generalist de automobile din Europa.
Lărgirea gamei Renault şi a mărcilor
asociate, îmbunătăţirea continuă a
calităţii produselor şi serviciilor precum
şi dezvoltarea pe plan internaţional De ce s` lucrezi la noi?
constituie principalele pârghii ale
dezvoltării sale.
RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE este Deoarece competenţele voastre sunt cheia performanţelor noastre, vă oferim
noul centru de inginerie al Grupului oportunitatea de a le îmbogăţi pe tot parcursul vieţii voastre profesionale. Deoarece
Renault iar crearea lui se înscrie motivaţia voastră este cheia succesului nostru vă propunem să evoluaţi într-un mediu
în politica globală de dezvoltare a caracterizat prin exigenţă, diversitate şi stimulare.
Grupului. Angajaţi să asigurăm performanţa întreprinderii, deschişi şi pasionaţi, ne-am unit
În România, RENAULT TECHNOLOGIE talentele pentru a imagina, concepe şi produce vehicule.
ROUMANIE va angaja peste 1600 A fi receptivi, a realiza, a se autodepaşi, aceasta este ambiţia noastră şi totodată
de ingineri şi tehnicieni până în trambulina dezvoltării voastre. Împărtăşiţi mândria de a face parte din RENAULT
anul 2009, va instala mijloace de TECHNOLOGIE ROUMANIE, motorul pasiunii colaboratorilor şi clienţilor săi.
informatică moderne (CAO, calcul), va
crea mijloace de încercări mecanice şi
vehicule (bancuri de probă şi piste de
încercări) şi va asigura asistenţa pentru
întreg Grupul Renault. Cum
po]i Trimiteţi candidatura dvs la recrutement.rtr@renault.com.

aplica

12 Ghidul Angajatorilor
Profil companie Ghidul Angajatorilor

Desired profile - Who we are looking for?


Company name Siemens VDO We are looking for people who share our passion for automotive technology and want
Sofware development, to experience it with us every day. Our employees enjoy making discoveries and devel-
Domain hardware and oping creative ideas, innovations and solutions. They rise to challenges that demand
mechanical design total commitment. Because alongside our enthusiasm for mobility, we have a shared
No. of employees 1500 desire to achieve demanding objectives.
Towns Timi[oara, Ia[i We are looking for engineering graduates and experienced professionals, with a focus on mechanical
engineering, mechatronics, electrical engineering and IT, where we offer a host of development
Web page www.siemensvdo.ro
and career opportunities. We welcome all those who are not only among the best in
their field, but have also demonstrated the ability to perform successfully as team
Siemens VDO players. In addition, we value international experience and knowledge of the automo-
Driven by automotive passion tive industry.
Siemens VDO is a leading international As well as recruiting experienced professionals, we also offer exceptional opportuni-
supplier of automotive electronics ties to outstanding, committed students in both technical and economic disciplines.
and mechatronics. As a development University students taking courses in mechanical and electrical engineering, mechatronics or IT can apply
partner within the automobile indus- and build on the knowledge gained during their studies. Students of physics and
try, we manufacture a comprehensive economics will also find that we offer interesting challenges.
spectrum of products relating to the
drivetrain, engine management elec-
tronics and fuel injection that simulta- Why should you work for us?
neously improve engine performance
and reduce emissions. Commitment, passion and an entrepreneurial mindset are essential aspects for
Driver comfort is enhanced and driv- achievement. We maintain a continuous, open dialogue with our employees in order
ing is made easier with information to assist them to turn their ideas into reality and attain their professional goals. We
and car communication systems that believe this dialogue is a key contributor to our constructive, harmonious workplace
include instrumentation, audio and relationships.
navigation equipment, telematics and The professional and personal development of our employees is a major priority,
multimedia applications, up to entire which is why we ensure that their skills are developed and their personal needs taken
cockpit designs. Through the use of into consideration. Planning for individual development starts during the induction
our products, such as airbags, ABS or phase. Personal objectives are drawn up based on an interview with the relevant line
access control systems, both chassis manager, and the necessary support measures to be put in place by the company are
and carbody safety is increased. An defined. The annual achievement review conducted by line managers provides key
in-house sales department markets the pointers for ongoing career development.
products for retrofitting of passenger
cars and trucks and focuses on fleet
management, audio and navigation How can you apply
systems. Interested in working with us? Discover all our open positions on
Mobility shapes our lives – moving ahead is our www.siemensvdo/careers, and send us your application!
passion
Mobility sets the pace for our lives and
is a key to the future – a future that Timi[oara Ia[i
we will all help to shape. This is the Siemens VDO Automotive S.R.L Siemens VDO Automotive S.R.L.
responsibility we are ready to take on. Calea Martirilor 1989 nr. 1 B-dul Poitiers no.10
But what really drives us is passion. 300724 Timi[oara 700671 Ia[i
Passion for our industry, passion for Phone: +40 (256) 25- 2322 Phone: +40 (232) 30- 7205
automotive technology, and for many Fax: +40 (256) 29 44 51 Fax: +40 (232) 22 03 31
forms of mobility. recruiting.timisoara@siemensvdo.com recruiting.iasi@siemensvdo.com

Ghidul Angajatorilor 13
Ghidul Angajatorilor Profil companie

Ce profil c`ut`m?
 Absolvenţi ai specializărilor: inginerie mecanică, metalurgică, electrică, pentru anga-
jare în cadrul Global Trainee Program
Tenaris îţi oferă posibilitatea de a-ţi construi o carieră într-o companie lider în
producerea de tehnologii tubulare şi furnizarea de servicii conexe pentru industriile
petrolieră, mecanică şi auto-moto.
Alături de noi poţi să-ţi îmbunătăţeşti abilităţile şi competenţele profesionale într-o
atmosferă dinamică ce îţi oferă reale oportunităţi de dezvoltare, permiţându-ţi să
lucrezi în echipe multiculturale.
Criterii de angajare:
 Deschidere la multiculturalitate
 Orientare spre munca în echipă şi rezultate
 Iniţiativă
 Creativitate
 Studenţi pentru Programul Summer Internship
Programul Summer Internship a fost lansat în 2005 şi îşi propune să devină o tradiţie
care să vă ofere, în perioada vacanţei de vară, două luni de continuă provocare,
precum şi posibilitatea începerii unei cariere de succes. Programul se adresează
studenţilor începând cu anul II de studiu, cu specializările inginerie mecanică,
metalurgică, electrică, economie şi IT, oferindu-le posibilitatea de a-şi testa
Cine suntem? abilităţile în diferite departamente din cadrul companiei noastre.

TenarisSilcotub este cel mai important


producător român de ţevi fără sudură de De ce s` lucrezi la noi?
diametre mici utilizate în diverse aplicaţii
din industria mecanică, auto-moto, a
Resursele umane reprezintă cea mai importantă resursă a noastră. Prezentul şi
petrolului şi a gazelor naturale, indu-
viitorul companiei depind de dezvoltarea profesională şi personală a angajaţilor. Filo-
stria chimică şi petrochimică, industria
zofia noastră cu privire la resursele umane se bazează pe promovarea flexibilităţii, a
energetică.
muncii în echipă şi a rotaţiei pe post, în cadrul companiei. Cunoştinţele acumulate la
TenarisSilcotub proiectează, produce nivel individual sunt dezvoltate prin instruire, îmbunătăţite sistematic prin cercetare
şi furnizează o gamă largă de produse şi dezvoltare şi consolidate prin schimburi de experienţă între companiile Tenaris din
tubulare în conformitate cu specificaţiile întreaga lume.
clienţilor, pentru a face faţă celor mai Politicile noastre de resurse umane au ca scop selectarea şi promovarea oamenilor
sofisticate cerinţe, şi asigură asistenţă pe baza abilităţilor lor profesionale, a aptitudinilor de relaţionare cu ceilalţi şi a anga-
tehnică şi dezvoltarea produsului, servi- jamentului lor. Un mediu de lucru care recompensează inovaţia, iniţiativa şi munca în
cii logistice şi livrare în termen, precum echipă consolidează aceste politici.
şi gestiune personalizată a stocurilor.
Unităţile sale de producţie se află la
Zalău şi Călăraşi, România. Unitatea
Cum po]i aplica?
din Zalău are o capacitate anuală de
producţie de 180.000 tone de ţevi fără Trimite-ne CV-ul tău la adresa de e-mail: recrutare.selectie@silcotub.ro
sudură şi o forţă de muncă de aproxi- Date de contact:
mativ 1.200 de angajaţi, iar cea din Adresa: Zalău, Jud. Sălaj, Bd. Mihai Viteazul Nr. 93
Călăraşi are o capacitate anuală de Pagina web: www.tenarissilcotub.com
producţie de 470.000 tone de oţel şi o Persoana de contact pentru angajare: Carmen Avramescu,
forţă de muncă de aproximativ 300 de Responsabil Recrutare şi Selecţie
angajaţi. Număr de telefon: 0260 603133

14 Ghidul Angajatorilor
Profil companie Ghidul Angajatorilor

UPC (te) caută!


In UPC te poţi lansa într-o carieră în telecomunicaţii, în domeniul networking, în Call
Center Suport Tehnic, oferind asistenţă tehnică pe partea de internet şi telefonie
clienţilor companiei.
Competenţe tehnice
Suntem în compania  Cunoştinţe medii de networking, medii de comunicaţii - cablu, fibră optică, radio,
liderilor! cunoştinţe minime de telefonie
 Cunoştinţe de sisteme de operare (Windows, Linux), administrare servere de mail,
web, DNS, DHCP
Abilităţi
UPC România este una dintre cele mai
 Iniţiativă, eficienţă, organizare
dinamice companii multinaţionale din
 Spirit de echipă, altruism
industria de comunicaţii prin cablu din
 Orientare către rezolvarea problemelor clienţilor
ţara noastră şi îşi propune să devină,
pentru cât mai mulţi români, punctul UPC are nevoie de iniţiativa ta în derularea noilor proiecte ce au ca scop dezvoltarea
unic de acces la informare, divertis- serviciilor sale.
ment şi comunicare. UPC România
face parte din Liberty Global, Inc. (LGI),
unul dintre liderii mondiali în furniza- UPC îţi oferă!
rea de servicii de televiziune, voce şi
date, cu operaţiuni în 16 ţări, 10 dintre UPC promovează o cultură organizaţională în care calitatea serviciilor către clienţi
acestea din Europa. reprezintă o responsabilitate a fiecărui angajat, fie că este implicat în activităţi directe
cu clienţii, fie în activităţi conexe acestora.
În octombrie 2005, Liberty Global, Inc.
a achiziţionat Astral Telecom în urma UPC este una dintre cele mai puternice companii din industria de comunicaţii datorită
unei tranzacţii în valoare de 407 mil- oamenilor săi, dar şi pentru că:
ioane USD. Cu peste 500 de milioane  investeşte în dezvoltarea celor 2500 de angajaţi, prin derularea de programe spe-
USD investiţi din 1992, UPC devine cea ciale care pun în valoare potenţialul fiecăruia
mai mare investiţie americană directă  a intrat 2 ani la rând în “Topul celor mai buni angajatori”, un studiu independent
în România. UPC este pregatită să efectuat la comanda revistei Capital în anii 2005-2006.
ofere servicii moderne în bandă largă
la nivel naţional: televiziune analogică
şi digitală, internet de mare viteză, ser- Cum poţi aplica pentru o poziţie în UPC
vicii competitive de telefonie digitală. Dacă vrei să candidezi pentru o poziţie în compania noastră aşteptăm cv şi
scrisoare de intenţie la adresa cariere@upc.ro; te rugăm să menţionezi în
subiectul emailului numele postului pentru care candidezi.

Ghidul Angajatorilor 15
Ghidul Angajatorilor 13 lucruri esen]iale pentru CV-ul t`u

CV-ul este cartea ta de vizit` [i

13 lucruri
cel mai puternic instrument de
marketing pe care \l folose[ti \n
carier`. CV-ul trebuie s`-i comu-
nice angajatorului clar [i repede

esen]iale pentru c` po]i face jobul, [i s` scoat` \n


fa]` punctele tale forte.

CV-ul t`u
Un CV conving`tor c<[tig` intere-
sul cititorului \n primele 20-30 de
secunde. Cu un CV conving`tor
\]i po]i promova o imagine credi-
bil` care s` includ`:
 nivelul de profesionalism [i
seriozitate,
 credibilitatea profesional`,
 capacitatea de comunicare,
 exemple concrete de rezultate,
ob]inute \n cariera ta.
Pentru a construi un CV
conving`tor trebuie s` lu`m \n
considerare c` recrutorul este
om [i lucrul acesta se traduce
astfel:
 nu vrea s` gre[easc` – va
chema la interviu candida]ii
care se apropie cel mai mult de
profilul pe care \l caut` [i pen-
tru care rezultatele ob]inute la
jobul anterior sunt o garan]ie.
Candidatul lui ideal este o
persoan` care a f`cut acela[i
job \n acela[i tip de companie
pentru o perioad` suficient de
mare.
 timpul lui este limitat – dac`
prime[te 200 de CVuri pentru o
pozi]ie va folosi mai \nt<i criterii
pentru a elimina CVuri [i abia
apoi pentru a selecta. Exemple
de criterii de eliminare:
experien]` prea general`, CV
incomplet [i ne\ngrijit, CV prea
lung, greu de citit, CV=Job
description – acest tip de CV nu
spune nimic despre candidat.
 nefiind scris \ntr-o form`
clar`, simpl`, u[or de \n]eles
– recrutorului \i vine greu s`
\n]eleag` care este pozi]ia,
care este perioada \ntre care
a lucrat, care este compania
[i cel mai important care sunt
rezultatele [i responsabilit`]ile
candidatului.
 nu ]ine minte totul tot
timpul - e greu s` re]ii numele
candidatului c<nd se pierde
\n CV fiind redactat cu acela[i
font, e greu s` re]ii un CV
din 200 dac` toate sunt \n
exact acela[i format (EX: Cv
European)

16 Ghidul Angajatorilor
13 lucruri esen]iale pentru CV-ul t`u Ghidul Angajatorilor

1. SCOATE |N EVIDEN}~ REZULTATELE s` nu poat` fi deschis CVul pe PCul angajatorului. De asemenea este recomandat s`
nu folosi]i format`ri complexe ale textului, fonturi speciale, imagini [i grafice pentru
|n urma unui studiu realizat pe 600
c` pot genera erori la deschiderea documentului. Graficile [i imaginile nu sunt reco-
de Manageri de Recrutare lipsa
mandate deoarece distrag aten]ia recrutorului de la con]inutul CVului.
eviden]ierii rezultatelor a fost de-
clarat “c`lc<iul lui Ahile” \n CVurile Denumeste CVul t`u “Prenume_Nume_CV”. De cele mai multe ori Cvul este downloa-
candida]ilor. dat \ntr-un folder la un loc cu celelalte CVuri [i angajatorii nu au timp s` ghiceasc`
sub ce denumire se ascunde CVul t`u. Nu trimite angajatorilor CVul \n format Zip.
Descrie activitatea pe care ai facut-o
Rar. PDF sau alte tipuri de fi[iere care necesit` instalarea unui software pentru a fi
[i rezultatele ob]inute. Include detalii
deschise sau convertirea fi[ierelor pentru a putea fi copiate \n baza de date.
despre rezultatele la care ai contribuit
[i pentru a capta aten]ia folose[te
numere [i procente. Ex: “ Am imple- 6. CONSTRUIE{TE CV-ul PENTRU A FI U{OR DE CITIT
mentat o solu]ie de management a CVurile primesc \n jur de 20 de secunde de aten]ie, de aceea CVurile concise de 1-2
cheltuielilor care a redus costurile cu pagini func]ioneaz` mai bine, indiferent de pozi]ia pentru care se aplic`. Formatarea
10% prin depistarea \n timp util a capi- CVului trebuie s` fie u[or de citit, simpl` [i profesionist`. Fii sigur c` frazele sunt con-
tolelor care dep`[esc bugetul alocat.“ cise [i c` exist` suficient spa]iu \ntre ele. Este recomandat s` folosi]i un font comun
Sarcinile [i responsabilit`]ile sunt ge- care se reg`se[te pe orice PC. Ex: Arial, Times New Roman, cu dimensiunea \ntre 10
nerice pentru pozi]ie [i exact acelea[i [i 14 puncte.
cuvinte ar putea fi folosite de prede- Microsoft folose[te fontul Arial cu dimensiunea de 10 puncte \n majoritatea
cesorul sau succesorul t`u. Realiz`rile aplica]iilor sale [i oamenii s-au obi[nuit s`
sunt personale [i demonstreaz` citeasc` acest font pe monitorul calculatoru-
diferen]a pe care ai f`cut-o c<t timp ai lui. Pentru titluri (heading) folose[te Arial
de]inut pozi]ia. Asta este ce \nc<nt` 12, bold. A doua alegere bun` este Times
ochiul angajatorului. New Roman care este folosit la majoritatea
ziarelor [i revistelor printate. La acest font,
2. SETEAZ~ OBIECTIVUL CV-ULUI spre deosebire de Arial, pentru a putea fi
citit u[or v` recomand`m dimensiunea de
|NAINTE S~ |NCEPI REDACTAREA LUI. 12 puncte.
FII SPECIFIC |nainte de postarea online a CVului
Descrie doar calific`rile specifice care trebuie eliminate format`rile. Multe din
sunt necesare pentru a ob]ine rezul-
tate bune la jobul pentru care aplici.
Recrutorii vor elimina CVurile generale.
Subliniaz` care este denumirea jobului
dorit [i customizeaz` CVul pentru
a con]ine doar experien]a relevant`
pentru acest job.
Sugestie: folose[te CVuri customizate
pentru fiecare tip de JOB la care aplici,
chiar dac` e[ti calificat pentru mai
multe tipuri de pozi]ii (un CV pentru
Trainer, un CV pentru Administrator), [i
subliniaz` informa]ia relevant` pentru
fiecare job specific.

3. FOLOSE{TE CUVINTE CHEIE


Din ce \n ce mai mul]i recrutori folo-
sesc baze de date cu CVuri pe care le
interogheaz` pentru a g`si candida]ii
pentru o anumit` pozi]ie. Include \n
CV cuvinte cheie din domeniul t`u de
interes. Cea mai bun` surs` pentru
cuvintele cheie [i expresiile de care ai
nevoie pentru CV este chiar descrierea
pozi]iei.

4. ELEMENTE TEHNICE
Folose[te doar Microsoft Word, care
este un standard \n domeniu, pentru a
edita CVurile. Folosirea altor programe
de editare text poate crea probleme de
compatibilitate [i ca urmare s-ar putea

Ghidul Angajatorilor 17
Ghidul Angajatorilor 13 lucruri esen]iale pentru CV-ul t`u

solu]iile de postare online a CVurilor elimin` format`ri ca: italic, bold, bullets [i 10. FII EXACT
fonturile speciale.
Scrie complet numele [colilor, terme-
nilor tehnici f`r` abrevieri sau ac-
7. NU MIN}I! |ns` SPUNE ADEVARUL BINE ronime (eventual le po]i trece \n paran-
Angajatorii sus]in c` mai mult de 50% din candida]i \[i exagereaz` abilit`]ile \n tez`) deoarece recrutorii s-ar putea s`
CV, exager`ri care aproape \ntotdeauna sunt descoperite \n timpul interviului [i nu \nteleag` semnifica]ia lor.
la verificarea referin]elor.
McCann Ericsson, una dintre cele mai mari agen]ii de marketing din lume, are 11. 100% CORECT
ca motto “noi spunem adevarul bine – truth well told” Aceasta este o gre[eal` foarte frecvent
Pentru a se promova c<t mai bine, candida]ii au nevoie s`-[i \nsu[easc` f`cut` \n CVuri.
aceea[i abordare f`r` a min]i. Cum se poate realiza: descriind abilit`]ile [i CVul trebuie s` fie f`r` absolut nici o
calific`rile \ntr-o form` pozitiv` dar f`r` s` “editezi” adev`rul. gre[eal` [i trebuie verificat atent mai
ales dac` este redactat \n alt` limb`.
8. FOLOSE{TE O DENUMIRE DE JOB CLAR~! Nu te baza doar pe “spell checkers”
deoarece un cuv<nt cum ar fi “sea”
Dac` responsabilit`]ile pozi]iei pe care o ocupi nu sunt clar descrise de denu- este scris corect [i va trece neobservat
mirea oficial` a pozi]iei, folose[te o denumire care s` descrie corect con]inutul de calculator, dar ar fi incorect dac` ai
jobului. fi vrut s` scrii “see”. Trimite-l unui pri-
Nu te limita la pozi]ia din cartea ta de munc` sau de cea folosit` intern \n eten pentru o verificare suplimentar`.
firm`. Titlul pozi]iei poate fi u[or modificat dac` asta \l face mai u[or \n]eles \n
pia]a de munc` [i de alte companii.
12. NU MEN}IONA SALARIUL DORIT
Ex. Din inginer po]i scrie inginer proiectant dac` responsabilit`]ile pot fi
\ncadrate aici. Mai bine subliniezi realiz`rile pe care
le-ai avut [i las` negocierea salariului
pentru momentul \n care ]i se ofer`
9. FOLOSE{TE VERBE DE AC}IUNE pozi]ia deoarece a[tept`rile tale ar
|ncepe fiecare fraz` cu un verb de ac]iune cum ar fi : coordonat, organizat, putea fi mai sc`zute dec<t oferta. La
creat, planificat etc. Acestea ofer` for]` propozi]iei. Nu folosi niciodat` ‘EU” \n fel nu ar trebui men]ionat \n CV nici
CV, doar propozi]ii scurte cu impact. De exemplu: Dezvoltat un sistem de calcu- motivul pentru care ai p`r`sit pozi]iile
lare a costurilor pe proiecte. Propozi]iile complete nu sunt necesare \n scrierea anterioare.
unui CV, e mai bine s` folose[ti propozi]ii scurte, descriptive.
Folose[te fraze de maxim 2 r<nduri. Acestea sunt u[or de citit [i de \n]eles. 13. ACTUALIZEAZ~-L DES
Responsabilit`]ile nu trebuie s` fie descrise \n mai mult de dou` fraze. Actualizeaz`-]i periodic CVul pentru a
putea aplica la pozi]iile care te intere-
seaza \ntr-un termen foarte scurt, f`r`
s` pierzi oportunit`]i doar pentru c`
Cvul t`u nu este actualizat.

18 Ghidul Angajatorilor
Ghidul Angajatorilor Brand You

d You
Bran
Lec]ii de credibilitate
“Cum s` am o carier` de succes?” – este o \ntrebare legitim`, pe care mul]i dintre
cei cu v<rste cuprinse \ntre 19 [i 25 de ani o au \n minte! Odat` cu trecerea timpului
Articol realizat de se adun` experien]e personale [i, cei mai noroco[i, [tiu s`-[i extrag` cele mai bune
Viorel Panaite - Partener, Human Invest lec]ii care s`-i ajute.

|n urm` cu 10 ani, credeam [i eu, ca majoritatea tinerilor, c` odat` intrat \n busi- [i te vei ascunde \n spatele proceduri-
ness voi intra \ntr-o lume “serioas`”, unde totul este dominat de puterea [i precizia lor [i regulilor din companie.
sistemelor [i unde procesele de comand` [i control sunt singurele care \]i asigur` 2. Define[te-]i aspira]iile [i ambi]iile
succesul [i performan]a, ca individ sau organiza]ie. personale: pentru un brand personal
Am descoperit \ns` c`, mai presus de toate, identitatea personal` clar`, preocuparea plin de energie!
pentru \nv`]area continu`, abilitatea de a comunica “Pentru ce vreau s` devin cunoscut?”
cine e[ti [i aspira]iile pe care le ai, reputa]ia pe care Nike – inoveaz`, Toyota – garanteaz`
]i-o construie[ti acolo unde lucrezi – contribuie mult calitatea, Harley-Davidson – \]i red`
mai mult la performan]a personal`! |ntr-un cuv<nt libertatea de a fi tu \nsu]i, produsele
– BrandYou! [i serviciile acestor companii sunt
Fiind un puternic \ncurajator al tinerei genera]ii, al consumate \n baza aspira]iilor lor [i a
inova]iei [i al abord`rilor potrivite ale obiectivelor, mai eforturilor pe care le fac de a ajunge
degrab` dec<t al sloganului “a[a s-au f`cut lucrurile acolo. Cine dore[ti s` fii \n 2010? Un
p<n` acum la noi [i a[a vom continua”, iat` mai jos specialist recunoscut pentru felul \n
cele mai importante 10 lec]ii personale cu care mi-am care transform` \n solu]ii informatice
c<[tigat [i men]inut credibilitatea personal`: solicit`rile unor colegi de la alte
departamente din aceea[i companie
1. Alege cu inima [i nu cu mintea ceea ce vrei s` sau un “agent liber” \n presa scris`
faci: pentru un brand personal viu! a c`rui unicitate este simplitatea [i
Fie c` este vorba de companii mari sau mici, locale claritatea cu care surprinde im-
sau multina]ionale, mediul de business solicit` din ce pactul obiceiurilor de consum ale
\n ce mai mult` energie din partea celor care munc- tinerei genera]ii asupra economiei
esc. Mai mult dec<t at<t – pentru a reu[i trebuie s`-]i rom<ne[ti?
asumi riscuri, s` ar`]i curaj, mult` disciplin` person-
al` [i mult` transpira]ie! Dac` ceea ce faci nu este Pentru ce vrei s` devii cunoscut(`)?
ceea ce \]i dore[ti vei evita s`-]i asumi responsabilit`]i

“Cred c` anii de liceu, uniforma vi[inie [i num`rul matricol de pe ecuson, al`turi de ceila]i 250 colegi din
genera]ia mea au f`cut ca pe sonetul de absolvent clasa a XII-a s` scrie: “Am fost mai altfel [i mai-nu-[tiu-cum”.
M` definea un sonet [i \nc`-l mai p`strez pentru un lucru pe care nu vreau s`-l fac uitat, oriunde m-a[ afla
– profesorii, colegii de liceu, portarul [i femeile de serviciu, toti [tiau c` sunt Bogdan. Pentru c` eram altfel, [i
a[a mi-am propus s` [i r`m<n. Asta acum nou` ani.
Am urmat o facultate \n care am \ncercat s` stau departe de “stimabile student”, “dumneavoastr`” sau “regu-
lamentul de fun]ionare”. Am evadat \n activit`]i voluntare, \n medii lipsite de formalism, \n grupuri creative, \n
proiecte care s` m` provoace [i s` m` creasc`. Pentru ast`zi.
Ieri. Am c`utat un mediu \n care s` fiu altfel, \n care s` conteze [i s` se pre]uiasc` c` sunt altfel. Altfel - pentru
lipsa de formalism “dup` vorb`, dup` port”, pentru curajul de a spune lucrurilor pe nume, pentru abilitatea de
a [ti ce vrea [i “dom’ profesor” [i “tanti de la col]”, pentru c` cer de la mine s` [tiu de ce m` trezesc \n fiecare
diminea]` [i pentru o echip`, un manager, un furnizor sau un client care s` pre]uiasc` asta.
Sunt trainer ast`zi. Pentru m<ine aspir s` fiu la fel: mai “altfel” dec<t ast`zi.”
Bogdan Pode, Trainer Human Invest

20 Ghidul Angajatorilor
Lec]ii de credibilitate Ghidul Angajatorilor

3. F` o prioritate strategic` din dez- entuziast pe cei din jurul t`u s` ob]in` sau cine a primit juc`rii noi!! {tiam ce
voltarea ta personal`: pentru un brand ceea ce doresc ei! Afl` cine sunt cei se \nt<mpl` \n cartierul vecin sau c`
personal tot mai matur! din jurul t`u dincolo de rolul de coleg, aveam sigur rezervat un loc la tortul
Maturizarea profesional` nu se \ncurajeaz`-i s`-]i povesteasc` despre aniversar al cuiva din grup! Abilit`]ile
\nt<mpl` doar \n s`lile de curs! Cele visurile lor, arat`-le cum ac]iunile [i sociale de a stabili rapid [i u[or pri-
mai importante lec]ii sunt cele pe care comportamentele tale se aliniaz` etenii sunt cruciale
le \nve]i “pe front”, prin deciziile pe valorilor tale profunde sau ofer`-le \n business: [tii
care le iei zilnic. Obi[nuie[te-te \ns` s` solu]ii neconven]ionale pentru situa]ii
te \ntrebi frecvent: “Ce pot \nv`]a din de rutin`! Aceste lucruri te vor ajuta
aceast` situa]ie?”, “Ceea ce voi \nv`]a s`-i atragi [i s`-i men]ii \n jurul t`u pe
\n acest proiect, experien]ele pe care cei mai buni, pe cei mai talenta]i [i pe
le voi avea, se aliniaz` planului meu de cei mai ambi]io[i – \mpreun` cu care
dezvoltare personal`? Dac` nu – atun- po]i promite [i realiza
ci de ce s` m` mai implic?”, “Care sunt lucruri extraordinare!
cele mai importante 10 lec]ii pe care
le-am inv`]at \n ultimul an? |mi sus]in 6. F` promisiuni
ele brandul pe care vreau s`-l am \n [i arat` c` te
aceast` companie?” ]ii de ele: pentru
un brand personal de
4. Caut` experien]e diverse pentru a \ncredere!
dob<ndi abilit`]i diverse: pentru un Cele mai trainice m`rci de produse sau
brand personal plin de culoare! servicii \[i datoreaz` rezisten]a \n timp
Majoritatea companiilor, \n lupta pentru faptului c` s-au ]inut de promisiunile
eficien]`, tind s` devin` din ce \n ce f`cute: fanii Real Madrid-ului aleg s`
mai conven]ionale [i mai procedurate, vin` \n continuare la stadion, chiar pe cine s` suni dac` ai nevoie de o
iar de la indivizi se a[teapt` din ce dac` echipa merge prost o vreme, pen- informa]ie, iar cei din jur [tiu c<nd pot
\n ce mai mult s` se conformeze. tru c`, \n timp, \n marea parte a meciu- conta pe tine! Vei fi recomandat rapid
V<neaz` orice oportunitate de a ie[i rilor Real a promis [i oferit spectacol! unei persoane care nu te cunoa[te
din rutina activit`]ii zilnice, chiar dac` Volvo a promis, a oferit [i continu` s` sau vei fi informat printre primii despre
este vorba de voluntariat! Dac` e[ti ofere siguran]`! Care sunt promisiunile ultimele nout`]i din companie.
invitat s` fii manechin pentru o zi la o pe care le faci [i cum te ]ii de ele? Cei
parad` de mod` \n companie sau la un din jurul meu [tiu c` promit s` atrag
\n Human Invest c<t mai mult clien]i 8. Abilit`]ile de v<nzare sunt cruciale:
eveniment caritabil – f`-o! Dac` trebuie
ambi]io[i [i care au aspira]ii \ndr`zne]e pentru un brand personal cu impact!
s` fii ghidul prin Bucure[ti al unui grup
de [oferi francezi vorb`re]i veni]i la o \n ceea ce prive[te compania lor: [i Dac` nu-]i place s` vinzi, las`-]i orice
Conven]ie a transportatorilor, f`-o! Vei a[a arat` majoritatea clien]ilor pentru ambi]ie la o parte! Sunt nenum`rate
avea mai multe pove[ti [i mai multe care livr`m proiecte de consultant` [i cazurile \n care produse excelente au
abilit`]i noi dec<t altcineva! training! e[uat datorit` planurilor defectuoase
de marketing sau v<nz`ri! Marmelada
de Kahul a fost superioar` “tehnic”
5. Leadership-ul personal este cea mai 7. Men]ine [i cultiv` rela]ii puternice
multor altor produse existente azi:
important` unealt`: pentru un brand de prietenie: pentru un brand personal
natural`, savuroas` [i bogat` \n vita-
personal cu sus]in`tori! deschis!
mine – este \ns` de neg`sit pe rafturi!
Po]i avea performan]e excelente doar Copii fiind [tiam imediat de la “ga[ca Un profesor excelent, de[i viseaz`
cu sprijinul celor din jur! [i po]i ob]ine noastr`” de b`ie]i sau “de la fete” dac` s` aib` un impact mai mare \n via]a
ceea ce dore[ti ajut<ndu-i onest [i vreun joc urma s` \nceap` pe strad` elevilor sau s` revolu]ioneze sistemul

“M-am \ntrebat de ce pot face ceea ce fac, \n Rom<nia, la 25 de ani! Dup` 4 ani de voluntariat, o slujb` \n India
pentru jum`tate de an, balet [i schi, c`l`torii cu trenul prin Europa [i cu rucsacul \n spate prin mun]ii Rom<niei.
|ntre o cafea cu cea mai bun` prieten` [i skype cu prieteni de pe 3 continente…
Diversitatea m-a inv`]at s` am curaj s` \ncerc lucruri noi, s` nu m` sperie ce nu cunosc, s` \nv`] mereu [i s`
accept c` nu o s` [tiu vreodat` totul! Frecvent, \mi e mult mai u[or s` g`sesc puncte comune cu cei cu care
intru \n contact [i am pove[ti care te pot ]ine conectat. Sunt lucruri vitale pentru succesul meu profesional!”
Alexandra Georgescu, Trainer Human Invest

Ghidul Angajatorilor 21
Ghidul Angajatorilor Brand You

de \nv`]`m<nt, continu` s` aib` succes an de an doar \ntr-o


mic` comunitate, pentru c` nu a [tiut cum s`-i conving` pe
cei care decid c` visul s`u poate fi realitate. Face]i o prioritate
din dob<ndirea abilit`]ilor de v<nzare: nu da]i vina pe nimeni
sau nu fi]i sup`ra]i dac` colegi sau prieteni din jur, “v<nz`tori”
mai buni \[i ating obiectivele mai repede – pur [i simplu a[a
func]ioneaz` sistemul!

9. Calitatea design-ului are un impact mai mare dec<t


performan]a tehnologiei: pentru un brand personal atr`g`tor!
G<ndi]i-v` pentru o clip`: deciziile pe care le lu`m zilnic au la
baz` “calitatea design”-ului mediului din jur: design-ul ne face
s` respingem sau s` ne dorim un anumit lucru. Respingem
astfel un sistem sofisticat de management al performan]ei
dintr-o companie sau o invita]ie la o [edin]a care urmeaz`
“tipare ale eficien]ei” datorit` “calit`]ii design”-ului acestora Leadership-ul personal este cea mai
(fie te fac s` te sim]i “procesat de sistem”, fie te irit`). |n con-
secin]` facem orice s` sc`p`m de corvoada lor pentru c` ne
importanta unealta!
storc de energie! |n acela[i timp, suntem ner`bd`tori s` avem
o \nt<lnire individual` cu un manager care ne d` un feedback
onest privind performan]a individual` sau s` avem o \nt<lnire
de lucru cu un client cu care \]i place s` lucrezi – chiar dac`
nu este dintre cei mai profitabili! Dac` ar fi s` v` evalua]i
“calitatea design-ului personal”, pe o scar` de la 1 la 10, c<t colegilor t`i de lucru astfel \nc<t s`-i faci
de atr`g`tor sau energizant sunte]i pentru cei din jur? s` vorbeasc` despre tine: le-ai acordat
suficient timp s`-i ascul]i \nainte de a
10. Formeaz`-]i ambasadori: pentru un brand personal de le oferi solu]ia ta? I-ai surprins pl`cut
r`sunet! ajut<ndu-i s` g<ndeasc` independent?
Ai aflat cine sunt cu adev`rat?
Despre brand-urile de succes se vorbe[te, apar pove[ti [i
legende, consumatorii le promoveaz` altor consumatori, nu-
mele lor este pe buzele tuturor! Ce-i face pe consumatori s` le “No matter what you’re doing today,
recomande [i pe al]ii s` le consume este calitatea experien]ei there are four things you’ve got to
personale pe care au avut-o venind \n contact cu acel produs measure yourself against. First, you’ve
sau serviciu: o solu]ie rapid` dat` de o banc` atunci c<nd un got to be a great teammate and a sup-
client mai avea la dispozi]ie doar o or` pentru o decizie sau portive colleague. Second, you’ve got to
un extra serviciu de calitate oferit de o companie de curierat be an exceptional expert at something
unui client la momentul potrivit! Ce experien]e unice ai oferit that has real value. Third, you’ve got to
be a broad-gauged visionary -- a leader,
a teacher, a farsighted “imagineer.”
Fourth, you’ve got to be a businessper-
son -- you’ve got to be obsessed with
pragmatic outcomes” Tom Peters, The
Brand Called You,
http://www.fastcompany.com/
online/10/brandyou.html

Viorel Panaite
Partner, Human Invest

22 Ghidul Angajatorilor
Ghidul Angajatorilor Profil companie

Nume companie DACIA GROUPE RENAULT


Num`r angaja]i peste 12.500 angajaţi
Dacia Groupe Renault are ca domeniu principal de activitate fabricaţia
Domenii de activitate
şi concepţia de automobile, piese de schimb, motoare şi cutii de viteză.
Argeş (Str. Uzinei nr.1, Mioveni),
Aici se desfăşoară activităţile de inginerie, fabricaţie, mecanică,
mentenanţă, calitate, logistică, comercial, financiar, IT, cumpărări,
Ora[e comunicare, juridic, resurse umane, administrativ;
Bucureşti (Calea Floreasca nr. 133-137),
Aici se desfăşoară în principal activitatea comercială şi o parte din
activitatea de IT, financiar, juridic, comunicare.
Pagin` web www.daciagroup.ro, www.dacia.ro

Cine suntem? Ce profil c`ut`m?


Dacia este a doua marcă a Grupului Numai în anul 2007 echipa DACIA groupe RENAULT se va mări cu peste 400 de per-
Renault, care, împreună cu Nissan, soane, dintre care 60% vor fi tineri absolvenţi de studii superioare.
formează din 1999 Alianţa, clasându- Domeniile pentru care recrutăm sunt variate: inginerie, fabricaţie, mecanică,
se în rândul primilor patru construc- mentenanţă, calitate, logistică, comercial, financiar, IT, cumpărări, comunicare,
tori mondiali de automobile. Dacia juridic, resurse umane, administrativ.
beneficiază pe deplin de apartenenţa
la Grupul Renault, bazându-se pe ex- Specializ`ri căutate:
pertiza şi organizarea companiei-mamă TCM, AR, Mecanică, Electrotehnică, Electromecanică, Automatică şi Calculatoare,
atât la nivel industrial, cât şi la nivel Inginerie Economică, Finanţe, Contabilitate, Marketing, Juridic, Socio-Umane.
comercial. Dacă eşti student în anul IV (profil tehnic) sau în anul III (profil socio-economic),TE
Din 1999 fabricăm şi comercializăm PROVOCĂM să descoperi acest mediu profesionist de lucru într-o companie
produse şi servicii tot mai moderne internaţională.
şi mai inovatoare, automobilul Logan În fiecare an, peste 200 de studenţi din ţară şi din străinătate, indiferent de spe-
constituind vârful de lance al reînnoirii cializare (inginerie, IT, economic …), au şansa unui stagiu la DACIA sub îndrumarea
Dacia. specialiştilor noştri!
Dacia a vândut aproximativ 200.000 Stagiul DACIA presupune 2 etape: 2 săptămâni în luna septembrie şi 12 saptamâni în
de vehicule în 2006, realizând cel mai lunile martie-aprilie-mai;
bun rezultat comercial din istoria sa. Şi mai multe avantaje: bursă, transport zilnic, cazare, masă de prânz, experienţa
Peste 88.000 de automobile Dacia au relevantă în domeniu odată cu realizarea lucrării de licenţă, îndrumarea unui tutore
fost vândute pe pieţele externe; pe toată perioada stagiului.
 91.000 de colecţii CKD au fost expe-
diate către uzinele de montaj Logan
din Rusia, Maroc, Columbia, Iran şi De ce s` lucrezi la noi?
India;
 Logan se comercializează în prezent Pentru că la Dacia te ajutăm să îţi construieşti o CARIERĂ DIN PASIUNE ÎN LUMEA
în 51 de ţări; AUTO!
 La finele anului 2006 volumul Pentru noii angajaţi, Dacia pune la dispoziţie un Parcurs de Integrare pe o durată de
investiţiilor a fost de 800 milioane 1 an, care constă în:
de Euro.  Modul de primire;
 Stagiu în producţie;
 Seminar „lucru în echipă”;
 Seminar „strategia întreprinderii”.
DACIA consideră că salariaţii bine pregătiţi reprezintă garanţia calităţii şi a
performanţei, de aceea pune accent pe formarea colaboratorilor săi:
 Formări specifice pe meserii
 Formare în management
 Cursuri de limbi straine (franceză, engleză)
 Formare IT

ECHIPA NOASTRĂ AŞTEAPTĂ SĂ I TE ALĂTURI!

Contact
Cum Adresa: Str.Uzinei, Nr. 1, Mioveni, 115400, Argeş, România (ROMIOPAD 8 65),
po]i E-mail: relatii.universitati@daciagroup.com (pentru stagiu)
resurse.umane@daciagroup.com (pentru angajare)
aplica www.daciagroup.com
Fax: 0248 503918

24 Ghidul Angajatorilor
Ghidul Angajatorilor 25
Site-uri recomandate Ghidul Angajatorilor

www.hipo.ro www.postuniversitar.ro
Postuniversitar.ro (Postgraduate.ro)
Angajatori de TOP cel mai mare este o resursă de dezvoltare a
târg de carieră din România carierei pentru absolvenţi de
continuă online pe www.hipo.ro toate vârstele, indiferent de
până la 31 mai 2007. profilul facultăţii absolvite. Site-
Găseşti în continuare pe www.hipo.ro: ul cuprinde un ghid orientativ de studii postuniversitare,
 101 companii, liderii principalelor industrii articole, diverse oportunităţi educaţionale ce îţi vin în
 35 de companii multinaţionale pe care altfel nu ai sprijinul dezvoltării carierei profesionale.
cum să le întâlneşti Site-ul prezintă oportunităţi educaţionale şi de formare
 Joburi premium ale angajatorilor prezenţi la eveni- profesională* (cum ar fi: masterate, studii postuniversita-
ment re, certificări, cursuri diverse, traininguri pentru angajaţii
 Principalele programe de management trainee dedi- firmelor, etc) şi resurse de carieră utile în căutarea, dema-
cate absolvenţilor rarea sau dezvoltarea carierei profesionale.
 De la modele de CV-uri, structura recomandată, În secţiunea internaţională se regăsesc studii pentru cei
lungimea CV-ului, la modul în care îţi compui CV-ul care sunt interesaţi să înveţe în străinătate: UK, Franta,
chiar şi atunci când nu ai experienţă Italia, Germania, Austria, Elvetia, Spania.

www.studentie.ro www.academiadeafaceri.ro
AcademiadeAfaceri.ro oferă
cursuri online de nivel Premium
Ghidul studentului modern care se desfăşoară pe durata a
12 săptămâni şi conţin suporturi
de curs, seminarii online, aplicaţii
practice, simulări şi analize de caz, proiecte şi teste finale.
 Burse  Carieră Cursanţii beneficiază de un orar flexibil, metode eficiente
 Joburi  Universităţi de învăţare şi fixare a cunoştinţelor bazate pe aplicaţii
 Cazare  Biblioteci practice, discuţii libere, analiza de exemple şi modele
practice şi asistenţa promptă din partea profesorilor sau
 Admitere  Chefuri
a asistenţilor de curs.
 Licenţă  Umor Punctul principal de atracţie îl reprezintă bursele de
 Referate  Sănătate studii online:
 Master  Cultură  MBA - Business Europe (administrare afaceri)
 Doctorat  Ştiri  European Business Communication (comunicare în
afaceri)
 European Business Management (managementul
afacerilor)
 English for European Business (engleza pentru
afaceri)
www.studentcv.ro

Ce este StudentCV.ro
www.onlinestudent.ro
Arhiva Naţional` de CV-uri Studenţeşti este un proiect
naţional şi internaţional realizat de Alianţa Naţionala
a Organizaţiilor Studenţeşti din România (A.N.O.S.R.)
în parteneriat cu portalul de resurse studenţeşti www. Pune-ti rotiţele în mişcare!
onlinestudent.ro . StudentCv.ro este o acţiune orientată
spre cariera tinerilor încurajând activitatea extraşcolară,
activităţile bazate pe voluntariat şi pregătirea pentru Resurse pentru carieră şi oportunităţi pentru studenţi.
o carieră de profesionist. Completează-ţi CV-ul în for-
matul EuroPASS, singurul format recunoscut în Uniunea
Europeană ca standard.

Ghidul Angajatorilor 27
Ghidul Angajatorilor Drumul cel mai pu]in b`t`torit: T<n`rul \ntreprinz`tor

Drumul mai puţin bătătorit:


Tânăr întreprinzător
Propria afacere. Un concept care
ne fascineaz` pe mul]i dintre noi.
Majoritatea persoanelor tinere pe
care le \ntreb ce vor cu adev`rat s`
fac` profesional, ignor<nd temerile [i
obstacolele, \mi spune c` vor s` aib` o
afacere personal`. Nu [tiu exact \n ce
domeniu, dar sunt atrase de idee.
Ca [i conceptul str`lucitor de manager
\ntr-o multina]ional`, [i cel de t<n`r
\ntreprinz`tor are numeroase benefi-
cii, dar [i costuri care deseori r`m<n
ascunse p<n` c<nd ajungi \n postura
respectiv`. Este important ca \nainte
s` te lansezi \ntr-o afacere, s` le
con[tientizezi pe deplin. |n continuare,
voi discuta dou` aspecte importante
de luat \n considerare:

Independen]a

Este motivul num`rul unu pentru care


\]i po]i dori o afacere personal`: ideea
c` \ntr-o zi, c<nd afacerea este cunos-
cut` [i apreciat`, nu vei depinde de
nimeni [i de nimic.
Tehnic vorbind, independen]a nu
exist`. C<nd e[ti angajat, e[ti legat de
a-]i mul]umi \n primul r<nd [eful prin
ceea ce faci. C<nd e[ti \ntreprinz`tor,
e[ti legat de a-]i mul]umi clien]ii prin
serviciile pe care le oferi. Se schimb`
persoana pe care o serve[ti, dar ea
este mereu acolo. |ntotdeauna e[ti
dependent de ceva pentru venitul t`u,
[i \n afaceri, acel ceva \nseamn` al]i
oameni.
Care este diferen]a? }ine \n principal
de povara acestei dependen]e. Dac`
ai reu[it s` faci din afacerea ta una
cunoscut` [i apreciat`, e[ti dependent
de clien]i, dar nu de un client anume.
Ai op]iunea de a \]i alege clien]ii, de a-i
nemul]umi pe unii, pentru c` a[a cum
se spune, are balta pe[te; cel pu]in
dac` afacerea ta este una de succes,
ajuns` \n stadiul \n care vin clien]ii la
tine [i cer serviciile tale.

28 Ghidul Angajatorilor
Ghidul Angajatorilor Drumul cel mai pu]in b`t`torit: T<n`rul \ntreprinz`tor

Asta creeaz` o impresie destul de puternic` de libertate, \mp`rt`[easc` cu tine.


la care de multe ori nu ai acces ca simplu angajat, chiar Din punct de vedere strategic, po]i probabil s` \]i dai deja seama
atunci c<nd e[ti bun \n ceea ce faci. Este \ns` important c` o decizie \n]eleapt` este ca \nainte de a porni propria afacere
s` iei mereu \n considerare faptul c` aceast` libertate se \ntr-un domeniu, s` petreci c<]iva ani \ntr-una sau mai multe
cucere[te, prin construirea unei afaceri sustenabile, de o companii profesioniste din domeniul respectiv. Altfel, va trebui
calitate foarte bun`. {i pentru c` probabil te \ntrebi cum po]i s` redescoperi focul. Este o descoperire fascinant`, dar drumul
face asta, s` trecem la al doilea aspect. p<n` la ea este prea dureros pentru mul]i dintre noi.
}in<nd cont de aceste aspecte, decizia de a fi t<n`r
\ntreprinz`tor sau a te angaja, simplific<nd, poate fi redus` la
Modalitatea de \nv`]are o decizie ce depinde de personalitatea ta. A fi \ntreprinz`tor
\nseamn` a avea un bagaj de tr`s`turi de personalitate, cu care
s` parcurgi drumul cu succes.
Fiecare domeniu de afaceri are regulile sale de succes, mai Este important s` fii o persoan` orientat` \n primul r<nd pe
mult sau mai pu]in similare cu cele ale altor domenii de rezultate [i calitate, nu pe imagine, s` ai o dorin]` puternic` de
afaceri. Este \n]elept de presupus c` dac` intri pentru prima afirmare [i independen]`, curajul de a risca, \n]elepciunea de a
oar` \ntr-un domeniu, nu vei cunoa[te aceste reguli, [i le vei risca calculat [i optimismul care \]i spune c` din aceste riscuri
descoperi \n timp. De[i banal, am descoperit c` acest as- vei scoate ceva pozitiv. Av<nd \n vedere c` pentru mul]i dintre
pect este deseori ignorat, \n special de tinerii \ntreprinz`tori. noi, securitatea financiar` [i stabilitatea sunt valori importante,
Mul]i tineri se lanseaz` \n domenii de afacere pe care nu iar disponibilitatea de a risca este mic`, rezult` c` un viitor de
le cunosc, dar care sun` interesant, [i pleac` la drum cu \ntreprinz`tor este un risc sau un lux pe care nu ni-l vom asuma
a[teptarea s` ofere servicii de calitate din prima, s` aib` niciodat`.
clien]i [i succes din start.
De exemplu, am cunoscut absolven]i de psihologie care la
absolvire [i-au pornit mici firme de consultan]` \n resurse
umane, cu speran]a c` teoria \nv`]at` la facultate le confer`
capacitatea de a face consultan]` de calitate \n mediul de
afaceri.
Veste bun` este c` succesul \n afaceri se \nva]`. Este
important s` \n]elegi [i cum. Dac` experien]a ta \n
domeniu este zero [i nu te \nva]` nimeni, procesul
de \nv`]are va fi unul denumit foarte sugestiv, prin
„\ncercare [i eroare”. S` ne imagin`m un caz
simplificat: \]i deschizi o firm` care organizeaz`
evenimente. Primul eveniment, intuitiv, \ncerci
s` \l faci \ntr-un fel, care din anumite puncte
de vedere merge, din altele este un e[ec.
|ncerci \n alt fel, care are alte dezavan-
taje. |ncerci din nou [i din nou, p<n`
c<nd g`se[ti modul de organizat
evenimente care func]ioneaz`.
Bine\n]eles, \nv`]area prin \ncercare
[i eroare nu este un dat. Po]i s` o
accelerezi, analiz<nd atent fiecare re-
zultat ob]inut [i \n]eleg<nd ce a dus la
acel rezultat, apoi realiz<nd modific`ri
strategice, sau po]i s` o \ncetine[ti,
f`c<nd lucrurile mereu [i mereu \n acela[i fel, cu speran]a Totu[i, personalitatea nu este ceva fix. Este dificil de modificat,
c` un miracol se va produce, [i apoi d<nd vina pe clien]i, pe dar nu imposibil. Fiind con[tient de acest lucru, doar tu e[ti
lume, pe via]` pentru c` nu ob]ii succesul. responsabil pentru decizie: vei fi un angajat, sau vei face efortul
necesar pentru a te dezvolta [i a deveni un bun \ntreprinz`tor?
Un al doilea mod de a \nv`]a, mult mai u[or [i eficient este
cel prin modelare. Acest tip de \nv`]are are loc mai ales
c<nd te angajezi \ntr-o companie profesionist`, care a trecut Succes \n a alege!
deja prin procesul de \nv`]are prin \ncercare [i eroare. Drept
urmare, ea a testat [i dezvoltat \n timp un sistem de a face
Eduard Ezeanu - Career Experts
lucrurile care func]ioneaz`. |n acest caz, \nv`]area \nseamn`
c` te familiarizezi cu acest sistem [i \l aplici, p<n` c<nd www.careerexperts.ro
devine modul t`u natural de a te comporta. Consiliere \n carier` [i programe de dezvoltare a carierei
|nv`]area prin modelare este mult mai rapid` pentru c`
te duce direct la re]eta care func]ioneaz`, [i evi]i ciclul
de \ncerc`ri [i erori. |n plus, te salveaz` de multe din
frustr`rile asociate cu e[ecul. Premisa \ns` este aceea c`
respectiva companie chiar este una profesionist`, [i are un
sistem bine pus la punct, o \n]elepciune acumulat` \n timp,
uneori \n zeci de ani [i de ]`ri, pe care este dispus` s` o

30 Ghidul Angajatorilor
Tel.: 021-231 17 08/09
Fax: 021-231 77 14/15
Web: www.holcim.ro
E-mail: hr-rom@holcim.com

Credem \n visele oamenilor, \n pasiunile [i idealurile lor. Le d`m form` [i le preg`tim s` treac` testul timpului.
Acesta este cel mai important lucru pe care oamenii \l a[teapt` de la noi [i este singurul care nu se va schimba
niciodat`.
Cine suntem? Holcim România face parte din grupul Holcim, unul din liderii mondiali în furnizarea de ciment,
betoane, agregate [i servicii conexe. Originar din Elve]ia, grupul Holcim a devenit un juc`tor de talie interna]ional`,
fiind prezent \n peste 70 de ]`ri de pe toate continentele.

Ce profil c`ut`m? De ce s` lucrezi la noi?


|n echipa noastr` sunt oameni care Compania noastr` ofer` un mediu de lucru modern [i motivant, \n care atât
exceleaz` \n cele mai diverse do- profesioni[tii cu experien]`, cât [i tinerii absolven]i sau debutan]i \n carier` au
menii: tehnic (construc]ii, chimie oportunitatea s` se dezvolte. Cultur` [i valori. Sus]inem [i construim continuu o
industrial`, inginerie mecanic` [i cultur` organiza]ional` care stimuleaz` inova]ia, consolideaz` responsabilitatea
electric`, automatiz`ri), financiar, individual` [i urm`re[te performan]a. Provocare. Activitatea noastr` este [i va
vânz`ri, marketing, achizi]ii, logis- fi \ntotdeauna provocatoare, ceea ce se reflect` \n obiectivele fiec`ruia dintre
tic`, resurse umane, comunicare, noi. Dezvoltare. Holcim România ofer` sprijinul pentru dezvoltarea profesional`
IT, juridic. |ns` to]i au \n comun prezent` [i viitoare a oamenilor s`i [i crede \n avantajul de a avea omul potrivit la
puterea caracterului [i integritatea, locul potrivit. Prezen]a global`. F`când parte dintr-un grup interna]ional, Holcim
dorin]a de performan]` [i c`utarea România le ofer` angaja]ilor [i posibilitatea de a \[i extinde cariera dincolo de
continu` a celor mai bune solu]ii, grani]ele departamentelor \n care lucreaz`, la nivel interna]ional, \n celelalte
pasiunea pentru munca lor. companii ale Grupului Holcim.
Ghidul Angajatorilor Intr` \n culisele job-ului mult visat

Cu siguran]` c` termeni ca: viitor profe- |]i propun mai departe unul dintre cele
sional, plan de carier`, jobul visat, aria mai la \ndem<n` [i mai eficiente instru-
de activitate potrivit` sun` atr`g`tor [i mente de preg`tire a carierei: interviul
te sim]i matur ‘profesional’ c<nd po]i informa]ional.
vorbi cu dezinvoltur` despre ei. Dar ce Acesta reprezint` o surs` de \ncredere
e de f`cut atunci c<nd aceste concepte pentru a afla dac` jobul, compania, do-
sunt \nc` vagi pentru tine [i tu \nc` nici meniul \n care \]i dore[ti s` lucrezi este
nu ai avut primul job? Cum po]i s`-]i a[a cum \]i imaginai sau cum ai auzit
planifici viitoarea carier` dac` nu te-ai \n cercul t`u de cuno[tin]e. Concret,
decis ce vei face \n continuare sau interviul informa]ional \]i d` [ansa de
dac` pur [i simplu nu ai avut ocazia a fi tu cel care pune \ntreb`ri, pentru
s` afli ce ]i se potrive[te? a cunoa[te reponsabilit`]ile unui job,
tipul de cultur` organiza]ional` a unei
firme preferate [i chiar oportunit`]i de
carier` \n aria ta de interes.

Intr~ in culisele
job-ului
mult visat
32 Ghidul Angajatorilor
Intr` \n culisele job-ului mult visat Ghidul Angajatorilor

Mai departe, interviul \n sine va decurge cu \ntreb`ri ale c`ror r`spunsuri \]i sunt de
Este important s` re]ii c` atunci c<nd mare interes [i de care ai nevoie pentru conturul imaginii job-ului t`u viitor. Mai jos ai
dore[ti s` te folose[ti de acest instru- o list` cu posibile \ntreb`ri:
ment, scopul t`u principal este de a
 Cum a]i ajuns pe aceast` pozi]ie [i \n acest domeniu?
aduna informa]ii care mai t<rziu te vor
 Care este programul unei zile obi[nuite de munc`?
ghida c`tre un job potrivit ]ie. |n cadrul
 Ce studii sunt necesare pentru acest job?
unui interviu informa]ional nu \i ceri
 Ce calit`]i [i abilit`]i ar fi indicat s` aib` un candidat?
interlocutorului s`-]i dea de munc`,
 Care parte a jobului v` aduce cele mai multe satisfac]ii? Care sunt problemele
ci doar informa]ii referitoare la postul
\nt<lnite?
pe care ]i-l dore[ti. De[i, uneori, este
 Ce oportunit`]i de avansare exist` \n aceast` companie / pe aceast` pozi]ie?
posibil ca persoana intervievat` s`
 Exist` o cerere de personal \n aceast` companie?
fie impresionat` de cum te prezin]i [i
 Ce sfaturi i-a]i da unei persoane care dore[te s` \nceap` s` lucreze \n acest dome-
s`-]i ofere ponturi referitoare la joburi
niu?
disponibile. Mai mult chiar, te sf`tuiesc
 Ce fel de preg`tire se ofer` unui angajat nou?
s` ai la tine un CV, pentru o astfel de
 Ce p`rere ave]i despre CV-ul meu? M` poate ajuta s` \ncep o carier` \n acest dome-
situa]ie.
niu?
Ce urmeaz` dup` ce ai identificat  Pe cine \mi recomanda]i pentru un alt interviu?
c<teva posturi care te atrag, \ntr-un
domeniu pe care ]i l-ai ales [i eventual, Dup` ce ai reu[it s` discu]i cu mai multe persoane avizate, c<[tigul e de partea ta:
[i \ntr-o companie la care visezi? nu numai c` ai [ansa de a explora oportunit`]ile pe care ]i le ofer` o carier`, dar cu
aceast` ocazie \]i setezi [i o ]int` profesional`. |n plus, ob]ii multe informa]ii despre
|n primul r<nd, construie[te-]i o re]ea
calit`]ile necesare pentru un job; explorezi dincolo de titulatura pompoas` a unui
de oameni care te pot ajuta s` duci
post [i vezi, concret, ce presupune acesta [i cum te po]i acomoda cu mediul de lucru.
acest demers la cap`t. Sunt convins`
}ine cont c` odat` ce ai avut contact cu, s` zicem, un manager, acesta poate s` fie
c` ai cel pu]in c<]iva prieteni care la
un prim pas al unei rela]ii profesionale.
r<ndul lor cunosc ni[te persoane care
\]i pot face leg`tura cu oamenii cu care Foarte important este c` odat` cu informa]iile pe care le afli, ai mari [anse de a
dore[ti s` ai o discu]ie am`nun]it`. descoperi oportunit`]i de angajare care nu sunt f`cute publice. Chiar mai mult, \]i
Cerceteaz` terenul [i vezi dac` nu identifici propriile plusuri [i minusuri pentru un job.
cumva persoanele respective sunt mai Lista beneficiilor ar putea continua, dar te las pe tine s` descoperi, prin practic` [i
aproape de tine dec<t \]i \nchipuiai. Nu perseveren]`, c` un interviu informa]ional \]i va deschide u[a c`tre alegerea potrivit`.
te desparte de ei dec<t un e-mail pe
Succes!
care s`-l trimi]i sau un apel telefonic pe
care s`-l efectuezi, pentru a-]i stabili o Daniela Ghimpe]eanu, Career Experts
\nt<lnire cu ace[tia. www.careerexperts.ro
Este crucial s` nu te g<nde[ti c` Consiliere \n carier` [i programe de dezvoltare a carierei
p`rerea unei singure persoane este de
ajuns pentru o viziune de ansamblu
asupra unui job. Cu c<t mai multe per-
soane intervievate, cu at<t mai multe
argumente pro [i contra unui post sau
a unei companii. De asemeni, nu te
l`sa descurajat de refuzurile pe care
le vei primi. Uneori, scuza despre lipsa
timpului pentru cele 20-30 de minute
de interviu este foarte adev`rat`; \n
plus, multe dintre persoanele pe care
le vei contacta vor fi susceptibile la
cererea ta, a[a c` este indicat s`-]i
prezin]i inten]iile sub o form` c<t mai
diplomatic`.

Ghidul Angajatorilor 33
Ghidul Angajatorilor Cunoa[te bine cultura organiza]ional`

cuno{te bine
cultura
organiza}IONAL~

Ai terminat facultatea recent sau e[ti pe cale s` o termini \n cur<nd.


Poate ai deja ceva experien]` de munc` dob<ndit` pe parcursul
[colii sau nu. Poate te-ai orientat deja c`tre un domeniu profesional
[i c`tre o companie \n care vrei s` te angajezi cu scopul de a-]i
dezvolta serios cariera.
|n aceast` etap`, aspectele esen]iale care sunt luate \n considerare
de tineri \n alegerea locului de munc` – conform studiului ‘Cel mai
dorit angajator*’ organizat de Catalyst Solutions - sunt urm`toarele:

83.7% Atmosfera de lucru este pl`cut`


82.1% Compania investe[te \n dezvoltare profesional` prin programe de instruire adecvate Studiul a fost realizat
\n parteneriat cu
81.3% Pachetul salarial oferit este atractiv (venit+beneficii) Synergize Consulting,
companie membr` a
80.3% Activitatea \n companie \mi ofer` provoc`ri profesionale grupului Daedalus.
80.3% Companiei \i pas` de angaja]i
77.5% Managementul companiei este performant / competent
70.3% Compania pl`te[te orele suplimentare
68.9% Pot promova rapid \n interiorul companiei
67.1% Compania ofer` locuri de munc` sigure
66.3% Compania este prosper`
63.9% Dotarea tehnico-material` este corespunz`toare
N = 815 (persoane)
59.6% Compania are o strategie bine definit` [i clar` baza total`
52.9% |n companie ai posibilitatea de a desf`[ura activit`]i variate pe temen lung Scala:
10 - Extrem de
50.7% Compania are o bun` reputa]ie pe pia]` important
1 - Deloc important
50.5% Compania denot` responsabilitate social`
46.2% Programul de lucru este flexibil
41.1% Compania are modele (persoane) pe care le pot urma
32,2% Compania este lider de pia]`
25.6% Sediul este aproape / u[or accesibil
22% Sediul companiei arat` foarte bine

0 20 40 60 80 100

36 Ghidul Angajatorilor
Cunoa[te bine cultura organiza]ional` Ghidul Angajatorilor

Din cele 20 puncte de mai sus, 6 abord`ri prin care putem desco-  se investe[te \n dezvoltarea man-
aspecte (1, 2, 4, 5, 6, si 8) descriu peri informa]ii pe baza c`rora s` agerilor prin experien]a c`rora vei
cel mai bine cultura organiza]ional` identific`m r`spunsurile la cele dou` \nv`]a [i te vei dezvolta [i tu;
a companiei. Acest rezultat denot` \ntreb`ri de mai sus.  atmosfera de lucru este una cole-
importan]a pe care tinerii o acord` 1. Particip` la prezent`rile companiilor \n gial`, cu spirit de echip`;
culturii organiza]ionale \n alegerea cadrul evenimentului Angajatori de TOP;  comunicarea este una transparent`
companiei pentru a-[i construi cariera 2. Ini]iaz` discu]ii cu prietenii, rudele, [i autentic`.
de succes pe care [i-o doresc. colegii sau cuno[tin]ele acestora care Odat` ce afli informa]ia relevant`
Pentru a reu[i s` evaluezi bine cultura lucreaz` \n firma care te intereseaz`; despre cultura organiza]ional c<t [i
organiza]ional` trebuie s` te asiguri c` 3. Pune \ntreb`ri concrete s` afli acele as- celelalte aspecte e[ti preg`tit pentru a
po]i r`spunde la dou` \ntreb`ri: pecte care \]i descriu cel mai bine cultura lua o decizie strategic`. Decizia strate-
1. Cum st` compania la care vreau s` aplic organiza]ional`. Ex: gic` este aceea prin care alegi deseori
la aceste capitole? a. Dac` m` angajez \ntr-o pozi]ie de entry calea mai dificil` pe termen scurt, dar
2. Acord suficient` importan]` celor 6 level, c<nd mi s-ar evalua performan]a? cu perspective bune pe termen lung.
aspecte despre cultura organiza]ional` b. Managerii din compania dumneavoas- Pentru unii dintre noi nu este u[or s`
\n alegerea mea sau m` las influen]at de tr` sunt preg`ti]i s` fie coachi [i mentori ne alegem un loc de munc` \n care ni
scoruri mari la celelalte aspecte? pentru angaja]ii tineri? se evaleaz` performan]a. |ntr-o astfel
c. Pute]i s` \mi explica]i diferen]a \ntre de companie ]i se cere [i ]i se exp-
Bine\n]eles c` acum r`m<ne s` ob]ii
cultura organiza]ional` tr`it` \n prezent loateaz` c<t mai mult din poten]ialul
informa]iile pe baza c`rora s` po]i
[i cea spre care v` \ndrepta]i? t`u. Aceast` cale, mai dificil`, este cea
r`spunde la cele dou` \ntreb`ri. Aici
d. C<te zile de training se investesc \n mai solid` funda]ie pentru dezvoltarea
intervine cea mai mare problem` \n
medie \ntr-un angajat t<n`r? noastr` personal` [i profesional` pe
procesul de angajare. Sunt pu]ine com-
e. Cum se comunic` strategia companiei termen lung.
paniile care \[i comunic` transparent
c`tre angaja]i?
cultura organiza]ional`. {i mai pu]ine Cultura organiza]ional` influen]eaz`
f. Da]i-mi c<teva exemple cum condu-
sunt companiile care \[i comunic` at<t nivelul de profesionalism la care ne
cerea companiei demonstreaz` c` \i
cultura la care aspir`, c<t [i cultura dezvolt`m. Nivelul de profesionalism,
pas` de angaja]i?
tr`it` \n prezent. la r<ndul s`u influen]eaz` nivelul mate-
g. Da]i-mi un exemplu de angajat t<n`r
Ce r`m<ne de f`cut \n cazul acesta? rial [i social la care evolu`m ulterior.
care a reu[it s` fie promovat repede \n
R`m<ne s` ne facem tema pe cont carier` pe baz` de merite profesionale? Acum nu \]i r`m<ne dec<t s` alegi ce
propriu. Prin r`spunsurile la aceste \ntreb`ri \]i ac]iuni vei \ntreprinde \n demersul t`u
Haide]i s` vedem dup` ce ar trebui s` vei da seama \n ce m`sur` compania de angajare. Vei lua \n considerare
ne uit`m. Cum putem s` ne d`m sea- este una \n care: acest aspect important \n alegerea
ma dac` cultura organiza]ional` este urm`torului job?
 se promoveaz` pe baz` de merite
una care ne va ajuta s` ne dezvolt`m profesionale;
pe plan profesional? Succes!
Mai jos sunt Eduard Radu
listate
c<teva Eduard Radu este fondatorul primului
centru privat de consiliere \n carier` din
Romania, Career Experts, care ofer`
servicii de coaching profesional
[i dezv`luie atitudinile, ideile [i
aptitudinile necesare unei cariere
de succes. Pentru a afla mai
multe informa]ii vizita]i www.
careerexperts.ro sau scrie]i-ne la
contact@careerexperts.ro.

Ghidul Angajatorilor 37
Ghidul Angajatorilor Ob]ine job-ul \n 15 minute

Ob}ine job-ul |n
15 minute
Dac` e[ti bine preg`tit [i [tii ce vrei, un t<rg de carier` poate fi cea
mai scurt` [i eficace cale de a ob]ine jobul dorit \n compania dorit`.

De[i poate p`rea surprinz`tor pentru practicile de recrutare cu care suntem obi[nui]i, “Am s` \mp`rt`[esc cu voi
participarea la un t<rg de carier` \]i poate aduce jobul dorit \ntr-un timp extrem de c<teva din ideile pe care le-am
scurt. auzit repetate de nenum`rate
ori de c`tre companiile partici-
Pentru a \ntelege mai bine cum func]ioneaz` lucrurile am stat de vorb` cu Ana Giurc` pante la Angajatori de TOP”,
[i Drago[ Gheban, doi dintre consultan]ii Catalyst Solutions, firma organizatoare a spune Ana Giurc`. “Lucrul cel
t<rgului de carier` “Angajatori de TOP”. mai de pre] pe care l-ar dori
“Organiz`m evenimente de carier` de doi ani de zile, evenimente de carier` care se aceste companii s`-l aud` de
bucur` de participarea celor mai activi [i dori]i angajatori din Rom<nia. |n ace[ti doi la un candidat ar fi un text de
ani de zile am fost martorii multor pove[ti de success, care au avut loc la Angajatori genul urm`tor: “Bun` ziua, m`
de TOP, [i cred ca ele pot fi replicate \n num`r mult mai mare, dac` candida]ii ar numesc,………, sunt student
\n]elege cum trebuie s` se preg`teasc` pentru acest gen de evenimente”, spune Ana \n ultimul an la,………., [i \mi
Giurc`. doresc foarte mult s` lucrez
“S` analiz`m \mpreun` ce face majoritatea candida]ilor c<nd caut` un job”, continu` \n …. (domeniul); am obser-
consultantul Catalyst Solutions. “Ce metode se folosesc? B`nuiesc c` [i tu, la fel vat c` oferi]i joburi \n acest
ca mine, ai paria c` este vorba de un CV, un computer [i o conexiune la Internet. domeniu [i mi-ar face pl`cere
|ntr-adev`r, acestea sunt cele mai folosite [i mai previzibile metode. {i din acest s`-mi povesti]i un pic mai mult
motiv, au o problem` major`: nu te diferen]iaz` de ceilal]i candida]i, [i nu sunt foarte despre aceste oportunit`]i”.
eficiente”. Dup` ce ai asculta prezen-
tarea f`cuta de c`tre com-
Peste 90% dintre tinerii afla]i \n c`utarea unui loc de munc`, folosesc doar c<teva metode
panie nu-]i mai r`m<ne dec<t
pasive de c`utare a unui job, cum ar fi:
s` le spui cu cuvintele tale
 Aplicarea la joburile de pe site-uri de recrutare; de ce \]i dore[ti s` lucrezi \n
 Trimiterea CV-ului prin email la companiile unde doresc s` lucreze; acel domeniu [i ce anume te
 Trimiterea CV-ului prin email la firme de recrutare; recomand` pentru asta.
 C`utarea de joburi \n pres`;
 C`utarea de joburi prin c<teva cuno[tiin]e.

Nici o companie nu vine s` \l


“Te invit s` vezi procesul de recrutare [i din cealalt` perspectiv`, cea a recrutorului: ai
descopere pe Einstein la un
pus un anun] de job [i prime[ti sute de CV-uri, din care peste jum`tate nu \ndeplinesc
t<rg de carier`. Singura lor
nici m`car cerin]ele fundamentale ale jobului. Sunt prost structurate, pline de cli[ee,
a[teptare este s` \nt<lneasc`
nu \]i creeaz` o impresie clar` despre profilul persoanei, iar tu ca recrutor e[ti at<t
tineri care [tiu ce vor, care
de ocupat \nc<t nu vei acorda dec<t 30 de secunde fiec`rui CV ca s` te conving`”,
demonstreaz` c` sunt
spune Drago[ Gheban.
pasiona]i de acel domeniu
[i care au curiozitatea de a
Folosind aceste metode de a-]i manifesta interesul pentru un job, nu faci altceva \n]elege [i a descoperi mai
dec<t s` te pui \n aceea[i turm` imens` cu restul [i s` speri c` vei fi observat, cu- multe despre compania
noscut [i selectat. “Statistic vorbind, [ansele tale, de[i poate e[ti un candidat valoros respectiv`. Cu toate acestea
sunt la fel de mari (sau mici) ca [i ale unui candidat mediocru, deoarece un CV pe este surprinz`tor c<t de pu]ini
mail nu spune foarte multe despre tine ca persoan`, cu at<t mai mult, cu c<t probabil candida]i \n]eleg [i aplic`
nici nu ai foarte mult` experien]`”, adaug` consultantul Catalyst Solutions. acest lucru. De mult prea
Totu[i, de ce sunt at<t de folosite? Pe de o parte pentru c` mul]i dintre noi nu ne multe ori, singura \ntrebare
oprim s` ne g<ndim c<t de bine chiar func]ioneaz`. Pur [i simplu facem ceea ce face pe care o primesc ca recrutor
[i restul. Pe de alt` parte, pentru c` fiind metode pasive, nu presupun efort mult, nu este “Ce posturi oferi]i?” [i
\]i asumi nici-un risc [i nu e nevoie s` ie[i din zona ta de confort. “Cu ce se ocup` compania
dumneavoastr`?”.

38 Ghidul Angajatorilor
Ob]ine jobul \n 15 minute Ghidul Angajatorilor

{i tocmai aici exist` OPORTUNITATEA pentru cei care \n]eleg cum pot folosi acest 2. Vor s` transmit` un
lucru \n avantajul lor. Imagineaz`-]i urm`torul scenariu. E[ti recrutor de la standul mesaj coerent despre
unei companii multina]ionale. }i-au trecut pe la stand 200 de candida]i \n ziua re- oportunit`]ile de carier` pe
spectiv`. Majoritatea au lasat un CV \n treac`t, unii nici m`car at<t. To]i te-au intrebat care le ofer`.
ce posturi oferi, de[i ele erau prezentate pe site-ul [i bro[ura evenimentului. Din to]i Tu ar trebui s` ai de asemenea 2
cei 200, au fost totu[i 3 persoane, care au venit la stand, ]i-au spus c` s-au interesat mari obiective:
despre companie pe internet, c` au g`sit una sau dou` din pozi]iile deschise ca fiind 1. s` \n]elegi companiile [i
foarte interesante pentru ceea ce [i-ar dori s` fac` pe viitor, ]i-au cerut mai multe joburile deschise,
detalii [i apoi a]i avut o conversa]ie pl`cut` de 5-10 minute despre ce au facut p<n` 2. s` stai de vorb` pe \ndelete
acum [i de ce consider` c` ar fi persoana potrivit` pentru postul respectiv. cu fiecare dintre companiile
Tu dac` ai fi acel recruiter, pe cine ai fi mai degrab` tentat s` invi]i la un interviu? care ofer` oportunit`]i din
“Din experien]a de p<n` acum, 90% din tinerii profesioni[ti pe care companiile i-au aria ta de interes [i s` te
angajat la t<rgul de carier` Angajatori de TOP au fost candida]i care au procedat asiguri c` le-ai comunicat
precum cei 3 da]i ca exemplu mai sus”, completeaz` Drago[ Gheban, consultant \ntr-un mod conving`tor,
Catalyst Solutions. profesionist [i c<t se poate
de clar inten]ia ta de a te
NU UITA – companiile particip` la astfel de evenimente cu dou` mari obiective: al`tura echipei lor.
1. Vor s` stea de vorb` personal cu c<t mai mul]i candida]i

Ghidul Angajatorilor 39
Ghidul Angajatorilor Ob]ine job-ul \n 15 minute

Ana Giurc`, adaug` “G<nde[te-te de c<te ori ai ocazia s` \nt<lne[ti [i s` stai de  Dup` o conversa]ie pl`cut`
vorb` \ntr-un cadru semi-formal cu un HR Manager, un coordonator de departament cu un reprezentant al com-
sau chiar un CEO, persoane a c`ror p`rere [i impresie poate at<rna greu \n procesul paniei \ncearc` s` ob]ii o
de selec]ie ulterior. Mul]i candida]i nici m`car nu ajung s` primeasc` un feed-back carte de vizit` sau o adres`
dup` ce au aplicat pe un site de recrutare sau au trimis un CV pe e-mail. |n schimb, \n de email. Este recomandat
cadrul unui t<rg de carier` ai ocazia acestui contact direct care poate \nsemna foarte s` faci follow-up dup` eve-
mult dac` [tii cum s` folose[ti acest` ocazie.” niment cu un scurt email \n
Tocmai pentru a fi preg`tit a[a cum trebuie am identificat mai jos c<teva aspecte pe care nu care s`-]i reafirmi interesul
trebuie s` le ignori: pentru pozi]ia [i compania
respectiv`. Te va ajuta prin
 Asigur`-te c` ]i-ai f`cut temele \nainte de t<rg. Verific` site-ul www.hipo.ro
a fixa [i mai bine numele
unde g`se[ti lista tuturor participan]ilor [i dac` identifici companii de care
t`u \n mintea recrutorului.
e[ti interesat asigur`-te c` [tii cu ce se ocup` [i ce pozi]ii au deschise; vei
crea astfel o impresie pozitiv` puternic`; neproced<nd a[a vei ob]ine exact  |n final, sorteaz` toat`
efectul contrar. informa]ia din bro[urile [i
flyerele pe care le-ai adunat
 Reprezentan]ii companiilor se a[teapt` de la tine s` te po]i prezenta [i
la t<rg [i trimite CV-ul acolo
“vinde” singur.
unde consideri ca e[ti
 Fii \mbr`cat \ntr-o ]inut` \ngrijit`, c<t mai business dac` se poate. interesat. }ine minte c`
 S` ai un num`r suficient de CV-uri cu tine; chiar dac` ai aplicat online, e bine paleta de oportunit`]i \n
sa la[i [i o copie fizic`, deoarece recrutori de la standuri \ntotdeauna \[i iau domeniul ales de tine este
noti]e pe CV-urile care le primesc. probabil mult mai larg`
 |ncearc` s` fii relaxat \n timpul discu]iei cu reprezentan]ii companiilor. Un dec<t ce ai descoperit la
z<mbet [i contactul vizual conteaz` mult pentru o prim` impresie. t<rg. Prin urmare te invit`m
s` verifici \n mod regulat
 Preg`te[te-te s` r`spunzi la \ntreb`ri despre ce te motiveaz` \n via]a profe-
www.hipo.ro pentru toate
sional`, \n ce domenii \]i dore[ti s` lucrezi [i ce te atrage la ele. Dac` nu faci
oportunit`]ile la zi de
parte din categoria vorbitorilor \n public, ar fi bine s`-]i preg`te[ti de acas`
la cei mai dori]i [i activi
c<teva idei.
angajatori din economia
 Preg`te[te-]i c<teva \ntreb`ri pe care s` le adresezi companiilor care te rom<neasc`.
intereseaz`. E important s`-]i ar`]i interesul fa]` de ele, [i vor crea o impresie
pozitiv` \n mintea recrutorului.
 Nu aborda direct compania care te intereseaz` cel mai mult. F`-]i inc`lzirea
cu altele care te intereseaz` \ntr-o m`sur` mai mic`, pentru a te familiariza cu
genul de \ntreb`ri care se pun [i de abia apoi arunc`-te \n “marea b`t`lie”.

40 Ghidul Angajatorilor
Ghidul Angajatorilor F`r` experien]`?

F`r` experien]`?
Promoveaz~-te bine
Esti chemat la interviu, pentru un job pe care ]i-l dore[ti. CV-ul t`u nu are mai mult de
jum`tate de pagin`, experien]a profesional` \]i cam lipse[te, dar, inevitabil, interviul
este programat pentru ziua de m<ine, iar tu nu [tii dac` vei face fa]`.
Singura solu]ie este s` treci de hopul cel mare printr-o abordare optim` a situa]iei.

|n acest articol vom descrie trei |nc` o dat`, cele de mai sus sunt doar
abord`ri eficiente de a te promova c<teva din abilit`]ile transferabile de care
la interviu chiar dac` nu ai mult` te po]i folosi c<nd vorbe[ti despre calit`]ile
experien]`. Acestea sunt: demonstra- tale \n fa]a unui angajator.
rea abilit`]ilor transferabile, setarea [i Mai departe, pune accent pe pasiunile
comunicarea unui obiectiv profesional tale, dar [i pe abilit`]ile tale naturale [i pe
foarte clar [i comunicarea succint` [i cuno[tin]ele dob<ndite p<n` \n momen-
la obiect. tul respectiv. Odat` ce ai fost chemat la
|n primul r<nd, \n timpul interviului, interviu, cu minimul de experien]` pe care
vorbe[te chiar [i despre cele mai o de]ii, persoana care te evalueaz` nu se
m`runte activit`]i relevante pentru a[teapt` s` \i poveste[ti c<te \n lun` [i \n
jobul pe care \l urm`re[ti. Fie c` ai fost stele despre experien]a ta. Orice angajator,
timp de 6 luni voluntar \ntr-o asocia]ie \n schimb, caut` poten]ialul candidatului,
studen]easc` unde te-ai specializat vrea s` vad` c<t de mult [i de repede ar
pe training, fie c` \n timpul liceului putea s` \nve]e acesta s` se integreze \n
ai dat medita]ii elevilor de gimnaziu, compania respectiv`.
subliniaz` realiz`rile pe care le-ai avut
\n urma acestor activit`]i. Uneori po]i
chiar vorbi despre aspecte care par
a nu avea leg`tur` cu jobul \n cauz`.
M` refer aici la abilit`]ile transferabile.
Acestea reprezint` calit`]i [i \nsu[iri
ale tale care pot fi cu u[urin]` folosite
\n mai multe domenii.
Urm`toarele exemple descriu c<teva
exemple concrete de abilit`]i transfera-
bile:
 Abilit`]i de negociere [i persuasiune
(\n concursuri de debate, dar [i \n
rela]ia cu prietenii, c<nd \i convingi s`
cumpere ceva de la tine),
 A vorbi \n public f`r` s` resim]i
st<njeneal` (\n fa]a grupului t`u de
amici, dar [i \n cadrul unei organiza]ii
non-profit \n care activezi),
 Capacitatea de a supraveghea
(membrii unei echipe, c<nd e[ti team
leader)
 A scrie frumos (revista [colii).

42 Ghidul Angajatorilor
Promoveaz`-te bine Ghidul Angajatorilor

Un alt aspect de care e bine s` ]ii cont, \n afar` de


 Mihai trebuie s` r`spund` la \ntrebarea: Ce abilit`]i ale tale mesajul pe care \l transmi]i [i de modalitatea de livrare a
te fac diferit de restul candida]ilor? Dup` c<teva secunde de acestuia, este cantitatea de cuvinte pe care le folose[ti,
g<ndire, r`spunsul acestuia este: ’Consider c` de]in cele mai cantitatea comunic`rii pe care tu o realizezi. ’Less is
importante atuuri pentru acest job (Asistent manager): sunt o more’ spun americanii [i aceast` deviz` are aplica]ie
persoan` organizat`, am bune abilit`]i de comunicare [i de [i \n cazul nostru. Comunic`-]i ideile \ntr-o variant` mai
interrela]ionare [i sunt obi[nuit s` fac fa]` cu brio situa]iilor degrab` scurt` dec<t \ntr-una pompoas`, de dragul
de criz`’. Dup` o zi, Mihai este anun]at c` a postul este al conversa]iei. Angajatorii apreciaz` o minte structurat`,
s`u. pe care, concret, ei o reg`sesc \ntr-o comunicare con-
Mai mult dec<t cele enumerate, este important s` dovede[ti c` cis`, la obiect. Maniera ta de prezentare a ideilor ar fi
ai un obiectiv clar [i bine setat, c` [tii unde vrei s` ajungi sau c` bine s` fie una organizat`, f`r` abateri irelevante de la
m`car \ncerci s` afli c`tre ce te \ndrep]i. |n plus, f` tot posibilul informa]iile pe care angajatorii doresc s` le aud`.
ca din cuvintele tale s` reias` preocuparea pentru viitoarea
carier`, mai degrab` dec<t s` vorbe[ti despre trecut. Cu at<t  Andrei este rugat la un interviu pentru un post de pro-
mai mult \]i va fi de folos aceast` abordare cu c<t experien]a gramator \ntr-o firm` de IT s` se prezinte. R`spunsul
anterioar` este un minus pentru tine. dat de Andrei dureaz` 17 minute, acesta pornind de
la cursurile luate \n facultate p<n` la joburile de care
 |n timpul interviului, Maria discut` numai despre unica ei a fost nemul]umit. Andrei a[teapt` apoi s`pt`m<ni
activitate din timpul facult`]ii: experien]a pe care a dob<ndit-o \ntregi un r`spuns de la acea firm`. Unde a gre[it? A
\n cele 4 luni \n care a fost educatoare la o gr`dini]`, despre uitat s` verifice dac` intervievatorul \[i dorea o prezen-
cum se \n]elegea cu copiii [i despre cum i-a \nv`]at s` picteze tare succint`, \n c<teva cuvinte, sau una detaliat`.
[i s` c<nte; intervievatorul nu o \ntrerupe, mai ales c` Maria |n concluzie, pentru a-]i promova o imagine de poten]ial
\[i g`se[te cu greu cuvintele. Maria aplicase pentru un post \n profesionist \ntr-un domeniu, nu este necesar s` te
Public Relations, unde abilit`]ile de concentrare, de structu- prezin]i la un interviu cu un bagaj de 5 ani de experien]`
rare a informa]iei [i abilit`]ile de comunicare sunt esen]iale. profesional`. Dac` vei ]ine cont de cele c<teva sfaturi de
A doua zi, Maria a primit un telefon de la intervievator, care o mai sus, vei avea [anse s` convingi orice intervievator
anun]a c` postul a fost ocupat de altcineva. c` abilit`]ile [i pasiunile tale, \mpreun` cu minimul de
cuno[tin]e dob<ndite, te recomand` drept un candidat
de valoare, al c`rui poten]ial merit` s` fie exploatat.

Succes!

Daniela Ghimpe]eanu, Career Experts


www.careerexperts.ro
Consiliere \n carier` [i programe de dezvoltare a carierei

Angajatori de TOP 2007 43


Ghidul Angajatorilor Management trainee

Una dintre cele mai puternice tendin]e


care se remarc` pe pia]` este faptul
c` angajatorii din domeniile bancar [i
FMCG (bunuri de larg consum) [i-au
creat programe speciale de recrutare
pentru studen]i [i absolven]i care se
prezint` sub denumiri diferite, cea mai
frecvent` fiind cea de management
trainee.
Vom \ncerca o scurt` defini]ie de[i
programele variaz` destul de mult de
la o companie la alta. Dup` cum o
spune [i denumirea, trainee-ul este o
persoan` care \nva]`, care parcurge un
program de preg`tire – management
trainee ar putea fi tradus ca fiind
„managerul care \nva]`”. {tiu c`
este pu]in for]at` traducerea, dar
pentru multe companii scopul acestor
programe este s` atrag` \n companie
[i s` preg`teasc` tineri talenta]i care
la un moment dat, mai repede sau
mai t<rziu, s` poat` prelua o pozi]ie de
management. Sunt companii cum ar
fi British American Tobacco, Coca Cola
HBC, Credit Europe Bank... [i lista ar
putea continua, \n care o parte dintre
cei care au intrat \n companie pe o
pozi]ie de trainee sunt acum manageri.
“Costin M<ndrea (Marketing Manager),
C`t`lin Cr`ciun (National Future
Consumption Key Accounts Manager),
Oana Ciornei (Compensations &
Benefits Manager), Krisztina Toth
(National Business Planning Manager),
Octavian Belu (Senior HR Manager),
Adrian Hu]iu (Area Sales Manager) au
p`[it pragul companiei ca [i Trainee
cu c<]iva ani \n urm`.” spune Oltea
Cer`ceanu – Recruitment Manager
Coca-Cola HBC – fost trainee [i ea.
“Toate persoanele care au intrat \n
programul de management trainee
au finalizat programul pe o pozi]ie
de management” British American
Tobacco Romania

Management Din aceast` explica]ie decurg c<teva

Trainee
aspecte definitorii pentru un astfel de
program:
 Num`rul de aplican]i este mai mare
pe pozi]ie [i concuren]a mai puter-
nic`,
 Sistemul de selec]ie este mult mai
riguros deoarece atunci c<nd se face
shortcut c~tre o pozi}ie de management selec]ia de la candida]i se a[teapt`
competen]ele pe care trebuie s` le
aib` un manager,
 Programul de preg`tire este mai
bine pus la punct, mai variat [i
oportunit`]ile de care se bucur` un
trainee sunt de multe ori superioare
altor pozi]ii de entry level,

44 Ghidul Angajatorilor
Shortcut c`tre o pozi]ie de management Ghidul Angajatorilor

 De cele mai multe ori experien]a anterioar` nu este obligatorie


deoarece companiile urm`resc mai degrab` un set de abilit`]i
[i atitudini,
 C<nd vine vorba de aceste abilit`]i [i atitudini a[tept`rile
de la trainee sunt mult mai mari: se a[teapt` proactivitate,
ini]iativ`, orientare puternic` spre \nv`]are, abilit`]i de
interrela]ionare, leadership.
“Trainee au obiective clare de \nv`]are [i performan]` \nc`
din prima zi de angajare.” spune Oltea Cer`ceanu.
Liviu, Trainee Coca Cola HBC:
“Am ales s`-mi \ncep cariera ca Trainee pentru oportunit`]ile de
dezvoltare de aici. Compania \]i pune la dispozi]ie multe p<rghii
\n acest sens. P<n` acum, a[tept`rile mi-au fost dep`[ite, mai
ales \n ceea ce prive[te disponibilitatea managerilor din top de
a ne explica business-ul [i de a ne ajuta s` ne integr`m. |n plus,
programul \]i ofer` ocazia de a fii managerul propriei preg`tiri Angajatori de TOP
profesionale”.
Cel mai mare t<rg de carier` al anului
Ce nu este un program de management trainee: continu` online pe www.hipo.ro p<na la 31 mai.
 Nu este un internship – internshipul este pentru o perioad`
scurt`, strict determinat` \n timp, pe c<nd programele de
management trainee sunt majoritatea full time [i sunt consid-
erate de angajatori ca joburi permanente,
 Nu este un training – astfel de programe includ pachete com-
plexe de preg`tire a trainee-ilor, unul dintre elemente put<nd
fi trainingul \n sala de curs sau la locul activit`]ii (on the job
training) dar nu se opresc aici. Pe l<ng` training este pus \n
mi[care un sistem complex de preg`tire care poate include:
programe de coaching [i mentoring, sisteme de evaluare a
performan]ei, rotirea pe mai multe departamente pentru a
\n]elege \ntreaga activitate a companiei [i corela]iile dintre
departamente.

Procesul de selec]ie poate include:


 Formular de aplicare cu 5-10 \ntreb`ri – formularul este
primul filtru de selec]ie. Recomandarea noastr` este s` nu
\l completezi pe fug` deoarece \n aceast` faz` de selec]ie
seriozitatea cu care tratezi formularul este la fel de important` Dealer autorizat DACIA şi RENAULT
ca experien]` acumulat` anterior. Alege cu aten]ie exemplele
pe care le folose[ti \n r`spunsurile tale pentru a fi sigur c` Camioane Renault
ilustreaz` puternic atitudinea [i abilit`]ile tale,
 Teste de aptitudini sau de personalitate. Pentru testele
Importator Utilaje Agricole
de aptitudini \]i recomand`m s` te preg`te[ti \n avans. recrutează pentru dezvoltarea sa,
Intereseaz`-te ce tipuri de teste sunt folosite de compania la
care aplici (po]i verifica pe site sau de la persoane care au
aplicat anterior). Multe companii folosesc teste similare cu
CONSILIERI CLIENŢI SERVICE AUTO
GMAT. Pentru exemple viziteaz` www.GMATTutor.com. Pentru pentru sediul din Bucureşti
testele de personalitate singura noastr` recomandare este INGINERI MECANICI UTILAJE AGRICOLE
s` fii sincer. Mul]i candida]i sunt descalifica]i \n aceast` faz` în toate zonele ţării
pentru c` este depistat` inconsisten]a cu care au r`spuns la
\ntreb`ri,
 Interviul de grup – urm`re[te abilit`]ile tale interpersonale. Vă oferim: Vă cerem:
|]i recomand`m s` \]i asumi un rol activ \n discu]ie f`r` s`  Un cadru de lucru dinamic şi profesionist  Absolvent / student an terminal facultate
\ntrerupi ceilal]i candida]i [i f`r` s` monopolizezi discu]ia.  Posibilitatea formării profesionale cu profil tehnic
|n aceast` faz` este important s` te po]i deta[a [i s` nu-i  Oportunităţi de evoluţie în carieră  Experienţă în lucrul cu clienţii - avantaj
prive[ti pe ceilal]i participan]i ca fiind concuren]i, ci mai  Salariu atractiv  Simţ tehnic şi comercial
 Cunoştinţe PC – Word, Excel
degrab` colegi, \mpreun` cu care construie[ti un r`spuns la
\ntreb`rile intervievatorilor,
 Interviuri cu persoane din departamentul de resurse umane Vă rugăm să ne trimiteţi CV-ul dumneavoastră împreună cu o scrisoare de intenţie pe adresa
[i/sau din departamentul \n care vei lucra la final. In majori- IPSO S.A., Şos. Bucureşti-Ploieşti, Nr. 145, Sector 1, Bucureşti,
tatea cazurilor sunt 3 interviuri: cu departamentul de resurse pe fax n° (021) / 352 44 77, sau prin e-mail recrutare@ipso.ro, cu precizarea obligatorie
umane, cu viitorul manager [i cu o persoan` din manage- pe Curriculum Vitae a postului pentru care optaţi.
mentul superior, poate chiar cu managerul general. Vor fi contactaţi numai candidaţii ce întrunesc criteriile cerute.

Ghidul Angajatorilor 45
Ghidul Angajatorilor Profil companie

De cele mai multe ori companiile folosesc mai multe


metode de selec]ie grupate \ntr-un Assesment Center
(Centru de Evaluare) care se poate \ntinde pe parcur-
sul a dou` zile. Pe l<ng` cele enumerate mai sus un
centru de evaluare mai poate include:
 Jocuri de rol
 Exerci]iu In-Tray
 Prezentare
 Discu]ii de grup
 Instrumente psihometrice
 Studii de caz

Competen]ele urm`rite \n procesul de selec]ie


O competen]` se define[te cel mai u[or ca „abili-
tatea de a intreprinde activit`]i la standardele
cerute, folosind un mix potrivit de cuno[tin]e, abilit`]i
[i atitudini.” Profilul candida]ilor pentru un program
de trainee este definit printr-un set de competen]e.
Intervievatorii / evaluatorii vor \ncerca prin instru-
mentele enumerate mai sus s` evalueze nivelul t`u
pentru fiecare competen]`.

Competen]ele urm`rite cel mai des sunt:


 Capacitatea de analiz` - const` \n descompune-
rea, ordonarea, caracterizarea si ierarhizarea
elementelor unui sistem, precum [i abilitatea de a
\n]elege de ce sistemul a ajuns acolo unde este [i
de a previziona evolu]ia acelui sistem \n condi]iile
modific`rii unui element component.
 Inovarea – este deghizat` de obicei \n cuv<ntul
creativitate. Alteori este chiar EA, inovarea, trecut`
pe lista scurt` a abilit`]ilor. Putem spune c` un
angajator care caut` aceast` competen]` se
a[teapt` s` duci la bun sf<r[it ideiile valoroase pe
care le ai.
 Lucrul \n echip` – presupune colaborarea cu
ceilal]i, \mp`rt`[irea de cuno[tin]e experien]e [i
informa]ii, sus]inerea celorlal]i membri ai echipei
\n vederea atingerii obiectivelor comune
 Proactivitate – a fi proactiv \nseamn` a-]i asuma
responsabilitatea lucrurilor care ]i se \nt<mpl`,
\nseamn` s` ai suficien]` determinare pentru a-]i
crea un context favorabil [i a ac]iona pentru a-]i
atinge obiectivele.
 Comunicare eficient` – s` comunici \ntr-un mod
clar, precis [i bine structurat, cu autoritate [i cu
convingere. S` po]i prezenta \n mod conving`tor o
problem`.
 Orientarea spre \nv`]are – s` fii con[tient de
punctele forte, dar [i de limitele tale, urm`rind
permanent oportunit`]i de dezvoltare [i \nv`]are.

Pentru mai multe detalii despre competen]e [i modul


\n care le po]i dezvolta la facultate sau la servici
viziteaz` sec]iunea Dezvoltare Personal` pe
www.hipo.ro.

46 Ghidul Angajatorilor

Evaluare