Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

GRĂDINIŢA Nr.16
Şcoala Gimnazială Nr. 2
Str. Regiment 11 Siret Nr. 2
Galaţi

PRIMA MEA ENCICLOPEDIE


(Opţional la nivelul mai multor arii curriculare)

Perioada de parcurgere: 1 an
Grupa Mare Pregătitoare
Educatoare Aurelia Cobzaru

Argument:
La baza ofertei către părinţi a opţionalului „Prima mea enciclopedie” au
fost următoarele:
- curiozitatea şi spiritul de participare activă a copiilor
- stimularea interesului şi motivaţiei de a observa şi a analiza obiecte,
fiinţe, fenomene ale naturii, relaţiile dintre ele
- dorinţa de a-i învăţa să aleagă din multitudinea de informaţii pe
cele de adevărată valoare (vizionarea unor emisiuni ştiinţifice,
consultarea unor dicţionare, enciclopedii, reviste, pliante în mod
independent)
- necesitatea formării unui comportament civilizat faţă de natură şi
mediu, de protejare şi ocrotire a naturii

OBIECTIVE CADRU:
1. Cunoaşterea şi utilizarea unor noţiuni specifice unor ştiinţe
2. Dezvoltarea unor comportamente faţă de mediul înconjurător
3. Dezvoltarea capacităţii de comunicare diversă

1
OBIECTIVE CADRU ALE CATEGORIILOR DE ACTIVITĂŢI
IMPLICATE:

 Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a


semnificaţiilor structurilor verbale (Educarea limbajului)
 Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului
înconjurător, precum şi stimularea curiozităţii pentru investigarea
acestuia (Cunoaşterea mediului)
 Formarea şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a
mediului înconjurător, în vederea educării unei atitudini pozitive faţă
de acesta (Cunoaşterea mediului)
 Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate;
educarea abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi (Educaţie pentru
societate)

2
3.4 să vizioneze emisiuni TV cu conţinut
ştiinţific (Discovery, Animal Planet)
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
1.1 să numească planetele din Sistemul -observarea planetelor din Sistemul
nostru Solar Solar şi a Soarelui în imagini video şi
1.2 să exprime în cuvinte simple legătura fotografii
dintre Pământ şi Soare, Pământ şi -discuţii pe marginea imaginilor video şi
Lună a informaţiilor din Mémo– enciclopedie
Larousse
-folosirea de atlase, albume, pliante
-observarea şi înţelegerea unor fenomene
naturale ca producerea curcubeului,
ecoul;
1.3 să cunoască părţile corpului omenesc -observarea spontană şi dirijată a părţilor
1.4 să identifice organele de simţ ale corpului uman
organismului uman -exerciţii (joc didactic) de identificare şi
1.5 să prezinte în cuvinte simple comparare a simţurilor
„călătoria” alimentelor prin -jocuri didactice prin care sunt
organismul uman evidenţiate funcţiile vitale (hrănire şi
1.6 să cunoască câteva boli frecvente ale respiraţie)
omului (în special ale copiilor) şi -realizarea unor desene, tabele,
unele cauze ale apariţiei lor referitoare la alimentaţia echilibrată
1.7 să numească unele alimente care -completarea de fişe;
ajută la dezvoltarea echilibrată a
organismului
1.8 să cunoască importanţa odihnei şi
educaţiei fizice pentru om -observaţii asupra factorilor de poluare
2.1 să descopere asociaţii între fapte şi din mediul apropiat
fenomene observate -concurs de desena pe tema poluării
2.2 să cunoască rolul pădurii şi cum -activităţi de îngrijire a spaţiului verde
influenţează aceasta viaţa omului din preajma şcolii, plantarea şi îngrijirea
2.3 să cunoască modalităţile în care unor plante
fiecare dintre noi putem acţiona în -excursii tematice
direcţia protejării mediului
2.4 să înţeleagă efectele negative ale
despăduririlor asupra atmosferei,
vieţuitoarelor -prezentarea unor informaţii, a unor
3.1 să redea în limbaj propriu în cadrul materiale ştiinţifice
clasei anumite informaţii ştiinţifice -discuţii pro şi contra asupra unor
aflate din mass-media sau din alte aspecte observate
materiale cu conţinut ştiinţific -prezentarea unor informaţii obţinute din
(reviste, enciclopedii) vizionarea unor emisiuni cu caracter
3.2 să consulte dicţionare şi enciclopedii ştiinţific
în mod independent
3.3 să citească reviste, cărţi, pliante care
pot furniza informaţii pe tema studiată

3
CONŢINUTURI

 Misterele Universului (Stele şi planete. Soarele şi planetele din jurul


lui. Pământul şi Luna)

 Omul:
• Corpul meu (Înfăţişare. Părţi componente)
• Cine comandă corpul meu (Organele de simţ. Creierul)
• „Maşini care funcţionează singure”(Inima. „Călătoria unei
îmbucături de măr” – Digestia)
• Totul se mişcă (Scheletul şi muşchii)
• „De ce sunt uneori bolnav?” (Prevenirea unor boli. A mânca şi
a dormi bine)

 S.O.S. Natura (Poluarea aerului. Despăduririle şi urmările lor)

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ

1. Cunoaşterea şi utilizarea unor noţiuni specifice unor ştiinţe


S1. Recunoaşterea şi denumirea unor planete din Sistemul Solar
S2. Explicarea legăturii dintre Pământ şi Soare, Pământ şi Lună (anul,
lunile)
S3. Prezentarea părţilor componente ale corpului omenesc
S4. Sublinierea rolului pe care îl au alimentaţia, mişcarea şi odihna în
dezvoltarea armonioasă a copiilor

2. Dezvoltarea unor comportamente faţă de mediul înconjurător


S5. Exprimarea unor păreri în legătură cu protejarea mediului
înconjurător

3. Dezvoltarea capacităţii de comunicare diversă


S6. Realizarea unor desene tematice
S7. Realizarea unor activităţi practice de ocrotire şi protejare a naturii

Material bibliografic

4
• Martine şi Daniel Saaaier, Viviane Koenig, Memo enciclopedie
Larousse pentru cei mici, ed. Aquila 93, Oradea

AN ŞCOLAR 2002 - 2003


PLANIFICARE SEMESTRIALĂ

Obiective
de Conţinuturi Nr. Perioada Tipuri de activităţi Observaţii
referinţă ore
1.1; 1.2; 1. Tânăr cercetător (Ce -intuirea unor imagini din
3.1; 3.2; este o enciclopedie?) 1 Mémo, enciclopedie
2.1; 3.3; 2. Un cer cu mii şi mii Larousse
3.4 de surprize 1 -vizionarea unor casete
3. Mic de tot într-un 2 video şi intuirea unor
Univers gigantic (Stele fotografii
şi planete) 2 -discuţii pe baza imaginilor
4. Soarele şi planetele 2 video şi a informaţiilor din
din jurul lui Mémo
5. Pământul şi Luna 2 -realizarea unor desene
6. Pământul – o sferă şi
un titirez 2 -observarea şi înţelegerea
7. Curcubeul şi ecoul unor fenomene ale naturii
(lumina şi sunetul) -realizarea unor desene cu
8. Evaluare – Un cer cu 1 tema: Soarele şi planetele
mii şi mii de surprize din jurul lui
2.1; 2.2; 9. Ce este poluarea? 1 -observaţii asupra factorilor
2.3; 2.4; 10. Pădurea – aurul de poluare din mediul
3.1; 3.2; verde al planetei 1 apropiat
3.3 11. Probleme ale
mediului înconjurător – -plantarea şi îngrijirea unor
Ce stă în puterea noastră flori
pentru protejarea
mediului înconjurător
1 -desene tematice
1.3; 1.4; 12. Corpul meu - -exerciţii de observare
1.5; 1.6; înfăţişare; părţi spontană şi dirijată a părţilor
1.7; 1.8; componente 1 corpului uman
2.1; 3.1; 13. Cine comandă -exerciţii (joc didactic) de
3.2 corpul meu? 2 identificare şi comparare a
Creierul simţurilor
14. Cine comandă -observarea unor imagini
corpul meu? din Enciclopedia copiilor

5
Organele de simţ 2

15. Maşini care -observarea unor planşe


funcţionează singure. -exerciţiu – joc: „Călătoria
Inima. Călătoria unei unei picături de sânge”
picături de sânge 2 -povestirea: „Călătoria unei
16. Maşini care îmbucături de măr”
funcţionează singure. -puzzle: Scheletul uman
Digestia. Călătoria unei -discuţii pe marginea
îmbucături de măr 2 imaginilor din Mémo
17. Totul se mişcă! -dramatizare: La medic
Scheletul şi muşchii 1 -completarea unor tabele
18. De ce sunt uneori referitoare la unele boli
bolnav? Boli frecvente frecvente la om
la copii. Cum pot
preveni unele boli? 1 -realizarea unor desene,
19. A mânca şi a dormi tabele, referitoare la
bine. Hrana, odihna şi alimentaţia echilibrată
mişcarea – echilibrul -completare de fişe
vieţii 1 -piramida alimentelor
20. Alimentaţia şi stările -completarea unui test, în
generate de ea 1 legătură cu alimentele
consumate
21. Evaluare – Corpul -povestirea: „Călătoria unei
meu îmbucături de măr”
1 (propoziţii lacunare)
-organele de simţ
2.2; 2.3; 22. Poluarea. Acţiuni de -activităţi de îngrijire a
3.1; 3.3 îngrijire a şcolii şi a spaţiului verde din preajma
împrejurimilor, a pădurii 1 şcolii
Gârboavele -concurs de desene pe tema -evaluare
6. Pământul – casa poluării
noastră (consolidare ) 1

28. Omul (consolidare) 1 -realizarea unei compuneri


30. Evaluare 1 cu tema: „Pământul – casa
noastră”
-fişe, rebusuri
-fişe, realizarea unor desene
tematice

6
EDUCATOARE AURELIA COBZARU