Sunteți pe pagina 1din 82

MANAGEMENT BANCAR

MANAGEMENT BANCAR
CAP.I
Consideraţii referitoare la managementul bancar
• Elementele manag. bancar, definitii, functii,
obiective
• Componentele manag.bancar
• Rolul managementului bancar
• Structura managementului bancar
• Instrumentele utilizate de managementul bancar
MANAGEMENT BANCAR
Elementele managementului bancar, definitii, functii,
obiective
Elemente generale:
- Ştiinţa managementului bancar
- Managementul bancar ştiinţific
- Procesele de management bancar
- Relaţiile în managementul bancar
- Principiile managementului bancar
MANAGEMENT BANCAR
• Elemente ale managementului organizaţiei
– Sistemul organizatoric bancar
– Sistemul informaţional bancar
– Sistemul decizional bancar
– Sistemul metodologic bancar
Elementele fundamentale ale managementului
sunt valabile şi în cazul băncilor dar
particularizate la specificul activităţii bancare
MANAGEMENT BANCAR
Definiţii
– Procesul de coordonare a resurselor
umane,informaţionale,fizice şi financiare, în vederea
realizării scopului organizaţiei bancare;
– Procesul de obţinere şi combinare a resurselor umane,
financiare şi fizice, în vederea îndeplinirii scopului primar
al organizaţiei bancare – obţinerea de produse şi servicii
dorite de societate.
MANAGEMENT BANCAR
Definiţii
– Managementul bancar se poate defini ca un grup
de activităţi care cuprind planificarea şi adoptarea
deciziilor, organizarea conducerea şi controlul,
orientarea către resursele umane, financiare,
fizice şi informatice ale unei organizaţii, în vederea
realizării obiectivelor acesteia cât mai eficient şi
cât mai productiv
MANAGEMENT BANCAR
• Funcţiile managementului bancar
1. Funcţia de previziune = ansamblul
activităţilor prin care se determină principalele
obiective ale băncii şi componentele sale, precum şi
resursele şi mijloacele necesare realizării lor.
Realizarea acestei funcţiuni presupune întocmirea de :

- prognoze,
- planuri,
- programe
MANAGEMENT BANCAR
2. Funcţia de organizare a managementului –
presupune două subdiviziuni:
a) organizarea de ansamblu a băncii
( organigramă, regulamente, sistem
informaţional)
b) organizarea principalelor componente
MANAGEMENT BANCAR
3. Funcţia de coordonare
- armonizarea deciziilor şi acţiunilor personalului şi
compartimentelor funcţionale
4. Funcţia de antrenare = ansamblul
activităţilor prin care se mobilizeazză personalul
pentru realizarea obiectivelor stabilite
element esenţial al acesteia este – motivarea
- motivarea pozitivă
- motivarea negativă
MANAGEMENT BANCAR
5. Funcţia de control-evaluare =
ansamblul proceselor de măsurarea şi
comparare a performanţelor băncii cu
obiectivele stabilite pentru a identifica
deficienţele şi a pune în evidenţă rezultatele
performante
MANAGEMENT BANCAR
• OBIECTIVE
- Organizarea şi utilizarea resurselor băncii pentru:
a. Maximizarea profitului pe termen scurt mediu şi
lung;
b. Diminuarea permanentă a riscului specific
c. Satisfacerea cerinţelor clienţilor, salariaţilor,
acţionarilor,
d. Realizarea obiectivelor băncii în ansamblul lor
MANAGEMENT BANCAR
Pentru realizarea obiectivelor managementului
cerinţele manageriale se structurează la trei
niveluri de competenţă

- Nivelul 1- conducerea de nivel superior


- Nivelul 2- conducerea la nivel mediu
- Nivelul 3- conducerea la nivelul de bază
MANAGEMENT BANCAR
• Rolul managementului bancar
1. Roluri interpersonale determinate de: - manager
ca:
- figură proeminentă
- manager cu rol de lider
- manager cu rol de legătură
2. Roluri informaţionale :
- de monitorizare;
- de diseminare de informaţii;
- de purtător de cuvânt
MANAGEMENT BANCAR
3. Roluri decizionale :
- de antreprenor,
- de iniţiator voluntar al schimbării,
- soluţionar de probleme,
- distribuitor de resurse
Îndeplinirea rolului managementului bancar depinde de
calităţile managerilor:
-calităţi profesionale,
-calităţi interpersonale,
-calităţi conceptuale
MANAGEMENT BANCAR
• Structura managementului bancar
– Managementul pasivelor proprii,
– Managementul activelor proprii;
– Managementul riscurilor bancare;
– Managementul resurselor umane;
– Managementul performanţelor bancare.
MANAGEMENT BANCAR
• Instrumentele managementului bancar
– Planificarea şi prognoza;
• Planuri şi prognoze pt.-credite,resurse,fonduri proprii, investiţii,
cheltuieli operationale
– Analiza SWOT
• Puncte tari,
• Puncte slabe,
• Oportunităţi,
• Ameninţări
– Indicatorii de performantă
MANAGEMENT BANCAR
• CAP.2. ORGANIZAREA BANCARĂ
2.1. Particularităţile organizării şi funcţionării băncilor
2.2. Structura organizatorică a unei bănci
2.3. Organizarea sistemului bancar
2.3.1 Organizarea sistemului bancar internaţional
2.3.2. Organizarea sistemului bancar românesc
MANAGEMENT BANCAR
2.1. Particularităţile organizării şi funcţionării băncilor
- Băncile se constituie şi organizează ca societăţi
comerciale pe acţiuni conform Legii societăţilor
comerciale;
- Băncile pot funcţiona numai dacă primesc autorizaţia
de funcţionare de la autoritatea de supraveghere
bancară, care, de regulă, este banca centrală.
MANAGEMENT BANCAR
• 2.1. Particularităţile organizării şi funcţionării băncilor
- Conform art.9 din Legea 58/1998 băncile române pot
funcţiona numai pe baza autorizaţiei de funcţionare
emise de BNR.
- Înainte de acordarea autorizaţiei de funcţionare, BNR
emite o aprobare prealabilă de constituire sub forma
unei societăţi pe acţiuni
MANAGEMENT BANCAR
• 2.1. Particularităţile organizării şi funcţionării băncilor
- Organizarea şi funcţionarea băncilor se stabileşte prin
actele constitutive în conformitate cu legislaţia
comercială şi bancară;
- Fiecare bancă are un regulament propriu de funcţionare
care stabileşte cel puţin:
a. Structura organizatorică a băncii;
b. Atribuţiile fiecărui compartiment al băncii;
c. atribuţiile sucursalelor şi altor sedii secundare
• 2.1. Particularităţile organizării şi funcţionării băncilor-
d. Atribuţiile comitetului de audit, comitetului de administrare
a riscurilor ; comitetului de adminstrare a activelor şi
pasivelor, comitetului de credite, atribuţiile altor organe
specializate ale băncii;
e. Competenţele conducătorilor băncii, ale persoanelor care
asigură conducerea compartimentelor din cadrul băncii, a
sucursalelor şi altor sedii secundare;-
f. Sistemul de control intern şi organizarea şi funcţionarea
activităţii de audit intern.
MANAGEMENT BANCAR
2.2 SRUCTURA ORGANIZATORICĂ
- Structura organizatorică a unei bănci este stabilită de
conducerea fiecărei bănci ţinând cont de cerinţele interne
şi de reglementările băncii centrale .
Structura organizatorică se concretizează în:
- Organigramă ierarhică;
- Organigramă funcţională;
- Regulament de organizare şi funcţionare;
MANAGEMENT BANCAR
• Organigrama ierarhică reprezintă structura de
ansamblu a băncii indicând subdiviziunile
organizatorice ale băncii şi raporturile dintre
ele, numărul şi nivele ierarhice;
• Organigrama ierarhică permite identificarea
factorilor de decizie şi modul de transmisie al
deciziilor
DIRECTIA
TREZORERIE

DIRECTIA
RELAŢII
EXTERNE.
DIRECTIA ŞI PASIVE

VICEPREŞEDINTE
CONTABILITATE
COM . ADM. ACTIVE

COMITET DE CREDIT
DIRECTIA
CREDIT-RISC

DEPARTAM.
PIEŢE DE
CAPITAL
CA
AGA

DIRECTIA
VICEPREŞEDINTE
PREŞEDINTE

OPERŢIUNI
COM. DIRECŢIE

DIRECTIA
MARKETING

DIRECTIA
INFORMATICĂ

DIRECTIA
VICEPREŞEDINTE
ORGANIGRAMA IERARHICĂ

SERVICII
DIRECTIA
A RISCURILOR

RESURSE
COMITET DE ADM.
COMITET DE AUDIT

UMANE
DIRECTIA
JURIDICĂ
ORGANIGRAMA FUNCŢIONALĂ
PREŞEDINTE
Nivel ierarhic

DIRECŢII
UNITĂŢI TERITORIALE
DEPARTAMENTE
COMPARTIMENTE
1 2 3

Asistare Producţie Exploatare

ACTIVITĂŢI
ORGANIGRAMA FUNCŢIONALĂ
• ORGANIGRAMA FUNCŢIONALĂ
- permite identificarea activităţilor băncii şi nivelurile ierarhice de
exercitare, aceste activităţi grupându-se astfel:
- activitate de explorare – se vând produse şi servicii;
- activitate de producţie – se crează produse –servicii;
- asistenţă şi resurse – bază materială, personal
- asistenţă de specialitate – marketing, juridic, pieţe de capital, rel.
externe;
- asistenţă tehnică –trezorerie, inginerie financiară
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
Organigrama sucursalei
DIRECTOR COMITET
DE CREDIT

DIRECTOR
JURIDIC SECRETARIAT

MANAGER OPERAŢIUNI MANAGER OPERAŢIUNI


COMPANII

ICONTABILITATE
OPERAŢIUNI CU

ADMNISTRARE
INFORMATICĂ
CU CLIENŢII

GENERALE
EVALUARE
CREDITE

CASIERIE

CREDITE

SERVICII
CLIENŢII
RELAŢII
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

• Regulamentul de organizare şi funcţionare


- descrie structura organizatorică a băncii
- descrie principalele atribuţii şi responsabilităţi
ale direcţiilor, departamentelor centralei şi
relaţiile funcţionale dintre acestea;
- descrie principalele atribuţii şi reponsabilităţi ale
subunităţilor, şi legăturile dintre acestea şi
centrală
MANAGEMENT BANCAR
• 2.3. Organizarea sistemului bancar
- Sistemul bancar = totalitatea băncilor impreună cu
ansamblul de legi, norme, legături, relaţii, proceduri,
uzanţe şi cutume, utilizate în reglementarea şi
desfăşurarea activităţii bancare
- Sistemul bancar este compus dintr-o serie de bănci şi
instituţii de credit unele cu rol de emisiune,
reglementare şi supraveghere prudenţiale, altele cu rol
comercial, investiţioanal sau de afaceri.
MANAGEMENT BANCAR
• 2.3.1 Organizarea sistemului bancar internaţional
- Sistemul bancar internaţional este compus dintr-un
număr redus de bănci cu sarcini de reglementare si
supraveghere regională ( BIS; BM; BCE) sau globală si
dintr-o mare varietate de bănci cu activitate
comercială.
- În cadrul băncilor cu activitate comercială, foarte
numeroase, numai un număr redus au activitate cu
caracter internaţional.
MANAGEMENT BANCAR
- În cadrul sistemului bancar internaţional băncile se
pot clasifica în câteva mari familii,în funcţie de
competenţele deţinute în ţările de origine:
- Bănci de depozit;
- Bănci comerciale;
- Bănci regionale;
- Bănci de cliring;
- Bănci universale;
- Case de economii şi instituţii specializate;
MANAGEMENT BANCAR
• În cadrul sistemului bancar internaţional actual se
manifestăo serie de forţe globale de schimbare ca:
- inovarea tehologică;
- dereglementarea serviciilor financiare şi creşterea
nivelului intern de deschidere la competiţia
internaţională;
- accentuare fenomenului de concentrare bancară prin
fuziuni şi preluări .
MANAGEMENT BANCAR
2.3.2 Organizarea sistemului bancar românesc
- Organizat pe două nivele;
- Nivelul unu Banca Naţională a României
- Nivelul doi băncile comerciale şi cooperativele de
credit
- În românia funcţionează :
- 32 bănci 8 sucursale ale băncilor străine
- 548 de cooperative de credit
MANAGEMENT BANCAR
• Cap.3 Managementul pasivelor băncii
Pasivele băncii sunt formate din:
- capitaluri proprii,
- depozitele atrase de la clienţi;
- împrumuturi şi alte facilităţi de la banca
centrală;
- depozite atrase de pe piaţa interbancară;
- imprumuturi de la bănci şi alte instituţii
financiare;
MANAGEMENT BANCAR
3.1 Managementul resurselor (capitalurilor) proprii
Principala resursă proprie a băncilor este capiatlul social. El stă la baza
constituirii capitalurilor proprii care includ în plus:
– rezervele legale;
– rezerva generală pt.riscul de credit;
– rezervele din diferenţe favorabile din reevaluarea patrimoniului;
– fondul imobilizărilor corporale;
– fondul pentru creşterea resurselor proprii:
– rezerve statutare din care se deduc:
• Repartizarea profitului;
• Credite subordonate acordate de bănci;
• Participaţii deţinute de bănci la alte instituţii financiare;
• Cheltuieli de repartizat şi alte cheltuieli;
• Valoarea neamortizată a cheltuielilor de constituire;
MANAGEMENT BANCAR
• 3.1.2 Reglementări naţionale privind capitalul
propriu
– Legea bancară nr 58/1998 cu modificări, Normele
11/ 15 dec 2003 privind supravegherea pe bază
consolidată a fondurilor proprii
– Băncile pers juridice române = 370 mild. Lei
– Casele de economii pentru domeniul locativ = 250
mild. Lei.
– Instituţii emitente de monedă electronică = 120.
mild lei
MANAGEMENT BANCAR
• 3.1.3 Căi şi metode de creştere a capitalului propriu
– 3.1.3.1 Generarea internă de capital
Capitalizare profitului
Creşterea rezervelor
– 3.1.3.2 Generarea externă de capital
- majorarea capitalului de către acţionarii iniţiali
- listarea pe o piaţă organizată
- achiziţii şi fuziuni
MANAGEMENT BANCAR
3.1.1 Reglementări bancare internaţionale privind
capitalul propriu
Comitetul de Supraveghere Bancară de la Basel
emite în 1998 Acordul pentru capitalul minim al soc.
bancare = 5 mil.Euro .
Capit. proprii să acopere min.8% din expunerile la risc
din active bilanţiere şi extrabilanţiere ponderate cu
grade de risc
În 2001 Comitetul de la Basel a încheiat Acordul
Basel 2 care are 3 piloni:
1. Cerinţe minime decapital;
2. Activităţi de supraveghere bancară;
3. Disciplina de piaţă
MANAGEMENT BANCAR
• 3.2 Managementul resurselor atrase
3.2.1 Tipuri de resurse atrase
Resurse în depozit :
– Conturi de disponibilităţi;
– Depozite de economii la vedere;
– Depozite de economii la termen; 30,60,90,180 360 de zile;
– Certificate de depozit;
– Depozite publice de economii;
– Depozite ale băncilor de corespondent;
– Sumele în tranzit între unităţile băncii
MANAGEMENT BANCAR
• Resurse nondepozit:
- împrumuturi de la Banca Centrală;
- împrumuturi de pe piaţa interbancară;
- vânzarea temporară a titlurilor de credit(bonuri de
tezaur, obligaţiuni guvernamentale)
Legat de toate aceste tipuri de resurse atrase se pune
problema managementului riscurilor legate de aceste
depozite
MANAGEMENT BANCAR
• Riscurile generate de un mangement
necorespunzător al resurselor sunt:
– Riscul de lichiditate;
– Riscul ratei dobânzii;
– Riscul de creditare;
– Riscul de insolvabilitate
Managementul bancar trebuie să aibă în vedere:
1. Costul resurselor;
2. Costurile de asigurare a resurselor;
3. Contribuţia resursei la menţinerea lichidităţii băncii;
4. Sesibilitatea resursei la fluctuaţiile ratei dobănzii
MANAGEMENT BANCAR
• 3.2.2 Costul resurselor atrase
- Costul marginal al resurselor atrase= costul plătit
pentru o unitate suplimentară de resursă
- Costul marginal al capitalului propriu = nivelul
minim propus al randamentului de recuperare al
capitalului acţionarilor
Cele două costuri marginale determină costul marginal
al resurselor băncii
MANAGEMENT BANCAR
• Costul marginal al resurselor atrase se
calculează după formula
m
Cm = ∑ pj cj unde:
• j=1
• Cm – cost marginal ponderat
• Pj – ponderea fiecărui cost în costul total
• Cj – costul marginal al fiecărei resurse,
• m – numărul resurselor exclusiv capitalul propriu
MANAGEMENT BANCAR
• COSTUL marginal al resurselor totale se determină
conf relaţiei:
m
Cm =∑ RjCj în care :
• j=1
– Cm – cost marginal
– Rj – ponderea fiecărei resurse în resursa totală;
– Cj – costul marginal al fiecărei resurse
– m - numărul resurselor inclusiv capitalul propriu
MANAGEMENT BANCAR
• 3.2.3 Protecţia furnizorilor de resurse
Se asigură prin:
- Management performant al pasivelor şi
activelor băncilor
- Diverse scheme de garantare a depozitelor
- Conf. OG.39/ 1996 funcţionează FGDSB
care garantează depozite atfel:
MANAGEMENT BANCAR
- echivalent în lei a 6000.euro de la 1.06 2004;
- echivalent a 10000 euro de la 1.01.2005;
-echivalent în lei a 10000.euro de la 1.01 2005;
- echivalent în lei a 15000.euro de la 1.01 2006;
- echivalent în lei a 20000.euro de la 1.01 2007;
Cap.4 Managementul activelor bancare
• 4.1 Managementul operaţiunilor active ale băncilor
• 4.1.1 Tipuri active bancare:
- Active imobilizate;
- corporale
- necorporale
- active circulante
- depozite in conturi curente la bănci;
- depozite în conturi de corespondent;
- depozite pe termen la bănci;
- credite şi împrumuturi acordate clientelei nebancare;
- credite şi împrumuturi acordate clientelei financiare;
- deţinerile de titluri de credit publice, corporatiste şi municipale;
- numerarul deţinut în casieriile băncilor
Cap.4 Managementul activelor bancare
• 4.1.2 Principiile şi regulile generale privind plasarea resurselor

– 4.1.2.1 Urmărirea legalităţii operaţiunilor


Se respectă legislaţia în vigoare: Legea 31/1990, Legea 58/1998 cu
completările ulterioare şi normele date în aplicarea ei, ROF şi
normele interne ale băncilor
– 4.1.2.2 Asigurarea siguranţei plasamentelor
Se analizează mediul intern şi extern în care se face plasarea
resurselor
– 4.1.2.3 Menţinerea lichidităţii plasamentelor
Se caută îmbinarea obiectivelor de profitabilitate cu cele de
lichiditate
– 4.1.2.4 Creşterea profitabilităţii plasamentelor;
Cap.4 Managementul activelor bancare

• 4.2 Tipuri de operaţiuni active


– 4.2.1 Creditarea firmelor şi persoanelor fizice
• 4.2.1.1 Analiza, aprobarea, şi acordarea creditelor
pentru persoanele fizice
• 4.2.1.2 Analiza, aprobarea, şi acordarea creditelor
pentru persoanele juridice
• 4.3 Plasamentele pe piaţa inerbancară
• 4.4 Plasamentele pe piaţa de capital
• 4.4 Alte plasamente
Cap.4 Managementul activelor bancare
• 4.2.1.1 Analiza, aprobarea, şi acordarea creditelor pentru persoanele
fizice
• Prezentarea condiţiilor de creditare:
• Prezentarea informaţiilor estimative privind nivelul maxim de creditare;
• Se predau spre completare următoarele documente:
– Cererea de credit;
– Adeverinţe de venit;
– Declaraţii privind alte angajamente de plată şi litigiile cu terţii şi se mai solicită:
– Actul de indentitate în original şi în copie ;
– Copie după cartea de muncă;
– Cuponul de pensie
– Alte documente
Cap.4 Managementul activelor bancare
4.2.1.1 Analiza, aprobarea, şi acordarea creditelor pentru persoanele fizice
- Se verifică şi analizează documentaţia depusă de solicitant
- Se deschide un cont curent dacă nu există unul deschis
- Se comunică clientului dacă este eligibil sau nu pentru creditul solicitat
- Dacă este eligibil se trece la faza următoare
- Se solicită documente de achiziţie si de garanţie
- Dacă toate condiţiile sunt îndeplinite creditul este aprobat, dacă nu creditul
se respinge şi se comunică motivele respingerii
- După aprobare se întocmeşte contractul de credit şi se semnează de părţi
- Se constituie garanţiile creditului şi se întabulează
- Se eliberează banii
Cap.4 Managementul activelor bancare
4.2.1.2 Analiza, aprobarea, şi acordarea creditelor
pentru persoanele juridice
• Se solicită:
– Actele constitutive ale societăţii, actele adiţionale, certificatul de
înmatriculare la RC, cererile de înscriere de menţiuni;
– Memoriu de prezentare a societăţii;
– Documentul prin care se desemnează persoana care administrează
societatea
– Cererea de credit completată de persoanele împuternicite;
– Certificatul de atestare fiscală
– Documente privind spaţiul în care se desfăşoară activitatea
– Autorizaţiile şi avizele prvăzute de lege
– Ultimele două raportări anuale şi de pe ultimul trimestru
Cap.4 Managementul activelor bancare
• 4.2.1.2 Analiza, aprobarea, şi acordarea creditelor pentru persoanele
juridice
– Se mai solicită:
• Copii ale contractelor de livrare
• Situaţia creanţelor
• Situaţia datoriilor
• Situaţia furnizorilor
• Acordul de consultare a bazei de date a CRB
• Fluxul de numerar pe perioada de creditare
• Situaţia creditelor
• Alte documente care să susţină acordarea crediului

Aprobare creditului se face după analiza documentelor şi a situaţiei


economico-financiare a solicitantului conform unor competenţe stabilite
Cap.4 Managementul activelor bancare
• 4.2.1.2 Analiza, aprobarea, şi acordarea creditelor
pentru persoanele juridice
Competenţele sunt pentru:
- comitetul de credit la nivel de subunitate locală
- comitetul de credit la nivel de subunitate regională
- departament(direcţie) de credit
- comitet central de credit
- comitet de direcţie
- consiliu de adminstraţie
Cap.4 Managementul activelor bancare
• Decizia de acordare a creditului se ia pe baza
de:
–Aplicaţia de credit
–Analiză financiară
–Orice alte documente necesare procesului de decizie
–Minuta comitetului local de credit, deciziile celorlalte verigi
intermediare
După aprobare se semnează contractele/convenţiile de credit,
se constituie şi întabulează garanţiile şi se angajază
cheltuielile sau se eliberează sumele aferente
Cap.4 Managementul activelor bancare
• După acordare se trece la urmărirea creditului care
constă în:
– Urmărirea scadenţelor ratelor de credit şi dobândă
– Încasarea acestora
– Verificarea menţinerii condiţiilor de creditare , a destinaţiilor
creditelor, a menţinerii garanţiilor şi asigurărilor,
– Recuperarea restanţelor
– Reeşalonare şi rescadenţarea
– Valorificarea garanţiilor
Cap.4 Managementul activelor bancare

• 4.3 Plasamente pe piaţa interbancară


– Depozite interbancare
• Overnight
• o lună
• 3,6,9 ,12 luni
Piaţa valutară interbancară
Piaţa monetară interbancară
Piaţa titlurilor de stat
Cap.4 Managementul activelor bancare
• 4.4 Plasamente pe piaţa de capital
– Participarea la alte entităţi 15% din FP
– Participarea la capitalul altor entităţi 20% din CS al acestora
– Valoarea totală a acestor participări max 60% din FP ale băncii
Se supun aprobării prealabile a BNR:
- Orice participare a băncii la instituţii financiare
- Orice participare cu titluri necotate a cărei valoare este mai mare
de 10% din FP ale băncii
- Orice participare în titluri paticipative cotate ale altor entităţi
nefinanciare care se situează între 10 şi 15 % din FP ale băncii
Cap.5 Managementul riscurilor bancare

• 5.1 Riscurile în activitatea bancară


– 5.1.1 definirea riscurilor bancare
– 5.1.2 clasificarea riscurilor bancare;
5.2 Contextul de manifestare a riscurilor bancare
5.3 Obiectivele managementului riscurilor bancare
5.4 Monitorizarea riscurilor bancare
Cap.5 Managementul riscurilor bancare

• 5.1 Riscurile în activitatea bancară


– 5.1.1 definirea riscurilor bancare

Riscurile bancare se definesc ca probabiltatea


apariţiei şi manifestării unor evenimente care
pot provoca pierderi unor bănci
Cap.5 Managementul riscurilor bancare
5.1.2 Clasificarea riscurilor bancare;
Riscurile bancare se clasifică astfel:
- Riscuri operaţionale
- Interne
- externe
- Riscuri de creditare
- Riscuri de schimb valutar
- Riscuri de dobândă
- Riscul de lichiditate
- Riscul reputaţional
Cap.5 Managementul riscurilor bancare
• 5.2 Contextul de manifestare a riscurilor bancare şi
consecinţele producerii acestora
• Context .
– Specificitatea domeniului bancar- banii “materie primă” şi
“produs finit”
– Scopul băncilor maximizarea profitului în condiţiile minimizării
riscului
– Contradicţii între politica băncii centrale şi cea a băncilor
– Diversivitatea serviciilor şi produselor bancare precum şi a
clienţilor
– Volatilitatea reglementărilor bancare şi financiare
Cap.5 Managementul riscurilor bancare
• Consecinţele producerii riscurilor de credit
– Pierderi de venituri din:
• Dobânzi
• Comisioane
• Speze bancare
Pierderi de capital din :
- Imobilizări de rate
- Credite nerecuperate
Intrarea în incapacitate de plată – faliment
Un studiu în SUA a relevat că din 62 de bănci care au dat faliment
înainte de 1984, 58 au falimentat din cauza creditelor imobiliare
Cap.5 Managementul riscurilor bancare
• 5.3 Obiectivele managementului riscului bancar
– Stabilirea unei definiri comun acceptate a riscului şi a tipurilor de risc
– Evaluarea cuprinzătore şi continuă a surselor de risc
– Stabilirea unor responsabilităţi clare în domeniul managementului
riscurilor
– Asigurarea unei transparenţe, a unui sistem cuprinzător de informare
a conducerii şi a unui sistem de monitorizare şi raportare
– Elaborarea unui sistem de măsurare a performanţei financiare
– Evaluarea în funcţie de piaţă a costului capitalului, a ratei rentabilităţii
şi a posibilităţilor şi limitelor creşterii organice a expunerii la risc
– Elaborarea unui sistem de clasificare a creditelor
– Elaborarea unor planuri de recuperare în caz de manifestare a
riscurilor
– Elaborarea unui program de pregătire a personalului
5.4 Monitorizarea riscului bancar
5.4.1 Monitorizarea riscului de creditare
Riscul de credit este riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, ca
urmare a neîndeplinirii de către contrapartidă a obligaţiilor contractuale.
5.4.2 Indicatori de măsurare a riscului de credit
1. Volumul creditelor restante/ total credite x 100
2. Volumul creditelor neperformante/ total credite x 100
3. Rezerve pentru pierderi din credite/total credite x 100
4. Provizioane pentru pierderi din credite/pierderi nete x 100
5. Profitul brut/provizioane pentru pierderi din credite x 100
5.4.3 Tehnicile şi instrumentele de management
Strategii privind riscul de creditare:
- exprimarea dorinţei băncii de a da credite în funcţie de tipul expunerii, sectorul
economic,aria geografică, monedă, scadenţă şi profitabilitatea estimată;
- identificarea pieţelor de acţiune şi determinarea caracteristicilor portofoliului de credite
Politici şi proceduri privind riscul de credit
Cap.5 Managementul riscurilor bancare

• Politici şi proceduri privind riscul de credit


Trebuie să asigure:
- Menţinerea unor standarde solide de creditare;
- Monitorizarea şi controlul riscului de credit;
- Evaluarea corespunzătoare a noilor oportunităţi de afaceri
- Identificarea şi administrarea creditelor neperformante
Politica va stabili cadrul de desfăşurare a activităţii de creditare
privind:
- Contrapartidele eligibile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite de acestea
- Garanţiile acceptate de bancă
Cap.5 Managementul riscurilor bancare
• 5.5 Monitorizarea riscului de dobândă
Riscul ratei dobânzii este generat de fluctuaţiile nivelului ratei dobânzii ,
atât la active, cât şi la pasive aflate în portofoliul băncii.
Forme de repercutare:
- pierderi de venituri din dobânzi ca uramare a scăderii dobânzilor active
- creşteri de cheltuieli cu dobânzile ca urmare a creşterii dobânzilor pasive

-deteriorarea sit. patrimoniale a băncii ca urmare a variaţiilor ratei dobânzii


Monitorizarea riscului de dobândă presupune măsurarea riscului ratei
dobânzii
Cap.5 Managementul riscurilor bancare
• 5.5.1 Indicatori de măsurare a riscului de dobândă

Riscul ratei dobânzii se măsoară fie prin raportul între activele şi


pasivele sensibile la dobândă, fie prin diferenţa dintre
acestea.
Indicatorii riscului ratei dobânzii cel mai des utilizaţi în practica
bancară sunt:
1. Riscul ratei dobânzii = active productive / pasive purtătoare
de dobânzi;(nivel standard = 1)
2. Marja absolută a dobânzii = venituri nete din dobânzi
3. Marja procentuală a dobânzii = Marja absolută a dobânzii/
active productive x 100 (nivel standard 3-4%)
Cap.5 Managementul riscurilor bancare
5.5.1 Indicatori de măsurare a riscului de dobândă
4. Marja procentuală netă a dobânzii = Nivelul mediu al ratei
dobânzii active/Nivelul mediu al ratei dobânzii pasive x100
5.5.2 Tehnici şi instrumente utilizate pentru stăpânirea
riscului de dobândă
Managementul riscului dobânzii se face utilizând tehnici si
intrumente bilanţiere şi tehnici şi instrumente extrabilanţiere
Cap.5 Managementul riscurilor bancare
• Tehnici si intrumente bilanţiere
O tehnică bilanţieră o constituie managementul GAP-ului
GAP = Active sensibile la dobândă (AS) – Pasive sensibile la
dobândă(PS)
GAP=0 când AS-PS = 0
GAP pozitiv când AS – PS > 0
GAP negativ când AS – PS < 0
Tehnicile de management a GAP- ului includ două metode :
• tehnica de ajustare a GAP-ului;
• Utilizarea unei alternative pentru expunerea la risc, DURATION
Cap.5 Managementul riscurilor bancare

• Tehnici şi instrumente extrabilanţiere


Astfel de tehnici sunt:
- swap-ul de dobânzi;
- anticipaţii asupra ratei dobânzii;
- contracte de limitare a dobânzii.
Cap.5 Managementul riscurilor bancare
• 5.6 Managementul riscului de lichiditate
Riscul de lichiditate = probabilitatea ca banca să nu-
şi poată onora plăţile faţă de clienţi ca urmare a
devierii proporţiei dintre angajamentele pe termen
mediu şi lung şi cele pe termen scurt, şi a necorelării
cu structura pasivelor.
Pentru a gestiona riscul de lichiditate este necesară
măsurarea acestuia cu ajutoul unor indicatori de
lichiditate
Cap.5 Managementul riscurilor bancare
• 5.6.1 Indicatorii riscului de lichiditate
Se calculează de trezoreria băncilor şi aceştia sunt:
• Lichiditatea globală = capacitatea elementelor patrimoniale de
a se transforma pe termen scurt în lichidităţi
• Lichiditatea imediată = capacitatea elem. patrimoniale de
trezorerie de a face faţă datoriilor pe termen scurt
• Lichiditatea în funcţie de total depozite = capacitatea elem.
patrimoniale de activ de a acoperi totalul depozitelor
• Lichiditatea în funcţie de total depozite şi împrumuturi =
capacitatea elem. parimoniale de activ de face faţă datoriilor din
depozite şi imprumuturi.
Cap.5 Managementul riscurilor bancare

• 5.6.1 Indicatorii riscului de lichiditate


• Indicele de lichiditate(L) = suma pasivelor/suma activelor, ambele ponderate cu
nr.mediu de zile sau cu numărul curent al grupei de scadenţă
Când :
- indicele de lichiditate L= 1, atunci banca trebuie să facă transformări de scadenţă;
- indicele de lichiditate L < 1, banca face transformarea din pasive pe termen scurt în
active pe termen lung, în condiţiile curbei descrescătoare a dobânzii;
- indicele de lichiditate L >1, banca transformă pasivele pe termen lung în active pe
termen scurt, rezultând riscul de lichiditate
• Rata lichidităţii = evoluţia gradului de îndatorare a băncii faţă de piaţa monetară=
împrumuturi nou contractate/ împrumuturi scadente x 100. O rată >1indică
scăderea lichidităţii datorită creşterii gradului de îndatorare, relaţia este inversă
în cazul ratei subunitatre
Cap.5 Managementul riscurilor
bancare
• 5.6.1 Indicatorii riscului de lichiditate
• Raportul total credite/total depozite reflectă proporţia
dintre sursele atrase de la deponenţi care sunt
împrumutate altor clienţi.
Măsurile obişnuite ale riscului de lichiditate tind, în
general să se concentreze asupra lichidităţii activelor
bilanţiere. Este de dorit ,însă introducerea în practică
a indicatorilor orientaţi spre relaţionarea fluxurilor
actuale sau potenţiale de numerar cu necesarul de
numerar
Cap.5 Managementul riscurilor
bancare
• 5.6.2 Tehnici şi instrumente utilizate pentru controlul riscului de lichiditate
• Protejarea băncii împotriva riscului de lichiditate se realizează prin tehnici
şi metode care permit remedierea riscului prin acţiuni asupra resurselor,
pe de o parte, şi asupra plasamentelor, pe de altă parte, astfel:
• Pe linia resurselor:
– Consolidarea resurselor atrase de la clientela nebancară;
– Diversificarea resurselor şi evitarea dependenţei de marii depunători;
– Atragerea depozitelor de la populaţie, care asigură dispersarea riscului,
diversitate dar şi volatilitate;
– Promovarea unor produse pe termene mai mari de timp;
– Menţinerea credibilităţii băncii şi gestionarea atentă a riscului reputaţional
– Dezvoltarea corespunzătoare a reţelei teritoriale
Cap.5 Managementul riscurilor bancare
• Pe linia resurselor:
– Operaţiuni pe piaţa de capital primară şi secundară:
– Operaţiuni cu derivative;
– Poziţie activă pe piaţa interbacară;
– Creşterea capitalurilor şi fondurilor proprii;
Pe linia plasamentelor:
- acordarea de credite pe maturităţi corelate cu maturitatea resurselor;
- controlul atent al riscului de credit şi al riscurilor ataşate;
- diversificarea portofoliului de imprumuturi pe cele trei mari segmente
corporate, retail, şi IMM-uri;
- operaţiuni cu derivative;
- poziţie activă pe piaţa interbancară.
Cap.5 Managementul riscurilor bancare
• 5.7 Gestiunea riscului de schimb valutar
Riscul valutar = probabilitatea înregistrării de pierderi determinată de expunerile în anumite
valute multiplicate cu variaţiile în timp a cursurilor de schimb.
Modificările cursurilor de schimb sunt influenţate de:
- Dinamica fluxurilor comerciale;
- Inflaţia relativă din ţările intrate în relaţii comerciale;
- Dobânzile relative din ţările intrate în relaţii comerciale şi financiare;
- Investiţiile de capital;
- Schimbările legislative şi de reglementări
Sursele riscului valutar şi factorii care afectează expunerea la riscul valutar sunt:
- factorii structurali,
- factorii strategici;
- factorii externi;
Cap.5 Managementul riscurilor bancare
• Factorii structurali se referă la natura şi extinderea
operaţiunilor valutare ale băncii(nivelul capitalului,
volatilitatea capitalului, volumul şi structura
portofoliului de credite şi investiţii etc)
• Factorii strategici se referă la eforturile bancii de a
alege şi controla riscul său valutar
• Factorii externi se referă la evenimente externe
băncii(schimbări legislative, schimbări tehnologice,
competiţia,condiţiile de piaţă)
Cap.5 Managementul riscurilor bancare
• Indicatorii riscului valutar
Pentru a gestiona riscul valutar acesta trebuie mai întâi evaluat. Evaluare se
face utilizând o serie de indicatori cum sunt:
- expunerile din tranzacţii( fluxurile de numerar dintr-o afacere facturate în
valute străine);
- Expunerile de conversie(impactul modificării cursului asupra ativelor şi
pasivelor valuatre, la data bilanţului);
- Expunerile economice ( impactul modificărilor viitoare ale cursurilor
asupra fluxurilor din companii)
- Poziţia valutară ( diferenţa dintre activele în valută şi pasivele exprimate în
valută.
Cap.5 Managementul riscurilor bancare
• Tehnici şi instrumente de management a riscului valutar;
- tehnici de hedging intern care presupun:
- corelarea expunerilor;
- protecţia “surogat”;
-decizii strategice de reducere a expunerii;
• Tehnici de hedging extern ca:
– Operaţiuni Forward;
– SWAP valutar;
– Operaţiuni futures,
- Opţiuni valutare;
Bibliogafie
• 1. Nicolae PETRIA Management Bancar - Note de
curs 2004
• 2. Ion NIŢU Managementul riscului bancar,
Ed. Expert, Buc, 2000
• 3. Ion BOGDAN Tratat de management financiar bancar,
Ed.Economică,2002
• 4. Marius GUST Management bancar, Ed. Independenţa
Economică,1999
• 5. Maricica STOICA Management bancar, Ed. Economică,
1999
• 6. Mihai Ilie Tehnica şi managementul operaţiunilor bancare,
Ed. Expert, Bucureşti, 2003
• Legea nr 58/1998, Legea bancară, Republicată Monitorul Oficial
nr.78/ 24.01.2005