P. 1
Aspecte Privind Dreptul La Un Proces Echitabil in Dreptul Comunitar

Aspecte Privind Dreptul La Un Proces Echitabil in Dreptul Comunitar

|Views: 257|Likes:
Published by Florinakkis Arhire

More info:

Published by: Florinakkis Arhire on May 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2014

pdf

text

original

FACULTATEA DE DREPT SI ADMINISTRATIE PUBLICA CONSTANTA

MASTERAT DREPT COMUNITAR LUCRARE DE DISERTATIE ASPECTE PRIVIND DREPTUL LA UN PROCES ECHITABIL IN DREPTUL COMUNITAR COORDONATOR STIINTIFIC: LECT. UNIV. DR. MASTERAND:
CUPRINS

INTRODUCERE…………………………………………………………………3 CAPITOLUL I. DREPTUL LA UN PROCES ECHITABIL I.1.Notiunea de „drepturi si obligatii cu caracter civil”………………………………13 II.2. Notiunea de „contestatie asupra drepturilor si obligatiilor de natura civila…14 I.3. Notiunea de „materie penala”………………………………………………………24 CAPITOLUL II. GARANŢII PROCEDURALE GENERALE A. Accesul la justitie………………………………………………………………………31 B. Accesul efectiv…………………………………………………………………………..33 II.1.Notiunea de tribunal………………………………………………………………….39 A. Calitatea tribunalului………………………………………………………………….45 B. Tribunal independent………………………………………………………………….46 C. Tribunal impartial……………………………………………………………………..52 II.2. Celeritatea procedurii……………………………………………………………….57 II.3. Publicitatea procedurii……………………………………………………………..63 II.4.Egalitatea armelor……………………………………………………………………65 CAPITOLUL III. ARMONIZAREA LEGISLATIEI ROMANESTI CU CERINTELE EUROPENE………………………………………………………………………………77 BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………………..83

INTRODUCERE Notiunea de „proces echitabil” este una aproape imposibil de definit datorita conditiilor speciale în care a aparut între constantele drepturilor si libertatilor fundamentale în sistemele juridice contemporane. Evolutia pe care au cunoscut-o garantiile procedurale a fost mai întâi opera instantelor britanice si americane pentru ca, mai apoi, Curtea si Comisia europeana a drepturilor omului1[1] sa adauge aspecte noi la cele cunoscute anterior2[2]. În mod evident însa, ideea de proces echitabil trimite la ideea de stat de drept, a carui prima si esentiala caracteristica consta în eliminarea arbitrariului si domnia legii. Aceste doua obiective ale oricarui stat democratic sunt echivalente cu oferirea unor garantii din ce în ce mai largi în materie procesuala, atât prin extinderea notiunii de proces asupra unor domenii ce tin de instantele administrative ori disciplinare, cât si prin delimitarea cât mai exacta a liniei de echilibru care trebuie sa exista între protectia drepturilor fundamentale si alte interese ale statelor3[3]. Art.11 din Constitutia României stabileste, cu valoare de principiu, obligatia statului român de a îndeplini întocmai si cu buna-credinta îndatoririle ce-i revin din tratatele la care este parte, precum si faptul ca tratatele ratificate de Parlament fac parte din dreptul intern. Textul constitutional enuntat face aplicarea unuia dintre principiile încrederii între statele comunitatii internationale – pacta sunt servanda- si exprima, în acelasi timp, corelatia dintre dreptul international si dreptul intern, prin integrarea normelor dreptului international în sistemul dreptului national. Integrarea normelor internationale consensuale în dreptul intern se realizeaza prin ratificarea instrumentelor juridice internationale (acord, conventie, protocol, statut, pact etc.), operatiune prin care acestora li se confera forta obligatorie de catre Parlament; întrucât ratificarea se face prin lege, clauzele instrumentului international ratificat sunt integrate în sistemul normelor interne, urmând a avea forta juridica a legii. Distinct de consacrarea integrarii dreptului international în sistemul juridic national, legea fundamentala a României contine reglementari specifice referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului. Astfel, art.20 stabileste ca interpretarea si aplicarea drepturilor si libertatilor cetatenesti se fac în concordanta cu prevederile tratatelor internationale la care România este parte si ca reglementarile internationale din domeniul drepturilor omului, cuprinse în tratatele ratificate de România, au prioritate fata de reglementarile interne în cazul în care între ele exista neconcordante.
1 [1] Numite, în cele ce urmeaza, Curtea si respectiv Comisia. 2 [2] A. J. Bullier, Y a-t-il un droit au procès équitable « fair trial » (au pénal) dans la Constitution australienne?, în „Revue de droit pénal et de criminologie” 1998, p. 613. A se vedea si L. E. Pettiti, Les droits de l’homme et l’accès à la justice, RTDH 1990, p. 25 si urm. 3 [3] F. Quilleré-Majzoub, La défense du droit à un procès équitable, Ed. Bruylant, Bruxelles, 1999, p. 15-16.

Prin Legea nr.30 din 18 mai 1994, publicata în Monitorul Oficial nr.135 din 31 mai 1994, România a ratificat Conventia Europeana pentru apararea Drepturilor Omului (C.E.D.O.), precum si protocoalele aditionale la aceasta nr.1, 4, 6, 7, 9, 10. În acest mod, conform art.11 si 20 din Constitutie, Conventia si protocoalele ei aditionale au devenit parte integranta a dreptului intern, având prioritate fata de acesta, altfel spus C.E.D.O. si protocoalele aditionale au devenit izvor de drept intern obligatoriu si prioritar, ceea ce, în plan national, are drept consecinta imediata aplicarea conventiei si protocoalelor de catre instantele judecatoresti române, iar în plan international acceptarea controlului prevazut de C.E.D.O. cu privire la hotarârile judecatoresti nationale. Prin Protocolul nr.11 al Conventiei Europene al Drepturilor Omului, intrate în vigoare la data de 1 noiembrie 1998, a intervenit o reforma a sistemului de control în fata Curtii;s-a urmarit mentinerea si întarirea eficacitatii aparari drepturilor omului si libertatilor fundamentale prevazute de Conventie. Ca o garantie a respectarii drepturilor omului, Conventia prevede, în art.6 pct.1, dreptul oricarei persoane la un proces echitabil :”Orice persoana are dreptul de a-i fi examinata cauza în mod echitabil, public si într-un termen rezonabil, de catre un tribunal independent si impartial, stabilit prin lege, care va hotarî fie asupra încalcarii drepturilor si obligatiilor cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricarei acuzatii în materie penala îndreptata împotriva sa. Hotarârea trebuie sa fie pronuntata în public, dar accesul în sala de sedinta poate fi interzis presei si publicului, pe întreaga durata a procesului sau a unei parti a acestuia, în interesul moralitatii, al ordinii publice ori al securitatii nationale într-o societate democratica, atunci când interesele minorilor sau protectia vietii private a partilor la proces o impun, sau în masura considerata strict necesara de catre tribunal, atunci când, datorita unor împrejurari speciale, publicitatea ar fi de natura sa aduca atingere intereselor justitiei”. Rezulta ca, în acceptiunea Conventiei, dreptul la un proces echitabil are mai multe componente si anume: accesul liber la justitie; examinarea cauzei în mod echitabil, public si într-un termen rezonabil; examinarea cauzei de catre un tribunal independent, impartial, stabilit prin lege; publicitatea pronuntarii hotarârilor judecatoresti. a) Accesul liber la justitie. Accesul liber la justitie este consacrat, ca drept cetatenesc fundamental, atât prin art.6 pct.1 din Conventie, cât si prin art.21 din Constitutia României, prin art.10 din Declaratia universala a drepturilor omului, precum si prin art.14 pct.1 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice. În Constitutie, accesul liber la justitie este conceput ca drept al oricarei persoane de a se putea adresa justitiei pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor sale legitime, garantându-se ca exercitarea acestui drept nu poate fi îngradita prin nici o lege. Ca mijloacele procedurale concrete de care pot uza cetatenii pentru a accede la justitie Codul de procedura civila prevede cererea de chemare în judecata (art.109) si caile ordinare si extraordinare de atac împotriva hotarârilor judecatoresti (apelul-art.282, recursul-art.299, contestatia în anulare-art.317 si art.318, revizuirea- art.322), iar Codul de procedura penala prevede plângerea prealabila( art. 279 alin.2 lit.a), caile de atac împotriva masurilor dispuse de procuror în cursul urmaririi penale (art.278/1), caile de atac ordinare si extraordinare împotriva hotarârilor judecatorest (apelul-art.361, recursul-art.385/1, contestatia în anulare-art.386, revizuirea-art.393).

dar aceasta nu înseamna dreptul de acces la toate structurile judecatoresti. curti de apel. ori în materia hotarârilor de stramutare a pricinilor civile. aceea ca o cauza sa fie examinata în mod echitabil.75 din acelasi cod prevede ca în continutul conceptului de asistenta judiciara intra acordarea de scutiri. În ceea ce priveste mijloacele concrete de asigurare a accesului liber la justitie. exercitarea dreptului de acces la justitie presupune tocmai asigurarea accesului oricarei persoane la un tribunal instituit de lege. . lipsa de gratuitate a procesului civil. în considerarea unor situatii deosebite. de pilda. Astfel de reguli întâlnim. efectiv. iar art. lipsa de gratuitate a procesului civil nu ar putea fi invocata cu succes ca o încalcare a liberului acces la justitie în sensul art. pentru cel care nu e în stare sa faca fata cheltuielilor unei judecati.6 pct.1 al Conventiei. Nici unul din cele doua argumente nu justifica o îngradire reala a dreptului de acces la justitie. 146/1997 se prevede scutirea de timbraj pentru anumite categorii de cauze civile.art. contestatie în anulare. Fata de dispozitiile nationale enuntate. mai mult. Achitarea taxelor judiciare de timbru nu înfrânge principiul gratuitatii justitiei si. i s-a stabilit competenta de a hotarî în materie civila sau penala. careia. deoarece.6 pct. sunt reglementate categoriile de hotarâri judecatoresti care.1 din Convetie. în materia apelului civil. asa cum a hotarât Plenul Curtii Constitutionale prin decizia nr. tribunale. prin instituirea în sarcina titularului cererii de chemare în judecata a obligatiei de plata a unei taxe de timbru si prin neasigurarea asistentei juridice gratuite.1 nu s-au prevazut expres alte asemenea mijloace. esalonari.4 Cod procedura civila. care nu sunt supuse nici unei cai de atac. prin art.Caile procedurale mentionate asigura persoanelor interesate accesul la o instanta de judecata. b)Examinarea cauzei în mod echitabil. al accesului liber la justitie. reduceri. ambele asigurând egalitatea deplina a partilor în proces. art.74 Cod procedura civila prevede. prin Legea taxelor judiciare de timbru nr. 274-276 Cod procedura civila. ca masura de îngradire a accesului liber la justitie. Deseori în practica instantelor nationale a fost invocata de parti. trebuie înteleasa în sensul de a se asigura respectarea principiilor fundamentale ale oricarui proces si anume principiul contradictorialitatii si principiul dreptului la aparare. unde. 1. prin lege. recurs.6 pct. revizuire. sunt exceptate de la aceasta cale de atac. În acest sens. acestea sunt lasate de Conventie la latitudinea statelor care au ratificat-o. caci. prin lege pot fi instituite reguli deosebite.Cerinta din art. iar legislatia nationala asigura si alte garantii efective pentru finalizarea procedurii judiciare chiar si în cazul persoanelor cu posibilitati materiale reduse. implicit. Acest mod de reglementare al dreptului de acces la justitie este în concordanta cu abordarea europeana a aceluiasi concept. devreme ce prin art. Înalta Curte de Casatie si Justitiesi nici la toate caile de atac prevazute de lege.40 alin. sau amânari pentru plata taxelor de timbru si a timbrului judiciar. fara a primejdui propria sa întretinere sau a familiei sale. precum si apararea si asistenta gratuita printr-un avocat delegat de baroul avocatilor.1/8 februarie 1994. public si într-un termen rezonabil. Ca atare. deoarece partea cazuta în pretentii poate fi obligata la restituirea sumelor avansate în conditiile art. acest drept. dreptul de a cere instantei de judecata asistenta judiciara. prin raportare la obiectul cererilor în care au fost pronuntate. în acceptiunea Conventiei. adica garantarea unei proceduri judiciare în fata careia sa se poata realiza.judecatorii. dispozitile din dreptul intern referitoare la modurile de sesizare a instantelor judecatoresti sunt pe deplin aplicabile.282/1 Cod procedura civila.apel.

gratuitatea înseamna obtinerea unei rezolvari judiciare neconditionat de plata vreunei taxe. a modificarii cadrului litigiului. controlul judiciar înseamna posibilitatea verificarii. 112. controlului judiciar. mai precis sa discute si sa combata sustinerile facute de fiecare dintre ele si sa-si exprime opinia asupra initiativelor instantei în scopul stabilirii adevarului si al pronuntarii unei hotarâri legale si temeinice. iar prin alineatul 2 al aceluiasi articol se prevede ca în tot cursul procesului partile au dreptul sa fie asistate de un avocat. de catre o instanta superioara în grad. În virtutea contradictorialitatii. inclusiv asupra împrejurarilor de fapt sau de drept puse în discutie de instanta. ceea ce se realizeaza prin asigurarea dreptului sau la aparare. instantele nationale sa nu se faca vinovate de încalcari ale dreptului la un proces echitabil. la baza caruia stau principiile legalitatii. încuviintarea probelor se face în sedinta publica. neconcordante de semnificatie juridica a contradictorialitatii între dispozitiile Conventiei si dispozitiile din legea nationala si.115. colegialitatii. egalitatii partilor. respectând întelesul art. ales sau numit din oficiu. imutabilitatii si rolului activ al instantei. Realizarea dreptului la aparare este asigurata si prin modul de organizare si functionare a instantelor judecatoresti. prin nesocotirea principiului contradictorialitatii. acest drept include toate drepturile si garantiile procesuale. în vederea exercitarii cailor legale de atac. iar hotarârile judecatoresti sunt comunicate partilor.6 pct. sub aspectul partilor.128-129.4 Cod procedura civila.114 alin. sunt toate premisele ca.Dreptul la un proces echitabil înseamna si posibilitatea rezonabila a oricarei parti de a expune cauza sa instantei de judecata. Legalitatea semnifica înfaptuirea justitiei în numele legii de catre instantele judecatoresti prevazute de lege.imutabilitatea semnifica imposibilitatea.107. în conditii care sa nu o dezavantajeze fata de partea adversa.. rolul activ al instantei reprezinta. nu o ingerinta în interesele partilor. deoarece are ca unic scop aflarea adevarului în cauza. precum si supunerea judecatorilor numai în fata legii. Nu exista.1. în vederea aflarii adevarului în cauza. se regasesc si în legislatia nationala. apararile si probele de care înteleg sa se foloseasca în proces. În sens material. art. obiectului si temeiului de drept. în cursul procesului toate partile sunt ascultate în mod egal. prin hotarârile pronuntate. fata de garantiile pe care aceasta din urma le instituie pentru asigurarea contradictorialitatii. în limita competentelor ce le-au fost conferite de legiuitor. . deci. prin cererile scrise adresate instantei. asa cum au fost ele anterior redate. partile îsi aduc reciproc la cunostinta pretentiile.24 alin. judecata nu se poate face decât dupa legala lor citare.1 din Constitutie se stabileste ca dreptul la aparare este garantat. Dreptul la aparare are în dreptul românesc si valoare de principiu constitutional. Consacrari indirecte ale manifestarilor principiului contradictorialitatii. publicitatii.1 din Conventie.egalitatea partilor semnifica egalitatea acestora în raporturile procesuale cu instanta. iar în sens formal el include dreptul partilor de a-si angaja un avocat. .Contradictorialitatea este principiul care îngaduie partilor din proces sa participe în mod activ si egal la prezentarea. argumentarea si dovedirea drepturilor lor în cursul desfasurarii procesului. prin recunoasterea acelorasi drepturi procesuale si impunerea acelorasi obligatii. tinând seama ca prin art. care asigura partilor posibilitatea de a-si apara interesele. art114 alin. ci o garantie a respectarii drepturilor si realizarii intereselor acestora. art. dupa prealabila lor discutare de catre parti. art. mai precis în reglementarea art. dar si în raporturile dintre ele. de principiu. a legalitatii si temeiniciei hotarârii pronuntate de instanta inferioara. art. gratuitatii.

pentru acest motiv partile nu pot fi împiedicate sa participe la dezbaterea cauzelor proprii.6 pct. sedintele de judecata se tin la sediul stabil si cunoscut al instantei.121 Cod procedura civila stabileste ca instanta poata sa dispuna ca dezbaterile sa se faca în sedinta secreta. cât mai curând posibil.21 alin. luând în considerare durata procedurii. care trebuie sa guverneze toate raporturile juridice într-un stat de drept. prin asigurarea accesului la dezbateri al oricaror persoane. iar redactarea hotarârii se face în termen de 30 de zile de la pronuntarea ei. respectiv pentru lipsa de aparare temeinic motivata. Astfel. iar tertele persoane nu pot fi îndepartate din sala de judecata decât în cazul sedintelor secrete. care se afiseaza la usa salii de sedinta.92/1992 si art. însa.Cerinta examinarii cauzei în public. 155 alin. reglementata prin O.Cerinta Conventiei ca examinarea cauzei sa se faca într-un termen rezonabil trebuie raportata la fiecare caz în parte. pe de o parte prin asigurarea accesului partilor la dezbateri.264 alin. . complexitatea procesului. art. a cererilor deduse judecatii. iar pe de alta parte.1 Cod procedura civila. care permit amânarea judecatii. Judecarea procesului într-un termen rezonabil are ca scop înlaturarea incertitudinii în care se gasesc partile prin restabilirea. 125 Cod de procedura civila ).1 din Conventie. care se realizeaza.1. 6 pct. Codul de procedura civila cuprinde o suita de norme prin care se asigura solutionarea. ci este nevoie sa se si vada acest lucru. întotdeauna. prin indicarea unor criterii de apreciere.3 Cod procedura civila.2. Pentru asigurarea publicitatii. a drepturilor încalcate si prin reinstaurarea legalitatii. pe baza carora instanta de judecata trebuie sa le determine – alin.5 din Legea de organizare judecatoreasca nr. într-un termen rezonabil. potrivit listei de sedinta. nici macar atunci când s-a declarat sedinta secreta(art.1 si art. pe temeiul învoielii partilor. 121 alin. În acelasi mod este înteleasa notiunea de publicitate si în dreptul intern. cazurile de exceptie de la regula publicitatii sunt nominalizate în lege. în sedinta publica. în zilele si la orele fixate de instanta. natura pretentiilor. în materia restituirii imobilelor preluate abuziv în perioada comunista.1 din Codul de procedura civila proclama ca sedintele de judecata sunt publice.260 alin. precum si cele din art.126 din Constitutie.1 si art. 25/1997. decât într-un numar limitat de litigii. Celeritatea judecarii proceselor nu este consacrata în legislatia nationala în mod expres. reglementata prin legea 10/2001 sau în materia adoptiilor.U. aprobata prin legea 87/1998.2 al art. 3. aceasta fiind o conditie inerenta a exercitarii drepturilor lor procesuale. fapt prevazut expres în art. cu cel putin o ora înainte de începerea sedintei de judecata ( art. a independentei acestora. care se face. dar si în art. indiferent de natura lor.1 din Conventie. potrivit carora pronuntarea se poate amâna pentru un termen ce nu poate depasi 7 zile. o singura data. Dintre acestea.2 Cod procedura civila). daca dezbaterea publica ar putea vatama ordinea sau moralitatea publica ori partile.156 alin. prevazuta de art. Caracterul dezbaterilor nu influenteaza. pronuntarea hotarârii judecatoresti. înseamna publicitatea dezbaterilor. cele mai importante sunt cele din art. 121 alin. de pilda. aglomerarea rolului instantei si exercitarea cailor de atac. constând în dreptul la aparare si dreptul la dezbateri contradictorii. art.G. afara de cazurile prevazute de lege. pentru ca nu este suficient sa se faca dreptate. De asemenea. ceea ce constituie o garantie a unui proces echitabil. comportamentul autoritatilor competente si al partilor. dificultatea dezbaterilor. Publicitatea este o garantie a corectitudinii si impartialitatii judecatorilor.

în competenta conducatorului instantei.3 din Constitutie care prevad ca prin lege sunt stabilite competenta si procedura de judecata.92/1992 pentru organizarea judecatoreasca. În acelasi timp trebuie subliniat ca nici verificarile atribuite prin Legea nr. astfel înteleasa.în legislatia interna dispozitiile legale sunt clare si precise. Aceasta presupune. magistratii nu pot fi influentati de puterea executiva sau legislativa.cazul”în orice materii date prin lege în competenta lor” – cu titlul de exemplu.c)Examinarea cauzei sa se faca de un tribunal independent. În acelasi sens sunt si prevederile art. stabilit prin lege C1. dispozitiile codului de procedura prevazând. referitor la stramutarea pricinilor În acelasi timp si prin Constitutie s-a recunoscut importanta acestei laturi a unui proces echitabil. cu exceptia functiilor didactice din învatamântul superior.126 alin. . care prevede ca judecatorii sunt independenti si se supun numai legii. care prevede cazurile concrete în care un magistrat si celelalte persoane implicate în actul de justitie sunt incompatibili precum si procedurilor de urmat în cazul intervenirii acestora.Independenta presupune doua laturi si anume independenta instantelor si independenta magistratului.1 Constitutia României. legea partidelor politice. Independenta.de reglementare a unui anumit domeniu de activitate.reprezinta garantia încrederii justitiabililor în magistratii si institutiile în care acestia îsi desfasoara activitatea.2 din Constitutia României. În acest context. impartial. Independenta instantelor. Sunt întâlnite astfel dispozitii care stabilesc competenta dupa materie(titlul I Cod procedura civila ).Împartialitatea.tribunale si Curti de apel.126 alin. Aspecte vizând impartialitatea pot fi regasite si în titlul VI Cod procedura civila. Acest aspect este reflectat în art. ca element al unui proces echitabil. prevazându-se ca functia de judecator este incompatibila cu orice alta functie publica sau privata. ca si în cazul instantelor de judecata. are în vedere ca sistemul instantelor prin care se realizeaza justitia nu face parte si nu este subordonat puterii executive sau legislative. Importanta acestui aspect este recunoscuta prin consacrarea unui întreg titlu din Codul de procedura civila – titlul V -. C3. În acelasi timp. adica judecatorii. d)Publicitatea pronuntarii hotarârilor judecatoresti. delimitând foarte clar competentele instantelor de judecata implicate în realizarea actului de justitie. ca element al unui proces echitabil. nu exclude interventia instantelor de control judiciar care intervine în urma exercitarii cailor de atac împotriva hotarârilor judecatoresti.nu afecteaza independenta. relativ la competenta materiala. atât din punct de vedere material cât si teritorial. Independenta judecatorilor este reflectata în art.Stabilirea prin lege a tribunalului.prin care se realizeaza actul de justitie. C2. care prevede ca justitia se realizeaza prin Înalta Curte de Casatie si Justitie si prin celelalte instante judecatoresti stabilite de lege.124 alin. cazurile de extindere a competentei(titlul III). este reglementata competenta de solutionare a cauzelor. competenta teritoriala (titlul II). Legea nr 14/2003.faptul ca în realizarea actului de justitie.precum si procedura în cazul intervenirii unui conflict de competenta(titlul IV). trebuie subliniat ca prin legi speciale. are în vedere competenta de solutionare a cauzei.

sa renunte în instanta la calea de atac (art.Acest aspect asigura cunoasterea de catre justitiabili a hotarârii judecatoresti.258 alin. este impusa de art. Pronuntarea dispozitivului hotarârii judecatoresti. imediat dupa deliberarea completului de judecata. în sedinta publica. da posibilitatea partii a carei cauza a fost solutionata nefavorabil.2 Cod procedura civila . chiar în lipsa partilor.267 alin. .1 Cod procedura civila ). Pronuntarea în sedinta publica.

în mod autonom. 6. . într-o oarecare masura. în acelasi timp. tinând cont de formularea si scopul acestui text. Ne întrebam în aceasta situatie daca nu cumva principiul garantarii efective a drepturilor prevazut în preambulul Conventiei sufera o atingere importanta. cât si de persoane juridice (Comis. Règles. drept administrativ. care va hotarî fie asupra încalcarii drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil.). art. 5 [5] Credem ca aceasta optiune este cel putin ciudata. 6 [6] Ajunge sa amintim faptul ca în unele sisteme de drept europene – precum cel francez – contraventia este inclusa în domeniul dreptului penal. facând. un rol primordial dreptului intern în definirea acestei notiuni8[8]. Se observa astfel ca autorii Conventiei nu au dorit ca garantiile procedurale continute în textul acesteia sa fie aplicabile tuturor procedurilor judiciare. În ciuda unei jurisprudente care a extins destul de mult câmpul de aplicabilitate al art. drept constitutional etc.-H. Pettitti. p.. 70). instituita de lege. fie asupra temeiniciei oricarei acuzatii în materie penala îndreptate împotriva sa. (coord. Rec. E. drept penal. înainte de analiza garantiilor procedurale continute în art. vom vedea în rândurile ce urmeaza ca ramân multe domenii ce ies de sub protectia oferita de catre Conventie. nr. 1995. Paris.-E. Imbert. în mod public si într-un termen rezonabil a cauzei sale. méthodes et principes d’interprétation dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. ea acorda. în timp ce în alte sisteme – precum cel român – contraventia excede dreptului penal ori ca dreptul britanic nu cunoaste nici una dintre clasificarile clasice în dreptul continental ale ramurilor de drept: drept public. ci la continutul si 4 [4] Doctrina si jurisprudenta sunt de acord cu faptul ca. drept privat. organele jurisdictionale de la Strasbourg au fost nevoite sa defineasca notiunile de drepturi si obligatii cu caracter civil si cea de acuzatie în materie penala. P. Decaux. p. din 17 decembrie 1968. I. Economica. 6 § 1 din Conventie orice persoana4[4] are dreptul la judecarea în mod echitabil. La Convention européenne des Droits de l’Homme. Ed. DREPTUL LA UN PROCES ECHITABIL Potrivit art. de catre o instanta independenta si impartiala.CAPITOLUL I. 7 [7] O. 6 este acela ca toate constitutiile statelor europene care reglementeaza dreptul la un proces echitabil nu fac nici un fel de distinctie dupa natura cauzei si nu exclud din câmpul de protectie anumite proceduri. abstractie de definitia data de dreptul intern al statului în cauza7[7]. 6 poate fi invocat atât de persoane fizice. Astfel. plg. în L. dec. Jacot-Giullarmod. ci doar celor de natura penala si civila5[5]. 29.Notiunea de „drepturi si obligatii cu caracter civil” Chiar daca Curtea subliniaza permanent caracterul autonom termenului de drepturi si obligatii cu caracter civil. Curtea se raporteaza nu la calificarea data acesteia în dreptul intern al statului pârât. 50. Cum însa sistemele statelor membre sunt extrem de eterogene cu privire la definirea naturii penale sau civile a unei proceduri6[6].1. Un argument în plus pentru a sustine critica actualei formulari a art. 6 din Conventie. pentru a determina caracterul civil al unei cauze. 3798/68. Apare astfel evidenta necesitatea prezentarii continutului acestor notiuni autonome.

hot. . Marea Britanie din 3 decembrie 1985. ca si regula generala. De asemenea. 1998. hot. König din 28 iunie 1978. 12 [12] CEDO. Curtea afirmând ca art. religie etc. Baraona din 8 iulie 1987. în viziunea instantei de control europene. König din 28 iunie 1978.. Ringeisen din 16 iulie 1971. sfera cauzelor de natura civila nu poate fi restrânsa la cele între persoane de drept privat.efectele pe care le confera sistemul juridic intern dreptului litigios. instanta europeana adoptând aceiasi atitudine si în ceea ce priveste notiunile de viata privata. Lithgow si altii din 8 iulie 1986. bun. hot. pentru ca art. C. 6 nu vizeaza contestatiile de drept privat în sensul clasic al termenului. § 90. W. Dutertre. hot. A se vedea si CEDO. Curtea lasa astfel la discretia statelor calificarea unei pretentii ca fiind drept sau obligatie11[11]. § 94. Curtea a precizat ca. Baraona din 8 iulie 1987. Strasbourg. hot. cel putin într-o maniera generala. reclamantul trebuie sa probeze faptul ca contestatia sa interna vizeaza macar o aparenta de „drept” (CEDO. Benthem din 23 octombrie 1985. 9 [9] CEDO. singurul lucru care conteaza fiind caracterul dreptului în discutie13[13]. în functie de care se analizeaza caracterul civil al acestuia9[9]. § 34. hot. întrucât art. § 73. Trebuie precizat ca dorinta Curtii de a nu defini într-o maniera stricta notiunile autonome pe care le utilizeaza este o practica constanta. Extraits clés d’une sélection des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme et des décisions et rapports de la Commission européenne des droits de l’homme. 6 § 1 se raporteaza doar la acele drepturi si obligatii – cu caracter civil – care sunt recunoscute. 6 nu vizeaza sa creeze noi drepturi materiale care nu au un fundament legal în sistemele juridice ale statelor membre. 10 [10] CEDO. § 88-89. comerciala sau administrativa – sau natura organului competent sa transeze litigiul – instanta de drept comun sau organ administrativ – singurul fapt în baza caruia se poate decela caracterul civil al dreptului fiind natura intrinseca a acestuia14[14]. În acelasi timp însa. hot. adica între particulari sau între particulari si stat. când acesta actioneaza ca si o persoana privata. hot. Salerno din 12 octombrie 1992. § 81. ci sa acorde o protectie procedurala unor drepturi deja existente (Comis. § 35. 11 [11] Comisia a precizat ca art. Ed. § 69. hot. § 26. în dreptul intern al statului vizat. van der Velde. § 35. Deumeland din 29 mai 1986. nu are relevanta natura legii care sta la baza dreptului litigios – civila. du Conseil de l’Europe. 13 [13] CEDO. 6263. Marea Britanie din 8 iulie 1987. § 42. hot. refuzând însa sa ofere criterii stricte si exhaustive în baza carora acestora sa poate fi socotite ca având caracter civil12[12]. p. 6 sa fie aplicabil. § 192. rap. O c. James si altii din 21 februarie 1986. 8 [8] G. hot. Curtea ofera precizari suplimentare privind rolul dreptului intern în definirea notiunii de drepturi si obligatii cu caracter civil afirmând ca art. Benthem din 23 octombrie 1985. § 79). § 41). Feldbrugge din 29 mai 1986. hot. hot. 6 nu garanteaza existenta acestor drepturi10[10]. J.

Procola din 28 septembrie 1995. Rasmussen din 19 noiembrie 1984. ramura a dreptului public. Nu conteaza daca litigiul opune reclamantului persoane de drept privat sau de drept public. – cele relative la dreptul de vizita ale parintilor18[18]. Golder din 21 februarie 1975. hot. 21 [21] CEDO. 19 [19] CEDO. hot. Winterwerp din 24 octombrie 1970. Marea Britanie din 8 iulie 1987. – dar si drepturi patrimoniale care tin de dreptul administrativ. hot. în esenta. au fost considerate. hot. Campbell si Fell din 28 iunie. dincolo de aspectele de drept public. instanta supranationala. § 40. Astfel.Astfel. 17 [17] CEDO. hot. dec. § 73. În acelasi sens. la reputatia si integritatea fizica a persoanei21[21]. fara tagada. 15 [15] În acest punct se observa cel mai usor diferentele semnificative dintre acceptiunea pe care Curtea o da notiunii de drept cu caracter civil si cea pe care o da sistemul juridic român. hot. § 82. Karakaya din 26 august 1994. § 27. ca urmare a unei vaccinari. 22 [22] CEDO. Schuler-Zgraggen din 24 iunie 1993. Silver din 25 martie 1983. hot. 16 [16] CEDO. H. la repararea prejudiciului ca urmare a unui 14 [14] CEDO. A se vedea CEDO. Beaumartin din 24 noiembrie 1994. hot. în ochii Curtii. hot. hot. . § 21. Airey din 9 octombrie 1979. în dreptul intern exista drepturi cu caracter nepatrimonial calificate ca fiind de natura civila – dreptul la nume. la conditiile de detentie22[22]. § 38. Editions Périscope din 26 martie 1992. § 46. pentru calificarea unei drept ca fiind civil singurul lucru care conteaza este ca acesta sa aiba un caracter civil în dreptul intern sau sa aiba un caracter patrimonial15[15]. § 32. 20 [20] CEDO. la capacitatea de exercitiu a persoanei20[20]. hot. Spre exemplu. el invoca un drept subiectiv de natura patrimoniala. reclamantul invoca drepturi care tin de mijloacele sale de subzistenta. Astfel. § 69. analizând natura dreptului la o pensie de invaliditate. 18 [18] CEDO. a se vedea CEDO. § 107. Ringeisen din 16 iulie 1971. având asadar natura civila16[16]. hot. stabilirea paternitatii etc. a precizat ca cel mai important considerent rezida în faptul ca. § 94. reglementat expres de legislatia elvetiana. ca având caracter civil drepturile cu privire la viata familiara17[17] – divort. cum ar fi acordarea de autorizatii. custodia copiilor etc. la încheierea unui contract de munca cu o societate privata19[19]. § 28. hot. Motière din 28 martie 2000. c. în care s-a admis caracterul civil al unei actiuni în repararea prejudiciului produs prin infectarea cu virusul HIV într-un spital public. cât timp ele sunt patrimoniale.

Zimmerman si Steiner din 13 iulie 1983. drepturile relative la anumite indemnizatii sociale30[30]. p. c. Digest II. dec. din 19 martie 1981. R. la drepturile de natura parlamentara32[32]. hot. preferând sa respinga plângerea pe alte motive (CEDO. 95. din 12 iulie 1978. Maaouia din 22 martie 2000). dec. § 22. nr. Austria din 21 decembrie 1999. 8118/77. din 2 octombrie 1971. § 192. plg. Lithgow din 8 iulie 1986. hot. § 79. fara nici un element de natura civila. nr. 105. p.delict civil sau penal23[23]. hot. a fost judecata ca apartinând dreptului civil o procedura de sanctionare disciplinara a unui avocat27[27]. Thery din 1 februarie 20000. 4505/70. din 7 decembrie 1978. 30 [30] Comis. nr. Tot astfel. s-ar putea asista la o modificare a acestei jurisprudente. 31 [31] Comis. 252. hot. 8149/78. 24 [24] CEDO. Axen din 8 decembrie 1983. § 46. DR 20.. anumite cauze socotite ce au doar un caracter public. XIV. § 31. cele privind nationalitatea sau cetatenia unei persoane29[29]. dec. Astfel. au fost considerate ca exced limitelor domeniului de aplicabilitate a art. 8341/78. Bucholz din 6 mai 1981. § 28. 32 [32] Comis. din 12 iulie 1978. Ann. hot. 26 [26] CEDO. . la existenta sau exercitarea dreptului de proprietate24[24] ori a altor drepturi reale asupra unui imobil25[25] sau la indemnizarea pentru rezilierea unui contract26[26]. DR 20. dat fiind ca are legatura importanta cu exercitarea muncii de catre o persoana. plg. hot. 161. DR 25.. hot.. § 62. W. Pe de alta parte. hot. c.. 27 [27] CEDO. Marea Britanie din 2 februarie 1999) 29 [29] Comis. la sanctiunile de ordin 23 [23] CEDO. Aceasta cu exceptia situatiei în care acesta poate invoca elemente ce tin de dreptul la viata familiara (CEDO. Sporrong si Lönroth din 23 septembrie 1982. plg. 28 [28] Comis. 522. plg. p. § 27. dec. 6. dec. Conv. plg. p. la prejudiciile produse de razboi31[31]. J. un semn în acest sens fiind o decizie ceva mai recenta în care Curtea a precizat expres ca refuza sa se pronunte asupra caracterului civil sau nu al unui litigiu privind acordarea dreptului de azil. 25 [25] CEDO. E. nu sunt drepturi cu caracter civil acelea privind dreptul unui strain de a intra sau ramâne pe teritoriul unui stat28[28]. dec. dec.. 8208/78. nr. p. D. Guincho din 10 iulie 1984. Pe de alta parte.

p.. 268.procedural33[33] sau cele cu privire la regimul de repartizare în penitenciare34[34]. § 35. 262. DR 26. hot. O situatie speciala o reprezinta cazul actiunii civile declansate în procesul penal. cit. 382. Curtea a precizat faptul ca atribuirea competentei asupra cauzei unei instante care nu are. competente de drept privat nu scoate de sub incidenta domeniului civil 33 [33] CEDO. A se vedea si J. Anumite proceduri cu un pronuntat caracter apartinând dreptului public în majoritatea statelor membre au fost considerate ca apartinând materiei civile. Velu. procedurile care au obiect serviciul militar36[36]. c. la o parte din aceste limitari ale domeniului de aplicabilitate a art. Sporrong si Lönroth din 23 septembrie 1982. hot. Werner din 24 noiembrie 1997.. dec.. Baraona din 8 iulie 1987. indiferent daca acesta a actionat jure imperii sau jure gestionis40[40] ori a actiunile cu privire la eliberarea unei autorizatii de constructie41[41] ori cele cu privire la autorizarea unei societati pentru a vinde produse farmaceutice42[42]. rap. nr. p. 6 s-a renuntat ulterior. Chiar daca fondul afacerii apartine penalului. nr. 41 [41] Comis. Austria din 21 decembrie 1999. § 142. § 4244. dec. din 3 martie 1979. în practica initiala. 34 [34] Comis. plg. Asa cum vom vedea mai jos. 37 [37] Comis.. 5713/72. Association des amis de Saint-Raphael et de Frejus si altii din 29 februarie 2000. § 24. § 42. 42 [42] CEDO. 7287/75. precum si drepturile si obligatii care au caracter fiscal37[37] sau vamal38[38]. p. dec. 35 [35] Comis. S. 40 [40] CEDO. din 9 iulie 1973. DR 21. XVI. 36 [36] Comis. plg. promovarea sau pierderea unei functii publice35[35]. datorita implicatiilor patrimoniale importante pe care le produc fata de persoana vizata. Aceasta este solutia în materie de expropriere39[39] sau a actiunilor în repararea prejudiciului ca urmare a unei fapte culpabile a statului. 8903/80. Engel din 19 iulie 1974. Ann. hot. § 32. s-a considerat ca nu intra în cadrul contestatiilor cu privire la drepturi si obligatii cu caracter civil. 38 [38] Comis. Otelo Saraiva de Carvalho din 10 iulie 1981. 246. 39 [39] CEDO. ... op. nr. procedurile relative la accederea. si deci dreptului public. Digest II. Jacobsson din 8 octombrie 1987. De asemenea. hot. în principiu. dec. Ergec. din 8 iulie 1980. 168. Zanatta din 28 martie 2000. Conv.. G. rap. § 79-83. plg. dec. p. R.

astfel încât un litigiu cu privire la înscrierea unei persoane în barou este acoperita de art. hot. ce a fost respinsa. „Sotiris si NikosAtee” din 7 decembrie 1999. o lege greceasca prevedea posibilitatea societatilor care investeau în constructia de hoteluri ca. precum medicii militari46[46]. 46 [46] Ibidem. Belgia din 30 noiembrie 1987. sa se pronunte daca concluzia ramâne valabila si atunci medicii sunt angajati ai statului. . 35-40. în anumite conditii. dec. A. § 95. König din 28 iunie 1978. Benthem din 23 octombrie 1985. sa obtina o subventie din partea statului. S. anume realizarea justitiei. § 44-48. Curtea a hotarât ca exercitiul profesiei de medic este un drept de natura civila pentru ca se desfasoara într-un cadru contractual cu clientii sau pacientii45[45]. § 94. iar de aici a urmat un litigiu în instanta. Curtea a considerat ca exista un drept cu caracter civil. Ringeisen din 16 iulie 1971. predomina si în cazul lui faptul ca îsi îndeplineste atributiile în cadrul unui contract civil. a se vedea P. În raport de profesiunile liberale. Societatea reclamanta a depus o astfel de cerere. 47 [47] CEDO. întrucât acesta are un pronuntat caracter patrimonial43[43]. hot. c. 45 [45] CEDO. § 36. 48 [48] CEDO. La Convention européenne des droits de l’homme et les procédures disciplinaires au sein des professions libérales. 647[47]. Astfel. faptul ca anumite activitati economice sunt supuse unei proceduri de autorizare nu înlatura caracterul civil al drepturilor pe care persoanele care efectueaza activitatile respective le detin. care necesita o anumita autorizare. desi avocatul participa la realizarea unui serviciu public. hot. S-a ajuns la aceiasi concluzie 43 [43] CEDO. hot. De asemenea. Lambert. un litigiu opunând o persoana unui organ administrativ care a refuzat sa autorizeze vânzarea unui teren de catre reclamant apartine materiei civile în sensul Conventiei48[48] ca si un litigiu opunând un service auto care dorea sa vânda combustibil lichid si un organ de stat care a refuzat acordarea licentei49[49]. s-a decis ca. § 121. Le Compte. În fapt. hot. însa s-a ferit. în baza unei cereri ce trebuia admisa de catre Ministrul Economiei. în mod expres. Pentru mai multe detalii. § 28. 49 [49] CEDO. Tot astfel. O alta decizie în acelasi sens a fost luata de Curte într-o cauza care avea ca obiect acordarea unei subventii guvernamentale pentru realizarea unei constructii. hot.de aplicabilitate litigiul civil care se judecata în cadrul unei proceduri penale. A se vedea si CEDO. H. 44 [44] CEDO. RTDH 1990. tinând cont de doua elemente – caracterul patrimonial si faptul ca ministrul nu avea o putere discretionara de a acorda subventiile – ignorând caracterul de drept public al procedurii de obtinere a banilor44[44]. p. din 10 februarie 1983. Tomasi din 27 august 1992.

A se vedea si CEDO. 53 [53] CEDO. asemanarea cu asigurarile private – fata de aspectele de drept public – reglementarea si controlul fondurilor de catre stat. în care reclamantul cerea anularea unui ordin ministerial care a declarat terenul sau ca fiind monument istoric national si i-a interzis sa îl cultive53[53]. § 67-73. § 35. hot. hot. § 19. Curtea a precizat ca. RTDH 1993. 52 [52] CEDO. § 16. § 48. p. Mai mult. Curtea a decis ca apartin domeniul civil toate litigiile în care se discuta cu privire la exercitarea sau restrângerea dreptului de proprietate. 51 [51] CEDO. 33. p. Instanta europeana a considerat ca trebuie sa prevaleze aspectele de drept privat – caracterul pur patrimonial al acestor drepturi. la retragerea unei licente de transport51[51] sau la licenta de vânzare de bauturi alcoolice52[52]. Kaplan din 17 iulie 1980. Giancarlo Lomardi din 26 noiembrie 1992. Pentru comentarii mai ample asupra subiectului. cu referire la caracterul unui litigiu în care un fost politist solicita acordarea unei pensii suplimentare ca urmare a unei pretinse boli survenite în timpul exercitarii serviciului. a se vedea hot. Tot astfel. caracterul lor obligatoriu. p. hot. la un anumit moment. caracterul lor social55[55]. 54 [54] CEDO. s-a constatat aplicabilitatea art. Curtea a hotarât în mai multe rânduri ca drepturile de asigurari sociale sunt drepturi cu caracter civil. cu privire la litigiile de origine fiscala. § 32-40. imposibilitatea de a construi54[54]. rap. 56 [56] CEDO. Fredin din 18 februarie 1991. un litigiu cu privire la modul de aplicare a 50 [50] Comis. . cu atât mai mult cu cât el a fost angajator în speta.. Schouten si Medrum din 9 decembrie 1994. Francesco Lombardi din 26 noiembrie 1992. cu privire la pensia unui magistrat. Deumeland din 29 mai 1986. hot. § 27. Skärby din 28 iunie 1990. 6 din Conventie. indiferent daca în joc intra alte materii decât dreptul privat. În acelasi sens. 5. Aceasta jurisprudenta initiala a fost confirmata ulterior. § 36. Feldbrugge din 29 mai 1986. hot. L’accès à un tribunal lors du classement de terres agricoles en site protégé. 531-535. în ciuda unei practici foarte constante a Comisiei. Spre exemplu. prezentata mai sus. hot. a se vedea R. § 51. Astfel. 55 [55] CEDO.si în situatia unor litigii cu privire la autorizatia pentru a efectua activitati de asigurare50[50]. Pudas din 27 octombrie 1987. având acelasi regim ca un angajator privat56[56]. hot. Ergec. hot. Solutia a fost identica si cu privire la litigii care au avut ca obiect refuzul de a acorda o autorizatie de urbanism si. De asemenea. Tre Traktören Aktiebolag din 7 iulie 1989. Salesi din 26 februarie 1993. § 17. în ciuda faptului ca materia fiscala apartine puterii suverane a statelor. în consecinta. Curtea a rasturnat jurisprudenta extrem de ferma a Comisiei. s-a precizat. DR 21. hot. hot. ca statul nu poate sa se comporte discretionar cu privire la drepturile sociale. 6 unui litigiu între o persoana si statul olandez. în sensul art. Curtea adaugând argumente noi în favoarea caracterului civil al drepturilor de asigurari sociale. Oerlemans din 27 noiembrie 1991.

P. Bassan din 8 februarie 2000. p. La discipline des magistrats en Belgique et les droits de l’homme. Vidicar S. dec. se pare ca instanta europeana a revenit la ideea inaplicabilitatii art. Charambalos din 8 februarie 2000. A. Editions Périscope din 26 martie 1992. Jurisprudenta Curtii a cunoscut mult timp o stare de confuzie accentuata în aceasta materie. Massa din 24 august 1993. 6 pentru procedurile fiscale. Ed. cariera si încetarea functiei unui functionar public intra.-J. RTDH 1995.impozitelor si a taxelor are un caracter vadit patrimonial afectând dreptul de proprietate al reclamantului. în sensul art. § 39-40. 59 [59] A se vedea. din 20 aprilie 2000. A se vedea pentru mai multe detalii. § 26. hot. 63 [63] CEDO. E. 61 [61] CEDO. indiferent de originea litigiul si de instantele nationale speciale care analizeaza cauza57[57]. fapt recunoscut însasi de instanta europeana61[61]. Astfel. 658[58]. plg. pâna la un moment dat. initial Curtea a reluat cuvintele folosite frecvent de Comisie. din 4 decembrie 1984. 9931/82. 6. Martens. jurisprudenta confirmata cu fermitate ulterior.). L. Decaux. p. 60 [60] Comis. hot. Apoi. hot. E. plg. Pellegrin din 8 decembrie 1999. Ulterior. dec. CEDO. hot.. O situatie speciala exista în jurisprudenta cu privire la litigiile privind functionarii publici. simplul lor caracter patrimonial nu este suficient pentru a le încadra în domeniul de aplicabilitate al art. Pettitti. 58 [58] CEDO. astfel încât nu poate fi sustras materiei civile. RTDH 1998. însa. ca regula generala. Imbert (coord. în sfera dreptului public62[62]. Procola din 28 septembrie 1995. hot. 6 atunci când litigiul purta asupra unor litigii strict patrimoniale – plata salariilor sau a altor indemnizatii63[63]. Paris 1995. dec. P. Comisia a fost foarte ferma în a preciza ca sanctiunile disciplinare aplicabile functionarilor publici intra în sfera dreptului public. nr. La Convention européenne des droits de l’homme. 62 [62] CEDO. dec. § 18. § 38. Economica. 253. Les amendes fiscales et la Convention européenne des droits de l’homme. din suma de decizii prezentate într-o maniera usor incoerenta mai sus se poate observa ca. p. în esenta are caracter civil aproape orice litigiu care a obiect principal ori secundar o suma de bani sau alta valoare patrimoniala59[59]. 22181/93 cit. Curtea a emis mai multe hotarâri în care a decis aplicabilitatea art. dupa care contestatiile privitoare la recrutarea. dec. § 60. 57 [57] CEDO. De Santa din 2 septembrie 1997. 177. Louis. nefiind niste drepturi si obligatii cu caracter civil60[60]. nr. J. În schimb. dincolo de unele derapaje neasteptate ale Curtii. în masura în care acestea nu pot fi socotite ca apartinând materiei penale. L. H. 171 si urm. Lapalorcia din 2 septembrie . si Opergrup S. chiar daca Curtea s-a ferit sa ofere criterii clare de determinare a caracterului civil al unui litigiu. din 14 octombrie 1993. la fel ca si toate celelalte litigii referitoare la raporturile acestora cu administratia. hot. declarând ca. În concluzie.

cât si din partea doctrinei. 6 atunci când functionarul în cauza are. între atributii. hot. Fara a insista aici asupra subiectului. § 58. un criteriu general valabil pentru materia litigiilor între functionarii publici si administratie. . numit criteriul functional.criteriul este ilogic. hot. 6. hot. în afacerea Pellegrin. 65 [65] CEDO.este contrara evolutiei europene spre depolitizarea si profesionalizarea administratiei publice. participarea directa sau indirecta la exercitarea puterii publice65[65]. Admitând stadiul neclar al jurisprudentei si lipsa de ratiune a criteriul strict patrimonial – pentru ca orice litigiu de acest gen are pâna la urma o natura patrimoniala – Curtea a formulat. Cazenave de la Roche din 9 iunie 1998.acest criteriu face ca o parte importanta a persoanelor aflate sub jurisdictia unui stat sa nu beneficieze de drepturi procesuale elementare. nefiind obiect al prezentei lucrari. toate litigiile opunând administratia si functionarii publici sunt scoase din câmpul de aplicabilitate al art.este singura situatie din jurisprudenta sa în care Curtea formuleaza principii general aplicabile.§ 43. § 44. însa daca se decide ca paza sa fie realizata de o companie privata de profil. în esenta. 6. hot. § 21. . cum este denumit atât în doctrina cât si în jurisprudenta. intra în câmpul de aplicabilitate al art. 6 litigiul opunând un portar de la o scoala publica si administratia scolara cu privire la contactul sau de munca67[67]. s-a decis inaplicabilitatea art. § 29-30. Spre exemplu. § 65-67. ceea ce e cel putin absurd. deschizând calea arbitrariului în administratia publica. Criteriul Pellegrin. Spre exemplu. Abenavoli din 2 septembrie 1997. § 25. Benkessiouer din 24 august 1998. Couez din 24 august 1998. Martínez-Caro de la Concha Castañeda si altii din 7 martie 2000. urmatoarele: . daca se decide ca paza unor obiective sa fie încredintata politiei. a fost ulterior frecvent aplicat. Pellegrin din 8 decembrie 1999. 6 litigiul dintre mai multi reprezentanti diplomatici si stat cu privire la drepturile lor salariale66[66]. în opinia lor dizidenta. litigiile între administratie si agentii de paza intra în domeniul de aplicabilitate al art. Argumentele ar putea continua. hot. Le Calvez din 29 iulie 1998. Exemplul cel mai facil este acela al unui litigiu privind cererea unui functionar public de reintegrare în functie64[64]. vom preciza doar ca consideram aceste obiectii ca fiind foarte serioase si speram într-o revenire a jurisprudentei Curtii.formularea criteriului si aplicarea sa ulterioara duce la concluzia ca aproape orice angajat al unui institutii publice care depaseste stadiul de portar sau de femeie de serviciu realizeaza exercitarea puterii publice. . hot. însa ne rezumam la acestea. Niegel din 17 martie 1997. § 18. Acest nou criteriu a facut obiectul unei critici serioase atât din partea unor judecatori ai Curtii. . dec. Principalele argumente contra hotarârii Curtii sunt. 1997. Potrivit acestuia. hot. 64 [64] CEDO.atunci când se punea în discutie orice problema ce exceda unui caracter strict patrimonial. În schimb. § 16. s-a decis ca nu intra în cadrul art. hot. Nicodemo din 2 septembrie 1997. 66 [66] CEDO. . litigiul dintre politist si administratie nu intra în cadrul art. 6.

2. Le Compte. 72 [72] CEDO.10. în esenta. § 32. însa a facut urmatoarele precizari: - termenul de contestatie nu trebuie înteles în sens tehnic. contradictorialitate etc. oralitate. Airey din 9. § 67). Spre exemplu. Sa ne imaginam spre exemplu ca sotii doresc sa divorteze. Ratiunea acestei limitari consta în aceea ca. aceasta a refuzat sa ofere o definitie formala70[70]. s-a decis cu privire la un litigiu având ca obiect concedierea directului camerei de comert italiene din Madrid. Asa cum vom vedea în cele ce urmeaza. în cadrul unei proceduri necontencioase. fara ca macar instanta europeana sa verifice daca acest functionar public exercita puterea publica sau nu. hot. se poate referi atât la chestiuni de fapt. 68 [68] CEDO. contestatia poate sa se refere atât la existenta unui drept. competenta materiala a Curtii în examinarea atingerilor aduse dreptului la un proces echitabil este limitata de si de caracterul contencios al procedurii incriminate. Le Compte din 10 februarie 1983. astfel încât principiile procedurilor contencioase reglementate prin Conventie – publicitate. chiar si atunci când acest drept nu exista. . daca este evident ca anumite garantii procedurale – precum contradictorialitatea sau impartialitatea instantei – nu pot ridica probleme în cazul procedurilor necontencioase. ceea ce confirma rezervele noastre. atunci când partile nu se afla în conflict. litigiul în cauza este a priori civil68[68]. dec. Procaccini din 30 martie 2000. de asemenea. cât si la întinderea acestuia sau la modalitatile sale de exercitare. ci au un interes comun. având acest caracter orice act cu caracter contradictoriu fata de o alta parte71[71]. § 29 si 36. Astfel. hot. 69 [69] Avem unele rezerve fata de optiunea autorilor textului Conventiei. 70 [70] CEDO.1979. I. § 45. Chiar si Curtea a analizat. fiind vorba de concedierea unei persoane. Ne referim în special la accesul la justitie. în ciuda prevederii exprese care se refera la contestatie o astfel de cauza sub aspectul accesului la justitie (a se vedea hot.Nici macar Curtea nu este coerenta în aplicarea criteriului Pellegrin. ca. întrucât. independenta instantei. – nu sunt le sunt aplicabile. 67 [67] CEDO. 71 [71] CEDO. este inutila consacrarea unor garantii de menite. s-a decis ca dreptul de acces la justitie poate fi lezat si atunci când conditiile exercitarii acestuia sunt prea oneroase. § 35. Van Leuven et De Meyere din 23 iunie 1981. hot. cât si la chestiuni juridice72 [72]. Cât priveste întelesul notiunii de contestatie. hot. sa asigure egalitatea acestora în fata judecatorului69[69]. prin lipsa altor garantii ale unui proces echitabil pot fi lezate drepturi fundamentale ale persoanei. Benthem din 23 octombrie 1985. Notiunea de „contestatie asupra drepturilor si obligatiilor de natura civila” Pe lânga natura dreptului alegat. Quadrelli din 11 ianuarie 2000. s-a judecat ca exista o contestatie asupra unui drept. în spiritul jurisprudentei Curtii privind notiunile autonome utilizate. Autorii Conventiei nu au dorit sa oblige statele sa extinda garantiile procedurale si asupra procedurilor necontencioase. însa taxele legale sunt prea mari pentru persoanele în cauza.

cheltuieli de transport etc. litigiul opunând statul si o persoana privata relativ la autorizarea acesteia pentru a distribui produse petrolifere (CEDO. fara succes. contestatia trebuie sa vizeze acele drepturi si obligatii care au un caracter civil în sensul celor expuse mai sus74 Mai trebuie precizat ca. Le Compte. 73 [73] CEDO. Curtea a considerat ca litigiul având ca obiect aceasta cerere de a se dispune o masura provizorie nu este o contestatie asupra unui drept. ce a implicat o masura provizorie. hot. astfel încât nu exista contestatie (CEDO. în schimb. p. DR 7. în conditiile în care centrala situata în apropierea locuintelor lor pare sa fi avut probleme tehnice. Curtea a decis ca uneori aceasta legatura este inexistenta. adica daca aceasta poarta asupra unui drept sau obligatie civila. Curtea verifica daca exista o legatura între dreptul de esenta civila invocat în cadrul procedurilor interne si contestatie. o persoana a solicitat statului olandez sa îi fie recunoscuta originea nobiliara.- contestatia trebuie. plg. 164). Benthem din 23 octombrie 1985. chiar daca expulzarea are si repercusiuni patrimoniale. Ipoteza cea mai facila este aceea în care fapta care a constituit obiectul procedurii interne este calificata de dreptul intern ca fiind penala. Cum reclamantul nu se încadra de departe în nici una dintre situatii. întrucât pericolele de care se plângeau ramâneau ipotetice75 [75]. decizia guvernului de a prelungi dreptul de exploatare al unei centrala nucleare. Van Marle si altii din 26 iunie 1986. pentru ca nu implica fondul cauzei. Wolff Metternich din 18 mai 1999). hot. Van Leuven et De Meyere din 23 iunie 1981. Curtea a decis ca nu poate vorbi de o contestatie. legislatia statelor contractante are o omogenitate destul de pronuntata. Boden din 27 octombrie 1987. Curtea a considerat ca acestia nu se pot plânge de nerespectarea art. în domeniul penal Curtea trebuie sa lucreze cu sisteme juridice ce contin reguli de drept substantial si procedural extrem de eterogene77[77]. si s-a declarat incompetenta material sa examineze plângerea societatii reclamante76 [76]. din 17 decembrie 1976. le era pusa în pericol sanatate. Tot în sensul lipsei unei „contestatii” asupra unui drept de natura civila s-a pronuntat Curtea si într-o alta cauza. Reclamantii invocau faptul ca. Spre exemplu. Curtea a considerat ca o instanta nu poate sa se pronunte asupra acestui subiect. [74]. Curtea a revenit totusi la o atitudine mai usor de acceptat si a decis ca exista contestatie si atunci când instanta este chemata sa se pronunte cu privire la existenta unui interes public legat de o expropiere (CEDO. hot. § 32). Exista si situatii în care Curtea considera ca nu se poate vorbi de o contestatie serioasa atunci când reclamantului nu îi este recunoscut nici un drept subiectiv în dreptul intern.. pentru ca nu aveau cunostintele si experienta necesara. pretinzând ca detine 50 % din actiunile acesteia din urma. Notiunea de „materie penala” Daca în materie drepturilor cu caracter privat. hot. 74 [74] CEDO. situatie în care Curtea se raporteaza la aceasta calificare. spre exemplu atunci când s-a atacat. Curtea a constat lipsa unei contestatii serioase si deci incompetenta sa materiala (CEDO. desi problema nu ridica de regula controverse între stat si reclamant. prin pierderea locului de munca. În cursul procedurii. reclamanta a cerut instantei sa interzica societatii pârâte sa vânda actiunile în litigiu pâna la rezolvarea pe fond a cauzei. s-a decis ca o procedura prin care se contesta expulzarea unei persoane nu este o contestatie asupra unor drepturi cu caracter civil. 7729/76. § 36).3. . I. La scurt timp. Ringeisen din 16 iulie 1971. Pe de alta parte. mama sa provenind dintr-o familie de nobili. dec. hot. s-a decis astfel cu privire la o procedura prin care mai multe persoane s-au plâns de faptul ca nu au fost angajate într-o universitate. Spre exemplu. nr. cu motivarea ca decizia guvernului nu le punea sanatatea în pericol. atunci când o cauza are un caracter complex. hot. Sporrong si Lönroth din 23 septembrie 1982. însa atunci când chestiunea litigioasa nu poate fi supusa aprecierii judecatoresti. intrând în discutie mai multe drepturi si obligatii. dec. dobândire prin nastere sau prin patrunderea în familia regala. În fapt. sa fie reala si serioasa73 [73]. § 31. Pudas din 23 octombrie 1987. Legea olandeza permitea însa recunoasterea acestui fapt doar în anumite situatii: mostenire pe linie paterna. § 81. hot. § 47. § 32). § 94. (Comis. societatea reclamanta avea un litigiu cu o alta societate. Spre exemplu. 6.

Realitatea probeaza însa ca situatiile cele mai frecvente care ajung în fata Curtii sunt acelea în care dreptul intern califica sanctiunile aplicate ca fiind rutiere. p. A se vedea opinia dizidenta a judecatorilor Pettiti. a fost nevoie de crearea unor criterii în baza carora art. ea a stârnit critici puternice si. § 80-82. Frümer. Balmer-Schafroth si altii din 26 august 1997. dec. dec. În speta. op. Decizia pare influentata de dorinta Curtii. Valticos. 75 [75] CEDO. cele trei criterii formulate de catre Curte în urma de 25 de ani. Apis a. Russo. iar aceasta ar însemna o atingere grava a principiului protectiei efective a drepturilor conventionale79[79]. asa cum este situatia centralelor nucleare. 818-822. Destul de devreme în jurisprudenta sa. Cu toate acestea hotarârea a fost reluata ulterior. din 10 ianuarie 2000. p. 161 si urm. pe de alta parte. cel al natura faptei incriminate si cel al scopului si severitatii sanctiunii80[80]. legislatiile moderne tind sa depenalizeze sistemul de sanctiuni. adunâns acelasi numar impresionant de opinii dezidente si critici ale doctrinei (CEDO. RTDH 1995. 76 [76] CEDO. 78 [78] Frecventa acestor cauze în fata Curtii deriva din doua aspecte: pe de o parte. Protection de l’environnement et droits procéduraux de l’homme: des relations tumultueuses?. 6 sa poata fi aplicat unei palete de situatii mult mai largi decât a înteles legiuitorul intern sa subordoneze exigentelor procedurii penale. Lambert. negând caracterul penal al acestora78[78]. economice. ramânând neschimbate. Walsh. manifestata si cu alte ocazii. sistemele juridice interne sunt construite pentru a proteja eficient drepturile procesuale în cadrul unui „proces” în sensul clasic al termenului. De aceea. dec. fiscale ori disciplinare. Göclüklü. daca art. Lopes Rocha si Jambrek sau P. § 40. rutiere ori disciplinare. de a evita sa atinga probleme politice si sociale delicate. p. 79 [79] F. RTDH 1998. credibile. cit. s. Curtea a raportat definitia notiunii de „materie penala” la trei criterii: criteriul calificarii interne. Curtea nu mai poate accepta calificarea extrapenala întrucât în acest caz statele ar putea ocoli controlul supranational transferând infractiuni în afara sistemului penal. în esenta arestul si carcera. . hot. era vorba de câteva sanctiuni disciplinare militare. cum sunt multe dintre acelea care au ca urmare aplicarea unor sanctiuni fiscale. Decizia a fost ulterior reluata de nenumarate ori. Pentru o analiza mult mai exhaustiva a acestor criterii. 30-31. Engel si altii din 8 iunie 1976. Athanassoglou si altii din 6 aprilie 2000). a se vedea P. 80 [80] CEDO. De aceasta data. De aceea. iar.. Le vom analiza pe rând în cele ce urmeaza. 6 este cel mai invocat text în plângerile introduse în fata Curtii – peste 67 % din acestea – marea majoritate a plângerilor se raporteaza la protectia drepturilor procesuale în cadrul unui proces penal. fara echivoc. însa sunt vulnerabile în cazul procedurilor care nu se desfasoara în fata unei instante ordinare. Quilleré-Majzoub. 77 [77] Mai trebuie precizat în acest context ca. Les droits relatifs à l’administration de la justice disciplinaire dans la jurisprudence des organes de la Convention européenne.

Criteriul naturii faptei incriminate reprezinta un element de diferentiere între dreptul penal si cel disciplinat extrem de frecvent utilizat de catre organele de la Strasbourg. de cele mai multe ori. 32. În al doilea rând. p. 82 [82] CEDO. hot. 85 [85] CEDO. fiind suficient sa amintim faptul ca exista numeroase infractiuni cu subiect activ special. cauza iese din sfera dreptului penal. daca scopul sanctiunii aplicate este mai degraba reparator. Öztürk din 21 februarie 1984. întrucât s-a judecat ca au caracter penal si acele sanctiuni de natura pecuniara care au o valoare exorbitanta sau care. Spre exemplu. cit. Aceasta regula nu rezolva însa toate problemele. daca scopul acesteia are mai repede un caracter punitiv sau preventiv. privarea de libertate – exceptând situatia în care durata si modalitatea de executare o transforma într-un fapt vadit lipsit de importanta – este o sanctiune penala. sa decis ca întra în domeniu penal o contraventia la regimul confidential al anchetei penale reglementata de dreptul elvetian si sanctionata cu 500 de franci elvetieni. datorita valorii pe care o atribuie Conventia libertatii fizice a persoanei. în special pentru a verifica „criminalitatea” unor delicte calificate în dreptul intern ca fiind administrative sau a faptelor calificate ca fiind delicte disciplinare. În primul rând. de regula. este implicat dreptul disciplinar81[81]. hot. în caz de neplata. suntem în prezenta penalului sau doar unei anumite categorii – avocati. precum si a traditie tuturor statelor contractante (CEDO. luând în calcul si gravitatea faptei comise pentru a decela linia destul de subtire ce desparte penalul de disciplinar82[82]. op. militari. § 53. lipsa unei privari de libertate nu implica obligatoriu inexistenta penalului. Pe de alta parte. astfel încât Curtea a adaugat o precizare suplimentara. atunci exista un indiciu important al prezentei caracterului penal al faptei83[83]. Quilleré-Majzoub. Öztürk din 21 februarie 1984. însa daca raspunsul este negativ. Este de înteles ca un militar este obligat la un comportament mai obedient fata de stat decât o alta persoana sau ca un avocat trebuie obligat la mai multa discretie fata de obligatiile confidentiale care intra inevitabil în posesia sa. orice sanctiune privativa de libertate va intra în domeniul dreptului penal84[84]. Criteriul scopului si severitatii sanctiunii aplicate împinge în notiunea de „materie penala” acele fapte în cazul carora scopul si gravitatea sanctiunii este apropiata de dreptul penal clasic. § 53.Criteriul calificarii interne presupune faptul ca instanta europeana cerceteaza prima data daca textul care defineste comportamentul sanctionat face parte din dreptul penal al statului în cauza. – caz în care. § 82). indiferent daca în fapt aceasta transformare a avut loc sau nu85[85]. medici etc.. Asa cum am spus si mai sus daca raspunsul este pozitiv. aceasta va utiliza celelalte doua criterii. Prima regula utila pentru a distinge penalul de disciplinar este cea de a sti cui se adreseaza norma în discutie: întregii populatii si atunci.. Astfel. Curtea admite calificarea interna. . hot. se pot transforma într-o sanctiune privativa de libertate. 83 [83] CEDO. 84 [84] Curtea a afirmat ca într-o societate atasata principiului preeminentei dreptului. Engel din 8 iunie 1976. hot. însa. § 71. Campbell si Fell din 28 iunie 1984. poate cel mai important indiciu al existentei materiei penale este severitatea sanctiunii. Chiar daca suma nu 81 [81] F.

88 [88] CEDO. 90 [90] Asa cum afirmam si mai sus. § 12. op. Norma în discutie. 86 [86] CEDO. Ravnsborg din 23 martie 1994. chiar daca se adreseaza doar unei anumite categorii de subiecti.. În acelasi timp. a contat în mod esential în calificarea data de Curte. Eggs din 4 martie 1978. în caz de neplata. Posibilitatea transformarii sanctiunii pecuniare într-una privativa de libertate este foarte importanta în aprecierea caracterului penal de catre Curte. însa evaluarea de ansamblu prin prisma ambelor criterii a permis identificarea naturii penale a procedurii în cauza88 . spre exemplu. Bendenoun din 24 februarie 1994. Practica Curtii în materie. 87 [87] CEDO. . existând situatii în care Curtea a decis aplicabilitatea art. p. § 31-34. vizeaza o fapta destul de grava – insulta fiind infractiune în Elvetia la acel moment. 6. Exemplul prezentat mai sus este un argument în plus pentru a afirma aceasta. aceasta decizând ca o sanctiune de 10 000 de lire sterline – o suma importanta în opinia noastra – dar care nu se poate transforma în închisoare nu este o sanctiune suficient de grava pentru a fi socotita penala87[87]. excluderea unor proceduri judiciare din câmpul de aplicabilitate al art. rap. daca utilizam exemplul unei spete judecate de catre fosta Comisie89 în care un militar a fost condamnat la 5 zile de carcera pentru insulta adresata superiorului – fapta care în dreptul elvetian nu este infractiune – observam ca ambele criterii sunt îndeplinite. ca si în mai toate statele europene – iar sanctiunea este privativa de libertate. 6.este mare. într-o situatie aproape identica. 6 ni se pare o optiune cel putin discutabila. se putea transforma în zile de detentie86[86]. iar potrivit criteriul calificarii interne. Curtea a negat faptul ca o sanctiune de 1000 de coroane suedeze. Daca soldatul în cauza ar fi insultat un persoana privata. 35. prin încalcarea celei mai elementare reguli de disciplina militara.. nu este suficient ca unul dintre ele sa releve existenta penalului pentru ca garantiile prevazute de art. Quilleré-Majzoub. Pare bizar ca o sanctiune cu amenda – care ar fi fost foarte probabil pedeapsa aplicata pentru insulta – sa fie mai „penala” decât privarea de libertate pe 5 zile – în conditii de carcera – si ca insultarea unei persoane private sa fie o fapta mai grava decât insultarea unui ofiter al armatei de catre un soldat. hot. p. Spre deosebire de afacerea Weber. ar fi o sanctiune penala (CEDO. dec. care putea fi transformata în închisoare în caz de neplata. 6 nu este aplicabil. care s-a soldat cu sanctiunea pierderii dreptului reclamantului de a fi eliberat conditionat pe o perioada lunga de timp. Or. cit. În baza acestuia s-a decis. 89 [89] Comis. ca o procedura pentru un delict disciplinar într-un penitenciar. Aceasta deoarece Curtea admite faptul ca anumite comportamente calificate în dreptul intern ca fiind delicte administrative ori disciplinare ies de sub incidenta art. 6 sa intre în discutie. faptul ca aceasta amenda. chiar daca regula enuntata în hotarârea Oztürk este reafirmata în numeroase rânduri. Aceasta desi caracterul faptei comise se apropia semnificativ de dreptul penal – neglijenta grava a unui avocat britanic care a angajat ca si contabil un fost condamnat pentru frauda. Brown din 24 noiembrie 1998. Cu toate acestea. desi nici unul dintre ele nu era îndeplinit. este destul de confuza. hot. fara nici o motivatia convingatoare90 [88] [89] [90]. 91 [91] F. fapta sa ar fi fost infractiune potrivit dreptului elvetian. Weber din 22 mai 1990. Aceste ultime doua criterii nu se aplica extrem de strict. DR 15. are caracter penal91 sau ca o procedura disciplinara care a condus la sanctionarea unui militar cu detasarea într-o unitate disciplinara pe o perioada de 4 luni are acelasi caracter92 [91] [92]. hot. 35. În practica organelor jurisdictionale din cadrul Consiliului Europei cel mai important rol si cel des utilizat criteriu este cel al scopului si severitatii sanctiunii. § 35). Tomasi din 27 august 1992. hot. Curtea l-ar fi inclus în notiunea de „materie penala”. s-a decis ca art.

p. chiar si dupa hotarârea Bendenoun. acesta fiind reparat prin impunea de dobânzi. ca mijloc de a-l constrânge sa plateasca creanta. c. Tot astfel. . ea ramâne circumscrisa disciplinarului. RFG din 5 iulie 1984. 44. dec. DR 20. o procedura disciplinara contra unui avocat. X. De asemenea. Totusi. unei cai de atac nu constituie un element al „materiei penale” în sensul Conventiei106 unui avocat pentru neprezentarea la un proces105 . ce a fost amendat pentru încalcarea deontologiei profesionale întrucât a „umflat” preturile unor medicamente foarte solicitate98 [98]. 6 si în garantii speciale în materie penala. p. pentru ca el nu a contestat elementele „penale” ale sanctiunii103 nerespectarea secretului urmaririi penale are caracter penal104 [100] [101] [102] [103]. Marea Britanie din 8 octombrie 1980. McFeely din 15 mai 1980. p. sanctiunea avea un caracter vadit punitiv si preventiv cât timp nu era destinata pentru a acoperi un eventual prejudiciu. prevazute în primul paragraf. Argumentele au fost dezvoltate de catre Curte în hotarârea Bendenoun101 : norma fiscala franceza care sanctiona anumite nerespectari ale Codului general al impozitelor cu penalitati era de aplicabilitate generala. 40. s-a decis ca atâta timp cât amenda pentru delictele de audienta nu are un caracter excesiv. aplicabile oricarei proceduri care intra în câmpul de reglementare al art. nu întotdeauna Curtea recunoaste unor sanctiuni fiscale – precum aplicarea unui impozit majorat pentru rea-credinta – caracterul penal. 97 [97] Comis. p. Acest capitol al studiului nostru este dedicat garantiilor generale. 6 pentru delictele de natura fiscala. DR 43. o procedura deschisa de catre organizatia profesionala din care facea parte contra unui farmacist. 95 [95] Comis. s-a decis ca procedura în urma careia o persoana a primit o amenda judiciara pentru [104]. întrucât Curtea admite ca cea mai mare parte a 92 [92] Idem. o procedura care a condus la aplicarea unei amenzi unui profesor care a facut greva96[96]. În materie fiscala s-a putut constata o evolutie a jurisprudentei europene cu privire la aplicabilitatea art. Tot astfel. o procedura disciplinara militara care a [94]. M. ulterior jurisprudenta a evoluat în sensul includerii în notiunea de materie penala si a acestor cauze. dec. 94 [94] Comis. 5. p. în considerarea naturii faptei si a scopului sanctiunii. DR 26.. Belgia din 5 mai 1980. 6 din Conventie urmatoarele proceduri: o procedura disciplinara dintr-un penitenciar. DR 39. p. RFG din 5 iulie 1985. 262. sanctiunea avea un cuantum ridicat si putea sa conduca la privarea de libertate a persoanei în caz de neplata. sustinuta de catre Curte.. DR 21. în afara domeniului penal107[107].. Otelo Saraiva de Carvalho din 10 iulie 1981. GARANŢII PROCEDURALE GENERALE Autorii Conventiei au sistematizat textul art. 237. sanctiunea fiind pierderea timp de o luna a dreptului de vizita93 condus la trecerea în rezerva a unui ofiter94 bunuri ale administratiei95 [93].. 168. jurisprudenta este destul de ferma în a exclude din câmpul de aplicabilitate al art. 6. S. 96 [96] Comis. dec. X c. care a primit drept sanctiune un avertisment97[97]. a fost analizata de catre Curte ca fiind de natura penala102 . Spre exemplu. În acelasi timp. aceiasi concluzie fiind valabila si pentru o amenda judiciara aplicata [106]. Daca mult timp Comisia100 . Din aceleasi ratiuni. datorita scopului diferit al sanctiunii – care poate fi interpretat în acest caz ca având un pronuntat caracter reparator – obligarea unui avocat la plata cheltuielilor de judecata provocate de culpa sa în promovarea [105] CAPITOLUL II. împartind garantiile procedurale în garantii generale. s-a decis ca nu are caracter penal procedura prin care reclamantul a contestat numai cuantumul impozitului suplimentar aplicat. p. c. 6 delictele rutiere. în fine.Pe de alta parte. dec. 93 [93] Comis. 34. însa trebuie precizat de la bun început ca aceasta clasificare – pe care am utilizat-o si noi din ratiuni de facilitate a prezentari – este mai degraba formala. dec. 98 [98] Comis. sanctiunea existenta în dreptul francez – contrainte par corps – si care consta în privarea de libertate a debitorului. 6 delictelor de aceasta natura care nu sunt calificate ca fiind infractiuni. în statele în care acestea nu sunt reglementate ca infractiuni de natura penala99 [99]. o procedura disciplinara care a condus la concedierea unui politist pentru deturnarea unor [95]. dec. utilizând aproape exclusiv criteriul naturii si gravitatii comportamentului sanctionat. c. în baza aceluiasi criteriu s-a decis ca nu apartin materiei penale în sensul art. prevazute în paragrafele 2 si 3 ale textului. a refuzat aplicarea art. DR 20.

unul dintre obiectivele sistemului jurisprudential al Curtii europene a drepturilor omului este acela de uniformizarea sistemelor juridice nationale. acuzând Curtea si fosta Comisie de o oarecare lipsa de consecventa: este inexplicabil de ce vagabondajul are caracter penal – a se vedea CEDO. . în majoritatea statelor europene. nr. cel putin o parte. hot. dreptul la aparare sau drepturile privind administrarea probelor. p.. dec. iar nu eterogenitatea sistemelor de drept ale acestora. 100[100] Comis. p. Pe de alta parte. p. Curtea exclude din domeniul de aplicabilitate a drepturilor fundamentale domenii – extrem de vaste prin frecventa cu care se regasesc în viata de zi ci zi – carora cele mai multe state europene le acorda garantii procedurale. 85. dec. hot. cât timp imensa majoritate a statelor europene dau o anumita calificare unui delict. dec. dec. plg. Tentatia Curtii de a exclude astfel de delicte este cu atât mai criticabila cu cât. op. intrând în notiunea mai larga de „egalitate a armelor”108[108]. din 14 iulie 1988. Comis. Or. desi textul Conventiei nu o prevede expres. Curtea a raspuns problemei de a sti daca art. hot. cu toate ca firesc ar fi reactia sa fie inversa.. Procesul de alterare a acestei pozitii. din 8 iulie 1980. Le fisc. a. cit. a se vedea D.1971 – iar conducerea în stare de ebrietate nu. desi a respins plângerea. Doctrina a criticat aceasta optiune a instantei supranationale. din 24 februarie 1994. ses amendes et la matière pénale. a se vedea CEDO. Yernault. amintind în argumentare ca.. 101[101] CEDO. a început cu analizarea unei cauze de catre Comisie. în care unui contribuabil i s-a aplicat cu titlul de sanctiune fiscala o amenda reprezentând de doua ori cuantumul impozitului neplatit. în ideea crearii unor valori europene comune care sa împiedice repetarea unor „greseli” ale trecutului. De Wilde. sunt aplicabile si în materie civila. Ooms si Versyp din 18. Comisia a considerat pentru prima data ca o astfel de sanctiune ar putea fi calificata ca fiind penala. 36). DR 57. Escoubet din 22 octombrie 1999. notiunile autonome create de catre Curte ar trebui sa convearga în acea directie. Von Sydow din 12 mai 1987. prin aceste procedeu. Benham din 10 iunie 1996. A se vedea. § 48. DR 21. foarte ferm exprimata pâna atunci. Accesul la justitie Cu prilejul unui litigiu privind protectia unor drepturi si obligatii de natura civila109[109]. 13013/87. plg.06. § 34.garantiilor speciale în materie penala. § 54 si urm. Quilleré-Majzoub. 216. 427 si urm. RTDH 1995. 246. daca nu în totalitate. în acelasi sens. statele ar putea abuza de portita legala permisa de Curte pentru a nega drepturi procedurale unor întregi ramuri de drept. în contextul unui proces semnificativ de depenalizare a anumitor domenii. Unul dintre mijloacele utilizate pentru atingerea acestei finalitati este recursul la notiuni autonome de calificarile date de catre sistemele juridice nationale. p. 8903/80.. Ne alaturam si noi acestor critici. Pentru un excelent comentariu cu privire la hotarârea Bendenoun si la consecintele acesteia. încurajând uniformizarea juridica a statelor membre. din delictele rutiere sunt infractiuni (a se vedea F. 6 se margineste la a reglementa dreptul la un proces echitabil într-o procedura deja pendinte sau recunoaste si dreptul de a 99 [99] CEDO. Aceasta cu atât mai mult cu cât. Curtea a fost pentru prima data chemata sa se pronunta cu privire la existenta unei obligatii pozitive din partea statelor contractante de a asigura accesul la justitie. DR 53. precum prezumtia de nevinovatie. nr. p.

105[105] Comis. dl. 108[108] A se vedea. mai mult sau mai putin etatizate. p. hot. hot. O astfel de ipoteza. de a asigura desfasurarea corecta si disciplinata a procedurilor din fata sa. potrivit caruia astfel de norme si sanctiuni deriva din puterea. În domeniul delictelor de audienta. 223. În ciuda afirmatie frecvente potrivit careia o posibila sanctiune cu privare de libertate. Rezulta din cele afirmate de catre instanta de control europeana ca dreptul de acces la un tribunal constituie un element inerent al tuturor garantiilor procedurale prevazute în Conventie. nu este convingator. spre exemplu. 106[106] Comis. 109[109] CEDO. orice norma penala protejeaza corectitudinea si disciplina cu care se desfasoara anumite evenimente. Marea Britanie din 13 martie 1980.. datorita valorii pe care Conventia o atribuie libertatii fizice a persoanei – a se vedea. § 41. un stat contractant ar putea. § 32. 213. 107[107] CEDO. în sanctiuni privative de libertate de pâna la 10 zile (CEDO. fara a putea fi sanctionat. inerenta oricarui organ jurisdictional. Cu atât mai mult cu cât în ambele situatii sanctiunea patrimoniala putea fi transformata în detentie. Ravnsborg din 23 martie 1994. în conceptia Curtii. În fapt. hot. § 33. Engel si Öztürk – Curtea a consideram ca nu au caracter penal doua amenzi judiciare de aproximativ 1800 si respectiv 900 $ si care puteau fi convertite. Gantzner din 5 octombrie 1999. toate celelalte garantii de 102[102] CEDO. dec. 103[103] CEDO. constatam din nou o inconsecventa – grava. Marea Britanie din 3 iulie 1984. DR 38. în caz de neplata. 104[104] CEDO. De ce penalitatea aplicata pentru nerespectarea disciplinei financiare tine de dreptul penal – hot. X c. B. CEDO. Golder. c. în opinia noastra – în jurisprudenta Curtii. ar conduce la consecinte grave. § 67. sa suprime toate jurisdictiile sale sau sa sustraga din competenta lor diverse categorii de litigii cu caracter civil pentru a le conferi spre judecare unor organisme guvernamentale. hot. Golder din 21 februarie 1975. În realitate. Argumentul Curtii. În lipsa accesului la justitie în materie civila. Ravnsborg – iar amenda aplicata pentru nerespectarea disciplinei în cadrul unei proceduri judiciare nu are acelasi caracter ni se pare o întrebare fara raspuns. cu titlu de exemplu. dorea sa introduca o actiune în repararea prejudiciului contra unuia . DR 18. hot. în caz de neplata. Erkner si Hofauer din 23 aprilie 1987. dec. dec. p. hot. iar sanctiunile aplicate se apropie mai mult de exercitiul prerogativelor disciplinare decât de aceea a aplicarii sanctiunilor penale. Jamil din 8 iunie 1995. detinut într-un penitenciar britanic. contrare principiilor pe care Curtea nu le poate pierde din vedere111[111]. § 33). hot.introduce o actiune civila afirmând ca110[110]: daca acest text ar privi exclusiv doar derularea procedurilor angajate în fata unei instante. Bendenoun. inseparabila de aparitia unui risc de arbitrariu. Weber din 25 mai 1990. mai veche doar cu o luna decât hot. Putz din 22 februarie 1996..

110[110] Idem. § 41. hot. J. nu avea nici o posibilitate de a contesta în instanta comiterea delictului. În materie penala însa. reclamantului ia fost negat dreptul de acces la justitie. în materie penala. nr. 401-402. pentru a ramâne tot în dintre gardieni care îl acuzase de calomnie. în care reclamantul s-a plâns de faptul ca. Cu alte cuvinte. Mai trebuie spus ca dreptul la acces liber la justitie nu se circumscrie decât domeniului de aplicabilitate a art. dupa sanctionarea sa contraventionala. nu constituie o violare a art. . § 105-107). dec. p. A se vedea si CEDO. cât dreptul de ca orice acuzatie îndreptata împotriva sa sa îsi gaseasca finalul în fata unei instante114[114]. 6 absenta unei instante abilitate cu dreptul de a anula sau cenzura o norma juridica în vigoare (CEDO. În acelasi timp. constituie o atingere adusa dreptului de acces la justitie (CEDO. Chiar daca Curtea nu a ajuns la o condamnare a statului. § 78. decât dreptul de acces la un judecator. hot. În consecinta. într-un caz aproape similar. în mod efectiv. Asa cum vom vedea în cele ce urmeaza. K. s-a decis ca si o întârziere semnificativa în autorizarea consultarii unui avocat. nu este însa suficienta posibilitatea formala de a angaja o actiune. combinata cu lipsa pregatirii juridice a reclamantului si cu importanta pe care o prezinta în sistemul englez de drept rolul avocatului în pregatirea si desfasurarea unui proces. imposibilitatea consultarii unui avocat. întrucât ele se grefeaza pe liberul acces la o instanta. Campbell si Fell din 28 iunie 1984. Lawless din 1 iulie 1961.. § 81). În acest scop. accesul la justitie cunoaste o acceptie diferita fata de accesul la justitie în materie civila. implicând tot un detinut într-un penitenciar britanic. din 4 octombrie 1976. implicând mai degraba dreptul de a supune analizei unui judecator acuzatie de natura penala. Mai mult. DR 7. c. 7116/75. beneficiarul dreptului la un tribunal nu poseda atât dreptul de initiativa. plg.procedura sunt inutile. 111[111] A se vedea si CEDO. dec. 112[112] De aceea. 115[115] Comis. Chiar daca reclamantul avea posibilitatea teoretica de a sesiza un tribunal. astfel încât reclamantul nu a putut introduce actiunea în instanta. ci este necesar ca accesul la justitie sa fie efectiv112[112]. faptul ca acesta a admis reglementarea amiabila a situatiei. a cerut Ministerului de Interne sa autorizeze consultarea unui avocat. 113[113] În consecinta. Slovacia din 21 martie 2000. hot. 6: „contestatii asupra unor drepturi si obligatii civile” si „acuzatie în materie penala”113[113]. § 35-36. Ergec. conduce la aceiasi concluzie. însa cererea sa a fost respinsa. Curtea a decis condamnarea Marii Britanii în cauza Golder. p. 91. R. James si altii din 21 februarie 1986. a condus instanta europeana la concluzia ca. hot. Velu. Delcourt din 17 ianuarie 1970. 114[114] J. Conventia nu recunoaste dreptul unei persoane de a angaja o procedura penala judiciara contra unui tert115[115]. La Convention européenne des droits de l’homme.

§ 48 si urm. Bramelid si Malmström din 12 decembrie 1983.. evitarea în acest mod a unei proceduri judiciare nu aduce constituie o violare a art. Curtea a acceptat sa judece pe tarâmul accesului liber la justitie. nr. Accesul efectiv 116[116] CEDO. § 25. Astfel. Sutter din 22 ianuarie 1984. decizându-se ca daca tranzactia sau arbitrajul au fost liber consimtite. Singura precizare a Curtii se raporteaza la faptul ca renuntarea trebuie sa fie lipsita de echivoc118[118]. cât si în materie penala. hot. rap. hot. Colozza din 12 februarie 1985. accesul liber la justitie nu implica dreptul nelimitat de a alege instanta careia sa îi fie prezentata cauza119[119] sau dreptul de a ataca decizia unei instante judecatoresti120[120]. B. exista indicii care ne fac sa avem rezerve fata de valabilitatea afirmatiei la aceasta ora. în general. hot. dec din 13 mai 1976. 119[119] Comis. Pe de alta parte. 117[117] CEDO. proceduri de apel sau recurs în mai toate domeniile si trebuie sa respecte dreptul de acces la acestea. § 29. Totusi. si respectiv la plata de catre inculpat a unei amenzii compozitorii cu scopul de a evita procesul penal117[117]. Este adevarat ca instanta europeana afirma adeseori ca. hot. Curtea pare sa impuna ca orice solutie privind o acuzatie sa provina din partea unei instante. considerându-se ca a fugit. § 49. exista un drept de a ataca si o decizie civila. 118[118] CEDO. în conditiile în care toate statele europene au. Deweer din 27 februarie 1980. afirmatia citata trebuie completata cu faptul ca daca statele aleg totusi sa instituie cai de atac si în civil. p. privând persoana în cauza de dreptul ca situatia sa fie analizata de un tribunal116[116]. limitarile aduse dreptului la apel sau recurs (a se vedea cu titlu de exemplu. § 28. 6 (Comis. DR 38. considerându-se ca a renuntat benevol la drepturile sale procedurale. Delcourt din 17 ianuarie 1970. 6200/73. hot. implicit. 269. reluata de nenumarate ori în hotarâri sau decizii ulterioare. se poate spune ca. Curtea admite posibilitatea renuntarii la accesul la justitie atât în materie civila. instanta nationala tragând concluzia fugii acestuia din simplul fapt ca nu s-a prezentat la un termen procedural. prin posibilitatea recurgerii la arbitraj. de mai multe ori în jurisprudenta recenta. 18). reclamantul a fost judecat penal în contumacie. condamnând statul belgian pentru faptul ca o tranzactie care a evitat o procedura penala a fost încheiata sub amenintare.domeniul circumscris materiei penale. . p. plg. Aceasta nu înseamna însa ca existenta unei tranzactii sau a unei hotarâri arbitrale lipseste persoanele în cauza de accesul liber la justitie. hot. Curtea a condamnat însa statul italian pe motiv ca nu existau elemente din care sa rezulte cu certitudine faptul ca reclamantul renuntase la accesul sau la justitia penala. Desi Curtea nu a renuntat niciodata expres la aceasta afirmatie. Deweer din 27 februarie 1980. procedura trebuie sa îndeplineasca toate garantiile procesului echitabil. 120[120] CEDO. Digest II.. 7. Khalfaoui din 14 decembrie 1999). acest din urma drept fiind introdus doar în materie penala prin dispozitiile Protocolului aditional nr. În speta. În alta ordine de idei.

hot. plg. În speta. Instanta europeana a precizat imediat însa ca solutia de mai sus nu presupune extinderea dreptului la avocat si în materie civila. p. cel putin în materia actelor administrative. hot. de Geouffre de la Pradelle din 16 decembrie 1992. O. cât si a celor de drept121[121]. Le Compte. Tot astfel. Aceasta exigenta nu implica însa. § 35. În conditiile în care procedura este extrem de complexa. 126[126] CEDO. atât asupra aspectelor de fapt. întrucât instanta putea sa verifice doar daca administratia nu a actionat într-o maniera nerezonabila si inechitabila123[123]. hot. separarea faptica dintre ea si sotul sau. 125[125] CEDO. Dincolo de aspectele privind contactarea unui avocat relevate de cauzele Golder sau Campbell si Fell. 177. Sporrong si Lonroth din 23 septembrie 1982. pe cale judecatoreasca. nr. 122[122] Comis. pronuntând o decizie de rezolvare a conflictului. ci îi permite doar sa dispuna redeschiderea procedurii administrative de emitere a actului în discutie125[125]. 127[127] CEDO. 123[123] CEDO. legea engleza care prevedea posibilitatea controlului jurisdictional al deciziilor organelor administrative cu privire la dreptul de vizita al unui parinte privind un copil plasat sub asistenta publica violeaza dreptul la acces liber la justitie. Curtea a apreciat chiar ca se poate discuta despre lipsa accesului efectiv la justitie. citate mai sus. § 54. Boden din 27 octombrie 1987. un control de legalitate122[122]. Marea Britanie din 8 iulie 1987. Van Leuven si de Meyere din 23 iunie 1981. hot. pentru a fi respectate dispozitiile art. c.În acceptiunea data de organele jurisdictionale create prin Conventie. . în conditiile în care legea irlandeza nu permite divortul. În al doilea rând. fiind subordonat unei necesitatii evidente a sprijinului 121[121] CEDO. § 86. Într-o hotarâre mai recenta. dec. accesul efectiv la justitie implica obligatia pozitiva a statelor de a asigura în mod real posibilitatea oricarei persoane de a-si sustine cauza în fata unui judecator. hot.. fiind suficient. Curtea a decis ca lipsa oricarui ajutor judiciar oferit de catre statul irlandez a adus o atingere grava dreptului la acces efectiv la justitie al reclamantei. hot din 9 octombrie 1979. doamna Airey dorea sa obtina. una dintre hotarârile cele mai interesante în materie este cea din cauza Airey127[127]. § 63. DR 28. Pe de alta parte. nu sunt respectate imperativele art. 6. atunci când modalitatile si caile de atac a unei decizii administrative sunt lipsite de claritate si previzibilitate126[126]. notiunea de acces efectiv la justitie implica în primul rând obligatia statelor de a acorda tribunalului o competenta de plina jurisdictie pentru a-i permite sa examineze cauza pe fond. iar recurenta nu îsi permite financiar angajarea unui avocat. din 3 martie 1982. 6 atunci când legea permite contestarea în instanta doar a unor aspecte privind efectele unei exproprieri si nu regularitatea emiterii deciziei de expropriere124[124] sau atunci când legea nu permite instantei de control al unui act administrativ sa analizeze cauza pe fond. obligativitatea unui control de oportunitate. 124[124] CEDO. 9261/81. § 51.

RTDH 1993. p. dec. nr. a decis ca impunerea unei autorizatii ministeriale pentru ca un detinut sa poata comunica cu un avocat nu este o limitare rezonabila a accesului liber la justitie133[133]. dec. 595). statele pot sa impuna anumite conditii pentru introducerea unei actiuni judecatoresti – precum plata unor taxe de timbru. § 40. dec. din 6 octombrie 1982. Pentru detalii a se vedea. plg. reclamantul a dorit sa introduca o actiune în repararea prejudiciului contra fostului sau avocat.. DR 33.. Consideram cel putin criticabila decizia Comisie. s-a decis ulterior ca lipsa ajutorului judiciar nu presupune o violare a art. dec. 131[131] Comis. Acest aviz nu a fost obtinut. dec. 130[130] CEDO. din 11 mai 1983. Curtea le recunoaste acestora o anumita marja de apreciere. dincolo de contradictia posibila cu hotarârea Golder a Curtii. hot. Broers din 6 aprilie 1992. Comis. În fapt. instanta europeana multumindu-se sa verifice daca prin limitarile stabilite de catre state nu se afecteaza însasi substanta dreptului si daca scopul urmarit prin limitarile respective este proportional cu mijloacele utilizate. plg. cel putin la prima vedere. plg. De exemplu. cum avocatul în cauza se expunea unor sanctiuni disciplinare daca ar fi trecut peste avizul decanului. Golder din 21 februarie 1975. 603 si urm. § 26. DR 21. Ashingdane din 28 mai 1985. . iar. 9353/81. În acelasi context trebuie semnalata o decizie a Comisiei care. 129[129] Comis. dec. Tot astfel. motivând în esenta ca reclamantul putea alege un avocat dintr-un alt barou. 95. 9707/82. § 43. macar pentru faptul ca o astfel de motivare neglijeaza respectarea dreptului persoanei de a alege avocatul pe care si-l doreste. 132[132] CEDO. A se vedea si CEDO. hot Airey din 9 octombrie 1979. RTDH 1993. Nicholas din 14 martie 2000. Astfel. Astfel. Lithgow din 8 iulie 1986. L’autorisation d’assigner un confrère avocat. § 14. atunci când reclamantul a avut un avocat care i-a pregatit toata apararea chiar daca nu a fost asistat de acesta în cursul audierii130[130] sau atunci când judecatorul a vegheat la derularea echitabila a procedurii131[131]. Lambert. § 194. hot. Comisia a considerat ca plângerea este în mod vadit nefondata. conform unei legi belgiene. ca element al dreptului la un proces echitabil. § 57. introducerea actiunii într-un anumit termen sau alte conditii de forma si de fond – cât timp acestea sunt rezonabile132[132]. 133[133] CEDO. p.judiciar128[128]. s-a decis nerezonabila conditia impusa de legea spaniola pentru declansarea anumitor cai 128[128] CEDO. DR 21. actiunea civila nu a mai fost introdusa. Curtea este uneori destul de exigenta în analiza caracterului rezonabil al acestor limitari. pare contrara hotarârii Golder (Comis. De Virgiliis din 20 aprilie 1999.. p. 6 atunci când actiunea ar fi fost oricum lipsita de orice sansa de succes129[129]. 133. de o autorizatie a decanului baroului pentru a redacta si sustine o actiune contra unui confrate. hot. P. însa avocatul pe care l-a angajat avea nevoie. În reglementarea la nivel statelor contractante a dreptului la acces la un tribunal.. p. din 10 iulie 1980. 8158/78. 223. aplicabil si în materie civila. p.

s-a decis ca este compatibila cu art. Garcia Manibardo din 15 februarie 2000. Milan I Tornes din 17 noiembrie 1998. ci doar prin intermediul publicarii hotarârii în jurnalul oficial. în care mai multe persoane s-au plâns de faptul ca nu au putut ataca o decizie judecatoreasca prin care li se restrângeau anumite drepturi financiare care nu li se comunicase direct. Khalfaoui din 14 decembrie 1999. În consecinta. aceea de a fi început executarea pedepsei. la peste un an de la data deciziei. De asemenea. hot. dec. 137[137] CEDO. în materia retrocedarii unor bunuri nationalizate sau expropriate.de atac civile – anume consemnarea sumei de bani la care fusese condamnata partea care dorea sa atace decizia – cu atât mai mult cu cât reclamanta obtinuse un sprijin financiar judiciar. De asemenea. Afacerea s-a finalizat cu o reglementare amiabila între parti. dec. § 62. Tot astfel. Curtea a considerat ca citirea fiecarui numar din jurnalul oficial al unui stat este o diligenta mai mult decât normala. Ulterior. hot. când au formulat recurs contra acesteia. § 34. în conditiile în care venitul lor lunar era de 862 franci. 138[138] CEDO. Spre exemplu. Curtea a decis ca este lipsita de proportionalitate si deci nelegitima conditia pe care trebuie sa o îndeplineasca un condamnat penal pentru a formula recurs în fata Curtii de Casatie franceze. 6 legea britanica care. însa. care astfel le-a violat dreptul de acces la justitie138[138]. decizia Curtii a fost mentinuta si pentru situatia în care procedura era civila. Curtea a condamnat statul spaniol pe motiv ca partile la Conventie trebuie sa regleze accesul la justitie prin caile de atac astfel încât orice persoana sa îsi poata apara drepturile depunând diligente rezonabile. 136[136] CEDO. În aceasta situatie. astfel încât prezumtia ca reclamantii au cunoscut decizia de la data publicarii ei depaseste marja de apreciere lasata statului. 6 legea britanica care. Tot în sensul unei marje de apreciere restrânse lasate statelor s-a pronuntat Curtea si într-o alta ipoteza. s-a judecat ca depasind limitele marjei de apreciere lasate statelor conditia acceptului procurorului pentru ca inculpatul sa poata ataca cu recurs o decizie de condamnare135[135]. cu doi copii în îngrijire137[137]. 135[135] CEDO. iar pentru declansarea recursului. hot. În acelasi sens. CEDO. acesta a fost respins ca fiind tardiv. reclamantii trebuiau sa execute decizia din apel care îi obliga la plata a 80 000 franci francezi. Curtea a admis faptul ca statele trebuie sa lupte pentru a asigura executarea hotarârilor penale. Or. Miragall Escolano si altii din 25 ianuarie 2000. § 46. pentru a evitarea 134[134] CEDO. dec. însa modalitatea aleasa de catre legiuitorul francez este excesiva si a condamnat statul francez pentru violarea accesului liber la justitie136[136]. care sa introduca si sa sustina actiunea în numele tuturor139[139]. tinând cont de scopul acestei limitari – evitarea unui numar mare de proceduri costisitoare si evitarea pronuntarii unor solutii diferite – exista proportionalitate cu mijloacele utilizate. în considerarea situatiei sale economice134[134]. Desbordes si Omer din 6 ianuarie 2000. marja de apreciere lasata statelor este destul de larga. Sa apreciat ca. nu permitea fiecarui fost proprietar sa introduca o actiune în instanta. Annoni di Gussola din 6 ianuarie 2000. . Alteori. ci doar unui reprezentant al acestora. s-a decis ca nu violeaza art.

§ 58-59. reclamantul nu a reusit sa aduca litigiile în fata unei instante. desi a solicitat acelui organism de mai multe ori introducerea unei actiunii contra mai multor firme care nu îi platisera onorariile pentru munca de consultanta realizata. iar pe de alta parte pentru ca nu suporta nici o motivare serioasa. A se vedea si P. hot. A se vedea. 1072). § 83. De pilda. L’accès au juge. RTDH 1992. 500-504. 140[140] Instanta apartinând celui de-al doilea grad de jurisdictie în sistemul britanic. 141[141] CEDO. echivalent al tribunalului în sistemul român. pentru a nu se pune problema unei antepronuntari.. Totusi. Uneori însa pare ca marja de apreciere a statelor este prea larga. În alte doua afaceri. atingeri grave ale accesului la justitie. Aide juridictionnelle et moyens sérieux de cassation. § 64. De remarcat faptul ca legea engleza a acordat atributia de a da acest aviz instantei superioare celei care ar fi judecat în prima instanta cauza. exista o atingere grava a accesului liber la justitie. 6. iar acesta nu îsi respecta obligatia. . permite statelor o ante pronuntare. Philis din 27 august 1991. În fapt. în acest sens. ci doar sa intervina ca tert în cursul procedurii. Gnahoré din 19 septembrie 2000. CEDO. dec. § 60. 6144[144]. legea olandeza care nu permitea unei persoane bolnava psihic sa introduca o actiune în instanta prin care aceasta urmarea tocmai constatarea faptului ca are discernamânt aduce o atingere însasi substantei dreptului de acces liber la justitie si încalca dispozitiile art.introducerea unor actiuni repetate si abuzive de catre persoane care au fost internate în clinici de boli psihice cu privire la tratamentele suportate. Ashigdane din 28 mai 1985. o norma legala greaca. hot. în situatii exceptionale. hot. 143[143] CEDO. Curtea a constatat legitimitatea unei legi britanice care a împiedicat mai multe persoane sa sesizeze o instanta pentru a contesta concluziile unui raport al politiei care aducea atingere reputatiei lor142[142]. impunea introducerea unei actiunii pentru obtinerea onorariilor stabilite în contractele de antrepriza de catre un anumit organism. fiind astfel 139[139] CEDO. p. hot. Aerts din 30 iulie 1998. în opinia noastra. fapt considerat de catre Curte ca fiind incompatibil cu exigentele art. Organele de jurisdictie de la Strasbourg admit totusi. creata cu scopul de a proteja inginerii si consultantii în raporturile lor cu clientii. hot. Puechavy. Atunci când însa legea cedeaza dreptul persoanei de sesiza instanta unui anumit organism. Acordarea în favoarea statelor a unei marje de apreciere atât de largi a fost criticara pe motiv ca. Lithgow din 8 iulie 1986. hot. M. aducând. Fayed din 21 septembrie 1994. la prééminence du droit et quelques autres considérations. existenta unor ipoteze în care nu este permisa deschiderea unei proceduri judiciare. Dewer din 26 februarie 1997 cit. 142[142] CEDO. Vandernoot. Curtea a atenuat mult din jurisprudenta sa Airey permitând statelor sa refuze cereri de ajutor financiar judiciar pe motiv ca procedurile pe care doresc sa porneasca nu au nici o sansa rezonabila de succes143[143]. § 40. În acelasi timp însa. limitele marje de apreciere în penal sunt mai reduse decât în civil (Comis. A se vedea opinia dizidenta a judecatorilor Tulkens si Loucaides. § 194. În speta. impunea obligativitatea unei autorizatii din partea High Court140[140] pentru introducerea actiunii141[141]. RTDH 2001. Persoana prejudiciata nu avea calitate sa introduca o astfel de actiune. p. pe de o parte.

dec. Fogarty din 1 martie 2000). Golder din 1 iunie 1973. plg. § 75. Curtea a admis de mult timp faptul ca executarea unei hotarâri civile intra în notiunea de proces atunci când se analizeaza durata rezonabila a acestuia (CEDO. întrucât acest drept ar deveni iluzoriu daca ordinea juridica a unui stat nu ar permite executarea unei decizii judecatoresti. 332. McElhinney. DR 3. magistratului nu mai exercita puterea de stat. 29. Winterwerp din 24 octombrie 1979. hot. 7973/77. din 28 februarie 1979. anume al aplicarii criteriului Pellegrin. din 10 decembrie 1975.. 6202/73. daca e cazul. litigiul intra în câmpul de aplicabilitate al art.. 6958/75. DR 1. Rec. Curtea admite posibilitatea de a suspenda temporar executarea silita a unor hotarâri civile. Curtea a admis faptul ca dreptul de a sesiza un tribunal este doar unul dintre aspectele dreptului de acces la justitie. dec. deoarece acestea sunt admise de principiile de drept recunoscute de toate natiunile civilizate145[145]. . 147[147] Comis. 148[148] CEDO. a hotarârilor instantei148[148]. 29. dec. Curtea a admis fara rezerve ca dreptul la acces liber la justitie implica si dreptul de a obtine executarea silita. § 45. Di Pede din 26 septembrie 1996. dec. plg. p. din 16 martie 1975. desi cu numai un an înainte au fost declarate ca în mod evident nefondate o serie de plângeri ce vizau lipsa accesului la justitie datorita imunitatii de jurisdictie de care se bucura fostul angajator al reclamantilor. hot. daca aceasta cautiune impune costuri excesive sau daca taxele de timbru sunt exorbitante.. 6. 74. însa numai daca suspendarea este fondata pe 144[144] CEDO. p. DR 17. nr. litigiul opunea un fost magistrat si statul grec si avea ca obiect drepturile la pensie al reclamantului. Al-Adsani. dec. Hornsby din 19 martie 1997. § 40. De aceea. În fapt. hot. p. daca procedura deschisa nu va fi încununata de succes146[146]. dec. la admisibilitatea oricarei imunitati. se poate pune problema lipsei accesului efectiv la justitie147[147]. dec. Agentia Spatiala Europeana (CEDO. din 9 decembrie 1981.judecate conforme cu art. Aceasta din urma hotarâre este interesanta si sub un alt aspect.. nr. s-a decis ca raspunde exigentelor art. dec. din 6 februarie 1969. într-o situatie asemanatoare. Beer si Regan din 18 februarie 1999). 3374/67. A se vedea si CEDO. Curtea sa renunte. 6 legea care impune pentru pornirea unei actiuni judecatoresti depunerea unei cautiuni care sa acopere plata cheltuielilor de judecata. spre deosebire fata de situatia în care acesta era înca în exercitarea functiilor sale la momentul litigiului. 155. Digest II. hot. p. 145[145] Comis. De altfel. Nu este însa exclus ca. rap. 6 imunitatile de jurisdictie parlamentara sau diplomatica. Pentru o decizie usor diferita. la data litigiului. Waite si Kennedy din 18 februarie 1999. Un semn în acest sens este declararea ca admisibile a mai multor plângeri ce vizau acest aspect (CEDO. a se vedea Comis. dec. Georgiadis din 28 martie 2000. asa cum vom vedea mai jos. § 16-20). într-un viitor apropiat. dec. cel putin partial. p. § 93. plg. Tot astfel. Pe de alta parte. nr. Totusi. 66. plg. 146[146] Comis. Dat fiind ca.

penala. pe cale de interpretare. – însa daca. instantele create în Marea Britanie pentru a transa probleme privind retrocedarea unor bunuri trecute în proprietatea statului sunt „tribunale” în sensul Conventiei. orice chestiune privind cauza ce i-a fost adusa spre rezolvare150[150]. în acceptiunea europeana. § 201). pe baza unor norme juridice si în cadrul unei proceduri organizate. în acest sens. Conventia nu impune statelor obligatia de creea instante de apel sau de recurs154[154]. hot. hot. în cadrul unei proceduri nici unul dintre organele care au transat litigiul nu îndeplinesc conditiile de impartialitate si independenta impuse de Conventie. Tribunalul trebuie. Belilos din 29 aprilie 1988. Campbell si Fell din 28 iunie 1984. Le Compte. § 64. hot. comitet. Mock. CEDO. hot. constitutionala sau administrativa153[153]. sa îndeplineasca anumite conditii – independenta. Reamintim ca. din jurisprudenta acesteia se poate deduce. 387). § 39. prima problema care apare în mod logic este de a sti ce înseamna „justitie”. fara îndoiala. Garanteaza Conventia accesul la orice instanta? Sunt instante. comisie etc. . 151[151] CEDO. partile contractante trebuie sa se asigure ca în fata acestora sunt respectate exigentele dreptului 149[149] CEDO. de asemenea. ramâne de analizat în cele ce urmeaza situatia celorlalte organe care transeaza diverse litigii de natura civila. 150[150] CEDO. II. Într-o prima situatie usor speciala se afla instantele de apel si de recurs. 153[153] Chiar daca Curtea nu afirmat niciodata expres. Imobiliare Saffi din 28 iulie 1999. p. § 44. 6 prin lipsa accesului la justitie. Van Leuven si de Meyere din 23 iunie 1981. „tribunal” în acceptiunea europeana a termenului. Belgia din 30 noiembrie 1987. A se vedea. hot. 6 instantelor de arbitraj privat (H. Lithgow din 8 iulie 1986. § 76. însa. Potrivit jurisprudentei Curtii. iar intervalul de timp în care opereaza este rezonabil si proportional cu motivele care o determina149[149]. hot. însa. aplicabilitatea art. exista o violare a art. Demicoli din 27 august 1991. 152[152] CEDO.1 Notiunea de tribunal Dupa ce am vazut determinarile si caracteristicile accesului la justitie.. c. Pe de alta parte. cit. Spre exemplu. § 50. cel putin în materie civila. 6 pentru a putea fi numit astfel151[151]. impartialitate etc.motive de ordine publica. 6 nu se înteleg doar jurisdictiile în sens clasic. daca instantele clasice care statueaza în prima instanta sunt. prin „tribunal” în sensul art. chiar daca au între atributii un numar foarte limitat de cauze (CEDO. § 55. un „tribunal” se caracterizeaza prin rolul sau jurisdictional: acela de a transa. în masura în care statele membre au ales sa creeze astfel de instante. integrate într-o structura judiciara ordinara din statul în cauza152[152]. op. – care figureaza în chiar textul art. Van der Hurk din 19 aprilie 1994. H. Nu conteaza în viziunea Curtii cum se numesc respectivele organe – tribunal. hot. doar acele organe care primesc în mod traditional aceasta denumire? Acestea sunt întrebarile la care organele Conventiei au fost chemate sa raspunda. În consecinta. hot. § 43.

Sutter din 22 ianuarie 1984. în chestiunea avortului. hot. astfel încât deciziile privind un stat nu pot fi generalizate. procedura în fata acestor instante raspunde cu greu unei analize privind respectarea unora dintre garantiile din art. într-o serie 154[154] CEDO. organele de la Strasbourg au recunoscut totusi anumite particularitati ale procedurilor în apel sau în recurs. 6. Declcourt din 17 ianuarie 1970. cit. Elementul de care trebuie sa se tina seama în aprecierea respectarii exigentelor procesului echitabil în fata instantelor de apel sau de recurs este rolul pe care acestea îl au în cadrul ansamblului procedurii. op. iar multe solutii actuale par usor bizare – sau al responsabilitatii pentru actele unei organizatii internationale ori cu privire la litigiile fiscale. hot. pozitia Curtii este destul de ambigua. hot. procesul trebuie privit în ansamblu si nu distinct pe fazele sale156[156]. § 25. în special cu privire la independenta judecatorilor fata de executiv. variind între un control doar anterior de promulgarii textelor legislative – Consiliul Constitutional din Franta – pâna la verificarea constitutionalitatii oricarui text juridic.la un proces echitabil155[155]. 158[158] Ajunge sa precizam ca paleta locului pe care îl ocupa instantele constitutionale este extrem de larga. hot. Velu. care devine. în consecinta. trebuie reamintite ezitarii Curtii în problema respectarii dreptului de proprietate – prima decizie de condamnare a unui stat apare abia 1982. § 26. cu atât exigentele pe care trebuie sa le îndeplineasca procedura din fata lor sunt mai reduse157[157]. § 30-33). tinând cont de atributiile specifice unei instante de casare. nu trebuie sa uitam ca instanta europeana este rodul unei institutii politice – Consiliul Europei – si. 6 (CEDO. s-a decis ca. Spre exemplu. Curtea evita sa se pronunte cu privire la procedurile în fata instantelor constitutionale. R. inclusiv hotarâri judecatoresti – Tribunalul Constitutional Federal din Germania. a eutanasiei sau a drepturilor religioase. Tot astfel. 351. p. 155[155] Ibidem. 156[156] CEDO. 6 procedurilor deschise în fata unor instante de contencios constitutional. Ergec. între altele. cât timp în cea mai mare parte a statelor membre. ambiguitatea jurisprudentei se regaseste. precizând ca pentru a verifica echitabilitatea procedurii. Cu cât rolul acestora este mai redus. Initial fosta Comisie a afirmat constant. Spre exemplu. 157[157] J. Pe de alta parte. . Sutter din 22 ianuarie 1984. cât si din evolutia jurisprudentei în materie care nu si-a atins înca la punctul final159[159]. de multe ori. ultima instanta de recurs. În ceea ce priveste aplicabilitatea art.. 159[159] În acest context. are o tendinta permanenta de a evita solutii transante si clare în domenii sensibile din punct de vedere moral si social sau în materii foarte strânse de suveranitatea statelor. § 28. Credem ca aceasta este una dintre explicatiile pentru care. Delcourt din 17 ianuarie 1970. Ambiguitatea deriva atât din eterogenitatea atributiilor si structurii instantelor constitutionale din statele membre158[158]. asa cum vom vedea mai jos. însa. o procedura exclusiv scrisa sau o procedura lipsita de publicitate îndeplineste exigentele art.

Comisia a precizat într-o decizie de inadmisibilitate161[161]. plg. prin faptul ca o decizie de declarare neconstitutionalitate a legii poate conduce. plg. evitând însa sa faca afirmatii de ordin general cu privire la inaplicabilitatea art. Ulterior. Rec. 161[161] Comis. Ulterior. Digest II. dec. într-un caz care viza durata excesiva a unei proceduri civile. nr. dec. Curtea a dat senzatia ca. întrucât nu vizeaza nici temeinicia unei acuzatii în materie penale. 164[164] CEDO. Gast si Popp din 25 februarie 2000. foarte convingator. rap. nr. însa. ca astfel de instante nu sunt chemate sa transeze litigii de natura civila. Curtea a inclus în domeniul de aplicabilitate a art. Deumeland din 29 mai 1986. cel putin partial. plg. din 14 mai 1980. în dreptul german. organele jurisdictionale de la Strasbourg tind sa adopte o clasificare a ramurilor de drept dupa model francez. 8595/79. A se vedea. CEDO. plg. nici o contestatie asupra unor drepturi sau obligatii de natura civila. obiectul litigiului constitutionala nu a fost de natura civila. din 7 iulie 1980. 216. Curtea hotarând sa ia în calcul la stabilirea duratei procesului si intervalul de timp în care Tribunalul Constitutional german a analizat constitutionalitatea ultimei decizii a instantelor ordinare164[164]. § 77. În primele doua situatii care au ajuns în fata sa. tot într-o hotarâre contra Germaniei. ca principiu general aplicabil. de nenumarate ori. din 16 iulie 1976... motivând. astfel încât procedura din fata instantelor de contencios constitutional nu trebuie sa realizeze exigentele art. Bucholz din 6 mai 1981. Curtea s-a marginit sa constate ca. 8410/78. 7759/77. § 48. p. chiar daca nu au afirmat-o niciodata expres. Mai recent. hot. DR 7.. hot. nr. hot. Concluzia dupa care Curtea tinde cel putin sa includa în notiunea de tribunal macar instantele constitutionale care functioneaza în anumite sisteme de drept si ca un fel de instanta de recurs – precum în Germania sau Spania – este sustinuta si de o alta decizie potrivit careia refuzul de a permite unei persoane sa sesizeze cu 160[160] Comis. 6 instantelor de contencios constitutional163[163]. 118. . Bock din 29 martie 1989. Curtea a adoptat însa o pozitie mai putin ferma. din 31 mai 1874. declarând admisibile câteva plângeri referitoare la jurisdictia constitutionala. hot. 6 o procedura în fata tribunalului constitutional. p.de decizii de inadmisibilitate. in casu. pastrându-si jurisprudenta. ca litigiile aflate în fata unei instante constitutionale nu fac parte din domeniul de aplicabilitate al art. Sramek din 23 octombrie 1984. în acelasi sens. la redeschiderea procesului penal165[165]. 162[162] Mentionam si ca. 5573/72 si 5670/72. din 13 decembrie 1979. Decizia a fost reluata. a revenit asupra jurisprudentei fostei Comisii. 92. p. 6. DR 18. cu titlu de exemplu: Comis. § 35. nr. § 94. 5767/72. § 34. 165[165] CEDO. în conditiile în care jurisprudenta Comisiei a devenit mai elastica. întrucât nu se ocupa decât de „drepturi de natura constitutionala” ce apartin dreptului public. 6160[160]. dec. în care dreptul penal apartine dreptului privat si nu celui public. 46. p. plg. A se vedea. 8. hot. si nu celui privat162[162]. în care a fost implicata si instanta constitutionala germana. 163[163] CEDO. dec. § 37.

în acelasi sens. sunt chemate sa emita un aviz consultativ cu privire la un litigiu (CEDO. întrucât ni se pare lipsita de justificare. dec. nu intra în discutie acele organe care. cât timp obiectul procedurii este identic. DR 21. 6167[167]. 167[167] Mentionam ca ne referim aici doar la acele organe care sunt chemate sa analizeze diverse litigii. nr. ar putea intra în discutie art. Benthem din 23 octombrie 1985. 6 acelor organe administrative sau cu o natura asemanatoare chemate sa transeze diverse litigii. O alta problema delicata este cea a aplicabilitatii art. 5. c. de foarte multe ori de natura patrimoniala sau cu implicatii patrimoniale. cum ar fi emiterea unei autorizatii de constructie. aceasta nu presupune excluderea faptului ca aceste drepturi pot avea si o natura civila. Kaplan din 17 iulie 1980. W. excluderea de plano a procedurilor constitutionale din domeniul de aplicare al art. De asemenea. nu ne referim la acele organe care analizeaza chestiuni incidentale – cum ar fi o expertiza balistica sau topografica – sau cele care iau anumite decizii din oficiu – cum ar fi declararea starii de faliment de catre un judecator sindic în acele sisteme în care nu e necesara cererea creditorilor. rap. atunci când aceste organe examineaza numai recursuri „strict gratioase” ele nu sunt „tribunal”. departe de a transa litigiul. Preexistenta litigiul este o conditie de aplicare a art. 6. dec. în sensul dat notiunii de catre Curte. Este suficient sa reamintim ca dreptul de proprietate. A se vedea Comis. Austria din 21 decembrie 1999. este garantat ca interes de natura constitutionala în majoritatea legilor supreme din statele europene. Consideram ca aceasta este directia spre care ar trebui sa se îndrepte Curtea. În primul rând. 6. R. asa cum am vazut mai sus. 8847/80. În al doilea rând. . iar art. în baza unor norme si a unei proceduri. daca obiectul litigiului este de natura civila sau penala. p. în sistemul român. hot. chiar daca litigiile constitutionale au la baza drepturi de natura constitutionala. ci orice organ care transeaza litigii. Întrucât. p. din 5 mai 1981. emiterea sau refuzul emiterii unei autorizatii. creând astfel un litigiu virtual. 6 (Comis. 8988/80. p. 81 si. poate „cel mai patrimonial drept”. Intra în aceasta categorie diversele organele disciplinare – cum ar fi. în sensul Conventiei. s-a judecat astfel în ipoteza existenta în dreptul italian. DR 24. Totusi. cum ar fi. hot. comisiile de disciplina a federatiilor sportive. p. CEDO. Tot astfel. iar. din cel putin doua motive. din 19 martie 1981.recurs instanta constitutionala spaniola poate fi o atingere adusa dreptului de acces la justitie166[166]. spre exemplu. plg. respectiv. iar în cel de-al doilea nu se poate aplica conduce la crearea unei inegalitati nejustificabile. § 52. – organele administrativ jurisdictionale – cum ar fi Curtea de Conturi – autoritatile care examineaza recursurile gratioase sau alte asemenea organisme – spre exemplu. astfel de organe ar putea fi socotite tribunale. plg. Milan I Tornes din 17 noiembrie 1998. plg. si nu la acelea care emit decizii administrative sau de alta natura. ni se pare o distinctie lipsita de orice baza între situatia în care constitutionalitatea unui act administrativ. prin „tribunal” Curtea nu întelege doar instantele clasice. în care o parte dintre actele administrative pot fi atacate pe calea unei proceduri 166[166] CEDO. Consiliul de Disciplina a la barourilor etc.. Consiliul Medicilor. A se vedea. 8000/77. nr. 166). DR 24. din 9 mai 1978. § 39). A declara ca în primul caz este aplicabil art. se verifica de catre instantele ordinare – precum în sistemul român – si situatia în care legea acorda aceasta atributie unei instante constitutionale – precum în sistemul german. Spre exemplu. 198. dec.. DR 13. 6 nu li se aplica. dec.

obisnuite în contencios sau pe calea unui recurs extraordinar la Presedintele Italiei care poate sa anuleze decizia administrativa. Aceasta din urma procedura nu este acoperita de art. 6 pentru ca Presedintele republicii italiene nu este un tribunal, recursul în fata sa fiind strict gratios în opinia Curtii168[168]. Principala problema pe care o ridica astfel de proceduri, este aceea a independentei si impartialitatii judecatorilor, care, de aproape fiecare data, se identifica cu o parte a procesului, fiind astfel departe de a fi independenti fata de parte si, de cele mai multe ori, fata de executiv. Ar însemna, în aceste conditii, ca pentru aproape orice astfel de procedura, Curtea sa constate o violare a Conventiei. Instanta europeana a infirmat însa o astfel de analiza, stabilind, printr-o jurisprudenta constanta, ca exigentele unui proces echitabil sunt respectate în masura în care decizia unei astfel de instante poate fi atacata în fata unui tribunal care sa respecte toate garantiile prevazute de art. 6169[169]. Decizia este motivata de interese de ordin practic, fiind greu de sustinut teoretic. Daca definitia data de Curte notiunii de „tribunal” se aplica fara probleme unor astfel de organe, aceasta înseamna ca ele sunt cele judeca litigiul în prima instanta. Dupa cum am aratat mai sus, Curtea impune strictete în respectarea garantiilor procedurale tocmai primelor instante si mai putin celor de apel sau recurs, ceea ce contravine solutiei adoptate. Pe de alta parte, ratiunea consta însa în evitarea supraîncarcarii instantelor ordinare cu toate litigiile date spre rezolvare acestor organisme. În plus, asa cum am mai afirmat, Curtea încearca sa evite luarea unor decizii transante în unele probleme care ar putea afecta sensibil sistemul judiciar din statele membre. Or, condamnarea procedurilor desfasurate în fata acestor organe de decizie ar conduce la necesitatea modificarii unei parti semnificate a legislatiei oricarui stat european, ceea ce Curtea a evitat de fiecare data170[170]. În fine, chiar daca pare absurd si foarte departe de spiritul Conventiei, s-a decis ca exigentele art. 6 nu se aplica organelor jurisprudentiale instituite prin aceasta, deoarece doar statele membre si-au asumat obligatiile înscrise în textul european171[171].
A. Calitatea tribunalului

168[168] CEDO, dec. Nardella din 28 septembrie 1999. 169[169] CEDO, hot. Le Compte, Van Leuven si de Meyere din 23 iunie 1981, § 51; hot. Öztürk din 21 februarie 1984, § 58; hot. Lutz din 25 august 1987, § 57. 170[170] Aceasta nu înseamna însa ca jurisprudenta Curtii devine justificabila. Nu trebuie uitat faptul ca, în imensa majoritate a cazurilor, recursul gratios este inutil, reprezentând doar o pierdere de timp si de resurse financiare. Tot astfel, în conditiile în care organele disciplinare se auto-sesizeaza sau sunt sesizate de catre institutia care le-a creat, solutia este aproape întotdeauna de condamnare a celui acuzat de un delict disciplinar. Probabil ca situatia cea mai greu de acceptat este cea care exista în domeniul litigiilor disciplinare ale sportivilor, judecati de catre federatiile respective si care nu permit, prin statut, recursul la o instanta judecatoreasca. Este cert ca legislatia nationala a oricarui stat permite persoanei în cauza sa se adreseze unui tribunal de drept comun, însa clubul sau sportivul sanctionat risca excluderea din federatia respectiva pentru nerespectarea statutului acesteia. În aceste conditii, este greu de vorbit de acces la justitie.

Asa cum aratam mai sus, Curtea afirma deseori ca mecanismul de garantare al Conventiei vizeaza protectia unor drepturi efective si concrete, si nu a unor drepturi teoretice si iluzorii. În acest context, este insuficient faptul ca statele permit accesul la justitie, ci trebuie obligatoriu ca tribunalul în cauza sa îndeplineasca anumite calitati pentru a putea fi numit tribunal. Curtea a precizat acest lucru într-una dintre deciziile sale dintre cele mai importante afirmând ca rolul jurisdictional al unui organ nu este suficient pentru ca acesta sa fie apelat ca tribunal, ci trebuie ca acest organ sa raspunda unei serii de garantii procedurale, între care cele mai importante sunt independenta si impartialitatea membrilor care îl compun172[172]. Însasi ideea de justitie conduce la aceasta concluzie fiind greu de imaginat echitatea în lipsa celor doua aspecte care trebuie sa caracterizeze activitatea jurisdictionala173[173]. Vom analiza separat cele doua calitati ale tribunalului, chiar daca ele sunt apropiate. Independenta tribunalului este calitatea acestuia de a nu primi ordine ori sugestii, de orice natura, sau, cu alte cuvinte, capacitatea de a decide singur asupra litigiului174[174]. Impartialitatea, la rândul sau, este calitatea celui care statueaza dupa cum îi dicteaza constiinta, pastrând balanta egala între acuzare si aparare175[175]. Pe scurt, independenta presupune absenta oricarei subordonari – sau nici o legatura cu vreun tert – pe când impartialitatea se analizeaza doar în raport de magistrat – adica fara a face vreo referire la vreun tert. Pe de alta parte însa, se observa astfel ca cei doi termeni sunt apropiati, pentru ca o justitie independenta are toate sansele sa fie si impartiala, independenta fiind una dintre conditiile prealabile pentru impartialitate176[176]. De aceea, vom analiza mai întâi conditiile care sunt cerute unei instante pentru a fi socotita independenta, în raport de exigentele Curtii.
171[171] Comis., dec. din 23 martie 1972, plg. 5459/72, Rec. 40, p. 75. Daca s-ar fi decis altfel, s-ar fi ridicat probleme importante cel putin cu privire la durata rezonabila a procedurii – sunt cauze complexe care ajung sa fie solutionate de catre Curte si în perioade care depasesc 7 ani – cu privire la publicitate, contradictorialitate sau independenta judecatorilor, în conditiile în care judecatorul numit de catre statul pârât face parte obligatoriu din completul de judecata. Situatia nu este totusi nemaiîntâlnita, întrucât nu am întâlnit niciodata vreo instanta constitutionala care sa verifice respectarea garantiilor procedurale prevazute în legea suprema pentru propria-i procedura. 172[172] CEDO, hot. Le Compte, Van Leuven si de Meyere din 23 iunie 1981, § 55. 173[173] R. Koering-Joulin, La notion européenne de tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 par. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, RSC 1990, p. 765. Totusi, Curtea face de multe ori distinctia între independenta si impartialitate. A se vedea, în acest sens, CEDO, hot. Debled din 22 septembrie 1994, § 36. 174[174] J. Pradel, La notion européenne de tribunal indépendant et impartial selon le droit français, RSC 1990, p. 693. 175[175] Ibidem. 176[176] CEDO, hot. Piersack din 1 octombrie 1982, § 27.

Mai înainte însa trebuie precizat, ca o conditie fundamentala, ca tribunalul trebuie sa fie prevazut de lege, exigenta care vizeaza în principal instantele extraordinare, Conventia interzicând astfel crearea de tribunale ad hoc177[177]. Legea trebuie sa fixeze nu doar competentele instantei si procedura, ci însasi modul de creare al acesteia. Totusi, Comisia a declarat compatibila cu art. 6 legea austriaca care, dupa ce stabilea principiile de baza în functionarea unui tribunal de munca, lasa la dispozitia executivului crearea, în caz de nevoie, a unei astfel de instante178[178].
B. Tribunal independent

Caracteristica fundamentala a independentei, prevazuta expres si în textul Conventiei, este aceea ca tribunalul sa fie prevazut de legea interna, cu alte cuvinte sa existe o suita de norme procedurale care sa îi guverneze existenta179[179]. Conditia este respectata de catre toate statele parti la Conventie, majoritatea lor având prevederi constitutionale prin care se interzicere instituirea unor instante pe alta cale decât prin lege, astfel încât nu a ridicat probleme deosebite în jurisprudenta180[180]. În opinia Curtii, pentru a determina daca organul jurisdictional este independent, trebuie luate în considerare urmatoarele elemente: lipsa oricarei ingerinte – sau aparente de ingerinta – din partea altor puteri ale statului sau a partilor, precum si existenta unor garantii reale contra oricaror eventuale presiuni exterioare181[181]. Independenta judecatorilor – indiferent daca este functionala sau organica – priveste întreaga activitate jurisdictionala, în întregul sau. În consecinta, ea nu priveste numai procedura publica, ci si activitati anterioare – precum stabilirea termenului de judecata – sau posterioare acestei faze – precum deliberarea si redactarea hotarârii182[182]. Astfel, din punct de vedere functional, independenta se verifica în raport de alte organe ale statului183[183] si fata de parti184[184]. Independenta puterii judecatoresti fata de puterea legiuitoare si, în special, fata de cea executiva este un principiu ce rezulta din teoria separatiei
177[177] J. Velu, R. Ergec, op. cit., p. 453. 178[178] Comis., rap. Zand din 12 octombrie 1978, DR 15, p. 70. 179[179] CEDO, hot. H c. Belgia din 30 noiembrie 1987, § 50. A se vedea si F. Tulkens, H. D. Bosly, La notion européenne de tribunal indépendant et impartial. La situation en Belgique, RSC 1990, p. 680. 180[180] Aceasta conditie nu trebuie interpretata în sensul în care procedura interna din starea de fapt dedusa judecatii trebuie sa fi respectat procedurile stabilite în lege, întrucât ea priveste doar existenta unei norme interne în baza careia sa functioneze tribunalul. 181[181] CEDO, hot. Campbell si Fell din 28 iunie 1984, § 78. Trebuie specificat ca aceasta hotarâre aduce o evolutie fata de formula anterioara a Curtii. Daca în hotarârea Le Compte si altii (citata mai sus) raporteaza independenta doar fata de executiv si parti, în hotarârea din cauza Campbell si Fell Curtea precizeaza ca independenta trebuie verificata în special în raport de executiv si parti.

§ 57). p. în mod legitim. . este o garantie procedurala care priveste numai faza de judecata propriu-zisa. § 95-97. RSC 1990. 184[184] O situatie speciala a independentei fata de parti apare în situatie instantelor arbitrare. în opinia Comisie. Antunes. La notion de tribunal impartial et indépendant en République fédérale d’Allemagne. J. În acelasi timp. J. hot. din 18 decembrie 1980. p. Une approche à partir du droit portugais de procédure pénale. dec. În esenta. prezenta unor magistrati profesionisti în cadrul instantei este un semn de independenta (CEDO. Totusi. La notion européenne de tribunal indépendant et impartial. p. în anumite sisteme nationale. rap Bramelid Malmström din 12 decembrie 1983. DR 22. justitiabilii pot sa se îndoiasca. Une approche à partir du droit portugais de procédure pénale. Figueiredo Dias. de independenta instantei. fara sa ridice problem în fata Curtii de la Strasbourg. ceea ce aduce atinge 182[182] T. RSC 1990. nr. Antunes. Pentru detalii.. în masura în care arbitrii sunt alesi prin acord mutual. chiar daca o parte dintre ei sunt numiti de catre fiecare din partile litigiului (Comis.. alaturi de impartialitatea sa. Figueiredo Dias. 8603/79.. întrucât ea se analizeaza sub raportul autoritatii lucrului judecat în sistemul continental si în raport de regula precedentului în sistemul britanic. întrucât nu pot refuza aplicarea unei legi emise de acesta. plg. În ceea ce priveste independenta fata de executiv. 744. hot. 183[183] Nu vom examina aici independenta justitiei fata de puterea fata de puterea judecatoreasca.. Tribunalele nu au totusi o independenta absoluta fata de legiuitor. RSC 1990. 736. 185[185] J. Pozitia puterii judecatoresti de independenta fata de legislativ înseamna ca legiuitorul nu poate sa intervina în procesul de judecata în alta forma decât cea a emiterii unor legi pe care instantele de judecata sa le puna în aplicare186[186]. 27). Curtea verifica daca în special existenta unor functionari. independenta acestora existând. Ringeisen din 13 octombrie 1974. 188[188] CEDO. M. prevalându-se de independenta lor187[187]. op. Weigend.. apare în majoritatea textelor de natura constitutionala din statele europene prin formula sintetica: judecatorii se supun doar legii185[185]. subordonati ierarhic. La notion européenne de tribunal indépendant et impartial. 734. 147.puterilor în stat dezvoltata de Montesquieu si. în ciuda erodarii contemporane a acestei conceptii. Weigend. A se vedea T. M. p. DR 38. a se vedea J. p. Curtea a estimat ca simpla lor prezenta în cadrul tribunalului nu este incompatibila cu independenta acestuia188[188]. cit. în cadrul tribunalului. p. Le Compte si altii din 23 iunie 1981. 186[186] Comis. 746. refuzul de a aplica o lege contrara unor dispozitii de natura constitutionala. 187[187] Singura exceptie ar putea fi. Cu toate acestea daca unul dintre membrii tribunalului este subordonat uneia dintre parti. trebuie semnalat faptul ca independenta tribunalului.

A se vedea si CEDO. Bolle. . 6. fiind un organ al acesteia. 769-770. 6189[189]. precum Consiliul Baroului. Delcourt din 17 ianuarie 1970. Engel din 8 iunie 1976. În acelasi sens. p. Cu titlu de exemplu pot sa apara aproape toate procedurile administrativ-jurisdictionale prealabile sau cele ale unor organe disciplinare. § 23). Pettiti. În speta. hot. Strasbourg. 250. 189[189] CEDO. Curtea a precizat ca în conditiile în care membrii acestei comisii erau functionari superiori ai politiei. hot. facând astfel aplicarea adagiului Justice must not only be done. § 67. A se vedea. precit. sunt forme de privare de libertate prevazute la art. 5 lit. P. RSC 1990. Toate aceste decizii conduc însa indubitabil la concluzia potrivit careia întotdeauna când judecatorul se confunda cu partea. Piersack. hot. potrivit codurilor militare. 191[191] CEDO..-H. Cel putin în dreptul român astfel de situatii nu sunt putine. În acest context. La notion helvétique de tribunal indépendant et impartial. Elvetia – care a condus la o întelegere amiabila între parti – raportul fostei Comisii a precizat ca curtea martiala care a pronuntat hotarârea de condamnare nu este independenta. Un exemplu elocvent este cel din cauza Belilos191[191]. 192[192] Idem. hot. lipseste independenta acestuia si. fiind formata din ofiteri ai armatei care. membrii organului jurisprudential au primit ordine ori recomandari de la una dintre parti. § 42. de Jong si altii din 22 mai 1984. Niedbala din 4 iulie 2000.încrederii de care trebuie sa se bucure justitia într-un stat democratic. trebui pronuntate de catre un judecator. hot. Comisia de Disciplina a federatiilor sportive etc. p. Les droits de l’inculpé et de la défense selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. indiferent daca litigiile intra în domeniul de aplicabilitate al art. Curtea a decis (hot. probabil ca situatia cea mai interesanta este cea a justitiei militare disciplinare. A se vedea mutatis mutandis CEDO. La notion européenne de tribunal indépendant et impartial selon le droit français. existând asadar o violare a art. în « Le droit pénal du Conseil de l’Europe ». Curtea se raporteaza adeseori în examinarea independentei tribunalului la aparenta creata. dintr-o comisie care analiza litigiile dintre stat si particulari în materie de tranzactii imobiliare facea parte si primarul. E. integrati într-un sistem ierarhic si solidari cu colegii lor. în care instanta a carei independenta a fost pusa în discutie de catre reclamant a fost o comisie a politiei din cantonul elvetian Lausanne care avea ca atributie aplicarea si solutionarea litigiilor privind sanctiunile contraventionale aplicate de politie. RSC 1990. din 29 aprilie 1988. § 49) ca în sistemul polonez – identic cu cel român – procurorul care conduce faza de instructie nu poate fi socotit a fi independent cât timp exista posibilitatea ca acesta sa reprezinte acuzarea în procesul penal. a se vedea J. se supun ordinelor superiorilor. O astfel de situatie risca si stirbeasca încrederea pe care justitia trebuie sa o inspire într-un stat democratic192[192]. Senatul Universitatii. în consecinta. § 31. 190[190] A se vedea CEDO. Sramek din 22 octombrie 1984. În cauza Eggs c. p. precum si L. justitiabilii au tendinta de a vedea în acestia membrii ai politiei. 1992. 760. sanctiunii militare disciplinare. Pentru mai multe detalii. în realitate. a cin Conventie si. caracterul echitabil al procedurii. it must also seen to be done190[190]. pe în consecinta. Pradel. precum arestul sau carcera. fara a cerceta daca. numiti de catre Ministerul de Interne si carora li se putea da în orice moment alte sarcini. § 30. Potrivit hot.

plg. dec. în deciziile careia un rol cheie îl avea un functionar care juca rolul de raportor. Tot astfel. situatia se schimba radical. DR 16. Ozdemir.O decizie identica s-a luat si într-o situatie asemanatoare. Curtea a analizat independenta judecatorilor militari care. dec. în ceea ce priveste juratii. în cazul în care judeca delicte de natura pur civila. iar numirea lor în functie se face prin interventia semnificativa a armatei. În plus. suficient pentru a se putea vorbi de lipsa independentei193[193]. 197[197] CEDO. Din contra. Sürek. Cu privire la instantele militare pure. o decizie a ministerului privatizarii ucrainean prin care se suspenda executarea silita unor decizii judecatoresti împotriva unui combinat industrial reprezinta atât o atingere grava a dreptului de acces la justitie – reclamantii neputând sa obtine în mod real satisfacerea intereselor – cât si o lipsa de independenta a justitiei. p. § 37 si urm. jurisprudenta este ferma în a le recunoaste independenta cu conditia ca legea sa impuna ofiterilor aflati în exercitarea atributiilor judiciare sa se sustraga de controlul ierarhic exercitat de superiori195[195]. hot. Curtea a precizat ca. hot. fapt care nu s-a constatat întotdeauna196[196]. între care si cele îndreptate contra statului sau ordinii publice. 193[193] CEDO. De aceea. în care era vorba despre independenta unei jurisdictii administrative austriece. fiind supusi avansarii în grad prin ordin al executivului. într-o serie de hotarâri având ca obiect plângeri îndreptate împotriva Turciei. Kaysin din 27 ianuarie 2000. din 1 martie 1979. Cu atât mai mult sunt interzise interventii ale executivului în activitatea instantelor. Curtea a considerat ca nu se poate vorbi de independenta instantei fata de executiv. Sramek din 22 octombrie 1984. 194[194] A se vedea. . Okçouglu. § 53). Asa cum aratam mai sus. De aceea. 166. acesti judecatori pot fi considerati instanta disciplinara si. hot.. în conditiile în care judecatorii militari ramân militari de cariera. nu se poate pune problema lipsei lor de independenta cât timp nu sunt legati în nici un fel de parti (CEDO. planând astfel un dubiu de independenta cu privire la continutul raportului acestuia. hot. autoritatea regionala de tranzactii imobiliare din Tyrol. aceasta instanta s-a pronuntat în defavoarea reclamantului rasturnând decizia data în prima instanta de catre o alta institutie. Elementul care a condus Curtea catre decizia de condamnare a Austriei a fost faptul ca apelul contra primei decizii. În speta. Karatas. a carei activate este perturbata grav de executiv197[197]. instanta europeana a condamnat Turcia pe linie în toate cauzele de acest gen194[194]. 195[195] Comis. 8209/78. Delcourt din 17 ianuarie 1970. Curtea considera în mod constant ca facând parte din procesul civil si executarea a hotarârii judecatoresti. cu titlu de exemplu. faceau parte alaturi de judecatori civili din completul de judecata al instantelor care aveau competenta de judecata o serie de infractiuni. Baskaya. Çiraklar din 28 octombrie 1998. 196[196] A se vedea supra. deci gradul de independenta cerut scade. hot. în afacerea celor 13 plângeri turcesti (Gerger. daca în cauzele care vizeaza delicte militate. Incal din 9 iunie 1998. în sistemul turc. a fost formulat de catre un functionar care era superiorul direct al raportorului de la instanta care urma sa examineze apelul. Sürek) din 8 iulie 1999. CEDO. favorabila reclamantului.

Spre exemplu. 201[201] CEDO. hot. în acelasi sens. mai ales daca acesta poate fi reînnoit.Cu toate acestea.. independenta judecatorilor se verifica dupa modul de numire a judecatorilor si durata mandatului acestora. Curtea a infirmat din punct de vedere al conformitatii cu Conventia procedura din fata curtii martiale britanice. hot. CEDO. acelasi ofiter putea sa dizolve instanta. simpla existenta a unei aparente a interventiei executivului în activitatea de judecata nu este suficienta pentru a conchide la violarea art. Daca chestiunea prejudiciala a fost rezolvata de un organ administrativ. s-a decis ca nu exista nici un indiciu de dependenta atunci când o parte din instanta este formata din judecatori neprofesionisti. Velu.. Din punct de vedere organic. § 80. judecatorii erau numiti de un ofiter care exercita si functia de acuzator. ea fiind înlaturata atunci când norme exprese interzic amestecul autoritatii superioare în activitatea jurisdictionala a functionarului. acestia nu putea fi detasati sau retrogradati decât pentru abateri disciplinare – hot. Conventia nu impune obligativitatea numirii judecatorilor pe viata sau pâna la împlinirea unei anumite vârste. hot. precit. op. În esenta. la stadiul actual al jurisprudentei Curtii. asa cum se întâmpla de multe ori în situatia procedurilor administrativ-jurisdictionale. precit. independenta instantei se pastreaza cât timp contra deciziei acelui organ partile puteau formula un recurs în fata unui tribunal independent si impartial200[200]. Campbell si Fell. Totusi. R. dec. numirea judecatorilor de catre organe administrative si un mandat limitat în timp. În cadrul acesteia. În aceste conditii. este cert faptul ca o instanta nu poate fi socotita ca fiind independenta. hot. Spre exemplu. acestia bucurându-se de o quasiinamovabilitate198[198]. Concluzia ramâne valabila si atunci când o parte are un rol determinant în cadrul procedurii. iar executarea deciziei judecatorilor era supusa aprobarii acestuia. 455. 6. Le Compte si altii. daca comitetul de disciplina al unui penitenciar este format din functionari ai Ministerului de Interne. în conditiile în care 198[198] CEDO. Curtea a constatat de mai multe ori încalcare a dreptului de a fi judecat de un tribunal independent si impartial201[201]. însa exista norme legale care interzic în mod expres Ministerului sa ofere functionarilor recomandari cu privire la activitatea lor.. plg. .. 200[200] Comis. p. 11761/85 apud. tribunalul este independent. În raport de independenta fata de partii. A se vedea. Tot astfel. De asemenea. si pe cale de consecinta impartiala. 199[199] CEDO. Mai mult. atunci când una dintre parti este si judecator. din 10 iulie 1987. ceea ce contravine independentei fiind posibilitatea de revocare discretionara a judecatorului199[199]. Findlay din 25 februarie 1997. precit. sunt considerate a fi indicii de dependenta fata de organul care desemneaza judecatorii202[202]. numiti pe 6 ani de catre parlament. faptul ca o instanta este tinuta de rezolvarea data unei chestiuni prejudiciale rezolvata de catre o alta instanta nu îi poate afecta independenta. Ettl din 23 aprilie 1987 privind comisia de reforma agrara – în cazul careia pe timpul mandatului de 5 ani al functionarilor. Ergec. J. nr. cit. hot. ci admite numirea judecatorilor pe durate determinate de timp cu conditia existentei unei inamovabilitati în timpul exercitarii mandatului. Hood din 18 februarie 1999. Campbell si Fell. § 79.

203[203] CEDO. p.. prin încercarea de a determina convingerile personale ale unui anumit judecator la un anumit moment. precit. Ninn-Hansen din 18 mai 1999.). Aceasta din urma notiune. hot. La notion européenne de tribunal indépendant et impartial et le système italien. p. Campbell si Fell. . La notion européenne de tribunal indépendant et impartial. atitudine reverentioasa etc. M. 204[204] J. dec. potrivit caruia aparentele pot capata o importanta deosebita. independenta de care trebuie sa se bucure judecatorii nu poate antrena lipsa oricarui control al activitatii acestora. RSC 1990. 768. § 38. s-a precizat frecvent în jurisprudenta ca simplul fapt ca judecatorii sunt numiti de catre reprezentanti ai executivului – de regula. Trebuie asadar sa ne continuam demersul analizând separat impartialitatea subiectiva si cea obiectiva. Conventia nu interzice existenta unui control jurisdictional – prin posibilitatea de a se casa hotarârile de catre instantele superioare în grad – ori disciplinar al activitatii judecatorilor – prin posibilitatea sanctionarii judecatorilor pentru lipsa punctualitatii. este important de determinat nu doar daca judecatorul chiar a 202[202] J. verificând daca acesta ofera suficiente garantii pentru a exclude orice banuiala legitima ce s-ar putea arunca asupra sa206[206]. independenta judecatorilor impune statelor obligatia de a interzice acestora sa fie membrii ai unor partide politice sau grupuri de interese sau de presiune. Antunes. Astfel. Spre exemplu. J.. deriva tot din adagiul britanic The justice must not only done. it must seen to be done. 751. chiar si atunci când lipseste dolul sau reau-credinta. în considerarea faptului ca functia aceasta nu era retribuita. De asemenea. De aceea. La notion européenne de tribunal indépendant et impartial selon le droit français. examenul problemei alegate trebuind sa continue pentru a determina toate circumstantele de fapt. Pentru detalii. RSC 1990. pentru ca altfel imperativul independentei s-ar întoarce împotriva scopului sau – acela de a asigura o justitie impartiala. 205[205] T. însa Curtea a estimat acest fapt normal. § 78 si urm.205[205] C. RSC 1990. Pradel. Casaroli. Sramek din 22 octombrie 1984. De asemenea. p. Figueiredo Dias. hot. Weigend. 719. Curtea a precizat constant ca aceasta trebuie sa aprecieze din punct de vedere subiectiv. La notion de tribunal impartial et indépendant en République fédérale d’Allemagne. p. RSC 1990. În acest context. Aceste elemente ramân însa simple indicii. în cauza Campbell si Fell. În acelasi timp. Tribunal impartial Cu privire la impartialitatea care trebuie sa caracterizeze un tribunal. proprie sistemul european de garantare a drepturilor fundamentale. durata maxima a mandatului persoanelor care faceau parte din consiliu disciplinar al penitenciarului era de 3 ani. s-a considerat ca poate constitui o atingere la adresa independentei judecatorilor posibilitatea nelimitata de a raspunde delictual pentru erorile judiciare. Une approche à partir du droit portugais de procédure pénale. seful statului – sau de catre legislativ nu presupune lipsa de independenta a acestora (CEDO. dar si din punct de vedere obiectiv. a se vedea G. 735. precum si de a exercita o suma de alte functii publice204[204].mandatul acestora nu poate fi retras de catre legislativ203[203].

207[207] CEDO. 7470/76. Sainte-Marie din 16 decembrie 1992. însa simplul fapt ca judecatorii unei instante sunt desemnati în functie de anumite afinitati politice nu conduce neaparat la lipsa impartialitatii obiective208[208]. § 34. RTDH 1994. Digest II. 212[212] Pentru a se pune problema impartialitatii. simplul fapt ca solutia unei cauze este lasata la discretia unui juriu. 211[211] CEDO. de-a lungul procedurii roluri diferite212[212]. 5568/72. Van Compernolle. DR 22. hot. p. s-a decis ca judecatorii trebuie sa fi jucat roluri diferite în aceiasi cauza. Tot astfel. 182. dec. din 18 decembrie 1980. 208[208] Comis. dec. § 24. De asemenea. 8603/79 si 8729/79.dat dovada de partialitate.. însa. 700. Cel mai adesea însa impartialitatea obiectiva intra în discutie atunci când judecatorii unei cauze au jucat. s-a decis ca faptul 206[206] CEDO. Astfel. Curtea a decis condamnarea statului belgian pentru ca persoana care a prezidat juriul ce a decis condamnarea reclamantului era. nu presupune partialitate. Frecvent a aparut problema impartialitatii obiective atunci când judecatorul a cumulat functia de instructie penala cu cea de judecator de fond. p. ci si daca se putea crea un dubiu legitim cu privire la impartialitatea sa207[207]. p. hot. Saraiva de Carvalho din 22 aprilie 1994. În mod identic. plg. dec. neexistând nici un motiv pentru a decela impartialitatea atunci când acelasi judecator a rezolvat în trecut cauze identice sau asemanatoare (CEDO. § 33. din 16 mai 1977. cât timp juratii nu au fost influentati de o companie de presa declansata contra acuzatului sau de modul în care a înteles judecatorul sa îi instruiasca209[209]. instanta europeana a apreciat ca aparenta de partialitate a acestuia a fost suficient de puternica pentru a determina existenta unei violari a art. plg. Digest II. . Pe de alta parte. De Cubber din 26 octombrie 1984. 701. § 28.. Curtea a constat lipsa de impartialitate obiectiva a instantei211[211]. § 29 si urm. Evolution et assouplissement de la notion d’impartialité objective. 6213[213]. § 73). 209[209] Comis. Langborger din 22 iunie 1989. Chiar daca presedintele juriului nu a avut nici un rol în desfasurarea urmarii penale si în cursul fazei de judecata. Aceasta forma de impartialitate poate fi deci semnalata în baza unor elemente obiective. nr. p. Gillow din 24 noiembrie 1986. nu s-a constatat lipsa impartialitatii nici atunci când un acuzat de culoare a fost judecat de un juriu compus în totalitate din albi210[210]. atunci când între membrii unui tribunal suedez care judeca litigii privind închirierea unor bunuri sunt 2 judecatori numiti de sindicatul proprietarilor si respectiv de cel al chiriasilor. conducator al parchetului din care facea parte procurorul ce a formulat acuzarea. iar o persoana solicita instantei sa anuleze o clauza contractuala favorabila celor doua sindicate. Fey din 24 februarie 1993. din 31 mai 1977. hot. hot. plg. în acelasi timp. 440.. hot. hot. A se vedea si J. 210[210] Comis.

hot. § 45. De asemenea. § 31. Curtea a reactionat diferit. 217[217] CEDO. Elvetia din 23 martie 2000. Curtea a preferat sa decida violarea art. hot. 216[216] CEDO. activitatea jurisdictionala fusese realizata de catre un alt membru al comisiei215[215]. acesta si-a format deja o opinie despre vinovatia sa. a ajuns ulterior sa judece pe fond cauza respectiva. Curtea europeana a decis ca art. § 29. Piersack din 1 octombrie 1982. § 39. în raportul sau. 6 este evidenta. 6 a fost încalcat. judecatorii au pastrat functia neprezentând relevanta. hot. Curtea a decis în sens contrar. de Cubber din 26 octombrie 1984. Hauschildt din 24 mai 1989. sensibil diferita de fata de cea din cauzele Piersack si de Cubber. existând astfel o aparenta de partialitate suficient de puternica pentru a putea vorbi de violarea Conventiei217[217]. hot. Daca plecam de la jurisprudenta evocata mai sus. În conditiile în care faza de urmarire era secreta si lipsita contradictorialitate. Trebuie remarcata o posibila evolutie a jurisprudentei în materie. § 6. Castillo Algar din 23 aprilie 1998. Totusi. într-o decizie mai recenta Curtea pare sa fi revenit putin asupra 213[213] CEDO. s-a constatat o violare a art. instanta s-a antepronuntat precizând ca arestarea trebuie prelungita datorita existentei unor indicii de vinovatie evidente si de necombatut. P. Hauschildt din 16 iulie 1987. judecatorul de instructie care decisese arestarea reclamantului. McGonnell din 8 februarie 2000. 214[214] CEDO. W. în situatia ajunsa în fata Curtii. în alta cauza îndreptata contra Belgiei. Nortier din 24 august 1993. Astfel. . daca magistratul de instructie l-a arestat. H.ca judecatorul unei cauze este avocat al partii adverse într-o alta cauza care îl implica pe reclamant pune mari probleme sub aspectul impartialitatii obiective a judecatorului214[214]. Solutia a fost pastrata si atunci când judecatorul raportor al unei proceduri de reorganizare judiciara a unei societati comerciale care a propus. § 43). devine ulterior unul dintre membrii completului de judecata care analizeaza dispozitia de lichidare a întreprinderii216[216]. La aceasta concluzie a ajuns si Comisia (rap. o instanta daneze a verificat legalitatea arestarii reclamantului si a dispus de mai multe ori prelungirea acesteia. Morel din 6 iulie 1999. Cu o alta ocazie însa. Tot astfel. cât timp este firesc ca reclamantul sa aiba în minte faptul ca. hot. 6 atunci când presedintele instantei care examina un recurs contra deciziei unei autoritati administrative era si unul dintre consilierii judiciari ai acelui organ administrativ – anume presedintele comisiei care realiza activitatea jurisdictionala a autoritatii administrative – fara sa prezinte importanta faptul ca. evitând însa sa atace problema „cumulului de decizii” (CEDO. În speta. § 50-53). c. faptul ca în cauzele belgiene judecatorul în cauza a exercitat un „cumul de functii” în timp ce în aceasta speta. 6 pentru lipsa de impartialitate în considerarea faptului ca într-una din deciziile de prelungire a arestarii. § 35). dec. concluzia violari art. 215[215] CEDO. dec. lichidarea societatii. hotarând lipsa violarii Conventiei atunci când o cauza privind un minor a fost judecata pe fond de judecatorul care decisese de 4 ori anterior mentinerea inculpatului în arest (CEDO. hot. atunci când a fost pusa în fata unei situatii evident identice. iar apoi acelasi complet a judecat cauza pe fond.

Într-o alta ipoteza. dec. Lie si Bernstein din 16 decembrie 1999. Rec. § 72. 219[219] CEDO. . din cauza unor convingeri subiective care trebuie probate221[221]. amenintând cu retragerea de pe piata greaca în caz de insucces. Boeckmans din 17 februarie 1965. a afirmat ca instanta de apel pe care o prezida va analiza daca pedeapsa pronuntata în prima instanta este suficient de aspra tinând cont de sistemul de aparare adoptat. Procedura a durat mai bine de 5 ani. devine incompatibil cu rolul de a judeca echilibrat cauza aflata în fata sa. Belgia a ales sa încheie un acord amiabil cu reclamantul pentru retragerea plângerii (Comis. însa. § 30). Lipsa impartialitatii subiective se poate totusi constata atunci când judecatorul. În litigiul care a urmat. 66). În speta. iar Guvernul a oferit explicatii pertinente pentru aceasta220[220]. hot. 15. Pentru a decide lipsa unei violari a Conventiei. 221[221] Impartialitatea se prezuma pâna la proba contrara (CEDO. iar banca a denuntat contractul si a executat garantiile constituite. Curtea a constatat lipsa unei violari a dreptului la un tribunal impartial într-o ipoteza în care un judecator care participase la judecarea unui recurs penal. statele reusind. p. admis finalmente de instanta suprema. a judecat ulterior o cerere prin care acestia cereau plata unor despagubiri pentru durata excesiva a procedurii penale în care fusesera angajati219[219]. instanta crescând pedeapsa de la închisoare timp de 2 ani la închisoare timp de 30 de luni.. 218[218] CEDO. iar altii au fost schimbati. constatând lipsa unei violari a Conventiei atunci când unul dintre judecatorii de fond a facut anterior parte dintr-un complet de judecata care respinsese apelul reclamantului contra ordonantei de trimitere în judecata218[218]. astfel încât la luarea deciziei nu a fost prezent decât un judecator dintre cei care initial trebuiau sa decida asupra recursului. Academy Trading si altii din 4 aprilie 2000. compania debitoare a cerut condamnarea bancii pentru lipsa moralei în afaceri. În aceiasi ideea de a conferi statelor o marja de apreciere mai larga. Piersack din 1 octombrie 1982. în mare parte. timp în care un judecator s-a retras. 220[220] CEDO. 222[222] De aceea. rap. Banca a declansat procedura recursului la Curtea de Casatie greaca. hot. a fost temporar în imposibilitate de a restituita ratele creditului.acestei jurisprudente. fiind si singurul care s-a opus reducerii pedepsei pentru reclamanti. Partialitatea instantei într-un asemenea caz este evidenta222[222]. „ignobil”. „mincinos” si „repugnant”. Garrido Guerrero din 222 martie 2000. Problema impartialitatii subiective apare mai rar în jurisprudenta de la Strasbourg. Spre exemplu. Curtea a luat în calcul faptul ca reclamantii nu au probat ca schimbarea judecatorilor este o practica neobisnuita în Grecia. § 11. În plus. lucru obtinut în prima instanta si în apel. din cauze obiective. sa evite plângeri pe acest temei. printr-o decizie la limita – 4 voturi contra 3 – Curtea a decis lipsa unei violari a Conventiei într-o cauza în care aparenta lipsei de partialitate a fost intens discutata. o firma contractase un credit important de la o banca. dec. s-a constat o violare a Conventiei în situatia în care presedintele completului de judecata a afirmat ca sistemul de aparare ales de catre inculpat este „scandalos”.

227[227] CEDO. Wemhoff din 27 iunie 1968. § 38. fara a avea si o lipsa de celeritate a procedurii în sensul art. Acest din urma text impune punerea în libertate a inculpatului începând cu momentul în care mentinerea în detentie provizorie înceteaza a mai fi rezonabila. din care faceau parte si victimele eventualei infractiuni. Altfel spus. instanta europeana a condamnat statul maltez pentru lipsa de impartialitate a tribunalului. chiar dupa ziua de reflectie. 5 § 3. Matznetter din 10 noiembrie 1969. § 40. Sander din 29 iunie 1999. În aceste conditii. cu prilejul unei cauze în care un jurnalist care a publicat un articolul. hot. Stögmüller din 10 noiembrie 1969. a fost judecat penal de catre Parlament. însa importanta sa se releva în special în materie penala. § 12). 225[225] „Justitie întârziata. 6 (CEDO. în opinia Curtii. Demicoli din 27 august 1991. unul dintre jurati a facut anumite remarci interpretabile cu privire la asiatici. în care aparenta de partialitate este destul de evidenta. însa a refuzat sa îi înlocuiasca. 5 § 3 care impune dreptul celui arestat de a fi judecat într-un termen rezonabil sau eliberat în cursul procedurii. justitie negata” (eng. § 19. s-au constat indicii serioase de partialitate într-o afacere privind o plângere îndreptata împotriva Marii Britanii de catre un reclamant de origine asiatica ce fusese condamnat de catre un juriu britanic pentru înselaciune. însa s-a aparat sustinând ca a glumit si a dovedit ca are mai multi prieteni între persoane de origine asiatica. Curtea a decis posibilitatea unei atingeri grave a adusa art. hot. Curtea a decis ca lipseste în mod evident impartialitatea subiectiva atunci când judecatorul are un interes în cauza. fara sa conteze faptul ca acestea nu compuneau majoritatea instantei224[224]. Dreptul prevazut în art. tinând cont de consecintele de natura psihica pe care o incertitudine îndelungata cu privire la solutia procesului le produce asupra acuzatului227[227].) 226[226] CEDO. hot. unul dintre juratii a spus judecatorului ca o parte dintre colegii sai din juriu sunt rasisti si îl judeca pe inculpat pe baza originii sale si nu a probelor produse. Tot în acest context. o importanta extrema pentru o buna administrare a justitiei226[226]. În cursul procesului. Guincho din 10 iulie 1984.2. hot. continând invective grave la adresa a doi parlamentari. 223[223] CEDO. 6 nu trebuie confundat cu imperativele art. putem avea o situatie în care sa se depaseasca durate rezonabila a procesului în sensul art. Judecatorul le-a reamintit juratilor juramântul prestat si le-a lasat timp o zi pentru a reflecta asupra propriei constiinte. adica depaseste limitele sacrificiului care poate fi impus în mod rezonabil unei persoane prezumate a fi nevinovata (CEDO. hot. § 5). § 5. Spre exemplu. . 6223[223]. Aceasta desi. Celeritatea procedurii În baza principiului britanic „justice delayed. dec. II. justice denied”225[225] dreptul oricarei persoane de a fi judecat într-un interval de timp rezonabil prezinta. 224[224] CEDO.De asemenea.

din 16 decembrie 1982. Neumister. p. p. 234[234] Comis. hot. data arestarii236[236] sau data începerii anchetei preliminare237[237]. plg. dec. 233-237. daca s-ar lua în calcul doar durata de timp în care procedura se desfasoara în fata unui organ care îndeplineste exigentele art.. nº 6. R. § 32. Eckle din 15 iulie 1982. dec. Cu privire la momentul începerii perioadei care trebuie luata în considerare. hot. constând de regula într-un moment anterior începerii fazei de judecata a procesului232[232]. Deewer din 27 februarie 1980 p. În materie civila. 230[230] J. p.. . Eckle din 15 iulie 1982. 228[228] CEDO. Comis. 233[233] Comis. Astfel. hot. cit. cel al primei perchezitii234[234]. dec. 31. 24. p. 31. hot. 236[236] CEDO. jurisprudenta pare sa se orienteze spre a lua în calcul ca moment de la care începe sa curga termenul procedurii momentul la care reclamantul a introdus contestatia contra deciziei în discutie229[229]. 6. Ergec. DR 31. hot. Exista însa în jurisprudenta organelor de la Strasbourg si situatii în care s-a luat în calcul un moment anterior celui al sesizarii instantei. seria B. § 64. hot. Velu. DR 27. de regula se pleaca de la un moment anterior acestei date230[230]. nr. hot. § 19. hot. În materie penala. p. dec. Aceasta înseamna ca se poate lua în calcul pentru a estima durata procedurii si intervalul de timp în care aceasta se desfasoara în fata unor organe care nu sunt „tribunale” în sensul Conventiei. § 35. 237[237] CEDO. nº 6. Olanda. foarte rar este luat în calcul ca punct de plecare momentul sesizarii instantei. p. 45.Punctul de la curge termenul care trebuie luat în consideratie pentru a-i verifica rezonabilitatea difera în functie de obiectul procedurii. 229[229] CEDO. 439-440. 9132/80. 190. dec. Corigliano din 10 decembrie 1982. DR 18. instituind doar proceduri extrajudiciare.. în principiu. op. § 98. Poiss din 23 aprilie 1987. hot. din 13 decembrie 1979. Ringeisen din 16 iulie 1971. Wemhoff din 27 iunie 1968. Neumister. cel al notificarii oficiale cu privire la banuiala de a fi comis o infractiune235[235]. exista decizii sau hotarâri prin care s-a luat în considerare: momentul primului interogatoriu233[233]. plg. 232[232] CEDO. punctul de la care curge termenul este acela al sesizarii instantei competente228[228].. Solutia este logica cât timp. 231[231] Comisia. 33. Golder din 21 februarie 1975. § 32. seria B. jurisprudenta fostei Comisii si a Curtii au stabilit ca acesta acela din care banuielile îndreptate împotriva reclamantului pot produce repercusiuni importante asupra acestuia231[231]. hot. p. 235[235] CEDO. 33. 7987/77. X c. ci. Erkner si Hofauer din 23 aprilie 1987. spre deosebire de domeniul drepturilor si obligatiilor civile. König din 28 iunie 1978. Atunci când procedura interna impune un recurs gratios catre organul care a emis decizia contestata sau cel superior acestuia. p. 31. statele ar putea evita condamnarea pentru nerespectarea principiului celeritatii. p.

C.Atunci când cauza este si penala si civila în acelasi timp – asa cum se întâmpla atunci când procedura penala este deschisa de o plângere penala a partii vatamate care solicita si repararea unui prejudiciu civil – Curtea a preferat sa considere ca punct de plecare al calcului termenului rezonabil pentru partea vatamata momentul în care se realizeaza constituirea de parte civila. H. Maini din 26 octombrie 1999. se include în aceasta perioada si un eventual recurs constitutional ulterior procedurii de fond.A. Engel si altii din 8 iunie 1976. Deumeland din 29 mai 1986. dec. c. hot. iar nu acela al introducerii plângerii penale238[238]. În materie civila momentul final al perioadei care trebuie luata în considerare este. Comingersoll S. indiferent daca apartine unei instante de fond sau al unei de casare239[239]. exorbitant. hot. Silva Pontes din 23 martie 1994. prima facie. fiind indiferent daca aceasta a fost în favoarea sau în defavoarea reclamantului (CEDO. Asa cum precizam mai sus. C. hot. C. 241[241] CEDO. CEDO. Comisia. CEDO. . Marea Britanie din 8 iulie 1987. 239[239] CEDO. decizia ei poate avea consecinte asupra fondului afacerii (CEDO. § 19. § 24. § 89. § 46. hot. potrivit unei jurisprudente constante cel al punerii în executare a deciziei judecatoresti241[241]. atunci când termenul apare. acesta este. Poiss din 23 aprilie 1987. § 50. de regula. Vallon din 3 iunie 1985. acesta este exceptat de la regula epuizarii cailor interne de recurs. 243[243] CEDO. hot. hot. cel al ultimei decizii cu privire la cauza dedusa judecatii. 240[240] CEDO. astfel încât procesul nu poate fi redus doar la faza de judecata atâta timp cât o decizie neexecutata nu ofera o satisfacere completa a drepturilor reclamantului242[242]. În acelasi sens. Caracterul rezonabil al termenului astfel calculat se analizeaza in concreto. 242[242] În acest context trebuie precizat ca nu prezinta nici o importanta pentru analizarea celeritatii procesului. hot. Cu privire la momentul final al termenului care trebuie luat în consideratie. De aceea. Trebuie însa precizat de bun început ca. § 77). întrucât chiar daca instanta constitutionala nu statueaza asupra fondului cauzei. § 24. hot. Ratiunile includerii fazei executarii în durata procesului sunt evidente: Conventia garanteaza drepturi concrete si efective. M. din 15 ianuarie 1998. 22-23. CEDO. Dewicka din 4 februarie 2000. § 33-36. hot. § 81). din 6 aprilie 2000. statul în 238[238] CEDO. solutia adoptata la capatul acestuia. hot. existând si jurisprudenta în sensul în care se ia în calcul momentul în care persoanei în cauza i se comunica hotarârea240[240]. Zimmermann si Steiner din 13 iulie 1983. hot. atunci când reclamantul invoca violarea dreptului sau de a fi judecat într-un termen rezonabil. p. în raport de circumstantele speciale ale fiecarei cauze243[243]. iar nu drepturi iluzorii. Santos din 22 iulie 1999. sarcina de a probei este rasturnata. § 23.

DR 2. Erkner si Hofauer din 23 aprilie 1987. hot. Criterii retinute de catre Curte pentru a aprecia rezonabilitatea termenului sunt. Curtea a decis ca un proces care a durat 3 ani si jumatate nu respecta cerinta celeritatii246[246]. 248[248] CEDO. în acelasi context CEDO. într-o cauza. 6 cu privire la o procedura ce durat o perioada asemanatoare247[247]. Laino din 18 februarie 2000. H. hot. 5. 251[251] CEDO. precum si contextul si implicatii cauzei pentru situatia recurentului245[245]. § 15. Corigliano din 10 decembrie 1982. § 80. ci ansamblul concluziilor care rezulta din examinarea criteriilor conduce la decizia instantei europene. Eckle din 15 iulie 1982. 247[247] CEDO. Pretto si altii din 8 decembrie 1983. comportamentul reclamantului. hot. afacere în care era vorba de o procedura privind capacitatea persoanei. este dificil de exprimat o cifra de la care sa se poate afirma ca durata procesului a depasit termenul rezonabil. hot. de volumul dosarului. hot. § 32. DR 23.. nu pot prezenta o complexitate considerabila cauzele având ca 244[244] CEDO. Bucholz din 6 mai 1981. § 52. § 20 si urm. § 27. întelegându-se prin aceasta. Marea Britanie din 8 iulie 1987. în timp ce într-o alta cauza s-a constat respectarea exigentelor art. § 37. hot. De aceea. în cursul unei proceduri penale. Cu privire la complexitatea cauzei. H. § 49. hot. X c. în principiu. rap. Franta din 31 martie 1992. . Neumister din 27 iunie 1968. aceasta este atestata. Tot astfel. hot. 245[245] CEDO. de investigatiile care trebuiau desfasurate etc. Criteriul care prezinta cea mai mare importanta în examenul Curtii este cel al naturii cauzei. § 49. În acelasi timp însa. hot. § 66. Ventura din 15 decembrie 1980. 249[249] CEDO.. 11. § 34. hot. de numarul celor acuzati si al martorilor. gradul de complexitate inerenta cauzei. hot. importanta pe care o prezenta cauza pentru reclamant si. Zimmermann si Steiner din 13 iulie 1983. hot. Spre exemplu. Nici unul dintre aceste criterii nu este însa privit izolat de catre Curte. pe de alta parte. A se vedea. urmatoarele: complexitatea cauzei. cauzele privind dreptul la vizita al copiilor de catre parinti trebuie rezolvate de urgenta de catre organele judiciare interne data fiind importanta morala a obiectului cauzei249[249]. Comis. p. s-a decis ca statul trebuie sa rezolve prioritar cauze ce au obiect reintegrarea în munca a unei persoane concediate250[250]. pe de o parte. hot. în principal. p. Spre exemplu. 250[250] CEDO. § 71. Milasi din 25 iunie 1987. cu privire la cel dintâi aspect se ia frecvent în calcul ca un element în favoarea statului faptul ca.cauza fiind chemat sa ofere explicatii cu privire la motivele care au stat la baza întârzierii244[244]. 246[246] CEDO. de regula. Bock din 29 martie 1989. § 32. Huber din 8 februarie 1973. comportamentul autoritatilor. Marea Britanie din 8 iulie 1987.251[251] Spre exemplu. c. § 85. c. rap. inculpatul nu a fost arestat preventiv248[248]. Comis. Vallée din 26 aprilie 1996. hot..

De asemenea. Curtea îi impune acestuia. datorita principiului disponibilitatii care guverneaza procedura civila a tuturor statelor europene. hot. Fulton Orchin din 9 octombrie 1982. p. din 10 octombrie 1980. Martens Moreira din 17 octombrie 1987. hot. § 36. Foti din 10 decembrie 1982. În acelasi sens s-a decis ca nu se poate reprosa reclamantului ca nu a actionat în vreun fel timp de 3 ani cât timp un proces penal deschis împotriva sa si-a suspendat cursul datorita faptului ca parchetul a uitat de acest dosar (Comis. 92). § 28. 258[258] CEDO. Astfel de actiuni au fost socotite cererile repetate de amânare. DR 34. în materie civila. ridicarea unor exceptii în mod vadit nefondate. hot. s-a stabilit ca inculpatul nu este tinut sa coopereze activ cu autoritatile judiciare pentru a accelera cursul procesului257[257]. § 32. DR 19. Cu privire la comportamentul reclamantului. plg. Capuano din 25 iunie 1987. atunci când judecatorul este chemat sa aplice o lege relativ recenta care nu continea dispozitii precise cu privire la starea juridica dedusa judecatii255[255]. nr. 5). Coriglianodin 10 decembrie 1982. statul îsi invoca propria culpa. Digest II.. dec.obiect o actiune în repararea prejudiciului produs printr-o accident de circulatie252[252] sau o infractiune flagranta comisa în public253[253]. 9429/81. plg. determinând actiuni ce vizau extradarea sa (Comis. hot. Aceasta însa nu presupune faptul ca se poate reprosa reclamantului 252[252] Comis. Pretto si altii din 8 decembrie 1983. rap. cât timp nu rastoarna prezumtia de culpa ce apasa asupra sa. întrucât consideram ca. § 33. Avem rezerve serioase fata de solutia Curtii. invocând în favoarea sa neclaritatea unei norme juridice emisa de el însusi. se va avea în vedere la aprecierea caracterului rezonabil al termenului în care s-a desfasurat procesul actiunile dilatatorii sau obstructioniste de care a uzat reclamantul258[258]. nu poate invoca lipsa de celeritate inculpatul care a fugit din tara în cursul procesului. Eckle din 15 iulie 1982. 17. hot. se poate aprecia ca o cauza relativa la o infractiune economico-financiara poate fi socotita ca având un caracter deosebit de complex254[254]. din 2 martie 1983. Aceasta complexitate a afacerii poate fi uneori si o complexitate de drept. 8610/79. p. dec.. Pretto si altii din 8 decembrie 1983. DR 16. nr. dar care implicau întreruperea sau suspendarea cursului judecatii etc. hot. În schimb. § 58. rap. 253[253] CEDO. 576. Mai trebuie precizat ca reclamantul este raspunzator si pentru lentoarea indusa procedurii din cauza avocatului sau.. 225). 257[257] CEDO. . 254[254] Comis. statul neputând raspunde pentru acesta. 255[255] CEDO. DR 32. sa probeze faptul ca a actionat cu o „diligenta normala” pentru ca procedura sa ajunga la final256[256]. p. din 11 iulie 1979. În schimb. pentru nimeni nu poate sa-si invoce propria culpa. dec.. plg. p. 256[256] CEDO.. § 42. nu numai de fapt. p. În materie penala însa. mai ales daca a fost ales de catre reclamant (Comis. 7984/77.

§ 59. s-a angajat responsabilitatea statului deoarece Parlamentul a întârziat în procesul de ridicare a imunitatii parlamentare unui membru al sau262[262] sau atunci când legea nu îi oferea judecatorului aproape nici un mijloc de a obliga un expert sa îsi depuna raportul la termenul stabilit263[263]. 264[264] J. procedura a dura peste 4 ani. Într-un act fara precedent la acel moment. ceea ce oricum nu justifica lentoarea luarii deciziei. a se vedea hot. în doctrina s-a constat ca instanta de control de la Strasbourg priveste cu mai multa îngaduinta situatiile determinate de diverse situatii exceptionale. impus pe motiv ca nu exista autorizatie. en Italie. p. hot. § 71. § 20. c. Ergec. 263[263] CEDO. Vendittelli din 18 iulie 1994. Capuano din 25 iunie 1987. cu privire la obligatiile sale internationale statul este privit ca un tot unitar261[261]. Velu. § 104. care detine recordul absolut al condamnarilor cu privire la lipsa de celeritate. a considerat ca are un caracter rezonabil. În principiu.. § 53. Este indiferent daca întârzierea în desfasurarea procesului s-a datorat legislativului. op. Desi lipsita de orice complexitate. Le délai raisonnable de la procédure et le droit au respect des biens. Curtea verifica numai lentoarea imputabila statului. Curtea motivându-si decizia prin faptul ca reclamantul a cerut o data amânarea cauzei. hot. a se vedea R. Martens Moreira din 26 octombrie 1988.faptul ca a uzat de caile de atac legale. ci mai degraba 259[259] CEDO. 260[260] CEDO. executivului sau aparatului judiciar. R. Danovi. desi daca speta ar fi incriminat un alt stat probabil ca solutia era contara. Aceasta situatie speciala a Italiei. însa se manifesta deosebit de severa atunci când viciile care afecteaza celeritatea sunt structurale264[264]. 447-448. De exemplu. atunci când durata procedurii nu era chiar spectaculos de lunga. Poiss din 23 aprilie 1987. dec. hot. Marea Britanie din 8 iulie 1987. imputabilitatea nu se confunda cu culpa statului în cauza260[260]. în opinia instantei europene. doctrina vorbind de „lentoarea cronica a justitiei italiene”. RTDH 1995. Relativ la comportamentul autoritatilor. Foti si altii din 10 decembrie 1982. la decizii usor ciudate. din cauza unor erori structurale ale legislatiei procedurale. cel putin în raport de numarul imens al plângerilor introduse recent pe acest temei. Exemplul cel mai facil de dat este cel al Italiei. în care. data fiind avalansa de plângeri cu privire la durata procedurilor. Curtea si-a permis chiar sa recomande implicit statelor sa adopte un sistem prin care cauzele sa fie judecate nu neaparat în ordinea cronologica a introducerii actului de sesizare. urmata probabil curând de România. § 63. pentru ca. Spre exemplu. cit. hot. 447. cât timp atacarea unei decizii nefavorabile nu poate fi socotita abuziva259[259]. . H. instanta trebuind doar sa verifice existenta sau inexistenta autorizatiei. Baraona din 8 iulie 1987. 261[261] CEDO. 262[262] CEDO. în anumite situatii. hot. a condus Curtea. p. în care era vorba despre un litigiu în care o persoana a solicitat ridicarea unui sechestru pe o constructie. cu precizarea ca. Pentru un comentariu al deciziei.

Zimmermann si Steiner din 13 iulie 1983. hot. este determinata. Publicitatea procedurii realizeaza transparenta justitiei sustragând justitiabilii din ghearele unei justitii secrete. 267[267] CEDO. atunci când se examineaza comportamentul autoritatilor. § 47. din contra. în esenta. 266[266] În jurisprudenta ultimilor 5 ani. în materie penala unde se urmareste intervalul între actele de urmarire – sau. . Strictetea Curtii. transparenta procesului judiciar constituie unul dintre mijloacele care contribuie la pastrarea 265[265] CEDO. § 47. § 74. fara însa ca statele sa reactioneze la aceste schimbari de optica a publicului. hot. importanta particulara pe care o prezinta celeritatea procedurii nu doar fata de litigiile în cauza. cel putin ca un capat de plângere între altele. Guincho din 10 iulie 1984. cea mai buna dovada fiind faptul ca peste 50 % din deciziile actuale ale Curtii se raporteaza si la acest subiect. § 29. 268[268] CEDO. hot. în circumstante exceptionale analizate cu strictete. Martins Moreira din 26 octombrie 1988. hot. însa accesul în sala de sedinta poate fi interzis presei sau publicului în timpul totalitatii sau a unei parti a procesului pentru a proteja morala. ordinea publica sau securitatea nationala întro societate democratica. Curtea verifica daca în cursul procedurii au existat momente lungi de inactiune din partea organelor judiciare268[268] – în special. În plus. Statisticienii dreptului au constat o tendinta generala la nivelul de Europei de „juridizare” a vietii. ceea ce conduce la un numar din ce în ce mai important de cauze care sunt judecat la nivel. dominata de arbitrariu si permite publicului sa vegheze la buna administrare a justitiei. Dupa stiinta noastra. peste 50 % din cauzele rezolvate de catre Curte aveau. Publicitatea procedurii Art. II. 6 prevede ca orice persoana are dreptul ca cauza sa sa fie judecata în public. 269[269] CEDO. Moreira de Azevedo din 23 octombrie 1990. dar si pentru întarirea încrederii publicului în justitie. § 53. legatura cu durata excesiva a procedurilor interne. acestea s-au concentrat excesiv asupra unui singur aspect269[269] – interogatorii consecutive cu acelasi obiect etc. se prevede în fraza a doua a primului paragraf ca „pronuntarea hotarârii trebuie facuta în public. Bock din 29 martie 1989. ori în masura în care instanta considera. pentru o imagine pozitiva a activitatii de jurisdictie267[267]. atunci când se raporteaza la vicii structurale. În principiu.tinând cont de importanta si de urgenta care o prezinta obiectul acesteia265[265]. hot. ca publicitatea poate sa aduca atingere intereselor justitiei”. daca interesele minorilor sau protectia vietii private a partilor o impun. Corigliano din 10 decembrie 1982. § 36. hot. recomandarea a ramas fara ecou în legislatia statelor contractante. din ce în ce mai semnificativ. al plângerilor adresate la Strasbourg care vizeaza acest aspect266[266]. de doua elemente: numarul. iar Italia continua sa suporte sute de condamnari anual.3.

275[275] CEDO. § 3. hot. este cert ca exista o violare a principiului publicitatii procedurii278[278]. atunci când în prima instanta se pronunta un astfel de organ. § 28. Sutter din 22 februarie 1984. Curtea impune dezbaterea contradictorie. Sutter din 22 februarie 1984. Astfel.1.1. 272[272] CEDO. hot. hot. 271[271] CEDO. § 59-61. atunci când în apel se discuta nu doar probleme de drept. A se vedea si supra § 3. 6 impune publicitatea procedurii si a pronuntarii deciziei în toate fazele procesuale si indiferent daca tribunalul facea parte din structura juridica ordinara sau era un organ administrativ cu atributii jurisdictionale272[272]. hot. Totusi. asa cum am precizat mai sus273[273].1. Totusi. § 34-37. instantele superioare se pronuntau doar în drept.Judgement shall be pronounced publicly – Curtea a preferat o 270[270] CEDO. Scarth din 22 iulie 1999. § 30. daca instanta ordinara în fata careia se atacata decizia administrativa nu beneficiaza de o plenitudine de jurisdictie. Asan Rushiti din 21 martie 2000. de regula. Serre din 14 septembrie 1999. hot. se poate vorbi de violarea art. § 2. § 38. hot.1. în cauzele respective. hot. § 30 si urm. Le Compte si altii din 23 iunie 1981. Curtea ignora lipsa de publicitate care caracterizeaza. . Curtea admite regularitatea procedurii. în masura în care contra deciziei acestui tribunal se poate face recurs. Solutia a fost identica si atunci când s-a invocat lipsa publicitatii în fata instantelor de apel sau recurs. § 27. 278[278] CEDO. hot. Axen din 8 decembrie 1983. 276[276] CEDO. În principiu. § 26. în ciuda unei formulari imperative în special în varianta engleza a textului . În schimb. ci si probleme de fapt relevante pentru litigiul în cauza. 6 daca procedura administrativa a fost secreta275[275]. Le Compte si altii din 10 februarie 1983. Cu privire la publicitatea pronuntarii deciziei. art. între parti277[277]. adica asupra tuturor problemelor de drept si de fapt ridicate de obiectul afacerii274[274]. § 35. dezvoltând o motivatia usor sofistica.1. 277[277] CEDO. în special daca ne raportam la ideile exprimate în paragraful anterior276[276]. publica. Helmers din 29 octombrie 1991. Helmers din 29 octombrie 1991. procedura desfasurata în fata unui organ administrativ. daca aceasta conditie este îndeplinita. Astfel privita.încrederii publicului în justitie270[270]. Plecând de la ideea dupa care. publicitatea nu este scop în sine. hot. hot. în fata unei instante care sa aiba un control de plina jurisdictie.1 274[274] CEDO. Daca însa publicitatea lipseste în cadrul procedurii din fata tuturor organelor de jurisdictie sesizate. hot. § 31-34. ci un mijloc prin care se poate atinge obiectivul art. 6: un proces echitabil271[271]. 273[273] Supra. Pretto si altii din 8 decembrie 1983. Curtea a admis lipsa publicitatii.

Italia din 7 mai 1990. Håkansson si Sturesson din 21 februarie 1990. A se vedea opinia dizidenta a judecatorului Walsh la hot. § 25 si urm. sa nu aduca atingere unui interes public superior si sa fie neechivoca282[282]. este unanim admis faptul ca exceptii respective – protectia moralei. hot. sustinuta de unele opinii dizidente ale judecatorilor Curtii. 6 § 1. Van Leuven si de Meyere din 23 iunie 1981. Flauss. . Comis. Pe lânga situatiile prevazute expres în art. Le Compte. regula publicitatii poate suferi exceptii. Or. daca pâna la un moment dat Curtea a fost foarte riguroasa în aprecierea caracterului lipsit de echivoc al unor posibile renuntari tacite la publicitate. admisa de catre Curte. B. nu poate fi decelat. hot. Fara a intra în prea multe detalii. A propos de la renonciation à la publicité des débats judiciaires. de a permite renuntarea licita la publicitatea procedurii. § 54.-F. a ordinii publice. O parte a doctrinei. P. daca o procedura are cel putin doua parti. § 45. exceptii ar fi trebuit sa fie de stricta interpretare si sa fie justificate de un scop legitim. 282[282] CEDO. a criticat tendinta Curtii de a se raporta doar la renuntarea la publicitate de catre reclamant. precum si autorii citati. hot. Brozicek din 19 decembrie 1989. § 66. RTDH 1991. c.. Curtea subsumeaza valabilitatea renuntarii la publicitatea procedurii la trei conditii: renuntarea sa fie liber consimtita. a vietii private a partilor sau a intereselor justitiei – se raporteaza la întreaga desfasurare a procedurii280[280]. a intereselor minorilor. 496-498. Potrivit partii finale a art. C. § 79. chiar daca vizeaza direct doar partile. 281[281] CEDO. afirmând ca. Curtii Håkansson si Sturesson din 21 februarie 1990. problema lipsei de echivoc a renuntarii a fost de mai multe ori abordata de catre organele jurisdictionale de la Strasbourg283[283]. rap. Chiar daca la o prima vedere aceste exceptii se raporteaza doar la publicitatea pronuntarii deciziei. § 66. renuntarea la publicitate trebuie sa rezulte din acordul neechivoc al partilor. Campbell si Fell din 28 iunie 1984. este renuntarea partilor281[281]. Pretto si altii din 8 decembrie 1983. 6. chiar daca textul Conventiei nu o prevede expres. § 89. precizam doar faptul ca. în mod indirect ea urmareste un scop superior litigiul în discutie. anume pastrarea încrederii publicului în general si realizarea transparentei justitiei. odata cu hotarârea Håkansson si Sturesson jurisprudenta a devenit mult mai permisa. hot. CEDO. în cazul unei simple renuntari la publicitate. Daca primele doua conditii impuse de Curte nu ridica în practica acesteia probleme deosebite. acceptându-se 279[279] CEDO. considerând-o periculoasa deoarece s-a estimat ca aceasta garantie procesuala. hot. 283[283] A se vedea. p. hot. admitând lipsa violarii Conventiei atunci când hotarârea este depusa la o grefa accesibila publicului279[279].interpretare supla a continutului acestei obligatii. A se vedea J. H. O parte a doctrinei a criticat însa optiunea Curtii. Belgia din 30 decembrie 1987. § 69. c. o alta exceptie de la regula publicitatii. care. hot. în considerarea acestei finalitati. 280[280] CEDO. Håkansson si Sturesson din 21 februarie 1990. a securitatii nationale.

De aici Curtea a tras concluzia ca.4. Preferam aceasta notiune pentru a nu exista riscul de a se confunda echitabilitatea procedurii în sens mai larg – incluzând toate garantiile procedurale din art. IV.. cu privire la o cauza de natura penala. în cadrul unei procedurii secrete.. ideea desprinsa chiar din formularea § 3 a art. § 25. 285[285] Chiar daca textul art. rap. În plus. fiind consacrate în materie penala. care poarta aceasta denumire marginala – cu cea în sens restrâns – incluzând doar acele garantii procedurale generale neprecizate expres în textul Conventiei. Dombo Beheer B. preferam sa utilizam pentru a analiza celelalte garantii generale incluse în art. 6 § 1. pe de o parte. Colozza si Rubinat din 12 februarie 1985.existenta unei renuntari tacite prin simplul fapt ca. indiferent daca este în materie civila sau penala. DR 27. art. dezvoltate pe cale jurisprudentiala de catre Comisie si Curte.6 vorbeste de procedura echitabila. 6 § 1. chiar daca art. Nielsen din 15 martie 1961. Notiunea este acceptata ca atare de doctrina mai recenta si credem ca poate fi utilizata pentru a include garantiile neprevazute expres în Conventie. prezinta avantajul ca exprima exact scopul garantiilor incluse în ea: partile sa se afle în aceiasi pozitia în fata instantei si sa aiba sanse egale. în acest sens. 6 § 3 nu enumara decât cu titlu exemplificativ anumite garantii.Egalitatea armelor285[285] Vom analiza în aceasta sectiune mai multe garantii generale. Håkansson si Sturesson din 21 februarie 1990. rap. Aceasta implica faptul ca orice parte a unei proceduri. cum ar fi cele privind contradictorialitatea. 6 care vorbeste de faptul ca „orice acuzat are în special dreptul …”286[286]. motivarea deciziilor etc. Borges din 30 octombrie 1991. § 32). garantiile din primul paragraf fiind generale288[288]. Conv. Ann. hot. În plus. 346. ca si garantie inclusa în structura sa. chiar daca acestea nu apar explicit enuntate în art. ca acestea nu sunt proprii doar materiei penale. trebuie sa aiba posibilitatea rezonabila de a-si prezenta punctul de vedere în fata tribunalului în conditii care sa nu o dezavantajeze fata de 284[284] CEDO. Comis. se poate observa ca poate exista o violare a art. 6 § 3 nu a fost încalcat. 6 notiunea de egalitatea armelor. din 27 octombrie 1993. hot. A se vedea si CEDO. II. 6. ci pot fi consacrate si în materie civila287[287]. 288[288] Comis. hot. 61. p. notiunea de „egalitate a armelor”. p. 286[286] În acest context trebuie însa subliniat ca marja de apreciere pe care Curtea o lasa statelor pentru a regla probleme procedurale este mai întinsa în materie civila decât în materie penala. . reclamantii nu au solicitat expres publicitatea284[284]. Vom analiza pe rând imperativele consacrate de catre instanta europeana ca elemente ale egalitatii armelor. iar doctrina mai veche ar fi numit aceasta sectiune echitabilitatea procedurii. 6. a) Egalitatea armelor în sens restrâns.V. § 26. pe de alta parte. iar. datorita implicatiilor speciale ale dreptului penal în persoana inculpatului (CEDO. Aceasta nu înseamna ca imperativele înscrise în acele texte nu se pot aplica si materie civila. 287[287] CEDO. Jespers din 14 decembrie 1981. hot. § 67. O parte dintre ele sunt prevazute în paragrafele 2 si 3 ale art.

p. În acest context.. 293[293] Comis. s-a constat o violare a exigentelor egalitatii armelor procedurale în situatia în care legea austriaca nu permitea participarea si expunerea orala a argumentelor în fata instantei de apel decât a reprezentantului parchetului. Ann. în conditiile în care. rap. dec. Potrivit legislatiei procedurale. VI. 1446/62. Ofner si Hopfinger din 23 noiembrie 1962. dec. plg. în ciuda faptului ca jurisprudenta Comisiei era constanta în acest sens. procurorul nu era parte la proces si beneficia de independenta fata de parti (CEDO.. Ann. din 19 iunie 1963. Ann. DR 25. înainte de audienta publica. 1763/62. principiul este respectat. 381.) 292[292] CEDO. se remarca o idee bizara a fostei Comisii care a decis ca problema egalitatii armelor nu se pune daca o cauza penala a fost rezolvata fara participarea procurorului la faza de judecata (Comis. din 16 iulie 1968. 260. Ann. din 22 iulie 1963. Conv. p. procurorul general al Belgia juca rolul de raportor. plg. În acelasi sens. 6 daca în cadrul procedurii din fata Curtii Supreme austriece. . 2804/66. VI. hot. este însa obligatoriu ca partile sa aiba cunostinta de continutul sau. p. În fapt. s-a depus o expertiza dupa care tabloul era un fals. în care îsi prezinta în rezumat argumente. faptul ca în urma caii de atac se poate înrautatii situatia inculpatului conduce instanta europeana la o analiza stricta a posibilitatilor egale de a declansa procedura de casare294[294]. exista 289[289] Comis.. Kuopila din 27 aprilie 2000. p. Daca însa rolul procurorului nu este atât de important în cadrul procedurii încât sa poata influenta decizia. nr. Ann.celelalte parti ale procesului sau fata acuzare289[289]. VI. 291[291] Comis. 459). plg. Conv. Conv. rezultata din vânzarea unui tablou fara achitarea unor sume de bani cuvenite fostului proprietar. p. indiferent daca instanta utilizeaza sau nu documentul în motivarea hotarârii292[292]. hot. Atunci când se depune la dosarul cauzei un document important pentru solutionarea acesteia. În schimb. fostului proprietar. cu foarte putin timp înainte de judecarea unei cauze privind o infractiune de înselaciune. în cazul procedurilor ajunse în fata instantei supreme. 290[290] Comis.. nr. iar acuzatul nu are acces la acel document290[290]. § 62). p. chiar daca cealalta parte lipseste (CEDO. Conv. Din fericire. în acest caz. 733.. s-a hotarât lipsa unei încalcari a Conventiei cu prilejul analizarii unei cauze civile ce si-a gasit finalizare în fata Curtii de Casatie belgiene. Spre exemplu. dec. De asemenea. nu si inculpatului sau avocatului sau293[293].. atunci când legea nu o permite o reformatio in pejus. s-a decis ca exista o încalcare a principiului egalitatii armelor în situatia în care acuzarea depune la dosar un document. XI. Curtea a constatat lipsa unei violari a principiului egalitatii armelor. § 41. Astfel. iar sumele de bani nu mai erau datorate. Delcourt din 17 ianuarie 1970. Curtea a decis contrariul precizând ca un proces nu poate fi echitabil daca se desfasoara în conditiile în care o parte este plasata într-o pozitie dezavantajoasa. § 29 si urm. 681. 294[294] Comis. rap. rolul procurorului general se rezuma la a pune mentiune „de acord” pe raportul magistratului raportor291[291]. Conv. rap. VI. Peschke din 13 octombrie 1981. Pataki si Dunshirn din 28 martie 1963. 182. Monnell si Morris din 2 martie 1987. în civil. Tot astfel. Inculpatul nu a cunoscut existenta acestei expertize. s-a decis ca nu exista o violare a art. hot.

Callewaert. p. cit. impune judecatorului sa vegheze ca orice element susceptibil sa influenteze solutia privind litigiul sa faca obiectul unei dezbateri contradictorii între parti. hot. Au-delà des apparences… d’un revirement. 830 si urm. 681. p. fara nici un fel de limita temporala la acel moment. în timp ce cealalta parte nu beneficiaza de aceasta posibilitate de prelungire a termenului297[297]. Brumarescu din 28 octombrie 1999. Spre exemplu. dar si aceea de a lua la cunostinta si de a discuta orice proba sau concluzie prezentata judecatorului cu scopul de a-i influenta decizia298[298]. dec. Lobo Machado din 20 februarie 1996. Curtea a precizat ca se poate vorbi de o atingere serioasa a principiului egalitatii armelor atunci când pentru declansarea unei proceduri de atac statul beneficiaza de suspendarea termenul de apel pe perioada vacantei. chiar si în aceasta din urma situatie. § 33. 3147/67. Marguénaud. Fiecare parte a procesului trebuie sa aiba nu numai facultatea de a-si face cunoscute elementele pe care se bazeaza pretentiile sale. p. s-a decis într-o cauza privind statul român ca daca doar procurorul general poate declansa un recurs în anulare. § 31. 298[298] CEDO. nu se pune problema de încalcare a Conventiei daca doar reprezentantul parchetului poate declansa un recurs în interesul legii.tendinta de a analiza mai elastic egalitatea în declansarea procedurii în caile de atac295[295]. 6 § 1296[296]. 204-210. nr. p. În consecinta. Oscilatia sinusoida a jurisprudentei a continuat cu hotarârea Voisine din 8 februarie 2000. RTDH 2001. oscilând de-a lungul timpului între o atitudine destul permisiva cu privire la rolul procurorului (hot.. exista o violare a art. intim legata de ideea de egalitate a armelor. urmata de o atitudine mult mai ferma care parea sa impuna statelor renuntarea la aceasta practica (hot. care însa nu poate afecta solutia procesuala în cauzele deja rezolvate. s-a decis ca atunci când se numeste un expert în cauza. rap. Cu privire la rolul Ministerului Public în declansarea sau judecarea unor recursuri extraordinare în statele în care acesta joaca un rol special. Spre exemplu. De asemenea. Velu. Borgers din 20 octombrie 1991. din 7 februarie 1968. Ofner si Hopfinger din 23 noiembrie 1962. Platakou din 25 mai 1999. Pentru o analiza pertinenta a evolutiei jurisprudentei si o critica a cesteia. Nu prezinta nici o relevanta daca elementul susceptibil sa conduca la o anumita decizie este adus în discutie de catre parti sau sesizat din oficiu de catre instanta. a se vedea pentru prezentarea stadiului jurisprudentei la momentul afacerii Borges. 27. 119. Contradictorialitatea. 299[299] Comis. Vermeulen din 20 februarie 1996. J. urmata de alte hotarâri în acelasi sens). 413. p. hot. în care Curtea pare sa revina la ideile enuntate initial în afacerea Delcourt. . judecatorul fiind obligat sa impuna discutarea lui299[299]. partile trebuie sa aiba facultatea de a participa la activitatile pe care acesta le desfasoara si sa primeasca concluziile 295[295] Comis. § 62. Rec. op. Le droit de se défendre soi-même contre les conclusions du parquet de cassation. a se vedea J. R. hot. 296[296] CEDO. În acelasi context. VI. Delcourt din 17 ianuarie 1970). Conv. plg. dec. Ann. A se vedea si J. Nideröst-Huber din 18 februarie 1997. Ergec.. b) Principiul contradictorialitatii. § 24. hot. jurisprudenta Curtii este destul de confuza.. 297[297] CEDO. RTDH 1992.-P.

De asemenea. Contradictorialitatea nu impune însa obligatia instantei de a permite. p. 393. de însusirea unor bunuri din averea sa prin falsuri. 6 într-o ipoteza în care o persoana a solicitat statului acordarea unor drepturi financiare rezultând din asigurarea de sanatate. astfel încât acesta. în special. Mai mult. În fapt. se poate afirma ca contradictorialitatea. în fata judecatorului304[304]. pentru a realiza contradictorialitatea în materie penala.. fiind acuzat de catre acesta. sa constatat o încalcare a art. statele sunt obligate sa îsi regleze procedurile interne astfel încât probele existente sa fie produse în cadrul audientei publice. chiar daca si în cadrul acelei procedurii inculpatul a putut sa le conteste305[305]. Bricmont din 7 iulie 1989. Kerojärvi din 19 iulie 1995. Le droit à la comparution personnelle et son application en cas de pluralité de degrés de jurisdictions. plg. Charles. hot. hot. cele testimoniale trebuie produse în fata judecatorului de fond. 327. în cadrul unei proceduri scrise. printr-o plângere penala. în sensul propriu al termenului. reclamantul neputând sa combata prin întrebari adresate printului afirmatiile acestuia din urma. Mantovanelli din 18 martie 1997. . În opinia Curtii. ca fiecare parte sa raspunda la orice memoriu al partii adverse. s-a constatat o violare a art. 6 atunci când expertiza efectuata prezenta un caracter atât de tehnic încât scapa cunostintelor judecatorului. posibilitatea inculpatului de a combate declaratiile partii vatamate fie printr-o confruntare cu aceasta. 301[301] CEDO. § 31-34. 303[303] CEDO. 305[305] CEDO. A se vedea si raportul Comisiei privind cauza Bricmont din 15 octombrie 1987. 302[302] Comis. Datorita statutului partii civile. § 42. instanta a violat. Cum raspunsul administratiei casei de 300[300] CEDO. RTDH 1992. S-a precizat. fie prin posibilitatea de a obtine interogarea acesteia în faza de judecata303[303]. contradictorialitatea impune. hot. trebuie sa existe si atunci când nu exista o parte adversa. în opinia Curtii. Stefanelli din 8 februarie 2000. fiind insuficienta administrarea lor în fata magistratului de instructie. a fost influentat decisiv de acestea. § 76-85. § 28. ca hotarârea citata trebuie interpretata în sensul în care probele si. ca element al egalitatii armelor. în acest context. hot. Spre exemplu. legea belgiana nu permitea citarea acesteia în fata instantei. dec. pentru ca altfel s-ar ajunge la perpetuum mobile de raspunsuri si contra-raspunsuri.expertului pentru a le putea pune în discutie300[300]. nr. dreptul la contradictorialitate al partilor301[301]. Mai mult. 10938/84. p. existând însa obligatia ca fiecare parte sa aiba posibilitatea sa îsi dezvolte argumentele cel putin într-un memoriu302[302]. chiar daca formal nu era tinut de concluziile expertului. § 33. pentru a putea sa faca obiectul dezbaterii contradictorie între acuzator si inculpat. 304[304] CEDO. G. Closset-Marchal. DR 31. din 9 decembrie 1986. Isgro din 19 februarie 1991. reclamantul a fost avocatul personal al printului mostenitor al Belgiei. hotarâre care ilustreaza faptul ca principiul egalitatii armelor se aplica si în raporturile între inculpat si partea civila. hot. Refuzând sa dispuna refacerea expertizei sau efectuarea uneia noi la cererea unei parti. în materie penala..

309[309] CEDO. Van der Hurk din 19 aprilie 1994. § 31. piloni de baza ai dreptului la un proces echitabil. L’obligation de motivation des décisions judiciaires au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. formal sau real. hot. Obligatia de motivare a hotarârilor judecatoresti îsi are izvorul în dreptul oricarei parti în cadrul unei proceduri sa prezinte judecatorului observatiile si argumentele sale308[308]. din 27 octombrie 1993. s-a decis ca instanta care respinge un apel poate 306[306] CEDO. hot.V. fara îndoiala. iar obligatia de motivare a hotarârilor este singurul mijloc prin care se poate verifica respectarea drepturilor mentionate anterior. § 30. În plus. 847. Exista si o hotarâre care daca nota discordanta fata de jurisprudenta citata. § 31). § 30. motivarea hotarârilor judecatoresti. c) Motivarea hotarârilor. Astfel. trebuie în mod necesar facuta distinctia între „motivare inadecvata” si „lipsa motivarii”. 307[307] F. Dreptul ca o decizie judecatoreasca sa fie motivata nu este însa absolut311[311]. hot. un izvor de drept important307[307]. ca aceste observatii si argumente sa fie examinate în mod efectiv309[309]. Curtea arogându-si competenta de a examina numai situatiile care se pot încadra în cea de-a doua ipoteza. Ruiz Torija din 9 decembrie 1994. ea nu cerceteaza daca judecatorul national a stabilit corect faptele sau daca a interpreta corect faptele. motivarea deciziilor este singurul mijloc prin care tertii pot sa cunoasca jurisprudenta. Dombo Beheer B. combinat cu dreptul partilor. pe care reclamanta nu a putut sa le conteste. p. Kuty. Atunci când se discuta despre obligatia de motivare. iar întinderea si amplitudinea pe care trebuie sa o aiba motivarea variaza în functie de natura si complexitatea cauzei312[312]. Kruska din 19 aprilie 1993. 6 (CEDO. iar pentru parti motivarea hotarârii este esentiala pentru a-si evalua sansele de succes ori de a vedea modul în care le-au fost acceptate argumentele si pe ce s-a bazat judecatorul în solutionarea cauzei lor. hot. ci numai daca acesta a raspuns într-o maniera suficienta si explicita argumentelor partilor litigiului310[310]. § 47. § 34. reclamanta s-a adresat unei instante care a decis doar în baza a doua expertize medicale. în conditiile în care în majoritatea statelor europene cel putin jurisprudenta instantelor superioare este. Dulaurans din 21 martie 2000. publicul poate vedea ca „se face justitie”. în ciuda lipsei unei pârât procesual în cauza. Bulut din 22 februarie 1996. Feldbrugge din 29 mai 1986. hot. hot. § 44. Aceasta hotarâre este unul dintre motivele care au determinat criticii din doctrina franceza sa afirme ca instanta europeana se transforma treptat într-un al patrulea grad de jurisdictie. hot. în care Curtea a decis ca o eroare de apreciere a Curtii de Casatie franceze – eroare care nu ni se pare chiar grosolana – constituie o violare a art. RTDH 1998. hot. 310[310] CEDO. nefiind citata si nefiind invitata sa depuna concluzii scrise. Foucher din 18 martie 1997. hot. Spre exemplu. § 59. Curtea a decis ca. recunoscut de Curte. § 63. Werner din 24 noiembrie 1997. Astfel. 308[308] CEDO.asigurari de stat a fost negativ. s-a violat dreptul recurentei la o dezbatere contradictorie306[306]. Dreptul la un proces echitabil impune. .

Helle din 19 decembrie 1997. nr. hot. În speta. din 2 aprilie 1973. din 10 martie 1981. hot. 427. 313[313] Comis. p. § 42. Acest dublu standard. în spatiul intrat sub jurisdictia Curtii. 426. nr. d) Administrarea echitabila a probelor. plg. Digest II. . iar norma juridica care reglementa ipoteza conditiona admiterea cererii de existenta unor „circumstante exceptionale”. care variaza. hot. 5460/72. o decizie de 2 pagini a Curtii de Casatie franceze este fireasca. plg. 152. dec. De asemenea. 6 atunci când.. Curtea a decis ca nu exista nici o atingere a drepturilor recunoscute în art. Digest II. H. Curtea a impus obligatia de motivare detailata a deciziei atunci când norma juridica a carei aplicare se solicita este ambigua în continut316[316]. firescul procedurii. dec. din 2 octombrie 1979. Higgins din 19 februarie 1998. 312[312] CEDO. 8512/79. § 60. dec. 314[314] CEDO. dec. întinderea si redactarea hotarârilor judecatoresti (CEDO. cât timp ea a atins toate punctele esentiale ale argumentelor dezvoltate de parti317[317]. 316[316] CEDO. în opinia Comisiei. însa a admis o motivare sumara. Belgia din 30 noiembrie 1987. § 53. care exista doar în câteva domenii reglementate de Conventie se explica prin obiectul art. 317[317] CEDO. 9223/80. plg. p. Conventia permitând statelor sa reglementeze fara oprelisti semnificative regulile de admisibilitate si forta probanta a mijloacelor de proba318[318]. Digest II. De asemenea. Domeniul administrarii si aprecierii probelor este o materie în care statele membre se bucura o marja de apreciere foarte larga.sa se margineasca la a relua motivarea instantei de fond313[313]. motivarea care sta la baza deciziei nu trebuie sa trateze separat fiecare dintre problemele punctuale ridicate de fiecare parte314[314]. 401. Tot astfel. Comis.. cu alte cuvinte. cu exceptia situatiei în care mijlocul respectiv de aparare era de natura sa influenteze definitiv solutionarea cauzei315[315]. o decizie englezeasca în care s-a raspuns foarte sumar la argumentele partilor poate fi calificata ca fiind nemotivata. § 27. 315[315] Comis. Conv. care nu trebuie motivate. 8884/80. § 55). c. în timp ce una a Camerei Lorzilor este anormala. Helle din 19 decembrie 1997. nr. între laconismul specific deciziilor din state precum Franta si cutuma unei jurisdictii precum cea engleze în cazul careia deciziile pot avea zeci de pagini. hot. nr. p. Ann. Hiro Balani din 9 decembrie 1994. plg.. XVI. în timp ce o hotarâre franceza în care raspunsul este la fel de laconic poate fi socotita ca îndeplinind exigentele Conventiei. Curtea nu are competenta de a verifica daca 311[311] Exemplul cel mai facil de dat este cel hotarârilor unui juriu. Spre exemplu. reclamantul a solicitat reînscrierea sa pe lista de avocatii din cadrul unui barou. hot. 6: echitabilitatea procedurii sau. din 15 octombrie 1981. În consecinta. Or. 318[318] Comis.. Un al indicator luat în consideratie de Curte este cel al cutumelor cu privire la continutul. p.

dec. R. 321[321] CEDO. care a ignorat-o în cursul procedurii324[324]. . În schimb. 322[322] CEDO. 6.. inclusiv prin posibilitatea de a obtine audierea ca martor a unei persoane susceptibila sa combata evaluarea expertului325[325]. Curtea examineaza procedura în ansamblul sau si nu se opreste doar la un moment punctual pentru a decide încalcarea sau respectarea art.instantele nationale au apreciat corect sau nu probele administrate în cauza. Barberà. 323[323] CEDO. s-a hotarât în favoarea statului pârât atunci când. s-a constatat o violare a Conventiei atunci când instanta si-a fondat aproape în mod exclusiv decizia pe o proba obtinuta în mod ilegal323[323] sau care nu a fost niciodata adusa la cunostinta partii. Ulterior. s-a admis cenzura Conventiei atunci când judecatorul national a apreciat probele administrate într-o maniera evident injusta si arbitrara (Comis. afirmând ca era sub imperiul drogurilor.. Schenk din 12 iulie 1988. Aceasta nu înseamna însa ca partile unui proces au dreptul sa obtina administrarea oricarei probe. Cu privire la expertize. a constat ca. 324[324] CEDO. p. p. hot. în considerarea faptului ca decizia de condamnare a fost întemeiata si pe alte probe. procesul s-a desfasurat in concreto în conditii echitabile322[322]. 405). În fapt. hot. Totusi. J. Comisia anticipase solutia data de Curte. Digest II. care însa a ignorat-o.. reclamantul fusese acuzat de trafic de droguri întrun penitenciar pe baza marturiei unui detinut care ar fi cumparat droguri de la inculpat. Curtea impune statelor obligatia ca acuzatul sa poata solicita judecatorului dezbaterea contradictorie a raportului de expertiza. cu atât mai mult cu cât ea demonstra nevinovatia unui alt inculpat (Comis. elementul determinant al examenului efectuat de catre instanta europeana este maniera în care sunt probele sunt prezentate în fata judecatorului national320[320]. dincolo de problema prezentarii acelei probe. Schenk din 12 iulie 1988. op. 425). Curtea si Comisia lasând o marja având în fata doua marturii contradictorii decisive pentru stabilirea vinovatiei unei persoane. § 46. Camilleri din 16 martie 2000). Messegué si Jabardo din 6 decembrie 1988. Scheichelbauer din 16 decembrie 1970 cit. § 46. Krcmàr din 3 martie 2000. analizând ansamblul conditiilor în care s-a desfasurat procesul. rap. 320[320] CEDO. § 68. dec. § 48. Ergec. martorul si-a schimbat marturia printr-o noua declaratie sustinuta si în fata judecatorului. Spre exemplu. Velu. dec. Asadar. în special în materie penala dar si în materie civila. admitând o astfel de proba. 8654/79. ci doar de a stabili daca mijloacele de proba au fost administrate într-o maniera echitabila319[319]. în materia administrarii probelor. nu doar pe acea înregistrare321[321]. plg. instanta nationala alege sa ia în considerare numai una dintre ele (CEDO. § 31. Asa cum afirmam mai sus. din 10 iulie 1981. Khan din 20 aprilie 1999. hot. hot. Curtea si-a bazat decizia de a nu condamna statul pentru utilizarea unei probe obtinuta ilegal si pe faptul ca. hot. într-un proces penal s-a administrat o proba – înregistrarea unei convorbiri telefonice – obtinuta fara aprobarea magistratului competent. Schenk din 12 iulie 1988. 319[319] CEDO. cit.

la divortul acestuia. 9235/81. din 9 decembrie 1981. De asemenea. sotia sa.de apreciere larga judecatorului national pentru a verifica oportunitatea si necesitatea unei probe. urmare a unui grav accident de circulatie reclamantul a suferit serioase probleme psihice ce au condus. problema limbii procedurii în materie civila a ramas în sarcina jurisprudentei. 329[329] Comis. în conditiile în care este evident ca egalitatea armelor poate intra în discutie atunci când una dintre parti nu cunoaste limba în care se desfasoara procesul. care cunoaste limba 325[325] CEDO. Reclamantul s-a plâns în fata Curtii de faptul ca judecatorul national a utilizat al doilea raport de expertiza psihiatrica. dec. iar în cursul procesului a produs ca si proba o expertiza psihiatrica care a relevat probleme complexe si serioase de sanatate mintala. nr. Pe de alta parte. reclamantul a fost nevoit. dec. A se vedea si CEDO. § 20. obtinând suma de 1.. § 4. pe cai ramase necunoscute. Pentru a putea utiliza raportul medicului. 212. Curtea a decis lipsa unei violari a art. între altele. inculpatul a adus ca si proba un alt raport psihiatric. sa renunte la privilegiul clientului. s-a constat lipsa încalcarii dreptului la un proces echitabil si atunci când partea este însotita de o persoana. 6 nu este violat atunci când o persoana este citata în cadrul unei proceduri desfasurata într-o limba pe care nu o cunoaste. care facea secret acel raport. Astfel. încalcând privilegiul clientului si fara consimtamântul sau. ca art. Messegué si Jabardo din 6 decembrie 1988. DR 29. nr. 328[328] A se vedea infra. Vernon din 14 septembrie 1999. multe din regulile impuse în materia dreptului la un interpret în penal328[328].6. Barberà. 327[327] CEDO. dec. p. e)Alte aspecte ale egalitatii armelor. în cursul procesului de divort al reclamantului. 326[326] În speta. ca regula generala în materie. în conditiile în care reclamantul a renuntat de privilegiul respectiv în ambele proceduri327[327]. în legatura cu atribuirea cresterii copiilor. în care se afirma ca starea sa de sanatate s-a ameliorat semnificativ. hot. Ulterior. Intrând.. Curtea a respins însa plângerea pe motiv ca instanta nationala nu a depasit limitele marjei de apreciere pentru a determina utilitatea si legalitatea probei. 9099/80. Reclamantul a introdus o actiune în repararea prejudiciului contra soferului vinovat de accident. plg. Olsson din 24 martie 1988. însa dispune de timpul si facilitatile necesare pentru a asigura traducerea documentelor329[329]. 6 într-o afacere extrem de interesanta în opinia noastra. În fapt. DR 27. soferul vinovat de accidentul de circulatie a obtinut redeschiderea primului proces. mergându-se pâna la admiterea interzicerii de a încerca probarea unor fapte326[326]. fapt interzis de catre legea germana ca fiind contrara evidentelor istoriei si a demnitatii umane (Comis. § 89. hot. precum si principiul disponibilitatii conduc catre o apreciere mai elastica a obligativitatii prezentei unui interpret. 194). cel putin în jurisprudenta fostei Comisii. în urma careia a obtinut reducerea sumei datorate la „numai” 600 000 lire sterline. Tot astfel. § 78. valorile si interesele morale care sunt puse în joc în materie civila. în posesia acestui document. În realitate. Materie reglementata expres în materie penala. s-a decis. § 32. plg. . Bönisch din 6 mai 1985. din 16 iulie 1982. pentru care a renuntat de asemenea la caracterul sau secret. probarea inexistentei lagarelor de concentrare naziste. nu primesc aceiasi recunoastere în civil. hot.3 milioane lire sterline drept despagubiri. p. conform preceptelor dreptului britanic.

334[334] CEDO. O alta problema legata de egalitatea armelor care merita o scurta prezentare este cea a dreptului persoanei de a asista la judecata. p. hot. plg. 331[331] Comis. hot. 335[335] CEDO. Glaser si altii din 17 decembrie 1963 cit. s-a admis regularitatea unor proceduri de apel sau recurs în care audienta se desfasoara fara participarea celui acuzat336[336]. 66. s-a decis ca statele au obligatia de a depune diligente rezonabile 330[330] Comis. § 27. Ekbatani din 26 mai 1988. dec.. 422. p. cât timp Curtea este constanta în a afirma ca în cazul procedurii în apel sau în recurs art. Comis. dec. a se vedea si CEDO. L. Acest drept nu este prevazut în Conventie nici macar în materie penala. J. p. s-a admis ca prezenta partilor la judecata este un element implicit al egalitatii armelor în acele cauze în care comportamentul personal al partilor contribuie esential la solutia data litigiului. spre deosebire de legislatia imensei majoritati a statelor membre. Digest II. Ann. Finlanda din 27 aprilie 2000. 1794/63. Axen din 8 decembrie 1983. din 5 martie 1983. § 31-33. 6 se aplica cu mai putina strictete decât în cazul judecatii în prima instanta. J. 332[332] Comis. op. Marguénaud. rap. 6 § 3 din Conventie recunoaste celui acuzat „dreptul de a se apara el însusi”. În acelasi sens. Totusi. Luând în calcul faptul ca dreptul inculpatul de a fi prezent la judecata este recunoscut în Pactul international relativ la drepturi civile si politice si ca art. Conv. plg. în principiu. 333[333] CEDO. a se vedea. din 23 mai 1966. din 10 decembrie 1979. Mai mult. Curtea a constatat violarea Conventiei în ipoteza în care legislatia franceza nu a permis unei parti a unei cauze ajunse în fata Curtii de Casatie sa puna concluzii si sa consulte motivele de casare depuse de procurorul general..-P. dec. Pentru detalii si comentarii ale deciziei a se vedea. Colozza si Rubinat din 12 februarie 1985. Voisine din 8 februarie 2000.. hot. într-o cauza mai recenta. § 30.procedurii si i-a fost permis sa îi traduca330[330] sau atunci când avocatul partii cunoaste limba în care se desfasoara judecata331[331]. din 24 septembrie 1963. Conv. § 29-33. cum ar fi cauzele privind dreptul la vizita al copiilor de catre parinti divortati sau despartiti332[332]. 829-831. 336[336] CEDO. nr. dec. nr. IX.. 7952/77. § 28. Ann. Mai mult. . cu privire la o cauza civila în care comportamentul partilor era irelevant pentru solutia judecatorului. 8893/81. însa a fost recunoscut de organele jurisdictionale instituite prin Conventie în anumite situatii. nr. Curtea a dedus ca prezenta inculpatului este. „dreptul de a interoga martorii” si „dreptul de a fi asistat gratuit de un interpret”. Sutter din 22 februarie 1984. 521... 1169/61. hot. Velu. În materie civila. plg. plg. acest lucru fiind rezervat doar avocatului sau334[334]. nr. hot. p.. 412. R. În acelasi sens. Situatia este însa sensibil diferita în materie penala. op. obligatorie la judecarea cauzei335[335]. 179. cit. § 34. VI. c. hot. p. cit. DR 31. Comis. 6 din simplul fapt ca într-o astfel de cauza – având ca obiect acordarea dreptului de vizita al copilului – instanta nationala a refuzat audierea partii333[333]. p. s-a constatat o violare a art. Ergec.

6 si atunci când statele l-au judecat pe inculpat în contumacie. atunci când asigurarea prezentei acestuia ar conduce la amânarea nejustificata a procedurii. de profesie medic. si. Aceasta hotarâre nu trebuie însa generalizata. locuia si profesa în Statele Unite în perioada în care a fost trimis în judecata în Elvetia pentru înselaciune. 338[338] CEDO. Conv. desi în opinia noastra ea tine mai degraba de independenta tribunalului. se admit exceptii de la regula prezentei inculpatului. în cazul absentei acuzatului. i-a împiedicat sa fie adusi la judecata). 418. nr. Cooke din 8 februarie 2000. ajunsa în 40-a zi. din 8 iulie 1978. Mai recent însa aceasta pozitie pare sa se atenueze. § 28 si urm. 6 atunci când inculpatul nu a fost prezent la procesul sau penal din motive independente de vointa sa. mai ales daca inculpatul are o culpa în absenta sa (Comis. plg. . a obtinut din partea unei instante americane o interdictie aplicata reclamantului de a parasi teritoriul american. dec. iar cererea sa de amânare pâna la înlaturarea cauzei ce a impus lipsa sa a fost respinsa338[338]. 7587/76. crezând ca acesta a fugit.. Instanta europeana a considerat ca. putând exista o violare a art. 6 chiar daca nu exista. al urmarilor comiterii infractiunii – omor – asupra sa etc. Prinz din 8 februarie 2000. în conditiile în care aprecierea cuantumului pedepsei se face si în baza personalitatii inculpatului. s-a decis lipsa unei violari atunci când recursul a vizat înlaturarea unei sanctiunii cu internarea psihiatrica pentru o persoana declarata iresponsabila penal din cauza unei boli psihice. hot. ca element al lexicului juridic. materie nefiind susceptibila de clasificari sau definitii stricte. fara a verifica însa aceasta ipoteza337[337]. motivul acestei absente. Astfel. § 53. o notiune care sa exprime exact „dreptul” violat de catre statul în culpa341[341]. în temeiul unei norme legale austriece care nu permitea prezenta condamnatilor aflati în detentie la judecarea recursului. Curtea a retinut o posibila violare a art. Pot exista asadar si alte situatii în care sa se constate violarea art. Colozza si Rubinat din 12 februarie 1985. XXI. într-o cauza îndreptata tot contra Austriei. Într-o astfel de zona a împins Curtea o situatie dedusa judecatii ei. inculpatul. în cursul judecarii unei cauze civile. printr-o alta hotarâre din aceiasi zi. În speta. În fapt. pentru ca. pe motiv ca este singurul medic care îl putea trata. Asa dupa cum precizat la începutul acestei sectiuni. De asemenea. 339[339] CEDO. notiunea de egalitate a armelor sau cea. legiuitorul grec a emis 337[337] CEDO. În fapt. unul dintre pacientii sai. Medenica din 16 decembrie 1999. de aceea. de data aceasta Curtea considerând ca lipsesc argumentele expuse mai sus340[340]. 7586/76. p. au considerat insuficient faptul ca acesta a fost reprezentat de aparatorul sau numit din oficiu339[339]. mai larga. acesta trebuia sa fie prezent la judecarea recursului pentru ca judecatorii sa îl poata vedea si analiza din punct de vedere al personalitatii sale. s-a constat o violare a caracterului echitabil al procedurii atunci când. hot.pentru a verifica. Ann. § 57. inculpatul a fost doar reprezentat în fata instantei de recurs care analiza cererea sa de atenuare a pedepsei si cea a acuzarii de agravare a acesteia. Totusi. 340[340] CEDO. 7572/76. dec. Dupa ce anuntase autoritatile elvetiene ca va fi prezent la proces. suferind de cancer. hot. reclamantii au declansat o greva a foamei care. de procedura echitabila se verifica în functie de circumstantele speciale ale fiecarei cauze.

iar o interventie legislativa de acest gen intervine în cauza. RTDH 1998. doi profesori italieni obtinusera în instanta recunoasterea faptului ca perioada de stagiu militar intra în vechimea în munca. în baza careia se calculeaza salariile. Liberté d’expression. cu atât mai mult cu cât una dintre parti este statul344[344]. instanta de la Strasbourg a considerat ca o interventie legislativa care rastoarna solutiile instantei este compatibila cu art. viza fara urma de îndoiala litigiu pendinte. Curtea a constatat o violare a art. 581 si urm. DR 34. § 58. Spre deosebire de aceasta situatie. 6343[343]. hot. În acelasi sens. pâna la urma. CEDO. aceea de a muta sub tarâmul egalitatii armelor cea mai mare parte a cauzelor care ridica o suma de probleme relative la art. 6342[342]. vie privée et impartialité du juge. 345[345] Pentru detalii si comentarii privind respectarea dreptului la libertatea de expresie. Antonakopoulos si altii din 23 februarie 1999. În cursul procesului penal. hot. rap. De Haes si Gijsels din 24 februarie 1997. instanta a respins cererea acestora de a fi ascultati ca martori niste persoane care realizasera un studiu asupra cazurilor civile respective345[345]. 341[341] Spre exemplu. În aceste conditii. p. Colak din 6 octombrie 1987. lipsita de implicatii de ordin practic. de Fontbressin. hot. Preda si Dardani din 23 februarie 1999. dec. dec. Zielinski si altii din 28 octombrie 1999.o lege de aplicare imediata care. În plus. atunci când nu s-a putut proba un interes particular al statului fata de un litigiu anume. desi cauza putea fi analizata si în raport de impartialitate sau dreptul de a convoca martori346[346]. p. 6 este constanta si. Curtea a considerat ca s-a violat principiul egalitatii armelor. a se vedea. În aceste conditii. în care doi jurnalisti au fost condamnati penal pentru calomnierea unor magistrati belgieni.. în special prin raportare la faptul bizar ca o instanta de judecata sa ceara unei parti o hotarâre judecatoreasca pronuntata de o instanta din acelasi stat. Rafinaries greques Stran & Stratis Andreadis din 9 decembrie 1994. desi nu o mentiona explicit. cei doi jurnalisti au fost în imposibilitate sa produca acele decizii. La scurt timp. însa cum procedurile civile la care s-a facut referire au fost secrete. a intrat în vigoare o lege potrivit careia stagiul militar nu se ia în considerare la stabilirea vechimii în munca. a se vedea P. atunci când judecatorul l-a indus în eroare pe inculpat cu privire la continutul acuzarii care i se aduce (Comis. § 47. În speta. cu privire la o lege prin care se prescriau anumite sume de bani ce trebuiau platite de catre statul grec. 344[344] CEDO. li s-a cerut inculpatilor sa produca hotarârile civile incriminate. lege care s-a aplicat cu titlu retroactiv si reclamantilor. § 71. tocmai pentru ca motivul divortului ar fi fost relatiile incestuoase. 342[342] CEDO. Jurnalistii declansasera o campanie de presa împotriva a patru magistrati acuzati de a fi favorizat incestul si pedofilia prin câteva decizii de atribuire a custodiei unor copii în urma divortului parintilor. intens mediatizat în epoca. s-a vorbit despre încalcarea dreptului la un proces echitabil. 138). . O astfel de practica din partea Curtii. Tot astfel s-a întâmplat si cu o speta în care Curtea a fost chemata sa se pronunte asupra legalitatii unui proces penal. 346[346] CEDO. 343[343] CEDO. Daca însa procesul este înca pendinte. exista o violare a egalitatii armelor.

ci concrete si efective" . a facut sa apara. el trebuie adesea sa o interpreteze nu în functie de valorile sale personale. CEDO). caci scopul sau este. ARMONIZAREA LEGISLATIEI ROMANESTI CU CERINTELE EUROPENE Statul de drept reprezinta un element fundamental al democratizarii autentice a regimurilor politice. la rigoarea sa intelectuala si morala. El comanda stabilirea.). intrata în vigoare în data de 3 septembrie 1953. fie asupra drepturilor si obligatiilor sale. în deplina egalitate. alaturi de protectia constitutionala asigurata din oficiu de un avocat. stabilind ca "orice persoana are dreptul. Primul pact international care consacra. a carui influenta în lumea zilelor noastre este incontestabila. pentru a-s realiza drepturile si interesele sale legitime înseamna instituirea de drepturi-garantii. titlul acestui document important este mai exact în limba engleza. care va decide. Declaratia Universala a Drepturilor Omului. de retributie. fie asupra legitimitatii oricarei acuzatii în materie penala îndreptata împotrivaei". de catre un tribunal independent si impartial. drepturile la aparare si dreptul la securitate juridica. în realitate. de desfasurare a carierei etc. aceasta fiind ideea cardinala care caracterizeaza Conventia cu intentia declarata " de a crea mijloacele practice sa fie respectate". În comentariul Conventiei Europene a Drepturilor Omului (în continuare. Prin urmare. CEDO reprezinta legatura naturala între libertatile fundamentale ale individului si exigentele unei societati democratice. La nivel european. în mod complet si expres drepturile omului este. nu numai enumerarea. . Independenta presupune dispozitii apte sa asigure libertatea de decizie (conditie de numire. ci cu o scrupuloasa neutralitate care îl îndeparteaza de orice militantism si îl conduce sa se sprijine numai pe elementele determinante ale dosarului.CAPITOLUL III. ci protectia acestor drepturi si libertati. Aceste dispozitii constituie expresia conceptului de proces echitabil. acelasi drept. pe tot parcursul procesului. practica jurisdictionala a Curtii de la Strasbourg subliniind de mai multe ori "locul eminent pe care dreptul la un proces echitabil îl ocupa într-o societate democratica". Impartialitatea face apel la calitatile personale ale judecatorului. Printre drepturile cu caracter general figureaza accesul la justitie. într-un mod sensibil diferit. se subliniaza ca. practica jurisdictionala franceza. Dispozitiile articolului 10 din acest document contureaza regula cunoscuta sub notiunea de proces echitabil. la audierea echitabila si publica a cauzei sale. În cadrul drepturilor la aparare. Notiunea de stat de drept constituie una dintre trasaturile definitorii ale constitutionalismului european. fondata pe principiile si pactele internationale în materie. În dreptul constitutional modern. În acelasi timp. având sarcina sa aplice legea. în zilele noastre. similar celui din tarile anglo-saxone. a unui ansamblu de reguli de procedura destinate instaurarii unui echilibru între partile în proces si aplicarea unei organizari capabile sa garanteze independenta si impartialitatea judecatorilor. necesitatea unei proceduri juste si echitabile care sa garanteze un echilibru în drepturile partilor. jurisprudenta referitoare la punerea în practica a CEDO a retinut adesea:"Conventia are ca scop protejarea drepturilor neteoretice sau iluzorii. cunoscut sub denumirea de fair trial. posibilitatea pentru cetatean de a face apel la tribunal. care prevad. adoptata de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite în data de 10 decembrie 1948. necesitatea procesului echitabil este mentionata în dispozitiile articolului 6 al Conventiei pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. de fapt.

articolul 11 prevede ca tratatele ratificate de Parlament fac parte din dreptul intern. Constitutia României cuprinde dispozitii aliniate la standardele internationale. trebuie sa subliniem exigentele referitoare la instanta de judecata (care trebuie sa aiba caracteristicile necesare care se impun unei instante. si pentru un proces echitabil. impartiale. Astfel. pe tot parcursul procesului. transfera si sanctiona pe judecatori. ci o aplicare deosebita a exigentei echitatii". În ceea ce priveste numirea judecatorilor. faptul ca "fiecare din partile în proces sa-s poata sustine cauza. În acest mod. independente si stabilite de lege. la care România este parte. nefiind absolut necesara existenta mai multor grade de jurisdictie). În plus. lucrarile sunt conduse de . cu exceptia functiilor pedagogice din învatamântul superior (art. specificând ca "publicitatea procedurilor îi apara pe justitiabili împotriva unei justitii secrete care scapa controlului publicului". acelasi articol 124 prevede ca ea este facuta de Presedintele României si ca ei sunt inamovibili. cu pactele si alte tratate la care România este parte. acelasi Consiliu exercita rolul de consiliu de disciplina al judecatorilor. si legile interne. cu un grad accentuat de centralizare) si la nivel international. acces) si la procesul însusi (de exemplu.123). Conceptia constituantului român este aceea de a crea un sistem de categorii binare care sa includa doua serii de izvoare: la nivel national (eliminând pe cele locale. Sistemul român care asigura punerea în practica a dispozitiilor articolului 6 al CEDO contine mai multe trepte: constitutionala. dispozitiile constitutionale cuprind reglementari precise care asigura cadrul adecvat pentru respectarea drepturilor cetatenesti în materie de justitie. consacrat drepturilor si libertatilor fundamentale. într-un mod special. toate dispozitiile referitoare la dreptul la un proces echitabil continute de conventiile internationale de orice fel se regasesc în dreptul intern si beneficiaza de un regim special. Nici o lege nu poate sa limiteze exercitarea acestui drept Cât despre justitie. Numai Consiliul Superior al Magistraturii poate promova. trebuie sa subliniem faptul ca aceeasi prezumtie de nevinovatie "nu este un principiu în întregime distinct. în cadrul dispozitiilor comune specificate în Titlul II. fiind semnificativ.124). numai la propunerea sa poate Presedintele sa faca numiri de judecatori în oricare tribunal sau curte si de procurori (cu exceptia stagiarilor). în acest caz. de asemenea. în conditii care sa nu o dezavantajeze în mod substantial. articolul 37 prevede ca magistratii nu pot sa apartina partidelor politice. "dispozitiile constitutionale referitoare la drepturile si libertatile cetatnilor vor fi interpretate si aplicate în acord cu Declaratia Universala a Drepturilor Omului. într-un mod general. accesul liber la justitie (articolul 21) este reglementat în felul urmator: "Orice persoana poate sa se adreseze justitiei pentru protejarea drepturilor sale. reglementarile internationale au întâietate". statul român fiind unitar. în acest sens. se mentioneaza ca ea se înfaptuieste în numele legii si ca judecatorii sunt independenti si nu se supun decât legii (art. de la începutul activitatii sale (iunie 1992) pâna în prezent. în raport cu partea adversa". Mai mult. Tot în acest domeniu. De asemenea.În acest sens. fapt care constituie unul dintre mijloacele ce contribuie la pastrarea încrederii în tribunale. în raport cu dispozitiile acestuia din urma. În caz de neconcordanta între pactele si tratatele referitoare la drepturile fundamentale ale omului. a libertatilor sale si a intereselor sale legitime. dezbaterea contradictorie în cadrul unui proces public. în special. Astfel. Pe de alta parte. în mod real. cu referire la deciziile date de Curtea Constitutionala. în conformitate cu articolul 20. În ceea ce priveste izvoarele la nivel international. functia de judecator fiind incompatibila cu orice alta functie publica sau privata. supra-constitutionala si jurisprudentiala. în conformitate cu dispozitiile continute în Sectiunea I a Capitolului VI. la care justitiabilul trebuie sa aiba.

de catre cele doua Camere ale Parlamentului în sedinta comuna. O imixtiune a puterii legislative care ar face ca autoritattea judecatoresaca sa fie în imposibilitatea de a functiona(. alineatul 2). Dupa cum este cunoscut. pentru o durata de 4 ani.6/199232. conform carora independenta justitiei face parte din "nucleul dur" al Constitutiei. articolul 127 alineatul 2 prevede ca cetatnii care apartin acestor minoritati (precum si cei care nu înteleg limba româna) au dreptul sa ia cunostinta de toate actele si documentele dosarului.. dar jurisprudenta Curtii constitutionale l-a aplicat în numeroase cazuri30. în pofida perioadei scurte de când instanta noastra de contencios constitutional si-a început activitatea.art. este mult mai mare. acest principiu nu este consacrat tel quel în Constitutia româna. precum si alte materii enumerate la acest articol. dar tinînd cont de protectia speciala a minoritatilor nationale existente. si anume Decizia nr. articolul 132 al Legii fundamentale prevede ca el este compus din magistrati alesi. prin intermediul unui interpret. referitoare la anumite cauze determinate. acelasi articol este valabil pentru libertatile fundamentale si garantiile acestora (articolul 148. ea este româna. în special prin adoptarea. Desfasurarea sa va fi mult mai accentuata. invocând într-un mod categoric violarea principiului separarii puterilor: "În virtutea acestui principiu.. 133). acest proces de constitutionalizare fiind în curs. lucrarile sunt conduse. precum si la anumite garantii procesuale destinate sa-i asigure cadrul necesar la nivelul standardelor internationale mentionate. sa vorbeasca în instanta si sa depuna concluziile.). care este separarea puterilor. astfel încât. în sensul ca ea nu poate face obiectul revizuirii Legii fundamentale. sunt foarte importante dispozitiile articolului 148. Pentru asigurarea corectitudinii actului de justitie.presedintele Curtii Supreme de justitie (în rest. în cauzele penale acest drept este asigurat gratuit. Cât despre anumite aspecte concrete ale caracterului echitabil al procesului la care ne-am referit mai sus. a unui cod de procedura penala al carui proiect este în curs de redactare. Dar independenta justitiei este aparata si în alt mod. Bineînteles ca numarul deciziilor date de Curtea constitutionala cu privire la constitutionalizarea normelor procesului penal. fara drept de vot. trebuie sa remarcam o serie de dispozitii constitutionale privitoare la desfasurarea procesului propriu-zis.) ar avea drept consecinta crearea unui dezechilibru constitutional între aceste autoritatti". pe calea unuia dintre cele mai importante principii supraconstitutionale. . care au dreptul de a-si pastra identitatea lor lingvistica (articolul 6 din Constitutie). de catre Ministrul justitiei . În ceea ce priveste Consiliul Superior al Magistraturii. Dar noi am selectionat pe acelea care prezinta cel mai mare interes.. de exemplu. acesta poate fi considerat ca "un principiu structurant si functional în ordinea constitutionala româna". Într-una din primele decizii date de Curte în aceasta materie. În ceea ce priveste limba în care se desfasoara procedurile judecatoresti. pe buna dreptate. a fost declarata neconstitutionala o lege prin care Parlamentul suspenda cursul judecatii si executarea deciziilor judecatoresti definitive. Parlamentul nu are dreptul sa intervina în procesul de realizare a justitiei (. cât si a procesului civil. primul alineat..

Servo-Sat. RSC 1990 7.. Violation des droits de l’homme par une organisation internationale et responsabilité des Etats au regard de la Convention européenne. Le compte-rendu d’audience et l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciare. Ed. RSC 1991 Bouloc. Les nullités de l’instruction préparatoire et le droit de la preuve. J. Déclaration à la presse et devoir de réserve des magistrats à l’épreuve du principe de l’impartialité. de Fontbressin. RTDH 1997 3. Ashworth. Deleanu. Bourmanne. G. Le droit disciplinaire et les détenus en Belgique. Les abus en matière de procédure pénale. RTDH 1993 18.. La notion helvétique de tribunal indépendant et impartial. La preuve par témoignage anonyme et les droits de la défense. 4. De Valkeneer.. en Italie. Danovi. Article 6 and the Fairness of Trials.. R. A. RTDH 1995 Arrend. P. Economica. M.. Arad. RTDH 1995 14.. I. de Béco. Delmas-Marty. une simple apparence?. RTDH 2000 19. J. vie privée et impartialité du juge. P. A. L’impartialité des jurisdictions nationales. 2.. CLR 1999 Berger. M. RTDH 1995 13. Liberté d’expression. RSC 2001 16. C. CLR 1996 11. B. RTDH 1998 15. R. P. B. RTDH 19995 . P.. RTDH 1990 12. Présomption d’innocence et droit pénal des affaires.. del Tufo. RSC 1995 9. 6.. L’infiltration et la Convention européenne des droits de l’homme... Apraxine.BIBLIOGRAFIE 1. Institutii si proceduri constitutionale. de Codt.. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.. De la responsabilité professionnelle de l’avocat à l’obligation de statuer à « bref délai » sur la légalité d’une détention. 5. L’audition des témoins lors du procès pénal dans la jurisprudence des organes de la Convention européenne des droits de l’homme... Bouloc. de Codt.. Ed. M.. Danovi. Le délai raisonnable de la procédure et le droit au respect des biens.-H. RTDH 1998 17. Fiandaca. Paris.. RTDH 1998 Bolle. Tendances récentes. RTDH 1995 10. V. 8. R. 1998 Berthe.. Réflexions sur le pouvoir disciplinaire. 2001 20.

. A propos de la renonciation à la publicité des débats judiciaires. La Convention européenne des droits de l’homme et la jurisprudence pénale française. RTDH 1995 25. RTDH 1998 34.. J. Franchimont.21.. J. RTDH 1999 35. M. RTDH 1991 31. Ed. RTDH 1995 22.-P... Flauss. J.-F.-F. Comares. RTDH 1991 32. M. RSC 1990 30. Autorité de la chose jugée au pénal et procés civil équitable... J. Le principe contradictoire et l’expertise en droit comparé européen. Les procédures de garanties et leurs limites dans les Constitutions francophones africaines. Dumont. RIDC 2000 29. Extraits clés d’une sélection des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme et des décisions et rapports de la Commission européenne des droits de l’homme. Derechos fundamentales y garantias individuales en el proceso penal.. Granada.. du Bois de Gaudusson. Delpérée. du Conseil de l’Europe. G. L’accès à un tribunal lors du classement de terres agricoles en site protégé. RTDH 1990 24. L’extradition et la Convention européenne des droits de l’homme. Le droit de récusation en droit disciplinaire du barreau. Le droit disciplinaire: unité ou diversité?.. J. Strasbourg. Dutertre.. R. F. La notion européenne de tribunal indépendant et impartial. R. Flauss. RTDH 1990 . J... J. 2000 28. van der Velde. Le droit à la protection juridique. R. Une approche à partir du droit portugais de procédure pénale.-F.. Protection de l’environnement et droits procéduraux de l’homme: des relations tumultueuses?. P. J. Ganshof. RTDH 1998 37. RTDH 1992 36. RTDH 1990 33. Ed.. Observation. Ferrad. Flécheux. Antunes. Doucet.. F. G. 1998 26. Flauss.-F. RTDH 1993 27.. M. J. Ergec. Figueiredo Dias. Procession d’Echternach à Strasbourg ? Le droit des fonctionnaires à un procès équitable et l’exercice de la puissance publique. Flauss. Le droit à un recours effectif contre les nuissances d’un aéroport.. Frümer.. Fernandez. RTDH 1991 23. W. J.

. D. N. RTDH 1995 39. Salas. Culpabilité et silence en droit comparé.. D. A. Jakhian. Zwaak.. La recevabilité du pourvoi en cassation d’un condamné fugitif devant les cours de cassation belge et française. Gomien... Harmattan. R. Harris. Jung. 1º de la Convention européenne des droits de l’homme. Ed. Paris. The European Convention on Human Rights and English Law.. Ed.. A .. RSC 1998 42. în Le droit pénal du Conseil de l’Europe.. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. L’obligation de motivation des décisions judiciaires au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. 1997 43. D. F. Transparence et poursuites disciplinaires à charge d’un magistrat. La composition des jurisdictions à l’épreuve de l’exigence d’impartialité de l’article 6.. Le droit disciplinaire dans la magistrature française : quis custodeit custodes ? . RTDH 1998 53. W. Kohl. RTDH 1993 45. RTDH 1994 48.38. du Conseil de l’Europe. Gérardine-Sellier. Garapon. Koering-Joulin. 1997 41. Droits de l’homme et sanctions pénales. 1992 49. C. F. La présomption d’innocence ou le poids des mots. CLR 1966 44. Strasbourg. L’indemnisation des personnes injustement détenues ou condamnées. RTDH 1992 51.. Le dépassement du délai raisonnable et les jurisdiction d’instruction. Jeandidier. R. Kuty. Giudicelli. Klees. Harris. RSC 1999 52.. A. F. RSC 1991 46. Kuty. Strasbourg. L’étendue du droit au silence en procédure pénale... De l’obligation de témoigner au droit au silence. Kuty. H. J.. O. RSC 1990 50. L. E. RTDH 2000 . D.. Koering-Joulin.. RTDH 1994 47. La notion européenne de tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 par. RTDH 2001 40. Convention européenne des Droits de l’Homme et Charte sociale européenne: droit et pratique. Girard.. La chambre criminelle et les droits reconnus par la Convention européenne des droits de l’homme a l’accusé avant jugement.

. E. Martens. RTDH 1996 63. Pettiti.. L’évolution de la défense et du droit de la défense à partir de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Pettiti.-E. RTDH 2001 60. L. E.-P. Marguénaud. în „Droit pénal” Ed. G. Louis. L. RTDH 1993 56. Le droit de se défendre soi-même contre les conclusions du parquet de cassation. Decaux.). RTDH 1995 57. Pettiti. Droit au silence. Pradel. Mock. Les amendes fiscales et la Convention européenne des droits de l’homme. Maro.-J.. Incidences de la Convention européenne des droits de l’homme sur la procédure de suspicion légitime.. E.. 1995 71. Christopher. RTDH 1995 62. Louis. Martens. J.. Les validations législatives au regard du droit à un procès équitable. Massis. Amendes fiscales et droits de l’homme. Strasbourg. RTDH 2000 65. La discipline des magistrats en Belgique et les droits de l’homme. J. J. C. Muller. RTDH 1998 58. A. La Convention européenne des Droits de l’Homme. La notion européenne de tribunal indépendant et impartial selon le droit français... Le droit à un procès équitable en matière civile. T. în „Documentaçao e Direito Comparado” 1998 68.-J. RTDH 2000 69.-H. Le droit du détenu de communiquer librement avec son conseil. H... La tyrannie de l’apparence. Lombardini. C. Lombardini. Admitting Irregularly or Illegally Obtained Evidence from Abroad into Criminal Proceedings – A Common Law Approach... (coord.. Pettiti. RTDH 1991 55. Mella. P. E.. Ed. Les droits de l’inculpé et de la défense selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Du coût de la copie des dossiers répressifs en Belgique. RSC 1990 . Imbert. Juris-Classeur.. Mackarel. Le cumul des fonctions d’instruction et de jugement dans la jurisprudence suisse. M. RTDH 2000 64.. 1995 61. E. Cambi. P. CLR 1997 59.. G. RTDH 1994 67. A... L. L. Economica. J. La requalification de l’infraction pénale.54.. Paris. Flecheux. în Le droit pénal du Conseil de l’Europe. P.. RTDH 1995 66.. L. 1992 70.

RSC 1992 85. R. Les limites en matière de preuve. D. Le test ADN et la procédure pénale en Europe. Spielmann. RSC 1998 78. H. Bosly.72. Spencer. S. RSC 1990 91. Ed. RSC 1994 88. D. Le plaignant et les garanties de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Puechavy. RTDH 1995 87. 1999 77... G. D. CLR 1999 . Le droit disciplinaire du sport... RTDH 2001 74. F. Puechavy. Les droits procéduraux du demandeur d’asile au sens des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.. P. Sharpe. Uglow. La remise de copies du dossier pénal par l’avocat à son client poursuivi. J. Aide juridictionnelle et moyens sérieux de cassation. L’application de l’article 421 du code d’instruction criminelle belge face à l’arrêt Poitrimol. RTDH 1995 79.. M. F. L’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les contentieux de la répression disciplinaire.. Roggen. RTDH 1997 75. RTDH 1995 80. Tak. RSC 1995 73. RTDH 1992 81. RTDH 1996 76. Rebut. M. RTDH 2000 89.. M. Article 6 and the Disclosure of Evidence in Criminal Trials. P. Quilleré-Majzoub. Puechavy.. A. J. La situation en Belgique. Le droit à un tribunal impartial devant la Chambre criminelle.... H. Torfs.. L’audition contradictoire des témoins. S. CLR 1999 83. La défense du droit à un procès équitable. Procès équitable et présomption d’innocence.. D. La notion européenne de tribunal indépendant et impartial. La demande en révision d’un arrêt.. Sace. Aspects actuels. Bruylant.. F. van Elkema Hommes. L’immunité de juridiction des organisations internationales et le droit d’accès à un tribunal. Le droit disciplinaire dans les Eglises. Saroléa. Szafran. RTDH 1999 82. CLR 1997 84. Pralus-Dupuy. J. Tigroudja. Covert Surveillance and the European Convention on Human Rights.. S. R.. D.. RTDH 1995 86. S. J.. Rigaux. F. Bruxelles. The European Convention: A Suspects’ Charter?.. Sharpe. Tulkens.. RTDH 1995 90.

RTDH 1994 93. Uniunea Europeana. Weigend. D. Bucuresti. RTDH 2005 Autorii romani : Marin Voicu. 2006 . RSC 2007 102. La Convention européenne des droits de l’homme. RTDH 2000 100. J.2007 Augustin Fuerea.... Ed. van de Kerchove. Un nouveau critère de l’applicabilité de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme au contentieux de la fonction publique. Velu.. editia a III-a. ses amendes et la matière pénale. van Compernolle. Manualul Uniunii Europene. 2005 Cosmin Dragos Dacian. Vandernoot. RSC 1992 95. Bucuresti. Bruylant. RTDH 2001 94. Ergec. La preuve en droit douanier et la Convention européenne des droits de l’homme (A propos de trois arrêts du 25 février 1993 de la Cour européenne des droits de l’homme). Ed CH Beck. M. Ed.. Mecanisme. P. La notion de tribunal impartial et indépendant en République fédérale d’Allemagne. editia a III-a. Bucuresti. Yernault. RSC 1994 99. la prééminence du droit et quelques autres considérations. Vigroux. D. J. R. RTDH 2000 98. revizuita. L’accès au juge. M.92. Pro Universalis. Drept Comunitar european. Van Compernolle. Institutii. Ed. Impartialité et cumul du fond et du provisoire devant le Conseil d’Etat : une heureuse clarification. Tratat de drept comunitar. Ed. 2006 Octavian Manolache. Viriot-Barrial.. Le fisc. B. J. Evolution et assouplissement de la notion d’impartialité objective. Universul Juridic. editia a II-a. Bucuresti.. 2006 Florian Coman... Le contrôle de la qualification juridique des faits dans le contentieux français de l’expulsion des étrangers. T. RTDH 1994 101.. ALL Beck. Bruxelles... L’indemnisation d’une détention provisoire suivie d’un acquittement. Wagner. Editura Universul Juridic. editia a 5-a revizuita si adaugita. Wachsmann. P. Introducere in dreptul european.. RTDH 1992 96. Bucuresti . La preuve en matière pénale dans la jurisprudence de la Cour et de la Commission européenne des droits de l’homme. 1990 97.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->