LABORATOR 9 COSTURILE DE PRODUCŢIE CONSIDERAŢII TEORETICE Costul de producţie reprezintă1: „Totalitatea cheltuielilor ocazionate de producerea de bunuri sau servicii

de către o unitate economică”. „Sumă de bani cheltuită pentru producerea sau cumpărarea unui bun, efectuarea unei lucrări, prestarea unui serviciu, etc”. „O parte din valoarea producţiei care include cheltuielile pentru mijloacele de producţie consumate şi pentru salarizarea muncii”. În literatura de specialitate, costul de producţie este considerat un indicator sintetic, care alături de productivitatea muncii şi rentabilitate, caracterizează calitatea, eficienţa activităţii economice, modul în care sunt gospodărite fondurile băneşti în orice întreprindere. Costul de producţie este un element fundamental pentru succesul firmei; nivelul său trebuie în permanenţă urmărit şi analizat, deoarece acesta influenţează în mod direct preţul de vânzare şi beneficiul care se va obţine. Preţul reprezintă ceea ce se încasează prin vânzarea unui produs sau prestarea unui serviciu. Preţul se negociază între vânzător şi cumpărător, fiind expresia bănească a valorii unei mărfi, sumă care se cere sau se plăteşte pentru o marfă. Evident, preţul conţinând costurile aferente executării produsului sau serviciului respectiv, vânzătorul îl va negocia în aşa fel încât beneficiul previzionat să fie cât mai mare, în condiţiile unei situaţii concurenţiale loiale. Beneficiul sau profitul, în sens foarte larg, poate fi privit ca fiind câştigul realizat, în formă bănească, de către cei ce iniţiază şi organizează o activitate economică. Profitul sintetizează rezultatele oricărei organizaţii cu scop lucrativ. Este un indicator al eficienţei economice, unul dintre obiectivele principale ale firmelor fiind obţinerea unui nivel cât mai ridicat al profitului. Relaţia de calcul pentru profit este:

n B = ∑ Q j ∗  p j −C j  , [lei]     j =1
pj - preţul unitar, [lei/buc]; Cj - costul unitar, [lei/buc];

(1)

unde Qj este volumul producţiei, [unităţi de măsură fizice sau monetare];

j = 1,n – indice asociat produsului de la 1 la n.
1

Gh., Condurache, Managementul Valorii Produsului, Ed. “Gh. Asachi” Iaşi, pag. 47

1

întreprinderile trebuie să urmărească permanent evoluţia costurilor. amortizare. Criteriul de clasificare Tipuri de costuri 1 Variabile Modificarea volumului producţiei 2 Parţial variabile 3 Parţial constante 4 Constante (fixe) Descriere 1 se modifică cu volumul producţiei 2 au şi componente fixe 3 au şi componente variabile 4 nu se modifică cu volumul producţiei 1. clasificarea lor după diverse criterii (tabelul 1). de secţie. materiale. contribuţii pentru şomaj. etc 2 directe: materii prime şi materiale. CAS. generale. chirii.LABORATOR 9 În vederea fundamentării deciziilor curente şi strategice. cheltuieli de cercetare 1 materii prime. materiale recuperabile. Pentru calculul costurilor şi studiul lor şi datorită faptului că noţiunea este complexă. combustibil. se impune sistematizarea elementelor de cost. de întreprindere 1 materiale 2 salarii. impozit pe salarii. sunt comune mai multor produse 1 au în vedere natura cheltuielilor Exemple 1 materii prime. consum de muncă 2 salarii cu componente ct 3 cheltuieli cu întreţinerea utilajelor 4 amortizarea utilajelor 1 salarii directe. se pot identifica pe fiecare produs în parte 2. Crt. materiale recuperabile. Tipologia costurilor de producţie Nr. Tabelul 1. salarii. taxe 2 consum de materiale 1 1 Directe 2 Repartizarea pe fiecare produs 2 Indirecte 1 Elemente de cheltuieli (primare) 2 Articole de calcul 3 Conţinutul economic 2 au în vedere fazele de realizare a cheltuielilor 4 5 Conţinutul de muncă Luarea deciziei 1 De muncă trecută 2 De muncă vie 1 Contabile 2 Marginale 3 Incrementale 4 Relevante 1 se referă la materiale şi utilaje 2 se referă la operaţiile realizate de oameni 1 sunt înregistrate în evidenţa contabilă 2 se referă la costul total pentru realizarea ultimei unităţi de produs 3 se referă la orice schimbare în costul total 4 sunt afectate de deciziile manageriale 4 costuri de exploatare 5 costul renunţării la 2 . materii prime directe 2 cheltuieli administrative 1 materii prime şi materiale. indirecte: cheltuieli cu întreţinerea şi funcţionarea utilajelor.

detaliem doar câteva dintre ele. în sensul că. anterior prezentate. Evoluţia costului variabil total Relaţia de calcul pentru costul variabil este: CV = Q ∗ v . Costurile fixe sunt costurile care nu se modifică la variaţia volumului producţiei. Exemplu: cheltuieli cu pregătirea fabricaţiei. CV = costul variabil total 15000 9000 3000 5000 Q [buc] Fig. sau modificarea lor este nesemnificativă. în cazul unei situaţii practice concrete. nivelul lor se modifică cu variaţia nivelului de activitate (de exemplu: consumul de materie primă şi de muncă cresc o dată cu creşterea numărului de repere fabricate). [lei] (2) unde Q este cantitatea de produse. situaţie prezentată grafic în figura 2. chirii. cele care prezintă un interes deosebit pentru activitatea întreprinderii: Costurile variabile sunt acele costuri caracterizate de volumul producţiei. Crt. onorarii etc. CF 20000 3000 3 5000 Q [buc] . amortizarea. v . penalizări 6 Relaţia cu procesul de producţie 1 Operaţionale 2 Administrativgospodăreşti Dintre toate categoriile de costuri. 1. Costul fix total rămâne constant indiferent de volumul producţiei. În figura 1 este reprezentată evoluţia costului variabil total. Criteriul de clasificare Tipuri de costuri 5 De oportunitate Descriere 5 pierderile realizate în raport cu o situaţie ideală 1 se referă la operaţii tehnologice 2 nu au legătură directă cu procesul de producţie Exemple o comandă avantajoasă 1 consum de materiale 2 dobânzi.LABORATOR 9 Nr.nivelul costurilor variabile pe unitatea de produs. care creşte în aceeaşi măsură cu creşterea producţiei Q.

2. Costurile indirecte reprezintă categoria de costuri care nu se poate identifica pe fiecare produs. Costurile directe reprezintă acea categorie de costuri care se identifică pe produs. costuri cu activitatea de desfacere. costuri generale de secţie. Exemplu: costuri cu întreţinerea utilajelor. în limitele capacităţii de producţie. Cuantumul acestor costuri. întreprindere. este reprezentată evoluţia costului total cu volumul producţiei. Evoluţia costului fix total Costul total al producţiei se defineşte ca sumă a costurilor variabile şi fixe. 4 . Evoluţia costului total cu volumul producţiei Din expresiile de calcul. iar costul unitar va fi (relaţia 4): C = CV + CF = Q ∗ v + CF . Aceste costuri sunt fără îndoială legate de realizarea unui produs sau serviciu. are ca efect reducerea costului unitar. pe articole de calculaţie. repartizarea pe produse. manopera directă. în componenţa bunului sau serviciului. prin identificarea celor două categorii.LABORATOR 9 Fig. pentru că nu se cunoaşte cu exactitate nivelul lor în momentul în momentul când se consumă resursele respective. [lei] total (3) (4) CF Cu = v + . şi se regăsesc cu uşurinţă. Observaţie: Costurile directe şi costurile indirecte sunt utilizate în mod obişnuit pentru calculul costurilor de producţie. se obţine prin calcule contabile specifice. C T CF Q [buc] Fig. anterior prezentate se observă că volumul producţiei influenţează mărimea costurilor: creşterea volumului producţiei. 3. Exemplu: materiile prime şi materialele. datorită reducerii ponderii pe unitatea de produs a costurilor fixe. etc. [lei/buc] Q În figura 3.

Calculul costurilor având la bază gruparea pe articole de calculaţie Obiectivul metodei este de a stabili costul de secţie.materii prime şi materiale directe . specializare.Gradul de concentrare.Tipul producţiei şi modul de organizare a acesteia.Gradul de mecanizare şi automatizare a producţiei. etc.materiale recuperabile (se scad) . de întreprindere şi cel comercial. vom semnala totuşi că. pentru că nu permite identificarea costurilor pe produse.manopera directă . sezonier. asupra alegerii unei anumite metode de calcul a costului de producţie. Fără a detalia influenţele fiecărui factor în parte. dintre care amintim: . precum şi pentru întreaga producţie a întreprinderii ţinând seama de structura producţiei. ajutor şomaj) Costuri indirecte: .costuri cu întreţinerea şi funcţionarea utilajelor .Mărimea întreprinderii. structura costurilor pe elemente primare este utilizată pentru caracterizarea unor sisteme de tip ramură industrială sau firmă.cheltuieli de desfacere 5 . . pentru fiecare produs în parte. pentru determinarea costului de producţie se folosesc diverse metode. .Caracterul procesului de producţie: continuu. Acest mod de determinare a costurilor de producţie nu este folosit la nivel microeconomic. Structura costurilor pe articole de calculaţie are în vedere identificarea elementelor de cost ce se regăsesc în mod direct şi indirect în unitatea de produs. . Utilizarea diferitelor metode se face în funcţie de mai mulţi factori.costuri generale ale secţiei Cost de secţie . Criteriul de repartizare pe produs defineşte unele articole de calculaţie ca şi costuri directe.costuri generale ale întreprinderii .impuneri proporţionale cu salariile (CAS. . iar altele sub formă de costuri indirecte. aşa cum este redat mai jos: Costuri directe: .LABORATOR 9 Metode de stabilire a costurilor În practică. .Structura organizatorică a întreprinderii.

....3935 Nr.V..20 9 960 17 30000 10000 5680..... din care .D......... au rezultat valorile înscrise în tabelul 2.LABORATOR 9 Cost de întreprindere Exemplu: În tabelul 2 este prezentat....98 54536.....87 965.................import c) materiale tehnologice auxiliare cheltuieli transport aprovizionare (aplicate la 1a+1b+1c) d) energie şi combustibil tehnologic...... din care ....95 8292.75 958.. crt.... din care: a) Materii prime directe.... din care ..... ANTECALCULAŢIE DE PREŢ/ PRESTARE DE SERVICII Beneficiar.. Reper.. în formă succintă...72 6 .. 1 Ponderea Articole de calculaţie % (lei) cheltuielilor în cost societate Materii prime şi materiale..... Comandă... Denumire produs / prestare servicii.......import b) cooperări...........72 15062....-uri speciale Cheltuieli generale ale secţiei COST DE SECŢIE Cheltuieli generale ale societăţii COST DE PRODUCŢIE Pierderi tehnologice Cheltuieli cu activitatea de service COST DE SOCIETATE Profit Piese exceptate de la profit PREŢ DE LIVRARE PREŢ DE LIVRARE NEGOCIAT PREŢ PT. Nr...M35 ....... un exemplu pentru o calculaţie de preţ..77 100434...35 92141....... Ţinând cont de gruparea elementelor de calcul în costuri directe şi indirecte şi de modul de stabilire al nivelului fiecărei componente......import 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Materiale refolosibile (se scad) Retribuţii directe Impuneri proporţionale cu salariile S. aferentă unui produs oarecare.Nr. PIESA SCHIMB PRODUS 90400 15 100434.............

Costul acestor materiale se scade din costul total unitar.structura acestui element de calculaţie este legată de procesul de muncă. .preţul specific al materialului (lei/Kg). crt. costul energiei. sau ore/buc]. 18 19 20 21 Ponderea Articole de calculaţie % (lei) cheltuielilor în cost societate PREŢ PT. salariile brute de încadrare ale executanţilor. Concluzie: Nivelul costurilor directe se stabileşte obişnuit prin calcule.relaţia de calcul: 7 . sau lei/oră].relaţia de calcul: S = Nt ∗ Sb d unde Nt este norma de timp. . (6) Sb . b). Costul materialelor recuperabile .articolul cu ponderea cea mai mare în total cost produs industrial. [lei/min. prin norme de consum. Costul cu materia primă şi materialele . În acelaşi mod se determină costul materialelor tehnologice. ştiind consumurile specifice de material. muncă.se practică în întreprinderile în care este organizată activitatea de recuperare şi se recurge la un procedeu sau o tehnologie de recuperare şi refolosire a materialelor.relaţia de calcul: m = nc * p m (5) unde nc este consumul specific de material (Kg/buc) pm . prin cunoaşterea consumurilor pe produs. şi preţurile specifice ale materialelor. c). PIESA SCHIMB NEGOCIAT Adaos comercial PREŢ CU AMĂNUNTUL PREŢ CU AMĂNUNTUL PIESA SCHIMB BENEFICIAR FURNIZOR În exemplul prezentat categoriile de costuri s-au determinat astfel: a). d). [min.salariul brut al executantului. Cheltuieli cu întreţinerea şi funcţionarea utilajelor .LABORATOR 9 Nr. Costul manoperei directe .

LABORATOR 9 CIFU = A+R+E+RSD unde A reprezintă amortizarea mijloacelor fixe. exprimată prin costurile de secţie. Coeficientul de regie arată câţi lei regie revin la 1 leu salarii directe.cheltuieli cu reparaţiile.[lei] (9) unde Cs sunt cheltuieli de secţie. într-o perioadă.Baza de repartizare pe produse este costul de secţie al produsului. . . Dezavantajele metodei: 8 .se repartizează proporţional cu manopera directă. la producţia totală a secţiilor de bază.coeficientul regiei întreprinderii. servicii.cheltuieli cu reparaţia sculelor şi dispozitivelor. datorită avantajelor sale. (7) Rs = S ∗ K r d unde Sd sunt salarii directe. Acest coeficient se stabileşte prin calcul ştiind nivelul total al cheltuielilor generale ale secţiei şi fondul salariilor directe. alte materiale tehnologice. datorită faptului că nu se cunoaşte nivelul lor pe produs în momentul când se consumă resursele la care se referă. RSD . se înregistrează în conturi separate. se repartizează pe produse prin calcule convenţionale. atelierelor.Costurile sunt asociate secţiilor. dintre care enumerăm: . în secţii. Concluzie: Costurile indirecte.coeficient de regie. pentru o anumită perioadă. f).Relaţia de calcul: n = Cs ∗ K rî . E . Cheltuieli generale ale întreprinderii (8) . reprezintă nivelul pe produs al regiei secţiei. compartimentelor.cheltuieli cu energia. Calculul coeficientului regiei întreprinderii se face prin raportarea totalului cheltuielilor generale. e) Cheltuieli generale ale secţiei (Regia secţiei) . [lei/buc]. R . şi. Krî . [lei].relaţia de calcul. combustibilul. Kr .Operativitatea calculelor. . Metoda de calcul prezentată este des folosită. unde se produce consumul.

care din următoarele elemente de cost sunt costuri directe şi care sunt costuri indirecte: materii prime. m2 = 35000 lei/buc costurile cu salariile directe: Sd1 = 15000 lei/buc.LABORATOR 9 . cheltuieli de desfacere. Sd2 = 20000 lei/buc impuneri proporţionale cu salariile: i = 40% cheltuieli fixe datorate tehnologiei: Cf1 = 500 mil.Datorită modului de repartizare a costurilor indirecte pe produse.lungimea semifabricatului L = 150 mm . lei /lună. trebuie să aleagă între două variante tehnologice de realizare a unui reper comandat. Pentru rezolvarea situaţiei. Se estimează nivelul global al regiei secţiei Rs = 500 mil.salariul brut al muncitorului care execută reperul este Sd = 3 mil.coeficientul regiei întreprinderii: Kî = 11% 4. materiale auxiliare.În mod obişnuit. amortizări mijloace fixe. . volumul producţiei influenţează costurile de producţie. Să se determine costul de secţie pentru un produs „A” fabricat în cantitatea Q = 15000 bucăţi. Cf2 = 350 mil. cheltuieli generale ale întreprinderii.preţul specific al materialului: p = 30000 lei/Kg . Managerul unei firme producătoare de mobilier. Aplicaţii: 1.5 ore .85 Kg/dm3 .lei.diametrul semifabricatului D = 25 mm . în condiţiile în care costurile directe Cd = 20000 lei/buc.greutatea specifică a materialului: ρ = 7. pe cea optimă din punct de vedere al costurilor ocazionate. salarii şi contribuţii asupra salariilor.coeficientul regiei secţiei: Kr = 200% . lei. 9 . Ce efect va avea asupra costului de secţie al produsului fabricat. cheltuieli cu întreţinerea şi funcţionarea utilajelor.impuneri proporţionale cu salariile directe: i = 40% . Lei 3. pentru prelucrarea unui semifabricat de tip bară şi având la dispoziţie următoarele date de calcul: . din care salarii directe Sd = 5000 lei/buc. Precizaţi argumentaţi. rezultatele nu reflectă cu exactitate consumul resurselor. la nivel de secţie şi la nivel de - întreprindere.pentru prelucrarea semifabricatului se lucrează nt = 3. creşterea volumului producţiei cu 50%? 2. Să se stabilească costul pe unitatea de produs. iar fondul salariilor directe Fs = 200 mil.lei/lună . iar metoda nu reflectă această influenţă. managerul are la îndemână următoarele date: - costul materiei prime: m1 = 30000 lei/buc.

se modifică în acelaşi sens cu volumul de activitate. 1996 5. Contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor. O întreprindere mică produce în prima lună 900 bucăţi produse finite. lei mat consumabile: 10000 mil. Iaşi.. Popescu M. costurile variabile cresc.. Reprografia Universităţii Transilvania din Braşov. În funcţie de modificarea volumului producţiei.a. Costurile fixe sunt cele care sunt independente de evoluţia preţurilor cu care sunt cumpărate mijloacele de producţie. în condiţiile în care costurile variabile cresc direct proporţional cu volumul producţiei. Datorită unui contract avantajos firma va dubla producţia în luna următoare. 4. T. Eficienţa economică a proceselor metalurgice.. Caiet de lucrări practice. Limbăşan.a.. Economica întreprinderii – îndrumarul lucrărilor practice. ş. 2003 3. apă: 20000 mil. 8. Bucureşti. se modifică în urma procesului inflaţionist. Foriş. sau rămân relativ neschimbate atunci când se modifică volumul producţiei? 6. 7. Analiza şi reglarea firmei prin costuri. dacă cheltuielile de producţie pentru prima lună au fost: materii prime: 200000 mil. curs litografia.. lei salarii : 60000 mil.. Reprografia Universităţii Transivania din Braşov.. Editura Gheorghe Asachi.LABORATOR 9 5. 1995 10 . G. 1999. cresc sau scad odată cu volumul producţiei. lei. A. Îndrumar de lucrări practice. scad sau rămân nemodificate? Argumentaţi răspunsul.a. energie. Editura Fundaţiei „România de mâine”. ş. Foriş. Ingineria sistemelor de producţie.. Drăghici. lei BIBLIOGRAFIE: 1. ş. din care 10% salarii directe amortizare capital fix: 15000 mil. Foriş T. A. Reprografia Universităţii Transilvania din Braşov. lei combustibil. 1999 2. Rusu Costache. Alegeţi varianta de răspuns corectă pentru a caracteriza costurile variabile: se modifică de la o lună la alta. Se cere să se determine costul de producţie în cele două luni şi costul unitar în fiecare dintre cele două luni... Câţu D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful