Sunteți pe pagina 1din 10

ANALIZA

ECONOMICO-FINANCIARГ

ANALIZA PRAGULUI DE
RENTABILITATE

Pragul de rentabilitate reprezintг o modalitate de evaluare a riscului оn raport


cu fluctuaюiile mediului ambiant.
Pragul de rentabilitate, numit єi punct critic sau punct de echilibru, marcheazг
acea dimensiune a producюiei la care costurile totale sunt egale cu оncasгrile din
vвnzarea producюiei, iar rezultatul este nul. Activitatea devine rentabilг dupг pragul
de rentabilitate. Pвnг la acest nivel al producюiei unitatea оnregistreazг pierderi.
Cunoaєterea pragului de rentabilitate trebuie sг fie preocuparea tuturor
conducгtorilor impunвndu-se nu numai determinarea acestuia ci єi analiza pragului de
rentabilitate.
Analiza pragului de rentabilitate este necesarг:
 оn activitatea curentг ca metodг de prevedere a profilului la modificarea
nivelului de activitate, respectiv a producюiei;
 оn studierea consecinюelor creєterii vвnzгrilor sau cifrei de afaceri (CA);
 оn studiul programelor de modernizare sau retehnologizare a producюiei.
Determinarea pragului de rentabilitate se poate face:
I. pentru оntreaga activitate a unitгюii, firmei care produce єi comercializeazг mai
multe produse agroindustriale;
II. pentru un singur produs.
I. Determinarea pragului de rentabilitate la nivelul unitгюii
Acest punct critic se realizeazг cвnd cifra de afaceri este egalг cu cheltuielile
totale:
CA = CT
Cheltuielile totale (CT) se compun din cheltuielile fixe (CF) єi cheltuielile
variabile (CV).
deci CA = CF + CV
Cu cвt CA este mai mare cu atвt riscul de exploatare este mai redus єi reyultг cг
unitatea se adapteazг repede la modificгrile mediului ambiant prin cantitatea
producюiei obюinute.
Diferenюa dintre pragul de rentabilitate єi cifra de afaceri este numitг
flexibilitate absolutг sau marjг de siguranюг (MS) єi indicг оn ce mгsurг poate
oscila volumul activitгюii, fгrг ca aceastг oscilaюie sг implice riscul оnregistrгrii
unor pierderi.
Cu cвt cifra de afaceri (CA) se situeazг mai departe de pragul de rentabilitate,
unitatea are stabilitate financiarг mai mare.
Din studiile statistice s-a dedus cг unitгюile economice se pot gгsi оn
urmгtoarele situaюii:
- instabilг cвnd CA se situeazг cu pвnг la 10% peste pragul de rentabilitate
(MS10%);
- relativ stabilг cвnd CA se situeazг sub 20% peste pragul de rentabilitate
(MS20%);
- confortabilг cвnd CA depгєeєte cu peste 20% pragul de rentabilitate (MS20%).
Aceastг metodг permite prevederea profilului la modificarea nivelului de
activitate.
Marja de siguranюг (MS) reprezintг un element analizat cu atenюie de bгnci оn
cazul unui eventual credit єi оn fundamentarea unor decizii juste privind dezvoltarea
оn perspectivг a unitгюii.
II. Determinarea pragului de rentabilitate pe produs
Pragul de rentabilitate se poate determina prin metoda graficг єi prin calcul
algebric.
Metodologia de determinare ia оn considerare sensul de evoluюie a costurilor єi
veniturilor la modificarea volumului de producюie.
Cвnd costurile variabile evolueazг оn mod direct proporюional cu volumul
producюiei se foloseєte modelul liniar de evoluюie a costurilor variabile єi a
veniturilor, tehnica de calcul a pragului de rentabilitate poate fi etapizatг.
Costurile fixe (CF) grafic au forma unei linii paralele la axa volumului
producюiei.
Linia costurilor variabile (CV) porneєte din origine єi este crescгtoare, iar
costurile totale (CT) au o evoluюie linearг ascendentг.
Dacг preюul de vвnzare este оntr-o perioadг neschimbat, veniturile totale (CA)
vor fi reprezentate de o dreaptг cu o pantг mai mare decвt cea a costurilor totale.
Оn punctul E, veniturile (CA) sunt egale cu cheltuielile totale (CT), iar profitul
este nul, єi reprezintг nivelul minim de activitate, (producюie) admis.
V = CT єi P=0
sau QE  P = CF + CVE
Continuвnd explicitarea relaюiei se obюine pentru punctul E:
QE  P = CF + QE  CV
QE  P - QE  CV = CF
QE(P - CV) = CF
CF
єi QE =
P - CV
CV - cheltuieli variabile pe unitatea de produs (materiale, salarii)
QE - mгrimea producюiei fizice corespunzгtoare pragului de rentabilitate (E). Ea
reprezintг o informaюie absolut necesarг оn luarea deciziei de asimilare a unui produs
nou, sau a produsului planificat.
QE este nivelul de producюie pentru care unitatea nu оnregistreazг profit, ci din
vвnzarea acestei cantitгюi se obюine numai recuperarea cheltuielilor fixe єi variabile.

Pentru o producюie (volum de activitate) mai mare decвt Q E se realizeazг


profit, оn timp ce pentru o producюie mai micг decвt QE se obюin pierderi.
Rezultг cг pragul de rentabilitate reprezintг nivelul producюiei la care
veniturile asigurг numai recuperarea cheltuielilor, iar profit se obюine la nivel de
producюie mai mari.
Un exemplu de calcul este reprezentat оn tabel:
Determinarea pragului de rentabilitate
cвnd producюia este exprimatг оn unitгюi fizice

Nr. Indicatori UM Simbol Valoare


crt.
1. Producюie curentг kg/ha Q 4000
2. Costul variabil unitar lei/kg cv 800
3. Preюul de vвnzare lei/kg P 1200
4. Venituri (CA) lei V=QP 4.800.000
5. Costuri variabile totale lei CV=Qcv 3.200.000
6. Costuri fixe totale lei CF 1.200.000
7. Profit brut al volumului de lei P=V-(CF+CV) 400.000
activitate
8. Prag de rentabilitate kg/ha QE=CF/P-CV 3.000

Pragul de rentabilitate trebuie reactualizat pe mгsura modificгrii mгrimilor


luate оn calcul (Cv, p, CF).
Rezultг cг profitul poate fi crescut prin manevrarea variabilelor cost єi preю оn
urmгtoarea manierг:
 reducerea costurilor fixe (cu utilaje, combustibilul, salariile TESA), prin
acюiuni cum sunt оntreюinerea preventivг a utilajelor, utilizarea unor utilaje cu
consum specific mai redus, fundamentarea necesarului de personal TESA єi a
salariilor etc.;
 reducerea costului variabil (materiale, salarii directe) prin diminuarea
consumurilor specifice de materii prime єi materiale, achiziюionarea materialelor la
preюuri mai mici, raюionalizarea єi organizarea judicioasг a proceselor de muncг;
 creєterea preюului este posibilг prin creєterea calitгюii єi competitivitгюii
produsului.
Din cele arгtate rezultг cг pragul de rentabilitate reprezintг cantitatea de
produse sau cifra de afaceri dincolo de care unitatea obюine profit.
Determinarea acesteia este o tehnicг de conducere.
Aceastг determinare cвt єi analiza pragului de rentabilitate se face оn legгturг
cu evoluюia specificг a costurilor єi preюurilor, datoritг variabilitгюii pe termen scurt
mai ales оn condiюiile tranziюiei єi inflaюiei, a informaюiilor care intervin оn
calculaюie.
Pe mгsurг ce mгrimile luate оn calcul se modificг, pragul de rentabilitate
trebuie reactualizat.
Cunoaєterea pragului de rentabilitate al unitгюii permite calcularea marjei de
siguranюг cu care se fundamenteazг decizii financiare - оmprumuturi, credite.
Principalele avantaje pe care le oferг metoda de analizг a rentabilitгюii pe baza
punctului critic sunt:
 permite stabilirea dimensiunii la care producюia devine rentabilг;
 indicг volumul producюiei necesar pentru a obюine un anumit profit;
 pune оn evidenюг corelaюiile dintre dinamica producюiei, respectiv a
veniturilor єi dinamica costurilor grupate pe costuri variabile єi fixe;
 permite determinarea gradului de utilizare a capacitгюii de producюie оn
corelaюie cu un anumit profit dorit.

Performanta intreprinderii pe baza cifrei de afaceri


dr. Narcis Eduard MITU, Ioana Ecaterina MITU
Un mod de apreciere a performantei intreprinderii sau a unei subdiviziuni de productie,
bazat pe folosirea unitatilor fizice, dar in stransa corelatie cu unitatile valorice, este cel
al analizei bazate pe “relatia unitati fizice – unitati valorice”. In acest caz, deciziile
manageriale de dimensionare a nivelului de productie pot fi stabilite cu rigoare cu
ajutorul metodei pragului de rentabilitate. 
Pragul de rentabilitate exprimat in unitati (PRu), reprezinta numarul de produse care
trebuie fabricat si vandut pentru a mentine un anumit nivel dorit al cheltuielilor fixe
(CF) sau, altfel spus, punctul in care necesarul de acoperit al totalitatii cheltuielilor fixe
este egal cu suma contributiilor de acoperire (suma marjelor individuale) ale unitatilor
de produs vandute. 
Acest indicator se poate determina conform relatiei 1): 

PRU = CF / MCVU = CF / (PUV – CVU) (1) 

unde: 
MCVU reprezinta marja pe unitate de produs; PUV – pretul unitar de vanzare; CVU –
cheltuieli variabile unitare. 

Indicatorii valorici – cheltuieli fixe, cheltuieli variabile unitare si pretul unitar de vanzare
– sunt furnizati de catre departamentul de contabilitate si, respectiv, de cel de vanzari.
In aceasta etapa a analizei, indicatorii valorici au un nivel anticipat, previzionat.
Calculele de prag de rentabilitate pot fi efectuate pe parcursul procesului de fabricare-
vanzare, caz in care indicatorii valorici au un nivel efectiv, real. 
Astfel, daca avem in vedere un anumit tip de autoturism caruia ii corespunde o marja
medie pe unitate de produs de 0,10 mld. lei – ROL – (0,35 – 0,25) si un nivel al
cheltuielilor fixe de 1.500 mld. lei (ROL), poate rezulta urmatorul prag de rentabilitate: 

PRU = 1.500 / 0,10= 15.000 unitati 

Utilizand acest gen de analiza, General Motors, la mijlocul anilor ‘90, pentru a mentine
nivelul dorit al cheltuielilor fixe a fost nevoit sa reduca numarul automobilelor fabricate
de la 7 milioane la numai 5 milioane, inchizand astfel un numar de 21 de uzine si
concediind 74.000 de muncitori.2) 
Determinarea pragului de rentabilitate in unitati constituie un reper corect in abordarea
deciziilor manageriale doar in cazul “monoafacerii”: intreprinderi din industria zaharului,
cimentului, miniera, extractiei de titei etc. Pentru intreprinderile care dezvolta
“multiafaceri”, asa cum este cazul industriei constructoare de masini, folosirea unei
astfel de tehnici de determinare a pragului de rentabilitate prezinta numeroase limite,
dintre care, in opinia noastra, se pot aminti: 
– analiza este valabila pentru un singur produs (cum intreprinderile din aceasta zona
realizeaza mai multe produse si activitati, trebuie realizata o analiza pentru fiecare
produs sau activitate); 
– in contextul de mai sus, presupune un volum relativ mare de munca; 
– este destul de dificil sa se repartizeze cheltuielile fixe pe unitatea de produs; 
– se bazeaza pe premisa ca pretul si cheltuielile variabile sa se modifice); 
– analiza este realizata pornind de la date istorice; 
– nu se pot lua in calcul variabilele strategice pe termen lung, cum ar fi pretul de
penetrare etc. 
In intreprinderile care dezvolta “multiafaceri”, pragul de rentabilitate trebuie stabilit in
relatia “unitati valorice – unitati valorice”. De aceasta data indicatorii valorici vor fi:
cifra de afaceri, cheltuielile fixe si cheltuielile variabile unitare. Si in cazul
“multiafacerilor”, indicatorii pot avea un nivel anticipat, previzionat sau un nivel efectiv,
real. 
Conceptual, cifra de afaceri se prezinta sub diverse forme, cum ar fi 3): cifra de afaceri
totala, cifra de afaceri medie, cifra de afaceri marginala si cifra de afaceri critica. 
Daca cifra de afaceri totala (CA) reprezinta volumul total al afacerilor, cifra de afaceri
medie (CA––) reflecta incasarea realizata pe unitate de produs (Qe), iar cifra de afaceri
marginala (CAm) exprima variatia incasarilor intreprinderii generata de cresterea sau
scaderea cu o unitate a cantitatii vandute, astfel: 

CA–– = CA / Qe; CAm = D CA / D Qe (2) 

Cifra de afaceri critica (CAmin) reprezinta acel nivel al incasarilor la care se asigura
acoperirea cheltuielilor, pragul de la care intreprinderea incepe sa produca beneficii,
altfel spus este nivelul la care profitul este zero (pragul de rentabilitate). 

Pragul de rentabilitate evidentiaza nivelul minim de activitate la care trebuie sa se


situeze intreprinderea pentru a nu lucra in pierdere. Depasind acest nivel, activitatea
desfasurata devine rentabila. Riscul economic (riscul de exploatare) va fi cu atat mai
mic, cu cat nivelul critic va fi mai redus. 
Determinarea pragului de rentabilitate se poate face, in functie de necesitatile
informationale ale managerului, in unitati fizice, valorice sau in numar de zile, pentru
un singur produs sau pentru intreaga activitate a intreprinderii. 
Analiza cheltuielilor variabile-fixe porneste de la proportionalitatea unor cheltuieli in
raport cu cifra de afaceri. Se determina astfel un nivel relativ al cheltuielilor variabile
fata de cifra de afaceri (marja asupra cheltuielilor variabile (Mcv)4), care trebuie sa fie
superior cheltuielilor fixe. 
Metodologia de calcul a pragului rentabilitatii in relatia “unitati valorice – unitati
valorice” este o extensie a calculului in relatia “unitati fizice – unitati valorice”.
Metodologia de calcul are ca obieciv stabilirea indicatorului valoric cifra de afaceri critica
(CAmin). 
Se poate constata ca in punctul critic marja fata de cheltuielile variabile (Mcv) este
egala cu cheltuielile fixe. Relatiile dintre indicatorii valorici sunt redate in figura 5). 
Se poate observa ca in punctul critic, 
MCV = CF si CA = CT (3) 
Pornind de la calculul rentabilitatii aplicat la cazul concret al punctului critic sau a cifrei
de afaceri critice (CAmin), raportand efectul la efort se poate obtine limita rentabilitatii,
astfel: 

Rentabilitatemin = MCV / CA = CF / CAmin (4) 

Cifra de afaceri (CA) 


Cheltuieli totale (CT)…………..Profit 
sau 
Cheltuieli variabile (CV)……..Cheltuieli fixe (CF)…….Profit 
sau 
Cheltuieli variabile (CV)……..Marja fata de cheltuielile variabile (MCV) 
Proportionalitatea cheltuielilor in raport cu cifra de afaceri 

In consecinta, relatia de calcul al cifrei de afaceri critica (CAmin) va fi urmatoarea: 


CAmin = CF / [1 – (CV / CA)] = CF / MCV% (5) 

Aceasta metoda de determinare a pragului de rentabilitate ofera managerilor


posibilitatea efectuarii unor analize previzionale, permitandu-le obtinerea unor
informatii cum sunt: 
a. cifra de afaceri pentru care rezultatul este nul; 
b. marimea profitului realizabil la o crestere data a cifrei de afaceri; 
c. marimea cifrei de afaceri care sa conduca la obtinerea unui profit dorit al exploatarii; 
d. marimea cifrei de afaceri pentru mentinerea rezultatului obtinut (sau in conditiile
obtinerii unui anumit rezultat dorit) in situatia in care cresc cheltuielile fixe in anul de
plan fata de anul de baza. 
De exemplu, utilizand datele furnizate de situatiile financiare ale S.C. Auto S.A., se pot
obtine urmatoarele informatii utile pentru adoptarea deciziilor manageriale: 
a.Cifra de afaceri pentru care rezultatul este nul: 

CAmin = CF / MCV% = 2.323 / 25,1% = 9.255 mld. lei (ROL) 

b.Rezultatul realizabil la o crestere a cifrei de afaceri cu 15%, in anul de plan fata de


anul curent: 
CA = 8.099 X 115% = 9.314 mld. lei (ROL) 
CV = 9.314 X 74,9% = 6.976 mld. lei (ROL) 
MCV = 9.314 X 25,1% = 2.338 mld. lei (ROL) 
c.Cifra de afaceri necesara pentru a obtine un rezultat dorit de 20 mld. lei (ROL), in
anul de plan: 
MCV (absoluta) = CF + RE = 2.323 + 20 = 2.343 mld. lei (ROL) 
CA X MCV% = MCV (absoluta) t 

CA = MCV (absoluta) / MCV% = 2.343 / 25,1% = 9.335 mld. lei (ROL) 

d.1.Cifra de afaceri necesara in anul de plan pentru a mentine rezultatul initial, in


conditiile cresterii cheltuielilor fixe cu 177 mld. lei (ROL):
MCV = (2.323 + 177) + (–288) = 2.500 – 288 = 2.212 mld. lei (ROL) 

CA = 2.212 / 25,1%= 8.813 mld. lei (ROL) 

d.2.Cifra de afaceri necesara pentru a obtine un rezultat dorit de 20 mld. lei, in


conditiile cresterii cheltuielilor fixe cu 177 mld. lei: 
MCV = (2.323 + 177) + 20 = 2.520 mld. lei (ROL) 

CA = 2.520 / 25,1% = 10.040 mld. lei (ROL) 

In urma unei astfel de analize, din punct de vedere managerial, se poate constata ca
problema majora pe care o are intreprinderea in discutie este data de raportul existent
intre cheltuielile fixe si cele variabile. Astfel, daca facem o comparatie a situatiei
existente, in care raportul amintit este de aproximativ 75% cheltuieli variabile si 25%
cheltuieli fixe, cu ceea ce recent s-a determinat6) ca fiind optim (60% cheltuieli
variabile si 40% cheltuieli fixe), se poate trage concluzia ca intreprinderea inregistreaza
deficiente ce provin in special din zona consumului de materii prime si materiale. 
Alaturi de determinarea pragului de rentabilitate exprimat in unitati, in procesul
decizional un interes deosebit il are si stabilirea pragului de rentabilitate in zile (PRZ). 
Pragul de rentabilitate in zile are semnificatia datei calendaristice la care limita de
rentabilitate este atinsa. Relatia de calcul a PRZ este urmatoarea: 

PRZ = (Camin / CA) X 360 (6) 

Astfel, in exemplul prezentat, comparand datele de la punctul a. cu datele de la punctul


b., rezulta ca cifra de afaceri corespunzatoare pragului de rentabilitate poate fi atinsa in
357 zile, determinate astfel: 

PRZ = (9.255 / 9.314) X 360 = 357 zile 

Cu cat pragul de rentabilitate este atins mai tarziu, cu atat posibilitatea aparitiei riscului
este mai mare, deoarece o schimbare brusca a tendintelor poate conduce
intreprinderea intr-o zona deficitara. 
Vorbind despre riscuri, pragul de rentabilitate poate fi utilizat si pentru determinarea
marjei de securitate. 
Marja de securitate (MS) corespunde diferentei dintre cifra de afaceri anuala si pragul
de rentabilitate: 
MS = CA – PR (7) 
In practica occidentala se determina o alta marime care caracterizeaza riscul, si
anume: indicatorul de securitate (IS), care se poate calcula conform urmatoarei relatii: 

IS = (CA – PR) / CA = MS / CA (8) 

Cu cat valoarea indicatorului de securitate este mai mic, cu atat este posibil ca unitatea
sa obtina pierderi. 
Vanzarile unei intreprinderi se impune a fi analizate de catre manager pe produse,
tinandu-se seama si de pietele unde se comercializeaza acestea. Scopul acestui mod de
analiza a cifrei de afaceri il reprezinta necesitatea furnizarii de informatii utile pentru
fundamentarea proiectiilor pe care orice manager le realizeaza intr-o evaluare a
activitatii comerciale a firmei.