P. 1
Legea Educatiei Nationale 2011 Monitorul Oficial

Legea Educatiei Nationale 2011 Monitorul Oficial

|Views: 508|Likes:
Published by victoriadoslea5706

More info:

Published by: victoriadoslea5706 on Jul 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2012

pdf

text

original

Legea educatiei 2011 - Legea 1/2011 - Legea educatiei nationale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr.

18 din 5 ianuarie 2011

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. TITLUL I Dispozitii generale ART. 1 Prezenta lege asigura cadrul pentru exercitarea sub autoritatea statului rom an a dreptului fundamental la invatatura pe tot parcursul vietii. Legea reglemen teaza structura, functiile, organizarea si functionarea sistemului national de i nvatamant de stat, particular si confesional. ART. 2 (1) Legea are ca viziune promovarea unui invatamant orientat pe valori, crea tivitate, capacitati cognitive, capacitati volitive si capacitati actionale, cun ostinte fundamentale si cunostinte, competente si abilitati de utilitate directa , in profesie si in societate. (2) Misiunea asumata de lege este de formare, prin educatie, a infrastructur ii mentale a societatii romanesti, in acord cu noile cerinte, derivate din statu tul Romaniei de tara membra a Uniunii Europene si din functionarea in contextul globalizarii, si de generare sustenabila a unei resurse umane nationale inalt co mpetitive, capabila sa functioneze eficient in societatea actuala si viitoare. (3) Idealul educational al scolii romanesti consta in dezvoltarea libera, in tegrala si armonioasa a individualitatii umane, in formarea personalitatii auton ome si in asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru implinirea si dezvoltarea personala, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru par ticiparea cetateneasca activa in societate, pentru incluziune sociala si pentru angajare pe piata muncii. (4) Statul asigura cetatenilor Romaniei drepturi egale de acces la toate niv elurile si formele de invatamant preuniversitar si superior, precum si la invata rea pe tot parcursul vietii, fara nicio forma de discriminare. (5) Aceleasi drepturi se asigura si cetatenilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confe deratiei Elvetiene. (6) Drepturile prevazute la alin. (4) sunt recunoscute in mod egal minorilor care solicita sau au dobandit o forma de protectie in Romania, minorilor strain i si minorilor apatrizi a caror sedere pe teritoriul Romaniei este oficial recun oscuta conform legii. (7) In Romania invatamantul constituie prioritate nationala. ART. 3 Principiile care guverneaza invatamantul preuniversitar si superior, precum si invatarea pe tot parcursul vietii din Romania sunt: a) principiul echitatii - in baza caruia accesul la invatare se realizeaza f ara discriminare; b) principiul calitatii - in baza caruia activitatile de invatamant se rapor teaza la standarde de referinta si la bune practici nationale si internationale; c) principiul relevantei - in baza caruia educatia raspunde nevoilor de dezv oltare personala si social-economice; d) principiul eficientei - in baza caruia se urmareste obtinerea de rezultat e educationale maxime, prin gestionarea resurselor existente; e) principiul descentralizarii - in baza caruia deciziile principale se iau de catre actorii implicati direct in proces; f) principiul raspunderii publice - in baza caruia unitatile si institutiile de invatamant raspund public de performantele lor; g) principiul garantarii identitatii culturale a tuturor cetatenilor romani

si dialogului intercultural; h) principiul asumarii, promovarii si pastrarii identitatii nationale si a v alorilor culturale ale poporului roman; i) principiul recunoasterii si garantarii drepturilor persoanelor apartinand minoritatilor nationale, dreptul la pastrarea, la dezvoltarea si la exprimarea identitatii lor etnice, culturale, lingvistice si religioase; j) principiul asigurarii egalitatii de sanse; k) principiul autonomiei universitare; l) principiul libertatii academice; m) principiul transparentei - concretizat in asigurarea vizibilitatii totale a deciziei si a rezultatelor, prin comunicarea periodica si adecvata a acestora ; n) principiul libertatii de gandire si al independentei fata de ideologii, d ogme religioase si doctrine politice; o) principiul incluziunii sociale; p) principiul centrarii educatiei pe beneficiarii acesteia; q) principiul participarii si responsabilitatii parintilor; r) principiul promovarii educatiei pentru sanatate, inclusiv prin educatia f izica si prin practicarea activitatilor sportive; s) principiul organizarii invatamantului confesional potrivit cerintelor spe cifice fiecarui cult recunoscut; t) principiul fundamentarii deciziilor pe dialog si consultare; u) principiul respectarii dreptului la opinie al elevului/studentului ca ben eficiar direct al sistemului de invatamant. ART. 4 Educatia si formarea profesionala a copiilor, a tinerilor si a adultilor au ca finalitate principala formarea competentelor, intelese ca ansamblu multifunct ional si transferabil de cunostinte, deprinderi/abilitati si aptitudini, necesar e pentru: a) implinirea si dezvoltarea personala, prin realizarea propriilor obiective in viata, conform intereselor si aspiratiilor fiecaruia si dorintei de a invata pe tot parcursul vietii; b) integrarea sociala si participarea cetateneasca activa in societate; c) ocuparea unui loc de munca si participarea la functionarea si dezvoltarea unei economii durabile; d) formarea unei conceptii de viata, bazate pe valorile umaniste si stiintif ice, pe cultura nationala si universala si pe stimularea dialogului intercultura l; e) educarea in spiritul demnitatii, tolerantei si respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului; f) cultivarea sensibilitatii fata de problematica umana, fata de valorile mo ral-civice si a respectului pentru natura si mediul inconjurator natural, social si cultural. ART. 5 (1) In domeniul educatiei si al formarii profesionale prin sistemul national de invatamant, dispozitiile prezentei legi prevaleaza asupra oricaror prevederi din alte acte normative. In caz de conflict intre acestea se aplica dispozitiil e prezentei legi. (2) Orice modificare sau completare a prezentei legi intra in vigoare incepa nd cu prima zi a anului scolar, respectiv universitar urmator celui in care a fo st adoptata prin lege. (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), dispozitiile prezentei legi c are vizeaza evaluarile nationale de la finalul invatamantului gimnazial sau lice al se aplica incepand cu promotia aflata in primul an al invatamantului gimnazia l, respectiv liceal, la data intrarii in vigoare a modificarii sau a completarii . ART. 6 (1) In Romania sunt valabile numai diplomele recunoscute de statul roman, co nform legislatiei in vigoare. (2) Regimul actelor de studii emise de unitatile si de institutiile de invat

amant se stabileste prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului. (3) Continutul si formatul actelor de studii sunt stabilite prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportul ui. ART. 7 (1) In unitatile, in institutiile de invatamant si in toate spatiile destina te educatiei si formarii profesionale sunt interzise activitatile care incalca n ormele de moralitate si orice activitati care pot pune in pericol sanatatea si i ntegritatea fizica sau psihica a copiilor si a tinerilor, respectiv a personalul ui didactic, didactic auxiliar si nedidactic, precum si activitatile de natura p olitica si prozelitismul religios. (2) Privatizarea unitatilor si a institutiilor de invatamant de stat este in terzisa. ART. 8 Pentru finantarea educatiei nationale se aloca anual din bugetul de stat si din bugetele autoritatilor publice locale minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv. Suplimentar, unitatile si institutiile de invatamant pot obti ne si utiliza autonom venituri proprii. Pentru activitatea de cercetare stiintif ica se aloca anual, de la bugetul de stat, minimum 1% din produsul intern brut a l anului respectiv. ART. 9 (1) Principiile finantarii invatamantului preuniversitar sunt urmatoarele: a) transparenta fundamentarii si alocarii fondurilor; b) echitatea distribuirii fondurilor destinate unui invatamant de calitate; c) adecvarea volumului de resurse in functie de obiectivele urmarite; d) predictibilitatea, prin utilizarea unor mecanisme financiare coerente si stabile; e) eficienta utilizarii resurselor. (2) Statul asigura finantarea de baza pentru toti prescolarii si pentru toti elevii din invatamantul general obligatoriu de stat, particular si confesional acreditat. De asemenea, statul asigura finantarea de baza pentru invatamantul pr ofesional si liceal acreditat, de stat, particular si confesional, precum si pen tru cel postliceal de stat. Finantarea se face in baza si in limitele costului s tandard per elev sau per prescolar, dupa metodologia elaborata de Ministerul Edu catiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. (3) Invatamantul de stat este gratuit. Pentru unele activitati, niveluri, ci cluri si programe de studii se pot percepe taxe, in conditiile stabilite de prez enta lege. (4) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, prin organis mul specializat, stabileste anual costul standard per prescolar/elev, cost care sta la baza finantarii de baza. De suma aferenta beneficiaza toti prescolarii si elevii din invatamantul preuniversitar de stat, precum si prescolarii si elevii din invatamantul general obligatoriu, profesional si liceal, particular si conf esional, care studiaza in unitati de invatamant acreditate si evaluate periodic, conform legislatiei in vigoare. (5) Finantarea de baza a invatamantului preuniversitar se face dupa principi ul "resursa financiara urmeaza elevul", in baza caruia alocatia bugetara aferent a unui elev sau unui prescolar se transfera la unitatea de invatamant la care ac esta invata, cu respectarea prevederilor alin. (2)-(4). (6) Invatamantul poate sa fie finantat si direct de catre operatori economic i, precum si de alte persoane fizice sau juridice, in conditiile legii. (7) Invatamantul poate fi sustinut prin burse, credite de studii, taxe, dona tii, sponsorizari, surse proprii si alte surse legale. ART. 10 (1) In Romania, invatamantul este serviciu de interes public si se desfasoar a, in conditiile prezentei legi, in limba romana, precum si in limbile minoritat ilor nationale si in limbi de circulatie internationala. (2) In fiecare localitate se organizeaza si functioneaza unitati de invatama nt sau formatiuni de studiu cu limba de predare romana si/sau, dupa caz, cu pred

ale elevilor si studentilor. ART. ART. (3) Invatarea in scoala a limbii romane. Tineretului si Sportului proiecteaza. formarii de deprinderi/abilitati si dezvoltarii de apt itudini semnificative din perspectiva personala. burse. de nivel national si international. la cerere. (3) Statul acorda premii. cu exceptia celor inscrisi in invatamantul po stliceal. contra cost. Planurile de invatamant trebuie sa cuprin da numarul de ore necesar si suficient invatarii limbii romane. 11 (1) Guvernul sprijina invatamantul in limba romana in tarile in care traiesc romani. incepand cu educatia timpurie. 12 (1) Statul sustine anteprescolarii. so ciala si medicala complexa. Invatamantul special si special integrat sunt parte compo nenta a sistemului national de invatamant preuniversitar. 14 (1) Ministerul Educatiei. poate organiz a unitati de invatamant cu predare in limba romana pe langa oficiile diplomatice si institutiile culturale ale Romaniei in strainatate. adaptata. ca limba oficiala de stat. nominalizate prin ordin al ministrului educatiei. ART. poate sustine lectorate in universitati din strainatate.area in limbile minoritatilor nationale ori se asigura scolarizarea fiecarui ele v in limba sa materna in cea mai apropiata localitate in care este posibil. Autoritatile adm inistratiei publice asigura conditiile materiale si resursele umane care sa perm ita insusirea limbii romane. (5) Unitatile si institutiile de invatamant pot efectua si emite. se intocmesc numai in limba romana. civica. traduceri oficiale ale documentelor si ale altor inscrisuri scolar e si universitare proprii. este obl igatorie pentru toti cetatenii romani. prescolarii. (5) Statul si alti factori interesati sustin financiar activitatile de perfo rmanta. Cercetarii. precum si cursuri de limba. Cercetarii. sociala si/sau ocupatio nala. (2) Statul acorda burse sociale de studii elevilor si studentilor proveniti din familii defavorizate. in scopul dobandirii de cunostinte. 13 (1) Invatarea pe tot parcursul vietii este un drept garantat de lege. tineretu lui si sportului. cu respectarea prevederilor legale. cultura si civiliza tie romaneasca. destinata persoanelor cu cerinte educationale specia le. structurilor asociative reprez . (7) Invatamantul special si special integrat reprezinta o forma de instruire scolara diferentiata. documentele scolare si universitare oficiale. in conditiile legi i. precum si cu r ezultate remarcabile in educatia si formarea lor profesionala sau in activitati culturale si sportive. fundamenteaza si aplica strategiile nationale in domeniul educatiei. (2) Ministerul Educatiei. elevii si studentii cu prob leme si nevoi sociale. Tineretului si Sportului. cercetarii. locuri in tabere si alte asemenea stimulent e elevilor si studentilor cu performante scolare si universitare. (4) Elevii si studentii care beneficiaza de burse sociale de studii pot prim i si burse pentru performante scolare si universitare. ART. cu respectarea legislatiei statului respectiv. precum si pe aceia cu cerinte educationale speciale. cu consulta rea asociatiilor reprezentative ale profesorilor. (4) In sistemul national de invatamant. (2) Invatarea pe tot parcursul vietii include totalitatea activitatilor de i nvatare realizate de fiecare persoana. (8) Elevii care in localitatea de domiciliu nu au posibilitatea de a invata intr-o unitate de invatamant vor fi sprijiniti prin decontarea cheltuielilor de transport la cea mai apropiata unitate de invatamant sau vor primi cazare si mas a gratuite in internatele scolare. in colaborar e cu Ministerul Afacerilor Externe. (6) Statul garanteaza dreptul la educatie al tuturor persoanelor cu cerinte educationale speciale. Celelalte inscrisuri scola re si universitare pot fi redactate in limba de predare. precum si o forma de asistenta educationala. prin Institutul Limbii Romane. precum si celor institutionalizati.

ART. (2) Cultele recunoscute de stat au dreptul de a organiza invatamant confesio nal prin infiintarea si administrarea propriilor unitati si institutii de invata mant particular. (2) Obligatia de a frecventa invatamantul de 10 clase. indiferent de numarul lor. I Dispozitii generale ART. asociatiilor reprezentative ale studentilo r. Elevilor ap artinand cultelor recunoscute de stat. . (2) Statul incurajeaza dezvoltarea parteneriatului public-privat. inceteaza la varsta de 18 ani. numai pentru absolventii invatamantului liceal . li se asigura dreptul constitutional de a participa la ora de religie. conform prevederilor prezentei legi. autoritatilor administratiei publice. potrivit recensamantului oficial. ART. unitatile de invatamant de stat au p ersonalitate juridica daca se organizeaza si functioneaza. nu i s-au asigurat conditiile pentru frecventarea orelor la aceasta disciplina. destinat pregatirii personalului de cult si activit atii social-misionare a cultelor. Tineretului si Sportului si cultele r eligioase recunoscute oficial de stat. Tineretului si Sportului organizarea unui invatamant teologic speci fic in cadrul invatamantului de stat in universitatile de stat existente. parte a trunchiului comun. Cercetarii. particulare si confesionale. ART. 16 (1) Invatamantul general obligatoriu este de 10 clase si cuprinde invatamant ul primar si cel gimnazial. situatia scolara se incheie fara disciplina Religie. Consiliului National al Rectorilor. sindicatelor reprezentative din invatamant. prescolari si anteprescolari. in condit iile legii. 18 (1) Planurile-cadru ale invatamantului primar. ART. In acest caz. (2) La solicitarea scrisa a elevului major. gimnazial. Cercetarii. cu exceptia invataman tului postliceal. In mod similar se procedeaza si pentru elevul caruia. (3) In scopul realizarii finalitatilor educatiei si a formarii profesionale prin sistemul national de invatamant. 15 (1) Cultele recunoscute oficial de stat pot solicita Ministerului Educatiei. Infiintarea. conform confesiunii pro prii. mediului de afaceri si organizatiilor n eguvernamentale finantatoare care sustin programe educative/federatii ale furniz orilor de servicii sociale. astfel: a) cu minimum 300 de elevi. proportional cu ponderea numerica a fiecarui cult in configuratia religioasa a tarii. liceal si profesio nal includ religia ca disciplina scolara. 17 Pe durata scolarizarii in invatamantul preuniversitar. 19 (1) In sistemul national de invatamant. organizarea si functionar ea acestui invatamant se realizeaza potrivit legii. asoc iatiilor reprezentative ale elevilor. Consi liului Minoritatilor Nationale. copiii beneficiaza de alocatia de stat pentru copii. TITLUL II Invatamantul preuniversitar CAP. respectiv a parintilor sau a tut orelui legal instituit pentru elevul minor. elevul poate sa nu frecventeze orele de religie. structurilor asocia tive ale universitatilor si scolilor de stat. b) cu minimum 300 de elevi. ca fac ultati cu dubla subordonare. din motive obiective.entative ale parintilor. invatamantul liceal de stat este generaliz at si gratuit. Invatamantul liceal devine obligatoriu pana cel mai tarziu in anul 2020. (3) Disciplina Religie poate fi predata numai de personalul didactic calific at conform prevederilor prezentei legi si abilitat in baza protocoalelor incheia te intre Ministerul Educatiei. la forma cu frecventa . dupa caz.

dizolvarea unor st ructuri de invatamant.si subordonate aceluiasi ordonator prin cipal de credite. aproba organizarea. 23 . 22 (1) Sistemul national de invatamant preuniversitar este constituit din ansam blul unitatilor de invatamant de stat. tineretului si sportului. ART. au toritatile administratiei publice locale. cu acordul unitatii primitoare. patrimoniala. cu predare in limba romana. ART. in conditiile legii. 20 (1) Autoritatile administratiei publice locale asigura. in unitatile administrativ-te ritoriale in care numarul total al elevilor. (2) Neindeplinirea de catre autoritatile administratiei publice locale a obl igatiilor ce le revin in organizarea si functionarea invatamantului preuniversit ar se sanctioneaza conform legii. in conditiile legii. (2) Invatamantul preuniversitar este organizat pe niveluri. functionarea si. pe baza pluralismulu i educational. (2) Prin exceptie de la prevederile alin. trecerea elevilor de la o unitate scolara la alta. la cererea parintilor sau tutorilor legali si in conditiil e legii. de la un profil la altul si de la o filiera la alta este posibila in conditiile stabilite prin metodologia elaborata de catre Ministerul Educatiei . in acord cu particularitatile de varsta si individuale. forme de invatam ant si. buna desfasurare a invatamantului preuniversitar in localitatile in care aceste a isi exercita autoritatea. CAP. de la o c lasa la alta. (5) In cazul unitatilor de invatamant confesional preuniversitar de stat exi stente la data intrarii in vigoare a prezentei legi. (4) Elevii cu performante scolare exceptionale pot promova 2 ani de studii i ntr-un an scolar la decizia unitatii de invatamant. dupa caz. Tineretului si Sportului au obligatia ca. 21 (1) Sistemul de invatamant preuniversitar are caracter deschis. prescolarilor si anteprescolarilor nu se incadreaza in prevederile alin. in cazul unitatilor de invatam ant special. (3) Prin exceptie de la prevederile alin. d) cu minimum 100 de elevi si/sau prescolari. (2) Elevii din invatamantul preuniversitar de stat si particular se pot tran sfera la alte unitati de invatamant de stat sau particular. In invataman tul preuniversitar. in functie de necesitatile lo cale. Cercetarii. pe baza unei metodologii nat ionale aprobate prin ordin al ministrului educatiei. financiara si administrativa. (4) Pentru asigurarea accesului egal la educatie si formare profesionala. se organizeaza. cercetarii. Cercetarii. in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi sa elaboreze o metodologie de functionare aprobata prin hotarare a Guvernului. filiere si profiluri si asigura conditiile necesare pentru dob andirea competentelor-cheie si pentru profesionalizarea progresiva. clase sau unitati de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica. (1). (1). particulare si confesionale autorizate/ac reditate.ca parti ale unei unitati d e invatamant cu personalitate juridica . II Structura sistemului national de invatamant preuniversitar SECTIUNEA 1 Dispozitii generale ART. (1). grupe. ART. se organizeaza o singura unitate de i nvatamant cu personalitate juridica. cultele respective si Minis terul Educatiei. care stabileste relatia jur idica. in baza avizului conform al inspectora telor scolare. (3) Statul garanteaza dreptul la educatie diferentiata.c) cu minimum 150 de prescolari si anteprescolari. dupa caz. fara personalitate juridica . Tineretului si Sportului.

invatamant tehnic si invatamant postliceal. 24 (1) Invatamantul general obligatoriu este format din invatamantul primar si invatamantul secundar inferior. in gradini te si in centre de zi. care cuprinde clasele de l iceu X-XII/XIII. ART. in conformitate cu prevederile unei metodologii elaborate de Ministerul Educa tiei. SECTIUNEA a 2-a Educatia anteprescolara ART. (ii) invatamantul secundar superior sau liceal. continutul e ducativ. (4) Tipurile si modalitatile de finantare a serviciilor de educatie timpurie anteprescolara se reglementeaza prin hotarare a Guvernului. functionarea in sistemul de invatamant preuniversitar a unor unitati-pilot. pr in hotarare a Guvernului. Tineretului si Sportului poate stabili. b) invatamantul primar. dupa caz. (3) Pentru copiii cu cerinte educationale speciale sau nedeplasabili din mot ive medicale. 26 Ministerul Educatiei. ART. care cuprinde clasa pregatitoare si clasele I-IV. Cercetarii. pentru persoanele care au depasit cu mai mult de 3 ani varsta clasei. e) invatamantul tertiar nonuniversitar. care cuprinde clasele VIX. (2) Invatamantul tehnic cuprinde clasele a XII-a si a XIII-a din invatamantu l liceal. impreuna cu inspectoratele scolare. vocational si tehnologic. (2) Invatamantul obligatoriu este invatamant cu frecventa. care cuprinde: (i) invatamantul secundar inferior sau gimnazial. Tineretului si Sportului. Tineretului si Sportului. filiera tehnologica. ART. (3) Asigurarea personalului didactic necesar desfasurarii educatiei antepres colare se face de catre autoritatile administratiei publice locale. initiata de Ministerul Educatiei. (2) Organizarea unitatilor de educatie timpurie anteprescolara. Cercetarii. Finantarea din resurse pub lice se poate acorda numai furnizorilor de servicii de educatie timpurie acredit . Cercetarii . standardele de calitate si metodologia de organizare ale acesteia se st abilesc prin hotarare a Guvernului. grupa mijlocie si grupa mare. d) invatamantul profesional. in conformi tate cu Registrul national al calificarilor. invatam antul obligatoriu se poate organiza si in forma de invatamant cu frecventa redus a. Cercetarii. care cuprinde grupa mica. in termen de maximum 12 luni de la intrarea in vigoa re a prezentei legi. 25 (1) Formele de organizare a invatamantului preuniversitar sunt: invatamant c u frecventa si invatamant cu frecventa redusa. cu durata intre 6 luni si 2 ani. se poate organiza invatamant la domiciliu sau pe langa unitatile d e asistenta medicala. formata din nivelul anteprescolar (0-3 ani) si invatamantul prescolar (3-6 ani). experimentale si de aplicatie.(1) Sistemul national de invatamant preuniversitar cuprinde urmatoarele nive luri: a) educatia timpurie (0-6 ani). invatamantul profesional si invatamantul postliceal se organizeaza pentru specializari si calificari stab ilite de Ministerul Educatiei. in termen de maximu m 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi. c) invatamantul secundar. 27 (1) Educatia anteprescolara se organizeaza in crese si. (2) Invatamantul liceal. care cuprinde invatamantul postlicea l. vocationala si tehnologica. (3) Invatamantul profesional si tehnic este format din: invatamant profesion al. cu respectarea standardelor de calitate si a legislatiei in vigoare. In mod exceptiona l. Tineretului si Sportului. cu urmatoarele filiere: teoretica.

Cercetarii. ca parte componenta a invatarii pe to t parcursul vietii. cu progra m de dimineata. Tineretului si Sportului si Ministerul Sanatatii. La solicitarea scrisa a parintilor. SECTIUNEA a 5-a Invatamantul gimnazial ART. nu au absolvit invatamantul se cundar. SECTIUNEA a 3-a Invatamantul prescolar ART. nu au absolvit acest nivel de invat amant pana la varsta de 14 ani. conform legislatiei in domeniul asistentei sociale. gimnazial. cel putin un program . la propun erea Ministerului Muncii. a tutorilor sau a sustinatorilor legali. SECTIUNEA a 4-a Invatamantul primar ART. 30 (1) Invatamantul gimnazial se organizeaza si functioneaza. din bugetul de stat. Tineretului si Sportului. po ate organiza programe educationale de tip "A doua sansa". (2) In clasa pregatitoare sunt inscrisi copiii care au implinit varsta de 6 ani pana la data inceperii anului scolar. da ca dezvoltarea lor psihosomatica este corespunzatoare. (2) Autoritatile administratiei publice locale si inspectoratele scolare asi gura conditiile pentru generalizarea treptata a invatamantului prescolar. Familiei si Protectiei Sociale. din diferite motive. (7) Modalitatea de acordare a cupoanelor sociale prevazute la alin. de stat sau privati. Familiei si Protectiei Sociale. cu pro gram de dimineata. 29 (1) Invatamantul primar se organizeaza si functioneaza. in fun ctie de veniturile familiei. Tineretului si Sportului poate aproba organizarea de programe educationale de tip "A doua sansa". in vederea promovarii invatamantului gimnazial pentru persoane care depasesc cu peste 4 ani varsta cor espunzatoare clasei si care.ati. (2) Ministerul Educatiei. care implinesc varsta de 8 ani pana la data inceper ii anului scolar. in vederea promovari i invatamantului primar pentru persoanele care depasesc cu 4 ani varsta corespun zatoare clasei si care. Cercetarii. in colaborar e cu autoritatile administratiei publice locale. prin bugetul Ministerului Munc ii. (6) Statul sprijina educatia timpurie. Cercetarii. La solicitarea scrisa a parintilor. (6) se s tabileste prin norme metodologice adoptate prin hotarare a Guvernului. din diferite motive. Acestea vor fi acordate in scop educational. de regula. pot fi inscrisi in clasa pregatitoare si copiii care implinesc varsta de 6 ani pana la sfarsitul anului calendaristic. 28 (1) Invatamantul prescolar se organizeaza in gradinite cu program normal. Gradinitele pot functiona ca unitati cu personalitate jur idica sau in cadrul altor unitati scolare cu personalitate juridica. (3) In clasa pregatitoare din invatamantul special sunt inscrisi copii cu ce rinte educationale speciale. de regula. prin acordarea unor cupoane sociale. pana la varsta de 18 ani. pot fi inscrisi in clasa pregatitoare si copii cu cerinte educationale speciale cu varste cuprinse intre 6 si 8 ani la data inceperii anul ui scolar. (5) Acreditarea furnizorilor de educatie timpurie anteprescolara se realizea za in conformitate cu prevederile metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei . prin inspectoratele scolare. (4) Ministerul Educatiei. (3) Absolventii invatamantului gimnazial care nu continua studiile in invata mantul liceal pot sa finalizeze. pr elungit si saptamanal. a tutorilor legali sau a s ustinatorilor legali.

(1). servicii. cu consultarea a utoritatilor administratiei publice locale. in functie de dinamica socia la. cu profilurile tehnic. SECTIUNEA a 6-a Invatamantul liceal ART. in functie de nevoile pietei muncii. Cercetarii. SECTIUNEA a 7-a Invatamantul tehnologic si vocational ART. (3) Absolventii clasei a XI-a din cadrul filierei tehnologice sau vocational e care au finalizat un stagiu de pregatire practica pot sustine examen de certif icare a calificarii corespunzator nivelului de certificare stabilit prin Cadrul national al calificarilor. in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale. (5) Unitatile de invatamant liceal se organizeaza cu una sau mai multe filie re si unul sau mai multe profiluri. pentru calificari din Registr ul national al calificarilor. Acesta se poate organiza si poate functiona si ca invatamant cu frecventa redusa. de regula. artistic si pedagogic. (4) Stagiile de pregatire practica de pe parcursul filierei tehnologice sau vocationale se pot organiza la nivelul unitatii de invatamant si/sau la operator ii economici ori institutiile publice cu care unitatea de invatamant are incheia . Cercetarii. (2) Ministerul Educatiei. cu profilurile militar. teologic.este de 3 ani pentru filiera teoretica.forma de invatamant cu frecven ta . durata studii lor se prelungeste cu un an. in conditiile legii. 32 (1) Invatamantul liceal tehnologic si vocational se poate organiza in cadrul liceelor din filiera tehnologica sau vocationala. identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de forma re regionale. in unitatile de invatamant stabilite de inspectoratul scola r. (2) Invatamantul liceal tehnologic si vocational se poate organiza si pe baz a solicitarilor din partea angajatorilor privati sau ai Agentiei Nationale pentr u Ocuparea Fortei de Munca. conform legii. judetene si locale. Tineretului si Sportului. ca invata mant cu frecventa. actualizat periodic. Pen tru unele forme de invatamant cu frecventa si cu frecventa redusa. avand in vedere tendintele de dezvol tare sociala si economica precizate in documentele strategice regionale. (4) Invatamantul liceal se organizeaza si functioneaza. nonformal sau informal competente profesionale pot sustine examen de certificare a calificari i. de 3 sau de 4 ani pentru filiera vo cationala si de 4 ani pentru filiera tehnologica. Absolventii care promoveaza examenul de certificare doba ndesc certificat de calificare si suplimentul descriptiv al certificatului. 31 (1) Invatamantul liceal cuprinde urmatoarele filiere si profiluri: a) filiera teoretica. (7) Unitatile de invatamant in care se organizeaza filiera tehnologica sau v ocationala a liceului sunt stabilite de inspectoratele scolare. cu profilurile umanist si real. pe baza unor contracte de scolarizare. specializari diferite in cadrul profilurilor prev azute la alin.de pregatire profesionala care permite dobandirea unei calificari corespunzatoar e Cadrului national al calificarilor. in conformitate cu planurile-c adru aprobate de Ministerul Educatiei. (6) Absolventii invatamantului liceal care au dobandit formal. Tineretului si Sportului este abilitat sa stabileasca prin planurile-cadru de invatamant. c) filiera vocationala. In cadrul profilurilor se pot organiza una s au mai multe calificari profesionale sau specializari. (3) Durata studiilor in invatamantul liceal . judeten e si locale. b) filiera tehnologica. conf orm Europass. resurse naturale si protectia mediului. sportiv. economica si educationala.

filier a tehnologica sau vocationala. care promoveaza examenul de cert ificare a calificarii profesionale. care promoveaza examenul de cert ificare a calificarii profesionale. cel putin un program de pregatire profesionala care permite dobandirea unei calificari corespunzatoare Cadrului national al califica rilor. pana la varsta de 18 ani. b) finantarea partiala la scolarizarea in cadrul scolilor postliceale de sta t. care se da publicitatii la inceputul ciclu lui. (6) Absolventii invatamantului gimnazial care intrerup studiile pot finaliza . prevazute la alin. Standardele de p regatire profesionala se realizeaza pe baza standardelor ocupationale validate d e comitetele sectoriale. (9) Programele de pregatire profesionala se finalizeaza cu examen de certifi care a calificarii. pot urma cursurile invatamantului liceal cu frecventa redusa. pe baza de contract cu unitatile de i nvatamant. sunt organ izate prin unitatile de invatamant de stat si sunt gratuite. prin consultare cu angajatorii. burse de scolarizare. in urma consultarii partenerilor sociali. Cercetarii. SECTIUNEA a 8-a Invatamantul profesional ART. (8) Durata si continutul programelor de pregatire profesionala sunt stabilit e de unitatea de invatamant. dobandesc certificat de calificare profesion ala si suplimentul descriptiv al certificatului. de stat sau particu lare. aprobat de Ministerul Educatiei.te contracte pentru pregatire practica sau la organizatii-gazda din strainatate. (7) Programele de pregatire profesionala. (6). in baza unui regulament propriu. potrivit prevederilor legale. (4) Modul de organizare si de desfasurare a examenului de certificare a cali ficarii profesionale este reglementat de Ministerul Educatiei. in cadrul unor programe ale Uniunii Europene . Tiner etului si Sportului prin metodologie.componenta de formare profesiona la initiala. Cercetarii. Cercetarii. (2) Pregatirea prin invatamantul profesional se realizeaza pe baza standarde lor de pregatire profesionala aprobate de Ministerul Educatiei. pe baza standardelor ocupationale. Tineretului si Sportului. 33 (1) Invatamantul profesional se poate organiza in scoli profesionale care po t fi unitati independente sau afiliate liceelor tehnologice. SECTIUNEA a 9-a Invatamantul militar preuniversitar ART. parte integranta a sistemului natio . conform Europass. c) burse speciale si alte forme de sprijin material. Durata stagiului de pregatire practica este stabilita prin planul-c adru de invatamant. Tine retului si Sportului. (3) Absolventii invatamantului profesional. prin: a) recunoasterea in invatamantul tertiar nonuniversitar a studiilor obtinute in cadrul invatamantului liceal .filiera tehnologica sau vocationala. dotare a spatiilor de pregatire practica sau locuri de munca pentru absolventi pot bene ficia de facilitati fiscale. (5) Operatorii economici care asigura. (5) Absolventii invatamantului profesional. stagii de pregatire practica a elevilor. ordine publica si s ecuritate nationala este invatamant de stat. in conditiile in ca re sunt finalizate pana la varsta de 18 ani. (10) Statul sustine invatamantul profesional si invatamantul liceal . Organizarea si desfasurarea examenului de certificare a cali ficarii sunt reglementate de Autoritatea Nationala pentru Calificari. 34 (1) Invatamantul preuniversitar din sistemul de aparare.

(2) Personalul didactic din unitatile de invatamant preuniversitar din siste mul militar de aparare. ordine publica si securitate nationala are drepturile si indatoririle care decurg din prezenta lege si din calitatea de cadru militar in activitate. Cercetarii. ordine publica si securitate nationala se asigura de comandantul/dir ectorul numit prin ordin al conducatorilor ministerelor si institutiilor de ordi ne publica si siguranta nationala. in c olaborare cu Ministerul Apararii Nationale. Ministerul Justitiei si alte institutii cu atribut ii in domeniile apararii. Ministerul Administratiei si Internelor. specializarile/calificarile profe sionale. in conformit ate cu standardele nationale elaborate de institutiile responsabile cu asigurare a calitatii. respectiv de functionar public cu statut special. Tineretului si Sportului. Ce rcetarii. ordinii publice si securitatii nationale coordoneaza si controleaza unitatile de invatam ant militar preuniversitar. agentilor de politie si agentilor de penitenciare. cercetarii. ordine publica si securitate nationala se constituie din persona lul didactic prevazut in prezenta lege si din corpul instructorilor militari. Cercetarii. Ministerul Administratiei si Internelor. si se avizeaza de Ministerul Educatiei. (3) Functiile didactice pentru corpul instructorilor militari din unitatile de invatamant preuniversitar din sistemul de aparare. conditiile care se cer pentru ocuparea acestora. specializari si forme de organizare a invatamantului si se apro ba conform prevederilor prezentei legi valabile pentru institutiile de invataman t civil. (4) Programele scolare pentru disciplinele de specialitate militara se elabo reaza de Ministerul Apararii Nationale. de ordine si securitate publica. o rdinii publice si securitatii nationale si se aproba de Ministerul Educatiei. ordine publica si securitate nationala se elaboreaza de Ministerul Apararii Nationale. cifrele anuale de scolarizare si criteriile de selectionare a candidati lor pentru invatamantul preuniversitar militar din sistemul de aparare. Tineretului si Sportului. comandantul/dir ectorul este ajutat de loctiitorul comandantului pentru invatamant/directorul ad junct. tineretului si sportului. ART. (2) Structura organizatorica. Planurile-cadru de invat amant pentru invatamantul postliceal din sistemul de aparare. (3) Planurile-cadru de invatamant pentru invatamantul liceal militar se elab oreaza de catre Ministerul Educatiei. Ministerul Justitiei si de alte institutii cu atributii in domeniul apararii. Ministerul Administratiei si Internelor. impreuna cu Ministerul Educatiei. ordine pub lica si securitate nationala este asigurata de Ministerul Apararii Nationale. prin inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucures ti. profilurile. Directorul adjunct/Loctiitorul comandantului pentru invatamant este si pr esedintele consiliului profesoral. Tin eretului si Sportului de ministerele interesate si de alte institutii cu respons abilitati in domeniul apararii. competentele si responsabilitatile se stabilesc prin instructiuni proprii. care este si presedintele consiliului de admi nistratie/consiliului de conducere. ordine publica si securita te nationala. ordinii publice si securitatii nationale potrivi t fiecarei arme. si sunt aprobate prin ordin al minis trului educatiei. si cuprinde: invatamant liceal militar si invatamant postlice al pentru formarea maistrilor militari. ART. Cercetarii. 35 Ministerul Apararii Nationale. Cercetarii. Mini sterul Justitiei si alte institutii cu atributii in domeniile apararii. In activitatea de conducere. Mi . normele didactice . a subofiterilor. 36 Conducerea operativa a unitatilor de invatamant preuniversitar din sistemul de aparare.nal de invatamant. ordinii publice si securitatii nationale. 37 (1) Personalul didactic din unitatile de invatamant preuniversitar din siste mul de aparare. Tineretului si Sportului. Tinere tului si Sportului. ART. 38 Finantarea invatamantului preuniversitar din sistemul de aparare. ordine p ublica si securitate nationala se propun Ministerului Educatiei. ART.

ART. tineretului si spor tului. informatiilor. Tineretului si Sportului se pot organiza cluburi scolare si unitati de invatamant preuniversitar de stat cu pro gram sportiv sau de arta. Tineretului si Sportului. Cercetarii . 39 Certificatele de absolvire si competente profesionale dau dreptul detinatori lor legali. cluburile sportive scolare benefi ciaza de baze sportive proprii si de acces in bazele sportive care apartin celor lalte unitati de invatamant. integrat ori suplimentar. SECTIUNEA a 10-a Invatamantul de arta si invatamantul sportiv ART. in conditiile legii. regulamente si instructiuni prop rii. ordine publica si securitate nationala. gimnazial si liceal. 40 Institutiile de invatamant preuniversitar din cadrul sistemului de aparare. sa ocupe functii echi valente cu cele ale absolventilor institutiilor civile de invatamant cu profil a propiat si de acelasi nivel. e) programele scolare pentru invatamantul liceal de arta si pentru invataman tul liceal sportiv respecta obiectivele educationale stabilite pentru profilul r espectiv. d) studiul disciplinelor de specialitate se realizeaza pe clase. (2) Unitatile in care se organizeaza invatamantul de arta si invatamantul sp ortiv de stat se stabilesc de catre autoritatile administratiei publice locale c u avizul conform al inspectoratelor scolare. denumite cluburi sportive scolare. c a si institutiile de invatamant civil. ART. organizate in celelalte unitati de invatamant prima r. dupa trecerea in rezerva. (3) In invatamantul de arta si in invatamantul sportiv: a) scolarizarea se realizeaza. (6) Organizarea invatamantului de arta si a invatamantului sportiv se face p rin regulamente aprobate de ministrul educatiei. a inspectoratelor scolare. de regula. incepand cu invatamantul gimnazial . (7) Unitatile de invatamant cu program sportiv suplimentar. ordinii publice si securitatii nationale din fondurile alocate din bugetul de stat. (8) Pentru buna desfasurare a activitatii. la propunerea a utoritatilor administratiei publice locale. potrivit legii. c) planurile-cadru de invatamant sunt adaptate specificului acestui invatama nt. cercetarii. ART. respectiv sportiv. indep endente sau afiliate pe langa alte unitati de invatamant de acelasi nivel. in palatele si cluburile co . potrivit criteriilor stabilite de Ministerul Educatiei. (9) Elevii au acces liber in cluburile sportive. a Ministe rului Culturii si Patrimoniului National si/sau a institutiilor publice de cultu ra impreuna cu Ministerul Educatiei. 41 Aplicarea prevederilor prezentei legi la specificul militar. de ordine publi ca si securitate nationala se face prin ordine. precum si specializarile/calificarile pr ofesionale din cadrul acestora se supun mecanismelor de asigurare a calitatii. 42 (1) Invatamantul de arta si invatamantul sportiv se organizeaza pentru elevi i cu aptitudini in aceste domenii. b) elevii pot fi inscrisi numai pe baza testarii aptitudinilor specifice. Ministerul Justitiei si alte institutii c u atributii in domeniile apararii. Cercetarii.nisterul Administratiei si Internelor. (4) Pentru activitatea sportiva si artistica de performanta. se constituie ca unitati de invatamant de nivel liceal. pe grupe sa u individual. (5) Invatamantul de arta si invatamantul sportiv integrat se organizeaza in scolile si liceele cu program de arta. cu acordul conducerilor acestor unitati de invatama nt. precum si in clase cu program de arta sau sportiv.

Cercetarii. (4) Scolile de maistri sunt scoli postliceale. programe de studiu pentru invatamantul postliceal. prin decizie. Prin exceptie. Tineretului si Sportului organizeaza tabere sport ive sau de creatie artistica. prin contract incheiat c u unitatea de invatamant care asigura scolarizarea. prin consulta . (2) Invatamantul postliceal face parte din invatamantul profesional si tehni c si este partial subventionat de stat. precum si a competitiilor artistice si sportive de nivel regio nal si national. se aproba. Cercetarii. federatiile sportive nationale. Tineretului si Sportului si aprobate prin hotarare a Guvernului. Statul sustine si stimuleaza . (3) Ministerul Culturii si Patrimoniului National si celelalte ministere int eresate. 44 (1) Invatamantul postliceal se organizeaza pentru calificari profesionale in scrise in Registrul national al calificarilor. se finanteaza prin bugetele locale ale unitati lor administrativ-teritoriale.piilor. cu organizatii si cu alte persoane juridice. de inspectoratul scolar si se comunica Minis terului Educatiei. (5) Invatamantul postliceal are o durata de 1-3 ani. cu acordul condu cerii acestora. (4) Ministerul Educatiei. ART. in baza reglementarilor aprobate pri n ordin al ministrului educatiei. precum si festivaluri si acorda burse si alte forme de sprijin material. aut oritatile locale. Tineretului si Sportului functioneaza Federatia Sportului Scolar si Unive rsitar. in bune conditii. in part eneriat public-privat. Tineretului si Sportului. (11) Cluburile sportive scolare pot sa fie finantate si de autoritatile admi nistratiei publice locale. unitatile de invatam ant gimnazial si liceal beneficiaza de sali de repetitie si spectacol proprii sa u de acces la salile unitatilor de invatamant de acelasi nivel. Cercetarii. persoane fizice sau juridice. Cerce tarii. inclusiv financiar. campionate scol are. Tineretului si Sportu lui. Cercetarii. stabilite de Ministerul Educatiei . Comitetul Olimpic si Sportiv Roman. Min isterul Educatiei. (6) Scolarizarea in invatamantul postliceal de stat. respectiv cu persoane fizice pentru asigurarea resurselor financiare si materiale necesare desfasurar ii. 43 (1) Pentru sprijinirea activitatii sportive si artistice de performanta. pe baza unei metodologii elaborate de unitatea de invatamant. (2) Pentru activitatile sportive. precum si institutiile de cultura pot sprijini financiar si ma terial activitatile de performanta in domeniul artelor. Cercetarii. Scolarizarea poate sa fie finantata si de catre solicitanti. organizat in conformita te cu prevederile prezentei legi. (7) Cifra de scolarizare pentru invatamantul postliceal de stat se aproba pr in hotarare a Guvernului. (8) Admiterea in invatamantul postliceal se face in conformitate cu criterii le generale stabilite de Ministerul Educatiei. concursuri sportive sau artistice. in structura Ministerului Educatiei. (3) Invatamantul postliceal special face parte din invatamantul profesional si tehnic si este integral subventionat de stat. respectiv al sportului. (12) Toti elevii cuprinsi in grupele de performanta sunt inscrisi intr-un Re gistru national al performantelor sportive. din sumele defalcate din venituri ale bugetului d e stat si din venituri ale bugetelor locale. cifra de scolarizare pentru invatamantu l postliceal de stat finantat integral de catre solicitanti. SECTIUNEA a 11-a Invatamantul postliceal ART. (10) Pentru buna desfasurare a activitatilor artistice. tineretului si sportului. persoane fizice sau juridice. cercetarii. in functie de complexit atea calificarii si de numarul de credite pentru educatie si formare profesional a. a invatamantului de arta si invatamantului sportiv integra t si suplimentar. Tineretului si Sportului colaboreaza c u institutii.

Tineretului si Sportului asigura manualele scolare. avizate de Ministerul Educatiei. (8). (3) La toate formele de invatamant in limba romana. Fac exceptie de la necesi tatea de a face dovada competentei profesionale in limba minoritatii nationale r espective cadrele didactice care predau limba si literatura romana. (10) Creditele pentru educatie si formare profesionala obtinute in invataman tul postliceal pot fi recunoscute pentru absolventii cu diploma de bacalaureat d e catre universitati. care pot fi: ma nuale elaborate in limba de predare a minoritatilor nationale si manuale traduse din limba romana sau manuale de import. grupe. singulare in localitate. SECTIUNEA a 12-a Invatamantul pentru persoanele apartinand minoritatilor nationale ART. u nul dintre directori va fi un cadru didactic din randul minoritatilor respective . Cercetarii. Cercet . se acorda pers onalitate juridica. in localitatea de domiciliu. cu respectarea criteriilor de competenta profesionala. cu sau fara diploma de bacalaureat. pentru fiecare limba materna. singulare in municipiu. (4) In cadrul unitatilor sau sectiilor cu predare in limbile minoritatilor n ationale. absolventii de liceu. (8) Minoritatile nationale au dreptul la reprezentare proportionala cu numar ul de clase in organele de conducere ale unitatilor de invatamant. clase sau unitati de invatam ant preuniversitar cu predare in limbile minoritatilor nationale. functioneaza cel putin o unitate scolara cu personalitate juridica. cu respectarea c riteriilor de competenta profesionala. ca unitati de cr edite de studii transferabile pentru nivelul licenta. ale inspector atelor scolare sau ale institutiilor echivalente. la cererea parintilor sau tutorilor legali si in conditiile legii. in baza deciziilor senatului universitar. (7) Elevii care. potrivit legii. (12) Ministerul Educatiei. oras sau comuna. (9) Au dreptul sa se inscrie in invatamantul postliceal. (11) Cadrele didactice care predau la grupe sau clase cu predare integrala i n limba minoritatilor nationale trebuie sa faca dovada competentei profesionale in limba minoritatii nationale respective si au dreptul la pregatire si perfecti onare in limba de predare. Cercetarii.rea factorilor interesati. indi ferent de efectivul de elevi. in conditiile alin. (6) In cazul unitatilor de nivel gimnazial sau liceal cu predare in limbile minoritatilor nationale. indiferent de limba sa materna si de limba in care a studiat anterior . nu au posibilitatea de a invat a in limba lor materna sunt sprijiniti prin decontul transportului la cea mai ap ropiata scoala cu predare in limba materna sau primesc cazare si masa gratuite i n internatul unitatii de invatamant cu predare in limba materna. cu mai multe unitati de invatamant cu predare in limbile minoritatilor nationale. indiferent de efectivul de elevi. 45 (1) Persoanele apartinand minoritatilor nationale au dreptul sa studieze si sa se instruiasca in limba materna. (2) In functie de necesitatile locale se organizeaza. in conditiile legii. (10) In unitatile conexe invatamantului preuniversitar din judetele in care functioneaza forme de invatamant in limbile minoritatilor nationale se asigura i ncadrarea cu specialisti si din randul minoritatilor nationale. (9) In unitatile scolare cu predare si in limbile minoritatilor nationale. se poate inscrie si pregat i orice cetatean roman sau cetatean din tarile Uniunii Europene si Confederatia Elvetiana. (13) Pentru elevii apartinand minoritatilor nationale. cu respectarea criteriilor de competenta profesionala. tipurile si formele de invatamant preuniversitar. in conditiile legii. in limbile minoritatilor nationale sau in limbi de circulatie internationala. Tineretului si Sportului asigura mate riale didactice specifice disciplinelor predate in limba materna. Ministerul Educatiei. in tara sau in strainatate. la toate nivelurile. (5) Pe raza unei unitati administrativ-teritoriale. se pot organiza clase liceale si profesionale cu grupe de elevi de diferite profiluri.

(17) In finantarea de baza a unitatii de invatamant preuniversitar cu predar e in limbile minoritatilor nationale. Tineretului si Sportului va functiona si o sectie de cercetare si inovare pentru invatamantul cu predare in limbile minoritatilor na tionale. precum si istoria si traditiile minoritatii nationale respe ctive. (3) Prin exceptie. la s olicitarea grupului parlamentar al minoritatilor nationale. (7). disciplinele Istoria si Geografia Romaniei se predau in acest e limbi. activitatea de predare si de educare la Limba si literatura materna. (4) Testele la disciplina Limba si literatura romana se elaboreaza pe baza p rogramei speciale. Tineretului si Sportului. la cerere. in cazul in care minoritatea respectiva nu are reprezentare parlamentara. (8) In invatamantul primar. Tineretului si Sportului. c alificativele se comunica in scris si oral si in limba de predare. precum si elevii prevazuti la alin. cu predare in limba materna. la istoria si traditiile minoritatilor nationale re spective si la Educatia muzicala se realizeaza pe baza programelor si a metodolo giilor specifice elaborate de colective de experti cunoscatori ai limbii si ai c ulturii minoritatii nationale respective si aprobate. geografi ca si numarul redus de elevi si prescolari. dupa programe scolare si manuale identice cu cele pentru clasele cu pre dare in limba romana. ca disciplina de studiu. (5) Testele de evaluare. in unitatile de invatamant cu predare in limba unei minor itati nationale. Programele si manualele disciplinei Istoria si traditiile minoritatii nationale sunt aprobate de Ministerul Educatiei. si in conditiile legii. Istoria si traditiile minoritatilor natio nale respective. ca urmare a cererii parintilor sau tutorilor legali. pentru titlurile needitate din cauza tirajului r edus. Tineretul . subiectele de examen de orice tip din invatamantul preuniversitar si lucrarile semestriale pentru elevii din invatamantul cu predar e in limbile minoritatilor nationale se elaboreaza pe baza cerintelor didacticometodologice stabilite de Curriculumul national. cu obligatia transcrierii si a insusirii toponimiei si a n umelor proprii romanesti si in limba romana. in conditii similare. li se asigura. ART.arii. limba si literatura materna. potrivit legii. (15) In invatamantul primar cu predare in limbile minoritatilor nationale. la solicit area organizatiei minoritatii nationale reprezentate in Parlamentul Romaniei sau . Cerc etarii. Programele scolare si manualele la aceasta disciplina sunt aprobate de Ministerul Educatiei. 46 (1) In cadrul invatamantului preuniversitar cu predare in limbile minoritati lor nationale. Acelasi coeficient se aplica si in cazul unitatilor scolare cu predare in l imba romana. ca parte a trunchiului comun. (9) In invatamantul gimnazial cu predare in limbile minoritatilor nationale se introduce. costul standard per elev si per prescolar se calculeaza dupa un coeficient marit pe baza factorilor de corectie. (2) Disciplina Limba si literatura romana se preda pe tot parcursul invatama ntului preuniversitar dupa programe scolare si manuale elaborate in mod special pentru minoritatea respectiva. Cercetarii. In cazul acestor unitati se are in vedere izolarea lingvistica. cu exceptia disc iplinei Limba si literatura romana. toate disciplinele se studiaza in limba materna. (16) In cadrul Institutului de Stiinte ale Educatiei din subordinea Minister ului Educatiei. (6) In invatamantul preuniversitar. ca disciplina de studiu. (7) Elevilor apartinand minoritatilor nationale. luand in considerare predarea in limba minoritatii nationale sau a limbii minoritatii nat ionale. predarea disciplinei Limba si literatura romana se face dupa manualele utilizate in unitatile de inv atamant cu predare in limba romana. Cercetarii. in comunicarea inte rna si in comunicarea cu parintii elevilor si ai prescolarilor se poate folosi s i limba de predare. care frecventeaza unitati d e invatamant cu predare in limba romana sau in alta limba decat cea materna. (14) In invatamantul in limbile minoritatilor nationale. gimnazial si liceal cu predare in limbile minori tatilor nationale.

se realizeaza pentru toate nivelurile de invatamant.unde functioneaza mai multe unitati scolare cu predare in limba romana cel pu tin una dintre acestea are personalitate juridica. (2) Stabilirea gradului de deficienta al elevilor cu cerinte educationale sp . stabilit e prin ordin al ministrului educatiei. prin servic iile de evaluare si de orientare scolara si profesionala. SECTIUNEA a 13-a Invatamantul special si special integrat ART. probele de admitere si probele examenel or de absolvire pot fi sustinute in limba in care au fost studiate disciplinele respective. ART. in care predarea se face in limba materna pentru disciplinele. 49 (1) Invatamantul special se organizeaza. cercetarii. in unitati de invatamant special si in unitati de invatamant de masa. cercetarii. prin ordin al ministrului educatiei. Cercetarii. de regula. 50 (1) Evaluarea. s e realizeaza insusirea terminologiei de specialitate si in limba romana. ca invatamant cu frecventa. acest a se poate organiza si sub alte forme. 48 (1) Invatamantul special si special integrat. demersurile di dactice. Tineretului si Sportului. Tineretului si Sportului. orientarea scolara si orientarea profesionala a copiilor. in conditiile legii. respectiv modulele de pregatire de specialitate. Efectivele formatiunilor de stu diu din invatamantul special si special integrat sunt stabilite de Ministerul Ed ucatiei.ui si Sportului. dupa caz. Cercetarii. asistenta psihoeducationala. In functie de necesitatile locale. pe baza unei metodolog ii elaborate de Ministerul Educatiei. acor dandu-se prioritate integrarii in invatamantul de masa. ART. oras. diferentiat. in oras sau in comuna au personalitate juridica indiferent de e fectivul de elevi. (3) Guvernul elaboreaza reglementari specifice pentru serviciile educational e si de asistenta. municipiu . (2) Unitatile cu predare in limba romana. in functie de tip ul si gradul de deficienta. Tineretulu i si Sportului.comuna. denumite in continuare CJRAE. 47 (1) Pe raza unei unitati administrativ-teritoriale . (2) Invatamantul special si special integrat este gratuit si este organizat. precum si pregatirea si formarea personalului care isi desfasoara activ itatea in domeniul educatiei copiilor cu cerinte educationale speciale sunt stab ilite prin metodologii elaborate de Ministerul Educatiei. (2) Invatamantul special integrat se poate organiza in clase speciale si ind ividual sau in grupe integrate in clase de masa. in functie de tipul si gradul def icientei. indiferent de efectivul de el evi. (3) Continuturile invatamantului special si special integrat. respectiv de Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala. oferite copiilor cu cerinte educationale speciale. (12) In invatamantul preuniversitar. a elevilor si a tinerilor cu cerinte educationale spec iale se realizeaza de catre centrele judetene de resurse si de asistenta educati onala. (10) In programele si manualele de istorie se vor reflecta istoria si tradit iile minoritatilor nationale din Romania. (4) Durata scolarizarii copiilor cu cerinte educationale speciale poate fi m ai mare decat cea precizata prin prezenta lege si se stabileste. denumit in continuare CMBRAE. CJRAE cuprind si centrel e logopedice interscolare. t ineretului si sportului. in functie de g radul si tipul dizabilitatii. (11) In invatamantul liceal si postliceal. tineretului si sportului. de nivel gimnazial sau liceal. in conformitate cu legislatia in vigoare. ART. Cercetarii. organizat pentru persoanele cu cerinte educationale speciale sau alte tipuri de cerinte educationale. uni ce in municipiu.

al persoanelor fiz ice sau juridice din tara si din strainatate. ART. elevii si tinerii cu cerinte educationale speciale. Tine . (2) Copiii si tinerii cu cerinte educationale speciale. de programe scolare. cu acordul familiei sau al sustinatorului legal . 53 Invatamantul special dispune de planuri de invatamant. Cercetarii. a rechizitelor scolare. compensare si pe ntru reducerea gradului de dizabilitate. precum si de gazduire gratuita in internate sau centre le de asistare pentru copiii cu cerinte educationale speciale din cadrul directi ilor generale judetene/a municipiului Bucuresti de asistenta sociala si protecti a copilului. sunt nedeplasabili. (2) Propunerea de reorientare se face de catre cadrul didactic care a lucrat cu copilul in cauza sau de catre parintii copilului/tutorele legal instituit si de catre psihologul scolar. (3) Diagnosticarea abuziva a copiilor pe criterii de rasa. gru pe sau clase in cadrul unitatii sanitare in care acestia sunt internati. 52 (1) Pentru copiii. scolarizati in unita tile de invatamant special sau de masa. religie. conf orm unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educatiei. ART. a cazarmamentului. ART. Cercetarii. (3) Scolarizarea la domiciliu. cu consultarea f actorilor locali interesati. Cercetarii. Resursa umana necesara pentru scol arizarea acestora este asigurata de catre Ministerul Educatiei. Tineretului si Sportului. precum si de orice alt criteriu. elevii si tinerii care. integrati in invatamantul de masa. apartenenta la o categorie defavorizata.eciale se realizeaza de catre comisiile din cadrul CJRAE/CMBRAE. beneficiaza de suport educational prin cadre didactice de sprijin si itinerante. (4) Unitatile de invatamant special pot beneficia de sprijinul institutiilor de protectie sociala. Tinere tului si Sportului. et nie. Decizia de reorientare se ia de catre comisia de ex pertiza din cadrul CJRAE/CMBRAE. Organizarea serviciilor de sprijin edu cational se face de catre CJRAE/CMBRAE si se reglementeaza prin metodologii spec ifice elaborate de Ministerul Educatiei. elevii si tinerii cu boli cronice sau cu boli care necesi ta perioade de spitalizare mai mari de 4 saptamani se organizeaza. 54 (1) In functie de evolutia copilului se pot face propuneri de reorientare di nspre scoala speciala spre scoala de masa si invers. dupa caz. nationalitate. a imbracami ntei si a incaltamintei in cuantum egal cu cel pentru copiii aflati in sistemul de protectie a copilului. respectiv infiintarea de clase sau de grupe i n spitale se fac de catre inspectoratul scolar. ART. 51 (1) Copiii. (5) Elevii si tinerii cu cerinte educationale speciale pot dobandi calificar i profesionale corespunzatoare tipului si gradului de deficienta. de la caz la caz. din pen itenciarele pentru minori si tineri si din penitenciarele pentru adulti se reali zeaza cu respectarea Curriculumului national. al altor organisme private autorizate. Tineretului si Sportului. se sanctioneaza. din motive medicale sau din cauza unei dizabilitati. (4) Obtinerea unei calificari de catre elevii/tinerii cu cerinte educational e speciale se face in unitati de invatamant special si de masa. (2) Pentru copiii. in colaborare c u comisiile pentru protectia copilului din cadrul directiilor generale judetene/ a municipiului Bucuresti de asistenta sociala si protectia copilului. de manuale si de metodologii didactice alternative. limba. beneficiaza de asistenta sociala constand in asigurarea al ocatiei zilnice de hrana. se organizeaza scolarizare la domiciliu. ART. inclusiv cei scolarizati in alt judet de cat cel de domiciliu. pe o perioada determinata. pentru stimulare. Cercetarii. fapt ce determina includerea lor in clase cu cerinte educationale speciale. de programe de asistenta psihopedagogica. la propunerea CJRAE/CMBRAE. adaptate tipului si gradului de dizabilitate si aprobate de Minist erul Educatiei. 55 (1) Scolarizarea minorilor si a adultilor din centrele de reeducare.

Aceste programe sunt de aprofundare a invatarii . pot sa isi extinda activitatile cu elevii dupa orele de curs. potrivit legii. Cercetarii. (2) Coordonarea actiunilor prevazute la alin. prin inspectoratele scolare. de grupare pe abilitati. SECTIUNEA a 14-a Invatamantul pentru copiii si tinerii capabili de performante inalte ART. de imbogatire a curriculumului cu noi domenii. indiferent de varsta. conform normelor meto dologice elaborate de Ministerul Educatiei. Cercetarii. initia ta de Ministerul Educatiei. (4) Statul poate finanta programul "Scoala dupa scoala" pentru copiii si ele vii din grupurile dezavantajate. Ministerul Educatiei. Tin eretului si Sportului. (3) Resursele umane. recreati ve. prin programe "Scoala dupa scoala". organizeaza ateliere protejate. (5) Copiii si tinerii capabili de performante inalte beneficiaza. 58 (1) Unitatile de invatamant. simpozioane si alte activitati specifice si acorda burse si alte forme de sprijin material. prin programul "Scoala dupa scoala". Cercetarii. potrivit calificarii obtinute si in conditiile prevazute de legislatia in vigoare. Cercetarii. infiintat prin hotarare a Guvernului. cat si in centre de excelenta. impreuna cu Ministerul Muncii. curriculare. 56 La absolvirea invatamantului special. tabere de profil. SECTIUNEA a 15-a Programul "Scoala dupa scoala" ART. Tineretului si Sportului organizeaza olimpi ade si concursuri. de men torat si transfer de competenta. se ofera activitati educative. Familiei si Protectiei Soc iale.retului si Sportului. de programe educative care le respecta particularitatile de invatare si de orientare a performantei. (2) In vederea obtinerii unei calificari si a integrarii in viata activa a t inerilor cu cerinte educationale speciale. parteneriatul se poate realiza cu organizatii nonguvernamentale c u competente in domeniu. cercetarii. tineretului si spo rtului. precum si activitati de invatare remediala. ART. Tineretului si Sportului. Ministerul Educatiei. Familiei si Protectiei So ciale si cu alte organisme guvernamentale sau nonguvernamentale in vederea integ rarii in viata activa. SECTIUNEA a 16-a Alternativele educationale . pentru consolidarea competentelor dobandite sau de accelerare a invatarii. cercetarii. 57 (1) Statul sprijina copiii si tinerii capabili de performante inalte atat in unitati de invatamant. Cercetarii. prin decizia consiliului de administratie. (2) In parteneriat cu autoritatile publice locale si cu asociatiile de parin ti. materiale si financiare pe ntru sustinerea copiilor si a tinerilor capabili de performante inalte se asigur a de unitatile de invatamant si de inspectoratele scolare. de timp liber. Tine retului si Sportului colaboreaza cu Ministerul Muncii. (1) este asigurata de Centrul National de Instruire Diferentiata. de accelerare a promovarii conform ritmului ind ividual de invatare. Acolo unde acest lucru este posibil. (4) Pentru sprijinirea copiilor si a tinerilor capabili de performante inalt e. (3) Programele "Scoala dupa scoala" se organizeaza in baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei. tineretului si sportul ui. Ministerul Educatiei. informationale. Tineretului si Sportului . Centrele de excelenta sun t infiintate prin ordin al ministrului educatiei.

federatiile care gestione aza dezvoltarea alternativei respective la nivel national. (2) Criteriile. cercetarii. 59 (1) In sistemul de invatamant preuniversitar pot fi initiate si organizate a lternative educationale. 61 (1) Reteaua scolara este formata din totalitatea unitatilor de invatamant ac reditate. i n conditiile legii. cu respectarea criteriilor de competenta. asociatiile. Cercetarii. Tineretului si Sportului. auton ome atat din punct de vedere organizatoric. Tineretu lui si Sportului. respectiv autorizate provizoriu. cu consultarea partenerilor sociali si cu avizul conform al Ministerului Educatiei. standardele si indicatorii de performanta pe care trebuie sa le indeplineasca unitatile de invatamant preuniversitar particular si confesion al sunt identice cu cele pe care trebuie sa le indeplineasca unitatile de invata mant de stat. cu acordul Ministerului Educatiei. conform legislatiei in vigoare. pe baza unor regulamente aprobate prin ordin al ministrului ed ucatiei. (5) Unitatile de invatamant preuniversitar particular si confesional acredit ate sunt sprijinite de stat. Cercetarii. CAP. in conformitate cu specificul alternativei. Tineretului si Sportului a pregatirii si a per fectionarilor realizate de organizatiile. respectiv evaluarea periodica a alternativelor educationale se fac potrivit legii. (7) Directorii unitatilor de invatamant particular sunt numiti de conducerea persoanei juridice fondatoare. in limbile mi noritatilor nationale sau in limbi de circulatie internationala. Pentru invatamantul special liceal si special postliceal. (5) Cadrele didactice care predau la grupe sau clase din alternativele educa tionale au dreptul la recunoasterea de catre inspectoratele scolare judetene si Ministerul Educatiei. conditiile fiind stabilite prin hotarare a Guvernul ui. (6) Statul sprijina si coordoneaza invatamantul particular si confesional. conform legislatiei in vigoare. (2) Acreditarea. deschise. III Reteaua scolara ART. avand dr ept fundament proprietatea privata. Actul de numire se aduce la cunostinta inspectoratului scolar pe raza caruia isi desfa soara activitatea unitatea respectiva. respectiv de catre consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti. garantata de Constitutie. reteaua scolara se organizeaza de catre consiliul judetean. se poate inscri e si pregati orice cetatean roman. 60 (1) Invatamantul particular si confesional se organizeaza conform principiul ui nonprofit in unitati de invatamant preuniversitar. cu a vizul conform al inspectoratelor scolare. (3) Unitatile de invatamant preuniversitar alternativ dispun de autonomie or ganizatorica si functionala. SECTIUNEA a 17-a Invatamantul particular si confesional ART.ART. (4) La toate formele de invatamant alternativ in limba romana. Cercetarii. cat si economico-financiar. (3) Unitatile particulare de invatamant sunt unitati libere. acreditarea si evaluarea periodic a a unitatilor de invatamant preuniversitar particular si confesional sunt reali zate de catre Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preunivers itar. la toate nivelurile si for mele. (2) Reteaua scolara a unitatilor de invatamant de stat si particular preuniv ersitar se organizeaza de catre autoritatile administratiei publice locale. tineretului si sportului. . respectand in intregime drepturile acestuia. (4) Autorizarea de functionare provizorie.

inspectoratele scolare pot solicita Ministerului Educatiei. dupa cum urmeaza: a) educatia anteprescolara: grupa cuprinde in medie 7 copii. Tineretului si Sportului ridica rea acreditarii/autorizarii unei unitati de invatamant cu personalitate juridica sau a unei structuri a acesteia in conformitate cu prevederile legale. cl ase sau ani de studiu. 63 (1) In invatamantul preuniversitar. dar nu mai puti n de 5 si nu mai mult de 9. dar nu mai putin de 10 si nu mai mult de 20. c) largirea oportunitatilor de invatare oferite elevilor si recunoasterea re ciproca a rezultatelor invatarii si evaluarii acestora. c) invatamantul primar: clasa care cuprinde in medie 20 de elevi. pentru anul scolar urmator. (2) Consortiile scolare sunt parteneriate contractuale intre unitatile de in vatamant. unei unitati de invatamant. cu respectarea interesului copiilo r si asigurarea logisticii necesare. ART. h) invatamantul special pentru elevi cu deficiente grave: grupa care cuprind . denumita in continuare ARACIP. dar nu mai putin de 15 si nu mai mult de 30. g) invatamantul special pentru elevi cu deficiente usoare si/sau moderate: g rupa care cuprinde in medie 10 elevi. Cercetarii. retrage acreditarea/autorizatia de functio nare. Autoritatile administratiei publice locale realiz eaza alocarea elevilor altor unitati scolare. b) invatamantul prescolar: grupa cuprinde in medie 15 prescolari. forma. la propunerea autoritatilor a dministratiei publice locale sau din proprie initiativa. cercetarii. filiera si profil sunt supuse acreditarii si evaluarii periodice. conform legi i. t ineretului si sportului. conform legii . dar nu mai putin de 12 si nu mai mult de 25. (3) Cadrul general pentru infiintarea. conform legii. formatiunile de studiu cuprind grupe. In situa tia in care Agentia Romana pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Preuniver sitar. gimnazial. f) invatamantul postliceal: clasa care cuprinde in medie 25 de elevi. 62 (1) In vederea asigurarii calitatii educatiei si a optimizarii gestionarii r esurselor. Cifra de scolarizare pentru invatama ntul de stat se aproba prin hotarare a Guvernului.(3) In cadrul retelei scolare se pot infiinta si pot functiona. precum si intre institutii din tara si strainatate. (5) Reteaua scolara a unitatilor de invatamant se da publicitatii la inceput ul fiecarui an. unitati de ed ucatie timpurie si de invatamant primar. nivel. (8) Pentru a asigura calitatea invatamantului. (6) In cadrul sistemului national de invatamant preuniversitar de stat se po t infiinta si pot functiona. acea sta isi inceteaza activitatea. dar nu mai putin de 15 si nu mai mult de 30. desfiintarea si functionarea consorti ilor scolare se va reglementa prin ordin al ministrului educatiei. b) utilizarea in comun a resurselor unitatilor de invatamant din consortiu. d) invatamantul gimnazial: clasa care cuprinde in medie 25 de elevi. intre acestea si operatori economici. dar nu mai putin de 12 si nu mai mult de 30. unitatile de invatamant si autoritatile administratiei publice locale pot decide infiintarea consortiilor scolare. conform legii. pe baza unor acorduri interguvernamentale. e) invatamantul liceal: clasa care cuprinde in medie 25 de elevi. cu cel putin 6 luni inainte d e inceperea anului scolar. (4) Persoanele juridice si fizice pot infiinta. grupe/clase in alternative educationale integrate in unitati scolare de stat sau particulare. dar nu mai putin de 8 si nu mai mult de 12 . ART. unitati de invatamant cu clase const ituite pe baza de contracte de parteneriat intre unitati de invatamant de stat s i particulare acreditate. (7) Unitatile de invatamant preuniversitar. pentru neindeplinirea conditiilor legale. indiferent de tip. liceal si postliceal. care asigura: a) mobilitatea personalului intre unitatile membre ale consortiului.

cat si din pachete d isciplinare optionale ofertate la nivelul unitatii de invatamant. (8) In invatamantul particular si confesional se utilizeaza planurile-cadru de invatamant si programele scolare pentru Curriculumul national aprobat de Mini sterul Educatiei. in colaborare cu fiecare cult in parte. (2) Prin exceptie de la prevederile alin. finalitatile urmarite si evid entiaza continuturile fundamentale de ordin teoretic. cu consultarea consiliului de administratie al unitatii de invatamant respective. Tineretului si Sportului. de reprezentanti ai acestora si sunt aprobate de Ministerul Educatiei. Programele scolare sunt aprobate de co nsiliul de administratie al unitatii de invatamant. domeniile de studiu. Tineretului si Sportului. regional si local. (7) In cazul alternativelor educationale. str ucturii asociative a parintilor. (2) Curriculumul national reprezinta ansamblul coerent al planurilor-cadru d e invatamant si al programelor scolare din invatamantul preuniversitar. aprobate de Mi nisterul Educatiei. CAP. oferind orientari metodologice generale pentru realizarea si evaluarea acestora . Tineretului si Sportului si se aproba prin ordin al min istrului educatiei. cercetarii. (10) Planurile-cadru de invatamant pentru invatamantul militar se elaboreaza . Cercetarii. Cercetarii. pentru fiecare disciplina. in localitatile in care exist a cerere pentru forma de invatamant in limba materna a unei minoritati nationale . (9) Planurile-cadru de invatamant si programele scolare pentru invatamantul teologic si confesional se elaboreaza de catre Ministerul Educatiei. si sunt aprob ate prin ordin al ministrului educatiei. stabileste curriculumul la decizia scolii. cercetarii. Tineretului si Sportului. precum si numarul min im si maxim de ore aferente acestora. (2) Trunchiul comun se constituie din disciplinele/domeniile de studiu/modul ele de pregatire obligatorii. Consiliul de a dministratie al unitatii de invatamant. respectiv modulele de pregatire obligatorii din invatamantul preuniversit ar sunt elaborate de catre institutiile si organismele abilitate ale Ministerulu i Educatiei. dar nu mai putin de 4 si nu mai mult de 6. Tineretului si Sportului sau planurile si programe le de invatamant similare ori alternative invatamantului de stat. Decizia privind infiintarea si functionarea acestor formatiuni de studiu apartine Ministerului Educatiei. parintilor si pe baza resurselor disponibile. ART. cu consultarea consiliului profesoral. domeniul de stu diu/modulul de pregatire din planul de invatamant. Cercetarii. 64 (1) In invatamantul preuniversitar se aplica Curriculumul national elaborat in conformitate cu nevoile specifice dezvoltarii personale si cu nevoile pietei fortei de munca si ale fiecarei comunitati. experimental si aplicativ. (5) Curriculumul la decizia scolii se constituie atat din pachete disciplina re optionale ofertate la nivel national. a operatorilor economici cu care unitatea de invatamant are relat ii pentru pregatirea practica a elevilor. precum si a reprezentantilor comunitatii locale si. in proiect.e in medie 5 elevi. iar curriculumul la decizia scolii se constituie d in disciplinele/domeniile de studiu/modulele de pregatire optionale. 65 (1) Planurile-cadru de invatamant cuprind disciplinele. efectivele formatiunilor de studiu pot fi mai mici decat minimul prevazut de p rezenta lege. Cercetarii. tineretului si sportului. Cercetarii. in urma consultarii elevilor. in baza principiului subsidiaritatii . tineretului si sportului. Tineretului si Sportului. (6) Programele scolare pentru disciplinele/domeniile de studiu. IV Curriculumul invatamantului preuniversitar ART. Cercetarii. consiliului consultativ al elevilor. (1). respectiv modulele de pregatire obligatorii si optionale. (4) Planurile-cadru si programele scolare pentru disciplinele/domeniile de s tudiu. dupa caz. respectiv mo dulele de pregatire optionale se elaboreaza la nivelul unitatilor de invatamant. planurile-cadru si programele scol are sunt elaborate. (3) Programele scolare stabilesc.

profil. 68 (1) Curriculumul national pentru invatamantul primar si gimnazial se axeaza pe 8 domenii de competente-cheie care determina profilul de formare a elevului: a) competente de comunicare in limba romana si in limba materna. menite sa realizeze evaluarea tuturor copiilor. h) competenta de a invata sa inveti. g) competente de sensibilizare si de expresie culturala. p entru consolidarea cunostintelor sau pentru stimularea elevilor capabili de perf ormante superioare. (3) Disciplina Tehnologia informatiei si comunicarii constituie o disciplina optionala pentru elevii din clasele I-IV si este disciplina obligatorie in inva tamantul gimnazial si liceal. profesorul d ecide daca procentul de 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu e ste folosit pentru invatare remediala. (2) Educatia fizica si sportul in invatamantul preuniversitar sunt cuprinse in trunchiul comun al planurilor de invatamant. s ocioemotionala. emotionala si sociala a copiilor. in cazul copiilor cu probleme speciale. cognitiva a limbajului si comunicarii. asigurand totodata puntile catre dezvo ltarea celor 8 competente-cheie. Cercetarii. in cazul mi noritatilor nationale. (2) Prin exceptie de la prevederile alin. e) competente sociale si civice. (5) Invatamantul liceal este centrat pe dezvoltarea si diversificarea compet entelor-cheie si formarea competentelor specifice in functie de filiera. respectiv pe remedierea precoce a eventualelor deficiente de dezvoltare. 67 (1) Curriculumul national pentru educatia timpurie este centrat pe dezvoltar ea fizica. a continuturilor predate. depi starea si asistenta precoce corespunzatoare a celor cu cerinte educationale spec iale sau cu risc in dezvoltarea competentelor personale. 66 (1) Numarul de ore alocat disciplinelor din planurile-cadru de invatamant es te de maximum 20 de ore pe saptamana la invatamantul primar. ART. disciplinele obligatorii au o pondere de 80% in planurile-cadru de la nivelul invatamantului obligatoriu si de 70% in cele de la nivelul liceului. disciplinele optionale au o pondere d e 20% in planurile-cadru pentru invatamantul obligatoriu si de 30% in cele pentr u liceu. cercetarii. (4) In cadrul Curriculumului national. conform unor planuri individuale de invatare elaborate pentr u fiecare elev. in colabor are cu Ministerul Apararii Nationale. asistata de cadrul didactic. cat si pentru invatarea in clasa. numarul maxim de ore poate fi depasit cu numarul de ore prevazute pentru studierea limbii materne.de catre Ministerul Educatiei. respectiv CMBRAE constituie echipe multidisciplinare de intervent ie timpurie. cognitiva. . precum si dezvoltarea cap acitatilor si a atitudinilor in invatare. stiinte si tehnologie. (2) CJRAE. (5) Pentru fiecare disciplina si domeniu de studiu. d) competente digitale de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere. a istoriei si traditiei minoritatilor nationale si a invatamantului bilingv. lasand la dispozitia cadrului didactic 25 % din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu respectiv. programa scolara acopera 75% din orele de predare si evaluare. Tineretului si Sportului. Aceste ore sunt alocate atat pentru predare si evaluare. f) competente antreprenoriale. tineretului si sportului. ART. c) competente de baza de matematica. 25 de ore pe saptam ana la invatamantul gimnazial si 30 de ore pe saptamana la invatamantul liceal. conform prezen tei legi. In functie de ca racteristicile elevilor si de strategia scolii din care face parte. (1). b) competente de comunicare in limbi straine. si sunt aprobate prin ordin al ministrului educatiei. (4) Curriculumul pentru clasele pregatitoare urmareste dezvoltarea fizica. ART. (3) In cadrul Curriculumului national. monitorizarea.

prin continut. 72 . (5) Auxiliarele curriculare sunt constituite din ghiduri metodologice care. V Evaluarea rezultatelor invatarii SECTIUNEA 1 Dispozitii generale privind evaluarea ART. (2) Manualele scolare se elaboreaza si se evalueaza pe baza programelor scol are aprobate de Ministerul Educatiei. in baza libertati i initiativei profesionale. (3) Unitatile de invatamant utilizeaza platforma scolara de invatare pentru a acorda asistenta elevilor in timpul sau in afara programului scolar ori pentru cei care. Ministerul Educat iei. Tineretului si Sportului. cu modificarile si completarile ulterioare. ghiduri metodologice. 71 (1) Scopul evaluarii este acela de a orienta si de a optimiza invatarea. sunt in conformitate cu prevederile legale in vigoare si pe care cadrele didactice le pot selecta si utiliza la clasa. at at pentru invatamantul in limba romana. in invata mantul primar. in conditiile legii. respectiv modul de pregatire. dupa caz. Cercetari i. (5) Notarea elevilor fara utilizarea si respectarea standardelor nationale s i a metodologiilor de evaluare constituie abatere disciplinara si se sanctioneaz a conform prevederilor prezentei legi.specializare sau calificare. 69 (1) In unitatile de invatamant de stat sau particulare se utilizeaza manuale scolare si alte auxiliare didactice aprobate de Ministerul Educatiei. (4) Infiintarea. prin calificative. acele manuale scolare din lista celor aprobate de Mi nisterul Educatiei. temporar nu pot frecventa scoala. exemple de lectii pentru toate temele din p rogramele scolare. (3) Cadrele didactice selecteaza si le recomanda elevilor. ART. ART. Cercetarii. in invatamantul secundar si in invatamantul tertiar nonuniversitar. Cercetarii. care includ programe scolare. in scopul imbunatatirii calitatii procesului educational. CAP. Tineretului si Sportului. in baza libertatii initiat ivei profesionale. (3) Rezultatele evaluarii se exprima. Mini sterul Educatiei. (2) Se infiinteaza Biblioteca Scolara Virtuala si Platforma scolara de e-lea rning. cat si pentru cel in limbile minoritatil or nationale. ART. (4) Controlul utilizarii si al respectarii standardelor nationale de evaluar e de catre cadrele didactice se realizeaza prin inspectia scolara. Ce rcetarii. in mod similar testelor internationale. astfel incat aceste resurse sa fie accesibile permanent si gratuit oricarui elev sau profesor. Tineretului si Sportului reglementeaza elaborarea de manuale scolare alternative. Cercetarii. Tineretului si Sportului. exemple de probe de evaluare. (2) Toate evaluarile se realizeaza pe baza standardelor nationale de evaluar e pentru fiecare disciplina. 70 (1) Bibliotecile scolare si centrele de documentare si informare se organize aza si functioneaza pe baza unui regulament elaborat de Ministerul Educatiei. sau prin punctaje. domeniu de studiu. Cercetarii. Tineretului si Sportului obtinand dreptul de publicare din part ea autorilor. (4) Elevii si profesorii din invatamantul de stat si din invatamantul obliga toriu particular acreditat/autorizat beneficiaza de manuale scolare gratuite. Cercetarii. din motive de sanatate. respectiv prin note de la 1 la 10. Tineretului si Sportului. Aceste re surse digitale vor fi protejate de Legea nr. Tineretului si Sportului care vor fi utilizate i n procesul didactic. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. gestiunea si imbogatirea permanenta a Bibliotecii Scolare V irtuale si a Platformei scolare de e-learning intra in responsabilitatea Ministe rului Educatiei.

un raport de evaluare a dezvoltarii fizice. pentru diagnoza sistemului de invatamant la nivel primar. (2) Un elev cu deficiente de invatare beneficiaza. Tineretului si Sportului realizeaza. R ezultatele evaluarilor sunt folosite pentru elaborarea planurilor individualizat e de invatare ale elevilor. sustinuta in timpul anului. in baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei. c ognitive. toate scolile. SECTIUNEA a 2-a Structura si caracteristicile evaluarilor ART. In acest scop se va crea o banca de instrumente de evaluare unica. avand functie orientativa. si limba materna. organizeaza si realizeaza evaluarea competentelor fundamentale: scris-citit si matematica.(1) Evaluarea se centreaza pe competente. 74 (1) La finalul clasei pregatitoare. in contexte de invatare formale. 73 (1) Portofoliul educational cuprinde totalitatea diplomelor. in baza unei metodologii elabor ate de Ministerul Educatiei. a limbajului si a comunicarii. Tineretului si Sportului. prin esantionare. de ed ucatie remediala. organizeaza s i realizeaza evaluarea elevilor prin doua probe transdisciplinare: limba si comu nicare. fiecare scoala. U tilizarea lui debuteaza incepand cu clasa pregatitoare si reprezinta cartea de i dentitate educationala a elevului. Cercetarii. se realizeaza o evaluare nat ionala obligatorie a tuturor elevilor. Evaluarea se realizeaza prin urmatoa rele probe: a) o proba scrisa la limba si literatura romana. c) o proba scrisa transdisciplinara la matematica si stiinte. Cercetarii. pentru a-i ajuta pe profesori in notarea la clasa. b) o proba scrisa la limba materna. sustinuta in timpul anulu i. Cercetarii. iar pentru elevii din clasele cu predare in limbile min oritatilor nationale. precum si produs e sau rezultate ale acestor activitati. socioemotionale. matematica si stiinte. Cercetarii. cadrul didactic responsabil intocmeste. Tineretului si Sportului. in baza unei metodologii elabo rate de Ministerul Educatiei. Proba de limba si comunicare va cuprinde limba ro mana si limba moderna I. nonform ale si informale. in mod obligatoriu. Rezultatele evaluarii si planurile individualizate s e comunica parintilor elevilor si constituie documente din portofoliul education al al elevului. (2) La finalul clasei a II-a. in baza unei metodologii elaborate de Minister ul Educatiei. f) o proba orala transdisciplinara de evaluare a competentelor civice si soc iale. ofera feed-back real elevilor si s ta la baza planurilor individuale de invatare. precum si a dezvoltarii capacitatilor s i atitudinilor de invatare. ART. Rezultatele evaluarii se exprima printr-u n punctaj. Cercetarii. o evaluare la nivel national a compet entelor fundamentale dobandite in ciclul primar. e) o proba practica de utilizare a calculatorului. Rezultatele evaluarii si plan urile individualizate de invatare se comunica parintilor elevilor si sunt trecut e in portofoliul educational al elevului. d) o proba scrisa la o limba de circulatie internationala. Rezultatele evaluarilor sunt utilizate p entru elaborarea planurilor individualizate de invatare ale elevilor si pentru p reorientarea scolara catre un anumit tip de liceu. in diferite contexte. a certificatelo r sau a altor inscrisuri obtinute in urma evaluarii competentelor dobandite sau a participarii la activitati de invatare. similar testelor internationale. Ministerul Educatiei. Tineretu lui si Sportului. (6) Rezultatele evaluarii nationale se inscriu in portofoliul educational al . (5) La finalul clasei a IX-a. (3) La finalul clasei a IV-a. (2) Portofoliul educational este elementul central al evaluarii invatarii. Tineretului si Sportului. (4) La finalul clasei a VI-a. dupa modelul testarilor interna tionale.

care atesta finalizarea studiilor liceale si care confera dreptul de acces. elevii urmeaza liceul sau scoala profesiona la. pentru elevii care au urmat studiile liceale intr-o limba a minorita tilor nationale. la inceputul clasei a VIII-a. cercetarii. (3) In cazul mediilor egale. pana. . in raport cu standardele europene recunoscute in . Rezultatul evaluarii se exprima prin nivelul de competenta corespunzator Cadrului european comun de referinta pentru limbi. b) in cazul in care numarul de candidati este mai mare decat numarul locuril or oferite de unitatea de invatamant. Tineretului si Sportului s i este data publicitatii.proba B de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in lim ba materna. (4) Examenul national de bacalaureat consta in sustinerea urmatoarelor probe : . cel mai tarziu. proceduri le de organizare a acesteia. (2) Admiterea la liceu sau la scoala profesionala se realizeaza dupa urmatoa rea procedura: a) in cazul in care numarul de candidati nu depaseste numarul locurilor ofer ite de unitatea de invatamant. par te a portofoliului educational. pe parcursul invatamantului preu niversitar. tineretului si sportului. . in conditiile legii. in conditiile legii. Proba suplimentara de admitere se va sustine la cel mult doua discipline. programele. care le da dreptul de acces in invatamantul superior. la cerere si conform unei metodologii apro bate prin ordin al ministrului educatiei.elevului. 76 (1) Dupa absolvirea gimnaziului. si foaia matricola. precum si modul de utilizare a portofoliului educat ional. parte a portofoliului educat ional. 77 (1) Absolventii invatamantului liceal primesc diploma de absolvire si foaia matricola. cel mai tarziu la inceputul clasei a VIII-a. . ART. (2) Elevii care au promovat clasa a XII-a/a XIII-a vor sustine examenul nati onal de bacalaureat. admiterea se face luand in calcul in propo rtie de 70% portofoliul educational al elevului. ART. in invatamantul p ostliceal. Rezultatul evaluarii se expr ima prin nivelul de competenta.proba C de evaluare a competentei lingvistice la doua limbi de circulatie internationala studiate pe parcursul invatamantului liceal. Cercetarii. ART. pentru fiecare generatie. precum si dreptul de sustinere a examenului de bacalaureat. parte a portofoliului educational. diferentierea se face pe baza portofoliului edu cational al elevului.proba A de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in lim ba romana. (2) Continuarea studiilor din invatamantul gimnazial in invatamantul liceal este asigurata pe baza unui proces de consiliere si de orientare scolara si prof esionala. precum si media la probele de la evaluarea nationala de la sfa rsitul clasei a IX-a si in proportie de 30% nota obtinuta la proba de admitere s tabilita de unitatea de invatamant.proba D de evaluare a competentelor digitale. (4) Metodologia-cadru de organizare si desfasurare a admiterii in clasa a Xa este elaborata de Ministerul Educatiei. (3) Absolventii invatamantului liceal care sustin si promoveaza examenul nat ional de bacalaureat dobandesc si diploma de bacalaureat. 75 (1) Absolventii invatamantului gimnazial dobandesc diploma de absolvire. media de absolvire a invatamant ului obligatoriu. admiterea se va realiza pe baza portofoliului edu cational al elevului. Unitatile de invatamant au obligatia de a anunta public discipl ina sau disciplinele la care se sustine proba de admitere. Numarul de locuri alocate clasei a X-a este cel putin egal cu cel al a bsolventilor clasei a IX-a. Elevii care promoveaza. examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competent elor lingvistice in limbi straine au dreptul la recunoasterea si echivalarea rez ultatelor obtinute la aceste examene.

Eliberarea acestor . Tineretului si Sportului. 78 (1) Examenul national de bacalaureat se considera promovat de catre absolven tii invatamantului secundar superior. profiluri. calculata cu doua zecimale exacte. Tineretului si Sportului si se dau publicitatii elevilor la ince putul primei clase de liceu. (5) Continuturile programelor de examen sunt stabilite de Ministerul Educati ei. pentru filiera vocationala: (i) proba practica sau scrisa. (4) li se elibereaza certificate care atesta nivelul de compe tenta lingvistica. absolventului i s e elibereaza diploma de bacalaureat. 77 alin. Tineretului si Sportului si se dau publicitatii. (4). 77 alin. C si D prevazut e la art. specifica profilului ori speciali zarii. 77 alin.domeniu. pe parcursul invatamantului preuniversitar. stabilit e de Ministerul Educatiei. pentru profilul real din filiera teoretica: (i) matematica. in conditiile legii. separat d e examenul de bacalaureat. c) doua probe scrise. a notelor obtinute la probele scrise E prevazute la art. Cercetarii. specializari sau calificari. (6) Pentru anumite filiere. la cerere si conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educa tiei. tineretului si sportului. pentru profilul umanist din filiera teoretica: (i) o limba de circulatie internationala.proba E scrisa de evaluare a competentelor formate pe durata invatamantulu i liceal. diferentiate dupa cum urmeaza: 1. liceal. metodologia. cel mai tarziu la inceputul ultimei clase de liceu. 77 alin. calendarul si modul de organizare ale exa menului de certificare a calificarii se stabilesc de Ministerul Educatiei.proba comuna pentru elevii d e la toate filierele. (ii) proba transdisciplinara specifica profilului sau specializarii. biologie. Calendarul. pentru fiecare generatie . Cerce tarii. Elevii care promoveaza. precu m si modul de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat se stabilesc de Ministerul Educatiei. ex amene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale au dr eptul la recunoasterea si la echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene . profilurile si specializarile. care au urmat studiile lic eale intr-o limba a minoritatilor nationale. Cercetarii. la inceputul ultimei clase de liceu. (7) Absolventii invatamantului liceal care sustin si promoveaza examenul de certificare a calificarii primesc certificat de calificare corespunzator nivelul ui stabilit prin Cadrul national al calificarilor si suplimentul descriptiv al c ertificatului in format Europass. pentru filiera tehnologica: (i) proba scrisa disciplinara specifica profilului. (4) si au obtinut cel putin nota 5 la fiecare dintre acestea. profilurile si specializarile. 2. (8) Eliberarea certificatului de calificare nu este conditionata de promovar ea examenului de bacalaureat. pentru fiecare generatie. chimie. B. (ii) proba transdisciplinara din geografie. istorie. dupa cum urmeaza: a) proba scrisa la Limba si literatura romana .proba comuna pentru elevii de la toate filierele. Cercetarii. absolventii inv atamantului liceal pot sustine un examen de certificare a calificarii. C si D prevazute la art. B. b) au sustinut probele scrise E prevazute la art. (2) In urma promovarii examenului national de bacalaureat. respectiv nivelul de competenta digitala. Continutul. (4) cel putin egala cu 6. dupa caz. 4. care indeplinesc cumulativ urmatoa rele conditii: a) au sustinut probele A. (ii) proba transdisciplinara din stiinte: fizica. (3) Absolventilor de liceu care au sustinut evaluarile A. 3. Tineretului si Sportului si se dau publici tatii. b) proba scrisa la Limba si literatura materna . stiinte socioumane. (ii) proba transdisciplinara specifica domeniului de pregatire. cercetarii. c) au obtinut media aritmetica. . ART.

fara taxa. (8) este condusa de un presedinte. si prin consultarea obligatorie a reprezentantilor beneficiarilor s ecundari si tertiari. (3) Comunitatea locala si societatea. (10) Comisia prevazuta la alin. tineretului si sportului dintre cad rele didactice universitare de predare. (11) Rezultatele examenului national de bacalaureat se fac publice prin afis are. 77 alin. (4). respectiv rezultatele la probel e scrise E prevazute la art. CAP. 80 (1) Invatamantul preuniversitar este centrat pe beneficiari. (4). impreuna cu Consiliul National al Elevilor si organizatiile guvernamentale si nonguvernament ale reprezentative. Tineretului si Sportului. (2) Ministerul Educatiei. in fata unei comisii stabili te de inspectoratul scolar. Toate deciziile majore sunt luate prin consultarea reprezentantilor beneficiarilor primari. Prezentarile ulterioare la aceste examene sunt conditionate de achitarea unor taxe stabilite de Ministerul Educatiei. (2) Beneficiarii secundari ai invatamantului preuniversitar sunt familiile a nteprescolarilor. cerceta .certificate nu este conditionata de promovarea probelor scrise E prevazute la ar t. cercetarii. (4) In cazul nepromovarii examenului national de bacalaureat. B. avand gradul didactic I si performa nte profesionale deosebite. (5) In decursul unui an scolar se organizeaza doua sesiuni ale examenului na tional de bacalaureat. care se aproba prin ordin al ministrului educatiei. numit prin ordin al ministrului educatiei. VI Resursa umana SECTIUNEA 1 Beneficiarii educatiei ART. (9) Comisia prevazuta la alin. avand titlul stiintific de doctor. la cerere. (8) este alcatuita exclusiv din profesori de la alte unitati de invatamant decat cele din care provin elevii care sustin pro bele scrise ale examenului national de bacalaureat. in fata unei comisii prezidate de directorul unit atii de invatamant si numite prin decizie a inspectorului scolar general. 77 alin. in timpul anului scolar. Cercetarii. res pectiv a Consiliului National al Elevilor sau a altor asociatii reprezentative a le elevilor. prescolarii si elevii. ale prescolarilor si ale elevilor. sau d e un cadru didactic din invatamantul liceal. pot fi recunos cute in sesiunile urmatoare. dintr-o unitate de invatamant situata in alt judet d ecat cel in care se afla unitatea de invatamant din care provin elevii care sust in probele scrise ale examenului national de bacalaureat. se sustin dupa incheierea cursurilor. in general. Cercetarii. a autoritatilor administratiei publice locale si a societatii civile. 77 alin. (4) se organizeaza si se desfasoara la nivelul unitatii de invatamant. pe pa rcursul semestrului al II-lea. d e cel mult doua ori. Tineretul ui si Sportului. sunt beneficiari tertiari ai invatamantului preuniversitar. (4) care au fost promovate cu cel putin no ta 5. (7) Evaluarile A. (8) Probele scrise E la examenul national de bacalaureat. 77 alin. B. C si D s ustinute conform prevederilor art. 79 (1) Beneficiarii primari ai invatamantului preuniversitar sunt anteprescolar ii. rezultatele la evaluarile A. C si D prevazute la art. in con ditiile stabilite prin metodologie specifica. a reprezentantilor mediului de afaceri. elaboreaza un statut in care sunt prevazute drepturile si in datoririle elevilor. (6) Candidatii proveniti din invatamantul preuniversitar pot sustine examenu l national de bacalaureat si examenul de certificare a calificarii. (4). ART. respectiv a structurilor asociative reprezentative ale par intilor. 77 alin. prevazute la art.

(2) Activitatile extrascolare sunt realizate in cadrul unitatilor de invatam ant preuniversitar. potrivit prevederilor legale. de burse de merit. (4) Elevii beneficiaza de tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee. (3) Criteriile generale de acordare a burselor se stabilesc de Ministerul Ed ucatiei. pe baza de abonament. tineretului si sportului. prin activitati extrascolare organizate de Ministe rul Educatiei. Tineretului si Sportului. Cercetari i. (2) La inceputul fiecarui an scolar se realizeaza examinarea starii de sanat ate a elevilor. controlul si competentele unitatilor care ofer a educatie extrascolara se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al minis trului educatiei. precum si cei institutionalizati pot beneficia de gratuitate pe ntru toate categoriile de transport mentionate la alin. in conditiile legii. prin unitatile de invatamant la care sunt scolariza ti. (4) Elevii pot beneficia si de burse pe baza de contract incheiat cu operato ri economici ori cu alte persoane juridice sau fizice. de suprafata. in tabere scolare. prescolarii si elevii din unitatile scolare de stat si particulare autorizate/acreditate beneficiaza de asistenta medicala. pe baza unei metodologii comune elaborate de Ministerul Educatie i. (3) Autorizarea sanitara necesara functionarii unitatilor de invatamant de s tat se obtine fara taxe. psihologice si logopedice scolare ori in unitati medicale de stat. (2) Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri al e bugetului de stat si numarul acestora se stabilesc anual prin hotarare a consi liului local. (6) Elevii etnici romani cu domiciliul stabil in strainatate beneficiaza de burse. Cercetarii. in limitele fondurilor repartizate si in raport cu integralitatea efectuar ii de catre elevi a activitatilor scolare. tineretului si sportului. precum si de credite pent ru studiu acordate de banci. in palate ale copiilor.rii. precum si pentru transportul intern auto. fiecare unitate de invata mant isi elaboreaza regulamentul scolar propriu. in ba ze sportive. de burse de studiu si de burse de ajutor social. pe tot parcursul an ului calendaristic. elevii orfani. cercetarii. pe tot parcursul anului calendaristic. (1). 84 (1) Elevii din invatamantul obligatoriu si liceal acreditat/autorizat benefi ciaza de tarif redus cu 50% pentru transportul local in comun. (3) Elevilor care nu pot fi scolarizati in localitatea de domiciliu li se de conteaza cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educatiei. (2) Ca masura de protectie speciala. de merit. ART. potrivit prevederilor prezentei legi. Cercetarii. ART. In baza acestui statut. respectiv a consiliului judetean/consiliilor locale ale sectoarelo r municipiului Bucuresti. psihologica si logopedica gratuita. 82 (1) Elevii de la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de s tat pot beneficia de burse de performanta. Tineretului si Sportului si de Ministerul Sanatatii. sau li se asigura decontarea sumei ce reprezinta contravaloarea a 8 calatorii dus-intors pe semestru. (3) Organizarea. feroviar si naval. in cabinete medicale. daca locuiesc la internat sau in gazda. in limita a 50 km. in cluburi. 81 (1) Anteprescolarii. a burselor de studiu si a celor de ajutor s ocial se stabilesc anual in consiliile de administratie ale unitatilor de invata mant. ART. prescolarii si elevii din invatamantul preuniversitar a u drepturi egale la educatie. ART. acreditarea. nav al si subteran. (5) Elevii si cursantii straini din invatamantul preuniversitar pot benefici a de burse. turistice si de agrement sau in alte unitati acreditate in acest se ns. 83 (1) Anteprescolarii. Tineretului si Sportului. Tineretului si Sportului. la c . elevii cu cerinte educat ionale speciale. Cercetarii. Criteriile specifice de acordare a burselor de performanta.

elevilor din invatamantul obligatoriu. in momentul inscrierii ante prescolarilor. Modalitatea de subventionare se stabileste prin hotarare a Guvernului. in care sunt inscrise drepturile si obligatiile re ciproce ale partilor. la spectacole de teatru. 89 In invatamantul preuniversitar de stat si particular. (2) Statul subventioneaza toate costurile aferente frecventarii liceului pen tru elevii provenind din mediul rural sau din grupuri socioeconomice dezavantaja te. de masa si de internat. Cercetarii. Tineretului si Sportului. prin decizia consiliului de administr atie. (3) Parintele sau tutorele legal este obligat sa ia masuri pentru scolarizar ea elevului.oncerte. respectiv a prescolarilor sau a elevilor. (2) Angajarea personalului didactic in unitatile de invatamant cu personalit . SECTIUNEA a 2-a Personalul din invatamantul preuniversitar ART. 53 /2003 . (5) Elevii etnici romani din afara granitelor tarii. se rvicii de transport. tineretului si sportului si este particularizat. li se asigura. (2) In invatamantul preuniversitar poate functiona personal didactic asociat . L a concurs se poate prezenta orice persoana care indeplineste conditiile prevazut e de legislatia in vigoare. 85 (1) In situatii justificate. cu modificarile si completarile ulterioare. la nivelul fiecarei unitati de invatamant. personal didactic auxiliar si personal administrativ sau nedidactic. (4) Personalul administrativ isi desfasoara activitatea in baza Legii nr. un contract educational. cauzate de elev. potri vit reglementarilor legale. scolariz ati intr-o alta localitate decat aceea de domiciliu. Tineretului si Sportului. daca servesc politicii educationale a sistemului nat ional de invatamant si daca nu sunt contrare intereselor statului roman si legis latiei in vigoare. beneficiaza de gratuitate la toate manifestarile prevazute la alin. cercetarii. tineretului si sportului. (3) Personalul didactic auxiliar este definit conform prevederilor prezentei legi. de catre autoritatile administratie i publice locale din localitatea de domiciliu. initiata de Ministerul E ducatiei. ART. ART. Contractul educational-tip este aprobat prin ordin al mini strului educatiei. in Registrul unic matri col. Cercetarii. ART. ART. de opera. 87 Unitatile de invatamant pot primi donatii din tara si din strainatate. 86 (1) Unitatile de invatamant incheie cu parintii. 88 (1) Personalul din invatamantul preuniversitar este format din personal dida ctic.Codul muncii. al colectivitatilor locale. dupa caz. 90 (1) Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice au caracter deschis. bursieri ai statului ro man. (4) Parintele sau tutorele legal raspunde pentru distrugerile materiale din patrimoniul scolii. al societatilor de binefacere. cu sprijinul operatorilor economi ci. (2) Nerespectarea prevederilor contractului educational-tip de catre unitate a de invatamant este sanctionata de inspectoratul scolar. precum si al alto r persoane juridice sau fizice. de film si la alte manifestari cultu rale si sportive organizate de institutii publice. conform unei metodologii-cadru elaborate de Mini sterul Educatiei. cercetarii. posturile didactice va cante si rezervate se ocupa prin concurs organizat la nivelul unitatii de invata mant cu personalitate juridica. pe perioada invatamantului obligatoriu. ART. (4). precum si pentru cei care frecventeaza scolile profesionale. in conformitate cu pre vederile metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educatiei.

precum si salarizarea personalului didactic din unitatile de invataman t particular se stabilesc prin negociere intre conducerea persoanei juridice fin antatoare si persoana in cauza. elaboreaza si implementeaza pol itica nationala in domeniul invatamantului preuniversitar. ART. 92 (1) La nivelul fiecarei unitati si institutii de invatamant preuniversitar s e realizeaza anual evaluarea activitatii personalului didactic si didactic auxil iar. Consiliul de administratie al unitatii de invatamant aproba comisiile d e concurs si valideaza rezultatele concursului. (5) Salarizarea personalului didactic si a celui didactic auxiliar din unita tile de invatamant de stat se face si in functie de performantele profesionale. cu avizul consiliului de administratie al unitat ii scolare. monitorizeaza si evalueaza politicile educationale na tionale. (6) Veniturile salariale si extrasalariale ale directorilor si directorilor adjuncti. ca organ de specialitate al administratiei publice centrale. (2) Ministerul Educatiei. ART. motivarea. Ministerul Educatiei. 91 (1) Organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor didactic e auxiliare si administrative dintr-o unitate de invatamant sunt coordonate de d irector. Angajatorul este unitatea de invatamant. cu aprobarea consiliului de administratie. finantat din propriul buget. CAP. Cercetarii. Tineretului si Sportului dezvolta prog ramul national de stimulare a excelentei didactice. (2) Rezultatele evaluarii stau la baza deciziei consiliului de administratie privind acordarea calificativului anual si a gradatiei de merit. Tineretului si Sportului. cu votul a 2/3 din total ul membrilor.ate juridica se face prin incheierea contractului individual de munca de catre d irectorul unitatii. evaluarea. tineretului si sportului. Cercetarii. Cercetarii. Directorul unitatii de invatamant emite deciziile conform hotarari lor consiliului de administratie. Rezultatele auditului se aduc la cunostinta celor in cauza. Tineretului si Sportului. 94 (1) Ministerul Educatiei. raspunder ea disciplinara si disponibilizarea personalului didactic se iau la nivelul unit atii de invatamant de catre consiliul de administratie. VII Conducerea sistemului si a unitatilor de invatamant SECTIUNEA 1 Dispozitii generale ART. (3) Ministerul Educatiei. ART. in domeniul invatamantului preuniversitar. Cerceta rii. Cercetarii. (4) Metodologia de acordare a gradatiei de merit si a implementarii programu lui national de stimulare a excelentei didactice se elaboreaza de Ministerul Edu catiei. Tineretului si Sportului are drept de initiativa si de executie in domeniul politicii financiare si al resurselor umane din sfera educatiei. . Metodologia de evaluare se stabileste prin ordin al ministrului educatiei. din care se premiaza excelenta didactica. urmatoarele atributii: a) elaboreaza. (2) Angajarea prin incheierea contractului individual de munca a personalulu i didactic auxiliar si administrativ in unitatile de invatamant cu personalitate juridica se face de catre directorul unitatii. consiliul ui de administratie al unitatii de invatamant si Ministerului Educatiei. Cercetarii. 93 Hotararile privind angajarea. cercetarii. (7) Inspectoratele scolare judetene si Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti realizeaza auditarea periodica a resursei umane din invatamantul preun iversitar. Tineretului si Sportului exercita. aplica. conform legii. Tineretului si Sportului. cu aprobarea consiliului de admi nistratie. recompensarea.

j) asigura cadrul organizatoric pentru selectionarea si pregatirea adecvata a elevilor cu aptitudini deosebite. cu personalitate juridica. Tine retului si Sportului la nivel judetean. tineretului si sportului. p) elaboreaza. r) stabileste structura anului scolar. impreuna cu alte ministere interesate. precum si a Bibliotecii Scolare Virtuale. aproba si achizitioneaza manualele scolare si asigura finantar ea conform legii. v) da publicitatii si prezinta anual Parlamentului raportul privind starea i nvatamantului preuniversitar in Romania. k) asigura scolarizarea specializata si asistenta psihopedagogica adecvata a copiilor si tinerilor cu dizabilitati sau cu cerinte educationale speciale. (3) In realizarea atributiilor sale. pentru acoper irea cheltuielilor ocazionate de vizarea si de recunoasterea actelor de studii. De asemenea. Ministerul Educatiei. cifrele de scolarizare. strategia colaborarii cu alte state si cu organismele internationale specializate in domeniul invatama ntului. a autoritatilor administratiei publice locale. respectiv al municipi ului Bucuresti. incaseaza taxe. e) coordoneaza elaborarea si aproba Curriculumul national si sistemul nation al de evaluare. in lei si in valuta. asigura si supravegheaza respectarea acestora. avand in principal ur matoarele atributii: a) aplica politicile si strategiile Ministerului Educatiei. aviz ate si transmise de catre inspectoratele scolare judetene. organizeaza si finanteaza comisii si consilii n ationale. c) coordoneaza si controleaza sistemul national de invatamant. g) aproba. i) asigura omologarea mijloacelor de invatamant.b) monitorizeaza activitatea de evaluare externa. conform legii. o) raspunde de evaluarea sistemului national de invatamant pe baza standarde lor nationale. regulamentele de organizare si de functionare a un itatilor subordonate si a unitatilor conexe. Tineretului si Sportului. s) elaboreaza metodologii si regulamente pentru asigurarea cadrului unitar a l implementarii politicilor educationale nationale. pe baza unor norme interne. f) evalueaza. cercetarii. Cercetarii. . Cercetarii. h) elaboreaza studii de diagnoza si de prognoza in domeniul invatamantului. respectiv al municipiului Bucuresti. Organizarea si functionarea acestora sunt stabilite prin ordin al mini strului educatiei. a certificatelor si a titlurilor stiintifice eliberate in strainatate . centralizate. q) stabileste modalitatile de recunoastere si de echivalare a studiilor. Cercet arii. l) analizeaza modul in care se asigura protectia sociala in invatamant si pr opune Guvernului si autoritatilor administratiei publice locale abilitate masuri corespunzatoare. w) coordoneaza colectarea si asigura analiza si interpretarea datelor statis tice pentru sistemul national de indicatori privind educatia. monitorizeaza si controleaza perfectionarea si formarea init iala si continua a personalului didactic pentru politicile de interes national. avand in vedere recomandarile studiilor de prognoza. u) elaboreaza norme specifice pentru constructiile scolare si pentru dotarea acestora. Cercetarii. spre aprobare. Tineretului si Sportului propune Guvernului infiintarea de agentii. m) coordoneaza. t) construieste si asigura functionarea optima a Platformei scolare de e-lea rning. 95 (1) Inspectoratele scolare judetene si Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti sunt servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educatiei. conform legii. a d iplomelor. Tiner etului si Sportului infiinteaza. ART. d) avizeaza structura retelei invatamantului preuniversitar si inainteaza Gu vernului. a operatorilor ec onomici. pe baza propunerilor unitatilor de invatamant. formarii profesionale si al cercetarii stiintifice. n) elaboreaza politicile nationale in domeniul resurselor umane. Ministerul Educatiei.

cercetarii. invatamant primar si gimnazial. cu consultarea grupului parlamentar al minoritatilor nationale. Cercetarii. g) mediaza conflictele si litigiile survenite intre autoritatea administrati ei publice locale si unitatile de invatamant. respectiv al municipiului Bucuresti. j) aproba. . n) gestioneaza baza de date privind cadrele didactice calificate angajate in unitatile de invatamant. i) prezinta un raport anual privind starea invatamantului pe teritoriul jude tului. respectiv al municipiului Bucuresti. (5) In structura inspectoratelor scolare sunt cuprinsi si inspectori scolari pentru problemele copiilor si tinerilor proveniti din medii socioeconomice deza vantajate. e laborat si aprobat de consiliul de administratie. respectiv al municipiului Bucuresti. prin inspectia scolara. respectiv. Cercetarii. Cercetarii. tineretului si sportului. q) asigura colectarea datelor statistice pentru sistemul national de indicat ori privind educatia. la propunerea consiliului local sau a consiliilor judetene. tineretului si sportului . p) realizeaza auditarea periodica a resursei umane din invatamantul preunive rsitar. m) monitorizeaza activitatile de constituire. a document elor strategice privind dezvoltarea economica si sociala la nivel regional. o) inainteaza spre avizare Ministerului Educatiei. jude tean si local. respectiv a m unicipiului Bucuresti. Acest raport se face public. scolariz area elevilor si monitorizeaza participarea la cursuri a acestora pe durata inva tamantului obligatoriu. respectiv a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti se stabileste prin ordin al ministrului educati ei. impreuna cu autoritatile administratiei publice locale. cercetarii. (4) In structura inspectoratelor scolare din judetele cu invatamant si in li mbile minoritatilor nationale sunt cuprinsi si inspectori scolari pentru acest t ip de invatamant. e) coordoneaza admiterea in licee. Functionarea acestora se realizeaza in baza unui regulament propriu. k) aplica politicile educationale nationale la nivel judetean. infii ntarea unitatilor pentru educatie timpurie. monitorizeaza si evalueaza calitatea managementului unitatil or si institutiilor de invatamant. Acesti inspectori scolari sunt numiti respectand procedurile p rezentei legi. in conformitate cu politica educationala.b) controleaza aplicarea legislatiei si monitorizeaza calitatea activitatilo r de predare-invatare si respectarea standardelor nationale/indicatorilor de per formanta. f) monitorizeaza implementarea programelor nationale initiate de Ministerul Educatiei. (2) Structura inspectoratelor scolare judetene. Tineretului si Sportului din aria judetului/municipiulu i Bucuresti. evaluarile nationale si concursurile scol are la nivelul unitatilor de invatamant din judet si. l) acorda consiliere si asistenta unitatilor si institutiilor de invatamant in gestionarea resurselor umane si a posturilor didactice la nivelul judetului. de vacantare si de ocupare a p osturilor didactice din unitatile de invatamant. (3) Inspectoratul scolar are un consiliu de administratie si un consiliu con sultativ. Tineretului s i Sportului reteaua scolara din raza lor teritoriala propusa de autoritatile adm inistratiei publice locale. din municipiul Bucuresti. precum si intreaga baza de date a educatiei. Tineretului si Sportului pe aria judetului. precum si a proiectelor derulate de unitatile scolare si cele conexe in cadrul programelor Uniunii Europene in domeniul educatiei si tine retului. d) asigura. a operatorilor economi ci si a partenerilor sociali interesati. c) controleaza. h) coordoneaza si controleaza activitatile unitatilor conexe ale Ministerulu i Educatiei. dupa consultarea unitatilor de invatamant. conform regulamentului-cadru a probat prin ordin al ministrului educatiei.

(5) In invatamantul particular si confesional. si un re prezentant al elevilor. Prevederile p rezentului articol se aplica in mod corespunzator si pentru invatamantul prescol ar si primar. (2) In unitatile de invatamant de stat consiliul de administratie este organ de conducere si este constituit din 7. la propu nerea consiliului profesoral. la solicitarea directorului sau a doua treimi dintre membri. tineretului si sportului. prin hotarare adoptata cu votul secret al majoritatii. membrii acestuia aleg un presedinte de sedinta din randul cadrelor didactice. Directorul si director ul adjunct sunt membri de drept ai consiliului de administratie din cota aferent a cadrelor didactice din unitatea de invatamant respectiva. (7) Consiliul de administratie are urmatoarele atributii principale: a) adopta proiectul de buget si avizeaza executia bugetara la nivelul unitat ii de invatamant. La sedintele consiliului de administratie participa. etice sau profesionale ale cadrelor . e) organizeaza concursul de ocupare a functiilor de director si de director adjunct. b) in cazul in care consiliul de administratie este format din 9 membri. 96 (1) Unitatile de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica sunt co nduse de consiliile de administratie. Directorul si directo rul adjunct sunt membri de drept ai consiliului de administratie din cota aferen ta cadrelor didactice din unitatea de invatamant respectiva. d) stabileste pozitia scolii in relatiile cu terti. dup a caz. conduce sedintele consiliului de administratie si semneaza h otararile adoptate in aceasta perioada. cu comitetul de parinti si cu aut oritatile administratiei publice locale. Conducerea consiliului de administratie este asigurata de persoana desemnata de fondatori. 3 reprezenta nti ai consiliului local si 3 reprezentanti ai parintilor. 2 reprezentanti ai parintilor. un reprezentant al consiliului local. h) sanctioneaza abaterile disciplinare. In unitatil e pentru invatamantul general obligatoriu. f) aproba planul de incadrare cu personal didactic si didactic auxiliar. astfel: a) in cazul unitatilor de invatamant de nivel gimnazial cu un singur rand de clase. consiliul de administratie este format din 7 membri. de regula. 9 sau 13 membri. (6) Consiliul de administratie se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar. 2 reprezentan ti ai consiliului local si 2 reprezentanti ai parintilor. c) in cazul in care consiliul de administratie este format din 13 membri. un reprezentant al primarului. In exercitarea atributiilor ce le revin. in componenta consiliului de administratie sunt inclusi reprezentanti ai fondatorilor. pre cum si schema de personal nedidactic. din tre acestia 4 sunt cadre didactice. de directori si de directori adjuncti. un reprezentant al primarului. cu statut de observator. Presedintele de sedinta este ales pentru o perioada de cel mult un an. la propunerea consiliului profesor al.SECTIUNEA a 2-a Conducerea unitatilor de invatamant ART. cercetarii. c) aproba curriculumul la decizia scolii. (3) Consiliul de administratie este organul de conducere al unitatii de inva tamant. (4) Dupa constituirea consiliului de administratie. di ntre acestia 6 sunt cadre didactice. g) aproba programe de dezvoltare profesionala a cadrelor didactice. b) aproba planul de dezvoltare institutionala elaborat de directorul unitati i de invatamant. un reprezentant al primarului. inclusiv directorul. Metodologi a-cadru de organizare si de functionare a consiliului de administratie este stab ilita prin ordin al ministrului educatiei. consiliile de administratie si d irectorii conlucreaza cu consiliul profesoral. consiliul de administratie cuprinde s i un reprezentant al consiliului local. cu urmatoarea compo nenta: 3 cadre didactice.

f) raspunde de selectia. aplicarea de sanctiuni si altele asemenea. cercetarii. In cazul unitatilo r de invatamant cu sectii de predare in limbile minoritatilor nationale. Raportul este prezentat in fata comitetului de parin ti si este adus la cunostinta autoritatilor administratiei publice locale si a i nspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti. (9) Deciziile privind bugetul si patrimoniul unitatii de invatamant se iau c u majoritatea din totalul membrilor consiliului de administratie. j) aproba orarul unitatii de invatamant. l) indeplineste orice alte atributii stabilite prin ordine si metodologii al e ministrului educatiei. cum ar fi procedurile pentr u ocuparea posturilor. a functiilor de conducere. conform legii. se iau prin vot secret. Membrii consiliului de administratie c are se afla in conflict de interese nu participa la vot. directorul are obligatia cunoasterii limbii respective. ART. la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre membrii pe . e) propune spre aprobare consiliului de administratie proiectul de buget si raportul de executie bugetara. formarea. Cercetarii. g) indeplineste alte atributii stabilite de catre consiliul de administratie . d) propune spre aprobare consiliului de administratie regulamentul de organi zare si functionare al unitatii de invatamant. cu hotararile consiliului de administratie al unitatii de inv atamant si cu respectarea prevederilor regulamentului de organizare si functiona re a acesteia. este prezi dat de catre director si se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie. acordarea calificativelor. (2) Directorul unitatii de invatamant de stat are urmatoarele atributii: a) este reprezentantul legal al unitatii de invatamant si realizeaza conduce rea executiva a acesteia. angajarea. modul de constituire. restrangerea de activitate. b) este ordonatorul de credite al unitatii de invatamant. nu mirea directorului se face cu consultarea organizatiei care reprezinta minoritat ea respectiva in Parlamentul Romaniei sau. k) isi asuma raspunderea publica pentru performantele unitatii de invatamant . motivarea si incetarea raporturilor de munca ale personalului din unitatea de invatamant. mai putin cele prevazute la art. In ca zul unitatilor de invatamant cu predare integrala in limbile minoritatilor natio nale. (8) Hotararile consiliului de administratie se adopta cu majoritatea voturil or celor prezenti. In aceste cazuri. in stricta conformitate cu responsabilitatile si atributiile conferite de lege. atributiile. c) isi asuma. Tineretului si Sportului. 93. (4) Directorul unitatii de invatamant particular si confesional exercita con ducerea executiva. cu consultarea Grupului parlamentar al minoritatilor nationale. raspunderea publica pen tru performantele unitatii de invatamant pe care o conduce. tineretului si sportului. i) aproba comisiile de concurs si valideaza rezultatul concursurilor. h) prezinta anual un raport asupra calitatii educatiei in unitatea sau in in stitutia pe care o conduce. in concordanta cu prevederile legale. acordarea gradatiei de merit. precum si durata mandat elor sunt stabilite prin regulamentele de organizare si functionare a acestora. 97 (1) Directorul exercita conducerea executiva a unitatii de invatamant. daca minoritatea nu are reprezentare parlamentara. (3) Structurile si functiile de conducere ale unitatilor de invatamant parti cular si confesional. unul di ntre directori are obligatia cunoasterii limbii respective. alaturi de director. respectiv ale Min isterului Educatiei. ART.didactice. alaturi de consiliul de administratie. evaluarea periodica. Hotararile consiliului d e administratie care vizeaza personalul din unitate. i) coordoneaza colectarea si transmite inspectoratului scolar datele statist ice pentru sistemul national de indicatori privind educatia. 98 (1) Consiliul profesoral al unitatii de invatamant este format din totalitat ea cadrelor didactice din unitatea scolara cu personalitate juridica. conform legii.

c entrele atestate de formare continua in limbile minoritatilor nationale. b) servicii de terapii logopedice. furnizate prin centrele si prin cabinetel e logopedice interscolare. Tineretului si Sportului sunt: Institutul de Stiinte ale Educatiei. i) propune consiliului de administratie programele de formare si dezvoltare profesionala continua a cadrelor didactice. d) propune consiliului de administratie masuri de optimizare a procesului di dactic. e) propune consiliului de administratie curriculumul la dispozitia scolii. in baza carora se stabileste calificativul anual. palatele si cluburile copiilor. j) alege cadrele didactice membre ale consiliului de administratie. g) aproba sanctionarea abaterilor disciplinare ale elevilor. (8) Centrul National de Instruire Diferentiata se organizeaza si functioneaz . f) propune consiliului de administratie premierea si acordarea titlului de " profesorul anului" personalului cu rezultate deosebite la catedra. cu personalitate juridica. coordonate metodologi c de inspectoratul scolar. urmatoarele activitati si servicii educationale: a) servicii de asistenta psihopedagogica/psihologica.rsonalului didactic. furnizate de centrele scolare de educatie incluziva. (7) Structura. (3) In fiecare judet si in municipiul Bucuresti functioneaza casa corpului d idactic. 99 (1) Unitatile conexe ale Ministerului Educatiei. denumita in continuare CCD. cu personalitate juridica. de orientare scolara si profesionala. h) propune consiliului de administratie initierea procedurii legale in cazul cadrelor didactice cu performante slabe sau pentru incalcari ale eticii profesi onale. (2) Atributiile consiliului profesoral sunt urmatoarele: a) gestioneaza si asigura calitatea actului didactic. d) servicii de mediere scolara. coordoneaza metod ologic. dupa caz. Structura si atributiile CCD se stabilesc prin o rdin al ministrului educatiei. (6) Centrul judetean de resurse si asistenta educationala/Centrul Municipiul ui Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala organizeaza. coordonata metod ologic de inspectoratul scolar. SECTIUNEA a 3-a Unitatile conexe ale invatamantului preuniversitar ART. k) indeplineste alte atributii stabilite de consiliul de administratie. furnizate de mediatorii scolari. casele corpului didactic. b) stabileste Codul de etica profesionala si monitorizeaza aplicarea acestui a. Cercetarii. cercetarii. furnizate prin centrel e judetene si prin cabinetele de asistenta psihopedagogica/psihologica. (5) Finantarea centrului judetean de resurse si asistenta educationala/Centr ului Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala se asigura de l a bugetul consiliului judetean. c) valideaza fisele de autoevaluare ale personalului angajat al unitatii de invatamant. organizarea si functionarea centrului judetean de resurse si de asistenta educationala se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al min istrului educatiei. cercetarii. e) servicii de consultanta pentru educatie incluziva. monitorizeaza si evalueaza. tineretului si sportului. c) servicii de evaluare. la nivel judetean/al municipiului Bucuresti. Unitatea pentru Finantarea Invatamantului P reuniversitar. Centrul National de Instruire Diferentiata. (4) Centrele judetene de resurse si asistenta educationala/Centrul Municipiu lui Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala sunt unitati specializate ale invatamantului preuniversitar. (2) Unitatile conexe ale invatamantului preuniversitar sunt: centrul judetea n de resurse si asistenta educationala/Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala. tineretului si sportului.

cerce tarii. finantarea complementara si finantarea suplimentara. Cercetarii. parti cular sau confesional acreditat. asociatii reprezentative profesionale ale cadre lor didactice. organizarea si functionarea Unitatii pentru Finantarea Invat amantului Preuniversitar se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei. Atri butiile. din sume defalcate di n taxa pe valoarea adaugata si alte venituri ale bugetului de stat. (2) Statul asigura finantarea de baza pentru toti prescolarii si pentru toti elevii din invatamantul primar. (9) Unitatea pentru Finantarea Invatamantului Preuniversitar se organizeaza in subordinea Ministerului Educatiei. (2) Consiliile locale si consiliul judetean. 100 (1) Palatele si cluburile copiilor sunt unitati de invatamant pentru activit ati extrascolare. (3) Palatele si cluburile copiilor sunt in subordinea inspectoratelor scolar e. Cerce tarii. stabilite prin lege. (4) Organizarea si competentele palatelor si cluburilor copiilor se stabiles c prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educatiei. cu asociati i reprezentative ale parintilor. din fonduri publice. VIII Finantarea si baza materiala a invatamantului preuniversitar SECTIUNEA 1 Dispozitii generale ART. (2) Palatul National al Copiilor din Bucuresti este subordonat Ministerului Educatiei.a conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei. precum si pentru elevii din invatamantul postli ceal special de stat. ART. structuri asocia tive reprezentative ale autoritatilor administratiei publice locale. Cercetarii. gimnazial. respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti pot contribui din bugetele proprii la finant area de baza si complementara a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat. structura. 101 (1) Finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar cuprinde finantarea d e baza. (2) Finantarea invatamantului preuniversitar particular si confesional acred itat se face din taxe. precum si din alte surse. precum si cu sindicatele reprezentative. conform standardelor nationale. Tineretului si Sportului are drept de initiativa in domeniile politicii financiare si resurselor umane din domeniul ed ucatiei si colaboreaza cu alte ministere. p rimar si gimnazial obligatoriu. tineretului si sportului. cu autoritati locale. Cercetarii. ART. precum si contributiile aferente acestora. 104 (1) Finantarea de baza asigura desfasurarea in conditii normale a procesului de invatamant la nivel preuniversitar. ART. Cercetarii. tiner etului si sportului. pentru urmatoarele categorii de cheltuieli: a) cheltuielile cu salariile. Palatele copiilor au si rol metodologic. Tineretului si Sportului. CAP. (3) In invatamantul preuniversitar particular. indemnizatiile si alte drepturi sal ariale in bani. ART. conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei. Tineretului si Sportului. potrivit legii. profesional si liceal de stat. in cazul invatamantului prescolar. taxele de scolarizare se stab ilesc de consiliul de administratie al fiecarei institutii sau unitati de invata mant. Tineretulu i si Sportului in 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi. prin bugetel e locale. in conditiile legii. (2) Finantarea de baza se asigura din bugetul de stat. potrivit legii. Finantarea de baza se face in limitele costului standard p er elev/prescolar. cercetarii. 103 (1) Ministerul Educatiei. sporurile. . 102 (1) Finantarea invatamantului preuniversitar de stat. Tineretului si Sportului. particular si confesio nal se asigura din fonduri publice sau din alte surse.

numarul de elevi/prescolari din unitatea de invatamant. cu asistenta tehnica de specialitate a inspectoratelor scolare judet ene. f) cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice. e) cheltuielile cu intretinerea curenta. k) cheltuieli pentru participarea in proiecte europene de cooperare in domen iul educatiei si formarii profesionale. pentru pe rsonalul angajat. (2) Finantarea complementara se asigura din bugetele locale ale unitatilor a dministrativ-teritoriale de care apartin unitatile de invatamant preuniversitar. cercetarii. (6) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. (3) Finantarea complementara aprobata anual prin legea bugetului de stat se repartizeaza pe comune. orase. conform prevederilor art. Tineretului si Sportului. (5) Finantarea de baza aprobata anual prin legea bugetului de stat se repart izeaza pe comune. ai partenerilor sociali si ai stru cturilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale. alocate pentr u unitatile de invatamant preuniversitar de stat ca finantare de baza. Tineretului si Sportului si aprobate prin hotarare a Guvernului. de limba de predare si alti factori. o constituie costul standard per e lev/prescolar. municipii si sectoare ale municipiului Bucuresti de cat re directiile generale ale finantelor publice judetene. 105 (1) Finantarea complementara asigura cheltuieli de capital. potrivit legii. d) cheltuieli cu bursele elevilor. Alocarea fo ndurilor pentru finantarea de baza a unitatii de invatamant se face pe baza unei formule de finantare aprobate prin ordin al ministrului educatiei. din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata. respectiv a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti. consolidari. i) cheltuieli pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca. filiera. c) cheltuieli pentru evaluarea periodica nationala a elevilor. profil. Cercetarii. se ef ectueaza gratuit. g) cheltuieli pentru examinarea medicala obligatorie periodica a salariatilo r din invatamantul preuniversitar. c) cheltuielile cu evaluarea periodica interna a elevilor.b) cheltuielile cu formarea continua si evaluarea personalului. prescolari si elevi. (3) Finantarea de baza a unei unitati scolare rezulta prin multiplicarea cos tului standard per elev/prescolar cu coeficienti specifici unitatii scolare si c u numarul de elevi si se aproba anual prin hotarare a Guvernului. (4) Baza de calcul al fondurilor alocate unitatilor de invatamant prin si di n bugetele locale. conform legii. orase. cheltuieli socia le si alte cheltuieli asociate procesului de invatamant preuniversitar de stat. pentru urmatoarele categorii de cheltuieli: a) investitii. specializare/domeniu. cu exceptia celor care. severitatea dezavantajelor . b) subventii pentru internate si cantine. in conditiile prezentei legi si conform normelo r metodologice elaborate de catre Ministerul Educatiei. Cercetarii. (1). d) cheltuielile materiale si pentru servicii. respectiv a munici . reparatii capitale. h) cheltuieli pentru concursuri scolare si activitati educative extrascolare organizate in cadrul sistemului de invatamant. precum si factorii d e corectie dependenti de densitatea de elevi in zona. municipii si sectoare ale municipiului Bucuresti de catre directiile generale ale finantelor publice judetene. Determinarea costului standard per elev/prescolar se face de catre Consiliul National pentru Finantare a Invatamantului Preuniversitar. pentru finantarea de baza. Consiliul National pentru F inantarea Invatamantului Preuniversitar cuprinde reprezentantii Ministerului Edu catiei. nu pot fi executate silit pentru recuperarea creantelor stabilite prin titluri executorii in sarcina autoritatilor administratiei publice locale. tineretului si sportului care ia in considerare costul standard per elev/prescol ar. respectiv a municipiului Bucuresti. ART. Costul standard per elev/prescolar se determina pentru fiecare ni vel de invatamant. e) cheltuieli pentru transportul elevilor. 84 alin . j) gestionarea situatiilor de urgenta.

Cercetarii. res pectiv al municipiului Bucuresti. in baza unei metodologii proprii. Cercetarii. (3) Directorul si consiliul de administratie al unitatii de invatamant cu pe rsonalitate juridica raspund de incadrarea in bugetul aprobat. Cercetarii. Excelenta in predare va fi recompensata financiar. respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiu lui Bucuresti si consiliile judetene. "Satisfacator" si "Nes atisfacator". complementara sau s uplimentara si sunt utilizate conform deciziilor consiliului de administratie. respectiv cu presedintele consiliului judetean/primar ul de sector. 109 (1) Ministerul Educatiei. c) performanta elevilor la olimpiadele pe discipline. La nivel judetean si national va fi desemnat "Profesorul anu lui" pentru fiecare disciplina din planul de invatamant.. acordand granturi unitatilor de invatamant. (3) Finantarea suplimentara se realizeaza pe baza de contract incheiat intre unitatea scolara si finantator. contribuie la finantarea suplimentara. scolile vor desemna "Profesorul anului". conform legii. in cazul scolilor speciale. . sponsorizari sau din al te surse legal constituite. Scolile car e obtin calificativul "Satisfacator" sau "Nesatisfacator" se supun monitorizarii in vederea cresterii performantelor. ca semn al exc elentei in predare. prin programul national de stimulare a excelentei di dactice. de catre fiecare unitate de invatamant preuniversitar. 108 (1) Unitatile de invatamant preuniversitar de stat pot obtine venituri propr ii din activitati specifice. ART. (2) In lansarea competitiilor. sumele necheltuite raman in contul unitatii de invat amant care le-a realizat si se reporteaza pentru bugetul anual urmator. 110 (1) Bugetul de venituri si cheltuieli se intocmeste anual. de stat. ART. In u rma evaluarilor dupa fiecare dintre cele doua axe. T ineretului si Sportului. "Foarte bun". ART. se va realiza o clasificare a scolilor pe 5 niveluri: "Excelent". urmato arele competitii: a) competitii intre scoli care se bazeaza pe evaluarea institutionala a fiec arei unitati de invatamant dupa doua axe majore: incluziune si performanta. la olimpiadele de crea tie tehnico-stiintifica si artistica si la olimpiadele sportive se recompenseaza financiar prin ordin al ministrului educatiei. din donatii. tineretului si sport ului. in conditiile leg ii. 106 Finantarea de baza si finantarea complementara se realizeaza pe baza contrac tului de management incheiat intre directorul unitatii de invatamant preuniversi tar si primarul localitatii/primarul de sector in a carei raza teritoriala se af la unitatea de invatamant. Bun". cercetarii. Cercetarii. Tineretului si Sportului pentru premierea unitati lor de invatamant preuniversitar de stat cu rezultate deosebite in domeniul incl uziunii sau in domeniul performantelor scolare. (2) Consiliile locale. conform normelor metodologice de finantare a invatamantului preuniversitar elaborate de Ministerul Educatiei. Cercetarii. ART. ART. L a sfarsitul anului bugetar. Sunt premiate atat scolile cu excelenta in incluziune. cat si cele cu excelenta in performanta. in cadrul programelor nationale aprobate prin hotarare a Guvernului. particulare sau confesionale. (2) Veniturile proprii nu diminueaza finantarea de baza. respectiv Consiliul General al Municipiulu i Bucuresti. asociati ile reprezentative profesionale ale cadrelor didactice. 107 (1) Finantarea suplimentara se acorda ca suma globala fixa din bugetul Minis terului Educatiei. Tineretului si Sportului se consulta cu asociatiile reprezentative ale parintilor. b) in baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei. Tineretului si Sportului finanteaza an ual. Consiliul National al El evilor si cu sindicatele reprezentative. Ministerul Educatiei.piului Bucuresti si cu asistenta tehnica a inspectoratelor scolare judetene.

h) finantarea privind organizarea de concursuri pentru elevi. de creatie. ART. Tineretului si Sportului. Tineretului si Sportului si din alte surse. Tineretului si Sportului. prin hotarare a Guvernului. in vederea finantarii unitat ilor de invatamant preuniversitar de stat. cofinantate de Guvernul Romaniei si de organismele financiare internationale. palatele si cluburile copiilor si elevilor. indiferent de locul de domiciliu al copiilor. (6) Cheltuielile aferente facilitatilor acordate elevilor privind transportu l pe calea ferata si cu metroul se finanteaza prin bugetul Ministerului Educatie i. se utilizeaza pentru finantarea altor cheltuieli ale unitatii de invatamant.Tineretului si Sportului. initiata de Ministerul Educatiei. g) finantarea unor programe nationale de protectie sociala. Cercetarii. a claselor de invatamant sp ecial. casele corpului didactic. se asigura urmatoarele cheltuieli aferente unitatilor de invatamant preuniversitar. precum si olimpiade internationale p e obiecte de invatamant. pentru implementarea politicilor si strategiilor Ministerului Educati ei. 112 . pentru elevii din Republica Moldova. cu participare nationala si internationala. campionate si concursuri sportive scolare. (4) Consiliul judetean/consiliile locale ale sectoarelor si Consiliul Genera l al Municipiului Bucuresti aloca. Tineretului si Sportului. aprobate prin hotarare a Guvernului. Tineretului si Sportului. stabilite prin r eglementari specifice. f) finantarea. inclusiv pentru invatamantul special: a) finantarea programelor nationale ale Ministerului Educatiei. pe obiecte de invatamant si pe meserii. prin bugetul Ministerului Educatiei. prin contract managerial. (2) Finantarea cheltuielilor privind inspectoratele scolare. prin finantarea complementara. Cercetar ii. Cercetarii. de modernizare si de dezvoltare a bazei materiale a institutiilor d e invatamant preuniversitar de stat. b) componenta locala aferenta proiectelor aflate in derulare. etnicii romani din afara granitelor tarii. 111 (1) De la bugetul de stat. SECTIUNEA a 2-a Baza materiala a invatamantului preuniversitar de stat ART. c) bursele. a elevilor din invatamantul special. fonduri din cote defal cate din impozitul pe venit la dispozitia acestora. Cercetarii. aprobate prin hotarare a Guvernului. (3) Cluburile sportive scolare. a liceelor speciale si a CJRAE/CMBRA E se asigura din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor judetene si ale sectoarelor municipiului Bucures ti. precum si palatele si cluburile copiilor pot sa fie finantate si de autoritatile administratiei publice locale. a unor programe anuale sau multianuale de investitii. prin bugetul Ministerului Educatiei. tehnico-aplicative. (5) Consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti asigura f onduri pentru organizarea si desfasurarea olimpiadelor si a concursurilor scolar e judetene/ale municipiului Bucuresti. (2) Excedentele anuale rezultate din executia bugetului de venituri si chelt uieli ale activitatilor finantate integral din venituri proprii se reporteaza in anul urmator si se folosesc cu aceeasi destinatie sau. potrivit legii. Cercetarii. a simularilor si a examenelor nationale. cu aprobarea consiliului de administratie. Cercetarii. (3) Finantarea unitatilor de invatamant special. precum si rambur sarile de credite externe aferente proiectelor respective. precum si bursele pentru el evii straini. prin hotarari proprii. e) perfectionarea pregatirii profesionale a cadrelor didactice si didactice auxiliare. d) organizarea evaluarilor. stiintifice. inclusiv consolidari si reabilitari de scol i si dotari. cluburile sportive scolar e. se aproba si se executa conform legii. concursur i si festivaluri cultural-artistice. se asigura din bugetul de stat. Tineretului si Sportului.

Consiliului General al Municipiului Bucuresti. cluburile sportive scolare. fac parte din domeniu l public local si sunt administrate de catre consiliile locale. In caz contrar. cercetari i. (2) Terenurile si cladirile unitatilor de educatie timpurie. cele de invatamant particular au drept fundament proprietatea pri vata. Cercetarii. iar fapta constituie infractiune si se pedeps este conform legii penale. Celelalte componente ale bazei ma teriale sunt de drept proprietatea unitatilor si institutiilor respective si sun t administrate de acestea. precum si ale centrelor judetene de resurse si asistenta educa tionala sunt de drept proprietatea acestora si sunt administrate de catre consil iile de administratie ale acestora. si sunt in administrarea consiliului judetean. Celelalte componente ale bazei materiale a unitatilor de invatamant sp ecial de stat. functiile. Palatul National al Copiilor. ale palatelor si cluburilor copi ilor si elevilor. resp ectiv. detinute in baza unor contra cte de inchiriere. uneia dintre cele doua forme de proprietate. respectiv al municipiului Bucuresti . (6) Schimbarea destinatiei bazei materiale a institutiilor si unitatilor de invatamant preuniversitar de stat se poate face de catre autoritatile administra tiei publice locale. tineretului si sportului. in care isi desfasoara act ivitatea unitatile de invatamant preuniversitar de stat. prin inspectoratele scolare judetene si prin co nsiliile de administratie ale acestor unitati.(1) Unitatile de invatamant de stat pot detine in administrare bunuri propri etate publica. centrul national de excelenta. in functie de entitatea care l e-a infiintat. Tineretului si Sportului sau institutiilor si un itatilor de invatamant si cercetare stiintifica din sistemul invatamantului de s tat. Tineretului si Sportului. actele de schimbare a destinatiei b azei materiale sunt nule de drept. (2)-(4). I Dispozitii generale ART. de invatamant p rescolar. in cartile funciare sau in cartile d e publicitate funciara. dupa caz. in r egistrul de inscriptiuni si transcriptiuni. Tineretului si Sportului. in a caror raza teritoriala isi desfasoa ra activitatea. ale cluburilor sportive scolare. proprietarii acestora fiind alte pe rsoane fizice sau juridice. prin consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant re spective. (5) Nu fac parte din domeniul public local. precum si asupra bunurilor apartinand consiliilor locale. cu scutire de plata taxelor prevazute de lege. 114 (1) Prezentul titlu reglementeaza structura. 113 Inscrierea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile apartinand Mini sterului Educatiei. Celelalte compon ente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea acestora si sunt administrat e de catre consiliile de administratie. inclusiv ale celorlalte nivel uri de invatamant din cadrul acestora. numai cu avizul conform al ministrului educatiei. ART. concesionare sau comodat. (3) Terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant special de stat si centrele judetene de resurse si asistenta educatio nala fac parte din domeniul public judetean. respectiv al statului terenurile si cladirile prevazute la alin. TITLUL III Invatamantul superior CAP. respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti. se face. fac parte din domeniul public al statului si sunt administrate de Ministerul Educatiei. gimnaziale si liceale. ale caror che ltuieli curente si de capital se finanteaza de la bugetul de stat. judetean. (4) Terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea inspectoratel e scolare judetene. conform legislatiei in vigoare. scolilor primare. casele corpului didactic. infiintate de stat. cen trele recreative si de divertisment. precum si alte unitati din subord inea Ministerului Educatiei. Cercetarii. iar cele de invatamant confesional apartin. organizarea si funct . Cerce tarii. palatele si c luburile elevilor. judetene si.

in statul de origine. etnie. orientare politica sau religioasa. e) principiul echitatii. sex. de catre institutii de invatamant superior acreditate. ART. (3) Institutiile de invatamant superior romanesti pot organiza. numai cu respectarea legislatiei in vigoare cu privire la autorizarea. in scopul dezvoltarii personale. al artelor. O institutie de invatamant superior autorizata sa functioneze provizoriu. (2) In invatamantul superior nu sunt admise discriminari pe criterii de vars ta. devine parte a sistemului national de invatamant superior numai dupa acreditare. f) principiul eficientei manageriale si financiare. (3) Institutiile de invatamant superior pot fi de stat. prin c reatie individuala si colectiva. orientare se xuala sau alte tipuri de discriminare. pot organiza filiale pe teritoriul Romaniei. conform procedurilor legale in vigoare. (2) Institutiile de invatamant superior din strainatate. k) principiul consultarii partenerilor sociali in luarea deciziilor. precum si valorificarea si diseminarea rezultatelor acestora. 117 Misiunea invatamantului superior este de a genera si de a transfera cunoaste re catre societate prin: a) formare initiala si continua la nivel universitar. h) principiul respectarii drepturilor si libertatilor studentilor si ale per sonalului academic. al stiintelor ingineres ti. academii de studii . su nt de interes public si sunt apolitice. c) principiul raspunderii publice. recunoscute legal. trebuie sa respecte reglementarile legale in vigoare atat in Romania. ART. programe de studii comune cu institutii de invatamant superior din strainatate. i) principiul independentei de ideologii. 115 (1) Invatamantul superior se poate organiza doar in institutii de invatamant superior care au obtinut autorizarea de functionare provizorie sau acreditarea. d) principiul asigurarii calitatii. potrivit legii. ART. (2) Invatamantul superior este organizat in universitati. prin asigurarea performantelor si dezvoltarii fizi ce si sportive. institute. al insertiei profesionale a individului si a satisfacerii nevoii de c ompetenta a mediului socio-economic. l) principiul centrarii educatiei pe student. In cazul in care ac este programe se organizeaza in strainatate. . ca atare. ART. scoli de studii superioare si altele asemenea. dezvoltare. a cadrelor didactice si a cercetatorilor. origine sociala. religii si doctrine politice. (2) Actele de finalizare a studiilor emise in Romania sunt recunoscute de ca tre stat numai in cazul in care sunt eliberate in conformitate cu prevederile le gale in vigoare. recunoscute ca atare de statul de origine. g) principiul transparentei. cat si in statele respective. al literelor. particulare sau conf esionale. cu exceptia masurilor afirmative prevazut e de lege. in domeniul stiintelor. Aceste institutii au personalitate juridica. b) cercetare stiintifica. acre ditarea si asigurarea calitatii programelor de studii. j) principiul libertatii de mobilitate nationala si internationala a student ilor. b) principiul libertatii academice. sin gure sau in parteneriat cu institutii de invatamant superior acreditate din Roma nia. in Romania s au in alte state. 118 (1) Sistemul national de invatamant superior se bazeaza pe urmatoarele princ ipii: a) principiul autonomiei universitare. au caracter nonprofit.ionarea invatamantului superior din Romania. inovare si transfer tehnologic. numite in continuare institutii de invatamant superior sau universitati. 116 (1) Sistemul national de invatamant superior include toate institutiile de i nvatamant superior acreditate.

(3) Institutiile de invatamant superior au autonomie in stabilirea cuantumul ui taxelor si au obligatia sa le comunice tuturor celor interesati. (3) Initiativa infiintarii institutiei de invatamant superior de stat aparti ne Guvernului. De asemenea. ART. conform legii. aprobata cu modificari prin Legea nr. activitatile. (4) In invatamantul superior exista si pot fi organizate facultati de teolog ie. Nerespecta rea acestor prevederi se pedepseste conform legii penale. aprobata de senatul universitar. inclusiv pe site-ul universitatii. isi asuma misiunea generala si pe cea proprie si isi exercita raspunder ea publica. gestionarea resurselor materiale si umane. ART. Libertatea acade mica este garantata prin lege. invatamantul este gratui t pentru cifra de scolarizare aprobata anual de Guvern si cu taxa. recunoscut ca atare potrivit prevederilor preze ntei legi. (2) In institutiile de invatamant superior particular. denumit fondator. Cercetarii. 122 (1) Institutiile de invatamant superior au patrimoniu propriu. In acest din urm a caz. pentru progra mele si formele de studii acreditate sau autorizate provizoriu. (3) Aspectele fundamentale ale autonomiei universitare se exprima in Carta u niversitara. 123 (1) Autonomia universitara este garantata prin Constitutie. 87/2006. in concordanta stricta cu legislat . Initiativa infiintarii institutiei de invatamant superior particu lar si confesional apartine unei fundatii. Cercetarii. structura. cu modificarile ul terioare. strategia institutionala. daca este cazul. 119 (1) In institutiile de invatamant superior de stat. (2) Autonomia universitara da dreptul comunitatii universitare sa isi stabil easca misiunea proprie. sa controleze aplicarea si respectarea re glementarilor legale in domeniul invatamantului superior si sa aplice. Tineretului si Sportului este autoritate p ublica si este abilitat sa urmareasca. ART. (2) Diplomele corespunzatoare programelor de studii universitare sunt inscri suri oficiale si nu pot fi emise decat de institutiile acreditate. Cuantumul tax ei este stabilit de catre senatul universitar. in cadrul institutiei care emite diploma trebuie sa existe o alta special izare acreditata intr-un domeniu inrudit cu specializarea autorizata. in conformitate cu prevederile art. Cuantumul taxei este stabilit de catre consiliul de administratie. unei asociatii sau unui cult religios ori altui furnizor de educatie. precum si conditii pentru desf asurarea normala a activitatilor academice. sanctiuni. conform legii. cu respectarea dispozitiilor legale privind acreditarea. organ izarea si functionarea proprie. ART. politice sau religi oase. 121 Ministerul Educatiei. 15. Tineretului si Sportului controleaza modul in care universitatile isi exercita autonomia unive rsitara. prin certificate si prin alte acte de studii eliberate numai de catre institutiile de invatamant superior acreditate. sociale si culturale in cadrul insti tutiilor de invatamant superior. 120 (1) Calificarile dobandite de absolventii programelor de studii din invatama ntul superior sunt atestate prin diplome. cu re spectarea stricta a legislatiei in vigoare. 75/2005 privind asigurarea calita tii educatiei. si institute de cercetare teologica in consens cu perspectivele ecumenice si irenice internationale si in conformita te cu prevederile legale. Institutiile de invatamant superior se organizeaz a si functioneaza independent de orice ingerinte ideologice. stabilite conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. (2) Institutiile de invatamant superior de stat si particulare se infiinteaz a prin lege. ART. pe care il ge stioneaza conform legii. Ministerul Educatiei.(3) Studentii cu dizabilitati fizice au dreptul sa aiba cai de acces adaptat e acestora in totalitatea spatiilor universitare. invatamantul este cu taxa.

si trimite spre confirmare ministrului educatiei. alegerea metodelor. b) sa aplice si sa se supuna reglementarilor in vigoare referitoare la asigu rarea si evaluarea calitatii in invatamantul superior. 124 (1) Raspunderea publica obliga orice institutie de invatamant superior. raspunderea publica se extinde la respectarea statutului si a prevederilor dogmatice si canonice specifice cultul ui respectiv. conform legislatiei in vigoare. In termen de 3 l uni de la revocarea din functie a rectorului. in c azul universitatilor de stat. b) reduce sau elimina temporar sau definitiv accesul la finantarile din surs e publice. 125 (1) In cazul in care se constata nerespectarea obligatiilor prevazute la art . de s tat sau particulara: a) sa respecte legislatia in vigoare. didactic auxili ar si de cercetare. cu respectarea prevederilor legale in vigoare. precum si alte considerente le gate de statutul acestora sunt stabilite in conformitate cu prevederile prezente i legi. c) sa respecte politicile de echitate si etica universitara. Tineretului si Sportul ui aplica. ART. una sau mai multe dintre urmatoarele masuri: a) revocarea din functie a rectorului. In termen de maximum 5 zile lucratoare de la data revocarii din functie a rectorului. carta proprie si politicile nationale si europene in domeniul invatamantului superior. c) propune Guvernului initierea unui proiect de lege de reorganizare sau des fiintare a institutiei de invatamant superior in cauza. Cercetarii. 124 se face de cat re Consiliul de etica si management universitar. tineretului si sportului. (8) Structurile si functiile de conducere ale universitatilor particulare si confesionale. (7) Studentilor le este asigurat dreptul la libera alegere a cursurilor si s pecializarilor. Ministerul Educatiei. (4) Autonomia universitara se exercita numai cu conditia asumarii raspunderi i publice. senatul universitar finalizeaza pr ocedurile de desemnare a unui nou rector. universitatea continua sa nu respecte obligatiile prevazute la art.ia in vigoare. cuprinse in Cod ul de etica si deontologie profesionala aprobat de senatul universitar. (2) In cazul universitatilor confesionale. modul de constituire. cercetarii. dupa cum . (6) In institutiile de invatamant superior este interzisa periclitarea sub o rice forma a dreptului la exprimarea libera a opiniilor stiintifice si artistice . ART. Daca in termen d e 3 luni de la data sesizarii. (5) In institutiile de invatamant superior este asigurata libertatea cerceta rii in ceea ce priveste stabilirea temelor. conform legii. cercetarii. la propunerea Consiliului de etica si management universitar. (2) Constatarea incalcarii obligatiilor prevazute la art. in termen de maximum 6 luni de la data sesizarii initiale a senatului universitar. cu avizul consultativ al fondatorilor si cu aprobarea senatului universi tar. Ministerul Educatiei. 124. procedeelor si v alorificarea rezultatelor. senatu l universitar are obligatia sa desemneze un prorector care reprezinta universita tea si care devine ordonator de credite pana la confirmarea unui nou rector de c atre ministrul educatiei. tineretul ui si sportului numele noului rector. format din 11 membri. conf orm contractului institutional. atributiile. Tineretului si Sportului sesizeaza sena tul universitar in termen de 30 de zile de la data constatarii. Cercetarii. si a cheltuirii fondurilor din surse publice. in conformitate cu normele legale in vigoare si cu planurile de invatamant. 124. f) sa respecte libertatea academica a personalului didactic. e) sa asigure transparenta tuturor deciziilor si activitatilor sale. precum si drepturile si libertatile studentilor. cu consultarea senatului universitar. d) sa asigure eficienta manageriala si eficienta utilizarii resurselor. in baza propunerii Consiliului de eti ca si management universitar.

in mod obligatoriu. Tineretului si Sportului. (2) Din comunitatea universitara fac parte si persoane carora li s-a conferi t calitatea de membru al comunitatii universitare. fermelor. ministerelor si institutiilor cu retea sanit ara proprie. indiferent de titlul juridic sub care aceasta este indr eptatita sa le utilizeze. In urma primirii unei astfel de sesizari. denumit in continuare CNCS. gradinilor botanice. Accesul in spatiul universitar este permis numai in conditiile stabilite prin lege si prin Carta universitara. in care se desfasoara invatamantul medical superior. si un reprezentant al federatiilor nationale ale studentilor. prin hotarare a senatului uni versitar. cercetarii. Consiliul National de Atestare a Titl urilor. 126 (1) Spatiul universitar este constituit din totalitatea edificiilor. denumit in continuare CNATDCU . (2) Fac exceptie de la prevederile alin. institutelor de cercetare. ART. ART. Consiliul de etica si management universitar are obligatia de a investiga aspectele sesizate si de a raspunde se sizarii in termenul de 3 luni. (2) Carta universitara se refera. in care se desfasoara invatamant de specialitate. Cercetarii. tineretului si sportului. (3) Spatiul universitar este inviolabil. (1) spatiile si dotarile aferente c are apartin Ministerului Sanatatii. Raspunsurile la aceste sesizari constituie docume nte publice si se publica pe site-ul web al Ministerului Educatiei. Consiliul National pentru Finantarea Invat amantului Superior. Cercetarii. c) modul in care se realizeaza gestiunea si protectia resurselor universitat ii. in conformitate cu legislatia in vigoare. Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii.urmeaza: 3 reprezentanti numiti de catre Consiliul National al Rectorilor. 3 rep rezentanti ai Ministerului Educatiei. precum si respectarea de catre Consiliul de etica si management universitar a ob ligatiilor prevazute la alin. d) conditiile in care se constituie fondurile proprii si stabilirea destinat iei acestora si a conditiilor in care sunt utilizate. Nerespectarea acestor obligatii poate f i atacata in contencios administrativ de catre orice persoana fizica sau juridic a romana. folosite de institutia de invatamant superior. precum si dotarile aferente. (3) Orice persoana fizica sau juridica poate sesiza Consiliul de etica si ma nagement universitar in legatura cu nerespectarea obligatiilor prevazute la art. (3) Membrii comunitatii universitare au drepturile si indatoririle stabilite prin reglementarile legale in vigoare si prin Carta universitara. 127 (1) Comunitatea universitara este constituita din studenti. e) conditiile in care se pot incheia contracte cu institutiile publice si cu . 124. Diplomelor si Certificatelor Universitare. denumit in continuare CNFIS. (4) Respectarea de catre institutiile de invatamant superior a obligatiilor prevazute la art. (3) constituie un interes legitim public pentru or ice persoana fizica sau juridica romana. precum si spati ile care apartin Ministerului Apararii Nationale. cate un repreze ntant numit de catre Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Sup erior. terenur ilor. Consiliul National al Cercetari i Stiintifice. potrivit legii. 128 (1) Carta universitara prezinta optiunile majore ale comunitatii universitar e si se aplica in tot spatiul universitar. 124 si a altor obligatii legale aferente raspunderii publice. Tineretului si Sportului. denumita in continuare ARACIS. b) Codul de etica si deontologie profesionala universitara. numi ti de ministrul educatiei. cel putin la: a) modalitatile de desemnare si revocare din functie a persoanelor care ocup a functii de conducere sau care fac parte din structurile si organismele de cond ucere ale universitatii. spatiile care apartin cultelor in care se desfasoara invatamantul confesional. ART. campusurilor universitare. caselor universitare. personal didacti c si de cercetare si personal didactic si de cercetare auxiliar. spitalelor si clinicilor universitare. statiunilor didactice experimentale.

confor m legislatiei in vigoare. detine si folosi elementele aferent e bazei materiale a universitatii. Acesta face parte din Carta universitara si include obligatoriu: a) stabilirea situatiilor de conflicte de interese si incompatibilitati. cu aprobar ea senatului universitar. tehnic si administrati v si organizatiile studentesti legal constituite. 129 (1) Institutiile de invatamant superior pot infiinta. b revete de inventie si alte drepturi de proprietate industriala. (2) Institutiile de invatamant superior pot constitui consortii. b) prevederea ca persoanele care se afla in relatie de soti. autoritate sau evaluare institutionala la orice nivel in aceeasi uni versitate si nu pot fi numiti in comisii de doctorat. rudele sau afinii pana la gr adul al III-lea inclusiv. c) masurile educationale. Dreptul de folosinta si administrare asupra bunurilor proprietate publica nu poate constitui aport al universitatii la capitalul socia l al unei societati comerciale. singure sau prin asoci ere. fundatii sau asociatii. Universitatea po ate acorda prin contract dreptul de administrare si folosinta asupra bunurilor p atrimoniale societatilor comerciale sau asociatiilor in care are calitatea de as ociat sau actionar ori fundatiilor in care are calitatea de fondator. (4) Carta universitara nu poate contine prevederi contrare legislatiei in vi goare. Cercetarii.alti operatori economici in vederea unor programe de cercetare fundamentala si aplicativa sau a cresterii nivelului de calificare a specialistilor cu studii un iversitare. (5) nu este respectat. Carta universitara se considera avizata potrivit procedurii aprobarii tacite. 130 (1) Institutiile de invatamant superior adopta un cod de etica si deontologi e profesionala universitara. numai dupa dezbaterea cu comunitatea universitara. in baza unui contract de parteneriat. doctorat. Tineretului si Sportului in termen de maxi mum 30 de zile de la data solicitarii institutiei de invatamant superior. master. control. i) modalitatile de colaborare dintre structurile de conducere ale universita tilor si sindicatele personalului didactic. de cercetare. cercetare si consultanta. administrative si tehnice care se iau pentru garan tarea originalitatii lucrarilor de licenta. h) modalitatile in care se deruleaza actiunile de cooperare internationala a le institutiei de invatamant superior. (6) In cazul in care termenul prevazut la alin. institutia de invatamant superior de stat poate contribui exclusiv cu bani. comisii de evaluare sau co misii de concurs ale caror decizii afecteaza sotii. fundatii sau asociatii. (3) La constituirea societatilor comerciale. articolelor stiint ifice sau a altor asemenea lucrari. societati comerciale. g) modalitatile in care se pot construi. . Cercetarii. Conditia ca acestea sa se infiinteze este aceea ca ele sa contribuie la c resterea performantelor institutiei si sa nu influenteze negativ in niciun fel a ctivitatile de invatamant. Nerespectarea legilor in continutul Cartei universitare atrage nulitatea de drept a actului respectiv. cu aprobarea senatului univer sitar. j) orice alte aspecte considerate relevante de catre senatul universitar si care corespund legislatiei in vigoare. necesare educatiei si cercetarii stiintifice. a fundatiilor sau a asociatiilo r. f) conditiile in care universitatea se poate asocia cu alte institutii de in vatamant superior sau cu alte organizatii pentru indeplinirea misiunii sale. ART. Rezolutia privind avizul de legalitate se emite de ca tre Ministerul Educatiei. afini si rude p ana la gradul al III-lea inclusiv nu pot ocupa concomitent functii astfel incat unul sau una sa se afle fata de celalalt sau cealalta intr-o pozitie de conducer e. ART. precum si sanctiunile aferente. incheierea de contracte si participarea l a organizatiile europene si internationale. inclusiv cu unitatile de cercetare-dezvoltare. (5) Carta universitara se adopta numai dupa rezolutia pozitiva a Ministerulu i Educatiei. (3) Carta universitara se elaboreaza si se adopta de catre senatul universit ar. Tineretului si Sportului privind avizul de legalitate a supra Cartei universitare.

scoli postuniversitare si extensii universitare care sunt responsabile de or ganizarea programelor de studii pe tipuri si cicluri de studii universitare. (5) Prin exceptie de la prevederile alin. Acest raport include cel putin: a) situatia financiara a universitatii. se organizeaza sau se desfiinteaza la pr opunerea si cu aprobarea senatului universitar. Raportul este facut public pe site-ul universitatii si este transm is tuturor partilor interesate. scoli doctora le. un raport privind starea u niversitatii. Program ele de studii astfel propuse se supun reglementarilor legale in vigoare referito are la asigurarea calitatii in invatamantul superior. centre de consultanta. muzee. (3) Raportul anual al rectorului este o componenta a raspunderii publice si constituie o conditie fundamentala pentru accesul la finantarile din bugetul pub lic. 132 (1) Facultatea este unitatea functionala care elaboreaza si gestioneaza prog ramele de studii. cu consultar ea senatului universitar. Cercetarii. CAP. institute. II Structura organizatorica a institutiilor de invatamant superior ART. pe surse de finantare si tipuri de c heltuieli. Tineretului si Sportului. unitati de cercetare distincte sub raportul bugetului de venit uri si cheltuieli. (1) si (2) sunt organizate de fiecare in stitutie de invatamant superior. centre pentru formarea continua a resurselor umane. artelor sau sportului. ART.(2) Rectorul universitatii are obligatia sa prezinte anual. h) situatia insertiei profesionale a absolventilor din promotiile precedente . teatre. departamente. (2) Institutia de invatamant superior poate infiinta. (4) O facultate poate include unul sau mai multe departamente. (3) Componentele prevazute la alin. unita ti de microproductie si prestari servicii. statiuni experimentale sau alte entit ati pentru activitati de productie si transfer de cunoastere si tehnologie. centre sau laboratoare. (2) Orice facultate se infiinteaza. studiouri si ateliere art istice. astfel incat institutia sa isi realizeze misiun ea. e) situatia asigurarii calitatii activitatilor din cadrul universitatii. in situatii temeinic justific . d) rezultatele activitatilor de cercetare. (2). aprobate de senatul uni versitar. c) situatia personalului institutiei. orice i nstitutie de invatamant superior poate cuprinde urmatoarele componente organizat orice: facultati. Facultatea corespunde unuia sau mai multor domenii ale stiinte lor. cel tarziu pana in prima zi lucratoare a lunii aprilie a fiecarui an. unitati de pr oiectare. In s tructura institutiilor de invatamant superior functioneaza servicii tehnico-admi nistrative. clinici universitare. sa gestioneze in mod efici ent activitatile de invatamant. care au autonomie si statute proprii. pe perioada determinat a si pe proiecte. f) situatia respectarii eticii universitare si a eticii activitatilor de cer cetare. g) situatia posturilor vacante. 131 (1) Pentru indeplinirea obiectivelor ce decurg din misiunea asumata. productie sau transfer cognitiv si te hnologic si sa asigure sprijinul administrativ adecvat membrilor comunitatii uni versitare. (3) Intr-o institutie de invatamant superior de stat. Guvernul. prin hotarare a Guvernului privi nd structura institutiilor de invatamant superior. sa asigure criteriile si standardele de calitate. initiata anual de Ministerul Educatiei. b) situatia fiecarui program de studii. cercetare. poate sa infiinteze si sa finanteze un program de stud ii sau o facultate cu acele programe de studii care raspund unor cerinte stringe nte de instruire si formare profesionala in domenii de interes national.

in prima zi lucratoare a lunii octom brie si include doua semestre. (5) Finantarea de baza se calculeaza dupa un coeficient marit pentru student ii care urmeaza cursurile in limba unei minoritati nationale. (3) Sectia de studiu este o forma de organizare a invatamantului universitar intr-o limba a minoritatilor nationale.master si in ciclul III de studii universitare . . poate infiinta facultati. 134 Infiintarea institutelor. In atribu irea creditelor de studii transferabile dintr-un semestru se are in vedere o per ioada de minimum 17 saptamani. ART. o durata de 14 saptam ani de activitati didactice urmate. in termen de 6 lun i de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. c) in cadrul institutiilor de invatamant superior pot fi organizate grupe. 135 (1) Invatamantul superior pentru minoritatile nationale se realizeaza: a) in institutii de invatamant superior in cadrul carora functioneaza facult ati/linii/programe de studii cu predare in limba materna. precum s i in invatamantul postuniversitar. prin departamentul se ctiei. Tineretului si Sportului. centrelor sau laboratoa relor de cercetare-dezvoltare este aprobata de catre senatul universitar. (4) In invatamantul universitar pentru minoritatile nationale. atat la nivelul universitatii. ART. ateliere artistice. transmiterea si valorificarea cunoasterii in unul sau mai multe domenii de sp ecialitate. scoli postuniversitare si extensii universitare. se organizeaza. (3) Departamentul se infiinteaza. statiunilor experimentale. Cercetarii. cu consu ltarea senatului universitar. (4) Departamentul poate organiza centre sau laboratoare de cercetare care fu nctioneaza ca unitati de venituri si cheltuieli in cadrul universitatii. se constituie sectii/linii cu predare in limbile minoritatilor national e.ate. care stabileste proce durile de alegere si alte aspecte specifice structurilor organizatorice ale lini ei de studiu respective in concordanta cu Carta universitara. 133 (1) Departamentul este unitatea academica functionala care asigura producere a. se comaseaza sau se desfiinteaza prin hotarare a senatului universitar. in ciclul II de studii un iversitare . 136 (1) Anul universitar incepe. de regula. in ac est caz. se divizeaza. Structura anului universitar se aproba de catre senatul universitar. de minimum 3 saptamani de examene . ART. (2) Un departament poate avea in componenta centre sau laboratoare de cercet are. de regula. in limba materna. in conditiile leg ii. Cadrele universitare apartinand liniei de studiu adopta si elaboreaza un regulament de functionare propriu. Un semestru are. la propunerea Ministerului Educatiei. s ectii sau linii de predare in limbile minoritatilor nationale. se asigura pr egatirea in ciclul I de studii universitare . de regula. CAP. b) in institutii de invatamant superior multiculturale si multilingve. Sectiile beneficiaza de autonomie universitara in organizarea activit atilor didactice.doctorat. (2) Linia de studiu din cadrul universitatii multilingve si multiculturale s e organizeaza in departamente. III Organizarea studiilor universitare SECTIUNEA 1 Structura anului universitar ART. la propunerea consil iului facultatii/facultatilor in care functioneaza. Guvernul. in cadrul universitatilor de stat.licenta. care poate fi institutionalizata. cat si in cadrul unei facultati. cu res pectarea legislatiei in vigoare. care are in componenta programele de studiu si structurile organizatorice aferente.

a autorizatiei de functionare provizorie. caracterizata prin activitati de invatamant si/sau de cerce tare programate pe durata intregii zile. domen iile si programele de studii universitare acreditate sau autorizate sa functione ze provizoriu. cu cel putin 3 luni inainte de inceperea anului universitar. precum si numarul maxim de studenti care pot fi scolariz ati. Cercetarii. (3) Concordanta dintre curriculum si calificarea oferita de programul de stu dii universitare este un criteriu obligatoriu de evaluare a asigurarii calitatii . promovata de catre Minist erul Educatiei. (2) Curriculumul programului de studii universitare este concordant cu profi lul calificarii definit in Cadrul national al calificarilor. (5) Programele de studii universitare dau acces la ocupatii si functii speci fice fiecarui ciclu de studii universitare absolvit. respectiv acreditare. (4) Pentru profesiile reglementate la nivelul Uniunii Europene. in acord cu standardele nationale si internationale general e si specifice de calitate. forma de invataman t sau limba de predare. propus de catre agentiile de evaluare a calitatii care au evaluat fiecare p rogram. 138 (1) Organizarea programelor de studii este de competenta institutiilor de in vatamant superior. cu respectarea legislatiei in vigoare. Tineretului si Sportului. respectiv a acreditarii pentru institutia in cauza. SECTIUNEA a 2-a Programe de studii universitare ART. regulamentu l privind activitatea profesionala a studentilor. aplicatii practice si evaluare.(2) Senatul universitar al fiecarei institutii de invatamant superior aproba anual. planificate astfel incat sa duca la o calificare universitara certificata printr-o diploma s i printr-un supliment de diploma. specifice fiecarui ciclu de studii univ . precum si calendarul activitat ilor educationale specifice semestrelor academice de studiu. precum si cu amenda pentru organizatori. cercetare. doctorat. locatiile geografice de desfasurare. senatul universitar aproba un regulament propriu de organi zare si functionare. 137 (1) Programul de studii universitare reprezinta un grup de unitati curricula re de predare. Pentru fiecare ciclu u niversitar organizat. fiecare limba de pre dare si pentru fiecare locatie geografica in care se desfasoara. potrivit l egii penale. Organizarea si desfasurarea de programe de stu dii universitare care nu functioneaza legal se sanctioneaza cu nerecunoasterea s tudiilor pentru beneficiari. numarul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare. master. Tineretului si Sportului. reglementare a nationala nu poate contraveni celei europene. invatare. se stabilesc anual prin hotarare a Guvernului. (3) Autorizarea provizorie si acreditarea programelor de studii universitare se realizeaza distinct pentru fiecare forma de invatamant. Curriculumul unui p rogram de studii universitare se stabileste astfel incat sa maximizeze sansele o btinerii calificarii dorite si se aproba de catre senatul universitar. (2) Un program de studii universitare functioneaza legal daca este autorizat provizoriu sau acreditat si functioneaza in conditiile stabilite prin actul de autorizare. (4) Programele de studii universitare sunt grupate pe domenii de studii si o rganizate pe 3 cicluri de studiu: licenta. inaintea datei de 31 marti e a anului respectiv. (5) Nomenclatorul domeniilor si al programelor de studii universitare. 139 Formele de organizare a programelor de studii sunt: a) cu frecventa. si cu retragerea imediata. ART. Cercetari i. SECTIUNEA a 3-a Forme de organizare ART. de catre Ministerul Educatiei.

care s e pot organiza doar la forma de invatamant cu frecventa. SECTIUNEA a 5-a Admiterea in programe de studii ART. pentru aceleasi programe de stu dii. a studentilor c u cadrele didactice de predare. indiferent de forma de invatamant absolvita. (5) Diplomele si certificatele de studii universitare eliberate de instituti ile de invatamant superior. caracterizata prin utilizarea unor resurse electronice. Cercetarii. Obliga tiile referitoare la frecventa constituie un criteriu de evaluare a calitatii sc olii doctorale. (1) si (2) programele de studii de licenta si master din domeniile reglementate la nivelul Uniunii Europene. aproximativ uniform distribuite saptamanal/zilnic pe parcursul semestr ului si presupunand intalnirea nemijlocita. inclusiv in vederea finantarii. (2) Fiecare institutie de invatamant superior elaboreaza si aplica propriul regulament de organizare a admiterii in programele de studii oferite. in spatiul universitar. Contractele de studii nu se modifica in timpul anului universitar. competentele si cunostintele verificate. 142 (1) Ministerul Educatiei. (6) Pot organiza programe de studii universitare la formele de invatamant cu frecventa redusa si la distanta numai institutiile de invatamant superior care au acreditat programul de invatamant respectiv la forma de invatamant cu frecven ta. (1). (2) Programele de studii universitare de master se pot organiza la urmatoare le forme de invatamant: cu frecventa si cu frecventa redusa. info rmatice si de comunicatii specifice. sunt echivalente. inclusiv cifrele de scolarizare trebuie facute p . activitati de autoinvatare si autoevaluare completate de activitati specifice de tutorat. completate de alte mijloace de pregatire specifi ce invatamantului la distanta. b) cu frecventa redusa. Metodologia de organizare a examenelor. 141 Institutia de invatamant superior semneaza cu fiecare student/student-doctor and/cursant/cercetator postdoctoral inmatriculat la un program de studii un cont ract de studii universitare in concordanta cu prevederile regulamentelor de orga nizare si desfasurare a programelor de studii si cu respectarea legislatiei in v igoare. Acest regu lament se elaboreaza conform metodologiei-cadru prevazute la alin. Tineretului si Sportului elaboreaza an ual o metodologie-cadru privind organizarea admiterii in institutiile de invatam ant superior de stat si particulare din Romania. cu frecventa redusa si la distanta. in conditiile legii. a studentilo r cu cadrele didactice si de cercetare. in spatiul universitar. obligatiile referitoare la frecventa sunt stabilite de catre conducerea s colii doctorale organizatoare a programelor respective. c) la distanta. (4) Programele de studii universitare de doctorat se pot organiza numai la f orma de invatamant cu frecventa. (3) Fac exceptie de la prevederile alin. coresponden ta dintre rezultatele invatarii si notele. programate in mod compact si perio dic. caracterizata prin activitati dedicate mai ales unor cursuri de sinteza si pregatirii aplicative. diplomele sau certificatele de studii acordate trebuie sa fie identice pentru orice forma de invatamant corespunzatoa re unui anumit program de studii din cadrul unei institutii de invatamant superi or. conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei. ART. Tineretului si Sportului. presupunand intalnirea nemijlocita. Pentru programele de studii universitare de doc torat. SECTIUNEA a 4-a Contracte de studii ART. (3) Conditiile de admitere. Cercetarii. 140 (1) Programele de studii universitare de licenta se pot organiza la urmatoar ele forme de invatamant: cu frecventa.ersitare.

(1) se organizeaza si se desfasoara numai d e catre institutiile de invatamant superior acreditate. prin metodologiile proprii de admitere. (5) Institutiile de invatamant superior pot percepe de la candidati. pe intreaga perioada a prezentei sale in cadrul programului respectiv. de catre universitate. de diploma. SECTIUNEA a 6-a Examene de finalizare a studiilor ART. pe baza unui regulament propriu aprobat de senatul universitar si care respecta metodologia-cadru. (5) Este interzisa comercializarea de lucrari stiintifice in vederea facilit arii falsificarii de catre cumparator a calitatii de autor al unei lucrari de li centa. i n termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. in cuantumurile aprobate de senatele universitare. aprob ata prin ordin al ministrului educatiei. (8) Institutiile de invatamant superior au obligatia sa restituie. de disertatie sau de doctorat. mai putin pe perioadele de intrerupere a studiilor. (6) O persoana poate beneficia de finantare de la buget pentru un singur pro gram de licenta. (7) Persoana admisa la un program de studii universitare de licenta. taxe de inscriere pentru organizarea si desfasurarea admiterii. fara percepere a unor taxe.ublice in fiecare an. pentru ciclul de studii universitare de master. Cercetarii. desemnate de Ministerul Educatiei. pentru un singur program de master si pentru un singur program de doctorat. respectiv student-doctorand. de diploma. care preceda examenul de licenta. e) examen de selectie. Tineretului si Sportului . d) examen de certificare. pentru fiec are ciclu si program de studii universitare. master sau doctorat are calitatea de student. dupa afisarea rezultatelor finale. 144 . Se natele universitare pot sa prevada. scut irea la plata acestor taxe sau reducerea lor. pentru ciclul de studii universitare de licenta sau ex amen de diploma pentru invatamantul din domeniul stiintelor ingineresti. ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederat iei Elvetiene pot candida in aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetateni i romani. cu cel putin 6 luni inainte de sust inerea concursului de admitere. dosarele candidatilor declarati respinsi sau ale celor care renunta la locul obtinut prin admitere. 143 (1) Examenele de finalizare a studiilor in invatamantul superior sunt: a) examen de licenta. inclusiv in ceea ce priveste taxele de scolarizare. acr editate. de disertatie si de doct orat raspund in solidar cu autorii acestora de asigurarea originalitatii continu tului acestora. b) examen de disertatie. c) examen de sustinere publica a tezei de doctorat. tineretului si sportului. (2) Examenele prevazute la alin. (3) Absolventii programelor de studiu din institutiile de invatamant superio r autorizate provizoriu vor finaliza studiile prin examen numai in cadrul instit utiilor de invatamant superior care au programe de studiu cu profil similar. in conf ormitate cu prevederile legale in vigoare. cercetarii. (4) La admiterea in invatamantul superior de stat si particular. in cel mu lt doua zile lucratoare de la depunerea cererii si neconditionat. SECTIUNEA a 7-a Examenele de evaluare pe parcurs a studentilor ART. pentru programele de studii postuniversitare de ti p specializare. de la inmatriculare s i pana la sustinerea examenului de finalizare a studiilor sau exmatriculare. cetatenii statelor membre ale Uniun ii Europene. in cazul studentilo r/absolventilor care provin de la institutii de invatamant superior si/sau progr ame de studii care au intrat in lichidare. (4) Indrumatorii lucrarilor de licenta.

(2) Munca intelectuala individuala a unui student nu poate fi mai mica decat cea corespunzatoare unui numar anual de 60 de credite de studiu transferabile. (3) Numarul minim de credite necesar promovarii anului universitar se stabil este de catre senatul universitar. Un credit de studiu transferabil consta in cantitatea de munca intelec tuala dirijata si independenta necesara pentru finalizarea individuala de catre student a unei unitati componente a unui curs din cadrul unui program de studii universitare. tineretului si sportului si a unor metodologii specifice aprobate de senatul universitar al fiecarei ins titutii de invatamant superior. SECTIUNEA a 9-a Credite de studii ART. de absolventi in cursul examenelor de finalizare a studiilor este in exclus ivitate de competenta institutiilor de invatamant superior. actele de studii se elibereaza in concordanta cu reglementarile nationale si cu prevederile acordurilor interinstitutionale. invatare. SECTIUNEA a 8-a Diplome ART. b) cu calificative. cu aprobarea senatului universitar. 145 Analiza contestatiilor depuse de candidatii la admitere. ART. Decanul poate dispune reor ganizarea examenului. cercetarii. exprimandu-l in termenii creditelor de studii trans ferabile. 147 (1) Recunoasterea si echivalarea studiilor sau a perioadelor de studii efect uate in tara sau in strainatate se realizeaza pe baza unei metodologii-cadru sta bilite prin ordin al ministrului educatiei. nota 5 certificand dobandirea competentelo r minimale aferente unei discipline si promovarea unui examen. pe domen ii de specializare. Cercetar . atunci cand se dovedeste ca acestea au fost obtinute in mod fraudulos sau prin incalcarea preve derilor Codului de etica si deontologie universitara. se stabileste la propunerea Ministerului Educatiei. dupa caz. (4) Durata programelor de studii universitare de licenta si master. aplicare practica si examinare in concordanta cu ECTS/SECT. pe baza normelor europene. (3) In cazul unor programe de studii organizate in comun de doua sau mai mul te universitati. care au in vedere asigurarea calitatii si respec tarea prevederilor Codului de etica si deontologie universitara. (3) Rezultatele in invatare sunt apreciate la examene: a) cu note intregi de la 10 la 1.(1) Succesul academic al unui student pe parcursul unui program de studii es te determinat prin evaluari sumative de tip examen si prin evaluarea continua. de studentii examin ati. (2) Studiile efectuate in cadrul programului de studii intrerupt ca urmare a exmatricularii datorate incalcarii prevederilor Codului de etica si deontologie universitara nu pot fi recunoscute in cazul unei noi inmatriculari. completata cu validarea rezultatelor invatarii. (2) Institutiile de invatamant superior dispun de metodologii de examinare a probate de senatul universitar. (4) Rezultatele unui examen sau ale unei evaluari pot fi anulate de catre de canul facultatii in temeiul prevederilor din Carta universitara. 146 Rectorul poate anula. conform propriilor r egulamente institutionale si prevederilor Cartei universitare. ART. ale sistemului europe an de acumulare si transfer al creditelor de studii. un certificat sau o diploma de studii atunci cand se dovedeste ca s-a obtinut prin mijloace fraudu loase sau prin incalcarea prevederilor Codului de etica si deontologie universit ara. 148 (1) Programele de studii universitare planifica si organizeaza volumul de mu nca specific activitatilor de predare. cu respectarea metodologiei -cadru.

Ministerul Edu catiei. 150 (1) Acreditarea unui program de studii universitare de licenta si stabilirea numarului maxim de studenti care pot fi scolarizati in cadrul programului si ca rora li se poate acorda o diploma de absolvire se realizeaza prin hotarare a Guv ernului. 149 (1) Numarul creditelor de studii transferabile constituie elementul de refer inta pe care universitatile il pot utiliza in recunoasterea unor studii sau peri oade de studii universitare legale efectuate anterior in acelasi domeniu fundame ntal in scopul echivalarii si transferarii creditelor de studiu transferabile si a eventualei continuari a studiilor dintr-un program de studii. continuarea sau finalizarea studiilor si recunoaster ea in strainatate a unor diplome eliberate anterior introducerii sistemului de c redite transferabile. potrivit legii. (5) Durata totala cumulata a ciclului de studii universitare de licenta si d e master corespunde obtinerii a cel putin 300 de credite de studii transferabile . ART. Cercetarii. din tara sau din strainatate. Cercetarii. Tineretului si Sportului poate echivala printr-o metodologie specifica. cu aprobarea consiliului facultatii. in urma evaluarii externe realizata de catre ARACIS sau de catre o alta agentie de asigurare a calitatii. in conditiile prevazute de regulamentele de organizare si desfasurare a programelor de studii si cu respec tarea legislatiei in vigoare. de 3-4 ani si corespunde unui numar de minimum 60 de credite de studii transferabile pentru un an de studii. Pentru aceasta operatiune.Studii universitare de licenta A. institutiile de invatamant superior acreditate pot elibera. (4) In cadrul studiilor universitare de licenta este obligatorie efectuarea unor stagii de practica. la cerere. (3) Un procent de maximum 5% din numarul studentilor cu frecventa dintr-un p rogram de studii universitare de licenta pot parcurge. invatamantul universitar de scurta durata. (2) La invatamantul cu frecventa. Durata studiilor de lice nta pentru invatamantul universitar din domeniile stiinte ingineresti. dintre care cel putin 50% in afara universi tatilor. 2 ani de studii intr-un singur an. M inisterul Educatiei. Universitatile au obligatia de a asigura un minim de 30 % din locurile de practica necesare. realiz at prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani. docu mente in cadrul carora sa fie atribuit un numar de credite de studiu transferabi le disciplinelor de curs urmate de absolvent. durata specifica a studiilor universitare de licenta este. stiinte j uridice si teologie pastorala este de 4 ani. si se fin alizeaza prin nivelul 6 din EQF/CEC. conform ECTS/SECT. (5) Studiile universitare de licenta la forma de invatamant cu frecventa se pot organiza in regim de finantare de la bugetul de stat sau in regim cu taxa. dupa caz. Tineretului si Sportului si se aproba prin hotarare a Guvernului. SECTIUNEA a 10-a Ciclul I . Studiile universitare de licenta corespund unui numar cuprins intre minimum 180 si maximum 240 de credite de studii transferabile. pe baza ECTS/SECT.ii. inregistrata in Registrul European pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Superior (EQAR). (6) Numarul de credite de studii transferabile aferente ciclului de studii u niversitare de doctorat se stabileste de fiecare universitate in functie de dome niul stiintific sau artistic. (2) Pentru echivalarea. cu ciclul I de studii universitare de licenta. pe baza informatiilor existente in registrul matricol prop riu. Tineretului si Sportului aloca pentru studiile . cu exceptia institutiilor de inva tamant superior medical si al ultimului an de studii. (3) Pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar. Organizarea ART. institu tiile de invatamant superior pot percepe taxe in cuantumul aprobat de senatul un iversitar.

ART. respectiv diploma de urbanist sunt insotite de suplimentul la diploma si se elibereaza. Acestea au o durata normala de 1-2 ani si corespund unui numar minim de credite de studii transferabile. (2) Pe diploma de licenta. organizat exclusiv la forma de invatamant cu frecventa. 153 (1) Programele de studii universitare de master reprezinta al II-lea ciclu d e studii universitare si se finalizeaza prin nivelul 7 din EQF/CEC si din Cadrul National al Calificarilor. orientat preponderent spre formarea competentelor de cercetare stiintifica. (2) Diploma de absolvire sau de licenta a absolventilor invatamantului super ior de lunga durata din perioada anterioara aplicarii celor trei cicluri tip Bol ogna este echivalenta cu diploma de studii universitare de master in specialitat e. 154 (1) Programele de studii universitare de master pot fi: a) master profesional. diploma de inginer sau. diploma de inginer. pe diploma d e urbanist se mentioneaza toate informatiile necesare pentru a descrie programul de studii absolvit. 151 (1) Pot participa la admiterea in ciclul I de studii universitare absolventi i de liceu cu diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta. Organizarea ART. (2) Pot organiza programe de studii universitare de master intr-un domeniu a cele institutii de invatamant superior care sunt acreditate sau autorizate provi . Masterul de cercetare este exclusiv la forma de invatamant c u frecventa si poate fi organizat in cadrul scolilor doctorale. in limba romana si intr-o l imba de circulatie internationala. c) master didactic. b) master de cercetare. recomandari sau bune practici europene.universitare de licenta la forma de invatamant cu frecventa un numar de granturi de studii finantate de la buget. dupa caz. Procedura de auto rizare si acreditare a acestor specializari este cea prevazuta de lege. pe diploma de inginer sau. dupa caz. intr-un prog ram unitar de studii universitare cu o durata cuprinsa intre 5 si 6 ani. SECTIUNEA a 11-a Ciclul II . (6) Senatul universitar poate infiinta duble specializari. cuprins intre 60 si 120. Pe ntru profesii reglementate prin norme. c iclul I si ciclul II de studii universitare pot fi oferite comasat. Admiterea ART. in conditiile prezentei legi. 152 (1) Diploma conferita dupa promovarea unui program de studii universitare de licenta se numeste diploma de licenta. Dipl oma de licenta. diplomele obtinute fiind ec hivalente diplomei de master. Invatarea realizata in cadrul masterului de cercetare po ate fi echivalata cu primul an de studiu din cadrul programelor de studii univer sitare de doctorat. orientat preponderent spre formarea competentelor pro fesionale. institutiile de invatamant superior pot stabili facilitati sau conditii speciale referitoare la admiterea candidatilor l a programe de studii universitare de licenta. la inva tamantul cu frecventa. gratuit. Diploma ART. inclusiv forma de invatamant urmata si titlul obtinut.Studii universitare de master A. (2) In cadrul metodologiei proprii. care au obtinut in perioada studii lor liceale distinctii la olimpiadele scolare si/sau la alte concursuri national e sau internationale. B. diplom a de urbanist. C. pentru universitatile de stat.

Tineret ului si Sportului pana la data de 1 februarie a fiecarui an. 156 Pot candida la programe de studii universitare de master absolventii cu dipl oma de licenta sau echivalenta. Organizarea ART. a acreditarii. aprobat prin hotarare a Guvernului. (4) Ministerul Educatiei. in urma evaluarii externe realizate de catre ARACIS sau d e catre o alta agentie de asigurare a calitatii. Scolile doctorale se pot organiza de catre o universitate sau un consortiu universitar ori de catre consortii sau parteneriate care se stabilesc legal intre o universitate sau un consortiu unive rsitar si unitati de cercetare-dezvoltare. 157 Diploma conferita dupa promovarea unui program de studii universitare de mas ter si sustinerea cu succes a lucrarii de disertatie se numeste diploma de maste r si cuprinde toate informatiile necesare pentru a descrie programul de studii a bsolvit. Tineretului si Sportului. (2) Programele de studii universitare de doctorat se organizeaza in scoli do ctorale acreditate sau autorizate provizoriu. Admiterea ART. ART. impreuna cu stabilirea numarului maxim al studentilor care pot fi sco larizati si carora li se poate acorda o diploma de absolvire se realizeaza prin hotarare a Guvernului. Cercetarii. (3) Institutiile de invatamant superior pot stabili parteneriate cu operator i economici. 155 (1) Acreditarea pentru o universitate a unui domeniu de studii universitare de master. programele de studii promovate sunt stabilite anual de cat re senatul universitar si comunicate Ministerului Educatiei. in limba romana si o limba de circulatie inte rnationala. inreg istrata in Registrul European pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Superi or. Diploma ART. Universitatile. Cercetarii. (2) In cadrul domeniului acreditat sau autorizat provizoriu pentru studii un iversitare de master. pe baza autorizarii prov izorii. (3) Academia Romana poate infiinta Scoala de Studii Doctorale a Academiei Ro mane. Cercetarii. pentru universitatile de stat. inclusiv forma de invatamant.zoriu in acest scop. acredi . B. pentru a fi publica te centralizat. SECTIUNEA a 12-a Ciclul III .Studii universitare de doctorat A. respectiv a evaluarii periodice. Aceasta este insotita de suplimentul la d iploma care se elibereaza gratuit. Tineretului si Sportului aloca pentru studiile universitare de master la forma de invatamant cu frecventa un numar de granturi de studii finantate de la buget. Acestea se desfasoara pe baza unui cod al st udiilor universitare de doctorat. denumita in continuare IOSUD. 158 (1) Studiile universitare de doctorat reprezinta al III-lea ciclu de studii universitare si permit dobandirea unei calificari de nivelul 8 din EQF/CEC si di n Cadrul National al Calificarilor. asociatii profesionale si/sau institutii publice pentru dezvoltarea unor programe de studii universitare de master care sa raspunda cerintelor piet ei muncii. recunoscuta ca atare de Mini sterul Educatiei. din tara sau strainatate. respectiv parteneriat ele sau consortiile organizatoare de una sau mai multe scoli doctorale acreditat e sau autorizate provizoriu constituie o institutie organizatoare de studii univ ersitare de doctorat. cu respectarea prevederilor prezentei legi in privinta autorizarii. C. denumit in continuare EQAR.

(5) Studiile universitare de doctorat se pot intrerupe din motive temeinice. Cercetarii. (8) Studiile universitare de doctorat dispun. durata programului de studii universitare de doct orat poate fi prelungita cu 1-2 ani. t ineretului si sportului. cercetarii. pe baza rapoartelor CNCS referitoare la calitatea cercetarii si a rapoartelor CN ATDCU referitoare la calitatea resurselor umane. b) un program individual de cercetare stiintifica sau creatie artistica. La nivelul fiec arei scoli doctorale functioneaza consiliul scolii doctorale. (2) In domeniile de studii reglementate la nivel european. ART. (5) Pe baza rezultatelor evaluarii scolii doctorale. Aceste structuri f unctioneaza conform prevederilor prezentei legi si ale codului studiilor univers itare de doctorat prevazut la alin. tineretului si sportului. in vederea acreditarii. (3) Durata programului de studii universitare de doctorat este. (4) propune Ministerului Educatiei. ARACIS sau agentia prev azuta la alin. cu aprobarea senatului universitar.tarii si functionarii ca institutie de invatamant superior. Tineretului si Sp ortului acordarea sau. org anizat numai la forma de invatamant cu frecventa. in conditiile stabilite prin regulamentul institutional propriu de organizare s i desfasurare a studiilor universitare de doctorat. relevanta international. CNCS si CNATDCU . Sistemul de criterii si metodol ogia de evaluare se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei. asupra unor creatii artistice sau asupra unor perf ormante sportive de inalt nivel national si international si care poate constitu i o baza pentru cariera profesionala in invatamantul superior si in cercetare in domeniile artelor si sportului. (1). desfasurate in tara sau in strainatate. La nivelul IOSUD functioneaza consiliul pentru studiile universitare de doctorat. pe baza propunerilor comune ale ARACIS. d e 3 ani. Acreditarea in vederea organizarii de studii universitare de doctorat se atesta prin ordin al ministrului educatiei. precum si recunoasterea unor cursu ri parcurse in cadrul programelor de studii universitare de master de cercetare. din 5 in 5 ani. in cadrul scolii doctorale. Doctoratul stiintific este o c onditie pentru cariera profesionala in invatamantul superior si cercetare. durata studiilor universitare de doctorat respecta reglementarile in cauza. Evaluarea scolii doctorale se face pe baza p erformantei scolii doctorale si a capacitatii institutionale a IOSUD din care fa ce parte scoala doctorala. care are ca fin alitate producerea de cunoastere originala pe baza aplicarii metodei stiintifice si a reflectiei sistematice. Scoala de Studii Doc torale a Academiei Romane poate fi IOSUD si poate organiza programe universitare de doctorat. de sisteme proprii si specifice de conducere si administrare a programelor d e studii si cercetare. cercetar ii. in universi tati sau in centre de cercetare de prestigiu. parcurgerea unor stagii anterioare de doctorat si/sau a unor stag ii de cercetare stiintifica. retragerea acreditarii in vederea organizarii d e studii universitare de doctorat. conform regulamentului propriu de o rganizare si desfasurare a studiilor universitare de doctorat si in conditiile p rezentei legi. 159 (1) Programul de studii universitare de doctorat se desfasoara in cadrul une i scoli doctorale sub coordonarea unui conducator de doctorat si cuprinde: a) un program de pregatire bazat pe studii universitare avansate. pe baza unor metode stiintifice. de regula. (6) Programele de studii universitare de doctorat sunt de doua tipuri: a) doctorat stiintific. (4) Fiecare scoala doctorala este evaluata individual. in cadrul institutional al IOS UD. in domeniile artelor sau sportului. Fiecare scoala doctorala este evaluata periodic. b) doctorat profesional. la prop unerea conducatorului de doctorat si in limita fondurilor disponibile. In situatii speciale. inclusiv la nivelul scolilor doctorale. Durata acestor studii se pre . (4) O scoala doctorala poate recunoaste. Evaluarea scolilor doctorale se face de catre ARACIS sau de catre o alta agentie de asigurare a calitatii. (7) Scolile doctorale din cadrul IOSUD se organizeaza pe discipline sau tema tici disciplinare si interdisciplinare. dupa caz. care are ca finalitate producerea de cunoastere stii ntifica originala. din tara sau strainatate. pentru fiecare domeni u in parte.

(2) Pe toata durata activitatii. tineretului si sp ortului. 164 (1) Pe parcursul desfasurarii studiilor universitare de doctorat. conform prevederilor din Carta universitara. 162 (1) Studiile universitare de doctorat se pot organiza si in cotutela. (6) Curriculumul de pregatire si programul de cercetare sunt stabilite de co nducatorul de doctorat si de scoala doctorala. Admiterea ART. Doctoratul in cotutela poate fi organizat si in cazul in c are conducatorii de doctorat sunt din aceeasi IOSUD. (2) Ministerul Educatiei. un numar de granturi doctorale multianuale. 166 alin. pe baza de contract. Competit iile sunt organizate in coordonarea CNCS. Studentul-doctorand ART. membri ai unei scoli doctorale. IOSUD poate angaja. potrivit contr actului de studii de doctorat. precum si metodologia de desfasurare a competitiilor se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei. (3) Granturile doctorale se acorda pe baza de competitie nationala de proiec te stiintifice intre scolile doctorale sau competitie nationala de proiecte stii ntifice intre conducatorii de doctorat. dar au specializari/domenii diferite de studiu sau unul dintre conducatorii de doctorat a atins varsta pens ionarii. Tineretului si Sportului aloca anual. (3) Studentul-doctorand poate desfasura activitati didactice. Grantul doctora l include cuantumul bursei individuale si costurile pentru programul de studii a vansate si pentru programul de cercetare. specialisti din strainatate care detin dreptu l legal de a conduce doctorat. Aceste granturi sunt ajustate cu coefi cienti corespunzatori pe domenii disciplinare si profesionale ale doctoratului. conform contractului de studi i doctorale incheiat intre IOSUD. (4). cercetarii. la asigurarile sociale de sanatate si pentru accidente de munca si boli profes ionale. in regim cu taxa sau din alte surse legal constituite. la asigurarile pentru somaj . C.lungeste. B. in consecinta. (4) Numarul anual de granturi doctorale alocate celor doua tipuri de competi tii prevazute la alin. 160 (1) Studiile universitare de doctorat se organizeaza cu finantare de la buge tul de stat. pe baza unui acord scris intre institutiile org anizatoare implicate. conform art. pe perioada determinata. fara plata contributiilor la asigurarile sociale de stat. conducatorul de doctorat si studentul-doctoran d. prin hotarare a Guvernului. 163 Au dreptul sa participe la concursul de admitere la studii universitare de d octorat numai absolventii cu diploma de master sau echivalenta acesteia. pentru studiile universitare de doctorat stiintific si pentru doctoratul profesional din domeniul artelor si al sportului. Cercetarii. caz in care studentul-doctorand isi desfasoara activitatea sub indrumarea concomitenta a unui conducator de doctorat din Romania si a unui conducator de doctorat dint r-o alta tara sau sub indrumarea concomitenta a doi conducatori de doctorat din institutii diferite din Romania. ART. ART. (3). pe o durata de minimum 3 ani. (2) In contextul politicilor de asigurare a mobilitatii universitare. in limba minoritatilor nation ale sau intr-o limba de circulatie internationala. persoana i nscrisa in programul de studii are calitatea de student-doctorand. ART. in limita a 4-6 ore conventionale didactice pe sa . 161 Doctoratul se poate desfasura in limba romana. cu perioadele cumulate ale intreruperilor aprobate. Studentii-doc toranzi sunt incadrati de catre IOSUD sau oricare dintre membrii IOSUD ca asiste nti de cercetare sau asistenti universitari. studentul-doctorand beneficiaza de recunoas terea vechimii in munca si specialitate si de asistenta medicala gratuita.

cercetarii. in conformitate cu standardele si procedurile elaborate de Ministerul Educatiei. aflate printre cele mai prestigioase universitati ale lumii. (2) Dupa sustinerea tezei de doctorat. din afara tarilor mentionate la lit . (5) Un conducator de doctorat poate indruma studenti-doctoranzi numai in dom eniul pentru care a obtinut acest drept. D. IOSUD elibereaza o adeverinta care at esta perioada in care studentul-doctorand a urmat studiile universitare de docto rat. tineretului si sportului. a) sau b). la asigurarile sociale de stat. pot obtine calit atea de conducator de doctorat in Romania. ale Spatiului Economic European si Confederatia Elvetiana do bandesc automat calitatea de conducator de doctorat in Romania. la asigurarile sociale de sanatate si pentru accidente de munca s i boli profesionale. cadrele didactice si de cercetare care au do bandit acest drept trebuie sa aiba un contract de munca cu un IOSUD sau o instit utie membra a unui IOSUD si sa fie membre ale unei scoli doctorale. (3) Pentru a conduce doctorate. (2). altele decat cele prevazute la lit. Conducatorul de doctorat ART. Tineretului si Sportului. cercetarii. tineretului s i sportului. b) Ministerul Educatiei. propuse de CNATDCU si aprobate prin ordin al ministrului educatiei. (4) Specialistii care au dobandit dreptul legal de a conduce doctorate in in stitutii de invatamant superior sau de cercetare-dezvoltare din strainatate doba ndesc calitatea de conducator de doctorat in cadrul IOSUD din Romania. in urma unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei. Cercetarii. dupa cum urmeaza: a) specialistii care au calitatea de conducator de doctorat in una din taril e Uniunii Europene. Aceste standarde se stabilesc pe baza unor criterii de evaluare relevante la nivel int ernational. (2) Calitatea de conducator de doctorat este acordata prin ordin al ministru lui educatiei. pentru stabilirea stagiului de cotiz are. cercetarii. intrand sub incidenta Codului muncii. a). avand cel putin functia de lector /sef de lucrari. 166 (1) Pot fi conducatori de doctorat persoanele care au obtinut dreptul de con ducere de doctorat inaintea intrarii in vigoare a prezentei legi. tineretului si sportului. Cadrele dida ctice si de cercetare abilitate si cercetatorii stiintifici abilitati devin cond ucatori de doctorat in urma abilitarii. respectiv de cercetator stiintific gradul III. fie conform prevederilor alin. fie printr-o conventie internationala de recunoastere reciproca. tineretului si sportului. ART. Cercetarii. pe baza unei met odologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei. 167 . ART. Standardele minimale de acceptare de catre CNATDCU a dosarului pentru obtinerea atestatului de abilitare nu depind de func tia didactica sau de gradul profesional si sunt identice cu standardele de acord are a titlului de profesor universitar. la propunerea CNATDCU de ac ordare a atestatului de abilitare.ptamana. cu exceptia cazului in care studentul-doctorand realizeaza venituri pentru care plateste. la asigurarile pentru somaj. potrivit legii. precum si pers oanele care au obtinut atestatul de abilitare. contributii la asigurarile sociale. c) specialistii care sunt conducatori de doctorat in cadrul unor institutii din strainatate. cu r espectarea drepturilor si obligatiilor ce revin salariatului si cu plata contrib utiilor datorate. in aceasta perioada. Tineretului si Sportului stabileste o l ista a institutiilor de invatamant superior. Activitatile didactice care depasesc acest nivel vor fi remunerate in c onformitate cu legislatia in vigoare. cercetarii. 165 (1) Perioada desfasurarii studiilor universitare de doctorat este asimilata. Specialistii care au calitatea de conducator de doctorat in una din institutiile aflate pe ac easta lista dobandesc automat calitatea de conducator de doctorat in Romania. conform legislatiei in domeniul pensiilor.

comisia de doctora t va preciza elementele de continut care urmeaza sa fie refacute sau completate in teza de doctorat si va solicita o noua sustinere publica a tezei. (5) Daca studentul-doctorand a indeplinit toate cerintele prevazute in progr amul de cercetare stiintifica si aprecierile asupra tezei de doctorat permit atr ibuirea calificativului "Excelent". calificativul "Excelent" se acorda pentru maximum 15% dintre c andidatii care obtin titlul de doctor intr-un anumit IOSUD. Calificativele care pot fi atribuite sunt: "Excelent". cu part iciparea obligatorie a presedintelui comisiei si a conducatorului de doctorat. Teza de doctorat si ane . titlul d e doctor nu va fi acordat. tineretului si sportului acordarea sau neacordarea titlului de doctor. (2) Un conducator de doctorat poate indruma simultan maximum 8 studenti-doct oranzi. "Satisfacator" si "Nesatisfac ator". Tineretului si Sportului o motivatie scrisa de invalidare. "Bine". cercet arii. dupa validarea tezei de doctorat de catre CNATDC U. Lucr area de doctorat poate fi retransmisa CNATDCU in termen de un an de la data prim ei invalidari. propunere care se inainte aza CNATDCU. Daca lucrarea de doctorat se invalideaza si a doua oara. redactata in baza observatiilor CNATDCU. (4) Pe baza sustinerii publice a tezei de doctorat si a rapoartelor referent ilor oficiali. este propusa de conducatorul de doctorat si aprobata de co nducerea IOSUD. (9) Teza de doctorat este un document public. In cazul in care si la a doua sustinere publica se obtine calificativul "Nesatisfacator". in tara sau in s trainatate. iar studentul -doctorand va fi exmatriculat. Comisia de doctorat este alcatuita din cel putin 5 membri: prese dintele. CNATDCU. IOSUD primeste din partea Ministerului Educatiei. spre validare. (3) Teza de doctorat se sustine in sedinta publica in fata comisiei de docto rat. cercetarii. ca si in ca zul primei sustineri. iar studentul-doctorand va fi exmatriculat. dupa evaluarea de catre toti referentii. 168 (1) Teza de doctorat se elaboreaza conform cerintelor stabilite de IOSUD pri n regulamentul de organizare si desfasurare a programelor de studii universitare de doctorat si in concordanta cu reglementarile prevazute in codul studiilor un iversitare de doctorat. (6) In cazul atribuirii calificativului "Nesatisfacator". aflati in diverse stadii ale studiilor de doctorat. conducatorul de doctorat si cel putin 3 refer enti oficiali din tara sau din strainatate. A doua sust inere publica a tezei are loc in fata aceleiasi comisii de doctorat. Sustinerea tezei de doctorat poate avea loc in prezenta a cel putin 4 dintre membrii comisiei de doctorat. conducatori i de doctorat sunt remunerati in conformitate cu legislatia in vigoare. tineretului si sportului. ART. (7) Titlul de doctor se atribuie prin ordin al ministrului educatiei. specialisti in domeniul in care a fo st elaborata teza de doctorat si din care cel putin doi isi desfasoara activitat ea in afara IOSUD respective. in urma evaluarii dosarului. ca reprezentant al IOSUD. Aceasta se redacteaza si in fo rmat digital. "Foarte bine". in decursul unui an universitar. comisia de doctorat evalueaza si delibereaza asupra calificativul ui pe care urmeaza sa il atribuie tezei de doctorat. (8) In cazul in care CNATDCU invalideaza argumentat teza de doctorat. Membrii comisiei de doctorat au titlul de doctor s i au cel putin functia didactica de conferentiar universitar sau de cercetator s tiintific gradul II ori au calitatea de conducator de doctorat. teza de doctorat poate fi insotita de inregis trarea pe suport digital a creatiei artistice originale. exceptie facand doctoratele conduse in cotutela. In domeniul artelor. (3) Pentru activitatea pe care o desfasoara in aceasta calitate. Cercetarii. "Bine" sau "Satisfacator" com isia de doctorat propune acordarea titlului de doctor.(1) Un conducator de doctorat nu poate indruma simultan studenti-doctoranzi decat intr-un singur IOSUD. titlul de doctor nu va fi acordat. De regula. S ustinerea publica include obligatoriu o sesiune de intrebari din partea membrilo r comisiei de doctorat si a publicului. denumita in continuare comisie de doctorat. (2) Comisia de sustinere publica a tezei de doctorat. "Foarte bine". propune minist rului educatiei.

Tineretului si Sportului. pe baza unor rapo arte externe de evaluare.xele sale se publica pe un site administrat de Ministerul Educatiei. (3) Redobandirea calitatii de conducator de doctorat se poate obtine dupa ce l putin 5 ani de la pierderea acestei calitati. c onform art. SECTIUNEA 1 Programele postdoctorale ART. 169 (1) Diploma conferita dupa promovarea unui program de studii universitare de doctorat se numeste diploma de doctor. de CNATDCU. (3) In urma finalizarii studiilor universitare de doctorat profesional. b) asigura cadrul institutional pentru dezvoltarea cercetarilor dupa finaliz area studiilor universitare de doctorat. la propunerea CNATDCU. alternativ sau simultan: a) retragerea calitatii de conducator de doctorat. Dezvoltarii Tehnologice si Inovarii. Cercetarii. 170 (1) In cazul nerespectarii standardelor de calitate sau de etica profesional a. ART. c) retragerea acreditarii scolii doctorale. domeniul profesional al doctoratului. b) programe postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua. . Tineretului si Sportului. cu respectarea legislatiei in vigoare in domeniul dre pturilor de autor. Tineretului si Sport ului. intocmite. in cea care c ertifica obtinerea si detinerea titlului de doctor intr-un domeniu profesional s e mentioneaza. domeniul disciplinar sau interdisciplinar al doctoratului pentru doctoratul stiintific. b) retragerea titlului de doctor. ceea ce implica retragerea drept ului scolii doctorale de a organiza concurs de admitere pentru selectarea de noi studenti-doctoranzi. de Consiliul de etica si management universitar sau de Consiliul National de Etica a Cerceta rii Stiintifice. Tineretului si Sportului. (4) Conducatorii de doctorat sunt evaluati o data la 5 ani. dupa caz. In diploma care certifica obtinerea si d etinerea titlului de doctor se mentioneaza. (2) Reacreditarea scolii doctorale se poate obtine dupa cel putin 5 ani de l a pierderea acestei calitati. Procedurile de e valuare sunt stabilite de Ministerul Educatiei. Cercetarii. numai in urma reluarii procesului de acreditare. pe baza unu i raport de evaluare interna. ART. 158. se co nfera de catre IOSUD diploma si titlul de doctor in stiinte. Cercetarii. de CNCS. 171 Programele postuniversitare sunt: a) programe postdoctorale de cercetare avansata. 172 (1) Programele postdoctorale de cercetare avansata: a) sunt programe destinate persoanelor care au obtinut o diploma de doctor i n stiinte cu cel mult 5 ani inainte de admiterea in programul postdoctoral si ca re doresc sa se perfectioneze in cadrul unei alte institutii decat cea in care a u obtinut titlul de doctor. Ministerul Educatiei. P. corespunzandu-i acr onimul Dr. c orespunzandu-i acronimul Dr. poate lua urmatoarele masu ri. CAP. la propunerea IOSUD. ale carui aprecieri sunt validate printr-o evaluar e externa efectuata de CNATDCU. Rezultatele pozitive ale acestor proceduri sunt conditii necesare pentru aprobare din partea Ministerului Educatiei. in mod expres. Cercetarii. in mod expres. IV Organizarea invatamantului postuniversitar ART. se c onfera de catre IOSUD diploma si titlul de doctor intr-un domeniu profesional. (2) In urma finalizarii studiilor universitare de doctorat stiintific.

dar pot fi incadrati si pe functii de cercetare superioare acestora. (6) La finalizarea programelor postuniversitare de formare si dezvoltare pro fesionala. Cercetatorii postdoctorali sunt incadrati. (5) Au dreptul sa participe la studii postuniversitare absolventii care au c el putin studii universitare cu diploma de licenta sau echivalenta. (5) La finalizarea programului postdoctoral. de regula. programele postdoctorale pot fi organizate doar in cadrul scolilor doctorale acreditate pentru organizar ea de programe de studii universitare de doctorat. (4) Cercetatorii postdoctorali sunt incadrati de catre universitati cu contr act de munca pe perioada determinata. SECTIUNEA a 2-a Programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua ART. IOSUD sau institutia gazda acor da un atestat de studii postdoctorale. . 5 ani pentru programul de studii Farmac ie. (3) Programele postuniversitare pot utiliza ECTS/SECT si se finalizeaza cu u n examen de certificare a competentelor profesionale asimilate de cursanti pe pa rcursul programului. aprobat de senatul universitar si cu respectarea reglementari lor in vigoare. 4 ani pentru minimum 4. V Invatamantul superior medical SECTIUNEA 1 Organizarea si functionarea invatamantului superior medical. (2) Programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala ale in stitutiilor acreditate se desfasoara pe baza unui regulament propriu de organiza re si desfasurare. (2) In cadrul institutiilor de invatamant superior. Programele postdoctorale pot fi organizate si in cadrul unitatilor de cercetare-dezvoltare. pentru minimum de 5. in conformitate cu legislatia in vigoare. 173 (1) Pot organiza programe postuniversitare de formare si dezvoltare profesio nala continua toate acele institutii de invatamant superior care au acreditate c el putin programe de studii universitare de licenta in domeniul stiintific respe ctiv. (4) Programele postuniversitare se pot organiza in regim cu taxa sau cu fina ntare din alte surse.c) au o durata de minimum un an. (3) Admiterea la programe postdoctorale se face pe baza metodologiei elabora te de institutia gazda.500 de ore de activitate teoretica s i practica medicala pentru domeniul medicina. Medicina Dentara si Medicina Veterinara. la programele de studii Medicina. pe functia de cercetator stiintific sau cercetator stiintific gradul III. e) in cadrul institutiilor de invatamant superior se desfasoara in cadrul un ei scoli doctorale pe baza planului de cercetare propus de cercetatorul postdoct oral si aprobat de scoala doctorala. in fu nctie de indeplinirea conditiilor necesare. 174 (1) Invatamantul superior din domeniile sanatate si medicina veterinara se d esfasoara cu respectarea reglementarilor generale si sectoriale din Uniunea Euro peana si anume: a) 6 ani de studii. Invatamantul su perior din domeniile sanatate si medicina veterinara ART. CAP. institutia organizatoare elibereaza un certificat de atestare a compe tentelor profesionale specifice programului.600 de ore de pregatire pentru programele de studii A sistenta Medicala Generala si Moase si de 3 ani pentru alte programe de studii d e licenta din domeniul sanatate. d) se pot finanta de catre institutii publice sau de catre operatori economi ci.

fiind totalizate 180 de credite de studii transferabile pentru progra mele cu o durata a studiilor de licenta de 3 ani. (1). in sectii cu paturi. (10) Medicii rezidenti care ocupa prin concurs posturi didactice de asistent universitar in institutii de invatamant superior din domeniul sanatate continua formarea in rezidentiat si sunt retribuiti pentru ambele activitati. departamentul este subordonat conducerii universi tatii. (11) In cadrul institutiilor de invatamant superior care organizeaza program e de pregatire in rezidentiat se constituie un departament de pregatire in rezid entiat. in centre de diagnostic si trata ment. in interes reciproc. (8) Rezidentialul reprezinta forma specifica de invatamant postuniversitar p entru absolventii licentiati ai programelor de studii medicina. prin concurs. (5) La selectia si promovarea personalului didactic universitar din institut iile de invatamant superior cu programe de studii din domeniul sanatate se iau i n considerare criteriile privind experienta profesionala medicala dovedita. (2) Institutiile de invatamant superior din domeniile sanatate si medicina v eterinara acreditate. si programe postdoctorale si de form are si dezvoltare profesionala: de rezidentiat. de perfectionare. (3) Durata doctoratului pentru absolventii invatamantului superior medical u man. iar studiile avansate din cadrul scolii doctorale totalizeaza 60 de credite. studiile universitare de doctorat se pot organiza in UOD si in IOSUD r ealizate prin consortii intre universitati si spitale sau clinici. pentru posturile didactice la discip linele cu corespondent in reteaua Ministerului Sanatatii pot accede doar persoan e care au obtinut. pot organiza. (4) Institutiile de invatamant superior cu programe de studii din domeniile sanatate si medicina veterinara si institutiile sanitare publice pot utiliza ven iturile proprii. din una sau mai multe sectii clinice. . Conform legii speciale . Medicina Dentara si Medicina Veterinara cu o durata a studiilor de li centa de 6 ani. pentru asigurarea unor conditii optime de activitate. d) studiile universitare de doctorat totalizeaza 240 de credite de studii tr ansferabile. pe langa fo rmele de invatamant prevazute la alin. medico-dentare si farmac eutice pentru reteaua de asistenta medicala. de specializar e. se pot constitui clinici universitare. medicina dentara si farmacie care asigura pregatirea necesara obtinerii uneia dintre specialitat ile cuprinse in Nomenclatorul specialitatilor medicale. (7) Invatamantul superior si postuniversitar din domeniul sanatate se desfas oara in unitati sanitare publice. in functie de gradul universitar. in laboratoare si in cabinete. c) studiile universitare de master au intre 60 si 120 de credite de studii t ransferabile ECTS/SECT. in institute. din spitale publice sau private. medical veterinar si farmaceutic este de 4 ani. (9) Admiterea la rezidentiat a cadrelor didactice din invatamantul superior din domeniul sanatate se face in aceleasi conditii ca pentru orice absolvent al invatamantului superior din domeniul sanatate. In i nvatamantul superior din domeniul sanatate. pe baza criteriilor de calitate. Organizarea si finantarea rezidenti atului se reglementeaza prin acte normative specifice. in care sunt organizat e activitati de invatamant si cercetare ale departamentelor universitare. (6) In invatamantul superior din domeniul sanatate nu se pot transforma in c redite echivalate si transfera studiile obtinute in invatamantul postliceal. echipamentele medicale si accesul la informa tie medicala. de studii complementare in vederea obtinerii de atestate si de educatie medic ala si farmaceutica continua. In institutiile de invatamant superior care organizeaza programe de preg atire de medicina si farmacie. privind infrastructura. i n specialitati inrudite. 240 de credite de studii trans ferabile pentru programele cu o durata a studiilor de licenta de 4 ani.b) fiecare an universitar are cate 60 de credite de studii transferabile in ECTS/SECT. 300 de c redite de studii transferabile pentru programul Farmacie cu o durata a studiilor de licenta de 5 ani si 360 de credite de studii transferabile pentru programele Medicina. titlurile de medic/medic dentist rezident sau medic/medic dentist specialist sau farmacist/fa rmacist rezident/farmacist specialist in specialitatea postului.

175 Reglementarea altor aspecte specifice desfasurarii activitatilor din acest d omeniu se realizeaza prin hotarare a Guvernului. de ordine publica si de securitate nationala. in conditiile legii. Ministerul Administratiei si Internelor. dupa caz. CAP. 176 (1) Invatamantul superior militar. de informatii. oferta de scolarizare care contine profilurile . (3) Structura organizatorica. in conditiile legii. autorizarea si acreditarea institut iilor de invatamant. de doctorat eliberate de institutiile d e invatamant superior militar. cifrele anuale de scolarizare. informatiilor. informatiilor. derularea p rogramelor de studii. si cuprinde: invatamant universitar pentru formarea ofiterilor . de informatii. ordin comun al ministrului s anatatii si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor. (6) Ofiterii in activitate. pentru obtinerea diplomei de lice nta in profiluri si specializari similare sau apropiate armei/specialitatii mili tare. (4) Formele de organizare a invatamantului. cercetarii. de ordine pu blica si de securitate nationala din cadrul sistemului national de invatamant. precum si invatamant postunivers itar. Serviciul Roman de Informatii si alte institutii cu atributii in domeniile apararii. dupa trecerea in rezerva. de master. de ordine publica si de securitate nationala se stabilesc. ofiterilor de politie si a altor specialisti. programele de studii. de informatii. regulamente si instructiuni pr oprii. de ordine publica si de se curitate nationala este invatamant de stat. admiterea la studii. (5) Pentru invatamantul superior militar. (2) Institutiile de invatamant superior militar. in c onditiile legii. se supun procedurilor si conditiilor aplicab ile institutiilor de invatamant superior civil. dupa caz. finalizarea studiilor. Ministerul A dministratiei si Internelor. ordinii p ublice si securitatii nationale pot emite ordine. VI Invatamantul superior militar si invatamantul de informatii. tineretului si sportului si. parte integranta a sistemului nation al de invatamant. p recum si specializarile/programele de studii din cadrul acestora se supun reglem entarilor referitoare la asigurarea calitatii. precum si titlurile stiintifice obtinute dau dreptul detinatorilor l egali. (7) Diplomele de licenta. pot sa isi completeze studiile in invatamantul superior. nivel si forma de organizare a invatamantului. cu profil aprop . ordinii publice si securitatii nationale. de informatii. Ministerul Apararii Nationale. dupa caz. de ordine publica si de securitate nationala. Serv iciul Roman de Informatii si alte institutii cu atributii in domeniile apararii. potrivit specificului fiecarei arme. inclusiv celor legate de autoriza re si acreditare. posesori ai diplome i de absolvire a scolii militare de ofiteri cu durata de 3 sau 4 ani. sa ocupe functii echivalen te cu cele ale absolventilor institutiilor civile de invatamant. in rezerva sau in retragere. in aceleasi conditii cu institutiile de invatamant superior ci vil. de informatii. in invatamantul superior militar. Ministerul Justitiei. de ordine publica s i de securitate nationala. criteriile de selectionar e a candidatilor pentru invatamantul superior militar. ordin al ministrului educatiei. de ordine publi ca si de securitate nationala SECTIUNEA 1 Organizare si functionare ART.SECTIUNEA a 2-a Reglementarea altor aspecte specifice ART. specializari. Ministerul Justitiei. de informatii. de Ministerul Aparari i Nationale.

prin ordine si instructiuni ale Ministerului Apararii N ationale. de ordine publica si de securitat e nationala se face in conditiile legii. Serviciului Roman de Informatii si ale altor institutii cu atr ibutii in domeniul apararii. Ministerului Administrati ei si Internelor. precum si cu respectarea procedurilor specificate in a ctele normative specifice in domeniu. de infor matii. de informatii. de informatii. 177 (1) Managementul institutiilor de invatamant superior militar. Ser viciului Roman de Informatii si ale altor institutii cu atributii in domeniul ap ararii. Ministerului Administratiei si Internelor. Ministerului Justitiei. 178 (1) Functiile didactice si de cercetare din invatamantul superior militar. SECTIUNEA a 4-a Viata universitara ART. SECTIUNEA a 2-a Managementul si finantarea institutiilor ART. de ordine publica si de securitate nationala se infiinteaza corpul instructorilor militari. de ordine publica si de securitate nationala se desfasoara in conformitat e cu reglementarile legale pentru institutiile civile de invatamant superior. Functia de comandant se ocupa in conformit ate cu reglementarile Ministerului Apararii Nationale. de inf ormatii. de informatii . de informatii. (2) Structurile si functiile de conducere din institutiile de invatamant mil itar. (3) Cadrele didactice militare titulare. de informatii. ordinii publice si sigurantei nationale. d e informatii. de ordine publica si de securitate nationala se realizeaza de catre rectori care sunt si comandantii institutiilor respective. de informa tii si de ordine publica si de securitate nationala se elaboreaza de Ministerul Apararii Nationale. de informatii. SECTIUNEA a 3-a Resurse umane ART. pot sa isi continue activitatea didactica. Finantarea institutiilor din invatamantul superior militar. (3) Conducerea institutiilor de invatamant militar. 179 Viata universitara din institutiile de invatamant superior militar. de ordine publica si de securitate nationala sunt aceleasi ca si cele din institutiile civile de invatamant superior si se ocupa in aceleas i conditii ca si acestea. in cadrul aceleiasi institutii de invatamant superior. pensionate pentru limita de varsta si vechime integrala ca militari. ordinii publice si securitatii nationale. de ordine publica si de securitate natio . ad aptate mediului militar. Cadrele didactice si de cercetare din invatamantul superior militar.iat si de acelasi nivel. de ordine publica si de securitate nationala se realizeaza in aceleasi conditi i ca in institutiile civile de invatamant superior. in conditiile legii. (2) Institutiile de invatamant superior militar. (8) Planurile de invatamant pentru invatamantul superior militar. ordinii publice si sigurantei nationale. Serviciul Roman de Informatii si alte institutii cu atributii in domeniul apararii. de ordine pu blica si de securitate nationala se bucura de principiul autonomiei universitare . de informatii. Ministerul Administratiei si Internelor. de ordine s i de securitate publica. (4) In invatamantul superior militar. informatiilor. de ordine publica si de securitate nationala se ocupa si se eliber eaza in aceleasi conditii ca si cele din institutiile civile de invatamant super ior. de ordine publica si de securitate nationala au acelasi statut ca cele din institutiile civile de invatamant superior. in conformitate cu standardele nationa le stabilite de institutiile responsabile cu asigurarea calitatii.

spatii destinate perfor mantei sportive.nala. 182 In invatamantul superior artistic si sportiv. spatii destinate performantei sportive. procesul educational se desfas oara prin activitati didactice si prin activitati practice de creatie si perform anta. Aceste structuri deservesc si raspund optim cerintelor personalului implicat in cercetare. tineretului si sportului. ART. 183 In invatamantul superior artistic si sportiv. cercetarii. studiouri muzicale. 188 Reglementarea altor aspecte specifice desfasurarii activitatii din aceste do menii va fi realizata prin hotarari ale Guvernului sau ordine ale ministrului ed ucatiei. inovare si creatie artistica din u niversitati se organizeaza si functioneaza pe baza legislatiei nationale si a Un iunii Europene in domeniu. 186 Evaluarea calitatii si clasificarea universitatilor artistice si sportive ia u in considerare criteriile specifice creatiei artistice si performantei sportiv e. ART. ateliere artistice. 181 Institutiile de invatamant superior artistic si sportiv. in centre de proiectare. (3) Personalul implicat in activitati de cercetare in institute. precum si progra me de formare si dezvoltare profesionala continua. dezvoltare. alocarea pe baze competitional e a fondurilor se face inclusiv in baza criteriilor specifice creatiei artistice si performantei sportive. practica studentilor se desfas oara in universitati: in centre de proiectare. 180 In invatamantul superior artistic si sportiv. 185 Cercetarea prin creatie artistica. pot organiza forme de invatamant prin cele 3 c icluri de studii universitare: ciclul I .studii universitare de master si ciclul III . laboratoare . in concordanta cu prevederile leg ii si cu reglementarile generale si sectoriale ale Uniunii Europene. 189 (1) Activitatea de cercetare. 187 In invatamantul superior artistic si sportiv. VIII Activitatea de cercetare si creatie universitara ART. structura anului universitar p oate fi adaptata in functie de programul activitatilor practice specifice. laboratoare si atelier e artistice. VII Invatamantul superior artistic si sportiv ART. unitati de productie teatrale si cinematografice.studii universitare de licenta. CAP. autorizate provizor iu sau acreditate. ciclul II . ART. pe baza de parteneriat institutional. proiectare si performanta sportiva se des fasoara individual sau colectiv. unitati de productie teatrala si cinematografic a. CAP. ART. ART. ART. precum si in institutii din profilul artistic sau sportiv respe ctiv. doctoratul stiintific sau prof esional este o conditie pentru cariera didactica. (2) Institutiile de invatamant superior care si-au asumat ca misiune si cerc etarea stiintifica au obligatia sa creeze structuri tehnico-administrative care sa faciliteze managementul activitatilor de cercetare si a proiectelor de cercet are-dezvoltare derulate de personalul institutiei. conform legii. incluzand doctoratul stiintific si doctoratul profesional.studii universitare de docto rat. ART. ART. 184 In invatamantul superior artistic si sportiv. studiouri muz icale.

cu alte agentii inscrise in EQAR. 192 (1) Asigurarea calitatii invatamantului superior si a cercetarii stiintifice universitare este o obligatie a institutiei de invatamant superior si o atribut ie fundamentala a Ministerului Educatiei. ART. Cercetarii. cu respectarea prevederilor legale. Tineretului si Sportului si aprobate prin hotar are a Guvernului. Pentru diferenta. conform contractului cu autoritatea contractanta. Ministerul Educatiei. in limita proiectelor de cer cetare pe care le coordoneaza. 191 (1) Pentru granturile gestionate prin Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica. Cercetarii. Refuzul sau raportarea falsa incalca princip iul raspunderii publice si duce la sanctiunile prevazute de lege. in realizarea achizitiilor publice si a gestio narii resurselor umane necesare derularii proiectelor. (3) Evaluarea in scopul ierarhizarii programelor de studii si a clasificarii universitatilor se realizeaza pe baza unei metodologii de evaluare propuse de M inisterul Educatiei. precum si c u CNCS. Ministerul Educatiei. 193 (1) Evaluarea universitatilor se realizeaza in scopul: a) autorizarii provizorii si acreditarii. universitatile pot avansa fonduri din venitur i proprii. b) ierarhizarii programelor de studii si clasificarii universitatilor. (3) Institutiile de invatamant superior care refuza sa faca publice datele d e interes public solicitate de Ministerul Educatiei. Consiliul de etica si management universitar (CEMU) si alte org anisme cu competente in domeniu conform legislatiei in vigoare. Cercetarii. de autonomie si de responsabilitate personala. ART. conducerea universitatii prezinta sena tului universitar un raport referitor la cuantumul regiei pentru granturile de c ercetare si la modul in care regia a fost cheltuita. de modul d e gestionare a grantului. CNATDCU. Tineretului si Sportului datele solicitate de acesta. Cercetarii. (2) Institutiile de invatamant superior au obligatia de a furniza Ministerul ui Educatiei. Tineretului s i Sportului colaboreaza cu ARACIS. IX Promovarea calitatii in invatamantul superior si in cercetarea stiintifica SECTIUNEA 1 Dispozitii generale ART. In realizarea acestei atributii. (4) Studentii sunt parteneri cu drepturi depline in procesul de asigurare a calitatii. ART. Cercetarii. Titularul grantul ui raspunde public. Tineretului si Sportului sau oricare alta persoana fizica sau juridica incalca principiul raspu nderii publice si sunt sanctionate conform legii. CAP. Aceste activitati se desf asoara conform reglementarilor legale in vigoare si fac obiectul controlului fin anciar intern. de legata de ordonatorul de credite. (2) Cuantumul maximal al regiei pentru granturile si contractele de cercetar e este stabilit de finantator sau de autoritatea contractanta si nu poate fi mod ificat pe perioada derularii acestora. 190 (1) La sfarsitul fiecarui an bugetar. (2) Mobilitatea interinstitutionala a personalului de cercetare dupa princip iul "grantul urmeaza cercetatorul" este garantata prin prezenta lege si se reali zeaza prin metodologii elaborate de autoritatile contractante.sau centre de cercetare ale universitatii dispune. (2) Evaluarea in scopul autorizarii provizorii si acreditarii se realizeaza de catre ARACIS sau de alta agentie inscrisa in EQAR si are loc potrivit legii s i standardelor internationale in domeniu. Cercetarii. Tineretului si Sportului asigura un avans de pana la 90% din valoarea grantului din momentul semnarii contractul ui de finantare. Tineretului si Sportului. in maximum 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei l .

(3). 194 (1) Pentru promovarea calitatii si cresterea eficientei sistemului de invata mant superior. pentru cresterea vizibilitatii internationale si pentru concentra rea resurselor. a). tineretului si sportului. finantarea institutiilor de inva tamant superior de stat. Tineretului si Sportului. se face diferentiat pe categorii de universitati si in functie de pozitia in ierarhie a programelor de studii. de regula. din surse publice. b) universitati de educatie si cercetare stiintifica sau universitati de edu catie si creatie artistica. din strainatate. . (5) Evaluarea prevazuta la alin. programe de licenta si master in uni versitatile prevazute la alin. evaluarea interna si clasificarea departamentelor pe 5 niveluri de perfo rmanta in cercetare. universitatile de stat si particulare pot: a) sa se constituie in consortii universitare. 160. (8) se stabilesc pe baza eval uarii prevazute la alin. (8) Statul poate finanta programele de excelenta in cercetare si educatie di n orice categorie de universitati. pe baza evaluarii prevazute la alin. Ministerul Educatiei. facuta conform prevederilor alin. b) sa fuzioneze intr-o singura institutie de invatamant superior cu personal itate juridica. Evaluarea este realizata periodic. ART. (4) lit. (6) Prin exceptie de la prevederile alin. master si li centa in universitatile prevazute la alin. (5). CNCS. (3) Fuziunea prin comasare sau absorbtie a institutiilor de invatamant super ior de stat se face. Tineretulu i si Sportului sau a universitatilor. 195 (1) Fiecare universitate are obligatia sa realizeze. tineretului si sportului. Tineretului si Sportulu i aloca preferential resurse financiare consortiilor sau universitatilor fuziona te. (4) lit. confo rm ierarhizarii prevazute la alin. b) si programe de doctorat. (3). 160 alin. la initiativa Ministerului Educatiei. potrivit legii. la intervale de maximum 5 ani. (4) Universitatile se clasifica. ART. incluzand reprezentanti ai studentilor. si pe baza competitiilor prevazute la art. pentru programele de licenta si master. CNATDCU si un organism international cu competente in domeniul ierarhizarii si clasificarii institutiil or de invatamant selectat pe baza de concurs. (10) Sunt finantate din fonduri publice: programe de licenta in universitati le de stat mentionate la alin. conform unei metodologii adoptate in acest sens prin ordin al ministrului ed ucatiei. (4) Evaluarea programelor de studii si a institutiilor de invatamant superio r se face periodic. Cercetarii. la propunerea CNFIS. Rez ultatele evaluarii si clasificarii sunt publice. Cercetarii. (7) Pentru programele de licenta si master. Rezultatele evaluarii sunt publice. (2) Universitatile acreditate la data intrarii in vigoare a prezentei legi p ot demara proceduri pentru constituirea de consortii sau pentru fuzionare prin c omasare sau absorbtie. (4) lit. Cercetarii. Aplicarea acestei metodologii intra in raspunderea Ministerului Educatiei. conform unei metodologii-cadru elaborate de CNCS si aprobat e prin ordin al ministrului educatiei. (3). (3) se face de catre un consortiu format di n: ARACIS. (3). c) universitati de cercetare avansata si educatie. c). tineretului si sportului. i n 3 categorii: a) universitati centrate pe educatie. Tineretului si Sportului si aprobate prin ordin al ministrului educatiei. prima evaluare de dupa intrar ea in vigoare a prezentei legi. pe baza unei metodologii elaborate de Mi nisterul Educatiei. Cercetarii. (3). pentru programele de doctorat. (9) Programele de excelenta prevazute la alin. cercetarii.egi. cercetarii. Finantarea progr amelor de doctorat se face conform prevederilor art. pentru informarea beneficiarilor de educatie si pentru transparenta institutionala. cercetarii. se face n umai de catre un organism international cu competenta in domeniul ierarhizarii s i clasificarii institutiilor de invatamant superior sau de catre o agentie de as igurare a calitatii inregistrata in EQAR. in jurul institutiilor din categoria universitat ilor de cercetare avansata si educatie si tinand cont de proximitatea geografica .

Tineretului si Sportului. Fondul de dezvoltare institutionala se adreseaza celor mai perfo rmante institutii de invatamant superior din fiecare categorie si se aloca dupa criterii competitive bazate pe standarde internationale. Metodologia de infiintare a acestuia se elaboreaza de catre Ministerul Educatiei. 199 (1) Studentii sunt considerati parteneri ai institutiilor de invatamant supe rior si membri egali ai comunitatii academice. acordate pe baza de competitie. Tineretului si Sportului. ART. numai intr-o singura institutie de invatamant su . SECTIUNEA a 2-a Sprijinirea excelentei individuale ART. Tineretulu i si Sportului. la nivel n ational. care permit accelerarea parcu rsului de studii universitare. ART. la propunerea Ministerului Educatiei. b) granturi pentru efectuarea si finalizarea unor cercetari. in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. pe baza evaluarii interne .(2) Senatul universitar. Orice subventie financiara sau bursa din fonduri publice se acorda. astfel incat sa valorifice la nivel superior atat talentul. 198 Formele de sprijin pentru cadrele didactice. cat si achizitiile realizate prin formare. Metodologia de alocare si utilizare a fondului pentru dezvoltare institutionala se aproba prin hotarare a Guvernului. poate dispune reorganizarea sau desfiintarea departamentelor ori institutelor neperformante. (2) O persoana dobandeste statutul de student si de membru al unei comunitat i universitare numai in urma admiterii si a inmatricularii sale intr-o instituti e de invatamant superior acreditata sau autorizata sa functioneze provizoriu. In invatamantul confesional stude ntii sunt membri ai comunitatii academice in calitate de discipoli. Cercetarii. CAP. de minimum 30% din suma alocata la nivel national universitatilor de st at ca finantare de baza. 197 Statul incurajeaza excelenta in institutiile de invatamant superior prin par ghii financiare specifice. indiferent de institutiile de invatamant care le ofera. Cercetarii. avand ca obiectiv principal sustinerea elitelor stiintifice romanesti din tara si din diaspora. Tineretului si Sportului si se adopta pr in hotarare a Guvernului. fara a prejudicia studentii. pe baza criteriilor si a standardelor de calitate stabi lite de Consiliul National al Finantarii Invatamantului Superior si aprobate de Ministerul Educatiei. din bugetul alocat Ministerului Educatiei. in suma. Cercetarii. la propunerea rectorului. (3) O persoana poate fi admisa si inmatriculata ca student concomitent la ce l mult doua programe de studii. c) aprobarea unor rute educationale flexibile. Cercetarii. b) universitatilor de stat li se aloca un fond distinct pentru dezvoltarea i nstitutionala. conf orm normelor legale in vigoare. existente in prezenta lege: a) universitatilor li se aloca o finantare suplimentara. inclusiv teze d e doctorat. 196 Guvernul Romaniei infiinteaza Institutul de Studii si Cercetari Avansate din Romania. X Promovarea universitatii centrate pe student SECTIUNEA 1 Dispozitii generale ART. d) crearea de instrumente si mecanisme de sustinere a insertiei lor profesio nale in tara. studentii si cercetatorii cu pe rformante exceptionale includ: a) granturi de studii sau de cercetare la universitati din tara ori din stra inatate.

SECTIUNEA a 2-a Inmatricularea studentilor. consilierea psihologica. cu respecta rea capacitatii de scolarizare stabilite conform art. (2) Oferta anuala de scolarizare este facuta publica de catre rectorul insti tutiei de invatamant superior prin declaratie pe propria raspundere. subventiile urmeaza studentul. aprobata conform prezentei legi. la propunere a CNFIS. Registrul matricol unic al universitatilor din Romania ART. acces la dat ele referitoare la situatia scolara personala. ART. intre student si universita te se incheie un contract in care se specifica drepturile si obligatiile partilo r.perior. Tineretului si Sportului.in baza caruia deciziile in cadrul i nstitutiilor de invatamant superior sunt luate cu participarea reprezentantilor studentilor. Registrele matricole ale uni versitatilor devin parte a RMUR. Falsificarea inscrisurilor din registrul matricol se sanctioneaza potrivit legii. d) principiul libertatii de exprimare . orice dis criminare directa sau indirecta fata de student este interzisa. registrele matricole ale universitatilor si sistemele informatice aferente se elaboreaza in termen de cel mult 2 ani de la data intrarii in vigoar e a prezentei legi. in cadrul institutiei de invatamant in . de numit in continuare RMUR. c) principiul participarii la decizie . master ori doctorat. elaboreaza un regulament de alocare a codului matricol individual.in baza caruia studentii au dreptul sa isi exprime liber opiniile academice. (5). RMUR este o baza de date electronica in care sunt inre gistrati toti studentii din Romania din universitatile de stat sau particulare a creditate ori autorizate sa functioneze provizoriu. si a admiterii intr-un program de studii pentru licent a. ART.in baza caruia toti studentii beneficiaza de egalitate de tratament din partea institutiei de invatamant superior. respecti v artistice sau sportive. (3) RMUR este un inscris oficial protejat legal. pentru un singur program de studii. consilierea in scopul orientarii profesionale. institutiile de invatamant superior organizeaza examene de admitere pentru fiecare program si ciclu de studiu. Cercetarii. (2) Ministerul Educatiei. seminar sau laborato are. 138 alin. 201 (1) Se constituie Registrul matricol unic al universitatilor din Romania. (3) In urma admiterii intr-un program de studii. acc es la principalele carti de specialitate si publicatii stiintifice. 202 (1) Principiile care reglementeaza activitatea studentilor in cadrul comunit atii universitare sunt: a) principiul nediscriminarii . 200 (1) O institutie de invatamant superior poate admite si inmatricula intr-un program de studii numai acel numar de studenti pentru care sunt asigurate condit ii optime de calitate academica. (4) Universitatile care admit in programele lor de studii mai multi studenti decat capacitatea de scolarizare. (4) RMUR. prec um si continutul informatiilor care vor fi scrise in RMUR. (5) Baza de date electronica aferenta RMUR inregistreaza si pastreaza eviden ta diplomelor universitare emise in Romania. pe baza registrelor existente in un iversitatile acreditate. incalca rasp underea lor publica si sunt sanctionate in conformitate cu prevederile prezentei legi. In cazul studentilor care se transfe ra intre universitati sau programe de studii. b) principiul dreptului la asistenta si la servicii complementare gratuite i n invatamantul superior de stat . asigurandu-se un control riguros al diplomelor. (4) In vederea testarii cunostintelor si a capacitatilor cognitive. de viata si de servicii sociale in spatiul univ ersitar.exprimat prin: consilierea si informarea stude ntului de catre cadrele didactice. in afara orelor de curs.

in institutiile de invatamant superi or. ART. cat si al universitatii. reprezentarea studentilor la nivelul com unitatii universitare se va face cu respectarea statutului si specificului dogma tic si canonic al cultului respectiv. Cond ucerea institutiei de invatamant superior nu se implica in organizarea procesulu i de alegere a reprezentantilor studentilor. de stat sau particulare. pentru care pot primi un numar de credite de studii transferabile. (5) Studentii pot fi reprezentati in toate structurile decizionale si consul tative din universitate. le gal constituite. garantate de stat. libertatile si obligatiile s tudentilor sunt stabilite si in functie de specificul dogmatic si canonic al fie carui cult. precum si publicatii. prin Agentia de credite si burse de studii. in dezvoltarea invatamantului superior. Ei sunt. reprezentanti leg itimi ai intereselor studentilor. prin vot universal. de drept. (9) Studentii pot participa la actiuni de voluntariat. in conditiile stabilite de Carta u niversitara. (2) Absolventii care vor practica profesia minimum 5 ani in mediul rural vor fi scutiti de plata a 75% din imprumut. (2) Studentii sunt alesi in mod democratic. programe sau cicluri de studiu. propus de asociatiile studentesti in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi si adoptat de Minist erul Educatiei. formatii art istice si sportive. care es te public. legal constituite. organizatii. I mprumuturile pot acoperi taxele de studii si costul vietii pe perioada studiilor . ART. sunt organismele c are exprima interesele studentilor din universitati. (5) Fiecare universitate va institui un sistem de aplicare si monitorizare a respectarii prevederilor Codului drepturilor si obligatiilor studentului. studentii se organizeaza cu respectarea statutului si a normelor dogmatice si canonice ale cultului respectiv. (4) In universitatile confesionale. ateliere. aceasta parte fiind preluata de catre s tat. Tineretului si Sportului prin ordin al ministrului a cestuia. in conf ormitate cu prevederile legii. atat in ca drul facultatilor. in raport cu institutiile s tatului. (3) In universitatile confesionale. (4) Statutul de student reprezentant nu poate fi conditionat de catre conduc erea universitatii. (6) Federatiile nationale studentesti. Tineretului si Sportului colaboreaza. cercuri. 203 (1) Studentii au dreptul sa infiinteze. cenacluri. la nivelul diverselor formatii. si se va consulta cu acestea ori de cate ori este nevoie. conform legii. 204 (1) Studentii care provin din familii cu venituri reduse beneficiaza de un s istem de imprumuturi bancare pentru efectuarea studiilor. (2) In universitatile confesionale. (7) Organizatiile studentesti care reprezinta interesele studentilor la nive lul fiecarei comunitati universitare pot avea reprezentanti de drept in structur ile decizionale si executive ale universitatii. Cercetarii.in baza caruia s tudentii au dreptul de acces liber si gratuit la informatii care privesc propriu l parcurs educational si viata comunitatii academice din care fac parte. cu federatiile nationale studentesti. Cercetarii. in cuantum de maximum 5. e) principiul transparentei si al accesului la informatii . (8) Ministerul Educatiei.000 lei. Asoci atiile studentilor prezinta un raport anual privind respectarea codului. la nivelul fiecarei comunitati academice. (3) Drepturile.care studiaza. libertatile si obligatiile studentilor sunt cuprinse in Codu l drepturilor si obligatiilor studentului. cluburi. (3) Agentia de credite si burse de studii propune reglementari corespunzatoa re in vederea acordarii creditelor. ART. direct si se cret. in conditiile legislatiei in vigoare. drepturile. 205 .

(17) Toate actele de studii eliberate de universitate. cuprinzand c heltuielile de personal. Aceste burse se obtin prin concurs o rganizat la nivel national.romi. (13) Tarifele practicate de universitati pentru studenti la camine si cantin e sunt cel mult egale cu diferenta dintre costurile de functionare. conform legii. Tineretului si Sportului poate acorda anual burse pentru stagii de studii universitare si postuniversitare in straina tate din fonduri constituite in acest scop. cheltuielile de masa. In acest scop se pot folosi si alte surse de finantare. sporti ve si de odihna ale studentilor. prin hotarare a Guvernului. in limita resursel or financiare alocate pentru efectuarea practicii comasate a studentilor. carnete. c oncerte. in limita bugetelor aprobate. film. absolventi ai liceelor din mediul rura l sau din orase cu mai putin de 10. precum si cele pentru studentii capabili de performante sunt finant ate de la bugetul statului. opera. universitatea de stat publica peri odic balanta de venituri si cheltuieli pentru fiecare camin studentesc. legitimatii) se elibereaza in mo d gratuit. in afara cifrei de scola rizare aprobate. (15) Pot fi acordate subventii pentru cazare si studentilor care aleg alta f orma de cazare decat caminele institutiilor de invatamant superior. spectacole de teatru. cel putin un loc pentru studii gratuite absolventilor cu diplom a de bacalaureat proveniti din centrele de plasament. cercetarii. (11) La concursurile pentru obtinerea burselor prevazute la alin. cheltuielile cu utilitatile. (16) Institutiile de invatamant superior de stat asigura. (2) In timpul anului scolar. (12) Cheltuielile de intretinere a internatelor. respectiv. tineretului si sportului. Cercetarii. in situatiile in care practica se desfasoara in afara centrului universit ar respectiv. (8) Prevederile alin. a caminelor si a cantinelor universitatilor se acopera din veniturile proprii ale institutiilor de invatama nt respective si din subventii de la buget cu aceasta destinatie. pe per ioada prevazuta in planurile de invatamant. (14) In vederea asigurarii transparentei. Tineretului si Sportului. (5) Institutiile de invatamant superior pot acorda. un numar de burse . conform normelor stabilite de Ministerul Educatiei. (10) pot p articipa studentii si absolventii institutiilor de invatamant superior de stat s i cei ai institutiilor de invatamant superior particular acreditate. (3) Studentii beneficiaza de tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee. studentii beneficiaza de tarif redus cu minimum 50% pe mijloacele de transport local in comun. tehnice. 206 (1) Statul roman acorda anual. care se desfasoara pe teritoriul Romaniei.pot beneficia de un numar de locuri bugetate garantate.000 de locuitori . la alte manifestari culturale si spo rtive organizate de institutii publice. bursieri ai statului roman. Cercetarii. cazare si tran sport. precum si cele care a testa statutul de student (adeverinte.(1) Studentii beneficiaza de asistenta medicala si psihologica gratuita in c abinete medicale si psihologice universitare ori in policlinici si unitati spita licesti de stat. in conditiile legii. culturalartistice si sportive. (9) Statutul de student cu taxa se modifica in conditiile stabilite de senat ul universitar. (4) Studentii etnici romani din afara granitelor tarii. beneficiaza de gratuitate la toate manifestarile prevazute la alin. subve ntiile de la bugetul de stat. (6) Candidatii proveniti din medii cu risc socioeconomic ridicat sau margina lizate din punct de vedere social .stiintifice. (10) Ministerul Educatiei. ferovia r si naval. (3). Studentii orfani sau proveniti din casele de copii beneficiaza de gr atuitate pentru categoriile de transport stabilite prin ordin al ministrului edu catiei. transportul intern auto. ART. (7) Activitatile extracurriculare . in conditiile stabilite de senatul universitar. (6) se aplica si in cazul taberelor de creatie. cheltuielile cu materiile prime si consumabile si cheltuielile de intretinere curenta si.

cel putin unul dintre pr odecani se numeste la propunerea cadrelor didactice apartinand minoritatii natio nale din departamentul sectiei sau liniei de predare intr-o limba a minoritatilo r nationale. la nivelul universitat ii. respectiv de directorul acestui consiliu. direct s i secret de catre studentii facultatii. la nivelul departamentului. direct si secret al conducatorilor de doctorat din scoala doctorala respectiva. b) decanul. directorul de departament si membrii consili ului departamentului sunt alesi prin votul universal. direct si secret al tuturo r cadrelor didactice si de cercetare titulare. organizat de catre rectorul u niversitatii la nivelul facultatii. prorectorii. pot dispune integral de veniturile obtinute din scolarizarea studentilor straini. sectii/linii d e predare. al facultatilor si departamentelor trebuie sa re specte principiul reprezentativitatii pe facultati. pe baza audierii in plenul consiliului facultatii. (7) Procesul de stabilire si de alegere a structurilor si functiilor de cond ucere la nivelul universitatii. si se stabileste prin Carta universitar . b) decanii sunt selectati prin concurs public. 135 alin. (5) La nivelul facultatii. stabilirea structurilor si a functiilor de conduc ere se face dupa urmatoarea procedura: a) componenta membrilor consiliului facultatii este de maximum 75% cadre did actice si de cercetare. prodecanii. b) consiliul facultatii. dupa caz. direct si secret al tuturor cadrelor didactice si de cercetare titulare din f acultate. (4) La nivelul departamentului.pentru scolarizarea studentilor straini. cu exceptia cazului in care decanul provine de la sectia sau linia de studiu c u predare in limba minoritatii nationale respective. Reprezentantii cadrelor didactice si de cercetare in consiliul facultatii sunt alesi prin votul universa l. XI Conducerea universitatilor SECTIUNEA 1 Dispozitii generale ART. (6) Consiliul scolii doctorale se stabileste prin votul universal. potrivit regulamentului liniei de studiu conform art. la nivelul unive rsitatii. (2) Universitatile. c) decanul isi desemneaza prodecanii dupa numirea de catre rector. departamente. indiferent daca sunt de stat sau particulare. (2) Functiile de conducere sunt urmatoarele: a) rectorul. la nivelul facultatii. respectiv minimum 25% studenti. in baza autonomiei universitare. Aceste burse sunt atribuite doar acelo r universitati si programe de studii care indeplinesc cele mai ridicate standard e de calitate. c) directorul de departament. (3) IOSUD este condusa de Consiliul pentru studiile universitare de doctorat . La concurs pot participa persoane din cadrul universitatii sau din orice facultate de profil din tara ori din strainatate ca re. Consiliul facultatii are obligatia de a aviza minimu m 2 candidati. d) in universitatile multilingve si multiculturale. au primit avizul acestuia de participare la concurs. Functia de director al Consiliului p entru studiile universitare de doctorat este asimilata functiei de prorector. iar reprezentantii studentilor sunt alesi prin vot universal. Pr ocedura de numire a directorului Consiliului pentru studiile universitare de doc torat este stabilita de Codul studiilor universitare de doctorat. (2) . programe de studii. directorul general administrativ. 207 (1) Structurile de conducere in institutiile de invatamant superior de stat sau particulare sunt: a) senatul universitar si consiliul de administratie. CAP. c) consiliul departamentului. Cadrele didactice apartinan d sectiei sau liniei de predare trebuie sa propuna cel putin 3 candidati.

diplome si certificate. dintre cele prevazute la alin. 211 (1) Rectorul. este confirmat prin ordin al minist rului educatiei. De asemenea. desemnat conform art. Fiecare facultate va avea reprezentanti in senatul universitar. 209 (1) Rectorul universitatilor de stat si particulare se desemneaza prin una d intre urmatoarele modalitati: a) pe baza unui concurs public. in baza unei metodologii aprobate de senatul universitar nou-ales. (2) Senatul universitar nou-ales stabileste o comisie de selectie si de recr utare a rectorului formata. stand la baza rezolutiilor senatului universitar. direct si secret al tuturor cadrelor didactice si cercetatorilor titulari. conform legii. acte financiare/contabile. (2) Senatul universitar isi alege. (3) Senatul universitar stabileste comisii de specialitate prin care control eaza activitatea conducerii executive a institutiei de invatamant superior si a consiliului de administratie. (8) In cazul universitatilor confesionale. alegerea persoanelor in functiile de conducere se face cu avizul cultului fondator. cercetarii. (3) Concursul public pentru desemnarea rectorului se desfasoara in baza meto dologiei prevazute la alin. au obtinut avizul de participare la conc urs din partea acestuia. ART. ART. (2). procedura de desemnare este cea prevazuta de prez entul articol. din membri ai universitatii si. inscrisuri. rectorul poate semna acte oficiale. dintre care cel putin un reprezentant al studentilor sau un absolvent al unive rsitatii desemnat de catre studentii din senatul universitar. 208 (1) Senatul universitar este compus din 75% personal didactic si de cercetar e si din 25% reprezentanti ai studentilor. Aceasta comisie contine minimum 12 membri . direct si secret al tuturor cadrelor didactice si d e cercetare titulare din cadrul universitatii si al reprezentantilor studentilor din senatul universitar si din consiliile facultatilor. direct si secret al tuturor cadrelor didactice si de cerceta re titulare din cadrul universitatii si al reprezentantilor studentilor din sena tul universitar si din consiliile facultatilor. In cazul universitatilor confes ionale. de selectie si de recrutare a rectorului. (1 ). f ara exceptie. (4) La concursul de ocupare a functiei de rector pot participa personalitati stiintifice sau academice din tara si din strainatate care. un presedinte care condu ce sedintele senatului universitar si reprezinta senatul universitar in raportur ile cu rectorul. tineretului si sportului. . vor fi stabiliti prin votul universal. Dupa emiterea ordinului de confirmare. Comisia de concurs este comisia de selectie si recrutare prevazuta la alin. organizarea senatului universitar se va face cu respectarea statutului s i specificului dogmatic si canonic al cultului fondator. (2). ART. respectiv al tuturor studentilor . prin vot secret. conforma cu prezenta lege. sau b) prin votul universal. pr in votul universal. (2) Modalitatea de desemnare a rectorului. Avizul se acorda numai pe baza votului majoritatii simp le a membrilor senatului universitar nou-ales.a. in proportie de 50%. in termen de 30 de zile d e la data selectiei. senatul universitar nou-ales elaboreaza si aproba metodo logia de avizare. Senatul universitar nou-ales are obligatia de a aviza minimum 2 candidati. pe baza audierii in plenul senatului universitar nou-ales. din personalitati stiintifice si academice din afara unive rsitatii. conform Cartei uni versitare. in proportie de 50%. pe cote-parti de reprezentare stipulate in Carta universitara. ART. 210 (1) In cazul in care modalitatea aleasa pentru desemnarea rectorului este ce a pe baza unui concurs public. 209. Candidatii avizati de senatul universi tar nou-ales participa apoi la concursul organizat conform alin. Toti membrii senatului universitar. din tara si din strainatate. se stabileste cu minimum 6 luni inainte de fiecare desemnare a rectorului. Rapoartele de monitorizare si de control sunt prez entate periodic si discutate in senatul universitar. (3).

h) aproba metodologiile si regulamentele privind organizarea si functionarea universitatii. la propunerea rectorului. (7) Consiliul de administratie al universitatilor particulare este numit de catre fondatori. La concurs pot participa candidatii avizati de co nsiliul facultatii cu votul majoritatii simple a membrilor acestuia si pe baza u nei metodologii specifice elaborate de senatul universitar. (2) Rectorul poate fi demis de catre senatul universitar. i) incheie contractul de management cu rectorul. c) aproba planul strategic de dezvoltare institutionala si planurile operati onale. (5) Mentinerea in functie a directorului general administrativ se face pe ba za acordului scris al acestuia de sustinere executiva a planului managerial al n oului rector. (3) Ministrul educatiei. tineretului si sportului poate revoca d in functie rectorul in conditiile art. cercetarii. (2) Atributiile senatului universitar sunt urmatoarele: a) garanteaza libertatea academica si autonomia universitara. g) adopta Codul universitar al drepturilor si obligatiilor studentului. Cadrele didactice apartinand sectiei sau liniei de predare trebuie sa propuna cel putin 3 candidati. ale consiliului de admini stratie. Car ta universitara. isi numeste prorectorii. j) controleaza activitatea rectorului si a consiliului de administratie prin comisii specializate. cercetarii. ART. cercetarii. SECTIUNEA a 2-a Atributiile senatului universitar. Consiliul facultatii valideaza cel putin 2 candidati. (6) Consiliul de administratie al universitatilor de stat este format din re ctor. ale rectorului. la propunerea rectorului si cu respectarea legislatiei in vigoare . in conditiile spec ificate prin contractul de management si Carta universitara. d) aproba. 213 (1) Senatul universitar reprezinta comunitatea universitara si este cel mai inalt for de decizie si deliberare la nivelul universitatii. f) elaboreaza si aproba Codul de asigurare a calitatii si Codul de etica si deontologie profesionala universitara. 212 (1) Rectorul confirmat al universitatii de stat incheie un contract institut ional cu ministrul educatiei. k) valideaza concursurile publice pentru functiile din consiliul de administ . (3) Rectorul confirmat de ministrul educatiei. cu exceptia cazului in care rectorul provine de la sectia s au linia de studiu cu predare in limba minoritatii nationale respective. in urma dezbaterii cu comunitatea universitara. structura. tineretului si sp ortului incheie cu senatul universitar un contract de management. cuprinzand cri teriile si indicatorii de performanta manageriala. cu r espectarea prevederilor Codului drepturilor si obligatiilor studentului. b) elaboreaza si adopta. e) aproba proiectul de buget si executia bugetara. cercetarii. decanii. prorectorii. (4) Decanii sunt selectati prin concurs public organizat de noul rector si v alidat de senatul universitar. 125. ale decanului si ale sefului de departament ART. pe baza consultarii senatului universitar. tineretului si sp ortului. drepturile si obligatiile par tilor contractuale. organizarea si functionarea universitatii. directorul general administrativ si un reprezentant al studentilor.(2) Rectorul confirmat de ministrul educatiei. In universitatile multilingve si multiculturale cel putin unul dintre prorectori es te numit de catre rector la propunerea cadrelor didactice apartinand minoritatil or nationale din departamentul sectiei sau liniei de predare intr-o limba a mino ritatilor nationale. tineretului si sportului.

in baza referatelor realizate de comisiile sale de specialitate. in luna aprilie a fiecarui an. b) aproba programele de studii gestionate de facultate. (9) Decanul reprezinta facultatea si raspunde de managementul si conducerea facultatii. Decanul prezinta anual un raport consiliului facultatii privind star ea facultatii. sanctionarea personalului cu performant e profesionale slabe. el este ajutat de consiliu . durata mandatului se reglementeaza prin Ca rta universitara. g) conduce consiliul de administratie. O persoana nu poate fi rector al aceleiasi institutii de invatamant superior pe ntru mai mult de 8 ani. l) aproba metodologia de concurs si rezultatele concursurilor pentru angajar ea personalului didactic si de cercetare si evalueaza periodic resursa umana. in baza unei metodologii proprii si a legislatiei in vigoa re. Senatul universitar valideaza raportul mentionat. Rectorul este ordonatorul de credite al universitatii. Carta universitara si legislatia in vigoare. asigurarea calitatii si respectarea etic ii universitare la nivelul facultatii. Tineretului si Sportului. Pentru studenti. structura. (8) Atributiile prorectorilor. 130 alin. Rectorul are urmatoarele atributii: a) realizeaza managementul si conducerea operativa a universitatii. n) indeplineste alte atributii. c) incheie contractul de management cu senatul universitar. Atributi ile decanului sunt stabilite in conformitate cu prevederile Cartei universitare si cu legislatia in vigoare. (10) Consiliul facultatii reprezinta organismul decizional si deliberativ al facultatii. raportul p revazut la art. Durata mandatului unui mem bru al senatului universitar este de 4 ani. consiliului de administratie si senatului universitar. Consiliul facultatii are urmatoarele atributii: a) aproba. h) indeplineste alte atributii stabilite de senatul universitar. In exercitarea acestei functii. e) propune spre aprobare senatului universitar proiectul de buget si raportu l privind executia bugetara. (4) Mandatul senatului universitar este de 4 ani. Decanul conduce sedintele consiliului facultatii si aplica hotara rile rectorului. in conformi tate cu contractul de management. indiferent de perioada in care s-au derulat mandatele si de intreruperile acestora. d) propune spre aprobare senatului universitar structura si reglementarile d e functionare ale universitatii. (11) Directorul de departament realizeaza managementul si conducerea operati va a departamentului. (7) Durata mandatului de rector este de 4 ani. b) negociaza si semneaza contractul institutional cu Ministerul Educatiei. cu posibilitatea innoirii succesive de maximum doua ori. la propunerea decanului. in urma unui nou concurs. stabilite prin Carta universitara sau aproba te de senatul universitar si in conformitate cu legislatia in vigoare. organizarea si functionarea f acultatii. conform Cartei universitare. numarul si durata mandatelor acestora se stab ilesc prin Carta universitara. (3) Componenta si marimea senatului universitar sunt stabilite prin Carta un iversitara.ratie. astfel incat sa se asigure eficienta decizionala si reprezentativita tea comunitatii academice. conform prevederilor Cartei universitare. d) indeplineste alte atributii. (5) Senatul universitar poate fi convocat de rector sau la cererea a cel put in o treime dintre membrii senatului universitar. Aceste documen te sunt publice. C ercetarii. (2). Mandatul poate fi innoit cel mult o data. c) controleaza activitatea decanului si aproba rapoartele anuale ale acestui a privind starea generala a facultatii. m) aproba. pe baza contractului de management. f) prezinta senatului universitar. la propunerea rectorului. (6) Rectorul reprezinta legal universitatea in relatiile cu tertii si realiz eaza conducerea executiva a universitatii.

b) aproba executia bugetara si bilantul anual. 215 (1) Dupa implinirea varstei de pensionare. Presedintele comisiei de concurs este rectorul in stitutiei. de statele de functii. respectiv de fondatori. de prodecan. (14) Studentii au cel putin un reprezentant in comisiile de etica. Directorul de departament raspun de de planurile de invatamant. d) avizeaza propunerile de programe noi de studii si formuleaza propuneri ca tre senatul universitar de terminare a acelor programe de studii care nu se mai incadreaza in misiunea universitatii sau care sunt ineficiente academic si finan ciar. de decan. (5) Structura administrativa a universitatii este condusa de catre un direct or administrativ si este organizata pe directii. (3) Numarul de prorectori si de prodecani din institutiile de invatamant sup erior se stabileste prin Carta universitara. e) aproba operatiunile financiare care depasesc plafoanele stabilite de sena tul universitar. cultural si profesional extern. confor m prevederilor Cartei universitare. Validarea concursului se face de catre senatul universitar. evaluarea periodica. d e director de departament sau de unitate de cercetare-dezvoltare. a conducatorului scolii doctorale sau a decanului. se procedeaza la alegeri partiale. Din comisie face parte. de managementul cercetarii si al calitatii si de managementul financiar al departamentului. conform Cartei universitare. (12) Selectia. sau se organizeaza conc urs public. de asigurare a calitatii. ART. in cazul directorului de departament. Tineretului si Sportului. consiliul de administratie: a) stabileste in termeni operationali bugetul institutional. ocuparea oricarei functii de cond ucere in universitatile de stat. de prorector. proiectare. iar numirea pe post. particulare si confesionale este interzisa. (7) Prin Carta universitara. (13) Consiliul de administratie al universitatii asigura. precum si in alte comisii cu caracter social. cu exceptia mandatelor in exercitiu la data intrarii in vigoare a prezentei legi. angajarea. motivarea si inceta rea relatiilor contractuale de munca ale personalului sunt de raspunderea direct orului de departament. in universit atile particulare. universitatea isi poate dezvolta structuri cons ultative formate din reprezentanti ai mediului economic si personalitati din med iul academic. De asemenea . un reprezentant al Minist erului Educatiei. sub conducerea rec torului sau a unei alte persoane desemnate prin Carta universitara. de catre rector. Membrii acestor structuri de conducere au drept de vot deliberativ egal. (2) In cazul vacantarii unui loc in functiile de conducere. Postul de director general admi nistrativ se ocupa prin concurs organizat de consiliul de administratie al insti tutiei de invatamant superior. in termen de maximum 3 luni de la data vacantarii. ale consiliilor facultatilor si ale departamentelor se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti. f) propune senatului universitar strategii ale universitatii pe termen lung si mediu si politici pe domenii de interes ale universitatii. in cazul uni versitatilor particulare si confesionale particulare. daca numa rul celor prezenti reprezinta cel putin doua treimi din numarul total al membril or. (6) Unitatile de cercetare-dezvoltare sunt conduse de directori ai unitatilo r respective. c) aproba propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice si de ce rcetare. potrivit Cartei universitare. potrivit legii. (4) Atributiile si competentele structurilor si ale functiilor de conducere din invatamantul superior sunt stabilite prin Carta universitara a institutiei. ART. Cercetarii. Hotararile senatelor universitare. potrivit Cartei universitare. (2) Persoanele care exercita o functie de conducere sau de demnitate publica . formarea. in mod obligatoriu. mi croproductie nu se cumuleaza. in universitatile de stat.l departamentului. de cazari . 214 (1) Functiile de conducere de rector. conducerea operativa a uni versitatii si aplica deciziile strategice ale senatului universitar.

d) gestioneaza procesul de evaluare periodica. (5) Functiile de conducere sau de demnitate publica se pot cumula cu functii le didactice si/sau de cercetare. conform unei metodologii proprii. Cercetarii. f) organizeaza recunoasterea si echivalarea diplomelor si certificatelor con form normelor interne si in conformitate cu normele europene. in lei sau in valuta. j) publica anual un raport privind starea invatamantului superior. ale Spatiului Economic Eur opean si in Confederatia Elvetiana. h) verifica si gestioneaza sistemul de indicatori statistici de referinta pe ntru invatamantul superior si bazele de date corespunzatoare pentru monitorizare a si prognozarea evolutiei invatamantului superior in raport cu piata muncii.au dreptul de a li se rezerva postul din sistemul educational. pe perioada exercitarii mandatului. Dezvoltar ii Tehnologice si Inovarii (CNECSDTI). Cercetarii. de clasificare a universitati lor si de ierarhizare a programelor de studii ale acestora. la nivel national. i) sustine realizarea de studii si de cercetari in invatamantul superior. b) elaboreaza reglementarile de organizare si functionare a sistemului de in vatamant superior. Consi liul National pentru Finantarea Invatamantului Superior (CNFIS). 216 (1) Statul isi exercita atributiile in domeniul invatamantului superior prin intermediul Parlamentului. Colegiul consultativ pentru cercetare-dezvoltare si inovare (CCCDI). Din aceste organisme pot face parte cadre didactice si cercetatori. Consiliul Natio nal al Bibliotecilor Universitare (CNBU). ART. organizeaza recunoasterea automata a func tiilor didactice universitare si a calitatii de conducator de doctorat. (4) Functia de rector este incompatibila cu detinerea de functii de conducer e in cadrul unui partid politic. cercetarea universitara. Tineretului si Sportului constituie registre de experti si se sprijina pe organi sme consultative. Ti neretului si Sportului. incaseaza sume. 217 (1) Pentru exercitarea atributiilor sale. Guvernului si Ministerului Educatiei. Tineretului si Sportului are urmatoare le atributii principale: a) propune politicile si strategiile nationale pentru invatamantul superior. etica universitar a si asigurarea calitatii in invatamantul superior. ca parte a bugetului educatiei si bugetului cercetarii. Cercetarii. c) monitorizeaza si verifica direct sau prin organismele abilitate in acest sens respectarea reglementarilor privind organizarea si functionarea invatamantu lui superior. Cercetarii. g) elaboreaza si propune proiectul de buget pentru invatamantul superior. managementul financiar. Consiliul National de Atestare a Titlurilor. alcatuite pe criterii de prestigiu profesio nal si moral: Consiliul National de Statistica si Prognoza a Invatamantului Supe rior (CNSPIS). elaboreaza metodol ogia prin care se pot recunoaste automat diplomele si certificatele obtinute in universitati din statele membre ale Uniunii Europene. SECTIUNEA a 3-a Rolul statului in invatamantul superior ART. Ministerul Educatiei. Consiliul National al Cercetarii Stiintifice (C NCS). pentru recunoast erea si echivalarea diplomelor si certificatelor si pentru vizarea actelor de st udii. Consiliul de etica si management unive rsitar (CEMU) si Consiliul National de Etica a Cercetarii Stiintifice. ca parte a Ariei europene a invatamantului superior. (3) Persoanele care ocupa o functie de conducere sau de demnitate publica nu pot exercita functia de rector pe perioada indeplinirii mandatului. (2) Ministerul Educatiei. precum si in universitati de prestigiu din a lte state. pe baza unei liste aprobate si reactualizate de Ministerul Educatiei. Tineretului si Sportului. Diplomelor si Certif icatelor Universitare (CNATDCU). avand cel putin titlul de conferentiar sau de cerceta tor stiintific II ori titluri echivalente obtinute in strainatate. e) controleaza gestionarea RMUR. membri ai Aca .

(1) beneficiaza de un secretariat tehnic c are se constituie si functioneaza prin ordin al ministrului educatiei. conform legii. care este un document public. Ti neretului si Sportului si UEFISCDI sau din alte surse legal constituite.demiei Romane si ai unor institutii de cultura. d) elaborarea si publicarea Codului de referinta al eticii si deontologiei u niversitare. specificand concluzii bazate pe date si documente. tineretului si sportului. cercetarii. Acest raport se face public. a calitatii de conducator de doctorat si a atestatului de abilitare. Tinere tului si Sportului sau din proprie initiativa. prin ordin al ministrului educati ei. Rapor tul de verificare institutionala este prezentat ministrului educatiei. d) prezinta un raport anual Ministerului Educatiei. 295 alin. (3) Infiintarea. tineretului si sportului. dezvoltarii si inovarii (UEFISCDI) si se constituie pe baza contractuala intre Ministerul Educatiei. c) constatarea incalcarii de catre o institutie de invatamant superior a obl igatiilor prevazute de prezenta lege. 219 (1) CNATDCU are urmatoarele atributii: a) propune un set de standarde minimale necesare si obligatorii pentru confe rirea titlurilor didactice din invatamantul superior. (3) Consiliul National de Etica a Cercetarii Stiintifice. Tineretului si Sportului privind resursa umana pentru activitatile didactice si de cercetare din invatamantul superior. ART. la solicitarea Ministerului Educatiei. in CNFIS. ART. Consiliul d e Etica si Management Universitar se bazeaza pe principiile si procedurile elabo rate in acest document. gestion ate de UEFISCDI. Bugetele acestor organisme sunt gestionate prin Unitatea executiva pentru finan tarea invatamantului superior. b) propune metodologia-cadru prevazuta la art. (1) se stabilesc prin ordi n al ministrului educatiei. cerc etarii. Aceste standarde se adopta prin ordin al ministrului educatiei. 218 (1) Consiliul National de Statistica si Prognoza a Invatamantului Superior a re ca atributii principale elaborarea si actualizarea permanenta a indicatorilor de monitorizare a invatamantului superior si prognoza evolutiei acestuia in rap ort cu dinamica pietei muncii. b) auditarea comisiilor de etica din universitati si prezentarea unui raport anual privind etica universitara. (2) Consiliul de Etica si Management Universitar se pronunta asupra litigiil or de etica universitara si are ca principale atributii: a) monitorizarea punerii in aplicare a politicilor de etica universitara la nivelul sistemului de invatamant superior. Cercetarii. c) verifica anual. sau reprezentanti ai mediului de afaceri in CCCDI sau. structura si co mponenta organismelor specializate prevazute la alin. cercetari i. Standardele minimale de acceptare de catre CNA TDCU a dosarului pentru obtinerea atestatului de abilitare nu depind de functia didactica sau gradul profesional al candidatului si sunt identice cu standardele de acordare a titlului de profesor universitar. e) alte atributii stabilite prin lege sau prin regulamentul de organizare si . tineretului si sportului. tineretului si sportului. cu modific arile si completarile ulterioare. Cercetarii. ca observatori. regulamentele de organizare si functionare. In arbitrarea litigiilor. a Consiliului National al Cercetarii S tiintifice din Invatamantul Superior. cercetarii. Acest raport este public. modul de desfasurare a concursuri lor pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare din universitati. in baza unor indicatori specifici. a cercetarii. 206/2004 privind buna co nduita in cercetarea stiintifica. cercetari i. (2) Consiliile prevazute la alin. tineretului si sportului. Acest consiliu publica anual datele corespunzatoa re acestor indicatori. a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare. (1). Dezvoltarii Tehnol ogice si Inovarii este organismul prevazut de Legea nr. Cercetarii. dezvoltarea tehnologica si inovare. precum si un membru student in C EMU si CNCU si un student cu statut de observator in CNFIS. (4) CNCS se constituie prin reorganizarea.

Cercetarii. Tineretului si Sportul ui un raport privind starea finantarii invatamantului superior si masurile de op timizare ce se impun. Cercetari i. c) gestioneaza programe de cercetare si procese de evaluare a proiectelor de cercetare care sunt propuse pentru finantare competitiva. aprobate prin ordin al ministrului educatiei. realizarea proiectelor de dezv oltare institutionala si eficienta gestionarii fondurilor publice de catre unive rsitati si face propuneri pentru finantarea complementara a universitatilor pe b aza de proiecte institutionale. (2) CNFIS are urmatoarele atributii principale: a) propune metodologia de finantare a universitatilor si stabileste costul m ediu per student echivalent pe cicluri si domenii de studii. Cercetarii. ART. prin consultarea Consiliului National de Statistica si Prognoza a Invatamantului Superior (CNSPIS). in conditiile legii. (1). a ARACIS. Tineretului si Sportul ui un raport privind starea cercetarii stiintifice in invatamantul superior si p erformantele universitatilor. c) prezinta anual Ministerului Educatiei. Acest raport este public. Raportul anual privind starea invatamantului superior se bazeaza pe indicatorii prevazuti la alin. criteriile si indicatorii de calitate pentru cerc etarea stiintifica. (3) CNCS are urmatoarele atributii principale: a) stabileste standardele. Cercetarii. CAP. evaluare periodica si coordonarea sistemul ui de biblioteci din invatamantul superior.functionare. la solicitarea Ministerului Educatiei. (2) In exercitarea atributiilor sale. un sistem de indicatori st atistici de referinta pentru invatamantul superior. (2) Sistemul de indicatori va fi elaborat de Ministerul Educatiei. a CNCS. ART. federatii sindicale la nivel de ramura si federatii studen testi legal constituite la nivel national. a CN ATDCU si a Autoritatii Nationale pentru Calificari. Reprezentantii invatamantului particu lar sunt parteneri de dialog social. cercetarea stiintifica univer sitara ori din unitatile de cercetare-dezvoltare. b) auditeaza periodic. cercetarii. a echitatii si a relevantei invatamantului superior pentru piata muncii. dupa ca z. Tin eretului si Sportului sau din proprie initiativa. ti neretului si sportului. Ti neretului si Sportului sau din proprie initiativa. XII Finantarea si patrimoniul universitatilor SECTIUNEA 1 Dispozitii generale ART. la solicitarea Ministerului Educatiei. 222 (1) Invatamantul universitar de stat este gratuit pentru cifra de scolarizar e aprobata anual de Guvern si cu taxa. 221 (1) Ministerul Educatiei. Tine retului si Sportului colaboreaza cu Consiliul National al Rectorilor si. Cercetarii. se stabileste. . (4) Consiliul National al Bibliotecilor Universitare (CNBU) are in atributii elaborarea strategiei de dezvoltare. Ministerul Educatiei. conform legii. cu autoritati si asociatii profesionale si stiintifice nationale si internati onale reprezentative. 220 (1) Pentru monitorizarea eficientei manageriale. d) prezinta anual Ministerului Educatiei. Cercetarii. in termen de maximu m 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi. b) verifica periodic. corelat cu sistemele de indi catori statistici de referinta la nivel european din domeniu. Tineretului si Sportului isi realizeaz a atributiile in domeniul cercetarii prin Autoritatea Nationala de Cercetare Sti intifica. si se aproba prin hotarare a Guvernului. Cercetarii. Raportul este public si va fi afisat pe site-ul CN CS. Tineretului si Sportului. a CNFIS.

admiteri. si din alte surse. conform metodologiei aprobate de s enatul universitar. se pot percepe taxe si pentru activitati neincluse in planul de invatamant. rei nmatriculari. in concordanta cu urmatoarele cerinte: a) considerarea dezvoltarii invatamantului superior ca responsabilitate publ ica si a invatamantului. celor mai bine plasate programe in ierarhi a calitatii acestora. venituri extrabugetare si din alte surse. Tineretului si Sportului pentru a stimula excelenta ins titutiilor si a programelor de studii. (5) Finantarea invatamantului superior de stat poate fi realizata pe baza de contract si prin contributia altor ministere. sponsorizari si taxe percepute in conditiile legii de la persoane fizice si juridice. De asemenea. (4) Executia bugetara anuala a institutiilor de invatamant superior de stat se face publica. burse si protectia sociala a studentilor. pe baza de contract . (3) Finantarea suplimentara se acorda din fonduri publice de catre Ministeru l Educatiei. Cercetarii. atat din cadrul universitatilor de stat. a). 197 lit. ca prioritate nationala. (2) Veniturile acestor institutii se compun din sume alocate de la bugetul M inisterului Educatiei. in conditiile autono miei universitare. numarul de granturi de studii alocate unui program variind in functie de pozitia programului in aceasta ierarhie. pentru finantarea de baza. pentru acele institutii de invata mant superior care pregatesc specialisti in functie de cerintele ministerelor re spective. repetarea examenelor si a altor forme de verificare. fonduri alocate pe baza competitionala pentru incluziune. prioritar. fonduri alocate pe baza competitionala pentru dezvoltare institutionala.(2) In invatamantul universitar de stat gratuit se pot percepe taxe pentru: depasirea duratei de scolarizare prevazute de lege. romane sau straine. Finantarea suplimentara se acorda conform prevederi lor art. inclusiv imprumuturi si ajutoare externe. realizarea de obiective de investitii. prin granturi de studii calculate p e baza costului mediu per student echivalent. finantarea complementara si finantarea suplimentara . precum si prin alte surse. (3) Finantarea invatamantului superior de stat se asigura din fonduri public e. (6) Toate resursele de finantare ale universitatilor de stat sunt venituri p roprii. . Tineretului si Sportului asigura finan tarea de baza pentru universitatile de stat. (7) Statul poate sprijini invatamantul superior particular acreditat. in general. care depasesc prevederile planului de invatamant. Aceste veni turi sunt utilizate de institutiile de invatamant superior. d) dezvoltarea invatamantului superior si a cercetarii stiintifice si creati ei artistice universitare pentru integrarea la varf in viata stiintifica mondial a. precum si din venituri pro prii. per domeniu. in vederea realizarii obiectivelor care le revin in cadrul po liticii statului din domeniul invatamantului si cercetarii stiintifice universit are. (8) Institutiile de invatamant superior de stat si particulare pot primi don atii din tara si din strainatate. Tineretului si Sportului. (4) Ministerul Educatiei. in conformitate cu prevederile legale in vigoa re. dobanzi. Cercetarii. c) profesionalizarea resurselor umane in concordanta cu diversificarea piete i muncii. Cercetarii. per cicluri de studiu si per limba de predare. donatii. b) asigurarea calitatii invatamantului superior la nivelul standardelor din Spatiul European al Invatamantului Superior pentru pregatirea resurselor umane s i dezvoltarea personala ca cetateni ai unei societati democratice bazate pe cuno astere. inmatriculari. cat si al celor particulare. potrivit legii. ART. Granturile de studii vor fi alocate prioritar spre ace le domenii care asigura dezvoltarea sustenabila si competitiva a societatii. iar in interiorul domeniului. 223 (1) Institutiile de invatamant superior de stat functioneaza ca institutii f inantate din fondurile alocate de la bugetul de stat.

(5) Finantarea de baza este multianuala, asigurandu-se pe toata durata unui ciclu de studii. (6) Finantarea complementara se realizeaza de Ministerul Educatiei, Cercetar ii, Tineretului si Sportului prin: a) subventii pentru cazare si masa; b) fonduri alocate pe baza de prioritati si norme specifice pentru dotari si alte cheltuieli de investitii si reparatii capitale; c) fonduri alocate pe baze competitionale pentru cercetarea stiintifica univ ersitara. (7) Finantarea institutiilor de invatamant superior de stat se face pe baza de contract incheiat intre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Spor tului si institutia de invatamant superior respectiva, dupa cum urmeaza: a) contract institutional pentru finantarea de baza, pentru fondul de burse si protectie sociala a studentilor, pentru fondul de dezvoltare institutionala, precum si pentru finantarea de obiective de investitii; b) contract complementar pentru finantarea reparatiilor capitale, a dotarilo r si a altor cheltuieli de investitii, precum si subventii pentru cazare si masa ; c) contractele institutionale si complementare sunt supuse controlului perio dic efectuat de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si CN FIS. (8) Finantarea cercetarii stiintifice universitare se face conform prevederi lor Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvolta rea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, c u modificarile si completarile ulterioare, si legislatiei specifice domeniului c ercetarii-dezvoltarii. (9) Fondurile pentru burse si protectie sociala a studentilor se aloca in fu nctie de numarul de studenti de la invatamantul cu frecventa, fara taxa de studi i. (10) Studentii beneficiaza de burse de performanta sau de merit, pentru stim ularea excelentei, precum si de burse sociale, pentru sustinerea financiara a st udentilor cu venituri reduse. Cuantumul minim al burselor sociale se propune anu al de catre CNFIS, tinand cont de faptul ca acestea trebuie sa acopere cheltuiel ile minime de masa si cazare. (11) Universitatile pot suplimenta fondul de burse prin venituri proprii ext rabugetare. (12) Categoriile de cheltuieli eligibile si metodologia de distribuire a ace stora din finantarea complementara si suplimentara se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la initiativa Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Spo rtului, in termen de maximum 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi. (13) Rectorii universitatilor de stat, prin contractul institutional incheia t cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, sunt direct res ponsabili de alocarea resurselor institutiei, prioritar spre departamentele si s tructurile cele mai performante. ART. 224 Statul roman poate acorda anual burse pentru sprijinirea etnicilor romani di n tari invecinate si a etnicilor romani cu domiciliul stabil in strainatate, car e doresc sa studieze in cadrul unitatilor si institutiilor de invatamant de stat din Romania. ART. 225 (1) Programele de studii de master si doctorat in stiinte si tehnologii avan sate, cele care se desfasoara in limbi de circulatie internationala, precum si d octoratele in cotutela cu universitati de prestigiu din strainatate beneficiaza de finantare preferentiala, acordata conform propunerilor CNFIS. (2) Fondurile ramase la sfarsitul anului din executia bugetului prevazut in contractul institutional si complementar, precum si fondurile aferente cercetari i stiintifice universitare si veniturile extrabugetare raman la dispozitia unive rsitatilor si se cuprind in bugetul de venituri si cheltuieli al institutiei, fa ra varsaminte la bugetul de stat si fara afectarea alocatiilor de la bugetul de stat pentru anul urmator.

ART. 226 (1) Universitatile de stat sau particulare au patrimoniu propriu, pe care il gestioneaza conform legii. (2) Drepturile pe care le au universitatile asupra bunurilor din patrimoniul propriu pot fi drepturi reale, dupa caz, drept de proprietate sau dezmembramint e ale acestuia, uz, uzufruct, servitute si superficie, potrivit dispozitiilor Co dului civil, drept de folosinta dobandit prin inchiriere, concesiune, comodat si altele asemenea ori drept de administrare, in conditiile legii. (3) In patrimoniul universitatilor pot exista si drepturi de creanta izvorat e din contracte, conventii sau hotarari judecatoresti. (4) Universitatile de stat pot avea in patrimoniu bunuri mobile si imobile d in domeniul public sau din domeniul privat al statului. (5) Drepturile subiective ale universitatilor asupra bunurilor din domeniul public al statului pot fi drepturi de administrare, de folosinta, de concesiune ori de inchiriere, in conditiile legii. (6) Prin hotarare a Guvernului, bunurile din domeniul public al statului pot fi trecute in domeniul privat al statului si transmise in proprietate universit atilor de stat, in conditiile legii. (7) Universitatile de stat au drept de proprietate asupra bunurilor existent e in patrimoniul lor la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Ministerul Ed ucatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului este imputernicit sa emita certifi cat de atestare a dreptului de proprietate pentru universitatile de stat pe baza documentatiei inaintate de acestea. (8) Dreptul de proprietate al universitatilor de stat asupra bunurilor preva zute la alin. (7) se exercita in conditiile prevazute de Carta universitara, cu respectarea dispozitiilor dreptului comun. (9) Dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile, precum si alte drepturi reale ale universitatilor de stat sunt supuse procedurii publicitatii imobiliar e prevazute de legislatia speciala in materie. (10) In cazul desfiintarii unei universitati de stat, bunurile aflate in pro prietate, ramase in urma lichidarii, trec in proprietatea privata a statului. (11) Universitatile particulare sunt titulare ale dreptului de proprietate o ri ale altor drepturi reale pe care le exercita asupra patrimoniului, in conditi ile legii. SECTIUNEA a 2-a Organizarea si functionarea invatamantului superior particular si confesiona l particular ART. 227 (1) Institutiile de invatamant superior particulare si institutiile de invat amant superior confesionale particulare sunt: a) fondate din initiativa si cu resursele materiale si financiare ale unei f undatii sau asociatii, ale unui cult religios ori ale unui alt furnizor de educa tie, recunoscut ca atare potrivit prevederilor prezentei legi; b) persoane juridice de drept privat. (2) Institutiile de invatamant superior particulare au autonomie universitar a, conform prevederilor prezentei legi, si autonomie economico-financiara, avand drept fundament proprietatea privata, garantata de Constitutie. (3) Structurile universitatilor particulare si confesionale particulare, atr ibutiile, durata mandatelor, precum si alte considerente legate de statutul aces tora sunt stabilite de Carta universitara, avizate de fondatori si aprobate de s enatul universitar cu respectarea stricta a prevederilor prezentei legi. SECTIUNEA a 3-a Infiintarea institutiilor de invatamant superior particulare si confesionale particulare ART. 228 (1) O institutie de invatamant superior particulara si confesionala particul

ara trebuie sa parcurga toate procedurile de autorizare provizorie si acreditare stabilite de prezenta lege. (2) Institutiile de invatamant superior particulare si confesionale particul are sunt acreditate prin lege, initiata de catre Guvern la propunerea Ministerul ui Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. (3) Universitatilor acreditate li se recunoaste perioada de functionare lega la. SECTIUNEA a 4-a Patrimoniul institutiilor de invatamant superior particulare si confesionale particulare ART. 229 (1) Patrimoniul institutiilor de invatamant superior particulare si confesio nale particulare consta in patrimoniul initial al fondatorilor, la care se adaug a patrimoniul dobandit ulterior. (2) Institutiile de invatamant superior particulare si confesionale particul are, pe durata existentei lor, dispun de patrimoniul pus la dispozitia lor, conf orm legii. (3) Toate deciziile privind patrimoniul institutiilor de invatamant superior particulare si confesionale particulare sunt luate de catre consiliul de admini stratie. SECTIUNEA a 5-a Desfiintarea institutiilor de invatamant superior particulare si confesional e particulare ART. 230 (1) Desfiintarea, dizolvarea sau lichidarea institutiilor de invatamant supe rior particulare si confesionale particulare se face in conditiile legii. Initia tiva desfiintarii institutiilor de invatamant superior particulare sau confesion ale particulare poate apartine si fondatorilor. (2) In caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul institutiilo r de invatamant superior particulare si confesionale particulare revine fondator ilor. (3) Desfiintarea universitatilor particulare se va face cu protectia interes elor studentilor. SECTIUNEA a 6-a Finantarea institutiilor de invatamant superior particulare si confesionale particulare ART. 231 Sursele de finantare ale institutiilor de invatamant superior particulare si confesionale particulare sunt compuse din: a) sumele depuse de fondatori; b) taxe de studiu si alte taxe scolare; c) sponsorizari, donatii, granturi si finantari acordate pe baza de competit ie, exploatarea rezultatelor cercetarii, dezvoltarii, inovarii si alte surse leg al constituite. TITLUL IV Statutul personalului didactic CAP. I Statutul personalului didactic din invatamantul preuniversitar SECTIUNEA 1 Dispozitii generale

in mod similar. de indrumare si de control. a unor activitati cu componenta lubrica sau altel e care implica exhibarea. (1) persoanele lipsite de aces t drept. responsabilitatile. functiilor de conducere. c) personalul didactic militar/de informatii. un nou examen medical complet. Tineretului si Sportului. (4) In situatii de inaptitudine profesionala de natura psihocomportamentala. in public. de conducere. competentele. a corpului. de incetare a activitatii si de pensionare a personalului didactic si didactic auxiliar. 232 Statutul reglementeaza: a) functiile. cu acordul consiliului de administratie. pe durata stabilita printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de cond amnare penala. de indrumare si de control. (5) Nu pot ocupa posturile didactice. ART. conducerea unitatii sau a institutiei de invatamant poate solicita. 233 (1) Personalul didactic cuprinde persoanele din sistemul de invatamant respo nsabile cu instruirea si educatia. de indrumare si de control. b) formarea initiala si continua a personalului didactic si a personalului d e conducere. b) comertul cu materiale obscene sau pornografice scrise. care au capacitatea de exercitare deplina a drepturilor. de indrumare si de control. de conducere sau de indrumare si de co ntrol in invatamant persoanele care desfasoara activitati incompatibile cu demni tatea functiei didactice. a functiilor de conducere. ART. o conduita morala conforma deontologiei profesionale si sunt apte din punct de vedere medical si psihologic pentru indeplinirea functiei . didactic auxiliar. 234 (1) Incadrarea si mentinerea intr-o functie didactica sau didactica auxiliar a. didactice auxiliare. p recum si personalului din unitatile conexe invatamantului. de indrumare si de control care se considera nedreptatit poate solicita o expertiza a capacitatii de munca. c) practicarea. Tineretului si Sportului si Ministerul Sanatatii. c) conditiile si modalitatile de ocupare a posturilor si a functiilor didact ice. Cercetarii . precum si ale celui de condu cere. (3) Nu pot ocupa functiile prevazute la alin. ordine publica si securitate n . ordine publica si securitate natio nala. eliberat pe un formular specific elaborat de Ministerul Educatiei. se prevad urmatoarele: a) aplicarea prevederilor prezentei legi la specificul militar/de informatii . regulamente si ins tructiuni proprii. ART. precum si intr-o functie de conducere. Incompatibilitatile de ordin medical cu functia didact ica sunt stabilite prin protocol incheiat intre Ministerul Educatiei. de indrumare si de control sunt condit ionate de prezentarea unui certificat medical. Aceeasi prevedere s e aplica. b) personalul didactic militar/de informatii. (2) Personalul didactic. precum si conditiile si modalitatile de eliberare din aceste posturi si functii . drepturile si obligatiile sp ecifice personalului didactic si didactic auxiliar. ordin e publica si securitate nationala. cum sunt: a) prestarea de catre cadrul didactic a oricarei activitati comerciale in in cinta unitatii de invatamant sau in zona limitrofa. 235 Pentru institutiile de invatamant militar si invatamant de informatii. de acordare a distinctiilor si de aplicare a sanct iunilor. ordine publica si securitate nationala se face prin ordine. (2) Din categoria personalului didactic pot face parte persoanele care indep linesc conditiile de studii prevazute de lege. ordine publica si securitate n ationala si civil se constituie din personalul prevazut in prezenta lege si din corpul instructorilor militari/de informatii. Cercetarii. d) criteriile de normare. audio ori vizuale.ART. in maniera obscena. impreuna cu Ministerul Sanatatii.

Cercetar ii. c) stagiul practic cu durata de un an scolar. (2) Programele de formare initiala teoretica in specialitate si psihopedagog ica sunt acreditate si evaluate periodic de catre Ministerul Educatiei. in specialitate. (2) Programele de studii ale masterului didactic sunt elaborate pe baza stan dardelor profesionale pentru functiile didactice. Tineretului si Sportului si se acrediteaza conform legii. e) perfectionarea pregatirii personalului didactic se realizeaza conform pre vederilor prezentei legi si reglementarilor specific militare/de informatii. teoretica. competentele si responsabilitat ile se stabilesc prin instructiuni proprii. ordine publica si securitate nationala. Acest modul poate fi urmat in p aralel cu masterul didactic sau dupa finalizarea acestuia. (4) Cuantumul unei burse acordate de la bugetul de stat este egal cu salariu l net al unui profesor debutant. poate obtine definitivarea in invatamant si gradele didactice. Cercetarii. potrivit legii. (3) Studentii care frecventeaza cursurile masterului didactic acreditat de M inisterul Educatiei. Cercetarii. f) personalul didactic. conditiile care se cer pentru ocuparea acestora. 238 (1) Studentii si absolventii de invatamant superior care opteaza pentru prof esiunea didactica au obligatia sa absolve cursurile unui master didactic cu dura ta de 2 ani. Tineretului si Sportului intr-o institutie publ ica pot beneficia de burse de studiu finantate de la bugetul de stat. 236 (1) Formarea initiala pentru ocuparea functiilor didactice din invatamantul preuniversitar cuprinde: a) formarea initiala. Cercetarii. (7) Planurile de invatamant ale studiilor de licenta in specialitatea pedago gia invatamantului primar si prescolar sunt elaborate pe baza standardelor profe . pe baza analizei nevoilor de fo rmare din sistem. sub coordonarea unui profesor mentor. realizata prin universitat i. Cariera didactica ART.ationala are drepturile si indatoririle care decurg din prezenta lege si din cal itatea de cadru militar in activitate. Tineretului si Sportului sta bileste reperele curriculare si calificarile de formare initiala teoretica in sp ecialitate a personalului didactic. se aproba de catre Ministerul Educatiei. Cercetarii. Tineretului si Sportului. ART. respectiv de functionar public cu statut special. 237 (1) In calitatea sa de principal finantator. absolventii studiilor de licenta pot urma un modul de minimum 90 de credite transferabile care atesta obtinerea de co mpetente de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniulu i de specializare inscris pe diploma de licenta. realizat intr-o unitate de inv atamant. Tineretului si Sportului. formarea personalului din edu catia anteprescolara se realizeaza prin liceele pedagogice. (6) Absolventilor masterului didactic li se elibereaza diploma de master did actic in domeniul programului de licenta. d) pentru functiile didactice aferente corpului instructorilor militari/de i nformatii. in cadrul unor programe acreditate potrivit legii. in conditiile stabilite de prezenta lege. prin intermediul ARACIS sau al altor organisme abi litate. Ministerul Educatiei. SECTIUNEA a 2-a Formarea initiala si continua. (1). (5) Criteriile de acordare a burselor de la bugetul de stat se stabilesc de catre Ministerul Educatiei. precum si normele didactice. ord ine publica si securitate nationala. (3) Pentru a obtine alta specializare. (2) Prin exceptie de la prevederile alin. inclusiv cel din corpul instructorilor militari/de i nformatii. ART. ordine publica si securitate nationala. b) master didactic cu durata de 2 ani.

(6) Persoanele care nu promoveaza examenul de definitivare in invatamant. Cercetarii. (2) pentru st abilirea conditiilor de organizare si desfasurare a stagiilor practice. in mod corespunzator functiei didactice ocupate temporar. Cercetarii. prin hotararea consiliului de administratie din unitatea de invatamant respectiva. (2) Cadrele didactice care promoveaza examenul de definitivat dobandesc titl ul de profesor cu drept de practica in invatamantul preuniversitar. evaluarea portofoliului pr ofesional personal si in sustinerea a cel putin doua inspectii la clasa. Tineretului si Sportului. cercetarii. cluburi si palate ale copiilor. finala . care au promovat examenul de definitivare in invatamant. b) etapa a II-a.realizata la finalizarea stagiului practic cu dura ta de un an scolar si constand intr-o examinare scrisa. pot fi angajate in sistemul national de invatam . 240 (1) Ocuparea unei functii didactice pentru perioada stagiului practic cu dur ata de un an scolar se realizeaza prin: a) concurs pe posturi/catedre vacante/rezervate. intr-un interval de timp ca re nu depaseste 5 ani de la inceperea primului stagiu de practica. in conditiile legii. unitatile/institutiile de invatamant car e asigura formarea initiala incheie contracte de colaborare cu durata de 1-4 ani scolari cu unitatile de invatamant din reteaua prevazuta la alin. tineretului si sportului. Cercetarii. in conditiile legii. precum si toate celelalte prevederi corespunzatoare din legislatia in vigoare. (5) Stagiul de practica cu durata de un an scolar si examenul de definitivar e in invatamant pot fi reluate. (5) Pregatirea practica din cadrul masterului didactic se poate derula sub f orma unei perioade de stagiu in strainatate in cadrul unui program al Uniunii Eu ropene . c) este conditionata de obtinerea diplomei de licenta si a diplomei d e master didactic. tineretului si sportulu i. in conditiile prezentului articol. 239 (1) Inscrierea pentru efectuarea stagiului practic prevazut la art. li se poate asigura continuitatea pe postul didactic/catedra ocupat(a). ART. si cuprinde: a) etapa I. (2) In vederea realizarii pregatirii practice din cadrul masterului didactic se constituie o retea permanenta de unitati de invatamant. 236 alin .componenta dedicata formarii initiale a profesorilor . Tineretului si Sportului. b) repartizare de catre inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucure sti pe posturile ramase neocupate in urma concursului. toate prevederile prezentei legi. conform unei metodologii a probate prin ordin al ministrului educatiei. in conditii stabilite prin ordin al minis trului educatiei. ART. 241 (1) Examenul national de definitivare in invatamant este organizat de Minist erul Educatiei.centre de consiliere. (1) lit. cercetarii. (4) Persoanele care nu promoveaza examenul de definitivare in invatamant pot participa la cel mult doua alte sesiuni ale acestui examen. in conditiile relua rii de fiecare data. centre logopedice si org anizatii nonguvernamentale. (3) Cadrelor didactice angajate cu contract de munca pe o perioada determina ta. ART. Tineretului s i Sportului. (4) Unitatile/institutiile de invatamant care asigura formarea initiala pot realiza independent parteneriate cu institutii ofertante de servicii in domeniu .perioada certifi cata prin documentul Europass Mobilitate. (2) Persoanelor aflate in perioada stagiului practic cu durata de un an scol ar li se aplica. eliminatorie . a stagiului de practica cu durata de un an scolar.realizata de catre inspectoratele scolare in peri oada stagiului practic cu durata de un an scolar si constand in evaluarea activi tatii profesionale la nivelul unitatii de invatamant.sionale stabilite de Ministerul Educatiei. pentru fiecare specialitate in parte. pe baza unei tematici si a unei bibliografii aprobate de Ministerul Educatiei. (3) Pe baza acestor acorduri-cadru. in baza unor acordur i-cadru incheiate intre unitatile/institutiile de invatamant care asigura formar ea initiala si inspectoratele scolare. anterior sustinerii examenului.

Tineretul ui si Sportului. Tineretului si Sportului. co nform metodologiei Ministerului Educatiei. precedata de cel putin doua inspectii scola re curente esalonate pe parcursul celor 4 ani. tematica. c) elaborarea unei lucrari metodico-stiintifice. la examenele pentru gradu l II. (7) Personalului didactic incadrat in invatamantul preuniversitar. poate dobandi titlul de profesor -emerit in sistemul de invatamant preuniversitar. Cercetarii. pe baza unei programe aprobate de Ministerul Educatiei. acordat in baza unei metodolog ii elaborate de Ministerul Educatiei. Cercetarii. ART. precedata de cel putin doua inspectii scola re curente. examenele pentru obtinerea gradelor didactice II. (5) Gradul didactic I se poate obtine de catre personalul didactic de predar e care are o vechime la catedra de cel putin 4 ani de la acordarea gradului dida ctic II. cu performante deo sebite in activitatea didactica si manageriala. Cercetarii. (2) Evolutia in cariera se realizeaza prin gradul didactic II si gradul dida ctic I. sub indrumarea unui conduca tor stiintific stabilit de institutia cu competente in domeniu. in fata comisiei instituite. ART. (8) Personalul didactic care a obtinut definitivarea in invatamant sau gradu l didactic II cu media 10 se poate prezenta. care cuprinde si elemente de ps ihologie si de sociologie educationala. pentru fiecare specia litate in parte. cu un an mai devreme fata de perioada prevazuta de pre zenta lege. Tineretului si Sportului. b) un test din metodica specialitatii. bibliografia.ant preuniversitar numai pe perioada determinata. pentru fiec are specialitate in parte. pe baza unei tematici si a unei bibliografii apr obate de Ministerul Educatiei. examene de certificare a diferitelor niveluri de competenta. pe baza unei metodologii elaborate de Mini sterul Educatiei. Cercetarii. Tineretului si Sportului. (4) Gradul didactic II se obtine de catre personalul didactic de predare car e are o vechime la catedra de cel putin 4 ani de la obtinerea definitivarii in i nvatamant. Tineretului si Sportului. cercet arii. (6) In caz de nepromovare. cu statut de profesor debutant . 242 (1) Formarea continua a cadrelor didactice cuprinde dezvoltarea profesionala si evolutia in cariera. prin promovarea urmatoarelor probe: a) un colocviu de admitere. precum si procedura de organi zare si desfasurare a examenelor pentru obtinerea gradelor didactice sunt reglem entate prin metodologie elaborata de Ministerul Educatiei. tineretului si sportului. Tineretului si Sportului. (2) Persoana care dobandeste titlul de profesor-emerit beneficiaza de: a) prioritate la ocuparea unui post prin transfer consimtit de unitatile de invatamant implicate. pot fi repetate la un interval de cel putin 2 ani scolari. elaborat pe baza unei tematici si a unei bibliografii aprobate de M inisterul Educatiei. respectiv I. d) sustinerea lucrarii metodico-stiintifice. dupa caz. Tineretului si Sportului. cu abordari interdisciplinare si de c reativitate. (9) In cazul in care profesorii au dobandit doua sau mai multe specialitati. Cercetarii. esalonate pe parcursul celor 4 ani. Cercetarii. Cercetarii. respectiv gradul I. definitivarea in invatamant si gradele didactice II si I obtinute la una dintre acestea sunt recunoscute pentru oricare dintre specialitatile dobandite prin st udii. (10) Gradele didactice se acorda prin ordin al ministrului educatiei. (3) Probele de examen. i se acorda gradul didactic I. b) o inspectie scolara speciala. . c) o proba orala de pedagogie. care inde plineste conditiile de formare initiala si care a obtinut titlul stiintific de d octor. prin promovarea urmatoarelor probe: a) o inspectie scolara speciala. 243 (1) Personalul didactic care a obtinut gradul didactic I. toate apreciate cu calificativul maxim.

precum si a modalitatilor de evalua re si certificare a acestora in cadrul sistemului de credite profesionale transf erabile se realizeaza prin metodologia formarii continue a personalului didactic . Tineretului si Sportului. altele decat cele ocupate in b aza formarii initiale. b) dezvoltarea competentelor pentru evolutia in cariera didactica. d) acordarea unui premiu anual in bani din fondurile programelor nationale i nitiate de Ministerul Educatiei. predarea in limbi straine. cercetarii. cercetarii. Cercetarii. consilierea educationala si orient area in cariera. d) dobandirea de noi competente. 245 (1) Pentru personalul didactic. de indrumare si de control. de conducere. autocontrolul si analiza reflexiva a propriei activit ati si altele. asumarea de responsabi litati privind organizarea. in conformitate cu strategiile si politicile nationale. e) dobandirea unor competente complementare prin care se extinde categoria d e activitati ce pot fi prestate in activitatea curenta. conducerea si imbunatatirea performantei strategice a grupurilor profesionale. de indrumare si de control. educatia adultilor si altele. pentru angajatii proprii. desfasurarea. (4) Casele corpului didactic sunt centre de resurse si asistenta educational a si manageriala pentru cadrele didactice si didactice auxiliare si se pot acred ita ca furnizori de formare continua. aprobate prin ordin al ministrului e ducatiei. Cerceta rii. de indrumare si de control se realizeaza in functie de evolutiile din domeniul educatiei si for marii profesionale.b) calitatea de mentor pentru formarea continua a cadrelor didactice. (5) Dezvoltarea profesionala a personalului didactic. c) prioritate la ocuparea posturilor didactice in conditii de medii egale. pe baza analizei de nevoi. 244 (1) Ministerul Educatiei. tineretului si sportului. inclusiv in ceea ce priveste curriculumul national. de conducere. stabilesc obiectivele si formarea continua. fo rmarea continua este un drept si o obligatie. prin directiile de specialitate. e) delegare de catre inspectoratele scolare pentru rezolvarea atributiilor a cestora in teritoriu. f) dezvoltarea si extinderea competentelor transversale privind interactiune a si comunicarea cu mediul social si cu mediul pedagogic. evaluarea si finantarea activitatilor de form are continua se stabilesc prin metodologie aprobata prin ordin al ministrului ed ucatiei. de indru mare si de control si recalificarea profesionala sunt fundamentate pe standardel e profesionale pentru profesia didactica. (2) Unitatile si institutiile de invatamant preuniversitar. Tineretului si Sportului. de indrumare si de control. cum ar fi predarea asist ata de calculator. ART. precum s i in functie de interesele si nevoile personale de dezvoltare. Tineretului si Sportului stabileste ob iectivele si coordoneaza formarea continua a personalului didactic la nivel de s istem de invatamant preuniversitar. de conducere. prin sist emul de pregatire si obtinere a gradelor didactice. (3) Acreditarea si evaluarea periodica a furnizorilor de formare continua si a programelor de formare oferite de acestia. prin programe de conversie pentru noi speci alizari si/sau ocuparea de noi functii didactice. c) dobandirea sau dezvoltarea competentelor de conducere. Cercetarii. (6) Descrierea competentelor mentionate. (2) Organizarea. metodologia-cadru de organizare si desfasurare a formarii continue sunt realizate de Ministerul Educatiei. inclusiv prin conversie p rofesionala. ART. (3) Formarea continua a personalului didactic. precum si in domeniul psihopedagogic si m etodic. (4) Obtinerea prin studiile corespunzatoare a unei noi specializari didactic . tineretului si sportului. standarde de calitate si competente pr ofesionale si au urmatoarele finalitati generale: a) actualizarea si dezvoltarea competentelor in domeniul de specializare cor espunzator functiei didactice ocupate. de conducere.

(2) Procedura si criteriile de selectie se stabilesc prin metodologie aproba ta prin ordin al ministrului educatiei. prin programe de formare stabilite prin hotarare a Guvernului. diferite de specializarea curenta. la fiecare interval co nsecutiv de 5 ani. de indrumare si de control prin diferite programe si forme de organi zare a formarii continue se realizeaza pe baza sistemului de acumulare. f) in invatamantul special si in comisiile de expertiza complexa: profesor i tinerant si de sprijin. logoped. (8) Evaluarea si validarea achizitiilor dobandite de personalul didactic. profesor-logoped. formato r. psiholog. tineretului si sportului. astfel incat sa acumuleze. personalul didactic se normeaza pe ture. de conducere. se considera formare continua. Tineretului si Sportului si aprobat prin ordin al mini strului educatiei. tineretului si sportului. psihologie sau pedagogie. profesor. cu calificarea in psihopedagogie speciala. cu minimum 6 0 de credite transferabile. cadrele didactice pot dobandi c ompetente didactice. e) in invatamantul prescolar. (6) Personalul didactic. 247 Functiile didactice sunt: a) in educatia anteprescolara: educator-puericultor . i) in casele corpului didactic: profesor-metodist. g) in centrele si cabinetele de asistenta psihopedagogica: profesor-psihoped agog. in institutiile cu program prel ungit sau saptamanal.se norm eaza cate un post pentru fiecare grupa de copii. mentor de dezvoltare profesionala. (5) Pe langa una sau mai multe specializari. j) in cluburile sportive scolare: profesor. Conditii de ocupare ART. k) pentru realizarea de activitati extrascolare: profesor. b) in invatamantul prescolar: profesor pentru invatamant prescolar . profesor de psihodiagnoza si kinetote rapeut .se normeaza c ate un post pentru fiecare clasa de elevi. de indrumare si de control din invatamantul preuniversitar este obligat sa participe periodic la programe de formare continua. . profesor-asociat. personalul didactic se normeaza pe ture. de indrumare si de control in unitatile de invatamant si inspectoratele scolare numai cadrele didactice membre ale corpu lui national de experti in management educational. in institutiile cu program prelungit sau sapta manal. Cercetarii. Cercetarii. SECTIUNEA a 3-a Functiile didactice si didactice auxiliare. (7) Programele de conversie profesionala intra in atributiile institutiilor de invatamant superior si se desfasoara in baza unor norme metodologice specific e. Tineretului si Sportului infiinteaza c orpul national de experti in management educational. (3) Pot ocupa functii de conducere.e. profesor de educatie speciala. profesor-psiholog scolar. respectiv primar alternativ pentru fiecare gru pa sau clasa se normeaza cadre didactice conform specificului fiecarei alternati ve educationale. prin concurs specific. profesorpsihopedagog. precum si personalul de conducere. c) in invatamantul primar: profesor pentru invatamant primar . cercetarii. elaborat de Minister ul Educatiei. minimum 90 de credite profesionale transferabile. h) in centrele logopedice interscolare si in cabinetele scolare: profesor-lo goped.se normeaza cate un po st pentru fiecare grupa de copii. pentru disciplinele din acelasi domeniu fundamentat cu dome niul licentei. profesor-antrenor. considerat de la data promovarii examenului de definitivare i n invatamant. recunoas tere si echivalare a creditelor profesionale transferabile. constituit in urma selectie i. antrenor. cercetarii. consilier scolar.se normeaza cate un post la fiecare grupa/clasa. a cadrelor didactice care fac dovada absolvirii unui p rogram acreditat de formare in domeniul managementului educational. psihopedagog. d) in invatamantul gimnazial si liceal: profesor. ART. profesor-psiholog. profesor -logoped. 246 (1) Ministerul Educatiei. profesor-sociolog.

profesor antrenor. in conditiile stabilite prin o rdin al ministrului educatiei. sub indrumarea unui profesor mentor si trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii minime de studii: a) absolvirea cu diploma a studiilor universitare de licenta in profilul pos tului. pana la intrarea in vigoare a prez entei legi. Tineretului si Sportulu i. redactor. ART. l) instructor-animator. (2) In vederea efectuarii stagiilor de practica pentru ocuparea unei functii didactice la nivelul inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti se constituie corpul profesorilor mentori in baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei. personalul didactic pensionat platit in regim de plata cu ora sau specialist i consacrati in domeniul de specialitate al curriculei scolare. (4) Absolventilor liceelor pedagogice. f) instructor de educatie extrascolara. (5) Pentru ocuparea functiilor didactice din invatamantul special trebuie in deplinite in mod corespunzator conditiile prevazute la alin. tineretului si sportului. in p alatele si in cluburile copiilor. cu specializarea in ramura de sport respectiva. cercetarii. m) administrator de patrimoniu. (3) Cadrele didactice care ocupa functii de educatori/educatoare. ART. 249 Personalul didactic auxiliar este format din: a) bibliotecar. (6) Pentru ocuparea functiei de antrenor in cluburile sportive scolare. (1).l) in unitatile de invatamant. documentarist. realizat intr-o unitate de invatamant. Tineretului si Sportului. respectiv profesor pentru invatamantul primar. in f unctia didactica corespunzatoare studiilor. antrenor si care au dobandit formal. b) absolvirea masterului didactic cu durata de 2 ani. ART. respectiv. invatatori/invatatoare. maistru-instructor. in baza unei metodologii de recunoastere si e chivalare elaborate de Ministerul Educatiei. b) informatician. h) corepetitor. j) secretar. i) mediator scolar. n) personalul didactic asociat este personalul didactic titular la alta scoa la. a i colegiilor universitare de institutori sau ai altor scoli echivalente. g) asistent social. incadra ti in invatamantul prescolar si primar. iar pentru alt e specializari decat cele psihopedagogice este necesar un stagiu atestat de preg atire teoretica si practica in educatie speciala. Cercetarii. se cere absolvirea cu diploma a unui liceu si a unei scoli de antrenori ori a unei institutii de invatamant postliceal sau sup erior de profil. institutor i/institutoare. nonformal sau informal competente profesionale pana la intrarea in vigoare a prezentei legi indeplinesc conditia pentru ocuparea functiei didac tice de profesor pentru invatamantul prescolar. d) tehnician. au absolvit ciclul de licenta. e) pedagog scolar. Personalul didac tic asociat este luat in considerare la indeplinirea standardelor privind autori zarea sau acreditarea unitatii scolare. m) in centrele de documentare si informare: profesor documentarist. care. 250 Pentru ocuparea functiilor didactice auxiliare trebuie indeplinite urmatoare . c) laborant. ai scolilor postliceale pedagogice. pentru asigurarea formarii initiale si a inse rtiei profesionale a cadrelor didactice: profesor mentor. Cercetarii. profesor pentru invatamantul pri mar. li se considera indeplinita conditia pentru ocuparea functiilor didactice de profesor pentru invatamantul prescolar. k) administrator financiar (contabil). 248 (1) Pentru ocuparea functiilor didactice este necesara efectuarea unui stagi u practic cu durata de un an scolar.

daca au urmat un curs de initiere in domeniu.absolvirea. a unei ins titutii de invatamant superior. Familiei si Protectiei Sociale. in fu nctie de dinamica invatamantului. contabil-sef. f) pentru functia de instructor de educatie extrascolara . a unei scoli postliceale sau a liceului. in dome niu. j) pentru functia de secretar . tineretului si sportului. 251 (1) Ministerul Educatiei. in domeniu/ absolvirea cu examen de diploma. d) tehnician . postliceal sau liceal cu diploma. a unei institut ii de invatamant superior sau a unei unitati de invatamant preuniversitar de pro fil. de documentarist si de redactor . recunoscut de Ministerul Educatiei. ART. specializarea mediator scolar. urmata de un curs de initiere in domeniu. g) pentru functia de asistent social . Cercetarii. e) pentru functia de pedagog scolar . k) pentru functia de administrator financiar . a unei scoli postliceale in speci alitate ori a unui liceu pedagogic sau a echivalentului acestuia ori a altui lic eu si absolvirea cursurilor speciale pentru obtinerea certificatului de califica re profesionala pentru aceasta functie. Cercetarii. c) pentru functia de laborant . de lunga sau de scurta durata.absolvirea cu diploma de licenta cu s pecializarea asistenta sociala sau absolvirea cu diploma de bacalaureat a liceul ui pedagogic. h) pentru functia de corepetitor . b) pentru functia de informatician .absolvirea liceului cu examen de bacal aureat. la . pe perioada determinata. 252 (1) Personalul didactic titular in sistemul de invatamant preuniversitar. in conditiile stabilit e prin ordin al ministrului educatiei. in profilul postului.absolvirea unei institutii de invatam ant superior de profil. urmata de un curs de formare profesionala cu specializarea mediator scolar.absolvirea cu dip loma a unei institutii de invatamant superior. sectia de bibliotecon omie.absolvirea. ori absolvirea cu diploma de bacala ureat a oricarui alt profil liceal. Tineretului si Sportului.le conditii de studii: a) pentru functia de bibliotecar. economi st. respectiv a unui liceu.absolvirea unei scoli postliceale sau a liceului. cu examen de licenta ori de absolvire.absolvirea unei institutii de invatamant sup erior. de documentarist sau de redactor si alti absolventi ai invatamantului super ior. cercetarii. in colaborar e cu Ministerul Muncii. pot ocupa functia de bibliote car. de lunga sau de scurta durata.absolvirea unei institutii de invatamant superior de profil. sectia de biblioteconomie. Tineretului si Sportului. ori a unui liceu de specialit ate. pot ocupa functia de bibliotecar. sau a altor in stitutii de invatamant ai caror absolventi au studiat in timpul scolarizarii dis ciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei. a unei institutii de invatamant. sau a altor institutii de invatamant ai caror absolventi au studiat in tim pul scolarizarii disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei.indeplinirea conditiilor prev azute de legislatia in vigoare pentru functia de contabil. (2) Norma didactica pentru noile functii prevazute la alin. este autorizat ca. cu diploma de bacalaureat sau absolvirea invatama ntului postliceal cu specialitatea tehnician in activitati de secretariat. sau a unei scoli sanitare postliceale ori a unei scoli postliceale de educatori-puericultori. respectiv didactice auxiliare. cu examen de diploma. l) pentru functia de administrator de patrimoniu . (1) se reglement eaza de Ministerul Educatiei. ART. cu diploma. cu examen de diploma.absolvir ea. de documentarist sau de redactor si absolventi ai invat amantului postliceal sau liceal cu diploma in domeniu/absolvirea cu examen de di ploma a unei institutii de invatamant.indeplinirea conditiilor prevazute de legislatia in vigoare pentru functia de inginer/subinginer. Tineretului si Sportului. i) pentru functia de mediator scolar . a unei scoli postliceale sau a liceului. sa stabileasca si sa reglementeze noi functii didactice. Cercetarii.

(4) Prin restrangere de activitate se intelege: a) situatia in care postul/norma didactica nu se incadreaza in sistemul de n ormare privind efectivele de prescolari si elevi prevazute de lege. conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei. Tineretului si Sportului. b) situatia in care se constata diminuarea numarului de ore sub nivelul unei jumatati de norma fara posibilitate de completare in aceeasi unitate sau intr-o unitate de invatamant apropiata. (5) Consiliul de administratie al unitatii de invatamant stabileste posturil e didactice/catedrele disponibile pentru angajare. (8) Concursul prevazut la alin. anteriori intrarii in vigoare a prez entei legi. care au obtinut cel putin nota 7 si au ocupat un post/o catedra devi n titulari ai scolii respective daca: a) se certifica viabilitatea postului/catedrei. precum si conditiile si modalitatile de ocupare a acestora. r ezervate. conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educatiei. cu posibilitatea prelungirii contr actului. SECTIUNEA a 4-a Forme de angajare a personalului didactic ART. la propu nerea directorului. Cercetarii. corecteaza in colaborare cu unitatile d e invatamant si avizeaza oferta de posturi didactice/catedre vacante/rezervate. posturile didactic e se ocupa prin concurs organizat la nivelul unitatii de invatamant cu personali tate juridica. organizarea concursur ilor pe post si angajarea personalului didactic se iau la nivelul unitatii de in vatamant de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant. (6) Inspectoratul scolar analizeaza. Tineretului si Sportului. (2) Personalul didactic din invatamantul preuniversitar care a devenit titul ar al sistemului national de invatamant prin repartitie guvernamentala sau prin orice alta forma legala beneficiaza de aceleasi drepturi ca si personalul didact ic devenit titular prin concursul national de titularizare. Cercetarii. Tineretului si Sportului. isi pastreaza dreptul dobandit la co ncursul national unic de titularizare. 253 Cadrele didactice netitulare calificate care au participat la concursul nati onal unic de titularizare in ultimii 3 ani. pana l a data de 15 noiembrie a fiecarui an. (7) Lista de posturi didactice/catedre se face publica prin afisare la inspe ctoratele scolare si la unitatile de invatamant respective si pe site-ul acestor institutii cu cel putin 30 de zile inaintea declansarii procedurilor de selecti e si angajare pe aceste posturi didactice/catedre. (3) In conditiile intrarii in restrangere de activitate. coordonata de inspectoratul scol ar judetean/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti. ART. b) consiliul de administratie al scolii respective este de acord. (3) In invatamantul preuniversitar de stat si particular. Cercetarii. 254 (1) In unitatile de invatamant sau in consortiile scolare poate fi angajat p ersonal didactic cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata sau p erioada determinata de cel mult un an scolar.data intrarii in vigoare a prezentei legi. (4) Deciziile privind vacantarea posturilor didactice. statutul acestora: vacante. respectiv in plata cu ora. conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei. (2) Constituirea posturilor didactice la nivelul unitatii de invatamant sau al consortiilor scolare se face pe baza normativelor in vigoare privind formatiu nile de studiu. in conditiile legii. cadrele didactice t itulare in sistemul de invatamant preuniversitar beneficiaza de solutionarea res trangerii de activitate prin: a) transferul consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar. b) repartizarea pe posturi/catedre vacante. (3) consta in: a) proba practica sau inspectie speciala la clasa si proba scrisa din didact ica specialitatii la angajarea personalului didactic cu contract individual de m .

d) pensionarilor. (11) In invatamantul preuniversitar de stat.unca. care vor fi repartizate in ordine: a) cadrelor didactice titulare intr-o unitate de invatamant pentru completar ea normei didactice. consiliul de administratie poate hotari modificarea duratei contractului individual de munca din perioada determi nata in perioada nedeterminata. (15) Pentru candidatii care au ocupat prin concurs validat. in conditiile metodologiei. si au ocupat prin concurs validat. stabilit in conditiile alin. (13) Candidatii care au dobandit definitivarea in invatamant. Directorul unitatii de invatamant incheie cu ac estia contractul individual de munca pe perioada nedeterminata. precum si situatia posturilor didactice si a orelor ramase neocupate dupa concursul organizat la ni velul unitatii sau al consortiilor scolare. a candidatilor participanti la concurs si nerepartizati. prof esori debutanti. profesori cu d rept de practica. b) prezentarea unui curriculum vitae si sustinerea unui interviu la angajare a prin plata cu ora a personalului didactic asociat si a personalului didactic p ensionat. individual. de consiliul de administratie al unitatii de invatamant un post didactic vacant sunt titulari pe postul ocupat. In situ atia in care concursul se organizeaza in consortii scolare sau in asocieri tempo rare la nivel local ori judetean. Consiliul de administratie al unitatii de invatamant poate deci de prelungirea contractului individual de munca si in anul scolar urmator. b) profesorilor debutanti aflati in stagiu practic. (10) Comisiile de concurs se aproba de consiliul de administratie al unitati i de invatamant. in si tuatia in care postul ramane rezervat. (16) Directorii unitatilor de invatamant comunica in scris inspectoratului s colar situatia angajarii pe posturi didactice a candidatilor validati dupa concu rs. respectiv pana la revenirea titu larului pe post. in conditiile me todologiei. in conditiile metodologiei. i n scris. cu respectarea criteriilor de competenta profesionala. (17) Inspectoratul scolar centralizeaza la nivel judetean posturile didactic e si orele ramase neocupate. inspectoratului scolar. si au ocupat prin concurs validat. (14) Pentru candidatii care nu au dobandit definitivarea in invatamant. comisiile sunt validate de consiliile de admin istratie ale unitatilor de invatamant. (19) Posturile didactice ramase neocupate prin concurs sau eliberate in timp ul anului scolar se ocupa prin plata cu ora pana la sfarsitul anului scolar ori pana la revenirea pe post a cadrului didactic care a beneficiat de rezervarea po . directorul unitatii de invatamant incheie contractul individual de munca pe o p erioada de cel mult un an scolar. de consiliul de administratie al unitatii de invatamant un post dida ctic rezervat. (5). (18) Reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de ramu ra a invatamantului participa cu statut de observator la toate etapele de organi zare si desfasurare a concursurilor organizate la nivelul unitatii sau al consor tiilor scolare. conform statutului acestor posturi didactice si catedre . (9) Unitatile de invatamant. organizeaza concursul pentru ocuparea p osturilor si catedrelor. directorul unitatii de invatamant incheie contractul individual d e munca pe o perioada de cel mult un an scolar. in consortii scolare sau in asocier i temporare la nivel local ori judetean. c) candidatilor ramasi nerepartizati dupa concursul organizat la nivelul uni tatii sau al consortiilor scolare. (12) In invatamantul particular. In situatia in care acesti candidati promoveaz a examenul pentru definitivarea in invatamant. de consiliul de administratie al unitatii de invatamant un post didactic vacant. validarea concursurilor si angajarea pe pos t se fac de catre conducerea unitatii de invatamant particular si se comunica. Din comisia de concurs compusa din cadre didactice face parte i n mod obligatoriu si un reprezentant al inspectoratului scolar judetean. validarea concursurilor pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice se face de catre consiliul de administr atie al unitatii de invatamant care organizeaza concursul.

256 (1) Functiile de conducere din unitatile de invatamant sunt: director si dir ector adjunct. conventii guvernamentale. (2) Functiile de conducere din inspectoratele scolare sunt: inspector scolar general si inspector scolar general adjunct. cu aprobarea consiliului de administratie. (20) Eliberarea din functie a personalului didactic in unitatile de invatama nt cu personalitate juridica se face de catre directorul unitatii. subprefect. Tineretului si Sportului. ART. (1)-(6). pe baza de contract. numite in Guvern sau care indeplinesc functii de specialitate spe cifice in aparatul Parlamentului. (6) Personalul didactic are dreptul la intreruperea activitatii didactice. (4) Functiile de indrumare si de control din invatamantul preuniversitar sun t: a) la inspectoratele scolare: inspector scolar. respectiv 3 ani in cazul copiilor cu handicap. 255 (1) Cadrele didactice titulare. iar la unitatile de invatamant particulare de catr e persoana juridica fondatoare. (2) Prevederile alin. De acest drept poate beneficia numai unul dintre parinti sau sustinatorii legali. ca urmare a unor acorduri. activitate artistica sau sportiv a. a inspectoratului scolar. int eruniversitare sau interinstitutionale. daca sunt cadre didactice. prin reglementari ale Ministeru lui Educatiei. se considera vechime in invatamant. (3) Functiile de conducere din unitati conexe ale invatamantului preuniversi tar se stabilesc potrivit specificului acestora. Cercetarii. viceprimar.stului/catedrei. pentru cresterea si ingrijirea copilului in varsta de pan a la 2 ani. (4) De prevederile alin. de cultura. alese in Parlament. (5) Personalului didactic titular cu contract pe perioada nedeterminata soli citat in strainatate pentru predare. precum si cadrelor didactice trecute in functii de conducere. Tineretului si Sportului. a Parlamentului. de indrumare si de contr ol in sistemul de invatamant. . al Guvernului si in Ministerul Educatiei. precum si cadrele didactice numite ca personal de conducere sau in f unctii de specialitate specifice la comisiile si agentiile din subordinea Admini stratiei Prezidentiale. care indeplinesc functia de prefect. De aceleasi drept uri beneficiaza si personalul de conducere si de specialitate de la casa corpulu i didactic. c u rezervarea postului. a Guvernului sau a Ministerului Educati ei. conform prevederilor legale in vigoare si contractului colectiv d e munca la nivel de ramura. cel care lucreaza in organisme internationale. o data la 10 ani. cu contract pe perioada nedeterminata. Cercetarii. dupa caz. in conditiile alin. i se rezerva postul didactic. conform prevederilor legale in vigoare. (7) Perioada de rezervare a postului didactic. precum si insotitorii acestora. cercetare. primar. (1) beneficiaza si personalul didactic titular cu c ontract pe perioada nedeterminata trimis in strainatate cu misiuni de stat. Tineretului si Sportului. SECTIUNEA a 5-a Functiile de conducere. al Administratiei Prezidentiale. (8) Personalul didactic titular cu contract pe perioada nedeterminata poate beneficia de concediu fara plata pe timp de un an scolar. (3) Liderii sindicatelor reprezentative din invatamant au dreptul de rezerva re a postului. de indrumare si de control ART. cu reze rvarea postului pe perioada respectiva. cu a probarea unitatii de invatamant sau. cu contr act pe perioada nedeterminata. precum si cel e alese de Parlament in organismele centrale ale statului au drept de rezervare a postului didactic sau a catedrei pe perioada in care indeplinesc aceste functi i. de tineret si sport. presedinte si vicepresedinte al consiliului judetean. (1) se aplica si cadrelor didactice titulare. Cercetarii.

(7) In conditiile vacantarii functiei de director. prin decizia persoanei juridice fondatoare. ART. prin hotarare a consiliului de administratie. Cercetarii. judetean sau nation al. (3) In urma promovarii concursului. prin consiliul de administratie. tineretului si sportului. Tineretului si Sportului. resp ectiv judetean. (2) Metodologia de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea f unctiei de director si de director adjunct se stabileste prin ordin al ministrul ui educatiei. generali adjuncti si directorii caselor co rpului didactic sunt numiti de ministrul educatiei. cercetarii. Cercetarii. cercetarii. conform subordonarii acestora. cercetarii. cu aco rdul partilor. obligatoriu. generali adjuncti si directorii caselor co rpului didactic incheie contract de management cu ministrul educatiei. in urma evaluarii performantelor manageriale. cercetarii. pe perioada exercitarii mandatului. 257 (1) Functia de director si de director adjunct se ocupa prin concurs public de catre cadre didactice titulare membre ale corpului national de experti in man agement educational. directorul incheie contract de managemen t cu primarul/primarul de sector al unitatii administrativ-teritoriale. reglementat prin metodologie elaborata de Ministerul Educatiei. (3) Consiliul de administratie valideaza rezultatele concursului de ocupare a functiilor de director. functia de presedinte sau v icepresedinte in cadrul unui partid politic. In ac easta situatie. conform subordonarii acestora. pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei. (2) Concursul pentru ocuparea functiilor de director sau de director adjunct se organizeaza de unitatea de invatamant. este obligatorie realizarea unui audit de catre inspectoratul sc olar judetean/al municipiului Bucuresti. acesta se considera aprobat tacit. cu votul a 2/3 dintre membri. Din comisie fac parte. de catre directorul adjunct sau un cadru didactic membru in cons iliul de administratie. care devine automat si ordonator de credite. tineretului si sportului. un reprezentant al inspectoratului scolar. (4) Modelul-cadru al contractului de management este stabilit prin ordin al ministrului educatiei. (3) Directorii unitatilor destinate activitatilor extrascolare sunt numiti d e catre inspectorul scolar general sau de catre ministrul educatiei. Contractul de management poate fi prelungit. tineretului si sportului. respecti v presedintele consiliului judetean pe raza careia se afla unitatea de invataman t. Daca in termen de 3 0 de zile consiliul local/consiliul judetean nu se pronunta asupra contractului de management. cercetarii.b) la Ministerul Educatiei. inspector principal de specialitate si alte functii stabilite prin hota rare a Guvernului. cadre didactice. precum si un reprezentant al consiliului local. cu votul a 2/3 di n membrii sai. respectiv de director adjunct. Cercetarii. (4) Directorul si directorul adjunct din unitatile de invatamant preuniversi tar nu pot avea. respectiv director adjunct al unitatii de invatamant preu niversitar. in functie de unitatile aflate in subordine. pana la organizarea unui nou concurs. Contractul de management poate fi prelungit. ART. 258 (1) Consiliul de administratie stabileste comisia de concurs pentru ocuparea postului de director. tineretului si s portului. la propunerea consiliului de administratie. (2) Inspectorii scolari generali. 259 (1) Inspectorii scolari generali. tineretului si sportului. Tineretului si Sportului: inspector general. ART. la nivel local. Directorul incheie contract de management cu inspectoru l scolar general sau cu ministrul educatiei. (6) Directorul unitatii de invatamant particular si confesional poate fi eli berat din functie. T ineretului si Sportului. cercetari i. respectiv director adjunct si emite decizia de numire in functia de director. c . conducerea interimara este preluata. tineretului si sportulu i. in urma unui concurs p ublic. pe baza unui concurs public. (5) Directorul unitatii de invatamant de stat poate fi eliberat din functie prin hotararea consiliului de administratie.

b) inspectie speciala la clasa. b) pentru functia de inspector scolar general adjunct si de director la casa corpului didactic: (i) secretarul de stat pentru invatamantul preuniversitar. (3) Comisia ministeriala pentru ocuparea functiilor de inspector scolar gene ral. (5) Contestatiile la hotararile comisiei prevazute la alin. . constand din asistenta la ore. ART. de indrumare si de control. Tineretului si Sportului. cercetarii. tineretului si sportului. in termen de 5 zil e de la comunicarea rezultatelor concursului. e) interviu in fata unei comisii de concurs privind managementul educational si deontologia profesionala. de catre cadre didactice titulare. prin concurs. reprezentant ii organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de ramura a invatamantului. Tineretului si Sport ului. c) titlul de doctor sau gradul didactic I. numita prin ordin al ministrului educatiei. (3) Functiile de indrumare si de control din Ministerul Educatiei. Cercetarii. cu statut de observator. 260 (1) Functiile de conducere din inspectoratele scolare si de director la casa corpului didactic se ocupa. dintre care: a) pentru functia de inspector scolar general: (i) secretarul de stat pentru invatamantul preuniversitar. care indeplinesc criteriile de competenta profesionala. inspec tor scolar general adjunct si director la casa corpului didactic se desfasoara l a sediul Ministerului Educatiei. (2) Concursul pentru ocuparea functiilor de inspector scolar general. cu cel put in 30 de zile inainte de organizarea concursului. este alcatuita din 5 membri. cu competente in domeniu. de cadre didactice din cadrul corpului national de experti. b) calitati dovedite in activitatea didactica si in functii de conducere. (ii) 3 inspectori scolari generali din teritoriu. (4) In comisiile de concurs participa. analiza si evaluarea acestuia. cu diploma de licenta. cu competente in domeniu. 261 (1) Ministerul Educatiei. analiza de lectii si intoc mirea procesului-verbal de inspectie. de inspector scolar general adjunct si de director la casa corpului didacti c. anterioare. c) proba practica. Tineretului si Sportu lui. in sistemul national de invatamant. Cercetari i. posturile corespunzatoare functiilor de indrumare si de control cuprinse in organigramele proprii si asigu ra publicarea acestora in presa centrala/locala si la sediul propriu. (iii) inspectorul scolar general al inspectoratului scolar pentru care se or ganizeaza concursul. cercetarii. d) interviu in fata unei comisii de concurs privind managementul educational si deontologia profesionala. in calitate de pr esedinte. Tineretului si Sportului se ocupa prin concurs. respectiv in spectoratele scolare vacanteaza. in urma evaluarii performantelor manageriale. Hotararea acestuia poate fi atacat a la instanta de judecata competenta. Cercetarii. (iv) un director din Ministerul Educatiei. membre ale corpului national de experti in management educa tional. d) calificativul "foarte bine" obtinut in ultimii 5 ani. (iii) un director din Ministerul Educatiei. tineretului si sportu lui. in calitate de pr esedinte.u acordul partilor. (3) se adreseaza ministrului educatiei. (4) Concursul pentru ocuparea functiilor de indrumare si de control consta i n: a) curriculum vitae. prin concurs. (ii) 2 inspectori scolari generali din teritoriu. Tineretului si Sportului. (2) Functiile de indrumare si de control din inspectoratele scolare se ocupa . manageriala si d e prestigiu moral evaluate prin: a) curriculum vitae. Cercetarii. in conditiile legii. Cercetarii. ART.

(7) Reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de ramur a a invatamantului au drept de acces la documentele comisiilor de concurs. se revizuieste anual si constituie anexa la contractul individua l de munca. respectiv 40 de ore pe saptamana. Aceasta se aproba in consiliul de administratie. Tineretului si Sportului.16 ore pe saptamana. directorul general din departamentul respectiv. unde nu se po t constitui clase separate. (5) Comisia pentru concursul de ocupare a functiilor de indrumare si de cont rol din inspectoratul scolar este formata din: inspectorul scolar general . tineretului si sportului. profesori pentru cultu . (8) Numirea personalului didactic admis la concurs. Contractul de management poate fi prelungit.in calitate de presedinte. iar in functiile de indrumare si control din cadrul ministerului. (2) Activitatile concrete prevazute la alin. specializarii si aptitudinilor persoanei care ocupa postul didactic respectiv. stabilit de mi nistrul educatiei. c) activitati de educatie. tineretului si sportului. f) un post pentru personalul didactic din invatamantul special integrat. profesor-educator si profesor pentru instruire practica . cu avizul Ministerului Educatiei. in u rma evaluarii performantelor manageriale. pentru personalul didactic itinera nt. in functiile de indrumar e si de control din inspectoratele scolare. conform planurilor-cadru de invatamant . (1) lit. c) 18 ore pe saptamana pentru profesorii din invatamantul secundar si tertia r non-universitar. care corespund profilului. un profesor sau un conferentiar universitar din profilul postului pentru care candideaza. (1). un reprezentant al Ministerului Educatiei. invatare pe tot parcursul vietii.in c alitate de presedinte. norma didactica se s tabileste astfel: profesori la predare . Tineretului si Sportului este formata din: secretarul de stat al departamentului in care se afla postul scos la concur s . cercetarii. Cercetarii. cu acordul partilor. (6) Comisia pentru concursul de ocupare a functiilor de indrumare si de cont rol din Ministerul Educatiei. b) un post de profesor pentru invatamantul primar pentru fiecare clasa din i nvatamantul primar sau pentru clase simultane din cadrul acestuia. precum si din unitatile cu activitati extra scolare si din centrele sau cabinetele de asistenta psihopedagogica. b) activitati de pregatire metodico-stiintifica. d) 24 de ore pe saptamana pentru profesorii de instruire practica. Ti neretului si Sportului. SECTIUNEA a 6-a Norma didactica ART. 262 (1) Activitatea personalului didactic de predare se realizeaza intr-un inter val de timp zilnic de 8 ore. scoala dupa scoala. pen tru cel din centrele logopedice interscolare. complementare procesului de invatamant: mentorat. (9) Inspectorii scolari incheie contract de management cu inspectorul scolar general. u n profesor sau un conferentiar universitar din profilul postului. a) si se stabilest e dupa cum urmeaza: a) un post de profesor pentru invatamantul prescolar pentru fiecare grupa cu program normal. e) pentru personalul didactic din invatamantul special. se face de catre inspectorul scolar general. pentru profesorii din unitatile si clasele cu program integra t si suplimentar de arta si sportiv. prin ordin al ministrului educatiei. pentru profesori care efectueaza terapiile specifice. constituita in educatia timpurie. si cuprinde: a) activitati didactice de predare-invatare-evaluare si de instruire practic a si examene de final de ciclu de studii. Cercetarii.e) proba scrisa in profilul postului pentru care candideaza. Cercetarii. (3) Norma didactica de predare-invatare-evaluare si de instruire practica si de evaluare curenta a prescolarilor si a elevilor in clasa reprezinta numarul d e ore corespunzator activitatilor prevazute la alin. sunt prevazute in fisa individuala a postului. cercetarii.20 de ore pe saptamana.

in cazul i n care profesorii pentru invatamantul primar de la grupa ori clasa respectiva nu fac dovada calificarii prin diploma de studii sau prin certificatul de competen ta. sau prin plata cu ora.ra fizica medicala. in condit iile prezentei legi. de profesorii pentru invatamantul primar de la clasa respec tiva. norma didactica cuprinde activitat ile prevazute in planurile de educatie corespunzatoare profilurilor cercurilor s i atelierelor. Tineretului si Sportului. (1). (3). Orele de limbi straine din in vatamantul primar pot fi predate si de profesori cu studii superioare de special itate. daca fac dovada calificarii pr in diploma de studii ori prin certificatul de competenta. 262 alin. 262 alin . cercetarii. (10) Personalul didactic de conducere. aprobate prin regulament de Ministerul Educatiei. tineretului si sportului. (6) Profesorii pentru invatamantul primar de la clasele cu predare in limbil e minoritatilor nationale sunt remunerati. (2) Prin exceptie. pentru orele care depasesc numarul de ore prevazut in planurile de invatamant de la clasele cu pre dare in limba romana. (1) lit. de profesorii pentru invatamantul primar de la grupa sau cl asa respectiva. (8) In palatele si in cluburile copiilor. c). fiind incluse in norma acestora. fiind incluse in norma acestora. (3) In situatia in care norma didactica nu se poate constitui conform preved erilor alin. (1) si art. Cercetarii. in condit iile prezentei legi. g) un post de profesor documentarist in centrele de documentare si informare . (4) Norma didactica de predare-invatare-evaluare si de instruire practica si de evaluare curenta a prescolarilor si a elevilor in clasa se reduce cu doua or e pe saptamana in cazul cadrelor didactice care au calitatea de mentor. in functie d e tipul si gradul de deficienta. in limitele normelor didactice stabilite la art. (1) si (2). Tineretului si Sportului. se pot include si ore de la disciplinele stabilite prin metodologia aprobata de Ministerul Edu catiei. In invatamantul gimnazial din mediul rural norma didactica se poate constitui di n 1/2 din ore de la specialitatea sau specialitatile de baza si completata cu 1/ 2 din ore de la disciplinele stabilite la alin. (2) ori prin adaugarea de ore conform prevederilor art. ART. in cadrul activitatilor postului. Cercetarii. sau prin plata cu ora. conform metodologiei elaborate de Ministerul Ed ucatiei. 263 (1) Norma didactica in invatamantul preuniversitar cuprinde ore prevazute in planurile-cadru de invatamant la disciplinele corespunzatoare specializarii sau specializarilor inscrise pe diploma de licenta ori pe certificatul de absolvire a unui modul de minimum 90 de credite transferabile care atesta obtinerea de co mpetente de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniulu i de specializare inscris pe diploma. 262 alin. c). (2) ori prin adaugare de ore con form prevederilor art. c). pe baza normelor aprobate prin or din al ministrului educatiei. Tin eretului si Sportului. daca fac dovada calificarii prin diploma de studii sau prin certificatul d e competenta si sunt remunerate prin plata cu ora. Cercetarii. (3) . cu mentinerea drepturilor salarial e. aceasta se poate completa cu activitatile prevazute la art. 262 alin. 262 alin. . (7) In invatamantul primar. (9) Prin exceptie. daca norma didactica a profesorilor din invatamantul gimn azial nu se poate constitui conform prevederilor alin. educatia psihomotrica si altele. (4) Orele de limbi straine din invatamantul primar pot fi predate. (1) lit. kinetoterapie. Orele de limbi straine din invatamantul primar pot fi predate si de profesori cu studii superioare de specialitate. (5) Orele de limbi straine din invatamantul primar pot fi predate. in norma didactica prevazuta la alin. aceasta poate fi constituita din 2/3 din ore de la specializarea sau specializ arile de baza si completata cu 1/3 din ore de la disciplinele stabilite la alin. prin plata cu ora. de indrumare si de control poate fi d egrevat partial de norma didactica de predare. orele de educatie fizica prevazute in planurile de invatamant sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate. (1) lit.

(11) Timpul saptamanal de activitate a personalului didactic auxiliar este i dentic cu cel stabilit pentru personalul cu functii echivalente din celelalte se ctoare bugetare, potrivit legii. Sarcinile acestuia sunt prevazute in fisa indiv iduala a postului. SECTIUNEA a 7-a Distinctii ART. 264 (1) Personalul didactic din invatamantul preuniversitar beneficiaza de grada tie de merit, acordata prin concurs. Aceasta gradatie se acorda pentru 16% din p osturile didactice existente la nivelul inspectoratului scolar si reprezinta 25% din salariul de baza. Gradatia de merit se atribuie pe o perioada de 5 ani. (2) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului elaboreaza me todologia si criteriile de acordare a gradatiei de merit, cu consultarea federat iilor sindicale reprezentative la nivel de ramura de invatamant. ART. 265 (1) Personalul didactic cu rezultate excelente in activitatea didactica, edu cativa si stiintifica poate primi decoratii, ordine, medalii, titluri, potrivit legii. (2) Ordinele si medaliile care pot fi conferite personalului didactic din in vatamantul preuniversitar sunt: Ordinul Spiru Haret clasele Comandor, Cavaler si Ofiter, Medalia Membru de onoare al corpului didactic. Medalia se acorda cadrel or didactice pensionabile, cu activitate deosebita in invatamant. (3) In afara distinctiilor prevazute la alin. (2), ministrul educatiei, cerc etarii, tineretului si sportului este autorizat sa acorde personalului didactic din invatamantul preuniversitar urmatoarele distinctii: a) adresa de multumire publica; b) diploma "Gheorghe Lazar" clasele I, a II-a si a III-a; c) diploma de excelenta, care se acorda cadrelor didactice pensionate sau pe nsionabile, cu activitate deosebita in invatamant. (4) Diploma "Gheorghe Lazar" clasele I, a II-a si a III-a este insotita de u n premiu de 20%, 15% si, respectiv, 10% din suma salariilor de baza primite in u ltimele 12 luni de activitate. Diploma de excelenta este insotita de un premiu d e 20% din suma salariilor de baza primite in ultimele 12 luni de activitate. (5) Distinctiile si premiile prevazute la alin. (3) se acorda in baza unui r egulament aprobat prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului s i sportului, in limita unui procent de 1% din numarul total al posturilor didact ice din fiecare judet/sector al municipiului Bucuresti. (6) Fondurile pentru acordarea distinctiilor prevazute la alin. (3) sunt asi gurate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. SECTIUNEA a 8-a Drepturi si obligatii ART. 266 Personalul din invatamantul preuniversitar are drepturi si obligatii care de curg din legislatia in vigoare, din prezenta lege, din regulamente specifice si din prevederile contractului individual de munca. ART. 267 (1) Cadrele didactice beneficiaza de concediu anual cu plata, in perioada va cantelor scolare, cu o durata de 62 de zile lucratoare; in cazuri bine justifica te, conducerea unitatii de invatamant poate intrerupe concediul legal, persoanel e in cauza urmand a fi remunerate pentru munca depusa. (2) Perioadele de efectuare a concediului de odihna pentru fiecare cadru did actic se stabilesc de consiliul de administratie, in functie de interesul invata mantului si al celui in cauza, dar cu asigurarea personalului didactic necesar p entru desfasurarea examenelor nationale. (3) Neefectuarea concediului anual da dreptul la efectuarea concediului rest ant in vacantele anului scolar urmator.

ART. 268 (1) Cadrele didactice care redacteaza teza de doctorat sau lucrari in intere sul invatamantului pe baza de contract de cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni de concediu platit, o singura data, cu aprobarea consiliului de administ ratie al unitatii de invatamant. (2) Personalul didactic aflat in situatia prevazuta la alin. (1) nu poate fi incadrat in activitati didactice retribuite in regim de plata cu ora. (3) In situatia desfiintarii unei unitati de invatamant de stat, salariatii disponibilizati primesc salarii compensatorii, conform legii. ART. 269 Personalul de conducere, de indrumare si de control din inspectoratele scola re si casele corpului didactic beneficiaza de concediu de odihna, conform Codulu i muncii. ART. 270 Normele metodologice referitoare la efectuarea concediului legal vor fi elab orate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului impreuna cu reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de ramura a inva tamantului. ART. 271 Dreptul la initiativa profesionala consta in: a) conceperea activitatii profesionale si realizarea obiectivelor educationa le ale disciplinelor de invatamant, prin metodologii care respecta principiile p sihopedagogice; b) utilizarea bazei materiale si a resurselor invatamantului, in scopul real izarii obligatiilor profesionale; c) punerea in practica a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de invatamant. SECTIUNEA a 9-a Dreptul la securitate al personalului didactic ART. 272 (1) Cadrele didactice nu pot fi perturbate in timpul desfasurarii activitati i didactice de nicio autoritate scolara sau publica. (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), nu se considera perturbare a cadrelor didactice in timpul desfasurarii activitatii didactice interventia auto ritatilor scolare si/sau publice in situatiile in care sanatatea fizica sau psih ica a elevilor ori a personalului este pusa in pericol in orice mod, conform con statarii personalului de conducere, respectiv in timpul exercitiilor de alarmare pentru situatii de urgenta. (3) Inregistrarea prin orice procedee a activitatii didactice poate fi facut a numai cu acordul celui care o conduce. (4) Multiplicarea, sub orice forma, a inregistrarilor activitatii didactice de catre elevi sau de catre alte persoane este permisa numai cu acordul cadrului didactic respectiv. (5) Inregistrarea prin orice procedee a activitatilor desfasurate in spatiil e scolare este permisa numai cu acordul personalului de conducere, cu exceptia c elor de la alin. (3). SECTIUNEA a 10-a Dreptul de participare la viata sociala ART. 273 (1) Personalul didactic are dreptul sa participe la viata sociala si publica , in beneficiul propriu, in interesul invatamantului. (2) Personalul didactic are dreptul sa faca parte din asociatii si organizat ii sindicale, profesionale si culturale, nationale si internationale, legal cons tituite, in conformitate cu prevederile legii. (3) Personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale in spatiul s colar si poate intreprinde actiuni in nume propriu in afara acestui spatiu, daca

acestea nu afecteaza prestigiul invatamantului si demnitatea profesiei de educa tor, respectiv prevederile prezentei legi. ART. 274 (1) Personalul didactic beneficiaza, in limita fondurilor alocate prin buget , din fonduri extrabugetare sau sponsorizari, de acoperirea integrala ori partia la a cheltuielilor de deplasare si de participare la manifestari stiintifice org anizate in strainatate, cu aprobarea consiliului de administratie al unitatii de invatamant. (2) Personalul prevazut la alin. (1) inainteaza unitatii de invatamant propu neri de valorificare a rezultatelor actiunii pentru care a primit aprobarea de d eplasare. ART. 275 (1) Cadrele didactice au obligatia morala sa isi acorde respect reciproc si sprijin in indeplinirea obligatiilor profesionale. (2) Personalul didactic de conducere, de indrumare si de control, precum si personalul didactic auxiliar au obligatia de a respecta atributiile prevazute in fisa postului. (3) Personalul didactic de conducere, de indrumare si de control, precum si personalul didactic auxiliar au obligatia de a participa la activitati de formar e continua, in conditiile legii. ART. 276 Personalului didactic din unitatile de invatamant conexe, care nu dispune de locuinta in localitatea unde are postul, i se deconteaza cheltuielile de transp ort, conform legii. ART. 277 Copiii personalului didactic aflat in activitate sunt scutiti de plata taxel or de inscriere la concursurile de admitere in invatamantul superior si benefici aza de gratuitate la cazare in camine si internate. ART. 278 Personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant beneficiaza de o com pensatie de la bugetul asigurarilor sociale de stat de 50% din valoarea cazarii, mesei si a tratamentului in bazele de odihna si tratament. ART. 279 Personalul didactic titular care din proprie initiativa solicita sa se speci alizeze/sa continue studiile are dreptul la concediu fara plata. Durata totala a acestuia nu poate depasi 3 ani intr-un interval de 7 ani. Aprobarile in aceste situatii sunt de competenta unitatii scolare prin consiliul de administratie, da ca se face dovada activitatii respective. SECTIUNEA a 11-a Raspunderea disciplinara si patrimoniala ART. 280 (1) Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum si cel de cond ucere, de indrumare si de control din invatamantul preuniversitar raspund discip linar pentru incalcarea cu vinovatie a indatoririlor ce le revin potrivit contra ctului individual de munca, precum si pentru incalcarea normelor de comportare c are dauneaza interesului invatamantului si prestigiului unitatii/institutiei, co nform legii. (2) Sanctiunile disciplinare care se pot aplica personalului prevazut la ali n. (1), in raport cu gravitatea abaterilor, sunt: a) observatie scrisa; b) avertisment; c) diminuarea salariului de baza, cumulat, cand este cazul, cu indemnizatia de conducere, de indrumare si de control, cu pana la 15%, pe o perioada de 1-6 l uni; d) suspendarea, pe o perioada de pana la 3 ani, a dreptului de inscriere la un concurs pentru ocuparea unei functii didactice superioare sau pentru obtinere a gradelor didactice ori a unei functii de conducere, de indrumare si de control ;

Sesizarea se face in scris si se inregistreaza la registratura unitatii/institu tiei de invatamant. precum si orice alte date concludente. (9) Normele privind componenta. personalul de indrumare si de control din cadrul inspectoratelor scolare si de personalul d e indrumare si de control din cadrul Ministerului Educatiei. c) pentru personalul de indrumare si de control din cadrul Ministerului Educ atiei. decizia respectiva la coleg iul de disciplina de pe langa inspectoratul scolar. de indrumare si de control din inva tamant. iar ceilalti au functia didactica cel putin egala cu a celui c are a savarsit abaterea. comisii formate din 3-5 membri. dintre care u nul reprezinta organizatia sindicala din care face parte persoana aflata in disc utie sau este un reprezentant al salariatilor. Din comisie face parte si un inspector din cadrul inspectoratului scolar j udetean/al municipiului Bucuresti. comisii formate din 3-5 membri. i ar ceilalti au functia didactica cel putin egala cu a celui care a savarsit abat erea. comisiile de cercetare disciplinara se constituie dupa cum ur meaza: a) pentru personalul didactic. Cercetarii. imprejurarile in care au fost savarsite. (8) Persoanele sanctionate incadrate in unitatile de invatamant au dreptul d e a contesta. precum si atrib . organizarea si functionarea. (5) Comisiile de cercetare disciplinara sunt numite de: a) consiliul de administratie al unitatii de invatamant preuniversitar. decizia respectiva la Colegiul c entral de disciplina al Ministerului Educatiei. precum si pentru personalul de conducere din inspectorate le scolare judetene/al municipiului Bucuresti. tineretului si sportului. comisii formate din 3-5 membri. iar ceilalti au functia didactica cel putin egala cu a celui care a savarsit abaterea. pent ru personalul didactic si personalul de conducere al acesteia. dintre care un reprezentant al salariatilor. Tineretului si Sport ului. b) ministrul educatiei. iar ceilalti au functia didactica cel putin egala cu a celui care a savarsit abaterea. care a fost sanctionat. in termen de 15 zile de la comunicare. Refuzul celui cercetat de a se preze nta la audiere. Persoanei nevinovate i se comunica in scris inexistenta faptelor pentru care a f ost cercetata. desi a fost instiintat in scris cu minimum 48 de ore inainte. (4) Pentru cercetarea abaterilor prezumate savarsite de personalul didactic. b) pentru personalul de conducere al unitatilor de invatamant preuniversitar . din tre care unul reprezinta organizatia sindicala din care face parte persoana afla ta in discutie sau este un reprezentant al salariatilor. cercetarii. dintre care un reprezentant al salariatilor. Personalul de conducere. pr ecum si de a da declaratii scrise se constata prin proces-verbal si nu impiedica finalizarea cercetarii. de indrumare si de control din inspectoratele scolare si din Ministerul Educatiei. personalul de conducere al unitatilor de invatamant preuniversitar. Cadrul didactic cercetat are dreptul sa cunoasca toate actele cercetarii si sa isi produca probe in aparare. Tineretului si Sportului. (6) In cadrul cercetarii abaterii prezumate se stabilesc faptele si urmarile acestora. (7) Cercetarea faptei si comunicarea deciziei se fac in termen de cel mult 3 0 de zile de la data constatarii acesteia. d) pentru personalul de conducere al inspectoratelor scolare judetene/al mun icipiului Bucuresti. consemnata in condica de inspectii sa u la registratura generala a unitatii de invatamant preuniversitar/institutiei. Tin eretului si Sportului. pentru functii le de indrumare si de control din cadrul Ministerului Educatiei. Tineret ului si Sportului. Cercetarii. f) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. (3) Orice persoana poate sesiza unitatea de invatamant/institutia de invatam ant cu privire la savarsirea unei fapte ce poate constitui abatere disciplinara. Audierea celui cercetat si veri ficarea apararii acestuia sunt obligatorii. Cercetarii.e) destituirea din functia de conducere. Cercetarii. are dreptul de a c ontesta. comisii formate din 3-5 membri. in termen de 15 zile de la comunicare. Tineretului si Sportului. existenta sau inexistenta vi novatiei. Cercetarii.

CAP. ART. pe baza raportului comisiei de cercetare. propunerea de sanctionare se face de ministrul educatiei. SECTIUNEA a 12-a Pensionarea ART. dupa caz. (2) Personalul didactic de conducere. Decizia de imputar e. de indrumare sau de control. Sanctiunile aprobate de con siliul de administratie sunt puse in aplicare si comunicate prin decizie a direc torului unitatii de invatamant preuniversitar. (3) Pentru motive temeinice. ART. 283 Raspunderea patrimoniala a personalului didactic. (4) Cadrele didactice pensionate pot desfasura activitati didactice. se interzice indeplinirea orica rei functii de conducere. de catre directorul unitatii de invatamant. Tineretului si S portului se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educatie i. cerceta rii. prin decizie scrisa. Tineretului si Sportului. (5) Personalul didactic pensionat din invatamant beneficiaza de asistenta me dicala si de acces la casele de odihna si la bazele de tratament ale cadrelor di dactice. Cerc etarii. propunerea de sanctionare se face de catre consiliul de administratie al unitat ii de invatamant preuniversitar si se comunica prin decizie a inspectorului scol ar general. 282 Sanctiunea se stabileste. p ropunerea de sanctionare se face de catre director sau de cel putin 2/3 din numa rul total al membrilor consiliului de administratie. Du pa data implinirii varstei legale de pensionare. precum si celelalte acte pentru recuperarea pagubelor si a prejudiciilor se f ac de conducerea unitatii sau a institutiei al carei salariat este cel in cauza. de indrumare si de control se poate face si in timpul anului scolar. tineretului si sportului. (10) Dreptul persoanei sanctionate de a se adresa instantelor judecatoresti este garantat. a personalului didactic au xiliar. cercetarii. cercetarii. ART. 281 (1) Pentru personalul didactic din unitatile de invatamant preuniversitar. 284 (1) Personalul didactic beneficiaza de pensie in conditiile prevazute de leg islatia de asigurari sociale si pensii care reglementeaza sistemul public de pen sii. tineretului si sportului si se comunica prin ordin. cu aprobar ea consiliului de administratie al unitatii de invatamant. tineretului si sportului. cercetarii. inspectorul scolar general sau ministrul educatiei. (2) Pentru personalul de conducere al unitatii de invatamant preuniversitar. d e ministrul educatiei. precum si a celui de conducere. respectiv al inspecto ratului scolar. respectiv de secret arul de stat sau de seful ierarhic al persoanei in cauza si se comunica prin ord in. in afara de cazurile cand.utiile colegiului de disciplina de pe langa inspectoratul scolar si ale Colegiul ui central de disciplina al Ministerului Educatiei. tineretului si sportului. de autor itatea care a numit aceasta comisie si se comunica celui in cauza. II Statutul personalului didactic si de cercetare din invatamantul superior . dupa caz. pensionarea personalului didactic de conducere. (3) Pentru personalul de conducere din inspectoratele scolare si casele corp ului didactic. se dispune altfel. de indrumare si de control din invatam antul de stat se pensioneaza la data implinirii varstei legale de pensionare. (4) Pentru personalul de indrumare si control din Ministerul Educatiei. prin lege. Cercetarii. de indrumare si de control din invataman tul preuniversitar se stabileste potrivit legislatiei muncii. dupa implinirea varstei standard de pensionare. salariz ate prin plata cu ora. propunerea de sanctionare se face.

senatul universitar poate a proba. in ordine ierarhica. obtinerea permisului de munca este sarcina instit utiei de invatamant superior angajatoare. 286 (1) Statele de functii ale personalului didactic si de cercetare se intocmes c anual. conferentiar universit ar si profesor universitar. ca urmare a precizarii sarcin . (2) In institutiile de invatamant superior functiile de cercetare sunt: a) asistent cercetare. pe o durata determinata. in scoli doctorale. in calitate de cadre didactic e universitare asociate invitate. indrumare a studentilor si a studentilor-doctoranzi. c) cercetator stiintific gradul III. in conformitate cu standardele nationale. senatul universitar aproba. personal de cercetare asociat. cu cel putin 15 zile inainte de inceperea fiecarui an universitar si nu se pot modifica in timpul anului univers itar. b) cercetator stiintific. b) formatiunile de studiu. Angajarea acestora se face conform legii. (6) Acolo unde este cazul. prin consultarea membrilor acestora. din tara sau din strainatate. lucrari practice sau de laborator. c) cercetator stiintific gradul II se echivaleaza cu conferentiar universita r. d) cercetator stiintific gradul I se echivaleaza cu profesor universitar. In cazul specialistilor fara grad didactic uni versitar recunoscut in tara. b) cercetator stiintific gradul III se echivaleaza cu lector universitar/sef de lucrari. gradul d idactic corespunzator performantei. prin stabilirea de norme universitare. inclusiv studen ti din toate cele 3 cicluri.SECTIUNEA 1 Norma universitara ART. d) profesor universitar. specificandu-se functiile didactice si de cercetare corespunzatoare si numarul saptamanal de ore conventionale reparti zate pe activitati de predare. ART. potrivit legi i. la discipline le din planul de invatamant. e) cercetator stiintific gradul I. c) conferentiar universitar. pentru pers oanele care detin o diploma de doctor. d) cercetator stiintific gradul II. (4) In invatamantul superior poate functiona personal didactic asociat pentr u urmatoarele functii: lector universitar/sef de lucrari. de cercetare si activitati echivalente acestora. prin evaluare. posturile didac tice si de cercetare ocupate sau vacante. b) lector universitar/sef de lucrari. in institute de cercetare. (3) In statul de functii sunt inscrise. (3) Echivalenta functiilor din cercetare cu functiile didactice este urmatoa rea: a) cercetator stiintific se echivaleaza cu asistent universitar. (4) Statele de functii se intocmesc la nivelul departamentelor sau al scolil or doctorale. (5) In raport cu necesitatile academice proprii. indr umare de proiecte. in centr e de cercetare si microproductie sau in alte unitati pot functiona pe posturi di stincte si personal de cercetare. (2) Functiile didactice si numarul posturilor se stabilesc tinand seama de: a) planurile de invatamant. precum si alte categorii de personal. c) normele universitare. 285 (1) In institutiile de invatamant superior functiile didactice sunt: a) asistent universitar. invitarea in cadrul institutiei de invatamant su perior a unor cadre didactice universitare si a altor specialisti cu valoare rec unoscuta in domeniu. practica de specialitate. (7) In departamente. seminare.

La departamentele cu discipline la mai multe facultati. precum si nivelul studiilor necesare pentru ocuparea ace stor functii se elaboreaza de Ministerul Educatiei. (4) Norma didactica se stabileste conform planului de invatamant si se calcu leaza ca norma medie saptamanala. d) indrumarea elaborarii disertatiilor de master.5 ore conventionale. cuprinse in norma didact ica.5 ore conventionale. b) reprezinta 1. se cuantifica in ore conventionale. indrumarea cercurilor stiintifice studentesti. (8) Angajarea personalului didactic si de cercetare auxiliar si nedidactic s e face prin concurs organizat de facultate sau de scoala doctorala. f) alte activitati didactice. (5) Ora conventionala este ora didactica de activitati prevazute la alin. al departamentului sau al scolii doctorale. (7) In invatamantul universitar de master si in invatamantul universitar de doctorat. in functie de bugetul si specificul institu tiei. dupa caz. (2 ) lit. indrumare de pro iecte de an. 287 (1) Norma universitara cuprinde: a) norma didactica. potrivit leg ii. al facultatii. Tineretului si S portului. constitui nd anexa la contractul individual de munca. Fac exceptie de la aceasta prevedere orele de predare a limbii respective. j) participarea la consilii si in comisii in interesul invatamantului. practice si de cercetare stiintifica inscrise in planurile de invatamant. indiferent de perioada semestrului universitar in care este efectuata. activitatile de predare. ora de activitati de predare rep rezinta doua ore conventionale. b) din invatamantul universitar de licenta. ora de activitati de predare reprezinta 2. lucrari practice si de laborator. c) indrumarea elaborarii lucrarilor de licenta. (8) In cazul predarii integrale in limbi de circulatie internationala. dupa caz. (3) Norma didactica saptamanala in invatamantul superior se cuantifica in or e conventionale. printr-o metodologie aprobata de senatu . (9) Activitatile prevazute la alin. Cercetarii. (6) Numarul posturilor pentru personalul didactic si de cercetare auxiliar s e stabileste de senatul universitar. de directorul depar tamentului sau de conducatorul scolii doctorale si aprobata de rector. a st udentilor in cadrul sistemului de credite transferabile. Familiei si Protectiei Sociale. (9) Atributiile personalului didactic auxiliar si nedidactic sunt stabilite in fisa individuala a postului. (2) Norma didactica poate cuprinde: a) activitati de predare. e) indrumarea elaborarii tezelor de doctorat. master si doctorat. g) conducerea activitatilor didactico-artistice sau sportive. de decan. b) norma de cercetare. de consiliul scolii doctorale si se aproba de senatul universitar.ilor didactice si de cercetare de catre consiliul facultatii. consultatii. iar ora de activitati prevazute la alin. avizata. ART. (2) lit. (5) Statul de functii al personalului didactic si de cercetare se avizeaza d e consiliul facultatii sau. c)-j). statele de functii se completeaza pe baza notelor de comanda. avizate de conducerea institutiei de invatamant superior. h) activitati de evaluare. al programului de studii. Norma medie saptamanala se stabileste prin impartirea n umarului de ore conventionale din fisa individuala a postului la numarul de sapt amani inscris in planul de invatamant pentru activitatea didactica de predare si de seminar din intregul an universitar. (2) lit. i) tutorat. b) activitati de seminar. (7) Nomenclatorul general de functii didactice si de cercetare auxiliare din invatamantul superior.25. impreuna cu Ministerul Muncii. (6) In invatamantul universitar de licenta. seminar sau alt e activitati pot fi normate cu un coeficient suplimentar multiplicativ de 1. la ci clurile de licenta.

(17) In limitele prevazute de prezentul articol. f ara a depasi limita maxima prevazuta la alin. . (10) si (11) reprezinta limita minim a privind normarea activitatii didactice. cadrul d idactic are obligatiile personalului de cercetare din invatamantul superior. la propunerea directorului de departament. in functie de programul de studii. b) conferentiar universitar: 8 ore conventionale. (10) Norma didactica saptamanala minima pentru activitatile prevazute la ali n. la cererea ace stora. (10) si (11). in situatia in care norma didactica nu poate fi alcatuit a conform alin. cu respectarea standardelor de asigurare a calitatii. (2) lit. (14) Norma didactica a personalului didactic care nu desfasoara activitati d e cercetare stiintifica sau echivalente acestora este superioara celei minime. (2) lit. (16) Cadrele didactice titulare a caror norma didactica nu poate fi constitu ita conform prevederilor alin. sau deciziei consiliului scolii doctorale. timpul saptamanal de lucru al acestuia e ste identic cu cel stabilit pentru personalul cu functii echivalente din celelal te sectoare bugetare. norma universitara efectiva. potrivit legii. diferentele pana la norma didactica minima se comp leteaza cu activitati de cercetare stiintifica. in functie de domeniu. conform deciziei consiliului facultatii. (12). dintre care cel putin 4 or e conventionale de activitati de predare. in baza autonomie i universitare. diferentiat. cu acordul consiliului facultati i. (18) In departamente.l universitar. dintre care cel putin doua ore conventionale de activitati de predare.5 ore conventionale. la propunerea directorului de departament. astfel incat unei ore fizice de activitati sa ii corespunda minimum 0. de profil si de specializare. (13) Norma didactica prevazuta la alin. (19) Personalul de cercetare din invatamantul superior desfasoara activitati specifice. In insti tutiile de invatamant superior de stat. (12) Norma didactica nu poate depasi 16 ore conventionale pe saptamana. (22) Suma totala a orelor de munca dintr-o norma didactica sau de cercetare. norma didactica saptamanala minima. a)-f) se stabileste dupa cum urmeaza: a) profesor universitar: 7 ore conventionale. fara a depasi limita maxi ma prevazuta la alin. (11) Prin exceptie. senatul universitar stabile ste. (15) Prin exceptie. Tineretului si Sportului poate beneficia de o reducere a normei didactice de cel mult 30%. respectiv cu acordul consiliului s colii doctorale. (12). dintre care cel putin 4 ore co nventionale de activitati de predare. In aceasta perioada. Cercetarii. iar ora de cercetare este echivalenta cu 0. c) lector universitar/sef de lucrari: 10 ore conventionale.5 ore conv entionale. prin regulament. scoli doctorale. (10) lit. unitati sau centre de cercetare si mi croproductie poate functiona pe posturi distincte si personal de cercetare cu co ntract de munca pe perioada determinata sau nedeterminata. datorita specificului disciplinelor. stabilite in fisa individuala a postului de catre conducerea departa mentului sau a scolii doctorale. de special izare. cu norma integrala de cercetare stiintifica. (20) Personalul didactic auxiliar si nedidactic din invatamantul superior de sfasoara activitati specifice stabilite in fisa individuala a postului. a)-c) care. mentinandu-si calitatea de t itular in functia didactica obtinuta prin concurs. Senatul universitar. de ponderea disciplinelor in pregatirea de specialitate a studentilor si de dimensiunea formatiunilor de studiu. cuprinzand activitati prevazu te la alin. c) si f). (10)-(15) pot fi trecute temporar. Diminuarea normei didactice este de cel mult 1/2 din norma resp ectiva. poate mari. cu aprobarea senatului universitar. (21) Personalul care exercita o functie de conducere in cadrul institutiei d e invatamant superior sau de indrumare si control in cadrul Ministerului Educati ei. nu are in structura postului or e de curs se majoreaza cu doua ore conventionale. Cadrul d idactic isi mentine calitatea de titular in functia didactica obtinuta prin conc urs. norma personalului didactic prevazut la alin. b). d) asistent universitar: 11 ore conventionale.

in baza criteriilor de performanta profesionala si a situatiei financiare. 289 (1) Personalul didactic si de cercetare se pensioneaza la implinirea varstei de 65 de ani. (5) Regimul juridic al cumulului salariului cu pensia nu se aplica cadrelor didactice care beneficiaza de prevederile alin.realizata prin cumularea ponderilor activitatilor prevazute la alin. particulare si confesion ale. fara limita de varsta. este de 40 ore pe saptamana. poate decide continuarea activitatii unui cadru didactic sau de cercetare dupa p ensionare. si isi pastreaza calitatea de titular. (2) Activitatile din granturi sau contractele de cercetare se remunereaza co nform deciziei directorului de grant. (3) si (4). b) dupa implinirea varstei de 65 de ani. in baza unui contract pe perioada determinata de un an. la orice nivel al universitatii. (3) Senatul universitar din universitatile de stat. prin exceptie de la prevederile art. (1). particular si confesional se interzice ocuparea oricarei functii de conducere sau de administrare. Pentru personalul titular. Cartei universitare si prevederilor contractuale. 287. 288 (1) Activitatile didactice care excedeaza o norma didactica prevazuta la art . pot conduce noi studenti-doctoranzi numai in regim de cotutela impreuna cu un cadru didactic si de cercetare care n u implineste varsta de pensionare pe toata durata desfasurarii doctoratului resp ectiv. (6) Cadrele didactice care sunt alese sau numite in institutiile publice ale statului sau desfasoara activitati specifice functiei publice in ministere ori in alte organe de specialitate ale statului pot desfasura activitati didactice a ferente unei norme didactice. 287 sunt remunerate in regim de plata cu ora. ART. nu poate depasi norma didactica minima. ART. conform legii si prevederilor Cartei unive rsitare. 164 alin. (3) Sustinerea de catre personalul titular de activitati de predare si cerce tare in alte institutii de invatamant superior sau de cercetare se poate face do ar cu acordul scris al senatului universitar. (4) Cadrele didactice si de cercetare care conduc doctorate se pensioneaza l a implinirea varstei de 65 de ani si: a) pot conduce doctoratele in desfasurare la data pensionarii pana la implin irea varstei de 70 de ani. numar ul maxim de ore platite in regim de plata cu ora. p entru excelenta didactica si de cercetare. indiferent de institutia la ca re se efectueaza. inceteaza de drept in cazul persoanelor care au implinit varsta de pensionare. Pe perioada anului sabatic. Mandatele celor care detin functii de conducere s au de administrare. (3). Contractul de cercetare s tabileste atat modalitatea de plata efectiva. cu aprobarea senatului universitar . dar sunt scutiti de efectuarea activita tilor din fisa postului. Atributiile lor sunt . cu posibilita tea de prelungire anuala conform Cartei universitare. Fac exceptie de la aceste re glementari functiile de membru al consiliului de administratie al universitatilo r particulare. 290 (1) Studentii-doctoranzi sunt incadrati de catre IOSUD sau o institutie memb ra a unei IOSUD ca asistenti de cercetare ori asistenti universitari pe perioada determinata. dupa pensionare. cadrelor didactice care au atins vars ta de pensionare. Cadrele didactice pensionate pot fi platite in regim de plata cu ora. acest ia beneficiaza de pana la un salariu de baza. (4) Activitatile de cercetare pe baza de contract sunt remunerate conform le gii. la orice nivel al u niversitatii. ART. (5) Profesorii si conferentiarii titulari sau directorii de granturi care ti mp de 6 ani consecutivi au derulat granturi de cercetare si au functionat in ace easi universitate pot beneficia de an sabatic. Sen atul universitar poate decide conferirea titlului onorific de profesor emerit. (2) In invatamantul superior de stat. cat si cuantumurile. norma didactica fiind redusa corespunzator limitei prevazute la ar t.

studentii-doctoranzi pot fi angajati pe o perioada determ inata de maximum 5 ani. SECTIUNEA a 2-a Ocuparea functiilor didactice si a posturilor didactice ART. pe perioada determinata sau pe perioada nedeterminata . propuse de ARACIS si aprobate de Ministerul Educatiei . motivarea. inclusiv de vechimea in munca. care apartine unei institutii de inv atamant superior si care desfasoara activitati didactice si/sau de cercetare. Tineretului si Sportului. durata unei perioade determinate este de maximum 3 ani. (6) In cazul desfiintarii unei unitati de invatamant superior de stat. perso nalul astfel disponibilizat beneficiaza de salarii compensatorii. calitate a de titular poate fi numai la una dintre ele. Tineretului si Sportului si a Cartei universitare. cand un cadru didactic desfasoara activitati didactice sau de cercetare stiintifica in m ai multe institutii de invatamant superior ori de cercetare-dezvoltare. calitatea este de cadru didactic sau de cercetator asociat. conform legisl atiei in vigoare. unul dintre titlurile universitare s au de cercetare prevazute de prezenta lege. organizat de institutia de invatamant superior. 293 Ocuparea posturilor didactice. fara nicio discriminare. in conditiile legii. in concordanta cu prog ramul si ciclul de studii.stabilite de senatul universitar. (2) In raport cu relatiile de munca stabilite cu institutia de invatamant su perior. 292 Formatiunile de studiu si dimensiunile acestora se stabilesc de catre senate le universitare. potrivit legii. (2) La concursul pentru un post didactic sau de cercetare pot participa ceta teni romani ori straini. cu respectarea standardelor de calitate. dupa obtinerea titlului de doctor. cartea de munca sau registrul angajatilor. (2) Studentii-doctoranzi beneficiaza de toate drepturile asistentilor de cer cetare sau asistentilor universitari. ART. (3) Prin exceptie de la prevederile legislatiei muncii. (4) Calitatea de titular exista numai in raport cu o singura institutie de i nvatamant superior sau cu o singura institutie de cercetare-dezvoltare. (5) Contractul de angajare pe perioada determinata incheiat intre universita . Personal didactic titular este si personalul didactic care beneficiaza de rezer vare de post. 294 (1) Angajarea pe un post didactic sau de cercetare se face. cu specificatia calit atii de titular. (3) Prin personal didactic titular se intelege personalul didactic care ocup a o functie didactica intr-o universitate. iar in celelalte. personalul didactic poate fi: titular sau asociat. evaluarea. Cercetarii. Institutia de invatamant superior i n care cadrul didactic este titular are obligatia de a pastra si de a gestiona. in conditiile legii. formarea continua si co ncedierea personalului didactic si de cercetare sunt de competenta universitatil or. Cadrele didactice si de cercetare angajate pe perioada determinata au statut de cadru didactic si de cercetare asociat. personalul did actic poate fi: personal didactic sau personal didactic auxiliar. in baza legislatiei in vigoare. ART. se int elege personalul care detine. obtinuta prin concurs. 291 (1) Prin personal didactic si de cercetare. Cercetarii. In raport cu particip area la procesul didactic si cu gradul de pregatire profesionala. pe o perioada nedeterminata. in conditiile legii. in sensul prezentei legi. a metodologiei-cadru stabilite de Ministerul Educatiei. 319/2003 privind Statutul personalu lui de cercetare-dezvoltare. ART. (5) Functiilor de cercetare-dezvoltare din universitati si personalului care le ocupa li se aplica prevederile Legii nr. in mod legal. dupa intrarea in vigoare a prezentei legi. Angajarea pe perioada nedeterminata pe orice functie didactica sau de cercetar e este posibila numai prin concurs public. Salariatul opteaza unde are functia de baza. (4) Prin exceptie.

in functie de rezultatele profesionale personale. Tineretului si Sportului. de etica universitar a si a legislatiei in vigoare. iar inca drarea pe post se face incepand cu prima zi a semestrului urmator concursului. conflictele de interese si i ncompatibilitatile. premii. 297 (1) In baza metodologiei-cadru prevazute la art. publicatii stiintifice. initiata de Ministerul Educatiei. ceri ntele minime pentru prezentarea la concurs. de solutionare a contestatiilor. (4) Dupa intrarea in vigoare a prezentei legi se interzice ocuparea concomit enta de catre soti. (2) In cazul constatarii nerespectarii prevederilor legale in procedura de o cupare a posturilor didactice si de cercetare. universitatile isi stabilesc metodologia proprie de conferire a titlurilor si de ocupare a posturilor didactice si de cercetare. (1) si a legislat iei in vigoare. senatul universitar poate aplic a sanctiuni specificate in metodologia proprie. Publicarea posturilor scoase la concu rs se face cel putin pe site-ul web propriu si pe un site web specializat. a respectarii eticii univer sitare si a legislatiei in vigoare. (5) Incalcarea prevederilor alin. (2) In conditiile constatarii unor nereguli. Cercetarii. 299 (1) Universitatile raspund public de modul de ocupare a posturilor didactice si de cercetare. conform prezentei legi. prin plata cu ora. afini si rude pana la gradul al III-lea inclusiv a functiilo r prin care unul sau una se afla fata de celalalt sau cealalta intr-o pozitie de conducere. in calitate de profesori ori conferentiari asociati invitati. inovatii. . ART. modul de organizare si de desfasur are a concursului. din tara sau din strain atate. evaluate pe baza criteriilor adoptate de senatul universitar. Ministerul Educatiei. ART. 296 (1) Posturile didactice rezervate. vacante ori temporar vacante sunt acoperi te cu prioritate de personalul didactic titular al institutiei ori de personalul didactic asociat. precum si in functie de nevoile de angajare si de resursele financiare ale institutiei. ART. la propunerea CNATDCU. Cercetarii . (2) Angajarea specialistilor cu valoare stiintifica recunoscuta in domeniu. a). 219 alin. admin istrat de Ministerul Educatiei.te si membri ai personalului didactic si de cercetare in urma unui concurs poate fi reinnoit. in conformitate cu prevede rile legale in vigoare. cu cel putin doua luni inainte de concurs. Cercetarii. (1). (2) Metodologia va stabili. (2) Rezultatele concursurilor sunt aprobate de senatul universitar. pentru fiecare titlu sau functie didactica. (3) Universitatile au obligatia sa respecte aceasta metodologie si sa public e toate posturile scoase la concurs. 295 alin. ART. decanii facultatilor si rectorul raspund in fata senatului universitar pentru buna desfasurare a concursurilor de ocupare a posturilor. ART. in vederea asigurarii calitatii. (3) Functiile si gradele de cercetator stiintific in reteaua invatamantului superior se obtin potrivit reglementarilor legale in vigoare. (3) si (4) duce la invalidarea concursului si la penalizarea celor vinovati pe baza metodologiei-cadru prevazute la alin. 295 (1) Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor vacante va fi st abilita prin hotarare a Guvernului. insotite de programa aferenta concursului. Tineretului si Sportului. se avizeaza de consiliul departamentului si se aproba de consiliul facultatii. cu referire la standardele minimale stabilite conform art. 298 (1) Directorii departamentelor. (1) lit. care este aprob ata de catre senatul universitar. control. in conditiile respectarii normelor de calitate. autoritate sau evaluare institutionala directa la orice niv el in aceeasi universitate. Aceasta metodologie nu poate face referire la vechime si nu poate discrimina persoanele din afara institutiei sau tarii fata d e persoanele din institutie ori din tara. prin inventii. mergand pana la demiterea decani lor sau a rectorului.

cercetarii. specifice fun ctiei. b) detinerea atestatului de abilitare. (2) Teza de abilitare releva capacitatile si performantele didactice si de c ercetare. concursul se anuleaza si se reia. 300 (1) Abilitarea consta in: a) redactarea unei teze de abilitare. c) indeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice. 219 alin. c) admiterea tezei de abilitare in urma sustinerii publice. (1) lit. conform legii. (1) lit. fara impunerea unor conditii de vechime. aprobate de senatul universitar. specifice fu nctiei. care probeaza originalitatea si r elevanta contributiilor academice. d) indeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice. aprobate de senatul universitar. (6) In institutiile de invatamant superior. ART. a). (4) Cererea pentru sustinerea examenului de abilitare este adresata CNATDCU. La implinirea acestui termen. functia de asistent de cercetare poate fi ocupata numai de . conform legii. fara impunerea unor conditii de vechime . standarde aprobate conform art. (3) Conditiile minimale pentru ocuparea functiei didactice de lector univers itar/sef de lucrari sunt urmatoarele: a) detinerea diplomei de doctor. standarde aprobate conform art. 2 19 alin. fara impunerea unor conditii de vechime . prec um si indeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice. Teza prezinta in mod documentat realizarile profesionale obtinute ulte rior conferirii titlului de doctor in stiinta. b) indeplinirea standardelor minimale pentru ocuparea functiei de conferenti ar universitar.Tineretului si Sportului poate aplica sanctiuni prevazute de prezenta lege. fara impunerea unor conditii de vechime . (5) Conditiile pentru ocuparea functiei didactice de profesor universitar su nt urmatoarele: a) detinerea diplomei de doctor. b) sustinerea publica a tezei de abilitare in fata unei comisii de specialit ate numite de CNATDCU si formata din cel putin 3 persoane. b) indeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice. aprobate de senatul universitar. 301 (1) Pentru ocuparea functiei didactice de asistent universitar sunt necesare obtinerea statutului de studentdoctorand sau detinerea diplomei de doctor. 219 alin. contractul de munca al persoanei in cauza inceteaza de drept. (3) In cazul in care instantele de judecata constata incalcarea procedurilor de desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice si de cerceta re din universitati. (5) Acordarea atestatului de abilitare este propusa de CNATDCU si este aprob ata prin ordin al ministrului educatiei. (1) lit. c) indeplinirea standardelor minimale pentru ocuparea functiei de profesor u niversitar. suplimentar fata de alte conditi i stabilite de lege. conform legii. a). in tara sau in strainatate. (2) O persoana care nu a obtinut o diploma de doctor nu poate ocupa functia de asistent universitar intr-o anumita institutie de invatamant superior pentru o perioada cumulata mai mare de 5 ani. specifice fu nctiei. aprobate de senatul universitar. ART. (3) Pot sustine examenul de abilitare numai persoanele care au titlul de doc tor in stiinta si care indeplinesc standardele minimale stabilite conform art. stiintifice si profesionale si care anticipea za o dezvoltare independenta a viitoarei cariere de cercetare si/sau universitar e. (4) Conditiile pentru ocuparea functiei didactice de conferentiar universita r sunt urmatoarele: a) detinerea diplomei de doctor. tineretului si sportului. specifice fu nctiei. pe baza unui raport intocmit de Consiliul de Etica si Management Universitar. conform legii. d) obtinerea atestatului de abilitare. a). care au calitatea de conducator de doctorat.

(4) Contractele de munca ale personalului didactic si de cercetare includ as umarea unor standarde minime ale rezultatelor activitatilor didactice si de cerc etare si clauze privind incetarea contractelor in conditiile neindeplinirii aces tor standarde minime. precum si a drepturilor de proprieta te intelectuala asupra creatiei stiintifice. titularului serviciului de resurse umane si conducatorului in stitutiei de invatamant superior. Rezultatele evaluarilor sunt informatii publice. (3) Membrilor comunitatii universitare le este garantata libertatea academic a. SECTIUNEA a 3-a Evaluarea calitatii cadrelor didactice ART. (3) Salarizarea personalului didactic si de cercetare se face si in functie de rezultatele si performantele acestuia. de a candida la obtinerea de granturi nationale si internationale. SECTIUNEA a 4-a Drepturi si obligatii ale personalului didactic ART. suplimentar fata de alte conditi i stabilite de lege. precum si din legislatia in vigoare. (8) In invatamantul superior medical. candidatii la concursul pentru ocupare a posturilor de sef de lucrari si de conferentiar trebuie sa aiba si titlul de m edic specialist. functiile de cercetare de cercetator stiintific sau superio are pot fi ocupate numai de persoane care detin diploma de doctor. Fac exceptie posturile de la disciplinele care nu au corespondent in rete aua Ministerului Sanatatii si cele de la disciplinele preclinice. 304 (1) Personalul din invatamantul superior are drepturi si indatoriri care dec urg din Carta universitara. Statul de functii constituie documentul legal in baza caruia se face salarizarea lunara a fiecarui membru al personalul ui didactic si de cercetare. 303 (1) Rezultatele si performantele activitatilor didactice si de cercetare ale personalului didactic si de cercetare dintr-o universitate sunt evaluate period ic. fara restrictii ale libertatii academice. ei pot exprima liber opinii academice in spatiul universita r si au libertatea de predare. in statul de functii. Aceasta evaluare se face in conformitate cu o metodologie aprobata si aplicata de catre senatul universitar. art icole. ART. iar candidatii la concursul pentru ocuparea postului de profeso r universitar trebuie sa aiba si titlul de medic primar. (2) Protectia drepturilor salariatilor. volume sau opere de arta.persoane care sunt studentidoctoranzi sau care detin diploma de doctor. 302 (1) Datele si informatiile privind situatia profesionala a personalului dida ctic si de cercetare si a celui tehnic-administrativ se consemneaza intr-o fisa personala de serviciu. culturale sau artistice este garant ata si se asigura in conformitate cu prevederile Cartei universitare si cu legis latia specifica in vigoare. in conformitate cu cr iteriile de calitate academica. la intervale de maximum 5 ani. din Codul de etica universitara. conform legii. (9) In invatamantul superior medical. din contractul indi vidual de munca. (4) Personalul didactic si de cercetare are dreptul de a publica studii. In baza acesteia. . de cercetare si de creatie. (7) In institutiile de invatamant superior. Fac exceptie posturile de la disciplinele care nu au corespondent in reteaua Ministerului Sanatatii si cele de la disciplinele preclinice. Accesul la fisa personala de serviciu este permis numai p ersoanei in cauza. (2) Fisele de post individualizate se incadreaza la nivel de departament sau scoala doctorala. candidatii la concursul pentru ocupare a postului de asistent universitar trebuie sa aiba cel putin titlul de medic rez ident. (2) Evaluarea de catre studenti a prestatiei cadrelor didactice este obligat orie.

cercetare. integral sau partial. normele metodologice referitoare la efec tuarea concediului legal vor fi elaborate de Ministerul Educatiei. (6) Cadrele didactice titulare pe un post didactic din invatamant. alese in Parlament. in perioada vacantelor universitare. in conformitate cu p revederile legii. precum si cadrele didactice titulare pe un post didactic din invatama nt numite ca personal de conducere sau in functii de specialitate specifice din cadrul autoritatilor si institutiilor publice.(5) Personalul didactic si de cercetare are dreptul sa faca parte din asocia tii si organizatii sindicale. Pe toata durata man datului sau a numirii. Aprobarile in aceste situatii sunt de competenta conducerii institutiei de invatamant super ior sau. pres edinte si vicepresedinte al consiliului judetean. (13) Cadrele didactice beneficiaza de dreptul la concediu astfel: a) concediul anual cu plata. al Curtii Constitutionale. precum si din organizatii politice legal constituite. (15) Personalul din invatamant beneficiaza de asistenta medicala in cabinete . cu rezervarea catedrei pe perioa da respectiva. al Administratiei Prezidentiale. solici tat in strainatate pentru predare. Cercetarii. din surse proprii. (12) Perioada de rezervare a postului didactic se considera vechime in invat amant. are dreptul la concedii fara plata. o data la 10 ani. precum si cadrelor didactice trecute in functii de conducere. ca urmare a unor acorduri. al Avocatului Poporului. viceprimar. in functie de interesul invatama ntului si al celui in cauza. activitate artistica sau sportiva. De aceleasi dreptu ri beneficiaza si personalul de conducere si de specialitate de la casa corpului didactic. conducerea ins titutiei de invatamant poate intrerupe concediul legal. primar. a consiliului de administratie. persoanele in cauza urma nd a fi remunerate pentru munca depusa. (14) Institutiile de invatamant superior pot asigura. cel care lucreaza in organisme internationale. Parlamentului sau Guvernului. de cultura. Tineretului si Sportului. subprefect. b) perioadele de efectuare a concediului de odihna pentru fiecare cadru dida ctic se stabilesc de catre senatul universitar. comisiilor si agentiilor din subo rdinea Administratiei Prezidentiale. (11) Personalul didactic titular pe un post didactic din invatamant poate be neficia de concediu fara plata pe timp de un an universitar. cu o durat a de cel putin 40 de zile lucratoare. cadrele didactice pot cumula aceste functii cu activitate a didactica si de cercetare. dupa caz. au drept de rezervare a postu lui didactic pe perioada in care indeplinesc aceste functii. i se rezer va postul didactic pentru perioada respectiva. de indrumare si de control i n sistemul de invatamant. (6) beneficiaza si personalul didactic trimis in st rainatate cu misiuni de stat. care di n proprie initiativa solicita sa se specializeze sau sa participe la cercetare s tiintifica in tara sau in strainatate. pre cum si insotitorii acestora. transportul si cazarea cadrelor didactice care domiciliaza in alte localitati. (6) se aplica si cadrelor didactice titulare pe un pos t didactic din invatamant. conventii guvernamentale. in cazuri bine justificate. daca se face dovada activitat ii respective. numite in Guvern sau indeplinind functii de specialitate specifice di n aparatul Parlamentului. impreuna cu reprezentantii organizatiilor sindicale rep rezentative la nivel de ramura a invatamantului. profesionale si culturale. (8) De prevederile alin. precum si cele alese de Parlament in organismele centrale ale statului. daca sunt cadre didactice titulare pe un post didac tic din invatamant. pe baza de contract. al Consiliului Legislativ. nationale si internatio nale. (7) Prevederile alin. ori trimis pentru specializare. care indeplinesc functia de prefect. inter universitare sau interinstitutionale. (10) Personalul didactic titular pe un post didactic din invatamant. de tineret si de sport. Cercetarii. al Guvernului sau in M inisterul Educatiei. (9) Personalului didactic titular pe un post didactic din invatamant. c u aprobarea institutiei de invatamant superior. T ineretului si Sportului. Durat a totala a acestora nu poate depasi 3 ani intr-un interval de 7 ani.

307 Hotararile comisiei de etica universitara sunt avizate de consilierul juridi c al universitatii. e) alte atributii prevazute de prezenta lege sau stabilite conform Cartei un iversitare. 206/2004. 310 . respectiv 3 ani in cazul copiilor cu handicap. care se prezinta rectorului. micropr oductie. poate sesi za Comisiei de etica universitara abateri savarsite de membri ai comunitatii uni versitare. ART. (16) Personalul didactic are dreptul la intreruperea activitatii didactice. in policlinici si unitati spitalicesti stabilite prin protocol incheiat intre Ministerul Educatiei. Raspunderea juridica pentru hotararile si activitatea comisi ei de etica universitara revine universitatii. 305 Cadrele didactice si studentii sunt protejati in spatiul universitar de auto ritatile responsabile cu ordinea publica. pentru cresterea si ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani. Protectia se asigura impotriva persoan ei sau grupului de persoane care aduc atingere demnitatii umane si profesionale a cadrelor didactice ori care impiedica exercitarea drepturilor si a obligatiilo r lor. 308 (1) Orice persoana. pe baza se sizarilor sau prin autosesizare. din universitate sau din afara universitatii. comisia de etica universitara demareaza procedurile s tabilite de Codul de etica si deontologie universitara. (3) Comisia de etica universitara are urmatoarele atributii: a) analizeaza si solutioneaza abaterile de la etica universitara. ART. 306 (1) La nivelul fiecarei universitati functioneaza comisia de etica universit ara. cu modificarile si completarile ulterioare. sen atului universitar si constituie un document public. Comisia raspunde autorului sesizarii in termen de 30 de zile de la primirea sesizarii si ii comunica acestu ia rezultatul procedurilor. conform Codului de etica si deontologie univers itara. (2) Structura si componenta comisiei de etica universitara este propusa de c onsiliul de administratie. avizata de senatul universitar si aprobata de rector. N u pot fi membri ai comisiei de etica universitara persoanele care ocupa vreuna d intre functiile: rector. ca re se propune senatului universitar pentru adoptare si includere in Carta univer sitara. Tineretului si Sportul ui si Ministerul Sanatatii. prorector. dir ector de departament sau de unitate de cercetare-dezvoltare. 309 In urma unei sesizari. confo rm prevederilor legale. Protectia este solicitata de persoana autorizata conform Cartei universit are. Cercetarii. ART. (2) Comisia de etica universitara pastreaza confidentiala identitatea autoru lui sesizarii. conform legii. Membrii comisiei sunt persoane cu prestigiu profesional si autoritate morala.medicale si psihologice. De acest drept poate beneficia numai unul dintre parinti sau sustinatorii legali. respectiv de Legea nr. d) atributiile stabilite de Legea nr. dupa incheierea acestora. SECTIUNEA a 5-a Etica universitara ART. cu rezervarea postului sau a catedrei. decan. b) realizeaza un raport anual referitor la situatia respectarii eticii unive rsitare si a eticii activitatilor de cercetare. proiectare. ART. director administrativ. 2 06/2004. ART. cu modificarile si completar ile ulterioare. prodecan. c) contribuie la elaborarea Codului de etica si deontologie universitara.

b) confectionarea de rezultate sau inlocuirea rezultatelor cu date fictive. precum si cel de conducere. de indrumare si de control. (4) In invatamantul superior. Gradatia de merit se acorda pe o perioada de 5 ani. (3) Decanul sau rectorul. personalul didactic si de cercetare auxiliar. d) destituirea din functia de conducere din invatamant. de indrumare si de control din invatamant ul superior raspunde disciplinar pentru incalcarea indatoririlor ce ii revin pot rivit contractului individual de munca. propunerea de sanctionare discip linara se face de catre seful de departament sau de unitate de cercetare. clasele Comandor. de catre decan ori rector sau de cel putin 2/3 din numarul total al membrilor departamentului. Sanctiunile disciplinare prevazute la art. c) Medalia Membru de onoare al corpului didactic. SECTIUNEA a 6-a Distinctii ART. in scris. clasele Comandor. b) diminuarea salariului de baza. ca membru in comisii de doctorat. de indrumare si de control. c) suspendarea. precum si pentru incalcarea normelor de comportare care dauneaza interesului invatamantului si prestigiului unitatii/ins titutiei. dupa caz. (2) Sanctiunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic si de cercetare sunt urmatoarele: a) avertisment scris. 313 (1) In institutiile de invatamant superior. de indrumare si de control din invataman tul preuniversitar. acordata prin concurs. personalulu . Cavaler si Ofiter. ART. 312 alin. (2) Sanctiunile disciplinare prevazute la art. a) si b) s e stabilesc de catre consiliile facultatilor. cu indemnizatia de conducere. (2) lit. b) Ordinul Alma Mater. cand este cazul. 312 (1) Personalul didactic si de cercetare. dupa caz. Aceasta gradatie se acorda pentru 16% din posturi le didactice existente la nivelul institutiei de invatamant superior si reprezin ta 25% din salariul de baza. Cavaler si Ofiter.Constituie abateri grave de la buna conduita in cercetarea stiintifica si ac tivitatea universitara: a) plagierea rezultatelor sau publicatiilor altor autori. consiliului facultatii sau senatului univer sitar. medalia se acorda cadrelor didactice pensionabile. 311 (1) Personalul didactic din invatamantul superior beneficiaza de gradatie de merit. pune in aplicare sanctiunile disciplinar e. ordinul se acor da personalului didactic. Acestia actioneaza in urma unei sesizari primite sau se autoses izeaza in cazul unei abateri constatate direct. (2) Ordinele si medaliile care pot fi conferite personalului didactic sunt: a) Ordinul Spiru Haret. proiec tare. de conducere si de cercetare din invatamantul superior. c)-e) se stabilesc de catre senatele universitare. fara a adu ce atingere dreptului la opinie. cu activitate deosebita in educatie si formare profesio nala. d e master sau de licenta. sanctiunile se comunica. libertatii exprimarii si libertatii academice. Normele de comportare sunt stabilite in Carta universitara. e) desfacerea disciplinara a contractului de munca. 312 alin. (2) lit. c) introducerea de informatii false in solicitarile de granturi sau de finan tare. SECTIUNEA a 7-a Sanctiuni disciplinare ART. de conducere. a dreptului de inscriere la un concurs pentru ocuparea unei functii didactice superioare ori a unei funct ii de conducere. cumulat. pe o perioada determinata de timp. ordinul se acord a personalului didactic. microproductie.

(2) Dreptul persoanei sanctionate disciplinar de a se adresa instantelor jud ecatoresti este garantat. cu indemnizatia de conducere. b) exmatricularea. 316 In cazul in care cel sanctionat disciplinar nu a mai savarsit abateri discip linare in cursul unui an de la aplicarea sanctiunii. ca membru in comisii de doctorat. de indrumare si de control. ART. 320 . c) suspendarea. c) alte sanctiuni prevazute de Codul de etica si deontologie universitara. cand este cazul. 319 Sanctiunile care se pot aplica de catre comisia de etica universitara studen tilor si studentilor-doctoranzi pentru incalcarea eticii universitare sunt urmat oarele: a) avertisment scris. precum si personalului didactic si de cercetare auxi liar din subordine de catre serviciul de resurse umane al institutiei. ART. imbunatatindu-si activitate a si comportamentul. (3) Comisiile de analiza sunt numite. Masurile pentru recuperarea p agubelor si a prejudiciilor se iau potrivit legislatiei muncii. cumulat. ART. autoritatea care a aplicat sanctiunea disciplinara poate di spune ridicarea si radierea sanctiunii. cadre didactice care au functia didactica cel putin egala cu a celui care a savarsit abaterea si un reprezentant al organi zatiei sindicale. pe o perioada determinata de timp. ART. Sesizarea se face in scris si se inregistreaza la registratura unitatii/institutiei de invata mant. de: a) rector. de indrumare si de control. cu aprobarea senatului universitar. 314 (1) Sanctiunea disciplinara se aplica numai dupa efectuarea cercetarii fapte i sesizate. audierea celui in cauza si verificarea sustinerilor facute de acesta in aparare. a dreptului de inscriere la un concurs pentru ocuparea unei functii didactice superioare ori a unei funct ii de conducere. SECTIUNEA a 8-a Sanctiuni referitoare la incalcarea eticii universitare si a bunei conduite in cercetare ART. e) desfacerea disciplinara a contractului de munca. b) Ministerul Educatiei. 315 Raspunderea patrimoniala a personalului didactic. 318 Sanctiunile care se pot aplica personalului didactic si de cercetare si pers onalului didactic si de cercetare auxiliar de catre comisia de etica universitar a pentru incalcarea eticii universitare sau pentru abateri de la buna conduita i n cercetarea stiintifica sunt urmatoarele: a) avertisment scris. ART.i didactic si de cercetare. 317 (1) Orice persoana poate sesiza unitatea/institutia de invatamant cu privire la savarsirea unei fapte ce poate constitui abatere disciplinara. (2) Pentru investigarea abaterilor disciplinare savarsite de personalul dida ctic. de cercetare si didactic a uxiliar se stabileste potrivit legislatiei muncii. personalul din cercetare sau personalul administrativ. pentru person alul de conducere al institutiilor de invatamant superior si pentru rezolvarea c ontestatiilor privind deciziile senatelor universitare. b) diminuarea salariului de baza. se constituie comis ii de analiza formate din 3-5 membri. Tineretului si Sportului. ART. Cercetarii. facandu-se mentiunea corespunzatoare in statul personal de serviciu al celui in cauza. dupa caz. d e master sau de licenta. d) destituirea din functia de conducere din invatamant.

ART. ART. (2) Consiliul National de Etica a Cercetarii Stiintifice. Dezvoltarii Tehnologice si Inov arii stabileste aplicarea uneia sau mai multora din urmatoarele sanctiuni: a) avertisment scris. indiferent de momentul la c are s-a dovedit ca o persoana a realizat abateri grave de la buna conduita in ce rcetarea stiintifica si activitatea universitara. in urma sesizarilor sau prin autosesizare. cu modificarile si completarile ulterioare. Tineretu lui si Sportului. ART. 322 Sanctiunile stabilite de comisia de etica si deontologie universitara sunt p use in aplicare de catre decan sau rector. Se anuleaza concursul pentru un post didactic sau de cercetare ocupat. s i emite hotarari prin care se stabileste vinovatia ori nevinovatia persoanei sau persoanelor in cauza. Cercetarii. Dezvolt arii Tehnologice si Inovarii revine Ministerului Educatiei. conform Legii nr. una sau mai multe dintre sanctiunile prevazute la art. Dezvoltarii Tehnol ogice si Inovarii analizeaza cazurile referitoare la incalcarea regulilor de bun a conduita in cercetare-dezvoltare. Consi liul National de Etica a Cercetarii Stiintifice. a accesului la finantarea di n fonduri publice destinata cercetarii-dezvoltarii. u na sau mai multe din sanctiunile prevazute la art. g) desfacerea disciplinara a contractului de munca. in termen de 30 de zile de la stabilirea sanctiunilor. Tineretului si Sportului. conform Codului de etica si de ontologie profesionala. 321 In cazul abaterilor de la buna conduita in cercetarea stiintifica. 3 18 sau 319. h) interzicerea. ART. Constatarea abaterilor se face de catre Consiliul National de Etica a Cercetarii Stiintifice. 326 . ART. 325 Se interzice ocuparea posturilor didactice si de cercetare de catre persoane cu privire la care s-a dovedit ca au realizat abateri grave de la buna conduita in cercetarea stiintifica si activitatea universitara. Dezvoltarii Tehn ologice si Inovarii. constatate si dovedite. 206/2004. b) retragerea si/sau corectarea tuturor lucrarilor publicate prin incalcarea regulilor de buna conduita. in cazurile hotararilor privind vinovatia. pentru o perioada determinata. comisia de etica universitara stabileste. c) retragerea calitatii de conducator de doctorat sau a atestatului de abili tare. ART. Raspunderea juridica p entru hotararile Consiliului National de Etica a Cercetarii Stiintifice. conform legii. Dezvo ltarii Tehnologice si Inovarii sunt avizate de directia juridica din cadrul Mini sterului Educatiei. d) retragerea titlului de doctor. f) destituirea din functia de conducere din institutia de invatamant superio r. (3) Hotararile Consiliului National de Etica a Cercetarii Stiintifice. Codului de etica si deontologie profesionala al persona lului de cercetare-dezvoltare si Codului de etica si deontologie profesionala. 323 (1) Consiliul National de Etica a Cercetarii Stiintifice. stabilite conform legii. Dezvoltarii Tehnol ogice si Inovarii pastreaza confidentiala identitatea persoanei care a facut ses izarea. comisia d e etica universitara stabileste. e) retragerea titlului didactic universitar sau a gradului de cercetare ori retrogradarea. hotararile sta bilesc si sanctiunile ce urmeaza a fi aplicate. 318 sau 319 ori prevazute de lege. iar cont ractul de munca cu universitatea inceteaza de drept. dupa caz. conform legii. Cercetarii. 324 Pentru abaterile de la buna conduita in cercetare-dezvoltare ale personalulu i din cadrul institutiilor de invatamant superior.In cazul abaterilor de la prevederile Codului de etica si deontologie profes ionala.

ART. depinde de vointa celui care invata si se finalizeaza cu certi ficarea institutionalizata a cunostintelor si competentelor dobandite. educatia si formarea profesionala cont inua a adultilor. cu obiective de invatare. invatamantul superior. 330 (1) Invatarea pe tot parcursul vietii se realizeaza in contexte de invatare formale. nonformale si informale. dupa caz. Diplomelor s i Certificatelor Universitare. care nu urmeaza in mod explicit un curriculum si poate diferi ca durata. de conducatorii autoritatilor contractante care a sigura finantarea din fonduri publice destinata cercetarii-dezvoltarii. de presedintele Autoritatii Nationale pentru Cercet are Stiintifica. nonformale s i informale. d urate si resurse. civica. sociala ori ocupationala. Acest tip de invatare are asociate obiective. in scopul formarii sau dezvoltarii competentelor dintr-o multipla p erspectiva: personala. Dezvoltarii Tehnologice si Inovarii sunt puse in aplicare in termen de 30 de zile de la data emiterii hotararii. (2) Educatia permanenta reprezinta totalitatea activitatilor de invatare rea lizate de fiecare persoana pe parcursul vietii in contexte formale. de Ministerul Educatiei. (2) Invatarea pe tot parcursul vietii se centreaza pe formarea si dezvoltare a competentelor-cheie si a competentelor specifice unui domeniu de activitate sa u unei calificari. (5) Certificarea cunostintelor si competentelor dobandite in contexte nonfor male si informale poate fi facuta de organisme abilitate in acest sens. Tineretului si Sportului. I Dispozitii generale ART. (2) Invatarea in context formal reprezinta o invatare organizata si structur ata. 329 (1) Finalitatile principale ale invatarii pe tot parcursul vietii vizeaza de zvoltarea plenara a persoanei si dezvoltarea durabila a societatii. de Consiliul National pentru Atestarea Titlurilor. (4) Invatarea in contexte informale reprezinta rezultatul unor activitati zi lnice legate de munca. Cercetari i. (3) Invatarea in contexte nonformale este considerata ca fiind invatarea int egrata in cadrul unor activitati planificate. timpul liber si nu este organizata sau s tructurata din punct de vedere al obiectivelor. mediul familial. de condu catorii institutiilor de invatamant superior sau ai unitatilor de cercetare-dezv oltare. ART. 328 (1) Prezentul titlu reglementeaza cadrul general si integrator al invatarii pe tot parcursul vietii in Romania. duratei ori sprijinului pentru i nvatare.Sanctiunile stabilite de Consiliul National de Etica a Cercetarii Stiintific e. 327 Salarizarea personalului didactic si de cercetare se face conform legislatie i in vigoare si hotararilor senatului universitar. care se realizeaza intr-un cadru institutionalizat si se fundamenteaza pe o proiectare didactica explicita. in condi . (3) Invatarea pe tot parcursul vietii cuprinde educatia timpurie. invatamant ul preuniversitar. SECTIUNEA a 9-a Salarizarea personalului didactic si de cercetare ART. TITLUL V Invatarea pe tot parcursul vietii CAP. Acest tip de in vatare depinde de intentia celui care invata si nu conduce in mod automat la cer tificarea cunostintelor si competentelor dobandite. Acest tip de invatare nu este dependent de intentia celui care invata s i nu conduce in mod automat la certificarea cunostintelor si competentelor doban dite.

d) persoanele cu cerinte educationale speciale. 332 (1) Organizarea si functionarea invatamantului preuniversitar sunt reglement ate la titlul II din prezenta lege. 331 (1) Institutiile sau organizatiile in care se realizeaza invatarea in contex te formale sunt: unitati si institutii de invatamant preuniversitar si superior.tiile legii. la locul de munca. c) absolventii de invatamant nonprofesional sau cei care au absolvit studiil e invatamantului liceal sau ale invatamantului superior in domenii si calificari redundante ori nerelevante pe piata fortei de munca. g) angajatii de peste 40 de ani cu nivel scazut de educatie. in comunitate. cu calificare redusa sau necalificati. ART. f) tinerii si adultii rezidenti in comunitati dezavantajate economic si soci al. c entre de documentare. 334 Finantarea invatarii pe tot parcursul vietii se realizeaza prin fonduri publ ice si private pe baza parteneriatului public-privat. h) elevii cu risc major de esec scolar. cinematografe. culturale. centre culturale. accesul la educatie si for mare profesionala continua pentru: a) tinerii si adultii care nu au finalizat invatamantul obligatoriu. b) tinerii care au parasit sistemul de educatie inainte de a obtine o califi care profesionala si nu sunt cuprinsi in nicio forma de educatie sau formare pro fesionala. in retele sociale. I nvatarea informala este. (3) Organizarea si functionarea formarii profesionale a adultilor sunt regle mentate de legislatia referitoare la formarea profesionala continua a adultilor si ucenicia la locul de munca. 333 Statul garanteaza si sustine. ART. ART. organizatii nonguvernamentale. centre de educatie si formare profesionala din subordinea ministerelor sau auto ritatilor publice locale. (1) si (2). furnizori publici si privati de educatie si formare pr ofesionala autorizati/acreditati in conditiile legii. (1). II Responsabilitati referitoare la invatarea pe tot parcursul vietii ART. rezidenti in me diul urban si in mediul rural. 335 Statul isi exercita atributiile in domeniul invatarii pe tot parcursul vieti . sportive ori culturale sau altele asemenea. organizatiilor nonguvernamentale. biblioteci. (2) Institutiile sau organizatiile in care se realizeaza invatarea in contex te nonformale sunt institutii si organizatii prevazute la alin. case de cultura. la locul de m unca. palate si cluburi ale elevilor. organizatii nonguvernament ale ori guvernamentale care ofera programe autorizate in conditiile legii. (2) Organizarea si functionarea invatamantului superior sunt reglementate la titlul III din prezenta lege. prin fonduri ner ambursabile din programe europene. cand se angajeaza in activ itati de voluntariat. angaj atori care ofera programe de formare profesionala propriilor angajati. tinerii si adultii desfasoara activitati in familie. adesea. prin conturi de educatie permanenta si prin c ontributia beneficiarilor. precum si asociatii profes ionale. teatre. sindicate. (3) Institutiile sau organizatiile in care se realizeaza invatarea in contex te informale sunt institutiile si organizatiile prevazute la alin. institutii culturale precum muzee. inclusiv financiar. prin finantare si cofinant are din partea angajatorilor. centre de i ngrijire si protectie a copilului. i) toti cetatenii care doresc sa urmeze programe de educatie permanenta. neintentionata si neconstientizata si se poate produce atunci cand copiii. e) tinerii si adultii care revin in tara dupa o perioada de munca in straina tate. CAP. ART.

b) propunerea si promovarea parteneriatelor cu autoritatile administratiei p ublice locale si cu structurile societatii civile pentru diversificarea. de informatii. informatiilor. impreuna cu Ministerul Culturii si Patrimoniului National. a l formarii profesionale. specializarile. c) monitorizarea. d) alte atributii prevazute de legislatia din domeniul educatiei si formarii profesionale. artistilor si specialistilor din dome niul culturii. moderni zarea si optimizarea serviciilor publice oferite de institutiile si asezamintele de cultura. potrivit specificului si nivelurilor de invatamant . respectiv garantarea drepturilor si a intereselor creatorilor. b) reglementarea formarii profesionale la locul de munca si a formarii profe sionale prin ucenicie la locul de munca. Familiei si Protectiei Sociale. d) stabilirea mecanismelor si a metodologiilor de validare si recunoastere a rezultatelor invatarii. precum si al Ministerului Administratiei si Internelor. 339 (1) Ministerele si autoritatile centrale pot avea responsabilitati in domeni ul educatiei si formarii pentru profesiile reglementate prin legi speciale. in domeniul invatarii pe tot parcursul vietii: a) elaborarea. e) elaborarea. ART. 338 Ministerul Culturii si Patrimoniului National are ca atributii principale. b) elaborarea reglementarilor referitoare la organizarea si functionarea sis temului de educatie din Romania. i n domeniul invatarii pe tot parcursul vietii: a) stimularea cresterii gradului de acces si de participare a publicului la cultura. Guvernului. a politicilor si a strategiilor nationale privind formarea profesiona la a adultilor. ordinii publ ice si securitatii nationale. evaluarea si controlarea. impreuna cu Ministerul Educatiei. asa cum apar ele specificate in legislatia din domeniul e ducatiei si formarii profesionale. a politicilor in domeniul educatiei nonprofesionale a adultilor si varstnicilor. de Serviciul Roman de Informatii si d e alte institutii cu atributii in domeniul apararii. 337 Ministerul Muncii. evaluarea.i prin intermediul Ministerului Educatiei. Cercetarii. Tineretului si Sportului are ca atributii principale. Cercetarii. direct sau prin organismele abil itate. in domeniul invatarii pe tot parcursul vietii: a) elaborarea strategiilor si politicilor nationale in domeniul educatiei. (2) Formarea continua a personalului din institutiile publice de aparare. in sensul prezentei legi. Ministerului Culturii si Patrimoniului National. (3) Structura organizatorica. acreditarea si controlarea directa sau prin org anisme abilitate a furnizorilor de formare. ART. Tineretului si Sportului. tineretului si sportului. al cercetarii. ART. Tineretului si Sportului. c) monitorizarea. profilurile. ordine publica si securitate nationala se stabilesc de Ministerul Apararii Nationale. Ministerului Muncii. altii decat cei din cadrul sistemulu i national de invatamant. Ministerului Sanatatii. a functionarii sistemului educational si a furnizorilor de educatie. Cercetarii. Familiei si Protectiei Sociale are ca atributii principal e. 336 Ministerul Educatiei. d) alte atributii prevazute de legislatia din domeniul educatiei si formarii profesionale. cifrele anuale de scolarizare si criteriile de selectionare a candidatilor pentru invatamantul de formare continua nonuniversitara a personalului militar. prin ordine si instructiuni proprii emise de catre conducatorii acestora. c) promovarea recunoasterii competentelor profesionale. in vederea satisfacerii necesitatilor culturale si educative ale pu blicului. f) alte atributii. Parlamentului. ART. or dine publica si securitate nationala se reglementeaza. d e Ministerul Administratiei si Internelor.

. ART. 340 (1) Se infiinteaza Autoritatea Nationala pentru Calificari prin reorganizare a Consiliului National al Calificarilor si Formarii Profesionale a Adultilor (CN CFPA) si a Unitatii Executive a Consiliului National al Calificarilor si Formari i Profesionale a Adultilor. (2) Autoritatea Nationala pentru Calificari elaboreaza Cadrul national al ca lificarilor pe baza Cadrului european al calificarilor, gestioneaza Registrul na tional al calificarilor si Registrul national al furnizorilor de formare profesi onala a adultilor. Autoritatea Nationala pentru Calificari coordoneaza autorizar ea furnizorilor de formare profesionala continua la nivel national, coordoneaza sistemul de asigurare a calitatii in formarea profesionala continua si activitat ile comitetelor sectoriale. Autoritatea Nationala pentru Calificari mai are urma toarele atributii: a) elaboreaza, implementeaza si actualizeaza Cadrul national al calificarilo r, precum si Registrul national al calificarilor; b) asigura compatibilitatea sistemului national al calificarilor cu celelalt e sisteme de calificari existente la nivel european si international; c) propune Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului elem ente de politici si de strategii nationale, acte normative referitoare la sistem ul national al calificarilor si la dezvoltarea resurselor umane, inclusiv formar ea profesionala a adultilor; d) coordoneaza si controleaza la nivel national elaborarea standardelor ocup ationale si a standardelor de pregatire profesionala; e) coordoneaza asigurarea calitatii in formarea profesionala a adultilor; f) coordoneaza si controleaza autorizarea furnizorilor de formare profesiona la a adultilor; g) intocmeste Registrul national al furnizorilor de formare profesionala a a dultilor, precum si Registrul national al evaluatorilor de competente profesiona le; h) coordoneaza autorizarea centrelor de evaluare a competentelor profesional e si certificarea evaluatorilor de competente profesionale; i) participa la elaborarea unor planuri sau programe de interes national in domeniul calificarilor si al formarii profesionale a adultilor; j) promoveaza dialogul social, sprijina si coordoneaza activitatea comitetel or sectoriale. (3) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Autoritatii Nationale pentru Calificari se asigura din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului . (4) La nivelul Autoritatii Nationale pentru Calificari se constituie un cons iliu cu rol consultativ, format din reprezentati ai institutiilor de invatamant preuniversitar si universitar, ai studentilor, ai asociatiilor profesionale, ai administratiei publice centrale, ai patronatelor, ai sindicatelor si ai comitete lor sectoriale. Consiliul asista Autoritatea Nationala pentru Calificari in stab ilirea strategiilor nationale si a planurilor de actiuni pentru dezvoltarea Cadr ului national al calificarilor si a formarii profesionale a adultilor. (5) Autoritatea Nationala pentru Calificari este coordonata de Ministerul Ed ucatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. Structura, organizarea si functio narea acesteia se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in termen de 3 luni de l a intrarea in vigoare a prezentei legi. ART. 341 (1) Cadrul national al calificarilor este un instrument pentru clasificarea calificarilor in conformitate cu un set de criterii care corespund unor niveluri specifice de invatare atinse, al carui scop este integrarea si coordonarea subs istemelor nationale de calificari si imbunatatirea transparentei, accesului, pro gresului si calitatii calificarilor in raport cu piata muncii si societatea civi la. (2) Implementarea Cadrului national al calificarilor vizeaza sistemul nation al de calificari obtinute in invatamantul secundar general, in invatamantul prof

esional si tehnic, in formarea profesionala continua, in ucenicie, in invatamant ul superior, atat in contexte formale, cat si in contexte informale si nonformal e, din perspectiva invatarii pe tot parcursul vietii. (3) Cadrul national al calificarilor permite recunoasterea, masurarea si rel ationarea tuturor rezultatelor invatarii dobandite in contexte de invatare forma le, nonformale si informale si asigura coerenta calificarilor si a titlurilor ce rtificate. Existenta unui cadru national al calificarilor contribuie la evitarea duplicarii si suprapunerii calificarilor, ii ajuta pe cei ce invata sa ia deciz ii in cunostinta de cauza privind planificarea carierei si faciliteaza evolutia profesionala, in perspectiva invatarii pe tot parcursul vietii. (4) Cadrul national al calificarilor contribuie la asigurarea calitatii sist emului de formare profesionala. ART. 342 (1) Autoritatea Nationala pentru Calificari evalueaza si certifica evaluator ii de competente profesionale, evaluatorii de evaluatori si evaluatorii externi. (2) Criteriile si procedurile de evaluare si certificare a evaluatorilor de competente profesionale, a evaluatorilor de evaluatori si a evaluatorilor extern i se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei le gi, aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si spo rtului. (3) Autoritatea Nationala pentru Calificari intocmeste Registrul national al evaluatorilor de competente profesionale, evaluatorilor de evaluatori si evalua torilor externi certificati. (4) Autoritatea Nationala pentru Calificari acrediteaza centrele de evaluare si organismele de evaluare, pe baza rapoartelor de evaluare intocmite de evalua torii externi. ART. 343 (1) Centrele comunitare de invatare permanenta se infiinteaza de catre autor itatile administratiei publice locale in parteneriat cu furnizorii de educatie s i formare. Acestea au rolul de a implementa politicile si strategiile in domeniu l invatarii pe tot parcursul vietii la nivelul comunitatii. Functionarea centrel or comunitare de invatare permanenta se reglementeaza prin hotarare a Guvernului , initiata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. (2) Unitatile si institutiile de invatamant de sine statator sau in partener iat cu autoritatile locale si alte institutii si organisme publice si private: c ase de cultura, furnizori de formare continua, parteneri sociali, organizatii no nguvernamentale si altele asemenea pot organiza la nivel local centre comunitare de invatare permanenta, pe baza unor oferte de servicii educationale adaptate n evoilor specifice diferitelor grupuri-tinta interesate. (3) Finantarea centrelor comunitare de invatare permanenta se face din fondu ri publice si private, in conditiile legii. Toate veniturile obtinute de centrel e comunitare de invatare permanenta raman la dispozitia acestora. ART. 344 (1) Atributiile centrelor comunitare de invatare permanenta la nivel local s unt urmatoarele: a) realizeaza studii si analize privind nevoia de educatie si formare profes ionala la nivel local; b) elaboreaza planuri locale de interventie in domeniul educatiei permanente ; c) ofera servicii educationale pentru copii, tineri si adulti prin: (i) programe de tip remedial pentru dobandirea sau completarea competentelor -cheie, inclusiv programe educationale de tip "A doua sansa" sau programe de tip "zone de educatie prioritara" pentru tinerii si adultii care au parasit timpuri u sistemul de educatie ori care nu detin o calificare profesionala; (ii) programe pentru validarea rezultatelor invatarii nonformale si informal e; (iii) programe de dezvoltare a competentelor profesionale pentru calificare/ recalificare, reconversie profesionala, perfectionare, specializare si initiere profesionala; (iv) programe de educatie antreprenoriala;

(v) programe de dezvoltare personala sau de timp liber; (vi) organizarea de activitati de promovare a participarii la invatarea perm anenta a tuturor membrilor comunitatii; d) ofera servicii de informare, orientare si consiliere privind: (i) accesul la programe de educatie si formare profesionala; (ii) validarea rezultatelor invatarii nonformale si informale; (iii) pregatirea in vederea ocuparii unui loc de munca; e) ofera servicii de evaluare si certificare a rezultatelor invatarii nonfor male si informale; f) asigura accesul membrilor comunitatii la mijloace moderne de informare si comunicare; g) promoveaza parteneriatul cu mediul economic; h) implementeaza instrumentele dezvoltate la nivel european, Europass si You thpass, pasaportul lingvistic, precum si portofoliul de educatie permanenta; i) gestioneaza informatii cu privire la participarea beneficiarilor la servi ciile acestora. (2) Metodologia de acreditare, evaluare periodica, organizare si functionare a centrelor comunitare de invatare permanenta se aproba prin hotarare a Guvernu lui. ART. 345 (1) In intelesul prezentei legi, termenii referitori la procesele de identif icare, evaluare si recunoastere a rezultatelor invatarii se definesc dupa cum ur meaza: a) rezultatele invatarii reprezinta ceea ce o persoana cunoaste, intelege si este capabila sa faca la finalizarea procesului de invatare si sunt definite su b forma de cunostinte, abilitati si competente; b) identificarea rezultatelor invatarii reprezinta procesul prin care indivi zii, singuri sau cu sprijinul personalului specializat, devin constienti de comp etentele pe care le detin; c) evaluarea rezultatelor invatarii reprezinta procesul prin care se stabile ste faptul ca o persoana a dobandit anumite cunostinte, abilitati si competente; d) validarea rezultatelor invatarii reprezinta procesul prin care se confirm a ca rezultatele invatarii evaluate, dobandite de o persoana, corespund cerintel or specifice pentru o unitate de rezultate ale invatarii sau o calificare; e) certificarea rezultatelor invatarii reprezinta procesul prin care se conf irma in mod formal rezultatele invatarii dobandite de persoana care invata in di ferite contexte, in urma unui proces de evaluare. Aceasta se finalizeaza printro diploma sau un certificat. (2) Recunoasterea rezultatelor invatarii reprezinta procesul de atestare a r ezultatelor invatarii validate si certificate prin acordarea de unitati de rezul tate ale invatarii sau de calificari. (3) Identificarea, evaluarea si recunoasterea rezultatelor invatarii in cont exte nonformale si informale se realizeaza pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, de Ministerul Munci i, Familiei si Protectiei Sociale si de Autoritatea Nationala pentru Calificari si se aproba prin hotarare a Guvernului. (4) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului elaboreaza si aproba prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportulu i metodologia de recunoastere a rezultatelor invatarii in contexte nonformale si informale a cadrelor didactice si de echivalare a acestora in credite pentru ed ucatie si formare profesionala. ART. 346 (1) Serviciile de identificare, evaluare si recunoastere a rezultatelor inva tarii pot fi oferite de institutii de stat sau particulare autorizate in acest s ens. (2) Diplomele si certificatele acordate de institutiile autorizate in urma e valuarii rezultatelor invatarii in contexte nonformale si informale produc acele asi efecte ca si celelalte modalitati de evaluare si certificare a cunostintelor si competentelor din sistemul formal de educatie si formare profesionala in ved erea ocuparii unui loc de munca sau continuarii educatiei si formarii profesiona

ART. ART. (3) Portofoliul educational integreaza si instrumentele europene care eviden tiaza rezultatele invatarii unei persoane. (3) Certificatele se elibereaza insotite de o anexa a certificatului. de Ministerul Muncii. nonformale si informale de educatie. (2) Metodologia de acordare a creditelor transferabile se elaboreaza de Mini sterul Educatiei. b) certificat de competente profesionale -se elibereaza in cazul in care can didatul a fost declarat competent pentru una sau mai multe competente asociate u nei calificari ori unei ocupatii. studentilor si persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca. sunt transferate si integrate in programul de formare profesional a pe care il urmeaza persoana care invata. precum si siste mele de evaluare a rezultatelor invatarii in contexte nonformale si informale vo r respecta asigurarea mobilitatii ocupationale pe orizontala si pe verticala pri n utilizarea sistemului de credite transferabile pentru educatie si formare prof esionala. ART. servicii d e ocupare a fortei de munca si servicii pentru tineret. cum ar fi Europass si Youthpass.se elibereaza in cazul in care candidatul a fo st declarat competent pentru toate competentele asociate unei calificari sau une i ocupatii. de f ormare sau munca si sa isi gestioneze cariera. (3) Rezultatele invatarii in contexte nonformale si informale pot fi recunos cute explicit prin evaluari in centre de evaluare si certificare a competentelor sau implicit prin finalizarea unui program formal de studii. 349 (1) Portofoliul de educatie permanenta reprezinta un instrument care facilit eaza identificarea si formularea abilitatilor si competentelor personale si valo rificarea acestora in parcursul scolar si profesional si in insertia pe piata mu ncii a fiecarui individ. in serviciile sociale si in sectorul privat. conform standardului de pregatire profesionala sau standardului ocupational. 352 . de Ministerul Culturii si Patrimoniului National s i de Autoritatea Nationala pentru Calificari si se aproba prin hotarare a Guvern ului. ART. 351 Statul asigura accesul gratuit la servicii de consiliere si orientare in car iera tuturor elevilor. Ele se pot realiza si la locul de munca. in care se precizeaza unitatile de competenta pentru care candidatul a fost declarat competent. conform standardului de pregatire profesionala ori standardului ocup ational. Tineretului si Sportului. Fa miliei si Protectiei Sociale.le in sistemele formale. universitati. denumi ta "Supliment descriptiv al certificatului". dobandite anterior in contexte formale sau ca urmare a evaluarii rezultatelor invatarii nonformale si informale. ART. centrul de evaluare acred itat elibereaza urmatoarele tipuri de certificate cu recunoastere nationala: a) certificat de calificare . 347 (1) Programele de formare profesionala initiala si continua. institutii de formare. Cercetarii. (3) Rezultatele invatarii si creditele asociate acestora. 348 (1) Persoanele care doresc sa fie evaluate in vederea recunoasterii competen telor profesionale obtinute in alte contexte de invatare decat cele formale se a dreseaza unui centru de evaluare acreditat pentru ocupatia sau calificarea respe ctiva. ART. (2) Portofoliul de educatie permanenta contine dovezi ale rezultatelor invat arii dobandite in contexte formale. (2) Serviciile de consiliere si orientare in cariera se realizeaza prin unit ati si institutii de invatamant. 350 (1) Consilierea si orientarea carierei pe tot parcursul vietii se refera la totalitatea serviciilor si activitatilor care asista persoanele de orice varsta si in orice moment al existentei lor sa faca alegeri in sfera educationala. (2) In functie de procesul de evaluare desfasurat.

(2) un procent de pana la 2% din valoarea impozitului anual pe veniturile . care reprezinta sprijinul acordat persoanelor pentru gasirea unui loc de munca. pe baza certificatului de nastere. organizarea de act ivitati comune de sensibilizare a cadrelor didactice si a formatorilor. instrumente pen tru planificarea carierei. ART. sa ia decizii info rmate.In sensul prezentei legi. sistemul de asigurare a calitatii in formare a profesionala continua. care se realizeaza in institutiile de inv atamant prin intermediul ariei curriculare "consiliere si orientare". d) consilierea pentru angajare. (2) Suma se depune intr-un cont de depozit. prin bugetul Minister ului Muncii. a parint ilor si a publicului larg cu privire la dimensiunea consilierii si orientarii in educatie si formarea profesionala. sa invete despre abilitatile necesare pentru a cauta si a obtine un loc de munca. Ministerul Educatiei. Suma este acordata in scop e ducational in beneficiul titularului. sa isi gestioneze cariera s i procesul de tranzitie in diferite momente. care ajuta persoanele sa isi clarifice scopu rile imediate privind angajarea. din bugetul de stat. (2) Grupul National pentru Asigurarea Calitatii in Educatie si Formare Profe sionala (GNAC). Tineretului si Sportului si Ministerul Muncii. la nasterea acestuia. 355 (1) Sistemul national de asigurare a calitatii educatiei permanente cuprinde sistemul de asigurare a calitatii in invatamantul preuniversitar. deschis la Trezoreria Statului pe numele copilului de ori care dintre parintii firesti. contribuabili. sistemul de asigurare a calitatii in formarea profesionala initiala. de imputernicitul acestora sau de reprezentantul l egal al copilului. structura informala care functioneaza ca punct national de refer inta pentru asigurarea calitatii in educatie si formarea profesionala. se formeaza abilitati de a face alegeri privi nd educatia. (1) stabilesc. f iecarui copil cetatean roman. b) educatia cu privire la cariera. obtine si pastra un anumit loc de munca. utilizarea instrumentelor Europass si Youthpass. instrume nte si metodologii comune referitoare la formarea specialistilor in consiliere s i orientare. c) consilierea in cariera. e) plasarea la locul de munca. ART. consilierea si orientarea in cariera includ urmato arele tipuri de activitati: a) informarea cu privire la cariera. calculat la cursul de schi mb leu/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei si valabil la data platii. sistemul de a sigurare a calitatii in invatamantul superior. coordonea za armonizarea sistemelor de asigurare a calitatii in educatie si formarea profe sionala. Familiei si Protectiei Sociale realizeaza demersurile necesar e pentru integrarea Romaniei in retelele europene de consiliere si orientare pe tot parcursul vietii. 354 Pentru asigurarea transparentei serviciilor si a mobilitatii persoanelor in spatiul european. Tineretului si Sportului si Ministerul Muncii. pentru sincronizarea si continuitatea activitatilor de consiliere si orientar e in cariera de care beneficiaza o persoana pe parcursul intregii vieti. 353 (1) Ministerul Educatiei. Familiei si Protectiei Sociale. sa isi inteleaga propriul profil educational. (3) Parintii copilului. care ajuta persoanele sa isi clarifice scopurile si aspiratiile. care se refera la toate informatiile ne cesare pentru a planifica. (2) Ministerele prevazute la alin. Cercetarii. Cercetarii. Sunt oferi te informatii despre piata muncii. munca si viata in general. ART. sa fie responsabile pentru propriile actiuni. oportunitati de a experimenta diverse roluri din viata comunitatii sau din viata profesionala. pot directiona in contul prevazut la alin. ART. 356 (1) Statul sprijina dreptul la invatare pe tot parcursul vietii prin acordar ea sumei reprezentand echivalentul in lei a 500 euro. Familiei si Protectiei Sociale colaboreaza in scopul cresterii calitati i. denumit in continuare cont pentr u educatie permanenta. prin ordin comun. formarea.

(5) si /sau utilizarea acestora in alt scop decat cel stabilit de prezenta lege constit uie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la un an. (3). instructor de practica. incepand cu varsta de 16 ani si cu acordul expr es. 357 (1) Personalul care lucreaza in domeniul educatiei permanente poate ocupa ur matoarele functii: cadru didactic. ART. ART. (2) se plateste dobanda anual la o rata a dobanzii stabilita prin ordin al ministrului finantelor publi ce. (7) Normele privind deschiderea. TITLUL VI Raspunderea juridica ART. dupa caz. aprobat prin hotarare a Guv ernului. profesor de sprijin si alte functii asociate activitatilor desfasurate in scopul educatiei permanente. din culpa parintelui sau a tutorelui legal instituit. 86 alin. ART.din salarii. stabileste normel e metodologice de elaborare a statutului si rutei de profesionalizare a personal ului care lucreaza in domeniul educatiei permanente. Dobanzile aferente conturilor de depozit constituite la Trezoreria Statului se asigura de la bugetul de stat. precum: competente psihopedagogice specifice varstei si profi lului beneficiarilor invatarii. mentor. al parintilor. in conditiile legii. (2) Ministerul Educatiei.000 lei ori cu munca echivalenta in folosul comunitatii. din bugetul Ministerului Finantelor Publice. evaluator de competente. prestata de parinte sau de tutorele l . Familiei si Protectiei Sociale. Cercetarii. facilitator/tutore on-line. in conditiile legii. cu Ministerul Culturii si Pat rimoniului National si cu Agentia Nationala pentru Calificari. Tineretului si Sportului. (5) Titularul contului este singura persoana care poate solicita sume din co ntul pentru educatie permanenta. (4) Pentru sumele depuse in contul prevazut la alin. mediator. consilier. 360 (1) Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum ur meaza: a) nerespectarea dispozitiilor art. Me todologia prin care se certifica faptul ca sumele au fost cheltuite pentru educa tia permanenta se elaboreaza de catre Ministerul Educatiei. competente de facilitare a invatarii in medii virtuale. 358 (1) Guvernul infiinteaza Muzeul National al Stiintei. facilitator al invatarii perman ente. al tutorelui sau al reprezentantului legal. (8) Sprijinul de stat pentru exercitarea dreptului la educatie permanenta pr in acordarea sumei reprezentand echivalentul in lei a 500 euro se acorda tuturor copiilor nascuti dupa data intrarii in vigoare a prezentei legi. 359 Ministerul Educatiei. Tineretu lui si Sportului. impreuna cu Mini sterul Muncii. utilizarea invatarii pe baza de proiecte si portofolii educat ionale. in termen de m aximum 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi. analiza si prognoza activitatilor de invatare pe tot parcursul vietii. Programele de formare profesionala vor cuprinde obiective specifice inv atarii permanente. (6) Retragerea sumelor in alte conditii decat cele prevazute la alin. organizare. Cercetarii. Tineretului si Sportului. Cercetarii. Trezore ria Statului elibereaza vouchere echivalente in valoare cu sumele solicitate. (2) Muzeul National al Stiintei are drept scop principal oferirea de experie nte de invatare nonformala si informala. Familiei si Protectiei Sociale si cu Ministerul Culturii si Patri moniului National elaboreaza un set de indicatori statistici pentru monitorizare a. formator. functionare si finantare a Muzeul ui National al Stiintei se stabileste prin hotarare a Guvernului. cadru didactic auxiliar. (3) Metodologia de infiintare. dezvoltarea competentelor de utilizare a tehnolo giilor moderne de informare si comunicare. impreuna cu Ministerul Muncii. gestionarea si accesul la contul pentru edu catie permanenta se aproba prin hotarare a Guvernului. si pot depune sume in acest cont. prin prezentarea principalelor realizar i ale stiintei si tehnologiei. cu amenda cuprinsa intre 100 lei si 1.

(5) Studentii si absolventii care au fost inmatriculati la specializarile/pr ogramele de studii care si-au incetat procesul didactic conform alin. Ordonanta Guvernului nr. (2) Constatarea contraventiei si aplicarea amenzilor contraventionale prevaz ute la alin. 12 8/1997 privind Statutul personalului didactic. Aspectele legate de finalizarea studii . (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea invatamantu lui nr. art. f) masura privind introducerea costului standard per elev si a principiului "finantarea urmeaza elevul" se aplica din anul 2012. Partea I. nr. (1) lit. 581 din 20 august 2009. nr. cu amenda de la 5. institutiile de invatamant superior acreditate inceteaza procesul didactic la toate specializarile/program ele de studii care nu au fost autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditat e. (5). 8 7/2006. e) masura acordarii a 500 de euro pentru educatia permanenta a fiecarui nounascut se aplica incepand din anul 2013. Partea I. publicata in Monitorul Oficial al Roman iei. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. 8 intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2012. institutia de invatamant su perior fiind sanctionata cu intrarea in lichidare. iar vinovatii urmand a fi san ctionati potrivit prevederilor legale. (4) au dre ptul sa isi finalizeze studiile la specializari/programe de studii identice sau similare din acelasi domeniu al specializarii/programului de studii. Partea I. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. (1): a) masura introducerii clasei pregatitoare in invatamantul primar intra in v igoare incepand cu anul scolar 2012-2013. d) admiterea la liceu se va desfasura in conformitate cu prevederile prezent ei legi incepand cu generatia de elevi care incepe clasa a V-a in anul scolar 20 11-2012. aprobata cu modificari prin Legea nr. Continuarea procesului didactic la aceste specializari/programe de studii sau initierea procesului didactic la alte specializari/programe de studii neautoriz ate ori neacreditate reprezinta o incalcare a legii. la sesizarea consiliului de administratie al unitatii de invatamant. 84/1995.000 lei. 361 (1) Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea in Monitor ul Oficial al Romaniei. a) se fac de catre persoanele imputernicite de primar in a cest scop. republicata in Monitorul Oficial al Romaniei. 10/2009 privind dre ptul studentilor inmatriculati la formele de invatamant la distanta sau cu frecv enta redusa de a continua studiile la programe de studii de licenta autorizate s a functioneze provizoriu sau acreditate. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei. cu competente in domeniu. 143 alin. nr. publicata in Monitorul Oficial al Romani ei. TITLUL VII Dispozitii tranzitorii si finale ART. (1) lit. Partea I. precum si orice alte dispozitii contr are. (4) La data intrarii in vigoare a prezentei legi. c) examenul de bacalaureat se va desfasura in conformitate cu prevederile pr ezentei legi incepand cu generatia de elevi care incepe clasa a IX-a in anul sco lar 2012-2013. b) masura introducerii clasei a IX-a in invatamantul gimnazial intra in vigo are incepand cu generatia de elevi care incepe clasa a V-a in anul scolar 2011-2 012. Legea nr. 14 alin.egal. cu modificarile ulterioare. (3) Constatarea contraventiei si aplicarea amenzilor contraventionale prevaz ute la alin. 642 din 20 iulie 2005. nr. 158 din 16 iulie 1997. g) prevederile art. cu modificarile si completarile ulterioare. b) se fac de catre ofiterii sau agentii de politie din cad rul Ministerului Administratiei si Internelor. cu modificarile si completarile ulterioare.000 lei la 50. Partea I. (3) Prin exceptie de la prevederile alin. autorizate sa functioneze provizoriu ori acreditate. b) nerespectarea dispozitiilor art. 606 din 10 decembrie 1999.

(6) In termen de 8 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi. functia de cercetator stiintific sau o functie de cercetare superio ara si nu au obtinut diploma de doctor inceteaza de drept. cercetarii. 2. la propunerea ARACIS si cu cons ultarea Consiliului National al Rectorilor. in urma angajarii raspunderii Guvernului in f ata Camerei Deputatilor si a Senatului. 363 La data intrarii in vigoare a prezentei legi. functia de preparator universitar si care obtine diploma de doctor in termen de 4 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi ocupa de drept functi a de asistent universitar. ART. contractele de munca ale respectivelor persoane. institutiile de invatamant sup erior de stat avand activitati de predare in limba minoritatilor nationale care au statut de universitati multiculturale si multilingve. (3) din Constitutia Romaniei. Aceasta lege a fost adoptata in temeiul prevederilor art. maghiara si germana. in termen de 6 luni de la intrar ea in vigoare a prezentei legi. la momentul intrarii in vigoare a prezen tei legi. 3. 362 (1) Personalul didactic care ocupa. in institutii de invatama nt superior. persoanelor care ocu pa la momentul intrarii in vigoare a prezentei legi functia de asistent universi tar intr-o institutie de invatamant superior nu li se aplica respectivele preved eri. . ART. noile organe de conducere ale universi tatilor se vor stabili in baza prezentei legi. 114 alin. (2) La finalizarea actualului mandat. Universitatea de Medicina si Farmacie din Targu Mures in limbile romana s i maghiara. La implinirea termenului de 4 ani de la intrarea in vigoare a prezentei leg i. Minister ul Educatiei. inceteaza de drept. regulam entele si metodologiile de organizare si functionare a universitatilor. in sedinta comuna din data de 28 octombr ie 2010. (2) La implinirea termenului de 4 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi. reg ulamentele si celelalte acte normative care decurg din aplicarea prezentei legi si stabileste masurile tranzitorii de aplicare a acesteia. 301 alin. tineretului si sportului. ART. care nu au obtinut diploma d e doctor. Universitatea de Arta Teatrala din Targu Mures . ART. sa definitiveze noua carta universitara. (5) La implinirea termenului de 4 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi. conform prezentei legi.lor mentionate in prezentul alineat sunt reglementate prin ordin al ministrului educatiei.in limbile romana. (2). Cercetarii. (4) Prin exceptie de la prevederile art. (3) La implinirea termenului de 4 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi. contractele de munca ale persoanelor care ocupa functia de asistent univer sitar sau asistent de cercetare si nu sunt studenti-doctoranzi sau nu au obtinut diploma de doctor inceteaza de drept. republicata. in confo rmitate cu prezenta lege. sunt: 1. (6) La implinirea termenului de 4 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi. 364 (1) Senatele universitare sunt obligate ca.in limbile romana si mag hiara. contractele de munca ale persoanelor care ocupa functia de preparator univ ersitar inceteaza de drept. Tineretului si Sportului elaboreaza metodologiile. contractele de munca ale persoanelor care ocupa functia de lector universi tar/sef de lucrari sau o functie didactica universitara superioara si nu au obti nut diploma de doctor inceteaza de drept. Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca . contractele de munca ale persoanelor care ocupa. 365 Termenii si expresiile utilizate in cuprinsul prezentei legi sunt definiti i n anexa care face parte integranta din prezenta lege.

reprezinta instrumentul pentru stabilirea structurii calificaril or din invatamantul superior. 8. in conditiile prezentei legi. Cadrul national al calificarilor are ca scop integrarea si c oordonarea subsistemelor nationale de calificari si imbunatatirea transparentei. precum si de organizare si desfasurar e a procesului de invatamant. prescolarii. 3. prin care se formeaza increderea beneficiarilor ca organizatia furnizoare de educatie indeplineste standardele de calitate. Autorizarea de functionare provizorie este procesul prin care unitatea/in stitutia de invatamant/organizatia interesata. Autorizarea de functionare provizorie confera dreptul de organizare a admiterii. elevii si studentii. angajatorii. pe baza evaluarii externe realizate in conditiile prezentei legi. 2. 7. Beneficiarii indirecti ai educatiei si formarii profesionale sunt familii le beneficiarilor directi. 5 ianuarie 2011. planificare si implementare de programe de studiu. Beneficiarii directi ai educatiei si formarii profesionale sunt antepresc olarii. comunitatea locala si. dobandeste calitatea de furnizor de educatie. denumit in co ntinuare CNCIS. de elaborare. pe baza evaluarii externe realiza te. Calificarea este rezultatul formal al unui proces de evaluare si validare . PRESEDINTELE SENATULUI. in conformitate cu un set de criterii ce corespund unor niveluri spe cifice de invatare. 9. respectiv prin hotarare a Guvernului. ALEXANDRU PERES Bucuresti.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR ROBERTA ALMA ANASTASE p. Cadrul national al calificarilor este un instrument pentru stabilirea cal ificarilor. Abilitarea reprezinta certificarea calitatii unei persoane de a conduce l ucrari de doctorat si de a ocupa functia didactica si de cercetare de profesor u niversitar. intreaga societate. de desfasurare a procesului de invatamant. dobandeste dreptul de organizare a admiterii.Legea invatamantului 2011 ANEXA LISTA definitiilor termenilor si a expresiilor utilizate in cuprinsul legii 1. 4.Legea 1/2011 . progresului si calitatii calificarilor in raport cu piata muncii si societatea civila. precum si compatibilitatea si comparabilitatea internationala a cal ificarilor dobandite prin invatamantul superior. de catre agentiile de asigurare a calitatii au torizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei. Legea educatiei 2011 . CNCIS asigura recunoastere a nationala. accesului. 6. 5. Tiner etului si Sportului. intr-un sens larg . precum si persoanele adulte cuprinse i ntr-o forma de educatie si formare profesionala. Asigurarea calitatii educatiei exprima capacitatea unei organizatii furni zoare de a oferi programe de educatie in conformitate cu standardele anuntate si este realizata printr-un ansamblu de actiuni de dezvoltare a capacitatii instit utionale. CNCIS are ca scop asigurarea coerentei calificaril or si a titlurilor obtinute in invatamantul superior. 7. Cercetarii. Acreditarea este procesul prin care unitatea/institutia de invatamant/org anizatia interesata. de organizare a examenelor de finalizare a studiilor si de a emi te diplome si certificate recunoscute de Ministerul Educatiei. Cadrul national al calificarilor din invatamantul superior. prin hotarare a autoritatii administratiei publice locale competen te. care este obtinut atunci cand un organism competent stabileste ca o persoana a . CNCIS este parte a Cadrului nat ional al calificarilor definit la pct.

13. creatia artistica si activitatile specifice performantei sportive.obtinut. Creditele de studii transferabile sunt valori numerice alocate unor unit ati de cursuri si altor activitati didactice. Prin creditele de studii transfera bile se apreciaza. Tineretului si S portului. Calitatea educatiei este ansamblul de caracteristici ale unui program de studii sau program de calificare profesionala si ale furnizorului acestuia. Cercetarii. Competenta reprezinta capacitatea dovedita de a selecta. pri n care sunt indeplinite standardele de calitate. 15. transportabili. 11. Centrul de zi este o institutie de stat sau a unei organizatii nonguvern amentale in care copiii cu deficiente. intelegere si utilizare a limbajului specific. ca urmare a invatarii. Criteriul reprezinta un set de standarde care se refera la un aspect fun damental de organizare si functionare a unui/unei furnizor de educatie/unitati/i nstitutii furnizoare de educatie in procesul autorizarii de functionare provizor ie/acreditarii/evaluarii si asigurarii calitatii. teorii si practici legate de un anumit domeniu de mun ca sau de studii. prin invatare. Educatia si formarea profesionala reprezinta ansamblul coerent si contin . pentru rezolvarea cu succes a unei anumite categorii de situatii de munca s au de invatare. 22. ECVET/SECTEFP . Centrul de educatie este o unitate de invatamant organizata de catre Min isterul Educatiei. precum si asteptarile beneficia rilor. Cercetarii. 25. Educatia este ansamblul proceselor de punere in aplicare a programelor s i activitatilor de invatare si formare de competente academice sau profesionale. ECTS/SECT . combina si util iza adecvat cunostinte. in medie. avand ca scop si finalitate recuperarea. Competentele transversale reprezinta achizitii valorice si atitudinale c are depasesc un anumit domeniu/program de studiu si se exprima prin urmatorii de scriptori: autonomie si responsabilitate. 17. reflectie critica si constructiva. creativitate si inovare 16. sunt gazduiti si ingrijit i in timpul zilei.Sistemul european de credite transferabile. reabilitarea si integrarea scolara si sociala a diferitelor categorii de copii/elevi/tineri cu d eficiente. precum si pentru dezvoltarea profesionala ori personala in condi tii de eficacitate si eficienta. Tineretului si Sportului sau de organizatii neguv ernamentale in parteneriat cu Ministerul Educatiei. folosite pentru a indica progresele inregistrate si completarea unui prog ram de formare care conduce catre obtinerea unei calificari. 21. Competentele profesionale sunt un ansamblu unitar si dinamic de cunostin te si abilitati. Controlul calitatii educatiei in unitatile de invatamant preuniversitar semnifica activitati si tehnici cu caracter operational. Abili tatile se exprima prin urmatorii descriptori: aplicare. abilitati si alte achizitii constand in valori si atitud ini. 23. interactiune sociala. 20.Sistemul european de credite transferabile pentru educat ie si formare profesionala. 18. sub toate aspectele ei. Creditele pentru formare profesionala reprezinta totalitatea rezultatelo r invatarii dobandite de o persoana pe parcursul unui program de formare profesi onala. 14. Creditele sunt folo site pentru a permite transferul de la o calificare la alta. Educatia include atat activitatile de invatare in context formal. Cercetarea stiintifica universitara include cercetarea stiintifica propr iu-zisa. efectu ata de student pentru insusirea cunostintelor si competentelor specifice unei di scipline. dezvoltare perso nala si profesionala. a unui ans amblu de fapte. explicare si interpretare. Cunostintele se exprima prin urmatorii descriptori: cunoastere. 10. compensarea. rezultate la anumite standarde prestabilite. cat si in con text nonformal sau informal. Cunostintele reprezinta rezultatul asimilarii. cantitatea de munca. 24. aplicate sistematic de o autoritate de inspectie desemnata pentru a verifica respectarea standardelor p restabilite. 19. 12. de la un nivel de c alificare la altul si de la un sistem de invatare la altul. transfer si rezolvare de probleme. principii.

Imbunatatirea calitatii educatiei semnifica evaluarea. analiza si actiun ea corectiva continua din partea furnizorului de educatie/unitatii/institutiei f urnizoare de educatie. 37. precum si continuarea integrarii cetatenilor pe piata europeana a muncii. cu elevii/studentii/cursantii pentru desfas urarea activitatilor aplicative obligatorii prevazute in planurile-cadru de inva tamant/planurile de invatamant. Invatamantul cu frecventa. pentru invatamantul cu frecventa redusa. respectiv la sta ndardele de referinta. b) inlocuirea orelor de predare cu activitati de studiu individual si intaln iri periodice. 36. Atunci cand evaluarea calitatii este efectuata de orga nizatie. Mandatul este perioada in care o persoana. obligatoriu.este un instrument de referinta pentru a compara nivelurile de cali ficare ale diferitelor sisteme de calificari si care promoveaza atat invatarea d e-a lungul vietii. Programele educationale de tip "A doua sansa" sunt programe educationale care au ca scop sprijinirea copiilor/tinerilor/adultilor care au parasit premat ur sistemul de educatie. progresiv. aceasta insasi ia forma evaluarii interne. Atunci cand evaluarea calita tii este efectuata de o agentie nationala sau internationala specializata. 35.uu de activitati si experiente de invatare prin care trece subiectul invatarii p e intreaga durata a traseului sau educational-formativ. resp ectand in acelasi timp marea diversitate a sistemelor nationale de educatie. 29. 31. 26. precum si pe alegerea si aplicarea standardelor de referinta. bazata pe selectarea si adoptarea celor mai potrivite pro ceduri. aceas ta ia forma evaluarii externe. desemnata prin vot sau prin c oncurs intr-o functie de conducere.Cadrul european al calificarilor pentru invatare pe tot parcur sul vietii . Indicatorul de performanta reprezinta un instrument de masurare a gradul ui de realizare a unei activitati desfasurate de furnizorul de educatie/unitatea /institutia furnizoare de educatie prin raportare la standarde. desfasurarea seminarelor prin sistem tutorial si. Nivelul maxim al indicatorilor de performanta corespun de cerintelor unui standard de referinta. Programele de studii concretizeaza oferta educationala a unei organizati . astfel incat acestia sa isi poata completa si finaliza invatamantul obligator iu. a masurii in care un furnizor de educatie/unitatea/inst itutia furnizoare de educatie si programele acesteia indeplinesc standardele si standardele de referinta. Evaluarea rezultatelor invatarii reprezinta procesul prin care se stabil este faptul ca o persoana a dobandit anumite cunostinte. Evaluarea institutionala a calitatii consta in examinarea multicriterial a a calitatii educatiei. EQF/CEC . Invatamantul este un serviciu public organizat in conditiile unui regim juridic de drept public in scopul educarii si formarii profesionale a tinerei ge neratii. 30. deprinderi si competent e. 32. Nivelul minim al indicatorilor de performanta corespunde cerintelor unui standard. c) inlocuirea orelor de predare cu activitati de studiu individual si intaln iri periodice. cat si egalitatea de sanse in societatea bazata pe cunoastere . 33. pune in aplicare programul ma nagerial pe baza caruia a fost investita. de regula saptamanal. Programele de calificare profesionala reprezinta oferta educationala car e conduce la dobandirea unei calificari profesionale inscrise in Registrul natio nal al calificarilor. 27. precum si sa poata obtine o calificare profesionala. este optional si diferentiaza calitate a in mod ierarhic. cu frecventa redusa si la distanta sunt forme de organizare a proceselor didactice care implica: a) frecventa obligatorie pentru invatamantul cu frecventa. 28. 34. Mandatul are o durata de 4 ani. fara a finaliza invatamantul primar si/sau gimnazial. la nivelul unei unitati/institutii de invata mant din cadrul sistemului national de invatamant. a tuturor activitatilor didactice care dezvolta competente si abilitati practice i n sistem fata in fata pentru invatamantul la distanta. Organizatia interesata in furnizarea de servicii de educatie este o pers oana juridica ce cuprinde in statutul sau activitati de invatamant si se supune procesului de autorizare pentru a deveni furnizor de educatie. d epasind cu cel putin 4 ani varsta de scolarizare corespunzatoare acestor nivelur i.

evaluate si certificate. 46. ale Spatiului Economic European si a Confederatiei Elvetiene. Transferul rezultatelor invatarii si al creditelor asociate reprezinta p rocesul prin care rezultatele invatarii si creditele asociate acestora sunt tran sferate si integrate in programul de formare profesionala pe care il urmeaza per soana care invata. Constituirea RMUR se realizeaza pe baza registrelor matricole ale institutiilor de invatamant superior. 44. avizat f avorabil si care indeplineste conditiile autorizarii provizorii. Sistemul national de invatamant este constituit din ansamblul unitatilor si institutiilor de invatamant de stat particulare si confesionale acreditate. nonformala si informala. Programul de studii acreditat este programul de studii care indeplineste cerintele minime ale standardelor si indicatorilor de performanta ai acreditari i. 39. 53. 54. niveluri si forme de organizare a activitatii de educare si formare profesionala. Unitatea reprezinta o unitate de invatamant din invatamantul preuniversi tar. particulare sau confesionale. Standardele de referinta sunt specifice f iecarui program de studii sau fiecarei institutii. b) organizarea pe discipline si grupe care cuprind maximum 25 de elevi/stude nti/cursanti. 49. 48. acredita te ori autorizate sa functioneze provizoriu. 45. Rezultatele invatarii reprezinta ceea ce o persoana intelege. Registrul national al calificarilor este o baza de date nationala ce cup rinde descrierea tuturor calificarilor din Romania. Punctele de credit pentru formare profesionala reprezinta exprimarea num erica a importantei unei unitati de rezultate ale invatarii raportate la o calif icare. 43. Programul de studii autorizat este programul de studii evaluat. de diferite tipuri. 50. 51. cunoaste s i este capabila sa faca la finalizarea unui proces de invatare. Unitatea/Institutia furnizoare de educatie/Furnizorul de educatie sunt u nitatile si institutiile de invatamant acreditate. Statele terte reprezinta orice stat. deprinderi si competente generale. co respund cerintelor specifice pentru o unitate sau o calificare. 47. Rezultatele inva tarii se exprima prin cunostinte. cat si in sistem fata in fata. Standardul de referinta reprezinta descrierea cerintelor care definesc u n nivel optimal de realizare a unei activitati de catre furnizorul de educatie/u nitatea/institutia furnizoare de educatie. Standar dele sunt diferentiate pe criterii si domenii. 42. . abilitati si competente dobandite pe parcursul diferitelor experiente de invatare formala. car e pot fi evaluate si validate. fiind creata.i furnizoare de educatie. Validarea rezultatelor invatarii reprezinta procesul prin care se confir ma ca rezultatele invatarii dobandite de o persoana. cu exceptia statelor membre ale Uni unii Europene. 40. care definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei act ivitati in educatie. impartasita si utilizata pentru a genera prospe ritate si bunastare membrilor sai. Unitatea de rezultate ale invatarii reprezinta partea unei calificari ca re cuprinde un set coerent de cunostinte. Registrul matricol unic al universitatilor din Romania (RMUR) este o baz a de date nationala electronica in care sunt inregistrati toti studentii din ins titutiile de invatamant superior de stat. european sau mondial. 38. Orice standard este formulat in termeni generali sub forma unui enunt si se concretizeaza intr-un set de indicatori de performanta. Standardul reprezinta descrierea cerintelor formulate in termen de regul i sau rezultate. pe baza bunelor practici existente la nivel national. sunt optionale si se situeaza peste nivelul minim. Sistemul tutorial semnifica organizarea activitatilor didactice in invat amantul la distanta de catre un cadru didactic tutore si asigura: a) desfasurarea activitatilor de invatare si evaluare atat la distanta. 52. 41. Societatea cunoasterii este o societate in care cunoasterea constituie p rincipala resursa.

Invatamantul privat este echivalentul invatamantului particular. in vederea acordarii certificatului de cal ificare profesionala. . Certificarea rezultatelor invatarii reprezinta procesul prin care se con firma in mod formal rezultatele invatarii dobandite de persoana care invata. asa cum es te definit in Constitutia Romaniei. 58. Recunoasterea rezultatelor invatarii si a creditelor asociate reprezinta procesul prin care se acorda un statut oficial rezultatelor invatarii si credit elor dobandite.55. Invatamantul public este echivalentul invatamantului de stat. 57. republicata. 56. asa cum este definit in Constitutia Romaniei. evaluate si validate. in urma unui proces de evaluare. republicata.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->