Sunteți pe pagina 1din 126

TIH, ~J'.

:~1'1 TL~Ti:-

ttl'

CHAr~TrRl-:Il'

Ar::~OUNTA,_NTS or ~COTi_A_I-o.:[l

C'\MERA AUOITORlLOR FINANOARI


D[N

RoMANIA

------~-~-------~-----

------------

I.
~

\'

l
I,

PRIVIND AUDITUL CALITATII

GHID

Tehnoredactor: Liviu Craciun Coperta: Anca Pintilie

Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Rornaniei Ghid privind auditul calitatil. - Bucuresti : Irecson, 2010
ISBN 978-973-7694-69-0 658.62.018.2

l
i.

'j

Declinarea responsabllltatil

Aceasta publicatie este doar un ghid §i nu i~i propune sa of ere asistenta profesionala, in consecinta, ar trebui utilizat ca atare. Cu toate ca atat Institutul Contabililor Autorizatl din Scotia (leAS), cat ~i Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) au depus cele mai sustinute eforturl in preqatirea acestui document, nici ICAS, nici CAFR nu garanteaza faptul ca utilizarea acestor proceduri acopera toate tipurile de misiuni de audit pe care Ie putef lntalni in actlvitatea de audit. Prin urmare, nici leAS, nici CAFR, nici anqajatii, colaboratarii sau agentii acestora, nu vor fi raspunzatoare de orice paquba sau dauna econornlca, fie generata de neglijenta, lncalcarea unui contract sau din orice alte motive. Tn marl similar, nici ICAS, nlcl CAFR nu vor raspunde de pagubele sau dauneleocazionate de actiunile proprii ale persoanelor care vor achlzltiona acest document sau ale partilor terte, bazandu-se pe contlnutul acestuia, care ar putea cauza pierderi suferite fie de catre persoanele care iI vor achlzltlana, de catre cei pentru care acestea actioneaza in ealitate de agen~i, de catre cei care 5e bazeaza pe acestla pentru consultants, sau de ariee parte terta, sau pentru arice Incalcare de contract de catre ICAS !?iCAFR, sau pentru orice denaturare, gre!?eli sau neglijente cuprinse in acest document. Toate drepturile rezervate. Nieio parte a aeestei publlcatii nu poate fj reprodusa, stocata intr-un sistem de recuperare, sau transmisa in orice forma sau prin orlce mijloace, electronice, mecanice, fotocopiere, inregistrare sau de alta natura, Tn lipsa unei permisiuni anterioare scrise din partea celui care detme dreptul de proprietate.

Echipa de traducatori

a Camerei Auditorilor

Financiari

din Romania

Adriana CO~A - Membru al echipei de traducatort, !?ef Birou relatil Internatlonale, CAFR Alexandra JORA - Membru al echipei de traducatori, Expert relatil publice, CAFR Mihai DRAGNEA- Membru al echipei de traducatori, Expert relatil publice, CAFR Colectivul PKF Econometrica

Comisia de Revizuire Carmen MATARAGIU - Presedinte al Comisiei de Revizuire, membru al Consiliului CAFR Anca Cristina MATARAGIU - PKF Econometrica

INTRODUCERE
Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) ;;i lnstitutul Contabililor Autorizatl din Scotia (leAS), consecvente Tn continuarea colaborarii destinate dezvoltaril profesiei de audit financiar Tn concordanta cu cerintele IFAC, au placerea de a prezenta Ghidul privind Auditul Calitatii, un manual de proceduri de audit, destinat membrilor CAFR. Prezentul Ghid, elaborat de ICAS, tradus prin grija §i sub responsabilitatea Consiliului CAFR, este conceput pentru a raspunde celor mai actuale cerinte profesionale ;;i etice Tn desfasurarea rnisiunilor de audit §i desigur reaiitatlior economice prezente. Potrivit acordului de traducere Tncheiat cu ICAS prezentul Ghid va fi actualizat anual, pentru a asigura pe de 0 parte consecventa cu cerlntele IFAC aplicabile misiunilor de audit financiar, iar pe de alta parte pentru a aduce lrnbunatatrri formatului existent. Camera Auditorilor Financiari din Romania, In calitatea sa de membru cu drepturi depllne al !FAC, este organismul profesional responsabil pentru organizarea, coordonarea §i desfasurarea actlvltatii de audit financiar Tn Romania, in conformitate cu Standardele lnternationale de Audit, precum §i pentru promovarea §i utilizarea acestora de catre auditorii financiari, stagiarii In audit §i de catre alti utilizatori interesatt. Prezentul Ghid privind Auditul Calitatii se subscrie prlorltatllor asumate de Consiliul CAFR privind cresterea continua a competentei profesionale a auditorilor, demers in care am beneficiat de asistenta prestigiosului Institut Scotian, care ni s-a alaturat §i in acest efort care se circumscrie afirrnatlei Directorului executiv al ICAS, Domnul Anton Colella potrivit carela: .Profesia contabila devine din ce Tn ce mal mult 0 profesie globala, lar orqanlzatllle europene puternice sunt vitale pentru a-i asigura pe investitori, oricare ar fi acestia, ca pot avea Tncredere in inforrnatlile financiare pe care Ie utlllzeaza, Schimbul de experlenta nu poate decat sa aduca beneficii in aceasta directle" Standardele lnternatlonale de Audit (ISA-urile) au fost adoptate de catre CAFR pentru auditul situatlllor financiare, lnca din anul 2000, conformitatea cu acestea fiind obligatorie in Romania. Auditorii ar trebui, de asemenea, sa ia ln considerare cerintele etice in desfasurarea misiunilor lor de audit. Ghidul privind Auditul Calltatii va este adresat pentru realizarea misiunilor Dvs de audit. Probabil veti utiliza Ghidul privind Auditul Calitalii pentru clienpt fntreprinderi mici §i mijlocii; in acest seop au fost realizate aceste proceduri. Ar trebui notat ca procedurile Tnglobeaza principiile cheie din ISA-uri, pentru aj sprijini pe auditori sa elaboreze 0 abordare a auditului adecvata circurnstantelor misiunii individuale de audit carela aeestea Ii sunt aplicate. Materialul este furnizat in scopul Indrurnarii durnneavoastra generale ~i depinde de practicieni sa TIutllizeze cat mal eficient §i sa destasoare misiuni de audit Tn conformitate cu ISA-urile. Utilizarea acestor programe de audit nu reprezinta un substitut pentru intelegerea corecta a, §i aplicarea, standardelor de audit propriu-zise. Pentru a desfasura un audit in eonformitate cu ISA-uriJe, firmele de audit trebuie sa se confermeze mai Intai, la nivelul intregii firme, cu Standardul International privind Controlul Calitatii, (ISQC1) "Controlul calitatii pentru firmele care etectueaza audituri §i revizuiri ale lnformatiilor financiare istortce, precum §i alte misiuni de asigurare §i servicii conexe". Firmele ar trebui, de asemenea, sa ia In considerare ~i sa adopte ISA 220 "Controlul calitatii pentru auditurile inforrnatillor financiare istorice" inainte de aplicarea altor ISA-uri mlsiunllor de audit individuale. Utilizatorii acestui Ghid privind Auditul Calitatii ar trebui sa fie familiarizati cu Standardele Internationale de Audit. ISA-urile prevad abordare pe baza de rise a auditului. Acestea prevad, de asemenea, 0 abordare formals a cunostintelor referitoare la domeniul de activitate §i la client, sl 0 abordare forrnala a evaluarii risculut, inclusiv a riscului de frauda, Practicienii, punand tn aplicare scepticismul profesional corespunzator, ar trebui sa capitalizeze cunostintele pe care Ie detln despre clientl §i sistemele lor de realizare a evaluarf corecte a riscurilor. 0 data ce riscurile sunt identificate, este necesara elaborarea unui program de lucru pentru a aborda sau minimiza aceste riseuri. Procedurile din cadrul programelor de audit oetatlaza aceste aspecte, dar atentia este decisiva pentru a se asigura ca munca care va fi destasurata abordeaza eficient, la propriu, riscurlle identificate. Schlta care urrneaza llustreaza abordarea qenerala. Nu toate procedurile sugerate vor fi necesare in toate cazurlle §i vor exista situatii Tn care sunt necesare teste ~i proceduri ulterioare Tn vederea conformltatil cu ISA-urile.

I
!

Utilizarea Ghidului Privind Auditul Calitiitii ,


Prin utilizarea programelor ~i a Cuprinsului, conform sugestiilor, utilizatorii vor dispune de un dosar structurat, prezentat intr-o manlera verificata ~i testata. Cu toate acestea, ordinea In care este intocmit dosarul nu respecta Cuprinsu!. Utilizatorii trebuie, mai lntal, sa latn considerare sectlunea de . planificare a dosarului ~i sa finalizeze acea sectlune inainte de a incepe munca de audit pe teren. Sectiunea de planificare este irnportanta deoarece aceasta ldentitica riscul !?ipragul de sernnlflcatie, furnizeaza unele liste de verificare a aspectelor care sunt, de obicei, anticipate !?ifurnizeaza un mijloc de inregistrare a procesului de planificare. Atunci cand incepe munca de teren, sectiunile rarnase (cu exceptla sectiunii A) pot f finalizate, unele pe rand ~i altele simultan. Ordinea in care aceste sectiunl sunt incheiate va fi deterrninata de fiecare rnislune speclfica. Ar fi recomandat ca sectiunea referitoare la banci sa fie prima tnchelata, urmata de sectiunile de vanzari ~·iachizitii, apoi de domeniile de control al conturilor, precum salariile si TVA-u!. Celelalte sectluni se pot constitui astfel pe 0 baza destul de solida. Atunci cane aeeste sectiunl sunt incheiate, se potanaliza toate lnformatlile, aspectele generate §i concluziiJe. Aceasta este sectiunea A. Aceasta nu precizeaza ce concluzii trebuie formulate, dar prevede un mijloc metodic de punere in comun a intormatlilor identif.i:cate in urma muncii de teren. Mai precis, Sectiunea A furnlzeaza 0 metoda de inregistrare a coneluzftlor !?iconslderentelor, precum §i de intocmire a unor liste de verificare utile, in sprijinul finallzaril rnlslurul, Etapele finale sunt cele care comporta un rise mai mare de eroare, prin comiterea de gre~eIi sau omiterea de informatli. Flnalizarea unui dosar de audit se realizeaza cu atentla cuvenita luand in. considerare lmportanta acestei etape Tn procesul de audit. Dorim sa multurntm pe aceasta cale echipei de traducatori, comisiei de revizuire, rnernbrilor ConsiliuJui CAFR, practicienilor !?i personalului executiv care prin actiunea voluntara au facut posiblla aparitia acestei lucrari. Nu in ultimul rand dorim sa adresarn multumirlle noastre Institutului Contabililor Autorizati din Scotia, pentru sprijinul constant, pe care !?'i' prin acest demers, l-a asigurat sl continua sa il asigure profesiei de audit financiar din Romania.

Bucuresti Martie 2010

ANTON COLLELA Director Executiv al ICAS

Prof. Univ. Dr. ION MIHAILESCU Preseointe al Consiliului CAFR

CARMEN MATARAGIU Memlilm at COnlsiliului CAFR

Declinarea flnala a responsabllltatll


J

I
I

Aceasta publlcatle este doar un ghid §i nu i§i propune sa of ere asistenta profeslonala. In consecinta, ar trebui utilizat ca atare. Cu toate ca atat Institutul Contabililor Autorizatl din Scotia (lCAS), cat l?i Camera Auditorllor Financiari din Romania (CAFR) au depus cele mai sustlnute eforturi Tn preqatirea acestui document, nici ICAS, nici CAFR nu garanteaz8 acuratetea sau veridicitatea oricarellnforrnatll sau opinii, nici gradul de adecvare, caracterul corespunzator sau aplicabilitatea oricarei practici sau proceduri continute In acesta. Prin urmare, nici ICAS, nlcl CAFR nu var putea fi trase la raspundere de orice paquba sau dauna economica, fie generata de neglijenla, Incalcarea unui contract sau din oriee alte motive, de catre ICAS sau CAFR, angajatii, eolaboratorii sau agentii acestora, sau de cafre autorii care au contribuit la realizarea acestui text. Tn mod similar, nici ICAS, nici CAFR rill varaspundede pagubeie sau daunele ocazionate de proprille actiuni ale persoanelor care vor achizitiona acest document sau ale partilor terte, conform prevederilor sale, care ar putea rezulta In pierderi suferite fie de catre persoanele care if vor achizruona, de catre eei pentru care aeestea actioneaza in calitate de aqenti, de catre cei care se bazeaza pe acestla pentru consultanta, sau de orice parte terta, sau pentru orice lncalcare de contract de cafre ICAS l?i CAFR, din perspectiva unei denaturari necorespunzatoare, gre§ite sau neglijente cuprinsa In acest document. Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei publicatll nu poate f reprodusa, stocata intr-un sistern de recuperare, sau transmlsa in oriee forma sau prin ariee mijloace, electronice, mecanice, totocopiere, inregistrare sau de alta natura, in lipsa unei permisiuni anterioare scrise din partea celul care detlne dreptul de proprietate.

ABORDARE GENERAL.\. ASUPRA EVAlUA.RII RISCULUI


semnificativa a abcrdaril prevazute de ISA-uri irnpllca evaluarea riscurilor de denaturare semnifieativa a situatiilor financiare supuse audltului ~i raspunsul auditorului la aeeste riseuri (ISAurile315 !ili 330). Urmatoarea schema T§ipropuns sa of ere indicatii cu privire la abordarea generala care este implicita Tn programele din eadrul aeestui Ghid privind Auditul Calitalii. In evaluarea riseurilor potentia Ie de denaturare a situalii10r financiare este necesar sa se inteleaga domeniul de activitate al entita1ii auditate, mediul Tn care l::;;i desfasoara activitatea §i controalele care trebuie realizate. Eehipa misiunii trebuie sa discute riscurile potentiale, inelusiv pe eele de trauda, Aceasta activitate initiala va permite identificarea riscurilor Tntr-un mod structurat. 0 data ce riscurile sunt identificate raspunsul audltorului la aeeste riscuri poate fi identifieat ::;;iprogramul de activitate poate fi realizat in consecinta.

o parte

:::J
<J lCO :::J CO

.:::J

intelegerea 1?iidentificarea riseurilor generate de entitate 1?ide mediul sau, inelusiv a eontroalelor interne relevante. Sectiunile 81, 83 ~i 84 sunt utile. Sectiunea 89 of era recomandari fa , inregistrarea informatiifor .

tn .s.s... .-

> CI)
CO CI) sCO 0

k
Discutarea riscurilor in cadrul echipei de misiune. Ar trebui sa fie eVidenfa din 89, Plenificarea Auditului.

Afirmalii referitoare la situatlile financiare Clase de tranzactll Aparitie: Exhaustlvitate: Acuratete: Separarea exercltillor: Clasificare. Solduri ale conturilor

.s:::::
::s
<J

Identificarea riscurilor de denaturare semruficativa la nivelurile sltuatiilor finaneiare 1?i nrrnatiilor, a Sectiunile B4 $; B7 of era recomendiui.

----

Existenta; Drepturi !iii obliqatll: Exhaustivitate; Evaluare !iii alocare. Prezentare ~i descriere

.fhl ..... s::


(l)

E
~

Aparitie, drepturi !iii obllqatll: Claslficare 9i inteligibilitate; Acuratete !ji evaluare . Planificarea (B9) ar trebu; sa prezinte atat plenut de audit general cat ~; pfanuf deta/iat. Abordarea ar trebui rezumetii in ProgramuJ de E$antionare (B7).

etS e setS

Evaluarea modelului 1?i eterminarea d implementarli controalelor relevante pentru audit 1?i entru riscurile care nu pot fi red use fa p un nivel aceptabil de scazut doar prin proceduri de fond. Sectiunile 83 $i C1 of era recomenaer:

:::J 0

!Oeterminarea daca orlce riscuri sunt atat de sem nificative tnoat prevad considerente de audit speciale. Sectiunea 81 of era recomendiui. ,

ABORDAREA GENERAL'&' A CONTROALELOR INTERNE


Un auditor trebuie sa obtina intelegerea asupra controlului intern relevant pentru audit sl a mediulul de control ISA 315. Auditorii au obisnult in trecut sa testeze controalele interne doar In scopul de a reduce testarea de fond. ISA-urile prevad 0 abordare diferita. Urrnatoarea schema este destinate In prlnclpal slntetizarii metodologiei. Pe scurt, auditorii trebuie totdeauna, pentru toate cazurile, sa dobandeasca, lnteleqerea mediului de control ~i a controalelor interne utilizate. Acestea vor include procesul prin care conducerea identifica riscurile, modul in care acestea sunt gestionate ~i modul in care desfasurarea acestor controale . este monltorlzata de catre conducere ~i de cafre persoanele Insarcmate cu guvernanta. Aceste aspecte vor trebui inregistrate pentru a demonstra intelegerea lor. Evaluarea lmplementaril controalelor va reprezenta urmatoarea etapa In majoritatea aucliturilor, pentru aceasta etapa se va elabora un raport adresat persoanelor lnsarcinate cu guvernanta. In unele cazuri, mediul de control va fl suficient de puternic pentru a-i permite auditorulul sa testeze Inteleqerea sa asupra controalelor (un test de parcurgere) in vederea [ustltlcarli reducerf testarii de fond.

Inteleqerea celor cincl componente ale controlului intern

evaluare a riscurilor C1/2(1) 83/2(12)

[nteleqerea modelului controalelor relevante pentru audit (doar interogarea nu este sutlclenta)

~
Determinarea masurli Tn care au fost implementate controalele (doar interogarea nu este suflclenta)

To ate auditurile
~

!
Teste ale controalelor Relevanta controalelor

Sectiunea C1

CUPRINSUL DOSARULUI Semnarea 1 2 3 4 Finalizarea A 5

A A A A

A
A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B B

6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 Planificarea .1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

Copie dupa situatiile finaneiare semnate* Scrisoare de reprezentare semnata" Lista de verificare a aspectelor de luat In considerare in viitor Revizuirea de catre partenerul independent/ revizuire la cald a dosarului auditului Finalizarea auditului Aspeete semnificative Revizuirea serisorii catre cei insarcinati ell guvernanta Revizuirea serisorii de reprezentare Sumarul erorilor Revizuirea situatiilor financiare ~i lista de verifleare a prezentarilor Revizuire analities finala Evenimente ulterioare bilantul ui Continuitatea activitatii Raportul de audit Alte programe adecvate pentru rnisiunea specifica Obiectivele planificarii, concluzu, aprobare ~i lista de verifieare Acceptarea desemnarii ~i a redesemnarii Cunoasterea ditentu1lli ~ evaluarea riscurilor Evaluarea riseului inerent Pragul de semnificatie Revizuirea analitica preHminara Sumarul evaluarii riscului si planul de esantionare Solduri initiale Aeordul de planificare a auditului Lista de verificare permanenta a informatiilor Agenda de Iucru a intalnirilor pentru planificare Conturile anului preeedent*

12 13 16

21'
23 25 26 27 28 30' 32 37'

40 47 54 56 58 59 60 62 63 66 67

Revizuirea controlului intern 1 Sisteme contabile :;;i controale interne Elemente ale situatiiIor financiare Imobilizari necorporale Imobilizari eorporale Investitii Stocul si productia in curs Debitori Conturile la banci si numerarul disponibil Creditori

69

D E F G I-I I

J K
L M N

71 73 77 81 87 91 93

Taxe
Obligatii, datorii contingente si angajamente Aspecte statutare, capital propriu :;;i rezerve Vanzari si venituri Achizitii si cheltuieli Salarii Contul de profit si pierdere Parti afiliate Situatia flusurilor de numerar (va fi.creatd de autor daca este cazul) Conformitatea eu legile §i reglementarile Balanta de verificare

97
99 101 105 107 109 III 113 117 121 123

P Q R S T U

Glosar de termeni
'" introduceti documente

to

Perioada contablla

I RafA

··JI

1
I

FINALIZAREA AUDITULUI SECTIUNEAA ,

11

Nume client

Periaada .contablla

Ref A3/1

LlSTA DE VERIFICARE A URMATOARElOR

ASPECTE

Nota: Daca este necesar, va rugam utilizati un prq_gram separat cu cerinte Incrucisate.

1.

Prezentatl pe seurt oriee schimbare survenlta in activitatlle client sau in procedurile aparute pe parcursul acestui an !?i care se preconizeaza ca vor aparea !?i anul viitor.

2.

Identificati programele si/sau testele care nu sunt necesare !?i care nu ar trebui repetate ;;i marcatl-le intr-un mod evident ca sa se inleleaga ca nu var f necesare anul viltor.
I

3.

Avand in vedere periaada precedenta identitlcaf oriee alte schirnbari in auditul nostru sau in abordarea pregatirii conturilor care ar fi facut ca misiunea de audit sa fie mai eflclenta din punetuJ de vedere al costului, Alte puncte de vedere care decurg din prezentul audit.

i'

Confirm ca am netat toate rnodiflcarlle §Iiproblemele relevante pentru anul urrnator ~i am identificat toate domeniile in care am desfasurat activltaf care nu erau necesare sau am abordat activitatea in alt mod decat eel conslderat a fi cel mai efieient din punetul de vedere al eastului. Semnatura ................................................. Revizuit ................................................. Data ............................. Oata ..............................

-[ ,
.:'! )

12

.---------.----~----------------------~--------~-----------

Nume client

Perioada contablla

Ref A4/1

PARTENERUL INDEPENDENTI REVIZUIREA LA CALD A DOSARULUI OBIECTIVELE AUD,ITULUI


ISA200 ISA220

Urrnatoarele aspecte trebuie revizuite de catre un partener independentlsau sa faca oblectul unei revizuiri la cald a dosarulul, Tnainte ea raportul de audit sa fie se[l1nat de catre partenerul misiunii de audit: it Misiunea de audit a unei companii llstate; sau ' • Misiunea de audit a unei cornpanil nelistate in care: o Riscul de audit este evaluat Intr-o asemenea maniera ineiH sa necesite 0 revizuire la cald in conformitate eu procedurile interne ale firmei care au legatura eu revizuirlle controlulul calltatll mlsiunllor (ISQC1 ). Criterlile pentru aceasta, pot include 0 opinie de audit calificata sau moditlcata, aspecte eontabile complexe, discutabile, difieile pentru domeniile auditului sau un client important. o Ca 0 consecmta a identiflcarll unei arnenlntari la adresa lndependentel )'i obiectlvitatli firmei, revizuirea la cald a dosarelor este conslderata a fi 0 rnasura de siguran1a necesara lrnpotriva arnenlntar'lor independentei auditorului. (Codul Etic)
'il "

Pentru companiile nelistate la bursa ar trebui sa se constate ca in anumite sltuatf ar putea fi potrivit sa se efectueze mai deqraba 0 revizuire lndependenta a aspectelor principale (a problemelor stringente), , deCEH revizuire generalit Nivelul necesar de revlzuire ar trebui determinat in concordanta eu gradul de 0 rise sau eel al amenlntarti identificate. Obiectivele revizuirii ar putea euprinde urrnatoarele: partenerul de revlzuire (al dosarelor cu probleme) ar trebui sa identifiee ce obiective sunt relevante pentru misiunea speclfica.

1. 2.

Sa evalueze calitatea auditului. Sa confirme obiectivitatea partenerulul misiunii de audit i?i a personalului cheie irnpllcat in audit )'i lndependenta firmei prin revizuirea factorilor care ar putea fi percepuf ca fiind 0 arnenintare fie pentru obiectivitatea echipei de audit, fie pentru independenta flrrnel, Sa evalueze procesul de planificare (sectiunea B), incluslv ldentiticarea cornponentelor cheie ale riscului de audit identificat de catre echipa de audit :;;i gradul de adecvare al raspunsurllor planificate pentru acele riscuri. Sa evalueze rezultatele activltatll de audit )'i gradul de adecvare al ratlonarnentelor cheie care s-au tacut, mal ales In domeniile cu rise maxim. Sa ia in considerare lrnportanta ~i gradul de adecvare al declaratiilor scrise (sectiunea A8), inclusiv declaratii cu privire la orice potentiala modificare a sltuatiilor finaneiare de care firma are cunostinta, dar pe care eonducerea firmei nu a facut-o. Sa confirme ca toate problernele care pot fi judecate in mod rational de catre auditori ca fiind importante )'i relevante pentru conducere sau pentru cet Insarclnatl eu quvernanta (sectlunea A7), identifieate pe parcursul auditului, au fost luate in eonsiderare pentru a firaportate comitetului de directori i?i/sau comitetului de audit (sau eehivalentelor acestora). Sa confirme gradul de adecvare al proiectulul raportului auditorllor.

3.

4. 5.

6.

7.

13

~ Nume ~.client

I
revizuirii:

I Perioada ~~ntabna

Ref A4/2 ~

PARTENERUL INDEPENDENTfREVIZUIREA
Obiectivele

LA GALOA DOSARULUI

Amploarea

actlvitaff

intreprinse

in vederea efectuarli

Revizuirii

ASPECTE REZUL TATE DIN NOTELE REVIZUIRII


Nr. Aspectele rezultate Verificare Verificat de catre: Data

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
!

8.

14

Nume client

Perioada contablla

Ref

A4/3

CONCLUZII
Confirm urrnatoarele: (i) Sunt partener independent!persoana lnsarcinata cu revizuirea la cald a dosaruiui detlnand experienta lji autoritatea necesare fndeplinirii rolului de partener de revizuire independent; Nu am fost angajat In efeetuarea mislunii de audit sau in furnizarea altar tipuri de servicii, niei nu am avut niei un fel de alte responsabilltati fa1a de firma audltata sau fata de orice alta firma care face parte din grupul firmei auditate; Confirm ca nu am efeetuat aceasta revizuire a partenerulul independent! la cald a dosarului pentru 0 perloada mai mare de clnci ani consecutivl; Am revizuit, cel putin, Planificarea Auditului, Aspectele care Neceslta Atentla Partenerului, Situatille Finaneiare ale client ~i Raportul de Audit propus: Sunt rnulturnit ca oblectlvele mai sus stipulate liii care sunt relevante pentru aceasta revizuire a partenerului independent! la cald, au fost indeplinite. .

(ii)

(iii) (lv) (v)

Sernnatura Nume , ..

Data

..

15

Nume client

Perioadacontabila

Ref

AS11

CONCLUZIA AUDITULUI OBIECTIVELE AUDITULUI


ISA230 ISA220

1.

Sa of ere asigurarea ca opinia de audit exprirnata este sustinuta in mod corespunzator efectuata, de probele de audit, de existenta dosarelor !iii a probelor de audit.

de munca

2.

Sa ofere asigurarea ca dosarele de lucru furnlzeaza a inregistrare adecvata in foile de lucru a actlvitatii care s-a efectuat li'i a concluziilor la care s-a ajuns. Sa of ere asigurarea ca activitatea de audit efectuata este contorrna cu Standardele Ie de Audit li'i cu manualul de proceduri interne - standardele firmer. lnternationa-

3.

4.

Sa of ere asigurarea, daca este necesar, ca activitatea efectuata de fiecare dintre membrii echipel de audit este revlzuita de persoane cu experienta mai mare in firma. Sa atraga atentia partenerului asupra tuturor punctelor problematice cu privire la audit sau conturL Sa documenteze toate discutiile importante, copiile corespondentei dintre firma §i client etc., cafe sunt relevante pentru conturi §i pentru audit, Sa
S8

5. 6.

7,

asigure

ca exlsta:
Scrisoarea de misiune curenta; Scrisoarea de reprezentare; §i Raportul scris al conducerii.

a)
b) c)

'I

,- ~

CONCLUZII
Consider ca obiectivele rnentionate mar sus au fost fndeplinite. Sernnatura , , " ,. Data .,..".,., " .." ..

Revizuit .., ,,..,' ,..,' ,., ,

,' ,

,,

,,

Data

" ..".,

..

16

Nume client

Perioada contabila

Ref

AS12

DEFINITIVAREA AUDITULUIProgram de audit

CONCLUZIILE PARTENERULUI DE AUDIT


Obiective realizate 1,2,3,5,6 lnltialele partenerului §,i data

Program

1.

Am luat in considerare Planificarea Auditului ~i Programul Aspectelor Importante, ~i am documentat concluziile mele. Am verificat sau definitivat dosarului. Usta de verificare pentru finalizarea

89
A6 A5/4':'"

\l'

2.

(toate)

A5i5
in conformitate cu 1,3

3. 4.

Auditul a fost planificat ~i dus la indeplinire sceptlclsmul profesional necesar. ISA200

Confirm ca nu mi s-a cerut sa reduc sau sa schimb aria de acoperire a auditului atata timp cat acesta se afla in destasurare. (Daca aceasta confirmare nu este posiblla, facetl referire la sectlunea in care s-au documentat consideratllle care au rezultat din cererea de reducere sau de modificare a ariel de acoperire a audltului.), ISA210 Imi asum responsabilitatea audit. ISA220 pentru calitatea general

1,3

5.

a a misiunii

de

1,2,3,4,

6, 7
3, 5

6.

Au fost luate rnasurile generale pentru a obtine asigurarea ca membrii misiunii de audit s-au conformat cerlntelor prevazute de Codul etic allFAC ~i lSA 220. Declar ca: am obtinut ~i documentat informatil relevante de la firma ~i (i) acolo unde a fost cazul de la firmele din cadrul retelel, pentru a identifica ~i evalua circumstantele !?i legaturile care au generat amenmtar! pentru lndependenta; am inregistrat evaluarea lntormattllor privind lncalcarile (ii) identificate, daca au existat, tn legatura cu politicile sau procedurile privind lndependenta flrrnel, pentru a determina daca ele pot constitui 0 arnenintare la adresa lndependentel misiunii de audit; am inregistrat demersurile pentru a elimina astfel de ame(iii) nintar! sau pentru a Ie reduce la un nivel acceptabil prin adoptarea masurilor de siquranta; ~i am raportat irnediat firmei imposibilitatea rezolvarii preble(iv) mei, pentru a se Tntreprinde actiunile corespunzatoare. Concluzionez ca atat eu, cat ~i firma mea ne-am conformat eu Standardele de etica IFAC ~i cu ISA220

7.

1,3,5,6

8.

Confirm ea nu am obtinut inforrnatii care daca ar fi fost disponibile firmei mai devreme, aceasta ar fi trebuit sa refuze misiunea. ISA220 In situatiile in care, in cadrul echipei rnlsiunll, sau intre aceasta ~i cellalf consultantl au aparut dlterente de opinie, precum !?i acolo unde a fost cazul, intre partenerul de misiune ~i persoana Insarclnata cu controlul calitatii mlslunil (partenerul independent/partenerul lnsarcinat cu revizuirea la cald), echipa misiunii a urmat pollticile 9i procedurile de documentare ale firmei, facand fala 9i rezolvand dferentele de opinie.

3 2

9.

17
---~----~
.....~-.--

.--.--

Nume client

Perioada contablla

Hef

ASJ3
lnltialele partenerulul §i data

Concluzia

partenerului

de audit (continuare)

,.

··Obiective realizate 3, 5

Program

10. Sunt rnulturnlt C8 eu ;;i membrii echipei misiunii am beneficiat de consultarea potrtvlta pe parcursul desfa;;urarii misiunii, atat Tn cadrul eehipei misiunii, cat ;;i intre membrii echipei misiunii !?i altii, la nivelul adecvat din interiorul firmei sau din exteriorul acesteia, astfel tncat aceste consultarl au fost documentate !?iactiunlle stabilite au fast implementate in consecinta. ISA220

11. M-am consultat cu partenerul independentlpartenerul

lnsarclnat cu revizuirea la cald, daca unul asemenea a fost numit pe parcursul auditului, lar revizuirea privind controlul calitatii misiunii a fast flnalizata, daca a fost cazul.

1,3,5,6

12. M-am eonsultat cu partenerul de etlca (dupa cum a fost cazul) !?i am documentat discutlile si concluziile formulate. Codul etie Integritate, Obiectivitate, lndependenta. 13. Am luat in considerare comunicarea reciproca dintre auditor ~i cei lnsarcinati cu quvernanta ;;i confirm ca aceasta comunicare a fost una adecvata pentru un audit efieient, iar daca nu a fost asa, am documentat actiunile necesare intreprinse ;;i am subliniat aspectsIe de avut in vedere pe viitor In functie de necesltati.

1,3,5,6

82/7

A7

14. Docurnentatla de audit a fast pregatita astfel tncat sa demonstreze:


(i) Natura, momentul ii aria de intindere a procedurilor de audit utilizate pentru a fi in conformitate cu Standardele lnternationale de Audlt si cerintele legale ;;i de reglementare aplicabile; Rezultatele procedurilor de audit ;;i probele de audit obtinute; !?i Probleme semnificative care au reieslt pe parcursul auditului ;;i conciuziile trase In legatura cu acestea.

(ii)
(iii)

ISA230( Revizuit) 15. Abateri de la un principiu de baza sau de la 0 procedura esentiala (cerlnte evidentlate eu caractere mai groase/tip bold) au aparut numai In cazuri exceptlonale care au fost relevante in eircumstantele auditului. S-au documentat circumstantele pentru procedurile de audit lnitiale ;;i cele alternative efectuate pentru a atinge oblectivul auditului. ISA230(Revizuit)
,

16. Am revizuit §i am evaluat concluziile care au reieslt din probele de audit obtinute ca fundament al exprlrnaril unei oplnil cu privire la situatllle financiare. ISA 700 17. Am concluzionat ca lntormatlile din raportul directoTuJui sunt in conformitate eu sltuatllle financiare. ISA720(Revizuit) 18. Am concluzionat ca inreqlstrarile cantabile adecvate (ex: facturi de vanzere/curnparare, Inregistrarea stocurilor, inregistrariie Tn jurnal, evidentele bancare) au fost rnentlnute inconformitate cu Legea Contabilltatli sau cu cerlntele echivalente Qadi acest act nu exista, am luat in considerare !?i am documentat lmplicafille asupra rapertului de audit.
.:

18

Nume .. client

Perioada contabila

Ref

AS/4

LlSTA DE VERIFICARE PRIVIND FINALlZAREA DOSARULUI


ISA230 lSA220 lnltlalele partenerului senior §i data Initialele , managerului §j data

Program

de audit

Program

1.

Toate aspectele cuprinse Tn Planificarea Auditului au fost tratate, documentate ~i referentiate lncruclsatcu Proqrarnul Aspectelor Importante. Aspectele importante au fost inregistrate, revizuite !iiiclarificate. Toate erorile necorectate sunt prezentate in lista de sumar. Declaratiile conducerii adecvate au fast redactate !iii daca este eazul, s-a intocmit a ciorna a unul raport de audit calificat eu privire la acestea. Revizuirea ulterloara auditului cu privire la nivelul pragurilor de sernnitlcatie !iii evaluarea rlscului a fost lnchelata. Lista de verificare a evenimentelor ulterioare datei bilantului a fost lncheiata :;;is-a luat cunostinta despre pozitia curenta care a fast sustmuta prin probe. Lista cu privire la continuitatea activltstii a fast Incheiata :;;is-a luat cunosfinta despre pozltla curenta care a fast sustlnuta prin probe. Revizuirile Analitice Finale !iii Preliminare sunt docurnentate t~ :;;is-au obtinut probele pentru coroborare. Llsta de verlflcare a conformltatl: cu regulamenteie :;;ilegile a fast completata :;;is-a luat la cunostinta pozltla curenta. Lista de verificare a partilor afiliate a fest cornpletata, !?i s-a luat la cunostlnta pozltia curenta,

89

2.

A6 A9 A8

3.

4.

B1/2

5.

A12

6.

A13

7.

B6 A11 T1

B.
9.

R1

10.

S-a acordat atentia necesara riscului de frauda. :;;i spalare a banilor, s-au intreprins actiunlle neeesare in acest sens :;;i 5au oferit referlnte cu privire la locul unde au fast documentate aeeste actiuni. Doeumentarea actualizarli permanente a inforrnatijor in concordanta cu llsta de veriflcare perrnanenta a lnforrnatlllor. Obliqatiile stipulate in scrisoarea curenta de misiune au fast fndeplinite. Revizuirea deprecierii, daca a fost cazul, a fost realizata. Usta de verificare a dezvalulril informatiilor contabile a fost cornpletata in concordanta cu procedurile firmei :;;i orlce certnte de reglementare au fost lndepllnite.

81

11.
:i

B10

12.

'.

B1

13. 14.

A10

19
.. - ..

-.--~-

----

Nume client

Perioada contabila

Ref
Inilialele seniorului ~i data

AS1S

Lista de verificare a flnallzarll dosarului

Program

Initialele , managerului ~i data

15.

16.

Daca, in mod exceptional se considers ca este necesara retragerea din angajarment (deoarece spre exemplu, conducerea nu a urmat pasll necesari dupa fntocmirea raportului cu prlvlre la frauda sau exlsta indoieli serioase cu privire la integritatea conducerii), se vor lua in considerare responsabilitatiIe legale ~i profesionafe care revin in eontinuare §oidaca mai este cazul sa se lntocmeasca un alt raport ~i catre cine. Raportul directorilor 9i oriee alte informatll suplimentare sunt A10 in conformitate cu situatiile financiare. Daca a fast necesar, s-au pregatit situatii financiare sirnplflcate pentru a fi depuse, inclusiv raportul corespunzator al auditorului. Au fost urmate proceduriJe firmei pentru controlul calitatii. ISA220,ISQC1 Grice revizuire independenta la cald a dosarului a fost docurnentata, daca a asemenea revizuire a fast necesara. ISA220, ISQC1 Scrisoarea de reprezentare a fast pregatita pentru a fi semnata de catre client. Revizuirea listel de verificare a scrisorii catre cei lnsarcinati cu guvernanta a fost cornpletata, iar scrisoarea catre client a fast pregatita. ISA260 Calculul taxelor fost preqatit 9i verificat de personalul departamentului de taxe 9i sectlunea corespunzatoare taxelor a fast aprobata de catre partener. Costurile curente au fast comparate cu bugetul pentru cheltuieli 9i abaterile au fost explicate.
,

17.

18.

19.

A4

20.

A8

21.

A7

22.

23.

24.

Evaluarlle personalului au fast preqatite luandu-se In considerare tof angajatii. Programele de desfasurare coincid cu cele mal recente conturi !?i nu exista aspecte in sectiuni care sa nu fi fast comparate Tn secthinea de finalizare a dosarului. Toate aspectele sunt abordate 9i se reqasesc Tn raportul de audit tntr-un mod corect. Usta de verificare a aspectelor viitor a fast cornpletata, de luat In conslderare
I

25.

26.

tn

A3

27.

28.

Pe parcursul auditului nu a intervenit nimic: din .. eea ce ar c putea lrnpledica, Tn contextul revizuirii dirianu' urrnator, acceptarea renumirii sau continuarea mlslunil, ISA220, ISQC1 Concluzie Auditul a fast efectuat in conformitate cu Standardele Internationale de Audit 9i cu proeedurilefirmei, iar documentele noastre de lucru contln suficiente probe pentru a sustlne opinia de audit.

20
.... -- ..

-.------~--------~

Nume Client

Perioada contablla

Ref

AS/1

ASPECTE SEMNIFICATIVE
Ar trebui lntocrnit un memorandum privind aspectele semnificative, urrnand etapele evldentlate in cele ce urmeaza, pentru a facilita revizuirea partenerului; sau mai pot f furnizate referlnte la program cu privire la locurile unde sunt documentate aspectele subllnlate pentru a atrage atentia partenerului. Pregatirea memorandumului cu privlre la aspectele semnificative: DalNu Program

NIA

1.
2.

Oferitl un sumar executiv al aspectelor cheie care reles pe parcursul auditului ~i care necesita sa fie aduse la cunostinta parteneruiui. Faceti 0 descriere pe scurt a oricaror moditlcart importante survenite In activitatile clientului. , Fumlzaf profilurile (sl comparativele) clientilor $i furnlzorllor ~i explicati modiflcarile importante. Faceti unui sumar al cifrelor importante din contul de profit $i pierdere ;;i din bilant, incluzand cornparatille necesare ;;i explicati oric~ fluctuatli importante. Explicati in detaliu ce activitati de audit au fost desfasurate pentru a acoperi domeniile cheie cu potential de rise, identificate in Planificare. Detaliatl orice denaturare/omisiune aparenta sau lnconsistente semnificative dintre alte inforrnatii din raportul anual 9i sltuatiile financiare. ISA720(Revizuit) Expllcati orlce modificare survenlta in politica/tratamentul telor importante. contabil aplicat as pec-

3.
4.

5.
6.

89

7.

8.

Oferltl toate detaliile privitoare la oricare dintre domeniile auditului care neceslta o atentie sporlta, dupa cum s-a identificat in etapa de planificare ;;i observati activitatea desfasurata aferenta acestor domenii. Observati arice probleme care au rarnas nerezolvate pentru atragerea atentiel partenerului cu privire la acestea. Expllcatl orlce ajustare semnificativa care nu a fost procesata inca. Facef un sumar al oricaror puncte slabe importante din sistemul companiei. Explicati orice costuri importante care au depasit buqetul,
!

9. 10. 11.
12.

13. 14.
15. 16.

Pregatili un program cu privire la observatlile §i problemele nerezolvate. Aspecte nerezolvate ;;i pozitia actuala, Orice alte aspecte care trebuie aduse la cunostlnta partenerului. Draftul Scrisorii de Reprezentare. Draftul Scrisorii catre Persoanele lnsarclnate cu Guvernanta, Draftul Agendei $edintei de Finalizare. Justificarea opiniei de audit propuse. A14 A8 A7

17.
18. 19.

21 --------~
....

--~-_~~.- ....

-... _.

__

..

__

•...

_--_-_

CONCLUZJE Intocmit de : Revizuit de manager: Revizuit de partener: . . Data: Data: Data: .. . ..

22

Nume client

j.

Perioada contablla

Ref A7/1

REVIZUIREA SCRISORII CATRE PERSOANELE iNSARCINATE CU GUVERNANTA


ISA260

1.

Program de audit catre Persoanele lnsarcinate cu Guvernanta trebuie sa exlste In toate cazurile. lncludeti observatii de ordin general' eu privire la oriee puncte slabe identificate in sistemul contabil, in sistemul de lnforrnatf ale conducerli ~i in sistemul de control intern. Pot f incluse ~i informatll c~ privire la TVA §i la sisternul de plata a taxelor. ISA260 ISA240

o Scrisoare

Program

Initiale

Data

Anumite probleme ar putea necesita sa fie eomunicate cat mai curand posibil. (spre exemplu, Tnainte ea 0 scrisoare de rutlna sa fie tntocmlta sau transrnisa). 2. Daca am identificat 0 frauda sau am obtlnut infcrmatii cu privire la existenta unei fraude, sau avem motive sa banuim ca exists 0 Incalcare a legilar §i reqlernentarilor (orl 0 Incalcare semnificativa , ori una intentionata), ar trebui sa cornunlcam practicarea acestor tipuri de trauda, cat mai curand posibll, nivelului adecvat din conducere sau persoanelor lnsarcinate cu guvernanta, daca frauda, incalcarea sau circumstantele includ: (l) Conducerea; (ii) Angajatii care au un ral important in efectuarea controlului intern; sau (iii) Altii acolo unde frauda sau lncalcarea au condus la denaturarea sernnficatlva a situatiilor financiare. ISA240 ISA250 Este necesara 0 atentie deoseblta pentru a avea certitudinea ca nu este avertizat clientul tn situatla tn care este Tntoemit un raport cu privire la suspiciunea de spalare a banilor. 1 3. Luati In considerare pragul de sernniflcatle al fraudel sau al punctelor slabe (spre exemplu, luatt in considerare rnarimea companiei, natura operatiilor efectuate de aceasta, impactul potential al punctelor slabe sau al problemelor pe care Ie cauzeaza auditul), precum !;Iifaptul daca aceste aspecte ar trebui sau nu incluse in Scrisoarea catre Persoanele lnsarclnate cu Guvernanta sau ar trebui abordate tntr-o discutle cu conducerea. ISA320 ISA260 ISA240 Asigura1i~va ca toate erorile iii omisiunile necorectate deseoperite pe parcursul auditului sunt fnregistrate in Usta Ajustarilor iii sunt incluse, dupa cum se euvine, in Scrisoarea cafre Persoanele Insarcinate eu Guvernanta. ISA260 Aducef la cunostinta eondueerii erorile descoperite iili aslqurati-va ca aceasta intelege natura problemelor !;Iia punctelor slabe descoperite. Discutati aceste probleme sl conchideti asupra actlunllor adeevate. Punctele slabe semnificative ar trebui raportate in scrls. ISA260 Asigurati-va. ca toate erorile §i ornisiunile necorectate sunt incluse in Scrisoarea de Reprezentare pentru a putea obtlne a declaratle privind motivui Qentru care oricare din denafurari nu sunt corectate. ISA260 Analizatl daca eventualele puncte slabe pot avea impact asupra integritatii procedurilor de audit sau asupra opiniei de audit iili modificati procedurile sau opinia de audit in consecinta. ISA320 .. Asfgurati-va ea forma finala al Scrisorii de Reprezentare a carei semnare este soltcltata de cafre auditor conducerii ~i persoanelor Insarclnate cu quvernanta, a fast sau este prezentata celor aminti1i anterior. Aiei ar trebui sa facem referire In mod deosebit la orice aspecte la care conducerea ar putea fi refractara in a face declaratiile solicitate de catre auditor. ,

4.

A9

5.

6.

AS

7.

S.

AS

23

Nume client

Ref A7/2

Revizuirea Scrisorii catre Persoanele insarcinate cu (Continuare)

G.Ov~r6ahtij;:};
.. , ...

Program

lnltlale

Data·

9.
10.

Pregatiti un cornentariu cu pnvlre la calitatea 9i eficacitatea practlcilorcontabile utilizate 91 a procedurilor de raportare financiara uttlizate, ISA260 Informatl clientul cu privire la orlce modflcarl care sunt susceptibile sa apara in raportul de audit, dupa cum s-a convenit cu clientulln stadiul de planificare. ISA260 Asigurati-va ca orice comunicare cu membrii conducerii sau cu persoanele Insarcinate cu guvernanta cu privire la frauda sunt documentate lntr-un mod adecvat. ISA240 Asiqurati-va ca orlce comunicare, cu membrii conducerii sau cu persoanele lnsarclnate cu guvernanta, In ceea ce priveste nerespectarea unor legi 9i regulamente, este documentata in mod adecvat. Este necesara 0 atentie sporita in ceea ce priveste posibilitatea avertizarf neautorizate a cllentulul, in cazurile in care s-a realizat un raport cu privlre la suspiciunea de spalare a banilor. ISA250 Discutati aspectele cu membrii conducerii, docurnentatl recornandarile facute 9i solutille asupra carora s-a cazut de acord. (punctele slabe nesernnificative nu necesita raportarea In scris). ISA260

11.

12.

13.

Data:
a) Aspectele aparute 9i discutate cu clientul cu privire la:

b)

Draftul Scrisorii catre Persoanele Insarclnate cu Guvernanta:

c)

Scrisoare

catre Persoanele

Insarclnate

cu Guvernanta,

trimisa ciientului:

d)

Raspunsurile din partea clientutui cu privire la Scrisoarea catre Persoanele [nsarctnate cu Guvernanta:

24

Nume client

Perioada contabila

Ref

AS/1

REVIZUIREA SCRISORII DE REPREZENTARE


ISA580 Program de audit Program lnltlale Data,

1.

Asigurati-va ca membrii conducerii furnlzeaza a Scrisoare de Reprezentare sernnata care coincide cu data de semnare a raportului de audit. Reprezentarea scrisa, necesara ca proba de audit ar trebui fie obtinuta Inaintea emiterii raportului de audit. ISA580

sa

2,

9i-a asumat conducerea in cadrul Scrisorii de Reprezentare responsabllltatea pentru preqatirea !?i prezentarea corecta a situatiilor financiare, precum !?iaprobarea pentru acestea? ISA580 Scrisoare de Reprezentare include: (i) faptul ca membrii conducerii I!?i asuma responsabilitatea pentru conceperea !?iimplementarea controlului intern cu scopul de a detecta §i preveni frauda; (ii) prezentarea informaflilor de cafre conducere auditorului, referitor la rezultatele evaluaril sale cu privire la riscul ca situatiile financiare ar putea fi denaturate semnificativ ca rezultat al fraudei; prezentarea de informatii de catre conducere privlnd cunostinta sau (iii) suspiciunea de frauda care afecteaza firma !?icare irnpllca conducerea sau anqajatii care indeplinesc roluri lmportante tn ceea ce priveste controlul intern, sau altii acolo unde frauda ar putea avea un efect semnificativ asupra sttuatlilor financiare; §i (iv) prezentarea de catre conducere a lntormatiilor furnizate de anqajati, fostl angajati, analisti, organe de reglementare sau de catre alte persoane, despre faptul ca are cuno!?tinta despre acuzatli de frauda, sau cazuri de suspiciune de frauds, care afecteaza sltuatille financiare.ISA240 Include Scrisoarea de Reprezentare deciaratli ale conducerii care confirma depllnatatea iii acuratetea prezentarllor de lnforrnatli facute de partile sale afiliate? Contine Scrisoarea de Reprezentare lntorrnatli prezentate de cafre conducere care sa confirme ca membrii conducerii au prezentat toate dovezile actuate sau posibile prlvlnd nerespectarea legilor !?i regulamentelor in vigoare ale carer efecte ar trebui luate in considerare cand se Intocmesc situatiile financiare? ISA250 Includ conftrmarile scrise 0 evaluare facuta de conducere prin care sa se stabileasca ca firma are capacitatea de a-!?i continua activitatea !?i ca au fast facute prezentarlle acestor lnformatii in situatiiie financiare? Acopera declaratiile scrise toate ariile in care nu se asteapta in mod rezonabil ca probele de audit sa fie disponibile? ISAS80. Include Scrisoarea de Reprezentare un sumar al denaturartlor necorectate ~i rnotivatiile pentru care acestea sunt necorectate, sau a declaratie potrivit careia nu exista astfel de denaturari? ISA580, Reflectati oaca denaturarile din sltuatlile financiare ar putea constitui un indiciu pentru frauda iii daca exista un astfel de indiciu, luati in considerare repercuslunile pe care le~ar putea avea denaturarea In corelatie cu alte aspecte ale auditului, in mod special cu credibilitatea reprezentarilor facute de conducere. ISA240 In cazul In care una dintre declaratiile conducerii este tnconsecventa in relatia cu alte probe de audit, investiqati clrcurnstantele 91 daca este necesar, evaluaf din nou credibilitatea celorlalte declaratli,

3.

4.

5.

6,

7.
8.

9.

10.

25
-----------""

--~~-----~-

Nume client

Perioada contablla

Ref

A911

SUMARUL ERORILOR
ISA320 Toate erorile ~i abaterile notate pe parcursul desfasuraril auditului pe teren trebuie lnregistrate mai jos, speciflcand l}i detaliile cu privire la consecintele pe care Ie poate avea fiecare dintre erorl, Daca se procedeaza la efectuarea aiustarllor, atunci acest fapt ar trebui notat in conseclnta. Erorile neajustate, aduse din perioada precedents care sunt ireversibHe (spre exemplu, care au un efect cumulativ) ar trebui incluse de asemenea in acest program. Docurnentatl referinta ~j 0 surna actuala (aclca una staolhta) sau cunoscuta, Daca 0 eroare a fost constatata ca rezultat al tehnicilor de esantlonare, eroarea va trebui extrapolate (proiectata) pentru a implementa descoperirile la nivel de esantion pentru lotul total.

Natura unel erori sau deviatii ~i.motivul aparitiei acestela

Referlnte cu ·privire Ii:! program

Eroarea .curenta

Eroarea protectata Debit Credit

Efectul profltului

Efectul asupra bilantulul'

Ajustat

considerat nesemniflcativ' DIN

.., ,Debit

,.credit
'.,-'

DIN

.,

",

Total posibile ajusNiri Nivelul Pragului de Sernniflcatle 'stabilit la __ -,:-_,--(Oats) __ a fost de Ron

CONCLUZIE
Efectul denaturarilor neajustate totale notate mal sussau in raportul de audit este/nu este considerat semnificativ (alegeti affrmatia dupa caz), I s-a solicitat clientului sa efectueze ajustarile tuturor denaturarllor, cu exceptia celor care au fost marcate ca fiind in mod clar nesemnlficative*. In cazul in care clientul nu a facut ajustarile, scrisoarea de reprezentare va justifica motivele. Sem natura Data . Revizuit de catre: . Data .

* in mod clar nesemnificatlv nu este o alta expresie pentru .nesemnlilcaftv", Aspectele care suntJn mod clar nesemnifrcative", vor avea a cu totul alta lncadrare (mal rsdusa), decat pragul de sernnlflcane utilizat in audit I}i vor fi aspects care in mod evident nu dau nastere la conseclnte , chlar daca Ie anailzarn individual sau Impreuna cu alte aspecte i?i chlar daca sunt judecate dupa oricare criteriu candtativ lil/sau calitativ. ISA260

26

~ Nume client

Perioada contablla

! Ref A10/1

REVIZUIREA LlSTELOR DE VERIFICARE CU PRIVIRE LA SITUATIILE FlNANCIARE $1 DE PREZENTARE A INFORMATIILOR , OBIECTIVELE AUDITULUI
ISA540 ISA330 ISA520 ISA720(Revizuit) 1. 2. 3. 4. 5. Sa confirme caracterul rezonabil al orlcaror estlmari contabile din eadrul situatiilor financiare. Sa confirme faptul ca sltuatille financiare auditate sunt conforme eu cunostintele pre client §i cu rezultatele altor proceduri de audit. Sa confirme ca metoda de prezentare a inforrnatiilor este justa si in concornanta vigoare sl cu standardele de eontabilitate specifice. Sa confirme faptul ca datele comparative sunt sub toate aspectele sernnificatlve cadrul de raportare flnanciara aplicabil sifuatlllor flnanciare auditate. auditorului descu leqlslatia In conforms cu

Sa confirme in cadrul raportului de audit daca, in oplnia auditorului, inforrnatille obtinute din raportul directorului sunt conforme cu sltuatllle financiare.

PROGRAMUL AUDITULUI
Objective realizate Program
I

1.

Initiale/ Data

2.

3.

4.

5.

Luati in considerare orice estlrnart cantabile §i domeniile semnificative de rationament din situatiile financiare. Pentru fiecare estimare , , sau domeniu luati In considerare daca la dosar exista suficiente probe care sa sustlna estimarea, in domeniile relevante, pentru a confirm a caracterul rezonabil alaturi de eel de adecvare al prezentarilor facute In situatiile financiare. Luati in considerate din nou sectiunea revizuirii analitiee l?i confirmati ca dosarele demonstreaza clar ca situatiile financiare auditate sunt consecvente cu ceea ce se cunoaste despre client 9i cu rezultatele altar proceduri de audit. Cornpletand 0 1isla de verificare a inforrnatiilor prezentate, confirmati ca modul de prezentare a informatiilor este just §ii in concordanta cu legislatia Tnvigoare §i cu standardele de contabilitate specifice. Analizatl gradul de adecvare al actlvitatil de asigurare referitoare la datele comparative din sectiunea Balantei de Verificare 9i daca este cazul procedati mai departe la obtinerea altor probe de audit ale carer sume sa provina din sltuatille financiare din perioada precedenta 9i care sunt lipsite de denaturari semnificative 9i sunt incorporate 7n mod corespunzator in situatiile financiare pentru perioada curenta: Cititi lnforrnatiile din raportul directorilor 9i evaluatl daca este consecvent cu situatiile financiare.

CONCLUZII
Cu exceptia aspectelor mentlonate pentru persoana lnsarcinata cu revizuirea, in opinia mea, s-a obtinut asigurarea de audit sutlcienta pentru a ne permite sa concluzlonam CEi obiectivele stipulate mai sus au fost lndeplinite Tntr-un mod adecvat. Sernnatura Revizuit " .. . Data Data .. ..

27
._-_.

__ .._----

... _.-

....

_-----_._--

~ Nume II client

Perioada contabila

I RefA11/1

REVIZUIREA FINALA ANALITICA OBIECTIVELE AU DITULUI


ISA520 1. Sa obtlna 0 asigurare supllmentara cu privire la caracterul complet, aouratetea sernnlflcatlva, validitatea tranzactillor inregistrate pe parcursul perioadei contabile !?ia soldurilor de inchidere ale perioadei curente. Sa asigure aslstenta pentru concluziile formulate ca rezultat al altor activitati de audit. Sa evalueze consscventa ca intreg. generaJa a perceptiel noastre des pre client cu cea a situatlilor financiare luate

2. 3.

CONCLUZII
Cu exceptia aspectelor mentlonate pentru persoana Insarclnata cu revizuirea, sunt pe deplin rnulturnit de faptul ca situatiile financiare par a fi corecte luate ca intreg :;;i sunt conforme cu perceptia noastra despre client. Confirm ca intorrnatiile !?iexplicatiile primite sunt sustinute de probe coroborative. Sernnatura . Data ..

Revizuit

..

Data

..

".

28
-

........

---~.--

-~-----~-------------.

Perioada contabila

Ref A11/2

REVIZUIREA ANALITICA FINALA.


Procedurile analitice ar trebui apllcate la finalul sau aproape de finalul auditului, cand se formuleaza 0 cluzie general cu privire la faptul daca sitoatllle financiare, luate ca fntreg sunt consecvente cu perceptia aului des pre entitate. ISA520

Obiective realizate Procedat' efectuarea unei revizuiri generale a sltuatlilor financlare, pentru a confirma ca acestea sunt conforme cu cunostintele voastre despre afaeere, cu asteptarile pentru anul in curs precum !?icu toate mformatiile obtinute pe pareursul efectuarll auditului. Cornparatl clfrele finale ale anului cu cele ale perioadeifbugetului precedent pentru a putea identifiea varlatllle semnificative ~i soldurile neoblsnulte. Cu referire la revizuirea analltica detaliata !i>f la procedurile de fond efectuate In fiecare sectlune, luatl in considerare gradul de adecyare al explicatillor obtinute pentru toate asemenea varlatil !]i solduri. Aslpurati-va ca aceste expllcatll au fost coroborate in mod corect acolo unde este cazul, ISA520 Asigura,i-va ca Tn stadiul de finalizare, toate expllcatllle sunt lnregistrate l?i corelate cu activltatlle detallate ale auditului, aeolo unde este cazul, 1, 3

Program

Initialel Data

1, 2

3.

Asigurati-va ca au fast obtlnute explicatll satlsfacatoare si, acolo unde se po ate, probe coroborative necesare, pentru toate aspectele lrnportante identifieate pe parcursul revlzuirll analitice prellrnlnare. cazurile in care nu pot obtlnute expllcatii satisfacatoare pentru nlclo varlatle sernnlficativa ldentificata sau sold neobisnult, sau fn cazurile In care situatiile financiare sunt neeonforme cu cunostintele despre afacere,' asigurati-va de elaborarea unor proceduri suplirnentare de audit pentru a da asigurare in aceasta privinta.

2, 3

86/1

1, 3

5.

Verlticatl ca nlciuna din cunostlntele pe care Ie avetl despre afacere sa nu fie In neconcordanta cu situatllle financiare luate ca Intrego

29
....

_-_ _-..

Nume client

PerioadacontablJa

Ref A12/1

EVENIMENTE ULTERIOAREBILANTULUI OBIECTIVELE AUDITULUI


ISA560

1.

Sa of ere asigurarea ea toate ajustarile !i'i neajustarile semnificative aferente evenimentelor ulterioare bilantului sunt identificate ;;i tratate corect in cadrul conturilor sau sunt raportate membrilor.

CONCLUZII
Cu exceptia aspectele rnentlonate pentru persoana Insarcinata cu revizuirea, Tn opinia mea, s-a realizat 0 asigurare suficienta de audit pentru a ne permite sa conchidem ca orice evenimente ulterioare bilantului, daca acestea exlsta, sunt corect tratate 'in cadrul eonturilor.

Sernnatura

Data

..

Revizuit

Data

3Q

Nume client

Perioada contabila

Ref A12/2

EVENIMENTE ULTERIOARE BILANTULUI


Program de audit Obiective realizate Munca de teren Program Initiale/ Data Revizuire Program finala lnitiale/ Data '

1.

Revizuitl urmatoarele pentru a va asigura ca de la sfarsltul anului, nu a aparut nlrnlc care sa necesite a fi prezentat sau fumizat pentru: (i) conturile de gestiune; (ii) registrul de casa, sltuatllle baneare 9i facturi; (iii) fluxul de trezorerie; (iv) corespondenta; (v) minutele sedintelor; (vi) contracte importante; §i (vii) orice alte surse. Asiqurati-va ca aria de acoperire a consideratiilor voastre 91 orice aspecte care decurg din aces tea, sa fie 'inregistrate in mod clar in dosar. ISA560

2.

lnreqistrat: dlscutllle purtate cu membrii conducerii 9i Intrebarile form ulate aces tora.ISA560 In cazurile in care exlsta 0 lntarziere tntre fncheierea muncii de teren 9i semnarea raportului de audit, completati coloanele revizuirii finale alaturate. lSA560 Luaf in considerare 9i documentati toate punctele de vedere care trebuie incluse In Scrisoarea de Reprezentare. ISA560 La data semnarll raportului de audit

3.

4.

5.

Avem cunostlnta despre orice alte even imente ulterioare bllantului sau cunoastern alti factori suplimentari care au legatura cu evenimentele cunoscute, care sa poata conduce la schimbarea imaginii oferite de situatii? ISA560 Asiqurati-va ca Intinderea activitatilor suplimentare efectuate sa fie docurnentata, ISA560

6.

Dupa data sernnarll

raportulul

de audit 1

7.

Luati in considerare raportarea, catre , membrii adunarll generale, a tuturor evenimentelor neraportate de catre conducere 9i pe care Ie-am cunoscut dupa semnarea raportului dar inalntea 'intrunirii adunarii generale. ISA560

31
-----""."~--~--""""""--."-

..

----_"._.

---

Nume client

I Perioada

==.

Ref

A13/1

.:

CONTINUAREA ACTrVITA.TII OBIECTIVELE AUDITULUI


ISA570

1.

Sa of ere asigurarea ca intocmirea conturilor pe principiul conttnuitatii activitatll este


rezonaolla.

actiune

2.

Sa furnizeze Tntr-un mod corect orice motive de fngrijorare ce reies din conturi cu privire la aplicabilitatea principiului de continuitate a activitatli. Sa documenteze in mod corect intormatiile privind motivul pentru care principiul continuitatii actlvitatii este considerat a fi adecvat aplicat, CONClUZIl

3.

Cu exceptla aspectelor rnentionate pentru persoana tnsarelnata cu revizuirea, in opinia mea, s-a realizat o asigurare suficienta a auditului pentru a ne permite sa conchidem ca Tntocmirea situatiilor financiare ar trebui facuta pe baza principiului contlnuitatii.

Sernnatura

..

Data

..

Revizuit

Data

..

32
-..---------~~--.....

-------. -----

Nume client

Perioada contabua

Ref A13/2

CONTINUIT ATEA ACTIVIT AT II


ISA570 Obiective realizate Program

lnitiale/
Data

1.

Chestionarul care urrneaza acestul program ar trebui sa fie cornpletat atat in stadlul de planificare, cat 9i in stadiul de finalizare a auditului. Unde este necesar, facetl note explicative. Daca este posibil, obtinef copii ale previziunilor cu privire la fluxurile de trezorerie/bugete ~i luati in consideratie:

2.

(1) (ii)
(iii) (iv)

aplicabilitatea princlplilor de baza 9i ale lpotezelor uttllzate: daca acestea furnizeaza probe adecvate cu privire la capacitatea firmei de a-91 continua activitatea conform principiulul continultatil activitatl': daca a fast luata in conslderatle 0 perloada de 12 luni de Ja data aprobarli sltuatlilor financiare; 9i in cazul in care s-a luat in considerare 0 perioada mai scurta de 12 luni, ar trebui sa se sollclte directorilorl conducerii sa prelunqeasca aceasta perloada in conseclnta,

3.

In cazurile Tn care nu sunt disponibile fluxurile de trezorerie sau bugetele, descrieti probe Ie disponibile pentru a sustlne capacltatea firmei de a-91continua activltatea pe princlpiul continuitatii actlvitatii. PastraV aceste probe. In cazurile in care exlsta temeri intemeiate cu privire la capacltatea firmei de a-~i continua activitatea pe prlnciplul contlnultatii activitatii, aslquratl-va ca sunt prezentate adecvat urrnatoarele informatii: o declaratie potrivit careia conturile au fast intocmite (i) aplicand principiul continuitatli activitatii: o declaratle cu privire la cele mai importante evenimente; (ii) (iii) natura temerilor; (iv) lmpllcatiile pe care Ie are faptul ca nu s-a aplicat principiul continuitatli activltatil: ., o declaratle a ipotezelor conducerii sau a celor Insarci(v) nati cu guvernanta, care ar trebui sa fie, in mod clar, diferita de evenimentele pertinente; (in cazurile Tn care este adecvat 9i aplicabil) 0 declaratle (v) din partea conducerii sau a acelor fnsarcinati cu guvernanta cu privire la planurile pe care Ie au pentru a remedia problemele care au dat nastere acestor temeri; ~i (vi) detalii cu privire la actiunile relevante 'intreprinse de conducere sau de cei tnsarclnaf cu guvernanta.

4.

1,2

33

Nume client

J
"'-

Hef

A13/3

Continuitatea

actlvltatli

(continuare)

Obiective realizate

Program

Initiale/ Data

5.

Aslquratl-va ca dosarul confine lnreqlstrarl adecvate cu privire la aprecierea de catre auditor a evaluarti capacitatil entltatii de a-~i continua actlvttatea pe principiul contlnuitatll activitatii pentru eel putin 0 perioada de un an de la data aprobarii sifuatiilor financiare. Luatl In considerare 0 a doua revizuire efectuata de partenerul independent daca este preconizat un raport de audit nonstandard. Luati in considerare evaluarea a[:!recierii conducerii cu [:!rivire la continuitatea activttatii In raQortul de audit. Tn mod deosebit, luati In eonsiderare daca sunteti sau nu de acord eu aQrecierea, sau daca directorii refuza sa lntocrneasca sau sa' exttnda evaluarea continuitatll activitaiii, §i asigurati-va ca in raQortul de audit este furnizata 0 o[:!inie adecvata. Asigurati-va A14/1. ca toate aSQectele sunt inregistrate la sectlunea

6.

7.

, A14i1

8.

La data semnarii ra(;!ortului de audit: Cunoastern orlce alte informatii suplimentare care pun la indoiala validitatea intocmirii situatlilor flnanciare potrivit prlnclpiulul .oontirtu itaW activita~ii?

1,2,3

34

Nume client

Perioada contabila

Ref A13/4

CHESTIONARUL CU PRIVIRE LA CONTINUITATEA ACTIVITATII


ISA570 Planificare Final Comentarii

DIN
1

DIN

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1

Financiar Datoriile companiei depasesc activele sale? Datorille curente depasesc activele curente? Este inca necesar acordul cu privire la aprobarea facllltatilor de irnprurnut necesare? Campania se afla Tn situatia de nefndeplinire sau Tncalcare a vreunui acord sau tnteleqere? Campania intampina probleme grave cu privire la lichiditali sau la f1uxul de numerar? De la data bllantului, a suferit compania pierderi sau a tntarnplnat probleme cu privire la fluxul de numerar? S-au inreglstrat vanzarl substantiate de bunuri imobiJ.~': care nu se lntentioneaza sa fie Tnlocuite? Se afl13 clientul in faza de negociere a restructurarii im pru mutu rilor? A suferit compania refuzul (sau reducerea) termenilor normali de creditare cornerclala? Sunt necesare plati majore ale imprumuturilor este necesara refinantarea? sau

Operational Este compania nevolta sa faca fata moditlcarllor de tehnologie sau rnoditicarfor pietel la care s-ar putea sa nu se poata adapta adecvat? Este compania supusa la reduceri externe fortate ale activltatii sale, datorate cadrulul leglslativ, de reglementare sau altar factori? A suferit clientul pierderi semnlficative din randul membrilor conducerii sau a personalului, sau a in.. rtarnplnat diflcultati in desfasurarea activitatii? Este clientul dependent de cateva linii de produse de care plata este saturata? A suferit clientul pierderea furnizorilor sau a clientilor importanti sau au avut IDe evolutii tehnologice care deterrntna ca un produs cheie sa devina perimat?

2.2

2.3

2.4~ 2.5

35

Nume client

Perioada contabila

Ref A13J5

CHESTIONARUL CU PRIVIRE LA CONjlNUITATEA (CONTINUARE)


Planificare DIN

ACTIVITA.TII

Final

Comentarii

DIN

3 3.1 3.2

Alte aspecte Este clientul implicat In actlvltati care pot da nastere la litigii? Este clientul implicat in activitati ale carer rezultate variate pun In pericol continuitatea actlvltatll?

EVALUAREA

LA NIVELUL DE PLANIFICARE

in cazurile In care au fost identificate riscurile specifice conform celor de mai sus, asipuratl-va ca sunt proiectate procedurile potrivite ca raspuns la aceste riscuri. In cazurile In care aceste riscuri sunt co~siderate semnificative, luati in considerare necesitatea unei revizuiri independente. Asiqurati-va ca toate aspectele sunt inregistrate Tn mod clar In Acordul de Planificare a Auditului din cadrul sectlunll 89.

In cazurile in care exlsta un rise ca presupunerea de.oontinultate a actlvitatii nu este potrivita, asipurati-va ca acest fapt sa fie discutat cu clientul pentru a minimaliza riscul ca raportuJ de audit sa fie modificat sau calificat.
EV ALUAREA FINALA

in cazurile in care au fost identificate riscuri specifice, asiquratl-ve ca aspectele sa fie pe deplin documentate ~i ca efectul acestui risc asupra evaluarii cu privire la contlnultatea activltatll sa fie documentat in detaliu.

36

Nume client

Perioada contablla

Ref'

A14

RAPORTUL DE AUDIT OBIECTIVELE AUDITULUI


ISA 700

1. Sa ofere asigurarea ca raportul de audit a fast prezentat coreet, In conformitate eu Standardele .. de Audit, eu alte indrumari profesionale ~i reflecta concluziile actlvitatil de audit tntreprlnse,

lnternatlonale

CONCLUZII
Sunt pe deplin rnultumlt

ca obieetivele

stipulate mal sus au fast Tndeplinite.

Sernnatura

Data

"

Revizuit

..

Data

37

Nume client

Perioada contabila

Ref A14f1

RAPORTUL DE AUDIT
Program de audit Program A5 A6 Ini1iale Data

1.

Revlzulti i?i evaluati eoneluziile care decurg din probele de audit obtinute ca fundament al exprirnarii opiniei de audit cu privire la situatille financiare. ISA700 Raportul ar trebui prezentat in conformitate eu formaturile recomandate de ISA Ar trebui prezentat un raport modificat (care sa sublinieze aspectele sau calificarea) tn eonformitate eu Standardele lnternatlonale de Audit. Asigurati-va ca 0 prezentare detaliata sa fie inclusa in dosar pentru a sustine arice opinie de audit caiificata sau modlflcata, lncluzand detaliile necesare eu privire la consultari sau la proeesul de revizuire la cald. Raportul de audit ar trebui sa contina un paragraf referitar la responsabilitatea auditorului fata de terte parti.{ paraqrafulBannerman")." In Raportul de audit ori in Situatille Financiare trebuie incluse.referirl, care trebuie sa prezinte: (I) Tipul serviciilor non-audit furriizate client de audit; si/sau (II) Faptul ca un fast partener al misiunii de audit lucreaza In prezent pentru client.

2.
3.

4.

5. 6.

B10

[Nume client

I Perloada contablla

I RefB

PLANIFICAREA AUDITULUI S"E,CTIUNEA '8 ,

I
.~ I

39

~ Nume II client

! Perioada contablla
PLANIFICARE OBIECTIVELE AUDITULUI
ISA200lSA220lSA300

Ref

81/1

1.

Stabilirea mijloacelor prin care se vor atinge obiectivele auditului.

2.

Asigurarea ca munca este alocata unei echipe de auditori care au experienta, preqatirea !ii abilitaple sollcltate.

3.

Asigurarea ca auditorii, indiferent de nivelul de experlenta, I!?i eunosc foarte clar responsabilitatile !?iobiectivele proeedurilor pe care trebuie sa Ie urmeze.

4.

Asigurarea ca am inregistrat evaluarea noastra privind riscul de audit.

5.

Asigurarea ca atentla este ~ndreptata catre aspectele relevante ale audltulul,

'6.

Asigurarea ca auditul este finalizat in mod eficient.

CONCLUZII
Sunt satisfacut de faptul ca obiectivele stabilite mai sus au fost atinse. Acolo unde acest fapt nu a fost posibil, am lnclus detalii pentru a atrage atentlapersoanel lnsarclnate eu revizuirea.

Sernnatura

Data

..

Revizuit

Data

..

40

~ Nume client

Perioada contablla

Ref

81/2

PLANIFICAREA AUDITULUI
Planul de audit - A~robat inainte de a incej2e audituJ De catre ................................................... Partener ............................... Data

Prin semnarea acestul program, noi tof conflrrnam ca Acordul de Planificare (care urmeaza) a fost citit de totl membrll echipei misiunii,

inainte de inceperea mlslunl' ~i in corelatle cu informarea echipei. De ase-

menea confirm am ca suntem fiecare lndependenti in raport cu audituJ ;:.1 vom respecta Codul Etic al JFAC.

Sernnatura Nume

Data: lnltlale:

Semnatura Nume

Data: lnltlale:

Semnatura
:!

Data: Initiale:

Nume

j:

Sernnatura Nume

Data: Initiale:

Sernnatura Nume

Data: lnltlale:

Revizuirea

ulterioara

audltulul

- Semnificatiel

Revizuire

Analltlca

§:i Rise

Am revizult evaluarlle noastre preliminare a celor de rnai sus in contextul rezultateior finale ale rnuncll noastre ~i consider ca evaluarile noastre initiale sunt in continuare valabile. (Daca nu, faceti referire la reevaluare)

Responsabil:

Data:

41

Nume client

Perioada contabila

Ref

81/3

LlSTA DE VERIFICARE A PLANIFICARIl


Aceasta lista de verificare a fost creata pentru a ghida procesul de planificare. in tirnp ce punctale de mai jos acopera toate aspectele relevante cerute de Standardele lnternatlonale de Audit, explicatii narative aditionale val' fi solicitate la dosar pentru a demonstra prafunzimea opiniilor dumneavoastra asupra flecarul aspect ~i concluziile formulate.

Program 1. Confirmati ca nu exlsta niciun motiv pentru a nu accepta numirea sau renumirea prin eompletarea listei de verificare B2. ISA220 ISA300 ISA 300 Aslqurati-va ca toate consideratille etice sunt confruntate cu programul B2-7 ~i ca orlce raport catre Partenerul pe probleme de Etlca (dad.'! e necesar) este facut in concordanta cu cerintele Codului Etic emis de IFAC. Asigurati-va ca la dosar exista 0 scrisoare actuala a misiunii de audit, conceputa pentru circurnstantele specifice ale clientului. Revizui1i ~i lnteleqeti seopului serviciilor !?iveriflcaf faptul ca Planificarea Auditului de laB9 reflects toate zonele contractate (de ex: preqatirea conturilor, sltuatli simplificatelabreviate, taxe sau alte.servlcll) 'ISA300 I~A21 0 Revttuireacorespondentei firrnei cu clientul Incepand cu data aprobarti ultimului setdesltuatll financiare, docurnentand arice elemente care ar putea ave a impact asupra auditului din acest an: Obtlnetl ~i exarninati 0 copie a listei cu aspecte de urrnant in viitor tntoomlta in ultimul an auditat, sl puneti 0 copie la dosar, daca e cazul. Orqanizati 0 discutie cu cfientul, anterior inltlerll auditului. Asiqurati-va ca data, detallile privind toti participantil ~i aspectele discutate sunt consemnate Tndosar. ISA240 ISA315 Discutille ar trebui sa acopere activitatea managementului Tn privinta: (l) Evaluarli risculul de frauda: (ii) Proeeselor pentru identificarea riscurilor; Comunlcarli aeestor aspecte celor Insarcinati cu guvernanta campaniei (iii) (daca este cazul); Comunicarf acestor aspecte anqaiatllor ~i (iv) (v) Cunoasterea orlcarui caz actual, oricerei tentative sau suspiciuni de frauda; Alte lndicatll In forma unul poslbil program pentru IntaJnfre se reqasesc la 811. B11 7. Revizuiti ~i actuallzati dupa caz, cunostintele documentatedespre client ClLI' ref.~ rin~a la sectiunea privind Cunoasterea Clientului !?icea·privind Evaluarea RfSCUfflor de la 83/1. JSA315 ; B2

InitiaJeJ Data

2.

B2/7

3.

B9

4,
"j

5. 6.

B3/1
I

Aslquratl-va ca toate aspectele relevante sunt incluse in cadrul sectiuni;i de· CU''' '809 nostlnte generale ale Acordului de Planificare a Auditulul de Ia 89.
!

8.

Revizultl !?i acfuallza]! dupa caz cunostlntele documentate privind sistemuJ contabil al clientului §-i al mediului de control, (incJusiv monitorizarea lor Tn legatura eu acele controale) cu referiri la sectiunea privind Cunoasterea Clientului §ii cea privind Evaluarea Riscurilor la B3 §it Lista de verificare a Controalelor Interne !?ia Sistemului de Contabilltate la C1I2. ISA315 Asigurati-va ca evaluarea generala a sistemelor ~i a controalelor este prevazuta in Planificarea Auditului la 89.

B3

C1/2

B9

42

Nume client

Perioada contabila

Ref

81/4

LlSTA DE VERIFICARE A PLANIFICARII (CONTINUARE)


Planificare 9. Docurnentaf testarea controalelor interne in desfasurare (pentru a confirma proiectarea 9i rezultatele lor in practical. Acest lucru poate fi obtinut prln testarea pe baza de parcurgere, observare, reluare sau lnspectla documentatiel. (Nota: asemenea testari trebuie efectuate anual, chiar daca nU se planifica acordarea de incredere in aceste teste).ISA315 Asigurati-va ca orice 'incredere planlflcata 'in leqatura cu controalele interne, ca masura de a reduce testarea detaliata, este docurnentata corespunzator ~i justlficata In Planificarea Auditului la 89. ISA330 Docurnentati evaluarea proprie asupra risculul inerent prin utilizarea Iistei de veriticarl de la 84. Asigurati-va ca evaluarea generalS. este Inreqlstrata in Planificarea Auditului la 89 !_?iransferata catre Sumarul pentru Evaluarea Riscului ;;i Planul de t Esantionare la B7. ISA315 Documentati-va nivelul situati'lor til, solduri ale ISA315 ISA330 evaluarea riscului specific de denaturare semnificativa atat la financiare cat ;;i la nivel de atlrmatil pentru clase de tranzacconturilor sl prezentaf ~i determlnatl raspunsul auditulul, ISA240 B? 89 C1 Initiale! , Data

10.

B9

11.

84 B7 B9

12.

Asigurati-va ca evaluarea qenerala este inregistrata Tn Sumarul Evaluarll Riscului si Planul de Esantlonare la B7 ~i Planificarea Auditului la B9. (Nota: Auditorul ar trebui sa T!_?i planifice auditul eu profesional) ISA200 13.
0

atitudine de scepticism

Ca parte a evaluarli riscului, determinati care din riscurile identificate sunt din punctul durnneavoastra de vedere, riscuri care necesita a conslderatle speclala de audit (aceste riscuri sunt definite ca !?i .rlscuri semnificative") !?ideterrnlnati raspunsul auditului. ISA315 ISA330 Acalo unde riscuri specifice sau semnificative au fast identificate asiqurati-va ca s-au proiectat proceduri de audit adecvate pentrua se adresa acelor rlscuri !?i ca ele sunt reflectate in Planlficarea Auditului la B9. B9

14.

Pentru riscurlle semnificative, in sltuatla in care nu ati facut deja acestlucru, evaiuati proiectarea controalelor cornpanlei, inclusiv actlvitatlle de control relevante !_?i determinati daca ele au fost sau nu implementate. ISA315 ISA330 Se poate considera prezurntia

15.

va cauzat de frauda legata de recunoastere a veniturilor considerate, ea fiind


lnaplicablla in circurnstantele misiunii? Daca da, aslquratl-va ca motivele pentru aceasta concluzle sunt inregistrate In Planiflcarea Auditului (a B9. ISA240

ca

ar exista un rise de denaturare semnifieati-

B9

16.

Calculatl praqul de sernnlticatle utnlzano programul B5. Asigurati-va ca documentaf justificarea nivelului(rilor) selectate 91 ca evaluarea generala este reflectata in Planiflcarea Auditului la B9 9i in Sumarul de Evaluate al Riscului 9i Planul de E~antionare la B7. ISA320

B5 B9 B7

43

"'~==-------~---

.. --~~-~~ ..

~.~.-----~-===.~~.-= ..

===================================

Nume client

Perloada contabila

Ref

81/5

LISTA DE VERIFICARE A PLANIFICARII (CONTINUARE)


Planificare 17. Efectueaza !?idocurnenteaza revizuirea analltica prelirninara asupra situatiilor financiare utilizand lista de verificare B6. ISA520 la In calcul orice relatie neobisnuita sau neasteptata indicata de revizuirea prelirnlnara analltlca !?ide riscul de frauda.ISA240 Asigurati-va ca oriee detalii relevante sunt incluse Tn Planificarea Audltului la 89 si ca evaluarea ta privind impactul general asupra muncii planificate de audit este clar mentlonata. Utilizand evaluarea proprle a pragului de semnlflcatle, a riscului inerent, a riscului specific !?i a riscului de control, docurnentatl-va abordarea planificata esantlonand prin completarea Sumarului de Evaluare a Riscului ~i a Planului de Esantlonare la 87. (ISA300) Asigurati-vs. ca legile !?i regulamentele adecvate acestui client sunt ciar identificate fie in acest dosar fie In dosarul permanent de audit (mal ales acelea care sunt centrate pe afacere). B9 Asigurati-va cs. detafiile reievante sunt lncluse in Planiflcarea Auditului la B9 sl ca evaluarea proprie a impactului pe care aceste Jegi !?i regulamente II au asupra rnuncf de audit planificate este clar fundarnentata. 20. Confirrnati faptul ca Planificarea Auditului la B9 include toate cerintele de raportare [(de ex. leqislatla adecvata, raportul de audit, sau orice alt raport aditlonal sau raspuns al unui organ de reglementare (incluslv obligatiile de raportare in caz de fraudaj]. Facef referiri Incrucisate privind orice Indrumarl specifice, note sau inforrnatil din industrie. ISA300 ISA210 Asiqurati-va ca orlce parti afiliate cunoscute sunt documentate in acest dosar sau in dosarul permanent de audit. Luatl In considerate !?idocurnentati evaluarea proprie a riscului aparltiel altor parti afiliate/tranzactll nedeciarate.ISA550. Asigura1i-va ca detaliile relevante sunt lncluse in Planificarea Auditului la 89 !?i ca evaluarea proprie a impactului acestor legi :;;i regulamente asupra muncii de audit planificate este clar prevazuta. 22. l.uati in consideratie !?i docurnentatl evaluarea proprie a orlcaror elemente care ar putea sa puna in mod semnificativ la lndoiala .capacltatea ciientuJui de a-st continua activitatea, cu referlre la sectlunea de planificare a listei de verificare la A13/4. rSA570 Asigurali-va ca detaJiile relevante sunt incluse in Planificarea Auditului la 89 !?i ca evaluarea proprie a impactului asupra muncii de audit planificate este clar prevazuta. 89 89 B6 Inilialel Data

18.

B7

19.

21.

69

A14/4

89

23. 24.

Confirrnati faptul ca balantele de 7nchidere ale perioadei anterioare au fast corect preluate Tn anul urmator, vezi B8. ISA300 ISA510 Unde sunt utilizate orqanizatii prestatoare de servicii, obtinstl :;;i inregistrati o inlelegere a termenifor contractuali !?i a modului in care au fost monitorizate acele activlta]! externalizate. Luaf tn considerare efectul orqanizatiilor prestatoare de servicii asupra riscului inerent liii asupra mediului de control. Evaluati efectul asupra procedurilor proprii pentru a obtine 0 evldenta suflclenta de audit. Prolectatl :;;iducetl la indeplinire pasli necesari pentru a aborda riscurife evaluate :;;i pentru a obtine probele de audit necesare. ISA402 Asigurati-va ca lrnpactul asupra abordarii planificate este documentat in Planificarea Auditului la 89.

88

B9

';1

44

~=.~~~~~--~

Nume client

Perioada contablla

Ref

81/6

LlSTA DE VERIFICARE A PLANIFICARII (CONTINUARE)


Planificare
25. Atunci cand folosirea unui expert sau a altui auditor este adecvata, obtlneti !?i docurnentati fntelegerea oblectivltattl, calltlcarll profesionale, experlentei !?i a resurselor. l.uati tn considerare efectuI expertuluilaltui auditor asupra riscului inerent 9i a mediului de control. Evaluatl efectul asupra propriilor proceduri pentru a obtine suficiente probe de audit. Prolectatl !foi ducef la Tndeplfnire pasii necesari pentru a aborda rlscurile evaluate 9i pentru a strange probele de audit neeesare. ISA 620 Asiqurati-va ca impactul asupra abordarii planificate este documentat in Planificarea Auditulul la 89. Acolo unde va fi necesar sa se puna baza pe munca unui alt auditor in legatura cu 0 eompanie din cadrul grupului sau flllala, luatl in conslderatle Jilidocumentati: Natura gi Tntinderea muncli celuilalt auditor (i) Cum va afecta munca celuilalt auditor, auditul actual (ii) Natura, forma Jilimomentul comurucarf cu celalalt auditor (iii) Daca nivelul lui de participare este sufieient pentru a permite aeestei (iv) firrne sa se com porte eaauditorprincipal (v) Procedurile planificate pentru a va asigura ca se vor obtine probe de audit suficiente cu privire la cornpetenta muneii lor (aeestea ar putea include instructiunl formale, eompletarea unulchestionar de audit de grup, a revizuire forrnala a documentelor actlvltaftl lor, etc.). Asiqurati-va ea impaetul asupra abordarii Planificarea Auditului la B9. planifieate este docurnentata Tn lnitiale/ Data

89

26.

89

27.

,
1

Luatl in considerare !?i documentati cerlntele administrative necesare pentru aceasta misiune, inclusiv: Contacte cheie la client, locatia mlslunli, aranjamentele de calatorie, (i) orele, etc. (Ii) Confirmari de la terti, (de ex. conflrrnarile documentelor, evldenta debitorllor, creditorilor, etc.) gi ca scrisorile baneare solicilate sunt trimise la timp (se suqereaza trei saptarnan' In avans fa\a de sfargitul perioadei). ISA505 Co nflrrnati ca aranjamentele necesare au fast facute pentru ca clientul (iii) sa i§i poata inventaria stacurile. Conflrmatl participarea noastra la procesul de inventariere. ISA505 Veriticaf aranjamentele pentru verificarea alternanva a creditorilor (de (iv) exemplu prin circularizare) daca clientul nu retlne scrisori de confirmare. Ar trebui sa mentinern controlul asupra procesului de selectare a acelora carora li se va trimite 0 solicitare, aoresa foloslta, preqatirea !?i trimiterea contirrnarilor, !?iraspunsul la acele soltcitari. (v) Aveti Tn vedere daca este necesar sa obtineti 0 rnostra din docurnentele bancare ale clientulul daca elientulnu pastreaza cecurile primite sau returnate gi daca intentia este sa se obtlna 0 dovada directa cu privire la numele celui care plateste (de exempiu pentru aceia care gestioneaza banii clientului). Ar trebui sa pastrarn controlul asupra procesului in care este toloslta confirm area directa, Aveti, ln vedere daca este necesar sa se obtina a scrisoare de la avo(vi) , cat. Ar trebui sa pastrarn controlul asupra procesului unde este folosita confirm area dlrecta. ISA505 (vii) Conflrmatl ca exista aranjamente pentru a relatlona cu experti, alti auditori, auditori interni, gi eei din schema de pens ii, acolo unde este necesar. ISA300 ISA210 Asig_urati-va ca detalille relevante sunt incluse In Planificarea Auditului la 89.

69

45

------

------

... ----.-~--

.-.~.-~--.-.-----

.-.-----.~--

Nume client

Perloada contablla

Ref

81/7 ~

LlSTA DE VERIFICARE A PLANIFICARII (CONTINUARE)

Program 28. Confirmaf faptul ca personalul eu preqatlrea necesara ~i eu abilitatile corespunzatoare a fost desemnat ~i planifieat ~i ca detaliile legate de bugetul de timp ~i costuri sunt mentionate in dosar, ISA300 ISA2ro. in concordanta eu Standardele lnternatlonale de Educatle (IES) 8, dosarul de audit ar trebui sa justifiee ratlunea pentru alegerea flecarui membru alechipei. 29. Asiqurati-va ca toti membrii echipei de audit au fast informa] corespunzator ~i ca 0 documentare a sedintel de inform are exlsta la dosar. ISA315 ISA240 Aslqurati-va ca notele de inform are acopera toate elementele discutate incluslv susceptibilitatea ca situatiile financiare sa fie denaturate semnificativ ca urmare a fraudei sau erorii ca s-au luat toate deciziile semnificative. Indrumart suplimentare sub forma unei structuri a programului Intalnirll sunt oferite la 811.

Initialel Data

~i

Programul 81/2 ar trebui sa fie semnat de toti membrii echipei de audit pentru a dovedi participarea lor la procesul de planifieare ~i lnteleqerea acestuia. 30. Veriflcatl daca au fost subliniate zone in etapa de planificare care suqereaza consultarea sau revizuirea de cafre un alt partener sau de cafre un auditor independent. (Indiciile pot fi problemele de enca, tratamente contabile neoblsnulte, cllentl lmportanti, zone greu de audltat, sau opinii de audit califieate sau modificate).
i

B1/2

A4/1

Grice proces de consultare sau revizuire independenta ar trebui sa fie in registrate in programul A4/1. 31. Asigurati-va ca planul de audit a fast comunicat celor lnsarclnatl cu guvernanta ii ca aceasta comunicare a fast Inreqlstrata In dosar. ISA260 Verfflcati ca planul comunlcat acopera: (i) forma ~i momentul comunicarli eu cei Insarclnati eu guvernanta; conslderatii etice; (ii) momentul ~i resursele care vor fr implicate; (iii) natura ~i seopul activltatll, (iv) orice limitare in scopul activitatii noastre; (v) activitatea care trebuie reallzata: ~i (vi) (vii) raportul de audit asteptat, 32. In final conflrrnati ca Planificarea Auditului la 89 reflecta coreet planul de audit general bazat pe revizuirea noastra analitlca prelhnlnara ~j evaluarfle rtscurllor. Asigurati-va ca orice schlmbarl facute la strategia generala de audit pe durata auditului sunt doeumentate corespunzator ~i comunieate celor responsabHi cu guvernan~a.lSA505 ISA402 ISA505 ISA300. Ii
,i.·; .•..

89

46

Nume client

Pertoada contabila

Ref

82/1

ACCEPTAREA DESEMNARII SAU A REDESEMNARII


ISA300 ISA200 Cand raspunsul la oricare din aceste Intrebari este DA, va ruqam oferlti detalf privind potentlalele amenintari la independenta 9i obiectivitate 9i de asemenea masurlle de siguranta implementate pentru a diminua aceste amenintarl, in programul 82/7. Client; noi 1. 2. Sunt elemente nerezolvate din cornpletarea oricarei liste de verificare a unui client nou sau de evaluate a rlscului (82/6) ISA300? Sunt elemente nerezolvate cu privire la procedurile adecvate privind procesul de cercetare profeslonala In legatur§. cu auditorii precedentl? lndependenta

Da/Nu

Planificare B2/6

3.

Acolo unde 0 opinie dificila sau oblectlva trebule ernlsa eu privire la elements etice, a fost Inreqistrata discutla eu Partenerul pe problerne de Etica? Acolo unde nu exista un astfel de partener (acolo unde exlsta 3 sau mai putinl parteneri auditori), atunei ar trebui sa existe 0 docurnentatle a acestei discutii avute cu auditorii parteneri, sau In cazul unul practician individual, cu cel cu care a fost dlscutata problema. Cod Etic 100.20-100.22 Ii lipseste vreunui membru al echipei misiunii timpul sau abllitatlle necesare pentru misiune? ISA220 Exista cineva care este de asemenea sa lariat al clientului angajat 9i al firmei de audit sau adrnis ca partener? Cod Etic 290.146-190.149 A fost vreunul/unii dintre salariati Inlocult/tl, angajatlti de clientul de audit intrun post de conducere? Cod Etic 290.142 Au fast vreunul/unii dintre salariatii lnlocultt 91care au revenit, lrnpllcaf In auditul unet entlta\i pentru care au lucrat anterior? Cod Etic 290.142

4.
5. 6.

7.

Exlsta un membru al echlpei mlslunii (sau un membru de familie apropiat al oricarula dintre acestia) care a paraslt firma 9i care a fost angajat de client In mai putin de 2 ani de la plecare? Cod Etic 290.134-290.138 ~i 290.139290.141 pentru interes Public A fast un angajat sau partener al firmel (sau un membru de familie apropriat al orlcaruia dintre acestla) desemnat sa faca parte din consllnn director al clientului sau din oricare subcomitet al acelui consiliu sau in oricare alta pozitie in cadrul clientului care detine In mod direct sau indirest mai mult de 20oio din drepturile de vat in cadrul clientului, sau in care clientul de audit detine direct sau indirect mal mult de 20% din drepturile de vat? Cod etic 290.127-290.,133 In cazul entitatilor llstate, a activat vreunul dintre parteneri ca partener de audit, sau/sl partener independent pentru mal mult de cincl anl.. sau/§i oricare dlntre membrii echipei sau partenerul de audit principal pentru mal mult de sapte ani? Cod Etic 290.151 -290.155

8.

I,

9.

10.

Au fost aplicate ;;i documentate rnasuri de siguranta acolo unde partenerul de auditfpartenerul lndependent/personalul senior a lucrat In aceastapozlue pentru mai mult de 10 ani? Acolo unde este luata a decizle de a nu aplica anumite rnasuri de siguran\a specifice (cum ar fi rotatia personalului), docurnentati motivatia pentru care persoana continua sa participe la audit ~i asiquratl-va ca acele elemente sunt comunicate celor insarcinati cu guvernanta clientului. (Ar trebui aplicate masur] de slpuranta acolo unde amenlntarlle cu privire 18 obiectivitate 9i independenta ca 0 consecinta a asocierii pe term en lung a persoanei cu cllentul sunt evident nesemnificative). Cod Etic 290.151 - 290.155 vezi §i 290.150

47

Nume client

Perloada contablla

Ref

8212

ACCEPTAREA DESEMNARII SAU A REDESEMNARII (CONTINUARE)


OaJNu Planificare

11.

Includ obiectivele auditului vanzarea lncruclsata, este stabillta vreo rernuneratie a membrilor echipei misiunii Tn relatie cu performantele vanzarli tncruclsate, ~i includ prospectele de promovare ~i un element de succes indus in onorarlu ("onorariul de succes")? Cod Etie 290.228 - 290.229 In ceea ce priveste companiile cotate, de obicei venlturile din onorarli (de la companie sau grup) se sltueaza intra 5% l?i 10% din veniturile brute din onorarii (ale firmei sau ale acelei par\i din cadrul firmei in functie de care sunt calculate cotele de profit ale partenerului de audit, dupa caz)? Daca DA, atunci docurnentaf notificarea catre Partenerul pe probleme de Etica l?i documentati masurjle de slquranta luate in conseclnta la 8217. Cod Etie 290.220 - 290.222 B2/7

12.

13.

In ceea ce priveste cornpanllle cotate, de obieei veniturile din onorarii (de la campanie sau grup) depasesc 10% din veniturile brute din onorarii (fie ale firmei, fie ale acelei par\i din cadrul firmei in functte de care sunt calculate cotele de profit ale partenerului de audit)? Cod Etie 290.220 ~290.222 Daca Oa, atunei conflrmatl numirea firmei ea un intreg, sau realocatl elientul in eadrul firmei, sau demlslonatl din pozltla ~de auditori, sau nu cautati redesemnarea in funetie de eaz. Cod etie 290.223
1 . t .

14.

In ceea ce prlveste companiile necotate, de obicei veniturile din onorarii (de la companie sau grup) depasesc 10% (dar nu 15%) din veniturile brute din onoraril (fie ale firmei, fie ale acelei parli din cadrul firmei in functle de care sunt calculate cotele de profit ale partenerului de audit)? Cod Etie 290.220-290.222 Daca DA, atunci partenerul misiunii va prezenta aceasta asteptare partenerului pentru probleme de etlca l?i celor lnsarclnaf cu guvernanta cornpaniei ~i va organiza 0 revizuire la cald a misiunii de audit inainte ca raportul auditorului sa fie finalizat. Cod Etie 290.220 - 290.222
Daca ctientul este 0 entitate care nu are obHgativitatea legalE! de auditare, ,audit la cerere", atunci face~ referire la testut 26 de mai jos.

15.

In ceea ce prlveste companiile necotate, de obicei veniturile din onorarii companie sau grup) depasesc 15% din veniturife brute din onorarii (fie mei, fie ale aceiei parti din cadrul firmei in functie de care sunt calculate de profit ale partenerului de audit)? Cod Etic 290.220-290.222 Daca DA, atunei firma va demisiona din ealitatea de auditor sau cauta 0 noua numire. Cod Etie 290.220-290.222

(de la ale fircote Ie nu va

16.

Exista onorarii neachitate pentru servicii profesionale? Daca da, docurnentatl discutnle cu partenerul pe probleme de etica, ~i daca se decide, motivele pentru a continua l?i masurile de siguranta implementate. Cod Etie 290.223
I ' .

17.

Exista aranjamente pentru onorarii contingente (fie .ca urmare a cunostintelor fie prin notifrcare) eu privire la acest client? Daca DA, luatl in considerare 0 rnasura adeovata. Cod Etic 290.224-290.227 Exista interese financlare directe sau indirecte pentru acest client din partea unui partener sau a orlcerel persoane care ar putea sa influenteze auditul ~i rezultatul auditului, sau un membru apropiat al farnillel acestuia? Cod Etie 290.102-290.117 Are firma sau cineva apropiat flrmei credite sau qarantii de la sau catre client? Cod Etie 290.118-290.123 Exista relatii de afaceri intre firma §-iclientul de audit cu exceptla acelora care respecta principiul lungimii de brat §i care sunt nesemnificative pentru ambele partl? Cod Etie 290.124-290.126

18.

19. 20.

48

Nume client

I Perioada contabila I

I Ref 82/3

ACCEPTAREA DESEMNARII SAU A REDESEMNARII (CONTINUARE)


DaiNu
Planifieare

41,
22, 23.

Exista Iiti9ii actuale sau 0 arnenintare de litigiu intre .client §i firma? Cod Etic

290.231
Au fost primite cadouri sau servieii semnifieative de la client §oi -au oferit clientus lui cadouri sau sponsorlzari? Cod Etie 290.230 Au fost oferite alte servicil non-audit clientului? Cod Etic 290.156-290.161 Daca da, inregistra~i aeeste servicii oferite la 82/7, Daca fir.mei i se permite sa of ere astfel de servicii, sunt luate masuri de siguranta adeevate §oisunt doeumentate motlvele ? Cod Etic 290.156-290.161 Tn cazul entitatilor care nu au la paragraful 27 de mai jos,
0

B2!7

obligatie legala, .audituri la cerere", facetl referire

24,

Exista orice alte conflicte de interese actuale sau potentiate sau orice alt motiv pentru care obiectivitatea !?ilndependenta noastra sa fie arnenintate? Documentati once astfel de conslderatlt sau rnasuri de siguranta apllcate. Luati Tnconsideratie: , , amenintare a interesulul propriu (i) amenintare a autorevizuirii (ll) amenintare pentru management (iii) amenintare de a pleda in favoarea cilentulul , (iv) o amenintare de a deveni fam iliar (v) , arnenlntare de a fi lntlrnidat (vi)

a a a a a

In particular, iuati in considerate urrnatoarele servicii rion-audit: CE 290.195 Servicii de audit intern (I) CE 290.201 Servicii de tehnologia lnforrnatlllor (Ii) CE 290.175 (iii) Servieii de evaluare CE 290.175 Servicii de evaluare Actuarial (iv) CE 290.181 (v) Servicii pentru taxe CE 290.207 Servicii de suport in litigii (vi) CE 290.209 (vii) Consultants legala CE 290.214 Servicii de recrutare i?i remunerare (viii) CE 290,216 (ix) Servicil financiare corporatiste Servicii legate de tranzactli (x) CE 290.167-174 Servicii de contabilitate (xi) *=
Acolo unde clientul este 0 entitate mai mica ~i nu exlsta 0 obligativitate legala de auditare, face,i referire la prevederile adiacente disponibile, asa cum se prevede in paragraful 27 de mai jos

Acolo unde firma de audit a avut 0 implicare semnificativ8 in asistarea cllentului la preqatirea situatiilor financiare, luatl in considerare folosirea unor rnasurl de s;guranta §oide inform are a conducerii (vezi §i CE 290.162-290.166). Aceasta ar putea fi dovedlta, de exemplu, prin asumarea raspunderii de catre un reprezentant din conducerea superioara a clientului asupra diferitelor aspecte ce privesc opinii subiective facute de auditori (de ex. note semniflcatlve in jurnal, caleule privind taxele la nivel de corporate, TVA §i contributii la fondurile bugetelor de stat aferente salariilor - aceasta nu este 0 llsta exhausttva) !?i orice alte aspecte care lrnpllca experlenta In dornenlul contabil dar pentru care conducerea trebule sa T§iasume raspunderea finala,

49

Nume client

Perioada contablla

Ref

82/4

ACCEPTAREA DESEMNA.RII SAU A REDESEMNA.RII (CONTINUAREl


,

\.

pentru auditurile la cerere ("companii mic!") care nu are obligativitatea legal13. e a ave a situatiile financiare auditate, d atuncl urmatoarele deroqarl pot fi aplicate (Nota: aplicarea acestor deroqari este optlonala, vezi ~i cerintele din Codul etlc paragrafele 290.500-290.502 pentru aplicarea deroqarilor, iar pentru derog13.rileadmise vezi ~i 290.505 - 290.514): .

Daca clientul este

Prevederi

disponibile

0 cornpanle

DalNu 25. Acolo unde ciientul este 0 .companle mica", a fost numit ea director al clientului sau Intr-o pozltie cheie, un fost partener al firmei care a avut la acest client responsabilltaf de partener de misiune, partener independent pentru revlzulre, partener cheie de audit, sau partener in Jantul de cornanda Tn relatle cu acest client la orlce data In ultimii doi ani?

Planificare

oaca DA, a generat echipei misiunii?)

arnenintare la integritatea, obiectivitatea sau lndependenta

Acolo unde este cazul, aslqurati-va ca cerintele din 290.501 l?i 290.502 sunt respectate. 26. Este compania cataloqata drept ,,0 entitate mica", iaronorariile stabilite reprezlnta Intra 1d% ~i 15% din venlturile brute din onorarii (fie ale firmei sau ale acelei parti din cadrul firmei in functie de care sunt calculate cotele de profit ale partenerului de audit)? Daca se apllca aeeste prevederi, firma de audit nu ar trebui sa orqanlzezs 0 revizuire independenta a calitatii misiunii de audit, dupa cum se precizeaza Ia punctut 14 de mai sus. Daca DA, raportati (daca este adecvat) partenerului celor Insarclnatl eu guvernanta pentru problems de etica ;>i

50

i client

II

Nume

Perloada contablla

Ref

8215

II

ACCEPTAREA DESEMNARII SAU A REDESEMNARII (CONTINUARE)


Da/Nu 27.
Este clientul 0 .cornpanle midi", ~i firma a furnizat servicii non-audit catre client? Daca DA, anallzatl daca: (i) Managementul este informat corespunzator ~i (ii) Firma l?i-a extins revizuirile privind controlul calltatll pentru a include 0 selectie aleatorie a misiunilor de audit unde au fost prestate !,'iservicii non audit. Planificare

Daca clientul este 0 "companie mica" §oiirma ofera servicii non-audit catre clientul f auditat care impllca faptul ca firma de audit sa alba rol de conducere, in special aeele servlcli marcate cu asterisc la punctul 24 de mai sus, atunci decidetl daca au avut loc: Discutii adecvate cu persoanele Insarcinate cu quvernanta privind proble(i) mele de obiectlvltate §oiindependents in relatie cu prestarea serviciilor nonaudit l?i ,(ii) Prezentarea adecvata a faptulul ca firma a aplicat sl a beneficiat de derogarea conform sectiunll 290
Au fost facute prezentari adecvate atat in sltuatllle financiare sl in rapoartele auditorilor cu privire la tipul de servicii non-audit oferite clientului in conformitate cu Codul Etic. Daca apllcand oricare din aceste prevederi, firmei nu i se cere sa adere la interdictiile din Standardele Etice, cu prlvtre la prestarea de servicii non-audit.

CONCLUZIl
Sunt rnulturnlt ca;

1. Toti membrli echipei misiunii au respectat cerlntele Codului Etic


2.

,! .
:/i

3.

Am documentat toate arnenlntarlle cu privire la independenta §oi biectivitate sl rnasurile de slquranta foo losite la B2/7; §oi . Nu exista motive pentru care sa nu acceptarn desemnarea sau redesemnarea ca auditori ai acestui client. Data: _ Data: _ _

Partenerul misiunii de audit:


·1,

Partener pentru probleme de etica (daca e cazul):

51
---,
,

---'---

Nume client

Perloada contablla

Ref

82/6

ACCEPTAREA DESEMNARII SAU A REDESEMNARII (CONTINUARE)

;fu~~]~~¥-~~i~}::~.~~~~~~t.+l~1i~~~;!!:~~~t.;,·:".:··~~t
'i':::~":·'
DA
..;
';,.

Nu ..;

'~"NC:'~i'..;';:'" L

cunoaste

Nu se

1.

Schimbar! frecvente sau periodice ale contabililor sau auditorilor? Rezlstenta la agrearea onorariilor? Posibilitatea utillzarli numelui firmei pentru onorabilitate? Exista 0 istorie privind disputele pe tema onorariilor?

2. 3. 4.
5. 6. 7. 8.

Exista tendinte de a fi obstructiv 9i de a Intarnpina dltlcultati In colaborare? A impus limitarea scopurilor audltorllor precedenti? Exista Exista
0 0

istorie asupra rapoartelor de audit calificate? istorie a litigiilor?


0

9.

Exista dovezi privind

insolventa anterioara?

10. Sunt emise decizii ale instantelor de [udecata? 11. Punctaj slab la credite? 12. Proprietari necunoscutl sau dubiosi? 13. Activitati greu de lnteles? 14.' Angajare in tranzactli rnulti-jurlsdictlonale? 15. Afacere prea buna pentru a fi adevarata? 16. Suprapunerea tranzactlilor personale sau de afaceri?

17. Personal de slaba calitate? 18. Structure corporatlsta cornplexa?

19. Director dominant sau autocrat?


Activitate intr-o zona reqlernentata (ex. Plata Serviciilor Financiare 9i Legea 20. Pie~elor)? 21. Compania este listata (ex. actlunile sunt tranzactionate public)? 22. 23. Dificultati de reglementare? Diflcultati legate de autoritatile pentru taxe, actuale sau in trecut?

24. Afacere cu bani lichizl? 25. Utilizarea de paradise fiscale off-shore? jurlsdictii aflate sub controlul unui organism cu atributf Tndorneniul financiar? 27. Fluctuatle mare a personalului contabil? 28. Sistem:;;i controale slabe? 29. Utilizarea de cecuri semnate in alb?

,26. Exista aspecte Tngrijoratoare cu privire la colaborarea cu una sau mai multe

30. Tranzactll complexe cu parti afiliate? 31. Upsa de experienta sau expertiza Tn companie?

32. Altceva (specificafij?

Numarul raspunsurlier "DA"

[Jaca completarea acestei liste are ca rezultat raspunsurl pozitive, acceptarea sau continuarea misiunii ar trebui sa fie dependenta de 0 atenta analiza Iii documentare a lmportantet elementelor identificate cu raspuns pozitiv din lista.

52

i client

II Nume

Perioada contablla

I Ref B217

CONSIDERATII ETICE
Acest program ar trebui foloslt pentru a documenta intinderea oricaror potentials arnenlntarl asupra independentei §i/sau a obiectlvltatil identificate in Listele de verificare privind acceptarea desernnaril sau redesemnarll. Ar trebui prezentate detalii cu privire la toate amenlntarile identificate !ili privind rnasurlle de siquranta care s-au lrnplernentat in relatie cu acestea. Amenintarl identificate , Masura de siguranta implementata Clarificat de Data

53
~-~----.-~~.--~-~.-.--~--

._-----

Nume client

Perioada contabda

Ref

83/1

CUNOASTEREA CLiENTULUI SIEVALUAREA

RISCURILOR

Scopul acestui program este sa sprijine obtinerea unei Inteleqerl a companiei ~i a mediului sau, incluslv controalele sale interne, suflclenta pentru a identifiea ~i evalua riscul de denaturare semniflcativa a sltuafillor fi- • nanciare din cauza erorilor sau a fraudelor ~i pentru a elabora §oia efectuaproceduri de audit suplimentare. ISA315. Planificare 1. Daca se lntentioneaza utilizarea de inforrnatll despre companie ;;i mediul sau obtinute in perioade anterioare, deterrnlnati daca au aparut schimbari care ar putea afecta relevanta unor astfel de lntormatli pe durata auditului eurent. ISA315. Aslqurati-va ca astfel de schirnbarl sunt inregistrate la dosar. Natura entitatii Obtlnetl ;;i docurnentati 0 lnteleqere cu prtvire la natura entitatii, ISA315 Initiale! Data

2.

lncludeti detalii privind: intorrnatll generale/istoric (i) proprietari ;;i structura de guvernanta: investltli- flnante, indicatori cheie, (ii) proprietari ai beneficiilor, etc. condltiile din lndustrie: plata, competltla, activitate ciclica §i sezoniera: (iii) detalii asupra operatiunilor de afaceri: personal cheie, sursele de venituri, (iv) produse, servicii, piete, tocatii, furnizori cheie ;;i cllent, etc. proceduri de evaluare a rlscurilor (iv) 3. Revizulti §i aduceti la zi dupa necesitate programul partllor aflliate cu scopul de a completa §i ajusta prezentarile din sttuati'le financiare. !SA 550 Obtineti 9i lnreqistraf 0 Inteleqere a selectiei 9i aplicaril politicllor contabile ale entltatil §i evaluatl daca ele sunt adecvate pentru afacere §i consecvente cu schemele financiare de raportare aplicabile 9i cu politicHe cantabile folosite in industria relevanta. ISA315. Asiquratl-va ca la dosar se gase;;te
0

4.

Iista a principalelor politici cantabile.

5.

Obtineti 91Inreqistratl intelegerea industriei relevante, reqlernentarile sl alti factori externi inclusiv cadrul de raportare flnanctara apllcabil, principiHe contabile liii practici specifice ale industrieL ISA315 Revizulti liii actuallzati lista leqislatlei liii a regulamentelor ISA250 aplicabile acestui client.

6.

Asipuratl-va ca lista este lnreqistrata corect liii identiflca acele legi liii reguJamente care sunt esentlale pentru tranzactiile comereiale ale clientutul. ISA250 Obiective §i Strategii §li Riscuri atasate afacerii Obtineti §i inregistrati a Inteleqere a obiectivelor 9i a strategiilor entitatil §i riscuriIe atasate afacerii care ar putea rezulta din denaturarl semnificative ale sltuatlilor financiare. ISA 315. lncludetl detaliile pentru: dezvoltari ale industriei (i) (ii) noi produse ;;i servicii expanslunea afacerii (iii) noi regulamente contabile (lv) (v) cerlnte financiare curente sau vlitoare utilizarea sistemelor IT (vi)

7.

54

Nume client

I Perloada contablla I
(CONTINUARE)

I Ref 83/2

CUNOASTEREA CLiENTULUI 51 EVALUAREA RISCURILOR

Planificare

Initialel Data

8.

Masurarea ~i revizuirea ~erforman~elor financiare ale entltatil Obtineti liii docurnentati 0 tnteleqere asupra rnasurarf !iii revizuirii perforrnantelor financiare ale companiei. ISA315 lncludeti detalii privind: indicatorii chele !?i statistici operationall, inclusiv orice indlcatori cheie al nivelului perforrnantei; masuratorl asupra performantel angajaiilor 9i a polltlcllor de recompensa(ii) re a acestora; (iii) tendlntel, utilizarea prevlzlunlior, bugetelor liii a analizelor fluctuatiilor; (iv) analiza competitorilor. (v)

(i)

9.

Procesul de evaluare a riscului din cadrul entitatli Obtlneti !iii docurnentati 0 lnteleqere cu privire la procedura companiei pentru identificarea riscurilor afacerii, relevante pentru obiectivele de raportare financiara 9i pentru a decide asupra actiunilor care sa 'abordeze aceste riscuri, ;;i a rezultatelor acestor actiunl. ISA315 Deterrnlnaf 9; Inreqlstrati cum ldentitlca conducerea riscurile afacerii, cum evalueaza lncidenta lor de aparitie, :;;icum Ia decizii pentru gestionarea lor.

10.

Obtlneti 9i docurnentati 0 intelegere a modului In care entitatea a raspuns la riscurile generate de tehnologia lnformatlel. ISA315 Mediul de Control Descrleti sumar rnodul in care sunt preqatite situatllle financiare. In particular, obtineti 9i Tnregistrati 0 inteleqere asupra modului in care clientul cornunica rolurile ;;i responsabllltatlle privind raportarea financiara ;;i elementele semnificative privitoare la raportarea flnanciara. lncludetl detalli despre personalul chele liii responsabllitatile lor Tn prepatlrea situatiilor financiare ;;i arice controale in desfasurare privitoare la jurnalele de Tnchidere ale anului ;;i estlrnarlle contabile.

11

12.

Obtineti !?ilnreqlstrati

lnteleqere a mediului de control. ISA315


;?

Aceasta va irnplica inteleqerea ~i documentarea: comunicarea clientului ;;i punerea in aplicare a integritatii ~i a valorilor etice; angajamentul pentru cornpetenta: participarea celor Insarclnati cu guvernanta; filozofla de management 1?istilul de actlune; structura orpanlzationala: desemnarea autoritatil ;;i a responsabllitatil; politicile ~; practicile de resurse umane. Monitorizarea controalelor Obtlneti ~i docurnentaf 0 lnteleqere a tipurilor majore de activltatl pe care compania le utilizeaza pentru a monitoriza controalele interne asupra raportaril financiare, incluslv acele Tnrudite cu acele actlvitaf de control re!evante pentru audit, ~i cum initiazi!j cornpania actlunl corective asupra cantroalelor proprii. ISA315. Activitati de monitorizare in destasurars sunt adesea incorporate in activitattle normale ale campaniei ;;i includ activitaf oblsnuite de conducere ~i supervizare.

13.

55
~~--'~--.---.~----"~-.~"---

..

~---

....

------

....

.......

-~ ..

---~--

..

-----

Nume client

Perioada contablla

Ref 84/1

EVALUAREA RISCULUIINERENT
[SA 315 ISA2QO Riscul inerent reprezinta susceptibifitatea ca un sold de cant sau clasa de tranzactil sa fie denaturata semnificativ :;;ie trnpartlt in urrnatoarele components: • Risc general (risc inerent pur :;;i rise de mediu). ACE(,stIucru derlva din aspectele referitoare la management, functla de contabilitate, natura de afaceri :;;iexperienta auditorului precedent al acestul client; • Rise specific. Acesta deriva din aspectele referitoare la experienta anterioara a auditorului :;;iinteleqerea curenta a fiecarui dorneniu de audit. Usta de verificare de mai [os a fast elaborata pentru a va sprijini in evaJuarea nivelului rlsculul inerent, adecvat pentru aceasta misiune. Ar trebui sa fie completata cu referinta la Programul de Cunoastere a Clientului :;;i Evaluarea Riscului de la B3 :;;i evaJuarea proprie privind mediul de control de la 83/2. Factor de rise

1
Foarte scazut

2
Scazut

3
Mediu

4
Ridicat

5
Foarte ridicat

Comentarii

Elemente manageriale Masura in care conduce rea cuprinde :;;i actionad Pozitta financlara a clientului Lichiditatea clientului Evaluarea noastra asupra integritatH conducerli Masura in care sunt folosite situatiile financlare de catre un tert Experlenta conducerii :;;i cu nostintele de conducere a actlvitatil Im_2ortantacifrei de afaceri asupra conducerii Accentul pus pe castrarea nivelului veniturilor Atitudinea conducerii asupra raportarf financiare Schimbarea frecventa a consultantilor Experienta trecuta asupra cornpetentei controlului conducerii Istorie al incalcarf legilor sau regulamentelor Niveluri adecvate ale rernuneraril pentru natura :;;iperformantele actlvltatllor Mediul contabil Competenta personalului contabil Atitudineapersona!ului contabH Probabilitatea unor informatli financiare eronate, inadecvate sau lntarzlate Masura in care tranzactll materia Ie sau ajustari apar la sau in aproplerea Incheierli perioadei cantabile Dovezi mai vechi asupra cosrnetlzarf situatHlor Frecventa §i lrnportanta tranzactiilor dificile pentru audit Politici cantabile noi sau ccmplexe

..

56
--.-----_

Nume client

Perloada contabila

Ref 84/2

EVALUAREA RISCULUIINERENT
Factor de risc 1
scazut

(CONTINUARE)
3
Mediu

2
Scazut

4
Ridicat

Comentarii

Foarte

Foarte
ridicat

Complexitatea structurii corporative iii contabile, aferente dimensiunii clientului lntrerupert sau caderi ale sistemului contabil Probe prin care se prevede probabilitatea aparlliei de probleme in leqatura cu Inreqlstrarile contabile Mediul operational Natura domeniului de activitate - crestsre/scadere, nou/vechi Afirmatli iii/sau actiuni initiate impotriva companiei sau conducerii de catre parti terte Ireg lementatori Modiflcari ale profitabilitatlillichiditatii Conformitatea cu termenele flnantaril externe Relatia cu banca/finantatorii externi Probabilitatea cedarf unei parti semnificative a activitatilor, sau vanzarea intereselor detinute de cafre un investitor semnificativ Amenlntari la rentabilitatea activltatilor lntentla de noi cresterl semnificative ale finanta-

rilor
Dovezi ale comerclalizarf excesive Planuri privind achizitll semnificative/ lnvestitli externe Nivelul de perforrnanta aferent unui sector, ca ansamblu Client important! Client de renume Aspecte de audit Inreqistrari privind califlcarlle sau modificarile anterioare(referitor la opini] sl/sau rapoarte) Raportarea incertitudinHor fundamentale, lnclusiv aspectele legate de continuitatea activitatll Relatia eu conduce rea superioara Probabilitatea tntarnplnarf de dificulta~i in obtinerea de probe de audit Tranzactii neobisnuite sau specifice domeniului de activitate :?i practicl care sunt difieil de auditat Evaluarea generala - lncercuitl,
I'

dupa caz

,I

I.'

Foarte scazuta (1) Scazuta (2) Medie (3) Ridicata (4) Foarte rldicata 5

Justificarea evaluarii generale ar trebui docurnentata mai jos, iar nivelul adecvat ar trebui transferat In Planificarea Auditului de la B9 sl In Sumarul aferent Evaluarii Riscului iii Planului de Esantionare de la B7.

1ntocrn it de
Revizuit de

. .

Data Oata

. ..

57

Nume client

Perioada contabila

Ref 85/1

.PRAGUL DE SEMNIFICATIE
Aceasta planificare i~i propune sa sprijine auditorul in stabilirea unui nivel al pragului de semniflcatle Tn scopul planificaril, 9i in Tnregistrarea motivelor pentru care a fost selectat nivelul planificat al pragului de semniflcatle. Nivelul pragului de sernnlflcatle utilizat pentru evaluarea rezultatelor testelor ~i in special la nivelul situatiilor financiare trebuie sa reprezinte Tntotdeauna 0 parte a ratlonarnentulul auditorului. Atunci cand este cazul, pot fj lntocmite calcule separate ale praguJui de sernnlficatle pentru cantul de profit 91pierdere 9i bilan1. JSA20Q ISA320 Nivelul pragului de semniflcatle ar trebui revizuit la momente adecvate pe parcursul auditului. Atunci cand auditorul identifica factori care pot genera revizuirea pragului de sernniflcatie planificat. auditorul ar trebui sa ia Tn considerare ~i sa documenteze impactul asupra abordarii audltului, Pragul de sernniflcatle ar trebui, de asernenea, revlzuit, in etapa de finalizare.

'Pete~minar~~ ·.prag~1 i'de' se.fI'l~Jfica~ie;. u


J ~ '. ~ ~"

«",

:,11;..,.

;',~'

"!~"

I~';~ ~ . .', .'


", ~ .' I

.>

Final. Amilcqrel')t . Lei.'

Planificat Anul.curent

Eff!l~~iv

rofft inaintea 'impozitarii,dupa'aJustarea" pentruetementeleexceptlonale ~iprimete directorilor: . .


--+---~-~--.--I-----~

1% din acesta

-----.-I~--I

Prag£il:de semriiflcatie.af audltulul stabmtJa';'~·". . :._,"">. '.. Baza de calcul

rstificarea

nivelului

de prag de semnlflca;ie

ales

Intocmit de Revizuit de romentarii privind

____ . __

_._

. _ final

Data.... _ Data _ __

_ _ _._._

_ .

pragul de semnlflcatle

Intocmit de _._. __ Revizuit de. .._. _ _

_ ..__ __

. _ .__ . ..__

Data __ _ Data. _

_. . . ._ _ __

. ..

58

Nume client

Perioada contabila

Ref 8611

REVIZUIREA ANALITICA PRELIMINARA


Auditorul ar trebui sa apllce proceduri analitice drept proceduri de evaluare a risculul pentru a obtine fntelegere a entitatH ~i a rnediului sau. ISA520 Aceste proceduri va vor asista in evaluarea rlscului de denaturare semnlflcativa !;li va vor oferi Indrumari privind natura, momentul oportun i?1amploarea actlvttatll de audit care trebuie desfasurata. Comentarii 1. Avand in vedere cunostintele durnneavoastra despre client !;ll evaluarea dumneavoastra prlvind riscul de frauda ~i eroare, obtineii !;li revizultl 0 copie a situatiilor preliminare ale clientulul sau ale ultimelor situatil ale conducerii, Facet; referire la discuthle cu conducerea pentru detalii despre evenimentele semnificative de la ultimul exercitiu financiar !;li luati In considerare impactul oricaror punete aduse in discufie. Planificare Ini1ialel Data
0

2.

3.

Comparaf cele mai recente informatli pentru condueere,


primite de la client, cu informatiile comparative ale exercitiulul anterior/bugetele exercltiului curent, pentru a identifica vartatilie semnifieative sau soldurile neobisnulte care soliclta 0 atentle speciflca. Asigurati-va ca toate aspectele semnlficative identificate sunt rezumate in Planifiearea Auditului de la B9 !;li ca lrnpactul aeestor aspecte asupra abordarli auditului planificat de catre durrmeavoastra sunt clar eonsemnate.

4.

89

CONCLUZIl
Exceptand aspectele rnentlonate pentru persoana lnsarcinata cu revizuirea, sunt satisfacut de faptul ca deunern 0 inteleqere suticienta a clientului, domeniului S8U de activitate, mediului In care opereaza, rnodiftcarllor de la auditul anterlor sl deci a domeniilor de rise potential. Natura 9i amploarea procedurllor de audit solicitate au tost abordate in planul general de audit! programele ajustate de audit, asa cum sunt indicate in Planifiearea Auditului.

intocmit de

Data

..

Revizuit de

Data

59

Nume client

Perioada contablla

Ref B7/1

SUMARUL EVALUARII RISCULUI $1 PLANUl DE ESANTIONARE

Inerent

Foarte scazut
1

Scazut 2 4 3,25' . 2,5 1,75 .1

Mediu
3

Ridicat
4

Foarte ridicat
5

Foarte soazut Scazut Mediu Ridicat Foarte ridicat

4 3
2 1

3 2,5 1,75

1,5
1

2 1,75 1,5 1,25

1
1

1 1
1

Utilizarea matricei Matricea are scopul de a ajusta abordarea esantlcnarf in functie de evaluarea riscului efectuata la 8412 cu evaluarile riscurilor individuale din fiecare domeniu al situatiilor financiare.
• _. .' ,I

inerent al entitalii

1. 2. 3.

4.

5.

6.

l.istatl atlrrnatia referitoare la situatiile financiare din coloana din stanqa a tabelului, apoi valoarea populatiel aplicabjla acelei aflrmatil. lntroduceti nivelul (nlvelurile) pragului de semnflcatle aferent aeelei afurnatii in coloana urmatoareiasa cum s-a calculat la 85/1). Determlnatl niveJul specific de rise al aeelei aflrmatii :;;i, utilizand nivelul riseului inerent evaluat la84/2, identificatl factorul de rise corespunzator utilizand rnatriceade mai sus. Daca este cazul, Inreqlstratl baza aeestei evaluari. . Pe baza evaluarii dumnsavoastra asupra riseului de control 9i a documentatiei §Iitestarf sistemelor de contabllltate ~i control intern din sectlunea C, determlnati factorul de rise de control apllcabil pentru fieeare atirrnatie. Dacii nu va fi acordata relevanta sistemuJuide control intem, trebuie adoptat un nivelde relevan~ea riscului de control ridicat (1). Dimensiunile e~antionariide fond pot fi reduse, dace opta~sa acorda] relevan~acontroaleJornterne.Acest lucru se realizeaza prin alegereaunui rise i de control mai scazut, Atunci cand dimensiunile de esanuonaraaferente afirma\iilor particularesunt reduse Tneeea ee prtveste relevanta controaJelor,ar trebui efectuateteste detaliateale acestorcontroale~iTnregistrate TnseC\iuneaC, in vedereajustificani abordarii. Determinati arnploarea relevantel care va fi acordata revizuirii analitlce, Atunei eand'procedurile analitice pot fi utilizate efectiv pentru ob~ln"erea probe privind 0 afirma\ie individuala, poate fi adscvata 0 rede ducere a esantionarli. Arnploarea relevantsl acordate aeestor proceduri necesita ratlonarnent profesional.Totusl, activitatea trebuie suficient coroborata, precum §i inregistrata in dosar, in vederea justlficarii unei astfal.de abcrdarl, Un factor de 3 ar trsoul utilizat pentru ralevanta totala: 2 pentru unele tlpurl de relevanta ~i 1 pentru lipsa relevantei. Cslculaf dimensiunea minima a esantionutui. Dace un e§antion este adecvat, luati dimensiunea de baza a esantlonulul (populatie/ prag de sernnlncatia) §i Tmparii~i-Ilafactorul de risc inerentfspecific, imparii!i-I din nou, daca este cazul, la factorul de rise de control. Tmpar1i~i-l nou [a factorul de relevan\a acordata reo din vizuirii analitiee. Daca nu se soJicitaniciun esantion, inregistrali motivele mai jos.

Atunci cand evaluarea riseului tuturoraflrrnatlllor de audit dintr-o components a sttuatillor financiare este aceeasl, poate fi adecvata a singura varianta a planului de esantlonare. Atunei cand evaluarea riscului difera de afirrnatille de audit, pot fi utilizate mai multe variante separate pentru a'justarea testarii. De exemplu, atunci cand 0 actiune este conslderata eu rise scazut eu exceptla evaluarli (care are un rise ridieat), urrnatorul plan de esantionare poate fi adecvat (presupunand In acest eaz un rise lnerent scazut §Ii nicio relevanta acordata revizuirii analitice aeordate controalelor interne). Acest lueru presupune, de asemenea, ca debitorii au un rise scazut iiii ca 0 anum ita relevanta poate fi acordata revizuirii analitiee. Afirma~ia din sjtuatia
flnanctara

Valoarea aprox. a
populatlel

Pragul de semn ificatla

Factorul de rise inerent §i specific

Factor de risc de control

Relevanta acordata

revizuirii
analitlca

Este neeesar
esantionul?

'(riinlnia'a.: '

DimelJsilj,nea, Motivul lipsei

:.:·,·,/':i~·l<{,
C·",; LO":;,i,,:ii:'';'

~§antionUJul

esanttonutut

A se vedea 1 risc ridicat: tabelul de 5 rise scazut mal sus Teren & Cladiri Actiuni Actiunl - evaluare Debitori comerciali
-: 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,000,000 50,000 50,000 50,000 50,000 3,25 1,75 3,25

3 total :1

niciuna

Da/Nu N

; "?~;;~;:J;ri; ..),
'.17
.-",-,<

Doarun I;",:~;',~~,'.":; element

1 1 1

1
1 2

'9'

Y Y

·3,

;"., "'.'"

'.

60

Nume client

Perloada contabila

1
Mediu Ridicat

Ref

87/2

SUMARUL EVALUARII RISCULUI 51 PLANUL DE E5ANTIONARE


Foarte scazut 1 Scazut 2 4 Foarte ridicat

c
Foarte scazut Scazut Mediu Ridicat F=oarteridicat

5
4

3 2 1.
Valoarea aprox, a
populatial

3.25 2.5 1.75


1

3 3 2.5 1.75 1.5 1


Relevanta acordat~ revizulrii analitice 3 total :1 nieiuna Este necesar
esantio-

4
2

1.75 1.5 1.25 1


Dlmensiunea e§antioh ului
.:
/ .. 1

5 1 1
1 1

1
Motivul lipsei
esantionutui

Afirmatia din situajla


financiara

Pragul de
semniflcatle

Factorul de rise inerent ~i specific

Factor de rise de control

-',mil1imaa

nul?

A se vedea 1 rise ridieat: tabelul de 5 rise scazut mal sus

Da/Nu ..

'.

':

"':_.
.

..

..
"'
..
'.'

.·.•.,,! .. ;:··.~?;.i';i·;, I.'::·!f·}_-:.,.,;:


....~.:\.,;,'
, '" ,c- .

I·,;:.·::."·~.f2.:· .

:.'

'\:<~

1"/'< ':':~; ., ..,,'


..

···'·;?C:;·/ .... . :.,,:


"

.. ..

.,';".':;'>, .
. 1'.,:")"> .......... '\ :..,_

.. .... .... ,•... ,....: ..

"

..

'. .

.....

'

.
.

...... :

..

.... '::.,
.-

'. "-:'1,

...":,,,/;.,,7,':' '
'. <..',.'
:.

.... \:.}(

61

._-

~_·_~.

••••

-.---

__

._.~~_~

•••

.-------.----"'-."'--.

~<.c~_

Nume ~ client

Perioada contablla

Ref

88/1

SOLDURIINITIALE

ICIFRE COMPARATIVE
Planificare Initiale/ Data

1.

Atasaf a copie dupa balanta cu soldurile inittale

U1/1

2.

Obfinef a copie a situatiilor financiare semnate ale clientului din anul anterior ~i efectuati verlflcari pentru a asigura ca soldurile de inchidere ale perioadsi anterioare au fast corect preluate/transpuse in perioada curenta, ISA51 0 ISA71 0

va

3.

Stabilltl consecventa poiltlcilor contabile (asa cum se precizeaza la 83/1). Aco10 unde apar rnodificari, verificati daca acestea sunt adecvate, daca au fast corect contabilizate ~i daca sunt prezentate ~i descrise adecvat, ISA510 ISA710 Testele 2 ~i 3 de mai sus sunt suficiente daca auditul este 0 misiune continua in care nu au fost probleme in perioada anterloara sau curenta care sa ridice lndoieli cu privire la soldurile lnitiale. Daca au fast probleme (de ex. raportul calificat), analizatl daca acestea au fast rezolvate Tn perioada curenta. ISA 510 Atunci cand clientul este nou, efectuati teste pentru a obtine 0 asigurare rezonabila ca soldurile initials nu contin denaturari semnificative care au impact asupra situatiilor financiare din anul curent - aceasta poate implica revizuirea documentelor de lucru ale auditorului anterior. ISA 510 Atunci cand clientul este nou si/sau nu a avut lac niciun audit in trecut, sunt necesare teste prin care sa se obtina 0 asigurare rezonablla cs soldurile lnitlale sunt llpslte de denaturan semnificative. ISA 510 lilcaiUlactiVEildrimobilizate $1 datoriilor (de ex. active fixe, investitii sau datorli _pe Jef,menlung}, ailalizati examinarea inregistn3rilor contabile ~i a confirmaril externe.lncazul activelor circulante ~i datoriilor, anallzatl nivelurile debitorilor ····$i creditdl'ilor primite/platite in anul trecut. Analizatl necesitatea unor proceduri suplimentare aferente stocurilor.

83/1

4.

5.

6.

7.

Conflrmaf prin revizuirea dosarului de audit din anul precedent oa cifrele comparative sunt conforme cu principiile cantabile aplicabile (ISA71 0)

CONCLUZII
Exceptand aspectele mentionate pentru persoana lnsarclnata cu revizuirea, sunt satisfacut ca am obtlnut asigurare rezonabila potrlvit carela soldurile initiate ~i cifrele comparative: 1.
0

2.
3.

Sunt inregistrate compfet ~i corect; Sunt tratate corect ln situatille financiare; ~i Sunt prezentate corespunzator in sltuatille financiare in conformitate cu principiile contabile general acceptate ~i aceste principii sunt aplicate consecvent.

Intocmlt de
Revizuit de

Oata

..

Oata

..

62

Pericada contablla

Ref

89/1

PLANIFICAREA AUDITULUI

Urmatoarele pagini ofera un rezumat suport care ajuta la intocmirea de catre durnneavoastra a Planiflcarll itului. Trebuie subliniat ca acesta este doar 0 ciorna/model !?ica formatul va depinde de clrcurnstantele fiecarei misiuni de audit. Acesta consta in lndicatll utile in fiecare coloana, care pot asista auditorul, intr-un mod struc'turat, in cunoasterea mediului c1ientului !?i in identificarea .riscurilor inerente cu care acesta se confrunta. Docu.mentatla mediului specific al flecarui client este necesara pentru fiecare misiune.

Se confirm

a ca Planificarea
Nume

Auditului a fast cit

ita §i inteleasa

de catre: Data

Sernnatura

Partenerul de revizuire independent (daca este cazul) Partenerul misiunii de audit Partenerul serviclilor furnizate clientului (daca este cazul) Managerul Supervizor Senior Semi-Senior Junior
.~ .

63
---"_'--.-

-_-

Nume client

Perioada contabila

Ref

89/2

PLANIFICAREA

AUDITULUI-

PREZENTARE GENERALA.

Aceste titltui acopera 0 serie large. de domenii care trebuie parcurse in Planificarea Auditului; totu§i, nu toate sunt relevante pentru tiecere misiune de audit §i /isla termeni/or nu este, neapi!irat, exhaustiva. Informa(Nle re/evante, potrivit tieciiru! termen, vor diferi de la un audit la altul, in func(ie de clientul indivkiuet. CERINTE ALE MISIUNIJ , • • • • Termenii misiunii :;;iariee responsabilitati statutare Orice cerlnte de reglementare generate de declzla de a rnentlne misiunea Orice considerente etice, inclusiv eveluanle lndependentei sl obiectlvitaff (sl orice masuri de protectie in vigoare) Evaluarea riscului de numire

CUNOA~TEREA

DOMEN1ULUI DE ACTIVITATE AL ENTITATIJ

Domeniul de activitate, reglementare ~i altl factori externi: • • • • Cadrul de Raportare Hnanciara aplicabil Conditiile domeniului de activitate Mediul de reglementare (inclusiv detalii ale legilor §i reqlernentarilor esenliale referitoare la darularea activltatli comerciale a clientului) Afti factori extern! care afecteaza, in mod curent, afacerile entltatii

Natura entitiitii: • • • • • Activita!i de afaceri lnvestltii Finantare , , Cermte de rapartare flnanciara Parti afiliate

Obiective, strategii ~i riscuri aferente afacerii:

• • • •

• •

Exlstenta obiectivefor (de ex. modul in care entitatea abordeaza domeniul de activitate, reglementarea :;;iall1 factori externi) Efectele implementaril unei strategii (in special once efecte care vor genera noi cerlnte cantabile (un risc potential aferent afacerii ar putea fi, de exemplu, implementarea incornpleta sau mcorecta) Evaluarea §i revizuirea perforrnantel financiare a entitatii Factori economici generali §i conditli ale mediului de activitate care afecteaza afacerile entltatll Caracteristici importante ale entitatii, mediului sau de activit ate , al afacerilor sale, al strategiilor principale de afaceri, al pertormantet financiare sau al cerintelor sale de raportare, inclusiv modificarl aparute de la auditul anterior. StHul de operare lii constilnclozltatea controalelor directorilor §oi onducerii. c Cunostintele cumulate ale auditorilor cu privire la sistemele contablle §i de control intern §oila ortce modificari neasteptate aparute In cadrul perioadei

64

Nume client

Perloada contablla

Ref

89/3

PLANIFICAREA AUDITULUI-

PREZENTARE GENERAL~

(CONTINUARE)

CONSIDERENTE • • • • • •

REFERITOARE

LA FRAUDA.

Aetualizarea eu prlvire la oriee cazuri de frauda identifieate in perioada anterloara Rezultatele dlscutlllor eu conducerea cu privire la evaluarea de catre aeeasta a fraudei, in cursul anului curent Rezultatele discutiilor cu conducerea cu privire la masura in care au fost ldentificate orice fraude, In cursul anului curent Analizati daca clientul este mai susceptibil de a comite fraude !}i discutatt orice factori de rise Ana'izatl daca exists orice riscuri specifice de frauda asociate domeniului de aetivitate al clientului Abordarea fraudei aferente auditulul din anul curent

RISCUL $1 PRAGUL DE SEMNIFICATIE • • • • • • StabiHrea pragului de sernnificatle in scopuri de planificare a auditului Evaluarile estimate ale riscurilor de eroare !}i identificarea orlcaror domenii semnlflcative ale auditului Aspects semnifieative generate de revizuirea analitica prellrnlnara . Orice lndlcatle, inciusiv experienta anijo!' arite~iari, potrlvltcarela, din cauza fraudei, sau din oriee alte motive, pot aparaa denaturari care pot avea un efect semnificativ asupra situatlilor financiare Identificarea domeniilor cantabile cornplexe, incluslv eele care lmpllca estlrnari cantabile Stabilirea dimensiunll esantiohuluiIrutial

NATURA, MOMENTUL $1 AMPLOAREA • • • • •

PROCEDURILOR

Realizarea dosarolui de audit sl accentul relativ acardat testelor controalelor ~i procedurilor de fond Abordarea numirii 9i ajustarea programelor de lucru . Coordonarea, gestionarea, supraveqherea 9i revizuirea lmplicarea altor auditori, inclusiv a altor persoane din aceeasl firma, in auditul compcnentelor, de exemplu sucursale, filiale :;;idiviziuni. lrnpllcarea In comunicarea eu expertii, orqanizatllle prestatoare de servicii, alte part! terte :;;i auditori intern i


• • •

Nurnaru] locatlilor
Cerinte privlnd personalul - program de lucru, buget, evaluari ale personalului sonalului Continutul estimat sau Aspecte In atentia partenerului Revizuirea partenerululindependent, daca este cazul §i selectarea per-

AL TE ASPECTE • • • • • Posibilitatea ca principiul de contlnultate a activitatH sa fie inadecvat Natura :;;imomentul oportun al rapoartelor sau altar comunicari cu entltatea, estimate a avea loc potrivit termenilor misiunii Serisoarea In atentia persoanelor lnsarcinate eu quvernanta Scrisoarea de reprezentare Persoane de contacteinumere de telefon utile

65
._--.

__ ._-

.. _-

••••••

_-_._-

-.~--.

>

••

_---

II Nume II client

I Perioada

contabila

Ref

810/1

LISTA DE VERIFICARE PERMANENT.A A INFORMATIILOR


Urrnatoarele informa~ii ar trebui inregistrate corect. inregistrarea poate fi efectuata, fie Intr-un dosar permanent, lntr-o sectiune de inforrnatil permanente cu acelasl format de la an la an, sau intr-un Acord de Planificare a Auditului. Documentele care nu mai sunt de actualitate pot fi lasate la finaluJ dosarului de audit curent. INFORMATJI REFERITOARE LA PLANIFICARE Detalii ale organizatiei (a) Structura grupului . (b) Tabale orqanlzatlonale (c) Probe privind verificarea identitatii (d) Principalele activitali (e) l.ocatil (f) Legi l?i reqlernentarl specifice cllentulu: Sistemele contabile (a) [nregistrari contabile (b) Note l?i proceduri referitoare la sisteme (c) Controalele l?i proceduriJe interne (d) Documente-tip (e) Orice sltuatll (f) Ceeuri §i liste bancare (g) Istoria activelor fixe Alte informatii referitoare la planificare (a) Serisoarea misiunii (b) Formularul de evaluare a clientului nou (c) Intorrnam privind atentla cuvenita cllentului (d) lntorrnatii de tipul "Cunoa§te-ti clientul" (e) 0 copie a scrisorii de investiqatle profesionata (f) Autoritatea scrisorii bancare (g) Serisoarea cafre eei insarcinati cu guvernanta (h) Corespondenta de importanta permanents (i) Note ale IntalniriJor U) Tnregistrari aferente partenerului de audit !?ipersonaJului (k) Liste de verfflcare ale serviciilor furnizate clientului INFORMAT!! GENERALE 4. Documente constitutive (a) Certificatul de iriregistrare (b) Documente constitutive, de ex. (i) Actul de infiintare §i actele constitutive (if) Acordul de parteneriat (iii) Procura jurldica §i statutul de scutirede venituri lnformatll statutare (a) Copia ultimei raportar! anuaJe (b)· Directori (c) Actlonari (d) Procese-verbale de lrnportanta continua (e) Cercetari ale companiei (f) Cheltuieli ~i obligaliuni Copii ale acordurllor (a) Titluri de proprietate (b) imprumuturi, ipoteci §i oblipatlunl (c) Contracte de leasing (financiare ~i operationale} (d) Asigurari Sumar al conturilor ~i informatll privind revizuirea analitica (a) Sumarul anuaJ al conturilor (b) Indicatori (c) lntorrnatii privind revizuirea analitica (d) Informatii privind domeniul de activitate

1.

.y

2.

3.

5.

6.

7.

66

Nume client

Perioada contablla

Ref

811/1

AGENDA DE LUCRU A INTA.LNIRILOR PENTRU PLANIFICARE


Discutiile In stadiul de planificare tcrmeeze 0 parte importanta a procesului de planificare a auditu/ui. Exista doua zone principale in care sunt necesare discuii' legate de planificare conform Standarde/or Internationale de Audit: intalniri/e cu c1ientul §i discufiile cu echlpa misiunii. Acest program prezinta un numar de zone cheie care ar putea ii incorporate fn agenda de discutii pentru flecare situafie. Lista nu este exhaustiva iar cerlnieie privind informatiile vor varia in functie de natura tiecsrei misiuni de audit. . .

iNTA.LNIREA CU CLIENTUL
Discu(ii/e cu clientul in stadiu/ de p/anificare ofera un instrument puternic de evaluare a ttscurllor care sub/iniaza zonele cu rise specific, dar ofera §i 0 oportunftate pentru a discuta natura, sccout, §i aspectele practice ale auditu/ui §i dezvoltari semnificative din cursu} anu/ui. Urmatoarele elemente er putea forma 0 baza uti/a pentru discutii:

REVIZUIREA AFACERII • • • • • • Activitatea generala din cursul anului (de exemplu perforrnanta fa\a de buget, profitabilitatea, fondului de rulment) Dezvoltari semnificative, investltli sau cheltuieli de capital din cursul anului Orice schirnbarl In natura afacerii in personalul cheie, sisteme, furnizori sau clientl Continuitatea activltatil Disponibilitatea situatlilor financiare preliminare ciclul

EVALUARILE RISCULUI • • • • • • • Obiectivele de afaceri §i strategiile clientului Evaluarea clientului cu privire la riscurile de afacerl relevante pentru situatiile financiare Evaluarea clientului cu prlvlre la riscul de frauda !iii eroare Opinia clientului cu privire ta susceptibilitatea ca sltuatiile financiare sa fie afectate de frauda sau eroare Procedurile clientului pentru identificarea !;1i bordarea riscului a Comunicarea unor asernenea aspecte celor lnsarclnati cu guvernanta §i anqajatilor Cunostlnte cu privire la orlce frauda curenta, susplciune sau banulala de frauda din cursul anului

NATURA ~I SCOPUL • • • • • Natura §i scopul misiunii Orarul propus !;1i ersonalul de audit p Forrna sl momentul privind cornunlcarile Rapartul de audit preliminar Oncraril

67

Nume client

Perioada oontabila

Ref

811/2

DISCUTIILE CU ECHIPA MISIUNII


Discu(iile cu echipa misiunii in stadiul de planificare Ie permit membrilor mei experimentei! af echipei mistunii sa lmparla§easca opiniile lor cu privire fa misiune au membrii met putin experlmemeti ai echipei, ca de alttel §i sa satisfaca cerlmele din Standardele lntemeiionek: de Audit 240 §i 315 cuprivire la luarea in considerare §i documentarea susceptibilitatii ca situatiile financiare fie denaturate semnificativ, in special ca rezultat al fraudel §i erorii. 0 agenda de discutii adecvala ar pulea sa includa urmiitoerel» aspecte:

sa

INFORMATII GENERALE • • Privire de ansamblu asupra eunoasterll afacerii Cerinte specifice de reglementare sau de raportare

ABORDAREA • • • • • • •

AUDITULUI

Evaluarile riscului inerent ~i a celui specific Zone cheie de audit !?i abordarea planitlcata Gradul de intindere a lncrederli in revizuirea analitica sl in controalele interne Pragul de sernnlficatle ~i abordarea esantlonarii Legi si regulamente Pal1i afiliate Continuitatea activitatil

FRAUDA $1 EROAREA • • • • Susceptibilitatea sltuatitlor financiare de a fi afectate de frauda sau eroare Evaluarea generala a riscului de frauda sau eroare ~i impactul asupra muncli de audit pJanificate Zone cu rise specific !?imodul in care acestea vor fi abordate Orice cunostinte cu privire la fraude curente, suspiciuni sau banuiell de frauda din cursul anuJui

NATURA, MOMENTUL $1 iNTINDEREA PROCEDURILOR • • • • Contacte cheie privind clientul Programul Termene llmlta (revizuirea de catre Manager/Partener, Rolul personalului

termene limita pentru client etc.)

(NOTA: Planificarea Auditului va forma in multe cazuri 0 baza adecvata pentru dlscutia cu echipa misiunii pentru a va asigura ca se dlscuta punctele de irnportanta majora)

Nume client

Perioada contablla

SISTEMELE CONTABllE

$1 CONTROALELE INTERNE

OBIECTIVELE AUDITULUI

1.

Confirmarea Inteleqeril noastre cu privire la sistemele cantabile !?i contrcalele interne in vigoare prin revlzuirea dacumentelor pe care Ie detinern cu privire la acele sisteme :;;i prln efectuarea de "teste de pareurgere".

2.

Confirm area faptului

ca

sistemul functloneaza potrivit cerintelor, prin testarea aeestor controale.

3.

[Atunci cand se planlfica luarea in eonsiderare a relevantei controalelor interne] Cansemnarea motivelor care au stat la baza acestor controale atunci cand se planifical efectueaza teste de fond, reduse ea volum.

CONCLUZII
Confirm ca, exceptand aspectele constatate de persoana Insarcinata cu revizuirea

• • •

Au fast inregistrate note ale slsternelor pentru toate oiclurile de tranzactii semnificative, !?is-au identifieat toate controalele cheie ; Controalele din cadrul aeestor note la sisteme au fast testate pentru a se confirma ca sistemele functloneaza potrivit Inreqlstrarilor: !?i [Atunci cand se planifica luarea in eonsiderare a relevantei controalelor interne] Amploarea lncrederil acordate controalelor interne a fost clar Inreqistrata si justiflcata adecvat.

Sernnatura

..

Data

Revizuit

,..

Data

69

II
'I
Nume client Perioada contabila

Ref

C1/2

SISTEMELE CONTABllE 51 CONTROALELE INTERNE


Auditorului i se solicits sa obnna §i sa inregistreze 0 Inteleqere a sistemului informa~ional, inclusiv a proeeselor de afaeeri aferente, relevante pentru raportarea financiara. Aeest lucru se realizeaza, Tn general, prin intocmirea unor note detaliate la sisteme!e contabile, care documenteaza clasele de tranzactil semnifieative pentru situatiile financiare. Aceste note af trebui, de asemenea, sa inregistreze procedLirile prln eare tranzactue sunt initiate, inregistrate, proeesate ?i raportate In sltuatl'le financiare ~i modul in care sistemul capteaza aeeste inforrnatll, ISA315 Intelegerea acestor sisteme ar trebui, de asemenea, sa acopere activitatile de control In vigoare pentru a evalua riscurile de denaturare semnificativa la nivelul afirmathlor. Ulterior, ar trebui testata functionarea ~i efieacitatea aeestor eontroale. (Doar interogarea nu este suflclenta). ISA315 Atunci cand va yeti baza pe aceste controaJe, aslqurati-va ca testa rea efectuata este docurnentata clar ~i ca nivelul de incredere este clar documentat §iijustifieat adecvat, In cadrul dosarului. Program 1. de audit Program Inltiale Data

.,
2.

Asiqurati-va ca notele detaliate Ia sistemele contablle sunt intocmite sau actualizate pentru toate ciclurife de tranzactil semnifieative, lnclusiv, de exemplu: • Veniturile (toate flu xu rile de intrari semnificative); • CheltuieliJe (cu exceptla statelor de plata); • Costurile aferente statelor de plata; • Active imobiJizate; • Stoeurile; Operatiunile bancare (inclusiv lnvestitlile): §if Cartea Mare IRegistrul Jurnal. •

(Aceste note la sisteme ar trebui sa acopere toate fJuxurilede tranzac~ii aferenle fiecarui cielu, de la documentul sursa, pe tot parcursul pana la situatiilor financiare, ldentltlcandu-ss in mod clar controalele din fiecare etapa a ciclului)

Asiqurati-va cEl controalele identificate in notele la sistemele rnentlonate mai sus sunt testate pentru a confirma faptul ca opereaza potrivit inregfstrarilor (de ex. prln teste de circularizare sau prin observare, refacere sau prin inspectarea docurnentatlel) ..
(Nota: Aceasta testare Irebuie sa fie etectuata anual, chiar ~i atuncl cand nu este planificatii acordarea lncrederii in ceea ce prlveste controalele)

3.

Aslqurati-va ca toate riscurile de denaturare semnflcativa sau deflcientele in cadrul sistemelor ciientului sunt inregistrate l?i comunicate clientului prin intermediul Scrisonl adresate Persoanelor lnsarcinate cu Guvernanta.ISA315

A7

4. Atunci cand au fost identifieate riscuri de denaturare


semniflcatlva, aslouratl-va ca sunt implementate teste adecvate pentru a tnlatura aceste riscuri (de ex. teste ale controalelor, testa rea de fond). ISA330 5. Atunei cand este planificata acordarea increderii in controalele interne pentru afirmatii specifice, asiguraV-va ca sunt elaborate teste adecvate care sa ofere asigurarea eflcacitatll operatlonale a acestor controale 9; oa aeest nlvel al increderii este clar justificat in dosar. Asigurati-va ca nivelul de eredibilitate este clar docurnentat In Acordul de Planificare a Auditului de la B9.

89

70

Nume client

Perioada contabila

Ref 01/1

IMOBILIZARI NECORPORALE

OBIECTIVELE AUDITULUI

1.

Asiqurarea faptului ca lmobillzarile necorporale sunt prezentate fidel In toate conturile, in conformitate cu leqlslatia adecvata iii cu standardele contabile apllcabfle.

2,

Asigurarea faptului ca irnoblllzarlle necorporale Inregistrate in conturi exista 9i ca un titlu valid poate fi prezentat de client

3,

Asigurarea faptulul ca evaluarea lrnobllizarllor necorporaleale companlel este conforms cu politicile contabile ale companiei 9i ca aceste polltlcl sunt aplicate consecvent.

4,

Asigurarea faptului corect fnregistrate.

ca

cresterlle la Irnobllizarile necorporale sunt corecte 91 ca cedarile au fost

5,

Asigurarea taptulul ca ratele adecvate ale arnortizarll au fost coreet aplicate tuturor lmobillzarilor necorporale care ar trebui amortizate, pe 0 baza: (a) (b) core eta !iii adecvata; §ii consecventa cu cea din anul precedent

6.

Asigurarea faptului

ca

a fost constituit un provizion adecvat pentru depreclere.

CONCLUZII
Cu exceptia aspectelor rnentionate pentru persoana Insarctnata cu revizuirea, in opinia mea, au fost obtlnute suficiente probe de audit care sa ne perrnita concluzlonarn ca imobllizarile necorporale nu sunt denaturate semnificativ in cadrul conturilor.

sa

Sernnatura

Data

Revizuit

..

Data

~ Nume client

Perioada contabila

Ref 01/2

IMOBILlz.ARI NECORPORALE
Program de audit Obiective realizate Evaluarii Riscului Program 89 B7 Iniliale

1.

Revlzuitl PJanificarea AudituJui, Rezumatul

va ca urmatoarele teste sunt concepute, in functie de necesitati, pentru a aborda riscuriJe identificate. Orice amendamente ale abordarf planificate trebuie documentate cu claritate.
2.
Evaluatl gradul de adecvare al politicii cantabile pentru lmobilizarile necorporale. Asigurati-va ca politlca contablla este in conformitate cu standardele contabile ~i cu legislatia aplicablla. Obtineti sau lntocmlti un program general !?icorelati-l cu bHan1ullili aslquratl-va ca acesta furnizeaza suficiente materiale de audit. (i) Corelatl cu Registrul Jurnal; (1i) Corelaf soidurile initiale cu eele ale eonturilor anului precedent; lili (iii) Pregati1i un eomentariu in care sa explicatl compozma soldului lmobllizerllor necorporale ~1cornparatia acestuia cu anii anteriori ~i cu asteptarlle noastre.
-

~i Planul de E~antionare pentru aceasta sectiune. Asiqurati-

3.

4.

Obtlneti sau lntocmlti planlficari separate ale: (1) cornpletarilor flecarei categorii; ~1 (ii) cedarllor din fiecare categorie.

1,2,4

5.

Aslgurati-va ca 0 copie a docurnentatiei referitoare la intrarl ~i cedari este inclusa in dosar.

1,2,3,5

6.

Analizati ratele arnortizarii din perspeetiva evenimentelor derulate pe parcursul anului. Comparatl-le cu politicile cantabile. Analizatl gradul de adecvare. Anallzatl daca valoarea activelor este depreciate. lnspectatl titlurlle de proprietate, de ex. detaliile de achizitie a fondului comercial, ~i asigurati-va ca un titlu valid este detlnut de client. Revizuiti baza de reportare in viitor a cheltuielilor, !?iasiqurativa ca este rezonablla lili apllcata consecvent in conformitate cu standardele cantabile relevante. Obtinetl prolectii actualizate alevenlturilor !?i profitului, de exernplu, pentru cercetare ~i dezvoltare ~l alte tipuri sirnilare de actlvttati. Asigurali-va ca situatiile financiare sunt conforme eu Jegisla1ia adecvata ~ieu standardele cantabile apllcablle.

1,5

7.

2 1,3,6

8.

9.

10. Teste suplimentarei domenii de testare care sa asigure ca au


fast indeplinite criteriile de pJanifieare !?iobiectivele de audit.

72

Nume client

I Perioada

contabila

Ref E1/1

IMOBILIz.ARI CORPORALE

OBIECTIVELE AUDITULUI

1.

Asiqurarea faptului ca imoblllzarile corporale sunt tratate corect in toate conturlle, in conformitate cu leqislatia aoecvata i?i cu standardele cantabile aplicabile.

2.

Asigurarea faptului

ca irnobiiizarlle
ca

corpora le inregistrate in conturi exista.

3.

Asigurarea faptului tlnut de client.

un titlu valid al lrnobilizarllor corporale inregistrate in conturi este de-

4.

Asigurarea faptului ca evaluarea imobillzarilor corporale ale companiei este contorma politicile contabile ale companiei ~i ca aeeste polltlcl sunt apllcate consecvent.

cu

5.

Asigurarea faptului ca elementele au fost corect clasificate fie in capitaluri, fie in venituri, inclusiv posibilitatea ca elementele de capital sa fi fost in mod eronat clasificate drept venituri.

6.

Asigurarea faptului ca intrarile de lmobtllzari corpora Ie sunt corecte ;;i ca cedarile !ili dezafectarile au fast corect inregistrate.

7.

Asigurarea faptului ca ratele adecvate ale amortizarf au fost corect aplicate tuturor imobilizarilor corporale care ar trebui amortizate, pe 0 baza: (a) (b) corecta i?iadecvata; i?i consecventa cu cea din anul precedent.

8.

Asigurarea faptului ca a fost constituit un provizion adecvat pentru depreciere.

9.

Asigurarea faptului identificate.

ca

lrnoblllzarlle corporale care au fost acordate drept garantii au fast

CONCLUZII
Exceptand aspectele mention ate pentru persoana lnsarclnata cu revlzulrea, in opinia mea, au fost obtlnute suficiente probe de audit care sa ne perrnlta sa ajungem la eoncluzia ca lmobilizarlle corporale nu sunt denaturate semnificativ in cadrul conturilor.

Sernnatura

..

Data

Revizuit

Data

73 -----...--.---~--

...

..

----~--

Nume client

Perioada contabila

Ref

E1/2

IMOBILIZARI CORPORALE
Program 1, de audit Obiective realizate Program

lnltlale

General Revizuiti Planifiearea Auditului, Rezumatul Evaluarii Riscului ~i Planul de Esanticnare aferent acestei sectiunl. Asigura~i~va ca urrnatoarele teste sunt proiectate in functie de necesltatl pentru a aborda riscurile ldentiflcate. Oriee amendamente la abordarea planificata ar trebui documentate in mod clar,

89
87

2,

Evaluati gradul de adecvare al politicii cantabile pentru imobilizari ~i depreciere. Aslquratl-va ca politica contablla este in conformitate cu standardele contabile §iieu leqlslatia apllcablla, Obtineti sau lntocmltl un program general, corelati-l cu bllantul §ii aslqurati-va ca acesta furnizeaza suficiente informatii pentru audit: (i) corelarea cu Registrul Jurnal ; (ii) corelatl soldurile lnltiale cu cele ale conturilor din anuJ precedent; §ii (iii) pregatUi un comentariu In care sa explicatl components soldului lmobillzartlor corporale, cornparatl-l cu anil anteriori ~i cu asteptarile noastre, Completaril Cedari Obtinef sau lntocmiti planificari separate ale: (0 completarilor/cresterllor din flecare categorie; ljii (ii) cedarilor din fiecare cateqorie, §iiceda1

3,

4.

1,2,5,6

5. Contlrrnati caracterul adecvat al cornpletarllor/cresterilor


rilor §ii includef copii ale facturilor semnificative in dosar,

1,2,5,6, 9 2,6 5

6.
7,

Analizatl posibilele cedari neinregistrate fectate).

(de ex, activele-deza-

lnteroqati daca exlsta imobllizari corporale care au fast f-abricate sau trnbunatante in timpul perioadei.

8.

Valoare ;,;i reevaluarl Detaliati reevaluarlle ~i obtineti copii ale dacumentelor relevante pentrudosar, Asiqurati-va ca informatlile referitoare la costul istoric sunt disponibile, in vederea prezentarii,

1.4

9. Analizati desfasurarea unei revizuiri a deprecierii


Proprietate

8 3
2, 3

10. Stabllltl locatla drepturilor de proprietate ~i inspectati sau confirmali detaliile cu tertii. 11, Inspectati documentele de inregistrare a vehiculelor §ii asiqurativa ca activele detlnute sunt pe numele companiei.

74

Nume client

Perioada contabila

Ref E1/3

lmobillzari

corporale

(Continuare)

Obiective realizate

Program

lnlttale

12. Exlstenta:
lnspectati flzic un esantion al elementelor ~i documentati aceasta activitate in dosar. contlnute in lrnobilizarl

2, 3

13. Anallzatl tratamentul orlcaror subventii primite sau de primit. 14. Analizati tratamentul contabil al oricaror active realizate in regie
proprie,

1,4 4,6,7,8

15. Revizulti conturile din Flsele de cont pentru reparatii ~i relnnoiri


(sau actlvltati similare) pentru elernentele care ar fi trebuit sa fie capitalizate. 5

16. Revizuif costurile aferente contractelor de leasing !iii anallzatl daCEl tratamentul contabil este corect, Depreciere

17. Obtlneti sau Intocrnlti

0 sltuatie a valorii cantabile nete 9; 0 depreciere a actlvelor detinute prin contracte de fnchiriere cu transfer de proprietate §i prin contracte de leasing flnanciar.

1,9

18. (i)

Analizati caracterul rezonabil al tuturor provizioanelor deprecieri aferente:

pentru

4,7,8

(a) Duratelor de vlata utile estimate; §i (b) Valorii reziduale. (ii) Veriflcatl prln testare calculele arnortizaril aferente. (iii) Confirrnati relatia dintre total §i cheltuiala fnregistrata in contul de profit 9; pierdere. Angajamente 19. Aslqurati-va ca orice angajamente ale capitalului au fost identificate: de exemplu, procesele-verbale ale consiliului, revizutri la 0 data ulterloara 9i inspectll. (A se vedea, de asemenea, Programul Creditorilor etapa 18). Asigurare

20. Planificatl acoperirea prin asigurare cornparata cu valorile contabl(I)


Ie nete 9i cu costurile principalelor clase de active detinute: Cornparatl cu anul precedent; (ii) Identificati active Ie asigurate dar nelistate; :;;i (iii) lnregistrati la Aspecte Semnificative notele de la A6 !iii elementele asigurate inadecvat. Finalizare

21. ASigurati-va ca sltuatiile financiare

sunt conforme adecvata :;;icu standardele contabile apllcablle,

cu leqislatia

22. Teste suplimentare/ damenii de testare care sa confere asigurarea ca au fost indeplinite criteriile de planificare 9i obiectivele de audit.

75
------~--------.--.
._---

..

_---_._-----_--_--

_ ..

_-----

Nume client

Perioada contablla

Ref

F1i1

INVESTITII OBIECTIVELE AUDITULUI

1.

Asigurarea faptului ca investitllle, fillalele, entitatile asociate ~i asocierile ;n participatle sunt prezentate corect In conturi, fn conformitate cu legislatia adecvata !?icu standardele cantabile aplicabile.

2.

Asigurarea faptulul

ca ca

investitiile sunt clasificate corect Tn Imobilizate !?ieurente.

3.

Asigurarea faptului

lnvestltille prezentate In eonturi exlsta 1;>i toate investltiile sunt fnregistrate. ca

4.

Asigurarea faptului ca un titlu valid este detlnut de client 9i ca are autoritatea efectua tnvestltla. Asigurarea faptului ca investitille sunt evaluate Tn eonformitate !iii ca aeestea sunt apllcate eonsecvent.

adecvata pentru a

5.

eu politicHe contabile ale clientului

6.

Asigurarea faptului ca valoarea de piata prezentata pentru investltiile eotate este rezonabila.

7.

Asigurarea faptului ca clientul a realizat !?ia contabilizat coreet toate veniturile, drepturile, bonusurile acordate, etc. din lnvestitllle la care aredreptul !?ica nu a primit !?inu a contabillzat veniturile la care nu are dreptul,

8.

Asigurarea faptului CEi proflturlle §i plerderlle aferente vanzarilor au fost corect calculate fiji reflectate Tnconturi.

9.

Asigurarea faptului

ca

a fost constitult un provlzion adecvat pentru depreciere.

10.

Asigurarea faptului CEi intrarile 9i cedarlle de lnvestitll au fost autorizate.

11.

Asigurarea faptului CEi investitiile care au fost acordate drept gararltie au fast identificate.

CONCLUZII
Exceptand aspectele rnentlonate pentru persoana tnsarclnata cu revizuirea, In opinia mea, au fost obtlnute suficiente probe de audit care sa ne perrnlta sa concluzionarn ca investitiile nu sunt denaturate semnificativ 'in cadrul conturllor.

Semnatura

Data

..

Revizult

..

Data

77

Nume client

Perioada contablla

Ref

F1/2

INVESTITII
Program de audit
.-

Obiective realizate

Program

Initiale

1.

Revizuiti Planificarea Auditului, Rezumatul Evaluarii Riscului ;;i Planul de Esantlonare pentru aceasta ssctiune. Asiqurati-va ca urmatoarele teste sunt concepute in functle de necesitatl, pentru a aborda riscurile identfflcate. Orice arnendarnente la abordarea planltlcata trebuie dar prezentate. Evaiuatl gradul de adecvare al pollticli cantabile pentru investitii. Asigurati-va ca polltica contablla esle conform a cu standardele contabile !?icu leqlslatia aplicabtla. Obtlneti sau Intocrnlti un program general ~i corelati-l cu bllantul, facand dlstinctle intre: (I) lnvestltiile cotate la bursa; (ii) alte investitll: ;;i (Hi) lnvestitiile necotate. Asigurati-va ca planificarea distinge, in mod corect, filialele, entita1ile asociate de asocierlle in partlcipatie ;;i ca furnizeaza probe de audit suficiente. Corelatl cu Registrul Jurnal. 1,2,4

89
B7

2.

3.

4,

Obtineti sau Intocrnif planiflcari separate ale intrarilor ;;i cederllor, asiqurandu-va ca recunoasterea acestora a avut lac in perioada corecta. Verlticatl prin intermediul unei surse cu autoritate (de ex. Informatille publice ale Bursei de Valori, ale Registrului Comertului, ..) ca toate primele §Iidrepturile emise au fost contabillzate. Obtlneti §ii prezentati valoarea de piaia la data bilantului a tuturor investitiilor cotate. Corelati, evaluarea investitiilor cu cea , , apartlnand unei surse cu autoritate. ISA 501 Conftrmati faptul ca valoarea contabfa a lnvestltlilor necotale nu este supraevaluata fata de valoarea reallzablla neta. tSA501 Corelati detinerile de lnvestitii cu dovada venitului din detlneri conform planflcerli generale.
I ,. I

4,8,11

5.

6.

5,6

7. 8.

7 7 7 7 9
3,4, 11, 12

9.
10.

Garantatl profiturile §ii pierderiie aferente cedarllor contirrnand ca recunoasterea a avut loc in perioada corecta, .. Analizan exhaustlvitatea venilurilor din lnvestltit ;;i faptul ca separarea perioadelor a fost corect apllcata. Analizatl diminuarea permanenta a valorii lnvestltillor. Exarninati certificatele de actiunl pentru a va asigura ca titlul esle corect (§Ii testatl un esantlon, daca este cazul). Obtinsti confirm area de la terti care detin titluri de valoare, detalii ale contractelor de asociere in partlcipatie, etc. Asigurali-va ca amploarea oricarel increderi bazata pe activltatea functlonala a orpanizatiei este expllcata !ii justificata corespunzator In dosar, alatur! de detaliile lmpactulul pe care aceasta incredere a avut-o asupra activitatii detaliate. ISA 402

11. 12.

13.

78

Nume client lnvestltll (Continuare)

Perioada contablla
Obiective reaJizate

Ref F1/3
Program lnltlale

14.
15.

Asigurati-va eEl sltuatlile finaneiare sunt conforme cu leqislatla adecvata !iii cu standardele contabile apllcablle. ISA501 Aslquratl-va ca lnvestltllle sunt corect analizate, fie ca lnvestltll Tn active curente, fie ca lnvestltll Ynactive imobilizate. ISA501 Asigura'i-va de faptul ca, clientul are autoritatea de a efectua investltli si preclzati tipul specific de lnvestitle .

1
10

16.
..... -.,_

17. Teste suplimentarel domenii de testare care sa ofere asigurarea ca


criteriile de planificare 9i obiectivele de audit au fest Tndeplinite.

79

Nume client

Perioada contablla

Ref G1/1

STOCUL 51 PRODUCTIA

IN

CURS DE EXECUTIE

OBIECTIVELE AUDITULUI
1. Asigurarea ca stocurile sunt coreet evldentlate in evidenta contabila in conformitate corespunzatoare ;;1 standardele contabile aplicabile. cu leqlslatia

2.

Asigurarea ca stocurile inregistrate in contabilitate exlsta l?i apartln clientului.

3.

Asigurarea ca toate stocurile detinute de societate au fost lncluse in stocul de la sfarsitul anului.

4.

Asigurarea ca stocurile au fest evaluate In conformitate acestea sunt aplicate in mod consecvent.

cu politicile cantabile ale socletatll §Ii ca

5.

Asigurarea ca stocurile cantitative prezentate in sold la sfarsitul anului sunt corect evldentlate,

6.

Asigurarea ca dlstlnctla pe exercltll financiare dintre materii prime, productla in curs §ii produse finite, precum §Iiintre stocuri, ach'zitli §Iivanzari a fost efectuata corect.

7.

Asigurarea ca stocurile cu rnlscare lenta, deteriorate l?i stocurile leslte din uz au fast identificate l?i evaluate in mod adecvat.

8.

Asigurarea ca includerea costurilor Tn evaluarea productlei in curs de executie este conforrna cu . politicile cantabile.

9.

Asigurarea ca orlce transferuri in contul de profit l?i pierdere Tn legatura cu productia in curs aferenta contractelor pe termen lung, au fost recunoscute pe baza estlrnarf credibile a veniturilor §Ii cheltuielilor pana la finalizare.

10.

Asigurarea ca alocarea costurilor indirecte incluse in evaluarea stocurilor sl productiel in curs de executle este rezonablla :;;ieste realizata luand in calcul nivelul normal de activitate al companiei.

11.

Asigurarea ca recunoasterea provlzioanelor pentru pierderi cu privire la productia in curs de executie pe term en scurt a fost adecvata,

CONCLUZII
Exceptand aspectele rnentionate pentru persoana Insarclnata cu revizuirea, in opinia mea, a fost obtinuta o asigurare suflclenta de audit pentru a ne permite sa concluzionarn ca stocurile nu sunt denaturate semnificativ in sltuatiile financiare.

Semnat

..

Data

Revizuit

..

Data

..

81

Nume client

Perioada contabila

Ref G1/2

STOCUL 51 PRODUCTIA iN CURS DE EXECUTIE


Program de audit RezumatuJ Evaluarii Riscurllor !iii Planul de E~antionare pentru aceasta sectiune. Asigurati-va ca urrnatoarele teste sunt adaptate potrivit nevoilor de abordare a riscurilor identificate. Orice modificare a abordarli planificate ar trebui sa fie lnreqistrata in mod clar. 2. Evaluati gradul de adecvare a politicilar cantabile pentru stocuri !iii productla in curs de execute. Asjgura~i-vs ca politicile contablle sunt in canformitate cu standardele de contabilitate ~i leqlslatla aplicabiJs. 3. Obtinetl sau pregatili situatll generale ale stocurilor ~i contruntati-le cu bilantul. Faceti distinctla intre Materii prime :;;iConsumabile, Productia in curs de executle, :;;iintre Produse finite sau Marfuri, 4. Pregatiti un comentariu care sa explice components soldurilar stocurilor in comparatie cu anii anteriari :;;iasteptarlle naastre. 5. Exarnlnati schimbarile semnificative in valorile !iii nivelurile stocurHor cand comparati cu jl_erioada precedents. 6. Cornpletati raportul de participare la inventariere !iii urmariti toate elementele selectate pentru a Ie prelua in listele finale ale stacurilor. 7. Selectati un esantlon de elemente din listele finale ale stocurilor :;;i trans_puneti-Ie in listele de stocuri care vorfi verifrcate. 8. Testati modalitatea de verificare a preturllor din listele finale de inventariere, prin selectarea unui esantion al facturilor de achlzitl! ale lnregistrarii costurilor. 9. Testati eventualele cornpletari :;;iadauqir] din listele finale de inventariere a stocurilor. 10 Verificati testul de separare a perioadelor :;;irevizulti rezuftatele testefor de separare efectuate asupra debitorilor :;;i creditorilor pentru acuratetea separarll, 11 Verlflcatl !iii Inreqistrati baza de evafuare a producnet in curs de executie. 12 Testaf verifiearea evaluarli productiei Tn curs de executle :;;i asiguratl-va daca: (i) Costurile materialefor sunt inregistrate in mod corect; (ii) Alocarea orelar de munca este corecta: (iii) Alocarea costurilor indirecte este corecta: !iii (lv) Contabilizarea cifrei de afaeeri !iii a rezultatului atribuibif productiei pe termen fung in curs de executie este adecvata. 13 Luati In cansiderare nivelul general :;;i impllcafiile rnarfurilor din stoc pentru care exista restrictii referitoare fa proprietate. 14 Exarninaf tratamentul stocurilor cu rnlscare fents :;;i inveehite. Calculati valoarea realizabila neta. Asigura1i-va ca provizioanele sunt adeevate :;;i consecvente. Obiective realizate Program B9 B7 Initiale ,

1. Revizuiti Planificarea Auditului,

1 2,3,4,5
r

2,3,5,6 2,5 1,4


5 5, 6

G2/1

4
6, 8

2,3,4
7

15 In cazul In care stocuf este detlnut de catre terti tn numele socletatil,


obtineti confirmari de sold, in eazul tn care sumele sunt semnificative. 16 In cazul in care campania detlne stocul in numele unor terte parti, asigurati-vs ca astfel de elemente sunt excluse din stoe. In cazul in care este considerat semnificativ, obtineti confirm are de fa terti. 17 Asigurati-va ca situatlile financiare sunt conforme cu legislatia corespunzatoaresi standardele contabile aplicabile.

3
2

82

Nume client

Perioada contabila Obiective realizate 1

Ref G1/3
Program lnltiala

Stocul !}i productla in curs de executle (Continuare) Contracte 18. Stabiliti natura contractelor, de exem plu pe termen scurt sau pe termen lung, ~i asigurati-va ca aeestea sunt claslficate corespunzator. Contracte pe termen scurt 19. Selectati un esantion de contracte din Inreqistrarile contabile I,?idiscutati des pre stadiul de executie cu persoana responsablla. 20. Ccnfruntatl costurile efectuate exemplu, facturi, porita]e, etc. cu documentele justificative de

10

21. Revlzulti alocarea costurilor indirecte la contractele de achlzitii pentru a va asigura ca baza este rezonablla I,?i onsecventa. c 22. Revizultl nivelul provizioanelor pentru a va asigura ca acestea sunt adecvate. Contracte pe termene lun9_ 23. Selectati un esantion de contracte din Inreplstrarile contabile ~i discutaf despre stadiul de executie cu persoana responsablla, 24. Confruntati surnele incluse in cifra de afaceri cu documentele [ustificative necesare, de exemplu rapoartele inspectorllor/dirtqlntl de santier, arhitecti ca reprezentand valoarea muncii efectuate. 25. Confruntatl costurile efectuate cu documentele justificative, (de exemplu, facturi, pontaje, etc.) asiqurandu-va CEl acestea sunt alocate in mod corect lntre perioadele curente ~i viitoare. 26. Revlzuiti alocarea costurilor indirecte la contractele de achizitii pentru a va asigura ca baza este rezonabila ~i consecventa.

10

11

10

8, 9

27. Confruntatl surnele facturate pe contracte cu registrul vanzarllor I,?i 9 asiqurati-va ca soldul! platile suplimentare contablllzate sunt coreet calculate ~i tratamentul a fost adecvat. 28. Aslqurati-va ca orice provizioane!cheltuieli in avans pentru pierderi previzibile sunt tratate Tn mod corespunzator §i luaf Tn considerate posibilitatea constituirli orlcarui provizion suplimentar. 29. Efectuatl teste aditionale/dornenll de testare pentru a asigura de rndeplinirea procedurilor planificate ~i a oblectivelor de audit.
J

11

va

83

Nume client

Perioada contabila

I Ref G2/1

STOCUL ~I PRODUCTIA iN CURS DE EXECUTrE - TESTE DE FOND ,~ PE BAZA DE PARTICIPARE


ISA 501 Test Obiective realizate preliminare Program

lnltiale

1.

Proceduri

Obtinetl detalii des pre procedurile planificate ale clientuJui. Revizuitl ~i contirmatl faptul ca: (i) personalul clientului este informat In mod corespunzator; Oi) au fost stabilite controale adecvate care acopera rniscarea stocurilor ~i separarea perioadelor; 9i (iii) procedurile generale sunt adecvate 9i vor asigura 1nregistrarea coreeta a stocurilor si productiei In curs de execute.

2,3,5,6,7

2.

Revizultl dosarul de audit al anului precedent pentru eategariile importante de stoeuri detinute, amplasarea lor, precum 9i once cunostinte speciale ee sunt necesare pentru identificarea stocurilor, determinarea starll lor, etc. Anallzatl, daca este eflcient, combinarea partlciparll la inventariere eu lnspectla fizica a mijloaeelor fixe 9i conturilor de numerar semnificative. La sediul clientului

2,3,5,6,7

3.

4.

Notati concluziile obtinute din observarea inventarierii, despre: (i) Grija manifestata de personalul clientului; (ii) Exactitatea Ynregistn3rii rezultatelor; (iii) Efectuarea nurnaratorll 9i modul In care sunt respectate instructiun'le: (lv) ControJul mlscarll stocurilor; (v) Verifiearea numarulul listelor de inventar 9i retumarea aeestora, inclusiv bararea listelor de inventar, dupa ultimul element 9i anularea listelor emise, dar neutilizate; (vi) inregistrarea bunurilor deteriorate, Invechite sau cu rnlscare lenta; §li (vii) Controlul asupra inventarierif pentru a va asigura ca bunurile nu au fast numarate de doua ori sau ornlse !?imodul in care problemele au fost eliminate.

2,3,5,6,7

5.

Selectati un esantlon de elemente din stocul dlsponibll sl; (i) Nurnaraf articale si ldentltlcati-Ie In listele de inventariere, notati 9i reconciliati eventualele diferente; (ii) in cazul in care u~ articol pare invechit sau deteriorat asi·gurati-va ca se face a nota In acest sens; :;;i (iii) Verflcatl daca programul de testare contme sufrciente detalii care sa asigure identificarea elementuJui In listele finale de inventariere. Selectati un esantion de elemente din listele de inventariere sl: (i) Veritlcatl stocul fizic, notatl §-ireconclllatl eventualele diferente; (ii) in cazul in care un element pare invechit, uzat sau deteriorat, asigurati-va ca se face 0 nota in acest sens; 9i (iii) Verificatl daca programul de testare contlne suficients detalii care sa asigLire identificarea elementului In listele finale de inventariere. Revizuiti procedurile folosite pentru a inregistra stadiul actual de finalizare a lucrarllor in curs de executie !?iasigurati-va ca acestea sunt respeetate.

6.

7.

84

Nume client

Perioada contablla

I
Objective realizate

I Ref G2/21
Program lnltlale

Stocul !iii productla in curs de exacutle - Utilizarea testelor de detaliu la participare (Continuare)

8.

lnspectati zona de stocare ~i interoqati personalul pentru a stablli daca exlsta articole cu rniscare lenta sau invechite. In special, lntrebatt despre elementele stocate in zonele relatlv inaccesibile sl documentati exlstenta acestora, articolele murdare sau deteriorate ~i elementele cu etichete atasate din anul precedent. Analizati stocurile detinute in numele unor terti !iii aslquratl-va ca sunt inregistrate separat. De asemenea, stabillti daca exlsta vreun stoc detlnut de terti, In cazul in care clientul utlllzeaza a evldenta analitica cantltatlva a marfurilor, borderouri interne !iii externe, notati ultimele cifre foJosite inainte de a incepe inventarul. In cazul in' care nu exista o evidenta analitica, luati in considerare.si documentati ce alte teste de control privind separarea exista, Obtineti 0 Jista cornpleta de documente de expediere pentru marfuri neexpediate la data inventarului !iii verlflcatl daca acestea au fost incluse in inventar. Determlnati daca artlcolele din depozit sunt incluse in inventariere. Notati numerele listelor de inventar utilizate pentru a va asigura ca niei una nu este adaugata sau elirninata la 0 data ulterloara. Notati pentru utilizarea in audit: (i) Numerele ultimelor facturi de vanzare; (ii) Numerele ultimeJor faeturi de storno; (iii) Numerele ultimelor cecurl emise pe fieeare partener; 'l' • (iv) Ultimele depuneri facute in fieeare cont; ~i (v) Orice cecuri eompletate, dar care nu au fost emise. Observati orice mijloc fix, aparent nou, llpsa sau inactiv 9i adaugati-Ila sectlunea mijloacelor fixe de la dosar. lntocmitl 0 nota si un comentariu cu privire la desfasurarea ventarului ~i includeti lnforrnatllle obtlnute de mai sus. in-

9.

2, 3

10.

11.

12. 13.

6 5 6

14.

15. 16.

2,3,5,6,7

85

II Nume II client

1.

I Perioada

contablla

Ref

H1/1

DEBITORI OBIECTIVELE AUDITULUI


1. Asigurarea ca debitorii sunt eoreet evidential; in eontabilitate in eonformitate cu leqislatla corespunzatoare !iii standardele contablle aplicabile. Asigurarea ca debitorii eu termen de incasare pana la un an §-imai mare de un an sunt ldentificatl ~i prezentati coreet in contabilitate. Asigurarea ca debltorii lnreqistratl in contabilitate la finele exercltlulul reflecta sumele datorate de catre terti companiel, Asigurarea debitorilor. Asigurarea

2.

3.

4.

ca
ca

toate sumele datorate de terti companiei la sfar~itul anului sunt incluse in conturlle

5. 6.

sumele reprezentand creante ale companiel la star~itul anului sunt coreet contabilizate. de livrare ~i stocul perloa-

Asigurarea ca separarea dintre Tnregistrarea vanzarilor, a documentelor dei curente !iii viitoare a fast efectuata corect.

7.

Asigurarea ca se constituie un provizion adeevat pentru datoriile a carer valoare contabila ar putea sa nu fie realizata. Asigurarea

8. 9.

ca platlle in

avans sunt corect inregistrate. Tntre debitorii terti ~i sumele datorate de

Asigurarea ca a fast facuta 0 distinctie corespunzatoare lntreprinderile-mama, afiliate 91asociate.

10.

Asigurarea ca societatea a respectat toate cerintele, restrictllle 9i aile conditll dispuse de legislatia corespunzatoare in eeea ce priveste Imprumuturile catre directori §i anqajatl,

CONCLUZII
Exeeptand aspectele rnenlionate pentru persoana lnsarclnata eu revizuirea, Tn opinia mea, a fost obtinuta o asigurare de audit suflclenta pentru a ne permlte sa eoncluzlonarn ca debitorii nu sunt denaturatl semnifieativ in situatlile financlare,

Semnat

Data

Revizuit

..

Data

87

Nume client

Perioada contablla

DEBITORI
Program de audit Obiective realizate Program

lnltiale

1.

Revlzulti .Planitlcarea Auditului, Rezurnatul Evaluarii Riscurilor" :;;i Planul de Esantlonare pentru aceasta sectiune. Asigurali-va ca urrnatoarele teste sunt adaptate cerlntelor de abordare :;;iriscurilor identificate. Orice modificare a abordariior planificate ar trebui sa fie lnreqistrata in mod clar. Obtineti sau pregatiti un tabel principal al debltorilor !iii confruntati-l cu bilantul. Pregati1i un comentariu care sa explice components soldurilor debitorilor. Cornparatl soldurile iiii durata de 1ncasare a debitorilor cu cele din anii anteriorl, precum ~i cu asteptarlle noastre. Notatl orice modificari semnificative in rata conturilor restante. Obtineti explicatii cu privire la eventualele modlflcarl ~i luaf in considerare mpllcatille pentru constituirea provizioanelor pentru creante nerecuperabile. Obtineti sau pregatiti un tabel cu debitorii comerciali: (i) Selectati un esantlon :;;i circularizatl debitorii comerciali sau expllcati de ce circularizarea nu este adecvata !iii verflcatl lncasarile ulterioare exercltlclui financiar :;;i alte documente care atesta existents debitorului; (ii) Exarninati corespondenta in legatura cu soldurile aflate In litigiu; (iii) lnvestlqatl toate soldurile creditoare semnificative; (iv) AnaUzatLtoate stornarlle emise dupa data vanzarli: ~i (v) Reconslderaf sumele datorate de Intreprinderile-rnarna, afiHate :;;iasociate, directori :;;iangajati. In cazul in care nu a existat nici un ra~puns la 0 cerere de confirmare pozltlva, efectuatl proceduri alternative de audit, precum furnizarea de probe de audit cu privire la aflrrnatiile pe care cererea de confirm are ar fi trebuit sa Ie ofere. In cazul in care procesul de confirm are :;;[ procedurile alternative de audit nu au furnizat probe de audit suficiente :;;.iadecvate in privinta unei afirmatii, auditorul trebuie sa efectueze proceduri suplimentare de audit pentru a obtine probe de audit adecvate ;;i suficiente sau sa ia in considerare implicatiile pentru raportul sau In cazul In care nu exlsta jurnal de vanzarl, obtineti 0 llsta a soldurilor debitoare ale clientilor la sfarsltul anului :;;i reconciliati-o cu inregistrarile contabile aferente. In cazul in care exlsta un jurnal de vanzart, obtlneti sau pregatiti o sltuatie de control: (i) Testati verificarea extragerii ~i completarea soldurilor; din Jurnal, reconciliati lista cu sltuatia de control; (ii) Analizati controlul :;;.iverlflcati soldul prin compararea cu sltuatia soldurilor :;;icu tabelul principal §i (iii) Exarnlnatl :;;.ireconciliati, lntrarile, ajustarile :;;.ijurnalele. Asiqurati-va ca exlsta 0 explicatie adecvata, ldentlftcatl orice creanta restanta ca urmare a incalcarii contractu lui ~i / sau a regulamentelor referitoare la lntarzierea plati!or. Asigurativa ca s-a cuantificat venitul potential din dobanzi, Testatl prin verificare facturile din perioada irnediat apropiata sfar~itului exercltiulul flnanciar sl cea de dupa sfarsitul exercitiului: (1) pentru a va asigura ca aeestea sunt inregistrate in perioada contabila corecta: §i (ii) pentru a va asigura ca rulajul stocurilor este inregistrat in perioada corecta.

89
B7

2.
3.

1,2

4.

3,4,7,5,9

5. 6.

2,3,4

7.
8.

88

Nume client

Perioada contablla

Ref H113

Debitori (Continuare) 9. Cercetatl ~i verlflcati tratamentul scopul vanzarii sau returnarii, corect al stocurilor expediate in

Obiective realizate

Program

Inltiale

6 3, 7

10.

Obtlneti sau preqatiti 0 analiza in functle de vechirne a clientilor sau a altor debitori comerclall. l.uati in considerare veridicitatea acesteia. Dlscutatl cu clientul despre creantele nereeuperabile sau incerte ~i constltuitl provizioane. Examinati corespondenta aeolo unde este disponibila ;;i coroborati intotdeauna aflrrnatlile managementului. Obtlnef sau pregatiti un tabel de eheltuieli platite In avans si comparati cu anul precedent. ldentitlcati elementele semnificative. Obtinetl sau pregatiti un tabel cu aiti debitori. Confruntat' tabelul cu documente justificative. Separat, ldentiflcati imprumuturi acordate anqajattlor ~i obtinetl confirmarea sensa a rulajelor sl a soldurilor. Dupa caz, extraqeti ;;i confruntatl soldurile intra-grup sau intercompanii cu soldurile tertilor sau obtlnetl confirmarea scrisa a acordului dintre campanii, ;;i aslquratl-va de prezentarea acestora. Confirrnati prin referirea la datele din contabilitate faptul ca soldurile intra-grup sunt recuperabile. Conflrrnati ca soldurile intra-grup sunt prezentate in mod corespunzator in partea corecta a bllantulul, ldentificati orice imprumuturi datorate de directori §iiasiqurati-va de prezentarea adecvata a acestora in sltuatlile financiare. (Luati In considerare daca exlsta 0 infractiune ce trebuie raportata) Obtinetl sau pregatiti un tabel separat al debitorl1or cu termen de incasare mai mare de 12 luni.
;

11 .

3, 7

12.

a
3

13.

14.

15. 16.

3
1,2,3,9

17.
18. 19. 20.

.3,10

Asiqurati-va ca sltuatille financiare sunt conforrne corespunzatoare §iistandardele cantabile aplicabile.

cu leqislatia

1,2,10

Efectuati teste suplimentare / zone de testare pentru a"va aslgura de indeplinirea procedurilor planificate ;;i a oblectivelor de audit.

89

Nume client

Perioada contabila

Ref 11/1

SOLDURILE LA BANel 51 NUMERARUL DISPONIBIL OBIEeTIVELE AUDITULUI

1.

Asigurarea ca depozitele, disponibilul din banca, numerarul din casierie l?i descoperirile de cont sunt corect inregistrate in contabilitate In conformitate cu leqlslatia, standardele contablle aplicabile !?icu acordurlie de .cornpensare" ln vigoare. Asigurarea ca valoarea disponibilului la banca !?i a nurnerarului din casierie §li/sau descoperirile de cont reflecta In mod corect pozitia disponibllului companiei la sfarsitul exercitlului financiar, luand in considerare toate conturile bancare ale campaniei.

2.

3.

Asigurarea ca nu a existat nici 0 tentative de .coemettzare a rezultatelor" din punct de vedere al disponlbilitatllor banesti la sfarsltul exercltlulul financiar.

4.

Asiqurarea <:;a imprumuturile bancare garantate §i descoperlriie de cont sunt identificate ca atare, iar natura qarantiilor este prezentata In contabllftate.

CONC.LUZII
Cu exceptia aspectelor semrralate pentru persoana tnsarclnata cu revizutrea, In opinia mea, a fost obtinuta.o asigur.are de: audit suficlenta pentru a ne perm ite sa concluzionam CEl disponibilul din banca §i numerarul din casierie nu sunt denaturate semnificativ"in situa~j.ilefinanciare,

Semnat

..

Data-

H.·

Revizuit

Data

91
....

------~-

Nume client

Perioada contabila

SOLDURILE LA SANCI 51 NUMERARUL DISPONIBIL


Program de audit Obiective realizate Program Ini!iale

1.

2.

Revlzultl , Planificarea Auditului, Rezumatul Evaluarii Riseurilor" ~i Planul de E~antionare pentru aceasta sectlune, Asigurati-va ca urrnatoarele teste sunt adaptate cerintelor de abordare ~i riseurilor identificate. Orice modificare a abordarllor planlflcate ar trebul sa fie docurnentata in mod clar. Obtlneti sau pregatiti un tabel principal ~i confruntatt-l eu bilantul, Obtlneti sau pregatiti reconeilieri ale tuturor conturilor detinuteo Verltlcati elementele semnificative ulterioare. lnvestiqatl daca exista elemente neprezentate oada sernnificativa de timp. pentru
0

89

87

1
2

3. 4. 5. 6.

peri-

2,3
2,4

Obtinef confirmarea standard a bancii ~i verficati reconcilierea. Luati In considerare daca a avut loc "cosmetizarea" rezultate. lor. " special: In (i) verlflcatl daca toate platile fnregistrate inainte de star§itul perioadei au fost trim ise Inalnte de aceasta data; (ii) revlzulti registrul platllor in numerar ~i extrasele de cont pentru rniscari semnificative din apropierea inehiderii exercltiulul financlar: ~i (iii) verificati orlce element semnificativ care a fost returnat in perioada urrnatoare. Acolo unde este posibil, verificati sumele sernnlflcative de bani in numerar. l.uati In considerare daca au existat mi~cari semnificative de numerar in cursul exercitiului flnanclar ~i ce proceduri suplimentare de verifieare mai sunt necesare. Revizuitl registrul de casa din cursul exercltiulul financiar ~i evidentlatl intrarile semniflcative ~i neoblsnufte. lnvestiqati arice astfel de elemente identifieate. Luati in considerare verifiearea analizei. Verlflcati daca efientul are autaritatea potrivit doeumentelor constitutive pentru angajarea oricaror imprumuturi baneare sau descoperiri de cant. Asrgurati-va ca descoperirife de cant garantate au fast prezentate. Asiquratl-va ca situatille financiare sunt conforme eu leqislatla corespunzatoare !?istandardele contabile aplicabile. Efectuati teste suplimentare I zone de testare pentru a va asigura de indeplinirea procedurifor planifieate ~j a obiectivelor de audit. (lncludetl fol de lucru adltionale acolo unde este cazul).

2,3

7.

8.

2,3

9.

10. 11. 12.

4 1

92

Nume client

Perioada contablla

CREDITORI OBIECTIVELE AUD·ITULUI

1.

Asiqurarea ca obliqatllle de natura creditorilor Sl!.irnt cereet evidemfiate in contabilitate in conform itate cu leqlslatla corespunzatoare sl standardele contabile aplicabile. Asigurarea ca datoriile cu termen de plata pana la un an §i cele cu termen de plata rnai mare de un an sunt identificate !?iprezentate corect in contabilitate. Asigurarea ca datoriile ~i alil@ajalmlemteJE);~f,ll<identificatei prezem:tate' ~

2.
3.
4.

corect, in

5it1!.la~me financiare.

Asigurarea ob1i@8tiil'e' leasing sl eele legate de! asi[ltJliarea imfol'mapilllL)f! caracter personal de cu au fost ccntabilizate ~i prezentate corect in e.'J.identaicQ.Iil:1iahila: Tn comfmmitate· eu standardele de CQt;ltahilitate~ Asigurarea ca soldul creditorHor la finele exercltlului reflecta toate sumele datorate de catre companie tertii or. Asigurarea ca sumele incluse in conturile de creditori la sfarsltul exercitiulul financiar reprezlnta datorii certe ale companiel, Asigurarea Asigurarea

ca

5.

6.

7. 8.

ca separarea
ca

dintre achizitil *i stocul perioadei curente §i viitoare a fast efeetuata corect.

obliqatiile financiare neonorate inca sunt declarate corect.

CO NCLUZII
Exceptand aspectele mentlonate pentru persoana lnsarcinata cu revizuirea, in opinia mea, a fast obtinuta as'igurare de audit suficienta pentru a ne permite sa concluzlonarn ca sltuatue financiare nu inreqlstreaza denatu:rari sernnificative privind creditorii.

til

Semnaf

Data

Revizuit

..

Data

..

93
------_ .. _ .._._--

Nume client

Perioada contabila

CREDITORI
Program de audit Obiective realizate Program Ini~iale

1.

Revizuiti .Planflcarea Auditului, Rezumatul Evaluaril Riscurilor" !ii Pia nul de E!iantionate" pentru aceasta sectiune, Asigurati-va ca urmatoarele teste sunt adaptate cerlntelor de abordare 9i riscurilor identifrcate. Orice rnoditlcare a abordarilor planificate ar trebui sa fie Inreqlstrata in mod clar. Obtlneti sau preqatitl-tabele principale care indica sumele seadente la term en de un an !ii mai mare de un an. Obtinef sau pregatiti (i)
0

89

87

2.
3.

lista a creditorilor comerciali:

1,2,4,5,7

4.

extrageti un esantlon din jurnalul de curnparari !ii reconciJiaii SOldurile cu balanta de furnizori. In cazul in care balanta furnizorilor nu este disponiblla, testatl poslbila deelarare eronata folosind mijloace alternative, cum ar fi circularizarea; (ii) lnvestiqati soldurile debitoare semnificative; (iii) verlflcatl facturile dupa data inchiderii 9i stornarile pentru achlzltil suplimentare; (iv) lnvestiqati !ii explicati sumele restante pentru 0 perioada neoblsnuit de lunga; !ii (v) reconsiderati sumele datorate de socletatlle-mama, afiliate sl asociate. In cazul in care exista jurnal de curnparare, obtlneti sau pregatiti a sltuatie de control: Testati verificarea extragerii 91 completarea soldurilor din Jurnal, reconclliati lista cu contul de control; (ii) Efectuatl controlul 9i verlficati echilibrul dintre tabelul soldurilor !ii tabelul principal !,iii (iii) Examlnatl !ii confruntati infrarile, ajustarile !,iii jurnalele. Asigurati-va ca exista a explicatie adecvata. Verificati registrul de casa sl cecurile ulterioare lnchiderf exercitiului, pentru a identifiea oriee datorii sl/sau acumularl. Testati proeedurile de separare a perioadelor pentru a va asigura ca datoria a fost Tnregistrata pentru toate stocurile detinute. lnvestlqatl tratarnentul corect al stoeurilor detinute pentru vanzare sau returnare. Revlzultl jurnalul cheltuielilor cumulate !ii cornparati-l cu exercitiile finaneiare anterioare. Notatl orlce plali referitoare [a bonusuri acordate direetorilor/altor angajali. Pregatili tabele detaliate cu rulajele din eonturile de imprumut ale directorilor. Obtlneti confirm area scrisa a direetarilor In cauza asupra rulajelor !ii soldurilor. Impozitul pe salarii 9i decontarlle privind asiqurarile !iii protectia soclala (i) confruntati impozitul pe salarii cu salariile inregistrate; (ii) testati operarea impozitului pe salarii In timpul perioadei (indusiv salariile ocazionale, daca este cazul); !ii (iii) reconciliati contul de control al soldurilor finale ale impozitului pe salarii !ii decontarllor privind aslqurarlle lili protsctla social cu platilel tncasarne. (i)

1,4, S, 7

5.
6.

5, 7
5, 7

7.
8.

s, 7
8

9.

10.

94

·,:,"":I':~!!?~!!li!m'11~1!~!1~
~==~='---=====-==-~==,=-=--==-=-r=-====----=-~===---~
Nume client Perioada contabila Objective realizate

Ref J1/3
Program lnitiale

Creditori (Continuare) 11. Taxa pe valoarea adauqata (i) revizultl deconturile de TVA sl reconciliaf un esantion cu lnreqlstrarlle contabile. (ii) testatl inreqtstrarea TVA-ului in timpul testarii vanzarllor §i achizltillor. (iii) Asiqurati-va ca deconturile de TVA sunt completate in mod corect, cu acuratete st sunt prezentate in timp real. Revizuiti eel mai recent decont pentru a stabili daca acestea sunt la zi. (iv) Exarninati data se datoreaza penalltati sau dobanzi ;;i daca aces tea au fost. coreet inregistrate. (v) Revlzuitl orlce coresponcenta eu autorltatile vamale ~i cele privind' controlul accizelor. (vi) Reconclliati soldul TVA-ului de la sfarsitul perioadei. (vii) (vii) Testati soldul de plata sau de Incasat la sfarsltul perioadei ulterioare. l.uaf In considerate proceduri de conformitate (liste separate de verificare eerute) pentru taxa pe valoarea adauqata sl pentru impozltul pe salarii ~i obliqatille privind asiqurarile !ioiprotectia sociala. ldentificati orice alti creditor! cu valoare sernniflcativa din documentele justificative. Dupa caz, extraqeti sl confruotatl soldurile intra-grup sau intercampanii eu soldurile tertilor, sau obtineti eonfirmarea sensa a acordului dintre companii. Confirrnati ca soldurile intra-qrup mai mari de un an sunt supuse unui preaviz de cel putin 12 luni de rambursare. Aslqurati-va CEI organul fiscal beneficiar al taxelor achltate este eel indicat in tabelul principal al creditorilor. ' Contracte de leasing (ililclwsiv de achizitfe in rate), precum ~l alti creditori: (i) obtineti copii ale contractelor de.Ieasinq, Imprumuturilor ~i contractelor de achlzitll in rate efectuate in cursu I perioadeL (ii) reconcillati soldurile cu conturile de control sau luatf In considerare circularizarea tertllor. (iii) asiquratl-va ca sumele sunt claslficate corect intre: (a) surnele rambursabile in termen de un an; '(b) sumele rambursabile, intra unu ~i doi ani; ec) sumele rambursabile, intre doi sl cinci ani; ~i (d) sumele rarnbursablle, in mai mult de cinci ani" . (iv)' anaHzati perioadele angajamentelor de leasing scadente pane anul viitor. ldentiflcati, programa~i: !iii verificatl prezentarea angajamentelar de capital care nu sunt prescrise !ioicare: (i) sunt prevazute in contract, !?i (ii) sunt angajate, dar nu contractate, (A se vedea, de asemenea, Proqrarnui Mijl'oa:celor Fixe, Punctul

12.

1,4,5

13.

1,2,4,5

14.

2,4,5

15.

1,2

:I
.~~

16.

1
1,2,3,4,6,

f J
···'· ··1·

~.I;

, 1.7.

11

r;

,~
~ :

18.

19).
19. Asiquratl-va ca sltuathle financiare sunt conforme cu leqislatia corespunzatoare ~i standardele cantabile aplicabile. 1

------".",-'''-,-.,,--.~--.,,'-,--.

-----

.".-'-----".~---------.-

---,

---------

II Nume Il client

Perioada contabila

I
Objective realizate Program lnltlale

Creditori (Continuare)

2O.

Efectuati teste suplimentare / zone de testare pentru a va asigura de indeplinirea procedurilor planifrcate !?ia oblectlvelor de audit.

96

Nume client

Perioada contabila

Ref K1/1

TAXE OBIECTIVELE AUDITULUI

1.

Asigurarea ca inregistrarea in evidenta contablla este In conformitate zatoare sl standardele cantabile apllcablle.

cu leqislatla corespun-

2.

Asigurarea ca impozitul §oiimpozitul arnanat au fast inregistrate corect in contabilitate.

CONCLUZII
Exceptand aspectele rnentionate pentru persoana lnsarclnata cu revizuirea, in opinia mea, a fost obtlnuta o asigurare suflcienta de audit pentru a ne permite concluzlonarn ca taxele 9i obliqatlile fiscale nu sunt denaturate semnificativ in sltuatlile financiare.

sa

"I

Semnat

,"",

,.

Data

Revizuit

Data

,I

I:

97

Nume client

Perioada contabila

RIfJf

K1/2

TAXE
Program 1. de audit Revlzuiti Planificarea Auditului, Rezumatul Evaluarll Riscurilor !?iPlanul de Esantionare pentru aceasta sectiune, Aslquratl-va ca urrnatoarele teste sunt adaptate cerintelor de abordare !?i riscurilor identificate. Orice modificare a abordarilor planificate ar trebui sa fie tnreqlstrata in mod clar, Evaluatl gradul de adecvare al politicii contabile pentru impozitare. Aslqurati-va ca polltlclle cantabile sunt In conformitate cu standardele de contabilitate !}i legislatia apllcabila. Obtlnef sau pregatiti 0 sltuatie generala, care sa cantina soldurile lnitiale ii,'i finale §i expllcatia rulajelor de-a lungul periaadel. Contirmatl soldurile lnitlale, verlflcatl structura :;;i reconciliati totalurile cu balanta de verificare !?icu conturile. Comparatl (ldentiflcatl) sumele platite/ impozitele cu evaluarlle §i corespondenta. rambursate Obiective realizate 1,2 Program B9 B7 lnitlale

2.

3.

4.
5.

Observatl ultima perioada convenita 9i deterrninatl daca sunt necesare provizioane noi prin referire la verlflcarile !?iinvestigatllle/controalele efectuate de autorltatile fiscale !iii vamale. Coplati corespondenta la dosar. Pregatiti sau verificati calculele fiscale. Pregatili sau verltlcaf calculul scutirilor de impozite. Pregatiti sau veriflcaf situatllle privind debitele restante. Pregatiti sau verlflcaf notele la calculele fiscale pentru: (i) remunerarea directorilor; (ii) analiza exceslva sau sub-tarif normal, precum !?i (iii) orice alte puncte. Pregatiti sau veriflcati calculele privind impozitul arnanat, prevederile legale !iiilncarcatura. Efectuati 0 reconciliere intre impozitul calculat la profitul net 9i obliqatia reflectata in contul de profit !iii pierdere.

1,2

6.

2 2 2 2

7.
8.

9.

10. 11.

12. Reconciliati soldul creditorului{lor) fiscal(i) 9i conflrmatl sold uriIe care cuprind sume constituite. 13. Efectuati teste suplimentare / zone de testare pentru a va asigura de indeplinirea procedurilor planificate !iii a obiectivelor de audit.

98