Sunteți pe pagina 1din 5

Dictionar termeni psihopedagogie speciala

AMBLIOPIE (gr. amblys -tocit, slab, ops ochi), termen folosit pentru a denumi st rile de diminuare accentuat a vederii,n special pe acelea care nu snt datorate erorilor de refrac ie ale ochilor i care deci nu pot fi corectate prin ochelari, sau a acelor cazuri cnd nu se constat (aparent) leziuni n structura ochiului. A. poate fi congenital sau dobndit , temporar sau permanent , iar n cazuri nefericite, poate fi evolutiv , ducnd la orbire. AMINOCENTEZA, monstre de lichid amniotic ce contine si celule ale feutsului de la femeia gravid in aXVI- a saptamna. APRAXIE (gr. a f r , praxis ac iune), sindrom neuropsihic constnd n tulburarea propriet ii coordonatoare, elaborat ontogenetic, cari; combina in conformitate cu un scop perlorman ele gnozice i activit ile motorii ale unor forma iuni relativ integre din punct de vedere al func iilor elementare (M. Goldenson, '1970). Dup Ed.C'laparede AUDIOMETRU, dispozitiv pentru m surarea componentelor proceselor auditive; const din generator de sunete, amplificator, atenuator, conducor aerian sau telefonie, microfon i sistem de nregistrare (cu buloanc) a r spunsinilor subiectului la stinmlii auditivi. Dup construc ie i destina ie s o distinga. tonal, verbal . i m-hij-loiial. Audiogramele snt graficele pe care se nscriu curbe ale pragurilor absolute si relative, luate pentru fiecare diu tonuri la diverse niveluri de intensitate, dar mai ales la nivelul minimei intensit i perceptibile. CECITATE, orbire, lips integral sau par ial a vederii; prin extensiune, absen i a altor func ii scn/oriale sau comunicative.CauzeU; c. constau n afectarea aparatului ocular, a c ilor aferente sau a centrilor do proiec ie cortical . Se disting: C. pentru forme i alte nsu iri spa iale, C. cfonuilicd sau acromatopsie, c. di iu ud sau nietaiopie i c. ii'icluni'i sau hemeralopie.C. este cortical cnd survine n urma traumatiz rii ariilor 17, 18 i 19 din occipital.Charcot i apoi K. Goldsteiii au descris c. psihic , care este de natur central i survine n urma unei disiunc ii de ordin neuropsihie. CSE, cine sunt eu?

DEBILITATE MINTAL , forma cea mai u oar de napoiere sau deficien mintal , i, n genere, de sl biciune a activit ii psihice. DEFICIENT, persoan cu o lips , o lacun morfofunc ional nn scut sau survenit . Deficien ele snt anomalii dar nu reprezint ceva patologic. Se disting d. senzoriali, motori i mintali. Prin extensiune, se vorve te i despre d. morali. DIAGNOSTIC, n n elesul current al termenului, d. este o recunoa tere, o identificare a unui proces, fenomen sau a unei individualit i, pornind de la detalii caracteristice. D. medical recunoa te, in cazul concret, o anumit boal ; d. psihologic identific semnele unui proces sau unor nsu iri, precizeaz apartenen a la un anume tip de personalitate etc. DISGRAFIE, perturbare a nv rii scrisului, anomalie a activit u grafice exprimat n substituiri,omisiuni, invers ri de litere i silabe sau fuziuni de cuvinte. D. se mai manifest prin neregularitatea desenului literelor i dispunerea lor anarhic n pagin . Se consider c la baza d. snt deficien e ale dezvolt rii auzului fonematie i limbajului oral. EREDITATE, traiu-misic de specificitate. <le ,,mf>aj.V specificate,de-a lungul geuexa iilur: mesajele" snt codate, n forma codului genetic, n acizii nucleici (mai ales n cromozomi) i snt supuse combin rilor,erorilor de copiere, alter rilor (muta ii). FEEDBACK (RETROAC H'-NE, CONEXIUNE INVERS ),unul din principiile ciberneticii,care desemneaz informa ia provenit de la efector sau de la ie irea" sistemului, semnaliznd 'diferite efecte, condi ii noi i eficien a ac iunii executate sau a comenzii elaborate. Informa ia invers se adreseaz ca m rime informa ional din nou intr rii" sistemului pentru ca acesta s - i modifice activitatea n func ie de scopul propus. ETIOLOGIE, (gr. aitia-cauz , logos- tiin ), disciplin care studiaz cauzele unui fenomen (n spe maladii) dezv luind originile i evolu ia sa. Psihosomatica sus ine e. psihic a diverse maladii somatice. GRAFOLOGIE, studiul scrisului n vederea determin rii identit ii i particularit ii autorului lor. Termenul introdus de Michon (1872) care vorbe te despre o fiziologie grafic constnd din studiul mi c rilor, al func iilor, al combina iilor tr s turilor.

HIPERACUZIE, acuitate auditiv superioar , ie it din comun; subiectul nregistreaz cele mai slabe sunete. Opus hipoacuziei. HIPOACUZIE, diminuare a capacit ii auditive. Termenul este ntructva ambiguu, deoarece desemneaz toate formele de sc dere a auzului, att a celor u oare, discrete, ct i a celor severe. n general, no iunea este folosit n cazurile acelor subiec i care aud greu, care au auzul tulburat, dar care pot distinge sunetele suficient s n eleag cuvntul rostit. H. copilului poale influen a negativ nsu irea i folosirea corect a limbajului, iar mai trziu colaritatea. IDENTITATE, dimensiune central a concep iei despre sine a individului, reprezentnd pozi ia sa generalizat n societate, derivnd din apartene a sa la. Grupuri si categorii sociale, din statutele i rolurile sale, din amors rile sale sociale" (Al. Kuhn). INADAPTARE, nerealizare a adapt rii la un minimum de cerin e sociale de ordin practic, colar sau moral din cauza unor deficien e native sau survenite ale copilului sau tn rului i din cauze ce in de familie i ambian . Este un fenomen grav att pentru societate ct i pentru individ, care preocup conducerile de stat i exper ii n psihologie,pedagogie i sociologie. LABIOLECTUR , citire a vorbirii dup mi c rile buzelor i limbii celui ce vorbe te. Aptitudine foarte dezvoltat la neauzitori. LATERALITATL, predominare func ional a unuia din segmentele simetrice ale aparatului locomotor i organelor de .sim asupra altora, a a cum, de regul , domin mna dreapt , tot a a dup cum o dovede te B. Ananiev, domin sub anumite raporturi unul din ochi, una dintre urechi, fenomenul fiind necesar n ordinea coordon rii intrafunc ionale i implicnd predominarea unor mecanisme din emisfera cerebral corespunz toare. LOGOPEDIE, ramur a medicinii i a pedagogiei care studiaz , trateaz i corecteaz defectele de pronun are i de emisiune vocal (mai ales la copii). PERSONALITATE, subiectul uman considerat ca unitate biopsiho-social , ca purt tor al fune iilor epistemice, pragmatice i a x i o l o g i c e . R e s t r i c t i v p5ihijlu;;i,I consider p. ca un macrosistem al invarian ilor informa ionali i opera ionali, ce se exprim constant n conduitei i snt definitorii sau

caracteristici pentru subiect. P. este obiectul mai multor tiin e, fiecare din acestea considernd-o sub un unghi specific. PSIHOMOTRICITATE, functie complexa, o aptitudine care integreaza atat aspect al activitatii motorii cat si manifestari ale functiilor perceptive. RAHITISM, boal caracteristic primei copil rii, provocat de lipsa vitaminei D, care produce tulbur ri n metabolismul fosforului i al calciului, cu repercusiuni, n special, asupra sistemului osos. RA IONAMENT IPOTETICODEDUCTIV,ra ionament de tipul dac ... atunci...", n care punctul de plecare nu l constituie o tez , adic o idee deja admis ca valabil ,, ei o ipotez , adic . o idee a c rei valabilitate nc nu este (r-au abia urmeaz sa fie) stabilit . Din punct de vedere psihologic, acest ra ionament presupune posibilitatea subiectului de a se deta a de credin ele care alc tuiesc punctul de vedere propriu, pentru a putea ra iona asupra unor enun uri verbale oarecare, apari ia lui fiind lega! . (dup Piaget) de ilecentr.ire, fenomen opus^ egocentrismul ui. REACTII MUSCULARE,blocarea unei miscari datorata retractiei si fibrozarii unui muschi. SCHIZOFRENIE (gr. schizein a mp r i, a diviza, phrenns spirit), termen introdus de E.Bleuler (1911) pentru a desemna un grup de psihoze pe care H. Kraepelin le cuprinsese sub denumirea de demen precoce". S. este o psihoz endogen major caracterizat prin disocierea personalit ii. n multitudinea de forme clinice, sindromul fundamental al disocia iei care poate fi i halucinator delirant , desf urndu- se intricat cu autismul i depersonalizarea, constituie sistemul de referin i identificare a s., a unui psihism parc explodat" n buc i, devenind imprevizibil i incomprehensibil. Sindromul disociativ constituie a adar semnul bazai sub care se desf oar patologia schizofrenic i semnific pierderea unit ii coezive dintre componentele psihismului. SEGREGA IE, diferen iere net , tran ant , disociativ , n baza unui criteriu. Separare i grupare aparte cu aplicarea unor tratamente diferite. Termenul este iolosit n psihologia percep iei desemnnd deta area obiectului de fond, structurarea obiectului n cmp, fixarea nsu irilor preferen iale etc. Analiza intelectual i abstrac iunea procedeaz prin s. O trist celebritate a dobndit termenul de s. n leg tur cu teoriile i practicile regimurilor reac ionare ce

procedeaz la s. dup criterii antiumane i ira ionale; privilegiind pe unii M persccutnd pe al ii. TIFLOLOGIE, ramur a defectologkt, tiin nultidisciplinar care se ocup de orbire i ambliopie, de geneza i compensarea acestora prin tiflotehnic i de educarea, instruirea i calificarea deficien ilor vizuali. TORTICOLISTUL,retractia muschiului sternocleidomastoidian. TRAUMATISM, eveniment negative foarte intens, ce survine n via a subiectului de natur fizic (lovitur , oc) sau psihic oc afectiv) ce produce o perturbare mai mult sau mai pu in profund datorat incapacit ii subiectului de a r spunde adecvat la situa ie. Se caracterizeaz prin apari ia unor situa ii i stimuli ce dep esc capacitatea de toleran a subiectului. Psihanaliza insist asupra traumatismelor afective survenite in ontogenez .

Minciu Ruxandra Ana Maria Anul I , Grupa a II-a