P. 1
Focus Grup

Focus Grup

|Views: 627|Likes:
Published by ana1ana1980

More info:

Published by: ana1ana1980 on Mar 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2014

pdf

text

original

METODOLOGIA CERCETĂRII ÎN ŞTIINTELE EDUCAŢIEI

1

Cuprins

Introducere……………………………………………………………………………….3 Motivaţia cercetării……………………………………………………………………….5 Identitatea profesională………………………………………………………………......6  Ghid de interviu…………………………………………………………………..7  Prezentarea datelor……………………………………………………….………8  Interpretarea datelor……………………………………………………………..15 Profesorul ideal………………………………………………………………………….18  Ghid de interviu (focus grup)…………………………………………………....19  Prezentarea datelor………………………………………………………………20  Interpretarea datelor……………………………………………………………..21 Concluzii………………………………………………..……………………………….22 Bibliografie……………………………………………………………………………...24

2

indicat ar fi o definire a acestora pentru a putea avea un sistem de referinţă comun şi pentru a nu exista confuzii în ceea ce priveşte modul de raportare. ci şi atitudini. valori. stres. îi înveţi ceea ce eşti!” (J. să stăpânească modalităţi de rezolvare a situaţiilor critice. precum şi priceperi şi deprinderi de muncă pedagogică. cu un indice de intervenţie personală ridicat. bogat orizont cultural. conferă semnificaţii. membrii grupului social în mijlocul căruia trăieşte şi munceşte. trebuind să vină chiar în întâmpinarea lor. să fie capabil să gestioneze situaţiile tipice şi să poată dezvolta soluţii pentru cele atipice. Munca în educaţie înseamnă acumularea de tensiune. el este obligat să răspundă şi solicitărilor acestora. cât şi capacitatea lui de a se deplasa către sau înspre alte domenii.” Primele informaţii despre profesor şi rolul său corespund epocii de organizare şi instituţionalizare a activităţii de educare a tinerelor generaţii ce are loc în societatea sclavagistă. Se ajunge adeseori la situaţia în care incapacitatea profesorului de a gestiona situaţiile critice determină starea de stres a acestuia. Vorbind de competenţe didactice. persoană care îndrumă. cadrul didactic are nevoie să aibă încredere în sine şi în competenţele sale profesionale. ceea ce necesită un nivel ridicat de calificare academică. Pentru o bună prestaţie profesională.Identitatea profesională a cadrelor didactice Profesorul ideal -microcercetare“Nu-i înveţi pe alţii ceea ce vrei. adesea. Jaures) Introducere: Termenul „profesor” este definit în Dicţionarul Explicativ al Limbii Române ca fiind „o persoană cu o pregătire specială într-un anumit domeniu de activitate şi care predă o materie de învăţământ. în general. ci şi un actor. diferite de cele în care este specializat la un moment dat. înseamnă responsabilitatea pentru o clasă întreagă de elevi. aşteptările la nivelul cadrelor didactice sunt mai ridicate. şi. Profesia de educator şi exercitarea ei solicită din partea celor care o practică să răspundă la cerinţe de bază. Dar. pregătirea psihopedagogică corespunzătoare. Aceştia trebuie să fie experţi în una sau două discipline de specialitate. capacitatea unui profesor de a se 3 . în toate situaţiile care pot apărea în cursul activităţii sale educaţionale. Cadrul didactic nu este doar un agent. tot vorbind de competenţe didactice. Pregătirea iniţială şi continuă trebuie să aibă aibă în vedere înzestrarea cadrului didactic cu competenţele necesare astfel încât acesta să se simtă confortabil în faţa clasei. ea incluzând atât abilitatea profesorului de a funcţiona ca parte a unei clase care învaţă. profesia didactică are o dimensiune umană extrem de puternică. educă pe cineva. etos şi în general o conştiinţă profesională. printre care menţionăm: pregătire temeinică de specialitate. fapt care implică nu doar cunoştinţe şi competenţe. care se supune unui sistem de norme. condiţii care se răsfrâng asupra copilului. în sens larg. nu-i înveţi ceea ce ştii. Profesorul este situat într-un sistem de relaţii ce depăşesc incinta şcolii incluzând părinţii elevilor. trăieşte activitatea cu elevii. Toate acestea şi multe altele îi sunt indispensabile muncii cadrului didactic. Astfel prin competenţe didactice se înţelege. presiune concentrare. tact pedagogic şi măiestrie pedagogică. tensionale sau conflictuale. În societatea contemporană. care se investeşte în ceea ce face. Profesionalismul în predare nu se reduce la un ansamblu de competenţe individuale legate de o unică specializare. pentru a dobândi noi experienţe care îi pot îmbogăţi competenţa de predare.

Identificarea dinamicii şi tendinţelor de pe piaţa muncii şi corelarea acestora cu procesul instructiv. de a realiza.  Accesarea diverselor surse de informare în scopul documentării. Conform metodologiei formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar. Competenţe de comunicare şi relaţionare Stăpânirea conceptelor şi teoriilor moderne de comunicare: orizontală şi verticală. competenţele profesorului sunt structurate astfel: Competenţele specifice ale profesiei didactice corespunzătoare competenţelor generale: I. Valorificarea metodelor şi tehnicilor de cunoaştere şi activizare a elevilor . pe temeiul cunoaşterii aprofundate a legităţii şi determinărilor fenomenelor educative.  Organizarea adecvată a activităţilor didactice în funcţie de tipul de lecţie dominant. Implicarea în elaborarea şi derularea în şcoli a proiectelor de cooperare internaţională. 4 .Competenţe metodologice:  Utilizarea adecvată a conceptelor şi teoriilor din ştiinţele educaţiei .  Aplicarea conceptelor şi teoriilor moderne privind formarea capacităţilor de cunoaştere. III. Asumarea responsabilă a rolului social al cadrului didactic. ca act de comunicare. la un anumit nivel de performanţă. Utilizarea metodelor specifice gândirii critice  IV. Competenţe psiho-sociale       Formarea capacităţilor de adaptare rapidă la schimbările de natură socială.  Proiectarea conţinuturilor instructiv-educative.educativ. Elaborarea de strategii eficiente ale parteneriatului şcoală – familie.  Utilizarea metodelor şi strategiilor de predare adecvate particularităţilor individuale sau de grup. astfel încât societatea să fie protejată de riscul profesării acestei meserii de către oameni insuficient pregătiţi. Importanţa existenţei şi dezvoltării competenţelor didactice şi a tuturor caracteristicilor acesteia este o condiţie esenţială în derularea cu succes a procesului educativ precum şi pentru formarea spiritului întreprinzător.pronunţa asupra unei probleme pedagogice. complexă şi totală.  Manifestarea unei conduite metodologice inovative în plan profesional.  Manifestarea comportamentului empatic şi „orientării helping“. diversificată şi specifică . Noţiunea de competenţă pedagogică tinde să fie folosită în prezent cu înţelesul de standard profesional minim. la care trebuie să se ridice o persoană în exercitarea principalelor sarcini de lucru ale profesiei didactice. se referă la capacitatea unei persoane.  Proiectarea. iniţiativei şi performanţelor elevilor. multiplă.  Utilizarea optimă a factorilor spaţio-temporali în vederea eficientizării procesului instructiv – educativ. în sens restrâns. conducerea şi realizarea procesului instructiv – educativ.  Stabilirea materialelor şi auxiliarelor didactice utilizate în activităţile de învăţare. totalitatea sarcinilor tipice de muncă specifice profesiei didactice.  Realizarea unor proiecte comune şcoală – familie – comunitate. Competenţe de evaluare a elevilor     Proiectarea evaluării Utilizarea strategiilor adecvate de evaluare individuală sau de grup Elaborarea instrumentelor de evaluare în funcţie de scop şi particularităţile individuale sau de grup. scopului şi tipului lecţiei . II.  Realizarea activităţilor instructiv educative.

   Motivaţia cercetării Prezenta cercetare se axează pe definirea portretului cadrului didactic din învăţământul primar prin prisma opiniilor personale ale învăţătorilor şi a elevilor.  Colaborarea cu părinţii / comunitatea în scopul realizării unui autentic parteneriat în educaţie V. şi. implicit a viitorilor adulţi.  Aplicarea strategiilor didactice de utilizare eficientă a mijloacelor / auxiliarelor didactice în procesul de învăţământ. sunt de părere că. a modului în care ei percep nuanţat rolul profesorului şi semnificaţia acţiunilor lui. pentru definirea identităţii profesionale. PARTEA I. Competenţe tehnice şi tehnologice Utilizarea calculatorului în procesul instructiv – educativ Exersarea schemelor de acţiune în vederea dobândirii / perfecţionării deprinderilor practice. Manifestarea deschiderii faţă de tendinţe novatoare necesare dezvoltării profesionale. cu atât mai mult cadrele didactice. Asimilarea cunoştinţelor de tip organizaţional. trebuie să cunoască şi să conştientizeze aspecte care se referă la identitatea profesională . Deschiderea faţă de schimbările care au loc în situaţii de competiţie. examen. Acest aspect m-a determinat să aleg ca temă de cercetare identitatea profesională a cadrului didactic şi portretul profesorului ideal în viziunea elevilor. răspund la solicitările acestora. VI. Asumarea integrală a diferitelor roluri cu implicaţii docimologice Manifestarea unei conduite (auto)reflexive asupra activităţilor didactice/pedagogice proprii. în consecinţă. concurs. Ipoteze sau premise: 5 . Pornind de la ideea că fiecare persoană indiferent de profesia pe care o desfăşoară trebuie să-şi cunoască foarte bine competenţele pentru a le ajuta în organizarea sarcinilor. Acestă cercetare încearcă să releifeze reprezentările. Competenţe de management al carierei        Utilizarea metodelor şi tehnicilor de autocontrol psihocomportamental. atitudini. comportamente active şi reactive ce sunt expresia modului în care elevii percep profesorul. Adoptarea de conduite eficiente pentru depăşirea „situaţiilor de criză”. Voi prezenta în continuare rezultatele obţinute în urma interpretării datelor obţinute din aplicarea ambelor tipuri de instrumente.identitatea profesională Problema cercetată: Elementele pe care cadrele didactice le cunosc din perspectivele activităţii profesionale pe care o desfăşoară. Instrumentele utilizate în cercetarea de faţă : interviul individual şi focus-grup sau fost folosite pentru conturarea calitativă a subiectului cercetat. opinii. întrucât sunt actorii principali care contribuie la formarea copiilor.Organizarea şi administrarea mediului de învăţare în colaborare cu Comitetul de părinţi al clasei. norme informale.  Conceperea şi utilizarea materialelor / mijloacelor de învăţare. Este o încercare de explicare a cotidianului şcolar încărcat de valori. orientează modul în care elevii relaţionează cu cadrul didactic.

competenţele didactice. întrebări formulate în stânsă legătură cu obiectivele stabilite iniţial.deoarece elaborarea unor răspunsuri la întrebările adresate presupune un timp mai lung de gândire. GHID DE INTERVIU TEMA: IDENTITATEA PROFESIONALĂ 6 . În urma obţinerii consimţământului fiecărui subiect interviurile au fost înregistratecu ajutorul unui reportofon apoi transcrise. 3 . sentimentelor. intereselor. opiniilor. mentalităţilor.Cunoaşterea apectelor de ordin motivaţional în vederea alegerii / desfăşurării activităţii profesionale . a intenţiilor. Iniţial am elaborat un ghid de interviu bazat pe întrebări deschise care oferă posibilitatea cadrului didactic să îşi exprime liber opiniile şi atitudinile cu privire la subiectul propus. structurate într-o ordine rigidă. deprinderi şi competenţe necesare profesiei didactice(4-9). factorii care intervin în succesul profesional şi imaginea pe care societatea o conturează asupra cadrului didactic.identificarea principalelor capacităţi. 2.2. Ca şi avantaj am ajut posibilitatea obţinerii unor informaţii numeroase şi variate. Din punct de vedere al gradului de libertate a cercetătorului. Din punctul de vedere al conţinutului comunicării interviul este unul de opinie. direct de la sursă. Referitor la calitatea informaţiilor obţinute. o singură întrevedere şi se centrează pe problema de studiu. A fost un interviu unic care s-a desfăşurat faţă în faţă cu subiectul şi a fost folosit ca metodă unică de colectare a datelor pentru cercetare. 4. statutul profesional al interlocutorului. Această metodă a permis sondarea vieţii interioare. aspiraţiilor.3). indiferent de specializarea dobândită sau mediul academic absolvit şi din activitatea desfăşurată. deprinderi şi competenţe necesare profesiei didactice.Identificarea principalelor capacităţi. Descrierea metodei: În vederea realizării prezentei cercetări şi atingerii obiectivelor formulate.14). în raport cu anumiţi parametri: motivul care stă la baza desfăţurării activităţii didactice.Identificarea factorilor care determină succesul profesional al cadrului didactic. atât din perspectiva pregătirii didactice şi ştiinţifice. întrebările cunoaşterea apectelor de ordin motivaţional în vederea alegerii / desfăşurării activităţii profesionale(1. valorilor. conflictelor. convingerilor. am folosit metoda interviului. identificarea factorilor care determină succesul profesional al cadrului didactic (10-12 şi 15) şi întrebările stabilirea cauzelor ce favorizează sau nu imaginea profesorului în societate(13. atitudinilor.Se presupune că orice cadru didactic îşi cunoaşte sarcinile şi responsabilităţile care duc la identificarea/ conturarea identităţii profesionale. interviul este unul directiv întrucât se caracterizează prin întrebări prestabilite. Structura interviului: Interviul a fost structurat în 15 întrebări cu relevanţă pentru problematica abordată. s-a desfăşurat într-un interval de timp limitat.Stabilirea cauzelor ce favorizează sau nu imaginea profesorului în societate. într-un timp relativ scurt. poate fi considerat un interviu extensiv întrucât a durat o perioadă mai lungă de timp . prejudecăţilor. Obiectivele cercetării: 1.

Consideraţi că depuneti un efort mai mare decat colegii dumneavoastra de la alte şcoli din oras? De ce? 12. De asemenea înaninte de inceperea interviului. Aveţi drept de decizie în şcoala dumneavoastră? La ce nivel? 13. Înainte de începerea interviului. în data de 15 decembrie 2010. Care sunt calităţile pe care ar trebui să le îndeplinească un bun învăţător? 6. precum şi a competenţelor cadrului didactic din perspectiva particularităţilor profesiei didactice. v-aţi mai îndrepta spre această profesie? De ce? Perioada şi locul desfăşurării interviului: Interviurile au fost realizate pe durata unei ore 13-14 (20 de minute alocate fiecărui cadru didactic intervievat) într-o singură unitate şcolară din judeţul Dolj. Şcoala cu clasele I-VIII nr. Dacă aţi fi pus(ă) în situaţia de a alege din nou. Credeţi rezultatul activităţii depuse este apreciat la nivel managerial şi la nivelul comunităţii? În ce măsură? 11. Cum apreciaţi efortul dumneavoastră în practicarea acestei profesii?/ Considerati ca efortul depus este pe masura rezultatelor? 8. In anii în care erati în postura de elev. Consideraţi că sunteţi implicaţi sau motivaţi pentru formare continuă şi dezvoltarea profesională? În ce măsură? 14. Cum apreciaţi timpul pe care îl petreceţi în şcoală în fiecare săptămână? 7. Care sunt competenţele necesare unui invăţător? 5. Enumeraţi două responsabilităţi/ sarcini din activitatea dumneavoastră care vă fac plăcere şi două responsabilităţi/ sarcini profesionale de care nu vă achitaţi cu plăcere? 10. Care sunt satisfacţiile profesiei de invăţător? 9. ati avut ca model un profesor care v-a influentat direct sau indirect în alegerea carierei didactice? 4. cadrele didactice şi-au dat acceptul de a le fi înregistrate răspunsurile (în vederea prelucrării acestora cu ajutorul unui reportofon) 7 .1. Care au fost motivele care v-au determinat să alegeţi cariera didactică? 3. cadrelor didactice li s-a făcut un instructaj cu privire la responsabilităţile şi sarcinile în performarea profesiei didactice .13 Craiova. Ce părere aveţi de imaginea actuală a cadrelor didactice? Cui se datorează aceasta? 15. Când ati ales cariera didactică ? 2. Cadrul în care s-a desfăşurat interviul a fost unul familiar particanţilor şi anume cabinetul metodic al învăţătorilor.

C. Al treilea subiect B. are vârsta de 39 de ani.C. Când eram mică mă jucam ca toţi ceilalţi copii “de-a învăţătoarea”. grad didactic diferit experienţă profesională şi specializări diferite cu pregătire în medii academice diferite.de a –mi adduce contributia în educatia lor şi constientizarea propriilor calitati de care dispun m-au determinat să aleg aceasta cariera didactica.Răspunsul la intrebările interviului pot fi inflenţate şi de faptul că şcoala are un specific aparte. rabdator .Care au fost motivele care v-au determinat să alegeţi cariera didactică? “Dintotdeauna profesia de dascal a fost perceputa ca fiind una speciala la care nu toti au acces datorita faptului ca nu toti dispun de calitatile esntiale –calm . vechime în învăţământ de 8 ani.Când ati ales cariera didactică ? “In copilarie fiecare dintre noi a avut un ideal care i-a marcat ulterior viata de adult. grad definitiv. Descrierea grupului de subiecţi: Subiecţii (sex feminin) au fost selectaţi din cadrul aceleiaşi instituţii şcolare. grad didactic II. Să nu uităm de pregătirea psihopedagogică. Al doilea subiect P. întregul colectiv de elevi aparţinând etniei rrome. studii superioare în domeniu. ceea ce invatam la varsta copilariei şi adolescentei va ramane cea mai mare avere a noastra. Toate acestea mi-au influentat copilaria iar decizia de a alege şi eu o cariera didactica am luat-o din clasele primare şi am finalizat-o la terminarea clasei a VIII a cand am dat examen pentru admitere la Liceul Pedagogic Craiova . dar din păcate. pot afirma cu tarie ca am ales cariera didactica inca de la sfarsitul scolii generale . are vârsta de 33 de ani. Astfel primul subiect D. Drept urmare am urmat o facultate care îmi oferea şansa de a lucra ca profesor de chimie.perioada ce corespunde cu inceputul trairii visului meu . grad didactic I.insa timpul a trecut şi eu am perseverat în credinta mea de a ajunge cadru didactic.Simteam o placere nespusa atunci cand o „‟imitam „‟ pe doamna . vechime în învăţământ de 6 ani. în timp mi-am îndreptat privirea către învăţământul primar” “Din frageda copilărie am fost fascinată de meseria de dascal…Imi aduc aminte cu placere cand ma jucam impreuna cu prietenele mele de-a invatatoarea . Cum în familie de doua generatii femeile din familia mea educau copii. 1. studii superioare în domeniu. studii superioare dar care nu sunt în domeniu. Prezentarea datelor După realizarea interviului şi înregistrarea acestora. Am fost atrasă mai mult de substanţele colorate înşirate într-o multitudine de sticluţe pe care le vedeam la mama în zilele când mergeam să o vizitez la serviciu. Prezentarea şi interpretarea datelor Eşantion . Pentru a raspunde la intrebare .” 8 . datorită regimurilor şi prejudecăţilor sociale şi financiare.M. toţi fiind profesori învăţământ primar cu vârste diferite. are vârsta de 29 de ani. am realizat transcrierea răspunsurilor în vederea realizării analizei calitative pentru definirea identităţii profesionale. dar nu visam să şi ajung să lucrez în domeniu. Calmul şi dragostea din familie le-am regasit în persoana doamnei care statea în picioare în fiecare zi în fata noastra şi ne invata ca . vechime în învăţământ de 13 ani. în imaginea invatatoarei mele am regasit bunatatea şi afectiunea mamei şi bunicii mele.In plus dorinta de a fi alaturi de copii .” 2. profil pedagogic.” “În momentul de faţă conştientizez că am ales această meserie relativ târziu.devotat profesiei –calitati care nu se cultiva în timp ci sunt native.

iubitoare. alaturi de blanda imagine a invatatoarei a aparut ca model suprem al educatorului profesoara de limba franceza. Setea de cunoastere a aparut ca o nevoie de apofundare a celor transmise în urma a 50 minute de predare.persoana pe care niciodata nu o voi uita.Cu infrigurare imi asteptam randul …in fine a venit timpul să vorbesc şi eu: i-am spus ca vreau să devin invatatoare şi ca modelul meu este chiar dumneaei. lipsită de riscurile nesiguranţei economiei de piaţă post-decembriste.” “-In perioada scolii generale.” “Îmi aduc aminte profesorul de chimie. Extrem de delicata. capacitatea de a stabili legături între teorie şi practică.N. trata toţi elevii în mod egal. corect cu toţi elevii. de a-i educa reprezentând motivele primordiale care m-au determinat să aleg această carieră. obligaţiile şi drepturile noastre ca elevi. inocenţa. capacitatea de a evalua obiectiv programe şi activităţi de instruire. am observant cum o lacrima se revarsa timid pe obrazul dumneaei …Mi-a spus ca si-a atins scopul educational prin faptul ca cineva doreste sa-i calce pe urme şi mai mult decat totul vrea să fie precum dumneaei. bine pregătit profesional.. consider că sunt necesare: capacitatea de a cunoaşte elevii şi de a lua în considerare particularităţile lor de vârstă şi individuale la proiectarea şi realizarea activităţilor instructiv educative. Apoi. modelul a venit din altă parte. avea simţul umorului.“ 3. ati avut ca model un profesor care v-a influentat direct sau indirect în alegerea carierei didactice? “Deşi în familia mea existau două generaţii care îşi dedicaseră viaţa copiilor. precum şi şansele lor de reuşită. Cu inima batand gata sa-mi sara din piept imi aduc aminte de ora de dirigentie în care doamna diriginta ne intreba ce profesie vrem să urmam şi daca avem vreun model printre profesori . La nivel psihopedagogic. 9 . blajina. fără preferinţe. calma.In anii în care erati în postura de elev.Ridicand privirea . faptul că părea o mederie stabilă. capacitatea de a comunica uşor cu elevii.. capacitatea de înnoire a conţinuturilor în conformitate cu noile achiziţii ale ştiinţei domeniului. eram convinsa ca pot să indrum tinerii. capacitatea de a proiecta şi a realiza optim activităţi instructiv educativeproiectare a obiectivelor didactice.” 4. comunica. stia să faca dint-o simpla ora de limba staina o adevarata ora de incursiune în cultura generala a noastra.. care ne explica aşteptările sale la începutul fiecărui semestru. capacitatea de a-i pregăti pe elevi pentru autoeducaţie. de a-i influenţa şi motiva pentru activitatea de învăţare. Persoana despre care va vorbesc a fost modelul meu . deoarece indeplineste calitatile pe care orice dascal ar trebui să le aiba .“Cred că am ales să fiu dascal în primul rând datorită copiilor mei :imi place să comunic cu tineri . nu refuza pe niciun elev care îi cerea ajutorul. pregătirea elevilor.” “Contactul cu copiii a constituit dintotdeauna una dintre satisfacţiile vieţii mele. care prefera activităţile practice. regulile. consider că pentru un învăţător sunt necesare trei competenţe (capacităţi): cunoaşterea temeinică a materiei. sinceritatea lor şi dorinţa mea de a lucra cu ei. O ora obisnuita de franceza devenea o ora de cultura şi civilizatie franceză predată în comparatie cu cultura şi civilizatia romana pentru a intelege mai bine comparatiile şi diferentele dintre cele doua tari.. acea domna profesoara de Limba Romana .Care sunt competenţele necesare unui invăţător? “La nivel de specialitate. dar şi cu cele din domenii adiacente. că pot să le croiesc un drum în viaţă. selecţionarea conţinuturilor esenţiale. iar notele nu erau vazute niciodata ca o evaluare punitiva ci ca o apreciere a învăţării noastre. elaborarea strategiilor de instruire etc. d-l C.

incredere în sine. saptamana de saptamana propria-mi copilarie. capacitatea de a-şi asuma răspunderi. având în vedere statutul oarecum special al cadrului didactic.mobilitate. şi ale fiecărui elev. în funcţie de termenul-limită solicitat.La nivel psihosocial şi de management al clasei.Astfel . indiferent de gradul de cunostinte al subiectilor cu care se lucreaza” “In opinia mea competentele necesare unui bun învăţător sunt cele referitoare la stabilirea unor relatii bazate pe respect şi pretuire reciproca-competenta umana. sociabilitate. spiritul de justiţie (acordarea de măsură egală tuturor elevilor) cu care rezolvă problemele clasei.” “Dintre compretentele care il surclaseaza pe un bun învăţător trebuie mentionata pe primul plan stabilirea şi aplicare unei foarte bune stategii manegeriale a clasei. capacitatea de a organiza elevii în raport cu sarcinile instruirii. entuziasm. să le ofere siguranta şi caldura sufleteasca. afectiunea pentru copii. adesea este necesar să petrec ore în plus în şcoală.Cum apreciaţi timpul pe care îl petreceţi în şcoală în fiecare săptămână? “În afara orelor de curs. independenta în luarea deciziilor şi actiune. profesiunea de învăţător implică diverse calităţi: vocaţie. separat. expoziţii etc. de a crea situaţii de învăţare adecvate şi de a stabili responsabilităţi în grup. să tina foarte mult la copii. echilibru intelectual. ocazie cu care elevii nu au uitat să „‟ma traga de urechi‟‟… Pentru mine .” 6. în general. Zi de zi raspund unor noi provocari care imi dau posibilitatea să imi imbogatesc 10 . apoi nevoia de înnoire.” “În opinia mea.Afirm acest lucru . pentru ca. şedinţe.metodice şi de tehnici de lucru. devotament. dragoste de muncă. pentru îndeplinirea sarcinilor care îmi revin: serviciul în şcoală. îndruma şi motiva. în clipa în care învăţătorul isi cunoaste foarte bine clasa şi alegerea metodelor se face în consecinta de acestea. creativitate dezvoltată. un climat adecvat în grupul de elevi şi de a soluţiona conflictele. blandete.sa fie pasionat de tot ceea ce face.” “Printre principalele calitatile ale unui bun învăţător se regăsesc în capacitatea de adaptare. simţ critic şi luciditate. rezultatele sunt pe masura.avand credinta ca odata stabilite aceste relatii se releva şi celelalte competente necesare unui învăţător:competenta profesională. dragoste pentru copii. pe dezvoltatrea relatiilor interumane . organiza şi coordona. în opinia mea . credinţă în ceea ce face. am reusit să creez un portret al dascalului ideal de care incerc să tin cont mereu. CCD. capacitatea de a stabili relaţii de cooperare. ştiinţifică şi metodologică.).fiecare clipa petrecuta în şcoală este de nepretuit. să puna accentual pe comunicare .” 5. capacitatea de a orienta . să incurajeze conduit politicoasa. de a lua decizii în funcţie de situaţie.competenta educatională. voioşie. Timpul petrecut în şcoală pentru alte activităţi decât cele didactice este adesea dublat de pregătirea unor documente acasă.capacitate intelectuală. pregătirea unor activităţi extraşcolare şi extracurriculare (repetiţii pentru serbări. gustul observaţiei. este ca şi cand retraiesc zi de zi .Cateodata mi s-a mai intamplat să raman putin şi în timpul pauzelor .” “Trebuie să marturisesc ca imi face asa de mare placere să lucrez cu copiii incat nici nu simt cand timpul trece . a respectului fata de tot ceea ce ne inconjoara. curiozitate.Care sunt calităţile pe care ar trebui să le îndeplinească un bun învăţător? “Avand în vedere ca eu insami sunt un cadru didactic şi faptul ca sunt inconjurata de copii tot timpul . realizarea unor documente pentru comisii sau a unor acte solicitate de instituţiile superioare: ISJ. umanitate. moralitate. să aibe un bagaj mare de cunostinte stiintifice. consider ca un bun învăţător trebuie să fie o persoana apropiata de elevi dar în acelasi timp să dovedeasca obiectivism . consilii profesorale. pasiune. toleranţă împletită cu fermitate.

dascălul se face util comunităţii prin activitatea să de a forma cetăţeni. cu inocenţa.dar insist şi cred ca voi reusi ca efortul să fie pe masura rezultatelor ” 7. Este adevărat că învăţătorul are un rol important în viaţa educaţională dar şi socială a şcolarului mic. Încerc să îmi canalizez eforturile într-o direcţie constructivă. adaptată tipului de public şcolar căruia mă adresez.Consider ca efortul depus este pe masura rezultatelor:in primul rand imi place să gandesc ca eu am contribuit la formarea unui elev . este una deosebit de solicitanta şi aduc aceasta afirmatie bazandu-ma pe responsabilitatile şi atributiile mele în calitate de facilitator de educatie. ajutorarea copilului de catre familie iar societatea ofera modele defectuoase .Datorita absentelor acestora. consider ca depun un efort care nu este pe masura rezultatelor.background-ul profesional. pe care nu trebuie să o ignore dacă doreşte să aibă rezultate bune în activitatea sa. sinceritatea şi naivitatea lor constituie o sursă inepuizabilă de “împrospătare sufletească” a învăţătorului şi de reconsiderare a valorilor umane. Apoi. Dimpotriva . adulţi în formare. Luciditatea este absolut necesară în acest caz. Consider că e necesar să îmi propun atingerea unor obiective realiste şi adaptate nevoilor elevilor mei. de formator de personalitate a elevului.Cum apreciaţi efortul dumneavoastră în practicarea acestei profesii?/ Considerati ca efortul depus este pe masura rezultatelor? “Trebuie să recunosc ca profesia de dascal nu este una usoara . ca l-am ajutat sa-si formeze un viitor” “ În nicio meserie nu se obţin rezultate fără un minim de efort. crearea unei personalitati care să corespunda nevoilor societatii în care traim . ale cărei rezultate se văd peste ani. contactul cu copiii. În al doilea rând.” “Timpul petrecut în şcoală este foarte mare comparativ cu rezultatele muncii. Timpul petrecut în şcoală imi da posibilitatea să evadez intr-un spatiu pur dominat de zambetul copiilor.Care sunt satisfacţiile profesiei de invăţător? “În primul rând. Cât timp activitatea învăţătorului nu este dublata de lucrul individual . faptul că educăm oameni. consider ca sunt eforturi infime în comparatie cu satisfactia pe care mi-o da activitatea cu elevii zi de zi.” 11 .activitatea o desfasor intr-o şcoală cu copii de etnie rroma . Personal consider că efortul este răsplătit pe măsura efortului depus în momentul în care un copil catalogat din start ca fiind fără prea multe şanse datorită mediului socio-economic din care face parte şi apartenţa la grupul etnic descoperă tainele cărţii şi peste ani constat cu mândrie că este elevul unui liceu şi mai târziu student. Este o profesie ale cărei roade se culeg mai târziu.” “Când munceşti cu/din pasiune. de a pregăti aceşti copii pentru viaţă.asa cum majoritateta oamenilor o percep. rezultatele neîntârziind să apară. intelegerea nevoilor şi dorintelor acestora . axându-mă în primul rând pe educarea acestuia. munca profesorului ramane doar ca o reminiscenta a unei vechi predari ideatice despre o societate care nu exista.” 8. în timp îndelungat. feedback-ul psihologic pe care îl oferă copiii dascălului lor reprezintă pentru acesta o adevărată oglindă.crearea şi asigurarea materialului educational şi prin urmare asigurarea calitatii învăţării sunt eforturi pe care le depune orice cadru didactic dar personal .Supravegherea continua a elevilor . iar sensul educatiei nici macar nu se intrezareste în imaginatia copilului şi totusi practic aceasta profesie din pasiune. cuantificarea eforturilor depuse nu mai este atât de importantă. constituie o adevărată provocare. În plus.

în timpul pauzelor cu elevii. multitudinea de documente pentru portofoliu. peste ani ne intalnim cu elevi care poate nu au avut rezultate dintre cele mai bune dar care ne opresc doar pentru a ne spune: “daca nu erati dumneavoastra nu ajungeam ceea ce sunt acum…”” “Pentru a raspunde la aceasta intrebare trebuie să recunosc sincer ca nu sunt satisfactii de natura materiala . . simpozioane doar cu scop informativ…etc) care nu isi gasesc de multe ori explicatia atata timp cât sufera procese de transformare pe parcurs şi ne se respecta în totalitate. supraveghindui.multumirea care se citeste pe chipul copilului. schimburi de experienta…etc)Latura practic. motiv pentru care de multe ori chiar şi eu ma simt mult mai motivata în realizarea unor astfel de intruniri.” 9. la gandul ca . atunci cand copilul devine adult cu un comportament de invidiat .Pentru mine satisfactiile se rezuma la faptul ca un elev ma saluta şi ma respecta de fiecare data cand ma intalneste pe strada .” “Faptul ca nimeni nu s-a plans de activiatatea mea şi fac referire aici la parintii elevilor şi la elevi i-a determinat pe colegi şi pe directorii scolii să dezvolte un inalt respect fata de activitatea pe care o desfasor şi fata de mine.cum altii ar putea crede. Noi avem posibilitatea să modelam personalitatea copiilor.pentru ca se cunoaste foarte bine realitatea cotidiana. datorată poate şi condiţiilor social-economice actuale : această apreciere se reduce la promovarea şcolii în presa locală şi la înlesnirea demarării anumitor proiecte. Enumeraţi două responsabilităţi/ sarcini din activitatea dumneavoastră care vă fac plăcere şi două responsabilităţi/ sarcini profesionale de care nu vă achitaţi cu plăcere? “Cea mai mare placere o am în a realizare activităţilor practice cu elevii din care acestia să inteleaga aplicabilitatea învăţării lor dar şi activităţi concrete de cunoastere( vizite. cu teme variate. sitautii.Fiind o fire copilaroasa imi face deosebita placere să pun în practica diferite jocuri de rol .la faptul ca am cotribuit la educarea personalitatii unui elev.posibilitatea de a shimba comportamente negative.Credeţi rezultatul activităţii depuse este apreciat la nivel managerial şi la nivelul comunităţii? În ce măsură? “Din contactul şi discuţiile cu conducerea şcolii a reieşit că rezultatele muncii mele sunt apreciate.si cu o profesie /ocupatie care sa-l multumeasca ii primul rand pe el .Totodata imi face placere să stau .” “Responsabilităţi care îmi fac plăcere: predarea şi activităţile extraşcolare şi extracurriculare.in ultima parte negasind nicio sarcina profesionala de care nu ma achit cu placere. managerul şcolii transmiţându-mi anumite responsabilităţi care demonstreză încrederea acordată. Inpectii tematice. suntem pusi tot timpul în fata unor provacari. Intretin o buna colaborare cu acestia pe toate planurile dandu-mi 12 . Satisfactiile de moment .aplicativa le ofera o motivatie mult mai pregnanta decat predarea propriu-zisa a cunostintelor. fapt ce imi permite o mai buna cunoastere a copilului şi o apropiere de acesta mult superioara unei activităţi desfasurate în clasa. la faptul ca un elev caruia i-am fost invatatoare a obtinut rezultate bune la concursuri şi olimpiade . Comunitatea apreciază eforturile depuse în activitatea de cadru didactitc într-o măsură destul de mică. “ 10. Dintr activităţile care nu imi fac placere vreau să le mentionez pe cele birocratice( planificari.” “Din punctul meu de vedere aceasta intrebare este foarte simpla deoarece trebuie să raspund doar la prima parte .acestia fiind sinceri.sunt .Satisfactia profesiei de învăţător vine mai tarziu. Responsabilităţi de care nu mă achit cu plăcere: serviciul în şcoală. peste ani o să fiu un model pentru el asa cum alti profesori au fost pentru mine.“Cea mai mare satisfactie ca învăţător cred ca fiecare dintre noi o are cand. comisii etc.. grafice.

” “Comunicarea este cheia esentiala a succesului în orice fel de mediu. dar pentru asigurarea reala a succesului deciziei luate ma consult cu ceilalti colegi şi cu managerii scolii. fie pentru a ajuta elevii să recupereze.Meseria de dascal este una pentru toate cadrele didactice. implicarea lor în activităţile organizate în şcoală şi nu numai” “Rezultatul tuturor cadrelor din unitate este apreciat la nivelul managerial deci nu se pune problema de a fi apreciat eforul meu în mod special. din punct de vedere decizional eu imi asum raspunderea doar asupra colectivului de elevi. Desigur .toti au facut acelasi juramant al dascalului.In mare masura sunt motivat în acest sens ghidandu-ma dupa motto-ul 13 . coordonez şi monitorizez activităţile educative din şcoală. prin ajutorul material oferit în desfasurarea diferitelor activităţi. este nevoie de o supraveghere mult mai atenta a elevilor.dar dincolo de prejudecati sunt fiinte umane care nu cer altceva decat intelegere şi afectiune.oportunitatea astfel să imi improspatez nivelul profesional.” 12.Consider ca intr-o şcoală deciziile trebuiesc luate de comun accord confruntandu-se opiniile tuturor . European.” “In mod cert efortul depus de catre un cadru didactic care lucreaza cu grupuri dezavantajate este mult mai mare decat atunci cand se lucreaza cu copii normali din doua motive: unul pentru ca trebuie să te adaptezi fiecarui elev în parte în functie de necesitatile lui care nu sunt în general identice la doi copii. Consider.” “Cum fiecare cadru didactic este managerul propriei clase de elevi. fie pentru performanţă.In şcoală în care lucrez nu imi este ingradit dreptul de a lua o decizie atunci cand este cazul . Fiecare cadru didactic trebuie să depună efort.” 13. iar a doua şi cea mai grava ca trebuie să lupti cu mentalitatile celor din jur chiar şi în privinta propriei persoane. pentru atunci când le solicit ajutorul în vederea realizării unor activităţi extracurriculare răspunsul acestora este promt” 11. Mereu eforturile mele au fost recunoscute la nivel managerial dovada fiind buna colaborare şi implicarea acestora în activităţile pe care le desfasor.Aveţi drept de decizie în şcoala dumneavoastră? La ce nivel? “Îndeplinesc funcţia de coordonator de proiecte şi programe şi ca atare organizez. Legat de comunitate pot spune că primesc semnale pozitive din partea părinţilor. totuşi. fie pentru a face faţă solicitărilor extraşcolare.Ca o recunoastere a activităţii mele de catre comunitate se poate observa o imbunatatire semnificativa a frecventei scolare a elevilor şi o comunicare mult mai deschisa cu parintii acestora .” “Există diferenţe între clase şi între şcoli. gasind metode de comunicare eficienta în context modern. că este mai solicitant efortul de a preda la clase cu elevi care prvin din grupuri dezavantajate. Consideraţi că depuneti un efort mai mare decat colegii dumneavoastra de la alte şcoli din oras? De ce? “Faptul ca lucrez intr-o şcoală în care predomina elevii de etnie rroma este o provocare la care am raspuns afirmativ incercand să schimb mentalitati şi idei preconcepute . este baza relatiilor interumane. Consideraţi că sunteţi implicaţi sau motivaţi pentru formare continuă şi dezvoltarea profesională? În ce măsură? “Tinand cont de specificul scolii în care lucrez se impune stringenta nevoie de formare continua şi dezvoltare profesionala.Asta nu inseamna ca eu as depune un effort mai mare decat colegii mei de la alte scoli din oras.

” 16. Aceasta imagine se datoreaza comentariilor pe care le face presedintele tarii. societatea românească îşi priveşte cu desconsiderare dascălii. de a contribui la educarea acestora.” “Imaginea cadrului didactic român a decăzut semnificativ în ultimii 20 de ani.“omul cât traieste invata”. daca as fi pusa în situatia de a alege din nou . Rolul jucat de educarea unei societati este minimalizat la extrem iar spijinul acordat este nul. pentru că nu investeşte în viitorul ţării. imaginea actuala a cadrului didactic este una umilitoare .” “Din pacate. se pune mare accent pe aşa ceva.pritre care . într-o epocă în care banul şi puterea primează. guvernul.Afirm aceste lucruri deoarece simt ca m-am nascut pe pamant cu un scop. însă din păcate se pune accent pe cantitate şi mai puţin pe calitate.” “Motivarea în vederea unei dezvoltari profesionale continue trebuie să izvorasca din dorinta cadrului didactic de a fi mai bun în meseria să .Din dorinta de autoperfectionare am aplicat şi am obtinut granturi la cursuri de formare desfasurate în tari ale Uniunii Europene.Pana nu de mult dascalul se bucura de un respect desavarsit din partea tuturor .Motivatii pentru formarea continua sunt numeroase. dar ce este mai dureros este faptul ca uneori sunt nerespectati chiar de proprii elevi.” 14 .Dacă aţi fi pus(ă) în situaţia de a alege din nou. cu cea a unui elev asezat la coltul de rusine de catre profesorul sau pentru o fapta de care acesta nu se face vinovat.in ciuda vicisitudinilor pe care le intampin zi de zi . La nivelul formarii continue la nivel local cunosc deja toate demersurile ce trebuie aplicate cât şi toata oferta formativa fara a ma simti motivata să aplic în vederea parcurgerii acesteia . iar printr-o comparatie mult mai plastica . poate şi lipsa de professionalism a unora dintre noi. societatea în general. colegii-in principal şi comunitatea . acela de a oferi copiilor caldura sufleteasca . Cu toate acestea .Desigur sunt multiple cauze care au generat aceasta imagine . consideră că învăţământul nu « produce ».Dascalul este un om de geniu .Au fost şi sunt în continuare cazuri în care profesorii sunt injositi . de a le insufla gustul frumosului –gesturi nobile pe care numai un om de geniu le poate oferi. nu aduce profit material.Sincer recunosc ca .” 14. insa în zilele noastre putini sunt cei care respecta aceasta meserie şi implicit persoana care o profeseaza. singurele cursuri de formare care imi starnesc un viu interes sunt în momentul de fata cele realizate în stainatate. ministerul educatiei cât şi presa. motivaţie există.care ofera viziuni mult diferite şi inedite fata de cele din Romania atat sub forma continutului cât şi a manierei de prezentare.” “Formarea continuă şi dezvoltarea profesională sunt absolut necesare în perioada în care trăim.Personal consider ca acest lucru de datoreaza intelegerii gresite a conceptului de democratie dar şi unor lipsuri ale sistemului educational. fiind văzut ca persoana care trebuie să se resemneze în fata opiniilor superiorilor. nelinistit insa devotat meseriei sale şi nicicand nu ar renunta la profesia care il tine cu sufletul tanar zi de zi. Ce părere aveţi de imaginea actuală a cadrelor didactice? Cui se datorează aceasta? “Imaginea cadrului didactic în societatea romaneasca a suferit transformari radicale.as alege aceeasi profesie. în plus se percept taxe uneori mult prea mari pentru venitul unui dascăl din România. v-aţi mai îndrepta spre această profesie? De ce? “Pentru a raspunde la aceasta intrebare v-as sugera să ne reamintim portretul dascalului din binecunoscutul poem al lui Eminescu “Scrisoare I”.In primul rand stiu ca în urma unei activităţi de formare la care voi participa vor beneficia elevii mei .

acestea fiind indirect influenţate de tradiţia deja existentă în familie sau de primul dascăl. acest profesor a ajuns la catedră întâmplător. onestitate. Este intersant faptul că toate cadrele didactice au avut la bază/ sau identifică în trecutul lor de şcolar. Calităţile menţionate sunt diverse. relaţionale şi ştiinţifice. organiza şi coordona. Ca şi competenţe specifice cadrului didactic din învăţământul primar. adaptarea la diversitate educaţională. răbdare. fermitate.chiar în mod accidenta. de a crea situaţii de învăţare adecvate şi de a stabili responsabilităţi în grup. voioşie. ca model. capacitatea de a-şi asuma răspunderi. jocuri care şi-au pus amprenta în alegerea viitoarei profesii. În afara interviului. afecţiunea pentru copii. capacitatea de înnoire a conţinuturilor în conformitate cu noile achiziţii ale ştiinţei domeniului. dragostea faţă de disciplina predată. la perioade de timp diferite. capacitatea de a stabili legături între teorie şi practică. din toate punctele de vedere. încredere. Ca şi puncte comune ale modelelor invocate de participanţii la interviu se regăsesc dascăli care aveam dezvoltate abilităţile de comunicare cu elevii. De remarcat faptul ca doar un subiect a ales Liceul pedagogic. încă din copilărie. capacitatea de a stabili relaţii de cooperare. acestă meseri fiind privită ca o ultimă soluţie.” Interpretarea datelor Două din cadrelor didactice participante la interviu au optat pentru meseria de dascăl. pregătirea psihopedagogică. capacităţi de cunoaştere şi interrelaţionare cu elevii. îndruma şi motiva. un climat adecvat în grupul de elevi şi de a soluţiona conflictele. integritate. dar numai un subiect aduce vag aminte de imaginea învăţătoarei. de a lua decizii în funcţie de situaţie. devodament pentru profesia de dascăl. credinţă în ceea ce face. celelalte facand această alegere după finalizarea cursurilor superioare. 15 . participanţii la interviu au identificat competenţe psihopedagogice. creativitate. spirit comunicativ. care nu cunoşteau doar obligaţiile şi îndatoririle elevilor ci şi drepturile acestora. entuziasm.“In mod dramatic desi imi iubesc foarte mult profesia şi am facut adesea compromisuri pentru a suporta normele actualei legislatii din domeniu. Astfel se întâlnesc capacităţi comune celor trei subiecţi: cunoaşterea temeinică a materiei. capacitatea de a orienta . deoarece am constatat că sentimentele nu sunt de ajuns pentru a supravieţui. dar şi cu cele din domenii adiacente. dragoste de muncă. interant sau nu. de jocurile de rol existente în copilărie. dar toate au adus în dicuţie dragostea pentru copii şi unele calităţi native pe care un profesor ideal ar trebui să le transmită şi celor din jur: calmitate. daca as avea posibilitatea de a functiona în alta tara as alege să plec dar tot în domeniul educatiei. Motivele care au stat la baza alegerii carierei didactice sunt oarecum diverse. vocaţie. De asemenea modelele prezentate dispuneau de metode de predare antrenante pentru elevi dar şi eram oameni integri care stabileau reguli. să îşi îndrepte atenţia spre învăţământul primar. Apar competenţe care se regăsesc orice standard profesional / ocupaţional referitor la cadrele didactice. pasiunea pentru meserie dar şi un respect deosebit faţă de elevi. fiind oarecum constrânsă de factorii sociali şi economici. acestea fiind apropiate de calităţile pe care ar trebui să le aibă întreaga societate: toleranţă. mai apreciată. capacitatea de a organiza elevii în raport cu sarcinile instruirii. Pentru cea de a doua învăţătoare. toate cadrele didactice mărturisesc că la debutul în carieră au încercat să-şi creioneze identitatea profesională raportându-se la modelul din şcoală. subiectivism. blândeţe. Este interant faptul că un singur profesor a menţionat ca şi calitate dragostea faţă de meseria profesată. deoarece drumul pe care educatia il are în acest moment nu mai corespunde cu ceea ce imi doresc eu ca şi parinte pentru actul de invatare al copilului meu. un cadru didactic care şi-a lăsat amprenta asupra viziunii legate de profesorul ideal. Modelul occidental la care ministerul doreste să ne aliem eu il gasesc defectuos şi lipsit de alicabilitate concreta în sistemul nostru care a dovedit pana acum ca poate da oameni de un inalt profesionalism” “Cred că acum aş gândi mult mai pragmatic şi m-aş îndrepta spre o altă profesie. personal consider că alegerea acestei profesii a venit ca o variantă salvatoare.

Nu s-au adus în discuţie satisfacţiile de ordin financiar (valoarea salariului). nu de puţine ori. documente care din păcate. documente care li se solicită. din păcate. De asemenea s-a accentuat dorinţa de comunicare la nivelul consiliului profesoral în aplicarea unor eventuale decizii care ar putea avea efect asupra unităţii. în feedback-ul psihologic. Singura provocare pentru cadrele din unitate o reprezintă încercarea de schimbare a mentalităţilor şi ideilor preconcepute prin metode de comunicare eficienta în context modern. dar şi în faptul că aceştia fiind apreciaţi şi valorizaţi profesional la nivelul şcolii în mare sau foarte mare măsură.S-a adus în discuţie nevoia unei supravegheri mult mai atente a elevilor. La nivelul comunităţii. Referitor la implicarea /motivarea pentru formare continuă şi dezvoltarea profesională toţi subiecţii au accentuat importanţa acesteia dar au avut viziuni diferite. Documentele justificative şi alte documente solicitate de partea managerială şi instituţiile pe plan local sunt văzute ca o obligaţie. experineţa formatorilor. fiind responsabilă cu coordonarea programelor educative şi dezvoltarea profesională a cadrelor din colectiv. cadrele didactice au afirmat că rezultatul muncii este de asemenea apreciat. European. Aceste documente au fost cuprinse şi în lista documentelor care nu fac plăcere cadrelor didactice. Rezultatul activităţii depuse este apreciat la nivel managerial. acest timp fiind uneori rupt din timpul alocat elevilor.Timpul petrecut de cadrele didactice este unul relativ mare. de a fi mai bune în meserie. Responsabilităţile care se regăsesc printre preferinţele cadrelor didactice sunt legate în general de partea activă a procesului de predare-învăţare. satisfacţie rezumată în general la respectul elevilor şi la performaţele acestora. nu fac parte din instrumentele necesare realizării procesului de predare-învăţare-evaluare a copiilor şi nici din evaluarea cadrelor didactice. că fiecare cadru didactic trebuie să depună efort dacă îşi doreşte rezultate foarte bune. beneficiul suplimentar care rezultă din schimbul de bune practici cu profesori din 16 . Satisfacţia meseriei se regăseşte uneori în “pastile pentru suflet”. dar dacă meserie este motivată de pasiune efortul nu se poate cuantifica. Toţi subiecţii au afirmat că lucrul cu copii aparţinând grupurilor dezavantajate este o provocare. Pentru deschiderea către formare. adeverinţe de formare şi nu pe calitatea activităţilor. tratarea diferenţiată a acestora şi activităţi specifice mediului incluziv. meseria de învăţător implică alocarea de timp şi în afara orelor de program şi timpul cadrului didactic ar trebui dublat de aportul indivudual al elevilor. deoarece uneori “suferă procese de transformare pe parcurs”. tinând cont şi de faptul că.celelalte având influenţă scăzută în ceea ce priveşte deciziile şcolii . de dorinţa de a persevera . acestea considerând că disciplina se asigură la nivelul clasei în mod special. însă toate cadrele didactice au amintit de dreptul de decizie pe care îl au în managementul clasei. ca o unitate de măsură fiind precizată îmbunătăţirea frecvenţei şcolare şi dialogul activ pe care învăţătorii îl au cu părinţii. De asemenea subiecţii sunt conştinenţi de faptul că satisfacţiile pot veni şi peste o perioadă de timp foarte mare. Pentru realizarea acestor “hârtii pe care niciodată nu le folosim pentru noi sau copii noştri”se alocă timp suplimentar. S-au menţionat beneficiile unei formări în spaţiul european. motivele invocate fiind calitatea cursurilor de formare. ca parte birocratică neavând un beneficiu la nivelul catedrei sau direct în imbunătăţirea activităţii didactice. De asemenea doua din trei cadre afirmă că supravegherea elevilor în timpul pauzelor nu intră în atribuţiile lor. Chiar şi unele activităţi educative cu scop informativ nu fac plăcere cadrelor didactice. acest fapt ne fiind văzut ca un efort mai mare decât al altor colegi de la alte şcoli din oraş. în relaţia cu părinţii. Alţi reprezentanţi ai comunităţii nu au fost menţionaţi. ceea explică în bună măsură ataşamentul faţă de meserie. activităţile extracurriculare şi cele şcolare fiind menţionate de toţi subiecţii. unul dintre subiecţi având şi responsabilităţi suplimentare (acestă responsabilitate regăsindu-se printre atribuţiile de care se achită cu plăcere). Toţi subiecţii au făcut referire la volumul mare de statistice. accentul doar pe cantitatea de diplome. cadrele sunt motivate de mediul în care îşi desfăşoară activitatea. Doar o învăţătoare are drept de decizie în la nivel managerial. de specificul colectivului de elevi dar şi de evaluarea defectuasă a cadrelor din ziua de astăzi care pune.

strict delimitată. nevoilor. au devenit uşor nostalgice. opiniilor oamenilor. 4. focalizat pe o anumită temă.Cunoaşterea îndatoririlor de ordin profesional/ competenţelor cadrului didactic de către elevi. întărită poate şi de faptul că în familia să există deja două generaţii de cadre didactice. care este condus de un moderator şi face parte din categoria tehnicilor calitative de culegere a datelor pentru analiza percepţiilor. 2. imaginea cadrelor în faţa societăţii este una defectuasă/ negativă. De asemenea cadrele susţin că acestă viziune este produsul unei societăţi marcate de complexe financiare. imagine infleunţată uneori şi de lipsa de profesionalism a unor cadre. 3.Identificarea factorilor care determină rezultatele învăţării. şcoala nu poate fi mai bună decît societatea care o găzduieşte… PARTEA II. discuţia este relaxată şi adesea plăcută pentru participanţii care îşi împărtăşesc ideile şi percepţiile. membrii grupului se influenţează reciproc. cadrele didactice au adus din nou în discuţie calităţile umane şi devotamentul profesional.alte ţări. un singur cadru a afirmat cu tărie că ar alege aceeaşi meserie. răspunzând ideilor şi comentariilor” (Kreuger) Interviul de tip focus grup se diferenţiază de interviul individual prin aceea că focus grupul duce la o multiplicitate de 17 . lipsită de respect. latura umană şi calitatea managerială a acestuia. cel de al doilea ar alege aceeaşi meserie dar nu în România. costuri care de cele mai multe ori depăsesc resursele financiare ale cadrului didactic. o imagine tratată cu superficialitate. motivaţiilor. De asemenea s-au adus în discuţie costurile ridicate ale activităţilor de formare din România. formare la care îşi pune amprenta calitatea educaţiei transmise de profesor. Această tehnică este o “discuţie de grup planificată organizată pentru obţinerea percepţiilor legate de o arie de interes strict delimitată. Descrierea metodei: Focus grupul este un interviu de grup. Totuşi este amintită valoare produselor învăţământului românesc şi calitatea oamenilor care s-au dedicat din pasiune educaţiei. de reguli şi ordine care au dus la decăderea învăţământului din România şi care văd învăţământul actual ca “un elev situat la colţul de ruşine. desfăşurată într-un mediu permisiv. sentimentelor. ar fi mult mai pragmatică şi ar alege o meserie apreciată de societatea de astăzi. dar şi impactul asupra elevilor din a altor cadre din unitate. Identificarea poziţiei pe care meseria didactică o ocupă în viitorul profesional al elevilor. La întrebarea dacă ar fi puşi în situaţia de a-şi alege din nou meseria. ultimul afirmând că.Identificarea principalelor însuşiri ale cadrului didactic din ciclul primar prin prisma învăţătoarei de la clasă în viziunea copiilor. poate.profesorul/ învăţătorul ideal în viziunea elevilor Problema cercetată: Elementele pe care elevii le cunosc din perspectivele activităţii profesionale a cadrelor didactice şi creionarea portretului profesorului/ învăţătorului ideal în viziunea acestora. Până la urmă. În viziunea participanţilor la interviu. Ipoteze sau premise: Se presupune că orice elev participă la actul educaţional din dorinţa unei formări viitoare. făra a avea o anumită culpă”. Obiectivele cercetării: 1.

a opiniilor faţă de un program. GHID DE INTERVIU FOCUS-GRUP PROFESORUL/ ÎNVĂŢĂTORUL IDEAL 1. pe baza preferinţelor acestora în urma solicitării şi de asemenea în funcţie de rezultatele înregistrate de aceştia la învăţătură. -elaborarea şi testarea ghidului de interviu În elaborarea întrebărilor am ţinut cont de obiectivele propuse de tema cercetării. Fiind patru serii pe an. Focus grupul este o tehnică pe care o putem folosi în cercetarea/evaluarea unei situaţii. -stabilirea structurii grupului şi a modalităţilor de selectare a participanţilor Cu privire la structura grupului am încercat să formez un grup omogen (doi elevi de sex feminin şi doi elevi de sex masculin). La fel ca şi în cazul cadrelor didactice participante la interviul legat de identitatea preofesională.(copii fiind participanţi pentru prima dată la o asemenea experientă) care s-a desfăşurat faţă în faţă cu subiectul şi a fost folosit ca metodă unică de colectare a datelor pentru cercetare. un mediu familiar (cabinetul consiierului şcolar). Ce credeţi despre ‟‟meseria‟‟ de dascal? Argumentaţi.perspective şi procese emoţionale într-un context de grup care produc date datorită interacţiunilor dintre indivizii care participă la interviu. profesorul ideal. 2. perioada alocată fiind de o oră pentru culegerea datelor din partea tuturor participanţilor. Elevii au fost selectaţi în urma discuţiilor cu părinţii. le-au fost anunţată tema de discuţie. dar şi de capacităţile de înţelegere ale elevilor cu privire la mesajul transmis -stabilirea datei. copiii selectaţi pentru participarea la cercetare sunt din clase diferite. respectiv clasa a IVa. dar care nu încurajează discuţiile interactive dintre participanţi. Prin intermediul focus grupului se obţin date calitative care surprind comportamente ale indivizilor. În urma obţinerii consimţământului fiecărui părinte al elevilor interviurile au fost de asemenea înregistrate cu ajutorul unui reportofon apoi transcrise. Pentru a avea alături un asitent moderator am cerut ajutorul consilierului şcolar din unitate. fosul grup (la care au participat 4 copii) a fost o experinenţă unică. produs. -derularea focus-lui grup Locaţia unde s-a desfăşurat interviul a fost cunoscută copiilor. a sentimentelor faţă de un anumit eveniment. participanţii având vârsta relativ egală (10-11 ani). care a avut mai mult un rol de observator. pregătirea moderatorului. Care sunt atribuţiile/ responsabilităţile pe care care trebuie să le aibă un învăţător? 18 . fenomen. idei. servicii. văzută de asemenea ca o necesitate de continuare a interviului realizat cu cadrele didactice privind identitatea profesională. probleme prin prisma interpretărilor pe care le dau oamenii acestora. fiind înscrişi în ciclul primar. Structura: În elaborarea celor 10 întrebări ale interviului de tip focus-grup am ţinut cont de etapele acestuia astfel: -stabilirea temei de discuţie Stabilirea temei de discuţie s-a conturat în idea realizării portretului profesorului ideal în viziunea elevilor. percepţii şi opiniii şi nu informaţii cantitative de tip cifric. a asistentului moderator Elevii au fost anunţaţi cu trei zile înainte de derularea acestei experienţe. locului şi pregătirea acestuia pentru întâlnire.

rabdatoare.sa fie buni cu alti copii.Care sunt atribuţiile/ responsabilităţile pe care care trebuie să le aibă un învăţător? “Învăţătorul trebuie să ii invete pe copii să scrie şi să citeasca. să stie cum sa-i invete pe acestia. să faca excursii. să ne faca să iubim toti copiii.” “Doamna cea mai buna este doamna care ne iubeste chiar atunci cand gresim.Care sunt însuşirile învăţătoarei de la clasă? Exemplificaţi.sa protejeze natura. Credeti că învăţătoarea voastră face parte din categoria învăţătorului ideal? 7. doi elevi de sex feminin şi doi elevi de sex masculin. 4. Este frumoasă pentru ca invata copii să scrie să citeasca. toate animalele. ne pune chiar să ne spalam inainte de a manca pentru a nu ne imbolnavi.” “Meseria de dascal este usoara. plantele. ne invata să scriem şi să citim.” 19 . Prezentarea şi interpretarea datelor Eşantion . Cum vedeţi voi învăţătoarea ideală/ perfectă? 6.” “Sa ne invete carte. ne invata tot ceea ce trebuie să stim în viata şi are gija de noi cât timp suntem la şcoală” “Învăţătorul trebuie să fie bun cu copii. copiii. în ziua precedentă zilei în care s-a realizat interviul legat de identitatea profesională a cadrelor didactice. interviul s-a desfăşurat în cabinetul metodic al Şcolii cu clasele I-VIII nr.” 2. V-ar plăcea să fiţi învăţători?De ce? Perioada şi locul desfăşurării interviului: Cum am menţionat anterior. Care sunt însuşirile învăţătoarei de la clasă? Exemplificaţi.Ce credeţi despre ’’meseria’’ de dascal? Argumentaţi “Este greu dar şi frumos să fii dascal. serbarile şi concursurile. Să fie bună cu noi. cât timp sunt la şcoală are grija de noi. să cunoasca lumea . Învăţătoarea vă predă bine? De ce? 9. Ce apreciaţi mai mult la un învăţător? Ce nu vă place? 8. frumoasă. să nu tipe. De ce credeţi că unii elevi învaţă mai bine la o disciplină sau la alta? 10. Ce înseamnă pentru voi învăţătorii? 5. “Invatatoarea mea este cea mai buna şi mai desteapta invatatoare pentru ca ne invata tot ceea ce trebuie să stim. excursiile. desteapta.decembrie 2010.” 3. să-i ajute pe cei care nu pot să vina la şcoală.” “Dascalul este ca doamna mea şi cred ca meseria doamnei este cea mai frumoasă caci este ca mama pentru noi.” “Meseria de dascal este foarte frumoasă pentru ca învăţătoarele îşi petrec timpul doar pentru a ne invata pe noi. fiecare elev fiind reprezentantul unei clase din ciclul primar (respectiv clasa a IV a). ne asculta şi ne intelege . greu pentru ca trebuie să faci toti copiii să te asculte şi frumos pentru ca te joci cu copiii.13 Craiova. buna.” “Doamna mea este frumoasă. trebuie să ii certe atunci cand gresesc dar şi sa-i iubeasca pe toti la fel. interesanta.3. 16. Descrierea grupului de subiecţi: Elevii participanţi la interviu au vârste de 10 şi 11 ani. Rezultatele pe care aceştia le au la învăţătură se încadrează între calificativele bine şi foarte bine. Notă: răspunsurile prezentate sunt în stare brută şi nu s-a încercat cosmetizarea acestora 1. să ii invete despre plante şi animale. Prezentarea datelor După realizarea interviului şi înregistrarea acestora. am realizat transcrierea răspunsurilor în vederea realizării analizei calitative pentru definirea profesorului ideal. punctuală şi ne pregateste serbari şi excursii foarte frumoase.

rade cu toata fata cand facem o gluma buna în pauza şi ne iarta cand gresim fara voia noastra.toti copii care participa la concursuri obtin rezultate de foarte bine.este cea care daruiseste fara să uite să fie autoritară.sa predea cu placere şi pe intelesul nostru. cu siguranţă”-pentru toţi subiecţii participanţi la focus-grup 7. doamna mea este pentru mine o a doua mama.” 5. dar preşedintele să ne dea salariu ca să nu facem grevă ca doamna” “Eu vreau să fiu pictor sau arhitect . destepte. mi-ar placea pentru că iubesc copiii şi as vrea să pot sa-i invat tot ceea ce m-a invatat şi pe mine doamna invatatoare.V-ar plăcea să fiţi învăţători?De ce? “Da.” “Învăţătareal ideală pentru mine este ca doamna mea “ “Învaţătoarea ideala este doamna mea” 6.” “Doamna explica atat de bine incat toata lumea din clasa intelege lectia. să se joace cu ei. haioasa.” “Trebuie să fie ca doamna mea. nu ne cearta iar atunci cand o suparam tot doamna este cea care face să nu ne simtim vinovati pentru faptrele noastre.” “Toate învăţătoarele trebuie să fie calme. Pentru ca inteleg tot.” “Învatatoarea mea este ca mama mea de acasa. frumoasă şi iubitoare.Ce apreciaţi mai mult la un învăţător? Ce nu vă place? “Cel mai mult apreciez bunatatea şi nu-mi place cand sunt pedepsit” “Cel mai mult imi place la doamna mea ca atunci cand facem greseli ne explica unde am gresit dar ne iarta. dar atunci cand voi fi mare eu vrea să fiu doctor.” “O iubesc pe doamna mea.” “Invatatoarea mea este buna. frumoasă. “Doamna se tine de cuvant tot timpul şi duce la bun sfarsit tot ce isi propune .” “Mi-ar plăcea să fiu învăţătoare.” 4. Nu-mi place cand doamna este bolnava şi totusi vine la şcoală. Nu prea imi place ca ne da multe teme şi nu am timp să ma joc.” “Învăţătorii sunt foarte destepti şi ii invata pe cei mici să ajunga oameni de incredere. pentru ca viata este la fel de importanta ca educatia” 20 . intelegatoare.Cum vedeţi voi învăţătoarea ideală/ perfectă? “Învăţătoarea ideală este deşteaptă.” “Eu invăţ mai bine la matematică pentru că este mai uşoară.” “Da. alţii la ştiinte.Pentru ca intelegem din clasa lectia.Învăţătoarea vă predă bine? De ce? “Invatatoarea preda bine pentru ca intodeauna ne explica ceea ce nu intelegem şi ne ajuta” “Da.“Învatatoarea mea este calma. eleganta şi hotarata.Invatatorul castiga putin-mama este educatoare.” “Eu apreciez cel mai mult blandetea şi desteptaciunea doamnei mele. Alti copii invata mai bine la romana. Nu imi place ca uneori doamnele tipa când suntem în pauză şi dau teme mari şi grele” 8.” “Unii elevi invata mai bine la o anumita materie pentru ca le place acea materie mai mult” 10. desteapta.” 9.” “Pentru ca mama mea este plecata să munceasca în strainatate. La matematica merg la concursuri cu doamna. rabdatoare. De ce credeţi că unii elevi învaţă mai bine la o disciplină sau la alta? “Depinde de înclinaţiile pe care le are fiecare copil şi de cât de mult isi doreste să invete şi să devina cineva în viata” “Mie imi place mai mult matematica decat romana şi invat mai usor la matematica.Credeti că învăţătoarea voastră face parte din categoria învăţătorului ideal? “Da.Ce înseamnă pentru voi învăţătorii? “Învăţătorii sunt ca şi parintii nostrii pentru ca au grija de noi cand suntem la şcoală şi pentru ca ne invata doar lucruri bune. să iubeasca copii.

în special pentru elevii ai căror părinţi nu sunt alături de ei. comunicativă. frumoasă. învăţătoarea suplineşte rolul mamei pe toată durata timpului petrecut în şcoală. Acest portret ideal porneşte de cele mai multe ori de la modelele profesionale pe care fiecare dintre cei 21 . toţi au atras atenţia volumului mare de teme pentru acasă. răbdătoare. oferind din nou o înşiruire de calităţi umane. cele mai importante fiind competenţele psihopedagogice şi psihosociale. meseria de dascăl este văzută ca o posibilă carieră. dacă doreşte să-şi depăşească condiţia socială. care-i conferea autoritate epistemică. Invăţătoarea este inteligentă.Un elev a atras atenţia asupra perserverenţei şi ambiţiei constructive de care trebuie să dispună fiecare elev. De asemenea activităţile extracurriculare au fost văzute ca atribuţiile învăţătorului pentru toţi subiecţii participanţi. Pentru copii. Paleta însuşirilor/ calităţilor învăţătorilor este una foarte largă. să parcurgă etapele unei realizări profesionale. În reprezentarea socială stereotipă a unui bun profesor se regăsesc aptitudini şi competenţe diverse. Întrebările legate de portretul ideal al cadrului didactic nu au strâns date noi. Reprezentarea socială a profesorului ideal presupune prezenţa unor aptitudini sau competenţe pedagogice care determină succesul acestuia în procesul instructiv-educativ. tolerantă. Toţi subiecţii au identificat menirea învăţătorului. profesorul a fost reprezentant al ştiinţei. Datorită vârstei subiecţilor. Ca aspecte negative s-au regăsit şi reacţii legate de disciplină şi lipsa timpului dedicat principalei activităţi a copilăriei: jocul Legat de stilurile de predare. Rezultatele învăţării depăşesc limitele şcolare: reguli de igienă. aceştia afirmând că înţeleg lecţia din clasă. în activitatea instructiv educativă s-a amplificat în conformitate cu noile cerinţe referitoare la calitatea prestaţiei sale. toleranţa. Deşi întrebarea se referea la atribuţiile cadrului didactic. generoasă. El media didactic relaţia elevului cu ştiinţa şi era agentul acţiunilor educative. punctuală. realizarea învăţării. dar şi cu rezultatul final/ scopul acţiunii. aceea de a educa. Reultatele învăţării la o anumită disciplină este puse pe seama capacităţilor elevilor de învăţăre. paleta comportamentelor fundamentale ale profesorului. creativă. subiecţii cotopind idealul cu învăţătoarea de la clasă. Contemporan. calmitatea. elegantă. Este interesant faptul că există o legătură între calităţile cadrului didactic în viziunea învăţătorilor şi calităţile văzute de copii. deschidere către noi orizonturi. iar ca punct comun pentru lucrurile care nu le fac plăcere. trasătură pe care subiecţii au identificat-o cu dragostea învăţătorului pentru copii. Concluzii… Tradiţional. perseverentă. învăţătoarea este încă identificată cu imaginea mamei. dezvoltarea simţului estetic. glumeaţă. construită pe principii şi valori. Doar la unul din cei patru elevi. elevii puncând durata timpului petrecut în şcoală. stima de sine. dar şi plasarea meseriei de dascăl alături de alte meserii nu mai puţin importante. Cei din urmă au identificat calităţile morale/ umane ale cadrelor. iubitoare. subiecţii au identificat decât scopurile finale ale acţiunii. ca o persoană care îi ajută să-şi aleagă un drum corect în viaţă. de a învăţa şi de a dezvolta copiilor o personalitate frumoasă. modelul părinţilor care au ales aceeaşi carieră. prima caracteristică a meseriei cadrului didactic este frumuseţea. elevii au subliniat şi căteva calităţi obligatorii: bunătatea. ca un deschizător de drumuri. prietenoasă. de înţelegere şi de înclinaţiile pe care le au aceştia. în procesul instructiv educativ. la ceilalţi motivaţiile alegerii fiind diverse: lipsa recompenselor financiare care nu corespund volumului de muncă depus. mai mult calităţile umane decât cele profesionale.Interpretarea datelor În ochii elevilor de clasa a-IV-a. Învăţătoarea este văzută ca un om deştept. fermă. iar învăţătorii au accentuat şi calităţile profesionale. informative şi formative. pentru că învăţătoarea explică şi îi ajută pe toţi elevii. era „ştiiutorul” în domeniul său de specialitate. Subiecţii apreciază la învăţători încă o dată.

un bun profesor este foarte atent ca toţi elevii să beneficieze de aceaşi grijă din partea lui şi să nu lase ca presupusele sau realurile lor handicapuri sau incapacităţi. standarde. achiziţiile dobândite în această perioadă vor pune amprenta în dezvoltarea lor profesională. de motivaţiile lor. toate sunt organizate în jurul personalităţii profesorului. modul lor de raportare la procesul de învăţare. elevii. Profesorii trebuie să fie atenţi şi interesaţi şi despre ce cred elevii despre ei înşişi. acel om deosebit de cult. Pe lângă aceste competenţe şi aptitudini specifice. el trebuie să folosească modalităţi eficiente de implicare a familiei în viaţa şcolii şi în dezvoltarea elevilor. prin bagajul de cunoştiinţe şi prin atitudinea de la oră. Tipul acesta de înţelegere nu este lipsit de importanţă. deprinderi. acel profesor care ştie să predea astfel încât să te facă atent. succseie şcolare. în dăruirea profesională sau în privirea elevilor – poate fi cel mai obiectiv mijloc de evaluare al fiecărui profesor. de efectele învăţării asupra relaţiilor lor cu grupul de prieteni. ei chiar trebuie să pună în practică acest principiu. Mai mult decât atât. de aspiraţiile şi calităţile lor. diferenţele individuale. care induce elevilor săi starea de a fi gata pentru a îndeplini orice sarcini şi interdicţii. cadrele didactice trebuie să îşi cunoască foarte bine elevii. Alături de toate acestea el trebuie să se implice în rezolvarea problemelor comunităţii promovând valori morale şi civice. care ştie să îşi apropie elevii. Astfel bogăţia de cunoştinţe. constituind prototipul viitoarei reprezentări sociale. Trebuie să colaboreze cu membrii comunităţii şcolare. o bibliotecă vie. Pentru a lua în seamă particularităţile individuale. iar diferenţele dintre ei influenţează învăţarea. conduita socială. răbdător. contextele culturale sau sociale diferite din care provin aceştia. Experienţa îndelungată a şcolii arată că elevii învaţă şi se formează aşa cum sunt ei căţăuziţi de profesor. chiar dacă aceştia sunt foarte diferiţi prin trăsăturile şi talentele lor. Cel mai bun indicator al eficienţei şi competenţei unui cadru didactic sunt rezultatele sale. să influenţeze relaţiile dintre el şi elev. setea continuă de cunoştinţe. Lucrurile pe care le află depre elevi în timpul procesului de educaţie devine automat parte a competenţelor lui didactice. îi citează afirmaţiile. Din acest motiv un profesor trebuie să fie devotat elevilor şi învăţării acestora. Toate aceste competenţe necesare unui profesor vor influenţa performanţele elevilor. astfel încât să te ajute să înveţi. interviul a reliefat şi o altă trăsătură definitorie pentru un bun profesor: vocaţia pedagogică. tocmai de aceea rolul profesorului este foarte important. îi imită conduita. Un profesor trebuie să plece de la ideea că toţi elevii pot cu adevărat învăţa. îi împărtăşesc convingerile. Succesul este garantat de încrederea profesorului în demnitatea şi valoarea oricărei fiinţe umane şi în potenţialul care există în fiecare. când îi observă lucrând. Profesorului desăvârşit îi place să lucreze cu tinerii şi se pricepe să înpărtăşească cunoştinţele lui tuturor elevilor. Imaginea profesorului sau învăţătorului preferat a rămas în memoria fiecăruia. Conform interviului acel sentiment de împlinire pe care îl simte fiecare profesor în sala de clasă şi care se regăseşte în dragostea faţă de copii. învaţă atunci când îi ascultă pe elevi. dar şi de dezvoltarea caracterului lor. care ştie să selecteze şi să filtreze informaţiile astfel încât să nu te încarce în van. Vorbind despre competenţele necesare. care te captivează prin limbajul sau.chestionaţi le-a întâlnit pe parcursul traseului şcolar. temperat. cât şi în evaluarea cadrelor didactice. Având în vedere că nu lucrează doar cu un singur elev. Ei absorb atitudinea profesorului. deoarece profesorul trebuie să îl folosească constant pentru a-şi modela metodele de predare. Spre deosebire de celelalte trăsături. disciplina. Succesul obţinut de tineri în şcoală. Se presupune ca profesorul să fie membru activ al comunităţii. cel ce ştie cum să îşi facă ora un cadru plăcut pentru ceilalţi. ei trebuie să ia în considerare faptul că elevii sunt diferiţi. se impune şi valorizarea lor. Probleme cum sunt motivaţia. iar în secolul în care 22 . blând şi cald la suflet. vocaţia pedagogică este mult mai dificil de evaluat şi măsurat. capacităţi şi credinţe care îl caracterizează pe un profesor se vor transmite şi însuşi elevilor acestuia. fiind din ce în ce mai mult ignorată în prezent atât în alegerea carierei didactice. precum şi dragostea sau averiunea lor faţă de şcoală. Un profesor bun învaţă din experienţă. transformându-i în proprii copii. Cert este că întotdeauna profesorul ideal a fost şi va fi un om calm. Pentru a servi mai bine interesele elevilor.

Focus Group – A practical Guide for Applied Research. Sage Publications. Editura POLSIB. uneori acestea sunt suprasolicitate oficial. Răbdarea este o calitate esenţială a unui profesor. şi nu structura în sine a acesteia .Profesorul este factorul determinant al succesului unei lecţii.Profesorul trebuie să fie un ghid. Cartea Universitară. Proiectul „Şcoala aşa cum este” Cercetarea portretului elevului. Profesorul trebuie să fie creativ. şi un bagaj de cunoştiinţe. I. poate. educatori mâine. Bibliografie:      Krueger. .Pedagogie şi elemente de psihologia educaţiei. faţă de şabloane. pentru a putea merge în faţa unei clase de elevi este necesară o pregătire de specialitate înalt calitativăA doua condiţie necesară este înclinaţia spre această meserie. care îndrumă eforturile receptive ale elevilor. Sibiu. deoarece nici un lucru nu va fi bine realizat dacă nu se face şi din plăcere. Lucia – Standarde profesionale pentru Profesia Didactică. La grădiniţă căutam afecţiunea şi atenţia. fie ea tradiţională. D. aceia dintre dânşii care nu au uitat să fie oameni. un ghid competent. Este cert însă că. P. întrucât părinţii noştrii. aşa cum fiecare dintre noi este diferit. Cu toate acestea încă mai există profesori ideali. faţă de modalităţile didactice căzute în desuetudine. Profesorul ideal trebuie să abordeze studiul obiectului pe care-l predă. Ungureanu.. Robert. 23 . Centrul Educaţia 2000+. Relaţiile profesor-elevi. Şi abia atunci elevii de azi vor putea defini corect termenul de profesor ideal. acesta arată cu totul altfel. ale căror limbaje trebuie să-i fie accesibile. iar în profesori acei oameni ce altă dată îngheţau sălile de curs. referiri la artele conexe. nu ca scop în sine. Profesorul ideal ar trebui să îndeplinească o serie de calităţi.. 1971. Şi acestea devin eterne în minte şi în suflet.o condiţie. să nu fie obedient. cu elevat gust estetic şi amabil. de cealaltă parte a catedrei. să simtă şi să gândescă o dată elevii ce mâine vor schimba lumea. E. Şi. al profesorului şi a interacţiunilor acestora Gliga. în clasa întâi se adaugă înţelegerea. să introducă în lecţie dimensiunea estetică. Bucureşti. chiar dacă. în gimnaziu ne dorim. în majoritatea cazurilor schiţele nu vor coincide.. fie modernă. până la pierderea identităţii sale profesionale. sensibil. în mintea şi sufletul fiecărui elev.Ciolan. sunt ore ce te rup din această stare. iar la liceu ne ataşăm de acei oameni deosebiţi care ne deschid mintea şi ne luminează sufletul. motivaţională) şi relaţii de cooperare (distribuirea şi redirecţionarea sarcinilor). imaginativ. afectivă. la clasă sunt de obicei structurate pe două direcţii :pe relaţii de comunicare (informaţională. spontan. New York. R. O. căci abia atunci vei înţelege pe deplin ce-i într‟ânsul. Bucureşti. pe lângă acestea. Şi totuşi… termenul de profesor ideal este unul relativ căci. pentru că competenţa comunicativă ar fi o altă trăsătură importantă a profesorului ideal. 1994. 2002 Dumitru. D. Voicu. Institutori ieri. ci ca mijloc de realizare a obiectivelor educaţionale. viziunea anterioară asupra faptelor sale devenind opacă”. precum şi bunicii încă mai văd în noi nişte copii neajutoraţi. singura validă sub aspect psiho-pedagogic şi didactic. să sensibilizeze elevii şi astfel să creeze condiţiile necesare realizării comportamentelor unei educaţii implicite. pentru ca prin întregul său comportament. 2008. simte şi gândeste într-o cu totul altă manieră.trăim. Orizontul lui cultural-artistic trebuie să fie întins şi să-i permită a stabili. În primul rând. Căci Schopenhaeur spunea: “Niciodată nu judeca şi nu cataloga o fiinţă umană până nu îi simţi trăirea. acest aspect este mai valabil ca niciodată deoarece atunci când stresul este cuvântul definitoriu pentru întreaga noastră existentă. L. aşa şi profesorul ideal va fi schiţat în varii moduri. 2005 Dottrens.Trebuie să fie ingenios. inteligent. de elevi şi de părinţi. deoarecenu toţi elevii sunt genii şi pricep din prima.

Bucureşti. Personalitatea profesorului român. 24 . Biblioteca Liceului Românesc. Ion. Sulea-Firu. 1939.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->