Sunteți pe pagina 1din 92

.

"
BOAE DE GRAU
ANL IV, N-ruJ 12 REVISTA DE CULTU
R
A
_
DECEMVR 1933
www.dacoromanica.ro
CUPRINSUL
CABINETUL NUMISMATIC AL ACA-
DEMIEI ROMNE (cu 1 figuri) d. C. MOISIL
PALATUL CULTURAL DIN TURNU-
SEVERIN (cu 35 fguri)_ . . de POMPILIU COSTESCU
IN JUGUL DOMNULUI (IV . . . . d. IOSIF NYIR6
(cu t figuri de B. Sa din ungure,te de Ii, Dau
CRONICA. Cri, cnferie, cngrese, exoziii: Gnd Romnesc; K6s Karoly;
Lauda negoului Romnesc; Conferinele Pen-c1ubului din Cluj; Parcuri
Zoologice; Iosif Nyir6; Teatru,muzic, ciematograf, radio: Statistica fil
mului. Turism, sport, eucaie,/izicd: Crciun n muni; Valea-fr-Iar
i Coasta-de-Argint.
(Cu 16 figuri).
Plan colorat: Cteva scene din istoria negoului romnec, pictur mural
(dup o schi), de eealia Cuecu Storck
Reactor: EMANOIL BUCUA
Un exemplar 25 lei
Abonamentul pe a 8 lei
REDACIA:
DI RBCIA BD UCAIEI
P OP O R U L U I
BU C U R B T I, I I
Sit. Gneral Berthelot Nr.
EDITURA:
MONITORUL OFICIAL I
IMPRIM. S TATULUI
ADMINISTRATIA:
IMRIMERIA NATIONALA
BUC URETI, V
Calea erban Vo 133-1;
www.dacoromanica.ro
Sftu' Iie, ico de M(m"u Pund ButU
www.dacoromanica.ro
c R o N 1 c A
Cri, conferine, congrese, expoziii
ICOANE. -Marcu BEta mi pU$ese zilele trecute pe dru- Pictorita a indr3git dela incepui albul i negrul i l cul-
muri ca sl aflu dacl se ntlnete pt la 186 in iconografia tiva! gravura. Primitivismul voil de mijloace a dus-o la pri-
noastd numele unui Matche OriJa"u. A glsi! el o coanl mitivismul i aproape la r1nimul de scopuri. Din plien-
semnat. a, ntr'un metoc la Alexandria egiptun3, i vrea iiniul de linii al creatoarei, in durate i plinl de putnle,
si tie daci i se cuvine mai mult! sau mai pu!in:luare aminte. s'au deluit dela un timp, ca si eodrascl mai apoi, vede-
Partta ciudatl a ti este e fondul pe c;re e ;,eull
figura sUnli redl Constantinopolul, cu marile mos
chei la orizont i cu Cornul de Aur plin de coribii
pe supt ele. Meterul se vede ci a stat in cetatea p.
gin i s'a Ibat furat de frumuselea i mlrelia ei.
Numele lui nu spune insi nimic istoricil or de icoane,
dar chiar prin aceasta crete in insemnltate. Lista att
de ducl a zugravilor ntri sfinli, de ob.lie rom
neasd, se mrete cu ind unul, un clUtor pe dru
murile Rlslritului, dmas pinl azi necunoscut. 01
pUlin perdeaua la o parle i intrl intre iconarii ntri,
intre cari pe acea vreme se numlra i Meteru Nicu,
piCiorul Niculae Grigorescu de mai tlrziu, imri cu
singura ta icoanl tiutl pe bral, Malache Orinu dela
1860, ca un erou deplrt;tde Alcdndrie I Z1mbete nu
mai lui Marcu Seu care te-a descoperit i tea adus
iad aCl dupl ;ppe aptueci i cinci de ani!
Dad odinioarl dintre iconarii mai inzestra\i ieeau
piCtorii romlni de mare vad, inoitori ai artei lor,in
zilele noastre incep d se petreacl lucrurile tocmai dim
potrivi. In trebuin!a de apropiere de ceea ce e mai
adnc al poporului artistul pl;tic a intut in biserid
i s'a oprit inaimea impodobirii ei colorate. Bitanti
nul l-a c;lig;l. Talentele cele mai felurite s'au suit
pe schele i ca Michel Angelo in Capela Sixtinl au
visat pe Dumnueu Tatii i pe loIi Sfinii In hainl i
In inflliare nou3. Stoenescu, Tonitta, Demian, Brlescu,
Olga Grecianu i alii peste rari trec, au ngroat rin
durile iconarilor ntri moderni. Zugrav de biserici n'a
mai fost un cudm m3i mult de oarl. Renterea
picturii a cunoscut in Romnia ,i o renatere de gin-
duri i de motive cu o Intoarcere spre biserid. E inci
o forml a idealismului autohton, mutat dintre literali ntre
arttii plastci. In aceea micare trebue aezatl i munca
pentru frumos, ad1ncit3 acum in urml ini numai i nu-
mai in icoane, a d-nei Maria Panl Buescu.
Se. Anton, icoanl de Maria Pani Buecu
niile de iconQtas, clte o Maica Domnului indoitl pute
SUntul Prunc
i
peste durerile lumii sau cte un SUnt Gheor
ghe 11n3r, nfipt n ,ciri i repezit cu toatl vp In balaurul
cu multe capele. Nu era nimic din lipicul tot mai obosit al
www.dacoromanica.ro
BOABB DE GRU
ErminUJor de oal1, cu dt nc1pea pe mlini m;i puin cre
dincioase i mai mercenare, dar era tot duhul i tO putere;
dinluntcu InoitOre. Ca nite ilustraii de vieli ale Sfin\ilor
sau ea nte medalioane de tmpll, chipurile i faptele se
recunOjteau numaidect i aduceau cu to:te acestea ceva
, Nu cunoc o stiliure m potrivitl, i cu privire 1; tradiie
i cu privire 1; cerinele anistce cele mai dificle, dedt re
lultatul talentului i al otenelilor stlruito:re ale d-nei Panl
Buescu"
Cele doul pilde, pe care le punem inainte, vor da insi un
temeiu mai bun dedt orice incredinare, spuselor noastre.
SUntul Anton ne privete de supt glug; lui dnltl i grea,
ca de dincolo de plC;I, iar SUntul Ilie pleac duduind cu
telegarii lui roii luai de pe perelii Voronelului, prin cerul
podit cu fulgere.
TRAIII NEGUSTORETI. -Oraele trlesc i ele de
viaJa societlii i a J1rii care le-au creat. Mi-aduc aminte de
mirarea mea oolari el o vatr de lumim ca Atena a putut sl
fie prsitii
i
uitat de propriii ei locuitori, cu Acropolea pe
care Partenonul i Erecteionul s'au pstrat apfOpe intregi
p;ni acum doui sute de ani, i si rim;ni secole un sat sirac
ntre cele mai sirace sate. Trecerea Marelui Apostol i dvna
lui Dionisie Areopagitul nu fusuerl deajuns ca si faci iertat
frumuseea pig1nismului care nidieri nu strllucise de str!
lucirea lui de-aici. Nici astbi in Atena bisericile nu ilbutesc
s3 ia linii i putere de monumente de arti din pricina templelor
O poslbirie din timpul Romanilor i a zeilor cari cutremur: inel atofera i crapi ctapetesmele.
Bucuretii arati ,i ei in mic o desvoltare legatl str; de
nea,teptat i fraged. Genunchii nu se fr:ngeau totdeaunJ istorie. Afarl de dtna biserici, cum e aceea din dealul Radului
pentru rU.lciune, tocmai pentrud ochiul, insetat deodat, Vod sau al lui Mihai Vodi, dldiri de o vechime m mare
voia s vadi i s se desUtne. Cerul cobora cu obraze noui de o sutii de ani nu se mai ntlnesc. S'au dus uliJele de odi-
pe pmnt. O noui iubire umplea inimile. Meteugul Evan- nioar cu casele i chiar cu numele lor, aa cum s'au dus oa-
ghdistului Luca ne diruise cu un nou ucenic. menii. Pornirea eroid dela inceputul secolului trecut, de ru-
Oda aceasti lucrare pentru sine, pen!rU dliv; prieteni i pere de tradiia greael i chiriliel i-au Ucut drum, surpind
pentru Saloanele oficale de gravuti i desen, incununat cu i inlocuind peste 101. Oraul stl sub ochii notri, ;prOpe de
obnuitele i poate ud;rnicele recunOteri, d-na Mari ieri, i cu fiecare ti se schimb cu o bucurie tineread. Nimic
Pani Buescu ; primit apfOpe h;rul i binecuvntarea unui nu-i ridiel in;inte piedeca unei amintiri vrednice de apir;t.
pas mai departe. Artista a gsit 1n sine pe femeia cretin D;r ceea ce se int;mpl cu tidurile, se 1ntlmpl: cu oamenii
i s'a glndit la un mijloc de inmulire a aceluia exemplar, i cu indeletnicirile. O comemorare de firm de negustor. ca
care s ajute pltrundtrea n toate casele a unei mai bune
icoane i, prin u, a unei noui religiolitli. Sdndurica de teiu
de pe vremuri, care (rebuia gbiti prin (lrgul de lemn do
brogean al Brlilei, Ucea lo orielrei tlblii, aceasta se putea
acoperi cu un mortar i In stratul crud si se imprime de ne
numlrate or ca Intr'o fresci dmbetul unei sfinte sau durerea
unui mucenic. Icoana ii plstra nestricat caracterul de oper
tot pe atit de credin pe dt de art:, i 1n schimb preul scdea
p;nl la nivelul oridrei pungi. Pictoria ; Ucut mai mult.
'
Ea i-a imprumutat meteugul Asociaiei Crqtine a Fe
meilor, care ; luat asupri-i sarcina rispndirii i afl n
aceastl oteneall un Indoit rost activiiliii ei obnuile. O ex
poliie, pllnuitll pentru lun; Februarie, V; arlta tuturor cele
18 sau o de compoziii de pnl acum ale artistei i variaia
la infinit de ton i de impresie, care se aplr; de uniformi
%are. Va fi una din cele mai de seaml manifestlri ale artei
mirene pentru nvioraru vielii bisericeti. Dup ce oameni
i
de gust i de pricepere s'au rostit vor putu si-i 3punl cu- O postlvJrie din secolul trecut
vintul
i
oamenii de credinti. Lor mai cu seam tebue si
le vorbeasd, pentru cari au fost gindite i lucrate cu nfri- aceea a postlvlriei Schlesinger, infiinatl la 1858, cu un an
gurare, aceste obiecte de inchinare i de cult intim ortodox. Inainte de Unire; Principatelor, e ceva cu totul rar. Trebue
D-I N. Iorga, I drui neincredere fali de Inoiri, mai ales si fim recunoc3tori conduc3torilor ei de astizi, cari s'au
In acest domeniu, e In deobte cunoscut:, nu s'a sfiit sl aibl ostenit
i
au tiut s'o aetc ntr'un cadru aproape cultural.
urmitOrea plrere: Dovad: drticica, priit; al acestor ctev; r3nduri.
www.dacoromanica.ro
C R O N I C A
. '
Ca s'o aldtuiasd i-au unit priceperea sau arta scriitori i ca o concreie calcad, ca s lumineze o idee fericitl, Stofa i
colectionari. Doctorul Nicolae Rlsmeri1 schiea: viaa co- costumul. O preocupare aprope la fel a dus la viscolul de
mercal1 de acum trei sferturi de veac i mai dinainte, cu un imagini, de judedti i de transpuneri profetice al lui Carlyle
condeiu care, dacl ar fi mai anecdotic, ar izbuti sl aduc1 aminte In Sartor Resartus. Aici, din cele patru propozii, mai mult
pe alocuri de Ion Ghica. E vorba de vremea apus3 pe la 1850, de prezentare dedt de tratare, una tie 51 aureolne tn treadt
a anteriilor de abagu sau de suvaia i a giubeldor de samur,
a bogasiilor colorate, a carmasiului, mohairului, stofdor de
Orient. de Alep sau de Hios, a postavurilor de Flandra sau
de Frana, Veritres, Elbeuf, Abbeville sau Sedan. Piaa
Lipscli nsli se nchidea. Ap1rea Viena i i incepea faima
marfa engle%l. E o enumerare, Intru nimic mai puin strlucit3,
dect a granzilor din Herani. La 1839 Gheorghe tefan
Coengiopolu, care deschisese un mare magazin de stofe In Lip
scani, col cu elari. aducea abia primii croitori de modl noul,
pe Coulevrin dela Paris, pe Prinian i pe Franke din Vienat.
Parcl vedem pe tineretul romantic al timpului. cu redingote
bine lipite pe trup i cu cravatele largi, lsate in valuri de
mltase sau de dantele. prin aceste intii prlvlli i de mode.
Figuri iubite. ca Grigore Alexandrescu i Nicolae Bllescu,
se mbrlcau la fel. Intia revoluie a fost a imbr1c3mintei:
Rlslritul i Apusul s'au deosebit i s'au cionit la Inceput
in croitoriile secolului.
latl ca o ncadrare, Hanul Manuk, In gravura din coleclia Po511vlria Schlesinger In 1933
Olevschi, cu prispele i foioarele lui pe trei laturi i cu d-
rutele de Braov cu coviltir, deshlmate la focurile fumegoase moda:. Moralitii, lipsii de teme noui la preocup1rile lor de
din curte. E un fel de garl cu intrepozite de mlrluri a vremii. biblioted, se referl, ca 51 vetejeasc1 moda, adie circulaia
Abia dacl aezarea de at1zi, ca loc, in inima Ilrgului, i de in aspecte noui a decenei, la omul pe,terilor, invelit sumar
zidire, cu un sistem de sli de ogradl intre case, a Hotelului cu pielea ursului din pldure, pe care cel pUin omul sllbatec
Dacia, mai amintete de Hanul i de forfota lui de-acum ta 51-1 prindl i 51-1 doboare . Moraliti atlt de nlbldlii
:fplezeC de a. Altl gravurl, din aceea. clectie, supune nu tiu s5 existe, dar ciocniru stilistid scaplrl i urmrete.
meditaliei noastre pe baierul dela inceputul secolului al Ca o ilustrare, un om Ur stomac de astzi i tus in jos de
XIX-lea, pe care l-a mai gsit Kiselev i l-au combltut, cu nite pantaloni prea lungi i prea largi, se uil1 Ingrozit la
oonjuraii carbonare sau cu zefJemele pariziene, tinerii, copii strlmii portului din spinare, proiectai schematic din camera
ai lui, ntori bonjurlti i revoluionari dela studiile unde-i obscurl a trecutului. Sunt aici slbatecul cu ghioagl i cu
trimisese i-i ntre\inuse babaca din veniturile moiei mun- blani al d-lui Arghezi, hoplitul grec sau legionarul roman,
cite cu robi sau ale Vistieriei, gopodrile de caftaneJe de tQtt muschelarul rezemat in muschetJ, dar care i-a plstrat coiful
treptele. I!icul e elt un cozonac moldovenesc, inflorit i re- cu pan3, armura uiJarl i danteltle la genunchi, pln11" pan
vlrsat peste forml, iar ciubucul are inlllimea omului. Indlr:tul talonarul cadrilat al revoluiei din Iulie 1830.
acestui stllp de Iad, imbllnit i Inmltlsat, se vede simbolic Firma Schlesinger a reinviat cu aceasl1 drb1torire, astfel
InUiatJ, bunele tradiii ale negustorilor
notri.
DESPRE C/VA ANDREE$T/.
Intre Grigorescu i Luchian ne-am de
prins dela o vreme d ae%lm tot mai du
i la un loc inalt pe Andreescu. Studii
i monografii au incercat doi populari
%e%e viala, prea draci in date sugetive,
i personalitatea, rimad cu toate acestea
destul de tainicl. MU%eele se Ulesc de
la o vreme daci au o p1n%l de el i o
scot l a vedere. O noul sl de expoziie
plastic1 in Bucureti a crezut C nu poate
sl se inaugureze mai potrivit deelt che-
un singur fir de porumb pe un orizont pustiu. Nu ne afl3m, mind publiul la intlia pre:ent"re m"j deplin! a lui An-
in tot cazul, inaintu unui client al potavurilor englezeti dreescu. Lucrurile au fot poate pun cam amestecate, dar
aduse de intliul Schlesinger impresia a fost puterniei. E drept ci acest al treilea mare
Poetul Tudor Arghezi i-a imprumutat condeiul du, care piCior romin mai vechiu n'are nici poezia, nici fr1gezimea
tie sl imbrace orice subiect, siaur i in acela timp horbotat, lui Grigorescu, precum nu cunoate bucuria culoristid a lui
www.dacoromanica.ro
'"
BOABE DE GRAU
Luchian. Sensibilitatea lui t mai mult durtroas3 i sllpinitl
de o probltml a Sliuluj, in care culoarea cobQrl stri de
sufltt mai aproape de uedrire I!umricl i de meditae In
delungi dedt de linite i de ula:. Ceilal!i doi puteau s
ajungl populari, Uri .d dec;dl; el deplrfud admlile fu-
gare i se p1strea:in singur1ate. Ceva argintat i adinc pune
oarecare rkcaJ i neincredere imre artist i mullime. Auto
portretul lui nsui, atit in forma mai tln3r, dl i in cea de
i doua, mai obosit i mai pleuv3, mlrturisete aceea stare.
Andreescu n'a putut UI n'a vrut s fie tinr. i tocm:i acea-
513 tinerele se rlsfr3nge de obiceiu in toat opera i ctig
pe privitor, Udnd din el un credincios, prin lumina regl
sili pin tktiu in lucr3rile de b3rb3ie i de bltrnee. El i
fost dela inceput Url virstl, ca orice meditativ.
De aceea cred ins! e figura lui va mai atrage pe cerce
ttori. Nu num3i el cel din urm cuvint despre el n'a fost
spus, dar incerclrile de pin3 acum au avut sfiala i paza cu
rtirilor de teren. Sinteza, care s3 ie seama de intreaga operl
i de noutatea pe care o aducea, teaptl ine. Vor mai fi
descoperiri i mirlri.
Cu toat3 vilva i lucrrile pe care le-am amintit, ne lipsete
pinl acum chiar un inventar mai amlnunit al operei an-
i foarte puin sau de ftl cunoscui. CAteva caturi pe cte
le tiu. lndreptlesc Mnuiala de existenl a altora, cu tot
neteptatul lot.
Vreau sl spun un cuvint astlti despre cele trei lucr!ri din
casa brlileanl a d-Iui Ion Negulescu-Warlam. Subiectele i
factura lor nu sunt propriu ti o revelaie, iar dimensiile nu
deplesc mlsura obinuitl a lucr1rilot mici i mijlocii ale
pictorului. Ele au fost v1zute dnd i dnd de unii artiti i
critici de artl, i asupra unora s'au incercat chiar mici pro
cedee de restaurare. Ceea ce nu le ia insi intru nimic, nici
din valoare, in cuprinsul operei lui Andreescu, i nici din
interes, in mijlocul unei lulri aminte in necontenitl cretere
fall de el. Imi voiu ingldui o mic1 descriere, ajulatl mai
ales de reproduceri, i doul cuvinte despre obrie, aduse
la cuntinll de deinltor.
D-I Ion Negulescu-Warlam i-aduce aminte el lad.l slu,
care a murit in 1902, aritndu-i in salon doul tablouri, i-a
Mesteceni de Andre
dreetiene. Poate d viitorul nu va fi in stare s3 dea la iveall amIndoi la Paris, la studii. Unul redl o alee, poate din fai-
pinze necunoscute care sl poatl sta alluri de cele mai bune moasa pldure dela Fontainebleau, inalt de 24 centimetri i
ale artistului, sau s le fi innead. Ceea ce e sigur e e mai lat de 19, E un drum piezi, mirginit i Iliat n inltiul plan
sunt case unde se afiS ascuni, din discreia uneori, d ne- din stinga de trunchiul puternic al unui cpac, iar de cea-
,tiina alteori a proprietarilor, Andreeti nepui in circulaie taltl lature umbril de loatl revlnarea verde i rlcofoiLl a
www.dacoromanica.ro
C R O N I C A 6
g
,
codrului. Plmltufuri de luminl, nite buchete, acoplrin- ARTITII SOARELUI. -Muzeul Toma Suian incepe
cr1ngltura nesfllit. Prin cteva goluri din bolt. se vede d aibl o specialitate pe care n'o imparte cu niciun aII
u.u se ghicete cerul. Incolo, nicio zare, dect ticerea inchi- muzeu din ar. Dela un timp el ad3postete in fiecare an
deri in sine i a naturii netulburate. o expoziie strlinl. Directorul lui ii continul sarcina de
AI doilea e un studiu de copaci, desprini cu voinl din- odinioar, dela Geneva, lucrlnd pe calea artei la apropie-
tr'o p1dure care ii jnconjoarl de toate p1rile, inut ins in rea dintre popoare. Francezi, Italieni, Polonezi i-au des-
tonalitatea mai slab1 i steard de fund decorativ. Doi me- Uurat in cursul anilor pe dinaintea noastr. pictura i
steadru monumentali, Inii din acee3 tulpin, se despart desenul care- caracterizeau. E, de altminteri, i o pild
i se deprteal treptat, Cu jocul coaiei albe i inflorite, spre de ceeace sunt in "are d realizeze leglturile create in
Inllimilc in cre se pierd inainte d-i de$vlue tinerelea i lumea de dup rzboiu de cooperarea intelectual. Ne aflm
freamtul frunzelor. Mi-am adus aminte de alt studiu de n fala unei exemplificlri a metodelor Gmevei. 0-1 George
copac, plin de o adnc mohnire, de pe coata dela Apremont. Oprescu le mnuete cu o adev.rat1 virtuozitate i scoate din
Bucile sunt nrudite, tot att ca stare sufleteascl, pe c1t poate ele, att in str3intate ct i nuntrul hotarelor, un mali-
Car cu boi de Aldreescu
ca loc i timp de crealie. M1rimea tabloului e destul de insem
natl, cu o inllime de 67 de centimetri i cu o lime de 47
AI treilea tablou e mult mai mic i tratat altminteri
(0,06 X 0,(9), E unul din carele cu boi care ne-au umplut
dela o vreme pictura, anat intre rani i lrance care p
puleau drumul i, prin Inirarea lor r1nduitl, ii dau lungime
,i micare. O casl albl in verdeala foarte tarc, imbogllete
cu o greutate cromatid staticl toat clltinarea de lucruri i
de nuanle a unei lucrri tratate gras i tremurltor, in creste
i ",nuri de culoare ca o rcvlrsare.
Brlila, dupl Buzlul unde i-a petrecut anii de profesor
i a avut vizunea de Damasc a menirii lui, e astfel pentru
prietenii arlti lui Andreescu un drum pe care trebue s se
Invele sl meargl. Lls1nd chiar la o parte existena coleciei
d-nei Alexu, s'ar putea glsi acolo i amintiri despre viall
artistului n anii ci cu cele mai pUline tiri i cu cele maiina
riplte nldejdi. Dovadl i puinul implrtlit acum.
mum. In privina aceasta, at, istoria anmintelor pe carc
le-a condus dt i propria biografie din ultimii zece ani
sunt deopotriv. de pline de inv.mjnte. Diplomalia culturaU,
noul i in ad de diplomaia polticl, i-a glsit In acela,
timp la noi un domeniu de activitate i un repreentant la
inllime. S1-i urm3rim cu mai nou din manifest1r .Ar
titii francezi inspiral de Africa' la muzeul Toma Stclian.
Aceast3 expozilie de dou luni (23 Octomvrie - 25 Oe
cemvrie 1933), care aduce unele strlucite lucrri de pic
turl, sculptur. i gravurl, a fost organizatl cu Inaltul spri
jin al Guvernmlntului general al Aigeriei. In Catalogul,
nu numai frumos tip3rit i inzestrat cu toate reproducerile
ajutltoau, dar competent prevlzul cu lmuriri de tot felul.
se poate ur glsi partea bogatl a d-Iui Jun Alazard, pro
fesor universitar la Alger i director al Pinacotecii din acel
ora alb african, precum i contribuia ind a d-lui G.
Oprescu. In cele doulprefee cercettorul int1Ine,te, alturi
www.dacoromanica.ro
..
BOABE DE GRU
de s cu caracltr mai vremelnic i lucrlrilor de prel1- Ur In!rerupere i unde femeile i pun liogirile nu ulcioarele i
tire, diloril" inilialorului romn, un adevlral studiu despre attapt3 pli se umplu) I Micarea e aprope pbtid., de
'Alsetia i Artele In secolele al XI-lea i al XX-Ie scris bra gol ridiCI deasupra capului, ca s lie o amfot reze-
de oaspele ftanee:. Totul e aproape ca o raml pentru un mad pe umlt, i cu pAnu e-hud. mprejur in blduri mari.
mirt i hotrtor nume In istoria picturii din secolul trecut, Se vede o pornire de aezare statuar, care e ca o uimire in
Eugtne Deb.croix, care la 1832 prin c31loria lui in Maro, fala unei realiti neateptate . Fat ednd, vh:ull din fa.
propriu tis incorpora artei Africa. Cu acel an incepe ro- are acea 5tlruin3 In amlnum, care dl mai mulll intimitate
mamismul plastic. Crl literar, izbucnit In Frana cu revolu- inleriorului i caracter exoticului. Ceva ieratic plutete pute
lia din 1830 a lui Hernani, motenea i ducea mai departe aceast3 figu" de solie a Rldritului. E ca o Ind.ntare in
orientalismul asiatici ceilialt introducea oriemalismul african. fiecare linie i in fiecare culoare str3vezie de apl.
O anel de expozilie, a drii romantice, face pe vizitator 9 ht31 pe Fromentin, intr'o singurl bucat3, I Aduclul
se glndeasd sau vde!e deadreptul aceastl r3spntie de din CherchelJ., cu cea poeie de desen i de colori in al-
Piala Guvern3m3ntului din Alger de Fru:
drumuri. I tot cazul, pictura a mers mai dparte i mai
adlnc dedt poezia.
Ceea ce trebue s3 atrag3 dela inceput sunt ule nu mai
pUlin de 45 de desene ale lui DeJacroix. Cele mai multe
fac parte din coleciile Luvrului, altele sunt ale MUleulul N.li
onal de Arte Frumoase din Alger, ale Mueului de Arte Deco
rative sau ale Galeriei Le Garrec; dteva vin din ColeCia
Profesorului Cantacuzino, i au putut fi v3zute i la Expo
zilia desenului francez de acum doi ani. A fot ca o intre
cere de colabor3ri pentruca marele colorist i cap de coall
s3 fie Inf3Jiat dot mai vrednic de rostul lui de deschiz3tor
de drum. ht3 femei din Maroc scol"nd apl (poate c3 nu
.scolind., ci luind ap!, pentruc! linia de Untlni araM care se
dre,te In fund, arati e trebue .3 fie vorba de o centa curg1nd
bastru i in pembt, care d3 deod;: i ;umosfera locului i
mai cu seam! atmosfera sufletului artistului! Caii focoi
arabi, in repaus sau n cavalcad., pun n pinz3 o vial pe
CUt liniile mari ale c3diri i mai ales repetiia arcurilor
goale, de deschidturi ca nite ferestre, o sl3besc i o
dep!ttead.
ht!-l, Ildndu-l deoparte pe Gericaull cu negrul lui mo
numental, Ildndu-I i pe Renoi, cu tot felul de schie i de
capele de expresie, pe Dufresne cu V1nitorii. aprOpe ca
ricaturali, pe Dufy cu I M.ura. din culori de h3rtie de
mitase i de zahanchi, pe Fries%, palmierat i insorit, iat,1
pe Matisse ntr'una din buc3Je cele mai puterice ale El
po%iliei, o odalisc3 linut in jocuri de stacojiu! E aici
tOlti lenea i toat3 patima femeii de harem, att in eza
www.dacoromanica.ro
C R O N I C A
Apeductul din Cerchdl de Fromentin (1820-18]6)
Capete de Arabi de Renoir (1841-1919)
."
\.\U C,
..
.
"
www.dacoromanica.ro
BOABE DE GRAU
rea rturnatl fi de a.,teptare, dt i n culorile fooae, du
supte in sine i cu treptlri ntre <Imea godl i plnze i
muselinuri.
Sculptura nu lipsete. t Tigrul merg;nd. al lui Barye li
indreaptl p:uul proape de paradl, pe dnd. Capul de Maurl'
i de peisagu In burnusuri UIUitOre sau in nisipuri inute In
loc de visul unui palmier cu ramurile clzute. Cite un ,Tirg
de catiri la BabelKmes I umple deodatl intiiul plan sau
cite un Drum in Ozl. incurcl i surpl orizonturile. 01
J. Alazard, eare n rlstimpuri de rigaz a ajuns p; sub
\
I
frescele m;stirilor bucovinene ,i pe dru
murile medievale ale Ardealului, nceard
si fie dt mai mult de fai ,i si lege cu un
fir de actulitte amestecul acesta de lumi
i de idealuri.
ROMANII DIN BULGARIA. - Ro
minii din Bulg.ria au de ce si se bucure.
Dupl muli ani, soarta lor a fost din nou
un obiect de discuie intre oamenii po
litici ai celor doul lri. Este <lea cea
m.li sigurl cllte o dulegare. De multe
ori aCiunea public de lmurire pOte
duce la ciocniri, care nu sunt totdeauna
in folosul problemei insi.
Astfel s'a putut merge atai de departe
indt din unele cercuri nalionliste de din
colo de Dunlre si se tlgduiac pnl i
existena Romanilor din Bulguia. Am cetit
articole de ziare locale, isclite uneori de
publiciti cunoscui, cui, dimr'o pornire
absurdl, eiutau d lmemeieu acest punct de
vedere. De pildi, Rominii din judeul Vi
dinului n'ar fi dedt Bulgar,i romniz.i.
Un grup compact de sate, Uri infiltr.ii
de nici un fel, Hte care au venit mari
savani strini, ca Weigand, ca si studieze
fenomene specifice de limb romneascl,
desfiinate dintr'o trlsltur de condeiu p
rmic! Nu ,tiu ce ar putea si iasl de aici
i dimr'o intreag aeiune corespunzltoare,
care se poate uor presupune, dar un spirit
de impeiciune ,i de colaborare ntre dou
popoare vecine, strins legate prin istoria lor
politei cultural, e cu desliirire sigur
ei n'are cum d ias. Cei eari urmruc o
.semenea colaborare nu pot fi dedt cu
hotr/re Impotriva unor mijloace menite
numai s'o impiedice.
Femei din Muoc sco1nd apl, de Dducroix (1799-1863)
Romnii din Bulgaria sunt pentru noi
astzi o probleml tot a de ndrepttl
i de vie pe cit sunt Bulg.rii din Ro-
al lui Pommier privete inm3rmat, ca dintr'ull fund de mlIia, pentru vecinii notri. Atunci dnd se va inelege
Atlantid". Arta se face ind i mai decorativ dedt i e acest lucru i peste OUllhe, jumltate din greutate va li
firea. Ascunse pe dupl geamuri, miniatari ea ale lui Ma nllturatl. Atta vreme insl dt acolo se va socoti sau se
homed Racd, pictor al locurilor, _Calif cu legiuni1e sale', va euta din tactic de politiel intern i uteml sI se lase
Vntoarea _, _ Flota lui Barbarosa t, vorbesc de emaiuri i ! st creadl, intiu, el o chestiune a Romnilor din Bul
de porelanuri cu rouri i albastruri arse in cuptoue i vor g.ria am creat-o noi, ca o contrabalansare, de dnd s'a ri
besc in deosebi de Persia i de C.ligralia artei zugravilor ei. dicat chestiunea Bulgarilor din Romnia, i, n al doilea
E c un fel de rzvrltire In faa nlvalei colilor cretine rnd, el, chiar dael ar fi putut s1 existe, ea ar f fost re
dela Miazinoapte i o ntoarcere la tradiiile cele mai cu zolvatl in intregime, din punctul de vedere al drepturilor
rate ale Asiei. De niciri vedeniile acestei lumi nu se des minoritilor, prin legiuiri de o toleranl cum nu cunoate
prind mai adnci i mai subiri ca din gravurile lui VergtSa- Europa, vom continua s rm1nem baricadai in doul poziii
vrat. Ele se ater in lungul pereilor ca un'mers Cerit de oameni vrlmae. Legiuirile, de care se amintete, nu se siml in
www.dacoromanica.ro
C R O N I C A
. ,
urm1rile lor, Statisticile nsele, care se lac anume ca s'o copii, gltndu-le cu flori durea, Atunci dnd toat1 lumea
dovedeasc1, dovedesc tocmai contrariul, cel pUIin in ce-i civiliut1 o drb1torqte la mplinirea vArstei de aur de 75
prive,te pe RomAni, Pentru o populaie de alt1 limb1 care de ani, nu se poate ca RomAnia s'o uite, Mai ales d, dacl
s'ar putea apropia de 100.000 fi se glse,le n unele regiuni oamenii mari, luai de griji, trliesc mai mult cu clipa, copiii
n aglomerAri puterice ,i uniu.re de clte 35.00-40.000 ,tiu d-,i adud aminte ,i calendarul lor nu cunoOte dedt
de suflete, ca in judeul Vidinului, nu exist1 nicio singurA slrb1tori. Dup1 cum pomul de Crciun ne-a venit din Ilrile
coal romAneasd. colile romlne,ti, care fiinau cu tradiia reci, ncrcat de dpadl, de lumini i de legende, Ia fel fi cu
lor bisericeasd nd de dinaintea liber1ri Bulgariei, au fost basmele. Lui Andersen, magul cel nou al copiilor, din Dane
inchise sau transformate, dupl un procedeu cunoscut mai marca, ii rlspunde din plmlntul de peste mare, inn'un ve
bine dela Turtucaia, unde, in jurul lui 1907, lucrul a nascut mm mai aproape de literaturl, Selma Lagerlof. Vatra focului
proteste i disculii diplomatice. Dac1 ,i-a Ucut drum, de o se roete, in jurul lui se adunl, n umbra v1n111, ascuh1torii
parte "i de alta, dorinla adevAratA a unei rezolvlri priete- din veacuri, viscolul n5vllqae pe co i amested scAnleile
neti a celor doul probleme, imr'o stare ast!:i deopotriv :pezii cu selnteile p!durii, i basmul ncepe. Sunt dne fi
de nemullumitore, trebue trecut la bpt, prin acceptarea smei de pe vremuri, sunt inllmplri n,sdrlvane, dar sunt i
lor Intreagl. Arsenalul de argumente, din vremea cind fie- oameni ca noi, visuri i lupte ale vremii noastre. Copiii mic
cue ncerca mai mult o amlnare. tre-
bue cu vitejie plrlsit. O cerem mai ales
noi, prietenii unei apropieri intre Ro
mlnia fi Bulgaria. Cei mai buni mijlo
citori intre cele dau! I!ri nu pot fi de
dt aceia din comunitatea lor pe cari
voinla istoriei i-a l1sal in teritoriul ce
leilalte. Sl dutlm i unii i allii sl le
asigur!m o viall care sl-i impingl dela
sine sA-i ia acest rOSI, de mijlocitori de
iubire i de pace. Trecutul, dinaintea
celor cinciuci de ani din urml, ne aratl
cl lucrul e forte cu pUlinii fi d n'ar
fi vorba dedl de o Intoarcere la o star
c . re ne-a fost timp de secole fireasc i
comuni.
btl de ce ne bucurl i ne umple de
nldejde . cest Inceput de negocieri intre
o.menii politici romlni i bulg . ri. Ei
nu vor putea porni dect dela reali
tlli, iar realit!tile, in afarl de contro
versele de amlnunl sau temporare, sun!
cele scbil . te in r.ndurle de mai
A,tep!lmplini de ncredere.
SELMA, SASMU1TOAREA. -co
lile ar trebui si le o Suedie din tufi
nele .. be, in care si nu se gaseascl
dect o singur floare . Ibastrl, in capi
tala gAndului ei de asthi, unde ii pe
trece bltr.nelele m . ru poveslitore Selma
L . gerlof, i SIr.nse n jurul Ilrii inflorite
si citeasd pagini din Legendele lui Isus
Cristos sau din Minunata dlllorie . lui
Nils Holgersson. Bltrnica ar simli din
locuinl" ei dela minl-noapte i ar zmbi Fat1 fund, vl:utl din f"ll, de Delacroix
fericitl naintea . cutei nchinlri copill-
reti. Prin . tltea traduceri, incepute cu aceu Ucutl dupl mln- ca fi CQpiii mari, cari li sun! plrinli, pot s! stea alluri i si
dr . limbl de viking in care povestitoaru a scris, Legendele ia . minte deopolrivl.
sfinte de Ciotori, din 1911, Selma Lagtrl6f nu numai d nu Iatl int;i chiar povestea povestitoarei! Ea a venit pe lume
ne e strlinl i e . intr;t in Iiter . tur . noastrl, dar a infiorat n ziua de . o Noemvrie 1858. Astlzi, la . ceastl vreme tlrzie
. tltea inimi tinere i a fermecat inchipuirea la mii i mii de din noapte, cnd perdelele luminoase ale aurorelor boreale
www.dacoromanica.ro
J L
C0D03t3 DC6t 9DI6 BaM D89t6 DlJlutll6 9u606I6 06 9I0O l Jl L0D6DhJ26. JV6J 3 06 JDl CD0 J luJI DJIl6 lJ uD C0D~
06 l6I $l 06 CJSCa06 Vlj:l03$6, uD C0D0I 0JIt6 DalI VJ DJI6 CutS lt6IJt Cu Ct6VJCDlI06 0lD 3t3 6tuD2. u DuDJl
D lDlDJ V3Z0uhulul 0I3 06 JDDttI6- Jt 0lD Jtt6J Ctl, C J Cb2JI Dt6Dlul Dt3l, 0JI J JjuDS 0lDIt0 2l 1DttaltJ
CJt6 Ju uDDlut D3DDIu,1D I0JI6 llDDll6 V0tDlI6, 0D jJD0DlJ C6J D8 Cltlt3 SCIllI0Jt6 9u606, 1Dtt0 JI3 D Cat6 luDI86
Cu 9Ctl9ul D D00utI 06 D3Ia96 DD3 1D t6DuDllCll6 9u0JD6tl~ llI6tJI6 J0uD3 D0D0Iul 1DtI62. u60lJ S6 3u0J Cu uD D0u
WJut 06 Du/y
CJD6, ltutl~IIuII S6 V0I 06SDtID06 6I0lI l0I, CJVJl6II a 1DChl
DulIU, JD0SI0ll 0lD l0Cutll6 SlDI6, CI0uII 06 2I6 9lDJIlC6
l luD6J J6V6J VJ f 1Dl0CulI , D8D!tu I9!lDDul C! CllD6!6
0dJl uDD06u 0D Dl60JD6, 06 JC6JSt3 luD6 llC8tlI0Jt6 l
JDut0JS 06 VlS. 6lDJ J26tl0 SJ DCut lJ WJIDJCK6 1D
^6tDlJD0, 1D lDu!uIl D02JI6 D 0J!Dl. DlC3 6J J J0uDJ!
t0JI3 JC68I3 VlJ]8 l0CJ, Ca 90 D0V89t6J$C DJl t8t7lu DII62
luDl CJD0lDJV6 lJ 1DC6Dul, I, CuI8D0 0uD3 JC66J, tDtt62II
luDl Cult6. A
i
ci 96 D6!I6C 1DI8DDl3tll6 DIl6l 6l CI L09IJ
6tlD2 J2J, 0V6SI6J lul LtJ M6IlD2, l9Dt8Vll6 uD0I
t CJVJl6Il , 0JD6Dl tD3l I8 I09t l CD3IulI lJ uD C0DJC
0tl2lDJ, Cu 0 DJl0I6JS8 CJI6 J D3tIuDS 1DtI6 DJtll6 lRuII
Jl6 lI!6IJIuIlI, t0Jt6 1D juIul JDulu 1830, 0V6SIlI6J 6 CuD
Du 96 D0J!6 DJI Vl0JI6, 0JD6Dll IlJl 0ID!I0 l6SD606 06 VlJ,
SCIl9ul llDD606, CJl0, l62D!0t. CJI!6J CJt6 l~J 06SChS
9CII!0Jt6l D0tll6 JlD6l, CJI6 Du 9Ju DJl 1DChlS 06~JIuDC.
1DV3aS6 1JSlJ D0IDJM 0lD I0CKh0lD CD3IJS6 0 Ca!60I
D JD09Xt0D3, JDt0JD6 1D V7ul, D69I6 uD0, Jl 66laD06
l
9CtuI0t, CaI8 D0tD6J DuDJ06CI, CJ uD Lu
SIJV T00l SJu LJI0l 711, d CuC6I6JSC uI0D B
l, DJl 6IlClI 06CI 6l, D26DuDCDlJ Du DuDJl
JC69I C0DUD6D! Il0, 0Jt l CI6VJ 0lD C66-
lJlI6. Mc 03SC3ll 06 3 DtD8 Cu96
0 ClJ9 06 C0Jl 0lD I0JI3 luD6J, 1D C B t6 S6
CulIJu1DV3Iutl J0DCl ;i D0V6It tuD03$6
D6DtIu VlJ, Du UD D3DCl ZI6 1D JD1
I6JItu, Cl 0lD 10Jt6 0Cut6 uD06 0D60lt6J 96
DuCuI3 l 9u6t8- LJtt6J J JD3Iut D 00u3 Vu
luD6 D I8g1. tJ0uC6t6J t0DD639C DM6
DuD6 06 t1J0uC8t0I ;i Du JBDtft6 0Il2lDalul-
J J D3I3S! 06 Dul!6 0tl I6X!ul l Du DuDJl C
J 9UD9 0lD lJCIJ JII0I 6xDI69ll, 0Jt 06 DulI6
0Il J Dt6SCutIJI l J JI 1J 0 DJtI6. lCl6tl
uCIul Du t3$Jt6 DJl V30lt l Du 00JI6 DJl DulI
06CI 1D 98tlI, 1D V6SIlIul 6DlS00 Jl WJt2J
I6!6l L6lS12, J\8! 06 V0tDlt0t D6DItu JIIJ $l

D]6l626I6J Vl6ll lJ 6lDJ J26Il0. 1B V0lu


lu B V0l B S~ ItJ0uC 0lD D0u 1D DJ2lDJ i ju
0tat6 08la utD. 1D tIJ0uC6I6J t0D8D6c 6
06 D6I6CuD0SCuI ^Jl, DuDl0t 00DD CJVJ
l6tl, D6DIIu BD6 06 6D6D6J JD3I3uD6J
I8DaSulul DuD JDJ93 D69!6 JC6J9I ClD3'
D0JDI6J C6J 0lD utD3, 1D CJI6 JD V62hJI 1D
Dt6uD JD d DJ Ju0 t6I66`V6S6l6 l CD
I6C6l6 V0l0a$6 t6Du6 S D8 06SDJII 06 V0l I
06 I0I C6llal 0JD6Dl 06 VlJ 06 D6 DJlutI6
lJCulu 0V.
uDl DD' WJl DCICJI Cu 0aIuIl 1D
26l6 06 00l0l0JI. ^0l V60ll lJ C6l C6 I18SC
1D S1RutIJt6 Cu 90bJ 1Dt3DDl3tll0t DlDuDJI6
B l6 luDll- ^JD V32uI DCl6$I8D0u~V3 1D VJj
DlC6 luDt6 06 J 2DJI 0 Cl lJ t0ll laCulul
C 0 D l 3 t l 6 l D66- Jt C6 VJD 0JI 6u 1D
9ChIDD
0JI6 aI6 S0 V J0uC8 DuCuII6 C DuD6l6 V03SIt6 Ju d
l6 I09tII6 DDt6uD3 Cu DuD66 IuDll0I 9t8D3Dl. JC8 u C806J
t0JI3 SItluClI6J, CJt6 9J I6V3tSJI D6S!6 VlJJ V035It3, JSuDIJ
D3D8DIulul uD06 VJl 0uS VlJJ1 6 ]lD6 1DC M0t2, DJl 6SI6
j0tD6, 96 DJl J3 K6DY 123 lJCul 0V, DCuDuDJt6 D3I6
06 I0I6DI $l 06 JD3, 06 DJIC $l 06 D06D6 D30ut0a96 DlD6 06
ZDD6I $I, 0JC S!al D6 lJt2ll6 DJC03D6, l626D06l6 t6 1DDt6-
S0aI3 CJ JlDlD6l6 V6IU-
JI, D6DUuC Dt V0tDlD 06 JlDID6, U]D3 .d v D0
V69!69C 0 DlC D!8DDlJt6. WlCul u9t6I, CJI6 J D6tS c t0
DD$Jt D tuDIcJ JtDJt6l Su606Z6C2D06J J D3ItuuDL6tDaDlJ
lJ 1813, Du DJl C0DI6D6J l9!0tl9lD0 069DI6 J1J D350t3VJD
06 JC0l0, 06lJ DlJ2l-D6Dll Jt l 09! DJIl CJ IutDutll6
06 Dl56tlC, t3D0uDCll6 CJ Vul!utll, JDlD6l6 CJ 28I6l6.
Jt CuD 6I3u JIuDCI 9!uDll
IuDll 6tJu CJ t0l StuDlI.
~l CuD DuI6Ju s 1It6 D 6l JlDlD66
l, JStJ 6IJ !I6JDJ l0I, 139DuD06J J!uDCl DlCul u5t6I-
www.dacoromanica.ro
C R O N I C A
..
Iubite cititorule, DU mi-eng3duits3spUDi eu lafe1 ? Ne-au
mpresurat aici, de ani ,i ani, uriaele albine ale Inchipuirii,
dar cum au d inte n stupul vieJii aevea -ei, asta nu poate
fi dect treaba lort_
Chiar Dum;i aceast3 de-;-dreptul int(rcere dtre ctitor,
ne aduce aminte, de n'ar fi atltea alte tr3dturilnrudite, de un
mare b1smuitor propriu, om de coal i el, stlut flr1 pereche
pe ct se poate, i povestnd posne i intlmpUri minunate,
care sunt cu mult mai mult scrise pentru noi, vlrstnicii medi
taiei, dect pentru copiii haihui. Ion Creang3 rbare n chip
firesc aUturi, dnd vorbim de Selma Lagul5f, mai ales dnd
vrem s ne apropiem de a[t1 mare povestire a ei, tNilsHol-
vreunul din cei doi ,crutori din faptul c sunt aeui 011-
turi.
Scriitoarea, dup1 ce a tiprit in 1894 , Nev1zute leg3turi t,
a fost in stare, Im;ep.nd din anul urmtor, d se inchine numai
scrisului i s nu mai fie roaba unei indeletniciri lu1toare de
timp i de puteri_ Datorit dsunetului gbit de literatura ei,
pretutindeni, acas i in str3ini, Stima Lagtrltf a fost In
stare s cumpere casa i loul unde s nbcse i copil rise_
A fot ca o Intoarcere la izvoare. Acolo s'a aeut i Ir3iete
i astlti, n Vermland, la Marbacke ! Scrierile ei sunt in parte
i un dar al acestor locuri. Ecoul autobiografic, $un. din ele
att de adnc i de cald pentrud se ncheag i se plimbl
Odalisc3 de Matin
gemon underbara resat, CUtoria minunat3 a lui Nils Hol- intre vile, pldurile i satele acelui col fericit de !al, ajuns
gersson. Creangl n'a avut rlgaul s se desfac de folklorullui n acda timp, mulumill operei ei, patria atltor suflete
i d-i intrebuinleze darurile spiritului de observalie, vioiciunea c;re au indrlgit-o. Fotografiile, pe care dte un reporter
umoruluii ndemnarca nesfritlastilului, dincolo dehOlareie stllbl.re le aduce din aceast. rettag!re de meditie ,i
acestui folklor. De attea ori Caragiale nsui e intrecut Url de poezie, ne-o arat alb3 i dmbitoare In ndperile largi
nicio sil inl i glumind, ntr'o ascuitl descriere de situaie cu mult1 slicl1 i mult1 natur3 la toate ferestrele. ScriitO;rea
sau analiu de personaj. Kir Ianulea putea fi scris foarte bine, se uitl drept la noi, cu ochi mari, i zJmbete. Un UlUit
chiar fr ajutorul Jui Machiavel, de Ion Creangl, i numai neateptat bale pste acoperi. E una din pas3n[e c3UtoaR
de el In toatl literatura romn. Pentru rezonanla cuvintelor ale Suediei, care ien tocmai la acel ceas poate din stuUriul
i ndrsneala Iiric1 a oritontului, aducei-v aminte de ocele lcului, dor poate, ,i mai de creut, dintr'o carle a Selmei bh
rnduri din Amintiri In CIR tde-asupra Condrenilor, pe muitoarea.Nuvreadlipseac3ni ciudelalntlnire. Euo,tem
vrful unui deal nalt i plin de tihri f, ni se ar;tl 'vestita a rii i e ca o steml a operei uneia din cele mai iubite scrii
Cetate a Neamului, ngrJdit cu pustiu, acoperitl cu fulgere t. toate ale ei. Inlia ei c11torie, Co d vadl lumea i d'1i Imb
Nu tiu muli scriitori de-ai notri cari ar fi putut gb! mai gleasc ochiul, a fost spre ispita omului de miaunoapte,
bine i mai adlnc. Le spun toate acestea, cum a avea i atltea Italia. In cartea din 1897, pe CIR a adus-o ca dar de drum,
altele de amintit, ca sl nu b3nue nimeni vreo scdere pentru Minunile lui Antcrist t, povestete Int;mpllri din Sicilia.
www.dacoromanica.ro
B O A B E D E G R U
.upl .. te dou dri de legende istorice, Selma Lagetlof Nobtl, Intii . femeie dreia i se Ucea aceat cinste, pentrud
face lunga ei dlltorie 'pre So<rele Rsritului fi spre locu- dup ea a venit Gratia Oeledd . , i . r in 1914 ajungea membr
riie p . timii crqtine de unde au iqit cele dou volume ' lero- a Academiei Suedeu, cu acela merit, Ind rmas de rindul
ulim', in 190J-J902 i Legendele lui Cristos ln 1904. Fapte aCUta unic, de Indietate. Scriitoarea a avut parte In vial
,uedue fi contimporane se amestec in cea dint!i, o micare de toate cununile. oper de iubire i de mare artl nea-
btut. dela ,copurile ei inalte, era cum nu se poate
mai indrept1it. Suedia regal ne d ,i acustl
lec1ie, evangheid i e, de r,plltire a bineui ,i
de fr moarte a cuvintului lui Dumneuu, coborit
in lume printr'un condeiu frumos.
I Cliitoria minunatl a lui Nils Holgersson, e
o carte de copii. Mi se pare chiar d ndiul ei
g;nd a lost d inf1tieu o geografie a Suediei,
Ucut nui mult dedtdin r;uri fi munli, din viala
de demult a locurilor i din credinla . proape
religiOll falI de plm;ntul unde ne-am nlscut
i au trlil secol dup secol, Inconjur;ndu-se de
faple fi de amintiri, Slrlmoii. Ceva dintr'un
Hanp-Alb, mai pUlin eroicomic ,i epopeic, se
glsete i aci. In lot cazul, nicieri cei doi scrii
lori nu stau mai apropiai, dacI e ingduit d-i
punem alturi, dec1t in acute dou scrieri ale
lor. Creang miel pe un plm;nt locuit ind de
uriai, in care minunea e starea obinuit, nite
nlzdrlvani, veniti poate tot dela miazlnoapte,
pentrud apar ca nite oaspe!i noui i necu
noscu!i in folklorul nOSIW; iar Selma Lagerltf
plimbl pespatele unei gtede curle luatiim'un
stol de gte dlbatice un copil, fcut printr'o
vi n a lui pitic, dela un capit la altul a rii i
creind o lume in care pinl atunctochiul n'ajun
gea d ptrundl. Orae scufundate care la un
cuvAnt de vra;l ies iar la iveal, intlmpllri cu
Laponi sau indrzieri de-asupr . aerului inflldrat
de orae uzine, loall duioia unui popor cu un
atil deinclrcat trecut, lumea leluritl ,ineastAm
prat, tcerea inlinderilor inghelate ,i tovl!ia
stelelor in nlllimile pline numai de trecerea no
ril or fi a c1rdurilor de pslri clltoare, umplu
foaie dupl fGit aceastl carte, care e una din
cele mai frumoase din clte un scriitor . dlruit
omenirii, i in deosebi omenirii mici. IIi vine
sl zici sUflind-o: Ferice de copilul suedez, c
are la ndemlrI o aemenea carte 1 Muli copii
ar putea dori sl se fi nscut suedezi numai c
.. -. _ .. : ..
.
. - 51 aibl pe Nils Holgern concetlean ,
i
tovar
de rtlcri primr'o Iar minunatl.
Foae de propagand a I Anrei basarabene '
In romlnqte 'Olltoria minunat a lui Nil Hol-
gersson I a fost tradus de Florica Nill. moarte
repede a cules-o, din mijlocul copiilor pe cari tre-
religioas3 in Dalecarlia care a dus la o emigrare in Palestina, bue sloi fi iubit dac3 s'a oprit asupra g;ndului slle dlruiasc
i tot felul de amintiri din propria copillrie in cu de a doua. pllaniile micului Suedez, a cules-o de curlnd ,i nainte de
Cele doul mari izvGre ale tradiliei literare nordice curg aici vreme. Poate d traducerea a fost flcut dup un text francez
puternice i hrnuc din belug scrisul povestitoarei : legendele i timpul unei mai deaproape le a lipsit. O a doua ediie
plglnltllii epice sau ale istoriei eroice i crqtinismul, cu toatl ar fi putut aduce multe Indrepllri. In schimb cartea a fost
poezia ,i asprimea lui moraU reformat. Cele dou volume Insl citit. Ea nu se mai glsqte astlzi. E cu m . i statorid
ale lui Nils Holgersson au ieit in 1906-'907. Cele mai noui amintire, pe care, Ur s-i dea seama, aceast aleas femeie
volume de care tim sunt Charlotte LSbenskOld din 19:5 i clc- a Ilsat-o dup sine. Aka de Kebnekais, btrlna dUu: din
lile ei autobiografice. In '909 Selma LagerlOf lua premiul capul stolului, trece pe deasupra mrilor nordice, cu zlpadl
www.dacoromanica.ro
C R O N I C A
, ..
pe aripi, chemind di n dnd in cind pentru ca seatele rbleite EXPOZIII BRANCOVENETI. -De c1iva ani avem
d gbeucl drumul prin negurl i vifor. Un suflet o urmlrete in Bucureti, sau foarte apro.pe de el, un nou loc.l de inchinare
i del. noi i a plec.t c sl Intllneasclumea pe c.re a fkuto pentru Brincoveanu, mult m.i vorbitor sufletului dec1t .r
d trliasc in litet:tun copiilor din Romini., cu odrdi. con fi putut d .. jungl .. ltele .nume ridicate in .cut scop. M
deiului ei de profesoarl dupl scrisul altei profesoare geni .. le. glndesc l. P.latul dtla Mogoaia al Principesei Marta Bi-
Astlti, dnd se implinuc aptettci i cnci de ani a marei becu. In linitea lui de foioare cu flori i vulturi de piatrl,
scriitoare dela miuJnoapte i dnd de pe tot plmintul se rbfrinte in ape pline de plute i de rs1rituri i apusuri de
Indreapt flori i ginduri spre casa albl unde ii adpostete soare, e ca o cucernic i mare ateptare. Dacl se mai poate
virsta i visurile, ii punem i noi inainte, nu numai toi aceti intoarce pe undeva, ca d-i aducl aminte de vial, duhul
Expozi3 brincoveneascl dela Arhivele Statului
mici cititori, cari au fremltat pe paginile ei, dar i pe scriitorii Domnitorului mucenic, numai pe aic l putem intilni. O
Romini, in viall s .. u plecai din ea, cari .. u scos din tronurile rud de dnge prin minunate legturi i o scriitoare cu si.mlul
vechi cu podoabe ale limbii tot ce era mai de pre ca s im- infricoatelor simboluri i-a pregltit acest loc. Ea e ca o preo
braee textul suedez in veminte intlese i primite pe malurile tead a amintirii, pe care mulli au au:it-o i eu n'am sl uit
Dunlri i pe plaiurile insemnate de trecerea lui Creangl. niciod.t e m'am aflat de c1teva ori printre ei, chemind din
DeI; BIblia lui Ulfil ;. intiiul text got, plstn.t pe foi de argint trecutul de mlrire i de suferinll Uptura iubitului Voevod,
la Upsala i tilmlcit din elinete In imprejurimile Si l istrei, prin Inainte ca frumoasa castelanl de atlti, d se hotlraei d
veacul al patrulea, plni la Clilton; Minun .. tl .au la Legen- restaureze casa domneascl dela inceputul veacului al optspre
deie lui Cristos i 1 .. scriitorii romini de azi cari leau tradus, zectlea, cu sf.t de c1ri de art i de nvai i meteri priee
e mult, e adincul Url fund al altor civiliuii, Dar n ele se pui, mi-aduc .minte e prim1vat:, con acul din fal1, unde
vede o leglturl care nu s'a rupt, cu acea lume tainic1 dtla locuia pe .. tunci familia Bibtscu, se acoperia de sus pin. jo
mianoapte, i ne p.re bine c putem glndi l; ea, sllnd de perde.u. unor trandafiri aglltori, nii In luna Mi c
de depute inaintu Sdmei L.gerlof indrcat1 de ani i de o draperie de purpur. Dincolo ruina, cu singurele couri
daruri, Inalte italiene ieite din aooperi . dnta ca din ni te tulnice
www.dacoromanica.ro
,.,
B O A B E D E G R A U
ale pustiului. Am avut totdeauna fiori inaintea acestei revr- minunea sl adud n Iad pe strmoul ei, care
'
ateptase in
slri de dnge, in plimbrile mele studeneti pe un drum mnstirea iustiniani de unde Moi se adusese Tablele Legii,
bltut pe lcele vremuri, de dinainte de rizboiu, de cltre foarte peste 2;5 de l. El are acea triituri gnditoare i pUin
puni. Dupi ce Palatul S'l Inlll t In vethea stdludre, a fost trist, care pard intrtvede, cu douzed i opt de ani mai
ca o ran are s'a Jnthis i trandafirii roii n'lu mai nflorit. de vreme, sfritul fir ndejde pentru el i ai sii. Dad va
Ei s'au schimbat pte in porumbeii cari se rotesc peste turle, fi riditat intr'adevr vreodat in rndul sfinli1or, chipul care
gungurind prerafaelit In cerul Inalt. va trebui invenidt i Ucut iCon va trebui s fie, nu cel
Anul acnta aedmintele br1ntoveneti, intre tare se pls- de Domn in putere i mrire, d acesta. E un chip care a su-
tre;au viu numele Domnilei Blap, au avut gindul frumos ferit i va fi in stare alminteri dec1t oricare altele si asculte
Const;n!n Brncovunu i spia lui
al unei upozilii de lmintire. Mulli colecionari s'au gribit suferinlll i s'o duel pe umeri, pentru clpltarea mingiierii
si conlucrue. Sudn; aezrii a fost incredinat rvnei i pni la Jeul Celui Prea-Inalt.
iscusinei tinere ; d-lui Em Vrtosu. Ceea te a izbutit d-sa s Intr'o vitrin se gsete jurnalul Jui Constantin BrncO-
Infiripeze i arate, timp de o luni, unui Bucureti uimit, e veanu, scris de mna lui. Ioan Romnul traducea pe la 16B
vrednic de cea m bun recunoatere. Sala cea mue a Arhi- di n italienqte alendare cu prevederi ale astrologilor, potri-
velor Statului s'a 1mboglit de artl i de motive brncove- vite pentru !rile noastre. Domnul le lua cu sine i fltea in-
neti. semnir pe foile albe despre tot ce i se prea vrednic sl fie
In fund i urmrind pe oaspe dela intrare, regal in rama pstrat. Manuscrisul cel Ur pre se gsete astlzi in stp-
lui de aur, intmpinl lnsui Domnitorul dela 1700. Tabloul nirea Principelui C. Baarab-Br;ncoveanu. Insemnrile de
e ( copie, destul de bunl, dup portretul ducoperit anul aici au mai folosit odat cronitarilor contimporani, ca s-i
trecut de Marcu Beu la Muntele Sinai i aplrui pentru in- scrie cronicile lor. Asllzi SIlim inaintea lor, cu obrazul lipit
t;ia oar In colori In , Bo;be de gr;u 1. O reproducere fotO- de geam i cu ochi aburii Url pricinl, ca s buchisim scrisul
grafiat;, n mrime aprpe n;tural, a fost diruitl de re- cel frumos i ferit uneori in criptograme tainice. Viaa de
vi 11 Academiei Rom;ne. Pri ncipesa Marta Bibescu a fcut atunci ;pare de-avalma, cu mruniuriie de fiecare zi sau cu
www.dacoromanica.ro
C R O N I C A
""
episoade cre deschid ri temute. Iatl eiteva pilde din 165, li cu daruri, l Moldov:, la nunt: lu bocudea Dumitraco.
cu un a nainte ca un meter, poate tnnsilvlnean, tiutor Tot Intr'aceast zi au venit Vtisari de la Odriu " Adria-
de latinete, sl-i fi lucrat portretul amintit: nopol t.
_ M 1 zile, am luat iarb de curllenie; i In alt vitrin e semnul puteri i plm5nteti, vestita sabie
Mai 4 zile, Joi, am Ibat slnge. de Damasc, impodobit cu rubine i peruzele. Apoi icoane,
Mai 8 zile, Luni, am purces d Bucureti la Obileti; i cum e tripticul pictat pe cri st i care insole: pe Domn
Mai 9 :ile, Mafii, am ajunsu. ca un paradis n toate dlltoriil e lui, sfenice ,i di scuri, chivote
Chivote (Mlnlstiru Hurui), leglturi de clrti, discuri, potire brlncoveneti
Mai 13 zile, Slmbltl, am luat la Obilqti seama oilor. i
am scos i o mbea despre stinga.
.
M:i 20 ule, Smbltl, au venit sol de la Moldova pohtin-
du-ne la nunta lu Dumitru bocudea (cripeognml).
M 2: rie, :m purces la Bucurqti, ,i am :jun,
Mai 23 ul e, Marii.
Mai :5 riie, Joi, :m trimis pe Ianache Vldrescul aga, sol,
li crli, odoare de tot felul i mireazm brncoveneascl. In
a:ela timp Academia Romnl, la acela indemn, Intocmise
o expoziie proprie, in lolul ei, de scris i tipar brnco
venesc. Din amlndoul Constantin Brlncoveanu se ml
Inaintea oamenilor de astlzi c un mare Voevod, titor de
atlI i incepltor a unei vremi de inflorire Ind neajunl a
g.lndului i a gustului romnesc.
Turi sm, sport, educaie fjzic
CU UNDIA. - Aa se chiam noua carte a d-Iui 1. A.
Britescu-Voineti. (_Cartea Romneasc, 46 lei). E un mic
tratat de pescuit i l-am deschis cu oare!are fior. Putea sl fie
pentru literatura noastrl un alt Psevdoknegetikos. E intr'o
privin mai mult i Intr'o privi nl mai puin, dar nici
odatl acela lucru.
E mai mult, pentrucI, spre deosebire de Odobescu, d_1
Britescu-Voine,ti nu scrie o prefa la vreo carte de pri
ettn, unde erudiia ,i arta scriitorului ar putea ingldui acele
liberti Ce ne-au dlruit cu una din cele mai cuacteris
tice creaii ale literaturii rom lne. D-I Brlttscu-Voineti nu
dl un fals tratat, c nsui tratatul. Ceva din usclciunea
didacticI a genului nu putea lipsi. Sunt pgini intregi care
Itebuiau s fie simple lectii, ajulate chiar cu figuri, ) i b),
ca s fie ct mai intuitive. Cuprinsul a iqit astfel m:
inchis in sine i mai temeinic. Poate mai mult inel. O Ia
turl polemic i apologctici aprinde teltul de cdura unei
credinle. Scriitorul discret, care !rebuia d se ascundi in
vum"ntul cine tie crui erou nedreptit de nuvel ca s1
poatl rsufla impotriva unei proaste deprinderi sociale, aici
atad dtadreptul i cu undia in mnl are vitejii neateptate.
Avem ca o blnuial ci am pierdut n el un propagandist i
un reformator pe care literatura l-a acoperit sub vlluri le
ciorelnice, latl o pild. Dac n'a spune ci e luat din
tncheierea atestei cirticele de 150 de pagini i n'ar avea
citeva Intorslturi cunoscute, anevoe ar putea s creadl
cineva, din violena tonului, c e vorba de o scriere a lui
Brltescu-Voi neti:
www.dacoromanica.ro
B O A B E D E G R A U
, AlUnci ce e de Ucut ?
Nu :tiu ce vei face dumneavoastd. Dar eu n ateptaru
legii, a adopt3rij mburilor propuse i mai ales a modific3rii
moravurilor noastre, am s3 fac singurul lucru care mi st3
in putin3: am 51 prescriu sanciuni morale impotriva ace
lora cari, dupl toate cele ce am arltat pinl acum, vor
continua sl ajute opera de secltuire a apflor noastre.
Ala dar:
Acei cari Intrebuinuu explosibile, otrlvuri, abateri de
ap1, pentru prinderea pe,tilor, sunt nite baditi ordinari.
Militarul, preotul, invlltorul, omul politic, jandarmul,
funcionarul de orice categorie, care, cnd i se oferl p3strlvi
nu se internud de modul cum au fost pescuili, e o sd
turd; iar dad ii primete In tot timpul cnd pescuitul e
inchi s, sau cu toate d tie cl :u fost pescuip cu mijloace
prohibite i nu ia mburi contra braconierului, e un /ied/os.
Judedtorul, care adnd de judecat pe un braconier, care
a pescuit In timp prohibit, sau cu mijloace nepermise, nu-i
aplic3 o pedeapd aspr, e o stcdturd; iar dad. blndelea lui
se datorete faplUlui c braconierul ii procurl din c;nd in
c;nd peti, e o canale
E bine d se incheie aci, att nirarea probabil a vino
vailor elt i pagina. Ne ingrozim unde ar fi putut altminteri
ajunge marele reprezentant al bunlt3!ii in literatura rom;n3.
i ne g;ndim, noi cari nu suntem pescari i treclnd in
susul unei ape de munte ne-am bucurat numai de sv;c
niru argintie a phtr3vilor peste pietre, Url s-i tratm cu
mute t sau cu alte momeli de prins, ce-ar fi fost dad
toat1 aceastA indignare moral1 ar fi plecat, nu din interesul ca
apele d nu fie sedtuile ,i pescarul, indigen sau internaional,
atras pentru propaganda n strllin3late a frumuselei prive
Ii tilor i a omeniei locuitorilor 11rii, d-i gbeasd prada pof
titA, ci numai din dragO$tu fall de nite vieti si nguralce i
strine cu totul nou3"dragO$IU dlsi nteresatl proplvduit1
de Maiorescu adt la edinele ' Junimei . dt i la leciile
de fil osofie dela universitate ?
' Cu undia , e mai pUlin dedt Psevdokinegetiko prin
insl aeeastl aproape excrescenl1 tehnic a lucdrii. Pescu
itul trebue s1 aibl i ceva in sine, care, Udndu-I m puin
eroic dedt v;natul, li ia In acelaJ timp din putinlde unei
insufletiri p prducrlri poetice, atlt de dese di ncolo. Ca o
dovadl stranie stl faptul el In aceste pagini despre vnatuJ
cu undila cde mai frumoase pasagii sunt cu amintiri din
v1natul cu puu. Ascultai p nu credeti cl dC m opresc
anume acolo unde ml oprec urmresc vreun efect. E numai
ca s1 adt eSt de m;ut poate fi robia literatului fai de a
ceasll patimA a apei, dac scapl uneori i apropieri le care
m: fAmgustatfrumuselea cadrului in ure se petrece v;
nto;rea, cu rbrituri trandafirii, cu apusuri ns;ngerate, cu
cntecul greerilor ,i pulberea argintie din nopile cu lun3
plinA. tiu ce prilejuri ili ofer1 vn1toarea de a vedea pei
sagii de neuitat, colluri Indntltoare de naturl cu variatele
ei vestminte dupl anotimpuri. Da, vlnltoarea e de netglduit
un bogat hvor de plcere; dar farmecele pescuitului plstd-
vulu cu musca sunt mult mai mari 1.
Sunt paugii preioase, mai mult dedt pentru subiect in
sine, pentru descoperirea unor date bio i bibliografice, pe
care istoricii literaturii le vor transcrie cu indntare pe fi
de lor. Iatl, ca o pildl, BeneU povestirii Cliltorului fi
ade bine cu drumul., Sunt pasagii de entusiasm i de re
voll1, cum s'a vlzut din citate. i sunt mai ales )ntenlile
i cuprinsul drtii, pe care o aJez intre pUinele de drume
!
ie
practic1, In11at deodatl prin prutigiul de mare scriitor al
autorului. Ea aduce un capitol, de aer proaspl! ,i de izvoare
de munte, din acea Carte a Apelor pe care ne-o dorim p
a clrei lipsl o sim1im mai ain dup Cartea Munlilor de
Bucura Dumbuv3,
www.dacoromanica.ro
St i mat e Do mn u l e Abon at.
Cu numrul 12, revista l unar BOABE DE GRU i ncheie patru
ani de apari1ie neintrerupt.
Ca orice publica1ie de cultur, revista noastr are de l uptat cu greuta1i
materiale nenumrate, datarite pe de o parte dorinjei neschimbate de
a pune la indemna cetitorilor o publica1ie cu material bine ales i
prezintat in conditiuni tipografice cu totul deosebite i pe de alt parte
din cauza numeroaselor abonamente din trecut care au rmas neachitate.
Din aceast cauz suntem nevoiti a v anunta, c ncepnd dela
N-rul 1/1934 revista nu va mai fi expediat dect persoanelor care
pn la 1 Martie cor. i vor fi achitat toate datoriile din trecut i
abonamentul pe anul care incepe.
Abonamentele se fac numai pe un an ntreg sau pe iumta;c de an
(1 -6 sau 7 -12), i ar costul lor rmne ca i in trecut :

Pe un an
I n s t r i n t a t e
. . lei 280 Pe un an . . . . . . . . . . 480
Pe ase l uni . . . . . . . . lei 140 Pe ase l uni . . . . . . 240
i se achit anticipat prin mandat potal pe adresa :
CASI ERUL I MPRI MERI EI NAI ONALE
Cal ea erban-Vod Nr. 133, Bucureti V
pe cuponul mandatului fcndu-se menjiunea abonament la BOABE
DE GRU pe anul . :, cu artarea cl ar a numel ui i adresei.
incredintati c veti binevoi a acorda i pe viitor sprij i nul O-voastr
pretios acestei reviste, prin reinoirea abonamentului pe 1 934, v rugm
s primiti. Stimate Domnule Abonat, mul tumiril e noastre cele mai alese.
C. 3
1
. M. o. , Intprhncr!a Nailon_Ii .
C u t o a t s t i m a
BOABE DE GRU
www.dacoromanica.ro
Sesteq dela Traian, rellers Podul peste Dunre Sesteq cela Tuian, rnltr, Victorie incoronind un trofeu
CABINETUL NUMISMATIC AL ACADEMIEI ROMNE
Primele colecii numismatice la noi. Dei Romnia astzi. Monetriile imperiului roman i ale celui
este una dintre rile cele mai bogate n monete bizantin au btut n diferite rnduri monete mari
antice i medievale, colecionarea acestor monu- de aur i de argint. pe care mpraii le distri
mente culturale ale trecutului n'a nceput la noi buiau la ocazii solemne personagiilor importante.
dect foarte trziu. in apropierea anului 1830. Aceste monete de mrimi neobinuite nu cir
Aceasta pare cu att mai curios, cu ct in toate culau in comer, ci se purtau ca podoabe, prinse
timpurile poporul nostru -indiferent de clas so- n rare bogate de aur sau avnd numai toarte
oal -a manifestat un fel de interes mistic fa de din acest metal. Astfel de medalioane antice s'au
banii vechi, ntrebuinndu-i n special ca exvoturi, gsit i la noi; un tezaur unic compus din 14
n form de salbe, ce se atrnau Ia icoanele Maicii piese de aur, din cele mai mari ce s'au btut
Domnului sau ale altor personagii sfinte. vreodat, s'a descoperit n 1797 la imleul Sil-
De asemenea, utili-
.
vaniei i au fost depuse
zarea monetelor vechi
n Muzeul imperial din
ca podoabe a fost tot- Viena l). Ccnform tra-
deauna obinuit la noi. tatului de pace deja
Afar de cercei i brl- Saint Germain (1919)
ri, se fceau din ele ele ar fi trtbuit s
colane, iar piesele mai
t rea c n posesiunea
frumoase. de aur ori noastr, dar pn asdlzi
de argint, se prindeau
n'am reuit s le recu-
in rare de aur, m- perm.
podobite cu p i e t r e
In timpurile ma i
scumpe, i serveau ca noui, ncepnd cu vea-
br
0e:r ;1
o
:

u

I-
i;
'
te
a
i
nete vechi ncrustate n
centrul i apusul Eu-
pereii vaselor sau pa- ropei piese mari de
harelor de metal, ori argint de cte 2, 3, 4,
intercalate n coliere 6 i 10 taleri i piese
scumpei foarteadeseori mari de aur de cte
se confecionau din ast- 2, 5 i 10 ducai, care
fel de monete butoni de asemenea nu cir-
de manete. De altfel culau n c o m e r , ci
i astzi monetele vechi erau btute n m o d
mpodobesc adeseori special spre a fi ntre-
a c e l e de cravat sau buinate ca podoabe.
lanurile ceasornicelor La noi, de asemenea,
de buzunar; cele de piesele de aur de 25 i
aur i de argint sunt de 50 lei, btute cu 0-
;it:
i
re
a
tc
Medalion de aur dela implratul Valtns (i mItuI Silvaniei)
al
j

i
)
i

e1
i
state in cmpul monetei i servesc ca bijuterii. amintirea incoronrii regelui Ferdinand 1 i a reginei
De alt parte, n toate timpurile s'au btut mo-
nete de tipuri i mrimi speciale, spre a servi ca
1
) Const. Moisi l, Comori arheologice din Romania Mare in
obiecte de podoab i obiceiul acesta persist i Cronica Numismatic3 i arheologicl l III (1922) p. I urm.
www.dacoromanica.ro
B O A B E D E G R

U
Maria (emise in 1927), sunt Itree i subiri i din
tr'un aur foarte galben, spre a putea servi ca podoabe.
In acela scop au servit mult timp la Romni mone
tele austriace de aur de 5 sau 10 ducai, numite flefi.,
sau cele ruseti de 10 i chiar 30 de roble, ca i cele
turceti asemntoare ca form i mrime. O specie
de monete de aur i de argint, fabricate in mod spe
cial spre a servi ca podoabe i care s'au intrebuinat
mult la noi, au fost cele cu Sf. Gheorghe, patronul
clreilor (S. Georgius equitum patronus), btute
in monetriile ungureti i austriace.
Inceputurile colecionrii de monete vechi n
scop tiinific apar
n acela t i m p in
toate inuturile ro
mneti. Ele se da
t o r e s c putercii
micri de renatere
cultural, care s' a
manifestat la noi n
primele decade ale
veacului al XIX-lea.
Odat cu ocupaia militar ruseasc din 1828-
1834 cercul colecionarilor din Bucureti s'a mrit
cu civa ofieri rui, cari erau i ei pasionai pentru
monetele vechi. Astfel era Vladimir de Blarenberg,
fiul unui mare arheolog i cumnat al marelui ban
M. Ghica; Karneef, care ct timp a stat n ar i-a
strns o frumoas colecie de manete antIce, mai
ales din vechea aezare roman dela Celei i cu
concursul marelui voric Alex. Filipescu; n sfrit
Nic. Mavrw, directorul general al carantinelor,
care, fiind obligat prin atribuiile acestei funciuni
s viziteze foarte adeseori localitile de pe amn
dou malurile Du
nrii, a putut s-i
formeze n s c u r t
timp cea mai bogat
f!c:
i
is:ti;
din toat ara 1).
i catalogul colec
ieI lui Mavrus ni
s'a pstrat; el poart
titlul Catalogul me
daliilor Mavrus i
are trei p r i : 1.
Monete din diferite
ri (Attica, Egina,
regi i orae-din Ma
cedonia, regi din Si
ria, orae din Iliria,
regi din Egipt). 2.
Familiile romane. 3.
Impraii romani 1).
In ara Rom
neasc c e l dintiu
colecionar mai in
semnat a fost ma
rele ban Mi h a i l
G h i c a, care n
preajma anului 1830
era unul dintre cei
mai pasionai ama
tori de antichiti de
aci. EI ii formase
o colecie de mo
nete antice, com
pus mai ales din
piese btute de ora
ele vechi greceti
de pe rmul Mrii
Negre. Catalogul a
cestei colecii n s' a
p1strat; el poart in
teresantul titlu: Mes
Medalion de aur dela COMtan
\
iu II (Simleul Silvaniei)
Dar Mavrus n'a
desfurat numai o
activitate de colec
ionar. Stabilindu-se
definitiv n a r ,
dup plecarea Rui
lor, el a devenit un
ma r e ndrumtor,
att in arheologie,
ct i n numisma
loisirs ou amusemens numismatiques, ou de<cription
d'une serie de medailles antiques grecques el co
loniales romaines. Cuprindea in t o t a I 556 de
piese 1).
In acela timp cu banul Ghica se indeletniceau
cu adunarea monetelor antice amatori c doctorul
Ioan Rasti, care-

i formase o colecie de vreo 200


de piese greceti; marele vornic Alex. Filipescu,
vornicul Alex. Nenciulescu i un Geanoglu, despre
care nu avem informaii mai precise 2).
1) Odobescu, Open complete, Il! (ed. 1908), p. 2I?; Moisil
Const., Coluia de manete a marelui ban Mihail Ghica in
Cronica Numismatic i Arheologic 1, VII (1927), p. '1.
t Virtou Em., Glod numismaticd in Bulelinul Soc. Num.
Rom.', XXI (1926), p. 19.
tic. Ioan Ghica ni-l arat consacrnd o zi pe spt
mn spre a lucra cu prietenii si arheologi i numis
mai. Primii si colaboratori au fost Aug. Treb.
Laurian i Cezar Bolliac; mai trziu D. Berindei,
D. A. Sturdza, M. C. Sutzu i Alex. Odobescu a).
Dintre acetia s'au ocupat n mod special cu nu
mismatica BoIliac, Sturdza i Sutzu.
de

r:i
;nir!s!
r
j i
m
r

t
g
'
teroic pentru promovarea studiilor de numismatic.
1) Ghica Ioan, Scrisori, III (Ed. 1914), p. 383; Moisil Const.,
D. A. SWrdza li nlmismatica romneascd in t Buletinul Soc
Num. Rom_ t, XI (1914), p. 42 um.
') Se afl in 2rhiva d-lui prof. Dr. 1. Cantacuzno.
') Ghita, f. c.
www.dacoromanica.ro
CONST. MOISIL: CABINETUL NUMISMATIC A ACADEMIEI ROMNE
77
I Moldova primul colecionar de monete vechi
a fost profesorul G. Seu/eseu. i el a dat atenie
nu numai monetelor, dar i celorlalte monumente
antice. Se pare chiar c este cel dintiu care a
fcut spturi arheologice n Moldova.
Colecia sa de monete cuprindea monete antice
Medalion de aur dela Graian
(imleul Silvaniei)
i medievale ce au circulat n aceast ar1 i pe care
el lea grupat n urmtoarele categorii: 1. Monete
daciene (provincia Dacia, romane republicane, mo
nete pontice: Istria, Callatia, Tomis). 2. Monete
BrOjI cu medalia de aur a lui Brincovunu
(Coleqia Aedmi ntelor Br1ncovene"ti)
romane proprii (adic ale mprailor romani). 3.
Monete romano-bizantine. 4. Monete moldo-ro
mne (moldoveneti i ale ocupaiei ruseti dintre
I7I774)
O parte din monetele sale au fost publicate n
plane separate sau anexate la studiile lui Seu
lescu 1).
Un alt amator numismat moldovean contimporan
a fost G. Beldiman, a crui activitate ns nu o
cunoatem de ajuns. Tot astfel nu avem informaii
suficiente nici despre colonelul Ba4 din Galai,
care de asemenea se ocupa atunci cu adunarea
de monete antice.
i la Romnii din Ardeal i din Banat apar
Medalion de aur dela Maximian Hercule
(imleul Silvaniei)
primii colecionari de monete vechi tot in preajma
anului 183' O colecie mai mare reuise s1 strng
protopopul Nicolae Stoica din Mehadia, despre
care un contimporan spune c ( s'a srguit din
tinereele sale a aduna bani vechi, mai vrtos
romaneti (romani), de cari atia au i adunat,
spai n inutul Mehadiei, ci nime dintre Romni
BtoP CI medalia de argint a lui BrinCQveanu
(Colecia Principuei Marta Bibescu)
I
nici are, nici va avea ocasion s adune . 2). De sigur
') eL Dtseriert iuoricd IIrajic6 a cdd/i Capul BoviJ
(t837). V. i t Albina . din Iai acela an.
,) Bojinci, Antiede Romani/or, p. 198 n.
www.dacoromanica.ro
7""
B O A B E D E G R U
ns c i in alte regiuni din Ardeal i Banat, unde
au fost centre antice importante. existau colecii
de monete, dei poate nu att de bogate ca cea a
protopopului din Mehadia.
rndurile intelectualilor notri ptrunsese ne
legerea i intereul pen
,
tru monetele veci i
,
c
ele ncepuser a fI apreciate cu oarecare Simpatie.
Dar pentru numismatica romneasc importana
capital a avut-o micarea pe care
au provocat-o coJecionarii i a
matorii din Bucureti, deoarece
acetia au reuit nu numai s
creeze colecii mari, ci i s im
prime indeletnicirii lor un ca
racter tiinific.
Pied venelani de 10 techini aur (Gurit pentru salb}
Colecia Statului i colecia Aca
demiei Romne. Printr'un act de
donaie datat din Bucureti 24
Ianuarie 1862 -ziua cnd s'a n
trunit sub Cuza Vod primul Par
lament al R:mniei -generalul
Nic. Mavrus druia Statului n
treag colecia de obiecte arheo
logice i de monete antice, pe
care i-o formase pn atunci. Prin
De asemenea, unele muzee, ca de pild Muzeul
Brukenthal din Sibiu, i unii nobili strini, posedau
i ei astfel de colecii, unele destul de importante,
Brllar de monete de argint -dinari -romane
publicane (Cla)
dar ele n'au avut nicio influen asupra micrii
numismatice romneti.
In schimb, unui intelectual romn
din Banat i se datoJrete prima lucrare
de sintezl asupra numismaticei i me
trologiei antice. In cartea lui Damaschin
T. Bojinc intitulat Anticele Romani
lor . i publicat la Buda in 1832, se
afl capitole ntregi consacrate acestor
discipline tiinifice i care sunt primele
expuneri de acest fel n limba rom
neasc 1).
Aceste manifestri ce le constatm
n toate inuturile romneti n ju
rul anului 1830 fa de monumentele
monetare, sunt dovezi evidente c n
') Moisil Const., Din IncepuWrile numilmaticei romneti in
_Buletinul Soc. Num. Rom . , XXV-XXVI(l93G1931), p. 12.
aceasla el punea bazele actualului Muzeu Naio
nal de Antichilli, care, dup ce s'a completat cu
coleciile mai vechi ce se pstrau la Colegiul Sf.
Br1larl de monete de argint -dinari -romane
republicane (reversul)
Sava, a fost organizat n 1864 ca o instituie deose
bitl i instalat apoi n localul Universitii de cu-
"Left" austriac dela Leopold 1 (10 ducap aur)
rnd construit. Ind dela nceput ns coleqia de
manete a fost separat de obiectele arheologice
i a fost ngrijit i mai departe de Mavrus, aju-
www.dacoromanica.ro
CONST. MOISIL: CABINETUL NUMISMATIC AL ACADEMIEI ROMNE
709
tat de colaboratorul s3u D. A. Sturdza, care-i
devenise i mai apropiat n urma c3s3toriei sale
cu o nepoat3 a generalului.
Brol cu o piesi de argint aurit Sf.
Gheorghe (Ceqia d-nei Alex. Florescu)
Cnd n 1868 Mavrus moare, D. A. Sturdza
i ia ca tovad pe tnrul i priceputul numismat
M. C. Sutzu, care se cstorise cu alt nepoat a
generalului, i de acuma ngrijesc mpreun de
colecia de monete a Statului.
Este interesant de urmrit cum s'au ocupat cei
doi elevi ai lui Mavrus de aceast colecie i cum
o considerau ei n cadrul Muzeului Naional de
Antichiti.
num3r de piese din cele mai bune, era depozitat
ntr'o cas de fier special, aezat3 in cabinetul
directorului muzeului. Cheile acestei case de fier
nu le inea directorul, ci un rnd il avea D. A.
Sturdza, cellalt rnd M. C. Sutzu. Monetele ce se
trimiteau muzeului din descoperirile ntmpl3toare
fcute n ar sau din cumprturi, se ad3ugau
c.leciei. Insu D. A. Sturdza a imbog3it-o cu
colecia sa proprie de monete antice i a inceput
s3-i redacteze catalogul. Acesta purta numele de
l Catalogul Cabinetului de Medalii t, ceea ce arat
d intenia lui Sturdza era s intemeieze pe lng
Muzeul Naional de Antichiti un cabinet numis
matic, dup modelul institutelor de acest fel din
rile apusene.
Medalion cu portretele Implra!ilor germani (reversul)
Anumite mprejudri au fcut ns ca aceast
intene s nu se poat realiza dect mult mai
trziu i in cadrul Academiei Romne.
De altfel, dup moartea lui Mavrus numismatica
antic a fost acaparat de un alt elev i colaborator
al su, Cezar Bolliac, care devenise membru al
comitetului arheologic . Brbat foarte inteligent,
dar superficial, politician rafinat i nu prea scrupulos,
Bolliac nu era bine vzut de dtre cei doi conserva
tori ai coleciei monetare a Statului, iar studiile i
cercetrile ce fcea n domeniul numismaticei i le
Medalion cu portretele Implrailor germani (ft)
publica in ziarul su . Trompeta Carpailor., n.
(ColeCie parliculad)
le inspira acestora destul ncredere
1
). De alt
Colecia de monete, care cu ocazia ocupaiei 1) Articolele lui Bolliac cu privire la numismatid S'3U
militare austriace din 1854 fusese despuiat3 de un publicat n ' Trompeta CarpaliJor . din anii 1869-187l. Tot
www.dacoromanica.ro
7'.
B O A B E D E G R A U
parte, comerul ce fcea Balliac cu monetele vechi,
ce le aduna din toate prile rii i de peste
Dunre. i nemulumia, deoarece, dup prerea
lor, acele monete trebuiau s intre n colecia
Statului. De aceea att D. A. Sturdza ct i M. C.
Sutzu s'au inut tot timpul n rezerv fa de acti-
Nicolae Mvr$
vitatea lui Balliac i n'au manifestat niciun fel de
simpatie fal de achiziiile, destul de reduse. ce
Ucea acesta pentru colecia Statului.
Poate i din aceast caut D. A. Sturdza a p
rsit cu totul numismatica antic i s'a consacrat
de acum inainte numai coleqionrii i studiului
monetelor vechi romneti. TOl pentru motivele
acestea, dup ce a fost ales in 1871 membru al
Societii Academice Romne, s'a devotat cu tot
sufletul acestei societi i s'a hotrt s organizeze
n cadrul ei cabinetul de medalii ce-l proiectase.
Inc mai de muie D. A. Sturdza i formase pe
lng colecia sa de monete antice, pe care a druit-o
Muzeului Naional de Antichiti, i o colecie de
monete vechi romneti. Pe baza acestei colecii a
publicat el in 1872. studiul ntitulat Uebersicht der
Miinzen und Medaillen des Fiirstentums Romanien
(Moldau und Walachei) n revista t Numisma
tische Zeitschrift . din Viena 1).
Completnd aceast colecie prin numeroase piese
strnse ulterior, D. A. Sturdza o druiete n 1876
Societlii Academice, devenitl civa ani n urml
Academia Romnl. Colecia cuprindea atunci 450
aici ini ;est membru al comitetului arheolo!ic l publicat doi
ani de-arlndul un lnUn\ de v;nure a coleCiei sae numisma
tic, pentru care tiplri o serie de 10 plarqe cu titlul : f Cabinet
de medalii Bolliac .
') Aplruti iin ediie Spaut! la 1874.
de piese i donatorul susinea d ( ntrece prin
avuia ei pe toate cele cunoscute pn acum .
Iar secretarul general al societii, G. Sion, accentua
c prin darul su D. A. Sturdza a lrgit cercul
importanei societ1ii prin nestimata coleciune a
monetelor i medaliilor romne; aceast frmoas
achiiune deschide o poart nou pentru seCiunea
istoric, pe care d-I Sturdza a ilustrat-o, i un
fericit inceput de muzeu arheologic, care va aduga
importana societii .
t
).
Aprecierea ultim a lui G. Sion probeaz c
existau academicieni, cari nu-i ddeau destul de
bine seaml de intenia lui D. A. Sturdza. Cci
o colecie de monete i medalii romneti nu putea
forma baza unui muzeu arheologic, ci numai a
unui cabinet numismatic, pe care donatorul de
mult urmlria s-I nfiineze.
In orice caz D. A. Sturdza a format o nou mare
colecie numismatic in Bucureti, pe lng cea
mai nalt instituie cultural a rii, Academia
Romnl. Aceast colecie de monete i medalii
romneti era o demn1 tovar a coleciei de
monete antice pe care o dlduse Statului generalul
M
C:t: J
r
O
s
l a1t:
t
!iV
asemln1toare: a Academiei Romne se imbogl
ete mereu prin cumprturi fcute de D. A.
CenT Bolliac
Sturdza, de administraia Academiei i prin donaii
de tot felul; a Statului prin achiziiile fcute de M.
C. Sutzu i de directorii Muzeului Naional de
*) Cf. I Analele Academiei Romne-DEsbatcri t, 17 (1876),
P 75
www.dacoromanica.ro
CONST. MOISIL: CABINETUL NUMISMATIC AL ACADEMIEI ROMNE 7
"
Antichiti. In privina achiziiilor s'a stabilit o
inelegere ntre cele dou instituii care pstrau
coleciile: Academia Romn trimitea Muzeului
toate monetele antice pe care le achiziiona, iar
Muzeul la rndul lui trimitea Academiei monetele
i medaliile romneti ce obinea.
Dar cele dou colecii aveau i o alt not co
mun: erau nite colecii nchise, al cror material
nu era pus la dispoziia cercettorilor sau amatorilor,
ci putea fi utili2at numai de conservatorii coleciilor.
De aceea, mult vreme acest material numismatic,
att de important i de valoros, n'a putut contribui
la propirea tiinei noastre numismatice, dect
in msura n care a fost utilizat de ctre D. A.
Sturd2a i M. C. Sutzu pentru studiile lor 1).
Este adevrat c aceti doi numismai au desvoltat
o activitate tiinific destul de ntins, dar ea n'a
putut fi continu. Cci D. A. Sturdu devenind
un mare om politic

i ocupnd n diferite rnduri


demnitile cele mal nalte n Stat, nu s'a mai
putut ocupa dect prea puin de numismatic i
s'a mulumit s mbogeasc necontenit colecia
Academiei. Publicaiile sale numismatice, att de
apreciate, se opresc n 18g3, dar achiziiile de
monete i medalii pentru colecia Academiei con
tinu cu att mai mare srguin c ct autoritatea
i prestigiul su deveniau mai preponderente. Nu
numai ministerele i celelalte autoriti ale Starului
D. A. Sturdu
se ntrec s trimit pentru colecia Academiei mo-
1) Lucr1ril e ce a mai publicat D. A. Sturdu in domeniul
numismaticei sune: Memariu asupra numismalicei ramne in
Columna lui Traian . din 1877 i in , Analele Societii
Academice . tom. X (1878); Numismatica Romn, conferin",
nerele i medaliiJe ce se emiteau ori se descoperiau,
dar i persoanele particulare din toate regiunile
rii i din inuturile romneti subjugate se gr
br s contribuie la mbogirea ei.
D. A. Srurdza a creiat la Academia Romn i o
bibliotec numismatic. Inc in 18n i 1878 Ioan
M. C. Sutzu
Ghica druise n acest scop mai multe opere fun
damentale (Mionet, Eckel, Cohen, etc.). Numrul
lor a fost completat de Sturdza prin alte lucrri de
specialitate i prin procurarea revistelor mai n
semnate numismatice.
La rndul su M. C. Sutzu a nceput s desvolte
dela 1884 . foarte bogat activitate tiinific, pu
blicnd, mai ales n revistele strine de specialitate,
studii foarte apreciate asupra numismaticii i me
trologiei antice. Dei a ocupat i el situaii nalte,
ca cea de director general al patelor sau de gu
vernator al Bncii Naionale, a avut timp destul
In , Convorbir Lilerare I dn 1678; Bibliografia numismatic"
romne in . ADualtie Sociellii Academice . tom. XI (1879);
Nau dexopen'ri numismarice romnqri in I Analele Academiei
Romane. tom. VIII (1885) i privirea general" asupra mo
netelor Domnilor moldoveni i munteni n I Etymologicum
magnum Romaniae ., cudntul ban (III, 1893, col. :428 urm.).
Primele publicaii ale lui M. C. Sut%U au fost: ttalaM
pondtrau) primitifs el lingou manetairu n Revita pentru
istorie, arheologie i filologie . II (1884); Introduction d I'tlude
dn monnaies d! fItalie allique in Rtvue Numismatique .
din 1887 i 188g; Noulelles ruherche': Jur les on'fines el les
rapports de quelqU!S poidl antiquu (idem 1895); trude sur
les monnaies impinales romaines (idem 1899); Poid$ el man
naiu de Tomis in I Mtmoires du Congres interna\. de nu
mismatique ' 190.
www.dacoromanica.ro
,,,
B O A B E D E G R A U
s nu-i ntrerup activitatea numismatic. Colecia
Statulu ... al crei conservator era, nu s'a mbogit
ns att de mult ca a Academiei Romne, deoarece
nu di spunea de un fond pentru achiziii, iar desco
peririle ntmpltoare de monete ce se trimiteau
Stattr de aur dela Filip Il
Muzeului de Antichitii nu se adugau totdeaun3
la colectia Statului.
Cei doi erudii au ncercat i s popularizeze
cunotinele numismatice, n care scop au inceput
Startr de aur dela Filip II
s in conferine publice la Ateneul Romn in
anul 1878, dar aceste conferine n'au avut dect
un rezultat mediocru i nu s'au continuat n anii
urmtori.
Staler de argint deli Filip II
Societatea Numismatic Roman. Articolele cu
subiecte numismatice publicate de Bolliac, studiile
i conferinele numismatice ale lui D. A. Sturdza
Stater de aur dela Alexandru cel Mare
i M. C. Suezu au provocat n publicul nostru
intelectual un interes tot mai mare fa de monetele
vechi i preocupri fa de problemele numismatice.
Dup rzboiul pentru neatrnare i dup pro
clamarea regatului aceste preocupri se accentuiaz
mai mult i apar coleqionari i amatori tot mai
numeroi cari se pun n legtur cu Academia
Romn i cu Muzeul Naional de Antichiti 1).
Acest curent favorabil numismaticii l-a utilizat
un inimos amator i colecionar, Al. G. Cantacuzino,
n scopul de a grupa ntr' o societate pe toi cei ce se
ocupau la noi cu colecfionarea
,
i studierea monetelor
vechi. Datorit strumelor l tactului acestui om
de bine au aderat la aceast ideie nu numai un mare
numr de colecionari i amatori din Bucureti
i din restul rii, dar i cei doi numismai recu
noscui, D. A. Sturdza
,i M. C. Sutzu, cum i
directorul Muzeului Naional de Antichiti, ar-
Stater de aur dela Alexandru cel Mare
heologul Gr. Tocilescu. Astfel, prin concursul tu
turor s'au putut pune bazele Societii Numisma
tice Romne la 28 Decemvrie 1903.
Infiinarea acestei societ3i constituia, de sigur,
Stater de argint dela Alexandru cel Mare
un foarte preios sprijin pentru proprea tiine!
numismatice, cci n primul rnd se crelau legtun
mai strnse ntre cei ce se interesau de monumen
tele monetare, iar de alt parte se inlesnia rspn-
Stater de argint dela Alexandru cel Mare
direa cunotinelor numi smatice n cercuri mai
largi.
De aceea, ideea lui Al. G. Cantacuzino de a se
publica cu ncepere dela 1 Ianuarie 1904 un ( Bu
letin ,. lunar al societii, care s cuprind studii
') In ;uhiva Academiei Romne i a Muuului de Anlichitli
se pte urmlri creterea continu3, intre anii r878-Igoo, a
trimiterilor de monele vechi i a ofertelor de cumprare, de
asemenea cererile 101 mai numeroae de informalii numismatice.
www.dacoromanica.ro
CONST. MOISIL: CABINETUL NUMISMATIC AL ACADEMIEI ROM

NE 7
"
i informaii numismatice, a fost bine primit i ei ns s'a desfurat ntr'un cerc prea restrns i
a atras dela nceput colaborarea unui numr destul din aceast cauz n 1909 s'a produs o eclips, care
de mare de numismai i colecionari (M. C. Sutzu, i-a intrerupt activitatea, i societatea era pe punctul
Gr. Tocilescu, W. Knechtel, Dr. G. Severeanu, de a se desfiina. t Buletinul t a ncetat de a mai
locot.-colonel G. Iordnescu, D. Panku, cpitan
G. Manolescu).
Prezidenia societii a fost oferit dela 1 Ianuarie
1904 lui M. C. Sutzu care a pstrat-o apoi timp de
30 de ani, iar redactarea Buletinului . a fost
ncredinat n primul an lui A. G. Cantacuzino,
iar dela 1905 d-Iui Dr. G. Severeanu, care a condus
revista pn la 1909.
Stattr de aur dela Lysimac
Pe lng publicarea Buletinului , societatea a
organizat n primul an i conferine numismatice
pentru membrii ei. Dar din lipsa unui local po-
Tetradrahm1 dela Lysimac
trivit, ele nu s'au putut ine dect intr'un numr
redus i n anii urmtori au fost prsite.
De asemenea, societatea a cutat s ncurajeze
arta noastr medalistic prin baterea de medalii
Tetradrahm3 din Thasos
comemorative pentru Domnitorii romni mai n
semnai, pentru societi i pentru persoane distinse.
Aceste medalii ns au fost comandate n strintate
i executate de ctre artiti strini, din care cauz
arta medalistic romneasc n'a tras mare folos
Monet dac (tip arddean)
apare, intrunirile membrilor nu s'au mai inut,
cotizaiile nu s'au mai pltit; frumoasa desvoltare
ce o luase societatea s'a oprit. Se prea el nu-
Monet dac1 (tip moldovean)
mismatica nu mai poate interesa pe crturarii notri
i c monetele vechi nu mai prezint nici o atracie
i nici un interes pentru ei. Din fericire prerea
Monet daeJ (tip ollean)
aceasta nu era conform cu realitatea i viitorul
acestei tiine era mai igur dect se prea.
InJiinarea Cabinetului Numimatic al Academiei
Romne. Micarea tiinific provocat de Societatea
pe
Oim
o
Scietatea Numismatiel Romn a luat
Monet1 dae1 (tip muntean)
un avnt destul de mare n primii ase ani dela Numismatic Romn in primii ani ai activitii
nfiinare i a dat putina s se manifesteze n do- ei a rscolit n sufletul lui D. A. Sturdza vechiul
meniul numismaticii multor specialiti. Activitatea proiect al unui cabinet numismatic i i-a evideniat
www.dacoromanica.ro
7'4 B O A B E D E G R U
posibilitatea nfiinrii lui. Traducerea in fapt a
acestui proiect in cadrul Academiei Romne era
acum, la 1910, cu mult mai lesnicioas, deoarece n
primul rnd Academia Romn poseda o colecie
foarte bogat de monete vechi romneti i de
Monetl dad (tip muntean)
monete medievale strine, cum i o colecie com
plet a medaliilor romneti. De alt parte, acum
existau un numr destul de mare de specialiti,
dintre cari se putea recruta att personalul de con-
Monet barbarl (tip Thaso)
ducete al viitorului cabinet numismatic, ct i
cercettorii cari s studieze materialul monetar.
In sfrit, D. A. Sturdza ajunsese la o vrst foarte
naintat -se apropia de 8 de ani (nscut la
Monct barbar (tip cu capul lui Ianus)
1833) -i inea' s-i realizeze proiectul ct mai
era n via. La rndul su, M. C. SUfZU devenise
n 19o9 membru al Academiei Romne i, cum
renunase la orice alte situaii, putea s-i rezerve.
Monet barbar (tip Larisu)
tat puterea sa de munc pentru propirea ca
binetului numismatic proiectat.
La toate acestea se aduga marele interes cultural
ce-I urmria directorul i bibliotecarul Academiei
Romne, profesorul I. Bianu, de a pune n serviciul
tiinei bogatul material numismatic ce se gsia
depus n colecia acestei institu{ii i care, dei se
completa mereu prin achiziii noui, nu era studiat
de mult vreme nici mcar de ntemeietorul coleciei.
De altfel, d-I I. Bianu se lupta de mult s creieze
in legtur cu Academia Romn o serie de insti
tute tiinifice, care s adune i s3 cerceteze toate
izvoarele necesare pentru studiul limbii i istoriei
:t
e

i
n
a
e
e
:?
n
ij;
b
::
c
:
Stater de aur KOEDN (tipul
di narului lui Iunius Bru(us)
catiile romneti; a adunat i organizat minunata
colecie de manuscrise i documente romneti i
a dat cel mai devotat concurs lui D. A. Sturdza
pentru mbogirea preioasei coleqii de monete
romneti. i dup cum biblioteca i colecia de
manuscrise i documente erau puse de mult la
dispoziia cercettorilor i contribuiser1 la publi-
Drahml de argint din Histria (Istria)
carea unor lucrri de cea mai mare importan
pentru cunoaterea limbii i istoriei noastre, tot
astfel doria s deschid ct mai curnd i colectia
Monet de bron: din HiJtria (Islr
i
)
numismatic, spre a da putin specialitilor s
utilizeze i monumentele monetare pentru l
murirea mai deplin a vieii i culturii poporului
nostru in trecut.
Toate aceste motive au determinat pe conduc
torii Academiei Romne s decid3 nfptuirea ca
binetului numismatic n anul 1910.
Dar, fiindc pentru studiul intregii evoluii mone
tare dela noi nu erau suficiente monetele b-
www.dacoromanica.ro
LLO. WL1: LJ1 1W1WJ1L Ji JLJW1 1 LW+ 7
"
:.:- e- i--.. .. n-.--:. . .. u-|e--. .
.-|- .- .. ..c.|.: |. --. :- :.-..|- -e-+-, ..
.
:
-

-
:
-.-.|
.
e
|
.+
.
!.
..-.-e-. :- .--...| ---:- .-:..-.
i- .. .-:---.-. |.. n t. s:.e-. -- |.-.
u.-..:.| i-.:...-., s-.. c. u.-:, ..-.:. e.-
.- . e..-.. .. :-:-.. .-|-... -....:.. .
s:.:.|.. . :.- e--.. |. t..e-.. n-.-. ..
.. ..-.-.s--. :.-.--:.|.. . :-.: :-...-.:
.-.. .--.-.:-.| .-|-..-.. u. c. s.:-..
i- .e.| ..-.:. ... .--.--:.: |. t..e-..
{
V
tJD03 0B Jt2lDI 0lD LJJIlJ {WJDRJl8)
n-.-. .- -... .-.|.. 1910, .-|- e-. .-
|-... .. -.i. . .. .. e.- .. --..:- .
c.-.--:.| u....:.. .- |.. :..- e..-.--. ....
e- .- .:-..| ---, ..- .:--:. -... . :.-
.---:...: . ..:.|-..: .-- . -.:-. :. -.. |. e..--
-... .-.-::-.|-.
WuDB1 0B Dt0D7 0lD u0l9 (L0D9IJDJ)
t.-.: .:-..| ..-.-e-. ---:- .-:..- .-.-:.,

.
..-.
.

-.
-.
:
--
-
:
.
i-.|-
.

.--:. . e- .|- .|- -..--. ---:- -e---
.:.-- ..- .. ....|.: :- .. --..: . -.--.
W0DBI3 0B Dt0D2 OlD :uDY50Dul9 (MJC:C)
e-|. c.-. v-e . c.-| i. t--. - t-..: .-|-..-
e- -e.|.. -.--:. .--.-- :-.:- ..:- ...
-:.: . e- -e.i. .:.-- -..:-.- |. n-.-..
i- .:...:, - .-|-..- e- ....|.. -.i. -.--:. .
.|:. e- e-.-... -.-:.. :-.--.-e .. -e.i.
r--:. e-.:-.-...- . -..e.- . |.. :.--. v-e
(1851), .. s:-... n-.-.-. l .-:..-.: e- c.-.
v-e (1864) . -.- |. -e.-.| n-.-i- c.-| i
('906).
r- |.-. -.-.- .--|.:-, .--|- :-.:- .. . --
.-..-, .- ....., .. .|-. :- .-|-... e- ---:-
-.--:., .. .|:- :--..- ---:.- e- .-. ..
.- .|-.- -....:.. . ..:-.. ---:. --.
s- .--|-.- . .-. e-. .. -....,. ... -.|.
-..- .-:..-.-. c.-.--:.|.. u....:.. .| t..
tJh03 0B Jt2lDI 0D YtJ9 {LBIJIBJ J1D0)
e-.-. n-.--, .-.. .-.-|.: ---.- ---:. -..
-.-.-. . .e.-..:.-. |.. e- .- --.--.| e- .--
...|.:., .. .|-. . ..-e-. -.. :-.:-

-..-:..
:- ..:. i. t. s:.e-. .-. 77 e- .-., .. u. c.
s.:-. 69 e- .-..
i--...: .. s-:.: -..-. .-.. -....:
WuDBI0 0B bron 0BJ tB2B1B 9Clt LJDlIB9
:le a:, i--
.
|.

..-i

a.-a
s:.-- . ..--.c.: .. -.e.: .-.-::- .| -....
:.... -.--:.. i-..- e...- :- .-.| 1906 .-|-...
WuDBI3 0B DtuDI 0BJ tB2BB 9C1l LJDlIB9
.. e- ---:- -.--:. (930 -.-.-: t..e-.-.
n-.-- 1) . -.-|....- .--. - |...-- ...-. -
--:-|- |.. r-:. u..: . .|:. ...-. -....:....
.. n-.--:. 2).
Bron 0BJ tB2BB 9ClI LJD:!B9
*) LuBClJ J u9t 00tulI Cu CuD0l|lJ CJ 93 I308H D Du9B
5luDBJ ul uCJD D13 0VJ C0DDBIJ Cu IuJ!B I:DutlB 0uDBIJtB.
Jt 1D CUI`5u t2Duluul 0lD 1OT~~IOT 9J DlBt0uI l JCJ
0B0:J Du J WJl DuIuI~0 tBCuDBtJ.
1) Noti6 de1pre monetele lui Petru Muat D JDJBB JCJ0-
00., 777 (I0ub) : Studii privitoare la numijmatica Tdrii
Rumnqti (n JDJBB JCJ0- u0., 77711 1OTD)
www.dacoromanica.ro
", B O A B E D E G R A U
i.. :- .|:..| ---:. e.- c..-. .--. --:-
-|-.-.. c. u. t. s:..e-., -| -. .. -.:.: . -..
-..c --.:.| e- -....:..:-. . e.- c..-.
.c-..:. e-.ci.e-.-. c.t.--:.|.. u....:.c . :.-
t..: . :.- ..-.:.
t:.-c. c--e.c.-... |.. ... .e.-..: .c...:--.|..
.c-.:-. ..-e..., Const. Moisi/, -.-t-.-. |. |.c-.|
e.- f.|c-.. c..- |- -.. c.--.c.: e- - -..:- -..-:.-
.-..- e- .:.e.. e-.-.- .-:.ci.:.|- e.- i-t.-.-. 1),
Monetl de bron: del; regele eit Acrosandru
e- .|: -..:- -..- .ci.-..--..-. ---:. tc.e-..
n-.- . .-.. ..- :--... e- .--:- .-.--:.
...: :- |-c.|.:.:-. ne.|. e.- .e-.| 1.|c-., :-
.t...: -..- :.-. .:.e.. ...-.. ---:-|-. -c. .-
.--:. 2). u-.| -....:..:-. |..-e.. --.:.|
:- -....- :- -... e- 1 i.-....- 1911, c.t.--:.|
u....:.c .| tc.e-.-. n-.-- . :-c--.: .
Monetl de bron% dela regele scit Acrosandru
i.-c.----- e-|. .c-..: e.:, .-.|.-.-e..- ..:t-|
.-:--.. ....: :.- e- 40 e- .-. e- c:.- i. t
s:..e-..
Activitatea Cabinetului Numismatic pn la rz
boiul pentru ntregirea Romniei. i-c e.- -
--:.| c.-e .. i-:.:: :- -e e-:.-.:. :-t..-..-.
c.t.--:.|.. u....:.c. .. t...: :- -e -.-c..
Bron: dela regele scit Acrosandru
.c--.| .c-.:.. .-.:.:.: :..-.t.c. r| :.-t... :- -..|
..-e . c-|-c.----- :-.:- .--c..|- e- ---:-, c..-
') Publicate n , Buletinul Comisiunii Monumentelor Isto
rice., II (Igog) i III (1910) in' Convorbiri Literare f, XXXIX
(1905), XL (1906) i XLII (1908).
1) Monete lJechi romdnfri gite in Dobrogea n ' Convorbiri
Literare 1, XL (1906) ; Cele mai vechi monele muntene i Mone
Ide lui Mircea cel Mare (Ibidem, XLII (19Q .
... t:.: -.. .. c..c.|.: :- c....| .-...|-. --
i-:.-. :-..:-...| |-c..: e- n-.-.. r.:- .e-..: c
c-|- e-. c-|-c.. .... . s:.:.|.. . . tc.e-.-.
SeSler (bron:) dela Traian; n implratul cllare doboarl un Dac
n-.--. c..- .. t-.: :-.|-t.:- :- c.t.--:.| u.
...:.c. c.-..-e-.. -.-.-..- .-... ---:..-.
c- .-:... :- c.e-.| .-.:.:.:.|.., e.. c. :-.:- .c-.:-.
-. -... .--.----:.:- .t.-|.: :-.:- ---c.|- ..:-..-!
--..:.- . .|:- .-... .- -.----:.. .-c--|-:-. i-..
-... ..., . c--e.c:-..|-. -.. . c-|-:---
.c-.:- |.-.... . e- .c--. ... :...: e- .c. :-..-:-
Sestefl (bron:) dela Traian; rs Dac n atitudine tristl lng
un trofeu
:- t..-:.| tc.e-.-. n-.-- t--e... .-..|- :-
.c-.: .c--.
i- .|: -..:-. c.t.--:.| u....:.c .-. -
-..-. . -.- .:-...|.| -....:.. c-i --.-e.
|. e..---... c-.c-::-..|-., .-.- .| .:.|.-. ---:..
|.c...|- |-.. r--:.. .c-..:. :-. ---:-|- :.--....
e-:-..-.:-, .---:....:-. c.:.|-..:- . c|...:- .-.-
. -.:-. t. c-.c-:.:- c. c.: .. ..- ....-.
Sester dela Traian; r$ Victorie ncoroneaz un trofeu
i- .t...:, c.t.--:.| u....:.c .-. c...c:-..|
.-.. .-.:.:.: e- .:.e.. . c-.c-:.. -....:.c-,
c --..-. e- . c--:..t.. |. -.--..-. .c-.:-.
www.dacoromanica.ro
CONST. MOISIL: CABINETUL NUMISMATIC AL ACADEMIEI ROMNE 7'7
tiine i de a ndruma ntreag activitatea ce se
desfura la noi n domeniul ei.
Conceput pe o baz att de larg, Cabinetul
Sesterl deJa Traian: rs Vicforia Dadca
Numismatic i-a inceput activitatea sub condu
cerea lui D. A. Sturdza, care a luat parte la lucrri
n mod efectiv in cursul anilor 191I i 1912. In
anul urmtor mbolnvinduse, a fost inlocuit de
M. C. Sutzu, care dup moartea lui Sturdza (8
Oct. 1914) a rmas singur conductorul acestui
institut, pe care l-a ndrumat apoi cu ajutorul lui
Const. Moisil, timp de 20 de ani.
Sesterl dela Traian; rs Roma Victorioad
Se nelege c prima activitate desfurat n
Cabinetul Numismatic a fost determinarea i in
ventariarea pieselor din cele dou colecii mari, cci
nici colecia Statului, nici a Academiei Romne
nu aveau inventarii. S'a inceput nc sub condu
cerea lui D. A. Sturdza cu inventariarea coleciei
Academiei Romne i a fost o adevrat surpriz
pentru ntreag instituia faptul c btrnul Sturdza
Sesterl dela Traian; n Provinci a Dacia
a ncredinat fr nicio formalitate ajutoruluinu
mismat cheile coleciei, care pn atunci nu putuse
fi vzut dect de Sturdza i de d1 I. Bianu i
nimeni nu tia precis ce conine. Inventariarea
acestei coleCii a durat pn 1913, cci din cauza
altor lucrri, ea nu s'a putut face dect cu ntre
ruperi. S'a constatat atunci c se gsiau ntr'insa
5435 monete romneti medievale i moderne,
Monet de argint (ducat) dela Vladislav I
Basarab (tipul cu cruce, legenda latini)
1873 monete strine (ungureti, srbeti, bulgre
i
ti)
1041 medalii romneti sau privitoare la Romani
i 167 sigilii.
Colecia Statului n'a nceput s fie inventariat
Ducat de argnt dela Vladislav 1 B.sarab
(tipul cu cruce, legenda latin)
dect in 1916, cci M. C. Sutzu lipsind din ad
cte 4-5 luni in fiecare an, a preferat s se ocupe
de alte lucrri tiinifice n timpul cnd se afla
n Bcureti. Din aceast cauz n momentul cnd
Ducat de argint dela VlaJislav I Basarab
(tipul cu acvilaconturnat, legendaslad)
Romnia a intrat n rzboiul mondial (14 Aug.
19I6) colecia aceasta nu era dect n parte inven
tariat. In schimb M. C. Sutzu a druit nc in
primul an Cabinetului Numismatic 959 de manete
antice din oraele noastre pontice (Istria, Callatia,
Ducat de argint dela Vladislav 1 Ba
sarab (tip comun, c legenda slavi)
Tomis), de o conservare foarte bun i reprezentnd
tipurile cele mai interesante.
Paralel cu inventarierea vechilor colecii, Cabi
netul Numismatic a urmrit i achiziionarea de
piese care s le completeze. Astfel, nc din primul
www.dacoromanica.ro
7.8 B O A B E D E G R A U
.- ... ..+-.. 1827 +-- -+.-.. -| +..
+.| +.- ....| +|. r+.|. . .-..- . ...
-.+.. .- +. 1313 -.. +.t. r- .-|. .+-
. .---.. . . .+..- . +.---.-| +
.... +--.. . .. ... . . .--....--.
Ducat de argint dela Radu 1
Basarab (tipul cu cavaler,
legenda latin3)
Ducat de argint dela Radu 1
Basarab (tip comun, legen
da Jatin3)
+..+...- . ...-. :- t-. .... .+- .-+.+
.-.| :-... .-..... + --|-.--. . + ...+..
:- +-+-..| -.+ -+...-... ..+.|.-+ -.- t-...
. t-.. .- +. .-.-+... -.--..-|- -.
+..+...- .- .. --...
r- .t... c.s.-..| n.+..+...- . +.-|.. .--
+.- -.+.. .-. . - .-...... + -.s|.-.... ...-
.t... v c s... . -.s|.-.. .-. 1911-1916
-. +.. +.. ... +.. +.-. +.- +.t.. .
... + +--. +.-. -+.-. ++..|. -+.
GrO de argnt dela Petru r Muat
-.. - ... .... :- .-.. ..+-. u-| +.-
+.. +.|. ...+.. -...-. |. +--.| -.-|-

+

.

.
.
.

.
r

-
-
.

--... ---..-. |. +--.| ..|- .-..


. |. +

Ducat de argint dela Mir
cea cel Btrn (Domnul cu
lanC!)
Ducat de argint dela Mir
cea cel B!tdo (Domnul cu
bu:dugan)
+.-.. -. .. ---..s... |. |+... +.t..|-
--s|+ + ...-. ----+.- . -.|...| . ..
--...
n .| -... c.s.-..| n.+..+...- . -.. |.

.
|.s|i.
.
+
.|
.|..
.

-
`
..
..
r- -.-.| .-... -. -. - . --.-.. -. --s|+
-.+..+..- ... -. --s|+ ...-.- |...
Ducai dela Mircea cel
B1r5n (tip comun)
, Ban, de argnt dela
Mircea cel mtr5n
Gro de argint dela Bogdan II al Moldovei
..-|-... .-..-
1
) ; .. c--.. v-...| . +.. |. ..|
...+.. . --.. -..-. |. +--| -s. -
GrO de argint dela lIia al Moldovei
+.-. 1). r-.. .-.. -.s|.-... ... t-. -
') Principalele lucrtri ale lui M. C. Sut:u: 1912, Manete
inedite din oratlt noalUt pomict (f Analele Acad. Rom. "
XXXV) ; 1913, Pcmduri inedite din Tomis li KalIatis (. Bule
tinul Soc. Num. Rom. ,); '9r4, Comribulii la Jwdiul pondurilor
anti din oratlt noaslft pontict (Idem) ; 1915, Ponduri li
monttt inedite din orajele nOflJtrt pontict (Idem); Contribulia
numumaticri la istoria Romaniei trarudundrene (f Ana\. Acad.
Rdm. , XX VIII).
Principalele lucrri ale lui Const. Moisi1: 19rI-1916, Ca
binetul Numismatic (f Creterea Co!eC\ii!or Acad. Rom. ')i
1913-1916, Manete i ltaure monttare (1 Buletinul Soc.
Num. Rom. 'l; 1913, COlUideraiuni asupra monettlor lui Mircea
-. -.+..+..-. .. .---.. . ..... .-. .-..... ctl Bd/rn (Idem) ; 19'4, Medaliile lui Constantin Brncaveanu;
l
.
.-.
|
.

.

`
-
.
.

.
.` ,-

. ;b:ii
u
,::'::
li
::: .; (:n!a II5la:
:- .--. .- . |. . +.+.-. ... .|-.t... +- Vodd; E/igiile monetare ale Domnilor romani; Numismatita
-.| -. ++.|..| - --.+... -.+... .-.. .- anticd monetele regilar scii (toate in I Buletin .) ; Monete vechi
t-+...| --.. +|. ---...-.| ... -.+.. romdnqti (. Analele Acad. Rom . ); 19,6, Montte i podoabe
+...| .-.......|.. r- t|.| .-... c.s.-..| . dt/a s/drlitul vtacului XV (. Buletin .).
www.dacoromanica.ro
CONST. MOISIL: CABINETUL NUMISMATIC AL ACADEMIEI ROMNE 7
"
baza materialului monetar din coleciile Cabine
tului Numismatic.
Activitatea depus de Cabinetul Numismatic
pentru realizarea scopului su a fost mult ajutat
i de colaborarea ce s'a putut stabili cu Societatea
Numismatic Romn. Aceast societate suferise,
cum am vzut mai sus, o eclips In desvoltarea
sa i era ameninat s se desfiineze. AI. G.
Cantacuzino a cutat s o salveze reuind cu aju
Dinu de argi nt dela
tefan cel Mare
Dinar de ugnt dela tefan
cel Mare
torul lui W. Knechtel i a col. G. Iordnescu s
fad s apar { Buletinul . n anii 19II i 1912. Dar
se prea c aceast refacere nu va putea dinui i
atunci el s'a adresat lui M. C. Sutzu ca si dea
sprijinul Cabinetului Numismatic.
M. C. Sutzu, care era nc din I90 preedintele
societii, a primit propunerea i mpreun cu
numismatul Cabinetului au inceput s lucreze la
aezarea societii pe baze noui.
In adunarea general dela 2 Iunie 1913, inut
n casele lui A. G. Cantacuzino, s'a ales un nou
comitet din care fcea parte intreg personalul Ca-
'
binetului Numismatic: D. A. Sturdza ca preedinte
de onoare, M. C. Sutzu ca preedinte activ i Const.
Moisil ca secretar, nsrcinat i cu redactarea Bu
letinului .
Efectele s'au vzut imediat. Buletinul . a aprut
complet reformati s'a nceput inerea de intruniri
lunare la care au fost invitai nu numai membrii
societii, dar i ali intelectuali cari se interesau
de tiina numismaric i de arta medalistic; s'a
Pies de : p;rale dela Cuta Vodi (prob)
fixat ca local de ntrunire a comitetului i a mem
brilor sala Cabinetului Numismatic. In acela

timp
s'a cutat a se atrage ct mai muli membrI noui;
s'a format cu ajutorul lui Vania Paspaui, membru
fondator, un fond pentru publicarea Buletinului .i
n sfrit, prin struina lui C. Smntnescu, mem
bru activ, societatea devine persoan moral i ju
ridic printr'o lege special votat de Parlament.
Intreaga aceast activitate a Cabinetului Nu
mi smatic, porit cu atta entuziasm i dttoare de
attea sperane, s'a curmat brusc la 14 August 1916,
odat cu izbucnirea rzboiului pentru ntregirea
Romniei.
.
Dar mai grav dect aceast intrerupere a fost
hotrrea ce s'a luat n luna Octomvrie de a se
evacua toate coleCiile Cabinetului Numismatic la
Iai, spre a fi ferite de prdciunile armatelor
dumane, care ameninau s intre in ar.
Cu nespus regret i cu sufletul plin de cele
mai rele presimiri, scriitorul acestor rnduri s'a
supus deciziei luate de guvern i de Academia
Romn, de a scoate din dulapuri i din casele de
fier preioasele monete, medalii, sigilii i decora
iuni i de a le mpacheta in grab, ntr'o dup
Pies de 5 sutimi dela Cuza Vod (prob)
amiaz trist, cnd a putut obine concediu dela
regimentul la care era mobilizat. Ele au fost trimise
mpreun cu alte obiecte scumpe ale Academiei
Romne (documente, manuscrise, obiecte de mu
zeu, cri rare) la Iai, iar de acolo in vara anului
1917 au fost transportate la Moscova. Prin aceasta
munca de un veac a attor coleCionari i numismai,
plini de rvn i de pasiune pentru strngerea
monumentelor de cultur ale trecutului nostru, era
distrus i redobndirea nepreruitelor obiecte era
Aur jubiliar de 35 lei dea Carol 1 (1906)
lsat in voia celor mai capricioase i mai nesigure
evenimente, cci nici pn astzi coleqiile trimise
la Moscova n'au putut fi aduse n ar . . .
Dezastrul era cu att mai mare, cu ct ntre
191I-1916 materialul coleciilor aproape se du
blase ca numr de piese, iar ca valoare numis
matic i cultural-istoric ntrecea cu mult orice
preuire.
Dup rzoiu. Cnd in toamna anului 1918 rz
boiul s'a terminat C crearea Romniei intregire,
probleme noui se
p
uneau Cabinetului Numismatic.
In cursul rzbOtului coleqiile sale fuseser trans
portate la Moscova spre a fi puse la adpost i acum
guvernul sovietic nu se arta dispus s le restituie.
Trebuia deci s se incerce toate mijloacele pentru
www.dacoromanica.ro
7'0 B O A B E D E G R A U
-c-:.-. |-, .. :- c.- c--:. ... . t.-
-tc.:-. :..-. -.-....:.c -.--..c .-.
.-.-|.: ---.- e- .- .:-..| e- .:.e.. c.: ..
--..:, c.- . ----.-:- :-.:- t.--i- --|..-.
---:.- e.- .. --..:, . t.- -..-.-.: ...:-
.:.c . . --.: t. -.. c. ...- |. e..---...
c-c-::-.|-.
Aur jubiliar de 50 lei dela Carol I (r906)
n- .|: -.:-, e-.c---..|- c--:.-.- e- ---:-
-ci. c- .- tc-..

- :-: c.-.-..| .., :--....


..:- . :--..:- .-- c.-.:.| . .-- c--
:-|- c.|:..|- -.--:., .-- . -. .- :-.:.-.,
c. .- :-:.-|.

-..-:- e- -t-.. :- --.-c..|-


-- .:.-c. ..-...:-. t.:-.. . c-|-.--... e.-
.-.:..|- .|.-.:- :--....

-c.e..

- .c.-. -.
...:.c -..--.i ---:.. c. :..-:. -.--..c
. --.: --t.:. e- -.e-|- .c:..:.. |- -- .c-.:
:---. r.- ..- -. - --c-..:.:- -. -...
:..-.t.c, e. . -..--.|, c. .-.:.:.:.|. c.- :-..-:-
e- ---.. .-. -|.| e- :-e.:- .| .c..
-....:.c-, .. --:-c-.- .c:..:.:-..
. 10 .e- .c:..:.:-. c.-.--:.|.. u....:.c
.. -.:.: -|.. .. c..-e e-c.: --. t. .:--:.:,
cc. e- - -.:- .. -tc.: ---e- c-i-...|- -.-
e.t-.:- e--... . c.-:.. .--:.-:- e- .
Aur jubiliar de 50 lei dela Ferdi-
nand 1 (1922), emis in 1927-
:-..| ---:., e- .|: -.:- .:.: c-|-c.--... c..
. c-c-::-.. .--c..|.:. c.. . .-.. . .|.. -..
c. .|: .. -.--. .c. .. :-c--.: . .-
.e-.--- e.- --. .c-.:.. .-.:.:.: ---:. :-.:-
.-
t
.

-
::
:
\
-
c-
e
-:c{
-
.f .
:

.
i:t
u c. s.:-. c.: . c--.:. u-...| ... -|..:
.--.e.| |. c.-.--:.| u....:.c . .. c--:.-..:
.c:..:.:-. e- c-|-c.--.- . .:.e.-- . .:-..
|.|.. ---:.. c. . c-. e- -.-|.c... :..-.t.c-,
:-:-.-:

- c...| ---..|...
n-t.c--. c-|-c..|- c.-.--:.|.. u....:.c ..
-.:.: -.|.-. :- -..| .-e .|..: .-----.
:.. |.. M. C. Suuu, c.- :-:- ,,,.. .
e..: ---:. .c-.: .-.:.:.: :-.:- ---:-|- ..|-
.-c-:., -.-.-, -.--, -.-.-:.-- . -e.-.|-,
c. . ---e..|- ..|- .-:.c-. .-c-:., -..-:---,
-.-- . -.-.-:.--, -.|-|- e- -|.- . --.-c:-|-
.i--|-..c- .:.-.- :- c..| .-.. ..|-. f-: -i
. e..: .. :.-.. . - .- c-|-c.- e- ---:-
.-c-:. e.- -.-|- e- -- c-..:. ..-..c . ....
:.c . u.. u-.- . c.- tc..- -.:- e.- c-|-...
t-.:.|.. .- e.c- t|-.- u.i..|-.c.. i- :-:.|
e--... |.. u c. s.:-. .- c.t-.- |. .,s- ---:-,
-- ---e.., .+- -.|- e- -|.- . --+ --.-c:-
.i--|-..c-.
i-c i- .,.- c.-.--:.| u....:.c -...-
c-i-c.. --t-.-.|.. N. Coscescu, c--.. e.-
-- -.-.- .-c-... -.-- . -.-.-:.--.
o .|: c-|-c.- .--:.-: . t-.: e..: :- .,.-
e- u.-..:-.| c.|:-i- . t:-|- r.:- c-|-c.. e-
Aur jubiliar de 100 le
i
dela Ferdi
nand 1 (1922), emis in 1927.
---:- -.-- --.-i.c.-- . .--..|- . e-t.-c
:.|.. Al. Rosetti-Solescu, c--.. e.- +.+. -.-.-.
i- ,., c.-.--:.| u....:.c . -..: - --.
e--..- e- .- .|-.- e.- -.:-. |.. M. S.
Ascher, c.-.--.-e .-- ---:- e- .., ...-: .
---- e- .|- :-.:.|.. 1...-.
i- .t..:, - .-:--..-: c-|-c.- e- ---:- -.
-.|.---, :- -. e- -+- -.-.-, .. t-.: e-.: :-
.,.- e- c:- ei A. Wraubeck, .. :- .,-. e|
r-.c|- r.-.s... .. :... --s ---:- -cs.
-.|..- e.-:.- .-- :--.. ...: |. s.i..:..
s- :--|-.- c -- |.-. .c-.:- e--... ..,
c.-.--:.| -....:.c . -..: . -.--..- e-
-... .. .c., c.- :-.:- .. :-:-..: .-..|- ---
:.- c-. |.-.-... te-| c-.... u--.--:-|-
i.:-.c-, :- e.t-.:- .-e.., -.+ -.-.-, e-. r|--.
u--:..e-s:-:.-.e. .s -.-.-, ei n-.|..
v-.--.c. -- -.-.-, e| i-.. c. o.i.e.- --
-.-.-, e. 1. n..-. .-+ -.-.- -:c.
u- ..----.. e.- :--e..|- c- ... :-.: -..- |.
e..---..- :- t.-c.- .- i- -..-:.| tc.e-.-.
n-.--, ... .cs.-..--.: :-: t-|.| e- ---:- .
-e.|.. c- .-:.. :- c.e.| c.-.--:.|.. u...
.:.c . -. .- ..-.. :- c-|-c..|- -.:--:-.
www.dacoromanica.ro
CONST. MOlSIL: CAB1NETUL NUMISMATIC AL ACAbEMIEI ROMAfE
'"
Pentru numismatica antic s'a dat preferin
monetelor greceti, care au circulat n Dacia;
monete1or barbare, n special celor btute de Daci,
i monetelor mpratului Traian.
Pentru numismatica medieval3 i modern3 s'au
avut in vedere n primul rnd monetele vechi ale
Domnilor rii Romneti i Moldovei, monetele
strine care au circulat in aceste epoci la noi i
monetele metalice i de hrtie ale regilor Carol 1,
Ferdinand i Carol II, cu toate emisiunile i va
riantele lor.
In amndou domeniile de mai sus s'a urm3rit
in mod special achiziionarea tezaurelor monetare.
In ce privete colecia medalistic s'a urmrit re
constituirea unei colecii complete a medaliilor
romneti i a celor strine privitoare la Romni.
I ct privete metrologia s'a dutat completarea
coleciilor de ponduri antice -mai ales din oraele
noastre pontice i cele romane -donate de M.
C. Sutzu.
Pond de plumb din Tomis (Cortan\a)
De sigur c i dup rzboiu Cabinetul Numis
matic a st;t n mod permanent la dispoziia cerce
ttorilor i publicului, dndu-le tot felul de infor
maii i ndrumri i punndu-Ie la ndemn co
leciile i biblioteca. Aceast; din urm s'a mbo
git i ea n mod continuu, parte prin O serie de
cri druite de M. C. Sutzu (cum este de pild
colecia marelui catalog al Muzeului Britanic),
parte prin opere i reviste moderne cumprate de
Biblioteca Academiei Romne.
i seria publicaiilor numismatice a fost reluat
cu toat ardoarea. M. C. Sutzu a dat la iveal
vitoare la probleme de numismatic romneasc 'i
antic, la medalistic i la sigilografie 1).
-
De altfel i redactarea Buletinului Societii Nu-

a
f:It Air ;!! ;;a
Pond de plumb din Tomis (ConSlana)
acestei reviste continund in mod regulat pn
astzi.
In anul 1928 organizndu-se la Constana o
expoziie arheologic pentru comemorarea semi
centenarului stpnirii romneti in Dobrogea,
Cabinetul Numismatic a expus acolo monetele sale
aproape n fiecare an, ncepnd dela 1919 i pn Pond de plumb din Himia (Istria)
n 1932, lucrri de metrologie sau numismatic
antic l), iar Const. Moisil a publicat de asemenea
pontice. Iar n toamna anului 1933 Societatea
n fiecare an studii, comunicri i informaii pri
- Numismatic Romn srbtorindu-i jubileul de
30 de ani printr'un congres numismatic i o expo
') Publicate parte In Bul/etin historiquc d. I'Acadimie
Roumaint, parte in revista Artthu.e i pane in Buletinul '1 Publicate In Bult/inul Soc. Num. Rom., In Arhive/.
Soc. Num. Rom. Olteniei, etc.
www.dacoromanica.ro
".
B O A B E D E G R U
ziie de monete, medalii i obiecte arheologice,
Cabinetul Numismatic a participat n mod efectiv
j la congres i la expoziie.
Dar cu acest prilej institutul nostru a fost repre
zentat numai prin numismatul su, cc M. C.
Sutzu prsise aceast lume n ziua de 3 Iulie, n
vrst de 93 de ani.
Pond de plumb din C;U;tia (Manplia)
Materialul Cabinetului Numismatic. O privire ge
neral asupra materialului afl tor in Cabinetul
Numismatic al Academiei Romne, va lmuri i
mai bine importana i valoarea tiinific a acestui
institut.
Conform cu scopul ce urmrete Cabinetul
Numismatic, acest material este grupat in urm-
toarele secii:
-
1. Secia numismatic, n care intr monetele de
toate speciile care intereseaz Cabinetul.
2. Secia medalistic, cuprinznd medaliile si
insignele.
'
3 Secia metrologic, care se cuprind pon
durile.
Pond de plumb din Ctia (Mang;lia)
4. Secia sigilografic, in care intr sigiliile.
Pentru fiecare secie s'a cutat i se caut a se
coleciona i clasa n primul rnd materialul care
poate reprezenta evoluia monumentelor respec
tive n ara noastr i numai in al doilea rnd cel
referitor la rile strine.
Astfel, n secia numismatic se d cea mai mare
atenie monetelor care s'au btut i au circulat la
noi din cele mai vechi timpuri i pn n prezent,
iar celelalte trec pe planul al doilea.
In seCia medalistic se au n vedere n primul
rnd medaliile romneti, apoi cele strine privi
toare la Romni i numai n al treilea rnd cele
strine fr nici o legtur cu noi.
In secia metrologic se strng pondurile an
tice sau moderne care s'au ntrebuinat n ara
noastr i apoi cele strine care pot servi pentru
comparaie.
Tot astfel n secia sigilografic locul ntiu l
ocup sigiliile romneti i apoi vin cele strine.
Sec1ia numisll atiei. Materialul acestei secii este
grupat in trei clase: monete antice, monete
romneti, monete strine.
1. Monetele antice se grupeaz la rndul lor in
urmtoarele:
1. Monete grece

ti de mare circulaie n Dacia,


reprezentate n mod cronologic prin: .
a) Cyzicenii de electru (aur alb), care au Circulat
n Dacia n veacurile al V-lea i al IV-lea n. d. Cr.
Pond de plumb di n Calutia (M;ngali;)
Ei au forma mai mult oval dect rotund i re
prezint pe fa un cap de divinitate sau de mu
ritor, un satir, un sfinx, un leu, o chimer, un bou,
un berbec, etc., dar totdeauna nsoite de figura
unei lacherde (ton), care este simbolul acestui
ora. Pe revers nu se gsete nici O figur, ci numai
un ptrat incus.
b) Staterii de aur i de argint ai regelui macedo
nean Filip II (359-336), cari sunt cele dinti
monete care au avut o circulaie mai intens n
Dacia. Staterii de aur reprezint pe fa capul lui
Apollon, iar pe revers un car cu doi c (big) i
numele regelui (lAllllOY.
Staterii de argint au pe fa capul lui Zeus, iar pe
revers un clre n galop i numele regelui
</AiOY.
s'a
a

a
t:e:
e
er:
u
i

::i:;
i
d!
aceea gsim pe reversul lor sigle, care indic ate
lierul sau gravorul.
www.dacoromanica.ro
CONST. MOISIL: CABINETUL NUMISMATIC AL ACADEMIEI ROMNE
c) Stateri de aur i de argint dela Alexandru cel tice, care se aliaser cu Mithradate contra Roma
Mare (336-323), cari s'au introdus n comerul nilor.
Daciei, n urma expansiunii extraordinare a comer- e) Tetradrahmele din Thasos au avut o circulaie
1
i

:
.
co-macedonean din timpul acestui mare f:
.
tr
J
r

f
t
e
l
ne:
c
;
i
;

I:
t
:l

i
l:a
J

l
Staterii de aur reprezint pe fa capul Pallas sudestice. Ele aveau pe fa capul zeului Dionysos,
Atenei, iar pe revers o Victorie innd n mna cu coroan de ieder i flori de vi, iar pe revers
dreapt o coroan, n stnga un semn de biruin. figura lui Hercule, stnd n picioare rezemat n
Cei de argint au pe fa capul lui Heracle, aco- mciuc i cu blana leului nemean pe braul stng.
perit pe cretet i pe ceaH cu blana leului nemean; Legenda: RPAKAEOY1 1 DTRP01 8AIIQN.
reversul lor reprezint pe Zeus, eznd pe scaun Din cauza marelui numr de monete emise, se
i innd n dreapta o acvil, n stnga sceptrul gsesc i astzi o mare mulime de variante.
(Zeus Aetophoros). Legenda: AAEEAN.POY f) Drahmele din Dyrrachium sunt ultimele mo-
sau BA1I AED1 AAEEAN .POY. nete greceti, care au circulat Dacia cantitate
Monetele 1 u i Ale- mai mare. Epoca lor
xandru cel Mare s'au este veacul 1 n. d. Cr.
btut n cantiti cu Reprezint pe fa o
mult mai mari dect vac cu viel sugnd,
ale lui Filip, n nenu- pe revers un ptrat cu
mrate a t e l i e r e din dou desprituri n-
Europa, Asia i Egipt. stelate.
De aceea siglele de pe 2. Monete greceti di-
ace s t e monete sunt ferite. In aceasta grup
foarte variate. intr toate monetele
De alt parte, mone- greceti care au circu-
t e l e acestui suveran lat n Dacia n mod
rspndindu-se a t t sporadic sau nu au cir-
de mult, au pus st- culat de loc Ia noi. Ele
pnire pe toate pieele sunt clasate dup sis-
greceti i de a c e e a temui geografic obi-
dup moartea lui Ale- nuit n numismatic.
xandru au continuat 3. Monete pontice.
s se bat n foarte Dei sunt tot monete
multe regiuni monete greceti, dar fiindc au
de aur i argint cu ti- fost emise de oraele
purile pieselor s a I e. greceti de pe coasta
Chiar i oraele greceti dacic a Mrii Negre,
de pe rmul dacic al formeaz pentru noi
Mrii Ne g r e, ca de o categorie separat.
pild Callatia (Manga-
Ele sunt piesele btute
)
t

d
:
s
d
i

a
:

BuU de aur dela Alenndru II Domnul jru Romlne,tl (15615n) :

tl
ra
(
:
n
i

t
i:
nete pn n veacul a II-lea tn. d. Cr. i poate i mis (Constana), Dionysopolis
{
Baleic)

I Tyras
mai trziu. (Cetatea Alb), att n epocile calld acestea erau
d) Staterii de aur i tetradrahmele de argint dela
compl
e
et autonome, ct i n timpul ct au fost
Lysimac, regele Traciei (323-28I)
, care au circulat
supuse imperiului roman.
!t
a
are num
3
r n Dacia,
chiar i dup moartea
;::
a
r
e
f

r;e
n
d
i

I
C'::f1!:
c

Staterii de aur reprezint pe fa capul divini-
Tot n aceast categorie intr
3
monetele btute
zat al lui Alexandru, iar pe revers pe Pallas
de
4

a
b
c
:
e

d
i
st
b3
u
popoarele
tea
,
i
c!r
pe
rJ
;
a
l
la
i
i:h
O
s
n

e
;;d
autohtone din Dacia i
din rile vecine. Ele se im
BA1I AED1 AI 1IM AXO}.
: d
e
ifit
u
;
:
i
:
bri3:c
e
f dc
ca
tiH!
Tetradrahmele de argint au aceleai tipuri i
staterilor de argint ai lui Filip II al Macedoniei,
aceea legend.
ai lui Alexandru cel Mare i ale tetradrahmelor
i monetele lui Lysimac au continuat s se bat din Thasos, sau alte tipuri hibride; 2. monetele
mult vreme dup moartea luii ele au fost imitate barbarilor vecini, ca Pannonii, Boii etc. 3. imi
chiar n veacul 1 n. d. Cr. de oraele noastre pon- taiile barbare din anchititate_
www.dacoromanica.ro
'"
B O A B E D E G R U
Clasarea monetelor dace este fcut, pe ct a
fost posibil, dup triburi i ea d o idee precis
att despre evoluia monetriei la poporul dac, ct
i despre 31 ta gravurii la cei mai vechi strmoi ai
notri.
5. Manete romane. In aceast grup intr de o
parte monelele republicane, care s'au gsit n
mare numr n Dacia, de alt parte mODetele im
periale, care de asemenea au circulat aici cel puin
dela Domiian i pn la sfritul imperiului roman.
Dintre monetele republicane, acelea care au cir
culat la noi sunt dinarii de argint; bronzurile re
publicane intr n aceast3 categorie numai inciden
tal, ca modele ale monetriei republicane. Mone
tele imperiale (aurei,
dinari, sesteri, ai i
diviziunile lor) pre
zint importanl n pri
mul rnd pentru nu
mrul mare al pieselor
care au circulat in Da
cia pn la sfritul
veacului al IV -lea d.
Cr., apoi pentru ico
nografia mprailor i,
in sfrit, pentru sce
nele i alegoriile refe
ritoare la luptele Daci
lor cu Ro ma n i i, la
cucerirea Daciei i la
situaia ei ca provincie
roman.
XVII-lea (Mihnea-Vod Radul, Dabija-Vod); in
sfrit emisiunile moderne romneti, ncepnd
dela ncercrile lui Cuza-Vod i pn astzi.
Pentru monetria romneasc veche este necesar
s fie reprezentate nu numai toate tipurile, dar i
ct mai multe variante i n acela timp tezaure
sau pri de tezaure. Din aceste puncte de vedere
Cabinetul Numismatic era foarte bine aprovizionat
nainte de a-i trimite coleCiile n Rusia. Astzi
numrul monetelor vechi romneti este mult mai
redus, iar dintre tezaure nu sunt reprezentate dect
puine. In schimb monetele moderne romneti le
posed in toate emi siunile.
Se nelege c n clasa monetelor romneti
intr i bancnotele ce
s'au emis la noi, nce
pnd cu biletele ipo
tecare (1877) i pn
astzi.
De asemenea,'diferi
tele ncercri i probe
monetare din cursul
timpului, cum i mo
nelele obsidionale, me
talice i de hrtie.
III. Monete strine
care au circulat n Ro
mnia. Categoria acea
sta cuprinde toate mo
netele strine, metalice
i de hrtie, care au
circulat evul mediu
i n timpurile modere
n rile ce constitue
Romnia actual.
Ele sunt reprezen
tate mai ntiu prin
monetele regilor un
guri din dinastia ar
padian, d i n a r i i de
In aceast categorie
mai intr i seria mo
netelor speciale a l e
provinciei Dacia, b
tute n monetria pro
vinciei n timpul lui Fi
lip Arabul i al ctorva
urmai ai si, cum i
monetele contorniate
care se refer la mp
Buli de aur deJa Petru Cercei, Domnul Tirii RomSne,li (1583-1585) Friesach i dinarii ba
raii romani stpnitori ai Daciei.
6. Monete bizantine. Dei nu sunt destul de pre
uite, au avut la noi o circulaie destul de intens
pn trziu in veacul al XIII-lea. Ele dovedesc
c relaiile comerciale cu imperiul n'au ncetat n
timpul nvlirilor barbare i c t perperii de aur
bizantini serveau nc n veacul al XIV-lea ca mo
nete de cont n ara Romneasc.
O rari tate caracteristic constitue o cantitate mare
de monete bizantine din timpul Comnenilor, tiate
in buci mici, i al cror rost nu l-am putut preciza
pn acum. Proveniena lor este Oltenia.
II. Monete romneti. In clasa acestor monete
intr n primul rnd piesele btute de Domnii
rii-Romneti i ai Moldovei n tot timpul ct
a durat monetria veche romneasc (s. XIV-XVI);
monetele btute incidental in cursul veacului al
nali slove ni, care toate
au circulat mai ales n Ardeal prin veacurile al
XII-lea i XIII-lea.
Urmeaz florenii (ughii), groii i dinarii regilor
angevini ai Ungariei, groii regilor Boemiei i ai
ducilor Galiiei, zechinii veneieni (galbenii tt
reti) i perperii bizantini, cari toi au circulat in
veacul al XIV -lea alturea de monetele bulgreti
i srbeti din acel timp.
Dup cderea Constantinopolului sub Turci
(1453) apar asprii turceti, cari inund toate rile
romneti; n acela timp dispar cu totul monetele
bulgreti, srbeti i bizantine.
Odat cu nceputul veacului al XVI-lea ncep s
se introduc taierii germani, austriaci, olandezi (leii),
iar florenii ungureti nceteaz odat cu cucerirea
Ungariei de Turci (
1526).
Pe la sfritul acestui veac i in tot cursul celui
www.dacoromanica.ro
CONST. MOISIL: CABINETUL NUMISMATIC A ACADEMIEI ROMNE
1'5
urmtor monetele polone: taleri, ori, groie, po
tronici i ilingii suedezi (alii) cuceresc toate
pieele noastre, iar florenii ungureti sunt nlocuii
cu galbenii austriaci i cu pUinii taleri i galbeni
btui de principii Transilvaniei.
Succesele militare ale Austriacilor contra Tur
cilor contribue, ca in tot veacul al XVIIIlea mo
netele de aur . argint i de aram btute de mp
raii austriaci, s pun stpnire pe pieele Ardea
lului, Moldovei i rii-Romneti i numai spre
sfritul acestui veac ele ncep s fie ooncurate de
monetele ruseti i prea puin de cele turceti.
Aceste trei categorii de monete continu s cir
cule concomitent i n veacul al XIX-lea pn cnd
reforma monetar a lui
Carol I (r867) rtinfiin
{eau monetria naio
nal.
De sigur c i dup
aceasta au circulat la
noi monete s t r i n e,
att n rile subju
gate, ct i n Romnia
liber, dar numrul lor
e mult mai redus.
i in clasa aceasta
de monete intr bile
tele de hrtie, care s'au
intrebuin

at 1 a n o i
nainte de emisiunile
biletelor naionale, i
cele uzitate in pro
vinciile subjugate pn
la intregirea Romniei.
nimente au fost comemorate in acest chip in cursul
timpului. Pentru istoria artei medalistice romneti
n'au dect o valoare relativ, de oarece numai pu
ine au fost concepute i executate de artiti ro
mni i mai pUine au fost btute n ar.
Dintre numeroasele exemplare intereante men
ionm in mod special medalia de aur btut
pentru Ioan 1. C. Br3tianu cu prilejul implinirii
vrstei de 6 ani (r92) i care are gravat3 pe
muche inscripia: Aur din Ardealul ce ai des
rabit. A fot executat de sculptorul Cristescu i
druit de d-na Eliza Br3tianu.
In Cabinetul Numismatic se gsesc i stanele tutu
ror medaliilor ce s'au btut in Monetria Statului.
2. Medaliile strine
privitoare la Romni
sunt c e l e btute din
iniiativa u n o r per
soane, instituii s a u
societi din strintate
pentru comemorarea
unor personaliti,
fapte sau evenimente
romneti. Sunt de re
gul executate de ar
titi strini i numai
prin motivul ce come
moreaz in de meda
listica noastr.
3. Medalii din ri
strine sunt cele ce co
memoreaz persoane,
fapte sau evenimente
din alte ri. Ele pre
zint pentru noi im
portan mai mult ca
opere de art.
In seCia aceasta intr
i insignele (de socie
Natural c din ne
numratele specii mo
netare din a c e a s t
clas nu t o a t e sunt
reprezentate Cabi
netul Numismatic. Ele
insl se colecioneaz
BI1 de aur dela Petru chiopul, Domnul Moldovei (1575)
d.i i de congrese i
treptat i se clasead n ordine geografic i crono
logic.
O clasificare separat a tuturor speciilor mone
tare, dup numele ce le-au purtat cursul timpului,
este n pregtire.
1. Sectia medalistie. Se grupeaz de asemenea in
trei clase: medalii romneti, medalii strine privi
toare la Romni; medalii din ri strine.
1. Medaliile romneti ncep cu medalia lui Mihai
Viteazul (160 ) i se continu cu toate cele btute
din iniiativa romneasc i pentru personagii,
instituii i evenimente romneti pn astzi. Ele
sunt clasate mod cronologic fr a se face deo
sebire ntre medalii i plachete i indiferent dac
au fost executate n ar sau in strintate.
Importana lor constl mai mult n faptul c ne
permit s cunoatem care persoane, fapte i eve-
.
intruniri). Ele f i i nd
trimise n cursul rzboiului l a Moscova n'au mai
fost coleeionate ulterior, dect n numr redus.
Sectia metologiclL De oarece monetele au strnse
legturi cu pondurile -dup teoria lui M. C. Sutzu
primele monete au fost ponduri tampilate -s'a
format in Cabinetul Numismatic al Academiei
Romne i o secie metrologic. Ea cuprinde pon
duri antice i ponduri romneti.
1. Pondurile antice sunt de trei categorii:
a) Ponduri din oraele noastre pontice, lucrate
din plumb i avnd diferite tipuri i inscripii.
Pn acum nu se cunosc dect din Istria, Callatia
i Tomis. Colecionarea lor este foarte anevoioas,
de oarece neavnd nici o valoare artistic nu de
teapt nici un interes, iar de alt parte fiind de
plumb, se distrug foarte uor.
b) Ponduri greceti, din diferite orae greceti,
www.dacoromanica.ro
7"
B O A B E D E G R A U
europene i asiatice. Ele sunt cele mai multe de
plumb i numai puine de bronz.
c) Ponduri romane i bizantine, de plumb i de
bronz.
d) Ponduri egiptene, colecionate din ruinele ora
elor antice din Egipt. Sunt de piatr, de mrimi i
greuti foarte diferite i de forme caracteristice.
Inelul sigilar de aur al Doamnei Todosc, soia lui Vasile Lupu
2. Ponduri romneti, n special din veacul al
XIX-lea. Sunt reprezentate:
a) prin a numitele f pietre blanc . ce se ntre
buinau intre anii 183--1849 pentru cntrirea
diferitelor monete de aur care circulau la noi.
b) prin greuti de cntar de diferite forme i
mrimi uzitate la Doi inainte de introducerea siste
mului actual.
Sectia sigilografici. i sigiliile au legturi strnse
cu monetele, de aceea Cabinetul Numismatic a
organizat nc dela nceput o astfel de secie. Ea
cuprinde:
a) Tipare de sigilii romneti, executate n
metal, i provenind dela autoriti, instituii, socie-
tI
l
le
i

le

ai importante din veacul al


b) Reproduceri (fotografii i mulaje) de sigilii
vechi moldoveneti provenind din colecia lui
C. Sturdza-cheianu i desigilii muntene i ardelene.
In materialul sigilografic ce a fot trimis n
Rusia cu ocazia ultimului rzboiu se gseau, pe
lng tipare de sigilii mai vechi, i patru bule sigi
Iare de aur dela Domnii rii-Romneti i ai
Moldovei! (Alexandru II, Petru Cercel, Matel
Basarab i Petru chiopul), cum i cteva sigilii
de ceari puse n capsule de argint. De asemenea
inele sigilare de aur i de argint, ntre care me
rit a fi menionate ale Doamnei Todosca, soia
lui Vasile Lupu i a lui Ioan Vod, fiul acestuia.
c) Bule de plumb bizantine, ce serviau la:sigi
larea corespondenei i actelor, provenind cea mai
mare parte din Constana.
Inainte de rzboiul pentru intregirea Romniei
exista in Cabinetul Numismatic i o seCie a deco
raiilor, dar materialul acestei secii fiind trimis n
Rusia, nu s'a mai putut reface.
m
r
s

u
ril
i
u
a
:1IC:i;:t!
e
Ji!:
matic cuprinde 15.868 monete, 475 medalii, 177
ponduri i 384 sigilii.
Incheiere. Intemeiat de cei mai mari numismai
ai notri, D. A. Sturdza i M. C. Sutzu, Cabinetul
Numismatic al Academiei Romne a adus servicii
imense tiinei numismatice romneti i a de
venit un institut indispensabil pentru propirea ei.
Rezultatele activitii sale ies in eviden mai ales
fcnd comparaie intre situaia acestei tiine in
momentul nfiinrii lui i cea de astzi.
. In preajma anului 1910 interesul pentru numis-
matic era cu totul redus. n ara noastr. D. A
Sturdza incetase de mult de a mai scrie, M. C.
Sutzu publica numai in revistele strine care nu
prea ajungeau la noi, Societatea Numismatic
Romn era pe punctul de a se desfiina, coleciile
cele mari, a Statului i a Academiei Romne, erau
nchise, colecii particulare erau pUine, o bibliotec
public special lipsea cu totul.
Astlzi exist o mare colecie public la dispoziia
cercettorilor, nsoit de o bibliotec de speciali
tate pus de asemenea la ndemna publicului;
numrul coleeionarilor a crescut foarle mult i cei
mai muli au o directiv tiinific; Societatea
Numismatic ine regulat ntruniri publice nsoite
de conferine i comunicri de specialitate; in
Buletinul acestei societi i n cealalt revist a ei:
f Cronica Numismatic i Arheologic . se public
studii i informaii importante privitoare la aceast
tiin; la Academia Romn se fac comunicri nu
mismatice i n Analele i Buletinul ei francez s'au
publicat numeroase studii referitoare l aceast
tiin; legturi tiinifice cu specialitii din strin
tate i cu societile savante strine se ntrein
mereu, in sfrit un congres numismatic i o mare
expoziie de monete i medalii s'a putut organiza
de curnd.
Inelul sigilar de aur al lui Ioan Voda, fiul lui Vail e Lupu
i toat aceast activitate bogat s'a desvoltat i
se desvolt n legtur cu Cabinetul NumismatiC
al Academiei Romne i n mare parte sub imboldul
i cu concursul acestui institut.
Dac mai inem seam de faptul c acest cabinet
pregtete publicarea unui Corpus al monetelor
romneti, o ediie a monetelor pontice, un stu
diu complet asupra monetelor dace i asupra
descoperirilor monetare fcute pe intreg teritoriul
Romniei, ne dm seama i mai bine nu numai
de activitatea ce el a depus pn acum, dar i de
rolul ce-I va avea i de acum nainte n evoluia
tiinei numismatice romneti.
CONST. MOISIL
www.dacoromanica.ro
Palatul cultural di Turnu-Scverin
PALATUL CULTURAL DIN TURNU . SEVERIN
Prin aezarea lui geografic, oraul Turnu-Se
verin era menit s joace un rol de frunte in epoca
dinaintea marelui rzboiu, cnd fraii de peste
hotare veneau aici spre a-i spune psurile i a
primi un sfat i un cuvnt de mbrbtare.
Inc din anul 1909, un grup de profesori ai
liceului 4 Traian t, in frunte cu d-l Teodor Costescu,
au dat ideea construirii unui local de ntlnire a
tuturor Romnilor din ar i de peste hotare, n
acest ora de grani, care s fie ca un far dttor
de n1dejdi n vremuri mai bune.
In noianul de suferine morale i mpiBiri de tot
felul, ce fraii notri aveau de suferit pe vremea
aceea, nfptuirea acestui gnd a fost un imbold
puternic de primenire sufleteasc i de o nou
aezare a vieii culturale.
Propunerea porit din cancelaria liceului 4 Tra
ian . n 19, a prins a lua form abia in 1913,
dar in loc de o sal de conferine i spectacole,
cum se proiectase la nceput, Societatea Cultural
Teatrul Oraului T.-Severin, a pus temelia unui
mre Palat Cultural, care i-a putut ncepe rodnica
sa activitate n anul 1924 i n scurt timp a reuit
s imprime oraului i judeului o via nou.
Palatul Cultural, proprietate a Societii Cultu
rale Teatrul Oraului T.-Severin, nu este i nici
nu putea fi opera unui singur om i nici a unei
organizaii oarecare, deoarece la nfptuirea lui au
contribuit toi oamenii de bine din oraul Severin
i din judeul Mehedini, fr deosebire de avere,
poziie social sau credine politice.
Au contribuit de asemenea toate guvernele, unele
mai m:lt, altele mai puin, dup cum le-au n
gduit mprejurrile; la fel, Prefectura i Primria.
Un concurs material, fr de care nus'ar fi putut
realiza Palatul Cultural de astzi, este acela pe
care l-a dat i special Banca Naional a Romniei,
apoi Centrala Cooperativelor Ste

ti i a Bncilor
Populare, toate instituiile financiare din T.-Se
verin, cum i fotii elevi ai liceului Traian .
La nfptuirea acestui ideal a contribuit n bun
parte i munca cinstit i dezinteresat a Consiliului
www.dacoromanica.ro
,,'
B O A B E D E G R A U
+ .++.-..... --+,.. |. .--,.. -.+.. +.-
.. ++s. ,-...| t.-s rs.-.. +. +.
c o..- . +. t-+- c-....-.. -.. .. ,...
r.-.. . t-. :... + 30 n-+. 1924, -:-+
.. .-...... r...... c.|..... ,.... .+.-...
- ,--. r-+-..- -.. +.- .-.. .-.s...|
BiblioteC 1. G. BibicUll, hnpodobitl pentru primirea M. S. Regelui Carol II (.S Octomvrie 1933)
-.+. -. +,. -..-. c--.....| + +.--. .s-
... . ..-.t.-...
Ion G. Bibictscu
r. 192 +.. .-. :- c--..|.. +-.. t...:
r-.-.+ . r-+,.... rs.-.. .. -. ++s. +
+,. ,t-.... ,.+.. . --+.-+.-... +..:..
+.- .--.|....
. :- .,-... +.- .-... ...,.. . + ,..
s-... .-+ .-... .-...... +. :-:. .--,..
.. .-- .:| s.-o-:.-. .. -....... ,.-
.-t..-. + s.s|.-.-. .....
v.. +.t.-.. .. r........ c...... +.- t
s.-. -,. +.t.--..... .s..-. o..- c
-s... . .- ,..- -. -... +-.s.. ,. -.,.-+
.,. o|. +... +., -.+ .+... .. ... ..,.
,.. t-+.-+ ..,. + ::... :- -. ..-. .-......
;..

..e;

!
s
!f.:
-

.
f.
c

-
f

::;.i
..,. + .,... :- -. . .t. v:.| c n. c. 1,
r..... s..--. + t.... . s... ....-..
.. . .,.. .. +..-- :-. -. +-. ..,. .o..
+.. ... .. +.. s.. + ..... -. +.- -....
.+,....- ... ,.- -. .- .. --..
. +.. -+.-..
Biblioteca c 1. G. Bibicescu . r- ..,. + ..
. r.|.... c...|. .. .... .:-+ + .,
.+.-. ,.s..- . -..... . ., -...| + -. ..
r.-... .. .-...|.. .- .-.| 1925 .... s.s..-.a
+.. .- .-.. 1920 + +.. t.. .. ..+....
vs+.-. r-- o. r.s.-.-.. t-.... ..-..- ..
r--.. n..--..
r-.- ..| +. + 25/14 +..: . .. .. +..
+.-.. +. +.... + .,..-... ... .:.. .- +...,..
www.dacoromanica.ro
POMPILJU COSTESCU: PALATUL CULTURAL DIN TUR NU-SEVERIN
7"
artistic executate, care acopr pereii, crile adunate
o via ntreag cu mult trudi i mari sacrificii
de marele donator, fiu de stean din cor. Cernei
(jud. Mehedinti).
Ea numir n prezent 40.000 volume, cuprinse
n I9 cataloage, pe specialit{i, i cercetate dupi
cum se poate vedea n statistica ce urmeaz.
Aceast bibliotec numr multe cri vechi,
Octoihul slavooesc, tiplrt de Dlaconul Cerui Ia Brv, I,n:
Aceste sli sunt n suprafa total de peste 500
m. P'I toate parchetate, cu calorifer i instalaie
electric, asemntor marilor bibliotecI din Capi
tala rii.
exemplare foarte rare, din care voiu aminti numai
cteva.
Cea mai veche tipri tur din cuprinsul rii
Romneti, ce posedii aceast bibliotec, este t Oc-
Carte rom1neascl de lnv;\otuIi, 16
4
3
Dela infiinarea ei i pn n prezent, s'a mbo
git cu crile provenite din diferite donaii, cum
i cu volumele cumprate -dup posibihtate,
cutnd s fie la curent, n special cu literatura
romneasc.
toihul Slavonesc t, partea II-a, glasul 5-8, tiprit
de Diaconul Coresi la Braov, n anul 7083 (I575).
Este a I8-a tipritur n ordine cronologic. Ii
lipsete nceputul. E"legat n scoare de lemn
acoperit cu piele neagr foarte bine pstrat.
www.dacoromanica.ro
7
3
B O A B E D E G R U
Carte Romneasc de Invtur, tlmcit din
limba slavoneasc de Varlam Mitropolitul, c zisa
i cu toat cheltuiala lui Vasilie Voevod n Tipo
grafia Domneasc din Mnsrirea Trei Sfetitele t,
exemplar unic n ar. A mai existat unul n
Biblioteca Public din Petersburg.
f Psaltirea ce se zice dntarea a fericitului prooroc
i mprat David f, tiprit n Blgrad n anu1 7159
Psahia liplritl, cu cheltuiala lui George Racoi, Craiul Ardealului, la 1651
Iai, in anul 7151 (I3) . Este foarte bine pstrad .
E a 45-a tipritud.
f Psaltirea Slavon a lui Matei Basarab 'J tiprit
la Cmpulung n Tipografia Prea Cuviosului P-
(1651), cu cheltuiala lui Georgie RakoiKraiuLArdea-
1u1ui. A 6o-a tipritur. Foarte frumos legat n lemn
acoperit cu piele, lipsindu-i cteva foi la nceput.
e Sfnta i Dumnezeiasca Evanghelie tiprit cu
SUnia i dumnezeiasca Evangheie elineascl i romlneasd a lui
Contantin Basarab Voevoc, 1693
rinte Kir. Melhisedek 1eromonahul la anul 7158 porunca i cheltuiala lui 10 erban K. Voevod,
(1650), Dionisie Eclesiarhul fiind corector. Ii lip- adev3ratul nepot prea bunului btrn erban Ba
sete nceputul. Este legat n lemn acoperit c sarab Voevod t. Frumos legat n piele i tiprit
piele neagr i se numr a 58-a tipritur, fiind la Bucureti n 168:, fiind a 74-a carte.
www.dacoromanica.ro
POMPILIU COSTESCU: PALATUL CULTURAL DIN TURNU-SEVERIN
Sfnta i Dumnezeiasca Evanghelie Elineasc corum, Hispaniae, Hierosolymorum, Neapolis, Un
i Romneasc a lui Ioan Costandin Basarab Voe- gariae t. Basileae, 1517.
vad " tiprit3 1a Bucureti n 1693.
,
Exemplar foarte frumos tiprit i
'
t
"
elegant legat n piele roie cu
podoabe aurite. Este a 95-a tip
ritur .
Evanghelia lui Constandin B.
Voevod t, tiprit la Snagov la
anul 16g3 t de smeritul ntru Ero
monahi An t i m Ivireanul t. A
lo3-a carte.
Cea mai veche tipritur ce po
sed Biblioteca Bibicescu t este
o lucrare din 1496, in grecete,
cu 270 pagini despre gramatica
greac, dialecte, retoric, etc. Nu
arat unde este tiprit.
Din istoria universal se gsete
de asemenea un nsemnat numr
de volume, din care citez numai
urmtoarele:
Mathias de Myechow, { Tra
ctatus de duabus Sarmatiis, asiana
Aceea Evanghele a lui Constandin Basarab din 169;, In3unlru
et europeana, et de contentis in eis t. Aug. Vinde
licorum 1517.
Pomelnicul Mntirii Dealu, I76I
Michaelis Ritii Neapolitani, De Jegibus Fran-
Philippo Loniceco, Chronica T urcica t, etc. Val.
II i III. Francofurti, 1584.
M. T. Cicero t In L. Catilinam t, etc. Prima
ediie. Basileae, 1547.
M. T. Cicero t Philosophicorum volumen se
cundum . Prima ediie. Argemorati, 1541.
Publius V. Maro, Opera quae quidem extant
omnia corent. Trib. Donatus, Servius Honoratus,
Georgius Fabricius . Text grec i latin. Basileae,
1561.
Dionisii Cassii, . Romanorum historiarum t, 1591.
Localitatea tipririi nu se gsete.
Chonrad Peutinger, Inscriptiones vetustate,
roman. et eorum fragmenta t in Augusta Vinde
licorum, 1520.
Biblioteca posed i multe manuscrise:
Unul din cele mai interesante este { Pomelnicul
Mnstirii Dealul . din anul 1761, cuprinznd pe
toi Domnitorii rii Romneti ctitori ai Sfintei
Mnstiri, precum i daniile fcute de fiecare pentru
aceast1 Mnstire.
Este legat n piele roie i are foarte frumos pictat
sfntul discos, pentru ritualul Sfintei Curinecturi.
Altul i cel mai frumos este t A lui T eofilact
Arhiepicopul Bulgariei. TIcuire din Evanghelia lui
Matei. Predoslolie . Legtura pare a fi din secolul
al XVII-lea. Are 447 pagini format mare, scri s cu
negru, iar capitolele c rou. Este legat n piele cu
chenare auri te.
Tot in aceast bibliotec se gsesc din operele
lui Dimitrie Cantemir urmtoarele:
t Histoire de I'Empire Ottoman t, traduite par
M. de Jonquieres. Pari s, 1747. Dou volume.
Aceea lucrare, tradus n limba german din
englezete i tiprit la Hamburg, 1745. Foarte
www.dacoromanica.ro
'"
B O A B E D E G R U
frumos volum, format mare, cu 852 pagini, avnd
portretul suhanilor.
KgEbHTfHHi
rTi cfimItw:
SflDlul Discos dm Pomdnicul deb Dealu
Beschreibung der Moldau 1, tiprit la Frank
furt in 177I n 341 pagini, frumos legaU.,
t Scrisoarea Moldovei f, tiprit la Mnstirea
Neamul, 1825.
STATISTICA CETITORILOR DUP PROFESIE I
FELUL CRTILOR CONSUL TATE IN ANII 1930-1932
Profes li Felul drlilor consultate
Profesori
5IUdeni
Elevi . . . .
Comerciani .
Magistrali
Militari
FunCionari .
Meseriai .
Preoi :
Avocai .
Ingineri
1.112 Biblioteca Copiilor
. 2.666 Scrieri Militare .
. 33.114 Inv3mnt ,i Educaie
58 Diverse .
119 Sporturi . . .
504 Ane frumoase
1.101 Agric., Ind. ,i Comer .
1.017 LiteraturA Bisericeasc3
134 Istoria Romnilor
223 Drept ,i Econ. Politic3
27 Matematici
Medici . . . .
Profesii libere .
39 LiteralUr3 Stliin3
1.483 LiteralUr3 Romn3 .
Total .
. 41.647
Medicin
Geografie
Fil osofie . . . . .
Istorie Uni'iersal3 . . .
t. Nat. i Fi:dco-Chimicr
Reviste
TOlal .
Re c a p i t u l a r e
Cetitori .
Cetitoare

Total . . . 41.647
SITUATIE PE 12 ANI DELA INFIINTAREA BIBLIO
TECII . I. G. BIBICESCU. DIN TURNU-SEVERIN
PN LA 1 IANUARIE 193:
Observaii
19:n 7'
2496 19:1 4995 Dechid numai 61uni
1922 210 1-495 192: 27989
1923 480 I1376 1923 20.856
19:4 825 15.113 19:4 15938
1925
'"
5943 19:5
'4
0
0
A fOt deschid numai
1926 652 14.196 19:6 25:56 3 1uni din cauza mu-
19:7 1.150 15606 19:7 3319 tlrii In Palatul Cul-
1928 884 14.466 1928 28.146 turaL
19:9 1.833 20447 1929 47646
193 144 13847 1930 21,93'
1931 1.656 1:.361 '931 2395
'932 '.333 11.46 '932 26249
Tota 28:684
Dar Biblioteca t 1. G. Bibicescu' nu s'a mr
ginit la o activitate local, ci a mprtiat binefacerile
culturii, nu numai n judeul Mehedini, dar

i
in toate inuturile alipi te, nfiinnd biblioteci fl-
www.dacoromanica.ro
POMplLIU COSTESCU: PALAl'UL CULTURAL DIN lURNU-$EVERIN
'"
|..i-, .ic:..:- .. :-.:- e.- c.:- .o -|.-. e-
cc-.-. -.| . .-.:cc:.. -.-- .|-.-.
1-:-e.: :.-c.- -.-|.-:-c . -..: .- e.|.-
e- .:-.. .:e:.c |.c.:. ..-e -- :--: e-.c.c .-
.c.-.. u--... n.-|.-:-c.. r. G. n.-.c.cc, c.
. :-:-..:.. e--.:--|c. n.-.c-.c.,.
r.- :- -----: ..c :-:..-.: .-- -.-|.-:-c. :.
|..|-. u-i-e.-. . .s. n.-.: --. n....-.. .-, t
e-.| .., ncc-. -, u---.-. -. v-ci..| n-..: :-
e.:-.:- |-c.. -. .. -+ |. n-.-.. e- --.:- i-:.-
(.- :- t-.c.,.
i. - i.-...- e- s:.-:.i i--, .- -:.c..- i-
:.-c.- .- .:.: :- f.s--.-, e- c:- c--:.|,
c.: . e- :-.:- :.|..|-|- ..-:.:- .. .c.. c.:-
.-:-...:.. ---:. ----.-. .-|.. e--.:- i--
G. n.-.c-..c.
u..| .c-.:- :.|..|- -.:- e-.:.. e- i-.--.:.

.-

`c
... --c- .-. e- .c:..:.:- .. .c-.:-.
|. -.:- . . :-.: :-.-.: . .-.c...: |. .-
oc:-.- .,.., c. :.|c| -.--.c ..-c..
e-|. i.:.c 1.
oe.: :-c--c:.i :c.:, .. -c. .|: .. :-
.-..,.-. c--. .-.. e- :.|- e.- c-|- .. .|-.- ..
..-e..- :- -e-- .-. .--:.-, . .-|-
-. -e.c.:- .| c.--.:-..:c|... .. c.:.: .
.- :.c .cc-..-.i -.cc.. -..-.-.-ec.- ci.. .:.
--c.. .--c..|- ---:c -|--|- . -i-.. c-..|- e.-
f.-.s--.-. cc -- e- .-:.- - |-. e- --.-.-.
cc .c-..: ..i c.-.-e- .-- i-cc. . - .c--
e-.:.| e- i-..-:-.- (.:- :. :-: ..c. .c |-c .
------:...|- :-.:.i-. -.- |. :-.-.-. .i..
---.. -..- e- :-.:..
r.. ------:..- . ..: |-c |. -- u--.-
.,... c.-e :.-. 1-.:.| u..--.| e.- ncc.-:.
A lui Teofilact, nhiepiscopu1 Bulgariei TUcurca Evangheliei lui Matei, Predoslavie C. I. l5w
t
i
u. e-.-. c--..|.c|.. e- .e.-..:..- -.:- e-
. :-:..-. c.- - -.-|.-:-c ---.|. i- :.-c.-
c-.- . .:c- e.- .e-c| u-a-e.-;.. .-- .
-.-- i- ..-.|- c-i- :.--. ..c -:.-, c. --
.--|-..| :c:c-, ---:c cc--.:--. .. --..:-
. ---:.. :-:.-. -e-e-. i- -.:-.|- --..|...
.. cc. :.. -c-. :--.- . :..
Sala de Cinematograf. r.. ci-.:.c-- -- c.-
.. -..- c--..|.c| e- .e.-..:..-. e.- c- |.
c.|- .c-.-.- .--.-- e- :-.-.-. . :-.: .
.....- .- .-- e- --.:.. ---:c .-c.-:.:-. -
-.:c. c.- . --.: .c---. cs-|:..-|.|- e- .e.
-..:.- . :-:-.---, .i- .c-.:.. - -e.:.c..
r--:c ..-.--. .c-.:.. .c--. :-.:- .:-e..--|-
c--..|.c|.. ..c i-e--:.: c:- ..i. e- c.--.:-..:,
..- . :-.: .-.:.|.: :-: :- ..-. e- ..: . c|e....
:- :.-:- c. .:.:.. -i-e.---. v.c:- t-:---.cc
.:-- s.-c|. .c .c.: u-..:. e- i. i. c.....|-
. i-.-. i-:.. .
u- .:c-c. :-.:- :c--|- :-.:.|- .- ---.c .-
1.-cs--.-. ------:...i- |- ..-e |-c -...
i- r.|.:.| c.|:c.|. .-e- .. :-: c--:-:.. . c.-.--
... c..-.:-. |..- -|-c:.c. -:c.
Universitatea Popular. f-: i- ..|. e- c.--.:-
..:, :-c--.-e e.- . e-c. ,c:.:- . ic-.. oc:-
.- -.- i. :.--|- |.. u.:.-. :- :.-c.- s.-:.
|. -. -,-- e ... .. |-c c--:-.--|- u-.-..:..
r--c|.-.
r--:c . .-.. c.: .. -.-- c..c:-.| -.

:
... `.

~.|
e.- .---.--. . ..cc|:- c..-:c| -|.- e- i--|--
www.dacoromanica.ro
74
B O A B E D E G R U
Preislorie, antichitli clasice, istorie
Salonul artistic
www.dacoromanica.ro
POMPILtU eOSTEseu: PALATUL CULTURAL DIN TURNU-SEVERIN
ciune al oamenilor ce ii nchin activitatea lor
operelor culturale, Consiliul de administraie cu
sprijinul tuturor fruntailor judeului Mehedini,
Timp de zece ani, Universitatea Popular a fcut
c de pe tribuna ei s se aud glasul autorizat al
marilor maetri ai cuvnt ului din ara noastr i
Sania lui Cu%a, cnd ra ispravnic d Covurlui
nsufleit de cel mai curat sentiment de dragoste mulumirea a fost mare c publicul a dat dela
pentru cultura poporului romnesc, a hotrt n- nceput toat importana cuvenit acestui focar de
fiintarea Universitii Populare, n toamna anului cultur i a urmrit cu regularitate toate conferinele.
Trsura cu car a cltorit Domnitorul Carol, dla TurnuSeverin I Bucureti in 1866
I924, cu un ciclu de minimum 12 conferine anual. Iat un ndemn de a lucra cu mai mult rvn,
La 30 Noemvrie acela an, s'a inaugurat ciclul n aceast direcie.
de conferine, de d-l N. N. Sveanu, Ministrul
Sn3tii Publice de atunci. Restaurantul. Tot in aripa de r1s3rit a Palatului
www.dacoromanica.ro
7
B O ABE DE G R A U
Cuhura!, la subsol s'ar prea la prima vedere, dar
la parter, cnd vii din Grdina Public, este
instalat aa numitul . Restaurantul Teatrului t.
EI este un local de mna nti, de o rar frumu
see prin elegana sa, prin stilul curat al arcadelor,
Singur restaurantul nu se exploateaz n regie.
EI a fost inaugurat Iulie 1925, de cnd funcio
neaz n continuu.
Muzeul Dr. C. 1. Istrati.. Ca i partea de
Intia prtd tipografic oltean
al oolonadelor i prin picturile murale cu gust
aezate.
Restauramul are de asemenea o teras n faa sa,
pe care se ntind mesele -de primvara pn
r1srit, aripa de apus a Palatului Cultural
c
uprinde
alte 3 saloane suprapuse:
La etajul 1 spre minunatul (Parc al Trandafirilort,
se afl instalat Muzeul . Dr. C. 1. Istrati .
Preistorie general a rii Romneti
toamna -sub umbra rcoritoare a arborilor secu- Este un muzeu generalal 3rii Romneti -
lari, ce o ap3r3 de aria soarelui. Vechiul-Regat -i, prin bogia colec
r
iilor, dove-
Ac elita severinean3 i d3 ntlnire i se re- dete marea dragoste ce acest suflet distms -D-rul
creaz puin ntr'o atmosfern pIcut3. ascultnd . C. I. Istrati -a avut pentru ara i Neamul
o mwic aleasl. nostru.
www.dacoromanica.ro
POMPILIU eOSTESeU: PALATUL eUL TURAL DIN TURNU-SEVERIN
El a strns zi de zi, obiect c obiect, dela cel mai
mic pn la cel mai mare, pltind ultimul ban
pentru mbogirea muzeuiili su, cu o pasiune
pentru definirea creia cuvintele sunt prea slabe.
Aceast pasiune el a motenit-o dela mama sa,
Maria Istrati-Capa, care a nceput s achiziioneze,
nc din prima jumtate a secolului al XIX-lea,
punnd astfel bazele muzeului.
Pe aceast temelie a cldit spornic D-rul C. i.
Istrati.
Muzeul a fost inaugurat formal, la Cmpina,
n anul 18g7.
EI a fost prezentat, de asemenea la expoziia din
1906 din Parcul Carol I, organizat i rnd uit tot
Pretorie olteanl
de marele romn Dr. C. I. Istrati, in calitate de
Comisa!' al Guverului.
Dup moartea lui, muzeul a fost cumprat dela
motenitori de ctre Ministerl Cultelor i Artelor,
in anul 1921, i s'a depozitat ntr'o barac ru
acoperit din curtea Laboratorului de Chimie or
ganic, de pe cheiul Dmboviei.
Ministerul Cultelor i Artelor a oferit acest
muzeu Funda\iei Culturale Principele Carol t,
Academiei Romne

i Muzeului de Antichiti.
Din cauz ns c niC una din aceste instituii nu
s'a grbit s-I ia in primire, muzeul a rmas expus
intemperiilor.
Atunci d-I Teodor Costescu, preedintele Soc.
Cult . Teatrul Oraului Turu-Severin t, a inaintat
un memoriu Ministerului, in care a artat starea
de rea intreinere a obiectelor de mare pre din
acest muzeu i a solicitat ca ntreaga colecie adu
nat de Dr. C. i. Istrati, fostul su profesor, s fie
cedat oraului T.-Severin, cu obligaia c ea va
fi adpostit in saloanele mari i spaioase ale Pa
latului Cultural.
Dup renunarea instituiilor amintite, i prin
struina d-nei Dr. Istrati, la 16 Martie 1923
Mi
nisterul Cultelor i Artelor comunic mbucur
toarea veste c intervenia a fost ncununat de
succes i c aprob cedarea muzeului.
O mare parte din obiectele coleCiei dinainte de
www.dacoromanica.ro
7
38
B O A B E D E G R U
rzboiu, au fost luate de ctre trupele de ocupaie
din Bucureti, iar o alt parte fiind expus ploilor
n baraca de pe cheiul Dmboviei, 3U fost n mare
msur deteriorare.
Muzeul n'a rmas sub forma lui ini{ial, ci se
mrete mereu prin cumprturi i donaii ce prj
mete destul de des.
De primvara i pn toamna (Aprilie-Oerom-
Opai cretin sec. IV
T otu acest muzeu, prin bogia i varietatea
coleciilor, prezint o foarte mare valoare

i im
portan, din punct de vedere tiinific, Istoric,
etnografic i artistic.
EI a fost adus din Bucureti i instalat in grab
vrie), muli vizitatori din toate unghiurile 3rii,
cum i din strintate, chiar i din America, au
vizitat Muzeul . DT. C. 1. Istrati i.
Bogata colecie se mparte in cinci grupe i
grupele in secii, dup cum urmeaz:
Pergament dda udan cel Mare
la inaugurarea Palatului Cultural din 30 Noemvrie
1924, pstrndu-se numai estetica, i a rmas astfel
pn la 1 Mai 1932, cnd a fost reorganizat de
actualul director al Soc. Cult. Teatrul Oraului
T.-Severin .
Grupa 1 tiinIfic. Secii: I. Geologie; 2. Mine
ralogie; 3. Paleontologie.
Grupa 11 Artistic. Secii : I. Sculptur; 2. Pic
tur; 3. Caricatur; 4. Desen.
Grupa 111 Preistorie, Arheologie Clasic i Istorie.
www.dacoromanica.ro
POMPILJU COSTESCU: PALATUL CULTURAL DIN TURNU-SEVERIN
'
39
s-.... r. r--..--.-, 2. -|--|-..- .|..... 3.
i.--.-, 4. r--.-.t...
Grupa IV Etnografic. s-.... I. r---.o-. 2.
ot.-.- -- .-. 3. i--.-.- ...-.., 4. o
.-.----..:-. 5. c--.+... 6. u-.:. -- +.-.
7. u--|- ..-..-|-
Grupa V Bisericeasc. s-... . I. oo.-.- -- .|.
2. r--.-.t...
v-. i-.--.. . .-: -- ..- :+--.--. +.:-
-..||. --..-- -- ..|-.-- . ..-. -.- -o.-.-|-
+.. -- .-.+ .i- ..-.. +:-.
Intrarea. i. -.--- .- ..-... s.-.. u-+-.-
-|. |--. cc:. -- ..-- --. ..--.-.. -- c--|..
1 -.-. . ..-- u-+-.:--| c.--i i . -.-.-.
--c+| --|. 1.s---.- |. e.--. i- .-i 1866,
.-.-.: -- i. c. e-..-. r-.+. ---. .--.-.:..
-|---.... .-. |. c-..-. -- --.. u...-.. .
s.+... |. 185-. u. i. ..-..|. -.- 1.
s---.-. . ..-|--.. -----.-.-.. |. 1868, . :--.
.--. |. n.. u. u.|--.. -.- 1.-... |.
1880, -..
r- ..-.. .oi-c-. ..:--..- .- ---.-- .----|-....
u-i. e v--.--. n-+.-.i-- i- u.... f, -.- i. n-
+.-.. t.o-- 1877-1878 . --. .o|-| .|-.--..
i- .-t-- t 40 -. -- u-+-.- .i--.-.. . n-.-i.
c.--| i 1866-1906 . --...-.|i -- o|.... --
..-- .. t. ---| -.-|-+-i-- ----:..-. -.-
.-| 1906.
Grupa I tiinific. i- --.+| ..|-- .- .:|
..-..: .-- .- .--.---.
Secia I Geologie, t--+. -.- -.t--.- t-|-. --
--...
Iconil din Cultul Cabirilor
Secia 2 Mineralogie .--.-- :-.- .-.-.|- --
i.

-. . -o-. -- -..- -.- .-. .+ . -.t--.-


+.----.-..
Sec

ia 1 Paleontologie .--. i--- .|-i-. -.-:-.


.---.-.- --|. t-+-| -. +.+. +.-i- --|.
..-i. .-.+.|. +.-|- . -.t--.- -..- --:-.t...-
--i. .-.+.|- ---..:--..-. e-.. .-|-..- -- t-..i-.
.+ . .-.--- -- :.+o-. .--o. -..
Grupa lI-a Artistic (s.|--| 2). Secia I Sculp
tur, . -----|- ..|---.|--. r...--.. o 1---.
e-.. i. o---.-... o. 1------.... k. k....
n. c n-.-|. s..-..-. o. )-|-... 1. n..-.. -.
CibeJ ghid. Ia ROll11 la
u- --+.-.. o.| u.-.. i.-..c.-.. +.+.
u-|. c i. i.-... ..-- . -. o.--|- ..-..
+-- r.- ---.. -- o +--. .--| .
.-..-. i.--. -.- +.,|-.i ..|--|. u... +-
..--i. .
Secia 2 Pictur .--.--- -.... :- |-. .
.-.--|- -- o i-.-.- (1864), n--.. (1868), u.
r-- (1860), o i. r-+-.|..- (18g2), n n-...
(1892), 1-... t-..-. k.+-- t-.|.. ).-.-..
.-.. s---.-. r-i:--. u. u.---... o 1----
--..n-+.-... n. u.+.-.. i. v-.--... s.--
-.-. e-.|--. c-|---| u n-|-... u..--
c|.-.... i. u-o-.-.. u.----- u--. e:.-.
u. o|..i-.|.-. -.
s- +.. .t| - .o|- o.o|.. -... -- o ....
. u.-. u.||- -- n. i|.-.. (1871).
.-+---.. +-+-| s...i..- ...--| -- r.--|i.
e.--|-+--. .-i-o- -..-- ..|..- (1781-1835);
n.--|. -- o---.. u (1810) . r-..., & --
e.... (18-3)
Secia 1 Caricaturi .-- +|- s.. -- n. r-
--... u. u--. e -.. --| c.. -, u. -..
.- +.,--..- --------.-- -- u-. c. i. i.-...
Secia 4 Desen, -- s----... t-.-- +i:- i.c-.
-- .-.-.. -- u..|-|- k-..-.
Grupa III-a (s.|--| 3). Preistorie, Arheologie
Clasic i Istorie. Secia I Prei storie, -.- .--. i-
--. .-.--. r-.+. .--.-- -o.-.:- ---..--..- ...:-
-+.. .- Oltenia ... ..- -- | |.-.- . +.-.
www.dacoromanica.ro
7'
B O A B E D E G R A U
:----.- e- ..|-.. .|:-|- e- ----, :.-.-- e- :.-.:
.-c...|- e- ----. ---c.:-.- e- -..:. :..--:-
. .-.. e- ..-, ...:- |. n-.--., s-..c-..
i-c..:--.. c-:.:-. c--:.. u-.--:.t..e... c
c..|.:.. u....t..e... c----.. e- .... c.
.-., c-:, s-|.:-. c.c... i-... c
|
... u.
BancnOI fiprit In America in 19t7
.|..: e.- ,.e. i-|,. c... v-cs- . c-:-.-. .e
o|:. c-.--:.. ue... e- .... n-.c.. n--
:

:.sc.. c-.--., -:-:.. e- ,

. . i-.-:..
n.-.-. e ,.e. c-, i n-.|.. ..e. n-.-.. .
n.--.. u-... e.- e-.. r..c-.. s|.- .. re.-.
u.c. n-. - .. o.:-.| c--.|..
.
s:.-.-. . 1.s--..- e.- .e. u-
i-e.-..
t e-.. .:.- c.-.-e- --..:-.-
;
:
-l-f-
-

.|
..::
:
O|:
-... ..-e i- -|.. - :.-.. c-|-c.-
e- c..:- e- ..|-. (c----:. ..- .
.e-|. e- |.: ---:. c.|:. -:c.. e.- c.
--.c.:-|- c--:- u... ,.|... r|-.-:.
s.c-... -:.|-r.i-.. u.-...n.
-.. -:c., -:c.
t :-.. .:.- -.:- -... c. --.-c:-
---|.:.c- e-|. c.c.:--., .e. i..
Sec
t
ia 2 Arheologie Clasic -.:- .-
-.: .-:- .:.-- c.-.--.-e c-.
.c. --.-c:- e- ---- . .-. e.-
---c. c-c-n-.-.
i-. .:.-- ..-: c. --.-c:- .
..:- -... |. n-.|.n-c.. .e n-
.-.. u-. e.- -|- -... c. ..-.
-+.--:- . --..- e- |.:, .. . e-.. -.
-|- e-. .i:.. ..-: -c.-.:- c. ---.--:-.
cs-.. :-..--:- e- .:.:.. . .:.:.-:- e- ----. 1-:
.c. i- .::.| 2 ..-: e-. .c--.- e.- c.|:.| c.-..|-.
c.|: c..- e.:-.- e-|. r...--.. c. -.:. .-c-|-
:-..-:- e- n..:-..
f-: .- .c-..: .:.-. .::.-.|- 3 . 4 ..-:
-c.-.:- e- -+.--:- . .-.c.-.. -- .-.
t :-.. .:.- .- --.-c:- e.- e.i-.:- |-c.|.:.
e.- o|:--... .. --.:.| ..-: :-: c. --.-c:- .-c-
-.--, ----.:- e.- i---.-., s--... n.|....
.. e- -...-- --c.--.c.:.
.
i- -.-c.: -.:. .:c- .-c-:..
.- n--. e- .--- --c--|-:.
.- --.. e- ---- i- :- e- --:-
c. c-.c-. -- -|, .--.| c-:.--.c.
c. . - c.--|.. -... c.-.|. .
..: |. n-.|. n-c.n-.-... E
---.-.| c . -..:.: .c-|- - .:.:.-
.- . .c-.:-. --.-. ---.-.| --:-c
:-.-. -..|.., ..-e.-. |.c.: ,.
e-c.-e e.- ----..|- -.-.-. .
..:. e.- .-c. .| iv~v|-. -. c
Secia 3 Istorie. .: Dcumente e.
:-.:- -:--.:-.- |. :-c.:.| ..:-.c
.| --..|.. --.:.. i-. --..--:-
e-|. :-:.- c-| u.-. e-. e-|. t|-
.-e.. c-| n.- c. --c-. i---:.
e- c-.- |-..:- c. -.- e- :..-.
:.-..-, .c:- . -.:.c- e- ---.-. .
-.c...-, ci.:.-;- . .|:-|-.
-: Numismatica ------:.: -.-
:.- .-- -. e- ---:- -ci.
-.--. .-:-- c.- .- -.c .c--. . -..|.
n-.. ..-e -- - -.:- |.--..c.
|
-:.-e -- n-
.. . n-.|.. -.-. .c e- ----:. c. . .c--.
c. -..:.| |.. f-...-, ..- -- --. c. --e.| --.:-
i.-- -.-. e- ---- .-:. . - .-- c-
Reversul acelee bancnote
|-..- e- -.-c--:- . ---:- -.--:. e.- c-|-
.. -ci. e-|. u.c-. c-| u.-. .e.-.:- . e--.:-
e- i-- c. n.-.c-.c..
s- -.c .--|- -.-c--:- ---c:.:-. c.- :-.
-.. c.c.|.: i.-:- .c-.:-. i-.:- .-:--..-: -.:-
c-|-c... .-.c i- .. e- -.-c--:- e- |-. 200 , 20,
www.dacoromanica.ro
POMILlU eOSTESCU: PALATUL eUL TURAL DIN TURNU-SEVERIN
50 i 10, tiprite n America de Ministerul Finan
elor n 1917, i nepuse n circulaie.
Muzeul mai posed o bogat colecie de medalii
din timpul Regelui Carol 1. Diferite alte medalii i
stampile personale i de Stat. Remarc medaha
punerii pietrii fundamentare a liceului Traian
din T.Severin.
Tot n vitrina medaliilor se afl i Hrisovul
Domnului Mihai Grigore Sturza, prin care se
fixeaz mrcile judeelor Moldovei i sigiliile Sta
tului;
c) Reltcve. Vitrina Regal cuprinde multe obiecte
dintre care amintesc cteva: Cmaa Domnitorului
Carol dela 1866, lsat n casa n care a g1zduit n
Vitrina regal
T.-Severin atunci, azi proprietatea d-Iui Teodor
Costescu, unde a semnat i prima proclamaie ctre
ar; chipiul din rzboiul 1877-1878 i plapuma
dela Poradim; climara-de pe lachtul Regal ; Cartea
de vizit a lui Osman Paa, dela capitulare, cu
autograful scris cu litere latine; etc., etc.
Multe fotografii cu vizitele familiilor domnitoare
din alte ri i altele.
I jurul Vitrinei Regale: Masa pe care Domni
torul a semnat proclamaia; cuvertura cu care s'a
acoperit n prima cltorie in Moldova la 1867;
Drapelul cu stema rii care a fluturat pe Palatul
Etnografie: Vitrina podoabelor
Regal pn la incetarea din via a Regelui Carol i
i originalul actului de fundaia expoziiei dela
1906, semnat de Carol i. Principele motenitor
Ferdinand i Principele Carol cum i intreaga fa
milie Regal, membrii Guverului de atunci i
oamenii proeminenti ai rii.
Vitrina lui Cuza Vod, cu una din sbiile lui; o
garnitur de metal de pus la gt; decoraii, matrie,
un pahar, un buzunar cu monograma Doamnei
Elena Cuza, fotografii, anuntul mortii Domni
torului, etc.
In jurul vitrinei 6 scaune din mobila ntrebuin
at cnd era ispravnic de Covurlui.
Urmeaz apoi un mare numr de vitrine care
cuprind obiecte, acte, lucdri i fotografii, car
www.dacoromanica.ro
7
B O A B E D E G R A U
amintesc de: Gheorghe Ak, Dr. Carol Davila,
George Tocilescu, Prof. N. Densuianu, Bogdan
Petriceicu Hadeu i fiica sa Iulia, Dr. C. i. Istrati
i pictorul N. Grigorescu.
In alte vitrine se vd: ornamente de teracot
smluit i nesmluit; embleme de judee tot din
Obiecte biseriati
teracot, cum i dela sobele bisericilor vechi;
pistoale vechi cu cremene i caps; arme diferite
:gf
)
ba!:
g
ie6:
i
;:
i
de

[;
(medievale
)
; accesorii de harnaament: zbale,
scri de ea, pinteni, etc. .
Mai este apoi o vitrin cu amintiri din rzboiul
mondial 1914-1920 cu proectile, schije, chivr
german, table de frontier i diferite fotografii
din 1918 cu intrarea trupelor romne in Timioara.
Secia 4 Fotografic (Salonul 4). Aci se gsesc
tablourile Domnitorilor i eroilor Neamului pn
la Vod Cuza. Apoi fotografiile lui Cuza i a Dom
niei Elena, Carol I i Elisabeta, Ferdinand i
Maria, Mihai i Carol ii. Urmea: apoi galena
oamenilor de seam ai rii, cari au disprut, vederi
i fotografii de costume naionale pe regiuni.
Grupa IV-a Etnografie (Salonul -,. Secia I
Podoabe. Obiecte vechi, podoabe, ornamente din
bronz, argint, aur, sidef, pietre scumpe, camee,
etc., se gsesc ntr'o vitrin bine nzestrat.
De remarcat colecia de" paftale de sidef gravate
foarte frumos, cum i dou perechi de paftale
Domneti din metal, purtnd cte o aquil pe ele
i un inel cu piatr roie tot cu aquil.
art
e
f :ect
ct
tet
a
;

np[
i
Ir
i
e
ca: statuete, vase ornamentale, ceasorice i pendule
multe i variate, etc.
Secia 3 Industria Casnic cuprinde un bogat
matenal de custuri, esturi, covoare, vestminte i
obiecte casnice mprite pe regiuni.
Secia 4 Ou incondeiate. Este foarte impresio
nant prin numrul exemplarelor i arta cu care
sunt incondeiate oule, fcnd marea admiraie a
strinilor.
Secia 5 Ceramic cuprinde multe piese din
diferite regiuni ale rii, unele foarte rare, spre ex.:
un vas de pmnt n form de sticl, colorat pe
pri. Aceast secie abund n strachini, cane,
cnue, castroane, urcioare, smluite i nesml
uite. Unele din ele cu motive foarte interesante.
Secia 6 Uniti de msur. Aici se pOate vedea
vechea msur pentru lungimi . Cotul . i . Stn
jenul t. Cntare dela micile balane farmaceutice
pn la cele foarte mari romane. Uniti de msurat
lichide, unele din timpul lui Cuza, etc. etc.
Secia 7 Unelte agricole. In jurul unei gospodrii
de ar improvizat, cu csua n miniatur1, cu
portalul sculptat ca n p1rile de sub poalele mun
telui Olteniei, cu masa joas pe 3 picioare, sunt
expuse uneltele agricole, ncepnd cu plugul de
lemn, vrtejul de ridicat carul, jugul, raria, lopata,
furca, sapa, etc.
Grupa V-a Bisericeasc (Salonul 6). Secia I
Obiecte de Cult. Pentru a fi mai e10cvent aceast
secie, s'a improvizat un mic altar cu 3 comparti
mente. In mijloc s'a aezat masa acoperit cu o
mbrcminte de mtase. In mijloc este un antmis
i un epitrahir. Se mai af1o cruce de metal argintat,
potir cu nvelitoare brodat, un Evangheliar tiprit
n timpul lui Mavrocordat, un Liturghier tiprit
la 1748 i un chivot, o biseric zidit de tefan cel
Mare, azi disprut. Mai sunt 2 sfenice, cdelnie,
etc., etc.
In compartimentele laterale sunt 2 icoane. Una
dela 1629, alta dela IB8. Candelabre 3 de lemn,
unul de metal, fiecare cu 6 brae pentru lumnri,
cdelnie i candele vechi, iar altarul este mbr3cat
n antimise, unele scrise in grecete, iar 2 in ro
mnete dela 18
5
1.
In Jurul altarului sunt - chivoturi:
1. Cel mai mic -din fa -este de lemn din
anul 1836 ce a aparinut bisericii Lespe2i-Suceava.
www.dacoromanica.ro
POMPILIU COSTESCU: PALATUL CULTURAL DIN TURNU-SEVERIN 743
2. Tot de lemn dela biserica Poiana-Roman,
1830
3. Idem, vopsit rou, galben i albastru, dela
Armatori-Muscel (nu se tie data).
Se mai gsesc cruci artistic sculptate, chiar i
icoane mici, altele lucrate n sidef, iar unele de me
tal. Asemenea, odjdii, cingtoare, nabedernie, etc.
Secia 2 Fotografii. Aceast secie este repre2en-
Sala de cinematograf
4. Idem, vopsit rou, dela biserica La2na-Doro
hoiu, 1832.
5 Idem, a aparinut bisericii Bdeui, zidit de
tefan cel Mare, la anul 1487-
tat prin multe fotografii c vederi generale i
interioare de mnstiri i biserici din Moldova,
Muntenia i Oltenia, cum i de diferite troie mi
nunat executate.
Salonul de festiviti
Pereii sunt acoperii cu un mare numr de
icoane din secolul al XVII-lea i pn n prezent.
Unele sunt pictate direct pe lemn, altele pe lemn
ghipsat, iar o alt parte pe pnz. Sunt cteva
mbrcate n argint. Triptice diferite.
In ultimul moment, Muzeul f Dr. C. 1. Istrati *
s'a mbogit cu pretioasa colecie a d-Iui Avocat
Marius Vorvoreanu, ce a format . Expoziia retros
pectiv a oraului T.-Severin 1833-1933 . Ea a
fost deschis c ocazia centenarului din anul acesta
www.dacoromanica.ro
74
B O A B E D E G R U
i in urm donatl cu mult generozitate Palatului severinean la balurile i festivit3{ile ce au loc aci,
Cultural. in sezonul de iar.
In subsol este a 6-a sal tot aa de ncptoare,
Salonul de fesliuiti. La parter, tot in aripa de n care se instaleaz de obiceiu bufetul i restau-
Terau
apus a Palatului Cultural, se afl salonul de festi- rantul slii de dans, la baluri i diferite festivi
viti, de dans, de concerte, etc. ti.
EI este frumos parchetat, iluminat i bine ntre-
inut, avnd n spre Parcul Trandafirilor I o Sala de teatru. Din descrierea de mai sus s'a
Cinem;tograful in grdin
teras mare cu o perspectiv minunat. Suprafaa
salonului este de 25/14 metri.
Este singurul salon -afar de acela al Cercului
Militar -unde se ntrunete toat intelectualitatea
putut vedea c Palatul Cultural din Turnu-Severin
se compune din dou aripi, una de rsrit i alta
de apus, avnd fiecare cte 3 saloane mari
suprapuse i drept anexe, alte sli mai mici.
www.dacoromanica.ro
POMPILIU COSTESCU: PALATUL CULTURAL DIN TURNU-SEVERIN
745
u.,i-.i ~.-:-- .-i- a-. .-.-. -:i -.- sala
mare de teatru.
r.:- ..-..-. -+.. --:--+.-.:. :..-a .|a.:
-+.. a- --.
c+ .--.:..-|-|- :-.:-.|- . i-.. ---:- +-+--:.
i- ..|. a- ..--+.:-.-.:. c--..i.i a- .a+.-..:-..-
. |-:-i: . - .- +.. .--:.-- i.--.i-. -.- .-
- .- -- ..|.:. +.. .-:.. a.:--..i- :..:- -.- .-
------:.
.|.:.--. |--. .- .---. . .- :.. +i: +.. a-
--+-. a.. .---.--i- . :-.: .-io--.:- a- .-
+-.i- a- .-.- --.- ..-- :--.- .-. . . ..:-.
. - a.:--.- a- ..:-. +.i.-.--. :--o- . .- .:-.
:- .:--:.--. --- --+-. +.. o.--
.-..: ..i . .--.-a-
1--. -.-a-. a- i-,.. -.-:--- . o.i.-.--. . -
-+- a- 876 i-.-.. ..- ..--. . :. -. a.- .-i-
+.. +.-. a.- -.-.-..-. ..-a - i.+- a- 22 . -
.a.-..- a- 14 +-:-.
i- .-.:-|- ..---. -- :. .i.i- a-.-..i-- . --
.-.:-.. .+ . ..o.--i- ..:.:.i--. +-a--- .--.:-.
Grdina de Cinematograf. u.. r.i.:i ci:...i
. .:-.. .a+.-... ::--- .-.:.:--.|-.. - +.. -.-
. :-.: .a+.-.: :-+-... Grdin de cinematograf.
i-. a .- :-.+-. .-|. 1924, c--..|.i a- .a+.
-..:-..- .-:--.--.-a . :-.-.:--+- |-.| .-.- .-
--. .-.:-i- :-.:.|.. . a.: a--i.-- -:--. r.-
-a.-:-|. . .- -.-- . . ----i- ..-..:
.|-.:.--.
i- --.i.- 1925 .. a.: .- .-:----.- . . .-
.--: |..-.i-.
t. 15 u.. ..-i. .-. . :-.: ..:.. ..- i. 14 i-.-
1925 .. :.: .-..-.--..
r-.- ...:i .i-. . ...- -.:- .-:-.+.:. . .:-|-
a- i+.-. -|-.:-..- ---i- .-i--.:- ...-.- --.-
..-o. -.-. a. - ..--.: :---... ..-..: .-a.-
-.:- - -- --a-.o . --.|. 1.s---.-. r. .--
80 i-.-. . 14 |-,..
.. .-- -oi..| - -+.. ---:- --------:...i-
..--+.:-...:..-. a.- . ---:. . .- --.--.. a-
+-.. -.i-.. ---:-. .. -a.|-. -.|.i -- - :.--: a-
--a-. . ---:- . --.-.-. - .-- .-.:. i+o|
.+.: a- -..:+i :i--i--. . -...- ---...:- .-
:-.:- .-|.-.--i-.
.-.:. -.:- r.i.:i ci:-.i -----.-:.:-. s-..
c.i:. 1-.:-i o-.i. 1.s---.- 8 -.. .+
.+ +.. .-.- ---.i.-.: a- - c--..i. a- .a+.
-..:-..- +.- a- :.-- -.i .-. ----a.-:- -.:-
ai r--:-..- 1--a-- c-.:-..
i-.|-. ..-.:- -.-a... . -a-,a-. --.i.-:.:
. .- .-i +.. ..-: :.+-. .---.---.. -- .-.
:--...:i --.i-, . .-..---- ..i. .-. +.-- a- :-.:-.
..-- . :. . i:.+. --.. . i.-i. a- +-.
.-.|.-.: ..-.:-. -----.:-.-- -----.
i+. a a.--:i i. ..-..:.. :.-:.i . |. :+-|.-..-.
. 20 .-. a-i. -----. -.-:--. :-a.+--:.i- . +
.-i. -a.:... u. s. n-.-|- c.--i ii. v-.--ai
ci:-.. --+.--:.. . .-: . -.-:...-- ----.a.-a
a-.--. .----.| . s-.. ci:. 1-.:.| o-.i.
1.s---.- t . n.oi.-:-... t i. o. n.o..-.. t, .- .
.: |-. i. .- o.:-+..- 1933.
u.- +.. +i:. u. s. n-.-i- .+---..--.: a- .-|-
-:- . a- :.-:i . .-...:.. -.-:..i.. -o.--
.--a. -. --.: . :-:-:.... |.--. .. a-
+.--.:-. i- .+.--. . .a+.-... ::--. .--
-.---.i.-. . a-..|.. - t |..: a- .o..-.-.- ---:
:-.+.-.-. .|.. a- :-.:-. ..-.. a- i-.. s-
-.-|.
i- :-.-:-. -. . .o..-.. .+. a- i-. 200.000.
o-.:| u.,-.:.. s.i- . ---a. - ..|a --:
....+ . -... --.:.-.:-.
i- +.. -.- a- - -- -.-:...-.-.. i. o.-.|-:|
.-..| . .o..-.. --.:- I.70.oo |-..
r.i.:| ci:-.i .. ..: ..::-i .-i +.. +.--
-.--:.:--, .-.-:. |. - a- ..+ i. .a--.:
rouritiu cos1rscu
Dirlorul Palatului Cultural
T.Stl"Tn
Motiv floral din grJdina cinematografuluI
www.dacoromanica.ro
I N J U G U L D O M N U L U I
viii
n... - .- .+-|.-..- - .-. n... - + .-.i
:..-+ i i-.i .-| -- .+. --. ..-..-.-- --|.
r-...--.- . o.-.-| +- ---- - .-- o-|-.
. --. .. --. .- .-.,. +-. .---.-..-.. i--.
.- -. :. ..--.: . --.+---|- -|-.|--. . +
..o-.. . .. i- .-.+ -.--|... r--.s:.-.. s.
r-...--| .-- . .+-|.--... .--. .- ----..i
---- .-.. . .--. .. - |.+ .-..-. ..-- -
--.- :. --.-.-..
r-.- ..:-. :.|- --.+.. . ..-..-.--. --+-.
. o-.-|.. u -.. +.|.. ... .+-|.--..
..-.. |.+ -.+.--. s + .-o-... . .--
-- --o. |.--. :-.-+-.- . .--.-..-. ... ..+:-
. +-.--. i| :+---.-.-. . :-..--. --..-.|- |.
.+-.- +-.. .- .|..- . -.- .-- . .- .-o-.-
o-.| --. ii +.-..... . ..-i.

+--. :.
-.--. . .-+.-. ..-.-- .-. -|-...
-.. -. :. - +.. .-.-- |. :.--. r.-..--
:. - - :-:.-:.---.-.+. ..-.. -| --.- -...|. .-.:.
.-.. . -| . -.--|| - .- .|.o ..--. r.--o.-
-.| - ---. .--. +..-.|- .o.-..- .. +.. +|
--... -.- .- -.-- . -+.. ..-| -. .|..- |.+
----. ... --.--:--. .--- . -| --o- . -|-.-.
----. - --. . .,-. +.--. --.+-,-.-. ..--
. .--. ..--. --..- i- :.-.- :-:--o+ -- .-
--.+-,-.- --o-:-. . -+.. .i..- -.- ..-. u-
-:. :- . ..-. --o. . -- .--. -.+--...
.. .- .+- -- |-|--. n |.+ |.: :- .-.+. d'i
o-.-i ---.-. -o.-.. . -----.-.... n.
+--. - .----. :- ---:-..i- i.. o. . -| |- |.
i- .i+ ..:---.
v-. ---. -.. . .. . :.. n .-: - ---
:-:. .. -+.. :. -.- .--. .-.+.. .- .+ .-.
n. |.-+ i- .--.-. nc .+--.-.--.. . .
+-.. -. - .--.-..- -.- |. -|+.-.. -.
-- ..-|-. -- ..-- --..- --:-- ..: -- -.- --.
.-- - .---. n-:--.|-- .-.----. --.- |. .-
--.: +|- ..:-. -- .--.-.:... .. .. ....-
-+- o-.
e-.-| ---- .-. .- .- -- ..- c.--
.-... -. --. .- .--.-.
- .. --. . . +.-.. -.---. .. |.
t. --..- -- ..---.+. -+.. |. +-.-- -. u-.-
i. --. +.. o.-- .. i-..--. . --::--i .---. .
. --. --.- .-..
-r-. .--: -- .-.---. .-..i. ~.---. .
-.-.-. ---. . --. -+ o-. . -.:- -.--i-
|..
u.+.--.. -+-.-- .+ :. |.-.|.- . -.
-.... ---:- -i . i- .|.- +.. .: :- +.-
--+-|-..| |.. i| :--:--.+ -- ..---.. -.-
--. -..---. .i----|--. c --.. --... |. :-.-+
--.i- i. --+-.- .. -- |.+. -...-. --- -.
+-i-..| .-.- ----.. ---... .. r-.-|.-.. --.
-- -+-.--|- ..-:-.
-.--|.. u-i--. -.--.|.. -o---+.. .- u--
-.- -. )-.. . 1914 .
.. .-..-.. -.. +--.. ..i- . -. .--.- --..
. 2 :.|-. + :-.|o--. :- :.. ..--. -+---..
..-- + --... -.- ..-..| i-.-..:. i+. .+.--.+
. -.. .+. i-.---.--:- |.--. +.-.. u --|.
-.:-. . -..i i. -.- -+ o.-- .- -.. .+.
.-- . -- .- . -.. + .--.-. :-.- .-.-+
--.|- |.. -.- -.+ ... -.+.. .-.- :. -
--.|-.. --..+..
s--.. -. ---. o-. ..-| . -|. o+|
.-.. . :.+.-- - .-- .+- . .- -.-- -- +--..
n+.. - +.. +oi.+ .- ..+..-. --.-:-- :|-
-.|- ..-- .--.. -.- -.-. +--.|--. u.. :. .
..+.:.-| . .-... c..|- --.. -- i-+- .. .--
.-. . .. -.--.:. -- .- .-.: ..--.|- -- -|-.
1oi.-|- |-- . --.-. . .: .- ..-o c|---
.-|. ..-- +.. .-. +--+.-|. .- .-o. |.
i.-i ..
www.dacoromanica.ro
IOSIF NYIRO: IN JUGUL DOMNULUI
747
-Aici am putea sta destul, se scud. Roag-te
i pentru noi, c noi n'avem vreme. Nou nici
nu ne pltesc pentru asta. Ei, uor li-e domnilor!
Ml jignete isbucnirea. Observam de cteva zile
c poporul s'a schimbat. Nici urm nu mai g
sesc de frumuseile omeneti de mai nainte. S'au
schimbat de tot. Sunt plini de ur, de sudalme,
de revolt i amar.
-Ce s'a ntmplat cu voi? ntreb pe omuleul
zdrenos, slbit.
-Ei, multe au dat peste noi. i cine a pr
sit oamenii a fost nebun! . . . Am ajuns ceretori,
tii d-neata?
-Nici pn acum nu v prea mbulzeau banii ...
-Drept. Da' tot nu ne mncau pduchii, ca
acum. Nici haina de pe noi nu-i a noastr.
-Da' cum se poate !
Omul se aaz pe mormntul preotului i,
in lrna mortilor, povestete necazul viilor.
-Noi suntem de acum arvunii iadului ... Pri
mvara trecut apa a potopit totul. In Iulie i
August veni seceta. S'a uscat i ce-a mai rmas.
Ovzul a plit, cucuruzul a rmas necopt, cartofii
s'au stricat n pmnt. i oamenii i vitele au
flmnzit toat iarna. . . Comunitatea a vndut
ovreiului o mare parte de pdure. Inc ne bucu
ram, pentruc dup lucrul din pdure, dac nu
curge, picur. Lemnele trebuiau transportate la
staie. Cruia era bine pltit. Am schimbat vi
tele pe cai. Dar cailor le trebuia ovz, fn, i nu
era. In jur nici nu se putea cumpra. Zpada a
czut de vreme. Iar calul nu-i capr, s mnnce
muguri, aa dar au inceput a pieri. Nu era zi l
sat de Dumnezeu, s nu cad unul ori doi, pe
cale. Unde cdeau, ecvlo i Isam cinilor. Din
munte pn la tren, tot cai rsturnai.
-Proti suntei, zise jidanul. De ce nu mi-ai
spus mie. Cui i trebue fn sau ovz, s se scrie
la mine. Cine n'are bani, va lucra.
Ne-a i cytigat cu pre piperat, ca s-i rmie
cruia cUte, ba s mai ctige ceva. Ne-am
inglodat n datorii pn dup urechi. De dimi
neaa pn seara cram povara cea grea, numai
s ne pltim. In zadar aveam cai noui i ovz scump.
Iar cdeau i vite i oameni. Dup anu' nou,
domnul Friedmann a oprit orice credit.
-Sunt bani n banc, aa zicea.
Acolo, e drept, erau bani. Ne i ddur pe
ntabulare, cu camt mare. Pn primvara am
isprvit cu banii. Fusese cumplit iarna, i n c
rtora cea mare s'au rupt hainele de pe noi. Am
ingheat, dei domnul Friedmann ne-a fcut crm
i n pdure. Prin postul mare cei mai muli br
bai czur la pat. Dup boala cailor, veni boala
oamenilor, doctor i leacuri. Atunci se pornir fe
meile i ficioraii la pdure. . Nu-i mirare c
n'am mai rmas dect cu pielea i oasele. Muli
au ajuns sub glie. Btrnul preot zilnic ngropa.
Aa a czut i el la pat i in mormnt . . .
. . . Cu asta nu s'a isprvit. Neavnd vite albe,
ca s facem artura de primvar, trebui s cum
prm. La ce-i banca? ne gndeam. Dar n zadar
ne iscleam numele pe cambie, c nu ne ddea.
Banca zicea c n'are bani pentru noi, c nici do
bnzile nu le pltim, cum nici rnd unica nu-i
mai face cuib sub streaina noastr, c se teme
c o licitead i pe ea. De pierit, nu puteam pieri.
Jumtate din steni, fete, feciori s'au pornit la
Romnia, s slujeasc. Ctigul era bun. Care cum
aduna ceva bani, trecea n Moldova i-i cum
pra vite. Aci sunt mai ieftine. Le treceam pe
;f

d

l
r
:l

!
u

veau copilai.
-Dar cum rmne cu coala? Facei pcat
strigtor la cer mpotriva copiilor.
-coala- coal, dar dac nu-i cine s mearg
inaintea vacilor, la plug, apoi putem sufla coala,
ca o bic . . .
-E grozav ca atia copii s creasc fr carte,
ca slbatecii.
-S i se rup mna celui ce-a codit scri
soarea ! Pui mna pe butuc i-mi taiu degetul,
cu care am apsat pe cruce la cambie. N'a avea
atta datorie, dac nu puneam degetul.
-Vorbeti prostii, dota.
-D-voastr spunei destule lucruri cumini,
dar, de ajutat, nu ne putei ajuta. colile cele
multe sunt bune numai ca s despoaie pe om de
tot ce are . . . Dar las' c vor mai tremura n
dragii pe domni ! . Numai c eu am mult de lucru,
trebue s m duc. D-ta cnt numai frumos celor
mori . . i lu rmas bun clopotarul.
Am rmas singur, turburat de necazul omului
i de multele adevruri crude, ce-a spus. Stora
le pot tot predica eu, c Dumnezeu i ajut!
Zile intregi stau neputincios printre ei. Sunt ca
o pdure umed i ntunecat. Patimile ucigae
ale sngelui de munte lucreaz in ei. In fiecare zi
se ntmpl cte ceva. Vestea trece apoi repede
prin valea dintre muni i adeseori n zori de zi
m scoal femeile, ca s le mntuesc. Astzi a
trebuit s scap din crm pe Petre Oinar, care
de trei zile bea amrt. Mine s m ocup de
Mihai Cnod, care a primit scrisoare c i s'a fixat
licitaie pentru cas. De trei zile Mihai st numai
i privete. Nimeni nu cutead s-I turbure. Ne
vasta i copiii tremur de fric. Brbatul nu-i
bag n seam, ca i cnd n'ar fi pe lume. F nul
i putrezete pe jos, vitele pot pieri la iesle; nici
nu se uit ntr'acolo. EI ateapt numai s treac
zilele. Noaptea din urm nu doarme, numai st
cu capul n palme i se gndete. Cnd se crap
de ziu, omul se ridic. E palid la fa i aa
strnge pumnii, de parc scnteiaz. Cinele i se
gudur n prag, dar l arunc mnios cu piciorul.
-Astzi e licitaia, -strig ntunecat i pri-
ve

e
u
l
b
g
u
a
:podar, cu rnduial. Oalele smI-
www.dacoromanica.ro
, .
B O A B E D E G R U
uite din cuier au prins rou, pe ua deschis a
poieii ies aburi n dimineaa asta r1koroas de
munte. Negura, care incepuse s se ridice, e prin
fundul grdinii.
-La ceasurile zece vin, -geme Mihai.
La zece vor veni i la unsprezece Mihai poate
merge unde va vrea, cu familia lui. Va rmnea
gol, ca degetul. Niciun sprijin de niceri. Parc
aude de pe acum pe ajutorul primarului cum va
striga:
-O mie de fiorini odat. . O mie de fiorini
a doua oar.
Nu-i n stare s rosteasc: A treia oar .
Orict e de tare i de ndrjit, totu, gndindu-se,
i vin lacrimile n ochi.
Cele dinti raze se ridic de dup pdure, dar
Mihai nu vede cu ochii sufleteti dect mulimea
venit la licitaie. Se mpiedic, parc'ar fi beat.
Impinge apoi ua camerei i ia barda cea Iat
de-o palm, cu care lucreaz in pdure. Ii n
cearc ascuiul cu degetul, apoi intrl n umbra
casei. Se uit ntr'un col, cum sunt ncletate
grinzile. Din fereastr caut la el cteva fire de
mucat nflorit.
-O mie de fiorini ntia oar . . . -zice r
guit Mihai,-i ridic securea. Oelul lucitor ful
ger n aer. Ca un fulger, isbete att de crncen
in cas nct se cutremur ntreag i vrbiua,
ce se sarea pe vrful ei, sboar speriat.
-O mie de fiorini a doua oar, -url grozav
omul i cad loviturile asupra casei.
Soia sa ntr' o cmu alb sare pe u.
-Ce faci, sufletul meu, Mihai? Vai, Doamne
Dumnezeule! . . .
-Licitez! -hri Mihai,-i brele sar din
peretele casei pocnind. Toat cldirea se clatin.
Copiii, plng n pat, vecinii sar i alearg s-I
prind.
-S nu se apropie cui i-e drag viaa! -ame
nin hotrt la orice M.
-Ai nebunit ? -strig aprini cei mai b
trni.
-Trage-i, Mihai, praznicu' ei,-l incurajaz
unul n aceea situaie ca i el.
-Mai bine o aprind, dar nu-mi las casa s
mi-a batjocureasc! . . .
-Bine faci, Mihai ! Aprinde-o, s nu rmn
nici cenue!
Nite femei inimoase scot copiii din cas i trec
cu ei prin curte. La loviturile cele noui, se cotro
pete cldirea, coperiul nalt se apleac nainte,
ca un animal czut, cruia i-au ciuntit picioarele
dinainte. indrilele sar pocnind, cpriorii scr
ie, pulberea se ridic n form de nor. Muli
mea se trage napoi.
-Bgai de seam c v lovete !
Mihai nu vede, n'aude.
-O mie de fiorini! . . . Cine d mai mult? ! . . .
Femeile se crucesc cu spaim.
-Fugii dup popa! -i vine cuiva n minte.
Vine cineva gfind i-mi spune isprava lui
Mihai.
-Venii, drag printe, de-I potolii!
Imi mbrac reverenda. N'am vreme s o n
cheiu. Mulimea imi face drum. O clip m cu
tropete i pe mine patima distrugerii. Sunt i eu
un Mihai Cinod, care are dreptate.
-Bine face! -mi vine vorba pe buze la ve
derea loviturilor. . . Dar eu nu-s om, eu sunt
\i

r
lt
ti
1
:Ig
i
s:
c
d
i


;
n
o

i
in

arunc departe. Mihai se retrage, pe frunte i r
sare sudoarea, ochii i se umplu de snge, buzele
i se invineesc, faa e ca cenua i l cuprind fri
gurile.
-Dar, omul sta e greu bolnav,-zic, mbr
indu-l i-l duc in pat. -Unde-i soia lui? Alii
o mping inainte. -Mic-te, Iulia.
-Trimite dup doftor! o sftuesc eu.
Femeea se uit mirat Ia mine.
-Cu ce? -i-i acopere faa cu palmele.
-Ac trebue fcut ceva,-zic, intorcndu-m
ctre brbai.
-Ar trebui . . . -ncuviineaz i ei intune
cai.
Ar trebui, dar ce? i eu sunt un om trudit,
neputincios, srac . . .
-Aici nu-i iertat s se in azi licitaie, -zic
port i m uit aspru la brbai. Nu poate fi
cineva att de nemernic nct s cuteze s ofere
un ban pentru casa lovit de necaz. Ai neles?
Nu rspund, dar iubirea i cinstea ii lumineaz
la fa.
-M duc acum la notaruI, s vM ce se poate
face.
-In bun loc mergi,-observ cineva ironic.
tiu c notarul e in raporturi ncordate cu satul,
dar am ncredere n mine.
In faa primriei ateptau civa oameni neCjii.
-In cancelarie e d-I notar?
-Acum sosi.
Notarul e ru dispus. Strig la un om dinain-
tea lui:
-Ateapt afar!
Omul iei afar nspimntat.
-In ce treab umbli ? -intreb el, poftin-
du
f 6:orghi, ar trebui s facem ceva n
cauza lui Mihai, ai auzit ce s'a ntmplat. . .
-Am auzit,-rspunde mnios. Piar putu
rosul de prost. . . M amenina c m scoate din
sat . . . treang in gtui lui!
-Nu trebue s iei lucrurile aa, incerc eu s-I
mbunez. Trebue s inelegi soarta poporului. Ei,
sracii, nu-s de vin . . .
-Dac i-ai cunoate, cum i cunosc eu, nu
i-ai apra. Sunt nemerici, ticloi . . dar am s
le art eu . . . cine e domn in sat!
www.dacoromanica.ro
IOSIF NYIR6, IN JUGUL DOMNULUI "9
Mnia scoate din sine, att de mult nct
fiecare cuvnt mai mult stric dect folosete.
-Cu un cuvnt, nu ajui? -ncheiu eu vorba.
-Nici lui Dumnezeu! d cu pumnul n mas.
Licitaia o inem, chiar de-ai trage toate trei clo
potele ntr'o dung.
-V,m vedea! -isbucnesc nflcrat,-i re
gret c-s preot pentruc de nu m'ar mpiedeca
haina altfel a rosti eu licitaia aceasta. Aa, tre
bue s'o nghit. M deprtez trist i mi bat capul
ce s'ar putea face. Pretoml sau subprefectul ar
putea ajuta, dar n sat telefon nu este. S trimit
curier, e trziu. Abia seara s'ar putea ntoarce.
Ruinat, neputincios i nervos m plimb prin ca
mera mea. Nu m pot mpca cu faptul ca un
preot nici atta putere s n'aib, s-i mntue
un credincios . . . Totu sper ntr'o schimbare ne
prevzut. Poate n Dumnezeu. Aproape atept:
s vedem, va ingdui bunul Dumnezeu s se n
tmple o aa tragedie? Din fereastra mea vd c
sosesc avocatul i autoritile. La primrie se dau
jos din trsur. Ar mai fi o jumtate de ceas,
pn gust ceva i laud uica de prune a nota
rului, dar ce s fac? Nu-mi vine nicio idee mn
tuitoare, stau numai observator palid la fereastr.
A
r
a ceva nu m'au nvat la teologie . . . . In cazui
stlca de mai multe volume, nu-i niciun sfat, cum
s'ar putea mntui humba unui anonim ca acest
om. . Un jurat se duce la crcium dup un
nou rnd de sticle de bere. D-nii au vreme. Pe
ei nu-i intereseaz ce va face mine nenorocitul
om bolnav.
Peste o jumtate de ceas avocatul zice plictisit:
-S isprvim i cu licitaia! Pornesc cu mare
autoritate la casa drmat. Mulimea curiqilor
se adunase dinainte. Ml grbesc i eu dup ei.
-Ce s'a ntmplat aici? -ntreb avocatul,
cercetnd.
I se povestete.
-Asta-i fapt pedepsit de codul penal. ii voiu
ntemnia, amenin el.
i- momentul acela sosesc eu.
-D-Ie avocat, te rog, un cuvnt.
Politicos, cu oarecare afabilitate, ntreb:
-Ce dorii, v rog? . .
-Vreau s v rog, dac e cu putin, s bine-
voii a amna licitaia aceasta . .
-Cum v putei inchipui asta? -intreb cam
indignat.
Incerc totul ca s-I aduc la alt convingere, s
cedeze puin, dar avocatul se mpotrivete eapn.
-Regret foarte mult, Prea-Cinstite, dar eu tre
bue s apr interesele bncii. Pcat c v'ai ames
tecat n chestie. Putem ncepe, d-Ie notar !
Se bate toba. Notaru! citete sentina i incepe
licitaia.
-Preul de strigare: 700 coroane! . Cine d5
mai mult?
Oamenii tac, mui, dar fierb mocnit.
-apte sute i zece! . . . -strig un chip de
domn strin.
-Cine-i acela? -ntreab toi, dar nimeni nu-I
cunoate.
Am neles, e un om al avocatului, care lici
tea7 i ap;i i vinde lui. Din asta trete.
N

e
n
u


ec
:
r

ia oar . . .
-- A doua oar. Nimeni nu d mai mult ?
c un fulger, izbqte aflt de crincen In casl Indl 5t cu
lfemurl ntrugl
Inc O clip i s3rmana cas3 a lui Mihai schimb
stpnul. Preul nu acopere nici datoria. Dac
n'am putut mpiedica licitaia, nu rmne dect
s ridic ct mai sus preul. Roesc tot, cnd strig:
-apte sute douzeci! . . .
Surprini toi se uit la mine. Poporul se scanda
lizeaz, doar eu am zis, c e nemernic cine liciteaz3.
Un murmur nbuit se ndreapt ctd mine.
-apte sute dou32eci ! ntia oar, zice toba-
a:, dar i se fac semne. Avocatul se apropie de
mlOe.
-Sfinia Ta. vrei s !icitezi ?
-Firete ! -rspund.
-Bine. Ai drept, dar te rugm s depui ga-
rania de zece la sut din preul de strigare. Asta-i
condiia legal.
www.dacoromanica.ro
75'
B O A B E D E G R U
-z-.- |. . .---t. ... .--:-.. -- ..
-..--. u- --- . .. - .----.. -- ..-..--
i---... +-. i-.: i-.-: .t.. :..- +.. +a.
-n.+ .... t.-. 1. +.--. -+--..-...
-.- . . .
--... - -.. i. -.--. ---.|.- ..-..-..
....i. n..-i :+t-- --.- . .-...
-c-|- .-- .- -.--.. - .- .. .- .-.+.
i..--. -+... .-- .- :-.-.
=u.. ..+.- -.+-|- -..-. . -.,.. -.--
.i..--.
t.. + -. .-.-.. u .--.-. -- - .-- --
..+--..
~-. -.+.--. .+ -... --.... +-.. .. --+--
-... ..-- i...-.-. u- ..+ .. :. - ...
.+ .-.--... + .--- . -. .+-.---.. ..-..
t|.+.-. n.+ -.. n --. .i .|.- --
.,.- ---- ---.-.... u- ..--. .+ i.....
. -+.. .. .-.+ -- .-..
c - ..-.- .-+- . --. :..- .. -.-.-i .
.:..- -- -.+-.. u..|- --+- -- .--..-.--.
-.-.. ..-.--... i--. .i.- .- ..--. . -.. r.-
+.. -. .-.+. .- :. :-.-. -- -..-. -... ..
-.- i.i.-... u .--.--- . -- +.-- -.:. ..---..
. .t.. i+. -. .-.-. ---... c-.- +.. :.. -.. -.
---.|. +.. -.-... +.. .-.. +.-. .--- i..-- ...
~s - :..-. -- -. ..+--. t-. --.. .
-.+. s +--.-+ :-.+.. .....
i-. .-t. -- -..-. ui.+-. -- +.--. n
.-t-- -...-|. i- +.-.. |.- ---.-..... .- .
:- -+.-. t.. +--.-+ -.--.. -- -.. . .|..|
..t..- .-.. -.+:.--.
~.-- .- . :-.- . --.. ..- .
1.t. .- ---|-..
r- u.|.. |. --...
o.+--.. . i-i-+-. . .|.- .- --+.
i-..|. - .. :-.+-|. -.+...
s..--|- .. .-- -- .--.
u- .+..:. +.. --. -.- . u.|.. - t.i-.
o-t-.. |. -i. n.-.. . . .... . -.:.-|
-r-t- -- ---..~-..- i.-... i. -..-- -.
.-. -- :-. . -i r-+-.. .|-.-. --.- ... .
.-.- i+--+. .. . -|-... -.:.-|.. u|-
-.-. --t. . --..|.-. -.- . .--- .-|- ..-.
..-..-- u--..| .- .-t--
-c. - .-.-.-|. -.+-|- -...-: .---t
- |.-- .- +.- --.i.. .-...
u....i i-i.- .:.-. t-- ..-:.-... -.-
--- t.-- t.-.. . .- -. i- -.-.
-u.:.-..|- |- .. -.+.- --.- .-. n-..-
--. . :.- ~--. i.-. t.i-. n.~- +.+-- .
-i |... ..-.-.
s - .---.... -.. ..--... .. t..i.. u..
. -.- -.- -.+.--... ...- . ...
u.t:.-i -i-.. r-+-.. .-- :.. . t.-...
-r--.. t.--. i|.. -.:.-| dela tine - --.
+-- -.+....
-c- .+ .i i. u+--:-. ~--.|.+ +i
+..
..
t

.
.
-
..-

a.
t
t:!
.-... -.+. -- +.--. i+. .-- . u.|.. . t..
:- .-- -+.. . .+.. -- -|.
i. --. --t-...~.--. .+ - i.-...
-.- .-- :.--t.--i..
s. |. .-..| -..i. . -..-.. . -...--
-- -.+.i.--. r-+-.. .. ..-. . -- +.- .. -.- i.
-.....--|- .i. |.-. . :-.---.|---.
e.i-..i |.-..- .-- ..- .-.. -.. :-+-..
:..- .-.. +.-. . --.|.+ .---...
-o u.... r--.... --i. +|-. .---.
+.i
c .|.. -- ,+.- :.. -...-.
s .- ....i- u+---- . . .- -...--... -
+.-.. |. . . . s -..- --i. :.. i.. .. .-. .-|
-.. -- -|. . . .. :+i . -..-. .+ .- .---
.-.-. --i. :.. :..i.. .. . -..- -.+.-.. |..
i.- ----.. . .- -.-|-... t.
r .-.-. 1.. i+-. . t.i-.| .- |.-.-..
c.--. --. -.- + .- .-- --.- .--. ..-- i.
:---..- . .- .--. e... :-+-- .. - .. . .-
-.- .. +i.. i.+-.. .- ..-- -- - :.- --
..-+. . .--.--. i--- +-. :-.--.: ... s-
.-- -+.. ..-i ----. .| ...-.i.-. e.i-..i .-
. -.--- i. .-.--. .:+.. u-i. ..-- .+. .--
i- +.-- ..-..|i .i :-i-. .i -.-.|-|.-. |. i..-.
. :-.-- . + -...
. . . n.-...--. ..|.. .. .--- .--. . -... r-.--.
-
..
-
.
.
-
-
'
:
...
.
!.

.
.:.-. . . .
i- .-:i -.....--|.- .-- :-+-.. :- ... .

e
-
|.e
.
i

ii
.
'
o
.
i
.
-.. .


.-i.- .+-:.. i- :.-..-- :. -.-- . - i.+. ..-.
n -. --.. 1--t- . .-.. .+. -..--.. :---.
i-:.--t.-.. u .-- .t +s-i -.-..--. ...
r-.--- :--:- .-.- - -.. -- t..-- . |.-- .
|+.- --i. .-|-. u .--.--- . .+--.i. ---
.-. -+.-:.i. i+. .-..- .-i ..--.. -.+|
.- ,-i-- --..--. +-.. r -...--. s. -..
.-.+. ..+--.i.-.
r.i t.|-.|. ...-..- .. .-.i+ :-.-
..-- -- -- t:-i- i.. s. i-:..-. u.|.. .- -.-.. :-
-. . -- :--- :. .-. .-.-.. c ..|.. |.|t.. ..
t.- -.--i.
. . . r . :... --i- -..- u.. .-.. .-.-:-
:-+--. . .-.. ..-... . :- -+ -- +.-- .
v.+ .. .-.---... .. .i-.-. :- -.- o :...
-s. -.- +.. -..-- :. ..-. i+.-.--. -+.i- . .
-u.|... --..i +-. .- .-. ..+-| +- I -
.- c.-. ---.-...... :-+-- c|.-. .:i-i
+-. . . r .... . --.--|- .-i .-- . . .
e.i-.i - :-.... r.. . .- ..|.+.-..--. s.-- -.-
-. . .t..- -i-.|.|.- u--- +.- .-.--.. ..
:.. ...-. -- -.+. . . . .i|.-.. . . . -- -.+-. . .
c t-. -i --+ .--. i- -.. s- i- .
+.-- . . ---- .+...--. u.|.. .. .-i|.
www.dacoromanica.ro
IOSIF NYIRC: IN JUGUL DOMNULUI
".
s: --.:i -- :.. . :..- . .o..i --: ----..
i. -....- -..-i- : o..;-i- +-i- .+. .:i :.
- .c:i..- o-|. . +...+-. 1.-. +.:- -. .-
...-- .:..ci . :-| -o-..: .- +-i--:-. s:
..io- -- +-..:- . :.-+. -- ..-.-..- .. .-.
.+ -: . ... +-.. u-.+-. -- .- - ..
Must3le Iremurl de indignan, din1ii scr1nesc . . .
-- ..--. -+i c.- . -. .-+-.. .. +.-i|
. :.- :+-.- . i-i . .--i . i-i: u- .-
-..- -:-+ :. -. -.+-.. :-. :... .o.:-- .
u- +.--i --.. .- |..:-:- .:-.: ::.
.-+ :::..:-.. :.-.: --.:- -..+-i-.-
~.+ --: +-..- .... . -. --.. .:.- .-.
.- -..-.|-.- --.+.:.-. u.. :-: ... i
:.+-|. .-.. -.. -- +.-.
o.|.. :+. ..- -- ...-. -- -o-.-.i . +-..
.-.-.-- --.+.- .:.- ....
s: -- -- +.--i --... -.. ..:| .- :.-
--:-. u+o.- +... .- .a- : .:-.-.. c..-
--:- ......- -- -.+. u-.. |. ..+-. i.---
- - -.. - - +.--..- . .
o.. :.-.- - .-:+. . .- . ..: -
---.:-. +.-o- --.. . :.. .-. --:. ----.
n --: :.- . :.. .-
-
-:-.. -. ..:-. +..
-- -.+-.. u.. . . :..: 10 u-|--. -...-.
-..-..i-.. +:.:- ..:i .- -.-.:-:- . -+.
..---. u .:-.. . +-.. : -..
i.-.. +.. i:.. i. o... u..-.:--i .--..i
+ -..+-:- -..-:--..
-u o.. :-..:- +i:. -..- ...-:.: . -.+
o-:- :. -- .:..i. +-.. u i.. . .- :-: .- .+
-- .-.. u ..: .:.- ----.- -i. -- .--.
i..+ . .:|-:. : ...- .--.-. .- .+.:~. .:-.-.i
.... .-...-. ----.i.. .---. .-...i. -.:- --
---.- +.. :.-+.:- --..: :..-i-. .i.+-.
-:.. i. ...- . --.. . .- ..-..- o....
-r-.-i-: -..:-. .. .. :...-+ i.- -..-.
:-.|. -r..: . - . --: .-- -.. ..:-
.:.: -- :.+-..-. . --: :..- .+.... r .:
..+-i o..|-.. ..--:-. .-:.i.. e...
. -.: .+- +... : ..: . - :-..:- .:..i . .-
...... . .. . .-. -.-.--... s- ..-.c |. +..
+|:- +.. .-:..i- -o.-..-. -- ...-. -.-o.o.i. .
:.-o. . i- :-..-+ -. .-...:.-.
n ... -:-.. .-.. . -.. o.-:i. ----.
:.+- -- --.- .. . .+-.:.----. . --o.- -.|.
:.o.i.:
-r-.|.. .-. + --...i.:. +-o.|.:.:-.
Incepe o noul zi, o noul mizerie . .
o... n-. .+ -.|....: ..--.:i -.:. -- .--..-:.
. -- -. - .:... .i...
. . . o.--.: . --+-. -- --o.-.. .-i-.
.: .+... :-.:. n... . : .-.-:.. i
:..--.. .+ +-.. -. i. --:.-+. i.+.: . ..:|
-+-.-..:.. n- .i:-i :-:i - -.-. :..-.. c.+
www.dacoromanica.ro
'"
8 0 A B E D E G R U
biile cele mai multe sunt protestate. Justiia are
cuvntul. Noi nu ne mai putem amesteca.
-Le-ai protestat? -ntreb eu speriat.
-Da, vr'o cteva. Spune-mi, domnule Gross,
precis, cte.
-Patruzeci, m rog, -spune d-l Gross, precis.
-Da, da, -ia act d-l general -credeam c
cincizeci. . . Merci, domnule Gross !. Abia m
pot retrage tr-grpi, din banca cu sentina de
moarte a nc 40 de familii. Ce s fac? Cui s m
adresez? . . Poate autoritile ar trebui s fac
ceva. M grbesc la subprefect. Aud c e un om
eminent. A pus rnduial la jude. Dac el nu
face ceva, nu mai face nimeni. Toi l laud. r
ui
e
:icif
i
:!i a
n
:
=
v
t al episcopului.
M primete msurat i plin de demnitate, sub
prefectul. E un seminobil magnat, din familie vestit.
-M rog, numai scurt, i se uit la ceas.
Ochii mi scnteiaz de indignare vznd aceast
ngmfare manierat i a doua oar mi pare ru
di sunt n reverend, dar inghit i m umilesc rugnd
foarte struitor pe acest boier pomdat, care se
ine ca un armsar.
-. . . Statul nu poate ngdui ca patruzeci de
familii deodat s porneasc la cerit. . . Asta ar
fi un alt siculicidium, dec1am eu, fcnd aluzie la
cazul dela Madefalu. Dac nu-i alt chip de scpare
fac relaiune la guver. Faa marelui domn se ntu
nec. Se ridic fr un cuvnt i-mi intinde mna.
-Mulumesc c mi-ai atras atenia. Voiu vedea,
ce pot face. In tot cazul, Dumneavoastr, preoii,
suntei de vin c ai llsat s ajung lucrurile pn
ntr'atta. ranul e prost. D-voastr ar fi trebuit
sI luminai s nu se arunce n prpastie . .
-Abia de dou sptmni sunt n comun.
m scuz, dar i regret.
-Cum i-e numele? -Ah, da, Harghita. Sunt
chiar la mine actele referitoare la O-ta.
-Actele referitoare la mine? -ntreb eu cu
mirare.
Subprefectul, nebgnd seam, continu rece:
- . c D-ta atunci i atunci ai agitat poporul
i cu ameninri ai voit s mpiedici autoritile la
o licitaie, i a mai departe. Dac n'ar fi vorba de
un preot catolic, lipsit nc de experien, cauza
ar fi de mult la parchet. Te fac atent, tinere . . .
Fr nici un cuvnt i ntorc spatele i-I las acolo.
M gndesc s nu m mai duc ndrt n sat, ci s-i
scriu episcopului ce s'a ntmplat i s-i cer scut
i aprare. Doar biserica nu poate lsa s piar un
sat curat catolic, ca acesta! Dar mai ntiu fac
raport protopopului. In drum m abat pe la el.
E om btrn, cu experien. Se bucur cnd m
vede i m ascult cu rbdare.
-Nu aa trebuia s .ncepi chestiunea, scumpul
meu! Treaba asta ai greit-o, ai greito de tot.
-Cum, adic '?
-Nu tii nc, ctlm trebue s procedezi cu
domnii tia mari. N'ar fi trebuit nici cu un cuvnt
s-i spui, ce vrei, ci s faci pur i simplu vizita ta
de prezentare, dec1arndu-i c i-ai inut de prima
datorie s-i aduci omagiile. Doar dmnul sub
prefect este azi unul dintre primii fruntai ai rii,
de cre i poporul de rnd pomenete cu incntare !
Cnd ai fost acum n urm la Budapesta i ai avut
ocazie s schimbi cteva cuvinte cu domnul Mi
nistru de intere, Excelena Sa, ndat ce a aflat c
eti din Ciuc, te-a ntrebat: ce face amicul meu,
subprefectul? . .
-Dar eu n'am fost niciodat la Pesta i n'am
vorbit cu nici un fel de Ministru . . .
-N'are a face! Subprefectul crede, pentruc
lui i place, iar tu continui c: Regret, Excelen,
c n'a putut spune, dect opiniile altora, pentruc
n'am avut ocazie s v cunosc personal . . . dar
poporul i ine drept printele su. . . om de rare
caliti. . . funcionarii sunt incntai i se mir
pur i simplu, ct de mult face pentru ridicarea
economic a poporului. Domnul Ministru se in
teresa de detalii, dar informaii mai de aproape n'am
putut servi . . . .
Dup asta subprefectul te invit la o gustare, tu
te scuzi, dar n fine primeti, cu condiia c ai fi
fericit, dac, ctoate multele ocupaii, s'ar gndi
odat s ias la o vntoare n munte i atunci
nu i-ar ncunjura nici modesta ta cas. _
-Nu-i exclus, -ar zice Mria-Sa cednd st
ruinei tale.
Tu l-ai mai unge cu cteva cuvinte frumoase i
lui i-ar veni n minte c procurorul tocmai se
pregtete de vntoare i, dac ii permit mpreju
rrile, se ataeaz i el. POi fi sigur atunci, c
Duminec vor fi la voi. Pui nite ramuri verzi pe

t
t:di

; :l r
i

a
!:
ngrijeti ca s fie ci mai muli, cari i iau c
ciulile naintea lui, iar acas nu crui purceii, nici
vinul. . Intr' aceea, ei ntreab graios, cum te
simi aci dup spatele lui Dumnezeu i ce noutate
n sat? Modest le povesteti, ca o anecdot, cazul
Scuiului, care i-a drmat casa, i cu respect
observi c e de priceput, c doar ei stau aa i pe
dincolo. Cum auzi, sunt 50 de licitaii publicate n
sat. Subprefectul se va indigna de ce nu i*ai amintit
de rndul trecut, procurorul va afla i el i -dei
amndoi sunt membri n consiliul bncii -vor
promite c vor aranja lucrurile.
Inainte s se urce n trsur, aezi pe furi civa
pstrvi in lada trsurii i, rou de ndrsneal, spui
ct ai fi de fericit, dac i-ar da dimpreun cu s
rutri de mn Doamnei, rugnd-o s nu soco
teasc prea mare sumeie atenia unui preot dela
ar.
-Nu trebuia s te osteneti, -vor zice zmbind
i mulmindu-i foarte. Te vor invita repetat s
mai mergi pe la ei i, ndat ce vor fi ieit din sat,
vor constata unanim, ce om inteligent eti, nct
www.dacoromanica.ro
IOSIF NYIR(: IN JUGUL DOMNULUI
'
ar trebui s te rein in jude. c, in c de
m vor pensiona, de pild, ai putea smi ocupi
parohia, -zise rznd cu blnd tristee btrnul
protopop. Aa ins? . . Nu vei fi niciodat om,
ftul meu. Aa nu te vei ferici n via, , ,
-Nic nu vreau s m fericesc aa,-rspund
pornit.
-Vorbe de dad,-fcu protopopul,-vino s
ne spIm necazul cu un pahar de vin cu borviz . . .
Stenii m ateptau cu nerbdare. Numai n
mine se ncred i ar vrea smi ceteasc de pe
obraz, ce am isprvit. M i ntreab:
-Pututa printele s ndrepte ceva n necazul
nostru?
-Nu mult, trebue s recunosc. Prea trziu
v'ai trezit. Polifele sunt protestate. Domnul sub
prefect regret destul c nu iam vorbit mai cu
rnd. Mia i fgduit una-alta, dar n'are mare
nldejde . . . Nu rmne altceva dect s ctigm
de undeva bani ieftini, ca s pltim banca. M'am
gndit s scriu Inalt Preasfiniei Sale, Episcopului,
n pricina dumneavoastr, s-I rog s v ajute cumva.
-Bine ar fi, zu, aia, zic oamenii cuprini de
o nou ndejde.
Scriu i trimit scrisoarea.
Tremur de ateptare i ndejde, dar in jurul
ochilor li se vede cearcnul morfii. Fiecare, mi se
pare, e o invinuire vie ii incunjur, ca s nu-i vd.
In zadar fug dinaintea lor pe cmp, unde pn aci
adiau ne mai vzute mirezme in aer i din ramurile
rupte curgeau pe pmnt sucuri dulci, i frunzele
optitoare se sdldau ntr' o cald fericire, iar intre
piscurile de munte lucia lacul negurilor. Acum m
sperie i strigtul vulturului, florile pn la rdcin
sunt ptrunse de durere,
p
srile sunt zbr1ite i
obosite, n ureche mi ssaie. ca o limb de arpe
fin i tremurtor. Nu mai este rs vesel, ci numai
plns cu sughiuri . . . Soarta oamenilor a mnjit
armonia universal. Ochii nvlii de snge scn
teiaz i oamenii umbl ca nite umbre ntunecate.
In fiecare zi se ntmpl cte ceva cu ei i eu
trebue s m uit neputincios.
In fiecare zi m ntreab, dad n'a venit rspuns
dela vldicie?
In asta se ncred. Pentru ei vldica nu e un om,
ci Biserica, puternica, binevoitoarea, atotdestoinica,
adevrata trie care nu-i poate prsi: doar ei sunt
fii buni i credincioi J De scrisoarea vldicului
atr toat credina ce au n Dumnezeu, n lumea
cealalt, n ordinea moral a lumii i, dac s'ar
nela, asta ar nsemna o apostazie luntric. Din
ce o ateapt mai mult, din ce m rog l Dumnezeu
s nu soseasc. Doar tiu dinainte c nu vor fi in
ea dect unele sfatUrI bune i cteva ndemnuri
alese, spuse cu onciune printeasc! Va fi o pa
storal despre ndurarea umil a loviturilor sorii,
pespre ncrederea n hotrrile nelepte ale lui
Dumnezeu, i o admoniie cum s ntoarcem ispi
tiriie spre binele nostru sufletesc. Eu va trebui s
o citesc n biseric, de pe amvon, i va trebui s m
refer la cuvintele Scripturii, ca s strngem comori,
rii
n
sp:

t n1
a
i

J;
i
r:; el
vostru cel ceresc i mbrac i i hrnl
7
te. Venii
dar la el, toi cei ostenii i mpovrai, i v va
uura pe voi. Va trebui sli amenin cu chinurile
venice ale iadului, ca s nu se revolte n contra
iad ului de acum. Din jugul vieii va trebui s
prind n jugul lui Dumnezeu pe aceti oameni,
vite slbite, zdrobite, desperate i istovite . . . Ct
de alt fel ar fi rezultatul, dac a putea zice c
episcopia s'a adresat guvernului, care a suspendat
telegrafic licitaiile! C deocamdat le d imprumut
fr camt i a fcut s li se trimeat bucate Ud
plat i smn ieftin, pn cnd vor izbuti s
se ntreasc economicete. " Asta a fcut-o pentru
voi, iubiii mei in Cristos, Biserica voastr! . . .
Miar picura de pe amvon pe oameni lacrimile
i a cobori la ei, cei nsufleii, ca i extaziat la
ceretorii cei proslvii.
Dar aa? . . Trebue s m ascund, ca s nu
aud necontenit:
-Scrisa d-l Episcop? I
Spre norocul nostru, s'a nceput seceriul. Toi,
pn la cel mai mic, au alergat la holde, ca sl
adune srmanele spice, s-i mntuie pinea de
alte noui nenorociri. Satul a rmas iar gol. In
crederea nvie n oameni. Recolta se arat bun.
-Nea binecuvntat Dumnezeu munca mi
nilor,-o spun toi.
-Scumpul meu popor culegtor de spice! -e.
dam privindu-i emoionat. Ca i orfanul care, pen
tru o jucrie strlucit, uit moartea mamei sale,
i ei, s',au Ilbt,at d ,cnteCI holdelor aurii
I parc stng dm el fenctta reahtate:
-Vine gru!! Vine acas grul !
M mai linitesc i eu pUin, dar nici mie numi
trece prin minte c nu vine acas grul, pentruc
nici un grunte nu mai e al lor . . . Seceriul lor
e ca un vis trector, pentruca treurea s le fie
cu att mai amar. Mi-e i fric s le binecuvntez
recolta i s le salut prga, urndu-Ie, ca de obi
ceiu, ca s fie pinea dulce, alb, ca pielia lui
Cristos, i psrile cerului s nsoeasc rugndu-se
carul, care merge scrind sub povara ei . . . Zic,
-mie fric s le spun t'ate acetea, pentruc
pinea m va desmini, ii va prsi cu necredin
i se va duce, i chip de bani n banc, n buzu
narul ovreiului . . .
T otu m nseninez i eu n optimismul fr
temeiu al intei linitiri. Dar, dad m nel? . .
Dar, dadi scrisoarea episcopului va lua de pe ei
crucea pieirii? Pe un domn aa de mare nu-l
cost dect un cuvnt . . . Incep s atept i e
cu incredere rspunsul i-mi fac singur mustr3ri
pentruc am fost pUin credincios. Cmpul, p
www.dacoromanica.ro
B O A B E D E G R A U
durea, toate se coloreaz iar. Totu e frumoas
viaa! .
.
Oamenii nu-i mai bat capul cu mine. Secer,
i iar secer . . .
ApOI vine executorul i le sechestreaz grul a
patruzeci de gospodari.
In aceea noaple, fpluitori necunosculi prind 101 gdul
In aceea noapte, fptuitori necunoscu\i aprind
tot gru!. Abia s'a putut mntui ceva.
Duminec, nainte de liturghie, veni protopopul
pe neateptae i aduse scrisoarea episcopului.
-Amndoi ne-am primit leeia,-zice cu bln
dee. Asta- a ta, asta-i a mea.
Schimbnd fee, cetesc:
Iubite Fiule . !
. . . Zelul tu, altfel ludabil, te-a mpins l a exa
gerri. Dup informaiile ce am, ai folosit sensi
bilitatea trupeasc i sufleteasc a poporului lovit
de nenorociri, cum i neexperiena lui i autori
tatea situaiei tale, ca s-I a\i contra organelor
Statului i s subminezi autoritatea, cnd pentru
cursul neturburat al vieii de Stat i fericirea rii
e att de important. Fanteziile tale sociale exa
gerate se mic pe frontiera agitaiilor. Dup
ce att credincoii, ct i interesul Bisericii n
mprejurrile grele de acolo, pretind mai mult
pondere, maturitate, experien i cumptare, dect
it
v
f: srti

i
a
!/!ar:zir
e
!l;
caliti n cercul nsemnat de activitate al educa
iei tmerimii, in care a artat aa de frumoase
nceputuri, spre mrirea lui Dumnezeu i spre bi
nele Sfintei noastre Biserici . . . Ingrijirea mai de
parte a parohiei am recomandat-o in deosebita
pa a Protopopului districtual. . . t.
Ameiam, scrisoarea mi tremura n mn. B
trnul Protopop ntors spre fereastr1 se cufunda
in ceaslovul su. Fcui civa pai nesiguri i cu
capul plecat mi luai geamantanul s arunc in el
cele cteva boarfe s1rccioase c aveam.
-Ia stai niel! zise btrnul preot. Nu trebue
s3 le pui aa tare la inim . . . Trebue s mai d
mi cteva zile, cel puin pn3 voiu trimite pe
capelanul meu . . .
In ziua urm3toare veni vestea d pe moteni
torul tronului i soia sa i-au omort la Seraievo.
Cea din urm fapt a mea n comun a fost d
am pus s trag1 clopotele pentru ei.
Oamenii s'au cutremurat i pe toate cmpurile
a rsunat sinistr grozava ' strigare 1, nfiodtoa
rea realitate:
-Vai. . . ! Vai . . . A isbucnit rzboiul ! . . . Vai !
Vai !
(urmez) IOSIF NIRO
din ungurele de Ii. Ddanu
cu desene de B. Sza
www.dacoromanica.ro
c R o N 1 c A
Cr i, conferine, congrese, expozi ii
GA ROMANESC . -Una din durerile Afdtului ;tAtu amintiri i cu drumuri trase odaI! pentru totduun;.
romAnesc, n malerie culturalA, este lipu. unei reviste repre- Sunt i aedmintt care au murit de mult i nimeni nu bagi
untative. Autori singuratici, scriind pentru sufletul lor li de staml. Intre noi nu se mai pbtre decit tiparul ? mte
pentru un cerc de ttori, cari li au:apd, in rhtimpul uneori niru lor, pentrucl datoria i-au implinit-o in alte timpuri i
lung dela o c2rte la alta, plmntul de istorici, de cntAreti i de nu ,'au priceput s se inmlldieze dup cele schimbate de
ginditori economici sau religioi dintre muni, ne dlruqtt ull:i. Una din Incerclrile de Innoire ale ' Astrei 1, plt cu
ca i in trecut i mai mult decit atunci, cu prisosin:. Ei nu mai indr:snea:, este experiena ei c1ujan, din care . Gbd
pot ind Inlocui o publicaie periodic:, dei ea ii presupune. romlnesc I nu e dedt o ramud nfloritl de Mai. I Tranil-
TOt fierberea de gnduri i de nhuine dela zi la zi, in care vania " revista dela Sibiu, care e cnlalt , Asir: f, n'a mai
sunt toate putinlele, cele ce sunt chemate d ia fiinll, precum putut d iad anul acesta dect ntr'un singur numlr, mai
i cele ce sunt mpiedecate i ateapt: Imprejudri mai priel- mul! c fwl de dare de staml de activitate anuall. Clujul,
nice, lupta de plreri i inmnuncherea in grup de aciune care e mult mai puin bisericesc, avocalial i bancar, cu ru-
a celor asemenn, limpezirn pornirilor unei generaii i a pectul vIrstei aezate i al ierarhiei cu ani de stagiu, e stl-
bunurilor sufleteti de o valoare statomid nu-i pot ghi pnit in schimb de tineretul universitat. Cadrele profesorale
rotire dect in foile vioaie ale unei reviste. Lucrul acesta i doctorale ale secilor literare i tiini fice, trebuiau d se
e att de adevlrat, cel pUli n pentru cultura romlneud din umple in cele din urm de puterile lor nvalnice. Nu en vorba
ultimul secol, hOllritor in attea privine, indt momentele numai de o contribue a tinerilor, care e firnsdi s'a Intlm-
ei de dpetenie sunt insemnate nu de o carle, ci de cte o plat in toate timpurile, ci de o conlucrare cu drepturi egale,
revi st. S amintim numai de , Convorbiri litenre I i de i chiar de mai mult.
' Slmnltorul" Trebuin!a unei asemenea publica!ii in Ardea- Tineretul ardelenesc de astzi l trecut ind prin alt l
lui de dup: Unirncu Iara era atIt de simitllndt a dq;eptat i are alte idealuri. Nu vrnu d le schilez. Fac numai recenzia
iniiativa chiarn scriitori pe cui el ii adpostea numai intlm- unei noui publicaii periodice. Dar nici nu e ncvoie,pentrucl
plltor. ' GIndirea faap:rutintlila Cluj. CInd intemeietorii au ele se oglindesc destul de limpede, a; cum era i de atept;t,
plecat au luat insi cu ei i acest steag desflunt i potrivit in paginile alei publicaii.
pentru alte dmpuri de lupt. Ardealul ; rlmas d-i caute ' Gnd romlntsc I mlrturisete chiar prin titlu o solidari-
singur publicaia care d-l reprezinte. O vreme el i noi am zare rspicatl cu tot trecutul nostru cultural. Oricare u fi
crezut e n e ' Societatn de miine " legati mai cu snml de preocuplrile i visurile Ardnlului contimporan, el nu e un
problemelc sociale. Astlzi o alt revist, veche abia de o jumtate produs de generalie spontani, cu a de na,tere 191
8
. Uniua
de a i care s'a intors la problemele tradilionale ;le Ardu- sufleleascl e mult mai veche. Cu politid n'a fost c;ud, ci
lului, de caracter mai mult literar i general cultural, ' GSnd m;i curSnd urm;re a celei dintii. Ceea ce e nou e ins el
romlnuc t, lupti penltu ;cela loc. S Incerelm 51 deosebim, Aniulul ii recunoate o nfIre proprie, pe care nu mai
cu drepturi, m;i ales e avem la indemlnl destule elemente cauti d i-o drug i s i-o schimbe dupl un prototip cen-
In cele apte numere ieite plnl acum. trai, ca pe vremuri, ci s'o adnceascl i s'o aeze ;rmonie
t G1nd romlnesc t incurd de inceput s imp;ce dou in rindul celorlalte inltuplri ale sufletului romlnesc. Analiu
mari contraziceri, mai vdite dincolo de munli dect la noi. i introspeclia, al:t pentru fiinla individuali inzestrati ct i
E drept d ;cu,st; ii dl un program ideologic, d;r nu-i pune pentru strile colective, merg min in min cu trebuinele
mai puin Orecare plumb in avnt. Revista e scoas de' Astra 1. de ,intezl ,i de popasul cu perspective largi. Putem d intilnim
Asociaia nu poate i nu trebue Ins1 51-,i uite cei peste 70 de aci un Ardeal neateptat, rupt de inruririle i de vlelile pe
ani de vial. E e m;i cu seaml Ardealul de odinio;rl cu c;re i le cudeam ind pentru muli ani aezate ca un jug pe
www.dacoromanica.ro
",
B O A B E D E G R A U
grumat. Ne temeam de o atmoslErl mai mult grea, germanid, preant in fiecare cJipl. li dorim sl ajungl revista unde se
i iatl-ne intre subiecte i un stil cunoscuI. Redactorii au tiut aduni i poate li IntIlnit Ardealul de astlzi, cu tinerelea lui
sl iad din lolklorul i lirlnismul neprelucrat i sl ne dud pietroasl i hOtlrlll, c1utind la cel m bogat cer c stele
pe marile drumuri ale literaturi i spirilUalitlii europene. care i s'a boltit vreodatl pete cretetul iubit. Ea, sau acea
Incepem sl blglm de seaml cl Ardealul se glsete, nu numai publicale pe cre o ateptlm de acolo, singud, va fi in stare,
geografic, mai la Apus dect noi. Transilvanismul helvetic, nu numai sl ne fe o cllu%l la cealaltl lume, mai Inchisl i
mai puin cunoscuti, a Ardealului, dar sl-i deschidi i ei
K6s Kroly
descoperit mai mult ca lormull politid dedt culturall, atit
de concet3enii notri Unguri i Sai, dt i de oameni politiCi
de peste hotare, se aral cu totul ahceva decit se gindeau
d poate sl ial din el vinturltorii lui. c Gind rominesc. e
cea mai luminoad dovadl. Revi sta aceasta, care incerd, Url
sl vrea, sl lichide:e trecutul, aa cum ar incerea i au d ln
cerce tOte concentrlrile de puteri, In orice domeniu s'ar orga
niza ele In Ardeal, dl la iveall un adevlr, valabil in aceea
mburl i pentru ceilalp, dei pentru ei I inleles negativ.
Cultura romioeasc1 e n c1utarea marei ei unit3li. Silinele
locale sau regionale cu cit sunt mai vii i vor sl ia cuoQtml1 de
sioe i sl se ntrupue In creaii de o valOre generall, au
mereu Inainte dmpul ntreg de lucru. Ele capltl putere dela
el, in acela timp i in aceea rlsurl in care il cruc i-i
dau Imprumut dinpocObe.Legltura prea urmlritl programatC
a literaturii i vieii sufleteti i Sailor i Ungurilor d Ardeal
cu literatura i viaa 5ufleteuci a Germaniei i Ungariei nu
putea decit sl ajute din parte-i, unirea intr'un singur trun
chiu a formelor noastre de gindire
i
i visului de artl de pe
cele doul povirniuri romlneti ale Carpali1or. Izolarea, care
trebuia realizatI numai dintr'o lature i spre paguba vicii
unitarc romineti, se pdbuea dela si nc. Cei cari o propovl
duiau i o menineau,li simeau, pe de alt1 parte, tOtl apl
sarea, i au s1 i-o simti tot mai dureros. Ndirescul se rll
buni totdeauna.
Gind rominesc I ne intimpin1 incrctltOre, cu tot acest
fund de probleme, pe care il vedem numai noi sau ii este i ci
porile cltre no; ale unei Inlelegeri i conlucdri.
KOS KAROL Y. -Revista scriitorilor din Ardeal strini
in societatea cu acela nume, I Erd\lyi He1ikon ., slrbAtorete
in numArul ei din Decemvrie pe arhitectul i scriitorul Carol
K6s. Contribui, care sunt mai mult decit omagii ocazionale,
pun In lum, in ala timp cu personalitatea slrb1toritului,
diferite aspecte din cultura transilvanl. Rom"nii nu lipsesc
nici ei, Pictorul Demian ne-a inf1tiat cu toatl cinstea, atit
prin rinduril e scrise cit i prin portretul, de o siguri, nobill i
frumoas1 factud. 0110 Folberth, scriitorul i noul director al
liului slsesc din Media, a schiat o dIAtorie la casa artistului,
pe drumuri de ari, la Stna, in inutul Cll1elelor. Cei mai de
seamA conaionali s'au grlbit sl fie de falA la Implinirea a 50
de ani ai celui mai iubit dintre ei. Ilustraii, cu apecte din
felurita activitate a lui K6s, clldiri de case de locuini, de
bi serici sau de multe, desene pentru drp de poezie sau de
prod, originale i Indrlsnee, Impodobesc paginile. Artistul
e printre noi, nu numai n imagina rlsfrinti din sufletul
prietenilor i admiratorilor, dar i in opera insl.
L-am cunoscut nt.ia Or1 la o adunare anuali a societlii.
K K.roly, desen de D'mian
Ne poftise n castelul lui de deasupra Mureului, baronul
Kem\ny. E acela castel, luat c sterl pentru societatea
literar, Infiinat, acum c1pva ani intre zidurile lui b1trine,
i pentru revistl, care il poart1 falnici pe piept. Se vorbea de
probleme scriitoriceti sau de vitoare. Daci n'ar fi fot
rindurile frlmntate ale scriitorilor %iarti i proletari, te-ai fi
www.dacoromanica.ro
L L L
UVlVt CtBUB, 1D C3UtUL3CB3 UB ttBcU1, UB O3DOO1 UB 5UDO
DtB1 D C3UtB, UB DtD3 1 UB BDB 5UDl1t, UB 3t2D1tI
tO3BtB UB 5B3t I BD2B715D Dt1B D5tB D32D31 8U O1Z
UIBtaDt UB 1B1tUt. O31B d. ODU Ca1 1B 1DO1BUBCa!
D31 DU1 5 CZI 1Dt1O 35BDBDB 2t8 Bt3 1OCD31 L3tO
.
5t1B3Dt1B CBI31 D DU11CU1. L3OU1D31, CUDU5t3|a
D3B CZUt, CU 0CD1VB0 UB UBO3t1B, 3tB O DtDB 1D3D13!
1D3tB, C3 UD3C1. LBV3DCH15I13tB OUtB1B DB5!B DUD131B3
IDIOtI3OUt1t11 L8DU5BCBtB35VOtDB35c,OCu U1DUD1tU
I CB OC. COO, UB UDUB V1DB 2DUU, 3 ZCB C DU B D1C1~
OU1 1DI1B. 1ODU UD 3Cc51B13 35CUD5B O$UB, UB CBB
5B Bt1B 5 5B ta!B- 3D DtOt5 5~ 5CU1. LUD1BB BtaU
C UB W5CO. D|BB2B3D DUD3 UD CDU D CDU 1 D
1BDBD 31UDC1 5 DU 2tBB5C. 3D 31 UB 3CBB3 OUtW1
DUD31 UB DUZC3131B3 UB DUD1B CU BCOUtI I CU%1, 3 VOtD~
1OtUU HVDIC. W3 DU1 1D5 DU1. L3 $1 CuD 53t 1 5OBt31
51D2Ut UB 31! 3C1V131B 5ODOt, 53 OOt1! UBOU!. B OO31B 5
I O51 C1t D D1JOCU UDB Ot0OOZ1I
OOI 3D CBtCB131, C1DB Bt3.11B3D CU DUt1lOtu DBU OB
DUD1B3 C351BUU, OB 5UD C3tB DU D3I !tBCB 3O DU 5B D
tIU1C DICIOO1BUBC OBD1tU C1Ot, $ 3UIB3D OOVclB UDB1 VIBI
tUDB. B O3J1B3 UB OB D3l 5B OIDDU C81B UOI C1B
1tB OB1. UD3 5 tD5B5B 5D2Ut, D2 D3DC, Ot1
VDU 1D UBOt1t OB V3B3 UtBUU, DOOVD1t UB DOt ja.
t CO U51tB CUVD1BOt DO1t 1 CO BV0 tB D W1Ot3
CU1Uta \D2UtOt U1D taD5V3D3. U5 1D DIDO1BC 3D
t5Ot Ctl U51t31B UB B, VBt5Ut1B u OtIY OB C3tB 1 CU~
DO5CU5BD CtB 3 OBC31 5 3C O D31 DUD C3tIBt tC a
1UUOB513, t 5 3D3 OtB3 DU1B OtC1D1 5 1B DUUD1,
DtOOt3 U UCt3tB, 31UDC 3D 3OtUl, UB5OtB L|BB
1~UUC3DD1BC 1~D CBtU1 55CtBCBV31 OBD!tU DO UB5OtB
1B COO 3D UtC3! OB Ut% O0 a IZVO3tB 1 3D 1tBCU1
B3U3 UB OI31t U1DltB CBB UOU tUt 2BDBDB, DBt2DU CU
V1U 5CUB5C DD1D Tua 15B, CU OOO35Ut1, C3 5 U3U UB
CB31Dc1cU2, UB COD5ltuClOt, 3 U 5. O31B C 1DC UD
531U L351Bulu1, DO!B7! UB DOI CU DUDBB UB5lu UB 51ID
OCutOt, UB tDCOVBDB!I, 3D IDU! 1D1tO C U1tB UB C O3
tU1C31 UUO O3DUtB U. WC1OU31 OB 31C1 O1!t BDDu
D3u 3CU131UB O D32D23BOtBUCt3tB UBC! 3CB351, C3tB
B~ 5UOU51DCHOUItB3DO231 1 CU OU1BtD1CB B2!Ut D tB31~
l1B 3tH1BC1UU DO5!tu. 15Bt1C1 CU OIO3tB 1 COD1t3Utl
35CUD1 C3 DlB DOO3DB O UI1B, DUZBB, CUD B C B 5C UB$ UD
D1U LHBOt2HBCUOtO UUBCBt31B Cu 1UtUt1 IDDtCDD1B
UB 1BUBt 53U UB V1t 5DOf, O U1DB CU OOUUt1 1DtB CU
Ot1UVO3tB C U 51O C tO3DB 1DlOt11B 3U 3COOBtl CU UBO5B~
DtB3CB51 DUl $15B D1DB5C tO1 DI UB5B1D 1O31 t3HIV30
OB UDUB 5UD1 3BZ31 \D2Ut1. U DU UU O8 1CIDBV3, U1D1tB
CODCB!BD11 DO1t1 \D2Ut1, C3tB 5 f CU1 D3 DU1 OBD1tU
OttB 1 1D|3tB3 OtD 3t1 3CB51B1 OOOu31I UBC81 U B1,
L35 UB 8tOY
31! UB 1DB5!tal CU 1D5Ut1 UB CD1B $ UB 1D1D, L3tO 5
CB3 D31 UB OtB tBC UDO1BtB Cat8 5B OO31B 3UUCB 3 Dt32U
C BOt 50 UB 3D1 UB V1(, 3!1 UB 3tDODC 1 UB H3tD1C 1t11.
UBU UD2u15C, 1D1D31 ZUBB 1tBCU1B 3 UBUD, UDUB 5B
V35 3UDD51t3UV B1DO2t3C UDU1Ul L%BOt, B3O13CB3
D3 DOU 1 O 3UBVt311DCUDUDtB UB 3C 1V131B U1 5.
O DU~ OulBD 5tD1Ot 3DVBt53tB3 UBCl CU VOtDB, CUB
UD DD, U3t DU D3 OUD VOtDB! 8 ~3 5tD1Ot11-O CU
DC O CtB3IB
LAUDA NEGOULUI ROMANESC. -C 3UBDI3 UB
D1B 1UU1 LODBtC3B 1 DUU51t13B Bt3, OD Du !tBCU!,
CDU 0 1DOD11 20 UB 3DI UB3 DD3tB, UD3 U1D CUB
UCUtBl1UU1 C3tB Ou1B 1 3t131 C 3 UD DOUB UB tH1BC
1Ut CO3t DODuDBDW 3t1I51IC. 1O 3tH1tBC1 rp
531U LBtCHBZ 1 N3D 33DBD, UD5Bt, UDU tHDa U
C1C, UB Ca1BUt UB 3DOBt, 3t CB31 1tBDUD3 UB 5U
1 O11D3 VBt B1, Ca 5 UB1D1tUD5BD1CBtC tD1 UB OI3|,
D3 DU1 DBOt1B0C, 3C B51 O331 C U 1DUO1 C3tC!Bt: 1D 3
5 8tOY, UB5BD UB Bila S:abd
COO3DB Dlu B C UOOB UB BD31BtB, It 1DUt1 1UtUt
UB DB1OD, 5lOD1tB3 10B1 Ot1ZOD1B 1D 3U 3VD!U
3CB51 Du! 311 UB C3t3C 1Bt15t1C 1 D3 3B5 0111 UB 1DUt2I! UB 1DIB VBtUC3B D C OtO. t1V1OtU C3tB U OCO C\U1t 53U
t!51- 1BO1 1DC t 5~ 1 OUtU1 1DlD1 1 CUDO31B, OB O BtCB1B3Z UB UBO3t1B V3 tDDB 1O1UB3UD3 U1D11 UB 3CB1
CDU UCt3D OBD1tU ODO2tI3tD51V3DB1,3 ZBCB D UB3 1DOtBUD3tB. tH1!BCI D3U UB5B231 D5 Ct O OtODBD
\DtB, ti tU235BD OtID OtB1BDU OD LH1DBZU $ C OD1tDUB C U Ot, c H1 OtODBD3 UB 351Z1 3 3tA11B1utI, UOtDC, OB
UD51UUU UB5OtB 11C3 UD2UtB35C 3tUBB3D VU5B5BD, 1O1 UB O O3t1B, UB 1DO1tIB UU5B D3 CU 5B3D UB 1BHD1Ca 5D~
DID D}OC11OtI, UD 8 UB 5D 2UU13. D C BB UID UtD O1C31O3t DBOU1DU, OB UB 31 O3t1B, 5 UI1B 5BCOU1 CtB3~
www.dacoromanica.ro
",
B O A B E D E G R U
tori dt stil li dt armonie. Dela sf1t'itul anului uecut Ac- trebue urnit i cu ajutorul umerilor, cu 5Qlii cai mindri,
demia dt Inalte Studii Comtrcialt i Industri ale a inctput cu tirgurilt cu drtpt dt Magdeburg, cu Domnul allturi
d aibl ,i o valout dt munu de arI plastic. Ea s'a Impo- dt Doamnl i de Curte, primind daruri dt vaml ,i ctrett1nd
dobit cu cu mai mare picturI mural cart o art pnl mrfuri. St simtt cum st intorc, ndrtul acestor Intimpllri,
acum au. Numai bisericlt minbtirilor din Bucovina, cu pagini de cronici sau foi dt scritri m noui deprt domnia
tot txttriorul lor, dela sueqinl pini la faa plmJntului, i drumurilt dt nego alt lui Alexandru ctl Bun. Alaiul st
acoptrit de fresct multicolare, pot punt al1turi ceva aseml- m1re,te, Inct d ne fit cunoscut, nt nconjurI cu Insl!i
nitor ca Intindert. lumea noastm, cheiuri dt porturi modtrne, vagoane dt tren,
turnuri dt sondl dt petrol, schelett dt oel dt eltvatoart
de ctrule, vapoare venitt din toatl lumu, negu.tori ,i ha
mali, marinari ,i vierit sau cusltoart de pnzt i vtlint.
Sunt vreo sutl de rsoant, Ind intr'un cadru atit de fe
lurit i de bogat inct par UrJ numJr i rsfr;ng n sint n
tr'adedr icoana unei vremi intrtgi. laII istoria tlrii ro
mineti i a poporului ei, CO producltor i negociator de
bunuri, scrid intr'o .ingurI p2ginl, e drept e de o sutl de
metri pltrai, du ca[dl n tonuri i sugutid In imagini
mai mult decit orice arhivl ,i biblioteel.
Acutt t d.teva sa:ne din istoria negoului romnesc ' au
acoperit marele ptrete OI aulei, de o concOvitate dt peste
doi metri adncime pe o inllime de J3, printr'o incordatl
muncl de noul luni puse in studii i schite, i de trei luni,
intr'o vacntI, in fala uriqului tvalet. E o picturI In ulei,
terpentin ,i cearl, pe O tencuiall dt ipsos lucrat de d-nii
Becktr ,i Gusti, cue inseamnJ in Intiul rnd o gru pro
biem tehnic platci. Aa InI cum schelele au elzut i
a dmas numai aceastl drbltoare de culori, tot Ct a premers
lucraru treC pe al doilu plOn, ca o preocupare numai de
specialiti. Noi d pltrundem in sall, mpreunI cu tot au
ditorul unui curs sau al unei conferine. In lumina unor mici
faruri, privelitea aceasta neateptat ni se arat ca venind
de foarte departe, prin cristalul unui aquariu. Albatrul ,i
portouliul, care sunl mai puternic din orhestraia cromatiel
a marei compoziii, mingle i umplu de bucurie ochiul.
Toatl sala cue priVete se incadrud, intregete i continuI
Ilustralie de K6s Klroly pentru un volum dt versuri al lui visul de utl al piclorilei. Aru .e impletete cu viaa i-,i
Lajos prily schimbI darurile, confundlndu-Ie. Suntem numai un episod
dt actualitate, incl o ,Ctnl de istorie, care St va noi cu fie-
Am urmlrit lucuru d-nei Ceclia CUjC3CU Storck, deb. in- care rind de martori ,i privitori, oridt le vor pllcea si st
tlile schile i mai dinainte, din zilele meditaiei i ale rlsco- urmezt anii i deceniile.
lirii prin biblioteci. M'am urcat cu artista pt schele, cart
se inllau in cinci etaje, cu scri ,i cu trtceri de echilibrist.
n tot golul aulei celei mari. Am vzut cum se desface ca dintr'o
ceajl ,i prinde trup treput toad aceastl lume cre spune
povestea negOului romlnuc din cde mai vechi timpuri pinJ
atlzi. E o iirare Iini,titl i UrI ,UI1it de fapte ,i de oa
meni, lezali in straturi, caft sunt de perspectivl i sunt
i de i storie, cruc treptat din fundul secolilor, ajung plni
la noi i se duc mai departe. Acest mers c bUle indrcate
de produse alt pJmlntului, mai mult dedt parlea episodici,
dl micare, vial i tineree firi bltrinele intregului.
Cerul de pantocrator al boljii e tiat de muchia albastrA
a Mlrii Negrt. Pe valurile care bat picioarele de piatrl ale
Chiliei ,i Cetllii Albe se leaglnl purtate de pInze pline de
vlnt corAbii dela incepulul plutirii pe apl in aceste locuri :
un catarg fenician, visle subliri greceti, fregate veneiene,
cu leul de aur al lui San Marco, i genovee, cu Maica Dom
nului aplecati peste SUntul Prunc, plnzare iUli moldove
ne,ti. Apoi se aratA Iara cu drumurilt ei vechi, unde carul
CONFERINELE PENCLUBULUI DIN CLU]. -ln
fin\area unei .ubseclii a PEN-Clubului Rom1niei cu scriitori
maghiari la Cluj a stIrnit oarecare nedumerire. Ca un fel de
rispuns i ca o Implinire de punct de program, colegii notri
au pus b. cale un ciclu de conferin1e duprt leglturile literare
dintre Romlni i Unguri. Ele trebuiau .I se ie inel din Mai,
dar s'au amnat pentru toamn. De n'ar fi fost decIt aceste
conferine, i indreptllirea i folosul subsectiei ar fi fost dove
dite. Un lucru care nu s'a mai incercat niciodatl i plrea ind
ntru multi vreme cu neputinll, organizarea unei aCIuni
de cunoqtere i pri n urmare de apropiere intre reprezentanii
celor doul naiun cu cu mai mare nrlurirt asupu opiniei
publice, se incerc; i i=butea acum. A zice chiar ci nctrearta
era cu atIt mai va[oroasl cu dt porea, nu dela noi, c de
dincolo. Momentul e aproapt istoric i meritul, indiferent
daci intenlia .'a putut realiza chiar cum mijue l inceput
inaintea ochilor sau mai pUin, rlmlne in ntregime colegilor
notri unguri. Intrtprinderta poate fi rduat ,i Imbunltltl.
www.dacoromanica.ro
Cteva scene din istoria negoulu romnesc,
pcturI muraU (dup o schi), de Ceci/ia CUIeeu Stork
www.dacoromanica.ro
C R O N I C A
75
.
Scriitorii romini sunt datori, n tot cazul, un rbpuns, cu at.t pregltitl a dat o plrere putemicl despre Eminescu i Vero
mai mult cu dot el ar incuraja ,i ar cere o continuare a faptei nica Mice. In introducere a pe Eminescu intre marii
dint1i Intre aceia unde s'a nlscut ,i ar fi ur in primejdie poei ai omenirii, pe aceea linie cu Goethe ,i Pet6fi. Relevl
$ se opreasc1. cl i se contestl purismul rasei, i in acea5t se aum5nl c
Int1i conferinl, dlui Arpd Bity, despre legllUriie Pet6!i, al tirui ttl, Pttrovid, era de obl'1ie Slrb, ceea ce
dintre Romlni i Unguri, a dunt In sala de intruniri a du- nu poate rbturn e fost i rlmlne cel mai repre1entativ
bului ziari,tilor din Cluj, cel pUin 100 de ascultltori alei, poet al neamului du. Dovadl ti nu rasa, nu singele este
seriitori ,i redactori ai ziarelor i rnistelor ungureti din capi- elementul determinant in a1cltuirea contiinei naionale a
taia Ardealului. Dintre scriitorii romini erau de fal redactorul omului, mai ales a omului superior. Bunl cunosdtoare a limbii
Planul Parcului Zoologic dela Stellingen-Hamburg
revistei ' GJnd rominesc ,i tcetltorul pretuit al literlUri
noas
lte, conferenliara citeazl in rostire Url grq; versuri so-
maghiare ardelene, d-I Ion ChinC1u , p5rintele Ilie Dlianu ,
i
note din Eminescu pe care apoi le dl ,i In traducere, dupl
Ion Brenu, dela Muzeul limbii romlne. Eu venisem anume
K
J
d
ir, Berde Maria i Kibedi. Atilia au tradus dintre conce-
dela Bucure,ti ,i reprezentam P.E.N.-Clubul
Rominiei, sec:
ia
tlenii unguri pe Eminescu !
centrall. Conducea preedintele subseCiei, baronul N. Binffy,
In partea a doua vorbete delicat i discret despre Veronica
care a inut o cuvinute inttoductivl, cu un rlspuns din partea
ddegatului romln. Conferina a lost plinl de documente i
vrednicl atit de prilej dl i de vau de cercetltor a conferen
{iarului.
Dau despre conferinele celelalte cuvintele cuiva care le-a
urmlrit de aproape i era cum nu se poate mai pregltit $ le
preuiasti in t<ntl nsemnlutea lor, al1t de manifestare dot
i de fapte, plrintele Ilie Dli nu;
, Dupl conferina de deschidere a d-Iui Biuy Arpad, care
a arltat un noian de date asupra leglturilor ungaro-rom.nqti
din treculUl mai deplrtat, au urmat cteva conferine cu
subiect mai preds, din timpul mai apropiat de noi.
D-I Lupu Gyalui, fostul bibliotecar al Universitlii din
Cluj, a vorbit despre Caragiale. Publicist de mard mai veche,
dq;i ,tie ceva rominte ,i ar fi putut adlnci spiritul lui
Caragiale, confereniarul, oridt recensent dramatic i este
tidn, nu :I reuit sl-I facl atrlgltor pentru publicul du acul
tltor. In biografie relevezl origina greceascl familiei, de
unde li deduce spiritul fin de observaie. In firul scrierilor
dramatice Inceard a d o ic<nnl a stlrilor sociale i culturale
rominq;ti din veacul trecut, Url sl accentueze destul cl figu
rile lui Caragiale sunt caricaturi create anume pentru critica
unei sacietli in prefacere grlbitl.
Mult mai reuitl a fost conferinl:l d-oarei profesoare Ema
Kapdeb6, care anunue conferina sa cu acest titlu sugestiv;
' Eminescu musdja., adiel Muu lui Eminescu.
Impun.l<nre prin t<nl apariia sa, proftl !a dela T.rgu
Murq; vorbit liber, dei avea manuscrisul inainte, i bine
Carol HageDbeck (1!4-ltI3)
Micle, Ud d tie e tefan Micle, SOul ei, era din Fe!eacul
Clujului i cl se cununae cu fosta sa elevi in biserica unil,
din apropierea localului de conferinll, in str. Iorga.
F5rl sl anticipe, pot constata el aceasti conferinl a fost
a mai buni, i ca forml, ,i ca fond, poate pentrud a fost
cea mai caJdi ,i mai francl.
Foarte nleresant. prin oonPlie a fost conferina d-Iui
www.dacoromanica.ro
7'
B O A B E D E G R A U
profesor d liCEU Dt. Iancs6 Elemir despre poetul Ady In
reflexele lui fal cu Romlni. Ar merita s! fie cunoscutl de
ambele plrli in Intregime. In rezumat se constatl el Ady
avu. puternici convingtrea despre neceitatu. irprietenirii
celor doul popoare vecine ,i aviUle unul la altul. De aceea
a avut de suferit, nu numai dela alii deUimri, ci i suferit
Stinclria principali
In intimitatea sufletului du. Cu intuiia proprie unor poti
simtea d, dad nu Ie apropie prin buni inelegere, urmead
tragicul inevitabil, care a venit. EI i-a strigat acest cuget
adinc, a fulgerat, a mustral i a implorat pe toate coardele
Infrltirea, dar ca o Casandrl a plins in %adar pe ruinele unei
iluzii tn cursul dzboiului. Acesta a fost i tragicul lui personal.
Din acest motiv a dutat el prietenia lui Goga, druia i-a scris
In temnia din Seghedin i i-a dedicat versuri. Spune cum
s'au cunoscut cei doi poti mai drziu in sanatoriul Doctorului
Cosmula din capitala ungarl, i cum s'au imbdti,at, in pre
.
enla mai multor scriilOri ,i arti. Citeau sguduitoare con
Cesiuni fcute de Ady intr'o conferin!! asupra raporturilor
ce ar trebui sl fie intre Unguri i Romlni. Constatl conferen
tiarul d tlranii in satele amestecate, se inleleg foarte bine,
numai a numitii intelectuali nu ajung att de uJOr de acord.
Crede el operele de cunOalltre reciprocl ar trebui sistemati
ute, ca s1 poatl produce ,i aprecierea reciprod.
A cincea conferintl a avut loc la 9 Decemvrie n aeel local
a clubului %arq:tilor dela hotel NewYork, vorbind d1 Dr.
Kovcs Iose! despre I Matei Millo n Cluj
Tlnlrul 'iarist, cu frumoal pregltire, face un i storic al
micirii teatrale romineti In ArdEal, Incepind cu primele
Inceputuri de pe vremea vlldicului Grigorie Maior dela Blaj.
Ajunge apoi a t1ostata d la 187 a fosl ,i Matei Millo in
Cluj, cu o trupl de r6 persoane. A g15it n biblioteca liceului
reformat de aci un placat prin are se anuna i doua repre
zentatie, ce se dldea drept multumitl pentru buna primire
a celei dintii di n 16 Iulie. Redactat in doul limbi paralele,
placatul dl programul pieselor mlrunte ce aveau sl se pre
zinte. Iorgu dela Sadagura, Cimpoerul ,i Kira Nastasi a. Dupl
ziarele !oh: de atunci s vechiului teatru naional ungurnc
din str. Cogllnicunu de a:: i, era suprainghesuitl, dqi erau
temeri e in %.duful din Iulie lumea nu se va duce la teatru.
Intre ascultltori fOlrte mulli Unguri de suml. Millo Inui
s'a declarat foarte mulumit de calda prietenie cu cau a fon
indmpinat din toate plrlile. Totu, au fost, se vede, i drco-
tai. Dintr'o declaraie publicati In ziare
de directorul teatrului, FejerariJosd, se
vede d Cusue b"nuit de a f incsat
sume mari pentru concsionarea dlii, In
timpul dnd erau de flcul repara[Orile
in vederea nouei su.giuni i In contra
leg"mlnlului cart-I avla dogmi tlatrul
maghiar din Cluj, d nu permit" niciunei
alte limbi d rbune pe scena lui afad de
cea maghiar. Fejervari dedad neted d
n'a crut ,i n'a primit nicio sum" de
bani pentru sali ,i a fcut aceastl unid
u:cepie, de a permite unei trupe de ah"
limb" d j03ce, numai din pur" prietenie
pentru avecini de unde a venit.
Vasl zicl: acee dificuhate de tot
deauna. Au fost ,i sunt de am"ndou"
plri1e oameni cu suflet dornic de pace,
care numai pe temeiu de bun"voire Ie
poate d"di i susine, dar sunt i t1n
trari. Aa tn trecut, a i acum. Se
glsesc muli cari vor s" lucrue pen
irU buna inlelegere, pe bau cunoaterii
reciproce i a comunit"lii de interese. Dar nu au loatl liber
tatea de atJiune, bll de mediul lnconjur"tor. S'a simit i In
conferinele aCt$tea d, dei mulli le aprob" i asculdndu-Ie
le g"sesc la locul lor, totu propagand3 nu li se face. Dei se
anunla In ziare linerea lor i dei aveau loc in clubul ziari,tlor,
ba ascult"torii erau aproape toi, C d nu zic exclusiv ziariti,
to[O dup" conferinele aplaudate aceial ziariti nu Ie mai
ocupau de ele i nu scriau nicio dare de seam". Parc'ar fi fost
un cuvint de ordine dat.
Relev acest fapt H semnalez, confirm"ndu-l cu semn1
tura mea t. -lIie Ddianu .
PARCURI ZOOLOGICE. -Cind s'a scris aci despre
Muzeul de tiine Naturale din Bucure,ti, atl% Muzeul Dr.
Gr. Antipa, s'a amintit i de unele inceputuri de grldinl
zoologici. Vi%tatorii Parcului Carol dela intemeere, din J906,
i plnl in preajma rlzboiului celui mare, li aduc aminte
de frum03sele coleci de animale, i In deosebi de p1s1retul
de balti i de Dunlre, care nviorau malurile lacului, parte
in cuti i parte in libertate, Mu%Cul el lnsu,i a avut In sub
solul lui un Aquariu, plin de innotul cotit i sdnteetor al pe
,tilor. Apoi aceastl lature a organiurii noastre culturale a
fost surpat1 de vremuri,
Tirziu dupl aceea, acum doi ani la Contanta i anul trecut
in Bucureti, s'au au'it propuneri venite s'o reinvie. In oraljul
de Mare era vorba de un Aquariu, iar n Capitala t1rii, de
o mare grldin1 zoologic. Alte griji au am"nat din nou m1
surile practice de realizare. DI R. 1. C1linescu, un specialist
i un p1tima al ideii, ne dl, cu un gind tot pe atlt de infor
mare generall dt i de propagandl, expunerea de mai jo
www.dacoromanica.ro
C R O N I C A
despre unul din cele m frumoase parcuri ologice, al lui
Hagenbeck, dela Hamburg.
I In %iua de 7 Mi 1932, Parcul Zoologic Cari Hagenbed
dela Sle\ingen-Hamburg ,i-a serbat jubileul unui sfert de
veac de tltulen}.
Se tie el acesl parc este prima grldinl oologic din lume
In care animalele nu sunt nchise in cu,ti,
ci lbate s:se mite in voie, n spaii verzi
ingr3dite de anuri mascate, metodi noui
introdud de Cari Hagenbeck care a im
primat o directivl foarte instructivl or
ganizlrii grldinil or oologice.
Parcul Zologic dela Stellingen este o
instituie particulari fondati de comer
ciantul de animale Cari Hagenbeck pen
tru u:punerea provimrie a animalelor
exotice cu care fcea negol

Cari Hagenbeck, celebru nu numai
prin spiriltll siu excepional de negustor
de animale, dar i prin excelenltll tact
de Imblintitor de fiare, s'a nbcui la
Hamburg in anul 1844i a murit In par
eul siu dela Stelingen, la J4 Aprilie
J913, adid cu 20 de ani in urm.
Tatii siu Gottried, de mterie pescar,
Incepuse la Hamburg prin expunerea
unor fece cumpirate ntmplitor dela un
marinar (1848).
Cari, fiul acestuia, luase parte la tote intreprinderile de
acest soi ale taUlui du indt avea o temeinici preg3dre dnd
n 1866 a motenit modesta men3gerie p3rinteasd pc care a
Animilele sunt expuse p spitii largi, cu perspective bine
sludiite, grupate pe medii biologice, cu apauni de libtrte.
De fapt att intre ele elt i spre public, gpele de ani
mile sunt imlite prin nuri mascate de vegetiie, cr nu
se vid din afari.
Unele medii sune previzute cu st.ndrii artificiale, con-
Panorama nordid - Reni
struite de sculptorul elveiin Urs Eglen5chwiler i care de
deplrte diu impresia unor adcvirai mun1i.
Aceste st.ncirii ce constituesc caracterul cel mai specific
al parcului, sunt astfel aranjate inc.t de
la restaurantul principal se pot privi in
ordine ascendenti tmpreunl cu mediile
lor: lacul pbirilor exotice, savana afri
cani, panorama polari, grota leilor ,i
tigrior, etc. Ele coboarl spu rutaurant
in amfiteatru, constituind o expunere
model a animalelor, ce se copiat a% de
tote grldinile oologice modere (Detroit,
Paris, Praga, Oxford, Toledo, Roma, etc.).
' Panorama Mlrii Ingheate. se com
pune din mai multe desplrituri. La
dreapta se afli, inere blocuri mari de gra
nit, platoul renilor, dedesubtul acestui a
e al un bin mai mic pentru pblri
aquatice; la stnga se intinde grota ur
filot albi, la nivelul platoului renilor fi
desplqiti de aceata printr'un d de
stnc. Alturi, li un nivel mai scund,
dtlpirit de grota uflilor printr'un an,
Grota leilor i a tiidl or adinc, se intinde un buin mare pentru
fece. an,ul de desplflire este mC ici
transformat-o intr'un timp relativ SCUf! In gigantica intre- intr'un mod foarte ndemnatec, indt spectatorul are im
prindere de ii care numlri peste 200 de functionari att presia ci uqii albi tau la olaltl cu focele.
in Europa dt ,i in }rile exotice, ocupali cu fumitarea promptl Panorama I Polului Sud . pretinti dtevi elemente aduse
a animalelor, ceea ce face din firma Hagenbeck una dintre cu multi greutate prin zona ecuatotall: elefanlii de mire
i
cele mai importante d lume, daci nu unica. diferitii pinguini sudici.
Parcul Zologic dela SleUingen ate o suprafal de 23 ha. Sepirati de stnca oil or sllbatice prinlr'un lac cu insul1
www.dacoromanica.ro
,6,
B O A B E D E G R U
japond, se ridic stinca maimUtlor, o capodoper de con- Tot Parcul Zoologic dela Stellingen a fOlt primul care
strucie pentru inerea in captivilat a animalelor. a inaugur.t expoziiil de popoare exotice.
Printre acte difrite stincrii se afl i untl dldiri:
grajdul tldanilor, sala de dresur3, caa carnivorelor i a
copitatelor (antilope, cai slbatici, etc.), voliertle pslrilor i
casa reptildor.
Parcul Zoologic Hagenbeck ne mai avind loc in vechiul
slu teren a trbuit sl se intind i dincolo de strada din spa
tele du. LegJtun o face un pod suspendat.
Lacul psrilor
In pOriunea de dincolo de pod se afl o mare stindrie
pentru maimule (paradisul maimultlor), un mne spaliu
pentru animalele de stepJ, o ca5 de maimUe antropoide,
una pntru insecte, etc.
Aci este i locul reurvat expoziliilor de popoare, un hi
podrom exotic, o mare .al3 de dresur i o casl r3neasc
saxon5 und se cresc pl.dri de curte i ponei Shetland,
care stau la dispoziJia copiilor, atit pentru cl.rit dt i pentru
inhJmat la diferite mici trsurtle.
Dtla restaurantul de var. privirea se intinde peste un lac
mare i frumos, impodobit la margine cu o ruin3 de templu
birman.
La coada acestui lac este construit din ciment t Lumea
geologicl ' unde se a, in mrime naturaI., imitaiile dife
ritelor reptile me2o:oice uriae printre care umbll uriae
broate estoase vii, dnd parc vial i celor dintii.
Vegetaia parcului este de asemenea foarte ngrijit i adap
tatJ cerinelor faunei.
In ceea ce privete consumaia de hran3 a parcului s'a con
stataI, dup3 statistica linutl riguros de instituie, c intr'un
sfert de secol numai ffuld s'a consumat in cantitate de 4 mi-
lione kgr. adic3 :00 camione pline !
In acest intrval de timp s'au perindat prin instalaiile
parcului, inainte de a fi v;ndute, mai multe mii de animale
exotice: 600 elefani. sute de lei, tigri, uri; de ctre expe
dilii1e acestui celebru parc 2oologic ,'au prins pentru prima
dat hipopotamii pitici n Liberia (Africa), caii slbatici in
A,ia i -mai tirziu -elefanii gigantici de mare din Antar
cticaj apoi cantit.li uriae de pinguini dela Poli.
Am vJzut mai sus ce cantitJi mni dintr'un singur ali
ment s'au consumat la Stellingen in 2S de ani.
De altfel i anual se con5um foaT'e multe alimente acolo
c de pildl: carne, 90.000 kg.; pqte, 116.00 kg; U, 3SO.OO
kg; ovz, 7S.00 kg; pline, 6S.000 kg; 1kile, so.ooo kg;
porumb, 7.000 kg; griu, 7.000 kg; IS'ooo ou; alune amri
cane 10.000 kg; 7.00 portocale; IS.ooo kg morcovi; lapte,
::.:6 kg; 2S.oo kg curmale; S.OO kg
seminle de florea soardui; 13.000 kg
orz; :3.000 kg crabi; :.Soo kg smo
chine; 2:.00 kg ghind; 2:0 kg lare
de furnic. Cheltuielile anuale pentru aceste
alimente se ridic la respectabila sum de '
8 milioane lei, la care .e mai adaug
inc 3 mi
l
io;ne cheltuieli pentru hrana
animalelor circului Hagenbeck, ceea ce
face In total I I milione.
Nu mai vorbim de c3rbunii necesari (3.000
chintale), paiele (300 chintale) i turba
100 chintale) de cne e nevoie pentru
cudit i cu care se chltuiete pest 3
milio;ne lei ca i d ldurile funqionarilor
(18.000.00lei). Fapt est el sefurile Par
cului Zoologic dela Stellingen vars . nual
economiei germane suma respectabil de
33 milione lei, afar de difritele dri
i impozite la care este supus ca orice in
treprindere comercial i particular.
Dac facem acum socoteala cheltuielilor generale atit ale
Parcului Zoologic dela Stellingen dt i al Circului Ha
genbecl (pe cele 7 luni dt lucrelU), ajungem la formidabila
suml de ItO milioane lei anual !
TOi aceti bani cari se rulea2l in aceast vestit gddinl
2oologic sunt bani muncili cu greu intr'o intreprindere pur
particulari i niciun singur leu nu vine dela Stat!
Aceast srbltorire a intreprinderii Hagenbeck cade Intr'o
epod de mare criu economic i financiarJ dreia Parcul
Zoologic dela Stellingen li line onorabil piept !
Cu atll mai muh se cuvine s ftlicitlm cu ocazia jubileului
parcului pe d-ni Heinrich i Lorenz Hagenbeck, fiii lui
Cari Hagenbeck, cari au tiut s fael fal timpului i s men
lin3 lnflorito;re i cu prestigiul absolut intact aceast. ve
stit instituie rlmas dela celebrul lor tatJ., R. 1. Cdlilcscu
IOSIF NYIRO. -Fapta pe care o implinim prin tradu
cerea romanului In jugul Dmnului, de scriitorul ungur din
Ardeal Iosif Nyiro, nu e ntimplltoare. Ea nte urmarea
unei convingeri i nseamn numai un punct dintr'un pro-
gram intreg.
In Rominia se desvoltl, allturi de literatura noastr, nc
dou literaturi, nu numai cu limb, dar
i
cu nriare apute.
Ele ne vin amindoul de dincolo de munli. Ceea ce trebue
s ne atr.g in deosebi e nu numai puterea lor, ca numAr de
opere i c adincime de crealie, dar inflorirea neateptatl
i prin urmare dreptul la fiinl proprie n sinul chiar al li
teraturii popoarelor din care au dmas asthi fragmnte rb
lele, abia de-a douni dup. intrarea in cuprillSul Rom;niei.
www.dacoromanica.ro
C R O N I C A
,6,
Fapta politicl a intregirii rii a dus b fapta cultural1 a in
jghebrii unei liteuturi ungureti i germane transilvnene
de sine stttoart. De cincispretece ani ea nu face dect d
imbrace tot mai str.lucte inUihi.
Nu e ingduit s trim aUturi de aceast via nou Ur
s'o cunoatem i sI ne bucurm de ea. Ca n hrile vechi,
sunt i in sufletul unei ri pete albe de inuturi nec1!cate, care
trebue s1 strneascl ind totdeauna nerbdarea i indrineala
exploratorilor. Credem c este o datorie s ajutm trecerea
dtla unii la alii a valorilor literare, care, dac nu sum toate
romneti, sunt toate ale Romniei i au dreptul la un sistem
de liber circulaie iniuntrul hotarelor. Ajungem pe aceast
cale i la un fel de Incorporare i nalionaliu.re intr'un ineles
mai inalt a lor.
Lucrul nu se poate face dect printr'o bibliotec de tra
duceri, pe de o parte din limbile ungari i german, pentru
literatura ardelean in limba romn, i pe de alt parte, din
romnete n ungurete i nemete, pentru concetenii notri
cari nu ne pot ati, din nouil e pm;nturi. Biblioteca din urm
ar avea i folosul unei legturi cu cettorii de Iimb german
i ungar din rile lor de origin. Nu e vorba ins numai
de o intreprindere de bunvoin sau de curiotitate trec1toare,
ci de una programatic i statornic1. Aceast bibliotec de
traduceri n'o poate incepe dect sau Statul sau, mai bine,
Fundaiile Culturale Regale.
0-1 Ion Chinuu, un cunosctor dintre cei mai harnici
i mai iubitori ai literaturii ungare ardelene, s'a invoit, in
suflelit de aceea convingere, d schiete starea problemei
i locul siu inuntrul ei a romancierului. Nu tim un al doilea
care ar fi putut s'o fael mai bine i mai ales cu o egal in
dreptlire.
IOSIF NYIR6
S'ar prea un p . udox i nu este dect o realitate ce se
poate verifica la fiecare pas: viaa literar maghiar din Ar
dealul de dup rboiu se desUoar intrun ritm neasemnat
mai vioi dect cea de dinainte de 1918. O accentuat i pro
gramatic tendin de autonomie fa de scrisul din Ungaria
Ur sacrificarea bine intles, a legturilor eseniale, subte
rane, ci limit .. t doar la o mai atent explorare a peisajului
i tradiiilor ardelene -a creat o literatur ungureasc nou,
lttraeurd ardtltand. Termenul e nou; ntrebuinarea lui,
inainte de rlzboiu, ar fi fost socotit drept o erezie -nu
numai n Ungaria, ci i in Ardeal. Cci n el se cuprinde afir
marea unui spirit regional care ar fi fost energic detestat
n anii aceia stpnii de obsesia unificrii, cu orice pre i
in toate domeniile vieii, cnd un ministru al instruqiei pu
blice a gbit de cuviin , s impuie colilor, printr'un ordin
confidenial ca numirea de Tunsilvania (-cu o veche i
concret rezonan i pentru Unguri -) s fie inlocuit prin
aceea de Platoul Sud-Estic, iar sub raport politic Ardealul
s pOarte numele de inutul de dincolo de Piatra Craiului ').
Cu atit mai interesant este procesul ce se des voit sub
ochii no,tri de 15 ani ncoace. Semnaul de reculegere de
dup detorientarea int1ielor momente a fost dat tocmai prin
literatur. O literatur de indemnuri, copleit de lirism,
') Revista Erdelyi Helikon (Heliconul Ardelean), 3. 1928,
P 57
tulbure i inconsistent la inceput, revrs;ndu-se in supli
mentele darelor, in numeroasele reviste de scurcl durat,
in modeste brouri (multe din aceste editate de autori), in
care dela inceput se anun ideea transilvanismului, a acelui
spirit local adiel -desprins din reminiscene istorice, din
consideraii geografice i sociale -prin care aceast litera
tur ine s se defineasel.
Din aceast vegetaie literar inclcit a nti!or ani de
dup Unire, crescut in temperatura unei critici sentimen
tale, vremea a tiat ce era de aruncat i a pus in lumini ce
era de pbtrat. Opera de limpetire s'a Ucut mai ales prin
revista clujan Erdtlyi Helikon (Heliconul Ardelean), cr
muit n cei ase ani de existen a ei de pn acum de con
tele Nicolae Banfi, fost ministru de externe al Ungariei
imediat dupl rzboiu, de poetul Ludovic Aprily (ai profesor
la Budapesta), de romancierul i criticul de solid coal
francul Aladar Kuncz, venit dela Budapesta, i de multi
lateralul Carol K6s, arhitect, desenator, gravor, critic de art
i romancier.
Nu e de prisos s se tie el N. Bnffi a renunat la o si
tuaie de mare suprafa in Ungaria, nu numai in politic,
Iosif Nyiro
dari in viala literar i artistiel a lrii (a fost, ani de-a-rnduJ,
directorul general al Teatrului Naional i al Operei din Buda
pesta i a avut insemnate succese literare acolo), pentru l
veni s vegheze la destinele acestei noui literaturi ardelene,
iar fecundul animator, omul de gust i de iniiativ, K6s,
dei invitat cu struin i in repelite rnduri la O caltdr
www.dacoromanica.ro
B O A B E D E G R U
dela Politehnica din capitala Ungariei, a preferat sI rlmlnl
In Ardul, In acela, scop . .
Concentcarea aceasta de forle pe , frontul ardelun f, n'o
Int1. at !-,i du rcdele. Vom arlta numai una din ruli
urile acestei politici culturale: editun' Stpmives dh f (Breasla
artelor frumoase), Intemeiati tot In jurul revistei amintite
Manuscris al lui Iosif Nyirl
,i care a ibutit sl tiplreascl plnl acum, n condilii tehnice
ce nu IasI nimic de dOril, 82 de volume de literaturl, desti
Cute toate, printr'un si stem ingenios i asiduu de colporta;.
Privit, la nceput, cu neincredere de unele cercuri din Un
garia -Academia in cap cu prtledintele ei, Adalberl Br,
rrliczy fi octogenarul publicist Eugen Rdkosi au vlut, n
accentuaru specificului ardelun, primejdia rupturii unitIii
spirituale ungureti, iar episcopul reformat Ladislau Ravos,
pleut din Ardul abia n 1921, a aruncat n discuie cuvinte
de alarml, pomenind de , schismi litenrl f, de o ' literaturl
rupti 'n doul f -acest transilvanism este astl%i nu numai
odmis i cultivat cu asidui tate, ci i deviat -uneori -spre
scopuri Slrline de lileraturl.
Autorul romanului [n jugul Domnului a fost de fal la toate
aceste faze de evolulie ale literaturii ardelene pe ure el a
Imboglit-o cu doul elemente impozante: noto plmintului
slcuiec i experiena catoliel.
Iosif Nyird s'a nbcut n 1889, n comuna Jimbor (judeul
Odorheiu), dintr'o veche famiie slcuiascl 1). lntruga co
pill rie i-o petrece in acusd. larl slcuiasci pe care, mai
drziu o va descrie cu allta nostalgie. Terminind liceul din
Odorheiu, tinlrul incercat de griji familiare (tatii slu mu
rise pe cind el rra in clasa I-a de liceu), se nscrie la Semi
narul Cololic din Alba Iulia ,i dupl absolviru acesteia este
trimis la Viena pentru studii supericre de teologie. Hiroto
nisit In 1912, reuete sl fie numit profesor, in toamna aceluia
an, la Sibiu, de unde, in 1914, se transferI la Bistria. In
anul urmltor Insl cere i obline parohia satului Chidea (jud.
Cluj) pe care o plstorete pinl in Noemvrie 1919, dnd, pl
rlsind preOia, se esltortlte, se mutI la Cluj i intrl ln re
daeia :tarului ' Keleti Ujug f (Cueta Orienwlui) la care
colaboreau plnl in ziua de azi.
Intlii pai in literatur ii incurci avind cilluzl pe pri
ceputul redoClor, Iosif Andor, u swdent in teologir, in re-
1) Datele biografice mi-au fost comunicate de d-I Nyiro
Insui.
viste1e cotolice din Budapesta, Eiel ,i Kafholiku$ Sztm/e
(Revista Catolici). In pericda de dibuire a literaturii arde
lene Nyiro aduce, atfel, un nume cunOSCUI. CJteva premii
obfinute la concursuri literare atrag fi mai mult atenia asupra
lui, iar Intliullui volum de nuvele, Ji:wfarag6 tmbu (Cioplito
rul de (foie), oplrut In 1924, se bucurl de o excelentl primire.
In 1928 publicl romanul istoric Sibdi b6Uny (Zimbrul dela
Jiblu), In editura t Sdpmivu cth f (Breasla artelor frumoase),
Insemnata editurl la a clrei intemeiere Nyir6 o ostenit i
el din r3sputeri dupl ce, mai inainte, prin 1925, a redactat
dtva timp revista Pdsttortii: (Foc cioblnesc). Tot l Sztp
mives cth . opare, In 1930, In jugul Domnului. Am1ndoul
aceste romane au fost editate i de casa budapestanl Athr
natum i oU fost bine primite i de publicul din Ungaria.
Volumul de nuvele Kopjafdk (Cruci), publicot n 1933 la
Cluj, s'a epuizat n dteva luni. i pentru a completa aCUte
informaii bibliografice, sl amintim ci tOI n cursul anului
trecut Nyir6 a compus o tragedie inspiratl de balada sl
cuiasel Frumoosa Iulia, reprezentatI, cu remarcabil succes,
la Cluj i n alte orae ardelene. Ultima lui lucrare, micul
roman, Uz Btntr, a ieit de sub tipor de dteva %il e.
De trei ani, Nyirc a pIr3sit Clujul, a Incercat sl lael agri-
NR6'JOZSEF
ISE'GAJABAN
IEE
CLUJ -KOLOZSV"' 1 j;O
Coperta romanului In jugul Domnului (voi. 1)
culturl in Racoul de jos, -Uri prea mari rezultate, pro
babil, de vreme ce dupl un an de zile, 11 vedem stabilindu-se
In Odorheiul copilriei, bizuindu-se numai pe condeiu. ' Amarl
piine, n'o recomand nim5nui ,.
Originea slcuiasel a scriitorului e decisivl pentru arta lui.
www.dacoromanica.ro
C R O N I C A 76,
Existi in adevlr trbitur sufleteti sptcifice care deosebesc
p Sicui de Ungurul din Pusti i chiar de tipul general a
Ungurului din Ardeal. Un fond de tri stee ce se sbate des
nidijduiti in atltea vechi balade imbibate de gustul morpi,
se lmpletete, in acest suflet slcuiesc, cu o iretenie venic
la plndi, cu o ghiduie mereu treati pentru a pune la cale
o pldleal1 sucit. Oameni de munte, aeui in judeele Trei
Scaune, Ciuc i Odorheiu, i:olai de restul maghiarimi i prin
Intinse valuri de romnism, Slcuii au plstrat, pe de altl parte,
un graiu arhaic, cu accentul clntat, cu inversiuni capricioase
,i construcii eliptice.
In nuvelele sale, Nyim se dovede,te un cunotor ca ni
meni altul al ciudatei lumi dela poalele Harghitei p care o
pre:int1 rapsodic, ntr'un stil indrcat de reminiscenele graiului
scuiesc. O pitimal iubire de neam i de plmlntul natal
aldtuete suportul acestor nuvele, -balade in pro:1, sau
vagi evoclri mai de grabI declt adevlrate construcii epice.
Conturul acpunii se pierde, se absoarbe In atmosfera invl
luitoare, stlplniti de nu ,tiu ce straniu duh al pidurilor.
In aceastl atmosferl de magie oameni i Intlmpl1ri de rlnd
capitl accepiuni de legendl, de vis.
Acest subiectivism in interpretarea naturii i a sufletului
popular nu e scutit totdeauna de abu: de metafore, de pompi
barocl i de exagetiri ale mlndriei de r, tOIU el a Imbo
gllit cu o culoare noul stilul unguresc de astl:i.
Stilist inainte de toate, migllitor paionat de imagini, Nyiro
consacri un roman intreg dragostei de limbi. Romanul istoric
Zimbrul dt/a jibdu, in cre implratul 10JiI al IIlea i baronul
Nicolae WemUny sunt pui fal 'n lal -cel dindiu, ' poetul
domniei , repruentind ideea unui grandios imperiu abso
luti st lntemeiat pe fora centralismului i pe o adSncl iubire
de oameni, dar distrugnd orice veleitate de independenI
nalionall, -cel de al doilea, baronul, Intruplnd orgoliul feudal
,i patriotismul local a ciror expresie el le vede in cultul limbii
maghiare -nu este altceva decit o fastuoa51 ,i retoricl apo
teoure a limbii ungureti. Sunt semnificative, i nu numai
penlru tlleul lor istoric, ei i pentru Inelesul lor de actuali
tate -cuvintele pe care baronul ungur le rostete la adunarra
judeeanl din Zlilu, atunci clnd se vestete el implratul
a decretat ca unicI limbl oficiall a Statului, limba germanl:
' Adio, prrasUntl, oc1ritl, scumpi limbi ungureasd . . . , tu
stea ddtoare a poporului tlu orfan, dispreuit, strlin in ara
lui, netiutor, barbar, aiatic, tu ptcete mUll a bu:elor pl
rinilor nOltri; V'o incredinle: voul pls1ri ale dmpului ,i
fiare din pduri . . Grbi-vl s'o invlai inainte C noi
s'o uitlm. . Culegei toate dulcile noaslte cuvinte risipite
ca oda!1 -cine tie cnd ( si ni le puteli inapoia 1 . .
In jugul Domnului inseamnl, UrI indoial, momentul cul
minant In cariera literarI a lui Nyirl. Plriind predileCia
pentru acei falduri decorativi de {rau solemne care fac din
, Zimbrul de la Jiblu ' mai degrabl o serie de romantice
panouri istorice, in ultimul du roman, Nyiro ne dl toate
peripeiile Indtlungatei lupte ce se petrr In sufletul unui dnlr
preot calolic, - intre teribil a porunc1 a renunrii pe care
imensa putere a Biserici i-o impune -fi intre chemlril e
vieii care colci e in pieptul Inlrului prrot Iibatar. Liric
i aici _ dar de un lirism justificat mai mult dedt oriclnd,
fiindd romanul e urzit din fire de autobiografie, Nyir6 a
butete si construiasci, de data aceasta, un roman robust,
de rar armonie.
Din momentul n Cafe poatla bltrlnului seminar se inchide
ca o lespede de mormint dupl Inlrul intrat aici, silit de
sirlcie, imollndu-i toate visurile adolescenei -moment
ce amintete i:bitor pe Jocelyn al lui Lamartine, -,i plnl
la plrlsirea, In plini virstl birblteael, i dupl un dramatic
:bucium, a hainei preoeti pentru o dragoste curatl, pe di
nntea noastri defileau loate momentele extrem de inte
resante , exptriene catolice 1 care, cum spuneam, e aportul
cel mai de pret al lui Nyiro in literatura ardeleanl. Viaa se
minaristului de inaltl distincie eticl i intelectuall, chinuit
de Indoieli, ajungnd, prin meditalii adnci ,i mortificare,
la realizarea impldrii cretineti, la identificarea cu subli
mele idealuri ale religiei, la integrare
.
a In marea disciplin5
catolici, apoi preoli a la sate, cu dureroasele datorii de doctor
sufletesc pentru atltea rini care toale teaptl alinarea dela
miraculoasa putere sacerdotall: iatl punctele culte ale
graficului acestui roman ardelenesc, care, pentru adlncimea
explorril or in domeniul catolicismului trebue pus aUturi de
un alt roman semnificativ-acesta al protestantismului
romanul Ctrua Dra,ului de episcopul rrformat al Ardea-
lului, Alexandru Makkai.
Ion Chilltru
Teatru, muzic , radio, cinematograf
STATISTICA FILMULUI. -Anul 1933 a fost pentru
cinematograf un an de durere. In intliul rind, din pricini
11untrice, care s'au simpt in acel" timp In toate lourile
de producie a filmului. Arta cea noul, dupi biruina Ur
asemlnare dela Inceput, nu se putea si nu se intllnead ,i
cu aceastl cri:l de cretere. Cea mai grea dintre treptele
de evolulie a fost filmul sonor. M sunt insi i altele. Cine
matograful nu cunoate desvoltarea IiniJtill a teatrului, cu
coli sau cu epoci lungi de adlncire i de prelucrare, tragedie,
dram3, teatru cIasic, teatru romantic. EI e Intr'o necontenitl
dutare. Marele procent de tthnicl pe care il cuprinde ii dl
un caracter propriu, simpt i in latura lui spirituaU. Dato
ritl unei trebuine de organiure comerciall, am fost n1vl
liti de pildl, de filmul in serie. Acee" Cal fabric, aproap
cu acei "i artiti, producii foarte pUlin deosebite una de
aha. Am cunoscut astel filmul poiist, filmul de gro,
filmul cu tenori, n nenumlrate exemplare, care saturl 'i
Indeplrtea:1 publicul. Poate d in niciun an timpul de rulare
a unui film n'a fost mai scurt, spre desnldejdea cinemato
grafitilor, deelt acum. E semnul cel mai vidit. M se pare
ei un singur film sau cel mult doul au i:butit si timlnl pe
afi, doul slptlmni, i aceasta in Bucureti, la cele mai cer
cetate ,i mai bune cinematografe. Filmul e ca moneta: cu
elt e mai slab cu att se miJd mai repede.
In al doilea rlnd, cinematograful a avut de suferit i din
pricini din afara lui. Anul trecut s'a votat o nou5 lege de im
punere a spctaoolelor. In loul impunerii globale pe due
de localuri ,i categorii de or"e, Impotriva dreia einemato-
www.dacoromanica.ro
B O A B E D E G R U
gra f qtii prottstau el Impov1r1toare ,i nedreapt1, s'a ;tUt
impo%itul asupra fiec1rui bil et de intrare. Protestul a fost
numaidecit mai puternic decit cel vechiu. Ne lipsesc pin1
acum daltlepentru intiile noul luni de aplicare a legii, dar
din ce ,tim dela Mini terul de Finane ele au d insemne
un simit plus de incaslri fa de trecut. Dac3, in ciuda crizei
de public, proprietarii de cinematografe au trebuit sl pll
teasel sume m;i mari, stnea lor de asti%i apare, n tot ca%ul,
ca ngreuiati fal de st;rea din 1932, oriCre ar fi fost atunci
cap;citatea lor de plali. O ah1 urmare a ap l icirii nouei legi e cA
acu cotl parlt din ncasri care se intrebuina anume in sco
puri culturale nu m;i exist1. Ea a foot trecuti pri miriilor,
firi vreo ;ltl ind;torire din p;rtea lor. Impozitul i-a p1-
str;t astfel num;i numele del inceput, m;i pUin scopul
penlru care ; fost creat.
In aceste imprejuriri, mai mult de strimtorare generall,
numlrul,i mlrimu filmelor intr;te in a nu S';U sehimb;t de
clt Tn aminunt, fali de anul dinainte. Statistic; filmului in Ro
mSnia ne ;rati tot atit de tributari produqiei strline. Filmul
romlnesc n'; uistat nici in 1933. Cele 3 filme romineti in
lungime de 4.110 metri nu insumnl intr';dnlr nimic fai
de totalul filmelor reprezent;te in acest an. Am foot num;i
inaintu unor lri S;U limbi care n'au decit locul din urml,
m;i mult statistic, In cinem;togr;{ul din Romni;: Dane
marca cu 2.400 de metri, Suedi; cu 2.237 i idi cu 2.UO. E
drept cA in 1932 ; avut 3.800 de metri; s';r putu %ice cA
;m inregistrat un progres ! Producia ;meriC;ni, care sti in
frunlt, ne-a trimes 368 de filme de 363.577 metri (in 1932,
326.593): cu german5 191 de filme cu 318,375 metri (in
1932, :91.969: u e in continul cretere: in 1931!a foot :54.486;
tot atunci cu ;meriC;ni 573.520): produc!i; fr;ncezl
filme cu 127.79' metri.
ScAduu, care se atepta, d;toritl mprejurlrilor politice,
a fil mului germ;n, n'a avut loc. EI se apropie Uri incet;re
de filmul ;merican.
Totalul filmelor intr;te in circul;li; cinem;togr;cl ; Coot
n cursul anului 1933, 679 cu un metraj de 830.036 metri. (In
1930, 1.035890, in 1931, 938,450 i in 1931, 709.309). E
vorba de un uor spor fa1 de anul trecut. Au fost respinse de
cenzuri 8 filme in lungime de 17.5"9, cua ce ar ridica nu
mirul liImelor i metrajul inregistrat la acest serviciu la 681
,i 841.515. Dintre acesta flme obifnuite ;u fO$t4: cu 145.845
metri lungime, iar filme culturale, 251 cu 84.191, n care
trebue
'
socotite i jurnalele documcnt;re. DupJ lungime au
fost 331 de filme cu 111.360 metri de peste Iooo metri i 348
cu IIl.6,6 sub 1000. Au ieit In plus 201 copii de 291.820
metri lungime. Din 63 de filme la totl ul de 679, crora
l s'au fcut unele Ieturi, 21 au fO$t americane ,i 29 germane
(fa1 de 368 ,i 191, ceea ce crete proporional cota negativJ
a filmului german) i pe de alti parte, din totalul de 257 filme
cullurale, 191 au fost americane ,i numai tI germ;c, cele
dintii cu 55.137 metri, i;f celelalte abia cu 9.790. Filmul
obinuit comercial a fost reprezentat prin 111 bucAi de
301.840 metri producie americanl, i 180 de ;08.585 pro
dUCie germanl. ProdUCia ;mericanJ a covJ'lit datorit1 nu
mai seciei sale culturale.
Dar cifrele acetea mai pot duce fi la alte ncheeri. Ele vor
putea 51-,i destJinuiascA ins1 Intreg intelesul abia atunci
cnd vom arlta i rlsunelUl, prin numit de spectatori, pe
care bunurile inf1i,ate de aceste cifre Iau glsit in public.
Turism, s
p
ort, educaie fi zic
CRACIUN IN MUNTI. -Rlticirea pe strlzile unui mare cu cercuri qe vroabe la picioau, indreptlndu-se spre stau
ora n ajunul Criciunului inseamnl p;t!iciparea ca m;rtor lele Naterii. Nimeni nu glumete cu dntecul care umple gura
la moartea unor datini. Colind5torii sunt nite cete str3ine, de mireasml i de sfinenie. Prea e mare tlcerea i departe
lipsite de credjni, i steaua plple In clutarea unui Vicleim lumea i contratele civiliuiei.
care se acunde. Ceeace era patriarhal, venit din fundul tim A plecat intr'o iarl grea ca acua de acum, pe subt pini
purilor, in care auzeam, ascultlndune mai mult pe noi, cu incovoiai de :Upadl. Plni la un loc neam dus cu un tren
ochii nchii, pasul strlmoilor, ; fO$t innecat de viaa noul de turiti, ruemai pe sacii cu merinde i schimburi calde.
i vijelioasl. C; si scape de pieire, datinele au trebuit sl se Cind ne-am dat jos la garl ascunsl In negurl, ca intr'o
f;cl spectacol, fc de ,coall, fie de societate. Ele $';U strn ub3, se Ucuse noapte bine. Drumul sclipea ind de albeaa
In jurul pomului de Crlciun, cau are altl obl'lie, i de pe :pezii J 11 cunOlteam din allu alte plimb5ri pe toate vre-
drum i de subt cerul lui Dumnezeu, unde erau ale tuturor, muril e. Am inceput urcu,ul, 1rlnqte, cu un Doamne ajut1.
au intrat in case. Nu m;i tdesc mpreuni cu noi, ci au ;juns Dacl stelele nu voiau si se arate, ,i Intre ele steaua cea mare
trecut, i IU;rea ;minte pe care le-o mai d1m e undmbtt a magilor, ,tiam la Ca; de ;dipost, unde eram ;teptali, toati
pl5trat inel acestui tucut. PAnl ieri legenda nu se desUcuM: serb;rea Cr1cunului, cu vite, cu pistori i cu ngeri. Nu
de via!l, pe dnd astlzi ne trebue o silin!l, de care ne dlm trebuia dedt si intrlm noi, troplind i albi de chiciur1, pen
seama, ca s1 trecem dintr'una Intralta. tru ca preg1tirile si i; via1 i si ne cuprid51n hora lor. Mer-
De aceea poate, pentru dutarea acestui Crlciun visat, cA11- geam, Ud si vorbim, fericii, cu aceastl vedenie inainte.
toriil e la care Indeamnl mai mult deeSt altele aceste slrbltori. Peretele nopii avea si se deschidl deodat1 ,i sl ne devllue
Ciltoriile nu sunt spre o tl de nur oarecare, cu var1 cea mai {rumoa1 intimplare a crqtl mului. De atunci
venicA, ci de-adreptul in inima iernii, pe plrtii atunci indi sunt ani, dar bucuria ,i uimirea scormonirii aalcia prin
Ucute, In domnia de ;rgint a muntelui. Folklorul nu indrls intuneric, alunednd in gropi, lovindu-ne de ridlcini, ingro-
ne,le si aparl intr'un ,ir de skiori cu maable aprinse, care pai in vreun troian nebinuit, pe c1rlti de tinerete ,i de cre-
cinti colind1 invljatl In copillrie alunednd incetinit pe o dinl, sunt dintre cele care nu se mai uiti. Toate Cricunuril e,
vale, ca sl nu se amestece rindurile. E ca o adunare de ciob;ni att cele aevea ct i cele din cArti, vin de atunci ,i se devoll1
www.dacoromanica.ro
C R O N I C A
707
pe icw.na lui mereu vie, ca un fund minunat i statoric. neumblate, Ele sunt un dar al drumeiei, Flrl aceata niciuna
Url care !i-ar pierde inelesul sau cel puin farmecul. nu s'ar putea inelege.
O ellltorie In muni era in acei ani o raritate i o indru- Pe muud ce se duc Imenii vremii ei, Bucura Dumbll vl
neall. T1lpile ure de lemn ale oamenilor nordici nu ajun- se intoarce intre noi tot mai mult numai ca litel'l tl. Dael
sued Inel pe la noi. Ast1zi lucrul incepe d fie obinuit. se m plimb1 i pentru ceilalli, se plimb numai prin clrle
Lecliile i antrenamentele de ski au moi muli credincioi ei. V1nturil e nu mai sunt vifore de st1nelrii, c adiere de
dedt patinele. Sunl locuri, atit prin Prahova, dt mai ales pogini intoarse, iar stelele, imagini In ad1ncul unei descrieri.
in Ardul i Bucovina, unde noul mijloc de mers pe %1padl Literatura a lual-o ,i a deplrtat-o. Numai noi, dliva, plecm
e intrebuinl't in vialo de tlte %ilele, uneori de potari, c d i as!l:ti cu u la munte i o vedem, ca atunci, inaintea noastl,
due scrisorile in sate inalte i t1iate iara de marile drumuri, pe o dll re care nu mai tim unde duce.
i alteori de lucrltori, pinl la fabricile i atelierele lor. Trecum, Un Crlciun in munli ne mpresoarl de toate aceste amintiri.
nu de mult, pe drumul dela Rldluli la Storojine, i subt un
mal colit, oplpe de Sirelel, un skior pornit nu tiu de unde,
a slrit sus peste capetele noastre, ntr'o curb1 albi, !i s'a
pierdut ddnd in vale.
Poate cu mai veche expedilie a unor drumei in munfii
:1vorii de iaml a fO$1 la noi aceu povestiti de Bucura Dum
bravi, in cartu ei athi ajunsi daid. O Ctiom, atunci cind
a fost scrisl, sunt mai bine de zece ani, mai mult ca o poginl
de literoturl, atl de repede am inointat n sporturile zlpezii.
E in capitolul dupre , Duhul munilor f. De dte ori pornesc
pe aceleai drumuri albe, pe subt stncile pline de urluri,
ca de nite muchi i ciuperei ale iernii, gindul scriitoarei
i al tovar1ei de drumelie, care cu dinti a visat i a incercat
d de$chidl muntele iama, se ntoarce !i nil urmlrete.
II reglsesc i In f Calendarul dptlmnal ' de turism, alpi
nism, vilegiaturl, balneologie, ski, flod, faunl, vlnltoare.
$COS de cudnd de f Cartu Romineasd f (8 ICI), subt Ingrijiru
Touring Clubului Rom1niei i a prqedintelui lui, d_1 Mihai
Horet. Printre vederil e din loat1 lan i scrisul cunosdtorilor
cari Jun Intr'o lumin3 aprOJpe de poveste muntele i marn
romlne-d, Bucura se alg :dmbiloare i acum indep1rlatT
Cartta e Implritl in slptlmini. Iato In dptlm1na d:n
Ianuarie, cnd am pierduto!
Litel'l tut; a rlsplltit pe Bucull Dumbnv1 mai bint dedt
drumeia. Nicio poted In munte, nicio poian, c; de ad;
post SU ipot rece de pololit setu, nu-i plstrta%1 numele.
Lecuril e care i-au fost at:t de dngi i pe care le-a strlbltu
SU leo dntat plnl I-a Ucut ale tuturor, au uitat-o. Numai
noi, tovarlii el de rltciri, li moli plstr;m amintiru i o
rechemlm, vie ca odinilrl, la dte un popas de foc de brad
SoU pe lavila vreuni sl:ne cu frumoasA vedere. Ceilalfi trebue
0'0 caute In dri.
Cltre aceste eltli ale ei a purtat-o ind maicusuml dra
gaSIta de drum ,i dl'l gostta de munte. Carmen Sylvo poves
tete intr'o prefal rud la unul din cele doul romane, in
care trebue sl se apere de svonul el u ar fi autoareo, despre
t:lll prieteni, cu nume de !luri i de p$curi carpatice,
vitt! i singuratic3, mai Inult sus la munte dect acasl.
Ea nu face portrelul unei scriitoare
'
, c portretul unei drumee,
al celei dimi, al celei m.i bune
i
al ctlei mai intregi dilltre
drumeltle Romniei. Citii inel odatA ' Haiducul f ns
foii din MU f Pandurul . ! Intiniai la , Cea!uri sfinte f i
acultai iam dntecul inalt al ' Clrlii Munilor .! Ceeo
v va izbi i se va pbln C o trlsllurl in loale Intllnitl va fi
acel suflet al ri, Ucut in mare parle din priveqt
i
din
susur de frunzl SU din mirode orbl, Intr'o pldure sau pe o
inlltime. Pe acestea ea le-a adus insi din pribegiile nesUrile.
Clrile ei sunt ca nqte flori ale reginii culue de pe culmi
Coperta Calendarului Slpt3m.nal
VALEA-FRIARN I COASTA-DE-AROINT.
A iqit de curind o miel revistl lunarl cu acest nume, care
urmlrelt sl faci si plttundl inu'un cerc mai larg faima
minunotului Ilnn de Miazlzi al M3rii Negre romlnqti.
E Buletinul Societlii t Amicii Batovei i ai . Coastei de
Argint' i continui, In Capitala lrii, tradiia at;t de $curtl
a foilor locale cu scop asemlnltor. (Hotel Englisch, Calu
Victoriei ,:). Vom urmlri-o cu toatl iubiru unor vechi pl
tmai ai gndului pe cote II serve,te.
btl dteva din temeiuri i ceva din istoric.
In Pinacoteca Municipiului Bucureti, ure abia s'a desch$,
cu mai frumoal bucati este o pnz de Steriadi, doul
www.dacoromanica.ro
,6 B O A B E D E G R U
mah0ne la malul mlrii, puternice i pieptoae ca nite cen
tauri de apl. Expoziii[e de arll care se urmead una dup5
ala [a Fundaia D.lles aduc fiecare aceleai dovezi ale unei
fC plastice romlneti, cu luminl i subiecte maritime. E
fCoala Balcicului. Ba[cicul e[ insu nu e dedt un nume i
un simbol pentru o Intreagl regiune. Pentru aceasta chiar
numiril e mai cuprmz5toare, de Coasta-deAfiint sau Vale'
Uri-Iarnl, nu sunt insl de ajuns. Ar trebui glsit ceva care
si vorbeasc de coasla din dreptul farului alb dela abla
plnl la munticelul aproape napoliun dela Ecre. Pe-aici
s'a nlscut li o noul iubire fai de marca romlneascl.
Poate el Uri arlitii notri plutici, Intre cari acz3m i
pe Relina Mari a, locurile aceslra ar l tImas deapururi in
llobate in noiunea leografid i politiel, mai mult nepl
cut, de Cadrilaler. Astzi, In $chimb i datoritl lor,
Cdrilaterul insU ni se aratl inobil at prin acest chenar de
meU[e i de pietre scumpe. La marginea lui se ridicl pentru
ochii notri deplrtai paiittca celei mai albastre mlri i Irl
dinile de $mochini i de migdali, ca o UglduiaJ medite
raneanl. Glndul unei leglturi deadreptul, cu un pod
monumental intre Oltenia fi Turtucaia, din Bucureti pln
la Balcic, incepe si aparl mai mult dedt numai un vis
frumos, Posibilitile turistice ale ntregii regiuni, nviorate
In timpul din urml de posibilit,le economice intrevlzute
n lunea Batovei, vechea Vale-Url-iaml a ciobanilor notri,
de activitatea din jurul societii Prietenii Batovei i ai
Coastei de Arlint ', sunt dlttoare de cele mai bune nldejdi.
Regiunea pbuew urmele unei viei de strUucire, care
a fot acoperit: de cenua vremurilor. Coloni tii e1eni au
venit plnl sub aceste maluri, cu zeii i cu civilizaia lot.
Tlrnlcopul cercetltotului descopere i asthi, n vatra unei
acrople, chipuri de piattl sau vase, care vorbesc de oamenii
i de arta de odinioarl. Ptim:ria Balcicului a flcut din ele
Inceputul unui muzeu regional, care n'atcapt: dedt sl fie
sporit i s fie mai bine pus l indemlm oaspeilor sau a
$tudioilor. Cu ruinele cetllii bi zantine dela Capul Caliacra,
In afar de butioanele i zidurile incl pstrate, s'au cadit
attea sate i e acoperit tOtl dmpia lmlU dimprejur, e
de oasele unei lumi Intregi. La intoarcerea Romlnilor, dupl
zilele lui Mitceacel-B:tr!n, pe aceste locuri, ele nu mai
p:strau nimic deosebit. Frumuselea 8alccului fi a Coatei
de-Argint e o ducoperite romneacl. P;nl la noi nu
fusese ochiu s'o vadi fi nici IUti d cheme pentru aceste
nsu,iri. Daci belulul de grine, $ub eare se nviora tot
litoralul, astzi nu mai e dec1t o amintire, datorit att pu
terii de atracie $ub stlp!nitea romneascl a Bazarticului
dt i tragediei obte,ti a produselor agricole, s'a glsit alt
ceva ca sl-i lie locul cu pri sosinll. Vama vecinl Insi, a
simil nevoia s se schimbe, ca 51 t, intr'o stalie bal
ncari aproape i nternaional:. Pentru Balcic i COata-de
Argint noi preg:team, cu mult Inainte, ind de acum
dou:zeci de ani, de cind neam nt!lnit cu ele i le-am
Indrgit, o exislen1 aparte. Stadiul In care ne gbim e
mereu cel de propagand:, dar sunt $Cmne d ne apropiem
de cel de-al doilea, al organiz3rii. Cine vede Imbunlt:tirile
Balcicu[ui, Palatul Reginei cu parcul lui de o mie i una de
nO
P
li, portul peseltesc dela Tuzb, de unde se poate sa
rsad Intlia ntrl coaa de pe$Cari de Mare, ftIm1ntarea
din jurul vlii Batova, i d seama el se atll Inaintea Indi
lor semne ale acestui stadiu. Ele sunt o buni solie. Sl
Credem In ca!
www.dacoromanica.ro
.
BOAE DE GRAU
REVISTA LUNARA ILUSTRATA DE CULTURA
ANUL I V
9 3 3
www.dacoromanica.ro
C U P R I N S U L
A r t i c o l e
VIRGIL VTANU:
VINTlL MIHILESCU:
MARIA GOLESCU:
FABIO TOMBARI:
AL. BORZA,
I. LEPI:
Pr. N. M. POPESCU I
ADRIAN MANIU:
GRIGORIOS XENOPOULOS:
L. KELEMEN
JULIUS TEUTSCH:
HENRI H. STAHL:
GRIGORIOS XENOPOULOS,
AUREL A. MUREANU:
EUGEN i. PUNEL:
GRIGORIOS XENOPOULOS:
GEORGE FOTlNO:
G. IONESCUSISETI,
Coleciile de art ale Institutului de Studii
Clasice din Cluj
(cu 2
I
figur)
Societatea Regal Romn de Geografie
(cu II figuri)
Biserica din Viorec .
(cu la figuri)
Frusalia
(din il.lienelt de Gino Lupi i LOlzoro Lax,
(cu 18 duene de 1. Teodorlcu-Sion).
Monumentele naturii in Romnia
(cu 3S figuri)
Muzeul naional de istorie natural din
Chi

i
u
n

fig
'
uri
'
i o
'
pl;nl c
lo
'
n
I
;
)
.
Mnstirea Zamfira
(tU S figuri)
Stnca Roie (i:
(roman, din grecete de Anton Mi slaclide, cu
5 deene de 1. Trdorlcu-$iol)
Biserica Sf. Mihai din Cluj
(cu 14 Iiluri), "(din limba maghiarl de D. Pro
dan)
Muzeul dsesc al rii Brsei din Braov
(din limba germani de Emanoif Bucu.a, cu I I
figuri)
Un sat din Transilvania: Drguul
(cu 13 figuri i O planp colorat.)
Stnca Roie (II) .
din grecete de Amon Mistachide, cu
deene de 1. Twdortseu_Sion)
.,coalele naionale centrale" i Liceul "An
drei agunall din Braov .
Biblioteca Universitii din Cernui
(CU ll liguri)
Stnca Roie (III)
din grecete de Anton Mi stachide, cu 5
desene de J. Teodortcu-Sion)
Biblioteca i. i. C. Brtianu .
(cu :: figuri i o planp colorat)
coala superioar3 de agricultur Her3stdu,
azi Academia de Inalte Studii Agronomic
(cu 22 figurI)
25
3
'
'04
"
9
'
47
'
55
'
93
223
257
273
www.dacoromanica.ro
IV
GRIGORIOS XENOPOULOS,
MARCU BEZA,
IOAN GEORGESCU,
GRIGORIOS XENOPOULOS,
TEFAN POp,
VIRGIL V
A
T
A
ANU,
GRIGORIOS XENOPOULOS,
EMANOIL BUCUA,
C. MOTA,
GRIGORIOS XENOPOULOS,
N. M. CONDIESCU i AL.
TZIGARA-SAMURCA,
DORICA VOINESCU,
IOSIF NYIRO,
MARCU BEZA,
ELENA v
A
c
A
RESCU,
IOSIF NYIRO,
O. TAFRALI ,
T. P. p
A
CESCU,
IOSIF NYIRO,
CONST. MOISIL,
POMPILIU COSTESCU,
IOSIF NYIRO,
Stnca Roie (IV) .
. 284
(din grecete de Anton MiJlachide, cu g destnc
de J. Teodorescu-Sion)
Urme romneti la Ierusalim 322
(cu 20 figuri i o plan colorat)
colile din Blaj
334
(cu 27 figuri)
Stnca Roie (V)
361
din grecete de Anton Mistachide, cu to de-
sene de 1. Teodoreuu-Sion)
Colegiul Naional Sf. Sava 385
(cu 30 figuri)
Castelul Corvinilor din Hunedoara . 420
(cu ls fjguri)
Stnca Roie (VI)
432
din grecete de Amon Miflachide, cu : de-
sene de J. TtOdoTtlCU-Sion)
Colecia de art Zambaccian
4
49
(cu 24 figuri i o plan3 folou.tl)
Societatea de medici i naturali ti din Iai 46
3
(cu 2: figuri)
Stnca Roie (VII) 474
din grecete de An/on Mistachide, cu 6 de-
stne de 1. TtOdoflcu-Sion)
Castelul Pele
5
1
3
(cu 21 figuri i o plan3)
Biserica Antim
539
(cu 16 figuri)
In jugul Domnului (i,
55
0
(roman, din ungurete de Jie Ddiarru, cu 9
figuri de B. Szabd)
Urme romneti la Muntele Atho .
577
(cu 50 figuri i o plan1 coloratl)
Casa Vcretilor
604
(cu 13 figuri) din fr,tntu:utt d Emanol Bucura
In jugul Domnului (II) 712
din ungurete de Jie Ddianu cu 7 figuri de
B, SzaM)
Muzeul de Antichiti din lai 641
(cu 14 figuri)
Tipografia crilor bisericeti 6
5
4
(cu 22 figuri)
In jugul Domnului (III) 6
75
din ungurete de Ilie Ddiaru, cu 9 figuri de
B. SzaM)
Cabinetul numismatic al Academiei Romne 70
5
Palatul Cultural din Turnu-Severin
7
2
7
In jugul Domnului (IV)
746
(din ungurete de Ilie Ddiarru, cu 6 figuri de
B. Szabd)
www.dacoromanica.ro
C r o n i c a
Crli, Conferinle, Congrese, Expo2ilii
10 de aDi de publicaie ofici,dl (cu I lilur1 i cu o planf5 color.l tl) .
Romnii din Oite l}ri (c I figurl) .
Monografii de artiJti (cu 6 figuri)
Cultura mulimii
Din an in an (cu 1 figurI)
Ruista i storici rom.nl
Academi; Romlniei dela Roma (cu 15 figuri) .
Pu vechi
Germai$simi Germanorum (cu I (ilurl)
Grigorios Xenopoulos (CU : figuri)
Publictii rom1nqli din lumea noul (cu r figur)
O politc3 i culturii (cu 4 figuri)
Fundaiile culturale regale.
Andreescu (cu I figurA)
John Galsworthy (cu l figurl)
Romanul romlnuc
Art4ri de ieri (cu 11 figuri) .
HelicoDul ardelean (cu 1 fi gurl)
Oul de Pqti (cu 18 figuri)
Depo%tul legal
coala de bibliotecari (cu 1 figurl) .
Autoportrete i Salne de Primivarl, (c : figuri i o pland color.d)
Fundiia Universitar Carol 1 (cu 2 figun)
Machiavelli (cu 1 figuri)
Timpul liber al lucrltorului (c 6 figuri) .
Primlvarl bucovineanl (cu 6 figun)
Intre Cehoslovaci i Romhli .
Populatia RomSniei (cu 3 figuri) .
Ziua drii (cu 8 figuri)
Analize literare
Muzeul AntiJn (cu 3 figuri) .
CoDguse de scriitori (cu 16 figuri)
Bucura Dumbrvl .
AcuareleJe Rodichii Mniu (cu o plal coloraU)
Vil nou" universitari (cu : figuri)
Mari scriitori de UI"%i
Ademia RomSn"
Intiiul director al Institutului de Agriculturl deJa Pntelimon
La moartea unui episcop .
C"minul del 51mblta (cu 2 figuri)
Icoane, ugintii, miniturj (cu o planl colortl)
FUDdlii Regale (cu 3 figuri)
Firul de tl (cu 20 figuri)
Cum se strng i se pstnazl drlile
Zi le buovent (cu 7 figuri)
Povetile Peleului .

,8
"
"
S
4
,8
"
.. ,
.. 6
'"
,6
,
'
7
'
'73
'75
,,.
,8
,86
,,8
'"
'"
'"
' ..
,
,<
,08
'"
'"
375
,80
,8,
'30
.
..
470
,8,
,8,
'''
'"
,6,
,.
'''
5
7
'
'
6,
."
www.dacoromanica.ro
VI
CUtelul trac (cu I figur)
Expozilii de ard , {cu ; figuri} . .
Cultura poprului In Ceholovacia .
Un scriitor al tineretului .
SI. Dumitrescu (cu 9 figuri)
Icoane (cu I figuri ,i o planp colorat.) .
Tradiii ncguslorqti (cu 4 figur)
Despre civa Andreeti (cu ; figuri) .
Artitii soarelui (cu 7 figuri)
Romlnii din Bulguia
Selma, bbmuitoaru
Expoziii brncovenc,ti (cu : figuri)
Gind romlnesc
K6s Kroly (cu 5 figun)
Lauda negolului romnesc (cu o planp colorat)
Conferinele Pen-Clubului din Cluj
Parcuri Zoologice (cu 6 figuri)
Iosif Niyro (cu 3 figuri)
Teatru, Mu.ie, Cinematograf Radio
Caa de odihn eremer (cu I figur)
Constantin Br.ncoveanu (cu un autograf de So/n Drdgol)
Culisele cifrelor (cu un tablou stalLslic) .
Cinematograful i radioConia
Filme romneti (cu 3 figuri)
Statistica filmului .
Turism, Sport, Educatie Fiie
Sporturi de iarn1 (2 figull)
Valea Batovei (cu 2 figuri)
Dela Dunrii (cu 3 figuri)
Cupa balcanid (cu [ figur)
Excursiile colare
Cunotine folositoare (cu 4 figuri)
Ecipsl de soare e Omu
Terenuri de recrealie i joc la coli (cu t figurI)
Glnditorul dela Cherone;
Cu undia (cu 1 desen) .
Criciun in muni (cu 1 desen) .
V,lea-fIr1-ia i Coasa-de-Argint .
Cronica scris de Emanoil Bucua

" .
'"
".
" 0
'"
68,
'
".
",
'0
6
"
,
""
'"
75'
'"
75'
,60
'"
60
'"
.
.,
,.,
49
,"
."
.,0
,
.,
,
.,
,.,
.,.
'
9
3
0,'
'40
'0'
,
..
,
'
"
Educa/ia poporului n alte /ri sau la alte neamuri
JENNY KRAFT:
JANCSO ELEMeR:
VLAD BNEANU:
Educa\ia poporului in Olanda , . . . . . . . . .
(II cu 4 figuri, din engleute de Emanoil Bucu/a)
Problema satului unguresc din Ardeal . . . . . . .
(din ungurete de J. Chinezul (cu Il desene)
coala i educaia poporului in Albania (cu 24 figuri) .
"
".
.
,
.
www.dacoromanica.ro
INSTITUTUL SOCIAL ROMAN
POLITICA CULTURII (N. Iorga, G. Bdtanu, Drago Protopopescu.
N. Bagdasar, M. Sanielevic. Al. Claudian, P. P. Panaitescu, Traian
Bcli1eanu, D. I. Suchianu, G. G. Antonescu, M. Ralea, F. tef
necu-Goang3, C. Kiriescu, C. Rdulescu-Motru, G. Ionescu-SlSet,
V. Vlcovici, Paul Negulescu, V. N. Madgearu, P. Andrei, Mircea
Djuvara, 1. Petrovici, E. Racovi, Emanail Bucua, 1. Simionescu,
Ion Marin Sadoveanu, G. Breazul, Tudor Vianu, Eugen Filoti, Pr.
MiUer, D. Gusti) 558 pag. Lei 40 .
TRANS I LVANIA
BANATUL, CRI ANA, MARAMUREUL
1918-1928
O monografie puternic a pinturilor romneti alipite rii prin
hotrrea Adun3rii dela Alba-Iulia, cu prilejul mplinirii a zece ani dela
acest fapt. Scris de cei mai buni cunosctori ai problemelor i imbrind
toate domeniile, istoric, cosmologic, economic, etnografic i social, admi
nistrativ, cultural, 1582 de pagini trei m volume, cu nenum3rate
plane in afaIi de text, diagrame, h3Ii, ilustraii, reproduceri colorate.
Preul celor trei volume 2000 lei (Ia administraia t Boabelor de Gru.)
Vor aprea tn curnd in editura Boabe de Gru i conlucrare cu
P. E. N. clubul romn:
SLITENCELE, Povestire de Coloman Mikzath
din ungurete de A. radar, cu deene de Deia.
RUV A, roman macedonean, de Marcu BezQ,
cu reproduceri dup cltori vechi englezi.
Di n cuprinsul numeulot viitoare: BIblioteca BrukenrhaI; Bauhyanaeum d Alba Iulia;
Colegiul Betblen din Aiud; Scl de arbitecturl d Bucure,ti; Conselatorul din Bucureti;
de arte frumoae din Bucufq:t; Coleclia de artl dr. 1. Cantacuzino; Tipografi din
Blaj; Fabrica de hirtie Buteni; AJettele muncitout; Societatea Scriitorilor Romlni
(5. S. R.); Societatea femeior Oflodoxe; S. K. V. (Soci etatea carpatin aroeleaoJ); Liga
Navali; Muzeul de arti bisericeuci; MUttul Kalinderu; Muzeul Tli din Cerup; Ar
hivele Statului d Chu; Mu%ul sicuicsc din SfSnl1 Gheorge; Muzeul Geologk;
Cln Traianl; Sarmi3egeluu; Adam Kiwi; Castelul MogOloia; Cutdul Kemeny de pe
Murq:i Conacul Cioelnq:ti; Cetiile Jtlneti sbq:ti; Mitropolia din Bucurqtii Catedrab
metropolitanl din Sibiu; Palatul metroplitan din Ceruli; Biserica romlnease din SoC;
Turnu-Scverin; Delta; Valea Ptahovei; Dunlrta noastrl; Piatra Craiului; Mangalia; Un sat
din,Basarabia (Carnova); Copacul romlnesc.
www.dacoromanica.ro
PUBLICA II LE EDUCAIEI POPORULUI
B O A B E D E G R U
Revist3 ilustrat lunar3 de cultur
REDACTIA: DIRECTIA EDUCATIEI POPORULUI
BUCURETI Il. - Strada General Benhtlot Nr. 30
ADMINISTRATIA: IMRIMERIA NATIONAL
BUCURETI V. - Calea erban Vod; Nr. 133-135
ABONAMENTUL ANUAL :80 LEI. -UN NUMR 25 LEI
,
I I
NOPI LA HANUL DIN ANTIMOVO
cronic-roman de Iordan lovcol. din bulgrete
de V. C. Hrisicu, cu deene de 1. Teodorescu-Sin.
202 PAGINI, PREUL 50 LEI
S T N C A R O I E
ROMANUL FOTINIEI SANDRIS, din grecete de ANTON
MISTACHIDE, cU dEene de 1. TEODORESCU-SION,
230 PAGINI, PREUL 50 LEI
C
'
ATALOGUL BIBLIOTECII POPULARE
PREUL LEI '5
CU UN CUVNT INAINTE DE D. GUST!, tl2 PAGINI, 20 LEI
P R O G RA M D E L U C R U
PENTRU
ACIUNEA CULTURAL
cu UN CUVNT INAINTE DE D. GUSTI, 131 PAGINI, 20 LEI
ALEXANDRU - CEL- BUN
LA CINCI SUTE DE ANI DELA MOARTEA LUI
DE P. P. PANAITESCU, 20 LEI
'/
MONI T ORUL O FI CI AL
I IlPRIMBRULB STATULUI
IMPRIM2RIA NATI ONALA
B U C U R B T I
www.dacoromanica.ro